Samsung | UE43M5582AU | Samsung ‎‎55'' M6000 Smart Full HD TV‎‎ מדריך למשתמש

‫‪E-MANUAL‬‬
‫תודה על שרכשת מוצר זה של ‪ .Samsung‬לקבלת שירות מלא‬
‫יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם‬
‫מספר סידורי‬
‫תוכן‬
‫מדריכים מהירים‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫שימוש באינטראקציה קולית‬
‫‪.3‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫‪.5‬‬
‫קרא לפני השימוש באינטראקציה קולית‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪.6‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪.6‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫קבלת תמיכה‬
‫‪.7‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫‪.8‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫‪.8‬‬
‫בקשת שירות‬
‫חיבורים‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫‪.18‬‬
‫חיבור באמצעות כבל )‏‪ARC‬‏( ‪HDMI‬‬
‫‪.18‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪.18‬‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫‪.19‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫‪.19‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים (‪)HDMI‬‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫‪.20‬‬
‫התחברות לרשת‬
‫‪.20‬‬
‫הצגת המסך של ההתקן הנייד בטלוויזיה (שיתוף מסך)‬
‫‪.21‬‬
‫ניהול התקן נייד‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫‪.21‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫‪.22‬‬
‫עריכת השם והסמל של התקן חיצוני‬
‫‪.23‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫הערות אודות החיבור‬
‫‪.23‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫‪.24‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫מדריך חיבורים‬
‫‪.25‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫‪.25‬‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫‪.11‬‬
‫חיבור לרשת האינטרנט‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫‪.13‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫‪.14‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫‪.15‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪.16‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪.17‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים‬
‫‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫חיבור אל שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫‪.29‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת‬
‫‪.30‬‬
‫חיבור מקלדת ‪USB‬‬
‫‪.30‬‬
‫חיבור מקלדת ‪Bluetooth‬‬
‫‪.30‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל‪-‬גבי המסך‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫‪.51‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪.32‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫‪.54‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪.32‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט רחוק ומקלדת ה‪QWERTY-‬‬
‫‪.55‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫‪.55‬‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫שעל המסך‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫מאפייני ‪Smart‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫‪.34‬‬
‫הצגת מסך הבית‬
‫‪.37‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫‪.37‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫‪.37‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫‪.37‬‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.38‬‬
‫יצירה וניהול של חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪.39‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫‪.41‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫‪4‬‬
‫‪.2‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫‪.44‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫‪.44‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫שימוש ב‪Internet-‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫‪.46‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫שימוש בשירות המוזיקה‬
‫שימוש באינטראקציה קולית‬
‫‪.48‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫‪.49‬‬
‫קרא לפני השימוש באינטראקציה קולית‬
‫‪.56‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫‪.57‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫‪.57‬‬
‫הגדרת שעת תכנון צפייה‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫‪.58‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫עריכת ערוצים‬
‫‪.60‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫‪.60‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫‪.61‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫‪.62‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫‪.62‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים‬
‫‪.62‬‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫‪.63‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫‪.63‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫‪.63‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫‪.76‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫‪.63‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫‪.76‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪.64‬‬
‫הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים‬
‫‪.77‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך רמקול ‪Multiroom‬‬
‫‪.64‬‬
‫בחירה של אפשרות שמע השידור‬
‫‪.65‬‬
‫שימוש ב‪-‬נעילת דירוג תוכנית‬
‫‪.65‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫‪.65‬‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫‪.66‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫‪.66‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫‪.67‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫‪.67‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫‪.78‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫‪.79‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫‪.67‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫‪.80‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫‪.67‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫‪.80‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫‪.68‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫‪.68‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫תמונה וצליל‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪.81‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪.81‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫‪.82‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫‪.69‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫‪.70‬‬
‫קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫סריקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫‪.82‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫‪.83‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫‪.83‬‬
‫תיאור שמע‬
‫‪.72‬‬
‫הפעלת משחקים במסך ממוטב‬
‫‪.84‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫‪.72‬‬
‫שימוש ברמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫‪.85‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫‪.73‬‬
‫רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪( DivX‬צפייה בסרטי ‪ DivX‬בתשלום)‬
‫‪.85‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪.85‬‬
‫למידה על השלט‪-‬רחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪.85‬‬
‫מידע אודות תפריט הטלוויזיה‬
‫‪.85‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫‪.86‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫‪.87‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫‪.87‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫‪.73‬‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫‪.74‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫‪.74‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫‪.75‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫‪.75‬‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫‪HbbTV‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫‪.90‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬באמצעות‬
‫מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫‪.91‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫‪.93‬‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫דף טלטקסט טיפוסי‬
‫לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫‪ .106‬לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫‪ .108‬לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫אפשרויות שמע נתמכות של שידור‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫פתרון בעיות‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Internet-‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫‪.94‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫‪.95‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫‪.95‬‬
‫בקשת שירות‬
‫אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫‪.96‬‬
‫בדיקת התמונה‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫‪.98‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט‬
‫שירות נתונים‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬אינו פועל‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫בעיות אחרות‬
‫‪ .112‬מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫‪ .113‬כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫‪ .113‬כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫‪ .114‬תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫‪ .114‬תבניות מוזיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫‪ .115‬רכיבי ‪ Codec‬וידאו נתמכים‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫‪ .117‬גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫‪ .118‬התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫‪ .118‬קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫‪IBM .119‬‬
‫‪MAC .119‬‬
‫‪VESA DMT .120‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫‪CEA-861 .121‬‬
‫‪CEA-861 (DVI)‎ .121‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪ .122‬הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫לחצנים ופונקציות‬
‫‪ .123‬לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫רישיון‬
‫הדרכה בנושא נגישות‬
‫שימוש בשלט‪-‬רחוק‬
‫‪ .127‬כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫‪ .127‬תיאור של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫שימוש בתפריט הנגישות‬
‫‪ .129‬תפריט קיצור לאפשרויות הנגישות‬
‫‪ .130‬הנחיות מפורטות ל‪-‬‬
‫‪ .132‬הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית‬
‫שימוש בטלוויזיה כאשר מדריך קולי מופעל‬
‫‪ .133‬צפייה בטלוויזיה‬
‫השימוש במדריך‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫‪ .140‬יצירת רשימת מועדפים אישית‬
‫הקלטה‬
‫‪ .142‬שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‪:‬‬
‫‪ .143‬שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫‪ .143‬הקלטת תוכנית שאתה צופה בה כעת הישר מהשידור החי בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ .143‬שינוי זמן ההקלטה‬
‫‪ .144‬צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫‪ .144‬מחיקת תוכנית מוקלטת‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫‪Smart Hub .145‬‬
‫‪ .146‬הצגת מסך הבית ב‪Smart Hub-‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫‪ .148‬הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫‪ .149‬הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫מדריכים מהירים‬
‫תוכל ללמוד במהירות כיצד להפעיל את הפונקציות הנפוצות וכיצד להשתמש בהן‪.‬‬
‫החיבור של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה‬
‫חבר את שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה כדי להפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע‬
‫שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצנים‬
‫ו‪-‬‬
‫בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "אודות שלט רחוק חכם של ‪."Samsung‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫התחבר ל‪ Smart Hub-‬לקבלת אפליקציות‪ ,‬משחקים‪ ,‬סרטים ועוד‪.‬‬
‫השתמש בפונקציות המרובות של ‪ Smart Hub‬בו זמנית במסך יחיד‪.‬‬
‫מקור‬
‫טלוויזיה‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪USB 1‬‬
‫‪USB 2‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫שלט אוניברסלי‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫‪11‬‬
‫בשלט הרחוק מאפשרת לך להשתמש בפונקציות ובתכונות הבאות‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל‬
‫‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות נפוצות‬
‫במהירות בלחיצה על הסמלים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪33‬‬
‫חיפוש‬
‫ניתן לחפש נתונים בנושא ערוצים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬שמות סרטים ויישומים מתוך ‪.Smart Hub‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "‪."Smart Hub‬‬
‫‪44‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫שימוש באינטראקציה קולית‬
‫דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫‪ .‬הטלוויזיה מזהה את‬
‫הפקודה הקולית‪.‬‬
‫" "בעת לחיצה בודדת על הלחצן‬
‫‪ ,‬מוצג מדריך העזרה‪ .‬השתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית לפי הנחיות המדריך‪.‬‬
‫" "בעת ניתוח קול‪ ,‬המערכת לא יכולה לקלוט פקודות קוליות‪.‬‬
‫"עזרה"‬
‫‪-3-‬‬
‫"הגבר עצמה"‬
‫"‪"SMART HUB‬‬
‫● ●אם תאמר פקודות קוליות כגון "ערוץ מס' ‪ "11‬ו‪"-‬עוצמת קול ‪ "10‬תוכל להגדיר את הערוץ ואת עוצמת הקול‪.‬‬
‫● ●אם תאמר פקודה הקשורה לנגישות כגון "כתוביות" או "מדריך קולי"‪ ,‬הפקודה תיושם מיד ותוצג התראה המציינת כי הפונקציה‬
‫פעילה‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת תוכן מדיה‪ ,‬ניתן לבצע פקודות כגון "הפעל"‪" ,‬השהה"‪" ,‬עצור"‪" ,‬הרץ אחורה" ו"הרץ קדימה"‪.‬‬
‫"‬
‫"הפונקציה אינה פועלת בכל האפליקציות‪.‬‬
‫● ●תוכל להגדיר את שעון העצר באמצעות הפקודה "הזמנת שינה בעוד ‪ 30‬דקות"‪.‬‬
‫● ●כדי לשנות את המקור‪ ,‬אמור "‪"HDMI‬‏‪" ,‬טלוויזיה" או "‪."USB‬‬
‫● ●כדי לשנות את מצב התמונה‪ ,‬אמור "מצב תמונה סרט" או "הגדר מצב תמונה לרגיל"‪.‬‬
‫● ●כדי לחפש‪ ,‬אמור "חפש ****" או "חפש **** ב‪."YouTube-‬‬
‫● ●כדי להציג את העזרה‪ ,‬אמור "עזרה" "מה אני יכול להגיד" או "מדריך למשתמש"‪.‬‬
‫"‬
‫"השפה הנתמכת עשויה להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫"‬
‫"בעת לחיצה בודדת על הלחצן‬
‫‪ ,‬מוצג מדריך העזרה‪ .‬השתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית לפי הנחיות המדריך‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫קרא לפני השימוש באינטראקציה קולית‬
‫אמצעי זהירות עבור אינטראקציה קולית‬
‫● ●כדי להשתמש בשירותי ‪ ,Voice Interaction‬דרוש לך חשבון ‪ .Samsung‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בחשבון‬
‫‪."Samsung‬‬
‫● ●שפות האינטראקציה הקולית הנתמכות עשויות להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫● ●אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך‪ ,‬חלק מהמאפיינים אינם זמינים‪.‬‬
‫● ●הפונקציה זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●אינטראקציה קולית זמינה רק בטלוויזיות שתומכות בה וכוללות שלט רחוק עם מיקרופון‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בסמלים‪ ,‬כולל "‪ "-‬ותווים מיוחדים‪ .‬לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים‪ ,‬ייתכן כי הפונקציה לא תפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות‪ .‬לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה‪.‬‬
‫● ●כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על‪-‬מנת לעבור אליו‪ ,‬עליך לסיים את השלב של התקן ספק שירות‪( .‬‬
‫הגדרות כללי התחל בהתקנה)‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של ‪ ,Smart‬עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי‬
‫לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית האינטראקטיבית‪ ,‬עליך להסכים‪.‬‬
‫– –הסכם לתנאי השימוש של ‪Smart Hub‬‬
‫– –הסכם להנחיה בקשר לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור שירות ‪.Smart Hub‬‬
‫– –הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫הדרישות לשימוש באינטראקציה קולית‬
‫● ●שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול‪/‬טון‪ ,‬להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי)‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא ‪75‬‏‪ 80-‬דציבלים‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫הצג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫] ]אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה‪ .‬הגדרות‬
‫הווידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון דרך האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫" "כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל‪.‬‬
‫עדכון דרך התקן ‪USB‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של ‪ Samsung‬ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬לטלוויזיה לצורך עדכון‪.‬‬
‫" "כדי לעדכן דרך כונן הבזק מסוג ‪ ,USB‬הורד את חבילת העדכון מאתר ‪ Samsung.com‬למחשב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה‬
‫עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬הטלוויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת‬
‫העדכון ברקע‪ ,‬הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪ ,Smart Hub‬האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם ברצונך להשבית את‬
‫הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן הבחירה כדי לכבות אותה‪.‬‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קבל עזרה ישירות מ‪ Samsung-‬במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק‬
‫לאחר שתסכים להסכם השירות‪ ,‬תוכל להשתמש בניהול מרחוק כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של ‪ Samsung‬יוכל לאבחן את‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלוויזיה‪ ,‬מרחוק‪ ,‬דרך האינטרנט‪ .‬תוכל גם להפעיל ולהשבית את ניהול מרחוק‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪:‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫ניתן לקבל בקלות שירות לטלוויזיה מאת טכנאי ‪ Samsung‬מרחוק‪:‬‬
‫‪1.1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לסוכן‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אודות הטלוויזיה הזאת‬
‫באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬מספר הדגם של הטלוויזיה‪ ,‬גרסת‬
‫התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של ‪ Samsung‬או‬
‫מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם להציג מידע על‪-‬ידי סריקת קוד ה‪ QR-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בקשת שירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫בקש תמיכה‬
‫ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה‪ .‬בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר בקש עכשיו‬
‫או קבע פגישה‬
‫שליחה‪ .‬בקשת השירות שלך תירשם‪ .‬איש שירות באזור מגוריך ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר את מועד השירות‪.‬‬
‫מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר מועד שירות עבורך‪.‬‬
‫" "אפשרות זו לא זמינה באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫" "עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן‬
‫למשך חמש שניות ומעלה‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫חיבורים‬
‫באפשרותך לצפות בשידורים חיים על‪-‬ידי חיבור אנטנה וכבל אנטנה לטלוויזיה ולקבל גישה לאינטרנט באמצעות כבל ‪ LAN‬או נתב‬
‫אלחוטי‪ .‬מחברים שונים מאפשרים לך גם לחבר התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫תוכל להציג מידע מפורט על התקנים חיצוניים שניתן לחבר לטלוויזיה‪.‬‬
‫מקור‬
‫מדריך חיבורים‬
‫בעזרת תמונות הוא יורה לך כיצד לחבר התקנים חיצוניים שונים כגון ממיר כבלים‪ ,‬קונסולת משחקים ומחשב‪ .‬אם תבחר שיטת חיבור להתקן‬
‫חיצוני‪ ,‬יופיע המידע המפורט‪.‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫תיבת כבלים‪/‬נגן תקליטורים‬
‫‪HDMI‬‬
‫קונסולת משחקים‬
‫מחשב אישי‬
‫התקן שמע‬
‫התקן נייד‬
‫אחסון חיצוני‬
‫אביזר‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫ניתן לחבר את כבל האנטנה לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה מחבר לטלוויזיה ממיר כבלים או ממיר לוויין‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את שני המחברים בעזרת ‪ Multi-Switch‬או מתג ‪ DiSEqC‬וכולי ולהגדיר את סוג חיבור האנטנה למצב מתנד כפול‪.‬‬
‫" "שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם ובאזור הגיאוגרפי הספציפי‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫ניתן לקבל גישה לאינטרנט דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור לרשת האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫נסו עכשיו‬
‫התחבר לרשת זמינה‪.‬‬
‫יצירת חיבור קווי לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫כבלים‬
‫אם תחבר כבל ‪ ,LAN‬הטלוויזיה תקבל גישה אוטומטית לאינטרנט‪.‬‬
‫‪( C‬מסוג ‪ )*STP‬לצורך החיבור‪.‬‬
‫" "השתמש בכבל‪ AT 7‎‬‏‬
‫* ‪Shielded Twist Pair‬‬
‫" "הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ‪.‎10 Mbps-‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫אלחוטית‬
‫ודא שיש ברשותך את הגדרות הסיסמה וה‪( SSID-‬שם) בנתב האלחוטי לפני שתנסה להתחבר ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות‬
‫על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫חיבור אלחוטי‬
‫בחר את הרשת האלחוטית שלך‪.‬‬
‫רענן‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫" "אם לא נמצא נתב אלחוטי‪ ,‬בחר הוסף רשת בתחתית הרשימה והזן את שם הרשת (‪.)SSID‬‬
‫" "אם בנתב האלחוטי יש לחצן ‪ WPS‬או ‪ ,PBC‬בחר השתמש ב‪ WPS -‬בתחתית הרשימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ WPS‬או ‪ PBC‬בנתב תוך שתי‬
‫דקות‪ .‬הטלוויזיה תתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫נסו עכשיו‬
‫הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫שינוי שם הטלוויזיה ברשת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שם התקן‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את שם הטלוויזיה ברשת‪ .‬בחר קלט משתמש בתחתית הרשימה ושנה את השם‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫אם הטלוויזיה בכל זאת אינה מתחברת לאינטרנט‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר קריאת התוכן הבא‪ ,‬פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט הקווי‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫לא נמצא כבל רשת‬
‫ודא שכבל ה‪ LAN-‬מחובר בשני הקצוות‪ .‬אם הנתב מחובר‪ ,‬ודא שהוא מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫‪1.1‬קבע את תצורת ההגדרות תחת הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב ואפס את הנתב‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪1.1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬לאחר בדיקת המצב של שרת ‪( DHCP‬חייב להיות פעיל) בנתב‪ ,‬הסר את כבל ה‪ LAN-‬וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪1.1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪2.2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫לאחר קריאת התוכן הבא‪ ,‬פתור את הבעיה של חיבור האינטרנט האלחוטי‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫כשל בחיבור לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫אם לא נמצא נתב אלחוטי שנבחר‪ ,‬עבור אל פתח הגדרות רשת ובחר את הנתב המתאים‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי‬
‫‪1.1‬בדוק אם הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫‪2.2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫‪1.1‬קבע את תצורת ההגדרות תחת הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק את הנתב וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫‪3.3‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪1.1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪2.2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪1.1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪2.2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫בצע חיבורי וידאו מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Component‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫חיבור ‪ Component‬מאפשר ליהנות מווידאו ברזולוציה של עד ‪ .1080p‬כדי לצפות בווידאו של רוב נגני ה‪ DVD-‬ונגני ה‪ ,Blu-ray-‬השתמש‬
‫בחיבור ‪.Component‬‬
‫הבט באיור להלן וחבר את ‪ Component IN‬ואת ‪ AV IN‬בטלוויזיה ל‪ Component OUT-‬בהתקן החיצוני באמצעות מתאמי ה‪Component-‬‬
‫וה‪ AV-‬המצורפים‪ .‬הקפד על החיבור של מחברים בצבעים זהים אחד לשני‪( .‬כחול לכחול‪ ,‬צהוב לצהוב וכן הלאה)‬
‫‪COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫" "כדי להשתמש בציוד ‪ ,Component‬יש לחבר מתאם ‪( Component‬כחול) וגם מתאם ‪( AV‬צהוב)‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪( Composite‬רק בדגמים הכוללים ‪)COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫דרך חיבור ה‪ ,Composite-‬תוכל ליהנות מרזולוציה של עד ‪.‎576i‬‬
‫הבט האיור להלן וחבר את ‪ AV IN‬בטלוויזיה ל‪ AV OUT-‬בהתקן החיצוני באמצעות מתאם ה‪ AV-‬וכבל ה‪ Composite-‬המצורפים‪ .‬בעת חיבור‬
‫הכבלים‪ ,‬הקפד להתאים בין צבעי הכבלים לצבעי היציאות‪.‬‬
‫‪COMPONENT IN / AV IN‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫" "חבר ציוד ‪( AV‬‏‪Composite‬‏) ל‪ AV In-‬בלבד‪ .‬אל תחבר ל‪.Component In-‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫בצע חיבורי שמע מתאימים בין הטלוויזיה להתקנים החיצוניים‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על בחירת רמקולים חיצוניים‪ ,‬עיין בנושא "בחירת רמקולים"‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל )‏‪ARC‬‏( ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪(ARC‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫)‪(OPTICAL‬‬
‫התחברות באמצעות רשת אלחוטית‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה להתקן שמע אלחוטי של ‪ Samsung‬באמצעות רשת אלחוטית‪ .‬שני ההתקנים חייבים להיות מחוברים לאותה‬
‫הרשת‪ .‬לקבלת מידע נוסף על החיבור ועל השימוש בו‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של התקן השמע‪.‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫למידע נוסף על חיבור רמקולים חיצוניים ושימוש בהם‪ ,‬עיין במדריך חיבורים (‬
‫מקור‬
‫מדריך חיבורים) ובמדריכים למשתמש‬
