Sony | SLT-A57 | Sony SLT-A57 تعليمات التشغيل

‫كامريا رقمية بعدسة قابلة للتبديل‬
‫القاعد ‪A‬‬
‫دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض‬
‫پایه ‪A‬‬
‫يمكن الحصول على معلومات إضافية حول هذا المنتج واإلجابة عن األسئلة‬
‫الشائعة في مركز دعم المستهلك بموقعنا على شبكة االنترنت‪.‬‬
‫اطالعات اضافی در مورد این محصول و پاسخ هائی به سئواالت اغلب پرسیده‬
‫شده را می توان در سایت اینترنتی پشتیبانی مشتری ما یافت‪.‬‬
‫تم الطبع باستخدام حبر يحتوى على زيت نباتي خالي من المركبات‬
‫العضوية الطيارة )‪.(VOC‬‬
‫چاپ شده با استفاده از جوهر با منشأ روغن گياهى عارى از‬
‫تركيبات آلى فراّر )‪.(VOC‬‬
‫تعليامت التشغيل‬
‫‪AR‬‬
‫دفرتچه راهنام‬
‫‪PR‬‬
‫عريب‬
‫تحذير‬
‫لتقليل خطر الحريق أو الصدمات‪ ،‬ال تعرض الكامريا‬
‫للمطر أو البلل‪.‬‬
‫تعليامت هامة عن السالمة‬
‫احتفظ بهذه التعليامت‬
‫خطر‬
‫لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة‬
‫كهربائية‪ ،‬اتبع هذه التعليامت بحرص شديد‪.‬‬
‫إذا مل يكن شكل القابس مالئم ملأخذ الطاقة‪ ،‬استعمل‬
‫أداة ملحقة خاصة مبهايئ القابس لتهيئة ترتيب مالئم‬
‫ملأخذ الطاقة‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫مجموعة البطارية‬
‫إذا أسيئ التعامل مع مجموعة البطارية‪ ،‬ميكن أن‬
‫تنفجر‪ ،‬متسببة يف نشوب حريق أو حتى انفجار‬
‫كيميايئ‪ .‬قم مبراعاة التنبيهات االحتياطية التالية‪.‬‬
‫‪ ‬ال تفككها‪.‬‬
‫‪ ‬ال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي‬
‫صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب‬
‫يف سقوطها أو الدعس عليها‪.‬‬
‫‪ ‬ال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء‬
‫املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز ‪ 60‬درجة‬
‫مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو‬
‫يف سيارة مصفوفة تحت الشمس‪.‬‬
‫‪ ‬ال تحرقها أو ترميها يف النار‪.‬‬
‫‪ ‬ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي‬
‫يكون سائلها مترسب‪.‬‬
‫‪ ‬تأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن‬
‫البطارية األصيل من انتاج سوين ‪ Sony‬أو جهاز‬
‫قادر عىل شحن مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬احتفظ مبجموعة البطارية بعيداً عن متناول‬
‫األطفال‪.‬‬
‫‪ ‬احتفظ مبجموعة البطارية جافة‪.‬‬
‫‪ ‬استبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من‬
‫قبل سوين ‪.Sony‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪‬‬
‫تخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فوراً كام‬
‫موضح يف التعليامت‪.‬‬
‫شاحن البطارية‬
‫حتى إذا مل تكن اللمبة ‪ CHARGE‬مضيئة‪ ،‬لن‬
‫ينفصل شاحن البطارية من مصدر قدرة التيار املرتدد‬
‫طاملا ظل متص ًال مبخرج التيار بالحائط‪ .‬إذا حدثت‬
‫أي مشكلة أثناء إستخدام شاحن البطارية‪ ،‬افصل‬
‫القدرة يف الحال عن طريق فصل القابس من مخرج‬
‫التيار بالحائط‪.‬‬
‫سلك التيار‪ ،‬إذا كان مرفقاً‪ ،‬مصمم خصيصاً لالستخدام‬
‫مع هذه الكامريا فقط‪ ،‬ويجب عدم استخدامه مع‬
‫أجهزة كهربائية أخرى‪.‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫مالحظات حول استعامل الكامريا لديك‪5...........................................................‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫تفقد الكامليات املرفقة‪AR 7..................................................................................‬‬
‫تعريف األجزاء‪8..............................................................................................‬‬
‫شحن مجموعة البطارية‪14..............................................................................‬‬
‫إدخال مجموعة البطارية‪/‬بطاقة الذاكرة (تباع منفصلة) ‪16................................‬‬
‫تركيب العدسة‪19............................................................................................‬‬
‫تشغيل الكامريا وضبط الساعة ‪22.....................................................................‬‬
‫قبل التصوير ‪24...............................................................................................‬‬
‫ضبط منظار الرؤية إىل حدة الرؤية (ضبط قوة انكسار العدسة)‪24..............‬‬
‫مسك الكامريا بشكل صحيح ‪24..................................................................‬‬
‫التصوير ومشاهدة الصور‬
‫تصوير صور ثابتة‪26........................................................................................‬‬
‫تسجيل األفالم‪28.............................................................................................‬‬
‫عرض الصور‪29................................................................................................‬‬
‫حذف الصور (الحذف)‪30................................................................................‬‬
‫تصوير صور مالمئة للهدف‬
‫ضبط زاوية شاشة ‪31..............................................................................LCD‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة ‪32...................................................................‬‬
‫تلقايئ فائق ‪33...............................................................................‬‬
‫اختيار منظر‪34.................................................................................‬‬
‫تحريك البانوراما‪ /‬تحريك بانوراما ‪35..................................... 3D‬‬
‫وضع أولوية التقدم املستمر ‪36................................................... AE‬‬
‫استعامل وظائف التصوير‬
‫استعامل الفالش‪37..........................................................................................‬‬
‫ضبط سطوع الصورة ‪39...................................................................................‬‬
‫اختيار وضع املشغل‪41......................................................................‬‬
‫تحويل شاشة معلومات التسجيل (‪42....................................................)DISP‬‬
‫‬
‫‪AR‬‬
‫ضبط حجم الصورة ‪43.....................................................................................‬‬
‫حجم الصورة ‪43........................................................................................‬‬
‫البانوراما‪ :‬الحجم‪43...................................................................................‬‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫تكبري الصور ‪45................................................................................................‬‬
‫التحويل إىل شاشة قامئة الصور‪46.....................................................................‬‬
‫عرض الصور عىل شاشة التلفزيون ‪47................................................................‬‬
‫الئحة الوظائف‬
‫الوظائف التي ميكن تشغيلها بواسطة االزرار‪ /‬املفتاح‪48....................................‬‬
‫اختيار وظيفة بواسطة الزر ‪( Fn‬الوظيفة) ‪49....................................................‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪( Fn‬الوظيفة)‪50...............................................‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪52.......................................................MENU‬‬
‫استخدام دليل وظيفة الكامريا‪59......................................................................‬‬
‫دليل الكامريا الداخيل‪59............................................................................‬‬
‫توجيه التصوير‪59......................................................................................‬‬
‫عرض الصور عىل الكمبيوتر‬
‫االستعامل بواسطة جهازك الكمبيوتر ‪61............................................................‬‬
‫استعامل الربنامج‪63.........................................................................................‬‬
‫اختيار اسلوب انشاء أسطوانة أفالم ‪66..............................................................‬‬
‫غري ذلك‬
‫الئحة األيقونات عىل الشاشة‪69........................................................................‬‬
‫الوظائف املتاحة لكل وضع من اوضاع التصوير‪72.............................................‬‬
‫اوضاع الفالش املتاحة ‪73..................................................................................‬‬
‫معرفة املزيد عن الكامريا (كتيب ‪ α‬اليدوي)‪74.................................................‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‪/‬مدة التسجيل‪75......................................‬‬
‫املواصفات ‪79..................................................................................................‬‬
‫الفهرس‪87......................................................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫مالحظات حول استعامل الكامريا لديك‬
‫إجراءات التصوير‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يوجد لدى هذه الكامريا وضعني ملراقبة األهداف‪:‬‬
‫وضع شاشة ‪ LCD‬باستعامل شاشة ‪ ،LCD‬ووضع‬
‫منظار الرؤية باستعامل منظار الرؤية‪.‬‬
‫قد تختلف الصورة املسجلة عن الصورة التي قمت‬
‫مبراقبتها قبل التسجيل‪.‬‬
‫مالحظات حول الوظائف املتاحة يف الكامريا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لتفقد ما إذا كانت جهاز متوافق مع ‪ 1080 60i‬أو‬
‫جهاز متوافق مع ‪ ،1080 50i‬تفقد العالمات التالية‬
‫املوجودة يف أسفل الكامريا‪.‬‬
‫جهاز متوافق مع ‪60i :1080 60i‬‬
‫جهاز متوافق مع ‪50i :1080 50i‬‬
‫هذه الكامريا متوافقة مع األفالم بصيغة‬
‫‪ 1080 60p‬أو ‪ .1080 50p‬ليس كام يف اوضاع‬
‫التسجيل القياسية املتبعة لحد اآلن‪ ،‬التي تقوم‬
‫بالتسجيل باألسلوب املتشابك‪ ،‬تقوم هذه الكامريا‬
‫بالتسجيل باستخدام االسلوب التقدمي‪ .‬هذا‬
‫االسلوب يزيد من الوضوح ويقدم صورة تتسم‬
‫مبزيد من السالسة والواقعية‪.‬‬
‫قد تشعر بأعراض غري مريحة كإجهاد يف العينني‪،‬‬
‫أو غثيان‪ ،‬أو شعور باإلرهاق أثناء مشاهدة الصور‬
‫‪ 3D‬املسجلة بواسطة الكامريا عىل شاشات مراقبة‬
‫متوافقة مع الصيغة ‪ .3D‬عندما تشاهد صور‬
‫‪ ،3D‬نوصيك بأخذ قسط من الراحة بفواصل‬
‫زمنية منتظمة‪ .‬نظ ًرا لالختالف بني األفراد فيام‬
‫يتعلق بحاجتهم ألخذ ً‬
‫قسطا من الراحة أو‬
‫حاجتهم املتكررة لذلك‪ ،‬يرجى أن تقوم بتحديد‬
‫مقاييسك الخاصة‪ .‬إذا شعرت باإلعياء‪ ،‬توقف‬
‫عن مشاهدة الصور ‪ ،3D‬وقم باستشارة الطبيب‬
‫حسبام تقتيض الرضورة‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬راجع‬
‫املوصل أو‬
‫تعليامت التشغيل الخاصة بالجهاز ّ‬
‫الربنامج املستعمل مع هذه الكامريا‪ .‬يكون نظر‬
‫الطفل عرضة للتأثر دامئًا (خاصة لألطفال تحت‬
‫عمر ‪ 6‬سنوات)‪ .‬قبل السامح لهم مبشاهدة الصور‬
‫‪ ،3D‬يرجى استشارة خبري‪ ،‬كطبيب أطفال أو‬
‫طبيب عيون‪ .‬احرص عىل التأكد من اتباع الطفل‬
‫للتنبيهات االحتياطية املذكورة أعاله‪.‬‬
‫عدم تعويض محتويات التسجيل‬
‫ال ميكن تعويض محتويات التسجيل إذا مل يكن‬
‫باإلمكان التسجيل أو العرض بسبب وجود خلل يف‬
‫الكامريا لديك أو بطاقة الذاكرة‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫التوصية بالنسخ االحتياطي‬
‫لتفادي خطر فقدان البيانات املحتمل‪ ،‬قم دامئًا بنسخ‬
‫البيانات (نسخ احتياطي) عىل وسط تخزيني آخر‪.‬‬
‫مالحظات حول شاشة ‪ ،LCD‬ومنظار الرؤية‬
‫اإللكرتوين‪ ،‬والعدسة‪ ،‬ومستشعر الصورة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تم تصنيع شاشة ‪ LCD‬ومنظار الرؤية اإللكرتوين‬
‫باستعامل تكنولوجيا عالية الدقة للغاية بحيث‬
‫ميكن توظيف ما يزيد عىل ‪ %99.99‬من البكسالت‬
‫لالستعامل الفعال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد يكون هناك بعض‬
‫النقاط السوداء بالغة الصغر و‪/‬أو نقاط ساطعة‬
‫(بيضاء أو حمراء أو زرقاء أو خرضاء اللون) التي‬
‫تظهر باستمرار عىل شاشة ‪ LCD‬ومنظار الرؤية‬
‫اإللكرتوين‪ .‬تعد هذه النقاط عادية يف عملية‬
‫التصنيع وال تؤثر عىل الصور بأي شكل من األشكال‪.‬‬
‫ال متسك الكامريا عن طريق إمساك شاشة ‪.LCD‬‬
‫ال تعمد إىل تعريض الكامريا لضوء الشمس أو‬
‫التصوير باتجاه الشمس ملدة زمنية طويلة‪ .‬قد‬
‫تتلف اآللية الداخلية‪ .‬إذا كان تركيز ضوء الشمس‬
‫عىل هدف قريب‪ ،‬قد يتسبب ذلك يف نشوب‬
‫حريق‪.‬‬
‫يوجد مغناطيس خلف وحول عمود التدوير‬
‫الخاص بجزء التعليق لشاشة ‪ .LCD‬ال تضع أي‬
‫يشء ميكن أن يتأثر بسهولة باملغناطيس‪ ،‬كالقرص‬
‫املرن‪ ،‬بطاقات االئتامن بالقرب من شاشة ‪.LCD‬‬
‫قد يتم ترك أثر للصور عىل الشاشة يف األماكن‬
‫الباردة‪ .‬ال يعد هذا خللاً ‪ .‬عند تشغيل الكامريا‬
‫يف مكان بارد‪ ،‬قد تصبح الشاشة معتمة بشكلٍ‬
‫مؤقت‪ .‬عندما يتم إحامء الكامريا‪ ،‬ستعمل الشاشة‬
‫بشكلٍ عادي‪.‬‬
‫مالحظات حول التسجيل لفرتات زمنية طويلة‬
‫‪‬‬
‫عندما تستمر بالتصوير لفرتة زمنية طويلة‪،‬‬
‫ترتفع درجة حرارة الكامريا‪ .‬إذا تجاوزت درجة‬
‫الحرارة مستوى معني‪ ،‬يتم عرض العالمة عىل‬
‫الشاشة وتتوقف الكامريا تلقائ ًيا‪ .‬إذا تم إيقاف‬
‫التيار‪ ،‬اترك الكامريا ملدة ‪ 10‬دقائق أو أكرث وذلك‬
‫‬
‫‪AR‬‬
‫مالحظات حول استعامل الكامريا لديك‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لتنخفض درجة الحرارة داخل الكامريا ليك تصبح‬
‫مبستوى آمن‪.‬‬
‫يف درجات الحرارة املحيطة العالية‪ ،‬ترتفع درجة‬
‫حرارة الكامريا برسعة‪.‬‬
‫عندما ترتفع درجة حرارة الكامريا‪ ،‬قد تنخفض‬
‫جودة الصورة‪ .‬يوىص بأن تنتظر إىل أن تنخفض‬
‫درجة حرارة الكامريا قبل االستمرار يف التصوير‪.‬‬
‫قد يصبح سطح الكامريا ساخنًا‪ .‬ال يعد هذا اً‬
‫خلل‪.‬‬
‫مالحظات حول استرياد أفالم ‪ AVCHD‬إىل‬
‫جهاز كمبيوتر‬
‫عند استرياد أفالم ‪ AVCHD‬إىل جهاز كمبيوتر‪،‬‬
‫استعمل الربنامج "‪ "PlayMemories Home‬املوجود‬
‫عىل اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) ألجهزة الكمبيوتر‬
‫بنظام ‪.Windows‬‬
‫مالحظات حول تشغيل األفالم عىل أجهزة أخرى‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AR‬‬
‫تستعمل هذه الكامريا ‪MPEG-4 AVC/H.264‬‬
‫‪ High Profile‬للتسجيل بصيغة ‪ .AVCHD‬ال‬
‫ميكن تشغيل األفالم املسجلة بصيغة ‪AVCHD‬‬
‫بهذه الكامريا بواسطة األجهزة التالية‪.‬‬
‫‪ ‬األجهزة األخرى املتوافقة مع صيغة ‪AVCHD‬‬
‫والتي ال تدعم ‪High Profile‬‬
‫‪ ‬األجهزة غري املتوافقة مع الصيغة ‪AVCHD‬‬
‫تستعمل هذه الكامريا أيضً ا ‪MPEG-4 AVC/‬‬
‫‪ H.264 Main Profile‬للتسجيل بصيغة ‪.MP4‬‬
‫لهذا السبب‪ ،‬ال ميكن تشغيل األفالم املسجلة‬
‫بصيغة ‪ MP4‬بهذه الكامريا عىل أجهزة أخرى غري‬
‫التي تدعم ‪.MPEG-4 AVC/H.264‬‬
‫ميكن عرض االسطوانات املسجلة بجودة صورة‬
‫‪( HD‬عالية الوضوح) عىل األجهزة املتوافقة مع‬
‫صيغة ‪ AVCHD‬فقط‪ .‬ال ميكن ألجهزة التشغيل‬
‫أو التسجيل املستندة إىل اسطوانات ‪ DVD‬عرض‬
‫اسطوانات بجودة الصورة ‪ ،HD‬نظ ًرا ألنها غري‬
‫متوافقة مع الصيغة ‪ .AVCHD‬باإلضافة إىل ذلك‪،‬‬
‫قد تخفق أجهزة التشغيل أو التسجيل املستندة‬
‫إىل اسطوانات ‪ DVD‬يف إخراج االسطوانات بجودة‬
‫الصورة ‪.HD‬‬
‫ميكن عرض األفالم بصيغة ‪ 1080 60p/50p‬عىل‬
‫االجهزة املتوافقة فقط‪.‬‬
‫تحذير حول حقوق الطبع‬
‫تكون حقوق طبع الربامج التلفزيونية‪ ،‬واألفالم‪،‬‬
‫وأرشطة الفيديو‪ ،‬وأية مواد أخرى محمية حقوق‬
‫الطبع‪ .‬التسجيل بدون ترصيح ملثل تلك املواد يكون‬
‫مخال ًفا ألحكام قوانني حقوق الطبع‪.‬‬
‫الصور املستعملة يف هذا الدليل‬
‫الصور الفوتوغرافية املستعملة كأمثلة للصور يف هذا‬
‫الدليل هي صور مستخرجة‪ ،‬وليست صور فعلية‬
‫ملتقطة باستعامل هذه الكامريا‪.‬‬
‫حول مواصفات البيانات املذكورة يف هذا الدليل‬
‫تم تحديد البيانات املتعلقة باألداء واملواصفات‬
‫مبوجب الرشوط التالية‪ ،‬باستثناء ما هو مذكور يف‬
‫تعليامت التشغيل هذه‪ :‬بدرجة حرارة محيطة عادية‬
‫تبلغ ‪ 25‬درجة مئوية‪ ،‬واستعامل مجموعة البطارية‬
‫املشحونة ملدة ساعة واحدة تقري ًبا منذ انطفاء‬
‫املصباح ‪.CHARGE‬‬
‫اسم املوديل‬
‫هذا الدليل يشمل عدة موديالت مجهزة بعدسات‬
‫مختلفة‪.‬‬
‫يختلف اسم املوديل وف ًقا للعدسة املرفقة‪ .‬يختلف‬
‫املوديل املتاح حسب البلدان‪ /‬املناطق‪.‬‬
‫اسم املوديل‬
‫‪SLT-A57‬‬
‫‪SLT-A57K‬‬
‫‪SLT-A57M‬‬
‫‪SLT-A57Y‬‬
‫العدسة‬
‫–‬
‫‪DT18-55mm‬‬
‫‪DT18-135mm‬‬
‫و ‪DT18-55mm‬‬
‫‪DT55-200mm‬‬
‫تفقد الكامليات املرفقة‬
‫تأكد اً‬
‫أول من اسم موديل الكامريا (صفحة ‪ .)6‬تختلف الكامليات املرفقة وف ًقا للموديل‪.‬‬
‫الرقم املوجود بني قوسني يشري إىل عدد القطع‪.‬‬
‫‪ ‬سلك تيار (‪( *)1‬ال يكون مرف ًقا يف الواليات‬
‫املتحدة وكندا)‬
‫* قد يتم إرفاق أسالك تيار عديدة مع الكامريا‬
‫لديك‪ .‬استعمل السلك املالئم الذي يتوافق مع‬
‫بلدك‪/‬منطقتك‪.‬‬
‫‪ ‬مجموعة البطارية القابلة للشحن طراز‬
‫‪(1) NP-FM500H‬‬
‫‪ ‬كبل ‪(1) USB‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫كامليات عامة‬
‫‪ ‬كامريا (‪)1‬‬
‫‪ ‬شاحن بطارية طراز ‪(1) BC-VM10A‬‬
‫‪ ‬غطاء الجسم (‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‬
‫‪ ‬كأس العني (‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‬
‫‪ ‬اسطوانة ‪(1) CD-ROM‬‬
‫‪ ‬برنامج تطبيقي لكامريا ‪α‬‬
‫‪ ‬كتيب ‪ α‬اليدوي‬
‫‪ ‬تعليامت التشغيل (‪( )1‬هذا الدليل)‬
‫‪SLT-A57K‬‬
‫‪ ‬عدسة زوم ‪ /(1) DT18-55mm‬غطاء‬
‫العدسة االمامي (‪ /)1‬غطاء الحشوة (‪)1‬‬
‫‪SLT-A57M‬‬
‫‪ ‬عدسة زوم ‪ /(1) DT18-135mm‬غطاء‬
‫العدسة االمامي (‪ /)1‬غطاء العدسة الخلفي‬
‫(‪ /)1‬مظلة العدسة (‪)1‬‬
‫‪SLT-A57Y‬‬
‫‪ ‬عدسة زوم ‪ /(1) DT18-55mm‬غطاء‬
‫العدسة االمامي (‪ /)1‬غطاء الحشوة (‪)1‬‬
‫‪ ‬عدسة زوم ‪ /(1) DT55-200mm‬غطاء‬
‫العدسة االمامي (‪ /)1‬غطاء العدسة الخلفي‬
‫(‪ /)1‬مظلة العدسة (‪)1‬‬
‫‪ ‬حزام كتف (‪)1‬‬
‫‬
‫‪AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫راجع الصفحات املوجودة بني أقواس للتفاصيل حول التشغيل‪.‬‬
‫الجهة األمامية‬
‫‪ ‬زر الغالق (‪)26‬‬
‫‪ ‬مفتاح التيار (‪)22‬‬
‫‪ ‬قرص التحكم‬
‫‪ ‬مستشعر عن بعد (‪)41‬‬
‫‪ ‬مصباح املؤقت الذايت (‪)41‬‬
‫‪ ‬وصالت العدسة*‬
‫‪ ‬مرآة*‬
‫‪ ‬زر املعاينة (‪/)48‬زر زوم الرتكيز البؤري‬
‫(‪)48‬‬
‫‪ ‬القاعدة‬
‫‪ ‬الفالش الداخيل* (‪)37‬‬
‫‪ ‬ميكروفون**‬
‫‪AR‬‬
‫‪ ‬قرص الوضع (‪)32‬‬
‫‪ ‬الزر (انطالق الفالش) (‪)48 ،37‬‬
‫‪ ‬مؤرش التثبيت (‪)19‬‬
‫‪ ‬زر تحرير العدسة (‪)20‬‬
‫‪ ‬مفتاح وضع الرتكيز البؤري (‪)48‬‬
‫* ال تلمس هذه األجزاء مبارش ًة‪.‬‬
‫** ال تعمد إىل تغطية هذا الجزء أثناء‬
‫تسجيل الفيلم‪.‬‬
‫القيام بذلك قد يؤدي إىل حدوث ضوضاء‬
‫أو خفص مستوى الصوت‪.‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫الجهة الخلفية‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬مستشعرات العينية‬
‫‪ ‬منظار الرؤية*‬
‫‪ ‬عندما تنظر يف منظار الرؤية‪ ،‬يتم تفعيل‬
‫وضع منظار الرؤية‪ ،‬وعندما تبعد وجهك‬
‫عن منظار الرؤية‪ ،‬يعود وضع الشاشة إىل‬
‫وضع شاشة ‪.LCD‬‬
‫‪ ‬قرص ضبط قوة انكسار العدسة (‪)24‬‬
‫‪ ‬شاشة ‪)69( LCD‬‬
‫‪ ‬مستشعر الضوء‬
‫‪ ‬كأس العني‬
‫‪ ‬للتصوير‪ :‬الزر ‪( Fn‬الوظيفة) )‪(50 ،49‬‬
‫للعرض‪ :‬الزر (تدوير الصورة) (‪)48‬‬
‫‪ ‬زر التحكم‬
‫‪( DISP////‬الشاشة) )‪/)42‬‬
‫‪( WB‬التوازن األبيض) (‪/)48‬‬
‫(املشغل) )‪/(48 ،41‬‬
‫(تأثري الصورة) (‪)48‬‬
‫‪ ‬زر التحكم (إدخال)‪/‬الزر ‪/AF‬زر تتبع‬
‫الهدف (‪)50‬‬
‫‪ ‬زر (دليل الكامريا الداخيل) (‪)59‬‬
‫للعرض‪ :‬الزر (الحذف) (‪)30‬‬
‫‪ ‬الزر (العرض) (‪)29‬‬
‫* ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫‬
‫‪AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫الجهة العلوية‬
‫‪ ‬قاعدة الكامليات ذات القفل التلقايئ‬
‫‪ ‬الزر ‪)52( MENU‬‬
‫‪ ‬الزر ‪)48 ،28( MOVIE‬‬
‫‪ ‬الزر ‪)48( FINDER/LCD‬‬
‫‪ ‬الزر (التعريض الضويئ) (‪)39‬‬
‫‪ ‬زر ‪)55 ،48( ISO‬‬
‫عالمة موضع مستشعر الصورة‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬للتصوير‪ :‬الزر ‪)48( ZOOM‬‬
‫للعرض‪ :‬الزر (التكبري) (‪)48‬‬
‫‪ ‬للتصوير‪ :‬الزر ‪( AEL‬قفل ‪،48( )AE‬‬
‫‪/)55‬الزر ‪( AV‬قيمة الفتحة) (‪)48‬‬
‫للعرض‪ :‬الزر (التصغري) (‪/)45‬الزر‬
‫(فهرس الصورة) (‪)46‬‬
‫‪10AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫الجوانب‪/‬الجهة السفلية‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬خطافات لحزام الكتف‬
‫‪ ‬قم برتكيب طريف الحزام عىل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬سامعة‬
‫‪ ‬طرف التوصيل ‪DC IN‬‬
‫‪ ‬عند توصيل محول التيار املرتدد‬
‫‪ AC-PW10AM‬إىل الكامريا (يباع‬
‫منفصلاً )‪ ،‬أطفئ الكامريا ثم اقبس موصل‬
‫محول التيار املرتدد يف طرف التوصيل‬
‫‪ DC IN‬عىل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬مقبس امليكروفون‬
‫‪ ‬عند توصيل ميكروفون خارجي‪ ،‬يتم‬
‫إيقاف امليكروفون الداخيل تلقائ ًيا‪.‬‬
‫عندما يكون امليكروفون الخارجي من‬
‫طراز توصيل التيار بقابس‪ ،‬يتم إمداد‬
‫امليكروفون بالتيار بواسطة الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬طرف التوصيل ‪REMOTE‬‬
‫‪ ‬عند توصيل موجه التحكم عن بعد‬
‫‪( RM-L1AM‬يباع منفصلاً ) بالكامريا‪،‬‬
‫قم بإدخال قابس موجه التحكم عن بعد‬
‫بطرف التوصيل ‪ ،REMOTE‬مع محاذاة‬
‫موجه القابس عىل موجه طرف التوصيل‬
‫‪ .REMOTE‬تأكد من توجه سلك موجه‬
‫التحكم عن بعد لألمام‪.‬‬
‫‪ ‬طرف توصيل ميني ‪)47( HDMI‬‬
‫‪ ‬طرف التوصيل (‪)USB‬‬
‫‪ ‬مصباح االستخدام (‪)17‬‬
‫‪ ‬فتحة إدخال بطاقة الذاكرة (‪)16‬‬
‫‪ ‬غطاء بطاقة الذاكرة (‪)16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫‪ ‬فتحة إدخال البطارية (‪)16‬‬
‫‪ ‬غطاء البطارية (‪)16‬‬
‫‪ ‬قاعدة الحامل ثاليث األرجل‬
‫‪ ‬استخدم حامل ثاليث االرجل مجهز بربغي‬
‫بطول اقل من ‪ 5.5‬مم‪ .‬سوف لن تتمكن‬
‫من تثبيت الكامريا بإحكام عىل حامل‬
‫ثاليث األرجل مجهز بربغي بطول ‪ 5.5‬مم‬
‫أو اطول‪ ،‬وقد يتسبب يف تلف الكامريا‪.‬‬
‫‪12AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫العدسة‬
‫‪DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫(مرفقة مع املوديل ‪)SLT-A57K/A57Y‬‬
‫‪DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫(مرفقة مع املوديل ‪)SLT-A57M‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫(مرفقة مع املوديل ‪)SLT-A57Y‬‬
‫‪ ‬حلقة الرتكيز البؤري‬
‫‪ ‬حلقة الزوم‬
‫‪ ‬نطاق البعد البؤري‬
‫‪ ‬مؤرش البعد البؤري‬
‫‪ ‬وصالت العدسة‬
‫‪ ‬مفتاح وضع الرتكيز البؤري‬
‫‪ ‬مؤرش التثبيت‬
‫‪ ‬فهرس غطاء العدسة‬
‫‪ ‬مفتاح قفل الزوم‬
‫‪ ‬العدسة ‪/DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫‪/DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫‪DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫مصممة لكامريات سوين املجهزة بالقاعدة‬
‫‪( A‬املوديالت املجهزة مبستشعر الصورة‬
‫حجم ‪ .)APS-C‬ال ميكن استخدام هذه‬
‫العدسات عىل الكامريات بصيغة ‪ 35‬مم‪.‬‬
‫‪ ‬للعدسات االخرى غري‬
‫‪/DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫‪/DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫‪ ،DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬راجع‬
‫تعليامت التشغيل املرفقة مع العدسة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪AR‬‬
‫شحن مجموعة البطارية‬
‫عند استعامل الكامريا للمرة األوىل‪ ،‬احرص عىل شحن مجموعة البطارية "‪ "InfoLITHIUM‬طراز‬
‫‪( NP-FM500H‬مرفقة)‪.‬‬
‫ميكن شحن مجوعة البطارية "‪ "InfoLITHIUM‬حتى عندما ال تكون فارغة بالكامل‪.‬‬
‫كام ميكن استعاملها عندما ال يتم شحنها بالكامل‪.‬‬
‫يتم تفريغ مجموعة البطارية شيئًا فشيئًا‪ ،‬حتى عندما ال تقوم باستعاملها‪.‬‬
‫لتفادي فقدان فرصة التصوير‪ ،‬تفقد مستوى شحنة البطارية املتبقية قبل أن تقوم بالتصوير‪ .‬إذا‬
‫كان مستوى شحنة البطارية منخفضً ا‪ ،‬اشحنها مرة أخرى‪.‬‬
‫‪ 1‬قم بإدخال مجموعة البطارية يف شاحن‬
‫البطارية‪.‬‬
‫ادفع مجموعة البطارية إىل أن تنطبق يف مكانها‬
‫مع صدور صوت طقة‪.‬‬
‫‪14AR‬‬
‫شحن مجموعة البطارية‬
‫‪ 2‬قم بتوصيل شاحن البطارية باملخرج‬
‫الجداري‪.‬‬
‫ميضء‪ :‬جاري الشحن‬
‫مطفأ‪ :‬اكتمل الشحن‬
‫مدة الشحن‬
‫للواليات املتحدة األمريكية وكندا‬
‫قابس‬
‫حوايل ‪ 175‬دقيقة‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬عند شحن بطارية فارغة الشحنة متا ًما يف درجة‬
‫حرارة ‪ 25‬درجة مئوية‪.‬‬
‫‪ ‬يتوقف املصباح ‪ CHARGE‬عند انتهاء الشحن‪.‬‬
‫املصباح ‪CHARGE‬‬
‫للدول‪/‬املناطق األخرى غري الواليات املتحدة‬
‫وكندا‬
‫املصباح ‪CHARGE‬‬
‫إىل املخرج الجداري‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬تختلف مدة الشحن تب ًعا للسعة املتبقية يف مجموعة البطارية أو ظروف الشحن‪.‬‬
‫‪ ‬نويص بشحن مجموعة البطارية يف درجة الحرارة املحيطة التي ترتاوح ما بني ‪ 10‬درجة مئوية إىل ‪30‬‬
‫درجة مئوية‪ .‬قد ال يكون بإمكانك شحن مجموعة البطارية بفعالية خارج نطاق درجة الحرارة هذه‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل شاحن البطارية بأقرب مخرج جداري‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪AR‬‬
‫إدخال مجموعة البطارية‪/‬بطاقة الذاكرة‬
‫(تباع منفصلة)‬
‫‪ 1‬أثناء سحب ذراع فتح الغطاء البطارية‪،‬‬
‫افتح الغطاء‪.‬‬
‫‪ 2‬قم بإدخال مجموعة البطارية بإحكام‬
‫إىل نهايتها أثناء ضغط ذراع القفل‬
‫برأس البطارية‪.‬‬
‫ذراع القفل‬
‫‪ 3‬قم بإغالق الغطاء‪.‬‬
‫‪ 4‬أثناء سحب غطاء بطاقة الذاكرة‪ ،‬افتح‬
‫الغطاء‪.‬‬
‫‪16AR‬‬
‫إدخال مجموعة البطارية‪/‬بطاقة الذاكرة (تباع منفصلة)‬
‫‪ 5‬قم بإدخال بطاقة ذاكرة‪.‬‬
‫‪ ‬قم بإدخال بطاقة الذاكرة بينام يكون اتجاه‬
‫الزاوية املقصوصة كام هو يف الشكل التوضيحي‬
‫إىل أن تنطبق يف مكانها مع صدور صوت طقة‪.‬‬
‫تأكد من صحة اتجاه الزاوية‬
‫املقصوصة‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ 6‬قم بإغالق الغطاء‪.‬‬
‫لنزع مجموعة البطارية‬
‫قم بإيقاف الكامريا‪ .‬اسحب ذراع القفل باتجاه‬
‫السهم ملدة ‪ 10‬ثوانٍ بعد إيقاف الكامريا‪ ،‬ثم‬
‫انزع مجموعة البطارية‪ .‬احرص عىل عدم إسقاط‬
‫مجموعة البطارية‪.‬‬
‫ذراع القفل‬
‫لنزع بطاقة الذاكرة‬
‫تأكد من أن مصباح االستخدام غري مضاء‪ ،‬ثم افتح الغطاء‪ ،‬وادفع بطاقة الذاكرة مرة واحدة‪.‬‬
‫لتفقد مستوى شحنة البطارية املتبقية‬
‫البطارية املرفقة هي بطارية ايون الليثيوم مجهزة بوظائف تبادل املعلومات املتعلقة بظروف‬
‫التشغيل مع الكامريا‪ .‬يتم عرض املدة املتبقية من البطارية وف ًقا لظروف تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪AR‬‬
‫إدخال مجموعة البطارية‪/‬بطاقة الذاكرة (تباع منفصلة)‬
‫مستوى شحنة‬
‫البطارية‬
‫«بطارية مستهلكة‪».‬‬
‫منخفض ال ميكنك تصوير املزيد‬
‫من الصور‪.‬‬
‫مرتفعة‬
‫بطاقات الذاكرة املتاحة‬
‫بطاقات الذاكرة التالية متوافقة مع هذه الكامريا‪ .‬لكن ال نضمن تشغيل جميع أنواع بطاقات‬
‫الذاكرة مع هذه الكامريا‪.‬‬
‫انواع بطاقة الذاكرة‬
‫‪Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫بطاقة الذاكرة ‪SD‬‬
‫بطاقة الذاكرة ‪SDHC‬‬
‫بطاقة الذاكرة ‪SDXC‬‬
‫الصور‬
‫الثابتة‬
‫يف هذا الدليل‬
‫األفالم‬
‫(‪)Mark2‬‬
‫(الفئة ‪ 4‬أو ارسع)‬
‫(الفئة ‪ 4‬أو ارسع)‬
‫(الفئة ‪ 4‬أو ارسع)‬
‫‪Memory Stick‬‬
‫‪PRO Duo‬‬
‫بطاقة ‪SD‬‬
‫‪ ‬ال ميكن استخدام بطاقة الذاكرة ‪.MultiMediaCard‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكن استرياد الصور املسجلة عىل بطاقة الذاكرة ‪ SDXC‬إىل أجهزة الكمبيوتر أو تشغيلها عليها أو عىل‬
‫أجهزة ‪ AV‬غري املتوافقة مع ‪ .exFAT‬تأكد من توافق الجهاز مع ‪ exFAT‬قبل توصيله بالكامريا‪ .‬إذا قمت‬
‫بتوصيل كامريتك بجهاز غري متوافق‪ ،‬قد ُيطلب منك تهيئة البطاقة‪ .‬ال تعمد مطل ًقا إىل تهيئة البطاقة‬
‫استجاب ًة إىل هذا الطلب‪ ،‬نظ ًرا ألن فعل ذلك سيعمل عىل مسح جميع البيانات املوجودة عىل البطاقة‪.‬‬
‫(‪ exFAT‬هو نظام امللف املستعمل عىل بطاقات الذاكرة ‪).SDXC‬‬
‫‪18AR‬‬
‫تركيب العدسة‬
‫‪ 1‬انزع غطاء جسم الكامريا و غطاء‬
‫الحشوة املوجود خلف العدسة‪.‬‬
‫غطاء العدسة االمامي‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬عند تغيري العدسة‪ ،‬قم بتغيري العدسة برسعة‬
‫بعيدًا عن األماكن املغربة وذلك ملنع الغبار أو‬
‫الحطام من الدخول إىل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬عند التصوير‪ ،‬افصل غطاء العدسة االمامي من‬
‫امام العدسة‪.‬‬
‫غطاء الجسم‬
‫غطاء الحشوة‬
‫‪ 2‬قم برتكيب العدسة عن طريق محاذاة‬
‫عالمات الفهرس الربتقالية (مؤرشات‬
‫التثبيت) عىل العدسة والكامريا‪.‬‬
‫عالمات الفهرس الربتقالية‬
‫‪ 3‬أدر العدسة باتجاه عقارب الساعة إىل‬
‫أن تنطبق يف موضع القفل مع صدور‬
‫صوت طقة‪.‬‬
‫‪ ‬احرص عىل وضع العدسة بشكلٍ مستقيم‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عند تركيب العدسة‪ ،‬ال تضغط زر تحرير العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬ال تستعمل القوة عند تركيب العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬عدسات القاعد ‪ E‬غري متوافقة مع هذه الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تستعمل عدسة مزودة بتجويف للحامل ثاليث األرجل‪ ،‬قم برتكيب العدسة عىل الحامل ثاليث األرجل‬
‫باستعامل تجويف الحامل ثاليث األرجل املزود وذلك للمساعدة يف موازنة العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬عند حمل الكامريا إذا كانت العدسة مثبتة عليها‪ ،‬امسك كل من الكامريا والعدسة بإحكام‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪AR‬‬
‫تركيب العدسة‬
‫‪ ‬ال متسك جزء العدسة املمدد للتكبري أو الضبط التلقايئ‪.‬‬
‫لنزع العدسة‬
‫‪ 1‬اضغط زر تحرير العدسة إىل النهاية‬
‫وقم بتدوير العدسة بعكس اتجاه‬
‫عقارب الساعة إىل أن تتوقف‪.‬‬
‫زر تحرير العدسة‬
‫‪ 2‬قم برتكيب األغطية عىل العدسات‬
‫األمامية والخلفية وغطاء الجسم عىل‬
‫الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬قبل أن تقوم برتكيبها‪ ،‬قم بإزالة الغبار عنها‪.‬‬
‫‪ ‬ال يتم إرفاق غطاء العدسة الخلفي مع طقم‬
‫العدسة ‪.DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫عندما تقوم بتخزين العدسة بدون تركيبها‬
‫عىل الكامريا‪ ،‬قم برشاء غطاء العدسة الخلفي‬
‫‪.ALC-R55‬‬
‫لرتكيب مظلة العدسة‬
‫ننصح باستعامل مظلة العدسة لتقليل التوهج‬
‫وضامن الحد االقىص من جودة الصورة‪.‬‬
‫ثم بتثبيت املظلة عىل القاعدة يف مؤخرة أسطوانة‬
‫العدسة وادر املظلة بإتجاه حركة عقارب الساعة‬
‫إىل ان تستقر يف مكانها وتصدر منها طقة‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬مظلة العدسة غري مرفقة مع ‪ .DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ميكن استخدام ‪( ALC-SH108‬تباع‬
‫منفصلة)‪.‬‬
‫‪ ‬قد تؤدي مظلة العدسة إىل حجب ضوء الفالش‪ .‬افصل مظلة العدسة عند استخدام الفالش‪.‬‬
‫‪ ‬عند التخزين‪ ،‬اقلب ومظلة العدسة وضعها بحيث تكون العدسة يف الخلف‪.‬‬
‫‪20AR‬‬
‫تركيب العدسة‬
‫مالحظة حول تغيري العدسة‬
‫عند استبدال العدسة‪ ،‬إذا دخلت الغبار أو النفايات يف الكامريا والتصقت بسطح مستشعر الصورة‬
‫(الجزء الذي يعمل كفيلم)‪ ،‬قد تظهر تلك الغبار كنقاط معتمة عىل الصورة‪ ،‬وف ًقا لبيئة التصوير‪.‬‬
‫الكامريا مجهزة بوظيفة مقاومة الغبار ملنع الغبار من االستقرار عىل مستشعر الصورة‪ .‬مع ذلك‪،‬‬
‫قم بتغيري العدسة بعيدًا برسعة عن األماكن املغربة عند تركيب‪/‬نزع العدسة‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪21‬‬
‫‪AR‬‬
‫تشغيل الكامريا وضبط الساعة‬
‫عندما تقوم بتشغيل الكامريا للمرة األوىل‪ ،‬تظهر شاشة تهيئة تاريخ‪/‬وقت‪.‬‬
‫‪ 1‬اضبط مفتاح التيار عىل ‪ ON‬لتشغيل‬
‫الكامريا‪.‬‬
‫تظهر الشاشة املستعملة لضبط التاريخ والوقت‪.‬‬
‫‪ ‬إليقاف الكامريا‪ ،‬اضبطها عىل ‪.OFF‬‬
‫‪ 2‬تأكد من اختيار [إدخال] عىل شاشة‬
‫‪ ،LCD‬ثم اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫‪ 3‬قم باختيار منطقتك بواسطة ‪ /‬املوجودة عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط‬
‫وسط زر التحكم‪.‬‬
‫‪ 4‬قم باختيار كل بند بواسطة ‪/‬‬
‫واضبط القيم الرقمية بواسطة ‪./‬‬
‫[التوقيت الصيفي‪ :]:‬قم بتشغيل أو إيقاف تهيئة‬
‫التوقيت الصيفي‪.‬‬
‫[صيغة التاريخ‪ :]:‬يختار صيغة عرض التاريخ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم اإلشارة إىل منتصف الليل بواسطة ‪12:00‬‬
‫‪ ،AM‬وبعد الظهر بواسطة ‪.12:00 PM‬‬
‫‪22AR‬‬
‫تشغيل الكامريا وضبط الساعة‬
‫‪ 5‬كرر الخطوة ‪ 4‬لضبط البنود األخرى‪ ،‬ثم اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫‪ 6‬تأكد من اختيار [إدخال]‪ ،‬ثم اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫إللغاء تشغيل تهيئة تاريخ‪/‬وقت‬
‫اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫الزر ‪1  MENU‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫إلعداد التاريخ‪/‬الوقت مرة أخرى‬
‫عندما تقوم بتشغيل الكامريا للمرة األوىل‪ ،‬تظهر شاشة تهيئة تاريخ‪/‬وقت تلقائ ًيا‪ .‬اضبط التاريخ‬
‫والوقت يف املرة املقبلة من القامئة‪.‬‬
‫‪[ ‬تهيئة تاريخ‪/‬وقت]‬
‫لضبط املنطقة مرة أخرى‬
‫ميكنك ضبط املنطقة التي تستعمل فيها الكامريا‪ .‬يتيح لك هذا ضبط املنطقة املحلية عندما‬
‫تستعمل الكامريا يف الخارج‪.‬‬
‫الزر ‪1  MENU‬‬
‫‪[ ‬إعداد املنطقة]‬
‫الحفاظ عىل تهيئة التاريخ والوقت‬
‫يوجد لدى هذه الكامريا مجموعة بطارية داخلية للحفاظ عىل التاريخ والوقت والتهيئات األخرى‬
‫بغض النظر عام إذا كان التيار يف وضع التشغيل أو اإليقاف‪ ،‬أو إذا كانت البطارية مركبة أم ال‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪AR‬‬
‫قبل التصوير‬
‫ضبط منظار الرؤية إىل حدة الرؤية (ضبط قوة انكسار العدسة)‬
‫اضبط قرص ضبط قوة انكسار العدسة‬
‫ليتناسب مع مدى البرص إىل أن يظهر‬
‫واضحا يف منظار الرؤية‪.‬‬
‫العرض ً‬
‫‪ ‬إذا مل تستطع رؤية الشاشة بأكملها من خالل‬
‫منظار الرؤية‪ ،‬ميكنك تغيري مقياس شاشة منظار‬
‫الرؤية (صفحة ‪.)54‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكن استخدام ملحقة ضبط وحدة قياس قوة العدسة (تباع منفصلة) مع هذه الكامريا‪.‬‬
‫مسك الكامريا بشكل صحيح‬
‫قم بتثبيت الجزء العلوي لجسدك واتخذ الوضع الذي يبقي الكامريا ثابتة‪.‬‬
‫يف وضع شاشة ‪LCD‬‬
‫يف وضع منظار الرؤية‬
‫الخطوة ‪‬‬
‫يد متسك مبقبض الكامريا‪ ،‬واليد األخرى تدعم العدسة‪.‬‬
‫الخطوة ‪‬‬
‫اتخذ وضعية ثابتة بينام تكون قدميك متباعدتني مبقدار عرض كتفيك‪.‬‬
‫‪24AR‬‬
‫يف وضع منظار الرؤية‬
‫(وضع عمودي)‬
‫قبل التصوير‬
‫الخطوة ‪‬‬
‫اثني مرفقيك برفق عىل جسدك‪.‬‬
‫عند التصوير وأنت جاث ًيا‪ ،‬قم بتثبيت الجزء العلوي لجسدك بوضع مرفقك عىل ركبتك‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪25‬‬
‫‪AR‬‬
‫تصوير صور ثابتة‬
‫يتيح لك الوضع «تلقايئ ذيك» تصوير أي هدف بسهولة يف أية ظروف تصوير نظ ًرا ألن الكامريا‬
‫تطلق أحكا ًما مالمئة عىل الوضع لضبط التهيئات‪.‬‬
‫قم باختيار عند التصوير يف مكان يحظر فيه استعامل الفالش‪.‬‬
‫‪ 1‬اضبط قرص الوضع عىل‬
‫(إيقاف تشغيل فالش)‪.‬‬
‫أو‬
‫أو‬
‫‪ 2‬أمسك بالكامريا‪ ،‬راقب الهدف يف لقطتك بواسطة شاشة ‪ LCD‬أو منظار‬
‫الرؤية‪.‬‬
‫‪ 3‬قم بتعيني منطقة ‪ AF‬عىل الهدف‬
‫املرغوب‪.‬‬
‫(التحذير من اهتزاز‬
‫‪ ‬إذا أومض املؤرش‬
‫الكامريا)‪ ،‬قم بتصوير الهدف بحرص‪ ،‬مع‬
‫االحتفاظ بالكامريا ثابتة‪ ،‬أو باستعامل الحامل‬
‫ثاليث األرجل‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تتعرف الكامريا عىل املشهد‪ ،‬تظهر أيقونة‬
‫التعرف عىل املشهد عىل الشاشة ويتم تفعيل‬
‫التهيئات املناسبة لذلك املشهد‪.‬‬
‫مؤرش‬
‫اهتزاز الكامريا)‬
‫(التحذير من‬
‫منطقة ‪AF‬‬
‫‪ 4‬عند استعامل عدسة الزوم‪ ،‬أدر حلقة‬
‫الزوم‪ ،‬ثم اتخذ القرار بشأن اللقطة‪.‬‬
‫حلقة الزوم‬
‫‪26AR‬‬
‫تصوير صور ثابتة‬
‫‪ 5‬اضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل‬
‫للرتكيز البؤري‪.‬‬
‫عندما يتم التأكيد عىل الرتكيز البؤري‪ ،‬ييضء ‪ ‬أو‬
‫(مؤرش الرتكيز البؤري)‪.‬‬
‫التصوير ومشاهدة الصور‬
‫مؤرش الرتكيز البؤري‬
‫‪ 6‬اضغط زر الغالق ضغطة كاملة لألسفل‬
‫للتصوير‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تتحرى الكامريا وج ًها وتقوم بتصويره أثناء‬
‫ضبط [اطار شخيص تلقايئ] عىل [تلقايئ]‪ ،‬يتم‬
‫تشذيب الصورة امللتقطة يف الرتكيبة املناسبة‬
‫تلقائ ًيا‪ .‬يتم حفظ كل من الصور األصلية والصور‬
‫املشذبة (الصفحة ‪.)50‬‬
‫‪27‬‬
‫‪AR‬‬
‫تسجيل األفالم‬
‫‪ 1‬اضغط الزر ‪ MOVIE‬لبدء التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬ميكن بدء تسجيل الفيلم من أي وضع تعريض‬
‫ضويئ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم ضبط رسعة الغالق وفتحة العدسة تلقائ ًيا‪.‬‬
‫إذا اردت تهيئتهام لقيم منفصلة‪ ،‬اضبط قرص‬
‫الوضع إىل (فيلم) (صفحة ‪.)32‬‬
‫‪ ‬تستمر الكامريا يف ضبط الرتكيز البؤري عندما‬
‫تكون يف وضع الرتكيز البؤري التلقايئ‪.‬‬
‫الزر ‪MOVIE‬‬
‫‪ 2‬اضغط الزر ‪ MOVIE‬مرة أخرى إليقاف التسجيل‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬قد يتم تسجيل صوت تشغيل الكامريا والعدسة اثناء تسجيل فیلم‪ .‬ميكن تفادي تسجيل الصوت بتهيئة‬
‫[تسجيل الصوت] إىل [ايقاف] (صفحة ‪.)53‬‬
‫‪ ‬قد تصبح مدة التسجيل املستمر للفیلم اقرص‪ ،‬وف ًقا لدرجة الحرارة املحيطة أو حالة الكامريا‪ .‬راجع‬
‫«مالحظات حول تسجيل فيلم بشكل مستمر»‪.‬‬
‫‪ ‬عند بيان العالمة ‪ ،‬تكون درجة حرارة الكامريا عالية جدًا‪ .‬قم بإيقاف الكامريا وانتظر إىل أن تنخفض‬
‫درجة حرارة الكامريا‪.‬‬
‫‪28AR‬‬
‫عرض الصور‬
‫‪ 1‬اضغط الزر‬
‫‪.‬‬
‫الزر‬
‫‪ 2‬الزر ‪1  MENU‬‬
‫املرغوبة‬
‫‪[ ‬وضع عرض] ‪ ‬قم باختيار الوضع‬
‫التصوير ومشاهدة الصور‬
‫‪ ‬لعرض صور ثابتة‪ ،‬اخرت [عرض مجلد (ثابت)]‪ ،‬واعرض األفالم‪ ،‬اخرت [عرض مجلد (‪ ])MP4‬أو‬
‫[عرض ‪ ]AVCHD‬وف ًقا لصيغة الفيلم‪.‬‬
‫‪ 3‬قم باختيار الصورة بواسطة ‪ /‬عىل زر التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬لعرض أفالم‪ ،‬اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫أثناء عرض الفيلم‬
‫تشغيل زر التحكم‪/‬قرص التحكم‬
‫لإليقاف املؤقت‪/‬االستئناف‬
‫للتقديم الرسيع‬
‫للرتجيع الرسيع‬
‫للتقديم البطيء‬
‫‪‬‬
‫للرتجيع البطيء‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قم بتدوير قرص التحكم باتجاه اليمني أثناء‬
‫اإليقاف املؤقت‬
‫قم بتدوير قرص التحكم باتجاه اليسار أثناء‬
‫اإليقاف املؤقت‬
‫‪ ‬يتم عرض الفيلم اطار تلو اطار‪.‬‬
‫‪/  ‬‬
‫لضبط مستوى الصوت‬
‫لعرض املعلومات‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬قد ال يتم عرض األفالم املسجلة بواسطة أجهزة أخرى عىل هذه الكامريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫‪AR‬‬
‫حذف الصور (الحذف)‬
‫حاملا تقوم بحذف صورة‪ ،‬ال ميكنك استعادتها‪ .‬تأكد ما إذا أردت حذف الصورة أم ال مسب ًقا‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكن حذف الصور املحمية‪.‬‬
‫حذف الصورة التي يتم عرضها حال ًيا‬
‫‪ 1‬اعرض الصورة التي تريد حذفها‬
‫واضغط الزر ‪.‬‬
‫الزر‬
‫‪ 2‬قم باختيار [حذف] بواسطة ‪ ‬املوجودة عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط وسط‬
‫زر التحكم‪.‬‬
‫‪30AR‬‬
‫ضبط زاوية شاشة ‪LCD‬‬
‫اضبط شاشة ‪ LCD‬للحصول عىل زاوية ميكن‬
‫مشاهدتها بسهولة‪.‬‬
‫‪ ‬متيل شاشة ‪ LCD‬مبقدار ‪ 180‬درجة‪.‬‬
‫‪ ‬ميكن تدوير شاشة ‪ LCD‬مبقدار ‪ 270‬درجة باتجاه‬
‫اليسار من املوضع الذي تكون فيه شاشة ‪LCD‬‬
‫متجهة لألمام‪.‬‬
‫‪ ‬عند عدم استعامل شاشة ‪ ،LCD‬يوىص بأن تغلقها‬
‫بحيث يكون جانب الشاشة مواج ًها للكامريا‪.‬‬
‫تصوير صور مالمئة للهدف‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬عندما يتم فتح شاشة ‪ ،LCD‬قد يتعذر عىل مستشعر‬
‫العني القيام بوظيفته يف حاالت تتضمن التصوير بأوضاع‬
‫منخفضة‪ .‬إذا نظرت إىل منظار الرؤية ومل يتم تحويل‬
‫الشاشة تلقائ ًيا‪ ،‬اضغط الزر ‪.FINDER/LCD‬‬
‫‪31‬‬
‫‪AR‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة‬
‫اضبط قرص الوضع إىل الوضع املرغوب‪.‬‬
‫الكامريا مجهزة بأوضاع التصوير التالية‪:‬‬
‫الوضع التلقايئ «تلقايئ ذيك» يسمح بتصوير هدف بسهولة يف أي ظروف‬
‫(تلقايئ ذيك)‪/‬‬
‫كانت ألن الكامريا تقوم بتنفيذ عمليات التقدير املناسبة للموقف لضبط‬
‫(إيقاف تشغيل فالش)‬
‫التهيئات‪ .‬اخرت «إيقاف تشغيل فالش» عندما تريد التصوير بدون الفالش‪.‬‬
‫تتعرف الكامريا عىل ظرف التصوير وتخمنه‪ ،‬ويتم إعداد التهيئات املناسبة‬
‫(تلقايئ فائق)‬
‫تلقائ ًيا‪ .‬تحفظ الكامريا صورة مناسبة واحدة عن طريق توحيد أو فصل‬
‫الصور‪ ،‬حسب الرضورة‪.‬‬
‫اختيار وضع مناسب للهدف أو ظروف التصوير يسمح بتصوير صورة‬
‫(اختيار منظر)‬
‫بواسطة التهيئة املناسبة للهدف‪.‬‬
‫(تحريك البانوراما) يسمح بتصوير صور بانوراما‪.‬‬
‫يسمح يسمح بتصوير صور بانوراما ثالثية االبعاد ‪ 3D‬للعرض عىل تلفزيون‬
‫(تحريك بانوراما‬
‫متوافق مع العرض ثاليث االبعاد ‪.3D‬‬
‫‪)3D‬‬
‫ً‬
‫(وضع أولوية ‪ AE‬تستمر الكامريا بالتصوير عندما يكون زر الغالق مضغوطا بشكل كامل‪.‬‬
‫تسجل الكامريا الصور باستمرار مبعدل ‪ 12‬أو ‪ 10‬صور يف الثانية كحد أقىص‪.‬‬
‫املستمر)‬
‫يسمح بتسجيل أفالم عند ضبط التعريض الضويئ يدو ًيا (كل من رسغة‬
‫(فيلم)‬
‫الغالق وقيمة الفتحة)‪.‬‬
‫يسمح بالتصوير عند ضبط التعريض الضويئ تلقائ ًيا (كل من رسغة الغالق‬
‫(مربمج تلقايئ)‬
‫وقيمة الفتحة)‪ .‬ميكن ضبط التهيئات االخرى يدو ًيا‪.‬‬
‫يسمح بالتصوير بعد ضبط قيمة الفتحة يدو ًيا باستخدام قرص التحكم‪.‬‬
‫(أولوية الفتحة)‬
‫يسمح بالتصوير بعد ضبط رسعة الغالق يدو ًيا باستخدام قرص التحكم‪.‬‬
‫(أولوية الغالق)‬
‫(تعريض ضويئ يدوي) يسمح بالتصوير بعد ضبط التعريض الضويئ يدو ًيا (كل من رسغة الغالق‬
‫وقيمة الفتحة) باستخدام قرص التحكم‪.‬‬
‫‪32AR‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة‬
‫تلقايئ فائق‬
‫‪ 1‬اضبط قرص الوضع عىل‬
‫(تلقايئ فائق)‪.‬‬
‫‪ 2‬قم بتوجيه الكامريا نحو الهدف‪.‬‬
‫عندما تتعرف الكامريا عىل ظروف التصوير وتضبطها‪،‬‬
‫تتم اإلشارة إىل املعلومات التالية‪ :‬عالمة وضع املشهد‬
‫الذي تم التعرف عليه‪ ،‬وظيفة التصوير املالمئة‪ ،‬عدد‬
‫الصور املمكن التقاطها‪.‬‬
‫عالمة وضع املشهد الذي تم التعرف عليه‬
‫تصوير صور مالمئة للهدف‬
‫وظيفة التصوير‬
‫عدد الصور املمكن التقاطها‬
‫‪ 3‬اضبط الرتكيز البؤري وقم بتصوير الهدف‪.‬‬
‫املشهد الذي تم التعرف عليه بواسطة الكامريا‬
‫(منظر لييل)‬
‫(صورة شخصية بضوء‬
‫خلفي)‬
‫(ضوء‌خلفي)‬
‫(ضوء بقعي)‬
‫(تصوير الشفق مع مسك‬
‫الكامريا باليد)‬
‫(شخيص)‬
‫(تكبري)‬
‫(ضوء ضعيف)‬
‫(منظر طبيعي)‬
‫(منظر لييل بحامل)‬
‫(صورة شخصية ليلية)‬
‫(رضيع)‬
‫وظيفة التصوير‬
‫تصوير مستمر (‪)41‬‬
‫تزامن ضوء النهار‬
‫تزامن بطيء (‪)37‬‬
‫غالق بطيء‬
‫‪ HDR‬تلقايئ (‪)50‬‬
‫تصوير الشفق مع مسك الكامريا‬
‫باليد (‪)34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪AR‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة‬
‫اختيار منظر‬
‫‪ 1‬اضبط قرص الوضع عىل‬
‫(اختيار منظر)‪.‬‬
‫‪ 2‬قم باختيار الوضع املرغوب بواسطة ‪ ،/‬ثم اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬لتغيري املشهد‪ ،‬اضغط الزر ‪ ،Fn‬ثم قم باختيار مشهد آخر‪.‬‬
‫‪ 3‬اضبط الرتكيز البؤري وقم بتصوير الهدف‪.‬‬
‫يهمش الخلفيات ويزيد وضوح الهدف‪ .‬يربز الدرجات اللونية للبرشة‬
‫(شخيص)‬
‫بنعومة‪.‬‬
‫يصور هدف متحرك برسعة غالق رسيعة بحيث يبدو الهدف كام لو أنه‬
‫(تأثري ريايض)‬
‫واقف بثبات‪ .‬تعمل الكامريا عىل التقاط الصور باستمرار أثناء ضغط زر‬
‫الغالق‪.‬‬
‫يصور األهداف القريبة كاألزهار‪ ،‬األطباق‪.‬‬
‫(تكبري)‬
‫يصور نطاق املشهد بأكمله برتكيز بؤري قوي وألوان حيوية‪.‬‬
‫(منظر طبيعي)‬
‫يصور احمرار الرشوق أو الغروب بطريقة فاتنة‪.‬‬
‫(غروب)‬
‫يصور املشاهد الليلية عن بعد بدون فقدان الجو املعتم للمحيط‪.‬‬
‫(منظر لييل)‬
‫يصور مناظر ليلية بضوضاء وتشوه أقل بدون استعامل حامل ثاليث األرجل‪.‬‬
‫(تصوير الشفق مع‬
‫يتم التقاط مجموعة من اللقطات‪ ،‬ويتم تطبيق معالجة الصورة لتقليل‬
‫مسك الكامريا باليد)‬
‫تشوه الهدف‪ ،‬واهتزاز الكامريا‪ ،‬والضوضاء‪.‬‬
‫(صورة شخصية ليلية) يلتقط صور شخصية يف املشاهد الليلية‪.‬‬
‫‪34AR‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة‬
‫تحريك البانوراما‪/‬‬
‫تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫‪ 1‬اضبط قرص الوضع عىل‬
‫(تحريك البانوراما)‪/‬‬
‫(تحريك بانوراما ‪.)3D‬‬
‫‪ 2‬قم بتوجيه الكامريا نحو حافة الهدف‪ ،‬ثم‬
‫اضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل‬
‫لضبط الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫لن يتم التقاط هذا الجزء‬
‫تصوير صور مالمئة للهدف‬
‫‪ 3‬اضغط زر الغالق ضغطة كاملة لألسفل‪.‬‬
‫‪ 4‬قم بتطويق أو إمالة الكامريا حتى النهاية‪،‬‬
‫مع اتباع اإلرشادات املوجودة عىل الشاشة‪.‬‬
‫رشيط اإلرشادات‬
‫‪35‬‬
‫‪AR‬‬
‫التصوير بأوضاع تصوير مختلفة‬
‫وضع أولوية التقدم املستمر ‪AE‬‬
‫‪ 1‬اضبط قرص الوضع عىل‬
‫(وضع أولوية ‪ AE‬املستمر)‪.‬‬
‫‪ 2‬قم باختيار الوضع املرغوب بواسطة ‪ /‬املوجودة عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط‬
‫الوسط ‪ ‬عىل زر التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬لتغيري الوضع‪ ،‬اضغط الزر ‪ ،Fn‬ثم قم باختيار وضع آخر‪.‬‬
‫‪ 3‬اضبط الرتكيز البؤري وقم بتصوير األهداف‪.‬‬
‫‪ ‬تستمر الكامريا بالتصوير أثناء ضغط زر الغالق بالكامل لألسفل‪.‬‬
‫(مغري وضع تكبري تسجل الكامريا الصور باستمرار مبعدل ‪ 12‬صورة تقري ًبا يف الثانية كحد أقىص‪.‬‬
‫ذيك أولوية ‪ AE‬املستمر) ‪ ‬الحد األدىن ملقياس زوم الكامريا مضبوط عىل ‪ 1.4‬مرة وميكن ضبط حجم‬
‫الصورة عىل ‪ M‬أو ‪.S‬‬
‫(أولوية ‪ AE‬املستمر) تسجل الكامريا الصور باستمرار مبعدل ‪ 10‬صورة تقري ًبا يف الثانية كحد أقىص‪.‬‬
‫ميكن ضبط حجم الصورة عىل ‪.L‬‬
‫‪36AR‬‬
‫استعامل الفالش‬
‫يتيح لك استعامل الفالش يف مكان مظلم تصوير الهدف مضيئًا‪ ،‬كام يساعد ذلك يف منع اهتزاز‬
‫الكامريا‪ .‬عند التصوير يف الشمس‪ ،‬ميكنك استعامل الفالش اللتقاط صورة مضيئة لهدف ذو خلفية‬
‫مضيئة‪.‬‬
‫‪ 1‬الزر ‪(  Fn‬وضع الفالش) ‪ ‬قم باختيار التهيئة املرغوبة‬
‫‪ ‬ملزيد من املعلومات عن اوضاع الفالش املتاحة لكل وضع من اوضاع التسجيل‪ ،‬راجع صفحة ‪.73‬‬
‫‪ 2‬اضغط الزر ‪.‬‬
‫استعامل وظائف التصوير‬
‫ينطلق الفالش‪.‬‬
‫‪ ‬يف الوضع تلقايئ ذيك أو تلقايئ فائق أو اختيار‬
‫املنظر‪ ،‬ينطلق الفالش تلقائ ًيا إذا كان مقدار الضوء‬
‫غري ٍ‬
‫كاف أو إذا كان الهدف ذو إضاءة خلفية‪ .‬ال‬
‫ينطلق الفالش الداخيل حتى ولو قمت بضغط‬
‫الزر ‪.‬‬
‫الزر‬
‫‪ 3‬بعد انتهاء الفالش من الشحن‪ ،‬قم بتصوير‬
‫الهدف‪.‬‬
‫وميض‪ :‬تم شحن الفالش‪ .‬عندما يومض املؤرش‪،‬‬
‫ال ميكنك تحرير الغالق‪.‬‬
‫مضاء‪ :‬تم شحن الفالش وجاهز إلطالقه‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تقوم بضغط زر الغالق نصف ضغطة‬
‫لألسفل يف اإلضاءة املظلمة يف وضع الرتكيز البؤري‬
‫التلقايئ‪ ،‬قد ينطلق الفالش ملساعدة الرتكيز عىل‬
‫الهدف بؤر ًيا (ضوء تركيز بؤري تلقايئ)‪.‬‬
‫املؤرش‬
‫(شحن الفالش)‬
‫‪37‬‬
‫‪AR‬‬
‫استعامل الفالش‬
‫(إيقاف تشغيل فالش) ال ينطلق حتى عند انبثاق الفالش الداخيل‪.‬‬
‫‪ ‬ال ميكن اختيار هذا البند عند ضبط قرص الوضع إىل ‪ P‬أو ‪ A‬أو ‪ S‬أو ‪.M‬‬
‫لكن سوف لن يومض الفالش ما مل يربز لألعىل‪.‬‬
‫ينطلق إذا كان املكان مظلماً أو مواجه للضوء‪.‬‬
‫(فالش تلقايئ)‬
‫ينطلق يف كل مرة تقوم فيها بإطالق الغالق‪.‬‬
‫(فالش مشبع)‬
‫ينطلق يف كل مرة تقوم فيها بإطالق الغالق‪ .‬يتيح لك التصوير بالتزامن‬
‫(تزامن بطيء)‬
‫البطيء التقاط صورة واضحة لكل من الهدف والخلفية عن طريق تبطيء‬
‫رسعة الغالق‪.‬‬
‫ينطلق مبارش ًة قبل اكتامل التعريض الضويئ يف كل مرة تقوم فيها بإطالق‬
‫(تزامن خلفي)‬
‫الغالق‪.‬‬
‫ينطلق الفالش الخارجي (يباع منفصلاً ) املوجود عىل الكامريا وبعيدًا عنها‬
‫(السليك)‬
‫(التصوير بفالش السليك)‪.‬‬
‫‪38AR‬‬
‫ضبط سطوع الصورة‬
‫باستثناء وضع التعريض الضويئ ‪ ،M‬يتم اختيار التعريض الضويئ تلقائ ًيا (التعريض الضوي التلقايئ)‪.‬‬
‫استنادًا إىل التعريض الضويئ املكتسب بواسطة التعريض الضويئ التلقايئ‪ ،‬ميكنك تنفيذ تعويض‬
‫التعريض الضويئ‪ .‬ميكنك جعل الصورة بأكملها مضيئة بواسطة النقل إىل الجانب ‪ .+‬تصبح الصورة‬
‫بأكملها معتمة عندما تحولها إىل الجانب – (تعويض التعريض الضويئ)‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط الزر‬
‫‪.‬‬
‫‪ 2‬اضبط التعريض الضويئ بواسطة قرص‬
‫التحكم‪.‬‬
‫يتم ضبط شاشة ‪ LCD‬بعد‬
‫التعريض الضويئ‪.‬‬
‫استعامل وظائف التصوير‬
‫باتجاه ‪( +‬زائد)‪ :‬يجعل الصورة مضيئة‪.‬‬
‫باتجاه – (ناقص)‪ :‬يجعل الصورة معتمة‪.‬‬
‫‪ ‬يف وضع منظار الرؤية‪ ،‬تحقق من التعريض الضويئ‬
‫باستعامل مقياس ‪.EV‬‬
‫الزر‬
‫تعريض ضويئ معوض‬
‫الشاشة يف منظار الرؤية‬
‫تعريض ضويئ قيايس‬
‫‪ 3‬اضبط الرتكيز البؤري وقم بتصوير الهدف‪.‬‬
‫تقنيات التصوير‬
‫‪ ‬اضبط مستوى التعويض عن طريق فحص الصورة املسجلة‪.‬‬
‫‪ ‬استعامل التصوير القويس‪ ،‬ميكنك التقاط صور متعددة بواسطة تحويل التعريض الضويئ إىل‬
‫الجانب املوجب أو السالب (صفحة ‪.)41‬‬
‫‪39‬‬
‫‪AR‬‬
‫ضبط سطوع الصورة‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكن ضبط هذا البند عند ضبط وضع التعريض الضويئ عىل تلقايئ ذيك أو تلقايئ فائق‪ ،‬أو اختيار املنظر‪.‬‬
‫‪40AR‬‬
‫اختيار وضع املشغل‬
‫ميكن استخدام وضع املشغل املناسب لغايتك‪ ،‬مثل وضع متقدم صورة واحدة أو متقدم مستمر‬
‫أو ركيزة‪.‬‬
‫املوجودة عىل زر التحكم ‪ ‬قم‬
‫باختيار الوضع املرغوبة‬
‫(تصوير مفرد)‬
‫(تصوير مستمر)‬
‫(مؤقت ذايت)‬
‫(موجه التحكم عن‬
‫بعد)‬
‫استعامل وظائف التصوير‬
‫(ركيزة‪ :‬مستمر)‬
‫(ركيزة واحدة)‬
‫(ركيزة ‪)WB‬‬
‫هذا الوضع للتصوير العادي‪.‬‬
‫تسجل الكامريا الصور باستمرار‪.‬‬
‫يكون املؤقت الذايت ‪-10‬ثوانٍ مالمئًا عندما يظهر املصور يف الصورة ويكون‬
‫املؤقت الذايت ‪-2‬ثانية مالمئًا لتقليل اهتزاز الكامريا‪.‬‬
‫ميكن تصوير ‪ 3‬صور‪ ،‬كل منها بدرجات مختلفة من التعريض الضويئ‪.‬‬
‫ميكنك التقاط ‪ 3‬صور‪ ،‬لقطة بلقطة‪ ،‬كل منها بدرجات مختلفة من التعريض‪.‬‬
‫تب ًعا للتوازن األبيض املختار‪ ،‬وحرارة اللون‪/‬مرشح لون‪ ،‬يتم تسجيل ‪ 3‬صور‬
‫بالتوازن األبيض املح ّول‪.‬‬
‫ميكنك التصوير باستعامل األزرار ‪ SHUTTER‬و ‪( 2SEC‬يتم تحرير الغالق‬
‫بعد ‪ 2‬ثانية) املوجودة عىل موجه التحكم عن بعد الالسليك ‪RMT-DSLR1‬‬
‫(يباع منفصلاً )‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪AR‬‬
‫تحويل شاشة معلومات التسجيل (‪)DISP‬‬
‫يف كل مرة تقوم فيها بضغط ‪ DISP‬عىل زر التحكم‪،‬‬
‫تتغري شاشة معلومات التسجيل كام ييل‪.‬‬
‫ميكنك اختيار الشاشات املتاحة يف منظار الرؤية أو‬
‫عىل شاشة ‪ LCD‬بشكلٍ منفصل‪.‬‬
‫املستوى‬
‫ال يوجد معلومات‬
‫عرض جميع املعلومات‬
‫شاشة الجرافيك‬
‫مقياس املستوى الرقمي‬
‫شاشة الجرافيك‬
‫شاشة الرسم البياين تعرض رسعة الغالق وقيمة الفتحة‬
‫كرسوم بيانية‪ ،‬وتبني برسوم توضيحية بارزة جدًا كيفية‬
‫عمل التعريض الضويئ‪ .‬املؤرشات عىل مؤرش رسعة‬
‫الغالق ومؤرش الفتحة تشري إىل القيمة الحالية‪.‬‬
‫قيمة الفتحة‬
‫‪42AR‬‬
‫رسعة الغالق‬
‫ضبط حجم الصورة‬
‫حجم الصورة‬
‫الزر ‪1  MENU‬‬
‫‪[ ‬حجم الصورة] ‪ ‬قم باختيار الحجم املرغوب‬
‫[نسبة الواجهة]‪]3:2[ :‬‬
‫حجم الصورة‬
‫‪L:16M‬‬
‫‪M:8.4M‬‬
‫‪S:4.0M‬‬
‫‪ 3264  4912‬بكسل‬
‫‪ 2368  3568‬بكسل‬
‫‪ 1624  2448‬بكسل‬
‫إرشادات االستعامل‬
‫للمطبوعات التي تصل إىل الحجم ‪A3+‬‬
‫للمطبوعات التي تصل إىل الحجم ‪A4‬‬
‫للمطبوعات التي تصل إىل الحجم ‪L/2L‬‬
‫[نسبة الواجهة]‪]16:9[ :‬‬
‫استعامل وظائف التصوير‬
‫حجم الصورة‬
‫‪L:14M‬‬
‫‪M:7.1M‬‬
‫‪S:3.4M‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬عندما تقوم باختيار صورة ‪ RAW‬بواسطة [جودة]‪ ،‬يتوافق حجم الصورة الخاصة بصورة ‪ RAW‬مع‬
‫املقاس ‪ .L‬ال يتم عرض هذا الحجم عىل الشاشة‪.‬‬
‫‪ 2760  4912‬بكسل‬
‫‪ 2000  3568‬بكسل‬
‫‪ 1376  2448‬بكسل‬
‫إرشادات االستعامل‬
‫للعرض عىل تلفزيون عايل الوضوح‬
‫البانوراما‪ :‬الحجم‬
‫ميكنك ضبط حجم الصورة للصور البانورامية‪ .‬يختلف حجم الصورة تب ًعا لتهيئة اتجاه التصوير‬
‫(صفحة ‪.)52‬‬
‫الزر ‪[  1  MENU‬البانوراما‪ :‬الحجم] أو [بانوراما ‪ : 3D‬حجم الصورة]‬
‫‪ ‬قم باختيار الحجم املرغوب‬
‫‪43‬‬
‫‪AR‬‬
‫ضبط حجم الصورة‬
‫[البانوراما‪ :‬الحجم]‬
‫قيايس‬
‫عريض‬
‫البند [البانوراما‪ :‬االتجاه] مضبوط إىل [أعىل] [أسفل]‪2160  3872 :‬‬
‫البند [البانوراما‪ :‬االتجاه] مضبوط إىل [ميني] [يسار]‪1856  8192 :‬‬
‫البند [البانوراما‪ :‬االتجاه] مضبوط إىل [أعىل] [أسفل]‪2160  5536 :‬‬
‫البند [البانوراما‪ :‬االتجاه] مضبوط إىل [ميني] [يسار]‪1856  12416 :‬‬
‫[بانوراما ‪ : 3D‬حجم الصورة]‬
‫‪16:9‬‬
‫قيايس‬
‫عريض‬
‫‪44AR‬‬
‫‪1080  1920‬‬
‫‪1080  4912‬‬
‫‪1080  7152‬‬
‫تكبري الصور‬
‫ميكن تكبري الصورة الثابتة للمعاينة عن قرب‪ .‬يعد هذا مالمئًا لفحص وضع الرتكيز البؤري للصورة‬
‫املسجلة‪.‬‬
‫‪ 1‬اعرض الصورة التي تريد تكبريها‪ ،‬ثم‬
‫اضغط الزر ‪.‬‬
‫الزر‬
‫‪ 2‬تكبري أو تصغري الصورة بواسطة الزر أو الزر ‪.‬‬
‫‪ ‬تدوير قرص التحكم يعمل عىل تحويل الصورة بنفس تكبري الشاشة‪ .‬عندما تقوم بتصوير العديد‬
‫من الصور بنفس الرتكيب‪ ،‬ميكنك مقارنة ظروف تركيزها البؤري‪.‬‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫‪ 3‬قم باختيار الجزء الذي تريد تكبريه بواسطة ‪ ///‬عىل زر التحكم‪.‬‬
‫إللغاء العرض املكرب‬
‫اضغط وسط زر التحكم بحيث تعود الصورة إىل الحجم العادي‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪AR‬‬
‫التحويل إىل شاشة قامئة الصور‬
‫ميكن عرض عدة صور عىل الشاشة يف آن واحد‪.‬‬
‫اضغط الزر‬
‫‪.‬‬
‫تظهر شاشة فهرس الصورة‪.‬‬
‫‪ ‬ميكنك اختيار عدد الصور املعروضة عىل الصفحة‬
‫الواحدة من شاشة فهرس الصورة باستعامل‬
‫[فهرس الصورة] يف قامئة العرض ‪.‬‬
‫للعودة إىل شاشة الصورة الواحدة‬
‫اضغط وسط زر التحكم عندما تختار الصورة املرغوبة‪.‬‬
‫لعرض املجلد املرغوب‬
‫اخرت الرشيط االيرس عىل شاشة فهرس الصورة‬
‫بواسطة زر التحكم‪ ،‬ثم اخرت املجلد املرغوب‬
‫بواسطة ‪ ./‬ضغط وسط زر التحكم عندما‬
‫يكون الرشيط االيرس مختا ًرا يؤدي إىل تغيري وضع‬
‫املشاهدة‪.‬‬
‫‪46AR‬‬
‫الزر‬
‫عرض الصور عىل شاشة التلفزيون‬
‫لعرض الصور املسجلة بواسطة الكامريا عىل جهاز التلفزيون‪ ،‬يتطلب كبل ‪( HDMI‬يباع منفصلاً )‬
‫وتلفزيون عايل الوضوح مجه ًزا مبوصل ‪.HDMI‬‬
‫‪ 1‬قم بإيقاف كل من الكامريا والتلفزيون‬
‫لديك‪ ،‬وقم بتوصيل الكامريا بالتلفزيون‪.‬‬
‫‪ ‬إىل موصل ‪HDMI‬‬
‫كبل ‪HDMI‬‬
‫(يباع منفصلاً )‬
‫‪ ‬إىل طرف‬
‫توصيل ميني‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ 2‬قم بتشغيل التلفزيون وتحويل الدخل‪.‬‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫‪ ‬راجع أيضً ا تعليامت التشغيل املرفقة مع التلفزيون‪.‬‬
‫‪ 3‬قم بتشغيل الكامريا‪ ،‬واضغط الزر ‪.‬‬
‫تظهر الصور امللتقطة بواسطة الكامريا عىل شاشة‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫قم باختيار الصورة املرغوبة بواسطة ‪ /‬عىل‬
‫زر التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬ال يتم تشغيل شاشة ‪ LCD‬الخاصة بالكامريا‪.‬‬
‫زر التحكم‬
‫الزر‬
‫‪47‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف التي ميكن تشغيلها بواسطة االزرار‪ /‬املفتاح‬
‫ميكن إعداد أو تشغيل وظائف متنوعة بواسطة هذه االزرار‪ /‬املفتاح‪ .‬بخصوص مكان االزرار‪/‬‬
‫املفتاح‪ ،‬راجع «تعريف األجزاء» (صفحة ‪.)8‬‬
‫الزر‬
‫الزر‬
‫الزر ‪ISO‬‬
‫الزر ‪FINDER/LCD‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫الزر ‪MOVIE‬‬
‫الزر ‪ /AEL‬الزر ‪/AV‬‬
‫الزر ‪/‬الزر‬
‫الزر ‪ /ZOOM‬الزر‬
‫الزر ‪ /Fn‬الزر‬
‫زر التحكم‬
‫الزر‬
‫يؤدي إىل ارتفاع الفالش لالعىل‪.‬‬
‫يعوض التعريض الضويئ‪.‬‬
‫يضبط حساسية ‪.ISO‬‬
‫يحول العرض بني شاشة ‪ LCD‬ومنظار الرؤية‪.‬‬
‫يعرض شاشة القامئة لتهيئة بند القامئة‪.‬‬
‫يسجل أفالم‪.‬‬
‫يثبت التعريض الضويئ للشاشة بأكلمها‪ /.‬يضبط قيمة الفتحة‪ /.‬يعرض صور‬
‫متعددة عىل الشاشة يف آن واحد‪ /.‬يصغر حجم صورة تم تكبريها اثناء‬
‫مشاهدة الصور‪.‬‬
‫يكرب ويص ّور الهدف باستعامل خاصية الزوم يف الكامريا (‪ /.)ZOOM‬يقوم‬
‫بتدوير الصورة عند مشاهدة الصور‪.‬‬
‫يعرض شاشة تهيئة الوظيفة التي تم ضبطها باستخدام زر الوظيفة ‪/.Fn‬‬
‫يقوم بتدوير الصور‪.‬‬
‫يضبط الوظائف التالية‪ :‬شاشة‪ ،‬توازن أبيض‪ ،‬وضع املشغل‪ ،‬تأثري الصورة‪،‬‬
‫وتركيز تؤري تلقايئ‪.‬‬
‫يعرض الصور‪.‬‬
‫يعرض توجيه حول التصوير أو دليل الكامريا الداخيل‪ /.‬يحذف الصور‪.‬‬
‫الزر ‪ /‬الزر‬
‫مفتاح وضع الرتكيز البؤري يحول بني وضع الرتكيز البؤري التلقايئ والرتكيز البؤري اليدوي‪.‬‬
‫يفحص تشوه الخلفية‪ /.‬يسمح بالتأكد من الرتكيز البؤري من خالل تكبري‬
‫زر املعاينة‪ /‬زر زوم‬
‫الصورة قبل تصويرها‪.‬‬
‫الرتكيز البؤري‬
‫‪48AR‬‬
‫اختيار وظيفة بواسطة الزر ‪( Fn‬الوظيفة)‬
‫يتم استعامل هذا الزر إلعداد أو تنفيذ الوظائف املستعملة بشكلٍ متكرر عند التصوير‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط الزر ‪.Fn‬‬
‫‪ 2‬قم باختيار البند املرغوب بواسطة ‪ ///‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط عىل‬
‫الوسط ‪ ‬للتنفيذ‪.‬‬
‫تظهر شاشة اإلعداد‪.‬‬
‫‪ 3‬اتبع دليل التشغيل‪ ،‬قم باختيار الوظيفة‬
‫املرغوبة وتنفيذها‪.‬‬
‫الئحة الوظائف‬
‫دليل التشغيل‬
‫إلعداد الكامريا مبارش ًة من شاشة معلومات التسجيل‬
‫أدر قرص التحكم بدون ضغط وسط ‪ ‬يف الخطوة ‪ .2‬ميكنك إعداد الكامريا مبارش ًة من شاشة‬
‫معلومات التسجيل‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪( Fn‬الوظيفة)‬
‫الوظائف التي ميكن اختيارها بواسطة زر الوظيفة ‪ Fn‬كاآليت‪:‬‬
‫يختار الوضع املالئم من بني تهيئات الضبط املسبق الخاصة يف اختيار املنظر‬
‫اختيار منظر‬
‫لتالئم ظروف التصوير‪.‬‬
‫(شخيص‪/‬تأثري ريايض‪/‬تكبري‪/‬منظر طبيعي‪/‬غروب‪/‬منظر لييل‪/‬تصوير الشفق مع‬
‫مسك الكامريا باليد‪/‬صورة شخصية ليلية)‬
‫يختار وضع التعريض الضويئ املناسب لهدفك أو التأثري لديك ويقوم بتسجيل‬
‫فيلم‬
‫األفالم‪.‬‬
‫(‪)P/A/S/M‬‬
‫يضبط الرسعة للتصوير املستمر‪.‬‬
‫وضع أولوية ‪AE‬‬
‫)مغري وضع تكبري ذيك أولوية ‪ AE‬املستمر‪/‬أولوية ‪ AE‬املستمر(‬
‫املستمر‬
‫يضبط وضع املشغل مثل التصوير املستمر‪.‬‬
‫وضع املشغل‬
‫(تصوير مفرد‪/‬تصوير مستمر‪/‬مؤقت ذايت‪/‬ركيزة‪ :‬مستمر‪/‬ركيزة واحدة‪/‬ركيزة‬
‫‪/WB‬موجه التحكم عن بعد)‬
‫يضبط وضع الفالش‪.‬‬
‫وضع الفالش‬
‫(إيقاف تشغيل فالش‪/‬فالش تلقايئ‪/‬فالش مشبع‪/‬تزامن بطيء‪/‬تزامن خلفي‪/‬‬
‫السليك)‬
‫يختار طريقة الرتكيز البؤري تب ًعا لحركة الهدف‪.‬‬
‫وضع تركيز بؤري‬
‫(صورة واحدة ‪ AF/AF‬تلقايئ‪/‬تركيز بؤري مستمر)‬
‫تلقايئ‬
‫يختار منطقة الرتكيز‪.‬‬
‫منطقة ‪AF‬‬
‫(عريض‪/‬نطاق‪/‬نقطي‪/‬محيل)‬
‫يحافظ عىل الرتكيز البؤري عىل الهدف اثناء متابعته‪.‬‬
‫تتبع الهدف‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫ابتسامة‪/‬تحديد الوجه يلتقط وجه (وجوه) األشخاص تلقائ ًيا بالرتكيز البؤري والتعريض الضويئ األمثل‪/.‬‬
‫يلتقط الصورة عند تحري ابتسامة‪.‬‬
‫(إيقاف تحديد الوجه‪/‬تشغيل تحديد الوجه (تسجيل الوجوه)‪/‬تشغيل تحديد‬
‫الوجه‪/‬غالق خاص باالبتسامة)‬
‫يحلل املشهد عند التقاط وج ًها ويحفظ صورة أخرى برتكيبة جيدة التوازن‬
‫اطار شخيص تلقايئ‬
‫بشكلٍ تلقايئ‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط الحساسية عىل ميضء‪ .‬كلام كان الرقم أكرب‪ ،‬كلام كانت رسعة الغالق أكرب‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫(تخفيض الضوضاء متعدد اإلطارات‪ ISO AUTO/‬إىل ‪)16000‬‬
‫يختار أسلوب قياس السطوع‪.‬‬
‫وضع القياس‬
‫(قسم متعدد‪/‬ثقل مركزي‪/‬نقطة)‬
‫‪50AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪( Fn‬الوظيفة)‬
‫تعويض فالش‬
‫توازن أبيض‬
‫‪ HDR/DRO‬تلقايئ‬
‫اسلوب الصورة‬
‫تأثري الصورة‬
‫يضبط كثافة خرج الفالش‪.‬‬
‫(‪ +2.0EV‬إىل ‪)–2.0EV‬‬
‫يضبط درجة لون الصور‪.‬‬
‫(‪ WB‬تلقايئ‪/‬ضوء النهار‪/‬ظل‪/‬مغيم‪/‬مصباح متوهج‪/‬فلورسنت‪ :‬أبيض هادئ‪/‬‬
‫فلورسنت‪ :‬أبيض معتدل‪/‬فلورسنت‪ :‬أبيض يف النهار‪/‬فلورسنت‪ :‬ضوء النهار‪/‬فالش‪/‬‬
‫حرارة اللون‪/‬مرشح‪/‬معدّل)‬
‫يعمل عىل تعويض السطوع والتباين تلقائ ًيا‪.‬‬
‫(ايقاف‪/‬معزز نطاق ‪ HDR/D‬تلقايئ)‬
‫يختار معالجة الصورة املرغوبة لديك‪.‬‬
‫(قيايس‪/‬حي‪/‬شخيص‪/‬منظر طبيعي‪/‬غروب‪/‬اسود وابيض)‬
‫يصور بواسطة مرشح التأثري املرغوب لضامن املزيد من التعبري الرائع‪.‬‬
‫(ايقاف‪/‬كامريا لعبة‪/‬لون صارخ‪/‬توضيح االلوان‪/‬تجانس ألوان الصورة‪/‬زيادة‬
‫إضاءة الصورة الهادئة‪/‬لون جزيئ‪/‬لون أحادي بتباين عايل‪/‬تركيز بؤري هادئ‪/‬‬
‫الطالء ‪/HDR‬لون ثري‪/‬صورة مصغرة)‬
‫الئحة الوظائف‬
‫‪51‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫ميكنك إعداد التهيئات األساسية للكامريا كاملة أو تنفيذ الوظائف كالتصوير‪ ،‬أو العرض‪ ،‬أو‬
‫العمليات األخرى‪.‬‬
‫اضغط الزر ‪ ،MENU‬ثم قم بتهيئة البند املرغوب بواسطة ‪ ///‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم‬
‫اضغط وسط زر التحكم‪.‬‬
‫اخرت بند عىل القامئة‬
‫اخرت صفحة القامئة‬
‫قامئة تسجيل صورة ثابتة‬
‫حجم الصورة‬
‫نسبة الواجهة‬
‫جودة‬
‫البانوراما‪ :‬الحجم‬
‫البانوراما‪ :‬االتجاه‬
‫بانوراما ‪ : 3D‬حجم‬
‫الصورة‬
‫بانوراما ‪ : 3D‬االتجاه‬
‫زوم الصورة الواضحة‬
‫‪52AR‬‬
‫يختار حجم الصور الثابتة‪.‬‬
‫(‪( L:16M/M:8.4M/S:4.0M‬عند ضبط [نسبة الواجهة] إىل ‪)3:2‬‬
‫‪( L:14M/M:7.1M/S:3.4M‬عند ضبط [نسبة الواجهة] إىل ‪))16:9‬‬
‫يختار نسبة الواجهة للصور الثابتة‪.‬‬
‫(‪)16:9/3:2‬‬
‫يضبط جودة الصور للصور الثابتة‪.‬‬
‫(‪ RAW/RAW‬و ‪/JPEG‬دقيق‪/‬قيايس)‬
‫يختار حجم الصور البانورامية‪.‬‬
‫(قيايس‪/‬عريض)‬
‫يضبط اتجاه التصوير للصور البانورامية‪.‬‬
‫(ميني‪/‬يسار‪/‬أعىل‪/‬أسفل)‬
‫يختار حجم الصور ‪.3D‬‬
‫(‪/16:9‬قيايس‪/‬عريض)‬
‫يضبط اتجاه التصوير للصور ‪.3D‬‬
‫(ميني‪/‬يسار)‬
‫يقوم بتكبري أو تصغري الصورة بالزوم بجودة أعىل من الزوم الرقمي‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫زوم رقمي‬
‫‪ NR‬تعريض ضويئ ممتد‬
‫‪ ISO NR‬عايل‬
‫تحكم يف فالش‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ‬
‫مساحة لون‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫قامئة توجيه التصوير‬
‫يقوم بتكبري أو تصغري الصورة بالزوم بتكبري أعىل من زوم الصورة الواضحة‪.‬‬
‫كام ميكن أن تتوفر هذه الخاصية يف تسجيل الفيلم‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط معالجة خفض الضوضاء للقطات التي ستكون رسعة الغالق فيها ‪1‬‬
‫ثانية أو أطول‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط معالجة خفض الضوضاء للتصوير بحساسية عالية‪.‬‬
‫(عايل‪/‬عادي‪/‬منخفض)‬
‫يضبط طريقة تحديد كثافة خرج الفالش‪.‬‬
‫(حدد فالش ‪/ADI‬فالش مقدم ‪)TTL‬‬
‫يضبط ضوء الرتكيز البؤري التلقايئ الذي يلقي بالضوء عىل املشهد املعتم‬
‫للمساعدة يف الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫يغري نطاق األلوان املخرجة‪.‬‬
‫(ألوان ‪)AdobeRGB/sRGB‬‬
‫يضبط ‪.SteadyShot‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يسمح لك بالوصول إىل جميع توجيهات التصوير‪.‬‬
‫صيغة امللف‬
‫تهيئة التسجيل‬
‫تسجيل الصوت‬
‫تخفيض ضوضاء الريح‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫الئحة الوظائف‬
‫قامئة تسجيل فيلم‬
‫يختار صيغة ملف الفيلم‪.‬‬
‫(‪)MP4/AVCHD‬‬
‫يختار حجم اطار الفيلم املسجل‪.‬‬
‫()‪/50i 17M(FH)/60i 17M(FH)/50i 24M(FX)/60i 24M(FX‬‬
‫)‪/25p 24M(FX)/24p 24M(FX)/50p 28M(PS)/60p 28M(PS‬‬
‫)‪)VGA 3M/1440×1080 12M/25p 17M(FH)/24p 17M(FH‬‬
‫يختار ما إذا يتم تسجيل الصوت أم ال عند تسجيل فيلم‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يسجل ضوضاء الريح اثناء تسجيل فيلم‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط ‪.SteadyShot‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫‪53‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫قامئة التعديل‬
‫يضبط ما إذا أردت استعامل الرتكيز البؤري التلقايئ أم ال عندما تنظر يف‬
‫‪Eye-Start AF‬‬
‫منظار الرؤية‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫تهيئة ‪ FINDER/LCD‬يضبط طريقة التبديل بني منظار الرؤية وشاشة ‪.LCD‬‬
‫(تلقايئ‪/‬يدوي)‬
‫تكبري صورة منظار الرؤية يغري حجم الشاشة يف منظار الرؤية‪ .‬إذا مل تستطع رؤية الشاشة بأكملها من‬
‫خالل منظار الرؤية‪ ،‬اضبطه عىل [قيايس]‪.‬‬
‫(الحد األقىص‪/‬قيايس)‬
‫يخفض ظاهرة احمرار العني أثناء استعامل الفالش‪.‬‬
‫خفض احمرار العني‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط ما إذا كان باإلمكان فتح الغالق عندما ال تكون العدسة مركبة أم ال‪.‬‬
‫حرر دون عدسة‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط ما إذا أردت التصوير باستمرار يف الوضع تلقايئ فائق أم ال‪.‬‬
‫تصوير مستمر تلقائي‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫فائق‬
‫يضبط ما إذا أردت حفظ جميع الصور التي تم التقاطها باستمرار يف الوضع‬
‫استخراج صورة تلقايئ‬
‫تلقايئ فائق أم ال‪.‬‬
‫فائق‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط شاشة الخط املساعد لتمكني املحاذاة بالنسبة للخط التنظيمي‪.‬‬
‫خطوط مساعدة‬
‫(خط مساعد لقاعدة تثليث‪/‬الخط املساعد املربع‪/‬خط مساعد‬
‫قطري‪+‬مربع‪/‬ايقاف)‬
‫يعرض الصورة امللتقطة بعد التصوير‪ .‬يضبط املراجعة التلقائية‪.‬‬
‫مراجعة تلقائية‬
‫(‪ 10‬ثوان‪ 5/‬ثوان‪/‬ثانيتان‪/‬ايقاف)‬
‫يسمح بإختيار اوضاع عرض الشاشة املتاحة لشاشة ‪ LCD‬التي ميكن‬
‫زر ‪( DISP‬الشاشة)‬
‫اختيارها بضغط ‪ DISP‬عىل زر التحكم‪.‬‬
‫(شاشة الجرافيك‪/‬عرض جميع املعلومات‪/‬ال يوجد معلومات‪/‬املستوى‪/‬رسم‬
‫بياين‪/‬من أجل منظار الرؤية)‬
‫زر ‪( DISP‬منظار الرؤية) يسمح بإختيار اوضاع عرض الشاشة املتاحة ملنظار الرؤية التي ميكن‬
‫اختيارها بضغط ‪ DISP‬عىل زر التحكم‪.‬‬
‫(شاشة الجرافيك‪/‬عرض جميع املعلومات‪/‬ال يوجد معلومات‪/‬املستوى‪/‬رسم‬
‫بياين)‬
‫‪54AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫مستوى التموج‬
‫لون التموج‬
‫شاشة ‪Live View‬‬
‫وظيفة الزر ‪AEL‬‬
‫زر ‪ISO‬‬
‫زر تثبيت الرتكيز البؤري‬
‫الزر ‪MOVIE‬‬
‫تعويض العدسة‪ :‬ظالل‬
‫تعويض العدسة‪ :‬انحراف‬
‫لوين‬
‫يخصص الوظيفة املرغوبة للزر ‪.AEL‬‬
‫(تعويض التعريض الضويئ‪/‬وضع املشغل‪/‬وضع الفالش‪/‬وضع تركيزبؤري‬
‫تلقايئ‪/‬منطقة ‪/AF‬تحديد الوجه‪/‬غالق خاص باالبتسامة‪/‬اطار شخيص تلقايئ‪/‬‬
‫‪/ISO‬وضع القياس‪/‬تعويض فالش‪/‬توازن أبيض‪ HDR/DRO/‬تلقايئ‪/‬اسلوب‬
‫الصورة‪/‬تأثري الصورة‪/‬حجم الصورة‪/‬جودة‪/‬تثبيت ‪/AEL‬تحويل ‪/AEL‬‬
‫تثبيت ‪ /AEL‬تحويل ‪/AEL‬تتبع الهدف‪/‬قفل ‪/AF‬معاينة الفتحة‪/‬‬
‫معاينة نتيجة التصوير‪/‬زوم‪/‬زوم الرتكيز البؤري)‬
‫يخصص الوظيفة املرغوبة للزر ‪.ISO‬‬
‫(تعويض التعريض الضويئ‪/‬وضع املشغل‪/‬وضع الفالش‪/‬وضع تركيزبؤري‬
‫تلقايئ‪/‬منطقة ‪/AF‬تحديد الوجه‪/‬غالق خاص باالبتسامة‪/‬اطار شخيص تلقايئ‪/‬‬
‫‪/ISO‬وضع القياس‪/‬تعويض فالش‪/‬توازن أبيض‪ HDR/DRO/‬تلقايئ‪/‬اسلوب‬
‫الصورة‪/‬تأثري الصورة‪/‬حجم الصورة‪/‬جودة‪/‬تثبيت ‪/AEL‬تحويل ‪/AEL‬‬
‫تثبيت ‪ /AEL‬تحويل ‪/AEL‬تتبع الهدف‪/‬قفل ‪/AF‬معاينة الفتحة‪/‬‬
