Samsung QM98F מדריך מהיר

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Samsung QM98F מדריך מהיר | Manualzz
‫||לוח הבקרה‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫‪QM98F‬‬
‫רמקול‬
‫‪,‬‬
‫‪ 1‬לוגו החברה‬
‫אין למשוך את לוגו החברה תוך הפעלת כוח‪ .‬הלוגו עלול להיקרע או להישבר‪.‬‬
‫‪ 2‬חיישן השלט רחוק‬
‫כדי לבצע פעולה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק תוך הפניית השלט אל החיישן שבתחתית חזית המוצר‪ .‬חיישן השלט רחוק נמצא בתחתית המוצר‪.‬‬
‫‪− −‬הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫‪− −‬הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫‪− −‬לפרטים נוספים‪ ,‬הורד את המדריך למשתמש מאתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪http://www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪ 3‬מקש הלוח‬
‫כדי להשתמש במקש הלוח‪ ,‬ודא שמקש הלוח המחליק אינו בולט מחלקו התחתון של המוצר‪.‬‬
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia‬‬
‫‪Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered‬‬
‫‪trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and‬‬
‫‪other countries.‬‬
‫‪BN68-08390G-01‬‬
‫||הצד השני‬
‫||בדיקת הרכיבים‬
‫אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫הרכיבים בתמונות עשויים להיראות שונים מהרכיבים בפועל‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪DVI/PC/‬‬
‫‪MAGICINFO IN‬‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫כרטיס אחריות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫שלט רחוק‬
‫מתאם‪RS232C(IN)‎‬‬
‫מחזיק‪-‬כבל‬
‫‪HDMI IN 4‬‬
‫‪HDMI IN 3‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪ :DVI 2‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ DVI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪ :PC‬מחבר כבל ‪( D-SUB‬דרך מתאם ‪ )DVI-RGB‬או כבל ‪ DVI-RGB‬למחשב‪.‬‬
‫‪ :MAGICINFO IN‬כדי להשתמש ב‪ ,MagicInfo-‬הקפד לחבר את כבל‬
‫‪.DP-DVI‬‬
‫‪ 3‬לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪− −‬קבל איכות תמונה חדה בעת צפייה בתוכן ‪ UHD‬בתדירות ‪.30Hz‬‬
‫‪ 4‬חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫‪− −‬קבל איכות תמונה חדה בעת צפייה בתוכן ‪ UHD‬בתדירות ‪.60Hz‬‬
‫‪ 5‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪ 6‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DP IN 2‬‬
‫)‪(UHD 60Hz‬‬
‫‪DP IN 1‬‬
‫)‪(UHD 60Hz‬‬
‫‪IR IN‬‬
‫‪IR OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪ 7‬אספקת מתח ללוח חיישנים חיצוני או קליטת אות מחיישן האור‪.‬‬
‫‪ 8‬קליטת האות של השלט רחוק דרך לוח החיישנים החיצוני והפקת האות דרך‬
‫‪.LOOP OUT‬‬
‫‪ 9‬חיבור להתקן ‪ USB‬בעת שדרוג תוכנה‪.‬‬
‫‪RS232C‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪2017-06-23 오후 2:06:30‬‬
‫‪ 1‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫! חיבור התקן מקור שמע‪.‬‬
‫‪SERVICE‬‬
‫‪DVI/PC/‬‬
‫‪HDMI/‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪ 0‬כניסת שמע ממחשב באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫‪QM98F_ISRAEL_QSG_BN68-08390G-01.indd 1‬‬
‫||חיבור למחשב‬
‫||המדריך לפתרון בעיות‬
‫||חיבור למערכת שמע‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫בעיות‬
‫פתרונות‬
‫המסך נדלק וכבה‬
‫לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי‬
‫לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪.‬‬
‫המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הפריט ‪ Picture‬והתאם את והתאם את‬
‫הגדרות ‪.White Balance‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫)‪DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz‬‬
‫‪ No Signal‬מוצג במסך‪.‬‬
‫||חיבור ל‪MDC-‬‬
‫‪DVI/PC/MAGICINFO IN‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪DVI/PC/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪Not Optimum Mode‬‬
‫מוצג במסך‪.‬‬
‫עיוות של התמונות‬
‫שבמסך‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪.‬‬
‫המסך מטושטש‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪HUB‬‬
‫‪DVI/PC/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫בהתאם לסוג ההתקן החיצוני‪ ,‬ייתכן שהמסך לא יוצג‬
‫כראוי‪ .‬במקרה זה‪ ,‬חבר אותו כשהפונקציה‬
‫‪ HDMI Hot Plug‬במצב ‪.On‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים מהכרטיס‬
‫הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות הרענון המרביים‬
‫של המוצר‪.‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫יש במסך צללים או‬
‫תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫עיין בטבלה 'מצב אותות רגיל' והגדר רזולוציה‬
‫ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה‬
‫שוב‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪,‬‬
‫התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת‬
‫הקול במחשב‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני‬
‫הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Coarse‬ו‪.Fine‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה‬
‫המומלצת‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון‬
‫המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס‬
‫ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח המתאים‬
‫למוצר‪ .‬שנה אל הגדרות המסך על פי הצורך‪ ,‬בהתאם‬
‫לפרטים שתחת 'מידע נוסף' בתפריט המוצר ולפי‬
‫הערכים בטבלה 'מצב אותות רגיל'‪.‬‬
‫‪DVI/PC/MAGICINFO IN‬‬
‫||מפרט‬
‫‪DVI/PC/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫שם דגם‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫לוח‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫||חיבור להתקן וידאו‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4‬‬
‫‪DVI/PC/HDMI/AUDIO IN‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 97.5( 98‬אינץ' ‪ 247.7 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 2158.848‬מ"מ (‪ )H‬‏‪ x‬‏‪ 1214.352‬מ"מ (‪)V‬‬
‫ז"ח ‪ 100‬עד ‪‎240 VAC‬‏(‪‎ 0 / 50 Hz ± 3 Hz ,)10% -/+‬‬
‫‪6‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫אספקת כוח‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪.‬‬
‫תוכנית ‪ MDC‬זמינה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪QM98F‬‬
‫תפעול‬
‫שיקולי סביבה‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 04 °‬‏‪F – 1‬‏‪32 °‬‏) ‪C‬‏‪40 °‬‏ – ‪C‬‏‪0 °‬‬
‫לחות‪ ,‎‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 13 °‬‏‪F – 1‬‏‪4 °‬‏‪-‬‏) ‪C‬‏‪C – 45 °‬‏‪20 °‬‏‪-‬‬
‫לחות‪ ,‎‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪− −‬זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫‪− −‬למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4‬‬
‫‪2017-06-23 오후 2:06:31‬‬
‫‪QM98F_ISRAEL_QSG_BN68-08390G-01.indd 2‬‬

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 2.49 m (98") 3840 x 2160 pixels 500 cd/m²
  • Edge-LED BLU 8 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement