Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 تعليمات التشغيل

‫)‪4-143-378-72(1‬‬
‫كاميرا رقمية‬
‫دوربين عكاسی دیجیتال‬
‫‪DSC-W180/W190‬‬
‫تعلیامت التشغیل‬
‫دفرتچه راهنام‪. ......................................................‬‬
‫‪. ................................................. .‬‬
‫‪© 2009 Sony Corporation‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪PR‬‬
‫عريب‬
‫تنبيه‬
‫حتذير‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية‬
‫لتقليل خطر احلريق أو الصدمات‪ ،‬ال تعرض الكامريا‬
‫للمطر أو البلل‪.‬‬
‫تعليامت هامة عن السالمة‬
‫‪ -‬احتفظ هبذه التعليامت‬
‫خطر‬
‫لتقليل خماطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية‪ ،‬اتبع‬
‫هذه التعليامت بحرص شديد‪.‬‬
‫إذا مل يكن شكل القابس مالئم ملأخذ الطاقة‪ ،‬استعمل أداة ملحقة‬
‫خاصة بمهايئ القابس لتهيئة ترتيب مالئم ملأخذ الطاقة‪.‬‬
‫إذا أسيئ التعامل مع جمموعة البطارية‪ ،‬يمكن أن تنفجر‪ ،‬متسببة يف‬
‫نشوب حريق أو حتى انفجار كيميائي‪.‬‬
‫قم بمراعاة التنبيهات االحتياطية التالية‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ال تفككها‪.‬‬
‫ال تقم بتهشيم جمموعة البطارية أو تعريضها ألي صدمة أو‬
‫ضغط كالطرق عليها بمطرقة أو تتسبب يف سقوطها أو الدعس‬
‫عليها‪.‬‬
‫ال تعرضها لتامس كهربائي وال تسمح لألشياء املعدنية بمالمسة‬
‫أطراف توصيل البطارية‪.‬‬
‫ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز ‪ 60‬درجة مئوية كأن‬
‫ترتكها حتت أشعة الشمس املبارشة أو يف سيارة مصفوفة حتت‬
‫الشمس‪.‬‬
‫ال حترقها أو ترميها يف النار‪.‬‬
‫ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي يكون سائلها‬
‫مترسب‪.‬‬
‫تأكد من شحن جمموعة البطارية باستعامل شاحن البطارية‬
‫األصيل من انتاج سوين ‪ Sony‬أو جهاز قادر عىل شحن جمموعة‬
‫البطارية‪.‬‬
‫احتفظ بمجموعة البطارية بعيد ًا عن متناول األطفال‪.‬‬
‫احتفظ بمجموعة البطارية جافة‪.‬‬
‫استبدهلا بنفس النوع أو بنوع مماثل موىص به من قبل سوين‬
‫‪.Sony‬‬
‫ختلص من جمموعة البطاريات املستعملة فور ًا كام موضح يف‬
‫التعليامت‪.‬‬
‫‪ ‬شاحن البطارية‬
‫حتى اذا مل تكن اللمبة ‪ CHARGE‬مضيئة‪ ،‬لن ينفصل شاحن‬
‫البطارية من مصدر قدرة التيار املرتدد طاملا ظل متص ً‬
‫ال بمخرج‬
‫التيار باحلائط‪ .‬إذا حدثت أي مشكلة أثناء إستخدام شاحن‬
‫البطارية‪ ،‬افصل القدرة يف احلال عن طريق فصل القابس من خمرج‬
‫التيار باحلائط‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫مالحظات بشأن استخدام الكامريا ‪5.............................................................................‬‬
‫البداية ‪..............................................................‬‬
‫‪6‬‬
‫مراجعة امللحقات املرفقة‪6........................................................................................‬‬
‫تعريف األجزاء ‪7................................................................................................‬‬
‫شحن جمموعة البطارية ‪8.........................................................................................‬‬
‫إدخال جمموعة البطارية‪( �Memory Stick Duo�/‬يباع بشكل منفصل) ‪10......................................‬‬
‫إعداد الساعة‪12.................................................................................................‬‬
‫تصوير‪/‬عرض صور ‪.............................................‬‬
‫‪14‬‬
‫تصوير الصور‪14................................................................................................‬‬
‫عرض الصور ‪15................................................................................................‬‬
‫استخدام وظائف التصوير‪16...........................................................‬‬
‫حتديد االبتسامات والتصوير تلقائي ًا (الغالق اخلاص باالبتسامة) ‪16................................................‬‬
‫الرتكيز عىل وجه اهلدف (حتديد الوجه) ‪17.......................................................................‬‬
‫التصوير املقرب (تكبري) ‪18......................................................................................‬‬
‫إستخدام املؤقت الذايت ‪18.......................................................................................‬‬
‫إختيار وضع الفالش‪19.........................................................................................‬‬
‫تغيري عرض الشاشة ‪19..........................................................................................‬‬
‫إختيار حجم الصورة ليتوافق مع االستخدام ‪20..................................................................‬‬
‫استخدام وضع التصوير الذي يتوافق مع املنظر (اختيار منظر) ‪23.................................................‬‬
‫تسجيل صور متحركة‪24........................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫استخدام وظائف العرض‪26...........................................................‬‬
‫عرض صورة مكربة (زوم العرض) ‪26...........................................................................‬‬
‫البحث عن صورة (فهرس الصورة) ‪26..........................................................................‬‬
‫عرض سلسلة من الصور الثابتة (عرض صور مستمر) ‪27........................................................‬‬
‫حذف الصور‬
‫‪28........................................................................‬‬
‫حذف الصور ‪28................................................................................................‬‬
‫حذف مجيع الصور (هتيئة) ‪29....................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫التوصيل اىل أجهزة أخرى‪30..........................................................‬‬
‫عرض الصور عىل تلفزيون ‪30...................................................................................‬‬
‫طباعة الصور الثابتة ‪30..........................................................................................‬‬
‫استخدام الكامريا مع الكمبيوتر‪32...............................................................................‬‬
‫تغيري إعدادات الكامريا‬
‫‪36.............................................................‬‬
‫تغيري أصوات عملية التشغيل ‪36.................................................................................‬‬
‫استخدام بنود القائمة ‪37................................................................................. MENU‬‬
‫استعامل بنود (اعدادات) ‪40.................................................................................‬‬
‫أخرى ‪42................................................................................‬‬
‫قائمة األيقونات املعروضة عىل الشاشة ‪42........................................................................‬‬
‫تعلم الكثري عن الكامريا («كتيب يدوي للكامريا ‪45..............................................)»Cyber-shot‬‬
‫حتري األعطال ‪46...............................................................................................‬‬
‫إحتياطات ‪48...................................................................................................‬‬
‫املواصفات‪49...................................................................................................‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ ‬مالحظات بشأن استخدام الكامريا‬
‫عمل نسخة إحتياطية للذاكرة الداخلية‬
‫و �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫التقم بإيقاف تشغيل الكامريا‪ ،‬التنزع جمموعة البطارية‬
‫أو تنزع �‪ �Memory Stick Duo‬بينام تكون ملبة الوصول‬
‫مضيئة‪ .‬وإال‪ ،‬يمكن أن تتلف بيانات الذاكرة الداخلية أو‬
‫�‪ .�Memory Stick Duo‬تأكد من عمل نسخة احتياطية حلامية‬
‫بياناتك‪.‬‬
‫مالحظات بشأن التسجيل‪/‬العرض‬
‫‪ ‬قبل بدء التسجيل‪ ،‬قم بعمل تسجيل جتريبي للتأكد أن الكامريا‬
‫تعمل بصورة صحيحة‪.‬‬
‫‪ ‬الكامريا ليست مقاومة للغبار‪ ،‬أو مقاومة لرذاذ املاء‪ ،‬أو مقاومة‬
‫للامء‪ .‬يرجى قراءة «إحتياطات» (صفحة ‪ )48‬قبل تشغيل‬
‫الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬جتنب تعريض الكامريا للامء‪ .‬إذا دخل املاء إىل داخل الكامريا‪،‬‬
‫يمكن أن حيدث خلل يف التشغيل‪ .‬يف بعض احلاالت‪ ،‬اليمكن‬
‫إصالح الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬التوجه الكامريا إىل الشمس أو ضوء ساطع آخر‪ .‬هذا يمكن أن‬
‫يسبب خل ً‬
‫ال يف تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬ال تستخدم الكامريا بالقرب من مكان يصدر موجات راديو‬
‫قوية أو يصدر إشعاعات‪ .‬وإال‪ ،‬يمكن أال تقوم الكامريا‬
‫بتسجيل أو عرض الصور بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪ ‬إستخدام الكامريا يف أماكن رملية أو مرتبة يمكن أن يؤدي إىل‬
‫حدوث خلل يف التشغيل‪.‬‬
‫‪ ‬إذا حدث تكثف للرطوبة‪ ،‬قم بإزالتها قبل إستخدام الكامريا‬
‫(صفحة ‪.)48‬‬
‫‪ ‬التقم هبز الكامريا أو طرقها‪ .‬هذا يمكن ان يسبب خل ً‬
‫ال يف‬
‫التشغيل وقد التتمكن من تسجيل صور‪ .‬عالوة عىل ذلك‪،‬‬
‫يمكن أن يصبح وسط التسجيل غري قابل لالستخدام أو يمكن‬
‫أن تتلف بيانات الصورة‪.‬‬
‫‪ ‬نظف سطح الفالش قبل اإلستخدام‪ .‬احلرارة الناجتة عن‬
‫إنبعاث الفالش يمكن أن جتعل اإلتساخ املوجود عىل سطح‬
‫الفالش يغري لون السطح أو يلتصق عىل سطح الفالش‪ ،‬مما‬
‫ينتج عنه إنبعاث ضوء غري كاف‪.‬‬
‫مالحظات بشأن شاشة الكريستال السائل البلورية‬
‫‪LCD‬‬
‫‪ ‬تم تصنيع شاشة الكريستال السائل البلورية ‪ LCD‬باستخدام‬
‫تقنية عالية الدقة بحيث تعمل أكثر من ‪ 99.99%‬من‬
‫البيكسالت من أجل اإلستخدام الفعال‪ .‬لكن قد تظهر بعض‬
‫نقاط دقيقة سوداء و‪/‬أو ساطعة (بيضاء‪ ،‬محراء‪ ،‬زرقاء أو‬
‫خرضاء) عىل شاشة ‪ .LCD‬هذه النقاط هي نتيجة طبيعية لعملية‬
‫التصنيع والتؤثر عىل التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يصبح مستوى البطارية منخفض ًا‪ ،‬قد تتوقف العدسة عن‬
‫احلركة‪ .‬قم بإدخال جمموعة بطارية مشحونة وتشغيل الكامريا‬
‫مرة أخرى‪.‬‬
‫بخصوص درجة حرارة الكامريا‬
‫قد تصبح كامريتك والبطارية ساخنة بسبب االستعامل املستمر‪،‬‬
‫إال أن هذا ال يعد خل ً‬
‫ال‪.‬‬
‫حول احلامية من التسخني الزائد‬
‫وفق ًا لدرجة حرارة الكامريا والبطارية‪ ،‬يمكن أن تنقطع الطاقة‬
‫تلقائي ًا حلامية الكامريا‪.‬‬
‫ستظهر رسالة عىل الشاشة ‪ LCD‬قبل انقطاع الطاقة‪.‬‬
‫بشأن توافق بيانات الصورة‬
‫‪ ‬الكامريا متوافقة مع املقاييس العاملية ‪DCF‬‬
‫(‪)Design rule for Camera File system‬‬
‫املقررة من قبل ‪JEITA‬‬
‫(‪Japan Electronics and Information Technology‬‬
‫‪.)Industries Association‬‬
‫‪ ‬التضمن ‪ Sony‬أن الكامريا سوف تقوم بعرض الصور‬
‫املسجلة أو املحررة بجهاز آخر‪ ،‬أو أن جهاز آخر سوف يعرض‬
‫الصور املسجلة بالكامريا‪.‬‬
‫حتذير بشأن حقوق الطبع‬
‫قد يكون للربامج التلفزيونية واألفالم وأرشطة الفيديو واملواد‬
‫األخرى حقوق طبع‪ .‬التسجيل الغري مرصح به ملثل هذه املواد قد‬
‫يكون خمالف ًا لنصوص قوانني حقوق الطبع‪.‬‬
‫ليس هناك تعويض عن املحتويات التالفة أو إخفاق‬
‫التسجيل‬
‫التستطيع ‪ Sony‬أن تقوم بالتعويض نتيجة إخفاق تسجيل أو‬
‫فقد أو تلف املحتويات املسجلة بسبب حدوث خلل يف تشغيل‬
‫الكامريا أو أوساط التسجيل‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫مراجعة امللحقات املرفقة‬
‫البداية‬
‫‪ ‬شاحن البطارية ‪)1( BC-CSKA‬‬
‫‪ ‬حزام الرسغ (‪)1‬‬
‫‪ ‬سلك التيار (‪)1‬‬
‫(غري مرفق يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا)‬
‫‪ ‬إسطوانة ‪)1( CD-ROM‬‬
‫‪ ‬برنامج تطبيقي ‪Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪« ‬كتيب يدوي للكامريا ‪»Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪« ‬دليل التقدم للكامريا ‪»Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪ ‬تعليامت التشغيل (هذا الدليل) (‪)1‬‬
‫‪ ‬استخدام حزام الرسغ‬
‫حزام الرسغ مضبوط مسبق ًا يف املصنع‪.‬‬
‫‪ ‬جمموعة بطارية قابلة العادة الشحن ‪)1( NP-BK1‬‬
‫قم بتوصيل حزام الرسغ وضع يدك خالل االنشوطة لتفادي تلف‬
‫الكامريا نتيجة السقوط‪.‬‬
‫مشبك‬
‫‪ ‬كبل ‪ USB‬اخلاص (‪)1‬‬
‫‪ ‬كبل صوت وصورة خاص (‪)1‬‬
‫‪AR‬‬
‫تعريف األجزاء‬
‫‪ ‬زر الغالق‬
‫‬
‫‪ ‬الفالش‬
‫‪ ‬ميكروفون‬
‫‪ ‬الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‬
‫‬
‫‪ ‬ملبة ‪( ON/OFF‬طاقة)‬
‫‪ ‬ملبة املؤقت الذايت‬
‫البداية‬
‫‪ ‬العدسة‬
‫‪ ‬الشاشة ‪LCD‬‬
‫‬
‫‪ ‬الزر ‪MENU‬‬
‫‪ ‬للتسجيل‪ :‬الزر ‪( W/T‬زوم)‬
‫‬
‫للعرض‪ :‬الزر (زوم العرض)‪/‬الزر‬
‫‪ ‬مفتاح الوضع‬
‫‬
‫(فهرس)‬
‫‪ ‬مقبس ‪DC IN‬‬
‫‪ ‬توصيل الكامريا إىل حمول تيار مرتدد ‪AC-LS5K‬‬
‫(يباع بشكل منفصل) لن يشحن البطارية‪ .‬استخدم‬
‫شاحن بطارية لشحن البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬طرف‬
‫‬
‫‪ ‬غطاء مقبس‬
‫(‪USB‬‏)•‪( A/V OUT‬جانبي)‬
‫‪ ‬مشبك من أجل حزام الرسغ‬
‫‪ ‬للتسجيل‪ :‬الزر (ابتسامة)‬
‫‬
‫للعرض‪ :‬الزر (حذف)‬
‫‬
‫‪ ‬زر التحكم‬
‫تشغيل القائمة‪//// :‬‬
‫إيقاف القائمة‪DISP/ / / :‬‬
‫‪ ‬سامعة‬
‫‬
‫‪ ‬مكان تركيب احلامل الثالثي األرجل‬
‫‪ ‬استعمل حامل ثالثي األرجل مع برغي بطول أقل‬
‫من ‪ 5.5‬مم‪ .‬وإال‪ ،‬ال تتمكن من تثبيت الكامريا‬
‫بإحكام‪ ،‬وقد تتعرض الكامريا للتلف‪.‬‬
‫أسفل‬
‫‪ ‬غطاء البطارية‪�Memory Stick Duo�/‬‬
‫‬
‫‪ ‬فتحة إدخال البطارية‬
‫‪ ‬ذراع إخراج البطارية‬
‫‪ ‬فتحة �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫‪ ‬ملبة الوصول‬
‫‪AR‬‬
‫شحن جمموعة البطارية‬
‫‪1‬‬
‫ قم بإدخال جمموعة البطارية يف شاحن‬
‫البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬يمكنك شحن البطارية حتى إذا كانت مشحونة‬
‫جزئي ًا‪.‬‬
‫البداية‬
‫جمموعة البطارية‬
‫‪2‬‬
‫ قم بتوصيل شاحن البطارية إىل خمرج‬
‫التيار باحلائط‪.‬‬
‫من أجل العمالء يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا‬
‫قابس‬
‫‪ ‬عند استمرار شحن جمموعة البطارية ملدة ساعة‬
‫واحدة اضافية تقريب ًا بعد انطفاء ملبة ‪،CHARGE‬‬
‫سوف تستمر الشحنة لفرتة أطول قلي ً‬
‫ال (شحن‬
‫كامل)‪.‬‬
‫ملبة ‪CHARGE‬‬
‫تضئ‪ :‬شحن‬
‫ايقاف‪ :‬انتهى الشحن (شحن عادي)‬
‫ملبة ‪CHARGE‬‬
‫من أجل العمالء يف دول‪/‬مناطق أخرى باستثناء الواليات‬
‫املتحدة األمريكية وكندا‬
‫سلك التيار‬
‫‪3‬‬
‫ عندما ينتهي الشحن‪ ،‬إفصل شاحن البطارية‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫ملبة ‪CHARGE‬‬
‫‪ ‬مدة الشحن‬
‫شحن عادي‬
‫شحن كامل‬
‫‪ 240‬دقيقة تقريب ًا‬
‫‪ 300‬دقيقة تقريب ًا‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬عمر البطارية وعدد الصور التي يمكنك تسجيلها‪/‬عرضها‬
‫تصوير صور ثابتة‬
‫عرض صور ثابتة‬
‫عمر البطارية (بالدقائق)‬
‫عدد الصور‬
‫‪ 240‬تقريب ًا‬
‫‪ 4800‬تقريب ًا‬
‫‪ 145‬تقريب ًا‬
‫البداية‬
‫‪ ‬اجلدول املوضح أعاله يبني الوقت الالزم لشحن جمموعة بطارية فارغة الشحنة متام ًا يف درجة حرارة ‪ 25‬درجة مئوية‪ .‬يمكن أن تستغرق‬
‫عملية الشحن وقت ًا أطول وذلك وفق ًا ألحوال االستخدام والظروف‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل شاحن البطارية إىل أقرب خمرج تيار يف احلائط‪.‬‬
‫‪ ‬عند إنتهاء الشحن‪ ،‬إفصل سلك التيار من خمرج التيار باحلائط‪ ،‬وإنزع جمموعة البطارية من شاحن البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬تأكد من استعامل جمموعة البطارية أو شاحن البطارية األصيل من انتاج ‪.Sony‬‬
‫‪ 290‬تقريب ًا‬
‫تعتمد طريقة القياس عىل املقاييس ‪)Camera & Imaging Products Association :CIPA( .CIPA‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬يمكن أن خيتلف عمر البطارية وعدد الصور الثابتة وفق ًا إلعدادت الكامريا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫إستخدام الكامريا يف اخلارج‬
‫يمكنك استخدام الكامريا‪ ،‬شاحن البطارية (مرفق)‪ ،‬وحمول التيار املرتدد‪( AC-LS5K‎‬يباع بشكل منفصل) يف أي دولة أو منطقة‬
‫يرتاوح فيها مصدر القدرة بني ‪ 100‬فولت إىل ‪ 240‬فولت تيار مرتدد‪ 50 ،‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪.‬‬
‫التستخدم حمول تيار كهربائي الكرتوين (حمول سفر)‪ .‬هذا يمكن أن يسبب خل ً‬
‫ال يف التشغيل‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫إدخال جمموعة البطارية‪( �Memory Stick Duo�/‬يباع‬
‫بشكل منفصل)‬
‫‪1‬‬
‫ إفتح الغطاء‪.‬‬
‫البداية‬
‫‪2‬‬
‫ أدخل �‪( �Memory Stick Duo‬يباع‬
‫بشكل منفصل)‪.‬‬
‫أدخل �‪ �Memory Stick Duo‬مع إجتاه جانب‬
‫التوصيل إىل العدسة حتى تسمع صوت تثبيته يف‬
‫مكانه‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ أدخل جمموعة البطارية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫أدخل البطارية أثناء الضغط عىل الذراع يف اجتاه‬
‫السهم‪.‬‬
‫ إغلق الغطاء‪.‬‬
‫‪10AR‬‬
‫‪ �Memory Stick� ‬الذي يمكن استخدامه‬
‫�‪�Memory Stick Duo‬‬
‫‪ ‬لنزع جمموعة البطارية‬
‫ذراع إخراج البطارية‬
‫البداية‬
‫يمكنك أيض ًا استخدام �‪ �Memory Stick PRO Duo‬أو‬
‫�‪ �Memory Stick PRO-HG Duo‬مع الكامريا‪.‬‬
‫ملزيد من التفاصيل عن عدد الصور‪/‬الوقت الذي يمكن‬
‫تسجيله‪ ،‬راجع صفحات ‪ .25 ،22‬األنواع األخرى من‬
‫�‪ �Memory Stick‬أو بطاقة الذاكرة غري متوافقة مع الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬يف حالة عدم إدخال �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫يتم ختزين الصور يف الذاكرة الداخلية للكامريا (حوايل ‪12‬‬
‫ميجابايت)‪.‬‬
‫لنسخ الصور من الذاكرة الداخلية اىل‬
‫�‪ ،�Memory Stick Duo‬أدخل �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫يف الكامريا‪ ،‬ثم اخرت ‪(  MENU‬اعدادات) ‪‬‬
‫[أدوات �‪[  ]�Memory Stick‬نسخ]‪.‬‬
‫�‪�Memory Stick‬‬
‫اليمكنك استخدام �‪ �Memory Stick‬مع الكامريا‪.‬‬
