Sony DSC-H3 คู่มือการใช้งาน

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  คู่มือการใช้งาน | Manualzz
กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล
Kamera digital
คําแนะนําการใชงาน
Manual Arahan
TH
MY
DSC-H3
สำหรับรายละเอียดการใช้งานขั้นสูง โปรดดูจาก “คู่มือ
Cyber-shot” (PDF) และ “คู่มือ พัฒนาการใช้งาน
Cyber-shot” ที่อยู่ในแผ่น CD-ROM (ที่ให้มาด้วย) โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์
Untuk butiran-butiran lengkap mengenai operasi-operasi
lanjutan, sila baca “Panduan buku Cyber-shot” (PDF)
dan “Panduan Termaju Cyber-shot” pada CD-ROM (yang
dibekalkan) dengan menggunakan sebuah komputer.
คำแนะนำการใช้งาน
ก่อนเริ่มใช้งานกล้องถ่ายภาพ โปรดอ่านคู่มือใช้งานฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อใช้อ้างอิงใน
ภายหน้า
Arahan-arahan Operasi
Sebelum mengoperasikan unit, sila baca manual ini dengan teliti, dan simpankannya bagi rujukan masa
depan.
© 2007 Sony Corporation
3-268-885-42(1)
ภาษาไทย
คำเตือน
เพื่อลดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด
อย่าให้ตัวอุปกรณ์เปียกฝนหรือถูกความชื้น
คำเตือน
ใชกอนแบตเตอรี่ชนิดที่กําหนดไวเทานั้น
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือเปน
สาเหตุของการบาดเจ็บได
ระวังอย่าให้แบตเตอรี่โดนความร้อนสูง
อย่างเช่น แสงแดด, ไฟ หรือสิ่งอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกัน
2
สารบัญ
ข้อสังเกตในการใช้กล้อง.....................................................................................4
มาเริ่มต้น กัน ดี กว่า .............................................................................. 5
ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย........................................................................5
1 เตรียมก้อนแบตเตอรี่ .......................................................................................6
2 การใส่ก้อนแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo” (ไม่ได้ให้มาด้วย) ................................7
3 เปิดกล้อง/ตั้งเวลานาฬิกา ................................................................................9
ถ่ายภาพอย่างง่าย ............................................................................ 10
ปุ่มหมุนเลือกโหมด/ซูม/แฟลช/มาโคร/ระบบตั้งเวลา/การแสดงหน้าจอ/เลนส์ฮู้ด ..........11
ดู/ลบภาพ ....................................................................................... 13
เรียนรู้ ฟังก์ชั่น อื่น ๆ – HOME/เมนู....................................................... 15
การใช้หน้าจอ HOME ......................................................................................15
รายการ HOME ...............................................................................................16
การใช้งานรายการในเมนู ..................................................................................17
รายการในเมนู ................................................................................................18
TH
สนุก กับ คอมพิวเตอร์ ......................................................................... 19
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนในการเชื่อมต่อ USB และซอฟท์แวร์โปรแกรม
(ที่ให้มาด้วย) .................................................................................................19
การใช้ “คู่มือ Cyber-shot” ...............................................................................20
ตัว แสดงบนหน้า จอ ........................................................................... 21
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่ และความจุ หน่วยความจำ ................................. 23
อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่ท่านสามารถบันทึก/รับชม............................ 23
จำนวนภาพนิ่งและเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว .......................................................24
การแก้ไขปัญหา .............................................................................. 26
ก้อนแบตเตอรี่และพลังไฟ.................................................................................26
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ..............................................................................27
ดูภาพ ...........................................................................................................27
ข้อควรระวัง ..................................................................................... 28
คุณลักษณะเฉพาะ ............................................................................ 29
3
ข้อสังเกตในการใช้กล้อง
( การสำรองข้องมูลหน่วยความจำ
ภายในและ “Memory Stick Duo”
โปรดอย่าปิดสวิตช์กล้อง, ถอดก้อนแบตเตอรี่ หรือ
นำแผ่น “Memory Stick Duo” ออกในขณะที่ไฟ
แสดงการทำงานติดสว่าง มิฉะนั้นอาจเกิด
ความเสียหายกับข้อมูลในหน่วยความจำภายใน
หรือ “Memory Stick Duo” ได้ ควรสำรองข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันข้อมูลของท่าน
( ข้อสังเกตในการบันทึก/การเล่นภาพ
• ก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพ ให้ทำการทดลองบันทึก
ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้อง
• กล้องถ่ายภาพไม่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่น, ละออง
น้ำ หรือน้ำ โปรดอ่านหัวข้อ “ข้อควรระวัง” (หน้า
28) ก่อนใช้งานกล้องถ่ายภาพ
• หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องถ่ายภาพโดนน้ำ หากมีน้ำ
เข้าไปในกล้องถ่ายภาพ อาจทำให้เกิดความ
เสียหายได้ ซึ่งในบางกรณี กล้องถ่ายภาพ
อาจไม่สามารถซ่อมแซมได้
• อย่าเล็งกล้องดิจิตอลไปยังดวงอาทิตย์หรือแหล่ง
แสงที่สว่างจ้า เพราะอาจทำให้กล้องทำงานผิด
ปกติได้
• อย่าใช้กล้องดิจิตอลใกล้บริเวณที่มีการสร้าง
คลื่นวิทยุกำลังแรง หรือบริเวณที่มีการแผ่
รังสี มิฉะนั้นกล้องอาจไม่สามารถบันทึกภาพหรือ
เล่นภาพอย่างถูกต้องได้
• การใช้กล้องดิจิตอลในบริเวณที่มีทรายหรือฝุ่น
มาก อาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
• หากเกิดการรวมตัวของไอน้ำ ให้กำจัดไอน้ำออก
ก่อนใช้งานกล้องดิจิตอล (หน้า 28)
• อย่าเขย่าหรือทำให้กล้องโดนกระแทก เพราะ
อาจทำให้เกิดความเสียหายกับกล้อง หรือท่าน
อาจไม่สามารถบันทึกภาพได้ นอกจากนั้น อาจ
เกิดปัญหากับสื่อบันทึก หรือเกิดความเสียหาย
กับข้อมูลภาพได้
• ควรทำความสะอาดไฟแฟลชก่อนใช้งาน เนื่อง
จากความร้อนที่แผ่ออกมาจากหลอดแฟลช
อาจทำให้ฝุ่นบนผิวหน้าของไฟแฟลชมีการ
เปลี่ยนสีไปหรือติดแน่นบนพื้นผิวของไฟแฟลช
ส่งผลให้แสงที่ปล่อยออกมามีความสว่างไม่
เพียงพอ
4
( ข้อสังเกตสำหรับจอภาพ LCD
• จอภาพ LCD ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอัน
ละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพในการแสดง
ความละเอียดของภาพมากกว่า 99.99 %
อย่างไรก็ตาม จุดมืดและ/หรือจุดสว่างเล็กๆ
(สีขาว, แดง, น้ำเงิน หรือเขียว) อาจปรากฏขึ้น
อย่างต่อเนื่องบนจอภาพ LCD ซึ่งจุดเหล่านี้เกิด
ขึ้นตามปกติในขั้นตอนของการผลิต และไม่มีต่อ
การบันทึกภาพแต่อย่างใด
• ขณะที่ระดับแบตเตอรี่ต่ำ เลนส์อาจจะไม่ขยับ ให้
ทำการใส่ก้อนแบตเตอรี่ชาร์จ แล้วเปิดกล้องอีก
ครั้ง
( ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเข้ากันได้
ของข้อมูล
• กล้องถ่ายภาพนี้สนับสนุนมาตรฐานสากล DCF
(Design rule for Camera File system) ที่
กำหนดโดย JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
• Sony ไม่รับประกันว่า กล้องถ่ายภาพของท่านจะ
สามารถเล่นภาพที่บันทึกหรือผ่านการตัดต่อโดย
อุปกรณ์อื่นได้ รวมทั้งไม่รับรองว่าอุปกรณ์อื่นๆ
จะสามารถเล่นภาพที่บันทึกด้วยกล้องของ
ท่านได้หรือไม่
( คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, วิดีโอเทปและ
สื่ออื่นๆ อาจได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ การ
คัดลอกสื่อดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
อย่างถูกต้องอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ได้
( ไม่ มี การชดเชยใดๆ กับ ข้อมูล ที่
เสียหายหรือ ความผิดพลาดในการ
บันทึก
Sony ไม่สามารถชดเชยให้กับความสูญเสีย
จากการบันทึกหรือความเสียหายของข้อมูลที่
บันทึก อันเนื่องมาจากความผิดปกติของ
กล้องถ่ายภาพหรือสื่อบันทึก เป็นต้น
มาเริ่มต้น กัน ดี กว่า
ตรวจสอบอุปกรณ์ เสริม ที่ ให้ มาด้วย
• ที่ชาร์จแบตเตอรี่ BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• สายคล้องไหล่ (1)
• เลนส์ฮู้ด (1)/วงแหวนปรับขนาด (1)
• สายไฟ (1) (ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา จะไม่ได้ให้มาด้วย)
• ฝาครอบเลนส์ (1)/สายร้อยฝาครอบเลนส์ (1)
• ก้อนแบตเตอรี่ชาร์จ NP-BG1 (1)/
กล่องใส่แบตเตอรี่ (1)
• สาย USB, A/V สำหรับเชื่อมต่ออเนกประสงค์ (1)
TH
• CD-ROM (1)
– ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น Cyber-shot
– “คู่มือ Cyber-shot”
– “คู่มือพัฒนาการใช้งาน Cyber-shot”
• คำแนะนำการใช้งาน (คำแนะนำฉบับนี้) (1)
ติดตั้ง สายคล้องไหล่ และฝาครอบเลนส์
ติดตั้งสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องตกหล่นจนเกิดความเสียหาย
5
1 เตรียมก้อนแบตเตอรี่
สำหรับผู้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
ปลั๊กไฟ
สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สหรัฐอเมริกาและคานาดา
ไฟสถานะ CHARGE
ไฟสถานะ CHARGE
สายไฟ
1 เสียบก้อนแบตเตอรี่เข้าไปที่ชาร์จแบตเตอรี่
2 เชื่อมต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับปลั๊กไฟ
ไฟ CHARGE สว่างขึ้นพร้อมกับเริ่มต้นการชาร์จไฟ
เมื่อไฟสถานะ CHARGE ดับลง การชาร์จได้เต็มแล้ว (ชาร์จในทางปฏิบัติ)
ถ้าท่านชาร์จไฟต่อเนื่องเข้าไปที่ก้อนแบตเตอรี่เป็นเวลาชั่วโมง (จนกระทั่งมันชาร์จเต็มที่แล้ว) การชาร์จ
จะอยู่ได้นานขึ้นอีกเล็กน้อย
( เวลาในการชาร์จ
เวลาชาร์จจนเต็ม
เวลาชาร์จในทางปฏิบัติ
ประมาณ 330 นาที
ประมาณ 270 นาที
• ตารางข้างต้นแสดงเวลาที่ใช้ในการชาร์จก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้งานหมดแล้วจนเต็มที่อุณหภูมิ 25˚C การชาร์จ
ไฟอาจใช้เวลามากกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
• ดูหน้า 23 สำหรับจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
• ต่อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบผนัง ที่อยู่ใกล้ที่สุด
• ถึงแม้ว่าไฟ CHARGE จะดับ แท่นชาร์จแบตเตอรี่จะยังคงใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ AC ตราบเท่าที่ยัง
ต่อเข้ากับเต้าเสียบติดผนังอยู่ ถ้าหากพบปัญหาระหว่างการใช้งานแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ให้ทำการตัดไฟโดย
ถอดสายออกจากเต้าเสียบติดผนังทันที
• ขณะชาร์จเต็มแล้ว ให้ปลดสายไฟ ออกจากปลั๊กไฟ และถอดก้อนแบตเตอรี่ออกจากที่ชาร์จแบตเตอรี่
• ออกแบบมาให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ของ Sony รุ่นที่กำหนด
6
2 การใส่ ก้อนแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo”
(ไม่ ได้ ให้ มาด้วย)
ฝาปิดแบตเตอรี่/
“Memory Stick Duo”
ใส่ “Memory Stick Duo”
ลงไป โดยให้ด้านขั้วไฟฟ้า
หันไปทางด้านจอภาพ LCD
จนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่
ขณะดันตัวล็อค
แบตเตอรี่ ใส่ก้อน
แบตเตอรี่ไปจนสุด
TH
1 เปิดฝาแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo”
2 ใส่แผ่น “Memory Stick Duo” (ไม่ได้ให้มาด้วย)
3 ใส่ก้อนแบตเตอรี่
4 ปิดฝาแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo”
( ขณะไม่ มี “Memory Stick Duo” ใส่ อยู่
กล้องจะบันทึก/เล่นภาพ โดยใช้หน่วยความจำภายใน (ประมาณ 31 MB)
( วิธี ตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ ที่ เหลือ
กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือบนจอภาพ LCD
ตัว แสดง
แบตเตอรี่
ที่ เหลือ
สถานะ
แบตเตอรี่
ที่เหลือ
อยู่
เพียงพอ
แบตเตอรี่
ใกล้เต็ม
แบตเตอรี่
เหลือครึ่ง
หนึ่ง
แบตเตอรี่ต่ำ การ
บันทึก/การเล่น
จะหยุดในไม่ช้า
เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ชาร์จ
เต็มแล้ว หรือชาร์จ
แบตเตอรี่ (ตัวแสดงเตือน
กระพริบ)
• ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีจนกว่าระยะเวลาที่เหลือที่ถูกต้องของแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น
• อาจไม่สามารถแก้ไขตัวแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือให้ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
• หน้าจอตั้งเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเปิดสวิตช์กล้องถ่ายภาพเป็นครั้งแรก (หน้า 9)
7
( ถอดก้อนแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo”
เปิดฝาแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo”
“Memory Stick Duo”
ตรวจให้แน่ใจว่าไฟแสดงเข้า
การถึง ไม่ได้ติดอยู่ จากนั้น
ให้ดัน “Memory Stick Duo”
ในครั้งเดียว
ก้อนแบตเตอรี่
เลื่อนตัว ล็อคแบตเตอรี่ ว่าจะไม่ไป
กันก้อนแบตเตอรี่
• อย่าถอดก้อนแบตเตอรี่/“Memory Stick Duo” ในขณะที่ไฟแสดงการทำงานยังคงสว่างอยู่ มิฉะนั้นอาจ
เกิดความเสียหายกับข้อมูลใน “Memory Stick Duo”/หน่วยความจำภายในได้
8
3 เปิด กล้อง/ตั้ง เวลานาฬิกา
ปุ่ม POWER
ตั้งเวลานาฬิกา
ปี/ด/วัน
ด/วัน/ปี
วัน/ด/ปี
ปุ่ม z
ปุ่ม HOME
!-
ตกลง
1
2
3
ปุ่มควบคุม
1 กดปุ่ม POWER
TH
2 ตั้งนาฬิกาด้วยปุ่มควบคุม
1 เลือกฟอร์แมตแสดงวันที่ด้วย v/V จากนั้นกด z
2 เลือกแต่ละรายการด้วย b/B และตั้งค่าเลขด้วย v/V จากนั้นกด z
3 เลือก [ตกลง] จากนั้นกด z
( เปลี่ยนวันที่ และเวลา
กดปุ่ม HOME และเลือก [
ตั้งเวลานาฬิกา] ใน
(ตั้งค่า) (หน้า 15, 16)
( หมายเหตุ เมื่อ เปิด สวิตช์ กล้องถ่ายภาพ
• หลังจากได้ติดตั้งแบตเตอรี่เข้ากับกล้องถ่ายภาพแล้ว อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนที่ท่านจะสามารถใช้งาน
ใดๆ ได้
• ถ้ากล้องเปิดใช้งานและท่านไม่ได้ใช้งานกล้องประมาณ 3 นาที กล้องจะปิดตัวอัตโนมัติเพื่อ
ป้องกันแบตเตอรี่หมด (ฟังก์ชั่นปิดสวิตซ์อัตโนมัติ)
9
ถ่ายภาพอย่างง่าย
แฟลช
ไมโครโฟน
ปุ่มชัตเตอร์
ปุ่มหมุนเลือกโหมด
ปุ่มมาโคร
ปุ่ม W/T (ซูม)
ปุ่ม DISP
ปุ่ม MENU
ปุ่มควบคุม
ปุ่มแฟลช
ปุ่ม HOME
ปุ่มตั้งเวลา
ที่เสียบขาตั้งกล้อง (ด้านล่าง)
1 เลือกฟังก์ชั่นทีต้องการจากปุ่มหมุนเลือกโหมด
ขณะถ่ายภาพนิ่ง (โหมดตั้ง ค่า อัตโนมัติ): เลือก
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว: เลือก
2 จับกล้องถ่ายภาพ โดยให้ข้อศอกแนบเข้ากับลำตัวเพื่อให้ถือได้อย่างมั่นคง
วางตำแหน่งวัตถุให้อยู่
ตรงกึ่งกลางเฟรมโฟกัส
3 ถ่ายภาพด้วยปุ่มชัตเตอร์
ขณะถ่ายภาพนิ่ง:
1 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อทำการ
โฟกัส ตัวแสดง z (ล็อค AE/AF)
(สีเขียว) จะกระพริบ จากนั้นมีเสียงบีป
ดังขึ้นตัวแสดงหยุดกระพริบและยังคง
สว่างอยู่
2 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้น
10
ตัวแสดงการล็อค AE/AF
ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว:
กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
เมื่อต้องการหยุดบันทึก ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง
ปุ่มหมุนเลือกโหมด/ซูม/แฟลช/มาโคร/ระบบตั้ง เวลา/
การแสดงหน้า จอ/เลนส์ ฮู้ด
( การใช้ปุ่มหมุนเลือกโหมด
ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไปยังฟังก์ชั่นที่ต้องการ
ตั้งค่าอัตโนมัติ
ให้ท่านสามารถถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย
โดยกล้องทำการปรับค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติ
โปรแกรมอัตโนมัติ
ให้ท่านสามารถถ่ายภาพโดยกล้องทำการ
ปรับแสงโดยอัตโนมัติ (ทั้งความเร็ว
ชัตเตอร์และขนาดช่องรับแสง) ท่านสามา
รถปรับการตั้งค่าอื่นๆโดยใช้เมนู
- ถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงด้วยตนเอง
ให้ทา่ นสามารถถ่ายภาพหลังจากทีท
่ ำการ
ปรับแสงแบบแมนนวล
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ให้ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
พร้อมเสียง
ความไวแสงสูง
ถ่ายภาพโดยไม่ใช้แฟลช แม้แต่ในที่แสงน้อย
ภาพซอฟท์
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันนุ่มนวล สำหรับ
ภาพถ่ายบุคคล ดอกไม้ เป็นต้น
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
ถ่ายภาพโดยประมาณการเคลื่อนไหวของ
วัตถุไว้ล่วงหน้าและทำการโฟกัส
บุคคลกลางคืน
ถ่ายภาพคมชัดกับบุคคลในสถานที่มืด
โดยปราศจากการเสียบรรยากาศในที่มืด
วิว
ถ่ายภาพด้วยโฟกัสกับวัตถุที่มีระยะ
SCN* เลือกบรรยากาศ
เลือกการตั้งค่าจากเมนูเลือกซีน
* โหมดเลือกบรรยากาศในโหมด SCN
กดปุ่ม MENU และเลือกการตั้งค่า
กลางคืน
ถ่ายซีนกลางคืนโดยปราศจากการเสีย
บรรยากาศในที่มืด
หาดทราย
ถ่ายซีนทะเลหรือทะเลสาบด้วยความ
สดใสสีน้ำเงินของน้ำที่ถูกบันทึก
หิมะ
ถ่ายซีนหิมะด้วยสีขาวที่เด่นชัดมากกว่า
ดอกไม้ไฟ
ให้ท่านบันทึกภาพความอลังการของพลุ
ได้
( W/T การปรับ ซูม
TH
กด T เพื่อซูม กด W เพื่อซูมออก
กดปุ่มลงช้าๆ เพื่อซูมภาพอย่างช้าๆ และกด
ปุ่มลงจนสุดเพื่อซูมภาพอย่างรวดเร็ว
(
แฟลช (การเลือกโหมดแฟลช
สำหรับ ภาพนิ่ง)
กด B ( ) บนปุ่มควบคุมหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือกโหมดใช้งานที่ต้องการ
: แฟลชอัตโนมัติ
ใช้แฟลชเมื่อปริมาณแสงสว่างมีไม่
เพียงพอหรือถ่ายย้อนแสง (ค่าเริ่มต้น)
: บังคับใช้ไฟแฟลช
SL : ชัตเตอร์ ช้า (บังคับ ใช้ ไฟแฟลช)
ชัตเตอร์จะทำงานช้าลงในที่มืดเพื่อให้
ถ่ายภาพฉากหลังที่อยู่ไกลเกินกว่าระยะ
แฟลชได้อย่างชัดเจน
: บังคับไม่ใช้แฟลช
• ไฟแฟลชจะยกขึ้นและส่องสว่างโดยอัตโนมัติ
เมื่อใช้ไฟแฟลช ให้ปิดไฟแฟลชลงด้วยมือ
หลังจากใช้งาน
11
(
มาโคร (การถ่ายภาพระยะใกล้)
กดปุ่ม b ( ) บนปุ่มควบคุมหลายๆ ครั้ง
เพื่อเลือกโหมดใช้งานที่ต้องการ
: ไม่ใช้งานมาโคร
: ใช้มาโคร (ด้าน W: ประมาณ 2 ซม. หรือไกล
กว่า, ด้าน T: ประมาณ 90 ซม. หรือไกลกว่า)
(
( การติดตั้ง เลนส์ ฮู้ด
1 ติดตั้งวงแหวนปรับขนาดในขณะที่ยังไม่
เปิดสวิตช์กล้อง
การตั้ง เวลาบันทึก ภาพ
กด V ( ) บนปุ่มควบคุมหลายๆ ครั้งเพื่อ
เลือกโหมดใช้งานที่ต้องการ
: ไม่ใช้ระบบตั้งเวลา
: ใช้ระบบตั้งเวลา 10 วินาที
: ใช้ระบบตั้งเวลา 2 วินาที
วงแหวนปรับขนาด
2 จัดวางเลนส์ฮู้ดตามที่แสดงด้านล่าง
และหมุนเลนส์ฮู้ดไปตามทิศทางของเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งมีเสียงคลิก
เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ ไฟตั้งเวลาถ่ายภาพ
กระพริบพร้อมกับมีเสียงบีพจนกระทั่งชัตเตอร์
เริ่มทำงาน
ไฟตั้งเวลา
( DISP การเปลี่ยนหน้า จอแสดง
กดปุ่ม v (DISP) บนปุ่มควบคุม การกดปุ่ม
v (DISP) แต่ละครั้งจะทำให้การแสดงผล
บนจอภาพเปลี่ยนไปดังนี้:
เปิดตัวแสดง
เปิดตัวแสดง*
เปิดฮิสโตแกรม*
ปิดตัวแสดง*
* ความสว่างของไฟหลังจอ LCD เพิ่มขึ้น
12
เลนส์ฮู้ด
การเก็บรักษาเลนส์ ฮู้ด
โดยให้จัดวางเลนส์ฮู้ดตามที่แสดงด้านล่าง
และหมุนเลนส์ฮู้ดไปตามทิศทางของเข็ม
นาฬิกาจนกระทั่งมีเสียงคลิก
ดู/ลบภาพ
ปุ่ม
(ซูมภาพที่แสดง)/
(ดัชนี)
ปุ่ม
ปุ่ม
(ซูมภาพที่แสดง)
(เล่นภาพ)
ปุ่ม MENU
ปุ่ม HOME
ปุ่มควบคุม
ลำโพง (ด้านล่าง)
1 กดปุ่ม
(เล่น ภาพ)
หากท่านกดปุ่ม
ภาพ หากกดปุ่ม
นี้ในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์กล้อง กล้องถ่ายภาพจะเปิดขึ้นอัตโนมัติในโหมดเล่น
อีกครั้งหนึ่ง จะเป็นการเปลี่ยนไปยังโหมดถ่ายภาพ
TH
2 เลือกภาพด้วยปุ่ม b/B บนปุ่มควบคุม
ภาพเคลื่อนไหว:
กดปุ่ม z เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหว (กดปุ่ม z อีกครั้งเพื่อหยุดเล่น)
กด B เพื่อเล่นไปข้างหน้า, b เพื่อกรอกลับ (กดปุ่ม z เพื่อกลับไปเล่นภาพตามปกติ)
กดปุ่ม V เพื่อแสดงตัวควบคุมเสียง แล้วกด b/B เพื่อปรับเสียง
(
ลบภาพ
1 แสดงภาพที่ท่านต้องการลบ จากนั้นกด MENU
2 เลือก [ลบ] ด้วย v และเลือก [ภาพนี้] ด้วย b/B จากนั้นกด z
3 เลือก [ตกลง] ด้วย v จากนั้นกด z
(
การดู ภาพขยาย (ซูม ภาพที่ แสดง)
กดปุ่ม
ขณะที่แสดงภาพนิ่ง กดปุ่ม
เพื่อทำการซูมออก
ปรับตำแหน่งด้วยปุ่ม v/V/b/B
หากต้องการยกเลิกซูมขณะเล่นภาพ ให้กดปุ่ม z
13
(
การแสดงหน้า จอดัชนี
กดปุ่ม
(ดัชนี) เพื่อแสดงหน้าจอดัชนีในขณะกำลังรับชมภาพนิ่ง
เลือกภาพด้วย v/V/b/B
กลับสู่หน้าจอแสดงภาพเดี่ยว โดยกดปุ่ม z
แสดงหน้าจอดัชนี] ใน
• ท่านสามารถเข้าหน้าจอดัชนีด้วยการเลือก [
• ในการกดปุ่ม
(ดัชนี) แต่ละครั้ง จำนวนภาพบนหน้าจอดัชนีจะเพิ่มขึ้น
(ดูภาพ) บนหน้าจอ HOME
( ลบภาพในโหมดดัชนี
1 ขณะหน้าจอดัชนีแสดงอยู่ ให้กด MENU
2 เลือก [ลบ] ด้วย v และเลือก [หลายภาพ] ด้วย b/B จากนั้นกด z
3 เลือกภาพที่ท่านต้องการลบด้วย v/V/b/B จากนั้นกด z
เช็คบ็อกซ์ของภาพถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์
ยกเลิกการเลือก เลือกภาพที่ได้เลือกว่าจะลบ จากนั้นกด z อีกครั้งหนึ่ง
4 กด MENU และเลือก [ตกลง] ด้วย v จากนั้นกด z
• ลบทุกภาพในโฟลเดอร์นี้ เลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์นี้] จากนั้นกด z ในขั้นตอนที่ 2
( การรับ ชมภาพ (สไลด์โชว์)
1 เลือก [ สไลด์โชว์] ใน
(ดูภาพ) บนหน้าจอ HOME
2 เลือก [เริ่ม] ด้วย v แล้วกด z
( ดู ภาพบนหน้า จอทีวี
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีด้วยสายเชื่อมต่ออเนกประสงค์ (ที่ให้มาด้วย)
ต่อเข้าขั้วต่ออเนกประสงค์
ต่อเข้าขั้วต่อเสียง/ภาพ
สายเชื่อมต่ออเนกประสงค์ (ที่ให้มาด้วย)
ในการรับชมบน TV แบบ HD (ความคมชัดสูง) ท่านต้องใช้สายแปลงสัญญาณออก HD
(ไม่ได้ให้มาด้วย)
• หากท่านตั้งขนาดภาพเป็น [16:9] ท่านจะสามารถบันทึกภาพที่แสดงเต็มหน้าจอทั้งหมดของ TV แบบ HD
• ท่านไม่สามารถรับชมภาพเคลื่อนไหวที่ส่งออกมาด้วยรูปแบบสัญญาณ [HD (1080i)]
14
เรียนรู้ ฟังก์ชั่น อื่น ๆ – HOME/เมนู
การใช้ หน้า จอ HOME
หน้าจอ HOME คือหน้าจอหลักที่จะเชื่อมต่อไปยังฟังก์ชั่นทั้งหมดของกล้อง และสามารถเรียก
ขึ้นมาใช้งานได้ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดใดก็ตาม (ถ่ายภาพ/รับชม)
ปุ่ม HOME
ปุ่ม z
ปุ่มควบคุม
TH
1 กด HOME เพื่อแสดงหน้าจอ HOME
ประเภท
ถ่ ายภาพ
รายการ
ถ่ ายภาพ
คำแนะนำ
ถ่ ายภาพหรือภาพเคลื่ อนไหว
2 กดประเภทด้วย b/B บนปุ่มควบคุม
3 กดรายการด้วย v/V แล้วกด z
( เมื่อ ท่านเลือกประเภท
(จัดการหน่วยความจำ) หรือ
ตั้ งค่ าหลั ก 1
ตั้ งค่ าหลั ก 1
ตั้ งค่ าหลั ก 1
(ตั้ง ค่า)
เสียงบีป
เปิด
เสียงบีป
เปิด
เสียงบีป
ชั ตเตอร์
/FF
คำแนะนำระบบ
เปิด
คำแนะนำระบบ
เปิด
คำแนะนำระบบ
เปิด
/N
ใช้ ค่ าเริ่ มต้ น
ปิด
ใช้ ค่ าเริ่ มต้ น
ใช้ ค่ าเริ่ มต้ น
1 เลือกรายการที่ต้องการด้วยปุ่ม v/V
• สามารถใช้งานได้เมื่อท่านเลือก
(ตั้งค่า) เท่านั้น
2 กดปุ่ม B เละเลือกการตั้งค่าที่ต้องการด้วยปุ่ม v/V จากนั้นกดปุ่ม z
3 เลือกตั้งค่าด้วย v/V จากนั้นกด z
• กล้องถ่ายภาพเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพหรือรับชมภาพโดยกดปุ่ม HOME อีกครั้ง
15
ศึกษารายละเอียดการทำงาน 1 หน้า 15
รายการ HOME
กดปุ่ม HOME เพื่อแสดงรายการต่อไปนี้ รายละเอียดแต่ละประเภทหรือรายการที่เลือก
ถูกแสดงที่หน้าจอตามคำแนะนำ
หมวด
ถ่ายภาพ
ดูภาพ
รายการ
ถ่ายภาพ
ดูภาพเดี่ยว
แสดงหน้าจอดัชนี
สไลด์โชว์
พิมพ์ภาพ อื่น ๆ
พิมพ์
เครื่องมือเสียงดนตรี
ดาวน์โหลดดนตรี
จัดการหน่วย
ความจำ
ฟอร์แมตดนตรี
เครื่องมือหน่วยความจำ
จัดการ Memory Stick
ฟอร์แมต
สร้างโฟลเดอร์
เปลี่ยนโฟลเดอร์
คัดลอก
จัดการหน่วยความจำภายใน
ฟอร์แมต
ตั้ง ค่า
ตั้งค่าหลัก
ตั้งค่าหลัก 1
เสียงบีป
คำแนะนำระบบ
ใช้ค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าหลัก 2
เชื่อมต่อ USB
COMPONENT
สัญญาณวีดีโอ
ตั้งค่าถ่ายภาพ
ตั้งค่าถ่ายภาพ 1
แสงไฟช่วย AF
เส้นตาราง
โหมด AF
ซูมดิจิตอล
เลนส์เสริม
ตั้งค่าถ่ายภาพ 2
แสดงภาพอัตโนมัติ
ตั้งเวลานาฬิกา
Language Setting
16
การใช้งานรายการในเมนู
ปุ่ม MENU
ปุ่ม z
ปุ่มควบคุม
1 กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู
TH
ค้นหาภาพใบหน้า
ปิด
ปิดระบบค้นหาใบหน้า
ประเภท
• เมนูจะแสดงเฉพาะโหมดถ่ายภาพและเล่นภาพเท่านั้น
• รายการที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก
2 เลือกรายการเมนูที่ต้องการด้วยปุ่ม v/V บนปุ่มควบคุม
• หากรายการที่ต้องการเลือกยังไม่ปรากฏ ให้กด v/V ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง รายการนั้นปรากฏ
บนหน้าจอ
3 เลือกการตั้งค่าด้วยปุ่ม b/B
ค้นหาภาพใบหน้า
เปิด
ค้นหาใบหน้า แล้วปรับโฟกัสและ
การตั้งค่าต่างๆให้สอดคล้อง
• ถ้ารายการที่ต้องการถูกซ่อนอยู่ กดปุ่ม b/B ค้าง จนกระทั่งรายการนั้นปรากฏที่หน้าจอ
• เลือกรายการในโหมดเล่นภาพ จากนั้นกดปุ่ม z
4 กดปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนู
17
ศึกษารายละเอียดการทำงาน 1 หน้า 17
รายการในเมนู
รายการเมนูที่สามารถใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามการโหมดที่ใช้ (ถ่ายภาพ/รับชม)
และตำแหน่งของปุ่มหมุนเลือกโหมดในโหมดถ่ายภาพ เฉพาะรายการที่ใช้งานได้เท่านั้นจะ
ปรากฏขึ้นบนจอภาพ
เมนู ถ่ายภาพ
เลือกบรรยากาศ
เลือกใช้การตั้งค่าที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับสภาวะของ
ซีนภาพแบบต่างๆ
ขนาดภาพ
เลือกคุณภาพของภาพนิ่ง
ค้นหาภาพใบหน้า
ค้นหาภาพใบหน้าและปรับโฟกัส เป็นต้น
โหมดถ่ายภาพ
เลือกวิธีการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง
โหมดสี
เลือกความสดใสของภาพหรือเพิ่มลูกเล่นพิเศษเข้าไป
ISO
เลือกความไวแสง
EV
ปรับระดับแสง
โหมดวัดแสง
เลือกโหมดวัดแสง
โฟกัส
เปลี่ยนวิธีโฟกัส
อุณหภูมิสี
ปรับโทนสี
ระดับแฟลช
ปรับความสว่างแสงแฟลช
ลดตาแดง
ตั้งค่าให้ลดปรากฏการณ์ตาแดง
คอนทราสต์
ปรับคอนทราสต์ของภาพ
ความคมชัด
ปรับความคมชัดของภาพ
SteadyShot
เลือกโหมดป้องกันภาพเบลอ
SETUP
เลือกการตั้งค่าถ่ายภาพ
เมนู รับ ชม
(ลบ)
ลบภาพ
(สไลด์โชว์)
เล่นชุดภาพ
(ปรับแต่ง)
ปรับแต่งภาพ
(ป้องกัน)
ป้องกันการลบภาพ
(พิมพ์)
ใส่เครื่องหมายสั่งพิมพ์ภาพ PictBridge ที่ท่านต้องการ
(หมุนภาพ)
หมุนภาพนิ่ง
(เลือกโฟลเดอร์)
เลือกโฟลเดอร์สำหรับดูภาพ
ใส่เครื่องหมายคำสั่งพิมพ์
18
สนุก กับ คอมพิวเตอร์
ท่านสามารถรับชมภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟต์แวร์ใน
แผ่น CD-ROM (ที่ให้มาด้วย) ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจาก
กล้องถ่ายภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก “คู่มือ Cyber-shot”
ในแผ่น CD-ROM (ที่ให้มาด้วย)
ระบบปฏิบัติการที่ สนับสนุน ในการเชื่อมต่อ USB และซอฟท์แวร์
โปรแกรม (ที่ให้มาด้วย)
สำหรับผู้ใช้ Windows
สำหรับผู้ใช้ Macintosh
เชื่อมต่อ USB
Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 ถึง v10.4)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
ใช้งานร่วมกับกล้องไม่ได้
* รุ่น 64-bit และ Starter (Edition) ไม่สนับสนุนการใช้งาน
• เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ติดตั้งอยู่ ไม่สนับสนุนหากมีการอัพเกรดระบบ
ปฏิบัติการ
• ถ้าระบบปฏิบัติการไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB ให้ใช้ Memory Stick Reader/Writer ที่หาได้ตาม
ท้องตลาด
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม “Picture Motion Browser” สำหรับ Cybershot อ่านได้ที่ “คู่มือ Cyber-shot”
TH
19
การใช้ “คู่มือ Cyber-shot”
“คู่มือ Cyber-shot” ในแผ่น CD-ROM
(ที่ให้มาด้วย) อธิบายวิธีการใช้งาน
กล้องถ่ายภาพในรายละเอียด ท่านต้องใช้
Adobe Reader เพื่ออ่านคู่มือดังกล่าว
( สำหรับ ผู้ใช้ Windows
1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และใส่แผ่น CDROM (ที่ให้มาด้วย) ในไดร์ฟ CD-ROM
หน้าจอด้านล่างจะปรากฏ
เมื่อท่านคลิกปุ่ม [Cyber-shot
Handbook] หน้าจอสำหรับการคัดลอก
“คู่มือ Cyber-shot” จะปรากฏขึ้น
2 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อคัดลอก
• “คู่มือพัฒนาการใช้งาน Cyber-shot”
ได้รับการติดตั้งไปพร้อมกันกับ “คู่มือ Cybershot”
3 หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้
ดับเบิ้ลคลิกชอร์ตคัทที่ถูกสร้างบน
เดสก์ทอป
20
( สำหรับ ผู้ใช้ Macintosh
1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และใส่แผ่น CDROM (ที่ให้มาด้วย) ในไดร์ฟ CD-ROM
2 เลือกโฟลเดอร์ [Handbook] และคัดลอก
“Handbook.pdf” ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์
[TH] ลงไปเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
3 หลังจากการคัดลอกเสร็จสิ้น
ให้ดับเบิ้ลคลิก “Handbook.pdf”
ตัว แสดงบนหน้า จอ
การกดปุ่ม v (DISP) บนปุ่มควบคุมแต่ละ
ครั้งจะทำให้การแสดงผลบนจอภาพเปลี่ยน
ไป (หน้า 12)
1
แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
เตือนแบตเตอรี่หมด
( เมื่อ ถ่ายภาพนิ่ง
ขนาดภาพ
ปุ่มหมุนเลือกโหมด/
เมน (เลือกบรรยากาศ)
โหมดถ่ายภาพ
-
)3/
อุณหภูมิสี
( เมื่อ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
โหมดถ่ายภาพ
TH
โหมดวัดแสง
ค้นหาภาพใบหน้า
SteadyShot
พร้อม
เตือนมือสั่น
%6
( เมื่อ เล่น ภาพนิ่ง
1.3
ระดับการซูม
โหมดสี
เชื่อมต่อ PictBridge
ป้องกัน
เสียง
เสียง
เครื่องหมายสั่งพิมพ์
(DPOF)
1.3
ระดับการซูม
เชื่อมต่อ PictBridge
คอนทราสต์
ความคมชัด
21
2
3
โหมดตั้งค่าระดับแสงด้วย
ตนเอง
z RETURN
z SET
คำแนะนำระบบสำหรับตั้งค่า
ระดับแสงด้วยตนเอง
สื่อบันทึก/สำหรับดูภาพ
(“Memory Stick Duo”,
หน่วยความจำภายใน)
101
โฟลเดอร์บันทึก
ระยะโฟกัสที่ตั้งไว้
101
โฟลเดอร์ดูภาพ
z
การล็อค AE/AF
96
จำนวนภาพที่บันทึกได้
ISO400
ค่า ISO
12/12
ชัตเตอร์ช้า NR ชัตเตอร์
ลำดับภาพ/จำนวนภาพที่ถูก
บันทึกในโฟลเดอร์ที่เลือก
00:25:05
เวลาที่สามารถบันทึกได้
(ชั่วโมง : นาที : วินาที)
1.0m
125
ความเร็วชัตเตอร์
F3.5
ค่าเปิดหน้ากล้อง
+2.0EV
ค่าระดับแสง
เปลี่ยนโฟลเดอร์
ON
ลดตาแดง
ตัวบอกกรอบค้นหาระยะ AF
โหมดวัดแสง
โฟกัส มาโคร
N
SL
ดูภาพ
พร้อม/บันทึกภาพเคลือ
่ นไหว
0:12
เวลาในการบันทึก (นาที :
วินาที)
โหมดการทำงานของแฟลซ
กำลังชาร์จแฟลซ
แถบเล่นภาพ
พร้อม
บันทึก
แสงไฟช่วยโฟกัส
อุณหภูมิสี
C:32:00
แสดงการวิเคราะห์อต
ั โตมัติ
ISO400
ค่า ISO
• เมื่อจอฮิสโตแกรมถูกปิด
อยู่ รูป
ปรากฏ
+2.0EV
ค่าระดับแสง
500
ความเร็วชัตเตอร์
101-0012
หมายเลขโฟลเดอร์–ไฟล์
F3.5
ค่าเปิดหน้ากล้อง
2007 1 1
วันที่/เวลา ขณะบันทึกของ
ภาพที่แสดง
ฮิสโตแกรม
9:30 AM
z STOP
z PLAY
ตัวช่วยเล่นภาพ
BACK/
NEXT
เลือกภาพ
V VOLUME
ปรับระดับเสียง
เลนส์เสริม
4
C:32:00
แสดงการวิเคราะห์อัตโตมัติ
ตั้งเวลาบันทึกภาพ
กรอบค้นหาระยะ AF
+
จุดเล็งวัตถุ
ฮิสโตแกรม
22
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่ และความจุ
หน่วยความจำ
อายุ การใช้งานแบตเตอรี่ และจำนวนภาพที่ ท่านสามารถบันทึก/รับ ชม
ตัวเลขที่แสดงในตารางต่อไปนี้ได้มาจาก
การใช้งานก้อนแบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย)
ที่ชาร์จจนเต็ม โดยอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
เท่ากับ 25˚C ตัวเลขแสดงจำนวน
ภาพที่ท่านสามารถบันทึก/รับชมเป็นค่า
โดยประมาณและรวมถึงการเปลี่ยนแผ่น
“Memory Stick Duo” เท่าที่จำเป็น
ข้อสังเกต จำนวนที่ได้จริงอาจน้อยกว่าค่า
ในตาราง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการ
ใช้งานนั้นด้วย
( เมื่อ ถ่ายภาพนิ่ง
เวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่ (นาที)
จำนวน
ภาพ
ประมาณ 165
ประมาณ 330
( ข้อควรระวัง เกี่ยวกับ ก้อนแบตเตอรี่
• ความจุของแบตเตอรี่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่าน
ไป และเมื่อมีการใช้งานซ้ำๆ
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่ท่าน
สามารถบันทึก/รับชมภาพได้ลดลงเรื่อยๆ
ภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
– อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ
– แฟลชถูกใช้งานบ่อยครั้ง
– กล้องได้เปิดและปิดบ่อยครั้ง
– ซูมถูกใช้งานบ่อยครั้ง
– ความสว่างของจอ LCD ถูกตั้งให้สว่างขึ้น
– [โหมด AF] ตั้งค่าเป็น [ตั้งด้วยจอ]
– [SteadyShot] ตั้งค่าเป็น [ตั้งตลอด]
– กำลังแบตเตอรี่ต่ำ
– [ค้นหาภาพใบหน้า] ตั้งค่าเป็น [เปิด]
TH
• ถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
– ตั้งค่า [โหมดถ่ายภาพ] เป็น [ปกติ]
– [โหมด AF] ตั้งค่าเป็น [ตั้งครั้งเดียว]
– [SteadyShot] ตั้งค่าเป็น [ถ่ายภาพ]
– ถ่ายภาพทุกๆ 30 วินาที
– ซูมถูกสลับการใช้งานตลอดระหว่าง W และ T
– ไฟแฟลชติดทุกๆ 2 ครั้ง
– สวิตซ์เปิดและปิดทุกๆ 10 นาที
• วิธีการวัดที่เป็นมาตรฐานของ CIPA (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้จะมีการเปลี่ยนขนาดภาพก็ตาม
( เมื่อ ดู ภาพนิ่ง
เวลาการใช้งาน
แบตเตอรี่ (นาที)
จำนวนภาพ
ประมาณ 370
ประมาณ 7400
• ดูภาพเดี่ยวตามลำดับในช่วงเวลา 3 วินาที
23
จำนวนภาพนิ่ง และเวลาบันทึก ภาพเคลื่อนไหว
จำนวนของภาพนิ่งและความยาวเวลาของภาพเคลื่อนไหว อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายภาพนั้น
• แม้ว่าขนาดความจุของสื่อบันทึกที่ท่านใช้จะตรงกับขนาดที่ระบุเอาไว้ในตารางข้างล่าง แต่จำนวนภาพนิ่ง
และความยาวของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกได้อาจแตกต่างออกไป
• ท่านสามารถเลือกขนาดภาพได้จากเมนู (หน้า 17, 18)
( จำนวนภาพนิ่ง โดยประมาณ
(หน่วย: ภาพ)
หน่วยความจำ
ความจุ ภายใน
ขนาด
“Memory Stick Duo” ที่ฟอร์แมตด้วยกล้องถ่ายภาพ
ประมาณ
128 MB
31 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• จำนวนภาพที่ปรากฏได้มาจากการตั้งค่า [โหมดถ่ายภาพ] เป็น [ปกติ]
• เมื่อจำนวนภาพที่ยังสามารถถ่ายภาพได้มากกว่า 9,999 ภาพ ตัวแสดง “>9999” จะปรากฏ
• กรณีที่เล่นภาพที่บันทึกภาพด้วยกล้องรุ่นก่อนๆ ของ Sony ด้วยกล้องถ่ายภาพนี้ ขนาดภาพที่ปรากฏอาจ
ไม่ใช่ขนาดภาพจริง
24
( เวลาบันทึก ภาพเคลื่อนไหวโดยประมาณ
ตัวเลขที่ปรากฏในตารางด้านล่างเป็นระยะเวลาสูงสุดที่สามารถบันทึกได้โดยประมาณที่ได้จาก
การรวมความยาวของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมด ระยะเวลาสูงสุดที่ท่านสามารถถ่ายภาพได้
อย่างต่อเนื่องคือ ประมาณ 10 นาที
(หน่วย: ชั่วโมง : นาที : วินาที)
ความจุ
ขนาด
หน่วยความจำ
ภายใน
ประมาณ
31 MB
“Memory Stick Duo” ที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
—
—
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(ปกติ)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
640(ละเอียด)
• ภาพเคลื่อนไหวด้วยขนาดที่ตั้งเป็น [640(ละเอียด)] สามารถบันทึกบน “Memory Stick PRO Duo”
เท่านั้น
• กล้องถ่ายภาพไม่สนับสนุนการบันทึกภาพหรือเล่นภาพเคลื่อนไหว HD
TH
25
การแก้ไขปัญหา
หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพ โปรดลองแก้ไขด้วยวิธีการต่อไปนี้
1 ตรวจสอบรายการด้านล่างนี้ และศึกษา “คู่มือ Cyber-shot” (PDF)
ถ้ารหัส “C/E:ss:ss” ปรากฏบนหน้าจอ ศึกษา “คู่มือ Cyber-shot”
2 นำก้อนแบตเตอรี่ ออก รอสัก ครู่ เป็น เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น จึง ใส่
ก้อนแบตเตอรี่ กลับ เข้า ไปใหม่ แล้ว จึง เปิด สวิตช์ เครื่อง
3 ตั้ง ค่า ทุก อย่างใหม่ ให้ กลับ คืน สู่ ค่า เริ่มต้น (หน้า 16)
4 สอบถามตัวแทนจำหน่าย Sony ของท่าน หรือ ศูนย์ บริการท้องถิ่น ที่
ได้รับ การรับรองจาก Sony
โปรดทราบว่า เมื่อท่านส่งกล้องของท่านไปซ่อม ถือว่าท่านได้ยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ในหน่วยความจำภายใน , ไฟล์ดนตรีได้
ก้อนแบตเตอรี่ และพลัง ไฟ
ไม่ สามารถใส่ ก้อนแบตเตอรี่
• ใส่ก้อนแบตเตอรี่ให้ถูกต้องโดยดันคันปลดแบตเตอรี่ออก (หน้า 7)
ไม่ สามารถเปิด กล้องได้
• หลังจากใส่ก้อนแบตเตอรี่ลงในกล้องถ่ายภาพ กล้องอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อเปิดสวิตช์ขึ้น
• ใส่ก้อนแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง (หน้า 7)
• ก้อนแบตเตอรี่หมด ให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จแล้ว (หน้า 6)
• ก้อนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ใหม่
• ใช้ก้อนแบตเตอรี่ที่แนะนำ (หน้า 5)
กล้องปิด ตัวเองโดยกะทันหัน
• หากท่านเปิดกล้องถ่ายภาพทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณ 3 นาที กล้องจะปิดตัวเอง
ลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ให้เปิดสวิตช์กล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (หน้า 9)
• ก้อนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่ใหม่
26
ตัว แสดงประจุ แบตเตอรี่ ที่ เหลือ ไม่ ถูกต้อง
• แสดงแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แสดงค่าไม่ถูกต้อง
• ตัวแสดงประจุแบตเตอรี่แสดงค่าที่ไม่ตรงกับประจุแบตเตอรี่ที่มีเหลืออยู่จริง ให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่จน
หมดประจุเสียก่อน แล้วจึงชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อแก้ไขการแสดงผลให้ถูกต้อง
• เวลาที่เหลืออยู่ที่ปรากฏอาจแตกต่างไปจากเวลาจริงในขณะนั้น ให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่จนหมดแล้วจึง
ชาร์จก้อนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผลดังกล่าว (หน้า 6)
• ก้อนแบตเตอรี่หมด ให้ใช้ก้อนแบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จแล้ว ก้อนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนก้อน
แบตเตอรี่ใหม่
ไม่ สามารถชาร์จ ก้อนแบตเตอรี่
• ท่านไม่สามารถชาร์จไฟก้อนแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์แปลงไฟ AC (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
ไม่ สามารถบันทึก ภาพ
• ตรวจความจุที่เหลืออยู่ของหน่วยความจำภายใน หรือ “Memory Stick Duo” (หน้า 24) ถ้าหากเต็ม
ให้ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
– ลบภาพที่ไม่ต้องการออก (หน้า 13)
– เปลี่ยนแผ่น “Memory Stick Duo”
• ท่านไม่สามารถบันทึกภาพได้ระหว่างที่กำลังชาร์จแฟลช
• ขณะถ่ายภาพนิ่ง ตั้งค่าปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่
• ตั้งปุ่มหมุนเลือกโหมดไว้ที่
เมื่อทำการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
• ตั้งขนาดภาพเป็น [640(ละเอียด)] ระหว่างบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
– เลือกขนาดภาพอื่นนอกเหนือจาก [640(ละเอียด)]
– ใส่แผ่น “Memory Stick PRO Duo”
TH
ไม่ สามารถใส่ วันที่ ลงบนภาพ
• กล้องถ่ายภาพของท่านไม่มีคุณสมบัติในการเพิ่มวันที่ลงบนภาพ โดยท่านสามารถพิมพ์หรือจัดเก็บ
ภาพโดยมีวันที่กำกับอยู่ได้โดยใช้ “Picture Motion Browser”
มีเส้นในแนวตั้งปรากฏเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่สว่างมาก
• เกิดปรากฏการณ์สเมียร์ (smear) ขึ้น และมีแถบสีขาว, ดำ, แดง, ม่วง หรือสีอื่นๆ ปรากฏขึ้นบนภาพ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
ดู ภาพ
ไม่ สามารถรับ ชมภาพ
• กดปุ่ม
(เล่นภาพ) (หน้า 13)
• ชื่อโฟลเดอร์/ไฟล์ ถูกเปลี่ยนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
• Sony ไม่รับประกันการเล่นไฟล์ภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ หากไฟล์ดังกล่าวผ่านการประมวลผลใดๆ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบันทึกภาพโดยกล้องถ่ายภาพอื่น
• กล้องกำลังทำงานในโหมด USB ยกเลิกการเชื่อมต่อ USB
27
ข้อควรระวัง
( ห้ามใช้/เก็บ กล้องในสถานที่ ต่อไปนี้
( ความชื้น
• ในสถานที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้นมาก
ในสถานที่เช่น ลานจอดรถกลางแดด ตัวกล้อง
อาจผิดรูปและอาจเป็นสาเหตุให้ใช้งานไม่ได้
• ภายใต้แดดจัด หรือใกล้ฮีตเตอร์ ตัวกล้องอาจสี
ซีดจาง หรือผิดรูปร่าง และอาจเป็นสาเหตุให้
ใช้งานไม่ได้
• ในที่มีการสั่นเคลื่อนไหวของวัตถุ
• ใกล้สนามแม่เหล็กสูง
• ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองหรือทราย
ระวังอย่าให้ทรายหรือฝุ่นละอองเข้าไปใน
ตัวกล้อง อาจเป็นสาเหตุให้กล้องใช้งานไม่ได้
และบางกรณีอาจไม่สามารถซ่อมได้
ถ้ากล้องถูกนำจากที่เย็นไปยังที่อุ่น อาจทำให้
เกิดความชื้นภายในหรือนอกตัวกล้องได้ ความชื้น
เป็นสาเหตุให้ใช้งานกล้องไม่ได้
( ระหว่างทำความสะอาด
ทำความสะอาดหน้า จอ LCD
เช็ดหน้าจอด้วยชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด LCD
(ไม่ได้ให้มาด้วย) เพื่อกำจัดรอยนิ้วมือ ฝุ่นละออง
เป็นต้น
ทำความสะอาดเลนส์
เช็ดเลนส์ด้วยผ้านุ่ม เพื่อกำจัดรอยนิ้วมือ
ฝุ่นละออง เป็นต้น
ทำความสะอาดตัวกล้อง
ทำความสะอาดตัวกล้องด้วยผ้านุ่มหมาดๆ
จากนั้นเช็ดตัวกล้องด้วยผ้าแห้ง อย่าใช้อุปกรณ์
ต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายกับผิวเคลือบ
หรือตัวกล้อง:
– ระวังอย่าให้กล้องถ่ายภาพสัมผัสกับสารเคมี
อย่างเช่น ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์, ผ้า
เย็นแบบใช้แล้วทิ้ง , สารไล่แมลง, สารกันแดด
หรือยาฆ่าแมลง
– อย่าสัมผัสกล้องถ่ายภาพหากมีสารใดๆ ข้างต้น
เปื้อนมือ
– อย่าปล่อยให้กล้องถ่ายภาพสัมผัสกับยางหรือ
ไวนิลเป็นเวลานานๆ
( อุณหภูมิ ที่ เหมาะใช้งาน
กล้องถ่ายภาพถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ภายใต้
อุณหภูมิระหว่าง 0°C และ 40°C ไม่แนะนำให้
บันทึกภาพในบริเวณที่หนาวหรือร้อนจัดนอกช่วง
อุณหภูมิดังกล่าว
28
เมื่อ เกิด ความชื้น
ให้ปิดกล้องและคอยประมาณชั่วโมงจนกระทั่ง
ความชื้นหมดไป หากท่านถ่ายภาพในขณะที่ยังคง
มีความชื้นอยู่ภายในเลนส์ ภาพที่ได้อาจไม่คมชัด
( แบตเตอรี่ สำรองภายในที่ ชาร์จ ได้
กล้องถ่ายภาพมีแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้อยู่ภายใน
เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลวันที่และเวลา รวมทั้งการ
ตั้งค่าอื่นๆ ที่คงอยู่ไม่ว่าขณะเปิดหรือปิดสวิตช์
กล้อง
แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้นี้จะถูกชาร์จอย่างต่อเนื่อง
ตราบเท่าที่ท่านใช้กล้องนี้ อย่างไรก็ตามถ้าท่าน
ใช้กล้องในระยะเวลาอันสั้น แบตเตอรี่ก็จะใช้ไฟ
น้อยไปด้วย และเมื่อท่านไม่ได้ใช้กล้องเป็นระยะ
เวลาประมาณ 1 เดือน แบตเตอรี่นี้ก็จะหมด ใน
กรณีนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่นี้ก่อนการ
ใช้กล้อง
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่แบบ
รีชาร์จได้ดังกล่าว ท่านยังคงสามารถบันทึกภาพ
ได้โดยที่ไม่มีวันที่และเวลากำกับ
วิธีการชาร์จ แบตเตอรี่ สำรองภายในที่ ชาร์จ ได้
ปิดสวิตซ์ ใส่ก้อนแบตเตอรี่ลงในกล้อง จากนั้น
ชาร์จกล้องทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงหรือมาก
กว่า
คุณลักษณะเฉพาะ
กล้อง
[กำลัง ไฟ, ทั่วไป]
[ระบบ]
กำลังไฟ: ก้อนแบตเตอรี่รีชาร์จ NP-BG1, 3.6 V
ตัวแปลง AC AC-LS5K (ไม่ได้ให้มาด้วย),
4.2 V
ใช้ไฟ (ระหว่างถ่ายภาพ): 0.95 W
อุณหภูมิที่เหมาะใช้งาน: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเก็บรักษา: -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
มิต: 106.0x68.5x47.5 มม. (กว้าง/สูง/ลึก,
ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น้ำหนัก: ประมาณ 380 กรัม (รวมก้อนแบตเตอรี่
NP-BG1, สายรัด , วงแหวนปรับขนาด,
เลนส์ฮู้ดและฝาครอบเลนส์, อื่นๆ)
ไมโครโฟน: โมโน
ลำโพง: โมโน
Exif Print: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
PictBridge: สนับสนุน
อุปกรณ์ภาพ: 7.18 มม. (ชนิด 1/2.5) ส CCD ตัว
กรองสีขั้นต้น
จำนวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง:
ประมาณ 8 286 000 พิกเซล
จำนวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง:
ประมาณ 8 083 000 พิกเซล
เลนส์: Carl Zeiss Vario-Tessar 10x เลนส์ซูม f =
6.3-63 มม. (38-380 มม. เมื่อเปลี่ยนเป็น
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 35 มม.) F3.5-4.4
การควบคุมระดับแสง: ปรับระดับแสงอัตโนมัติ,
เลือกบรรยากาศ (9 โหมด)
อุณหภูมิสี:อัตโนมัติ, แสงแดดกลางวัน,
แสงแดดมีเมฆ, ฟลูออเรสเซนซ 1,2,3, แสง
หลอดไฟฟ้า, แฟลช
ไฟล์ฟอร์แมต (ที่เข้ากันได้กับ DCF):
ภาพนิ่ง: Exif Ver. 2.21 สนับสนุน JPEG,
สนับสนุน DPOF
ภาพเคลื่อนไหว: สนับสนุน MPEG1 (โมโน)
สื่อบันทึก: หน่วยความจำภายใน (ประมาณ 31
MB), “Memory Stick Duo”
แฟลช: ระยะแฟลช (ความไวแสง ISO (ดัชนี
การเปิดรับแสงทีแ
่ นะนำ) ตัง้ ค่าเป็นอัตโนมัต)ิ :
ประมาณ 0.2 ถึง 7.0 ม. (W)/ ประมาณ 0.9
ถึง 5.6 ม. (T)
[ตัว เชื่อมต่อ อินพุต และเอาท์พุต]
ตัวเชื่อมต่ออเนกประสงค์: วีดีโอเอาท์พุต
ออดิโอเอาท์พต
ุ (โมโน)
การเชื่อมต่อ USB
การเชื่อมต่อ USB:
Hi-Speed USB (สนับสนุน USB 2.0)
[หน้า จอ LCD]
แผง LCD: 6.2 ซม. (ชนิด 2.5) ขับเคลื่อนแบบ
TFT
จำนวนจุดทั้งหมด: 115 200 (480x240) จุด
ที่ ชาร์จ แบตเตอรี่ BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC
TH
กำลังไฟที่ต้องการ: AC 100 V ถึง 240 V,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2.6 W (BC-CSGB)
แรงดันไฟเอาท์พุต: DC 4.2 V, 0.25 A
อุณหภูมิที่เหมาะใช้งาน: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเก็บรักษา: -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
มิติ: ประมาณ 62x24x91 มม. (กว้าง/สูง/ลึก)
น้ำหนัก: ประมาณ 75 กรัม
ก้อนแบตเตอรี่ ชาร์จ NP-BG1
แบตเตอรี่ที่ใช้: แบตเตอรี่ Lithium-ion
แรงดันไฟมากสุด: DC 4.2 V
แรงดันไฟปกติ: DC 3.6 V
ความจุ: 3.4 Wh (960 mAh)
การออกแบบและคุณลักษณะนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
29
เครื่องหมายการค้า
•
, “Cyber-shot” เป็นเครื่องหมาย
การค้าของ Sony Corporation
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate” และ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
• Microsoft , Windows , DirectX และ
Windows Vista เป็นทั้งเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ
Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่นๆ
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac และ eMac เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Apple Inc.
• Intel, MMX และ Pentium เป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ Intel Corporation
• Google เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Google, Inc.
• Adobe และ Reader เป็นทั้งเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems
Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/
หรือประเทศอื่นๆ
• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงใน
คู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนา
หรือผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไรก็ตาม
คู่มือเล่มนี้ไม่ได้แสดงเครื่องหมาย TM หรือ ®
กำกับไว้ทุกที่
30
Bahasa Malaysia
AMARAN
Untuk mengurangkan bahaya
kebakaran atau kejutan elektrik,
jangan dedahkan unit kepada hujan
atau kelembapan.
AMARAN
Gantikan bateri dengan jenis yang
ditetapkan sahaja. Jika tidak,
kebakaran atau kecederaan mungkin
berlaku.
Jangan dedahkan bateri-bateri kepada
kepanasan melampau seperti cahaya
matahari, api atau seumpamanya.
2
Jadual Kandungan
Nota-nota mengenai menggunakan kamera ............................................ 4
Langkah permulaan ......................................................................... 5
Memeriksa aksesori-aksesori yang dibekalkan ....................................... 5
1 Menyediakan pek bateri ........................................................................ 6
2 Memasukkan pek bateri/satu “Memory Stick Duo”
(tidak dibekalkan) ..................................................................................... 7
3 Menghidupkan kamera/mengatur jam .................................................. 9
Menangkap imej-imej dengan mudah .......................................... 10
Mod dial/Zum/Denyar/Makro/Pemasa diri/Paparan/Hud Lensa ............. 11
Menonton/memadam imej-imej .................................................... 13
Belajar pelbagai fungsi – HOME/Menu ........................................ 15
Menggunakan skrin HOME .................................................................... 15
Item-item HOME ..................................................................................... 16
Menggunakan item-item menu ............................................................... 17
Item-item menu ....................................................................................... 18
Menikmati komputer anda ............................................................ 19
MY
Sistem-sistem Operasi yang disokong bagi sambungan USB dan
perisian aplikasi (yang dibekalkan) ........................................................ 19
Melihat “Panduan buku Cyber-shot” ...................................................... 20
Penunjuk-penunjuk pada skrin .................................................... 21
Hayat bateri dan kapasiti memori ................................................ 23
Hayat bateri dan bilangan imej yang anda boleh rakam/tonton ............ 23
Bilangan imej-imej pegun dan masa rakaman wayang gambar ........... 24
Pencari silapan .............................................................................. 26
Pek bateri dan kuasa .............................................................................. 26
Menangkap imej-imej pegun/wayang gambar ...................................... 27
Menonton imej-imej ................................................................................ 27
Langkah-langkah beringat ............................................................ 28
Spesifikasi-spesifikasi .................................................................. 29
3
Nota-nota mengenai menggunakan kamera
[ Memori dalaman dan salinan
“Memory Stick Duo”
[ Nota-nota mengenai skrin LCD
dan lensa-lensa
Jangan padamkan kamera, tanggalkan pek bateri,
atau tanggalkan “Memory Stick Duo” ketika
lampu capaian sedang menyala. Kalau tidak, data
memori dalaman atau “Memory Stick Duo”
mungkin telah rosak. Pastikan satu salinan data
dilaksanakan untuk melindungi data anda.
• Skrin LCD dibuat dengan menggunakan
technologi ketepatan tinggi yang sangat tinggi
oleh itu lebih daripada 99.99% piksel-piksel
adalah beroperasi untuk kegunaan berkesan.
Walau bagaimanapun, beberapa bintik kecil
hitam dan/atau terang (putih, merah, biru atau
hijau) mungkin muncul pada skrin LCD. Bintikbintik ini adalah hasil biasa proses penghasilan,
dan tidak menjejas rakaman.
• Apabila aras bateri menjadi rendah, lensa
mungkin berhenti bergerak. Masukkan satu pek
bateri yang telah dicas dan hidupkan kamera
sekali lagi.
[ Nota-nota mengenai rakaman/
main balik
• Sebelum anda mula rakaman, lakukan rakaman
percubaan untuk memastikan bahawa kamera
berfungsi dengan betul.
• Kamera tidak tahan debu, tidak kalis cepuk dan
tidak kalis air. Baca “Langkah-langkah
beringat” (muka surat 28) sebelum
mengoperasikan kamera.
• Elakkan mendedahkan kamera kepada air. Jika
air masuk ke dalam kamera, satu pincang tugas
mungkin berlaku. Dalam sesetengah kes,
kamera tidak boleh diperbaiki.
• Jangan tujukan kamera kepada matahari atau
cahaya terang yang lain. Ia mungkin
menyebabkan pincang tugas kamera.
• Jangan gunakan kamera berdekatan satu tempat
yang menghasilkan gelombang-gelombang
radio yang kuat atau memancarkan sinaran.
Kalau tidak, kamera mungkin tidak merakam
atau memain balikkan imej-imej dengan betul.
• Menggunakan kamera di tempat-tempat berpasir
atau berdebu mungkin menyebabkan pincang
tugas.
• Jika pemeluwapan lembapan berlaku,
hilangkannya terlebih dahulu sebelum
menggunakan kamera (muka surat 28).
• Jangan goncang atau pukul kamera. Ia mungkin
menyebabkan satu pincang tugas dan anda
mungkin tidak boleh merakam imej-imej.
Tambahan pula, media rakaman mungkin
menjadi tidak stabil atau data imej mungkin
akan dirosakkan.
• Bersihkan permukaan lampu denyar sebelum
mengguna. Kepanasan pancaran lampu denyar
mungkin menyebabkan kekotoran pada
permukaan lampu denyar menjadi nyahwarna
atau melekat pada permukaan lampu denyar,
menghasilkan pancaran cahaya yang tidak
mencukupi.
4
[ Mengenai keserasian data imej
• Kamera mematuhi piawaian sedunia DCF
(Design rule for Camera File system) yang
ditubuhkan oleh JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony tidak menjamin bahawa kamera akan
memain balikkan imej-imej yang dirakam atau
disunting dengan peralatan lain, atau peralatan
lain akan dapat memain balik imej-imej yang
dirakam dengan kamera.
[ Amaran mengenai hak cipta
Program-program televisyen, filem-filem, pitapita video dan bahan-bahan lain mungkin
dihakciptakan. Rakaman bahan-bahan tersebut
yang tidak diberi kebenaran mungkin
bertentangan dengan peruntukan undang-undang
hak cipta.
[ Tiada ganti rugi bagi kandungan
yang rosak atau kegagalan
rakaman
Sony tidak akan menganti rugi bagi kegagalan
untuk merakam atau kehilangan atau kerosakan
kandungan rakaman yang disebabkan oleh satu
pincang tugas kamera atau media rakaman, dll.
Langkah permulaan
Memeriksa aksesori-aksesori yang dibekalkan
• Pengecas bateri BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Tali galas (1)
• Hud lensa (1)/Cecincin alat suai (1)
• Kord kuasa (1)
(tidak dibekalkan di Amerika Syarikat dan Kanada)
• Penutup lensa (1)/Tali penutup lensa (1)
• Pek bateri boleh dicas semula NP-BG1 (1)/
Kotak bateri (1)
• Kabel USB, kabel A/V bagi pangkalan
berbilang guna (1)
• CD-ROM (1)
– Perisian aplikasi Cyber-shot
– “Panduan buku Cyber-shot”
– “Panduan Termaju Cyber-shot”
• Manual Arahan (manual ini) (1)
MY
Memasang tali galas dan penutup lensa
Pasangkan tali pergelangan tangan untuk mengelakkan kamera daripada kerosakan
apabila terjatuh.
5
1 Menyediakan pek bateri
Bagi pengguna-pengguna di
Amerika Syarikat dan Kanada
Palam
Bagi pengguna-pengguna di negara-negara/
rantau-rantau selain daripada Amerika Syarikat
dan Kanada
ɟ
ɟ
Lampu CHARGE
Lampu CHARGE
Kord kuasa
1 Masukkan pek bateri ke dalam pengecas bateri.
2 Sambungkan pengecas bateri kepada saluran keluar dinding.
Lampu CHARGE menyala, dan pengecasan bermula.
Apabila lampu CHARGE padam, pengecasan selesai (Cas practikal).
Jika anda terus mengecas pek bateri bagi lebih kurang satu jam lagi (sehingga ia penuh dicas), cas akan
tahan lebih lama.
[ Masa mengecas
Masa mengecas penuh
Masa mengecas practikal
Lebih kurang 330 minit
Lebih kurang 270 minit
• Jadual atas menunjukkan masa yang diperlu untuk mengecaskan satu pek bateri yang telah dihauskan
sepenuhnya pada satu suhu 25 °C. Pengecasan mungkin mengambil masa lebih lama bergantung kepada
keadaan-keadaan penggunaan dan suasana.
• Lihat muka surat 23 bagi bilangan imej-imej yang boleh dirakam.
• Sambungkan pengecas bateri kepada saluran keluar dinding terdekat.
• Walaupun lampu CHARGE tidak menyala, pengecas bateri tidak ditanggalkan daripada sumber kuasa
Arus Ulang-alik selama ia disambung kepada saluran keluar dinding. Jika sesuatu kesusahan berlaku
ketika menggunakan pengecas bateri, padamkan kuasa dengan segera dengan menanggalkan palam
daripada saluran keluar dinding.
• Apabila pengecasan telah selesai, tanggalkan kord kuasa daripada saluran keluar dinding, dan tanggalkan
pek bateri daripada pengecas bateri.
• Direka bentuk untuk kegunaan dengan bateri-bateri serasi Sony.
6
2 Memasukkan pek bateri/satu “Memory Stick Duo” (tidak
dibekalkan)
ɟ
Penutup bateri/
“Memory Stick Duo”
Dengan sebelah
pangkalan menghala ke
arah skrin LCD, masukkan
“Memory Stick Duo”
sehingga ia mengklik
masuk ke tempatnya.
ɠ
Masukkan pek
bateri ketika
menekan tuas
lenting bateri
dengan hujung pek
bateri.
1 Buka penutup bateri/“Memory Stick Duo”.
2 Masukkan “Memory Stick Duo” (tidak dibekalkan).
MY
3 Masukkan pek bateri.
4 Tutup penutup bateri/“Memory Stick Duo”.
[ Apabila tidak ada “Memory Stick Duo” dimasukkan
Kamera merakam/memain balik imej-imej dengan menggunakan memori dalaman (lebih
kurang 31 MB).
[ Untuk memeriksa baki cas bateri
Tekan POWER untuk menghidupkan kamera dan memeriksa baki cas bateri pada skrin LCD.
Penunjuk
baki cas
Kedudukan
Baki kuasa
yang
mencukupi
Bateri
hampir
penuh dicas
Bateri
separuh
penuh
Bateri
rendah,
rakaman/
main balik
akan berhenti
tidak lama
lagi.
Tukarkan bateri
dengan satu yang
telah dicas penuh,
atau caskan bateri.
(Penunjuk amaran
berkelip.)
• Ia mengambil masa lebih kurang satu minit untuk penunjuk baki cas yang betul muncul.
• Penunjuk baki cas mungkin tidak betul bergantung kepada keadaan-keadaan penggunan dan suasana.
• Skrin Atur Jam muncul apabila anda menghidupkan kamera buat kali yang pertama (muka surat 9).
7
[ Untuk mengeluarkan pek bateri/“Memory Stick Duo”
Buka penutup bateri/“Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”
Pastikan lampu capaian tidak
menyala, kemudian tolak “Memory
Stick Duo” ke dalam sekali.
Pek bateri
Gelongsorkan tuas lenting bateri.
Pastikan agar tidak menjatuhkan
pek bateri.
• Jangan sekali-kali mengeluarkan pek bateri/“Memory Stick Duo” apabila lampu capaian sedang menyala.
Ini mungkin menyebabkan kerosakan pada data dalam “Memory Stick Duo”/memori dalaman.
8
3 Menghidupkan kamera/mengatur jam
Butang POWER
Seting Jam
T/B/H
B/H/T
1
H/B/T
2007 / 1 / 1
Butang z
10 : 30 AM
OK
Butang
HOME
2
3
ɟ Butang kawalan
1 Tekan POWER.
2 Aturkan jam dengan butang kawalan.
1 Pilih format paparan tarikh dengan v/V, kemudian tekan z.
2 Pilih setiap item dengan b/B dan atur nilai angka dengan v/V, kemudian tekan z.
3 Pilih [OK], kemudian tekan z.
MY
[ Untuk menukar tarikh dan waktu
Tekan HOME, dan pilih [
Seting Jam] dalam
(Seting) (muka surat 15, 16).
[ Nota-nota mengenai apabila kuasa dihidupkan
• Setelah bateri dimasukkan ke dalam kamera, ia mungkin mengambil sedikit masa sebelum operasi boleh
dilaksanakan.
• Jika kamera sedang menggunakan kuasa bateri dan anda tidak mengoperasikan kamera untuk lebih kurang
tiga minit, kamera memadam secara automatik untuk mengelakkan kehausan pek bateri (fungsi
pemadaman automatik).
9
Menangkap imej-imej dengan mudah
Denyar
Mikrofon
ɠ Butang pengatup
Mod dial
Butang makro
Butang W/T (Zum)
Butang DISP
Butang MENU
Butang kawalan
Butang denyar
Butang HOME
Butang
pemasa diri
Bekas tripod (bawah)
1 Pilih fungsi yang diingini daripada mod dial.
Apabila menangkap imej-imej pegun (mod Pelarasan Automatik): Pilih
Apabila menangkap wayang gambar: Pilih
.
.
2 Pegang kamera, dengan siku anda di sisi badan anda untuk menegapkannya.
Posisikan subjek di
tengah bingkai fokus.
3 Menangkap gambar dengan butang pengatup.
Apabila menangkap imej-imej pegun:
1 Tekan dan tahan butang pengatup
separuh ke bawah untuk memfokus.
Penunjuk z (kunci AE/AF) (hijau)
berkelip, satu bunyi bip kedengaran,
penunjuk berhenti berkelip dan tetap
menyala.
2 Tekan butang pengatup ke bawah
sepenuhnya.
Penunjuk kunci AE/AF
Apabila menangkap wayang gambar:
Tekan butang pengatup ke bawah sepenuhnya.
Untuk berhenti merakam, tekan butang pengatup ke bawah sepenuhnya sekali lagi.
10
Mod dial/Zum/Denyar/Makro/Pemasa diri/Paparan/Hud Lensa
[ Menggunakan mod dial
* Pemilihan Adegan dalam mod SCN
Tekan MENU dan pilih satu aturan.
Atur mod dial kepada fungsi yang diingini.
Auto Pelarasan
Samar-samar
Membenarkan tangkapan mudah dengan
aturan-aturan yang telah dilaras secara
automatik.
Menangkap adegan-adegan malam tanpa
kehilangan suasana waktu malam.
Pantai
Auto program
Menangkap adegan-adegan tepi laut atau tepi
tasik dengan kebiruan air dirakamkan dengan
lebih terang.
Membenarkan anda menangkap gambar
dengan dedahan yang telah dilaras secara
automatik (kedua-dua kelajuan pengatup dan
nilai bukaan). Anda boleh melaras aturanaturan lain dengan menggunakan menu.
Salji
Menangkap adegan-adegan salji dalam warna
putih dengan lebih jelas.
M Ambil Gambar Pendedahan Manual
Bunga api
Membenarkan anda menangkap gambar
selepas melaras dedahan secara manual.
Menangkap gambar bunga api dalam kesemua
keindahan mereka.
Mod Wayang
Membenarkan anda merakam wayang gambar
dengan audio.
Sensitiviti Tinggi
Menangkap imej-imej tanpa lampu denyar
walaupun dalam pencahayaan rendah.
Ambil Gambar Lembut
Menangkap imej-imej dengan satu suasana
lembut bagi potret-potret orang, bunga-bunga,
dll.
Ambil Gambar Sukan Lanjut
Menangkap imej-imej dengan menjangka
pergerakan subjek dan mengatur fokus.
Potret Samar-samar
Menangkap imej-imej orang ramai yang tajam
di satu tempat gelap tanpa kehilangan suasana
waktu malam.
Landskap
Menangkap dengan fokus pada satu subjek
jauh.
SCN* Pemilihan Adegan
Memilih satu aturan daripada menu Pemilihan
Adegan.
[ W/T Menggunakan zum
Tekan T untuk zum, tekan W untuk
membatalkan zum. Menekan butang
dengan sedikit menzum dengan perlahan
dan menekan butang ke bawah sepenuhnya
menzum dengan cepat.
[
MY
Denyar (Memilih satu mod
denyar bagi imej-imej pegun)
Tekan B ( ) pada butang kawalan berulang
kali sehingga mod yang diingini dipilih.
: Denyar Automatik
Berkelip apabila tidak mempunyai cahaya
atau cahaya latar yang mencukupi (aturan
default)
: Denyar dipaksa menyala
: Selaras lambat (Denyar dipaksa menyala)
Kelajuan pengatup adalah lambat di satu
tempat yang gelap untuk menangkap gambar
dengan jelas latar belakang di luar cahaya
denyar.
: Denyar dipaksa padam
• Denyar pop keluar secara automatik dan
strob apabila menggunakan lampu denyar.
Tutupkan denyar dengan tangan selepas
guna.
11
[
Makro (Tangkapan diambil dari
dekat)
Tekan b ( ) pada butang kawalan
berulang kali sehingga mod yang diingini
dipilih.
[ Memasang hud lensa
1 Pasangkan cecincin alat suai ketika kuasa
terpadam.
: Makro padam
: Makro hidup (Sebelah W: Lebih kurang 2 cm
atau lebih jauh, sebelah T: Lebih kurang 90 cm atau
lebih jauh)
[
Menggunakan pemasa diri
Tekan V ( ) pada butang kawalan
berulang kali sehingga mod yang diingini
dipilih.
: Tidak menggunakan pemasa diri
: Mengatur pemasa diri penangguh 10-saat
: Mengatur pemasa diri penangguh 2-saat
Cecincin alat suai
2 Posisikan hud lensa seperti ditunjukkan
di bawah dan putarkan hud lensa
mengikut arah jam sehingga ia berbunyi
klik.
Apabila anda menekan butang pengatup,
lampu pemasa diri berkelip dan satu bunyi
bip kedengaran sehingga pengatup
beroperasi.
Hud lensa
Lampu
pemasa diri
[ DISP Menukar paparan skrin
Tekan v (DISP) pada butang kawalan.
Setiap kali anda menekan v (DISP),
paparan dan keterangan bertukar seperti
berikut:
Penunjuk-penunjuk hidup
r
Penunjuk-penunjuk hidup*
r
Histogram hidup*
r
Penunjuk-penunjuk padam*
* Keterangan Cahaya latar LCD meningkat.
12
Menyimpan hud lensa
Posisikan hud lensa seperti ditunjukkan di
bawah dan putarkan hud lensa mengikut
arah jam sehingga ia berbunyi klik.
Menonton/memadam imej-imej
Butang
(zum main balik)/
(Indeks)
Butang
(zum main balik)
Butang
(Main balik)
Butang MENU
ɟ Butang kawalan
Butang HOME
Pembesar suara (bawah)
1 Tekan
(Main balik).
Jika anda tekan
apabila kamera dipadamkan, kamera dihidupkan secara automatik dan diatur
kepada mod main balik. Untuk menukar kepada mod merakam, tekan
sekali lagi.
2 Pilih satu imej dengan b/B pada butang kawalan.
MY
Wayang gambar:
Tekan z untuk main balik satu wayang gambar. (Tekan z sekali lagi untuk berhenti main balik.)
Tekan B untuk mara laju, b untuk putar balik. (Tekan z untuk kembali kepada main balik normal.)
Tekan V untuk memaparkan skrin kawalan kekuatan bunyi, kemudian tekan b/B untuk melaras
kekuatan bunyi.
[
Untuk memadam imej-imej
1 Papar imej yang anda ingin padam, kemudian tekan MENU.
2 Pilih [Padam] dengan v dan pilih [Imej Ini] dengan b/B, kemudian tekan z.
3 Pilih [OK] dengan v, kemudian tekan z.
[
Untuk menonton satu imej yang telah dibesarkan (zum main balik)
Tekan
ketika memaparkan satu imej pegun. Untuk membatalkan zum, tekan
Laraskan posisi dengan v/V/b/B.
Untuk membatalkan zum main balik, tekan z.
.
13
[
Untuk menonton satu skrin indeks
Tekan
(Indeks) untuk memaparkan skrin indeks ketika satu imej pegun dipaparkan.
Kemudian, pilih satu imej dengan v/V/b/B.
Untuk kembali kepada skrin imej-tunggal, tekan z.
• Anda juga boleh mengakses skrin indeks dengan memilih [
Paparan Indeks] dalam
pada skrin HOME.
• Setiap kali anda menekan
(Indeks), bilangan imej pada skrin indeks bertambah.
(Lihat Imej)
[ Untuk memadam imej-imej dalam mod indeks
1 Tekan MENU ketika skrin indeks dipaparkan.
2 Pilih [Padam] dengan v dan pilih [Imej berbilang] dengan b/B, kemudian tekan z.
3 Pilih imej yang anda ingin padam dengan v/V/b/B, kemudian tekan z.
Tanda
ditandakan dalam kotak petak imej.
Untuk membatalkan satu pilihan, pilih satu imej yang anda telah pilih untuk pemadaman, kemudian tekan
z sekali lagi.
4 Tekan MENU dan pilih [OK] dengan v, kemudian tekan z.
• Untuk memadam semua imej dalam satu folder, pilih [SmuaDlmFld], kemudian tekan z dalam langkah 2.
[ Untuk memain balik satu siri imej-imej (Pertunjukkan Slaid)
1 Pilih [ Pertunjukkan Slaid] dalam
(Lihat Imej) pada skrin HOME.
2 Pilih [Mula] dengan v, kemudian tekan z.
[ Untuk menonton imej-imej pada televisyen
Menyambung kamera kepada televisyen dengan kabel bagi pangkalan berbilang guna (yang
dibekalkan).
Kepada penyambung
berbilang
Kepada jek-jek input
audio/video
Kabel bagi pangkalan berbilang guna (yang dibekalkan)
Untuk menonton pada televisyen HD (Definisi Tinggi), satu Kabel Penyesuai Output HD
(tidak dibekalkan) diperlukan.
• Jika anda mengatur saiz imej kepada [16:9], anda boleh merakam imej-imej dalam saiz yang memenuhi
seluruh skrin televisyen HD.
• Anda tidak boleh menonton output wayang gambar dalam format isyarat [HD (1080i)].
14
Belajar pelbagai fungsi – HOME/Menu
Menggunakan skrin HOME
Skrin HOME adalah skrin pintu masuk bagi semua fungsi kamera, dan boleh dipilih tanpa
mengira aturan mod (menangkap/menonton).
Butang HOME
Butang z
ɟ Butang kawalan
MY
1 Tekan HOME untuk memaparkan skrin HOME.
Kategori
Ambil Gambar
Item
Ambil Gambar
Panduan
Ambil foto atau wayang
2 Pilih satu kategori dengan b/B pada butang kawalan.
3 Pilih satu item dengan v/V, kemudian tekan z.
[ Apabila anda memilih kategori
(Mengurus Memori) atau
Seting Utama 1
Seting Utama 1
Seting Utama 1
(Seting)
Bip
Hidupkan
Bip
Hidupkan
Bip
Pengatup Off
Panduan Fungsi
Hidupkan
Panduan Fungsi
Hidupkan
Panduan Fungsi
Hidupkan On
Memula
Memula
Memula
Matikan
1 Pilih item yang diingini dengan v/V.
• Ini hanya berfungsi apabila anda memilih
(Seting).
2 Tekan B dan pilih aturan yang diingini dengan v/V, kemudian tekan z.
3 Pilih satu aturan dengan v/V, kemudian tekan z.
• Kamera diatur kepada mod menangkap atau menonton dengan menekan HOME sekali lagi.
15
Bagi butiran-butiran lengkap mengenai operasi 1 muka surat 15
Item-item HOME
Menekan HOME memaparkan item-item berikut. Butiran lengkap mengenai item-item yang
dipaparkan pada skrin oleh panduan.
Kategori-kategori
Item-item
Ambil Gambar
Ambil Gambar
Lihat Imej
Imej tunggal
Paparan Indeks
Pertunjukkan Slaid
Pencetakan, Lain
Cetak
Alat Muzik
Muat Turun Muzik
Mengurus Memori
Format Muzik
Alat Memory
Alat Memory Stick
Format
UbahFldeRAKM
Buat Folder RAKAM
Salin
Alatan Memori Dalaman
Format
Seting
Seting Utama
Seting Utama 1
Bip
Memula
Panduan Fungsi
Seting Utama 2
Sambung USB
Video Keluar
COMPONENT
Seting Ambil Gambar
Seting Ambil Gambar 1
Cahaya AF
Mod AF
Lensa Pertukaran
Seting Ambil Gambar 2
Auto Semak
Seting Jam
Language Setting
16
Barisan Grid
Zum Digital
Menggunakan item-item menu
Butang MENU
Butang z
ɟ Butang kawalan
1 Tekan MENU untuk memaparkan menu.
MY
Pengesanan muka
Matikan
Pengesanan muka dimatikan
Panduan Fungsi
• Menu akan dipaparkan hanya semasa mod merakam dan main balik.
• Item-item yang berlainan kelihatan bergantung kepada mod terpilih.
2 Pilih satu item menu yang diingini dengan v/V pada butang kawalan.
• Jika item yang diingini tersembunyi, terus menekan v/V sehingga item muncul pada skrin.
3 Pilih satu aturan dengan b/B.
Pengesanan muka
Hidupkan
Mengesan muka dan laras
fokus & seting lain utkspadan
• Jika item yang diingini tersembunyi, terus menekan b/B sehingga item muncul pada skrin.
• Pilih satu item dalam mod main balik, dan tekan z.
4 Tekan MENU untuk memadamkan menu.
17
Bagi butiran-butiran lengkap mengenai operasi 1 muka surat 17
Item-item menu
Item-item menu yang didapati berbeza bergantung kepada aturan mod (menangkap/
menonton), dan posisi mod dial dalam mod menangkap. Hanya item-item yang didapati
dipaparkan pada skrin.
Menu tangkapan gambar
Pemilihan Adegan
Pilih aturan-aturan dilaras terlebih dahulu untuk memadani
pelbagai keadaan adegan.
Saiz Imej
Memilih saiz imej pegun.
Pengesanan muka
Mengesan muka-muka subjek-subjek anda dan melaras fokus, dll.
Mod RAKAM
Memilih cara tangkapan gambar berterusan.
Mod Warna
Menukar kejelasan imej atau menambah kesan-kesan khas.
ISO
Memilih satu kepekaan kilau.
EV
Melaras Dedahan.
Mod meter
Memilih mod meter.
Fokus
Menukar cara fokus.
Imbangan Putih
Melaras ton-ton warna.
Tahap Denyar
Melaras jumlah cahaya denyar.
Pengurangan Mata Merah
Mengatur untuk mengurangkan fenomena mata-merah.
Kontras
Melaras kontras imej.
Ketajaman
Melaras ketajaman imej.
SteadyShot
Memilih mod anti-kabur.
SETUP
Memilih aturan-aturan rakaman.
Menonton menu
(Padam)
Memadam imej-imej.
(Pertunjukkan Slaid)
Memain balikkan satu siri imej-imej.
(Perapi)
Mengemasi imej-imej.
(Melindung)
Mencegah pemadaman secara tidak sengaja.
Menambah satu tanda Arahan cetak pada imej yang anda ingin
cetak keluar.
18
(Cetak)
Mencetak imej-imej dengan menggunakan satu pencetak
serasi PictBridge.
(Putar)
Memutar satu imej pegun.
(Pilih Folder)
Memilih folder bagi menonton imej-imej.
Menikmati komputer anda
Anda boleh menonton imej-imej yang ditangkap dengan kamera pada sebuah komputer.
Dengan menggunakan perisian dalam CD-ROM (yang dibekalkan), anda boleh menikmati
imej-imej pegun dan wayang gambar daripada kamera dengan lebih kerap. Bagi butiranbutiran lengkap, rujuk kepada “Panduan buku Cyber-shot” dalam CD-ROM (yang
dibekalkan).
Sistem-sistem Operasi yang disokong bagi sambungan USB dan perisian
aplikasi (yang dibekalkan)
Bagi pengguna-pengguna Windows
Bagi pengguna-pengguna Macintosh
Sambungan USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
hingga v10.4)
Perisian aplikasi
“Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
tidak serasi
* Edisi-edisi 64-bit dan Starter (Edition) tidak disokong.
• Komputer anda mesti dipasang terlebih dahulu dengan salah satu Sistem Operasi yang disenaraikan di
atas. Pengemaskinian Sistem Operasi tidak disokong.
• Jika Sistem Operasi anda tidak menyokong sambungan-sambungan USB, gunakan satu Pembaca/Penulis
Memory Stick yang boleh didapati secara komersial.
• Bagi butiran-butiran lanjutan mengenai persekitaran operasi “Picture Motion Browser” Cyber-shot
perisian aplikasi, rujuk kepada “Panduan buku Cyber-shot”.
MY
19
Melihat “Panduan buku Cyber-shot”
“Panduan buku Cyber-shot” dalam CDROM (yang dibekalkan) menerangkan
bagaimana menggunakan kamera dengan
lebih lanjut. Adobe Reader diperlukan
untuk melihatnya.
[ Bagi pengguna-pengguna
Macintosh
[ Bagi pengguna-pengguna
Windows
2 Pilih folder [Handbook] dan salin
1 Hidupkan komputer anda, dan masukkan
CD-ROM (yang dibekalkan) ke dalam
pemacu CD-ROM.
Skrin di bawah muncul.
Apabila anda mengklik butang [Cyber-shot
Handbook], skrin untuk menyalin “Panduan
buku Cyber-shot” muncul.
2 Ikut arahan-arahan pada skrin untuk
menyalin.
• Apabila anda memasang “Panduan buku
Cyber-shot”, “Panduan Termaju Cybershot” juga dipasangkan secara automatik.
3 Selepas pemasangan telah selesai, klik dua
kali jalan pintas yang dicipta pada desktop.
20
1 Hidupkan komputer anda, dan masukkan
CD-ROM (yang dibekalkan) ke dalam
pemacu CD-ROM.
“Handbook.pdf” yang disimpan dalam
folder [MY] kepada komputer anda.
3 Selepas penyalinan telah selesai, klik dua
kali “Handbook.pdf”.
Penunjuk-penunjuk pada skrin
Setiap kali anda menekan v (DISP) pada
butang kawalan, paparan bertukar (muka
surat 12).
A
Baki bateri
Amaran bateri rendah
[ Apabila menangkap imej-imej
pegun
Saiz imej
Mod dial/Menu (Pemilihan
Adegan)
M
Mod dial
Imbangan cahaya
Mod rakaman
ISO400
Mod meter
[ Apabila menangkap wayang
gambar
Pengesanan muka
SteadyShot
00:25:05
Amaran gegaran
Skala zum
MY
Mod warna
Tnggusdia
Menyambung PictBridge
Lindung
KUAT
[ Apabila memain balik
Kekuatan bunyi
Tanda arahan cetak (DPOF)
Skala zum
Menyambung PictBridge
Kontras
Ketajaman
21
B
C
Mod aturan dedahan
manual
z RETURN
z SET
Panduan fungsi bagi
dedahan Manual
1.0m
Jarak praset fokus
z
Kunci AE/AF
ISO400
Nombor ISO
Pengatup lambat NR
125
Kelajuan pengatup
F3.5
Nilai bukaan
+2.0EV
Nilai Dedahan
Media rakaman/main balik
(“Memory Stick Duo”,
Memori dalaman)
Folder rakaman
Folder main balik
96
Bilangan imej boleh
dirakam
12/12
Nombor imej/Bilangan
imej-imej yang dirakam
dalam folder terpilih
00:25:05
Masa rakaman (jam : minit
: saat)
Penunjuk bingkai pencari
julat AF
N
Menukar folder
Cahaya AF
Makro
Pengurangan mata-merah
Main balik
Mod meter
Bar main balik
Mod denyar
Tnggusdia
RAKAM
Sedia/Merakam satu
wayang gambar
Mengecas denyar
0:12
Masa rakaman (minit: saat)
Imbangan cahaya
Histogram
•
muncul apabila paparan
histogram tidak dibolehkan.
C:32:00
Paparan diagnostik diri
ISO400
Nombor ISO
101-0012
Nombor folder-fail
+2.0EV
Nilai Dedahan
2007 1 1
9:30 AM
Tarikh/waktu imej main
balik yang dirakam
500
Kelajuan pengatup
z STOP
z PLAY
Panduan fungsi bagi
memain imej
F3.5
Nilai bukaan
BACK/NEXT Memilih imej-imej
V VOLUME
Melaras kekuatan bunyi
Lensa tukaran
D
C:32:00
Paparan diagnostik diri
Pemasa diri
Bingkai pencari julat AF
+
Silang meter tumpu
Histogram
22
Hayat bateri dan kapasiti memori
Hayat bateri dan bilangan imej yang anda boleh rakam/tonton
Nombor-nombor yang ditunjukkan dalam
jadual-jadual berikut menganggapkan satu
pek bateri (yang dibekalkan) yang penuh
dicas digunakan pada satu suhu sekeliling
25 °C. Nombor-nombor yang ditunjukkan
bagi imej-imej yang anda boleh rakam/
tonton adalah anggaran dan membenarkan
penukaran “Memory Stick Duo” apabila
perlu.
Ambil perhatian bahawa nombor-nombor
sebenar mungkin lebih kurang daripada
yang ditunjukkan dalam jadual bergantung
kepada keadaan-keadaan penggunaan.
[ Apabila menangkap imej-imej
pegun
Hayat bateri (minit)
Bilangan imej-imej
Lebih kurang 165
Lebih kurang 330
[ Nota-nota mengenai pek bateri
• Kapasiti bateri berkurangan selepas masa
panjang dan penggunaan berulangan.
• Hayat bateri dan bilangan imej yang anda boleh
rakam/tonton berkurangan di bawah keadaankeadaan berikut:
– Suhu persekitaran rendah.
– Lampu denyar sering digunakan.
– Kamera telah dihidup dan dipadamkan
banyak kali.
– Zum sering digunakan.
– Keterangan Cahaya latar LCD diatur tinggi.
– [Mod AF] diatur kepada [Pengawas].
– [SteadyShot] diatur kepada [Berterusan].
– Kuasa bateri rendah.
– [Pengesanan muka] diatur kepada
[Hidupkan].
MY
• Menangkap gambar dalam situasi-situasi
berikut:
– [Mod RAKAM] diatur kepada [Normal]
– [Mod AF] diatur kepada [Satu].
– [SteadyShot] diatur kepada [Mengambil
gambar].
– Menangkap gambar sekali setiap 30 saat.
– Zum ditukar di antara hujung-hujung W dan T
secara bersilih ganti.
– Lampu denyar strob sekali setiap dua kali.
– Kuasa dihidup dan dipadam sekali setiap
sepuluh kali.
• Cara pengukuran berasaskan piawaian CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Hayat bateri dan bilangan imej tidak bertukar,
tanpa mengambil kira saiz imej.
[ Apabila menonton imej-imej
pegun
Hayat bateri (minit)
Bilangan imej-imej
Lebih kurang 370
Lebih kurang 7400
• Menonton imej-imej tunggal dalam urutan pada
selang masa lebih kurang tiga saat
23
Bilangan imej-imej pegun dan masa rakaman wayang gambar
Bilangan imej-imej pegun dan panjang masa bagi wayang gambar mungkin berbeza
bergantung kepada keadaan-keadaan menangkap gambar.
• Walaupun kapasiti media rakaman anda adalah sama dengan yang ditunjukkan dalam jadual di bawah,
bilangan imej pegun dan panjang masa bagi wayang gambar mungkin berbeza.
• Anda boleh memilih saiz imej daripada menu (muka surat 17, 18).
[ Anggaran bilangan imej-imej pegun
(Unit-unit: Imej-imej)
Kapasiti
Saiz
Memori
dalaman
Lebih
kurang
31 MB
“Memory Stick Duo” diformat dengan kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Bilangan imej yang disenaraikan menganggapkan [Mod RAKAM] diatur kepada [Normal].
• Apabila baki bilangan imej boleh tangkap adalah lebih daripada 9,999, penunjuk “>9999” muncul.
• Apabila satu imej yang dirakam dengan menggunakan satu model Sony yang lebih awal dan dimain balik
pada kamera, imej mungkin tidak muncul dalam saiz imej sebenar.
24
[ Anggaran masa rakaman wayang gambar
Nombor-nombor dalam jadual di bawah menunjukkan anggaran masa boleh rakam
maksimum yang diperolehi dengan menjumlahkan semua fail wayang gambar. Panjang masa
maksimum yang anda boleh merakam berterusan adalah lebih kurang 10 minit.
(Unit-unit: jam : minit : saat)
Kapasiti
Saiz
Memori
dalaman
Lebih
kurang
31 MB
“Memory Stick Duo” diformat dengan kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640(Halus)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Biasa)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Wayang gambar dengan saiznya diatur kepada [640(Halus)] hanya boleh dirakam pada satu “Memory
Stick PRO Duo”.
• Kamera tidak menyokong rakaman atau main balik HD bagi wayang gambar.
MY
25
Pencari silapan
Jika anda mengalami kesusahan dengan kamera, cuba penyelesaian-penyelesaian berikut.
1 Periksa item-item di bawah, dan rujuk kepada “Panduan buku Cyber-shot”
(PDF).
Jika satu kod seperti “C/E:ss:ss” muncul pada skrin, rujuk kepada “Panduan
buku Cyber-shot”.
2 Keluarkan pek bateri, tunggu lebih kurang satu minit, masukkan pek bateri
sekali lagi, kemudian hidupkan kuasa.
3 Kembalikan aturan-aturan ke asal (muka surat 16).
4 Rujuk kepada pengedar Sony anda atau pusat kemudahan servis Sony
tempatan yang sah.
Ambil perhatian bahawa dengan menghantarkan kamera untuk diperbaiki, anda memberi
kebenaran bahawa kandungan-kandungan memori dalaman, fail-fail muzik boleh diperiksa.
Pek bateri dan kuasa
Tidak boleh memasukkan pek bateri.
• Masukkan pek bateri dengan betul dengan menolak tuas lenting bateri (muka surat 7).
Tidak boleh menghidupkan kamera.
• Selepas memasukkan pek bateri ke dalam kamera, ia mungkin mengambil sedikit masa bagi
kamera dihidupkan.
• Masukkan pek bateri dengan betul (muka surat 7).
• Pek bateri dinyahcaskan. Masukkan pek bateri yang telah dicas (muka surat 6).
• Pek bateri telah kehabisan. Gantikannya dengan satu bateri baru.
• Gunakan satu pek bateri yang disyorkan (muka surat 5).
Kuasa terpadam dengan tiba-tiba.
• Jika anda tidak mengoperasikan kamera untuk lebih kurang tiga minit ketika kuasa
dihidupkan, kamera memadam secara automatik untuk mengelakkan kehausan pek bateri.
Hidupkan kamera sekali lagi (muka surat 9).
• Pek bateri telah kehabisan. Gantikannya dengan satu bateri baru.
26
Penunjuk baki cas tidak betul.
• Fenomena ini berlaku apabila anda menggunakan kamera dalam satu lokasi yang terlalu
panas atau sejuk.
• Satu percanggahan mungkin berlaku di antara penunjuk baki cas dan baki cas bateri sebenar.
Nyahcaskan pek bateri sepenuhnya sekali, kemudian caskannya untuk membetulkan penunjuk.
• Pek bateri dinyahcaskan. Masukkan pek bateri yang telah dicas (muka surat 6).
• Pek bateri telah kehabisan. Gantikannya dengan satu bateri baru.
Tidak boleh mengecas pek bateri.
• Anda tidak boleh mengecas bateri dengan menggunakan Alat Suai Arus Ulang-alik (tidak
dibekalkan).
Menangkap imej-imej pegun/wayang gambar
Tidak boleh merakam imej-imej.
• Periksa kapasiti bebas memori dalaman atau “Memory Stick Duo” (muka surat 24). Jika ia
adalah penuh, lakukan satu daripada berikut:
– Padamkan imej-imej yang tidak diperlukan (muka surat 13).
– Menukar “Memory Stick Duo”.
• Anda tidak boleh merakam imej-imej ketika mengecas denyar.
• Apabila menangkap satu imej pegun, atur mod dial kepada satu posisi selain daripada
.
• Atur mod dial kepada
apabila menangkap wayang gambar.
• Saiz imej diatur kepada [640(Halus)] apabila merakam wayang gambar. Laksanakan satu
daripada yang berikut:
– Aturkan saiz imej kepada satu yang selain daripada [640(Halus)].
– Masukkan satu “Memory Stick PRO Duo”.
MY
Tidak boleh masukkan tarikh-tarikh pada imej-imej.
• Kamera tidak mempunyai satu ciri untuk menindih tarikh-tarikh pada imej-imej. Dengan
menggunakan “Picture Motion Browser”, anda boleh mencetak atau menyimpan imej-imej
dengan tarikh.
Jalur-jalur menegak muncul apabila anda menangkap gambar satu subjek yang
sangat terang.
• Fenomena sememeh sedang berlaku dan jalur-jalur putih, hitam, merah, ungu, atau warna lain
muncul pada imej. Fenomena ini bukan satu pincang tugas.
Menonton imej-imej
Tidak boleh memain balik imej-imej.
• Tekan
(Main balik) (muka surat 13).
• Nama folder/fail telah ditukar pada komputer anda.
• Sony tidak menjamin main balik fail-fail imej pada kamera jika fail-fail telah diproses dengan
menggunakan sebuah komputer atau dirakamkan dengan kamera yang lain.
• Kamera dalam mod USB. Padamkan sambungan USB.
27
Langkah-langkah beringat
[ Jangan guna/simpan kamera
dalam tempat-tempat berikut
[ Mengenai pemeluwapan
lembapan
• Di satu tempat terlalu panas, sejuk atau lembap
Di tempat-tempat seperti dalam sebuah kereta
yang diletak di bawah pancaran matahari, badan
kamera mungkin menjadi cacat dan ini mungkin
menyebabkan satu pincang tugas.
• Di bawah pancaran matahari secara langsung
atau berhampiran satu alat pemanas
Badan kamera mungkin menjadi nyahwarna
atau cacat, dan ini mungkin menyebabkan satu
pincang tugas.
• Di satu lokasi yang mengalami gegaran ayunan
• Berhampiran medan magnet yang kuat
• Di tempat-tempat berpasir atau berdebu
Berhati-hati agar tidak membenarkan pasir atau
debu masuk ke dalam kamera. Ini mungkin
menyebabkan kamera pincang tugas, dan dalam
sesetengah kes pincang tugas ini mungkin tidak
boleh diperbaiki.
Jika kamera dibawa secara terus daripada satu
tempat sejuk ke satu tempat suam, lembapan
mungkin terpeluwap di dalam atau di luar kamera.
Pemeluwapan lembapan ini mungkin
menyebabkan satu pincang tugas kamera.
Jika pemeluwapan lembapan berlaku
Padamkan kamera dan tunggu lebih kurang satu
jam supaya lembapan menyejat. Ambil perhatian
bahawa jika anda menangkap gambar dengan
lembapan masih berada dalam lensa, imej-imej
tidak akan menjadi jelas.
[ Mengenai pembersihan
Membersihkan skrin LCD
Lapkan permukaan skrin dengan satu kit
membersih LCD (tidak dibekalkan) untuk
menanggalkan tanda-tanda cap jari, debu, dll.
Membersihkan lensa
Lapkan lensa dengan satu kain lembut untuk
menanggalkan tanda-tanda cap jari, debu, dll.
Membersihkan permukaan kamera
Bersihkan permukaan kamera dengan satu kain
lembut yang dilembapkan dengan sedikit air,
kemudian lapkan permukaan dengan satu kain
kering. Untuk mengelakkan kerosakan kepada
kemasan atau selongsong:
– Jangan dedahkan kamera kepada produk-produk
kimia seperti pencair, benzin, alkohol, kain-kain
pakai buang, bahan pencegah serangga, bahan
penapis cahaya matahari atau racun serangga.
– Jangan sentuh kamera dengan sebarang bahanbahan yang dinyatakan di atas ada pada tangan
anda.
– Jangan biarkan kamera bersentuhan dengan
objek getah atau vinil untuk satu jangka masa
yang lama.
[ Mengenai suhu-suhu operasi
Kamera direka bentuk untuk diguna di bawah
suhu-suhu antara 0°C dan 40°C. Menangkap
gambar di tempat-tempat terlalu sejuk atau panas
yang melebihi julat ini adalah tidak disyorkan.
28
[ Mengenai bateri backup boleh
dicas semula dalaman
Kamera mempunyai satu bateri boleh dicas
semula dalaman untuk mengekalkan tarikh dan
waktu dan aturan-aturan lain tanpa mengambil
kira sama ada kuasa dihidupkan atau dipadamkan.
Bateri boleh dicas semula ini dicas dengan
berterusan selama anda sedang menggunakan
kamera. Walau bagaimanapun, jika anda
menggunakan kamera hanya untuk jangka masa
yang singkat, ia nyahcas beransur-ansur, dan jika
anda tidak menggunakan kamera sama sekali
untuk lebih kurang satu bulan ia menjadi nyahcas
sepenuhnya. Dalam kes ini, pastikan untuk
mengecas bateri boleh dicas semula ini sebelum
menggunakan kamera.
Walau bagaimanapun, jika bateri boleh dicas
semula ini tidak dicaskan, anda masih boleh
menggunakan kamera, tetapi tarikh dan masa
tidak akan ditunjukkan.
Cara mengecas bateri backup boleh dicas
semula dalaman
Masukkan pek bateri yang telah dicas ke dalam
kamera, dan kemudian biarkan kamera untuk 24
jam atau lebih dengan kuasa dipadamkan.
Spesifikasi-spesifikasi
Kamera
[Kuasa, umum]
[Sistem]
Kuasa: Pek bateri boleh dicas semula NP-BG1,
Alat Suai Arus Ulang-alik 3.6 V
AC-LS5K (tidak dibekalkan), 4.2 V
Penggunaan kuasa (semasa menangkap gambar):
0.95 W
Suhu operasi: 0 hingga 40°C
Suhu storan: –20 hingga +60°C
Dimensi-dimensi: 106.0 × 68.5 × 47.5 mm (L/T/
D, tidak termasuk bahagian-bahagian yang
mengunjur)
Berat: Lebih kurang 380 g (termasuk pek Bateri
NP-BG1, tali pergelangan tangan, cecincin
alat suai, hud lensa dan penutup lensa, dll.)
Mikrofon: Penghantaran bunyi laluan tunggal
Pembesar suara: Penghantaran bunyi laluan
tunggal
Cetak Exif: Serasi
PRINT Image Matching III: Serasi
PictBridge: Serasi
Peranti imej: 7.18 mm (jenis 1/2.5) warna CCD,
Penuras warna utama
Jumlah bilangan piksel kamera:
Lebih kurang 8 286 000 piksel
Bilangan piksel berkesan kamera:
Lebih kurang 8 083 000 piksel
Lensa-lensa: Carl Zeiss Vario-Tessar 10× lensa
zum f = 6.3 – 63 mm (38 – 380 mm apabila
ditukar kepada satu kamera pegun 35 mm)
F3.5 – 4.4
Kawalan dedahan: Dedahan automatik, Pilihan
Adegan (9 mod)
Imbangan cahaya: Automatik, Cahaya siang,
Mendung, Pendarfluor 1,2,3, Pijar, Denyar
Format fail (menurut piawai DCF):
Imej-imej pegun: Versi Exif menurut piawai
2.21 JPEG, serasi DPOF
Wayang gambar: Menurut piawai MPEG1
(Penghantaran bunyi laluan tunggal)
Media Rakaman: Memori dalaman (lebih kurang
31 MB), “Memory Stick Duo”
Denyar:Julat denyar (Kepekaan ISO (Indeks
dedahan yang disyorkan) diatur kepada
Automatik): lebih kurang 0.2 hingga 7.0 m
(W)/lebih kurang 0.9 hingga 5.6 m (T)
[Penyambung-penyambung Input dan
Output]
Penyambung berbilang: Output video
Output audio
(Penghantaran bunyi
laluan tunggal)
Komunikasi USB
Komunikasi USB: Hi-Speed USB (menurut
piawai USB 2.0)
[Skrin LCD]
Panel LCD: Pemacu TFT 6.2 cm (jenis 2.5)
Jumlah bilangan bintik: 115 200 (480 × 240)
bintik-bintik
Pengecas bateri BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC
MY
Keperluan-keperluan kuasa: AC 100 V hingga
240 V, 50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2.6 W (BC-CSGB)
Voltan output: DC 4.2 V, 0.25 A
Suhu operasi: 0 hingga 40°C
Suhu storan: –20 hingga +60°C
Dimensi-dimensi: Lebih kurang 62 × 24 × 91 mm
(L/T/D)
Berat: Lebih kurang 75 g
Pek bateri boleh dicas semula NPBG1
Bateri yang telah diguna: Bateri Lithium-ion
Voltan maksimum: DC 4.2 V
Voltan nominal: DC 3.6 V
Kapasiti: 3.4 Wh (960 mAh)
Reka bentuk dan spesifikasi-spesifikasi boleh
berubah tanpa pemberitahuan.
29
Tanda-tanda dagang
•
•
•
•
•
•
•
•
30
, “Cyber-shot” merupakan
tanda-tanda dagang Sony Corporation.
“Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “MagicGate”, dan
merupakan tanda-tanda dagang Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX dan Windows
Vista merupakan tanda-tanda dagang berdaftar
atau tanda-tanda dagang Microsoft Corporation
di Amerika Syarikat dan/atau negara-negara
lain.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac dan eMac merupakan tanda-tanda
dagang atau tanda-tanda dagang berdaftar Apple
Inc.
Intel, MMX, dan Pentium merupakan tandatanda dagang atau tanda-tanda dagang berdaftar
Intel Corporation.
Google merupakan satu tanda dagang berdaftar
Google, Inc.
Adobe dan Reader merupakan tanda-tanda
dagang atau tanda-tanda dagang Adobe Systems
Incorporated di Amerika Syarikat dan/atau
negara-negara lain.
Tambahan, nama-nama sistem dan produk yang
digunakan dalam manual ini, pada amnya,
tanda-tanda dagang atau tanda-tanda dagang
berdaftar pencipta atau pekilang masingmasing. Walau bagaimanapun, tanda-tanda ™
atau ® tidak digunakan pada setiap kes di dalam
manual ini.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บ
บริการลูกค้าของเรา
Maklumat tambahan produk ini dan jawapanjawapan kepada soalan-soalan yang biasa ditanya
boleh didapati pada Laman Web Bantuan Pengguna kami.
พิมพ์บนกระดาษรีไซเคิล 70% หรือมากกว่า ด้วยหมึก
ที่ประกอบด้วยน้ำมันจากผักที่ปราศจาก VOC (Volatile
Organic Compound - สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้)
Dicetak atas 70% atau lebih kertas dikitar semula
menggunakan dakwat berasaskan minyak sayur
tanpa VOC (Sebatian Organik Meruap).
Printed in Japan

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement