Sony | DSC-U60 | Sony DSC-U60 تعليمات التشغيل

3-078-724-71(1)
`b
W
U
W
W d
˙
U
*˙
˙
Digital Still Camera
uB ˙ qO
˙
uB ˙
uB U
d
U L
qOGA
˙
‹q UJ U
uB ˙ Æc
p
U)˙ d uO LJ ˙
UN
vK
uB U
U L
¢`ULK
˙ ˚ULOKF
W ŁUI*˙ ˚UH ˙u*˙¢ WKBHM*˙ dAM ˙ Ł qO
U
fiq I *˙ w l dL UN
˙
UD _˙ Ød%
WO U{¯ ˚U uKF
dNH ˙
DSC-U60
© 2003 Sony Corporation
˙dO UJ ˙
˙b
¯ q
tO M
WO dF ˙
dI*˙ ˇŁb(˙ l o ˙u
t ˆ b ŁŁ Z M*˙ ˙c
`ULK
ŁUI*˙ qOGA ˙ u qO
˚UE
u ˙ ˚
˙b EMC
U ˚ULOKF
W U)˙
w
Ł*IEC60529 IPX6 fO UI*˙ l o UD • ˙dO UJ ˙ c
fi U ˆ ‡ s dB _˙
`U*˙ —˙—d
W{dF*˙ s U _˙ **IPX7
w UN ˙b
¯ sJ1Ł ‹
fiº
˙d
–\ oL v
`U*˙ X% Łˆ
UO v ¯ dF ˙ bM v
WOK ˙b
* ˙ `˙e _˙
v ¯ `U*˙
s
˚˙ˇˇd
bM qB WO
fi U&¯ Œˆ s 'W ˇU
˙d W b ¨c `U ¤ Œu d U
fi˙dO
`U w
uLG X d ˙—¯ v
WOK ˙b**˙ `˙e _˙ v ¯ `U*˙ ¨d
s
‡
b* dI
˙u ˆ w d
– oL vK W ˇU
˙d W b ¨c
fiº
U dI WIO ˇ
`U
U
¯ -
d c%
W
UD
˙ s U
u
tO M
O UMG dNJ ˙ ˚ U:˙b du R˙ dF
ˆ sJ1˚U bB ˙Łˆ o d(˙ dD Œ
fiqK ˙ Łˆ dDLK
UJ ˙ cN
uB ˙ vK WMOF
WE
qJON ˙ ‘ H
WO dNJ ˙ ˚U bB ˙ ¸Łb
dNJ ˙ Łˆ WOJO U
¯ WO
dNJ˙ ˙v ˚ˇˆ
`U*˙ X% ”WO U ˙ s U _˙ w ˙dO
•
UJ ˙v c¯ WO˙bO UMG
¯ sJ1
5OMH
¯ W ˙—¯
UOB ˙ ˚UOKL bM ˆ
˚U UO ˙ qI
UDI
¯
vK ˙d
º‹
–\ oL v
'W U
˙ ˚U UL qOGA
‹jO;˙¤b ˆ ‹'qA ¤ UN U9¯ q
fir ˙u
Łˇ 5B <˙
qB ¯ Łˆ wIO D ˙ Z U d ˙
˚˙ b M ‹W U
˙ ˚U UL ‹dNM ˙ T U tKO
‹d u ˙ USB
Tb UˆŁq
fiØd ˆ d
fia ˙‹dD*˙ X% ‹bOK’˙
w ˙ s U _˙ ”WO U ˙ s U _˙ •w ˙dO UJ ˙ c
b
lO UMO ˙ ‹w U `U jG{ v ¯ ˙dO UJ ˙ UNO
dF
ˆ sJ1
fia ˙ ‹ UL
˙ ˙u ˆ Łˆ WM U ˙
˙b
˙
u
˚UE
W{dF*˙ s U _˙ w Łˆ `U*˙ X% ˙dO
• UJ ˙ c
˙b
¯ q
WIK K q UI*˙ ‘D ˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ h
s b Q ‹`ULK
fi˙dO UJK WOK ˙b ˙ WN’˙ vK W dz˙b ˙
‹nOEM qzU ‹ u U vK Øu
`U
•
w ˙dO UJ ˙ dLG
Ł— s U `U w U dLG Łˆ a ˙ ‹ UL
˙ u ˝ ˆ
fiW u
W ˇ ‡ s vK ˆ
˙d W ˇ
s U _˙ w Łˆ `U*˙ X% `ULK
UIKD ŁUI*˙
º
rI
•
`UDG ˙ ‘ H
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘
ŒˇUH
qHI ˙ ˝U H oK ˆ fi`ULK W{dF*˙
fiQD)˙ o dD `ULK
†
fi`U*˙ ‘D vK uHD • ˙dO U
5F Ł LCD
‹
W uK ˙ qzU ˙ U
dJ ˙ W U uB ˙ ˚U UO o ˙u
u ˚UE
Ł U ˙dOŒˆUJW ˙˙ ¯c s b Q ‹`ULK
•
Ł
rOLB
WO Łb ˙ ˚U UOI• ˙ l ‘o ˙u
w ˙ ˚ ˇu*˙¤
LCD Œ uK ˙ qzU ˙ U UE dJ
˙ W z
º˙dO
U9 UJ
˙dO˙ UJ
ˇu u
uJ
UO u uMJ ˚U UM W O s
ˇUB ˙ fiU
nK ˙ qJO vK
W bF ˙Ł 'jI
LCD 5F UN
`UDG ˙ q ˙ˇ v ¯ `U*˙ ¨d•
vK
fi'
JEITA
˚U uKF*˙
5F ŁLCD W uK ˙ qzU ˙ U •dJ ˙ W U lOMB
- ¤ WO U UO ˙ ˚UO Łd J ˙Ł ŁUI*˙
qO u
UL{
sJ1qB
s ¯Ł U(˙ w ˙dO UJ ˙ ˙b
W b ˙ WO U WOMI
LCD Œ ˙b
uK ˙U qzU ˙ U eN
dJ ˆ˙ vK p dO UJ WK *˙ uB •˙ d
wKW b e Sony
d Łˆ
Ød ˆ YOeN ˆ l W IM*˙ Łˆ WK *˙ uB ˙ dfi pŁ bØd bL
ˆ FSony
q ˆ s ˚ JO ˙ s ¥„„\„„ s d ˆ qLF
q UA Łˆ qK ¸Łb s Sony
WO qL
u
• Œˆ
fip dO U vK
`˙ˇu ˙ UIM ˙ iF b u b sJ
fibO’˙ ˙b
˙
v ¯ W d ˇ˙u Łˆ `U*˙ u ˇ s QAM
‹dL _˙ ‹iO _˙ uK U ¤ WF U ˙ UIM ˙ ŁˆflŁ WIO b ˙
¢Memory Stick¢ u WE
fi˙dO UJK T U)˙ ULF
˙ W O
vK
dL
uB dNE w ˙ WIO b ˙ 'dC _˙ Łˆ
_˙
rI
fiwK ˙b ˙ `UDG ˙ ‘
bM ˙dO UJ
c qOGA
n u
X%˙ `ULK
ŁUI*˙
qOGA ˙ UL{ sJ1
•
t
U
dJ ˙LCD
5F Ł
W uK ˙ qzU ˙ U
dJ ˙ W U
fi u u ˙ W * `U{¯ `UM ˆ wK ˙b ˙ `UDG ˙ ‘ H fiÆŁdE ˙Ł ˚U O ˙ lOL
lOMB ˙ WOKL w WOFO
LCD ΠuK
UIM ˙˙ qzU
c fi˙
fiqJ ŒQ qO
˙ vK d R Ł
l D ˙ uI
QA
UO ¯
qO
˙ W d&
w Łˆ c UM ˙ s ¨dI U ˙dO •UJ ˙ l{Ł
bM
ˇ˙u*˙Ł
uc(˙
bOHv ˙u W d ˆŁ
_˙Ł WO u eHKs ˙ Z
uJ˙dbK ‹ uJ
b ˙Łb d ¸b% W U ¸˙b
qzU ˙ U
dJ ˙ W U i dF
¯ fiW
H*˙ s c
U _˙
b uˇ˙u*˙
q * t ˝dB dOG ˙ qO
˙
fil ˙dOuI
qLF
UJ Ød
˙ _˙
ˆ s b Q K qO
W
ŁˆLCD Œ uK ˙ qzU ˙ ‹
ULCD dJ
W ˙uK5F ˙
fil D ˙ uI 5 ˙u
UH U uBM uJ
º
fiW O
uB
V
ˆ sJ1 WK u ˚˙d H
d U *˙ fLA ˙ WF _ W bF ˙
UN UI ¯ Łˆ ˙dO UJ ˙ eN WK
rI *˙ ˇ˙u*˙ s ˚U UL{ ŒQ qH
finzU u º
˙K w
Stick¢ ˙b
¯ vK
bI ˙ b ¸b
LCD W uK ˙ qzU ˙ U
dJ• ˙ W U ¢Memory
vK jGC
dF ˙ b
Łˆ qO
˙ r
r ˙—¯ ULCK l
U finMF
v ¯ uB ˙ ˚U UO
bI Łˆ nK fia‹qD
¸Łb
v ¯ ŒˇR b U2 W u
dO W UA ˙ ‘w B qK ˆ VsJ1
˙ fififi
qOŁˆ ˙ j Ł Łˆ ˙dO UJ U
fi uB ˙ qO
vK
bI ˙ b Ł nzU u ˙
fiWHO u ˙ w qK ¸Łb
˚U UO ˙ r b WO
U
dJ ˙ W U vK
uBK TD •V UF ¸b
ˆ sJ1
'r ˇ¤ aº
ULz˙ˇ
M
r ‹qL ;˙ ˚U UO ˙ bI
qK d F
˙c fi ˇLCD
U ˙W s uK
U _˙˙ wqzU ˙
fi d vK ˚U UO
fiWHO u ˙ w
˙b
˙ q
H ˙ ‘D
nE
˛U
˙ qF& ˆ sJ1
H ˙ ¸UF ¯ s W&UM ˙
˙d(˙
vK oB K Łˆ ‘D ˙ u dOG
H ˙ ‘D vK ˇu u*˙
fiÆU dO `u{ ¸UF ¯ tM Z M U2 ‹ H ˙ ‘D
W u dn ˙J Ł ØbM ˙
˚˙ˇU
‡
˙ •‡
l W¯ŁH l ˙ ‹W u dK
fi˙dO UJ ˙ ˙b
¯ q
u
n J ¸b ˙—¯
UN ˙ ¯ WOHOJ
W U)˙
˙dO UJ ˙ p
WOHO
W
d F
l{Ł w
U
˙ ˚U
F ˙
˙dO UJ ˙
˙b
¯ s U ˆ
QA
W u u ˇ˙ ˚U u
bB
UJ s ¨dI U ˙
Ł
‹¢Memory Stick¢ •
Łˆ qO
U
UOI ˙ s ˙dO UJ ˙ sJL
b
W U& ˚U ¢MagicGate
w
Memory Stick¢
fiW O
uB
dF ˙
fiSony Corporation W dA
Ł Memory
¢
Stick Duo¢ •
qO b ˙ ˙c w W b
*˙
fiSony Corporation W dA
U
U& U
UL
w qO b ˙ ˙c w
uBK WK Q W b
*˙
Ł Memory
¢
Stick Pro¢ •
c
˙b
U WDI K WOIOI
u X O Ł
fiSony Corporation W dA
U
U& U
UL
fi˙dO UJ ˙
Ł MagicGate
¢
¢•
U
UL
fiSony Corporation W dA
U
U&
U K
U
U& Windows
U
ŁMicrosoft
UL
•
˚U u ˙U.S.
w Microsoft Corporation W dA
fiØd _˙ Łb ˙Ł WOJ d _˙ b *˙
w Power Mac ŁiBook ‹Mac OS ‹Macintosh •
W dA WK
W U& ˚U
Łˆ W U& ˚U
.Apple Computer, Inc.
W dA WK
W U& W
Łˆ
Pentium
W U&
• W
w
ˆ vK
d ¯ ‹˙dO UJ U
u qO
bM
fiIntel Corporation
fiW bFŁˆ˙ H ˙ pF U ˆw W b
*˙ ˚U M*˙Ł WLE _˙ `UL
• ˆ S p c W U{ U
˚U
Łˆ W U& ˚U
‹W U WHB w qO b ˙ ˙c
Łˆ lOMB U X U w ˙ UN W U)˙ ˚U dAK WK
W U&
˚ U(˙ q w
b
® Łˆ
™ ˚U F ˙ sJ fid uD ˙
fiqO b ˙ ˙c w
uB ˙ LCD
ˆ bW QUA ˙ h
fiu
¯
·
˚U u ;˙
Łb
·fififififififififififi
p
U)˙ d uO LJ ˙ vK
uB ˙ d
˙dO UJ ˙ ˙b
¯
W U ˙ uB ˙ †dfififififififififififififififififififififififififififififififififi
fifififififififififi
nK*˙ `UL ˆŁ
uB ˙ nK s e
s U ˆ
˙dO UJ ˙ p
WO
· fififififififififififififififififififififififififififififififififi
LCD W UA ˙ vK W U
u fififififififififififififififififififififififififififififififififi
d
p
U)˙ d uO LJ ˙ UN vK ‡·fifififififififififififififififififi
uB ˙ a
¶
`˙e _˙ n dF
‡·
fififififififififififififififififififififififififififififififi
b
˙Ł
u
d
¶fifififififififififififififififififififi
Macintosh w b – *
`b ˙
fififififififififififififififififi
d
˙b
U W b u bO W ‡˙uD
¯ cOHM' u l ˆ¤ dNH ˙ W U
‡¶fififififififififififififififififi
bK:˙– dF ˙ u Ł bK:˙ UO ¯
‚fififififififififififififififififififififififififififi
¢ImageMixer¢
‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ dOC%
‡‚fififififififififififififififififififififififififififi
d J*˙ –dF ˙u dO J
‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ s
UD _˙ Ød% ‡„fififififififi
(DPOF) W U D ˙– W
uB ˙ W U
UO ¯
– fififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ VO d
„fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
UD _˙ Ød%
U)˙ w ˙dO UJ ˙
W d *˙ uB U
U L–‡fififififififififififififififififififififififififififi
˙
¶¶fifififififififififififififififififififififififififififififi
UF ˙Ł d c
˙ qzU
–‡fififififififififififififififififififififififififi
˙dO UJ ˙ qOGA ÆUI ¯
W d *˙ uB ˙ qO–· fififififififififififififififififififififififififififififififififi
w ˙c ˙ hO A ˙ ·–
d fifififififififififififififififififififififififififififififififi
˙ _˙ b
nO
·†fifififififififififififi
LCD W UA ˙ vK W d *˙ uB
˙ d
¶‚fifififififififififififififi
Œb ˆ Æd
ˆb
–e
dN ˙—¯
–·fififififififififififififififififififififififififififififififififi
X u ˙Ł a U ˙ j
WO U{¯ ˚U uKF
uB ˙ Æc
W
U
˙
uB ˙ qO
··fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ Æc
¶„fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WLzUI ˙ ˇuM
–¶fifififififififififififififififi
¢Memory Stick¢ ˙d ¯Ł U ˇ¯
·
fififififififififififififififififififififififififififi
¢
Memory
Stick
¢ W ON –‚fifififififififififififififififififififififififififififififi
•†fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UO ¯
W U ˙ uB ˙ r
•·fifififififififififififififififififififififififififi
¢Memory Stick¢ u
uB ˙ r
d uO LJ ˙ UN vK
uB U –„fififififififififififififififififififififififififififififififififi
U L
˙
•¶fifififififififififififififififififi
b bO
U O qJOM ˙ ˚U UD ˙ QA
W U ˙ uBK WO U _˙ qO
p
U)˙
••fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
W UD ˙ s U
u
† fifififififififififififififi
wzUIK ˙ j C ˙ l{Ł
–
˙b
U
••fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W dz˙b ˙ WIK(˙ u
w ˙c ˙ X R*˙ ˙b
p
U)˙ d uO LJ ˙ UN vK ††fifififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ a
‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚UH ˙u*˙ ·•fififififififififififififififififififififi
†‡fififififififififififififififififififififififififififififififi
H ˙ l{Ł UO ¯
Windows w b – *
‚–fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
LCD W UA ˙ d ·‚fifififififififififififififififififififififififififififififi
†· fififififififififififififififififififififififififififififififififi
UO ¯ Łˆ bK
USB qGA VO d
† fififififififififififififififififififififififififififififififififi
b b bK
qL
·„fifififififififififififififififififififi
¢Image Transfer¢ VO d
dNH ˙
†¶ fififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ bK
UO
fifififififififififififififififififififififififi
¢ImageMixer¢ VO d
–UOdEM*˙
¯ ÆŁdE
UF
º
uB ˙ qO
–fififififififififififififififififififififi
d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ †˙‚ fifififififi
qO dEM*˙
u
‚‡fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
dNH ˙
ÆbN ˙ v ¯ W U *˙
†fifififi
¢Image Transfer¢ ˙b
U
uB ˙ a
Œ R ˙ eO d K –o *˙ j C
‡fifififififififi
¢Image Transfer¢ j { U{Łˆ dOOG‡ fifififififififififififififififi
l U – WK
˙ ˙u
u fL qO
˙b
¯ Łb
uB ˙ a‡–fififififififififififififififififi
‡†fifififififififififififififififififi
uB ˙ –dOW QU ˚˙dO Q W
‡fififififififififififififififififififififififi
¢Image Transfer¢
`˙e _˙ n dF
H1
˙
'†‡¤
fiqOGA
'†‡¤ w ˙c ˙ X 2
R*˙ W *
˙ ˚UOKL
s
qO UH
˙ s
b e* 5 uI ˙ 5
1
W bF 3
˙
bO ˙
˙e( 4
p A
wK ˙ˇ `UD
5
' „¤RESET
' –¤(USB)
'–•¤
`ULK
2
6
3
f I7
u u ˙8
W *
ŁUI 9`UD
'••¤ W dz˙b ˙q;WIK(˙
4
bO ˙
˙e
qO u
5
6
7
8
9
q;
¶
LCD W U 1
'–‡¤POWER W *2
'–‡¤POWER
3
'–·¤MENU
4
6
1
l{u ˙ ˝U5
H
'‡·¤
'† ¤ W
'‡–¤ WK ˙u
'·–¤ W d
uB ˙
U
u
u
fL
u
dF
”
2
7
qO
”
qO
3
4
5
8
qO”
'† ¤o UG ˙6
*
'†·¤ 'w UI d ¤ ' ¤H W
˙ 7
s
rJ
˙ 8
˙
ˆ
'–·¤v/V ”WLzUI ˙ qOGA
'†‚ ‹
†‡¤ /SCENE”WLzUI ˙ qOGA
ÆUI ¯
'–¤ qHI ˙ ˝U
9 H
'–¤OPEN
q;
'–¤ o eM*˙ qHIqa˙
'–·¤EXEC qs
” uB ˙ d bM
'‡‚¤ 'd J*˙ ¤ dF ˙
•
˙ —
9
0
qa
qs
˚U
UD
˙ s
˚U
UD
fi˙dO UJ ˙
˙ dOC%
c
l
WO U
˙ ˚U
CHARGE W *
jzU(U
UO
˙
d
v ¯
UN ˙b
¯ sJ1˚Uw UD
˙
HR11/45:HR03 b
'WI d
bI ˙ pK
1
˙
UJO
¤
˚
'WI d ¤NH-AAA-DA
'†¤
›
dO ¤ WNH-AAA-2DA
Łˇe
u
›
UN ˙b
2
bO
U O
'†¤AAA
' r
qJOM ˙ ˚U
¯ sJ1
UD
w
˙ ˚U
‹ uO OK ˙ ˚U UD
W uK ˚U UD ‹ uO
r
‹
ˆ
u c*˙ ˚U• UD ˙
˙UL{
q ˇˆ
hzUB)˙ Łˆ WKL ;˙ WODKH ˙ ˚U u
V
fi˚U UD K Ød _˙
uB WOI *˙ W UD ˙ 5
d r
‹p
fis A ˙ qL J U bM
fiW O
l ˙ ‹o d*˙ W UD ˙ s U s qOqJO
UH ˚U˙ sUD bdOe* Ød ˆ ˚U UD • Œˆ ˙b
¯ pMJ1
fi•• W H
bM qOGA ˙ WOKL
UL{ sJ1 p c Ł fib bO
U O
lM s X O b bO
U O qJO ˚U UD
˙b
¯
UO ˙ d
s
bI ˙ pK qB • ¯ ‹s A ˙ wN M U bM
fiSony
s U s b bO
U O qJOM ˙ ˚U UD l
˙ WI
d ˆŁ
d*˙
jzU(U
b bO
U O qJOM ˙
• ˚U UD ˙ s
s b Q
fiW UD ˙
fi d
Ł_ UN ˙b
¯ q
˙dO UJ ˙
V d jzU(U
UO
d
v ¯ W • UD ˙ s U qO u
r
fitO ¯ u u ˙ qN
s U
ˆ wMF CHARGE
˙cN ‹W * TC r • ˙—¯ v
q U*U ˇˇd *˙ UO ºBHM
˙
bW UD
bB ˙s
`UM ˆ q UA*˙ iF X b ˙—¯ ºfijzU(U
B
UO ˙ d 0
s
uH ˙ vK
bI ˙ qBH r ‹W UD ˙ s U
˙b
¯
fijzU(U
UO ˙ d
s f UI ˙ qB o d
v ¯ W UD ˙ s U< qO u w rb bO
U O qJOM ˙ <
˚U UD
bI ˙ pK
˙b
U jzU(UWO DI
UO ˙ ˙ U ˙d
'o dW
l¤ UD ˙ s U
fi–/+ W O B ˙
THDM Ł s A ˙ ˆb
CHARGE
U bM
W * TC
d
fi
‚
`b
˙
fiUN
S
uI Łˆ ˚U UD K w• U)˙ Æ G U˙ OeM qJOM
rI
˙ ˚U UD ˙ QA ˚UE
s A ˙ X Ł
w U)˙ UN
e w ˙ ˚U
UIKDUD rI˙ ˙b
º
U
b bO
s A ˙ X Ł b bO
U O qJOM ˙ W
Œˆ X% XIIA w ˙ ˚U UD ˙ Łˆ ‹WOK Łˆ WOze
uB
S ‹W
b bO
U O qJOM ˙ • ˚U UD ˙ ¨UD ˆ X U ˙—¯
U U H ¯ ‹W UD ˙ qzU
¨d
V
ˆ sJ1 ˙c fiÆd
U
º
dI
˚U
'WI
U
¶
d
¤
NH-AAA-DA
†
ˇb
nOEM
r fiW O
uB s A
ˆ sJ1 ˚U UD ˙
˚U U ¯ Łˆ bK’U
Łd ¸Łb Ł ‹UN ˙d W ˇ UH ¯ Łˆ
UN 0 d
5 s s UA ˙ Æ˙d ˆŁ ˚U UDU O˙ ¨UD
ˆ ˙ ˚U UD ˙ s A ¨uKD
qJOM
fiW UD ˙ s U WOKL w qK V
ˆ sJ1 ˙c fiWOB
fiW U
UL WFDI
s U
˙b
U q UJ U UN M
X
U O qJOM ˙ ˚U UD qI
ULz˙ˇ
º
bM b•WI d*˙
¯
W KF ˙
W ˇ †
˙d W ˇ ˚˙— W O w
W u*˙ Æ˙d _˙ f
W O
dB
dz˙ˇ X b ˙—¯ fib bO
fiW u
˚U UD ˙
˙d W ˇ lH d b ‹WO bF `UO ˆ l W U ˙Ł
fio d ¸b
Łˆ
ˆ sJ1
º
U fidI ˚U U ¶ ˚U UD K q• UJ ˙
UN ˙b
¯ b Łˆ b bO
U O •qJOM ˙ ˚U UD ˙ `˙d bM
sJ ‹˚U U ¶ s
u CHARGE
ˆ b* WWOC
* qE
W u A ˚U UD ˙ uJ
ˆ sJ1 t S ‹WK u WOM
d H
fiqOGA º˙K w d F
˙c
˚U UD ˙ s WO uM ˙ cN W M U wFO
T ˙c fiq UJ U
l o BC-CSQ2
d*˙
W UD ˙ s U
•˙b
¯
˙b
¯ S ‹˙c
fiqOGA
¸b º˙—¯
˙K w d F Ł
dO STAMINA
¤
WIzUH ˙ W d U s A ˙
ˇU ¯º
U rU9 UN M
dH v
dJ
uB ˚U UD ˙
fi d ˆ
uB ˚U UD ˙ s
r
fiWKJA*˙ c ‘ B Æu ‹UNM
AAA r
b bO
U O
UJO ˚U UD
WOFO
uB UN M
b bO
U • O qJOM ˙ ˚U UD ˙ bIH
U
º dI WIO ˇ † Ł† W U ”
‘BM ‹p c fiUN ˙b
¯ r
r ˙—¯ v
X u ˙ Łd0
º
U dI WIO ˇ
Ł U U ”
fi d U
UN ˙b
¯ q
Ød ˆ d ˚U UD ˙ s A
˙b
˙ q
b bO
U O qJOM
• ˙ ˚U UD ˙ s
bM
WCH M*˙ W UD ˙ d c% 5
dF b ‹UN M A q UJ ˙
dO Q
r ¯ tOK oKD ˙c fil u *˙ s
d ˆ
uB
bF ˚U UD ˙ s ¯ ‹WKJA*˙
* d ˙c
c ˙X b ˙—¯ fi
c ‘O B
jI q UJ U
ˇu u*˙ WM A ˙ ˙b
¯
fiWKJA*˙
W UD ˙ `UH UNO
uJ w* ˙ W U(˙ ›
d ˙c ˙ dO Q
fiW R
uB WCH M
„
˚U
fi˚U
l /«
› W
U ˙Ł W
fiW UD
UD
˙ VO<d
wK ˙b ˙ <
`UDG ˙w oOPEN
e r e ˙ Ł qHI ˙ ˝U <
H o e
fit
H
fi`ULK
ŁUI*˙
`UDG
˙
‘
¯Ł rN
˙ ¨UD ˆ WI UD0 r
r rN
u*˙ ˚U UD
˙ W/«K ˚Uq ˙ˇ
F ˙› w
qO u Æ˙d ˆ s W d ˆ Œˆ ‘ * W •U
fid
´ s wK ˙b ˙ `UDG ˙ q ˙ˇ UN
Æ˙d ˆ vK Ød ˆ W d ˆ ŒˆŁ bK’˙ VO
qOGA ˙ X Ł qKI
ˆ sJ1 qO u
fi dO
uB W
˙ VO d
1
2
3
UD
˙
tI e
U&¯ w
uI
WFD
b
¯
s U ˆŁ W UD
d ˚u
ˇu Ł ¯
˙ UI Ł W UD ˙
UD U
U bM
UL
˙
p U&¯ w wK ˙b ˙ `UDG
fip U&¯
˙ ‘ w
HM `ULK
firN ˙ U&¯
ŁUI*˙ `U
Œˆ W ˙ ¯ s b Q ‹`ULK • ŁUI*˙
vK
ˇu u
uJ b `U ˚˙dD Œˆ
fiº
U U9 ˙dO UJ ˙
s U _˙ w Łˆ `U*˙ X% `ULK
UIKD ŁUI*˙
º
rI
•
`UDG
v ¯ `U*˙ u u ‘L
ˆ sJ1 ˙c
_ ‹`
finzU u ˙ w qK ¸Łb Ł ˙dO UJ ˙
‹ˇ U
UJ v ¯ T ˙ˇ UJ s
•d U
˙d
S ‹WO U s U ˆ v ¯ WOK ˙ˇ s U ˆ s
ˆ sJ1 w U)˙ `˙uN ˙Ł ˙dO UJ ˙ q ˙ˇ 5
fi`ULK
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘
VFB ˙
U
qJO
–
˙
`b
WIK K
q UI*˙ ‘D
W dz˙b ˙
˙
W dz˙b ˙ WIK(˙
6
5
.`ULK
ŁUI*˙ `UDG
S <
r˙
o eM*˙ qHI ˙ ˙ — o Ł `ULK
˚u OPEN e ˙ bB v
t UJ
fiWI
4
fi`ULK
ŁUI*˙ `UDG
< ˙ h U&¯
¯ w
Ł wK ˙b ˙ `UDG
< ˙
fitKHI
rN
˙
˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ h ¯
tI
ŁUI*˙
W dz˙b
`UDG
˙ WIK
˙
K S q rUI*˙ ‘D
v ¯ŒˆØdŁˆˆ dFd ‹W d ˆ ‹˚U uA ‹ Łb fiq
ˇu˙bK
Ł YO˚Us UD ˙ l ˇ `UM ˆ wK ˙b
fiØd ˆ q UA
fi UJ S `UDG ˙ oK
w Ød
UA Łˆ
W d ˆ ‹nK ˇu • Ł bM t ˆ WE
v d
˚U UD ˙ ˙d
‹`ULK W{dF*˙ s U _˙ w Łˆ `U*˙• X% ˙dO
UJ ˆ˙ q ˙b
¯ bM
˙c fi`ULK
ŁUI*˙
• W`UDG
H ¤ ˙
qHI
qHI
˙ ˝U
' H oqOGA
¯ ˙ S ‹W dz˙b ˙ WIK K q UI*˙ ‘Dfi˚U˙Ł W
UDdz˙b
˙2˙dŁWIK(˙
1
ˆŁ5 uD)˙ `˙d S
`U*˙
ˆ sJ1 ‹W U(˙ c w finFC b `ULK
ŁUI*˙
fiQD)˙ o dD `ULK
ŁUI*˙ `UDG
˙ ‘qB lM1
fit
¯ sJ1
UHK
º
V
Ł ˙dO UJ ˙ q `UDG
˙ˇ v ˙¯ oK Łˆ ‘
bM ˚U UD • ˙ UI
Łˆ uA UN ¸b ˙—¯ b b Ød Q
• W dz˙b ˙ WIK(˙ b
¯
fiwK ˙b ˙
Œˆ ˇu Ł b l v
5 M
b* UN ˙b
¯ bF Łˆ Łb
fi'
•„ W H ¤ q UA
––
'†
W
U
˙
uB ˙
'† ˇbNH-AAA-DA
¤
W UD ˙
'WI d ¤
uB ˙ r
W UD ˙ dL
uB ˙ ˇb
'WIO ˇ¤
U
º
U
º
–
dI
U
º
‡
dI
2.0M
–
dI
U
º
‡
dI
VGA
˙u
‡
b wM
q UH VO d '† U
qOGA v LCD
¯
`U{¯j { º
Ul dI
d sJ1 w
˙
uB ˙ ˇb Ł W
UN{d / UNKO
UD
˙ dL
WOI *˙ W UD ˙
U O qJOM ˙ ˚U UD ˙ ˙b
_˙ Ł˙b’˙ ‘{u
'b bO
ˇb Ł W UD ˙ dLF WO dI ˙ U
˚U UD
˙b
U UN{d flUNKO
sJ1S w ‹UN
˙ ˙b
uB ˙ ¯ l iH M º
˙dE
W UD ˙
w W u
W ˇ †
˙d W ˇ w q UJWOI
U W*˙u A bI ˙ WOL
dF WOI
/UNKO
sJ1 w ˙ uB ˙ ˇb fiwzUIK ˙ j C ˙ l{ŁfiWO U ˙ u d ˙ ˙b
¢Memory Stick¢ dOOG
U
˙ w c Q UN{d
WOI ˙ *˙
UDd*˙
WOI
˙ qO *˙
ˇ W UD ˙ 5
qI b WOIOI(˙ ˇ˙b _˙ ˆ k
fi ŁdC
bM W WI
UI Ł p —Ł 5 *˙ ˇbF ˙ sWO U WOI
º
b
ˇdH*˙fi ˙b
uB ˙ d˙ ÆŁdE
.W K 2 nB W UD ˙
‹WCH M W UD ˙
W d *˙ uB ˙ qO
'–
W ˇUF ˙ ÆŁdE ˙ X%
dF ˙flqO
˙
'WI d ¤ '†NH-AAA-DA
ˇb ¤
W UD ˙
fi U n u O
º
NH-AAA-DA W UD
˙
W UD ˙ dL
'WI d ¤ '† ˇb ¤
˚U UD ˙ dOOG
r
LCD `U{¯
uB ˙ r
'WIO ˇ¤
‹q UJ U W u A Ød Q
W
UD
˙
dL
`U{¯
q ˙u
qO
uB ˙ ˇb
fi˚U UD ˙ c s ¯ Łˆ
'WIO ˇ¤
LCD
U ‚
º
dI
qOGA
'fid c
˙ 5
i u ¤
U •
º
dI º
U –·
dI
qOGA
U „
º
dI
ÆUI ¯
2.0M
U_˙ ‚
dI
U –¶
dI
ÆUI ¯
w d
j {¯
LCD
‹ W UA ˙ qOGA • ÆUI ¯ bM
fiWO U – u qO
˙ '‡
X u vB º
b(˙ º
W
U
˙
uB ˙ qO
'‡
U
º
”WO U
˙ ÆŁdE ˙ w
WCH M
W H ¤ X u ˙
WOI
*˙
• W
UD
U
º
•
dI º
U
˙ 5
‚
dI º
U
–·
dI
iH M
–¶
dI
qOGA
ÆUI ¯
VGA
fiqOGA v ¯
vK º
˙ˇUL ¯ W O
uB UNO ¯ • UA
b
fiW O ˙ Łˆ s A ˙ W U Ł ˙dO UJ ˙
qO fiUSB
˙ qO u W U w WOI *˙ W• UD ˙
WDO;˙
˙d(˙
›
W ˇ
H ˙ ˙b› ¯
”WO U ˙ ˙u _˙'– w
˙dO UJ ˙ qOGA ÆUI ›¯flqOGA
˙dJ
WO U ‡ q
b ˙Ł› d qO
qOGA LCD
v ¯ `U{¯ ›j {
5 u q
d
H ›˙ iO Ł
Łd0Ł UN ˙b
¯ d ›l W UD dA
˙ q
`UH b iH
˙Ł M d qOGA ˙Ł ÆUI ˙› wF{Ł 5
fi'
•¶
. u
˙
bI ˙ q u%
–†
˙dO UJ ˙ qOGA
˙
bIK
wzUIK
˙ ÆUI
˙ WHO Ł
W *
b* ˙dO UJ ˙ qOGA
rI r POWER
˙—¯
˙dO UJ ˙ qOGA n u
WE
PO R
fi ˚U UD ˙
bM
bIK wzUIK ˙ ÆUI ˙ WHO Ł qLF s ‹sJ
fiUSB q J d uO L
UN v ¯ ˙dO UJ ˙ qO u
POWER
`b
ܼ
U
ÆUI ¯flqOGA
U)˙ w
dI ozU ˇ ¸
WM
m dH
UOzUIK
º
lM*
˙dO UJ ˙
bI ˙
ˇUB
ULF U WIDM Łˆ W Łˇ Œˆ w ˙dO
–
s ˇˇd
UO Øb w o d*
T UN
b
¯ fie d ¶ fl
‹X u †
UF
º
‹ ŁdC
º ˙U&bMd[a]˙uˇˇd
U
*˙ *˙ UO ˙
fi[b] jzU(U
UO ˙ d
BC-CS2A/CS2B
fi
bI ˙ qOGA
POWER jG{¯<
u ¤ w Łd J ¯ wzU
•
dN
fi bI ˙ qOGA rPOWER
Ł 'dCW ˆ¤
LK ˙ vC `UM ˆ b
K wV
ˆ sJ1 t _ ‹'d
W
W U dNE ‹v Ł_˙ dLK ˙dO UJ ˙ fiqOGA
qOGA º˙
bM
fi'
–· W H LCD
¤
W UA ˙a vKU ˙
bI ˙ qOGA ÆUI
W LK ˙ THDM POWER
fiØd ˆ jG{¯
d
fi˙dO UJ ˙ qOGA
POWER
n u Ł
–‡
X u ˙Ł a
U
˙ j {˙
_˙
b
nO
2003 1 1
12:00:00 AM
2003
1 1 12:00 AM
WE
PO R
rJ
EXEC
˙
ˆ
EXEC
2
WD ˙u W u d*˙ a U
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹ rJ
˙
MENU
1
POWER
˙ <
d W O d fi ¯ bI ˙ qOGA
POWER jG{¯<
˙ ˙ ˆ W
W U dNE Ł POWER
'dC ˆ¤ W LK ˙ TC
fl
‹' UF ˙fldNA fl˙flflŒuO ˙¤
s d
fl UF Œfl
˙¤ fl
Łˆ 'dNA ˙fl uOflŒ˙fl
X u ˙fla U ˙ j { W U dNE
fiLCD W UA ˙
WLzUI ˙ dC ˆ ‹WO U(˙ ˙dO UJ ˙ W
fi˚˙dOOG ˙ qLF rJ
˙ ˙
WLzUI ˙ MENU
dF jG{¯ ‹bM qJ W M
fiLCD W UA ˙a vKU ˙
¯
‹W u d*˙ WLOI
v/V
˙ rJ
UO ˙ ˙ ˆ jG{¯
UF ˙¤
fiW ON EXEC
˙ qLF jG{¯ r
d ¯Ł
MENU jG{¯ ‹X u ˙Ł a • U ˙ dOOG
W UA ˙ s WLzUI ˙MENU
wH
jG{¯
czbF Ł ‹
r fi' uO ˙fldNA ˙
[ ] X% W U ˙ j w{X u ˙fla U ˙ j {
fiLCD
vK
fi3 uD)˙ `˙d S •–
r WczbF
H ¤ Ł ‹'
W U wH
MENU
YO
jG{¯ ‹W ON ˙ qL J U bM
d u w ˙Ł s A ˙ ˇU
WK UI ˙• e ˙ u W UD ˙ X U ˙—¯
fiLCD W UA ˙ s W U ˙ j {
U
º U9 WM A ˙ W U ‹X u ˙ ˚U UO kH( W
˙
bI ˙
fil{u ˙ ˝U H l{u s dEM ˙ ÆdB
•
W U
WOKLF ˙
fiØd ˆ d a dNE
U ˙ WW U •·
S W‹'
H ¤
uD)˙ ˙`b
ºs
X u ˙Ł a U ˙ j { b ˆ ‹˙c ¸b
U bM
fi2
c
–·
˙
`b
2003
2003
7 4 10:30 AM
EXEC
EXEC
4
3
r v‹rJ
fiW U
W U
–
1 1 12:00 AM
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
˙ qOGA
ˆb
rJ
d
¯˙
˙ ˆ WD ˙u WOL <
d ˙ WLO
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹
U fiv/V
˙ UWDˇ¯˙ur
u C*˙ bM ˙ v ¯
d fiw U ˙
v/V
bM ªd˙ v ¯‹r d ˙ U ˇ
bM
fiˇuM ˙ lOL j { r
v
Ł X u ˙Ł a
dF
4 uD)˙ `UG
w ¯d ¯ ‹QD ¸Łb
•
fi2 uD)˙ s ˚˙`˙da ˙U d˙ W
r
jG{¯ r ‹ `UG ¯ d ¯ ‹X u •˙Ł a
fiEXEC
U uD)˙
˙ j w{ `UG
' uO ˙fldNA
Œfl fl˙fl UF˚d˙¤ ¯• ˙—¯
fiW U †· W O vK 2
X u ˙ j
¢Memory Stick¢ ˙d ¯Ł
U ˇ¯
q u*˙ V U
W UD
˙ V U
1
2
3
fi¢Memory Stick¢ q ˇ¯
<
r d ˙ w
fiWI ˚u
rN
˙
U&¯ w
5 Memory
u UL Stick
¢ ¢ p ¯
lL
v
q UJ U UNK ˇˆŁ
w O{u
˙
w tI
e
uI
wK ˙b ˙ <
`UDG ˙ w
o e
OPEN
r
fit H
fi`ULK
U bM
w X
YO
Memory
q UJ UStick
¢ ¢ jG{¯
•
¢Memory Stick¢ U ˇ¯ r
r ˙—¯ fi UJ WS H q lu*˙
˙Memory
‹¢ Stick¢ s
uB ˙ d Łˆ qO
s sJL
b ‹W O
uB
fi¢Memory Stick¢ w
`UDG ˙ oK Łˆ ‘
bM ˚U UD • ˙ UI ¯ b vK
d ¯
fiwK ˙b ˙
e ˙ Ł qHI ˙ ˝U<H o e
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘ ¯Ł rN
p U&¯ w wK ˙b ˙ `UDG
fip U&¯
˙ ‘ w
HM `ULK
firN ˙ U&¯
qO UH ˙• s
fi•·
ŁUI*˙ `U
Œˆ W ˙ ¯ s b Q ‹`ULK • ŁUI*˙
vK
ˇu u
uJ b `U ˚˙dD Œˆ
fiº
U U9 ˙dO UJ ˙
s U _˙ w Łˆ `U*˙ X% `ULK
UIKD ŁUI*˙
º
rI
•
`UDG
v ¯ `U*˙ u u ‘L
ˆ sJ1 ˙c
_ ‹`
finzU u ˙ w qK ¸Łb Ł ˙dO UJ ˙
‹ˇ U
UJ v ¯ T ˙ˇ UJ s
•d U
˙d
S ‹WO U s U ˆ v ¯ WOK ˙ˇ s U ˆ s
ˆ sJ1 w U)˙ `˙uN ˙Ł ˙dO UJ ˙ q ˙ˇ 5
fi`ULK
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘
VFB ˙
U
qJO
b e*
–¶
uB ˙ qO
˙
WIK K
q UI*˙ ‘D
W dz˙b ˙
˙
U
W dz˙b ˙ WIK(˙
W
6
5
.`ULK
ŁUI*˙ `UDG
S <
r˙
o eM*˙ qHI ˙ ˙ — o Ł `ULK
˚u OPEN e ˙ bB v
t UJ
fiWI
u u ˙ W *
4
.`ULK
ŁUI*˙ `UDG
< ˙ h U&¯
¯ w
Ł wK ˙b ˙ `UDG
< ˙
fitKHI
rN
˙
˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ h ¯
ŁUI*˙
W dz˙b
`UDG
˙ WIK
˙
K S q rUI*˙ ‘D
v ¯ŒˆØdŁˆˆ dFd ‹W d ˆ ‹˚U uA ‹ Łb
fiØd ˆ q UA
ˇu Ł YO
tI
s
fi UJ S
`UDG ˙ oK
¢Memory Stick¢
˙d
2 Ł1 5 uD)˙ `˙d S
‹`ULK W{dF*˙ s U _˙ w Łˆ `U*˙• X% ˙dO
w Ød
UJ ˆ˙ q ˙b
UA Łˆ
¯ bM
W d ˆ ‹nK ˇu • Ł bM t ˆ WE jG{¯Ł
v d
˙ bM
¢Memory
fi U KStick
UNF
¢ b
˙c fi`ULK
ŁUI*˙
• W`UDG
H ¤ ˙
qHI
qHI
˙ ˝U
' H oqOGA
¯ ˙ S ‹W dz˙b ˙ WIK K q UI*˙‹˙cN
‘D ˙Ł UOI
W dz˙b
˙ WIK(˙
Stick
¢ UI ¯ b vK
d
fiQD)˙ o dD `ULK
ŁUI*˙ `UDG
`U*˙
˙ ‘qB lM1
ˆ sJ1 ‹W U(˙ c w finFC b fi¢Memory
`ULK
ŁUI*˙
fit
¯ sJ1
UHK
º
V
Ł ˙dO UJ ˙ q ˙ˇ v ¯
Łˆ ˙ `˙d
Łˆ uA UN ¸b ˙—¯ b b Ød Q
• W dz˙b
WIK(˙r b t ˆ¯ vMF ˙cN ‹ • u u ˙
wKbF
˙b Łˆ
˙ `UDG
fi uB
Œˆ ˇu Ł b l v
5 M
b* UN ˙b
¯
Łb ˙ ‘ H UIKD rI
˚U UO
_ ‹X u ˙ bI
˙c ˙ wqOGA ÆUI ¯ Ł
fi'
•„ W H ¤ q UA
finK
ˆ sJ1
uB ˙
–•
W
U
˙
uB ˙ r
j
2.0M
2.0M
2.0M
VGA
GA VGA
2.0M
VGA
GA
MENU
EXEC
EXEC
3
2
˙ WD
ˆ ˙u ¨u d*˙
uB ˙ <
r
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹ rJ
˙
1
¯ r v‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
qOGA
l U fir
EXEC
d ¯ jG{¯
fi
‹ rJ
˙ ˙ ˆ WD ˙u
fi uB ˙ r
j { r jG{¯ rv/V
fiEXEC
YO MENU jG{¯ ‹j C ˙ WOKL qL J U bM
fiLCD W UA ˙ s
ÆUI ¯ bM
v
UM
d
WLzUI ˙ wH
U <˙
uB •˙ r
fi bI ˙ qOGA
vK
fi–„ WUH(˙
H lr˙
fi
‹
uB ˙ r
uB ˙ r
s
r Ł v‹ ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU jG{¯ r ‹ bI ˙
fiLCD W UA ˙ vK
WLzUI ˙
dF
•qO UH
˙ s
b e*
–‚
uB ˙ r
¢Memory Stick¢ w
JO ˙ ˇb ¤
uB ˙ r
d ˆ
uB ˙ X U ULK fiUNKO
ˆ
W U(˙ ˚ˇ˙ˇ ˙Ł ‹qC ˆ
uBUL
º˙ X
WF ˙
˙c Ł fi uB ˙ vK
UH K dº
UC ˆˆ ˚U
MSX-1G MSX-512 MSX-256 128MB 64MB 32MB 16MB 8MB
uB ˙ r
w q ˆ u kH pMJ1 t
–‚ –
„ ¶
··
†·
–††
¶
†„
–·
2.0M
fi¢Memory Stick¢
ˇu w ˙ uB ˙ uM V UM
„‚‚
·‚·
†‡‚
–‡–¶
¶ ¶
ࠦ
–¶–
‚
VGA
fiUNKO
fiw
U
˙
Łb’˙
s
UO
ÆŁd vK
˙ˇUL ¯ nK
º
ˆ sJ1 uBK
•
wIOI(˙
‹Sony ˇbF
b ˆ˙˚ ˇu
˙b
U WK •
u
d bM
U ˇˆ 5
fiqO
˙
uB ˙ r
s
uB ˙ r
d
UO nK fiWK ˆ sJ1 sJ2 j { q ˆ u
W
U
˙
uB ˙ qO
' uB ˙ ˇb
s
d
UNEH
sJ1 w
˙
uMUF
ºˇb '˚
uB ˙
”˚˙b u ˙¤
ˆ UNKO
sJ1 w ˙ WOI • *˙ uB ˙ ˇb
uJ U bM
fiwIOI(˙
fiLCD W UA ˙>9999
vK 5 *˙ dNE ‹„„„„ UNFOL LCD
dNE ˙dO UJ ˙ W U vK •W{ŁdF*˙ uB ˙
fir (˙ fHM
A5 r
X d
–„
WK
_˙
uB ˙ r
u 1632×1224
l
2.0M
qL
640×480
VGA
˚U H
˙ j C ˙ l{Ł
– W ˙bU
wzUIK
2.0M
˙
U
uBK
WO U _˙ qO
101
10
3
AE/AF qH 5
dC _˙ iO u ˙
`wC T
fiW U *˙ nB M* o UG ˙
AE/AF qH 5
e U
uJ
2
1
<jGC
kHl{Ł¯ p b w KJ ˚U
UA ˙ nB M
fitO M WLGfiLCD
˚u W bB
dOG
U bM
˙dO UJ ˙ S ‹ `U{ ˙ v ¯ fipF
iO uU ˙Q s
fiqO
K
w
<
˙dO UJ qOGA
˙ p ¯ r Ł v‹ ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
ÆbN ˙
fi bI ˙
H ˙ Łˆ W bF ˙ WODG
vK
rIuB ˙ qO
tO r
Œc ˙ bK
fiº
U dI
˙u LCD
fL W d
UAH ˙
fiu
l{Ł w
uBLCD
˙ W
ˆ UA
b Q˙ h• ¯
fiqO
˙ `UG ¯ r
‹o UG
• ˙
d`U{¯
d
X%XLŁˆ ˙—¯
u
u w w U)˙ •qO
U
UOI
filMB*˙
˙ bMw
wzUIK
v ¯ Œ• R eO d
j { ˆ wMF ˙cN tO M WLG ˚u• ˙dOv UJ
˙ bB
UOzUIK wzuC ˙ i dF
•
˙ j {
¯ 'nO
¤ ¨u Ud bMdO `u{ q b
ˆ sJ1 ‹ b b Ød ˆ fiº
pMJ1 fiqL AF
J wJO
r
U u Ł_˙ Œ R ˙ eO
UO fiW˙ŁUA b˙ b ˚˙bK
qL• UNMJ1
d ´d TA˙ Łˆ ªbO W bF ˙ qOKE
r ‹˙c˚˙bK:˙
¸b ˙—¯
Œ R ˙ eO d ˙ j { r
s sJ ‹qO
˙ w
˙dL
˙
fiqO
˙ `UM ˆ fi'
†· W H ¢¤Memory Stick¢ w UNEH
dI*˙
fiW O
AF
uB wJO U u Ł_˙
nB M w Œ R ˙ eO d ˙Ł wzuC
• ˙ i dF ˙ j { r
wJO U u Ł_˙ Œ R ˙ eO d ˙ WHO
• Ł ˙dO UJ ˙ c sLC
fiLCD W UA ˙
v ¯ Œ R ˙ eO d ˙ W U * v AF
ˇ_˙ b(˙ fiwzUIK ˙ dO J K
fi'`U*˙ X% r – Łˆ¤ r – w ÆbN ˙
†
LCD W UA ˙ `u{
wzUIK
˙ Œ R
˙ eO d
˙
U
˙
uB ˙ qO
WD ˙u
[ ] X%[LCD `U{¯
] ˙b
¯ pMJ1‹tOK Œ R ˙ eO d ˙ VFB Æb qO
ŁU% U
ÆUI ¯Ł qOGA
rJv/V˙ ŁMENU
vK
fiTD ˙ iO u ˙AE/AF
v ¯ dOG
qH 5
S
dL b bL
bOH
LCD W˙cUA fi˙ `u{ qOGA wzUIK ˙ Œ R ˙ eO d U
UOI ˙ VFB ˙ s
.W UD ˙ o UG ˙
d ‹˚ U(˙ c w fiWO U ˙ ÆŁdE
fiØd ˆ d Œ R ˙ eO d U r Ł WDIK ˙ s uJ
f UF ˙ s N*˙
LCD sW UA
eN
˙dO
• UJ ˙vK c
ˇU dO wzUIK ˙ Œ R ˙ eO d ˙ WHO
`u{ `UH ¯ bM
LCD vW UA ˙ W ˜d ‘L
Œc WHO
˙
Ł b
¯ ‹ÆbN ˙ vK Œ R ˙ eO d U
W O ˙ w
uD ˙ iF LCD
b Ł WU*U
UA ˙p —Ł
fi'
‡ W H ¤ Œ R ˙ eO d K o *˙ j C ˙
W
fiWDO;˙
tÆUI
S ¯
‹vLCD
¯ W UA ˙ `u{ j {• bM v
fiWLzUI ˙ ˚UOKLF
LCD W
UOI
UA ˙˙ bM
`u{ qOGA
W UA ˙ `u{ qOGA ÆUI ¯ r
‹WLzUI ˙ WOKL
fiØd ˆ LCD
d
r
fil U
firKE Ł ˙dO UJ ˙ s•
finOF{ WOHK)˙Ł ÆbN •˙
qL
fi cJ UMU ˙bMq
‹ U e ˙ •
fiW d
ªd •
r
Łˆ ´d*˙ q
‹l
U
•
fii u Æb•
fiW OC WOHK•
uJ b
˙ X%
b ˆ r
Ł XK ˙—¯
UOI ˙
bOF ÆbN ˙
5 s U
˙ fiqH _ q UJ U o UG<˙
s Ød˙ r
ÆbN ˙
U F ˙ wH
U bM
Æb b qO
˙LCD
uJW UA
‹ ˙ s
qO
ˇ t ¢Memory
Łˆ fJFMStick
ÆbN
¢ ˙w
uB ˙ qO
fiWO U
Æb
`UMº
U ˆ dI
m dH º
UOzUIK
lM*
†–
2.0M
bM
˙
j
fitO
˙
r
uB ˙ qO
ozU ˇ ¸
b* ˙dO • UJ ˙ q
˙dO UJ ˙ qOGA n u
‹ d
fi'
–‡ W H ¤ ˚U UD ˙ WM
w ˙c ˙ X R*˙
˙b
¯
qO
2.0M
2.0M
˙ LCD
`UM W
ˆ U
MENU
qOGA
˙ l{Ł w
EXEC
2
d
WD ˙u
[ ] X% d
˙b
¯ pMJ1
ÆUI ¯Ł qOGA
rJv/V˙ŁMENU
vK
ÆŁdE ˙ X% qO
˙ bM bOH ˙c fi
fiLCD W UA ˙ vK
uB ˙ WF ˙d UNO
1
2.0M
d
uJ
qOGA
U bM
101
10
r v‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
jG{¯ r
w ˙— X R d EXEC
¯ fi jG{¯
jG{¯ rv/V
‹ rJ
˙ ˙ ˆ WD ˙u
fiEXEC
˝U H
WD ˙u
d
¯ ‹
v ¯ l{u ˙ ˝U H• j { bM
fiv rJ
˙
‹v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
fiLCD W UA ˙ vK
j { bM
c
WLzUI ˙ dNE
qOGA
UC ˆ˙ pMJ1
º
WOKLF
•
fi
v ¯ l{u ˙
UOI ˙ ˙ ÆUI ¯ l{Ł w
qOGA
d
ÆUI ¯
uJ
U
fi‚– W H l ˙ ‹˚UMO *˙ s •qO UH ˙
fiLCD W UA ˙ vK
ˇu u*˙ ˚UMO
•
*˙ qO
††
H ˙ l{Ł
2.0M
UO
¯
101
2.0M
10
2.0M
101
˙
uB ˙ qO
101
10
10
EXEC
U
w ˙c ˙ X R*˙ W *
3
W
4
jG{¯Ł v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯ W UA ˙ nB M w ÆbN ˙<l{u rr v‹rJ
˙
WD ˙u d <
qOGA
¯
UO
dJ ( ) vuB
rJ
˙
fiqH _ q UJ U o UG LCD
˙
jG{¯Ł ‹
fiEXEC jG{¯
fi H ˙ l{Ł
˚u
bB Ł dL _˙ uK U w ˙c ˙ X R*˙
5 *˙W dNE
*Ł iWLzUI
u
MENU
˙ wH jGC‹ U bM
fiwK
UL
5 ( *˙
) vdOG
UNO
‹jGC
d
–
q
w ˙u
bF
uB ˙ qO
r
fi ˙u
fidL
fitO
LCDM W WLG
UA ˙ vK
'w¤ ˙c ˙ X
w LCD W UA ˙ ˆ b Q ‹rzU l{Ł• w ˙dO
‹ `U{ ˙ ˙uº
˙ˇUL
ˆ vK
”'wzUIK
¯
¤ 5
Łb
qOGA ˙ WOKL nB M w w ˙c ˙ X R*˙ `UG
fiu
l{Ł
b
UO
º
Ł ‹
˙`u{
ºU
ªUM
U ˙—¯U ˙dO UJ ˙ dI
fi bI ˙ qOGAPOWER
ÆUI jG{¯
fip cº
UF
H ˙
j { r”'`˙dL(˙ 5F ˙ d U
¤ iOH
S ‹˙dO UJ ˙ U ˆ p u Ł `UM • ˆ o UG ˙
jGC XL ˙—¯
WHO Ł qLF Ł ‹wzUIK ˙ l{u ˙ vK ULND H{ ˙r l{Łˆ sJ1 wzuC ˙ i dF ˙Ł Œ R ˙ eO d ˙
fi H ˙ i Ł ˙—¯ `˙dL(˙ 5F ˙ d U iOH
fiW O
uB
s dEM ˙ ÆdB
H
”'Œ
˙ i
U u¯
¤
fiWDO;˙ `U{ ˙
fi H ˙ i u
”'
Łb
¤
†‡
UO
¯ Łˆ bK
qL
˙ l{Ł w
H • ˙ ˙b
q ˙ˇ ˇbF
˚˙bK
qL UNMJ1 p dO `˙dL(˙
U
5F ˙ d U iOH fil U *˙ qO
UO‹ U W{ŁdF WLzUI
•
˙ X U
bK:˙ UO
UC ˆ¯ pMJ1
º
Memory
fi¢ Stick¢
d U iOH
qOº
UI ˙ q H ˙ i u ºŁˆMENU jG{¯º
fiWLzUI ˙ wH
YO
fi uB ˙ kH( b
*˙.LCD W UA ˙ vK5 *˙ dNE fi`˙dL(˙ 5F ˙
w ˙u w
H ˙ ˙b
U UN v• u*˙ qO
bK:˙ UO ¯ r
‹b b bK
qL
b W U w
fi –\
„ v ¯
\
fiqO
˙ bK
101MSDCF
L ¢ ¢
5F ˙ d U ¤iOH ‹wzUIK ˙ l{u ˙• ˙b
¯
fi¢999MSDCF¢ v
˚˙bK
qL pMJ1
U bM fib ˙u ˙ bK:˙ w
b b bK
qL r
t S
u ·•
v
dI*˙ b(˙ s
fiUOzUIK
º
kH sJ1
bK:˙ WF ˇ˙ˇe
ˇu Ł k
ˆ sJ1 ‹'Œ ¤U Łˆ˙ '`˙dL(˙
H ˙
w LCD W UA ˙ v ¯ dEM ˙ bM
uB ˙ w `U
- w ˙
uB ˙ vK dO Q t fO ˙c s
fiUNKO
o UG ˙ W d
uJ ¤‹' l{Ł Łb
˙b
•¯ `UM ˆ
`UM ˆ ªb e N
ˆ vK
d ¯ fiWLKE*˙ s
fi˙dO UJ ˙ p
U9¯ bF fi' ¤H ˙W s* i u ‹ H ˙• s
`UM
fiW LK ˙ THDM ‹s A ˙
qOGA ÆUI ¯ bM v
˙c j C ˙• l{Ł vK
fi bI ˙
v ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 `˙dL(˙ 5F ˙ • d U iOH
WHO Ł
W U *˙ ‹WOB A ˙ ˚Uº
˙ˇUL ˙¯ vKu d*˙ W O M ˙
ÆŁdE ˙ Łˆ
H ˙ iO Ł ÆbN ˙ Ød r ˙—¯ ‹ÆbN ˙ v ¯
fiØd _˙
†·
b b
bK
qL
101
2.0M
uB ˙ qO
102MSDCF
˙
MENU
EXEC
U
EXEC
W
3
2
1
d r¯V‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
bK
qL d EXEC
¯ fi jG{¯
v/V
‹ qL
rJ r ˙ ˙ ˆqOWD ˙u
w r
d ˆ s wK ˆ r d b b rbK
fiEXEC jG{¯
bK:˙ ‘ B Ł ‹b ¢˙Ł
Memory
˙bI0
Stick¢
r v‹rJ
d
r
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
fiqO
˙ bK L
fiqO
bK
Ł WLzUIMENU
˙ wH jGC ‹ U bM
fitKLF XL Œc ˙ bK:˙
b b’˙ bK:˙ Æc pMJ1 s
fi3
†
bK:˙ qL `UG
uD)˙ `UG
w ¯d ¯
r
v
tKL
qL
jG{¯ r
‹v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
fiLCD W UA ˙ vK
W U
˝U H
dNE
j { bM
‹b b • bK
qL ˇd 0
fi˙dO UJ U
- Œc ˙ b b’˙ bK:˙• w
uB ˙ qO
fi UO ¯ Łˆ nK
bK
qL
r
c
WLzUI
qOGA
UC ˆ
º
˙ pMJ1
WOKLF
•
fi
v ¯ l{u ˙
qO
˙ bK
UO
101
2.0M
: 102MSDCF
:
0
2003 7 4
1:05PM
MENU
EXEC
EXEC
3
2
rJ
˙ ˆ WD ˙u ¨u <
d*˙ bK:˙ dr V¯‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹
bK
dOOGd EXEC
¯ fi jG{¯
jG{¯ rV rJ
‹
˙
WD ˙u
qO
fi
EXEC
bK L 100MSDCF
¢
¢ bK:˙ UO ¯ • pMJ1 s
1
˙
fiqO
p d% pMJ1
fi U <˙ b b’˙ bK:˙ w • uB ˙ kH r
fi˙dO UJ ˙ cN nK
bK
v ¯ WK *˙
fiqO
bK
dOOG
jG{¯ r
‹v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
fiLCD W UA ˙ vK
H j { bM
W U ˝U
dNE
c
WLzUI ˙
qOGA
UC ˆ˙ pMJ1
º
WOKLF
•
fi
v ¯ l{u ˙
uB ˙
†¶
UO
uB ˙ qO
˙
: 102MSDCF
U
EXEC
W
4
r v‹rJ
d
r
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
Ł WLzUIMENU
˙ wH jGC ‹ U bM
fi U <˙ bK:˙
qO
fi4
†•
˙ bK
dOOG
uD)˙ `UG
w ¯d ¯
`
dEM*˙
UO
– dEM*˙
¯
ÆŁdE
UF
º
uB ˙ qO
Æ˙b ˆ qO
‹`U*˙ X% qO
W OC*˙
uB ˙ l{Ł
w U)˙ UAM ˙ l{Ł ‹W d
d UM l{u
Łˆ ˙WOKO
s qJ WKOL
u
UI ¯ l{u vK
˙ ˙c uB(˙Ł
p ‘OÆbN ˙ W d ÆUI ¯ p ‘O
˙c d UM ‹qOK ˙ `UM ˆ
U ˇˆ W {u*˙ U{Ł_˙ b
fiX u ˙ fH w WOKOK ˙ d UM*˙ ˚UOHK
ÆŁd Ł X%
Æ˙bW _˙
d
W d *˙ `UO
wˇu qO5
fi uB ˙
s b e qzU*˙ ‘ d*˙ dO Q
S ‹p — v ¯ W U{
fiWF
U U ˙ WO U)˙ `U{ ˙
`˙u{_˙ Łˆ
˙uA ˙ w
ˇu u*˙ ‘O UB*˙ WO UF
fi b UF *˙ WF _˙ ˚˙— Ød _˙
`U*˙ X% l{Ł
YO `U*˙ X% qO
U
UOI ˙ bM l{
j { r ˙d
º fi' –\ oL v ¤ fLA ˙ WF
V UM*˙ j C ˙ º
UOzUIK
l{Ł v ¯ iO _˙ uK ˙
fi`U*˙ X% WFz˙
u qO
˙ j[wzUIK
{ r] v ¯
‹ Œ R ˙ eO d
• ˙ j { bM
fi'W UN Uv ¤¯ – w ˙u s Œ R ˙
fi ˙e
˙ ˇ˙ˇe ‹qI o •UG ˙ W d
ˆ k
fi`˙dL(˙ 5F ˙ d U iOH
l{Ł• w
H ˙ i u
uB ˙ l{Ł
eO d ˙ j[wzUIK
{ r] v ¯
‹ Œ R ˙ eO d
• ˙ j { W
bM {˙u ˙ WOB A ˙
˚U b bK’˙ u qO
l{u ˙ ˙c p ‘O
Æ˙b ˆ qO
fi'W UN
v ¯ U –¤ w ˙u s Œ RWIO
˙
d ˆˆ u vKº
U uDuB dK ˆŁ
Œ R ˙ eO d K o *˙ j C ˙ l{Ł b
¯ ‹ fiº–UL
s ¨d
uB ˇ U `U v ¯ T ˙ˇ UJ • s ˙dO
fi'
‡ W H ¤
‘{˙u ˙ Œ R ˙ eO d ˙ dO Q
S iF
‹p ˙dO
— v UJ
¯ ˙
W U{
U F W bF ˙ ‘ B
ˇ fiWL
fia ˙ fififi u e ˙Ł U
º º
U*U
˙u
_˙ TON
uB
fiº
UI
`U*˙ X%
˙d(˙ W ˇ l rK
w
˙dO UJ ˙ ˙b
¯ q
l ˙ • ‹`U*˙ X
WIK(˙ u•† WŁ H w
˚U †UOW H¯ ‹
fi ˙b
˙• qW H • w
W dz˙b ˙
eO d
†‚
dEM*˙
uB ˙ qO
5
Łb
v ¯ j C
UO
¯ `UG
2.0M
(SCENE)
dJ
V jG{¯
uB
fi'wzUIK ¤
10
W U
vK WOKO
fiWDO;˙ `UO
d UM qO
WLKE*˙ W O
l{u
˙ u
˙
ÆUI ¯ bM
W
U
ºŁˆMENU jG{¯º
UO‹ U
uB ˙ qO
W{ŁdF WLzUI
•
˙ X U ˙—¯
fiWLzUI ˙ wH
YO
bM dEM*˙ UO ¯ •l{Ł ˙b
¯ pMJ1 s
fiW d *˙
UM U UO ¯ - w ˙• W ON ˙ vK
UH(˙ r
fi bI ˙ qOGA
oHA ˙ l{Ł
101
s
jG{¯Ł ‹v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
dJ
(SCENE)
uB
V rJ
˙
eO d
fi¨u d*˙ l{u ˙ UO
UL
5 *˙(SCENE)
dOG V‹ UNO
fi ˙e
˙ ˇ˙ˇe ‹qI o •UG ˙ W
fi[
] v ¯ Œ R ˙ eO d• ˙ j
fil{u ˙ ˙c w
H ˙ •˙b
˙
˙ j[wzUIK
{ r] v ¯
‹ Œ R ˙ eO •d ˙ j
fiW dI*˙
uB ˙ l{Ł v ¯
jGC
d q
” wK
WO(˙ WOFO D ˙ d UM*˙
T '`U*˙ X%
¤ l{Ł
_˙ uK ˙ ˚˙— d UM*˙ b s
T 'w U)˙ UAM) ˙ l{Ł
p ‘O O ‹ U ’˙Ł ˚UDO;˙Ł `UL
T W
' {˙u ˙ WOB A ˙ ¤ uB ˙ l{Ł
fiWO WO ˙
˙u Q WOFO
'oHA ˙ ¤l{Ł T 'W OC*˙
uB
¤ ˙ l{Ł
5
Łb
T 'WO(˙ WOFO D ˙ d T
UM*˙ l{Ł¤
'wzUIK ¤
eO d
†„
fi[
] v ¯ Œ R ˙ eO d• ˙ j
fil{u ˙ ˙c w
H ˙ •˙b
˙
˙ j[wzUIK
{ r] v ¯
‹ Œ R ˙ eO •d ˙ j
fiW dI*˙
uB ˙ l{Ł v ¯
ΠR
o– ÆbN
*˙ j˙ Cv ˙¯ W U *˙ j
˙ eO d K
0.2m
0.5m
2.0M
2.0M
MENU
EXEC
2
1
v ¯ W U LK o *˙ j C ˙ ˙b
U
r v‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
jG{¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
c U Łˆ WJ
s Æb qO
bM
ΠR eO dd EXEC
¯ fi jG{¯
fiMENU
Œ R ˙ eO d ˙ oOI% VFB ˙ s
u
jG{¯ rv/V
‹ rJ
˙ ˙ ˆ WD ˙u
fiLCD W UA ˙ vK WLzUI ˙ fiwzUIK
dNE
˙ Œ R ˙ eO d ˙ WHO Ł
fiEXEC
WD ˙u
ˆ V
d
Ł WO
v ¯ l{u ˙ ˝U Hº
UC jˆ {WOKLF
bM
˙
fi
j { bM
¯ ‹
v ¯ l{u ˙ ˝U H•
fiv rJ
˙
dI rO w Œ R ˙
• eO d
fil dL
b
cN•
fi˚ U(˙
UOI ˙ pMJ1
UO
c
¯ WHO u
w
bOH
ΠR
˙ eO d K
`U*˙ X% l{Ł d ¯• ‹`U*˙ X
fi'
†‚ W H ¤ dEM*˙
˙ j { ˚U uKF
‡
l U – WK
˙ ˙u
fL
qO
2.0M
2.0M
uB ˙ qO
u
0.2m
0.5m
1.0m
˙
MENU
EXEC
U
EXEC
W
2
1
3
r v‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
jG{¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯¨u d*˙ Œ R ˙ eO d ˙ j<
{ l{Ł
jG{¯ rv/V
‹ rJ
l U fir
EXEC
d ¯ jG{¯
fi
fiMENU
˙ ˙ ˆ WD ˙u
fiEXEC
jG{¯ rv/V
‹ rJ
˙ ˙ ˆ WD ˙u
fiLCD W UA ˙ vK WLzUI ˙ dNE
fiEXEC
”WO U ˙ W U *˙ j { U{Łˆ s
fil{u ˙ ˙c w
H ˙ ˙b • ¯ s sJL
s m ‹ 0.2 m ‹' UO
‹ 0.5
Łb ¤ wz
UH
˙ o d s WF U
u fL• v
qO
pMJ1 'W UN¤ U Ł
1.0 m
qO
q
o UG ˙
d d% bM fio UG ˙ d vK
U MENU
r ŁjGC
WLzUI
˙ wH jGC ‹ U bM
ˇd 0 qO
˙ s ˙dO UJ ˙ n u
‹fL)˙ uB ˙ lOL
fiLCD W UA ˙ vK 5
fi e ˙ d d%
b ‹sJ
U dI
º
fi [WOw U qO
˙ 5 WK
• UH ˙ d H ˙
uB ˙ l{Ł w
u ˆ qO
˙ 5 WK UH wJO
˙ d UH u
˙ Ł_˙
uJ Œ R ˙ eO d ˙ l{
fioHA ˙ l{Ł Łˆ W OC*˙
fi3 uD)˙[wzUIK
w ] d ¯
ÆUI ¯ bM
‡–
UM
U
UO
¯ - w ˙• W ON
fi bI ˙ qOGA
W U
vK
˚˙dO Q W U{¯
uB ˙ dO
– Q
uB K
wM
WOL
WI dD
uB ˙ W’UF
fiW U ˚˙dO Q
pMJ1
VGA
2.0M
101
10
nO U O
2.0M
VGA
GA
2.0M
VGA
VGA
GA
EXEC
3
4
q
s ˙ˇ wM
uKuJF uB uB
˙ ˙ uD Ł u
fiW1bI ˙ WO ˙d u uH ˙ uB
finO˙ U OM ˙ q
kH
W u
¯ r
ŒˇU ˆ
jGC U
Łb
Ł ‘{Łˆ
uB ˙iOs ˆ¤
U b ˙Ł u
W uK ˙ q
uB ˙
fi'ˇu ˆŁ
fiWO UC ˙
‹W U *˙ nB M* o<UG ˙
rjG{¯
V‹rJ
fiq UJ U o UG ˙
jGC
kH % p ˆ U*U
u fL v
qO
W UA ˙rs
fio UG ˙
vK
fiVGA r
uB ˙ qO
r
‹fL)˙ uB ˙ ˙dO UJ ˙ q
uB ˙vK jGC ˙ `UM ˆ UN UI
˙
WD ˙ud <
¯l U
fiEXEC jG{¯
WLzUI MENU
˙ wH jG{¯
YO
fiLCD
ˆ q
•
o UG ˙
d d% bM
¯ - w ˙ uB ˙ qO
jI r
fio UG ˙
‡†
2.0M
uB ˙ qO
2.0M
˙
MENU
EXEC
U
EXEC
W
3
2
rJ
˙ ˆ WD ˙u ¨u d*˙
< l{u ˙ rd v‹¯rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹
u dO Q
d EXEC
¯ fi jG{¯
r rJ
‹
˙
WD ˙u
r Ł WLzUIMENU
˙ wH jGC ‹ U bM fiEXEC jG{¯ V
˙
d
fiLCD W UA ˙ vK
fi3
ÆUI ¯ bM
‡‡
1
UM
U
fiLCD W UA ˙ vK
WLzUI
U <˙ l{u ˙
uB ˙ dO Q `UG
uD)˙[ÆUI
w ] ¯d ¯
UO
jG{¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
¯ - w ˙• W ON
fi bI ˙ qOGA
WD ˙u
˙ vK
d
UC jˆ {WOKLF
bM
˙ cN•
¯ ‹
v ¯ l{u ˙ ˝U H• j { vbM¯ l{u ˙ ˝U Hº
fiv rJ
˙
fi
UH(˙ r
s
UOI
b ˙Ł
2.0M
101
6
/8
2.0M
u
101
dLCD W
7
/8
' u
UA ˙v?K W U?u
l
ˆ¤
d
dN 'W bU ˙Ł
u ¤
101-0006
2003 7 4
101-0007
2003 7 4
10:30AM
12:00PM
101-0007
2003 7 4
2
˙
b ˙Ł W U
7
/8
101
2.0M
12:00PM
1
ˆ WD ˙u
w p dO UJ UNKO
XL w ˙ uB
W u d*˙ W <
U ˙ qOGA
uB ˙ dr Ł¯v ‹¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
UO ¯ pMJ1
LCD Wfi UA ˙º
U vKdI
U(˙
fiv/V rJ
˙
fi bI ˙
WI U ˙ uB v˙ dF W” H ¤
WO U ˙ uBV ˙ dF ”
U <˙ qO
˙ bK
w
fiLCD W UA ˙†¶
vK
fi uB ˙
d ´ dNE
u
'
' b ˙Ł
W UA ˙ vK
W H
W H
l ˙
l ˙
w
5 O U
u ¤
b ˙Ł
' u
˚U u
dF
d
l
w
˙ 5
b ˙Ł W U
b ˙Ł
fiUNKL Q
ˆ¤
dN
u
W U
X u ˙ fH w
u l ˆ
fiW UA ˙ vK WKBHM
‹W UA ˙ ˚UMO
‹W d
*˙
uB ˙
WKBH*˙
•
˝Łd
fi‚†
d s• qO UH
fi·†
s
‡·
d
' u
l
ˆ¤
DPOF
dNH ˙ W U
uB ˙
DPOF
˙
MENU
EXEC
1
U
2
W
r v‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
WD ˙u
dN EXEC
d ¯ jG{¯
fi
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹ rJ
˙ ˙
fi' u
l
ˆ¤
dNH ˙ W U
'WI U ˙¤ WO U
fidH _˙ U ˙ v/V
p d rJ
b ˙u ˙
d
‡
˙
˙
jG{¯ r
ˆ
v ¯
fiLCD W UA ˙ vK
dF ˙
dNH ˙ W U
˙ ˆ jG{¯
uB ˙ W U
‹v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
v ¯
EXEC jG{¯ 2
Łˆ ‹uD)˙ w
b ˙Ł d
bM dH ˆ U S W U;˙ b ˙u ˙
fi˚˙ U ¯ l ˆ
u
dF
ˇuFK
¯
uB ˙
dF
WLzUI
bK:˙–
dF ˙
u Ł bK:˙
UO
101
: 102MSDCF
:
1
2003 7 4
DPOF
1:05PM
MENU
EXEC
EXEC
3
rJ
2
˙
1
˙ ˆ WD ˙u ¨u <
d*˙ bK:˙ d
r V¯
‹rJ
˙
[WD] ˙u
d ¯<
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹
fiEXEC jG{¯
˙ ˆ WD[ ˙u
dF ˙ bK ]dOOG
d ¯
fiEXEC jG{¯ V
r rJ
‹
˙
. dF ˙ bK
dOOG
jG{¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fiMENU
fiLCD W UA ˙ vK
W U
WLzUI ˙
dNE
‡¶
ˇbF
˚˙bK
qL bM
¢Memory Stick¢
dNE ‹bK:˙ w
dO _˙ Łˆ v Ł_˙
uB ˙ d bM
fiLCD W UA ˙ vK WO U ˙ ˚UMO *˙
fio U ˙ bK:˙ v ¯ ªd
˙ ”
fiw U ˙ bK:˙ v ¯ ªd
˙ ”
fiw U ˙Ł o U ˙ s bK:˙
v ¯ ªd
˙ ”
uB ˙
d
w
: 102MSDCF
EXEC
˙
' u
l
ˆ¤
dN
'W bU ˙Ł
101
b ˙Ł W U
4
/4
4
r v‹rJ
W
U
2.0M
u ¤
101-0004
2003 7 4
UO
‡•
12:00PM
d
U F ˙ dNE ‹bK:˙ w
u Œˆ
• kH
b
fi bK:˙ ˙c w nK b u
¯ Łb UNKO
u d ´• s
uB ˙
fibK:˙
r
W U
d
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
Ł WLzUIMENU
˙ wH jGC ‹ U bM
fi U <˙ bK:˙
w
pMJ1
fi4
UO
uD)˙ w
˙ `UG
`UG ¯
dF
– ˙u
d J*˙
2.0M
2.5
101
7
/8
˙dO UJ ˙ cN WK
fiwK _˙ UNL
ÆUF{ˆ
׆\
101-0007
2003 7 4
dO J
u vK .
Łˆ †\ v ¯
'ŒˇU ×–
¤
1:30PM
EXEC ( )
2
1
×
dJ
EXEC
uB
( ) jG{¯<
fi¨u d*˙ dO J ˙ Øu
d ¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
UO ˙ ˆ WD ˙u U dO J ˇu w ˙
fiv/V rJ
˙
fiW UA ˙ j Ł dO J r
UNO jGC
d q
fiwK UL dO J ˙EXEC
Øu ( ) dOG
fififi
T 'ŒˇU ¤ 5 T × Łb
T ׆\
uB ˙
‹
fiW d *˙ uB ˙ l d J*˙ •dF ˙ WHO Ł qLF
fiØd ˆ eN ˆ ˙b
U WK
u• dO J lOD
fib b nKL
d J
u •qO
sJ1
dF ˙ `UG
Łb
v ¯ j CK
b
d J*˙
dJ ( ¤ uB
EXEC
jG{¯
fi'ŒˇU ¤ 5
fiW UA ˙ j Ł dO J•
jI
sJ1
‡‚
(DPOF) W U D ˙ –WuB ˙ W U
d
2.0M
101-0006
2003 7 4
DPOF
101
6
/8
WK *˙ W U ˙ uB ˙ vK W
bOH WHO u ˙ c fiUN U
w V
l o ˙u
WF U
b
Łˆ q
w
fi'WOL d ˙ W U DDPOF
˙ VO˚Ud UOj/¤
10:30AM
uB ˙
fiW d
˙
EXEC
MENU
1
U
2
W
WD ˙u
[ ] d ¯Ł
MENU
‹ jG{¯<
fiEXEC jG{¯ v
r rJ
‹
˙
u
W U (DPOF)
w
W U
v ¯ q u
‡„
W
l{u
dNH ˙
‡U W rH Ł 2
w
uD)˙ `˙d S r
fi dNH ˙ W U
UO
d ¯Ł ‹ v ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
˙ ˆ WD ˙u UN U
ˇu w ˙
fiv/V rJ
˙
uB ˙
*˙
uB ˙ vK
W •
l{Ł
DPOF
DPOF
EXEC
EXEC
4
3
r v‹rJ
W
[qOGA
WD ˙u
] d <
¯
fiEXEC jG{¯
˙
F ˙ l{Ł r
W
˙
[DPOF]
WD ˙u d <
¯
fiEXEC jG{¯
Ł WLzUI
MENU ˙jG{
wH bM ‹
fiW{ŁdF*˙
uB ˙ vK
(DPOF) W U D ˙ W
fi
r V‹rJ
F ˙ wH
4
uD)˙
fi [ÆUI
w ] ¯d
l{Ł `UG
¯
·
W d
*˙
uB ˙ qO
101
101
0/s15
5:10
U L
˙
101
10/s15
uB U
3
q UJ U
1
2
o UG ˙
jG{¯ <
‹qO
fiØd ˆ d qH _
˙ ÆUIfiqH _ q UJ U
o UG<˙
jG{¯
qOGA
W d
*˙
w ˙dO UJLCD
˙ ˆb
W UA
Ł ˙qO
vK
dNE
qJ WO U – u qO
K X Ł vB ˆ fi
qO
˙ `UM ˆ ˚UMO *˙
fiqO
fiLCD W UA ˙ vK W{ŁdF*˙ ˚UMO *˙ qO
r
WD ˙u
[ ] X% d
˙b
¯ pMJ1 Œ R ˙ eO d ˙ j { UNMJ1 wzUIK
•
˙ Œ R
ÆUI ¯Ł qOGA
v/VrJ
˙ MENU
˙ ˆ Ł
fi'W UN Uv ¤
U¯ dI
º
–[ s W U
W ˆ vK
fi'
†† W H ¤ dF ˙ qOGA
d ¯–[
‹ s ¨d ˆ W U
vK Æb qO
W H l ˙ ‹˚UMO *˙ s WKBH*˙ ˝ŁdA
eO d ˙
K so b*˙e*
j C0.5
˙ mWHO
Łˆ u0.2 m
fi‚–
fi'
‡ W H ¤ Œ R ˙
W {u*˙ ˚˙`˙d
·–
w ˙c ˙ X R*˙ ˙b
˙ l
v ¯¯Ł
l{u ˙ ˝U H
fi†† W H w
fiW KMemory
2 ¢ Stick¢ ‘ B U bM qO •
fiW d
u qO
bM •
j {¯
˙ n u
H ˙ qLF
r Łv‹¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fi bI ˙
uB ˙ qO
fiW d
˙ eO d
*˙
uB ˙ w
˙ WHO Ł
˚uB ˙• qO
LCD W UA ˙ vK
101
16
0:00
W d
*˙
101
uB ˙
qO
18
0:00
UO
101–0018
2003 7 4 12:00PM
101–0016
2003 7 4 10:30AM
d
qO • ˙ X u
˙ X Ł •nK
ˆ
fiqO
˙
W H dE ¯ ‹UNKO
sJ1 w ˙ W • U ˙ u
fi–„
dF ‹WO U
„Ł WIO ˇ „„ qO • ˙ X Ł
{¯
fi¢>99:59¢
fiqO
qJ WO U –
˙u ˆ º
˙ˇUL
vK
¯ qO
2
1
WD ˙u
W u d*˙ W d *˙
< uB ˙qOGA
d ¯
fiv/VrJ
˙ ˙ ˆ
WI U ˙
WO U ˙
uBv˙ dF W” H ¤
uB
V ˙ dF ”
r Ł v‹ ¯ l{u ˙ ˝U <
H j
fi bI ˙
U <˙ qO
˙ bK
w
fiLCD W UA ˙†¶
vK
˙ X Ł
WF vK
˙ˇUL ¯ qO
º
˙ X Ł nK
¯ bM w U ¢
˙Memory
Łb’˙Stick
l ˙¢ fi
fi¢Memory Stick¢
u
'
d ´ dNE
160×112
u
uB ˙ r
WF
WO U ‡ Ł ozU ˇ
WO U –‡Ł WIO ˇ––
˙
8MB
16MB
WO U ·‡Ł WIO ˇ†† 32MB
WO U · ·Ł WIO ˇ
64MB
Ł WIO ˇ ‡– Ł W U
128MB
WO U ‡·
Ł WIO ˇ · Ł U
WO U ‡
U
MSX-256
Ł WIO ˇ ‡¶ Ł ˚U U
WO U ·‡
MSX-512
Ł WIO ˇ †• Ł W U
WO U –„
––
MSX-1G
·†
101
16
0:05
U L
˙
101–0016
EXEC
uB U
3
fiEXEC jG{¯<
W d
*˙
fiW d
*˙
uB ˙
d
dF ˙ ÆUI
fiEXEC jG{¯
W d *˙ uB ˙ d `UM ˆ
fiLCD W UA ˙ vK W{ŁdF*˙ ˚UMO *˙
WD ˙u
[ ] X% d
˙b
¯ pMJ1
ÆUI ¯ Ł qOGA
v/V rJ
˙ MENU
˙ ˆ Ł
fi'
†† W H ¤ dF ˙ qOGA
W H l ˙ ‹˚UMO *˙ s WKBH*˙ ˝
fi‚†
·‡
uB ˙ Æc
2.0M
3
MENU
2
˙ ˙ ˆ WD ˙u <Æc
fiEXEC jG{¯ v/V
r ‹
fiWDIM ˙
bK:˙ w
fi3
fid ´
c
bM
ˇu u*˙
bF
d
W U J ˙ s
12:00PM
uB ˙ Æc
r
r
dNH ˙
¯ q u
uB ˙ lOL v Æc(
WOL;˙•
1
WD
¯ ˙u
[ ] d ¯Ł
MENU
‹ jG{¯<
fiEXEC jG{¯ v
r rJ
‹
˙
uD)˙[bK:˙
w
q ˙b U] dÆc ¯
UN
7
/8
EXEC
EXEC
rJ
101-0007
2003 7 4
DPOF
DPOF
101
uB ˙ Æc
u
W U
‡U W rH Ł 2
w
w
r Ł v‹ ¯ l{u ˙ ˝U <
H j {¯
fi bI ˙
uB ˙ UO
v/V rJ
˙ ˙ ˆ jG{¯
uB ˙ Æc(
fiUN c ˇu w ˙
uD)˙ `˙d S
fi dNH ˙ W U
qOGA
r
pMJ1
··
¢Memory Stick¢ W ON
DPOF
MENU
EXEC
2
fiMENU jG{¯Ł ‹
uB ˙ Æc
4
1
bI ˙ qOGA
<
fiLCD W UA ˙ vK
w¢Memory
˙
Stick¢ q ˇˆ
<
fi˙dO
UJ
˙
w
UN
WLzUI ˙ dNE
r v‹rJ
r ˇu
W ON
ON
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
`UM ˆ wK ˙b ˙ `UDG ˙ ‘ H
W U d ˙ wH
U
Æc
uJ MEMORY
‹
STICK v ¯ u u ˙
fi- b
uB ˙
b ˇu¢Memory
Ł s bStick
Q ¢‹W ON • bM
nK
ˆ sJ1 ‹¢˙c
Memory
_ Stick¢
fiW ON ˙ w ¸bQD ˆ sJ1 ¯Ł WO U
fi¢Memory Stick¢
fil{u ˙ ˝U H l{u s dEM ˙ ÆdB
•
W U
WOKLF ˙ c
WOI
Œˆ W ˙ ¯ s b Q ‹`ULK • ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘
q
Æc(˙ `UG
vK
ˇu u
uJ b `U ˚˙dD Œˆ ‘ Ł
fi4 uD)˙[`UG
w] d
¯ ¯
fiº
U U9 ˙dO UJ ˙
vK W dz˙b ˙ WIK K q UI*˙ ‘D • ˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ h ¯
‹˚U uA ‹ Łb ˇu Ł YO s ˙dO UJK WOK ˙b ˙ WN’˙
fiØd ˆ q UA Œˆ Łˆ dF ‹W d ˆ
U
qJO
·
101
EXEC
EXEC
4
3
r v‹rJ
uJ
‹ W ON
˙
WD ˙u <rF
fiEXEC jG{¯
˙ WOKL
˙ r
fiX9 b W ON
fi4
d r¯V‹rJ
˙
[WD] ˙u
d <
¯
WD ˙u W ON d EXEC
¯ fi jG{¯
v/V
rU bM
‹ rJ
˙ ˙
W fiEXEC
U d ˙ jG{¯
wH
ˆ
˙
qO
Memory
¢
Stick¢ eON& vMF
W• ON
dO
UC
º ˆ ˙WOKLF ˙ c vK oKD ‹
W ON ˙ `UG fi v Ł_˙ eON
º
UC ˆŁ ‹˙dO UJ ˙ Memory
c l Stick
WI ¢d*˙ ¢
uD)˙[`UG
w] d
¯ ¯
UN ˙b
¯ sJ1Ł W ON ˙ WI U
uJ
˙u
fi U(˙ w
lOL
ˆ k Memory
‹¢
Stick¢ W ON • bM
UNO U0
Memory
¢
Stick¢ w
ˇu u*˙ ˚U UO ˙
UN c r O ‹d ´ UN
W U J ˙ s WOL
fiWLz˙ˇ
uB
·¶
Windows w b
CD-ROM W ˙uD
˙ ˚U u
(USB qGA) USB Driver x
fid uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ ˙ qO u
VO d
v ¯Windows
U % sXP ‹ ˙b
¯• bM
fiUSB
˙
qGA
uB U
U L
˙dO UJ ˙ s
W uH;˙
Image Transfer x
W uN
uB ˙ qIM
fid uO LJ ˙
ImageMixer x
uB ˙ d d%Ł dF Z U d
fid uO LJ ˙
–* p
U)˙ d uO LJ ˙
USB l{Ł
vK
UN
U)˙ d uO LJ ˙
W d I*˙ d uO LJ ˙
l
˚ UB
˙
d uO LJ ˙ n Q
U bM
w b ˙Ł d uO
USB
L dv ˆ
¯ Łˆ s UN • qO u
r
ˆ sJ1 ‹˚U
˙
p dO U UNO U0 eN _˙ iF qLF
b
uO LJ ˙ UN ŁfiUSB UN
uº
˙ˇUL
vK ¯ p —Ł
U
˙
lL
u
w
UN
d uO
W U
w
U{¯ UN
fiqO UH ˙ s b e*
http://www.sony.net/
p
vK
fi*[PTP]Ł[ŒˇU] USB
‹
qO u
UF{Ł b u ‹Microsoft Windows 98 ”qOGA ˙ UE
r I ˙ ˙c [ŒˇU
‘{u] l{u
fi ˙ u lMB*˙ j {
Windows 2000 Windows
‹
98SE
Œ Łd{ qGA*˙ ˙c
fi[ŒˇU] l{Ł ˙b USBU qO u
Windows Millennium Professional
‹
q
˙b
U d uO LJ ˙ v ¯ ˙dOŁˆWindows
UJ ˙ qOXPuHome
bM Edition Edition
‹
UNKOGA
W
˙
bI ˙ ˙dO
USB UJ ˙ bL
ˆ Windows
sJ1 ‹ XP Professional
fi'
USB lL:˙ u;˙
b ¤ d uO LJfilMB*˙
˙ s
w
ˆ 5 *˙ qOGA ˙ U
qOGA ˙W O Øu
l
W U w
u
Z U d ˙ ˙c
b
˙ bM fijI
XP l WI* ˙u
fi ˇbF *˙ W O ˙ w Łˆ
ˆ W {u*
v UN
¯ v ¯ qO u Windows
U <˙ bK:˙ w
ˇu u*˙ ˚U UO ˙ a MMX
r Pentium
‹d uO”CPU
L
W e d*˙ W’UF*˙ b
qO u bM bK
UO
fid uO LJ ˙ v ¯ jI ˙dO UJ dU ˆ Łˆ e d U O †
˙ ˙c
cOHM b
MENU
r Ł jG{¯ ‹d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ ˙ º
UO UO
uJ ”USB
ˆ q
V u
w
fi dFK bK
dOOG
˚˙`˙d ˙ d ˆ Łˆ WDI
× ‚ ”
¶ dF ˙ W U
d ˆ Łˆ ' u ¶
‹ XO –¶
U)˙ d uO LJ ˙ UN
ˆ sJ1 fiWindows
U L
Me W UA ˙ r I ˙ • ˙c ‘{up
fip b qOGA º
UF˙ UEM
W
˙ qOGA ˙ WOKL ŁˆnKoOKF ˙ W U s qOGA ˙
vK UNKOGA r
w ˙ WOIO D • ˙ Z ˙d˙dO˙ UJ
lOL ˙ qH
5 ¯˚ UB ˙ ˇUF ¯
Z U d USB
˙Ł qGA VO d q
d uO LJ ˙ fiX u ˙ fH w p
U)˙ d
fiwIO D ˙
‹Windows 2000 Łˆ
Windows XP ˙b
¯• bM
vK USB q u ˇu Ł b W
fid bL qOGA ˙ ˆb ¯
p
U)˙ d uO LJ
Łˆ WDI × ¶‚
dF ˙ W U W ON • uJ
ˆ V
W
USB
Ł q u d ˙u
b
fid ˆ Łˆ ' u ¶
‹ XO –¶ ˙u ˆ¤ WIzU
˙u ˆŁ d ˆ
˙b
U
uB ˙ aMemory
pMJ1
Stick
‹¢¢
Łˆ u † ¶ Łˆ× WDI
‚
s
¶ q ˆ v ¯ j C ˙ bM
X d _˙ WJSonyvKl u dE ¯ fiw
fiq ˇu*˙ UO ¯ W U dNE s ‹q ˆ
·•
UN
qOGA ˙ •˚UOKL
fiUSB
LJ ˙ ˚U O lOL’ qOGA ˙• ˚UOKL
fi
ˆ
u c*˙ W d I
˙b
¯ bM
r
dI 5
¯
[Yes, I want to restart my
computer now]
‹' ˙ d uO LJ ˙ qOGA
fi[Finish] dI ¯
WLzU
W U [USB
vK Driver] dI 3
¯
fiVO d ˙
USB qGA
VO d
UWindows
% s ‹XP ˙b
¯ bM
fiUSB qGA
VO d
USB
U % qGA
s ‹ VO d ˇd 0
fiØd ˆ USB
d
VO d
ˇU ¯ ˇŁˆ ‹rF ¤
qGA
W ˙uD ˙ q ˇˆŁ d uO LJ1˙ qOGA
W ˙uD ˙ qGA w CD-ROM
WI d*˙
fiCD-ROM
˙c w
¢InstallShield Wizard¢ W U dNE
fi'VO d K w ˙u ˙
b ˙ Z U d ¤
W U dNE U[Next]
bM fidI 4
¯
dI
¯
‹'˚U
uKF*˙¤
Information
¢
¢
UOI ˙ pMJ1 ‹czbF fid uO LJ ˙ qOGA ˇUF
fi[Next]
fiUSB ˚ O u
dI ¯ ‹dNE r ˙—¯ fiq ˇu*˙
T (My Computer)
fiVO d ˙ ˙cN
[ImageMixer]
5 d
UO
‹VO d ˙ qL USB
J U qGA
bM
fiVO d ˙ WOKL
d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ ˙ qO
fiX u ˙
fi
VO d ˆb
U9¯ W UA ˙ p
UO
¯ W U[Cyber-shot]
vK
dI 2
¯
fiq ˇu*˙
fiVO d
˙ WLzU
W U
‘{u
·‚
dNE
dI ¯ r
r O 5
Œc ˙ bK:˙ dW U¯ dNE U[Next]
bM fidI 3
¯
fi[Next]
¢Licence Agreement¢
‹Z U d ˙ bK
d ¯
fi[Yes] dI ¯ ‹'WO UH
‹t O d
fi[Next] dI ¯ r
¢Image Transfer¢ VO d
a M Image
¢ Transfer¢ Z U d
˙¤
˙ ˙b
¯
˙dO UJ ˙ qO
UOzUIK
º
u bM d uO LJ ˙ UN
fio d*˙
USB q
WD ˙u d uO LJ
¯ W U[Cyber-shot]
vK
dI 1
¯
fiq ˇu*˙
U L
˙
UO
uB U
W U vK ˚U F ˙ l d
6
UO
¢Image Transfer Settings¢
dI ¯ r
Image
‹ 'Transfer j {¤
fi[Next]
¯ s
bI
b Q
fiVO d ˙ WLzU W U
‹WO UH ˙ Łd XK
˙—¯ fi d
WO UH ˙ ˆd ¯
W
U
vK
[Image
Transfer] dI 2
¯
W U
dNE fiVO d ˙ WOKL w
fiVO
d
˙
WLzU
fi'˚U uKF*˙¤¢
Information¢
fi[OK] dI ¯ r
‹W u d*˙ WGK
U)˙ d uO LJ ˙
UN
vK
fi[Next] dI 4
¯
d
U9¯ W UA ˙ p
‘{u ‹VO d ˙ qL J
fiVO d ˙ WOKL
U bM
p
W U dNE
¢Welcome to the InstallShield Wizard¢
fi'VO d K w ˙u ˙
bº
U ˙ dZ ¤U d
w
fiW eOK$ ˙ W UA ˙ r • I ˙ ˙c
·„
¢ImageMixer¢ VO d
r Windows
‹
XP Łˆ
Windows 2000 ˙b
¯• bM
fi¢WinASPI¢ VO d
¸b _˙ ˙b DirectX8.0a
˙ Łˆ
VO d r • r ˙—¯
Z U d
˙b
¯ pMJ1
¢Information¢ W U dNE ‹d uO LJ ˙ vK
a M¢ImageMixer Ver.1.5 for Sony¢
fiW UA ˙ vK dNE w ˙ ˚ULOKF ˙ l l ¯˙ fi'˚U
‹qOuKF*˙¤
UH ˙ s b e* fiUN OIM Ł UN{d Ł
w
˙ ˚ULOKF
UF Kd uO LJ ˙3
º
qOGA
fiW UA ˙ vK dNE
fiCD-ROM W ˙uD
˙ 4
d ˆ
fiZ U d
b ˆ
WLzU
U
fi[Finish] dI 7
¯
uB ˙
b U *˙ ˚UHK
W U [ImageMixer]
vK
dI 1
¯
fiVO d ˙
fi[OK] dI ¯ r ‹W u d*˙ WGK ˙ d
¯
¢InstallShield Wizard¢ W U oK r
fi'VO d K w ˙u ˙
b ˙ Z U
VO d w
˙dL
˙ w X
[ImageMixer] dI ImageMixer
¯ ‹¢
¢
w ˙ ˚ULOKF ˙ l ¯Ł VO d ˙ WLzU
fiW UA ˙ vK dNE
fi¢Image Transfer¢ ˙b
ŒUSB
Łd{ qGA•
dNE ‹d uO LJ ˙ vK bF t O d r
r
˚ULOKF ˙ l ¯ fiqGA*˙ VO d ˇu XM ˙—
fiW UA ˙ vK dNE w
W U dNE
¢Welcome to the InstallShield Wizard¢
fi'VO d K w ˙u ˙
bº
U ˙ dZ ¤U d
W U
q
w
p
fiW eOK$ ˙ W UA ˙ r • I ˙ ˙c
‘{u
ˇu u*˙ ˚˙ˇU
2
fi b b
¯
w
˚ULOKFº
UFK ImageMixer
¢
¢ VO d
r
fiW UA ˙ vK dNE
˙ l
w
˙
U ˇ¯ r
r ˙—¯
bI ˙ •qOGA sJ1
t ˆv k¯
f I*˙
fi˙dO UJ Memory
˙ w ¢Stick¢
q
qO u
w u ‹V J*˙ ‘D d • uO L
˙b
¯ bM
fiWOHK)˙ W uK ˙ USB
vK qˇuu u*˙
USB
v ¯
qOGA ˙ Z UWindows
d dNEXP ‹ ˙b
¯• bM
fi · W H v ¯ bI fiV J*˙ ‘D vK wzUIK ˙
USB
o d*˙
q
qO u 3 r
fi˙dO UJ
(USB)
U
UN w Memory
˙ ¢ Stick¢ q ˇˆ
1
oK ¯ r ‹˙dO UJ ˙ w UN
ˇu
fiwK ˙b ˙ `UDG ˙
(USB)
˙
d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ
f I
U L
: USB
* u u ˙ ˚UMO
uB U
u
˙b
¯ bM qOGA ˙ WOKL
•
d uO LJ ˙dO
˙ v UJ
¯ ˙ qOUSB
u lLr fi
fi d U
vK
˙dO UJ ˙ W ŒˇU
U USB
vK” l{Ł dNE
‹v Ł_˙ USB
dLK qO u
UOI
LCD˙ bM fi
UN vUSB
¯ q
qO u 4 r
ÆdF K
UOzUIK
º
Z U d ˙ qOGA
d uO LJ ˙ uI
fid uO LJ ˙
fiºOK dE ¯ fi˙dO UJ ˙ vK
UN
fidL _˙
uK ˙ v ¯
u u ˙ ˚UMO
* u
‹˚ UB
˙ `UM ˆ
U)˙ d uO LJ ˙
ˆ b4
Q ‹uD)˙ w USB
ŒˇUl{Ł
” dNE • r ˙—¯
WLzUI [ ˙ ]w X%[ŒˇU] v ¯ u[USB]
C
fi'
•– W H ¤
rJ
˙ ‘OPOWER
UH Ł e ˙ qLF
USB l{Ł
‹ w•
fi˙dO UJ ˙ vK
ˇu u*˙ Ød _˙
p
rEF s UNKOGA
W
˙
bI •˙ bL
qO u
s UN ˙b
U v u*˙ d uO
s W U(˙ c
USBw lL:˙
Ł ‹' u;˙ USBb ¤
fi˙dO UJ ˙ w ˚U UD ˙ VO d
m dH ŒˇUH
˙dO UJ ˙ qO u q
•
˚U
fiW UD ˙
l ˙ Memory
‹¢
Stick¢ U ˇ¯ s qO UH• ˙ s
fi–¶ W H
fid uO LJ ˙ qOGA
2
fi˙dO UJ ˙ qOGA
–
UL{ sJ1
r
r
Windows XP —
˙b
U
uB ˙ aŁˆ ‹d uO LJ
USB˙ qs
qB
P
fiUSB q J d uO LJ ˙ UN Ł ˙dO UJ ˙ qO u¢Image
r
Transfer¢
s Memory
¢
Stick¢ ˙d ¯
a
r UOzUIK
º Ł Image¢Transfer¢ qOGA ˆb
USB qO u `UM ˆ ˙dO U
fiº
UOzUIK d uO LJ ˙ UN vKWindows
uB ˙ 98/98SE/2000/Me —
Z U d jAMWindows
YO
XP j { r
fiUSB q J d uO LJ ˙ UN Ł ˙dO UJ ˙ ‹Windows
qO u
r2000 w b
q ˆ s
fid uO LJ ˙ qOGA Z U d
wzUIK
uB ˙˙ a dF
Image
M
Ł˙ ¢Transfer¢ qOGA r
XP Łˆ
Me
fi U ˇˆ WMO *˙ ˚˙uD)˙ l ¯ ‹j C ˙ l{Ł `UG ¯ ˚ˇ ˆfid
˙—¯
uO LJUOzUIK
º ˙ vK
fiWOMOB ˙ vK dI
5 1d¯
dI ¯ [Start]
r ‹ dI 1
¯
fi[My Computer]
s1_˙ V U’˙ 2
dI ¯
dI ¯ [Sony
r ‹ MemoryStick]
fi[Properties]
fij C ˙ l{Ł 3
`UG ¯
fi[Stop] dI ¯(Sony
r DSC)
‹
dI ¯ r
‹bO Q
dI2 ¯
˙ W U 3vK
fi[OK]
UN’
fi[OK] dI4 ¯
w b
M U 4W uD)˙
Łd{ dO
fiWindows XP
˙d ¯USB
Łˆ q J ˙ qBH
5 r
fi¢Memory Stick¢
* W
fi[AutoPlay] dI1¯
fi[Pictures] v [Content
¯
type] j {¯
2
[Select an action to perform] d 3¯
d ¯ [Actions]
r ‹
X%
˚˙bK
`UA ¯ r
W ˇUF
•
˙ ˚ U(˙
w
ŁˆWindows
98 w b
q ˆ s
dI ¯ czbF
[Take Ł
no action]
bK
q Date
˙ˇ ¢
¢Ł Image
¢
Transfer¢
98SE
fi[Apply]
uB ˙ ˚UHK lOL My
a Documents
r Ł ‹¢
¢
vK
ˇu u*˙
– W '
H ¤ u u ˙ ˚UMO
ˆ
v [Content
¯
type] j {¯
4
fi˚˙bK:˙ c w p dO UJ WKcOHM
*˙
r Ł iO _˙ LCD
uK ˙ Wv UA
¯ X
˙ u%
czbF3 fi uD)˙ [Video
d Ł files]
¢Image Transfer¢ j { U{Łˆ dOOG
•
pMJ1
fi
ˆ 5jI uD)˙
v [Content
¯
type] j {¯
fi'‡ W H ¤
d3 uD)˙ [Mixed
d Ł content]
a
UL ¯Ł
W '
H ¤ImageMixer
¢
¢ VO d • bM
fiØd ˆ
qOGA rImage‹¢Transfer¢ ˙b
U
uB ˙
fi[OK] dI5¯
fi uB ˙ dNE
UOzUIK
º
ŁImageMixer
¢
¢
fi¢Properties¢ W U oKG
Z U d
wzUIK ˙ dF ˙ Z U d qOGA ˆb
qL - ˙—¯º
UOzUIK
v
d uO LJ ˙ qOGA
fiWO U ˙USBd*˙
˚ Ow u
†
qIMK
q UI ˙
U
˙bbM
¯ Łb
uB ˙ a
¢Image Transfer¢
dI ˙ W uI ˆ dNE
dI ¯ [My
r Computer]
‹
s1_˙ V U’˙
1 dI ¯
fi[Properties]
hzUB ¤ System
¢
Properties¢ W U dNE
fi' UEM ˙
j { U{Łˆ dOOG
¢Image Transfer¢
U L
˙
Windows 98/98SE/2000/Me —
dI ¯Image
fi¢ Transfer¢ j { U{Łˆ dOOG p
ˇu u*˙
Image
¢ Transfer¢ W uI ˆ s1_˙ V U
qOGA KImage
¢ Transfer¢ j { r
r ˙—¯
d ¯Ł ‹ b u ˙ WOMO
[Hardware] dIWindows
¯ ‹
2000 ˙b
¯ • bM
fiw U ˙ `˙d ˙ U U º
UOzUIK
uB ˙ a fi[Open
pMJ1Settings]
‹
”wK UL w UN ON pMJ1 w
fi¢System Properties¢ W U vK
dI ¯ r ‹5
[My dComputer] dI 1
¯
fi[Delete] Ł[Copy] ‹
[Basic]
fid uO LJ ˙ w W d Ød _˙
2
eN _˙ fi5ˆ db[Removable
Q
Disk]
fi[Device Manager] dI1¯
UM s1_˙ V U’U dI ¯
ˇu u*˙
Memory
¢
Stick¢ ˚U u
dNE
W F ¢Sony DSC¢ ˇu Ł s 2b Q
fi˙dO UJ ˙ q ˙ˇ
fi
bK:˙ v ¯ uB ˙ a M
U • r I ˙ ˙c ‘{u
fi¢My Documents¢
ˆ WMO *˙ eN 3
_˙ s Œˆ ˚b Ł ˙—¯
l ˙ Removable
‹¢
Disk¢ W uI ˆ uN •b W U w
fiUN c( U ˇˆ ˚˙uD)˙
fiw U ˙ ˇuLF ˙
fi[ Sony DSC] dI1¯
c UM ˙ Image
dNE Transfer
‹¢
¢ qOGA
fi · W H l Windows
˙ ‹ XP ˙b
¯• bM
V U’˙ dI
Windows
¯ ‹ 2000 ˙b
¯• bM
uB U
l
¯ ‹
vK
fi[
Sony DSC] s1_˙
U)˙ d uO LJ ˙
UN
w [Uninstall] Łˆ¤
[Remove] dI2¯
fi'
Windows 2000
W U dNE
bO Q Confirm
¤ ¢ Device Removal¢
fi' UN’˙ e
Œc ˙ bK:˙ dI ¯ [DCIM]
r ‹5 dI
d 2
¯
fi5 d W u d*˙ uB ˙ vK
fibK:˙ ‘
bK
bK
fHM
p
˙b
‡
Øu
r
v ¯ uB ˙ ˚UHK jI
3 ˆŁ V
fi¢My Documents¢
fi[OK] dI3¯
fi UN’˙ Æc r
u
vK
v ¯ uB ˙ ˚UHK
fi¢My Documents¢
Œu
bK
ˆb
U
fi U ˇˆ
v ¯ • u
a
¯
r
a
X ŁU
˙—¯
¯ bO Q W U
dNE ‹nK*˙ r ¯
U ØdUSB
ˆ qGA
d
VO d
UOI ˙ ˇu
ŁU U bM finK*˙
uB ˙ Æc r
‹w U(˙ nK*˙ UJ
b b’˙ nK*˙
¯
fi'
·‚ W H ¤ WI
CD-ROM
d*˙
W ˙uD ¯
dOOG pMJ1 ‹
[Settings]
ˆ c UM ˙
UOs ¯ bM
fiWOK _˙
fijI[Basic] j C ˙ l{Ł
U)˙ d uO LJ ˙ vK
p
Windows 98/98SE/2000/Me/XP —
‘D
d ¯5
[Nothing. I’m finished
working with these pictures]
r ‹' uB ˙ cN qLF ˙ s XON
.[Next] dI ¯
uB ˙
vK[My Documents] dI 1
¯
fi5 d V J*˙
fi¢My Documents¢ bK:˙ ˚U u
dF
¨u d*˙
dF ˙ Z U d
˙b
U
uB
Windows XP
wzUIK ˙
˙fi'‹T
¤ USB
–W H
¤
˚ O u
qLF1 r
dI ¯
W U dNE
[Copy pictures to a folder on
¢Completing the Scanner
my computer using
and Camera Wizard¢
Microsoft
Scanner and
fi'˙dO UJ ˙Ł ‘ U*˙ Z U d
UL ¯¤
I ˙ ˙c ‘{u
Camera Wizard]
fi[Finish] dI 6
¯
d uO LJ ˙ vK bK
v ¯ uB ˙
fiZ U d ˙ oKG
˙dO UJ ˙Ł ‘ U*˙ Z U d
˙b
fi
[OK]
dI
¯
Microsoft
r
‹'
pMJ1
X% W {u*˙ ˚˙`˙d ˙ l ¯ ‹Ød ˆ• u a
WK ˙u*
W U dNE
d tKO u USBˇUq ¯Ł hH† W H P
w
uB ˙ dF W U)˙ ˚˙uD)˙
• r
fi¢My Documents¢ bK:˙ w
T [Start] dIWindows
¯ ‹
XP ˙b
¯• bM
fiVO d [My
˙ ˙cN
Documents]
Z U d ˙ ˙b • ˙
d d%Ł dF
ImageMixer
¢
Ver.1.5 for Sony¢
‹qO UH ˙ s b e* fip
U)˙ d uO LJ ˙ dUN
1 rvK
fiZ U d U
b U *˙ ˚UHK l ˙
W u M*˙
Windows XP —
d
uB ˙ s
uD)˙
˚˙uD)˙ qLF r
fiØd ˆ
‹czbF¢Scanner
fiØd ˆ and Camera Wizard¢
fi'˙dO UJ ˙Ł ‘ U*˙ Z U d
fi[Next] dI 2
¯
uB ˙ nK Ł 2
bK:˙ dI ¯
fi5 d
fi
uB ˙
w
dF
W uH;˙ uB ˙
fi¢Memory Stick¢
dF
ˇu
w ˙ uB ˙ vK ˚U 3
F ˙ l d
r ‹W F ˙ Æc ¯Ł d uO LJ ˙ v ¯
fi[Next] dI ¯
W U dNE
¢Picture Name and Destination¢
fi'UN UJ Ł uB ˙ r ¯¤
dI ¯ r
‹a M ˙
UJ Ł 4uB ˙ r
fi[Next]
W U dNE ‹a M ˙ r
U bM
fi'Ød ˆ ˚˙ UO
Other¯¤
Options
¢ ¢
fi uB
·
`UL ˆŁ
˚˙bK L
uB ˙ nK
s e
nK*˙
UNFOL& r
˙dO UJ U WK
fi¢Memory Stick¢ w
* ” U
U L
˙
Windows Me w b
qL
WHO Ł
Łb
˙dO UJ ˙
˙b
U
WK
u
˚U U
uB U
bK
˙dO UJ ˙ cN WK
¢ ˙c
uJ ‹ b b
101MSDCF
¢
u ˚U UO vK
˚˙bK
cOHM
b
p
U)˙ d uO LJ ˙
UN
vK
jI
u ˚U UO ‹w Łd J ˙ b d ˙ l{Ł w
u ˚U U
Łb ˙dO U
˙b Voice
U WK
l{Ł w ˚u ˚U UO Ł W d
bK
qL WHO Ł
Łˆ 100MSDCF
¢
¢ ˚˙bK:˙ w
ˇu u*˙
•
˚U UO ˙
lOD
p dO U Ł ‹jIMSSONY
dFK ¢ w ¢
fi˚˙bK:˙ c w
uB ˙ qO
fi†· W H l ˙ ‹bK:˙ s qO• UH ˙ s b e*
fi9999 v 0001
¯
s Øb*˙ w r ssss
Œˆ wMF
•
nK*˙ wMF
W
W d
U
u
u
nK*˙ r ¯
˚UHKDSC0ssss.JPG
˚UHKMOV0ssss.MPG
bK
101MSDCF
999MSDCF v
Macintosh w b
vK USB q u ˇu Ł b W U
p
U)˙ d uO LJ ˙
w
*– p
U)˙ d uO LJ ˙
USB l{Ł
UN
vK
W d I*˙ d uO LJ ˙ W
fi
*[PTP]Ł[ŒˇU] USB
‹
qO u
UF{Ł b u
‹9.1 ‹9.0 ‹8.6 Mac
‹ OS 8.5.1 ”qOGA ˙ UE
UN
‘{u] l{u
fi ˙ u lMB*˙ j {(v10.0/v10.1/v10.2) Mac OS X Łˆ9.2
W
USB
Ł q u d ˙u
b W U r wI ˙ ˙c [ŒˇU
fi[ŒˇU] l{Ł ˙b USBU qO u
filMB*˙ w
ˆ 5 *˙ qOGA ˙ UE
˙b
U
uB ˙ aMemory
pMJ1
Stick
‹¢¢
Øu u *˙bMl d r ‹WO U ˙ ˚
q
˙b
U d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJv ˙¯ qO
X d _˙ WJSonyvKl u dE ¯ fiw U{¯ UN
9.1 Mac
‹ OS 9.0
W
˙
bI ˙ ˙dO
USB UJ ˙ bL
ˆ sJ1fi9.2
‹ Łˆ
fiqO UH ˙ s bUNKOGA
e*
Mac
UE – l
fi'
USB lL:˙ u;˙
b ¤ d uO wLJ V˙ d*˙
s OS 8.6 qOGA ˙ iMac
http://www.sony.net/
W H ˙ qOL%
CD-ROM
u qGA Ł ‹lMB*˙
v ¯ qO u Mac
˙ bM
OS XfijI
l WI* ˙u
qOGA ˙ Power
UE l
Mac G4 Łˆ
iBook –
U)˙ qOGA ˙ UE UN KD
w UN
˙ ˚˙uD)˙
U <˙ bK:˙ w
ˇu u*˙ ˚U UO ˙ a
r
‹d lMB*˙
uO L
w Mac
V d*˙
OS 8.6
p
qO u bM bK
UO
fid uO LJ ˙ v ¯ jI ˙dO
UO UJ
º
UOU uJ ”USB
ˆ q
V u
fip b qOGA UI
º ˙ UEM
‹ U ˇˆ WMO *˙ ˚˙uD)˙
cOHMl MENU
r¯ Ł jG{¯ ‹d uO LJ ˙ v ¯ ˙dO UJ d
˙ ˆ Łˆ WDI
× ‚ ”
¶ dF ˙ W U
fi dFK bK
dOOG
˚˙`˙d ˙
˚˙uD)˙
qOGA ˙ UE
d ˆ Łˆ u ‡†
l{
4 v ¯1 ˚ u̇D)˙
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
4 v ¯2 ˚ u̇D)˙
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X
(v10.0/v10.1/v10.2)
p
U)˙ d uO LJ ˙
UN
l
˚ UB
w
˙
b ˙Ł d uO
USB
L dv ˆ
¯ Łˆ s
UN • qO u
b
Łˆ oOKF ˙ W U s qOGA ˙ d uO pLJdO˙ U n UNO
Q
U bM
U0 eN _˙ iF qLF
b
˙dO UJ ˙ 5 ˚ UB ˙ ˇUF ¯ r
ˆ sJ1 ‹˚U
fiUSB ˙
UN
uº
˙ˇUL
vK ¯ p —Ł
fiX u ˙ fH w p
U)˙ d uO lL
LJ ˙ u UN Ł˙b
U
¯ bM qOGA ˙ •˚UOKL
d uO LJ ˙ ˚U O
fiUSB
lOL’ qOGA ˙• ˚UOKL
fi
ˆ
u c*˙ W d I*
¶
p
USB
LJ q˙ s qB
USB qGA VO 1
d
vK4 uB ˙ d ˙d ¯ Łˆ ‹d uO
Memory
UJ ˙ Stick
s ¢¢
W ˙uD ˙ l{Ł ‹d uO LJ
1 ˙ qO
dI ˙ 1W uI ˆqOdIu ¯ `UM ˆ ˙dO
USB
fiCD-ROM qGA w CD-ROM
WI d*˙
Œc ˙ bK:˙ w W u d*˙
uB
2 ˙ nK 5 d dI ¯
W uI ˆ Łˆ qGA*˙ W uI ˆ jI ˆŁ V ¯ fiq ˇu*˙ UO ¯ W U
fiW u M*˙ ˚UHK*˙ vK Œu
r r Trash
‹¢ ¢ W uI ˆ
Memory
v ¯ ¢Stick¢
fiq ˇu*˙ UO [Cyber-shot]
¯ W U vK dI2 ¯
fi uB ˙ nK ‘ H
fi¢Memory Stick¢ ˙d USB
¯ Łˆ q J ˙ qBH
fiVO d ˙ WLzU W U
U)˙ d uO LJ ˙
fi5 d
UN
VKB ˙
USB
˙ fifi
q
¯• bM
UNKOGA r
w ˙ WOIO D • ˙ Z ˙dbF ˙‹alOL
qH Mac
¯e ¯OS‹ X v10.0 ˙b
fi[USB Driver] dI3 ¯
fid uO LJ ˙ qOGA ÆUI ¯
Z U d USB
˙Ł qGA VO d q
d uO LJ ˙
fi'
USB qGA ¤
USB
¢ Driver¢ W U dNE
fiwIO D ˙
uB ˙ a3
UE vK Øu
Œc ˙ VKB ˙ 4 dI
Z U d ˙ ˙b • ¯ pMJ1
vK UNOK ÆdF ˙ - w ˙ 1 b b’˙ W uI _˙ dI
fi5¯ d W UA ˙ ‘ H qOG
uB ˙ a¢ImageMixer
M
Ver.1.5 for Sony¢
fi5 d V J*˙ ‘D
qO ˇ l ˙ fip
U)˙ d uO LJ ˙ UN vK UN b UA Ł
- w ˙ W UA ˙ s 5O U ˙ 55HK*˙
w ˇu u*˙
Memory
¢ Stick¢ ˚U u
dNE
s b CD-ROM
e*
W ˙uD ˙ l o d*˙ qOGA ˙
w
UEM ˙ bK 3 WuD)˙
uI ˆw v UN
¯
fi˙dO UJ ˙
b U *˙ ˚UHK l ˙ Łˆ ‹VO d ˙ WI d s qO UH ˙
fi4 uD)˙ w UN
- w ˙
fi5 d[DCIM] dI2 ¯
fiqOGA ˙ WI d W dF* Z U d U W U)˙
Sony USB Driver •
fiMac OS X l o ˙u ImageMixer
dO ¢ ¢ •
Sony USB Shim •
uB ˙ ˚UHK vK Œu
3Œc ˙ bK:˙ dI ¯
UE Image
l ¢ Transfer¢ ˙b
¯ sJ1
•
s
fi5 d W u d*˙
fi
[OK]
dI
¯
‹bO Q ˙ W6 U
d
fiMacintosh
vK
uB U
U L
˙
vK
uB ˙ ˚UHK
4
jI ˆŁWV˙uD
¯ ˙ d ˆ r ‹d uO7 LJ ˙
fiVKB ˙
fiCD-ROM
fiVKB ˙ dI ˙ v ¯ uB ˙ ˚UHK a
r
d uO LJ ˙ UN v ¯ dO
2 UJ ˙
nK s e
UJ s qO UHW H
˙ sl • ˙
b e*
fi – W H l ˙ ‹qO UH ˙ s
finK*˙ `UL ˆŁ
uB ˙
p
U)˙ d uO LJ ˙
UN
dI ˙ W uI ˆ v ¯
•
¢ImageMixer¢
qGA
w
W CD-R
U
W ˙uD ¯ 6
q ˇˆ
fi[OK] dI CD-R
¯Ł
fiW ˙uD
fiW
˙b
˙ cOHM
U
fi dI 4
¯
ˆb
u bO
W ˙uD
fi¢ImageMixer¢ qOGA 1
ˆb ¯
q ˆ s
Roxio W d tFMB Toast
Œc ¢˙ d¢ ˙u • V
fiW b*˙ u bOH ˙ W ˙uD ¯ cOHM
'o d
vK dB ˆ W d *˙ uB ˙ nK • d X Ł ‘ B
fiWF ˙d*˙ W U
b
˙b
U W b u bO ˚U ˙uD ¯
pMJ1 ImageMixer
fi¢
Ver.1.5 for Sony¢
vK U cOHM
XL W b u bO ˚U
l o ˙u
DVD WOL
u bO ˚U ˙uD ¯
d uO L
UN vK Łˆ ‹W b u b
fiW b*˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD
WOIO D
fiCD-RW ˚U ˙uD ¯ ˙b
•¯ pMJ1 s
b*˙ u bOH ˙ CD-R
W ˙uDqGA
¯ cOHM
d ˙u• V
Macintosh W
W
fi
dO ¤
fiW
fi
uB ˙ WF ˙d
fi
fiW ˙uD
pMJ1 ¨u d*˙
dI 5
¯
˙ cOHM
˙u
dI 2
¯
b*˙ u bOH ˙ ˚U ˙uD ¯ cOHM
u
l{Ł
_˙ Łˆ nK*˙ 3
jI ˆŁ V
fiWLzUI ˙ W U vK
fiWLzUI ˙ W U
dNE
v ¯
U <˙
uB ˙
fiW eOK$ ˙ W UA ˙ r • I ˙ ˙c
‚
UD _˙ Ød%
uB ˙dO UJ ˙ qOGA WO UJ 3¯ b
wK
W b eSony
d qO
Łˆ Ł dA ¯ ‹W O
fip b bL
Sony
F
uB
˙dL ˙dO
¯ W
UJU ˙ w
qOGA WO UJ 2¯ b W˙dL
d& ¯ŁUW U‹˙dO
w UJ ˙ qOGA w WK
fiWO U ˙ uK
e ˙ jGC wJ `ULK
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘ ¯ ‹W O
oK ¯ r ‹lO
ÆdD RESET
˙ˇˆ ˙b
U fi U Ł˙b’˙
ˇˆ w
u c*˙
ºŁˆlˇuM
˙1 ˙
`UG ¯fiØd
r ˆ
¤ d
bI ˙ qOGA
r
˙ ¢
W Ł
UA`UDG
˙ vK
¢ e d ˙ d ˙—¯
C:ss:ss
'fiX u ˙Ł a U ˙ UNO U0 j C ˙ w U{Łˆ
˙c ˙ lOL
hO A ˙ d WHO
LCDŁ S ‹
fi'
¶‚ W H ¤ qLF
RESET
UD _˙ Ød%
bI ˙Ł ˚U
q(˙
UN M
V
—
fi ˇŁd ˙ b b
UJ w
fi'
‚ W H ¤ W u A ˚U UD
P VO d
r
fiWM A ˙ W U
fi'
„ W H ¤ W U
UL WFD
˙b P U wKU ˙b Œˆ
˙ `UDG
‘ ¯ ˙ vK qO u ˙ Æ˙d
fiW
dH v
UN b
¯ ‹WOK _˙ UN
P
U v ¯ ˚U fi'
UD
„ W ˙H ¤ˇU d ˙c ˙ dO Q
fiUNM
ˇU
U U9
º
¯ q
fi b b Ød Q ˚U PUD ˙ b
¯ fi'
•¶ W H ¤ WJKN
X
—
WCH M
fi'
‚ W H ¤ ˚U UD P ˙ s ¯
fi b b Ød Q ˚U PUD ˙ b
„
˙d
¯
W
ˇ X%
˙d _˙
˙dO
•
UJ
Łˆ ˙‹‘O˙b dO¯ -WOI *˙ W UD
W UD 5
• ˚U sJUD WO˙ U WOI
ˆ
• Łˆ W UD fi ˙U(˙
f w s UbI
ˆ ˙ qBI
• dF
˚U
UD
ˆ• ˚U
UD
˙
˙
d flqO
•
U
uI fidOB
X ˆ
fiW UGK
˚U UD• ˙ s
r
r
X
ˆ• ˚U UD ˙
uB ˙
fiWO U W b
fi'
•¶ W H ¤ WJKN
˙
UD
W
UD
˙ dL
q(˙
V
˙
˙d _˙
UJ ˙ qOGA sJ1
fi'– W H ¤ W O
uB ˚U P UD ˙ VO d
r fiW O
uB W d dO
•
˚U UD fi˙dO
˙
fi'
‚ W H ¤ W u A Ød ˆ ˚U P UD ˙ b
˙
fiWM A ˙ W U • ˚U UD ˙
fi b b Ød Q ˚U PUD ˙ b
¯ fi'
•¶ W H ¤ WJKN
X
ˆ
• ˚U UD ˙
fi'
–‡ W H ¤ Ød ˆ d ˙dO PUJ‹˚ U
˙ UDqOGA
˙ ˙b r º
U
¯ bM
dI ozU ˇ ‡ b* ˙dO • UJ ˙qOGA
qOGA ˙ ÆUI
rI ¯
r l{Ł
˙—¯v ¯ ˙b
fi'–‡W H ¤˚ U UD ˙m dH lM*U
ºOzUIK ḋOUJ ˙ qOGA ÆUI ¯ r
fiWOzU
uB
fi'
‚ W H ¤ W u A Ød ˆ ˚U P UD ˙ b
˙
fiWM A ˙ ˚WU UDU˙•
W d
V
q(˙
fi'
·–Ł†
˚U H ¤ Łˆ ‹v ¯ l{u ˙ ˝UP H
fi
j {¯
v ¯
u flW
U
dNE
fiŒ R ˙ eO d ˙
d ˆ ˙bOF
º
W U 0 W
ÆbN
bF˙˙sl{Ł
P s b Q
fi˙b
º
V d ÆbN
•
˙
˙ bM '`U*˙ X% r – ¤ r – mK
qO
fi'
†„ W H ¤ dEM*˙ UO P ¯ WHO
'w ŁU)˙
wG ¯UAM ˙ l{Ł¤
UO ¯ r
‹W U • u qO
bM
l{Ł¤
Łˆ'oHA ¤
˙ l{Ł
‹'W OC*˙
¤uB ˙ l{Ł
fidEM*˙ UO ¯ WHO u 'WO(˙ WOFO D ˙ d UM*˙
fi ˙ –\
¨d ¯
ˆ W U
vK W d
• u qO
uI X ˆ
W H ¤ Œ R ˙ eO d K o P*˙ j C
WHO sŁ d
fi'‡– W H ¤ wzUIK P v ¯ tD {¯
fiŒ R ˙ eO d K o *˙ j • C ˙ WHO Ł UO ¯ -
W U
dB ˆ s
fi'
‡ W H ¤ qO
fi'
‡
qO
˙d _˙
˙
W UA ˙ vK
l{u• ˙ ˝UfiLCD
H
u C
u
ÆbN
U
fi'
•–Ł†– ˚U H ¤
qOGA
v LCD
¯
`U{¯ Pj {¯
fiº
˙b
WLLCD
F W U•
fiº
˙b
WL F
uB ˙
fi'
•–Ł†– ˚U H ¤
ÆUI LCD
¯ v `U{¯
¯
Pj {¯
fiº
˙b
WFLCD
U W U•
fiº
˙b
WF U
uB ˙
fi'
‡† W H ¤
ŒˇU ˆ
l{Ł
P `UG S
fiqOGA º˙K w fO P˙c
r
fiŒˇU ˆ l{Ł v ¯
fi uA
u
˙
dO• Q
d U•
fi'ˇu
j { -ˆŁ iO ˆ¤ b ˙Ł
X b qO
bM WO ˆ
fiº
˙b l U
uK
uD dNE
u{u
¶
u
u
q(˙
V
˙
fi'
–¶ W H ¤Memory
¢
Stick¢ q ˇˆ
P
fi¢Memory Stick¢ U ˇ¯ r
•
Łˆ ··
‹'W H ¤Memory
¢
Stick¢ w W uH;˙ uBP ˙ Æc ¯
fiWO U Memory
dO ¢ Stick¢ WF•
fi'
· W H ¤ UN ON
r
fi¢Memory Stick¢ dOOGP r
fi'
•· W H ¤ qO
˙ l{u P v v¯ ¯tD
Memory
¢ {¯ Stick¢ vK W U J ˙ s W UL(˙
•
fiLOCK qHI ˙ l{u
—
fi H ˙ s
`UM ˆ u qO
•
fi'
† W H¤
v ¯ tD
P {¯ fiW U
u qO v ¯
bMl{u ˙ ˝U H • j
fi'
·– W H¤
v ¯ tD
P {¯ fiW d
u qO v bM
¯ l{u ˙ ˝U H • j
˙d _˙
r
fi u
˝U H
qO
UNMJ1
˙dO U
j { -
pMJ1 s
{ r
r
{ r
r
fi
v ¯ tD
P {¯
fiqLF
H ˙
fi
Łˆ v ¯ l{u ˙ ˝U •H j { iOH ¤
‹'5
Łb ¤ wzUIK ˙ l{u
P ˙ v ¯
H ˙ j fi'
{¯
Łb ¤v ¯
H ˙ •j { fi'
†‡ W H ¤ 'Œ U ¤¯ Łˆ '`˙dL(˙ 5F ˙ d U
fi'
†„Ł–‚ ˚U H ¤ Ød ˆ U{ŁˆPv ¯ tDŁˆ{¯'oHA ¤
U ¯ UO ¯ r
‹W • U
u qO
bM
˙ l{Ł
uJ Łˆ ‹dEM*˙ UO ¯ WHO u 'WO(˙ WOFO D ˙ d UM*˙ l{Ł¤
fil U *˙ qO
˙ l{Ł w ˙dO UJ ˙
UD _˙ Ød%
'`˙dL(˙ 5F ˙
d¤ U
fi'
–· W H ¤ W O
viOH
¯
H ˙ l{Ł
P j {¯
fi'
†‡ W H ¤
uB
X u ˙Ł
P a
U
—
˙ j {¯
fiW O
uB
X u ˙Ł a
fi`˙dL
•U
ÆbN ˙
˙ j uB
{ r X ur ˙Ł a U ˙ qO
fiW O
uB ˙
q(˙
V
˙
¶–
dE
P ¯
—
d
˙d _˙
v ¯ tD
P {¯
fi
v ¯ l{u ˙ ˝U H • j { fi˙dO
r
rUJ ˙ vK
uB ˙
— d uO LJ ˙ d s W u M*˙ uB ˙ ˚UHK
•
d UNMJ1
˙dO UJ ˙
fi uB ˙ q bF Łˆ bK:˙flnK*˙ r ¯ dOOG - ˙—¯ VKB ˙
fi'•Ł † ˚U H USB
¤
qO u `UG
P S r
fiUSB l{Ł w ˙dO
• UJ ˙
fi'
‡· W H ¤
fi¶‡ W H
uO
UN
vK
d
uB ˙ d sJ1
fid uO L
s
q(˙
—
—
V
UN ’UF
fiW d
*˙
Łˆ U cOHM
- w
fiØd ˆ
˙
˙d _˙
fid
˙ ˚UHKLK
•
˝U J*˙dO dFd UJ*˙ UOI
dF ˙˙ UNMJ1
eN ˆ ˙b
U
W U D ˙ W
•d fi(DPOF)
sJ1
uB
(DPOF)
˙ vK W U D ˙ ˚U
d
sJ1
uB ˙ Æc
q(˙
fi'
•· W H ¤ qO
V
˙ l{u P v v¯ ¯tD
Memory
¢ {¯ Stick¢ vK
˙
˙d _˙
W U J ˙ s W UL(˙
•
˝U H
fi
fiLOCK qHI ˙ l{u
lMLO Memory
¢
Stick¢ vK ˇu u*˙ W U J ˙P s W UL(˙ ˝U H fiUN ˇUF
fi'
•· W H ¤ QD)˙ o d s
uB ˙ Æc
¯ sJ1 s
‹ •u
Æc
j
uB{ ˙- Æc
UNMJ1
fiQD)˙
ˇd
0 o dD
u
˙dO UJ
Æc
d uO LJ ˙
q(˙
fi'¶Ł·• ˚U H ¤
' u
W d I*˙ d uOP LJ ˙ W O
d b ¤ d bL Windows
qOGA 2000
˙ ˆbwP¯ ‹
fi'
·• W H ¤
V
l ˙
˙
—
—
-
UN
˙d _˙
qOGA
˙
UE
U ˙—¯ ÆdF
fio ˙u
d uO LJK
.USB qGA
VO d
sJ1
¶†
q(˙
V
˙
˙d _˙
fi'– W H ¤ oUSB
d*˙q
bP ¯
fio d*˙
USB q
b
• X ˆ fi˙dO UJ ˙ vK ÆdF
ˆ b Q fi UJ S Ød ˆ USB
d qtKO qB
u
P ¯b ˆŁ
fi UJ S q u
USBdOq •
fi'•Ł – ˚U H LCD
¤
W UA ˙ vK USB
ŁdFl{Ł
fi'
•– W H ¤ ŒˇU
vP ¯fi tD
{¯ ˙ j {[ U{Łˆ
WLzUI
] X%[PTP]
w v [USB]
¯
j { •UH ˙Ł ‘O UH*˙ W u vUSB
¯ WK
˚ u*˙qB
pK
P ¯ ˙bV UU
Ød _˙ eN Q WKB USBd ˚uO uLJ• ˙ vK
fi˙dO UJ ˙Ł
fi˙dO UJ ˙Ł
UH ˙Ł ‘O UH*˙ W u
s
Łd*˙ Łb d uO LJ ˙ v ¯ P d U
˙dO UJ ˙ qO
fid uuO LJ
r U
d U
WKB
•
dO ˙dO UJ ˙
fid ´ UN Łˆ u
fi'•Ł·‚ ˚U H USB
¤
qGA VO d
P
r
fiUSB qGA VO d • r
r
qGA VO d
r r ‹d uO LJ ˙ tOK P ÆdF VO rd Œc
USB
q ˙ q UN’˙˙bÆc ¯U d uO LJ ˙• v ¯ WK u ˙dO UJ ˙
fi'•Ł ‡ ‹
·‚ ˚U H USB
¤
fi UN’˙ vK ÆdF
d uOUSB
LJ qGA
˙ S p c ‹
s
d uO LJ ˙ v ¯ P d U
fid ´ UN Łˆ u
fi'
–¶ W H ¤Memory
¢
Stick¢ q ˇˆ
P
Łd*˙
Łb
˙dO UJ ˙ qO
r U
fid uuO LJ
fi¢Memory Stick¢
d U
qO
`UMUJˆ ˙˙dO UJ ˙ qOGA
dO u ˙dO
.USB
WKB
•
U ˇ¯ r
•
r
fi UJ
uB ˙ a
uB d uO LJP ˙ v ¯ ˙dO fiW
UJ O˙ qO uuB rd uO LJ ˙ v ¯• WK u dO ˙dO
fi'– W H ¤ oUSB
d*˙
p
U)˙ qOGA ˙ UE q ˆ s WLLB*˙
P qOGA
a M ˙˙ ˚˙uD
UE ql ˆ ¯s a MK W O B ˙ • ˚˙uD)˙ qLF
uI
X ˆ
fi'•Ł ‡ ‹† ˚U H ¤
fip
U)˙
W H l ˙Image
‹¢ Transfer¢ Z U d
b P XM ˙—¯
—
fi †
wIO D ˙ Z U d ˙ P b
XM ˙—¯
—
fiHELP vK dIImageMixer
¯ ‹¢
Ver.1.5 for Sony¢
UD _˙ Ød%
q
˙b
U
W O
[Launch Image Transfer automatically when d P ¯
qOGA the
r camera,
¤
etc., is connected.]
l{Ł w 'a ˙ ‹ ˙dO UOzUIK
º
UJ ˙
Image
qO Transfer
u bM
fi'‡ W H [Basic]
¤
j C ˙
fi'– W H ¤ d uO LJ ˙
USB
qOGA
˚ O bM
u qLF
P r
fiHELP vK
¶‡
wIO D ˙ Z U d ˙ P b
dIImageMixer
¯ ‹¢
Ver.1.5 for Sony¢
fiZ U d ˙ Łˆ d uO LJ
P ˙ w
—
d u
sJ1
ˆb USB
‹ ˚ O u qL bF
uB Image
¢
Transfer¢
fiWOzUIK
—
XM
M
˙—¯
dA
—
¯
—
fid uO LJ ˙ vK
uB ˙
d
s
q(˙
d ¯ r d uO LJK VKB ˙
fi'•Ł ‡ ‹† ˚U H ¤ VKB ˙
V
dI ˙ vK P W fi¢
dMemory
*˙ Stick
uB ˙¢ as M dr U
dI ˙ s W d *˙ uB ˙
W d
*˙
fiWF UD ˙ j { PU{Łˆ l ˙
wIO D ˙ Z U HELP
d U vK
W U)˙
PdI ¯
fi¢ImageMixer Ver.1.5 for Sony¢
”wK
d ˆ
vK ˆ Łˆ ' u ¶
d ˆ
vK
UL d uO LJ ˙ Pd W U
Łˆ WDI
ׂ ¶”Windows
‹XO –¶ ˙u ˆ¤ WIzU
Łˆ WDI
ׂ ”¶
Macintosh
ˆ Łˆ u ‡†
˙
˙d _˙
uB• ˙
dF bMuI uB
X ˆ˙ w g uA
fid uO LJ ˙ vK W d
—
—
j fiW
{¯ O
uB
d uO LJ ˙
fi uB ˙ W U
d •W U
˙u ˆ
¸b
u
U ˇ¯r bM QD W U
dNE
j { r
w WI d*˙
CD-ROM W ˙uD ˙
fip
U)˙ d uO LJ ˙
¢Memory Stick¢
q(˙
fi'
–¶ W H ¤ ‘O B ˙ V U’˙
P s
fi'
•· W H ¤ qO
fi'
·· W H ¤ W
fi'
•· W H ¤ qO
V
UNK ˇˆ
˙ l{u P v v¯ ¯tD
Memory
¢ {¯ Stick¢ vK
Łd{ dOG ˙P uB ˙ Æc ¯
˙ l{u P v v¯ ¯tD
Memory
¢ {¯ Stick¢ vK
d
sJ1
˙
˙d _˙
fiwHK)˙ V U’˙ s • UN fi¢
UMemory
ˇ¯ - Stick¢
W U J ˙ s W UL(˙
•
˝U H
fiLOCK qHI ˙ l{u
fiW KMemory
2 ¢ Stick¢ •
U ˇ¯ sJ1
˙ sJ1
j {vK- qO
fi¢Memory Stick¢
fi¢
Stick
W U J ˙ s W UL(˙
•
˝UMemory
H j {
- ¢ W ON
fiLOCK qHI ˙ l{u
sJ1
XL
vK W U J ˙ s W UL(˙ ˝UP H ˇu
j Cu*˙w ˚U
u UO
s ˙ lOL
Memory
Æc Stick
r ¢ W‹¢ON • bM ¢Memory Stick¢ W ON
fiQD)˙ o dD
u;˙ lM*
LOCK qHI ˙ l{uMemory
v ¯ Stick
¢ ¢
s WOL;˙ uB ˙ UNO Memory
U0 WLz˙ˇ
Stick¢ uB
w
¢
fi'
•· W H ¤ w{dF ˙
fiUN ˇUF ¯ sJ1 Ł ‹d ´ UN
W U J ˙
¶·
Ød ˆ
q(˙
fi'
‚ W H ¤ ˚U UD P ˙ s
fi'• Ł † ˚U H USB
¤
q
qB
P ¯
V
¯
UD _˙ Ød%
b* UN d ˙ŁP ˙dO UJ ˙ qOGA n Łˆ
˙ q
W u d ˙ d
v
W dG ˙
˙ Øu
fiqLF
˙dO UJ
˙ sJ qOGA ˙ l{Ł w
wK ˙b •˙ d ˙dO
uO LUJŁdJO*˙
fiqLF
fi'
‚† Ł‚– ˚U H ¤ 5 *˙P l ˙
¶
˙d _˙
'fi
E 5 *˙ dNE ¤ finOF{ W• UD
fiUSB q
qO u
• -
WIO ˇ w ˙u bF Ød ˆ d UN O d P b ˆ r ‹˚U fiWUDO ˙ ˙d
uB S qLF
r
‘ ¯ ‹qLF
nzU u ˙ ˚dL ¯ ˙—¯ fi˙dO UJ ˙ qOGA
r Ł b ˙Ł
ÆdD
˙ˇˆ RESET
˙b
U e ˙ jGC wJ `ULK
ŁUI*˙ `UDG ˙
fi'„ W H ¤ Ød ˆ d
bI ˙ qOGA
r Ł `UDG ˙ oK ¯ r ‹lO
UNO U0 j C ˙ U{ŁˆRESET
lOL `UG
e ˙ ¯jG{
r bM
‹ ¤
'fiX u ˙Ł a U ˙
˙d W º
U ˇ dI
w
W U
fi'
•‡ W H ¤ ˙b
˙
ˇu u*˙ 5 *˙ vK ÆdF ˙ sJ
fiLCD W UA ˙ vK
—
fiW u dK
n UJ
•
¸b
firOG
W bF ˙ `e
UF
˙Ł d c
˙ qz
fiLCD W UA ˙ vK
˙ `˙d
/vMF*˙
¯
‘O B
d
qOGA
˙ l{Ł v ¯ r
MEMORY STICK b u
fi'
· W H ¤ Ød ˆMemory
d ¢Stick¢ W ON Memory
r fi¢
Stick¢ W ON
WOKL• XIH ˆ
˙ l{u LOCK
v ¯ tD
qHI
{¯˙ fil{uMemory
v ¯ Stick
¢ ¢ vK
W UL(˙
•
˝U H
fi'
•·
fi'
·· W H ¤ W
W U J ˙ s
uB ˙ Æc ¯ fi uB ˙Memory
qO
Stick
sJ1¢ sWF •fiWO U
Łd{ dOG ˙
fibK:˙ ˙c
'123ABCDE Ł123MSDCF ” U *˙ qO Memory
vK ¤Stick
fi¢ ¢ w
fib b
fi˚˙bK
Œˆ qL
ˇ˙b ˆ W
bK
qLF
pMJ1
Memory
s Stick
fi¢ ¢ w 999
¢ ¢ tL ¯ s
fi'
†¶ W H ¤
nK
bK
d
˙
UN’U
fip dO U
fid ´
s
r d U
5 *˙ i u
b
UN
U
ˆ W
uB ˙
d
t{d
dO
¢
sJ1
UJ (DPOF)
¯ - nKW UvK W
r
bK:˙ ˙c
b u
•u
UNMJ1
u•
qO
r
w
QD
˙ w
QD
nK
˙ fHM
bK
qL
˙dO UJ
qO ˙
uB ˙
d
d ´
d
ˆ
UN
b u
b u
sJ1
˙ sJ1
`UM ˆ QD
WOL u;˙ s
uB WOL
˙
ŁU% X ˆ
b b%• ŁU% X ˆ
d ˙— b u
w
Ød ˆ ˚˙bK
¸b
W U J ˙ s
d
u
WO U
r
• Łˆ bK
UN •
¯ sJ1
W ON
r
`UM ˆ• QD
b u
j { -qHI MEMORY STICK
Łˆ r
•fH t bK
b u
r Łˆ ‹Ød ˆ ˚˙bK
d ¯
W UL(˙ wG ¯ fid ´
vK
qO
•
u
¯ fi U <˙ bK:˙ w
fi
fid
w
rWKJA
˙b
MEMORY STICK
Memory
UN U ˇ¯
Stick
- ¢w ˙b
˙ ¢ ¯ sJ1
•
fi'
•· W H ¤ ˙dO UJ ˙ w
˙dO˙ UJ
bI
q u˙ w
MEMORY STICK
fi'
•· W H ¤ ˙dO UJ ˙ w Memory
UN U ˇ¯
Stick
- ¢w ˙b
˙ ¢ ¯ sJ1
•
Memory
¢
Stick¢ w qO u ˙ Æd
Memory
Łˆ Stick
‹¢ ¢ w nK ¸b
•
fi'
–¶ W H ¤ W O
Memory
uB ¢Stick¢ q ˇˆ
•
fia
W H ¤ qO
˙ •ÆUI ¯ l{Ł v ¯
qOGA
˙ qzU
W U d ˙
fi'
–¶ W H ¤Memory
¢
Stick¢ q ˇˆ
•
fi'
–‡ W H ¤ Ød ˆ
WO U
u
uB ˙ r
nK*˙ qL
˙b
˙ˇUL
º
‚˙¯WÆŁd
fi'
H ¤ vK
˚U UD ˙ s ¯ fidH Łˆ iH
• M W UD ˙ Øu
fiwI *˙ W UD ˙ X Ł s ozU ˇ – v ¯
ˇu Ł
¶¶
-
‘O B
˙ `˙d
/vMF*˙
¯
UD _˙ Ød%
fiØd ˆ eN Q
cOHM - nK* d J*˙• dF U
UOI ˙d J*˙
ŁU% X uB
ˆ ˙
fid uO LJ ˙ ˙b
U W’UF*˙ uBK
•
˝U
dO d J*˙ dF ˙
fid J*˙ dF U p dO U
•UO `UM ˆ QD ¸b
¶•
W U d ˙
d
bM
Q
Œb
ˆ Æd
e – wdN˙c ˙—¯
˙ hO A
ˆb
˙
d
fiw ˙c ˙ hO A ˙ d WHO u
eN
LCD W UA ˙ vK ˙dO UJ ˙ W U WHO
C:32:ss
l{ŁŁ qOGA ˙ ÆUI ¯ l{Ł • v ¯
bI ˙ fi˙dO
ˇˆ UJ ˙ dz˙ˇ w WKJA
b u
fi U ˆ ·Ł Æd s W uL
fi'
–‡ W H ¤ Ød ˆ d qOGA ˙
`˙d ¯ ŁU Ł w U ˙ u d ˙ Łb l ˙
vK ˚U UO ˙ `˙d Łˆ W UC:13:ss
UNMJ1 ˙dO WD
UJ ˙
fi˚˙d ¢Memory
b
Stick¢ U ˇ¯ •b ˆ
˙u ULNO ¯ UA ¤ 5L
d ´ fiWI
fi¢Memory Stick¢
fi˙dO UJ º
UF
˙ W U(UHK ssÆu '
‘O B
fi'
·
W H ¢¤Memory Stick¢ W ON •
W H ¤
V
˙ `˙d ¯
b¢Memory
b
Stick¢ q ˇˆ•
fi'
–¶
r
fiUN
ON Memory
Łb Stick
¢ ¢
e d ˙
˙
U ˇ¯ -
sJ1 UN U ˇ¯ Memory
- w ˙Stick
¢ ¢
nK ¸b ˙dO
Łˆ UJc ˙ l UN ˙b
fi˚U UO K
fit ˙ ¯ pMJ1
e ˙ jGC wJ `ULK‘ ¯
ŁUI*˙
•
`UDG
r Ł `UDG ˙ oK
„ Wˆ HrRESET
¤ ‹'
fiØd ˆ d
bI ˙ qOGA
˙dO UJ U
¯
C:32:ss
qD
¸b
E:61:ss
E:91:ss
w ˙c ˙ hO A
˙
UOI ˙ W ŁU
bF v
WKJA*˙ q lD
r
˝
˙ uJ b ‹˚˙d
b ‘O B ˙ ˚˙`˙d S
wK
W b eSony
d qO
Łˆ u qB
U ¯
º
Łd{
fi
fiˇ˙b ˆ
s
uJ*˙ e d Sony
˙ r d tGK ˆŁ bL F
E:61:10 ” U
d
˙—¯
¶‚
WLzUI ˙ ˇuM
vK º
˙ˇUL
¯ UNK bF sJ1 w ˙ WL
fil{u ˙ ˝U H l{u
c w UNKOGA sJ1
LCDw W ˙UAˇuM
˙ 5 ˙
fix e d U UNO ¯ UA lMB*˙ j {
'WLzUI ˙ j {
n u ˙
fi'
‡–Ł–‚ ˚U H ¤ W
fi'
‡ W H ¤ Œ R
˙ eO d K
o
U
u
qO
*˙ j C ˙ W U
bM
W ON
uBK
WO U{¯ ˚U uKF
o
Łˆ wzUIK
fl
0.5 m
˙ flŒ R0.2˙m eO
fl wzUIK
d x ˙ WI d
fl
1.0 m
uBK
UO
[U{Łˆ
] UO
w
¯Œ R
u
W U)˙ ˚˙dO WQ ufl˙ŒˇU
j {flˆwM fl nO U flOÆUIx¯
˙
fir
eO d
dO Q
¯ bMv ¤¯ l{u ˙ ˝U H
j C ˙ l{Ł
W ON
j {
w ˙— X R
ÆUIx¯fl qOGA
fl
0.5 ˙
m fl
fl wzUIK
Łˆ wzUIK
Œ R 0.2˙meO
d x˙ WI d
fl
1.0 m
fi'
†† W H ¤ w ˙c ˙ X R*˙ j {
ÆUIx¯fl qOGA
*˙ j C ˙ W U
fi'
‡† W H ¤
¶„
l U
W U)˙ ˚˙dO WQ ufl˙ŒˇU
j {
flˆwM fl nO U flOÆUIx¯
n u ˙
˙ eO d K
bM
UO
l U ¯VGA
fl fl 2.0Mx
'WLzUI ˙ j {
fi'
‡ W H ¤ Œ R
¯ bM v¤ ¯ l{u ˙ ˝U H
j C ˙ l{Ł
uB ˙ r
fi'
†† W H ¤ w ˙c ˙ X R*˙ j {
fi'
‡† W H ¤
[U{Łˆ
] w
UO
bM
UO
¯Œ R
j {
˙
eO d
w ˙— X R
u
dO Q
'WLzUI ˙ j {
[U{Łˆ
] w
UO
n u ˙
lOL Æc r O t Memory
ˆ k Stick
‹¢ ¢ W ON Memory
bM fi¢Stick¢ W ON
W U J ˙ s WOL;˙ uB ˙ UNO
Memory
U0Stick
WLz˙ˇ
¢ w
ˇu
uB u*˙
¢ ˚U UO
fi'
· W H ¤ d ´ UN
W ON
`UG ¯fl rF
uB ˙ qO
bK
qL
`UG ¯fl rF
qO
bK
qL
uB ˙ qO
bK
dOOG
`UG ¯fl rF
qO
bK
dOOG
n u ˙
fi'
·· W H ¤ bK:˙ w
ˇu
˙
W H ¤
fi'
·· W H ¤ W{ŁdF*˙
U
j { b
bM
˙
'WLzUI ˙ j {
fi'
‡„ W H ¤ UN
v ¯ l{u ˙ ˝U H
fi'
†¶ W H ¤
fi'
†
fi'
‡· W H ¤
¯ bMŁˆ¤
j C ˙ l{Ł
b ˙Ł
u
d Ł
w (DPOF)
˙ W UW ˙
U
l
ˆ
`UG ¯fl rF
Æc
d
5
`UG ¯fl rF
q u%
'WLzUI ˙ j {
Øu
˙ Œc
uB ˙˙ bK:˙
[U{Łˆ
] w
UO
UO
¯
j { b
bM
˙
Æc
bK:˙ q ˙b U
Æc
b ˙Łfl dN
DPOF
¯ bM v¤ ¯ l{u ˙ ˝U H
j C ˙ l{Ł
lOL Æc r O t Memory
ˆ k Stick
‹¢ ¢ W ON Memory
bM fi¢Stick¢ W ON
W U J ˙ s WOL;˙ uB ˙ UNO
Memory
U0Stick
WLz˙ˇ
¢ w
ˇu
uB u*˙
¢ ˚U UO
fi'
· W H ¤ d ´ UN
ˇu vK
w
—
ÆUIx¯fl qOGA
uB
W ˙ vK
`UG ¯fll{Ł
n u ˙
fi'
‡¶ W H ¤ UN{d
¯ bM v¤ ¯ l{u ˙ ˝U H
j C ˙ l{Ł
uB ˙ Æc
uB ˙ lOL
u
[U{Łˆ
] w
UO
`UG ¯fl rF
j { b
bM
˙
W ON
˙
`UG ¯fl rF
dF ˙ bK
dOOG
•
fil{u ˙ ˝U H
l{u
s
WLzUI ˙ j {
n u ˙
˙b
qOGAx
ÆUI ¯
d
WLzUI ˙ j {
n u ˙
Œfl fl
WO U{¯ ˚U uKF
fio UG ˙
flrJ
fio UG ˙
˙
vK
fiVO
vK jGC ˙
– bM VO
jGC ˙ bM – VO ˚u
˚u qOGA – ÆUI ¯
fi'
·• W H USB
¤
l{Ł q u%
fi
•–
U <˙ WGK U
UF
˙Ł d c
˙ qzU
a
U
X u ˙fla
˙ W
U
U{Łˆ
[ ] w
UO
¯ bM
bM
W U
˙
˙ j {
˙ j {
qOGAx
o U
ÆUI ¯
˚u qOGA
qOGA
˙
`U{¯
d
j C ˙ l{Ł
fi'
–· W H ¤ a U ˙– UE j {
fl flŒfl
fl fl flΠx
fi'
–· W H ¤ X u ˙Ł a – U ˙ j {
¯ bM
bM
LCD
ÆUI ¯fl
qOGAx
¯
W U
[ ] wUO
U{Łˆ
j C ˙ l{Ł
bM UN ˜ qN Ł WF U W UA ˙LCD
qF W UAqOGA`U{ ˙UO uD¯ fi UO ¯
WI dD W UD ˙ WM
ªUC
º N ˆ ¯sJv ¯‹WLKE*˙
ŒˇRO s U _˙ w ˙dO UJ ˙
fi'
†– W H ¤ d ˆ
fi˚UMO *˙ lOL
–
d
fia ˙ ‹ d c
˙ –qzU
dEM ˙ ÆdB
tO M
˚u
PTPfl ŒˇU
x
USB
—
WGK A˙
‹WLzUI ˙ ˇuM
d
˚U UO
˙dO UJK
qK
¸b
ˆ bF
˚U
UD
˙ s
u
WO U
˙ s U _˙ w
¯
˙dO U
˙dO UJ ˙ qJO vK
ˇu u •`U ˚˙dDs UŒˆ s‘ ˚U
¯
UD ˙ d ˆ •‹˚U UD
WF ˆ˙ X%
W UL(
WH u
UO q
‹• ˙d(˙ b
Łˆ
uA ¸b
ˆ s
fiWL U Ł W U ‹WHOE
UL WFDI
fis A ˙ UL ¯ bF W U †·
W ˙dO
UD UJ
˙ ˙ qJON
K w ˙c V
ˆ sJ1
ˇu u*˙ ˚˙u H ˙ w wI *˙ •`U*˙ s ˆ WDO
WE
v ˙d
d
W ˇ w ˚U • UD ˙ s A vfiWHO
u u º˙
Łˆ p
qK
ˆ sJ1 ‹˙dO UJ ˙ qJO fiWvKu
W ˇ ‡ v ¯ W u sJ1
˚U fiˇQ–b s ¨dI U Łˆ d •U *˙ fL
˙c V
ˆ sJ1 Łˆ ˙dO UJ ˙ qJON
fip OI s WOK ˙b ˙ `˙e _˙
nOEM ˙ u
fiWHO u º˙
K w
vK `U*˙ ˚˙dD bL
ˆ sJ1
• ‹ ˇ U ˙ s U _˙ w
fi bA e N ‘D
•
vK
˙dO UJ ˙ ˙b
¯ ˆ WE
v d fi˙dO UJ ˙ qJO
LCD W uK ˙ qzU ˙ U
dJ ˙ W U nOEM
fiW u WO ODMG t l{u
•
s
V
ˆ sJ1 UN}K
bL
`U ˚˙dD ˇu Ł l
dO LCD
¤
W U nOEM ˚˙ŁˇQ W UA ˙ ‘D ‘ ¯
fiWHO u ˙ w qK
fia ¯ ‹ U G ˙ ‹l U _˙ ˚ULB W ˙
'WI ˙b
d
˙ u ˚UE
d
˙
UO
Łˆ W d _˙ ‹ U d ˙ oB K U bM
˙dO UJ U ˚ULB W ˙
WL U
s U _˙ w ‹`U*˙ X% `ULK • ŁUI*˙
W bF ˙ nOEM
Ød ˙_˙‘Ds U‘ _˙¯ Łˆ d
˙ T U vK ‹`U
UL WFDI W bF
w ˙ U d ˙ Łˆ `U*˙ fiWOK d ˙ W
fia ˙ ‹ U G ˙ ‹lqBU _˙
vK WIB K Ød _˙ W d _˙ Łˆ ˝ _˙ X d ˙—¯
Łˆ WHO u ˙ w qK V
ˆ sJ1 ˙dO
ˆbB Łˆ WO bF*˙ `˙e _˙ nK
ˆ sJ1 ‹˙dO UJ ˙
˙dO UJ ˙ ‘D nOEM
fit
¯ sJ1 nK
fi`ULK ¨d
¸Łb v ¯ ŒˇR Ł
ºOK WKK
WL U
UL WFDI ˙dO
UJ ˙u‘DWOM
nE
r ‹WK
d H ˙dO UJ
• ˙ ˙b
˙dO UJ ˙ nOEM Ł U ˇˆ W {u*˙ ˚˙uD)˙ U ¯ v d
ˇ˙u*˙ b
fiW U W ULI ‘D ˙ ‘ ¯ r ‹`U*U
fi d
q
d
bI ˙ qO
bM
u MB ˙ `U
b
¯ fi`ULK
ŁUI*˙ `UDG ˙ ‘
q
fi`UDG ˙ Łˆ ˙dO UJ ˙ ‘D nK
_ WO
rˆ sJ1
‹Ød UN
ˆ WO
U Us ˙Łˆ uB ˙ d Ł q
fi˙dO UJ ˙ q G q ˆ Łˆ W u
‡
˙d W ˇ
dM • ˙
qOGA ˙ º
UULC
dI ozU ˇ ‡ b* ˙dO UJ
s eM• ˙
fi˙dO UJK ‘O B ˙
`U*U `uK2 d ´ `U Ł Łˆ u ˇ 1w
uLG ˙dO UJ ˙ ªd ¯
u J •˙
s wzU dN
u
v ¯ W UD •˙ s U
fi¨cF ˙
UN ˙b
¯ bF •vIK
UL
dH ˙ bM qLF
Ød ˆ eN ˆ Łˆ w Ł
W d ˆ Œˆ W ˙
nK)˙Ł U
o d• UNJ d
˙dO UJ ˙ q ¯
UOD ˙ W dA(˙
• ˚˙bO *˙
b* `U*˙ w
uLG UN ˇ ‹czbF Ł fiq UJ U ˝ ˆŁ U Ł
s
U
W
u
v
¯
ŒˇR
ˆ sJ1 ˙c
WK u WOM
d H qOMOH •˙ Łˆ UD*˙ l f
˙
fiU
º dI WIO ˇ ‡
fiWHO u ˙ w qK V
Łˆ bz˙
_ W
‘ B LCD
U bM
W UA ˙ Łˆ W bF
• ˙ p b
fiUN
Łb ¸Łb v ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 ˙c
•†
fi˙dO UJ ˙
2 ‘ ¯
”U bM W uN
W u d ˙ n J ¸b
s e
˙ u
UL w WFD
Z e ˙ s U ˆ q
ˇ U • UJ Łˆ
s ‹W
˙dO dUJ˙ ˙ŁˆqIMˇ U ˙ ‹ U(˙ s U _˙
s e ˙b ˙ UVM&˙dO UJ ˙ • vK ˇu
˙ w ˙dOs UJ
fiW ˙ˇ W d v ¯ bOK’˙
WOzUOLOJ ˙ ˇ˙u*˙ Łˆ u UJ ˙ ‹5 fin
U HMKqE W{dF*˙
U ˙_˙ªd ¯ czbF Ł ‹
K _˙
¨d º
U U9 ˆt sJ1 r
r
• Œc
UO q ˙ˇ Łˆ `˙uN ˙ WHOJ • W d sfi˙dO
˙dOUJUJ˙ ˙nKqIMv ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 ULO
˙c
_U Ød
fiWL U
UL WFD vK ˙dO UJ ˙ l
fi U w U u v ¯
v ¯ V
T ˙ˇ UJ s
Q • ˙dO UJ ˙
UC ¯ ˙qOGA
˙d W ˇ QA WE
fia ˙ ‹`U*˙ X% ˝Ł˙d
˙d W ˇ w
ULF
WLLB p dO U
w qO
U ‘BM
fiW u
W ˇ · Ł dH 5
W u d ˙ n J lM WOHO
W ˇ UNO b e w ˙ ˇŁd ˙ Łˆ
˙d(˙ b b s U _˙
l{ ‹T ˙ˇ UJ v ¯ ˇ U
UJ s ˙dO UJ ˙ qI bM
fiØu *˙ ˙c s
˙d(˙
l rK Q
d
UN ˇŁ oKG pO
fO w ˙dO UJ ˙
fi'W U w ˙u ¤ b b’˙ UJ*˙ w u’˙
Ød ˆ ˚U UO ¯
W u d ˙ n J
u
bM Łˆ
‹T ˙ˇ UJ v ¯ ˇ U
UJ s
d U˙dO UJ
˙dO˙ UJuJ ˙ UXKI
˙—¯‹W dz˙b• ˙ WIK
W u d ˙ n J ¸b ˙—¯
W H Łˆ
¤ UNB Ł UNHOEM
W dz˙b ˙ WIK(˙
ˆ
sJ1
W
u
º
˙b
d
˙
W
S
‹
W
d
w
XF{Ł
l U
º dI W U
b* dE ¯Ł ˙dO UJ ˙ qOGA ÆUI S r
fi'
•„
˙dO UJ`UDG
˙ ˙b
U Łˆ q ˙ˇ n J
d
wJ wK ˙b ˙ `UDG ˙Ł `ULK l ŁUI*˙
˙ ‘ ¯ fi˙dO UJ ˙
vK WIB K Ød ˆ WO
ˇ˙u Łˆ• fLA ˙
¸Łb
v
¯
ŒˇR
ˆ
sJ1
‹UNK
˙ˇ
`U
˚˙dD
ˇu
Ł
ˇu Ł l qO
˙ X ŁU ˙—¯ t ˆ k
fiW u d ˙
vK ˇ˙u*˙ c ªd
¯ fi u MB ˙ `U0 ˙d
qK
qO
lOD
s t S ‹W bF ˙ q ˙ˇ WOI
W u fi˙dO UJ ˙ WHO Ł w Łˆ
˙dO UJ ˙ ‘D
u
uA v ¯ ŒˇR
fiW {˙Ł u
fiØd ˆ ˚UHK ¸Łb
WO U{¯ ˚U uKF
vK
fia ˙ ‹f *˙ W U
w ˙dO
• UJ ˙
uI Łˆ `U*˙ s hK K • nMF
fia ˙ fififidF nH º
˙d ˙b ˙dOU UJ ˙
W dz˙b ˙ WIK K q UI*˙ ‘D ˙ Łˆ
• W dz
W b e dSonyŁˆqO Ł dA ¯ ‹ dO
W b
fip b bL F Sony
wK
nOH
•‡
¢Memory Stick¢
dF ˙/qO
˙¢Memory Stick¢
a
Memory Stick
(Memory Stick Duo)
**a
MagicGate Memory
Stick
(MagicGate Memory
Stick Duo)
u
u
dz˙ˇ Ł— qO
Memory
j Ł wStick
¢¢
ˇU
WK UI ˙ WOK ˙b ˙ W
ˇbF
‹qIM ˙ qN ‹Z b ‹b b ‹WK UJ
e ˙ u s A ˙
fi d*˙ dI ˙ WF
uH ˚U UO WF l ˇU
‹˚U ˙b
WK U ˙WOK ˙ˇ W UD vK ˙d
l WI ˙u *˙ eN _˙ 5 ˚U UO ˙ U{ŁˆŁ
ˇU Xv u¯ ˙Ł
W U{
a UU ˙ vK
UH K
˙b
¯ sJ1Memory
t S Stick
‹¢ ¢
ÆUI ¯ Łˆ qOGA s dEM ˙ ÆdB Ød
s
uM ˚U UO
UC
º ˆMemory
˙ ¢kH( Stick¢
fi bI ˙ qOGA
fiqBHK q UI ˙ w U)˙ qO
˙
qEj Ł e ˙ u s A ˙ ˇU
WK UI
p ˆ U*U
”¢Memory Stick¢ s
U u ªUM ‹sJ fi˙dO UJ ˙ b
UN M
S ‹jI
dOB
d H ˙dO U
Ł W ˇUF
Memory
˙ ¢ Stick¢
UN KD
w ˙ ˚U UO ˙ d Łˆ
** qO
UNMJ1
UJ ¢
˙ Memory Stick¢
dN º
UIKD
b*
˙dO UJ ˙ º
UO
b
b r dH
˙—¯Ł
WOMH ˙dO
eN:˙
MagicGate
fiMagicGate WHO Ł
‹W U(˙ º
Uc U9w WMfi A ˙ W Uº
U ‘dIB UN
˙b
¯ *MagicGate
sJ1 fi
l D ˙ uI W UL
U Łˆ qOGA ˚UOKL lOL
UL{ sJ1
u s A ˙ ˇU
WK UI ˙ W UD ˙
fip dO U Memory
l ¢ Stick¢ s 5 uM ˙
fi¢Memory Stick¢
fi˙dO UJ ˙ ˙b
¯ q
S MagicGate
‹
˚U UO r b
˙dO UJ ˙ _ ‹sJ
ˇU
WKUOUI ˙˙ W UD ˙ c s
r
uI
W
UL(
lC
s
p
dO
UJ
WK
*˙
˚U
˙b
˙ QA ˚UE
˙b
¯ p UJ ¯ w qEO t S ‹ e
fiMagicGate l D ˙
WI d*˙
Memory
¢
Stick¢
fiX u ˙Ł a U ˙ qO
Łb
˙b s UC
º ¯ ˆ pMJ1 ‹p — v ¯ W U{ U
˝U H j { bM UN c Łˆ U d d%• uB ˙ qO
sJ1
s A ˙ WI d
ˆ sJ1
LOCK
fi qHI ˙ l{Ł v ¯ W U J ˙ s W UL(˙
Łˆ Memory
¢
Stick Duo¢
AAA r
b bO
U O
UJO ˚U UD
uMUF
º
W U J ˙ s W UL(˙ ˝U H qJ Łˆ l{u
fip nK
dO U Memory
l ¢ Stick PRO¢
ÆUI ¯ l d ˆ Łˆ W U †· b* ˙dO U
fiUN b
Memory
w ˙ ¢
Stick¢
b
w ˙ l D ˙ uIMagicGate
W UL *WOMI w
fi bI ˙ qOGA
fi u
v ¯ q u
˙ WOMI
**a
qO u
W U J ˙ s
Memory Stick PRO
vK
˙ Æd
UN
ON
Memory
- ¢Stick¢ qOGA
fi˙dO UJ ˙
UL{ • sJ1
c l d uO LJ ˙
W UL(˙ ˝U H
W UD
˙ l{u
•·
˙ W U Memory
Łˆ `˙d
Stick¢`UM
eM•ˆ ¢
fiWO U ˙ ˚ U(˙ w ˚U UO
•
˙ n
qOGA ÆUIMemory
¯ Łˆ ¢
Stick¢ ˙d ¯› bM
˚U UO ˙ W U
Łˆ `˙d WOKL
‹p dO U Memory
l ¢ Stick Duo¢ ˙b
˙• bM
W{dF s U Memory
ˆ w ¢Stick¢ ˙b
¯
› bM
T UN Memory
w ¢ Stick Duo¢ U ˇ¯ s b Q
wzU dN g uA Łˆ WOJO U ¯ W
fiMemory Stick Duo
fiW UN ˙ ˚U UO K WO UO ¯• W
q
T UN Memory
w ¢ Stick Duo¢ U ˇ¯• bM
vK WI d*˙ W UD ˙ ˙b ULO Ød
• ˆ ˇ˙
U ˇ¯ - t ˆ Memory
s b QStick‹ Duo
fiW UD ˙ l{u
fi‘O B ˙ U&Memory
˙ w ¢
Stick Duo¢
ˆ vK
d(˙ l hB<˙ W UD ˙ UJ
• w W
q ˙ˇ u{u
Memory
¢ Stick Duo¢ ˙b
¯• bM
fiUN UD
U W UD
ˆ b Q ‹˙dO Memory
UJ ˙ Stick
c lDuo T UN
w UNF{ ‹UNMMemory
e
Łˆ
Stick
¢ ¢ qL bM
•
U& ˙ w UN UMemory
ˇ¯ - Stick
b ¢Duo¢
fiWI d*˙ W KF
fi UN’˙ nK
ˆ sJ1 T U)˙ ˙b
˙ ˆˇ˙u0
k Łˆ
fi‘O
B ˙ ¢Stick¢ qO u Æ˙d ˆ • fLK
Memory
ªbO
T UN
Memory
Łb ¢ Stick Duo¢ U ˇS • rI
fiWO bF
l WI ˙u *˙ Memory
eN _˙Stick
w Duo
fiUN UI ¯ ŁˆMemory
UNOM Stick
Łˆ ¢¢ dD rI
•
¸Łb w V
ˆ sJ1
Memory
p — Stick
_ ¢¢
fi¢Memory Stick¢ q bF Łˆ pOJH
•
rI
fi UN’U q UA
fi`U*˙ Memory
v ¯ ¢ Stick¢ dF •
˙u _˙ w UNEH%
Memory
ŁˆStick
¢ ¢ b
•
˙b
¯ QA WE
”WO U ˙
¢Memory Stick PRO¢
X% dE M WM U
UO WMO U –q
˙d
d U *˙ fLA ˙ WF ˆ
'WI d dO ¤
d U *˙ fLA ˙ WF _ W{dF*˙
–
s
Œ R ˙ eO d ˙ WHO Ł ˙dO
•
UJ ˙ c sLC
ˇ˙u UN b u w ˙ s –U _˙ Łˆ
fiwzUIK ˙ dO J K wJO UV u Ł_˙
q P ˙
WO U{¯ ˚U uKF
˙b
¯ QA ˚UE
¢Memory Stick Duo¢
'WI d dO ¤
•
fi˚U UO
b
W
bO
UD
˙ dL
U O
qJOM ˙ ˚U
W
UD K
UFH ˙
U
˙b
lU
º OA
U
º O W UD ˙ WF qI fiˇŁb
•
W‹ UD
˙d(˙˙ WCH
dL M*˙ W O ˙ w• W UD
X Ł ‘ B U bM fiX u ˙ Łd Ł UNKOGA
˙b
˙dJ
fiÆŁdE ˙ c X% W UD ˙
V
˙ uJ ‹W u º
˙dOB
K
uB
W UD ˙ qOGA
UN K w W UD ˙ kH
w u ‹ u
fiU dL W UN v ¯ XK Ł ˚U UD ˙ wˆ uUN qL
O d;˙Ł ‹UN
b
r K o
ÆŁd Ł UNM e º
UF WOHOJ
W UD ˙• dL nK
fi d U
qO
˙ `b q
fiW UD q l nK
u Ł ‹W O qLF
˙Ł UNKOGA
‹ ÆUI LCD
¯ v `U{¯
¯
j • { bM
fi u ˆ WOM
d H W
r O ‹ H ˙ ˙b
U
dO•
u q
fi d ˆ
uB W UD ˙
b
wHFC wHJ WO UO ¯ ˚U UD• dO u
W ŁU Ł ‹qO
K l u *˙ X u ˙ ÆUF
fi˙dO UJK wKFH ˙ ˙b
˙ q
qO
fi`ULK W ŁUI dO W UD ˙• fi`ULK
•¶
W dz˙b ˙ WIK(˙
WO U{¯ ˚U uKF
W
UD
˙ s U
u
Œc ˙ `ULK
ŁUI*˙ uA(˙ s
u w
dOAW dz˙b
ˆ sJ1
CHARGE
˙ ˚UIK(˙
˙c ‹ W LK ˙ i u• U bM
qJOM ˙ ˚U UD dO Ød ˆ ˚U • UD
eN ˆ ‹`U*˙ X% ˚U U ˙Ł ˚˙dO UJu ˙ wU ˇ¯
b - t ˆ Łˆ W UD ˙ w Ul QD
o d*˙
¸ŁbW vUD
¯Sony
˙ sb U bOw U O
`e w W dz˙ˇ WIK ˙dO UJ ˙ c
b
ˆ bfiaQ ˙ fiˇb;˙
‹fDG ˙ uM ˙ dO ˚U ˚UUD UD˙ s˙ sd ´d ´ u Œˆ s
X ŁU
fi`ULK
ŁUI*˙ `UDG
˚U UD
˙
˙ X U ˙—¯ fiˇb;˙ uM ˙ s w‹W ˚U
U’˙ UD
W uKI
˙ ˙ U )˙ ‹eOMGM*
uO ˇU uMqJOM
UN b
¯ ‹˚U UD ˙ lOL
e ¯ '‹ˇb;˙
˙ s ˙ ˚U UD Łˆ WO Ł_
qzU
ˆ sJ1 ‹ ˇb;˙ ˚U
U ˙—¯U l ˙ Ł Ød ˆ ˚U UD
Łˆ b ¨d
b Ød¸b
Q
U H ˙¯ sŁˆU ‹W UD ˙
˙d( b b
s U
U ˙—¯ fiW O
uB qLF W UD
WIK K q UI*˙ ‘D ˙ ¸Łb wMF ˙cN
˚U UW ¯ UD
Łˆ ˙Łd ¸Łb v ¯ ŒˇR b
‹W O
uB qLF
W dz˙b ˙
fiØd ˆ
fi˚U UD ˙ w QD
U O qJO ˚U
•
UD
s U
b
U
º
fi`ULK
ŁUI fO W •UD ˙ W
s u
U A b bO
W dz˙b ˙ WIK(˙
¸Łb
UL ¯ dD ªUMN
¯Ł
fiq
W UD ˙¨d
U H ¯ ‹W UD ˙
˙d( b b
UH
fiWOzU dN W b ¸Łb Łˆ W
WI d*˙W UD ˙ dO WO U WF
•
˚˙—
˙b
˙ q
WF ˙ ˝U
ˆ sJ1 ‹o d*˙ W UD
s U ˆ w Łˆ `U*˙ X% ˙dO UJ ˙ c
˙b
¯ q
fiW UD K WK UJ
‘D ˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ h
s b Q ‹`ULK W{dF
Łˆ ˚UIIA ‹ Łb ˇu Ł bM fiW dz˙b ˙ WIK K q UI*˙
‹W dz˙b ˙ WIK K q UI*˙ ‘D ˙Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ w nK
Ød ˆ WIO ˇ W d ˆ Łˆ dF ‹ U
˚˙ — ˇu Ł bM Łˆ
w d fi`ULK
ŁUI*˙ qOGA ˙ nFC
ˆ sJ1 ‹WIB K
ˆ sJ1 ˙dO UJ ˙ q ˙ˇ v ¯ qB Œc ˙ `U*˙ ˆ WE
fit
¯ sJ1
UHK V
º
5
••
u
X
ˆ ˙—¯
WMA ‹ Łb
b b Ød Q W dz˙b ˙• WIK(˙ q˙bUI*˙
¯ s‘Db Q˙Ł W dz˙b 3
˙ WIK(˙ h q ¯UI*˙ ‘D ˙Ł W dz˙b ˙ WIK
UN ‹W e2 ‹W u K ‹ bF
‹W uF ‹WIIA
.W dz˙b ˙ WIK K
W dz˙b ˙ WIK K
fiWH U d ´ vMF0 Łˆ fLK*˙
‹˝ ˆ ‹ U
‹dF ‹ U
˚˙ — •‹W d ˆ WŒˆdz˙b
‘
s˙ WIK
b Q K q UI*˙ ‘D ˙Ł W d
WFDI W dz˙b ˙ WIK(U WIB K W d Ød ˆ fiW
ˇ˙uu d
Łˆ ˙W Łˆ
U W d _˙ ‹ U d ˙ s
dF u Ł v
UB ¯ ¯ fiW U M ˙ s WO U WL U
UL
W ˙˙ WIK(U
¯ s b bQ˙Ł ‹`ULK
ŁUI*˙
1
`UDG
fi`U*˙ ¨d
v ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 ‹W dz˙b
W uF
ˆ sJ1 `U ˚˙dD Œˆ ‘
fiU
º U9 ˙dO UJ ˙ qJO vK
WIIA
V
U
‹`ULK
W u K
bF
U
Łb
UN
ŁUI*˙ 2
`UDG ˙ ‘
ŁUI*˙ `UDG ˙ oK Ł ‘ • WOHO
fi– W H l ˙
dF
W e2
W U
fLK*˙ WMA
fi`ULK
ˆ sJ1 ˙dO UJ ˙ q ˙ˇ v ¯ • qB Œc
fiWHO u ˙ w qK
fi`ULK
W d ˆ
Ł U
ˇu u
ŁUI*˙ 4
`UDG
fiqHI ˙ ˝U H5 qH
˝
ˆ
vK UN ˜ VFB w ˙ WIO b ˙ W • d _˙ ˚˙ — oB K
ˆ sJ1
5 U d dL
W dz˙b ˙ WIK(˙ h ¯ p c ‹W dz˙b ˙ WIK(˙
fipF U ¯
˙ oKF
oK ¯ ˆ vK d ¯ ‹W dz˙b ˙ WIK(˙
•
s W d _˙ ‘
bM
fiW dz˙b ˙ WIK(U
ULI ˙ W
ˆ
¯
‹W dz˙b ˙ WIK(˙ s W d _˙ ‘ • VFB ˙ s
uJ U bM
fi`U*U UNK ¯Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ e ¯
•‚
s
W dz˙b ˙ WIK(˙ Ød Ł W dz˙b ˙ WIK(˙ nOEMW dz˙b ˙ WIK(˙
W dz˙b ˙ WIK(˙ dL
/ ej {
G q ˆ b
Łˆ W ¯u
‡
˙d W • b
u‹UNB
MB ˙ `UŁˆ b
¯
X
ˆ ˙—¯ b b Ød Q W dz˙b
•
˙ qWIK(˙
UNHOEM
‹UN ˙b
W d
bM uF
`U ‹WIIA
˚˙dD Œˆ ‘ ¯ fiUN eM XL w ˙ W dz˙b
˙ WIK(˙
fiWO U
˙ UIMK W M U
d
‹ Łb UN ‹W e2 ‹W u K ‹ bF
‹W
fi`UN
˙
uJ U bM Łˆ ‹W dz˙b ˙ WIK(˙
b W U w v
fiWH U d ´ vMF0 Łˆ fLK*˙ WMA
vK
d ¯ p c ‹W U
uB W’UF
•
W dz˙b ˙ WIK(˙
W dz˙b ˙ WIK(˙ e s b Q ‹d
nK ˙Ł dOG ˙ S ‹W dz˙b ˙ WIK(U
q
UA ˇu Ł
fiW dz˙b ˙ WIK(˙ vK ˚u
Łˆ u
Œˆ UB ¯ VM&
fiUNB Ł UNHOEM
nF{ v ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 X u ˙ Łd0 ¸b
Œc ˙
WIK(˙ Ød
w ˝ ˆ Łˆ U
˚˙• — ˇu Ł UL ¯ bM
W dz˙b ˙ WIK(˙ b
¯ p c ‹`ULK
ŁUI*˙ qOGA ˙
s WFD
˙b
U
d
Ød:˙ nOEM
r ‹W dz˙b ˙
W dz˙b ˙ WIK(˙
fiU
º dI 5 U
b* UN ˙b
¯ bF fiØd:˙
b bw Ød
Q
WOMD W
ˆ Œˆ vI
ˆ vKs d
¯ fisDI
˙ pF U Q W dz˙b ˙ WIK
UNK
u
bL FSony W b e Sony
d Łˆ
qO Ł dA
• ¯
_ ‹nOEM K w bF Łˆ ˇU ‹V b• ÆdD fiW
˙ˇˆdz˙b
b ˙ WIK(˙ e ¯Ł ‹w d*˙ `
r
VK ¯ fiW dz˙b ˙ WIK(˙ ˙b
b wK
fiWp dz˙b
˙ WIK(˙ Ød
b v ¯ ŒˇR
ˆ sJ1 ˙c
”W dz˙b ˙ WIK(˙ `˙d bM w U ˙ `e’˙
3-081-956-ss
W dz˙b ˙ WIK(˙ j {
UIM ˙ vK
d(˙ l ‹Ød:˙ w W dz˙b ˙ WIK(˙ l{
fiWO U ˙
WO U{¯ ˚U uKF
s
•„
fiW dz˙b ˙ ˙bz˙
º
WIK(˙
UDG{vKlC •
º
Œ_ wzUN h
qLF r ‹j C• ˙ WOKLF
UOI ˙ bF
fiWO U ˙ q UA*˙
¿W dz˙b ˙ WIK(˙ vK `U ˚˙dD Œˆ b u q ›
¿W u K W dz˙b ˙ WIK(˙ q ›
¿W dz˙b ˙ WIK(U WIB K a ˙ ‹W d ˆ Œˆ b u q ›
¿Ød:˙ s
U W dz˙b ˙ WIK(˙
q › eM w bF Łˆ ˇU ‹V b• ÆdD
WIK(˙
Łˆ W dz˙b ˙ WIK(˙ b v ¯ ŒˇR
ˆ
v ¯ `U*˙ ¨d
v ¯ ŒˇR U2 W dz˙b ˙ W
fi˙dO UJ ˙ q ˙ˇ
fiW dz˙b ˙ ˙bz˙
º
WIK(˙
UDG{vKlC •
º
˚UH ˙u*˙
b
bO
‹e d
¶ fl
U O qJO Wx UD
BC-CS2A/CS2B
‹X †·
u ›–
‹X u–\· :AA dL
†× mA ·
‹X u –\·
:AAA
†× mA –¶
'oL fl UH
USB f I
mini-B
q b ˙ d bI
ˇˇd
UO
˚˙Ł‡
d)˙ d bI
*˙ UO ˙ d
'–fl†\•
LCD W U
W b
*˙
LCD W U
TFT qGA –\' u ¤†\r
WDI
qOGA ˙
˙d W
ˇ · « v ¯ dH
s e
˙
˙d W
W u
W ˇ ¶ « v ¯ † ›
¯flº
U d dI
¤ „–×3‡ × •–
ˇUF _˙
W u
ˇ
dI„ r
u ˙
˚UI K*˙
UIMK
'††
× †„‡¤¶··¶
W U
W
U
º
˙dO UJ
x ˙
UEM ˙
d)˙ q u
s U
W u
˚
wKJ ˙ ˇbF ˙
˚UH ˙u
‹
'qO
˙ `UM ˆ¤
bI
˚˙Ł–\‡
¤ b bO
U O • qJO ˚U UD
'†¤HR11/45:HR03
qOGA ˙
˙d W
'–¤ W UD • ˙ W K
W u
W ˇ · « v ¯ dH
BC-CS2A/CS2B b bO
U O qJO• W UD s U
s e
˙
˙d W
'–¤
W u
W ˇ ¶ « v ¯ † ›
'–¤
bI •˙ pK
3 ·‡\‡× ––¶\‚
× ¶\†
ˇUF _˙
'˚˙ Łd vB ˆ Łb ‹oL fl UH ¯fl d
'–¤USB q •
‹5
UD º
UWK dI
U –„–
¤r
u ˙
'–¤ bO ˙• ˙e
'bO ˙ ¢Memory
˙e ‹ Stick¢
'–¤ 'XO U Memory
O ‚¤ ¢
Stick¢ •
'–¤SPVD-010
'
USB qGA CD-ROM
¤
W ˙uD
• ¯
Exif Print
'–¤ qOGA ˙ • ˚ULOKF
l WI ˙u
fio
UF ¯
Łˇ dOOG K
W{d
bI ˙
W b
*˙ ˚U UD ˙
U O qJO ˚U UD
X u †\·
'USB q
s ¤ X u
bO
'AAA r
˙dO UJK wKJ ˙ ˚
JO †––†
w ˙u
UN
JO
˙dO UJK
d R*˙ ˚ JO ˙
JO † †
w ˙u
W ˇU ˆ W R WW bF
b ˙
3 \ ‰ Œ R ˙ eO d ˙ bF
'3 ‡‡ ” 3 ‡ ˙dO U v ¯ q u
˙ bM
†\‚ ‰ Œ R ˙ eO d ˙
wzuC ˙ i dF ˙ w rJ
˙
UO ¯ ‹wzUIK wzu{ i dF
' U{Łˆ
¶¤
˙ ª N ¯
˚U UO ˙ UE
DCF l WI ˙u
”W U ˙ uB ˙
ˇ
‹'
JPEG l WIExif
˙uVer. 2.2¤
DPOF l WI ˙u
ˇ
Łb MPEG1
¤
l WI ˙u
”W d *˙ uB ˙
'˚u
qO
˙ j Ł
¤
¢Memory Stick¢
–\„ v ¯
\ ” UN v u*˙ qOH ˙ ˙ W U
dEM*˙
Image Matching II
˚UH ˙u*˙Ł rOLB PRINT
˙
l
WI ˙u
˙
˚
ˇ
'† ˇbAAA
¤ b
uB ˙
u ¤•†
3 ¶\
uK
CCD Œˇ w w
w Łˆ uK ‘ d
‚
LCD W UA ˙
W d
u
qO
bM
W
U
6
7
1
2
101
12:55
3
C:32:ss
4
5
qO
b
7
8
8
2.0M
101
15
9
0
qa
u
d
C:32:ss
5
6
9
q;
qa
qs
qd
WO U{¯ ˚U uKF
'·–¤ qO
˙ l{Ł15
'‡– ‹
–‚¤
uB ˙ r 1
5
'–†
¤ WOI *˙ W 2
UD ˙ 5
'–†
¤ WOI *˙ W 2
UD ˙ 5
'‡ ¤ Œ R ˙ eO d K o *˙
3 j C ˙ 5
fl'†‡¤
H ˙ l{Ł 3
5
'‡†¤
uB ˙ dO 4
Q 5
'†·¤ `˙dL(˙ 5F ˙ d U iOH
5
'¶¶¤ W UD ˙ UH ¯ 5
d c% 5
4 j C ˙
'‡ ¤ Œ R ˙ eO d K o *˙
'·–¤ W U(˙ 6
5
'‡†¤
uB ˙ dO 5
Q 5
'†·¤ qO
˙ bK 7 5
'†‚¤ dEM*˙ UO 6¯ 5
WOI Memory
*˙ ¢
Stick¢ WF 5 8
flAE wzUIK ˙ wzuC ˙ i dF7 ˙ qH
X u vB _˙ ] b(˙
qO
˙ X Ł9
5
'† ¤AFwzUIK ˙ Œ R ˙ eO d
'·†¤[qO
˙
'†·¤ qO
˙ bK 8 5
'¶‚¤ w ˙c ˙ hO A 0
˙ d
WOI Memory
*˙ ¢
Stick¢ WF 5 9
'††¤ w ˙c ˙ X R*˙
qa 5
'–„
¤ qO
K WK UI ˙ WOI *˙
0 uB ˙
'¶‚¤ w ˙c ˙ hO A qa
˙ d
'††¤ w ˙c ˙ X R*˙
qs 5
'¶¶¤ W UD ˙ UH ¯ qd
d c% 5
UJ
‚–
5
5 u 5 ‘{u*˙ ˚U HB ˙ r
fiWO U{¯ W U ˚U uKF
W d
u
d
bM
W
U
101
8
0:12
qs
qd
qf
101_0008
2003 7 4
2.0M
2
3
4
10:30AM
qg
'·†¤ qO
˙ l{Ł95
' ¤ nK*˙›bK:˙
r q;
˙
'‡¶¤ dF ˙ bK qa
5
uB ˙ rqs
ˇ˙b qd
'‡•¤ bK:˙ dOOGqf5
dF ˙
u qO
X Łfla
qg U
5
bM
5
1
UJ
d
qa
9
q;
u
2.5
101
12
/12
6
2.5
7
101-0012
2003 7 4
9:30AM
8
'‡– ‹
–‚¤
uB ˙ r 1
5
'‡„¤(DPOF) W U D ˙ W 2 5
'‡‚¤ dO J ˙ Øu
fld J*˙3 dF ˙ 5
' ¤ nK*˙›bK:˙
r 4
˙
'‡¶¤ dF ˙ bK 5
5
bK:˙ w WK *˙ uB ˙ ˇb 6
fl uB ˙ r
U <˙
'‡•¤ bK:˙ dOOG75
dF ˙
u qO
X Łfla
8 U
5 u 5 ‘{u*˙ ˚U HB ˙ r
fiWO U{¯ W U ˚U uKF
‚†
dNH ˙
dNH ˙
‚‡
†– fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
wzUIK ˙ Œ R ˙ eO d ˙
ˆ
`U*˙ X% qO
˙ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
‡· fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
b ˙u ˙
uB ˙ W†‚Ufifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
•†
˚U UO ¯
W U
u qO
‡· fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
dNH ˙ W U
(SCENE) dEM*˙ UO
†‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
dEM*˙ UO ¯ †‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
LCD W U
`U*˙ X% l{Ł
†‡ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
H ˙ ˙b
¯ †„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
†– fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
LCD `u{
oHA ˙ l{Ł
†† fififififififififififififififififififififififififififififififi
w ˙c ˙ X R*˙ ˙b †‚
¯fifififififififififififififififififififi
‚– ‹
†† fifififififififififififififififififififififififififififi
LCD W U
d
W {˙u ˙ WOB A ˙
uB ˙ l
† fififififififififififififififififififififififi
wzUIK ˙ j C ˙ l{Ł ˙b†‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
¯
s
W OC*˙
uB ˙ l{Ł
‡† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ dO Q †„ fifififififififififififififififififififififififififififi
‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ s
WO(˙ WOFO D ˙ d UM*˙
† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
wzUIK Œ R eO d†‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififi
„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
s A ˙ X Ł
w U)˙ UAM ˙ l{Ł
–„ ‹
–‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ r
–‡ fifififififififififififififififififififififififififififififi
U)˙ w ˙dO UJ ˙
–„ fififififififififififififififififififififififififi
UNEH sJ1 w ˙ uB ˙ ˇb
‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W b u bO W ˙uD
•– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
o UG ˙fltO M ˙ ˚u
†‚ ‹
† fififififififififififififififififififififififififififififififififi
`ULK
ŁUI*˙ qOGA
˙
·• ........................................
CD-ROM W ˙uD ¯
u
†¶ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ bK
dOOG
fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
nK*˙ `UL ˆ
¨
•‡ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W u d ˙ n J
fififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ nK s e
s U ˆ
·„ .................................. Image Transfer Z U d
•„ ‹
•† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
nOEM
–„ ‹
–‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ r
....................................... ImageMixer Z U d
· fifififififififififififififififififififififififififififififi
¢Memory Stick¢ W ON
d uO LJ ˙ UN vK
uB ˙ a
•¶ ‹
‚ fifififififififififififififififififififififififififi
b bO
U O qJO ˚U
• ‹ ‡ ‹†fifififififififififififififififififififififififififififififififi
p
U)˙
W UD
˝
W d
u ·· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ Æc
‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ dOC%
·– fififififififififififififififififififififififififififififififi
W d *˙ uB ˙ qO
W dz˙b ˙ WIK(˙
–† fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W UD ˙ dL
·· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ Æc
•‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
W dz˙b ˙ WIK(˙ h –† fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WOI *˙ W UD ˙
• ‹· fififififififififififififififififififi
d uO LJ ˙ vK
uB ˙ •„
d fifififififififififififififififififififififififififififififi
W dz˙b ˙ WIK(˙
/ e
j { „ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
s A ˙ X Ł
·† fififififififififififi
LCD W UA ˙ vK W d *˙ uB ˙ d
˚
·† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ X Ł
¶¶ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
UF ˙Ł d c
˙ qzU
‡† fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ dO Q
‡– fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
l U
˙
j {
†· ‹
†‡ fififififififififififififififififififififififi
`˙dL(˙ 5F ˙ d U iO
–· ‹ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
•
rJ
˙
¶„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WLzUI ˙ ˇuM
VO d
‡‚ ‹
–· fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
EXEC
–· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
X u ˙Ł a U ˙
·„ fifififififififififififififififififififififififififi
Image Transfer Z U d
–‡ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
POWER
–‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ r
fifififififififififififififififififififififififififififififi
ImageMixer Z U d
¶‚ ‹„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
RESET
–· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W U ˙ j {
•‹
·‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififi
USB qGA
¶„ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
WLzUI ˙ j {
ΠR eO d
† fififififififififififi
'wzUIK ˙ j C ˙ l{Ł ˙b
U ¤
‡ fififififififififififififififififififififififififi
Œ R ˙ eO d K o *˙ j
ª
• ‹† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ a
d uO L
¶‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
w ˙c ˙ hO A ˙ d
‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
Exif UE
fifififififififififififififififi
ImageMixer uB ˙ d d%Ł d
W U ˙ uB ˙ d
USB UE
·· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
USB q
Æc
– fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
USB qO u
• ‹
·‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
USB qGA
‡· fifififififififififififififififififififififififififififififififi
b ˙u ˙
uB ˙ W U
·• fifififififififififififififififififififififififififififififififi
USB u
s
b
dNH ˙ W U
• ‹† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ a
‡ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
• ‹† ‹–fifififififififififififififififififififififififififififififififi
USB q
·„ fififififififififififififififififififififi
Image Transfer uB ˙ qI
‡· fifififififififififififififi
LCD W UA ˙ vK W U ˙ uB ˙
• ‹
·‚ fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
USB qGA
d uO LJ ˙ UN vK
uB ˙ d
• ‹· fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
p
U)˙
–• fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
u u ˙ W *
• ‹· fififififi
p
U)˙ d uO LJ ˙ UN vK
uB
fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
JPEG W O
·†
‹
‡·
fifififififififififififififififififi
LCD
W
UA
˙
vK
uB
˙
d
fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
MPEG W O
†† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
w ˙— X R ‡‚ ‹
–· fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
d J
d
Ł
† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
AE/AF qH 5
‡„ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
(DPOF) W U D ˙ W
qO
˙ l{Ł
bK
† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
b b bK
qL
‡– fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
l U
˙
†¶ fifififififififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ bK
dOOG
·– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
W d
u
† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
b b bK
qL
wK ˙ˇ `UD
– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
† fififififififififififififififififififififififififififififififififi
wzUIK ˙ j C ˙ l{Ł
†· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ bK
–
‹
¶
fififififififififififififififififififififififififififififififififififi
`ULK
ŁUI `UD
† fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
wzUIK ˙ j C ˙ l{Ł
ঠfifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
dF ˙ bK
–‡ fifififififififififififififififififififififififififififi
bIK wzUIK ˙ ÆUI –‚˙ ‹
Ł
Æ
•WHO
fififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
l{u ˙ ˝U H
– ‹
• fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qHI ˙ ˝U H
†‡ fififififififififififififififififififififififififififififififififi
H ˙ l{Ł UO ¯
nK
†· ‹
†‡ fififififififififififififififififififi
`˙dL(˙ 5F ˙ d U iOH
fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
nK*˙ `UL ˆ
fififififififififififififififififififififififififififi
uB ˙ nK s e
s U ˆ
†„ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
SCENE dEM
–· fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
MENU WLzU
Memory Stick
b
–¶ fififififififififififififififi
¢Memory Stick¢ ˙d ¯Ł U ˇ¯ ‚ fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙
· fifififififififififififififififififififififififififi
¢Memory Stick¢ W ON
– fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
˚U UD ˙ VO d
–„ fifififififififififififififififififififififififi
UNEH sJ1 w ˙ uB ˙ –‡
ˇbfififififififififififififififififififififififififififififififififi
qOGA ÆUI ¯flqOGA
·† fifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
qO
˙ X Ł
‡„ fififififififififififififififififififififififififififififififififififififi
DPOF ˚U UO
‚·
307872471
100% W M t ˙b
¯ ˇUF
Ł vK
u D
s w U w U
X
vK Øu
d
˙b
U
fi'
VOC¤
UOD ˙ W uCF ˙ ˚U d*˙
`U d ˙ ‹Z M*˙ ˙cN oKF
fi b U LK X d
˚UIOKF Ł ˚˙ U H ˙ Œˆ p b
˙ WJ
vK UMF u
U
U
˙—¯
Sony Corporation Printed in Japan
Download PDF

advertising