Sony | NEX-C3D | Sony NEX-C3D تعليمات التشغيل

‫ﻛﺎﻣريا رﻗﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﺳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪ ‪E‬‬
‫دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ‬
‫ﭘﺎﯾﻪ ‪E‬‬
‫ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ‬
‫اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ دﻋﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ مبﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ‪.‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت اﻏﻠﺐ‬
‫ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﱰی ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻢ اﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﱪ ﻳﺤﺘﻮى ﻋﲆ زﻳﺖ ﻧﺒﺎيت ﺧﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت‬
‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻄﻴﺎرة )‪.(VOC‬‬
‫ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻋﺎرى از‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﱃ ﻓﺮاّر )‪.(VOC‬‬
‫ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫‪AR‬‬
‫دﻓﱰﭼﻪ راﻫﻨام‬
‫‪PR‬‬
‫عريب‬
‫تحذير‬
‫لتقليل خطر الحريق أو الصدمات‪ ،‬التعرض الكامريا للمطر أو البلل‪.‬‬
‫تعليامت هامة عن السالمة‬
‫احتفظ بهذه التعليامت‬‫خطر‬
‫لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪ ،‬اتبع هذه‬
‫التعليامت بحرص شديد‪.‬‬
‫إذا مل يكن شكل القابس مالئم ملأخذ الطاقة‪ ،‬استعمل أداة ملحقة خاصة مبهايئ القابس لتهيئة ترتيب مالئم ملأخذ الطاقة‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫‪ ‬مجموعة البطارية‬
‫إذا أسيئ التعامل مع مجموعة البطارية‪ ،‬ميكن أن تنفجر‪ ،‬متسببة يف نشوب حريق أو حتى انفجار كيميايئ‪ .‬قم مبراعاة التنبيهات االحتياطية‬
‫التالية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ال تفككها‪.‬‬
‫ال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب يف سقوطها أو الدعس عليها‪.‬‬
‫ال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية‪.‬‬
‫ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز ‪ 60‬درجة مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو يف سيارة مصفوفة تحت الشمس‪.‬‬
‫ال تحرقها أو ترميها يف النار‪.‬‬
‫ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي يكون سائلها مترسب‪.‬‬
‫تأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن البطارية األصيل من انتاج سوين ‪ Sony‬أو جهاز قادر عىل شحن مجموعة البطارية‪.‬‬
‫احتفظ مبجموعة البطارية بعيداً عن متناول األطفال‪.‬‬
‫احتفظ مبجموعة البطارية جافة‪.‬‬
‫استبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من قبل سوين ‪.Sony‬‬
‫ً‬
‫تخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فورا كام موضح يف التعليامت‪.‬‬
‫‪ ‬شاحن البطارية‬
‫حتى إذا مل تكن اللمبة ‪ CHARGE‬مضيئة‪ ،‬لن ينفصل شاحن البطارية من مصدر قدرة التيار املرتدد طاملا ظل متص ًال مبخرج التيار بالحائط‪.‬‬
‫إذا حدثت أي مشكلة أثناء إستخدام شاحن البطارية‪ ،‬إفصل القدرة يف الحال عن طريق فصل القابس من مخرج التيار بالحائط‪.‬‬
‫ميكن استعامل سلك التيار املرفق مع هذا الشاحن فقط‪ .‬ال ميكن استعامل سلك التيار مع أجهزة أخرى‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫جدول املحتويات‬
‫تحضري الكامريا‬
‫تفقد الكامليات املرفقة‪5..........................................................................................................................‬‬
‫تعريف األجزاء‪6......................................................................................................................................‬‬
‫تحضري مجموعة البطارية‪10....................................................................................................................‬‬
‫تركيب‪/‬نزع العدسة‪13............................................................................................................................‬‬
‫إدخال بطاقة ذاكرة (تباع منفصلة)‪15......................................................................................................‬‬
‫تركيب الفالش‪16....................................................................................................................................‬‬
‫تشغيل الكامريا وإعداد التاريخ‪18............................................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫التقاط الصور الثابتة‪20...........................................................................................................................‬‬
‫تسجيل األفالم‪21....................................................................................................................................‬‬
‫عرض الصور‪22.......................................................................................................................................‬‬
‫حذف الصور‪23......................................................................................................................................‬‬
‫استعامل عجلة التحكم واملفاتيح اللينة‪25................................................................................................‬‬
‫استعامل وظيفة اإلرشاد الخاصة بالكامريا‪27.............................................................................................‬‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫تهيئة الوظيفة باستعامل ابتكار صورة فوتوغرافية ‪28................................................................................‬‬
‫ضبط سطوع الصور الثابتة (تعويض التعريض الضويئ) ‪31.........................................................................‬‬
‫تغيري عرض الشاشة )‪31............................................................................................................. (DISP‬‬
‫التصوير بأوضاع املشغل املختلفة ‪32........................................................................................................‬‬
‫اختيار وضع الفالش‪37............................................................................................................................‬‬
‫استعامل املؤقت الذايت ‪38.......................................................................................................................‬‬
‫التقاط الصور الثابتة املستمر ‪38..............................................................................................................‬‬
‫اختيار حجم الصور‪39.............................................................................................................................‬‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫تكبري صورة العرض (تكبري الصورة)‪41......................................................................................................‬‬
‫عرض الئحة الصور‪42..............................................................................................................................‬‬
‫عرض الصور عىل تلفزيون‪43...................................................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫تفقد الوظائف املتاحة‬
‫الئحة القامئة‪44......................................................................................................................................‬‬
‫الوظائف املتاحة لكل وضع تصوير‪51......................................................................................................‬‬
‫أوضاع الفالش املتاحة ‪52.........................................................................................................................‬‬
‫استرياد الصور إىل جهاز الكمبيوتر‬
‫تركيب الربنامج‪53...................................................................................................................................‬‬
‫ما ميكنك فعله بالربنامج املرفق ‪55...........................................................................................................‬‬
‫غري ذلك‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها ‪56..................................................................................................‬‬
‫الئحة باأليقونات املوجودة عىل شاشة ‪58...................................................................................... LCD‬‬
‫معرفة املزيد حول الكامريا (كتيب ‪ α‬اليدوي)‪61......................................................................................‬‬
‫تحري الخلل وإصالحه ‪62........................................................................................................................‬‬
‫تنبيهات احتياطية‪66...............................................................................................................................‬‬
‫املواصفات ‪69.........................................................................................................................................‬‬
‫الفهرس‪73..............................................................................................................................................‬‬
‫يشمل هذا الدليل موديالت عديدة مرفقة مع عدسات مختلفة‪.‬‬
‫يختلف اسم املوديل تب ًعا للعدسة املرفقة‪ .‬يختلف املوديل املتوفر تب ًعا للبلدان‪/‬املناطق‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫اسم املوديل‬
‫العدسة‬
‫‪NEX-C3A‬‬
‫‪ E16‬مم‬
‫‪NEX-C3D‬‬
‫‪ 55 – E18‬مم و ‪ E16‬مم‬
‫‪NEX-C3K‬‬
‫‪ 55 – E18‬مم‬
‫‪NEX-C3Y‬‬
‫‪ 210 – E55‬مم و ‪ 55 – E18‬مم‬
‫تفقد الكامليات املرفقة‬
‫أوالً قم بتفقد اسم املوديل الخاص بالكامريا لديك (صفحة‪ .)4 ‬تختلف الكامليات املرفقة تب ًعا للموديل‪.‬‬
‫الرقم املوجود بني قوسني يشري إىل عدد القطع‪.‬‬
‫‪ ‬الكامليات املشرتكة‬
‫‪‬‬
‫شاحن بطارية طراز ‪( BC-VW1‬عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫سلك تيار (عدد ‪( )1‬ال يكون مرفقًا يف الواليات املتحدة‬
‫وكندا)‬
‫‪‬‬
‫مجموعة البطارية القابلة للشحن طراز ‪NP-FW50‬‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫كبل ‪( USB‬عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫حزام كتف (عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫الفالش ‪( HVL-F7S‬عدد ‪/)1‬حقيبة الفالش‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اسطوانة ‪( CD-ROM‬عدد ‪)1‬‬
‫‪ ‬برنامج تطبيقي للكامريا ‪α‬‬
‫‪ ‬كتيب ‪ α‬اليدوي‬
‫تعليامت التشغيل (هذا الدليل) (عدد ‪)1‬‬
‫‪‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪NEX-C3A ‬‬
‫عدسة تركيز بؤري أحادية ‪ E16‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء‬
‫العدسة األمامي (عدد ‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‬
‫‪NEX-C3D ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدسة تركيز بؤري أحادية ‪ E16‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء‬
‫العدسة األمامي (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة الخلفي‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫عدسة زوم ‪ 55 – E18‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة‬
‫األمامي (عدد ‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‪/‬واقية العدسة‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫‪NEX-C3K ‬‬
‫‪‬‬
‫عدسة زوم ‪ 55 – E18‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة‬
‫األمامي (عدد ‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‪/‬واقية العدسة‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫‪NEX-C3Y ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عدسة زوم ‪ 55 – E18‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة‬
‫األمامي (عدد ‪( )1‬مركب عىل الكامريا)‪/‬واقية العدسة‬
‫(عدد ‪)1‬‬
‫عدسة زوم ‪ 210 – E55‬مم (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة‬
‫األمامي (عدد ‪/)1‬غطاء العدسة الخلفي (عدد ‪/)1‬واقية‬
‫العدسة (عدد ‪)1‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫تعريف األجزاء‬
‫راجع الصفحات املوجودة بني أقواس للتفاصيل حول التشغيل‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫عندما يتم نزع العدسة‬
‫(العرض) )‪(22‬‬
‫‪ ‬زر‬
‫‪ ‬زر الغالق )‪(21‬‬
‫‪ ‬مفتاح ‪( ON/OFF‬التيار) )‪(18‬‬
‫‪ ‬ضوء تركيز بؤري تلقايئ‪/‬مصباح املؤقت الذايت‪/‬مصباح‬
‫غالق خاص باالبتسامة‬
‫‪ ‬سامعة‬
‫‪ ‬ميكروفون*‬
‫‪ ‬طرف الكاملية الذكية )‪(16‬‬
‫‪ ‬عدسة )‪(13‬‬
‫‪ ‬زر تحرير العدسة )‪(14‬‬
‫‪ ‬القاعدة‬
‫‪ ‬مستشعر الصورة**‬
‫‪ ‬وصالت العدسة**‬
‫* ال تعمد إىل تغطية هذا الجزء أثناء تسجيل الفيلم‪.‬‬
‫** ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫)‪ (USB‬طرف توصيل‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬خطاف لحزام الكتف‬
‫يوىص برتكيب حزام الكتف ليك ال تسقط الكامريا‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬طرف التوصيل ‪(43) HDMI‬‬
‫‪ ‬مستشعر الضوء‬
‫‪ ‬شاشة ‪LCD‬‬
‫إمالة شاشة ‪ LCD‬الخاصة بالكامريا يتيح أوضاع‬
‫تصوير مرنة‪.‬‬
‫‪ ‬الزر ‪( MOVIE‬الفيلم) )‪(21‬‬
‫‪ ‬عجلة تحكم )‪(25‬‬
‫‪ ‬مفاتيح لينة )‪(26‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫‪ ‬فالش‬
‫تحضري الكامريا‬
‫موضع مستشعر الصورة‬
‫‪ ‬عالمة‬
‫‪ ‬غطاء البطارية )‪(11‬‬
‫‪ ‬غطاء بطاقة الذاكرة )‪(15‬‬
‫‪ ‬قاعدة الحامل ثاليث األرجل‬
‫‪‬‬
‫استعمل حامل ثاليث األرجل مع برغي يبلغ طوله‬
‫أقل من ‪ 5.5‬مم‪ .‬لن يكون بإمكانك تثبيت الكامريا‬
‫بإحكام عىل الحوامل ثالثية األرجل مع براغي أطول‬
‫من ‪ 5.5‬مم‪ ،‬وقد تتلف الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬حجرية البطارية )‪(11‬‬
‫‪ ‬غطاء لوحة التوصيل‬
‫الستعامل محول التيار املرتدد ‪( AC-PW20‬يباع‬
‫منفص ًال)‬
‫‪ ‬مصباح االستخدام )‪(16‬‬
‫‪ ‬فتحة إدخال بطاقة الذاكرة )‪(15‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫‪ ‬برغي‬
‫‪ ‬فالش*‬
‫‪ ‬موصل*‬
‫* ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫إذا كان متسخً ا‪ ،‬قم مبسحه بقطعة قامش ناعمة ونظيفة‪.‬‬
‫‪ ‬عدسة‬
‫عدسة ‪ 55 – E18 OSS‬مم ‪F3.5-5.6‬‬
‫(مرفقة مع ‪)NEX-C3D/C3K/C3Y‬‬
‫‪ ‬مؤرش الرتكيب‬
‫* عدسة التحويل تباع بصورة منفصلة‪.‬‬
‫** ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫عدسة ‪ 210 – E55 OSS‬مم ‪F4.5-6.3‬‬
‫(مرفقة مع ‪)NEX-C3Y‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬مؤرش واقية العدسة‬
‫‪ ‬حلقة الرتكيز البؤري‬
‫‪ ‬حلقة الزوم‬
‫‪ ‬مقياس البعد البؤري‬
‫‪ ‬مؤرش البعد البؤري‬
‫‪ ‬وصالت العدسة*‬
‫‪ ‬مؤرش الرتكيب‬
‫* ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫‪ E16‬مم ‪F2.8‬‬
‫(مرفقة مع ‪)NEX-C3A/C3D‬‬
‫‪ ‬مؤرش عدسة التحويل*‬
‫‪ ‬حلقة الرتكيز البؤري‬
‫‪ ‬وصالت العدسة**‬
‫‪ ‬حلقة الرتكيز البؤري‬
‫‪ ‬حلقة الزوم‬
‫‪ ‬مقياس البعد البؤري‬
‫‪ ‬مؤرش البعد البؤري‬
‫‪ ‬وصالت العدسة*‬
‫‪ ‬مؤرش الرتكيب‬
‫* ال تلمس هذا الجزء مبارش ًة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‬
‫تحضري مجموعة البطارية‬
‫عند استعامل الكامريا للمرة األوىل‪ ،‬احرص عىل شحن مجموعة البطارية "‪ "InfoLITHIUM‬طراز ‪NP-FW50‬‬
‫(مرفقة)‪.‬‬
‫‪ ‬شحن مجموعة البطارية‬
‫ميكن شحن مجوعة البطارية "‪ "InfoLITHIUM‬حتى عندما ال تكون فارغة بالكامل‪ .‬كام ميكن استعاملها عندما ال يتم‬
‫شحنها بالكامل‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪1‬‬
‫قم بإدخال مجموعة البطارية يف شاحن البطارية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتوصيل شاحن البطارية باملخرج الجداري‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ادفع مجموعة البطارية إىل أن تنطبق يف مكانها مع صدور‬
‫صوت طقة‪.‬‬
‫يتوقف املصباح ‪ CHARGE‬عند انتهاء الشحن‪.‬‬
‫املدة املطلوبة لشحن مجموعة البطارية الفارغة بالكامل‬
‫بدرجة حرارة ‪ 25‬درجة مئوية هي حوايل ‪ 250‬دقيقة‪.‬‬
‫للواليات املتحدة األمريكية وكندا‬
‫قابس‬
‫املصباح ‪CHARGE‬‬
‫للدول‪/‬املناطق األخرى غري الواليات‬
‫املتحدة وكندا‬
‫املصباح ‪CHARGE‬‬
‫سلك التيار‬
‫‪AR‬‬
‫‪10‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬تختلف مدة الشحن تب ًعا للسعة املتبقية ملجموعة البطارية أو ظروف الشحن‪.‬‬
‫‪ ‬نويص بشحن مجموعة البطارية يف درجة الحرارة املحيطة التي ترتاوح ما بني ‪ 10‬درجة مئوية إىل ‪ 30‬درجة مئوية‪ .‬قد ال يكون‬
‫بإمكانك شحن مجموعة البطارية بفعالية خارج نطاق درجة الحرارة هذه‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل شاحن البطارية بأقرب مخرج جداري‪.‬‬
‫‪ ‬قد يومض مصباح ‪ CHARGE‬برسعة عند استعامل مجموعة البطارية ألول مرة‪ ،‬أو عند عدم استعامل مجموعة البطارية لفرتة‬
‫زمنية طويلة‪ .‬يف هذه الحاالت‪ ،‬انزع مجموعة البطارية عن الشاحن وأعد تثبيتها‪ ،‬ثم قم بشحن مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬ال تحاول شحن مجموعة البطارية مرة أخرى مبارش ًة بعد أن يكون قد تم شحنها‪ ،‬أو عندما ال يكون قد تم استعاملها بعد شحنها‪.‬‬
‫فعل ذلك سيؤثر عىل أداء مجموعة البطارية‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪‬‬
‫استعامل الكامريا لديك يف الخارج — مصدر التيار‬
‫ميكنك استعامل الكامريا لديك وشاحن البطارية‪ ،‬ومحول التيار املرتدد ‪( AC-PW20‬يباع منفص ًال) يف أي دول‪/‬مناطق حيث‬
‫يكون مصدر القدرة يف حدود ‪ 100‬فولت إىل ‪ 240‬فولت تيار مرتدد‪ 50 ،‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪.‬‬
‫محول الفولطية اإللكرتوين غري رضوري وقد يتسبب استعامله يف حدوث عطل‪.‬‬
‫‪ ‬إدخال مجموعة البطارية املشحونة‬
‫‪1‬‬
‫أثناء سحب ذراع فتح الغطاء‪ ،‬افتح الغطاء‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بإدخال مجموعة البطارية بإحكام إىل نهايتها أثناء‬
‫ضغط ذراع القفل برأس البطارية‪.‬‬
‫ذراع القفل‬
‫‪AR‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بإغالق الغطاء‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪ ‬تفقد مستوى شحنة البطارية املتبقية‬
‫تفقد املستوى بواسطة املؤرشات التالية واألشكال املئوية املعروضة عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫مستوى شحنة‬
‫البطارية‬
‫«بطارية مستهلكة‪».‬‬
‫عايل‬
‫منخفض‬
‫ال ميكنك تصوير املزيد‬
‫من الصور‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫صحيحا تب ًعا لظروف معينة‪.‬‬
‫‪ ‬قد ال يكون املستوى املعروض‬
‫ً‬
‫‪‬‬
‫ما هي مجموعة البطارية "‪"InfoLITHIUM‬؟‬
‫مجموعة البطارية "‪ "InfoLITHIUM‬هي عبارة عن مجموعة بطارية أيون الليثيوم التي لديها وظائف لتبادل املعلومات‬
‫املتعلقة بالظروف التشغيلية مع الكامريا لديك‪.‬‬
‫عند استعامل مجموعة البطارية "‪ ،"InfoLITHIUM‬يتم عرض مدة الشحنة املتبقية يف البطارية بأشكال مئوية تب ًعا‬
‫للظروف التشغيلية الخاصة بالكامريا لديك‪.‬‬
‫‪ ‬نزع مجموعة البطارية‬
‫أوقف تشغيل الكامريا واسحب ذراع القفل باتجاه السهم بعد قيامك‬
‫بالتأكد من عدم إضاءة مصباح االستخدام‪ .‬احرص عىل عدم إسقاط‬
‫مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪12‬‬
‫ذراع القفل‬
‫تركيب‪/‬نزع العدسة‬
‫تأيت الكامريا مع عدسة مركبة‪.‬‬
‫راجع الخطوات أدناه عند تركيب العدسات األخرى‪.‬‬
‫قم بتهيئة مفتاح التيار الخاص بالكامريا عىل ‪ OFF‬قبل أن تقوم بتثبيت أو نزع العدسة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫إذا كان الغطاء أو غطاء التغليف مثبتًا‪ ،‬انزعه من‬
‫الكامريا أو العدسة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم برتكيب العدسة عن طريق محاذاة عالمات الفهرس‬
‫البيضاء عىل العدسة والكامريا‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بينام تقوم بدفع العدسة برفق باتجاه الكامريا‪ ،‬قم‬
‫بتدوير العدسة باتجاه عقارب الساعة إىل أن تنطبق يف‬
‫املوضع املقفل مع صدور صوت طقة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قم بتغيري العدسة برسعة يف مكان بعيد عن األماكن املغربة‬
‫وذلك ملنع الغبار أو الحطام من الدخول إىل الكامريا‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪‬‬
‫أمسك مبقدمة الكامريا باتجاه األسفل ملنع دخول الغبار‬
‫إىل الكامريا‪.‬‬
‫عالمات الفهرس البيضاء‬
‫‪‬‬
‫احرص عىل وضع العدسة بشكلٍ مستقيم‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عند تركيب العدسة‪ ،‬ال تضغط زر تحرير العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬ال تستعمل القوة عند تركيب العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬معدل تركيب القاعدة (يباع منفص ًال) مطلوب الستعامل عدسة القاعدة ‪( A‬تباع منفصلة)‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع دليل التشغيل املرفق‬
‫مع معدل تركيب القاعدة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ ‬نزع العدسة‬
‫‪1‬‬
‫اضغط زر تحرير العدسة إىل النهاية وقم بتدوير‬
‫العدسة بعكس اتجاه عقارب الساعة إىل أن تتوقف‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫زر تحرير العدسة‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عند تغيري العدسة‪ ،‬إذا دخل الغبار أو الحطام إىل الكامريا والتصق بسطح مستشعر الصورة (الجزء الذي يعمل كالفيلم)‪ ،‬قد يظهر‬
‫عىل الصورة‪ ،‬تب ًعا لبيئة التصوير‪ .‬تهتز الكامريا قلي ًال عند إيقافها‪ ،‬وذلك بسبب وظيفة مقاومة الغبار‪ ،‬لتفادي الغبار من االلتصاق‬
‫مبستشعر الصورة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬قم برتكيب أو نزع العدسة برسعة يف مكان بعيد عن األماكن املغربة‪.‬‬
‫‪ ‬ال ترتك الكامريا دون تركيب العدسة‪.‬‬
‫‪ ‬عندما ترغب يف استعامل أغطية الجسم أو أغطية العدسة الخلفية‪ ،‬يرجى رشاء ‪( ALC-B1EM‬غطاء الجسم) أو‬
‫‪( ALC-R1EM‬غطاء العدسة الخلفي) (يباع منفص ًال)‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪14‬‬
‫إدخال بطاقة ذاكرة (تباع منفصلة)‬
‫‪2‬‬
‫قم بإدخال بطاقة ذاكرة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بإغالق الغطاء‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪1‬‬
‫افتح الغطاء‪.‬‬
‫قم بإدخال بطاقة الذاكرة إىل أن تنطبق يف مكانها مع‬
‫صدور صوت طقة كام هو يف الشكل التوضيحي‪.‬‬
‫تفقد اتجاه الزاوية املقصوصة‪.‬‬
‫‪ ‬بطاقات الذاكرة التي ميكنك استعاملها‬
‫ميكنك استعامل بطاقات الذاكرة التالية مع هذه الكامريا‪ ،"Memory Stick PRO Duo" :‬و‬
‫"‪ ،"Memory Stick PRO-HG Duo‬وبطاقة الذاكرة ‪ ،SD‬وبطاقة الذاكرة ‪ ،SDHC‬وبطاقة الذاكرة‬
‫‪ .SDXC‬ال ميكنك استعامل البطاقة ‪.MultiMediaCard‬‬
‫لتسجيل األفالم‪ ،‬يوىص باستعامل بطاقات الذاكرة التالية‪ .‬يتم تسمية كل من "‪ "Memory Stick PRO Duo‬و‬
‫"‪ "Memory Stick PRO-HG Duo‬باسم "‪ ،"Memory Stick PRO Duo‬ويتم تسمية بطاقة الذاكرة‬
‫‪ SD‬و بطاقة الذاكرة ‪ SDHC‬و بطاقة الذاكرة ‪ SDXC‬باسم «بطاقة ‪ »SD‬يف هذا الدليل‪.‬‬
‫)‪((Mark2) ("Memory Stick PRO Duo") (Mark2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)"‪("Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪ ‬بطاقة الذاكرة ‪ ،SD‬بطاقة الذاكرة ‪ ،SDHC‬بطاقة الذاكرة ‪( SDXC‬الفئة ‪ 4‬أو أعىل)‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكن استرياد الصور املسجلة عىل بطاقة الذاكرة ‪ SDXC‬إىل أجهزة الكمبيوتر أو تشغيلها عليها أو عىل أجهزة ‪ AV‬غري‬
‫املتوافقة مع ‪ .exFAT‬تأكد من توافق الجهاز مع ‪ exFAT‬قبل توصيله بالكامريا‪ .‬إذا قمت بتوصيل كامريتك بجهاز غري متوافق‪،‬‬
‫قد ُيطلب منك تهيئة البطاقة‪ .‬ال تعمد مطلقًا إىل تهيئة البطاقة استجاب ًة إىل هذا الطلب‪ ،‬نظ ًرا ألن فعل ذلك سيعمل عىل مسح‬
‫جميع البيانات املوجودة عىل البطاقة‪ exFAT( .‬هو نظام امللف املستعمل عىل بطاقات الذاكرة ‪).SDXC‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ ‬نزع بطاقة الذاكرة‬
‫افتح الغطاء‪ ،‬تأكد من أن مصباح االستخدام غري مضاء‪ ،‬وادفع بطاقة‬
‫الذاكرة مرة واحدة‪.‬‬
‫مصباح االستخدام‬
‫تحضري الكامريا‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عندما ييضء مصباح االستخدام‪ ،‬ال تنزع بطاقة الذاكرة أو مجموعة البطارية‪ ،‬أو أن توقف التيار‪ .‬قد تتلف البيانات‪.‬‬
‫‪ ‬اضبط مفتاح التيار الخاص بالكامريا عىل ‪ OFF‬قبل أن تقوم برتكيب أو نزع الفالش‪.‬‬
‫تركيب الفالش‬
‫عندما تريد استعامل الفالش أثناء التصوير‪ ،‬قم برتكيب جهاز الفالش (مرفق)‪.‬‬
‫يتم تفعيل الفالش عند رفعه‪ ،‬وتعطيله عند تخفيضه‪.‬‬
‫قم بتهيئة مفتاح التيار الخاص بالكامريا عىل ‪ OFF‬قبل أن تقوم بتثبيت أو نزع الفالش‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قم برتكيب الفالش بطرف الكاملية الذكية الخاص‬
‫بالكامريا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بشد الربغي لتثبيت الفالش‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫إلطالق الفالش‪ ،‬ارفع الفالش أوالً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪16‬‬
‫إعداد التهيئة املبدئية هو [فالش تلقايئ]‪ .‬لتغيري التهيئة‪،‬‬
‫انظر صفحة‪.37 ‬‬
‫قم بتخفيض الفالش عندما ال تنوي استعامله‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬يتم إمداد الفالش بالتيار من الكامريا‪ .‬عندما تقوم الكامريا بشحن الفالش‪ ،‬يومض‬
‫أثناء وميض هذه األيقونة‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل قابس الفالش بالكامل يف طرف توصيل الكاملية الخاص بالكامريا‪ ،‬وقم بشد الربغي بإحكام‪ .‬تأكد من تركيب الفالش عىل‬
‫الكامريا بإحكام‪.‬‬
‫عىل شاشة ‪ .LCD‬ال ميكنك ضغط زر الغالق‬
‫‪‬‬
‫حمل الفالش‬
‫ميكن تركيب حقيبة الفالش بحزام الكتف بسهولة‪.‬‬
‫ضع الفالش يف الحقيبة عندما ال تستعمله لحاميته من التلف‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪AR‬‬
‫‪17‬‬
‫تشغيل الكامريا وإعداد التاريخ‬
‫عندما تقوم بتشغيل الكامريا للمرة األوىل‪ ،‬تظهر شاشة لضبط التاريخ والوقت‪.‬‬
‫تحضري الكامريا‬
‫‪1‬‬
‫اضبط مفتاح التيار عىل ‪ ON‬لتشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اضغط وسط عجلة التحكم لتأكيد [نعم]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم باختيار منطقتك بالضغط عىل الجزء األمين واأليرس‬
‫من عجلة التحكم واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اضغط الجزء األيرس أو األمين من عجلة التحكم الختيار‬
‫كل بند‪ ،‬واضغط الجزء العلوي أو السفيل أو قم‬
‫بتدويرها الختيار القيمة الرقمية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫كرر الخطوة ‪ 4‬لضبط البنود األخرى‪ ،‬ثم اضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫تظهر شاشة لضبط التاريخ والوقت‪.‬‬
‫‪ ‬إليقاف الكامريا‪ ،‬اضبط مفتاح التيار عىل ‪.OFF‬‬
‫التوقيت الصيفي‪ :‬قم بتشغيل أو إيقاف تهيئة التوقيت‬
‫الصيفي‪.‬‬
‫صيغة التاريخ‪ :‬يختار صيغة عرض التاريخ‪.‬‬
‫‪ ‬يتم اإلشارة إىل منتصف الليل بواسطة ‪،12:00 AM‬‬
‫وبعد الظهر بواسطة ‪.12:00 PM‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪18‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬ال ميكنك تركيب التاريخ عىل الصور بواسطة هذه الكامريا‪ .‬باستعامل "‪ "PMB‬املخزن عىل اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪،‬‬
‫ميكنك حفظ أو طباعة الصور مع التاريخ‪ .‬راجع "‪ "PMB Help‬للمزيد من التفاصيل (صفحة‪.)55 ‬‬
‫‪ ‬إعادة ضبط التاريخ والوقت‪/‬تفقد تهيئة الساعة الحالية‬
‫اضغط [قامئة]‪ ،‬ثم قم باختيار [تهيئة] ‪[ ‬تهيئة تاريخ‪/‬وقت] (الصفحتان‪.)49 ،25 ‬‬
‫‪ ‬الحفاظ عىل تهيئة التاريخ والوقت‬
‫تحضري الكامريا‬
‫يوجد لدى هذه الكامريا بطارية داخلية قابلة للشحن للحفاظ عىل التاريخ والوقت والتهيئات األخرى بغض النظر عام إذا كان‬
‫التيار يف وضع التشغيل أو اإليقاف‪ ،‬أو إذا كانت البطارية مركبة أم ال‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬راجع صفحة‪.67 ‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪19‬‬
‫التقاط الصور الثابتة‬
‫يف الوضع‬
‫(تلقايئ ذيك)‪ ،‬تحلل الكامريا الهدف‪ ،‬وتتيح لك التصوير بالتهيئات املالمئة‪.‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫‪1‬‬
‫اضبط مفتاح التيار عىل ‪ ON‬لتشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتوجيه الكامريا نحو الهدف‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫عند استعامل عدسة الزوم‪ ،‬أدر حلقة الزوم‪ ،‬ثم اتخذ‬
‫القرار بشأن اللقطة‪.‬‬
‫عندما تتعرف الكامريا عىل املشهد‪ ،‬تظهر أيقونة التعرف عىل‬
‫املشهد والدليل عىل شاشة ‪( .LCD‬منظر لييل)‪ ،‬أو‬
‫(صورة شخصية ليلية)‪ ،‬أو‬
‫(منظر لييل بحامل)‪ ،‬أو‬
‫(صورة شخصية بضوء خلفي)‪ ،‬أو‬
‫(ضوءخلفي)‪ ،‬أو‬
‫(صورة شخصية)‪ ،‬أو (منظر طبيعي)‪ ،‬أو (تكبري)‪.‬‬
‫أيقونة ودليل التعرف عىل املشهد‬
‫حلقة الزوم‬
‫‪AR‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫اضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل للرتكيز البؤري‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اضغط زر الغالق ضغطة كاملة لألسفل للتصوير‪.‬‬
‫عندما يتم تأكيد الرتكيز البؤري‪ ،‬يصدر أصوات تنبيه بيب‬
‫وييضء ‪.‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫مؤرش الرتكيز البؤري‬
‫تسجيل األفالم‬
‫‪1‬‬
‫اضبط مفتاح التيار عىل ‪ ON‬لتشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتوجيه الكامريا نحو الهدف‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اضغط الزر ‪ MOVIE‬لبدء التسجيل‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اضغط الزر ‪ MOVIE‬مرة أخرى إليقاف التسجيل‪.‬‬
‫يتم ضبط الرتكيز البؤري والسطوع تلقائ ًيا‪.‬‬
‫إذا قمت بضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل أثناء‬
‫التسجيل‪ ،‬سيكون مبقدورك الرتكيز بؤر ًيا برسعة أكرب‪.‬‬
‫الزر ‪MOVIE‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪21‬‬
‫مالحظات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قد يتم تسجيل صوت الكامريا والعدسة عند التشغيل أثناء تسجيل فيلم‪ .‬ميكنك تعطيل صوت التسجيل بواسطة اختيار [قامئة] ‪‬‬
‫[تهيئة] ‪[ ‬تسجيل صوت الفيلم] ‪[ ‬ايقاف] (الصفحتان‪.)48 ،25 ‬‬
‫تعتمد مدة التسجيل املستمرة لفيلم عىل درجة الحرارة املحيطة أو حالة الكامريا‪.‬‬
‫قد يظهر اإلخطار التايل‪« ،‬الكامريا ساخنة للغاية‪ .‬دعها تربد‪ ».‬عند ارتفاع درجة حرارة الكامريا‪ ،‬كام هو األمر عند استعامل وضع‬
‫التصوير املستمر‪ .‬يف هذه الحاالت‪ ،‬أوقف تشغيل الكامريا وانتظر إىل أن تصبح الكامريا جاهزة للتصوير مرة أخرى‪.‬‬
‫عرض الصور‬
‫‪1‬‬
‫اضغط زر‬
‫(العرض)‪.‬‬
‫يتم عرض آخر صورة مسجلة عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫زر‬
‫‪ ‬اختيار الصورة‬
‫تدوير عجلة التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬عرض األفالم‬
‫‪1‬‬
‫اضغط (فهرس الصورة) املوجود عىل عجلة‬
‫التحكم يف وضع العرض‪.‬‬
‫يتم عرض ست صور‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪22‬‬
‫(العرض)‬
‫‪2‬‬
‫اضغط الجانب األيرس من عجلة التحكم بشكلٍ متكرر‬
‫الختيار‬
‫(فيلم)‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار الفيلم املرغوب‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫للعودة إىل عرض الصور الثابتة‪ ،‬قم باختيار‬
‫(صفحة‪.)42 ‬‬
‫(صورة ثابتة)‬
‫لإليقاف املؤقت‪/‬االستئناف‬
‫اضغط الوسط‪.‬‬
‫للتقديم الرسيع‬
‫اضغط الجزء األمين‪ ،‬أو قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة‪.‬‬
‫للرتجيع الرسيع‬
‫اضغط الجزء األيرس‪ ،‬أو قم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة‪.‬‬
‫لضبط مستوى الصوت‬
‫اضغط الجزء السفيل ‪ ‬العلوي‪/‬السفيل‪.‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫أثناء عرض الفيلم‬
‫عملية عجلة التحكم‬
‫حذف الصور‬
‫ميكنك حذف الصورة التي يتم عرضها حال ًيا‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اعرض الصورة املرغوبة‪ ،‬واضغط [حذف]‪.‬‬
‫[حذف]‬
‫‪AR‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫اضغط وسط عجلة التحكم لتأكيد [نعم]‪.‬‬
‫اضغط [الغاء] إلنهاء العملية‪.‬‬
‫[نعم]‬
‫‪‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫لحذف صور عديدة‬
‫قم باختيار [قامئة] ‪[ ‬العرض] ‪[ ‬حذف] الختيار وحذف الصور املحددة بنفس الوقت‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪24‬‬
‫[الغاء]‬
‫استعامل عجلة التحكم واملفاتيح اللينة‬
‫تتيح لك عجلة التحكم واملفاتيح اللينة استعامل وظائف الكامريا املختلفة‪.‬‬
‫‪ ‬عجلة التحكم‬
‫(تعويض التعريض الضويئ) لعجلة التحكم‪.‬‬
‫عند التصوير‪ ،‬يتم تخصيص الوظيفتني ‪( DISP‬محتويات العرض) و‬
‫(فهرس الصورة) عىل عجلة التحكم‪.‬‬
‫عند العرض‪ ،‬يتم تخصيص الوظيفتني ‪( DISP‬محتويات العرض) و‬
‫عندما تقوم بتدوير أو ضغط الجزء األمين‪/‬األيرس‪/‬العلوي‪/‬السفيل من عجلة التحكم مع اتباع العرض الظاهر عىل الشاشة‪،‬‬
‫ميكنك اختيار بنود التهيئة‪ .‬يتم تحديد اختيارك عندما تقوم بضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫تشري األسهم إىل إمكانية تدوير عجلة التحكم‪.‬‬
‫عند عرض الخيارات عىل الشاشة‪ ،‬ميكنك التنقل بينها‬
‫بواسطة تدوير أو ضغط الجزء العلوي‪/‬السفيل‪/‬األيرس‪/‬‬
‫األمين من عجلة القيادة‪ .‬اضغط الوسط لتأكيد اختيارك‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬مفاتيح لينة‬
‫متتاز املفاتيح اللينة مبهام مختلفة‪ ،‬تب ًعا للوضع‪.‬‬
‫يتم عرض املهمة املخصصة (الوظيفة) لكل مفتاح لني عىل الشاشة‪.‬‬
‫الستعامل الوظيفة املبينة يف الزاوية العلوية من الجانب األمين للشاشة‪ ،‬اضغط املفتاح اللني ‪ .A‬الستعامل الوظيفة املبينة يف‬
‫الزاوية السفلية من الجانب األمين للشاشة‪ ،‬اضغط املفتاح اللني ‪ .B‬الستعامل الوظيفة املبينة يف الوسط‪ ،‬اضغط وسط عجلة‬
‫التحكم (املفتاح اللني ‪.)C‬‬
‫يتم اإلشارة يف هذا الكتيب إىل املفاتيح اللينة بواسطة األيقونة أو الوظيفة املبينة عىل الشاشة‪.‬‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫يف هذه الحالة‪ ،‬يعمل املفتاح اللني ‪ A‬كزر‬
‫[قامئة]‪ ،‬واملفتاح اللني ‪ B‬كزر [توجيهات‬
‫التصوير]‪ .‬يعمل املفتاح اللني ‪ C‬كزر [وضع‬
‫التصوير]‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪26‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫استعامل وظيفة اإلرشاد الخاصة بالكامريا‬
‫تقدم الكامريا إرشادات مساعدة "‪ "Help Guides‬مختلفة تعمل عىل توضيح الوظائف‪ ،‬و"توجيهات التصوير" التي تعمل‬
‫عىل تقديم توجيهات لتصوير أفضل‪ .‬استعمل هذه اإلرشادات الستعامل الكامريا بشكلٍ أفضل‪.‬‬
‫‪ ‬إرشادات مساعدة ‪Help Guides‬‬
‫تعرض الكامريا إرشادات املساعدة ‪ Help Guide‬لتوضيح الوظيفة املختارة‪ ،‬عندما تقوم بتغيري التهيئة‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫ميكنك إخفاء إرشادات املساعدة ‪ Help Guides‬بواسطة اختيار [قامئة] ‪[ ‬تهيئة] ‪[ ‬عرض دليل ‪ ]Help‬‬
‫[ايقاف]‪.‬‬
‫‪ ‬توجيهات التصوير‬
‫إتقان العملية األساسية‬
‫تعرض الكامريا توجيهات التصوير وفقًا لوضع التصوير املختار‪.‬‬
‫‪ ‬عند عرض [توجيهات التصوير] يف الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة‪ ،‬اضغط الزر املوجود يف الجزء السفيل األمين‬
‫(صفحة‪.)26 ‬‬
‫يظهر توجيه التصوير وفقًا للهدف الحايل تلقائ ًيا‪.‬‬
‫[توجيهات التصوير]‬
‫‪ ‬اضغط الجزء األيرس واألمين من عجلة التحكم وابحث عن توجيه التصوير املرغوب‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتدوير عجلة التحكم لتحريك النص باتجاه األعىل واألسفل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الستخدام جميع توجيهات التصوير‬
‫ميكنك البحث يف جميع توجيهات التصوير املوجودة يف القامئة‪.‬‬
‫‪[‬قامئة] ‪[ ‬كامريا] ‪[ ‬قامئة توجيه التصوير]‪.‬‬
‫‪‬ابحث عن توجيهات التصوير املرغوبة‪.‬‬
‫ميكنك الوصول إىل التوجيه من [جدول املحتويات]‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪27‬‬
‫تهيئة الوظيفة باستعامل ابتكار صورة فوتوغرافية‬
‫ميكنك تشغيل الكامريا مبدئ ًيا باستعامل ابتكار صورة‪ ،‬حيث أن الشاشة تم تصميمها لعمليات التشغيل املبدئية بشكل أكرب من‬
‫الشاشة العادية‪ .‬ميكنك تصوير هدف باستعامل عمليات التشغيل السهلة والحصول عىل أسلوب الصور الفوتوغرافية بسهولة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اضغط [قامئة]‪ ،‬ثم قم باختيار [وضع التصوير] ‪‬‬
‫(تلقايئ ذيك)‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫‪2‬‬
‫اضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم باختيار البند الذي ترغب بضبطه بتدوير عجلة التحكم‪ ،‬ثم اضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫قم باختيار التهيئة املرغوبة بتدوير عجلة التحكم‪ ،‬ثم اضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫تعود الشاشة إىل شاشة ابتكار صورة فوتوغرافية‪.‬‬
‫قم بتكرار الخطوات ‪ 4 - 2‬لدمج الوظائف املختلفة‪.‬‬
‫تظهر شاشة ابتكار صورة‪.‬‬
‫عجلة تحكم‬
‫(إلغاء تركيز الخلفية)‪ :‬يضبط تشوه الخلفية‪.‬‬
‫(تأثري الصورة)‪ :‬يختار مرشح التأثري املرغوب للتصوير‪.‬‬
‫(تأثري برشة ناعمة)‪ :‬يضبط مستوى تأثري برشة ناعمة‪.‬‬
‫(مؤقت ذايت‪/‬تقدم مستمر)‪ :‬يضبط املؤقت الذايت عىل عرشة ثوانٍ مؤجلة‪/‬يلتقط الصور باستمرار‬
‫وبرسعة عالية‪.‬‬
‫(حيوية)‪ :‬يضبط الحيوية‪.‬‬
‫(لون)‪ :‬يضبط اللون‪.‬‬
‫(سطوع)‪ :‬يضبط السطوع‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬تتوفر الوظيفة ابتكار صورة فوتوغرافية فقط عند تركيب عدسة القاعدة ‪.E‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫العرض يف وضع ابتكار صورة فوتوغرافية‬
‫يؤدي إىل الدخول يف وضع عرض ابتكار صورة‪ .‬اضغط [السابق]‬
‫يف الوضع ابتكار صورة فوتوغرافية‪ ،‬الضغط عىل الزر‬
‫للعودة إىل وضع التصوير وميكنك التصوير باستعامل التهيئة ذاتها‪.‬‬
‫‪ ‬إلغاء الرتكيز البؤري للخلفية بسهولة (التحكم بإلغاء الرتكيز البؤري للخلفية)‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار (إلغاء تركيز الخلفية) (صفحة‪.)28 ‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بإلغاء الرتكيز البؤري للخلفية بواسطة تدوير عجلة‬
‫التحكم‪.‬‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫‪ :‬قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة للرتكيز البؤري‬
‫‪ :‬قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة إللغاء الرتكيز‬
‫البؤري‬
‫اضغط [الغاء] الستعادة الحالة األصلية‪.‬‬
‫‪ ‬ميكنك تسجيل فيلم بقيمة تم ضبطها باستعامل تأثري إلغاء‬
‫الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫ً‬
‫ملحوظا‪ ،‬تب ًعا للبعد عن الهدف أو العدسة املستعملة‪.‬‬
‫‪ ‬قد ال يكون تأثري إلغاء الرتكيز البؤري‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫للحصول عىل نتيجة أفضل فيام يخص إلغاء تركيز الخلفية‬
‫اقرتب من الهدف‪.‬‬
‫قم بزيادة املسافة بني الهدف والخلفية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ ‬تأثري الصورة‬
‫‪AR‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار‬
‫‪2‬‬
‫قم باختيار التأثري املرغوب بتدوير عجلة التحكم‪ ،‬ثم اضغط وسط عجلة التحكم‪.‬‬
‫(تأثري الصورة) (صفحة‪.)28 ‬‬
‫(تقطع لوين (لون))‪ :‬يقوم بإنشاء مظهر بتباين عايل وتجريدي بالرتكيز الكبري عىل األلوان األولية‪.‬‬
‫(تقطع لوين (أبيض‪/‬أسود))‪ :‬يقوم بإنشاء مظهر بتباين عايل وتجريدي باللونني األسود واألبيض‪.‬‬
‫(لون صارخ)‪ :‬يقوم بإنشاء مظهر حي بالرتكيز عىل درجات اللون‪.‬‬
‫(تجانس ألوان الصورة)‪ :‬يقوم بإنشاء مظهر لصور فوتوغرافية قدمية جدًا بدرجات من لون سيبيا وتباين باهت‪.‬‬
‫(لون جزيئ)‪ :‬يقوم بإنشاء صورة تحتفظ بلون محدد‪ ،‬ولكنه يقوم بتحويل بقية األلوان إىل‬
‫اللونني األسود واألبيض‪.‬‬
‫(زيادة إضاءة الصورة)‪ :‬يقوم بإنشاء صورة يف األجواء املشار إليها‪ :‬ساطع‪ ،‬شفاف‪ ،‬أثريي‪ ،‬رقيق‪ ،‬هادىء‪.‬‬
‫(لون أحادي بتباين عايل)‪ :‬يقوم بإنشاء صورة بتباين عايل باللونني األسود واألبيض‪.‬‬
‫(كامريا لعبة)‪ :‬يقوم بإنشاء مظهر صورة فوتوغرافية لكامريا لعبة مع زوايا مظللة وألوان واضحة‪.‬‬
‫ضبط سطوع الصور الثابتة (تعويض التعريض الضويئ)‬
‫ميكنك ضبط التعريض الضويئ يف مراحل ‪ 1/3 EV‬يف نطاق يرتاوح من ‪ –2.0 EV‬إىل ‪.+2.0 EV‬‬
‫‪1‬‬
‫(تعويض التعريض الضويئ) املوجود عىل‬
‫اضغط‬
‫عجلة التحكم‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار القيمة املرغوبة‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫عندما تكون الصورة مضيئة جدًا‪ ،‬اضبط [تعويض التعريض الضويئ] باتجاه –‪.‬‬
‫عندما تكون الصورة معتمة جدًا‪ ،‬اضبط [تعويض التعريض الضويئ] باتجاه ‪.+‬‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫تغيري عرض الشاشة )‪(DISP‬‬
‫‪1‬‬
‫اضغط ‪( DISP‬محتويات العرض) املوجود عىل‬
‫عجلة التحكم‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اضغط ‪ DISP‬بشكلٍ متكرر الختيار الوضع املرغوب‪.‬‬
‫أثناء التصوير‬
‫معلومات أساسية‪ :‬يعرض معلومات التصوير األساسية‪ .‬يعرض جرافيك ًيا رسعة الغالق وقيمة فتحة العدسة‪ ،‬باستثناء‬
‫عند ضبط [وضع التصوير] عىل [تلقايئ ذيك] أو [تحريك البانوراما]‪.‬‬
‫معلومات العرض‪ :‬يعرض معلومات التسجيل‪.‬‬
‫ال يوجد معلومات‪ :‬ال يعرض معلومات التسجيل‪.‬‬
‫أثناء العرض‬
‫معلومات العرض‪ :‬يعرض معلومات التسجيل‪.‬‬
‫رسم بياين‪ :‬يعرض توزيع اإلضاءة جرافيك ًيا‪ ،‬باإلضافة إىل معلومات التسجيل‪.‬‬
‫ال يوجد معلومات‪ :‬ال يعرض معلومات التسجيل‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪31‬‬
‫التصوير بأوضاع املشغل املختلفة‬
‫‪1‬‬
‫اضغط [قامئة]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫استعمل عجلة التحكم الختيار [وضع التصوير] ‪ ‬الوضع املرغوب‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫‪AR‬‬
‫‪32‬‬
‫(تلقايئ ذيك)‪ :‬تقيم الكامريا الهدف وتتخذ التهيئات الصحيحة‪.‬‬
‫‪( SCN‬اختيار منظر)‪ :‬يصور بواسطة التهيئات املضبوطة مسبقًا تب ًعا للهدف أو الظرف‪.‬‬
‫(تأثري الصورة)‪ :‬يقوم بالتقاط صور بالتأثريات املرغوبة إلبراز أجواء فريدة‪.‬‬
‫(مقاومة ضبابية الحركة)‪ :‬يقلل اهتزاز الكامريا عند تصوير مشهد داخل مبنى معتم قلي ًال أو صورة مقربة‪.‬‬
‫(تحريك البانوراما)‪ :‬يصور بالحجم البانورامي‪.‬‬
‫(تحريك بانوراما ‪ :)3D‬يقوم بالتقاط صور بانورامية ‪ 3D‬مستعملة للعرض عىل تلفزيون متوافق مع‬
‫الصيغة ‪.3D‬‬
‫‪( M‬تعريض ضويئ يدوي)‪ :‬يضبط فتحة العدسة ورسعة الغالق‪.‬‬
‫‪( S‬أولوية الغالق)‪ :‬يضبط رسعة الغالق إلظهار حركة الهدف‪.‬‬
‫‪( A‬أولوية الفتحة)‪ :‬يضبط النطاق املوجود ضمن الرتكيز البؤري‪ ،‬أو يلغي الرتكيز البؤري للخلفية‪.‬‬
‫‪( P‬مربمج تلقايئ)‪ :‬تصوير تلقايئ يتيح لك ضبط التهيئات حسب الطلب‪ ،‬باستثناء التعريض الضويئ (فتحة العدسة‬
‫ورسعة الغالق)‪.‬‬
‫‪ ‬اختيار منظر‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار ‪( SCN‬اختيار منظر) (صفحة‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار الوضع املرغوب‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫(صورة شخصية)‪ :‬يهمش الخلفيات ويزيد وضوح الهدف‪ .‬يربز الدرجات اللونية للبرشة بنعومة‪.‬‬
‫(منظر طبيعي)‪ :‬يصور نطاق املشهد بأكمله برتكيز بؤري قوي وألوان حيوية‪.‬‬
‫(تكبري)‪ :‬يصور أهداف قريبة كاألزهار‪ ،‬أو الحرشات‪ ،‬أو الطعام‪ ،‬أو األشياء الصغرية‪.‬‬
‫(تأثري ريايض)‪ :‬يصور هدف متحرك برسعة غالق رسيعة بحيث يبدو الهدف كام لو أنه واقف بثبات‪ .‬تعمل‬
‫الكامريا عىل التقاط الصور باستمرار أثناء ضغط زر الغالق‪.‬‬
‫(غروب)‪ :‬يصور احمرار الغروب بطريقة فاتنة‪.‬‬
‫(صورة شخصية ليلية)‪ :‬يلتقط صور شخصية يف املشاهد الليلية‪ .‬قم برتكيب وإطالق الفالش‪.‬‬
‫(منظر لييل)‪ :‬يصور مناظر ليلية بدون أن تفقد األجواء املظلمة‪.‬‬
‫(تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد)‪ :‬يصور مناظر ليلية بضوضاء وتشوه أقل بدون استعامل حامل ثاليث‬
‫األرجل‪ .‬يتم التقاط مجموعة من اللقطات‪ ،‬ويتم تطبيق معالجة الصورة لتقليل تشوه الهدف‪ ،‬واهتزاز الكامريا‪،‬‬
‫والضوضاء‪.‬‬
‫‪ ‬مقاومة ضبابية الحركة‬
‫هذا مناسب للقطات داخل املباين بدون استعامل الفالش لتقليل تشوه الهدف‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار‬
‫‪2‬‬
‫قم بالتصوير بواسطة زر الغالق‪.‬‬
‫(مقاومة ضبابية الحركة) (صفحة‪.)32 ‬‬
‫تدمج الكامريا ست لقطات بحساسية عالية يف صورة ثابتة واحدة‪ ،‬لذا يتم تقليل اهتزاز الكامريا أثناء تفادي الضوضاء‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬تحريك البانوراما‪/‬تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫بينام تقوم بتطويق الكامريا‪ ،‬تقوم الكامريا بالتقاط صور عديدة وتركبها يف صورة بانورامية واحدة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار‬
‫‪2‬‬
‫قم بتوجيه الكامريا نحو حافة الهدف‪ ،‬ثم اضغط زر‬
‫الغالق لألسفل بالكامل‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بتطويق الكامريا حتى النهاية‪ ،‬مع اتباع اإلرشادات‬
‫املوجودة عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫(تحريك البانوراما) أو‬
‫(تحريك بانوراما ‪( )3D‬صفحة‪.)32 ‬‬
‫لن يتم التقاط هذا الجزء‪.‬‬
‫رشيط اإلرشادات‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬تستمر الكامريا بالتصوير خالل تسجيل [تحريك البانوراما]‪ ،‬ويستمر الغالق باالنطباق مع صدور صوت طقة إىل أن ينتهي التصوير‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عرض الصور البانورامية املحركة‬
‫ميكنك تحريك الصور البانورامية من البداية إىل النهاية بواسطة ضغط وسط عجلة التحكم أثناء عرض الصور البانورامية‪.‬‬
‫اضغطها مرة أخرى لإليقاف املؤقت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يعرض املنطقة املعروضة‬
‫للصورة البانورامية بأكملها‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪34‬‬
‫يتم عرض الصور البانورامية بواسطة الربنامج "‪ "PMB‬املرفق‬
‫(صفحة‪.)55 ‬‬
‫قد ال يتم عرض أو تحريك الصور البانورامية امللتقطة بواسطة الكامريات‬
‫األخرى بشكلٍ صحيح‪.‬‬
‫‪ ‬أولوية الغالق‬
‫ميكنك إبراز حركة هدف متحرك بطرق عديدة بواسطة ضبط رسعة الغالق‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬لحظة الحركة بغالق رسيع جدًا‪،‬‬
‫أو كصورة متدرجة بغالق رسعته بطيئة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار ‪( S‬أولوية الغالق) (صفحة‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار القيمة املرغوبة‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪‬‬
‫رسعة الغالق‬
‫عند استعامل رسعة غالق كبرية‪ ،‬يظهر الهدف املتحرك كشخص يركض‪،‬‬
‫وسيارات‪ ،‬ورذاذ البحر كام لو أنهم متوقفني‪.‬‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫عند استعامل رسعة غالق أبطأ‪ ،‬يتم التقاط صورة متدرجة لحركة الهدف‬
‫لجعلها صورة طبيعية وديناميكية أكرث‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ ‬أولوية الفتحة‬
‫ميكنك ضبط النطاق املوجود ضمن الرتكيز البؤري‪ ،‬أو يلغي الرتكيز البؤري للخلفية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1‬‬
‫قم باختيار ‪( A‬أولوية الفتحة) (صفحة‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار القيمة املرغوبة‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ميكنك تسجيل فيلم بقيمة تم ضبطها باستعامل أولوية الفتحة‪.‬‬
‫اختيار وضع الفالش‬
‫‪1‬‬
‫قم بتثبيت الفالش ورفعه (صفحة‪.)16 ‬‬
‫‪2‬‬
‫اضغط [قامئة]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫استعمل عجلة التحكم الختيار [كامريا] ‪[ ‬وضع الفالش]‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار الوضع املرغوب‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫(إيقاف تشغيل فالش)‪ :‬ال ينطلق حتى ولو تم رفع الفالش‪.‬‬
‫(فالش تلقايئ)‪ :‬ينطلق إذا كان املكان مظلماً أو مواجه للضوء‪.‬‬
‫(فالش مشبع)‪ :‬ينطلق يف كل مرة تقوم فيها بإطالق الغالق‪.‬‬
‫(تزامن بطيء)‪ :‬ينطلق يف كل مرة تقوم فيها بإطالق الغالق‪ .‬يتيح لك التصوير بالتزامن البطيء التقاط صورة‬
‫واضحة لكل من الهدف والخلفية‪.‬‬
‫(تزامن خلفي)‪ :‬ينطلق مبارش ًة قبل اكتامل التعريض الضويئ يف كل مرة تقوم فيها بإطالق الغالق‪ .‬يتم التقاط‬
‫صورة متدرجة لحركة الهدف لجعلها صورة طبيعية أكرث‪.‬‬
‫‪ ‬تعتمد البنود القابلة لالختيار الخاصة بوضع الفالش عىل وضع التصوير (صفحة‪.)52 ‬‬
‫نطاق الفالش‬
‫يعتمد نطاق الفالش املرفق عىل حساسية ‪ ISO‬وقيمة فتحة العدسة‪.‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪ISO200‬‬
‫‪ 3.5 – 1‬م‬
‫‪ 2.8 – 1‬م‬
‫‪ 1.8 – 1‬م‬
‫‪ISO1600‬‬
‫‪ 10 – 2.8‬م‬
‫‪ 8 – 2.3‬م‬
‫‪ 5 – 1.4‬م‬
‫‪AR‬‬
‫‪37‬‬
‫استعامل املؤقت الذايت‬
‫‪1‬‬
‫اضغط [قامئة]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫استعمل عجلة التحكم الختيار [كامريا] ‪[ ‬وضع املشغل] ‪[ ‬مؤقت ذايت]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اضغط [خيار]‪ ،‬ثم قم بتدوير عجلة التحكم الختيار الوضع املرغوب واضغط الوسط‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫(مؤقت ذايت‪ 10 :‬ثوان)‪ :‬يضبط املؤقت الذايت عىل عرشة ثوانٍ مؤجلة‪ .‬استعمل هذا عندما تريد أن تشملك‬
‫الصورة‪.‬‬
‫عندما تقوم بضغط زر الغالق‪ ،‬يومض مصباح املؤقت الذايت ويصدر صوت تنبيه بيب إىل أن يعمل الغالق‪.‬‬
‫(مؤقت ذايت‪ :‬ثانيتان)‪ :‬يضبط املؤقت الذايت عىل ثانيتني مؤجلتني‪ .‬ميكنك تفادي التشوه الناتج عن اهتزاز‬
‫الكامريا والذي يحدث عند ضغط زر الغالق‪.‬‬
‫‪ ‬إللغاء املؤقت‪ ،‬قم بتهيئة [وضع املشغل] عىل [تقدم صور واحدة]‪.‬‬
‫التقاط الصور الثابتة املستمر‬
‫ً‬
‫مضغوطا‪.‬‬
‫تسجل الكامريا الصور باستمرار أثناء قيامك بضغط زر الغالق وإبقائه‬
‫ّ‬
‫‪1‬‬
‫اضغط [قامئة]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫استعمل عجلة التحكم الختيار [كامريا] ‪[ ‬وضع املشغل] ‪[ ‬تقدم مستمر]‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫‪‬‬
‫للتصوير املستمر برسعة عالية‬
‫(تقدم مستمر ألولوية رسعة) من وضع املشغل لتصوير املزيد من الصور بشكلٍ مستمر (‪ 5.5‬صورة يف الثانية‬
‫قم باختيار‬
‫كحد أقىص)‪ .‬يتم استعامل الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ للقطة األوىل من أجل اللقطات التالية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪38‬‬
‫اختيار حجم الصور‬
‫يعمل حجم الصورة عىل تحديد حجم ملف الصورة الذي يتم تسجيله عندما تقوم بالتقاط صورة‪.‬‬
‫كلام كان حجم الصورة أكرب‪ ،‬كلام تم إخراج تفاصيل أكرث عند طباعة الصورة عىل ورق من املقاس الكبري‪ .‬كلام كان حجم‬
‫الصورة أصغر‪ ،‬كلام كان مبقدورك تسجيل صور أكرث‪.‬‬
‫يف حالة األفالم‪ ،‬كلام كان حجم الصورة أكرب‪ ،‬كلام زادت جودة الصورة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اضغط [قامئة]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫استعمل عجلة التحكم الختيار [حجم الصورة] ‪[ ‬حجم الصورة]‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار الوضع املرغوب‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫[قامئة]‬
‫استعامل وظائف التسجيل‬
‫ثابت‬
‫إرشادات االستعامل‬
‫عندما تكون [نسبة الواجهة] ‪3:2‬‬
‫)‪(L: 16M‬‬
‫‪ 3264  4912‬بكسل‬
‫للمطبوعات بحجم ‪A3+‬‬
‫)‪(M: 8.4M‬‬
‫‪ 2368  3568‬بكسل‬
‫للمطبوعات بحجم ‪A4‬‬
‫‪ 1624  2448‬بكسل‬
‫للمطبوعات بحجم ‪L/2L‬‬
‫)‪(S: 4.0M‬‬
‫إرشادات االستعامل‬
‫عندما تكون [نسبة الواجهة] ‪16:9‬‬
‫)‪(L: 14M‬‬
‫‪ 2760  4912‬بكسل‬
‫)‪(M: 7.1M‬‬
‫‪ 2000  3568‬بكسل‬
‫)‪(S: 3.4M‬‬
‫‪ 1376  2448‬بكسل‬
‫للعرض عىل تلفزيون عايل الوضوح‬
‫‪AR‬‬
‫‪39‬‬
‫تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫)‪(16:9‬‬
‫يقوم بالتقاط الصور باستعامل حجم مناسب لتلفزيون عايل الوضوح‪.‬‬
‫أفقي‪1080  1920 :‬‬
‫(قيايس)‬
‫يلتقط الصور باستعامل الحجم القيايس‪.‬‬
‫أفقي‪1080  4912 :‬‬
‫(عريض)‬
‫يصور الصور باستعامل الحجم العريض‪.‬‬
‫أفقي‪1080  7152 :‬‬
‫بانوراما‬
‫يختلف حجم الصورة تب ًعا التجاه التصوير (صفحة‪.)46 ‬‬
‫(قيايس)‬
‫يلتقط الصور باستعامل الحجم القيايس‪.‬‬
‫عمودي‪2160  3872 :‬‬
‫أفقي‪1856  8192 :‬‬
‫(عريض)‬
‫يصور الصور باستعامل الحجم العريض‪.‬‬
‫عمودي‪2160  5536 :‬‬
‫أفقي‪1856  12416 :‬‬
‫فيلم‬
‫متوسط معدل البيت‬
‫إرشادات االستعامل‬
‫‪( 720  1280‬دقيق)‬
‫‪ 9‬ميجابيت‪/‬ثانية‬
‫يسجل بجودة صورة عالية للعرض عىل تلفزيون عايل الوضوح‪.‬‬
‫ّ‬
‫حجم الصورة‬
‫‪( 720  1280‬قيايس)‬
‫‪ 6‬ميجابيت‪/‬ثانية‬
‫‪(480  640) VGA‬‬
‫‪ 3‬ميجابيت‪/‬ثانية‬
‫يسجل بحجم مالئم لعمليات التحميل إىل شبكة اإلنرتنت‪.‬‬
‫ّ‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬عندما تقوم بطباعة الصور الثابتة املسجلة بنسبة الواجهة ‪ ،16:9‬والصور البانورامية‪ ،‬قد يتم قص كلتا الحافتني‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪40‬‬
‫تكبري صورة العرض (تكبري الصورة)‬
‫‪1‬‬
‫اضغط زر‬
‫‪2‬‬
‫قم بعرض الصورة التي تريد تكبريها‪ ،‬ثم اضغط [تكبري]‬
‫(وسط عجلة التحكم)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم لضبط املقياس‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اضغط الجزء العلوي‪/‬السفيل‪/‬األمين‪/‬األيرس من عجلة التحكم الختيار الجزء الذي تريد تكبريه‪.‬‬
‫(العرض) لدخول وضع العرض‪.‬‬
‫زر‬
‫(العرض)‬
‫عجلة تحكم‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫‪‬‬
‫إللغاء العملية‪ ،‬اضغط [خروج]‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪41‬‬
‫عرض الئحة الصور‬
‫‪1‬‬
‫اضغط زر‬
‫‪2‬‬
‫اضغط‬
‫‪3‬‬
‫قم بتدوير عجلة التحكم الختيار صورة‪.‬‬
‫(العرض) لدخول وضع العرض‪.‬‬
‫زر‬
‫(العرض)‬
‫(فهرس الصورة) عىل عجلة التحكم‪.‬‬
‫يتم عرض ست صور يف املرة الواحدة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫للعودة إىل شاشة الصورة األحادية‪ ،‬قم باختيار الصورة املرغوبة‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫التبديل بني الصورة الثابتة والفيلم‬
‫ميكنك تبديل نوع الصورة عىل فهرس الصورة بسهولة‪.‬‬
‫اضغط الجانب األيرس من عجلة التحكم بشكلٍ متكرر الختيار‬
‫(فيلم)‪ ،‬واضغط الوسط‪.‬‬
‫(صورة ثابتة) أو‬
‫ال ميكنك عرض الصورة الثابتة والفيلم عىل نفس شاشة الفهرس‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪42‬‬
‫عرض الصور عىل تلفزيون‬
‫لعرض الصور املسجلة بواسطة الكامريا عىل التلفزيون‪ ،‬يتطلب كبل ‪( HDMI‬يباع منفص ًال) وتلفزيون ‪ HD‬مجهزًا مبوصل‬
‫‪.HDMI‬‬
‫‪1‬‬
‫قم بتوصيل الكامريا بالتلفزيون بواسطة كبل ‪HDMI‬‬
‫(يباع منفص ًال)‪.‬‬
‫إىل موصل ‪HDMI‬‬
‫كبل ‪HDMI‬‬
‫إىل طرف التوصيل‬
‫‪HDMI‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬استعمل موصل ميني ‪ HDMI‬من طرف واحد (للكامريا)‪ ،‬وقابس مناسب لتوصيل التلفزيون لديك من الطرف اآلخر‪.‬‬
‫استعامل وظائف العرض‬
‫‪‬‬
‫مشاهدة صور ‪ 3D‬عىل تلفزيون ‪3D‬‬
‫ميكنك مشاهدة صور ‪ 3D‬املسجلة باستعامل الكامريا عىل تلفزيون ‪ 3D‬موصول بالكامريا باستعامل كبل ‪( HDMI‬يباع‬
‫منفص ًال)‪.‬‬
‫قم باختيار [قامئة] ‪[ ‬العرض] ‪[ ‬عرض ‪.]3D‬‬
‫‪ ‬للتفاصيل‪ ،‬راجع تعليامت التشغيل املرفقة مع التلفزيون‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪43‬‬
‫الئحة القامئة‬
‫عندما تقوم بضغط [قامئة]‪ ،‬تظهر عىل الشاشة بنود القامئة الستة؛ [وضع التصوير]‪ ،‬و [كامريا]‪ ،‬و [حجم الصورة]‪ ،‬و [سطوع‪/‬‬
‫لون]‪ ،‬و [العرض]‪ ،‬و [تهيئة]‪.‬‬
‫ميكنك ضبط الوظائف املختلفة يف كل بند‪ .‬يتم عرض البنود التي ال ميكن ضبطها يف هذ الوضع باللون الرمادي‪.‬‬
‫‪ ‬وضع التصوير‬
‫يتيح لك اختيار وضع التصوير‪ ،‬مثل وضع التعريض الضويئ‪ ،‬البانورامي‪ ،‬اختيار منظر‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪44‬‬
‫تلقايئ ذيك‬
‫تقيم الكامريا الهدف وتتخذ التهيئات الصحيحة‪.‬‬
‫اختيار منظر‬
‫يصور بواسطة التهيئات املضبوطة مسبقًا تب ًعا للهدف أو الظرف‪.‬‬
‫(صورة شخصية‪/‬منظر طبيعي‪/‬تكبري‪/‬تأثري ريايض‪/‬غروب‪/‬صورة شخصية ليلية‪/‬منظر‬
‫لييل‪/‬تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد)‬
‫تأثري الصورة‬
‫يقوم بالتقاط صور بالتأثريات املرغوبة إلبراز أجواء فريدة‪.‬‬
‫(تقطع لوين (لون)‪/‬تقطع لوين (أبيض‪/‬أسود)‪/‬لون صارخ‪/‬تجانس ألوان الصورة‪/‬‬
‫لون‪ ‬جزيئ‪/‬زيادة إضاءة الصورة‪/‬لون أحادي بتباين عايل‪/‬كامريا لعبة)‬
‫مقاومة ضبابية الحركة‬
‫يقلل اهتزاز الكامريا عند تصوير مشهد داخل مبنى معتم قلي ًال أو صورة مقربة‪.‬‬
‫تحريك البانوراما‬
‫يصور بالحجم البانورامي‪.‬‬
‫تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫يقوم بالتقاط صور بانورامية ‪ 3D‬مستعملة للعرض عىل تلفزيون متوافق مع‬
‫الصيغة ‪.3D‬‬
‫تعريض ضويئ يدوي‬
‫يضبط فتحة العدسة ورسعة الغالق‪.‬‬
‫أولوية الغالق‬
‫يضبط رسعة الغالق إلظهار حركة الهدف‪.‬‬
‫أولوية الفتحة‬
‫يضبط النطاق املوجود ضمن الرتكيز البؤري‪ ،‬أو يلغي الرتكيز البؤري للخلفية‪.‬‬
‫مربمج تلقايئ‬
‫تصوير تلقايئ يتيح لك ضبط التهيئات حسب الطلب‪ ،‬باستثناء التعريض الضويئ (رسعة‬
‫الغالق و فتحة العدسة)‪.‬‬
‫‪ ‬كامريا‬
‫تتيح لك ضبط وظائف التصوير‪ ،‬مثل التصوير املستمر‪ ،‬واملؤقت الذايت‪ ،‬والفالش‪.‬‬
‫وضع املشغل‬
‫يختار وضع املشغل‪ ،‬مثل التسجيل املستمر‪ ،‬أو املؤقت الذايت‪ ،‬أو التصوير القويس‪.‬‬
‫(تقدم صورة واحدة‪/‬تقدم مستمر‪/‬تقدم مستمر ألولوية رسعة‪/‬مؤقت ذايت‪/‬مؤقت ذايت‬
‫(عداد)‪/‬ركيزة‪ :‬مستمر)‬
‫وضع الفالش‬
‫يختار الطريقة املستعملة إلطالق الفالش‪.‬‬
‫(إيقاف تشغيل فالش‪/‬فالش تلقايئ‪/‬فالش مشبع‪/‬تزامن بطيء‪/‬تزامن خلفي)‬
‫اختيار ‪AF/MF‬‬
‫يختار الرتكيز البؤري التلقايئ أو الرتكيز البؤري اليدوي‪.‬‬
‫(تركيز بؤري تلقايئ‪/‬تركيز يدوي مبارش‪/‬تركيز بؤري يدوي)‬
‫منطقة تركيز بؤري تلقايئ‬
‫يختار املنطقة املراد الرتكيز عليها بؤر ًيا‪.‬‬
‫(متعدد‪/‬مركزي‪/‬نقطة مرنة)‬
‫وضع تركيز بؤري تلقايئ‬
‫يختار طريقة الرتكيز البؤري التلقايئ‪.‬‬
‫(صورة واحدة ‪/AF‬تركيز بؤري مستمر)‬
‫تحديد الوجه‬
‫غالق خاص باالبتسامة‬
‫يف كل مرة تقوم الكامريا فيها بتحديد ابتسامة‪ ،‬تحرر الكامريا الغالق تلقائ ًيا‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫تحديد االبتسامة‬
‫يضبط حساسية وظيفة الغالق الخاص باالبتسامة لالبتسامات املحددة‪.‬‬
‫(ابتسامة كبرية‪/‬ابتسامة عادية‪/‬ابتسامة خفيفة)‬
‫تأثري برشة ناعمة‬
‫يضبط مستوى تأثري برشة ناعمة‪.‬‬
‫(عايل‪ /‬متوسط‪/‬منخفض‪/‬ايقاف)‬
‫قامئة توجيه التصوير‬
‫تتيح لك استخدام جميع توجيهات التصوير‪.‬‬
‫محتويات العرض‬
‫يبدل املعلومات املراد عرضها عىل شاشة التصوير‪.‬‬
‫(معلومات أساسية‪/‬معلومات العرض‪/‬ال يوجد معلومات)‬
‫تفقد الوظائف املتاحة‬
‫زوم رقمي دقيق‬
‫يضبط الزوم الرقمي‪.‬‬
‫يحدد وجوه األشخاص تلقائ ًيا‪ ،‬ويضبط الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ ليتناسب‬
‫مع األوجه‪.‬‬
‫(ايقاف‪/‬تلقايئ‪/‬أولوية الطفل‪/‬أولوية البالغني)‬
‫‪AR‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ ‬حجم الصورة‬
‫يتيح لك ضبط حجم الصورة ونسبة الواجهة‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫ثابت‬
‫حجم الصورة‬
‫يختار حجم الصور‪.‬‬
‫)‪S: 4.0M /M: 8.4M /L: 16M :3:2‬‬
‫‪(S: 3.4M /M: 7.1M /L: 14M :16:9‬‬
‫نسبة الواجهة‬
‫يختار نسبة الواجهة‪.‬‬
‫)‪(16:9/3:2‬‬
‫جودة‬
‫يختار صيغة الضغط‪.‬‬
‫(‪ RAW/RAW‬و ‪/JPEG‬دقيق‪/‬قيايس)‬
‫حجم الصورة‬
‫يختار حجم الصورة للصور البانورامية ‪.3D‬‬
‫(‪/16:9‬قيايس‪/‬عريض)‬
‫اتجاه البانوراما‬
‫يختار االتجاه لتطويق الكامريا عند التقاط صور بانورامية ‪.3D‬‬
‫(ميني‪/‬يسار)‬
‫حجم الصورة‬
‫يختار حجم الصور‪.‬‬
‫(قيايس‪/‬عريض)‬
‫اتجاه البانوراما‬
‫يختار االتجاه لتطويق الكامريا عند التقاط الصور البانورامية‪.‬‬
‫(ميني‪/‬يسار‪/‬أعىل‪/‬أسفل)‬
‫حجم الصورة‬
‫يختار حجم الصور‪.‬‬
‫(‪( 720  1280‬دقيق)‪( 720  1280/‬قيايس)‪)VGA/‬‬
‫بانوراما ‪3D‬‬
‫بانوراما‬
‫فيلم‬
‫‪ ‬سطوع‪/‬لون‬
‫يتيح لك ضبط تهيئات السطوع كوضع القياس‪ ،‬وتهيئات اللون مثل التوازن األبيض‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪46‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‬
‫يعوض سطوع الصورة بأكملها‪.‬‬
‫(‪ –2.0EV‬إىل ‪)+2.0EV‬‬
‫‪ISO‬‬
‫يضبط حساسية ‪.ISO‬‬
‫)‪(200 - 12800/ISO AUTO‬‬
‫توازن أبيض‬
‫يضبط درجات اللون تب ًعا لظروف اإلضاءة املحيطة‪.‬‬
‫(‪ WB‬تلقايئ‪/‬ضوء النهار‪/‬ظل‪/‬مغيم‪/‬مصباح متوهج‪/‬فلورسنت‪/‬فالش‪/‬حرارة اللون‪/‬‬
‫مرشح‪/‬معدّل‪/‬تهيئة التعديل)‬
‫وضع القياس‬
‫يختار الطريقة املستعملة لقياس السطوع‪.‬‬
‫(متعدد‪/‬مركزي‪/‬نقطة)‬
‫تعويض فالش‬
‫يضبط مقدار ضوء الفالش‪.‬‬
‫(‪ –2.0EV‬إىل ‪)+2.0EV‬‬
‫‪ HDR/DRO‬تلقايئ‬
‫يصحح السطوع أو التباين تلقائ ًيا‪.‬‬
‫(ايقاف‪/‬معزز نطاق ‪ HDR/D‬تلقايئ)‬
‫اسلوب الصورة‬
‫يختار طريقة معالجة الصورة‪.‬‬
‫(قيايس‪/‬حي‪/‬شخيص‪/‬منظر طبيعي‪/‬غروب‪/‬اسود وابيض)‬
‫‪ ‬العرض‬
‫يتيح لك ضبط وظائف العرض‪.‬‬
‫حذف‬
‫يحذف صور‪.‬‬
‫(صور متعددة‪/‬الكل يف هذا املجلد‪/‬كل صور لهذا تاريخ)‬
‫عرض صور مستمر‬
‫يعرض الصور تلقائ ًيا‪.‬‬
‫(وضع الصورة الثابتة‪ :‬تكرار‪/‬فرتة فاصلة‪/‬نوع الصورة)‬
‫(وضع الفيلم‪ :‬تكرار)‬
‫اختيار ثابت‪/‬فيلم‬
‫يختار صورة ثابتة أو فيلم املراد عرضه‪.‬‬
‫(ثابت‪/‬فيلم)‬
‫فهرس الصورة‬
‫يختار عدد الصور املراد عرضها عىل شاشة الفهرس‪.‬‬
‫(‪ 6‬صور‪ 12/‬صورة)‬
‫اختيار التاريخ‬
‫يختار تاريخ األفالم املراد عرضها‪.‬‬
‫تدوير‬
‫يعمل عىل تدوير الصور‪.‬‬
‫حامية‬
‫يحمي الصور‪ ،‬أو يلغي الحامية‪.‬‬
‫(صور متعددة‪/‬الغاء كل الصور‪/‬الغاء كل األفالم)‬
‫عرض ‪3D‬‬
‫تكبري الصورة‬
‫تفقد الوظائف املتاحة‬
‫إختيار املجلد‬
‫يختار مجلد الصور الثابتة املراد عرضه‪.‬‬
‫يقوم بتوصيل تلفزيون متوافق مع ‪ 3D‬ويتيح لك مشاهدة صور ‪.3D‬‬
‫يعمل عىل تكبري الصورة‪.‬‬
‫تهيئات مستوى الصوت‬
‫يضبط مستوى صوت األفالم‪.‬‬
‫تحديد الطباعة‬
‫يختار الصور املراد طباعتها‪ ،‬أو يضبط تهيئات الطباعة‪.‬‬
‫(تهيئة ‪/DPOF‬طبع التاريخ)‬
‫محتويات العرض‬
‫يبدل املعلومات املراد عرضها عىل شاشة العرض‪.‬‬
‫(معلومات العرض‪/‬رسم بياين‪/‬ال يوجد معلومات)‬
‫‪AR‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ ‬تهيئة‬
‫يتيح لك ضبط تهيئات التصوير املفصلة‪ ،‬أو تغيري تهيئات الكامريا‪.‬‬
‫تهيئات التصوير‬
‫‪AR‬‬
‫‪48‬‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ‬
‫يضبط الضوء البؤري للمساعدة يف الرتكيز البؤري التلقايئ يف األماكن خافتة اإلضاءة‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ايقاف)‬
‫خفض احمرار العني‬
‫يزودك بفالش مسبق قبل التصوير عند استعامل الفالش‪ ،‬وذلك لتفادي التقاط األعني‬
‫باللون األحمر‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫مراجعة تلقائية‬
‫تضبط مدة عرض الصورة بعد التصوير مبارش ًة‪.‬‬
‫(‪ 10‬ثوان‪ 5/‬ثوان‪/‬ثانيتان‪/‬ايقاف)‬
‫خطوط مساعدة‬
‫يعمل عىل تشغيل الخطوط املساعدة التي تساعدك يف ضبط تركيبة الصور‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫مستوى التموج‬
‫يقوم بتحسني خط النطاقات الواقعة ضمن الرتكيز البؤري باستعامل لون محدد‪.‬‬
‫(عايل‪/‬متوسط‪/‬منخفض‪/‬ايقاف)‬
‫لون التموج‬
‫يضبط اللون املستعمل لوظيفة التموج‪.‬‬
‫(أبيض‪/‬أحمر‪/‬أصفر)‬
‫رسم بياين‬
‫يعرض الرسم البياين لتوزيع اإلضاءة‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫مساعدة ‪MF‬‬
‫يعرض صورة مكربة عند الرتكيز البؤري اليدوي‪.‬‬
‫(بدون حدود‪ 5/‬ثوان‪/‬ثانيتان‪/‬ايقاف)‬
‫مساحة لون‬
‫يغري نطاق إخراج اللون‪.‬‬
‫(ألوان ‪)AdobeRGB/sRGB‬‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫يضبط تعويض اهتزاز الكامريا‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫حرر دون عدسة‬
‫يضبط ما إذا أردت تحرير الغالق يف حال عدم وجود عدسة أم ال‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫‪ NR‬تعريض ضويئ ممتد‬
‫يضبط معالجة خفض الضوضاء لتصوير التعريض الضويئ املمتد‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫‪ ISO NR‬عايل‬
‫يضبط معالجة خفض الضوضاء للتصوير بحساسية ‪ ISO‬عالية‪.‬‬
‫(تلقايئ‪/‬ضعيف)‬
‫تسجيل صوت الفيلم‬
‫يضبط الصوت لتسجيل الفيلم‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫تهيئات املفتاح املعدّل‬
‫تهيئات املفتاح األمين‬
‫يقوم بتخصيص وظيفة للمفتاح األمين املوجود عىل عجلة التحكم‪.‬‬
‫(وضع التصوير‪/‬توجيهات التصوير‪/‬وضع املشغل‪/‬اختيار ‪/AF/MF‬‬
‫وضع‪ ‬تركيز‪ ‬بؤري‪ ‬تلقايئ‪/‬منطقة تركيز بؤري تلقايئ‪/‬زوم رقمي دقيق‪/ISO/‬‬
‫توازن‪ ‬أبيض‪/‬وضع القياس‪ HDR/DRO/‬تلقايئ‪/‬اسلوب الصورة‪/‬وضع الفالش‪/‬‬
‫تعويض فالش‪/‬مساعدة ‪/MF‬غري مضبوط)‬
‫تهيئة املفتاح اللني ‪B‬‬
‫يقوم بتخصيص وظيفة للمفتاح اللني ‪.B‬‬
‫(وضع التصوير‪/‬توجيهات التصوير‪/‬وضع املشغل‪/‬اختيار ‪/AF/MF‬‬
‫وضع‪ ‬تركيز‪ ‬بؤري‪ ‬تلقايئ‪/‬زوم رقمي دقيق‪/ISO/‬توازن أبيض‪/‬وضع القياس‪/‬‬
‫‪ HDR/DRO‬تلقايئ‪/‬اسلوب الصورة‪/‬وضع الفالش‪/‬تعويض فالش‪/‬مساعدة ‪)MF‬‬
‫تهيئة املفتاح اللني ‪C‬‬
‫يقوم بتخصيص وظيفة للمفتاح اللني ‪.C‬‬
‫(وضع التصوير‪/‬تعديل)‬
‫تعديل‬
‫يضبط وظائف التعديل للمفتاح اللني ‪.C‬‬
‫(وضع املشغل‪/‬اختيار ‪/AF/MF‬وضع تركيز بؤري تلقايئ‪/‬منطقة‪ ‬تركيز‪ ‬بؤري‪ ‬تلقايئ‪/‬‬
‫‪/ISO‬توازن أبيض‪/‬وضع القياس‪ HDR/DRO/‬تلقايئ‪/‬اسلوب الصورة‪/‬‬
‫وضع‪ ‬الفالش‪/‬غري مضبوط)‬
‫تفقد الوظائف املتاحة‬
‫تهيئات املفتاح األيرس‬
‫يقوم بتخصيص وظيفة للمفتاح األيرس املوجود عىل عجلة التحكم‪.‬‬
‫(وضع التصوير‪/‬توجيهات التصوير‪/‬وضع املشغل‪/‬اختيار ‪/AF/MF‬‬
‫وضع‪ ‬تركيز‪ ‬بؤري‪ ‬تلقايئ‪/‬منطقة تركيز بؤري تلقايئ‪/‬زوم رقمي دقيق‪/ISO/‬‬
‫توازن‪ ‬أبيض‪/‬وضع القياس‪ HDR/DRO/‬تلقايئ‪/‬اسلوب الصورة‪/‬وضع الفالش‪/‬‬
‫تعويض فالش‪/‬مساعدة ‪/MF‬غري مضبوط)‬
‫تهيئات رئيسية‬
‫بدء القامئة‬
‫يختار القامئة التي تم عرضها أوالً من القامئة العلوية أو شاشة القامئة األخرية‪.‬‬
‫(قمة‪/‬سابق)‬
‫صوت تنبيه بيب‬
‫يختار الصوت الصادر عندما تقوم بتشغيل الكامريا‪.‬‬
‫(صوت ‪/AF‬عايل‪/‬منخفض‪/‬ايقاف)‬
‫اللغة‬
‫تهيئة تاريخ‪/‬وقت‬
‫يختار اللغة املستعملة عىل الشاشة‪.‬‬
‫يضبط التاريخ والوقت‪.‬‬
‫إعداد املنطقة‬
‫يختار املنطقة التي تستعمل فيها الكامريا‪.‬‬
‫عرض دليل ‪Help‬‬
‫يعمل عىل تشغيل أو إيقاف دليل ‪.Help‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫حفظ القدرة‬
‫يضبط الوقت لتحويل الكامريا إىل وضع حفظ القدرة‪.‬‬
‫(‪ 30‬دقيقة‪ 10/‬دقائق‪ 5/‬دقائق‪ 1/‬دقيقة)‬
‫سطوع ‪LCD‬‬
‫يضبط سطوع شاشة ‪.LCD‬‬
‫(تلقايئ‪/‬يدوي‪/‬جو مشمس)‬
‫لون الشاشة‬
‫يختار لون شاشة ‪.LCD‬‬
‫(اسود‪/‬ابيض‪/‬أزرق‪/‬وردي)‬
‫‪AR‬‬
‫‪49‬‬
‫صورة عريضة‬
‫تختار طريقة عرض الصور العريضة‪.‬‬
‫(شاشة كاملة‪/‬عادي)‬
‫عرض التشغيل‬
‫يختار الطريقة املستعملة لعرض الصور الشخصية‪.‬‬
‫(تدوير تلقايئ‪/‬تدوير يدوي)‬
‫تحكم بـ ‪HDMI‬‬
‫يضبط ما إذا يجب تشغيل الكامريا بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون‬
‫املتوافق مع ‪ HDMI‬أم ال‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫توصيل ‪USB‬‬
‫يختار الطريقة املستعملة لتوصيل ‪.USB‬‬
‫)‪(PTP/Mass Storage‬‬
‫وضع التنظيف‬
‫يتيح لك تنظيف مستشعر الصورة‪.‬‬
‫االصدار‬
‫يعرض إصدار الكامريا والعدسة‪.‬‬
‫وضع العرض اإليضاحي‬
‫يضبط ما إذا أردت عرض العرض اإليضاحي مع األفالم أم ال‪.‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫إعادة ضبط أويل‬
‫يعيد ضبط الكامريا عىل تهيئات املصنع‪.‬‬
‫أداة بطاقة الذاكرة‬
‫تهيئة‬
‫يعمل عىل تهيئة بطاقة الذاكرة‪.‬‬
‫رقم امللف‬
‫يختار الطريقة املستعملة لتخصيص أرقام امللفات للصور‪.‬‬
‫(تسلسل‪/‬إعادة ضبط)‬
‫اسم مجلد‬
‫يختار صيغة اسم املجلد‪.‬‬
‫(منوذج قيايس‪/‬منوذج تاريخ)‬
‫اختيار مجلد التصوير‬
‫يختار مجلد التسجيل‪.‬‬
‫مجلد جديد‬
‫يعمل عىل إنشاء مجلد جديد‪.‬‬
‫استعادة قاعدة بيانات صورة‬
‫يعمل عىل تصليح ملف قاعدة بيانات الصورة لألفالم عند إيجاد تباينات‪.‬‬
‫حيز عرض البطاقة‬
‫يعرض مدة التسجيل املتبقية لألفالم وعدد الصور الثابتة القابلة للتسجيل عىل بطاقة‬
‫الذاكرة‪.‬‬
‫تهيئة ‪*Eye-Fi‬‬
‫تهيئات التحميل‬
‫تضبط وظيفة التحميل الخاصة بالكامريا عند استعامل بطاقة ‪.Eye-Fi‬‬
‫(تشغيل‪/‬ايقاف)‬
‫* تظهر عند إدخال بطاقة ‪( Eye-Fi‬تباع منفصلة) يف الكامريا‪ .‬ال تستعمل بطاقة ‪ Eye-Fi‬املدخلة يف الكامريا عىل الطائرة‪ .‬إذا‬
‫كان هناك بطاقة ‪ Eye-Fi‬مدخلة يف الكامريا‪ ،‬اضبط [تهيئات التحميل] عىل [ايقاف]‪.‬‬
‫ ميكن استعامل بطاقات ‪ Eye-Fi‬فقط يف البلدان‪/‬املناطق التي تم رشاؤها منها‪ .‬استعمل بطاقات ‪ Eye-Fi‬وفقًا لقوانني‬
‫البلدان‪/‬املناطق التي قمت برشاء البطاقة منها‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪50‬‬
‫الوظائف املتاحة لكل وضع تصوير‬
‫تعتمد الوظائف التي ميكنك استعاملها تب ًعا لوضع التصوير املختار‪.‬‬
‫يف الجدول أدناه‪ ،‬تشري إىل الوظيفة املتاحة‪ .‬تشري – إىل الوظيفة غري املتاحة‪.‬‬
‫يتم عرض الوظائف التي ال ميكنك استعاملها باللون الرمادي عىل الشاشة‪.‬‬
‫وضع التصوير‬
‫تلقايئ ذيك‬
‫تعويض التعريض‬
‫الضويئ‬
‫مؤقت ذايت‬
‫تقدم مستمر‬
‫تحديد الوجه‬
‫غالق خاص‬
‫باالبتسامة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مقاومة ضبابية الحركة‬
‫–‬
‫–‬
‫تحريك البانوراما‬
‫اختيار منظر‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تفقد الوظائف املتاحة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثري الصورة‬
‫مربمج تلقايئ‬
‫أولوية الفتحة‬
‫أولوية الغالق‬
‫تعريض ضويئ يدوي‬
‫–‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬قد يتم أيضً ا تحديد الوظائف املتاحة بواسطة الظروف األخرى غري وضع التصوير‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪51‬‬
‫أوضاع الفالش املتاحة‬
‫تعتمد أوضاع الفالش التي ميكنك اختيارها عىل وضع التصوير والوظائف املختارة‪.‬‬
‫يف الجدول أدناه‪ ،‬تشري إىل الوظيفة املتاحة‪ .‬تشري – إىل الوظيفة غري املتاحة‪.‬‬
‫يتم عرض أوضاع الفالش التي ال ميكنك اختيارها باللون الرمادي عىل الشاشة‪.‬‬
‫فالش مشبع‬
‫تزامن بطيء‬
‫تزامن خلفي‬
‫وضع التصوير‬
‫فالش تلقايئ‬
‫ايقاف‬
‫تلقايئ ذيك‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تحريك البانوراما‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تحريك بانوراما ‪3D‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مقاومة ضبابية الحركة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مربمج تلقايئ‬
‫–‬
‫–‬
‫أولوية الفتحة‬
‫–‬
‫–‬
‫أولوية الغالق‬
‫–‬
‫–‬
‫تعريض ضويئ يدوي‬
‫–‬
‫–‬
‫اختيار منظر‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثري الصورة‬
‫–‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬قد يتم أيضً ا تحديد أوضاع الفالش بواسطة الظروف األخرى غري وضع التصوير‪.‬‬
‫‪ ‬حتى ولو قمت باختيار وضع فالش قابل للعمل‪ ،‬ال ينطلق الفالش ما مل يتم رفعه‪.‬‬
‫‪ ‬ميكن اختيار [فالش تلقايئ] عند تهيئة [وضع التصوير] عىل [تلقايئ ذيك]‪ ،‬أو [تأثري الصورة]‪ ،‬أو أوضاع [اختيار منظر] معينة فقط‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪52‬‬
‫تركيب الربنامج‬
‫الستعامل الصور املسجلة بالكامريا‪ ،‬تم إرفاق الربنامج التايل‪:‬‬
‫‪Sony Image Data Suite ‬‬
‫"‪"Image Data Converter SR‬‬
‫"‪"Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪( (Picture Motion Browser) "PMB" ‬النظام ‪ Windows‬فقط)‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬الدخول كمرشف‪.‬‬
‫‪ ‬إذا تم تركيب "‪ "PMB‬مسبقًا عىل جهاز الكمبيوتر‪ ،‬وكان رقم اإلصدار للربنامج "‪ "PMB‬املركب مسبقًا أقل من رقم برنامج‬
‫"‪ "PMB‬املوجود عىل اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪ ،‬قم أيضً ا برتكيب "‪ "PMB‬من اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪.‬‬
‫‪Windows ‬‬
‫يوىص ببيئات الكمبيوتر التالية عند استعامل الربنامج املرفق واسترياد الصور بواسطة وصلة ‪.USB‬‬
‫"‪"PMB‬‬
‫وحدة املعالجة املركزية‪ 800 Intel Pentium III :‬ميجاهرتز أو أرسع‬
‫(لتشغيل‪/‬تحرير األفالم‪ 1.66 Intel Core Duo :‬جيجا هرتز أو أرسع‪/‬‬
‫‪ 1.20 Intel Core 2 Duo‬جيجا هرتز أو أرسع)‬
‫الذاكرة‪ 512 :‬ميجابيت أو أكرث (لتشغيل‪/‬تحرير األفالم عالية الوضوح‪ 1 :‬جيجابيت أو أكرث)‬
‫الهارد ديسك‪ :‬حيز القرص املطلوب للرتكيب—‪ 500‬ميجابيت تقري ًبا‬
‫الشاشة‪ :‬تحليل الشاشة—‪ 768  1024‬نقطة أو أكرث‬
‫‪"Image Data‬‬
‫‪Converter SR Ver.3"/‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Lightbox SR‬‬
‫وحدة املعالجة املركزية‪/‬الذاكرة‪ Pentium 4 :‬أو أرسع‪ 1/‬جيجابيت أو أكرث‬
‫الشاشة‪ 768  1024 :‬نقطة أو أكرث‬
‫استرياد الصور إىل جهاز الكمبيوتر‬
‫نظام التشغيل (مركب مسبقًا)‬
‫‪Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/‬‬
‫‪Windows 7‬‬
‫* ‪ 1‬ال تدعم ‪ 64-bit editions‬و ‪.(Edition) Starter‬‬
‫* ‪ 2‬ال تدعم ‪.(Edition) Starter‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪53‬‬
‫‪1‬‬
‫قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر‪ ،‬وقم بإدخال اسطوانة‬
‫‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل اسطوانات ‪CD-‬‬
‫‪.ROM‬‬
‫‪2‬‬
‫انقر عىل [تحميل]‪.‬‬
‫تظهر شاشة قامئة الرتكيب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫احرص عىل أن يتم وضع عالمة صح للربنامجني "‪ "Sony Image Data Suite‬و "‪ "PMB‬واتبع‬
‫التعليامت الظاهرة عىل الشاشة‪.‬‬
‫قم بتوصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر أثناء تنفيذ اإلجراءات باتباع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة‪.‬‬
‫عندما يظهر إخطار تأكيد إعادة التشغيل‪ ،‬قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر باتباع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة‪.‬‬
‫قد يتم تركيب ‪ DirectX‬تب ًعا لبيئة النظام عىل جهازك الكمبيوتر‪.‬‬
‫قم بإخراج اسطوانة ‪ CD-ROM‬بعد اكتامل الرتكيب‪.‬‬
‫يتم تركيب الربنامج وتظهر أيقونات مخترصة عىل سطح املكتب‪.‬‬
‫‪Macintosh ‬‬
‫يوىص ببيئات الكمبيوتر التالية عند استعامل الربنامج املرفق واسترياد الصور بواسطة وصلة ‪.USB‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪54‬‬
‫نظام التشغيل (مركب مسبقًا)‬
‫توصيل ‪( Mac OS X :USB‬من ‪ v10.3‬إىل ‪)v10.6‬‬
‫"‪/"Image Data Converter SR Ver.3‬‬
‫"‪:"Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6‬‬
‫)‪(Snow Leopard‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫‪Converter SR Ver.3"/‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Lightbox SR‬‬
‫وحدة املعالجة املركزية‪ :‬سلسلة ‪( Power PC G4/G5‬يوىص يف ‪ 1.0‬جيجا هرتز أو‬
‫أرسع)‪ Core 2 Duo/Core Duo/Intel Core Solo/‬أو أرسع‬
‫الذاكرة‪ :‬يوىص يف ‪ 1‬جيجابيت أو أكرث‪.‬‬
‫الشاشة‪ 768  1024 :‬نقطة أو أكرث‬
‫‪1‬‬
‫قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر نظام ‪ ،Macintosh‬وقم بإدخال اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف‬
‫مشغل اسطوانات ‪.CD-ROM‬‬
‫‪2‬‬
‫انقر نقرتني مزدوجتني عىل أيقونة اسطوانة ‪.CD-ROM‬‬
‫‪3‬‬
‫انسخ امللف ]‪ [IDS_INST.pkg‬املوجود يف املجلد ]‪ [MAC‬إىل أيقونة الهارد ديسك‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫انقر نقرتني مزدوجتني عىل امللف ]‪ [IDS_INST.pkg‬يف النسخ إىل املجلد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة إلكامل الرتكيب‪.‬‬
‫ما ميكنك فعله بالربنامج املرفق‬
‫‪"PMB" ‬‬
‫ميكنك بواسطة "‪ "PMB‬فعل ما ييل‪ ،‬الخ‪:‬‬
‫‪ ‬استرياد الصور امللتقطة بالكامريا وعرضها عىل جهاز الكمبيوتر‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيم الصور عىل جهاز الكمبيوتر عىل التقويم حسب تاريخ التصوير ملشاهدتها‪.‬‬
‫‪ ‬طباعة أو حفظ الصور الثابتة مع التاريخ‪.‬‬
‫للتفاصيل حول "‪ ،"PMB‬راجع "‪."PMB Help‬‬
‫)‪ (PMB Help‬املعروضة عىل سطح املكتب بعد الرتكيب‪ .‬أو‪ ،‬من قامئة ابدأ‪ ،‬انقر عىل‬
‫لبدء ‪ ،Help‬انقر عىل‬
‫]‪.[PMB Help]  [PMB]  [All Programs]  [Start‬‬
‫معلومات الدعم الخاصة يف "‪( "PMB‬باللغة اإلنجليزية فقط)‪:‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/pmb-se/‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ "PMB" ‬غري متوافق مع أجهزة الكمبيوتر نظام ‪.Macintosh‬‬
‫استرياد الصور إىل جهاز الكمبيوتر‬
‫‪"Image Data Converter SR"/"Image Data Lightbox SR" ‬‬
‫بواسطة "‪ ،"Image Data Converter SR‬ميكنك تحرير الصور املسجلة بصيغة ‪ RAW‬ذات التصحيحات‬
‫املختلفة‪ ،‬مثل املنحنى اللوين‪ ،‬والحدة‪.‬‬
‫بواسطة "‪ ،"Image Data Lightbox SR‬ميكنك عرض صور ‪ RAW/JPEG‬املسجلة بهذه الكامريا ومقارنتها‪.‬‬
‫للتفاصيل حول "‪ "Image Data Converter SR‬و "‪ ،"Image Data Lightbox SR‬راجع ‪.Help‬‬
‫لبدء ‪ ،Help‬انقر عىل ]‪ [Sony Image Data Suite]  [All Programs]  [Start‬‬
‫]‪ [Image Data Converter SR Ver.3]  [Help‬أو ]‪.[Image Data Lightbox SR‬‬
‫معلومات الدعم الخاصة يف "‪( "Sony Image Data Suite‬باللغة اإلنجليزية فقط)‪:‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/ids-se/‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪55‬‬
‫تفقد عدد الصور التي ميكن تسجيلها‬
‫حاملا تقوم بإدخال بطاقة الذاكرة يف الكامريا وضبط مفتاح‬
‫التيار عىل ‪ ،ON‬يتم عرض عدد الصور التي ميكن تسجيلها‬
‫(إذا استمريت بالتصوير باستعامل التهيئات الحالية) عىل‬
‫شاشة ‪.LCD‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عندما يومض "‪( "0‬عدد الصور التي ميكن تسجيلها) باللون األصفر‪ ،‬تكون بطاقة الذاكرة ممتلئة‪ .‬استبدل بطاقة الذاكرة بأخرى‪ ،‬أو‬
‫احذف الصور املوجودة يف بطاقة الذاكرة الحالية (صفحة‪.)23 ‬‬
‫‪ ‬عندما يومض "‪( "NO CARD‬عدد الصور التي ميكن تسجيلها) باللون األصفر‪ ،‬فإن ذلك يعني أنه مل يتم إدخال بطاقة ذاكرة‪.‬‬
‫قم بإدخال بطاقة ذاكرة‪.‬‬
‫‪ ‬عدد الصور الثابتة ومدة األفالم التي ميكن تسجيلها عىل بطاقة ذاكرة‬
‫الصور الثابتة‬
‫يبني الجدول العدد التقريبي للصور الثابتة التي ميكن تسجيلها عىل بطاقة ذاكرة متت تهيئتها بواسطة هذه الكامريا‪ .‬تم تحديد‬
‫القيم باستعامل بطاقات الذاكرة القياسية طراز ‪ Sony‬لالختبار‪ .‬قد تختلف القيم تب ًعا لظروف التصوير‪.‬‬
‫حجم الصورة‪L 16M :‬‬
‫نسبة الواجهة‪*3:2 :‬‬
‫السعة‬
‫(الوحدات‪ :‬صور)‬
‫‪ 2‬جيجابيت‬
‫‪ 4‬جيجابيت‬
‫‪ 8‬جيجابيت‬
‫‪ 16‬جيجابيت‬
‫‪ 32‬جيجابيت‬
‫‪386‬‬
‫‪781‬‬
‫‪1587‬‬
‫‪3239‬‬
‫‪6406‬‬
‫دقيق‬
‫‪270‬‬
‫‪548‬‬
‫‪1116‬‬
‫‪2279‬‬
‫‪4510‬‬
‫جودة‬
‫قيايس‬
‫‪ RAW‬و ‪JPEG‬‬
‫‪74‬‬
‫‪154‬‬
‫‪319‬‬
‫‪657‬‬
‫‪1304‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪106‬‬
‫‪220‬‬
‫‪452‬‬
‫‪928‬‬
‫‪1840‬‬
‫* عند ضبط [نسبة الواجهة] عىل ]‪ ،[16:9‬ميكنك تسجيل صور أكرث من العدد املبني يف الجدول أعاله (باستثناء ]‪.)[RAW‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪56‬‬
‫األفالم‬
‫يبني الجدول أدناه املدة التقريبية املتاحة للتسجيل‪ .‬هذه هي املدة التقريبية لجميع ملفات األفالم‪ .‬ميكن التسجيل املستمر‬
‫ملدة ‪ 29‬دقيقة تقري ًبا لكل تسجيل‪ .‬الحد األقىص لحجم ملف الفيلم هو ‪ 2‬جيجابيت تقري ًبا‪.‬‬
‫(س (ساعة)‪ ،‬د (دقيقة)‪ ،‬ث (ثانية))‬
‫حجم الصورة‬
‫‪( 7201280‬دقيق)‬
‫‪( 7201280‬قيايس)‬
‫السعة‬
‫‪ 2‬جيجابيت‬
‫‪ 4‬جيجابيت‬
‫‪ 26‬د‬
‫(‪ 20‬د)‬
‫‪ 53‬د‬
‫(‪ 41‬د)‬
‫‪ 40‬د‬
‫(‪ 26‬د)‬
‫‪ 1‬س ‪ 20‬د‬
‫(‪ 53‬د)‬
‫‪ 8‬جيجابيت‬
‫‪ 16‬جيجابيت ‪ 32‬جيجابيت‬
‫‪ 1‬س ‪ 48‬د ‪ 3‬س ‪ 37‬د ‪ 7‬س ‪ 16‬د‬
‫(‪ 1‬س ‪ 23‬د) (‪ 2‬س ‪ 46‬د) (‪ 5‬س ‪ 34‬د)‬
‫‪ 2‬س ‪ 42‬د ‪ 5‬س ‪ 26‬د ‪ 10‬س ‪ 54‬د‬
‫(‪ 1‬س ‪ 48‬د) (‪ 3‬س ‪ 37‬د) (‪ 7‬س ‪ 16‬د)‬
‫العدد املوجود يف ( ) هو الحد األدىن ملدة التسجيل‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬تختلف مدة التسجيل لألفالم نظراً ألن الكامريا مجهزة يف ‪( VBR‬معدل البت املتغري) الذي يضبط تلقائ ًيا جودة الصورة تب ًعا ملنظر‬
‫التصوير‪.‬‬
‫عندما تقوم بتسجيل هدف رسيع الحركة‪ ،‬تكون الصورة أوضح ولكن مدة التسجيل أقرص بسبب الحاجة إىل املزيد من الذاكرة‬
‫للتسجيل‪.‬‬
‫تختلف مدة التسجيل أيضً ا تب ًعا لظروف التصوير أو الهدف لديك أو تهيئة جودة‪/‬حجم الصورة‪.‬‬
‫‪ ‬عدد الصور الثابتة التي ميكن تسجيلها باستعامل مجموعة البطارية‬
‫يكون العدد التقريبي للصور التي ميكن تسجيلها هو ‪ 400‬عندما تستعمل الكامريا بينام تكون مجموعة البطارية (مرفقة)‬
‫بسعة كاملة‪.‬‬
‫الحظ أن األعداد الفعلية قد تكون أقل تب ًعا لظروف االستعامل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪‬‬
‫يتم حساب العدد بينام تكون مجموعة البطارية بالسعة الكاملة ويف الوضع التايل‪:‬‬
‫‪ ‬بدرجة حرارة محيطة تبلغ ‪ 25‬درجة مئوية‪.‬‬
‫‪ ‬تم ضبط [جودة] عىل [دقيق]‪.‬‬
‫‪ ‬تم ضبط [وضع تركيز بؤري تلقايئ] عىل [صورة واحدة ‪.]AF‬‬
‫‪ ‬التصوير مرة واحدة كل ‪ 30‬ثانية‪.‬‬
‫‪ ‬ينطلق الفالش )‪ (HVL-F7S‬مرة واحدة كل مرتني‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تشغيل التيار وإيقافه مرة واحدة كل عرش مرات‪.‬‬
‫‪ ‬استعامل مجموعة البطارية املشحونة ملدة ساعة واحدة من بعد انطفاء املصباح ‪.CHARGE‬‬
‫‪ ‬استعامل "‪ "Memory Stick PRO Duo‬طراز ‪( Sony‬يباع منفص ًال)‪.‬‬
‫تستند طريقة القياس عىل مقياس ‪.CIPA‬‬
‫)‪(CIPA: Camera & Imaging Products Association‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪57‬‬
‫الئحة باأليقونات املوجودة عىل شاشة ‪LCD‬‬
‫يتم عرض األيقونات عىل الشاشة لتشري إىل حالة الكامريا‪.‬‬
‫ميكنك تغيري عرض الشاشة باستعامل ‪( DISP‬محتويات العرض) املوجود عىل عجلة التحكم‪.‬‬
‫وضع انتظار التصوير‬
‫‪‬‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫وضع التصوير‬
‫‪P A S M‬‬
‫اختيار منظر‬
‫تأثري الصورة‬
‫شاشة الجرافيك‬
‫حجم صور‪/‬نسبة واجهة الصور‬
‫الثابتة‬
‫تسجيل الفيلم‬
‫العرض‬
‫‪RAW RAW+J‬‬
‫‪FINE STD‬‬
‫جودة الصورة للصور الثابتة‬
‫‪100‬‬
‫عدد الصور الثابتة القابلة‬
‫للتسجيل‬
‫حجم صور األفالم‬
‫بطاقة الذاكرة‪/‬التحميل‬
‫‪AR‬‬
‫‪58‬‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫‪ 123‬دقيقة‬
‫املدة القابلة لتسجيل األفالم‬
‫‪100%‬‬
‫شحنة البطارية املتبقية‬
‫‪‬‬
‫املؤرش‬
‫الشاشة‬
‫وضع الفالش‪/‬خفض احمرار العني‬
‫أيقونات التعرف عىل املشهد‬
‫وضع املشغل‬
‫جاري شحن الفالش‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ‬
‫ال يسجل الصوت أثناء تسجيل‬
‫الفيلم‬
‫التحذير من اهتزاز الكامريا‬
‫وضع الرتكيز البؤري‬
‫‪±0.0‬‬
‫تعويض الفالش‬
‫وضع القياس‬
‫التحذير من السخونة الزائدة‬
‫وضع منطقة الرتكيز البؤري‬
‫ملف قاعدة البيانات ممتلئ‪/‬‬
‫خطأ يف ملف قاعدة البيانات‬
‫تحديد الوجه‬
‫رسم بياين‬
‫تأثري برشة ناعمة‬
‫‪101-0012‬‬
‫مجلد العرض ‪ -‬رقم امللف‬
‫‪ISO‬‬
‫حامية‬
‫الشاشة‬
‫املؤرش‬
‫‪‬‬
‫قامئة‬
‫مفاتيح لينة‬
‫غري ذلك‬
‫‪1‬‬
‫ترتيب الطباعة وعدد النسخ‬
‫‪AWB‬‬
‫توازن أبيض‬
‫‪7500K G9‬‬
‫اسلوب الصورة‬
‫وضع التصوير‬
‫توجيهات‬
‫التصوير‬
‫‪ HDR/DRO‬تلقايئ‬
‫‪AR‬‬
‫‪59‬‬
‫املؤرش‬
‫الشاشة‬
‫مؤرش حساسية تحديد االبتسامة‬
‫‪‬‬
‫املؤرش‬
‫الشاشة‬
‫‪‬‬
‫حالة الرتكيز البؤري‬
‫‪1/125‬‬
‫رسعة الغالق‬
‫‪F3.5‬‬
‫قيمة فتحة العدسة‬
‫‪±0.0‬‬
‫القياس يدو ًيا‬
‫‪±0.0‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‬
‫مؤرش رسعة الغالق‬
‫مؤرش فتحة العدسة‬
‫‪ 0:12‬تسجيل‬
‫املدة املسجلة من الفيلم (دقيقة‪:‬‬
‫ثانية)‬
‫‪2011-1-1‬‬
‫‪9:30AM‬‬
‫تاريخ‪/‬وقت تسجيل الصورة‬
‫‪12/12‬‬
‫رقم الصورة‪/‬عدد الصور املسجلة‬
‫يف التاريخ أو املجلد املختار‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫تظهر عندما ال تعمل ‪HDR‬‬
‫عىل الصورة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪60‬‬
‫معرفة املزيد حول الكامريا (كتيب ‪ α‬اليدوي)‬
‫«كتيب ‪ α‬اليدوي»‪ ،‬الذي يرشح كيفية استعامل الكامريا بشكلٍ مفصل‪ ،‬متضمن يف اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪ .‬راجعها‬
‫للتعليامت املفصلة جدًا الخاصة بالوظائف العديدة للكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬ملستخدمي نظام ‪Windows‬‬
‫‪1‬‬
‫قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر‪ ،‬وقم بإدخال اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل اسطوانات‬
‫‪.CD-ROM‬‬
‫‪2‬‬
‫انقر عىل [كتيب يدوي]‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫انقر عىل [تحميل]‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ابدأ تشغيل «كتيب ‪ α‬اليدوي» من األيقونة املخترصة املوجودة عىل سطح املكتب‪.‬‬
‫‪ ‬ملستخدمي نظام ‪Macintosh‬‬
‫‪2‬‬
‫قم باختيار املجلد [كتيب يدوي] وانسخ "كتيب يدوي‪ "pdf.‬املخزن يف الفولدر ]‪ [AR‬عىل جهازك‬
‫الكمبيوتر‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بعد انتهاء النسخ‪ ،‬انقر نقرتني مزدوجتني عىل "كتيب يدوي‪."pdf.‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪1‬‬
‫قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر‪ ،‬وقم بإدخال اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل اسطوانات‬
‫‪.CD-ROM‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪61‬‬
‫تحري الخلل وإصالحه‬
‫إذا واجهتك مشكلة بالكامريا‪ ،‬حاول تجربة الحلول التالية‪.‬‬
‫‪ ‬تفقد البنود املوجودة يف الصفحات من ‪ 62‬إىل ‪ .65‬راجع أيضً ا «كتيب ‪ α‬اليدوي» (ملف‬
‫‪.)PDF‬‬
‫‪ ‬انزع مجموعة البطارية‪ ،‬وانتظر دقيقة واحدة تقري ًبا‪ ،‬قم بإدخال مجموعة البطارية‪ ،‬وقم‬
‫بتشغيل التيار‪.‬‬
‫‪ ‬أعد ضبط التهيئات (صفحة‪.)50 ‬‬
‫‪ ‬قم باستشارة وكيل ‪ Sony‬لديك أو مركز الصيانة لرشكة ‪ Sony‬املعتمد املحيل‪.‬‬
‫مجموعة البطارية والتيار‬
‫ال ميكن تركيب مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تعمل عىل إدخال مجموعة البطارية‪ ،‬استعمل رأس مجموعة البطارية لدفع ذراع القفل (صفحة‪.)11 ‬‬
‫‪ ‬ميكنك استعامل مجموعة البطارية ‪ NP-FW50‬فقط‪ .‬تأكد من أن البطارية هي ‪.NP-FW50‬‬
‫مؤرش شحنة البطارية املتبقية غري صحيح‪ ،‬أو يتم عرض مؤرش شحنة بطارية متبقية كافية ولكن ينفد التيار برسعة‪.‬‬
‫‪ ‬تحدث هذه الظاهرة عندما تستعمل الكامريا يف مكان حار أو بارد للغاية‪.‬‬
‫‪ ‬فرغت مجموعة البطارية‪ .‬قم برتكيب مجموعة بطارية مشحونة (صفحة‪.)10 ‬‬
‫‪ ‬نفدت مجموعة البطارية‪ .‬استبدلها بأخرى جديدة‪.‬‬
‫ال ميكن تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬قم برتكيب مجموعة البطارية بشكلٍ صحيح (صفحة‪.)11 ‬‬
‫‪ ‬فرغت مجموعة البطارية‪ .‬قم برتكيب مجموعة بطارية مشحونة (صفحة‪.)10 ‬‬
‫‪ ‬نفدت مجموعة البطارية‪ .‬استبدلها بأخرى جديدة‪.‬‬
‫يتم إيقاف التيار فجأة‪.‬‬
‫‪ ‬عندما تكون الكامريا أو مجموعة البطارية دافئة جدًا‪ ،‬تعرض الكامريا إخطار تحذير ويتم إيقافها تلقائ ًيا لحامية الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬إذا مل تقم بتشغيل الكامريا لفرتة زمنية معينة‪ ،‬تتحول الكامريا إىل وضع حفظ القدرة‪ .‬إللغاء حفظ القدرة‪ ،‬قم بتشغيل‬
‫الكامريا‪ ،‬كضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪62‬‬
‫يومض املصباح ‪ CHARGE‬عند شحن مجموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬ميكنك استعامل مجموعة البطارية ‪ NP-FW50‬فقط‪ .‬تأكد من أن البطارية هي ‪.NP-FW50‬‬
‫‪ ‬إذا قمت بشحن مجموعة البطارية التي مل تستعملها ملدة زمنية طويلة‪ ،‬قد يومض املصباح ‪.CHARGE‬‬
‫‪ ‬يومض املصباح ‪ CHARGE‬بطريقتني‪ ،‬رسيعة (فرتة فاصلة تبلغ ‪ 0.15‬ثانية تقري ًبا) وبطيئة (فرتة فاصلة تبلغ ‪1.5‬‬
‫ثانية تقري ًبا)‪ .‬إذا كان يومض برسعة‪ ،‬انزع مجموعة البطارية وقم بإعادة تركيب نفس البطارية بإحكام‪ .‬إذا أومض املصباح‬
‫‪ CHARGE‬برسعة مرة أخرى‪ ،‬فإنه يشري إىل وجود يشء خاطئ مبجموعة البطارية‪ .‬يشري الوميض البطيء إىل توقف‬
‫الشحن ألن درجة الحرارة املحيطة خارج النطاق املناسب لشحن مجموعة البطارية‪ .‬سيستأنف الشحن وسيضاء املصباح‬
‫‪ CHARGE‬عندما تعود درجة الحرارة املحيطة لتصبح ضمن درجة الحرارة املناسبة‪ .‬اشحن مجموعة البطارية بدرجات‬
‫حرارة مناسبة ترتاوح ما بني ‪ 10‬درجة مئوية و ‪ 30‬درجة مئوية‪.‬‬
‫التقاط الصور‬
‫ال يتم عرض أي يشء عىل شاشة ‪ LCD‬عند تشغيل التيار‪.‬‬
‫‪ ‬إذا مل تقم بتشغيل الكامريا لفرتة زمنية معينة‪ ،‬تتحول الكامريا إىل وضع حفظ القدرة‪ .‬إللغاء حفظ القدرة‪ ،‬قم بتشغيل‬
‫الكامريا‪ ،‬كضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل‪.‬‬
‫مل يتم تحرير الغالق‪.‬‬
‫‪ ‬أنت تستعمل بطاقة ذاكرة مبفتاح حامية ضد الكتابة‪ ،‬وتم ضبط املفتاح عىل الوضع ‪ .LOCK‬اضبط املفتاح عىل وضع‬
‫التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬تفقد الحيز الفارغ لبطاقة الذاكرة‪.‬‬
‫‪ ‬ال ميكنك تسجيل الصور أثناء شحن الفالش‪.‬‬
‫‪ ‬مل يتم تركيب العدسة بشكلٍ صحيح‪ .‬قم برتكيب العدسة بشكلٍ صحيح (صفحة‪.)13 ‬‬
‫يستغرق التسجيل وقت طويل‪.‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪ ‬تم تشغيل وظيفة خفض الضوضاء‪ .‬ال يعد هذا خل ًال‪.‬‬
‫‪ ‬أن تص ّور يف الوضع ‪ .RAW‬نظ ًرا لكرب حجم ملف بيانات ‪ ،RAW‬قد يستغرق التصوير بوضع ‪ RAW‬وقتًا‪.‬‬
‫‪ ‬يعالج ‪ HDR‬التلقايئ الصورة‪.‬‬
‫الصورة خارج النطاق البؤري‪.‬‬
‫‪ ‬الهدف قريب جدًا‪ .‬تفقد الحد األدىن للبعد البؤري للعدسة‪.‬‬
‫‪ ‬أنت تص ّور يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي‪ .‬اضبط [اختيار ‪ ]AF/MF‬عىل [تركيز بؤري تلقايئ]‪.‬‬
‫‪ ‬الضوء املحيط غري ٍ‬
‫كاف‪.‬‬
‫‪ ‬قد يتطلب الهدف تركيز بؤري خاص‪ .‬استعمل [نقطة مرنة] أو وظيفة الرتكيز البؤري اليدوي‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪63‬‬
‫الفالش ال يعمل‪.‬‬
‫‪ ‬ارفع الفالش (صفحة‪.)16 ‬‬
‫‪ ‬مل يتم تركيب الفالش بشكلٍ صحيح‪ .‬قم بإعادة تركيب الفالش (صفحة‪.)16 ‬‬
‫‪ ‬ال ميكنك استعامل الفالش مع أوضاع التصوير التالية‪:‬‬
‫‪[ ‬ركيزة‪ :‬مستمر]‬
‫‪[ ‬تحريك البانوراما]‬
‫‪[ ‬تحريك بانوراما ‪]3D‬‬
‫‪[ ‬منظر لييل] و [تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد] يف [اختيار منظر]‬
‫‪[ ‬مقاومة ضبابية الحركة]‬
‫‪ ‬تسجيل الفيلم‬
‫تظهر بقع دائرية بيضاء متفرقة عىل الصور امللتقطة باستعامل الفالش‪.‬‬
‫‪ ‬الجزيئات (الغبار‪ ،‬الطلع‪ ،‬الخ) يف الهواء انعكست عىل ضوء الفالش وظهرت عىل الصورة‪ .‬ال يعد هذا خل ًال‪.‬‬
‫يستغرق الفالش وقتًا طوي ًال للشحن‪.‬‬
‫‪ ‬تم إطالق الفالش بالتتابع يف فرتة زمنية قصرية‪ .‬عندما يكون قد تم إطالق الفالش بالتتابع‪ ،‬قد تستغرق عملية الشحن وقتًا‬
‫أطول من املعتاد لتجنب سخونة الفالش الزائدة‪.‬‬
‫الصورة امللتقطة بالفالش معتمة جدًا‪.‬‬
‫‪ ‬إذا تجاوز الهدف نطاق الفالش (املسافة التي ميكن للفالش بلوغها)‪ ،‬ستكون الصور معتمة لعدم وصول الفالش إىل الهدف‪.‬‬
‫إذا تم تغيري حساسية ‪ ،ISO‬يتم أيضً ا تغيري نطاق الفالش معه (صفحة‪.)37 ‬‬
‫تم تسجيل التاريخ والوقت بشكلٍ غري صحيح‪.‬‬
‫‪ ‬اضبط التاريخ والوقت الصحيحني (صفحة‪.)18 ‬‬
‫‪ ‬تختلف املنطقة املختارة بواسطة [إعداد املنطقة] عن املنطقة الفعلية‪ .‬حدد املنطقة الفعلية بواسطة اختيار [قامئة] ‪‬‬
‫[تهيئة] ‪[ ‬إعداد املنطقة]‪.‬‬
‫تومض قيمة فتحة العدسة و‪/‬أو رسعة الغالق عندما تقوم بضغط زر الغالق نصف ضغطة لألسفل‪.‬‬
‫‪ ‬نظ ًرا ألن الهدف ميضء جدًا أو معتم جدًا‪ ،‬فإنه يتجاوز النطاق املتاح للكامريا‪ .‬اضبط التهيئة مرة أخرى‪.‬‬
‫الصورة مبيضة (ساطعة)‪.‬‬
‫يظهر تشوه الضوء عىل الصورة (خيال)‪.‬‬
‫‪ ‬تم التقاط الصورة يف مكان به مصدر ضوء قوي‪ ،‬وتم دخول ضوء قوي إىل العدسة‪ .‬عند استعامل عدسة الزوم‪ ،‬قم برتكيب‬
‫واقية العدسة‪.‬‬
‫زوايا الصورة معتمة جدًا‪.‬‬
‫‪ ‬إذا تم استعامل أي مرشح أو واقية‪ ،‬انزعه وحاول التصوير مرة أخرى‪ .‬تب ًعا لكثافة املرشح والرتكيب الخاطئ للواقية‪ ،‬قد‬
‫يظهر املرشح أو الواقية جزئ ًيا يف الصورة‪ .‬قد تتسبب الخصائص البرصية لبعض العدسات يف ظهور محيط الصورة معتماً‬
‫(ضوء غري ٍ‬
‫كاف)‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪64‬‬
‫تصبح عيناي الهدف حمراء‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتفعيل وظيفة خفض احمرار العني‪.‬‬
‫‪ ‬اقرتب من الهدف‪ ،‬وقم بتصوير الهدف ضمن نطاق الفالش (صفحة‪ )37 ‬باستعامل الفالش‪.‬‬
‫النقاط التي تظهر وتظل عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫‪ ‬ال يعد هذا خل ًال‪ .‬ال يتم تسجيل هذه النقاط (صفحة‪.)66 ‬‬
‫الصورة مشوهة‪.‬‬
‫‪ ‬تم التقاط الصورة يف مكان مظلم بدون فالش‪ ،‬األمر الذي نتج عنه اهتزاز الكامريا‪ .‬يوىص باستعامل الحامل ثاليث األرجل أو‬
‫الفالش (صفحة‪.)16 ‬‬
‫كام تكون [تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد] يف [اختيار منظر] (صفحة‪ )33 ‬و [مقاومة ضبابية الحركة] (صفحة‪)33 ‬‬
‫فعالة يف تقليل التشوه‪.‬‬
‫تومض قيمة التعريض الضويئ عىل شاشة ‪.LCD‬‬
‫‪ ‬الهدف ميضء جدًا أو معتم جدًا لنطاق قياس الكامريا‪.‬‬
‫عرض الصور‬
‫ال ميكن عرض الصور‪.‬‬
‫‪ ‬تم تغيري اسم املجلد‪/‬امللف عىل الكمبيوتر لديك‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يتم معالجة ملف صورة بواسطة الكمبيوتر أو عندما يكون قد تم تسجيل ملف صورة باستعامل موديل آخر غري‬
‫موديل الكامريا لديك‪ ،‬يكون التشغيل عىل الكامريا لديك غري مضمون‪.‬‬
‫‪ ‬الكامريا يف الوضع ‪ .USB‬احذف توصيل ‪.USB‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪AR‬‬
‫‪65‬‬
‫تنبيهات احتياطية‬
‫حول الوظائف املتاحة يف الكامريا‬
‫قد تشعر بأعراض غري مريحة كإجهاد يف العينني‪ ،‬أو غثيان‪،‬‬
‫أو شعور باإلرهاق أثناء مشاهدة الصور ‪ 3D‬املسجلة‬
‫بواسطة الكامريا عىل شاشات مراقبة متوافقة مع الصيغة‬
‫‪ .3D‬عندما تشاهد صور ‪ ،3D‬نوصيك بأخذ قسط من‬
‫الراحة بفواصل زمنية منتظمة‪ .‬نظ ًرا لالختالف بني األفراد‬
‫فيام يتعلق بحاجتهم ألخذ ً‬
‫قسطا من الراحة أو حاجتهم‬
‫املتكررة لذلك‪ ،‬يرجى أن تقوم بتحديد مقاييسك الخاصة‪.‬‬
‫إذا شعرت باإلعياء‪ ،‬توقف عن مشاهدة الصور ‪ ،3D‬وقم‬
‫باستشارة الطبيب حسبام تقتيض الرضورة‪ .‬باإلضافة إىل‬
‫املوصل أو‬
‫ذلك‪ ،‬راجع تعليامت التشغيل الخاصة بالجهاز ّ‬
‫الربنامج املستعمل مع هذه الكامريا‪ .‬يكون نظر الطفل‬
‫عرضة للتأثر دامئًا (خاصة لألطفال تحت عمر ست سنوات)‪.‬‬
‫قبل السامح لهم مبشاهدة الصور ‪ ،3D‬يرجى استشارة‬
‫خبري‪ ،‬كطبيب أطفال أو طبيب عيون‪ .‬تأكد من اتباع طفلك‬
‫للتنبيهات االحتياطية املذكورة أعاله‪.‬‬
‫حول شاشة ‪ LCD‬والعدسة‬
‫‪‬‬
‫تم تصنيع شاشة ‪ LCD‬باستعامل تكنولوجيا عالية‬
‫الدقة للغاية بحيث ميكن توظيف ما يزيد عىل‬
‫‪ % 99.99‬من البكسل لالستعامل الفعال‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬
‫قد يكون هناك بعض النقاط السوداء بالغة الصغر‬
‫و‪/‬أو نقاط ساطعة (بيضاء أو حمراء أو زرقاء أو خرضاء‬
‫اللون) التي تظهر باستمرار عىل شاشة ‪ .LCD‬تعد‬
‫هذه النقاط عادية يف عملية التصنيع وال تؤثر عىل‬
‫الصور بأي شكل من األشكال‪.‬‬
‫املغناطيس‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قد ترتك الصور أث ًرا عىل شاشة ‪ LCD‬يف األماكن‬
‫الباردة‪ .‬ال يعد هذا خل ًال‪ .‬عند تشغيل الكامريا يف مكان‬
‫بارد‪ ،‬قد تصبح شاشة ‪ LCD‬معتمة بشكلٍ مؤقت‪.‬‬
‫ال تضغط عىل شاشة ‪ .LCD‬قد يتغري لون الشاشة وقد‬
‫يتسبب ذلك يف حدوث خلل‪.‬‬
‫ال تعرض الكامريا لضوء الشمس املبارش‪ .‬إذا كان تركيز‬
‫ضوء الشمس عىل هدف قريب‪ ،‬قد يتسبب ذلك يف‬
‫نشوب حريق‪ .‬عندما يتوجب عليك وضع الكامريا يف‬
‫ضوء الشمس املبارش‪ ،‬قم بتثبيت غطاء العدسة األمامي‪.‬‬
‫حول استعامل العدسات والكامليات‬
‫يوىص بأن تقوم باستعامل عدسات‪/‬كامليات سوين ‪Sony‬‬
‫املصممة لتناسب خصائص هذه الكامريا‪ .‬استعامل منتجات‬
‫من صانعني آخرين قد يتسبب يف عدم تشغيل الكامريا‬
‫بكامل قدرتها‪ ،‬أو يتسبب يف وقوع حوادث وأعطال‬
‫بالكامريا‪.‬‬
‫حول طرف الكاملية الذكية‬
‫اضبط مفتاح التيار الخاص بالكامريا عىل ‪ OFF‬قبل‬
‫تركيب أو نزع الكاملية‪ ،‬مثل الفالش‪ ،‬بطرف توصيل‬
‫الكاملية الذيك‪ .‬عند تركيب كاملية‪ ،‬قم بتوصيل الكاملية‬
‫داخل طرف توصيل الكاملية الذيك لتصل إىل النهاية وقم‬
‫بشد الربغي‪ .‬تأكد من تركيب الكاملية عىل الكامريا بإحكام‪.‬‬
‫ال تستعمل‪/‬تخزن الكامريا يف األماكن التالية‬
‫‪‬‬
‫نقاط سوداء وبيضاء‬
‫وحمراء وزرقاء‬
‫وخرضاء‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪66‬‬
‫ال متسك الكامريا بواسطة شاشة ‪.LCD‬‬
‫تم تثبيت املغناطيس عىل خلف شاشة ‪ .LCD‬ال تضع‬
‫أجسام متأثرة باملجاالت املغناطيسية‪ ،‬كالقرص املرن أو‬
‫بطاقة االئتامن‪ ،‬بني شاشة ‪ LCD‬وجسم الكامريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يف مكان حار أو جاف أو رطب جدًا‬
‫يف أماكن مثل السيارة املتوقفة يف الشمس‪ ،‬فقد يصبح‬
‫جسم الكامري مشوهاً وقد يؤدي هذا إىل حدوث خلل‪.‬‬
‫التخزين يف ضوء الشمس املبارش أو بالقرب من الدفاية‬
‫قد يتغري لون جسم الكامريا أو يصبح مشوهً ا‪ ،‬وقد يؤدي‬
‫هذا إىل حدوث خلل‪.‬‬
‫يف مكان عرضة الهتزازات قوية‬
‫بالقرب من أماكن الجذب املغناطييس القوي‬
‫يف األماكن املرتبة أو املغربة‬
‫احرص عىل عدم السامح بدخول الرتاب أو الغبار‬
‫إىل داخل الكامريا‪ .‬قد يؤدي هذا إىل حدوث خلل يف‬
‫الكامريا‪ ،‬وال ميكن إصالح هذا الخلل يف بعض الحاالت‪.‬‬
‫حول املقبض‬
‫تم طيل املقبض بطبقة طالء خاصة‪ .‬قد يتغري لونها إذا تم‬
‫فركها بقطعة قامش‪ ،‬جلد‪ ،‬إلخ ملونة بلون داكن‪.‬‬
‫حول التخزين‬
‫احرص عىل تثبيت غطاء العدسة األمامية عند عدم‬
‫استعامل الكامريا‪.‬‬
‫حول درجة حرارة الكامريا‬
‫عندما تستمر يف استعامل الكامريا لفرتة زمنية طويلة‪ ،‬قد‬
‫تصبح الكامريا أو مجموعة البطارية ساخنة‪.‬‬
‫ال يعد هذا خل ًال‪.‬‬
‫حول درجات حرارة التشغيل‬
‫الكامريا لديك مصممة لالستعامل يف درجات حرارة ترتاوح‬
‫ما بني ‪ 0‬درجة مئوية و ‪ 40‬درجة مئوية‪ .‬ال يوىص‬
‫بالتصوير يف أماكن باردة أو حارة جدًا بحيث تتجاوز‬
‫هذا النطاق‪.‬‬
‫الكامريا طاملا أنت ال تسجل التاريخ والوقت‪ .‬إذا أعادت‬
‫الكامريا ضبط التهيئات إىل التهيئات األولية يف كل مرة تقوم‬
‫فيها بشحن البطارية‪ ،‬قد تنفد البطارية القابلة للشحن‬
‫الداخلية‪ .‬قم باستشارة وكيل ‪ Sony‬لديك أو مركز‬
‫الصيانة لرشكة ‪ Sony‬املعتمد املحيل‪.‬‬
‫طريقة شحن البطارية القابلة للشحن الداخلية‬
‫قم بإدخال مجموعة البطارية املشحونة يف الكامريا‪ ،‬أو قم‬
‫بتوصيل الكامريا باملخرج الجداري باستعامل محول التيار‬
‫املرتدد (يباع منفص ًال)‪ ،‬واترك الكامريا ملدة ‪ 24‬ساعة أو أكرث‬
‫مع إيقاف التيار‪.‬‬
‫حول بطاقات الذاكرة‬
‫ال تعمد إىل تثبيت ملصق‪ ،‬الخ عىل بطاقة ذاكرة أو محول‬
‫بطاقة‪ .‬قد يتسبب هذا يف حدوث خلل‪.‬‬
‫مالحظات حول التسجيل‪/‬العرض‬
‫‪‬‬
‫حول تكثف الرطوبة‬
‫إذا تم إحضار الكامريا من مكان بارد إىل مكان دافئ‬
‫مبارش ًة‪ ،‬قد تتكثف الرطوبة داخل الكامريا أو خارجها‪ .‬قد‬
‫يتسبب تكثف الرطوبة هذا يف خلل الكامريا‪.‬‬
‫كيفية تفادي تكثف الرطوبة‬
‫‪‬‬
‫عند إحضار الكامريا من مكان بارد إىل مكان دافئ‪ ،‬قم‬
‫بوضع الكامريا يف حقيبة بالستيكية ودعها لتتكيف مع وضع‬
‫املكان الجديد ملدة تتجاوز الساعة تقري ًبا‪.‬‬
‫حول البطارية الداخلية القابلة للشحن‬
‫يوجد لدى هذه الكامريا بطارية داخلية قابلة للشحن‬
‫للحفاظ عىل التاريخ والوقت والتهيئات األخرى بغض‬
‫النظر عام إذا كان التيار يف وضع التشغيل أو اإليقاف‪ ،‬أو‬
‫إذا كانت البطارية مركبة أم ال‪ .‬يتم شحن هذه البطارية‬
‫القابلة للشحن بشكلٍ مستمر طاملا أنت تستعمل الكامريا‪.‬‬
‫مع ذلك‪ ،‬إذا استعملت الكامريا لفرتات زمنية قصرية فقط‪،‬‬
‫يتم تفريغها تدريج ًيا‪ ،‬وإذا كنت ال تستعمل الكامريا عىل‬
‫اإلطالق ملدة ثالثة أشهر تقري ًبا تصبح فارغة بالكامل‪ .‬يف‬
‫هذه الحالة‪ ،‬احرص عىل شحن البطارية القابلة للشحن‬
‫هذه قبل استعامل الكامريا‪ .‬مع ذلك‪ ،‬حتى ولو مل يتم شحن‬
‫البطارية القابلة للشحن هذه‪ ،‬ال يزال بإمكانك استعامل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫غري ذلك‬
‫إذا تكثفت الرطوبة‬
‫قم بإيقاف الكامريا وانتظر ساعة تقري ًبا لتتبخر الرطوبة‪.‬‬
‫الحظ أنه إذا حاولت التصوير والرطوبة ال تزال يف داخل‬
‫العدسة‪ ،‬ستكون غري قادر عىل تسجيل صور واضحة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عندما تستعمل بطاقة ذاكرة مع هذه الكامريا للمرة‬
‫األوىل‪ ،‬يوىص بتهيئة البطاقة باستعامل الكامريا للحصول‬
‫عىل أداء ثابت لبطاقة الذاكرة قبل التصوير‪ .‬الحظ أن‬
‫التهيئة الدامئة متسح جميع البيانات املوجودة عىل‬
‫بطاقة الذاكرة‪ ،‬وال ميكن اسرتجاعها‪ .‬احفظ البيانات‬
‫املهمة عىل جهاز كمبيوتر‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫إذا قمت بتسجيل‪/‬حذف الصور بشكلٍ متكرر‪ ،‬قد تتلف‬
‫البيانات املوجودة عىل بطاقة الذاكرة‪ .‬قد يتعذر حفظ‬
‫أو تسجيل األفالم‪ .‬يف مثل هذه الحالة‪ ،‬احفظ صورك‬
‫عىل جهاز كمبيوتر أو أي مكان تخزين آخر‪ ،‬ثم قم‬
‫بتهيئة بطاقة الذاكرة‪.‬‬
‫ال ميكن تعويض محتويات التسجيل حتى ولو مل يكن‬
‫باإلمكان التسجيل أو العرض بسبب وجود خلل يف‬
‫الكامريا أو بطاقة الذاكرة‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫لتفادي خطر فقدان البيانات املحتمل‪ ،‬قم دامئًا بنسخ‬
‫البيانات (نسخ احتياطي) عىل وسط تخزيني آخر‪.‬‬
‫قبل أن تقوم بتسجيل األحداث التي ال تتكرر‪ ،‬قم بعمل‬
‫تسجيل تجريبي للتأكد من عمل الكامريا بشكلٍ صحيح‪.‬‬
‫هذه الكامريا ليست ضد الغبار وال ضد تناثر قطرات‬
‫املياه وال ضد املاء‪.‬‬
‫ال تعمد إىل توجيه الكامريا إىل الشمس أو ضوء ساطع‬
‫آخر‪ .‬قد يتسبب هذا يف حدوث خلل يف الكامريا‪.‬‬
‫ال تنظر إىل الشمس أو ضوء قوي من خالل عدسة‬
‫منزوعة‪ .‬قد يتسبب ذلك يف أذى لعينيك ال ميكن‬
‫معالجته‪ .‬أو قد يتسبب يف حدوث خلل يف العدسة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪67‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ال تستعمل الكامريا بالقرب من مكان يولد أمواج‬
‫السلكية قوية أو ينبعث منه اشعاعات‪ .‬قد ال يكون‬
‫مبقدور الكامريا التسجيل أو العرض بشكلٍ صحيح‪.‬‬
‫استعامل الكامريا يف أماكن رملية أو مغربة قد يتسبب‬
‫يف حدوث أعطال‪.‬‬
‫إذا تكثفت الرطوبة‪ ،‬قم بإزالتها قبل استعامل الكامريا‬
‫(صفحة‪.)67 ‬‬
‫ال تعمد إىل هز أو رضب الكامريا‪ .‬باإلضافة إىل األعطال‬
‫وعدم القدرة عىل تسجيل الصور‪ ،‬قد يجعل هذا بطاقة‬
‫الذاكرة غري قابلة لالستعامل‪ ،‬أو يتسبب يف تعطل بيانات‬
‫الصورة أو تلفها أو فقدانها‪.‬‬
‫قم بتنظيف سطح الفالش قبل االستعامل‪ .‬قد تتسبب‬
‫الحرارة املنبعثة من الفالش يف اتساخ سطح الفالش‬
‫حيث يصبح يفسد اللون أو يلتصق بسطح الفالش‪ ،‬األمر‬
‫الذي ينتج عنه انبعاث ضوء غري ٍ‬
‫كاف‪.‬‬
‫احتفظ بالكامريا‪ ،‬الكامليات املرفقة‪ ،‬الخ‪ ،‬بعيدة عن‬
‫متناول أيدي األطفال‪ .‬قد يتم ابتالع بطاقة الذاكرة‪ ،‬الخ‬
‫عن طريق الخطأ‪ .‬يف حال حدوث مثل هذه املشكلة‪ ،‬قم‬
‫باستشارة الطبيب عىل الفور‪.‬‬
‫حول الصور بصيغة ‪RAW‬‬
‫ملشاهدة صور بصيغة ‪ RAW‬مسجلة باستعامل الكامريا‪،‬‬
‫تحتاج إىل "‪"Image Data Converter SR‬‬
‫املوجودة عىل اسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪ .‬إذا مل‬
‫ترغب بتعديل الصور التي قمت بتسجيلها‪ ،‬نويص بأن تقوم‬
‫بالتقاط صور باستعامل صيغة ‪.JPEG‬‬
‫تحذير حول حقوق الطبع‬
‫تكون حقوق طبع الربامج التلفزيونية‪ ،‬واألفالم‪ ،‬وأرشطة‬
‫الفيديو‪ ،‬وأية مواد أخرى محمية‪ .‬التسجيل بدون ترصيح‬
‫ملثل تلك املواد يكون مخالفًا ألحكام قوانني حقوق الطبع‪.‬‬
‫الصور املستعملة يف هذا الدليل‬
‫الصور الفوتوغرافية املستعملة كأمثلة للصور يف هذا‬
‫الدليل هي صور مستخرجة‪ ،‬وليست صور فعلية ملتقطة‬
‫باستعامل هذه الكامريا‪.‬‬
‫حول مواصفات البيانات املذكورة يف هذا الدليل‬
‫‪AR‬‬
‫‪68‬‬
‫تم تحديد البيانات املتعلقة باألداء واملواصفات مبوجب‬
‫الرشوط التالية‪ ،‬باستثناء ما هو مذكور يف هذا الدليل‪:‬‬
‫بدرجة حرارة محيطة عادية تبلغ ‪ 25‬درجة مئوية‪،‬‬
‫واستعامل مجموعة البطارية املشحونة ملدة ساعة واحدة‬
‫من بعد انطفاء املصباح ‪.CHARGE‬‬
‫املواصفات‬
‫[أطراف توصيل الدخل‪/‬الخرج]‬
‫[النظام]‬
‫[التيار]‬
‫الكامريا‬
‫طراز الكامريا‪ :‬كامريا رقمية بعدسة قابلة للتبديل‬
‫العدسة‪ :‬عدسة القاعدة ‪E‬‬
‫[مستشعر الصورة]‬
‫مستشعر الصورة‪ :‬مستشعر الصورة ‪CMOS‬‬
‫‪ 15.6  23.5‬مم (صيغة ‪)APS-C‬‬
‫عدد البكسل اإلجاميل ملستشعر الصورة‪:‬‬
‫‪ 16 500 000‬بكسل تقري ًبا‬
‫عدد البكسل الفعال للكامريا‪:‬‬
‫‪ 16 200 000‬بكسل تقري ًبا‬
‫[مقاومة الغبار]‬
‫النظام‪ :‬الطبقة الخارجية لحامية الشحنة عىل‬
‫‪ Low-Pass Filter‬وآلية االهتزاز الكهرومغناطييس‬
‫[نظام الرتكيز البؤري التلقايئ]‬
‫النظام‪ :‬نظام رصد التباين‬
‫نطاق الحساسية‪ 0 EV :‬إىل ‪( 20 EV‬عند معادل ‪ISO‬‬
‫‪ ،100‬مع عدسة ‪)F2.8‬‬
‫[التحكم بالتعريض الضويئ]‬
‫[الغالق]‬
‫الطراز‪ :‬نوع يتم التحكم فيه إلكرتونياً‪ ،‬مستعرض طولياً‪،‬‬
‫سطح بؤري‬
‫نطاق الرسعة‪ 1/4000 :‬ثانية إىل ‪ 30‬ثانية‪،BULB ،‬‬
‫املرحلة ‪)1/3 EV‬‬
‫رسعة تزامن الفالش‪ 1/160 :‬ثانية‬
‫[وسائط التسجيل]‬
‫بطاقة "‪ ،"Memory Stick PRO Duo‬بطاقة ‪SD‬‬
‫[شاشة ‪]LCD‬‬
‫لوحة ‪ :LCD‬مشغل ‪( TFT‬ترانزستورات رشيطية رقيقة)‬
‫(طراز ‪ 7.5 )3.0‬سم‬
‫العدد الكيل للنقاط‪921 600 :‬‬
‫)‪ (480  (RGB) 3  640‬نقطة‬
‫مجموعة البطارية املستعملة‪ :‬مجموعة البطارية القابلة للشحن‬
‫طراز ‪NP-FW50‬‬
‫[غري ذلك]‬
‫‪ :Exif Print‬متوافق‬
‫‪:PRINT Image Matching III‬‬
‫متوافق‬
‫األبعاد (متوافق مع ‪:)CIPA‬‬
‫‪ 33.0  60.0  109.6‬مم تقري ًبا‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫الكتلة (متوافق مع ‪:)CIPA‬‬
‫‪ 283‬جم تقري ًبا (مبا يف ذلك البطارية و‬
‫"‪)"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪ 225‬جم تقري ًبا‬
‫(الكامريا فقط)‬
‫درجة حرارة التشغيل‪ 0 :‬درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة مئوية‬
‫صيغة امللف‪:‬‬
‫صورة ثابتة‪ DCF( JPEG :‬اإلصدار ‪،2.0‬‬
‫‪ Exif‬اإلصدار ‪)MPF Baseline ،2.3‬‬
‫متوافق‪ ،‬متوافق مع ‪DPOF‬‬
‫صور ‪ 3D‬الثابتة‪ :‬متوافق مع ‪( MPO‬امتداد ‪MPF‬‬
‫(صور متفاوتة))‬
‫فيلم )‪:(MP-4‬‬
‫فيديو‪MPEG-4 Visual :‬‬
‫صوت‪MPEG-4 AAC-LC 2ch :‬‬
‫توصيل ‪Hi-Speed USB :USB‬‬
‫(متوافق مع ‪)USB 2.0‬‬
‫غري ذلك‬
‫طريقة القياس‪ :‬قياس ‪ 49‬قسم بواسطة مستشعر الصورة‬
‫نطاق القياس‪ 0 EV :‬إىل ‪( 20 EV‬عند معادل ‪ISO‬‬
‫‪ ،100‬مع عدسة ‪)F2.8‬‬
‫حساسية ‪( ISO‬يوىص بفهرس التعريض الضويئ)‪ :‬تلقايئ‪،‬‬
‫‪ ISO 200‬إىل ‪12800‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‪( ±2.0 EV :‬املرحلة ‪)1/3 EV‬‬
‫‪miniB :USB‬‬
‫‪ :HDMI‬مقبس صغري ‪ C‬طراز ‪HDMI‬‬
‫الفالش ‪HVL-F7S‬‬
‫رقم توجيه الفالش‪( GN 7 :‬باألمتار عند ‪)ISO 100‬‬
‫مدة إعادة االستعامل‪ 4 :‬ثوانٍ تقري ًبا‬
‫تغطية الفالش‪ :‬تغطية عدسة ‪ 16‬مم‬
‫(البعد البؤري الذي تشري إليه العدسة)‬
‫تعويض الفالش‪( ±2.0 EV :‬املرحلة ‪)1/3 EV‬‬
‫األبعاد (متوافق مع ‪:)CIPA‬‬
‫‪ 42.7  23.8  35.9‬مم تقري ًبا‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫الكتلة‪ 20.4 :‬جم تقري ًبا‬
‫‪AR‬‬
‫‪69‬‬
‫العدسة‬
‫العدسة‬
‫عدسة تركيز بؤري أحادية‬
‫‪ E16‬مم‬
‫الكامريا‬
‫‪NEX-C3A/C3D‬‬
‫البعد البؤري الخاص بالصيغة ‪35‬‬
‫مم*‪( 1‬مم)‬
‫‪24‬‬
‫مجاميع‪-‬عنارص العدسة‬
‫‪315 - 82.5‬‬
‫‪5-5‬‬
‫‪11-9‬‬
‫‪13-9‬‬
‫‪83°‬‬
‫‪29° - 76°‬‬
‫الرتكيز البؤري األدىن*‪( 2‬م)‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪1.0‬‬
‫نسبة التكبري القصوى )‪(‬‬
‫‪0.078‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.225‬‬
‫درجة البعد البؤري األدىن‬
‫‪f/22‬‬
‫‪f/32 - f/22‬‬
‫‪f/32 - f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪22.5  62.0‬‬
‫‪60.0  62.0‬‬
‫‪108  63.8‬‬
‫‪67‬‬
‫‪194‬‬
‫‪345‬‬
‫‪ 4‬خطوات تقري ًبا‬
‫‪ 4‬خطوات تقري ًبا‬
‫زاوية املشاهدة*‬
‫قطر املرشح (مم)‬
‫األبعاد (القطر األقىص ‪ ‬االرتفاع) (مم)‬
‫الكتلة (جم)‬
‫مؤثر التعويض*‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫*‬
‫*‪3‬‬
‫*‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪70‬‬
‫‪NEX-C3D/C3K/‬‬
‫‪C3Y‬‬
‫‪82.5 - 27‬‬
‫‪NEX-C3Y‬‬
‫‪7.8° - 28.2°‬‬
‫‪1‬‬
‫‪AR‬‬
‫عدسة زوم ‪55‬‬
‫‪ – E18‬مم‬
‫عدسة زوم ‪210‬‬
‫‪ – E55‬مم‬
‫–*‬
‫‪4‬‬
‫قيم البعد البؤري املعادلة الخاصة بالصيغة ‪ 35‬مم‪ ،‬وزاوية املشاهدة تستند إىل الكامريات الرقمية املجهزة مبستشعر الصورة‬
‫بحجم ‪.APS-C‬‬
‫الرتكيز البؤري األدىن هو أقرص مسافة تفصل بني مستشعر الصورة والهدف‪.‬‬
‫رسعات للغالق (تختلف وفقاً لظروف االلتقاط)‬
‫وظيفة تعويض االهتزاز البرصية غري متوفرة‪.‬‬
‫شاحن بطارية طراز ‪BC-VW1‬‬
‫معايرة الدخل‪ 100 :‬فولت ‪ 240 -‬فولت تيار مرتدد‪50 ،‬‬
‫هرتز‪ 60/‬هرتز‪ 4.2 ،‬وات‬
‫معايرة الخرج‪ 8.4 :‬فولت تيار مبارش‪ 0.28 ،‬أمبري‬
‫نطاق درجة حرارة التشغيل‪ :‬صفر درجة مئوية إىل ‪40‬‬
‫درجة مئوية‬
‫نطاق درجة حرارة التخزين‪ 20– :‬درجة مئوية إىل ‪60+‬‬
‫درجة مئوية‬
‫الحد األقىص لألبعاد‪ 32  95  63 :‬مم تقري ًبا‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫الكتلة‪ 85 :‬جم تقري ًبا‬
‫‪‬‬
‫العالمات التجارية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مجموعة البطارية القابلة للشحن‬
‫‪NP-FW50‬‬
‫البطارية املستعملة‪ :‬بطارية أيون الليثيوم‬
‫الحد األقىص للفولتية‪ :‬تيار مبارش ‪ 8.4‬فولت‬
‫الفولتية االسمية‪ :‬تيار مبارش ‪ 7.2‬فولت‬
‫الحد األقىص لفولتية للشحن‪ :‬تيار مبارش ‪ 8.4‬فولت‬
‫الحد األقىص لتيار للشحن‪ 1.02 :‬أمبري‬
‫السعة‪ Wh 7.7 :‬العادي )‪(mAh 1 080‬‬
‫‪ Wh 7.3‬الحد األدىن )‪(mAh 1 020‬‬
‫الحد األقىص لألبعاد‪:‬‬
‫‪ 45  18.5  31.8‬مم تقري ًبا‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫الكتلة‪ 57 :‬جم تقري ًبا‬
‫التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حول توافق بيانات الصورة‬
‫‪‬‬
‫تتطابق هذه الكامريا مع املقياس العاملي ‪DCF‬‬
‫)‪(Design rule for Camera File system‬‬
‫الذي تم تأسيسه بواسطة ‪JEITA‬‬
‫‪(Japan Electronics and Information‬‬
‫)‪.Technology Industries Association‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هي عالمة تجارية لرشكة ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪ "MagicGate" ،"Memory Stick Micro‬و‬
‫هي عالمات تجارية لرشكة‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫"‪ "InfoLITHIUM‬هي عالمة تجارية لرشكة ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫"‪ "PhotoTV HD‬هي عالمة تجارية لرشكة ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫‪ Windows ،Microsoft‬و ‪Windows Vista‬‬
‫هي إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لرشكة‬
‫‪ Microsoft Corporation‬يف الواليات املتحدة‬
‫األمريكية و‪/‬أو بلدان أخرى‪.‬‬
‫‪ HDMI‬وشعار ‪ HDMI‬و ‪High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬هي عالمات تجارية أو‬
‫عالمات تجارية مسجلة لرشكة ‪HDMI Licensing‬‬
‫‪.LLC‬‬
‫‪ Macintosh‬و ‪ Mac OS‬هي عالمتان تجاريتان أو‬
‫عالمتان تجاريتان مسجلتان لرشكة ‪.Apple Inc.‬‬
‫‪ PowerPC‬هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة ‪IBM‬‬
‫‪ Corporation‬يف الواليات املتحدة‪.‬‬
‫‪ ،Intel‬و ‪ ،Intel Core‬و ‪ Pentium‬هي‬
‫عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة ‪Intel‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫شعار ‪ SDXC‬هو عالمة تجارية لرشكة ‪SD-3C,‬‬
‫‪.LLC‬‬
‫‪ Eye-Fi‬هي عالمة تجارية لرشكة ‪.Eye-Fi Inc.‬‬
‫‪ MultiMediaCard‬هي عالمة تجارية لجمعية‬
‫‪.MultiMediaCard Association‬‬
‫غري ذلك‬
‫حول البعد البؤري‬
‫زاوية الصورة لهذه الكامريا أضيق من زاوية الصورة يف كامريا‬
‫الفيلم بهيئة ‪ 35‬مم‪ .‬ميكنك إيجاد املكافئ التقريبي للبعد‬
‫البؤري لكامريا الفيلم بهيئة ‪ 35‬مم‪ ،‬والتصوير بنفس زاوية‬
‫الصورة‪ ،‬بواسطة زيادة البعد البؤري للعدسة لديك إىل النصف‪.‬‬
‫عىل سبيل املثال‪ ،‬باستعامل عدسة ‪ 50‬مم‪ ،‬ميكنك الحصول‬
‫عىل املكافئ التقريبي لعدسة ‪ 75‬مم من كامريا الفيلم بهيئة‬
‫‪ 35‬مم‪.‬‬
‫عرض الصور املسجلة بواسطة الكامريا لديك عىل جهاز آخر‬
‫وعرض الصور املسجلة أو املعدلة بواسطة جهاز آخر عىل‬
‫الكامريا لديك غري مضمون‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪71‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ Adobe‬هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية‬
‫لرشكة ‪ Adobe Systems Incorporated‬يف‬
‫الواليات املتحدة و‪/‬أو دول أخرى‪.‬‬
‫باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬أسامء النظام واملنتجات املستعملة يف‬
‫هذا الدليل هي‪ ،‬بشكل عام‪ ،‬عالمات تجارية أو عالمات‬
‫تجارية مسجلة ألصحابها املعنيني أو للصانعني‪ .‬عىل أية‬
‫حال‪ ،‬العالمات ‪ ‬أو ‪ ‬ليست مستعملة يف جميع الحاالت‬
‫يف هذا الدليل‪.‬‬
‫الفهرس‬
‫‪A-Z‬‬
‫‪ HDR/DRO‬تلقايئ ‪47..............................................‬‬
‫‪27.....................................................Help Guides‬‬
‫‪55......................Image Data Converter SR‬‬
‫‪55........................ Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪46.........................................................................ISO‬‬
‫‪ ISO NR‬عايل ‪48........................................................‬‬
‫‪54.........................................................Macintosh‬‬
‫‪ NR‬تعريض ضويئ ممتد‪48............................................‬‬
‫‪55......................................................................PMB‬‬
‫‪48........................................................SteadyShot‬‬
‫‪53............................................................Windows‬‬
‫ا‬
‫ب‬
‫بانوراما‪34........................................................................‬‬
‫بدء القامئة‪49...................................................................‬‬
‫الربنامج‪53.......................................................................‬‬
‫بطاقة الذاكرة‪15..............................................................‬‬
‫غري ذلك‬
‫ابتكار صورة ‪28................................................................‬‬
‫اتجاه البانوراما ‪46............................................................‬‬
‫اختيار ‪45...................................................... AF/MF‬‬
‫إختيار املجلد‪47...............................................................‬‬
‫اختيار التاريخ‪47..............................................................‬‬
‫اختيار ثابت‪/‬فيلم ‪47........................................................‬‬
‫اختيار مجلد التصوير‪50...................................................‬‬
‫اختيار منظر‪33................................................................‬‬
‫استعادة قاعدة بيانات صورة‪50........................................‬‬
‫اسلوب الصورة‪47.............................................................‬‬
‫اسم مجلد‪50...................................................................‬‬
‫االصدار ‪50.......................................................................‬‬
‫إعادة ضبط أويل‪50..........................................................‬‬
‫إعداد املنطقة‪49..............................................................‬‬
‫التقاط الصور الثابتة‪20.....................................................‬‬
‫أولوية الغالق‪35...............................................................‬‬
‫أولوية الفتحة‪36..............................................................‬‬
‫أيقونات ‪58......................................................................‬‬
‫ت‬
‫تأثري برشة ناعمة‪45..........................................................‬‬
‫تأثري ريايض‪33..................................................................‬‬
‫تأثري الصورة‪30.................................................................‬‬
‫تحديد االبتسامة‪45..........................................................‬‬
‫تحديد الطباعة‪47............................................................‬‬
‫تحديد الوجه‪45...............................................................‬‬
‫تحريك البانوراما‪34..........................................................‬‬
‫تحريك بانوراما ‪34....................................................3D‬‬
‫تحريك العرض‪34.............................................................‬‬
‫التحكم بإلغاء الرتكيز البؤري للخلفية‪29............................‬‬
‫تحكم بـ ‪50.....................................................HDMI‬‬
‫تحميل‪53........................................................................‬‬
‫تدوير‪47..........................................................................‬‬
‫تسجيل صوت الفيلم‪48....................................................‬‬
‫تصوير الشفق مع مسك الكامريا باليد‪33...........................‬‬
‫تعديل‪49.........................................................................‬‬
‫تعريض ضويئ يدوي‪32.....................................................‬‬
‫تعويض التعريض الضويئ‪31..............................................‬‬
‫تعويض فالش‪47...............................................................‬‬
‫تقدم مستمر ‪38...............................................................‬‬
‫تقدم مستمر ألولوية رسعة‪38...........................................‬‬
‫تكبري‪41 ،33...................................................................‬‬
‫تكبري الصورة ‪41...............................................................‬‬
‫تكثف الرطوبة‪67.............................................................‬‬
‫تلقايئ ذيك‪32....................................................................‬‬
‫تهيئات التحميل ‪50..........................................................‬‬
‫تهيئات مستوى الصوت‪47................................................‬‬
‫تهيئات املفتاح األيرس‪49...................................................‬‬
‫تهيئات املفتاح األمين ‪49...................................................‬‬
‫تهيئة‪50 ،48...................................................................‬‬
‫تهيئة ‪50..........................................................Eye-Fi‬‬
‫تهيئة تاريخ‪/‬وقت ‪49........................................................‬‬
‫تهيئة املفتاح اللني ‪49...................................................B‬‬
‫تهيئة املفتاح اللني ‪49...................................................C‬‬
‫توازن أبيض‪46.................................................................‬‬
‫توجيهات التصوير‪27........................................................‬‬
‫توصيل ‪50............................................................ USB‬‬
‫ج‬
‫جودة‪46..........................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪73‬‬
‫ح‬
‫حجم الصورة‪39...............................................................‬‬
‫حذف‪23..........................................................................‬‬
‫حرر دون عدسة‪48..........................................................‬‬
‫حفظ القدرة‪49................................................................‬‬
‫حامية ‪47.........................................................................‬‬
‫حيز عرض البطاقة ‪50.......................................................‬‬
‫خ‬
‫خطوط مساعدة‪48..........................................................‬‬
‫خفض احمرار العني ‪48.....................................................‬‬
‫ر‬
‫رسم بياين ‪48....................................................................‬‬
‫رقم امللف ‪50...................................................................‬‬
‫ز‬
‫زوم رقمي دقيق ‪45..........................................................‬‬
‫زوم العرض‪41..................................................................‬‬
‫س‬
‫سطوع ‪49............................................................LCD‬‬
‫ش‬
‫شحن مجموعة البطارية‪10...............................................‬‬
‫ص‬
‫صوت تنبيه بيب‪49..........................................................‬‬
‫صورة شخصية ‪33.............................................................‬‬
‫صورة شخصية ليلية‪33.....................................................‬‬
‫صورة عريضة‪50...............................................................‬‬
‫ض‬
‫ضبط الساعة‪18...............................................................‬‬
‫ضوء تركيز بؤري تلقايئ‪48.................................................‬‬
‫ع‬
‫‪AR‬‬
‫‪74‬‬
‫عجلة التحكم ‪25..............................................................‬‬
‫عدسة ‪13.........................................................................‬‬
‫العرض ‪22........................................................................‬‬
‫عرض ‪43..................................................................3D‬‬
‫عرض التشغيل‪50.............................................................‬‬
‫عرض دليل ‪49......................................................Help‬‬
‫عرض صور مستمر‪47.......................................................‬‬
‫عرض عىل التلفزيون ‪43....................................................‬‬
‫غ‬
‫غالق خاص باالبتسامة‪45..................................................‬‬
‫غروب‪33.........................................................................‬‬
‫ف‬
‫فالش‪16...........................................................................‬‬
‫فالش مشبع‪37.................................................................‬‬
‫فهرس الصورة‪42..............................................................‬‬
‫فيلم‪21............................................................................‬‬
‫ق‬
‫قامئة ‪44...........................................................................‬‬
‫قامئة توجيه التصوير‪45....................................................‬‬
‫ك‬
‫كتيب يدوي ‪61................................................................‬‬
‫ل‬
‫اللغة‪49...........................................................................‬‬
‫لون التموج ‪48.................................................................‬‬
‫لون الشاشة‪49.................................................................‬‬
‫م‬
‫مربمج تلقايئ‪32................................................................‬‬
‫مجلد جديد‪50.................................................................‬‬
‫مجموعة البطارية‪10........................................................‬‬
‫محتويات العرض ‪45 ،31.................................................‬‬
‫مراجعة تلقائية‪48............................................................‬‬
‫مساحة لون‪48.................................................................‬‬
‫مساعدة ‪48............................................................ MF‬‬
‫مستوى التموج‪48............................................................‬‬
‫مفاتيح لينة‪26.................................................................‬‬
‫مقاومة ضبابية الحركة ‪33.................................................‬‬
‫منطقة تركيز بؤري تلقايئ ‪45.............................................‬‬
‫منظر طبيعي‪33...............................................................‬‬
‫منظر لييل ‪33...................................................................‬‬
‫املواصفات‪69...................................................................‬‬
‫مؤقت ذايت‪38..................................................................‬‬
‫ن‬
‫نسبة الواجهة ‪46..............................................................‬‬
‫و‬
‫وضع تركيز بؤري تلقايئ‪45................................................‬‬
‫وضع التصوير‪32..............................................................‬‬
‫وضع التنظيف‪50.............................................................‬‬
‫وضع العرض اإليضاحي ‪50................................................‬‬
‫وضع الفالش‪37................................................................‬‬
‫وضع القياس‪46................................................................‬‬
‫وضع املشغل‪45...............................................................‬‬
‫غري ذلك‬
‫‪AR‬‬
‫‪75‬‬
‫فارىس‬
‫هشدار‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک‪ ,‬واحد را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید‪.‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی مهم‬
‫این دستورالعمل ها را نگاه دارید‬‫خطر‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی‪ ،‬این دستورالعمل ها را‬
‫به دقت دنبال منایید‬
‫در صورتی که شکل دوشاخه با پریز برق تناسب ندارد‪ ،‬از آداپتور دوشاخه ضمیمه با تنظیم مناسب برای پریز برق استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای‬
‫در صورتی که باتری جعبه ای بطور ناصحیح به کار گرفته شود‪ ،‬باتری جعبه ای ممکن است منفجر شود‪ ،‬یا منجر به آتش سوزی یا حتی‬
‫سوختگی شیمیایی شود‪ .‬هشدارهای زیر را مالحظه منایید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آن را باز نکنید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را فشار نداده و در معرض هیچ گونه رضبه یا نیرو مانند‪ ،‬چکش زنی‪ ،‬سقوط یا زیر پا گذاشنت قرار ندهید‪.‬‬
‫اتصال کوتاه ایجاد نکنید و اجازه ندهید اجسام فلزی با ترمینال های باتری متاس پیدا کنند‪.‬‬
‫آن را در معرض دمای باالی بیشرت از ‪ 60‬درجه سانتیگراد مانند نور مستقیم خورشید یا داخل اتومبیل پارک شده در زیر خورشید قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫آن را نسوزانید یا در آتش نیندازید‪.‬‬
‫باتری های یون لیتیومی صدمه دیده یا نشت کرده را به کار نگیرید‪.‬‬
‫حتام باتری جعبه ای را با استفاده از شارژر باتری سونی ‪ Sony‬اصل یا دستگاهی که قادر به شارژ باتری جعبه ای باشد شارژ کنید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را دور از دسرتس کودکان خردسال نگاه دارید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را خشک نگاه دارید‪.‬‬
‫آن را تنها با نوع یکسان یا نوع معادل توصیه شده از سوی سونی ‪ Sony‬تعویض منایید‪.‬‬
‫باتری های جعبه ای استفاده شده را فورا هامنطور که در دستورالعمل ها رشح داده شده است دور بیندازید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژ باتری‬
‫حتی اگر المپ ‪ CHARGE‬روشن نباشد‪ ،‬شارژر باطری مادامی که به خروجی دیواری متصل است از منبع نیروی ‪ AC‬جدا منی باشد‪ .‬اگر‬
‫در حین استفاده از شارژر باطری مشکل بروز کرد‪ ،‬فوراً نیرو را با جدا کردن دو شاخه از خروجی دیواری قطع کنید‪.‬‬
‫سیم برق ضمیمه فقط میتواند با این شارژر استفاده شود‪ .‬این سیم برق منی تواند با دستگاه های دیگر به کار رود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫فهرست مندرجات‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫بررسی لوازم جانبی ارائه شده ‪5...............................................................................................................‬‬
‫شناسایی قسمت ها‪6..............................................................................................................................‬‬
‫آماده سازی بسته باتری ‪10.....................................................................................................................‬‬
‫سوارکردن‪/‬جداکردن لنز‪13......................................................................................................................‬‬
‫وارد کردن کارت حافظه (فروش جداگانه)‪15...........................................................................................‬‬
‫وصل کردن فالش ‪16...............................................................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین و تنظیم تاریخ‪18....................................................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫گرفنت تصاویر ساکن ‪20...........................................................................................................................‬‬
‫ضبط فیلم ها ‪21....................................................................................................................................‬‬
‫پخش تصاویر‪22.....................................................................................................................................‬‬
‫حذف تصاویر ‪23....................................................................................................................................‬‬
‫استفاده از کلید گردان کنرتل و کلیدهای چندکاره ‪25...............................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد راهنامی دوربین‪27...................................................................................................‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫تنظیم عملکرد با استفاده از خالقیت در عکس‪28...................................................................................‬‬
