Sony | XR-M500R | Sony XR-M500R Installation Guide

Installation
Instalace
Kurma
Instalacja
Установка
3-047-784-31 (2)
Troubleshooting Guide
The following check will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.
Before going through the check list below, refer to the connection and operating procedures.
Precautions
Bezpečnostní upozornění
Środki ostrożności
Tedbirler
Меры предосторожности
•If you mount other Sony equipment
with this unit, it is better to mount this
unit in the lower position.
•There must be a distance of at least
15 cm between the cassettes slot of the
unit and shift lever to insert cassette
easily. Choose the installation location
carefully so the unit does not interfere
with gear shifting and other driving
operations.
•Jestliže společně s tímto přístrojem
instalujete jiný přístroj Sony, je
výhodnější zabudovat tento přístroj
vespod.
•Mezi otvorem pro kazety na tomto
přístroji a řadící pákou musí být
nejméně 15 cm volného prostoru, aby
bylo možné snadno vyměňovat kazety.
Místo pro instalci zvolte uváženě, aby
přístroj nepřekážel při řazení ani při
jiných úkonech během řízení auta.
•Montując również inny sprzęt Sony,
montaż tego zestawu radzimy
przeprowadzić w niższej pozycji.
•Pozostawić przynajmniej około 15 cm
wolnej przestrzeni pomiędzy szczeliną
na kasety a drążkiem biegów,
zapewniając swobodną obsługę
sprzętu. Ze względu na
bezpieczeństwo, miejsce na montaż
sprzętu należy tak wybrać, aby
kierowca miał pełną swobodę ruchów
przy zmianie biegów i innych ważnych
operacjach kierowania pojazdem.
•Część otwartego panela przedniego
zwiesza się poza powierzchnię
sprzętu. Proszę to uwzględnić przy
monatżu aby nic nie przeszkadzało
całkowitemu otwarciu panelu (np.
popielniczka).
•Miejsce na zamontowanie sprzętu
należy wybrać po dokładnym namyśle,
tak aby instalacja nie przeszkadzała
kierowcy przy prowadzeniu pojazdu.
•Unikać montażu sprzętu w miejscach
gdzie byłby narażony na działanie
wysokich temperatur w wyniku silnego
nasłonecznienia lub wydmuchu
gorącego powietrza z otworów
ogrzewczych, w miejscach narażonych
na kurz, brud lub nadmierne wstrząsy.
•Dla bezpiecznego i stabilnego
montażu, korzystać wyłącznie z
załączonych przyrządów
montażowych.
• Bu ünite ile başka Sony cihazları
monte ediyorsanız, üniteyi alt bölüme
monte etmek daha iyi olur.
• Kaset aralığı ile ünite ve vites kolu
arasında kaseti kolayca
yerleştirebilmek için en azından 15 cm
aralık olması gereklidir. Kurma
mekanını dikkatlice seçiniz ki ünite
vitesin değiştirilmesini ve diğer sürüş
işlemlerini engellemesin.
• Ön panel açık ise, ünitenin bir parçası
üniteden aşağı doğru açılır. Üniteyi
kurarken ön panelin bu parçasının açık
pozisyonda engellenmeyeceğine
(örneğin kül tablasının yanında) emin
olunuz.
• Ünitenin kurma mekanını normal sürüş
işlemlerine engel olmaması için
dikkatle seçiniz.
• Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya
ısıtıcı borusu yakını gibi yüksek ısıya
veya toz, kir aşırı vibrasyona veya
yüksek sıcaklığa maruz kalacak
yerlerde monte etmeyiniz.
• Kurma işleminin emniyetli ve güvenli
olabilmesi için yalnız ünite ile verilen
montaj aletini kullanınız.
• Если Вы устанавливаете эту
магнитолу вместе с другой
аппаратурой Sony одну на другую,
магнитолу лучше поместить внизу.
• Расстояние между щелью
кассетоприемника магнитолы и
рычагом переключения передач
автомобиля должно составлять не
менее 15 сантиметров, чтобы можно
было легко вставлять кассету.
Место для установки магнитолы
выбирайте тщательно, с тем чтобы
она не мешала переключению
передач и выполнению иных
операций по управлению
автомобилем.
• Когда передняя панель открыта,
часть ее выступает книзу от
приемника. При установке
приемника обращайте внимание на
то, чтобы этой части передней
панели в ее открытом положении не
создавалось помех (например, от
пепельницы).
• Место для установки магнитолы
выбирайте тщательно, чтобы она не
мешала нормальному управлению
автомобилем.
• Не устанавливайте магнитолу там,
где она будет подвержена
воздействию пыли, грязи,
чрезмерной вибрации или высоких
температур, например в местах,
попадающих под прямые солнечные
лучи или находящихся вблизи
вентиляционных решеток
обогревателей.
• В целях обеспечения надежной и
безопасной установки используйте
лишь входящие в комплект
монтажные детали.
• When the front panel is open, a portion of
it will extend down from the unit. When
you install the unit, make sure that this
portion of the front panel is not
obstructed in its open position (by the
ashtray, for example).
•Při otevření se část předního panelu
vysune pod přístroj. Při instalaci přístroje
dávejte pozor, aby této části předního
panelu nic nebránilo v otevření (např.
popelník).
•Choose the installation location
carefully so that the unit will not
interfere with normal driving
operations.
•Avoid installing the unit in areas
subject to dust, dirt, excessive
vibration, or high temperatures, such
as in direct sunlight or near heater
ducts.
•Use only the supplied mounting
hardware for a safe and secure
installation.
•Místo pro instalaci vyberte tak, aby
přístroj nepřekážel při běžných
činnostech při řízení auta.
•Neinstalujte přístroj na místa, kde by
byl vystaven vysokým teplotám, jako
např. přímému slunečnímu záření nebo
teplému vzduchu z topení, nebo kde
by byl vystaven nadměrné prašnosti,
vlhkosti nebo přílišným vibracím.
•Pro bezpečnou a jistou instalaci
používejte výhradně nářadí, které je
součástí příslušenství.
Mounting angle adjustment
Úhel montáže
Adjust the mounting angle to less than 20°.
Úhel montáže by neměl přesahovat 20˚.
Montaj açı ayarı
Montaj açısını 20°C’nin altına ayarlayınız.
Regulacja montażowego kąta
nachylenia
Kąt nachylenia powinien wynosić
poniżej 20˚.
Extended portion of the front panel.
Vysunutá část předního panelu.
Zwieszająca się część panelu.
Ön panelin açılan parçası
Выступающая часть передней панели.
Установите магнитолу под углом не
более 20°.
8.5 mm
15 cm
Допустимый угол установки
Problem
Cause
• Memorized stations and correct time are erased.
• The fuse has blown.
• Makes noise when the ignition key is the ON, ACC and
OFF positions.
Leads are not matched correctly with the car’s
accessory power connector.
• No power is being supplied to the unit.
• The power is continuously supplied to the unit.
The car doesn’t have an ACC position.
The power aerial does not extend.
The power aerial does not have a relay box.
FM/MW/LW
Cassette
Car Stereo
Případné poruchy a jejich odstranění
Následující přehled vám pomůže odstranit většinu závad, se kterými se případně při obsluze vašeho přístroje
setkáte. Než si přečtete následující přehled, seznamte se s instrukcemi pro napojení a obsluhu.
Problém
Důvod
• Stanice, uložené do paměti a správný čas jsou smazány.
• Pojistka praskla.
• Při otáčení klíčku od zapalování do všech tří poloh poloha “ON”,“OFF” a “ACC” se ozývají šumy.
Kabely nedpovídají přesně konektoru pro zapojení
přívodu proudu.
• Do přístroje není přiváděn žádný proud.
• Přístroj je neustále pod proudem.
Auto nemá mezipolohu pro klíček od zapalování poloha “ACC”.
Elektrická anténa nefunguje.
Elektrická anténa nemá relé.
Installation/Connections
Instalace/Zapojení
Instalacja/Podłączenia
Kurma/Bağlantılar
Установка/Подсоединение
Usuwanie usterek
Niżej podana lista kontrolna służy jako pomoc w usuwaniu większości ewentualnych usterek, które mogą
wystąpić podczas eksploatacji sprzętu. Przed skorzystaniem z listy kontrolnej, zaleca się sprawdzenie instrukcji
operacyjnych sprzętu.
Usterka
Przyczyna
• Zakodowane w pamięci stacje nadawcze i godziny zostały Nieprawidłowo dopasowane przewody do
wymazane.
samochodowego, pomocniczego łącza zasilania.
• Przepalił się bezpiecznik.
• Występowanie szumów gdy kluczyk stacyjki znajduje się
w pozycjach ON, ACC i OFF.
• Do sprzętu nie dochodzi zasilanie.
• Stałe zasilanie sprzętu.
Stacyjka pojazdu bez pozycji ACC.
Automatyczna antena nie wysuwa się.
Brak skrzynki przekaźnikowej przy sterowaniu
automatyczą anteną.
XR-M500R
15.5 mm
Sony Corporation © 2000 Printed in Korea
Problem arama kılavuzu
Installation in the
dashboard
Instalace do přístrojové
desky
1
2
Instalacja na desce
rozdzielczej
Kontrol panelini kurma
3
4
Установка магнитолы в
приборной доске
Dashboard
Přístrojová deska
Deska rozdzielcza
Kontrol paneli
Приборная доска
Fire wall
Protipožární deska
Ścianka
przeciwpożarowa
Koruma muhafazası
Огнеупорная
перегородка
1
Bend these claws outward
for a tight fit, if necessary.
Je-li to nezbytné, ohněte tyto jazýčky
směrem ven.
Jeżeli konieczne, zacisnąć kleszcze
mocujące na zewnętrz.
Gerektiği takdirde bu tırnakları dışarı
doğru eğebilirsiniz.
При необходимости отогните эти
зажимные зубчики для обеспечения
более плотной фиксации.
1
Note
To prevent malfunction, install only with
the supplied screws 5.
Poznámka
Abyste předešli závadám, používejte k
instalaci jen přiložené šrouby 5.
Aşağıdaki kontrol listesi, ünitenizde karşılaşacağınız çoğu problemin çözümünde size yardımcı olacaktır.
Aşağıdaki kontrol listesine bakmadan önce bağlantı ve işlev yöntemlerini gözden geçiriniz.
Problem
Sebep
• Hafızadaki istasyonlar ve doğru zaman silinmiş.
• Sigorta atmış.
• Konkakt anahtarı ON, ACC ve OFF pozisyonlarında
olduğunda rahatsız edici sesler çıkarıyor.
Kablolar otomobilin ek güç konektörüne doğru
şekilde bağlanmamış.
• Üniteye doğru şekilde güç verilmiyor.
• Üniteye sürekli olarak güç veriliyor.
Otomobilin bir ACC pozisyonu yok.
Güç anteni çıkmıyor.
Güç anteninin bir yayın kutusu yok.
5
5
7
4
Руководство по устранению неполадок
2
Следующий перечень поможет Вам при устранении большинства проблем, которые могут встретиься
Вам при эксплуатации Вашей магнитолы. Прежде чем просмотреть нижеприводимый перечнь
неполадок, ознакомьтесь с порядком подсоединения и эксплуатации.
7
7
With the UP marking up
Oznaczeniem UP ku górze
Označením UP nahoru
UP işareti yukarıda olacak şekilde
Meткой UP ввepx
5
3
Not
Bir işlev bozukluğunu önlemek için yalnız ünite
beraberindeki vidaları 5 kullanınız.
Uwaga
Ze względu na możliwość uszkodzenia
sprzętu, do montażu użyć wyłącznie
dostarczonych z osprzętem śrub 5.
Примечание
Для пpeдотвpaщeния нeиcпpaвной paботы
ycтaновкa должнa выполнятьcя только c
иcпользовaниeм пpилaгaeмыx винтов 5.
Проблема
Причина
• Занесенные в память станции и точное время стерты.
• Перегорел плавкий предохранитель.
• Появляется шум, когда ключ зажигания находится в
положениях ON, ACC и OFF.
Концы проводов подсоединены неправильно к
вспомогательному автомобильному разъему
питания.
• На магнитолу не подается питание.
• Питание поступает на магнитолу непрерывно.
Замок зажигания в автомобиле не имеет
положения ACC.
Электроприводная антенна не выдвигается.
На электроприводной антенне нет релейного
блока.
Parts list
Seznam součástí
Spis elementów montażowych
Yedek parça listesi
Перечень деталей
The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
Čísla v seznamu odpovídají číslům v návodu.
Numery podane w spisie odpowiadają numerom używanym w instrukcjach.
Listedeki sayılar açıklamalardaki sayılara göre ayarlanmıştır.
Нижеприводимые цифры соответствуют цифрам, упоминаемым далее в данной
инструкции.
1
2
3
4
5
6
×2
8
7
9
×2
Connection Diagram
Schéma zapojení
Equipment used in illustrations
(not supplied)
Vybavení použité pro ilustrace
(není součástí příslušenství)
Front speaker
Přední reproduktor
Przedni głośnik
Ön hoparlör
Передний громкоговоритель
For connecting two or more changers,
the source selector XA-C30 (optional) is
necessary.
A
Bağlantı şeması
Schemat Podłączeń
Örneklerde kullanılan alet
(beraberinde değil)
Wyposażenie wykorzystane w
celach ilustracyjnych
(nie załączone)
Rear speaker
Zadní reproduktor
Tylny głośnik
Arka hoparlör
Задний громкоговоритель
Pro zapojení dvou nebo více měničů je
zapořebí selektor zdroje XA-C30 (možno
dokoupit).
İki veya daha fazla değiştirici bağlamak için
kaynak selektörü XA-C30 (tercihe bağlı)
gereklidir.
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
* not supplied
není součástí příslušenství
nie załączone
beraberinde değil
не прилагается
C
BUS CONTROL IN
BUS
AUDIO IN
AUDIO
OUT FRONT
AUDIO OUT REAR
Digital equalizer pre-amplifier
Digitální předzesilovač s
ekvalizérem
Digitalny przedwzmacniacz
korektora
Dijital ekolayzer
preamplifikatörü
Предварительный усилитель
цифрового эквалайзера
Reset button
Ayar düğmesi
When the installation and connections are
complete, be sure to press the reset button with a
ballpoint pen, etc.
Kurma ve bağlantılar bittiğinde, ayar düğmesine
tükenmez bir kalem v.b. ile bastığınıza emin
olunuz.
Tlačítko na vynulování
Кнопка переустановки
Jakmile je dokončená instalace a zapojení,
nezapomeňte stisknout tlačítko na vynulování
kuličkovým perem apod.
По окончании установки и всех подсоединений
не забудьте нажать кончиком шариковой
ручки или иным аналогичным предметом
кнопку переустановки.
Przycisk zerowania
Po zakończeniu montażu i wykonaniu podłączeń,
proszę pamiętać o naciśnięciu przycisku
zerowania sprzętu, używając do tego celu np.
długopisu lub podobnego przedmiotu.
XDP-210EQ*, XDP-4000X*
Source selector*
Přepinač zdroje*
źródła*
Kaynak selektörü*
Селектор источника*
BUS
CONTROL IN
AUDIO OUT
REAR
* not supplied
není součástí příslušenství
nie załączone
beraberinde değil
не прилагается
Note
Be sure to connect the earth cord before connecting
the amplifier.
Not
Toprak kablosunu, amplifikatörü bağlamadan önce
bağlamaya dikkat ediniz.
Poznámka
Dbejte na to, abyste napřed zapojili kabel pro
uzemnění, než zapojíte zesilovač.
Примечание
Прежде чем подключать магнитолу к усилителю,
обязательно подсоедините провод заземления.
Uwaga
Przed podłączeniem do wzmacniacza, proszę w
pierwszej kolejności podłączyć przewód uziemienia.
Jeśli na skutek przepalonego bezpiecznika nie
można w pełni otworzyć przedniego panelu, użyj
klucza oznaczonego cyfrą 9 w celu
zdemontowania urządzenia (więcej informacji na
ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi).
Uważaj, aby nie zgubić klucza.
Для подсоединения двух или более
проигрывателей компакт-дисков
необходим селектор источника XA-C30
(в комплект не входит).
DAB tuner unit
Tuner DAB
Tuner DAB
DAB radyo ünitesi
Тюнер DAB
XT-100DAB*
BUS CONTROL IN
Pokud nemůžete kvůli přepálené pojistce otevřít
čelní panel, použijte při demontáži klíč 9 (viz
příručka Návod k použití). Snažte se tento klíč
neztratit.
CD/MD changer
menič CD/MD
Zmieniacz płyt CD/MD
CD/MD değiştirici
Проигрыватель CD/MD
B
BUS AUDIO IN
Аппаратура, фигурирующая в
иллюстрациях
(не прилагается)
Power Amplifier
Zesilovač
Wzmacniacz mocy
Güç amplifikatörü
Усилитель
Do podłączenia dwóch lub więcej zmieniaczy
płyt, niezbędny jest selektor źródła XA-C30
(opcjonalny).
Use the release key 9 for dismounting the unit
when you cannot completely open the front panel
due to a blown fuse (see the Operating Instructions
manual for details). Be careful not to lose the
release key.
Схема подсоединения
* not supplied
není součástí příslušenství
nie załączone
beraberinde değil
не прилагается
When connecting a digital equalizer pre-amplifier
(XDP-210EQ, XDP-4000X)
• Use an optional exterior amplifier. The built-in
amplifier of this unit can not be used in this case.
For details, refer to the Installation/Connections
manual XDP-210EQ, XDP-4000X.
• For details about the connection, refer to the
Instllation/Connections manual XDP-210EQ, XDP4000X. (not supplied)
Dijital ekolayzer preamplifikatörünü ba¤larken
(XDP-210EQ, XDP-4000X)
• Tercihe bağlı bir harici amplifikatör kullanınız. Bu
durumda ünitenin dahili amplifikatörü
kullanılamaz. Detaylar için Kurma/Bağlantılar
kılavuzuna bakınız XDP-210EQ, XDP-4000X.
• Bağlantılarla ilgili detaylar için, Kurma/Bağlantılar
kılavuzuna bakınız XDP-210EQ, XDP-4000X.
(beraberinde değil)
Při zapojování přídavného digitálního předzesilovače
s ekvalizérem (XDP-210EQ, XDP-4000X)
• Používejte přídavný externí zesilovač. V tomto případě
nemůže být použit zesilovač zabudovaný v tomto
přístroji. Podrobnosti naleznete v návodu k instalaci/
zapojení k XDP-210EQ, XDP-4000X.
• Podrobnosti o zapojení naleznete v návodu k
instalaci/zapojení k XDP-210EQ, XDP-4000X. (není
součástí příslušenství)
При подключении предварительного
усилителя с цифровым эквалайзером
(XDP-210EQ, XDP-4000X)
• Пользуйтесь дополнительным внешним
усилителем (приобретается отдельно).
Встроенный усилитель данной магнитолы не
может быть использован в данном случае.
Более подробно см. Руководство по
установке/подсоединению XDP-210EQ,
XDP-4000X.
• Более подробно о подсоединении см.
Руководство по установке/подсоединению
XDP-210EQ, XDP-4000X. (не прилагается)
Łącząc digitalny przedwzmacniacz korektora
(XDP-210EQ, XDP-4000X)
• Proszę korzystać z opcjonalnego wzmacniacza
dodatkowego. Zintegrowany ze sprzętem wzmacniacz
nie nadaje się do tego celu. Szczegóły proszę
sprawdzić w instrukcjach Instalacji/Podłączeń
XDP-210EQ, XDP-4000X.
• Szczegóły dotyczące podłączeń, proszę sprawdzić w
instrukcjach Instalacji/Podłączeń XDP-210EQ,
XDP-4000X. (nie załączone)
On operating the this unit
On operating this unit
This unit needs a security code.
You must input the security code signal correctly.
For information on how to input the signal, refer to
the supplied yellow insert for details.
Keep this sheet for future reference.
Bu cihazın çalıştırılması hakkında
Bu cihazı çalıştırmak için bir güvenlik kodu
gereklidir.
Güvenlik kodu sinyalinin hatasız olarak sisteme
girilmesini sağlamalısınız.
Sinyalin nasıl iletileceği hakkında ayrıntılı bilgi
edinmek için, birlikte verilen sarı karta bakın.
Bu kartı ileride yeniden kullanabilmek amacıyla
saklayın.
Provoz tohoto přístroje
Tento přístroj vyžaduje bezpečnostní kód.
Signál bezpečnostního kódu zadejte pečlivě.
Další informace o zadání signálu najdete ve žlutém
vloženém letáku.
Tento list uchovejte pro pozdější použití.
Korzystanie z urządzenia
Aby można było korzystać z tego urządzenia,
wymagany jest kod zabezpieczający.
Należy prawidłowo wpisać kod zabezpieczający.
Informacje na temat sposobu wpisywania kodu
zawarte są w żółtym dodatku.
Arkusz ten należy zachować na przyszłość.
Oб экcплyaтaции этого ycтpойcтвa
Для этого ycтpойcтвa нeобxодим код
бeзопacноcти.
Heобxодимо пpaвильно ввecти cигнaл кодa
бeзопacноcти.
Для полyчeния cвeдeний о том, кaк cлeдyeт
оcyщecтвлять ввод cигнaлa, cм. пpилaгaeмый
жeлтый вклaдыш.
Хpaнитe этот вклaдыш в кaчecтвe пaмятки.
Atan bir sigorta nedeniyle ön panoyu tamamen
açamadığınız durumlarda (ayrıntılı bilgi edinmek
için Operating Instructions (Çalıştırma Yönergeleri)
el kitabına başvurun), üniteyi yerinden çıkarmak
için açma anahtarını 9 kullanın. Kullandıktan
sonra açma anahtarını kaybetmemeye dikkat edin.
Bоcпользyйтecь ключом 9 для дeмонтaжa
ycтpойcтвa, когдa нe yдaeтcя полноcтью
откpыть пepeднюю пaнeль по пpичинe
cгоpeвшeго пpeдоxpaнитeля (подpобнee cм.
Инcтpyкцию по экcплyaтaции). Поcтapaйтecь
нe потepять этот ключ.
Caution
Dikkat
Cautionary notice for handling the bracket 1.
Handle the bracket carefully to avoid injuring
your fingers.
Destekle 1 ilgili dikkat ikazı.
Parmaklarınızın yaralanmaması için desteğe
dokunurken dikkat ediniz.
Pozor
Предостережение
Bezpečnostní upozornění pro zacházení s
konzolou 1.
S konzolou zacházejte opatrně, abyste si
přitom neporanili prsty.
Относительно обращения с консолью 1
Обращайтесь с консолью осторожно, чтобы
не повредить пальцы.
Ostrzeżenie
Uwaga ostrzegawcza dotycząca wspornika 1.
Aby uniknąć obrażeń ciała, proszę przy
montażu wspornika,
podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Connections Zapojení
Podłączenia Bağlantılar Подсоединение
Cautions
Pozor
Ostrzeżenia
Dikkat
•This unit is designed for negative earth
12 V DC operation only.
•Be careful not to pinch any wires
between a screw and the body of the
car or this unit or between any moving
parts such as the seat railing, etc.
•Connect the power connecting cord 8
to the unit and speakers before
connecting it to the auxiliary power
connector.
•Run all earth wires to a common
earth point.
•Connect the yellow cord to a free car
circuit rated higher than the unit’s fuse
rating. If you connect this unit in
combination with other stereo
components, the car circuit they are
connected to must be rated higher than
the sum of the individual components’
fuse rating. If there are no car circuits
rated as high as the unit’s fuse rating,
connect the unit directly to the battery.
If no car circuits are available for
connecting this unit, connect the unit
to a car circuit rated higher than the
unit’s fuse rating in such a way that if
the unit blows its fuse, no other circuits
will be cut off.
•Tento přístroj je konstruován výhradně
pro stejnosměrný proud 12 V a
negativní uzemnění.
•Dbejte na to, abyste nepřiskřípli žádné
dráty mezi šroub a karoserii auta nebo
tento přístroj nebo pod žádné
pohyblivé části jako jsou kolejnice pod
sedadly apod.
•Zapojte přívodní kabel 8 do přístroje
a reproduktorů, než ho zapojíte do
pomocného konektoru na proud.
•Všechny dráty pro uzemnění zapojte
do společného bodu.
•Zapojte žlutý kabel na volný okruh v
autě s vyšší hodnotou proudu než
jakou má pojistka tohoto přístroje.
Jestliže zapojujete tento přístroj v
kombinaci s jinými stereofonními
přístroji, musí mít okruh v autě, na
který budou přístroje zapojené, vyšší
hodnotu než součet hodnot pojistek ve
všech zapojených přístrojích. Jestliže
není v autě žádný obvod s takovou
hodnotou, která by odpovídala
hodnotám všech pojistek, zapojte
přístroj přímo na baterii. Jestliže není v
autě žádný obvod s vyšší hodnotou
než jakou má pojistka, zapojte tento
přístroj přímo na autobaterii. Není-li v
autě k dispozici žádný volný okruh pro
zapojení autorádia, zapojte ho do
okruhu s vyšší hodnotou proudu než
jakou má pojistka tohoto přístroje tak,
aby nedošlo k přerušení jiných okruhů,
jestliže praskne pojistka v tomto
přístroji.
•Sprzęt przeznaczono wyłącznie do
zasilania prądem o ujemnym
uziemieniu i napięciu 12 V DC.
•Proszę uważać by nie przyskrzynić
przewodów sprzętu między śrubką,
pojazdem, korpusem sprzętu lub
ruchomymi elementami jak np. między
siedzeniami, itp.
•Przewód zasilania 8 należy przed
podłączeniem do pomocniczego
złącza zasilania, podłączyć w
pierwszej kolejności do sprzętu i do
głośników.
•Wszystkie przewody uziemiające
poprowadzić do wspólnego punktu
uziemienia.
•Żółty przewód podłączyć do wolnego
obwodu pojazdu o wyższej, od
podanej na bezpieczniku sprzętu,
wartości znamionowej. Łącząc sprzęt
w kombinacji z innymi komponentami
wyposażenia stereofonicznego, należy
upewnić się, że obwód samochodowy
do którego urządzenia zostaną
podłączone, posiada wyższą wartość
znamionową niż wynosi suma wartości
bezpieczników wszystkich
komponentów razem wziętych. W
braku obwodu o wyższej od
bezpiecznika sprzętu wartości
znamionowej, proszę podłączyć sprzęt
bezpośrednio do akumulatora. Jeżeli
dla sprzętu brakuje odpowiedniego
obwodu, proszę podłączyć sprzęt do
dowolnego obwodu samochodowego
o wyższej od podanej na bezpieczniku
sprzętu wartości znamionowej w taki
sposób, aby przepalenie bezpiecznika
sprzętu nie spowodowało odcięcia
pozostałych obwodów.
•Ünite yalnız negatif toprak 12 V DC
işlemi için dizayn edilmiştir.
•Herhangi bir kabloyu bir vida ile
otomobilin iskeletine veya ünitenin
veya koltuk rayları v.b. herhangi
hareketli bir parçanın arasına
sıkıştırmamaya dikkat ediniz.
•Güç bağlantı kablosunu 8 yardımcı
güç konektörüne bağlamadan önce
üniteye ve hoparlörlere bağlayınız.
•Tüm toprak kablolarını ortak bir
toprak noktaya çekiniz.
•Sarı kabloyu ünitenin sigorta
değerinden daha yüksek otomobilin
boş bir devresine bağlayınız. Bu üniteyi
başka stereo parçalarla birlikte
bağlarsanız, bağlı oldukları otomobil
devresinin tüm parçaların sigorta
değerlerinin toplamından daha yüksek
olması gereklidir. Ünitenin sigorta
değeri kadar yüksek bir otomobil
devresi yoksa üniteyi direkt aküye
bağlayınız. Bu üniteyi bağlamak için
uygun otomobil devresi yoksa, üniteyi
ünitenin sigorta değerinden daha
yüksek bir otomobil devresine öyle
bağlayınız ki, ünitenin sigortası
attığında diğer hiçbir devre kesilmesin.
Предостережение
• Данная автомагнитола предназначена
для подключения только к 12вольтному аккумулятору постоянного
тока с негативным заземлением.
• Следите за тем, чтобы не защемить
какие-либо провода между винтом и
корпусом автомобиля или магнитолы
либо между подвижными частями в
салоне автомобиля, например,
передним сиденьем и металлическими
направляющими рейками под ним.
• Подсоедините шнур питания 8
сначала к магнитоле и
громкоговорителям, а уже потом - к
контактам внешнего источника
питания.
• Подведите все провода заземления
к одной и той же точке заземления.
• Подсоедините желтый провод к
свободной электроцепи автомобиля с
большей силой тока чем та, на
которую рассчитан предохранитель
магнитолы. Если Вы подсоединяете
эту магнитолу в сочетании с другими
компонентами стереосистемы, сила
тока в электроцепи автомобиля, к
которой они подключаются, должна
быть больше суммы значений силы
тока, на которую рассчитаны
предохранители отдельных
компонентов. В случае отсутствия в
автомобиле цепи со столь же высокой
силой тока, что и та, на которую
рассчитан предохранитель магнитолы,
подсоедините магнитолу напрямую к
аккумулятору. В случае если в
автомобиле нет свободных
электроцепей для подсоединения
магнитолы, подсоедините ее к
автоэлектроцепи с силой тока выше
того значения, на которое рассчитан
предохранитель магнитолы, таким
образом, чтобы если он перегорит,
другие цепи не прервались.
Connection example
Příklad zapojení
Przykład wykonania podłączenia
Bağlantı örneği
Пример подсоединения
*1 Note for the aerial connecting
If your car aerial is an ISO
(International Organization
for Standardization) type, use
the supplied adapter 6 to
connect it.
First connect the car aerial to
the supplied adapter, then
connect it to the aerial jack of
the master unit.
2
* RCA pin cord (not supplied)
*1 Poznámka k zapojení antény
Jestliže máte autoanténu ISO
(International Organization for
Standardization - Mezinárodní
organizace pro standardizaci),
použijte k zapojení adaptér 6 z
příslušenství.
Napřed zapojte autoanténu do
adaptéru z příslušenství, potom
ji zapojte do zdířky pro anténu
na přístroji.
2
* Kolíkový kabel RCA (není
součástí příslušenství)
*1 Uwaga dotycząca
podłączania anteny
Jeżeli antena jest według
standardu ISO (International
Organization for
Standardization), do
podłączenia proszę użyć
dostarczonego adapteru 6.
Antenę samochodową
podłączyć do dostarczonego
adapteru, a następnie do
gniazdka antenowego na
głównym korpusie sprzętu.
2
* Kabel z wtykiem RCA (nie
dostarczony)
Be sure to press (OFF) on the unit for
two seconds to turn off the clock display
after turned off the engine.
When you press (OFF) momentarily, the
clock display does not turn off and this
causes battery wear.
Upozornění pro případ
instalace v autě bez
mezipolohy - poloha
ACC - klíčku od
zapalování.
Dbejte na to, abyste stisknuli (OFF) na
přístroji na dvě sekundy, aby zhasl
displej s hodinami po vypnutí motoru.
Jestliže stisknete (OFF) pouze krátce,
nezhasne displej s hodinami a to vede k
vybíjení baterie.
Ostrzeżenie dotyczące
instalacji sprzętu w
samochodzie, którego stacyjka
nie jest wyposażona w pozycję
dodatkowego zasilania ACC
(dodatkowy sprzęt)
Po wyłączeniu silnika, pamiętać o
dwusekundowym naciskaniu przycisku
(OFF) na sprzęcie celem wyłączenia
wyświetlania danych zegara.
Krótkie naciśnięcie przycisku (OFF) nie
wyłączy wyświetlacza zegara i spowoduje
niepotrzebne zużycie mocy akumulatora.
Notes of connection
example
Poznámky k příkladu
zapojení
Uwagi dotyczące
przykładów podłączeń
Notes on the control leads
• The power aerial control lead (blue)
supplies +12 V DC when you turn on the
tuner or when you activate the ATA
(Automatic Tuner Activation), AF
(Alternative Frequency) or the TA (Traffic
Announcement) function.
• A power aerial without a relay box cannot
be used with this unit.
• When your car has a built-in FM/MW/LW
aerial in the rear/side glass, it is necessary
to connect the power aerial control lead
(blue) or the accessory power input lead
(red) to the power terminal of the existing
aerial booster. For details, consult your
dealer.
Poznámky k přívodním kabelům
• Kabel pro ovládání elektrické antény (modrý)
dodává stejnosměrný proud +12 V, jakmile
zapnete rádio nebo jakmile zaktivujete jednu
z funkci ATA (Automatic Tuner Activation automatická aktivace tuneru), AF (Alternative
Frequency - alternativní frekvence) nebo TA
(Traffic Announcement - dopravní hlášení).
• S tímto přístrojem nelze používat elektrickou
anténu bez relé.
• Je-li váš vůz vybaven anténou FM/MW/LW
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, je
nutné připojit napájecí kabel antény (modrý)
nebo napájecí kabel příslušenství (červený)
ke konektoru napájení stávajícího boosteru
antény. Podrobné informace vám poskytne
prodejce.
Uwagi na temat przewodów sterujących
• Przewód sterujący automatyczną anteną
(niebieski), dostarcza +12 V DC po
włączeniu sprzętu lub funkcji ATA
(Automatic Tuner Activation = automatyczne
uaktywnienie tunera), funkcji AF (Alternative
Frequency = alternatywne częstotliwości)
lub funkcji TA (Traffic Announcement =
migawki ruchu drogowego).
• Antena automatyczna bez skrzynki
przekaźnikowej nie nadaje się do użytku z
tym sprzętem.
• Gdy w samochodzie jest wbudowana
antena FM/MW/LW tylko w tylną lub boczne
szyby, to konieczne jest podłączenie
przewodu sterowania anteną (niebieski) lub
dodatkowego przewodu zasilającego
(czerwony) do przewodu zasilającego
istniejący wzmacniacz antenowy. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Warning
If you have a power aerial without a relay
box, connecting this unit with the supplied
power connecting cord 8 may damage the
aerial.
Memory hold connection
When the yellow power input lead is
connected, power will always be supplied to
the memory circuit even when the ignition
switch is turned off.
Notes on speaker connection
• Before connecting the speakers, turn the
unit off.
• Use speakers with an impedance of 4 to 8
ohms, and with adequate power handling
capacities. Otherwise, the speakers may be
damaged.
• Do not connect the terminals of the
speaker system to the car chassis, and do
not connect the terminals of the right
speaker with those of the left speaker.
• Do not attempt to connect the speakers in
parallel.
• Do not connect any active speakers (with
built-in amplifiers) to the speaker
terminals of the unit. Doing so may
damage the active speakers. Be sure to
connect passive speakers to these
terminals.
Upozornění
Jestliže máte anténu bez relé, může při jejím
zapojení na tento přístroj za pomoci kabelu 8
z příslušenství dojít k poškození antény.
Zapojení pro uchování paměti
Je-li zapojený žlutý kabel pro napájení
přístroje, bude okruh paměti pod proudem i
při vypnutém klíčku zapalování.
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Než začnete se zapojováním reproduktorů,
vypněte přístroj.
• Používejte reproduktory s impedancí od 4
do 8 ohmů a s odpovídajícím výkonem.
Jinak by mohlo dojít k jejich poškození.
• Nezapojujte vývody od reproduktorů na
podvozek vozidla a nezapojujte vývod
pravého reproduktoru společně s vývodem
levého reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojit reproduktory
paralelně.
• Do svorek tohoto přístroje nezapojujte
žádné aktivní reproduktory (se
zabudovaným zesilovačem). Mohlo by to
vést k poškození aktivních reproduktorů.
Proto se přesvědčte, abyste na tento přístroj
zapojili pasivní reproduktory.
Ostrzeżenie
Jeśli używana antena automatyczna nie jest
wyposażona w skrzynkę przekaźnikową,
przeprowadzenie podłączenia sprzętu
dostarczonym przewodem 8 może uszkodzić
antenę.
Wspomaganie pamięci sprzętu
Podłączenie żółtego przewodu
doprowadzania zasilania umożliwia, nawet
przy wyłączonym zapłonie, stały dopływ mocy
do obwodu wspomagania pamięci.
Uwagi dotyczące podłączania głośników
• Przed podłączeniem głośników, proszę
pamiętać o wyłączeniu zasilania sprzętu.
• Proszę podłączyć głośniki o impedancji od 4
do 8 ohmów i dostatecznej wydajności
mocy. W przeciwnym przypadku może
nastąpić uszkodzenie głośników.
• Nie podłączać złączy systemu głośnikowego
do karoserii lub też złączy prawego do
złączy lewego głośnika.
• Głośników nie podłączać równolegle.
• Do gniazdek głośnikowych sprzętu, nie
podłączać głośników aktywnych
(wyposażonych we wzmacniacze). Może
nastąpić uszkodzenie głośników aktywnych.
Proszę upewnić się, że podłączane głośniki
są typu pasywnego.
Kontakt anahtarı
yuvasında ACC
(accessory) pozisyonu
olmayan bir otomobile
kurarken dikkat
Motoru kapattıktan sonra saat
göstergesini kapatmak için ünite
üzerindeki (OFF) tuşuna iki saniye için
basığınıza emin olunuz.
(OFF) tuşuna bir an için basarsanız, saat
göstergesi kapanmaz ve bu akünün
zayıflamasına neden olur.
Bağlantı örneği notları
Source selector
(not supplied)
Přepínač zdroje
(není součástí
příslušenství)
Kontrol kablo notları
• Güç anten kontrol kablosu (mavi) radyoyu
açtığınızda veya ATA (Automatic Tuner
Activation), AF (Alternative Frequency) veya
TA (Traffic Announcement) işlevlerini aktive
ettiğinizde +12 V DC verir.
• Bu ünite ile yayın kutusu olmayan bir güç
anteni kullanılamaz.
Kaynak selektörü
(üniteye dahil değil)
Селектор источника
(не прилагается)
XA-C30
Supplied to XA-C30
Dodávaný s XA-C30
Dostarczany z modelem XA-C30
XA-C30 beraberinde
Прилагается к модели XA-C30
SUB OUT (MONO) BUS AUDIO IN
from car aerial*1
od autoantény*1
od anteny samochodowej*1
otomobil anteninden*1
от автомобильной антенны*1
AUDIO OUT FRONT
REMOTE IN
6
BUS
CONTROL IN
• Otomobilinizin arka veya arka/yan yan
camı içinde FM/MW/LW anteni varsa, güç
anten kontrol kablosunu (mavi) veya
aksesuar güç giriş kablosunu (kırmızı)
mevcut anten güçlendiricinin güç
terminaline bağlamanız gerekir. Ayrıntılar
için bayinize başvurunuz.
Uyarı
Yayın kablosu olmayan bir güç anteniniz
varsa, bu üniteyi beraberindeki güç bağlantı
kablosuna 8 bağlamak antene zarar verebilir.
Hafızada tutma bağlantısı
Sarı güç giriş kablosu bağlandığında, kontakt
düğmesi kapalı olsa dahi hafıza devresine her
zaman güç verilecektir.
Hoparlör bağlantı notları
• Hoparlörleri bağlamadan önce, üniteyi
kapatınız.
• 4 -8 ohm empedansa ve uygun güç kullanım
kapasitesine sahip hoparlörler kullanınız.
Aksi takdirde hoparlörler zarar görebilir.
• Hoparlör sisteminin terminallerini otomobil
şasisine bağlamayınız ve sağ hoparlör
terminallerini sol hoparlör terminallerine
bağlamayınız.
• Hoparlörleri paralel bağlamaya çalışmayınız.
• Hiçbir aktif hoparlörü (dahili amplifikatörleri
olan) ünitenin hoparlör terminallerine
bağlamayınız. Bunu yapmak aktif
hoparlörlere zarar verebilir. Bu terminallere
pasif hoparlörler bağladığınıza emin olunuz.
Insert with the cord upwards.
Vložte kabelem směrem nahoru.
Włożyć przewodem skierowanym ku górze.
Kablo ile yukarı tarafını takınız.
Вставляется проводом вверх.
Fuse (10 A)
Pojistka (10 A)
Bezpiecznik (10 A)
Sigorta (10 A)
Предохранитель (10 А)
8
Rotary commander RM-X4S
(not supplied)
Otočné dálkové ovládání
RM-X4S (není součástí
příslušenství)
Rotacyjny pilot zdalnego
sterowania RM-X4S (nie
załączone)
Döner kumanda RM-X4S
(beraberinde değil)
Вращающийся
дистанционный
переключатель RM-X4S
(не прилагается)
WARNING
Auxiliary power connectors may vary depending on the car. Be sure to check the power connection diagram.
Improper connections may damage your car. If the supplied power connecting cord can not be used with
your car, consult your nearest Sony dealer.
Blue/white striped
Modré/bíléproužky
w paski niebiesko/białe
Mavi/beyaz çizgili
С синей/белой полоской
AMP REM
После выключения двигателя не
забывайте нажать на две секунды
кнопку (OFF), с тем чтобы отключить
циферблат часов.
При кратком нажатии (OFF) циферблат
не отключается, что ведет к разрядке
аккумуляторной батареи.
О проводах управления
• По (синему) проводу питания антенны с
электрическим приводом осуществляется
подача постоянного тока силой +12 вольт
при включении Вами радиоприемника или
функций АТА (автоматическая активация
приемника), AF (альтернативные частоты) и
ТА (дорожные сообщения).
• Антенна с электрическим приводом, не
снабженная релейным блоком, с данной
магнитолой использоваться не может.
• Ecли в Baшeй мaшинe ecть вcтpоeннaя
aнтeннa FM/MW/LW нa заднем/боковом
cтeклe, нeобxодимо подcоeдинить пpовод
питaния yпpaвлeния aнтeнной (cиний) или
вxодной пpовод питaния ycтpойcтвa
(кpacный) к выводy питaния cyщecтвyющeго
aнтeнного ycилитeля. Зa болee подpобными
cвeдeниями обpaщaйтecь к дилepy.
Supplied to the CD/MD changer
Dodávaný s měničem CD/MD
Dostarczany ze zmieniaczem płyt CD/MD
CD/MD değiştirici beraberinde
Прилагается к проигрывателю CD/MD
Selektor źródła
(nie dostarczony)
Предостережение
относительно аппаратуры,
установленной в автомобиле,
замок зажигания в котором
не имеет отдельного
положения (ACC) для
отключения подсоединенной
аппаратуры.
Примечания к примеру
подсоединения
*1 Примечание о подсоединении
антенны
Если антенна в Вашем
автомобиле относится к типу,
утвержденному ISO
(Международной организацией по
стандартизации), используйте
для ее подсоединения
переходник 6.
Сначала подсоедините
автомобильную антенну к
прилагаемому переходнику, а
затем -- к антенному гнезду
магнитолы.
2
* Шнур с контактными штырьками
RCA (не прилагается)
*2
AUDIO OUT REAR
Warning when installing in
a car without ACC
(accessory) position on the
ignition key switch
*1 Anten bağlantı notu
Otomobil anteniniz bir ISO
(International Organisation for
Standardization) tipi ise
bağlantı için ünite ile verilen
adaptörü 6 kullanınız.
Önce otomobil antenini alet
beraberindeki adaptöre
bağlayınız, ardından ana
ünitenin anten jakına
bağlayınız.
2
* RCA iğne kordonu (üniteye
dahil değil)
UPOZORNĚNÍ
Pomocné proudové konektory mohou být u různých aut různé. Postupujte podle schématu proudového
zapojení, přiloženému k tomuto přístroji. Chybné zapojení by mohlo poškodit vaše auto. Jestliže nemůžete
ve vašem autě použít proudový kabel z příslušenství tohoto přístroje, obraOte se na vašeho prodejce Sony.
Max. supply current 0.3 A
Max. proud 0,3 A
Prąd zasilania max. 0,3 A
Azami cereyan desteği 0,3 A
Макс. сила тока 0,3 А
to the interface cable of a car telephone
ke spojovacímu kabelu autotelefonu
do kabla sprzęgającego telefonu samochodowego
otomobil telefonunun arabirim kablosuna
к кабелю интерфейса автомобильного телефона
OSTRZEŻENIE
Układy pomocniczych łączy zasilania są zróżnicowane w zależności od modelu i typu pojazdu. Proszę
koniecznie sprawdzić schemat połączeń dostarczony ze sprzętem. Nieprawidłowo przeprowadzone
podłączenia mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. Jeżeli dostarczony z osprzętem przewód zasilania
nie pasuje do samochodowego układu łączy zasilania, prosimy o skonsultowanie się z najbliższym punktem
sprzedaży sprzętu Sony.
Light blue
Světle modrý
Jasno niebieski
Açık mavi
Голубой
ATT
UYARI
Yardımcı güç konektörleri otomobile göre değişiklik gösterebilir. Ünite beraberindeki güç bağlantı şema
sayfasına bakmayı unutmayınız.
Uygun olmayan bağlantılar otomobilinize zarar verebilir. Alet beraberindeki güç bağlantı kablosu
otomobiliniz ile kullanılamıyorsa, en yakın Sony bayiine başvurunuz.
ПPЕДOCTEPEЖEHИE
В разных автомобилях могут использоваться разные разъемы питания. Обязательно сверьтесь со
схемой подсоединения проводов питания, прилагаемой к данной магнитоле. Неправильное
подсоединение может причинить ущерб Вашему автомобилю. Если прилагаемый соединительный
провод питания не подходит к Вашему автомобилю, обратитесь за советом к ближайшему дилеру
фирмы Sony.
to a car’s auxiliary power connector
do přídavného konektoru na proud v autě
do samochodowego, pomocniczego złącza zasilania
otomobilin yardımcı güç konektörüne
к вспомогательному автомобильному разъему питания
to a car’s speaker connector
do konektoru automobilového reproduktoru
do złącza głośnika samochodowego
otomobilin hoparlör konektörüne
к разъему автомобильного громкоговорителя
Предостережение
Если Вы используете антенну с
электрическим приводом без релейного
блока, подсоединение данной магнитолы
посредством прилагаемого шнура питания 8
может привести к повреждению антенны.
Подсоединение для поддержки памяти
Когда к магнитоле подсоединен желтый
электрический провод, блок памяти будет
постоянно получать питание, даже при
выключенном зажигании.
О подсоединении громкоговорителей
• Прежде чем подсоединять
громкоговорители, выключите магнитолу.
• Используйте громкоговорители с полным
сопротивлением 4 - 8 Ом, обладающие
способностью принимать достаточно
мощный сигнал. В противном случае они
могут быть повреждены.
• Не подсоединяйте контактные гнезда
громкоговорителей к шасси автомобиля и
не соединяйте гнезда правого
громкоговорителя с гнездами левого.
• Не пытайтесь подсоединить
громкоговорители параллельно.
• Не подсоединяйте к гнездам для
громкоговорителей на магнитоле какие бы
то ни было активные громкоговорители (со
встроенными усилителями), поскольку это
может привести к повреждению последних.
Убедитесь в том , что подсоединяемые
громкоговорители относятся к пассивному
типу.
1
2
3
4
Purple
Fialový
Fioletowy
Mor
Виолетовый
Grey
Šedý
Szary
Gri
Серый
+
Speaker, Rear, Right
Reproduktor, Zadní, Pravý
Głośnik, Tylny, Prawy
Hoparlör, Arka, Sağ
Громкоговоритель, задний, правый
–
Speaker, Rear, Right
Reproduktor, Zadní, Pravý
Głośnik, Tylny, Prawy
Hoparlör, Arka, Sağ
Громкоговоритель, задний, правый
5
6
Speaker, Front, Right
Reproduktor, Přední, Pravý
+
Głośnik, Przedni, Prawy
7
Hoparlör, Ön, Sağ
Громкоговоритель, передний, правый
Speaker, Front, Right
Reproduktor, Přední, Pravý
–
8
Głośnik, Przedni, Prawy
Hoparlör, Ön, Sağ
Громкоговоритель, передний, правый
White
Bílý
Biały
Beyaz
Белый
Green
Zelený
Zielony
Yeşil
Зеленый
Speaker, Front, Left
Reproduktor, Přední, Levý
+
Głośnik, Przedni, Lewy
Hoparlör, Ön, Sol
Громкоговоритель, передний, левый
–
Speaker, Front, Left
Reproduktor, Přední, Levý
Głośnik, Przedni, Lewy
Hoparlör, Ön, Sol
Громкоговоритель, передний, левый
+
Speaker, Rear, Left
Reproduktor, Zadní, Levý
Głośnik, Tylny, Lewy
Hoparlör, Arka, Sol
Громкоговоритель, задний, левый
–
Speaker, Rear, Left
Reproduktor, Zadní, Levý
Głośnik, Tylny, Lewy
Hoparlör, Arka, Sol
Громкоговоритель, задний, левый
4
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
continuous power supply
nepřerušovaný zdroj proudu
stałe zasilanie mocą
sürekli güç desteği
непрерывное поступление питания
5
Blue
Modrý
Niebieski
Mavi
Голубой
power aerial control
ovládání elektrické antény
sterowanie anteną
anten kontrolü
антенная электрика
Orange/
White
Oranžový/
bílý
Pomarańczowy/
6
Biały
Turuncu/
Beyaz
Оранжевый/
белый
switched illumination power supply
přívod proudu pro osvětlení
závislý na spínacím klíčku
komutowe zasilanie luminacji
7
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
switched power supply
přepínatelný zdroj proudu
zasilanie komutowane
ayarlanabilir güç desteği
включаемое
8
Black
Černý
Czarny
Siyah
Черный
earth
uzemnění
uziemienie
toprak
земля
Positions 1, 2 and 3 do not have pins.
Položky 1, 2, a 3 nemají kolíky.
Pozycji 1, 2, oraz 3 nie zaopatrzono w sztyfty.
1, 2, ve 3 pozisyonlarında iğne yoktur.
Позиции 1, 2 и 3 не имеют контактных штырьков.
değişken ışıklandırma güç desteği
подача питания подсветки от
зажигания
Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped cords.
Položky s negativní polaritou 2, 4, 6, a 8 mají proužkované kabely.
Przewody ujemnych pozycji biegunowości 2, 4, 6, oraz 8 oznaczono prążkami.
Negatif yük pozisyonlarının 2, 4, 6, ve 8 kabloları çizgilidir.
Позиции отрицательной полярности 2, 4, 6 и 8 имеют провода с полосками.
Power connection diagram
Auxiliary power connector may vary
depending on the car. Check your car’s
auxiliary power connector diagram to
make sure the connections match correctly.
There are three basic types (illustrated
below). You may need to switch the
positions of the red and yellow leads in the
car stereo’s power connecting cord.
After matching the connections and
switched power supply leads correctly,
connect the unit to the car’s power supply.
If you have any questions and problems
connecting your unit that are not covered
in this manual, please consult the car
dealer.
Güç Bağlantı Şeması
Schéma pro zapojení
proudu
Schemat Podłączeń
Zasilania
Pomocný konektor pro zdroj proudu může
být závislý na modelu auta. Podle schéma
pro zapojení pomocného konektoru pro
zdroj proudu k vašemu autu zkontrolujte,
jestli je zapojení správné. Existují tři
základní druhy (ilustrace níže). Případně je
zapotřebí, abyste zaměnili zapojení
červeného a žlutého kabelu v kabelu pro
přívod proudu do autorádia.
Po zakončení všech zapojení a správném
zapojení kabelu pro přívod proudu zapojte
přístroj na zdroj proudu. Jestliže máte další
otázky nebo jestliže se vyskytnou
problémy v souvislosti s vaším přístrojem,
které nejsou popsány v tomto návodu,
obraRte se na vaši autodílnu.
Rodzaj pomocniczego łącza zasilania
zależy od typu pojazdu. Proszę sprawdzić
w samochodowym schemacie łączy
zasilania, aby zapewnić właściwe
dopasowanie połączeń. Poniżej
zilustrowano trzy podstawowe typy (patrz
ilustracja). Konieczna może być zmiana
pozycji czerwonego i żółtego przewodu
łączeniowego w kablu zasilania dla
samochodowego zestawu stereo.
Po dopasowaniu podłączeń do przewodów
zasilania prądem, proszę podłączyć sprzęt
do samochodowego źródła zasilania. W
przypadku ewentualnych wątpliwości lub
trudności z podłączeniem sprzętu, których
nie opisano w podręczniku, proszę
skonsultować się z punktem sprzedaży
pojazdu.
Yardımcı konektör otomobile göre değişir.
Bağlantıların doğru şekilde uyup
uymadığını kontrol etmek için,
otomobilinizin yardımcı güç konektör
şemasını kontrol ediniz. Üç ana tip vardır
(aşağıda gösterildiği üzere). Oto stereo’nun
güç bağlantı kablosunda kırmızı ve sarı
kabloların yerlerini değiştirmeniz
gerekebilir.
Bağlantıları uydurduktan ve güç destek
kablolarını doğru şekilde değiştirdikten
sonra, üniteyi otomobilin güç desteğine
bağlayınız. Ünitenin bağlantıları ile ilgili bu
kılavuzda yer almayan soru ve sorunlarınız
olursa, lütfen otomobil satıcınıza
başvurunuz.
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
4
Auxiliary power connector
Pomocný konektor pro zdroj proudu
Pomocnicze łącze zasilania
Yardımcı güç konektörü
Вспомогательный разъем питания
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
4
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
switched power supply
ovládání elektrické antény
zasilanie komutowane
anten kontrolüü
выключаемое питание
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
Red
Červený
Czerwony
Kırmızı
Красный
Схема подключения
питания
В разных автомобилях могут
использоваться разные разъемы
вспомогательного питания. Для того
чтобы убедиться в правильности
подсоединения, сверьтесь обязательно
со схемой разъема подключения
вспомогательного питания Вашего
автомобиля. Есть три основных типа
(как показано на рисунке ниже).
Возможно, Вам придется поменять
местами подключение красного и
желтого проводов в соединительном
кабеле питания стереосистемы.
После проверки соответствия разводки
разъемов автомобильного
электропитания и проводов питания
магнитолы подключите магнитолу к
электропитанию автомобиля. Если у
Вас есть какие-либо вопросы или
проблемы, связанные с подключением
магнитолы, которые не
рассматриваются в настоящем
руководстве, обратитесь за советом к
дилеру автомобильной фирмы.
Yellow
continuous power supply
Žlutý
nepřerušovaný zdroj proudu
Żółty
stałe zasilanie mocą
Sarı
sürekli güç desteği
Желтый непрерывное поступление питания
Red
Červený
7 Czerwony
Kırmızı
Красный
switched power supply
ovládání elektrické antény
zasilanie komutowane
ayarlanabilir güç desteği
выключаемое питание
the car without ACC position
Auto bez polohy ACC
pojazd niewyposażony w pozycję ACC
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Red
continuous power supply
Červený
nepřerušovaný zdroj proudu
7 Czerwony
stałe zasilanie mocą
Kırmızı
sürekli güç desteği
Красный непрерывное поступление питания
ACC pozisyonu olmayan otomobil
автомобиль не имеет положения АСС
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Yellow
Žlutý
Żółty
Sarı
Желтый
Download PDF

advertising