‫معاينة نتيجة التصوير‪/‬زوم‪/‬زوم الرتكيز البؤري)‬
‫يختار االسلوب الذي يتم استخدامه لزر مراجعة التشغيل‪.‬‬
‫(معاينة نتيجة التصوير‪/‬معاينة الفتحة‪/‬زوم الرتكيز البؤري)‬
‫يضبط وظيفة زر تثبيت الرتكيز البؤري للعدسة‪.‬‬
‫(تثبيت الرتكيز البؤري‪/‬معاينة عمق املجال)‬
‫يختار الوضع املالئم للزر ‪.MOVIE‬‬
‫(دامئًا‪/‬وضع فيلم فقط)‬
‫الئحة الوظائف‬
‫زر املعاينة‬
‫يقوم بتحسني خط النطاقات الواقعة ضمن الرتكيز البؤري باستعامل لون‬
‫محدد يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي‪.‬‬
‫(عايل‪/‬متوسط‪/‬منخفض‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط اللون املستخدم لوظيفة التموج‪.‬‬
‫(احمر‪/‬أصفر‪/‬ابيض)‬
‫يضبط ما إذا يتم عرض مؤثر الوظيفة عىل الشاشة أم ال‪ ،‬مثل مؤثر قيمة‬
‫تعويض التعريض الضويئ‪.‬‬
‫(تشغيل تأثري التهيئة‪/‬ايقاف تأثري التهيئة)‬
‫يعوض زوايا الشاشة املظللة من جراء تركيب العدسة‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫يقلل انحراف اللون يف زوايا الشاشة من جراء تركيب العدسة‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫‪55‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫تعويض العدسة‪ :‬تشوه‬
‫غالق الحاجب األمامي‬
‫تسجيل الوجه‬
‫تعقب أولوية الوجه‬
‫يقلل تشوه الشاشة من جراء تركيب العدسة‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط ما إذا يتم استخدام وظيفة غالق الحاجب األمامي اإللكرتوين أم ال‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يسجل أو يغري الشخص الذي يتم اعطاء االولوية له يف الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫(تسجيل جديد‪/‬تبديل األمر‪/‬حذف‪/‬حذف الكل)‬
‫يضبط ما إذا فضلت تتبع وجه معني أم ال عندما تتحرى الكامريا ذلك الوجه‬
‫أثناء تتبع الهدف‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫قامئة العرض‬
‫حذف‬
‫وضع عرض‬
‫عرض صور مستمر‬
‫فهرس الصورة‬
‫عرض ‪3D‬‬
‫حامية‬
‫تحديد الطباعة‬
‫تهيئات مستوى الصوت‬
‫عرض التشغيل‬
‫‪56AR‬‬
‫يحذف صور‪.‬‬
‫(صور متعددة‪/‬الكل يف هذا املجلد‪/‬كل ملفات العرض ‪)AVCHD‬‬
‫يسمح بتحديد كيفية تجميع صور العرض‪.‬‬
‫(عرض مجلد (ثابت)‪/‬عرض مجلد (‪/)MP4‬عرض ‪)AVCHD‬‬
‫يظهر عرض الصور املستمر‪.‬‬
‫(تكرار‪/‬فرتة فاصلة‪/‬نوع الصورة)‬
‫يعرض الئحة الصورة‪.‬‬
‫(‪ 4‬صور‪ 9/‬صور)‬
‫عرض الصور ‪ 3D‬باستعامل تلفزيون متوافق مع الصيغة ‪ 3D‬املوصل‬
‫بالكامريا‪.‬‬
‫يحمي أو يلغي حامية الصورة‪.‬‬
‫(صور متعددة‪/‬الغاء كل الصور‪/‬الغاء كل األفالم (‪/)MP4‬الغاء كل ملفات‬
‫عرض ‪)AVCHD‬‬
‫يحدد أو يلغي تحديد الصور يف ‪.DPOF‬‬
‫(تهيئة ‪/DPOF‬طبع التاريخ)‬
‫يضبط مستوى الصوت لعرض الفيلم‪.‬‬
‫يضبط كيفية عرض صورة مسجلة باتجاه عمودي‪.‬‬
‫(تدوير تلقايئ‪/‬تدوير يدوي)‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫قامئة أداة بطاقة الذاكرة‬
‫تهيئة‬
‫رقم امللف‬
‫اسم مجلد‬
‫اختيار مجلد التسجيل‬
‫مجلد جديد‬
‫استعادة قاعدة بيانات‬
‫صورة‬
‫حيز عرض البطاقة‬
‫يعمل عىل تهيئة بطاقة الذاكرة‪.‬‬
‫يضبط الطريقة املستعملة لتخصيص أرقام امللفات للصور الثابتة وأفالم‬
‫‪.MP4‬‬
‫(تسلسل‪/‬إعادة ضبط)‬
‫يضبط صيغة املجلد للصور الثابتة‪.‬‬
‫(منوذج قيايس‪/‬منوذج تاريخ)‬
‫يغري املجلد املختار لتخزين الصور الثابتة وأفالم ‪.MP4‬‬
‫يعمل عىل إنشاء مجلد جديد لتخزين الصور الثابتة وأفالم ‪.MP4‬‬
‫يسرتجع ملف قاعدة بيانات الصورة ويتيح التسجيل والعرض‪.‬‬
‫يعرض مدة التسجيل املتبقية لألفالم وعدد الصور الثابتة القابلة للتسجيل‬
‫عىل بطاقة الذاكرة‪.‬‬
‫قامئة إعداد الساعة‬
‫الئحة الوظائف‬
‫تهيئة تاريخ‪/‬وقت‬
‫إعداد املنطقة‬
‫يضبط التاريخ والوقت والتوقيت الصيفي‪.‬‬
‫يضبط مكان االستعامل‪.‬‬
‫قامئة اإلعداد‬
‫بدء القامئة‬
‫سطوع ‪LCD‬‬
‫سطوع منظار الرؤية‬
‫الوضع االيكولوجي‬
‫حفظ القدرة‬
‫يضبط املوضع االفرتايض للمؤرش عىل القامئة إىل أول بند أو إىل البند املختار‬
‫آخر مرة‪.‬‬
‫(قمة‪/‬سابق)‬
‫يضبط سطوع شاشة ‪.LCD‬‬
‫(تلقايئ‪/‬يدوي)‬
‫يضبط سطوع منظار الرؤية‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬يدوي)‬
‫يضبط مستوى خاصية حفظ القدرة‪.‬‬
‫(قيايس‪/‬حد أقىص)‬
‫يضبط الفاصل الزمني بعد تشغيل وضع حفظ القدرة‪.‬‬
‫(‪ 30‬دقيقة‪ 5/‬دقائق‪ 1/‬دقيقة‪ 20/‬ثانية‪ 10/‬ثوان)‬
‫‪57‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املختارة بواسطة الزر ‪MENU‬‬
‫تحليل ‪HDMI‬‬
‫تحكم بـ ‪HDMI‬‬
‫يضبط نسبة التحليل عندما تكون الكامريا موصولة إىل تلفزيون ‪.HDMI‬‬
‫(تلقايئ‪)1080i/1080p/‬‬
‫يعمل عىل تشغيل الكامريا من تلفزيون يدعم ‪."BRAVIA" Sync‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫تضبط وظيفة التحميل الخاصة بالكامريا عند استعامل بطاقة ‪.Eye-Fi‬‬
‫تهيئات التحميل*‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط طريقة توصيل ‪.USB‬‬
‫توصيل ‪USB‬‬
‫(تلقايئ‪)MTP/Mass Storage/‬‬
‫يضبط ما إذا أردت استعامل صوت نغمة التنبيه أم ال عند تحقيق الرتكيز‬
‫إشارات صوتية‬
‫البؤري أو عند عمل املؤقت الذايت‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يبدأ وضع التنظيف لتنظيف مستشعر الصورة‪.‬‬
‫وضع التنظيف‬
‫* تظهر عند إدخال بطاقة ‪( Eye-Fi‬تباع منفصلة) يف الكامريا‪.‬‬
‫االصدار‬
‫اللغة‬
‫دليل قرص وضع‬
‫وضع العرض اإليضاحي‬
‫تجهيز أوىل‬
‫‪58AR‬‬
‫يعرض اصدار برنامج الكامريا‪.‬‬
‫يختار اللغة‪.‬‬
‫يقوم بتشغيل أو اطفاء دليل قرص الوضع (الرشح لكل وضع من اوضاع‬
‫التصوير)‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يضبط العرض اإليضاحي للفيلم عىل وضع التشغيل أو اإليقاف‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫يعيد التهيئات إىل تهيئاتها األولية‪.‬‬
‫(إعادة ضبط أويل‪/‬ضبط تسجيل‪/‬ضبط تعديل)‬
‫استخدام دليل وظيفة الكامريا‬
‫دليل الكامريا الداخيل‬
‫عند ضغط الزر (دليل الكامريا الداخيل) يف شاشة‬
‫الوظيفة ‪ Fn‬أو شاشة القامئة‪ ،‬يظهر دليل الوظيفة‬
‫أو القامئة املختارة حال ًيا‪.‬‬
‫اخرت وظائف أو تهيئات غري متوفرة يف شاشة‬
‫الوظيفة ‪ ،Fn‬ثم اضغط وسط زر التحكم‪ ،‬يتم‬
‫عرض التهيئة املناسبة من اجل تفعيلها‪.‬‬
‫الزر (دليل الكامريا الداخيل)‬
‫توجيه التصوير‬
‫تعرض الكامريا توجيهات التصوير وف ًقا لوضع التصوير املختار‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط الزر (دليل الكامريا الداخيل) عند‬
‫عرض شاشة معلومات التسجيل‪.‬‬
‫الئحة الوظائف‬
‫تظهر الئحة توجيهات التصوير وف ًقا للهدف الحايل‬
‫تلقائ ًيا‪.‬‬
‫الزر (دليل الكامريا الداخيل)‬
‫‪ 2‬خرت توجيهات التصوير املرغوبة بواسطة ‪ /‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط وسط‬
‫زر التحكم‪.‬‬
‫يتم عرض توجيهات التصوير‪.‬‬
‫‪ ‬ميكن تحريك الشاشة بواسطة ‪./‬‬
‫‪ ‬ميكن اختيار البند بواسطة ‪./‬‬
‫للوصول إىل توجيهات التصوير‬
‫ميكن البحث يف جميع توجيهات التصوير من القامئة‪.‬‬
‫استخدم هذا البند عندما تريد قراءة توجيهات التصوير التي شاهدتها ساب ًقا‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫‪AR‬‬
‫استخدام دليل وظيفة الكامريا‬
‫الزر ‪3  MENU‬‬
‫املرغوبة‬
‫‪60AR‬‬
‫‪[ ‬قامئة توجيه التصوير] ‪ ‬اخرت توجيهات التصوير‬
‫االستعامل بواسطة جهازك الكمبيوتر‬
‫الربامج التطبيقية التالية متضمنة يف اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) إلتاحة املزيد من االستعامل‬
‫املتنوع للصور امللتقطة بواسطة الكامريا لديك‪.‬‬
‫‪"Image Data Converter" ‬‬
‫ميكنك فتح ملفات الصور بصيغة ‪.RAW‬‬
‫‪"PlayMemories Home" ‬‬
‫ميكنك استرياد الصور الساكنة أو األفالم املسجلة بواسطة الكامريا إىل جهازك الكمبيوتر لتتمكن‬
‫من مشاهدتها‪ ،‬واستعامل خصائص مختلفة مريحة لتعزيز الصور التي التقطتها‪.‬‬
‫للمالحظات املفصلة عن الرتكيب‪ ،‬راجع صفحة ‪ 63‬ايضً ا‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬استعمل "‪ "Image Data Converter‬لعرض صور ‪.RAW‬‬
‫‪ "PlayMemories Home" ‬غري متوافق مع أجهزة الكمبيوتر بنظام ‪ .Mac‬عندما تقوم بعرض الصور عىل‬
‫أجهزة الكمبيوتر بنظام ‪ ،Mac‬استعمل الربنامج التطبيقي املناسب املرفق مع أجهزة الكمبيوتر بنظام‬
‫‪.Mac‬‬
‫بيئة الكمبيوتر املوىص بها (نظام ‪)Windows‬‬
‫يوىص ببيئات الكمبيوتر التالية عند استعامل الربنامج املرفق واسترياد الصور بواسطة وصلة ‪.USB‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Converter Ver.4‬‬
‫عرض الصور عىل الكمبيوتر‬
‫نظام التشغيل‬
‫(مركب‪ ‬مسب ًقا)‬
‫‪"PlayMemories‬‬
‫"‪Home‬‬
‫‪Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/‬‬
‫‪Windows 7 SP1‬‬
‫وحدة المعالجة المركزية‪ 800 Intel Pentium III :‬ميجاهرتز أو أرسع‬
‫(لتشغيل‪/‬تحرير األفالم عالية الوضوح‪ 1.66 Intel Core Duo :‬جيجا هرتز‬
‫أو أرسع‪ 1.66 Intel Core 2 Duo/‬جيجا هرتز أو أرسع‪،‬‬
‫‪ 2.26 Intel Core 2 Duo‬جيجا هرتز أو أرسع ))‪،(AVC HD (FX/FH‬‬
‫‪ 2.40 Intel Core 2 Duo‬جيجا هرتز أو أرسع ))‪((AVC HD (PS‬‬
‫الذاكرة‪ 512 Windows XP :‬ميجابيت أو أكرث (يوىص باستعامل ‪1‬‬
‫جيجابيت أو أكرث)‪ 1 Windows Vista/Windows 7 ،‬جيجابيت أو أكرث‬
‫الهارد ديسك‪ :‬حيز القرص املطلوب للرتكيب ‪ 500‬ميجابيت تقري ًبا‬
‫الشاشة‪ :‬تحليل الشاشة‪ 768  1024 -‬نقطة أو أكرث‬
‫وحدة المعالجة المركزية‪/‬الذاكرة‪ Pentium 4 :‬أو أرسع‪ 1/‬جيجابيت أو‬
‫أكرث‬
‫الشاشة‪ 768  1024 :‬نقطة أو أكرث‬
‫* ال تدعم ‪ 64-bit editions‬و )‪ .Starter (Edition‬يتطلب ‪Windows Image Mastering‬‬
‫‪ API (IMAPI) Ver. 2.0‬أو أحدث الستعامل وظيفة إنشاء االسطوانات‪.‬‬
‫** ال تدعم )‪.Starter (Edition‬‬
‫‪61‬‬
‫‪AR‬‬
‫االستعامل بواسطة جهازك الكمبيوتر‬
‫بيئة الكمبيوتر املوىص بها (نظام ‪)Mac‬‬
‫يوىص ببيئات الكمبيوتر التالية عند استعامل الربنامج املرفق واسترياد الصور بواسطة وصلة ‪.USB‬‬
‫نظام التشغيل‬
‫(مركب مسب ًقا)‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Converter Ver.4‬‬
‫توصيل ‪)10.7 – v10.3( Mac OS X :USB‬‬
‫"‪10.6 ،v10.5 Mac OS X :"Image Data Converter Ver.4‬‬
‫)‪(Lion) 10.7 ،(Snow Leopard‬‬
‫وحدة المعالجة المركزية‪Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo :‬‬
‫أو أرسع‬
‫الذاكرة‪ :‬يوىص يف ‪ 1‬جيجابيت أو أكرث‪.‬‬
‫الشاشة‪ 768  1024 :‬نقطة أو أكرث‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬التشغيل غري مضمون يف بيئة قامئة عىل تحديث أنظمة التشغيل املوصوفة أعاله أو يف بيئة متعددة أنظمة‬
‫التشغيل‪.‬‬
‫‪ ‬إذا قمت بتوصيل جهازي ‪ USB‬أو أكرث بجهاز كمبيوتر واحد بنفس الوقت‪ ،‬قد ال تعمل بعض األجهزة مبا‬
‫يف ذلك الكامريا‪ ،‬تب ًعا ألنواع أجهزة ‪ USB‬التي تستعملها‪.‬‬
‫‪ ‬يتيح توصيل الكامريا باستعامل سطح الربط ‪ USB‬املتوافق مع ‪ USB‬عايل الرسعة ‪Hi-Speed USB‬‬
‫(متوافق مع ‪ )USB 2.0‬النقل املتقدم (نقل عايل الرسعة)‪ ،‬نظ ًرا ألن الكامريا متوافقة مع ‪ USB‬عايل‬
‫الرسعة ‪( Hi-Speed USB‬متوافق مع ‪.)USB 2.0‬‬
‫‪ ‬عندما يستأنف جهازك الكمبيوتر نشاطه من وضع اإليقاف املؤقت أو النوم‪ ،‬قد ال يعود االتصال بني‬
‫الكامريا وجهازك الكمبيوتر يف نفس الوقت‪.‬‬
‫‪62AR‬‬
‫استعامل الربنامج‬
‫تركيب الربنامج (نظام ‪)Windows‬‬
‫الدخول كمرشف‪.‬‬
‫‪ 1‬قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر‪ ،‬وقم بإدخال اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف‬
‫مشغل اسطوانات ‪.CD-ROM‬‬
‫تظهر شاشة قامئة الرتكيب‪.‬‬
‫‪ ‬إذا مل تظهر‪ ،‬انقر نقرتني مزدوجتني عىل ]‪( [Computer‬لنظام ‪:Windows XP‬‬
‫]‪.[Install.exe]  (PMHOME)  )[My Computer‬‬
‫‪ ‬إذا ظهرت شاشة ‪ ،AutoPlay‬قم باختيار "‪ "Run Install.exe‬واتبع التعليامت الظاهرة عىل‬
‫الشاشة ملتابعة الرتكيب‪.‬‬
‫‪ 2‬انقر عىل [‪.]Install‬‬
‫احرص عىل أن يتم وضع عالمة صح للربنامجني "‪ "Image Data Converter‬و‬
‫"‪ "PlayMemories Home‬واتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر أثناء تنفيذ اإلجراءات باتباع التعليامت الظاهرة عىل‬
‫الشاشة‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يظهر إخطار تأكيد إعادة التشغيل‪ ،‬قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر باتباع التعليامت الظاهرة‬
‫عىل الشاشة‪.‬‬
‫‪ ‬قد يتم تركيب ‪ DirectX‬تب ًعا لبيئة النظام عىل جهازك الكمبيوتر‪.‬‬
‫عرض الصور عىل الكمبيوتر‬
‫‪ 3‬قم بإخراج اسطوانة ‪ CD-ROM‬بعد اكتامل الرتكيب‪.‬‬
‫يتم تركيب الربنامج التايل وتظهر أيقونات مخترصة عىل سطح املكتب‪.‬‬
‫"‪"Image Data Converter‬‬
‫"‪"PlayMemories Home‬‬
‫"‪"PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬إذا تم بالفعل تركيب برنامج )‪ "PMB" (Picture Motion Browser‬املرفق مع الكامريا التي تم رشاؤها‬
‫قبل ‪ 2011‬عىل جهاز الكمبيوتر‪ ،‬يتم استبدال برنامج "‪ "PMB‬بربنامج "‪ ،"PlayMemories Home‬وقد‬
‫يتعذر عليك استعامل بعض وظائف "‪."PMB‬‬
‫‪63‬‬
‫‪AR‬‬
‫استعامل الربنامج‬
‫تركيب الربنامج (نظام ‪)Mac‬‬
‫الدخول كمرشف‪.‬‬
‫‪ 1‬قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر نظام ‪ ،Mac‬وقم بإدخال اسطوانة ‪CD-ROM‬‬
‫(مرفقة) يف مشغل اسطوانات ‪.CD-ROM‬‬
‫‪ 2‬انقر نقرتني مزدوجتني عىل أيقونة اسطوانة ‪.CD-ROM‬‬
‫‪ 3‬انسخ امللف [‪ ]IDC_INST.pkg‬املوجود يف املجلد [‪ ]MAC‬إىل أيقونة الهارد‬
‫ديسك‪.‬‬
‫‪ 4‬انقر نقرتني مزدوجتني عىل امللف [‪ ]IDC_INST.pkg‬يف النسخ إىل املجلد‪.‬‬
‫اتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة إلكامل الرتكيب‪.‬‬
‫استعامل "‪"Image Data Converter‬‬
‫ميكنك بواسطة "‪ "Image Data Converter‬فعل ما ييل‪ ،‬الخ‪:‬‬
‫‪ ‬لتحرير الصور املسجلة بصيغة ‪ RAW‬ذات التصحيحات املختلفة‪ ،‬مثل املنحنى اللوين‪ ،‬والحدة‪.‬‬
‫‪ ‬لضبط الصور مع التوازن األبيض‪ ،‬والتعريض الضويئ‪ ،‬واسلوب الصورة‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫‪ ‬لحفظ الصور املعروضة واملحررة عىل جهاز كمبيوتر‪.‬‬
‫ميكنك إما حفظ الصورة بصيغة ‪ RAW‬أو حفظها بالصيغة العامة للملف‪.‬‬
‫‪ ‬لعرض ومقارنة الصورتني ‪ RAW/JPEG‬املسجلتني بهذه الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬لتصنيف الصور عىل مقياس يتكون من خمسة مقاييس‪.‬‬
‫‪ ‬لوضع ملصقات األلوان‪.‬‬
‫الستعامل "‪ ،"Image Data Converter‬راجع ‪.Help‬‬
‫انقر عىل ]‪ [Help]  [Image Data Converter]  [All Programs]  [Start‬‬
‫]‪[Image Data Converter Ver.4‬‬
‫استعامل "‪"PlayMemories Home‬‬
‫ميكنك بواسطة "‪ "PlayMemories Home‬فعل ما ييل‪ ،‬الخ‪:‬‬
‫‪ ‬لوضع الصور امللتقطة بالكامريا وعرضها عىل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬
‫‪ ‬لتنظيم الصور عىل جهاز الكمبيوتر عىل التقويم حسب تاريخ التصوير ملشاهدتها‪.‬‬
‫‪64AR‬‬
‫استعامل الربنامج‬
‫‪ ‬إلعادة ملس (خفض احمرار العني‪ ،‬الخ)‪ ،‬الطباعة‪ ،‬وإرسال الصور الثابتة كمرفقات يف الربيد‬
‫اإللكرتوين‪ ،‬تغيري تاريخ التصوير‪.‬‬
‫‪ ‬لطباعة أو حفظ الصور الثابتة مع التاريخ‪.‬‬
‫‪ ‬إلنشاء اسطوانات ‪ Blu-ray‬أو اسطوانات ‪ DVD‬من أفالم ‪ AVCHD‬املستوردة إىل جهاز‬
‫كمبيوتر‪( .‬يتطلب إنشاء اسطوانة ‪/Blu-ray‬اسطوانة ‪ DVD‬للمرة األوىل بيئة توصيل إنرتنت‪).‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ "PlayMemories Home" ‬غري متوافق مع أجهزة الكمبيوتر نظام ‪ .Mac‬عندما تقوم بعرض الصور عىل‬
‫أجهزة الكمبيوتر بنظام ‪ ،Mac‬استعمل الربنامج التطبيقي املناسب املرفق مع أجهزة الكمبيوتر بنظام‬
‫‪.Mac‬‬
‫‪ ‬يتم تحويل األفالم املسجلة بواسطة التهيئة ])‪ [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬أو‬
‫])‪ [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX‬أو ])‪ [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX‬يف [تهيئة التسجيل]‬
‫بواسطة الربنامج "‪ "PlayMemories Home‬إلنشاء اسطوانة تسجيل ‪ .AVCHD‬ميكن ان تستغرق عملية‬
‫التحويل كث ًريا من الوقت‪ .‬كام ال ميكن انشاء أسطوانة بجودة الصورة االصلية‪ .‬إذا كنت تريد االحتفاظ‬
‫بجودة الصورة االصلية‪ ،‬يجب تخزين أفالمك يف أسطوانة ‪.Blu-ray‬‬
‫الستعامل "‪ ،"PlayMemories Home‬راجع "‪."PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫انقر نقرتني مزدوجتني عىل (‪ )PlayMemories Home Help Guide‬املوجودة عىل سطح‬
‫املكتب‪ .‬أو‪ ،‬انقر عىل ]‪ [PlayMemories Home]  [All Programs]  [Start‬‬
‫]‪.[PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫صفحة دعم "‪( "PlayMemories Home‬باللغة اإلنجليزية فقط)‬
‫‪http://www.sony.co.jp/pmh-se/‬‬
‫عرض الصور عىل الكمبيوتر‬
‫‪65‬‬
‫‪AR‬‬
‫اختيار اسلوب انشاء أسطوانة أفالم‬
‫ميكنك إنشاء اسطوانة من أفالم بصيغة ‪ AVCHD‬تم تسجيلها بواسطة هذه الكامريا‪.‬‬
‫وف ًقا لنوع األسطوانة‪ ،‬قد تختلف االجهزة القابلة للعرض‪ .‬اخرت األسلوب املناسب لجهاز عرض‬
‫األسطوانة‪.‬‬
‫هنا‪ ،‬تم رشح اسلوبان النشاء أسطوانة أفالم هام؛ انشاء أسطوانة بواسطة كمبيوتر باستخدام‬
‫الربنامج "‪ "PlayMemories Home‬أو انشاء أسطوانة بواسطة أجهزة أخرى غري الكمبيوتر مثل‬
‫جهاز تسجيل أسطوانات ‪.DVD‬‬
‫نوع االسطوانة‪/‬االستعامل‬
‫تهيئة التسجيل املتاحة‬
‫‪FH‬‬
‫‪FX‬‬
‫‪PS‬‬
‫للحفاظ عىل جودة صورة‬
‫عالية الوضوح (‪)HD‬‬
‫للحفاظ عىل جودة صورة‬
‫عالية الوضوح (‪)HD‬‬
‫اسطوانة تسجيل (‪)AVCHD‬‬
‫–*‬
‫–*‬
‫–*‬
‫–*‬
‫املشغل‬
‫أجهزة عرض اسطوانات ‪Blu-ray‬‬
‫(مشغل اسطوانات ‪ Blu-ray‬طراز‬
‫‪ ،PlayStation3 ،Sony‬إلخ)‬
‫أجهزة عرض صيغة ‪AVCHD‬‬
‫(مشغل اسطوانات ‪ Blu-ray‬طراز‬
‫‪ ،PlayStation3 ،Sony‬إلخ)‬
‫–*‬
‫أجهزة عرض اسطوانات ‪DVD‬‬
‫العادية‬
‫(مشغل اسطوانات ‪ ،DVD‬جهاز‬
‫الكمبيوتر الذي ميكنه تشغيل‬
‫اسطوانات ‪ ،DVD‬إلخ)‬
‫للحفاظ عىل جودة صورة‬
‫قياسية الوضوح (‪)STD‬‬
‫* عند إنشاء اسطوانة باستعامل الربنامج "‪ ،"PlayMemories Home‬فإن تغيري جودة الصورة لتهيئة أقل‬
‫يتيح لك إنشاء اسطوانة‪.‬‬
‫انشاء أسطوانة باستخدام كمبيوتر‬
‫ميكنك استرياد أفالم ‪ AVCHD‬إىل جهاز كمبيوتر باستعامل الربنامج "‪"PlayMemories Home‬‬
‫وإنشاء اسطوانة تسجيل ‪ AVCHD‬أو اسطوانة بجودة صورة قياسية الوضوح (‪.)STD‬‬
‫للتفاصيل حول طريقة إنشاء اسطوانة باستعامل "‪ ،"PlayMemories Home‬انظر إىل‬
‫"‪."PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫‪66AR‬‬
‫اختيار اسلوب انشاء أسطوانة أفالم‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬إلنشاء اسطوانات ‪ Blu-ray‬بواسطة الربنامج "‪ ،"PlayMemories Home‬يجب عليك تركيب برنامج إضايف‬
‫للملكية‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬انظر إىل املوقع اإللكرتوين التايل‪:‬‬
‫‪http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/‬‬
‫‪ ‬قد ال يتوفر جهاز ‪ PlayStation3‬يف بعض البلدان‪ /‬املناطق‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تحويل األفالم املسجلة بواسطة التهيئة ])‪ [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬أو‬
‫])‪ [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX‬أو ])‪ [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX‬يف [تهيئة التسجيل]‬
‫بواسطة الربنامج "‪ "PlayMemories Home‬إلنشاء اسطوانة تسجيل ‪ .AVCHD‬ميكن ان تستغرق عملية‬
‫التحويل كث ًريا من الوقت‪ .‬كام ال ميكن انشاء أسطوانة بجودة الصورة االصلية‪ .‬إذا كنت تريد االحتفاظ‬
‫بجودة الصورة االصلية‪ ،‬يجب تخزين أفالمك يف أسطوانة ‪.Blu-ray‬‬
‫‪ ‬لعرض األفالم املسجلة بواسطة التهيئة ])‪ [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬عىل اسطوانة ‪،Blu-ray‬‬
‫يتطلب ذلك جهاز متوافق مع صيغة ‪.AVCHD Ver 2.0‬‬
‫انشاء أسطوانة بواسطة جهاز آخر غري الكمبيوتر‬
‫ميكن انشاء أسطوانة بواسطة مسجل أسطوانات ‪ Blu-ray‬ومسجل أسطوانات ‪.DVD‬‬
‫نوع األسطوانة التي ميكن انشاؤها يعتمد عىل الجهاز املستخدم‪.‬‬
‫الجهاز‬
‫مسجل أسطوانات ‪:Blu-ray‬‬
‫إلنشاء أسطوانة ‪ Blu-ray‬أو‬
‫أسطوانة ‪ DVD‬بجودة صورة‬
‫بوضوح قيايس (‪)STD‬‬
‫نوع األسطوانة‬
‫عرض الصور عىل الكمبيوتر‬
‫جودة صورة‬
‫جودة صورة عالية قياسية الوضوح‬
‫الوضوح (‪)HD‬‬
‫(‪)STD‬‬
‫مسجل أسطوانات ‪ DVD‬غري‬
‫املسجل‪ :‬إلنشاء اسطوانة تسجيل‬
‫‪ AVCHD‬أو ‪ DVD‬بجودة‬
‫صورة قياسية (‪)STD‬‬
‫جودة صورة عالية جودة صورة‬
‫قياسية الوضوح‬
‫الوضوح (‪)HD‬‬
‫(اسطوانة تسجيل (‪)STD‬‬
‫‪)AVCHD‬‬
‫مسجل ‪ ،HDD‬الخ‪ :‬إلنشاء‬
‫أسطوانة ‪ DVD‬بجودة صورة‬
‫بوضوح قيايس (‪)STD‬‬
‫جودة صورة قياسية الوضوح (‪)STD‬‬
‫‪67‬‬
‫‪AR‬‬
‫اختيار اسلوب انشاء أسطوانة أفالم‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬للتفاصيل عن كيفية انشاء أسطوانة‪ ،‬راجع تعليامت التشغيل الخاصة بالجهاز الذي تستخدمه‪.‬‬
‫‪ ‬إذا قمت بإنشاء أسطوانة باستخدام جهاز ‪( DVDirect‬مسجل أسطوانات ‪ )DVD‬من انتاج سوين ‪،Sony‬‬
‫استخدم فتحة بطاقة الذاكرة يف مسجل أسطوانات ‪ DVD‬أو صل مسجل أسطوانات ‪ DVD‬عرب توصيل‬
‫‪ USB‬لنقل البيانات‪.‬‬
‫‪ ‬إذا استخدمت جهاز ‪( DVDirect‬مسجل أسطوانات ‪ )DVD‬من انتاج سوين ‪ ،Sony‬تأكد من تحديث‬
‫الربنامج الثابت إىل احدث نسخة‪.‬‬
‫‪ ‬لنسخ األفالم املسجلة بواسطة التهيئة ])‪ [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬عىل اسطوانة ‪،Blu-ray‬‬
‫يتطلب ذلك جهاز متوافق مع صيغة ‪ .AVCHD Ver 2.0‬لعرض اسطوانة ‪ Blu-ray‬التي تم إنشاؤها‪،‬‬
‫يتطلب ذلك جهاز متوافق مع صيغة ‪.AVCHD Ver 2.0‬‬
‫‪68AR‬‬
‫الئحة األيقونات عىل الشاشة‬
‫شاشة الجرافيك (شاشة ‪)LCD‬‬
‫‪‬‬
‫املؤرش‬
‫وضع التعريض الضويئ (‪)32‬‬
‫الشاشة‬
‫‪P‬‬
‫‪M S A‬‬
‫عرض جميع املعلومات (شاشة ‪)LCD‬‬
‫أيقونة اختيار منظر (‪)33 ،26‬‬
‫بطاقة الذاكرة (‪/)16‬‬
‫تحميل (‪)57‬‬
‫للعرض (شاشة املعلومات األساسية)‬
‫‪100‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪8.4M 16M‬‬
‫‪14M 4.0M‬‬
‫‪3.4M 7.1M‬‬
‫عدد الصور القابلة للتسجيل‬
‫املتبقية‬
‫نسبة واجهة الصور الثابتة (‪)52‬‬
‫تحريك بانوراما ‪)35( 3D‬‬
‫حجم الصورة للصور الثابتة‬
‫(‪)43‬‬
‫جودة الصورة للصور الثابتة‬
‫(‪)52‬‬
‫معدل اطار األفالم (‪)53‬‬
‫‪69‬‬
‫‪AR‬‬
‫الئحة األيقونات عىل الشاشة‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫حجم صور األفالم (‪)53‬‬
‫‪100%‬‬
‫شحنة البطارية املتبقية (‪)17‬‬
‫شحن الفالش مستمر (‪)37‬‬
‫ايقاف مؤثر التهيئة (‪)54‬‬
‫ال يتم تسجيل الصوت يف‬
‫األفالم (‪)53‬‬
‫‪ /SteadyShot‬تحذير من‬
‫اهتزاز الكامريا (‪)53 ،52‬‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫مؤرش فتحة العدسة (‪)42‬‬
‫‪‬‬
‫خطأ يف اللقطة الليلية‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫تحذير من السخونة الزائدة (‪)5‬‬
‫ملف قاعدة البيانات ممتلئ‪/‬‬
‫خطأ يف ملف قاعدة البيانات‬
‫وضع املشاهدة (‪)56‬‬
‫‪100-0003‬‬
‫‪‬‬
‫‪DPOF‬‬
‫املجلد ‪ -‬رقم امللف‬
‫حامية (‪)56‬‬
‫طقم ‪)56( DPOF‬‬
‫التحذير من شحنة البطارية‬
‫املتبقية (‪)17‬‬
‫‪‬‬
‫الشاشة‬
‫‪70AR‬‬
‫املؤرش‬
‫منطقة القياس النقطي (‪)50‬‬
‫منطقة ‪)50( AF‬‬
‫الزوم الذيك (‪)48‬‬
‫زوم الصورة الواضحة (‪)48‬‬
‫الزوم الرقمي (‪)48‬‬
‫مؤرش رسعة الغالق (‪)42‬‬
‫املؤرش‬
‫الشاشة‬
‫‪ 0:12‬تسجيل املدة املسجلة من الفيلم‬
‫(دقيقة‪:‬ثانية)‬
‫الرتكيز البؤري (‪)27‬‬
‫‪1/250‬‬
‫رسعة الغالق (‪)32‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫فتحة العدسة (‪)32‬‬
‫املقياس ‪( )39( EV‬ملنظار‬
‫الرؤية فقط)‬
‫تعويض التعريض الضويئ (‪)39‬‬
‫‪+3.0‬‬
‫‪ISO400‬‬
‫‪3/7‬‬
‫‪2012-1-1‬‬
‫‪10:37AM‬‬
‫قفل ‪)48( AE‬‬
‫تحذير صورة ‪ HDR‬التلقائية‬
‫خطأ مؤثر الصورة‬
‫حساسية ‪)48( ISO‬‬
‫رقم امللف‪/‬العدد الكيل للصور‬
‫يف وضع املشاهدة‬
‫تاريخ التسجيل‬
‫‪‬‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫وضع املشغل (‪)41‬‬
‫وضع الفالش (‪/)37‬‬
‫خفض احمرار العني (‪)54‬‬
‫وضع الرتكيز البؤري (‪)50‬‬
‫الئحة األيقونات عىل الشاشة‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫منطقة ‪)50( AF‬‬
‫تتبع الهدف (‪)50‬‬
‫تحديد الوجه (‪/)50‬غالق خاص‬
‫باالبتسامة (‪)50‬‬
‫تأطري الوجه التلقايئ (‪)50‬‬
‫مؤرش حساسية متييز االبتسامة‬
‫(‪)50‬‬
‫‪‬‬
‫الشاشة‬
‫‪AWB‬‬
‫‪+3 +3 +3‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪7500K‬‬
‫‪A5 G5‬‬
‫املؤرش‬
‫وضع القياس (‪)50‬‬
‫تعويض الفالش (‪)50‬‬
‫توازن أبيض (تلقايئ‪ ،‬ضبط‬
‫مسبق‪ ،‬تعديل‪ ،‬درجة حرارة‬
‫اللون‪ ،‬مرشح اللون) (‪)48‬‬
‫معزز نطاق ‪/)50( D‬‬
‫‪ HDR‬تلقايئ (‪)50‬‬
‫اسلوب الصورة (‪/)50‬تباين‪،‬‬
‫تشبع اللون‪ ،‬حدة اللون‬
‫تأثري الصورة (‪)50‬‬
‫‪71‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوظائف املتاحة لكل وضع من اوضاع التصوير‬
‫تعتمد الوظائف التي ميكن أن تستخدمها عىل وضع التصوير املختار‪ .‬يف الجدول التايل‪ ،‬تشري‬
‫العالمة إىل أن الوظيفة متاحة‪ .‬وتشري العالمة – إىل أن الوظيفة غري متاحة‪.‬‬
‫الوظائف التي ال ميكن استخدامها تظهر مطفأة بلون رمادي عىل الشاشة‪.‬‬
‫وضع التصوير‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)33‬‬
‫(‪)34‬‬
‫(‪)35‬‬
‫(‪)35‬‬
‫‪/‬‬
‫(‪)36‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)28‬‬
‫تعويض‬
‫التعريض‬
‫الضويئ‬
‫(‪)39‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تصوير‬
‫مؤقت ذايت مستمر‬
‫(‪)41‬‬
‫(‪)41‬‬
‫تحديد‬
‫الوجه‬
‫(‪)50‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫*‬
‫* عند اختيار [تعريض ضويئ يدوي]‪ ،‬ال تتوفر هذه الوظيفة‪.‬‬
‫‪72AR‬‬
‫اطار‬
‫غالق‬
‫خاص شخيص‬
‫باالبتسامة‬
‫تلقايئ‬
‫(‪)50‬‬
‫(‪)50‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫اوضاع الفالش املتاحة‬
‫ميكن اختيار اوضاع الفالش وف ًقا لوضع التصوير والوظائف املختارة‪.‬‬
‫يف الجدول التايل‪ ،‬تشري العالمة إىل أن الوظيفة قابلة لالختيار‪ .‬وتشري العالمة – إىل أن الوظيفة‬
‫غري قابلة لالختيار‪.‬‬
‫اوضاع الفالش التي ال ميكن استخدامها تظهر مطفأة بلون رمادي عىل الشاشة‪.‬‬
‫وضع التصوير‬
‫(إيقاف‬
‫تشغيل‬
‫فالش)‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)33‬‬
‫(‪)34‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫غري ذلك‬
‫(‪)35‬‬
‫(‪)35‬‬
‫‪/‬‬
‫(‪)36‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)28‬‬
‫(فالش‬
‫تلقائي)‬
‫(فالش‬
‫مشبع)‬
‫(تزامن‬
‫بطيء)‬
‫(تزامن‬
‫خلفي)‬
‫(السلكي)‬
‫–‬
‫‪73‬‬
‫‪AR‬‬
‫معرفة املزيد عن الكامريا (كتيب ‪ α‬اليدوي)‬
‫«كتيب ‪ α‬اليدوي»‪ ،‬الذي يرشح كيفية استخدام الكامريا بالتفصيل‪ ،‬يوجد يف أسطوانة‬
‫‪( CD‑ROM‬مرفقة)‪ .‬يرجى مراجعته للحصول عىل التعليامت التي ترشح الكثري من وظائف‬
‫الكامريا بالتفصيل‪.‬‬
‫ملستخدمي ‪Windows‬‬
‫‪ 1‬قم بتشغيل الكمبيوتر‪ ،‬وأدخل أسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل أسطوانة‬
‫‪.CD-ROM‬‬
‫‪ 2‬انقر [كتيب يدوي]‪.‬‬
‫‪ 3‬انقر [‪.]Install‬‬
‫‪ 4‬ابدأ تشغيل «كتيب ‪ α‬اليدوي» من أيقونة الطريق املخترص عىل سطح املكتب‪.‬‬
‫ملستخدمي ‪Mac‬‬
‫‪ 1‬قم بتشغيل الكمبيوتر‪ ،‬وأدخل أسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل أسطوانة‬
‫‪.CD-ROM‬‬
‫‪ 2‬اخرت املجلد [‪ ]Handbook‬وانسخ "‪ "Handbook.pdf‬املخزن يف املجلد [‪]AR‬‬
‫إىل الكمبيوتر‪.‬‬
‫مزدوجا عىل "‪."Handbook.pdf‬‬
‫‪ 3‬بعد انتهاء النسخ‪ ،‬انقر نق ًرا‬
‫ً‬
‫‪74AR‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‪/‬مدة التسجيل‬
‫حاملا تقوم بإدخال بطاقة الذاكرة يف الكامريا وضبط‬
‫مفتاح التيار عىل ‪ ،ON‬يتم عرض عدد الصور‬
‫التي ميكن تسجيلها (ينبغي أن تستمر بالتصوير‬
‫باستعامل التهيئات الحالية) عىل الشاشة‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عندما يومض "‪( "0‬عدد الصور التي ميكن تسجيلها) باللون األصفر‪ ،‬تكون بطاقة الذاكرة ممتلئة‪ .‬استبدل‬
‫بطاقة الذاكرة بأخرى‪ ،‬أو احذف الصور املوجودة يف بطاقة الذاكرة الحالية (الصفحات‪.)56 ،30 ‬‬
‫‪ ‬عندما يومض "‪( "NO CARD‬عدد الصور التي ميكن تسجيلها) باللون األصفر‪ ،‬فإن ذلك يعني أنه مل يتم‬
‫إدخال بطاقة ذاكرة‪ .‬قم بإدخال بطاقة ذاكرة‪.‬‬
‫عدد الصور التي ميكن تسجيلها عىل بطاقة ذاكرة‬
‫يبني الجدول العدد التقريبي للصور التي ميكن تسجيلها عىل بطاقة ذاكرة متت تهيئتها بواسطة‬
‫هذه الكامريا‪ .‬تم تحديد القيم باستعامل بطاقات الذاكرة القياسية طراز ‪ Sony‬لالختبار‪ .‬قد‬
‫تختلف القيم تب ًعا لظروف التصوير ونوع بطاقة الذاكرة املستعملة‪.‬‬
‫حجم الصورة‪L 16M :‬‬
‫نسبة الواجهة‪*3:2 :‬‬
‫"‪"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪ 2‬جيجابيت‬
‫‪ 4‬جيجابيت‬
‫‪ 8‬جيجابيت‬
‫‪410‬‬
‫‪295‬‬
‫‪80‬‬
‫‪110‬‬
‫‪820‬‬
‫‪590‬‬
‫‪160‬‬
‫‪220‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪325‬‬
‫‪445‬‬
‫‪ 16‬جيجابيت ‪ 32‬جيجابيت‬
‫‪3350‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪650‬‬
‫‪890‬‬
‫غري ذلك‬
‫الحجم‬
‫قيايس‬
‫دقيق‬
‫‪ RAW‬و ‪JPEG‬‬
‫‪RAW‬‬
‫السعة‬
‫(الوحدات‪ :‬صور)‬
‫‪6700‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪1750‬‬
‫* عند ضبط [نسبة الواجهة] عىل [‪ ،]16:9‬ميكنك تسجيل صور أكرث من العدد املبني يف الجدول أعاله‬
‫(باستثناء عند اختيار [‪.)]RAW‬‬
‫‪75‬‬
‫‪AR‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‪/‬مدة التسجيل‬
‫عدد الصور التي ميكن تسجيلها باستعامل مجموعة البطارية‬
‫يكون العدد التقريبي للصور التي ميكن تسجيلها عندما تستعمل الكامريا بينام تكون مجموعة‬
‫البطارية (مرفقة) بسعة كاملة‪.‬‬
‫الحظ أن األعداد الفعلية قد تكون أقل من تلك املشار إليها تب ًعا لظروف االستعامل‪.‬‬
‫وضع شاشة ‪LCD‬‬
‫وضع منظار الرؤية‬
‫‪ 590‬صورة تقري ًبا‬
‫‪ 550‬صورة تقري ًبا‬
‫‪ ‬يتم حساب العدد بينام تكون مجموعة البطارية بالسعة الكاملة ويف الوضع التايل‪:‬‬
‫‪ ‬بدرجة حرارة محيطة تبلغ ‪ 25‬درجة مئوية‪.‬‬
‫‪ ‬استعامل مجموعة البطارية املشحونة ملدة ساعة واحدة من بعد انطفاء املصباح‬
‫‪.CHARGE‬‬
‫‪ ‬استعامل "‪ "Memory Stick PRO Duo‬طراز ‪( Sony‬يباع منفصلاً )‪.‬‬
‫‪ ‬تم ضبط [جودة] عىل [دقيق]‪.‬‬
‫‪ ‬تم ضبط [وضع تركيز بؤري تلقايئ] عىل [‪ AF‬تلقايئ]‪.‬‬
‫‪ ‬التصوير مرة واحدة كل ‪ 30‬ثانية‪.‬‬
‫‪ ‬ينطلق الفالش مرة واحدة كل مرتني‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تشغيل التيار وإيقافه مرة واحدة كل عرش مرات‪.‬‬
‫‪ ‬تستند طريقة القياس عىل مقياس ‪.CIPA‬‬
‫(‪)CIPA: Camera & Imaging Products Association‬‬
‫مدة التسجيل املتاحة للفيلم‬
‫يبني الجدول أدناه املجموع التقريبي ملدة التسجيل باستعامل بطاقة ذاكرة تم تهيئتها بواسطة‬
‫هذه الكامريا‪.‬‬
‫‪76AR‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‪/‬مدة التسجيل‬
‫"‪"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫السعة‬
‫(‪( h‬ساعة) ‪( m‬دقيقة))‬
‫تهيئة‬
‫التسجيل‬
‫‪60i 24M(FX)/‬‬
‫‪3h‬‬
‫‪1 h 30 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪10 m‬‬
‫)‪50i 24M(FX‬‬
‫‪60i 17M(FH)/‬‬
‫‪4h5m‬‬
‫‪2h‬‬
‫‪1h‬‬
‫‪30 m‬‬
‫‪10 m‬‬
‫)‪50i 17M(FH‬‬
‫‪60p 28M(PS)/‬‬
‫‪2 h 30 m 1 h 15 m‬‬
‫‪35 m‬‬
‫‪15 m‬‬
‫‪9m‬‬
‫)‪50p 28M(PS‬‬
‫‪24p 24M(FX)/‬‬
‫‪3h‬‬
‫‪1 h 30 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪10 m‬‬
‫)‪25p 24M(FX‬‬
‫‪24p 17M(FH)/‬‬
‫‪4h5m‬‬
‫‪2h‬‬
‫‪1h‬‬
‫‪30 m‬‬
‫‪10 m‬‬
‫)‪25p 17M(FH‬‬
‫‪5 h 30 m 2 h 45 m 1 h 20 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪1440×1080 12M‬‬
‫‪20 h 5 m‬‬
‫‪10 h‬‬
‫‪4 h 55 m 2 h 25 m 1 h 10 m‬‬
‫‪VGA 3M‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬تختلف املدة القابلة لتسجيل الصور املتحركة ألن الكامريا مجهزة بنظام ‪( VBR‬معدل البت املتغري) الذي‬
‫يضبط جودة الصورة تلقائ ًيا وف ًقا ملشهد التصوير‪ .‬عند تسجيل هدف متحرك رسي ًعا‪ ،‬تكون الصورة اكرث‬
‫وضوحا لكن تصبح املدة القابلة للتسجيل اقرص النها تستغل حيز اكرب من الذاكرة للتسجيل‪ .‬كام تختلف‬
‫ً‬
‫املدة القابلة للتسجيل وف ًقا لظروف التصوير أو تهيئة جودة‪ /‬حجم الصورة‪.‬‬
‫‪ ‬القيم الظاهرة ليست مدة التسجيل املستمرة‪.‬‬
‫‪ ‬قد تعتمد مدة التسجيل عىل ظروف التصوير وبطاقة الذاكرة املستعملة‪.‬‬
‫‪ ‬عند إظهار العالمة ‪ ،‬توقف عن تسجيل الفيلم‪ .‬لقد ازدادت درجة الحرارة داخل الكامريا لتصل إىل‬
‫مستوى غري مقبول‪.‬‬
‫‪ ‬للتفاصيل حول عرض الفيلم‪ ،‬راجع صفحة ‪.29‬‬
‫‪ 2‬جيجابيت‬
‫‪ 4‬جيجابيت‬
‫‪ 8‬جيجابيت‬
‫‪ 16‬جيجابيت ‪ 32‬جيجابيت‬
‫غري ذلك‬
‫‪77‬‬
‫‪AR‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‪/‬مدة التسجيل‬
‫مالحظات حول تسجيل الفيلم املستمر‬
‫‪ ‬يتطلب قدرة كبرية للقيام بتسجيل فيلم عايل الجودة أو التصوير املستمر باستعامل مستشعر الصورة‬
‫حجم ‪ .APS-C‬لذلك‪ ،‬إذا استمريت بالتصوير‪ ،‬سرتتفع درجة الحرارة داخل الكامريا‪ ،‬خاصة تلك الخاصة‬
‫مبستشعر الصورة‪ .‬يف مثل هذه الحاالت‪ ،‬يتم إيقاف الكامريا تلقائ ًيا نظ ًرا ألن درجات الحرارة العالية تؤثر‬
‫عىل جودة الصور أو تعيق اآللية الداخلية للكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬تكون املدة الزمنية املتاحة لتسجيل الفيلم كام ييل وذلك عندما تبدأ الكامريا بالتسجيل بعد أن يكون‬
‫قد تم إيقاف تشغيل الكامريا لفرتة قصرية‪( .‬تشري القيم التالية إىل املدة املستمرة منذ أن تبدأ الكامريا‬
‫بالتسجيل إىل أن تتوقف الكامريا عن التسجيل‪).‬‬
‫مدة التسجيل املستمرة للصور‬
‫دمای محیط‬
‫املتحركة‬
‫‪ 29‬دقيقة تقري ًبا‬
‫‪ 20‬درجة مئوية‬
‫‪ 29‬دقيقة تقري ًبا‬
‫‪ 30‬درجة مئوية‬
‫‪ 13‬دقيقة تقري ًبا‬
‫‪ 40‬درجة مئوية‬
‫‪ ‬تختلف املدة الزمنية املتاحة لتسجيل الفيلم حسب درجة الحرارة أو ظرف الكامريا قبل أن تبدأ التسجيل‪.‬‬
‫إذا قمت بإعادة تركيب الصور بشكلٍ متكرر أو قمت بالتقاط الصور بعد تشغيل التيار‪ ،‬ترتفع درجة‬
‫الحرارة داخل الكامريا وتقل مدة التسجيل املتاحة عن القيم املشار إليها يف الجدول أعاله‪.‬‬
‫‪ ‬إذا توقفت الكامريا عن التسجيل بسبب درجة الحرارة‪ ،‬اتركها عدة دقائق بعد أن تكون قد قمت بإيقاف‬
‫التيار‪ .‬ابدأ التسجيل بعد أن تنخفض درجة الحرارة داخل الكامريا بشكلٍ كامل‪.‬‬
‫‪ ‬إذا التزمت بالنقاط التالية‪ ،‬تصبح مدة التسجيل أطول‪.‬‬
‫‪ ‬احتفظ بالكامريا بعيدة عن ضوء الشمس املبارش‪.‬‬
‫‪ ‬قم بإيقاف الكامريا يف حال عدم استعاملها‪.‬‬
‫‪ ‬إذا أمكن‪ ،‬استعمل حامل ثاليث األرجل وقم بتعطيل الوظيفة ‪.SteadyShot‬‬
‫‪ ‬الحد األقىص لحجم ملف الفيلم هو ‪ 2‬جيجابيت تقري ًبا‪ .‬عندما يكون حجم امللف ‪ 2‬جيجابيت تقري ًبا‪،‬‬
‫يتوقف التسجيل تلقائ ًيا عند ضبط [صيغة امللف] عىل [‪ ،]MP4‬ويتم إنشاء فيلم جديد تلقائ ًيا عند ضبط‬
‫[صيغة امللف] عىل [‪.]AVCHD‬‬
‫‪ ‬مدة التسجيل املستمر القصوى هي ‪ 29‬دقيقة‪.‬‬
‫‪78AR‬‬
‫املواصفات‬
‫الكامريا‬
‫[النظام]‬
‫طراز الكامريا‬
‫العدسة‬
‫كامريا رقمية بعدسة قابلة للتبديل‬
‫عدسة القاعدة ‪A‬‬
‫[مستشعر الصورة]‬
‫مستشعر الصورة ‪ 23.5 CMOS‬مم ‪ 15.6 ‬مم (صيغة ‪)APS-C‬‬
‫صيغة الصورة‬
‫عدد البكسل اإلجاميل ملستشعر الصورة‬
‫‪ 16 700 000‬بكسل تقري ًبا‬
‫‪ 16 100 000‬بكسل تقري ًبا‬
‫عدد البكسل الفعال للكامريا‬
‫[‪]SteadyShot‬‬
‫للصور الثابتة‬
‫للصور املتحركة‬
‫[مقاومة الغبار]‬
‫النظام‬
‫[نظام الرتكيز البؤري التلقايئ]‬
‫[منظار الرؤية اإللكرتوين]‬
‫الطراز‬
‫حجم الشاش ة‬
‫العدد الكيل للنقاط‬
‫عدد النقاط الفعال‬
‫طبقة حامية الشحنة عىل ‪ ،Low-Pass Filter‬ومستشعر الصورة‪- ‬‬
‫آلية تحويل‬
‫نظام اكتشاف الطور ‪ 15 ،TTL‬نقطة (‪ 3‬نقطة من الطراز املتعامد)‬
‫‪ –1 EV‬إىل ‪( 18 EV‬عند معادل ‪)ISO 100‬‬
‫‪ 1‬م إىل ‪ 5‬م تقري ًبا‬
‫منظار الرؤية اإللكرتوين (ملون)‬
‫‪ 1.2‬سم (طراز ‪)0.46‬‬
‫‪ 1 440 000‬نقطة مكافئ‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [الحد األقىص]‪:‬‬
‫‪ 1 440 000‬نقطة مكافئ‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [قيايس]‪:‬‬
‫‪ 1 253 280‬نقطة مكافئ‬
‫غري ذلك‬
‫النظام‬
‫نطاق الحساسي ة‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ‬
‫النظام‪ :‬مستشعر الصورة‪-‬آلية تحويل‬
‫التأثري‪ :‬من ‪ 2.5 EV‬إىل ‪ 4.5 EV‬تقري ًبا يف رسعة الغالق (تب ًعا لظروف‬
‫التصوير والعدسة املرفقة)‬
‫النظام‪ :‬إلكرتوين‬
‫‪79‬‬
‫‪AR‬‬
‫املواصفات‬
‫تغطية اإلطار‬
‫التكبري‬
‫موضع العني‬
‫ضبط قوة انكسار العدسة‬
‫[شاشة ‪]LCD‬‬
‫لوحة ‪L CD‬‬
‫العدد الكيل للنقاط‬
‫‪100%‬‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [الحد األقىص]‪:‬‬
‫×‪ 1.04‬مع عدسة ‪ 50‬مم إىل ما ال نهاية‪ –1 ،‬م‪( –1‬قوة انكسار‬
‫العدسة)‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [قيايس]‪:‬‬
‫‪–1‬‬
‫×‪ 0.97‬مع عدسة ‪ 50‬مم إىل ما ال نهاية‪ –1 ،‬م (قوة انكسار‬
‫العدسة)‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [الحد األقىص]‪:‬‬
‫‪ 23.1‬مم تقري ًبا من العينية‪ 18 ،‬مم من إطار العينية (عند ‪ –1‬م‪)–1‬‬
‫عند ضبط [تكبري صورة منظار الرؤية] عىل [قيايس]‪:‬‬
‫‪ 25.2‬مم تقري ًبا من العينية‪ 20.1 ،‬مم من إطار العينية (عند ‪ –1‬م‪)–1‬‬
‫‪ –4.0‬م‪ –1‬إىل ‪ +3.0‬م‪( –1‬قوة انكسار العدسة)‬
‫مشغل ‪( TFT‬ترانزستورات رشيطية رقيقة) ‪ 7.5‬سم (طراز ‪)3.0‬‬
‫‪ (480  (RGB) 3  640) 921 600‬نقطة‬
‫[التحكم بالتعريض الضويئ]‬
‫مستشعر ‪"Exmor" CMOS‬‬
‫خلية القياس‬
‫قياس يعادل ‪ 1 200‬منطقة‬
‫طريقة القياس‬
‫‪ –2 EV‬إىل ‪ +17 EV‬عند القسم املتعدد‪ ،‬الثقل املركزي‪ ،‬األوضاع‬
‫نطاق القياس‬
‫النقطية (عند معادل ‪ ISO 100‬مع عدسة ‪)F1.4‬‬
‫حساسية ‪( ISO‬يوىص بفهرس التعريض الضويئ)‬
‫الصور الثابتة‪ ISO 100 ،)ISO 100 – 3 200( AUTO :‬إىل ‪16 000‬‬
‫(املرحلة ‪)1 EV‬‬
‫األفالم‪ ISO 100 – 3 200( AUTO :‬مكافئ)‪ ISO 100 ،‬إىل ‪3 200‬‬
‫مكافئ (املرحلة ‪)1 EV‬‬
‫‪( ±3.0 EV‬املرحلة ‪)1/3 EV‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‬
‫[الغالق]‬
‫الطراز‬
‫نطاق الرسعة‬
‫رسعة تزامن الفالش‬
‫‪80AR‬‬
‫نوع يتم التحكم فيه إلكرتون ًيا‪ ،‬مستعرض طول ًيا‪ ،‬سطح بؤري‬
‫الصور الثابتة‪ 1/4 000 :‬ثانية إىل ‪ 30‬ثانية‪ ،‬مصباح‬
‫األفالم‪ 1/4 000 :‬ثانية إىل ‪ 1/4‬ثانية (املرحلة ‪ ،)1/3‬حتى ‪1/60‬‬
‫يف الوضع تلقايئ‬
‫‪ 1/160‬ثانية‬
‫املواصفات‬
‫[فالش داخيل]‬
‫فتحة‬
‫العدسة ‪F2.8‬‬
‫‪ 1 100‬م – ‪ 3.6‬م‬
‫‪ 1 200‬م – ‪ 5‬م‬
‫‪ 1.4 400‬م – ‪ 7.1‬م‬
‫‪ 2 800‬م – ‪ 10‬م‬
‫تهيئة ‪ISO‬‬
‫فالش ‪ G‬رقم‬
‫مدة إعادة االستعامل‬
‫تغطية الفالش‬
‫تعويض الفالش‬
‫نطاق الفالش‬
‫‪( GN 10‬باألمتار عند ‪)ISO 100‬‬
‫‪ 3‬ثوانٍ تقري ًبا‬
‫عدسة بتغطية ‪ 18‬مم (البعد البؤري الذي تشري إليه العدسة)‬
‫‪( ±2.0 EV‬املرحلة ‪)1/3 EV‬‬
‫[تسجيل مستمر]‬
‫رسعة التسجيل املستمر‬
‫الحد األقىص لعدد اللقطات املستمرة‬
‫نطاق القياس‬
‫‪ 1‬م – ‪ 2.5‬م ‪ 1‬م – ‪ 1.8‬م‬
‫‪ 1‬م – ‪ 3.6‬م ‪ 1‬م – ‪ 2.5‬م‬
‫‪ 1‬م – ‪ 3.6‬م‬
‫‪1‬م–‪5‬م‬
‫‪ 1.4‬م – ‪ 7.1‬م ‪ 1‬م – ‪ 5‬م‬
‫أولوية ‪ AE‬املستمر للتكبري‪ 12 :‬صورة يف الثانية كحد أقىص‪/‬‬
‫أولوية التقدم املستمر ‪ 10 :AE‬صور يف الثانية كحد أقىص‪/‬‬
‫‪ 8 :‬صور يف الثانية كحد أقىص‪/‬‬
‫‪ 3 :‬صور يف الثانية كحد أقىص‬
‫‪ ‬ظروف قياسنا‪ .‬قد تصبح رسعة التصوير املستمر أبطأ‪ ،‬تب ًعا لظروف‬
‫التصوير (حجم الصورة‪ ،‬تهيئة ‪ ISO NR ،ISO‬عايل‪ ،‬أو تهيئة‬
‫[تعويض العدسة‪ :‬تشوه])‪.‬‬
‫يف وضع أولوية ‪ AE‬املستمر للتكبري‬
‫دقيق‪ 23 :‬صورة‪ /‬قيايس‪ 25 :‬صورة‬
‫يف وضع أولوية ‪ AE‬املستمر‬
‫دقيق‪ 23 :‬صورة‪ /‬قيايس‪ 27 :‬صورة‪ RAW /‬و ‪ 18 :JPEG‬صورة‪/‬‬
‫‪ 21 :RAW‬صورة‬
‫يف وضع التسجيل املستمر‬
‫دقيق‪ 25 :‬صورة‪ /‬قيايس‪ 29 :‬صورة‪ RAW /‬و ‪ 19 :JPEG‬صورة‪/‬‬
‫‪ 21 :RAW‬صورة‬
‫غري ذلك‬
‫[عرض تزويم الصورة]‬
‫‪F4.0‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫حجم الصورة‪ ×1.0 :L :‬إىل ‪ ×15.4‬تقري ًبا‪ ×1.0 :M /‬إىل ‪×11.2‬‬
‫تقري ًبا‪ ×1.0 :S /‬إىل ‪ ×7.7‬تقري ًبا‬
‫‪81‬‬
‫‪AR‬‬
‫املواصفات‬
‫[صيغة التسجيل]‬
‫صيغة امللف‬
‫صور ثابتة ‪3D‬‬
‫فيلم (صيغة ‪)AVCHD‬‬
‫فيلم (صيغة ‪)MP4‬‬
‫[وسائط التسجيل]‬
‫‬
‫[أطراف توصيل الدخل‪/‬الخرج]‬
‫‪USB‬‬
‫‪H‬‬
‫‪ DMI‬‬
‫طرف توصيل املايكريفون‬
‫طرف التوصيل ‪REMOTE‬‬
‫[القدرة‪ ،‬عام]‬
‫متوافق مع ‪ DCF( JPEG‬اإلصدار ‪ Exif ،2.0‬اإلصدار ‪،2.3‬‬
‫‪( RAW ،)MPF Baseline‬صيغة ‪ ARW2.3‬الخاصة برشكة ‪)Sony‬‬
‫‪ MPF( MPO‬ممدد (صورة متفاوتة)) متوافق‬
‫متوافق مع صيغة ‪AVCHD Ver. 2.0‬‬
‫فيديو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صوت‪ ،Dolby Digital 2ch :‬مجهزة يف ‪Dolby Digital Stereo‬‬
‫‪Creator‬‬
‫‪ ‬مصنعه بترصيح من معامل دولبى‪.‬‬
‫فيديو‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صوت‪MPEG-4 AAC-LC 2ch :‬‬
‫"‪ ،"Memory Stick PRO Duo‬بطاقة ‪SD‬‬
‫‪)USB 2.0( Hi-Speed USB ،miniB‬‬
‫مقبس صغري ‪HDMI‬‬
‫مقبس صغري سترييو ‪ 3.5‬مم‬
‫مجموعة البطارية املستعملة‬
‫مجموعة البطارية القابلة للشحن طراز ‪NP-FM500H‬‬
‫امليكرفون‬
‫السامعة‬
‫خصائص الطباعة‬
‫سترييو‬
‫غري سترييو‬
‫متوافق مع طباعة ‪ ،Exif‬متوافق مع ‪،PRINT Image Matching III‬‬
‫متوافق مع ‪DPOF‬‬
‫‪ 132.1‬مم ‪ 97.5 ‬مم ‪ 80.7 ‬مم تقري ًبا (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق‪ ،‬بدون‬
‫األجزاء البارزة)‬
‫‪ 618‬جم تقري ًبا (مع البطاريات و "‪)"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪ 539‬جم تقري ًبا (الجسم فقط)‬
‫‪ 0‬درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة مئوية‬
‫[أخرى]‬
‫األبعاد‬
‫الكتلة‬
‫درجة حرارة التشغيل‬
‫‪82AR‬‬
‫املواصفات‬
‫حول توافق بيانات الصورة‬
‫‪ ‬تتطابق هذه الكامريا مع املقياس العاملي )‪DCF (Design rule for Camera File system‬‬
‫الذي تم تأسيسه بواسطة ‪JEITA‬‬
‫(‪.)Japan Electronics and Information Technology Industries Association‬‬
‫‪ ‬عرض الصور املسجلة بواسطة الكامريا لديك عىل جهاز آخر وعرض الصور املسجلة أو املعدلة بواسطة‬
‫جهاز آخر عىل الكامريا لديك غري مضمون‪.‬‬
‫التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار‪.‬‬
‫شاحن بطارية‪/‬بطارية‬
‫شاحن بطارية طراز ‪BC-VM10A‬‬
‫معايرة الدخ ل‬
‫معايرة الخرج‬
‫نطاق درجة حرارة التشغيل‬
‫نطاق درجة حرارة التخزين‬
‫الحد األقىص لألبعاد‬
‫الكتلة‬
‫‪ 100‬فولت ‪ 240 -‬فولت تيار مرتدد‪ 50 ،‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪ 9 ،‬وات‬
‫‪ 8.4‬فولت تيار مبارش‪ 0.75 ،‬أمبري‬
‫‪ 0‬درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة مئوية‬
‫‪ –20‬درجة مئوية إىل ‪ +60‬درجة مئوية‬
‫‪ 70‬مم ‪ 25 ‬مم ‪ 95 ‬مم تقري ًبا (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫‪ 90‬جم تقري ًبا‬
‫مجموعة البطارية القابلة للشحن طراز ‪NP-FM500H‬‬
‫غري ذلك‬
‫البطارية املستعملة‬
‫الحد األقىص للفولتية‬
‫الحد األدىن للفولتية‬
‫الحد األقىص لفولتية للشحن‬
‫الحد األقىص لتيار للشحن‬
‫السعة‬
‫‬
‫الحد األقىص لألبعاد‬
‫الكتلة‬
‫بطارية أيون الليثيوم‬
‫تيار مبارش ‪ 8.4‬فولت‬
‫تيار مبارش ‪ 7.2‬فولت‬
‫تيار مبارش ‪ 8.4‬فولت‬
‫‪ 2.0‬أمبري‬
‫‪)mAh 1 650( Wh 11.8‬‬
‫النموذجي‬
‫‪)mAh 1 600( Wh 11.5‬‬
‫الحد األدىن‬
‫‪ 38.2‬مم ‪ 20.5 ‬مم ‪ 55.6 ‬مم تقري ًبا (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫‪ 78‬جم تقري ًبا‬
‫‪83‬‬
‫‪AR‬‬
‫املواصفات‬
‫العدسة‬
‫االسم (اسم املوديل)‬
‫‪DT 18-55mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL1855‬‬
‫‪DT 55-200mm‬‬
‫‪F4-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL55200-2‬‬
‫‪DT 18-135mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL18135‬‬
‫‪27-82.5‬‬
‫‪82.5-300‬‬
‫‪27-202.5‬‬
‫طول بؤري بصيغة ‪35‬‬
‫مم* (مم)‬
‫‪11-14‬‬
‫‪9-13‬‬
‫‪7-8‬‬
‫عنارص مجاميع العدسة‬
‫‪76°-12°‬‬
‫‪29°-8°‬‬
‫‪76°-29°‬‬
‫زاوية املشاهدة*‬
‫البؤري**‬
‫للرتكيز‬
‫الحد االدىن‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.25‬‬
‫(مرت)‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.34‬‬
‫الحد االقىص للتكبري (×)‬
‫‪f/22-36‬‬
‫‪f/32-45‬‬
‫‪f/22-36‬‬
‫الحد االدىن لخطوة ‪f‬‬
‫‪62‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫قطر املرشح (مم)‬
‫للقطر‬
‫االقىص‬
‫االبعاد (الحد‬
‫‪76×86‬‬
‫‪71.5×85‬‬
‫‪69.5×69‬‬
‫‪ ‬االرتفاع) (مم‪ ،‬تقري ًبا)‬
‫‪398‬‬
‫‪305‬‬
‫‪210‬‬
‫الكتلة (جم‪ ،‬تقري ًبا)‬
‫* القيم تعادل الطول البؤري بصيغة ‪ 35‬مم وزايوة املشاهدة اعتامدًا عىل كامريا رقمية بعدسة قابلة‬
‫للتبادل ومجهزة مبستشعر الصورة بحجم ‪.APS-C‬‬
‫** الحد االقىص للرتكيز البؤري هو اقرص مسافة من مستشعر الصورة إىل الهدف‪.‬‬
‫قياسا ميتاز بدقة أكرب (‪ )ADI‬باستعامل‬
‫‪ ‬تم تجهيز هذه العدسة مبشفر املسافة‪ .‬يتيح مشفر املسافة ً‬
‫الفالش من أجل ‪.ADI‬‬
‫‪ ‬تب ًعا آللية العدسة‪ ،‬قد يتغري الطول البؤري تب ًعا للتغيري يف مسافة التصوير‪ .‬يفرتض الطول البؤري أن‬
‫العدسة قد تم تركيزها بؤر ًيا عىل الالنهاية‪.‬‬
‫‪ ‬يتيح موضع الالنهاية لبعض عمليات الضبط القيام بالتعويض للتحول يف الرتكيز البؤري الناتج عن التغري يف‬
‫درجة الحرارة‪ .‬لتصوير هدف عىل مسافة الالنهاية يف الوضع ‪ ،MF‬استعمل منظار الرؤية واضبط الرتكيز‬
‫البؤري‪.‬‬
‫حول البعد البؤري‬
‫زاوية الصورة لهذه الكامريا أضيق من زاوية الصورة يف كامريا الفيلم بهيئة ‪ 35‬مم‪ .‬ميكنك إيجاد املكافئ‬
‫التقريبي للطول البؤري لكامريا الفيلم بهيئة ‪ 35‬مم‪ ،‬والتصوير بنفس زاوية الصورة‪ ،‬بواسطة زيادة البعد‬
‫البؤري للعدسة لديك إىل النصف‪.‬‬
‫عىل سبيل املثال‪ ،‬باستعامل عدسة ‪ 50‬مم‪ ،‬ميكنك الحصول عىل املكافئ التقريبي لعدسة ‪ 75‬مم من كامريا‬
‫الفيلم بهيئة ‪ 35‬مم‪.‬‬
‫‪84AR‬‬
‫املواصفات‬
‫العالمات التجارية‬
‫‪ ‬اضف مزيد من املتعة بواسطة جهاز‬
‫‪ PlayStation 3‬عن طريق تنزيل الربنامج‬
‫التطبيقي لجهاز ‪ PlayStation 3‬من متجر‬
‫‪( PlayStation Store‬حيثام يتوفر‪).‬‬
‫‪ ‬الربنامج التطبيقي لجهاز ‪PlayStation 3‬‬
‫يتطلب حساب يف شبكة ‪PlayStation‬‬
‫‪ Network‬وتنزيل الربنامج التطبيقي‪.‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪ ‬هي عالمة تجارية لرشكة ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫‪، ،"Memory Stick" ‬‬
‫و "‪،"Memory Stick PRO‬‬
‫‪ ، ‬و‬
‫"‪،"Memory Stick Duo‬‬
‫‪ ، ‬و‬
‫"‪،"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪ ، ‬و‬
‫"‪،"Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪ ، ‬و‬
‫"‪ ،"Memory Stick Micro‬و "‪"MagicGate‬‬
‫هي عالمات تجارية لرشكة‬
‫و‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ "InfoLITHIUM" ‬هي عالمة تجارية لرشكة‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ "PhotoTV HD" ‬هي عالمة تجارية لرشكة‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ ‬تُعد "‪ "AVCHD Progressive‬والشعار‬
‫"‪ "AVCHD Progressive‬عالمتني تجاريتني‬
‫لرشكتي ‪ Panasonic Corporation‬و‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ Blu-ray DiscTM ‬و ‪ Blu-rayTM‬عالمتان‬
‫تجاريتان لجمعية ‪.Blu-ray Disc‬‬
‫‪ Dolby ‬والرمز ‪ double-D‬هام عالمتان‬
‫تجاريتان ملعامل ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫‪ ،Microsoft ‬و ‪ ،Windows‬و ‪ ،DirectX‬و‬
‫‪ Windows Vista‬هي إما عالمات تجارية‬
‫مسجلة أو عالمات تجارية لرشكة ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬يف الواليات املتحدة األمريكية‬
‫و‪/‬أو بلدان أخرى‪.‬‬
‫‪ HDMI ‬وشعار ‪ HDMI‬و‬
‫‪High‑Definition Multimedia Interface‬‬
‫هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة‬
‫لرشكة ‪.HDMI Licensing LLC‬‬
‫‪ Mac ‬و ‪ Mac OS‬هي عالمتان تجاريتان أو‬
‫عالمتان تجاريتان مسجلتان لرشكة ‪.Apple Inc.‬‬
‫‪ PowerPC ‬هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة‬
‫‪ IBM Corporation‬يف الواليات املتحدة‪.‬‬
‫‪ ،Intel ‬و ‪ ،Intel Core‬و ‪ ،MMX‬و ‪Pentium‬‬
‫هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة‬
‫لرشكة ‪.Intel Corporation‬‬
‫‪ ‬الشعار ‪ SDXC‬هي عالمة تجارية لرشكة‬
‫‪.SD‑3C, LLC‬‬
‫‪ Eye-Fi ‬هي عالمة تجارية لرشكة ‪.Eye-Fi Inc.‬‬
‫‪ MultiMediaCard ‬هي عالمة تجارية لجمعية‬
‫‪.MultiMediaCard‬‬
‫‪ " " ‬و "‪ "PlayStation‬هي عالمة‬
‫تجارية مسجلة لرشكة ‪Sony Computer‬‬
‫‪.Entertainment Inc.‬‬
‫‪ Adobe ‬هي عالمة تجارية مسجلة أو‬
‫عالمة تجارية لرشكة ‪Adobe Systems‬‬
‫‪ Incorporated‬يف الواليات املتحدة و‪/‬أو دول‬
‫أخرى‪.‬‬
‫‪ ‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬أسامء النظام واملنتجات‬
‫املستعملة يف هذا الدليل هي‪ ،‬بشكل عام‪،‬‬
‫عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة‬
‫ألصحابها املعنيني أو للصانعني‪ .‬عىل أية حال‪،‬‬
‫العالمات ‪ TM‬أو ‪ ‬ليست مستعملة يف جميع‬
‫الحاالت يف هذا الدليل‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪AR‬‬
‫املواصفات‬
‫متاحة يف املناطق التي يتوفر فيها ‪PlayStation‬‬
‫‪.Store‬‬
‫‪86AR‬‬
‫الفهرس‬
‫أرقام‬
‫‪35...........................................................................3D‬‬
‫‪A-Z‬‬
‫‪66 ،53...........................................................AVCHD‬‬
‫‪42.......................................................................DISP‬‬
‫‪58.....................................................................Eye-Fi‬‬
‫‪54......................................................... Eye-Start AF‬‬
‫‪ HDR‬تلقايئ‪51.............................................................‬‬
‫‪64........................................ Image Data Converter‬‬
‫‪52...................................................................... JPEG‬‬
‫‪64 ،63.....................................PlayMemories Home‬‬
‫‪52...................................................................... RAW‬‬
‫ا‬
‫ت‬
‫تأثري ريايض‪34...............................................................‬‬
‫تأثري الصورة ‪48..............................................................‬‬
‫تتبع الهدف ‪50..............................................................‬‬
‫تجهيز أوىل‪58................................................................‬‬
‫تحديد الوجه ‪50............................................................‬‬
‫تحريك البانوراما‪35........................................................‬‬
‫التحكم عن بعد ‪11........................................................‬‬
‫تخفيض الضوضاء متعدد اإلطارات‪50..............................‬‬
‫تدوير ‪48.......................................................................‬‬
‫تركيز بؤري يدوي‪48......................................................‬‬
‫تزامن بطيء‪37..............................................................‬‬
‫تسجيل األفالم ‪28...........................................................‬‬
‫تسجيل صوت الفيلم‪53.................................................‬‬
‫تصوير ‪26......................................................................‬‬
‫تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد‪34.........................‬‬
‫تصوير مستمر‪41...........................................................‬‬
‫تصوير مستمر تلقايئ فائق‪54.........................................‬‬
‫تعريض ضويئ يدوي ‪32..................................................‬‬
‫تعقب أولوية الوجه‪56...................................................‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‪39............................................‬‬
‫تعويض العدسة‪55.........................................................‬‬
‫تعويض فالش‪51............................................................‬‬
‫تكبري ‪34........................................................................‬‬
‫تكبري الصور‪45...............................................................‬‬
‫تلقايئ ذيك ‪26.................................................................‬‬
‫تلقايئ فائق ‪33...............................................................‬‬
‫التموج‪55......................................................................‬‬
‫تهيئات مستوى الصوت ‪56.............................................‬‬
‫تهيئة‪57........................................................................‬‬
‫‪87‬‬
‫الفهرس‬
‫اختيار مجلد التسجيل ‪57...............................................‬‬
‫اختيار منظر‪34..............................................................‬‬
‫استخراج صورة تلقايئ فائق‪54........................................‬‬
‫استعادة قاعدة بيانات صورة‪57......................................‬‬
‫اسلوب الصورة ‪51..........................................................‬‬
‫اسم مجلد‪57.................................................................‬‬
‫إشارات صوتية ‪58..........................................................‬‬
‫االصدار‪58.....................................................................‬‬
‫اطار شخيص تلقايئ ‪50....................................................‬‬
‫إعادة ضبط‪58...............................................................‬‬
‫إعداد املنطقة‪23............................................................‬‬
‫إنشاء اسطوانة ‪66..........................................................‬‬
‫أولوية التقدم املستمر ‪36.........................................AE‬‬
‫أولوية الغالق‪32............................................................‬‬
‫أولوية الفتحة‪32............................................................‬‬
‫إيقاف تشغيل فالش ‪37 ،26............................................‬‬
‫ب‬
‫برنامج ‪63......................................................................‬‬
‫بطاقة الذاكرة‪16............................................................‬‬
‫البعد البؤري ‪84.............................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫الفهرس‬
‫تهيئة ‪56............................................................DPOF‬‬
‫تهيئة ‪54............................................. FINDER/LCD‬‬
‫تهيئة تاريخ‪/‬وقت‪22......................................................‬‬
‫تهيئة التسجيل‪53..........................................................‬‬
‫توازن أبيض‪51...............................................................‬‬
‫توجيه التصوير‪59..........................................................‬‬
‫توصيل ‪58.............................................................USB‬‬
‫ج‬
‫جودة ‪52.......................................................................‬‬
‫جودة الصورة‪52............................................................‬‬
‫ح‬
‫حجم الصورة‪43.............................................................‬‬
‫حذف‪56 ،30.................................................................‬‬
‫حساسية ‪50...........................................................ISO‬‬
‫حفظ القدرة ‪57.............................................................‬‬
‫حامية‪56.......................................................................‬‬
‫خ‬
‫خفض احمرار العني‪54...................................................‬‬
‫خفض الضوضاء‪53 ،50...................................................‬‬
‫د‬
‫زر املعاينة ‪55................................................................‬‬
‫زوم ‪48 ،26....................................................................‬‬
‫زوم الرتكيز البؤري‪48.....................................................‬‬
‫زوم رقمي‪53.................................................................‬‬
‫زوم الصورة الواضحة ‪52.................................................‬‬
‫س‬
‫سطوع ‪57............................................................LCD‬‬
‫ش‬
‫شاشة ‪69 ،31........................................................LCD‬‬
‫شاشة معلومات التسجيل ‪42..........................................‬‬
‫شخيص‪34......................................................................‬‬
‫ص‬
‫صورة شخصية ليلية‪34...................................................‬‬
‫صيغة ملف الفيلم‪53.....................................................‬‬
‫ض‬
‫ضبط الساعة‪22.............................................................‬‬
‫ضبط قوة انكسار العدسة‪24..........................................‬‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ ‪53..............................................‬‬
‫ط‬
‫دليل الكامريا الداخيل‪59.................................................‬‬
‫طبع التاريخ‪56..............................................................‬‬
‫طرف التوصيل ‪11.............................................DC IN‬‬
‫رسم بياين‪54..................................................................‬‬
‫ركيزة ‪41........................................................................‬‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ز‬
‫الزر ‪48................................................................. AEL‬‬
‫الزر ‪50 ،48.............................................................. Fn‬‬
‫زر ‪55.................................................................... ISO‬‬
‫الزر ‪55...........................................................MOVIE‬‬
‫زر تثبيت الرتكيز البؤري‪55.............................................‬‬
‫‪88AR‬‬
‫عدد الصور القابلة للتسجيل ‪76 ،75................................‬‬
‫العدسة‪19 ،13...............................................................‬‬
‫عرض الصورة‪29.............................................................‬‬
‫عرض التشغيل‪56...........................................................‬‬
‫عرض الصور عىل شاشة التلفزيون ‪47..............................‬‬
‫عرض صور مستمر‪56.....................................................‬‬
‫الفهرس‬
‫غ‬
‫غالق الحاجب األمامي اإللكرتوين‪56................................‬‬
‫غالق خاص باالبتسامة ‪50...............................................‬‬
‫غروب‪34.......................................................................‬‬
‫ف‬
‫فهرس الصورة‪46............................................................‬‬
‫ق‬
‫و‬
‫وضع تركيز بؤري تلقايئ ‪50.............................................‬‬
‫وضع التنظيف ‪58..........................................................‬‬
‫وضع عرض‪29................................................................‬‬
‫وضع الفالش ‪73 ،37.......................................................‬‬
‫وضع القياس‪50.............................................................‬‬
‫وضع املشغل‪41.............................................................‬‬
‫وظيفة ‪53..................................................SteadyShot‬‬
‫وظيفة الزر ‪55...................................................... AEL‬‬
‫قامئة‪52.........................................................................‬‬
‫قفل ‪48...................................................................AE‬‬
‫ل‬
‫اللغة ‪58........................................................................‬‬
‫م‬
‫الفهرس‬
‫مربمج تلقايئ‪32..............................................................‬‬
‫مجموعة البطارية‪16 ،14................................................‬‬
‫مراجعة تلقائية ‪54.........................................................‬‬
‫معزز نطاق ‪51.......................................................... D‬‬
‫مغري وضع تكبري ذيك أولوية ‪ AE‬املستمر‪36....................‬‬
‫مقياس ‪39...............................................................EV‬‬
‫منطقة ‪50............................................................... AF‬‬
‫منظار الرؤية‪54.............................................................‬‬
‫منظر طبيعي ‪34............................................................‬‬
‫منظر لييل‪34.................................................................‬‬
‫املواصفات‪79.................................................................‬‬
‫مؤقت ذايت ‪41...............................................................‬‬
‫ن‬
‫نسبة الواجهة‪52............................................................‬‬
‫‪89‬‬
‫‪AR‬‬
‫فارىس‬
‫هشدار‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک‪ ،‬واحد را در‬
‫معرض باران یا رطوبت قرار ندهید‪.‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی مهم‬
‫این دستورالعمل ها را نگاه دارید‬
‫خطر‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی‪ ،‬این‬
‫دستورالعمل ها را به دقت دنبال منایید‬
‫در صورتی که شکل دوشاخه با پریز برق تناسب‬
‫ندارد‪ ،‬از آداپتور دوشاخه ضمیمه با تنظیم مناسب‬
‫برای پریز برق استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫باتری جعبه ای‬
‫در صورتی که باتری جعبه ای بطور ناصحیح به کار‬
‫گرفته شود‪ ،‬باتری جعبه ای ممکن است منفجر شود‪،‬‬
‫یا منجر به آتش سوزی یا حتی سوختگی شیمیایی‬
‫شود‪ .‬هشدارهای زیر را مالحظه منایید‪.‬‬
‫‪ ‬آن را باز نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای را فشار نداده و در معرض هیچ‬
‫گونه رضبه یا نیرو مانند‪ ،‬چکش زنی‪ ،‬سقوط یا‬
‫زیر پا گذاشنت قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬اتصال کوتاه ایجاد نکنید و اجازه ندهید اجسام‬
‫فلزی با ترمینال های باتری متاس پیدا کنند‪.‬‬
‫‪ ‬آن را در معرض دمای باالی بیشرت از ‪ 60‬درجه‬
‫سانتیگراد مانند نور مستقیم خورشید یا داخل‬
‫اتومبیل پارک شده در زیر خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬آن را نسوزانید یا در آتش نیندازید‪.‬‬
‫‪ ‬باتری های یون لیتیومی صدمه دیده یا نشت‬
‫کرده را به کار نگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬حتام باتری جعبه ای را با استفاده از شارژر باتری‬
‫سونی ‪ Sony‬اصل یا دستگاهی که قادر به شارژ‬
‫باتری جعبه ای باشد شارژ کنید‪.‬‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای را دور از دسرتس کودکان خردسال‬
‫نگاه دارید‪.‬‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای را خشک نگاه دارید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آن را تنها با نوع یکسان یا نوع معادل توصیه‬
‫شده از سوی سونی ‪ Sony‬تعویض منایید‪.‬‬
‫باتری های جعبه ای استفاده شده را فورا‬
‫هامنطور که در دستورالعمل ها رشح داده شده‬
‫است دور بیندازید‪.‬‬
‫شارژ باتری‬
‫حتی اگر المپ ‪ CHARGE‬روشن نباشد‪ ،‬شارژر‬
‫باطری مادامی که به خروجی دیواری متصل است از‬
‫منبع نیروی ‪ AC‬جدا منی باشد‪ .‬اگر در حین استفاده‬
‫از شارژر باطری مشکل بروز کرد‪ ،‬فوراً نیرو را با جدا‬
‫کردن دو شاخه از خروجی دیواری قطع کنید‪.‬‬
‫سیم نیرو‪ ،‬در صورت ضمیمه بودن‪ ،‬مشخصاً فقط‬
‫برای استفاده با این دوربین طراحی شده است‪،‬‬
‫و‪ ‬نباید با وسیله الکرتیکی دیگری استفاده شود‪.‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫تذکراتی در مورد استفاده از دوربین‪5..............................................................‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫بررسی لوازم جانبی ارائه شده‪7.......................................................................‬‬
‫شناسایی قسمت ها‪8......................................................................................‬‬
‫شارژ کردن بسته باتری ‪14...............................................................................‬‬
‫کارگذاشنت بسته باتری‪/‬کارت حافظه (فروش جداگانه)‪PR 16..................................‬‬
‫وصل کردن لنز‪19............................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین و تنظیم ساعت ‪22...........................................................‬‬
‫پیش از تصویربرداری‪24..................................................................................‬‬
‫تنظیم منایاب برای دقت برصی (تنظیم دیوپرت)‪24......................................‬‬
‫نگه داشنت درست دوربین‪24.....................................................................‬‬
‫تصویربرداری و مشاهده تصاویر‬
‫گرفنت تصاویر ساکن ‪26....................................................................................‬‬
‫ضبط فیلم ها‪28.............................................................................................‬‬
‫پخش تصاویر‪29..............................................................................................‬‬
‫حذف کردن تصاویر (حذف)‪30.......................................................................‬‬
‫گرفنت تصاویر متناسب با سوژه‬
‫تنظیم زاویه صفحه ‪31...........................................................................LCD‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون ‪32......................................‬‬
‫خودکار برتر‪33..............................................................................‬‬
‫انتخاب صحنه‪34..............................................................................‬‬
‫پیامیش پانوراما‪ /‬پیامیش پانورامای ‪35...................................3D‬‬
‫حالت ‪ AE‬با اولویت تقدم پیوسته‪36................................................‬‬
‫استفاده از عملکردها تصویربرداری‬
‫استفاده از فالش ‪37.........................................................................................‬‬
‫تنظیم روشنایی تصویر‪39................................................................................‬‬
‫انتخاب حالت درایو ‪40.....................................................................‬‬
‫تغییر دادن منایش اطالعات ضبط (‪41...................................................)DISP‬‬
‫تنظیم اندازه تصویر‪42....................................................................................‬‬
‫اندازه تصویر‪42........................................................................................‬‬
‫پانوراما‪ :‬اندازه‪42......................................................................................‬‬
‫‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از عملکردها پخش‬
‫بزرگ کردن تصاویر‪44.....................................................................................‬‬
‫تغییر به منایش فهرست تصویر‪45....................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر در صفحه تلویزیون‪46...........................................................‬‬
‫لیست عملکردها‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ها‪/‬کلید به کار گرفته شوند‪47...................‬‬
‫انتخاب یک عملکرد با دکمه ‪( Fn‬عملکرد)‪48..................................................‬‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ‪( Fn‬عملکرد) انتخاب شوند ‪49..................‬‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪51.................................................MENU‬‬
‫استفاده از عملکرد راهنامی دوربین‪58............................................................‬‬
‫راهنامی داخل دوربین ‪58.........................................................................‬‬
‫نکته تصویربرداری‪58................................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر در کامپیوتر‬
‫استفاده به همراه کامپیوتر ‪60.........................................................................‬‬
‫استفاده از نرم افزار‪62....................................................................................‬‬
‫انتخاب روش برای ایجاد دیسک فیلم ها ‪65.....................................................‬‬
‫متفرقه‬
‫لیست آیکن ها روی صفحه‪68........................................................................‬‬
‫عملکردهای در دسرتس برای هر حالت تصویربرداری‪71...................................‬‬
‫حالت های فالش در دسرتس ‪72.......................................................................‬‬
‫آموخنت بیشرت درباره دوربین (‪73........................................... )α Handbook‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‪/‬زمان ضبط‪74................................................‬‬
‫مشخصات فنی ‪78...........................................................................................‬‬
‫فهرست الفبایی‪86...........................................................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫تذکراتی در مورد استفاده از دوربین‬
‫روال تصویربرداری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫این دوربین دارای ‪ 2‬حالت برای پایش سوژه‪ ‬ها‬
‫می باشد‪ :‬حالت صفحه ‪ LCD‬با استفاده از‬
‫صفحه ‪ ،LCD‬و حالت منایاب با استفاده از‬
‫منایاب‪.‬‬
‫تصویر ضبط شده ممکن است با تصویری که قبل‬
‫از ضبط مشاهده کرده اید‪ ،‬اختالف داشته باشد‪.‬‬
‫تذکراتی در مورد عملکردهای موجود در‬
‫دوربین‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای بررسی اینکه دوربین شام یک دستگاه‬
‫سازگار با ‪ 1080 60i‬است و یا دستگاه سازگار با‬
‫‪ 1080 50i‬می باشد‪ ،‬عالئم زیر را در بخش زیرین‬
‫دوربین خود کنرتل کنید‪.‬‬
‫دستگاه سازگار با ‪60i:1080 60i‬‬
‫دستگاه سازگار با ‪50i:1080 50i‬‬
‫این دوربین با فیلم های فرمت ‪ 1080 60p‬یا ‪50p‬‬
‫سازگار است‪ .‬برخالف حالت های ضبط تاکنون‬
‫که با یک روش درهم بافته ضبط می کنند‪ ،‬این‬
‫دوربین با استفاده از یک روش پیش رونده ضبط‬
‫می کند‪ .‬این موضوع وضوح را افزایش داده‪،‬‬
‫و تصویری صاف تر و واقعگرایانه تر را ارائه‬
‫می دهد‪.‬‬
‫هنگام مشاهده تصاویر سه بعدی ضبط شده با‬
‫این دوربین در منایشگرهای سازگار با حالت سه‬
‫بعدی‪ ،‬ممکن است نشانه های ناراحتی مانند‬
‫خستگی چشم‪ ،‬حالت تهوع یا احساس خستگی‬
‫را تجربه منایید‪ .‬هنگام مشاهده تصاویر سه‬
‫بعدی‪ ،‬توصیه میکنیم در فواصل زمانی منظم به‬
‫چشامن خود اسرتاحت دهید‪ .‬از آنجایی که نیاز‬
‫به اسرتاحت و فواصل زمانی آن در افراد مختلف‬
‫متفاوت است‪ ،‬لطفاً زمان استاندارد را برای‬
‫خودتان تعیین کنید‪ .‬چنانچه حالت تهوع دارید‪،‬‬
‫مشاهده تصاویر سه بعدی را متوقف منوده و در‬
‫صورت نیاز با پزشک مشورت کنید‪ .‬به دفرتچه‬
‫راهنامی دستگاه وصل شده یا نرم افزار مورد‬
‫استفاده به همراه دوربین نیز مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫دید کودکان همیشه آسیب پذیر است (به ویژه‬
‫در مورد کودکان زیر شش سال)‪ .‬قبل از اینکه به‬
‫آنان اجازه مشاهده تصاویر سه بعدی را بدهید‪،‬‬
‫لطفاً با یک متخصص مانند متخصص کودکان یا‬
‫چشم پزشک مشورت کنید‪ .‬حت ًام مطمنئ شوید که‬
‫کودکان نکات احتیاطی فوق را رعایت می منایند‪.‬‬
‫عدم تصحیح محتوای ضبط‬
‫اگر عملیات ضبط یا پخش به دلیل نقص در عملکرد‬
‫دوربین یا کارت حافظه و غیره امکان پذیر نباشد‪،‬‬
‫محتوای ضبط را منی توان تصحیح منود‪.‬‬
‫توصیه برای تهیه کپی پشتیبان‬
‫برای جلوگیری از خطر احتاملی از دست رفنت داده‬
‫ها‪ ،‬همیشه داده ها را روی رسانه دیگری کپی کنید‬
‫(کپی پشتیبان تهیه کنید)‪.‬‬
‫تذکراتی در مورد صفحه ‪ ،LCD‬منایاب‬
‫الکرتونیکی‪ ،‬لنز و حسگر تصویر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صفحه ‪ LCD‬و منایاب الکرتونیکی با استفاده از‬
‫فناوری بسیار دقیق ساخته شده اند به گونه ای‬
‫که بیش از ‪ %99.99‬پیکسل ها جهت استفاده‬
‫موثر‪ ،‬فعال می باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬ممکن است‬
‫بعضی نقاط کوچک سیاه رنگ و‪/‬یا نقاط روشن‬
‫(به رنگ سفید‪ ،‬قرمز‪ ،‬آبی یا سبز) وجود داشته‬
‫باشند که بطور دائم روی صفحه ‪ LCD‬و منایاب‬
‫الکرتونیکی منایان می شوند‪ .‬وجود این نقاط در‬
‫فرآیند تولید امری عادی است و به هیچ وجه روی‬
‫تصاویر تاثیری منی گذارد‪.‬‬
‫دوربین را با نگه داشنت صفحه ‪ LCD‬بلند نکنید‪.‬‬
‫از قراردادن دوربین در معرض نور خورشید‬
‫یا تصویربرداری به سمت خورشید برای مدت‬
‫طوالنی خودداری کنید‪ .‬ممکن است مکانیسم‬
‫داخلی دوربین صدمه ببیند‪ .‬اگر نور خورشید روی‬
‫شیئی نزدیک به دوربین متمرکز شود‪ ،‬ممکن است‬
‫باعث آتش سوزی گردد‪.‬‬
‫یک آهرنبا در پشت و اطراف محور گردنده لوالی‬
‫صفحه ‪ LCD‬وجود دارد‪ .‬اشیایی که به آسانی‬
‫تحت تأثیر مغناطیس قرار میگیرند‪ ،‬مانند فالپی‬
‫دیسک یا کارت های اعتباری را نزدیک صفحه‬
‫‪ LCD‬قرار ندهید‪.‬‬
‫در یک مکان رسد‪ ،‬ممکن است تصاویر در صفحه‬
‫منایش از خود ردی بجای بگذارند‪ .‬این مسئله‬
‫نقص محسوب منی شود‪ .‬هنگام روشن کردن‬
‫دوربین در یک مکان رسد‪ ،‬ممکن است صفحه‬
‫منایش موقتاً تاریک شود‪ .‬هنگامی که دوربین گرم‬
‫می‪ ‬شود‪ ،‬منایشگر بطور عادی کار خواهد کرد‪.‬‬
‫‬
‫‪PR‬‬
‫تذکراتی در مورد استفاده از دوربین‬
‫تذکراتی در مورد ضبط طوالنی مدت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگام تصویربرداری مداوم برای مدت طوالنی‪،‬‬
‫دمای دوربین افزایش می یابد‪ .‬چنانچه دما از‬
‫میزان معینی فراتر رود‪ ،‬عالمت روی صفحه‬
‫نشان داده شده و دوربین بطور خودکار خاموش‬
‫میگردد‪ .‬اگر دستگاه خاموش شد‪ ،‬دوربین را به‬
‫مدت ‪ 10‬دقیقه یا بیشرت به حال خود بگذارید‬
‫تا دمای داخلی دوربین تا سطحی ایمن کاهش‬
‫پیدا کند‪.‬‬
‫در رشایطی که دمای محیط باالست‪ ،‬دمای‬
‫دوربین به رسعت افزایش پیدا میکند‪.‬‬
‫هنگامی که دمای دوربین باال میرود‪ ،‬ممکن است‬
‫کیفیت تصویر افت مناید‪ .‬توصیه میشود قبل از‬
‫ادامه تصویربرداری‪ ،‬صرب کنید تا دمای دوربین‬
‫پایین بیاید‪.‬‬
‫ممکن است سطح دوربین داغ شود‪ .‬این مسئله‬
‫نقص محسوب منی شود‪.‬‬
‫تذکراتی در مورد واردکردن فیلم های‬
‫‪ AVCHD‬به کامپیوتر‬
‫هنگام واردکردن فیلم های ‪ AVCHD‬به کامپیوتر‪،‬‬
‫برای کامپیوترهای ‪ Windows‬از نرم افزار‬
‫"‪ "PlayMemories Home‬در ‪( CD-ROM‬ضميمه)‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫تذکرات مربوط به پخش فیلم ها در سایر‬
‫دستگاه ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪PR‬‬
‫این دوربین از ‪MPEG-4 AVC/H.264 High‬‬
‫‪ Profile‬برای ضبط فرمت ‪ AVCHD‬استفاده‬
‫میکند‪ .‬فیلم های ضبط شده با فرمت ‪AVCHD‬‬
‫با این دوربین را منی توان توسط دستگاه های‬
‫زیر پخش منود‪.‬‬
‫‪ ‬سایر دستگاه های سازگار با فرمت ‪AVCHD‬‬
‫که از ‪ High Profile‬پشتیبانی منی کنند‬
‫‪ ‬دستگاه هایی که با فرمت ‪ AVCHD‬سازگار‬
‫نیستند‬
‫این دوربین همچنین از ‪MPEG-4 AVC/H.264‬‬
‫‪ Main Profile‬برای ضبط فرمت ‪ MP4‬استفاده‬
‫میکند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬فیلم های ضبط شده با‬
‫فرمت ‪ MP4‬توسط این دوربین‪ ،‬در دستگاه هایی‬
‫که از ‪ MPEG-4 AVC/H.264‬پشتیبانی منی‬
‫کنند قابل پخش منی باشند‪.‬‬
‫دیسک های ضبط شده با کیفیت تصویر ‪HD‬‬
‫(وضوح باال) را فقط میتوان در دستگاه های‬
‫سازگار با فرمت ‪ AVCHD‬پخش منود‪ .‬دستگاه‬
‫‪‬‬
‫های پخش کننده یا ضبط کننده مبتنی بر ‪DVD‬‬
‫قادر به پخش دیسک های دارای کیفیت تصویر‬
‫‪ HD‬منی باشند‪ ،‬زیرا این دستگاه ها با فرمت‬
‫‪ AVCHD‬سازگار نیستند‪ .‬همچنین‪ ،‬دستگاه‬
‫های پخش کننده یا ضبط کننده مبتنی بر ‪DVD‬‬
‫ممکن است دیسک های دارای کیفیت تصویر‬
‫‪ HD‬را بیرون ندهند‪.‬‬
‫فیلم های ‪ 1080 60p/50p‬تنها می توانند روی‬
‫دستگاه های سازگار پخش شوند‪.‬‬
‫هشدار در مورد حق نرش‬
‫برنامه های تلویزیونی‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬نوارهای ویدئویی‬
‫و سایر مطالب ممکن است دارای حق نرش باشند‪.‬‬
‫ضبط غیرمجاز چنین مطالبی می‪ ‬تواند خالف مفاد‬
‫قوانین حق نرش باشد‪.‬‬
‫تصاویر استفاده شده در این دفرتچه راهنام‬
‫عکس های استفاده شده به عنوان منونه تصاویر در‬
‫این دفرتچه راهنام‪ ،‬تصاویر بازسازی شده هستند‬
‫و تصاویر واقعی گرفته شده با استفاده از دوربین‬
‫منی باشند‪.‬‬
‫در مورد اطالعات مشخصات فنی رشح داده‬
‫شده در این دفرتچه‬
‫اطالعات مربوط به کارآیی و مشخصات فنی تحت‬
‫رشایط زیر رشح داده می شوند‪ ،‬مگر آنکه به گونه‬
‫دیگری در این دفرتچه راهنام ذکر شده باشد‪ :‬در‬
‫دمای محیط عادی معادل ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪،‬‬
‫و‪ ‬استفاده از بسته باتری که به مدت حدود یک‬
‫ساعت بعد از خاموش شدن چراغ ‪ CHARGE‬شارژ‬
‫شده است‪.‬‬
‫نام مدل‬
‫این دفرتچه راهنام مدل های گوناگونی را با لنزهای‬
‫مختلف ضمیمه پوشش می دهد‪.‬‬
‫نام مدل بسته به لنز ضمیمه متفاوت است‪ .‬مدل در‬
‫دسرتس بسته به کشورها‪/‬ناحیه ها متفاوت است‪.‬‬
‫نام مدل‬
‫‪SLT-A57‬‬
‫‪SLT-A57K‬‬
‫‪SLT-A57M‬‬
‫‪SLT-A57Y‬‬
‫لنز‬
‫–‬
‫‪ 55-18 DT‬میلیمرت‬
‫‪ 135-18 DT‬میلیمرت‬
‫‪ 55-18 DT‬میلیمرت و‬
‫‪ 200-55 DT‬میلیمرت‬
‫بررسی لوازم جانبی ارائه شده‬
‫اول نام مدل دوربین خود را بررسی کنید (صفحه ‪ .)6‬بسته به مدل‪ ،‬لوازم جانبی ضمیمه‬
‫متفاوت است‪.‬‬
‫عدد داخل پرانتز‪ ،‬نشان دهنده تعداد قطعات می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سیم برق (‪( *)1‬در ایاالت متحده امریکا‬
‫و کانادا ارائه منی شود)‬
‫‪ ‬الستیک محافظ چشمی (‪( )1‬سوار شده‬
‫روی دوربین)‬
‫‪)1( CD-ROM ‬‬
‫‪ ‬نرم افزار کاربردی برای دوربین ‪α‬‬
‫‪α Handbook ‬‬
‫‪ ‬دفرتچه راهنام (‪( )1‬همین دفرتچه)‬
‫* ممکن است بیش از یک سیم برق همراه با‬
‫دوربین شام ارائه شده باشد‪ .‬از سیم مناسب‬
‫که با کشور‪/‬منطقه شام مطابقت دارد استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باتری قابل شارژ ‪NP-FM500H‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪ ‬کابل ‪)1( USB‬‬
‫‪ ‬بند شانه (‪)1‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫لوازم جانبی معمول‬
‫‪ ‬دوربین (‪)1‬‬
‫‪ ‬شارژر باتری ‪)1( BC-VM10A‬‬
‫‪ ‬پوشش بدنه (‪( )1‬سوار شده روی‬
‫دوربین)‬
‫‪SLT-A57K‬‬
‫‪ ‬لنز زوم ‪ 55-18 DT‬میلیمرت (‪ /)1‬پوشش‬
‫جلویی لنز (‪ /)1‬درپوش بسته بندی (‪)1‬‬
‫‪SLT-A57M‬‬
‫‪ ‬لنز زوم ‪ 135-18 DT‬میلیمرت (‪ /)1‬پوشش‬
‫جلویی لنز (‪ /)1‬پوشش عقبی لنز (‪/)1‬‬
‫کالهک لنز (‪)1‬‬
‫‪SLT-A57Y‬‬
‫‪ ‬لنز زوم ‪ 55-18 DT‬میلیمرت (‪ /)1‬پوشش‬
‫جلویی لنز (‪ /)1‬درپوش بسته بندی (‪)1‬‬
‫‪ ‬لنز زوم ‪ 200-55 DT‬میلیمرت (‪ /)1‬پوشش‬
‫جلویی لنز (‪ /)1‬پوشش عقبی لنز(‪/)1‬‬
‫کالهک لنز (‪)1‬‬
‫‬
‫‪PR‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫برای آگاهی از جزئیات مربوط به عملیات‪ ،‬به صفحات ذکر شده در داخل پرانتز مراجعه منایید‪.‬‬
‫سمت جلو‬
‫‪ ‬دکمه شاتر (‪)26‬‬
‫‪ ‬کلید روشن و خاموش (‪)22‬‬
‫‪ ‬کلید چرخان کنرتل‬
‫‪ ‬حسگر راه دور (‪)40‬‬
‫‪ ‬چراغ تایمر خودکار (‪)40‬‬
‫‪ ‬محل های متاس لنز*‬
‫‪ ‬آینه*‬
‫‪ ‬دکمه پیش منایش (‪ /)47‬دکمه بزرگ‬
‫کننده فوکوس (‪)47‬‬
‫‪ ‬پایه لنز‬
‫‪ ‬فالش داخلی* (‪)37‬‬
‫‪ ‬میکروفون**‬
‫‪PR‬‬
‫‪ ‬کلید چرخان حالت (‪)32‬‬
‫‪ ‬دکمه (بیرون آمدن فالش) (‪)47 ،37‬‬
‫‪ ‬راهنامی نصب (‪)19‬‬
‫‪ ‬دکمه آزاد سازی لنز (‪)20‬‬
‫‪ ‬کلید حالت فوکوس (‪)47‬‬
‫* این قسمت ها را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫** این قسمت را هنگام فیلمربداری‬
‫نپوشانید‬
‫انجام این کار ممکن است باعث پارازیت‬
‫یا کاهش صدا شود‪.‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫سمت عقب‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬حسگرهای چشمی‬
‫‪ ‬منایاب*‬
‫‪ ‬زمانی که به داخل منایاب نگاه‬
‫می‪ ‬کنید‪ ،‬حالت منایاب فعال میشود‪،‬‬
‫و‪ ‬هنگامی که صورت خود را از منایاب‬
‫دور میکنید‪ ،‬حالت صفحه منایش به‬
‫حالت صفحه ‪ LCD‬برمیگردد‪.‬‬
‫‪ ‬کلید چرخان تنظیم دیوپرت (‪)24‬‬
‫‪ ‬صفحه ‪)68( LCD‬‬
‫‪ ‬حسگر نور‬
‫‪ ‬الستیک محافظ چشمی‬
‫‪ ‬برای تصویربرداری‪ :‬دکمه ‪( Fn‬عملکرد)‬
‫(‪)49 ،48‬‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (چرخش‬
‫تصویر) (‪)47‬‬
‫‪ ‬دکمه کنرتل‬
‫‪( DISP////‬منایش) (‪WB/)41‬‬
‫(درایو)‬
‫(توازن سفیدی) (‪/)47‬‬
‫(‪( /)47 ،40‬جلوه تصویر) (‪)47‬‬
‫‪ ‬دکمه کنرتل (ورود)‪/‬دکمه ‪/AF‬دکمه‬
‫ردیابی شیء (‪)49‬‬
‫‪ ‬دکمه (راهنامی داخل دوربین) (‪)58‬‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (حذف) (‪)30‬‬
‫‪ ‬دکمه (پخش) (‪)29‬‬
‫* این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫‬
‫‪PR‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫سمت باال‬
‫‪ ‬کفشک لوازم جانبی خود قفل شونده‬
‫‪ ‬دکمه ‪)51( MENU‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪)47 ،28( MOVIE‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪)47( FINDER/LCD‬‬
‫‪ ‬دکمه (نوردهی) (‪)39‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪)54 ،47( ISO‬‬
‫عالمت موقعیت حسگر تصویر‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬برای تصویربرداری‪ :‬دکمه ‪)47( ZOOM‬‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (بزرگ منایی)‬
‫(‪)47‬‬
‫‪ ‬برای تصویربرداری‪ :‬دکمه ‪( AEL‬قفل‬
‫‪/)54 ،47( )AE‬دکمه ‪( AV‬مقدار‬
‫دیافراگم) (‪)47‬‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (کوچک منایی)‬
‫(‪/)44‬دکمه (فهرست تصویر) (‪)45‬‬
‫‪10PR‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫طرفین‪/‬زیر‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬قالب های مربوط به بند شانه‬
‫‪ ‬هردو انتهای بند را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬بلندگو‬
‫‪ ‬ترمینال ‪DC IN‬‬
‫‪ ‬هنگام اتصال آداپتور ‪ AC‬مدل‬
‫‪( AC-PW10AM‬فروش جداگانه) به‬
‫دوربین‪ ،‬دوربین را خاموش کرده‪ ،‬سپس‬
‫اتصال دهنده آداپتور ‪ AC‬را به ترمینال‬
‫‪ DC IN‬روی دوربین وارد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬فیش میکروفون‬
‫‪ ‬هنگامی که یک میکروفون خارجی‬
‫وصل میشود‪ ،‬میکروفون داخلی بطور‬
‫خودکار خاموش میگردد‪ .‬اگر میکروفون‬
‫خارجی از نوع تامین برق از طریق‬
‫فیش اتصال باشد‪ ،‬برق میکروفون توسط‬
‫دوربین تغذیه می گردد‪.‬‬
‫‪ ‬پایانه ‪REMOTE‬‬
‫‪ ‬هنگام وصل کردن کنرتل از راه دور‬
‫‪( RM-L1AM‬فروش جداگانه) به‬
‫دوربین‪ ،‬فیش کنرتل از راه دور را به‬
‫پایانه ‪ REMOTE‬وارد منوده و راهنامی‬
‫فیش را با راهنامی پایانه ‪REMOTE‬‬
‫میزان کنید‪ .‬مطمنئ شوید سیم کنرتل از‬
‫راه دور رو به جلو قرار دارد‪.‬‬
‫‪ ‬پایانه ‪ HDMI‬کوچک (‪)46‬‬
‫‪ ‬پایانه (‪)USB‬‬
‫‪ ‬چراغ دسرتسی (‪)17‬‬
‫‪ ‬شکاف قراردادن کارت حافظه (‪)16‬‬
‫‪ ‬درپوش کارت حافظه (‪)16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪PR‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫‪ ‬شکاف قراردادن باتری (‪)16‬‬
‫‪ ‬درپوش باتری (‪)16‬‬
‫‪ ‬محل نصب سه پایه‬
‫‪ ‬از یک سه پایه با طول پیچ کمرت از‬
‫‪ 5.5‬میلیمرت استفاده کنید‪ .‬شام قادر به‬
‫محکم کردن دوربین بر سه پایه هایی با‬
‫طول پیچ ‪ 5.5‬میلیمرت یا بیشرت نخواهید‬
‫بود‪ ،‬و ممکن است به دوربین آسیب‬
‫وارد شود‪.‬‬
‫‪12PR‬‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫لنز‬
‫‪DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫(ضمیمه با ‪)SLT-A57K/A57Y‬‬
‫‪DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫(ضمیمه با ‪)SLT-A57M‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫(ضمیمه با ‪)SLT-A57Y‬‬
‫‪ ‬حلقه فوکوس کردن‬
‫‪ ‬حلقه زوم‬
‫‪ ‬مقیاس فاصله کانونی‬
‫‪ ‬راهنامی فاصله کانونی‬
‫‪ ‬محل های متاس لنز‬
‫‪ ‬کلید حالت فوکوس‬
‫‪ ‬راهنامی نصب‬
‫‪ ‬شاخص کالهک لنز‬
‫‪ ‬کلید قفل زوم‬
‫‪/DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ‬‬
‫‪/DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫‪ DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬برای‬
‫دوربین های پایه ‪( A‬مدل های مجهز‬
‫به یک حسگر تصویر اندازه ‪)APS-C‬‬
‫طراحی شده اند‪ .‬شام منی توانید از این‬
‫لنزها روی دوربین های فرمت ‪ 35‬میلیمرت‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای لنزهایی به غیراز‬
‫‪/DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬‬
‫‪/DT 55-200mm F4-5.6 SAM‬‬
‫‪ DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM‬به‬
‫دستورالعمل های بکارگیری ضمیمه لنز‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪PR‬‬
‫شارژ کردن بسته باتری‬
‫هنگام استفاده از دوربین برای نخستین بار‪ ،‬حت ًام بسته باتری ‪NP-FM500H‬‬
‫"‪( "InfoLITHIUM‬ضمیمه) را شارژ کنید‪.‬‬
‫بسته باتری "‪ "InfoLITHIUM‬را می توان حتی هنگامی که کام ًال خالی نشده است‪ ،‬شارژ‬
‫منود‪.‬‬
‫همچنین می توان آن را هنگامی که کام ًال شارژ نشده است‪ ،‬مورد استفاده قرار داد‪.‬‬
‫بسته باتری حتی هنگامی که از آن استفاده منی شود‪ ،‬به تدریج تخلیه میگردد‪ .‬برای اینکه‬
‫فرصت تصویربرداری از دست نرود‪ ،‬میزان باقیامنده باتری را قبل از تصویربرداری کنرتل کنید‪.‬‬
‫اگر میزان شارژ باتری کم است‪ ،‬آن را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬بسته باتری را داخل شارژر باتری قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫بسته باتری را فشار دهید تا در جای خود قرار‬
‫گرفته و صدای کلیک کند‪.‬‬
‫‪14PR‬‬
‫شارژ کردن بسته باتری‬
‫‪ 2‬شارژر باتری را به پریز برق وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫چراغ روشن‪ :‬درحال شارژ‬
‫چراغ خاموش‪ :‬شارژ پایان یافته است‬
‫زمان شارژ‬
‫برای ایاالت متحده امریکا و کانادا‬
‫دوشاخه‬
‫حدود ‪ 175‬دقیقه‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬هنگام شارژ کردن یک بسته باتری کام ًال خالی‬
‫در دمای ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪.‬‬
‫‪ ‬زمانیکه شارژ به پایان میرسد‪ ،‬چراغ‬
‫‪ CHARGE‬خاموش میشود‪.‬‬
‫چراغ ‪CHARGE‬‬
‫برای کشورها‪/‬مناطق غیر از ایاالت متحده‬
‫امریکا و کانادا‬
‫چراغ ‪CHARGE‬‬
‫به پریز برق‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬زمان شارژ‪ ،‬بسته به ظرفیت باقیامنده بسته باتری یا رشایط شارژ کردن‪ ،‬تفاوت می کند‪.‬‬
‫‪ ‬توصیه می کنیم بسته باتری را در دمای محیط بین ‪ 10‬درجه سانتیگراد تا ‪ 30‬درجه سانتیگراد شارژ‬
‫منایید‪ .‬ممکن است نتوانید بسته باتری را خارج از این محدوده دمایی به شکلی مؤثر شارژ کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژر باتری را به نزدیک ترین پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪PR‬‬
‫کارگذاشنت بسته باتری‪/‬کارت حافظه (فروش‬
‫جداگانه)‬
‫‪ 1‬در حالی که اهرم بازکردن درپوش‬
‫باتری را می لغزانید‪ ،‬درپوش را باز‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬درحالی که اهرم قفل را با نوک باتری‬
‫فشار می‪ ‬دهید‪ ،‬بسته باتری را کام ًال تا‬
‫انتها داخل منایید‪.‬‬
‫اهرم قفل‬
‫‪ 3‬درپوش را ببندید‪.‬‬
‫‪ 4‬در حالی که درپوش کارت حافظه را‬
‫می لغزانید‪ ،‬درپوش را باز کنید‪.‬‬
‫‪16PR‬‬
‫کارگذاشنت بسته باتری‪/‬کارت حافظه (فروش جداگانه)‬
‫‪ 5‬یک کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬درحالی که گوشه دارای بریدگی به سمت نشان‬
‫داده شده در شکل قرار دارد‪ ،‬کارت حافظه را‬
‫داخل کنید تا در جای خود قرار گرفته و صدای‬
‫کلیک مناید‪.‬‬
‫مطمنئ شوید که گوشه دارای بریدگی‬
‫در جهت صحیح قرار میگیرد‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ 6‬درپوش را ببندید‪.‬‬
‫برای بیرون آوردن بسته باتری‬
‫دوربین را خاموش کنید‪ .‬چند ثانیه پس از خاموش شدن‬
‫دوربین‪ ،‬اهرم قفل را در جهت پیکان ‪ 10‬بلغزانید و سپس‬
‫بسته باتری را خارج منایید‪ .‬مراقب باشید بسته باتری‬
‫سقوط نکند‪.‬‬
‫اهرم قفل‬
‫برای بیرون آوردن کارت حافظه‬
‫مطمنئ شوید که چراغ دسرتسی روشن نیست‪ ،‬سپس درپوش را باز کرده و کارت حافظه را یکبار‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای بررسی میزان باقیامنده باتری‬
‫بسته باتری ضمیمه یک بسته باتری یون لیتیوم است که دارای عملکردهایی برای تبادل‬
‫اطالعات مربوط به رشایط بکارگیری با دوربین شام می باشد‪ .‬مطابق با رشایط دوربینتان‪ ،‬زمان‬
‫باتری باقی مانده به شکل درصد منایش داده می شود‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪PR‬‬
‫کارگذاشنت بسته باتری‪/‬کارت حافظه (فروش جداگانه)‬
‫میزان باتری‬
‫کم‬
‫زیاد‬
‫"باطری فرسوده‬
‫است‪".‬‬
‫دیگر منی توانید‬
‫تصویربرداری کنید‪.‬‬
‫کارت های حافظه قابل استفاده‬
‫کارت های حافظه زیر با این دوربین سازگارند‪ .‬البته کار کردن متام کارت های حافظه با این‬
‫دوربین ضامنت منی شود‪.‬‬
‫انواع کارت حافظه‬
‫تصاویر ساکن‬
‫در این دفرتچه راهنام‬
‫فیلم ها‬
‫(‪)Mark2‬‬
‫‪Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫(کالس ‪ 4‬یا رسیع تر)‬
‫کارت حافظه ‪SD‬‬
‫(کالس ‪ 4‬یا رسیع تر)‬
‫کارت حافظه ‪SDHC‬‬
‫(کالس ‪ 4‬یا رسیع تر)‬
‫کارت حافظه ‪SDXC‬‬
‫‪ MultiMediaCard ‬منی تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫‪Memory Stick‬‬
‫‪PRO Duo‬‬
‫کارت ‪SD‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬تصاویر ضبط شده در کارت حافظه ‪ SDXC‬را منی توان در کامپیوترها یا دستگاه های صوتی تصویری‬
‫که با ‪ exFAT‬سازگاری ندارند‪ ،‬وارد کرده یا پخش منود‪ .‬قبل از وصل کردن دستگاه به دوربین‪ ،‬مطمنئ‬
‫شوید دستگاه مربوطه با ‪ exFAT‬سازگار است‪ .‬اگر دوربین را به یک دستگاه ناسازگار وصل کنید‪ ،‬ممکن‬
‫است از شام خواسته شود کارت را فرمت کنید‪ .‬هرگز در پاسخ به چنین پیغامی اقدام به فرمت کردن‬
‫کارت نکنید‪ ،‬زیرا این کار باعث پاک شدن متام اطالعات موجود در کارت خواهد شد‪ exFAT( .‬سیستم‬
‫فایلی است که در کارت های حافظه ‪ SDXC‬مورد استفاده قرار میگیرد‪).‬‬
‫‪18PR‬‬
‫وصل کردن لنز‬
‫‪ 1‬پوشش بدنه را از دوربین جدا منوده‬
‫و درپوش بسته بندی را از پشت لنز‬
‫جدا منایید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬هنگام تعویض لنز‪ ،‬در مکان های پر گردوغبار‬
‫به رسعت لنز را عوض کنید تا ورود گردوغبار‬
‫و‪ ‬آلودگی به داخل دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام تصویربرداری‪ ،‬پوشش جلویی لنز را‬
‫ازجلوی لنز بردارید‪.‬‬
‫پوشش جلویی لنز‬
‫پوشش بدنه‬
‫درپوش بسته بندی‬
‫‪ 2‬لنز را با میزان کردن عالمت های‬
‫نشانه نارنجی رنگ (راهنامهای نصب)‬
‫موجود بر روی لنز و دوربین‪ ،‬نصب‬
‫کنید‪.‬‬
‫عالمت های نشانه نارنجی رنگ‬
‫‪ 3‬لنز را در جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید تا در موقعیت قفل شده در‬
‫جای خود قرار گرفته و صدای کلیک‬
‫مناید‪.‬‬
‫‪ ‬حت ًام لنز را بصورت مستقیم وارد کنید‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگام وصل کردن لنز‪ ،‬دکمه آزاد سازی لنز را فشار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام وصل کردن لنز‪ ،‬نیروی بیش از حد وارد نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬لنزهای پایه ‪ E‬با این دوربین سازگاری ندارند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که از یک لنز دارای محل نصب سه پایه استفاده می کنید‪ ،‬لنز را با استفاده از محل نصب سه‬
‫پایه به سه پایه متصل کنید تا به حفظ تعادل وزن لنز کمک شود‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام حمل دوربین با یک لنز متصل شده‪ ،‬هردوی دوربین و لنز را محکم نگه دارید‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪PR‬‬
‫وصل کردن لنز‬
‫‪ ‬قسمتی از لنز را که برای تنظیم زوم یا فوکوس گسرتش یافته نگه ندارید‪.‬‬
‫برای جدا کردن لنز‬
‫‪ 1‬دکمه آزاد سازی لنز را تا انتها فشار‬
‫داده و لنز را در خالف جهت عقربه‬
‫های ساعت بچرخانید تا متوقف شود‪.‬‬
‫دکمه آزاد سازی لنز‬
‫‪ 2‬پوشش ها را به جلو و عقب لنز‬
‫و‪ ‬پوشش بدنه را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از وصل کردن‪ ،‬گردوغبار را از آنها بزدایید‪.‬‬
‫‪ ‬پوشش عقبی لنز با کیت لنز‬
‫‪ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ارائه‬
‫منی‪ ‬شود‪ .‬هنگام نگهداری لنز بدون وصل کردن‬
‫آن به دوربین‪ ،‬پوشش عقبی لنز ‪ ALC-R55‬را‬
‫خریداری منایید‪.‬‬
‫اتصال کالهک لنز‬
‫توصیه می شود برای کاهش نور و تضمین حداکرث‬
‫کیفیت تصویر از یک کالهک لنز استفاده کنید‪.‬‬
‫کالهک لنز را بر پایه انتهای لوله لنز جا انداخته‬
‫و‪ ‬کالهک را در جهت ساعتگرد بچرخانید تا صدای‬
‫کلیک بدهد‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬کالهک لنز با ‪ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM‬ضمیمه نشده است‪ .‬شام می توانید از ‪ALC-SH108‬‬
‫(فروش جداگانه) استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬کالهک لنز ممکن است جلوی فالش را بگیرد‪ .‬هنگام استفاده از فالش کالهک لنز را بردارید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام انبار کردن‪ ،‬کالهک لنز را برداشته و آن را به صورت وارونه بر لنز قرار دهید‪.‬‬
‫‪20PR‬‬
‫وصل کردن لنز‬
‫تذکر در مورد تعویض لنز‬
‫هنگام عوض کردن لنز‪ ،‬اگر گردو غبار و مواد زائد وارد دوربین شود و به سطح حسگر تصویر‬
‫بچسبد (قسمتی که به عنوان فیلم عمل می کند)‪ ،‬بسته به محیط تصویربرداری ممکن است‬
‫نقطه ای تاریک بر تصویر منایان شود‪.‬‬
‫این دوربین مجهز به یک عملکرد ضد گردوغبار است که از نشسنت گردوغبار بر روی حسگر‬
‫تصویر جلوگیری می کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬هنگام نصب یا برداشنت لنز‪ ،‬در مکان های پر گردوغبار‬
‫لنز را به رسعت تعویض کنید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪21‬‬
‫‪PR‬‬
‫روشن کردن دوربین و تنظیم ساعت‬
‫هنگامی که دوربین را برای نخستین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه تنظیم تاریخ‪/‬زمان منایان‬
‫می‪ ‬شود‪.‬‬
‫‪ 1‬کلید روشن و خاموش را روی ‪ON‬‬
‫(روشن) قرار دهید تا دوربین روشن‬
‫شود‪.‬‬
‫صفحه مربوط به تنظیم تاریخ و زمان منایان‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪ ‬برای خاموش کردن دوربین‪ ،‬آن را روی ‪OFF‬‬
‫(خاموش) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬بررسی کنید که گزینه [ورود] در‬
‫صفحه ‪ LCD‬انتخاب شده باشد‪ ،‬سپس‬
‫مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 3‬ناحیه خود را با استفاده از ‪ /‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب منوده‪،‬‬
‫سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 4‬هر گزینه را با ‪ /‬انتخاب کرده‬
‫و‪ ‬مقدار عددی را با ‪ /‬تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫[زمان تابستانی‪ :]:‬تنظیم زمان تابستانی را روشن‬
‫یا خاموش میکند‪.‬‬
‫[فرمت تاریخ‪ :]:‬قالب منایش تاریخ را انتخاب‬
‫میکند‪.‬‬
‫‪ ‬نیمه شب بصورت ‪ 12:00 AM‬و ظهر بصورت‬
‫‪ 12:00 PM‬نشان داده میشود‪.‬‬
‫‪22PR‬‬
‫روشن کردن دوربین و تنظیم ساعت‬
‫‪ 5‬برای تنظیم سایر گزینه ها‪ ،‬مرحله ‪ 4‬را تکرار منوده و سپس مرکز دکمه‬
‫کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 6‬بررسی کنید که گزینه [ورود] انتخاب شده باشد‪ ،‬سپس مرکز دکمه کنرتل‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫برای لغو عملیات تنظیم تاریخ‪/‬زمان‬
‫دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم دوباره تاریخ‪/‬زمان‬
‫هنگامی که دوربین را برای نخستین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه تنظیم تاریخ‪/‬زمان بطور‬
‫خودکار منایان می شود‪ .‬دفعه بعد‪ ،‬تاریخ و زمان را از منو تنظیم کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪1  MENU‬‬
‫‪[ ‬تنظیم تاریخ‪/‬زمان]‬
‫برای تنظیم دوباره ناحیه‬
‫میتوانید ناحیه ای که در آن از دوربین استفاده میکنید را تنظیم کنید‪ .‬این ویژگی به شام امکان‬
‫میدهد ناحیه محلی را هنگام استفاده از دوربین در خارج از کشور‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪1  MENU‬‬
‫‪[ ‬تنظیم ناحیه]‬
‫حفظ تنظیم تاریخ و زمان‬
‫این دوربین دارای یک باتری قابل شارژ داخلی برای حفظ تاریخ و زمان و سایر تنظیامت‪،‬‬
‫رصفنظر از روشن یا خاموش بودن دستگاه یا وصل بودن یا نبودن باتری میباشد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪PR‬‬
‫پیش از تصویربرداری‬
‫تنظیم منایاب برای دقت برصی (تنظیم دیوپرت)‬
‫کلید چرخان تنظیم دیوپرت در دید خود تنظیم‬
‫کنید تا صفحه منایش به صورت واضح در‬
‫منایاب ظاهر شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر منی توانید کل صفحه را در منایاب مشاهده‬
‫کنید‪ ،‬می توانید مقیاس صفحه منایاب را تغییر‬
‫دهید (صفحه ‪.)53‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬اتصال تنظیم دیوپتیک (فروش جداگانه) منی تواند در این دوربین مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫نگه داشنت درست دوربین‬
‫باالتنه خود را ثابت نگه داشته و موقعیتی اتخاذ کنید که مانع از حرکت کردن‬
‫دوربین شود‪.‬‬
‫در حالت صفحه ‪LCD‬‬
‫در حالت منایاب‬
‫در حالت منایاب‬
‫(موقعیت عمودی)‬
‫نکته ‪‬‬
‫با یک دست دوربین را نگه داشته‪ ،‬و دست دیگر را تکیه گاه لنز قرار دهید‪.‬‬
‫نکته ‪‬‬
‫پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کرده و حالت استوار ایستادن را ایجاد منایید‪.‬‬
‫‪24PR‬‬
‫پیش از تصویربرداری‬
‫نکته ‪‬‬
‫بازوان خود را اندکی جلوی بدن جمع کنید‪.‬‬
‫هنگام تصویربرداری در موقعیت زانو زده‪ ،‬باالتنه خود را با قراردادن آرنج روی زانویتان استوار‬
‫سازید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪25‬‬
‫‪PR‬‬
‫گرفنت تصاویر ساکن‬
‫حالت "خودکار هوشمند" به شام امکان می دهد تا از هر سوژه ای و تحت هر رشایطی به‬
‫آسانی تصویربرداری کنید‪ ،‬زیرا دوربین تشخیص های الزم را در مورد رشایط موجود برای تنظیم‬
‫منودن تنظیامت انجام می دهد‪.‬‬
‫هنگام تصویربرداری در مکانی که استفاده از فالش با محدودیت همراه است‪ ،‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬کلید چرخان حالت را روی‬
‫(فالش خاموش) قرار دهید‪.‬‬
‫یا‬
‫یا‬
‫‪ 2‬دوربین را نگه داشته و تصویر خود را با صفحه ‪ LCD‬یا منایاب‪ ،‬پایش‬
‫منایید‪.‬‬
‫‪ 3‬ناحیه ‪ AF‬را روی سوژه موردنظر قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫(هشدار لرزش دوربین)‬
‫‪ ‬اگر نشانگر‬
‫چشمک می زند‪ ،‬با استوار نگه داشنت دوربین‬
‫یا با استفاده از سه پایه‪ ،‬با دقت از سوژه‬
‫تصویربرداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬زمانیکه دوربین صحنه را تشخیص میدهد‪،‬‬
‫مناد تشخیص صحنه روی صفحه منایان شده‬
‫و‪ ‬تنظیامت مناسب برای آن صحنه فعال‬
‫میشوند‪.‬‬
‫‪ 4‬هنگام استفاده از لنز زوم‪ ،‬حلقه زوم‬
‫را چرخانده‪ ،‬سپس در مورد عکس خود‬
‫تصمیم بگیرید‪.‬‬
‫‪26PR‬‬
‫نشانگر‬
‫لرزش دوربین)‬
‫(هشدار‬
‫ناحیه ‪AF‬‬
‫حلقه زوم‬
‫گرفنت تصاویر ساکن‬
‫‪ 5‬برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه شاتر را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که فوکوس تأیید می شود‪  ،‬یا‬
‫(نشانگر فوکوس) روشن می شود‪.‬‬
‫تصویربرداری و مشاهده تصاویر‬
‫نشانگر فوکوس‬
‫‪ 6‬برای تصویربرداری‪ ،‬دکمه شاتر را تا‬
‫انتها فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که دوربین یک چهره را با تنظیم‬
‫[کادربندی پرتره خودکار] روی [خودکار]‬
‫تشخیص داده و ضبط میکند‪ ،‬تصویر ضبط‬
‫شده بطور خودکار به یک ترکیب بندی مناسب‬
‫برش داده میشود‪ .‬تصاویر اصلی و برش داده‬
‫شده هردو ذخیره میشوند (صفحه ‪.)49‬‬
‫‪27‬‬
‫‪PR‬‬
‫ضبط فیلم ها‬
‫‪ 1‬برای رشوع ضبط‪ ،‬دکمه ‪ MOVIE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MOVIE‬‬
‫‪ ‬ضبط فیلم را میتوان از هر حالت نوردهی‬
‫آغاز منود‪.‬‬
‫‪ ‬رسعت شاتر و گشادگی دیافراگم بطور خودکار‬
‫تنظیم میشوند‪ .‬اگر می خواهید آن ها را به‬
‫مقادیری خاص تنظیم کنید‪ ،‬کلید چرخان حالت‬
‫را به (فیلم) (صفحه ‪ )32‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که دوربین در حالت فوکوس خودکار‬
‫است‪ ،‬به تنظیم فوکوس ادامه میدهد‪.‬‬
‫‪ 2‬برای متوقف کردن ضبط‪ ،‬دکمه ‪ MOVIE‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬صدای دوربین و لنز هنگام کارکرد ممکن است در حین ضبط یک فیلم ضبط شود‪ .‬شام می توانید ضبط‬
‫صدا را با تنظیم [ضبط صدا] به [خاموش] (صفحه ‪ )52‬غیر فعال کنید‪.‬‬
‫‪ ‬زمان ضبط پیوسته یک فیلم ممکن است بسته به دمای محیط یا رشایط دوربین کوتاه تر باشد‪.‬‬
‫"تذکرات درباره ضبط پیوسته فیلم" را مالحظه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامیکه عالمت نشان داده می شود‪ ،‬دمای دوربین خیلی باالست‪ .‬دوربین را خاموش کرده و صرب‬
‫کنید تا دمای دوربین پایین بیاید‪.‬‬
‫‪28PR‬‬
‫پخش تصاویر‬
‫‪ 1‬دکمه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫تصویربرداری و مشاهده تصاویر‬
‫‪ 2‬دکمه ‪1  MENU‬‬
‫مورد نظر‬
‫‪[ ‬وضعیت مشاهده] ‪ ‬انتخاب حالت‬
‫‪ ‬برای پخش تصاویر ساکن‪[ ،‬مشاهده پرونده (تصویر ساکن)]‪ ،‬و برای پخش فیلم ها‬
‫[مشاهده پرونده (‪ ])MP4‬یا [مشاهده ‪ ]AVCHD‬را مطابق فرمت فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬یک تصویر را به کمک ‪ /‬در دکمه کنرتل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای پخش فیلم ها‪ ،‬مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫درحین پخش فیلم‬
‫برای مکث‪/‬ادامه‬
‫برای حرکت رسیع به جلو‬
‫برای حرکت رسیع به عقب‬
‫برای حرکت آهسته به جلو‬
‫برای حرکت آهسته به عقب‬
‫عملیات دکمه کنرتل‪/‬کلید چرخان کنرتل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کلید چرخان کنرتل را درحین مکث به سمت‬
‫راست بچرخانید‬
‫کلید چرخان کنرتل را درحین مکث به سمت چپ‬
‫بچرخانید‬
‫‪ ‬فیلم فریم به فریم پخش می شود‪.‬‬
‫برای تنظیم بلندی صدا‬
‫برای منایش اطالعات‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬فیلم های ضبط شده با سایر دستگاه ها ممکن است در این دوربین پخش نشوند‪.‬‬
‫‪/  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪29‬‬
‫‪PR‬‬
‫حذف کردن تصاویر (حذف)‬
‫هنگامی که تصویری را حذف می کنید‪ ،‬منی توانید آن را بازیابی منایید‪ .‬قب ًال بررسی کنید که آیا‬
‫تصویر مربوطه باید حذف شود یا خیر‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬تصاویر محافظت شده را منی توان حذف کرد‪.‬‬
‫حذف کردن تصویری که درحال حارض منایش داده شده است‬
‫‪ 1‬تصویری که می خواهید حذف کنید را‬
‫منایش داده و‪ ‬دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫‪ 2‬گزینه [حذف] را با استفاده از ‪ ‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب منوده‪،‬‬
‫سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪30PR‬‬
‫تنظیم زاویه صفحه ‪LCD‬‬
‫صفحه ‪ LCD‬را روی زاویه ای که به آسانی‬
‫قابل دیدن باشد تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ ‬صفحه ‪ LCD‬تا ‪ 180‬درجه می چرخد‪.‬‬
‫‪ ‬از موقعیتی که صفحه ‪ LCD‬رو به جلو قرار دارد‪،‬‬
‫صفحه ‪ LCD‬میتواند تا ‪ 270‬درجه به سمت چپ‬
‫بچرخد‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که از صفحه ‪ LCD‬استفاده منی کنید‪،‬‬
‫توصیه میشود آن را ببندید به گونه ای که سمت‬
‫صفحه منایش آن به طرف دوربین قرار گیرد‪.‬‬
‫گرفنت تصاویر متناسب با سوژه‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬هنگامی که صفحه ‪ LCD‬باز است‪ ،‬ممکن است در‬
‫رشایط تصویربرداری در موقعیت پایین‪ ،‬حسگر چشم‬
‫نتواند عمل کند‪ .‬اگر درون منایاب نگاه کردید و منایشگر‬
‫به صورت خودکار تغییر نکرد‪ ،‬دکمه ‪FINDER/LCD‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪PR‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون‬
‫دکمه چرخان حالت را روی حالت دلخواه‬
‫تنظیم کنی‪.‬‬
‫حالت های تصویربرداری زیر با دوربین ارائه شده اند‪:‬‬
‫(خودکار هوشمند)‪ /‬حالت "خودکار هوشمند" به شام امکان می دهد به آسانی هر سوژه ای‬
‫را تحت هرگونه رشایطی تصویربرداری کنید زیرا دوربین به منظور تنظیم‬
‫(فالش خاموش)‬
‫کردن تنظیامت‪ ،‬قضاوت صحیح را درباره وضعیت انجام می دهد‪ .‬هنگامی‬
‫که می خواهید بدون فالش تصویربرداری کنید "فالش خاموش" را انتخاب‬
‫منایید‪.‬‬
‫دوربین رشایط تصویربرداری را شناسایی و ارزیابی می کند‪ ،‬و تنظیامت‬
‫(خودکار برتر)‬
‫مناسب به صورت خودکار تنظیم می شوند‪ .‬دوربین در صورت نیاز‪1 ،‬‬
‫تصویر مناسب را با ترکیب یا جداسازی تصاویر ذخیره می کند‪.‬‬
‫(انتخاب صحنه) انتخاب یک حالت مناسب برای سوژه یا رشایط تصویربرداری به شام امکان‬
‫گرفنت تصویر را با یک تنظیم مناسب برای سوژه می دهد‪.‬‬
‫(پیامیش پانوراما) به شام امکان گرفنت تصاویر پانورامایی را می دهد‪.‬‬
‫(پیامیش پانورامای به شام امکان گرفنت تصاویر پانورامایی ‪ 3D‬را برای پخش بر روی یک‬
‫تلویزیون سازگار با ‪ 3D‬می دهد‪.‬‬
‫‪)3D‬‬
‫در حالی که دکمه شاتر به طور کامل پایین نگه داشته شده است دوربین‬
‫(حالت ‪AE‬‬
‫به طور پیوسته تصویربرداری می کند‪ .‬دوربین تصاویر را به صورت پیوسته‬
‫اولویت تقدم پیوسته)‬
‫با رسعت حداکرث حدود ‪ 12‬یا ‪ 10‬تصویر در ثانیه ضبط می کند‪.‬‬
‫امکان گرفنت فیلم را با تنظیم دستی نوردهی (هم رسعت شاتر و هم‬
‫(فیلم)‬
‫مقدار دیافراگم) برای شام فراهم می کند‪.‬‬
‫به شام امکان تصویربرداری با تنظیم اتوماتیک وضوح را می دهد (هم‬
‫(خودکار برنامه)‬
‫رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم)‪ .‬سایر تنظیامت می توانند به صورت‬
‫دستی تنظیم شوند‪.‬‬
‫(اولویت دیافراگم) پس از تنظیم دستی مقدار دیافراگم با استفاده از کلید چرخان کنرتل به‬
‫شام امکان تصویربرداری را می دهد‪.‬‬
‫پس از تنظیم دستی رسعت شاتر با استفاده از کلید چرخان کنرتل به شام‬
‫(اولویت شاتر)‬
‫امکان تصویربرداری را می دهد‪.‬‬
‫‪32PR‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون‬
‫(نوردهی دستی)‬
‫پس از تنظیم دستی نوردهی (هم رسعت شاتر و هم مقدار دیافراگم) با‬
‫استفاده از کلید چرخان کنرتل به شام امکان تصویربرداری را می دهد‪.‬‬
‫خودکار برتر‬
‫‪ 1‬کلید چرخان حالت را روی‬
‫(خودکار برتر) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫گرفنت تصاویر متناسب با سوژه‬
‫هنگامی که دوربین رشایط تصویربرداری را تشخیص‬
‫داده و تنظیم میکند‪ ،‬اطالعات زیر نشان داده‬
‫میشوند‪ :‬عالمت حالت صحنه تشخیص داده شده‪،‬‬
‫عملکرد تصویربرداری مناسب‪ ،‬تعداد تصاویری که‬
‫باید گرفته شود‬
‫عالمت حالت صحنه تشخیص داده شده‬
‫عملکرد تصویربرداری‬
‫تعداد تصاویری که باید گرفته شود‬
‫‪ 3‬فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید‪.‬‬
‫صحنه شناسایی شده توسط دوربین‬
‫(صحنه شب)‬
‫(چهره با نور پس زمینه)‬
‫(نورپس زمینه)‬
‫(نور افكن)‬
‫(تاريک و روشن با نگه داشنت دستى)‬
‫(پرتره)‬
‫(ماکرو)‬
‫(نور کم)‬
‫(منظره)‬
‫(صحنه شب با سه پایه)‬
‫(چهره در شب)‬
‫(خردسال)‬
‫عملکرد تصویربرداری‬
‫تصویربرداری پیوسته (‪)40‬‬
‫همزمانی نور روز‬
‫همزمانی آهسته (‪)37‬‬
‫شاترآهسته‬
‫‪ HDR‬خودکار (‪)49‬‬
‫تاريک و روشن با نگه داشنت‬
‫دستى (‪)34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪PR‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون‬
‫انتخاب صحنه‬
‫‪ 1‬کلید چرخان حالت را روی‬
‫(انتخاب صحنه) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬حالت موردنظر را با استفاده از ‪ /‬انتخاب کنید‪ ،‬سپس مرکز دکمه کنرتل را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬برای تغییر دادن صحنه‪ ،‬دکمه ‪ Fn‬را فشار داده و سپس صحنه دیگری را انتخاب منایید‪.‬‬
‫‪ 3‬فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه تصویربرداری کنید‪.‬‬
‫(پرتره)‬
‫(فعالیت ورزشی)‬
‫(ماکرو)‬
‫(منظره)‬
‫(غروب آفتاب)‬
‫(صحنه شب)‬
‫(تاريک و روشن با‬
‫نگه داشنت دستى)‬
‫(پرتره شب)‬
‫‪34PR‬‬
‫پس زمینه ها را تار کرده و سوژه را واضح میکند‪ .‬رنگ پوست را به شکلی‬
‫مالیم نشان میدهد‪.‬‬
‫از سوژه متحرک با رسعت باالی شاتر عکس میگیرد‪ ،‬به گونه ای که سوژه‬
‫بی حرکت بنظر میرسد‪ .‬مادامی که دکمه شاتر فشار داده شده است‪،‬‬
‫دوربین بطور پیوسته تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫از سوژه های نزدیک مانند گل ها و غذا عکسربداری میکند‪.‬‬
‫از کل محدوده منظره با فوکوس دقیق و با رنگ های زنده عکس میگیرد‪.‬‬
‫عکس های زیبا از رنگ قرمز طلوع یا غروب خورشید میگیرد‪.‬‬
‫از صحنه های شب با فاصله‪ ،‬بدون از دست دادن فضای تاریک محیط‬
‫عکسربداری میکند‪.‬‬
‫از صحنه های شب با نویز و تارشدگی کمرت و بدون استفاده از سه پایه‬
‫عکس میگیرد‪ .‬عکسهای متوالی گرفته میشوند و پردازش تصویر به منظور‬
‫کاهش تارشدگی سوژه‪ ،‬لرزش دوربین و نویز انجام میگیرد‪.‬‬
‫از چهره ها در صحنه های شب عکس میگیرد‪.‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون‬
‫پیامیش پانوراما‪/‬‬
‫‪ 1‬کلید چرخان حالت را روی‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫(پیامیش پانوراما)‪/‬‬
‫(پیامیش پانورامای ‪)3D‬‬
‫‪ 2‬دوربین را به سمت کناره سوژه نشانه‬
‫گرفته و‪ ‬سپس دکمه شاتر را تا نیمه فشار‬
‫دهید تا فوکوس تنظیم شود‪.‬‬
‫گرفنت تصاویر متناسب با سوژه‬
‫این قسمت گرفته نخواهد شد‬
‫‪ 3‬دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 4‬با دنبال کردن راهنامی روی صفحه منایش‪،‬‬
‫دوربین را تا انتهای تصویر حرکت داده یا‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫نوار راهنام‬
‫‪35‬‬
‫‪PR‬‬
‫تصویربرداری با حالت های تصویربرداری گوناگون‬
‫حالت ‪ AE‬با اولویت تقدم پیوسته‬
‫‪ 1‬کلید چرخان حالت را روی‬
‫(حالت ‪ AE‬اولویت تقدم پیوسته) تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬حالت مورد نظر را با استفاده از ‪ /‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب منوده‪ ،‬سپس‬
‫مرکز ‪ ‬بر روی دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬برای تغییر حالت‪ ،‬دکمه ‪ Fn‬را فشار داده و سپس حالت دیگری را انتخاب منایید‪.‬‬
‫‪ 3‬فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه ها عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪ ‬مادامی که دکمه شاتر تا انتها فشار داده شده است‪ ،‬دوربین به عکسربداری ادامه میدهد‪.‬‬
‫(تله زوم ‪AE‬‬
‫اولويت تقدم پيوسته)‬
‫(‪ AE‬اولویت تقدم‬
‫پیوسته)‬
‫‪36PR‬‬
‫دوربین تصاویر را به صورت پیوسته با رسعت حداکرث حدود ‪ 12‬تصویر در‬
‫ثانیه ضبط می کند‪.‬‬
‫‪ ‬حداقل مقیاس زوم دوربین روی ‪ 1.4‬برابر تنظیم شده و اندازه تصویر را‬
‫میتوان روی ‪ M‬یا ‪ S‬تنظیم منود‪.‬‬
‫دوربین تصاویر را به صورت پیوسته با رسعت حداکرث حدود ‪ 10‬تصویر در‬
‫ثانیه ضبط می کند‪ .‬اندازه تصویر میتواند روی ‪ L‬تنظیم شود‪.‬‬
‫استفاده از فالش‬
‫در مکان های تاریک‪ ،‬استفاده از فالش به شام امکان می دهد تا از سوژه با روشنایی کافی‬
‫عکس بگیرید‪ ،‬و همچنین به جلوگیری از لرزش دوربین کمک می مناید‪ .‬هنگام تصویربرداری رو‬
‫به خورشید‪ ،‬می توانید برای گرفنت یک عکس روشن از سوژه ای که دارای نور پس زمینه است‪،‬‬
‫از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬دکمه ‪(  Fn‬حالت فالش) ‪ ‬انتخاب تنظیم مورد نظر‬
‫‪ ‬برای اطالعات بیشرت درباره حالت های فالش دردسرتس برای هر حالت تصویربرداری‪ ،‬صفحه‬
‫‪ 72‬را مالحظه کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬دکمه را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از عملکردها تصویربرداری‬
‫فالش بیرون می آید‪.‬‬
‫‪ ‬در حالت خودکار هوشمند‪ ،‬خودکار برتر یا‬
‫حالت انتخاب صحنه‪ ،‬اگر مقدار نور کافی نبوده‬
‫یا سوژه دارای نور پس زمینه باشد‪ ،‬فالش بطور‬
‫خودکار بیرون می آید‪ .‬حتی اگر دکمه را فشار‬
‫دهید‪ ،‬فالش داخلی بیرون منی آید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫‪ 3‬پس از امتام شارژ شدن فالش‪ ،‬از سوژە‬
‫عکس بگیرید‪.‬‬
‫چشمک زن‪ :‬فالش درحال شارژ شدن است‪.‬‬
‫هنگامی که این نشانگر چشمک می زند‪ ،‬منی توانید‬
‫شاتر را آزاد کنید‪.‬‬
‫روشن‪ :‬فالش شارژ شده و آماده عمل کردن‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که در نور کم در حالت فوکوس خودکار‬
‫دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬ممکن‬
‫است فالش برای کمک به فوکوس کردن روی‬
‫سوژه عمل کند (چراغ ‪.)AF‬‬
‫نشانگر‬
‫(شارژ فالش)‬
‫‪37‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از فالش‬
‫(فالش خاموش)‬
‫(فالش خودکار)‬
‫(فالش پرکننده)‬
‫(همزمانی آهسته)‬
‫(همزمانی عقب)‬
‫(ىب سيم)‬
‫‪38PR‬‬
‫فالش داخلی حتی هنگام باال آمدن عمل منی کند‪.‬‬
‫‪ ‬شام منی توانید این آیتم ها را هنگامی انتخاب کنید که کلید چرخان‬
‫حالت به ‪ ،S ،A ،P‬یا ‪ M‬تنظیم شده است‪ .‬البته‪ ،‬اگر فالش بیرون کشیده‬
‫نشده باشد روشن منی شود‪.‬‬
‫اگر محیط تاریک بوده یا دوربین در برابر نور قرار گرفته باشد‪ ،‬عمل‬
‫می‪ ‬کند‪.‬‬
‫هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬عمل می کند‪.‬‬
‫هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬عمل می کند‪ .‬تصویربرداری همزمان‬
‫آهسته‪ ،‬با کند کردن رسعت شاتر به شام امکان می دهد تا هم از سوژه‬
‫و‪ ‬هم از پس زمینه‪ ،‬تصویری واضح بگیرید‪.‬‬
‫هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬درست قبل از اینکه نوردهی تکمیل شود‬
‫عمل می کند‪.‬‬
‫یک فالش خارجی (فروش جداگانه) که خارج از دوربین و دور از آن است‬
‫را فعال می کند (تصویربرداری با فالش بی سیم)‪.‬‬
‫تنظیم روشنایی تصویر‬
‫به جز در مورد حالت نوردهی ‪ ،M‬نوردهی بطور خودکار انتخاب می شود (نوردهی خودکار)‪.‬‬
‫بر مبنای نوردهی بدست آمده توسط نوردهی خودکار‪ ،‬می توانید جربان نوردهی را انجام‬
‫دهید‪ .‬با جابجایی به سمت ‪ +‬می توانید کل تصویر را روشن تر کنید‪ .‬هنگامی که به سمت‬
‫– جابجا می کنید‪ ،‬کل تصویر تاریک تر می شود (جربان نوردهی)‪.‬‬
‫‪ 1‬دکمه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬نوردهی با کلید چرخان کنرتل تنظیم کنید‪.‬‬
‫صفحه ‪ LCD‬پس از تنظیم نوردهی‪.‬‬
‫استفاده از عملکردها تصویربرداری‬
‫به سمت ‪( +‬بیشرت)‪ :‬تصویر روشن می شود‪.‬‬
‫به سمت – (کمرت)‪ :‬تصویر تاریک می شود‪.‬‬
‫‪ ‬در حالت منایاب‪ ،‬نوردهی را با استفاده از مقیاس‬
‫‪ EV‬تایید کنید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫نوردهی جربان شده‬
‫صفحه در منایاب‬
‫نوردهی استاندارد‬
‫‪ 3‬فوکوس را تنظیم کرده و از سوژه عکس بگیرید‪.‬‬
‫تکنیک های تصویربرداری‬
‫‪ ‬میزان جربان را با بررسی تصویر ضبط شده تنظیم منایید‪.‬‬
‫‪ ‬با استفاده از تصویربرداری طبقه بندی شده‪ ،‬می توانید چندین تصویر با نوردهی جابجا شده‬
‫به سمت مثبت یا منفی بگیرید (صفحه ‪.)40‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬هنگامی که حالت نوردهی روی خودکار هوشمند‪ ،‬خودکار برتر یا انتخاب صحنه تنظیم می شود‪ ،‬این‬
‫گزینه قابل تنظیم نیست‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪PR‬‬
‫انتخاب حالت درایو‬
‫شام می توانید از یک حالت درایو برای تناسب با هدف خود مانند‪ ،‬تک عکس پیرشفته‪،‬‬
‫پیرشفته پیوسته‪ ،‬یا طبقه بندی استفاده کنید‪.‬‬
‫بر روی دکمه کنرتل ‪ ‬انتخاب‬
‫حالت مورد نظر‬
‫(تصویربرداری تکی) این حالت برای عکسربداری عادی است‪.‬‬
‫دوربین تصاویر را به صورت پیوسته ضبط می کند‪.‬‬
‫(تصویربرداری‬
‫پیوسته)‬
‫هنگامی که عکاس در عکس ظاهر می شود‪ ،‬تایمر خودکار ‪ 10‬ثانیه ای‬
‫(تایمر خودکار)‬
‫مناسب بوده و تایمر خودکار ‪ 2‬ثانیه ای برای کاهش لرزش دوربین مناسب‬
‫می باشد‪.‬‬
‫شام می توانید ‪ 3‬تصویر را بگیرید‪ ،‬هریک با درجات مختلفی از نوردهی‪.‬‬
‫(طبقه بندی‪:‬‬
‫پیوسته)‬
‫شام میتوانید ‪ 3‬عکس پشت رس هم بگیرید‪ ،‬که هر کدام درجه نوردهی‬
‫(طبقه بندی‬
‫متفاوتی داشته باشند‪.‬‬
‫تکی)‬
‫(محدو تواز بر اساس توازن سفیدی انتخاب شده و دمای رنگ‪/‬فیلرت رنگ‪ 3 ،‬تصویر با‬
‫توازن سفیدی تغییر یافته ضبط می شوند‪.‬‬
‫سفید)‬
‫می توانید با استفاده از دکمه های ‪ SHUTTER‬و ‪( 2SEC‬شاتر پس از ‪2‬‬
‫(کنرتلر راه دور)‬
‫ثانیه رها می شود) در کنرتل از راه دور بی سیم ‪( RMT-DSLR1‬فروش‬
‫جداگانه)‪ ،‬اقدام به تصویربرداری منایید‪.‬‬
‫‪40PR‬‬
‫تغییر دادن منایش اطالعات ضبط (‪)DISP‬‬
‫هربار که ‪ DISP‬را در دکمه کنرتل فشار می دهید‪،‬‬
‫منایش اطالعات ضبط مطابق زیر تغییر می کند‪.‬‬
‫میتوانید منایش های موجود در منایاب یا صفحه‬
‫‪ LCD‬را بصورت جداگانه انتخاب کنید‪.‬‬
‫بدون اطالعات‬
‫تراز‬
‫منایش همه اطالعات‬
‫منایش گرافیکی‬
‫سنجه تراز دیجیتالی‬
‫استفاده از عملکردها تصویربرداری‬
‫منایش گرافیکی‬
‫منایش گرافیکی رسعت شاتر و مقدار دیافراگم را به‬
‫صورت منوداری نشان داده و به روشنی چگونگی‬
‫کار نوردهی را منایش می دهد‪ .‬اشاره گرهای روی‬
‫نشانگر رسعت شاتر و مقدار دیافراگم‪ ،‬مقدار کنونی‬
‫را نشان می دهند‪.‬‬
‫مقدار دیافراگم‬
‫رسعت شاتر‬
‫‪41‬‬
‫‪PR‬‬
‫تنظیم اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪[ ‬اندازه تصویر] ‪ ‬انتخاب اندازه مورد نظر‬
‫دکمه ‪1  MENU‬‬
‫[نسبت ابعاد]‪]3:2[ :‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪L:16M‬‬
‫‪M:8.4M‬‬
‫‪S:4.0M‬‬
‫‪ 3264  4912‬پیکسل‬
‫‪ 2368  3568‬پیکسل‬
‫‪ 1624  2448‬پیکسل‬
‫رهنمودهای کاربردی‬
‫برای چاپ تا اندازه ‪A3+‬‬
‫برای چاپ تا اندازه ‪A4‬‬
‫برای چاپ با اندازه ‪L/2L‬‬
‫[نسبت ابعاد]‪]16:9[ :‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪L:14M‬‬
‫‪M:7.1M‬‬
‫‪S:3.4M‬‬
‫‪ 2760  4912‬پیکسل‬
‫‪ 2000  3568‬پیکسل‬
‫‪ 1376  2448‬پیکسل‬
‫رهنمودهای کاربردی‬
‫برای مشاهده در تلویزیون وضوح باال‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬زمانیکه یک تصویر ‪ RAW‬را با [کیفیت] انتخاب میکنید‪ ،‬اندازه تصویر ‪ RAW‬معادل با ‪ L‬خواهد بود‪.‬‬
‫این اندازه روی صفحه نشان داده منی شود‪.‬‬
‫پانوراما‪ :‬اندازه‬
‫می توانید اندازه تصاویر پانوراما را تعیین کنید‪ .‬اندازه تصویر بسته به تنظیم جهت‬
‫تصویربرداری تغییر میکند (صفحه‪.)51 ‬‬
‫دکمه ‪1  MENU‬‬
‫انتخاب اندازه مورد نظر‬
‫‪42PR‬‬
‫‪[ ‬پانوراما‪ :‬اندازه] یا [پانوراما ‪ :3D‬اندازه تصویر] ‪‬‬
‫تنظیم اندازه تصویر‬
‫[پانوراما‪ :‬اندازه]‬
‫استاندارد‬
‫عریض‬
‫[پانوراما‪ :‬جهت] به [باال] [پایین] تنظیم شده‪2160 × 3872 :‬‬
‫[پانوراما‪ :‬جهت] به [راست] [چپ] تنظیم شده‪1856 × 8192 :‬‬
‫[پانوراما‪ :‬جهت] به [باال] [پایین] تنظیم شده‪2160 × 5536 :‬‬
‫[پانوراما‪ :‬جهت] به [راست] [چپ] تنظیم شده‪1856 × 12416 :‬‬
‫[پانوراما ‪ :3D‬اندازه تصویر]‬
‫‪16:9‬‬
‫استاندارد‬
‫عریض‬
‫‪1080  1920‬‬
‫‪1080  4912‬‬
‫‪1080  7152‬‬
‫استفاده از عملکردها تصویربرداری‬
‫‪43‬‬
‫‪PR‬‬
‫بزرگ کردن تصاویر‬
‫تصویر ساکن را می توان برای بررسی دقیق تر‪ ،‬بزرگ منود‪ .‬این روش برای بررسی رشایط فوکوس‬
‫تصویر ضبط شده مناسب است‪.‬‬
‫‪ 1‬تصویری که می خواهید بزرگ کنید را‬
‫منایش داده‪ ،‬سپس دکمه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫‪ 2‬به کمک دکمه یا دکمه ‪ ،‬تصویر را بزرگ منایی یا کوچک منایی کنید‪.‬‬
‫‪ ‬چرخاندن کلید چرخان کنرتل‪ ،‬تصویر را با بزرگنامیی منایش مشابه تغییر می دهد‪ .‬هنگامی که‬
‫چند تصویر با ترکیب بندی مشابه می گیرید‪ ،‬می توانید رشایط فوکوس آنها را مقایسه منایید‪.‬‬
‫‪ 3‬بخشی که می خواهید بزرگ کنید را به کمک ‪ ///‬بر روی دکمه کنرتل‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای لغو کردن پخش بزرگ شده‬
‫مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید تا تصویر به اندازه عادی برگردد‪.‬‬
‫‪44PR‬‬
‫تغییر به منایش فهرست تصویر‬
‫شام می توانید چندین تصویر را به طور همزمان بر صفحه منایش دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫منایش فهرست تصویر منایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬می توانید تعداد تصاویر منایش داده شده در یک‬
‫صفحه فهرست تصویر را با استفاده از [فهرست‬
‫تصویر] در منوی پخش انتخاب منایید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫برای بازگشت به صفحه تک تصویر‬
‫هنگامی که تصویر دلخواه را انتخاب کردید‪ ،‬مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از عملکردها پخش‬
‫منایش پوشه دلخواه‬
‫نوار سمت چپ را در فهرست تصویر با دکمه‬
‫کنرتل انتخاب کرده‪ ،‬سپس پوشه دلخواه را با‬
‫‪ /‬انتخاب کنید‪ .‬وقتی نوار سمت چپ انتخاب‬
‫شده است‪ ،‬فشار دادن مرکز دکمه کنرتل وضعیت‬
‫مشاهده را تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪PR‬‬
‫مشاهده تصاویر در صفحه تلویزیون‬
‫برای مشاهده تصاویر ضبط شده در دوربین در تلویزیون‪ ،‬یک کابل ‪( HDMI‬فروش جداگانه)‬
‫و یک تلویزیون ‪ HD‬مجهز به رابط ‪ HDMI‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫‪ 1‬دوربین و تلویزیون را خاموش کرده‬
‫و‪ ‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به رابط ‪HDMI‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫(فروش جداگانه)‬
‫‪ ‬به پایانه‬
‫‪ HDMI‬کوچک‬
‫‪ 2‬تلویزیون را روشن کرده و ورودی را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ ‬دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با تلویزیون را نیز مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫‪ 3‬دوربین را روشن کنید و دکمه‬
‫دهید‪.‬‬
‫را فشار‬
‫تصاویر گرفته شده با دوربین روی صفحه تلویزیون‬
‫منایان می‪ ‬شوند‪.‬‬
‫تصویر دلخواه را به کمک ‪ /‬در دکمه کنرتل‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬صفحه ‪ LCD‬در دوربین روشن منی شود‪.‬‬
‫دکمه کنرتل‬
‫دکمه‬
‫‪46PR‬‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ها‪/‬کلید به کار‬
‫گرفته شوند‬
‫شام می توانید عملکردهای گوناگونی را با استفاده از این دکمه ها‪/‬کلید برپا ساخته یا بکار‬
‫بگیرید‪ .‬برای مکان دکمه ها‪/‬کلید‪" ،‬شناسایی قسمت ها" را ببینید (صفحه ‪.)8‬‬
‫دکمه‬
‫دکمه‬
‫دکمه ‪ISO‬‬
‫دکمه ‪FINDER/LCD‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫دکمه ‪MOVIE‬‬
‫دکمه ‪/AEL‬دکمه ‪/AV‬‬
‫دکمه ‪ /‬دکمه‬
‫دکمه ‪/ZOOM‬دکمه‬
‫دکمه کنرتل‬
‫دکمه‬
‫دکمه ‪ /‬دکمه‬
‫کلید حالت فوکوس‬
‫دکمه پیش منایش‪/‬دکمه‬
‫بزرگ کننده فوکوس‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫صفحه منایش را بین منایشگر ‪ LCD‬و منایاب تغییر می دهد‪.‬‬
‫صفحه منو را برای برپایی آیتم منو منایش می دهد‪.‬‬
‫فیلم ها را ضبط می کند‪.‬‬
‫نوردهی کل تصویر را تثبیت می کند‪ /.‬مقدار دیافراگم را تنظیم می کند‪/.‬‬
‫چندین تصویر را بر صفحه به طور همزمان منایش می دهد‪ /.‬هنگام‬
‫مشاهده تصاویر مقیاس یک تصویر افزایش مقیاس شده را کاهش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫سوژه را با استفاده از ویژگی بزرگنامیی دوربین (‪ ،)ZOOM‬بزرگ کرده‬
‫و ضبط میکند‪ /.‬هنگام مشاهده تصاویر یک تصویر را افزایش مقیاس‬
‫می دهد‪.‬‬
‫صفحه تنظیم عملکرد تنظیم شده را با استفاده از دکمه ‪ Fn‬منایش‬
‫می‪ ‬دهد‪ /.‬تصاویر را می چرخاند‪.‬‬
‫عملکردهای زیر را تنظیم می کند‪ :‬منایش‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬حالت درایو‪،‬‬
‫جلوه تصویر‪ ،‬و فوکوس خودکار‪.‬‬
‫تصاویر را پخش می کند‪.‬‬
‫یک نکته تصویربرداری یا راهنامی داخل دوربین را منایش می دهد‪/.‬‬
‫تصاویر را حذف می کند‪.‬‬
‫فوکوس خودکار و فوکوس دستی را تغییر می دهد‪.‬‬
‫لیست عملکردها‬
‫دکمه ‪/Fn‬دکمه‬
‫فالش را بیرون می آورد‪.‬‬
‫نوردهی را جربان می کند‪.‬‬
‫تارشدگی پس زمینه را بررسی می کند‪ /.‬پیش از تصویربرداری به شام‬
‫امکان بررسی فوکوس را با بزرگ کردن تصویر می دهد‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪PR‬‬
‫انتخاب یک عملکرد با دکمه ‪( Fn‬عملکرد)‬
‫این دکمه‪ ،‬برای تنظیم یا اجرای عملکردهایی که مکرراً در حالت تصویربرداری استفاده می‬
‫شوند‪ ،‬به کار می رود‪.‬‬
‫‪ 1‬دکمه ‪ Fn‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬گزینه دلخواه را با استفاده از ‪ ///‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب کرده‪،‬‬
‫سپس مرکز ‪ ‬را برای اجرا فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیم ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪ 3‬با دنبال کردن راهنامی عملیات‪ ،‬عملکرد‬
‫مورد نظر را انتخاب کرده و اجرا کنید‪.‬‬
‫راهنامی عملیات‬
‫برای تنظیم کردن مستقیم دوربین از صفحه اطالعات ضبط‬
‫کلید چرخان کنرتل را بدون فشار دادن مرکز ‪ ‬در مرحله ‪ 2‬بچرخانید‪ .‬می توانید دوربین را‬
‫مستقی ًام از صفحه اطالعات ضبط تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪48PR‬‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ‪( Fn‬عملکرد)‬
‫انتخاب شوند‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ‪ Fn‬انتخاب شوند به صورت زیر هستند‪:‬‬
‫انتخاب صحنه‬
‫فیلم‬
‫حالت ‪ AE‬اولویت تقدم‬
‫پیوسته‬
‫حالت درایو‬
‫حالت فالش‬
‫ناحیه ‪AF‬‬
‫ردیابی شیء‬
‫لبخند‪/‬تشخیص چهره‬
‫کادربندی پرتره خودکار‬
‫‪ISO‬‬
‫لیست عملکردها‬
‫حالت فوکوس خودکار‬
‫یک حالت مناسب برای رشایط تصویربرداری را از بین تنظیامت از پیش‬
‫تنظیم شده انتخاب صحنه انتخاب منایید‪.‬‬
‫(پرتره‪/‬فعالیت ورزشی‪/‬ماکرو‪/‬منظره‪/‬غروب آفتاب‪/‬صحنه شب‪/‬تاريک‬
‫و‪ ‬روشن با نگه داشنت دستى‪/‬پرتره شب)‬
‫حالت نوردهی را متناسب با سوژه یا جلوه موردنظر شام انتخاب منوده‬
‫و‪ ‬فیلم ها را ضبط میکند‪.‬‬
‫(‪)P/A/S/M‬‬
‫رسعت تصویربرداری پیوسته را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(تله زوم ‪ AE‬اولويت تقدم پيوسته‪ AE/‬اولویت تقدم پیوسته)‬
‫حالت درایو را مانند تصویربرداری پیوسته تنظیم می کند‪.‬‬
‫(تصویربرداری تکی‪/‬تصویربرداری پیوسته‪/‬تایمر خودکار‪/‬طبقه بندی‪:‬‬
‫پیوسته‪/‬طبقه بندی تکی‪/‬محدو تواز سفید‪/‬کنرتلر راه دور)‬
‫حالت فالش تنظیم میکند‪.‬‬
‫(فالش خاموش‪/‬فالش خودکار‪/‬فالش پرکننده‪/‬همزمانی آهسته‪/‬همزمانی‬
‫عقب‪/‬ىب سيم)‬
‫روش فوکوس را مطابق با حرکت سوژه انتخاب می کند‪.‬‬
‫(‪ AF‬تک عکس ‪ AF/‬خودکار‪ AF/‬پیوسته)‬
‫ناحیه فوکوس را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(پهن‪/‬منطقه‪/‬نقطه ای‪/‬موضعی)‬
‫فوکوس را بر سوژه در حین ردیابی آن نگه می دارد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫چهره یک شخص را بطور خودکار با فوکوس و نوردهی بهینه میگیرد‪/.‬‬
‫هنگامی که یک لبخند تشخیص داده میشود‪ ،‬تصویربرداری میکند‪.‬‬
‫(تشخیص چهره خاموش‪/‬تشخیص چهره روشن (چهره ثبت شده)‪/‬تشخیص‬
‫چهره روشن‪/‬شاتر لبخند)‬
‫صحنه را هنگام ضبط چهره تحلیل منوده و تصویر دیگری را بصورت‬
‫خودکار با ترکیب بندی متوازن ذخیره میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫حساسیت به نور را تنظیم میکند‪ .‬هرچه عدد بزرگرت باشد‪ ،‬رسعت شاتر‬
‫بیشرت است‪.‬‬
‫(کاهش نویز چند فریم‪ ISO AUTO/‬تا ‪)16000‬‬
‫‪49‬‬
‫‪PR‬‬
‫عملکردهایی که می توانند با دکمه ‪( Fn‬عملکرد) انتخاب شوند‬
‫حالت نورسنجی‬
‫جربان فالش‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪ HDR/DRO‬خودکار‬
‫جلوه خالق‬
‫جلوه تصویر‬
‫‪50PR‬‬
‫روش اندازه گیری روشنایی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(چند قسمتی‪/‬مرکزی‪/‬نقطه ای)‬
‫مقدار نور فالش را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ +2.0EV‬تا ‪)–2.0EV‬‬
‫درجه رنگ تصاویر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫(توازن سفید خودکار‪/‬نور روز‪/‬سایه‪/‬ابری‪/‬المپ رشته ای‪/‬فلورسنت‪ :‬سفید‬
‫گرم‪/‬فلورسنت‪ :‬سفید رسد‪/‬فلورسنت‪ :‬سفید روز‪/‬فلورسنت‪ :‬نور روز‪/‬فالش‪/‬‬
‫دما‪/‬فیلرت رنگ‪/‬سفارشی)‬
‫روشنایی و کنرتاست را بصورت خودکار جربان میکند‪.‬‬
‫(خاموش‪/‬بهبود رنج دینامیک‪ HDR/‬خودکار)‬
‫پردازش تصویر دلخواه شام را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(استاندارد‪/‬واضح‪/‬پرتره‪/‬منظره‪/‬غروب آفتاب‪/‬سیاه و سفید)‬
‫برای دستیابی به ظاهری گویاتر با فیلرت جلوه دلخواه تصویربرداری‬
‫می‪ ‬کند‪.‬‬
‫(خاموش‪/‬دوربین برای بازی‪/‬رنگ امروزی‪/‬پوسرتسازی‪/‬عکس قدیمی‪/‬‬
‫نورمایه زیاد مالیم‪/‬رنگ جزئی‪/‬تک رنگ کنرتاست باال‪/‬فوکوس مالیم‪/‬نقاشی‬
‫‪/ HDR‬تک رنگ غنی‪/‬مینیاتور)‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫می توانید تنظیامت اساسی مربوط به دوربین را بطور کلی تنظیم منوده و یا عملکردهایی‬
‫مانند تصویربرداری‪ ،‬پخش یا سایر عملیات را اجرا منایید‪.‬‬
‫دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪ ،‬سپس آیتم دلخواه را با ‪ ///‬روی دکمه کنرتل تنظیم‬
‫کرده‪ ،‬سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫یک آیتم را از منو انتخاب کنید‬
‫یک صفحه از منو را انتخاب کنید‬
‫منوی تصویربرداری ساکن‬
‫اندازه تصویر‬
‫كيفيت‬
‫پانوراما‪ :‬اندازه‬
‫پانوراما‪ :‬جهت‬
‫پانوراما ‪ :3D‬اندازه‬
‫تصویر‬
‫پانوراما ‪ :3D‬جهت‬
‫زوم تصویر شفاف‬
‫لیست عملکردها‬
‫نسبت ابعاد‬
‫اندازه تصاویر ساکن را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪( L:16M/M:8.4M/S:4.0M‬وقتی [نسبت ابعاد] به [‪ ]3:2‬تنظیم شده است)‬
‫‪( L:14M/M:7.1M/S:3.4M‬وقتی [نسبت ابعاد] به [‪ ]16:9‬تنظیم شده است))‬
‫نسبت ابعاد تصاویر ساکن را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪)3:2/16:9‬‬
‫کیفیت تصویر را برای تصاویر ساکن تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ RAW/RAW‬و ‪/JPEG‬دقیق‪/‬استاندارد)‬
‫اندازه تصاویر پانوراما را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(استاندارد‪/‬عریض)‬
‫جهت عکاسی را برای تصاویر پانوراما تنظیم میکند‪.‬‬
‫(راست‪/‬چپ‪/‬باال‪/‬پایین)‬
‫اندازه تصاویر سه بعدی را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪/16:9‬استاندارد‪/‬عریض)‬
‫جهت عکاسی را برای تصاویر سه بعدی تنظیم میکند‪.‬‬
‫(راست‪/‬چپ)‬
‫بزرگنامیی تصویر را با کیفیت باالتر از زوم دیجیتال انجام میدهد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫‪51‬‬
‫‪PR‬‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫زوم دیجیتالی‬
‫کاهش نویز نوردهی‬
‫طویل‬
‫کاهش نویز ‪ ISO‬زیاد‬
‫کنرتل فالش‬
‫چراغ ‪AF‬‬
‫فضای رنگ‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫لیست نکات‬
‫تصویربرداری‬
‫بزرگنامیی تصویر را با بزرگنامیی باالتر از زوم تصویر شفاف انجام میدهد‪.‬‬
‫این ویژگی برای فیلمربداری نیز قابل دسرتس است‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫پردازش کاهش نویز را هنگامیکه رسعت شاتر به ‪ 1‬ثانیه یا طوالنی تر‬
‫کاهش می‪ ‬یابد‪ ،‬تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫پردازش کاهش نویز را برای تصویربرداری با حساسیت باال تنظیم میکند‪.‬‬
‫(زیاد‪/‬عادی‪/‬کم)‬
‫روش تعیین مقدار نور فالش را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(فالش ‪/ADI‬پیش فالش ‪)TTL‬‬
‫چراغ ‪ AF‬را که برای فوکوس کردن روی سوژه در محیط تاریک استفاده‬
‫میشود‪ ،‬تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫محدوده بازتولید رنگها را تغییر میدهد‪.‬‬
‫(‪)AdobeRGB/sRGB‬‬
‫‪ SteadyShot‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫به شام امکان دسرتسی به متام نکته های تصویربرداری را می دهد‬
‫منوی تصویربرداری از فیلم‬
‫فرمت فایل‬
‫تنظیم ضبط‬
‫ضبط صدا‬
‫کاهش پارازیت باد‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫‪52PR‬‬
‫فرمت فایل فیلم را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(‪)MP4/AVCHD‬‬
‫اندازه فریم فیلم ضبط شده را انتخاب می کند‪.‬‬
‫()‪/50i 17M(FH)/60i 17M(FH)/50i 24M(FX)/60i 24M(FX‬‬
‫)‪/25p 24M(FX)/24p 24M(FX)/50p 28M(PS)/60p 28M(PS‬‬
‫)‪)VGA 3M/1440×1080 12M/25p 17M(FH)/24p 17M(FH‬‬
‫ضبط کردن یا نکردن صدا را هنگام گرفنت فیلم تنظیم می کند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫پارازیت باد را در حین ضبط فیلم کاهش می دهد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫‪ SteadyShot‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫منوی سفارشی‬
‫‪Eye-Start AF‬‬
‫تنظیم ‪FINDER/LCD‬‬
‫نسبت منایاب‬
‫کاهش قرمزی چشم‬
‫رهاسازی بی لنز‬
‫تصویربرد‪ .‬پیو‪ .‬خودکار‬
‫برتر‬
‫استخراج تصویر خودکار‬
‫برتر‬
‫مرور خودکار‬
‫دکمه ‪( DISP‬منایشگر)‬
‫دکمه ‪( DISP‬منایاب)‬
‫لیست عملکردها‬
‫خط مشبک‬
‫تعیین میکند که آیا فوکوس خودکار هنگام نگاه کردن به داخل منایاب‬
‫استفاده شود یا خیر‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫روش تغییر بین منایاب و منایشگر ‪ LCD‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬دستی)‬
‫اندازه صفحه را در منایاب تغییر میدهد‪ .‬اگر منی توانید کل صفحه را در‬
‫منایاب مشاهده کنید‪ ،‬آن را روی [استاندارد] تنظیم منایید‪.‬‬
‫(حداکرث‪/‬استاندارد)‬
‫پدیده قرمزی چشم هنگام استفاده از فالش را کاهش میدهد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫تعیین میکند که آیا هنگام وصل نبودن لنز‪ ،‬شاتر بتواند باز شود یا خیر‪.‬‬
‫(فعال‪/‬غیرفعال)‬
‫تعیین میکند آیا در حالت خودکار برتر تصویربرداری پیوسته انجام شود‬
‫یا خیر‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫تعیین میکند آیا متام تصاویری که بصورت پیوسته در حالت خودکار برتر‬
‫گرفته شده اند ذخیره گردند یا خیر‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫یک منایش خط مشبک برای امکان میزان کردن روی خطوط ساختاری را‬
‫تنظیم میکند‪.‬‬
‫(شبکه ‪/3x3‬شبکه مربعی‪/‬شبکه قطری ‪ +‬مربعی‪/‬خاموش)‬
‫تصویر گرفته شده را بعد از تصویربرداری منایش میدهد‪ .‬مرور خودکار را‬
‫تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ 10‬ثانیه‪ 5/‬ثانیه‪ 2/‬ثانیه‪/‬خاموش)‬
‫به شام امکان انتخاب حالت های در دسرتس منایش صفحه منایشگر‬
‫‪ LCD‬را که می توانند با فشار دادن ‪ DISP‬بر دکمه کنرتل انتخاب شوند‬
‫می‪ ‬دهد‪.‬‬
‫(منایش گرافیکی‪/‬منایش همه اطالعات‪/‬بدون اطالعات‪/‬تراز‪/‬هیستوگرام‪/‬برای‬
‫منایاب)‬
‫به شام امکان انتخاب حالت های در دسرتس منایش صفحه منایاب را که‬
‫می توانند با فشار دادن ‪ DISP‬بر دکمه کنرتل انتخاب شوند می دهد‪.‬‬
‫(منایش گرافیکی‪/‬منایش همه اطالعات‪/‬بدون اطالعات‪/‬تراز‪/‬هیستوگرام)‬
‫‪53‬‬
‫‪PR‬‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫درجه اوج‬
‫رنگ اوج‬
‫منایش منای زنده‬
‫عملکرد دکمه ‪AEL‬‬
‫دکمه ‪ISO‬‬
‫دکمه پیش منایش‬
‫دکمه نگهداشنت فوکوس‬
‫دکمه ‪MOVIE‬‬
‫جربان لنز‪ :‬سایه‬
‫‪54PR‬‬
‫خطوط محدوده های فوکوس شده با یک رنگ خاص در حالت فوکوس‬
‫دستی را بهبود میدهد‪.‬‬
‫(زیاد‪/‬متوسط‪/‬کم‪/‬خاموش)‬
‫رنگ مورد استفاده را برای عملکرد اوج انتخاب می کند‪.‬‬
‫(قرمز‪/‬زرد‪/‬سفید)‬
‫منایش داده شدن یا نشدن جلوه یک عملکرد روی صفحه را تنظیم‬
‫می‪ ‬کند‪ ،‬مانند جلوه مقدار جربان نوردهی‪.‬‬
‫(جلوه تنظیم روشن‪/‬جلوه تنظیم خاموش)‬
‫عملکرد دلخواه را به دکمه ‪ AEL‬تخصیص می دهد‪.‬‬
‫(جربان نوردهی‪/‬حالت درایو‪/‬حالت فالش‪/‬حالت فوکوس خودکار‪/‬ناحیه‬
‫‪/AF‬تشخیص چهره‪/‬شاتر لبخند‪/‬کادربندی پرتره خودکار‪/ISO/‬حالت‬
‫نورسنجی‪/‬جربان فالش‪/‬توازن سفیدی‪ HDR/DRO/‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬‬
‫جلوه تصویر‪/‬اندازه تصویر‪/‬كيفيت‪/‬گرفنت قفل ‪/AEL‬تبدیل قفل ‪/AEL‬‬
‫‪ ‬گرفنت قفل ‪ /AEL‬تبدیل قفل ‪/AEL‬ردیابی شیء‪/‬قفل ‪/AF‬پیش‬
‫منایش دیافراگم‪/‬پیش منایش عکس‪/‬بزرگنامئی‪/‬بزرگ کننده فوکوس)‬
‫عملکرد دلخواه را به دکمه ‪ ISO‬تخصیص می دهد‪.‬‬
‫(جربان نوردهی‪/‬حالت درایو‪/‬حالت فالش‪/‬حالت فوکوس خودکار‪/‬ناحیه‬
‫‪/AF‬تشخیص چهره‪/‬شاتر لبخند‪/‬کادربندی پرتره خودکار‪/ISO/‬حالت‬
‫نورسنجی‪/‬جربان فالش‪/‬توازن سفیدی‪ HDR/DRO/‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬‬
‫جلوه تصویر‪/‬اندازه تصویر‪/‬كيفيت‪/‬گرفنت قفل ‪/AEL‬تبدیل قفل ‪/AEL‬‬
‫‪ ‬گرفنت قفل ‪ /AEL‬تبدیل قفل ‪/AEL‬ردیابی شیء‪/‬قفل ‪/AF‬پیش‬
‫منایش دیافراگم‪/‬پیش منایش عکس‪/‬بزرگنامئی‪/‬بزرگ کننده فوکوس)‬
‫روش مورد استفاده را برای بکارگیری دکمه پیش منایش انتخاب می کند‪.‬‬
‫(پیش منایش عکس‪/‬پیش منایش دیافراگم‪/‬بزرگ کننده فوکوس)‬
‫عملکرد دکمه نگهداشنت فوکوس لنز را تنظیم می کند‪.‬‬
‫(نگهداشنت فوکوس‪/‬پیش منایش عمق میدان)‬
‫حالت مناسب برای دکمه ‪ MOVIE‬را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(همیشه‪/‬فقط حالت فیلم)‬
‫گوشه های سایه دار صفحه را که به علت لنز متصل شده ایجاد شده است‬
‫جربان می کند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫جربان لنز‪ :‬انحراف رنگی‬
‫جربان لنز‪ :‬اعوجاج‬
‫شاتر پرده جلو‬
‫ثبت چهره‬
‫ردیابی اولویت چهره‬
‫انحراف رنگ را که به علت لنز متصل شده ایجاد شده است کاهش‬
‫می‪ ‬دهد‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫اعوجاج روی صفحه را که به علت لنز متصل شده ایجاد شده است جربان‬
‫می کند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫تعیین می کند که از عملکرد شاتر پرده جلوی الکرتونیکی استفاده شود‬
‫یا خیر‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫شخص دارای اولویت را در فوکوس ثبت کرده یا تغییر می دهد‪.‬‬
‫(ثبت جدید‪/‬تغییر ترتیب‪/‬حذف‪/‬حذف کلی)‬
‫هنگامی که دوربین یک چهره خاص را درحین ردیابی شیء تشخیص‬
‫میدهد‪ ،‬تعیین میکند که آیا چهره مربوطه بصورت ترجیحی ردگیری شود‬
‫یا خیر‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫منوی پخش‬
‫حذف‬
‫منایش اسالید‬
‫فهرست تصویر‬
‫مشاهده ‪3D‬‬
‫محافظت‬
‫تعیین چاپ‬
‫لیست عملکردها‬
‫وضعیت مشاهده‬
‫تصاویر را حذف میکند‪.‬‬
‫(تصاویر چندگانه‪/‬همه در این پرونده‪/‬همه فایلهای مشاهده ‪)AVCHD‬‬
‫به شام امکان تعیین چگونگی گروه بندی تصاویر پخش را می دهد‪.‬‬
‫(مشاهده پرونده (تصویر ساکن)‪/‬مشاهده پرونده (‪/)MP4‬مشاهده‬
‫‪)AVCHD‬‬
‫یک منایش اسالید نشان میدهد‪.‬‬
‫(تکرار‪/‬فاصله زمانی‪/‬نوع تصویر)‬
‫لیست تصویر را منایش میدهد‪.‬‬
‫(‪ 4‬تصویر‪ 9/‬تصویر)‬
‫تصاویر سه بعدی را با استفاده از تلویزیون سازگار با تصویر سه بعدی‬
‫متصل شده به دوربین پخش میکند‪.‬‬
‫محافظت تصویر را ایجاد کرده یا لغو میکند‪.‬‬
‫(تصاویر چندگانه‪/‬لغوهمه تصاویرساکن‪/‬لغو همه فیلم ها(‪/)MP4‬لغو همه‬
‫فایلهای مشاهده ‪)AVCHD‬‬
‫تصاویر را برای ‪ DPOF‬مشخص یا غیرمشخص می کند‪.‬‬
‫(تنظیم ‪/DPOF‬درج تاریخ)‬
‫‪55‬‬
‫‪PR‬‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫تنظیامت درجه صدا‬
‫منایش پخش‬
‫بلندی صدا را برای پخش فیلم تنظیم میکند‪.‬‬
‫نحوه پخش تصویری که در جهت عمودی ضبط شده است را تنظیم‬
‫میکند‪.‬‬
‫(چرخش خودکار‪/‬چرخش دستی)‬
‫منوی ابزار کارت حافظه‬
‫کارت حافظه را فرمت میکند‪.‬‬
‫فرمت‬
‫روش تخصیص شامره فایل ها به تصاویر ساکن و فیلمهای ‪ MP4‬را تعیین‬
‫شامره فایل‬
‫میکند‪.‬‬
‫(رسی‪/‬بازتنظیم)‬
‫فرمت پوشه را برای تصاویر ساکن تنظیم میکند‪.‬‬
‫نام پوشه‬
‫(فرم استاندارد‪/‬فرم تاریخ)‬
‫پوشه منتخب برای ذخیره سازی تصاویر ساکن و فیلم های ‪ MP4‬را تغییر‬
‫انتخاب پوشه ضبط‬
‫میدهد‪.‬‬
‫یک پوشه جدید برای ذخیره تصاویر ساکن و فیلم های ‪ MP4‬ایجاد میکند‪.‬‬
‫پوشه جدید‬
‫بازیابی داده های تصویر فایل پایگاه داده تصویر برای فیلم ها را بازیابی منوده و ضبط و پخش را‬
‫ممکن میسازد‪.‬‬
‫زمان ضبط باقیامنده فیلم ها و تعداد تصاویر ساکن قابل ضبط در کارت‬
‫منایش فضای کارت‬
‫حافظه را منایش میدهد‪.‬‬
‫منوی تنظیم ساعت‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬زمان‬
‫تنظیم ناحیه‬
‫تاریخ و زمان‪ ،‬و ساعت تابستانی را تنظیم میکند‪.‬‬
‫محل استفاده را تنظیم میکند‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫رشوع منو‬
‫روشنائی ‪LCD‬‬
‫‪56PR‬‬
‫موقعیت پیش فرض مکان منا را روی منو‪ ،‬به آیتم فوقانی یا آخرین آیتم‬
‫انتخاب شده تنظیم می کند‪.‬‬
‫(باال‪/‬قبلی)‬
‫روشنایی منایشگر ‪ LCD‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬دستی)‬
‫عملکردهای انتخاب شده با دکمه ‪MENU‬‬
‫روشنایی منایاب‬
‫وضعیت رصفه جویی‬
‫انرژی‬
‫ذخیره نیرو‬
‫وضوح ‪HDMI‬‬
‫کنرتل ‪HDMI‬‬
‫روشنایی صفحه ‪ LCD‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬دستی)‬
‫میزان ویژگی ذخیره نیرو را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(استاندارد‪/‬حداکرث)‬
‫زمان انتظار تا رفنت به حالت ذخیره نیرو را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ 30‬دقیقه‪ 5/‬دقیقه‪ 1/‬دقیقه‪ 20/‬ثانیه‪ 10/‬ثانیه)‬
‫وقتی دوربین به یک تلویزیون ‪ HDMI‬متصل شده است‪ ،‬وضوح را تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫(خودکار‪)1080i/1080p/‬‬
‫دوربین را از تلویزیون دارای پشتیبانی ‪ "BRAVIA" Sync‬بکار میگیرد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫نسخه‬
‫زبان‬
‫راهنامی کلید چرخان‬
‫حالت‬
‫حالت منایشی‬
‫بازآغازسازی‬
‫لیست عملکردها‬
‫عملکرد آپلود دوربین را هنگام استفاده از کارت ‪ Eye-Fi‬تنظیم میکند‪.‬‬
‫تنظیامت آپلود*‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫روش اتصال ‪ USB‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫(خودکار‪/‬ذخیره انبوه‪)MTP/‬‬
‫تعیین میکند که آیا هنگام دستیابی به فوکوس یا کارکرد تایمر خودکار از‬
‫سیگنال صوتی‬
‫صدای بوق استفاده شود یا خیر‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫حالت متیزکاری را برای متیزکردن حسگر تصویر آغاز میکند‪.‬‬
‫حالت متیزکاری‬
‫* زمانی منایان میشود که یک کارت ‪( Eye-Fi‬فروش جداگانه) در دوربین کارگذاشته شده باشد‪.‬‬
‫نسخه نرم افزار دوربین را منایش میدهد‪.‬‬
‫زبان را انتخاب میکند‪.‬‬
‫راهنامی کلید حالت چرخان (توضیحات از هر حالت تصویربرداری) را‬
‫روشن یا خاموش میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫پخش حالت منایشی یک فیلم را روی روشن یا خاموش تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫تنظیامت را به مقادیر پیش فرض برمیگرداند‪.‬‬
‫(بازتنظیم پیش فرض‪/‬تنظ وضع ضبط‪/‬بازتنظیم سفارشی)‬
‫‪57‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از عملکرد راهنامی دوربین‬
‫راهنامی داخل دوربین‬
‫هنگامی که (راهنامی داخل دوربین) را در صفحه‬
‫‪ Fn‬یا صفحه منو فشار می دهید‪ ،‬یک راهنامی‬
‫مطابق با عملکرد یا تنظیم انتخاب شده فعلی به طور‬
‫خودکار منایان می شود‪.‬‬
‫عملکردها یا تنظیامت غیر قابل دسرتس را بر صفحه‬
‫‪ Fn‬انتخاب کنید‪ ،‬سپس مرکز دکمه کنرتل را فشار‬
‫دهید‪ ،‬تنظیم مناسب برای فعال سازی نشان داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫دکمه (راهنامی‬
‫داخل دوربین)‬
‫نکته تصویربرداری‬
‫دوربین نکات تصویربرداری را مطابق با حالت تصویربرداری انتخاب شده منایش می دهد‪.‬‬
‫‪ 1‬دکمه (راهنامی داخل دوربین) را هنگام‬
‫منایش داده شدن صفحه منایش اطالعات‬
‫ضبط فشار دهید‪.‬‬
‫یک فهرست نکته تصویربرداری مطابق با سوژه‬
‫فعلی به صورت خودکار منایان می شود‪.‬‬
‫دکمه (راهنامی‬
‫داخل دوربین)‬
‫‪ 2‬نکته تصویربرداری دلخواه را با ‪ /‬روی دکمه کنرتل انتخاب کنید‪ ،‬سپس مرکز‬
‫دکمه کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫نکته تصویربرداری منایش داده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬شام می توانید با ‪ /‬صفحه را پیامیش کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شام می توانید با ‪ /‬آیتم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دسرتسی به متام نکات تصویربرداری‬
‫شام می توانید از منو در میان متام نکات تصویربرداری جستجو کنید‪.‬‬
‫از این آیتم هنگامی که می خواهید نکات تصویربرداری را که قبال دیده اید بخوانید استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪58PR‬‬
‫استفاده از عملکرد راهنامی دوربین‬
‫دکمه ‪3  MENU‬‬
‫دلخواه را انتخاب کنید‬
‫‪[ ‬لیست نکات تصویربرداری] ‪ ‬نکته تصویربرداری‬
‫لیست عملکردها‬
‫‪59‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده به همراه کامپیوتر‬
‫برنامه های کاربردی زیر در ‪( CD-ROM‬ضمیمه) گنجانده شده اند تا بتوانید کاربردهای‬
‫متنوع تری از تصاویر گرفته شده با دوربین خود داشته باشید‪.‬‬
‫‪"Image Data Converter" ‬‬
‫میتوانید فایل های تصویری با فرمت ‪ RAW‬را باز کنید‪.‬‬
‫‪"PlayMemories Home" ‬‬
‫میتوانید تصاویر ساکن یا فیلم های ضبط شده با این دوربین را به کامپیوتر خود وارد کنید‬
‫تا بتوانید آنها را مشاهده منوده و از ویژگی های سودمند مختلف برای بهبود تصاویری که‬
‫گرفته اید استفاده کنید‪.‬‬
‫برای تذکرات با جزئیات بیشرت درباره نصب‪ ،‬همچنین صفحه ‪ 62‬را مالحظه کنید‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬از "‪ "Image Data Converter‬برای پخش تصاویر ‪ RAW‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ "PlayMemories Home" ‬با کامپیوترهای ‪ Mac‬سازگار نیست‪ .‬هنگام پخش تصاویر در کامپیوترهای‬
‫‪ ،Mac‬از نرم افزار کاربردی مناسب ارائه شده به همراه کامپیوتر ‪ Mac‬استفاده کنید‪.‬‬
‫محیط توصیه شده برای کامپیوتر (‪)Windows‬‬
‫محیط کامپیوتر زیر هنگام استفاده از نرم افزار ارائه شده و وارد کردن تصاویر از طریق اتصال‬
‫‪ USB‬توصیه می گردد‪.‬‬
‫سیستم عامل (از پیش‬
‫نصب شده)‬
‫‪"PlayMemories‬‬
‫"‪Home‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Converter Ver.4‬‬
‫‪Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/‬‬
‫‪Windows 7 SP1‬‬
‫‪ 800 Intel Pentium III :CPU‬مگاهرتز یا رسیعرت‬
‫(برای پخش‪/‬ویرایش فیلم های وضوح باال‪Intel Core Duo :‬‬
‫‪ 1.66‬گیگاهرتز یا رسیعرت‪ 1.66 Intel Core 2 Duo/‬گیگاهرتز یا رسیعرت‪،‬‬
‫‪ 2.26 Intel Core 2 Duo‬گیگاهرتز یا رسیعرت ()‪،)AVC HD (FX/FH‬‬
‫‪ 2.40 Intel Core 2 Duo‬گیگاهرتز یا رسیعرت ()‪))AVC HD (PS‬‬
‫حافظه‪ 512 Windows XP :‬مگابایت یا بیشرت (‪ 1‬گیگابایت یا بیشرت‬
‫توصیه میشود)‪ 1 Windows Vista/Windows 7 ،‬گیگابایت یا بیشرت‬
‫دیسک سخت‪ :‬فضای دیسک مورد نیاز برای نصب ‪ -‬تقریباً ‪ 500‬مگابایت‬
‫نمایش‪ :‬دقت تصویر صفحه منایش ‪ 768  1024 -‬نقطه یا بیشرت‬
‫‪/CPU‬حافظه‪ Pentium 4 :‬یا رسیعرت‪ 1/‬گیگابایت یا بیشرت‬
‫نمایش‪ 768  1024 :‬نقطه یا بیشرت‬
‫* ویرایش های ‪ 64‬بیتی و )‪ Starter (Edition‬پشتیبانی منی شوند‪.‬‬
‫(‪ Windows Image Mastering API (IMAPI‬نسخه ‪ 2.0‬یا جدیدتر برای استفاده از‬
‫عملکرد ایجاد دیسک ها موردنیاز است‪.‬‬
‫** )‪ Starter (Edition‬پشتیبانی منی شود‪.‬‬
‫‪60PR‬‬
‫استفاده به همراه کامپیوتر‬
‫محیط توصیه شده برای کامپیوتر (‪)Mac‬‬
‫محیط کامپیوتر زیر هنگام استفاده از نرم افزار ارائه شده و وارد کردن تصاویر از طریق اتصال‬
‫‪ USB‬توصیه می گردد‪.‬‬
‫سیستم عامل (از پیش‬
‫نصب شده)‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Converter Ver.4‬‬
‫اتصال ‪)v10.3 – 10.7( Mac OS X :USB‬‬
‫"‪10.6 ،v10.5 Mac OS X :"Image Data Converter Ver.4‬‬
‫(‪)Lion( 10.7 ،)Snow Leopard‬‬
‫‪ Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo :CPU‬یا رسیعرت‬
‫حافظه‪ 1 :‬گیگابایت یا بیشرت توصیه می شود‪.‬‬
‫نمایش‪ 768  1024 :‬نقطه یا بیشرت‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬کارکرد در محیط مبتنی بر بهنگام سازی سیستم های عامل رشح داده شده در باال یا در محیط دارای‬
‫چند سیستم راه اندازی (مالتی بوت) تضمین منی شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر دو یا چند دستگاه ‪ USB‬را بطور همزمان به یک کامپیوتر وصل کنید‪ ،‬ممکن است بعضی از دستگاه‬
‫ها از جمله دوربین‪ ،‬بسته به نوع دستگاه های ‪ USB‬مورد استفاده کار نکنند‪.‬‬
‫‪ ‬وصل کردن دوربین با استفاده از رابط ‪ USB‬که با ‪( Hi-Speed USB‬منطبق با ‪ )USB 2.0‬سازگار است‪،‬‬
‫امکان انتقال پیرشفته (انتقال پر رسعت) داده ها را فراهم می سازد زیرا این دوربین با‬
‫‪( Hi-Speed USB‬منطبق با ‪ )USB 2.0‬سازگار می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که کامپیوتر از حالت خواب یا تعلیق به کار خود ادامه می دهد‪ ،‬ممکن است ارتباط بین‬
‫دوربین و کامپیوتر بطور همزمان بازیابی نگردد‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر در کامپیوتر‬
‫‪61‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از نرم افزار‬
‫نصب نرم افزار (‪)Windows‬‬
‫به عنوان رسپرست وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪ 1‬کامپیوتر خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضميمه) را در درایو ‪CD-ROM‬‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫صفحه منوی نصب ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر این صفحه منایان منی شود‪ ،‬روی [‪( ]Computer‬در مورد ‪:Windows XP‬‬
‫[‪ ]Install.exe[  )PMHOME(  )]My Computer‬دوبار کلیک منایید‪.‬‬
‫‪ ‬اگر صفحه ‪ AutoPlay‬منایان شد‪ "Run Install.exe" ،‬را انتخاب کرده و دستورالعمل هایی که‬
‫روی صفحه منایان می شوند را برای ادامه عملیات نصب دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ 2‬روی [‪ ]Install‬کلیک کنید‪.‬‬
‫مطمنئ شوید که هردو گزینه "‪ "Image Data Converter‬و "‪ "PlayMemories Home‬عالمت‬
‫زده شده اند‪ ،‬و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ ‬دوربین را در طول این رویه با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه به کامپیوتر وصل‬
‫منایید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که پیام تأیید راه اندازی مجدد ظاهر می شود‪ ،‬کامپیوتر را با دنبال کردن دستورالعمل‬
‫های روی صفحه مجدداً راه اندازی کنید‪.‬‬
‫‪ ‬بسته به محیط سیستم کامپیوتر شام‪ ،‬ممکن است ‪ DirectX‬نصب شود‪.‬‬
‫‪ 3‬پس از پایان نصب‪ CD-ROM ،‬را بردارید‪.‬‬
‫نرم افزارهای زیر نصب شده و منادهای میانرب آنها روی دسکتاپ منایان می شوند‪.‬‬
‫"‪"Image Data Converter‬‬
‫"‪"PlayMemories Home‬‬
‫"‪"PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬اگر "‪ )Picture Motion Browser( "PMB‬ارائه شده به همراه دوربینی که قبل از سال ‪ 2011‬خریداری‬
‫شده است قب ًال در کامپیوتر نصب شده باشد‪ "PMB" ،‬توسط "‪ "PlayMemories Home‬جایگزین‬
‫میشود و ممکن است نتوانید از بعضی قابلیت های "‪ "PMB‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪62PR‬‬
‫استفاده از نرم افزار‬
‫نصب نرم افزار (‪)Mac‬‬
‫به عنوان رسپرست وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪ 1‬کامپیوتر ‪ Mac‬خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضميمه) را در درایو‬
‫‪ CD-ROM‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬روی مناد ‪ CD-ROM‬دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬فایل [‪ ]IDC_INST.pkg‬در پوشه [‪ ]MAC‬را به مناد دیسک سخت کپی منایید‪.‬‬
‫‪ 4‬روی فایل [‪ ]IDC_INST.pkg‬در پوشه کپی شده دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫برای پایان نصب‪ ،‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫استفاده از "‪"Image Data Converter‬‬
‫مشاهده تصاویر در کامپیوتر‬
‫با استفاده از "‪ "Image Data Converter‬می توانید کارهای زیر و همچنین کارهای دیگر را‬
‫انجام دهید‪:‬‬
‫‪ ‬ویرایش کردن تصاویر ضبط شده با فرمت ‪ RAW‬را با اصالحات مختلف‪ ،‬از قبیل منحنی‬
‫رنگ و وضوح‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم کردن توازن سفیدی‪ ،‬نوردهی و جلوه خالق و غیره در تصاویر‪.‬‬
‫‪ ‬ذخیره کردن تصاویر منایش داده شده و ویرایش شده در کامپیوتر‪.‬‬
‫می توانید تصویر را با فرمت ‪ RAW‬ذخیره کرده و یا آن را با فرمت فایل عمومی ذخیره‬
‫منایید‪.‬‬
‫‪ ‬منایش و مقایسه تصاویر ‪ RAW/JPEG‬ضبط شده با این دوربین‪.‬‬
‫‪ ‬رتبه بندی تصاویر با مقیاس پنج درجه ای‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم کردن برچسب های رنگی‪.‬‬
‫برای استفاده از "‪ ،"Image Data Converter‬به ‪( Help‬راهنام) مراجعه کنید‪.‬‬
‫روی [‪ ]Help[  ]Image Data Converter[  ]All Programs[  ]Start‬‬
‫[‪ ]Image Data Converter Ver.4‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از نرم افزار‬
‫استفاده از "‪"PlayMemories Home‬‬
‫با استفاده از "‪ "PlayMemories Home‬می توانید کارهای زیر و همچنین کارهای دیگر را‬
‫انجام دهید‪:‬‬
‫‪ ‬تنظیم کردن تصاویر گرفته شده با دوربین و منایش آنها در کامپیوتر‪.‬‬
‫‪ ‬مرتب کردن تصاویر در کامپیوتر در یک تقویم بر اساس تاریخ تصویربرداری برای مشاهده‬
‫آنها‪.‬‬
‫‪ ‬روتوش کردن (تصحیح قرمزی چشم و غیره)‪ ،‬چاپ‪ ،‬و ارسال تصاویر ساکن به صورت پیوست‬
‫ایمیل‪ ،‬تغییر تاریخ تصویر برداری‪.‬‬
‫‪ ‬چاپ یا ذخیره کردن تصاویر ساکن با تاریخ‪.‬‬
‫‪ ‬برای ایجاد دیسک های ‪ Blu-ray‬یا دیسک های ‪ DVD‬از فیلم های ‪ AVCHD‬وارد شده‬
‫به کامپیوتر‪( .‬در صورت ایجاد دیسک ‪/Blu-ray‬دیسک ‪ DVD‬برای نخستین بار‪ ،‬اتصال به‬
‫اینرتنت مورد نیاز است‪).‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ "PlayMemories Home" ‬با کامپیوترهای ‪ Mac‬سازگار نیست‪ .‬هنگام پخش تصاویر در کامپیوترهای‬
‫‪ ،Mac‬از نرم افزار کاربردی مناسب ارائه شده به همراه کامپیوتر ‪ Mac‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬فیلم های ضبط شده با تنظیم [(‪،])60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬‬
‫[(‪ ])60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX‬یا [(‪ ])24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX‬در [تنظیم ضبط] توسط‬
‫"‪ "PlayMemories Home‬برای ایجاد دیسک ضبط شده ‪ AVCHD‬تبدیل میشوند‪ .‬همچنین شام منی‬
‫توانید یک دیسک را با کیفیت تصویر اصلی ایجاد کنید‪ .‬اگر می خواهید کیفیت تصویر اصلی را نگه‬
‫دارید‪ ،‬باید فیلم هایتان را روی یک دیسک ‪ Blu-ray‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از "‪ ،"PlayMemories Home‬به "‪"PlayMemories Home Help Guide‬‬
‫مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫روی میانرب (‪ )PlayMemories Home Help Guide‬بر روی دسکتاپ دوبار کلیک‬
‫کنید‪ .‬یا روی [‪ ]PlayMemories Home[  ]All Programs[  ]Start‬‬
‫[‪ ]PlayMemories Home Help Guide‬کلیک منایید‪.‬‬
‫صفحه پشتیبانی "‪( "PlayMemories Home‬فقط انگلیسی)‬
‫‪http://www.sony.co.jp/pmh-se/‬‬
‫‪64PR‬‬
‫انتخاب روش برای ایجاد دیسک فیلم ها‬
‫میتوانید از فیلم های ‪ AVCHD‬که با این دوربین ضبط شده اند‪ ،‬یک دیسک ایجاد منایید‪.‬‬
‫بسته به نوع دیسک‪ ،‬دستگاه های پخش ممکن است تفاوت داشته باشند‪ .‬روشی را انتخاب‬
‫کنید که با پخش کننده دیسکتان تناسب داشته باشد‪.‬‬
‫در اینجا‪ 2 ،‬راه ایجاد یک دیسک از فیلم ها توصیف شده اند؛ ایجاد یک دیسک توسط‬
‫کامپیوتر با استفاده از "‪ "PlayMemories Home‬یا ایجاد یک دیسک با دستگاه هایی به غیر‬
‫از کامپیوتر مانند دستگاه نوشنت ‪.DVD‬‬
‫کاربرد‪/‬نوع دیسک‬
‫تنظیم ضبط موجود‬
‫‪FX‬‬
‫‪PS‬‬
‫‪FH‬‬
‫برای حفظ کیفیت تصویر‬
‫وضوح باال (‪)HD‬‬
‫برای حفظ کیفیت تصویر‬
‫وضوح باال (‪)HD‬‬
‫(دیسک ضبط شده‬
‫‪)AVCHD‬‬
‫–*‬
‫–*‬
‫دستگاه های پخش دیسک‬
‫‪Blu-ray‬‬
‫(پخش کننده دیسک‬
‫‪PlayStation3 ،Sony Blu-ray‬‬
‫و غیره)‬
‫دستگاه های پخش فرمت‬
‫‪AVCHD‬‬
‫(پخش کننده دیسک‬
‫‪PlayStation3 ،Sony Blu-ray‬‬
‫و غیره)‬
‫–*‬
‫دستگاه های عادی پخش ‪DVD‬‬
‫(پخش کننده ‪ ،DVD‬کامپیوتر‬
‫دارای قابلیت پخش ‪DVD‬‬
‫و‪ ‬غیره)‬
‫مشاهده تصاویر در کامپیوتر‬
‫برای حفظ کیفیت تصویر‬
‫وضوح استاندارد (‪)STD‬‬
‫–*‬
‫–*‬
‫پخش کننده‬
‫* هنگام ایجاد دیسک با استفاده از "‪ ،"PlayMemories Home‬تغییر دادن کیفیت تصویر به یک تنظیم‬
‫پایین تر‪ ،‬امکان ایجاد دیسک را برای شام فراهم می آورد‪.‬‬
‫ایجاد یک دیسک با استفاده از کامپیوتر‬
‫میتوانید با استفاده از "‪ "PlayMemories Home‬فیلم های ‪ AVCHD‬را به کامپیوتر وارد‬
‫منوده و یک دیسک ضبط شده ‪ AVCHD‬یا یک دیسک با کیفیت تصویر وضوح استاندارد‬
‫(‪ )STD‬ایجاد کنید‪.‬‬
‫برای جزئیات مربوط به روش ایجاد دیسک با استفاده از "‪ ،"PlayMemories Home‬به‬
‫‪65‬‬
‫‪PR‬‬
‫انتخاب روش برای ایجاد دیسک فیلم ها‬
‫"‪ "PlayMemories Home Help Guide‬مراجعه منایید‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬برای ایجاد دیسک های ‪ Blu-ray‬با "‪ ،"PlayMemories Home‬باید نرم افزار الحاقی اختصاصی را‬
‫نصب کنید‪ .‬برای جزئیات بیشرت‪ ،‬به نشانی اینرتنتی زیر مراجعه کنید‪:‬‬
‫‪http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/‬‬
‫‪ PlayStation3 ‬ممکن است در برخی کشورها‪/‬مناطق در دسرتس نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬فیلم های ضبط شده با تنظیم [(‪،])60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬‬
‫[(‪ ])60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX‬یا [(‪ ])24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX‬در [تنظیم ضبط] توسط‬
‫"‪ "PlayMemories Home‬برای ایجاد دیسک ضبط شده ‪ AVCHD‬تبدیل میشوند‪ .‬این تبدیل ممکن‬
‫است زمان زیادی طول بکشد‪ .‬همچنین‪ ،‬شام منی توانید یک دیسک را با کیفیت تصویر اصلی ایجاد‬
‫کنید‪ .‬اگر می‪ ‬خواهید کیفیت تصویر اصلی را نگه دارید‪ ،‬باید فیلم هایتان را روی یک دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای پخش فیلم های ضبط شده با تنظیم [(‪ ])60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬بر روی یک دیسک‬
‫‪ ،Blu-ray‬یک دستگاه سازگار با فرمت ‪ AVCHD‬نسخه ‪ 2.0‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫ایجاد یک دیسک با دستگاهی به غیر از کامپیوتر‬
‫شام می توانید یک دیسک را با استفاده از ضبط کننده دیسک ‪ Blu-ray‬و دستگاه نوشنت‬
‫‪ DVD‬ایجاد کنید‪.‬‬
‫نوع دیسکی که می توانید ایجاد کنید بسته به دستگاه مورد استفاده متفاوت است‪.‬‬
‫دستگاه‬
‫‪66PR‬‬
‫نوع دیسک‬
‫ضبط کننده دیسک ‪:Blu-ray‬‬
‫برای ایجاد یک دیسک ‪Blu-ray‬‬
‫یا ‪ DVD‬با کیفیت تصویر‬
‫کیفیت تصویر‬
‫کیفیت تصویر‬
‫استاندارد (‪)STD‬‬
‫وضوح باال (‪ )HD‬وضوح استاندارد‬
‫(‪)STD‬‬
‫دستگاه نوشنت ‪ DVD‬به غیر‬
‫از ‪:DVDirect Express‬‬
‫برای ایجاد دیسک ضبط شده‬
‫کیفیت تصویر‬
‫‪ AVCHD‬یا ‪ DVD‬با کیفیت کیفیت تصویر‬
‫وضوح باال (‪ )HD‬وضوح استاندارد‬
‫تصویر استاندارد (‪)STD‬‬
‫(‪)STD‬‬
‫(دیسک ضبط‬
‫شده ‪)AVCHD‬‬
‫ضبط کننده ‪ ،HDD‬و غیره‪:‬‬
‫برای ایجاد یک ‪ DVD‬با کیفیت‬
‫تصویر استاندارد (‪)STD‬‬
‫کیفیت تصویر وضوح استاندارد (‪)STD‬‬
‫انتخاب روش برای ایجاد دیسک فیلم ها‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬برای جزئیات درباره چگونگی ایجاد یک دیسک‪ ،‬به دستورالعمل های به کار گیری دستگاه مورد‬
‫استفاده مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬اگر یک دیسک را با استفاده از ‪( Sony DVDirect‬دستگاه نوشنت ‪ )DVD‬ایجاد می کنید‪ ،‬به منظور‬
‫انتقال داده ها از شکاف کارت حافظه دستگاه نوشنت ‪ DVD‬استفاده کرده یا دستگاه نوشنت ‪ DVD‬را از‬
‫طریق اتصال ‪ USB‬متصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬اگر از ‪( Sony DVDirect‬دستگاه نوشنت ‪ )DVD‬استفاده می کنید‪ ،‬بررسی کنید که ثابت افزار به‬
‫آخرین نسخه بروز رسانی شده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬برای کپی کردن فیلم های ضبط شده با تنظیم [)‪ ])60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS‬به یک دیسک‬
‫‪ ،Blu-ray‬یک دستگاه سازگار با فرمت ‪ AVCHD‬نسخه ‪ 2.0‬مورد نیاز است‪ .‬برای پخش کردن دیسک‬
‫‪ Blu-ray‬ایجاد شده‪ ،‬یک دستگاه سازگار با فرمت ‪ AVCHD‬نسخه ‪ 2.0‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر در کامپیوتر‬
‫‪67‬‬
‫‪PR‬‬
‫لیست آیکن ها روی صفحه‬
‫منایش گرافیکی (صفحه ‪)LCD‬‬
‫‪‬‬
‫نشانه‬
‫حالت نوردهی (‪)32‬‬
‫منایش‬
‫‪P‬‬
‫‪MSA‬‬
‫منایش همه اطالعات (صفحه ‪)LCD‬‬
‫آیکن های شناسایی صحنه‬
‫(‪)33 ،26‬‬
‫کارت حافظه (‪/)16‬آپلود (‪)56‬‬
‫برای پخش (منایش اطالعات ابتدایی)‬
‫‪100‬‬
‫‪8.4M 16M‬‬
‫‪14M 4.0M‬‬
‫‪3.4M 7.1M‬‬
‫تعداد باقیامنده تصاویر قابل‬
‫ضبط‬
‫نسبت ابعاد تصاویر ساکن‬
‫(‪)51‬‬
‫پیامیش پانورامای ‪)35( 3D‬‬
‫اندازه تصویر تصاویر ساکن‬
‫(‪)42‬‬
‫کیفیت تصویر تصاویر ساکن‬
‫(‪)51‬‬
‫‪68PR‬‬
‫لیست آیکن ما روی صفحه‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫نرخ فریم فیلم ها (‪)52‬‬
‫اندازه تصویر فیلم ها (‪)52‬‬
‫‪100%‬‬
‫باتری باقیامنده (‪)17‬‬
‫شارژ فالش در حال پیرشفت‬
‫(‪)37‬‬
‫جلوه تنظیم خاموش (‪)53‬‬
‫عدم ضبط صدای فیلم ها (‪)52‬‬
‫‪/SteadyShot‬هشدار لرزش‬
‫دوربین (‪)52 ،51‬‬
‫خطای ‪SteadyShot‬‬
‫هشدار گرم شدن بیش از‬
‫حد (‪)5‬‬
‫پربودن فایل داده ها‪/‬خطای‬
‫فایل داده ها‬
‫وضعیت مشاهده (‪)55‬‬
‫‪100-0003‬‬
‫‪‬‬
‫نشانه‬
‫منایش‬
‫‪ 0:12‬تسجيل زمان ضبط فیلم (ثانیه‪:‬دقیقه)‬
‫فوکوس (‪)27‬‬
‫‪1/250‬‬
‫رسعت شاتر (‪)32‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫دیافراگم (‪)32‬‬
‫مقیاس ‪)39( EV‬‬
‫(فقط برای منایاب)‬
‫جربان نوردهی (‪)39‬‬
‫‪+3.0‬‬
‫‪ISO400‬‬
‫‪3/7‬‬
‫‪2012-1-1‬‬
‫‪10:37AM‬‬
‫نشانه‬
‫ناحیه نورسنجی نقطه ای (‪)50‬‬
‫ناحیه ‪)49( AF‬‬
‫زوم هوشمند (‪)47‬‬
‫زوم تصویر شفاف (‪)47‬‬
‫زوم دیجیتال (‪)47‬‬
‫قفل ‪)47( AE‬‬
‫هشدار تصویر ‪ HDR‬خودکار‬
‫خطای جلوه تصویر‬
‫حساسیت ‪)47( ISO‬‬
‫شامره فایل‪/‬تعداد کل تصاویر‬
‫در وضعیت مشاهده‬
‫تاریخ ضبط‬
‫‪‬‬
‫منایش‬
‫‪‬‬
‫منایش‬
‫‪‬‬
‫متفرقه‬
‫‪DPOF‬‬
‫پوشه ‪ -‬شامره فایل‬
‫محافظت (‪)55‬‬
‫تنظیم ‪)55( DPOF‬‬
‫هشدار باتری باقیامنده (‪)17‬‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫نشانگر رسعت شاتر (‪)41‬‬
‫نشانگر دیافراگم (‪)41‬‬
‫نشانه‬
‫حالت درایو (‪)40‬‬
‫حالت فالش (‪/)37‬کاهش‬
‫قرمزی چشم (‪)53‬‬
‫حالت فوکوس (‪)49‬‬
‫‪69‬‬
‫‪PR‬‬
‫لیست آیکن ما روی صفحه‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫ناحیه ‪)49( AF‬‬
‫ردیابی شیء (‪)49‬‬
‫تشخیص چهره (‪/)49‬شاتر‬
‫لبخند (‪)49‬‬
‫کادربندی پرتره خودکار (‪)49‬‬
‫نشانگر حساسیت تشخیص‬
‫لبخند (‪)49‬‬
‫‪‬‬
‫منایش‬
‫‪AWB‬‬
‫‪7500K‬‬
‫‪A5 G5‬‬
‫‪+3 +3 +3‬‬
‫نشانه‬
‫حالت نورسنجی (‪)50‬‬
‫جربان فالش (‪)49‬‬
‫توازن سفیدی (خودکار‪ ،‬پیش‬
‫تنظیم‪ ،‬سفارشی‪ ،‬دمای رنگ‪،‬‬
‫فیلرت رنگ) (‪)47‬‬
‫بهبود رنج دینامیک (‪/)49‬‬
‫‪ HDR‬خودکار (‪)49‬‬
‫جلوه خالق (‪/)49‬کنرتاست‪،‬‬
‫اشباع‪ ،‬وضوح‬
‫جلوه تصویر (‪)49‬‬
‫‪70PR‬‬
‫عملکردهای در دسرتس برای هر حالت تصویربرداری‬
‫عملکردهایی که می توانید استفاده کنید به حالت تصویربرداری انتخاب شده بستگی دارند‪.‬‬
‫در جدول زیر‪ ،‬نشان دهنده عملکرد در دسرتس است‪ – .‬نشان دهنده عملکرد غیر قابل‬
‫دسرتس است‪.‬‬
‫عملکردهایی که منی توانید مورد استفاده قرار دهید به رنگ خاکسرتی بر صفحه منایش داده‬
‫می شوند‪.‬‬
‫حالت‬
‫تصویربرداری‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)33‬‬
‫‪)34( ‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫*‬
‫* وقتی [نوردهی دستی] انتخاب شده‪ ،‬این عملکرد در دسرتس نیست‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫متفرقه‬
‫(‪)35‬‬
‫(‪)35‬‬
‫‪/‬‬
‫(‪)36‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)28‬‬
‫جربان‬
‫نوردهی‬
‫(‪)39‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تایمر‬
‫خودکار‬
‫(‪)40‬‬
‫کادربندی‬
‫تصویربرداری تشخیص شاتر‬
‫(‪ )49‬لبخند پرتره خودکار‬
‫پیوسته‬
‫چهره (‪)49‬‬
‫(‪)49‬‬
‫(‪)40‬‬
‫‪71‬‬
‫‪PR‬‬
‫حالت های فالش در دسرتس‬
‫حالت های فالشی که می توانید انتخاب کنید به حالت تصویربرداری و عملکردهای انتخاب‬
‫شده بستگی دارند‪.‬‬
‫در جدول زیر‪ ،‬نشان دهنده عملکرد قابل انتخاب است‪ – .‬نشان دهنده عملکرد غیر قابل‬
‫انتخاب است‪.‬‬
‫حالت های فالشی که منی توانید مورد استفاده قرار دهید به رنگ خاکسرتی بر صفحه منایش‬
‫داده می شوند‪.‬‬
‫حالت‬
‫تصویربرداری‬
‫(فالش‬
‫خاموش)‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)26‬‬
‫(‪)33‬‬
‫‪72PR‬‬
‫–‬
‫(‪)34‬‬
‫(‪)35‬‬
‫(‪)35‬‬
‫‪/‬‬
‫(‪)36‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)32‬‬
‫(‪)28‬‬
‫(فالش‬
‫خودکار)‬
‫(فالش پر‬
‫کننده)‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫(همزمانی‬
‫آهسته)‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫(همزمانی‬
‫عقب)‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫(بی سیم)‬
‫–‬
‫آموخنت بیشرت درباره دوربین (‪)α Handbook‬‬
‫"‪ ،"α Handbook‬که چگونگی استفاده از دوربین را با جزئیات بیان می کند‪ ،‬در ‪CD-ROM‬‬
‫(ضمیمه) گنجانده شده است‪ .‬برای دستورالعمل های جامع درباره عملکردهای مختلف‬
‫دوربین به آن مراجعه کنید‪.‬‬
‫برای کاربران ‪Windows‬‬
‫‪ 1‬کامپیوتر خود را روشن کرده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضمیمه) را درون درایو ‪CD-ROM‬‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬روی [‪ ]Handbook‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬روی [‪ ]Install‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ "α Handbook" 4‬را از میانرب روی دسکتاپ اجرا کنید‪.‬‬
‫برای کاربران ‪Mac‬‬
‫‪ 1‬کامپیوتر خود را روشن کرده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضمیمه) را درون درایو ‪CD-ROM‬‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪ 2‬پوشه [‪ ]Handbook‬را انتخاب کرده و "‪ "Handbook.pdf‬ذخیره شده در‬
‫پوشه [‪ ]PR‬را به کامپیوتر خود کپی کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬پس از کامل شدن کپی‪ ،‬روی "‪ "Handbook.pdf‬دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪PR‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‪/‬زمان ضبط‬
‫هنگامی که یک کارت حافظه داخل دوربین قرار داده‬
‫و‪ ‬کلید روشن و خاموش را روی ‪ ON‬تنظیم می کنید‪،‬‬
‫تعداد تصاویری که می توانند ضبط شوند (در صورتی‬
‫که به تصویربرداری با استفاده از تنظیامت فعلی ادامه‬
‫دهید) روی صفحه منایان می شود‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگامی که "‪( "0‬تعداد تصاویر قابل ضبط) به رنگ زرد چشمک می زند‪ ،‬کارت حافظه پر شده است‪.‬‬
‫کارت حافظه را با یک کارت دیگر جایگزین منوده‪ ،‬یا تصاویر موجود در کارت حافظه فعلی را حذف‬
‫کنید (صفحه ‪.)55 ،30‬‬
‫‪ ‬هنگامی که "‪( "NO CARD‬تعداد تصاویر قابل ضبط) به رنگ زرد چشمک می زند‪ ،‬بدین معناست که‬
‫کارت حافظه داخل دستگاه قرار نگرفته است‪ .‬یک کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫تعداد تصاویری که می توانند روی یک کارت حافظه ضبط شوند‬
‫جدول زیر‪ ،‬تعداد تقریبی تصاویری که می توانند روی یک کارت حافظه فرمت شده با‬
‫این دوربین ضبط شوند را نشان می دهد‪ .‬این مقادیر با استفاده از کارت های حافظه‬
‫استاندارد ‪ Sony‬برای انجام آزمایش تعریف شده اند‪ .‬این مقادیر ممکن است بسته به رشایط‬
‫تصویربرداری و نوع کارت حافظه مورد استفاده تغییر کنند‪.‬‬
‫اندازه تصویر‪L 16M :‬‬
‫نسبت ابعاد‪*3:2 :‬‬
‫"‪"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫ظرفیت ‪ 2‬گیگابایت‬
‫(واحدها‪ :‬تصویر)‬
‫‪ 4‬گیگابایت‬
‫‪ 8‬گیگابایت ‪ 16‬گیگابایت ‪ 32‬گیگابایت‬
‫اندازه‬
‫‪6700‬‬
‫‪3350‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪820‬‬
‫‪410‬‬
‫استاندارد‬
‫‪4800‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪590‬‬
‫‪295‬‬
‫دقیق‬
‫‪1300‬‬
‫‪650‬‬
‫‪325‬‬
‫‪160‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ RAW‬و ‪JPEG‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪890‬‬
‫‪445‬‬
‫‪220‬‬
‫‪110‬‬
‫‪RAW‬‬
‫* هنگامی که [نسبت ابعاد] روی [‪ ]16:9‬تنظیم می شود‪ ،‬می توانید تصاویر بیشرتی از اعداد نشان داده‬
‫شده در جدول فوق را ضبط منایید (غیر از زمانیکه [‪ ]RAW‬انتخاب میشود)‪.‬‬
‫‪74PR‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‪/‬زمان ضبط‬
‫تعداد تصاویری که می توانند با استفاده از بسته باتری ضبط شوند‬
‫هنگامی که از دوربین همراه با بسته باتری (ضمیمه) با ظرفیت کامل استفاده می کنید‪ ،‬تعداد‬
‫تقریبی تصاویری که می توانند ضبط شوند به رشح زیر است‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که تعداد واقعی ممکن است بسته به رشایط استفاده‪ ،‬کمرت از مقادیر نشان‬
‫داده شده باشد‪.‬‬
‫حالت صفحه ‪LCD‬‬
‫حالت منایاب‬
‫تقریباً ‪ 590‬تصویر‬
‫تقریباً ‪ 550‬تصویر‬
‫‪ ‬تعداد با بسته باتری دارای ظرفیت کامل و در رشایط زیر محاسبه شده است‪:‬‬
‫‪ ‬در دمای محیط ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از بسته باتری که به مدت یک ساعت بعد از خاموش شدن چراغ ‪CHARGE‬‬
‫شارژ شده است‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از "‪( Sony "Memory Stick PRO Duo‬فروش جداگانه)‪.‬‬
‫‪[ ‬کیفیت] روی [دقیق] تنظیم شود‪.‬‬
‫‪[ ‬حالت فوکوس خودکار] روی [‪ AF‬خودکار] تنظیم شود‪.‬‬
‫‪ ‬تصویربرداری هر ‪ 30‬ثانیه یکبار‪.‬‬
‫‪ ‬عمل کردن فالش در هر دوبار تصویربرداری‪.‬‬
‫‪ ‬روشن و خاموش کردن دستگاه در هر ده بار تصویربرداری‪.‬‬
‫‪ ‬روش اندازه گیری بر اساس استاندارد ‪ CIPA‬می باشد‪.‬‬
‫(‪)CIPA: Camera & Imaging Products Association‬‬
‫زمان ضبط موجود برای فیلم‬
‫متفرقه‬
‫جدول زیر‪ ،‬زمان ضبط تقریبی کل با استفاده از کارت حافظه فرمت شده با این دوربین را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪PR‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‪/‬زمان ضبط‬
‫"‪"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫ظرفیت‬
‫تنظیم‬
‫ضبط‬
‫‪60i 24M(FX)/‬‬
‫)‪50i 24M(FX‬‬
‫‪60i 17M(FH)/‬‬
‫)‪50i 17M(FH‬‬
‫‪60p 28M(PS)/‬‬
‫)‪50p 28M(PS‬‬
‫‪24p 24M(FX)/‬‬
‫)‪25p 24M(FX‬‬
‫‪24p 17M(FH)/‬‬
‫)‪25p 17M(FH‬‬
‫‪1440×1080 12M‬‬
‫‪VGA 3M‬‬
‫(‪( h‬ساعت)‪( m ،‬دقیقه))‬
‫‪ 2‬گیگابایت‬
‫‪ 4‬گیگابایت‬
‫‪ 8‬گیگابایت ‪ 16‬گیگابایت ‪ 32‬گیگابایت‬
‫‪10 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪1 h 30 m‬‬
‫‪3h‬‬
‫‪10 m‬‬
‫‪30 m‬‬
‫‪1h‬‬
‫‪2h‬‬
‫‪4h5m‬‬
‫‪9m‬‬
‫‪15 m‬‬
‫‪35 m‬‬
‫‪1 h 15 m‬‬
‫‪2 h 30 m‬‬
‫‪10 m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪1 h 30 m‬‬
‫‪3h‬‬
‫‪10 m‬‬
‫‪30 m‬‬
‫‪1h‬‬
‫‪2h‬‬
‫‪4h5m‬‬
‫‪20 m‬‬
‫‪1 h 10 m‬‬
‫‪40 m‬‬
‫‪2 h 25 m‬‬
‫‪1 h 20 m‬‬
‫‪4 h 55 m‬‬
‫‪2 h 45 m‬‬
‫‪10 h‬‬
‫‪5 h 30 m‬‬
‫‪20 h 5 m‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬زمان قابل ضبط فیلم ها بدلیل اینکه دوربین مجهز به ‪( VBR‬نرخ بیت متغیر) است که بطورخودکار‬
‫کیفیت تصویر را با توجه به صحنه تصویرگیری تنظیم می کند‪ ،‬ممکن است تفاوت مناید‪ .‬وقتی از‬
‫اجسامی که رسیع حرکت می کنند تصویر می گیرید‪ ،‬تصویر واضحرت است اما زمان قابل ضبط کوتاهرت‬
‫است زیرا حافظه بیشرتی برای ضبط استفاده می کند‪ .‬زمان قابل ضبط نیز ممکن است بسته به رشایط‬
‫تصویربرداری یا سوژه یا تنظیم اندازه و کیفیت تصویر فرق مناید‪.‬‬
‫‪ ‬مقادیر نشان داده شده‪ ،‬زمان ضبط پیوسته منی باشند‪.‬‬
‫‪ ‬زمان ضبط ممکن است به رشایط تصویربرداری و کارت حافظه مورد استفاده بستگی داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬زمانی که عالمت نشان داده میشود‪ ،‬ضبط فیلم را متوقف کنید‪ .‬این عالمت نشان میدهد که دمای‬
‫داخل دوربین تا سطح غیرقابل قبولی افزایش یافته است‪.‬‬
‫‪ ‬برای جزئیات مربوط به پخش فیلم‪ ،‬صفحه ‪ 29‬را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫تذکراتی در مورد ضبط پیوسته فیلم‬
‫‪ ‬انجام فیلمربداری با کیفیت باال یا تصویربرداری پیوسته با استفاده از حسگر تصویر اندازه ‪ APS-C‬به‬
‫نیروی بسیار زیادی نیاز دارد‪ .‬بنابراین چنانچه به تصویربرداری ادامه دهید‪ ،‬دمای داخلی دوربین و‬
‫بخصوص دمای حسگر تصویر باال خواهد رفت‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬دوربین بطور خودکار خاموش میشود‬
‫زیرا دمای باال بر روی کیفیت تصاویر تاثیر منفی گذاشته و یا به مکانیسم داخلی دوربین آسیب وارد‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامیکه دوربین بعد از مدتی خاموش بودن رشوع به ضبط می کند‪ ،‬مدت زمان موجود برای‬
‫فیلمربداری به رشح زیر است‪( .‬مقادیر زیر‪ ،‬نشان دهنده زمان پیوسته از هنگامی که دوربین رشوع به‬
‫ضبط میکند تا زمانی که عمل ضبط دوربین متوقف میگردد‪ ،‬می‪ ‬باشند‪).‬‬
‫‪76PR‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‪/‬زمان ضبط‬
‫زمان ضبط پیوسته برای فیلم ها‬
‫دمای محیط‬
‫حدود ‪ 29‬دقیقه‬
‫‪ 20‬درجه سانتیگراد‬
‫حدود ‪ 29‬دقیقه‬
‫‪ 30‬درجه سانتیگراد‬
‫حدود ‪ 13‬دقیقه‬
‫‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ ‬مدت زمان موجود برای فیلمربداری‪ ،‬برحسب دما یا وضعیت دوربین قبل از رشوع ضبط متغیر است‪.‬‬
‫اگر بعد از روشن کردن دوربین بطور مکرر اقدام به تغییر ترکیب بندی یا تصویربرداری منایید‪ ،‬دمای‬
‫داخلی دوربین افزایش یافته و زمان ضبط موجود‪ ،‬کوتاهرت از مقادیر ذکر شده در جدول فوق خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر دوربین عمل ضبط را به دلیل افزایش دما متوقف کرد‪ ،‬آن را خاموش کرده و به مدت چند دقیقه به‬
‫حال خود رها کنید‪ .‬پس از اینکه دمای داخل دوربین کام ًال پایین آمد‪ ،‬عمل ضبط را رشوع منایید‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت رعایت نکات زیر‪ ،‬زمان ضبط طوالنی تر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ ‬دوربین را دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که از دوربین استفاده منی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت امکان‪ ،‬از یک سه پایه استفاده کرده و عملکرد ‪ SteadyShot‬را غیرفعال منایید‪.‬‬
‫‪ ‬حداکرث اندازه فایل فیلم حدود ‪ 2‬گیگابایت است‪ .‬زمانی که اندازه فایل حدود ‪ 2‬گیگابایت است‪ ،‬اگر‬
‫[فرمت فایل] روی [‪ ]MP4‬تنظیم شده باشد ضبط بطور خودکار متوقف شده‪ ،‬و اگر [فرمت فایل] روی‬
‫[‪ ]AVCHD‬تنظیم شده باشد یک فایل فیلم جدید بطور خودکار ایجاد میشود‪.‬‬
‫‪ ‬حداکرث زمان ضبط پیوسته ‪ 29‬دقیقه است‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪77‬‬
‫‪PR‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫دوربین‬
‫[سیستم]‬
‫نوع دوربین‬
‫لنز‬
‫[حسگر تصویر]‬
‫فرمت تصویر‬
‫تعداد کل پیکسل های حسگر تصویر‬
‫تعداد پیکسل های موثر دوربین‬
‫[‪]SteadyShot‬‬
‫برای تصاویر ساکن‬
‫برای فیلم ها‬
‫[ضد گردوغبار]‬
‫سیستم‬
‫[سیستم فوکوس خودکار]‬
‫سیستم‬
‫محدوده حساسیت‬
‫‪A‬‬
‫چراغ ‪ F‬‬
‫[منایاب الکرتونیکی]‬
‫نوع‬
‫اندازه صفح ه‬
‫تعداد کل نقاط‬
‫تعداد موثر نقاط‬
‫‪78PR‬‬
‫دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض‬
‫لنز پایه ‪A‬‬
‫حسگر تصویر ‪ CMOS‬اندازه ‪ 23.5‬میلیمرت × ‪ 15.6‬میلیمرت‬
‫(فرمت ‪)APS-C‬‬
‫تقریباً ‪ 16 700 000‬پیکسل‬
‫تقریباً ‪ 16 100 000‬پیکسل‬
‫سیستم‪ :‬مکانیسم جابجایی حسگر تصویر‬
‫تاثیر‪ :‬تقریباً ‪ 2.5 EV‬تا ‪ 4.5 EV‬در رسعت شاتر (با توجه به رشایط‬
‫تصویربرداری و لنز نصب شده)‬
‫سیستم‪ :‬الکرتونیک‬
‫پوشش حفاظت در برابر بار الکرتیکی روی فیلرت "کم گذر"‬
‫و‪ ‬مکانیسم جابجایی حسگر تصویر‬
‫سیستم ردیابی فاز ‪ 15 ،TTL‬نقطه (نوع تقاطع ‪ 3‬نقطه ای)‬
‫‪ –1 EV‬تا ‪( 18 EV‬در معادل ‪)ISO 100‬‬
‫تقریباً ‪ 1‬مرت تا ‪ 5‬مرت‬
‫منایاب الکرتونیکی (رنگ)‬
‫‪ 1.2‬سانتی مرت (نوع ‪)0.46‬‬
‫معادل ‪ 1 440 000‬نقطه‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [حداکرث] تنظیم میشود‪:‬‬
‫معادل‪ 1 440 000 ‬نقطه‬
‫مشخصات فنی‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [استاندارد] تنظیم میشود‪:‬‬
‫معادل‪ 1 253 280 ‬نقطه‬
‫‪%100‬‬
‫حوزه پوشش فریم‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [حداکرث] تنظیم میشود‪:‬‬
‫بزرگنامیی‬
‫×‪ 1.04‬با لنز ‪ 50‬میلیمرت در بی نهایت‪ –1 ،‬مرت‪( –1‬دیوپرت)‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [استاندارد] تنظیم میشود‪:‬‬
‫×‪ 0.97‬با لنز ‪ 50‬میلیمرت در بی نهایت‪ –1 ،‬مرت‪( –1‬دیوپرت)‬
‫موقعیت چشم برای مشاهده کل تصویر‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [حداکرث] تنظیم میشود‪:‬‬
‫تقریباً ‪ 23.1‬میلیمرت از چشمی‪ 18 ،‬میلیمرت از قاب چشمی‬
‫(در ‪ –1‬مرت‪)–1‬‬
‫هنگامی که [نسبت منایاب] روی [استاندارد] تنظیم میشود‪:‬‬
‫تقریباً ‪ 25.2‬میلیمرت از چشمی‪ 20.1 ،‬میلیمرت از قاب چشمی‬
‫(در ‪ –1‬مرت‪)–1‬‬
‫‪ –4.0‬مرت‪ –1‬تا ‪ +3.0‬مرت‪( –1‬دیوپرت)‬
‫تنظیم دیوپرت‬
‫[منایشگر ‪]LCD‬‬
‫پانل ‪LCD‬‬
‫تعداد کل نقاط‬
‫‪ 7.5‬سانتی مرت (نوع ‪ TFT )3.0‬درایو‬
‫‪ )480 × (RGB) 3 × 640( 921 600‬نقطه‬
‫[کنرتل نوردهی]‬
‫[شاتر]‬
‫نوع‬
‫محدوده رسعت‬
‫متفرقه‬
‫حسگر ‪"Exmor" CMOS‬‬
‫سلول نورسنجی‬
‫نورسنجی سنجشی ‪ 1 200‬منطقه ای‬
‫روش نورسنجی‬
‫‪ –2 EV‬تا ‪ +17 EV‬در حالت های چند قسمتی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬نقطه ای‬
‫محدوده نورسنجی‬
‫(در معادل ‪ ISO 100‬با لنز ‪)F1.4‬‬
‫حساسیت ‪( ISO‬شاخص نوردهی توصیه شده)‬
‫تصاویر ساکن‪ ISO 100 ،)ISO 100 – 3 200( AUTO :‬تا ‪16 000‬‬
‫(گام ‪)1 EV‬‬
‫فیلم ها‪( AUTO :‬معادل ‪ ،)ISO 100 – 3 200‬معادل ‪ ISO 100‬تا‬
‫‪( 3 200‬گام ‪)1 EV‬‬
‫‪( ±3.0 EV‬گام ‪)1/3 EV‬‬
‫جربان نوردهی‬
‫کنرتل الکرتونیکی‪ ،‬حرکت عمودی‪ ،‬نوع صفحه کانونی‬
‫تصاویر ثابت‪ 1/4 000 :‬تا ‪ 30‬ثانیه‪ ،‬المپ‬
‫فیلم‪ 1/4 000 :‬تا ‪ 1/4‬ثانیه (گام ‪ ،)1/3‬تا حداکرث ‪ 1/60‬در‬
‫حالت خودکار‬
‫‪79‬‬
‫‪PR‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫رسعت همزمانی فالش‬
‫[فالش داخلی]‬
‫عدد ‪ G‬فالش‬
‫زمان استفاده مجدد‬
‫حوزه پوشش فالش‬
‫‪( GN 10‬بر حسب مرت در ‪)ISO 100‬‬
‫تقریباً ‪ 3‬ثانیه‬
‫پوشش دهی لنز ‪ 18‬میلیمرت (فاصله کانونی که این لنز نشان‬
‫می‪ ‬دهد)‬
‫‪( ±2.0 EV‬گام ‪)1/3 EV‬‬
‫دیافراگم‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫تنظیم ‪ISO‬‬
‫جربان فالش‬
‫ُبرد فالش‬
‫‪ 1/160‬ثانیه‬
‫[تصویربرداری پیوسته]‬
‫رسعت تصویربرداری پیوسته‬
‫‪800‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4.0‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪ 1‬مرت – ‪ 3.6‬مرت ‪ 1‬مرت – ‪ 2.5‬مرت ‪ 1‬مرت – ‪ 1.8‬مرت‬
‫‪ 1‬مرت – ‪ 5‬مرت ‪ 1‬مرت – ‪ 3.6‬مرت ‪ 1‬مرت – ‪ 2.5‬مرت‬
‫‪ 1.4‬مرت – ‪ 1 7.1‬مرت – ‪ 5‬مرت ‪ 1‬مرت – ‪ 3.6‬مرت‬
‫مرت‬
‫‪ 2‬مرت – ‪ 10‬مرت ‪ 1.4‬مرت – ‪ 1 7.1‬مرت – ‪ 5‬مرت‬
‫مرت‬
‫حداکرث تعداد عکسهای پیوسته‬
‫تله زوم ‪ AE‬اولويت تقدم پيوسته‪ :‬حداکرث ‪ 12‬تصویر در ثانیه‪/‬‬
‫‪ AE‬با اولویت تقدم پیوسته‪ :‬حداکرث ‪ 10‬تصویر در ثانیه‪/‬‬
‫‪ :‬حداکرث ‪ 3‬تصویر در‬
‫‪ :‬حداکرث ‪ 8‬تصویر در ثانیه‪/‬‬
‫ثانیه‬
‫‪ ‬رشایط اندازه گیری ما‪ .‬رسعت تصویربرداری پیوسته‪ ،‬ممکن است‬
‫بسته به رشایط تصویربرداری (اندازه تصویر‪ ،‬تنظیم ‪ ،ISO‬کاهش‬
‫نویز ‪ ISO‬زیاد‪ ،‬یا تنظیم [جربان لنز‪ :‬اعوجاج]) آهسته تر باشد‪.‬‬
‫در حالت تله زوم ‪ AE‬اولويت تقدم پيوسته‬
‫دقیق‪ 23 :‬تصویر‪/‬استاندارد‪ 25 :‬تصویر‬
‫در حالت ‪ AE‬اولویت تقدم پیوسته‬
‫دقیق‪ 23 :‬تصویر‪ /‬استاندارد‪ 27 :‬تصویر‪ RAW /‬و ‪:JPEG‬‬
‫‪ 18‬تصویر‪ 21 :RAW /‬تصویر‬
‫در تصویربرداری پیوسته‬
‫دقیق‪ 25 :‬تصویر‪ /‬استاندارد‪ 29 :‬تصویر‪ RAW /‬و ‪:JPEG‬‬
‫‪ 19‬تصویر‪ 21 :RAW /‬تصویر‬
‫محدوده مقیاس بزرگ منایی‬
‫اندازه تصویر‪ :L :‬تقریباً ‪/ ×15.4 – ×1.0‬‬
‫‪ :M‬تقریباً ‪ :S / ×11.2 – ×1.0‬تقریباً ‪×7.7 – ×1.0‬‬
‫[پخش زوم تصویر]‬
‫‪80PR‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫[فرمت ضبط]‬
‫فرمت فایل‬
‫تصاویر ساکن ‪ 3‬بعدی‬
‫فیلم (فرمت ‪)AVCHD‬‬
‫فیلم (فرمت ‪)MP4‬‬
‫[رسانه ضبط]‬
‫‬
‫[پایانه های ورودی‪/‬خروجی]‬
‫‪USB‬‬
‫‪H‬‬
‫‪ DMI‬‬
‫پایانه میکروفون‬
‫پایانه ‪REMOTE‬‬
‫[نیرو‪ ،‬عمومی]‬
‫منطبق با ‪ DCF( JPEG‬نسخه ‪ Exif ،2.0‬نسخه ‪،)MPF Baseline ،2.3‬‬
‫‪( RAW‬فرمت ‪ ARW2.3‬اختصاصی ‪)Sony‬‬
‫سازگار با ‪ MPF( MPO‬گسرتش یافته (تصویر ناجور))‬
‫سازگار با فرمت ‪AVCHD Ver 2.0‬‬
‫تصویر‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صدا‪ ،Dolby Digital 2ch :‬مجهز به ‪Dolby Digital Stereo‬‬
‫‪Creator‬‬
‫‪ ‬ساخته شده تحت مجوز البراتوار دالبی‪.‬‬
‫تصویر‪MPEG-4 AVC/H.264 :‬‬
‫صدا‪MPEG-4 AAC-LC 2ch :‬‬
‫"‪ ،"Memory Stick PRO Duo‬کارت ‪SD‬‬
‫‪)USB 2.0( Hi-Speed USB ،miniB‬‬
‫فیش کوچک ‪HDMI‬‬
‫فیش کوچک اسرتیو ‪ 3.5‬میلیمرت‬
‫میکروفون‬
‫بلندگو‬
‫ویژگی های چا ‬
‫پ‬
‫اسرتیو‬
‫مونورال‬
‫سازگار با چاپ ‪ ،Exif‬سازگار با ‪،PRINT Image Matching III‬‬
‫سازگار با ‪DPOF‬‬
‫تقریباً ‪ 132.1‬میلیمرت × ‪ 97.5‬میلیمرت × ‪ 80.7‬میلیمرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬‬
‫عمق‪ ،‬غیر از بخشهای قابل بیرون آمدن)‬
‫تقریباً ‪ 618‬گرم (با باتری و "‪)"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫تقریباً ‪ 539‬گرم (فقط بدنه)‬
‫‪ 0‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫[متفرقه]‬
‫ابعاد‬
‫وزن‬
‫دمای کارکرد‬
‫متفرقه‬
‫بسته باتری مورد استفاده‬
‫بسته باتری قابل شارژ ‪NP-FM500H‬‬
‫‪81‬‬
‫‪PR‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫در مورد سازگاری داده های تصویر‬
‫‪ ‬این دوربین با استاندارد جهانی )‪ DCF (Design rule for Camera File system‬تعیین شده توسط‬
‫)‪ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association‬مطابقت‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ ‬پخش تصاویر ضبط شده با دوربین شام در سایر دستگاه ها و‪ ‬پخش تصاویر ضبط یا ویرایش شده با‬
‫سایر دستگاه ها در دوربین شام تضمین منی گردد‪.‬‬
‫طراحی و مشخصات فنی بدون اطالع قبلی قابل تغییر می باشند‪.‬‬
‫شارژر باتری‪/‬باتری‬
‫شارژر باتری ‪BC-VM10A‬‬
‫مقادیر اسمی ورودی‬
‫مقادیر اسمی خروج ی‬
‫محدوده دمای کارکرد‬
‫محدوده دمای نگهداری‬
‫حداکرث ابعاد‬
‫وزن‬
‫‪ 100‬ولت – ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 60/50 ،‬هرتز‪ 9 ،‬وات‬
‫‪ 8.4‬ولت برق مستقیم‪ 0.75 ،‬آمپر‬
‫‪ 0‬درجه سانتیگراد ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ –20‬درجه سانتیگراد ‪ +60‬درجه سانتیگراد‬
‫تقریباً ‪ 70‬میلیمرت × ‪ 25‬میلیمرت × ‪ 95‬میلیمرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫تقریباً ‪ 90‬گرم‬
‫بسته باتری قابل شارژ ‪NP-FM500H‬‬
‫باتری مورد استفاده‬
‫حداکرث ولتاژ‬
‫ولتاژ اسمی‬
‫حداکرث ولتاژ شارژ‬
‫حداکرث جریان شارژ‬
‫ظرفیت‬
‫‬
‫حداکرث ابعاد‬
‫وزن‬
‫‪82PR‬‬
‫باتری یون لیتیم‬
‫برق مستقیم ‪ 8.4‬ولت‬
‫برق مستقیم ‪ 7.2‬ولت‬
‫برق مستقیم ‪ 8.4‬ولت‬
‫‪ 2.0‬آمپر‬
‫نوعی‬
‫‪(1 650 mAh) 11.8 Wh‬‬
‫حداقل‬
‫‪(1 600 mAh) 11.5 Wh‬‬
‫تقریباً ‪ 38.2‬میلیمرت × ‪ 20.5‬میلیمرت × ‪ 55.6‬میلیمرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬‬
‫عمق)‬
‫تقریباً ‪ 78‬گرم‬
‫مشخصات فنی‬
‫لنزها‬
‫نام (نام مدل)‬
‫‪DT 18-55mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL1855‬‬
‫‪DT 55-200mm‬‬
‫‪F4-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL55200-2‬‬
‫‪DT 18-135mm‬‬
‫‪F3.5-5.6 SAM‬‬
‫)‪(SAL18135‬‬
‫‪27-82.5‬‬
‫‪82.5-300‬‬
‫‪27-202.5‬‬
‫طول فوکاسی فرمت ‪35‬‬
‫میلیمرتی برابر* (میلیمرت)‬
‫‪11-14‬‬
‫‪9-13‬‬
‫‪7-8‬‬
‫اجزاء گروه های لنز‬
‫‪76°-12°‬‬
‫‪29°-8°‬‬
‫‪76°-29°‬‬
‫زاویه دید*‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.25‬‬
‫مترکز حداقل** (مرت)‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.34‬‬
‫بیشرتین درشتنامیی (‪)X‬‬
‫‪f/22-36‬‬
‫‪f/32-45‬‬
‫‪f/22-36‬‬
‫کمرتین توقف‪f-‬‬
‫‪62‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫قطر فیلرت (میلیمرت)‬
‫ابعاد (قطر بیشینه × ارتفاع)‬
‫‪76×86‬‬
‫‪71.5×85‬‬
‫‪69.5×69‬‬
‫(تقریبی‪ ،‬میلیمرت)‬
‫‪398‬‬
‫‪305‬‬
‫‪210‬‬
‫وزن (تقریبی‪ ،‬گرم)‬
‫* مقادیر طول فوکاسی فرمت ‪ 35‬میلیمرتی برابر و زاویه دید بر اساس دوربین دیجیتال با لنز قابل‬
‫تغییر مجهز با حسگر تصویر اندازه ‪ APS-C‬می باشند‪.‬‬
‫** مترکز حداقل‪ ،‬کمرتین فاصله از حسگر تصویر به سوژه است‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪ ‬لنز به یک رمزیاب فاصله مجهز می باشد‪ .‬رمزیاب فاصله اندازه گیری دقیقرتی (‪ )ADI‬را با استفاده از‬
‫یک فالش برای ‪ ADI‬میرس می سازد‪.‬‬
‫‪ ‬بسته به مکانیزم لنز‪ ،‬طول فوکاسی ممکن است با هر تغییری در فاصله تصویربرداری تغییر کند‪ .‬طول‬
‫فوکاسی‪ ،‬فرض می کند که لنز بر بینهایت متمرکز شده است‪.‬‬
‫‪ ‬موقعیت بینهایت برای بعضی از تنظیامت ارائه می شود تا تغییر مترکز ایجاد شده با تغییر در درجه‬
‫حرارت را جربان مناید‪ .‬برای تصویربرداری از یک سوژه در فاصله بینهایت در وضعیت ‪ ،MF‬منظره یاب‬
‫را استفاده کرده و مترکز را تنظیم منایید‪.‬‬
‫در مورد فاصله کانونی‬
‫زاویه تصویر این دوربین باریک تر از زاویه تصویر یک دوربین فیلم خور ‪ 35‬میلیمرت است‪ .‬شام می‪ ‬توانید‬
‫معادل تقریبی فاصله کانونی یک دوربین فیلم خور ‪ 35‬میلیمرت را یافته‪ ،‬و با افزایش فاصله کانونی لنز‬
‫خود به اندازه نصف این مقدار‪ ،‬با زاویه تصویر مشابهی عکس بگیرید‪.‬‬
‫برای مثال‪ ،‬با استفاده از یک لنز ‪ 50‬میلیمرت‪ ،‬می توانید معادل تقریبی یک لنز ‪ 75‬میلیمرت در یک دوربین‬
‫فیلم خور ‪ 35‬میلیمرت را بدست آورید‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫‪PR‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫عالئم تجاری‬
‫‪ ‬عالمت تجاری متعلق به رشکت سونی‬
‫‪ Sony Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،"Memory Stick" ‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO‬‬
‫‪،‬‬
‫"‪،"Memory Stick Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫"‪ ،"MagicGate" ،"Memory Stick Micro‬و‬
‫عالئم تجاری متعلق به رشکت‬
‫سونی ‪ Sony Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪ "InfoLITHIUM" ‬عالمت تجاری متعلق به‬
‫رشکت سونی ‪ Sony Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫‪ "PhotoTV HD" ‬عالمت تجاری متعلق به‬
‫رشکت سونی ‪ Sony Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫‪ "AVCHD Progressive" ‬و نشان‬
‫"‪ "AVCHD Progressive‬عالمتهای تجاری‬
‫متعلق به رشکت ‪ Panasonic‬و رشکت ‪Sony‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ Blu-ray DiscTM ‬و ‪ ،Blu-rayTM‬عالئم تجاری‬
‫متعلق به ‪Blu-ray Disc Association‬‬
‫می‪ ‬باشند‪.‬‬
‫‪ Dolby ‬و مناد متشکل از دو حرف ‪ D‬عالئم‬
‫تجاری البراتوارهای دالبی می باشند‪.‬‬
‫‪DirectX ،Windows ،Microsoft ‬‬
‫و‪ Windows Vista ‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫و‪ ‬یا عالئم تجاری متعلق به رشکت مایکروسافت‬
‫‪ Microsoft Corporation‬در ایاالت متحده‬
‫و‪/‬یا سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫‪ ،HDMI ‬آرم ‪ HDMI‬و ‪High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬عالئم تجاری و‪ ‬یا‬
‫عالئم تجاری ثبت شده متعلق به ‪HDMI‬‬
‫‪ Licensing LLC‬می باشند‪.‬‬
‫‪ Mac ‬و ‪ Mac OS‬عالئم تجاری یا عالئم تجاری‬
‫ثبت شده متعلق به ‪ Apple Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫‪84PR‬‬
‫‪ PowerPC ‬عالمت تجاری ثبت شده متعلق‬
‫به ‪ IBM Corporation‬در ایاالت متحده‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ MMX ،Intel Core ،Intel ‬و ‪ Pentium‬عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده متعلق به‬
‫‪ Intel Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪ ‬آرم ‪ SDXC‬عالمت تجاری متعلق به‬
‫‪ SD-3C, LLC‬می باشند‪.‬‬
‫‪ Eye-Fi ‬عالمت تجاری متعلق به ‪Eye-Fi Inc.‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ MultiMediaCard ‬عالمت تجاری متعلق به‬
‫‪ MultiMediaCard Association‬می باشد‪.‬‬
‫‪ " " ‬و "‪ "PlayStation‬عالمت تجاری‬
‫ثبت شده متعلق به ‪Sony Computer‬‬
‫‪ Entertainment Inc.‬می باشد‪.‬‬
‫‪ Adobe ‬عالمت تجاری ثبت شده یا‬
‫عالمت تجاری متعلق به ‪Adobe Systems‬‬
‫‪ Incorporated‬در ایاالت متحده و‪/‬یا سایر‬
‫کشورها می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به عالوه‪ ،‬نام سیستم ها و محصوالت مورد‬
‫استفاده در این دفرتچه راهنام‪ ،‬عموماً عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده متعلق به‬
‫طراحان یا سازندگان مربوطه آنها میباشند‪ .‬اما‬
‫عالئم ‪ TM‬یا ‪ ‬در متام موارد در این دفرتچه‬
‫راهنام استفاده نشده اند‪.‬‬
‫‪ ‬با دانلود کردن برنامه برای ‪ PlayStation 3‬از‬
‫‪( PlayStation Store‬اگر در دسرتس باشد)‬
‫‪ PlayStation 3‬خود را لذتبخش تر سازید‪.‬‬
‫‪ ‬برنامه برای ‪ PlayStation 3‬نیازمند اکانت‬
‫‪ PlayStation Network‬و دانلود برنامه‬
‫می‪ ‬باشد‪ .‬در ناحیه هایی که ‪PlayStation‬‬
‫‪ Store‬در دسرتس هست می شود به آن‬
‫دسرتسی پیدا کند‪.‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫متفرقه‬
‫‪85‬‬
‫‪PR‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫شامره هاى‬
‫‪35...........................................................................3D‬‬
‫‪A-Z‬‬
‫‪ AE‬با اولویت تقدم پیوسته ‪36......................................‬‬
‫‪65 ،52...........................................................AVCHD‬‬
‫‪41.......................................................................DISP‬‬
‫‪57.....................................................................Eye-Fi‬‬
‫‪53......................................................... Eye-Start AF‬‬
‫‪ HDR‬خودکار ‪50..........................................................‬‬
‫‪63........................................ Image Data Converter‬‬
‫‪51...................................................................... JPEG‬‬
‫‪64 ،62.....................................PlayMemories Home‬‬
‫‪51...................................................................... RAW‬‬
‫ا‬
‫اتصال ‪57..............................................................USB‬‬
‫استخراج تصویر خودکار برتر ‪53.....................................‬‬
‫انتخاب پوشه ضبط‪56...................................................‬‬
‫انتخاب صحنه‪34...........................................................‬‬
‫اندازه تصویر‪42.............................................................‬‬
‫اوج ‪54..........................................................................‬‬
‫اولویت دیافراگم‪32.......................................................‬‬
‫اولویت شاتر‪32.............................................................‬‬
‫ایجاد دیسک‪65.............................................................‬‬
‫ب‬
‫بازآغازسازی ‪57..............................................................‬‬
‫بازتنظیم ‪57...................................................................‬‬
‫بازیابی داده های تصویر‪56...........................................‬‬
‫بزرگ کننده فوکوس ‪47..................................................‬‬
‫‪86PR‬‬
‫بسته باتری‪16 ،14.........................................................‬‬
‫بهبود رنج دینامیک‪50...................................................‬‬
‫پ‬
‫پرتره‪34.........................................................................‬‬
‫پرتره شب‪34.................................................................‬‬
‫پیامیش پانوراما‪35.........................................................‬‬
‫ت‬
‫تاريک و روشن با نگه داشنت دستى‪34...........................‬‬
‫تایمر خودکار‪40............................................................‬‬
‫ترمینال ‪11........................................................DC IN‬‬
‫تشخیص چهره ‪49..........................................................‬‬
‫تصویربرداری ‪26............................................................‬‬
‫تصویربرداری پیوسته‪40.................................................‬‬
‫تصویربرداری پیوسته خودکار برتر ‪53.............................‬‬
‫تصویری بزرگ شده‪44...................................................‬‬
‫تعداد تصاویر قابل ضبط‪75 ،74.....................................‬‬
‫تله زوم ‪ AE‬اولويت تقدم پيوسته‪36..............................‬‬
‫تنظیم ‪55.......................................................... DPOF‬‬
‫تنظیم ‪53............................................FINDER/LCD‬‬
‫تنظیامت درجه صدا‪56..................................................‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬زمان‪22.....................................................‬‬
‫تنظیم دیوپرت ‪24............................................................‬‬
‫تنظیم ساعت‪22............................................................‬‬
‫تنظیم ضبط‪52..............................................................‬‬
‫تنظیم ناحیه ‪23.............................................................‬‬
‫توازن سفیدی‪50............................................................‬‬
‫ج‬
‫جربان فالش‪50...............................................................‬‬
‫جربان لنز‪54..................................................................‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫جربان نوردهی ‪39..........................................................‬‬
‫جلوه تصویر ‪47.............................................................‬‬
‫جلوه خالق‪50...............................................................‬‬
‫چ‬
‫چراغ ‪52..................................................................AF‬‬
‫چرخش‪47.....................................................................‬‬
‫ح‬
‫حالت متیزکاری‪57..........................................................‬‬
‫حالت درایو ‪40..............................................................‬‬
‫حالت فالش ‪72 ،37........................................................‬‬
‫حالت فوکوس خودکار‪49...............................................‬‬
‫حالت نورسنجی‪50........................................................‬‬
‫حذف‪55 ،30.................................................................‬‬
‫حساسیت ‪49.........................................................ISO‬‬
‫خ‬
‫خودکار برتر‪33..............................................................‬‬
‫خودکار برنامه‪32...........................................................‬‬
‫خودکار هوشمند‪26.......................................................‬‬
‫د‬
‫ذ‬
‫ذخیره نیرو ‪57...............................................................‬‬
‫ز‬
‫زبان ‪57.........................................................................‬‬
‫زوم ‪47 ،26....................................................................‬‬
‫زوم تصویر شفاف‪51.....................................................‬‬
‫زوم دیجیتالی‪52............................................................‬‬
‫س‬
‫سیگنال صوتی‪57...........................................................‬‬
‫ش‬
‫شاتر پرده جلوی الکرتونیکی‪55......................................‬‬
‫شاتر لبخند ‪49...............................................................‬‬
‫ص‬
‫صحنه شب‪34...............................................................‬‬
‫صفحه ‪68 ،31...................................................... LCD‬‬
‫ض‬
‫ضبط صدای فیلم‪52......................................................‬‬
‫ضبط فیلم ها ‪28...........................................................‬‬
‫ط‬
‫طبقه بندی‪40...............................................................‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫درج تاریخ ‪55................................................................‬‬
‫دکمه ‪47...............................................................AEL‬‬
‫دکمه ‪49 ،47............................................................ Fn‬‬
‫دکمه ‪54................................................................ISO‬‬
‫دکمه ‪54.........................................................MOVIE‬‬
‫دکمه پیش منایش‪54......................................................‬‬
‫دکمه نگهداشنت فوکوس ‪54............................................‬‬
‫ر‬
‫راهنامی داخل دوربین‪58..............................................‬‬
‫ردیابی اولویت چهره‪55.................................................‬‬
‫ردیابی شیء‪49..............................................................‬‬
‫روشنائی ‪56......................................................... LCD‬‬
‫ع‬
‫عملکرد ‪52................................................SteadyShot‬‬
‫عملکرد دکمه ‪54...................................................AEL‬‬
‫‪87‬‬
‫‪PR‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫غ‬
‫غروب آفتاب‪34.............................................................‬‬
‫ف‬
‫فاصله کانونی ‪83...........................................................‬‬
‫فرمت‪56.......................................................................‬‬
‫فرمت فایل فیلم ‪52.......................................................‬‬
‫فعالیت ورزشی‪34.........................................................‬‬
‫فالش خاموش‪37 ،26......................................................‬‬
‫فهرست تصویر‪45..........................................................‬‬
‫فوکوس دستی‪47...........................................................‬‬
‫ق‬
‫قفل ‪47...................................................................AE‬‬
‫ک‬
‫کارت حافظه‪16.............................................................‬‬
‫کادربندی پرتره خودکار‪49.............................................‬‬
‫کاهش قرمزی چشم‪53..................................................‬‬
‫کاهش نویز‪52 ،49.........................................................‬‬
‫کاهش نویز چند فریم‪49...............................................‬‬
‫کنرتل از راه دور‪11........................................................‬‬
‫كيفيت‪51......................................................................‬‬
‫کیفیت تصویر‪51...........................................................‬‬
‫ل‬
‫لنز‪19 ،13......................................................................‬‬
‫م‬
‫ماکرو ‪34.......................................................................‬‬
‫محافظت‪55..................................................................‬‬
‫مرور خودکار ‪53............................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر در صفحه تلویزیون‪46.........................‬‬
‫مشاهده تصویر ‪29........................................................‬‬
‫‪88PR‬‬
‫مشخصات فنی ‪78.........................................................‬‬
‫مقیاس ‪39...............................................................EV‬‬
‫منظره‪34.......................................................................‬‬
‫منو‪51...........................................................................‬‬
‫ن‬
‫ناحیه ‪49.................................................................AF‬‬
‫نام پوشه‪56...................................................................‬‬
‫نرم افزار ‪62...................................................................‬‬
‫نسبت ابعاد‪51..............................................................‬‬
‫نسخه‪57.......................................................................‬‬
‫نکته تصویربرداری ‪58....................................................‬‬
‫منایاب‪53.......................................................................‬‬
‫منایش اسالید ‪55............................................................‬‬
‫منایش اطالعات ضبط ‪41................................................‬‬
‫منایش پخش‪56..............................................................‬‬
‫نوردهی دستی‪33..........................................................‬‬
‫و‬
‫وضعیت مشاهده‪29......................................................‬‬
‫ه‬
‫همزمانی آهسته‪37.......................................................‬‬
‫هیستوگرام‪53................................................................‬‬
89
PR
90PR
Download PDF

advertising