‫تنظیم روشنایی تصاویر ساکن (جربان نوردهی)‪31...................................................................................‬‬
‫تغییر دادن منایش صفحه )‪31....................................................................................................(DISP‬‬
‫تصویربرداری با حالت های مختلف درایو ‪32..........................................................................................‬‬
‫انتخاب حالت فالش‪37...........................................................................................................................‬‬
‫استفاده از تایمر خودکار‪38....................................................................................................................‬‬
‫گرفنت تصاویر ساکن بصورت پیوسته ‪38...................................................................................................‬‬
‫انتخاب اندازه تصویر ‪40.........................................................................................................................‬‬
‫استفاده از عملکردهای پخش‬
‫بزرگ کردن تصویر پخش شده (بزرگ کردن تصویر) ‪42............................................................................‬‬
‫منایش دادن لیست تصویر‪43..................................................................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر در تلویزیون‪44.............................................................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫لیست منو‪45.........................................................................................................................................‬‬
‫عملکردهای قابل دسرتس برای هر حالت تصویربرداری‪52.......................................................................‬‬
‫حالت های فالش ‪53...............................................................................................................................‬‬
‫واردکردن تصاویر به کامپیوتر‬
‫نصب نرم افزار‪54...................................................................................................................................‬‬
‫آنچه که میتوانید با نرم افزار ضمیمه انجام دهید ‪56...............................................................................‬‬
‫متفرقه‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط ‪57........................................................................................................‬‬
‫لیست منادهای روی منایشگر ‪59...................................................................................................LCD‬‬
‫آشنایی بیشرت با دوربین )‪62....................................................................................(α Handbook‬‬
‫عیب یابی‪63..........................................................................................................................................‬‬
‫نکات احتیاطی ‪67..................................................................................................................................‬‬
‫مشخصات فنی ‪70..................................................................................................................................‬‬
‫فهرست الفبایی‪74..................................................................................................................................‬‬
‫این دفرتچه راهنام‪ ،‬چندین مدل ارائه شده همراه با لنزهای مختلف را پوشش میدهد‪.‬‬
‫نام مدل بسته به لنز ارائه شده تغییر میکند‪ .‬مدل موجود در کشورها‪/‬مناطق مختلف متفاوت است‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫نام مدل‬
‫لنز‬
‫‪NEX-C3A‬‬
‫‪ E16‬میلیمرت‬
‫‪NEX-C3D‬‬
‫‪ E18 – 55‬میلیمرت و ‪ E16‬میلیمرت‬
‫‪NEX-C3K‬‬
‫‪ E18 – 55‬میلیمرت‬
‫‪NEX-C3Y‬‬
‫‪ E55 – 210‬میلیمرت و ‪ E18 – 55‬میلیمرت‬
‫بررسی لوازم جانبی ارائه شده‬
‫ابتدا نام مدل دوربین خود را بررسی کنید (صفحه‪ .)4 ‬لوازم جانبی ارائه شده بسته به مدل دوربین تفاوت می کنند‪.‬‬
‫عدد داخل پرانتز‪ ،‬نشان دهنده تعداد قطعات می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬لوازم جانبی مشرتک‬
‫‪‬‬
‫شارژر باتری ‪(1) BC-VW1‬‬
‫‪‬‬
‫سیم برق )‪( (1‬در ایاالت متحده امریکا و‪ ‬کانادا ارائه‬
‫منی شود)‬
‫‪‬‬
‫بسته باتری قابل شارژ ‪(1) NP-FW50‬‬
‫‪‬‬
‫کابل ‪(1) USB‬‬
‫‪‬‬
‫بند شانه )‪(1‬‬
‫‪‬‬
‫فالش ‪/(1) HVL-F7S‬جعبه فالش )‪(1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(1) CD-ROM‬‬
‫‪ ‬نرم افزار کاربردی برای دوربین ‪α‬‬
‫‪α Handbook ‬‬
‫دفرتچه راهنام (همین دفرتچه) )‪(1‬‬
‫‪‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪NEX-C3A ‬‬
‫لنز تک فوکوس ‪ E16‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی لنز‬
‫)‪( (1‬سوارشده روی دوربین)‬
‫‪NEX-C3D ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لنز تک فوکوس ‪ E16‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی‪ ‬لنز‬
‫)‪/(1‬پوشش عقبی لنز )‪(1‬‬
‫لنز زوم ‪ E18 – 55‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی لنز‬
‫)‪( (1‬سوارشده روی دوربین)‪/‬هود لنز )‪(1‬‬
‫‪NEX-C3K ‬‬
‫‪‬‬
‫لنز زوم ‪ E18 – 55‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی لنز‬
‫)‪( (1‬سوارشده روی دوربین)‪/‬هود لنز )‪(1‬‬
‫‪NEX-C3Y ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لنز زوم ‪ E18 – 55‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی لنز‬
‫)‪( (1‬سوارشده روی دوربین)‪/‬هود لنز )‪(1‬‬
‫لنز زوم ‪ E55 – 210‬میلیمرت )‪/(1‬پوشش جلویی‬
‫لنز )‪/(1‬پوشش عقبی لنز )‪/(1‬هود لنز )‪(1‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫شناسایی قسمت ها‬
‫برای آگاهی از جزئیات مربوط به عملیات‪ ،‬به صفحات ذکر شده در داخل پرانتز مراجعه منایید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫زمانیکه لنز برداشته میشود‬
‫(پخش) )‪(22‬‬
‫‪ ‬دکمه‬
‫‪ ‬دکمه شاتر )‪(21‬‬
‫‪ ‬کلید ‪( ON/OFF‬روشن خاموش) )‪(18‬‬
‫‪ ‬چراغ ‪/AF‬چراغ تایمر خودکار‪/‬چراغ شاتر لبخند‬
‫‪ ‬بلندگو‬
‫‪ ‬میکروفون*‬
‫‪ ‬پایانه وسیله جانبی هوشمند )‪(16‬‬
‫‪ ‬لنز )‪(13‬‬
‫‪ ‬دکمه آزاد سازی لنز )‪(14‬‬
‫‪ ‬برآمدگی‬
‫‪ ‬حسگر تصویر**‬
‫‪ ‬محل متاس لنز**‬
‫* این قسمت را هنگام فیلمربداری نپوشانید‪.‬‬
‫** این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫)‪(USB‬‬
‫‪ ‬پایانه‬
‫‪ ‬قالب بند شانه‬
‫وصل کردن بند شانه برای جلوگیری از افتادن دوربین‬
‫توصیه میشود‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬پایانه ‪(44) HDMI‬‬
‫‪ ‬حسگر نور‬
‫‪ ‬منایشگر ‪LCD‬‬
‫منایشگر ‪ LCD‬دارای قابلیت چرخش در این دوربین‪،‬‬
‫امکان بکارگیری موقعیت های مختلف تصویربرداری را‬
‫برای شام فراهم می سازد‪.‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪( MOVIE‬فیلم) )‪(21‬‬
‫‪ ‬کلید گردان کنرتل )‪(25‬‬
‫‪ ‬کلیدهای چندکاره )‪(26‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫‪ ‬فالش‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫عالمت موقعیت حسگر تصویر‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬درپوش باتری )‪(11‬‬
‫‪ ‬درپوش کارت حافظه )‪(15‬‬
‫‪ ‬محل نصب سه پایه‬
‫‪‬‬
‫از سه پایه ای استفاده کنید که طول پیچ آن کمرت‬
‫از ‪ 5.5‬میلیمرت است‪ .‬در سه پایه هایی که طول‬
‫پیچ آنها بیشرت از ‪ 5.5‬میلیمرت است‪ ،‬محکم کردن‬
‫دوربین روی سه پایه ممکن نبوده و ممکن است به‬
‫دوربین آسیب وارد شود‪.‬‬
‫‪ ‬محفظه باتری )‪(11‬‬
‫‪ ‬درپوش صفحه اتصال‬
‫برای استفاده از آداپتور برق متناوب ‪AC-PW20‬‬
‫(فروش جداگانه)‬
‫‪ ‬چراغ دسرتسی )‪(16‬‬
‫‪ ‬شکاف قراردادن کارت حافظه )‪(15‬‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫‪ ‬پیچ‬
‫‪ ‬فالش*‬
‫‪ ‬رابط*‬
‫* این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫اگر کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم و متیز پاک کنید‪.‬‬
‫‪ ‬لنز‬
‫‪ ‬شاخص نصب‬
‫‪ E18 – 55‬میلیمرت ‪F3.5-5.6 OSS‬‬
‫(ضمیمه به همراه ‪NEX-C3D/C3K/‬‬
‫‪)C3Y‬‬
‫* مبدل بصورت جداگانه فروخته میشود‪.‬‬
‫** این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫‪ E55 – 210‬میلیمرت ‪F4.5-6.3 OSS‬‬
‫(ضمیمه به همراه ‪)NEX-C3Y‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪ ‬شاخص هود‬
‫‪ ‬حلقه فوکوس کردن‬
‫‪ ‬حلقه زوم‬
‫‪ ‬مقیاس فاصله کانونی‬
‫‪ ‬شاخص فاصله کانونی‬
‫‪ ‬محل های متاس لنز*‬
‫‪ ‬شاخص نصب‬
‫* این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬حلقه فوکوس کردن‬
‫‪ ‬حلقه زوم‬
‫‪ ‬مقیاس فاصله کانونی‬
‫‪ ‬شاخص فاصله کانونی‬
‫‪ ‬محل های متاس لنز*‬
‫‪ ‬شاخص نصب‬
‫* این قسمت را مستقی ًام ملس نکنید‪.‬‬
‫‪ E16‬میلیمرت ‪F2.8‬‬
‫(ضمیمه به همراه ‪)NEX-C3A/C3D‬‬
‫‪ ‬شاخص مبدل*‬
‫‪ ‬حلقه فوکوس کردن‬
‫‪ ‬محل های متاس لنز**‬
‫‪PR‬‬
‫‬
‫آماده سازی بسته باتری‬
‫هنگام استفاده از دوربین برای نخستین بار‪ ،‬حت ًام بسته باتری "‪( NP-FW50 "InfoLITHIUM‬ضمیمه) را شارژ‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژ کردن بسته باتری‬
‫بسته باتری "‪ "InfoLITHIUM‬را می توان حتی هنگامی که کام ًال خالی نشده است‪ ،‬شارژ منود‪ .‬همچنین می توان‬
‫آن را هنگامی که کام ًال شارژ نشده است‪ ،‬مورد استفاده قرار داد‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪1‬‬
‫بسته باتری را داخل شارژر باتری قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫شارژر باتری را به پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسته باتری را فشار دهید تا در جای خود قرار گرفته‬
‫و‪ ‬صدای کلیک کند‪.‬‬
‫زمانیکه شارژ به پایان میرسد‪ ،‬چراغ ‪CHARGE‬‬
‫خاموش میشود‪.‬‬
‫زمان الزم برای شارژ کردن بسته باتری کام ًال خالی شده در‬
‫دمای ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪ ،‬حدود ‪ 250‬دقیقه است‪.‬‬
‫برای ایاالت متحده امریکا و کانادا‬
‫دوشاخه‬
‫چراغ ‪CHARGE‬‬
‫برای کشورها‪/‬مناطق غیر از ایاالت‬
‫متحده امریکا و کانادا‬
‫چراغ ‪CHARGE‬‬
‫سیم برق‬
‫‪PR‬‬
‫‪10‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬زمان شارژ‪ ،‬بسته به ظرفیت باقیامنده بسته باتری یا رشایط شارژ کردن‪ ،‬تفاوت می کند‪.‬‬
‫‪ ‬توصیه می کنیم بسته باتری را در دمای محیط بین ‪ 10‬درجه سانتیگراد تا ‪ 30‬درجه سانتیگراد شارژ منایید‪ .‬ممکن است نتوانید‬
‫بسته باتری را خارج از این محدوده دمایی به شکلی مؤثر شارژ کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژر باتری را به نزدیک ترین پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که بسته باتری برای نخستین بار استفاده میشود‪ ،‬یا بسته باتری برای مدتی طوالنی استفاده نشده است‪ ،‬چراغ‬
‫‪ CHARGE‬ممکن است به رسعت چشمک بزند‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬بسته باتری را از شارژر خارج کرده و دوباره داخل کنید‪،‬‬
‫سپس بسته باتری را شارژ منایید‪.‬‬
‫‪ ‬سعی نکنید بسته باتری را بالفاصله بعد از شارژ شدن یا درصورتیکه بعد از شارژ شدن از آن استفاده نشده است‪ ،‬دوباره شارژ‬
‫کنید‪ .‬این کار میتواند روی کارآیی بسته باتری تأثیر منفی بگذارد‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪‬‬
‫استفاده از دوربین در خارج از کشور — منبع برق‬
‫می توانید در هریک از کشورها یا مناطقی که تغذیه برق آن در محدوده ‪ 100‬ولت تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪50 ،‬‬
‫هرتز‪ 60/‬هرتز می باشد‪ ،‬از دوربین و شارژر باتری‪ ،‬و همچنین آداپتور برق متناوب ‪( AC-PW20‬فروش جداگانه)‬
‫استفاده منایید‪.‬‬
‫مبدل ولتاژ الکرتونیکی الزم نیست و استفاده از آن می تواند باعث نقص در عملکرد گردد‪.‬‬
‫‪ ‬کارگذاشنت بسته باتری شارژ شده‬
‫‪1‬‬
‫در حالی که اهرم بازکردن درپوش را می لغزانید‪،‬‬
‫درپوش را باز کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪11‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪2‬‬
‫درحالی که اهرم قفل را با نوک باتری فشار می دهید‪،‬‬
‫بسته باتری را کام ًال تا انتها داخل منایید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫درپوش را ببندید‬
‫اهرم قفل‬
‫‪ ‬بررسی میزان باقیامنده باتری‬
‫سطح را به کمک نشانگرهای زیر و اعداد درصد نشان داده شده در منایشگر ‪ LCD‬بررسی کنید‪.‬‬
‫"باطری فرسوده است‪".‬‬
‫میزان باتری‬
‫زیاد‬
‫کم‬
‫منی توانید تصویر دیگری‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬میزان منایش داده شده ممکن است تحت برخی رشایط خاص صحیح نباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بسته باتری "‪ "InfoLITHIUM‬چیست؟‬
‫بسته باتری "‪ "InfoLITHIUM‬یک بسته باتری یون لیتیم است که دارای عملکردهایی برای تبادل اطالعات مربوط به‬
‫رشایط کارکرد با دوربین می باشد‪.‬‬
‫با استفاده از بسته باتری "‪ ،"InfoLITHIUM‬زمان باقیامنده باتری بصورت ارقام درصدی مطابق با رشایط کاری‬
‫دوربین شام منایش داده می شود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ ‬بیرون آوردن بسته باتری‬
‫پس از اطمینان از اینکه چراغ دسرتسی روشن نیست‪ ،‬دوربین را‬
‫خاموش کرده و اهرم قفل را در جهت پیکان بلغزانید‪ .‬مراقب باشید‬
‫بسته باتری سقوط نکند‪.‬‬
‫اهرم قفل‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫سوارکردن‪/‬جداکردن لنز‬
‫این دوربین به همراه لنز سوار شده ارائه میگردد‪.‬‬
‫هنگام سوارکردن لنزهای دیگر‪ ،‬به مراحل زیر رجوع منایید‪.‬‬
‫قبل از نصب یا جداکردن لنز‪ ،‬کلید روشن و خاموش دوربین را روی ‪ OFF‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫چنانچه پوشش یا درپوش بسته بندی نصب شده‬
‫است‪ ،‬آن را از دوربین یا لنز جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫لنز را با میزان کردن عالمت های نشانه سفید رنگ‬
‫موجود بر روی لنز و دوربین‪ ،‬نصب کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لنز را در مکانی دور از گردوغبار به رسعت عوض کنید تا‬
‫ورود گردوغبار و آلودگی به داخل دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫برای جلوگیری از ورود گردوغبار به داخل دوربین‪ ،‬آن را‬
‫رو به پایین بگیرید‪.‬‬
‫عالمت های نشانه سفید رنگ‬
‫‪PR‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫درحالی که لنز را به آرامی به سمت دوربین فشار‬
‫میدهید‪ ،‬آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید‬
‫تا در موقعیت قفل شده در جای خود قرار گرفته‬
‫و‪ ‬صدای کلیک مناید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حت ًام لنز را بصورت مستقیم وارد کنید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگام وصل کردن لنز‪ ،‬دکمه آزاد سازی لنز را فشار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام وصل کردن لنز‪ ،‬نیروی بیش از حد وارد نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬تبدیل نصب (فروش جداگانه) برای استفاده از لنز پایه ‪( A‬فروش جداگانه) مورد نیاز است‪ .‬برای آگاهی از جزئیات‪ ،‬به دفرتچه‬
‫راهنامی ارائه شده همراه با تبدیل نصب مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫‪ ‬جداکردن لنز‬
‫‪1‬‬
‫دکمه آزاد سازی لنز را تا انتها فشار داده و لنز را‬
‫در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا‬
‫متوقف شود‪.‬‬
‫دکمه آزاد سازی لنز‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگام تعویض لنز‪ ،‬در صورتی که گردوغبار و آلودگی به داخل دوربین راه یافته و به سطح حسگر تصویر (بخشی که به عنوان‬
‫فیلم عکاسی عمل می کند) بچسبد‪ ،‬ممکن است این آلودگی ها بسته به محیط تصویربرداری روی تصاویر منایان شوند‪ .‬این‬
‫دوربین به دلیل داشنت عملکرد ضد گردوغبار‪ ،‬هنگام خاموش شدن به آرامی مرتعش می شود تا از چسبیدن گردوغبار به حسگر‬
‫تصویر جلوگیری مناید‪ .‬با این وجود‪ ،‬لنز را در محلی دور از گردوغبار به رسعت سوار یا جدا کنید‪.‬‬
‫‪ ‬دوربین را درحالی که لنز آن برداشته شده است به حال خود رها نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬چنانچه میخواهید از پوشش های بدنه یا پوشش های عقبی لنز استفاده کنید‪ ،‬لطفاً ‪( ALC-B1EM‬پوشش بدنه) یا‬
‫‪( ALC-R1EM‬پوشش عقبی لنز) (فروش جداگانه) را خریداری منایید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪14‬‬
‫وارد کردن کارت حافظه (فروش جداگانه)‬
‫‪2‬‬
‫یک کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫درپوش را ببندید‬
‫‪‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪1‬‬
‫درپوش را باز کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه را مطابق شکل تا جایی که صدای کلیک‬
‫مناید‪ ،‬داخل کنید‪.‬‬
‫جهت گوشه دارای بریدگی را کنرتل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬کارت های حافظه قابل استفاده‬
‫کارت های حافظه زیر با این دوربین قابل استفاده هستند‪،"Memory Stick PRO Duo" :‬‬
‫"‪ ،"Memory Stick PRO-HG Duo‬کارت حافظه ‪ ،SD‬کارت حافظه ‪ SDHC‬و کارت حافظه ‪.SDXC‬‬
‫منی توان از ‪ MultiMediaCard‬استفاده منود‪.‬‬
‫برای ضبط فیلم‪ ،‬توصیه میشود از کارت های حافظه زیر استفاده کنید‪ .‬در این دفرتچه راهنام‪،‬‬
‫"‪ "Memory Stick PRO Duo‬و "‪ "Memory Stick PRO-HG Duo‬هردو بعنوان‬
‫"‪ "Memory Stick PRO Duo‬نامیده میشوند‪ ،‬و کارت حافظه ‪ ،SD‬کارت حافظه ‪ SDHC‬و کارت حافظه‬
‫‪ SDXC‬همگی بعنوان "کارت ‪ "SD‬نامیده میشوند‪.‬‬
‫)‪((Mark2) "Memory Stick PRO Duo") (Mark2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫)"‪("Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪ ‬کارت حافظه ‪ ،SD‬کارت حافظه ‪ ،SDHC‬کارت حافظه ‪( SDXC‬کالس ‪ 4‬یا باالتر)‬
‫‪PR‬‬
‫‪15‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬تصاویر ضبط شده در کارت حافظه ‪ SDXC‬را منی توان در کامپیوترها یا دستگاه های صوتی تصویری که با ‪ exFAT‬سازگاری‬
‫ندارند‪ ،‬وارد کرده یا پخش منود‪ .‬قبل از وصل کردن دستگاه به دوربین‪ ،‬مطمنئ شوید دستگاه مربوطه با ‪ exFAT‬سازگار است‪.‬‬
‫اگر دوربین را به یک دستگاه ناسازگار وصل کنید‪ ،‬ممکن است از شام خواسته شود کارت را فرمت کنید‪ .‬هرگز در پاسخ به چنین‬
‫پیغامی اقدام به فرمت کردن کارت نکنید‪ ،‬زیرا این کار باعث پاک شدن متام اطالعات موجود در کارت خواهد شد‪exFAT( .‬‬
‫سیستم فایلی است که در کارت های حافظه ‪ SDXC‬مورد استفاده قرار میگیرد‪).‬‬
‫‪ ‬بیرون آوردن کارت حافظه‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫درپوش را باز کنید‪ ،‬مطمنئ شوید که چراغ دسرتسی روشن نیست‪،‬‬
‫سپس کارت حافظه را یکبار فشار دهید‪.‬‬
‫چراغ دسرتسی‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگامی که چراغ دسرتسی روشن است‪ ،‬کارت حافظه یا بسته باتری را خارج نکرده و یا دستگاه را خاموش نکنید‪ .‬ممکن است‬
‫داده ها خراب شوند‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از نصب یا جداکردن فالش‪ ،‬کلید روشن و خاموش دوربین را روی ‪ OFF‬قرار دهید‪.‬‬
‫وصل کردن فالش‬
‫اگر میخواهید درحین تصویربرداری از فالش استفاده کنید‪ ،‬فالش (ضمیمه) را وصل کنید‪.‬‬
‫فالش هنگام باال آمدن فعال شده و هنگام پایین آوردن غیرفعال میگردد‪.‬‬
‫قبل از نصب یا جداکردن فالش‪ ،‬کلید روشن و خاموش دوربین را روی ‪ OFF‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫پیچ را ببندید تا فالش محکم در جای خود قرار گیرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای فالش زدن‪ ،‬ابتدا فالش را باال بیاورید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫‪1‬‬
‫فالش را به پایانه وسیله جانبی هوشمند دوربین‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫تنظیم پیش فرض [فالش خودکار] است‪ .‬برای تغییر دادن‬
‫تنظیم‪ ،‬صفحه ‪ 37‬را مالحظه کنید‪.‬‬
‫زمانی که قصد ندارید از فالش استفاده کنید‪ ،‬آن را‬
‫پایین بیاورید‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نیروی برق فالش از طریق دوربین تأمین میشود‪ .‬هنگامیکه دوربین درحال شارژ کردن فالش است‪ ،‬عالمت‬
‫‪ LCD‬چشمک میزند‪ .‬هنگامیکه این مناد درحال چشمک زدن است‪ ،‬منی توانید دکمه شاتر را فشار دهید‪.‬‬
‫فالش را تا انتها داخل پایانه وسیله جانبی دوربین منوده و پیچ مربوطه را کام ًال محکم کنید‪ .‬مطمنئ شوید فالش بطور کامل‬
‫و‪ ‬محکم به دوربین وصل شده است‪.‬‬
‫روی منایشگر‬
‫‪‬‬
‫حمل فالش‬
‫جعبه فالش میتواند به آسانی به بند شانه وصل شود‪.‬‬
‫هنگامی که از فالش استفاده منی کنید آنرا داخل جعبه قرار دهید‬
‫تا در مقابل صدمه محافظت شود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪17‬‬
‫روشن کردن دوربین و تنظیم تاریخ‬
‫هنگامی که دوربین را برای نخستین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه تنظیم تاریخ و زمان منایان می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید روشن و خاموش را روی ‪( ON‬روشن) قرار‬
‫دهید تا دوربین روشن شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مرکز کلید گردان کنرتل را برای [تأیید] فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫منطقه خود را با فشاردادن راست یا چپ کلید گردان‬
‫کنرتل انتخاب منوده و مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫سمت چپ یا راست کلید گردان کنرتل را برای انتخاب‬
‫هریک از گزینه ها فشار داده و سپس برای انتخاب‬
‫مقدار عددی سمت باال یا پایین را فشار داده یا آن‬
‫را بچرخانید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای تنظیم سایر گزینه ها‪ ،‬مرحله ‪ 4‬را تکرار منوده و سپس مرکز کلید گردان کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیم تاریخ و زمان منایان میشود‪.‬‬
‫‪ ‬برای خاموش کردن دوربین‪ ،‬کلید روشن و خاموش را روی‬
‫‪( OFF‬خاموش) قرار دهید‪.‬‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫زمان تابستانی‪ :‬تنظیم زمان تابستانی را روشن یا خاموش‬
‫میکند‪.‬‬
‫فرمت تاریخ‪ :‬قالب منایش تاریخ را انتخاب میکند‪.‬‬
‫‪ ‬نیمه شب بصورت ‪ 12:00 AM‬و ظهر بصورت‬
‫‪ 12:00 PM‬نشان داده میشود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪18‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬در این دوربین منی توانید تاریخ را روی تصاویر درج کنید‪ .‬با استفاده از نرم افزار "‪ "PMB‬ذخیره شده در ‪CD-ROM‬‬
‫(ضمیمه)‪ ،‬میتوانید تصاویر را با تاریخ چاپ کرده ویا ذخیره منایید‪ .‬برای جزئیات بیشرت‪ ،‬به "‪( "PMB Help‬صفحه‪)56 ‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم مجدد تاریخ و زمان‪/‬بررسی تنظیم ساعت فعلی‬
‫[منو] را فشار داده‪ ،‬سپس گزینه [تنظیم] ‪[ ‬تنظیم تاریخ‪/‬زمان] را انتخاب کنید (صفحات‪.)50 ،25 ‬‬
‫‪ ‬حفظ تنظیم تاریخ و زمان‬
‫آماده سازی دوربین‬
‫این دوربین دارای یک باتری قابل شارژ داخلی برای حفظ تاریخ و زمان و سایر تنظیامت‪ ،‬رصفنظر از روشن یا خاموش بودن‬
‫دستگاه یا وصل بودن یا نبودن باتری میباشد‪ .‬برای جزئیات بیشرت‪ ،‬صفحه‪ 68 ‬را مالحظه فرمایید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪19‬‬
‫گرفنت تصاویر ساکن‬
‫(خودکار هوشمند)‪ ،‬دوربین سوژه را ارزیابی کرده و به شام امکان میدهد با تنظیامت مناسب‬
‫در حالت‬
‫تصویربرداری کنید‪.‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫‪1‬‬
‫کلید روشن و خاموش را روی ‪( ON‬روشن) قرار دهید تا دوربین روشن شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫هنگام استفاده از لنز زوم‪ ،‬حلقه زوم را چرخانده‪،‬‬
‫سپس در مورد عکس خود تصمیم بگیرید‪.‬‬
‫زمانیکه دوربین صحنه را تشخیص میدهد‪ ،‬راهنام و مناد‬
‫تشخیص صحنه روی منایشگر ‪ LCD‬منایان میشود‪( .‬دید‬
‫(چهره در شب)‪،‬‬
‫شب)‪( ،‬دید شب با سه پایه)‪،‬‬
‫(چهره با نور پس زمینه)‪( ،‬چهره)‪،‬‬
‫(نورپس زمینه)‪،‬‬
‫(منظره) یا (ماکرو)‪.‬‬
‫مناد و راهنامی تشخیص صحنه‬
‫حلقه زوم‬
‫‪PR‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫برای تصویربرداری‪ ،‬دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که فوکوس تأیید می شود‪ ،‬صدای بوق شنیده شده‬
‫و ‪ ‬روشن میشود‪.‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫نشانگر فوکوس‬
‫ضبط فیلم ها‬
‫‪1‬‬
‫کلید روشن و خاموش را روی ‪( ON‬روشن) قرار دهید تا دوربین روشن شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برای رشوع ضبط‪ ،‬دکمه ‪ MOVIE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای متوقف کردن ضبط‪ ،‬دکمه ‪ MOVIE‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس و روشنایی بطور خودکار تنظیم میشوند‪.‬‬
‫اگر درحین ضبط دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید‪،‬‬
‫می توانید با رسعت بیشرتی فوکوس کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪MOVIE‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪21‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگام ضبط فیلم‪ ،‬ممکن است صدای کارکرد لنز و دوربین ضبط شود‪ .‬با انتخاب [منو] ‪[ ‬تنظیم] ‪[ ‬ضبط صدای فیلم]‬
‫‪[ ‬خاموش] (صفحات‪ ،)49 ،25 ‬میتوانید ضبط صدا را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫‪ ‬زمان ضبط پیوسته فیلم به دمای محیط یا رشایط دوربین بستگی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که دمای دوربین افزایش می یابد‪ ،‬مث ًال زمانی که از حالت تصویربرداری پیوسته استفاده میشود‪ ،‬ممکن است پیام‬
‫"دوربین زیاد گرم شده‪ .‬اجازه دهید تا خنک شود‪ ".‬نشان داده شود‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و صرب کنید تا‬
‫دوربین مجدداً آماده تصویربرداری شود‪.‬‬
‫پخش تصاویر‬
‫‪1‬‬
‫دکمه‬
‫(پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫آخرین تصویر ضبط شده روی منایشگر ‪ LCD‬نشان داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫دکمه‬
‫‪ ‬انتخاب تصویر‬
‫کلید گردان کنرتل را بچرخانید‪.‬‬
‫‪ ‬پخش فیلم ها‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬دکمه (فهرست تصویر) را در‬
‫کلید گردان کنرتل فشار دهید‪.‬‬
‫شش تصویر منایش داده میشود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪22‬‬
‫(پخش)‬
‫‪2‬‬
‫(فیلم)‪ ،‬سمت چپ کلید گردان‬
‫برای انتخاب‬
‫کنرتل را بطور مکرر فشار داده و سپس مرکز آنرا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب فیلم مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫برای بازگشت به پخش تصویر ساکن‪ ،‬گزینه‬
‫ساکن) را انتخاب کنید (صفحه ‪.)43‬‬
‫درحین پخش فیلم‬
‫(تصویر‬
‫عملیات کلید گردان کنرتل‬
‫برای حرکت رسیع به جلو‬
‫راست را فشار داده یا در جهت عقربه ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫برای حرکت رسیع به عقب‬
‫چپ را فشار داده یا خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫برای تنظیم بلندی صدا‬
‫پایین را فشار دهید ‪ ‬باال‪/‬پایین‪.‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫برای مکث‪/‬ادامه‬
‫مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫حذف تصاویر‬
‫میتوانید تصویری که درحال حارض منایش داده شده است را حذف کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫تصویر مورد نظر را منایش داده و [حذف] را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫[حذف]‬
‫‪PR‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2‬‬
‫مرکز کلید گردان کنرتل را برای [تأیید] فشار دهید‪.‬‬
‫برای خروج از عملیات‪[ ،‬لغو] را فشار دهید‪.‬‬
‫[تأیید]‬
‫‪‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫برای حذف چندین تصویر‬
‫گزینه [منو] ‪[ ‬پخش] ‪[ ‬حذف] را برای انتخاب و حذف تصاویر خاص بطور همزمان انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪24‬‬
‫[لغو]‬
‫استفاده از کلید گردان کنرتل و کلیدهای چندکاره‬
‫کلید گردان کنرتل و کلیدهای چندکاره به شام امکان میدهند از عملکردهای مختلف دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬کلید گردان کنرتل‬
‫هنگام تصویربرداری‪ ،‬عملکردهای ‪( DISP‬منایش محتویات) و‬
‫میشوند‪ .‬هنگام پخش‪ ،‬عملکردهای ‪( DISP‬منایش محتویات) و‬
‫میشوند‪.‬‬
‫زمانیکه قسمت های راست‪/‬چپ‪/‬باال‪/‬پایین کلید گردان کنرتل را مطابق با منایش روی صفحه چرخانده یا فشار میدهید‪،‬‬
‫میتوانید گزینه های تنظیم را انتخاب کنید‪ .‬هنگامیکه مرکز کلید گردان کنرتل را فشار میدهید‪ ،‬انتخاب شام تعیین میشود‪.‬‬
‫(جربان نوردهی) به کلید گردان کنرتل تخصیص داده‬
‫(فهرست تصویر) به کلید گردان کنرتل تخصیص داده‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫فلش بدین معناست که میتوانید کلید گردان کنرتل‬
‫را بچرخانید‪.‬‬
‫زمانیکه گزینه ها روی صفحه منایش داده میشوند‪،‬‬
‫میتوانید با چرخاندن یا فشاردادن قسمت های‬
‫راست‪/‬چپ‪/‬باال‪/‬پایین کلید گردان کنرتل‪ ،‬در آنها به‬
‫پیامیش بپردازید‪ .‬برای انجام انتخاب خویش‪ ،‬مرکز آن‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬کلیدهای چندکاره‬
‫کلیدهای چندکاره‪ ،‬بسته به زمینه دارای وظایف مختلفی هستند‪.‬‬
‫وظیفه (عملکرد) تخصیص داده شده به هر کلید چندکاره‪ ،‬روی صفحه نشان داده میشود‪.‬‬
‫برای استفاده از عملکرد نشان داده شده در گوشه باال سمت راست صفحه‪ ،‬کلید چندکاره ‪ A‬را فشار دهید‪ .‬برای استفاده‬
‫از عملکرد نشان داده شده در گوشه پایین سمت راست صفحه‪ ،‬کلید چندکاره ‪ B‬را فشار دهید‪ .‬برای استفاده از عملکرد‬
‫نشان داده شده در وسط‪ ،‬مرکز کلید گردان کنرتل (کلید چندکاره ‪ )C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫در این کتابچه راهنام‪ ،‬کلیدهای چندکاره با مناد یا عملکرد نشان داده شده روی صفحه مشخص میشوند‪.‬‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫در این مورد‪ ،‬کلید چندکاره ‪ A‬بعنوان‬
‫دکمه [منو] عمل میکند‪ ،‬و کلید چندکاره‬
‫‪ B‬بعنوان دکمه [نکات تصویربرداری] عمل‬
‫مینامید‪ .‬کلید چندکاره ‪ C‬نیز بعنوان دکمه‬
‫[حالت تصویربرد‪ ].‬عمل میکند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪26‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫استفاده از عملکرد راهنامی دوربین‬
‫این دوربین "راهنامهای" مختلفی ارائه میدهد که عملکردها را رشح میدهند‪ ،‬و نیز "توصیه های عکاسی" ارائه میکند که‬
‫توصیه هایی برای تصویربرداری بهرت را ارائه مینامیند‪ .‬از این راهنامها برای استفاده بهرت از دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ ‬راهنامها‬
‫زمانیکه تنظیم دوربین و غیره را تغییر میدهید‪ ،‬دوربین راهنامی مربوطه را برای ترشیح عملکرد انتخاب شده منایش‬
‫میدهد‪.‬‬
‫با انتخاب [منو] ‪[ ‬تنظیم] ‪[ ‬منا‪.‬راهنام کمک] ‪[ ‬خاموش] میتوانید راهنامها را پنهان کنید‪.‬‬
‫‪ ‬توصیه های عکاسی‬
‫تسلط به عملیات ابتدایی‬
‫این دوربین توصیه های عکاسی را مطابق با حالت تصویربرداری انتخاب شده منایش میدهد‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامیکه [نکات تصویربرداری] در گوشه پایین سمت راست صفحه منایش داده میشود‪ ،‬دکمه مربوط به پایین سمت‬
‫راست را فشار دهید (صفحه‪.)26 ‬‬
‫یک توصیه عکاسی مطابق با سوژه فعلی بطور خودکار منایان میشود‪.‬‬
‫[نکات تصویربرداری]‬
‫‪ ‬سمت چپ یا راست کلید گردان کنرتل را فشار داده و توصیه عکاسی مورد نظر را جستجو کنید‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬کلید گردان کنرتل را برای پیامیش منت به باال و پایین بچرخانید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای دسرتسی به متام توصیه های عکاسی‬
‫از طریق منو میتوانید در متام توصیه های عکاسی به جستجو بپردازید‪.‬‬
‫‪[‬منو] ‪[ ‬دوربین] ‪[ ‬لیست نکات تصویربرداری]‪.‬‬
‫‪‬توصیه های عکاسی مورد نظر را جستجو کنید‪.‬‬
‫می توانید از [فهرست مطالب] به یک توصیه دسرتسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪27‬‬
‫تنظیم عملکرد با استفاده از خالقیت در عکس‬
‫با استفاده از خالقیت در عکس میتوانید دوربین را بصورت غریزی بکار بگیرید‪ ،‬زیرا صفحه منایش‪ ،‬بیشرت برای عملیات‬
‫غریزی نسبت به صفحه منایش عادی طراحی شده است‪ .‬میتوانید با عملیات ساده از یک سوژه تصویربرداری منوده و به‬
‫آسانی عکس هایی خالقانه بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪ ،‬سپس [حالت تصویربرد‪ ].‬‬
‫(خودکار هوشمند) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪2‬‬
‫مرکز کلید گردان کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫گزینه ای که می خواهید تنظیم کنید را با چرخاندن کلید گردان کنرتل انتخاب منوده‪ ،‬سپس مرکز کلید‬
‫گردان کنرتل را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تنظیم موردنظر را با چرخاندن کلید گردان کنرتل انتخاب منوده‪ ،‬سپس مرکز کلید گردان کنرتل را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫صفحه خالقیت در عکس ظاهر می شود‪.‬‬
‫کلید گردان کنرتل‬
‫(مات کردن پس زمینه)‪ :‬تاری پس زمینه را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(جلوه تصویر)‪ :‬فیلرت جلوه موردنظر برای تصویربرداری را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(جلوه پوست مالیم)‪ :‬میزان جلوه پوست مالیم را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(تایمر خودکار‪/‬تقدم پیوسته)‪ :‬تایمر خودکار با وقفه ‪ 10‬ثانیه را تنظیم میکند‪/‬تصاویر را بطور پیوسته‬
‫با رسعت باال میگیرد‪.‬‬
‫(وضوح)‪ :‬وضوح تصویر را تنظیم می کند‪.‬‬
‫(رنگ)‪ :‬رنگ را تنظیم می کند‪.‬‬
‫(روشنایی)‪ :‬روشنایی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫صفحه منایش به صفحه خالقیت در عکس برمیگردد‪.‬‬
‫مراحل ‪ 2 - 4‬را برای ترکیب عملکردهای مختلف تکرار کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬عملکرد خالقیت در عکس فقط هنگام نصب لنز پایه ‪ E‬قابل دسرتس است‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪28‬‬
‫‪‬‬
‫پخش در حالت خالقیت در عکس‬
‫باعث دستیابی به حالت پخش خالقیت در عکس میگردد‪[ .‬قبلی] را برای‬
‫در حالت خالقیت در عکس‪ ،‬فشاردادن دکمه‬
‫بازگست به حالت تصویربرداری فشار دهید و میتوانید با هامن تنظیم‪ ،‬تصویربرداری منایید‪.‬‬
‫‪ ‬تارکردن آسان پس زمینه (کنرتل تاری پس زمینه)‬
‫‪1‬‬
‫گزینه‬
‫‪2‬‬
‫با چرخاندن کلید گردان کنرتل‪ ،‬پس زمینه را تار کنید‪.‬‬
‫(مات کردن پس زمینه) را انتخاب کنید (صفحه‪.)28 ‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫‪ :‬برای فوکوس کردن در جهت عقربه ساعت بچرخانید‬
‫‪ :‬برای تارکردن در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید‬
‫برای بازیابی وضعیت اصلی‪[ ،‬لغو] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬می توانید با یک مقدار تنظیم شده با جلوه تار کردن‬
‫اقدام به فیلمربداری منایید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬تأثیر تارکردن ممکن است بسته به فاصله از سوژه یا لنز مورد استفاده‪ ،‬قابل توجه نباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای کسب نتیجه بهرت مات کردن پس زمینه‬
‫به سوژه نزدیک شوید‪.‬‬
‫فاصله بین سوژه و پس زمینه را بیشرت کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ ‬جلوه تصویر‬
‫‪1‬‬
‫گزینه‬
‫‪2‬‬
‫جلوه موردنظر را با چرخاندن کلید گردان کنرتل انتخاب منوده‪ ،‬سپس مرکز کلید گردان کنرتل را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫(جلوه تصویر) را انتخاب کنید (صفحه‪.)28 ‬‬
‫(پوسرتی کردن (رنگی))‪ :‬کنرتاست باال و ظاهری انتزاعی از طریق تکیه زیاد بر رنگهای اصلی ایجاد میکند‪.‬‬
‫(پوسرتی کردن (سیاه و سفید))‪ :‬کنرتاست باال و ظاهری انتزاعی بصورت سیاه و سفید ایجاد میکند‪.‬‬
‫(رنگ امروزی)‪ :‬ظاهری واضح از طریق تکیه بر جلوه رنگها ایجاد میکند‪.‬‬
‫(عکس قدیمی)‪ :‬ظاهر یک عکس قدیمی را با جلوه رنگهای قرمز قهوه ای و کنرتاست کم ایجاد میکند‪.‬‬
‫(رنگ جزئی)‪ :‬تصویری ایجاد میکند که رنگ مشخص شده حفظ میشود‪ ،‬ولی سایر رنگها‬
‫به سیاه و سفید تبدیل میشوند‪.‬‬
‫(نورمایه زیاد)‪ :‬تصویری با فضای مشخص شده ایجاد میکند‪ :‬درخشان‪ ،‬شفاف‪ ،‬روحانی‪ ،‬لطیف‪ ،‬مالیم‪.‬‬
‫(تک رنگ کنرتاست باال)‪ :‬تصویری با کنرتاست باال بصورت سیاه و سفید ایجاد میکند‪.‬‬
‫(دوربین برای بازی)‪ :‬ظاهر عکس دوربین برای بازی با گوشه های سایه دار و رنگهای مشخص ایجاد میکند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪30‬‬
‫تنظیم روشنایی تصاویر ساکن (جربان نوردهی)‬
‫میتوانید نوردهی را در گام های ‪ 1/3 EV‬و در محدوده ‪ –2.0 EV‬تا ‪ +2.0 EV‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫(جربان نوردهی) را در کلید گردان کنرتل‬
‫دکمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب مقدار مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه تصویر خیلی روشن است‪[ ،‬جربان نوردهی] را به سمت – تنظیم کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه تصویر خیلی تاریک است‪[ ،‬جربان نوردهی] را به سمت ‪ +‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫تغییر دادن منایش صفحه )‪(DISP‬‬
‫‪1‬‬
‫‪( DISP‬منایش محتویات) را در دکمه کنرتل فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای انتخاب حالت دلخواه‪ DISP ،‬را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫درحین تصویربرداری‬
‫منایش اطال‪ .‬ابتدایی‪ :‬اطالعات ابتدایی تصویربرداری را منایش میدهد‪ .‬رسعت شاتر و مقدار دیافراگم را بصورت‬
‫گرافیکی منایش میدهد‪ ،‬غیر از زمانی که [حالت تصویربرد‪ ].‬روی [خودکار هوشمند] یا [پیامیش پانوراما] تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫منایش اطالعات‪ :‬اطالعات ضبط را منایش میدهد‪.‬‬
‫بدون اطالعات‪ :‬اطالعات ضبط را منایش منی دهد‪.‬‬
‫درحین پخش‬
‫منایش اطالعات‪ :‬اطالعات ضبط را منایش میدهد‪.‬‬
‫هیستوگرام‪ :‬عالوه بر اطالعات ضبط‪ ،‬توزیع روشنایی را بصورت گرافیکی منایش میدهد‪.‬‬
‫بدون اطالعات‪ :‬اطالعات ضبط را منایش منی دهد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪31‬‬
‫تصویربرداری با حالت های مختلف درایو‬
‫‪1‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪2‬‬
‫از کلید گردان کنرتل برای انتخاب [حالت تصویربرد‪  ].‬حالت مورد نظر استفاده کرده و سپس‬
‫مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫(خودکار هوشمند)‪ :‬دوربین سوژه را ارزیابی کرده و تنظیامت مناسب را انجام میدهد‪.‬‬
‫‪( SCN‬انتخاب صحنه)‪ :‬با تنظیامت از پیش تعیین شده مطابق با سوژه یا رشایط موجود عکس میگیرد‪.‬‬
‫(جلوه تصویر)‪ :‬با جلوه های دلخواه برای ایجاد یک فضای منحرصبفرد تصویربرداری میکند‪.‬‬
‫(ضد تاری در حرکت)‪ :‬لرزش دوربین را هنگام تصویربرداری از صحنه فضای بسته نسبتاً تاریک یا یک‬
‫عکس تله فتو کاهش میدهد‪.‬‬
‫(پیامیش پانوراما)‪ :‬با اندازه پانوراما عکس میگیرد‪.‬‬
‫(پیامیش پانورامای ‪ :)3D‬تصاویر پانورامای سه بعدی مورد استفاده برای پخش در تلویزیون سازگار با سه‬
‫بعدی را میگیرد‪.‬‬
‫‪( M‬نوردهی دستی)‪ :‬دیافراگم و رسعت شاتر را تنظیم میکند‪.‬‬
‫‪( S‬اولویت شاتر)‪ :‬رسعت شاتر را برای نشان دادن حرکت سوژه تنظیم میکند‪.‬‬
‫‪( A‬اولویت دیافراگم)‪ :‬محدوده فوکوس را تنظیم کرده یا پس زمینه را تار میکند‪.‬‬
‫‪( P‬خودکار برنامه)‪ :‬تصویربرداری خودکار که به شام امکان میدهد تنظیامت را به استثنای نوردهی (رسعت شاتر‬
‫و دیافراگم)‪ ،‬بصورت سفارشی درآورید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ ‬انتخاب صحنه‬
‫‪1‬‬
‫گزینه ‪( SCN‬انتخاب صحنه) را انتخاب کنید (صفحه‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب حالت مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫(پرتره)‪ :‬پس زمینه ها را تار کرده و سوژه را واضح میکند‪ .‬رنگ پوست را به شکلی مالیم نشان میدهد‪.‬‬
‫(منظره)‪ :‬از کل محدوده منظره با فوکوس دقیق و با رنگ های زنده عکس میگیرد‪.‬‬
‫(ماکرو)‪ :‬از سوژه های نزدیک مانند گل ها‪ ،‬حرشات‪ ،‬غذا یا اقالم کوچک عکسربداری میکند‪.‬‬
‫(فعالیت ورزشی)‪ :‬از سوژه متحرک با رسعت باالی شاتر عکس میگیرد‪ ،‬به گونه ای که سوژه بی حرکت بنظر‬
‫میرسد‪ .‬مادامی که دکمه شاتر فشار داده شده است‪ ،‬دوربین بطور پیوسته تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫(غروب آفتاب)‪ :‬عکس های زیبا از رنگ قرمز غروب خورشید میگیرد‪.‬‬
‫(پرتره شب)‪ :‬از چهره ها در صحنه های شب عکس میگیرد‪ .‬فالش را وصل کرده و استفاده کنید‪.‬‬
‫(دید شب)‪ :‬از صحنه های شب بدون از دست رفنت فضای تاریک آن عکس میگیرد‪.‬‬
‫(تاريک و روشن با نگه داشنت دستى)‪ :‬از صحنه های شب با نویز و تارشدگی کمرت و بدون استفاده از‬
‫سه پایه عکس میگیرد‪ .‬عکسهای متوالی گرفته میشوند و پردازش تصویر به منظور کاهش تارشدگی سوژه‪ ،‬لرزش‬
‫دوربین و نویز انجام میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬ضد تاری در حرکت‬
‫این حالت برای عکسربداری در فضای بسته بدون استفاده از فالش برای کاهش تارشدن سوژه مناسب است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫گزینه‬
‫‪2‬‬
‫با دکمه شاتر عکس بگیرید‪.‬‬
‫(ضد تاری در حرکت) را انتخاب کنید (صفحه‪.)32 ‬‬
‫دوربین شش عکس با حساسیت باال را در یک تصویر ساکن ترکیب میکند‪ ،‬بدین ترتیب لرزش دوربین کاهش یافته‬
‫و درعین حال از ایجاد نویز جلوگیری میشود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ ‬پیامیش پانوراما‪/‬پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫هنگامیکه دوربین را حرکت میدهید‪ ،‬دوربین چندین تصویر گرفته و آنها را به صورت یک تصویر پانوراما با یکدیگر ترکیب‬
‫میکند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫گزینه‬
‫‪2‬‬
‫دوربین را به سمت کناره سوژه نشانه گرفته و سپس‬
‫دکمه شاتر را تا انتها فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫با دنبال کردن راهنامی روی منایشگر ‪ ،LCD‬دوربین‬
‫را تا انتهای تصویر حرکت دهید‪.‬‬
‫(پیامیش پانوراما) یا‬
‫(پیامیش پانورامای ‪ )3D‬را انتخاب کنید (صفحه‪.)32 ‬‬
‫این قسمت گرفته نخواهد شد‪.‬‬
‫نوار راهنام‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬دوربین به تصویربرداری درحین ضبط [پیامیش پانوراما] ادامه میدهد‪ ،‬و شاتر تا پایان تصویربرداری همچنان عمل میکند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪34‬‬
‫‪‬‬
‫پخش تصاویر پانوراما در حالت پیامیش‬
‫با فشاردادن مرکز کلید گردان کنرتل هنگامیکه تصاویر پانوراما درحال منایش داده شدن هستند‪ ،‬میتوانید تصاویر پانوراما را از‬
‫ابتدا تا انتها پیامیش کنید‪ .‬برای مکث‪ ،‬دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تصاویر پانوراما با نرم افزار ضمیمه "‪ "PMB‬پخش میشوند‬
‫(صفحه‪.)56 ‬‬
‫تصاویر پانورامای گرفته شده با دوربین های دیگر ممکن است به درستی‬
‫منایش داده نشده یا پیامیش نشوند‪.‬‬
‫ناحیه منایش داده شده از کل‬
‫تصویر پانوراما را نشان میدهد‪.‬‬
‫‪ ‬اولویت شاتر‬
‫‪1‬‬
‫گزینه ‪( S‬اولویت شاتر) را انتخاب کنید (صفحه‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب مقدار مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫با تنظیم کردن رسعت شاتر میتوانید حرکت یک سوژه متحرک را به شکل های مختلف نشان دهید‪ ،‬برای مثال در لحظه‬
‫حرکت با رسعت شاتر باال‪ ،‬یا بصورت یک تصویر دنباله دار با رسعت شاتر پایین‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪35‬‬
‫‪‬‬
‫رسعت شاتر‬
‫زمانیکه از رسعت شاتر باالتر استفاده میشود‪ ،‬سوژه متحرک مانند شخص‬
‫درحال دویدن‪ ،‬اتومبیل درحال حرکت و پاشش آب دریا ساکن بنظر میرسد‪.‬‬
‫زمانیکه از رسعت شاتر پایین تر استفاده میشود‪ ،‬یک تصویر دنباله دار از‬
‫حرکت سوژه گرفته میشود تا تصویر طبیعی تر و پویاتر بنظر بیاید‪.‬‬
‫‪ ‬اولویت دیافراگم‬
‫میتوانید محدوده فوکوس را تنظیم کرده یا پس زمینه را تار کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1‬‬
‫گزینه ‪( A‬اولویت دیافراگم) را انتخاب کنید (صفحه‪.)32 ‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب مقدار مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫می توانید با یک مقدار تنظیم شده با اولویت دیافراگم اقدام به فیلمربداری منایید‪.‬‬
‫انتخاب حالت فالش‬
‫‪1‬‬
‫فالش را نصب کرده و باال بیاورید (صفحه‪.)16 ‬‬
‫‪2‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪3‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫‪4‬‬
‫از کلید گردان کنرتل برای انتخاب [دوربین] ‪[ ‬حالت فالش] استفاده کرده و سپس مرکز را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب حالت مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫(فالش خاموش)‪ :‬فالش حتی در صورت باال آوردن عمل منی کند‪.‬‬
‫(فالش خودکار)‪ :‬اگر محیط تاریک بوده یا دوربین در برابر نور قرار گرفته باشد‪ ،‬عمل می کند‪.‬‬
‫(فالش پرکننده)‪ :‬هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬عمل می کند‪.‬‬
‫(همزمانی آهسته)‪ :‬هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬عمل می کند‪ .‬تصویربرداری همزمان آهسته‪ ،‬به شام‬
‫امکان می دهد تا هم از سوژه و هم از پس زمینه‪ ،‬تصویری واضح بگیرید‪.‬‬
‫(همزمانی عقب)‪ :‬هربار که شاتر را رها می کنید‪ ،‬درست قبل از اینکه نوردهی تکمیل شود عمل می کند‪ .‬یک‬
‫تصویر دنباله دار از حرکت سوژه گرفته میشود تا تصویر طبیعی تر بنظر بیاید‪.‬‬
‫‪ ‬گزینه های قابل انتخاب حالت فالش به حالت تصویربرداری بستگی دارد (صفحه‪.)53 ‬‬
‫ُبرد فالش‬
‫ُبرد فالش ارائه شده به حساسیت ‪ ISO‬و مقدار دیافراگم بستگی دارد‪.‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪ISO200‬‬
‫‪ 3.5 – 1‬مرت‬
‫‪ 2.8 – 1‬مرت‬
‫‪ 1.8 – 1‬مرت‬
‫‪ISO1600‬‬
‫‪ 10 – 2.8‬مرت‬
‫‪ 8 – 2.3‬مرت‬
‫‪ 5 – 1.4‬مرت‬
‫‪PR‬‬
‫‪37‬‬
‫استفاده از تایمر خودکار‬
‫‪1‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫از کلید گردان کنرتل برای انتخاب [دوربین] ‪[ ‬حالت درایو] ‪[ ‬تایمر خودکار] استفاده کنید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪3‬‬
‫[گزینه] را فشار دهید‪ ،‬سپس کلید گردان کنرتل را برای انتخاب حالت مورد نظر چرخانده و سپس‬
‫مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫(تایمر خودکار‪ 10 :‬ثانیه)‪ :‬تایمر خودکار با وقفه ‪ 10‬ثانیه را تنظیم میکند‪ .‬زمانی که می خواهید خودتان‬
‫هم در عکس باشید‪ ،‬از این گزینه استفاده کنید‪.‬‬
‫هنگامی که دکمه شاتر را فشار می دهید‪ ،‬چراغ تایمر خودکار چشمک زده و صدای بوق تا زمان عمل کردن شاتر‬
‫به صدا درمی آید‪.‬‬
‫(تایمر خودکار‪ 2 :‬ثانیه)‪ :‬تایمر خودکار با وقفه ‪ 2‬ثانیه را تنظیم میکند‪ .‬میتوانید از تاری ایجاد شده در اثر‬
‫لرزش دوربین که هنگام فشاردادن دکمه شاتر بوجود می آید جلوگیری کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای لغو کردن تایمر‪[ ،‬حالت درایو] را روی [تقدم تک عکس] تنظیم کنید‪.‬‬
‫گرفنت تصاویر ساکن بصورت پیوسته‬
‫مادامی که دکمه شاتر را فشار داده و نگه میدارید‪ ،‬دوربین بطور پیوسته تصاویر را ضبط میکند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪2‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪38‬‬
‫از کلید گردان کنرتل برای انتخاب [دوربین] ‪[ ‬حالت درایو] ‪[ ‬تقدم پیوسته] استفاده کرده و‬
‫سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای تصویربرداری پیوسته با رسعت باال‬
‫(تقدم پیو‪ .‬اولویت رسعت) را از حالت درایو انتخاب کنید (حداکرث ‪5.5‬‬
‫برای گرفنت تصاویر بیشرت بصورت پیوسته‪،‬‬
‫تصویر در ثانیه)‪ .‬فوکوس و نوردهی نخستین عکس برای عکسهای بعدی استفاده میشوند‪.‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫‪PR‬‬
‫‪39‬‬
‫انتخاب اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر‪ ،‬اندازه فایل تصویر ضبط شده هنگام گرفنت یک تصویر را تعیین میکند‪.‬‬
‫هرچه اندازه تصویر بزرگرت باشد‪ ،‬هنگام چاپ تصویر روی کاغذ بزرگ جزئیات بیشرتی بازتولید خواهد شد‪ .‬هرچه اندازه‬
‫تصویر کوچکرت باشد‪ ،‬تصاویر بیشرتی را میتوان ضبط منود‪.‬‬
‫در مورد فیلم ها‪ ،‬هرچه اندازه تصویر بزرگرت باشد کیفیت تصویر باالتر است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫[منو] را فشار دهید‪.‬‬
‫[منو]‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫از کلید گردان کنرتل برای انتخاب [اندازه تصویر] ‪[ ‬اندازه تصویر] استفاده کرده و سپس مرکز را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب حالت مورد نظر چرخانده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫تصویر ساکن‬
‫زمانیکه [نسبت ابعاد] معادل ‪ 3:2‬است‬
‫)‪(L: 16M‬‬
‫‪ 3264  4912‬پیکسل‬
‫)‪(M: 8.4M‬‬
‫‪ 2368  3568‬پیکسل‬
‫برای چاپ تا اندازه ‪A4‬‬
‫)‪(S: 4.0M‬‬
‫‪ 1624  2448‬پیکسل‬
‫برای چاپ با اندازه ‪L/2L‬‬
‫زمانیکه [نسبت ابعاد] معادل ‪ 16:9‬است‬
‫‪PR‬‬
‫‪40‬‬
‫رهنمودهای کاربردی‬
‫برای چاپ تا اندازه ‪A3+‬‬
‫)‪(L: 14M‬‬
‫‪ 2760  4912‬پیکسل‬
‫)‪(M: 7.1M‬‬
‫‪ 2000  3568‬پیکسل‬
‫)‪(S: 3.4M‬‬
‫‪ 1376  2448‬پیکسل‬
‫رهنمودهای کاربردی‬
‫برای مشاهده در تلویزیون وضوح باال‬
‫پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫)‪(16:9‬‬
‫با اندازه مناسب برای تلویزیون وضوح باال تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫افقی‪1080  1920 :‬‬
‫(استاندارد)‬
‫با اندازه استاندارد تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫افقی‪1080  4912 :‬‬
‫(عریض)‬
‫با اندازه عریض تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫افقی‪1080  7152 :‬‬
‫پانوراما‬
‫اندازه تصویر بسته به جهت تصویربرداری تغییر میکند (صفحه‪.)47 ‬‬
‫(عریض)‬
‫با اندازه عریض تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫عمودی‪2160  5536 :‬‬
‫افقی‪1856  12416 :‬‬
‫استفاده از عملکردهای ضبط‬
‫(استاندارد)‬
‫با اندازه استاندارد تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫عمودی‪2160  3872 :‬‬
‫افقی‪1856  8192 :‬‬
‫فیلم‬
‫نرخ بیت میانگین‬
‫رهنمودهای کاربردی‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪( 720  1280‬دقیق)‬
‫‪9 Mbps‬‬
‫‪720  1280‬‬
‫(استاندارد)‬
‫‪6 Mbps‬‬
‫تصاویر را با کیفیت باال برای مشاهده در تلویزیون وضوح‬
‫باال ضبط میکند‪.‬‬
‫‪(480  640) VGA‬‬
‫‪3 Mbps‬‬
‫با اندازه مناسب برای آپلودکردن به وب ضبط میکند‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬زمانیکه تصاویر ساکن ضبط شده با نسبت ابعاد ‪ 16:9‬و تصاویر پانوراما را چاپ میکنید‪ ،‬ممکن است هردو لبه تصویر بریده‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪41‬‬
‫بزرگ کردن تصویر پخش شده (بزرگ کردن تصویر)‬
‫‪1‬‬
‫(پخش) را برای ورود به حالت پخش‬
‫دکمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تصویری که می خواهید بزرگ کنید را منایش داده‪،‬‬
‫سپس [بزرگی] (مرکز کلید گردان کنرتل) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای تنظیم مقیاس بزرگ منایی بچرخانید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫سمت باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ کلید گردان کنرتل را برای انتخاب بخشی که میخواهید بزرگ کنید فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫(پخش)‬
‫کلید گردان کنرتل‬
‫‪‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪42‬‬
‫برای لغو کردن عملیات‪[ ،‬خروج] را فشار دهید‪.‬‬
‫منایش دادن لیست تصویر‬
‫‪1‬‬
‫(پخش) را برای ورود به حالت پخش‬
‫دکمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه (فهرست تصویر) را در کلید گردان کنرتل‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫کلید گردان کنرتل را برای انتخاب یک تصویر بچرخانید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫(پخش)‬
‫شش تصویر بطور همزمان منایش داده میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از عملکردهای پخش‬
‫‪‬‬
‫برای بازگشت به صفحه تک تصویر‪ ،‬تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس مرکز را فشار دهید‪.‬‬
‫تغییر بین تصویر ساکن و فیلم‬
‫میتوانید به آسانی نوع تصویر را در فهرست تصویر تغییر دهید‪.‬‬
‫(فیلم)‪ ،‬سمت چپ‬
‫(تصویر ساکن) یا‬
‫برای انتخاب‬
‫کلید گردان کنرتل را بطور مکرر فشار داده و سپس مرکز آنرا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫شام منی توانید تصویر ساکن و فیلم را در یک صفحه فهرست‬
‫منایش دهید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪43‬‬
‫مشاهده تصاویر در تلویزیون‬
‫برای مشاهده تصاویر ضبط شده در دوربین در تلویزیون‪ ،‬یک کابل ‪( HDMI‬فروش جداگانه) و یک تلویزیون ‪HD‬‬
‫مجهز به رابط ‪ HDMI‬مورد نیاز است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را با یک کابل ‪( HDMI‬فروش جداگانه) به‬
‫تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫به رابط ‪HDMI‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫به پایانه ‪HDMI‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬از یک رابط کوچک ‪ HDMI‬در یک سمت (برای دوربین)‪ ،‬و یک فیش مناسب برای اتصال به تلویزیون در سمت دیگر‬
‫استفاده منایید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون سه بعدی‬
‫با استفاده از کابل ‪( HDMI‬فروش جداگانه) میتوانید تصاویر سه بعدی ضبط شده با دوربین را در یک تلویزیون سه‬
‫بعدی که به دوربین وصل شده است مشاهده منایید‪.‬‬
‫گزینه [منو] ‪[ ‬پخش] ‪[ ‬مشاهده ‪ ]3D‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای آگاهی از جزئیات‪ ،‬به دفرتچه راهنامی ارائه شده همراه با تلویزیون مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪44‬‬
‫لیست منو‬
‫زمانیکه [منو] را فشار میدهید‪ ،‬شش گزینه منو با عناوین [حالت تصویربرد‪[ ،].‬دوربین]‪[ ،‬اندازه تصویر]‪[ ،‬روشنایی‪/‬رنگ]‪،‬‬
‫[پخش] و [تنظیم] روی صفحه منایان میشود‪.‬‬
‫در هر منو میتوانید عملکردهای گوناگون را تنظیم کنید‪ .‬گزینه هایی که در زمینه مربوطه قابل تنظیم منی باشند‪ ،‬به رنگ‬
‫خاکسرتی منایش داده میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬حالت تصویربرد‪.‬‬
‫به شام امکان میدهد یک حالت تصویربرداری مانند حالت نوردهی‪ ،‬پانوراما یا انتخاب صحنه را انتخاب منایید‪.‬‬
‫انتخاب صحنه‬
‫جلوه تصویر‬
‫با جلوه های دلخواه برای ایجاد یک فضای منحرصبفرد تصویربرداری میکند‪.‬‬
‫(پوسرتی کردن (رنگی)‪/‬پوسرتی کردن (سیاه و سفید)‪/‬رنگ امروزی‪/‬عکس قدیمی‪/‬‬
‫رنگ جزئی‪/‬نورمایه زیاد‪/‬تک رنگ کنرتاست باال‪/‬دوربین برای بازی)‬
‫ضد تاری در حرکت‬
‫لرزش دوربین را هنگام تصویربرداری از صحنه فضای بسته نسبتاً تاریک یا یک عکس‬
‫تله فتو کاهش میدهد‪.‬‬
‫پیامیش پانوراما‬
‫با اندازه پانوراما عکس میگیرد‪.‬‬
‫پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫تصاویر پانورامای سه بعدی مورد استفاده برای پخش در تلویزیون سازگار با سه‬
‫بعدی را میگیرد‪.‬‬
‫نوردهی دستی‬
‫دیافراگم و رسعت شاتر را تنظیم میکند‪.‬‬
‫اولویت شاتر‬
‫رسعت شاتر را برای نشان دادن حرکت سوژه تنظیم میکند‪.‬‬
‫اولویت دیافراگم‬
‫محدوده فوکوس را تنظیم کرده یا پس زمینه را تار میکند‪.‬‬
‫خودکار برنامه‬
‫تصویربرداری خودکار که به شام امکان میدهد تنظیامت را به استثنای نوردهی‬
‫(رسعت شاتر و دیافراگم)‪ ،‬بصورت سفارشی درآورید‪.‬‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫خودکار هوشمند‬
‫دوربین سوژه را ارزیابی کرده و تنظیامت مناسب را انجام میدهد‪.‬‬
‫با تنظیامت از پیش تعیین شده مطابق با سوژه یا رشایط موجود عکس میگیرد‪.‬‬
‫(پرتره‪/‬منظره‪/‬ماکرو‪/‬فعالیت ورزشی‪/‬غروب آفتاب‪/‬پرتره شب‪/‬دید شب‪/‬تاريک‬
‫و‪ ‬روشن با نگه داشنت دستى)‬
‫‪PR‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ ‬دوربین‬
‫امکان تنظیم عملکردهای تصویربرداری مانند تصویربرداری پیوسته‪ ،‬تایمر خودکار و فالش را فراهم میسازد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪46‬‬
‫حالت درایو‬
‫حالت درایو مانند تصویربرداری پیوسته‪ ،‬تایمر خودکار یا تصویربرداری طبقه بندی‬
‫شده را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(تقدم تک عکس‪/‬تقدم پیوسته‪/‬تقدم پیو‪ .‬اولویت رسعت‪/‬تایمر خودکار‪/‬تایمر خودکار‬
‫(پیوسته)‪/‬طبقه بندی‪ :‬پیوسته)‬
‫حالت فالش‬
‫روش مورد استفاده برای عمل کردن فالش را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(فالش خاموش‪/‬فالش خودکار‪/‬فالش پرکننده‪/‬همزمانی آهسته‪/‬همزمانی عقب)‬
‫انتخاب ‪AF/MF‬‬
‫فوکوس خودکار یا فوکوس دستی را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(فوکوس خودکار‪/DMF/‬فوکوس دستی)‬
‫ناحیه فوکوس خودکار‬
‫ناحیه ای که باید روی آن فوکوس شود را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(چندگانه‪/‬مرکزی‪/‬نقطه انعطاف پذیر)‬
‫حالت فوکوس خودکار‬
‫روش فوکوس خودکار را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪ AF‬تک عکس‪ AF/‬پیوسته)‬
‫زوم دیجیتال دقیق‬
‫زوم دیجیتال را تنظیم میکند‪.‬‬
‫تشخیص چهره‬
‫چهره افراد را بطور خودکار شناسایی کرده و فوکوس و نوردهی را برای هامهنگی با‬
‫چهره آنان تنظیم می مناید‪.‬‬
‫(خاموش‪/‬خودکار‪/‬اولویت کودک‪/‬اولویت بزرگسال)‬
‫شاتر لبخند‬
‫هربار که دوربین یک لبخند را شناسایی می کند‪ ،‬شاتر بطور خودکار آزاد می شود‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫تشخیص لبخند‬
‫حساسیت عملکرد شاتر لبخند را برای تشخیص لبخندها تنظیم میکند‪.‬‬
‫(لبخند زیاد‪/‬لبخند عادی‪/‬لبخند مالیم)‬
‫جلوه پوست مالیم‬
‫میزان جلوه پوست مالیم را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(زیاد‪/‬متوسط‪/‬کم‪/‬خاموش)‬
‫لیست نکات تصویربرداری‬
‫امکان دسرتسی به متام توصیه های عکاسی را میدهد‪.‬‬
‫منایش محتویات‬
‫اطالعاتی که در صفحه عکاسی منایش داده میشوند را تغییر میدهد‪.‬‬
‫(منایش اطال‪ .‬ابتدایی‪/‬منایش اطالعات‪/‬بدون اطالعات)‬
‫‪ ‬اندازه تصویر‬
‫به شام امکان میدهد اندازه تصویر و نسبت ابعاد و غیره را تنظیم کنید‪.‬‬
‫تصویر ساکن‬
‫اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر را انتخاب میکند‪.‬‬
‫)‪S: 4.0M /M: 8.4M /L: 16M :3:2‬‬
‫‪(S: 3.4M /M: 7.1M /L: 14M :16:9‬‬
‫نسبت ابعاد‬
‫نسبت ابعاد را انتخاب میکند‪.‬‬
‫)‪(16:9/3:2‬‬
‫کیفیت‬
‫فرمت فرشده سازی را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪ RAW/RAW‬و ‪/JPEG‬دقیق‪/‬استاندارد)‬
‫پانورامای ‪3D‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر در تصاویر پانورامای ‪ 3D‬را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪/16:9‬استاندارد‪/‬عریض)‬
‫جهت پانوراما‬
‫جهت حرکت دوربین هنگام گرفنت تصاویر پانورامای ‪ 3D‬را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(راست‪/‬چپ)‬
‫اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(استاندارد‪/‬عریض)‬
‫جهت پانوراما‬
‫جهت حرکت دوربین هنگام گرفنت تصاویر پانوراما را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(راست‪/‬چپ‪/‬باال‪/‬پایین)‬
‫اندازه تصویر‬
‫اندازه تصویر را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪( 720  1280‬دقیق)‪( 720  1280/‬استاندارد)‪)VGA/‬‬
‫پانوراما‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫فیلم‬
‫‪ ‬روشنایی‪/‬رنگ‬
‫به شام امکان میدهد تنظیامت روشنایی مانند حالت نورسنجی و تنظیامت رنگ مانند توازن سفیدی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫جربان نوردهی‬
‫روشنایی کل تصویر را جربان میکند‪.‬‬
‫(‪ –2.0EV‬تا ‪)+2.0EV‬‬
‫‪ISO‬‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫)‪(200 - 12800/ ISO AUTO‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫جلوه رنگها را مطابق با رشایط نور محیط تنظیم میکند‪.‬‬
‫(توازن سفید خودکار‪/‬نور روز‪/‬سایه‪/‬ابری‪/‬المپ رشته ای‪/‬فلوئورسنت‪/‬فالش‪/‬دما‪/‬فیلرت‬
‫رنگ‪/‬سفارشی‪/‬تنظیم سفارشی)‬
‫‪PR‬‬
‫‪47‬‬
‫حالت نورسنجی‬
‫روش مورد استفاده برای سنجش روشنایی را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(چندگانه‪/‬مرکزی‪/‬نقطه ای)‬
‫جربان فالش‬
‫مقدار نور فالش را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ –2.0EV‬تا ‪)+2.0EV‬‬
‫‪ HDR/DRO‬خودکار‬
‫روشنایی یا کنرتاست را بطور خودکار تصحیح می کند‪.‬‬
‫(خاموش‪/‬بهبود رنج دینامیک‪ HDR/‬خودکار)‬
‫جلوه خالق‬
‫روش پردازش تصویر را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(استاندارد‪/‬واضح‪/‬پرتره‪/‬منظره‪/‬غروب آفتاب‪/‬سیاه و سفید)‬
‫‪ ‬پخش‬
‫امکان تنظیم عملکردهای پخش را فراهم میسازد‪.‬‬
‫حذف‬
‫تصاویر را حذف میکند‪.‬‬
‫(تصاویر چندگانه‪/‬همه در این پرونده‪/‬همه در این تاریخ)‬
‫منایش اسالید‬
‫تصاویر را بطور خودکار پخش میکند‪.‬‬
‫(حالت تصویر ساکن‪ :‬تکرار‪/‬فاصله زمانی‪/‬نوع تصویر)‬
‫(حالت فیلم‪ :‬تکرار)‬
‫انتخاب تصویر ساکن‪/‬فیلم‬
‫یک تصویر ساکن یا فیلم را جهت پخش انتخاب میکند‪.‬‬
‫(تصویر ساکن‪/‬فیلم)‬
‫فهرست تصویر‬
‫تعداد تصاویری که در صفحه فهرست منایش داده میشوند را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(‪ 6‬تصویر‪ 12/‬تصویر)‬
‫انتخاب پرونده‬
‫پوشه تصاویر ساکن جهت پخش را انتخاب میکند‪.‬‬
‫انتخاب تاریخ‬
‫تاریخ فیلم ها جهت پخش را انتخاب میکند‪.‬‬
‫چرخش‬
‫تصاویر را می چرخاند‪.‬‬
‫محافظت‬
‫تصاویر را محافظت کرده یا محافظت را لغو میکند‪.‬‬
‫(تصاویر چندگانه‪/‬لغوهمه تصاویرساکن‪/‬لغو همه فیلم ها)‬
‫مشاهده ‪3D‬‬
‫به تلویزیون سازگار با حالت سه بعدی وصل شده و امکان مشاهده تصاویر سه‬
‫بعدی را فراهم میسازد‪.‬‬
‫بزرگ کردن تصویر‬
‫‪PR‬‬
‫‪48‬‬
‫تصویر را بزرگ میکند‪.‬‬
‫تنظیامت درجه صدا‬
‫بلندی صدای فیلم ها را تنظیم میکند‪.‬‬
‫تعیین چاپ‬
‫تصاویر را جهت چاپ انتخاب منوده یا تنظیامت چاپ را اعامل میکند‪.‬‬
‫(تنظیم ‪/DPOF‬درج تاریخ)‬
‫منایش محتویات‬
‫اطالعاتی که در صفحه پخش منایش داده میشوند را تغییر میدهد‪.‬‬
‫(منایش اطالعات‪/‬هیستوگرام‪/‬بدون اطالعات)‬
‫‪ ‬تنظیم‬
‫امکان اعامل تنظیامت تصویربرداری دقیق تر‪ ،‬یا تغییر دادن تنظیامت دوربین را در اختیار شام قرار میدهد‪.‬‬
‫تنظیامت تصویربرداری‬
‫کاهش قرمزی چشم‬
‫هنگام استفاده از فالش‪ ،‬قبل از تصویربرداری پیش فالش زده میشود تا از قرمز شدن‬
‫چشمها جلوگیری شود‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫مرور خودکار‬
‫زمان منایش تصویر درست پس از تصویربرداری را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ 10‬ثانیه‪ 5/‬ثانیه‪ 2/‬ثانیه‪/‬خاموش)‬
‫خط مشبک‬
‫خط مشبک را روشن کرده و به شام کمک میکند ترکیب بندی تصاویر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫درجه اوج‬
‫خطوط محدوده های فوکوس شده با یک رنگ خاص را بهبود میدهد‪.‬‬
‫(زیاد‪/‬متوسط‪/‬کم‪/‬خاموش)‬
‫رنگ اوج‬
‫رنگ مورد استفاده برای عملکرد اوج را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(سفید‪/‬قرمز‪/‬زرد)‬
‫هیستوگرام‬
‫منودار توزیع روشنایی را منایش می دهد‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫کمک ‪MF‬‬
‫یک تصویر بزرگ شده را هنگام فوکوس کردن دستی منایش میدهد‪.‬‬
‫(بدون محدودیت‪ 5/‬ثانیه‪ 2/‬ثانیه‪/‬خاموش)‬
‫فضای رنگ‬
‫محدوده بازتولید رنگ را تغییر میدهد‪.‬‬
‫)‪(AdobeRGB/sRGB‬‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫جربان لرزش دوربین را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫رهاسازی بی لنز‬
‫تعیین میکند آیا شاتر هنگامی که لنز وجود ندارد آزاد شود یا خیر‪.‬‬
‫(فعال‪/‬غیرفعال)‬
‫کاهش نویز نوردهی طویل‬
‫پردازش کاهش نویز برای تصویربرداری با نوردهی طوالنی را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫کاهش نویز ‪ ISO‬زیاد‬
‫پردازش کاهش نویز برای تصویربرداری با حساسیت ‪ ISO‬باال را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬ضعیف)‬
‫ضبط صدای فیلم‬
‫صدا را برای ضبط فیلم تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫چراغ ‪AF‬‬
‫چراغ ‪ AF‬را برای کمک به فوکوس خودکار در مکان های کم نور تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬خاموش)‬
‫‪PR‬‬
‫‪49‬‬
‫تنظیامت کلید سفارشی‬
‫تنظیم کلید چپ‬
‫یک عملکرد را به کلید سمت چپ کلید گردان کنرتل تخصیص میدهد‪.‬‬
‫(حالت تصویربرد‪/.‬نکات تصویربرداری‪/‬حالت درایو‪/‬انتخاب ‪/AF/MF‬حالت‬
‫فوکوس خودکار‪/‬ناحیه فوکوس خودکار‪/‬زوم دیجیتال دقیق‪/ISO/‬توازن‪ ‬سفیدی‪/‬‬
‫حالت نورسنجی‪ HDR/DRO/‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬حالت فالش‪/‬جربان فالش‪/‬‬
‫کمک ‪/MF‬عدم تنظیم)‬
‫تنظیم کلید راست‬
‫یک عملکرد را به کلید سمت راست کلید گردان کنرتل تخصیص میدهد‪.‬‬
‫(حالت تصویربرد‪/.‬نکات تصویربرداری‪/‬حالت درایو‪/‬انتخاب ‪/AF/MF‬حالت‬
‫فوکوس خودکار‪/‬ناحیه فوکوس خودکار‪/‬زوم دیجیتال دقیق‪/ISO/‬توازن‪ ‬سفیدی‪/‬‬
‫حالت نورسنجی‪ HDR/DRO/‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬حالت فالش‪/‬جربان فالش‪/‬‬
‫کمک ‪/MF‬عدم تنظیم)‬
‫تنظیم کلید چندکاره ‪B‬‬
‫یک عملکرد را به کلید چندکاره ‪ B‬تخصیص میدهد‪.‬‬
‫(حالت تصویربرد‪/.‬نکات تصویربرداری‪/‬حالت درایو‪/‬انتخاب ‪/AF/MF‬حالت‬
‫فوکوس خودکار‪/‬زوم دیجیتال دقیق‪/ISO/‬توازن سفیدی‪/‬حالت نورسنجی‪/‬‬
‫‪ HDR/DRO‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬حالت فالش‪/‬جربان فالش‪/‬کمک ‪)MF‬‬
‫تنظیم کلید چندکاره ‪C‬‬
‫یک عملکرد را به کلید چندکاره ‪ C‬تخصیص میدهد‪.‬‬
‫(حالت تصویربرد‪/.‬سفارشی)‬
‫سفارشی‬
‫عملکردهای سفارشی کلید چندکاره ‪ C‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(حالت درایو‪/‬انتخاب ‪/AF/MF‬حالت فوکوس خودکار‪/‬ناحیه فوکوس خودکار‪/‬‬
‫‪/ISO‬توازن سفیدی‪/‬حالت نورسنجی‪ HDR/DRO/‬خودکار‪/‬جلوه خالق‪/‬حالت‬
‫فالش‪/‬عدم تنظیم)‬
‫تنظیامت اصلی‬
‫رشوع منو‬
‫یک منو برای منایش در ابتدا را از منوی اصلی یا آخرین صفحه منو انتخاب میکند‪.‬‬
‫(باال‪/‬قبلی)‬
‫بوق‬
‫صدای ایجاد شده هنگام بکارگیری دوربین را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(صدای ‪/AF‬زیاد‪/‬کم‪/‬خاموش)‬
‫زبان‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬زمان‬
‫تاریخ و زمان را تنظیم میکند‪.‬‬
‫تنظیم ناحیه‬
‫ناحیه ای که در آن از دوربین استفاده میکنید را انتخاب میکند‪.‬‬
‫منا‪.‬راهنام کمک‬
‫راهنام را روشن یا خاموش میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫ذخیره نیرو‬
‫زمان رفنت دوربین به حالت رصفه جویی نیرو را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(‪ 30‬دقیقه‪ 10/‬دقیقه‪ 5/‬دقیقه‪ 1/‬دقیقه)‬
‫روشنائی ‪LCD‬‬
‫روشنایی منایشگر ‪ LCD‬را تنظیم میکند‪.‬‬
‫(خودکار‪/‬دستی‪/‬هوای آفتابی)‬
‫رنگ منایش‬
‫رنگ منایشگر ‪ LCD‬را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(سیاه‪/‬سفید‪/‬آبی‪/‬صورتی)‬
‫‪ PR‬تصویر عریض‬
‫‪50‬‬
‫زبان مورد استفاده برای صفحه منایش انتخاب میکند‪.‬‬
‫روش منایش تصاویر عریض را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(متام صفحه‪/‬عادی)‬
‫منایش پخش‬
‫روش مورد استفاده برای پخش تصاویر پرتره را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(چرخش خودکار‪/‬چرخش دستی)‬
‫کنرتل ‪HDMI‬‬
‫تعیین میکند آیا دوربین با کنرتل از راه دور تلویزیون سازگار با ‪ HDMI‬بکار‬
‫گرفته شود یا خیر‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫روش مورد استفاده برای اتصال ‪ USB‬را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(ذخیره انبوه‪)PTP/‬‬
‫حالت متیزکاری‬
‫امکان متیزکردن حسگر تصویر را فراهم میسازد‪.‬‬
‫نسخه‬
‫نسخه دوربین و لنز را منایش می دهد‪.‬‬
‫حالت منایشی‬
‫تنظیم میکند آیا حالت منایشی با فیلم ها نشان داده شود یا خیر‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫بازتنظیم پیش فرض‬
‫دوربین را به تنظیامت کارخانه برمیگرداند‪.‬‬
‫ابزار کارت حافظه‬
‫شامره فایل‬
‫روش مورد استفاده برای تخصیص شامره فایل ها به تصاویر را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(رسی‪/‬بازتنظیم)‬
‫نام پوشه‬
‫قالب نام پوشه را انتخاب میکند‪.‬‬
‫(فرم استاندارد‪/‬فرم تاریخ)‬
‫انتخاب پوشه تصویربرد‪.‬‬
‫پوشه ضبط را انتخاب میکند‪.‬‬
‫پوشه جدید‬
‫یک پوشه جدید ایجاد میکند‪.‬‬
‫بازیابی داده های تصویر‬
‫فایل داده های تصویر فیلم ها را در صورت وجود مغایرت‪ ،‬تعمیر میکند‪.‬‬
‫منایش فضای کارت‬
‫زمان ضبط باقیامنده فیلم ها و تعداد تصاویر ساکن قابل ضبط در کارت حافظه‬
‫را منایش میدهد‪.‬‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫فرمت‬
‫کارت حافظه را فرمت میکند‪.‬‬
‫تنظیم ‪*Eye-Fi‬‬
‫تنظیامت آپلود‬
‫عملکرد آپلود دوربین را هنگام استفاده از کارت ‪ Eye-Fi‬تنظیم میکند‪.‬‬
‫(روشن‪/‬خاموش)‬
‫* زمانی منایان میشود که یک کارت ‪( Eye-Fi‬فروش جداگانه) در دوربین کارگذاشته شده باشد‪ .‬از کارت ‪ Eye-Fi‬کارگذاشته‬
‫شده داخل دوربین در هواپیام استفاده نکنید‪ .‬چنانچه کارت ‪ Eye-Fi‬داخل دوربین کارگذاشته شده است‪[ ،‬تنظیامت آپلود] را‬
‫روی [خاموش] تنظیم منایید‪.‬‬
‫ کارت های ‪ Eye-Fi‬را فقط میتوان در کشورها‪/‬مناطق خریداری شده مورد استفاده قرار داد‪ .‬از کارت های ‪ Eye-Fi‬مطابق‬
‫با قوانین کشورها‪/‬مناطقی که کارت در آنها خریداری شده است‪ ،‬استفاده منایید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪51‬‬
‫عملکردهای قابل دسرتس برای هر حالت تصویربرداری‬
‫عملکردهای قابل استفاده‪ ،‬به حالت تصویربرداری انتخاب شده بستگی دارند‪.‬‬
‫در جدول زیر‪ ،‬عالمت نشان دهنده عملکرد قابل دسرتس است‪ – .‬نشان میدهد که عملکرد موجود نیست‪.‬‬
‫عملکردهای غیرقابل استفاده به رنگ خاکسرتی روی صفحه نشان داده میشوند‪.‬‬
‫حالت تصویربرد‪.‬‬
‫خودکار هوشمند‬
‫جربان نوردهی‬
‫تایمر خودکار‬
‫تقدم پیوسته‬
‫تشخیص چهره‬
‫شاتر لبخند‬
‫–‬
‫پیامیش پانوراما‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫ضد تاری در حرکت‬
‫–‬
‫–‬
‫انتخاب صحنه‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫جلوه تصویر‬
‫خودکار برنامه‬
‫اولویت دیافراگم‬
‫اولویت شاتر‬
‫نوردهی دستی‬
‫–‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬عملکردهای قابل دسرتس ممکن است توسط رشایطی غیر از حالت تصویربرداری نیز محدود گردند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪52‬‬
‫–‬
‫حالت های فالش‬
‫حالت های فالش قابل انتخاب‪ ،‬به حالت تصویربرداری و عملکردهای انتخاب شده بستگی دارند‪.‬‬
‫در جدول زیر‪ ،‬عالمت نشان دهنده عملکرد قابل دسرتس است‪ – .‬نشان میدهد که عملکرد موجود نیست‪.‬‬
‫حالت های فالش غیرقابل انتخاب به رنگ خاکسرتی روی صفحه نشان داده میشوند‪.‬‬
‫حالت تصویربرد‪.‬‬
‫فالش خودکار‬
‫خاموش‬
‫خودکار هوشمند‬
‫فالش پرکننده‬
‫همزمانی آهسته‬
‫همزمانی عقب‬
‫پیامیش پانوراما‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫پیامیش پانورامای ‪3D‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫ضد تاری در حرکت‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫خودکار برنامه‬
‫–‬
‫–‬
‫اولویت دیافراگم‬
‫–‬
‫–‬
‫اولویت شاتر‬
‫–‬
‫–‬
‫نوردهی دستی‬
‫–‬
‫انتخاب صحنه‬
‫–‬
‫جلوه تصویر‬
‫بررسی عملکردهای موجود‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬حالت های فالش ممکن است توسط رشایطی غیر از حالت تصویربرداری نیز محدود گردند‪.‬‬
‫‪ ‬حتی اگر یک حالت فالش قابل کاربرد را انتخاب کنید‪ ،‬تا زمانیکه فالش باال آورده نشود عمل منی کند‪.‬‬
‫‪[ ‬فالش خودکار] فقط زمانی میتواند انتخاب شود که [حالت تصویربرد‪ ].‬روی [خودکار هوشمند]‪[ ،‬جلوه تصویر] یا حالت های‬
‫معینی از [انتخاب صحنه] تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪53‬‬
‫نصب نرم افزار‬
‫برای استفاده از تصاویر ضبط شده با دوربین‪ ،‬نرم افزار زیر ارائه می شود‪:‬‬
‫‪Sony Image Data Suite ‬‬
‫"‪"Image Data Converter SR‬‬
‫"‪"Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪( (Picture Motion Browser) "PMB" ‬فقط ‪)Windows‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬به عنوان رسپرست وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪ ‬اگر "‪ "PMB‬قب ًال در کامپیوتر نصب شده است و شامره نسخه "‪ "PMB‬قب ًال نصب شده پایین تر از شامره نسخه "‪"PMB‬‬
‫موجود در ‪( CD-ROM‬ضمیمه) است‪ "PMB" ،‬را از ‪( CD-ROM‬ضمیمه) نیز نصب کنید‪.‬‬
‫‪Windows ‬‬
‫محیط کامپیوتر زیر هنگام استفاده از نرم افزار ارائه شده و وارد کردن تصاویر از طریق اتصال ‪ USB‬توصیه می گردد‪.‬‬
‫سیستم عامل (از پیش نصب‬
‫شده)‬
‫‪Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/‬‬
‫‪Windows 7‬‬
‫"‪"PMB‬‬
‫‪ 800 Intel Pentium III :CPU‬مگاهرتز یا رسیعرت‬
‫(برای پخش‪/‬ویرایش فیلم ها‪ 1.66 Intel Core Duo :‬گیگاهرتز یا رسیعرت‪/‬‬
‫‪ 1.20 Intel Core 2 Duo‬گیگاهرتز یا رسیعرت)‬
‫حافظه‪ 512 :‬مگابایت یا بیشرت (برای پخش‪/‬ویرایش فیلم های وضوح باال‪1 :‬‬
‫گیگابایت یا بیشرت)‬
‫دیسک سخت‪ :‬فضای دیسک مورد نیاز برای نصب—تقریباً ‪ 500‬مگابایت‬
‫منایش‪ :‬دقت تصویر صفحه منایش—‪ 768  1024‬نقطه یا بیشرت‬
‫‪"Image Data‬‬
‫‪/CPU‬حافظه‪ Pentium 4 :‬یا رسیعرت‪ 1/‬گیگابایت یا بیشرت‬
‫‪ Converter SR Ver.3"/‬منایش‪ 768  1024 :‬نقطه یا بیشرت‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Lightbox SR‬‬
‫*‪ 1‬ویرایش های ‪ 64‬بیتی و ‪ (Edition) Starter‬پشتیبانی منی شوند‪.‬‬
‫*‪ (Edition) Starter 2‬پشتیبانی منی شود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪54‬‬
‫‪1‬‬
‫کامپیوتر خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪CD-ROM‬‬
‫(ضميمه) را در درایو ‪ CD-ROM‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫روی [نصب] کلیک کنید‪.‬‬
‫صفحه منوی نصب ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫مطمنئ شوید که هردو گزینه "‪ "Sony Image Data Suite‬و "‪ "PMB‬عالمت زده شده اند‪،‬‬
‫و‪ ‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫دوربین را در طول این رویه با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه به کامپیوتر وصل منایید‪.‬‬
‫هنگامی که پیام تأیید راه اندازی مجدد ظاهر می شود‪ ،‬کامپیوتر را با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه‬
‫مجدداً راه اندازی کنید‪.‬‬
‫بسته به محیط سیستم کامپیوتر شام‪ ،‬ممکن است ‪ DirectX‬نصب شود‪.‬‬
‫پس از پایان نصب‪ CD-ROM ،‬را بردارید‪.‬‬
‫نرم افزار نصب شده و منادهای میانرب روی دسکتاپ منایان می شوند‪.‬‬
‫‪Macintosh ‬‬
‫محیط کامپیوتر زیر هنگام استفاده از نرم افزار ارائه شده و وارد کردن تصاویر از طریق اتصال ‪ USB‬توصیه می گردد‪.‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫‪Converter SR Ver.3"/‬‬
‫‪"Image Data‬‬
‫"‪Lightbox SR‬‬
‫‪ :CPU‬رسی ‪ 1.0( Power PC G4/G5‬گیگاهرتز یا رسیعرت توصیه می شود)‪/‬‬
‫‪ Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo‬یا رسیعرت‬
‫واردکردن تصاویر به کامپیوتر‬
‫سیستم عامل (از پیش نصب‬
‫شده)‬
‫اتصال ‪ v10.3( Mac OS X :USB‬تا ‪)v10.6‬‬
‫‪"Image Data Converter SR Ver.3"/‬‬
‫"‪:"Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.6‬‬
‫)‪(Snow Leopard‬‬
‫حافظه‪ 1 :‬گیگابایت یا بیشرت توصیه می شود‪.‬‬
‫منایش‪ 768  1024 :‬نقطه یا بیشرت‬
‫‪1‬‬
‫کامپیوتر ‪ Macintosh‬خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضميمه) را در درایو ‪CD-ROM‬‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫روی مناد ‪ CD-ROM‬دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪55‬‬
‫‪3‬‬
‫فایل ]‪ [IDS_INST.pkg‬در پوشه ]‪ [MAC‬را در مناد دیسک سخت کپی منایید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫روی فایل ]‪ [IDS_INST.pkg‬در پوشه کپی شده دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای پایان نصب‪ ،‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫آنچه که میتوانید با نرم افزار ضمیمه انجام دهید‬
‫‪"PMB" ‬‬
‫با استفاده از "‪ "PMB‬می توانید کارهای زیر و همچنین کارهای دیگر را انجام دهید‪:‬‬
‫‪ ‬تصاویر گرفته شده با دوربین را وارد منوده و آنها را در کامپیوتر منایش دهید‪.‬‬
‫‪ ‬تصاویر موجود در کامپیوتر را در یک تقویم بر اساس تاریخ تصویربرداری برای مشاهده آنها مرتب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تصاویر ساکن را با تاریخ چاپ کرده یا ذخیره کنید‪.‬‬
‫برای آگاهی از جزئیات "‪ ،"PMB‬به "‪ "PMB Help‬مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫)‪ (PMB Help‬که پس از نصب روی دسکتاپ منایش داده میشود کلیک کنید‪.‬‬
‫برای رشوع ‪( Help‬راهنام)‪ ،‬روی‬
‫یا از منوی ‪ start‬کامپیوتر‪ ،‬روی ]‪ [PMB Help]  [PMB]  [All Programs]  [Start‬کلیک‬
‫منایید‪.‬‬
‫اطالعات پشتیبانی مربوط به "‪( "PMB‬فقط به زبان انگلیسی)‪:‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/pmb-se/‬‬
‫تذکر‬
‫‪ "PMB" ‬با کامپیوترهای ‪ Macintosh‬سازگار نیست‪.‬‬
‫‪"Image Data Converter SR"/"Image Data Lightbox SR" ‬‬
‫با استفاده از "‪ ،"Image Data Converter SR‬میتوانید تصاویر ضبط شده با فرمت ‪ RAW‬را با اصالحات‬
‫مختلف‪ ،‬از قبیل منحنی رنگ و وضوح‪ ،‬ویرایش منایید‪.‬‬
‫با استفاده از "‪ ،"Image Data Lightbox SR‬میتوانید تصاویر ‪ RAW/JPEG‬ضبط شده با این دوربین را‬
‫منایش داده و مقایسه کنید‪.‬‬
‫برای آگاهی از جزئیات بیشرت در مورد "‪"Image Data Converter SR‬‬
‫و "‪ ،"Image Data Lightbox SR‬به ‪( Help‬راهنام) مراجعه کنید‪.‬‬
‫برای رشوع ‪( Help‬راهنام)‪ ،‬روی ]‪[Sony Image Data Suite]  [All Programs]  [Start‬‬
‫‪ [Image Data Converter SR Ver.3]  [Help] ‬یا ]‪[Image Data Lightbox SR‬‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫اطالعات پشتیبانی مربوط به "‪( "Sony Image Data Suite‬فقط به زبان انگلیسی)‪:‬‬
‫‪http://www.sony.co.jp/ids-se/‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪56‬‬
‫بررسی تعداد تصاویر قابل ضبط‬
‫هنگامی که یک کارت حافظه داخل دوربین قرار داده‬
‫و‪ ‬کلید روشن و خاموش را روی ‪ ON‬تنظیم می کنید‪،‬‬
‫تعداد تصاویری که می توانند ضبط شوند (در صورتی که به‬
‫تصویربرداری با استفاده از تنظیامت فعلی ادامه دهید) روی‬
‫منایشگر ‪ LCD‬منایان می شود‪.‬‬
‫تذکرات‬
‫‪ ‬هنگامی که "‪( "0‬تعداد تصاویر قابل ضبط) به رنگ زرد چشمک می زند‪ ،‬کارت حافظه پر شده است‪ .‬کارت حافظه را با یک‬
‫کارت دیگر جایگزین منوده‪ ،‬یا تصاویر موجود در کارت حافظه فعلی را حذف کنید (صفحه‪.)23 ‬‬
‫‪ ‬هنگامی که "‪( "NO CARD‬تعداد تصاویر قابل ضبط) به رنگ زرد چشمک می زند‪ ،‬بدین معناست که کارت حافظه داخل‬
‫دستگاه قرار نگرفته است‪ .‬یک کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد تصاویر ساکن و زمان فیلم هایی که می توانند روی یک کارت حافظه ضبط شوند‬
‫تصاویر ساکن‬
‫جدول زیر‪ ،‬تعداد تقریبی تصاویر ساکنی که می توانند روی یک کارت حافظه فرمت شده با این دوربین ضبط شوند را‬
‫نشان می دهد‪ .‬این مقادیر با استفاده از کارت های حافظه استاندارد ‪ Sony‬برای انجام آزمایش تعریف شده اند‪ .‬این‬
‫مقادیر ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری تغییر کنند‪.‬‬
‫اندازه تصویر‪L 16M :‬‬
‫نسبت ابعاد‪*3:2 :‬‬
‫‪ 2‬گیگابایت‬
‫‪ 4‬گیگابایت‬
‫‪ 8‬گیگابایت‬
‫‪ 16‬گیگابایت‬
‫‪ 32‬گیگابایت‬
‫‪386‬‬
‫‪781‬‬
‫‪1587‬‬
‫‪3239‬‬
‫‪6406‬‬
‫دقيق‬
‫‪270‬‬
‫‪548‬‬
‫‪1116‬‬
‫‪2279‬‬
‫‪4510‬‬
‫‪ RAW‬و ‪JPEG‬‬
‫‪74‬‬
‫‪154‬‬
‫‪319‬‬
‫‪657‬‬
‫‪1304‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪106‬‬
‫‪220‬‬
‫‪452‬‬
‫‪928‬‬
‫‪1840‬‬
‫كيفيت‬
‫استاندارد‬
‫متفرقه‬
‫اندازه‬
‫(واحدها‪ :‬تصویر)‬
‫* هنگامی که [نسبت ابعاد] روی ]‪ [16:9‬تنظیم می شود‪ ،‬می توانید تصاویر بیشرتی از اعداد نشان داده شده در جدول فوق را‬
‫ضبط منایید (به جز ]‪.)[RAW‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪57‬‬
‫فیلم ها‬
‫جدول زیر‪ ،‬زمان های ضبط تقریبی موجود را نشان میدهد‪ .‬این مقادیر‪ ،‬زمان های کل برای متام فایل های فیلم هستند‪.‬‬
‫ضبط پیوسته برای تقریباً ‪ 29‬دقیقه برای هر مورد ضبط امکان پذیر است‪ .‬حداکرث اندازه فایل فیلم حدود ‪ 2‬گیگابایت‬
‫است‪.‬‬
‫اندازه‬
‫‪ 2‬گیگابایت‬
‫‪ 4‬گیگابایت‬
‫‪ 8‬گیگابایت‬
‫‪ 16‬گیگابایت‬
‫‪ 32‬گیگابایت‬
‫‪( 7201280‬دقیق)‬
‫‪ 26‬دقیقه‬
‫(‪ 20‬دقیقه)‬
‫‪ 53‬دقیقه‬
‫(‪ 41‬دقیقه)‬
‫‪( 7201280‬استاندارد)‬
‫‪ 40‬دقیقه‬
‫(‪ 26‬دقیقه)‬
‫‪ 1‬ساعت‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫(‪ 53‬دقیقه)‬
‫‪ 1‬ساعت‬
‫‪ 48‬دقیقه‬
‫(‪ 1‬ساعت‬
‫‪ 23‬دقیقه)‬
‫‪ 3‬ساعت‬
‫‪ 37‬دقیقه‬
‫(‪ 2‬ساعت‬
‫‪ 46‬دقیقه)‬
‫‪ 7‬ساعت‬
‫‪ 16‬دقیقه‬
‫(‪ 5‬ساعت‬
‫‪ 34‬دقیقه)‬
‫‪ 5‬ساعت‬
‫‪ 26‬دقیقه‬
‫(‪ 3‬ساعت‬
‫‪ 37‬دقیقه)‬
‫‪ 10‬ساعت‬
‫‪ 54‬دقیقه‬
‫(‪ 7‬ساعت‬
‫‪ 16‬دقیقه)‬
‫فرمت فایل‬
‫(اندازه تصویر)‬
‫‪ 2‬ساعت‬
‫‪ 42‬دقیقه‬
‫(‪ 1‬ساعت‬
‫‪ 48‬دقیقه)‬
‫عدد داخل ( ) حداقل زمان ضبط میباشد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪ ‬زمان ضبط فیلم ها متغیر است زیرا این دوربین مجهز به ‪( VBR‬رسعت بیت متغیر) میباشد که کیفیت تصویر را بسته به‬
‫صحنه تصویربرداری بطور خودکار تنظیم میکند‪.‬‬
‫هنگامی که سوژه ای با حرکت رسیع را ضبط میکنید‪ ،‬تصویر واضح تر است اما زمان ضبط کوتاهرت میشود زیرا حافظه زیادی‬
‫برای ضبط مورد نیاز است‪.‬‬
‫زمان ضبط همچنین با توجه به رشایط تصویربرداری یا سوژه یا تنظیم کیفیت‪/‬اندازه تصویر‪ ،‬تغییر میکند‪.‬‬
‫‪ ‬تعداد تصاویر ساکنی که می توانند با استفاده از بسته باتری ضبط شوند‬
‫هنگامی که از دوربین همراه با بسته باتری (ضمیمه) با ظرفیت کامل استفاده می کنید‪ ،‬تعداد تقریبی تصاویری که‬
‫می‪ ‬توانند ضبط شوند ‪ 400‬تصویر است‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که اعداد واقعی ممکن است بسته به رشایط استفاده‪ ،‬کمرت باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪58‬‬
‫تعداد با بسته باتری دارای ظرفیت کامل و در رشایط زیر محاسبه شده است‪:‬‬
‫‪ ‬در دمای محیط ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم [كيفيت] روی [دقیق]‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم [حالت فوکوس خودکار] روی [‪ AF‬تک عکس]‪.‬‬
‫‪ ‬تصویربرداری هر ‪ 30‬ثانیه یکبار‪.‬‬
‫‪ ‬عمل کردن فالش )‪ (HVL-F7S‬در هر دوبار تصویربرداری‪.‬‬
‫‪ ‬روشن و خاموش کردن دستگاه در هر ده بار تصویربرداری‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از بسته باتری که به مدت یک ساعت بعد از خاموش شدن چراغ ‪ CHARGE‬شارژ شده است‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از "‪( Sony "Memory Stick PRO Duo‬فروش جداگانه)‪.‬‬
‫روش اندازه گیری بر اساس استاندارد ‪ CIPA‬می باشد‪.‬‬
‫)‪(CIPA: Camera & Imaging Products Association‬‬
‫لیست منادهای روی منایشگر ‪LCD‬‬
‫منادها برای نشان دادن وضعیت دوربین روی صفحه نشان داده میشوند‪.‬‬
‫شام میتوانید منایش صفحه را با استفاده از ‪( DISP‬منایش محتویات) در کلید گردان کنرتل تغییر دهید‪.‬‬
‫آماده بکار تصویربرداری‬
‫‪‬‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫حالت تصویربرداری‬
‫‪P A S M‬‬
‫انتخاب صحنه‬
‫جلوه تصویر‬
‫منایش گرافیکی‬
‫اندازه‪/‬نسبت ابعاد تصاویر ساکن‬
‫ضبط فیلم‬
‫‪100‬‬
‫تعداد تصاویر ساکن قابل ضبط‬
‫متفرقه‬
‫‪RAW RAW+J‬‬
‫‪FINE STD‬‬
‫کیفیت تصویر تصاویر ساکن‬
‫اندازه تصویر فیلم ها‬
‫پخش‬
‫کارت حافظه‪/‬آپلود‬
‫‪ 123‬دقیقه‬
‫زمان قابل ضبط فیلم ها‬
‫‪100%‬‬
‫باتری باقیامنده‬
‫‪PR‬‬
‫‪59‬‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫نشانه‬
‫منایش‬
‫حالت درایو‬
‫منادهای تشخیص صحنه‬
‫فالش درحال شارژ شدن‬
‫حالت فوکوس‬
‫چراغ ‪AF‬‬
‫درحین ضبط فیلم‪ ،‬صدا ضبط‬
‫منی شود‬
‫‪±0.0‬‬
‫جربان فالش‬
‫حالت نورسنجی‬
‫هشدار لرزش دوربین‬
‫حالت ناحیه فوکوس‬
‫هشدار گرم شدن بیش از حد‬
‫تشخیص چهره‬
‫پربودن فایل داده ها‪/‬خطای‬
‫فایل داده ها‬
‫هیستوگرام‬
‫‪101-0012‬‬
‫جلوه پوست مالیم‬
‫‪ISO‬‬
‫پوشه پخش ‪ -‬شامره فایل‬
‫محافظت‬
‫‪1‬‬
‫سفارش چاپ و تعداد نسخه ها‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫‪‬‬
‫‪AWB‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪7500K G9‬‬
‫جلوه خالق‬
‫منو‬
‫کلیدهای چندکاره‬
‫حالت‬
‫تصویربرد‪.‬‬
‫نکات‬
‫تصویربرداری‬
‫‪ HDR/DRO‬خودکار‬
‫‪‬‬
‫منایش‬
‫نشانه‬
‫حالت فالش‪/‬کاهش قرمزی چشم‬
‫‪PR‬‬
‫‪60‬‬
‫نشانه‬
‫منایش‬
‫نشانگر حساسیت تشخیص لبخند‬
‫‪‬‬
‫نشانه‬
‫منایش‬
‫‪‬‬
‫وضعیت فوکوس‬
‫‪1/125‬‬
‫رسعت شاتر‬
‫‪F3.5‬‬
‫مقدار دیافراگم‬
‫‪±0.0‬‬
‫نورسنجی دستی‬
‫‪±0.0‬‬
‫جربان نوردهی‬
‫نشانگر رسعت شاتر‬
‫نشانگر دیافراگم‬
‫‪2011-1-1‬‬
‫‪9:30AM‬‬
‫تاریخ‪/‬زمان ضبط تصویر‬
‫‪12/12‬‬
‫شامره تصویر‪/‬تعداد تصاویر‬
‫ضبط شده در تاریخ یا پوشه‬
‫انتخاب شده‬
‫متفرقه‬
‫‪ 0:12‬ضبط‬
‫زمان ضبط فیلم (ثانیه‪:‬دقیقه)‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫زمانیکه ‪ HDR‬روی تصویر‬
‫عمل نکرده است منایان میشود‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪61‬‬
‫آشنایی بیشرت با دوربین )‪(α Handbook‬‬
‫"‪ "α Handbook‬نحوه استفاده از دوربین را به تفصیل رشح میدهد و در ‪( CD-ROM‬ضمیمه) گنجانده شده است‪ .‬برای‬
‫مطالعه دستورالعمل های مرشوح در مورد بسیاری از عملکردهای دوربین‪ ،‬به آن مراجعه فرمایید‪.‬‬
‫‪ ‬برای کاربران ‪Windows‬‬
‫‪1‬‬
‫کامپیوتر خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضميمه) را در درایو ‪ CD-ROM‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫روی ]‪ [Handbook‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫روی [نصب] کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫"‪ "α Handbook‬را از میانرب موجود روی دسکتاپ راه اندازی منایید‪.‬‬
‫‪ ‬برای کاربران ‪Macintosh‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪62‬‬
‫‪1‬‬
‫کامپیوتر خود را روشن منوده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضميمه) را در درایو ‪ CD-ROM‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پوشه ]‪ [Handbook‬را انتخاب کرده و فایل "‪ "Handbook.pdf‬ذخیره شده در پوشه‬
‫]‪ [PR‬را به کامپیوتر خود کپی کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫پس از امتام عملیات کپی‪ ،‬روی "‪ "Handbook.pdf‬دوبار کلیک منایید‪.‬‬
‫عیب یابی‬
‫اگر با مشکلی در دوربین مواجه شدید‪ ،‬راه حل های زیر را امتحان کنید‪.‬‬
‫‪ ‬موارد ذکر شده در صفحات ‪ 63‬تا ‪ 66‬را بررسی کنید‪ .‬همچنین به "‪"α Handbook‬‬
‫)‪ (PDF‬مراجعه منایید‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باتری را خارج کنید‪ ،‬حدود یک دقیقه صرب کنید‪ ،‬دوباره بسته باتری را داخل دستگاه‬
‫منایید‪ ،‬و سپس دستگاه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیامت را بازنشانی کنید (صفحه‪.)51 ‬‬
‫‪ ‬با فروشنده محصوالت ‪ Sony‬یا مرکز خدمات مجاز محلی ‪ Sony‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫بسته باتری و نیرو‬
‫بسته باتری منی تواند نصب شود‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام وارد کردن بسته باتری‪ ،‬از نوک بسته باتری برای فشار دادن اهرم قفل استفاده کنید (صفحه‪.)11 ‬‬
‫‪ ‬فقط میتوانید از بسته باتری ‪ NP-FW50‬استفاده کنید‪ .‬مطمنئ شوید که باتری ‪ NP-FW50‬می باشد‪.‬‬
‫نشانگر باقیامنده باتری نادرست است‪ ،‬یا نشانگر باتری باقیامنده کافی منایش داده می شود ولی نیروی باتری به رسعت‬
‫متام می شود‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪ ‬این پدیده زمانی رخ می دهد که از دوربین در مکان های بسیار گرم یا بسیار رسد استفاده می کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژ بسته باتری تخلیه شده است‪ .‬یک بسته باتری شارژ شده نصب کنید (صفحه‪.)10 ‬‬
‫‪ ‬عمر بسته باتری به پایان رسیده است‪ .‬آن را با یک بسته باتری جدید جایگزین منایید‪.‬‬
‫دوربین روشن منی شود‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باتری را به درستی نصب کنید (صفحه‪.)11 ‬‬
‫‪ ‬شارژ بسته باتری تخلیه شده است‪ .‬یک بسته باتری شارژ شده نصب کنید (صفحه‪.)10 ‬‬
‫‪ ‬عمر بسته باتری به پایان رسیده است‪ .‬آن را با یک بسته باتری جدید جایگزین منایید‪.‬‬
‫دستگاه ناگهان خاموش می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر دوربین یا بسته باتری خیلی داغ باشد‪ ،‬دوربین یک پیام هشدار نشان داده و بطور خودکار خاموش میشود تا از‬
‫دوربین در برابر صدمات احتاملی محافظت گردد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر برای مدت زمان معینی از دوربین استفاده نکنید‪ ،‬دوربین به حالت ذخیره نیرو میرود‪ .‬برای لغو کردن ذخیره نیرو‪،‬‬
‫دوربین را با عملیاتی مانند فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه‪ ،‬به کار بگیرید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪63‬‬
‫هنگام شارژ کردن بسته باتری‪ ،‬چراغ ‪ CHARGE‬چشمک می زند‪.‬‬
‫‪ ‬فقط میتوانید از بسته باتری ‪ NP-FW50‬استفاده کنید‪ .‬مطمنئ شوید که باتری ‪ NP-FW50‬می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر بسته باتری که برای مدت زمان طوالنی استفاده نشده است را شارژ کنید‪ ،‬ممکن است چراغ ‪ CHARGE‬چشمک‬
‫بزند‪.‬‬
‫‪ ‬چراغ ‪ CHARGE‬به دو روش چشمک میزند‪ ،‬رسیع (با فاصله زمانی حدود ‪ 0.15‬ثانیه) و آهسته (با فاصله زمانی‬
‫حدود ‪ 1.5‬ثانیه)‪ .‬اگر چراغ به رسعت چشمک میزند‪ ،‬بسته باتری را خارج منوده و هامن بسته باتری را بطور کامل دوباره‬
‫نصب کنید‪ .‬اگر چراغ ‪ CHARGE‬بازهم به رسعت چشمک میزند‪ ،‬نشانه این است که مشکلی در بسته باتری وجود‬
‫دارد‪ .‬چشمک زدن آهسته نشان دهنده این است که عمل شارژ به دلیل اینکه دمای محیط خارج از محدوده مناسب‬
‫برای شارژ کردن بسته باتری است‪ ،‬به حالت تعلیق درآمده است‪ .‬زمانیکه دمای محیط به دمای مناسب برگردد‪ ،‬عمل‬
‫شارژ ادامه یافته و چراغ ‪ CHARGE‬روشن خواهد شد‪ .‬بسته باتری را در دمای مناسب بین ‪ 10‬درجه سانتیگراد تا‬
‫‪ 30‬درجه سانتیگراد شارژ کنید‪.‬‬
‫تصویربرداری‬
‫هنگامی که دستگاه روشن می شود‪ ،‬هیچ چیز روی منایشگر ‪ LCD‬نشان داده منی شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر برای مدت زمان معینی از دوربین استفاده نکنید‪ ،‬دوربین به حالت ذخیره نیرو میرود‪ .‬برای لغو کردن ذخیره نیرو‪،‬‬
‫دوربین را با عملیاتی مانند فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه‪ ،‬به کار بگیرید‪.‬‬
‫شاتر عمل منی کند‪.‬‬
‫‪ ‬شام درحال استفاده از کارت حافظه ای با کلید حفاظت در برابر نوشنت هستید‪ ،‬و این کلید روی حالت ‪( LOCK‬قفل)‬
‫قرار گرفته است‪ .‬کلید را روی حالت ضبط قرار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬ظرفیت آزاد کارت حافظه را بررسی کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام شارژ شدن فالش‪ ،‬منی توانید تصاویر را ضبط کنید‪.‬‬
‫‪ ‬لنز به درستی سوار نشده است‪ .‬لنز را بطور مناسب سوار کنید (صفحه‪.)13 ‬‬
‫عمل ضبط مدت زیادی طول می کشد‪.‬‬
‫‪ ‬عملکرد کاهش نویز روشن است‪ .‬این مسئله نقص محسوب منی شود‪.‬‬
‫‪ ‬در حالت ‪ RAW‬مشغول تصویربرداری هستید‪ .‬از آنجایی که فایل داده ‪ RAW‬بزرگ است‪ ،‬تصویربرداری در حالت‬
‫‪ RAW‬ممکن است طول بکشد‪.‬‬
‫‪ HDR ‬خودکار درحال پردازش یک تصویر است‪.‬‬
‫تصویر خارج از فوکوس است‪.‬‬
‫‪ ‬سوژه خیلی به دوربین نزدیک است‪ .‬حداقل فاصله کانونی لنز را بررسی کنید‪.‬‬
‫‪ ‬در حالت فوکوس دستی مشغول تصویربرداری هستید‪[ .‬انتخاب ‪ ]AF/MF‬را روی [فوکوس خودکار] تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ ‬نور محیط کافی نیست‪.‬‬
‫‪ ‬ممکن است سوژه نیازمند فوکوس کردن ویژه باشد‪ .‬از عملکرد فوکوس دستی یا [نقطه انعطاف پذیر] استفاده منایید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪64‬‬
‫فالش عمل منی کند‪.‬‬
‫‪ ‬فالش را باال بیاورید (صفحه‪.)16 ‬‬
‫‪ ‬فالش به درستی سوار نشده است‪ .‬فالش را دوباره نصب کنید (صفحه‪.)16 ‬‬
‫‪ ‬منی توانید از فالش همراه با حالت های تصویربرداری زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫‪[ ‬طبقه بندی‪ :‬پیوسته]‬
‫‪[ ‬پیامیش پانوراما]‬
‫‪[ ‬پیامیش پانورامای ‪]3D‬‬
‫‪[ ‬دید شب] و [تاريك و روشن با نگه داشنت دستى] در [انتخاب صحنه]‬
‫‪[ ‬ضد تاری در حرکت]‬
‫‪ ‬ضبط فیلم‬
‫نقاط گرد نامنظمی به رنگ سفید روی تصاویر گرفته شده با استفاده از فالش منایان می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬ذرات (گردوغبار و غیره) موجود در هوا‪ ،‬نور فالش را منعکس کرده و باعث منایان شدن این ذرات در تصویر میگردند‪.‬‬
‫این مسئله نقص محسوب منی شود‪.‬‬
‫شارژ شدن مجدد فالش خیلی طول می کشد‪.‬‬
‫‪ ‬فالش بطور متوالی در مدت زمانی کوتاه زده شده است‪ .‬هنگامی که فالش بطور متوالی زده می شود‪ ،‬فرآیند شارژ مجدد‬
‫ممکن است برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد فالش‪ ،‬بیشرت از معمول طول بکشد‪.‬‬
‫تصویر گرفته شده با فالش خیلی تاریک است‪.‬‬
‫‪ ‬اگر سوژه دورتر از ُبرد فالش (فاصله ای که فالش می تواند به آن دست یابد) قرار داشته باشد‪ ،‬تصاویر تاریک خواهند شد‬
‫زیرا نور فالش به سوژه منی رسد‪ .‬اگر ‪ ISO‬تغییر کند‪ُ ،‬برد فالش نیز با آن تغییر خواهد کرد (صفحه‪.)37 ‬‬
‫تاریخ و زمان به درستی ضبط منی شوند‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪ ‬تاریخ و زمان صحیح را تنظیم کنید (صفحه‪.)18 ‬‬
‫‪ ‬ناحیه انتخاب شده با [تنظیم ناحیه] با ناحیه واقعی متفاوت است‪ .‬ناحیه واقعی را با انتخاب [منو] ‪[ ‬تنظیم] ‪‬‬
‫[تنظیم ناحیه] تنظیم منایید‪.‬‬
‫هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬مقدار دیافراگم و‪/‬یا رسعت شاتر چشمک می زند‪.‬‬
‫‪ ‬به دلیل اینکه سوژه بسیار روشن یا بسیار تاریک است‪ ،‬فراتر از محدوده قابل دسرتس دوربین قرار دارد‪ .‬تنظیم را مجدداً‬
‫انجام دهید‪.‬‬
‫تصویر به سفیدی می زند (نور ناخواسته)‪.‬‬
‫لکه نور روی تصویر ظاهر می شود (ایجاد شبح)‪.‬‬
‫‪ ‬عکس زیر منبع نور قوی گرفته شده و نور اضافی وارد لنز شده است‪ .‬یک هود لنز نصب کنید‪ .‬هنگام استفاده از لنز زوم‪،‬‬
‫یک هود لنز متصل کنید‪.‬‬
‫گوشه های تصویر بسیار تاریک هستند‪.‬‬
‫‪ ‬اگر از هرگونه فیلرت یا هود استفاده شده است‪ ،‬آن را برداشته و دوباره عکس بگیرید‪ .‬بسته به ضخامت فیلرت و سوار کردن‬
‫نامناسب هود‪ ،‬ممکن است قسمتی از فیلرت یا هود در تصویر منایان شود‪ .‬ویژگی های نوری برخی لنز ها می تواند باعث‬
‫گردد تا پیرامون تصویر بسیار تاریک به نظر برسد (نور ناکافی)‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪65‬‬
‫چشامن سوژه قرمز می شوند‪.‬‬
‫‪ ‬عملکرد کاهش قرمزی چشم را فعال کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به سوژه نزدیک شده‪ ،‬و با استفاده از فالش‪ ،‬در محدوده ُبرد فالش از سوژه عکس بگیرید (صفحه‪.)37 ‬‬
‫نقاطی روی منایشگر ‪ LCD‬ظاهر شده و باقی می مانند‪.‬‬
‫‪ ‬این مسئله نقص محسوب منی شود‪ .‬این نقاط ضبط منی شوند (صفحه‪.)67 ‬‬
‫تصویر تار است‪.‬‬
‫‪ ‬تصویر در مکانی تاریک و بدون فالش گرفته شده و در نتیجه باعث لرزش دوربین گردیده است‪ .‬استفاده از سه پایه یا‬
‫فالش توصیه می شود (صفحه‪.)16 ‬‬
‫[تاريك و روشن با نگه داشنت دستى] در [انتخاب صحنه] (صفحه‪ )33 ‬و [ضد تاری در حرکت] (صفحه‪ )33 ‬نیز در‬
‫کاهش تارشدگی موثرند‪.‬‬
‫مقدار نوردهی روی منایشگر ‪ LCD‬چشمک میزند‪.‬‬
‫‪ ‬سوژه برای محدوده نورسنجی دوربین بیش از حد روشن یا تاریک است‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر‬
‫پخش تصاویر ممکن نیست‪.‬‬
‫‪ ‬نام فایل‪/‬پوشه در کامپیوتر تغییر یافته است‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که فایل تصویر توسط کامپیوتر پردازش شده یا هنگامی که فایل تصویر با استفاده از مدلی غیر از مدل دوربین‬
‫شام ضبط شده باشد‪ ،‬پخش در دوربین شام تضمین منی گردد‪.‬‬
‫‪ ‬دوربین در حالت ‪ USB‬است‪ .‬اتصال ‪ USB‬را حذف کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪66‬‬
‫نکات احتیاطی‬
‫‪‬‬
‫در مورد عملکردهای موجود در دوربین‬
‫هنگام مشاهده تصاویر سه بعدی ضبط شده با این‬
‫دوربین در منایشگرهای سازگار با حالت سه بعدی‪،‬‬
‫ممکن است نشانه های ناراحتی مانند خستگی چشم‪،‬‬
‫حالت تهوع یا احساس خستگی را تجربه منایید‪ .‬هنگام‬
‫مشاهده تصاویر سه بعدی‪ ،‬توصیه میکنیم در فواصل‬
‫زمانی منظم به چشامن خود اسرتاحت دهید‪ .‬از آنجایی‬
‫که نیاز به اسرتاحت و فواصل زمانی آن در افراد مختلف‬
‫متفاوت است‪ ،‬لطفاً زمان استاندارد را برای خودتان‬
‫تعیین کنید‪ .‬چنانچه حالت تهوع دارید‪ ،‬مشاهده تصاویر‬
‫سه بعدی را متوقف منوده و در صورت نیاز با پزشک‬
‫مشورت کنید‪ .‬به دفرتچه راهنامی دستگاه وصل شده‬
‫یا نرم افزار مورد استفاده به همراه دوربین نیز مراجعه‬
‫فرمایید‪ .‬دید کودکان همیشه آسیب پذیر است (به ویژه‬
‫در مورد کودکان زیر شش سال)‪ .‬قبل از اینکه به آنان‬
‫اجازه مشاهده تصاویر سه بعدی را بدهید‪ ،‬لطفاً با یک‬
‫متخصص مانند متخصص کودکان یا چشم پزشک مشورت‬
‫کنید‪ .‬مطمنئ شوید کودکان شام نکات احتیاطی فوق را‬
‫رعایت می کنند‪.‬‬
‫در مورد منایشگر ‪ LCD‬و لنز‬
‫‪‬‬
‫آهرنبا‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در یک مکان رسد‪ ،‬ممکن است تصاویر در منایشگر‬
‫‪ LCD‬از خود ردی بجای بگذارند‪ .‬این مسئله نقص‬
‫محسوب منی شود‪ .‬هنگام روشن کردن دوربین در‬
‫یک مکان رسد‪ ،‬ممکن است منایشگر ‪ LCD‬موقتاً‬
‫تاریک شود‪.‬‬
‫روی منایشگر ‪ LCD‬فشار وارد نکنید‪ .‬ممکن است‬
‫رنگ منایشگر تغییر کرده و باعث بروز نقص در‬
‫عملکرد گردد‪.‬‬
‫دوربین را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫اگر نور خورشید روی شیئی نزدیک به دوربین متمرکز‬
‫شود‪ ،‬ممکن است باعث آتش سوزی گردد‪ .‬هنگامی که‬
‫ناچارید دوربین را زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید‪،‬‬
‫پوشش جلویی لنز را بگذارید‪.‬‬
‫در مورد استفاده از لنزها و لوازم جانبی‬
‫توصیه میشود از لنزها‪/‬لوازم جانبی ‪ Sony‬که برای‬
‫هامهنگی با مشخصات این دوربین طراحی شده اند‬
‫استفاده کنید‪ .‬استفاده از محصوالت سایر تولیدکنندگان‬
‫میتواند باعث شود تا دوربین با قابلیت های کامل خود‬
‫کار نکند‪ ،‬یا اینکه منجر به بروز حوادث یا نقص در‬
‫عملکرد دوربین گردد‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫منایشگر ‪ LCD‬این دستگاه با استفاده از فناوری‬
‫بسیار دقیق ساخته شده است به گونه ای که بیش از‬
‫‪ 99.99 %‬درصد پیکسل ها جهت استفاده موثر‪،‬‬
‫فعال می باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬ممکن است بعضی نقاط‬
‫کوچک سیاه رنگ و‪/‬یا نقاط روشن (به رنگ سفید‪،‬‬
‫قرمز‪ ،‬آبی یا سبز) وجود داشته باشند که بطور دائم‬
‫روی منایشگر ‪ LCD‬منایان می شوند‪ .‬وجود این نقاط‬
‫در فرآیند تولید امری عادی است و به هیچ وجه روی‬
‫تصاویر تاثیری منی گذارد‪.‬‬
‫یک آهرنبا در پشت منایشگر ‪ LCD‬نصب شده است‪.‬‬
‫اشیایی که تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار میگیرند‪،‬‬
‫مانند فالپی دیسک یا کارت اعتباری را بین منایشگر‬
‫‪ LCD‬و بدنه دوربین قرار ندهید‪.‬‬
‫درباره پایانه وسیله جانبی هوشمند‬
‫نقاط سیاه‪ ،‬سفید‪،‬‬
‫قرمز‪ ،‬آبی و سبز‬
‫‪‬‬
‫دوربین را با نگه داشنت منایشگر ‪ LCD‬بلند نکنید‪.‬‬
‫قبل از وصل کردن یا جداکردن یک وسیله جانبی مانند‬
‫فالش به پایانه وسیله جانبی هوشمند‪ ،‬کلید روشن و‬
‫خاموش دوربین را روی ‪( OFF‬خاموش) قرار دهید‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن یک وسیله جانبی‪ ،‬آن را به پایانه‬
‫وسیله جانبی هوشمند در انتها وارد منوده و پیچ را محکم‬
‫کنید‪ .‬مطمنئ شوید وسیله جانبی بطور کامل و محکم به‬
‫دوربین وصل شده است‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪67‬‬
‫از بکارگیری‪/‬نگهداری دوربین در مکان های زیر‬
‫خودداری کنید‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مکان بسیار گرم‪ ،‬خشک یا مرطوب‬
‫در مکان هایی مانند اتومبیل پارک شده زیر نور‬
‫خورشید‪ ،‬ممکن است بدنه دوربین تغییر شکل داده‬
‫و‪ ‬باعث بروز نقص در عملکرد دستگاه گردد‪.‬‬
‫نگهداری زیر نور مستقیم خورشید یا نزدیک بخاری‬
‫ممکن است بدنه دوربین دچار اعوجاج یا تغییر شکل‬
‫گردیده و باعث بروز نقص در عملکرد دستگاه گردد‪.‬‬
‫در مکانی که در معرض لرزش و تکان شدید قرار دارد‬
‫نزدیک مکان های دارای میدان مغناطیسی قوی‬
‫در مکان هایی که شن و ماسه یا گردوغبار وجود دارد‬
‫مراقب باشید شن و ماسه یا گردوغبار وارد دوربین‬
‫نشود‪ .‬این امر می تواند باعث بروز نقص در عملکرد‬
‫دستگاه شود‪ ،‬و در بعضی موارد‪ ،‬چنین نقصی قابل‬
‫تعمیر نخواهد بود‪.‬‬
‫در مورد دستگیره‬
‫دستگیره دارای یک پوشش ویژه میباشد‪ .‬در صورت‬
‫متاس با پارچه تیره رنگ‪ ،‬چرم و غیره ممکن است تغییر‬
‫رنگ دهد‪.‬‬
‫در مورد نگهداری دستگاه‬
‫هنگامی که از دوربین استفاده منی کنید‪ ،‬حت ًام پوشش‬
‫جلویی لنز را سوار کنید‪.‬‬
‫در مورد دمای دوربین‬
‫هنگامی که برای مدتی طوالنی به استفاده از دوربین‬
‫ادامه میدهید‪ ،‬ممکن است دوربین یا بسته باتری داغ‬
‫شوند‪.‬‬
‫این مسئله نقص محسوب منی شود‪.‬‬
‫در مورد دماهای کارکرد‬
‫دوربین شام برای استفاده در دماهای بین ‪ 0‬درجه‬
‫سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه سانتیگراد طراحی شده است‪.‬‬
‫تصویربرداری در مکان های بسیار گرم یا بسیار رسد که‬
‫دمای آن فراتر از این محدوده باشد‪ ،‬توصیه منی شود‪.‬‬
‫در مورد چگالش رطوبت‬
‫‪PR‬‬
‫‪68‬‬
‫اگر دوربین مستقی ًام از مکانی رسد به مکانی گرم برده‬
‫شود‪ ،‬ممکن است رطوبت در داخل یا خارج دوربین‬
‫چگالیده شود‪ .‬این چگالش رطوبت می تواند منجر به‬
‫نقص در عملکرد دوربین گردد‪.‬‬
‫نحوه جلوگیری از چگالش رطوبت‬
‫هنگامی که دوربین را از مکانی رسد به مکانی گرم می‬
‫آورید‪ ،‬دوربین را در یک کیسه پالستیکی پیچیده و اجازه‬
‫دهید تا در طول حدود یک ساعت‪ ،‬با رشایط مکان جدید‬
‫تطبیق یابد‪.‬‬
‫در صورت وقوع چگالش رطوبت‬
‫دوربین را خاموش کرده و حدود یک ساعت صرب کنید تا‬
‫رطوبت تبخیر شود‪ .‬توجه داشته باشید که اگر درحالی که‬
‫رطوبت داخل لنز باقی مانده است اقدام به تصویربرداری‬
‫منایید‪ ،‬نخواهید توانست تصاویر واضحی را ضبط کنید‪.‬‬
‫در مورد باتری قابل شارژ داخلی‬
‫این دوربین دارای یک باتری قابل شارژ داخلی برای‬
‫حفظ تاریخ و زمان و سایر تنظیامت‪ ،‬رصفنظر از روشن‬
‫یا خاموش بودن دستگاه یا وصل بودن یا نبودن باتری‬
‫میباشد‪ .‬این باتری قابل شارژ تا زمانی که از دوربین‬
‫استفاده می کنید‪ ،‬بطور مداوم شارژ می شود‪ .‬اما اگر تنها‬
‫برای مدتی کوتاه از دوربین استفاده کنید‪ ،‬این باتری به‬
‫تدریج خالی می شود‪ ،‬و اگر به مدت تقریباً سه ماه اص ًال‬
‫از دوربین استفاده نکنید‪ ،‬بطور کامل تخلیه خواهد شد‪.‬‬
‫در این صورت‪ ،‬قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬حت ًام این باتری‬
‫قابل شارژ را شارژ منایید‪ .‬با این وجود‪ ،‬حتی اگر این باتری‬
‫قابل شارژ فاقد شارژ باشد‪ ،‬در صورتی که نخواهید تاریخ‬
‫و زمان را ثبت کنید‪ ،‬بازهم می توانید از دوربین استفاده‬
‫منایید‪ .‬اگر هربار که باتری را شارژ می کنید دوربین‬
‫تنظیامت را به مقادیر پیش فرض بازنشانی می کند‪ ،‬ممکن‬
‫است عمر باتری قابل شارژ داخلی متام شده باشد‪ .‬با‬
‫فروشنده محصوالت ‪ Sony‬یا مرکز خدمات مجاز محلی‬
‫‪ Sony‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫روش شارژ کردن باتری قابل شارژ داخلی‬
‫یک بسته باتری شارژ شده داخل دوربین قرار داده‪،‬‬
‫و‪ ‬یا دوربین را با استفاده از آداپتور برق متناوب (فروش‬
‫جداگانه) به پریز برق وصل کنید‪ ،‬و‪ ‬دوربین را به مدت‬
‫‪ 24‬ساعت یا بیشرت درحالی که خاموش است‪ ،‬در این‬
‫حالت باقی بگذارید‪.‬‬
‫در مورد کارت های حافظه‬
‫از الصاق برچسب و غیره روی کارت حافظه یا تبدیل‬
‫کارت خودداری کنید‪ .‬این کار می تواند منجر به نقص در‬
‫عملکرد دستگاه شود‪.‬‬
‫تذکراتی در مورد ضبط‪/‬پخش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مورد تصاویر ‪RAW‬‬
‫برای مشاهده تصاویر ‪ RAW‬که با این دوربین ضبط‬
‫شده اند‪"Image Data Converter SR" ،‬‬
‫در ‪( CD-ROM‬ضمیمه) مورد نیاز است‪ .‬اگر قصد‬
‫ندارید تصاویری که ضبط میکنید را اصالح منایید‪ ،‬توصیه‬
‫میکنیم تصاویر را با فرمت ‪ JPEG‬بگیرید‪.‬‬
‫هشدار در مورد حق نرش‬
‫برنامه های تلویزیونی‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬نوارهای ویدئویی و سایر‬
‫مطالب ممکن است دارای حق نرش باشند‪ .‬ضبط غیرمجاز‬
‫چنین مطالبی می تواند خالف مفاد قوانین حق نرش باشد‪.‬‬
‫تصاویر استفاده شده در این دفرتچه راهنام‬
‫عکس های استفاده شده به عنوان منونه تصاویر در این‬
‫دفرتچه راهنام‪ ،‬تصاویر بازسازی شده هستند و تصاویر‬
‫واقعی گرفته شده با استفاده از دوربین منی باشند‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪‬‬
‫هنگامی که برای نخستین بار از یک کارت حافظه با‬
‫این دوربین استفاده میکنید‪ ،‬توصیه میشود قبل از‬
‫تصویربرداری کارت را با استفاده از دوربین فرمت‬
‫منایید تا عملکرد پایدار کارت حافظه تضمین گردد‪.‬‬
‫توجه داشته باشید که فرمت کردن‪ ،‬کلیه داده های‬
‫موجود در کارت حافظه را به صورت دامئی و غیرقابل‬
‫بازیافت پاک می کند‪ .‬داده های ارزشمند را در‬
‫کامپیوتر و غیره ذخیره کنید‪.‬‬
‫اگر تصاویر را بطور مکرر ضبط و حذف کنید‪ ،‬ممکن‬
‫است پراکندگی داده ها در کارت حافظه روی دهد‪.‬‬
‫ممکن است ضبط یا ذخیره فیلم ها ممکن نباشد‪.‬‬
‫در چنین مواردی‪ ،‬تصاویر را در کامپیوتر یا یک مکان‬
‫ذخیره سازی دیگر ذخیره منوده و سپس کارت حافظه‬
‫را فرمت کنید‪.‬‬
‫حتی اگر عملیات ضبط یا پخش به دلیل نقص در‬
‫عملکرد دوربین یا کارت حافظه و غیره امکان پذیر‬
‫نباشد‪ ،‬محتویات ضبط شده قابل جربان نخواهند بود‪.‬‬
‫برای جلوگیری از خطر احتاملی از دست رفنت داده ها‪،‬‬
‫همیشه داده ها را روی رسانه دیگری کپی کنید (کپی‬
‫پشتیبان تهیه کنید)‪.‬‬
‫پیش از ضبط رویدادهایی که تنها یکبار اتفاق‬
‫می‪ ‬افتند‪ ،‬یک ضبط آزمایشی انجام دهید تا مطمنئ‬
‫شوید دوربین به درستی کار می کند‪.‬‬
‫این دوربین ضد گردوغبار‪ ،‬ضد ترشح یا ضد آب‬
‫منی باشد‪.‬‬
‫دوربین را به سمت خورشید یا نور درخشان دیگری‬
‫نگیرید‪ .‬این کار می تواند موجب نقص در عملکرد‬
‫دوربین گردد‪.‬‬
‫از نگاه کردن به خورشید یا نور قوی از طریق لنز‬
‫جداشده خودداری کنید‪ .‬این کار می تواند آسیب‬
‫جربان ناپذیری به چشامن شام وارد مناید‪ .‬یا اینکه‬
‫می‪ ‬تواند موجب نقص در عملکرد لنز گردد‪.‬‬
‫از دوربین در نزدیکی مکانی که امواج رادیویی قوی‬
‫تولید کرده یا تشعشع ایجاد می مناید‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫ممکن است دوربین نتواند عمل ضبط یا پخش را به‬
‫درستی انجام دهد‪.‬‬
‫استفاده از دوربین در مکان های دارای شن و ماسه‬
‫یا گردوغبار می تواند باعث بروز نقص در عملکرد‬
‫دستگاه شود‪.‬‬
‫در صورت وقوع چگالش رطوبت‪ ،‬قبل از استفاده از‬
‫دوربین آن را بزدایید (صفحه‪.)68 ‬‬
‫‪‬‬
‫از تکان دادن دوربین یا رضبه زدن به آن خودداری‬
‫کنید‪ .‬این کار عالوه بر ایجاد نقص در عملکرد دستگاه‬
‫و عدم توانایی ضبط تصاویر‪ ،‬می تواند کارت حافظه را‬
‫غیرقابل استفاده ساخته‪ ،‬و یا باعث بروز خرابی‪ ،‬صدمه‪،‬‬
‫یا از دست رفنت داده های تصویر گردد‪.‬‬
‫سطح فالش را قبل از استفاده متیز کنید‪ .‬گرمای‬
‫حاصل از انتشار نور فالش می تواند باعث تغییر رنگ‬
‫گردوغبار موجود بر روی سطح فالش یا چسبیدن‬
‫این ذرات به سطح گردیده و در نتیجه انتشار نور را‬
‫ناکافی سازد‪.‬‬
‫دوربین‪ ،‬لوازم جانبی ضمیمه و غیره را از دسرتس‬
‫کودکان دور نگه دارید‪ .‬احتامل بلعیده شدن کارت‬
‫حافظه و غیره وجود دارد‪ .‬در صورت وقوع چنین‬
‫مشکلی‪ ،‬بالفاصله با یک پزشک مشورت منایید‪.‬‬
‫در مورد اطالعات مشخصات فنی رشح داده شده‬
‫در این دفرتچه راهنام‬
‫اطالعات مربوط به کارآیی و مشخصات فنی تحت رشایط‬
‫زیر رشح داده می شوند‪ ،‬مگر آنکه به گونه دیگری‬
‫در این دفرتچه راهنام ذکر شده باشد‪ :‬در دمای محیط‬
‫عادی معادل ‪ 25‬درجه سانتیگراد‪ ،‬و استفاده از بسته‬
‫باتری که به مدت یک ساعت بعد از خاموش شدن چراغ‬
‫‪ CHARGE‬شارژ شده است‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪69‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫[پایانه های ورودی‪/‬خروجی]‬
‫[سیستم]‬
‫[نیرو]‬
‫دوربین‬
‫نوع دوربین‪ :‬دوربین دیجیتال با لنز قابل تعویض‬
‫لنز‪ :‬لنز پایه ‪E‬‬
‫[حسگر تصویر]‬
‫حسگر تصویر‪ :‬حسگر تصویر ‪ CMOS‬اندازه‬
‫‪ 15.6  23.5‬میلیمرت (فرمت ‪)APS-C‬‬
‫تعداد کل پیکسل های حسگر تصویر‪:‬‬
‫تقریباً ‪ 16 500 000‬پیکسل‬
‫تعداد پیکسل های موثر دوربین‪:‬‬
‫تقریباً ‪ 16 200 000‬پیکسل‬
‫[ضد گردوغبار]‬
‫سیستم‪ :‬پوشش حفاظت در برابر بار الکرتیکی روی‬
‫فیلرت "کم گذر" و مکانیسم لرزش الکرتومغناطیسی‬
‫[سیستم فوکوس خودکار]‬
‫سیستم‪ :‬سیستم ردیابی کنرتاست‬
‫محدوده حساسیت‪ 0 EV :‬تا ‪( 20 EV‬در معادل ‪ISO‬‬
‫‪ ،100‬با لنز ‪)F2.8‬‬
‫[کنرتل نوردهی]‬
‫روش نورسنجی‪ :‬نورسنجی ‪ 49‬بخشی توسط حسگر تصویر‬
‫محدوده نورسنجی‪ 0 EV :‬تا ‪( 20 EV‬در معادل ‪ISO‬‬
‫‪ ،100‬با لنز ‪)F2.8‬‬
‫حساسیت ‪( ISO‬شاخص نوردهی توصیه شده)‪ :‬خودکار‪،‬‬
‫‪ ISO 200‬تا ‪12800‬‬
‫جربان نوردهی‪( ±2.0 EV :‬گام ‪)1/3 EV‬‬
‫[شاتر]‬
‫نوع‪ :‬کنرتل الکرتونیکی‪ ،‬حرکت عمودی‪ ،‬نوع صفحه کانونی‬
‫محدوده رسعت‪ 1/4000 :‬ثانیه تا ‪ 30‬ثانیه‪،BULB ،‬‬
‫(گام ‪)1/3 EV‬‬
‫رسعت همزمانی فالش‪ 1/160 :‬ثانیه‬
‫[رسانه ضبط]‬
‫"‪ ،"Memory Stick PRO Duo‬کارت ‪SD‬‬
‫[منایشگر ‪]LCD‬‬
‫پانل ‪ 7.5 :LCD‬سانتی مرت (نوع ‪ TFT )3.0‬درایو‬
‫تعداد کل نقاط‪921 600 :‬‬
‫)‪ (480  (RGB) 3  640‬نقطه‬
‫‪PR‬‬
‫‪70‬‬
‫‪miniB :USB‬‬
‫‪ HDMI :HDMI‬نوع ‪ C‬فیش کوچک‬
‫بسته باتری مورد استفاده‪ :‬بسته باتری قابل شارژ‬
‫‪NP-FW50‬‬
‫[متفرقه]‬
‫‪ :Exif Print‬سازگار‬
‫‪:PRINT Image Matching III‬‬
‫سازگار‬
‫ابعاد (منطبق با ‪:)CIPA‬‬
‫تقریباً ‪ 33.0  60.0  109.6‬میلیمرت‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫وزن (منطبق با ‪:)CIPA‬‬
‫تقریباً ‪ 283‬گرم (شامل باتری‬
‫و‪)"Memory Stick PRO Duo" ‬‬
‫تقریباً ‪ 225‬گرم‬
‫(فقط دوربین)‬
‫دمای کارکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫فرمت فایل‪:‬‬
‫تصویر ساکن‪ DCF( JPEG :‬نسخه ‪،2.0‬‬
‫‪ Exif‬نسخه ‪)MPF Baseline ،2.3‬‬
‫سازگار‪ ،‬منطبق با ‪DPOF‬‬
‫تصاویر ساکن ‪ :3D‬منطبق با ‪ MPF( MPO‬توسعه‬
‫یافته (تصویر ناهمخوانی))‬
‫فیلم (‪:)MP-4‬‬
‫تصویر‪MPEG-4 Visual :‬‬
‫صدا‪ 2 MPEG-4 AAC-LC :‬کاناله‬
‫ارتباط ‪Hi-Speed USB :USB‬‬
‫(سازگار با ‪)USB 2.0‬‬
‫فالش ‪HVL-F7S‬‬
‫شامره راهنامی فالش‪( GN 7 :‬بر حسب مرت در‬
‫‪)ISO 100‬‬
‫زمان استفاده مجدد‪ :‬تقریباً ‪ 4‬ثانیه‬
‫حوزه پوشش فالش‪ :‬پوشش دهی لنز ‪ 16‬میلیمرت‬
‫(فاصله کانونی که این لنز نشان می دهد)‬
‫جربان فالش‪( ±2.0 EV :‬گام ‪)1/3 EV‬‬
‫ابعاد (منطبق با ‪:)CIPA‬‬
‫تقریباً ‪ 42.7  23.8  35.9‬میلیمرت‬
‫(عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫وزن‪ :‬تقریباً ‪ 20.4‬گرم‬
‫لنز‬
‫لنز‬
‫لنز تک فوکوس ‪E16‬‬
‫میلیمرت‬
‫دوربین‬
‫‪NEX-C3A/C3D‬‬
‫معادل فاصله کانونی فرمت ‪35‬‬
‫میلیمرت*‪( 1‬میلیمرت)‬
‫‪24‬‬
‫عنارص گروه های لنز‬
‫لنز زوم ‪E18 – 55‬‬
‫میلیمرت‬
‫‪NEX-C3D/C3K/‬‬
‫‪C3Y‬‬
‫‪82.5 - 27‬‬
‫لنز زوم ‪E55 – 210‬‬
‫میلیمرت‬
‫‪NEX-C3Y‬‬
‫‪315 - 82.5‬‬
‫‪5-5‬‬
‫‪11-9‬‬
‫‪13-9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 83‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ 76‬درجه سانتیگراد ‪-‬‬
‫‪ 29‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ 28.2‬درجه سانتیگراد ‪-‬‬
‫‪ 7.8‬درجه سانتیگراد‬
‫زاویه دید*‬
‫حداقل فوکوس*‪( 2‬مرت)‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪1.0‬‬
‫حداکرث بزرگنامیی )‪(‬‬
‫‪0.078‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.225‬‬
‫‪f/22‬‬
‫‪f/32 - f/22‬‬
‫‪f/32 - f/22‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪22.5  62.0‬‬
‫‪60.0  62.0‬‬
‫‪108  63.8‬‬
‫‪67‬‬
‫‪194‬‬
‫‪345‬‬
‫تقریباً ‪ 4‬گام‬
‫تقریباً ‪ 4‬گام‬
‫حداقل عدد ‪f‬‬
‫قطر فیلرت (میلیمرت)‬
‫ابعاد (حداکرث قطر ‪ ‬ارتفاع) (میلیمرت)‬
‫وزن (گرم)‬
‫تأثیر جربان*‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫مقادیر مربوط به معادل فاصله کانونی فرمت ‪ 35‬میلیمرت و زاویه دید‪ ،‬بر اساس دوربین های دیجیتال مجهز به حسگر تصویر‬
‫اندازه ‪ APS-C‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫حداقل فوکوس‪ ،‬کوتاهرتین فاصله از حسگر تصویر تا سوژه است‪.‬‬
‫رسعت شاتر (با توجه به رشایط تصویربرداری تغییر میکند)‬
‫عملکرد جربان لرزش اپتیکی قابل دسرتس نیست‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫*‬
‫*‪3‬‬
‫*‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫–*‬
‫‪4‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪71‬‬
‫شارژر باتری ‪BC-VW1‬‬
‫مقادیر اسمی ورودی‪ 100 :‬ولت – ‪ 240‬ولت برق متناوب‪،‬‬
‫‪ 50‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪ 4.2 ،‬وات‬
‫مقادیر اسمی خروجی‪ :‬برق مستقیم ‪ 8.4‬ولت‪ 0.28 ،‬آمپر‬
‫محدوده دمای کارکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه‬
‫سانتیگراد‬
‫محدوده دمای نگهداری‪ –20 :‬درجه سانتیگراد تا ‪+60‬‬
‫درجه سانتیگراد‬
‫حداکرث ابعاد‪ :‬تقریباً ‪ 32  95  63‬میلیمرت (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫وزن‪ :‬تقریباً ‪ 85‬گرم‬
‫‪‬‬
‫عالئم تجاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بسته باتری قابل شارژ‬
‫‪NP-FW50‬‬
‫باتری مورد استفاده‪ :‬باتری یون لیتیم‬
‫حداکرث ولتاژ‪ :‬برق مستقیم ‪ 8.4‬ولت‬
‫ولتاژ اسمی‪ :‬برق مستقیم ‪ 7.2‬ولت‬
‫حداکرث ولتاژ شارژ‪ :‬برق مستقیم ‪ 8.4‬ولت‬
‫حداکرث جریان شارژ‪ 1.02 :‬آمپر‬
‫ظرفیت‪ :‬نوعی ‪)1 080 mAh( 7.7 Wh‬‬
‫حداقل ‪)1 020 mAh( 7.3 Wh‬‬
‫حداکرث ابعاد‪:‬‬
‫تقریباً ‪ 45  18.5  31.8‬میلیمرت (عرض‪/‬‬
‫ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫وزن‪ :‬تقریباً ‪ 57‬گرم‬
‫طراحی و مشخصات فنی بدون اطالع قبلی قابل تغییر‬
‫می باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در مورد فاصله کانونی‬
‫زاویه تصویر این دوربین باریک تر از زاویه تصویر یک‬
‫دوربین فیلم خور ‪ 35‬میلیمرت است‪ .‬شام می توانید معادل‬
‫تقریبی فاصله کانونی یک دوربین فیلم خور ‪ 35‬میلیمرت را‬
‫یافته‪ ،‬و با افزایش فاصله کانونی لنز خود به اندازه نصف این‬
‫مقدار‪ ،‬با زاویه تصویر مشابهی عکس بگیرید‪.‬‬
‫برای مثال‪ ،‬با استفاده از یک لنز ‪ 50‬میلیمرت‪ ،‬می توانید‬
‫معادل تقریبی یک لنز ‪ 75‬میلیمرت در یک دوربین فیلم خور‬
‫‪ 35‬میلیمرت را بدست آورید‪.‬‬
‫در مورد سازگاری داده های تصویر‬
‫‪‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪72‬‬
‫این دوربین با استاندارد جهانی ‪DCF‬‬
‫)‪(Design rule for Camera File system‬‬
‫تعیین شده توسط ‪JEITA‬‬
‫‪(Japan Electronics and Information‬‬
‫)‪Technology Industries Association‬‬
‫مطابقت دارد‪.‬‬
‫پخش تصاویر ضبط شده با دوربین شام در سایر دستگاه‬
‫ها و پخش تصاویر ضبط یا ویرایش شده با سایر دستگاه‬
‫ها در دوربین شام تضمین منی گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالمت تجاری متعلق به رشکت سونی ‪Sony‬‬
‫‪ Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪،"Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪، ‬‬
‫"‪"MagicGate" ،"Memory Stick Micro‬‬
‫عالئم تجاری متعلق به‬
‫و‬
‫رشکت سونی ‪ Sony Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫"‪ "InfoLITHIUM‬عالمت تجاری متعلق به رشکت‬
‫سونی ‪ Sony Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫"‪ "PhotoTV HD‬عالمت تجاری متعلق به رشکت‬
‫سونی ‪ Sony Corporation‬می باشد‪.‬‬
‫‪ Windows ،Microsoft‬و ‪Windows Vista‬‬
‫عالئم تجاری ثبت شده و یا عالئم تجاری متعلق به رشکت‬
‫مایکروسافت‪ Microsoft Corporation‬در ایاالت‬
‫متحده و‪/‬یا سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫‪ HDMI‬آرم ‪ HDMI‬و ‪High-Definition‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬عالئم تجاری و یا عالئم‬
‫تجاری ثبت شده متعلق به ‪HDMI Licensing‬‬
‫‪ LLC‬می باشند‬
‫‪ Macintosh‬و ‪ Mac OS‬عالئم تجاری یا عالئم‬
‫تجاری ثبت شده متعلق به ‪ Apple Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫‪ PowerPC‬عالمت تجاری ثبت شده متعلق به ‪IBM‬‬
‫‪ Corporation‬در ایاالت متحده می باشد‪.‬‬
‫‪ ،Intel Core ،Intel‬و ‪ Pentium‬عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده متعلق به ‪Intel‬‬
‫‪ Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫آرم ‪ SDXC‬عالمت تجاری متعلق به ‪SD-3C, LLC‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ Eye-Fi‬عالمت تجاری متعلق به ‪Eye-Fi Inc.‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ MultiMediaCard‬عالمت تجاری متعلق به‬
‫‪ MultiMediaCard Association‬می باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Adobe‬عالمت تجاری ثبت شده یا عالمت تجاری‬
‫متعلق به ‪ Adobe Systems Incorporated‬در‬
‫ایاالت متحده و‪/‬یا سایر کشورها می باشد‪.‬‬
‫به عالوه‪ ،‬نام سیستم ها و محصوالت مورد استفاده در این‬
‫دفرتچه راهنام‪ ،‬عموماً عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت‬
‫شده متعلق به طراحان یا سازندگان مربوطه آنها میباشند‪.‬‬
‫اما عالئم ‪ ‬یا ‪ ‬در متام موارد در این دفرتچه راهنام‬
‫استفاده نشده اند‪.‬‬
‫متفرقه‬
‫‪PR‬‬
‫‪73‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫‪A-Z‬‬
‫‪ HDR/DRO‬خودکار‪48............................................‬‬
‫‪62.........................................................Handbook‬‬
‫‪56......................Image Data Converter SR‬‬
‫‪56........................ Image Data Lightbox SR‬‬
‫‪47.........................................................................ISO‬‬
‫‪55.........................................................Macintosh‬‬
‫‪56......................................................................PMB‬‬
‫‪49........................................................SteadyShot‬‬
‫‪54............................................................Windows‬‬
‫ا‬
‫اتصال ‪51..............................................................USB‬‬
‫انتخاب ‪46.....................................................AF/MF‬‬
‫انتخاب پرونده‪48............................................................‬‬
‫انتخاب پوشه تصویربرد‪51...............................................‬‬
‫انتخاب تاریخ‪48..............................................................‬‬
‫انتخاب تصویر ساکن‪/‬فیلم‪48...........................................‬‬
‫انتخاب صحنه ‪33.............................................................‬‬
‫اندازه تصویر‪40...............................................................‬‬
‫اولویت دیافراگم ‪36.........................................................‬‬
‫اولویت شاتر ‪35...............................................................‬‬
‫ب‬
‫بازتنظیم پیش فرض‪51.....................................................‬‬
‫بازیابی داده های تصویر‪51.............................................‬‬
‫بزرگ کردن تصویر‪42.......................................................‬‬
‫بزرگی ‪42.........................................................................‬‬
‫بسته باتری ‪10.................................................................‬‬
‫بوق‪50............................................................................‬‬
‫پ‬
‫‪PR‬‬
‫‪74‬‬
‫پانوراما‪34........................................................................‬‬
‫پخش‪22..........................................................................‬‬
‫پخش پیامیش‪35..............................................................‬‬
‫پخش در تلویزیون ‪44......................................................‬‬
‫پرتره‪33...........................................................................‬‬
‫پرتره شب ‪33...................................................................‬‬
‫پوشه جدید‪51.................................................................‬‬
‫پیامیش پانوراما‪34...........................................................‬‬
‫پیامیش پانورامای ‪34................................................3D‬‬
‫ت‬
‫تاريک و روشن با نگه داشنت دستى ‪33.............................‬‬
‫تایمر خودکار ‪38..............................................................‬‬
‫تشخیص چهره‪46.............................................................‬‬
‫تشخیص لبخند‪46............................................................‬‬
‫تصویر عریض‪50..............................................................‬‬
‫تعیین چاپ‪48.................................................................‬‬
‫تقدم پیو‪ .‬اولویت رسعت‪39.............................................‬‬
‫تقدم پیوسته ‪38...............................................................‬‬
‫تنظیم ‪49.........................................................................‬‬
‫تنظیم ‪51.........................................................Eye-Fi‬‬
‫تنظیامت آپلود ‪51............................................................‬‬
‫تنظیامت درجه صدا‪48....................................................‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬زمان‪50........................................................‬‬
‫تنظیم ساعت ‪18..............................................................‬‬
‫تنظیم کلید چپ‪50..........................................................‬‬
‫تنظیم کلید چندکاره ‪50............................................... B‬‬
‫تنظیم کلید چندکاره ‪50...............................................C‬‬
‫تنظیم کلید راست ‪50.......................................................‬‬
‫تنظیم ناحیه‪50................................................................‬‬
‫توازن سفیدی‪47..............................................................‬‬
‫توصیه های عکاسی‪27.....................................................‬‬
‫ج‬
‫جربان فالش‪48.................................................................‬‬
‫جربان نوردهی‪31.............................................................‬‬
‫جلوه پوست مالیم ‪46......................................................‬‬
‫جلوه تصویر‪30................................................................‬‬
‫جلوه خالق ‪48.................................................................‬‬
‫جهت پانوراما‪47..............................................................‬‬
‫چ‬
‫چراغ ‪49...................................................................AF‬‬
‫چرخش ‪48.......................................................................‬‬
‫چگالش رطوبت‪68...........................................................‬‬
‫ح‬
‫حالت تصویربرد‪32..........................................................‬‬
‫حالت متیزکاری‪51............................................................‬‬
‫حالت درایو‪46.................................................................‬‬
‫حالت فالش‪37.................................................................‬‬
‫حالت فوکوس خودکار ‪46.................................................‬‬
‫حالت منایشی‪51..............................................................‬‬
‫حالت نورسنجی ‪48..........................................................‬‬
‫حذف‪23..........................................................................‬‬
‫خ‬
‫خط مشبک‪49.................................................................‬‬
‫خالقیت در عکس‪28........................................................‬‬
‫خودکار برنامه‪32.............................................................‬‬
‫خودکار هوشمند‪32.........................................................‬‬
‫د‬
‫درجه اوج‪49....................................................................‬‬
‫دید شب‪33.....................................................................‬‬
‫ذ‬
‫ذخیره نیرو‪50..................................................................‬‬
‫ر‬
‫ز‬
‫زبان‪50............................................................................‬‬
‫زوم پخش ‪42...................................................................‬‬
‫زوم دیجیتال دقیق ‪46......................................................‬‬
‫س‬
‫سفارشی‪50......................................................................‬‬
‫ض‬
‫ضبط صدای فیلم ‪49........................................................‬‬
‫ضد تاری در حرکت‪33.....................................................‬‬
‫غ‬
‫غروب آفتاب‪33...............................................................‬‬
‫ف‬
‫فرمت ‪51.........................................................................‬‬
‫فضای رنگ‪49..................................................................‬‬
‫فعالیت ورزشی ‪33...........................................................‬‬
‫فالش‪16...........................................................................‬‬
‫فالش پرکننده ‪37..............................................................‬‬
‫فیلم‪21............................................................................‬‬
‫فهرست تصویر‪43............................................................‬‬
‫ک‬
‫کارت حافظه‪15...............................................................‬‬
‫کاهش قرمزی چشم ‪49....................................................‬‬
‫کاهش نویز ‪ ISO‬زیاد‪49...............................................‬‬
‫کاهش نویز نوردهی طویل‪49..........................................‬‬
‫کلیدهای چندکاره‪26........................................................‬‬
‫کلید گردان کنرتل‪25.........................................................‬‬
‫کمک ‪49.................................................................MF‬‬
‫کنرتل ‪51.........................................................HDMI‬‬
‫کنرتل تاری پس زمینه‪29...................................................‬‬
‫کیفیت‪47........................................................................‬‬
‫متفرقه‬
‫راهنامها ‪27.....................................................................‬‬
‫رنگ اوج‪49.....................................................................‬‬
‫رنگ منایش‪50..................................................................‬‬
‫روشنائی ‪50.........................................................LCD‬‬
‫رهاسازی بی لنز ‪49..........................................................‬‬
‫ش‬
‫شاتر لبخند‪46..................................................................‬‬
‫شارژ کردن بسته باتری‪10................................................‬‬
‫رشوع منو ‪50...................................................................‬‬
‫شامره فایل‪51..................................................................‬‬
‫گ‬
‫گرفنت تصاویر ساکن‪20.....................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪75‬‬
‫ل‬
‫لنز‪13..............................................................................‬‬
‫لیست نکات تصویربرداری‪46...........................................‬‬
‫م‬
‫ماکرو‪33..........................................................................‬‬
‫محافظت ‪48....................................................................‬‬
‫مرور خودکار‪49...............................................................‬‬
‫مشاهده ‪44.............................................................3D‬‬
‫مشخصات فنی‪70............................................................‬‬
‫منظره‪33.........................................................................‬‬
‫منو‪45.............................................................................‬‬
‫ن‬
‫ناحیه فوکوس خودکار‪46..................................................‬‬
‫نام پوشه‪51.....................................................................‬‬
‫نرم افزار‪54......................................................................‬‬
‫نسبت ابعاد ‪47................................................................‬‬
‫نسخه ‪51.........................................................................‬‬
‫نصب‪54..........................................................................‬‬
‫منا‪.‬راهنام کمک‪50...........................................................‬‬
‫منادها ‪59.........................................................................‬‬
‫منایش اسالید‪48...............................................................‬‬
‫منایش پخش‪51................................................................‬‬
‫منایش فضای کارت ‪51......................................................‬‬
‫منایش محتویات ‪46 ،31..................................................‬‬
‫نوردهی دستی ‪32............................................................‬‬
‫ه‬
‫هیستوگرام‪49..................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪76‬‬
Download PDF

advertising