‫اسحب ذراع اخراج البطارية‪ .‬تأكد‬
‫من عدم سقوط جمموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬لنزع �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫ملبة الوصول‬
‫تأكد من عدم اضاءة ملبة الوصول‪ ،‬ثم ادفع‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬مرة واحدة‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬التقم مطلق ًا بنزع �‪/�Memory Stick Duo‬جمموعة البطارية‬
‫عندما تضئ ملبة الوصول‪ .‬هذا يمكن أن يسبب تلف البيانات‬
‫املوجودة عىل �‪/�Memory Stick Duo‬الذاكرة الداخلية‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة شحنة البطارية املتبقية‬
‫يظهر مبني شحنة املتبقية عىل اجلزء العلوي األيرس من‬
‫الشاشة ‪.LCD‬‬
‫‬
‫عاىل‬
‫منخفض‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬يستغرق األمر دقيقة واحدة تقريب ًا حتى يظهر مبني الشحنة‬
‫املتبقية الصحيح‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن أال يكون مبني الشحنة املتبقية صحيح ًا حتت ظروف‬
‫معينة‪.‬‬
‫‪ ‬تنخفض سعة البطارية بمرور الوقت ومن خالل تكرار‬
‫االستعامل‪ .‬عندما ينخفض وقت التشغيل لكل شحن بصورة‬
‫ملحوظة‪ ،‬هذا يعني أن جمموعة البطارية حتتاج لالستبدال‪ .‬قم‬
‫برشاء جمموعة بطارية جديدة‪.‬‬
‫‪ ‬إذا كانت الكامريا يف وضع تشغيل ومل تقم بتشغيل الكامريا‬
‫ملدة ثالث دقائق تقريب ًا‪ ،‬تنطفأ الكامريا تلقائي ًا (وظيفة االيقاف‬
‫التلقائي)‪.‬‬
‫‪11AR‬‬
‫إعداد الساعة‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‪.‬‬
‫يتم تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن أن يمر بعض الوقت حتى يتم تشغيل‬
‫القدرة والسامح بالتشغيل‪.‬‬
‫البداية‬
‫الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت صيغة عرض التاريخ والوقت‬
‫بواسطة ‪ ‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم‬
‫اضغط ‪.‬‬
‫زر التحكم‬
‫‪3‬‬
‫ اضبط القيمة الرقمية بواسطة ‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫‪12AR‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬منتصف الليل يشار اليه هبيئة ‪ ،12:00 AM‬والظهر هبيئة ‪.12:00 PM‬‬
‫ اخرت [نعم]‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬الكامريا غري جمهزة بخاصية وضع التواريخ عىل الصور‪ .‬باستخدام �‪ �PMB‬يف االسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة)‪ ،‬يمكنك طبع أو حفظ‬
‫الصور بالتاريخ‪.‬‬
‫‪ ‬إعداد التاريخ والوقت مرة أخرى‬
‫اضغط الزر ‪ ،MENU‬ثم اخرت‬
‫(اعدادات) ‪[ ‬هتيئات الساعة] (صفحة ‪.)41‬‬
‫البداية‬
‫‪13AR‬‬
‫تصوير الصور‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (صورة‬
‫ثابتة)‪ ،‬ثم اضغط الزر ‪ON/OFF‬‬
‫(طاقة)‪.‬‬
‫لتصوير صور متحركة‪ ،‬اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫‪( ‬صورة متحركة) (صفحة ‪.)24‬‬
‫تصوير‪/‬عرض صور‬
‫الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‬
‫مفتاح الوضع‬
‫‪2‬‬
‫ إمسك الكامريا بثبات كام هو‬
‫مبني يف الرسم التوضيحي‪.‬‬
‫الزر ‪( W/T‬زوم)‬
‫‪ ‬اضغط الزر ‪ T‬للتكبري‪ ،‬الزر ‪ W‬للتصغري‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ إضغط زر الغالق ملنتصف املسافة‬
‫ألسفل لعمل الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫عندما تكون الصورة يف البؤرة‪ ،‬يصدر صوت تنبيه‬
‫ويضئ املبني ‪.‬‬
‫‪ ‬أقرص مسافة تصوير هي حوايل ‪ 5‬سم (‪/)W‬‬
‫‪ 40‬سم (‪( )T‬من العدسة)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ إضغط زر الغالق بالكامل ألسفل‪.‬‬
‫‪14AR‬‬
‫يتم التقاط الصورة‪.‬‬
‫زر الغالق‬
‫قفل ‪AE/AF‬‬
‫عرض الصور‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫تعرض آخر صورة تم التقاطها‪.‬‬
‫(عرض)‪.‬‬
‫تصوير‪/‬عرض صور‬
‫‪ ‬إختيار الصورة التالية‪/‬السابقة‬
‫اخرت صورة بواسطة ‪( ‬تايل)‪( /‬سابق) عىل زر التحكم‪.‬‬
‫زر التحكم‬
‫‪ ‬حذف صورة‬
‫‪ ‬اضغط الزر‬
‫‬
‫(حذف)‪.‬‬
‫‪ ‬اخرت [هذه الصورة] بواسطة ‪ /‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم‬
‫‬
‫اضغط ‪.‬‬
‫‪ ‬العودة اىل تصوير الصور‬
‫اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫متحركة)‪.‬‬
‫(صورة ثابتة) أو‬
‫(صورة‬
‫‪ ‬إيقاف تشغيل الكامريا‬
‫اضغط الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‪.‬‬
‫الزر‬
‫زر التحكم‬
‫(حذف)‬
‫‪15AR‬‬
‫حتديد االبتسامات والتصوير تلقائي ًا (الغالق اخلاص باالبتسامة)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫اضغط الزر‬
‫(صورة ثابتة)‪.‬‬
‫(ابتسامة)‪.‬‬
‫الزر‬
‫‪3‬‬
‫(ابتسامة)‬
‫ إنتظر حتديد ابتسامة‪.‬‬
‫عندما يتعدى مستوى االبتسامة النقطة ‪ ‬عىل املبني‪،‬‬
‫تقوم الكامريا بالتقاط صور تلقائي ًا‪ .‬عندما تضغط‬
‫الزر (ابتسامة) مرة أخرى‪ ،‬ينتهي وضع الغالق‬
‫اخلاص باالبتسامة‪.‬‬
‫‪ ‬حتى لو ضغطت زر الغالق أثناء وضع الغالق‬
‫اخلاص باالبتسامة‪ ،‬تقوم الكامريا بتسجيل‬
‫الصورة‪ ،‬ومن ثم تعود إىل وضع الغالق اخلاص‬
‫باالبتسامة‪.‬‬
‫إطار حتديد الوجه‬
‫مبني حساسية حتديد االبتسامة‬
‫‪‬‬
‫إرشادات مفيدة من أجل إلتقاط إبتسامات أفضل‬
‫‪16AR‬‬
‫‪ ‬التقم بتغطية العيون بأغطية‪.‬‬
‫‪ ‬حاول توجيه الوجه أمام الكامريا وأن يكون أفقي ًا قدر‬
‫االمكان‪.‬‬
‫معدل التحديد يكون أعىل عندما تكون العيون ضيقة‪.‬‬
‫‪ ‬إبتسم ابتسامة صافية مع فتح الفم‪ .‬حتديد االبتسامة‬
‫‬
‫يكون أسهل عند ظهور األسنان‪.‬‬
‫الرتكيز عىل وجه اهلدف (حتديد الوجه)‬
‫تكتشف الكامريا وجه اهلدف وتقوم بالرتكيز عليه‪ .‬يمكن اختيار أي اهلدف الذي تكون له األولوية عند الرتكيز‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(حتديد الوجه) بواسطة‬
‫ اخرت‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم ‪‬‬
‫الوضع املرغوب ‪. ‬‬
‫استخدام وظائف التصوير‬
‫(تلقائي)‪ :‬خيتار الوجه الذي له األولوية ويقوم‬
‫بالرتكيز عليه تلقائي ًا‪.‬‬
‫(إيقاف)‪ :‬ال يتم استعامل وظيفة حتديد الوجه‪.‬‬
‫‪17AR‬‬
‫التصوير املقرب (تكبري)‬
‫يمكنك تصوير صور مقربة مجيلة ألشياء صغرية مثل احلرشات أو الزهور‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط (تكبري) عىل زر التحكم بصورة‬
‫متكررة إلختيار الوضع املرغوب ‪‬‏‪.‬‬
‫‪ :‬تقوم الكامريا بضبط الرتكيز البؤري تلقائي ًا‬
‫من أهداف بعيدة إىل أهداف قريبة‪.‬‬
‫يف األحوال العادية‪ ،‬ضع الكامريا يف هذا الوضع‪.‬‬
‫‪ :‬تقوم الكامريا بضبط الرتكيز البؤري مع األولوية عىل األهداف القريبة‪.‬‬
‫اضبط تشغيل التكبري عند تصوير أهداف قريبة‪.‬‬
‫إستخدام املؤقت الذايت‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط (مؤقت ذايت) عىل زر التحكم‬
‫بصورة متكررة إلختيار الوضع املرغوب‬
‫‪‬‏‪.‬‬
‫‪ :‬عدم إستخدام املؤقت الذايت‪.‬‬
‫‪ :‬يبدأ التصوير بعد تأخري ‪ 10‬ثوان‪ .‬استخدم‬
‫هذا اإلعداد إذا أردت أن تشمل نفسك يف الصورة‪.‬‬
‫لإللغاء‪ ،‬اضغط مرة أخرى‪.‬‬
‫‪ :‬يبدأ التصوير بعد تأخري ثانيتني‪ .‬هذا لتفادي عدم وضوح الصورة بسبب عدم الثبات عند ضغط زر االغالق‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ إضغط زر الغالق‪.‬‬
‫‪18AR‬‬
‫تومض ملبة املؤقت الذايت ويصدر صوت تنبيه حتى يتم تشغيل الغالق‪.‬‬
‫إختيار وضع الفالش‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط (فالش) عىل زر التحكم بصورة‬
‫متكررة إلختيار الوضع املرغوب ‪. ‬‬
‫‪ :‬يومض يف حالة وجودة ضوء غري كاف أو‬
‫خلفية مضيئة‪.‬‬
‫‪ :‬الفالش يعمل دائ ًام‪.‬‬
‫‪ :‬الفالش يعمل دائ ًام‪ .‬رسعة الغالق تكون بطيئة يف املكان املظلم لتصوير اخللفية التي تكون خارج نطاق ضوء‬
‫الفالش بوضوح‪( .‬تزامن بطئ)‬
‫‪ :‬الفالش اليعمل‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬اليمكنك استخدام الفالش أثناء التصوير املتتابع‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط ‪( DISP‬عرض الشاشة) عىل زر‬
‫التحكم بصورة متكررة إلختيار الوضع‬
‫املرغوب‪.‬‬
‫استخدام وظائف التصوير‬
‫تغيري عرض الشاشة‬
‫تشغيل املبينات‪ :‬يضبط الشاشة إىل سطوع قيايس ويعرض املعلومات‪.‬‬
‫تشغيل املبينات*‪ :‬يضبط الشاشة إىل وضع أكثر سطوع ًا ويعرض املعلومات‪.‬‬
‫تشغيل الرسم البياين*‪ :‬يضبط الشاشة إىل وضع أكثر سطوع ًا ويعرض الرسم‬
‫البياين لسطوع الصورة‪.‬‬
‫ايقاف تشغيل املبينات*‪ :‬يضبط الشاشة إىل وضع أكثر سطوع ًا ويعرض الصور فقط‪.‬‬
‫* يزداد سطوع اإلضاءة اخللفية للشاشة ‪.LCD‬‬
‫‪‬‬
‫هتيئات الرسم البياين والسطوع‬
‫الرسم البياين عبارة عن خمطط بياين يبني سطوع الصورة‪ .‬شاشة الرسم البياين تشري إىل صورة ساطعة عند انحرافها إىل اجلانب األيمن‪،‬‬
‫وإىل صورة داكنة عند انحرافها إىل اجلانب األيرس‪.‬‬
‫‪‬إذا قمت بمشاهدة صورة خارج املبنى يف ضوء ساطع‪ ،‬اضبط سطوع الشاشة ملستوى أعىل‪ .‬لكن قد تستهلك شحنة البطارية برسعة‬
‫يف مثل هذه احلالة‪.‬‬
‫‪19AR‬‬
‫إختيار حجم الصورة ليتوافق مع االستخدام‬
‫حجم الصورة حيدد حجم ملف الصورة املسجل عند التقاط الصورة‪.‬‬
‫كلام كان حجم الصورة أكرب‪ ،‬كلام كانت التفاصيل املنتجة أكرب عند طبع الصور عىل ورق هبيئة كبرية‪ .‬كلام كان حجم الصورة‬
‫أصغر‪ ،‬كلام كان يف اإلمكان تسجيل صور أكثر‪ .‬إخرت حجم الصورة الذي يتفق مع الطريقة التي ستعرض هبا صورك‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت (حجم الصورة) بواسطة‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم ‪‬‬
‫احلجم املرغوب ‪. ‬‬
‫‪20AR‬‬
‫حجم الصورة‬
‫)‪(3000×4000‬‬
‫(‪ DSC-W190‬فقط)‬
‫دليل االستخدام‬
‫للطبعات حتى حجم ‪A3+‬‬
‫عدد الصور‬
‫قليل‬
‫الطباعة‬
‫واضحة‬
‫(‪)2736×3648‬‬
‫(‪ DSC-W180‬فقط)‬
‫(‪)2448×3264‬‬
‫(‪ DSC-W190‬فقط)‬
‫للطبعات حتى حجم ‪A3‬‬
‫(‪)1944×2592‬‬
‫للطبعات حتى حجم ‪A4‬‬
‫(‪)1536×2048‬‬
‫للطبعات حتى حجم ‪L/2L‬‬
‫(‪)480×640‬‬
‫(‪)2672×4000‬‬
‫(‪ DSC-W190‬فقط)‬
‫ملرفقات الربيد االلكرتوين‬
‫كثري‬
‫غري واضحة‬
‫نسبة أبعاد ‪ 3:2‬كطبعات صور وكروت‬
‫قليل‬
‫واضحة‬
‫(‪ )2248×4000‬للعرض عىل تلفزيون بتحليل عايل‬
‫(‪ DSC-W190‬فقط)‬
‫(‪)2056×3648‬‬
‫(‪ DSC-W180‬فقط)‬
‫(‪)1080×1920‬‬
‫قليل‬
‫كثري‬
‫واضحة‬
‫غري واضحة‬
‫استخدام وظائف التصوير‬
‫(‪)2056×3648‬‬
‫(‪ DSC-W180‬فقط)‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬عندما تطبع صور ملتقطة بنسبة أبعاد ‪ ،16:9‬يمكن أن تنقطع كال احلافتني‪.‬‬
‫‪21AR‬‬
‫‪ ‬عدد الصور الثابتة التي يمكن تسجيلها‬
‫‪DSC-W190‬‬
‫الذاكرة‬
‫الداخلية‬
‫السعة‬
‫احلجم‬
‫‪ 12 MB‬تقریب ًا‬
‫‪8M‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12M‬‬
‫‪5M‬‬
‫‪3M‬‬
‫‪)11M(3:2‬‬
‫‪49‬‬
‫‪148‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫‪93‬‬
‫‪140‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪197‬‬
‫‪288‬‬
‫‪170‬‬
‫‪350‬‬
‫‪600‬‬
‫‪293‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪395‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪790‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪580‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪2350‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪4850‬‬
‫‪710‬‬
‫‪1420‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪3200‬‬
‫‪4700‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2360‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪9650‬‬
‫‪19300‬‬
‫‪38600‬‬
‫‪77200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪66‬‬
‫‪130‬‬
‫‪262‬‬
‫‪533‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪2150‬‬
‫‪4300‬‬
‫‪2‬‬
‫‪)2M(16:9‬‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪90‬‬
‫‪7‬‬
‫‪)9M(16:9‬‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬مصاغة بواسطة هذه الكامريا‬
‫‪72‬‬
‫‪4‬‬
‫‪VGA‬‬
‫(الوحدات‪ :‬صور)‬
‫‪11‬‬
‫‪49‬‬
‫‪230‬‬
‫‪197‬‬
‫‪93‬‬
‫‪900‬‬
‫‪450‬‬
‫‪395‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪790‬‬
‫‪3700‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪3200‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪DSC-W180‬‬
‫الذاكرة‬
‫الداخلية‬
‫السعة‬
‫احلجم‬
‫‪ 12 MB‬تقریب ًا‬
‫‪5M‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10M‬‬
‫‪3M‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪)8M(3:2‬‬
‫‪)7M(16:9‬‬
‫‪)2M(16:9‬‬
‫مالحظات‬
‫‪2‬‬
‫(الوحدات‪ :‬صور)‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬مصاغة بواسطة هذه الكامريا‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪58‬‬
‫‪115‬‬
‫‪350‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2360‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪9650‬‬
‫‪19300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪75‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪148‬‬
‫‪58‬‬
‫‪230‬‬
‫‪170‬‬
‫‪230‬‬
‫‪470‬‬
‫‪940‬‬
‫‪710‬‬
‫‪7‬‬
‫‪90‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪293‬‬
‫‪115‬‬
‫‪450‬‬
‫‪600‬‬
‫‪230‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪470‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪3800‬‬
‫‪1420‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪38600‬‬
‫‪77200‬‬
‫‪2450‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪940‬‬
‫‪3700‬‬
‫‪4850‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪ ‬عدد الصور الثابتة يمكن أن خيتلف وفق ًا ألوضاع التصوير ووسائط التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يكون عدد الصور املتبقية التي يمكن تسجيلها أكرب من ‪ ،9٫999‬يظهر املبني �‪.�9999‬‬
‫‪ ‬عند عرض صورة مصورة بكامريات أخرى عىل هذه الكامريا‪ ،‬يمكن أال تظهر الصورة بحجم الصورة احلقيقي‪.‬‬
‫‪22AR‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪3800‬‬
‫‪15000‬‬
‫استخدام وضع التصوير الذي يتوافق مع املنظر (اختيار منظر)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫(صورة ثابتة)‪.‬‬
‫اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫اخرت (كامريا) بواسطة‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم ‪‬‬
‫اختيار املنظر املرغوب ‪. ‬‬
‫(شفق)‪ :‬يسجل مشاهد ليلية بدون‬
‫فقدان اجلو اللييل‪.‬‬
‫(صورة ناعمة)‪ :‬يسجل صور بجو‬
‫ألطف لألشخاص أو األزهار‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫(شاطئ)‪ :‬يسجل مشاهد بجانب‬
‫البحر أو البحرية مع املحافظة عىل املزيد‬
‫من الوضوح لزرقة املاء‪.‬‬
‫(منظر طبيعي)‪ :‬يسجل مع‬
‫الرتكيز عىل هدف بعيد‪.‬‬
‫(جليد)‪ :‬يسجل مشاهد ثلجية بمزيد‬
‫من الوضوح يف البياض‪.‬‬
‫استخدام وظائف التصوير‬
‫(حساسية عالية)‪ :‬يسجل صور‬
‫بدون فالش حتى يف ظروف االضاءة‬
‫املنخفضة‪.‬‬
‫(صورة شفق)‪ :‬يسجل صور حادة‬
‫لالشخاص يف مكان مظلم بدون فقدان‬
‫اجلو اللييل‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬اليعمل الفالش يف بعض األوضاع‪.‬‬
‫‪23AR‬‬
‫تسجيل صور متحركة‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (صورة‬
‫متحركة) ثم اضغط الزر ‪ON/OFF‬‬
‫(طاقة)‪.‬‬
‫الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ إضغط زر الغالق بالكامل ألسفل لبدء التسجيل‪.‬‬
‫إضغط زر الغالق بالكامل مرة أخرى ألسفل إليقاف التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬عرض صور متحركة‬
‫‪ ‬اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫‬
‫ملشاهدهتا‪.‬‬
‫‪ ‬اضغط ‪.‬‬
‫‬
‫زر‬
‫‪24AR‬‬
‫(عرض) واضغط ‪( ‬تايل)‪( /‬سابق) عىل زر التحكم إلختيار صورة متحركة‬
‫ميزة العرض‬
‫‪‬‬
‫توقف مؤقت‬
‫‪‬‬
‫ترجيع رسيع‬
‫‪‬‬
‫تقديم رسيع‬
‫‪‬‬
‫يعرض شاشة التحكم بمستوى الصوت‪ .‬اضبط مستوى الصوت بواسطة ‪.‬‬
‫‪ ‬احلد األقصى لوقت التسجيل‬
‫اجلدول املوضح أدناه يوضح أوقات التسجيل القصوى التقريبية‪ .‬هذه هى األوقات االمجالية جلميع ملفات الصور املتحركة‪.‬‬
‫يتم تثبيت حجم الصورة اىل ‪.240×320‬‬
‫السعة‬
‫احلجم‬
‫‪240×320‬‬
‫الذاكرة‬
‫الداخلية‬
‫‪12 MB‬‬
‫تقریب ًا‬
‫‪0:00:20‬‬
‫(الوحدات‪ :‬ثانية‪ :‬دقيقة‪ :‬ساعة)‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬مصاغة بواسطة هذه الكامريا‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪0:10:10‬‬
‫‪0:20:20‬‬
‫‪0:41:20‬‬
‫‪1:23:40‬‬
‫‪2:45:00‬‬
‫‪5:35:00‬‬
‫‪11:18:00‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬يمكن أن خيتلف وقت التسجيل تبع ًا لظروف التسجيل ووسائط التسجيل‪.‬‬
‫‪ ‬حجم ملف الصورة املتحركة الذي يمكن تسجيله يصل اىل ‪ 2‬جيجابايت تقريب ًا لكل ملف‪ .‬عند وصول حجم امللف اىل ‪ 2‬جيجابايت‬
‫تقريب ًا‪ ،‬تقوم الكامريا بإيقاف التسجيل تلقائي ًا‪.‬‬
‫‪ ‬الكامريا التدعم تسجيالت أو عروض عالية التحليل ‪ HD‬للصور املتحركة‪.‬‬
‫استخدام وظائف التصوير‬
‫‪25AR‬‬
‫عرض صورة مكربة (زوم العرض)‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (عرض)‬
‫لعرض صورة‪ ،‬ثم اضغط الزر (زوم‬
‫العرض)‪.‬‬
‫يتم تكبري الصورة بمقدار ضعف حجمها‪ ،‬من‬
‫منتصف الصورة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ اضبط مقياس وموضع الزوم‪.‬‬
‫الزر ‪ :‬تكبري‪.‬‬
‫الزر ‪ W‬من الزر ‪( W/T‬زوم) ‪ :‬تصغري‪.‬‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم‪ :‬يضبط املوضع‪.‬‬
‫يبني املنطقة املعروضة للصورة بأكملها‬
‫البحث عن صورة (فهرس الصورة)‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (عرض)‬
‫لعرض صورة‪ ،‬ثم اضغط الزر‬
‫(فهرس)‪.‬‬
‫‪ ‬اضغط الزر (فهرس) مرة أخرى لعرض‬
‫شاشة فهرس بأكثر ما يمكن من الصور‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت صورة بواسطة ‪ ‬عىل‬
‫زر التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬للرجوع إىل شاشة صورة واحدة‪ ،‬اضغط ‪.‬‬
‫‪26AR‬‬
‫عرض سلسلة من الصور الثابتة (عرض صور مستمر)‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (عرض)‬
‫لعرض صورة ثابتة‪ ،‬ثم اضغط الزر‬
‫‪.MENU‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت (عرض صور مستمر) بواسطة‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ اخرت [بدء] بواسطة ‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫يبدأ وضع عرض صور مستمر‪.‬‬
‫‪ ‬الهناء وضع عرض صور مستمر‪ ،‬اضغط ‪.‬‬
‫استخدام وظائف العرض‬
‫‪27AR‬‬
‫حذف الصور‬
‫‪1‬‬
‫ اضبط مفتاح الوضع اىل (عرض)‬
‫لعرض صورة‪ ،‬ثم اضغط الزر (حذف)‪.‬‬
‫الزر‬
‫(حذف)‬
‫‪2‬‬
‫ اضغط ‪ ‬عىل زر التحكم الختيار‬
‫التهيئة املرغوبة‪.‬‬
‫(هذه الصورة)‪ :‬يمكن حذف الصورة‬
‫املعروضة حالي ًا‪.‬‬
‫(صور متعددة)‪ :‬يمكن اختيار وحذف صور‬
‫متعددة‪ .‬اخرت الصور‪ ،‬واضغط ‪ ،‬ومن ثم اضغط‬
‫الزر ‪ MENU‬للحذف‪.‬‬
‫(الكل يف هذا املجلد)‪ :‬يمكنك حذف مجيع صور املجلد املختار‪.‬‬
‫‪28AR‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫حذف مجيع الصور (هتيئة)‬
‫يمكنك حذف مجيع البيانات املحفوظة عىل �‪ �Memory Stick Duo‬أو الذاكرة الداخلية‪ .‬عند ادخال‬
‫�‪ ،�Memory Stick Duo‬يتم حذف مجيع البيانات املحفوظة عىل �‪ .�Memory Stick Duo‬إذا مل يتم إدخال‬
‫�‪ ،�Memory Stick Duo‬يتم حذف مجيع البيانات املحفوظة يف الذاكرة الداخلية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫ اخرت (اعدادات) بواسطة ‪ ‬عىل زر‬
‫التحكم‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ اخرت [أدوات �‪ ]�Memory Stick‬أو [أداة ذاكرة داخل] بواسطة ‪ ‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم‬
‫اضغط [هتيئة] ‪. ‬‬
‫‪4‬‬
‫ اخرت [نعم]‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫حذف الصور‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬عملية التهيئة تؤدي إىل حذف مجيع البيانات‪ ،‬بام يف ذلك الصور املحمية‪ ،‬بشكل دائم وال يمكن استعادة البيانات‪.‬‬
‫‪29AR‬‬
‫عرض الصور عىل تلفزيون‬
‫‪1‬‬
‫ قم بتوصيل الكامريا إىل جهاز التلفزيون بكبل الصوت والصورة اخلاص (مرفق)‪.‬‬
‫اىل الطرف‬
‫إىل مقابس دخل الصوت‪/‬‬
‫الصورة‬
‫(‪USB‬‏)•‪A/V OUT‬‬
‫كبل صوت وصورة خاص‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬هتيئة [خرج فيديو] مضبوطة إىل وضع [‪ ]NTSC‬يف املصنع لكي تتيح لك امكانية االستمتاع بجودة صورة متحركة مثالية‪ .‬عندما ال تظهر‬
‫الصور أو تبدو مشوهة عىل شاشة التلفزيون‪ ،‬ربام تكون تستعمل تلفزيون بنظام ‪ PAL‬فقط‪ .‬حاول تغيري هتيئة [خرج فيديو] إىل [‪]PAL‬‬
‫(صفحة ‪.)40‬‬
‫طباعة الصور الثابتة‬
‫إذا كان لديك طابعة متوافقة مع ‪ ،PictBridge‬يمكنك طباعة الصور عن طريق اتباع اإلجراءات التالية‪.‬‬
‫أو ً‬
‫ال‪ ،‬اضبط الكامريا لتمكني اتصال ‪ USB‬بني الكامريا والطابعة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫ قم بتوصيل الكامريا إىل الطابعة بكبل ‪ USB‬اخلاص (مرفق)‪.‬‬
‫قم بتشغيل الكامريا والطابعة‪.‬‬
‫بعد عمل التوصيل‪ ،‬يظهر املبني‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ اضغط ‪(  MENU‬طباعة) بواسطة‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم ‪. ‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪30AR‬‬
‫‪4‬‬
‫ اخرت الوضع املرغوب بواسطة ‪ /‬عىل زر التحكم ‪. ‬‬
‫‪5‬‬
‫هذه الصورة‪ :‬اطبع الصورة املعروضة حالي ًا‪.‬‬
‫صور متعددة‪ :‬اضغط ‪ ‬لعرض الصورة‪ ،‬ثم ‪.‬‬
‫ اخرت بند التهيئة املرغوب‪ ،‬ثم [نعم] ‪. ‬‬
‫يتم طباعة الصورة‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪ ‬إذا كان يستحيل التوصيل إىل الطابعة‪ ،‬تأكد من هتيئة [توصيل ‪ ]USB‬ضمن‬
‫(اعدادات) للوضع [‪.]PictBridge‬‬
‫‪‬‬
‫الطباعة يف حمل طباعة‬
‫اليمكن طباعة الصور املحفوظة يف الذاكرة الداخلية يف حمل طباعة مبارشة من الكامريا‪.‬‬
‫انسخ الصور اىل �‪ ،�Memory Stick Duo‬ثم أحرض �‪ �Memory Stick Duo‬اىل حمل الطباعة‪.‬‬
‫(اعدادات) ‪[ ‬أدوات �‪[  ]�Memory Stick‬نسخ] ‪[ ‬نعم]‪.‬‬
‫كيفية النسخ‪ :‬اضغط ‪ MENU‬‬
‫للتفاصيل‪ ،‬استرش حمل طباعة الصور‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تسجيل تواريخ عىل الصور‬
‫هذه الكامريا ال تتضمن وظيفة تسجيل تواريخ عىل الصور‪ .‬سبب ذلك هو لتفادي تكرار طباعة التاريخ أثناء الطباعة‪.‬‬
‫الطباعة يف املحل‪:‬‬
‫يمكن أن تطلب من املحل تسجيل التاريخ عىل الصورة‪ .‬للتفاصيل‪ ،‬استرش حمل طباعة الصور‪.‬‬
‫تسجيل التواريخ عىل الصور بواسطة الربنامج ‪:PMB‬‬
‫بواسطة الربنامج �‪ �PMB‬املركب عىل الكمبيوتر (صفحة ‪ ،)33‬يمكنك تسجيل التاريخ عىل الصورة مبارشة‪ .‬لكن يرجى االنتباه إىل‬
‫أنه عند طباعة الصور مع تسجيل التاريخ عليها‪ ،‬قد يتم تكرار طباعة التاريخ وفق ًا لتهيئات الطابعة‪ .‬للتفاصيل عن الربنامج �‪،�PMB‬‬
‫راجع الربنامج �‪( �PMB Guide‬صفحة ‪.)34‬‬
‫التوصيل اىل أجهزة أخرى‬
‫الطباعة يف البيت‪:‬‬
‫قم بتوصيل طابعة ‪ PictBridge‬متوافقة‪ ،‬واضغط الزر ‪ ،MENU‬ثم قم بتهيئة [طباعة] ‪[ ‬تاريخ] إىل [تاريخ] أو [يوم & وقت]‪.‬‬
‫‪31AR‬‬
‫استخدام الكامريا مع الكمبيوتر‬
‫‪ ‬استخدام �‪�)Picture Motion Browser( PMB‬‬
‫يمكنك االستمتاع بالصور املسجلة أكثر من أي وقت مىض باالستفادة من مزايا الربنامج‪ ،‬ويوجد �‪ �PMB‬عىل االسطوانة‬
‫‪( CD-ROM‬مرفقة)‪.‬‬
‫توجد وظائف أكثر‪ ،‬باإلضافة اىل تلك املوضحة أدناه‪ ،‬لالستمتاع بصورك‪.‬‬
‫ملزيد من التفاصيل‪ ،‬راجع �‪(�PMB Guide‬صفحة ‪.)34‬‬
‫االسترياد اىل‬
‫جهاز كمبيوتر‬
‫تقويم‬
‫خدمة الوسائط‬
‫عرض صور يف التقويم‪.‬‬
‫‪CD/DVD‬‬
‫إنشاء اسطوانة بيانات باستخدام‬
‫مشغل حمراق اسطوانة ‪ CD‬أو‬
‫مشغل حمراق ‪.DVD‬‬
‫حتميل الصورة اىل خدمة‬
‫الوسائط‪.‬‬
‫طباعة‬
‫طباعة صور مع أختام التاريخ‪.‬‬
‫التصدير اىل‬
‫الكامريا‬
‫ارسال الصور إىل �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫ومشاهدهتا‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫‪32AR‬‬
‫‪ ‬الربنامج �‪ �PMB‬غري متوافق مع كمبيوترات ‪.Macintosh‬‬
‫‪ ‬مرحلة ‪ :1‬تركيب �‪( �PMB‬مرفق)‬
‫يمكنك تركيب الربنامج (مرفق) باستخدام اإلجراءات التالية‪.‬‬
‫‪ ‬قم بالتشغيل كمدير‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ حتقق من بيئة الكمبيوتر‪.‬‬
‫البيئة املوصى هبا الستعامل الربنامج �‪�PMB‬‬
‫نظام التشغيل (تم تركيبه مسبق ًا)‪Windows Vista*2 SP1/Microsoft Windows XP*1 SP3 :‬‬
‫وحدة املعاجلة املركزية‪ Intel Pentium III :‬تردد ‪ 500‬ميجاهرتز أو أرسع (املوىص هبا‪ Intel Pentium III :‬تردد‬
‫‪ 800‬ميجاهرتز أو أرسع)‬
‫الذاكرة‪ 256 :‬ميجابايت أو أكثر (املوىص هبا‪ 512 :‬ميجابايت أو أكثر)‬
‫القرص الصلب (حيز القرص املطلوب للرتكيب) ‪ 500 :‬ميجابيت تقريب ًا‬
‫الشاشة‪ :‬حتليل الشاشة‪ 768 × 1٬024 :‬نقطة أو أكثر‬
‫ذاكرة الفيديو‪ 32 :‬ميجابايت أو أكثر (املوىص هبا‪ 64 :‬ميجابايت أو أكثر)‬
‫‪ *1‬االصدارات ‪ 64‬بت و )‪ Starter (Edition‬غري مدعمة‪.‬‬
‫‪ * 2‬االصدار )‪ Starter (Edition‬غري مدعوم‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ قم بتشغيل الكمبيوتر‪ ،‬وأدخل االسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل االسطوانة ‪.CD-ROM‬‬
‫‪3‬‬
‫تظهر شاشة قائمة الرتكيب‪.‬‬
‫ إنقر [‪( ]Install‬تركيب)‪.‬‬
‫ اتبع اإلرشادات عىل الشاشة إلمتام عملية الرتكيب‪.‬‬
‫إنزع االسطوانة ‪ CD-ROM‬بعد أن تكتمل عملية الرتكيب‪.‬‬
‫التوصيل اىل أجهزة أخرى‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫‪5‬‬
‫تظهر الشاشة �‪�Choose Setup Language‬‬
‫(إخرت لغة الضبط)‪.‬‬
‫‪33AR‬‬
‫‪ ‬مرحلة ‪ :2‬استرياد صور اىل الكمبيوتر اخلاص بك باستخدام �‪�PMB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ أدخل بطارية مشحونة متام ًا يف الكامريا‪ ،‬ثم اضغط الزر ‪( ON/OFF‬طاقة)‪.‬‬
‫صل الكامريا اىل الكمبيوتر اخلاص بك‪.‬‬
‫يظهر « توصيل… » عىل شاشة الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬اىل الطرف‬
‫‪ ‬إىل مقبس ‪USB‬‬
‫(‪USB‬‏)•‪A/V OUT‬‬
‫كبل ‪ USB‬اخلاص‬
‫‪ ‬يتم عرض عىل الشاشة أثناء دورة االتصال‪ .‬ال تقم بتشغيل الكمبيوتر أثناء عرض املبني‪ .‬عندما يتغري املبني إىل‬
‫يمكنك أن تبدأ استعامل الكمبيوتر مرة أخرى‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪،‬‬
‫ إنقر الزر [‪( ]Import‬استرياد)‪.‬‬
‫ملزيد من التفاصيل‪ ،‬راجع �‪.�PMB Guide‬‬
‫‪ ‬مرحلة ‪ :3‬عرض �‪�PMB Guide‬‬
‫‪1‬‬
‫ إنقر مرتني األيقونة‬
‫عىل سطح املكتب‪.‬‬
‫(‪)PMB Guide‬‬
‫‪ ‬للوصول اىل �‪ �PMB Guide‬من قائمة البدء‪:‬‬
‫إنقر [‪ ]All Programs[  ]Start‬‬
‫[‪ ]Help[  ]Sony Picture Utility‬‬
‫[‪.]PMB Guide‬‬
‫مالحظات‬
‫‪ ‬التفصل الكبل ‪ USB‬اخلاص من الكامريا أثناء تشغيل الكامريا أو أثناء ظهور عبارة « الوصول‪ » ...‬عىل شاشة الكامريا‪ .‬القيام هبذا يمكن‬
‫أن يتلف البيانات‪.‬‬
‫‪ ‬عند استخدام بطارية بشحنة قليلة متبقية‪ ،‬قد التتمكن من نقل البيانات أو يمكن أن تتلف البيانات‪ .‬يوىص باستعامل حمول التيار املرتدد‬
‫(يباع بشكل منفصل)‪.‬‬
‫‪34AR‬‬
‫‪ ‬استخدام الكامريا مع كمبيوتر ‪Macintosh‬‬
‫يمكنك نسخ الصور اىل الكمبيوتر ‪ Macintosh‬اخلاص بك‪ .‬لكن البرنامج �‪ �PMB‬غير متوافق‪.‬‬
‫بيئة الكمبيوتر املوصى هبا‬
‫نويص بالبيئة التالية للكمبيوتر املوصول إىل الكامريا‪.‬‬
‫بيئة الكمبيوتر املوصى هبا السترياد الصور‬
‫نظام التشغيل (تم تركيبه مسبق ًا)‪( Mac OS X/Mac OS 9.1/9.2 :‬االصدار ‪ v10.1‬إىل ‪)v10.5‬‬
‫مقبس ‪ :USB‬جمهز قياسي ًا‬
‫التوصيل اىل أجهزة أخرى‬
‫‪35AR‬‬
‫تغيري أصوات عملية التشغيل‬
‫يمكنك ضبط الصوت الصادر عندما تقوم بتشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪.MENU‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت (اعدادات) بواسطة ‪ ‬عىل زر‬
‫التحكم‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫ اخرت [إعدادات رئيسية] بواسطة ‪ ‬عىل زر التحكم‪ ،‬ثم اضغط [صوت تنبيه] ‪. ‬‬
‫‪36AR‬‬
‫اخرت الوضع املرغوب بواسطة ‪ ‬عىل زر التحكم ‪. ‬‬
‫غالق‪ :‬يتم تشغيل صوت الغالق عند الضغط عىل زر الغالق‪.‬‬
‫تشغيل‪ :‬يتم تشغيل صوت التنبيه‪ /‬الغالق عندما تضغط زر التحكم‪ /‬الغالق‪.‬‬
‫إيقاف‪ :‬يتم إيقاف صوت التنبيه‪/‬الغالق‪.‬‬
‫استخدام بنود القائمة ‪MENU‬‬
‫تعرض الوظائف املتاحة لإلعداد السهل عندما تكون الكامريا يف وضع التصوير أو العرض‪ .‬يتم عرض فقط البنود املتاحة‬
‫لكل وضع عىل الشاشة‪ .‬اخرت (اعدادات) ‪[ ‬إعدادات رئيسية] ‪[ ‬جتهيز أوىل] إلعادة التهيئات إىل التهيئة املبدئية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪ MENU‬لعرض شاشة القائمة‪.‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت بند القائمة املرغوب بواسطة‬
‫‪ ‬عىل زر التحكم‪ .‬أثناء‬
‫العرض‪ ،‬تأكد من ضغط ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ اضغط الزر ‪ MENU‬الطفاء شاشة القائمة‪.‬‬
‫‪ MENU ‬يف وضع التصوير‬
‫البنود‬
‫كامريا‬
‫حجم الصورة‬
‫وضع تسجيل‬
‫‪EV‬‬
‫‪ISO‬‬
‫ضبط حجم الصورة‪.‬‬
‫حساسية عالية‪/‬‬
‫شاطئ‪ /‬جليد)‬
‫‪( DSC-W190‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪( DSC-W180‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫اختيار الوضع املقاوم للضبابية‪.‬‬
‫(‬
‫إيقاف‪/‬‬
‫تلقائي)‬
‫خيتار أسلوب التسجيل املتواصل‪.‬‬
‫تتابع)‬
‫عادي‪/‬‬
‫(‬
‫ضبط التعريض الضوئي يدوي ًا‪.‬‬
‫(‪ -2.0‎EV‬اىل ‪)+2.0‎EV‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫صورة ناعمة‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫منظر‬
‫)‬
‫)‬
‫تغيري إعدادات الكامريا‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫الوصف‬
‫ضبط وضع الكامريا‪.‬‬
‫مربمج آيل‪/‬‬
‫ضبط تلقائي‪/‬‬
‫(‬
‫صورة شفق‪ /‬شفق‪/‬‬
‫طبيعي‪/‬‬
‫خيتار حساسية االضاءة‪.‬‬
‫(تلقائي‪ ISO 100/‬إىل ‪)ISO 3200‬‬
‫‪37AR‬‬
‫البنود‬
‫توازن أبيض‬
‫وضع القياس‬
‫ضبط أي جزء من اهلدف يتم قياسه لتحديد التعريض الضوئي‪.‬‬
‫نقطة)‬
‫مركزي‪/‬‬
‫متعدد‪/‬‬
‫(‬
‫تركيز بؤري‬
‫حساسية حتديد االبتسامة‬
‫حتديد الوجه‬
‫مستوى فالش‬
‫خفض عني محراء‬
‫وضع األلوان‬
‫(اعدادات)‬
‫‪38AR‬‬
‫الوصف‬
‫ضبط درجات اللون وفق ًا لظروف االضاءة املحيطة‪.‬‬
‫مغيم‪ /‬ضوء فلورسنت ‪،1‬‬
‫تلقائي‪ /‬ضوء هنار‪/‬‬
‫(‬
‫‪ ‬ضوء فلورسنت ‪ /3‬مصباح متوهج‪ /‬فالش)‬
‫يغري أسلوب الرتكيز البؤري‪.‬‬
‫‪ AF‬املركز‪/7.0 m/3.0 m/1.0 m/0.5 m/‬‬
‫‪ AF‬متعدد‪/‬‬
‫(‬
‫يضبط مستوى احلساسية لتحديد ابتسامة‪.‬‬
‫( منخفض‪ /‬متوسط‪ /‬عايل)‬
‫ضبط حتديد الوجه‪.‬‬
‫تلقائي‪/‬‬
‫(‬
‫إيقاف)‬
‫يضبط كمية ضوء الفالش‪.‬‬
‫( ‪ /‬قيايس‪/‬‬
‫)‬
‫يتم الضبط لتخفيض ظاهرة العني احلمراء‪.‬‬
‫إيقاف)‬
‫تشغيل‪/‬‬
‫تلقائي‪/‬‬
‫(‬
‫يغري ارشاق الصورة أو يضيف مؤثرات خاصة‪.‬‬
‫أبيض و أسود)‬
‫بني‪/‬‬
‫عادي‪/‬‬
‫(‬
‫يغري اعدادات الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬ضوء فلورسنت ‪،2‬‬
‫)‬
‫‪ MENU ‬يف وضع العرض‬
‫البنود‬
‫(عرض صورمستمر)‬
‫(إعادة اللمس)‬
‫(تغيري حجم متعدد األغراض)‬
‫الوصف‬
‫عرض صور عىل التوايل بمصاحبة مؤثرات‪.‬‬
‫إعادة ملس الصور الثابتة‪.‬‬
‫هتذيب‪/‬‬
‫(‬
‫تصحيح العني احلمراء)‬
‫يغري حجم الصورة وفق ًا لالستخدام‪.‬‬
‫بريد الكرتوين‪)Blog/‬‬
‫‪/HDTV‬‬
‫(‬
‫(محاية)‬
‫يمنع املسح العريض‪.‬‬
‫هذه الصورة‪/‬‬
‫(‬
‫(طباعة)‬
‫يطبع الصور باستخدام طابعة ‪ PictBridge‬املستجيبة‪.‬‬
‫صور متعددة)‬
‫إضافة عالمة أمر الطباعة اىل الصورة التي تود طباعتها يف �‪.�Memory Stick Duo‬‬
‫صور متعددة)‬
‫هذه الصورة‪/‬‬
‫(‬
‫(تدوير)‬
‫(إختيار املجلد)‬
‫(اعدادات)‬
‫يقوم بتدوير صورة ثابتة‪.‬‬
‫خيتار املجلد ملشاهدة الصور‪.‬‬
‫تغيري إعدادات الضبط‪.‬‬
‫تغيري إعدادات الكامريا‬
‫‪39AR‬‬
‫(اعدادات)‬
‫استعامل بنود‬
‫يمكن تغيري التهيئات املبدئية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ اضغط الزر ‪ MENU‬لعرض شاشة القائمة‪.‬‬
‫الزر ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت (اعدادات) بواسطة ‪ ‬عىل زر‬
‫التحكم‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ اخرت البند املرغوب بواسطة ‪ ،///‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫اضغط الزر ‪ MENU‬الطفاء شاشة اإلعداد‪.‬‬
‫الفئات‬
‫إعدادات رئيسية‬
‫البنود‬
‫صوت تنبيه‬
‫توصيل ‪USB‬‬
‫‪40AR‬‬
‫خيتار وضع ‪ USB‬عند توصيل الكامريا اىل جهاز كمبيوتر أو طابعة متوافقة مع‬
‫‪ PictBridge‬باستخدام كابل ‪ USB‬املحدد‪.‬‬
‫خرج فيديو‬
‫يضبط خرج اشارة الفيديو وفق ًا لنظام ألوان التلفزيون ملكونة الفيديو‬
‫املوصولة‪.‬‬
‫خطوط مساعدة‬
‫يضبط ما اذا يتم عرض خطوط املساعدة عىل الشاشة أم ال‪.‬‬
‫مراجعة تلقائية‬
‫يعرض الصورة املسجلة عىل الشاشة ملدة ثانيتني تقريب ًا بعد تسجيل صورة‬
‫ثابتة مبارشة‪.‬‬
‫جتهيز أوىل‬
‫إعدادات التصوير‬
‫الرشح‬
‫خيتار أو يطفئ الصوت الصادر عند تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫زوم رقمي‬
‫يعيد التهيئات إىل التهيئات املبدئية‪.‬‬
‫اخرت وضع الزوم الرقمي‪.‬‬
‫الفئات‬
‫أدوات �‪�Memory Stick‬‬
‫البنود‬
‫الرشح‬
‫عمل جملد تسجيل‬
‫يقوم بإنشاء جملد يف �‪ �Memory Stick Duo‬لتسجيل صور‪.‬‬
‫نسخ‬
‫ينسخ مجيع الصور يف الذاكرة الداخلية إىل �‪.�Memory Stick Duo‬‬
‫هتيئات الساعة‬
‫يضبط التاريخ والوقت‪.‬‬
‫هتيئة‬
‫تغيري جملد تسجيل‬
‫أداة ذاكرة داخل‬
‫هتيئات الساعة‬
‫‪Language Setting‬‬
‫هتيئة‬
‫‪Language Setting‬‬
‫يقوم بصياغة �‪.�Memory Stick Duo‬‬
‫يغري املجلد احلايل املستخدم لتسجيل صور‪.‬‬
‫يقوم بصياغة الذاكرة الداخلية‪.‬‬
‫خيتار اللغة التي سيتم استعامهلا يف بنود القوائم والتحذيرات واالخطارات‪.‬‬
‫تغيري إعدادات الكامريا‬
‫‪41AR‬‬
‫قائمة األيقونات املعروضة عىل الشاشة‬
‫تعرض األيقونات عىل الشاشة لبيان حالة الكامريا‪.‬‬
‫يمكن تغيري عرض الشاشة باستخدام ‪( DISP‬عرض الشاشة) عىل زر التحكم (صفحة ‪.)19‬‬
‫عند تصوير صور ثابتة‬
‫‪‬‬
‫العرض‬
‫البيان‬
‫البطارية املتبقية‬
‫حتذير بطارية منخفضة‬
‫حجم الصورة‬
‫‪/‬‬
‫‪ ‬يعرض‬
‫‪.DSC-W190‬‬
‫فقط من أجل‬
‫‪ ‬يعرض‬
‫‪.DSC-W180‬‬
‫عند تصوير صور متحركة‬
‫فقط من أجل‬
‫وضع الكامريا (اختيار منظر)‬
‫وضع الكامريا (مربمج آيل)‬
‫توازن أبيض‬
‫تتابع‬
‫وضع القياس‬
‫حتديد الوجه‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫عند العرض‬
‫حتذير االهتزاز‬
‫مبني حساسية حتديد االبتسامة‬
‫مقياس الزوم‬
‫‪42AR‬‬
‫البيان‬
‫العرض‬
‫وضع اللون‬
‫توصيل ‪PictBridge‬‬
‫محاية‬
‫‪‬‬
‫العرض‬
‫البيان‬
‫‪12‬‬
‫عدد الصور التي يمكن تسجيلها‬
‫‪0:00:15‬‬
‫الوقت الذي يمكن تسجيله‬
‫أمر الطباعة (‪)DPOF‬‬
‫صوت‬
‫تصدير ‪PMB‬‬
‫توصيل ‪PictBridge‬‬
‫تسجيل‬
‫إستعداد‬
‫تسجيل‪/‬استعداد صورة متحركة‬
‫‪‬‬
‫‪ISO400‬‬
‫‪125‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫‪+2.0EV‬‬
‫وضع الفالش‬
‫شحن الفالش‬
‫قفل ‪AE/AF‬‬
‫جملد العرض‬
‫‪12/12‬‬
‫رقم ‪ISO‬‬
‫وضع القياس‬
‫قيمة الفتحة‬
‫قيمة التعريض الضوئي‬
‫‪0:12‬‬
‫‪1.0 m‬‬
‫قيمة شبه يدوية‬
‫عدد الصور املسجلة يف املجلد‬
‫املختار‪/‬عدد الصور‬
‫تغيري املجلد‬
‫رسعة الغالق‬
‫وقت التسجيل (ث‪:‬ق)‬
‫وسط التسجيل‪/‬العرض‬
‫(�‪،�Memory Stick Duo‬‬
‫ذاكرة داخلية)‬
‫ختفيض العني احلمراء‬
‫‪‬‬
‫العرض‬
‫البيان‬
‫جملد التسجيل‬
‫توازن أبيض‬
‫مبينات اطار معني نطاق ‪AF‬‬
‫تكبري‬
‫‪00:00:12‬‬
‫عداد‬
‫‪101-0012‬‬
‫رقم الملف ‪ -‬رقم املجلد‬
‫‪ STOP‬‬
‫‪ PLAY‬‬
‫دليل الوظيفة لعرض الصورة‬
‫‪ BACK/NEXT‬‬
‫اختيار صور‬
‫‪2009 1 1‬‬
‫‪9:30 AM‬‬
‫‪ VOLUME‬‬
‫تاريخ‪/‬وقت تسجيل الصورة‬
‫املعروضة‬
‫‪ISO 400‬‬
‫رقم ‪ISO‬‬
‫‪+2.0EV‬‬
‫قيمة التعريض الضوئي‬
‫‪F3.5‬‬
‫قيمة الفتحة‬
‫‪500‬‬
‫رسعة الغالق‬
‫ضبط مستوى الصوت‬
‫أخرى‬
‫‪43AR‬‬
‫‪‬‬
‫العرض‬
‫البيان‬
‫مؤقت ذايت‬
‫شعرة تعامد املعايرة النقطية‬
‫إطار معني نطاق ‪AF‬‬
‫‪‬‬
‫العرض‬
‫رشيط العرض‬
‫رسم بياين‬
‫عند إيقاف عرض‬
‫‪ ‬يظهر‬
‫الرسم البياين‪.‬‬
‫‪44AR‬‬
‫تعلم الكثري عن الكامريا («كتيب يدوي للكامريا ‪)»Cyber-shot‬‬
‫«كتيب يدوي للكاميرا ‪ ،»Cyber-shot‬الذي يشرح كيفية استخدام الكاميرا بالتفصيل‪ ،‬موجود على االسطوانة ‪CD-ROM‬‬
‫(مرفقة)‪ .‬يرجى مراجعته للتعرف على االرشادات التوضيحية عن العديد من وظائف الكاميرا‪.‬‬
‫‪ ‬حيتاج إىل برنامج ‪ Adobe Reader‬لقراءة «كتيب يدوي للكامريا ‪ .»Cyber-shot‬إذا مل يكن مركب ًا يف جهازك الكمبيوتر‪،‬‬
‫يمكن تنزيله من املوقع عىل شبكة االنرتنت‪http://www.adobe.com/ :‬‬
‫‪ ‬ملستخدمي ‪Windows‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫ قم بتشغيل الكمبيوتر‪ ،‬وأدخل أسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل أسطوانة ‪.CD-ROM‬‬
‫انقر �‪.�Cyber-shot Handbook‬‬
‫«دليل التقدم للكاميرا ‪ ،»Cyber-shot‬الذي يتضمن‬
‫معلومات عن ملحقات الكاميرا‪ ،‬تم تثبيته في نفس‬
‫الوقت‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ إبدأ «كتيب يدوي للكاميرا ‪ »Cyber-shot‬من االختصار الموجود على سطح المكتب‪.‬‬
‫‪ ‬ملستخدمي ‪Macintosh‬‬
‫‪1‬‬
‫ قم بتشغيل جهازك الكمبيوتر‪ ،‬وقم بإدخال أسطوانة ‪( CD-ROM‬مرفقة) يف مشغل أسطوانة‬
‫‪.CD-ROM‬‬
‫‪2‬‬
‫ اخرت املجلد [‪ ]Handbook‬وانسخ امللف �‪ �Handbook.pdf‬املخزن يف املجلد [‪ ]AR‬إىل‬
‫جهازك الكمبيوتر‪.‬‬
‫أخرى‬
‫‪3‬‬
‫ بعد انتهاء عملية النسخ‪ ،‬انقر �‪ �Handbook.pdf‬نقر ًا مزدوج ًا‪.‬‬
‫‪45AR‬‬
‫حتري األعطال‬
‫إذا واجهتك مشكلة تتعلق بالكامريا‪ ،‬حاول احللول التالية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حتقق من البنود أدناه‪ ،‬وراجع «كتيب يدوي للكامريا ‪.)PDF( »Cyber-shot‬‬
‫‪‬‬
‫إنزع جمموعة البطارية‪ ،‬انتظر حوايل دقيقة واحدة‪ ،‬أدخل البطارية مرة أخرى‪ ،‬ثم قم بتشغيل‬
‫القدرة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قم بالتجهيز األويل ألوضاع التهيئة (صفحة ‪.)40‬‬
‫‪‬‬
‫إسترش وكيل ‪ Sony‬أو مركز خدمة حميل ‪ Sony‬معتمد‪.‬‬
‫عند اصالح كامريات جمهزة بوظيفة ذاكرة داخلية‪ ،‬فإن البيانات املوجودة يف الكامريا قد يتم مراجعتها عند الرضورة القصوى‬
‫للتحقق من أعراض اخللل واصالحه‪ .‬لن تقوم ‪ Sony‬بنسخ أو حفظ أي من تلك البيانات‪.‬‬
‫جمموعة البطارية والقدرة‬
‫اليمكنك إدخال جمموعة البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬أدخل جمموعة البطارية بصورة صحيحة لدفع ذراع إخراج البطارية (صفحة ‪.)10‬‬
‫ال يمكن تشغيل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬بعد إدخال جمموعة البطارية يف الكامريا‪ ،‬قد يستغرق تشغيل الكامريا بضع حلظات‪.‬‬
‫‪ ‬أدخل جمموعة البطارية بصورة صحيحة (صفحة ‪.)10‬‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية فارغة الشحنة‪ .‬قم برتكيب جمموعة بطارية مشحونة (صفحة ‪.)8‬‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية مستهلكة‪ .‬إستبدهلا بأخرى جديدة‪.‬‬
‫‪ ‬استعمل جمموعة البطارية املوىص هبا‪.‬‬
‫القدرة تدار إىل وضع القفل بصورة فجائية‪.‬‬
‫‪ ‬وفق ًا لدرجة حرارة الكامريا والبطارية‪ ،‬قد تنقطع الطاقة تلقائي ًا حلامية الكامريا‪ .‬يف هذه احلالة‪ ،‬يظهر اخطار عىل شاشة ‪ LCD‬قبل‬
‫انقطاع الطاقة‪.‬‬
‫‪ ‬إذا مل تقم بتشغيل الكامريا ملدة ‪ 3‬دقائق تقريب ًا أثناء تشغيل القدرة‪ ،‬فإن الكامريا تتحول إىل وضع القفل تلقائي ًا ملنع تفريغ شحنة‬
‫جمموعة البطارية‪ .‬قم بتشغيل الكامريا مرة أخرى (صفحة ‪.)12‬‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية مستهلكة‪ .‬إستبدهلا بأخرى جديدة‪.‬‬
‫‪46AR‬‬
‫مبني الشحن املتبقي غري صحيح‪.‬‬
‫‪ ‬تنفد شحنة البطارية برسعة وتصبح الشحنة الفعلية املتبقية يف البطارية أقل من املبني يف احلاالت التالية‪:‬‬
‫‪‬عند استخدام الكامريا يف موقع شديد احلرارة أو الربودة‪.‬‬
‫‪‬عند استخدام الفالش والزوم بصورة متكررة‪.‬‬
‫‪‬عند حتويل القدرة اىل وضع التشغيل وااليقاف بصورة متكررة‪.‬‬
‫‪‬ضبطت سطوع الشاشة إىل مستوى أعىل باستعامل هتيئات ‪( DISP‬عرض الشاشة)‪.‬‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية فارغة الشحنة‪ .‬أدخل جمموعة بطارية مشحونة (صفحة ‪.)8‬‬
‫‪ ‬جمموعة البطارية مستهلكة‪ .‬إستبدهلا بأخرى جديدة‪.‬‬
‫اليمكن شحن جمموعة البطارية أثناء وجودها داخل الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬اليمكنك شحن جمموعة البطارية باستخدام حمول التيار املرتدد (يباع بشكل منفصل)‪ .‬استخدم شاحن البطارية (مرفق) لشحن‬
‫البطارية‪.‬‬
‫يومض ملبة الشحن ‪ CHARGE‬عند شحن البطارية‪.‬‬
‫‪ ‬قم بإخراج جمموعة البطارية وأعد ادخاهلا‪ ،‬مع التأكد من ادخاهلا بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪ ‬قد تكون درجة احلرارة غري مناسبة للشحن‪ .‬حاول شحن جمموعة البطارية مرة أخرى ضمن النطاق الصحيح لدرجة احلرارة من‬
‫أجل الشحن‪ 10( .‬درجة مئوية – ‪ 30‬درجة مئوية)‪.‬‬
‫تسجيل صور ثابتة‪/‬صور متحركة‬
‫اليمكن تسجيل صور‪.‬‬
‫‪ ‬راجع السعة املتوفرة يف الذاكرة الداخلية أو �‪( �Memory Stick Duo‬صفحات ‪ .)25 ،22‬إذا كانت ممتلئة‪ ،‬قم بإحدى العمليات‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪‬إحذف الصور الغري رضورية (صفحة ‪.)28‬‬
‫‪‬قم بتغيري �‪.�Memory Stick Duo‬‬
‫‪ ‬لن يمكنك تسجيل صور أثناء شحن الفالش‪.‬‬
‫(صورة ثابتة)‪.‬‬
‫‪ ‬عند تصوير صورة ثابتة‪ ،‬اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫(صورة متحركة)‪.‬‬
‫‪ ‬عند تصوير صور متحركة‪ ،‬اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫تظهر خطوط بيضاء أو سوداء أو محراء أو قرنفلية أو خطوط أخرى عىل الصورة‪ ،‬أو تبدو الصورة مائلة إىل اللون‬
‫األمحر‪.‬‬
‫‪ ‬هذه الظاهرة تسمى التلطخ‪ .‬هذا ال يعد خل ً‬
‫ال‪.‬‬
‫عرض الصور‬
‫أخرى‬
‫اليمكن عرض الصور‪.‬‬
‫(عرض) (صفحة ‪.)15‬‬
‫‪ ‬اضبط مفتاح الوضع اىل‬
‫‪ ‬تم تغيري اسم املجلد‪/‬امللف عىل الكمبيوتر اخلاص بك‪.‬‬
‫‪ ‬ليس هناك ضامن لعرض امللفات التي تتضمن صور ًا تم معاجلتها عىل جهاز كمبيوتر أو صور ًا تم تصويرها باستخدام كامريات‬
‫أخرى‪ ،‬عىل هذه الكامريا‪.‬‬
‫‪ ‬الكامريا يف وضع ‪ .USB‬قم بإلغاء توصيل ‪.USB‬‬
‫‪47AR‬‬
‫إحتياطات‬
‫ال تقم باستخدام‪ /‬ختزين الكامريا يف األماكن التالية‬
‫‪ ‬يف مكان حار جد ًا‪ ،‬بارد جد ًا أو رطب جد ًا‬
‫يف أماكن مثل سيارة متوقفة حتت أشعة الشمس‪ ،‬يمكن أن‬
‫حيدث تشوه هليكل الكامريا و يمكن أن يسبب هذا خل ً‬
‫ال يف‬
‫التشغيل‪.‬‬
‫‪ ‬حتت أشعة الشمس املبارشة أو بالقرب من مدفأة‬
‫يمكن أن يتغري لون هيكل الكامريا أو يتشوه و يمكن أن يسبب‬
‫خل ً‬
‫ال يف التشغيل‪.‬‬
‫‪ ‬يف مكان معرض لالهتزاز الشديد‬
‫‪ ‬بالقرب من مكان به مغنطيسية قوية‬
‫‪ ‬يف أماكن رملية أو مرتبة‬
‫إحرص عىل أال تصل الرمال أو األتربة إىل داخل الكامريا‪ .‬هذا‬
‫يمكن أن يسبب خل ً‬
‫ال يف التشغيل‪ ،‬ويف بعض احلاالت ال يمكن‬
‫إصالح هذا اخللل‪.‬‬
‫حول محل الكامريا‬
‫ال جتلس عىل مقعد أو مكان آخر مع وضع الكامريا يف اجليب‬
‫اخللفي للبنطلون أو اجلونلة‪ ،‬ألن هذا يمكن أن يسبب خل ً‬
‫ال يف‬
‫التشغيل أو يتلف الكامريا‪.‬‬
‫حول التنظيف‬
‫تنظيف شاشة الكريستال السائل البلورية ‪LCD‬‬
‫إمسح سطح الشاشة بأدوات تنظيف شاشة ‪( LCD‬تباع بشكل‬
‫منفصل) إلزالة بصامت األصابع‪ ،‬الغبار‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫تنظيف العدسة‬
‫إمسح العدسة بقطعة قامش ناعمة إلزالة بصامت األصابع‪،‬‬
‫الغبار‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫تنظيف سطح الكامريا‬
‫نظف سطح الكامريا بقطعة قامش ناعمة مبللة قلي ً‬
‫ال باملاء‪،‬‬
‫ثم إمسح السطح بقطعة قامش جافة‪ .‬لتفادي تلف الدهان أو‬
‫الغالف‪:‬‬
‫‪ ‬التعرض الكامريا إىل منتجات كيميائية مثل الثنر‪ ،‬بنزين‪،‬‬
‫كحول‪ ،‬مالبس استعامل مرة واحدة‪ ،‬طارد احلرشات‪ ،‬كريم‬
‫الوقاية من الشمس أو املبيدات احلرشية‪.‬‬
‫‪ ‬التلمس الكامريا مع وجود أي من املواد املبينة أعاله عىل‬
‫يديك‪.‬‬
‫‪ ‬ال ترتك الكامريا متالمسة مع املطاط أو الفينيل لفرتة زمنية‬
‫‬
‫طويلة‪.‬‬
‫‪48AR‬‬
‫حول درجة حرارة التشغيل‬
‫كامريتك مصممة لإلستعامل يف درجة حرارة ترتاوح بني صفر‬
‫درجة مئوية و‪ 40‬درجة مئوية‪ .‬الينصح بالتسجيل يف األماكن‬
‫شديدة احلرارة أو الربودة التي تتعدي فيها درجة احلرارة هذا‬
‫املستوى‪.‬‬
‫حول تكثف الرطوبة‬
‫إذا نقلت الكامريا مبارشة من مكان بارد إىل مكان دافئ ‪ ،‬فإن‬
‫الرطوبة يمكن أن تتكثف داخل أو خارج الكامريا‪ .‬تكاثف‬
‫الرطوبة هذا يمكن أن يسبب خل ً‬
‫ال يف وظيفة الكامريا‪.‬‬
‫إذا حدث تكثف للرطوبة‬
‫أوقف تشغيل الكامريا وإنتظر حوايل ساعة حتى تتبخر الرطوبة‪.‬‬
‫الحظ أنه إذا حاولت التسجيل مع وجود رطوبة متبقية داخل‬
‫العدسة‪ ،‬فإنك لن تستطيع تسجيل صور واضحة‪.‬‬
‫حول بطارية الدعم الداخلية القابلة إلعادة الشحن‬
‫حتتوى هذه الكامريا عىل بطارية داخلية قابلة إلعادة الشحن‬
‫للحفاظ عىل التاريخ والوقت وأوضاع الضبط األخرى برصف‬
‫النظر عن توصيل أو فصل القدرة‪.‬‬
‫هذه البطارية القابلة إلعادة الشحن تظل مشحونة باستمرار طاملا‬
‫أنك تستخدم الكامريا‪ .‬لكن‪ ،‬عند استخدام الكامريا لفرتات زمنية‬
‫قصرية فقط‪ ،‬فإهنا تفرغ بصورة تدرجيية‪ ،‬وإذا مل تستخدم الكامريا‬
‫عىل االطالق ملدة شهر واحد تقريب ًا فاهنا تصبح فارغة الشحنة‬
‫متام ًا‪ .‬يف هذه احلالة‪ ،‬تأكد من شحن هذه البطارية القابلة إلعادة‬
‫الشحن قبل إستخدام الكامريا‪.‬‬
‫لكن‪ ،‬حتى إذا مل تكن هذه البطارية القابلة إلعادة الشحن غري‬
‫مشحونة‪ ،‬سيظل يف امكانك استخدام الكامريا‪ ،‬لكن لن يظهر‬
‫التاريخ والوقت‪.‬‬
‫طريقة شحن بطارية الدعم الداخلية القابلة إلعادة الشحن‬
‫أدخل جمموعة بطارية مشحونة يف الكامريا وبعدئذ إترك الكامريا‬
‫ملدة ‪ 24‬ساعة أو أكثر مع إيقاف تشغيل القدرة‪.‬‬
‫املواصفات‬
‫الكامريا‬
‫[النظام]‬
‫جهاز الصورة‪:‬‬
‫‪:DSC-W190‬‏‪ 7.79‬مم (نوع ‪ )1/2.3‬ملون ‪ ،CCD‬مرشح‬
‫‬
‫لون ابتدائي‬
‫‪:DSC-W180‬‏‪ 7.70‬مم (نوع ‪ )1/2.3‬ملون ‪ ،CCD‬مرشح‬
‫‬
‫لون ابتدائي‬
‫إمجايل عدد بيكسالت الكامريا‪:‬‬
‫‪ :DSC-W190‬‏حوايل ‪ 12.4‬ميجابيكسل‬
‫‪:DSC-W180‬‏حوايل ‪ 10.3‬ميجابيكسل‬
‫‬
‫عدد البيكسالت الفعالة للكامريا‪:‬‬
‫‪ :DSC-W190‬‏حوايل ‪ 12.1‬ميجابيكسل‬
‫‪:DSC-W180‬‏حوايل ‪ 10.1‬ميجابيكسل‬
‫‬
‫العدسة‪ :‬عدسة زوم ×‪3‬‬
‫‪ 6.2 = f‬مم‪ 18.6 -‬مم (‪ 35‬مم‪ 105 -‬مم (يعادل فيلم‬
‫‪ 35‬مم))‬
‫‪(T) F5.6 - (W) F3.1‬‬
‫‬
‫التحكم بالتعريض الضوئي‪ :‬تعريض ضوئي تلقائي‪ ،‬اختيار منظر‬
‫(‪ 7‬اوضاع)‬
‫توازن اللون األبيض‪ :‬تلقائي‪ ،‬ضوء النهار‪ ،‬مغيم‪ ،‬فلورسنت ‪،3،2،1‬‬
‫ضوء متوهج‪ ،‬فالش‬
‫فاصل زمني للتسجيل بوضع تتابع‪:‬‬
‫‪ 1‬ثانية تقريبا‬
‫هتيئة امللف‪:‬‬
‫الصور الثابتة‪ :‬متوافق مع ‪،DCF Ver. 2.0( JPEG‬‬
‫‪ ،)MPF Baseline ،Exif Ver. 2.21‬متوافق مع ‪DPOF‬‬
‫الصور املتحركة‪(Motion JPEG) AVI :‬‬
‫وسائط التسجيل‪ :‬ذاكرة داخلية (‪ 12‬ميجابايت تقريب ًا)‪،‬‬
‫�‪�Memory Stick Duo‬‬
‫الفالش‪ :‬مدى الفالش (ضبط حساسية ‪( ISO‬يوىص بفهرس‬
‫التعريض) إىل تلقائي)‪:‬‬
‫‪ 0.5‬م إىل ‪ 3.0‬م تقريبا (‪ 0.5/)W‬م إىل ‪ 1.5‬م تقريبا (‪)T‬‬
‫‬
‫[القدرة‪ ،‬مواصفات عامة]‬
‫القدرة‪ :‬جمموعة بطارية قابلة إلعادة الشحن‬
‫‪ 3.6 ،NP-BK1‬فولت‬
‫حمول تيار مرتدد ‪( AC-LS5‬يباع بشكل منفصل)‪ 4.2 ،‬فولت‬
‫‬
‫استهالك قدرة (أثناء التسجيل)‪:‬‬
‫‪ 1.2‬وات‬
‫درجة حرارة التشغيل‪ :‬صفر درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة مئوية‬
‫درجة حرارة التخزين‪ -20 :‬درجة مئوية إىل ‪ +60‬درجة مئوية‬
‫األبعاد‪:‬‬
‫‪ 18.7 × 54.5 × 93.4‬مم (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق‪ ،‬باستثناء‬
‫األجزاء البارزة)‬
‫الوزن (شامل جمموعة البطارية ‪:)�Memory Stick Duo� ،NP-BK1‬‬
‫‪ 140‬جم تقريبا‬
‫‬
‫امليكرفون‪ :‬أحادي‬
‫السامعة‪ :‬أحادي‬
‫طابعة ‪ :Exif‬متوافقة‬
‫برنامج ‪ :PRINT Image Matching III‬متوافق‬
‫‪ :PictBridge‬متوافقة‬
‫[موصالت الدخل واخلرج]‬
‫[شاشة ‪]LCD‬‬
‫لوحة ‪:LCD‬‬
‫‪ 6.7‬سم (نوع ‪ )2.7‬مشغل ‪TFT‬‬
‫‬
‫امجايل عدد النقاط‪ (240×960) 230 400 :‬نقطة‬
‫أخرى‬
‫(‪)USB‬‏•‪:A/V OUT‬‬
‫الطرف‬
‫خرج الفيديو‬
‫‬
‫خرج الصوت (أحادي الصوت)‬
‫‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫‬
‫اتصال ‪( Hi-Speed USB :USB‬متوافق مع ‪)USB 2.0‬‬
‫‪49AR‬‬
‫شاحن البطارية ‪BC-CSKA‬‬
‫متطلبات القدرة‪ :‬تيار مرتدد ‪ 100‬فولت إىل ‪ 240‬فولت‪،‬‬
‫‪ 50‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪ 2.3 ،‬وات‬
‫الفولتية اخلرج‪ :‬تيار مبارش ‪ 4.2‬فولت‪ 0.30 ،‬أمبري‬
‫درجة حرارة التشغيل‪ :‬صفر درجة مئوية إىل ‪ 40‬درجة مئوية‬
‫درجة حرارة التخزين‪ -20 :‬درجة مئوية إىل ‪ +60‬درجة مئوية‬
‫األبعاد‪ 91 × 24 × 62 :‬مم تقريبا (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫الوزن‪ 70 :‬جم تقريبا‬
‫جمموعة البطارية القابلة إلعادة الشحن ‪NP-BK1‬‬
‫البطارية املستخدمة‪ :‬بطارية أيون الليثيوم‬
‫الفولتية القصوى‪ :‬تيار مبارش ‪ 4.2‬فولت‬
‫الفولتية الضئيلة‪ :‬تيار مبارش ‪ 3.6‬فولت‬
‫احلد األقىص لتيار للشحن‪ 1.4 :‬أمبري‬
‫احلد األقىص لفولتية للشحن‪ :‬تيار مبارش ‪ 4.2‬فولت‬
‫السعة‪:‬‬
‫النموذجية‪ 3.4 :‬وات بالساعة (‪ 970‬ميليل أمبري بالساعة)‬
‫احلد األدنى‪ 3.3 :‬وات بالساعة (‪ 930‬ميليل أمبري بالساعة)‬
‫التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار‪.‬‬
‫‪50AR‬‬
‫العالمات التجارية‬
‫‪ ‬العالمات التالية هي عالمات جتارية لرشكة‬
‫‪.Sony Corporation‬‬
‫‪،�Memory Stick� ،�Cyber-shot� ،‬‬
‫‬
‫‪،�Memory Stick PRO� ،‬‬
‫‪،�Memory Stick Duo� ،‬‬
‫‪،�Memory Stick PRO Duo� ،‬‬
‫‪،‬‬
‫�‪،�Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫�‪،�MagicGate� ،�Memory Stick Micro‬‬
‫‪ DirectX ،Windows ،Microsoft ‬و ‪Windows Vista‬‬
‫هي إما عالمات جتارية مسجلة أو عالمات جتارية لرشكة‬
‫‪ Microsoft Corporation‬يف الواليات املتحدة األمريكية و‪/‬أو‬
‫دول أخرى‪.‬‬
‫‪ Macintosh ‬و ‪ Mac OS‬هي عالمات جتارية أو عالمات‬
‫جتارية مسجلة لرشكة ‪.Apple Inc.‬‬
‫‪ ،MMX ،Intel ‬و‪ Pentium‬هي عالمات جتارية أو عالمات‬
‫جتارية مسجلة لرشكة ‪.Intel Corporation‬‬
‫‪ Adobe ‬و ‪ Reader‬هي إما عالمات جتارية أو عالمات جتارية‬
‫مسجلة لرشكة ‪ Adobe Systems Incorporated‬يف الواليات‬
‫املتحدة األمريكية و‪/‬أو الدول األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬باإلضافة لذلك فإن أسامء األنظمة واملنتجات املستخدمة يف‬
‫هذا الدليل هي بصفة عامة‪ ،‬عالمات جتارية أو عالمات جتارية‬
‫مسجلة للرشكات اخلاصة هبا التي قامت بالتصنيع أو التطوير‪.‬‬
‫لكن العالمات ™ أو ® التستخدم يف كل احلاالت يف هذا‬
‫الدليل‪.‬‬
‫أخرى‬
‫‪51AR‬‬
‫احتیاط‬
‫فارسی‬
‫هشدار‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک‪ ،‬واحد را‬
‫در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید‪.‬‬
‫دستورالعمل‬
‫های ایمنی مهم‬
‫ این دستورالعمل‬‫ها را نگاه دارید‬
‫خطر‬
‫برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی‪ ،‬این‬
‫دستورالعمل ها را به دقت دنبال نامیید‬
‫در صورتی که شکل دوشاخه با پریز برق تناسب ندارد‪ ،‬از‬
‫آداپتور دوشاخه ضمیمه با تنظیم مناسب برای پریز برق استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬باتری جعبه ای‬
‫در صورتی که باتری جعبه ای بطور ناصحیح به کار‬
‫گرفته شود‪ ،‬باتری جعبه ای ممکن است منفجر شود‪،‬‬
‫یا منجر به آتش سوزی یا حتی سوختگی شیمیایی‬
‫شود‪ .‬هشدارهای زیر را مالحظه نامیید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آن را باز نکنید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را فشار نداده و در معرض هیچ گونه رضبه یا‬
‫نریو مانند‪ ،‬چکش زنی‪ ،‬سقوط یا زیر پا گذاشتن قرار ندهید‪.‬‬
‫اتصال کوتاه اجیاد نکنید و اجازه ندهید اجسام فلزی با ترمینال‬
‫های باتری متاس پیدا کنند‪.‬‬
‫آن را در معرض دمای باالی بیشرت از ‪ 60‬درجه سانتیگراد‬
‫مانند نور مستقیم خورشید یا داخل اتومبیل پارک شده در زیر‬
‫خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫آن را نسوزانید یا در آتش نیندازید‪.‬‬
‫باتری های یون لیتیومی صدمه دیده یا نشت کرده را به کار‬
‫نگریید‪.‬‬
‫حتام باتری جعبه ای را با استفاده از شارژر باتری سونی ‪Sony‬‬
‫اصل یا دستگاهی که قادر به شارژ باتری جعبه ای باشد شارژ‬
‫کنید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را دور از دسرتس کودکان خردسال نگاه‬
‫دارید‪.‬‬
‫باتری جعبه ای را خشک نگاه دارید‪.‬‬
‫آن را تنها با نوع یکسان یا نوع معادل توصیه شده از سوی‬
‫سونی ‪ Sony‬تعویض نامیید‪.‬‬
‫باتری های جعبه ای استفاده شده را فورا مهانطور که در‬
‫دستورالعمل ها رشح داده شده است دور بیندازید‪.‬‬
‫‪ ‬شارژر باطری‬
‫حتی اگر المپ ‪ CHARGE‬روشن نباشد‪ ،‬شارژر باطری مادامی‬
‫که به خروجی دیواری متصل است از منبع نریوی ‪ AC‬جدا‬
‫نمی باشد‪ .‬اگر در حنی استفاده از شارژر باطری مشکل بروز‬
‫کرد‪ ،‬فور ًا نریو را با جدا کردن دو شاخه از خروجی دیواری‬
‫قطع کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫نکات قابل توجه در مورد استفاده از دوربنی ‪5....................................................................‬‬
‫رشوع به کار ‪......................................................‬‬
‫‪6‬‬
‫بازبنی نمودن ضامئم مهراه ‪6......................................................................................‬‬
‫تعریف اجزاء ‪7..................................................................................................‬‬
‫شارژ کردن بسته باطری‪8........................................................................................‬‬
‫جای گذاری بسته باطری‪ /‬یک �‪( �Memory Stick Duo‬فروش جداگانه)‪10...................................‬‬
‫تنظیم ساعت ‪12................................................................................................‬‬
‫گرفتن‪/‬مشاهده تصاویر ‪........................................‬‬
‫‪14‬‬
‫گرفتن تصاویر ‪14...............................................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر‪15..............................................................................................‬‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری ‪16.............................................‬‬
‫تشخیص دادن لبخندها و تصویربرداری به طور خودکار (دیافراگم لبخند) ‪16...................................‬‬
‫مترکز بر روی چهره سوژه (تشخیص چهره)‪17..................................................................‬‬
‫تصویربرداری کلوزآپ ها (ماکرو) ‪18..........................................................................‬‬
‫استفاده از تایمر خودکار ‪18.....................................................................................‬‬
‫انتخاب کردن یک وضعیت فالش‪19............................................................................‬‬
‫تغیری دادن نامیش صفحه‪19......................................................................................‬‬
‫انتخاب کردن اندازه تصویر برای انطباق با مورد استفاده‪20......................................................‬‬
‫استفاده از وضعیت تصویربرداری که با صحنه مطابقت دارد (انتخاب صحنه) ‪23................................‬‬
‫گرفتن فيلم ها ‪24...............................................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫استفاده از کارکردهای مشاهده ‪26...................................................‬‬
‫مشاهده یک تصویر بزرگ شده (بزرگنامئی پخش) ‪26...........................................................‬‬
‫جستجو کردن برای یک تصویر (فهرست تصویر)‪26............................................................‬‬
‫مشاهده کردن یک رسی از تصاویر ساکن (نامیش اسالید) ‪27....................................................‬‬
‫حذف کردن تصاویر‪28................................................................‬‬
‫حذف تصاویر ‪28...............................................................................................‬‬
‫حذف کردن مهه تصاویر (فرمت) ‪29............................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫وصل کردن به وسیله های دیگر ‪30...................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر بر روی یک تلویزیون‪30........................................................................‬‬
‫چاپ کردن تصاویر ساکن ‪30...................................................................................‬‬
‫استفاده از دوربنی با یک کامپیوتر‪32.............................................................................‬‬
‫تغیری دادن تنظیامت دوربنی‬
‫‪36......................................................‬‬
‫تغیری دادن صداهای عملکرد ‪36.................................................................................‬‬
‫استفاده کردن از موارد ‪37............................................................................... MENU‬‬
‫استفاده از موارد (تنظیامت) ‪40..............................................................................‬‬
‫موارد دیگر ‪42..........................................................................‬‬
‫لیست عالمت های نشانه نامیش داده شده روی صفحه‪42........................................................‬‬
‫یادگریی بیشرت در مورد دوربنی (�کتابچه راهنام ‪45.............................................)�Cyber-shot‬‬
‫رفع اشکال ‪46..................................................................................................‬‬
‫احتیاطات اولیه ‪48..............................................................................................‬‬
‫مشخصات فنی ‪49..............................................................................................‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪ ‬نکات قابل توجه در مورد استفاده از دوربنی‬
‫رونوشت برداری حافظه داخلی و‬
‫�‪�Memory Stick Duo‬‬
‫در حالی که المپ دسرتسی روشن است دوربنی را خاموش‬
‫نکرده‪ ،‬بسته باطری را برنداشته‪ ،‬یا �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫را برندارید‪ .‬در غری این صورت‪ ،‬ممکن است داده های حافظه‬
‫داخلی یا �‪ �Memory Stick Duo‬آسیب ببینند‪ .‬مطمئن شوید‬
‫که یک کپی رونوشت را برای حمافظت داده های خود برداشته‬
‫باشید‪.‬‬
‫نکات قابل توجه در مورد ضبط‪/‬پخش‬
‫‪ ‬قبل از آنکه ضبط کردن را رشوع کنید‪ ،‬برای حصول اطمینان‬
‫از اینکه دوربنی به درستی کار می کند یک ضبط آزمایشی را‬
‫انجام دهید‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی مقاوم در برابر غبار‪ ،‬مقاوم در برابر پاشش مایع‪،‬‬
‫و مقاوم در برابر آب نمی باشد‪� .‬احتیاطات اولیه�‬
‫(صفحه‪ )48 ‬را قبل از کار با دوربنی بخوانید‪.‬‬
‫‪ ‬از قرار دادن دوربنی در معرض آب خودداری نامیید‪ .‬اگر آب‬
‫به داخل دوربنی وارد شود‪ ،‬یک سوء عملکرد ممکن است‬
‫اتفاق بیفتد‪ .‬در بعضی موارد‪ ،‬دوربنی نمی تواند تعمری شود‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی را به سمت خورشید یا نور روشن دیگری نشانه‬
‫نگریید‪ .‬این کار ممکن است سبب سوء عملکرد دوربنی شود‪.‬‬
‫‪ ‬از دوربنی در نزدیکی مکانی که امواج قوی رادیوئی تولید‬
‫می کند یا اشعه انتشار می دهد استفاده نکنید‪ .‬در غری این‬
‫صورت‪ ،‬دوربنی ممکن است تصاویر را به درستی ضبط یا‬
‫پخش نکند‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از دوربنی در مکان های شنی یا غبارآلود ممکن است‬
‫باعث سوء عملکردهائی شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر میعان رطوبت اتفاق افتاد‪ ،‬آن را قبل از استفاده از دوربنی‬
‫برطرف کنید (صفحه ‪.)48‬‬
‫‪ ‬دوربنی را تکان نداده یا به آن رضبه وارد نکنید‪ .‬این کار ممکن‬
‫است سبب یک سوء عملکرد شده و ممکن است قادر به ضبط‬
‫تصاویر نباشید‪ .‬به عالوه‪ ،‬واسطه ضبط ممکن است غری قابل‬
‫استفاده شده یا داده های تصویر ممکن است آسیب ببینند‪.‬‬
‫‪ ‬سطح فالش را قبل از استفاده متیز نامئید‪ .‬حرارت ناشی از‬
‫انتشار فالش ممکن است باعث شود که کثیفی روی سطح‬
‫فالش تغیری رنگ داده یا به سطح فالش چسبیده‪ ،‬و باعث‬
‫شود که میزان انتشار نور ناکافی گردد‪.‬‬
‫نکات قابل توجه در مورد صفحه ‪ LCD‬و لنز‬
‫‪ ‬صفحه ‪ LCD‬با استفاده از تکنولوژی بی هنایت دقیق ساخته‬
‫شده است به نحویکه بیش از ‪ 99.99%‬از پیکسل ها برای‬
‫استفاده مؤثر فعال هستند‪ .‬اما‪ ،‬ممکن است برخی نقاط ریز‬
‫سیاه و‪/‬یا روشن (سفید‪ ،‬قرمز‪ ،‬آبی یا سبز) روی صفحه ‪LCD‬‬
‫پدیدار شوند‪ .‬این نقاط یک نتیجه عادی فرآیند تولید بوده‪ ،‬و‬
‫ضبط کردن را حتت تأثری قرار نمی دهند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که درجه باطری کم می شود‪ ،‬ممکن است لنز از‬
‫حرکت باز ایستد‪ .‬یک بسته باطری شارژ شده را جای گذاری‬
‫نموده و دوربنی را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫در مورد دمای دوربنی‬
‫دوربنی شام و باطری آن ممکن است به دلیل استفاده ممتد‬
‫داغ شوند‪ ،‬اما این یک سوء عملکرد حمسوب نمی شود‪.‬‬
‫در مورد حمافظت در برابر گرمای بیش از حد‬
‫بسته به دمای دوربنی و باطری‪ ،‬دوربنی ممکن است برای‬
‫حمافظت از خود به طور خودکار خاموش شود‪ .‬قبل از‬
‫آن که دوربنی خاموش شود پیغامی بر روی صفحه ‪LCD‬‬
‫نامیش داده خواهد شد‪.‬‬
‫در مورد قابلیت انطباق داده های تصویر‬
‫‪ ‬دوربنی با استاندارد جهانی ‪DCF‬‬
‫)‪(Design rule for Camera File system‬‬
‫وضع شده توسط ‪JEITA‬‬
‫‪(Japan Electronics and Information Technology‬‬
‫)‪ Industries Association‬مطابقت دارد‪.‬‬
‫‪ Sony ‬ضامنت نمی کند که دوربنی تصاویر ضبط شده یا‬
‫ویرایش شده با وسیله دیگر را پخش خواهد کرد‪ ،‬یا آنکه‬
‫وسیله دیگر تصاویر ضبط شده با دوربنی را پخش خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫هشدار در مورد کپی رایت‬
‫برنامه های تلویزیون‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬نوارهای ویدیو و موردهای دیگر‬
‫ممکن است کپی رایت شده باشند‪ .‬ضبط کردن غری جماز چننی‬
‫مواردی ممکن است در تضاد با مفاد قواننی کپی رایت باشد‪.‬‬
‫جربانی برای حمتویات آسیب دیده یا ناموفق‬
‫بودن ضبط وجود ندارد‬
‫‪ Sony‬نمی تواند ناموفق بودن در ضبط یا هدر رفتن یا آسیب به‬
‫حمتویات ضبط شده در اثر یک سوء عملکرد دوربنی یا واسطه‬
‫ضبط‪ ،‬غریه را جربان نامید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫بازبنی نمودن ضامئم مهراه‬
‫رشوع به کار‬
‫‪ ‬شارژر باطری ‪(1) BC-CSKA‬‬
‫‪ ‬بند مچی )‪(1‬‬
‫‪ ‬سیم نریو )‪(1‬‬
‫(در ایاالت متحده و کانادا ضمیمه نیست)‬
‫‪(1) CD-ROM ‬‬
‫‪ ‬نرم افزار کاربردی ‪Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪� ‬کتابچه راهنام ‪�Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪� ‬راهنامی قدم بعدی ‪�Cyber-shot‬‬
‫‬
‫‪ ‬دفرتچه راهنام (این دفرتچه راهنام) )‪(1‬‬
‫‪ ‬استفاده از بند مچی‬
‫بند مچی در کارخانه وصل گردیده است‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری قابل شارژ ‪(1) NP-BK1‬‬
‫‪ ‬کابل ‪ USB‬اختصاصی )‪(1‬‬
‫‬
‫‪ ‬کابل ‪ A/V‬اختصاصی )‪(1‬‬
‫‪PR‬‬
‫برای جلوگریی از صدمه دیدن دوربنی بر اثر افتادن بند را وصل‬
‫نموده و دست خود را بنی حلقه قرار دهید‪.‬‬
‫قالب‬
‫تعریف اجزاء‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫)‪( A/V OUT•(USB‬پهلو)‬
‫ترمینال‬
‫درپوش اتصال‬
‫قالب برای بند مچی‬
‫برای تصویربرداری‪ :‬دکمه (لبخند)‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (حذف)‬
‫دکمه کنرتل‬
‫فهرست انتخاب روشن‪//// :‬‬
‫فهرست انتخاب خاموش‪DISP/ / / :‬‬
‫بلندگو‬
‫جای سه پایه‬
‫‪‬‬
‫‬
‫درپوش باطری‪�Memory Stick Duo�/‬‬
‫شکاف جای گذاری باطری‬
‫اهرم خارج سازی باطری‬
‫شکاف �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫المپ دسرتسی‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫رشوع به کار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دکمه دیافراگم‬
‫فالش‬
‫میکروفون‬
‫دکمه ‪( ON/OFF‬نريو)‬
‫المپ ‪( ON/OFF‬نریو)‬
‫المپ تایمر خودکار‬
‫لنز‬
‫صفحه ‪LCD‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫برای تصویربرداری‪ :‬دکمه ‪( W/T‬بزرگنامئی)‬
‫برای مشاهده‪ :‬دکمه (بزرگنامئی پخش)‪/‬دکمه‬
‫(فهرست)‬
‫سوئیچ وضعیت‬
‫اتصال ‪DC IN‬‬
‫‪ ‬وصل کردن دوربنی به آداپتور ‪( AC-LS5K AC‬فروش‬
‫جداگانه) باطری را شارژ نخواهد کرد‪ .‬از یک شارژر باطری‬
‫برای شارژ کردن باطری استفاده کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫زیر‬
‫‪ ‬از یک سه پایه با یک پیچ کوتاه تر از ‪ 5.5‬میلی مرت استفاده‬
‫کنید‪ .‬در غری این صورت‪ ،‬شام نمی توانید دوربنی را به طور‬
‫حمکم پایدار کرده‪ ،‬و ممکن است سبب آسیب به دوربنی شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪PR‬‬
‫شارژ کردن بسته باطری‬
‫‪1‬‬
‫ بسته باطری را در شارژر باطری جای‬
‫گذاری کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شام می توانید باطری را حتی هنگامی که به طور‬
‫نسبی شارژ شده است شارژ کنید‪.‬‬
‫رشوع به کار‬
‫بسته باطری‬
‫‪2‬‬
‫ شارژر باطری را به خروجی دیواری‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫برای خریداران در ایاالت متحده آمریکا و کانادا‬
‫دوشاخه‬
‫‪ ‬اگر به شارژ کردن بسته باطری برای حدود یک‬
‫ساعت بیشرت بعد از آن که المپ ‪CHARGE‬‬
‫خاموش شد ادامه دهید‪ ،‬شارژ کمی برای زمان‬
‫کمی طوالنی تر دوام خواهد داشت (شارژ‬
‫کامل)‪.‬‬
‫المپ ‪CHARGE‬‬
‫روشن‪ :‬در حال شارژ شدن‬
‫خاموش‪ :‬شارژ شدن به پایان رسیده است (شارژ‬
‫عادی)‬
‫المپ ‪CHARGE‬‬
‫برای خریداران در کشورها‪/‬مناطقی به غری از ایاالت متحده‬
‫آمریکا و کانادا‬
‫سیم نریو‬
‫المپ ‪CHARGE‬‬
‫‪3‬‬
‫ هنگامی که شارژ شدن به پایان رسید‪ ،‬شارژر باطری را جدا کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪ ‬مدت زمان شارژ‬
‫مدت زمان شارژ کامل‬
‫مدت زمان شارژ عادی‬
‫تقریبا ‪ 300‬دقیقه‬
‫تقریبا ‪ 240‬دقیقه‬
‫نکات‬
‫‪ ‬عمر باطری و تعداد تصاویری که می توانید ضبط‪/‬مشاهده کنید‬
‫گرفتن تصاویر ساکن‬
‫مشاهده تصاویر ساکن‬
‫عمر باطری (دقیقه)‬
‫تعداد تصاویر‬
‫تقریبا ‪240‬‬
‫تقریبا ‪4800‬‬
‫تقریبا ‪145‬‬
‫رشوع به کار‬
‫‪ ‬جدول فوق زمان موردنیاز برای شارژ یک بسته باطری به طور کامل ختلیه شده را در یک دمای ‪ 25‬درجه سانتیگراد نشان می دهد‪.‬‬
‫شارژ کردن ممکن است بسته به رشایط استفاده و موقعیت ها زمان طوالنی تری بربد‪.‬‬
‫‪ ‬شارژر باطری را به نزدیک ترین خروجی دیواری وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که شارژ کردن به پایان می رسد‪ ،‬سیم نریو را از خروجی دیواری جدا نموده‪ ،‬و بسته باطری را از شارژر باطری بردارید‪.‬‬
‫‪ ‬حتام از بسته باطری یا شارژر باطری اصل مارک ‪ Sony‬استفاده کنید‪.‬‬
‫تقریبا ‪290‬‬
‫روش اندازه گریی بر اساس استاندارد ‪ CIPA‬می باشد‪)CIPA: Camera & Imaging Products Association( .‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬عمر باطری و تعداد تصاویر ساکن ممکن است بسته به تنظیامت دوربنی تغیری کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده کردن از دوربنی در خارج از کشور‬
‫شام می توانید از دوربنی‪ ،‬شارژر باطری (ضمیمه)‪ ،‬آداپتور ‪( AC-LS5K AC‬فروش جداگانه) در هر کشور یا منطقه ای که منبع‬
‫نریو بنی ‪ 100‬ولت تا ‪ 240‬ولت ‪،AC‬‏ ‪ 50‬هرتز‪ 60/‬هرتز باشد استفاده کنید‪.‬‬
‫از یک ترانسفورمر الکرتونیکی (تبدیل کننده مسافرتی) استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد گردد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫جای گذاری بسته باطری‪ /‬یک �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫(فروش جداگانه)‬
‫‪1‬‬
‫ درپوش را باز کنید‪.‬‬
‫رشوع به کار‬
‫‪2‬‬
‫ �‪( �Memory Stick Duo‬فروش‬
‫جداگانه) را جای گذاری کنید‪.‬‬
‫با طرف ترمینال رو به سمت لنز‪،‬‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬را تا با صدای کلیک در‬
‫جای خود قرار گرید جای گذاری نامیید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ بسته باطری را جای گذاری کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫در حال فشار دادن اهرم در جهت فلش باطری را‬
‫جای گذاری کنید‪.‬‬
‫ درپوش را ببندید‪.‬‬
‫‪10PR‬‬
‫‪ �Memory Stick� ‬که می توانید استفاده‬
‫کنید‬
‫�‪�Memory Stick Duo‬‬
‫تصاویر در حافظه داخلی دوربنی (در حدود‬
‫‪ 12‬مگابایت) ذخریه می شوند‪.‬‬
‫برای کپی کردن تصاویر از حافظه داخلی به یک‬
‫�‪�Memory Stick Duo� ،�Memory Stick Duo‬‬
‫را در دوربنی جای گذاری نموده‪ ،‬سپس ‪  MENU‬‬
‫‪( ‬تنظیامت) ‪[ ‬ابزار�‪ ]�Memory Stick‬‬
‫[کپی] را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای برداشتن بسته باطری‬
‫رشوع به کار‬
‫شام می توانید از یک �‪ �Memory Stick PRO Duo‬یا‬
‫�‪ �Memory Stick PRO-HG Duo‬با دوربنی استفاده کنید‪.‬‬
‫برای جزئیات در مورد تعداد تصاویر‪/‬زمانی که می تواند‬
‫ضبط شود‪ ،‬صفحات ‪ 25 ،22‬را مالحظه نامیید‪ .‬انواع دیگر‬
‫�‪ �Memory Stick‬یا کارت حافظه با دوربنی سازگار نمی‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامى که يک �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫جاى گذارى نشده است‬
‫اهرم خارج سازی باطری‬
‫�‪�Memory Stick‬‬
‫شام نمی توانید از یک �‪ �Memory Stick‬با دوربنی استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای برداشتن �‪�Memory Stick Duo‬‬
‫المپ دسرتسی‬
‫اهرم خارج سازی باطری را بلغزانید‪.‬‬
‫اطمینان حاصل کنید که بسته باطری نیافتد‪.‬‬
‫‪ ‬بازبینی شارژ باقیامنده باطری‬
‫یک نشانگر شارژ باقیامنده در سمت چپ باالی صفحه‬
‫‪ LCD‬پدیدار می شود‪.‬‬
‫‬
‫اطمینان حاصل کنید که المپ دسرتسی روشن‬
‫نیست‪ ،‬سپس �‪ �Memory Stick Duo‬را به‬
‫یکباره فشار دهید‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬هنگامی که المپ دسرتسی روشن است هرگز‬
‫�‪/�Memory Stick Duo‬بسته باطری را برندارید‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آسیب به داده ها در‬
‫�‪/�Memory Stick Duo‬حافظه داخلی شود‪.‬‬
‫زیاد‬
‫کم‬
‫نکات‬
‫‪ ‬در حدود یک دقیقه طول می کشد تا نشانگر شارژ باقی مانده‬
‫صحیح پدیدار شود‪.‬‬
‫‪ ‬نشانگر شارژ باقی مانده حتت موقعیت های خاصی ممکن‬
‫است صحیح نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬ظرفیت باطری به مرور زمان و بر اثر استفاده مکرر کاهش‬
‫می یابد‪ .‬هنگامی که زمان عملکرد به ازای شارژ به طور قابل‬
‫مالحظه کاهش می یابد‪ ،‬بسته باطری نیاز به تعویض شدن‬
‫دارد‪ .‬یک بسته باطری نو خریداری نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬اگر دوربنی در حال کار باشد و شام دوربنی را برای حدود سه‬
‫دقیقه به کار نگریید‪ ،‬دوربنی بطور خودکار خاموش می شود‬
‫(کارکرد خاموشی خودکار)‪.‬‬
‫‪11PR‬‬
‫تنظیم ساعت‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪( ON/OFF‬نریو) را فشار دهید‪.‬‬
‫دوربنی روشن می شود‪.‬‬
‫‪ ‬روشن شدن دوربنی و امکان کار با آن ممکن است‬
‫مقداری زمان بربد‪.‬‬
‫رشوع به کار‬
‫دکمه ‪( ON/OFF‬نریو)‬
‫‪2‬‬
‫ فرمت نامیش تاریخ و زمان را با‬
‫‪ /‬روی دکمه کنرتل انتخاب‬
‫نموده‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه کنرتل‬
‫‪3‬‬
‫ مقدار عددی را با ‪ ///‬تعینی نموده‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬نیمه شب به صورت ‪ ،12:00 AM‬و ظهر به صورت ‪ 12:00 PM‬نشان داده می شوند‪.‬‬
‫ [تأیید] را انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪12PR‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬دوربنی دارای یک ویژگی برای درج تاریخ ها روی تصاویر نمی باشد‪ .‬توسط استفاده از �‪ �PMB‬در ‪( CD-ROM‬ضمیمه)‪ ،‬شام می‬
‫توانید تصاویر را با تاریخ چاپ یا ذخریه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تنظیم دوباره تاریخ و زمان‬
‫دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪ ،‬سپس‬
‫(تنظیامت) ‪[ ‬تنظیامت ساعت] را انتخاب کنید (صفحه ‪.)41‬‬
‫رشوع به کار‬
‫‪13PR‬‬
‫گرفتن تصاویر‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫(تصویر ساکن) قرار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪( ON/OFF‬نریو) را فشار دهید‪.‬‬
‫برای گرفتن فیلم ها‪ ،‬سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫(فیلم) قرار دهید (صفحه ‪.)24‬‬
‫گرفتن‪/‬مشاهده تصاویر‬
‫دکمه ‪ON/OFF‬‬
‫(نریو)‬
‫سوئیچ وضعیت‬
‫‪2‬‬
‫ دوربنی را به صورت نشان داده‬
‫شده پایدار نگه دارید‪.‬‬
‫دکمه ‪( W/T‬بزرگنامئی)‬
‫‪ ‬دکمه ‪ T‬را برای بزرگ نامیی‪ ،‬دکمه ‪W‬‬
‫را برای کوچک نامیی فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ دکمه دیافراگم را برای مترکز تا نیمه‬
‫به پاینی فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که تصویر در مترکز است‪ ،‬یک بوق کوچک‬
‫صدا کرده و نشانگر ‪ ‬روشن می شود‪.‬‬
‫‪ ‬کوتاه ترین فاصله تصویربرداری تقریبا ‪ 5‬سانتی‬
‫مرت (‪ 40/)W‬سانتی مرت (‪( )T‬از لنز) می باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ دکمه دیافراگم را به طور کامل به‬
‫پائنی فشار دهید‪.‬‬
‫‪14PR‬‬
‫تصویر گرفته می شود‪.‬‬
‫دکمه دیافراگم‬
‫قفل ‪AE/AF‬‬
‫مشاهده تصاویر‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫(پخش) قرار دهید‪.‬‬
‫آخرین تصویر گرفته شده نامیش داده می شود‪.‬‬
‫گرفتن‪/‬مشاهده تصاویر‬
‫‪ ‬انتخاب کردن تصویر بعدی‪/‬قبلی‬
‫یک تصویر را با ‪( ‬بعدی)‪( /‬قبلی) بر روی دکمه‬
‫کنرتل انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه کنرتل‬
‫‪ ‬حذف کردن یک تصویر‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫دکمه (حذف) را فشار دهید‪.‬‬
‫[این تصویر] را با ‪‬‏‪ /‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬بازگشتن به گرفتن تصاویر‬
‫سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫(تصویر ساکن) یا‬
‫(فیلم)‬
‫‪ ‬خاموش کردن دوربنی‬
‫دکمه ‪( ON/OFF‬نریو) را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫دکمه کنرتل‬
‫(حذف)‬
‫‪15PR‬‬
‫تشخیص دادن لبخندها و تصویربرداری به طور خودکار‬
‫(دیافراگم لبخند)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫دکمه‬
‫(تصویرساکن) قرار دهید‪.‬‬
‫(لبخند) را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫(لبخند)‬
‫‪3‬‬
‫ منتظر تشخیص داده شدن یک لبخند‬
‫بامنید‪.‬‬
‫هنگامی که درجه لبخند از نقطه ‪ ‬روی نشانگر‬
‫فراتر رود‪ ،‬دوربنی تصاویر را به طور خودکار می‬
‫گرید‪ .‬هنگامی که شام دکمه (لبخند) را دوباره‬
‫فشار می دهید‪ ،‬دیافراگم لبخند پایان می گرید‪.‬‬
‫‪ ‬حتی اگر شام دکمه دیافراگم را در حنی دیافراگم‬
‫لبخند فشار دهید‪ ،‬دوربنی تصویر را گرفته‪ ،‬سپس‬
‫به وضعیت دیافراگم لبخند باز می گردد‪.‬‬
‫چهارچوب تشخیص چهره‬
‫نشانگر حساسیت تشخیص لبخند‬
‫‪‬‬
‫‪16PR‬‬
‫تذکراتی برای شکار کردن هبرت لبخندها‬
‫‪ ‬چشم ها را با چرتهای مو نپوشانید‪.‬‬
‫‪ ‬تالش کنید تا صورت را در جلوی دوربنی جهت دهی‬
‫نموده و تا حد امکان آن را صاف نگه دارید‪.‬‬
‫رسعت تشخیص هنگامی که چشم ها باریک شوند‬
‫باالتر است‪.‬‬
‫‪ ‬با دهانی گشاده یک لبخند واضح بزنید‪ .‬لبخند هنگامی‬
‫‬
‫که دندان ها نشان داده می شوند راحت تر تشخیص‬
‫داده می شود‪.‬‬
‫مترکز بر روی چهره سوژه (تشخیص چهره)‬
‫دوربنی چهره سوژه را تشخیص داده و بر روی آن مترکز می کند‪ .‬شام می توانید انتخاب کنید کدام سوژه هنگام مترکز کردن‬
‫از اولویت برخوردار باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(تشخیص چهره) را با ‪ ///‬بر‬
‫‬
‫روی دکمه کنرتل ‪ ‬وضعیت دخلواه‬
‫‪  ‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری‬
‫(خودکار)‪ :‬یک چهره دارای اولویت را بطور‬
‫خودکار انتخاب کرده و بر روی آن مترکز می کند‪.‬‬
‫(خاموش)‪ :‬از تشخیص چهره استفاده نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫‪17PR‬‬
‫تصویربرداری کلوزآپ ها (ماکرو)‬
‫شام می توانید تصاویر کلوزآپ زیبائی از سوژه های کوچک نظری حرشات یا گل ها بگریید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫(ماکرو) روی دکمه کنرتل را برای‬
‫‬
‫انتخاب وضعیت دخلواه به طور متناوب‬
‫فشار دهید ‪. ‬‬
‫‪ :‬دوربنی مترکز را به طور خودکار از سوژه‬
‫های دور تا کلوزآپ تنظیم می کند‪.‬‬
‫به طور عادی‪ ،‬دوربنی را در این وضعیت بگذارید‪.‬‬
‫‪ :‬دوربنی مترکز را با اولویت روی سوژه های کلوزآپ تنظیم می کند‪.‬‬
‫ماکرو را هنگام تصویربرداری سوژه های نزدیک روی روشن تعینی کنید‪.‬‬
‫استفاده از تایمر خودکار‬
‫‪1‬‬
‫(تایمر خودکار) روی دکمه کنرتل‬
‫‬
‫را برای انتخاب وضعیت دخلواه به طور‬
‫متناوب فشار دهید ‪. ‬‬
‫‪ :‬عدم استفاده از تایمر خودکار‪.‬‬
‫‪ :‬تصویربرداری بعد از یک تأخری ‪10‬ثانیه ای‬
‫رشوع می شود‪ .‬از این تنظیم اگر می خواهید خو د‬
‫نیز در تصویر قرار گریید استفاده کنید‪ .‬برای لغو‪،‬‬
‫را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ :‬تصویربرداری بعد از یک تأخری ‪ 2‬ثانیه ای رشوع می شود‪ .‬این تأخری برای پرهیز از تارشدگی به علت‬
‫ناپایداری هنگامی که دکمه دیافراگم فشار داده می شود می باشد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ دکمه دیافراگم را فشار دهید‪.‬‬
‫‪18PR‬‬
‫المپ تایمر خودکار چشمک زده و یک بوق کوچک تا زمانی که دیافراگم عمل نامید صدا می کند‪.‬‬
‫انتخاب کردن یک وضعیت فالش‬
‫‪1‬‬
‫ (فالش) روی دکمه کنرتل را برای‬
‫انتخاب وضعیت دخلواه به طور متناوب‬
‫فشار دهید ‪. ‬‬
‫‪ :‬هنگامی که نور یا نور پس زمینه ناکافی‬
‫است فالش می زند‪.‬‬
‫‪ :‬فالش مهیشه عمل می کند‪.‬‬
‫‪ :‬فالش مهیشه عمل می کند‪ .‬رسعت دیافراگم در یک مکان تاریک برای تصویربرداری شفاف پس زمینه ای‬
‫که خارج از نور فالش است آهسته می باشد‪( .‬انطباق کند)‬
‫‪ :‬فالش عمل نمی کند‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬شام نمی توانید از فالش در حنی تصویربرداری زنجریه ای استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ ‪( DISP‬نامیش صفحه) روی دکمه کنرتل‬
‫را برای انتخاب وضعیت دخلواه به طور‬
‫متناوب فشار دهید‪.‬‬
‫نشانگرها روشن‪ :‬صفحه را به روشنایی استاندارد‬
‫تنظیم می کند و اطالعات را نامیش می دهد‪.‬‬
‫نشانگرها روشن*‪ :‬صفحه را روشنرت می کند و‬
‫اطالعات را نامیش می دهد‪.‬‬
‫هیستوگرام روشن*‪ :‬صفحه را روشنرت می کند و یک نمودار از روشنایی تصویر نامیش می دهد‪.‬‬
‫نشانگرها خاموش*‪ :‬صفحه را روشنرت می کند و تنها تصاویر را نامیش می دهد‪.‬‬
‫* روشنائی نور زمینه ‪ LCD‬افزایش می یابد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری‬
‫تغیری دادن نامیش صفحه‬
‫هیستوگرام و تنظیامت روشنایی‬
‫یک هیستوگرام نموداری است که روشنائی یک تصویر را نشان می دهد‪ .‬نامیش نمودار هنگامی که به سمت راست‬
‫متامیل می شود یک تصویر روشن‪ ،‬و هنگامی که به سمت چپ متامیل می شود یک تصویر تاریک را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر شام تصاویر را در نور روشن بریون مشاهده می کنید‪ ،‬روشنایی صفحه را روی زیاد تنظیم کنید‪ .‬البته‪ ،‬ممکن است در چننی‬
‫رشایطی نریوی باطری رسیع تر کاهش یابد‪.‬‬
‫‪19PR‬‬
‫انتخاب کردن اندازه تصویر برای انطباق با مورد استفاده‬
‫اندازه تصویر اندازه فایل تصویری را تعینی می کند که هنگامی که شام یک تصویر را می گریید ضبط می شود‪.‬‬
‫هرچه اندازه تصویر بزرگ تر باشد‪ ،‬جزئیات بیشرتی هنگامی که تصویر بر روی کاغذ با فرمت بزرگ چاپ می شود‬
‫بازسازی خواهد شد‪ .‬هر چه اندازه تصویر کوچک تر باشد‪ ،‬تصاویر بیشرتی می توانند ضبط شوند‪ .‬اندازه تصویری را‬
‫انتخاب کنید که با طریقه ای که می خواهید تصاویر خود را مشاهده کنید مطابقت دارد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(اندازه تصویر) را با ‪ ///‬بر‬
‫‬
‫روی دکمه کنرتل ‪ ‬اندازه دخلواه ‪‬‬
‫‪ ‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪20PR‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫(‪)4000×3000‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W190‬‬
‫(‪)3648×2736‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W180‬‬
‫(‪)3264×2448‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W190‬‬
‫راهربدهای استفاده‬
‫برای چاپ های تا حداکثر اندازه ‪A3+‬‬
‫(‪)2592×1944‬‬
‫(‪)2048×1536‬‬
‫برای چاپ های تا حداکثر اندازه ‪L/2L‬‬
‫(‪)640×480‬‬
‫برای ضمیمه های ایمیل‬
‫نسبت ابعاد ‪ 3:2‬مهانند در چاپ های عکس و کارت‬
‫پستال ها‬
‫(‪ )4000×2248‬برای مشاهده بر روی یک تلویزیون وضوح زیاد‬
‫(فقط ‪)DSC-W190‬‬
‫(‪)3648×2056‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W180‬‬
‫(‪)1920×1080‬‬
‫بیشرت‬
‫کمرت‬
‫غری یکنواخت‬
‫دقیق‬
‫کمرت‬
‫دقیق‬
‫بیشرت‬
‫غری یکنواخت‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری‬
‫(‪)3648×2056‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W180‬‬
‫کمرت‬
‫برای چاپ های تا حداکثر اندازه ‪A3‬‬
‫برای چاپ های تا حداکثر اندازه ‪A4‬‬
‫(‪)4000×2672‬‬
‫(فقط ‪)DSC-W190‬‬
‫تعداد تصاویر‬
‫چاپ‬
‫دقیق‬
‫توجه‬
‫‪ ‬هنگامی که شام تصاویر گرفته شده با نسبت ابعاد ‪ 16:9‬را چاپ می کنید‪ ،‬هر دو لبه ممکن است بریده شوند‪.‬‬
‫‪21PR‬‬
‫‪ ‬تعداد تصاویر ساکن که می توانند ضبط شوند‬
‫‪DSC-W190‬‬
‫ظرفیت حافظه داخلی‬
‫اندازه‬
‫تقریبا ‪12 MB‬‬
‫‪8M‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12M‬‬
‫‪5M‬‬
‫‪3M‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪)11M(3:2‬‬
‫‪)9M(16:9‬‬
‫‪)2M(16:9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫(واحدها‪ :‬تصاویر)‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪49‬‬
‫‪72‬‬
‫‪90‬‬
‫‪148‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫‪93‬‬
‫‪140‬‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬فرمت شده با این دوربنی‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪197‬‬
‫‪288‬‬
‫‪170‬‬
‫‪350‬‬
‫‪293‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪395‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪790‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪580‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪2350‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪4850‬‬
‫‪710‬‬
‫‪1420‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪3200‬‬
‫‪4700‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2360‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪9650‬‬
‫‪19300‬‬
‫‪38600‬‬
‫‪77200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪66‬‬
‫‪130‬‬
‫‪262‬‬
‫‪533‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪2150‬‬
‫‪4300‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪49‬‬
‫‪230‬‬
‫‪93‬‬
‫‪450‬‬
‫‪197‬‬
‫‪900‬‬
‫‪395‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪790‬‬
‫‪3700‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪3200‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪DSC-W180‬‬
‫ظرفیت حافظه داخلی‬
‫اندازه‬
‫تقریبا ‪12 MB‬‬
‫‪5M‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10M‬‬
‫‪3M‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪)8M(3:2‬‬
‫‪)7M(16:9‬‬
‫‪)2M(16:9‬‬
‫نکات‬
‫‪2‬‬
‫(واحدها‪ :‬تصاویر)‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪58‬‬
‫‪115‬‬
‫‪230‬‬
‫‪470‬‬
‫‪940‬‬
‫‪350‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2360‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪9650‬‬
‫‪19300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪75‬‬
‫‪150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪148‬‬
‫‪58‬‬
‫‪230‬‬
‫‪170‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪710‬‬
‫‪7‬‬
‫‪90‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬فرمت شده با این دوربنی‬
‫‪293‬‬
‫‪115‬‬
‫‪450‬‬
‫‪600‬‬
‫‪230‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪470‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪3800‬‬
‫‪1420‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪38600‬‬
‫‪77200‬‬
‫‪2450‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪940‬‬
‫‪3700‬‬
‫‪4850‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪5850‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪3800‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪ ‬تعداد تصاویر ساکن ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری و واسطه ضبط تغیری کند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که تعداد باقی مانده تصاویر قابل گرفتن بزرگرت از ‪ 9٫999‬باشد‪ ،‬نشانگر �‪ �9999‬پدیدار می شود‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی که یک تصویر گرفته شده با دوربنی های دیگر بر روی این دوربنی پخش می شود‪ ،‬تصویر ممکن است در اندازه واقعی خود‬
‫پدیدار نشود‪.‬‬
‫‪22PR‬‬
‫استفاده از وضعیت تصویربرداری که با صحنه مطابقت دارد‬
‫(انتخاب صحنه)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫(تصویرساکن) قرار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫(دوربنی) را با ‪ ///‬روی‬
‫دکمه کنرتل انتخاب کنید ‪ ‬انتخاب‬
‫صحنه دخلواه ‪. ‬‬
‫(تاریک و روشن)‪ :‬صحنه های‬
‫شب را بدون از دست دادن امتسفر شبانه‬
‫می گرید‪.‬‬
‫(عکاسی با زمینه مالیم)‪ :‬به شام‬
‫امکان می دهد با یک فضای مالیم تر‬
‫برای چهره ها و گل ها‪ ،‬غریه تصاویر‬
‫ساکن را بگریید‪.‬‬
‫(منظره)‪ :‬با مترکز بر روی یک‬
‫سوژه دور تصویربرداری می کند‪.‬‬
‫(ساحل)‪ :‬صحنه های کنار دریا یا‬
‫دریاچه را با گرفتن واضح تر رنگ آبی‬
‫آب می گرید‪.‬‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری‬
‫(حساسیت باال)‪ :‬تصاویر را حتی‬
‫در زیر نور کم بدون فالش می گرید‪.‬‬
‫(چهره درتاریک روشن)‪:‬‬
‫تصاویر واضح افراد در یک مکان تاریک‬
‫را بدون از دست دادن امتسفر شبانه‬
‫می گرید‪.‬‬
‫(برف)‪ :‬صحنه های برفی به رنگ‬
‫سفید را با شفافیت بیشرتی می گرید‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬فالش در برخی از وضعیت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫‪23PR‬‬
‫گرفتن فيلم ها‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را بر روی (فیلم)‬
‫قرار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪( ON/OFF‬نریو)‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‪ON/OFF‬‬
‫(نريو)‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫ دکمه دیافراگم را برای رشوع ضبط کردن به طور کامل به پاینی فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه دیافراگم را برای توقف ضبط کردن دوباره به طور کامل به پاینی فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬مشاهده کردن فیلم ها‬
‫‪ ‬سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫‬
‫فیلم برای مشاهده فشار دهید‪.‬‬
‫(پخش) قرار داده و ‪( ‬بعدی)‪( /‬قبلی) روی دکمه کنرتل را برای انتخاب یک‬
‫‪  ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪24PR‬‬
‫عمل‬
‫مکث‬
‫رسیع به جلو‬
‫رسیع به عقب‬
‫صفحه کنرتل درجه صدا را نامیش می دهد‪ .‬درجه صدا را با ‪ /‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ ‬حداکثر زمان ضبط‬
‫جدول زیر زمان های حداکثر تقریبی ضبط را نشان می دهد‪ .‬این اعداد زمان های کل برای متام فایل های فیلم می باشند‪.‬‬
‫اندازه تصویر بر روی ‪ 320 × 240‬ثابت می باشد‪.‬‬
‫(واحدها‪ :‬ثانیه‪ :‬دقیقه‪ :‬ساعت)‬
‫ظرفیت حافظه داخلی‬
‫اندازه‬
‫‪320×240‬‬
‫تقریبا ‪12 MB‬‬
‫‪0:00:20‬‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬فرمت شده با این دوربنی‬
‫‪256 MB‬‬
‫‪512 MB‬‬
‫‪1 GB‬‬
‫‪2 GB‬‬
‫‪4 GB‬‬
‫‪0:10:10‬‬
‫‪0:20:20‬‬
‫‪0:41:20‬‬
‫‪1:23:40‬‬
‫‪2:45:00‬‬
‫‪8 GB‬‬
‫‪16 GB‬‬
‫‪11:18:00 5:35:00‬‬
‫نکات‬
‫‪ ‬زمان ضبط ممکن است بسته به رشایط تصویربرداری و واسطه ضبط تغیری کند‪.‬‬
‫‪ ‬اندازه فایل فیلم قابل ضبط حداکثر تا حدود ‪ 2‬گیگابایت برای هر فایل می باشد‪ .‬اگر اندازه فایل به حدود ‪ 2‬گیگابایت برسد‪ ،‬دوربنی‬
‫ضبط کردن را به طور خودکار متوقف می کند‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی ضبط کردن ها یا پخش کردن های ‪ HD‬برای فیلم ها را پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫استفاده از کارکردهای تصویربرداری‬
‫‪25PR‬‬
‫مشاهده یک تصویر بزرگ شده (بزرگنامئی پخش)‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را برای نامیش یک‬
‫تصویر بر روی (پخش) قرار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه (بزرگنامئی پخش) را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫تصویر به دو برابر اندازه‪ ،‬در حالی که تصویر در‬
‫مرکز قرار دارد‪ ،‬بزرگ می شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ مقیاس و موقعیت بزرگنامئی را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪ :‬بزرگ نامیی می کند‪.‬‬
‫دکه ‪ W‬از دکمه ‪( W/T‬بزرگنامئی)‪ :‬کوچک نامیی‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ ///‬بر روی دکمه کنرتل‪ :‬موقعیت را‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫ناحیه نامیش داده شده کل تصویر را نشان می دهد‬
‫جستجو کردن برای یک تصویر (فهرست تصویر)‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را برای نامیش یک‬
‫تصویر بر روی (پخش) قرار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه (فهرست) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬دکمه (فهرست تصویر) را دوباره فشار دهید‬
‫تا یک صفحه فهرست را حتی با تصاویر بیشرتی‬
‫نامیش دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ یک تصویر را با ‪ ///‬بر روی‬
‫دکمه کنرتل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای بازگشت به صفحه تک تصویر‪  ،‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪26PR‬‬
‫مشاهده کردن یک رسی از تصاویر ساکن (نامیش اسالید)‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را برای نامیش یک‬
‫تصویر ساکن بر روی (پخش) قرار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(نامیش اسالید) را با ‪ /‬بر روی‬
‫‬
‫دکمه کنرتل انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ [رشوع] را با ‪ ‬انتخاب نموده‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نامیش اسالید رشوع می شود‪.‬‬
‫‪ ‬برای پایان دادن به نامیش اسالید‪  ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از کارکردهای مشاهده‬
‫‪27PR‬‬
‫حذف تصاویر‬
‫‪1‬‬
‫ سوئیچ وضعیت را برای نامیش یک‬
‫تصویر بر روی (پخش) قرار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه (حذف) را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫(حذف)‬
‫‪2‬‬
‫ ‪ /‬بر روی دکمه کنرتل را برای‬
‫انتخاب تنظیم دخلواه فشار دهید‪.‬‬
‫(این تصویر)‪ :‬شام می توانید تصویر نامیش داده‬
‫شده فعلی را حذف کنید‪.‬‬
‫(تصاویر چندگانه)‪ :‬شام می توانید چندین‬
‫تصویر را انتخاب و حذف کنید‪ .‬تصاویر را انتخاب‬
‫کنید‪  ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس دکمه ‪ MENU‬را‬
‫برای حذف کردن فشار دهید‪.‬‬
‫(مهه در این پرونده)‪ :‬شام می توانید مهه تصاویر پرونده انتخاب شده را حذف کنید‪.‬‬
‫‪28PR‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫حذف کردن مهه تصاویر (فرمت)‬
‫شام می توانید مهه داده های ذخریه شده روی �‪ �Memory Stick Duo‬یا حافظه داخلی را حذف کنید‪ .‬اگر یک‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬جای گذاری شود‪ ،‬مهه داده های ذخریه شده روی �‪ �Memory Stick Duo‬حذف می شوند‪ .‬اگر‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬جای گذاری نشود‪ ،‬مهه داده های ذخریه شده در حافظه داخلی حذف می شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(تنظیامت) را با ‪ ‬بر روی دکمه‬
‫‬
‫کنرتل انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ [ابزار �‪ ]�Memory Stick‬یا [ابزار حافظه داخلی] را با ‪ /‬بر روی دکمه کنرتل انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬سپس [فرمت] ‪  ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬فرمت کردن‪ ،‬متام داده ها از مجله تصاویر حمافظت شده را برای مهیشه حذف می کند و داده ها قابل بازیابی نیستند‪.‬‬
‫حذف کردن تصاویر‬
‫‪4‬‬
‫ [تأیید] را انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪29PR‬‬
‫مشاهده تصاویر بر روی یک تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫ دوربنی را با کابل ‪ A/V‬اختصاصی (ضمیمه) به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫به ترمینال‬
‫به اتصال های ورودی‬
‫صوتی‪/‬تصویری‬
‫(‪)USB‬‏•‪A/V OUT‬‬
‫کابل ‪ A/V‬اختصاصی‬
‫نکته‬
‫‪ ‬تنظیم [خروجی ویدیو] در کارخانه بر روی وضعیت [‪ ]NTSC‬تنظیم شده است تا به شام اجازه دهد تا از فیلم با کیفیت تصویر هبینه‬
‫لذت بربید‪ .‬وقتی تصاویر بر تلویزیون شام ظاهر نمی شوند یا لرزان هستند‪ ،‬شام ممکن است از یک تلویزیون فقط‪ PAL -‬استفاده می‬
‫کنید‪ .‬تنظیم [خروجی ویدیو] را با تغیری دادن به [‪ ]PAL‬امتحان کنید (صفحه ‪.)40‬‬
‫چاپ کردن تصاویر ساکن‬
‫اگر دارای یک چاپگر قابل انطباق با ‪ PictBridge‬می باشید‪ ،‬می توانید تصاویر را توسط دستورالعمل ذیل چاپ کنید‪.‬‬
‫ابتدا‪ ،‬دوربنی را برای فعال کردن اتصال ‪ USB‬بنی دوربنی و چاپگر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ دوربنی را با کابل ‪ USB‬اختصاصی (ضمیمه) به چاپگر وصل کنید‪.‬‬
‫دوربنی و چاپگر را روشن کنید‪.‬‬
‫بعد از اینکه اتصال برقرار شد‪ ،‬نشانگر‬
‫پدیدار می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ ‪(  MENU‬چاپ) را با ‪ /‬بر‬
‫روی دکمه کنرتل ‪  ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪30PR‬‬
‫‪4‬‬
‫ وضعیت دخلواه را با ‪ /‬روی دکمه کنرتل انتخاب کنید ‪. ‬‬
‫‪5‬‬
‫این تصویر‪ :‬تصویر نامیش داده شده فعلی را چاپ کنید‪.‬‬
‫تصاویر چندگانه‪ / :‬را برای نامیش تصویر‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ مورد تنظیم دخلواه‪ ،‬سپس [تأیید] ‪  ‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر چاپ می شود‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ ‬چنانچه امکان اتصال به چاپگر وجود ندارد‪ ،‬حتام [اتصال ‪ ]USB‬در‬
‫‪‬‬
‫(تنظیامت) را بر روی [‪ ]PictBridge‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫چاپ کردن در یک فروشگاه‬
‫شام نمی توانید تصاویر ذخریه شده در حافظه داخلی را در یک فروشگاه چاپ به طور مستقیم از دوربنی چاپ بگریید‪.‬‬
‫تصاویر را به یک �‪ �Memory Stick Duo‬کپی نموده‪ ،‬سپس �‪ �Memory Stick Duo‬را به فروشگاه چاپ بربید‪.‬‬
‫(تنظیامت) ‪[ ‬ابزار � ‪[  ]�Memory Stick‬کپی] ‪[ ‬تأیید] را فشار دهید‪.‬‬
‫چگونگی کپی کردن‪ MENU :‬‬
‫برای جزئیات‪ ،‬با فروشگاه خدمات چاپ عکس خود مشورت نامیید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫درج تاریخ بر روی تصاویر‬
‫این دوربنی از ویژگی درج تاریخ بر روی یک تصویر برخوردار نیست‪ .‬دلیل آن جلوگریی از درج تکراری تاریخ در حنی چاپ‬
‫می باشد‪.‬‬
‫چاپ در یک فروشگاه‪:‬‬
‫شام می توانید درخواست کنید که تصاویر با درج تاریخ چاپ شوند‪ .‬برای جزئیات‪ ،‬با یک فروشگاه چاپ عکس مشورت نامیید‪.‬‬
‫درج تاریخ بر روی تصاویر با استفاده از ‪:PMB‬‬
‫با نرم افزار �‪ �PMB‬ضمیمه نصب شده بر روی یک کامپیوتر شخصی (صفحه ‪ ،)33‬شام می توانید تاریخ را بطور مستقیم بر روی‬
‫یک تصویر درج نامیید‪ .‬البته توجه داشته باشید که هنگامی که تصاویر با یک تاریخ درج شده چاپ می شوند‪ ،‬ممکن است تاریخ‬
‫بسته به تنظیامت چاپ تکرار شود‪ .‬برای جزئیات در مورد �‪ �PMB Guide� ، �PMB‬را مالحظه نامیید (صفحه ‪.)34‬‬
‫وصل کردن به وسیله های دیگر‬
‫چاپ در منزل‪:‬‬
‫به یک چاپگر سازگار با ‪ PictBridge‬وصل کنید‪ ،‬و دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪ ،‬سپس [چاپ] ‪[ ‬تاریخ] تا [تاریخ] را بر روی‬
‫[روز و زمان] تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪31PR‬‬
‫استفاده از دوربنی با یک کامپیوتر‬
‫‪ ‬استفاده از �)‪�PMB (Picture Motion Browser‬‬
‫شام می توانید با هبره گریی از مزیت نرم افزار‪ ،‬و �‪ �PMB‬موجود در ‪( CD-ROM‬ضمیمه) بیش از پیش از تصاویر ضبط‬
‫شده لذت برید‪.‬‬
‫عالوه بر کارکردهای فهرست شده در زیر‪ ،‬کارکردهای بیشرتی برای لذت بردن از تصاویر شام وجود دارند‪.‬‬
‫برای جزئیات‪ �PMB Guide� ،‬را مالحظه نامیید (صفحه ‪.)34‬‬
‫وارد کردن به‬
‫کامپیوتر‬
‫تقویم‬
‫رسویس رسانه‬
‫مشاهده کردن تصاویر در‬
‫یک تقویم‪.‬‬
‫‪CD/DVD‬‬
‫اجیاد یک دیسک داده با استفاده‬
‫از یک درایو کپی کننده ‪ CD‬یا‬
‫درایو کپی کننده ‪.DVD‬‬
‫بارگذاری تصویر به رسویس‬
‫رسانه‪.‬‬
‫چاپ‬
‫چاپ کردن تصاویر با مهرهای‬
‫تاریخ‪.‬‬
‫صادر کردن به‬
‫دوربنی‬
‫ارسال تصاویر به یک‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬و مشاهده آهنا‪.‬‬
‫نکته‬
‫‪ �PMB� ‬با کامپیوترهای ‪ Macintosh‬سازگار نیست‪.‬‬
‫‪32PR‬‬
‫‪ ‬مرحله ‪ :1‬نصب کردن �‪( �PMB‬ضمیمه)‬
‫شام می توانید نرم افزار (ضمیمه) را با استفاده از دستورالعمل ذیل نصب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬به عنوان جمری وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ حمیط کامپیوتر خود را بازبینی کنید‪.‬‬
‫حمیط توصیه شده برای استفاده از �‪�PMB‬‬
‫سیستم عامل (از پیش نصب شده)‪Windows Vista*2 SP1/ Microsoft Windows XP*1 SP3 :‬‬
‫‪ 500 Intel Pentium III :CPU‬مگا هرتز یا رسیعرت (توصیه شده‪ 800 Intel Pentium III :‬مگا هرتز یا رسیعرت)‬
‫حافظه‪ 256 :‬مگا بایت یا بیشرت (توصیه شده‪ 512 :‬مگا بایت یا بیشرت)‬
‫هارد دیسک (فضای دیسک مورد نیاز برای نصب) ‪ :‬تقریبا ‪ 500‬مگابایت‬
‫نامیشگر‪ :‬شفافیت صفحه‪ 1٫024 × 768 :‬نقطه یا بیشرت‬
‫حافظه ویدئو‪ 32 :‬مگا بایت یا بیشرت (توصیه شده‪ 64 :‬مگا بایت یا بیشرت)‬
‫*‪ 1‬نسخه های ‪ 64‬بیتی و )‪ Starter (Edition‬پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫*‪ Starter (Edition( 2‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ کامپیوتر خود را روشن نموده‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضمیمه) را به داخل درایو ‪ CD-ROM‬جای‬
‫گذاری کنید‪.‬‬
‫صفحه فهرست انتخاب نصب پدیدار می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ [‪ ]Install‬را کلیک کنید‪.‬‬
‫ دستورالعمل های روی صفحه را برای کامل کردن نصب دنبال کنید‪.‬‬
‫بعد از آنکه نصب کامل شد ‪ CD-ROM‬را بردارید‪.‬‬
‫وصل کردن به وسیله های دیگر‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫صفحه �‪ �Choose Setup Language‬پدیدار می شود‪.‬‬
‫‪33PR‬‬
‫‪ ‬مرحله ‪ :2‬وارد کردن تصاویر به کامپیوتر خود با استفاده از �‪�PMB‬‬
‫‪1‬‬
‫ یک بسته باطری کام ً‬
‫ال شارژ شده را در دوربنی جای گذاری نموده‪ ،‬سپس دکمه ‪ON/OFF‬‬
‫(نریو) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ دوربنی را به کامپیوتر خود وصل کنید‪.‬‬
‫�در حال وصل شدن…� روی صفحه دوربنی پدیدار می شود‪.‬‬
‫‪ ‬به ترمینال‬
‫(‪)USB‬‏•‪A/V OUT‬‬
‫‪ ‬به یک اتصال ‪USB‬‬
‫کابل ‪ USB‬اختصاصی‬
‫‪ ‬در خالل مرحله برقراری ارتباط بر روی صفحه نامیش داده می شود‪ .‬در حالی که نشانگر نامیش داده می شود کامپیوتر را‬
‫تغیری می کند‪ ،‬شام می توانید استفاده از کامپیوتر را دوباره رشوع کنید‪.‬‬
‫بکار نگریید‪ .‬هنگامی که نشانگر به‬
‫‪3‬‬
‫ دکمه [‪ ]Import‬را کلیک کنید‪.‬‬
‫برای جزئیات‪ �PMB Guide� ،‬را مالحظه نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله ‪ :3‬مشاهده کردن �‪�PMB Guide‬‬
‫‪1‬‬
‫ عالمت نشانه (‪ )PMB Guide‬روی‬
‫صفحه مونیتور را دو بار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای دسرتسی به �‪ �PMB Guide‬از فهرست‬
‫انتخاب رشوع‪]All Programs[  ]Start[ :‬‬
‫‪ ]Help[  ]Sony Picture Utility[ ‬‬
‫[‪ ]PMB Guide‬را کلیک کنید‪.‬‬
‫نکات‬
‫‪ ‬کابل ‪ USB‬اختصاصی را در حالی که دوربنی کار می کند یا در حالی که �دسرتسی…� بر روی صفحه دوربنی پدیدار می شود جدا‬
‫نکنید‪ .‬انجام این کار ممکن است داده ها را معیوب کند‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام استفاده از یک باطری با شارژ باقیامنده کم‪ ،‬ممکن است قادر به انتقال داده ها نباشید یا داده ها ممکن است آسیب ببینند‪ .‬استفاده‬
‫کردن از آداپتور ‪( AC‬فروش جداگانه) توصیه می شود‪.‬‬
‫‪34PR‬‬
‫‪ ‬استفاده از دوربنی با کامپیوتر ‪ Macintosh‬شام‬
‫شام می توانید تصاویر را بر روی کامپیوتر ‪ Macintosh‬خود کپی کنید‪ .‬ولی‪ �PMB� ،‬سازگار نمی باشد‪.‬‬
‫حمیط کامپیوتری توصیه شده‬
‫حمیط زیر برای یک کامپیوتر متصل به دوربنی توصیه می شود‪.‬‬
‫حمیط توصیه شده برای وارد کردن تصاویر‬
‫سیستم عامل (از پیش نصب شده)‪ v10.1( Mac OS X/Mac OS 9.1/9.2 :‬تا ‪)v10.5‬‬
‫اتصال ‪ :USB‬فراهم شده به صورت استاندارد‬
‫وصل کردن به وسیله های دیگر‬
‫‪35PR‬‬
‫تغیری دادن صداهای عملکرد‬
‫شام می توانید صدای تولید شده هنگامی که با دوربنی کار می کنید را تعینی کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(تنظیامت) را با ‪ ‬روی دکمه کنرتل‬
‫‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ [تنظیامت اصلی] را با ‪ /‬روی دکمه کنرتل انتخاب نموده‪ ،‬سپس [بیپ] را فشار دهید‬
‫‪. ‬‬
‫‪4‬‬
‫ وضعیت دخلواه را با ‪ /‬روی دکمه کنرتل انتخاب کنید ‪. ‬‬
‫‪36PR‬‬
‫شاتر‪ :‬هنگامی که شام دکمه دیافراگم را فشار می دهید صدای دیافراگم را روشن می کند‪.‬‬
‫روشن‪ :‬هنگامی که دکمه کنرتل‪/‬دیافراگم را فشار می دهید صدای بیپ‪/‬دیافراگم را روشن می کند‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬صدای بیپ‪/‬دیافراگم را خاموش می کند‪.‬‬
‫استفاده کردن از موارد ‪MENU‬‬
‫کارکردهای قابل دسرتس برای تنظیم آسان هنگامی که دوربنی در وضعیت تصویربرداری یا پخش است را نامیش می‬
‫دهد‪ .‬تنها مواردی که برای هر وضعیت موجود هستند بر روی صفحه نامیش داده می شوند‪( .‬تنظیامت) ‪[ ‬تنظیامت‬
‫اصلی] ‪[ ‬باز آغازسازی] را برای بازگشت تنظیامت به تنظیم پیش فرض انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را برای نامیش صفحه‬
‫فهرست انتخاب فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫ مورد دخلواه فهرست انتخاب را با‬
‫‪ ///‬روی دکمه کنرتل‬
‫انتخاب کنید‪ .‬در حنی پخش‪ ،‬با فشار‬
‫دادن ‪ ‬تایید کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را برای خاموش کردن صفحه فهرست انتخاب فشار دهید‪.‬‬
‫‪ MENU ‬در وضعیت تصویربرداری‬
‫مورد‬
‫دوربنی‬
‫اندازه تصویر‬
‫وضعیت ضبط‬
‫‪EV‬‬
‫‪ISO‬‬
‫اندازه تصویر را تعینی می کند‪.‬‬
‫‪( DSC-W190‬‬
‫‪/‬‬
‫‪( DSC-W180‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫وضعیت ضدتارشدگی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫خودکار)‬
‫خاموش‪/‬‬
‫(‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫روش تصویربرداری پیوسته را انتخاب می کند‪.‬‬
‫زنجریه ای)‬
‫عادی‪/‬‬
‫(‬
‫آشکارسازی را به طور دستی تنظیم می کند‪.‬‬
‫(‪ -2.0 EV‬تا ‪)+2.0 EV‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫حساسیت باال‪/‬‬
‫تاریک و روشن‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫)‬
‫عکاسی با زمینه‬
‫ساحل‪ /‬برف)‬
‫)‬
‫تغیری دادن تنظیامت دوربنی‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫رشح‬
‫وضعیت دوربنی را تعینی می کند‪.‬‬
‫خودکار برنامه ای‪/‬‬
‫تنظیم خودکار‪/‬‬
‫(‬
‫چهره درتاریک روشن‪/‬‬
‫منظره‪/‬‬
‫مالیم‪/‬‬
‫یک حساسیت روشنایی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(خودکار‪ ISO 100/‬تا ‪)ISO 3200‬‬
‫‪37PR‬‬
‫مورد‬
‫توازن سفیدی‬
‫مترکز‬
‫وضع اندازه گریی‬
‫روش مترکز را تغیری می دهد‪.‬‬
‫‪ AF‬چندگانه‪/‬‬
‫(‬
‫‪ AF‬مرکزی‪/7.0m/3.0m/1.0m/0.5m/‬‬
‫حساسیت تشخیص لبخند‬
‫درجه فالش‬
‫مقدار نور فالش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫( ‪ /‬استاندارد‪) /‬‬
‫تشخیص چهره‬
‫تشخیص چهره را تعینی می کند‪.‬‬
‫خاموش)‬
‫خودکار‪/‬‬
‫(‬
‫کاهش قرمزی چشم‬
‫برای کاهش پدیده قرمزی چشم تعینی می کند‪.‬‬
‫خاموش)‬
‫روشن‪/‬‬
‫خودکار‪/‬‬
‫(‬
‫(تنظیامت)‬
‫‪ ‬نور فلوئورسنت ‪،2‬‬
‫تعینی می کند کدام قسمت از سوژه برای تعینی آشکارسازی اندازه گریی شود‪.‬‬
‫نقطه ای)‬
‫مرکزی‪/‬‬
‫چندگانه‪/‬‬
‫(‬
‫درجه حساسیت برای تشخیص لبخند را تعینی می کند‪.‬‬
‫( کم‪ /‬متوسط‪ /‬زیاد)‬
‫وضع رنگ‬
‫‪38PR‬‬
‫رشح‬
‫طیف های رنگ را مطابق با رشایط نور پریامون تنظیم می کند‪.‬‬
‫ابری‪ /‬نور فلوئورسنت ‪،1‬‬
‫خودکار‪ /‬نور روز‪/‬‬
‫(‬
‫نور فلوئورسنت ‪ /3‬نور سفید‪ /‬فالش)‬
‫روشنایی تصویر را تغیری می دهد یا جلوه های ویژه را اضافه می کند‪.‬‬
‫سیاه و سفید)‬
‫قرمز قهوه ای‪/‬‬
‫عادی‪/‬‬
‫(‬
‫تنظیامت دوربنی را تغیری می دهد‪.‬‬
‫)‬
‫‪ MENU ‬در وضعیت مشاهده‬
‫رشح‬
‫مورد‬
‫(نامیش اسالید)‬
‫(رتوش)‬
‫(تغیری اندازه چندگانه)‬
‫تصاویر را مهراه با جلوه ها به دنبال هم پخش می کند‪.‬‬
‫تصاویر ساکن را روتوش می کند‪.‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم)‬
‫برش دادن‪/‬‬
‫(‬
‫اندازه تصویر را بر طبق استفاده تغیری می دهد‪.‬‬
‫بالگ‪/‬ایمیل)‬
‫‪/HDTV‬‬
‫(‬
‫(حمافظت)‬
‫از پاک شدگی اتفاقی جلوگریی می کند‪.‬‬
‫تصاویر چندگانه)‬
‫این تصویر‪/‬‬
‫(‬
‫(چاپ)‬
‫تصاویر با استفاده از یک چاپگر قابل انطباق با ‪ PictBridge‬چاپ می کند‪.‬‬
‫یک عالمت سفارش چاپ را به تصویری در یک �‪ �Memory Stick Duo‬که می خواهید چاپ کنید‬
‫اضافه می کند‪.‬‬
‫تصاویر چندگانه)‬
‫این تصویر‪/‬‬
‫(‬
‫(چرخش)‬
‫(انتخاب پرونده)‬
‫(تنظیامت)‬
‫یک تصویر ساکن را می چرخاند‪.‬‬
‫پرونده را برای مشاهده تصاویر انتخاب می کند‪.‬‬
‫تنظیامت را تغیری می دهد‪.‬‬
‫تغیری دادن تنظیامت دوربنی‬
‫‪39PR‬‬
‫استفاده از موارد‬
‫(تنظیامت)‬
‫شام می توانید تنظیامت پیش فرض را تغیری دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ دکمه ‪ MENU‬را برای نامیش صفحه‬
‫فهرست انتخاب فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫‪2‬‬
‫(تنظیامت) را با ‪ ‬بر روی دکمه‬
‫‬
‫کنرتل انتخاب کنید‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ مورد دخلواه را با ‪ ///‬انتخاب نموده‪ ،‬سپس ‪ ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪ MENU‬را برای خاموش کردن صفحه تنظيم فشار دهید‪.‬‬
‫دسته‬
‫تنظیامت اصلی‬
‫مورد‬
‫رشح‬
‫اتصال ‪USB‬‬
‫وضعیت ‪ USB‬را هنگام اتصال دوربنی به یک کامپیوتر یا یک چاپگر‬
‫سازگار با ‪ PictBridge‬با استفاده از کابل ‪ USB‬اختصاصی انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫بیپ‬
‫خروجى ويديو‬
‫تنظیامت‬
‫تصویربرداری‬
‫خروجی سیگنال ویدیو را مطابق با سیستم رنگ تلویزیون جتهیز‬
‫ویدیویی وصل شده تنظیم می کند‪.‬‬
‫بازآغازسازی‬
‫تنظیامت را به تنظیامت پیش فرض باز آغازسازی می کند‪.‬‬
‫زوم دجییتالی‬
‫وضعیت زوم دجییتال را انتخاب می کند‪.‬‬
‫خط شبکه‬
‫مرور خودکار‬
‫‪40PR‬‬
‫صدای تولید شده هنگامی که با دوربنی کار می کنید را انتخاب یا‬
‫خاموش می کند‪.‬‬
‫تعینی می کند که خطوط راهنام بر روی صفحه نامیش داده شوند یا خری‪.‬‬
‫تصویر ضبط شده را برای تقریبا دو ثانیه بالفاصله بعد از گرفتن یک تصویر ساکن بر‬
‫روی صفحه نامیش می دهد‪.‬‬
‫دسته‬
‫ابزار‬
‫�‪�Memory Stick‬‬
‫مورد‬
‫فرمت‬
‫رشح‬
‫�‪ �Memory Stick Duo‬را فرمت می کند‪.‬‬
‫اجیاد پرونده ضبط‬
‫یک پرونده در �‪ �Memory Stick Duo‬برای ضبط تصاویر اجیاد می‬
‫کند‪.‬‬
‫کپی‬
‫متام تصاویر در حافظه داخلی را به �‪ �Memory Stick Duo‬کپی می کند‪.‬‬
‫تغیری پرونده ضبط پرونده ای که در حال حارض برای ضبط تصاویر مورد استفاده قرار‬
‫می گرید را تغیری می دهد‪.‬‬
‫ابزار حافظه داخلی‬
‫فرمت‬
‫‪Language Setting‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪Setting‬‬
‫تنظیامت ساعت‬
‫تنظیامت ساعت‬
‫حافظه داخلی را فرمت می کند‪.‬‬
‫تاریخ و زمان را تنظیم می کند‪.‬‬
‫زبان مورد استفاده در موارد فهرست انتخاب‪ ،‬هشدارها و پیغام ها را‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫تغیری دادن تنظیامت دوربنی‬
‫‪41PR‬‬
‫لیست عالمت های نشانه نامیش داده شده روی صفحه‬
‫عالمت های نشانه برای مشخص کردن وضعیت دوربنی روی صفحه نامیش داده می شوند‪.‬‬
‫شام می توانید نامیش صفحه را با استفاده از ‪( DISP‬نامیش صفحه) روی دکمه کنرتل تغیری دهید (صفحه ‪.)19‬‬
‫هنگام گرفتن تصاویر ساکن‬
‫‪‬‬
‫نامیش‬
‫نشانه‬
‫باقیامنده باطری‬
‫هشدار باطری کم‬
‫هنگام گرفتن فیلم ها‬
‫اندازه تصویر‬
‫فقط برای‬
‫‪/‬‬
‫‪‬‬
‫‪ DSC-W190‬نامیش داده می‬
‫شود‪.‬‬
‫فقط برای ‪DSC-W180‬‬
‫‪‬‬
‫نامیش داده می شود‪.‬‬
‫وضعیت دوربنی (انتخاب صحنه)‬
‫وضعیت دوربنی (خودکار برنامه ای)‬
‫توازن سفیدی‬
‫زنجریه ای‬
‫وضع اندازه گریی‬
‫هنگام پخش کردن‬
‫تشخیص چهره‬
‫‪SteadyShot‬‬
‫هشدار ارتعاش‬
‫نشانگر حساسیت تشخیص لبخند‬
‫مقیاس بزرگنامئی‬
‫‪42PR‬‬
‫نشانه‬
‫نامیش‬
‫وضع رنگ‬
‫اتصال ‪PictBridge‬‬
‫حمافظت‬
‫‪‬‬
‫نامیش‬
‫نشانه‬
‫‪12‬‬
‫تعداد تصاویر قابل ضبط‬
‫عالمت سفارش چاپ )‪(DPOF‬‬
‫صدا‬
‫صادر کردن ‪PMB‬‬
‫اتصال ‪PictBridge‬‬
‫‪0:00:15‬‬
‫‪‬‬
‫نامیش‬
‫ضبط‬
‫آماده‬
‫ضبط یک فیلم‪/‬آماده باش یک فیلم‬
‫‪ISO400‬‬
‫عدد ‪ISO‬‬
‫‪F3.5‬‬
‫مقدار روزنه‬
‫‪125‬‬
‫‪+2.0EV‬‬
‫شارژ شدن فالش‬
‫پرونده پخش‬
‫‪12/12‬‬
‫رسعت دیافراگم‬
‫وضعیت اندازه گریی‬
‫مقدار آشکارسازی‬
‫‪0:12‬‬
‫‪1.0m‬‬
‫مقدار نیمه‪-‬دستی‬
‫ماکرو‬
‫شامرشگر‬
‫‪101-0012‬‬
‫شامره پرونده‪ -‬فایل‬
‫‪2009 1 1‬‬
‫‪9:30 AM‬‬
‫‪STOP ‬‬
‫‪PLAY ‬‬
‫تاریخ‪/‬زمان ضبط شده تصویر در‬
‫حال پخش‬
‫راهنامی کارکرد برای پخش تصویر‬
‫‪BACK/NEXT ‬‬
‫انتخاب تصاویر‬
‫شامره تصویر‪/‬تعداد تصاویر ضبط‬
‫شده در پرونده انتخابی‬
‫تغیری پرونده‬
‫توازن سفیدی‬
‫نشانگر چارچوب حمدوده ‪AF‬‬
‫‪VOLUME ‬‬
‫زمان قابل ضبط‬
‫وضعیت فالش‬
‫قفل ‪AE/AF‬‬
‫زمان ضبط کردن (ثانیه‪ :‬دقیقه)‬
‫‪00:00:12‬‬
‫واسطه ضبط‪/‬پخش‬
‫(�‪،�Memory Stick Duo‬‬
‫حافظه داخلی)‬
‫کاهش قرمزی چشم‬
‫نشانه‬
‫‪‬‬
‫پرونده ضبط‬
‫‪ISO 400‬‬
‫عدد ‪ISO‬‬
‫‪+2.0EV‬‬
‫مقدار آشکارسازی‬
‫‪F3.5‬‬
‫مقدار روزنه‬
‫‪500‬‬
‫رسعت دیافراگم‬
‫تنظیم درجه صدا‬
‫موارد دیگر‬
‫‪43PR‬‬
‫‪‬‬
‫نامیش‬
‫نشانه‬
‫تایمر خودکار‬
‫مرکز اندازه گریی نقطه ای‬
‫چهارچوب ردیاب حمدوده ‪AF‬‬
‫‪‬‬
‫پخش‬
‫میله پخش‬
‫هیستوگرام‬
‫‪ ‬هنگامی که نامیش هیستوگرام‬
‫پدیدار می‬
‫غریفعال می شود‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪44PR‬‬
‫یادگریی بیشرت در مورد دوربنی (�کتابچه راهنام ‪)�Cyber-shot‬‬
‫�کتابچه راهنام ‪ ،�Cyber-shot‬که چگونگی استفاده از دوربنی را به تفضیل رشح می دهد‪ ،‬در ‪( CD-ROM‬ضمیمه)‬
‫موجود است‪ .‬برای دستورالعمل های تفصیلی در مورد بسیاری از کارکردهای دوربنی به آن مراجعه نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬شام برای مطالعه �کتابچه راهنام ‪ �Cyber-shot‬به ‪ Adobe Reader‬نیاز دارید‪ .‬اگر آن بر روی کامپیوتر شام نصب نیست‪ ،‬شام می توانید‬
‫آن را از صفحه وب ‪ http://www.adobe.com/‬دانلود کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای کاربران ‪Windows‬‬
‫‪1‬‬
‫ کامپیوتر خود را روشن کنید‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضمیمه) را در درایو ‪ CD-ROM‬جای گذاری‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ �‪ �Cyber-shot Handbook‬را کلیک کنید‪.‬‬
‫�راهنمای قدم بعدی ‪ ،�Cyber-shot‬که حاوی‬
‫اطالعات در مورد لوازم جانبی دوربنی است‪ ،‬به‬
‫طور مهزمان نصب می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ �کتابچه راهنما ‪ �Cyber-shot‬را از عالمت میانرب روی صفحه مونیتور راه اندازی کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای کاربران ‪Macintosh‬‬
‫‪1‬‬
‫ کامپیوتر خود را روشن کنید‪ ،‬و ‪( CD-ROM‬ضمیمه) را در درایو ‪ CD-ROM‬جای گذاری‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ بعد از امتام کپی کردن‪ ،‬بر روی �‪ �Handbook.pdf‬دوبار کلیک کنید‪.‬‬
‫موارد دیگر‬
‫ پرونده [‪ ]Handbook‬را انتخاب کنید و �‪ �Handbook.pdf‬ذخریه شده در پرونده [‪ ]PR‬را‬
‫به کامپیوتر خود کپی کنید‪.‬‬
‫‪45PR‬‬
‫رفع اشکال‬
‫اگر با دوربنی خود به مشکلی برخورد نمودید‪ ،‬راه حل های ذیل را امتحان کنید‪.‬‬
‫‪ ‬موارد زیر را بازبینی کنید‪ ،‬و به �کتابچه راهنام ‪ )PDF( �Cyber-shot‬مراجعه نامیید‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری را برداشته‪ ،‬برای حدود یک دقیقه منتظر بامنید‪ ،‬بسته باطری را دوباره جای گذاری‬
‫نموده‪ ،‬سپس دوربنی را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيامت را آغاز نامئيد (صفحه ‪.)40‬‬
‫‪ ‬با فروشنده ‪ Sony‬خود یا رسویس جماز حملی ‪ Sony‬مشورت نامئید‪.‬‬
‫در موقع تعمری نمودن دوربنی های دارای کارکرد حافظه داخلی‪ ،‬داده های داخل دوربنی ممکن است برای تشخیص و‬
‫اصالح سوء عملکرد در حداقل مورد لزوم بازبینی شوند‪ Sony .‬هیچ یک از آن داده ها را کپی یا ذخریه نخواهد کرد‪.‬‬
‫بسته باطری و نریو‬
‫بسته باطری را نمی توان جای گذاری نمود‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری را برای فشار دادن اهرم خارج سازی باطری به طور صحیح جای گذاری کنید (صفحه ‪.)10‬‬
‫دوربنی را نمی توان خاموش کرد‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از جای گذاری کردن بسته باطری به داخل دوربنی‪ ،‬ممکن است چند حلظه ای برای به کار افتادن دوربنی طول بکشد‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری را به طور صحیح جای گذاری کنید (صفحه ‪.)10‬‬
‫‪ ‬بسته باطری ختلیه شده است‪ .‬یک بسته باطری شارژ شده را جای گذاری کنید (صفحه ‪.)8‬‬
‫‪ ‬بسته باطری فرسوده است‪ .‬آن را با یک بسته باطری نو جایگزین کنید‪.‬‬
‫‪ ‬از یک بسته باطری توصیه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫دوربنی به طور ناگهانی خاموش می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بسته به دمای دوربنی و باطری‪ ،‬ممکن است دوربنی بطور خودکار خاموش شود تا از آن حمافظت شود‪ .‬در این حالت‪ ،‬یک پیغام‬
‫پیش از خاموش شدن بر روی صفحه ‪ LCD‬نامیش داده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر شام با دوربنی برای مدت حدود سه دقیقه در حالی که روشن است کار نکنید‪ ،‬دوربنی برای جلوگریی از حتلیل رفتن بسته‬
‫باطری به طور خودکار خاموش می شود‪ .‬دوربنی را دوباره روشن کنید (صفحه ‪.)12‬‬
‫‪ ‬بسته باطری فرسوده است‪ .‬آن را با یک بسته باطری نو جایگزین کنید‪.‬‬
‫‪46PR‬‬
‫نشانگر شارژ باقیامنده نادرست است‪.‬‬
‫‪ ‬در موارد ذیل شارژ باطری به رسعت مرصف شده و شارژ باطری باقیامنده واقعی ممکن است از نشانگر کمرت باشد‪:‬‬
‫‪‬هنگامی که از دوربنی در یک مکان به شدت گرم یا رسد استفاده می کنید‪.‬‬
‫‪‬هنگامی که به دفعات از فالش و بزرگنامئی استفاده می کنید‪.‬‬
‫‪‬هنگامی که مکرر ًا دوربنی را روشن و خاموش می کنید‪.‬‬
‫‪‬هنگامی که روشنایی صفحه را با استفاده از تنظیامت ‪( DISP‬نامیش صفحه) بر روی زیادتر تنظیم می کنید‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری ختلیه شده است‪ .‬یک بسته باطری شارژ شده را جای گذاری کنید (صفحه ‪.)8‬‬
‫‪ ‬بسته باطری فرسوده است‪ .‬آن را با یک بسته باطری نو جایگزین کنید‪.‬‬
‫بسته باطری را در حالی که داخل دوربنی است نمی توان شارژ کرد‪.‬‬
‫‪ ‬شام نمی توانید بسته باطری را با استفاده از آداپتور ‪( AC‬فروش جداگانه) شارژ کنید‪ .‬از شارژر باطری (ضمیمه) برای شارژ کردن‬
‫باطری استفاده کنید‪.‬‬
‫چراغ شارژ ‪ CHARGE‬در حنی شارژ باطری چشمک می زند‪.‬‬
‫‪ ‬بسته باطری را بریون آورده و دوباره جای گذاری کنید‪ ،‬و مطمئن شوید که به درستی نصب شده است‪.‬‬
‫‪ ‬ممکن است دما برای شارژ کردن مناسب نباشد‪ .‬سعی کنید بسته باطری را دوباره در حمدوده دمای شارژ مناسب (‪ 10‬درجه‬
‫سانتیگراد تا ‪ 30‬درجه سانتیگراد) شارژ کنید‪.‬‬
‫گرفتن تصاویر ساکن‪/‬فیلم ها‬
‫تصاویر را نمی توان ضبط کرد‪.‬‬
‫‪ ‬ظرفیت آزاد حافظه داخلی یا �‪ �Memory Stick Duo‬را بازبنی نامیید (صفحات ‪ .)25 ،22‬اگر پر است‪ ،‬یکی از موارد ذیل را‬
‫انجام دهید‪:‬‬
‫‪‬تصاویر غریرضوری را حذف کنید (صفحه ‪.)28‬‬
‫‪ �Memory Stick Duo�‬را تعویض کنید‪.‬‬
‫‪ ‬شام نمی توانید تصاویر را در حنی شارژ شدن فالش ضبط کنید‪.‬‬
‫(تصویر ساکن) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام تصویربرداری یک تصویر ساکن‪ ،‬سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫(فیلم) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام تصویربرداری فیلم ها سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫خطوطی به رنگ سفید‪ ،‬سیاه‪ ،‬قرمز‪ ،‬بنفش یا رنگ دیگر بر روی تصویر ظاهر می شود‪ ،‬یا تصویر قرمز به نظر‬
‫می رسد‪.‬‬
‫‪ ‬این پدیده لکه شدن نامیده می شود‪ .‬این یک سوءعملکرد نیست‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر‬
‫موارد دیگر‬
‫تصاویر را نمی توان پخش کرد‪.‬‬
‫(پخش) قرار دهید (صفحه ‪.)15‬‬
‫‪ ‬سوئیچ وضعیت را بر روی‬
‫‪ ‬نام پرونده‪ /‬فایل روی کامپیوتر شام تغیری داده شده است‪.‬‬
‫‪ ‬هیچ ضامنتی برای پخش کردن فایل های حاوی تصاویری که بر روی یک کامپیوتر پردازش شده اند یا تصاویری که با استفاده از‬
‫دوربنی های دیگر گرفته شده اند‪ ،‬بر روی این دوربنی‪ ،‬به عمل آورده نمی شود‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی در وضعیت ‪ USB‬است‪ .‬اتصال ‪ USB‬را حذف کنید‪.‬‬
‫‪47PR‬‬
‫احتیاطات اولیه‬
‫دوربنی را در مکان های زیر مورد استفاده‪/‬‬
‫نگهداری قرار ندهید‬
‫‪ ‬در یک مکان بسیار گرم‪ ،‬رسد یا مرطوب‬
‫در مکان هائی نظری داخل یک اتومبیل پارک شده در زیر نور‬
‫خورشید‪ ،‬بدنه دوربنی ممکن است تغیری شکل داده و این کار‬
‫ممکن است باعث سوءعملکرد شود‪.‬‬
‫‪ ‬زیر نور مستقیم خورشید یا نزدیک یک بخاری‬
‫رنگ بدنه دوربنی ممکن است پریده یا دوربنی تغیری شکل دهد‪،‬‬
‫و این کار ممکن است باعث سوءعملکرد شود‪.‬‬
‫‪ ‬در یک مکان در معرض ارتعاش تکان دهنده‬
‫‪ ‬نزدیک مکان مغناطیسی قوی‬
‫‪ ‬در مکان های شنی یا خاک آلود‬
‫مراقب باشید که به شن یا غبار اجازه ندهید به داخل دوربنی‬
‫وارد شود‪ .‬این کار ممکن است باعث سوءعملکرد دوربنی‬
‫شود‪ ،‬و در برخی موارد این سوءعملکرد قابل تعمری نیست‪.‬‬
‫در مورد محل‬
‫با دوربنی که در جیب بغل شلوار یا دامن شام قرار دارد بر روی‬
‫یک صندلی یا حمل دیگر ننشینید‪ ،‬زیرا این کار ممکن است باعث‬
‫سوء عملکرد یا آسیب به دوربنی شود‪.‬‬
‫در مورد متیز کردن‬
‫متیز کردن صفحه ‪LCD‬‬
‫سطح صفحه را با یک جمموعه ابزار نظافت ‪( LCD‬فروش‬
‫جداگانه) برای برطرف کردن اثرات انگشت‪ ،‬گرد و غبار‪ ،‬غریه‬
‫متیز نامئید‪.‬‬
‫متیز کردن لنز‬
‫لنز را با یک پارچه نرم برای برطرف کردن اثرات انگشت‪ ،‬گرد‬
‫و غبار‪ ،‬غریه متیز نامئید‪.‬‬
‫متیز کردن سطح دوربنی‬
‫سطح دوربنی را با یک پارچه نرم کمی مرطوب شده با آب متیز‬
‫نموده‪ ،‬سپس سطح را با یک پارچه خشک پاک کنید‪ .‬برای‬
‫جلوگریی از صدمه به پراخت یا بدنه‪:‬‬
‫‪ ‬دوربنی را در معرض حمصوالت شیمیائی نظری تینر‪ ،‬بنزین‪،‬‬
‫الکل‪ ،‬پارچه های مستعمل‪ ،‬دفع کننده حرشه‪ ،‬حمافظ در برابر‬
‫نور خورشید یا حرشه کش قرار ندهید‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی را با دست خود که آغشته به هر یک از مواد فوق باشد‬
‫‬
‫ملس نکنید‪.‬‬
‫‪ ‬دوربنی را برای یک مدت طوالنی در متاس با الستیک یا‬
‫‬
‫وینیل رها نکنید‪.‬‬
‫‪48PR‬‬
‫درمورد دماهای عملکرد‬
‫دوربنی شام برای استفاده بنی دماهای ‪ 0‬درجه سانتیگراد و‬
‫‪ 40‬درجه سانتیگراد طراحی شده است‪ .‬تصویر برداری در‬
‫مکان های بشدت رسد یا گرم که از این حمدوده جتاوز کند توصیه‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫در مورد میعان رطوبت‬
‫اگر دوربنی مستقی ًام از یک مکان رسد به یک مکان گرم آورده‬
‫شود‪ ،‬رطوبت ممکن است داخل یا خارج دوربنی میعان شود‪.‬‬
‫این میعان رطوبت ممکن است سبب سوء عملکرد دوربنی شود‪.‬‬
‫اگر میعان رطوبت اتفاق می افتد‬
‫دوربنی را خاموش نموده و حدود یک ساعت برای تبخری شدن‬
‫رطوبت منتظر بامنید‪ .‬توجه نامئید که اگر شام با وجود باقیامندن‬
‫رطوبت داخل لنز مبادرت به گرفتن تصویر نامئید‪ ،‬شام قادر‬
‫نخواهید بود تصاویر شفافی را ضبط کنید‪.‬‬
‫در مورد باطری قابل شارژ داخلی پشتیبان‬
‫این دوربنی دارای یک باطری قابل شارژ داخلی برای نگاه‬
‫داشتن تاریخ و زمان و سایر تنظیامت رصفنظر از اینکه دوربنی‬
‫روشن یا خاموش است می باشد‪.‬‬
‫این باطری قابل شارژ مادامی که شام از دوربنی استفاده می کنید‪،‬‬
‫به طورپیوسته شارژ می شود‪ .‬اما‪ ،‬اگر از دوربنی فقط برای دوره‬
‫های زمانی کوتاه استفاده می کنید‪ ،‬به تدریج ختلیه شده‪ ،‬و اگر‬
‫اص ً‬
‫ال از دوربنی برای حدود یک ماه استفاده نکنید به طور کامل‬
‫ختلیه می شود‪ .‬در این حالت‪ ،‬از شارژ این باطری قابل شارژ قبل‬
‫از استفاده از دوربنی مطمئن شوید‪.‬‬
‫اما‪ ،‬حتی اگر این باطری قابل شارژ شارژ نشود‪ ،‬شام هنوز می‬
‫توانید از دوربنی استفاده کنید‪ ،‬اما تاریخ و زمان نشان داده‬
‫نخواهند شد‪.‬‬
‫روش شارژ کردن باطری قابل شارژ داخلی پشتیبان‬
‫بسته باطری شارژ شده را در دوربنی جای گذاری کرده‪ ،‬و‬
‫سپس دوربنی را برای ‪ 24‬ساعت یا بیشرت به صورت خاموش‬
‫رها کنید‪.‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫دوربنی‬
‫[سیستم]‬
‫وسیله تصویر‪:‬‬
‫‪ :DSC-W190‬‏‪ CCD‬رنگی ‪ 7.79‬میلی مرت (نوع ‪،)1/2.3‬‬
‫فیلرت رنگ اولیه‬
‫‪:DSC-W180‬‏‪ CCD‬رنگی ‪ 7.70‬میلی مرت (نوع ‪،)1/2.3‬‬
‫‬
‫فیلرت رنگ اولیه‬
‫تعداد کل پیکسل دوربنی‪:‬‬
‫‪ :DSC-W190‬در حدود ‪ 12.4‬مگاپیکسل‬
‫‪ :DSC-W180‬در حدود ‪ 10.3‬مگاپیکسل‬
‫تعداد پیکسل موثر دوربنی‪:‬‬
‫‪ :DSC-W190‬در حدود ‪ 12.1‬مگاپیکسل‬
‫‪ :DSC-W180‬در حدود ‪ 10.1‬مگاپیکسل‬
‫لنز‪ :‬لنز بزرگنامئی ×‪3‬‬
‫‪ 6.2 = f‬میلی مرت ‪ 18.6-‬میلی مرت (‪ 35‬میلی مرت ‪ 105 -‬میلی‬
‫مرت (معادل فیلم ‪ 35‬میلی مرتی))‬
‫‪(T) F5.6 - (W) F3.1‬‬
‫‬
‫کنرتل آشکارسازی‪ :‬آشکارسازی خودکار‪ ،‬انتخاب صحنه‬
‫(‪ 7‬وضعیت)‬
‫توازن سفیدی‪ :‬خودکار‪ ،‬نور روز‪ ،‬ابری‪ ،‬نور فلوئورسنت ‪،3 ،2 ،1‬‬
‫نور سفید‪ ،‬فالش‬
‫فاصله ضبط برای وضعیت زنجریه ای‪:‬‬
‫تقريبا ‪ 1‬ثانیه‬
‫فرمت فایل‪:‬‬
‫تصاویر ساکن‪ :‬سازگاربا ‪،DCF Ver.2.0) JPEG‬‬
‫‪،Exif Ver.2.21‬‏‪ ،)MPF Baseline‬قابل انطباق با ‪DPOF‬‬
‫فیلم ها‪AVI (Motion JPEG) :‬‬
‫واسطه ضبط‪ :‬حافظه داخلی (تقریبا ‪ 12‬مگابایت)‪،‬‬
‫�‪�Memory Stick Duo‬‬
‫فالش‪ :‬حمدوده فالش (حساسیت ‪( ISO‬شاخص آشکارسازی توصیه‬
‫شده) تعینی شده بر روی خودکار)‪:‬‬
‫تقریب ًا ‪ 0.5‬مرت تا ‪ 3.0‬مرت (‪/)W‬تقریب ًا ‪ 0.5‬مرت تا ‪ 1.5‬مرت (‪)T‬‬
‫‬
‫[نریو‪ ،‬کلیات]‬
‫نریو‪ :‬بسته باطری قابل شارژ‬
‫‪ 3.6 ،NP-BK1‬ولت‬
‫آداپتور ‪( AC-LS5 AC‬فروش جداگانه)‪ 4.2 ،‬ولت‬
‫‬
‫مرصف نریو (در حنی تصویربرداری)‪:‬‬
‫‪ 1.2‬وات‬
‫دمای عملکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫دمای نگهداری‪ -20 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ +60‬درجه سانتیگراد‬
‫ابعاد‪:‬‬
‫‪ 18.7 × 54.5 × 93.4‬مىىل مرت‬
‫‬
‫(عرض‪ /‬ارتفاع‪ /‬عمق‪ ،‬به غريازقسمت هاى برآمده)‬
‫وزن (شامل بسته باطرى ‪:)�Memory Stick Duo� ،NP-BK1‬‬
‫تقریب ًا ‪ 140‬گرم‬
‫میکروفون‪ :‬تک صوتی‬
‫بلندگو‪ :‬تک صوتی‬
‫‪ :Exif Print‬قابل انطباق‬
‫‪ :PRINT Image Matching III‬قابل انطباق‬
‫‪ :PictBridge‬قابل انطباق‬
‫[اتصال دهنده های ورودی و خروجی]‬
‫(‪)USB‬‏•‪:A/V OUT‬‬
‫ترمینال‬
‫خروجی تصویری‬
‫خروجی صوتی (تک صوتی)‬
‫ارتباط ‪USB‬‬
‫ارتباط ‪( Hi-Speed USB :USB‬قابل انطباق با ‪)USB 2.0‬‬
‫[صفحه ‪]LCD‬‬
‫موارد دیگر‬
‫پانل ‪:LCD‬‬
‫‪ 6.7‬سانتی مرت (نوع ‪ )2.7‬درایو ‪TFT‬‬
‫‬
‫تعداد کل نقطه ها‪ )960 × 240( 230 400 :‬نقطه‬
‫‪49PR‬‬
‫شارژر باطری ‪BC-CSKA‬‬
‫مرصف نریو‪ 100 :‬ولت تا ‪ 240‬ولت ‪50 ،AC‬هرتز‪ 60/‬هرتز‪،‬‬
‫‪ 2.3‬وات‬
‫ولتاژ خروجی‪ 4.2 :‬ولت ‪ 0.30 ،DC‬آمپر‬
‫دمای عملکرد‪ 0 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ 40‬درجه سانتیگراد‬
‫دمای نگهداری‪ -20 :‬درجه سانتیگراد تا ‪ +60‬درجه سانتیگراد‬
‫ابعاد‪ :‬تقریب ًا ‪ 91 × 24 × 62‬میلی مرت (عرض‪/‬ارتفاع‪/‬عمق)‬
‫وزن‪ :‬تقریب ًا ‪ 70‬گرم‬
‫بسته باطری قابل شارژ ‪NP-BK1‬‬
‫باطری مورد استفاده‪ :‬باطری یون لیتیومی‬
‫حداکثر ولتاژ‪ 4.2 :‬ولت ‪DC‬‬
‫ولتاژ اسمی‪ 3.6 :‬ولت ‪DC‬‬
‫حداکثر جریان شارژ‪ 1.4 :‬آمپر‬
‫حداکثر ولتاژ شارژ‪ :‬برق مستقیم ‪ 4.2‬ولت ‪DC‬‬
‫ظرفیت‪:‬‬
‫نوعی‪ 3.4 :‬وات ساعت (‪ 970‬میلی آمپر ساعت)‬
‫حداقل‪ 3.3 :‬وات ساعت (‪ 930‬میلی آمپر ساعت)‬
‫طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغیری داده‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪50PR‬‬
‫عالئم جتاری‬
‫‪ ‬عالئم ذیل عالئم جتاری ‪ Sony Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪،�Cyber-shot� ،‬‬
‫‬
‫‪،�Memory Stick PRO� ،‬‬
‫�‪،�Memory Stick‬‬
‫‪،�Memory Stick Duo� ،‬‬
‫‪،‬‬
‫�‪،�Memory Stick PRO Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫�‪،�Memory Stick PRO-HG Duo‬‬
‫‪،‬‬
‫�‪،�MagicGate� ،�Memory Stick Micro‬‬
‫‪ DirectX ،Windows ،Microsoft ‬و ‪ Windows Vista‬عالئم‬
‫جتاری ثبت شده یا عالئم جتاری ‪ Microsoft Corporation‬در‬
‫ایاالت متحده و‪/‬یا سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫‪ Macintosh ‬و ‪ Mac OS‬عالئم جتاری یا عالئم جتاری ثبت‬
‫شده ‪ Apple Inc.‬می باشند‪.‬‬
‫‪ ،MMX ،Intel ‬و ‪ Pentium‬عالئم جتاری یا عالئم جتاری ثبت‬
‫شده ‪ Intel Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪ Adobe ‬و ‪ Reader‬عالئم جتاری یا عالئم جتاری ثبت شده‬
‫‪ Adobe Systems Incorporated‬در ایاالت متحده و‪/‬یا‬
‫دیگر کشورها می باشند‪.‬‬
‫‪ ‬به عالوه‪ ،‬نام های سیستم و حمصول استفاده شده دراین‬
‫دفرتچه راهنام‪ ،‬به طور کلی‪ ،‬عالئم جتاری یا عالئم جتاری‬
‫ثبت شده ارائه دهندگان یا سازندگان مربوطه می باشند‪ .‬اما‪،‬‬
‫عالمت های ™ یا ® در کلیه حاالت در این دفرتچه راهنام‬
‫استفاده نمی شوند‪.‬‬
‫موارد دیگر‬
‫‪51PR‬‬
52PR
‫موارد دیگر‬
‫‪53PR‬‬
‫إذا كان لديك أي استفسارات وتعليقات تتعلق هبذا املنتج‪ ،‬الرجاء زيارة‬
‫موقعنا عىل شبكة االنرتنت للمساعدة‪.‬‬
‫اطالعات اضافه تر در مورد این حمصول و پاسخ به سؤاالت پرسیده شده‬
‫متداول را می توان در وب سایت پشتیبانی از مشرتی ما یافت‪.‬‬
‫مطبوع عىل ورق معاد إستخدامه بنسبة ‪ 70%‬أو أكثر باستخدام حرب حيتوى عىل‬
‫زيت نبايت خايل من املركبات العضوية الطيارة (‪.)VOC‬‬
‫چاپ شده بر روى كاغذ ‪ 70‬در صد یا بیشرت بازيابى شده با استفاده از جوهر با‬
‫منشأ روغن گياهى عارى از تركيبات آىل فر ّار )‪.(VOC‬‬
‫‪Printed in China‬‬
Download PDF

advertising