‫שלהם‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫השתמש בטלוויזיה כצג מחשב או חבר את הטלוויזיה למחשב דרך הרשת שלך‪ ,‬וקבל גישה לתוכן המחשב‪.‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ‪ – HDMI‬שיתוף מסכים (‪)HDMI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫" "כשהמחשב שלך מחובר‪ ,‬בחר 'מחשב אישי' עבור צלמית התקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות‪ ,‬עיין בנושא "עריכת השם והסמל של התקן‬
‫חיצוני"‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫הצג מסך של התקן נייד ותוכן מולטימדיה על‪-‬ידי חיבור ההתקן הנייד לטלוויזיה או לרשת‪.‬‬
‫לאחר שתחבר לטלוויזיה התקן נייד שתומך בשיקוף מסך‪ ,‬תוכל להשתמש בשיקוף מסך כדי להציג את המסך של ההתקן הנייד בטלוויזיה דרך‬
‫חיבור אלחוטי ולהפעיל בטלוויזיה את קובצי הווידאו‪ ,‬השמע או התמונות שמופעלים כעת בהתקן הנייד‪.‬‬
‫התחברות לרשת‬
‫חיבור לאותה רשת אלחוטית‬
‫חבר את ההתקן הנייד ואת הטלוויזיה לאותה רשת אלחוטית‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור רשת אלחוטית‪ ,‬עיין בנושא "יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט"‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור רשת אלחוטית מהתקן נייד‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ההתקן‪.‬‬
‫" "כאשר מחברים לטלוויזיה התקן נייד באמצעות הפונקציה ‪ ,Wi-Fi Direct‬ניתן ליהנות מהתמונות‪ ,‬מסרטוני הווידאו ומהמוזיקה השמורים בהתקן‬
‫הנייד דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגת המסך של ההתקן הנייד בטלוויזיה (שיתוף מסך)‬
‫ניתן להציג על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקן הנייד‪ .‬לשם כך עליך להתחבר באמצעות פונקציית השיקוף ובאמצעות שיתוף‬
‫התוכן‪.‬‬
‫‪1.1‬הפעל את הפונקציה ‪( Smart View‬שיקוף מסך) בהתקן הנייד שלך‪ .‬ההתקן הנייד מחפש אחר התקנים זמינים שאליהם ניתן‬
‫להתחבר‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר את הטלוויזיה מהרשימה‪ .‬בשלב הבא הטלוויזיה מחוברת להתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●אם לא מופיעה טלוויזיה‪ ,‬נסה שוב לאחר כיבוי והפעלה‪.‬‬
‫● ●אם בשרותך כמה טלוויזיות‪ ,‬הקצה שם נפרד לכל טלוויזיה דרך‬
‫שתוכל לבחור בקלות‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שם התקן כדי‬
‫ניהול התקן נייד‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל חיבור התקנים‬
‫נסו עכשיו‬
‫● ●התראת גישה‬
‫הגדר אם להציג הודעה בפעם הראשונה שהתקן נייד מסוים מנסה להתחבר לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●רשימת התקנים‬
‫הצג ונהל רשימה של התקנים ניידים שביקשו רשות להתחבר לטלוויזיה‪.‬‬
‫מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‬
‫באפשרותך לעבור בין תוכניות טלוויזיה לבין התוכן של התקנים חיצוניים‪.‬‬
‫שינוי אות הקלט‬
‫מקור‬
‫כאשר אתה בוחר התקן חיצוני מחובר במסך מקור‪ ,‬הפלט של ההתקן שנבחר מוצג על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫" "כדי לשלוט בעזרת השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה בהתקן (נגן ‪ ,Blu-ray‬קונסולת משחקים וכולי) שתומך בשלט רחוק אוניברסלי‪ ,‬חבר את ההתקן‬
‫ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה ולאחר מכן הפעל את ההתקן‪ .‬מאפשר לך לעבור לפלט של ההתקן באופן אוטומטי או להגדיר שלט רחוק אוניברסלי עבור‬
‫ההתקן באופן אוטומטי‪ .‬כדי להגדיר את ההתקן לשימוש בשלט רחוק אוניברסלי באופן אוטומטי‪ ,‬כוון את השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה אל ההתקן‪ .‬שים‬
‫לב‪ ,‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם להתקן או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫" "לאחר חיבור התקן ‪ USB‬ליציאת ה‪ ,USB-‬תופיע הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לתוכן המדיה הרשום בהתקן‪.‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫עריכת השם והסמל של התקן חיצוני‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לשנות את שם היציאה של התקן חיצוני מחובר‪ ,‬או להוסיף את ההתקן למסך הבית‪.‬‬
‫עריכה‬
‫מידע‬
‫הוסף למסך הבית‬
‫מקור‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫‪1.1‬העבר את האזור המסומן להתקן חיצוני מחובר‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן הכיוון למעלה‪ .‬הפונקציות הבאות הופכות זמינות‪( .‬שים לב‪ ,‬הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג‬
‫היציאה‪).‬‬
‫‪11‬עריכה‬
‫ניתן לשנות את שם היציאה של התקן חיצוני כדי לאפשר זיהוי מהיר‪.‬‬
‫‪22‬מידע‬
‫ניתן להציג את המידע המפורט על התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪33‬הוסף למסך הבית‬
‫ניתן להוסיף יציאה של התקן חיצוני למסך הבית כדי לאפשר מעבר מהיר‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫ניתן להשתמש בתכונות הבאות שעל המסך מקור‪.‬‬
‫● ●מדריך חיבורים‪ :‬המדריך לחיבורי התקנים‬
‫● ●שלט אוניברסלי‪ :‬הפונקציה מאפשר לרשום התקנים חיצוניים ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ולשלוט בהם באמצעות השלט‪-‬‬
‫רחוק הרגיל‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של ‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק‬
‫אוניברסלי"‪.‬‬
‫הערות אודות החיבור‬
‫בעת חיבור התקן חיצוני‪ ,‬שים לב לפרטים הבאים‪:‬‬
‫" "מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "עיין במדריך ההפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיה‪ .‬מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים של ההתקנים החיצוניים עשויים להשתנות‬
‫בהתאם ליצרן‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי ‪:HDMI‬‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה‬
‫– –כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה עם ‪Ethernet‬‬
‫● ●השתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי ‪ 17‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫● ●שימוש בכבל לא מורשה מסוג ‪ HDMI‬עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור‪.‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫● ●ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג ‪ HDMI‬אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי ‪ HDMI‬שונים‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה זו אינה תומכת ב‪ HDMI Ethernet Channel. Ethernet-‬הוא רשת מקומית (‪ )LAN‬המתבססת על כבלים קואקסיאליים‬
‫בעלי תקן שנקבע על‪-‬ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (‪.)IEEE‬‬
‫● ●מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות ‪ ,HDMI‬אלא יציאות ‪ .DVI‬אם המחשב אינו תומך ביציאת וידאו מסוג ‪,HDMI‬‬
‫חבר את המחשב באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "חיבור מחשב"‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור התקני שמע‬
‫● ●לקבלת איכות שמע טובה יותר‪ ,‬מומלץ להשתמש במקלט ‪.AV‬‬
‫● ●חיבור התקן באמצעות כבל אופטי אינו משנה באופן אוטומטי את הגדרת פלט השמע לפלט המגיע מרמקולי ההתקנים‪ .‬כדי להגדיר‬
‫את פלט השמע כפלט ההתקן‪ ,‬בצע אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫– –השתמש במסך הגדרות מהירות כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר‪:‬‬
‫השתמש בלחצן הבחירה כדי לבחור שמע יציאה‪/‬אופטי בתפריט יציאת קול‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫לחצן כיוון למעלה‬
‫יציאת קול)‪.‬‬
‫– –השתמש במסך הגדרות כדי לשנות את ההגדרה להתקן המחובר‪:‬‬
‫בחר שמע יציאה‪/‬אופטי בתפריט יציאת קול‪( .‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול)‪.‬‬
‫● ●קול חריג הנשמע מהתקן השמע המחובר במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬פנה אל יצרן‬
‫התקן השמע לקבלת סיוע‪.‬‬
‫● ●שמע דיגיטלי זמין רק עם שידורי ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫הערות חיבור עבור מחשבים‬
‫● ●לקבלת הרזולוציות הנתמכות על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)"‪.‬‬
‫● ●כל עוד שיתוף הקבצים מופעל‪ ,‬תיתכן גישה בלתי מורשית‪ .‬כאשר אין צורך לגשת לנתונים‪ ,‬השבת את שיתוף הקבצים‪.‬‬
‫● ●המחשב האישי וה‪ Smart TV-‬שלך מוכרחים להיות מחוברים אחד לשני באותה רשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‪ ,‬ייתכן כי‬
‫לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬אם ברשת מוגדר התקן ‪( NAS‬אחסון מצורף‬
‫לרשת)‬
‫הערות חיבור עבור התקנים ניידים‬
‫● ●לשימוש בפונקציה ‪ ,Smart View‬על ההתקן הנייד לתמוך בפונקציית שיתוף כגון ‪ AllShare Cast‬או ‪ .Smart View‬לבדיקה אם‬
‫ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיתוף‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש ב‪-‬חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציה חיבור ‪ .Wi-Fi Direct‬בדוק אם ההתקן הנייד שלך תומך‬
‫ב‪-‬חיבור ‪.Wi-Fi Direct‬‬
‫● ●ההתקן הנייד וה‪ Smart TV-‬מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת‪.‬‬
‫● ●הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●בעת שיתוף תוכן עם התקנים מבוססי רשת אחרים כגון התקנים המוגדרים במערכת אחסון מסוג ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‪ ,‬ייתכן כי‬
‫לא תהיה תמיכה בשיתוף בגלל התצורה‪ ,‬האיכות או הפונקציונליות של הרשת‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬אם ברשת מוגדר התקן ‪( NAS‬אחסון מצורף‬
‫לרשת)‬
‫‪- 25 -‬‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫באפשרותך לשלוט בפעולות הטלוויזיה באמצעות שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬שייך התקנים חיצוניים כגון מקלדת לצורך שימוש קל‪.‬‬
‫אודות שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫למד על לחצני שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫להפעלת אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ על הלחצן‪ ,‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן כדי להפעיל את‬
‫(זיהוי קול)‬
‫אינטראקציה קולית‪ .‬לאחר לחיצה אחת מופיע מדריך אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫בעת הקשה‪ ,‬המקלדת המספרית הווירטואלית מופיעה על‪-‬גבי המסך כדי שתוכל להזין באמצעותה ערך מספרי‪.‬‬
‫בחר מספרים ולאחר מכן בחר סיום כדי להזין את הערך המספרי‪ .‬השתמש כדי לשנות את הערוץ‪ ,‬להזין ‪,PIN‬‬
‫(מקלדת מספרית‬
‫וירטואלית)‬
‫להזין מיקוד‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫אם מופיע כפתור צבעוני עם שורת מספרים על‪-‬גבי המסך‪ ,‬בחר את כפתור צבעוני ולאחר מכן בחר צבע מסוים‬
‫בעזרת הלוח הכיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה)‪ .‬השתמש בשיטה זו כדי לגשת לאפשרויות נוספות‬
‫הזמינות ספציפית לתכונה הנוכחית שאתה משתמש בה‪.‬‬
‫‪ 4‬הלחצנים הצבעוניים‬
‫לוח כיווני (למעלה‪/‬למטה‪/‬‬
‫ימינה‪/‬שמאלה)‬
‫בחר‬
‫השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות הספציפיות לתכונה שנמצאת בשימוש‪.‬‬
‫הזזת האזור המסומן‪.‬‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪ .‬לחיצה במהלך הצפייה בתוכן מובילה להופעת מידע מפורט אודות‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫לחץ לחזרה לתפריט הקודם‪ .‬לאחר לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬הפונקציה הפעילה מושבתת‪.‬‬
‫(חזרה)‬
‫(‪)Smart Hub‬‬
‫לחיצה במהלך הצפייה בתוכנית מובילה להופעת הערוץ הקודם‪.‬‬
‫לחץ לחזרה למסך הבית‪.‬‬
‫לחיצה מובילה להופעה של בקרות ההפעלה‪ .‬באמצעות פקדים אלה‪ ,‬באפשרותך לשלוט בתוכן המדיה‬
‫(הפעל‪/‬השהה)‬
‫‪( VOL‬עוצמת קול)‬
‫המופעלת‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי לכוונן את עוצמת הקול‪ .‬כדי להשתיק את הצליל‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר‬
‫לחיצה רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬האפשרות קיצורי נגישות מופיעה‪.‬‬
‫הזז את הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ‪ .‬כדי להציג את המסך מדריך‪ ,‬לחץ על הלחצן‪ .‬לאחר לחיצה‬
‫‪( CH‬ערוץ)‬
‫רציפה במשך שנייה אחת או יותר‪ ,‬המסך רשימת ערוצים מופיע‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן למעלה או למטה כדי להחליף ערוץ במהירות‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬במרחק קטן משישה מטרים מהטלוויזיה‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה‬
‫האלחוטית‪.‬‬
‫" "התמונות‪ ,‬הלחצנים והפונקציות של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ Samsung Smart Remote-‬כדי לשלוט בהתקן חיצוני שאינו תומך ב‪ ,HDMI-CEC (Anynet+)‎-‬עליך להגדיר שלט‬
‫רחוק אוניברסלי עבור ההתקן‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ Samsung Smart Remote-‬כדי לשלוט בהתקן חיצוני תואם שתומך ב‪ ,HDMI-CEC (Anynet+)‎-‬חבר את ההתקן ליציאת‬
‫‪ HDMI‬בטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש ב‪."Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫חיבור אל שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫בצע התאמה בין הטלוויזיה ל‪-‬שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע‬
‫שיוך של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על‬
‫הלחצנים‬
‫ו‪-‬‬
‫בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק חכם של‬
‫‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי‬
‫שלוט בטלוויזיה ובהתקנים החיצוניים המחוברים באמצעות שלט רחוק חכם של ‪.Samsung‬‬
‫מקור‬
‫שלט אוניברסלי‬
‫באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק‪ .‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים‪ ,‬רשום אותם לפי‬
‫ההוראות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫" "בנוסף‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי להפעיל התקנים חיצוניים של ‪ Samsung‬באמצעות השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה ללא‬
‫צורך בהגדרה נוספת‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים המחוברים לטלוויזיה לא יתמכו במאפיין השלט רחוק האוניברסלי‪.‬‬
‫" "ודא שאין מכשולים כלשהם מול ההתקן החיצוני‪ .‬הדבר עלול לגרום לשידור אותות משובש מהשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫" "ההתקן החיצוני ויציאת החיבור המשויכת אליו (‪,HDMI 1‬‏‪ HDMI 2‬וכולי) נשמרים שניהם בזיכרון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬‬
‫שלוט בהתקנים החיצוניים המחוברים דרך )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬באמצעות השלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בשלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אליה באמצעות כבל ‪ HDMI‬ותומכים‬
‫ב‪ .Anynet+ (HDMI-CEC)-‬לב‪ ,‬באפשרותך להגדיר )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ולהפעילו באמצעות השלט‪-‬רחוק בלבד‪.‬‬
‫חיבור התקן חיצוני באמצעות‪ ,Anynet+‎‬ושימוש בתפריטים של ההתקן‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪1.1‬העבר את )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬למצב פועל‪.‬‬
‫‪2.2‬חבר לטלוויזיה התקן תואם ‪.HDMI-CEC‬‬
‫‪3.3‬הפעל את ההתקן החיצוני שחובר‪ .‬ההתקן מחובר באופן אוטומטי לטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת החיבור ניתן לגשת לתפריט של ההתקן‬
‫המחובר במסך הטלוויזיה באמצעות השלט‪-‬רחוק של הטלוויזיה ולשלוט בהתקן‪.‬‬
‫" "השלמת תהליך החיבור עשויה להימשך עד שתי דקות‪.‬‬
‫קרא לפני שתחבר התקן )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫" "באפשרותך לקבוע את התצורה של השלט רחוק האוניברסלי של הטלוויזיה כך שישלוט בממירי כבלים‪ ,‬נגני ‪ Blu-ray‬ומערכות קולנוע ביתיות של‬
‫גורמי צד שלישי‪ ,‬שאינם תומכים ב‪ .HDMI-CEC-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה שלט רחוק‬
‫חכם של ‪ - Samsung‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש ב‪ Anynet+‎-‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב‪.HDMI-CEC-‬‬
‫" "יש לחבר התקנים תומכי‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬שים לב שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪Anynet+-‬‬
‫‪.(HDMI-CEC)‎‬‬
‫" "ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬הגדר את ההתקן פעם נוספת כהתקן תומך‏‪.Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬‬
‫" "הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציה ‪ HDMI-CEC‬ורק כאשר התקנים אלה מופעלים או נמצאים‬
‫במצב המתנה‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש בפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כדי לשלוט ב‪ 12-‬התקנים חיצוניים תואמים לכל היותר (‪ 3‬התקנים מאותו סוג לכל היותר) למעט‬
‫מערכות קולנוע ביתיות‪ .‬הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬יכולה לשלוט במערכת קולנוע ביתית אחת בלבד‪.‬‬
‫" "כדי להאזין לשמע של ערוצי ‪ 5.1‬מהתקן חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וחבר את מערכת קולנוע ביתית מסוג ‪ 5.1‬ישירות‬
‫למחבר פלט השמע הדיגיטלי של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫" "אם ההתקן החיצוני הוגדר לתמיכה ב‪ Anynet+‎-‬וגם בשלט רחוק אוניברסלי‪ ,‬ניתן לשלוט בהתקן רק באמצעות השלט‪-‬רחוק האוניברסלי‪.‬‬
‫‪- 29 -‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת‬
‫חיבור מקלדת מקל עליך את השליטה בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור מקלדת ‪USB‬‬
‫חבר את כבל המקלדת ליציאת ה‪.USB-‬‬
‫חיבור מקלדת ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מקלדת‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫הוסף לוח מקשים בחיבור בלוטות'‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "אם ההתקן לא זוהה‪ ,‬מקם את המקלדת בקרבת הטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪ .‬הטלוויזיה מבצעת סריקה חוזרת לאיתור התקנים זמינים‪.‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫פונקציות השלט רחוק‬
‫מקלדת‬
‫מקשי כיוונים‬
‫הזזת האזור המסומן על המסך‬
‫המקש ‪Windows‬‬
‫מציג את הגדרות הטלוויזיה‬
‫‪Enter key‬‬
‫בחירה או הפעלה של פריט מסומן‬
‫המקש ‪ESC‬‬
‫לחזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫‪F4 / F‬‬
‫‪ 3/F‬‏‬
‫‪ 2/F‬‏‬
‫המקשים ‪ 1‬‏‬
‫לחצנים צבעוניים ―‬
‫המקש ‪F5‬‬
‫לפתיחת מסך הבית‬
‫המקש ‪F6‬‬
‫הצגת מסך המקור‬
‫המקש ‪F7‬‬
‫הפעלת רשימת ערוצים‬
‫המקש ‪F8‬‬
‫השתקת השמע‬
‫‪F10 / F‬‬
‫המקשים ‪ 9‬‏‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪F12 / F‬‬
‫המקשים ‪ 11‬‏‬
‫החלפת הערוץ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫הגדרת המקלדת‬
‫תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מנהל מקלדת‪ ,‬תוכל להגדיר את הפונקציות הבאות‪ .‬נסו עכשיו‬
‫● ●שפת המקלדת‬
‫● ●סוג מקלדת‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל‪-‬גבי המסך‬
‫השתמש במקלדת ‪ QWERTY‬כדי להזין טקסט בטלוויזיה‪.‬‬
‫טקסט מוצע‬
‫אפשרויות‬
‫חזה את התו הבא‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫בחר‬
‫במסך של מקלדת ‪ .QWERTY‬האפשרויות הבאות זמינות‪:‬‬
‫" "האפשרויות הזמינות עשויה להשתנות והן תלויות בפעולה תקינה של הפונקציה‪.‬‬
‫● ●טקסט מוצע‬
‫● ●איפוס נתוני טקסט מומלצים‬
‫● ●חזה את התו הבא (בעת השימוש בלחצני הכיוון)‬
‫● ●שפה‬
‫הזנת טקסט באמצעות המיקרופון של השלט רחוק ומקלדת ה‪ QWERTY-‬שעל המסך‬
‫כאשר מקלדת ה‪ QWERTY-‬מופיעה על המסך‪ ,‬לחץ לחיצה אורכה על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬דבר אל המיקרופון‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ולאחר מכן שחרר את הלחצן‪ .‬מה שאתה אומר מופיע על המסך כטקסט‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫מאפייני ‪Smart‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון אפליקציות באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫הצג תיאורים של הפונקציות הבסיסיות של ‪.Smart Hub‬‬
‫לאחר לחיצה על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫" "חלק משירותי ‪ Smart Hub‬ניתנים בתשלום‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה ‪ ,Smart Hub‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתכונות של ‪ Smart Hub‬לא יהיו זמינות בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור‪.‬‬
‫" "הפסקה בשירות ‪ Smart Hub‬יכולה להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג את הטקסט השלם של מסמך תנאים ומדיניות פרטיות על‪-‬ידי ניווט אל‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫תנאים ומדיניות‬
‫פרטיות‪ .‬אם ברצונך להפסיק להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬ניתן לבטל את ההסכם‪ .‬נסו עכשיו‬
‫" "כדי לבטל את הסכם השירות של ‪ Smart Hub‬על אף שהוא נדרש‪ ,‬בחר איפוס (‬
‫מכן לחץ על לחצן הכיוון ימינה בשלב תנאים והתניות של ‪ ,Smart Hub‬מדיניות הפרטיות‪.‬‬
‫‪- 33 -‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס) ולאחר‬
‫הצגת מסך הבית‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫מקור‬
‫טלוויזיה‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫‪USB 1‬‬
‫‪USB 2‬‬
‫מדריך חיבורים‬
‫שלט אוניברסלי‬
‫מקור‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫במסך הבית ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה‪ .‬ניתן גם להעביר או למחוק את האפליקציות במסך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל‬
‫‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות נפוצות‬
‫במהירות בלחיצה על הסמלים‪ .‬לחיצה על‬
‫הגדרות מציגה את כל תפריטי ההגדרות הזמינים‪.‬‬
‫● ●מצב תמונה‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫● ●מצב קול‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪.‬‬
‫● ●יציאת קול‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫‪- 34 -‬‬
‫● ●שפת שמע‬
‫באפשרותך לבחור שפת שמע‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫הפעלה או השבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫● ●רשת‬
‫באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫מקור‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫חיפוש‬
‫ניתן לחפש אפליקציות או משחקים בשירותי ‪.Smart Hub‬‬
‫‪44‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫‪- 35 -‬‬
‫העברה‬
‫הסר‬
‫‪55‬הזזת פריט במסך הבית‬
‫העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך להזיז‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט‪-‬רחוק ולאחר מכן בחר העברה‪ .‬הזז את האפליקציה‬
‫למיקום הרצוי על‪-‬ידי לחיצה על לחצן הכיוון שמאלה או ימינה ולאחר מכן לחץ על הלחצן הבחירה‪ .‬האפליקציה שנבחרה זזה במסך הבית‪.‬‬
‫‪66‬הסרת פריט במסך הבית‬
‫העבר את הסימון אל האפליקציה שברצונך למחוק‪ ,‬לחץ על לחצן הכיוון למטה בשלט‪-‬רחוק ולאחר מכן בחר הסר‪ .‬האפליקציה שנבחרה‬
‫נמחקת‪.‬‬
‫‪- 36 -‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫כאשר אתה מגדיר את הפעלה אוטומטית של ‪ Smart Hub‬למצב פועל‪ ,‬הטלוויזיה מציגה את מסך הבית באופן אוטומטי בעת הפעלתה‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מאפיינים חכמים‬
‫הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הפעל אוטומטית אפליקציה אחרונה מוגדר לערך פועל‪ ,‬האפליקציה האחרונה שבה נעשה שימוש מופעלת באופן אוטומטי בעת‬
‫הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בדיקת חיבור ל‪Smart Hub-‬‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫‪- 37 -‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫נסו עכשיו‬
‫שימוש בחשבון ‪Samsung‬‬
‫צור ונהל את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫כללי‬
‫הגדרות‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫יצירה וניהול של חשבון ‪Samsung‬‬
‫" "ניתן להציג את מלוא הטקסט של התנאים ומדיניות הפרטיות דרך‬
‫החשבון שלי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫מדיניות הפרטיות של חשבון ‪ Samsung‬לאחר כניסה ל‪.Samsung Account-‬‬
‫" "ניתן ליצור חשבון ‪ Samsung‬גם בכתובת ‪ .http://account.samsung.com‬לאחר יצירת החשבון‪ ,‬תוכל להשתמש באותו מזהה עבור אתר‬
‫האינטרנט הן של הטלוויזיה והן של ‪.Samsung‬‬
‫יצירת חשבון חדש‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫(הוסף חשבון)‬
‫צור חשבון‬
‫כדי ליצור חשבון ‪ Samsung‬חדש‪ ,‬פעל לפי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על התנאים‪ ,‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫" "כדי להגן על מידע אישי‪ ,‬בחר בחירת תמונת פרופיל והזנת סיסמה (אבטחה חזקה) בשדה מתחת לסרגל הזנת הסיסמה‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהטלוויזיה תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬לחץ על חבר אותי אוטומטית‪.‬‬
‫יצירת חשבון ‪ Samsung‬בעזרת חשבון ‪Facebook‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫(הוסף חשבון)‬
‫צור עם ‪Facebook‬‬
‫יצירת חשבון ‪ Samsung‬בעזרת חשבון ‪PayPal‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 38 -‬‬
‫(הוסף חשבון)‬
‫צור עם ‪PayPal‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫היכנס‬
‫שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪Samsung‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫ערוך פרופיל‬
‫" "כדי לשנות את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫ניהול פרטי התשלום השמורים בטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫פרטי תשלום‬
‫" "כדי לנהל את פרטי התשלום‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫הגדרת התצורה של הגדרות הסינכרון באינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫סנכרן עם האינטרנט‬
‫" "כדי להגדיר את התצורה של הגדרות הסינכרון באינטרנט‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫הסר חשבון‬
‫" "כדי להסיר את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫יציאה מחשבון ‪Samsung‬‬
‫כדי לצאת מחשבון ‪ ,Samsung‬העבר את הסימון אל החשבון שלך תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון‬
‫‪ Samsung‬ולאחר מכן לחץ על לחצן הבחירה‪ .‬כשמופיעה הודעה מוקפצת‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫הצגת הסכם המשתמש ומדיניות הפרטיות‬
‫הגדרות‬
‫‪Samsung‬‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫החשבון שלי‬
‫" "כדי להציג את הסכם המשתמש ואת מדיניות הפרטיות‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫‪- 39 -‬‬
‫מדיניות הפרטיות של חשבון‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫הורד והפעל אפליקציות שונות דרך ‪.Smart Hub‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לאחר הפעלת ‪ Smart Hub‬בפעם הראשונה‪ ,‬אפליקציות ברירת המחדל מותקנות באופן אוטומטי‪ .‬אפליקציות ברירת המחדל עשויות להשתנות‬
‫בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫‪APPS‬‬
‫בחירת העורך‬
‫הפופולריים ביותר‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫היכנס‬
‫בחירת היכנס מציגה את המסך חשבון ‪ Samsung‬שבו ניתן ליצור חשבון ‪ Samsung‬או להיכנס למערכת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חיפוש אפליקציות‬
‫ניתן לחפש אפליקציות זמינות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדרות‬
‫ניתן לנהל את האפליקציות המותקנות‪.‬‬
‫‪- 40 -‬‬
‫התקנה והפעלה של אפליקציה‬
‫התקנת אפליקציה‬
‫‪1.1‬עבור אל האפליקציה שברצונך להתקין ולחץ על הלחצן הבחירה‪ .‬מסך המידע המפורט מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר התקן‪ .‬עם סיום ההתקנה‪ ,‬תוכל להפעיל את האפליקציה באופן מיידי‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג אפליקציות שהותקנו במסך הגדרות‪.‬‬
‫" "כאשר הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה אינו מספיק‪ ,‬ניתן להתקין אפליקציה בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬רק כאשר התקן ה‪ USB-‬מחובר לטלוויזיה‪ .‬אם התקן ה‪ USB-‬מנותק כאשר האפליקציה‬
‫פועלת‪ ,‬האפליקציה מופסקת‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל במחשב או בטלוויזיה אחרת אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪.USB‬‬
‫הפעלת אפליקציה‬
‫ניתן להפעיל את האפליקציה הרצויה דרך הורד אפליקציה‪.‬‬
‫בסמל של האפליקציה שנבחרה יופיעו הסמלים הבאים‪ ,‬שפירושם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה מותקנת בהתקן ‪.USB‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬לאפליקציה יש סיסמה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה מותקנת‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬יש לעדכן את האפליקציה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬האפליקציה תומכת ב‪.Smart View-‬‬
‫‪- 41 -‬‬
‫ניהול אפליקציות שנרכשו או הותקנו‬
‫בחר‬
‫הגדרות ב‪ .APPS‬ניתן לנהל אפליקציות מותקנות‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫עדכון אוטומטי ‪ :‬פועל‬
‫מחק‬
‫הוסף למסך הבית‬
‫נעל ‪ /‬בטל נעילה‬
‫העברה‬
‫התקן מחדש‬
‫הצג פרטים‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫‪11‬הסרת אפליקציה‬
‫‪1.1‬בחר אפליקציה למחיקה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מחק‪ .‬האפליקציה שנבחרה נמחקת‪.‬‬
‫" "בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה‪.‬‬
‫‪22‬הוספת אפליקציות למסך הבית‬
‫‪1.1‬בחר אפליקציה להוספה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר הוסף למסך הבית‪.‬‬
‫‪3.3‬לאחר שיופיע מסך הבית‪ ,‬הזז את האפליקציה שנבחרה למיקום הרצוי‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על הלחצן 'בחר'‪ .‬האפליקציה שנבחרה נוספה למסך הבית‪.‬‬
‫‪- 42 -‬‬
‫‪33‬נעילה וביטול נעילה של אפליקציות‬
‫‪1.1‬בחר אפליקציה כדי לנעול אותה או לבטל את הנעילה שלה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר נעל ‪ /‬בטל נעילה‪ .‬האפליקציה שנבחרה ננעלה או שבוטלה נעילתה‪.‬‬
‫" "כדי לנעול או לבטל את הנעילה של האפליקציה‪ ,‬הזן את ה‪ .PIN-‬ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא ‪ .0000‬ניתן להגדיר את ה‪ PIN-‬דרך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שנה ‪.PIN‬‬
‫‪44‬הזזת אפליקציות‬
‫‪1.1‬בחר אפליקציה להזזה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר העברה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן 'בחר'‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪55‬התקנה מחדש של אפליקציה‬
‫‪1.1‬בחר אפליקציה שברצונך להתקין מחדש‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר התקן מחדש‪ .‬ההתקנה מחדש מתחילה‪.‬‬
‫‪66‬בדיקת פרטי האפליקציה‬
‫‪1.1‬בחר את האפליקציה כדי לבדוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫‪3.3‬מופיע מסך המידע של האפליקציה‪.‬‬
‫" "באפשרותך לדרג אפליקציה במסך המידע המפורט באמצעות לחצני הכיוון שמאלה וימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪77‬עדכון אפליקציות באופן אוטומטי‬
‫ניתן לעדכן אוטומטית את האפליקציות שהותקנו‪ .‬אם אינך מעוניין בעדכון אוטומטי של אפליקציות‪ ,‬הגדר את עדכון אוטומטי למצב כבוי‪.‬‬
‫" "עדכון אוטומטי זמין רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫שלוט במדריך שמוטבע בטלוויזיה וקרא אותו‪.‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫פתח ‪e-Manual‬‬
‫ניתן להציג את ‪ e-Manual‬המוטבע אשר מכיל מידע על תכונות הטלוויזיה העיקריות‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(חיפוש)‬
‫●‬
‫●‬
‫(תוכן)‬
‫●‬
‫●‬
‫(נצפה לאחרונה)‬
‫●‬
‫●‬
‫(נסו עכשיו)‪ :‬גישה לתפריט המתאים והתנסות מיידית באפשרויות שמציעה התכונה‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫(קישור)‪ :‬גישה לדף העיון המתאים‪.‬‬
‫" "לא ניתן לגשת למסכי תפריטים מסוימים דרך ‪.e-Manual‬‬
‫שימוש ב‪Internet-‬‬
‫גלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Internet‬‬
‫" "אם תבחר‬
‫‪ ,Internet‬תוכל לראות את אתרי האינטרנט האחרונים שהצגת או המלצות מוצגות‪ .‬כאשר תבחר אתר אינטרנט רצוי‪ ,‬תוכל לקבל‬
‫גישה ישירה אליו‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש ב‪ Internet‬בקלות רבה יותר לאחר חיבור מקלדת ועכבר‪.‬‬
‫" "ניתן לגלול בדפי האינטרנט בעזרת הלוח הכיווני‪.‬‬
‫" "דפי האינטרנט עשויים להיות שונים מהדפים המוצגים במחשב‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על ‪ ,Internet‬עיין בנושא "קרא לפני השימוש ב‪."Internet-‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫הפעלת תמונות‪/‬וידאו‪/‬מוזיקה‬
‫הפעל תוכן מדיה המאוחסן בטלוויזיה‪ ,‬בהתקני ‪ ,USB‬בטלפונים חכמים‪ ,‬במצלמות‪ ,‬במחשבים אישיים וכדומה‪.‬‬
‫התקן המחובר למקור‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫‪Samsung USB‬‬
‫סינון לפי ‪ :‬הכל‬
‫מיין לפי ‪ :‬כותרת‬
‫אפשרויות‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל בטלוויזיה תוכן מדיה השמור בהתקני אחסון‪ ,‬כגון התקני ‪ ,USB‬מכשירים ניידים ומצלמות‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של קובצי‬
‫תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה"‪.‬‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה למחשב‪ ,‬עיין בנושא "חיבור מחשב"‪.‬‬
‫" "גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן ‪ USB. Samsung‬לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם‪.‬‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה למחשב‪ ,‬עיין בנושא "חיבור התקן נייד"‪.‬‬
‫‪- 45 -‬‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון‪.‬‬
‫‪11‬סינון לפי‬
‫לסינון תוכן המדיה לפי סוג מדיה‪( .‬מוזיקה‪ ,‬תמונות‪ ,‬וידאו‪ ,‬תוכן מוקלט וכולי)‬
‫‪22‬מיין לפי‬
‫למיון רשימת התוכן‪.‬‬
‫‪33‬אפשרויות‬
‫למחיקה או להפעלה של תוכן המדיה שנבחר ברשימת תוכן המדיה‪ .‬בעת בחירת רענן‪ ,‬רשימת התוכן נטענת מחדש‪.‬‬
‫" "ניתן למחוק רק את התוכן המוקלט‪ .‬כדי למחוק תוכן‪ ,‬שנה את האפשרות סינון לפי להגדרה הוקלט‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה בהתקן ‪USB‬‬
‫‪1.1‬חבר התקן ‪ USB‬ליציאת ה‪ .USB-‬מופיעה הודעה מוקפצת המאפשרת לעבור בקלות לרשימת תוכן המולטימדיה בהתקן‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר פריט תוכן שברצונך להפעיל מתוך הרשימה‪ .‬התוכן מופעל‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד‬
‫‪1.1‬בחר התקן עם תוכן מדיה בתפריט‬
‫מקור‪ .‬מופיעה רשימת תוכן המדיה בהתקן‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר פריט של תוכן מדיה מהרשימה‪ .‬התוכן מופעל‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על הגדרת היציאות‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה"‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתוכן לא יופעל‪ ,‬בהתאם לשיטת הקידוד או לפורמט הקובץ‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬חלק מהפונקציות עשויות להיות מוגבלות‪.‬‬
‫" "ייתכן כי תוכן בהתקנים המחוברים לטלוויזיה דרך הרשת לא יופעל בצורה חלקה עקב בעיות בתקשורת הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמש בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור למחשב‪ ,‬עיין בנושא "חיבור מחשב"‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על חיבור להתקן נייד‪ ,‬עיין בנושא "חיבור התקן נייד"‪.‬‬
‫‪- 46 -‬‬
‫שימוש בשירות המוזיקה‬
‫שירות זה הוא אפליקציית שירות מוזיקה שממליצה על שירים‪.‬‬
‫מוסיקה‬
‫מוסיקה‬
‫להיט‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫שירות זה הוא אפליקציית שירות מוזיקה הפועלת בשילוב עם אפליקציות מוזיקה אחרות כדי להמליץ על שירים‪ .‬ניתן לחפש את השירים‬
‫הרצויים ולהאזין להן‪ .‬אם תבחר שיר‪ ,‬תופעל האפליקציה המשויכת שתשמיע אותו‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪11‬חיפוש‬
‫ניתן לחפש מוזיקה רצויה‪.‬‬
‫‪- 47 -‬‬
‫שימוש באינטראקציה קולית‬
‫דבר למיקרופון של שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬אמור פקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫‪ .‬הטלוויזיה מזהה את‬
‫הפקודה הקולית‪.‬‬
‫" "בעת לחיצה בודדת על הלחצן‬
‫‪ ,‬מוצג מדריך העזרה‪ .‬השתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית לפי הנחיות המדריך‪.‬‬
‫" "בעת ניתוח קול‪ ,‬המערכת לא יכולה לקלוט פקודות קוליות‪.‬‬
‫"עזרה"‬
‫"הגבר עצמה"‬
‫"‪"SMART HUB‬‬
‫● ●אם תאמר פקודות קוליות כגון "ערוץ מס' ‪ "11‬ו‪"-‬עוצמת קול ‪ "10‬תוכל להגדיר את הערוץ ואת עוצמת הקול‪.‬‬
‫● ●אם תאמר פקודה הקשורה לנגישות כגון "כתוביות" או "מדריך קולי"‪ ,‬הפקודה תיושם מיד ותוצג התראה המציינת כי הפונקציה‬
‫פעילה‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת תוכן מדיה‪ ,‬ניתן לבצע פקודות כגון "הפעל"‪" ,‬השהה"‪" ,‬עצור"‪" ,‬הרץ אחורה" ו"הרץ קדימה"‪.‬‬
‫"‬
‫"הפונקציה אינה פועלת בכל האפליקציות‪.‬‬
‫‪- 48 -‬‬
‫● ●תוכל להגדיר את שעון העצר באמצעות הפקודה "הזמנת שינה בעוד ‪ 30‬דקות"‪.‬‬
‫● ●כדי לשנות את המקור‪ ,‬אמור "‪"HDMI‬‏‪" ,‬טלוויזיה" או "‪."USB‬‬
‫● ●כדי לשנות את מצב התמונה‪ ,‬אמור "מצב תמונה סרט" או "הגדר מצב תמונה לרגיל"‪.‬‬
‫● ●כדי לחפש‪ ,‬אמור "חפש ****" או "חפש **** ב‪."YouTube-‬‬
‫● ●כדי להציג את העזרה‪ ,‬אמור "עזרה" "מה אני יכול להגיד" או "מדריך למשתמש"‪.‬‬
‫"‬
‫"השפה הנתמכת עשויה להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫"‬
‫"בעת לחיצה בודדת על הלחצן‬
‫‪ ,‬מוצג מדריך העזרה‪ .‬השתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית לפי הנחיות המדריך‪.‬‬
‫קרא לפני השימוש באינטראקציה קולית‬
‫אמצעי זהירות עבור אינטראקציה קולית‬
‫● ●כדי להשתמש בשירותי ‪ ,Voice Interaction‬דרוש לך חשבון ‪ .Samsung‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בחשבון‬
‫‪."Samsung‬‬
‫● ●שפות האינטראקציה הקולית הנתמכות עשויות להשתנות מאזור לאזור‪.‬‬
‫● ●אם השפה המוגדרת שונה משפת המדינה שלך‪ ,‬חלק מהמאפיינים אינם זמינים‪.‬‬
‫● ●הפונקציה זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●אינטראקציה קולית זמינה רק בטלוויזיות שתומכות בה וכוללות שלט רחוק עם מיקרופון‪.‬‬
‫‪- 49 -‬‬
‫● ●אין תמיכה בסמלים‪ ,‬כולל "‪ "-‬ותווים מיוחדים‪ .‬לכן אם מילה או ביטוי מכילים ערכים מספריים או סמלים‪ ,‬ייתכן כי הפונקציה לא תפעל‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי חיפוש התוצאות לא יציג את כל התוצאות‪.‬‬
‫● ●ייתכן כי תידרש לשלם עבור אפליקציות מסוימות‪ .‬לכן עשויים להציג בפניך אפליקציית שירות או חוזה‪.‬‬
‫● ●כדי שתוכל להגיד את שם הערוץ הרצוי כפקודה קולית על‪-‬מנת לעבור אליו‪ ,‬עליך לסיים את השלב של התקן ספק שירות‪( .‬‬
‫התחל בהתקנה) נסו עכשיו‬
‫הגדרות כללי‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית הזנת הטקסט הקולי ובפונקציית החיפוש של ‪ ,Smart‬עליך להסכים לתנאים שיאפשרו לגורמי צד שלישי‬
‫לאסוף את הנתונים הקוליים שלך ולהשתמש בהם‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש בפונקציית האינטראקציה הקולית האינטראקטיבית‪ ,‬עליך להסכים‪.‬‬
‫– –הסכם לתנאי השימוש של ‪Smart Hub‬‬
‫– –הסכם להנחיה בקשר לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור שירות ‪.Smart Hub‬‬
‫– –הסכם לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו עבור השירות המבוסס על אינטראקציה קולית‪.‬‬
‫הדרישות לשימוש באינטראקציה קולית‬
‫● ●שיעור האינטראקציה הקולית משתנה בהתאם לעוצמת הקול‪/‬טון‪ ,‬להיגוי ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי)‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא ‪75‬‏‪ 80-‬דציבלים‪.‬‬
‫‪- 50 -‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫באפשרותך להשתמש בתכונות נוחיות בעת הצפייה בטלוויזיה‪ .‬בנוסף‪ ,‬באפשרותך לערוך את רשימת הערוצים או ליצור רשימות ערוצים‬
‫מועדפים‪.‬‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ‪.‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫שידור חי‬
‫מדריך‬
‫מדריך‬
‫רשימת ערוצים‬
‫הקלטות‬
‫" "התמונה בטלוויזיה עשויה להיות שונה מהתמונה לעיל‪ ,‬תלוי בדגם ובאזור הגאוגרפי‪.‬‬
‫באמצעות מדריך ניתן לראות את לוחות השידורים היומיים של כל גוף שידור‪ ,‬לראות את פרטי התוכניות‪ ,‬לבחור תוכנית לצפייה ולתכנן צפייה‬
‫או הקלטה‪.‬‬
‫" "מדריך יופיע גם לאחר שתלחץ על הלחצן ‪ CH‬בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע על ערוצים אנלוגיים ועל השימוש בפונקציות של ערוצים אנלוגיים של המדריך‪ ,‬עליך להשלים את הגדרות ספק השירות בשלב‬
‫ההגדרה הראשונית‪.‬‬
‫" "להצגת מדריך‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫‪- 51 -‬‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫להפעלת תכנון צפייה‪ ,‬תכנון הקלטה ופונקציות אחרות עבור תוכנית הרשומה במדריך‪ ,‬עליך להזיז תחילה את הסמן אל התוכנית ולאחר מכן‬
‫להפעיל את השלט‪-‬רחוק באופן הבא‪:‬‬
‫– –עבור תוכנית המשודרת כעת‪ :‬לחץ ממושכות על הלחצן הבחירה‪.‬‬
‫– –עבור תוכנית מתוזמנת שתשודר בעתיד‪ :‬לחץ על הלחצן 'בחר'‪.‬‬
‫– –כדי לעבור למסך מסנן ערוצים או מנהל תזמון‪ :‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●הקלט‪ :‬באפשרותך להקליט את התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●‪ :Timeshift‬התוכנית המשודרת שאתה צופה בה כעת נשמרת באופן אוטומטי בהתקן ה‪ USB-‬כדי שתוכל להפעיל‪ ,‬להשהות‪ ,‬להריץ‬
‫אחורה‪ ,‬להריץ קדימה‪ ,‬להריץ אחורה לאט‪ ,‬להריץ קדימה לאט ואף להציג את התוכנית בהילוך איטי כמו כותר ‪DVD‬‏‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●תכנון צפייה‪ :‬באפשרותך לתכנן צפייה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על צפייה או על תכנון צפייה‪ ,‬עיין בנושא "הגדרת תכנון צפייה"‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‪ :‬באפשרותך לתכנן הקלטה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על הקלטה או על תכנון הקלטה‪ ,‬עיין בנושא "הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●ערוך את זמן ההקלטה‪ :‬באפשרותך לשנות את שעות ההתחלה והסיום של הקלטות מתוזמנות של תוכניות‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●עצור‪ :‬באפשרותך לעצור את פונקציית ההקלטה או ה‪ Timeshift-‬הנוכחית שפועלת‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 52 -‬‬
‫● ●בטל צפייה מתוכננת ‪ /‬בטל הקלטה מתוכננת‪ :‬באפשרותך לבטל צפיות או הקלטות מתוזמנות‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●הצג פרטים‪ :‬באפשרותך לראות את המידע המפורט אודות התוכנית שנבחרה‪ .‬המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור‪ .‬אם לא‬
‫סופק מידע עבור התוכנית‪ ,‬לא מופיע שום דבר‪.‬‬
‫● ●מסנן ערוצים‪ :‬באפשרותך לבחור מסנן ערוצים מרשימת מסננים כדי לראות רשימת ערוצים עם הסינון המתאים‪.‬‬
‫● ●מנהל תזמון‪ :‬באפשרותך לראות את המסך מנהל הקלטה ולוח תכניות או מנהל תזמון‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫"‬
‫"התפריט במסך עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫● ●אנטנה‪ :‬באפשרותך לשנות את אות השידור המתקבל‪.‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫הקלט תוכנית נוכחית או עתידית באמצעות התקן ‪ USB‬ולא באמצעות מקליט וידאו‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫" "תוכל להקליט רק את התוכניות שנקלטו דרך שידור אלחוטי‪.‬‬
‫" "‬
‫מופיע לצד התוכניות והערוצים המתוזמנים להקלטה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "אם תעבור אל‬
‫שידור חי כאשר לא מחובר התקן ‪ ,USB‬יופיע המסך מנהל תזמון במקום המסך הקלטות‪.‬‬
‫‪- 53 -‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‬
‫● ●הקלטה מיידית‬
‫בחר תוכנית בשידור חי מהמדריך‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן הבחירה ובחר הקלט מהתפריט המוקפץ כדי להתחיל להקליט מיד‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‬
‫בחר תוכנית מתוזמנת שתשודר בעתיד‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן הבחירה ולאחר מכן בחר תכנון הקלטה כדי להגדיר את הקלטת‬
‫התוכנית המתוזמנת‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בעת צפייה בתוכנית‬
‫● ●הקלטה מיידית‬
‫אם תבחר הקלט לאחר לחיצה על הלחצן‬
‫בעת צפייה בשידור‪ ,‬ההקלטה תתחיל‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה‬
‫לחץ על לחצן הבחירה במהלך צפייה בתוכנית כדי להציג את חלון פרטי התוכנית‪ .‬בחר תוכנית מתוזמנת באמצעות לחצני הכיוון שמאל‬
‫או ימין‪ .‬לחץ ממושכות על לחצן הבחירה ולאחר מכן בחר תכנון הקלטה כדי להגדיר את הקלטת התוכנית המתוזמנת‪.‬‬
‫תכנון הקלטת וידאו לאחר הזנת התאריך והשעה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הוסף הקלטה‬
‫כדי לתכנן הקלטה‪ ,‬הגדר את הערכים של אנטנה‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה‪ ,‬תאריך‪ ,‬שעת התחלה וזמן סיום של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט‬
‫ולאחר מכן בחר שמור‪.‬‬
‫" "בדוק את השעה הנוכחית תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫‪- 54 -‬‬
‫שעה‬
‫שעון‪.‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫ניתן לשנות את המידע של הקלטות מתוזמנות או לבטל הקלטות מתוזמנות‪.‬‬
‫" "ניתן לתכנן עד ‪ 30‬הקלטות או צפיות בבת אחת באמצעות תכנון הקלטה ותכנון צפייה‪.‬‬
‫הגדרת שעת תכנון הקלטה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫עריכה‬
‫באפשרותך להגדיר את שעות ההתחלה והסיום של הקלטה מתוזמנת‪ .‬ניתן להגדיר את שעת ההתחלה עד לעשר דקות לפני תחילת התוכנית‬
‫ואת שעת הסיום עד לעשר דקות אחרי סיום התוכנית‪.‬‬
‫ביטול הקלטה מתוכננת‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫בדיקת הקלטות מתוזמנות‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הצג פרטים‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫הקלטות‬
‫בחר קובץ המכיל את ההקלטה מהרשימה‪ .‬הקובץ מופעל‪.‬‬
‫" "הלחצנים שיופיעו עשויים להיות להשתנות בהתאם לקובץ המופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף על לחצני השלט‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים‬
‫במהלך הקלטת תוכנית או ‪."Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 55 -‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים‪.‬‬
‫" "הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר תכנון צפייה‪ ,‬תחילה עליך להגדיר את השעון של הטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫" "התפריט במסך עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫שימוש באפשרויות תכנון צפייה במסך המדריך‬
‫במסך המדריך‪ ,‬בחר תוכנית שברצונך לצפות בה‪ ,‬לחץ על לחצן הבחירה ולאחר מכן בחר תכנון צפייה בתפריט המוקפץ שמופיע‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות תכנון צפייה בחלון פרטי התוכנית‬
‫לחץ על לחצן הבחירה בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬בחר תוכנית שתשודר באמצעות לחצני הכיוון שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן הבחירה ולאחר מכן בחר תכנון צפייה כדי לתכנן את הצפייה בתוכנית‪.‬‬
‫שימוש בתכנון צפייה לצפייה בתוכניות בשעה מוגדרת בתאריך מוגדר‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הוסף צפייה‬
‫כדי לתכנן צפייה‪ ,‬הגדר את הערכים אנטנה‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה‪ ,‬תאריך‪ ,‬ושעת התחלה של התוכנית המשודרת שברצונך להקליט ולאחר מכן בחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫בדוק את השעה הנוכחית תחת‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫‪- 56 -‬‬
‫שעה‬
‫שעון‪.‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫" "באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫הגדרת שעת תכנון צפייה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫עריכה‬
‫" "באפשרותך להגדיר את שעת ההתחלה של תכנון צפייה‪ .‬ניתן להגדיר את שעת ההתחלה עד לעשר דקות לפני תחילת התוכנית‪.‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫בדיקת צפיות מתוזמנות‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫הצג פרטים‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫הפעל‪ ,‬השהה או הרץ אחורה טלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫ניתן להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי באמצעות ‪ .Timeshift‬הפעלתה של פונקציה זו משביתה את הפונקציה ערוץ‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ Timeshift‬בעת צפייה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫" "כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת‪ ,‬חלק מהפונקציות אינן זמינות תחת‬
‫ובחר ‪ ,Timeshift‬או לחץ על הלחצן‬
‫הגדרות‬
‫‪.‬‬
‫ערוץ‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Timeshift-‬עליך לחבר התקן מסוג ‪ USB‬להקלטה‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפונקציה ‪ .Timeshift‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על לחצני השלט‪ ,‬עיין בנושא "לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪."Timeshift‬‬
‫‪- 57 -‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך הקלטת תוכנית או ‪Timeshift‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לפונקציות‪.‬‬
‫אם תלחץ על לחצן הכיוון למטה‪ ,‬יופיעו הלחצנים הבאים‪.‬‬
‫● ●ערוך את זמן ההקלטה‬
‫באפשרותך להגדיר את משך הקלטת התוכנית‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה של תוכנית‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫באפשרותך לעבור מהפונקציה ‪ Timeshift‬לפונקציית ההקלטה‪ .‬בעת מעבר לפונקציית ההקלטה‪ ,‬באפשרותך לכלול את התוכן‬
‫המוקלט על‪-‬ידי הפונקציה ‪ Timeshift‬בתוך ההקלטה החדשה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעלת‪.‬‬
‫● ●עבור לטלויזיה חיה‬
‫בחר לחזור לסצנות הנוכחיות של התוכנית בזמן שפונקציית ההקלטה או ה‪ Timeshift-‬מציגה את הסצנות הקודמות‪.‬‬
‫● ●עצור הקלטה ‪ /‬עצור ‪Timeshift‬‬
‫לסיום פונקציית ההקלטה או ה‪.Timeshift-‬‬
‫● ●מידע‬
‫להצגת חלון פרטי התוכנית של התוכנית שבה פועלת פונקציית ההקלטה או ה‪Timeshift-‬‏‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪( .‬חשוב לדעת שבעת השהיית וידאו‪ ,‬הטלוויזיה אינה מפעילה‬
‫שמע‪).‬‬
‫– –החזרה איטית או הרצה קדימה איטית‪ :‬מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות (‪ )2/1 ,4/1 ,8/1‬אחורה או קדימה על‪-‬ידי‬
‫או ‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה במצב איטי עד פי ‪ 3‬מהמהירות הרגילה‪ ,‬בחר את‬
‫בחירה בלחצן‬
‫הלחצן שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר את הלחצן ‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר הפונקציה החזרה איטית מופעלת‪ ,‬תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי‪.‬‬
‫– –דילוג אחורה ‪ /‬דילוג קדימה‪ :‬מאפשר לך לעבור אחורה או קדימה בקפיצות של ‪ 10‬שניות בווידאו על‪-‬ידי בחירת לחצן הכיוון‬
‫שמאלה או ימינה בסרגל בקרת ההפעלה‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר הפונקציה 'דילוג אחורה' מופעלת‪ ,‬תוכל להציג את השינויים בין זמן ההקלטה הנוכחי וזמן ההעברה אחורה הנוכחי‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫‪- 58 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫החלף את הערוץ או בדוק תוכניות בערוצים דיגיטליים אחרים‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באמצעות רשימת ערוצים ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק אילו תוכניות משודרות בערוצים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬בשלט‪-‬רחוק‬
‫הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.CH LIST‬‬
‫המסך הכל כולל את הסמלים הבאים‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‪.‬‬
‫אם תלחץ על לחצן הכיוון ימינה במסך רשימת ערוצים‪ ,‬תוכל להשתמש בפונקציות הבאות‪:‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪TV PLUS‬‬
‫בזמן שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬באפשרותך לצפות בתוכניות פופולריות או בדגשים של כל נושא דרך ערוץ וירטואלי בכל עת‪.‬‬
‫כמו בערוץ כללי‪ ,‬הוא מספק את לוחות השידורים היומיים של ‪.TV PLUS‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●מועדפים‬
‫להצגת רשימת המועדפים מ‪-‬‏‪ 1‬עד ‪.5‬‬
‫● ●סוג ערוץ‬
‫מיון הרשימה כך שתכלול ערוצים מהז'אנר שנבחר בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש בסוג ערוץ רק בערוצים הכוללים פרטי ז'אנר‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫מיון הרשימה לפי מספר הערוץ או לפי שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 59 -‬‬
‫עריכת ערוצים‬
‫ערוך את הערוצים המאוחסנים בטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫עריכת ערוצים‬
‫הכל‬
‫הסמלים במסך עריכת ערוצים מציינים ערוצים באופן הבא‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‪.‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫כדי להסיר ערוץ‪ ,‬בחר אותו ולאחר מכן בחר מחק‪.‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫ניתן לגשת לאפשרויות הבאות על‪-‬ידי בחירת הכל‬
‫עריכת ערוצים‪:‬‬
‫● ●נעילה או ביטול נעילה של ערוץ‬
‫לאחר בחירת ערוץ יעד בעריכת ערוצים‪ ,‬בחר נעל או בטל נעילה‪ .‬לאחר מכן הערוץ ננעל או שנעילתו מתבטלת‪ .‬לא ניתן לצפות‬
‫בערוץ נעול‪.‬‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להגדיר את הסיסמה‪ ,‬הגדר את‬
‫"‬
‫"למידע נוסף על הגדרת הסיסמה‪ ,‬עיין בנושא "הגדרת סיסמה"‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הפעל נעילת ערוץ למצב פועל‪.‬‬
‫● ●שינוי שם של ערוץ‬
‫לאחר בחירת ערוץ לשינוי בעריכת ערוצים‪ ,‬בחר שנה שם ערוץ כדי לשנות את שם הערוץ‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה בערוצים שנבחרו בלבד‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫‪- 60 -‬‬
‫● ●שנה מספר‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר שינוי מספר הערוץ‪ ,‬פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●שחזר את ‪TV PLUS‬‬
‫ניתן לסרוק בסריקה חוזרת ערוצי ‪ TV PLUS‬שנקלטו ולשמור אותם‪.‬‬
‫"‬
‫"אם קיימים ערוצי ‪ TV PLUS‬בטלוויזיה‪ ,‬לאחר מחיקת הערוצים השמורים‪ ,‬המערכת שומרת את הערוצים החדשים שנסרקו‪.‬‬
‫"‬
‫"אם קיימים ערוצי ‪ TV PLUS‬שמורים‪ ,‬התכונה שחזר את ‪ TV PLUS‬מוחקת את הרשימה הקיימת ושומרת את הערוצים החדשים שנסרקו‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים‪.‬‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים עריכת ערוצים ו‪-‬הכל באמצעות הסמל‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר אחת מחמש רשימות המועדפים‪.‬‬
‫‪4.4‬עבור אל עריכת מועדפים‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר ערוץ להוספה אל רשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪6.6‬בחר‬
‫‪ .‬הערוץ שנבחר נרשם ברשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪- 61 -‬‬
‫‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את הרשימה הרצויה מתוך חמש רשימות מועדפים על המסך‪ .‬הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה מופיעים‪.‬‬
‫" "רק רשימות מועדפים המכילות ערוצים רשומים יציגו ערוצים‪.‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫השתמש בפונקציות הזמינות בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לאחר הלחיצה על לחצן הכיוון ימינה בשלט הרחוק‪ ,‬בחר מועדפים‬
‫מועדפים ‪ - 1‬מועדפים ‪5‬‬
‫מופיע‪.‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים‬
‫בחר ערוצים להוספה ובחר את הסמל‬
‫‪ .‬הערוצים שנבחרו יתווספו למועדפים‪.‬‬
‫הסרת ערוצים מרשימת מועדפים‬
‫בחר ערוצים ברשימת המועדפים ולאחר מכן בחר את הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪- 62 -‬‬
‫עריכת מועדפים‪ .‬המסך עריכת מועדפים‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫בחר ערוץ אחד או יותר ולאחר מכן בחר שינוי סדר‪ .‬מופיע הסימון של האפשרות שינוי סדר‪ .‬לחץ על לחצני הכיוון למעלה או למטה כדי לציין‬
‫מיקום חדש עבור הערוצים‪ .‬לחץ על הלחצן 'בחר' כדי להציב את הערוצים במיקומם החדש ברשימה‪.‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫בחר את רשימת המועדפים שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן בחר שנה שם מועדפים‪ .‬הזן שם חדש באמצעות המקלדת שמופיעה על‪-‬‬
‫גבי המסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר סיום‪.‬‬
‫תכונות מסייעות לצפייה בטלוויזיה‬
‫השתמש בפונקציות הנתמכות דרך ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים‪.‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫לאחר הלחיצה על לחצן הכיוון ימינה בשלט הרחוק‪ ,‬בחר אנטנה כדי לבחור אנטנה או כבלים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה נחוצה אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או ללוויין‪.‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או מקלט לוויין‪ ,‬אינך צריך לעשות זאת‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "התפריט במסך עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪- 63 -‬‬
‫נסו עכשיו נסו עכשיו‬
‫בחירת האפשרות לחיפוש רשת כבלים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫אפשרות חיפוש כבלים‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫להגדרת אפשרויות חיפוש נוספות כגון תדר וקצב סימנים בעת חיפוש רשת כבלים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫סריקה לאיתור ערוצים זמינים במצב המתנה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫כוונון אוטומטי במצב המתנה‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫בצע סריקה אוטומטית לאיתור ערוצים כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרת שעת השעון המעורר‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫שעון עצר מעורר‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫מתזמן את שעון העצר להפעלת הטלוויזיה ולסריקת ערוצים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגבלת הצפייה לערוצים ספציפיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הפעל נעילת ערוץ‬
‫נסו עכשיו‬
‫על‪-‬ידי בחירת הלחצן 'בחר' בתפריט‪ ,‬ניתן להפעיל ולהשבית את פונקציית נעילת הערוצים‪.‬‬
‫בחירה של אפשרות שמע השידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫דואל סאונד‬
‫נסו עכשיו‬
‫הגדר את אפשרויות השמע לסטריאו או לשידורים דו‪-‬לשוניים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "אפשרויות שמע נתמכות של שידור"‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪- 64 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬נעילת דירוג תוכנית‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫נעילת דירוג תוכנית‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו תלויה בדגם הספציפי ובאזור‪.‬‬
‫האפשרות נעילת דירוג תוכנית משמשת לחסימת תוכניות בעלות דירוגים גבוהים יותר מאלה הרצויים‪ .‬אפשרות זו שימושית לשליטה בתוכן‬
‫שהילדים צופים בו בטלוויזיה‪ .‬אפשרות זו לא תפעל עבור תוכניות ממקורות חיצוניים‪ ,‬כגון נגני ‪ DVD‬או קובצי ‪.USB‬‬
‫קוד ‪ PIN‬זה נדרש לצפייה בתוכנית חסומה‪.‬‬
‫" "האפשרות ערוץ אינה זמינה במצב ‪ HDMI‬או ‪.Component‬‬
‫" "בהתאם למקור הקלט‪ ,‬ייתכן שלא קיימת תמיכה באפשרות נעילת דירוג תוכנית‪.‬‬
‫קביעת הגדרות שידור מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫טקסט דיגיטלי‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בזמן הצפייה בשידור הכולל הן טקסט והן תוכן מולטימדיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בבריטניה בלבד‪.‬‬
‫‪ )MHEG( M‬הוא תקן בינלאומי למערכות קידוד נתונים שנעשה בהם‬
‫" "‪ ultimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group‬‏‬
‫שימוש במולטימדיה ובהיפר‪-‬מדיה‪ .‬זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה‪ MPEG-‬שכוללת היפר‪-‬מדיה של קישור נתונים‪ ,‬כגון תמונות סטילס‪ ,‬שירות‬
‫תווים‪ ,‬הנפשה‪ ,‬גרפיקה וקובצי וידאו‪ ,‬וכן נתוני מולטימדיה‪ MHEG .‬היא טכנולוגיה של אינטראקציית זמן ריצה של משתמש‪ ,‬והיא מיושמת בתחומים‬
‫שונים‪ ,‬לרבות וידאו לפי דרישה (‪ ,)VOD‬טלוויזיה אינטראקטיבית (‪ ,)ITV‬מסחר אלקטרוני (‪ ,)EC‬לימוד מרחוק‪ ,‬ועידת רחק‪ ,‬ספריות דיגיטליות‬
‫ומשחקי רשת‪.‬‬
‫‪- 65 -‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫נסו עכשיו‬
‫זוהי השפה שתשמע בעת צפייה בטלוויזיה אם השפה נכללת באות השידור‪ .‬אופן הפעולה של אפשרויות שמע משתנה לפי סוג הערוץ ‪-‬‬
‫אנלוגי או דיגיטלי‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫בחירת שפה‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫הגדרות שפת שמע‬
‫" "השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫בחירת תבנית שמע‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אפשרויות שמע‬
‫תבנית שמע‬
‫" "תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לתוכנית השידור‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לסרוק ידנית את כל הערוצים ולאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪ .‬להפסקת הסריקה‪ ,‬בחר עצור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫כוונון ערוצים דיגיטליים‬
‫הגדרות‬
‫בחר חדש‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ דיגיטלי‬
‫חיפוש כדי לסרוק אוטומטית ערוצים דיגיטליים ואחסן את רשימת הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 66 -‬‬
‫כוונון ערוצים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון ערוץ אנלוגי‬
‫כוונון ידני‬
‫בחר חדש והגדר את תוכנית‪ ,‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬ו‪-‬חיפוש לסריקה של ערוצים אנלוגיים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חנות כדי לאחסן את‬
‫הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫כוונון עדין של שידורים אנלוגיים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫כוונון עדין‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫העבר רשימת ערוצים‬
‫באפשרותך לייבא או לייצא את רשימת הערוצים להתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬נדרש מספר ה‪.PIN-‬‬
‫● ●ייבא מהתקן ‪ :USB‬ייבוא רשימת ערוצים מהתקן ‪.USB‬‬
‫● ●ייצא להתקן ‪ :USB‬ייצוא רשימת ערוצים שנשמרו בטלוויזיה להתקן ‪.USB‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה כאשר התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מערכת לוויין‬
‫באפשרותך להגדיר סדרה של הגדרות צלחת לוויין לפני ביצוע סריקת ערוצים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 67 -‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות שפת טלטקסט‬
‫שפת טלטקסט‬
‫באפשרותך להגדיר או לשנות את שפת הטלטקסט‪ .‬כדי לצפות בשידור טלטקסט בשפה המועדפת עליך‪ ,‬בחר שפה שתשתמש בה ב‪-‬שפת‬
‫טלטקסט ראשית‪ .‬אם שפה זו אינה נתמכת‪ ,‬תוכל לצפות בשידור הטלטקסט בשפה המועדפת המשנית המוגדרת ב‪-‬שפת טלטקסט משנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫ממשק משותף‬
‫באפשרותך להציג מידע אודות ממשקים משותפים‪.‬‬
‫● ●תפריט ממשק משותף‬
‫אפשרות למשתמש לבחור מתוך תפריט ה‪ .CAM-‬בחר תפריט ממשק משותף (‪ )CI‬בהתבסס על התפריט 'כרטיס מחשב'‪.‬‬
‫● ●מידע על יישום‬
‫הצגת מידע אודות ה‪ CAM-‬שהוכנס לחריץ הממשק המשותף ואודות 'כרטיס ‪ CI‬או‪ 'CI+‎‬שהוכנס ל‪ .CAM-‬באפשרותך להתקין ‪CAM‬‬
‫בכל עת‪ ,‬בין שהטלוויזיה דולקת או לא‪.‬‬
‫● ●מנהל ‪CICAM PIN‬‬
‫ניהול ה‪ PIN-‬של ‪Common Interface Common Access Module‬‏(‪ .)CICAM‬שמור את ה‪ PIN-‬או שנה את ה‪ PIN-‬המאוחסן‬
‫ולאחר מכן הגדר אפשרויות ‪ PIN‬אחרות‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●מצב פענוח קוד שידור‬
‫● ●פעולת ‪ Transcode‬של וידאו ‪CAM‬‬
‫הגדרה לביצוע המרת הקוד של קובץ ‪ Codec‬של הווידאו מה‪ CAM-‬באופן אוטומטי‪ .‬בטל את האפשרות אם אינך מעוניין להשתמש‬
‫בה‪.‬‬
‫"‬
‫"עליך להשתמש ב‪ CAM-‬שתומך בהמרת קוד של קובץ ‪ Codec‬של וידאו‪.‬‬
‫‪- 68 -‬‬
‫תמונה וצליל‬
‫באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור התמונה והקול בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫שנה את 'מצב התמונה' וכוונן את 'הגדרות המומחה'‪.‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה מצב תמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫● ●דינמי‬
‫לתמונה בהירה וברורה יותר בסביבות צפייה בהירות‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫זהו מצב ברירת המחדל המתאים לסביבות צפייה כלליות‪.‬‬
‫● ●טבעי‬
‫להקלת מאמץ העיניים ולחוויית צפייה נוחה‪.‬‬
‫● ●סרט‬
‫מתאים לצפייה בטלוויזיה או בסרטים בחדר חשוך‪.‬‬
‫‪- 69 -‬‬
‫קביעת הגדרות תמונה מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫קבע את הגדרות המסך בהתאם לטעם שלך באמצעות הפונקציות הבאות‪:‬‬
‫●‬
‫●תאורה אחורית נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●בהירות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●ניגודיות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●חדות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●צבע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גוון (‪ )G/R‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●החל הגדרות תמונה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●ניקוי רעש תמונה דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●הגדרות ‪ Auto Motion Plus‬נסו עכשיו‬
‫"‬
‫●‬
‫"כאשר האפשרות תנועת חלקה בתנועה‪ .‬מוגדרת למצב פועל‪ ,‬המסך נראה כהה יותר מאשר במצב כבוי‪.‬‬
‫●עמעום מקומי נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"שליטה בבהירות של אזורים נפרדים במסך כדי להגיע לניגודיות מרבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪- 70 -‬‬
‫●‬
‫●מגביר ניגודיות נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מצב‪ HDR+‎‬נסו עכשיו‬
‫צור אפקט ‪ HDR‬אופטימלי אוטומטי לפי מקור הווידאו‪.‬‬
‫טכנולוגיית‪ HDR (High Dynamic Range)‎‬מבצעת כוונון עדין ביותר של ניגודיות המקור כדי להציג תמונות וידאו המדמות בנאמנות‬
‫גבוהה את מה שרואה העין האנושית‪.‬‬
‫"‬
‫●‬
‫●מצב סרט נסו עכשיו‬
‫"‬
‫●‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪.)1080i( H‬‬
‫‪480i( C‬‏‪ ,)1080i ,‬או ‪ DMI‬‏‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט הוא ‪,TV‬‏ ‪AV‬‏‪ omponent ,‬‏‬
‫●גוון צבע נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"האפשרויות קר ו‪-‬רגיל זמינות רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך דינמי‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרות גוון צבע זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫●‬
‫●איזון לבן נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●גאמה נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●מצב ‪ RGB‬בלבד נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●הגדרות מרחב הצבעים נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אפס תמונה נסו עכשיו‬
‫‪- 71 -‬‬
‫הגדרת סביבת הצפייה של התקנים חיצוניים‬
‫באפשרותך למטב את הטלוויזיה לצפייה בתבניות וידאו ספציפיות‪.‬‬
‫הפעלת משחקים במסך ממוטב‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫מצב משחק‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪P‬‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב משחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בעזרת קונסולת משחקים‪ ,‬כגון‪ layStation™‎‬‏‬
‫או‪Xbox™‎‬‏‪.‬‬
‫" "מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "המסך עלול לרעוד קלות‪.‬‬
‫" "כאשר מצב משחק מופעל‪ ,‬מצב תמונה ומצב קול עוברים למצב משחק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בהתקן חיצוני אחר באותה יציאה‪ ,‬הסר את החיבור לקונסולת המשחקים‪ ,‬כבה את הפונקציה וחבר את ההתקן החיצוני ליציאה‪.‬‬
‫שימוש ברמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫השתמש באפשרות רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬כדי לכוונן את רמת הצבע השחור לפיצוי על רמת צבע שחור נמוכה‪ ,‬על ניגודיות נמוכה או על‬
‫צבעים דהויים באמצעות התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה דרך כבל ‪.HDMI‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט‪ ,‬המחובר לטלוויזיה דרך מחבר ‪ ,HDMI‬מוגדר לערך ‪.RGB444‬‬
‫‪- 72 -‬‬
‫רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪( DivX‬צפייה בסרטי ‪ DivX‬בתשלום)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "ניהול זכויות דיגיטלי (‪ )DRM‬הוא מנגנון אבטחה טכני המגן על זכויות היוצרים של ספק התוכן‪.‬‬
‫" "באפשרותך לצפות בסרטים מוקלטים או בסרטי ‪ DivX‬בחינם מבלי להירשם‪.‬‬
‫‪ )http://www.divx.com( D‬והיכנס לחשבון המשתמש שלך לפני רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪ .DivX‬אם אין לך‬
‫" "בקר באתר האינטרנט של ‪ ivX‬‏‬
‫חשבון‪ ,‬צור חשבון‪.‬‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫קבע את הגדרות התמונה עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ 16:9‬סטנדרטי‬
‫● ●מותאם אישית‬
‫● ●‪4:3‬‬
‫] ]אין לצפות בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום להופעתם של פסים שחורים למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬בצד‬
‫שמאל ובצד ימין של המסך לפרק זמן מסוים‪ .‬שים לב שמידע זה אינו מופיע בכתב האחריות‪.‬‬
‫" "גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות‪ ,‬עיין בנושא "גודלי תמונה ואותות‬
‫קלט"‪.‬‬
‫‪- 73 -‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫רוחב אוטומטי‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫גודל מסך ‪4:3‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור גודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬או התאם למסך‪ .‬הגדלים הנתמכים של‬
‫התמונות משתנים בהתאם למדינה‪ ,‬ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה‪.‬‬
‫" "המצב ‪ 4:3‬אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה דרך מחבר מסוג ‪ Component‬או ‪.HDMI‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫התאמת התמונה למסך‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫התאמה למסך‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "זמינות הפונקציה תלויה בגודל תמונה‪.‬‬
‫" "זמינות הפונקציה תלויה אותות השידור‪.‬‬
‫כוונון גודל התמונה ו‪/‬או מיקום התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות גודל תמונה‬
‫זום ומיקום‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק אם גודל תמונה מוגדר לאפשרות מותאם אישית‪.‬‬
‫" "כדי לשנות את מיקום התמונה בערוצים אנלוגיים‪ ,‬עליך להגדיל תחילה את התמונה ולאחר מכן לשנות את המיקום‪.‬‬
‫‪- 74 -‬‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫שנה את 'מצב הקול' וכוונן את 'הגדרות המומחה'‪.‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫מצב קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור מצב קול מועדף המתאים לסוג התוכן או לסביבת ההאזנה‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫● ●ממוטב‬
‫● ●מוגבר‬
‫קביעת הגדרות צליל מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבצע התאמה אישית של איכות הצליל על‪-‬ידי כוונון ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫●‬
‫●איזון נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●אקולייזר נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●פורמט שמע של קלט ‪ HDMI‬נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●פורמט שמע של פלט דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"אם אתה משתמש במקלט שאינו תומך ב‪ ,Dolby Digital Plus-‬לא תשמע קול אם תבחר‪.Dolby Digital+‎‬‬
‫●‬
‫●השהיית שמע נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●משוב קול נסו עכשיו‬
‫●‬
‫●איפוס צליל נסו עכשיו‬
‫"‬
‫"אותות שמע רגילים נדגמים ב‪ 48‎kHz-‬בעוד שאותות שמע באיכות ‪ HD‬נדגמים ב‪.96‎kHz-‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שחלק ממקלטי ‪ S/PDIF‬אינם תואמים לתבנית שמע ‪.HD‬‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר כדי לשלוט בקול‪ ,‬השבת את עוצמת קול אוטומטית‪ .‬בעת שימוש בעוצמת‬
‫קול אוטומטית עם התקן מקור‪ ,‬ייתכן שבקרת עוצמת הקול של ההתקן לא תפעל כהלכה‪.‬‬
‫‪- 75 -‬‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫קבע את הגדרות הקול עבור הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫" "ייתכן כי לא תהיה אפשרות לשלוט ברמקולים החיצוניים באמצעות שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬בעת הפעלת רמקול חיצוני‪ ,‬חלק מתפריטי הקול‬
‫אינם נתמכים‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪Bluetooth‬‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול‬
‫רשימת רמקולים‬
‫באפשרותך לחבר התקני שמע מסוג ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ .‬יש לשייך אותם באמצעות פונקציית ה‪ Bluetooth-‬של הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע‬
‫נוסף בנוגע לשיוך‪ ,‬עיין במדריך ההפעלה של התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה אינה מאתרת התקן שמע מסוג ‪Bluetooth‬‏‪ ,‬קרב את ההתקן לטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪.‬‬
‫" "במהלך הפעלה של התקן שמע מסוג ‪ Bluetooth‬שעבר שיוך‪ ,‬הטלוויזיה מזהה אותו באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ‪ .‬השתמש בחלון‬
‫המוקפץ כדי להפעיל‪/‬לכבות את התקן השמע מסוג ‪.Bluetooth‬‬
‫" "חיבור ה‪ Bluetooth-‬עשוי להשפיע על איכות הקול‪.‬‬
‫" "לפני השימוש בהתקן שמע מסוג ‪ ,Bluetooth‬עיין בנושא “קרא לפני השימוש בהתקני ‪."Bluetooth‬‬
‫‪- 76 -‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך רמקול ‪Multiroom‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על חיבור ושימוש‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של התקן השמע ‪.Multiroom‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫שימוש בפונקציה שיוצרת את אפקט הצליל ההיקפי וברמקולי ‪ Multiroom‬כדי ליצור תצורת צליל היקפי‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫‪ Wi-Fi‬הגדרת סראונד לרמקול‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם חיברת לטלוויזיה רמקול ‪ Multiroom‬אחד או יותר‪ ,‬באפשרותך לקבוע הגדרות אפקטי צלילים שיפיקו צליל אופטימלי‪ .‬ניתן לבחור כל‬
‫אחת מהתצורות של רמקול ‪ Multiroom‬עם או בלי מקרן קול‪.‬‬
‫לאחר שתגדיר את אפקט הצליל‪ ,‬תוכל לשמוע את שמע הטלוויזיה דרך רמקולי ה‪.Multiroom-‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Wi-Fi‬הגדרת סראונד לרמקול זמינה רק כאשר מחובר לטלוויזיה רמקול אחד לפחות התואם ל‪ Multiroom Link-‬של ‪.Samsung‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Multiroom Link‬מושבתת בעת השבתת ‪( Smart View‬שיקוף מסך)‪.‬‬
‫" "השמע מההתקנים המשניים עלול לפגר אחרי השמע והווידאו של ההתקן הראשי שבו מופעל תוכן המקור‪.‬‬
‫" "למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך של ‪ Multiroom Link‬באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‏(‪)www.samsung.com‬‬
‫‪- 77 -‬‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫באפשרותך לקבוע את הגדרות המערכת והתמיכה‪ ,‬כגון שעה‪ ,‬הגנה מפני צריבת מסך‪ ,‬עדכון תוכנה וכדומה‪.‬‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫הגדר את השעה הנוכחית והשתמש בפונקציית שעון העצר‪.‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוון את שעון באופן ידני או אוטומטי‪ .‬לאחר שתכוון את שעון‪ ,‬ניתן לראות מה השעה בטלוויזיה בכל עת‪.‬‬
‫עליך לכוון את השעון במקרים הבאים‪:‬‬
‫● ●ניתוק ואז חיבור של כבל החשמל‪.‬‬
‫● ●מצב שעון משתנה ממצב ידני למצב אוטומטי‪.‬‬
‫● ●הטלוויזיה אינה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫● ●לא נקלטים אותות שידור‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫אוטומטי‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט או קולטת שידורים דיגיטליים דרך אנטנה שמחוברת אליה‪.‬‬
‫" "בהתאם לאות השידור‪ ,‬הזמן המוצג עשוי להשתנות‪.‬‬
‫" "מידת הדיוק של פרטי השעה שהתקבלו עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן ידני‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון‬
‫ידני‬
‫כאשר מצב שעון מוגדר למצב ידני‪ ,‬באפשרותך להזין באופן ישיר את השעה הנוכחית‪ .‬בחר את התאריך והשעה בעזרת לחצני החצים בשלט‬
‫הרחוק‪.‬‬
‫‪- 78 -‬‬
‫הגדרת השעון באופן אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת השעה הנכונה על‪-‬ידי הגדרת שעון קיץ (‪ )DST‬ואזור הזמן המקומי שלך‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪GMT‬‬
‫בחירת אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫● ●שעון קיץ‬
‫הפעלה או השבתה של הפונקציה 'שעון קיץ' (‪.)DST‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫שינוי השעה הנוכחית‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫היסט שעה‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה דרך חיבור רשת‪ .‬פונקציה זו זמינה רק אם האפשרות מצב שעון מוגדרת לערך אוטומטי והטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‬
‫דרך רשת מקומית‪.‬‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה אם הטלוויזיה אינה מקבלת פרטי שעה דרך אותות של שידורים דיגיטליים רגילים‪.‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בשעון העצר לשינה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪ .‬באפשרותך להגדיר את שעון‬
‫העצר לשינה עד ל‪ 180-‬דקות לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה באמצעות שעון העצר לכיבוי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫באפשרותך להגדיר את שעון עצר לכיבוי לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה בשעה שצוינה‪ .‬האפשרות שעון עצר לכיבוי זמינה רק אם שעון‬
‫הוגדר‪.‬‬
‫‪- 79 -‬‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫הגן על המסך מצריבת מסך וצמצם את צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם תמונות סטילס נשארות על‪-‬גבי המסך זמן רב‪ ,‬הן עלולות להשאיר אחריהן תמונות גרר צרובות‪ .‬אם תמונת סטילס נשארת למשך שעתיים‪,‬‬
‫ניתן להפעיל באופן אוטומטי את פונקציית הגנת המסך כדי להגן על המסך מפני תמונות גרר צרובות‪.‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את רמת הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬להפחית את צריכת החשמל הכוללת ולמנוע התחממות יתר‪.‬‬
‫●‬
‫●זיהוי אור הסביבה נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלוויזיה בהתאם לתאורת הסובבת על מנת להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪ .‬אם‬
‫זיהוי אור הסביבה כוונן את בהירות המסך לרמה בהירה או כהה מדי‪ ,‬באפשרותך לבחור תאורה אחורית מינ' כדי לכוונן באופן ידני את‬
‫הבהירות המינימלית של המסך‪.‬‬
‫●‬
‫●תאורה אחורית מינ' נסו עכשיו‬
‫כאשר זיהוי אור הסביבה מופעל‪ ,‬באפשרותך לכוונן את הבהירות המינימלית של מסך הטלוויזיה באופן ידני בהתאם לרמת הבהירות‬
‫הגדרות תמונה הגדרות מומחה תאורה‬
‫של הסביבה‪ .‬פונקציה זו פועלת רק כאשר הערך קטן מההגדרה ב‬
‫אחורית‪.‬‬
‫●‬
‫●מצב חסכון באנרגיה נסו עכשיו‬
‫אפשרות לבחור הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪.‬‬
‫●‬
‫●תאורת תנועה נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות בהתאם לתנועות שעל‪-‬גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫●‬
‫●כיבוי אוטומטי נסו עכשיו‬
‫הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי כדי לצמצם צריכת חשמל מיותרת אם לא מתבצעת פעולה למשך ארבע שעות‪.‬‬
‫‪- 80 -‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫הצג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ועדכן אותה במקרה הצורך‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫נסו עכשיו‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫] ]אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה תכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה‪ .‬הגדרות‬
‫הווידאו והשמע יאופסו לערכי ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון דרך האינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "כדי לעדכן מהאינטרנט דרוש חיבור אינטרנט פעיל‪.‬‬
‫עדכון דרך התקן ‪USB‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן עכשיו‬
‫לאחר הורדת קובץ העדכון מאתר האינטרנט של ‪ Samsung‬ואחסונו בהתקן ‪ ,USB‬חבר את התקן ה‪ USB-‬לטלוויזיה לצורך עדכון‪.‬‬
‫" "כדי לעדכן דרך כונן הבזק מסוג ‪ ,USB‬הורד את חבילת העדכון מאתר ‪ Samsung.com‬למחשב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה‬
‫עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬הטלוויזיה תוכל לעדכן את התוכנה שלה באופן אוטומטי בזמן שאתה צופה בטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת‬
‫העדכון ברקע‪ ,‬הוא יוחל בפעם הבאה שתפעיל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪ ,Smart Hub‬האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם ברצונך להשבית את‬
‫הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן הבחירה כדי לכבות אותה‪.‬‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪- 81 -‬‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫הגן על הטלוויזיה מפני ניסיונות פריצה וקוד זדוני‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש באפשרות 'אבטחה חכמה' כדי להגן על הטלוויזיה מפני פריצות וקוד זדוני בזמן החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫סריקת הטלוויזיה והאחסון המחובר לאיתור קוד זדוני‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫סריקה‬
‫אם התגלה קוד זדוני‪ ,‬תוצאות הסריקה יופיעו על‪-‬גבי המסך‪ .‬חלון תוצאות זה מציג את כל הקודים הזדוניים שהתגלו‪ .‬באפשרותך להציב‬
‫בהסגר (לבודד) את הקוד‪ .‬הסגר מונע את ביצועו‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר להציב בהסגר את כל הקוד הזדוני‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר בודד‪ .‬הקוד הזדוני שנבחר עובר אל רשימת מבודדים‪.‬‬
‫"‬
‫"רשימת מבודדים מציג את כל הקודים הזדוניים שהועברו להסגר‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫הצג פונקציות אחרות‪.‬‬
‫הפעלת פונקציות הנגישות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫נסו עכשיו‬
‫האפשרות קיצורי נגישות מספקת גישה נוחה לפונקציות הנגישות‪ .‬כדי להציג את קיצורי נגישות‪ ,‬לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול‬
‫למשך שנייה אחת או יותר‪ .‬באפשרותך להפעיל או להשבית בקלות פונקציות כגון מדריך קולי‪ ,‬תיאור שמע‪ ,‬ניגודיות גבוהה‪ ,‬הגדל‪ ,‬למד על‬
‫שלט רחוק לטלוויזיה‪ ,‬מסך למידת תפריטים‪ ,‬כתוביות‪ ,‬שמע מרובה יציאות וכולי‪.‬‬
‫" "אם מדריך קולי מוגדר למצב כבוי או מושתק‪ ,‬המערכת מאפשרת להשתמש במדריך הקולי של קיצורי נגישות‪.‬‬
‫‪- 82 -‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫מדריך קולי‬
‫הגדרות מדריך קולי‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל מדריכים קוליים המתארים את אפשרויות התפריט בקול כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה‪ .‬להפעלת הפונקציה‪,‬‬
‫הגדר את האפשרות מדריך קולי לערך פועל‪ .‬כאשר מדריך קולי מופעל‪ ,‬הטלוויזיה מספקת מדריכים קוליים בנושא החלפת ערוצים‪ ,‬שינוי‬
‫עוצמת קול‪ ,‬מידע על תוכניות המשודרות כעת ובקרוב‪ ,‬תכנון צפייה‪ ,‬פונקציות אחרות של הטלוויזיה‪ ,‬תוכן בנושאים שונים בדפדפן האינטרנט‬
‫ובחיפוש‪.‬‬
‫" "מדריך קולי מופיע בשפה שצוינה במסך שפה‪ .‬עם זאת‪ ,‬חלק מהשפות לא נתמכות במדריך קולי על אף שהן מופיעות במסך שפה‪ .‬עברית נתמכת‬
‫תמיד‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול‪ ,‬המהירות וגובה הצליל של המדריך הקולי‬
‫באפשרותך להגדיר את עוצמת הקול‪ ,‬המהירות‪ ,‬גובה הצליל והרמה של מדריך קולי‪.‬‬
‫תיאור שמע‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות תיאור שמע‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש בזרימת השמע של ‪( AD‬תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מהמשדר‪ .‬כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע‬
‫באמצעות עוצמת הקול של תיאור שמע‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●תיאור שמע‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית תיאור השמע‪.‬‬
‫● ●עוצמת הקול של תיאור שמע‬
‫כוונון עוצמת הקול של תיאור השמע‪.‬‬
‫‪- 83 -‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫נסו עכשיו‬
‫העבר את כתוביות למצב פועל‪ .‬לאחר מכן תוכל לצפות בתוכנית עם כתוביות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין הכתוביות של‬
‫נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫להפעלה או להשבתה של כתוביות‪.‬‬
‫● ●מצב כתוביות‬
‫להגדרת מצב הכתוביות‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות‬
‫להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫"‬
‫"הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין הכתוביות‬
‫של נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫בחירת שפת הכתוביות של השידור‬
‫באפשרותך לבחור את שפת ברירת המחדל של הכתוביות‪ .‬רשימת המצבים עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות ראשית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות הראשית‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות משנית‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות המשנית‪.‬‬
‫‪- 84 -‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫ניגודיות גבוהה‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את מסכי השירות העיקריים לטקסט לבן על רקע שחור או להפוך את תפריטי הטלוויזיה השקופים לאטומים‪ ,‬כדי לקרוא‬
‫את הטקסט ביתר קלות‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות ניגודיות גבוהה לערך פועל‪.‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדל‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להגדיל את הגופן המוצג במסך‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות הגדל לערך פועל‪.‬‬
‫למידה על השלט‪-‬רחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫למד על שלט רחוק לטלוויזיה‬
‫נסו עכשיו‬
‫פונקציה זו עוזרת לבעלי לקויות ראייה להכיר את מיקומי הלחצנים בשלט הרחוק‪ .‬כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬תוכל ללחוץ על לחצן בשלט‬
‫הרחוק והטלוויזיה תאמר לך את שמו‪ .‬כדי לחזור למסך הקודם‪ ,‬לחץ פעמיים על הלחצן‬
‫‪ .‬כדי לצאת‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מדריך קולי מופעל‪.‬‬
‫מידע אודות תפריט הטלוויזיה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫מסך למידת תפריטים‬
‫למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬כאשר האפשרות מופעלת‪ ,‬הטלוויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת‪.‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות התקני ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫שמע מרובה יציאות‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן להפעיל את הרמקול של הטלוויזיה ואת התקני ה‪ Bluetooth-‬בו‪-‬זמנית‪ .‬לאחר הפעלת פונקציה זו‪ ,‬תוכל להגדיר את עוצמת הקול של‬
‫התקני ה‪ Bluetooth-‬כך שתהיה גבוהה מעוצמת הקול של רמקול הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "כאשר אתה מחבר התקני ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ ,‬האפשרות שמע מרובה יציאות מופעלת‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות חיבור התקני ‪Bluetooth‬‬
‫לטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך התקני ‪."Bluetooth‬‬
‫‪- 85 -‬‬
‫קביעת הגדרות מערכת מתקדמות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫נסו עכשיו‬
‫שינוי שפת התפריט‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שפה‬
‫נסו עכשיו‬
‫הגדרת סיסמה‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪( 0‬עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪.)1111 :‬‬
‫חלון הזנת ה‪ PIN-‬יופיע‪ .‬הזן ‪ .PIN‬הזן את המספר שוב לאישור‪ PIN .‬ברירת המחדל הוא ‪ 000‬‏‬
‫" "אם תשכח את ה‪ PIN-‬שלך‪ ,‬תוכל לאפס אותו באמצעות השלט רחוק‪ .‬כאשר הטלוויזיה מופעלת‪ ,‬לחץ על הלחצנים הבאים בשלט רחוק לפי הסדר‬
‫המוצג כדי לאפס את ה‪ PIN-‬ל‪( 0000-‬בצרפת‪ ,‬איטליה‪.)"1-1-1-1" :‬‬
‫ב‪:Samsung Smart Remote-‬‏‪ ← VOL‬הגבר עצמה ←‬
‫בשלט‪-‬רחוק הרגיל‪:‬‬
‫←(‬
‫← החלש עצמה ←‬
‫) (הגבר עצמה) ← ‪( ← RETURN‬‬
‫) (החלש עצמה) ← ‪( ← RETURN‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של המחוונים הקדמיים‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫← הגבר עצמה ←‬
‫אפקט תאורה‬
‫" "צבע נוריות החיווי של הטלוויזיה עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪- 86 -‬‬
‫‪.‬‬
‫) (הגבר עצמה) ← ‪.RETURN‬‬
‫בדיקת הודעות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫הצגת הודעות‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את רשימת הודעות האירוע שנוצרו על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬הצגת הודעות מופיעות על‪-‬גבי המסך כאשר מתרחשים אירועים‬
‫כגון הפצת עדכון לאפליקציה‪ ,‬כניסה לחשבון ‪ Samsung‬או יציאה ממנו‪.‬‬
‫" "כדי למחוק את כל ההודעות‪ ,‬בחר באפשרות מחק הכל‪.‬‬
‫" "כדי לבדוק את הודעות השירות של ‪ SMART TV‬ב‪ ,Internet‬בחר הודעת שירות‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כדגם תצוגה (לחנויות)‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש‬
‫נסו עכשיו‬
‫כדי להפוך את הטלוויזיה לדגם תצוגה בחנות‪ ,‬הגדר את מצב שימוש לערך מצב קמעונאי‪.‬‬
‫" "לכל שימוש אחר‪ ,‬בחר מצב בית‪.‬‬
‫" "במצב מצב קמעונאי‪ ,‬חלק מהפונקציות מושבתות והטלוויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫מידע אות‬
‫נסו עכשיו‬
‫" "אם הטלוויזיה שלך מחוברת לאנטנה אלחוטית נפרדת‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפרטי עוצמת האות כדי לכוונן את האנטנה להגברת עוצמת האות‬
‫ולקליטה משופרת של ערוצי ‪.HD‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשחזר את כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות האינטרנט והרשת) לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪1.1‬בחר איפוס‪ .‬יופיע החלון להזנת ‪ PIN‬האבטחה‪.‬‬
‫‪2.2‬הזן את ה‪ PIN-‬ובחר איפוס‪ .‬כל ההגדרות יאופסו‪ .‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי‪ ,‬ותציג את המסך התחל בהתקנה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על התחל בהתקנה‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 87 -‬‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫אפשרות למשתמש להשתמש במידע (טקסט‪ ,‬תמונות סטילס‪ ,‬גרפיקה‪ ,‬מסמכים‪ ,‬תוכנה וכולי) שמועבר דרך מדיית שידור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫אוטומטי‪-‬שירות נתונים‬
‫ניתן להגדיר אם להפעיל את שירות הנתונים באופן אוטומטי‪ ,‬או לא‪ .‬אם הערוץ שאתה צופה בו כעת מספק שירות נתונים‪ ,‬תוכל ליהנות‬
‫ממגוון שירותי נתונים על‪-‬ידי בחירת הלחצן האדום‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה כאשר מתבצעת פונקציה משנית אחרת‪.‬‬
‫" "פרטי שירות הנתונים שמופיעים עשויים להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫" "ייתכן שהחלפת הערוץ בעזרת המקשים המספריים‪ ,‬בזמן השימוש בשירות הנתונים‪ ,‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לשירות‪.‬‬
‫" "אם אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדר לערך פועל‪ ,‬מסך הטעינה מוצג והפונקציה אינה זמינה באופן זמני‪.‬‬
‫‪- 88 -‬‬
‫‪HbbTV‬‬
‫גש לשירותים של ספקי בידור‪ ,‬ספקים מקוונים ויצרני ‪ CE‬דרך ‪.HbbTV‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהערוצים לא יכללו את השירות ‪.HbbTV‬‬
‫במדינות מסוימות‪ HbbTV ,‬מושבת כברירת מחדל‪ .‬במקרה זה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HbbTV-‬על‪-‬ידי התקנת הרכיב הגרפי ‪( HbbTV‬הרכיב הגרפי‬
‫‪ )HbbTV Activation Widget‬מ‪.Samsung APPS-‬‬
‫להגדרת הפעלה וכיבוי אוטומטיים של ‪ ,HbbTV‬עבור אל‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות ‪ HbbTV‬והגדרת את‬
‫‪ HbbTV‬להפעלה או כיבוי‪( .‬בהתאם למדינה)‬
‫אם ברצונך להפעיל או להשבית את הפונקציה‪ ,‬השתמש בלחצן הבחירה כדי להפעיל או לכבות אותה‪.‬‬
‫● ●‪ HbbTV‬אינו זמין כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת או כאשר סרטון וידאו מוקלט מופעל‪.‬‬
‫● ●אפליקציה ב‪ HbbTV-‬עלולה שלא לפעול כהלכה באופן זמני‪ ,‬בהתאם לנסיבות של תחנת השידור או של ספק האפליקציה‪.‬‬
‫● ●אפליקציה זמינה לשימוש ב‪ HbbTV-‬רק כאשר רשת הטלוויזיה מחוברת לרשת חיצונית‪ .‬פעולת האפליקציה עלולה להשתבש עקב‬
‫תנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●ניתן להשתמש בטלטקסט דיגיטלי ובטלטקסט מסורתי בכמה ערוצים מוגבלים‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪ TTX/MIX‬ומעבר בין‬
‫המצבים‪.‬‬
‫שימוש ב‪:HbbTV-‬‬
‫● ●כאשר המסך מציין (למשל באמצעות הלחצן האדום) שמתבצעת גישה ל‪.HbbTV-‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬באמצעות השלט רחוק פעם אחת כדי להזין את מצב הזנת הטקסט של ‪.HbbTV‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬פעמיים באמצעות השלט רחוק כדי להזין את מצב הזנת הטקסט שאינו של ‪.HbbTV‬‬
‫‪- 89 -‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫צפייה בערוצים בתשלום על‪-‬ידי הכנסת החריץ של כרטיס הצפייה בטלוויזיה לתוך החריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫" "‪ 2‬חריצי כרטיס ‪ CI‬זמינים‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "כבה את הטלוויזיה כדי לחבר או לנתק "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫" "הזמינות תלויה בדגם הספציפי‪.‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬באמצעות מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫חיבור מתאם כרטיס ‪ CI‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫כדי לחבר מתאם כרטיס ‪ CI‬לטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪1.1‬הכנס את מתאם כרטיס ה‪ CI-‬לשני החורים שבמוצר ‪.1‬‬
‫"‬
‫"אתר את שני החורים בגב הטלוויזיה ליד חריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫‪2.2‬חבר את מתאם כרטיס ה‪CI-‬‏ לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬במוצר ‪.2‬‬
‫‪- 90 -‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫כדי לצפות בערוצים בתשלום‪ ,‬יש להכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫● ●טלוויזיית ‪ Samsung‬תואמת לתקן ל‪CI+ 1.3‎-‬‏‪ .‬כאשר הטלוויזיה מציגה את ההודעה "אות מעורבל"‪ ,‬ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה‬
‫בחוסר התאמה לגרסה‪CI+ 1.3‎‬‏‪ .‬אם מתעוררת בעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫● ●אם לא תכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬ערוצים מסוימים יציגו את ההודעה "אות מעורבל"‪.‬‬
‫● ●פרטי השיוך הכוללים מספר טלפון‪ ,‬מזהה של "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו תוך כ‪ 3-2-‬דקות‪ .‬אם מופיעה הודעת‬
‫שגיאה‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫● ●עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים מופיעה ההודעה “העדכון הושלם"‪ ,‬המציינת שרשימת הערוצים התעדכנה‪.‬‬
‫" "יש להשיג "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬מספק מקומי של שירותי כבלים‪.‬‬
‫" "בעת הוצאת "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬משוך אותו בעדינות בידיים שכן הפלתו לרצפה עלולה לגרום לו נזק‪.‬‬
‫" "הכנס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬בכיוון המסומן על הכרטיס‪.‬‬
‫" "המיקום של החריץ ‪ COMMON INTERFACE‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "אין תמיכה ב"כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬במדינות ובאזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך‪.‬‬
‫" "אם אתה נתקל בבעיות כלשהן‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫" "הכנס "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות‪ .‬אחרת המסך לא יוצג‪ ,‬או יוצג בצורה מעוותת‪.‬‬
‫‪- 91 -‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫למד כיצד להשתמש בטלטקסט ולהפעיל פונקציות שמספק שירות הטלטקסט‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על אופן השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג כהלכה‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת להיות‬
‫יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫" "באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט על‪-‬ידי בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ /‬טלטקסט פועל‪/‬שילוב‪/‬כבוי‪ :‬הפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי‪ .‬לחץ פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך השידור‬
‫הנוכחי‪ .‬לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 8‬שמירה‪ :‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 4‬גודל‪ :‬הצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫לתצוגה רגילה‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ 9‬המתן‪ :‬השהיית התצוגה בדף הנוכחי‪ ,‬במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבטל‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫שוב‪.‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב‪ ,‬כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדף הטלטקסט‬
‫מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת‪ .‬דף חדש המסומן בצבעים מוצג‪.‬‬
‫ניתן לבחור פריטים באותו אופן‪ .‬כדי להציג את הדף הקודם או הבא‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪ .)FLOF / L‬אם תלחץ על לחצן במצב ‪ ,LIST‬תועבר למצב 'שמירת רשימה'‪ .‬במצב שמירת רשימה‪ ,‬ניתן‬
‫‪ 0‬מצב‪ :‬בחירת מצב הטלטקסט (‪ IST‬‏‬
‫לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן ‪(8‬שמירה)‪.‬‬
‫‪ 1‬דף משנה‪ :‬הצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪ 2‬דף למעלה‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪ 3‬דף למטה‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪ 6‬אינדקס‪ :‬הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 5‬חשיפה‪ :‬הצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪ 7‬ביטול‪ :‬כיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי‪.‬‬
‫‪- 92 -‬‬
‫דף טלטקסט טיפוסי‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זהות הערוץ המשדר‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע ‪.FASTEXT‬‬
‫‪- 93 -‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם נתקלת בבעיה בטלוויזיה‪ ,‬תוכל לגשת למבחר פתרונות בעודך צופה בטלוויזיה‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת במקטע 'פתרון בעיות'‪ ,‬פנה‬
‫למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫קבל עזרה ישירות מ‪ Samsung-‬במידה והתעוררה בעיה בטלוויזיה‪.‬‬
‫קבלת תמיכה דרך 'ניהול מרחוק'‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק‬
‫נסו עכשיו‬
‫לאחר שתסכים להסכם השירות‪ ,‬תוכל להשתמש בניהול מרחוק כדי לגשת לתמיכה מרחוק וטכנאי שירות של ‪ Samsung‬יוכל לאבחן את‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬לתקן את הבעיות ולעדכן את תוכנת הטלוויזיה‪ ,‬מרחוק‪ ,‬דרך האינטרנט‪ .‬תוכל גם להפעיל ולהשבית את ניהול מרחוק‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫מהי תמיכה מרחוק?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית מטעם הטכנאים של ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪:‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד מתבצעת התמיכה מרחוק?‬
‫ניתן לקבל בקלות שירות לטלוויזיה מאת טכנאי ‪ Samsung‬מרחוק‪:‬‬
‫‪1.1‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור אל המקטע תמיכה‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר ניהול מרחוק ולאחר מכן קרא ואשר את הסכמי השירות‪ .‬כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק את מספר ה‪ PIN-‬לסוכן‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר מכן הסוכן יקבל גישה לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 94 -‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אודות הטלוויזיה הזאת‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את כתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬מספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬מספר הדגם של הטלוויזיה‪ ,‬גרסת‬
‫התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬רישיון הקוד הפתוח ופרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של ‪ Samsung‬או‬
‫מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "ניתן גם להציג מידע על‪-‬ידי סריקת קוד ה‪ QR-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בקשת שירות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫בקש תמיכה‬
‫נסו עכשיו‬
‫ניתן לפנות לקבלת שירות כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה‪ .‬בחר את האפשרות המתארת את הבעיה שהתעוררה ולאחר מכן בחר בקש עכשיו‬
‫או קבע פגישה‬
‫שליחה‪ .‬בקשת השירות שלך תירשם‪ .‬איש שירות באזור מגוריך ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר את מועד השירות‪.‬‬
‫מרכז שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬ייצור אתך קשר כדי לקבוע או לאשר מועד שירות עבורך‪.‬‬
‫" "עליך להסכים לתנאים ולהתניות עבור בקשת השירות‪.‬‬
‫" "אפשרות זו לא זמינה באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את הפונקציה‪ ,‬אפשר גם ללחוץ ממושכות על הלחצן‬
‫למשך חמש שניות ומעלה‪.‬‬
‫אבחון בעיות בתפעול הטלוויזיה‬
‫באפשרותך לאבחן בעיות בטלוויזיה וב‪ Smart Hub-‬ולהפעיל פונקציות איפוס‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות בדיקת תמונה לאבחון בעיות בווידאו ובאפשרות בדיקת קול לאבחון בעיות בקול‪ .‬באפשרותך גם להציג‬
‫מידע על עוצמת האות הדיגיטלי האלחוטי‪ ,‬לבדוק את החיבור של ‪ Smart Hub‬לאינטרנט ולהפעיל את פונקציות האיפוס של ‪Smart Hub‬‬
‫ושל הטלוויזיה להגדרות היצרן‪.‬‬
‫‪- 95 -‬‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לתמונה‪ ,‬השלבים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫בדיקת התמונה‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת תמונה‬
‫נסו עכשיו‬
‫לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן‪ ,‬השתמש ב‪-‬התחל בבדיקת תמונה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫הפונקציה התחל בבדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬מרצדת או מעומעמת מעת לעת‪ ,‬ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון‬
‫ריצודים ועמימות‬
‫באנרגיה‪ .‬השבת את מצב חסכון באנרגיה (‬
‫באנרגיה)‪ ,‬זיהוי אור הסביבה (‬
‫תאורת תנועה (‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫מצב חסכון‬
‫זיהוי אור הסביבה)‪ ,‬או‬
‫תאורת תנועה)‪.‬‬
‫אם הצבעים במסך הטלוויזיה של ‪ Samsung‬אינם נאמנים למציאות‪ ,‬או אם צבעי השחור והלבן אינם מוצגים‬
‫הגדרות‬
‫כהלכה‪ ,‬הפעל את הפונקציה התחל בבדיקת תמונה (‬
‫אבחון עצמי‬
‫תמיכה‬
‫התחל בבדיקת תמונה)‪.‬‬
‫חיבורי ‪/Component‬צבע המסך‬
‫אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫● ●ודא שמחברי קלט הווידאו מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫● ●בדוק גם את החיבורים הנוספים‪ .‬אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל ‪ ,Component‬ודא‬
‫שהשקעים הנושאים את התוויות ‪Pb‬‏‪ Pr ,‬ו‪ Y-‬מחוברים למחברים המתאימים שלהם‪.‬‬
‫אם הצבעים בטלוויזיה של ‪ Samsung‬מוצגים כהלכה‪ ,‬אך הם כהים או בהירים מדי‪ ,‬נסה לכוונן תחילה את‬
‫בהירות המסך‬
‫ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫● ●בחר‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה וכוונן את ההגדרות של תאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות‪,‬‬
‫בהירות‪ ,‬חדות‪ ,‬צבע או גוון (‪.)G/R‬‬
‫צללים‪ ,‬טשטוש או רעידות‬
‫אם אתה מבחין בצללים או בטשטוש במסך‪ ,‬השתמש בפונקציה הגדרות ‪( Auto Motion Plus‬‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות ‪ )Auto Motion Plus‬כדי לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬נכבית בעצמה‪ ,‬נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון באנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם הופעל שעון עצר לשינה (‬
‫כיבוי בלתי רצוי‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר‬
‫לשינה)‪ .‬הפונקציה שעון עצר לשינה מכבה באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן מוגדר‪ .‬אם שעון עצר‬
‫לשינה לא הופעל‪ ,‬בדוק אם הופעל כיבוי אוטומטי (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫כיבוי‬
‫אוטומטי) והשבת אותו‪.‬‬
‫אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה של ‪ ,Samsung‬עליך לערוך כמה בדיקות לפני הפנייה למחלקת‬
‫בעיות הפעלה‬
‫השירות‪ .‬ודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מחובר כהלכה בשני הקצוות ושהשלט רחוק פועל כרגיל‪ .‬ודא שכבל‬
‫האנטנה או כבל הטלוויזיה בכבלים מחובר היטב‪ .‬אם אתה משתמש בממיר כבלים או לוויין‪ ,‬ודא שהוא מחובר‬
‫ומופעל‪.‬‬
‫‪- 96 -‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או ממיר לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי (‬
‫לא ניתן לאתר ערוץ‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫הגדרות‬
‫כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫התצוגות בחנויות מכווננות לערוצים דיגיטליים ב‪( HD-‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫אם יש לך ממיר כבלים או ממיר לווייני אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר כבלים או לממיר לווייני דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית טוב‬
‫כפי שנראתה בחנות‪.‬‬
‫‪ HDMI‬או ‪ Component‬כדי לספק איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬חדות רגילה) ששודרגו‪ .‬חפש ערוץ המשדר תוכן ‪.HD‬‬
‫● ●מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה ערוצי ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫● ●חיבור לשידור יבשתי‪/‬אנטנת כבלים‪ :‬נסה לצפות בערוצי ‪ HD‬לאחר הפעלת הפונקציה כוונון אוטומטי‪.‬‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים או הממיר הלווייני ל‪-‬‏‪ 1080i‬או ‪.720p‬‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי‬
‫פעולה‪.‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫אם קליטת האות חלשה או לקויה‪ ,‬ייתכן שהמסך ייראה מעוות‪ ,‬אך אין זו תקלה‪.‬‬
‫שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בערוצים אנלוגיים‬
‫ודיגיטליים‪.‬‬
‫הצבע אינו נאמן למציאות או חסר‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור מסוג ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים הנכונים‪ .‬חיבורים‬
‫שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫עבור אל תמונה וכוונן את ההגדרות של מצב תמונה‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות וצבע‪.‬‬
‫איכות הצבע ירודה או שהצבע אינו‬
‫בדוק אם הפונקציה מצב חסכון באנרגיה (‬
‫בהיר מספיק‪.‬‬
‫באנרגיה) הופעלה‪.‬‬
‫נסה לאפס את התמונה‪( .‬‬
‫קיים קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫התמונה מופיעה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫תמונה‬
‫כללי‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫הגדרות מומחה‬
‫מצב חסכון‬
‫אפס תמונה)‬
‫שנה את ההגדרה גודל תמונה לערך ‪ 16:9‬סטנדרטי‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בציוד ‪ AV‬אנלוגי‪ ,‬נתק את המתאם משקע הקלט של ‪( Component‬כחול) בטלוויזיה וחבר‬
‫אותו לשקע הקלט של ‪( AV In‬צהוב)‪.‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ .‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של ‪Samsung‬‬
‫לקבלת סיוע‪.‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני‪ .‬בדוק את החיבורים‪.‬‬
‫" "אם הבעיה נמשכת‪ ,‬בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪- 97 -‬‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לצליל‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת קול‬
‫נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה משמיעה את נעימת התחל בבדיקת קול ללא עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת‬
‫בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן (ממיר הכבלים או הממיר הלווייני‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪ Blu-ray‬וכולי) המחובר‬
‫קול מרבית‪.‬‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫הגדר את‬
‫הגדרות‬
‫קול‬
‫יציאת קול לערך רמקול טלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן‪( .‬למשל‪ ,‬ייתכן שתצטרך לשנות‬
‫התמונה תקינה אך אין צליל‪.‬‬
‫את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬אם הממיר מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל ‪).HDMI‬‬
‫להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות‪ ,‬ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה‪.‬‬
‫אתחל את ההתקן המחובר על‪-‬ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן‪.‬‬
‫בדוק אם האפשרות פורמט שמע של פלט דיגיטלי מוגדרת לערך‪ Dolby Digital+‎‬תחת‬
‫לא נשמע קול‪.‬‬
‫קול‬
‫הגדרות מומחה‬
‫הגדרות‬
‫פורמט שמע של פלט דיגיטלי‪ .‬אם אתה משתמש במקלט שאינו תומך‬
‫ב‪ ,Dolby Digital Plus-‬לא תשמע קול אם תבחר‪.Dolby Digital+‎‬‬
‫ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים רעש מוזר‪.‬‬
‫עבור חיבורי אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את פרטי האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לצליל מעוות‪.‬‬
‫הפעל את הפונקציה התחל בבדיקת קול (‬
‫קול)‪.‬‬
‫‪- 98 -‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫התחל בבדיקת‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לקליטת שידורים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫“אות חלש‪/‬אין אות“ היא הודעה‬
‫המוצגת במצב טלוויזיה‪/‬לא ניתן‬
‫למצוא את הערוץ‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫מקור כדי לאשר שנבחר מקור הקלט הנכון‪.‬‬
‫בחר את האפשרות‬
‫אם הטלוויזיה לא מחוברת לממיר כבלים או לממיר לוויין‪ ,‬הפעל את כוונון אוטומטי כדי לחפש ערוצים (‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה לטלוויזיה‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל‬
‫הערוצים‪.‬‬
‫הפעל את התחל בהתקנה (‬
‫הגדרות‬
‫ערוץ‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות כוונון אוטומטי‬
‫כללי‬
‫התחל בהתקנה) או כוונון אוטומטי (‬
‫כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫עבור אל כתוביות (‬
‫אין כתוביות בערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫נגישות‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫כתוביות) ושנה את מצב‬
‫כתוביות‪.‬‬
‫ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ .‬הדבר נכון במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫ספורט ובסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫איכות התמונה ירודה‪.‬‬
‫בחר ערוצים או תוכניות בחדות גבוהה (‪.)HD‬‬
‫‪- 99 -‬‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה להתחברות למחשב‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב" מופיעה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב‪.‬‬
‫הווידאו תקין אך אין שמע‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ ,DVI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪ .‬שים לב שחיבור ה‪ HDMI-‬ל‪ DVI-‬נתמך‬
‫על‪-‬ידי יציאת ה‪ HDMI (DVI)‎-‬בלבד ואינו משדר שמע‪ .‬להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר רמקולים חיצוניים‬
‫לחיבור פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה מתחברת לאינטרנט‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לאינטרנט‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫הטלוויזיה לא יכולה להתחבר לרשת‬
‫או לאפליקציות (בדגמים המותאמים‬
‫לאינטרנט בלבד)‪.‬‬
‫החיבור לרשת האלחוטית נכשל‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫ודא שהטלוויזיה מחוברת לרשת (‬
‫כללי‬
‫הגדרות‬
‫רשת‬
‫מצב רשת)‪.‬‬
‫פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫ודא שהמודם‪/‬הנתב האלחוטי שלך מופעל ומחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫מקם את הנתב האלחוטי‪ ,‬נתב המודם או נקודת הגישה במיקום מרכזי‪ .‬השתדל לא למקם אותם בפינה‪.‬‬
‫השתמש במגבר אלחוטי כדי ליהנות משיפור מידי באות האלחוט‪ .‬מקם את המגבר באמצע בין הנתב‬
‫האלחוטי לבין הטלוויזיה‪.‬‬
‫אות הרשת האלחוטית חלש מדי‪.‬‬
‫טכנולוגיית האלחוט הנפוצה ביותר‪ ,802.11g (wireless-G)‎,‬פועלת בתדר של ‪‎2.4 GHz‬‏‪ .‬נעשה שימוש‬
‫רחב בתדר זה בטלפונים אלחוטיים רבים‪ ,‬במכשירי מיקרוגל‪ ,‬בדלתות חניה ובהתקנים אלחוטיים נוספים‪.‬‬
‫כדי לצמצם את ההפרעה בתדר‪ ,‬אל תשתמש או אל תפעיל התקנים אלחוטיים המשתמשים בתדר ‪‎2.4‬‬
‫‪GHz‬‏‪ .‬במקום זאת‪ ,‬השתמש בהתקנים המקיימים תקשורת באמצעות תדר ‪‎5.0 GHz‬‏‪.‬‬
‫בדוק את מצב החיבור לרשת (‬
‫עדכון התוכנה דרך האינטרנט נכשל‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫רשת‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת‪.‬‬
‫שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך‪.‬‬
‫‪- 100 -‬‬
‫מצב רשת)‪.‬‬
‫שירות נתונים‬
‫כאשר מתעוררת בעיה בטלוויזיה הקשורה לשירות נתונים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור אותה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫מדוע מוצגות הודעות על גבי המסך‬
‫כאשר לא בחרתי באפשרות 'שירות‬
‫נתונים'?‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫אם האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדרת לערך פועל‪ ,‬ההודעות יופיעו על המסך באופן אוטומטי‬
‫במהלך צפייה בשידור התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬אם השידור אינו תומך ב'שירות נתונים' לא יופיעו הודעות‬
‫על המסך‪.‬‬
‫אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪ ,‬השבת את האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪.‬‬
‫כיצד ניתן להסתיר הודעות של 'שירות‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן ‪(RETURN‬‬
‫נתונים'?‬
‫האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪.‬‬
‫)‪ .‬אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪ ,‬השבת את‬
‫לאחר הפעלת האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪ ,‬המערכת מציגה הודעות על‪-‬גבי המסך במהלך כל‬
‫כיצד ניתן להשתמש ב'שירות נתונים'?‬
‫צפייה בשידור התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬ניתן ללחוץ על הלחצנים המתאימים שמופיעים על‪-‬גבי המסך‬
‫כדי לגשת לפונקציות ולמאפיינים נוספים שהשידור מציע‪.‬‬
‫שירותים אינטראקטיביים כוללים סקרי צפייה‪ ,‬חידונים‪ ,‬בקשות לקבלת כרטיסים‪ ,‬רכישות מוצרים‬
‫ואינטראקציות נוספות בין הצופה לתחנת הטלוויזיה‪ .‬לרוב‪ ,‬יש להגדיר חשבון אצל הגורם המשדר‬
‫מהו שירות אינטראקטיבי וכיצד הוא‬
‫עובד?‬
‫ולהיכנס לחשבון זה כדי ליהנות מהשירותים האינטראקטיביים שהגורם המשדר מציע‪ .‬שים לב‬
‫שהשירותים האינטראקטיביים זמינים רק כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ .‬בנוסף‪ ,‬מסחר טלוויזיוני‬
‫דורש אישור‪.‬‬
‫העתק את האישור שלך מהמחשב להתקן ‪ USB‬וחבר את ההתקן לטלוויזיה‪( .‬שירותים אינטראקטיביים‬
‫עדיין לא מוצעים‪ .‬תאריך ההשקה בפועל של השירות משתנה בהתאם לגורם המשדר‪).‬‬
‫מוצגת ההודעה "מקבל" אך אין כל שינוי‪.‬‬
‫דבר לא מוצג על המסך לאחר הפעלת‬
‫'שירות נתונים'‪.‬‬
‫הודעה זו מציינת שאירעה שגיאה בעת קבלת הנתונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬הודעת שגיאה של ביצוע תופיע על‬
‫המסך‪ .‬במקרה זה‪ ,‬נסה שוב‪.‬‬
‫ייתכן שמתבצע אתחול של 'שירות הנתונים' או שהאות נקטע על‪-‬ידי הגורם המשדר‪.‬‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫כאשר הפונקציות ‪ Timeshift‬או 'תכנון הקלטה' אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון‬
‫הקלטה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫בדוק אם קיים התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫ההקלטה תיפסק באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי‪.‬‬
‫בדוק כמה שטח פנוי נותר בהתקן ה‪ .USB-‬הפונקציה לא תפעל אם אין די שטח אחסון בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫‪- 101 -‬‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬אינו פועל‬
‫כאשר הפונקציה‏‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ודא שההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫הפונקציה‪ Anynet+‎‬אינה‬
‫עבור אל )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועלת‪.‬‬
‫)‪ )(HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫‪Anynet+‬‬
‫ייתכן שהפונקציה‪ Anynet+‎‬לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות פעילות‪ ,‬לרבות 'חיפוש ערוצים'‪,Smart Hub ,‬‬
‫'הגדרה ראשונית' וכו'‪.‬‬
‫אם ניתקת וחיברת את כבל ה‪ ,HDMI-‬בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫העבר הת המוקד אל התקן‪ Anynet+‎‬באפשרות‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫מקור‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן הכיווני למעלה‪.‬‬
‫בדוק אם התקן‪ Anynet‎+‎‬מחובר היטב לטלוויזיה ולאחר מכן בחר את תפריט )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫)‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי לבדוק אם האפשרות ‪Anynet+‬‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫)‪ (HDMI-CEC‬מוגדרת למצב פועל‪.‬‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫הגדר את )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫‪Anynet+‬‬
‫)‪ )(HDMI-CEC‬לערך כבוי‪.‬‬
‫ההודעה "המערכת מתחברת‬
‫להתקן‪ "...Anynet+‎‬או‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט‪-‬רחוק בזמן שהטלוויזיה קובעת את התצורה של‪ Anynet+‎‬או עוברת למצב צפייה‪.‬‬
‫"המערכת מתנתקת מהתקן‬
‫השתמש בשלט רחוק לאחר שהטלוויזיה השלימה את קביעת התצורה של‪ Anynet+‎‬או לאחר המעבר למצב‬
‫‪Anynet+‎‬‏‪ "...‬מופיעה על‬
‫הצפייה‪.‎‬‬
‫המסך‪.‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו מופעל‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע התחל בהתקנה‪.‬‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫עבור אל )‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל התקנים חיצוני‬
‫‪Anynet+‬‬
‫)‪ )(HDMI-CEC‬ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני‪.Anynet+‎‬‬
‫יש לחבר התקני‪ Anynet‎+‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫כבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪.Anynet+‎-‬‬
‫אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה‪ ,HDMI-‬חזור על סריקת ההתקנים‪.‬‬
‫המקלט אינו משמיע את שמע‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה לפלוט צליל דיגיטלי דרך יציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע התומך ב‪.ARC-‬‬
‫‪- 102 -‬‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫כאשר אפליקציות אינן פועלות‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הפעלתי אפליקציה‪ ,‬אך היא‬
‫השפות שנתמכות על‪-‬ידי האפליקציה עשויות להיות שונות משפת ממשק המשתמש‪ .‬היכולת לשנות את השפה‬
‫פועלת באנגלית‪ .‬כיצד ניתן‬
‫תלויה בספק השירות‪.‬‬
‫לשנות את השפה?‬
‫בדוק אצל ספק השירות‪.‬‬
‫האפליקציה שלי אינה פועלת‪.‬‬
‫עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫כאשר קבצים אינם מופעלים‪ ,‬הצעדים הבאים עשויים לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להפעיל קבצים‬
‫בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪ .‬ניתן להפעיל את רוב הקבצים‪ ,‬אך ייתכנו בעיות עם‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪.‬‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫אתחל את ההגדרות לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫איפוס‬
‫איפוס הגדרות‬
‫נתיב‬
‫הגדרות‬
‫אבחון עצמי‬
‫הגדרות‬
‫איפוס ‪Smart Hub‬‬
‫אבחון עצמי‬
‫‪Hub‬‬
‫תיאור‬
‫תמיכה‬
‫איפוס‬
‫תמיכה‬
‫איפוס ‪Smart‬‬
‫איפוס ההגדרות תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ וכל ההגדרות האחרות‪ ,‬למעט הגדרות הרשת‪,‬‬
‫להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫איפוס כל הגדרות ה‪ Smart Hub-‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחיקה‬
‫של כל המידע הקשור לחשבונות ‪ ,Samsung‬חשבונות שירות מקושרים‪ ,‬הסכמי‬
‫שירות של ‪ Smart Hub‬ואפליקציות של ‪.Smart Hub‬‬
‫‪- 103 -‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫השתמש בצעדים הבאים כדי לפתור בעיות אחרות שעלולות להתעורר‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום‪ .‬החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור‬
‫הטלוויזיה חמה‪.‬‬
‫הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך‪ .‬השגחת‬
‫מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החום אינו פגם‬
‫והוא אינו משפיע על פעולתה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪ ,‬יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב"‬
‫רזולוציית הפלט של ההתקן המחובר אינה נתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬בדוק את הרזולוציות הנתמכות של‬
‫מופיעה‪.‬‬
‫הטלוויזיה וכוונן בהתאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הפריט 'כתוביות' בטלוויזיה נצבע‬
‫כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬הפונקציה כתוביות אינה זמינה‪ .‬כוונן את‬
‫באפור‪.‬‬
‫הגדרת הכתוביות בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫מהטלוויזיה נודף ריח של‬
‫פלסטיק‪.‬‬
‫זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫מידע אות תחת אבחון עצמי אינו‬
‫ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫מופעל‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוטה הצידה‪.‬‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫המעמד אינו יציב או עקום‪.‬‬
‫ודא כי חצי החיווי של המעמד ושל מחזיק המעמד מיושרים כהלכה‪.‬‬
‫השלט‪-‬רחוק ו‪/‬או בקרת הקול‬
‫אינם פועלים‪.‬‬
‫הטלוויזיה מגיעה מהיצרן עם מדבקות מגן המכסות חלק מהחיישנים‪ .‬ודא כי כל המדבקות הוסרו‪.‬‬
‫‪- 104 -‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ערוץ זמין רק כאשר מקור מוגדר לערך טלוויזיה‪.‬‬
‫האפשרות ערוץ הושבתה‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או ממיר לווייני‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לאפשרות ערוץ בזמן הקלטה או בעת הפעלה של הפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש‪.‬‬
‫אובדן של שמע או וידאו לסירוגין‪.‬‬
‫אובדן שמע או וידאו עלול לקרות בשל שימוש בכבלים עבים או קשים מדי‪.‬‬
‫ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך‪ .‬בעת תליית הטלוויזיה על קיר‪ ,‬מומלץ להשתמש בכבלים‬
‫בעלי מחברים בזווית ‪ 90‬מעלות‪.‬‬
‫קיימים חלקיקים קטנים על‬
‫מסגרת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫ההגדרות מתבטלות לאחר ‪ 5‬דקות‬
‫או בכל כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪( POP‬מודעת הכרזה הפנימית של‬
‫הטלוויזיה) מופיע על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוץ‪.‬‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מעיד על פגם‪.‬‬
‫‪ PIP‬זמין רק כאשר התקן חיצוני מחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪ .Component‬שים לב שהפונקציה אינה‬
‫זמינה כאשר ‪ Smart Hub‬פעיל‪.‬‬
‫אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת למצב קמעונאי‪ ,‬הגדרות השמע והווידאו של הטלוויזיה מתאפסות באופן‬
‫אוטומטי כל ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫שנה את מצב שימוש (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש) למצב מצב בית‪.‬‬
‫שנה את מצב שימוש (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫מצב שימוש) למצב מצב בית‪.‬‬
‫התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוץ‪ .‬קול זה אינו מעיד על‬
‫תקלה במוצר‪ .‬ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משתמש במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים‪ .‬בהתאם לרמת‬
‫הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה תהיה רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיה רגילה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום‪.‬‬
‫הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים‪.‬‬
‫חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה‪ ,‬והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או‬
‫לקבלת החזר‪.‬‬
‫‪- 105 -‬‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫באפשרותך לקבל הוראות ומידע שעליך לקרוא לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫קרא הוראות אלה לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫● ●כדי להגדיר תכנון הקלטה‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה‪ .‬כוון את השעון (‬
‫שעה שעון)‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫● ●באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●ההקלטות מוגנות באמצעות ‪( DRM‬ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא ניתן‬
‫להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה‪.‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫‪- 106 -‬‬
‫● ●תכנון הקלטה דורשת שטח פנוי של ‪ MB 100‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון הזמין קטן‬
‫מ‪-‬‏‪ 50MB‬בזמן ביצוע ההקלטה‪.‬‬
‫● ●אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ‪500‎MB-‬‏ כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו‪ Timeshift-‬פועלות‪ ,‬רק ההקלטה מופסקת‪.‬‬
‫● ●זמן ההקלטה המרבי הוא ‪ 720‬דקות‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם אות הקלט משתנה בזמן הקלטה‪ ,‬המסך יהפוך להיות ריק עד להשלמת השינוי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ההקלטה תחודש‪ ,‬אך הלחצן‬
‫יהיה זמין‪.‬‬
‫לא‬
‫● ●בעת השימוש בפונקציות ההקלטה או תכנון הקלטה‪ ,‬ההקלטה בפועל עשויה להתחיל כשנייה אחת עד שתי שניות לאחר הזמן שצוין‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה תכנון הקלטה מופעלת במהלך הקלטה בהתקן חיצוני של ‪HDMI-CEC‬‏‪ ,‬תינתן עדיפות לתכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●חיבור התקן הקלטה לטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קבצים מוקלטים שלא נשמרו כהלכה‪.‬‬
‫‪- 107 -‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪ USB‬או כונני‏‪.Flash‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●אם שטח האחסון הזמין יורד לפחות מ‪500‎MB-‬‏ כאשר הפונקציות תכנון הקלטה ו‪ Timeshift-‬פועלות‪ ,‬רק ההקלטה מופסקת‪.‬‬
‫● ●משך הזמן המרבי הזמין עבור פונקציית ‪ Timeshift‬הוא ‪ 90‬דקות‪.‬‬
‫● ●פונקציית ‪ Timeshift‬אינה זמינה עבור ערוצים נעולים‪.‬‬
‫● ●קובצי וידאו שהוחלה עליהם הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעלים בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שהוקצתה לה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬דורשת שטח פנוי של ‪ 1.5‎GB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫אפשרויות שמע נתמכות של שידור‬
‫סטריאו ‪A2‬‬
‫סטריאו ‪NICAM‬‬
‫סוג שמע‬
‫דואל סאונד‬
‫ברירת מחדל‬
‫מונו‬
‫מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫סטריאו‬
‫סטריאו‪ ,‬מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫כפול‬
‫‪Dual I, Dual II‬‬
‫‪Dual I‬‬
‫מונו‬
‫מונו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫סטריאו‬
‫מונו‪ ,‬סטריאו‬
‫חילוף אוטומטי‬
‫כפול‬
‫מונו‪Dual I, Dual II ,‬‬
‫‪Dual I‬‬
‫" "אם אות הסטריאו חלש ומתרחשת החלפה אוטומטית‪ ,‬בחר מונו‪.‬‬
‫" "האפשרות זמינה עבור אותות סטריאו בלבד‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה רק כאשר מקור הקלט מוגדר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 108 -‬‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪-‬אפליקציות‪.‬‬
‫● ●בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב‪ ,Samsung Smart Hub-‬כמו גם בשל המגבלות החלות על התוכן הזמין‪ ,‬תכונות‪ ,‬אפליקציות‬
‫ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים או בכל האזורים‪ .‬בקר באתר ‪ http://www.samsung.com‬לקבלת מידע נוסף על‬
‫מידע ספציפי להתקנים ועל זמינות תוכן‪ .‬זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי אפליקציות שנגרמו על‪-‬ידי ספק השירות מסיבה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות יסופקו באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●לקבלת מידע נוסף בנוגע לאפליקציות‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של האפליקציה‪.‬‬
‫● ●אם החיבור לאינטרנט אינו יציב‪ ,‬ייתכנו עיכובים או הפרעות‪ .‬בנוסף‪ ,‬אפליקציות עשויות להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת‬
‫הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי האפליקציות והעדכונים יהפכו ללא זמינים‪.‬‬
‫● ●תוכן האפליקציות כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה המותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●פונקציונליות של אפליקציה עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של האפליקציה‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את ערכת הלימוד של‬
‫האפליקציה או בקר באתר האינטרנט של ספק השירות‪.‬‬
‫● ●בהתאם למדיניות של ספק השירות‪ ,‬ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יתמכו בריבוי משימות‪.‬‬
‫‪- 109 -‬‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Internet-‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש ב‪.Internet‬‬
‫● ●‪ Internet‬אינו תואם לאפליקציות ‪.Java‬‬
‫● ●ניתן להוריד קבצים מהסוגים הנתמכים‪ ,‬כגון סרטוני וידאו‪ ,‬קובצי‪mp3‎‬‏ ותמונות‪ ,‬אך לא ניתן להוריד קבצים שהטלוויזיה לא תומכת‬
‫בהם‪ .‬אם תנסה להוריד קובץ שאינו נתמך‪ ,‬תופיע במקום זאת הודעת שגיאה‪.‬‬
‫● ●ייתכן של‪ Internet-‬לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים‪.‬‬
‫● ●הטלוויזיה אינה תומכת בהפעלת סרטוני וידאו מסוג ‪.Flash‬‬
‫● ●אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון‪.‬‬
‫● ●באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה‪ ,‬גלילה בחלון עלולה לגרום לתווים פגומים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.ActiveX-‬‬
‫● ●קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד‪ .‬ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי‪.‬‬
‫● ●התגובה לפקודות בשלט‪-‬רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתהות במהלך טעינה של דף אינטרנט‪.‬‬
‫● ●טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעית לחלוטין במערכות הפעלה מסוימות‪.‬‬
‫● ●פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות‪.‬‬
‫‪- 110 -‬‬
‫● ●בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני‪ ,‬ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות‪.‬‬
‫● ●קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה‪.‬‬
‫● ●מספר החלונות שניתן לפתוח בו‪-‬זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת‪.‬‬
‫● ●לא ניתן להפעיל קטעי וידאו מוטבעים בדף אינטרנט בו‪-‬זמנית עם הפעלת הפונקציה 'תמונה בתוך תמונה' (‪.)PIP‬‬
‫● ●אם השעון (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון) לא כוון‪ ,‬היסטוריית הגלישה לא תישמר‪.‬‬
‫● ●היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר‪ ,‬כאשר הרישומים הישנים ביותר נמחקים ראשונים‪.‬‬
‫● ●בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי ‪ Codec‬וידאו‪/‬שמע‪ ,‬ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה של וידאו‪/‬‬
‫שמע ‪.HTML5‬‬
‫● ●ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כשורה ב‪ Internet-‬הקנייני שלנו‪.‬‬
‫‪- 111 -‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫קרא מידע זה לפני הפעלת תוכן המדיה‪.‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫נסו עכשיו‬
‫‪ )Mass Storage Class( M‬בלבד‪ MSC .‬הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול‪ .‬התקנים‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת בהתקני ‪ USB‬מסוג ‪ SC‬‏‬
‫המסווגים כ‪ MSC-‬כוללים כוננים קשיחים חיצוניים‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪ Flash‬ומצלמות דיגיטליות‪( .‬אין תמיכה ברכזות ‪).USB‬‬
‫יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה‪ .USB-‬ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל לזהות את התקן ה‪ USB-‬או לקרוא את הקבצים‬
‫המאוחסנים בו אם הוא מחובר באמצעות כבל מאריך ל‪ .USB-‬אין לנתק התקני ‪ USB‬בזמן העברת הקבצים‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור של כונן קשיח חיצוני‪ ,‬השתמש ביציאת‪ .USB (HDD)‎‬מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם לטלוויזיה מחוברים התקני ‪ USB‬מרובים‪ ,‬ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם‪ .‬יש לחבר התקני ‪ USB‬הצורכים מתח‬
‫‪‎5V[ U‬‏‪.]1A ,‬‬
‫גבוה ליציאת ה‪ SB-‬‏‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת במערכות הקבצים ‪FAT‬‏‪ exFAT ,‬ו‪.NTFS-‬‬
‫● ●לאחר מיון הקבצים במצב 'תצוגת תיקייה'‪ ,‬הטלוויזיה יכולה להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם התקן ה‪ USB-‬מכיל‬
‫יותר מ‪-‬‏‪ 8,000‬קבצים ותיקיות‪ ,‬ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לאופן הקידוד שלהם‪.‬‬
‫● ●חלק מהקבצים אינם נתמכים בכל הדגמים‪.‬‬
‫‪- 112 -‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫שם‬
.ttxt
MPEG-4 Timed text
.smi
SAMI
.srt
SubRip
.sub
SubViewer
‎.txt ‫ או‬‎.sub
Micro DVD
.ssa
SubStation Alpha
.ass
Advanced SubStation Alpha
.psb
‫‏‬Powerdivx
.xml
SMPTE-TT Text
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫גורם מכיל‬
‫שם‬
AVI
Xsub
MKV
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MP4
MPEG-4 Timed text
MP4
‫ בזרימה חלקה‬TTML
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
- 113 -
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫רזולוציה‬
‫סיומת קובץ‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪15360 x 8640‬‬
‫‪*.png‬‬
‫‪PNG‬‬
‫‪4096 x 4096‬‬
‫‪*.bmp‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪4096 x 4096‬‬
‫‪*.mpo‬‬
‫‪MPO‬‬
‫‪15360 x 8640‬‬
‫‪*.jpg‬‬
‫‪*.jpeg‬‬
‫" "תבנית ‪ MPO‬נתמכת באופן חלקי‪.‬‬
‫תבניות מוזיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫הערה‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫‪Codec‬‬
‫‪*.mp3‬‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪MPEG1 Audio Layer 3‬‬
‫‪*.m4a‬‬
‫‪*.mpa‬‬
‫‪MPEG4‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪*.aac‬‬
‫‪*.flac‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪*.ogg‬‬
‫‪OGG‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪*.wma‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪*.wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‏‪midi‬‬
‫‏‪midi‬‬
‫‏‪ape‬‬
‫‏‪ape‬‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫תמיכה בערוצי ‪ WMA 10 Pro‬עד ‪.5.1‬‬
‫אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪*.mid‬‬
‫‪*.midi‬‬
‫‪*.ape‬‬
‫‪*.aif‬‬
‫‪*.aiff‬‬
‫‪*.m4a‬‬
‫תומך בסוג ‪ 0‬ובסוג ‪.1‬‬
‫חיפוש אינו נתמך‪.‬‬
‫תמיכה בהתקן ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫‪- 114 -‬‬
‫ וידאו נתמכים‬Codec ‫רכיבי‬
‫קצב‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫סיביות‬
)Mbps(
‫קצב הצגת תמונות‬
)fps(
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
‫גורם מכיל‬
‫תבנית קובץ‬
H.264 BP/MP/HP
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)‎
30
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
MVC
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6‫‏‬
Dolby Digital
60
LPCM
ADPCM(IMA, MS)‎‫‏‬
MPEG4 SP/ASP
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)‎
Window Media Video v9 (VC1)‎
20
1920 x 1080
MPEG2
MPEG1‫‏‬
DTS ‫(‏‬Core‫‏‬, LBR,)
G.711 (A-Law,
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
μ-Law)
30
AVI
*.wmv
*.mp4
MKV
ASF
*.mov
*.3gp
MP4
3GP
*.vro
*.mpg
MOV
*.mpeg
FLV
VRO
*.ts
*.tp
VOB
PS
*.trp
*.mov
TS
SVAF
*.flv
*.vob
*.svi
Window Media Video v7 (WMV1)‎‫‏‬,
*.m2ts
v8 (WMV2)‎‫‏‬
*.mts
*.divx
H.263 Sorrenson
VP6
Vorbis
60
RealAudio 6
- 115 -
VP8
WebM
*.webm
RV8/9/10 ‫(‏‬RV30/40)
RMVB
*.rmvb
‫הגבלות נוספות‬
‫● ●ייתכן שרכיבי ‪ Codec‬לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן‪.‬‬
‫● ●אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל‪ ,‬תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים‪/‬הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקני ‪/USB‬מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ HEVC‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫● ●ה‪codec-‬‏‪ MVC‬נתמך באופן חלקי‪.‬‬
‫מפענחי וידאו‬
‫● ●‪ H.264 FHD‬נתמך עד רמה ‪( .4.1‬הטלוויזיה אינה תומכת ב‪)FMO/ASO/RS-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.VC1 AP L4-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫מפענחי שמע‬
‫● ●תמיכה בערוצי ‪ WMA 10 Pro‬עד ‪ .5.1‬תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪ .‬אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫‪ Q‬וב‪.AMR NB/WB-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ CELP-‬‏‬
‫● ●‪ Vorbis‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‬‬
‫● ●‪ Dolby Digital Plus‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‎‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ DTS LBR‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫● ●קצבי הדגימה הנתמכים הם ‪ 44.1 ,32 ,24 ,22.05 ,16 ,12 ,11.025 ,8‬ו‪ 48-‬קילוהרץ‪ ,‬עם שינויים בהתאם ל‪.Codec-‬‬
‫‪- 116 -‬‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫קרא מידע זה לאחר התקנת הטלוויזיה‪.‬‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫ההגדרות של גודל תמונה חלות על המקור הנוכחי‪ .‬הגדרות הגדרות גודל תמונה שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה‪ ,‬אלא‬
‫אם תשנה אותן‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫אות קלט‬
‫‪Component‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)720p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪1080i‬‏‪)1080p ,‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪HDMI (720p)‎‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪HDMI‬‏(‪,1080i‬‏ ‪)1080p‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪USB (720p)‎‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪USB‬‏(‪ 1080i/p‬ב‪)60Hz-‬‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪- 117 -‬‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלוויזיה מפני גניבה‪ .‬חפש את חריץ המנעול בחלקה האחורי של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ליד החריץ מופיע הסמל‬
‫‪ .‬כדי להשתמש במנעול‪ ,‬כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו ניתן להזזה‪ ,‬ולאחר מכן השחל‬
‫אותו דרך חריץ המנעול של הטלוויזיה‪ .‬המנעול נמכר בנפרד‪ .‬אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי‬
‫● ●טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung‬ממליצה להשתמש ב‪ .IEEE 802.11n-‬ייתכן‬
‫שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיה דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה‪.‬‬
‫"‬
‫"פרוטוקול התקשורת ‪ IEEE 802.11 ac‬אינו זמין בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או למודם אלחוטי‪ .‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪DHCP‬‏‪ ,‬הטלוויזיה‬
‫‪ D‬או בכתובת ‪ IP‬סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫יכולה להשתמש ב‪-‬‏‪ HCP‬‏‬
‫● ●בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי‪ .‬אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש על‪-‬ידי התקן‬
‫אחר‪ ,‬ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו‪/‬או לכשל בתקשורת‪.‬‬
‫● ●לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית‪ .‬להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית‪ ,‬יש ליצור סיסמה בעזרת‬
‫תווים ומספרים‪ .‬אז משמשת סיסמה זו להתחברות לנקודת גישה מאובטחת‪.‬‬
‫פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים‬
‫הטלוויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית‪.‬‬
‫– –מצבי אימות‪WEP :‬‏‪WPAPSK ,‬‏‪WPA2PSK ,‬‬
‫– –סוגי הצפנה‪WEP :‬‏‪TKIP ,‬‏‪AES ,‬‏‬
‫הטלוויזיה אינה יכולה להתחבר לנתבים אלחוטיים שאינם מאושרים‪.‬‬
‫בהתאם למפרטי האישור החדשים ביותר של ‪ ,Wi-Fi‬הטלוויזיות של ‪ Samsung‬אינן תומכות בהצפנת אבטחה מסוג ‪ WEP‬או ‪ TKIP‬ברשתות‬
‫‪P‬‬
‫‪W‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות ‪ BC‬‏‬
‫שפועלות במצב ‪ .802.11n‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪ PS‬‏‬
‫‪ S‬ו‪-‬‏‪WPA‬‏‪.‬‬
‫‏(תצורת לחצן) או ‪PIN‬‏ (מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח‏‪ SID‬‏‬
‫‪- 118 -‬‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות של קלט מחשב‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה שלך למחשב‪ ,‬הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות בטבלאות להלן‬
‫או בדף הבא‪ .‬הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר‪ .‬שים לב שהרזולוציה האופטימלית והמומלצת היא ‪ 1920‎x 1080‬ב‪‎60-‬‬
‫‪ .Hz‬בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או להפעלת מחוון ההפעלה בלבד‪ .‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות‪.‬‬
‫‪IBM‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪720 x 400‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪Hz 70‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪Hz 67‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪1152 x 870‬‬
‫‪Hz 75‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪- 119 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
VESA DMT
‫תדר שעון‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר אופקי‬
)MHz(
)Hz(
)KHz(
-/-
25.175
59.940
31.469
Hz 60
640 x 480
-/-
31.500
72.809
37.861
Hz 72
640 x 480
-/-
31.500
75.000
37.500
Hz 75
640 x 480
+/+
40.000
60.317
37.879
Hz 60
800 x 600
+/+
50.000
72.188
48.077
Hz 72
800 x 600
+/+
49.500
75.000
46.875
Hz 75
800 x 600
-/-
65.000
60.004
48.363
Hz 60
1024 x 768
-/-
75.000
70.069
56.476
Hz 70
1024 x 768
+/+
78.750
75.029
60.023
Hz 75
1024 x 768
+/+
108.000
75.000
67.500
Hz 75
1152 x 864
+/+
74.250
60.000
45.000
Hz 60
1280 x 720
+/-
83.500
59.810
49.702
Hz 60
1280 x 800
+/+
108.000
60.020
63.981
Hz 60
1280 x 1024
+/+
135.000
75.025
79.976
Hz 75
1280 x 1024
+/+
85.500
59.790
47.712
Hz 60
1366 x 768
+/-
106.500
59.887
55.935
Hz 60
1440 x 900
+/+
108.000
60.000
60.000
Hz 60
1600 x 900RB
+/-
146.250
59.954
65.290
Hz 60
1680 x 1050
+/+
148.500
60.000
67.500
Hz 60
1920 x 1080
)‫ אנכי‬/ ‫קיטוב (אופקי‬
- 120 -
‫תבנית תצוגה‬
‫רזולוציה‬
)‫ שורות‬x ‫(נקודות‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫בדוק את הרזולוציה הנתמכת עבור אותות וידאו‪.‬‬
‫‪CEA-861‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫קיטוב (אופקי ‪/‬‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫אנכי)‬
‫‪720 (1440) x 480i‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪15.734‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪720 (1440) x 576i‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪15.625‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪720 x 480‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080i‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080i‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 30‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 25‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 24‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪CEA-861 (DVI)‎‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫רזולוציה‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪720 x 480‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 60‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1920 x 1080‬‬
‫‪Hz 50‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪- 121 -‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫קרא מידע זה לפני השימוש בהתקן ‪.Bluetooth‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫● ●לא ניתן להשתמש בו‪-‬זמנית בהתקני ‪ Bluetooth‬ובתכונה סראונד‪.‬‬
‫● ●ייתכנו בעיות תאימות‪ ,‬בהתאם להתקן ה‪( .Bluetooth-‬ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לסביבה‪).‬‬
‫● ●עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהטלוויזיה והתקן ה‪ Bluetooth-‬יתנתקו‪ ,‬בהתאם למרחק ביניהם‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקן ‪ Bluetooth‬ישמיע קולות המהום או יפסיק לפעול עקב תקלה‪:‬‬
‫– –כאשר יש מגע בינך לבין מערכת הקליטה‪/‬שידור של התקן ה‪ Bluetooth-‬או של הטלוויזיה‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף לשינויים חשמליים שנגרמים על‪-‬ידי קירות‪ ,‬פינות או מחיצות משרדיות‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף להפרעות חשמליות שנגרמות על‪-‬ידי מכשירים שפועלים באותה רצועת תדרים‪ ,‬כמו ציוד רפואי‪ ,‬תנורי‬
‫מיקרוגל ורשתות ‪ LAN‬אלחוטיות‪.‬‬
‫● ●אם הבעיה נמשכת‪ ,‬נסה לחבר את ההתקן דרך היציאה האופטית הדיגיטלית או דרך יציאת ה‪.HDMI (ARC)‎-‬‬
‫‪- 122 -‬‬
‫לחצנים ופונקציות‬
‫עיין במידע על הלחצנים הזמינים להקלטה‪ ,‬לבקרה ולהפעלה של מדיה ועיין בתיאורים המסבירים כיצד להשתמש בהם‪.‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לתוכן שאתה צופה בו או מפעיל‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות הזמינים במהלך השמעת תוכן מולטימדיה‬
‫לחץ על לחצן הבחירה במהלך הפעלת וידאו‪ ,‬תמונה או תוכן מוקלט‪ .‬הלחצנים הבאים יופיעו‪.‬‬
‫" "ייתכן שהלחצנים או הפונקציות המסופקים ישתנו בהתאם לסוג תוכן המדיה‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיה או הפעלה של תוכן מולטימדיה‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪.‬‬
‫– –החזרה איטית או הרצה קדימה איטית‪ :‬מאפשר לך להפעיל את הווידאו באיטיות (‪ )2/1 ,4/1 ,8/1‬אחורה או קדימה על‪-‬ידי‬
‫או ‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה במצב איטי עד פי ‪ 3‬מהמהירות הרגילה‪ ,‬בחר את‬
‫בחירה בלחצן‬
‫‪.‬‬
‫או לחץ על הלחצן‬
‫הלחצן שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר את הלחצן‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הצגת תוכן המולטימדיה הקודם או הבא‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫העברת תוכן המולטימדיה קדימה או אחורה‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההעברה אחורה או קדימה עד פי ‪ 3‬מהמהירות הרגילה‪ ,‬בחר את‬
‫‪.‬‬
‫או לחץ על הלחצן‬
‫הלחצן שוב ושוב‪ .‬כדי לחזור למהירות רגילה‪ ,‬בחר את הלחצן‬
‫● ●חזרה‬
‫הפעלה מחזורית של תוכן המולטימדיה הנוכחי או של כל קובצי תוכן המולטימדיה שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●אקראי‬
‫הפעלת קובצי מוזיקה בסדר אקראי‪.‬‬
‫● ●תמונה מבוטלת‬
‫הפעלת קובצי תוכן מולטימדיה רק לאחר כיבוי המסך‪.‬‬
‫● ●סובב שמאלה ‪ /‬סובב ימינה‬
‫סיבוב התמונה לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪- 123 -‬‬
‫● ●זום‬
‫הגדלה או הקטנה של תמונה עד פי ‪.4‬‬
‫● ●התאמה למסך‬
‫התאמת תמונה למסך‪.‬‬
‫● ●מוסיקת רקע‬
‫הפעלה או השהיה של מוזיקת הרקע במהלך מצגת שקופיות‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫"‬
‫"האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם ולתוכן‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫תיאור‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫הגדרת מהירות מצגת השקופיות‪.‬‬
‫אפקט הצגת שקופיות‬
‫להחלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות‪.‬‬
‫ניגון מוזיקת רקע בזמן שהטלוויזיה מציגה תמונות‪.‬‬
‫מוסיקת רקע‬
‫" "יש לשמור את קובצי המוזיקה בהתקן ה‪ USB-‬שבו שומרים את קובצי התמונות‪.‬‬
‫" "להשהיית מוזיקת הרקע‪ ,‬בחר מוסיקת רקע במסך ההפעלה‪.‬‬
‫מידע‬
‫להצגת מידע מפורט אודות תוכן המולטימדיה הנוכחי‪.‬‬
‫לשליטה בכתוביות של וידאו‪.‬‬
‫כתוביות‪ :‬הפעלה או השבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫שפה‪ :‬להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫סנכרון‪ :‬לכוונון הסינכרון כאשר הווידאו והכתוביות אינם מסונכרנים‪.‬‬
‫כתוביות‬
‫אפס סנכרון‪ :‬לאיפוס של כוונון סינכרון הכתוביות ל‪.0-‬‬
‫גודל‪ :‬לשינוי גודל הגופן של הכתוביות‪.‬‬
‫קידוד‪ :‬להצגת רשימה של שפות קידוד‪ .‬אפשרות לשנות את שפת הקידוד כאשר הכתוביות מוצגות בצורה שגויה‪.‬‬
‫סוג מסגרת‪ :‬לכוונון המיקום של טקסט ושל קצות הכתוביות‪.‬‬
‫צבע מסגרת‪ :‬לשינוי הצבע של קצות הכתוביות‪.‬‬
‫סובב‬
‫סיבוב הווידאו‪.‬‬
‫קול ‪Dolby‬‬
‫בחר ערוץ צליל‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫פונקציה זו זמינה רק אם הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות‪.‬‬
‫‪- 124 -‬‬
‫רישיון‬
.‫בדוק את מידע הרישיון ואת הסימנים המסחריים שהוחלו בטלוויזיה שלך‬
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- 125 -
‫‪Open Source License Notice‬‬
‫‪Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License‬‬
‫‪Notice is written only English.‬‬
‫סימן מסחרי‪ Rovi :‬ו‪ Rovi Guide-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫רישיון‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מיוצרת ברישיון מטעם ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫פטנט‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מוגנת על‪-‬ידי פטנטים ואפליקציות מוגנות בפטנט שהוגשו בארה"ב‪ ,‬באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד או יותר מבין‬
‫הפטנטים בארה"ב שמספרם ‪ 6,239,794 ;5,940,073 ;6,396,546‬שהונפקו עבור ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫כתב ויתור‪ Rovi Corporation :‬ו‪/‬או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של‬
‫התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪ Rovi‬ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך‪ .‬בשום מקרה ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או החברות המסונפות‬
‫אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪.Rovi Guide‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה ברישיון זה בהתאם למדינה ולדגם‪.‬‬
‫‪- 126 -‬‬
‫הדרכה בנושא נגישות‬
‫מספק תפריט ומדריך לשלט רחוק שמסייעים לבעלי לקויות ראייה‪.‬‬
‫מסך למידת תפריטים‬
‫למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬כאשר האפשרות מופעלת‪ ,‬הטלוויזיה תציג לך את מבנה התפריטים והתכונות שבחרת‪.‬‬
‫שימוש בשלט‪-‬רחוק‬
‫מדריך עבור שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬והשלט הרחוק הרגיל‪.‬‬
‫כיוון האחיזה של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫החזק את השלט‪-‬רחוק כאשר הלחצנים פונים אליך‪ .‬השלט‪-‬רחוק נעשה צר יותר בחלקו העליון ועבה יותר בחלקו התחתון‪ .‬בשלט קיימים שני‬
‫לחצני מתג כסופים דקים ואופקיים הנמצאים זה לצד זה קצת מתחת לאמצע השלט והם בולטים יותר מלחצנים ומבליטות אחרים‪.‬‬
‫תיאור של שלט רחוק חכם של ‪Samsung‬‬
‫מלמעלה למטה ומשמאל לימין תמצא‪:‬‬
‫● ●הבליטה בצד שמאל למעלה היא לחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●באמצע למעלה נמצאת נורית ‪ LED‬קטנה‪.‬‬
‫● ●מתחת לנורית ה‪ LED-‬יש לחצן עגול‪ .‬זהו לחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●מתחת ללחצן זיהוי הקול נמצאות שתי בליטות קטנות‪ ,‬השמאלית היא לחצן לוח הספרות והימנית היא הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●מתחת לשני הלחצנים האלה נמצא הלוח הכיווני המורכב ממעגל חיצוני גדול שבאמצעו לחצן עגול‪.‬‬
‫● ●מתחת ללוח הכיווני נמצאות שתי בליטות נוספות‪ ,‬אחת משמאל והשנייה מימין‪ ,‬ובאמצע לחצן עגול‪ .‬הבליטה משמאל היא לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬הלחצן העגול באמצע הוא לחצן ה‬
‫החזרה והבליטה מימין היא הלחצן‬
‫‪- 127 -‬‬
‫נמצאים שני לחצני מתג כסופים דקים ואופקיים‪ ,‬אלה הם הלחצנים הבולטים היחידים בשלט‪ .‬הלחצן משמאל‬
‫● ●מתחת ללחצן ה‬
‫הוא לחצן עוצמת הקול והלחצן מימין הוא לחצן הערוצים‪ .‬דחוף אותם מלמטה כלפי מעלה או מלמעלה כלפי מטה כדי להשתמש בהם‬
‫כמו מתגים ולהעביר ערוצים או לכוונן את עוצמת הקול באמצעותם‪.‬‬
‫– –לחץ על חלקו העליון של לחצן עוצמת הקול כדי להשתיק את הקול‪.‬‬
‫– –לחץ ממושכות על חלקו העליון של לחצן עוצמת הקול כדי לפתוח את תפריט הנגישות‪.‬‬
‫– –לחץ על חלקו העליון של לחצן הערוצים כדי לפתוח את מדריך התוכניות‪.‬‬
‫– –לחץ ממושכות על לחצן הערוצים כדי לפתוח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הלחצנים הצבעוניים‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫מציגה במסך לחצן להקלטת התוכנית או להפעלת פונקציית ‪( Timeshift‬כאשר התוכנית מושהית) ולצדו מוצגים‬
‫ארבעה לחצנים צבעוניים‪ :‬אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב וכחול‪ .‬תוכל ללחוץ על הלחצן‬
‫בזמן צפייה בשידור חי‪.‬‬
‫לחצן ההפעלה‪/‬השהיה‬
‫לחיצה על הלחצן‬
‫מציגה חלון המכיל את הלחצנים הרץ אחורה‪ ,‬הפעל‪ ,‬הרץ קדימה‪ ,‬עצור ‪ ,Timeshift‬הקלט‪ ,‬עבור לטלויזיה חיה‪,‬‬
‫מידע‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחיצה על לחצן חץ למעלה בשלט הרחוק מציגה את זמן ה‪ Timeshift-‬ואת זמן ההקלטה בסרגל הבקרה‪.‬‬
‫‪- 128 -‬‬
‫שימוש בתפריט הנגישות‬
‫הצג תיאורים של פונקציות תפריט הנגישות‪.‬‬
‫הטלוויזיה צריכה להיות מוגדרת ומכווננת‪ .‬כדי להשתמש באינטראקציה קולית הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט‪ .‬תוכל לעשות זאת‬
‫בעצמך דרך תפריט ההגדרות אם מרגיש מספיק בטוח בעצמך‪.‬‬
‫מדריך זה להפעלה המהירה יוצא מנקודת הנחה שהטלוויזיה כבר מוגדרת ושהיא מכווננת ומחוברת לאינטרנט עבור הקטעאינטראקציה‬
‫קולית‪ .‬אם היא עדיין אינה מחוברת‪ ,‬החלק של אינטראקציה קולית לא יהיה רלוונטי‪.‬‬
‫תפריט קיצור לאפשרויות הנגישות‬
‫תפריט הקיצור לאפשרויות הנגישות מאפשר לשנות כמה הגדרות שעשויות לעזור לך להשתמש בטלוויזיה‪ ,‬לרבות הפעלה וכיבוי של המדריך‬
‫הקולי‪ .‬מדריך קולי הוא מדריך המרת טקסט לדיבור שאומר את פריטי התפריט המוצגים על‪-‬גבי המסך כדי שאנשים שאינם יכולים לראות או‬
‫לקרוא את המידע על‪-‬גבי המסך יוכלו להשתמש בטלוויזיה‪.‬‬
‫התפריט מכיל כמה פריטים‪ ,‬ביניהם‪:‬‬
‫● ●מדריך קולי‪ .‬המדריך זמין בכל מסך בטלוויזיה‪ ,‬וכאשר מפעילים אותו הוא אומר את הפריטים המוצגים במסך כדי שניתן יהיה לזהות‬
‫אותם‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הוא אומר את עוצמת הקול שנבחרה‪ ,‬את הערוץ הנוכחי ומידע על תוכניות‪ .‬הוא גם מקריא בקול מידע על תוכניות‬
‫במדריך התוכניות האלקטרוני (‪.)EPG‬‬
‫● ●מצב ניגודיות גבוהה מאפשר להציג את כל התפריטים עם רקע שחור אטום וגופן לבן כדי לספק ניגודיות מרבית‪.‬‬
‫● ●האפשרות הגדל מאפשרת להגדיל את הרכיבים החשובים במסך‪ ,‬כגון שמות התוכניות‪.‬‬
‫● ●האפשרות למד על שלט רחוק לטלוויזיה פותחת מסך תפריטים המכיל תמונה של השלט הרחוק‪ .‬במסך זה‪ ,‬לחיצה על לחצן‬
‫ההפעלה (הלחצן השמאלי העליון) תכבה את הטלוויזיה‪ ,‬אך בעת לחיצה על כל לחצן אחר‪ ,‬הטלוויזיה תאמר את שם הלחצן ותתאר‬
‫בקצרה מה הוא עושה‪ .‬מצב לימוד זה עוזר ללמוד את מיקומי הלחצנים ואת פעולתם ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬מבלי‬
‫להשפיע על התפעול הרגיל של הטלוויזיה‪ .‬לחץ פעמיים על לחצן החזרה כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫● ●מסך למידת תפריטים‪ .‬למד את התפריטים במסך הטלוויזיה‪ .‬עם הפיכתה לזמינה‪ ,‬הטלוויזיה שלך תאמר לך מהו המבנה והתכונות‬
‫של התפריטים שתבחר‪.‬‬
‫‪- 129 -‬‬
‫פתיחת תפריט הקיצור לאפשרויות הנגישות‪:‬‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬קיימים שני לחצני מתג כסופים דקים ואופקיים הנמצאים זה לצד זה קצת מתחת לחלק האמצעי של‬
‫השלט‪ .‬השמאלי הוא לחצן המתג השולט בעוצמת הקול‪ .‬לחצן זה נקרא לחצן ה‪ AD/SUBT.‎‬ב‪ .e-Manual-‬כדי לפתוח את תפריט הקיצור‬
‫לאפשרויות הנגישות‪ ,‬לחץ ממושכות על החלק העליון של לחצן זה‪.‬‬
‫הלחצן‪ AD/SUBT.‎‬בשלט הרחוק הרגיל נמצא בשורה השנייה מלמטה‪ .‬זהו הלחצן השני מימין‪ .‬כדי לפתוח את תפריט הנגישות‪ ,‬לחץ על‬
‫לחצן זה‪.‬‬
‫תפריט זה ישמיע משוב בדיבור ללא תלות בהגדרות מדריך קולי‪ .‬הוא מכיל כמה אפשרויות‪ ,‬כולל הפעלה וכיבוי של מדריך קולי‪ ,‬הפעלה‬
‫וכיבוי של תיאור שמע‪ ,‬שינוי התפריטים ניגודיות גבוהה‪ ,‬הגדל‪ ,‬מסך למידת תפריטים וכן למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש בתפריט הנגישות‬
‫כדי להשתמש בתפריט הקיצור לאפשרויות הנגישות תצטרך לאתר את מקשי החצים ואת הלחצן בחר‪ .‬עיין בתיאור השלט הרחוק כדי לראות‬
‫היכן הם ממוקמים‪.‬‬
‫השתמש בלחצני החצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין פריטי התפריט‪ .‬לחץ על בחר כדי לפתוח פריט בתפריט‪ .‬לרוב‪ ,‬פעולה זו תפתח תפריט‬
‫משנה עם אפשרויות הפעלה‪ .‬השתמש שוב בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין האפשרויות ולחץ על בחר כדי לבחור אפשרות‪ .‬כדי לסגור את‬
‫התפריט השתמש בלחצן החץ ימינה כדי להגיע ללחצן סגירה ולבחור בו‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ Return‬או ‪.Exit‬‬
‫הנחיות מפורטות ל‪-‬‬
‫הפעלת מדריך קולי‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על חץ למעלה או למטה בשלט הרחוק כדי לעבור לאפשרות מדריך קולי ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את מדריך קולי‪.‬‬
‫‪4.4‬כדי לסגור את התפריט‪ ,‬לחץ על‬
‫בשלט הרחוק או לחץ על החץ ימינה כדי לסמן את סגירה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪- 130 -‬‬
‫הפעלת תיאור שמע‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על חץ למעלה או למטה בשלט הרחוק כדי לעבור לאפשרות תיאור שמע ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על הלחצן בחר בשלט הרחוק כדי להפעיל או להשבית את תיאור שמע‪.‬‬
‫‪4.4‬כדי לסגור את התפריט‪ ,‬לחץ על‬
‫בשלט הרחוק או לחץ על החץ ימינה כדי לסמן את סגירה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫הכרת השלט הרחוק‬
‫‪1.1‬לחץ ממושכות על הלחצן‪ VOL‬בשלט הרחוק‪ .‬התפריט קיצורי נגישות מופיע‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על חץ למעלה או למטה בשלט הרחוק כדי לעבור לאפשרות למד על שלט רחוק לטלוויזיה ולסמן אותה‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ ממושכות על הלחצןבחר בשלט הרחוק‪ .‬אתה נמצא כעת ב‪ e-Manual-‬בדף למד על שלט רחוק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4.4‬לאחר שתסיים ותרצה לצאת מה‪ e-Manual-‬לחץ פעמיים על הלחצן‬
‫כדי לעבור לדף הקודם‪.‬‬
‫גישה לתפריט הנגישות הראשי כדי לשנות הגדרות של מדריך קולי‬
‫באפשרותך גם לעבור לתפריט נגישות מתפריט הטלוויזיה הראשי‪ .‬הוא מציע אפשרויות רבות יותר כגון שינוי המהירות של מדריך קולי‪.‬‬
‫הטלוויזיה לא תקריא את התפריט הזה‪ ,‬אלא אם מדריך קולי כבר פועל‪.‬‬
‫‪1.1‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על מקש החץ שמאלה עד שתגיע להגדרות‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט‪.‬‬
‫‪4.4‬לחץ על החץ מטה כדי להגיע אל כללי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בלחצני החצים כדי להגיע לאפשרות נגישות ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לפתוח תפריט זה‪.‬‬
‫‪6.6‬התפריט יופיע כאשר הגדרות מדריך קולי הוא האפשרות הראשונה‪ .‬הדגש את הגדרות מדריך קולי ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪7.7‬יופיע תפריט אם אפשרויות לשנות את המהירות‪ ,‬גובה הצליל והטון‪.‬‬
‫‪8.8‬בחר את האפשרויות בעזרת לחצני החצים ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪- 131 -‬‬
‫הגדרת הגדרות נגישות באמצעות אינטראקציה קולית‬
‫קיימות פקודות רבות שניתן לומר כדי לשלוט בטלוויזיה‪ .‬ניתן להשתמש בהן ביחד עם מדריך קולי להזנת קול ולהשמעת קול‪ .‬תצטרך‬
‫להשתמש ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬לשם כך והטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫כדי לומר פקודה‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫(הלחצן העגול ליד הקצה העליון של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬מתחת לנורית חיווי‬
‫ה‪ LED-‬של ההפעלה ומעל הלוח הכיווני)‪ .‬הטלוויזיה תשמיע את הבקשה "דבר כעת"‪ .‬אמור את הפקודה ולאחר מכן שחרר את הלחצן‬
‫הטלוויזיה תאשר את הפקודה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬תוכל‪:‬‬
‫להפעיל את מדריך קולי‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ואמור “הפעל מדריך קולי”‪ .‬בעת כיבוי של מדריך קולי אין אישור קולי המציין‬
‫שהתכונה כבויה‪.‬‬
‫להפעיל את תיאור שמע‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ואמור “הפעל תיאור שמע”‪.‬‬
‫להפעיל את ניגודיות גבוהה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬ואמור “הפעל ניגודיות גבוהה”‪.‬‬
‫‪- 132 -‬‬
‫‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כאשר מדריך קולי מופעל‬
‫באפשרותך להפעיל את מדריך קולי המתאר בקול את אפשרויות התפריט כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה‪.‬‬
‫כדי להשתמש בטלוויזיה עם התכונה מדריך קולי‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מוגדרת ומחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫הפעלת הטלוויזיה‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫כדי להפעיל את הטלוויזיה‪ .‬המדריך הקולי יאמר את מספר הערוץ‪ ,‬שם הערוץ‪ ,‬שם התוכנית ושעות ההתחלה והסיום של‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫מעבר בין ערוצים‬
‫קיימות כמה דרכים לעבור בין ערוצים‪ .‬בכל פעם שתעבור ערוץ יאמרו הפרטים של הערוץ החדש‪.‬‬
‫● ●לחצן מתג למעבר לערוץ הבא‪/‬הקודם‬
‫● ●פתח את רשימת הערוצים‪ ,‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור בין ערוצים ולחץ על בחר‪.‬‬
‫● ●השתמש בלחצני המספרים ישירות בשלט הרחוק הרגיל‪.‬‬
‫● ●השתמש בלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי להציג את המקלדת המספרית הווירטואלית במסך‪.‬‬
‫‪- 133 -‬‬
‫שימוש בהזנת מספרים במסך באמצעות שלט רחוק חכם של ‪:Samsung‬‬
‫המקלדת המספרית הווירטואלית משמשת להזנת מספרים‪ ,‬כגון מספר ערוץ או ‪.PIN‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ Samsung‬כדי להציג במסך את המקלדת המספרית הווירטואלית עם שתי שורות‪ .‬מדריך קולי‬
‫אומר "מקלדת מספרית וירטואלית‪ "6 ,‬ופירושו שסדרת המספרים מוצגת במסך והספרה ‪ 6‬מסומנת‪ .‬הסדרה מכילה את הלחצנים הבאים‪:‬‬
‫● ●בשורה התחתונה‪ :‬משמאל‪TTX :‬‏‪,‬‏‪9 – 1‬‏‪ ,0 ,‬העבר למעלה את המקלדת המספרית הווירטואלית‬
‫● ●בשורה העליונה‪ :‬יש לחצן אחד‪ ,‬סיום‪.‬‬
‫השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור לאורך השורה ולחץ על 'בחר' כדי לבחור מספר או לחצן‪ .‬לאחר שתסיים לבחור את כל‬
‫המספרים הנחוצים (לדוגמה‪ ,)123 ,‬לחץ על החץ מעלה כדי לעבור אל הלחצן סיום ולחץ על 'בחר' כדי לסיים‪.‬‬
‫בעת הזנה של מספר ערוץ‪ ,‬באפשרותך להזין את המספר ולאחר מכן לבחור בלחצן סיום בשורה העליונה‪ .‬לחלופין‪ ,‬אתה יכול להזין את מספר‬
‫הערוץ ולהמתין‪ .‬לאחר זמן קצר הערוץ ישתנה והמקלדת המספרית הווירטואלית תיעלם מהמסך‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול‬
‫השתמש בלחצן המתג של עוצמת הקול מצד שמאל כדי לשנות את עוצמת הקול‪ .‬בכל פעם שתשנה את עוצמת הקול תוכרז עוצמת הקול‬
‫החדשה‪.‬‬
‫שימוש במידע על תוכניות‬
‫בעת צפייה בשידור חי‪ ,‬לחץ על הלחצן בחר כדי להציג מידע על תוכניות בראש המסך‪ .‬מדריך קולי יאמר את פרטי התוכנית ויציין אם יש לה‬
‫תיאור שמע וכתוביות‪ .‬לחץ על לחצני החצים שמאלה וימינה כדי לראות מה יוצג מאוחר יותר באותו ערוץ‪ .‬לחץ על לחצני החצים מעלה ומטה‬
‫כדי לעבור אל ערוצים אחרים ולראות מה מוצג כעת בערוצים האלה‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן בחר כדי להציג מידע מפורט יותר על התוכנית‪.‬‬
‫מדריך קולי יאמר את פרטי התוכנית לרבות תקציר התוכנית‪ .‬מתחת לתקציר מופיעים לחצנים שמאפשרים לך לבצע פונקציות כגון הקלטה‪,‬‬
‫תכנון צפייה‪( Timeshift ,‬המאפשר להשהות שידור חי בטלוויזיה)‪ .‬בשלב זה אין אפשרות להפסיק את התקציר באמצע‪ ,‬כך שתצטרך לשמוע‬
‫אותו עד הסוף‪ .‬השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין הלחצנים‪ ,‬ולחץ על בחר כשתגיע ללחצן הרצוי‪ .‬ניתן גם ללחוץ על‬
‫כדי לחזור אחורה או כדי להגיע הישר למה שמשודר כעת בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 134 -‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫ראה סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫מדריך‬
‫במדריך אפשר לראות את לוח התוכניות היומי עבור כל גוף שידור‪ ,‬כמו גם פרטים על תוכניות‪ .‬באפשרותך גם להשתמש במדריך כדי לבחור‬
‫תוכניות לצפייה וכדי לקבוע הקלטה של תוכניות‪.‬‬
‫" "במדריך תוכל לראות רק את התוכניות שישודרו לאחר השעה הנוכחית‪.‬‬
‫של שלט רחוק חכם של ‪ ,Samsung‬ולאחר‬
‫באפשרותך לפתוח את המדריך באמצעות אינטראקציה קולית‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫מכן אמור את הפקודה “מדריך”‪.‬‬
‫" "המידע במדריך מיועד לערוצים דיגיטליים בלבד‪ .‬אין תמיכה בערוצים אנלוגיים‪.‬‬
‫" "להצגת מדריך‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה (‬
‫הגדרות‬
‫כללי‬
‫מנהל מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫היית אמור להגדיר את השעון למצב אוטומטי בשלב התקנת הטלוויזיה‪ .‬אם עליך להגדיר שוב את השעון‪ ,‬פעל לפי ההוראות הבאות‪.‬‬
‫‪1.1‬לחץ על הלחצן כדי לפתוח את ‪.Smart Hub‬‬
‫‪2.2‬לחץ על החץ שמאלה עד שתגיע להגדרות‪.‬‬
‫‪3.3‬לחץ על בחר כדי לפתוח את התפריט הראשי‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין אפשרויות התפריט עד שתגיע לכללי ואז לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין אפשרויות התפריט עד שתגיע למנהל מערכת‪ ,‬ולחץ על בחר‪.‬‬
‫‪6.6‬השתמש פעם נוספת בלחצני החצים מעלה ומטה כדי להגיע אל שעה ולחץ על בחר‪.‬‬
‫‪7.7‬עבור אל שעון ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬עבור אל הפריט מצב שעון ולחץ על בחר‪.‬‬
‫‪8.8‬עבור אל ההגדרה אוטומטי ולחץ על בחר‪ .‬לחלופין‪ ,‬תוכל לבחור באפשרות ידני ולהשתמש בתפריט כדי להגדיר את השעה‪.‬‬
‫‪- 135 -‬‬
‫בעת פתיחת המדריך מוצגת טבלת רשת של ערוצים ותוכניות‪ .‬השורה העליונה מראה מסנן ערוצים שהמסך מציג כעת ולאחר מכן את היום‬
‫ואת הזמנים‪ .‬בכל שורה מוצג שם ערוץ בצד ימין והתוכניות המשודרות בערוץ זה מוצגות בצד שמאל‪.‬‬
‫במדריך‪ ,‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור בין ערוצים‪ .‬השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין תוכניות בתוך‬
‫הערוץ‪ .‬ניתן גם להשתמש בלחצן‬
‫כדי לעבור‬
‫כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל הערוץ הזה‪ .‬באפשרותך להשתמש בלחצן‬
‫לשעה הנוכחית‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬תוכל לעבור ‪ 24‬שעות אחורה וקדימה במדריך התוכניות באמצעות הלחצן‬
‫והלחצן‬
‫‪.‬‬
‫כשתתמקד בתוכנית‪ ,‬תשמע את שם התוכנית‪ ,‬שעת ההתחלה‪/‬סיום ותקציר‪ .‬תשמע גם אם יש תיאור שמע וכתוביות עבור התוכנית‪.‬‬
‫כשתתמקד בערוץ אחר תשמע את שם הערוץ ומספרו ולאחר מכן את המידע על התוכנית‪ .‬אם תעבור ליום אחר‪ ,‬היום יוכרז בתוכנית הראשונה‬
‫שתגיע אליה באותו יום‪ .‬היום מוכרז רק פעם אחת‪ ,‬כך שאם אינך באיזה יום אתה נמצא‪ ,‬תוכל לנוע ‪ 24‬שעות קדימה ואחורה ולאחר מכן יוכרז‬
‫היום‪.‬‬
‫להצגת תוכנית המשודרת כעת‬
‫עבור לתוכנית המשודרת כעת ולחץ על הלחצן 'בחר' כדי לעבור לטלוויזיה בשידור חי בערוץ ובתוכנית שבחרת במדריך‪.‬‬
‫אפשרויות אחרות במדריך‬
‫לאחר המעבר לתוכנית הרצויה‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן בחר בשלט הרחוק‪ .‬מופיע חלון מוקפץ המפרט את הפונקציות הבאות‪.‬‬
‫השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לנווט בתוך התפריט הזה ולאחר מכן לחץ על בחר כדי לבחור פריט‪ .‬לחץ על‬
‫התפריט ולחזור למדריך‪.‬‬
‫● ●צפייה מתוזמנת‬
‫לאחר בחירת תכנון צפייה‪ ,‬באפשרותך לתכנן צפייה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫‪- 136 -‬‬
‫כדי לסגור את‬
‫● ●הקלטה מתוזמנת‬
‫לאחר בחירת תכנון הקלטה‪ ,‬באפשרותך לתכנן הקלטה עבור תוכנית מתוזמנת לשידור‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על תכנון הקלטה‪ ,‬עיין בנושא "הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫● ●מידע מפורט‬
‫לאחר בחירת הצג פרטים‪ ,‬באפשרותך להציג את המידע המפורט על התוכנית שנבחרה‪ .‬המידע עשוי להשתנות בהתאם לאות‬
‫השידור‪ .‬אם לא סופק מידע עבור התוכנית‪ ,‬לא מופיע שום דבר‪.‬‬
‫לחץ על 'בחר' באפשרות הצג פרטים‪ .‬פעולה זו תפתח את הדף 'פרטים' של התוכנית‪ ,‬ובדף זה יוצג תקציר‪ .‬כדי לסגור את הדף לחץ‬
‫על הלחצן בחר‪.‬‬
‫● ●הצגת הקלט & מנהל תזמון‬
‫לאחר בחירת מנהל תזמון‪ ,‬תוכל לראות את המסך מנהל הקלטה ולוח תכניות או מנהל תזמון‪.‬‬
‫לאחר שתתכנן הקלטה או צפייה בתוכנית‪ ,‬יוצג סמל ליד שם התוכנית במדריך המציין אם התוכנית מתוזמנת לצפייה או להקלטה‬
‫(לשני סמלים אלה יש מראה שונה)‪ .‬מדריך קולי לא יאמר את המידע הזה‪ .‬כדי לברר אם תוכנית מסוימת מוגדרת להקלטה או לצפייה‪,‬‬
‫כדי‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬אפשרויות התפריט יהיו 'בטל לוח זמנים' במקום 'תכנון צפייה' או 'תכנון הקלטה'‪ .‬לחץ על‬
‫לחזור למדריך מבלי לשנות את ההגדרה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫"‬
‫"התפריט במסך עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫הצגת ערוצים מועדפים‪:‬‬
‫אם הגדרת ערוצים מועדפים‪ ,‬תוכל לסנן את המדריך כך שיוצגו הערוצים האלו בלבד‪ .‬כך יהיה קל יותר לחפש את התוכניות הרצויות‪.‬‬
‫כדי להציג את רשימת המועדפים‪ ,‬עבור לשעה הנוכחית (לחץ על הלחצן‬
‫) ולאחר מכן לחץ על החץ שמאלה כדי לעבור לרשימת‬
‫הערוצים‪ .‬השתמש בחץ מעלה כדי לנוע למעלה ברשימה עד שתגיע ללחצן מסנן ערוצים‪ .‬לחץ על בחר כדי להציג רשימת אפשרויות‪.‬‬
‫השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין הקטגוריות ברשימה‪ .‬הדגש את האפשרות הרצויה‪ ,‬לדוגמה מועדפים ‪ ,1‬ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫לאחר מכן המדריך יציג את המידע עבור ערוצים אלו בלבד‪.‬‬
‫" "לאחר שתגדיר מסנן במדריך‪ ,‬הוא יישאר גם לאחר שתסגור ותפתח שוב את המדריך‪ .‬אם תגלה שלא מופיעים הערוצים שלדעתך אמורים להופיע‪,‬‬
‫כדאי לבדוק את הקטגוריה ולבחור באפשרות “הכל” כדי להציג את כל הערוצים המכווננים‪.‬‬
‫‪- 137 -‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫קבע את תצורת הטלוויזיה כך שתציג ערוץ או תוכנית ספציפיים בתאריך ושעה מסוימים‪.‬‬
‫הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו ל'תכנון צפייה'‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫● ●מסך המדריך‬
‫במסך מדריך‪ ,‬בחר תוכנית שברצונך לצפות בה ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬בחר תכנון צפייה בחלון המוקפץ שמופיע‪.‬‬
‫● ●המסך 'פרטי תוכנית'‬
‫לחץ על הלחצן בחר בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬בחר תוכנית מתוזמנת המשודרת כעת באמצעות לחצני החצים‬
‫שמאלה וימינה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬ניתן לתזמן את הצפייה בתוכנית על‪-‬ידי בחירת תכנון צפייה‪.‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫לוחות תכניות‬
‫מחק‬
‫ניתן לבטל צפייה מתוכננת דרך מדריך או דרך ‪.Smart Hub‬‬
‫במדריך התוכניות‪ ,‬עבור לתוכנית ולחץ ממושכות על בחר‪ .‬עבור אל האפשרות ביטול לוח זמנים ולחץ על בחר‪ .‬אתה תחזור למדריך התוכניות‬
‫ותראה שהצפייה המתוכננת הוסרה‪.‬‬
‫כדי להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬לחץ על הלחצן‬
‫כדי לפתוח את ‪ ,Smart Hub‬לחץ על החץ מעלה כדי לעבור לשורה העליונה ועל החץ‬
‫ימינה כדי לעבור אל מנהל תזמון‪ .‬לחץ על בחר כדי לפתוח את מנהל תזמון‪ .‬לחץ על הלחצן מעלה כדי להגיע לתפריט העליון הכולל שני‬
‫לחצנים ‪ -‬הקלטות ולוחות תכניות‪ .‬לחץ על החצים שמאלה או ימינה כדי להדגיש את לוחות תכניות ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬השתמש‬
‫בלחצן למטה כדי לעבור לרשימת התוכניות המתוזמנות לצפייה‪ .‬עבור לתוכנית הרצויה ולחץ על החץ ימינה כדי לעבור לרשימת אפשרויות‪.‬‬
‫השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין האפשרויות האלה עד שתגיע ללחצן מחק‪ .‬לחץ על הלחצן בחר כדי להסיר את הצפייה‬
‫המתוזמנת‪.‬‬
‫‪- 138 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫ראה כיצד להציג ברשימה את הערוצים הזמינים בטלוויזיה‪.‬‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באמצעות רשימת ערוצים ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק תוכניות המשודרות בערוצים דיגיטליים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק כדי לפתוח את ‪ ,Smart Hub‬לחץ על החץ שמאלה או ימינה כדי לעבור אל שידור חי‪ ,‬לחץ על החץ‬
‫למעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ ,‬לחץ על החץ ימינה כדי לעבור אל רשימת ערוצים ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪ .‬פעולה זו תציג‬
‫את רשימת הערוצים ואת התוכנית המשודרת כעת‪ .‬החלק המסומן יהיה הערוץ שאתה צופה בו כעת ויוצגו שם הערוץ‪ ,‬מספר הערוץ ושם‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לנוע ברשימת הערוצים (או השתמש בלחצן המתג של הערוצים כדי לנוע דף אחד למעלה ודף אחד‬
‫למטה)‪ .‬ניתן גם להשתמש בלחצן‬
‫כדי להזין מספר ערוץ ולעבור ישירות אל הערוץ הזה‪.‬‬
‫לחיצה על החץ ימינה תעביר אותך לרשימת הקטגוריות‪ .‬השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה‪ .‬לחץ על בחר כדי‬
‫לבחור אפשרות‪ .‬תיפתח רשימה שנייה‪ .‬השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין הפריטים ברשימה‪ .‬לחץ על בחר כדי לבחור פריט‪.‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת הערוצים שהמערכת חיפשה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●מועדפים‬
‫מציג את רשימות המועדפים ‪ 1‬עד ‪ .5‬השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין רשימות המועדפים‪ .‬הדגש את הרשימה הרצויה‬
‫ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬רשימת הערוצים תציג כעת רק את הערוצים שברשימה שבחרת‪.‬‬
‫● ●סוג ערוץ‬
‫מיון הרשימה כך שתכלול ערוצים מהז'אנר שנבחר בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש בסוג ערוץ רק בערוצים הכוללים פרטי ז'אנר‪.‬‬
‫השתמש בחצים מעלה ומטה כדי לעבור בין פריטים ברשימת הז'אנרים (או טלוויזיה‪ ,‬רדיו‪ ,‬נתונים)‪ .‬הדגש את הז'אנר הרצוי ולאחר‬
‫מכן לחץ על בחר‪ .‬רשימת הערוצים תציג כעת רק את הערוצים שבז'אנר הזה‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫למיון הרשימה לפי מספר ערוץ או לפי שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד וייתכן כי לא תמיד תהיה זמינה‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫‪- 139 -‬‬
‫יצירת רשימת מועדפים אישית‬
‫ציין ערוצים שנצפים לעתים תכופות כערוצים מועדפים‪.‬‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים ערוך ערוץ והכל באמצעות הסמל‬
‫‪.‬‬
‫" "בשלב זה מדריך קולי אינו מספק משוב עבור אפשרות זו‪.‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר מועדפים‪.‬‬
‫‪3.3‬בחר את רשימת המועדפים הרצויה‪.‬‬
‫‪4.4‬עבור אל עריכת מועדפים‪.‬‬
‫‪5.5‬בחר ערוץ להוספה אל רשימת המועדפים‬
‫‪6.6‬לחץ על לחצן הבחירה‪ .‬הערוץ שנבחר יתווסף לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫הוספת ערוצים לרשימת המועדפים ‪ -‬פירוט‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על החץ ימינה כדי לעבור לרשימת הקטגוריות‪.‬‬
‫‪3.3‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי להגיע אל מועדפים ולחץ על בחר‪ .‬יוצגו לך רשימות המועדפים ‪ 1‬עד ‪ .5‬אתה יכול להשתמש‬
‫בחמש הרשימות האלה כדי להגדיר רשימות שונות של מועדפים‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור לרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬השתמש בלחצן החץ מעלה כדי לעבור ללחצן עריכה ולחץ על בחר‪ .‬בצד ימין תוצג רשימה של כל הערוצים‪ .‬לצד כל ערוץ יש תיבת‬
‫סימון‪.‬‬
‫‪6.6‬השתמש בלחצני החצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין הערוצים‪ .‬כשתגיע אל ערוץ שברצונך להוסיף כמועדף‪ ,‬לחץ על בחר‪ .‬פעולה זה‬
‫תבחר את הערוץ ותסמן את התיבה‪.‬‬
‫‪7.7‬לאחר שתבחר את כל הערוצים הרצויים‪ ,‬לחץ על לחצן החץ ימינה‪.‬‬
‫‪8.8‬במסך הבא‪ ,‬הדגש את האפשרות הוסף למועדפים ולאחר מכן לחץ על בחר‪ .‬הערוצים שנבחרו יתווספו לרשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪- 140 -‬‬
‫מחיקת ערוצים מרשימת המועדפים ‪ -‬פירוט‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪2.2‬לחץ על החץ ימינה כדי לעבור לרשימת הקטגוריות‪.‬‬
‫‪3.3‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי להגיע אל מועדפים ולחץ על בחר‪ .‬יוצגו לך רשימות המועדפים ‪ 1‬עד ‪.5‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור לרשימה הרצויה ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪5.5‬עבור אל הערוץ שברצונך להסיר ולחץ על בחר‪ .‬חזור על הפעולה כדי לבחור ערוצים נוספים‪.‬‬
‫‪6.6‬לחץ על לחצן החץ שמאלה כדי לעבור אל הלחצנים הוסף למועדפים ‪ /‬הסר מהמועדפים‪.‬‬
‫‪7.7‬הדגש את האפשרות הסר מהמועדפים ולחץ על בחר כדי להסיר את הערוצים מרשימת המועדפים‪.‬‬
‫‪8.8‬לחץ על לחצן החץ ימינה‪.‬‬
‫‪9.9‬במסך הבא‪ ,‬הדגש את הלחצן יציאה ולאחר מכן לחץ על 'בחר'‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫שידור חי‬
‫רשימת ערוצים‬
‫‪1.1‬פתח את רשימת הערוצים על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן רשימת ערוצים‬
‫‪2.2‬לחץ על לחצן חץ ימינה בשלט הרחוק‪ .‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה‪.‬‬
‫‪3.3‬הדגש את מועדפים ולאחר מכן לחץ על בחר‪.‬‬
‫‪4.4‬השתמש בלחצני החצים מעלה ומטה כדי לעבור בין פריטי הרשימה‪ .‬בחר את הרשימה הרצויה מתוך חמש רשימות מועדפים על‬
‫המסך‪ .‬הערוצים ברשימת המועדפים שנבחרה מופיעים‪.‬‬
‫" "רשימת ערוצים מופיעה רק אם רשימת המועדפים שבחרת מכילה ערוצים‪.‬‬
‫‪- 141 -‬‬
‫הקלטה‬
‫הקלטת תוכנית לכונן קשיח חיצוני המחובר בחיבור ‪.USB‬‬
‫לאחר שתגדיר תוכנית להקלטה יופיע הסמל‬
‫ליד שם התוכנית במדריך או ברשימת הערוצים או בעת הצגת מידע נוסף‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "לפני השימוש בפונקציה הקלטה ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במסך המדריך‪:‬‬
‫כדי להקליט תוכנית המשודרת כעת‪ ,‬פתח את מדריך התוכניות‪ ,‬עבור לתוכנית ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן בחר‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪.‬‬
‫השתמש בלחצני החצים למעלה ולמטה כדי לעבור לאפשרות הקלט‪ .‬לחץ על לחצן הבחירה כדי להקליט את התוכנית‪ .‬אתה תועבר בחזרה‬
‫למדריך התוכניות‪ .‬הסמל‬
‫יופיע ליד שם התוכנית‪ .‬כדי לברר אם התוכנית מוגדרת להקלטה או כדי לעצור את ההקלטה לחץ ממושכות על‬
‫הלחצן בחר‪ .‬לאחר מכן יופיע התפריט והוא יכלול אפשרות עצור במקום אפשרות הקלט‪ .‬בחר את האפשרות עצור כדי לעצור את ההקלטה או‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫כדי לחזור למדריך התוכניות מבלי לעצור את ההקלטה‪.‬‬
‫כדי להקליט תוכנית שתשודר בהמשך‪ ,‬עבור לתוכנית הרצויה במדריך ולחץ על לחצן הבחירה‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪ .‬השתמש בחצים למעלה‬
‫ולמטה כדי לעבור בין פריטי התפריט‪ .‬עבור אל האפשרות תכנון הקלטה ולחץ על בחר‪ .‬אתה תשמע הודעה האומרת כי התוכנית הוגדרה‬
‫להקלטה ולאחר מכן תועבר בחזרה למדריך התוכניות‪.‬‬
‫הסמל‬
‫יופיע בצורה בולטת ליד שם התוכנית כדי לציין שהיא מוגדרת להקלטה‪ .‬כדי לברר אם תוכנית מוגדרת להקלטה או כדי לבטל‬
‫הקלטה מתוזמנת‪ ,‬עבור לתוכנית הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה‪ .‬אם התוכנית כבר מוגדרת להקלטה אזי התפריט יציג את האפשרות בטל‬
‫הקלטה מתוכננת‪ .‬תוכל ללחוץ על לחצן הבחירה כדי לבטל את ההקלטה המתוזמנת או ללחוץ על הלחצן‬
‫מבלי לבטל את ההקלטה‪.‬‬
‫‪- 142 -‬‬
‫כדי לחזור למדריך התוכניות‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫כדי להציג תפריט להקלטת תוכנית או להפעלת פונקציית ‪ ,Timeshift‬לחץ על הלחצן‬
‫בזמן הצפייה בתוכנית‪ .‬באפשרותך לבחור את‬
‫הפונקציות הבאות בתפריט‪:‬‬
‫● ●הקלט‪ :‬התחלה מיידית של הקלטת התוכנית שבה אתה צופה‪.‬‬
‫● ●‪ :Timeshift‬הפעלת פונקציית ‪.Timeshift‬‬
‫● ●עצור‪ :‬עצירת ההקלטה או פונקציית ‪ Timeshift‬הנוכחית שפועלת‪.‬‬
‫● ●מידע‪ :‬הצגת פרטים על התוכנית שאתה צופה בה‪.‬‬
‫הקלטת תוכנית שאתה צופה בה כעת הישר מהשידור החי בטלוויזיה‪.‬‬
‫אם ברצונך להקליט תוכנית שאתה צופה בה כעת‪ ,‬תוכל גם ללחוץ על לחצן ההקלטה בשלט הרחוק הרגיל‪ .‬כך תוכל לדעת שהתוכנית‬
‫מוקלטת כעת וגם יצוין כמה זמן תימשך ההקלטה (ברירת המחדל היא עד סוף התוכנית)‪.‬‬
‫שינוי זמן ההקלטה‬
‫בעת הקלטת תוכנית בשידור חי ניתן לציין את משך ההקלטה הרצוי‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬לחץ על חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לעבור לאפשרות ערוך את זמן ההקלטה ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬מחוון כוונון יופיע ואתה תשמע את זמן ההקלטה המוגדר כעת‪ .‬השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לשנות את הזמן ולחץ על הלחצן‬
‫בחר‪ .‬אתה תשמע תפריט המספק מידע על זמן ההקלטה‪ .‬כדי לחזור לתוכנית שאתה צופה בה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לעבור לאפשרות עבור לטלויזיה חיה ולאחר מכן לחץ על הלחצן בחר‪.‬‬
‫‪- 143 -‬‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬או לחץ על‬
‫צפייה בתוכניות מוקלטות‬
‫שידור חי‬
‫מנהל תזמון או הקלטות‬
‫פתח את ‪ Smart Hub‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫הקלט‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬האפשרות המסומנת תהיה שידור חי‪ .‬לחץ על החץ למעלה כדי לעבור‬
‫שורה אחת למעלה‪ ,‬אתה תועבר לאפשרות מדריך‪.‬‬
‫לחץ על החץ ימינה כדי לעבור להקלטות ולחץ על לחצן הבחירה‪ .‬הפעולה תפתח את המסך של מנהל הקלטה ולוח תכניות שיציג הקלטות‬
‫ולוחות תכניות‪ .‬הסימון עובר להקלטות הראשונות‪.‬‬
‫כדי להפעיל את התוכנית השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין שמות התוכניות ולאחר מכן תוכל ללחוץ על לחצן הבחירה כדי‬
‫להפעיל את התוכנית או ללחוץ על לחצן החץ ימינה כדי לעבור לרשימת אפשרויות‪ .‬השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין אפשרויות‬
‫הרשימה כדי להפעיל את התוכנית‪ ,‬להסיר (או למחוק) אותה או להציג את פרטיה‪.‬‬
‫בחר את האפשרות הפעל כדי להפעיל את התוכנית‪ .‬התוכנית תופעל‪ .‬אם צפית בעבר בחלק מהתוכנית‪ ,‬יופיע תפריט מוקפץ על המסך עם‬
‫האפשרויות‪ :‬הפעל (מההתחלה)‪ ,‬המשך (מהנקודה שבה הפסקת) או ביטול‪ .‬השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור לאפשרות‬
‫הרצויה ולחץ על לחצן הבחירה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫מחיקת תוכנית מוקלטת‬
‫כדי למחוק תוכנית מוקלטת עבור לרשימת ההקלטות (ראה הצגת תוכניות מוקלטות)‪ .‬השתמש בלחצני החצים למעלה ולמטה כדי לעבור‬
‫להקלטה שברצונך למחוק‪.‬‬
‫לחץ על החץ ימינה כדי לעבור לרשימה עם שלוש אפשרויות‪ .‬לחץ על החץ למטה כדי לעבור לאפשרות מחק ולחץ על לחצן הבחירה‪.‬‬
‫המערכת תשאל אותך אם ברצונך להסיר את הפריט שנבחר‪ .‬לחץ על החץ שמאלה כדי לעבור ללחצן מחק ולחץ על לחצן הבחירה כדי למחוק‬
‫את שם התוכנית‪ .‬התוכנית תימחק ואתה תועבר בחזרה לרשימת ההקלטות‪.‬‬
‫‪- 144 -‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫למד כיצד לפתוח את ‪ Smart Hub‬כדי לגשת לאפליקציות‪ ,‬משחקים‪ ,‬סרטים ואפשרויות נוספות‪.‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫לאחר הלחיצה על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ ,‬תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫" "חלק משירותי ‪ Smart Hub‬ניתנים בתשלום‪ .‬כדי להשתמש בשירות בתשלום‪ ,‬אתה חייב להיות בעל חשבון אצל ספק השירות או חשבון ‪.Samsung‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בחשבון ‪."Samsung‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהתכונות של ‪ Smart Hub‬לא יהיו זמינות בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור‪.‬‬
‫" "הפסקה בשירות ‪ Smart Hub‬יכולה להיגרם משיבושים בחיבור האינטרנט‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג את הטקסט השלם של תנאים ומדיניות פרטיות על‪-‬ידי ניווט אל‬
‫" "כדי לבטל את הסכם השירות של ‪ Smart Hub‬על אף שהוא נדרש‪ ,‬בחר איפוס (‬
‫הגדרות‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫תנאים ומדיניות פרטיות‪.‬‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס) ולאחר‬
‫מכן לחץ על לחצן הכיוון ימינה בשלב תנאים והתניות של ‪ ,Smart Hub‬מדיניות הפרטיות‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק‪ .‬פעולה זו תעלה תצוגה עם שתי שורות‪ .‬ההתמקדות תהיה על שידור חי בשורה התחתונה‪ .‬האפשרויות‬
‫בשורה העליונה משתנות בהתאם לפריט שנבחר בשורה התחתונה‪.‬‬
‫השורה התחתונה מכילה ארבעה לחצנים משמאל לאפשרות השידור החי‪ .‬הלחצנים הם‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫חיפוש – לחיפוש נתונים על ערוצים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬שמות סרטים ואפליקציות ב‪.Smart Hub-‬‬
‫מקור – לבחירת התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‬
‫הגדרות – מופיע תפריט הגדרות מהירות בשורה העליונה‪ .‬ניתן להגדיר במהירות פונקציות בשימוש נפוץ‪.‬‬
‫● ● ‪ - APPS‬באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי‬
‫התקנה של אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 145 -‬‬
‫הלחצנים שמשמאל לאפשרות שידור חי מספקים גישה מהירה אל אפליקציות כמו ‪ Netflix‬ו‪ .Amazon-‬בשלב זה רבות מהאפליקציות‬
‫האלה אינן זמינות דרך מדריך קולי‪.‬‬
‫השתמש בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין האפשרויות בכל שורה ובחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות‪ .‬לחץ על 'בחר'‬
‫כדי לגשת אל אפשרות‪.‬‬
‫בעת פתיחת ‪ Smart Hub‬האפשרות המסומנת היא שידור חי‪ .‬לחץ על החץ למעלה כדי לעבור לשורה העליונה‪ .‬האפשרות המסומנת תהיה‬
‫לחצן המדריך‪ .‬הפריטים בשורה זו הם‪:‬‬
‫● ●מדריך –בחר לפתיחת מדריך התוכניות‬
‫● ●רשימת ערוצים – בחר לפתיחת רשימת הערוצים‬
‫● ●משמאל ללחצן רשימת ערוצים תופיע רשימה של ערוצים שבהם צפית לאחרונה‪ .‬הדגש אחד מהערוצים ברשימה ולאחר מכן לחץ על‬
‫'בחר' כדי לעבור במהירות אל הערוץ הזה‪.‬‬
‫הצגת מסך הבית ב‪Smart Hub-‬‬
‫במסך הראשון ניתן להפעיל בקלות אפליקציות שהשתמשת בהן בעבר או בתדירות גבוהה‪ .‬ניתן גם להעביר או למחוק את האפליקציות‬
‫מהמסך‪.‬‬
‫‪ Smart Hub‬מכיל שתי שורות‪ .‬כאשר פותחים אותו‪ ,‬האפשרות המסומנת היא 'שידור חי' בשורה התחתונה‪ .‬האפשרויות בשורה העליונה‬
‫משתנות בהתאם לפריט שנבחר בשורה התחתונה‪ .‬השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות ובלחצני החצים שמאלה‪/‬ימינה‬
‫כדי לנוע בתוך השורה‪.‬‬
‫השורה התחתונה מכילה ארבעה לחצנים משמאל לאפשרות השידור החי‪ .‬הלחצנים הם הגדרות‪ ,‬מקור‪ ,‬חיפוש ואפליקציות‪:‬‬
‫●‬
‫●‬
‫הגדרות‬
‫כאשר הסימון עובר לסמל ‪ ,‬רשימה של סמלי הגדרות מהירות מופיעה מעל החלק העליון של התפריט‪ .‬ניתן להגדיר פונקציות‬
‫נפוצות במהירות בלחיצה על הסמלים‪.‬‬
‫– –מצב תמונה‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫– –מצב קול‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪.‬‬
‫‪- 146 -‬‬
‫– –יציאת קול‬
‫באפשרותך לבחור באילו רמקולים תשתמש הטלוויזיה לפלט שמע‪.‬‬
‫– –שפת שמע‬
‫באפשרותך לבחור שפת שמע‪.‬‬
‫– –כתוביות‬
‫הפעלה או השבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫– –רשת‬
‫באפשרותך להציג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫●‬
‫מקור‬
‫●‬
‫באפשרותך לבחור התקן חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "מעבר בין התקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה"‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫חיפוש‬
‫●‬
‫●‬
‫ניתן לחפש אפליקציות או משחקים בשירותי ‪ .Smart Hub‬אפשרות החיפוש מציגה מקלדת על המסך בפריסת מקלדת ‪Qwerty‬‬
‫כאשר הפריט המסומן הוא הספרה ‪.1‬‬
‫‪APPS‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש בשירות 'אפליקציות'"‪.‬‬
‫‪- 147 -‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫פתח את המדריך למשתמש שמוטבע בטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעלת ‪e-Manual‬‬
‫לחץ על לחצן התפריט בשלט הרחוק הרגיל כדי לפתוח את התפריט‪ .‬לחלופין‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫כדי לפתוח את ‪ ,Smart Hub‬לחץ על החץ‬
‫שמאלה עד שתגיע להגדרות ולאחר מכן לחץ על 'בחר'‪.‬‬
‫השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין פריטי התפריט‪ .‬עבור לאפשרות תמיכה‪ ,‬בחר את האפשרות ‪ e-Manual‬ולחץ על 'בחר' כדי‬
‫לפתוח אותו‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תמיכה‬
‫פתח ‪e-Manual‬‬
‫ניתן להציג את ‪ e-Manual‬המוטבע אשר מכיל מידע על תכונות הטלוויזיה העיקריות‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫" "מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫‪ e-Manual‬מכיל שתי שורות של לחצנים‪ .‬השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לעבור בין השורות ובחצים שמאלה‪/‬ימינה כדי לנוע בתוך‬
‫השורה‪ .‬לחץ על 'בחר' כדי לפתוח את החלק שברצונך לקרוא‪.‬‬
‫ה‪ e-Manual-‬כולל מקטע בשם “למד על שלט רחוק לטלוויזיה” בהדרכה בנושא נגישות (בפינה הימנית של המסך)‪ .‬זו אפשרות שימוש‬
‫מאוד במיוחד לאנשים המתקשים לראות את לחצני השלט או למי שלא ברור לו מה עושה כל לחצן‪ .‬כשאתה צופה בחלק הזה‪ ,‬הלחצנים‬
‫בשלט הרחוק אינם משפיעים על הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪- 148 -‬‬
‫שימוש ב‪-‬אינטראקציה קולית‬
‫מדריך לשימוש באינטראקציה קולית כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫כדי להשתמש באינטראקציה קולית‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להשתמש במיקרופון ב‪-‬שלט רחוק חכם של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫אינטראקציה קולית מאפשרת לומר פקודות כדי לשלוט בטלוויזיה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כדי לעבור ערוץ או להציג את מדריך התוכניות‪ .‬תכונה זו אינה‬
‫זהה למדריך קולי‪ ,‬המספקת פלט קולי מהטלוויזיה האומר מה מוצג במסך‪ .‬מדריך קולי שימושי לאנשים שלא יכולים לראות או לקרוא את‬
‫פריטי התפריט במסך‪.‬‬
‫כדי להשתמש באינטראקציה קולית‪ ,‬עליך ללחוץ על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק ולומר פקודה‪ ,‬כגון "מדריך" אל המיקרופון ב‪-‬שלט רחוק חכם‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הפעלת אינטראקציה קולית‬
‫לחץ ממושכות על לחצן‬
‫ב‪-‬שלט רחוק חכם של ‪ .Samsung‬הטלוויזיה תשמיע את ההודעה "דבר עכשיו"‪ .‬אמור את הפקודה הרצויה‬
‫ולאחר מכן שחרר את הלחצן‪ .‬הטלוויזיה תחזור על הפקודה שהיא הבינה ותבצע את הפעולה‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה לא תצליח לזהות את הפקודה‪ ,‬נסה שוב עם הגייה מדויקת יותר‪.‬‬
‫" "ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם לדגם או לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫להלן כמה פקודות שימושיות‪:‬‬
‫● ●הפעל‪/‬כבה מדריך קולי – להפעלה‪/‬כיבוי של פלט הדיבור‬
‫● ●הפעל‪/‬כבה תיאור שמע – להפעלה‪/‬כיבוי של תיאור שמע‬
‫● ●ערוץ [מספר] – למעבר לערוץ זה‪ ,‬לדוגמה ערוץ ‪1‬‬
‫● ●מדריך – לפתיחת מדריך התוכניות‬
‫● ●רשימת ערוצים – לפתיחת רשימת הערוצים‬
‫● ●הגבר‪/‬החלש עוצמת קול – להגברה‪/‬החלשה של עוצמת הקול‬
‫ניתן גם לחפש סרטוני וידאו ב‪ .YouTube-‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫ואמור משפט‪ ,‬לדוגמה “שירים של [שם]”‪ .‬פעולה זו תציג רשימת‬
‫קליפים של שירי אמן זה‪.‬‬
‫" "מדריך קולי ישמיע מידע רב לגבי הווידאו‪ .‬עדיין לא ניתן לעצור זאת באמצע‪ ,‬וההשמעה תימשך לאורך השניות הראשונות של הווידאו‪.‬‬
‫במקרים רבים‪ ,‬אם תאמר פקודה לא מזוהה‪ ,‬הטלוויזיה תנסה לבצע חיפוש‪ .‬לחץ על‬
‫‪- 149 -‬‬
‫כדי לחזור לטלוויזיה‪.‬‬
Download PDF