Sony HT-CT180 User manual

Sony HT-CT180 User manual
Sound Bar
คูม่ อื การใช้งาน
HT-CT180
ค�ำเตือน
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด เช่น ตูห้ นังสือ
หรือตูต้ ดิ ตัง้ กับที่
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้ ห้ามน�ำ
หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ม่าน เป็ นต้น มาปิดช่อง
ระบายอากาศของอุปกรณ์
ห้ามให้อุปกรณ์สมั ผัสกับแหล่งก�ำเนิดเปลวไฟ
(ตัวอย่างเช่น เทียนทีต่ ดิ ไฟ)
เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด
ห้ามให้อุปกรณ์สมั ผัสกับหยดหรือละอองน�้ำ และ
ห้ามวางวัตถุใดๆ ทีบ่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้
บนอุปกรณ์
หากตัวเครือ่ งยังคงเสียบอยูกบั เต้าเสียบ AC แสดง
ว่าเครือ่ งยังไม่ถกู ตัดออกจากการเชือ่ มต่อกับแหล่ง
ไฟหลัก ถึงแม้วา่ จะปิดเครือ่ งไปแล้วก็ตาม
เนื่องจากปลักไฟหลั
๊
กใช้เพือ่ ตัดการเชือ่ มต่อกับ
แหล่งไฟหลัก ดังนัน้ ควรเสียบปลักตั
๊ วเครือ่ งเข้า
กับเต้าเสียบ AC ทีเ่ สียบได้งา่ ย หากสังเกตเห็นว่า
เครือ่ งมีความผิดปกติ ให้ถอดปลักไฟหลั
๊
กออกจาก
เต้าเสียบไฟ AC โดยทันที
ห้ามให้แบตเตอรีห่ รืออุปกรณ์ทม่ี แี บตเตอรีบ่ รรจุ
อยูส่ มั ผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด
และไฟ
ใช้งานภายในอาคารเท่านัน้
ส�ำหรับ Bar Speaker
ป้ายชือ่ ติดตัง้ อยูท่ ด่ี า้ นล่าง
2TH
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ระบบนี้ประกอบด้วย Dolby* Digital Surround
System
*
ผลิตภายใต้สทิ ธิบตั รจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็ น
เครือ่ งหมายการค้าของ Dolby Laboratories
เครือ่ งหมายค�ำว่า BLUETOOTH® และโลโก้ต่างๆ
เป็ นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth
SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รบั อนุญาตให้
น�ำเครือ่ งหมายดังกล่าวมาใช้ได้
เครือ่ งหมาย N เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือ
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum,
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอืน่ ๆ
Android™ เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Google
Inc.
“ClearAudio+” เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ Sony
Corporation
เครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้าอืน่ ๆ เป็ น
ของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าและชือ่ ทางการค้า
ดังกล่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการ
ใช้งานเล่มนี้
•คำ� แนะน�ำในคูม
่ อื การใช้งานเล่มนี้ได้อธิบายถึง
การควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ท่านยังสามารถ
ใช้การควบคุมทีต่ วั เครือ่ งหลักได้หากมีชอ่ื
เดียวกันหรือชือ่ คล้ายกันกับบนรีโมทคอนโทรล
•ภาพบางภาพถูกน�ำเสนอเป็ นภาพวาดส�ำหรับ
แสดงแนวคิด และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
3TH
สารบัญ
การเชื่อมต่อ  คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งาน (เอกสารอีกชุดหนึ่ง)
ข้อมูลเกีย่ วกับคูม่ อื การใช้งานเล่มนี้ . .........3
การเปิดฟัง
เปิดฟงั เสียงจากทีว,ี กล่องเคเบิล้ /
ดาวเทียม ฯลฯ....................................5
เปิดฟงั เพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH.....5
การปรับเสียง
เพลิดเพลินไปกับเอฟเฟคต์เสียง ...............6
ฟังก์ชั่น BLUETOOTH
เปิดฟงั เพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH.....7
เปิดหรือปิดฟงั ก์ชนั ่ BLUETOOTH ...........9
การตัง้ ค่าโหมดพร้อมใช้งาน
BLUETOOTH ..................................9
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
เปิดใช้งานฟงั ก์ชนั ่
เชือ่ มต่ออย่างปลอดภัย .....................9
ฟงั ก์ชนพร้
ั ่ อมใช้งานอัตโนมัติ ...................9
การติดตัง้ Bar Speaker บนผนัง . ...........10
4TH
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อควรระวัง ...........................................11
การแก้ไขปญั หา......................................12
ค�ำอธิบายของชิน้ ส่วนและการควบคุม......16
รูปแบบเสียงทีส่ นับสนุน..........................19
ข้อมูลจ�ำเพาะ..........................................19
เกีย่ วกับการสือ่ สารด้วย BLUETOOTH....21
การเปิดฟัง
ดูหวั ข้อ “ฟงั ก์ชนั ่ BLUETOOTH” (หน้า 7)
การเปิดฟัง
เปิดฟังเสียงจากทีวี, กล่อง
เคเบิ้ล/ดาวเทียม ฯลฯ
เปิดฟังเพลงจากอุปกรณ์
BLUETOOTH
กดปุ่มสัญญาณเข้าของช่องต่อที่ทา่ นเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ต้องการเปิดฟัง
ไฟแสดงของอุปกรณ์ทเ่ี ลือกสว่างขึน้
ปุ่ม OPTICAL
ทีวที เ่ี ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ OPTICAL
ปุ่ม ANALOG
อุปกรณ์อนาล็อกทีเ่ ชือ่ มต่อกับช่องเสียบ ANALOG
ปุ่ม (BLUETOOTH)
อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีร่ องรับ A2DP
เคล็ดลับ
•หากท่านกด INPUT บน Bar Speaker อุปกรณ์จะ
เปลีย่ นไปตามวงจรดังต่อไปนี้
OPTICAL  ANALOG  BLUETOOTH
5TH
การปรับเสียง
เพลิดเพลินไปกับ
เอฟเฟคต์เสียง
ในการตัง้ ค่าเอฟเฟ็ คเสียง ให้กดปุม่ เอฟเฟ็ คเสียง
ปุม่ ใดปุม่ หนึ่งบนรีโมทคอนโทรล
การเลือกขอบเขตเสียง
กด SURROUND ซ�้ำๆ ระหว่างเล่น
เอฟเฟ็ คเสียงรอบทิศทางเปลีย่ นไปตามวงจรดังต่อไปนี้
CLEARAUDIO+  เปิด SURROUND  ปิด
SURROUND
CLEARAUDIO+
การตัง้ ค่าเสียงทีเ่ หมาะสมจะถูกเลือกส�ำหรับแหล่งเสียง
โดยอัตโนมัติ ไฟแสดง CLEARAUDIO+ สว่างขึน้
เปิด SURROUND
เล่นเสียงพร้อมด้วยเอฟเฟ็ คเสียงรอบทิศทาง ไฟแสดง
SURROUND สว่างขึน้
ปิด SURROUND
แหล่งสัญญาณเข้าถูกมิกซ์ดาวน์เป็ น 2 ช่อง ไฟแสดง
CLEARAUDIO + และ SURROUND ดับลง
การตั้งค่าโหมดกลางคืน
เล่นเสียงโดยเน้นทีเ่ อฟเฟคต์เสียงและความคมชัด
ของเสียงบทสนทนา
กด NIGHT
ไฟแสดง ANALOG กะพริบสองครัง้ วิธปี ิดการ
ใช้งานโหมดกลางคืน ให้กด NIGHT อีกครัง้ ไฟ
แสดง OPTICAL กะพริบสองครัง้
6TH
การตั้งค่าโหมดเสียงพูด
โหมดเสียงพูดช่วยท�ำให้บทสนทนาชัดเจนขึน้
กด VOICE
ไฟแสดง ANALOG กะพริบสองครัง้ วิธปี ิดการ
ใช้งานโหมดเสียงพูด ให้กด VOICE อีกครัง้ ไฟ
แสดง OPTICAL กะพริบสองครัง้
การเลือกเสียงถ่ายทอดสัญญาณ
แบบมัลติเพล็กซ์ (Dual Mono)
สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงทีถ่ ่ายทอดสัญญาณ
แบบมัลติเพล็กซ์ได้เมือ่ ระบบได้รบั สัญญาณ
ถ่ายทอดแบบมัลติเพล็กซ์ดอลบีดจิ ติ อล
กด AUDIO ซ�้ำๆ
ช่องสัญญาณเปลีย่ นไปตามวงจรดังต่อไปนี้
ช่องหลัก  ช่องรอง  ช่องหลัก/ช่องรอง
ช่องหลัก
ส่งสัญญาณออกเฉพาะช่องหลักเท่านัน้ ไฟแสดง
OPTICAL กะพริบสองครัง้
ช่องรอง
ส่งสัญญาณออกเฉพาะช่องรองเท่านัน้ ไฟแสดง
ANALOG กะพริบสองครัง้
ช่องหลัก/ช่องรอง
เสียงหลักส่งสัญญาณออกมาทางล�ำโพงด้านซ้ายและ
เสียงรองส่งสัญญาณออกมาทางล�ำโพงด้านขวา ไฟ
แสดง OPTICAL และ ANALOG กะพริบสองครัง้
การตั้งค่า Dolby DRC (Dynamic
Range Control)
มีประโยชน์สำ� หรับเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์
ด้วยเสียงเบา DRC มีผลกับแหล่งเสียง
Dolby Digital
กด AUDIO ค้างไว้เป็นเวลา 5 นาที จากนั้น
กด VOICE เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
Dolby DRC
เปิดฟังเพลงจากอุปกรณ์
BLUETOOTH
การจับคู่ระบบกับอุปกรณ์
BLUETOOTH
การจับคู่ คือกระบวนการทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับสร้างการ
เชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วย
กัน เพือ่ สือ่ สารข้อมูลแบบไร้สาย โดยต้องเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์เข้ากับระบบก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นใช้งานระบบ
เมือ่ จับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เรียบร้อยแล้ว ไม่
จ�ำเป็ นต้องท�ำการจับคู่อกี ครัง้
1
2
3
กด PAIRING บน Bar Speaker
ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน้�ำเงิน) กะพริบ
อย่างรวดเร็วระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH
เปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH บนอุปกรณ์
BLUETOOTH ค้นหาอุปกรณ์แล้วเลือก
“HT-CT180”
หากจ�ำเป็ นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน “0000”
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิน) สว่างขึ้น
ติดตัง้ การเชือ่ มต่อแล้ว
หมายเหตุ
•สามารถจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ถงึ 8
ชิน้ หากมีการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ล�ำดับ
ที่ 9 อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อล่าสุดจะถูกแทนทีด่ ว้ ย
อุปกรณ์อนั ใหม่
7TH
การปรับเสียง/ฟังก์ชั่น BLUETOOTH
เปิด
บีบอัดเสียงตามข้อมูลทีอ่ ยู่ภายในเนื้อหา ไฟแสดง
ANALOG กะพริบสองครัง้
ปิด
เสียงไม่ถกู บีบอัด ไฟแสดง OPTICAL กะพริบสองครัง้
ฟังก์ชั่น BLUETOOTH
เปิดฟังเพลงจากอุปกรณ์ที่
ลงทะเบียนแล้ว
1
2
กด
3
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิน) สว่างขึ้น
4
3
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดง
BLUETOOTH (สีน�้ำเงิน) สว่างขึ้น
ติดตัง้ การเชือ่ มต่อแล้ว
เลือก “HT-CT180” บนอุปกรณ์
BLUETOOTH
เริ่มเล่นด้วยอุปกรณ์ BLUETOOTH
เพียงแค่น�ำอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีท่ ำ� งานได้กบั
NFC มาไว้ใกล้กบั เครือ่ งหมาย N บนระบบ ระบบ
และอุปกรณ์ BLUETOOTH จะจับคู่และเชือ่ มต่อ
BLUETOOTH กันเองโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ที่ท�ำงานร่วมกันได้
สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และเครือ่ งเล่นเพลงทีม่ ี
ฟงั ก์ชนั ่ NFC ในระบบ
(OS: Android 2.3.3 หรือล่าสุด, ยกเว้น
Android 3.x)
ดาวน์โหลด, ติดตั้ง แล้วเริ่มใช้
แอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”
ข้อสังเกต
•ในบางประเทศ/ภูมภ
ิ าคอาจไม่มแี อพพลิเคชันนี
่ ้
•ขัน้ ตอนนี้อาจไม่มค
ี วามจ�ำเป็ น ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
อุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน
8TH
แตะเครื่องหมาย N ของ Bar Speaker กับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ด้วยฟังก์ชั่นการ
สัมผัสเพียงครั้งเดียว (NFC)
1
2
ข้อสังเกต
•สามารถเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ได้เพียงชิน้ เดียวในแต่ละ
ครัง้
•อาจต้องท�ำการตัง้ ค่าฟงั ก์ชน
ั ่ NFC ไว้ก่อน ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์ของท่าน ดูรายละเอียดจากค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน
เคล็ดลับ
•หากการจับคู่และการเชือ
่ มต่อ BLUETOOTH ล้มเหลว
ให้ทำ� ตามดังต่อไปนี้
– เริม
่ “NFC Easy Connect” ใหม่ แล้วขยับอุปกรณ์
BLUETOOTH ผ่านเครือ่ งหมาย N ช้าๆ
– ถ้ามีกรอบของอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีซ
่ อ้ื มาใส่
ภายหลัง ให้ถอดกรอบของอุปกรณ์ออก
เปิดหรือปิดฟังก์ชั่น
BLUETOOTH
กด SURROUND ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
จากนั้นกด CLEARAUDIO+ เป็นเวลา 5 วินาที
เปิด: ไฟแสดง ANALOG กะพริบสองครัง้
ปิด: ไฟแสดง OPTICAL กะพริบสองครัง้
หมายเหตุ
•หากเปลีย่ นการตัง้ ค่าไปเป็ นปิ ด ฟงั ก์ชน
ั ่ BLUETOOTH
จะถูกปิดใช้งาน
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
เปิดใช้งานฟังก์ชั่น
เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
ท่านสามารถก�ำหนดการเชือ่ มต่อไร้สายทีเ่ ชือ่ ม
Bar Speaker เข้ากับล�ำโพงเสียงทุม้ ได้โดยใช้ฟงั ก์ชนั ่
การเชือ่ มต่ออย่างปลอดภัย ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้จะช่วยป้องกันการ
รบกวนหากใช้อุปกรณ์ไร้สายหลายอย่างหรือมีการใช้
อุปกรณ์ไร้สายในบริเวณใกล้เคียง
การตั้งค่าโหมดพร้อม
ใช้งาน BLUETOOTH
เมือ่ ระบบมีขอ้ มูลการจับคู่แล้ว ระบบจะอยู่ในโหมด
พร้อมใช้งาน BLUETOOTH แม้ในขณะทีป่ ิดเครือ่ ง
กด STANDBY ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที
เปิด: ไฟแสดง ANALOG กะพริบสองครัง้
ปิด: ไฟแสดง OPTICAL กะพริบสองครัง้
หมายเหตุ
•ในโหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH การสิน
้ เปลือง
พลังงานขณะพร้อมใช้งานจะเพิม่ ขึน้
2
กด LINK ที่อยู่ด้านหลังของล�ำโพงเสียง
ทุ้ม
ท่านจะได้ยนิ เสียงเตือนออกมาจากล�ำโพง
เสียงทุม้
กด PAIRING บน Bar Speaker ค้างไว้
เป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นกด VOL – เป็น
เวลา 5 วินาที
ไฟแสดง OPTICAL และ ANALOG กะพริบ
สลับกัน
เมือ่ Bar Speaker เชือ่ มต่อกับล�ำโพงเสียงทุม้
เรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ
หากเกิดความผิดพลาด ไฟแสดงจะสว่าง
เป็ นเวลา 5 วินาที ให้ลองท�ำตามขัน้ ตอน
ข้างต้นอีกครัง้
ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน
อัตโนมัติ
ระบบเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้
ใช้งานระบบเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 นาทีและระบบ
ไม่ได้รบั สัญญาณเข้าใดๆ
9TH
ฟังก์ชั่น BLUETOOTH/ฟังก์ชั่นอื่นๆ
1
การติดตั้ง Bar Speaker
บนผนัง
2
ขันสกรูเข้ากับพุก 2 ตัวบนผนัง
สกรูจะต้องมีสว่ นยืน่ ออกมาประมาณ 8 มม.
ถึง 9 มม.
560 มม.
ท่านสามารถติดตัง้ Bar Speaker บนผนังได้
ข้อสังเกต
•เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ประเภทของผนังและความแข็งแรง ผนังทีเ่ ป็ นปูน
พลาสเตอร์จะมีความเปราะบางเป็ นพิเศษ ให้ตดิ ตัง้
สกรูเข้ากับพุกสองตัวให้แน่นบริเวณคานของผนัง
ติดตัง้ Bar Speaker ในแนวนอน โดยแขวนกับสกรูท่ี
ติดอยู่กบั พุกในบริเวณผนังทีเ่ รียบต่อเนื่อง
•ส�ำหรับการติดตัง้ ขอแนะน�ำให้วา่ จ้างตัวแทนจ�ำหน่ าย
ของ Sony หรือผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการรับรอง และให้
ความส�ำคัญเป็ นพิเศษกับเรือ่ งความปลอดภัยระหว่าง
การติดตัง้
•Sony ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่ออุบต
ั เิ หตุหรือ
ความเสียหายจากการติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสม ความไม่
แข็งแรงของผนังหรือการติดตัง้ ด้วยสกรูทไ่ี ม่เหมาะสม
หรือภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
1
เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ที่มีขนาด
เหมาะกับรูที่ดา้ นหลังของ Bar Speaker
4 มม.
มากกว่า 30 มม.
4.6 มม.
9 มม.
รูทด่ี า้ นหลังของ Bar Speaker
10TH
8 มม. ถึง
9 มม.
3
แขวน Bar Speaker ลงบนสกรู
จัดวางให้รทู ด่ี า้ นหลังของ Bar Speaker ตรง
กับสกรู จากนัน้ แขวน Bar Speaker ลงบน
สกรูสองตัว
•อย่าวางระบบไว้ใกล้กบ
ั แหล่งความร้อนหรือในบริเวณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อควรระวัง
ความปลอดภัย
•หากมีของแข็งหรือของเหลวตกลงไปในระบบ
ให้ถอดปลักของระบบออก
๊
แล้วให้ชา่ งช�ำนาญการ
มาตรวจสอบก่อนจะใช้งานต่อไปอีกครัง้
•อย่าขึน
้ ไปอยู่บน Bar Speaker และล�ำโพงเสียงทุม้
เพราะท่านอาจตกลงมาท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจ
ท�ำให้ระบบเกิดความเสียหายได้
แหล่งจ่ายไฟ
ทีใ่ ช้ตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟของท้องถิน่
แรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้มแี สดงอยู่บนป้ายทีด่ า้ นล่างของ
Bar Speaker
•หากไม่ได้ใช้ระบบเป็ นเวลานาน ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ถอดปลักของระบบออกเต้
๊
าเสียบ การถอด
ปลักสายไฟ
๊
AC ให้จบั ตัวปลัก๊ ห้ามจับทีส่ ายไฟ
•ขาข้างหนึ่งของปลักไฟมี
๊
ขนาดกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง
โดยเหตุผลด้านความปลอดภัย ท�ำให้ปลักสามารถ
๊
เสียบเข้ากับเต้าเสียบ ได้ในทิศทางเดียวเท่านัน้ หาก
ไม่สามารถเสียบปลักเข้
๊ าไปในเต้าเสียบจนสุด โปรด
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่าย
•สายไฟ AC ต้องเปลีย
่ นโดยร้านบริการทีช่ ำ� นาญการ
เท่านัน้
การสะสมความร้อน
ถึงแม้วา่ ระบบจะร้อนขึน้ ระหว่างการท�ำงาน แต่อาการ
ดังกล่าวถือว่าปกติ
หากเปิดเครือ่ งเสียงดังติดต่อกันเป็ นเวลานาน อุณหภูม ิ
ของระบบทีบ่ ริเวณด้านหลังและด้านล่างจะสูงขึน้ อย่าง
มาก เพือ่ หลีกเลีย่ งแผลไฟไหม้ ห้ามสัมผัสตัวระบบ
การใช้งาน
ก่อนเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อน่ื ต้องแน่ใจว่าได้ปิดระบบ
และถอดปลักออกเรี
๊
ยบร้อยแล้ว
หากตรวจพบว่าจอทีวีที่อยู่ใกล้เคียงเกิด
ความผิดปกติในการแสดงสี
อาจพบความผิดปกติในการแสดงสีได้บนทีวบี างชนิด
•หากพบความผิดปกติในการแสดงสี...
ให้ปิดทีวที นั ที แล้วจึงเปิดทีวอี กี ครัง้ หลังจากผ่านไป
15 ถึง 30 นาที
•หากยังคงพบความผิดปกติในการแสดงสี...
วางระบบให้หา่ งจากทีวมี ากกว่าเดิม
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดระบบด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ห้ามใช้แผ่น
ขัด ผงขัด หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์
หรือเบนซิน
หากมีขอ้ สงสัยหรือค�ำถามเกีย่ วกับระบบ โปรดปรึกษา
ตัวแทนจ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน
การวางต�ำแหน่ง
•วางระบบไว้ในบริเวณทีส
่ ามารถระบายอากาศได้ดเี พือ่
ป้องกันไม่ให้มคี วามร้อนสะสมภายในและช่วยยืดอายุ
การใช้งานของระบบ
11TH
ข้อมูลเพิ่มเติม
•ก่อนใช้งานระบบ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าแรงดันไฟฟ้า
ทีม่ แี สงแดดส่องถึงโดยตรง บริเวณทีม่ ฝี นุ่ มากเกินไป
หรือบริเวณทีม่ กี ารสันสะเทื
่
อนจากเครือ่ งจักร
•อย่าวางสิง่ ของบริเวณด้านหลังของ Bar Speaker และ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ทีอ่ าจกีดขวางช่องระบายอากาศและ
ท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาดได้
•หากใช้งานระบบร่วมกับทีว ี เครือ
่ งเล่นวิดโี อ หรือ
เครือ่ งเล่นเทป อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนและเกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ ในกรณีน้ีให้วางระบบ
ให้หา่ งจากทีวี เครือ่ งเล่นวิดโี อ หรือเครือ่ งเล่นเทป
•ระมัดระวังเมือ
่ วางระบบหรือล�ำโพงบนพืน้ ทีต่ อ้ งดูแล
เป็ นพิเศษ (ลงแว็กซ์, ลงน�้ำมัน, ขัดเงา ฯลฯ) เนื่องจาก
อาจท�ำให้พน้ื ดังกล่าวเกิดคราบหรือสีตกได้
•ระมัดระวังเพือ
่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บทีอ่ าจเกิดได้จาก
ส่วนมุมของ Bar Speaker และล�ำโพงเสียงทุม้
การแก้ไขปัญหา
หากมี ญหาดังต่อไปนี้ขณะใช้งานระบบ ให้ใช้
ค�ำแนะน�ำในการแก้ไข ญหานี้แก้ไขก่อนทีจ่ ะส่ง
ซ่อม หากยังเกิด ญหาอยู่ ควรปรึกษาตัวแทน
จ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน
เมือ่ ต้องการส่งซ่อม โปรดน�ำอุปกรณ์ไปทัง้ Bar
Speaker และล�ำโพงเสียงทุม้ แม้จะดูเหมือนว่ามี
อุปกรณ์เพียงชิน้ เดียวทีม่ ปี ญั หา
โดยทั่วไป
เปิดไม่ตดิ
‚ ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ AC แน่ นหรือไม่
ระบบท�ำงานไม่เป็ นปกติ
‚ ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้าเสียบ แล้วจึง
เสียบสายไฟใหม่เมือ่ ผ่านไปสักระยะหนึ่ง
เสียง
ไม่มเี สียงทีวสี ง่ สัญญาณออกมาจากระบบ
่ สัญญาณเข้าของช่องต่อทีท่ า่ นเชือ่ มต่อ
‚ กดปุม
กับทีวี (หน้า 5)
‚ ตรวจสอบสัญญาณเสียงออกของทีว ี ดูวธิ ก
ี าร
ตัง้ ค่าทีวจี ากค�ำแนะน�ำในการใช้งานของทีวี
‚ เพิม
่ ระดับเสียงบนทีวหี รือยกเลิกการปิดเสียง
‚ หากไม่มเี สียงส่งสัญญาณออกมาจากช่อง
เสียบสายภาพดิจติ อลขาออกหรือทีวไี ม่ม ี
ช่องเสียบสายภาพดิจติ อลขาออก ให้เชือ่ มต่อ
กล่องเคเบิล้ หรือกล่องดาวเทียมโดยตรงกับ
ช่องเสียบ OPTICAL ของระบบ
เสียงส่งสัญญาณออกมาจากทัง้ ระบบและทีวี
‚ ปิ ดเสียงของทีว ี
12TH
เสียงของทีวจี ากระบบล่าช้ากว่าภาพ
‚ เมือ
่ รับชมภาพยนตร์ ท่านอาจได้ยนิ เสียงล่า
ช้ากว่าภาพเล็กน้อย
ไม่มเี สียงหรือได้ยนิ เสียงของอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับ
Bar Speaker ทีม่ รี ะดับเบามากจาก Bar Speaker
่  (ระดับเสียง) + บนรีโมทคอนโทรล
‚ กดปุม
และตรวจสอบระดับเสียง (หน้า 16)
่  (ปิดเสียง) หรือ  (ระดับเสียง)
‚ กดปุม
+ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ ยกเลิก งก์ชนปิ
ั่ ด
เสียง (หน้า 16)
‚ ตรวจให้แน่ ใจว่าได้เลือกแหล่งสัญญาณเข้า
อย่างถูกต้อง ท่านอาจทดลองแหล่งสัญญาณ
เข้าอืน่ ๆ ได้โดยกดปุม่ สัญญาณเข้าทีแ่ ตกต่าง
ออกไปบนรีโมทคอนโทรล (หน้า 5)
‚ ตรวจสอบว่าสายไฟและสายสัญญาณของ
ระบบและอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อเสียบเข้าด้วย
กันจนแน่น
ไม่มเี สียงหรือได้ยนิ เสียงทีม่ รี ะดับเบามากจาก
ล�ำโพงเสียงทุม้
่ SW (ระดับของล�ำโพงเสียงทุม้ )
‚ กดปุม
+ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เพิม่ ระดับของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ (หน้า 16)
‚ ตรวจให้แน่ ใจว่าไฟแสดงการเปิ ด/พร้อม
ใช้งานของล�ำโพงเสียงทุม้ สว่างเป็ นสีเขียว
หากไม่เป็ นเช่นนัน้ โปรดดูรายละเอียดใน
“ไม่มเี สียงจากล�ำโพงเสียงทุม้ ” ใน “เสียงไร้
สายจากล�ำโพงเสียงทุม้ ” (หน้า 14)
‚ ล�ำโพงเสียงทุม
้ ท�ำหน้าทีส่ ร้างเสียงทุม้
ในกรณีทแ่ี หล่งสัญญาณเข้ามีสว่ นประกอบ
ทีเ่ ป็ นเสียงทุม้ น้อย (ตัวอย่างเช่น รายการ
ทีว)ี อาจท�ำให้ไม่คอ่ ยได้ยนิ เสียงออกมาจาก
ล�ำโพงเสียงทุม้
‚ เมือ
่ ท่านเล่นเนื้อหาทีเ่ ข้ากันได้กบั เทคโนโลยี
การปกป้องลิขสิทธิ ์ (HDCP) จะไม่มเี สียงออก
มาจากล�ำโพงเสียงทุม้
ไม่สามารถใช้เอฟเฟคต์รอบทิศทาง
‚ การประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจท�ำงาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่า
สัญญาณเข้าและขอบเขตเสียง เอฟเฟคต์รอบ
ทิศทางอาจมีผลไม่มาก ขึน้ อยูก่ บั โปรแกรม
หรือแผ่นดิสก์
‚ ในการเล่นเสียงหลากหลายช่องสัญญาณ
ให้ตรวจสอบการตัง้ ค่าสัญญาณเสียง
ดิจติ อลออกบนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับระบบ
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานที่
ให้มากับอุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
สถานะของระบบ
ไฟแสดง
BLUETOOTH
(สีน�้ำเงิน)
ระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH กะพริบอย่าง
รวดเร็ว
ระบบก�ำลังพยายามเชือ่ มต่อกับ กะพริบ
อุปกรณ์ BLUETOOTH
ระบบเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
ติดสว่าง
BLUETOOTH แล้ว
ระบบอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ไม่ตดิ สว่าง
BLUETOOTH (เมือ่ ระบบปิด)
‚ ตรวจให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ BLUETOOTH
ทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อเปิดอยู่และเปิดใช้งาน
งก์ชนั ่ BLUETOOTH
‚ เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH
เข้ามาอยู่ใกล้กนั
‚ จับคู่ระบบนี้กบ
ั อุปกรณ์ BLUETOOTH
อีกครัง้ อาจจ�ำเป็ นต้องยกเลิกการจับคู่กบั
ระบบโดยใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ก่อน
ใช้งาน (หน้า 9)
ไม่สามารถท�ำการจับคู่ได้
‚ เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH
เข้ามาอยู่ใกล้กนั
‚ ตรวจให้แน่ ใจว่าระบบนี้ไม่ได้รบ
ั การ
แทรกแซงจากอุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์
ไร้สาย 2.4 GHz อืน่ หรือเตาไมโครเวฟ หาก
มีอุปกรณ์ทป่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอยู่
บริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยอุปกรณ์ดงั กล่าวออก
ห่างจากระบบ
ไม่มเี สียงส่งสัญญาณออกจากอุปกรณ์
BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่อ
‚ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH
(สีน้�ำเงิน) สว่างขึน้ (หน้า 16)
‚ เลือ
่ นระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH
เข้ามาอยู่ใกล้กนั
‚ หากมีอุปกรณ์ทป
่ี ล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น อุปกรณ์ LAN ไร้สาย, อุปกรณ์
BLUETOOTH อืน่ ๆ หรือเตาไมโครเวฟอยู่
บริเวณใกล้เคียง ให้ยา้ ยอุปกรณ์ดงั กล่าวออก
ห่างจากระบบ
‚ ย้ายสิง่ กีดขวางระหว่างระบบกับอุปกรณ์
BLUETOOTH ออกไป หรือย้ายระบบนี้ออก
ห่างจากสิง่ กีดขวาง
‚ จัดวางอุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อใหม่
‚ ลองเปลีย
่ นความถีไ่ ร้สายของเราเตอร์ Wi-Fi,
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นแถบคลืน่
5 GHz
‚ เพิม
่ ระดับเสียงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
ทีเ่ ชือ่ มต่อ
เสียงไม่ตรงกับภาพ
‚ เมือ
่ รับชมภาพยนตร์ ท่านอาจได้ยนิ เสียงล่า
ช้ากว่าภาพเล็กน้อย
13TH
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเชือ่ มต่อ BLUETOOTH ไม่สมบูรณ์
‚ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไฟแสดง BLUETOOTH
(สีน้�ำเงิน) สว่างขึน้ (หน้า 16)
‚ หากฟงั ก์ชน
ั ่ BLUETOOTH ถูกปิด ให้เปิด
เสียงไร้สายจากล�ำโพงเสียงทุ้ม
ไม่มเี สียงจากล�ำโพงเสียงทุม้
‚ ตรวจสอบว่าได้เชือ
่ มต่อสายไฟ AC ของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ถูกต้องหรือไม่ (อ้างอิงจาก
คูม่ อื เริม่ ต้นใช้งานทีใ่ ห้มาด้วย)
‚ ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานไม่สว่าง
–ตรวจสอบว่าได้เชือ่ มต่อสายไฟ AC ของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ถูกต้องหรือไม่
่ / (เปิด/พร้อมใช้งาน) ของล�ำโพง
–กดปุม
เสียงทุม้ เพือ่ เปิดเครือ่ ง
‚ ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบช้าๆ
เป็ นสีเขียวหรือสว่างเป็ นสีแดง
–ย้ายล�ำโพงเสียงทุม
้ ไปให้อยู่ใกล้
Bar Speaker จนกว่าไฟแสดงการเปิด/พร้อม
ใช้งานจะสว่างเป็ นสีเขียว
–ท�ำตามขัน้ ตอนในหัวข้อ “เปิ ดใช้งานฟงั ก์ชน
ั่
เชือ่ มต่ออย่างปลอดภัย” (หน้า 9)
‚ ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบอย่าง
เร็วเป็ นสีเขียว
–ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ าย Sony ใกล้บา้ นท่าน
‚ ไฟแสดงการเปิ ด/พร้อมใช้งานกะพริบเป็ น
สีแดง
่ / (เปิด/พร้อมใช้งาน) ของล�ำโพง
–กดปุม
เสียงทุม้ เพือ่ ปิดเครือ่ ง แล้วตรวจสอบว่ามีสงิ่
ใดกีดขวางช่องระบายอากาศของล�ำโพงเสียง
ทุม้ หรือไม่
‚ ล�ำโพงเสียงทุม
้ ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับ
เล่นเสียงทุม้ เมือ่ แหล่งสัญญาณเข้าไม่ได้ม ี
ส่วนประกอบเป็ นเสียงทุม้ มากนัก เช่นใน
กรณีของรายการทีวี อาจท�ำให้ไม่คอ่ ยได้ยนิ
เสียงทุม้
่ SW (ระดับของล�ำโพงเสียงทุม้ )
‚ กดปุม
+ บนรีโมทคอนโทรลเพือ่ เพิม่ ระดับของ
ล�ำโพงเสียงทุม้ (หน้า 18)
14TH
เสียงมีการกระโดดหรือมีการรบกวน
‚ หากมีอุปกรณ์ใกล้เคียงทีส
่ ามารถสร้าง
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าออกมาและอยู่นะหว่าง
ใช้งาน อย่างเช่น ระบบ LAN ไร้สายหรือ
เตาอบไฟฟ้า ให้วางระบบออกห่างจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าว
‚ หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่าง Bar Speaker กับ
ล�ำโพงเสียงทุม้ ให้เลือ่ นต�ำแหน่งหรือย้าย
ออกไป
‚ วาง Bar Speaker ให้อยู่ใกล้กบ
ั ล�ำโพงเสียง
ทุม้ ให้มากทีส่ ดุ
‚ เปลีย
่ นความถีข่ องระบบ LAN ไร้สายของ
เราท์เตอร์ Wi-Fi หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยู่
ใกล้เคียงให้เป็ นย่าน 5 GHz
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
‚ เล็งรีโมทคอนโทรลไปทีบ
่ ริเวณกึง่ กลางของ
แผงด้านหน้า (เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล)
ของระบบ (หน้า 16)
‚ ย้ายสิง่ กีดขวางทีอ่ ยู่ระหว่างรีโมทคอนโทรล
กับระบบออกไป
‚ เปลีย
่ นแบตเตอรีท่ งั ้ สองก้อนของรีโมท
คอนโทรลใหม่ หากแบตเตอรีใ่ กล้หมด
่ ทีถ่ กู ต้องบนรีโมท
‚ ตรวจให้แน่ ใจว่าได้กดปุม
คอนโทรล (หน้า 18)
อื่นๆ
เซ็นเซอร์ของทีวที ำ� งานไม่ถกู ต้อง
‚ Bar Speaker อาจปิ ดกัน้ การท�ำงานของ
เซ็นเซอร์บางตัว (อย่างเช่น เซ็นเซอร์ความ
สว่าง) และตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ของทีวี หรือ “ตัวส่งสัญญาณส�ำหรับแว่น 3D
(ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด)” ของทีวแี บบ
3D ทีร่ องรับระบบแว่น 3D หรือการสือ่ สาร
แบบไร้สาย ให้เลือ่ น Bar Speaker ออก
ห่างจากทีวแี ต่ให้อยู่ภายในช่วงทีอ่ ุปกรณ์
ทัง้ หมดสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่าง
ถูกต้อง ส�ำหรับต�ำแหน่งของเซ็นเซอร์และตัว
รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ดูรายละเอียด
จากคูม่ อื การใช้งานทีใ่ ห้มาพร้อมกับทีว ี
ตั้งค่าใหม่
หากระบบยังคงท�ำงานไม่ถกู ต้อง ให้ตงั ้ ค่าระบบ
ใหม่ดงั นี้:
1
2
ขณะที่กดปุ่ม / (เปิด/พร้อมใช้งาน) บน
ระบบค้างไว้ ให้กดปุ่ม INPUT และ VOL –
ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาที
ไฟแสดงทัง้ 5 จุดของ Bar Speaker กะพริบ
3 ครัง้ และการตัง้ ค่าทัง้ หมดเปลีย่ นกลับไป
เป็ นค่าเริม่ ต้น
ปลดสายไฟ AC
ข้อมูลเพิ่มเติม
15TH
ค�ำอธิบายของชิ้นส่วนและการควบคุม
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จากหน้าทีร่ ะบุไว้ในวงเล็บ
Bar Speaker
แผงด้านบน, ด้านหน้าและด้านข้าง
 ไฟแสดง OPTICAL (หน้า 5)
 ไฟแสดง SURROUND (หน้า 6)
 ไฟแสดง BLUETOOTH (สีน�้ำเงิน)
 เครื่องหมาย N (หน้า 8)
 ไฟแสดง ANALOG (หน้า 5)
สถานะ BLUETOOTH
–ระหว่างการจับคู่ BLUETOOTH: กะพริบ
อย่างรวดเร็ว
–ก�ำลังพยายามท�ำการเชือ
่ มต่อ
BLUETOOTH: กะพริบ
–ติดตัง้ การเชือ
่ มต่อ BLUETOOTH แล้ว:
ติดสว่าง
–โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH (เมือ
่ ปิด
ระบบ): ไม่ตดิ สว่าง
เคล็ดลับ
•เมือ
่ ฟงั ก์ชนั ่ BLUETOOTH ถูกปิดการใช้งาน
(หน้า 9) ไฟแสดง BLUETOOTH จะเปลีย่ นเป็ นสี
เหลือง
16TH
 ไฟแสดง CLEARAUDIO+ (หน้า 6)
เมือ่ ใช้งานฟงั ก์ชนั ่ NFC ให้แตะอุปกรณ์ท่ี
สนับสนุน NFC เข้ากับเครือ่ งหมายนี้
 เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล
 ปุ่ม / (เปิด/พร้อมใช้งาน)
เปิดระบบหรือตัง้ ค่าให้อยู่ในโหมดพร้อม
ใช้งาน
 ปุ่ม INPUT (หน้า 5)
 ปุ่ม PAIRING (หน้า 7, 9)
 ปุ่ม VOL (ระดับเสียง) +/–
แผงด้านหลัง
 ช่องเสียบ ANALOG
 ช่องเสียบ OPTICAL
 สายไฟ AC
ข้อมูลเพิ่มเติม
ล�ำโพงเสียงทุ้ม
 ไฟแสดงการเปิด/พร้อมใช้งาน
 ปุ่ม / (เปิด/พร้อมใช้งาน)
 ปุ่ม LINK (หน้า 9)
 สายไฟ AC
17TH
รีโมทคอนโทรล
 ปุ่ม  (ระดับเสียง) +*/–
ปรับเสียง
 ปุ่ม SW  (ระดับเสียงล�ำโพงเสียงทุ้ม)
+/–

ปรับระดับของเสียงทุม้
ปุ่ม  (ปิดเสียง)
ปิดเสียงชัวคราว
่
 ปุ่ม CLEARAUDIO +
เลือกการตัง้ ค่าเสียงทีเ่ หมาะสมส�ำหรับแหล่ง
เสียงโดยอัตโนมัติ
 ปุ่ม SURROUND (หน้า 6)
 ปุ่ม VOICE (หน้า 6)
 ปุ่ม AUDIO* (หน้า 6)
 ปุ่ม NIGHT (หน้า 6)
่ AUDIO และ  + มีจดั สัมผัส ใช้จดุ สัมผัสเพือ่
* ปุม
อ้างอิงเมือ่ ใช้งาน
การควบคุมทีวีที่เชื่อมต่อด้วย
ท่านสามารถควบคุมทีวี Sony ทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่กบั
ระบบด้วยปุม่ ต่อไปนี้
 ปุ่ม TV / (เปิด/พร้อมใช้งาน)
เปิดหรือปิดทีวี
 ปุ่ม TV INPUT
เลือกสัญญาณเข้า
 ปุ่ม TV  (ปิดเสียง)
ปิดเสียงชัวคราว
่
 ปุ่ม TV / (เปิด/พร้อมใช้งาน)
 ปุ่ม / (เปิด/พร้อมใช้งาน)
 ปุ่ม TV INPUT
 ปุ่ม TV  (ปิดเสียง)
 ปุ่ม
(BLUETOOTH) (หน้า 5)
 ปุ่ม STANDBY (หน้า 9)
 ปุ่ม ANALOG (หน้า 5)
 ปุ่ม OPTICAL (หน้า 5)
18TH
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบเสียงทีร่ ะบบรองรับได้แก่
•Dolby Digital
•Linear PCM 2ch 48 kHz หรือน้อยกว่า
ข้อมูลจ�ำเพาะ
Bar Speaker (SA-CT180)
ส่วนของเครื่องขยายเสียง
POWER OUTPUT (ประเมิน)
หน้าซ้าย + หน้าขวา:
13 วัตต์ + 13 วัตต์ (ที่ 4 โอห์ม, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (ค่าอ้างอิง)
ล�ำโพงหน้าซ้าย/หน้าขวา:
25 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่ 4 โอห์ม,
1 กิโลเฮิรตซ์)
ส่วนของ BLUETOOTH
ระบบการสือ่ สาร
ข้อก�ำหนด BLUETOOTH เวอร์ชนั ่ 4.0
สัญญาณออก
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH Power Class 2
พิกดั การสือ่ สารสูงสุด
ภายในระยะประมาณ 10 ม.1)
จ�ำนวนอุปกรณ์สงู สุดทีส่ ามารถลงทะเบียน
8 อุปกรณ์
แถบคลืน่ ความถี่
แถบคลืน่ 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
วิธมี อดูเลชัน่
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
โปรไฟล์ BLUETOOTH ทีร่ องรับ2)
A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขัน้ สูง:
Advanced Audio Distribution Profile)
โคเด็คทีร่ องรับ3)
SBC4)
พิกดั การส่งผ่าน (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (ความถีแ่ บบสุม่ 44.1 kHz)
1)
พิกดั จริงจะแตกต่างกันทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ
เช่น สิง่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ สนามแม่เหล็กรอบ
เตาไมโครเวฟ ไฟฟ้าสถิต โทรศัพท์แบบไร้สาย ความ
ไวในการรับ ระบบการท�ำงาน และโปรแกรมของ
ซอฟต์แวร์ ฯลฯ
2)
โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH จะแสดงถึง
จุดประสงค์ของการสือ่ สาร BLUETOOTH ระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ
19TH
ข้อมูลเพิ่มเติม
สัญญาณเข้า
OPTICAL
ANALOG
3)
4)
โคเด็ค: การบีบอัดสัญญาณเสียงและรูปแบบการแปลง
โคเด็คช่วงความถีย่ อ่ ย
ล�ำโพง
ส่วนของล�ำโพงหน้าซ้าย/หน้าขวา
ระบบล�ำโพง
ระบบล�ำโพง 2 ทาง แบบอะคูสติกซัสเพนชัน่
ล�ำโพง
เครือ่ งขยายเสียงตัวเล็ก: ขนาด 14 มม. - 25 มม.
ชนิดบาลานซ์โดม
ล�ำโพงเสียงทุม้ : ขนาด 40 มม. × 120 มม. ชนิด
โคน
โดยทั่วไป
ก�ำลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การสิน้ เปลืองพลังงาน
เปิด: 17 วัตต์
โหมดพร้อมใช้งาน: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า
โหมด BLUETOOTH พร้อมใช้งาน: 3 วัตต์ หรือ
น้อยกว่า
ขนาด (โดยประมาณ) (ก/ส/ล)
901 มม. × 52 มม. × 84 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
2 กก.
ล�ำโพงเสียงทุ้ม (SA-WCT180)
POWER OUTPUT (ค่าอ้างอิง)
50 วัตต์ (ต่อช่องสัญญาณที่ 4 โอห์ม, 100 Hz)
ระบบล�ำโพง
ระบบล�ำโพงเสียงทุม้ , เบสรีเฟล็กซ์
ล�ำโพง
130 มม. ชนิดกรวย
ก�ำลังไฟฟ้าทีต่ อ้ งการ
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
การสิน้ เปลืองพลังงาน
เปิด: 13 วัตต์
โหมดพร้อมใช้งาน: 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า
ขนาด (โดยประมาณ) (ก/ส/ล)
170 มม. × 342 มม. × 325 มม.
น�้ำหนัก (โดยประมาณ)
5.5 กก.
20TH
ตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย
แถบคลืน่ ความถี่
แถบคลืน่ 2.4 GHz (2.404 GHz - 2.476 GHz)
วิธมี อดูเลชัน่
GFSK
การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบ
เกี่ยวกับการสื่อสารด้วย
BLUETOOTH
•ควรใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะห่าง
งก์ชนความปลอดภั
ั่
ยทีต่ รง
ตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH เพือ่ ให้
มันใจว่
่ ามีการเชือ่ มต่อทีป่ ลอดภัยในระหว่าง
การสือ่ สารกันโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่
เพียงพอ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เนื้อหาทีต่ งั ้ ค่าไว้และ
จจัยอืน่ ๆ ดังนัน้ ควรระมัดระวังเมือ่ ท�ำการ
สือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH
•Sony ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึน้ หรือการสูญเสียอันเกิดจากการรัวไหล
่
ของข้อมูลในระหว่างการสือ่ สารด้วยการใช้
เทคโนโลยี BLUETOOTH
•ไม่สามารถรับประกันได้วา่ การสือ
่ สารด้วย
เทคโนโลยี BLUETOOTH โดยใช้อุปกรณ์
BLUETOOTH ทัง้ หมดจะมีโปรไฟล์เหมือนกับ
ระบบนี้
•อุปกรณ์ BLUETOOTH ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับระบบนี้
ต้องตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH
ทีก่ ำ� หนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้อง
ได้รบั การรับรองว่าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะนัน้
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ อุปกรณ์นนั ้ ๆ จะตรงตาม
ข้อมูลจ�ำเพาะของ BLUETOOTH แต่กอ็ าจมี
บางกรณีทค่ี ณ
ุ ลักษณะหรือข้อมูลจ�ำเพาะของ
อุปกรณ์ BLUETOOTH จะท�ำให้ทำ� การเชือ่ มต่อ
ไม่ได้ หรืออาจมีผลให้มวี ธิ กี ารควบคุม มีการ
แสดงผล หรือมีการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันได้
•สัญญาณรบกวนอาจเกิดขึน
้ ได้ หรือเสียง
อาจสะดุด ทัง้ นี้อาจขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์
BLUETOOTH ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบนี้ สภาวะ
แวดล้อมในการสือ่ สาร หรือสภาวะแวดล้อม
หากมีขอ้ สงสัยหรือค�ำถามเกีย่ วกับระบบ โปรด
ปรึกษาตัวแทนจ�ำหน่ายของ Sony ใกล้บา้ นท่าน
21TH
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประมาณ 10 เมตร (ระยะทีไ่ ม่มสี งิ่ กีดขวาง)
ขอบเขตในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพอาจน้อย
กว่านัน้ ตามสภาวะดังต่อไปนี้
–เมือ
่ มีบุคคล วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ผนัง หรือ
สิง่ กีดขวางอืน่ ๆ อยู่ระหว่างอุปกรณ์
ทีท่ ำ� การเชือ่ มต่อ BLUETOOTH นัน้
–บริเวณทีต
่ ดิ ตัง้ LAN ไร้สาย
–รอบเตาไมโครเวฟทีก
่ ำ� ลังใช้งานอยู่
–บริเวณทีม
่ คี ลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าอืน่ ๆ
•อุปกรณ์ BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย
(IEEE802.11b/g) ทีใ่ ช้แถบคลืน่ ความถีเ่ ดียวกัน
(2.4 GHz) เมือ่ ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ใกล้
กับอุปกรณ์ทม่ี ี LAN ไร้สาย อาจมีสญ
ั ญาณ
แทรกสอดทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึน้
ลักษณะดังกล่าวมีผลให้มอี ตั ราการถ่ายโอน
ข้อมูลต�่ำลง มีสญ
ั ญาณรบกวน หรือไม่สามารถ
เชือ่ มต่อได้ หากลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ ให้
แก้ไขดังต่อไปนี้:
–ใช้งานระบบนี้โดยให้หา่ งจากอุปกรณ์ LAN
ไร้สายประมาณ 10 เมตร
–ปิ ดแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ LAN ไร้สายเมือ
่
ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ภายในระยะ 10
เมตร
–ติดตัง้ ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้
ใกล้กนั ทีส่ ดุ
•การถ่ายทอดสัญญาณคลืน
่ วิทยุดว้ ยระบบนี้อาจ
แทรกแซงการท�ำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์
อืน่ ๆ เนื่องจากการแทรกแซงดังกล่าวอาจมีผล
ท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ดังนัน้ ควรปิด
ระบบและอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกครัง้ ใน
สถานทีด่ งั ต่อไปนี้:
–ในโรงพยาบาล บนรถไฟ บนเครือ
่ งบิน ใน
สถานีเติมน�้ำมัน และสถานทีซ่ ง่ึ มีก๊าซไวไฟ
–ใกล้กบ
ั ประตูอตั โนมัตหิ รือสัญญาณเตือนไฟ
ไหม้
•ระบบนี้รองรับ
©2015 Sony Corporation
Printed in China
4-559-027-11(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement