Sony CMT-V50IP User manual

Sony CMT-V50IP User manual
ตำแหน่งของระบบควบคุม
4-418-711-32 (1)
ตัวเครื่อง (ด้านบน)
TH
การสร้างโปรแกรมของท่านเอง
(การเล่นโปรแกรม)
การเล่นดิสก์ CD/MP3
* ระบบได้รับการตั้งค่าจากโรงงานสำหรับเสียงบีป
ยืนยันการสัมผัสปุ่มให้มีเสียงดังเมื่อท่านกดปุ่มบน
แผงสัมผัสบนตัวเครื่อง ท่านสามารถปิดเสียงบีปได้
แผงสัมผัส*
Micro HI-FI
Component System
การทำงาน
การเริ่มต้นใช้งาน
1 เลือกฟังก์ชัน CD
1 เลือกฟังก์ชัน CD
กด CD FUNCTION  บนรีโมทหรือกดปุ่ม FUNCTION
 บนตัวเครื่องซ้ำๆ
ตัวแสดงฟังก์ชันจะติดสว่างเป็นสีเหลือง
2 ใส่ดิสก์
ใส่ดิสก์ในช่องใส่ดิสก์ โดยหันด้านที่มีป้ายฉลากไปข้างหน้า
คู่มือการใช้งาน
ใส่ดิสก์โดยหันด้าน
ที่มีฉลากไปข้างหน้า
©2012 Sony Corporation
 หน้าจอ
 พอร์ต
(USB)
 ช่องใส่ดิสก์
Printed in China
ตัวเครื่อง (ด้านหน้า)
CMT-V50iP

ตัวแสดงฟังก์ชัน
ที่ได้รับอนุญาต
 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ
เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ คู่มือเล่มนี้ ไม่มีการ
ระบุเครื่องหมาย TM และ ®
การเล่นจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจาก “READING” หายไป
เมื่อท่านกำลังเปลี่ยนจากฟังก์ชัอื่นมาเป็นฟังก์ชัน CD ในขณะ
ที่ใส่ดิสก์เข้าไปในช่องใส่ดิสก์แล้ว ให้กด   บนรีโมท
หรือกด   บนตัวเครื่องเพื่อเริ่มเล่น
เซ็นเซอร์ระยะไกล
หมายเหตุ
 เมื่อเปิดระบบ ดิสก์จะไม่ถูกดึงเข้าไปในช่องใส่ดิสก์จนกว่า “NO DISC”
ตัวเชื่อมต่อ iPod/iPhone/
iPad
ตัวแสดงแท่นวาง
คำเตือน
เกี่ยวกับตัวแสดงฟังก์ชัน 
เพื่อลดความเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด อย่าให้เครื่องเสียงถูก
หยดนํ้าหรือละอองนํ้า และอย่าวางภาชนะบรรจุของเหลว เช่น
แจกันดอกไม้บนตัวเครื่องเสียง
อย่าติดตั้งเครื่องเสียงในเนื้อที่ที่จำกัด เช่น ในชั้นวางหนังสือ
หรือตู้ติดผนัง
เนื่องจากสามารถดึงปลั้กไฟหลักเพื่อตัดเครื่องเสียงออกจาก
แหล่งจ่ายไฟหลักได้ ให้ต่อเครื่องเสียงเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC
ที่เข้าถึงได้ง่าย ถ้าหากท่านสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในตัวเครื่อง
ให้ถอดปลั้กไฟหลักออกจากเต้าเสียบไฟ AC ทันที
อย่าให้แบตเตอรี่ หรือเครื่องเสียงที่มีแบตเตอรี่บรรจุอยู่ ถูก
ความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรือของที่มีลักษณะใกล้เคียง
ตราบใดที่ยังต่ออยู่กับเต้าเสียบไฟ AC ตัวเครื่องจะไม่ถูกตัดออก
จากแหล่งจ่ายไฟหลัก ถึงแม้จะปิดสวิตช์เครื่องแล้ว
ป้ายระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง
แรงดันของเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังอาจเป็นสาเหตุให้
หูหนวกได้
ตัวแสดงฟังก์ชันจะส่องสว่างเป็นสีที่แตกต่างกันตามฟังก์ชัน
ท่านสามารถทราบฟังก์ชันปัจจุบันได้จากสีของตัวแสดง
สีของตัวแสดงของแต่ละฟังก์ชันเป็นสีเดียวกับสีของปุ่ม
FUNCTION ที่สอดคล้องกันบนรีโมทคอนโทรล
ฟังก์ชัน
ปุ่มบนรีโมท
สีของตัวแสดง
FM
FM
สีชมพู
AM
AM
สีฟ้า
AUDIO IN
AUDIO IN
สีเหลืองอำพัน
CD
CD
สีเหลือง
iPod
iPod
สีขาว
USB
USB
สีน้ำเงิน
รีโมท
การใช้งานรีโมท
เลื่อนและถอดฝาปิดช่องแบตเตอรี่ แล้วใส่ก้อนแบตเตอรี่
R6 (ขนาด AA) สองก้อน (ให้มาด้วย) ให้ด้าน  เข้าไปก่อน
จัดขั้วให้ตรงกับที่แสดงด้านล่างนี้



ส ายอากาศ AM แบบห่วง
สายอากาศ FM แบบลวด (คลี่ออกมาในแนวนอน)
ต่อไปยังอะแดปเตอร์ AC
  ช่องต่อ (โทรศัพท์)
เชื่อมต่อหูฟัง
 ช่องต่อ AUDIO IN
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเสริม
หมายเหตุการใช้งานรีโมท
 ภายใต้การใช้งานปกติ แบตเตอรี่ควรมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
 อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน หรือผสมแบตเตอรี่ต่างชนิด
 หากท่านไม่ใช้งานรีโมทเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดจากการรั่วและกัดกร่อนของแบตเตอรี่
เข้าไปในเต้ารับที่ผนัง
ค้นหาตำแหน่งและทิศทางที่รับสัญญาณได้ชัดเจน จากนั้นให้
ติดตั้งสายอากาศ
เก็บสายอากาศให้ห่างจากสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับ
สัญญาณรบกวน
การใช้งาน iPod/iPhone/iPad
1 เปิดแท่นวางโดยดันที่ตรงกลางแท่นวาง
1 กด   เพื่อเปิดระบบ
2 กด SHIFT  และ TIMER MENU  ค้างไว้ เพื่อเลือก
โหมดตั้งค่านาฬิกา
ถ้า “PLAY SET” กะพริบ ให้กด /  ซ้ำๆ เพื่อเลือก
“CLOCK” จากนั้นกด (ป้อน) 
3 กด /  ซ้ำๆ เพื่อตั้งชั่วโมง จากนั้นกด (ป้อน) 
4 ใช้วิธีการเดียวกันในการตั้งนาที
แท่นวาง
2 วางเครื่อง iPod/iPhone/iPad
DualDisc คือผลิตภัณฑ์แผ่นดิสก์สองหน้าซึ่งประกบเนื้อหา
DVD บนหน้าหนึ่ง เข้าเนื้อหาเสียงดิจิตอลไว้บนอีกหน้าหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาด้านเสียงไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน Compact Disc (CD) จึงไม่สามารถรับประกันว่าจะ
เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้
หมายเหตุ
การตั้งค่านาฬิกาจะถูกรีเซ็ตเมื่อท่านถอดสายไฟออกหรือในกรณีที่เกิด
ไฟดับ
การแสดงนาฬิกาเมื่อระบบปิดอยู่
กด DISPLAY  นาฬิกาจะแสดงผลนานประมาณ 8 วินาที
ต้องการ
หยุดเล่นชั่วคราว
กด
หยุดเล่น
เลือกโฟลเดอร์บนดิสก์ MP3

เลือกแทร็คหรือไฟล์
ค้นหาตำแหน่งในแทร็ค
หรือไฟล์
/ 
เลือกการเล่นซ้ำ
นำดิสก์ออก
(หรือ   บนตัวเครื่อง)
เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้กดปุ่มอีกครั้ง

+/ 
กด /  (หรือ
/  บนตัวเครื่อง)
ค้างไว้ระหว่างการเล่น แล้วปล่อย
ปุ่ม เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการ
REPEAT  ซ้ำๆ จนกว่า “ ”
หรือ “ 1” จะปรากฏ
  บนตัวเครื่อง
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการเล่น
กด PLAY MODE  ซ้ำๆ ในขณะเครื่องเล่นยังหยุดอยู่ ท่าน
สามารถเลือกโหมดการเล่นปกติ (“FLDR” สำหรับไฟล์ MP3
ทั้งหมดในโฟลเดอร์บนดิสก์), โหมดการเล่นแบบสลับ (“SHUF”
หรือ “FLDR SHUF*” สำหรับการสลับโฟลเดอร์) หรือโหมดการ
เล่นโปรแกรม (“PGM”) ได้
*เมื่อเล่นดิสก์ CD-DA (เสียง) การเล่น FLDR หรือ FLDR SHUF จะทำงาน
เหมือนกับการเล่น ปกติ หรือ SHUF
หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นซ้ำ
“
“
” แสดงว่าแทร็คหรือไฟล์ทั้งหมดจะถูกเล่นซ้ำจนกว่าท่านจะหยุดการเล่น
1” แสดงว่าแทร็คหรือไฟล์เดียวจะถูกเล่นซ้ำจนกว่าท่านจะหยุดการเล่น
หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดการเล่นแบบสลับ
แผ่นเพลงที่ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีปกป้อง
ลิขสิทธิ์
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ iPad เป็นเครื่องหมาย
การค้าของ Apple Inc.
 เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และสิทธิบัตร
ได้รับอนุญาตจาก Fraunhofer IIS และ Thomson
 Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่นๆ
 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
บางอย่างของ Microsoft Corporation ห้ามใช้หรือแจกจ่าย
เทคโนโลยีดังกล่าวของผลิตภัณฑ์นี้สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ฐานรองสำหรับป้องกัน
ปรับตำแหน่งสำหรับติดบนฐานรองสำหรับป้องกันให้เหมาะกับ
iPod/iPhone/iPad ของท่าน
การตั้งค่านาฬิกา
หมายเหตุเกี่ยวกับ DualDisc
จะปรากฏบนหน้าจอ อย่าพยายามดันดิสก์เข้าไปจนกว่า “NO DISC”
จะปรากฏขึ้น
 ถ้าท่านไม่สามารถใส่ดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์ได้แม้ว่า “NO DISC” จะปรากฏ
บนหน้าจอแล้วก็ตาม เป็นไปได้ว่าอาจมีดิสก์อยู่แล้วในช่องดิสก์กด  
ค้างไว้ เพื่อบังคับให้นำดิสก์ออกมา ถ้าระบบไม่นำดิสก์ออกมา ให้ติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายของ Sony ที่ใกล้ที่สุด
 ถ้าไม่สามารถนำดิสก์ออกได้ และ “LOCKED” ปรากฏบนหน้าจอ ให้ติดต่อ
ตัวแทน Sony ที่ใกล้ที่สุด
 ห้ามใส่ดิสก์ที่มีรูปร่างที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น หัวใจ สี่เหลี่ยม ดาว) ดิสก์อาจ
ตกลงไปในระบบและทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้
 เมื่อกด   บนตัวเครื่อง แล้วใส่ดิสก์ที่ปรากฏอยู่ในช่องใส่ดิสก์กลับ
เข้าไปอีกครั้ง ห้ามดันดิสก์เข้าไป ให้นำดิสก์ออกจากช่องใส่ดิสก์ แล้วใส่
เข้าไปใหม่
 อย่าปิดระบบโดยที่ดิสก์ใส่ไม่สุดอยู่ในช่องใส่ดิสก์ การกระทำดังกล่าว
อาจทำให้ดิสก์หล่นลงมาได้
 ห้ามใช้ดิสก์ที่มีเทป ฉลาก หรือกาวติดอยู่ เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานที่
ผิดปกติได้
 เมื่อนำดิสก์ออก ให้จับที่ขอบดิสก์ ห้ามสัมผัสพื้นผิวของดิสก์
 ห้ามใส่ดิสก์ขนาด 8 ซม. ที่มีตัวแปลง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ระบบ
ทำงานผิดพลาด
การทำงานอื่นๆ
 สายอากาศ
เครื่องเล่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์
เลเซอร์ระดับที่ 1 (CLASS 1
LASER) เครื่องหมายนี้ติดอยู่ที่
ด้านนอกล่างสุดของตัวเครื่อง
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod touch
ติดฐานรองสำหรับป้องกันที่ให้มาเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดน
iPod/iPhone/iPad ที่แผงด้านหน้าของระบบ
ท่านสามารถป้องกันรอยขีดข่วนบนแผงด้านหน้าและ iPod/
iPhone/iPad ได้ โดยการติดฐานรองสำหรับป้องกันที่ให้มา
1 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ AC
2 เชือ่ มต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับตัวเครื่อง แล้วเสียบสายไฟ
การใช้อุปกรณ์ทางแสงร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้จะเพิ่มอันตรายต่อ
ดวงตา
หมายเหตุใบอนุญาตและเครื่องหมายการค้า
ติดฐานรองสำหรับป้องกัน
 กำลังไฟ (DC IN 19.5 V)
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้สามารถเล่นแผ่นที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน Compact Disc (CD) ระยะหลังนี้ มีบริษัทค่ายเพลง
บางแห่งได้วางตลาดแผ่นเพลงหลายชนิดที่ถูกเข้ารหัสด้วย
เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ พึงระลึกว่า ในบรรดาแผ่นเหล่านี้
มีบางแผ่นไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน CD และอาจจะไม่สามารถ
เล่นได้กับผลิตภัณฑ์นี้
นำดิสก์ออก
 เมื่อโหมดการเล่นแบบสลับถูกตั้งค่าเป็น “SHUF” ระบบจะเล่นแทร็คหรือ
ไฟล์ทั้งหมดในดิสก์ เมื่อโหมดการเล่นแบบสลับถูกตั้งค่าเป็น “FLDR SHUF”
ระบบจะเล่นแทร็คหรือไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
 เมื่อปิดระบบ โหมดการเล่นแบบสลับ (“SHUF” หรือ “FLDR SHUF”)
ที่เลือกไว้จะถูกล้าง และโหมดการเล่นจะกลับไปที่โหมดการเล่น ปกติ
หรือ FLDR
 ปุ่ม  (ส่องสว่าง)
*1
เปิด/ปิดตัวแสดงแท่นวาง 
 ปุ่ม DISPLAY
*2
หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นดิสก์ MP3
 คู่มือนี้อธิบายการใช้งานด้วยรีโมทเป็นหลัก แต่การใช้งาน
 ห้ามบันทึกแทร็คหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ หรือโฟลเดอร์ที่ไม่จำเป็นในดิสก์ที่
แบบเดียวกันสามารถทำได้ด้วยปุ่มบนตัวเครื่องที่มีชื่อเหมือน
หรือใกล้เคียงกันอีกด้วย
 ฟังก์ชันที่แสดงด้วยสีชมพูบนรีโมทคอนโทรล สามารถใช้งาน
ได้โดยใช้ SHIFT  ถ้าท่านต้องการใช้งานฟังก์ชันที่แสดง
ด้วยสีชมพู ให้กด SHIFT  ค้างไว้แล้วกดปุ่มของฟังก์ชัน
ที่แสดงด้วยสีชมพู ถ้ากดปุ่มโดยไม่กด SHIFT  ค้างไว้
ระบบจะเรียกใช้งานฟังก์ชันที่แสดงด้วยสีขาว
มีไฟล์ MP3
 โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์ MP3 จะถูกข้าม
 ระบบสามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่มีนามสกุล “.mp3” ได้เท่านั้น
 แม้ว่าชื่อไฟล์จะมีนามสกุล “.mp3” ก็ตาม แต่ถ้าไฟล์จริงมีนามสกุลอื่น
หมายเหตุ
โปรดระวังอย่าให้ตัวเครื่องหล่นขณะถอด iPod/iPhone/iPad ออกจาก
ตัวเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
การเล่นไฟล์นี้ก็อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนที่อาจทำความเสียหายให้
ระบบทำงานผิดปกติได้
 จำนวนสูงสุดของ:
โฟลเดอร์จำนวน 999* โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์ราก)
ไฟล์ MP3 จำนวน 999 ไฟล์
ไฟล์ MP3 จำนวน 250 ไฟล์ในโฟลเดอร์เดียว
ระดับโฟลเดอร์จำนวน 8 ระดับโฟลเดอร์ (ในโครงสร้างรูปต้นไม้ของไฟล์)
 สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียน MP3 ทั้งหมดได้
ไม่สามารถรับประกันเครื่องบันทึกและสื่อบันทึกข้อมูลได้ ดิสก์ MP3
ที่ไมสามารถทำงานร่วมกันได้อาจจะส่งสัญญาณรบกวนหรือเสียงติดๆ ขัดๆ
หรืออาจไม่สามารถเล่นได้เลย
* รวมถึงโฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์ MP3 หรือไฟล์อื่นๆ จำนวนโฟลเดอร์ที่ระบบรู้จัก
อาจจะน้อยกว่าจำนวนจริงของโฟลเดอร์ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโฟลเดอร์
กด CD FUNCTION  บนรีโมทหรือกดปุม่ FUNCTION 
บนตัวเครือ่ งซ้ำๆ ตัวแสดงฟังก์ชนั จะติดสว่างเป็นสีเหลือง
2 เลือกโหมดการเล่น
กด PLAY MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “PGM” จะปรากฏขึ้นใน
ขณะที่เครื่องเล่นยังหยุดอยู่
3 เลือกโฟลเดอร์ (เฉพาะดิสก์ MP3 เท่านั้น)
กด +/  ซ้ำๆ เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ ถ้าท่าน
ต้องการสร้างโปรแกรมไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้กด 
4 เลือกหมายเลขของแทร็คหรือไฟล์ที่ต้องการ
กด /  ซ้ำๆ จนกว่าหมายเลขของแทร็คหรือไฟล์
ที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
หมายเลขแทร็ค
ระยะเวลาการเล่นรวมทั้งหมด
หรือไฟล์ที่เลือก
ของแทร็คหรือไฟล์ที่เลือก
5 สร้างโปรแกรมให้แทร็คหรือไฟล์ที่เลือกไว้
กด  เพื่อป้อนแทร็คหรือไฟล์ที่เลือกไว้
“--.--” ปรากฏขึ้นเมื่อเวลาในการเล่นทั้งหมดเกิน 100 นาที
สำหรับ CD หรือเมื่อท่านตั้งโปรแกรมไฟล์ MP3
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพื่อสร้างโปรแกรมให้แทร็คหรือ
ไฟล์เพิ่มเติม ซึ่งเพิ่มได้สูงสุดถึง 25 แทร็คหรือไฟล์
7 เมื่อต้องการเล่นโปรแกรมแทร็คหรือไฟล์ของท่าน ให้กด 
 (หรือ   บนตัวเครื่อง)
โปรแกรมจะยังคงใช้ได้จนกว่าท่านจะนำดิสก์ออกจาก
ช่องใส่ดิสก์  หรือถอดสายไฟออก เมื่อต้องการเล่น
โปรแกรมเดิมอีกครั้ง ให้กด   (หรือ  
บนตัวเครื่อง)
การยกเลิกการเล่นโปรแกรม
กด PLAY MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “PGM” จะหายไปในขณะที่
เครื่องเล่นยังหยุดอยู่
การลบแทร็คหรือไฟล์สุดท้ายของโปรแกรม
กด SHIFT  และ CLEAR  ค้างไว้ ในขณะที่เครื่องเล่น
ยังหยุดอยู่
การฟังวิทยุ
1 เลือกฟังก์ชัน TUNER
กด FM หรือ AM FUNCTION  บนรีโมท หรือกด
FUNCTION  บนตัวเครื่องซ้ำๆ
ตัวแสดงฟังก์ชันจะติดสว่างเป็นสีชมพู (FM) หรือสีฟ้า (AM)
2 ทำการจูนคลื่นวิทยุ
สำหรับการค้นหาอัตโนมัติ
กด TUNING MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “AUTO” จะปรากฏขึ้น
แล้วกด +/  การค้นหาจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อจูนพบ
สถานี และ “TUNED” และ “STEREO” (สำหรับโปรแกรม
สเตอริโอเท่านั้น) จะติดสว่างขึ้นบนหน้าจอ
ถ้า “TUNED” ไม่ติดสว่างขึ้นและการค้นหาไม่หยุด ให้กด
  เพื่อหยุดการค้นหา แล้วทำการปรับจูนด้วยตนเอง
(ด้านล่าง)
เมื่อท่านปรับจูนสถานีที่ให้บริการระบบ RDS ข้อมูลต่างๆ
อย่างเช่นชื่อของการบริการหรือชื่อสถานีจะได้มาจากรายการ
ที่ออกอากาศ
สำหรับการปรับจูนด้วยตนเอง
กด TUNING MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “MANUAL” จะปรากฏ
ขึน้ แล้วกด +/  ซ้ำๆ เพือ่ ปรับจูนสถานีทต่ี อ้ งการ
เคล็ดลับ
เมื่อต้องการลดสัญญาณรบกวนแบบคงที่บนสถานี FM สเตอริโอที่มี
สัญญาณอ่อน ให้กด FM MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “MONO” จะปรากฏ
ขึ้นเพื่อปิดการรับสัญญาณสเตอริโอ
การเปลี่ยนช่วงความถี่ AM (ยกเว้นรุ่นที่
จำหน่ายในทวีปยุโรปและประเทศรัสเซีย)
การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับช่วงความถี่ AM คือ 9 kHz (หรือ 10 kHz
ในบางพื้นที่) ใช้ปุ่มต่างๆ บนตัวเครื่องเพื่อตั้งค่า
1 กด AM FUNCTION  บนรีโมท หรือกด FUNCTION 
บนตัวเครื่องซ้ำๆ เพื่อเลือกสถานี AM
2 กด /  เพื่อปิดระบบ
3 กด VOL +  ค้างไว้ และกด /  บนตัวเครื่อง
“STEP 9K” หรือ “STEP 10K” จะปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อเปลี่ยนช่วงความถี่ สถานีวิทยุ AM ที่ตั้งไว้ทั้งหมดจะ
ถูกลบทิ้ง
การตั้งสถานีวิทยุล่วงหน้า
1 จูนสถานีที่ต้องการ
2 กด TUNER MEMORY  เพื่อเลือกโหมดหน่วยความจำ
จูนเนอร์
หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
3 กด +/  ซ้ำๆ เพื่อเลือกหมายเลขตั้งค่าล่วงหน้าที่ต้องการ
ถ้าหากมีสถานีอื่นถูกกำหนดไว้กับหมายเลขที่ตั้งค่าล่วงหน้าที่
เลือกไว้แล้ว สถานีนั้นจะถูกบันทึกทับด้วยสถานีใหม่
4 กด  เพื่อบันทึกสถานี
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 เพื่อบันทึกสถานีอื่นๆ
ท่านสามารถตั้งค่าล่วงหน้าของสถานี FM ได้สูงสุด 20 สถานี
และสถานี AM ได้สูงสุด 10 สถานี
การปรับจูนไปยังสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ถ้าบันทึกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นหมายเลข 1 ถึง 6
สถานีวิทยุจะปรับจูนได้โดยกด TUNER MEMORY NUMBER
(1 ถึง 6)  เมื่อฟังก์ชันระบบถูกตั้งไว้ที่ AM หรือ FM
ถ้าบันทึกสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นหมายเลข 7 หรือมากกว่า
ให้กด TUNING MODE  ซ้ำๆ จนกว่า “PRESET”
จะปรากฏขึ้น แล้วกด +/  ซ้ำๆ เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไว้
ล่วงหน้าที่ต้องการ
การเล่น iPod/iPhone/iPad
1 เลือกฟังก์ชัน iPod
กด iPod FUNCTION  บนรีโมท หรือกด FUNCTION 
บนตัวเครื่องซ้ำๆ
ตัวแสดงฟังก์ชันจะติดสว่างเป็นสีขาว
2 วางเครื่อง iPod/iPhone/iPad
3 เริ่มเล่น
กด   บนรีโมทหรือกด   บนตัวเครื่อง
การควบคุม iPod/iPhone/iPad
ต้องการ
หยุดเล่นชั่วคราว
เลือกแทร็คหรือบทของ
Audiobook/Podcast
ค้นหาตำแหน่งใน
แทร็คหรือบทของ
Audiobook/Podcast
เลือกรายการที่เลือกไว้
เลื่อนเมนู iPod ขึ้น/ลง
กลับไปที่เมนูก่อนหน้า
หรือเลือกเมนู
กด
 / 
/ 
กรอเดินหน้าหรือ
กรอกลับได้โดยกดปุ่มค้างไว้
กด /  ค้างไว้ระหว่าง
การเล่น แล้วปล่อยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่ง
ที่ต้องการ

/ 
TOOL MENU /RETURN 
การใช้ระบบเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ท่านสามารถใช้ระบบนี้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPod/iPhone/
iPad ได้ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดสวิตช์ระบบอยู่ก็ตาม
หากต้องการดูว่าระบบกำลังทำการชาร์จอยู่หรือไม่ ให้ตรวจสอบที่
ไอคอนแบตเตอรี่ของหน้าจอ iPod/iPhone/iPad ตรวจสอบ “ส่วน
iPod/iPhone/iPad” ของ “ข้อมูลจำเพาะ” เพื่อดูรายการของรุ่น
iPod/iPhone/iPad ที่ใช้กับระบบนี้ได้
การหยุดการชาร์จ iPod/iPhone/iPad
ถอด iPod/iPhone/iPad ออก
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จ iPod/iPhone/iPad
 เมื่อเลือกฟังก์ชัน USB ในขณะที่ระบบเปิดอยู่ ท่านจะไม่สามารถชาร์จ
iPod/iPhone/iPad ได้
 ถ้ากด DISPLAY  ในขณะชาร์จเมื่อระบบปิดอยู่ ระบบจะหยุดการชาร์จ
iPod/iPhone/iPad เมื่อต้องการเริ่มชาร์จ iPod/iPhone/iPad ใหม่อีกครั้ง
ให้เชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad อีกครั้งเมื่อโหมดของหน้าจออยู่ในโหมด
ประหยัดพลังงาน
หมายเหตุ
 ประสิทธิภาพของระบบอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของ
iPod/iPhone/iPad ของท่าน
 ในขณะที่วางหรือถอด iPod/iPhone/iPad ให้จับ iPod/iPhone/iPad ให้ทำมุม
ตรงกับมุมของตัวเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad ที่ตัวเครื่อง และห้ามบิดหรือ
แกว่ง iPod/iPhone/iPad เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื่อมต่อเสียหาย
 อย่าขนย้ายตัวเครื่องขณะที่ iPod/iPhone/iPad ติดอยู่กับตัวเชื่อมต่อ เพราะอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายได้
 ในการติดหรือถอด iPod/iPhone/iPad ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องไว้ และ
ระมัดระวังอย่ากดปุ่มควบคุมของ iPod/iPhone/iPad โดยไม่ตั้งใจ
 เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ VOLUME +/  ระดับเสียงจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าปรับที่ iPod/iPhone/iPad
 เมื่อต้องการใช้ iPod/iPhone/iPad โปรดดูจากคู่มือผู้ใช้ iPod/iPhone/iPad
ของท่าน
 Sony ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน iPod/iPhone/iPad สูญหาย
หรือเสียหายเมื่อใช้ iPod/iPhone/iPad กับระบบนี้
การเล่นไฟล์ของอุปกรณ์ USB
รูปแบบเสียงที่สามารถเล่นในระบบนี้ได้ คือ MP3/WMA*/AAC*
* ไฟล์ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) หรือไฟล์ที่
ดาวน์โหลดจากร้านเพลงออนไลน์จะไม่สามารถเล่นในระบบนี้ได้ ถ้าท่าน
พยายามที่จะเล่นไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเหล่านี้ ระบบก็จะเล่นไฟล์เสียงถัดไปซึ่ง
ไม่มีการป้องกัน
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB
ที่ใช้ได้
สำหรับลูกค้าในทวีปยุโรป:
<http://support.sony-europe.com/>
สำหรับลูกค้าในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 เลือกฟังก์ชัน USB
กด USB FUNCTION  บนรีโมทหรือกดปุ่ม FUNCTION
 บนตัวเครื่องซ้ำๆ
ตัวแสดงฟังก์ชันจะติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน
2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต (USB) 
3 เริ่มเล่น
กด   บนรีโมทหรือกด   บนตัวเครื่อง
การทำงานอื่นๆ
ต้องการ
หยุดเล่นชั่วคราว
หยุดเล่น
เลือกโฟลเดอร์
เลือกไฟล์
กด
(หรือ   บนตัวเครื่อง)
เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้กดปุ่มอีกครั้ง
  เมื่อต้องการเล่นต่อ ให้กด 
*1 (หรือ   บนตัวเครื่อง)
เมื่อต้องการยกเลิกการเล่นต่อ ให้กด
 *2 อีกครั้ง
+/  ซ้ำๆ
/ 

ต้องการ
ค้นหาตำแหน่ง
ในไฟล์
เลือกการเล่นซ้ำ
กด
กด /  (หรือ /
 บนตัวเครื่อง) ค้างไว้ระหว่างการเล่น
แล้วปล่อยปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการ
REPEAT  ซ้ำๆ จนกว่า “ ” หรือ
“ 1” จะปรากฏ
*1เมื่อเล่นไฟล์ VBR MP3/WMA ระบบอาจจะเล่นต่อจากตำแหน่งอื่น
*2การเล่นต่อจะย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ด้านบนสุด
การปรับเสียง
ต้องการ
ปรับระดับเสียง
สร้างเสียงที่มี
ไดนามิกมากขึ้น
ตั้งลูกเล่นปรับเสียง
กด
VOLUME +/ 
BASS BOOST 
SOUND EFFECT  ซ้ำๆ จนกว่าลูกเล่น
เสียงที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการเล่น
กด PLAY MODE  ซ้ำๆ ในขณะเครื่องเล่นยังหยุดอยู่
ท่านสามารถเลือกโหมดการเล่นปกติ (การเล่นไฟล์ทั้งหมดตาม
ลำดับบนอุปกรณ์ USB) โหมดการเล่นโฟลเดอร์ (“FLDR” สำหรับ
ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ USB) หรือโหมด
การเล่นแบบสลับ (“SHUF” หรือ “FLDR SHUF” สำหรับการ
สลับโฟลเดอร์)
หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดการเล่น
เมื่อปิดระบบ โหมดการเล่นแบบสลับ (“SHUF”) ที่เลือกไว้จะถูกล้าง
และโหมดการเล่นจะกลับไปที่โหมดการเล่นปกติ
หมายเหตุเกี่ยวกับโหมดการเล่นแบบสลับ
การเปลี่ยนการแสดงผล
ต้องการ
เปลี่ยนข้อมูลบน
หน้าจอ1)
โหมดเปลี่ยนการ
แสดงผล (ดูด้านล่าง)
หมายเหตุเกี่ยวกับการเล่นซ้ำ
 ถ้าเลือก “
” เมื่อระบบอยู่ในโหมดการเล่นปกติ ระบบจะทำการเล่นซ้ำ
ไฟล์เสียงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB จนกว่าท่านจะหยุดการเล่น ถ้าเลือก “ ”
เมื่อระบบอยู่ในโหมดการเล่นโฟลเดอร์ ระบบจะทำการเล่นซ้ำไฟล์เสียง
ทั้งหมดในอุปกรณ์ USB จนกว่าท่านจะหยุดการเล่น
1” ระบบจะทำการเล่นซ้ำไฟล์ที่เลือกไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่า
 ถ้าเลือก “
ท่านจะหยุดการเล่น
หมายเหตุ
 ลำดับการเล่นสำหรับระบบอาจแตกต่างจากลำดับการเล่นของเครื่องเล่น
เพลงดิจิตอลที่เชื่อมต่ออยู่
 ตรวจสอบว่าได้ปิดระบบก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ USB การถอดอุปกรณ์ USB
ในขณะที่ระบบยังเปิดอยู่อาจทำให้ข้อมูลในอุปกรณ์ USB เสียหายได้
 เมื่อจำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย USB ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับ
อุปกรณ์ USB ที่ต้องการเชื่อมต่อ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้จาก
คู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB ที่จะเชื่อมต่อ
 อาจจะใช้เวลาก่อนที่ “READING” จะปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของ
อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่
 อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่านฮับ USB
 เมื่อเสียบอุปกรณ์ USB แล้ว ระบบจะอ่านไฟล์ทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB
ถ้าอุปกรณ์ USB มีโฟลเดอร์หรือไฟล์จำนวนมาก อาจต้องใช้เวลานานจึง
จะเสร็จสิ้นการอ่านอุปกรณ์ USB
 สำหรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่บางประเภท หลังจากที่เริ่มทำงานแล้ว
อาจมีความล่าช้าก่อนที่ระบบจะใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
 ไม่รับประกันการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์การเข้ารหัส/การเขียน ถ้าไฟล์เสียง
บนอุปกรณ์ USB มีการเข้ารหัสมาก่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้
ไฟล์เหล่านั้นอาจส่งสัญญาณรบกวนหรือเสียงติดๆ ขัดๆ หรือไฟล์ทั้งหมด
อาจจะไม่สามารถเล่นได้
 ระบบนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB ได้ดังกรณีต่อไปนี้:
เมื่อโฟลเดอร์มีไฟล์เสียงทั้งหมดเกิน 250 ไฟล์
เมื่ออุปกรณ์ USB มีไฟล์เสียงทั้งหมดเกิน 3000 ไฟล์
เมื่ออุปกรณ์ USB มีโฟลเดอร์ทั้งหมดเกิน 1000 โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์
“ROOT” และโฟลเดอร์ที่ว่างเปล่าด้วย)
ตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไฟล์และโครงสร้างของโฟลเดอร์
ห้ามบันทึกไฟล์หรือโฟลเดอร์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นในอุปกรณ์ USB
ที่มีไฟล์เสียง
 ระบบสามารถเล่นได้ถึงโฟลเดอร์ที่มีความลึก 8 ชั้นเท่านั้น
 ระบบนี้ไม่จำเป็นต้องสนับสนุนฟังก์ชันทั้งหมดที่มีให้ในอุปกรณ์ USB
ที่นำมาเชื่อมต่อ
 โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงจะถูกข้าม
 รูปแบบเสียงที่สามารถฟังกับระบบนี้ได้มีดังนี้:
MP3: ไฟล์ที่มีนามสกุล “.mp3”
WMA: ไฟล์ที่มีนามสกุล “.wma”
AAC: ไฟล์ที่มีนามสกุล “.m4a”
โปรดทราบว่า แม้ว่าชื่อไฟล์จะมีนามสกุลที่ถูกต้องก็ตาม แต่ถ้าไฟล์จริงมี
นามสกุลอื่น ระบบอาจจะส่งสัญญาณรบกวนหรืออาจทำงานผิดปกติได้
การใช้ระบบเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ท่านสามารถใช้ระบบเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ USB
ที่มีฟังก์ชันการชาร์จไฟใหม่ได้ เมื่อระบบเปิดอยู่
กด USB FUNCTION  บนรีโมทหรือกดปุ่ม FUNCTION 
บนตัวเครื่องซ้ำๆ
การชาร์จจะเริ่มขึ้นเมื่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับพอร์ต (USB)
 สถานะการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ USB
โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ USB ของท่าน
เมื่อต้องการหยุดชาร์จอุปกรณ์ USB
ถอดอุปกรณ์ USB ออก
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จอุปกรณ์ USB
 ท่านไม่สามารถชาร์จ iPod/iPhone/iPad และอุปกรณ์ USB ในเวลาเดียวกันได้
เมื่อชาร์จอุปกรณ์ USB ให้เลือกฟังก์ชันไปที่ฟังก์ชัน USB
 ท่านไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เมื่อระบบปิดอยู่ได้
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงเสริม
1 เตรียมต้นทางเสียง
เชื่อมต่อเครื่องเสียงเพิ่มเติมเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN 
บนตัวเครื่องโดยใช้สายสัญญาณเสียงแบบอนาล็อก (ไม่ได้
ให้มาด้วย)
2 ลดระดับความดังของเสียงลง
กด VOLUME  
3 เลือกฟังก์ชัน AUDIO IN
กด AUDIO IN FUNCTION  บนรีโมทหรือกด
FUNCTION  บนตัวเครื่องซ้ำๆ
ตัวแสดงฟังก์ชันจะติดสว่างเป็นสีเหลืองอำพัน
4 เริ่มเล่น
เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อ และปรับระดับเสียง
หมายเหตุ
ระบบอาจเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มี
ระดับเสียงที่ต่ำเกินไป ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ให้เหมาะสม โปรดดูที่
“การปิดระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ”
DISPLAY  ซ้ำๆ ในขณะที่ระบบปิด
อยู2)่
ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถดูข้อมูลของดิสก์ CD/MP3 หรือข้อมูลของอุปกรณ์
USB ได้ เช่น:
1)
 เมื่อโหมดการเล่นแบบสลับถูกตั้งค่าเป็น “SHUF” ระบบจะเล่นไฟล์เสียง
ทั้งหมดบนอุปกรณ์ USB แบบสลับ เมื่อโหมดการเล่นแบบสลับถูกตั้งค่า
เป็น “FLDR SHUF” ระบบจะเล่นไฟล์เสียงทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
แบบสลับ
 เมื่อปิดระบบ โหมดการเล่นแบบสลับ (“SHUF” หรือ “FLDR SHUF”)
ที่เลือกไว้จะถูกล้าง และโหมดการเล่นจะกลับไปที่โหมดการเล่นปกติ
(“FLDR”)
กด
DISPLAY  ซ้ำๆ ในขณะที่ระบบเปิดอยู่
ดิสก์ CD-DA
เวลาของการเล่นที่เหลืออยู่ของแทร็คในระหว่างการเล่น
เวลาของการเล่นทั้งหมดที่เหลืออยู่
ดิสก์ MP3/อุปกรณ์ USB
ชื่อแทร็คหรือไฟล์ (“
ชื่อศิลปิน (“
”)
”)
”)
2)
ตัวแสดง STANDBY  บนตัวเครือ่ งจะติดสว่างขึน้ เมือ่ ระบบถูกปิด
ชื่ออัลบั้ม (“
ระบบจะมีโหมดการแสดงผลดังต่อไปนี้
โหมดการแสดงผล เมื่อระบบปิดอยู1)่
โหมดประหยัด
หน้าจอปิดอยู่เพื่อประหยัดพลังงาน
พลังงาน2)
ระบบตั้งเวลาและนาฬิกายังคงทำงานอยู่
นาฬิกา3)
นาฬิกาจะปรากฏขึ้น
ตัวแสดง STANDBY  บนตัวเครือ่ งจะติดสว่างขึน้ เมือ่ ระบบถูกปิด
2)
ท่านไม่สามารถตั้งค่านาฬิกาในโหมดประหยัดพลังงานได้
3)
การแสดงผลของนาฬิกาจะเปลี่ยนไปสู่โหมดประหยัดพลังงานหลังจาก
เวลาผ่านไป 8 วินาทีโดยอัตโนมัติ
1)
หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการแสดงผล
 ตัวอักษรที่ไม่สามารถแสดงผลได้จะปรากฏเป็น “_”
 ข้อมูลเหล่านี้จะไม่แสดง:
เวลาเล่นทั้งหมดสำหรับดิสก์ MP3 และอุปกรณ์ USB
เวลาเล่นที่เหลือทั้งหมดสำหรับดิสก์ MP3 และอุปกรณ์ USB
เวลาของการเล่นที่เหลืออยู่สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC
 ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้แสดงอย่างถูกต้อง:
เวลาที่เล่นไปแล้วของไฟล์ MP3 ที่เข้ารหัสโดยใช้ VBR (อัตราบิตแบบ
แปรผัน)
ชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ที่ไม่เป็นไปตาม ISO9660 ระดับที่ 1, ระดับที่ 2 หรือ
Joliet ในรูปแบบการขยายตัว
 ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา:
เวลาเล่นทั้งหมดสำหรับดิสก์ CD-DA (ยกเว้นในกรณีที่เลือกโหมด PGM
และเครื่องเล่นหยุดเล่น)
เวลาของการเล่นที่เหลือสำหรับแทร็คของดิสก์ CD-DA
เวลาของการเล่นที่เหลือสำหรับดิสก์ CD-DA (เฉพาะเมื่อเลือกโหมดการ
เล่นปกติระหว่างการเล่น)
ข้อมูลแท็ก ID3 สำหรับไฟล์ MP3 เมื่อใช้แท็ก ID3 เวอร์ชัน 1 และ
เวอร์ชัน 2 (การแสดงข้อมูลของแท็ก ID3 เวอร์ชัน 2 จะมีลำดับความสำคัญ
สูงกว่าเมื่อมีการใช้ทั้งแท็ก ID3 เวอร์ชัน 1 และเวอร์ชัน 2 สำหรับไฟล์ MP3
เพียงไฟล์เดียว)
สูงสุดถึง 64 อักขระสำหรับแท็ก ID3 ที่อนุญาตให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
(A ถึง Z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และสัญลักษณ์ (˝ $ %’( ) * + , –. / < = > @ [ \ ]
_ ` { | } ! ? ^ ~)
การใช้งานระบบตั้งเวลา
ระบบมีฟังก์ชันตั้งเวลา 2 ชุด ถ้าท่านใช้ระบบตั้งเวลาทั้งสองชุด
ระบบตั้งเวลาหลับจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า
ระบบตั้งเวลาหลับ:
ท่านสามารถนอนหลับไปพร้อมกับเสียงเพลง ฟังก์ชันนี้จะทำงาน
แม้ไม่ได้ตั้งค่านาฬิกา
กด SHIFT ค้างไว้  และกด SLEEP  ซ้ำๆ
ในการกด SLEEP  และ SHIFT  ค้างไว้แต่ละครั้ง เวลาใน
การตั้งค่าจะลดลง 10 นาทีจากสูงสุด 90 จนถึงต่ำสุด 10 นาทีี
ในการยกเลิกระบบตั้งเวลาหลับ ให้เลือก “OFF”
ระบบตั้งเวลาการเล่น:
ท่านสามารถตั้งปลุกด้วยเสียงจาก CD, เครื่องรับ FM/AM,
iPod/iPhone/iPad หรืออุปกรณ์ USB ได้ ตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเวลานาฬิกาแล้ว
1 เตรียมต้นทางเสียง
เตรียมต้นทางเสียงแล้วกด VOLUME +/  เพื่อปรับ
ระดับเสียง
เมื่อต้องการเริ่มต้นจากแทร็ค CD, ไฟล์เสียง และสถานีวิทยุที่
ต้องการ ให้สร้างโปรแกรมของท่านเอง
2 เลือกโหมดตั้งค่าระบบตั้งเวลา
กด SHIFT  และ TIMER MENU  ค้างไว้
3 ตั้งค่าระบบตั้งเวลาการเล่น
กด /  ซ้ำๆ เพื่อเลือก “PLAY SET” แล้วกด 
4 ตั้งเวลาที่จะเริ่มการเล่น
กด /  ซ้ำๆ เพื่อตั้งชั่วโมง แล้วกด  ใช้ขั้นตอน
ข้างต้นเพื่อตั้งนาที
5 ใช้ขั้นตอนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 เพื่อตั้งเวลาที่จะหยุดการเล่น
6 เลือกต้นทางเสียง
กด /  ซ้ำๆ จนกว่าต้นทางเสียงที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
แล้วกด 
7 ปิดระบบ
กด   ระบบจะเปิดก่อนเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดย
อัตโนมัติ
ถ้าระบบเปิด ณ เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ระบบตั้งเวลาการเล่น
จะไม่เล่น ห้ามใช้งานระบบจากเวลาที่ระบบเปิดเครื่อง จนกว่า
การเล่นจะเริ่มต้น
ถ้าตั้งค่าต้นทางเสียงไว้ที่สถานี FM/AM สำหรับระบบตั้งเวลา
ระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติ 15 วินาทีก่อนเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ถ้าตั้งค่าต้นทางเสียงไว้ที่ CD/USB ระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติ
90 วินาทีก่อนเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ถ้าตั้งค่าต้นทางเสียงไว้ที่
iPod/iPhone/iPad ระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติ 30 วินาทีก่อน
เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
การตรวจสอบการตั้งค่า
1 กด SHIFT  และ TIMER MENU  ค้างไว้
2 กด /  ซ้ำๆ เพื่อเลือก “SELECT” แล้วกด
3 กด /  ซ้ำๆ เพื่อเลือก “PLAY SEL” แล้วกด


การเปลี่ยนการตั้งค่า
เริ่มจากขั้นตอนที่ 1
หมายเหตุ
 ถ้าท่านเลือกอุปกรณ์ USB ให้เป็นระบบตั้งเวลาและมีไฟล์หรือโฟลเดอร์
จำนวนมากบนอุปกรณ์นั้น อาจต้องใช้เวลาสำหรับการประมวลผลการอ่าน
ทำให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยก่อนการเล่นจะเริ่มต้นขึ้นตามที่กำหนดไว้ใน
ระบบตั้งเวลา
 ถ้าตั้งค่าต้นทางเสียงสำหรับระบบตั้งเวลาการเล่นไว้ที่สถานี FM/AM ที่
ปรับจูนจากสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การปรับจูนสถานีวิทยุสำหรับ
ระบบตั้งเวลาการเล่นจะมีค่าตามค่าที่ท่านตั้งไว้ แม้ท่านจะเปลี่ยน
สถานีวิทยุหลังจากตั้งค่าระบบตั้งเวลาการเล่น แต่การตั้งค่าสถานีวิทยุ
สำหรับระบบตั้งเวลาการเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง
 เมื่อตั้งค่าต้นทางเสียงสำหรับระบบตั้งเวลาการเล่นเป็นสถานี FM/AM ที่ท่าน
ตั้งค่าโดยใช้การปรับจูนอัตโนมัติหรือการปรับจูนด้วยตนเอง หากท่านเปลี่ยน
สถานีวิทยุหลังจากการตั้งค่าระบบตั้งเวลาการเล่น การตั้งค่าสถานีวิทยุ
สำหรับระบบตั้งเวลาการเล่นจะถูกเปลี่ยนไปด้วย
หมายเหตุสำหรับผู้ใช้ iPod/iPhone/iPad
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPad ไม่ได้กำลังเล่นอยู่เมื่อใช้ระบบ
ตั้งเวลาการเล่น
 ระบบตั้งเวลาการเล่นอาจจะไม่ถูกเปิดใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถานะของ
iPod/iPhone/iPad ที่เชื่อมต่อ
เคล็ดลับ
การตั้งค่าของระบบตั้งเวลาการเล่นจะยังคงอยู่นานเท่าที่การตั้งค่าไม่ถูก
ยกเลิกด้วยตนเอง
การแก้ปัญหา
1 ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่อย่างแน่นหนา
2 ตรวจสอบปัญหาของท่านในรายการตรวจสอบด้านล่าง
และดำเนินการแก้ไขตามที่ระบุไว้
ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อตัวแทน Sony ที่ใกล้ที่สุดของท่าน
ถ้าตัวแสดง STANDBY กะพริบ
ให้ถอดสายไฟออกทันที แล้วตรวจสอบรายการต่อไปนี้
 มีสิ่งที่ปิดกั้นรูระบายอากาศของระบบหรือไม่
 ตัวเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad  มีการลัดวงจรหรือไม่
หลังจากที่ตัวแสดง STANDBY  หยุดกะพริบแล้ว
ให้เชื่อมต่อสายไฟอีกครั้ง แล้วเปิดระบบ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่
ให้ติดต่อตัวแทน Sony ที่ใกล้ที่สุดของท่าน
ทั่วไป
ระบบไม่เปิดทำงาน
 ต่อสายไฟอย่างถูกต้องหรือไม่?
ระบบเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
 ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ระบบจะเข้าสู่โหมด
พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 30 นาที เมื่อไม่มีการ
ใช้งานหรือไม่มีสัญญาณเสียงออก โปรดดูที่ “การปิดระบบปิด
เครื่องอัตโนมัติ”
การตั้งค่านาฬิกาหรือการทำงานของระบบตั้งเวลา
การเล่นถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด
 ถ้าเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีโดยไม่มีการทำงานใดๆ
การตั้งนาฬิกาหรือการตั้งค่าระบบตั้งเวลาการเล่นจะถูกยกเลิก
โดยอัตโนมัติ เริ่มการทำงานอีกครั้งตั้งแต่ต้น
ไม่มีเสียง
 กด VOLUME +  เพื่อเพิ่มเสียง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังไม่เชื่อมต่ออยู่กับช่อง  (หูฟัง) 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่ออยู่
อย่างถูกต้อง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันถูกตั้งไว้ที่ AUDIO IN
 มีสิ่งที่ปิดกั้นรูระบายอากาศของระบบหรือไม่
 สถานีที่ระบุอาจหยุดออกอากาศชั่วคราว
เสียงฮัมหรือสัญญาณรบกวนดังมาก
 ย้ายเครื่องให้ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวน
 ต่อสายไฟของเครื่องเข้ากับเต้ารับติดผนังตัวอื่น
 ติดตั้งตัวกรองสัญญาณรบกวน (ไม่ได้ให้มาด้วย) เข้ากับสายไฟ
รีโมทไม่ทำงาน
 เอาสิ่งกีดขวางใดๆ ที่อยู่ระหว่างรีโมทกับเซ็นเซอร์ของรีโมท 
บนตัวเครื่องออก และวางตัวเครื่องให้อยู่ห่างจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์
 เล็งรีโมทไปที่เซ็นเซอร์ของระบบ 
 ย้ายรีโมทให้เข้าใกล้ระบบ
ตัวแสดง STANDBY  ยังคงติดสว่างอยู่ หลังจากที่
ถอดสายไฟออกแล้ว
 ตัวแสดง STANDBY  อาจจะไม่ปิดทันทีหลังจากที่ถอด
สายไฟ ตัวแสดงจะปิดลงเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 40 วินาที
ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
ดิสก์ CD/MP3
ระบบไม่นำดิสก์ออกและ “LOCKED” ปรากฏขึ้น
 ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือศูนย์บริการในท้องถิ่น
 ตรวจสอบว่าระบบเปิดทำงานอยู่
เสียงกระโดดหรือเล่นดิสก์ไม่ได้
 เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด แล้วใส่เข้าไปใหม่
ฐานที่มั่นคง)
ทำซ้ำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้างต้นจนกว่า “OFF” จะปรากฏขึ้นใน
ขั้นตอนที่ 3 แล้วกด 
ไม่สามารถใส่ดิสก์ได้
บนหน้าจอ
 ดิสก์ที่ยังไม่ได้ปิดแผ่น (Finalized) (ดิสก์ที่สามารถเขียนข้อมูล
เพิ่มได้)
 ย้ายตัวเครื่องไปวางให้ห่างจากความสั่นสะเทือน (เช่น วางบน
การยกเลิกระบบตั้งเวลา
ที่ได้รับอนุญาตจาก Sony ที่อยู่ใกล้ที่สุด
 ห้ามใส่ดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์จนกว่า “NO DISC” จะปรากฏขึ้น
การเล่นไม่ได้เริ่มเล่นจากแทร็คแรก
 กลับสู่การเล่นปกติโดยกด PLAY MODE  ซ้ำๆ จนกระทั่ง
ข้อความ “PGM” และ “SHUF” หายไป
การเริ่มเล่นใช้เวลานานกว่าปกติ
 ดิสก์ต่อไปนี้อาจใช้เวลาในการเริ่มเล่นนานขึ้น:
ดิสก์ที่บันทึกด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อน
ดิสก์ที่มีโฟลเดอร์จำนวนมาก
การแสดงผลผิดพลาด
ที่สูงขึ้นไปยังอุปกรณ์ USB
“READING” ปรากฏขึ้นเป็นเวลานาน หรือใช้
เวลานานก่อนจะเริ่มเล่น
 กระบวนการอ่านอาจใช้เวลานานในกรณีต่อไปนี้:
มีโฟลเดอร์หรือไฟล์จำนวนมากบนอุปกรณ์ USB
โครงสร้างของไฟล์มีความซับซ้อนมาก
หน่วยความจำมีความจุมากเกินไป
หน่วยความจำภายในมีการแยกส่วนกระจัดกระจาย
การแสดงผลผิดพลาด
 ข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB อาจได้รับความเสียหาย
ให้ดำเนินการถ่ายโอนอีกครั้ง
 รหัสอักขระที่ระบบนี้ใช้แสดงผลได้ ได้แก่:
ตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)
ตัวเลข (0 ถึง 9)
สัญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)
อักขระอื่นๆ จะปรากฏเป็น “_”
 ข้อมูลที่เก็บไว้ใน CD-DA ดิสก์ MP3 อาจได้รับความเสียหาย
อุปกรณ์ USB ไม่เป็นที่รับรู้
 รหัสอักขระที่ระบบนี้ใช้แสดงผลได้ ได้แก่:
 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่สามารถ
ให้ดำเนินการถ่ายโอนอีกครั้ง
ตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)
ตัวเลข (0 ถึง 9)
สัญลักษณ์ (< > * +, [ ] \ _)
อักขระอื่นๆ จะปรากฏเป็น “_”
iPod/iPhone/iPad
ไม่มีเสียง
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPad มีการเชื่อมต่ออย่าง
แน่นหนา
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPad กำลังเล่นเพลงอยู่
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมของ iPod/iPhone/
iPad ให้เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว ถ้ายังไม่เป็นรุ่นล่าสุด ให้ปรับปรุง
โปรแกรมระบบ iPod/iPhone/iPad ก่อนใช้งานกับระบบนี้
 ปรับระดับเสียง
 ปิดระบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง แล้วเปิดระบบ
ทำงานร่วมกันได้
 อุปกรณ์ USB ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดดูวิธีจัดการกับปัญหานี้
จากคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ USB
การเล่นไม่เริ่มขึ้น
 ปิดระบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง แล้วเปิดระบบ
 ตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่สามารถ
ทำงานร่วมกันได้
การเล่นไม่ได้เริ่มต้นจากไฟล์แรก
 ตั้งโหมดการเล่นไปที่โหมดการเล่นปกติ
 ปิดแอพพลิเคชัน iOS อื่นๆ ที่ทำงานอยู่บน iPod/iPhone/iPad
โปรดดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ
iPod/iPhone/iPad
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPad มีการเชื่อมต่ออย่าง
แน่นหนา
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมของ iPod/iPhone/
iPad ให้เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว ถ้ายังไม่เป็นรุ่นล่าสุด ให้ปรับปรุง
โปรแกรมระบบ iPod/iPhone/iPad ก่อนใช้งานกับระบบนี้
 เนื่องจากการทำงานของระบบแตกต่างจากการทำงานของ iPod/
iPhone/iPad ท่านจะไม่สามารถสั่งงาน iPod/iPhone/iPad โดย
ใช้ปุ่มบนรีโมทหรือบนตัวเครื่อง ในกรณีนี้ ให้ใช้ปุ่มควบคุมบน
iPod/iPhone/iPad
ไม่สามารถชาร์จไฟ iPod/iPhone/iPad ได้
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPade มีการเชื่อมต่ออย่าง
แน่นหนา
 ตรวจสอบว่าระบบไม่ได้อยู่ในฟังก์ชัน USB ไม่สามารถชาร์จ
iPod/iPhone/iPad ในฟังก์ชัน USB ได้
 ท่านไม่สามารถชาร์จ iPod/iPhone/iPad ได้แม้ว่าจะเชื่อมต่อ
สายเคเบิล USB ที่ให้มากับ iPod/iPhone/iPad ของท่านเข้ากับ
ตัวเชื่อมต่อ USB บนระบบแล้ว
 ถ้ากด DISPLAY  ในขณะชาร์จเมื่อระบบปิดอยู่ ระบบ
จะหยุดการชาร์จ iPod/iPhone/iPad เมื่อต้องการเริ่มชาร์จ
iPod/iPhone/iPad ใหม่อีกครั้ง ให้เชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
อีกครั้งเมื่อโหมดของหน้าจออยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
เสียงเรียกเข้าของ iPhone ไม่เปลี่ยนแปลง
 ปรับระดับเสียงเรียกเข้าบน iPhone
อุปกรณ์ USB
iPod/iPhone/iPad หรืออุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ
ไม่ได้กำลังชาร์จอยู่ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองใน
เวลาเดียวกัน
 ท่านไม่สามารถชาร์จ iPod/iPhone/iPad และอุปกรณ์ USB
ในเวลาเดียวกันได้ เลือกฟังก์ชัน USB เพื่อชาร์จอุปกรณ์ USB
ท่านกำลังใช้อปุ กรณ์ USB ทีส่ ามารถรองรับได้หรือไม่?
 ถ้าท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ไม่สามารถรองรับได้ อาจเกิด
ปัญหาต่อไปนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์
USB ที่ทำงานร่วมกันได้ที่ URL ที่แสดงอยู่ภายใต้ “การเล่นไฟล์
ของอุปกรณ์ USB”
อุปกรณ์ USB ไม่เป็นที่รับรู้
ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์จะไม่แสดงในระบบนี้
ไม่สามารถเล่นได้
เสียงมีการกระโดด
มีสัญญาณรบกวน
มีเสียงเพี้ยนออกมา
ไม่มีเสียง
 อุปกรณ์ USB ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ปิดระบบ แล้วเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ USB อีกครั้ง
มีสัญญาณรบกวน การกระโดด หรือเสียงเพี้ยน
 ท่านกำลังใช้อุปกรณ์ USB ที่ไม่สามารถรองรับได้
ตรวจสอบ
ข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ที่สามารถทำงาน
ร่วมกันได้
 ปิดระบบและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง แล้วเปิดระบบ
 ข้อมูลเพลงมีสัญญาณรบกวนหรือมีเสียงเพี้ยนอยู่ในตัวเอง
สัญญาณรบกวนอาจเข้ามาในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอน
ลบไฟล์ แล้วลองถ่ายโอนอีกครั้ง
 การเข้ารหัสไฟล์เสียงใช้อัตราบิตที่ต่ำ ส่งไฟล์เสียงที่มีอัตราบิต
ข้อความ
CAN’T PLAY: ท่านใส่ดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นบนระบบนี้ได้
COMPLETE: การทำงานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเสร็จสิ้นตามปกติ
ERROR: สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้หรือมีการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก
FULL: ท่านพยายามจะตั้งโปรแกรมมากกว่า 25 แทร็คหรือไฟล์
(ขั้นตอน)
LOCKED: ช่องใส่ดิสก์ไม่ทำงาน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ของ Sony ที่ใกล้ที่สุด
NO DEVICE: ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์ USB
ที่เชื่อมต่อถูกถอดออก
NO DISC: ไม่มีดิสก์อยู่ในเครื่องเล่น หรือโหลดดิสก์ที่ไม่สามารถ
เล่นได้
NO SUPPORT: มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ iPod/
 ไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีการสตรีมวิดีโอได้
แน่นหนา
iPod/iPhone/iPad ไม่ทำงาน
แม้ว่าเสียงบีปจะถูกตั้งค่าให้เปิด แต่ระบบไม่มีเสียงบีปเพื่อยืนยัน
การสัมผัสปุ่มในขณะที่ตัวแสดงแท่นวางกำลังกะพริบ ถึงแม้ว่า
การทำงานของแผงสัมผัสจะเปิดใช้งานแม้ในขณะที่ตัวแสดง
แท่นวางกำลังกะพริบ
 ไฟล์ AAC บางไฟล์อาจจะเล่นอย่างไม่ถูกต้อง
 ไม่รองรับอุปกรณ์ USB ที่ฟอร์แมทด้วยระบบแฟ้มอื่นที่ไม่ใช่
 ตั้งค่า “EQ” ของ iPod/iPhone/iPad ไปที่ “Off” หรือ “Flat”
หมายเหตุ
NO MEMORY: อุปกรณ์ USB ไม่มีสื่อหน่วยความจำอยู่ข้างใน
 ไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ในรูปแบบ MP3 PRO ได้
 ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ในรูปแบบ Windows Media Audio
 ลดระดับความดังของเสียงลง
ระบบได้รับการตั้งค่าจากโรงงานสำหรับเสียงบีปยืนยันการ
สัมผัสปุ่มให้มีเสียงดังเมื่อท่านกดปุ่มบนแผงสัมผัสบนตัวเครื่อง
ท่านสามารถปิดเสียงบีปได้
1 กด /  เพื่อเปิดระบบ
2 กด   และ VOLUME   บนตัวเครื่องค้างไว้
อย่างน้อย 3 วินาทีี
หากท่านต้องการเปิดเสียงบีป ให้ใช้ขั้นตอนเดียวกับขั้นตอน
ที่ 1, 2
ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้
เสียงเพี้ยน
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPod/iPhone/iPad มีการเชื่อมต่ออย่าง
การปิดเสียงบีป
Lossless และ Professional ได้
FAT16 หรือ FAT32*
 ในกรณีที่มีการใช้พาร์ติชันหลายพาร์ติชันที่มีอยู่ในอุปกรณ์ USB
ไฟล์อาจจะไม่สามารถเล่นได้
 ระบบสามารถเล่นได้ถึงโฟลเดอร์ที่มีความลึก 8 ชั้นเท่านั้น
 ไฟล์ที่มีการเข้ารหัสหรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน ฯลฯ จะ
ไม่สามารถเล่นได้
 ไฟล์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) จะ
ไม่สามารถเล่นได้โดยใช้ระบบนี้
* ระบบนี้รองรับ FAT16 และ FAT32 แต่อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่รองรับ
FAT เหล่านี้ทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ USB
แต่ละชนิด หรือติดต่อผู้ผลิต
เครื่องรับวิทยุ
มีเสียงฮัมหรือเสียงรบกวนอย่างรุนแรง หรือรับ
สัญญาณสถานีไม่ได้ (“TUNED” หรือ “STEREO”
กะพริบบนหน้าจอ)
 ต่อสายอากาศให้ถูกต้อง
 ค้นหาตำแหน่งและทิศทางที่รับสัญญาณได้ชัดเจน จากนั้น
ให้ติดตั้งสายอากาศอีกครั้ง
 เก็บสายอากาศให้ห่างจากสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับ
สัญญาณรบกวน
 ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง
ได้ยินเสียงจากสถานีวิทยุหลายสถานีในเวลาเดียวกัน
 ค้นหาตำแหน่งและทิศทางที่รับสัญญาณได้ชัดเจน จากนั้นให้
ติดตั้งสายอากาศอีกครั้ง
 รวบสายอากาศเข้าด้วยกันโดยใช้คลิปหนีบสายที่มีจำหน่ายทั่วไป
เป็นต้น แล้วปรับความยาวของสาย
รีเซ็ตการตั้งค่าระบบกลับสู่ค่าเริ่มต้นจาก
โรงงาน
ถ้าระบบยังคงทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ให้รีเซ็ตระบบไปที่การตั้งค่า
เริ่มต้นจากโรงงาน
ใช้ปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อรีเซ็ตเครื่องไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
1 ถอดและต่อสายไฟฟ้าอีกครั้ง แล้วเปิดสวิตช์เครื่อง
2 กดปุ่ม   และ /  บนตัวเครื่องค้างไว้จนกว่า
“RESET” จะปรากฏบนหน้าจอ
การตั้งค่าทั้งหมดของผู้ใช้ เช่น สถานีวิทยุที่ตั้งไว้ ระบบตั้งเวลา
และนาฬิกาจะถูกลบทิ้ง
การปิดระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
ระบบนี้มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ระบบนี้จะทำให้เครื่องเข้าสู่
โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติภายในเวลา 30 นาทีหากไม่มีการ
ใช้งานหรือไม่มีสัญญาณเสียงออก
โดยปกติแล้วระบบปิดเครื่องอัตโนมัติจะเปิดทำงาน
ใช้ปุ่มบนตัวเครื่องทำการปิดระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
กด   ค้างไว้ขณะที่เครื่องเปิดทำงานจนกว่า “AUTO.
STBY OFF” จะปรากฏขึ้น
เปิดระบบนี้อีกครั้งได้โดยทำซ้ำขั้นตอนจนกระทั่ง “AUTO.
STBY ON” จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ
 “AUTO. STBY” ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นเวลา 2 นาทีก่อนที่ระบบจะเข้าสู่
โหมดพร้อมใช้งาน
 ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติใช้งานไม่ได้กับระบบจูนเนอร์ (FM/AM) แม้จะ
เปิดใช้งานก็ตาม
 เครื่องอาจจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้:
ในขณะตรวจพบสัญญาณเสียง
ระหว่างการเล่นแทร็คเสียงหรือไฟล์
ในขณะที่ระบบตั้งเวลาหลับหรือระบบตั้งเวลาเล่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
 ระบบจะนับเวลาถอยหลังอีกครั้งจนกว่าจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานแม้ว่า
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติจะยังเปิดใช้งานอยู่ ในกรณีต่อไปนี้:
เมื่อมีการเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
เมื่อมีการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลหรือบนตัวเครื่อง
NO STEP: แทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว้ทั้งหมดถูกลบแล้ว
iPhone/iPad ที่ไม่รองรับ หรือมีการเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
ที่แบตเตอรี่หมด
NO TRACK: ไม่มีไฟล์ที่สามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ USB หรือ
ดิสก์ CD
NOT USED: ท่านได้พยายามที่จะใช้งานบางระบบภายใต้เงื่อนไข
ที่ห้ามการใช้งานระบบนั้น
OVER CURRENT: ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากพอร์ตแล้ว
ปิดระบบ จากนั้นให้เปิดระบบ
PUSH STOP: ท่านกด PLAY MODE  ระหว่างการเล่น
ในฟังก์ชัน CD หรือ USB
TIME NG: เวลาเริ่มและหยุดเล่นของระบบตั้งเวลาเล่น ถูกตั้งไว้
ที่เวลาเดียวกัน
ข้อควรระวัง
ดิสก์ที่ระบบนี้เล่นได้
 Audio CD
 CD-R/CD-RW (ข้อมูลเสียง/ไฟล์ MP3 )
ดิสก์ที่ระบบนี้เล่นไม่ได้
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW นอกเหนือจากที่บันทึกไว้ในรูปแบบ CD เพลง
หรือรูปแบบ MP3 ที่สอดคล้องกับ ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet
 CD-R/CD-RW ที่มีคุณภาพการบันทึกต่ำ, CD-R/CD‑RW
ที่มีรอยหรือสกปรก หรือ CD‑R/CD-RW ที่บันทึกด้วยอุปกรณ์
บันทึกที่ใช้ร่วมกันไม่ได้
 CD-R/CD-RW ที่ถูกปิดอย่างไม่ถูกต้อง
 ดิสก์ที่มีไฟล์อื่นนอกเหนือจากไฟล์ MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3)
 ดิสก์ที่มีรูปร่างที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น หัวใจ, สี่เหลี่ยม, ดาว)
 ดิสก์ที่มีเทปกาว, กระดาษ หรือสติกเกอร์ติดอยู่
 ดิสก์เช่าหรือใช้แล้ว ติดฉลากซึ่งรอยกาวล้นออกมานอกขอบ
ฉลาก
 ดิสก์ที่มีฉลากพิมพ์ด้วยหมึกซึ่งรู้สึกเหนียวเมื่อสัมผัส
หมายเหตุเกี่ยวกับดิสก์
 ก่อนที่จะเล่น ให้เช็ดดิสก์ด้วยผ้าสะอาดตั้งแต่กึ่งกลางไปจนถึง
ขอบ
 อย่าทำความสะอาดดิสก์ด้วยตัวทำละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์
หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีจำหน่าย หรือสเปรย์ป้องกันไฟฟ้า
สถิตที่ใช้สำหรับไวนิล LP
 อย่าให้ดิสก์ถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรือแหล่งกำเนิด
ความร้อน เช่น ท่อลมร้อน หรือวางทิ้งไว้ในรถที่จอดกลางแดด
เกี่ยวกับความปลอดภัย
 ถอดสายไฟทั้งหมด ออกจากเต้ารับติดผนัง ถ้าไม่มีการใช้งาน
เป็นเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กออกจากระบบ ให้จับที่ตัวปลั๊กเสมอ
ห้ามดึงที่ตัวสาย
 ถ้ามีของแข็งหรือของเหลวเข้าไปในระบบ ให้ถอดปลั๊กระบบ
ออก แล้วนำไปตรวจสอบโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรองก่อนที่
จะใช้งานอีกครั้ง
 การเปลี่ยนสายไฟ AC จะต้องดำเนินการโดยหน่วยบริการที่
ผ่านการรับรองเท่านั้น
การวางเครื่อง
 อย่าวางเครื่องในตำแหน่งที่เอียงหรือในสถานที่ที่ร้อน เย็น
มีฝุ่น สกปรก หรือชื้นหรือไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
หรืออาจมีการสั่นสะเทือน ถูกแสงแดดหรือแสงสว่างโดยตรง
 โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อวางระบบบนพื้นผิวที่ผ่าน
กระบวนการปรับผิวมาเป็นพิเศษ (เช่น ลงขี้ผึ้ง น้ำมัน ขัดเงา)
เพราะอาจทำให้ผิวเป็นคราบหรือเปลี่ยนสีได้
 ถ้าหากนำเครื่องจากสถานที่เย็นมายังสถานที่อุ่นในทันที
หรือวางในห้องที่ชื้นมาก ความชื้นอาจจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
บนเลนส์ในเครื่องเล่น CD และทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
ในกรณีนี้ ให้เอาดิสก์ออก และเปิดสวิตช์เครื่องทิ้งไว้ประมาณ
หนึ่งชั่วโมง จนกระทั่งความชื้นระเหยออกไป
เกี่ยวกับความร้อนสะสม
 ความร้อนที่สะสมบนตัวเครื่องระหว่างทำงานถือเป็นเรื่องปกติ
และไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจ
 อย่าสัมผัสกับตัวเครื่องหากมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ตัวเครื่องอาจจะร้อน
 อย่ากีดขวางรูระบายอากาศ
เกี่ยวกับระบบลำโพง
ระบบลำโพงนี้ไม่มีการป้องกันสนามแม่เหล็ก และภาพบน
จอทีวีที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะบิดเบี้ยวได้เนื่องจากสนามแม่เหล็ก
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ปิดทีวีแล้วรอเป็นเวลา 15 ถึง 30 นาที
แล้วจึงเปิดอีกครั้ง
การทำความสะอาดตัวเครื่อง
ทำความสะอาดระบบนี้ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ
ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือสารละลายใดๆ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน
หรือแอลกอฮอล์
ข้อมูลจำเพาะ
ส่วนเครื่องขยายเสียง
กำลังขับ (พิกัด): 16 วัตต์ + 16 วัตต์ (8 โอห์มที่ 1 kHz, 1 % THD)
กำลังขับ RMS ต่อเนื่อง (อ้างอิง): 20 วัตต์ + 20 วัตต์ (8 โอห์มที่ 1 kHz, 10 %
THD)
สัญญาณเข้า
AUDIO IN (ช่องต่อสเตอริโอเล็ก): ความไว 700 mV อิมพิแดนซ์ 47 กิโลโอห์ม
สัญญาณออก
PHONES (ช่องต่อสเตอริโอเล็ก): รับอิมพิแดนซ์ของหูฟังได้ที่ 8 โอห์มหรือ
มากกว่า
ส่วนเครื่องเล่น CD
ระบบ: คอมแพคดิสก์และระบบเสียงดิจิตอล
คุณสมบัติของเลเซอร์ไดโอด
ระยะเวลาส่องแสง: ต่อเนื่อง
กำลังแสงเลเซอร์ที่ส่งออก*: น้อยกว่า 44.6 µW
*กำลังส่งออกนี้เป็นค่าที่วัด ณ ตำแหน่ง 200 มม. จากผิวเลนส์วัตถุของ
ชุดอุปกรณ์ Optical Pick-up ด้วยช่องเปิดรับแสงขนาด 7 มม.
ความถี่ตอบสนอง: 20 Hz  20 kHz
อัตราส่วน Signal-to-noise: มากกว่า 90 dB
ขอบเขตสัญญาณ: มากกว่า 90 dB
ส่วนเครื่องรับสัญญาณ
จูนเนอร์ FM สเตอริโอ, FM/AM ซูเปอร์เฮดเทอโรไดน์
สายอากาศ: สายอากาศ FM แบบลวด
สายอากาศ AM แบบห่วง
ส่วนเครื่องรับสัญญาณ FM
ช่วงความถี่:
รุ่นที่จำหน่ายในประเทศบราซิล:
87.5 MHz  108.0 MHz (ขั้นละ 100 KHz)
รุ่นอื่นๆ:
87.5 MHz  108.0 MHz (ขั้นละ 50 KHz)
ส่วนเครื่องรับสัญญาณ AM
ช่วงความถี่:
รุ่นที่จำหน่ายในทวีปยุโรป:
531 kHz  1602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
รุ่นที่จำหน่ายในละตินอเมริกา:
531 kHz  1710 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
530 kHz  1710 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
รุ่นอื่นๆ:
531 kHz  1602 kHz (ขั้นละ 9 kHz)
530 kHz  1610 kHz (ขั้นละ 10 kHz)
ส่วน iPod/iPhone/iPad
รุ่น iPod/iPhone/iPad ที่ใช้งานได้:
iPod touch รุ่นที่ 4
iPod touch รุ่นที่ 3
iPod touch รุ่นที่ 2
iPod nano รุ่นที่ 6
iPod nano รุ่นที่ 5 (กล้องวิดีโอ)
iPod nano รุ่นที่ 4 (วิดีโอ)
iPod nano รุ่นที่ 3 (วิดีโอ)
iPod classic 160 GB (2009)

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPad2

iPad
“Made for iPod”, “Made for iPhone” และ “Made for iPad” หมายความว่า
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อเป็น
พิเศษกับ iPod, iPhone หรือ iPad ตามลำดับ และได้รับการรับรองโดยนักพัฒนา
เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการใช้งานของ Apple Apple ไม่รับผิดชอบต่อการ
ใช้งานอุปกรณ์นี้หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์นี้กับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยและมาตรฐานที่บังคับใช้ โปรดทราบว่า การใช้งานอุปกรณ์เสริมนี้
กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย
ส่วน USB
อัตราบิตที่รองรับ:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
ความถี่ในการสุ่ม:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
พอร์ต (USB): ชนิด A, กระแสไฟฟ้าสูงสุด 500 mA
ส่วนลำโพง
ลำโพงแบบฟูลเรนจ์: 65 มม., ชนิดกรวย
ตัวให้เสียงแบบ Passive: 67 มม. × 108 มม.
พิกัดอิมพิแดนซ์: 8 โอห์ม
ทั่วไป
ข้อกำหนดด้านกำลังไฟ:
อะแดปเตอร์ AC
อินพุต: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
เอาต์พุต: DC 19.5 V 3.9A
การสิ้นเปลืองพลังงาน: 32 วัตต์
ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก):
ประมาณ 449 มม. × 212 มม. × 137 (95) มม. (รวม ส่วนที่ยื่นออกมา)
ขนาด: ประมาณ 2.8 กก.
จำนวนของตัวเครื่องหลัก: 1 ชิ้น
อุปกรณ์ที่ให้มาด้วย: รีโมท (1), อะแดปเตอร์ AC (1), สายไฟ (1), สายอากาศ FM
แบบลวด/AM แบบห่วง (1), ฐานรองสำหรับป้องกัน (2), ก้อนแบตเตอรี่ R6
(ขนาด AA) (2)
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: 0.5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement