Sony | DCR-TRV38E | Sony DCR-TRV38E تعليمات التشغيل

3-080-167-31(1)
Digital
Video Camera
Recorder
!" #$ %
&'( , )* #+ ,3$ 45( ,46$ 7$ * )* #+ ,- 8 &. ,/
01- 2 /-
&1 2 *904 3$ :
TM
SERIES
DCR-TRV38E
©2003 Sony Corporation
! ! N# & = ]68N&+ S648 ^ F ? !
&!6 ] =.J # 8F ]68N&+ ^648 )X_
)` RNa \4 3# # ?$ 6 b!
,=+cd ]be4 ! ]686F ^ 68 & ]68N&+ S648
]6 ?2# F ]84; )? B f62 Bf ! 8 )N - f ! 4 8` =# b8F 4
#$ %&' ( )Sony !" Handycam
#* + , -./ 012# Handycam )-34 563 7 581
4 ,56": -;&: Handycam #$
A64 + B 4 )&' + @< =#> ?7 +
-2 ' "'# ; + C D 537 5+ %EF
)G
_ 8 , A ]! g#f "F ! ]b< ]
) 67 ?G6 4 B6 M' 68 6
! X ! 6 _ 8 , A "F ! ]b< ]
)
)$ 6b4 8!f 6$ 8+ = R+ 6 _ 8 ! 4 &'#
!"#$
68 Y%EF[ K"7 h iG,4 4 ^$ =2 b
< 648 6 ]#j$ = , 6$ R 4 68 88 %
)$ 0\4 648 ij 4 < 6 USB 0$ 4 8$
4 "& M'#
L H ,-34 IJ "F K:
)0N
)<6O 0 P# H , -3 Q8
)R+ S3T S 3 -& U
VWU -N 0 0"'# + @NN $2 V ?$ >
584 03 X7 4U N" CN V 58 X7 ,YZF[
)]FU 5 USB 0N 0\#
%
'/'+0 12.'() *+,-
,45/0 67 5") ,0 8'9/:
;<6
' / ' + 0 1 2 .' ( ) * + , - Ykl m[ GU $/: 63 012# •
Yno m[ Gp M •
5$ P $2 63 012# •
Yokn qnr m[ "Memory Stick"
5$ P $/: 63 012# •
Yost m[ "Memory Stick"
P 12: $2 63 5c •
Yonr m[ "Memory Stick" 5$
P 12: $/: 63 5c •
Yolu m[ "Memory Stick" 5$
:'(#0 =>;? ,0 @A"0B
Gp 12: $/: 63 5c •
Yoru m[ USB 0N$ %&' 5$ P 12: 63 5c •
,uwo m[ USB 0vNv$ %&' "Memory Stick"
Yuwr
#$ ^ #N& A!< 63 xy •
Yors m[ USB 0N$ %&' xH &76 -6y zp -6{ 0| •
Yuoo m[ #N& A!< 63
&
'/'+0 12.'() *+,-
D7 EF"B
' / ' + 0 1 2 .' ( ) * + , - 8'9/"0 G4H7 +I0 JK"0 LI0 M+6
Ysn m[ O 5Va{ }4 •
Ysl m[ B: V"N / ~<*7: " " •
Yts m[ PROGRAM AE CN: € ' •
Ytl m[ @4 € ' RNa •
Ytt m[ B: 'N 8' •
DQ7 'HN: ,0 GOP M+6
Yss m[ &7 4; •
,-
L ow ^ 58! N[ )OFF ‚{ N: Y)/E -# 8 ^ D ZOOM N + &7 4; 567 6F X7
Ylt m[ 0€: •
Ytw m[ 563 Wƒ •
Yto m[ &7 Wƒ: •
Yoor m[ B' •
Yoso m[ MEMORY MIX 5$ D; •
:R'9/"0 K'S ;T GOP M+6
Yts m[ PROGRAM AE CN: € ' •
a …46 −
'N" }: −
Yt† m[ Q4 Q6ƒN ;$ •
Y†w m[ 'N Q6ƒN ;$ •
8'9/"0 K U(K"R0 M+6
Ysr m[ 012 '</ h/N ^ h/N •
Ynu m[ -N ;6 •
Yoll q†† m[ Memory PB ZOOM 5$ M 4!Tape PB ZOOM Gp M 4! •
Yrw m[ 3 # 5$> •
Yro m[ B' ^ h/N •
Yons qrt m[ CN &7 / •
C
W D XY6
,Z5 6,: =" 6,: L<
;$ [F\ 6
W D X Y 6
Ykl m[ 6 ]46 A/ 43# RNa •
Yno m[ 6 g‡d •
=.+* -6$ ]46 ^$ 43# RNa •
Yokn qnr m[ "Memory Stick"
=.+* -6$ ]46 A/ 43# RNa •
Yost m[ "Memory Stick"
-6$ ]46 68 RNa ^$ 43# ]ˆ •
Yonr m[ "Memory Stick" =.+*
]46 68 RNa A/ 43# ]ˆ •
Yolu m[ "Memory Stick" =.+* -6$
:']5 D6 6,: ^X
6 ]46 68 RNa A/ 43# ]ˆ •
Yoru m[ USB 0$ ! 8 =.+* -6$ ]46 68 RNa 43# ]ˆ •
m[ USB 0$ ! 8 "Memory Stick"
Yuwr quwo
S648 IG ! 8F #j$ ]46 43# ‰+b •
m[ USB 0$ ! 8 4 8F ]68N&+
Yors
‰+b ] %18 = Šf %_ 0N# •
Yuoo m[ #j$ ]46 68 43#
V
W D XY6
W D X Y 6
`a D bac"
445 d'T4: L< e'K<6 a dXa !5 a#(
Ysn m[ ‹ ?cd 6 8& •
Super NightShot # =N ]68N&+NightShot =N ]68N&+ •
Ysl m[ Colour Slow Shutter Œ6 $ #
Yts m[ PROGRAM AE 6$8F Xb+8 •
Ytl m[ 8 -63 Xb+8 X.# •
Ytt m[ Flexible Spot Meter d ‚"' ] =" g1 •
4 ' D"' b? 6,: ! !5 a#(
Yss m[ 18 4! •
, ow ! c 4! ][ )? OFF ]46 =4 X.#
Y)$ ‡ 6 D ZOOM 18 4! =<68 -&.# 68
Ylt m[ 3# / •
Ytw m[ ]3# < •
Yto m[ 18 < •
Yoor m[ B •
Yoso m[ MEMORY MIX =.+* ~$# •
4 ' K'S b? (f bf L< 6,: ! !5 a#(
Yts m[ PROGRAM AE 6$8F Xb+8 •
SPORTS !64 ] …68 ?'a4 −
LANDSCAPE ! XcŽ ?'a4 −
Yt† m[ 8 a4 •
Y†w m[ ] =" a4 •
$'X Q bac" a L< > K !5 a#(
Ysr m[ RNa 64# ]12<3# Bd ]12< •
Ynu m[ 88 ;6 •
Yoll q†† m[ Memory PB ZOOM =.+* Š6; g‡dTape PB ZOOM 6 Š6; g‡d •
Yrw m[ =.+* \ X.# •
Yro m[ B ]12< •
Yons qrt m[ = 18 # •
_
E"h U6?
tw )))))))))))) 563 Wƒ − \O -Wƒ: %&' y
to )))))))))))) &7 Wƒ: − \O -Wƒ: %&' y
CN: € ' %&' y
ts )))))))))))))))))))))))))))))) PROGRAM AE
tl )))))))))))))))))))))))) @4 € ' RNa
'N € 5': }4 %&' y
tt )))))))))))))))))))))))))))) B: 'N 8' −
t† )))))))))))))))))))))))))))))))) Q4 Q6ƒN ;$
'N Q6ƒN ;$ }4 %&' y
†w ))))))))))))))))))))))))) 'N Q6ƒN ;$ −
†o ))))))))))))))))))))))))))))))))) -+ 012
8’ 56\ 6Gy 0$ 012#
†k )))))))))))))))))))))) 63 Q8 012 −
†s )))))))))))))))))))))))))))))))) • 6. %&' y
1O")
mK0 E'(
.
†l )))))))))))))))))) 563 -Wƒ K Gp M
†t ))))))))))))))))))))))) &76 Wƒ K Gp M
Gp 12: 63 N#
†† )))))) Tape PB ZOOM Gp M 4! −
2 c: 81y
rw ))))))))))))))))))))))))))))) 3 # 5$> −
B' H 012: Rc 84* ^ h/N
ro )))))))))))))))))))))))))))) B' ^ h/N −
“6 H -E12 h/
ru )))))))))))))))))))))))))))) “6 ^ h/N −
"0
rs )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Gp “2
CN &7 / − R+ –: c: “2
rt ))))))))))))))))))))))))))))))))) YGp [
ow† )))))))))))))))))) B; 4U C 012#
+ - $ 012 ^ c +ay
oou ))))))))))))))))))))))))))))))) +a{ | −
oos ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) #3 “2
? 5$> ^&€ ? $ B ~$#
oor )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ouu )))))))))))))))))))))))))))))) \O 4 0&
ous )))))))))))))) ? 5$> ^&€ ? $ &2#
oun ))) ? 5$> + 58<: -N K&< P2
s ))))))))))))))))))))))))) '/'+0 12'()
. *+,-
i/0 G0 8'0a
ou )))))))))))))))))))))))))))) Gp 012 −
os ))) "Memory Stick" 5$ P 012 −
G0
uw )))))))))))))))))))))))))))))))))) 0 %&' y
uk ))))))))))))))))))))))))) +: -& ^ I/
us ))))))))) 6 8y 63 €| o 5"F
us )))))))))))))))))) ^/c 6"N ~$#
un ))))))))))))))))))) ^/c 6"N ^/
ur ))))))))) 6‘ + $ 6# 63’ 0\
kw ))))))))))))))))))))) ?74 “6 RNa u 5"F
kk )))))))))))))))))))) 2& * %&' y k 5"F
jk − 8'9/"0
kl ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 63 012#
”O ^ 5V€: ‚p 3#
sn )))))))))))))))))))))))))) O 5Va{ −
E. + 3
~<*7: " " −
sl ))))))))))))))))))))))) B: V"N /
-E12 ^ I/
'</ h/N ^ h/N −
sr ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -E12
jk − mK0
no )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Gp M
c -ƒ 6}{
nu )))))))))))))))))) -ƒ: 6}y }4 −
nt )))))))))))) B; -E12 5c
1O")
8'9/"0 E'(
.
"Memory Stick" 5$> / $
6\ 012#
Rc 012# VWU 4U Rc 012# 6. VWU
nr )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
lo ))))))))))))))))))))) # ?7ƒ: %&' 012
lk )))))))))))))))))))))))))))) @4 MN B!# RNa
ln ))))))))))))))))))))))))))))) ' Ka %&' y
lt )))))))))))))))))))))))))))))) 0€: }4 %&' y
g
E"h U6?
#N& A!< R 12: 63 5c
USB Streaming −
oru ))))))))))))))))) YWindows . ‡2:[
"Memory 5$> / 12: 63 5c
#N&$ !< Stick"
uwo ))))))))))))))))) YWindows . ‡2:[
0N %&' ˜ A#N& #$ 0\#
uwl )))))) YMacintosh ™$ &'2:[ USB
"Memory 5$> / 12: 63 5c
#N& A!< Stick"
uwr )))))))))))) YMacintosh ™$ &'2:[
#N&$ !< zU + !< ^ 63 -y
uoo ))))))))))))))))))))) -6{ 0| }4 −
'c0 :'#0 p- LI0
uok )))))) 6FH &7 %&' N: - ,#
!RWB6 8- q
.
ukn ))))))))))))))))))))) //3# $4 ~: šU
usu ))))))))))))))))))))) # ›‡c - 6}y
usk )))))))))))))))))))))))))))))))))) / -ƒ
uss )))))))))))))))))))))))))))))))))) / -6"Fy
'<B EK
unn )))))))))))))))))))) &' ^( - "InfoLITHIUM" y 6" %*
unr ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ^/c
ulu )))))))))))))))))))))))))))))) i.LINK \ %*
uls ))))))))))))))) D6O + #$ %&' y
uln ))))))))))))))) G* -N#4 3 -'
utk ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) -\:
i i?
utt ))))))))))))))))) X/ P#4 V;<p ”'
u†l )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) …
"Memory Stick" 150 o+f E'(
"Memory Stick" 5$ / %&' y
oul ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) −
oko )))))))))))))))) 563 - X1*4 58< 6Fy
5$ P $2 63 012#
"Memory Stick"
okn ))))) 5$ + +–# 63 012# −
okr ))))))))))))) $ 63$ R ^ 63 012#
"Memory Stick" 5$> / ^ $ 56\ ~$#
56\ oso ))))))))))))) MEMORY MIX 5$ D; −
osl )))))))))))))))))))))))) -+ 563 012#
"Memory 5$ P $/: 63 012#
ost ))))) MPEG MOVIE E+U 012# − Stick"
osr ))))))))))))))))))) # ?7ƒ: %&' 012
ono )))))))))) $/ 563$ R ^ 63 012#
$/ 563$ R ^ 56—
63 012#
L
5$ P [ CN &7 / −
ons ))))))))))))))))))))))))))) Y"Memory Stick"
ont ))))))))))))))))))))))))))))))) 012 6+ ,#
$2 63 5c
onr )))))) 5$ ^ +–# 63 M −
$/: 63 5c
olu )))))))))))))) MPEG MOVIE E+U M −
oln ))))))))))))))))))))))))))))))) M' 6+ 6Fy
"Memory 5$ P 12: 63 N#
Stick"
Memory 5$ M 4! −
oll )))))))))))))))))))))))))))))))))) PB ZOOM
' 2 + 63 M
ol† ))))))))))))))))))))))))))))))))) E2 −
olr )))))))))))))))))) 63 &* − Q' P2: K
otw )))))))))))))))))) DELETE ‚J − 63 ‚*
otk )))))))))))))))))) X1J ,# − 563 X1* ,#
N" -E $
ots )))))))))))))))))))))))))))) N" -E −
:'(5 >;? U(K" ,0 1 n
#N& A!< 63 c
otn ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) L −
%&' ˜ A#N& #$ 0\#
USB 0N
otr ))))))))))))))) YWindows !44 &'2:[
E?4 e;
tw )))))))) ]3# < − mF ] < ! 8 to )))))))) 18 < − mF ] < ! 8 6$8F Xb+8 ! 8 ts )))))))))))))))))))))))))))))) PROGRAM AE
tl ))))))))))))))))))))))))))))))))) Xb+8 8 X.#
] =" 6 g1 ! 8 d ‚"' ] =" g1 −
tt )))))))))))))))))))))))))) Flexible Spot Meter
t† )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8 a4
]" a4 ?'a4 8& ! 8 †w ))))))))))))))))))))))))))))))) ] =" a4 −
†o ))))))))))))))))))))))))))))))))) ! =\+ RNa
=/\ = =/\ RNa
†k ))))))))))))))))))))))))))))))))))) RNa −
†s ))))))))))))))))))))))))))))))))  =/\ ! 8 [F\ !"'\ D a#(
†l ))))))))))))))))))))) ]3# < & 6 g‡d
†t ))))))))))))))))))))) 18 < & 6 g‡d
6 ]46 RNa 43# B8$ Š6;
†† )))))))) Tape PB ZOOM 6 Š6; g‡d −
=/\ K B8` d
rw )))))))))))))))))))))))))))) =.+* \ X.# −
! 8 RNa 6 ] 84/ ]12<
ro ))))))))))))))))))))))) B ]12< − B
“6# ! 8 RNa 3# ]12<
ru )))))))))))))))))))))))))))))) “6# ]12< −
'u#:
rs )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6 #
]46[ = 18 # − O8 ] =/\ #
rt )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Y6
ow† ))))))))))))) ;# 4 ] = RNa
4 ! =/\ B8$ =+a
oou ))))))))))))))))))))))))))) ;_< # −
oos ))))))))))))))))))))))))))))))))))) \ B8$ =48
=.+* ]68 6 ]46 B B8` =+a
oor )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ? $
ouu ))))))))))))))))))))))))) \3F ^4 ‰F
ous )))))) =.+* ? $ ]68 6 = B8! ~2Ž
oun ))))))) ? $ =.+* 0F8 ] 88 =$ B8$ Ad
l )))))))))))))))))))))))))))))))))))) W D
XY6
i # t6f D(4 ol )))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6 ]46 RNa −
o† ))))))) "Memory Stick" =.+* -6$ ]46 RNa −
# t6f D
uw ))))))))))))))))))))))))) &6 =Ž+8 ^ ! 8 uk )))))))))))))))))))))))))) _ 8 & ! !
us )))))))))))))))))))))))))) 4 KN B8$ 8f o 7
us )))))))))))))))))))) ] =N'< ]G B8$ ~3
un ))))))))))))))))))))) ] =N'< ]G B8$ ‹6
ur ))))))))))))))))))))))))))) Z ;d = %3#
kw ))))))))))))))))))))))))))) B! 4 “6# X.# u 7
kk )))))))))))))))))))))))) 2: =/\ ! 8 k 7
W D a#( − L<
kl ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 3# RNa
^46 =! ] ‹ ! ]68N&+
sn ))))))))))))))))) ‹ ?cd6 8& −
6# 68 ]68N&+
]68N&+NightShot =N ]68N&+ −
Œ6 $ #Super NightShot # =N
sl ))))))))))))))))))) Colour Slow Shutter
3# Bd ]12< − RNa 43# !
sr )))))))))))))))))))) RNa 64# ]12<
W D a#( − [F\
no )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6 g‡d
=/\ ]46 ]_c g` ]
nu ))))))))))))))))))))))))))) g` 8& −
nt ))))) B;# =/\ ]46 RNa 43# ]ˆ
L< !"'\ D a#(
"Memory =.+* -6$ ]46 ^$ 43# RNa
RNa RNa ™ 8f ?'a4 %EF 68 Stick"
nr ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 6 ]46
lo ))))))))))))))))))))))))))))))))) 6$8F (# RNa
lk )))))))))))))))))))))))))))) ] B; 8 X.#
ln )))))))))))))))))))))))))) 82b ?'a4 ! 8 lt ))))))))))))))))))))))) 3# / 8& ! 8 rs
E?4 e;
8 #j$ = 8F ]68N&+ S648 %3#
USB 0$ !
otr ))))))))))) YWindows !44 B6$ ][
#j$ ]46 6 ]46 RNa 43# ]ˆ
USB Streaming −
oru ))))))))))) YWindows !44 B6$ ][
"Memory =.+* -6$ ]46 RNa 43# ]ˆ
#j$ ]46 68 Stick"
uwo ))))))))))) YWindows !44 B6$ ][
8 #j$ = 8F ]68N&+ S648 %3#
USB 0$ !
uwl )))))))) YMacintosh ™ B6$ ][
=.+* -6$ ]46 RNa 43# B8
#jN&$ ]46 68 "Memory Stick"
uwr )))))))) YMacintosh ™ B6$ ] [
]46 68 Šf ]3# _ 8 ! 43# ‰+b
#j$ uoo )))))))))))))))))))))) %_ 0N# 8& −
v:a Da(' w6a va5 W,"
uok ))))))))))))))))))))))))))))))))) -&.# ,#
*A$ i
usn ))))))))))))))))) f ] 0* 6 4 -Ec š
unu )))))))))))))))))))))))))))))) ~ 8F g`
unk )))))))))))))))))))))))))) 8 6c ]_c
uns ))))))))))))))))))))))))))))) 8 6c ],d
`a D;'4"/$a
unn )))))))))))))))))))))))))))))) 8 07 ]6
unr ))))))))) "InfoLITHIUM" ] =N'< ]G 6 68
ulu )))))))))))))))))))))))))))))))))))) i.LINK 6 68
6c$ ! D6F 68 8F ]68N&+ ^648 ! 8 uls )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
!H ] x* 4 ]68N&+ ^648 ! ]6_
uln )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
utn ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) + -3‡c
i i?
utt ))))))))))))))) _ 8 ] %$ 4 V;< f
u†t )))))))))))))))))))))))))))))))))))) N ? +
rr
"Memory !T E5 D
a#(
Stick"
"Memory Stick" =.+* -6$ ! 8 oul ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) = −
oko ))))))))) ]3# ] 88 ! 4 ?$ ‡
"Memory =.+* -6$ ]46 ^$ 43# RNa
okn )))))))))))))))))) =.+* i RNa − Stick"
^$ 3# B' 6 ]46 ! 3# RNa
okr )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
=.+* -6$ 68 ^$ 3# B8$ =+a
3# ]46 "Memory Stick"
oso ))))))))))) MEMORY MIX =.+* ~$# −
osl )))))))))))))))))))))))) ! =\+ i RNa
=.+* -6$ ]46 A/ 43# RNa
"Memory Stick"
ost )))))))))))))))) MPEG MOVIE X+ RNa −
osr ))))))))))))))))))))))))))))))) 6$8F (# RNa
3# B' 6 ]46 ! 3# RNa
ono )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) A/
A/ 3# B' 6 ! # 43# RNa
=.+* -6$ ]46[ = 18 # −
ons ))))))))))))))))))))))))))) Y"Memory Stick"
ont ))))))))))))))))))))))))))))))))))) RNa 6+ ,#
^$ 3# B8
onr ))))))))))))))))))))))))) =.+* i g‡d −
A/ 3# B8
olu ))))))))))))))) MPEG MOVIE X+ g‡d −
oln ))))))))))))))))))))))))))))))) g‡d 6+ ‡
=.+* -6$ ]46 RNa ^$ 43# B8$ Š6;
"Memory Stick"
Memory PB ZOOM =.+* Š6; g‡d −
oll )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
= d -63 43# g‡d
ol† ))))))))))))))))))))))))))))))) E g` −
7# B Ad ! ]b<
olr )))))))))))))))))))))))))))) 3# ?.+/ −
otw ))))))))))))))))))))) DELETE − 43# B8$ Ad
otk )))))))))))))))))))) ! ,#− 3# ! ,#
ots )))))))))) œŽ ?E − œŽ ?E ‰
:']5 > bac" 6,: va
#j$ ! 8 43# B8
otn ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) = −
Sfk 8'9/"0 − i/0 G0 8'0a
+;#0 '"0 8'W:
)Yus m[ N: D6F #$ %&' ^/c 6"N 0&' y
)DC IN iN: V"– P+y
YI+[ 88: 6 %/
)U 1 = 58<: v E' @E< i 0\ X7

^ ? 51* I–U
E' R,a IG
51* 58<:
51* xN ' )? I–U ,0 0 U = 63 BU V",
)G -\
3
O ‘ ”3 K+8y
%F8{ ? ? 0F8U )? ] Ff * ? 51* + = ^ 1 =#+ E<
@
)U
2
DF{P 6! ~/ y
+
OPEN/EJECT
)V", P+4 X2 Ÿ
1
i / 0 G 0 8 ' 0 a
e'#0 UaB
e'#0 xP
)k 5"O + 0 ? 51* P+ ^ VH ' ? DFU4 ,EU " KN#yL
TR
)0F ž4* Q8ƒ 0&' 0 )5 0 U ? 51* R,€# H
2
1
3
4
JA) y2 L
)*˜ N: ;* R6U
=/P 'c'5
'c0 '#
r
z%V p{ Sfk ,0 8'9/:
) ' V"– š;y 1
POWER 6  RNaU
CAMERA Ka4 €Fp 6; R,€# &
),3
P 6! R,ay 3
P OPEN
M' *
)2 6N
563 .#
)c i / 0 G 0 8 ' 0 a
2
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
)START/STOP ‚{VN 6! R,ay 4
‚{ )012 + #$ UN#
5 START/STOP R,ay ,012
)]FU
0 T4
,, 2 6N M' * B# )S' a* @'a4 • 6. 0&' y
)Ysk m[ A. 57 ~2* • 6. RNaU
RNaU ,563 ?7#4 “6# 012# -86U >y )‚{ Ka4 GN€ 2 # B# , #$ Qc# )Ykw m[ 012 0N7 2 #
zCr p{ +/0 0 mK0 ff mK0 1W 1
POWER : RNaU
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
012 Ka4 VCR - $
€Fp 6; R,€# &
),3
” 58{ 2& * +
R,ay 2
)Rc
)M' VN 2& * +
R,ay 3
1
TR
0,c 66!U R,ay ,2& * %&' 6N M' * 8 ˜ ¡# & 'N\˜ I+
M' R,€# H )O < ^ 2
)NJ X7 0 58* 58U %&' 2 6N
G2?k #/| 'c0 '5 8( }
~''<"0 U#fk 4')
r%
Z0 A0 O0
+/0 0 mK0 0
0 T4
"Memory Stick" 150 o+f 8'9/"0 − i/0 G0 8'0a
+;#0 '"0 8'W:
)Yus m[ N: D6F #$ %&' ^/c 6"N 0&' y
)DC IN iN: V"– P+y
YI+[ 88: 6 %/
v E' @E< i 0\ X7
zr%s p{ “Memory Stick” 150 f UaB

B E' @E< ^ ] Ff * "Memory Stick" 5$ / /+ + "Memory Stick" 5$ / 0F8U
)/a 0c + &$ U 1
€c40 ,
i / 0 G 0 8 ' 0 a
)U 1 = 58<:
B RK0
"Memory 5$ / R,ay
)<F{ I+ 5*4 5 Stick"
€c40 , J'6 67 1G<B G4H7
"Memory 5$ / ^ -N 5V VWp # + # #$ Bp Z" 4U !;E $ ML'# H
"Memory 5$ / DFy 4U 6 ‚y &'# H )"Memory Stick" 5$ / -N 012# 4U Stick"
)563 - + š" ž/ + > ?'+ >y )^/c 6"N š; 4U Stick"
2
1
3
4
JA) y2 L
)*˜ N: ;* R6U
=/P 'c'5
'c0 '#
r&
zr%C p{ "Memory Stick" 150 o+f 45 1W 8'9/:
)Ykl m[ ' V"– š;y 1
OPEN R,ay
POWER : RNaU 2
R,€# & MEMORY Ka
),3 €Fp 6;
LOCK : # ^ $¢#
)Y0 +[ 2p Ka: 3
* P
6N M'
.# )2
563
)c
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
i / 0 G 0 8 ' 0 a
MEMORY
0 T4
M' * B# 0&' y ,, 2 6N
@'a4 • 6.
)S' a*
• 6. RNaU
)Ysk m[ A. 57 ~2*
)I+ PHOTO R,ay 4
● E' 4 ”7 012# ( ,V€# XW V€O
)$ 56\
640
FINE
)$U I&' PHOTO R,ay 5
R,a ?$ 563
12# X I&' PHOTO
)"Memory Stick" 5$ /
12
640
FINE
# RNaU ,563 ?7#4 “6# 012# -86U >y )‚{ Ka4 GN€ 2 # B# #$ Qc# )Ykw m[ 012 0N7 2
zrCn p{ +/0 0 mK0 ff 45/0 1,0 m 1
VCR
PO
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
PLAY
POWER : RNaU
MEMORY Ka 1
€Fp 6; R,€# &
),3
M X )PLAY R,ay 2
)12# £ 56\ Ff
G2?k #/| 'c0 '5 8( }
~''<"0 U#fk 4')
rC
Z0 A0 O0
+/0 0 mK0 0
0 T4
$ D6 L< − i # t6f D(4 ‚ d' U,:
)Yus m[ $ 8 ] =N'< ]G ! B4 !46 ]€+ 68 8F ]68N&+ S648 ! 8 _
)$ ! 6 DC IN Z ]8464 g+ ™d68
Y=&&a[ 4 Z 6d8f
)$ 03 ? H ‚" Bf ]46 v ?E =*68 6 =F
6c+ 6 ? $ 6 =./
]46
?E B88
)N ? $ 6 =./
0$ ‰+6 Sd! '
™d68 ,? $ 6 =./
$ ]\ # N 6
)8
3
R 4 ?cd ?&27 6c+ 6 =./ 68 f 6
6 )$ 0F8 ? $
1d =* 68 6 ? $
? H ‚G = 46 Bf
68 # X2 6"
0F8 ? $ 6 =./
)$
2
OPEN/EJECT =&$8
;, Bd ?< 68 6
)$ ! 6 ™d68 4
1
i # t 6 f D ( 4 e5 $ va5 8a
$ vaa v6' D
)64f B4 ! k 7 68 0$ 6" 6 =./ = ! ' 6 6 4 ,8 ¤ 6 Z+ 0*
!"#$
)8 Bf F h ? ^ 6 ) 6c+ Sd = X/ 6" 6 6 =./
2
1
3
4
b'`"a ^/
)$ X/ 6 _ 8
ea a !AS
w6a ^X
a Da('
rV
z%V p{ $ D6 ,: L<
)68 6 ; ™d68 1
;N Ž$ =&$8 6c+ ^&a 2
f POWER $ ]46 Œ6
)8 67 CAMERA ]46
i # t 6 f D ( 4 6 OPEN =&$8 3
# 8 6c+
! LCD =/\
3# )8
=/\ ]46
)8 }
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
)8 6c+ 6 START/STOP =&$8 4
= š4 & ]68N&+ S648
,]68N&+ ”7# ] ) ]68N&+
)8 6c+ 648 6 START/STOP =&$8
„ !4W
8F B&cŽ B88 67 ,? =2 LCD =/\ =!
)$ 8 Bf !  =/\ &cŽ ]46
)Ysk m[ $ X.# 8F B&cŽ I" 6  =/\ ;
=+a 3# = 6 B! 4 “6# ‡ b )? c X.# S648 ? ,‡ 6 8F ]68N&+ S648 =!
)Ykw m[ $ X.# RNa ! 0N7 6 ? ,$
zCr p{ LCD !cW D6 bf [F\ ,: va
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
B8b ] 6 2: =/\ !
=&$8 2
)8 6c+ 6
Ž$ =&$8 6c+ ^&a 1
$ ]46 Œ6 ;N
VCR ]46 f POWER
)8 67
š4 ] 6 2: =/\ !
=&$8 3
)8 6c+ 6 g‡d
!"#$
= 6 8& ] =&$8 ,2: =/\ ! 8 _
=8 =_ ?cd ! 6 LCD =/\ =* 68 6f
6 LCD =/\ )8 8c+ 8F Bc_ ! 8 ) 6c+ 6$8F ;# A V ! 8 > ^X a Da(' w6a
~'4#$ 4 8#f ƒO v EKOQ
r_
D !K? DS
LCD !cW
„ !4W
"Memory Stick" !T E5 D6 L< − i # t6f D(4 ‚ d' U,:
)Yus m[ $ 8 ] =N'< ]G ! B4 !46 ]€+ 68 8F ]68N&+ S648 ! 8 _
Z ]8464 g+ ™d68
)$ ! 6 DC IN
Y=&&a[ 4 Z 6d8f
zr%s p{ "Memory Stick" !T E5 va5 8a
=.+* -6$ ‚ 68 = ]< # ? H ‚" Bf ]46 B ?E =* 68 6 "Memory Stick" =.+* -6$
)$ 0F8 "Memory Stick"
"a …†
i # t 6 f D ( 4 v ?E =*68 6 =F
)$ 03 ? H ‚" Bf ]46
B eR
"Memory Stick" =.+* -6$
B4 f # 8 6c+ 6¥ 6
)64f
"a …† va> († va Zf6 y`4
-6$ ]46 ! 88 BF %,c & ]68N&+ S648 BŽ 864 =a B¥ 4 8 B# 6 8F ]68N&+ S648
-6$ ,8 ™F 6 S648 ) "Memory Stick" =.+* -6$ ]46 68 88 ‰ 4 "Memory Stick" =.+*
)4 S ! ? ^ 88 ,=b4 ) < 6 ] =N'< ]G 4 8 B4 6 "Memory Stick" =.+*
2
1
3
4
b'`"a ^/
)$ X/ 6 _ 8
ea a !AS
w6a ^X
a Da('
rg
zr%C p{ "Memory Stick" !T E5 D6 Z5 6,: L<
)Ykl m[ 68 6 ; ™d68 1
;N Ž$ =&$8 6c+ ^&a 2
f POWER $ ]46 Œ6
)8 67 MEMORY ]46
07 $ =$ $ 0\* B&G
67 Y![ ¦Ž ‚G ]46 LOCK
)868
6 OPEN =&$8 3
# 8 6c+
! LCD =/\
3# )8
=/\ ]46
)8 }
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
i # t 6 f D ( 4 MEMORY
„ !4W
,? =2 LCD =/\ =!
]46 8F B&cŽ B88 67 8 Bf !  =/\ &cŽ
)$
B&cŽ I" 6  =/\ ;
)Ysk m[ $ X.# 8F
)8 6c+ 6¥ 6 PHOTO =&$8 4
! ● Œ6 ;N ?E =!
, ^46 4 ,82 ! B8! &cŽ
6 ^$ 3# # &
)$ RNa
640
FINE
)8 6c+ c 6 PHOTO =&$8
PHOTO =&$8 c 6c+ 3#
"Memory =.+* -6$ ]46 68
)8 RNa Stick"
12
640
5
FINE
=+a 3# = 6 B! 4 “6# ‡ b )? c X.# S648 ? ,‡ 6 8F ]68N&+ S648 =!
)Ykw m[ $ X.# RNa ! 0N7 6 ? ,$
zrCn p{ LCD !cW D6 a bf [F\ Z5 ,: Df‡
VCR
PO
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
PLAY
Ž$ =&$8 6c+ ^&a 1
$ ]46 Œ6 ;N
]46 f POWER
)8 67 MEMORY
)8 6c+ 6 PLAY =&$8 2
RNa 3# ^Ff
)8 88 g`
> ^X a Da(' w6a
~'4#$ 4 8#f ƒO v EKOQ
rn
D !K? DS
LCD !cW
„ !4W
−# t6f D−
− G0 −
(4 !†"a Z > bac"
8'00 U(K"B
]46 ]&.#4 =&$8 ,&6 =Ž+8 ^ BF _
) 88 Bc Š6; ‚4* & ]68N&+ S648
84 66!p V& U 1 ,0 U# &
&<# K ,;¤{ ,[ 5N$ ‚4/ N #$
)Y@ > B$ &$ ' ,&6 =Ž+8 ^ ! ¨RNa =+cd ]8&§ ?&27 ! '
)? 8c ! ªE R # POWER $ ?'7
B X ,0 + ¨56":
012 -&§ X27 '
L
)8U -p " POWER 6  Ka4
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
67 VCR ?'a4 ]46 6 POWER $ :
)8
012 Ka4 POWER : RNaU :
)VCR - $
CAMERA ?'a4 ]46 6 POWER $ :
Ka4 POWER : RNaU :
)CAMERA
MEMORY ?'a4 ]46 6 POWER $ :
5$ Ka4 POWER : RNaU :
)MEMORY
)8 67
)8 67
6 ¦ ]\ & ,8& ]b6 _
)c 8& Bf ¤ ! B&G ]
H =N# &, -\ š& ( ,0,c # ) ?&7 0,c & # Q1 =U
s
(4 !†"a Z > bac"
# t 6 f D G 0 e5 !T b a D !"#$
e'#0 15€ U TR
& )? 18 ?+ … & ]68N&+ S648
]68N&+ S648 18 Ž$ ]6 ! R+
? $ =.+* ]68 6 ! # X =\# )$ 8 8F
)$ 8 ( )DV &7 . # #$
K R+ (Mini DV) 5L,3: &7 - $ %&' ? 5$> ^&€ R %&' \ ) #$
)
?E ? $ =.+* ]68 ]6
) ›‡c
E' 0&| ? 5$> ^&€# - ) (Cassette Memory)
Y? $ =.+*[
v2: ˆ$ D d"/' ba D !"#$
)? -4 =" 4 6c$ 68 B;# Œ6 ] X2
= ,B;# =/\ RNa ]&+ B8 ]
)68 ! PAL X2 B;#
$ ƒ aa _8 ]H$ 4 ,4 ]6 ,&+ ,;# ] =
) c I* ]68 ? ^ I* S7 ‚EF ? ^ H$ SŽ !< B4 RNa
) c
`a 86 ! U,: b a D !"#$
0$ 4 USB 0$ ! 8 6 8F ]68N&+ S648 b
0\* B&G ,$ 0\4 #j$ 4 = i.LINK
X/ B88 6c+ )? 0\4 ? 68 ?< 68 g+ =$ $
S648 6$ F h $ 864 =\ g+ = ? ^ Bf
)8 & ]68N&+
r
8'00 U(K"B
v) v2c"0 (T$7 U TR
5c: )": 4U N 'N# B: B; &.U ”‡#
)PAL . B; D| ,B; -E12#
iO0 ‚A U 'S'" E;'4:
7 ]Fp 8:4 GU4 E+p4 B; C
)KNG Z* Q"#
S @‡ ›F# B48 8: # 0 012# B 74
)KN" Z*
D7 12;?N 8'W"0 U TR
!1 4U + - $ 012’ #$ 0\ ?&7 >y
0\# ^ $¢# ,i.LINK 0N$ 4U USB 0N$ %&' #N&$
4U iN: ” BU ^( 5 '+8 )P/3 ŸH + iN:
)0‡ $ \y + ~N2
(4 !†"a Z > bac"
w6a > D;`$ a a y>} D;S'"
Da('
a LA{ „ !4W !cW‰LCD !cW 6 240
zbf D;0
> bac" „ !4W !cW 6 LCD U"/5 !cW •
%nn‰nn > "' va6 e D ƒ'Qa ‚ D04#:
,U; 06 ~e bf !" HŽ E, @A$ >
,'c{ Zf6 ‰6 b' 2 D !OA$ e Z#|
U"/5 !cW a d+a O zˆ$ 2 ,2Q
a @A$ Z ~$f „ !4W !cW 6 LCD
D6 DH !?6 ‘'; 6 4f' Da e v?
~$$ bf L< ,:
S648 )8 iF & ]68N&+ S648 6_ •
iF )6_ 648 68 f 4 B6 ! 6 8F ]68N&+
)8 Bf F h & ]68N&+ S648 B
)[a] ` &'# 07 F ^ b
,8_ =<68 lw ! b "/ 68 6 ^648 ;b •
X2 6 M'68 +f 68 A6d 0N# 0F8
)[b] 67 6F
68 4 1d ?cd 68 ]68N&+ S648 B88 67 _ •
4  =/\ ,LCD =/\ b ) ~} B4 ]€+
6F X2 6 M' 68 HG B! - ] ;
)[c] N =\ ? ^ ? ^ 6 ) ]68N&+ 6F ! X2 6" •
68 6F ! )8 & ]68N&+ S648 B F h
)[d] ` ]68N&+ g 4 Šb ] X$ 6 R
8'00 U(K"B
'c0 '# 4K0 U 'S'" E;'4:
0 T4‰+/0 0 mK0 ff6 K0
zLA ;' .5) ERa) {
v4, 0 T46 +/0 0 mK0 ff •
nnŠnn Z u57 v‹ 0 ,Q0 A+ E'4A: yF"
~UKc0 yF"Œ0 8(K: 1,0 W4 Z +)
67‰6 Ga/0 1',0 @A40 JK =4 v#: Q !$7 "0 zv0 GI 67 GQ> 67 G( 67 GI'{ KS/0
T46 +/0 0 mK0 ff (" ;T:
i'4,"0 '( 'K'S 1 @A40 b 6 ~0
~Uk Z U qN 8'9/"0 HŽ: }6
^ @' # «*y )0N# $ š# H •
\y Q8ƒ 7 0N# #$ A# )/N V4 ":
^( H Q š ^ B*p ' + 0O B 74 )0‡
)[a] =*E\y
lw ^ ;# 56* <6 a' @U #$ A# H •
4U i&c + +3 56 + %J &$ , <68
)[b] 5N: i&c 'U ?| A#
)N: D6F 4U 5+ 7 Ka4 mJ ;y •
' 4U • 6. 4U 2 6N M' M'#
L
0F ž4* Q8ƒ 7 G - 5N: i&c 'p
)[c]
7 0&' 0 )5N i&c + 3 &'# H •
+ i&c 6\ RU )0‡ #$ \y Q8ƒ
)[d] I2, B# # 0 €‡ 5Vay ‚4}
[a]
[b]
[c]
[d]
b`"a b( y>0 4'>
A) E'0(#0 Z ƒA"0
) ^&" 8F ]68N&+ ^648 & ! ! 8<4 !
) #$ K -& 3* ^ $¢#
2
3
7
8
# t 6 f D G 0 1
4
5
6
9
0
qa
AC-L15A/L15B U „64" ‚ "\a 1
Yo[ '"0 ,Yo[ AC-L15A/L15B aa") '"0 U 1
Yun m[
m[ Y8 o[ NP-FM30 U f 8Q D !K? DS 2
Yun qus
Yun qus m[ Yo[ NP-FM30 Z0 A0 O0 2
Yun m[ Y8 o[ ‚ d' ,Y8 o[
Ynt m[ Y8 o[ D,:‰:W U,: 85 3
Yu†u m[ Y8 o[ 6a b > U"45 b`"a 4
b > U"45 b`"a D (AA) R6 (Q b>$ DS 5
Yu†k m[ Y8 u[ 6a
Y8 o[ !$f D6 4 6
Ykl m[ Y8 o[ 240 \a 7
Youl m[ Y8 o[ "Memory Stick" !T E5 8
Yotn m[ Y8 o[ USB 85 9
Y8 o[ zSPVD-010 USB a{ CD-ROM y Da 0
Yo†u m[
Yult m[ Y8 o[ b445 2'‡ !†\ qa
=.+* ,^648 F ?' g‡d RNa =$ #6\ 68
BN< B# ` 6 RNa ]/ ,8c ¤ –4 &
)8`
%
Ynt m[ Yo[ 1,0‰E,0 8'W: 85 3
Yu†u m[ Yo[ #R0 K Z d#"0 !?
4
.
Yu[ K Z d#"0 !?)
zAA d9{ R6 ’ EO 5
.
Yu†k m[
Yo[ M"#0 y2 6
Ykl m[ Yo[ K0 GO“ 7
Youl m[ Yo[ "Memory Stick" 150 f 8
Yotn m[ Yo[ USB 85 9
Yo[ zSPVD-010 USB 8': ”${ CD-ROM $O7 0
Yo†u m[
Yult m[ Yo[ M'T4: Q qa
X X >y 012 -/ ^ -€'# K+8 ^( H
+ 4U $ + 0F ž4J 1 M' 4U 012
)“ ,^;‡ " 4
'()# (*) +, $ %&
-.
/0 ?6 @) 5' 8')A $ >(
1 23 14
5' *6
;(!?" G" H$" I
F (1)
;8 :(8 D; ;(J02" K
L H$" D F%MN D'" (2)
(1)
! "# $% & (2)
#'
1
2
1 23 14
5'(3 1
;(!?" G" H$" I
F (1)
D'" K
L H$" BATT D'" DBE F85 ! O (2)
;
PQ P(" P +;J02 ?(L R*N 5 D F%MN
(1)
(" )* +, - ./ ! "# $% & (2)
BATT 0 123
1
2
$% A B
CBATT
D'" DBE F85
BATT
2
( 7) 8'9 ! :
;< 1 23 14
=
NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/ S; D F%MN D'" T
&UJ 5V D5%( K"P5 DP QM91/QM91D
;(!?" P(" I
F ,;(8 ! "#
NP-FM70/ 4
56 ! "7 $" &(8 5 9
:(8 QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D
(?" @/ ;<
> )# ,
;(
?6 @) 5' 8')A $ >(
0 ? D 1 C( 1 23 14
5' KD
5V D5%( K"P5 D" Q B D F%MN D'" lW B ^L
;(8 +5X
%6 1 23 14
" 1# W D5%( K"P5
;?( 8 JM 1!I 'InfoLITHIUM"
mJ D F%MN D'" +" 5 X!(" 4' D" Z[\ F ;(8 Fn4 "InfoLITHIUM"
7 5V D5%( K"P5 V5 5 D F%MN D'" (1)
;(E5
o( F" 5V D5%( K"P5 +E IPX p" XL5Q (2)
P R G" H$" v R4 F?(n 5 DC IN D5PP
;(8
;(8 UX IPX p" XL5Q F" p" )( (3)
;(8 P p" 0
L F" p" )( (4)
;(E5 7 OFF (CHG) DP POWER ;(8 (5)
F#(75 F" D'" B +;J(7" B ; 55T BqQ lW
5!( +55 !J o
r +`L 5
KD ,;Q5
?!" D'" B +;J(7" sJ!J F?(JB
,JL) KDI D'" 8 lW D" R +;W 8 7%)
;W 8 B ^L s
5 R :
5P;n D" D F%MN D'"
+`L 5 FULL % ;(8 E Sn E 5 M lW
+5X ? !" D'" 8 lW 5W Et o
r
;E;( M Rn F" R%J D'" B DX(JG'
-.
/0 '()# (*) +, $ %&
D
;( :(? * W ;M" ! "# $% MX
E4 ) G M G ;( :(8
JM G%HI "InfoLITHIUM" >%F%96#
B' ! "# $% ( @UY" Z[\ N
"InfoLITHIUM"
;( :(8 ! "# $% &(8X" )7 (1)
;( :(8 ]6 55X6 (X S (X" )7 (2)
-X v 4M 4N
_
DC IN W%6 (X V5 ^%#<
*`X ^"#
55X6 (X S < (X : (X" )7 (3)
;a - (X .Y< (X : (X" )7 (4)
OFF c !d H#
e OP POWER bX6 1%O (5)
(CHG)
fgJ - ]h7;" $% (#%X6 f;6 Wi *
! ;%
jM
X? , $% (#%X6 f;6 Wi (2X
;
,J) DI ?" ! "# $% ! '
5M ! SX8 ;M" _%
# f; %>8 *8
k(X
?" $% W jM fgJ - FULL f%M *
5XM6 S' f; $% SMX (J? :
3
2 5
VCR
POWER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
B
?6 @) 5' 8')A $ >(
1 23 14
5' KD E (
K"P5 DP DC IN D5PP o( B IPX p" XL5Q
;(8 ;N 5V D5%(
2 06
p" XL5Q DC p" u4L D0 D*X7 " D0 v(W wx B
+8 SU :
y" R ?z ;(8 D(TN IPX
5W W IPX p" XL5Q ;
5 F; F" ` P ,+;W
( 7) 8'9 ! N? ) O
% P'A E 206)E
{sE 5 ;(E5 7 p" 0
L :
:
50J IPX p" XL5Q
D5
FJTE BP" 5 IPX p" XL5Q B +5X
;(8 ;N p" 0
L B XM
F| E FVW ,+sX5 D"
5W $7 p" 1 23 14
E 8(6
Q66
B ; o
r +`L 5 D F%MN D'" B +;J(7" sJ!J
;E;( !J I
F B +5X {sE %
#
7? 5)E R() D 1'; S
?' 206)E ( 2!) 14
E 8(6
5W Et o
r +`L 5 "---- min" %
-.
/0 '()# (*) +, $ %&
D (
;( :(8 - DC IN ^%#6 55X6 (X S U
VWX)
W%6 (X ^"# (J;M6 v0N‰ ^4 (J;M6 v(W‰ m; G
-h"*8 wx Š5i
:g ?„ 55X6 (X S -
55X6 (X S ‹X
'' Y Z%) L )(G
SMX v‡ ;a - (X ;U I7 55X6 (X S O
^"7 U ,f;n +gE - ?! Š R‡;n 9 ,(X S * (X $# ?„ mˆ" ;a - (X ;U (X
Y (Y D[)
(`X f; K%
jM fgJ - $% (#%X6 f;6 Wi
SMX" (%
#X
9 Y (Y %(9 \) , 5] 7
jM fgJ - "---- min" Wi6 *
KD 5)E R()T ()
J7%) KDI L) KDTJU' I )0 c}[d ~[
1 23 14
T c+sX5 +EdCc#d NP-FM30
c\€d ~[€
NP-FM50
c~}€d Z€
NP-FM70
cZ€€d Z€
NP-QM71/QM71D
c‚€€d ‚€
NP-FM91/QM91/QM91D
:
lW D" 5s(XJ FN5 Z[ D5 5 F#(75 F" %
# B
V D F%MN D'"
KhL G" (V 1( n FN5 (‡ˆ RA D'" D5 T
;8 ;(L o
0 R ?z lW B ; ;W"
$" ! ƒ Z[ fn N5 - ]h7;" (%
#X f;6
q ! "7
f;
;W $% fn N5 RJ8 9 550 ! f;6 ?„
$(… f† N;" E‡ˆ M" jYJG f;
;W P mG
M
?6 @) 5' 8')A $ >(
-.
/0 '()# (*) +, $ %&
0 ? D 1 C( _` 5)E R()TLa ()
T. % c W% Z !
La LCD 29d _`
T*-e
T )
*7%)
2 !%P
€
Œ€
Tb V) Z !
La N 2d _`
T*-e
T )
*7%)
2 !%P
T 1 23 14
[[
\[
Cc#d NP-FM30
c+sX5 +Ed
NP-FM50
€
~~€
\€
~[[
~€
Z€
~}[
‚Z€
NP-FM70
~€
ZŒ[
ZZ€
‚Œ[
NP-QM71/QM71D
Z[
Z€
‚‚€
[[
NP-FM91/QM91/QM91D
8 lW " D F%MN D'" :
B F8 JB F#(75 F" %
# B
;(8 +5X
CmPW DE5? ? " 1%O D" F#(75 F" %
# B
M7P S' ("P5 58 WPCV P {PB ,‹7
;W" XE8 R ?z D'"
*
?" J ! $" MX ; ]h7;" (%
#X f;6
H#
Cv;" ? (`X ; ]h7;" (%
#X f;6
$% M ?„ (X H#
C(2!P {P0P (`X
U7 ?
-M
*
fgP 5)E R()Tc ()
DD 7G c ()
T. % c
1? fgP 5)E R()
LCD 29d
DD OXh# @) c ()
T. % c
2 >Qi fgP 5)E R()
LCD 29d 5'%
\€
~‚€
c+sX5 +EdCc#d NP-FM30
~[
Z~€
NP-FM50
‚€[
‚€
NP-FM70
‚[[
[€[
NP-QM71/QM71D
[‚[
Œ[[
NP-FM91/QM91/QM91D
8 lW " D F%MN D'" :
B F8 JB F#(75 F" %
# B
;(8 +5X
2 06
FN5 Z[ D5 5 FX(L oYL P 1%O D" %
# B ;
+5X 5 DE 5 5V D5%( ("P5 BT 5s(XJ
5!( XE8 D'" S' ;(8
^
T 1 23 14
?" J ! $" MX ; ]h7;" (%
#X f;6
VWX)
ƒ Z[ fn N5 - X6 jMP (`X (%
#X f;6
f5" ƒ(" - ;( (8 RMX 9 U7 ?
$% ?6 @) 5' 8')A $ >(
-.
/0 '()# (*) +, $ %&
1 23 14
`? 7
E
14
RGX4 −
;(E5 7 OFF (CHG) R(MOP DP POWER ;(8 (1)
5W B" LCD F ;(E5 ! OPEN F85 (2)
;(E5 ! DISPLAY/BATTERY INFO F85 (3)
B ; P cD'" B +;J(7" ;5d D'" lW FN5
I
F LCD F B F?(JB D'" B +;J(7"
5W +55 !J F(J‡ RE %
# D" ;(8 +5X
,;
5 FsJ K
L DISPLAY/BATTERY INFO F85 T
;JW +55 o
r F(J‡ Z€ _%
# D" D'" 4'
3
DISPLAY/
BATTERY INFO
W ) l R)%) −
OFF c
!d H#
e OP POWER bX6 1%O (1)
(CHG)
h % jM n kX OPEN 12O (2)
DISPLAY/BATTERY INFO 12O (3)
$% f;6 ƒ6 %d $% W DX 8
jM WW SMX ; (#%X6 $% f;P c(#%X6
_%
# ‡ % f;6 *
P h %
* ,'23
_
DISPLAY/BATTERY INFO R(#" 9
_%
# (J‡ Z€ U f;6 $% M
BATTERY INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
100%
0%
50%
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 56 min
VIEWFINDER : 76 min
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 70 min
VIEWFINDER : 95 min
T Cm]
KD ZX& '
2 06
:5W r +5;J!J B Gn 5 BATTERY INFO sJ!J
;W" +;!J &UJ X;" D F%MN D'" −
R +;W ?! |5 D F%MN D'" −
R +;W V _48 D F%MN D'" −
14
RGX4
; %
# 5# D'" 4' M" +;W +55 o
r 5;
;E5 !J 1%O "7 B
'%D 7) 2!) 14
E 8(6
5)E R() 206)E
+55 o
r "CALCULATING BATTERY INFO..." %
5W TL)0
6%)
L) KD
VWX)
G† - BATTERY INFO $% M Wi *
G
:(X
( #
$" *%(8 )X
) ! "# $% −
! "# $% - ?! 5NP −
_x ! q ! "# $% −
R)%)
(`X f; E $% M FJ FO )X
Šg )7
(%
#X
Y () N
> Cm]
"CALCULATING BATTERY INFO..." f%M j )X
j
?6 @) 5' 8')A $ >(
0 ? D 1 C( O
P \ 2
Z*
n
-.
/0 '()# (*) +, $ %&
(o -; -.
/ (*p Ld% @d ;(8 UX ;(8 lW D F%MN D'" F?(JB F"!
cZ[
"# $% W ; (X #
' ^" (X" )7
cZ[ @d !
q W
V T Xn ,R P p" 0
L F" F?(5 +sX5 5r U csJV p"d IPX p" B D;N JQ r ;W"
-4 W 2
(Xd 55X6 -h"*? (X ;U B*a U )X
G
Xn ,;a - (X ;U< _4 t 6' c-06 -h"*?
FJ B*a (2! R7P P
R06
F%MN D'" F?(JB Xn p" ;J IPX p" XL5Q •
;8 Kˆ R &UJ W D5%( K"P5 F" D
R ‘% {;#’ D5 DC IN )(#X p" D5PP o( •
F" p" )( F?( 5 D F%MN D'" F8 R M ;"
F" )( T Xn ,;W" P DC IN )(#X p" D5PP o(
;E;" +sX5 F" 7" FJs“(E ;J r ;W%J P p" 0
L
RVWX)
( ;U -h"*? (X 5; F?„ 55X6 (X S •
%>8 ! "# $% RJ8 P Xn ;a - -h"*8
;( :(8 -M
gEP ‘;U6 P’ F DC IN W%6 (X V5 ^%# •
: 8 9 (X 5; *?„ G ! "# $% ?
) P Xn ,DC IN W%6 (X V5 ^%#< _4 (X
;a - -h"*? (X ;U< _4 (X :
5)E ? t vV >(
% ? t _` %&
”
;(8 +5X " KP D" D5%( K"P5 B T
”
F?(JB ;(8 )( D5%( K"P5 R P
F8 "E "CLOCK SET" % ;(W" +5?J )( B P
7 MEMORY P CAMERA DP POWER ;(8 W
5W Et ;(E5 "--:--:--" P "-- -- ----" % ,;(?J )( B P ”
T
"Memory Fn 8 DP P J DP E +55 0 M"
5W 1%O Stick"
+5X 5 8) 2! u
D" 5V D5%( K"P5 T
V5 lW "7 D'" ;W V RM" R ?z ,;(E;J 7
•$Vd ;JP" K" B B P ”
( D5%( K"P5
lW "7 D'" ,Rn 5 cZŒ @d c;JW Et D F(
,FJX" B ,5V F#$ ^– P ,;(8 lW +sX5 V5
;(8 )( F#(75 P R ,BP ,+ ,S
f SP‰ ;( :(8 MX ; R(7XP ”
X 1%O
POWER bX6 1%3" R7 8 "CLOCK SET" f%M *
1%3" R7 9 G MEMORY O P CAMERA O R(7XP ”
X ƒ(*
P "-- -- ----" KX4M (` )X
,R(7XP ”
X 1%3 ) 9
"Memory Stick" f8g W P 1
! "--:--:--"
J(% 08
k )X
;# ,u %/D r f;6 ;( :(8 MX ) 9
"# $% ‰ c•$V * ;7d f8g R(7XP ”
X
;# ;7 ? ;( :(8 - %>86 (V; !
! "# $% W ,† : - cZŒ @d *X W
*!P P -(U R(7XP :X#$ 1%O )‡ ,(V;
#(7;P P {(P
P CAMERA R(MOP DP POWER ;(8
;(E5 7 MEMORY
o
r PAGE1 % ;(E5 ! c5?d FN F85
c‚‚ @d 5W +55
5W +55 o
r ( ;(E5 ! MENU F85
^– P ,5W IYXJ
;(E5 ! r/R F85
;(E5 ! EXEC
,5W IYXJ CLOCK SET ;(E5 ! r/R F85
;(E5 ! EXEC ^– P
^– P ,5W IYXJ W F#$ ;(E5 ! r/R F85
;(E5 ! EXEC
D5 W F#$ Q ;(8 {M ;(E5 ! r/R F85
R p" HU 5 N F D" FJX" B
;(E5 ! EXEC ^– P ,(V
,+58 IYXJ J 5 S r/R F85 ! "
;(E5 ! EXEC ^– P
)( } {;7 5 +;W 89 n F"! R P BP ,+
;(8
^– P ,;(8 )( F#(75 ;(E5 ! r/R F85
F" mPW R ;(E5 ! JB Ss( 1 EXEC
;8 R8n
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
P CAMERA KMO ;n POWER bX6 1%O
MEMORY
c‚‚ @d PAGE1 jM c(td FN 12O
(XVe h7 jM MENU 12O
EXEC 12O )‡
(XVG r/R 12O
)‡ c 1%Od CLOCK SET (XVG r/R 12O
EXEC 12O
EXEC 12O )‡ :X#$ (XVG r/R 12O
R(7X fX - :X#$ RJ8 9 (XVG r/R 12O
EXEC 12O )‡ G { -(U
EXEC 12O )‡ "q6 (XVG r/R 12O
f$/ - 8 #
$ ^" P {(P *! 1%O
}
R7 ^J - EXEC 12O )‡ #(7; 1%3 r/R 12O
M - ;% R7 1%O fW (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
rs
5)E ? t vV >(
C( 4
% ? t _` %&
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET – – : – – : – –
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
CLOCK SET
R
GMT
AREA 1
Lisbon, London
0 ? D 1 r
R
SUMMERTIME
r
RET.
EXEC
OFF
–M– –D
– –– : ––
R
EXEC
7
6
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
EXIT
+1.0
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
SUMMERTIME
SUMMERTIME
DATE – – –Y–
DATE
OFF
ON
–M
– –D
– –– : ––
RY
2003
r
R
r
EXEC
8
EXIT
+1.0
OFF
RM
RD
1
r
FN
EXIT
+0.0
r
DATE – – – Y
–
2
r
R
1
R
R
12 : 00
r
r
r
EXEC
10
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
SUMMERTIME
DATE
RY
2003
r
r
R
OFF
RM
RD R
1
r
EXIT
+1.0
1
r
R
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
4 7 2003
17:30:00
R
12 : 00
r
EXEC
r
r
r
R
EXEC
RET.
J'0GI FN 29d 2
=E
1
J9<%I FN 7 '%
% E x& ' '%& 1'; S
?' E 206)E
( 7) 8'9 !
c‚Z @d ;(8 )( R7" K"P5 R
w(
x& %(9 \) Z ! (G
c‚Z @d -… R(7X 1%O
;(E5 ! EXIT F85
8'9 ! 1 2) ' '%& 1'; S
?' E =
! 26 5)E 1' 2 ( 7)
ON DP 5 SUMMERTIME R(MOP ( ( 5
;(E5 7
5)E Q66 8
' 706
Z +P5 :
w " W D5%( K"P5 V5 R
;8 8 FX
r$
5
EXIT 12O
% >(g ) -; %(9 \) ! "#
-9*
c-(U R(7X 1%Od
;% - SUMMERTIME 1%O
h4 ƒ(* 5" - ON (2!X OP % D[) Z%W VWX)
Z fP;" M ;( :(? (V; 5)E ? t vV >(
zX & \ E 8'9 ! G! 8'! vV
76)E
5 R J—" JB H4XV :
B +5X " ;(J W
AREA SET R(MOP ( ( 5 ;(8 )( R7P
;(8 )( 5 SUMMERTIME P
;(8 Fn4 X!(" 4' D" Z‚‚ F % ? t _` %&
% O; :(
G _yY _+
]
' -… R(7X *" 1%3 :?„
- SUMMERTIME P AREA SET (XV" )7 R(7 p ƒ(*
;
06 ZZ‚ N h4 ƒ(* 5" -
;%
M6
Y % O?;
76/3 RG! R;X &
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18
T?( ?] Y % O; TY
% 2) 76)E zX & 2)
T?( ?] Y % O; TY
% 2) 76)E zX & 2)
Solomon Is
+11:00
17
Lisbon, London
GMT
1
Fiji, Wellington
+12:00
18
Berlin, Paris
+01:00
2
Eniwetok, Kwajalein
–12:00
19
Helsinki, Cairo
+02:00
3
Midway Is., Samoa
–11:00
20
Moscow, Nairobi
+03:00
4
Hawaii
–10:00
21
Tehran
+03:30
5
Alaska
–09:00
22
Abu Dhabi, Baku
+04:00
6
LosAngeles, Tijuana
–08:00
23
Kabul
+04:30
7
Denver, Arizona
–07:00
24
Karachi, Islamabad
+05:00
8
Chicago, MexicoCity
–06:00
25
Calcutta, New Delhi
+05:30
9
New York, Bogota
–05:00
26
Almaty, Dhaka
+06:00
10
Santiago
–04:00
27
Rangoon
+06:30
11
St. John’s
–03:30
28
Bangkok, Jakarta
+07:00
12
Brasilia, Montevideo
–03:00
29
HongKong, Singapore
+08:00
13
Fernando de Noronha
–02:00
30
Seoul, Tokyo
+09:00
14
Azores
–01:00
31
Adelaide, Darwin
+09:30
15
Melbourne, Sydney
+10:00
16
r
C( 0 ? D 1 7Y 29d E 8'9 ! r >(
W% Z !# r %&
F DP 5 5? DE F85 D5 W D5 %( K"P5
;W" LCD
E ;(8 ^6 5V X!sJ 1 _(#X LCD F ;
(s" ?" 5?
% jM WW (2! B 3X ;( :(8
h
% jM WW ^6 ,‹ht (tP 8 (2!X
fW% h
5W B" LCD F ;(E5 ! OPEN F85
VCR ,1%O D" CAMERA R(MOP 5 POWER ;(8
Fn 8 B +5X D" MEMORY P oYL D"
;(E5 7 "Memory Stick"
F 5 7P 5? DE F85 ;(E5 ! FN F85
;JW Et LCD F DP 5 PAGE1
PAGE2/PAGE3 ;(E5 ! PAGE2/PAGE3 F85
PAGE2/DP 5 7P 5? DE F85 5W +55 o
r
;JW +55 o
r LCD F DP 5 PAGE3
(1)
(2)
(3)
(4)
5 F'" ;(E5 ! J 5 5? )7 :
(5)
;(8 Fn4 5? E D" E F|X5 3
POWER bX6 1%O ;
CCAMERA O
DP POWER ;(8 F?(JB
55 7 CAMERA R(MOP
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
SPOT
METER
SPOT
FOCUS
MENU FADER
1
rr
END
SCH
EXPOSURE
h % jM n kX OPEN 12O (1)
P (`X CAMERA O POWER bX6 1%O (2)
SMXG MEMORY O P jM VCR O
"Memory Stick" f8g W
* PAGE1 U" / (2!X B FN 12O (3)
h % jM WW
B PAGE2/PAGE3 jM PAGE2/PAGE3 12O (4)
WW * PAGE2/PAGE3 -X U" / (2!X
h % jM
(tP 8 @UY" Iq6 (2!X ;" 12O (5)
(; gE - (M6 U N ,‹ht
7Y 29d E 8'9 ! r >(
W% Z !# r %&
FN 29d 2
=E
1
FN 7 '%
;(E5 ! EXIT F85
PAGE1/ F" o
r F
PAGE1/ F" o
r F
'0G 1=0
1
;(E5 ! OK F85
55T B" PAGE2/PAGE3
RV %} 1
;(E5 ! OFF F85
55T B" PAGE2/PAGE3
29d 1? 1iQ66 5' ((P6 1
;(E5 ! DISPLAY/BATTERY INFO F85
fe 29d i ' '0G 1i 2'
'' CAMARA `? ' POWER ( 206)E
,FADER ,MENU ,SPOT FOCUS
,SPOT METER ,END SCH
PAGE1
PAGE2
PAGE1/ _+ R{/ |9 U W! 5M PAGE3
'' VCR `? ' POWER ( 206)E
OK 12O
PAGE3
R{/ C}~
U W! 5M OFF 12O
PAGE2/PAGE3
D RD[) C9&~
DISPLAY/BATTERY INFO 12O
R9d ) 9d L -; L} E]
D
CAMERA @`% 7G POWER 
9Y _` (G
PAGE1
EXPOSURE
,VOL ,LCD BRT ,DIG EFFT ,SELFTIMER
MEM MIX
COLR SLW S ,SUPER NS
PAGE1/PAGE2/ ,FADER ,MENU ,SPOT FOCUS
,SPOT METER ,END SCH
EXPOSURE
,VOL ,LCD BRT ,DIG EFFT ,SELFTIMER
EXIT 12O
PAGE2
MEM MIX
COLR SLW S ,SUPER NS
VCR @`% 7G POWER 
PAGE3
9Y _` (G
END SCH ,VOL ,LCD BRT ,MENU
PAGE1
DATA CODE ,DIG EFFT ,PB ZOOM
PAGE2
END SCH ,VOL ,LCD BRT ,MENU
PAGE1
,A DUB CTRL ,V SPD PLAY
PAGE3
DATA CODE ,DIG EFFT ,PB ZOOM
PAGE2
,A DUB CTRL ,V SPD PLAY
PAGE3
REC CTRL
REC CTRL
r
7Y 29d E 8'9 ! r >(
0 ? D 1 C( '' MEMORY `? ' POWER ( 206)E
Fn K"P5 S4V 5
,PLAY ,MENU ,SPOT FOCUS
,SPOT METER ,PB FOLDR
MEMORY @`% 7G POWER 
9Y _` (G
f8g (8 OP -
PAGE1
,PLAY ,MENU ,SPOT FOCUS
,SPOT METER ,PB FOLDR
MEM MIX ,PLAY ,SELFTIMER
PAGE2
MEM MIX ,PLAY ,SELFTIMER
PAGE2
VOL ,PLAY ,LCD BRT
PAGE3
VOL ,PLAY ,LCD BRT
PAGE3
EXPOSURE
PAGE1
EXPOSURE
Fn oYL S4V 5
f8g j OP -
DEL ,PB FOLDR ,CAM ,MENU
PAGE1
DEL ,PB FOLDR ,CAM ,MENU
PAGE1
,RESIZE ,CAM ,PB ZOOM
PAGE2
,RESIZE ,CAM ,PB ZOOM
PAGE2
DATA CODE
VOL ,CAM ,LCD BRT
DATA CODE
PAGE3
R06
5 Q F" 5? DE F85 ,6 F B +5X {sE •
B +5X " ;
FXW5 FsJ R!L B LCD F F?(n
;(E5 ! 5V X!sJ
;(E;J ! 85V ;J 0( uJ v(W 1 LCD F •
;(E;J ! )? (V LCD F •
;(?J ^6 ^(V X5 " LCD F •
—" LCD F ,R(J LCD F DP 5 FN T •
B +5X " o
r ;(J W 5W Et ;(8 ^6
K"P5 DP 5 7P DISPLAY/BATTERY INFO
;(8 SX8 5V D5%(
v i 1=0
>Qi
5W ;
;L )7 DG" 5 šJ 0% D F( •$V
(D6 € !' L
>X =
;
Q 5 DX8V šJ" {47 šJ
7Y 29d
I
F B +5X " 6 F 1 ;(J W
c} @d ;(8
rB
W% Z !# r %&
VOL ,CAM ,LCD BRT
PAGE3
RVWX)
]" (2!X B 12O ,( n SMX ; •
h % jMn 5˜" {# (" :M%˜"
(/ *X*N
%"; v(W SMX" h % jM WW 123 G •
%n )7 ™ f5n
f;hB f#" h % jM WW 123 G •
% ;
ˆ" h % jM WW ^ G •
% jM WW OPM FN ? ) 9 •
E*te ]" h % jM WW ^6 ,h
DISPLAY/ SMX" jM WW - )? X :?„
;( :(8 - BATTERY INFO
(
L |9 (G
;% p 3V‰ 1/ *
W ) '% 0 v "#
Š5 5% (2X
>
W%
_;YX ( n SMX" (2!X :?„
c} @d
− *+ ,-%./ − &"' −
− − −
0 &"'
BQAR ST* ST* 5N
! " #$ %& ' #$ %& (1)
(
)* + ,' -. ! / 01 2 34+ + 56 (2)
-7 01
+@ POWER 8 9 :+ #6; ,< "= >? (3)
968= B C CAMERA A? 9
D E % 2 @ A? (
'4! H LCD FG OPEN "= >? (4)
( E C I FG 9
( 968= > C "= START/STOP (5)
M< ( E C I REC J+ "+ K6? L(
>( 968= > 98N 5 O K6?
START/STOP ,K6? O O ' & 9 ( E
C "= 2 Q6UQ$ V;A$ W TX K* 3; V;A$ W TX L#+Y (1)
; $ )\*Z -. E$ / 01 Q$ 4 [Q (2)
- 01
K_[! CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (3)
E8^ 'F$ K6? Q' ,$` _4$ [*a #$
Q+b 5?
c! V8d $ V'86$ eA$ V$ fQF$ OPEN K_?Y (4)
V( "$ E8^ S4$
)gQ$ h= 'F$ ,! Z6! START/STOP K_?Y (5)
$ )gQ$ ] 64 Wh[' REC )gQ$ (i c'
K_?Y ,)gQ$ j k'l 'F$ Vk h= NR
9*Z S START/STOP
LOCK LOCK 3
1
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
4
!
!
2
5
! "!
#
$% % &"' ()
50min
REC 0:00:01
− * + , - % . / − &" '
0 &"'
&"' C
F' P$ % , Q@
-+ Q; ‡|&1 SP A? ( 968= B
A? ' ˆ E ‡|& K6? -E+b ‡|&1 LP A? -‰ 01 d ˆ Š |Q+ m ! LP ' SP
SP A? H ! E+b $$ 79 +Q ( ,LP A?
d ˆ K6?
BC H ! G! ,LP A? + ,' K6? JC
>' K;! 2( K6? 9 C+ ‡|& 9 968= B
2 FQ; 968= B
23 4536!
eA$1 SP 5?$ h= eA$ )gQ$ k! 'F$ ,! Z Q* -)'T$ eA$1 LP 5?$ h= -h; k$
h= - 01 Vd
$ m nc! h= LP Z SP BA?$
,p ;:! 789 o86! SR )gQ$ ,p ,LP 5?$
SP 5?$ h= 8g!
,! q AQ; LP 5?$ h= K'( )gQ k! ^
r ['Z 'F$ ,! q AQ; K'"$ eA ,G+ ,'F$
- QRS+ =$ T6! 2?@ ,$
EQ ( 2+ t * 968= B H + B q kQ+ 968= B O % * >( mG
*' ‹
'N G 2( 968= G >'*@
( 6
: EH 'H 9 C $ ,q c
K6? Œ8| T LP SP A? C + ,' 9 −
+
OFF 9 POWER 8 ,9 6AN 9 'A! JC −
C (CHG)
%G U $ &"'
+ 9 * p ! H 2 FQ; ' 4! +! E (
Q" m d#N 9 7 FG K6?
Q@
-K6? H A Ž8Q| m ! ' O H€' !1 K6? 9 C 2
* T c+@ ,q c +( Eˆ 2 ‡' ˆ K6? q
*
,K6? 9 C 2 ‡' ˆ 9 +( E K6? + 9
BC ( C "= ‡|& q
* DATA CODE
2 FQ; 8^ >' 9 2 H qQ 2 JQ; H +! E
-ƒ 01 V G% % @ Q
3 % %G ,%".
=$% W
R - X$ P%!V C
F' % Q?
D% YRZ >! Q$ C
>' ( C* % * * T ( 968= B
9 qH H 2 EdN =G 9 j4 ED'
A? 9D; H 9 9D8N + O( 2;= +@ ,2 OFF (CHG) 9 POWER 8 ,% 2 @
968= B ,q c C CAMERA 9 2 Eˆ % * * T ( 6+ O@ )* 9+ D (
(
1
-< =$ 4 >6?@ ./ #! =.
O' 8' s`$ c"R 8gQ c" *@ B q kQ+b
)_"! FZ $ EQ ; $ t*u k! $ R r 8;
'F$ ,! :h8' w xky ,,$z 5
E8^ LP 5?$ m
g! 5 SP 5?$ m
g! K8|! b −
K'"$ }F+
] QFR K6?Z ,>"8$ V8 k$ V' T6$ _Q k! ^ −
OFF (CHG) 5?$ E8^ POWER
AB CDE 2.F$ '#R h!`$ iR q AQ; K'"$ E8^ G )g! ,p
7 0 5N )G FQ$ >
4536!
VF8Q~ K6[$ m nc! Z Q$€' Q$1 )gQ$ m + E8^ r d k8! c8g! Q' +Z E8^ )gQ$ W Z c! b -)gQ$
W Z DATA CODE K_?Y ,)gQ$ m + cIl K'"$
V8A$ 2`c$ A >^ Q$ N
q AQ; ,p eA$
‚
-ƒ 01
.G ; 5@H I' A 0
! C JK
L
C
%M I! NOD%
V' T6$ V( „F… ,$z Q' r d k8! 'F$ ,! j k'Y Q'
K6?Z , Q+b 5? E$ SA8$ K'"$ V' T6$ †
cQ; 5
5?$ E$ 2^Z  OFF (CHG) 5?$ E8^ POWER ] QFR
'F$ ,! j k'Y Q' b +Z E8^ 9*Z S CAMERA
c= ; N ^ ^ r d k8!
0 &"'
P% &"' LP SP ,- C
F' % @ 0 , Q
@!^
]$ P% &"' LP C
F' % - QRS+ ^ *dF$ "+ *' ‹
; >w C G B q kQ+ •
E+ H # ' 2( t N^ < ; >w 2( ‡|& '4! •
"+ Q(+ C G B EQ; ; >w
\ 3 & ] */ LP SP =F' A R/
LP I' A V8; C "R B m
k$ O! b •
# V Q Q! b Z VC‚" O! OZ eA$ S4$ >p •
C "R B VG Vk'T >#$
LOCK D P$ % , Q@
POWER 8 ,+#_8 ; jT LOCK )F 8 + H
)F 8 J MEMORY 9 E F! T +Qˆ
; 2( 2 ”< j 9 + * )6 H LOCK
LOCK ? ! 23 4536!
K6? A' b ,B$ E$ LOCK )Fk$ ] QF 3! ^
‘T’ x'T r w MEMORY 5?$ E8^ POWER ] QFR
Vd6R VncQ$ h= 'a 5?$ E8^ r 6[ O' LOCK ] QFR
$
&"' C
F' % P] P%% e f ,-b@<@
A L5 A >]E
+( Eˆ K6? + 9 CJ+ "+
K'"$ E8^ m(iR )g! Q' b
,`$ ^ P@.
D$ !^ >!4 a" 4
?" ;
50min
4 7 2003
REC
C Q53C
;J
; $ Sz >[Q' ; q AQ; ^ `C c'
2 FQ; ; = 9 + ,' H " C I E+ H J+ "+ >'
&"' C
F'
I'
STBY/REC &"'X$ P%!VSTBY/REC 5@H
@ b].]*@!^ c! b@<@& < %/#!c c!
0:00:01
60min
12:05:56
FN
@ ^ P@.
D$A?" & <
; q *Y A `C c'
( E 2 ‡' ˆ ; + O )* H A J+ "+ >'
FN Q.%FN ^
V8d $ V'86$ eA$ V( ( E8^ )_"Q$ HZ cIl #$ `C K_?Y
+( 2 ‡' ˆ LCD FG 9 C8^ 9 C ! C "= >'
!^C
D
 Q$ )_"! A r 6'k! O }* SR Q$ `C c'
( E 2 ‡' ˆ +  “& 9 ( >( 968= B ' H A J+ "+ >'
_ _ Q$ )_"! A r 6'k! O }* SR €' Q$ c'
( E 2 ‡' ˆ +  “& 9 ( >( 968= B ' H A J+ "+ >'
[
− * + , - % . / − &" '
0 &"'
&"' 26G % ,`$ ^ P@.
D$ !^ >! b@<@
O H m E6'k! T 9 H 2+ O H m J+ "+
Q ; >w J+ "+ C E O "+ 968= ) ( 6+ ; ,QC 968= q_" O@ ET'(
,' 6'k! , E H +@ 2 Q LCD FG + H
9 H 2+ ; O H m ! " q k
( 2 ‡' ˆ k
hRi\ 4 a" 4
?" ; ]E!
V6'kQ$ QR )gQ$ S B6' V' T68$ Vk6QR SR (i
c= k! hQ$ j8$ r A6! ,$z r G (iR O' b
> cQF!  V8d $ V'86$ eA$ V$ x\8_! ^ )gQ$ •_Q' xd $ V' T68$ V4$ Vk6QR SR e^ Ou= ,'N
Vk E$
*@!^ c!
"0:00:00" ,m4 ‡|& ' K6? O H m E+ H #
m4 CAMERA A? -+  : k : ^ ;1
A? -Š< c< : +  : k : ^ ;1 "0:00:00:00"
C O "+ VCR
E'+H E+ H # Kk= +Qˆ (
&"' ,- P%%
-K6? H A Ž8Q| m ! ' O H€' !1 K6? 9 C 2
* T c+@ ,q c +( Eˆ 2 ‡' ˆ K6? q
*
,K6? €' ! O H ‡' ˆ 9 +( E K6? + 9
BC ( C "= ‡|& q
* DATA CODE
2 FQ; 8^ >' 9 2 H qQ 2 JQ; H +! E
-ƒ 01 &"' ^ F$
C OFF (CHG) 9 POWER 8 (1)
'6 LCD FG (2)
'@ O ; + (3)
N • 56 (4)
g
#!c c!
: h+U$1 "0:00:00" ,eA$ Z )gQ$ S B6' >#$ #
Y1 "0:00:00:00" CAMERA 5?$ h= -m ^ $ : xd $
VCR 5?$ h= -m ^ $ : xd $ : h+U$ : S4$
Kk= >#$ # V Q S ^Y ,p b
>@
$
VF8Q~ K6[$ m nc! Z Q$€' Q$1 )gQ$ m + E8^ r d k8! c8g! Q' +Z E8^ )gQ$ W Z c! b -)gQ$
W Z DATA CODE K_?Y ,)gQ$ m + eA$ K'"$
V8A$ 2`c$ A >^ Q$ ‚N q AQ; r ['Z ,p eA$
-ƒ 01
F$
OFF (CHG) 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
\ (2)
V8d $ V'86$ eA$ V$ x8XZ
; $ t*Z
\ (3)
Q$ 4 L#+Y (4)
0 &"'
LCD QS+ l
5R
4O 4 " oF 4]] &"'
°180°
˜–
90°
°.–
FG )G O ,LCD FG 'H ! JC
; 2( H N .– ! LCD
+ zY w ‘! ,V8d $ V'86$ eA$ V$ V'H K6[! ^
b Z VN .– EQ VQF V8d $ V'86$ eA$ V$
Q@
Š ' G ,'@ A? #g LCD FG H 2 FQ; JC
" % * * T
4536!
5? X 5? sZ h= V8d $ V'86$ eA$ V( ( q AQ; ^
d k8! V'—$ j k'Y Q' ,S@R
LCD QS+ , $ ]m nbR9 9T + * "& LCD FG +! E (
B + jT O@ "& ( O jT O@ LCD FG
( 968=
4O 4 " oF 4]] */ ;-< R/
E$ CA! OZ V8d $ V'86$ eA$ V$ 38k! OZ ,p
eA$ V( ( O 5 'F$ ,! N E8^ x $ cA?
t ’ E$ VcgQ V8d $ V'86$
jk
0 &"'
;V I' A 9 %* '4! ! C E O 2™; ED' >'
( š LCD FG
FG 9 * '4! EH 9 ED' >' H 2™;
E 2 J+ 2™; Š ' G x' H ( + H LCD
E 2 FQ;
V( ( E8^ F+ SC " V+ Y '4Q$ jc$ fQ! VG ’ 2`C
V8d $ V'86$ eA$
V( ( E8^ !G > xkQ8$ VG ’ 2`C jc$ |Q'
h= jc$ E$ +Z ! V8d $ V'86$ eA$
V'—$
' CAMERA A? 9 POWER 8 (1)
C + * N ˜– 2H+ LCD FG (2)
5?$ Z CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
MEMORY
VN ˜– k V8d $ V'86$ eA$ V( ( Z (2)
QR V C
F' % ( 6 '@ ›A '4! ,' + LCD FG '4!
( E K6? 9 ^ T '4! ,q c
;V I' A ;
SG O! V8d $ V'86$ eA$ V( ( E8^ SC $ S4$
VA6 O! S4$ >$ -S@R h= W (a c! sZ1 S@
)gQ$ ^
MEMORY
* + , - % . / − &" '
− QR V C
F' % ,%".
j7
0 &"'
LCD QS+ *
R] l
5R
,C E CAMERA 9 POWER 8 + H (1)
( 2 ‡' ˆ PAGE2 ! C "= FN FN ,C E VCR 9 POWER 8 + H
( 2 ‡' ˆ PAGE1 ! C "= ,C E MEMORY 9 POWER 8 + H
( 2 ‡' ˆ PAGE3 ! C "= FN ! Œ FG C "= LCD BRT (2)
( E C I LCD FG E' (
91 – 9 C H 2 FQ; LCD FG E' ( (3)
! -O Q( 91 +-O Q' !
PAGE1/PAGE2/ "DH 9 OK (4)
C "= PAGE3
4O 4 " oF 4]] qa &"'
,CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6[! ^ (1)
PAGE2 eA$ FN K_?
FN K_? ,VCR 5?$ E8^ POWER ] QFR K6[! ^
PAGE1 eA$
,MEMORY 5?$ E8^ POWER ] QFR K6[! ^
PAGE3 eA$ FN K_?
eA$ V( ( LT; K6? V( ( c! LCD BRT K_?Y (2)
V8d $ V'86$
– q AQ; V8d $ V'86$ eA$ V( ( LT; K6?Z (3)
-LT$ S '#$1 +-LT$ )8kQ$1
h= PAGE1/PAGE2/PAGE3 E$ SA8$
OK K_?Y (4)
ST’
2,3
LCD
BRT
OK
–
LCD BRT
+
9 8 ŒT* J+ "+hT’ (iR
FN C
F' Q$ C<W^$ ,$
FN 4S+ * ;%F
LCD QS+ * R]
! LCD FG E' ( +! E (
LCD B.L. A? 9 6AN 9 H 2 FQ; JC
-œ 01 Š |Q+ m ! 4O 4 " oF 4]< 4
r ;h's
h= LCD B.L. Q* VF8’ SW ?l LT; _! ,p
01 >"8$ V8 k$ V' T6$ q AQ; ^ Vd
$ m nc! h=
-œ
C<Z @ ,LCD BRT ^ P% $ QS+ W *3
R l
5R LCD B.L. QS+
D Eˆ ‘! y 2( K6? '4!
;h's \ LCD BRT 2.Ft$ 4]< &"d$ C.D *3
LCD B.L. 4O 4 " oF 4]< 4
r
V8gR S4$ ‘Q! b
C "= EXIT EXIT K_?Y
jp
0 &"'
4 v 5R! &"'
' 4! K6? ; Q LCD FG $ D
Š ' G )* '4! , E
9T ! * "< x T Š ' G #$
+( 2' ]? Š ' G )* 9 CJ+ "+
V8d $ V'86$ eA$ V$ O! 4$ )gQ zY
V'—$ q AQ; S4$ > xky ,Vk8_
4$ f64!  †+ S 3 V'—$ V;^ K6?Z
-r š V? 6!1 r š Si6$ # h= V'—$ h=
Š ' G #$ ! C C b Š ' G
C
V'—$ V;^ K6? Lz †
E8^Z E$ V'—$ 5=Y
‚
* + , - % . / − &" '
− w QRS+ l
5R
4 v 5R! 4/ &"' qJ
w QRS+ cR l
5R n-
w QRS+ QR
!^ @
H 2 FQ; JC C _! H Ed ( +! E (
VF B.L. A? m ! 9 6AN 9 -œ 01 Š |Q+
R l
5R VF B.L. w QRS+ QR
!^ @ W *3
D Eˆ ‘! y 2( K6? '4!
j
4 v 5R 4
r ;h's
h= VF B.L. Q* VF8’ SW ?l LT; _! ,p
01 >"8$ V8 k$ V' T6$ q AQ; ^ Vd
$ m nc! h=
-œ
VF B.L. 4
v 5R 4
r ;h's &"d$ C.D *3
V8gR S4$ ‘Q! b
0 &"'
n^ *Wx ^ P%
H 9 C "= E H C QC@ O H 9
^ H ED' H 2 FQ; C "= Q" +@ QA'; O
; ! 9 = Qc ( 8= ! "
-; ! 2™;1 H −'H 9 : W
-; Q'#+ 2™;1 != 8! 9 : T
nc 4
+G 2.FK
_Q$ UZ ‚ WK6 jc$ g _Q$ r
8 #$ Lz †
‚
6Z V^ jc$ g
)[=Z c mz m
g! hTA' #$ q AQ; > Ul ^
-AZ jc$ 6'1 V['A$ V'#$ : W
-ŠZ jc$ 6'1 V‚kR S4$ : T
W
W
T
T
W
$$ 7k ^ <
$ n^ ^ P% ,$
H D E Ÿ E$ Qg' m4 – H Q" H
D – ' – A? 9 +! E E$ Qg'
H N m ! ,E$ Qg' H O q A= 9
-7 01 Š |Q+ D ZOOM E$ Qg'
2( 2 OFF 9 + * )6 H E$ Qg' H 8^
;
T
>! 7k #! "\ n^ 2.FH
#$ K6? >p r 2`F! Q' m – >^ '#' s`$ #$
-S –1 120× Z -S –1 20× E8^ h$
h=
h= h$ #$ S Q* ,h$ #$ )_"Q$
O' h$ #$ -7 01 Vd
$ m nc! D ZOOM
$ Vd6R VncQ$ h= OFF j k'l 5? E8^ r 6[
W
T
h$ #$ L T B6' K’ > >pa 3+ ž
h= h$ #$ S Q|! ^ h$ #$ L T c'
Vd
$ m nc!
; q Qg' H kT J+ ' ˆ 9 8 K* ; j
H N m ! " C I E+ H E$ Qg' H kT
( 2 Š |Q+ E$ Qg'
jj
− * + , - % . / − &" '
0 &"'
0 %c@ P| 0 ^ ,%".
nbRH C "W" j ,'@ ; E? '4! +! Eˆ D
2™; ,' H +! E ( f? '4! ! C "= $ B #$ fT; H Q EQ+ ; ˜– 6'k! 8G = ) 'H $ Q EQ+ ; 6'k! 8G = ) ' ,!= 8!
d ˆ 968= H yL #! ; ] 4$?! */ $ n? !R/
Lz †‚ ,fG )" si6$ #Q$ K6? > >Q! $ zY
r G si6$ #Q$ f64' OZ E$ "W" 3+ ž E$ h$ #$
fT; >^ )a E8^ ; ˜– E$ A6' jC '4! ,p
5? h= ; E$ A6' Z ,V‚kR S4$ 5? h= V;A$
V['A$ V'#$
*
% n^ P$ % , Q@
‡C '4! F C "T" jT H C <C
A.D nc 23 4536!
3+ ž + h$ #$ Lz †y
‚ S4$ SN qW [Q!
"T"
]$ MEMORY C
F' , POWER W
2 FQ; E$ Qg' H H +! Eˆ (
#] QR
!^ $ ,- P| ^ ,%".
P| C<Z@ %./ −
MEMORY I' */ POWER &"' R/
h$ #$ q AQ; ,p b
zr #! ;hd y- 4
r ;h's −
H 2™; ' 2™; "& + 56 9 2™; ,' H + H
2 FQ; 2™; "&+ 8^ H , E 968= >(
jc$ Ž8* W[$ 4 O' jC '4Q k! ^
SW ?l VFI )AQ;Y ,-V"1 Vy = VF8* E8^ jC Z
VF8’
' CAMERA A? 9 POWER 8 (1)
C C "= BACK LIGHT (2)
( E C I FG 9 . J+ "+
5?$ Z CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
MEMORY
BACK LIGHT K_? (2)
V( "$ E8^ . (iR c'
MEMORY
BACK LIGHT
P| C<Z@ { ,$
9*Z S BACK LIGHT K_?Y
#] QR
!^ $ ,- P| ^ ,%".
nbR' -œ7 01 EXPOSURE MANUAL D
( C* _$ 2™; "&+ 8^ ,C "= METER
-œœ 01
zr #! ;hd! y-\ R/
Z -œ7 01 EXPOSURE #8$ MANUAL K_[ zY
-œœ 01 VF8’ SW ?l VFI W _$Y Q' ,SPOT METER
SPOT
j9
4
r ;h's h{s
C "= 2 BACK LIGHT 0 &"'
* % ,%".
,%".
NightShot Q@"] ,%".
−
R ]Super NightShot $ Q@"]
Colour Slow Shutter @
NightShot Q@"] ,%".
^ P%
H ! H ( NightShot + 6( 968= 8^
968= ,' ! ) 2™; ,'
,NightShot + 6( 968= H 2 FQ; 968= JC
K6? EA6 X ' ; + 9 C :+ ; >w '4!
(
' CAMERA A? POWER 8 (1)
C C ON 9 NIGHTSHOT (2)
,"< FG ”NIGHTSHOT” 9 CJ+ "+
+#
MEMORY
n65 A }M34D 4
4a?4
4a? −
hAa" 4S
NightShot 4
4a? 2.FK
O E=Z )8$ h= jC '4! V+ Y ,$ fQ! V88$ VTk8$
Q' OZ >p ,V88$ VTk8$ VFI q AQ; )gQ$ ^ 8
VA6 X Z VG X O$‘ S4$ )g!
5?$ Z CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
MEMORY
ON 5?$ E$ NIGHTSHOT 3;Y (2)
E8^ ”NIGHTSHOT” S 6A$ V
A$ > r
!
V( "$
NIGHTSHOT
OFF
ON
4
4a? h' ~/$
,%".
@ PRR <R!
NightShot Light Q@"]
NightShot Q@"] ,%".
%./ { ,$
C OFF 9 NIGHTSHOT
4
4a? h{s
OFF 5?$ E$ NIGHTSHOT 3;Y
Super $ Q@"] ,%".
C
F' ^ P%
NightShot
Super NightShot 4D 4
4a? 2.FK
7 ! W ( Super NightShot ! + 6( 968= 8^
+ 6( 968= A? 2( K6? ' 4! H Q( NightShot
C CAMERA A? POWER 8 (1)
C ON A? 9 NIGHTSHOT (2)
,"< FG ”NIGHTSHOT” 9 CJ+ "+
+#
Š |Q+ PAGE3 2 "= FN (3)
C "= SUPER NS (4)
J+ "+
( E >( FG 9 'DH FN ! C "= EXIT (5)
Super NightShot $ Q@"] ,%".
{ ,$
968= A? ! C "= 2 SUPER NS 'DH NightShot + 6(
S 7 > UZ jCa LT; '#' VFQR V88$ VTk8$
V88$ VTk8$ 5? h= V8gR jCa
CAMERA 5?$ E8^ POWER Q$ ] QF K6?Z (1)
ON 5?$ E$ NIGHTSHOT 3;Y (2)
E8^ ”NIGHTSHOT” O(iR > ) '
V( "$
PAGE3 VFG Q*b FN K_?Y (3)
SUPER NS K_?Y (4)
V( "$ E8^
(iR Wh['
EXIT K_?Y ,FN VFG E$ SA8$ (5)
4D 4
4a? h{s
V88$ VTk8$ 5? E$ SA8$ 9*Z S SUPER NS K_?Y
j
0 &"'
NightShot Light Q@"] ,%".
@ ^ P%
* + , - % . / − &" '
− NightShot Light +
6( 968= + H 2 FQ; '4!
+ 6( 968= + O q A= 9 ( E ! f?
N.S. LIGHT A? m ! ,NightShot Light
ON A? 9 $ !1 C ON 9 -
Colour Slow Shutter @ R ] ^ P%
! H ; E (
Colour Slow Shutter :+ !
(
6 ,' ! 9 C ) W (
4
4a? h' 2.FK
W? )_"Q$ f?Z S4$ O! V88$VTk8$ W? )_"! ^
h= ON 5?$ E8^
h= N.S. LIGHT K6?Z ,V88$ VTk8$
-ON )_"Q$ 5? E8^ hC Vd6R VncQ$1 Vd
$ m nc! hAa" 4S }M3 2.FK
V+8R 4$ )g! V+ Y ,$ fQ' O8R WhT6$ VQF$ 3N SW ?l = * O h=
NIGHTSHOT
OFF
C CAMERA A? POWER 8 (1)
C OFF A? 9 NIGHTSHOT (2)
Š |Q+ PAGE3 2 "= FN (3)
C "= COLR SLW S (4)
( E >( FG 9 J+ "+
'DH FN ! C "= EXIT (5)
'& +
Colour Slow Shutter @ R ] { ,$
J+ "+ ! C "= 2 COLR SLW S (
>@
>( 9 C ) NightShot + 6( 968= 8^ H •
>w >' -H q
* O H K U1 + 2 FQ;
( ( 968= B E* ^ ;
NightShot + 6( 968= 8^ H 2 FQ; JC D •
H , )" * ]? H 2 FQ; O ]?
2 FQ; EQ; ]?
,NightShot Q@"] ,%".
%./ ^ P% 26G %
:
R P% $?! ,-%./ ^ @ *f .]
9F; +H −
PROGRAM AE * D= ' −
EQ; D= ' −
'`& j TA+ 9 Tk+ ‡g; −
Super $ Q@"] ,%".
%./ ^ P% 26G %
Colour Slow Shutter @ R ] NightShot
E _! * T G Ed ( Q ! ( ^;
( QC@ ; >w '4! ,O H >' j1
ON
CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
OFF 5?$ E$ NIGHTSHOT 3;Y (2)
PAGE3 VFG Q* FN K_?Y (3)
COLR SLW S K_?Y (4)
V( "$ E8^
(R Wh['
EXIT K_?Y ,FN E$ SA8$ (5)
hFQ|'
hAa" 4S }M3 h{s
(iR )Až 9*Z S COLR SLW S K_?Y
>536!
E6R t * )U1 V"R > a h= V88$ VTk8$ )AQ! b •
'F$ V GY E$ si' OZ ,$`$ >p - c$ W Z
)8|
K6?Z ,V88$ VTk8$ q AQ; ^ r 6AG si6$ #Q$ O zY •
r '' si6$ #Q$
zO€ 2.F 0RU H ,4
4a? 2.F hRi\
:4
e 6$ OH! −
PROGRAM AE “6R hd k8Q$ hd[$ 'AQ$ −
s$ hd[$ 'AQ$ −
OR hAk6$ A$ −
4S }M3 \ 4D 4
4a? 2.F hRi\
hAa"
`C h= LT8$ r A6! r d k8! VQF$ 3N V^; K6? Q'
‘TZ f64! OZ VQR 48$ >p ,$
0 &"'
Super $ Q@"] ,%".
%./ ^ P% 26G %
P% $?! ,- %./ ^ @ *f .] ,NightShot
:
R
9F; +H −
'4! −
E$ Qg' 28N −
PROGRAM AE * D= ' −
EQ; D= ' −
'`& j TA+ 9 Tk+ ‡g; −
2.F 0RU H ,4D 4
4a? 2.F hRi\
:4
zO€
e 6$ OH! −
)d [R −
h$ iR −
PROGRAM AE “6R hd k8Q$ hd[$ 'AQ$ −
s$ hd[$ 'AQ$ −
OR hAk6$ A$ −
]$ MEMORY C
F' , POWER W
: 2 FQ; ) k 9 C 8^ H +! Eˆ (
Super NightShot ! + 6( 968= −
Colour Slow Shutter :+ ! ( −
:V$ Q$ Žd I$ q AQ; ,p b
VFQR V88$ VTk8$ −
O8R WhT6$ VQF$ 3N −
NightShot Light Q@"] ,%".
@
NightShot Light + 6( 968= + t
2 # O
+ H 2 FQ; ) 8G = U Q+ '— ) `$ ; Q ‰ 6'k! NightShot Light + 6( 968=
Colour Slow @ R ]%./ ^ P% 26G %
P% $?! ,- %./ ^ @ *f .] ,Shutter
:
R
'4! −
E$ Qg' 28N −
PROGRAM AE * D= ' −
EQ; D= ' −
'`& j TA+ 9 Tk+ ‡g; −
Na! * %
; >w Colour Slow Shutter :+ ! ( 8^
+ 9 ^ m4
MEMORY I' */ POWER &"' R/
4
4a? h'
>p b h$ Q$ W y VA(Z hC V88$ VTk8$ W? VA(Z
hC V88$ VTk8$ W? q AQ; '4! V= E4Z cQ'—
QZ ‰ E$
0RU H , hAa" 4S }M3 2.F hRi\
:4
zO€ 2.F
)d [R −
h$ iR −
PROGRAM AE “6R hd k8Q$ hd[$ 'AQ$ −
s$ hd[$ 'AQ$ −
OR hAk6$ A$ −
n n65 A
hA6 )" )A' bZ O8R WhT6$ VQF$ 3N … >p
j[
>6
#! N?S
~S"4 LR #/ ~S" −
>6
4FM! S
EH 2( K6? '4! +Q ( C >' H 2 FQ; K6? G >'*@ B q kQ+ 968= Ek'T ' ( ‹
K6? 9'N G 2(
'4Q$ Z V8gR 4$ > xkQ8$ Ha 2`C q AQ; ,p
k! s`$ h$ Q$ c"R )g c" *@ B V8k$ O! 
V8; V8k+ 8gQ
FN
EDITSEARCH
* + , - % . / − &" '
− P] &"' *R
$^$
Z ,M −
&"' !
„ ,M
Z ,M
' 2( K6? Tk+ >'*@ K6? H A +Q (
)gQ$ k! OZ A )gR k$ V' c+ E$ q kQ+b ,p
C CAMERA A? 9 POWER 8 (1)
( 2 ‡' ˆ PAGE1 ! C "= FN (2)
C "= END SCH (3)
B 2( ‡|& 2( K6? +  “& >'*@
D E % 2 @ A? ( 968=
CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
PAGE1 cIl FN K_?Y (2)
END SCH K_?Y (3)
,! A! )gR k$ > O }* *@ e^ Q'
Q+b 5? E$ 'F$
FN Q$ C<W^$ ,$
FN 4S+ * ;%F
C "= EXIT M { ,$
jg
4 LR #/ ~S"
EXIT K_?Y
4 LR #/ ~S" hs
C "= 2 END SCH 9*Z S END SCH K_?Y
Z ,M %./
+ D , 2 FQ; ; = = + ,' H + H
9gQN 8^ ( 2@ O K6? H A ; ; = 9 + ,' H D Eˆ E+ ' & '4!
O O EQ E+ ' & '4! 9gQN 8^ , 2 FQ;
#+ ; +
4 LR #/ ~S"
VFI Ou= ,; $ Sz >[Q' b r Q; )AQ! ^
; $ t*u , g¡ )A! A! b V' c$ >^ 6$
Sz >[Q' r Q; 8AQ; zY K'"$ E8^ )gQ$ A
t*u , A EQ V' c$ >^ 6$ VFI )A! ,; $
; $
&"' ! % *G C.D 0 ,% @ 0 W
]$ P]
+ EQ; ; >w E+ ' & '4! 9gQN 8^
4 I`? =$ ƒ
‚
‚Fa?! #.d & < JK
VG Vk'T )A! bZ V' c$ >^ 6$ VFI$ >p
P] &"' *R
$^$
!
„ ,M Z ,M −
&"'
„ ,M
>6
#! N?S
4FM! S ~S"4 LR #/ ~S" −
>6
S ~S"
Eˆ ( gQN K6? L( 9A Tk+ +Q (
EH G +!
L ; ,p b V$ Q$ )gQ$ W VTk+ >^ 6$ ,p
m4$
C CAMERA A? 9 POWER 8 (1)
'cJ+ 2 "= EDITSEARCH (2)
( E ‡|& 2( K6?
D C gQN Ž! 9 EDITSEARCH 9 Tk+ H 2 K6? ,C "= START/STOP ( E H X@ ' 2 C EDITSEARCH CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
W#ž e^ Q' r _[ EDITSEARCH #$ „FQY (2)
)gR
K_[ zY eA$ j k'l EDITSEARCH #$ †!Z
#$ ! hQ$ VTk$ > )gQ$ Z6' ,START/STOP
C^ EDITSEARCH
3kA £= 9 : 7 –
8g £= 9 : +
&"' !
Ž8’ E$ q kQ+¢$ : 7 –
a E$ q kQ+¢$ : +
>6
4FM!
EH 2( K6? >'*@ +! E (
)g *@ > xkQ$ ,p
C CAMERA A? 9 POWER 8 (1)
"= 9 … 9 EDITSEARCH 7 – j (2)
C
+  < 9 ' 2 Ž! O@ 9 >'*@ EQ
A? ( 968= B }¤; ,( E ‡|&
D E % 2 @
CAMERA 5?$ E8^ POWER ] QFR K6?Z (1)
r … EDITSEARCH #$ > 7 – 3+ ž K_?Y (2)
5[6$ ?^ Q' S *@ 2^ ŽQ$ s`$ k$
Q+b 5? E$ 'F$ ,! A!  ,h+
9k
− − − − −
− − −
N LCD =-91 L[ H N ?A O 8O: 4
N ]Q^ D: 8O: 4 ,6 LCD =-91 \ )8;
; 8O: _`4 4 )8; N a =-1 bEH H _6[H N4 [H N c 3.; NZ.5H c NH9.5 6 ]Q^
)8; 3.; HE LH48+
,! " #$%& '( )!
*+ ,-. )/ 0 *+ 1
)89 :8; < $+ 6 ,-. =72 34.56
H dO B5 e; =4;H + 4A POWER 8; (1)
)8H f VCR #8A[
)8; c6 LCD =-91 [ NHH + OPEN =4;H (2)
)HH\6 .6 =6 O : 8H + =4;H (3)
)8H + ]Q^ g[ L6 =4;H (4)
)8; ,80: c L hf i 1 =2H (5)
)H NHH ]j PAGE1 : 8H + FN =4;H 1
1 =2H ,80: L6 =-91 )8H + VOL =4;H 2
)H k
T1 lH; Hc L6W +ST1 lH; ,; L6W – =4;H 3
)8H + )H\ c6 PAGE1 =6 : 8H + OK =4;H 4
4
3
B ?@C: 486 VCR <A POWER >.9 ?@A( (1)
)8@D CE
)! " F.9 OPEN ?@A( (2)
)? G HI
?@A( (3)
)
J
?@A( (4)
)NOH& KPQ M: KD L. ?A& (5)
)PAGE1 FN ?@A( 1
)KD L. ?A R0: VOL ?@A( 2
L. <+W +STKD L. U9VW – ?@A( 3
)TKD
)PAGE1 H
OK ?@A( 4
1
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
2
5
OK
–
VOL
+
S*PV X
L =8 YPE ZOO
FN K!" K, 2)LM, ,
FN !" #
% ,
$%&
)8H + EXIT =4;H
)8H + )EXIT ?@A(
=4;H
)
NLM, ,
)8H + ]Q^ Gf: 3rE H '() * #&
=4;H
)
m$( Jn&
<( N O ,
)8H + ]Q^ Gf: 3rE H 1 PA9 *3A7 Q9 (RA S( N.( ,
)
m$( Jn&
_6[H L[ H <f[ DISPLAY/BATTERY INFO =4;H
3.; NZ.5H L[ H <f[ DISPLAY =4;H [ 4 LH48+
)8H + HE LH48+ _6[H =484A [H N c
)O ^O =-91 L[ c ZOO
DISPLAY/BATTERY =4;H ,ZOO lH; ^ L6
N6[H 3.; NZ.5H L[ H <f[ DISPLAY =4;H INFO
)8H +
?@A(
1 2345 6/(&7 89 # #.)5
Q> T NEM D.E , U;@ V,> L
.(WX, 3,
; 6E 6 b8H )H h\ 4 LH48+ _6[H
)#8O LH48+ _6[H
K!" > X) (Y ,
(Y −
?@A(
+, '() -./0
=4;H
L8\5 c L6 )8H + ]Q^ 3rE H =4;H
)8H + N6[H =4;H ,]Q^
?@A(
?@A( ,
mo.5p )
Jn&
?@A(
)LE&
( #0" :;%)0 <=> ?@ ;0 29A BC
)rE
M
7 p q[ )o+H 89 :8; FD:
) D4E FG&
D45 FGC ";G> −
[& 89 :8; *+ DISPLAY/BATTERY INFO ?@C6 ,f
)89 :8; < i+ 6 ,-. =2
*+ DISPLAY
7
) KX *9.Q:
[& DISPLAY/BATTERY INFO ?@C6 ,f ,KX RkI
)LE& 6 ,-. =2
*+ DISPLAY
7
DATA CODE
DISPLAY
DISPLAY/
BATTERY INFO
K0
[H N c 3.; NZ.5H L[ H <f[ DISPLAY =4;H \ ."
+ HH f OFF (CHG) L[ POWER 8; =8Oc )H j NHH ]j BATTERY INFO ZOO ,8H
HIJE
486 6 ,-. =2
*+
DISPLAY
?@C6
#4f
[ ."
7
,. + OFF (CHG) <A C
M
POWER >.9 l
)BATTERY INFO P K X *0E D;H8A > NEM[\(A P,
− − NHH ;HE P6 [D: 6 N[r 4 LH48+ _6[H
c 6 G.Q K480: lcSs:W 8 ?A O L[ B8O
)1 P ]E7 T?A
c NH9.5 6 NHH B ]j L6 _^ H N ;' L hf
)8H ht [H N c 3.; NZ.5H =-91
"0_ 'U` Da;FA> 2;30[\(0 ^I
D b8.6 M8!$: h8$ D.$: p 89 :8;
[& #8f.Ss.W b8. KO86 MC& b:[
b6 ?
7
)1D;U ]E7 Tb8. #f[ 9.y ?C Ko8R:
84 " 34.56 KO8 B NOH& KPV <:(7
)6 ,-. =72 [&
+5 K!" M P"0
;+ I ^0,
O uv5 [ ,NHH f VCR L[ POWER 8; (1)
)8; ]Q^
aQ.O PAGE2 [ NHH + FN =4;H ,]Q^ 3rE H (2)
)8;
)8H + DATA CODE L NHH B =4;H (3)
[ ,NH; aQ.O DATE DATA CAM DATA #8A[ (4)
)8H + OK =4;H uv5
)8H + EXIT =4;H (5)
[2;30[\(0
NEM[\(A
50min
0:00:23:01
4 7 2003
12:05:56
,n ,VCR <A POWER >.9 ?A& (1)
)?
)PAGE2 8.E6 ,f[ FN ?@A( ,
Jn& (2)
)DATA CODE ?@A( (3)
?@A ,n ,DATE DATA [& CAM DATA 8.E6 ,f (4)
) OK
)EXIT ?@A( (5)
[ "0_ 'U` Da;FA
*0E D;H8A
50min
AUTO
5 0 AWB
F1.8
9 dB
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
O Z4 [a]
wc l[6 LH48+ lH6 wE [b]
,\+H [c]
L895 =Oc [d]
lHH2 [e]
: #5 [f]
=Oc[ =2H [g]
> P M ^089 PX0 M P"0
c 3.; NZ.5H L[ H <f[ DATA CODE L NHH B =4;H
)8H + [H N
:8 88@: b' i6P ]j =-91
LH48+ lH6 wEW G.Q K480: T lcSs:
,: #5 ,lHH2 ,L895 =Oc ,,\+H ,wc l[6
TZOO l[6W T T=Oc[ =2H
Z
? H
.6z P$ m$(
*!C U. <A[
8 lc:
{
-.9 {2" 5
5 -.+ 48f
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
., Q c!0 KOE
^0,
b
Jn& 6 ,-. =2
*+ DATA CODE ?@A(
7
)
:* 4; A[ KX 8@.:
,.6z P$ m$(W 9.y ?C Ko8R: T #8f.Ss.
,-.9 {2" 5 ,{ ,
8 lc: ,*!C U.
TX pW T T5 -.+ 48f
*0E D;H8A
hZH 4 LH48+ _6[H Kr G.Q K480:
K480: ,O ?A w6 NH… #8A[ 3rEH )#5 ?A
)O j NHH ]j G.Q
"0_ 'U` Da;FA
#f[ 89 .; K * 9.y ?C Ko8R:
?C Ko8R: R0: p ,? b8: P.O( Jn& )b8.
)9.y
K;E efq , P ]E M P"0 rX8
:L .);E G (-- -- --)
)H8 NHH ]j O c E #4f −
)#8O lOE b6f #c^ 6E #6 O −
lc [ s: K480: f+ LH48+ _6[H ?5: O −
)#5 N ?A
:BC (-- -- --) efg FHA ,D;U ]E :0+A E.8
)? }+ <P$ ~ l; −
)JAC [& ? G. 8.O J[$ 8% ? l; −
s. ?A ,. , 8+ 8; P56 ? b8: −
)R8+ #8f.[
P ]E
NHH B ,8; b1[ lB: =6 HE LH48+ _6[H \
)O8 NHH ]j B8O lB: =-91 L[ H *0E 2;=>
L[ POWER 8; ,D: 3.; L =4;H L8\6 L6
)8H f VCR
+5 K!" M P"0
)8; aQ.O PAGE3 [ NHH + FN =4;H (1)
D: 3.; L =4;H : 8H + V SPD PLAY =4;H (2)
)O NHH ]j
2FO ;;%A ,
† ]Q^ #R2 : 8H + ]Q^ 3rE H =4;H
)H
1
(RA s ^Jq K8! S( N9 .; ,
1(RA m0+O7
)RZO [ NHH + ]Q^ 3rE H =4;H
)8; =4;H ,LH ]Q^ L8\5 c L6
N O ^Jq T, 2 , (RA s ,
1 >E7 N.L, ( > <(
H =4;H [ <5 lHH 2 3rE H =4;H
L8\5 c L6 )H =ZO [ NHH + O lOH\6 3rE
)8; =4;H ,lOH\6 [ <5 lHH 2 #8A[
D;U ]E
KO8 B R0 ,lB9.6 89 :8; b81.6 h$: )lB9. C&
M
"0_ j=>
POWER >.9 ?C6 ,f ,89 *+ ,-. c& b8@.
)VCR <A
;+ I ^0C
)PAGE3 8.E6 ,f[ FN ?@A( (1)
)89 *+ ,-. c& V SPD PLAY ?@A( (2)
1
Pk ;;%0
)
N€ u Jn&
?@A(
1#R l!,7 #R .)A 8;, .F)E m(&
)
Jn& @C
M
[&
B "6 ‚9."(
)B ƒ:& ,~H mo.5p
>n +, '() -./A $8on ( # #.)5
1pM>m0 jJf0T7 K" #C
[& 6 ? „$: Jn& @C
M
B6 ‚9."(
)B ƒ:& ,G H( [& < „$. mo.5p )=9 H( Jn&
1$?fU 7 a;fU + # #.)5
,<82. N€ *+ J*P )
Jn&
1
)
?@A ,n ,
?@A(
?@A(
1K0+t 7 K0+t 2 (RA s ,
H =.… ]Q^ L6 )8H + ]Q^ 3rE H =4;H
)8H + =4;H uv5 [ ,
=4;H ,u #R2
1
d
− − ,, > 2 (RA s ,
"`E +, #R #.)5
66 [H #5 L6 )8H + ]Q^ 3rE H =4;H
+ =4;H uv5 [ ,
=4;H ,u #R2 H
1
)8H
N€ *+ 9C 6 )
Jn&
?@A(
1
)
?@A ,n ,
?@A( ,<82.
K8! K, K8! DR, (RA N.( ,
)
#fX m$I Jn&
?@A(
?@A( ,<82. N€ *+ D KI ~H9 1
)
Tˆ
)8H + ]Q^ N:; Gf: 3rE H =4;H
=4;H ,u #R2 H =-1 =6 =-1 KD6 D: L6
1
)8H + P. 'U= K8! Q(qt m0+O ,
(END SEARCH)
+ Gf: 3rE H PAGE1 =-91 H END SCH =4;H
uv5 [ H ]Q^ N ?A #4f =8On ‰^ E… )8H
)H Gf. 4 LH48+ _6[H
=4;H )8H + ]Q^ N:; Gf: L6 =4;H 1
)8H + LH ]Q^ L8\5 c L6 )8H + LH ]Q^ L8\5 c L6 =4;H 1
(RA ^089 K9
NZ.5H L[ Kr 6 4 LH48+ _6[H L[ Kr
)6 K[9. LH48+ _6[H N4 [H N c 3.;
:4 LH48+ _6[H L[ H
O N:; Gf: ]Q^ L6
O Gf: L6
O lOH\6 L6
O <5 lHH 2 L6
O =.… ]Q^ L6
lc H =-1 lHH 2 L6
lc H =-1 lOH\6 L6
66 [H #5 6 O ]Q^ L6
:[H N c 3.; NZ.5H L[ H
O N:; ]Q^ L6
N
O N:; Gf: L6
X
O Gf: L6
x
O lOH\6 L6 m
O <5 lHH 2 L6 M
O =.… ]Q^ L6
y
lc H =-1 lHH 2 L6 C
lc H =-1 lOH\6 L6 c
66 [H #5 6 O ]Q^ L6
×2
*0E F0;=> )H wE 1 •
KD6 ]Q^ 3rE H #5 Š f N ?A D: •
)H k b 8!c
1
qv A uC R #.)5
(F8 Q l!U7 :m+E .F)E qt Q l!U
1END SEARCH
E… ,. )m$I Jn& PAGE1 *+ END SCH ?@A(
)89 :8; m$( ,. ,n b ,$ ln u4E
mo.5p
?@A( )M.fX m$I
?@A( 1
)~H )~H mo.5p
?@A( 1
(.;" ?@ c!0 Mn
: G.Q: 89 :8; H2 Kr
)89 :8; < $+ 6 ,-. =2
H2
7
:89 :8; M.fX =+$( [& ? ? m$I
? G HI
6 ? „$.
J?6 ? NH9‡ ( b; D „$.
NH9‡ ( b; D <82.
9C 6 ? :6 ,-. =72 ? N
M.fX ? m$I
X
? m$I
x
? G HI m
6 ? „$. M
J?6 ? y
NH9‡ ( b; D „$. C
NH9‡ ( b; D <82. c
9C 6 ? ×2
"0_ j=> ?@
)KD ,.; ,. •
<Pf O 1 b b0: [& $6 D •
)
Jn& 8c
.,( KE K/;3 z8 , PA9 *3A 2;=> L
f Gf: #8A[ H ;HE P6 4 LH48+ _6[H
)8H + =4;H ,]Q^ L8\5 c L6 )H8\ xy3 q #.5 '() 2345 6/(& 0 BC
mo.5I )m$I <A[ M8!$: 89 :8; 3-.:
7
)
?@A( ,
{E 2FO S( rX8
k =-91 _!^ [ p6 [ ,B; H $+ #c^ #5 Š
)#8O LH48+ _6[H ; 6E 6 b8H )H
?+ PkT ?@ uf( A E.8
& *+ [& , GD. *+ 8$+& K6PA R0: l& )rE
M
7 p q[ ) b95&[
K0+t _6[H L[ 8 [ „r KD6 O.8 =.… ]Q^
L6 H4 ,3"R6 [ )H ht 4 LH48+
); j ; DV 3 ]8+ i c 3Z85 2[E
$?fU :8; 5r6 ‹ J*P q89: E KŒ 6 b4: p 98k Nq l& )89
) DV *4f 89 u8+.O u$ w
− − > P. 'U= (>RA s
N(](A K!"
DJ;m+0 #.)E
N(]"0
_6[H ,lB: =-91 L[ N ]Q^ D: L L6
LD:S:1 3D: b6; c NH9.5 6 HE LH48+
4 )8; b1[ lB: =6 HE LH48+ _6[H =484A
[D: =8.f[ 6 =6 iP6 ]Q^ 3.; L =4;H 8O.8
)8\ 6 ,88  LCD =-91 L[ N ]Q^
H LH48+ _6[H ?5: N ]Q^ D: L hZ
a[. Ž6 .^H… c NH9.5 6 ,8; =81: ,lB: =-91
=e.+H =6 )8!j NH9.5 [8O < l6 ZOE Ž6 B^ c
)8; =2 HE lB: L4
b81: b; 34.56 OB9.6 89 :8; b81.6 ,f
1 89 :8; < i+ DSKD
*+ ,-. c& b8@: )lB9. 1 . $P u96 89
)! H6 81O ,lB9. 1 *+ *!6R 8. Q *!6R 8.6 89 :8;
b8@. K48: <2 ) HH. 8. 3- 34.56 ‘
)OB9.6 1V
NH9.5 6 HE LH48+ _6[H )H6 ]8+ w^ H
HE LH48+ _6[H =484A LD:S:1 3D: b6; c
lB: L[ TV/VCR Z6Q.O uv5 )8!j b1[ lB: =6
_6[H c [D: : 8H f VCR ![ #8A[ H )8;  HE LH48+
lB9.6 89 :8; b81.6 ,f )u$ JP% F.+(
8.E >.9 ?A& ,n )DSKD b81: b; 34.56
lB9. *+ TV/VCR 89 K.85; bSlB9.
)89 :8; D <8P.. '[ VCR <A
S VIDEO
AUDIO/
VIDEO
SI : 3Z85 l2 #R2
STi+W DSKD b81: b;
T=484AW LD:S:1 3D: b6;
:> y.(> S( K, :U3 M N(](A L
.U;E
S:1 3D: b6; c NH9.5 6 HE LH48+ _6[H
)8!j b1[ ![ LINE IN LH[[ =6 NZ.5H =484A LD:
)8H f LINE #8A[ H ![ L[ LH[[ Z6Q.O
|
S91
Hc
IN
S VIDEO
TV
VIDEO
AUDIO
S4"
Bf
SU86
895
D0;9 :m+} uJE S(]"A N9 BC
uJn (.;@
b *+ LINE IN ?V bE6 89 :8; b81.6 ,f
< i+ DSKD b81: b; < 89 K.85;
K.85; b *+ bE 8.E >.9 ?A& )89 :8;
)LINE <A 89
K!" > P. 'U= (>RA s
N(](A
^E j M y.(> ( N(](A L
2
LH[[ ]8+ =6 LD:S:1 3D: b6; Hc =E5
L[ L1 LH[[ ]8+ =6 Bf [ 895 =E5 [ D:
)8; b1[ lB: ![
)H8 T•eW L 1 3Z85 ,8; b1[ 895 =E5 \
)H8 T#5W R 1 3Z85 ,8; b1[ Bf =E5 \
;@ .;89 :> .;q E K9 K;> L
2 S (RA
TL8.EW S LD: b6; c NH9.5 6 O: [D: •
b1[ =6 Lc8O ,3D: 6 )O 8: : 8 KD6
S:1 3D: b6; TD:W dO Hc =E5 lH;
)#8O LD:
H <f[ S LD: L ]8+ =6 TL8.EW S LD: b6;
8Q8 =; L =85[ [ HE LH48+ _6[H L[H L[
)8!j bD. 8; b1[ l–6
8: :p6 #898; 6 .8H #+ H [D: 3D: );
=OZ`8 R.6 TL8.EW S LD: b6; 3D: hZ •
)H j E 1
N(](A > K!" X) N (Y ,
H V-OUT/LCD L[ DISPLAY #8A[ 8 K480: H
L[ L ZOO lH; ^O L6 )Tˆ““ ”W 8H f
L[ H <f[ DISPLAY/BATTERY INFO =4;H ,=-91
)8H + HE LH48+ _6[H
N(]"0 DJ;m+0 #.)E
pIn (.;" Sm+E >n S(]"A N9 BC
1(;0 ;7 DR
DSKD b81: b; 91 u6$ b81.6 ,f
u$‡ 4" u6$ [& U86 u6$[ 89 bEH u$‡
)lB9. [& 89 K.85; b *+ KD bEH
g4 KD l ,U86 u6$ b81.6 #4f '(
l ,4" u6$ b81.6 #4f '( )L L8 I K1
)R 48 I K1 g4 KD
(.;@ U/E Q`0( K, :;0, €A pW MF N9 BC
:R"8E
bD9 8+ b; 34.56 ;& f6 D •
u6$ b81. .’ p ,81. Nq 34.56 )T~8.E(W
)DSKD b81: b; *+ H2 T89W 91
89 u6$‡ T~8.E(W bD9 89 b; b81.6 ,f
b81. : ~q cR‘[ 89 :8; b; *+ bD9
)=6
*4f 89 @8D6 D & H2 *P: 81. Nq
)DV
bD9 8+ b; 34.56 b81. KD Q p •
)?$+ T~8.E(W
N(]"0 ) D4E FG&
H6 *+
*+ V-OUT/LCD <A DISPLAY ?A&
?@A( , KX J9EI )Tˆˆ“ ”W -!r Ko8R:
)89 :8; *+ DISPLAY/BATTERY INFO
~
− −
− ! −
"Memory 2C # 1 D#+ '1E- ! 3 1 ! ' ! :9 ;<= >81 ?@A Stick"
"Memory #
$ %&'( ) %*#+ , !'
- .*/0 10 !'
- 23
.*/0 Stick"
! :9 ;<= >81 ?@A N> 6 POWER 630
66P A01 "9% G % 63QO L) D0 PHOTO BD0O (1)
T>"- UQ O- "QV CAPTURE "RSLS OQ PHOTO BD0O ,A01 "9% "33% N" W1 X6LS
BD0O YZ1 > ,630 [IS X>O A01 "9% G ,630
66#RS > XOO L) D0 PHOTO
63QO L) "L3 PHOTO BD0O (2)
2J- N B3 *E; "RSLS B0 63 &P RQ 6S- 66PS
"L3 L) \RQ O BH! N> O X6- XOO &LS "9%
"Memory Stick" B$) ]0 N> O PHOTO BD0O
6- 6Q; ! 6-
!'
- 23
.*/0
POWER ! "#$% &' ()" PHOTO (1)
2345 '6 , CAPTURE *+, "-. "#$ /01
3; <=> PHOTO 7"%' ,/05 9 "33 6:
B+'> ()" PHOTO <? ,66@ A /01 !
"C0' (D: PHOTO (2)
EF G"H "-. I 6 2345 2DJ
PHOTO /$K /-L /
>": 9
"Memory Stick" "0M /H"- #345% < (D:
1
640
FINE
12
CAPTURE
101
2
640
FINE
101
3 1 ! >81 ?@A 6-
N> 6 POWER 630
6B 9 PHOTO #
BD0O "L3 L) \RQ O BH! N> O X6- XOO &LS "9%
6Q; "Memory Stick" B$) ]0 N> O PHOTO
663 &P RQ "Memory Stick" B$) ]0 N> O 6S- 66PS 2J- N B3 *E; "RSLS B0
!'
- .*/0
POWER 6789 PHOTO !45
< (D: PHOTO /$K /-L /
>": 9
"Memory Stick" "0M /H"- #345%
6 "Memory Stick" "0M /H"- 2345 2DJ
EF G"H "-. I
2C # 1 D#+ '1E- ! ;<= >81 ?@A "Memory Stick"
3 1 ! ' ! :9
3
O A01 ">9% "U NQ W3:
> sx; O 63S% y D630 "Memory Stick" B$) ]0 N>
:b6SU GDLz
"RSLS`
SP "9% N45@ −
XO"5{ &% −
BOUNCE U XO1 "9% H sx; O −
MEMORY MIX B$) |30"% −
"Memory Stick" 2C #
630 B$x hij BH! "L3 ]3}@ N"
D#+ '1EO 6Q; knl × jkl "9% XU6S •
W330 W3:
> ,6- CAMERA N> POWER 630 "{ •
X6- <3$% "9% W330 O ">9% 60 "33% 6S% y "9%
MEMORY N> POWER 630 &OO "= \RQ O
6- 6Q;
U XO1 ,"%, "9% W330 W3:
> O \RQ •
bhtu v` O- B3!% B$) YJ W3:
>
2C # 1 D#+ '1E- ! P
B89 1 ?@A "Memory Stick"
6QO BO S N> B D- NO"D3) ~>O
1 ;
P
?*# ;R+ 1 SN
1
PHOTO # Q
B BD0O &OO L) BH! N> "9% B!)x D- ~>O
6J3 "Memory 2C # 1 D#+ '1E- !
9
3 1 ! >81 ?@A Stick"
630 3U "9% PHOTO BD0O <0 L) 63S% y DB$) ]0 N> O PHOTO BD0O "L3 L) "9%
6- 6Q; "Memory Stick"
M
*
630 A> 63S% y D-
#A T- 9 ! A01 ">9% 63S% D- ,
 XO€ W3:
> sx; O
"Memory B$) ]0 N> O 0O; "^% U XO1 B$x jh BH! "L3 ]3}@ N" 630 Stick"
630
#
$ %&'( ) %*#+ , !'
- 23
.*/0 "Memory Stick"
!'
- .*/0 10
%2C@<
"0M /H"- /01 ! 2345% GJ^ ,
:b
"-. _` /3 ]3D: a?' Stick"
/# A eH −
_": −
BOUNCE O6%, 46 #Vf a?' −
MEMORY MIX "0M g −
"Memory
"Memory Stick" #
H
%&'(
23! A 6 hij /H! @
%*#
E
knl × jkl Q 9 m+ &J •
AJ^ , ,CAMERA POWER o p •
9 O@ N5q 9 2345% < 9 O@ "33%
MEMORY POWER 6 r
/3V> sD:1 ! ,' ! O4 2345 6 •
bhtu v` "0M A /3)"w% 9 2345%
#
H
%&'( ) %*#
E
- B891 .*/0
"Memory Stick"
"L 2345 ) 63 G%"30 "D5%
B89 D L&
J<
K PHOTO !4I- <B*
/
>": 9 2345 63 G%"30 \+%
/$K /-L
"Memory Stick" #
H
%&'( ) %*#+ , !'
- .*/0
(" A /-L 9 A (+H GJ^ ,
PHOTO GE
/$K /
>": 9 ()" PHOTO
"Memory Stick" "0M /H"- #345% < (D:
M
*8
A>: 2345% GJ^ ,
K-
H
>NO
?8+9 /H"- /01 ! 2345% GJ^ ,2345 $S a?'
@ %M W=. /3V> sD:1 "Memory Stick" "0M
23! A 6 jh /H!
FG
#A T- 9 ! K-
H
>NO
?8+9 START/STOP
PHOTO
PHOTO
! START/STOP
3 V' 1 ! 6-
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 XOO L) FN BD0O , XO€ W3:
> sx; O (1)
630 [IS PAGE2 >
63QO L) SELFTIMER BD0O (2)
O- "QV BH! N> O b0O; "^%` "RSLS
6O"{U FN BH! B % 63QO L) EXIT BD0O (3)
63QO L) START/STOP BD0O (4)
D- B T>"- hl O6 U …3 N6! 0O; "^%
N6! ,mJ: D- ";€ B3S? >O O 6J3 mJ:
Uw€ 0O; E NO"D3) YZ1 > ,OL3 "% 6% …3
OL3
2C # 1 D#+ '1E- ! >81 ?@A "Memory Stick"
! : <=
6-
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 63QO \† „S N> ƒ WD5= O t % h \6= (1)
63QO L) "L3 PHOTO BD0O (2)
D- B T>"- hl O6 U …3 N6! 0O; "^%
N6! ,mJ: D- ";€ B3S? >O O 6J3 mJ:
Uw€ 0O; E NO"D3) YZ1 > ,OL3 "% 6% …3
OL3
FU
!'
) POWER / Y (" A 23L <=
PAGE2 3; <=> FN ,$S, a?' (1)
SELFTIMER (2)
/-L b%M W=.` "-. "#$
FN O: EXIT (3)
START/STOP (4)
>6! hl A U 6:
 ) %M W=. '6
‚9% ,U 6: A ~3S? ";€ ) ]DS ]!'
3}+% 2345 '6 <? ,T"1' ]D
#
H
%&'( ) %*#+ , 23
.*/0 "Memory Stick"
POWER / Y (" A 23L <=
2345ƒ <5= ) D0 t h A ]EF % (1)
„"L
(D: PHOTO (2)
>6! hl A U 6:
 ) %M W=. '6
‚9% ,U 6: A ~3S? ";€ ) ]DS ]!'
3}+% 2345 '6 <? T"1' ]D
#A T- 9 ! 3 1 ! 9 ]8< :( ^N- 9
D- N"3{"1 U N" 63QO L) START/STOP BD0O
63QO L) X>O START/STOP BD0O ,mJ:
#A T- 9 ! M# 4 9
"= XO€ W3:
> O D- NO"D3) ~>O BJ3 O
"^%` "RSLS % 63QO L) SELFTIMER BD0O ,OO
"^% 63S% y D- O- 66PS BH! U b0O;
630 >O X U s"0 XR1O U XO1 0O;
3
"{ OL3 0O; E 0O; "^% W3:
> •
6 B‰; 0O; "^% U XO1 63S% XO€ W3:
> sx; O +) D- •
630 0O; "^% B(9 MEMORY 1 POWER B# 3<P
0O; "^% U XO1 A01 ">9% 63S% ~ŠDQ Dbhkˆ v` 630 "Memory Stick" B$) ]0 N>
K-
H
>NO
?8+9 !'
) KP*
B8
XY'Z
,U 6:
 a6 Of START/STOP N";' " START/STOP
K-
H
>NO
.4Z
SELFTIMER ,$S, > ) 63 G%"30 D3
GJ^ , /-L A b%M W=. "-.` "-. I31>
6: A <JH B@
sD:1 %M W=. a

2C@<
a#S 6 3}+% %M W=. sD:1 2345 a < •
W=. sD:1 2345
$S / ) +) %M W=. sD:1‡ 2345 GJ^ •
2345
MEMORY S
) POWER [\
! B*
"Memory "0M /H"- /01 ! 2345% ' GJ^
bhkˆ v` %M W=. sD:1 Stick"
FW
B\+ M
i< )+ L2*-
a'1B' ` MP
- ! O- <3$% 0O; E N631 BSU ,D:
3}+% ‹3 &U% < ,/O: sŒ )
! N> 6 POWER 630
6-
630 0 5 BH! U XO1 O- XOO ’y PAGE1 % 63QO L) FN BD0O (1)
O- XOO ’y 3 % 63QO L) MENU BD0O (2)
B@O YZ1 > ,630 [IS O WHT BAL W3:
> (3)
biiu v` 63QO L) EXEC
PAGE1 ‹": FN (1)
3;, /D}= ‹": MENU (2)
v` EXEC <? ,
) WHT BAL 3; <= (3)
bihu
EXIT
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
AUTO
WHT BAL
AUTO SHTR HOLD
OUTDOOR
INDOOR
EXEC
RET.
EXEC B@O YZ1 > ,630 [IS XFO W3:
> G (4)
63QO L)
EXEC <? ,[w" 3; <= (4)
:ch(
R3 >81e HOLD
“S G% B3U X”1 G \RQ
:cM19 P9 I >81e ( ) OUTDOOR
,[>"w U 6: W1O ,63-; T[>"w U NO"D3) •
NU ’%€ > ,&‘S NQ% S "U ,TU 2= W1O
X”1 “S"DQ # NQ …, S "U •
:cA
9+ I >81e (n) INDOOR
6J3 "33% W"5 S }"- BJ3SU •
NO" YJ NQ61 6S A-> 35 N#H O •
N X3@ 61 N#Z, S "U •
:c> d-e HOLD
6> & /3; >' 6Q 2345% 6
:c)* fAe ( ) OUTDOOR
YDL [>"w 6: >' ,YDL Ž>"-[>"w 2345% 6 •
[:Œ >' &3 ]), >' "- YDL Ž>"- 2= >' "-
/
3S 2? 1) 9 a
) •
:c)* A
e (n) INDOOR
/"5 a
f >"V "3%
 6 •
"9 ]QO1 2C TE5 66L A0Œ ) •
(} ‚39 >' \O9 ‚39 a
) •
FN 9 >QP9 9
FN )5 8
63QO L) EXIT BD0O
#A B\+ L2*- >C 9 >Q9 9
63QO "= AUTO N> WHT BAL W3:
> 3 ]D3$% O
F_
POWER / Y (" A 23L <=
>'
EXIT <=
KgY
` MP
- )5 8
]‘3#% O ) AUTO WHT BAL <=
/H}x
B\+ M
i< )+ L2*-
a'1B' ` MP
- ! D
3 9 9 m 'B+
'E- Q
( )< Q )3'i'INDOOR 2;O B5"1 N) W3:
> O % <3J3 B3!% 630 NO"D3)
%3'i\- .k9 .I< '+
K 'E
l' M# $5
INDOOR 2;O > ) 2345 G3!S
>*+ 3 'P nR*
—-O BRS W3:
> AUTO 0O; N631 &3 W3:
> U
63}y XO1 HOLD
O N631 &3 6SS W1 AJ D- NO"D3) ~>O
60 <3$% 16 INDOOR 2;O B5"1 N) W3:
>
AUTO #A B\+ L2*- >81 N> POWER 630 BJ U 6: "# <3$% W)O N"
B3S? hl "+% N" NO"D3) ~>O 6OO "= CAMERA
:"{ 630 N> BSLS 631 X”1 G B
6 XO"0 6@ _:% N" N B:@ N" −
B BS; 2;O B5"1 N) U O; NO"D3) ~>O −
YJ" > ,<{")O &O6S "33% &>"3 U"1 N)
6QO"
HOLD B\+ 3P
< h(
R3 >81 B3S? 6z U YP > AUTO N> WHT BAL N631 &3
:"{ 63QO "= HOLD N>
6 XOO "33% PROGRAM AE 0O; <{")O W3:
> −
%*+ .5 . K B*
HOLD >' AUTO 3;‡ <=
) ‚3H! 2JL ‹3 &U% 63 G%"30 \+% , 6=
INDOOR 2;O >
AUTO S
K
6: "+% &? hl 6 _3' 6Q 63 "30 B3@ <=
2)' s9H CAMERA POWER :6 #61f AHL /+ /E T% −
W3C% B@; s 2;O A 63 G%"30 M;•% −
YJ: >' ,} _":
HOLD > d
S1 K
AUTO }+ WHT BAL ‹3 &U% <=
&? 6: HOLD N";' " <= <?
:6
PROGRAM AE –" }+ } _": "33 \+% −
YJ: >' ,B@; s 2;O A 63 G%"30 M;•% −
U"1 N) B BS; 2;O B5"1 N) U O; ~>O −
6 XO" YJ" > ,&>"3
Fj
! ;Q >81 P
;\+
o'8
S
?8+5
NQ B>U 63S% D- ,63Q6 "W" "E \>U \"Q "{
63y B \6= NO W3:
> B W5S N"%U
O "S€ % 630 ˆ:hj XO"5{ "9% G 63S3 D-‰ (16:9WIDE) ˆ:hj XO"5{ BH! &% G BH!
X31 NQ 6S 16:9WIDE W3:
> O sx; O 630
W3:
> O G N> "9% [a] 6S- "QV "9% BH!O
&% G N> > [b] XO"5{ BH! &% t:k
W3:
> "{ O- XO"L) ‹" W#@ O *[c] D:
W N> XO"5{ BH! &% G O "9% BH!
[d] 630 -‰ NO ">9% 63S3 D- ,63QO "= s)
> 2345 GJ^ ,"W" |S˜ \> Tp W0" p
/O: "L 2345% >U A ‹"'
6QLD ˆ:hj O:' /5 /" ! 2345% GJ^
(16:9WIDE) ˆ:hj O:' /5 /-L _" &%
_": ) 2345 a?' /-L aO1 *E; "#$%
t:k ) ‹": a?' 9 [a] 16:9WIDE ˆ:hj
/ &J% *[c] ™O &% >' [b] /-L _" &%
& /-- > WD= p ": Xš, ) )
9 6QL GJ^ ,2J /-L _":
[d] /O:
&% G N> O XO"5{ W3:
> O X6- ’IP "9%
N> O XO"5{ W3:
> O X6- ’IP "9% 6S NO
[a] 6- D- NO"D3) ~>O
"#$% ™O &% _": ) /
>": 9
G%"30 _": ) /
>": 9 /?
[a] 63
*
[d]
[b]
[a]
16:9WIDE
[c]
6-
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 "= XO€ W3:
> O D- NO"D3) ~>O BJ3 O (1)
O- XOO ’y PAGE1 % 63QO L) FN BD0O ,OO
O- XOO ’y 3 % 63QO L) MENU BD0O (2)
B@O YZ1 > ,630 [IS O 16:9WIDE W3:
> (3)
biij v` 63QO L) EXEC
L) EXEC B@O YZ1 > ,630 [IS ON W3:
> (4)
63QO
CAMERA SET
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
FN &\, 9 >QP9 9
63QO L) EXIT BD0O
;Q >81 4 9
63QO "= OFF N> 16:9WIDE W3:
> 3 ]D3$% O
POWER / Y (" A 23L <=
PAGE1 ‹": FN ,2345 $S, a?' (1)
3;, /D}= ‹": MENU (2)
v` EXEC <? ,
) 16:9WIDE 3; <= (3)
bihj
EXEC <? ,ON 3; <= (4)
EXIT
ON
EXEC
F
*
RET.
FN )5 8
EXIT <=
o'8
S
.4Z
/H}x ]‘3#% O ) OFF 16:9WIDE '
;Q >81 P
;\+
o'8
S
?8+5
3
2+ NQO"JD 63S% y D- ,XO"5{ W3:
> O •
:630 [IS
O "Memory Stick" B$) ]0 N> A01 ">9% −
X%0 ›=% W3:
> sx;
BOUNCE "9% "P H −
OLD MOVIE ^6= NQ <3) −
B 6S% y XO"5{ W3:
> O S N> X6- ">9% •
6S- X6SO"{ U D: XU6S
2C@<
:/3 ›}V 23L% GJ^ , ,_": ) •
"Memory Stick" "0M /H"- /01 ! 2345% −
"- 2345 $S, > "- 2345 a?
BOUNCE O6%, −
OLD MOVIE /^6+ \x)Œ > −
#%O AJ^ , _": ) "- #345% o ! •
™O: <4K FF
'E- &< P
;\+
gI
%\q1 ?8+5
D- <3) % 630 66P > XOy H "9% 63S% D61" "$ N B)"
I% >' b#Vf /a` 346% "#$% G%x345% 2:@ GJ^
", A "0' 6= a
f ba;f /a` 346%
G%x345%
[a]
STBY
REC
NORM. FADER
scle
ce
MOSC. FADER
scV'
P<e
c)g
P<e
! cW cU
BOUNCE
cW
OVERLAP
cW
WIPE
cW
[b]
STBY
REC
MONOTONE
"33% RS B 631 > X31 U –6 "9% ,&O"0 66P \RQ
63
"33% 631 > X31 B RS U –6 "9% ,&O"0 H \RQ
63
Fp
DOT
BOUNCE "9% "P H O"JD U 63S% D- cU
W1 OFF N>
O D ZOOM 3 ]D3$% O BJ3SU
630 XO1
630 66P 63S% +) D- cW
MONOTONE lCr
M
346% 9 sH%
,b46 #Vf` #Vf /a )

/S ! baO1> a3` /S "3w ! A
346% 9 sH% ,b46 a;f` a;f /a )
baO1> a3` /S "3w ! /S ! A
) D ZOOM 6 BOUNCE O6%, sD:1 GJ^ cU
/H}x ]‘3#% O ) OFF +) #Vf /a cW
'E- &< P
;\+
6-
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 [a] 'E- M# B'B nR* (1)
 XO€ W3:
> O NO"D3) ~>O BJ3 O
XOO ’y PAGE1 BH! % 63QO L) FN BD0O ,W1
O[b] 'E- M# &< nR*
BD0O ,W1 W3:
> O NO"D3) ~>O BJ3 O
O- XOO ’y PAGE1 BH! % 63QO L) FN
W3:
> [IS N" BH! 63QO L) FADER BD0O (2)
O- "QV "9% H
630 [IS XFO W3:
> G (3)
6O"{U PAGE1 B % 63QO L) OK BD0O (4)
6O"{U FN B % 63QO L) EXIT BD0O (5)
6SU GDL@ U [IS "9% H "RSL%
63QO L) START/STOP BD0O (6)
NO"D3) ~>O ,"9% &O"0 66PH &P U 6:
OO"R3U NO W3:
> B 0O; E D-
gI
%\q1 ?8+5
POWER / Y (" A 23L <=
[a] uqZ
%.I< H\*- B* (1)
PAGE1 ‹": FN <= ,2345 $S > )
[b] .\AZ
%.I< H\*- B*
PAGE1 ‹": FN <= ,2345 > )
2} > 3; /-- "#$% FADER <= (2)
[w" /} > 3;‡ <= (3)
PAGE1 O:
OK <= (4)
FN O: EXIT <= (5)
X3;‡ WD= ™M 2} "-. a
_
START/STOP <= (6)
"-. œE ,a;f /a#Vf /a M3% 6:
™O: 3}+% G%"30 O:% > 2}
START/STOP
2
FADER
FADER
OFF
OK
NORM. MOSC. BOUN–
FADER FADER CE
MONO– OVER– W I PE
TONE LAP
N" DOT
'E- M# B'Bs&< 4 9
OFF BD0O ,START/STOP BD0O &OO L) U 2=
63QO L) PAGE1 B WL{U
3
O"JD U XO1 sx; O 2+ NQO"JD U 63S% y DU XO1 sx; O ,~ŠDQ 630 XO1 "9% H
"9% H O"JD U O 63QIS O= D- 2+ NQO"JD
:630 XO1
Super NightShot "%" BS- NO"D3) −
Colour Slow Shutter “S 60 "%- −
34O X@ −
SU B!) −
-" −
O:
.\AZ
suqZ
%.I< %\q1 .4Z
OFF <= ,START/STOP 2=
PAGE1
%2C@<
,GM0 2} sD:1 a?' /3 ›}V sD:1 GJ^ ,
:/3 ›}V sD:1 a?' 2} sD:1 GJ^ ,
/= /33 /E+ −
& aE /H |@ −
D=" "?. −
]") 2345 −
2345% −
Ft
! F
'E- &< P
;\+
gI
%\q1 ?8+5
{1J ,OVERLAP 'E- z( 9 &< >81 Q
B*# {w3
DOT )E- |Y3 ' 1 ,WIPE 'E- M#
S N> X6- "9% 0O; E D- NO"D3) ~>O
W"5 "RSLS ,"9% &O"0 X"3;p sx; O 60 X"3;p O- 6 6PS X6- ’IP "9% > ,6S3 GDLz
DOT 10 WIPE 10 OVERLAP v1r
BC0 w- <B*
"L /45 9 AI 3}+% 63 G%"30 \+%
! I%> ,/"5 ]"-. _% , 9 AI% a?'
‹":
,BOUNCE 'E- : 9 &< P
;\+
?@A :Bg} ;\+
'P P
B3
- )} (
\>U −
"Memory Stick" B$) ]0 N> O A01 ">9% −
N"9% X@ −
PROGRAM AE 0O; <{")O −
1O <{")O −
"MP E:S N BE+S ’41 −
1O > −
BOUNCE 'E- : 9 &< ;9 3
Q W3:
> O BOUNCE W3:
> 63% y D-
:630 [IS "U NQO"JD
6- s:) D ZOOM W3:
> 3 ]D3$% O BJ3SU −
XO"5{ W3:
> −
N"9% X@ −
PROGRAM AE 0O; <{")O −
x ,BOUNCE B-x
S< K'B
uqZ
?8+
.*/0
:%
^gq
?8+
V*T
\> −
"Memory Stick" "0M /H"- /01 ! 2345% −
9 "?. −
PROGRAM AE –" }+ } _": −
™>63 } _": −
&" :+ O6: −
™>63 ™. 30" −
BOUNCE B-Z
S1 ?C %2C@<
›}V> T
>Π) BOUNCE O6%, 3; GJ^ ,
:/3
/H}x ]‘3#% O ) D ZOOM D=" \> 23L% 6 −
_": −
9 "?. −
PROGRAM AE –" }+ } _": −
A ;J P
;\+
'E- ;J −
O- YJ" "9% }-> > “S
O- “S N X#= 0" "9%
O- b631> X31` “S G% "9%
61"3 "$ , ‰ -+S 6S "9% >
61"3 "$ &%0 6S "9%
O- G3}U 2JL "9%
[a]
6-
%,~
/O
?8+5
E
/O< −
: NEG. ART [a]
: SEPIA
: B&W
: SOLARIZE [b]
: PASTEL [c]
: MOSAIC [d]
[b]
#E1> 9 &' YJ <
& /Q 9 "#$%
baO1> a3` ™O' & 9 "#$%
>6% 9 2:˜ ‚
>' a 6- ‚9%
3
xJ- #S0 ["='
/) /Q <1 2J- 9 "#$%
&
/3}535) gpy 2J- 9 ‚9%
bG3U`
[c]
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
: PASTEL [c]
: MOSAIC [d]
[d]
O- XOO ’y PAGE1 % 63QO L) FN BD0O (1)
O- XOO ’y 3 % 63QO L) MENU BD0O (2)
B@O YZ1 > ,630 [IS O P EFFECT W3:
> (3)
biiu v` 63QO L) EXEC
: NEG. ART [a]
: SEPIA
: B&W
: SOLARIZE [b]
POWER / Y (" A 23L <=
PAGE1 ‹": FN (1)
3;, /D}= ‹": MENU (2)
v` EXEC <? ,
) P EFFECT 3; <= (3)
bihu
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
PASTEL
MOSAIC
EXEC
RET.
EXEC B@O YZ1 > ,630 [IS XFO W3:
> G (4)
63QO L)
EXEC <? ,[w" 3; <= (4)
FN &\, 9 >QP9 9
EXIT <=
63QO L) EXIT BD0O
'E- ;J M# 4 9
63QO "= OFF N> P EFFECT 3 ]D3$% O
3
N"9% X@ O"JD U XO1 sx; O O "U NQO"JD
:60 y 0
BOUNCE "9% "P H −
OLD MOVIE ^6= N#D3) −
FN )5 8
E
/O< .4Z
/H}x ]‘3#% O ) OFF P EFFECT '
%2C@<
: 9 "?. sD:1 a?' /3 ›}V 2D:% ,
BOUNCE O6%, −
OLD MOVIE /^6+ \x)Œ −
pG
A ;J P
;\+
)' ;J −
%,~
/O
?8+5
KN
/O
−
cD#+ 'E-e STILL
2= U 7"H "9% G N> A01 "9% G 63S3 D630 ”S X6- c%*#
E
e STILL
/0"H ! #30"% < e3H /01 ! 2345% GJ^
! c-
< '1E-e FLASH
B!) G O N"RO U YP J A01 ">9% 63S3 D630 W? SU
c)g*(1 B#e LUMI.
"9% G A01 "9% G "%631 WD5= 63S3 D630 AR@ 7"H
c
3 'E-e TRAIL
">9% N"5J B0 630 N "9% 63S3 D6Sq = O BSO
cB*# -(e SLOW SHTR
SLOW 60 "%- W3:
> 630 <0 "%- W"1 63S3 DW1 63 "-> ]9 G% ">9% N" SHTR
c)TBN Le OLD MOVIE
630 B)
">9% B ^6= N#D3) N) 63S3 DXO"5{ W3:
> 0O; E D- NO"D3) ~>O
SEPIA W O N"9% X@ ,XO"0 A-> 16:9WIDE
6Q63 "= |1 W3:
> O "%- W"1 > ,XOO "=
/01 !
A01 "9%
c%\€~
%#
e FLASH
/? ]") /: /01 ! 2345% GJ^
c.Z
[\<e LUMI.
9 /01 ! ) E1 "C0' /+E s61 GJ^
/0"H
c/r
e TRAIL
"?Π2C /?O ! +% e3H 9 2345% GJ^
c.K %&\
‚JCe SLOW SHTR
63 SLOW SHTR /H |@ /"1 aE GJ^
Ž"-f A "0' 6+ /D$ 9 2345
c%TBY
n@r
e OLD MOVIE
G%"30 \+% 9 /^6+ \x)Π40 @ a
GJ^
9 "?.> 16:9WIDE _": 3}+% 63
/1 /H |@ /"1 %> SEPIA /0"H !
7"H "9%
STILL
/01 !
A01 "9%
/0"H !
7"H "9%
LUMI.
pU
A ;J P
;\+
)' ;J −
6-
%,~
/O
?8+5
KN
/O
−
N> 6 POWER 630
630 0 5 BH! U XO1 630 [IS PAGE2 > 63QO L) FN BD0O (1)
G [IS N" BH! 63QO L) DIG EFFT BD0O (2)
O- XOO ’y 34O X@
STILL W3:
> BJ3SU 63QO L) XFO W3:
> G (3)
X"3;p B$) O A01 "9% ,630 [IS LUMI. >
O- L) bX@ ’) N"` +bX@ ’Q0 N"` – BD0O (4)
O- <3$% X@ % 63QO
PAGE2 3; <=> FN (1)
D=" "?. 3; /-- "#$% DIG EFFT (2)
< ,LUMI. >' STILL I% 6 [w" (3)
"0M ) /05 9 AI%
Gp> b"?. "3?•% O` +b"?. "3?•% _F` – (4)
"?. u L' K
* #30"% 6"% /05 9 s6:
STILL
/0"H 9
/3 /0"K E+%
FLASH
/05 9 ) /+E &' (35%
LUMI.
/0"H 9 #61 <31 /?OK 9 -x% AU
TRAIL
/"1 <= &0 D0 /H |@ /"1
SLOW SHTR
|@ /"1 WS0 D0 "0' /H |@
•E' /H
>"
7Q W53
OLD MOVIE
L2*- 9 n@N
N> 63QI3 B0 01 "9% W5S
630 B)
7"H "9%
BH! B BH! ’IP O SU B!)
STILL
bA01 "9%`
FLASH
b"% ">9%`
B0 A01 "9% U Q B+E “S TS
AR@ 7"H "9% G 1% 6QI3
O"9% BSO &6S = &U ]6
LUMI.
bA-> "9%`
TRAIL
bO BSO "9%`
"%- W"1 N" "{ O6 "%- W"1
W1 "%- W"1 &O "Jz0 "RSLS
W53S <3$% B NU3S
POWER / Y (" A 23L <=
SLOW SHTR
PAGE2 O:
b60 "%-`
OK (5)
OLD MOVIE
b^6= <3)`
6O"{U PAGE2 B % 63QO L) OK BD0O (5)
2
4
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
DIG EFFT
OK
OFF
OK
SLOW OLD
SHTR MOVIE
STILL
FLASH LUMI.
TRAIL
–
LUMI.
+
[a]
,LUMI. ,FLASH ,STILL :/3 T
>, D=" "3?• /‘3#% 6 EF "-. "#$
TRAIL
,FLASH ,STILL :6S- "QV 2+ 34O NQ X@ NQ W3:
> O N B3 *E;
TRAIL > ,LUMI.
[a]
pW
A ;J P
;\+
)' ;J −
%,~
/O
?8+5
KN
/O
−
FN 9 >QP9 9
FN %&\, )
8
63QO L) EXIT BD0O
EXIT )' ;J 4 9
! 6O"{U PAGE2 B % 63QO L) 3
y 0 2+ NQO"JD ,34O X@ U XO1 sx; O •
:60
Super NightShot "%" BS- NO"D3) −
Colour Slow Shutter “S 60 "%- −
"9% H −
"%- W3:
> O PROGRAM AE 0O; <{")O O"JD •
60 y 0 SLOW SHTR 60
OLD MOVIE ^6= N#D3) W3:
> O 2+ NQO"JD •
:60 y 0
XO"5{ W3:
> −
N"9% X@ −
PROGRAM AE 0O; <{")O −
SLOW SHTR B*# -( >81 nR*
BP B1 G U XO1 6-S "?. W1 AJ 0O; >
630 > 1O ]9 >
-( >+
-( >+
p_
KN
/O
.4Z
OFF BD0O
-( >+ ;(
PAGE2 O:
OFF 2C@<
:D=" "?. sD:1 a?' 2D:% , /3 ›}V •
/= /33 /E+ −
& aE /H |@ −
2} −
) 2D: , PROGRAM AE –" }+ } _": •
SLOW SHTR OLD /^6+ \x)Œ > ) 2D:% , /3 ›}V •
:MOVIE
_": −
9 "?. −
PROGRAM AE –" }+ } _": −
SLOW SHTR S
K B*
™. 30" ' ,:) }+ ™. 30" &J , 6=
2@Π?x? 2 \6I1 >6
%&\
‚JC %+
%&\
‚JC %+
%&\
‚JC %+ LN
1/25
SLOW SHTR 1
1/25
SLOW SHTR 1
1/12
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 2
1/6
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 3
1/3
SLOW SHTR 4
1/3
SLOW SHTR 4
#FG <H
9 ;
>I
PROGRAM AE
PROGRAM AE 789
#: ; !'(* SPOTLIGHT
> ,/ W: ,17/ =L)O/ Xa 6 =: ]+
6 b>&K) Rc# > Xa 1I 6 d W1 1? E/
&4e4 fOa b > b, ]7)_ V&:/ > fA b g
$>>&,
<= >"? !'(* PORTRAIT
5# g b& hi/ f/6 ^+ &K g =: ]+
$>6'/ j + R>&/ 1_/
-@;#* A )# !'(* SPORTS
+ H4 b6 1_/ +& =A&I b# g W74 =: ]+
$1#1/ d#A Fj
-8
* BC !'(* BEACH&SKI
+ _ fA O/ > &k W1 ^+4 6 =: ]+
WD'4 \ > +> I 1_/ ,= >+6 lm > _ P46
$17/ b&j 7 ='n + 3
1D * 1*2 !'(* SUNSETMOON
>_ => :M b) 4 1#1/ 6 K8 =: ]+
b6 d4m ,f_ &/ ,PD)m P&Q 6 b>&K) >
$1+1c_ Wo_ bQ&k 3
;
+:
</E !'(* LANDSCAPE
=# A 1_/ > b# g 6 b>&K) b& =: ]+
bC) f7 + f8 b & K b>&K) p> % 6 =8n > , g ^+ 6 b>&K) Rc# > &;n =8n
$17/ b&j d+q fO?a + &;n
\D/ fa) b# g b \E) K b>&K) p> $1A / % > > fa) b# g b \E) K b>&K) p> 3
$1A / % SPOTLIGHT
,
, ! "#
$%&'
() *+, - . -/ 01#2 &+34 1 156 78
!"#$ %#& PORTRAIT
/ 01#9! :;+ <"! =,! () 01! 6&+ ! "#
$*5># *?@ >! 2 '(
)*#+
SPORTS
*A&B *:+& 01#9! *'! &/7! 6CD# E+ ! "#
$F!G! 2 HD! -&A *A&I /
,
* -./
BEACH&SKI
*+E! - J () *KL/ ! "#
F3D/ () M8! B # K/ ,H7:
! 2
$N! N!CD! 1O/ 2 F3!
3
* 0/
1*2 SUNSETMOON
P&Q ;'4 1 R:! S *L)T UK'+ ! "#
2 *+! P:! V& 2 */:! *! &
2 HK8!
$W! XD)Y
3
''4
56
LANDSCAPE
# S / -1:! 01# ;'D @ ! "#
*78! 2 ZC! <[! CA&D! \ ]/ +1?! ^4&/A
$*7 2 Z6 F@ 01# ;'4 1 ")! () *_1:
*`D/ 01#2 <[! CA&D! \ +1?! ^4&/A RE4 $\E) -1: ! 1:!
1: 01# <[! CA&D! \ +1?! ^4&/A RE4 3
$\E)
PROGRAM AE #FG <H
9 ;
>I
+
b 1+ POWER 1A
$1
$1A A '
fO?a 6 >?D Q ( P 9 / '? A 8 K
% # O 4 B' N M L ' K
$> >> d+q PAGE1 4 1#> 8) FN fKA> (1)
$> >> d+q / 4 1#> 8) MENU fKA> (2)
> PROGRAM AE A>@ sj&)+> =: (3)
$wxxz v 1#> 8) EXEC f> H ,1A PD_
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
EXEC f> H ,1A PD_ €> =: ^+ (4)
$1#> 8)
FN PVI& P$ !/H;$ A
$
$1#> 8) EXIT fKA>
#FG <H
9 8K WF R A
$
PROGRAM AE
PROGRAM AE > AUTO =: / XKL4 >
$1A PD_
! POWER %D?
\ (G+
$
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
$PAGE1 V&:! FN \G t (1)
$D@Y *K5, V&:! MENU \G t (2)
v EXEC \G su ,
() PROGRAM AE D@ s, (3)
$wxyz
EXIT
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
EXEC
L8:
sj&)+> =: 6 >?D i@ > E/ b#>&7K •
:1A q A PROGRAM AE A>@
Colour Slow Shutter _ 1A &4 −
BOUNCE ‚&n O/ i@ > −
SLOW SHTR 1A &4 −
OLD MOVIE 1, bK) −
b f`E_ % −
A &+6 \+& > PROGRAM AE A>@ sj&)+> =: •
:w1_6 / ^K8k &c_8_v 1A q
NightShot f_ b>&K) −
,>> &, MEMORY =: b POWER 1A f7_/6 −
$1+ >&A >?D MEMORY MIX fL)I ~A&4 6 K
,1#> &, MEMORY =: b POWER 1A f7_/6 •
w$1_6 / ^K8k &c_8_v $1A q A SPORTS =: J
PROGRAM AE
RET.
$EXEC \G su ,PQ&
! D@ s, (4)
FN - %
$EXIT \G s,
B'R/" ST
PROGRAM AE
Xo4 > () PROGRAM AE ! () AUTO D@ s,
$*O5i!
LUC=
(5ED! (5! {+&:D! () K:4 Y *!D! F5! •
:PROGRAM AE N/&
W
(`! *OD?! ~I −
BOUNCE >14Y / (;+1D! J u2 −
SLOW SHTR (`! *OD?! ~I −
OLD MOVIE *1E! Ri) −
(:E! <[! CA&D! −
() PROGRAM AE N/&
(5ED! (5! {+&:D! K:+ Y •
:w&[
{/+v *!D! XYB
*! *`E! −
^/, ,MEMORY ! POWER %D?
\ 1 −
$MEMORY MIX -&A"! ZC/ K:D
Y ,MEMORY ! POWER %D?
\4 /1 •
w$&[
{/+v $SPORTS ( +&! ! K:+
<H
9 - <'U6"
Y*+ Q(
D> X3 &+6 XYI > sj&)+> fA s7/ fa4 /
:1A sL4
fOa =8n _ b> g −
b# f/6 ] @ b# g 6 b>&K) Rc# −
^+4
wf_ &/ 1_/v :M ` ^+4 &+34 \ b& −
:*!D! XYB () ƒ+1+ (5! {+&:D! \ (a_
F€ ]/ /
01! WA „t −
ƒ
*KL/ X?@ -18 -/ 01#2 &+34 1 −
$ƒ/… (# KA w*! 1#8
/v *KL/ a ;'4 1 −
+
! POWER %D?
\ (G+
$
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
b 1+ POWER 1A
$1
$1A A '
fO?a 6 >?D $PAGE1 V&:! FN \G t (1)
$(5! {+&:D! \ * &L4 $EXPOSURE \G t (2)
$MANUAL \G t (3)
+†w- J =?D!v – K:D (5! {+&:D! \ 2 (4)
$w‡`'! ->+C!v
$PAGE1 !t ->:!
OK \G s, (5)
$> >> d+q PAGE1 4 1#> 8) FN fKA> (1)
sL4 b& fO?a $1#> 8) EXPOSURE fKA> (2)
$> / &# sj&)+>
$1#> 8) MANUAL fKA> (3)
+†wW>&A &D7+4 b&v – 6 >?D sj&)+> fEI (4)
$1A sL4 wW>&A &D b&v
$1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) OK fKA> (5)
2
4
EXPO–
SURE
OK
AUTO
MANU–
AL
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
–
EXPOSURE
–
+
+
FN PVI& P$ !/H;$ A
$
FN - %
#FG <H
9 !'(* P$ !/H;$ A
$
- %
P8:
b# >&7K ,1A / sL4 D> X3 sj&)+> f7_/6
:1A q A &+6
fOa =8n _ −
Colour Slow Shutter _ 1A &4 −
UC=
:*!D! F5! K:4 Y ,ƒ+1+ (5! {+&:D! \4 /1
*?€ - J *? −
W
(`! *OD?! ~I −
$1#> 8) EXIT fKA>
$1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) AUTO fKA>
$EXIT \G s,
$PAGE1 ! ->:! $
AUTO \G
X
A
P4: #: \N6 ;
>I
]? S4:
A
P4: \N6 −
'
%
I'5* '
W
+
−
b& A>@ ` ~/ % &+34 ^+ 1_4 / K
dn 6 % 1A % Wm b 1#/ fA b f`E_
$1A \ 1 p:4
,/ > Flexible Spot Meter &+"n 0`:_ b f`E_ d; 6
:1A >?D &+6
$= g =8n > b_ / f7_/6 −
^+ 1_/ >> > b>+6 =&DA f/6 g p f7_/6 −
$]7) _ ^+ 1 b6>&n_ fOa b > , g
(D! *`E! ƒ5E4 ~/ (5 {+&:D 3! ‰ED! ^7
(5! +&:4 WA / \E) <[! CA&D! \ 1+&4
$Du
ƒ
:*!D! XYB () W&
(:E! >1:! K:Dt
$F€ ]/ / 01! −
01# / B # KA *?€ 01! p &A ]+4 > 1 −
$(:E / %&'/ Q ( P 9 / '? A 8 K
% # O 4 B' N M L ' K
Flexible Spot Meter
+
b 1+ POWER 1A
$1
$1A A '
fO?a 6 >?D $> &# PAGE1 41#> 8) FN fKA> (1)
SPOT METER fO?a $1#> 8) SPOT METER fKA> (2)
$> / &#
$1#> 8) &L_ >/ fE`/ (3)
$1_6 / ^K8k fO?a b > SPOT METER &c_8_
$> / sL4 1+ >&A b f_8_ fA b f`E_ b % $1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) OK fKA> (4)
! POWER %D?
\ (G+
$
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
$PAGE1 J FN \G t (1)
SPOT (:E! >1:! * &L4 $SPOT METER \G t (2)
$METER
$ MJ ]K *Q&
*E`
\G t (3)
sD+ $*8! SPOT METER (:E! >1:! &[/ {/+
$4&D@ (D! *`E! (5! {+&:D! \
$PAGE1 ! ->:!
OK \G t (4)
2
SPOT
METER
SPOT METER
AUTO
OK
FN PVI& P$ !/H;$ A
$
FN - %
#FG [(* !'(* P$ !/H;$ A
$
-
%
P8:
b f`E_ d; =: 6 >?D i@ > E/ b#>&7K
:1A q A &+"n 0`:_
g =8n _ −
Colour Slow Shutter _ 1A &4 −
b f`E_ % −
UC=
:W&
(:E! >1:! K:D u2 K:4 Y *!D! F5!
*?€ - J *? −
W
(`! *OD?! ~I −
(:E! <[! CA&D! −
$1#> 8) EXIT fKA>
$1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) AUTO fKA>
$EXIT \G s,
$PAGE1 ! ->:!
AUTO \G
t
- [(*
_*+'
_#`
,'F
b&D N+D_ &+6 >/ > D> % 6 >?D 1_D/ K
$> / sL4 A>@ ` % ,b> XYI > $1+&c
&u[/ A>@ % =: +„ >/ 6 b>&K) Rc# •
:='_
Pm X&`, \4 1 1n f8 =8n b# g −
E) b#_ −
WKm +> 1_/ f/6 sA C+… b> b# g −
b > , g ^+ 6 % 1#/ K f7_/6 •
1A ED/ fOa =8n > , g ^+ f fOa
f+n f 6 >?D ]A g ^+ 6 b>&K) •
() ƒ+1+ <[! CA&D! \ r+&M ] )2 N5D_ rE‹ ^7
$5E4 <[! CA&D! \ sD+ ,->:! () $*!D! XYB
:&+34 1 ƒY:) H! (5ED! <[! CA&D! \ •
/ X&`, f Z6 i@ ]/ 01#2 −
*E)2 ‰`@ −
K'! W1S / ,{?/ *?€ / +4 01#2 −
01# !t */1E
() 01# ]/ <[! CA&D! &G4 1+&4 /1 •
*?€ ()
(uiu /I K:Dt 1 *A&B h1 01# &+34 •
+
b 1+ POWER 1A
$1
$1#> 8) FOCUS fKA> (1)
$> / &# fO?a b > w% v 9 &c_8_
$1A % g b % fEI W1_@&k (2)
! POWER %D?
\ (G+
$
$FOCUS \G s, (1)
$*8! w<[! CA&D!v 9 &[/ &L+
$<[! \! p'OD! <[! CA&D! *EI >2 (2)
2
a_#`
,'F
C
[(* PC
+ #FG [(* !'(* P$ !/H$ A
$
,9 &c_8_ 4 1#> 8) /Š FOCUS fKA>
$> ‚/@
FOCUS
$
2
_#`
,'F
- %
2 9 X&[
0E+J FOCUS \G t
^
% # O 4 B' N M L ' K
Q ( P 9 / '? A 8 K
b
- [(*
_*+'
_#`
,'F
g'c [(* W#*h !+$ A
$
f4v "T" =:,/ b 1D g ^+ b Wm % b&
f R1, w6−f+6v "W" =:,/ > H >&A % w4)
$1A b>&K)
c+$ _#`
,'F
Q
\ =K, „t 01# <[! CA&D! \ ]/
<[! CA&D! \ 1: w*+&:! *+C!v "W" ! RC!
$w*&E
Π-3!v "T" ! +'68' A#
'9 i,: >j ;
P8':;
$1A % w6−f+6v "W" 1I ]+&@m >
S+D
7 %++@ $ -K d$ e" +6K
$w*+&:! *+C!v "W" ! *+_ <[! CA&D! \ s,
:+h - # ; A k:/: B8@ P$ 9 k:/:
> ' g ^+ 6 b>&K) Rc#
, &Q ^+>C_ 1I 6 d g ^+ 6 b>&K) Rc#
% : F 9 @
'R
1: 01# ;'4 1
f <[! CA&D! \ sD+ W2 ]/ P&,2 01! W7+ /1
!'(* 8K ;
>I
[(* − A
P4: [(*
AD4:
b& A>@ ` ~/ % &+34 ^+ 1_4 / K
dn 6 % 1A % Wm b 1#/ fA b f`E_
$1A \ 1 p:4
+
_#`
,'F
I'5* _#`
,'F
− (D! *`E! ƒ5E4 UO3! <[! CA&D! 3! ‰ED! ^7
$ƒDu <[! #CA&4 WA / \E) <[! CA&D! \ 1+&4
b 1+ POWER 1A
$1
$1A A '
fO?a 6 >?D $> &# PAGE1 4 1#> 8) FN fKA> (1)
SPOT FOCUS fO?a $1#> 8) SPOT FOCUS fKA> (2)
$> / &#
$1#> 8) fOa W4&L_ >/ fE`/ (3)
$1_6 / ^K8k fO?a b > SPOT FOCUS &c_8_
$1 sL4 1+ >&A PD_ fA b f`E_ b % f7_/6
$1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) OK fKA> (4)
! POWER %D?
\ (G+
$
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
$PAGE1 J FN \G s, (1)
(:E! <[! CA&D! * &L4 $SPOT FOCUS \G s, (2)
$SPOT FOCUS
$MJ ]K *Q&
*E`
\G! s, (3)
\ sD+ /1 $*8! () SPOT FOCUS &[
{/+
$4&D@ (D! *`E! <[! CA&D!
$PAGE1 !t ->:!
OK \G s, (4)
2
SPOT
FOCUS
SPOT FOCUS
AUTO
OK
FN !'(* P$ !/H;$ A
$
FN - %
$1#> 8) EXIT fKA>
#FG [(* !'(* P$ !/H;$ A
$
$1+>&j6 PAGE1 f 4 1#> 8) AUTO fKA>
P8:
$1A q A b f`E_ % i@ > f/6 _ >&7K
$EXIT \G s,
_#`
,'F
- %
$PAGE1 !t ->:!
AUTO \G s,
UC=
$(:E! <[! CA&D! u2 *?€ - J *? K:4 Y
^l
-:; P&9 $ Q(
L
9 -K B'NM
X3 f7+` b>&K) p> sL4 1_4 / K
\ ^+ ,>&c &, ‚ >/m =: > 1A \ PD/
,>&7K ]+ 6 >?D 1_D/ K $1#> Rl _/6 fa)
$1A b>&K) &Q ,W#j ;+14 1 6
+1?! &/A \ r+&M ] ]/C! &/ / ;'D! ^7
N5D_ rE‹ ^7 $*:DD/ LD_ ;'4 XK: ƒ5E4 RED!
K:D ! (;+1D! &L! #C! K! *'! -6D ;'4
$*?! "#
mam
f_u y†*_u y
f_u y†*_u y
†*_u z• r5,> •
†*_u z• r5,> •
f_u z• fE,> •
f_u z• fE,> •
Q ( P 9 / '? A 8 K
% # O 4 B' N M L ' K
[a]
^
[a]
[b]
[b]
fE,> y†r5,> y
fE,> y†r5,> y
REC TIME \ W/6†REC TIME ;'D! -1/ [a]
INTERVAL _/6 fa)†INTERVAL LD_Y -&D) [b]
W/6 6 fOa d +/– b/ i: 4 61_ = ]7
$1 fD> 0&O_ 1 PD_
$1
=: > 1+ POWER 1A
$1A A '
fO?a 6 >?D $> >> d+q PAGE1 4 1#> 8) FN fKA>
$> >> d+q / 4 1#> 8) MENU fKA>
f> H ,1A PD_ > INT. REC =: $wxŽy v 1#> 8) EXEC
EXEC f> H ,1A PD_ SET =: $1#> 8)
f> H ,1A PD_ INTERVAL =: $1#> 8) EXEC
f> H ,>&A PD_ €> _/6 fa) ^+
$1#> 8) EXEC
y wfE,> yv 1MIN y wf_u Žv 30SEC :W/6
wfE,> yv 10MIN y wfE,> zv 5MIN
f> H ,1A PD_ REC TIME =: $1#> 8) EXEC
f> H ,>&A PD_ €> \ W/6 X1/ ^+
$1#> 8) EXEC
y wf_u yv 1SEC y wf_u †zv 0.5SEC :W/6
wf_u xv 2SEC y wf_u y†zv 1.5SEC
$1#> 8) RET. fKA>
f> H ,>> &, ON b INT. REC =: $1#> 8) EXEC
$1+>&j6 FN fO?a f 4 1#> 8) EXIT fKA>
b > INTERVAL TAPE _/6 fa) \ &c_8_
$1_6 / ^K8k fO?a
_/6 fa) \ ‡& b& START/STOP fKA>
INTERVAL _/6 fa) \ &c_8_ $1#> 8)
$> / ] _/6 fa) \ i@ > TAPE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
XMt ’ +/– ! 3+ ;'D! ]/6 () X?4 ‘# W7+ 1,
$D“ ]/C! ]
$
! POWER %D?
\ (G+
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
$PAGE1 V&:! FN \G t
$D@Y *K5, V&:! MENU \G t
v EXEC \G su , () INT. REC D@ s,
$wxxy
$EXEC \G su ,SET D@ s,
$EXEC \G su ,INTERVAL D@ s,
$EXEC \G su ,PQ&
-&D?! ]/6 D@ s,
y w-1I *E,>v 1MIN y w*_u Žv 30SEC :]/C!
wr5,> yv 10MIN y wr5,> zv 5MIN
$EXEC \G su ,REC TIME D@ s,
$EXEC \G su ,PQ&
;'D! ]/6 D@ s,
y w*_u yv 1SEC y w*_u ”zv 0.5SEC :]/C!
w*_u xv 2SEC y w*_u y”zv 1.5SEC
$ RET. \G t
$EXEC \G su ,ON ! INT. REC \ 2
$FN ! ->:! EXIT \G t
INTERVAL TAPE X&D) ;'D! &[/ {/+
$*8! $X&D) ;'D! 1! START/STOP \G t
INTERVAL TAPE X&D) ;'D! &[/ (+
$X&D) ;'D! u2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
-:; P&9 $ Q(
4
L
9 -K B'NM
5
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
30SEC
EXEC
7
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RET.
-:; P&9 $ Q( R A
$
$1#> &, OFF b INT. REC =: / XKL4 >
EXIT
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
EXEC
RET.
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
EXEC
RET.
L
9 -K B'NM
RT
$*O5i! Xo4 > () OFF ! INT. REC \ 2
^3
P6V& P$ P6V& Q(
-@$ Q( −
>Io %#& #. BF B'NM"
#d _I
B'NM
−
_4A \ ^+ & \ 6 >?D 1_4 / K
^+ >> =A&I A1_ g , ]+ 1!4 b& $1+6' f+n f ^+ 6 fA sA / fa4 / $1#> Rl & \
6 >?D ’ R1, 6 1: b>&K) p> ,1A >?D
$1+&c 7 > 6 &DA cD>
− *A&B p PD/ (A&I &ueD Xi;'D! K ^7
>&?– -a Mt A ;'4 *a@ K:D ^!„ 0E+J
01! ^+&OD s, ,&ueD! "# r€ $w3! <>&?! ;'D!v
$PD/ <> 78 ^!„ Œ&A -a Mt ;'4 su i,
ƒ
+1?! ^4&/A G84 , (uiu /I K:D ^a_
$’ -`€ 1: $1: ] s7OD! fŒ/ K:D
Q ( P 9 / '? A 8 K
% # O 4 B' N M L ' K
$1
b 1+ POWER 1A
$1A A '
fO?a 6 >?D $> >> d+q PAGE1 4 1#> 8) FN fKA> (1)
$> >> d+q / 4 1#> 8) MENU fKA> (2)
H ,1A PD_ > FRAME REC =: (3)
$wxŽy v 1#> 8) EXEC f>
! POWER %D?
\ (G+
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
$PAGE1 V&:! FN \G t (1)
$D@Y *K5, V&:! MENU \G t (2)
v EXEC \G su ,
() FRAME REC D@ s, (3)
$wxxy
TAPE SET
REC MODE
AUDIO MODE
REMAIN
OFF
FRAME REC
ON
INT. REC
EXIT
EXEC
RET.
8) EXEC f> H ,1A PD_ ON =: (4)
$1#>
$1+>&j6 FN f 4 1#> 8) EXIT fKA> (5)
$> / ] FRAME REC &c_8_
$1#> 8) & \ ‡& b& START/STOP fKA> (6)
,17/ \ fOa d >1I > K b>&K) p>
$>&j / &, \ ‚ >/m =: > H $1A &74 ’ R1, ,>> =A&I g (7)
$EXEC \G su ,ON D@ s, (4)
$FN ! ->:! EXIT \G t (5)
$FRAME REC *+>&?! 3! XMt ;'4 &[/ (+
RE4 $-3! Mt ;'4 1! START/STOP \G t (6)
su ,ƒ+&E4 wXMt ’v a ’ -1
;'D! +1?! ^4&/A
$;'D! LD_ ! >:4
$’ -`€ &A
Œ ,01! ‘&I
Π(7)
-@$ Q( R A
$
$*O5i! Xo4 > () OFF ! FRAME REC \ 2
&, OFF b FRAME REC =: / XKL4 >
$1#>
P8:
UOa W/6 X1/ ,1A >?D fDn ` >&7K ]+ 6 &j
$> q >1_8_ b&M 6 1_K,
-@$ Q( 8K ;
>I
ek6
$= &41 # ‚& fE 6 1 \ ‚& ]+&@m
^n
$
#d _I
B'NM
RT
UC=
*?! "# =K:D „t \+&8! *ED
*OO3! -1
&L4 Y
$&KD
#d _I
B'NM
+6K
$b&@ 3! XMt ]/ M2 ;'/ -a Mt &@m W7+
1 P6V& ;
>I
p
#U6 p> f_1 b =8n 6 &_m 1_>&j& LCD fO?a
0&` LCD fO?a b f7+` 1#> &, >@ b>&K)
fO?a 6 P+ fOa 6 >?D Rc# 1_4 / K $1 W&
$1A >?D '
p> 5 f7_/6 ,/ > >?D &+6 P+ fOa 6
P+ fOa 6 >?D '
fO?a b > &+34 O/ $1+&j / 7
s' O_ #12 F€ ! *5'! *+! V&:! *I! >2
*;D/ *5'! *+! V&:! * W74 —O +1?! ^4&/A
K:D. *'K! *I! *` G8D! ^7 $Z€ !
$*+˜&! L/
5
&/7! ‡` G84 1 *+˜&! L/ K:D. s,
$*'K! *I! +
b 1+ POWER 1A
$1
$1A A '
fO?a 6 >?D p> f_1 b =8n 6 &_m 1_>&j& LCD fO?a (1)
0&` LCD fO?a b f7+` 1#> &, b>&K)
$1 W&
b > PANEL OFF &c_8_ $1#> 8) OFF fKA> (2)
$> / &# fO?a
$> / ‚/@ LCD fO?a $1#> 8) OK fKA> (3)
X $1#> 8) LCD fO?a ,P+ fOa 6 >?D (4)
f7_/6 \E)v FADER ON ,
OK ,EXPOSURE
&# w>> &, CAMERA =: > POWER 1A
$1_ /
PD_ &L_ >/ s, ^+ 1#> 8) LCD fO?a (5)
$1#> 8) OK fKA> H ,1A
$1A sL4 –/+ b# fKA> 8) sj&)+> :EXPOSURE
O/ =: 4 1#> 8) FADER fKA>
:FADER
$> >> d+q W4&L_ >/ &+34
:17/ &G4 &+6 X3 &c_8_
FADER t M. FADER t
BOUNCE t MONOTONE t
OVERLAP t WIPE t DOT t
! POWER %D?
\ (G+
$
$*I! H
r+&M ] G8D! s,
s' O_ #12 *5'! *+! V&:! *I! ~,t (1)
*5'! *+! V&:! * W74 —O +1?! ^4&/A
$Z€ ! *;D/
PANEL OFF *I! 0E+t &[/ &L+ $
OFF \G t (2)
$*8! *+! V&:! * K:D 0E+t sD+ $OK \G t (3)
$*5'!
$*5'! *+! V&:! * \G t ,*+˜&! L/ K:D (4)
FADER ON OK EXPOSURE ]/ A &L4
$wCAMERA ! POWER %D?
\ 1 \E)v
1! D@ s, *5'! *+! V&:! * \G t (5)
$ OK \G su ,PQ&
$–/+ \G r+&M ] (5! {+&:D! \ 2 :EXPOSURE
5
&L+ W2 ! FADER \G t
:FADER
$PQ&
:(+ KA &[
&GD+
Œ
FADER t M. FADER t
BOUNCE t MONOTONE t
OVERLAP t WIPE t DOT t
w&[/ Yv
w&c_8_ W1v
$> / ] f+m =: > LCD fO?a
:
$*5'! *+! V&:! * (4
:
ON
ON
^
1 P6V& ;
>I
Q ( P 9 / '? A 8 K
% # O 4 B' N M L ' K
4
! =:
POWER %D?
\ 1
†CAMERA
> POWER 1A f7_/6
>> &, CAMERA
EXPO–
SURE
OK
ON
FADER
ap
#U6
1 P6V&
! POWER %D?
\ 1
†MEMORY
=: > POWER 1A f7_/6
>> &, MEMORY
EXPO–
SURE
OK
ON
LCD PVI& A*# A
PF WF ++?: A
$
$1#> 8) OK fKA>
P8:
i@ > + >> &, VCR =: > POWER 1A f7_/6
fO?a + P+ fOa 6 >?D 1_4 q K ,fL)I dn
$1A A '
+:@ -v 5 PF - <c A'H#8$ A
$
>?D # s, $1_>&j 6 , =:,/ > LCD fO?a
$1+&c 7 LCD fO?a 6
Q( B$c W; L+
\ P+ fOa 6 >?D &+34 fA _/6 X1/ ]+
$wx™ v 1#> / W8_ 1A /
^J
p
#U6 #
q
@@ -K (*
#
#;r
Bs
It" M
$
OK \G
t
UC=
]/ V&:! u2 2 VCR ! POWER %D?
\ 1
L/ K:D *'K! *I! *` G8D! ^7 Y ,-&A"!
$*+˜&!
DU" u 6
B'R/
s, $r'! ! *5'! *+! V&:! *I! \ 2
$*5'! *+! V&:! * K:D >! G8D
C
B'NM
%+
v *+˜&! L/ K:D 3! ;'D RE4 /1 -1
(#
$wx™
− −
− ./0 12
30 45"
6−
4
78 9: 9
;, < ./0
V[
'&
, h,0 V POWER VA
VA 0A ] ^JG g iRC j"Q kbl '&
, 0R 3[ h0R35 m 0,R ^E 0R (1)
PAGE1 Q VWR 05 0 FN ^3AR ,R0R 0" kbl iQA
R[ iRR kn
R[ iRR kn @ Q VWR 05 0 MENU ^3AR (2)
^K0R oC , ,VA <b_ 0
0R P EFFECT '&
, (3)
899; 76 VWR 05 0 EXEC
MANUAL SET
P EFFECT
# ,%& '"( )*+ ,- %& ./- (1)
PAGE1 %& FN
012 34" %& MENU # (2)
76 EXEC !/ ,
5 P EFFECT 01 !" (3)
89:;
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
EXEC
0 EXEC ^K0R oC , ,VA <b_ 0 iUR '&
, D (4)
VWR 05
,B&W ,SEPIA ,NEG. ART g V_Q @ 3[
VA iRC SOLARIZE ,
'&
, W R0@ 0R N4pK h 0 HI ^JG
VA ^qM@
FN 1, =3> ?, 4
,
VWR 05 0 EXIT ^3AR
4
78 9: "
6 $ 4
,
VWR 0" OFF h,0 0 P EFFECT '&
, @ N3qQ 0R
6<
0 rR K01 4C, g iV[ R0, ,ZQ V_Q n 3[ •
VA !@Q hZQ iK RE3 g iRC
hZQ iK RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ V_Q n 3[ •
VA 0_ D h,0 R1 h0R35 m 0,R CQ 0
m 0,R g iRC 0 ,ZQ V_Q @ 3[ ,BP
"Memory ^q5 N0A h,0 kbl s& R1 h0R35
VA 4V, D , , 8:;: c:de 76 Stick"
4
78 9: "
6 @*8 9A B
8 7C8
k5 g hZQ iK RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ
V_[ n T01 DV BV@
POWER !"
RET.
EXEC !/ ,<= 01 !" (4)
, SEPIA , NEG. ART >
,? @ A B3&C DEF
SOLARIZE , B&W
, A B G 5& HI JG K0
FN
! "
EXIT L !"
#$%
J4M NOPQ R 5 OFF P EFFECT L !"
&'(
/(@ B3&CS T0U @ 1V VW X&@ DEF 2 •
Y0Z
V DQ@A B3&CS [ 0Z \]Q DEF 2 •
^_- Y0Z /(@ B3&CS 0Z X&` D@" ./76 "Memory Stick" YAa J[ 0Z \]Q DEF
DQ@A f@Vb]@ V5 NCA \]@ ,- 8:;: c:de
%& gP\A V
)*+, - *@ PK1# ! 2 Y0Z /(@ B3&CS X& Y0Z
DV 3" V 5_
I7" 9: 9
;, < ./0
h,0 V POWER VA
VA 0A ] ^JG g iRC j"Q kbl '&
, 0R 3[ h0R35 m 0,R ^E 0R (1)
0 PAGE2 , VWR 05 0 FN ^3AR ,R0R 0" kbl iQA
VA <b_
D <b_ h ^JG VWR 05 0 DIG EFFT ^3AR (2)
R[ @ Wu \R iK
3[ VA <b_ 0 iUR \R iK '&
, D (3)
iRC TRAIL , LUMI. ,FLASH ,STILL g V_Q @
'&
, W R0@ 0R N4pK h 0 H: ^JG VA
VA ^qM@
sv h,0 ^A hZQ ,LUMI. , STILL '&
, 0R
0R AC ZQ D s& V iRA <b_ 0 '&
,
R@ i1a ^q5
VA !qQ 0 iK –/+ ^3AR 05 (4)
g PAGE2 kn ^JG ^ Q VWR 05 0
OK ^3AR (5)
VRw
. / 0 1 2 3 0 4 5 "
6 V[
EF POWER !"
!", FN # ,%& '"( )*+ ,- %& ./- (1)
PAGE2 01
3" /( 01 [[ PqQ DIG EFFT # (2)
>
,? @ A B3&C DEF <= 01 !" (3)
H: JG K0 TRAIL , LUMI. , FLASH , STILL
, A B G 5&
Y0Z sS5 LUMI. ,- STILL m&
V- 0bQ @V
AC Y0ZA YAt 5 PpbQ ! P W0bQ
/( L –/+ # (4)
PAGE2 YR&
OK # (5)
2
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
STILL
OK
FLASH
LUMI.
TRAIL
FN =JC 1, =3>?, 4
,
FN
VWR 05 0 EXIT ^3AR
VRw g
D
I7" 9: "
6 $ 4
,
PAGE2 ^
Q VWR 05 0
OFF ^3AR
"
EXIT #
EF
#$%
PAGE2 YR&
OFF #
6<
0 rR K01 4C, g iV[ R0, ,ZQ V_Q n 3[ •
VA !@Q \R iK RE3 g iRC
iK RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ V_Q n 3[ •
0_ D h,0 R1 h0R35 m 0,R CQ 0 \R
m 0,R g iRC 0 ,ZQ V_Q @ 3[ ,BP VA
"Memory ^q5 N0A h,0 kbl s& R1 h0R35
VA 4V, D , , 8:;: c:de 76 Stick"
&'(
u, B3&C T0U @ 1V VW X&@ DEF 2 •
3" /(
a# V DQ@A B3&C [ 0G \]Q DEF 2 •
^_- 3" /( u, B3&C 0Z X&` '3"
76 "Memory Stick" YAa J[ 0Z \]Q DEF
DQ@A f@Vb]@ V5 NCA \]@ ,- 8:;: c:de
%& gP\A V
I7" 9: "
6 @*8 9A B
8 7C8
k5 g \R iK RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ
V_[ n T01 DV BV@
EF
GHC )*, - PK1# ! 2 3" /( u, B3&C X& 0Z
DV 3" V 5_ *@
9A @LJ 7C8 T"
U SP, IK L68
< SP, ./0 − < 4C Tape PB MC? −
Tape PB ZOOM
ZOOM
3[ h0R35 m 0,R ,\ 0R iV[ Aa hWRE3 i,M
"Memory ^q5 N0A h,0 iV[ AC ,ZQ V_@
8:zz 76 VA 0p p_ 0 Stick"
EQ V DQ@E EF ,W 5G N3& x_K "Memory Stick" YAt y4[ \] A] 0Z
8:zz 76
V[
h,0 V POWER VA
VA 0A ] ^JG g iRC j"Q , kbl '&
, 0R h0R35 m 0,R ^E 0R (1)
0 PAGE2 , VWR 05 0 FN ^3AR ,R0R 0" kbl iQA
VA <b_
Wu PB ZOOM ^JG VWR 05 0 PB ZOOM ^3AR (2)
R[ @
VA 0p ^JG 0R _v VW1 @ ^A ZQ g h ^*|@ (3)
VWR 05 0
ZQ , ,VA @ 'A ^JG pA@ ^ iV[ iRR 05 ^*|@
^* w R[ @ 0p ,R igV_ *Q iV[ kbl
*@ ^JG pA@ ^ ^*|@ sv ,VWR 05 i0 ,R 0 @
R[ @
VA !qQ {,g ^K0R {W g iRC 0 {,g ^K0R (4)
sv igV_ €l Q :: g 0 ZQ V_Q @ 3[
VA 0p
VWR @ kWA 0 {,g ^K0R : W
VWR @ kp5 0 {,g ^K0R : T
2
POWER !"
!", FN # ,%& '"( )*+ ,- %& , 5 (1)
PAGE2 01
PB ZOOM %& {,g [[ PqQ PB ZOOM # (2)
0+ 3
WEQ VQ *| # (3)
!, [ jZ@ P '|
*| *Q
'3" a# f*Q mQ@ P3\ 0V" %& Y0G EQ
h1? *| *Q ,h1- *|@ VVK @ L
[ jZ@ } {,p >0a B3&C {,p ]_ - (4)
0V" *Q N@ 31 Y@ :c: @ Y0Z EQ DEF
P3\
{,p ]_ 7*_+ : W
{,p ]_ YRp : T
PB ZOOM
PB
ZOOM
END
NEO MCP QR
MC? 1:" M
5
PB ZOOM
< SP, ./0 "
6 $ 4
,
VWR 05 0
END ^3AR
PB ZOOM MC? #$%
END L
!"
. / 0 1 2 3 0 4 5 "
6 V
< 4C 9A @LJ 7C8 T"
U SP,
Tape PB ZOOM < SP, ./0 −
MC? − IK L68
Tape PB ZOOM 6<
g iV[ R0, ,ZQ R1 h0R35 m 0,R V_Q n 3[ •
!@Q PB ZOOM RE3 g iRC 0 rR K01 4C,
VA
PB ZOOM RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ V_Q n 3[ •
VA 0_ D h,0 R1 h0R35 m 0,R CQ 0
m 0,R g iRC 0 ,ZQ V_Q @ 3[ ,BP
"Memory ^q5 N0A h,0 kbl s& R1 h0R35
VA 4V, D , ,8:de 76 Stick"
PB ZOOM RE3 CQ iV[ !@Q ,ZQ V_Q n 3[ •
"Memory ^q5 N0A h,0 R1 h0R35 m 0,R CQ 0
VA Stick"
&'(
{,g B3&CS T0U @ 1V VW X&@ DEF 2 •
V DQ@A |C PB ZOOM %&
V DQ@A B3&CS [ 0G \]Q DEF 2 •
PB % u, B3&CS 0Z X&` D@" ./YAa J[ 0Z \]Q DEF ^_- ZOOM
V5 NCA \]@ ,- 8:de 76 "Memory Stick"
%& gP\A V DQ@A @Vb]@
f
YAa J[ AJ@ 0G \]Q DEF 2 •
X&` '3" a# V DQ@A |C "Memory Stick"
PB ZOOM [? % {,g u, B3&CS 0Z
PB ZOOM < SP, ./0 " 7C8
DV BV@ k5 g PB ZOOM '&
, 0R ,ZQ
PB ZOOM MC? JC E2 PK1# ! 2 PB ZOOM %& {,g , 5 0Z
DV 3" V 5_ *@
PB ZOOM "
6 )(W "
,VWR 05 0 DISPLAY/BATTERY INFO ^3AR w
n 3[ R[ @ VVl_ PB ZOOM ^JG h,0 <„0P„
PB ZOOM MC? JC E2
b ,DISPLAY/BATTERY INFO 0p L '3" a#
DEF 2 PB ZOOM %& {,g [[ RK 0+
[ jZ@ # ^|L '3" ‚t .pX Dƒ
T01
V_[ n
VA *@ ^JG pA@ ^ 0 MG h '3]" V_Q
9A SP, 78 1>
iRR kn ^JG pA@ 0R V_Q n iV[ 0p ZQ ^[w
R[
L6 2'
[ jZ@ 5 P
EF 2 YE 0Z 5
1`ab c7 7
* T"d A0
1&2' Gb B&`8 −
K, A53 "I7!
G Y;8 UR −
h,0 0AR1 0| Q R,@ x* , \ 3[ h0R35 m 0,R
h R[ j"@ "0:00:00" r[03[ h0R q_ R0@ ^JG
VA iRC 0,R i0 g BA irCR g RE3 ‚t <= VP …J f4*Q V DQ@A {*Q
!EJ ^K@
3&C# "0:00:00" W iV RV& Y." sEQ
†
3& itP V&
V[
'&
, h,0 V
POWER VA
,R0R 0" kbl '&
, 0R h0R35 m 0,R ^E 0R (1)
g BA irCR h,0 0R ", ZERO SET MEMORY ^3AR
05 VA Vl _v V& VW1 @ ^A h ^|*_ 0R 0 0,R i0
oC , iRR s_ 0 "0:00:00" RV 0_ r[03[ VWR
^3AR ,V_V_ Wu Wr__ w VA @ Š03[ ^ >,[
ZERO SET MEMORY r__ VWR 05 0 DISPLAY
V_p@ D3„ ^JG h,0 0R
VWR 05 0 x ^3AR kbl j"Q h (2)
r[03[ G ^|*_ ^ 0_ sV_Rw h 0 m ^3AR (3)
VC G ERp_ ^ 0_ r[03[ ^A ", VWR 05 0_
V] @ 0AR1 0| 0_
>,[ r[03[ G ^|*_ g kbl VWR 05 0 N ^3AR (4)
R@
DISPLAY
m
POWER ^K@
5 ZERO SET MEMORY # ,%& ./- (1)
†
m V& 35 WR\# VQ |* V V& !EJ
PqQ ! a# †V& 5 -V !/ "0:00:00" Y.* RV
OPQ YAa [(@ ‡@ DISPLAY # ,N[(
ZERO SET MEMORY Z
%& )*# VQ @V x # (2)
j" RV& G |*_ j YR+ m # (3)
f*Q Z RV Z @V f4*Q RV& G |*_ @ % -V N # (4)
ZERO SET MEMORY
N
x
6<
0_ sV_Rw g " 0 ZERO SET MEMORY ^3AR w •
R@ ^q5 G !qQ RE3 ,VWR 05
h0R35 m 0,R 'C )M1 h ^_/ V„ 'C E‹ •
V[ ^[R RK,
VVl_ FN ^3AR 05 ZERO SET MEMORY r__ •
R[ @
&'(
j YR# " ZERO SET MEMORY L '3" a# •
Z OPQ YAa .# ! ,
RV, @p p@ m s/ &L i0V" ˆ5 ‰W sE V" •
V ZERO SET MEMORY Z OPQ YAa [(@ b •
FN 9A @LJ 7C8 _, " W =KF c7 4" < >
A,
VE_ 0A C0V 'C E‹ ^q5 G !qQ RE3
IK Z _, ^2
]
]Z [\7 @7
3 TU R!
JJG *| 3&Q 2- Z OPQ YAt EF
VX
< 45 9"CAa 4IK: fIK @7
3 "CA' [ gaL
T` ? 9"G* , 9A @LJ
T` hA,
T` 4IK: −
T` [ gaL −
ON
VA iRC RE3 h 'CA ^q5 h0R 0_ g
VA iRC 0,R i0 g BA irCR g RE3 h
3& itP 'CA YAa 3L fCA 3&C#
3& itP V& !EJ ^†K@ 3&C#
6, QC
? fLF
0R CM SEARCH '&
, @ N3qQ 0R
8'C ON h,0 h ^_10A !qQ6 VWR 0"
f$3 fLF
5 ON , V 5 CM SEARCH 8ON W 4V OP6 J4M NOPQ R
h,0 0
. / 0 1 2 3 0 4 5 "
6 V[
h,0 V
POWER VA
0 0,R i0 g BA irCR h,0 SEARCH MODE ^3AR (1)
TITLE s h\]K r__ Q ,VWR 05 0E@
R[ Wu SEARCH
R[ @ Wu s h\]K ^JG
:VE@ Q a |@ r__
TITLE SEARCH
t DATE SEARCH
f|
V& !EJ ^†K@ 5 SEARCH MODE # (1)
TITLE s& …J [(@ Pq s- 0E@
f
SEARCH
s& …J [[ PqQ
: 3A [( †
8r__ s,V 6
0,R i0 g BA irCR h,0 > . ^3AR 05 (2)
VA <b_ 0 kbl h s
s h0R ^JG g 0AR1 0| 3[ h0R35 m 0,R
VE@ kbl ^ >,[ iV[ <b_
1
2
POWER TITLE SEARCH
t DATE SEARCH
8[(@ 26
012 V& !EJ ^K@
5 > ,- . # (2)
†
^
VQ ‚t s&
N1 ‚t VP % 5 f4*Q V DQ@A -VQ
^_
SEARCH
MODE
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
[b] [a]
VA \]K VWb@ 3[ ^A &", ^|*_
0_ h,0 &5 ^|*_
[a]
[b]
IK: kF8 4
,
Ve
P …J B,ƒ & |* [a]
Π|* [b]
gaL iZ7%
VWR 05 0 BA irCR h,0 x ^3AR
V& !EJ YV, x #
9A @LJ 4;KF _, " W =KF c7 4" < >
A,
VE_0A C0V 'C E‹ s h\]K RE3
IK Z _, ^2
]
]Z [\7 @7
3 TU R!
JJG *| 3& 2- s& …J EF
T` c7 T"
U 12J 4
,
V 0 ::e ^JG
T` jU
::e JG K0
, 9A @LJ 78 4IK:
m78 ? 9"G*
m78 4IK: −
'CA ^q5 g iRC DATE SEARCH 0Q h\]K •
VWR ^@R ^JG h,0 0Q <b_ C
^q5 g iRC s,V DATE SEARCH 0Q h\]K •
'CA
V, ^__ 0Q ^|*_ Q ^ C
VA iRC 0,R i0 g BA irCR g RE3 h
1&2' ? 9"G* , m78 4
, 4IK:
=*U
h,0 V POWER VA
VA 0A ] ^JG g iRC 0 0,R i0 g BA irCR h,0 SEARCH MODE ^3AR (1)
DATE 0Q h\]K r__ Q ,VWR 05 0E@
R[ Wu SEARCH
R[ @ Wu 0Q h\]K ^JG
:VE@ Q a |@ r__
TITLE SEARCH
2
DATE SEARCH 0 2V
…J •
'CE
[ \] 0Q 01 …J # C
YAa B3&C s,R DATE SEARCH 0 2V …J •
'CE
\] 0Q Q
† |*_ …J # C
3& itP V& !EJ ^†K@ 3&C#
f$3 fLF
3L [ % V 2# u itW B3&C DEF 2 •
'CE YAa
R 5 ON V 5 CM SEARCH - •
8ON W 4V OP6 J4M NOPQ
POWER !"
f|
V& !EJ ^K@
5 SEARCH MODE # (1)
†
DATE 0 …J [(@ Pq s- 0E@
f
SEARCH
0 …J [[ PqQ
: 3A [( †
TITLE SEARCH
t DATE SEARCH
8r__ s,V 6
0,R i0 g BA irCR h,0 > . ^3AR 05 (2)
VA <b_ 0 kbl h 0Q
<b_ 0Q hV g 0AR1 0| 3[ h0R35 m 0,R
VE@ kbl ^ >,[ iV[
1
YAa B3&C
=*6 UR )*, m7 [ gaL
6, QC
? fLF
'CA ^q5 h0R 0_ g iRC {rW *5 RE3 g •
VA iRC V_@
ON h,0 0
0R CM SEARCH '&
, @ N3qQ 0R •
8'C ON h,0 h ^_10A !qQ6 VWR 0"
V[
m7 hA, (IK ga,
m7 [ gaL −
t DATE SEARCH
8[(@ 26
012 V& !EJ ^K@
5 > ,- . # (2)
†
^
VQ ‚t 0
0 V @ %& 5 f4*Q V DQ@A -VQ
0Ž
SEARCH
MODE
DATE SEARCH
1
5 / 9 / 03
3
4
6
29 / 4 / 04
a]
VA \]K VWb@ 3[ ^A &", ^|*_
0_ h,0 &5 ^|*_
[a]
[b]
IK: kF8 4
,
VWR 05 0 BA irCR h,0 x ^3AR
P …J B,ƒ & |*
Π|*
[a]
[b]
gaL iZ7%
V& !EJ YV, x #
Vl
m78 ? 9"G* , 9A @LJ 78 4IK:
m78 4IK: −
m7 hA, (IK ga,
m7 [ gaL −
1&2' ? 9"G* TCA, m78 4
, 4IK:
=*U
V[
UR )* TC" m7 [ gaL
=*6
'&
, h,0 V POWER VA
VA 0A ] ^JG g iRC . / 0 1 2 3 0 4 5 "
6 R[ iRR kn PAGE1 Q VWR 05 0 FN ^3AR (1)
R[ iRR kn @ Q VWR 05 0 MENU ^3AR (2)
oC , ,VA <b_ 0
0R CM SEARCH '&
, (3)
89dI 76 VWR 05 0 EXEC ^K0R
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
0 h0R35 m 0,R h,0
IK: kF8 4
,
BA irCR h,0 x ^3AR
VWR 05
16<
m 0,R ,V[ ^*"R ,R g 3A g,0 D 0R h0R35 w
Vl 0 0Q Q "R J@ V__ 'C E‹ 3[ h0R35
VA
9A @LJ 4;KF _, " W =KF c7 4" < >
A,
VE_0A C0V 'C E‹ 0Q h\]K RE3
=*U 1&2'
^r_ R1 0R 0 iV[ 0Q k[ Q V_@ 0_ 'CA ^q5
\]K iRR h RV&Q , 'W m 0 0Q 3[ w R0R
^q5 g iRC s,V 0Q h \]K '3]" ,VA @
VA ^qM@ 0 ‘'CA
Vn
PAGE1 %& FN # (1)
012 34" %& MENU # (2)
76 EXEC !/ , 5 CM SEARCH 01 !" (3)
899I
EXIT
ON
OFF
EXEC
05 0 EXEC ^K0R oC , ,VA <b_ 0 OFF '&
, (4)
VWR
i0 g BA irCR h,0 0R ", SEARCH MODE ^3AR (5)
DATE 0Q h\]K r__ Q ,VWR 05 0 0,R
R[ iRR kn SEARCH
h\]K h 0 0,R i0 g BA irCR h,0 . ^3AR (6)
0 0,R i0 g BA irCR h,0 > ^3AR , " 0Q
h0R35 m 0,R VWR 05 hV& 0Q h\]K h
VE@ kbl ^ >,[ 0Q Q ^|*_ g 0AR1 0| 3[
3[ h0R35 m 0,R ,> . ^3AR 05 0 W VE@ \]K 0 hV& , " 0Q
POWER !"
RET.
EXEC !/ ,OFF 01 !" (4)
s- V& !EJ ^K@
5 SEARCH MODE # (5)
†
DATE SEARCH 0 2V …J [(@ Pq
0 …J V& !EJ ^†K@ 5 . # (6)
…J V& !EJ ^K@
5 > ,- ]
†
|* @ 4*Q %& V DQ@A -VQ M 0
> 0p ,- . 0p |
A 0 WV † ,- ] 0 …J V DQ@A {" ‚R(Q
M
DQ@A gaL iZ7%
, V& !EJ YV, x #
V
&'(
&Q 2 V*5 m*"R @ "- {? V- 5 \] YV@ '_A a#
\] 0Q WV † |* V DQ@A
"R E
IK Z _, ^2
]
]Z [\7 @7
3 TU R!
JJG *| 3&Q 2- 0 …J u EF
=*6 UR
NR0- a# \]Q 0Q ] ] s- YAa 3L EF
s,R 0 …J K0 ,A- ,- 0Q &C m …J
‘'CE YAa B3&C
− "#$ −
− ""./ −
; "#$
01"2 3
!"# $
%& $
'( )* +*, -.( * /0# '
1 i.LINK '
1 * 2 $34 *0# 56#(
+1 '( )* $
24
,1 /0# 24 i.LINK '
1 7
!"# 9
:1 6;<* =0
( *0# >;?
+@
,$A( *, B?@ ,C*D # 6, =1 E"* $A( FG * ,:1 $HG A
+1 !"# "Memory Stick" $HG
/
*; I#1 6D * J* *K L MN I"O
+P; ><1 *; I#1
L 2Q4 R0;5=0; '(# '1 S '(# I"O
+2TS4 i.LINK'1
= S 'V W* ,2T94 i.LINK '1 '(
:& US
+X;D R<
*A; X& XY0
=0; R0;
R1U =*A X @; = Z C*; '<N# C"O 9
"Memory R1[; XA* \> X FG :";
+Stick"
:! "#$ !!$ %&
,VHS
,Digital8 ,Hi8
,8 mm
,S-VHSC
,VHSC
,S-VHS
+MICROMV
* DV ,mini DV
,Betamax
" '( ) *+, ,/ 4 56 (/
072 8 9 4 5 :8 ""./ ;!$<
:0//
\S #S ` , `& ] ^ ,
R_ `;D ] ^ , ] ^
,
Y( \S #S ` ,
a \S #S ` ,
` T ` , E1
,
Y( a \S #S `
+
` %S "* L ` T
=/'4/ ( > ?
(/
5(L
5b
L
IN
S VIDEO
S VIDEO
AUDIO/VIDEO
VIDEO
AUDIO
=1 '<N
)*5*
c&5GL
5R d N
: /? *f :>f
52Q4 R0;5=0; '(# '1
$34 *0#56#( /0# '
1
2 ; "#$
01"2 3
i.LINK ) *+, i.LINK > ?
(/
i.LINK
" #$ " " . /
*; J
ys
5 DV `&;
DV 6;<* /
52TS4 i.LINK '1
24 i.LINK '
1
5R d N
: /? *f :>f
; "#$
) *+, "
$
A" ) >B
" '(
LCD DISPLAY :3 =H# •
2+ & LCD $; WH#4 +B &
* B ?@ # B @ * B $1 •
: !"# : 01"2 3
=/'4/ ( > ?
(:/ CD/ >B
=l># ` LCD k3; 6D
` DISPLAY J3L •
2+LCD `B X)m Xl>;4 +XA).;
>1# W* 9 nA
`# = Zm '_ X;; o JY3S •
:p
J*@; 6D
q
:*; I#1 `
DISPLAY/BATTERY INFO, DATA CODE
:
CD W"A; $f
`
q
DISPLAY/BATTERY INFO, DATA CODE
: /1 ? DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
+ :3 *
POWER 1
21 J3 g B $1 *4 6; I* (1)
' J3 ,B & )* +B & )* 7 +1 g 1 J3 )* (2)
+B & :3 g ,: ?
$f )* B $h $
@
=D.i +1
+1 J3 (3)
+1 j )* ? 1 J3 (4)
$f )* B $h $
@
=D.i +1
@
DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
+
k3; 6D POWER -m J3 `Y*
r (1)
` 2$& '<N; *# T[; J*@; L4 u
t
ts* 'L
I#1 ` '<Nm J*@; 'rL ,*; =1 '<N
+*;
'<N 1 US +'<N; *; =1 '<N vA
W& (2)
6D $s3L ,'; 9 tG Cv* *; =1
+'; k3
+*; =1 '<Nw X(x 'Y@; =# kf
+*; I#1 6D '<Nm J*@; PDS (3)
+*; =1 '<N 6D '<N; L
S (4)
+*; =1 '<Nw X(x 'Y@; =# kf
; "#$
; "#$ KZ ) ?
)* ? B x $1
+B @
% A ) "[
$
*0#56#( /0# '
1 $ ( $
c& * $ *0#
( , $ /0# +1 '( *c*# * )*
( ,c& $ /0# , z ~h Fi /1
+@ z : Fi /1
01"2 3
F"D/ 3 G HI! !8
+*; =1 '<N *; I#1 C '1 ` x JY3S
4/ J+&2 A!/ G ,/ 4 5 K LM
R0;5=0; '(# '1 C (o E
V; '(
W&
EVw Go L b
o E
V; 2R0;4 *; ' EVw
D +*c; L *; =1 '<N 6D =0; '
D ,N; =0; R& =( z* ,b
o E
V; '(#
+6; =0; R& =( z* Go E
V; '(#
% S " \9 ; + "[
+1 $HG. @
=)cf {^ $A(
9 N> GO ,/ 4 5 K LM
,!
+'(; Xm {^ XA( kf
i.LINK *
+
+1 $HG. @
=)cf |}| $A(
i.LINK &
+'(; Xm |}| XA( kf
*:] ," *:] +"$:8 F * " "
PB ZOOM " _`
\aZ +"$:8 /5+
+ 6, z DV / Q*i *0#
P) Q HB"/ "RST Q =/ "RS 0U
0V?T /
PB ZOOM W"?/
+ DV `&; *; J
ys D 0; [B z#
\aZ * bB %/& + * \aZ " ; "[
! F>c
+ 6 C@ DV 6;<* / Q*i J3 *0# •
?* *0# ') J# J3 *0# 7 •
+ $ : C"€ *0# ,1
W"?:/ %BST XY =( 5
%B LM
`&; *; J
ys k XA3 u X<Nm R0; y0# •
+ DV
>f /
R0; P# D ## L R0; C"O •
+g *
! i.LINK ) *+, "[
+ % # 6, 6)># $
( * *0# J3
i.LINK > ?
(/
%B LM
+E"; L =0; R0; '<N# C"O 9
E
*p+ !.( "#$
j "
/5+ "#$ −
l
F9 0
i"T DT 3
:8j k">:/ HB"/ ""./ −
l01"2
"
‚ 2B $
4 B $A( +1 !"# I* )* 7
+ ‚ ‚h >h J# B $A(
+1 WH# $
|ƒ #
$HG B =1 # 6 „B …{† $A( +*, !"# $
%& "Memory Stick"
+1 $HG. @
=D.i
J* 6D *A; R 2‹
4 B@ MN I"O
+*; =1 '<N 'Y@#
'0* Xl># I"O +0; =iS Xs
B@m C"O
+‹
|ƒ 6;
"Memory R1[; y) 6D MN; >"O *; I#1
+'G; C *cm …{† XA( kf +Stick"
5‚u u >@
%9 u $A(
" #$ " " . /
5‚u u >@
%9 u $A(
5Œ#; Y
W&
7& Œ## Y#
"
/5+ "#$ +"$:8 "[$
) >B
"e+ : F * F>c 01"2 :8 k">:/ HB"/ ""./ CD >B
"mn )I] :8 0:5T
,1 6 !"# $
%& $
@ )* $"
+), H F( ‰ | B %& # 6 R *; =1 '<N E /
MN;
%V# D
+ ‰ | #sx `s# I"O ,L
"
/5+ "#$ +"$:8 ) *+,
"e+ : F * F>c 01"2 :8 k">:/ HB"/ ""./ ?M
"mn )I] :8 0:5T
+2‡^ ˆ4 1 '( )* f PB
+2‡^ ˆ4 1 WH# 1 ** g PB
+2…ƒ| ˆ4 1 WH# )* 6cB h PB
+2…ƒ† ˆ4 $
Š f +"$:8
ˆ4 2 I* !"#4 $
6;<* !"# % g +"$:8
+2…ƒ}
$
6, )* $
7"
B /? ,6;<* *0# !"# %?B
+ LANC #
d
+2‡^ ˆ4 *; =1 '<N '(# f =Um
+2‡^ ˆ4 'Y@; *; =1 '<N J3 g =Um
+2…ƒ| ˆ4 *; =1 '<N Cc# J3 h =Um
+2…ƒ† ˆ4 ‹
'D f 0:8
+2…ƒ} ˆ4 2J*@; MN4 ‹; [# g 0:8
07&o
6; 'Y@; = S /S C"O 9 ,`&; *; *K D
+LANC EV Xs
*; =1 '<N
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
:f PB
'
14 i.LINK '
1 * *0#56#( /0# '
1 +1 '( 26;<* /0#
'( W>
‡† $A( @ *0# Q
s ')
+1
"
7! :g PB
/? ,*0#56#( /0# '
1 /0# /1 N $
c& z /1
+1 / )* + :3 *
POWER 1
+1 1 6Nm $A( )* 7 +1 C '( )*
+B & :3 g ,: ?
1 ,1 6 '( I* $"
+B & VCR/VTR :3 g + *, PAGE1 # B @ FN $1
+ *, # B @ MENU $1
E“ ,1 ‚ VIDEO EDIT :3
+2|‰† ˆ4 B @ EXEC $f
EXEC $f E“ ,1 ‚ TAPE :3
+B @
+B @ EDIT SET $1
$f E“ ,1 ‚ CONTROL :3
+B @ EXEC
IR :3 ,*0#56#( /0# '
1 /0# %?B
+B @ EXEC $f E“ ,1 ‚ ‚ i.LINK :3 ,i.LINK '
1 /0# %?B
:‰ %&‘ $
,B @ EXEC $f E“ ,1
+*
…ƒ| $A( k& ’)* 6cB WH#
$f E“ ,1 ‚ IR SETUP :3
+B @ EXEC
E“ ,1 ‚ )* IR SETUP c
c ‘ :N& c +B @ EXEC $f
+2…ƒ… ˆ4 1 6
’IR SETUP
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
,/ 4 5 ( :f =Um
'"; I;[1 R0;5=0; '(# '1 '(# I"O
+2`&; *; '(# '14 i.LINK
+‡† XA( ` '"@; ` y3 B 1 Rc>fo '(
W&
,/ 4 5 0rI :g =Um
CD:/
/
W& ,R0;5=0; '(# '1 /
'(;
RG @N 6; Ž :K X 9 Xs
W"A; R +*; =1 '<N ` CD W"A;
+
k3; 6D POWER -m J3 `Y*
+XG; Em Q*i CD 'Y@;
W&
+'(m *; =1 '<N # 'Y@
W&
9 tG Cv* *; =1 '<N 1 US
+'; k3 6D $s3L ,';
- J3L ,*; 1 '<N '(
%V# D
+VCR/VTR k3; 6D > ;
+PAGE1 P; FN JY3S
+9 X)& P; MENU JY3S
ˆ4 EXEC JY3 W ,
` VIDEO EDIT W&
+2||†
+EXEC JY3 W ,TAPE W&
+EDIT SET JY3S
+EXEC JY3 W ,CONTROL W&
W& ,R0;5=0; '(# '1 /
'(; D
+EXEC JY3 W ,IR ,i.LINK W& ,i.LINK '"; /
'(; D
'<N Cc# J3 :‰ Rs‘ 6; 'V W ,EXEC JY3
+…ƒ| XA( ` ’*; =1
+EXEC JY3 W ,IR SETUP W&
W ,IR SETUP Ž :K X o Xl># c W&
X o Xl># c /G‘ WN& ` c; kf +EXEC JY3
+2…ƒ… ˆ4 ’IR SETUP Ž :K
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
q
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
i. L I NK
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
MARK
IN
0:32:30:14
ED I T
SET
START
6
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
EXEC
END
RET.
9
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
3
EXEC
RET.
" #$ " " . /
7
5
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
$f E“ ,1 ‚ PAUSEMODE :3
+B @ EXEC
‚ )* J3 #1 ”&# Y; :3
+B @ EXEC $f E“ ,1
+1 6 Y# )* j $
$N
yA( $1
)* B $h $
@
=D.i +1 $f
(11)
(12)
11
12
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSE
PAUSEMODE REC
I R TEST
PB
EXEC
+EXEC JY3 W ,PAUSEMODE W&
` '<N; :&Zm FV*d ŽY;d k3; W&
+EXEC JY3 W ,*; =1 '<N
T[; *; =1 '<N 6D * yA0; c;
+I*;
+*; =1 '<Nw X(x 'Y@; =# kf
END
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
EXEC
END
RET.
(11)
(12)
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
c& z 1 @
$( )* /1 7 N '
V +B & ?*B 6 ‰ƒ 6*V#
(13)
)*5* =1 '<N
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
*; I#1 ` Ž :K X o nD
k3 G
q
'<N ` CD W"A; @N A $>f
W&
>v
C t*V# W ‰ƒ 6D *; =1
+b;
(13)
5
CD W"A; @N
/1 7 N
5Ž :K X o nD
c& z :3 )* ,), )* ' J3 '
& +B & J3 #1 ”&#
EXEC $f E“ ,1 ‚ IR TEST :3
+B @ $f E“ ,1 ‚ EXECUTE :3
+B @ EXEC
% yA( WH# ,1 J3 $
j )* 7
+:
k& J3 #1 ”&# Y; $1 ?@
+ 6 I@h $A( * 1 ‚ )*
+*g 6 COMPLETE =0
?@ ,1 * (14)
(15)
(16)
15
W ,*; =1 '<N ` '<N; .
&
t
ts* 'rL
:&Zm FV*d k3 6D *; =1 '<N J3
+'<N;
+EXEC JY3 W ,IR TEST W&
+EXEC JY3 W ,EXECUTE W&
Xl>;  '<N; ` *; =1 '<N L
US
+XAA( "#
` '<N; :&Zm FV*d ŽY;d $# T[; Zm
,Ž>9 D +X @; 6D b* *; =1 '<N
+COMPLETE R; 6; Zm Y*
q
(14)
(15)
(16)
16
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
EXEC
RET.
$
$
$N
,B % i.LINK '
1 I* /0# $"
+B % 6
!"# "D : C"€ )*
:3 =H# +B & IR CONTROL
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
COMPLETE
I R TEST
EXEC
RET.
07&o
X• 'Y@# C C"# 9 & ,i.LINK '1 '(
%V# D
+*; =1 '<Nm # I;U `Y* 1 MN;
` XA).; =l># ` IR k3; 6D CONTROL J3L
+*; I#1
fss
" " . /
" #$ *p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
IR SETUP ` *
+
U $HG IR SETUP c
c , )* j $
$N
$1 * Cls + 6
‰ D $1 '& c +1 WH# :
+: WH#
IR SETUP ) &
R1U ` c 2Ž :K X o Xl># c4 IR SETUP c
I<Nm Q
sm yA0; c; Xl># C 1–# +*; I#1
+‰ W& c; `B X)m Xl>; +*;
'IR SETUP `
IR SETUP `
^‡ , ‰}
^‡
—}
}‰ , }| , }ƒ
—ƒ , *{^
—^ , …}
^} , ^† , ^‰
^† , ^‰
†—
‡… , —} , |…
^‡
‡† , ‡‰ , {| , ‰| , ||
‰}
^† , ^‰ , …ƒ
—‰
—† , †—
^‡
‰} , …ƒ
|}
‡| , ‡…
…ƒƒ , —}
†— , ‰}
‡‰ , †ƒ
‡| , ^† , —ƒ , †—
†—
^‰ , {^
't!/ )"1
*) m P
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
'IR SETUP `
IR SETUP `
},{,†,‰,|,…
{† , {‰ , †—
—† , }| , {ƒ
—‰
—‰
‰} , ‰ƒ
^‰ , ……
—†
^‰ , †— , ‰}
—‰
|}
^‰ , —}
—‰
^ƒ
†—
^† , |}
^‰ , ‡
{} , †|
‰}
|… , …{ , …| , ……
†—
^† , †— , …}
^‡
*|}
}ƒ , *{^ , †—
|‡ , |^
't!/ )"1
*) m P
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
)*5*c*# =s&5* =1 '<N k *c# >f
IR SETUP `
*
+ $
6;<* !"# 7 IR SETUP Bc )* 7
+1 6, 1 $
fsf
*
IR SETUP ) & 07&o
*; =1 '<N 1 US C"€ u ‹; `&; *A;
+IR SETUP k Q* 9
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
! u "[
’IR SETUP c ‘ :N& c 6
•
PAUSEMODE * IR SETUP :3 ,2…ƒ… ˆ4
+1 WH# # 6 ‰ƒ '&G $(
•
+B & )* $f )* B $h $
@
=D.i •
+1
0..( 0"U
,/ 4 5 ? / LM
ˆ4 ’IR SETUP /G‘ WN& ` c; C QVA; •
+L R PAUSEMODE L IR SETUP J3L ,2…ƒ…
'<N C '&o 6D W ‰ƒ 6D *; I#1 k3 •
+*; =1
+*; I<N 'Y@# =# kf •
` 7! :h PB
WH# )* 6cB # 6 +1
+1 g Š : * [u1 W& I*
2f =( 4 ,"
j '&
+*g ' 1 J3 g B 6 $1 I* (1)
J3 #1 ”&# :3 )* E“ ,, )*
+B &
, 1 ‚ CONTROL i.LINK :3 7
+:N J3 #1 ”&# :3 WH# $
EXEC $f E“ ,1 ‚ ADJ TEST :3 (2)
+B @ EXEC $f E“ ,1 ‚ EXECUTE :3 (3)
+B @ J3 *0# $# ‹ %1 B OUT IN
$A 6cB WH# D *V # 6
+1
+ 6 I@h $A( EXECUTING ?@
+*g 6 COMPLETE =0
?@ ,1 * $
j E“ ,7
)* (4)
+1 $NBg
OUT B $i
D V IN ‹ D V
+ 6 *,
C*g D V IN B ; D V
+1 : * OUT B
V ,IN B ; D *V $1 J V (5)
$A OUT B C*g D *V $1 J
+1
EXEC $f E“ ,1 ‚ ”CUT-IN” :3 (6)
+B @ E“ ,1 ‚ IN D *V J V (7)
+B @ EXEC $f
+ 6 WH# $A J3 j :&
,/ 4 5 G` F>c :h =Um
+*; =1 '<N k *; I#1 Cc# J3 I"O
C :"; zrL ,'Y@; '& +X
"; X& W& vA
W&
+2>;S ˜ & 1 US4 *; I#1
r (1)
,*; =1 '<N ` '<N; '
V; :"; 'L
:&Zm FV*d k3 6D *; =1 '<N J3 W
+'<N;
FV*d "* 9 CONTROL ` i.LINK # D
+t*3 '<N; :&Zm
+EXEC JY3 W ,ADJ TEST W& (2)
+EXEC JY3 W ,EXECUTE W& (3)
E R( 6D OUT Ž>9 IN Ž; `sV '<N# W*
+Cc; Jv; X*; WV; ‚N =
D +X @; 6D EXECUTING [; Z b*
+COMPLETE R; 6; Zm qY* ,Ž>9
L
W ,*; =1 '<N ` fm J*@; ”; DL (4)
+Ž`s; P;
R•m OUT Ž>9 %&L IN Ž
%&L E PD W*
+>;
a.ud W& X& IN Ž
XsV '"; -9 W& X& Œ1L
+OUT Ž> XsV '";
r
IN Ž; ™V; Ex -9 %&L W& J ŒNGS
(5)
Ž> XsV '"; a.ud %&L kf W& J Ex
+OUT
+EXEC JY3 W ,”CUT-IN” W& (6)
+EXEC JY3 W ,IN %&L X& J W& (7)
+‚Np Ž; k3 Xl># W#
fsg
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
$f E“ ,1 ‚ ”CUT-OUT” :3
+B @ EXEC
E“ ,1 ‚ OUT D *V J V
+B @ EXEC $f
+ 6 WH# J3 $A ”&# :&
+B @ 1 j RET. :3
(9)
(8)
(9)
(10)
(10)
3
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
" " . /
" #$ +EXEC JY3 W ”CUT-OUT” W&
+EXEC JY3 W ,OUT %&L X& J W&
+'<N; ‚Np FV*d k3 Xl># W#
+[; W* `";
RET. JY3S
(8)
2
END
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
COMPLETE
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
RET.
EXEC
RET.
8
6
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
RET.
FN .,( %D[)
"
$1 E“ ,*7
PAGE1 $
# B @ END $1
+B @ EXIT
4$
6cB WH# *0# :‰ %& 1 '1 •
+ 6 J3 $ {ƒ *V#
t
/ $ h ,1 J3 $
j $sV ; 7 •
/ $ …ƒ t*V# +@ J3 6
: C"€
+1 J3 j '&
i.LINK '
1 # 6, 1 J3 ? 7 •
,1 B /G >
/0# , $7 "
6
ˆ4 1 WH# *0#56#( /0# '
1 =H# 6;<* >;? =0
( *0# +2‡^
+ 6
fsh
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
RET.
+EXIT JY3 W ,PAGE1 6;S R;
FN /M =+?:/
END JYv
W&
47&o
Jv; XNm R0; '<N# W* :‰ Rsx C `># D •
+t*V# X {ƒ Rm Cc;
'<N# W* 9 & ,tš J*@; X*
C '<N; =L
US •
›# C 1–# +XAA( XV*s
J*@; C 6;o XV; `!;
+'<N; Ž
'& t*V#  …ƒ B& XV
Xs
t"€ XAA( XV*s
'<N; RG 'Y@# C"* W; US •
'1 =l># '
W& ,`B 1 X(; ›#L ,i.LINK '1
R0; /S W* +2‡^ ˆ4 R0;5=0; '(#
+X& = 
=0;
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
"
; vm :f +"$:8
+ *
POWER 1
+1 1 6Nm $A( ,, ' +B & )* ' J3 I* + *, PAGE1 # B @ FN $1
+ *, # B @ MENU $1
E“ ,1 ‚ VIDEO EDIT :3
+2|‰† ˆ4 B @ EXEC $f
EXEC $f E“ ,1 ‚ TAPE :3
+B @
; j $sV *0# "D B $1 ,, <Nf 1 C*c?*f B 6 $1 $A(
+B & #1 ”&# :3 g E“ B :&
$A( I* +1 WH#
/
+B @ $A( MARK IN $1
9
:N& , 6 WH# $
; IN $sV
+*g 6 C 6
g Ÿ
$
:.D
; > $sV *0# "D B $1 ,, <Nf 1 C*c?*f B 6 $1 $A(
+B & #1 ”&# :3 g E“ /
B *0# I* # 6
+1 WH# Q& s
+B @ $A( MARK OUT $1
) :N& , 6 WH# $
; OUT $sV
+*g 6 C 6
g Ÿ
$
:.D
+1 "# ‡ 6; } B %&
C 6
g Ÿ
$
:.D ,$
WH# +*g 6
+1 WH# $
|ƒ # !1G # 6 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k"
8 :f 0:8
+
k3; 6D POWER -m J3 `Y*
+XG; Em Q*i CD 'Y@;
W&
r
,*; I#1 ` P; œ0 :"; 'L
=1 '<N ` '<N; œ0 J*@; 'rL
+*;
+PAGE1 P; FN JY3S
+9 X)& P; MENU JY3S
ˆ4 EXEC JY3 W ,
` VIDEO EDIT W&
+2||†
+EXEC JY3 W ,TAPE W&
L /
$;S *# >@ /L X*
CD nA;
W&
+t&Z P; ”&L W ,X @; 6D *; ` W"A;
Rm ` G R( iS /w
q Q&; Jv; [# I"O
+
/
/
I;U RG;
+X @; 6D MARK IN JY3S
Žc_ ; Y*
,‹
/o IN Ž; XsV Xl># W#
q
+ž aL 6; ‹; X.D C T;
L /
$;S *# >@ /L X*> CD nA
S
+t&Z P; ”&L W ,X @; 6D *; ` W"A;
Rm ` RG R( iS /qw Q&; Jv; [# I"O
+
/
/
I;U RG;
+X @; 6D MARK OUT JY3S
Žc_ ; Y*
q W ,‹
/L OUT Ž> XsV Xl># W#
+ž aL 6; ‹; X.D C `N;
+‡ 6; } C =sx 1
q
6; ‹; X.D Y#
q ,G ‹
Xl># C Ž>9 D
+ž; ao ;
+60&L A1 t<
|ƒ Xl># I"O
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
fs
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:32:30:14
ED I T
SET
9
UNDO
7
V I DEO ED I T
MARK
OUT
START
0:08:55:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
RET.
EXEC
END
10
V I DEO ED I T
MARK
IN
" " . /
5
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
0:09:07:06
ED I T
SET
START
UNDO
TOTAL 0:00:13:00
SCENE 1
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:10:01:23
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
END
" #$ END
"
vm K++ KZ "
+B @ END $1
6&
$HG 1 z # $
+ 6
$
+1 J3 $
%& $
6;<* !"# /. # 6, /m %B ; *
+
+1 WH# 6; :N& OUT IN # 6, +] OUT IN K + /m %B ; "[
+@ *, 6
: C"€ 6 c '1
m "
K+" zZ
$
C*g IN :.D E“ ,OUT :.D +1 ›
+B @ UNDO $1 (1)
C*g WH# :.D +B @ ERASE 1 MARK $1 (2)
6 B• DELETE ? ?@ E“ , 6 I@h $
+
› WH# $
C*g +B @ EXEC $f (3)
+ 6
K+" zZ C/ "
+B @ ‰ %& CANCEL $1
fs@
k">/ 8 wIY
+ END JY3S
+J*@; zS W* L 6; R1[; ` ‹; C*c# W*
07&o
+‹; `&; *A; ŽL '<N; X• 'Y@# I"O 9
F"D/ G 0i,/ w`]2 :8
+OUT Ž>9 L IN Ž; ™V Xl># I"O 9
:8 OUT wI IN w
HU x
y9 w`] z! K LM
F"D/
+yA0; `"; Cc; PD W* 9L C"O
rI
%B J{/ k">/ |
:š ‹
IN Ž; XsV W ,9L
t OUT Ž>9 XsV yNS
+$l>#
+UNDO JY3S (1)
W ,–> ‹
g X.D b# +ERASE 1 MARK JY3S (2)
+DELETE ? Zm >H*
+$l># :š ‹
g F[G W* +EXEC JY3S (3)
|T wC/Y
+‰ Rsx ` CANCEL JY3S
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
"
: K+" zZ
+1 / …ƒ† $A( { 6; | B %& (1)
+B @ UNDO $1 (2)
$
$1 =.D +1 ‚ ERASE ALL :3 (3)
B• DELETE ? ?@ E“ , 6 I@h B
+ 6
› WH# B $
$1 +B @ EXEC $f (4)
+ 6
"
: K+" zZ C/ "
+B @ † %& CANCEL $1
"
/5+ "#$ P} : g +"$:8
l ; "#$j
1 ,1 6 6;<* I* 7 (1)
& VCR/VTR :3 +B
W>
)* $1 1 '(G i (2)
& J3 #1 ”&# :3 )* ,NB '(
+
% $
,1 6 i.LINK '
1 I* $"
+:N '
V $G
+ *, PAGE1 # B @ FN $1 (3)
+ *, # B @ MENU $1 (4)
E“ ,1 ‚ VIDEO EDIT :3 (5)
+2|‰† ˆ4 B @ EXEC $f
EXEC $f E“ ,1 ‚ TAPE :3 (6)
+B @
+B @ START $1 (7)
+B @ EXEC $f (8)
$
j E“ ,1 <Nf $
; j $sV
+), !"#
+ 6 I@h $
?@
EDITING ?@ ,<Nf /. SEARCH ?@
+ 6 B• $A( !"# /.
+*g 6 C 6
g Ÿ
!"# * $
?@
s
)* ,!"# * + 6 ”& 1
"#$ om + "#$ K+" bB "
+B @ CANCEL $1
"
/5+ "#$ +"$:8 K++ KZ "
E“ + 6 ”& !"# * E VIDEO EDIT :3 $
=H# $A( *,
+7 6
6;<* !"# "D $
* END $1
+B @ $
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
k">/ t] |
+…ƒ† XA( ` 1 { 6; | C =sx k#Sq (1)
+UNDO JY3S (2)
,R–>m ‹; kf =.D b# +ERASE ALL JY3S (3)
+DELETE ? Zm >H* W
+>l># :š `; ‹; kf F[G W* +EXEC JY3S (4)
k">/ t] | wC/Y
+† Rsx ` CANCEL JY3S
k">:/ HB"/ ""./ {,! :g 0:8
lF"D/ 3j
; - J3L ,X& * 1 '<N 'N# D (1)
+VCR/VTR k3; 6D *; =1 '<N `
*; =1 '<Nw *; I#1 '(# C 1–# (2)
:&Zm FV*d k3 6D –> *; =1 '<N 1
+'<N;
XV*s; [# Tv; C E i.LINK+ '1 : US
+X;;
+PAGE1 P; FN JY3S (3)
+9 X)& P; MENU JY3S (4)
ˆ4 EXEC JY3 W ,
` VIDEO EDIT W& (5)
+2||†
+EXEC JY3 W ,TAPE W& (6)
+START JY3S (7)
+EXEC JY3S (8)
+MN; L
W , ‹
/L X*
CD nA
S
+‹; X.D b#
Z >H* ,nA; ŽL SEARCH nA; Z >H*
+X @; 6D *A; ŽL EDITING *A;
C Ž>9 ž; ao ; 6; ‹; X.D Y#
q
+MN;
'<N *; I#1 FV*S W* ,MN; `>* D
+t)V# *; =1
""./ w!RQ 3!/ wC/Y
+CANCEL JY3S
k">:/ HB"/ ""./ wIY
=; # W +MN; `>* D *; I#1 FV*S W*
+XA).; =l># ` VIDEO EDIT 6;X3m
+*; *K X• Ž>d
END JY3S
fsE
*p+ !.( "#$
l j "
/5+ "#$ −
F9 0
i"T DT 3
l01"2 :8j k">:/ HB"/ ""./ −
! F>c ") F" + u '0// 4~ H9 ,/ 4 5 :8 5/ ;!$< ~
%:8'€>/
"eD'"ST
5 Z 9
5+'V; k3 6D ™v :"; 6D X
"; 3 X* N; •
?@ + '& 60# J3 :HA C3
52+IR D4 +yA( u IR SETUP c •
2+ ‚ IR $"4 :N yA( IR SETUP c
52+IR D4 +yA( u '<N; :&Zm FV*d ŽY;S •
2+ ‚ IR $"4 :N yA( J3 #1 ”&# :3 Y; $1
" #$ " " . /
5+i.LINK '1 '(# W* W; C"; i.LINK ˜ •
+: @ '( i.LINK '
1 6; : ‚ i.LINK
52+i.LINK D4 +'(m *; =1 '<N # 'Y@# W* W; •
+2 ‚ i.LINK $"4 :N C '( )*
fsd
% *D m "
"[
+B @ START $1 # 6, CHECK ”i.LINK” & REC STATUS
52'<N; X;G i.LINK C QVK4
2J3 :3 i.LINK `
4
k">/ 0rI / LM
+START JYv# L I"O 9
+( */ )0 1$2
+0
'$ M,. J N 3' '$ $' ' )
S$E 3' 0K 9"'! MR
L'$'E +,. 3'
' ) TE-' T 0K +'5 E
L$'E0).
"M! ;9' 3' TE-' '$ E
L$'E0). S$E
i.LINK 6L$'E0). S$E J))K8 L9
! N J 6L$
'8
, TE-' ;9' L' 6L$
'8 i.LINK 3' U'
V B <- M2E $9 '! 9 L42Q
W
!"#$! %
&'( )* +,-. /,-.
0 1 ! .2 34 -2' )51
6:$
18 i.LINK 0 678 #$92'"92' !
? @ ,6:$
B'8 i.LINK 0 ;)5 !2 <)= '>1
C2D #E F.2 C)=$ CG9 92' #$92' '$'
( ) %"
*"#+ %" , -. %"
"-!
E$3
"H
-
TV
!"#" $ %&' S VIDEO
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/VIDEO
AUDIO
N" "#$O' $
:;Q +R <4R
")I
,=
"678 #$92'"92' ! 0
6J))K8 L9"M! ;9' i.LINK , -. %"
i.LINK $ %&' i.LINK
"6:$
18 i.LINK 0
6L$
'8 i.LINK 65 4 +0 +( */ )0 1$2
"#$O' $
:;Q +R <4R
3
-2' $ XY
" DV /)=2'
DV M2E ;0
+0 +( */ )0 1$2
+0 +( */ )0 1$2
*"#+ %" * !5 @A , $9
)h $E L9"M! 3' TE-' eQ] $E
@h8 ]E $'= LCD L$ '$
$E DISPLAY <5K
6 <' LCD L$ J2'
!"#" $ %&' 7
&8 $9
[4 E / LCD ZK2' M.D
/ DISPLAY 0K
C[42'8 #$92'"92' ! 0 ;)5' D CFN\2'
6 LCD ZK2' M.D /] CN0^'
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
'$ 6 0K + L$ ]'i J L$' 8 M2
$' (1)
7( 3' '$ $' U' ]E $'= E
L$'E0). S$E $E
N 'E $E '$ T 0K $' , 0K N ]E $'=
ji' '$ PAGE3 TE'E $W '$ FN J)E (2)
]E $W '$ REC CTRL J)E (3)
a (1)
/ 6J.D 2' :d2' W2' 8 c$
b
bY E
e? < '>1 -2' / ^' W2' a
E , -2'
PAGE3 $
@= FN GK1 (2)
REC CTRL GK1 (3)
REC CTRL
RET.
REC
PAUSE
]E $W '$ REC PAUSE J)E (4)
L$ N J)E , 0K N 7( 3' '$ $' U' (5)
7( 3' U' ]E $W kil m L' '$ N
ji' '$ M,. J 0K +,.
S$E JF-! L$ N +,. 3' 9
EW ]n ) L$'E0).
3' '$ 0K ]'i J L' JF! $E '$ REC START J)E (6)
]E $W m o
!0 B 65 C , '
L$ p= J)E `q ,E
L$'E0). S$E L$ x J)E
]E $W '$ N REC
START
REC PAUSE GK1 (4)
< '>1 f52' g02 -2' / N GK1 (5)
$
@= -2' e?
+,-.2' e? < '>1 +,-.2' M.D 4h +,-.2' -2' #$92'
CW2'
2' g :d2' 4W^' D REC START GK1 (6)
TD
1: ;0 < =>? ?8
-2' -2' / x GK1
4 65 +0 +( */ )0 1$2
P %!0 @0 , &A *( Q
MR
k J '$ L9"M! ;9' E$3 J
L$ L'! MR
k J '$ ,= - J
9
L'! ,- J
;9' ! +,. N
L'! ,,= J
;9' ,T 0K ‚ &( ;
E M 0K <'$ &( ;
D
E " F.G B B0 HI
J
#$92'"92' ! 0 -!r' `?2' ! @=
E `0?s )Ir' Hr' `?2' -2' E `0?s
! D +,-.2' -2' / 92'
! D L2' #?2' ! @ ,Hr' `?2'
M)2' #?2' ! @ )Ir' `?2'
P S *" R
K B *!. &A *( Q
JhI\W D\(' L' '$ tu JF-!
S "? K D$L <&M B H
)50
+,. L$ ƒ L' 9 ? ) L$'E0). S$E
M 0K '$ PAL ;l @ LN $E y$W 3' %$
$E ) L$'E0). S$E 3' TE-'{ <)=
] $E +,. „$ L] @ 3' M]U L' '$ vwx JF-!
N… JhI\ J?Y $W
7NGO
+,-. M.D 4K52 ? $92' e? -2' PAL eh -.2 vwx CF-! / y%$z' / -2' ;)51{ ZR'$
C?Y C2E / C.)5^' +.^' +,-.2' C)h |9i
? + " i.LINK , -. Q
L$ $E DV IN QW J !I +)(' ,0K 3' 0= •
E ] L$ <' ~ DV IN QW <' ]n JF-!
E ]n TQE
E eo' ' M… MN4 J '! 9 0K •
!-2' M.D ;9F.2 tu CF-! ZR'$
i.LINK $ %&' ?8
DV /)=2' -2' E } + '>1 ~ ,2' 0= •
\ M.D DV IN }^' 4h = B e CW2' /.D 4h IN
34€'
`52' 92' +E #$92' B •
B , )?4 B . )K2 < >: 7K2I
+?WX 65 − (
7K2T U − K
R JF! 4' '' Š? +E ‹iW ' )
,QR M.!' $' L$ $E N 3' '! ')] J '$
TE-' $E T'$ 3' ; TQE 3' E.)D ' L'
$' <' ˆ‰u JF-! $E T > <2I JW B9'
]E $'= N 'E '$ M,QR L' h E$ JF! LI
Y M.D R 4W CK1 CKO' g4' g /Y? † 7( D 2> b\! ^'
C.)52' Td42 5 D @F2' J‡R )51
:d2' <2' a
E ˆ‰u CF-! / ) 4- /] \!2'
-2' / JK1 jc^' 4W^' )*
[a]
[A]
[b]
[c]
[B]
[C]
E ,QR ]'i J L' JF! L'$'E $' [A]
V 3' 0= $' [B]
V 3' 5 $' [C]
JK1 b'4W )* [A]
F2' 0= W2' [B]
F2' 5 W2' [C]
S
( B , )?4 B . )K2
+?WX 65 −
65 4 L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
m 3' 0= <$E JY? ,T ! LN L$ (1)
p= <5K $E '$ N `q ,[a] 'l '$ M,QR
]E $'= kil T
[c] '$ M,QR L4' JY? ,E
L$'E0). S$E L$ (2)
p= <5K $E '$ L$'E0). S$E `q , 'l
]E $'= kil T
$E T'$ 3' ; TQE L$ ZERO SET MEMORY J)E (3)
, )W‚ ZERO SET MEMORY QW ]E $W '$
EW T
> JhI $E M,QR L4' JY? ]E M +W '$ "0:00:00" ED $' Q$)
[b] '$ M,QR m JY? ,E
L$'E0). S$E L$ (4)
'l
ji' '$ PAGE3 TE'E $W '$ FN J)E (5)
]E $W '$ REC CTRL J)E (6)
]E $W '$ REC PAUSE J)E (7)
JŒ ‚ 3' `l ,TE'E $W '$ N L$ X J)E '' (8)
$W '$ E
L$'E0). S$E L$ REC START J)E
E m '! T')4 R JF! M,QR ]E
$' Q$) -! JY? ME, $E $E
$Y M,QR
0K $E
$Y ) L$'E0). S$E EW p=
]'
G2 JhI -! @h E.)D M p= '$
CKO' g CY? 0= CY? R ,-2' / (1)
ZK M.D -2' 0K' @Π[a] #0
f5.2 <=}^' &?O'
4Y0K' @Π[c] CKO' g4' CY? R ,-2' / (2)
f5.2 <=}^' &?O' ZK M.D
5 D @F2' J‡R / ZERO SET MEMORY GK1 (3)
ZERO SET MEMORY -92' C[4 #'> } H
#'d2' / CKO' g4' CY? ,i @
"0:00:00" #g'?2' W2' E'D S0
[b] CKO' g CY? R ,-2' / (4)
PAGE3 $
@= FN GK1 (5)
REC CTRL GK1 (6)
REC PAUSE GK1 (7)
+'ΠC5* 5 ,-2' / X GK' B
b (8)
4W^' CK1 g02 -2' / REC START GK'
-92' CY? j= bN?. CKO' &?1 @ 92' Z €'
D bN?. -2' p= W2' E'D M.D
-92' C[4 #'> C-n gG21 @ 2'
3
ZERO SET
MEMORY
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
+?WX *>0 )[L0 \ *
Y
K < >: 7K2I
7K2T U −
7K2T Z>0 7[L0 \
T'$3' ; TQE L$ $E Z=' ZERO SET MEMORY J)E
ZERO SET QW ]E $W x e= 3' 5 T$E '$ $E
m v e= 3' E l MEMORY
# 5 D @F2' JR / ZERO SET MEMORY GK1
' ZERO SET MEMORY } X^ x #Yz' 5 L
v #Yz' *>0 )[L0 ^
N? )?4 B +?WX *
+?WX
T'$3' ; TQE $E x J)E Ml @W‚  v e= 3'
M,QR p= L' '$ L$'E0). S$E $E
J)E $E
]E $W
7K2T Z>0 7[L0 7]
> . >: 7K2T
' 5 D @F2' J‡R M.D x GK1  v SYz' MYi
CKO' &?1 D -2' M.D
. ).
=" ;?
' M ) + M! TQE J ;9' TQE U' N… JK' $' M.!' L'! J TE 0K '$ '!
Š? +E S5 E ]'
$E= ) , 9 '$ M!
0K $' J M ˆv L'! <5K $E '$ '! +l m
]'i ‘l M.!' L'! N… JK' T
W2' M.D /.!r' 92' M2' JKO ! ! <)= '>1 + /5) 34R ! 2>
/ b\! ^' Y M2' 92' CK1 ,/5) 34R
g4B' g02' /Y? † 7( D 2> <a ˆv ! ZK
/.!r' 92' X @ B
. ). ) @A , $9
" ;? M4
$E $' M.!' L'! J TE 0K '$ '! ' M )
:N… JK' 3 BI
M.
'E + '! +E J.E •
MIC k J 6L$
'8 + ;9' •
M e3'2 )] W- J 6L$
'8 + ;9' •
AUDIO/VIDEO k J L9"M! ;9' ;9' •
:C22' BŽ' / /K1 ! /.
'2' +^' ;)5 2' •
MIC +^' `0?s 6:$
18 + ! •
Cd2' 2)2' #D? 6:$
18 + ! •
#$92'"92' `0?s #$92'"92' ! 0 ! •
J? 3  J E 0K ]'i J MN'! LE$
:E$'E <2'
MIC + k •
M e3'2 )] W- •
AUDIO/VIDEO k •
M.
'E + •
T'D M.D C?0r' J2 + J. @ :d2' 92' E
:/22' 2' I
MIC +^' `0? •
Cd2' 2)2' #D= •
AUDIO/VIDEO #$92'"92' `0? •
/.
'2' +^' •
+`. K5
1 . ).
=` K5a %&' ;?
< 3 E$ M29' ’]
3' '! , TW ! 6L$
'8 MR$
+ ’] U'
E M 0K M.
'E + 7(
AUDIO/VIDEO
\! : )D :$*2' `2
@ ,6:$
18 /R$
+ ! @ @2 '>1
/.
'2' +^' 0D 92'
_
. ).
=" ;?
MIC R
K 1 J*!
`E K5
%"
K5a D$L JF!
`E K5a MIC
65 4 MIC +^' `0?
"(PLUG IN POWER)
MIC k
(PLUG IN POWER)
"#$O' $
: ;Q +R <4R
"6:$
18 +
6L$
'8 +
k ;9' '$ T 0K L'! 9 ' )
N… M3 +,. J AUDIO/VIDEO
3' TE-' '$ '! EW… %$
U. 3' T 0K L'!
M3 MU +,.
! 7( D S.^' 92' #$92' 7?F2' +,-.2 AUDIO/VIDEO `0?^'
9.2 Z)1 02' CD) %i B ^' 92'
“$ D) +,-. ;)5
?&A/ B: 1 J*!
`E K5
%"
+ c,
7
d &5 8L JF!
`IE K5a "Cd2' 2)2' #D=
M e3'2 )] W-
"6:$
18 +
6L$
'8 +
b
. ).
AUDIO/ R
K ) *"#+ %" %"
VIDEO
=" ;?
AUDIO/ D$La
!"#" $ VIDEO
M! TQE"/5) 34R
LINE OUT
R
L
AUDIO L
-"H
AUDIO R
,=")I
`= ! M2' )5 B
" 6-!r'8 -2'
'$ 6„$ E$38 L9 k
!
"#$O' $
: ;Q +R <4R
AUDIO/VIDEO
"678 #$92'"92' ! 0
6J))K8 L9"M! ;9' )50
+ AUDIO/VIDEO k +E J.E eQ]
k S VIDEO L9 k 7( 3' 9 ,M.
'E
$E '$ T 0K 9 M… %$
AUDIO/VIDEO
'$ T 0K L'! ' S”)] M3 JF-!
M3 MU
7NGO
+^' AUDIO/VIDEO `0?^' ;)5 2' D
S VIDEO 9-^' -2' `0? 0D #$92' %i B ,/.
'2'
CW2' M.D C.^' #$92' ='$ AUDIO/VIDEO `0?^' “$ D) ;)5 ^' 9.2 m)B' e
. ).
=" ;?
-A 1$2 !0 ) B . )K2
ji' '$ ˆˆx JF-! $E T TE'E XK ;9' •$ E
L$'E0). S$E J '$ + M! J. ,
]E eo' '$ 3 I' `q !
65 4 L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' ]E $'= E
L$'E0). S$E $E '$ T 0K $' (1)
L' '$
J)E 'l '$ L$'dU '! m JY? (2)
J L' JY? $E '$
J)E ]E $W kil m
S$E ,]E $W m '$ 0K ]'i
) EU $'= kil T p= <2I $E ) L$'E0).
/
J)E $W '$ 0K m JY? ' M
@h 7=E $Y
ji' '$ PAGE3 TE'E $W '$ FN J)E (3)
]E $W '$ A DUB CTRL J)E (4)
E M ]n A DUB CTRL JF-!
1A + 7K2I
34R ! @= ,ˆˆx CF-! / ! C?( $
@=
TE C?Y2' Z0‡' @Œ -2' + /5)
ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
a (1)
-2' / ^' W2' E
&?O f52' g02
GK1 2' g CY? R (2)
2' g CY? D
GK1 ,b=} f52'
GK 7( D 2' g CY?2 7=2' 0*2' d-
/
PAGE3 $
@= FN GK1 (3)
A DUB CTRL GK1 (4)
A DUB CTRL C 4h
A DUB CTRL
RET.
AUDIO
DUB
,0 „
X QW ]E $W '$ AUDIO DUB J)E (5)
E M ]n JF-! $E
TE'E $W '$ E
L$'E0). S$E L$
J)E (6)
kil '$ 0K ]'i J '$ MN'! +,)] $Y (ST2) v T$) L' $E kil ;\
$E R L'!
,= <\D ,R L'! 0K ;\
$E EW 0K
E M ]n JF-! L$ $E
J L' JY? $E '$ E
L$'E0). S$E L$
J)E (7)
]E $W E p= 0K ]'i
f
M.D *
r'
X }^' 4h AUDIO DUB GK1 (5)
CW2'
:d2' 92' fD ' -2' /
GK1 (6)
<=2' `- / J. gŒ (ST2) v 2' ZK / €' 92' @
}^' 4h ,€' 92' gŒ f52'
CW2' M.D )Ir'
&?1 /2' CY?2' / -2' /
GK1 (7)
]D 2'
. ).
=" ;?
cm , hG !. ! . ). 0 +n &A
:
/.
<' T 0K Mˆw <5K $E $' •
<' T 0K LP MB( <5K $E $' •
DV M2E ;0 3' TE-' ;9' •
$' 3' M2
<)= •
-= <5K $E '$ $' L$ M=-' 0K 3' LU.R K •
E$'E $'=
:7
hi =K " ;0 B?5j h
<a ˆw ZK2' / b\! •
LP ZK2' / b\! •
DV `' Z !2 •
W2' –$ g,R •
C2' K C)Ž' +2 -= ZK M.D Š0* <2' •
X * L
9. . )K2 *
'$ $E T'$ 3' ; TQE L$ ZERO SET MEMORY J)E
0K <5K $E '5 '$ '! 0K ]'
M J L' JY? $E
]E $W p=
J)E J L' JY? $E $E
$Y '! 0K ;0E '$ v e=
E M p= ]E $W '$ ZERO SET MEMORY
1 ) *!0 *! ! X * ^
?5
)
? )K2 P -A 1$2 &A *!.$&
K o!.
8 QE L$'E0). S$E T 0K $' L$ U'
, L$'dU'! 6DCR-TRV38Ea ; QE L$'E0). S$E
E j'
<' ~ '! <-
79 < k " 7K2T
&?1 /2' CY?2' / ZERO SET MEMORY GK1
f52' gΠ5 ) ]D 2'
GK — /2' CY?2' / bN?. 2' &?1 @ v #Yz' Z01‡
ZERO SET MEMORY
%&' 1A + k " 7K2l B
0
B
' ;)5 M2' 'R
b
b! <-K '>1
#E€ )^' ) 6DCR-TRV38E \E^' 2> / s8 L
H-i + 92'
-A 1$2 X * +?
,
a k " @&T
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
kil '$ T JK' L'! L'$'E $' (1)
E TE'E k… PAGE1 ]E $W '$ FN J)E (2)
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (3)
`q , ji' '$
$E AUDIO MIX <5K (4)
6vv˜ |8 ]E $W '$ EXEC JR$E
92' J2' <-K :d2' W2' fD1 (1)
PAGE1 f52 FN GK1 (2)
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (3)
|8 EXEC GK' @Π,
/ AUDIO MIX $
@= (4)
6vˆ˜
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/VcDV OUT ST1
NTSC PB
r
R
(ST1) M.!' L'! S J3' ]E $W '$ r/R J)E (5)
'$ EXEC JR$E `q ,TE @h '$ (ST2) R L'! ]E $W
,L' J05R L( +E 'R Z0 ZY= 3' `l J?=E l
4 (ST1) M.!' L'! <2I J AUDIO MIX @h
<' M.!' L'! L$ ? L' J
$ @h EEQ
EXEC
EXIT
ST2
RET.
(ST1) /.!r' 92' S +3'2' 0*2 r/R GK1 (5)
EXEC GK' @Œ ,(ST2) €' 92'
C$Y02' m, $2' $9 9- = 7N=E `)
5
M2' AUDIO MIX 92' %, C[4 E5 ,FW.2 C.?2'
92' /] CN0^' C[42' ? (ST1) /.!r' 92'
? /.!r'
P
+8 ?8 p
P
5 H <&M
B *! ?8 B .n )K2
P )NKG *!. !0
65 4 VACATION
0? ' $' , &I l +'D ] U'
T
> E
$E '$ +'D v‰
$' ‚ `D ,$ < JhI U' ,;I4
'$ MI l +'D ˆˆ 0? ' ? $' , T l
T
> E
$E
: <' > $'= 3' < JhI <n
6V'I8 $ TE'E k −
6V'I8 < ‚ −
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' 'E '$ < JhI L'$'E $' (1)
TE ,0K <5K $E ) L$'E0). S$E J2I $E (2)
'$ FN J)E ,E$'E $'= kil T p= kil ,0K •
E TE'E k… PAGE1 ]E $W
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (3)
JR$E `q , ji' '$
$E TITLE <5K (4)
6v‰ |8 ]E $W '$ EXEC
$W '$ EXEC J)E `q ,TE ji' $
<5K (5)
]E
'$ EXEC J)E `q ,TE ji' '$ h E$ +'D (6)
E M TE'E k… JF-! L$ $E +'D ]E $W
$W '$ LU$'= <5= ,T3'' ,„$ 3 $! $E (7)
]E G POS R POS r ,SIZE ,COLOUR
]E $W '$ TITLE OK J)E (8)
]E $W '$ SAVE TITLE J)E (9)
:0K kil T p= ,kil <5K ;\
$E
JF-! L$ $E JΠl b0? L' TITLE SAVE QW
E M @h +'D T ]n
:• TE <5K ;\
$E
START/ J)E ) J3 E M ]n TITLE QW
TITLE SAVE QW ,]E M $W 0K L' '$ STOP
@h +'D T ]n JF-! L$ $E JΠl b0? L'
E M
3
'>1 ,M9= F 0?
b
b'D v‰ I'2' <.2 + + 6e=$"3$ "8 &I C)
+ +'D +
@' 02 C[.~ <2' #'> < '>1 J M.D
b'D ˆˆ M2'I )* + I'2' <2' +™ <2'
&I C)
+ 4 M9= F ?
:/. ) /] <2' #'> C5
6M9= I8 $ w −
6M9= I8 I' < @' −
'
ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
a (1)
<2' #'> )* :d2' <2' E
<=}^' &?O' f52' 2' $hB' gΠ(2)
PAGE1 f52 FN GK1 ,f5.2
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (3)
6vv‰ |8 EXEC GK' @Œ , / TITLE $
@= (4)
EXEC G* @= @Π,
$
™ @= (5)
fD @ EXEC G* @= @Π,jc^' +'52' $
™ @= (6)
CW2' M.D +'52'
SIZE COLOUR G* Z=^' @Ž' +.2' G @= (7)
#$*2' <DE '>1 POS R POS r TITLE OK G* @= (8)
SAVE TITLE G* @= (9)
:2' ' f5.2 <=}^' p=2' ,f52' gŒ
@ +'Π`)
#^ CW2' M.D TITLE SAVE }^' 4h
+'52' C[4
:.2 <=}^' $hO' gŒ
g02 START/STOP G* D TITLE }^' 4h
`)
#^ CW2' M.D TITLE SAVE }^' 4h ,2'
+'52' C[4 @ +'Œ
*!. !0 B *! ?8 B .n )K2
P )NKG
5
H <&M P
+8 ?8 p
P
5
6
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
EXIT
TITLE
OK
R
EXEC
EXIT
VACATION
COLOUR
r
RET.
SIZE
POS r
POS R
RET.
+"` ?8 , -. *
<5K , TE-' M!9
' +'D 3' ]'i U'
ji' t e= $E
q` ?8 %&'h
$
@= ,6.Y2' I8 |
+'D ;)5' E$ '>1
t #Yz' /
&A *!.$&
K o!. 1 -A )K2 <?8
M2E < L9 N ? 4 •
M TE'E k… +'D <4 E.)D
$E <' ~ ' TE JK' +'D + L$ ) J L' JY? •
;Q +'5 L9 QE N R ;\
E M?. )]'$
B
%&' 7$ra <?'
-2' … -2' #,4R CY' B1 52' fD @ B •
C4-.2 +5 )* /2'
/)=2'
#$™ 4†
@
=
4.D
+'52'

<)=
/2'
CY?2' •
‡
34R ;)5 D ›F02' D C4
'$
L'$'E
<?8 Rn c8 *
]E $'= OFF L$ '$ TITLE DSPL <5K )h $E
6v‰ |8
?8 ^
N?
: G > $9 +'D „$ •
WHITE
6-8
t YELLOW
6E$38
t VIOLET
6k-8
BLUE T GREEN T CYAN T RED
6M8
6,08
6œ$3'8
6,=8
: G > $9 +'D T3'' •
6ž$,8 LARGE y 6‚8 SMALL
LARGE ž$, T3'' $E W &I ˆ E'5 ' M… )
E$'
:<'3 $9 +'D LU$'= <5= •
J L'$'E ) , ji' +'D L' '$ SMALL T3'' U'
] ji' L' +'D LU$'= <5=
L'$'E ) , ji' +'D L' '$ LARGE T3'' U'
] ji' L' +'D LU$'= <5= <W]
<?' !>sI c'
CFN\2' [4 E / OFF ZK2' M.D TITLE DSPL 0K
6vv‰ |8
?' 7]
>
:/. ) +'52' +2 G
‡ •
WHITE
6H'8
t YELLOW
6-!'8
t VIOLET
6/-8
BLUE T GREEN T CYAN T RED
6œ$3'8
6*
'8 6: œ$3'8 6)I'8
:/. ) +'52' @I G
‡ •
608 LARGE y 6G!8 SMALL
LARGE 02' @Ž V bI ˆ ;
E1 B
:/. ) +'52' ZK + •
'$
'  2 + ,SMALL G92' @Ž' ' '>1
+'52' ZK^
'$
' u 2 + ,LARGE 02' @Ž' $
' '>1
+'52' ZK^
S
*!. !0 B *! ?8 B .n )K2
P )NKG
H <&M P
+8 ?8 p
P
5
?8 B . uC
65 4 ?' t
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' E TE'E k… PAGE1 ]E $W '$ FN J)E (1)
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (2)
`q , ji' '$
$E TITLEERASE <5K (3)
+E ‘l JF-! 6v‰ |8 ]E $W '$ EXEC JR$E
E M ]n TITLE ERASE +'D
EXEC JR$E `q ,ji' '$ &dI L' h E$ +'D (4)
]E $W '$
E M ]n ERASE OK? QW
J <' +)] T ji' +'D J !I +)(' (5)
]E $W '$ OK $0D `q , ‘l ' ]'i
3 M )W‚ JF-! L$ $E ERASING QW
E M ]n COMPLETE QW ,+'D + ‘l 3' 5
3
ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
ZK2'
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
PAGE1 f52 FN GK1 (1)
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (2)
|8 EXEC GK' @Π, / TITLEERASE $
@= (3)
TITLE ERASE +'52' X C 4h 6vv‰
EXEC GK' @Π,JF :d2' +'52' $
@= (4)
ERASE OK? }^' 4h
OK GK' @Π,JF :d2' +'52' (5)
CW2' M.D ERASING X^' } H
COMPLETE }^' 4h ,+'52' X @ D
4
T I TLE ERASE
T I TLE ERASE
1
2
3
4
5
6
HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
4 PRESENT
ERASE OK?
OK
r
R
EXEC
END
FN )4 ) P:Q, *
]E $W '$ EXIT J)E
?8 B . uC \ *
]E $W t e= $E '$ CANCEL J)E
S
CAN–
CEL
FN +I
.'
EXIT G* @=
?' t Z\T
t #Yz' / CANCEL G* @=
+"` <?8 x`
7v B??8 &8
L$'E0). S$E JhI $E J
+'D E ' M )
J'E &I v‰ ' +'D ] T
> E
#'> / )4,i S'D M2' 9 )D M9= F bI v‰ + + +'D -2'
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' '
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
E TE'E k… PAGE1 ]E $W '$ FN J)E (1)
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (2)
JR$E `q , ji' '$
$E TITLE <5K (3)
6v‰ |8 ]E $W '$ EXEC
$W '$ EXEC JR$E `q ,TE ji' '$
<5K (4)
]E
ji' '$ CUSTOM2 SET CUSTOM1 SET <5K (5)
]E $W '$ EXEC JR$E `q ,TE
$' '$ J)E +E'E $W ji' '$ h E$ &I (6)
ji' . L$ $E '$ h E$ &I <I L5 &I L' $ ]E $W '$ c J)E (7)
$' +'D + '$ ˜ w L] e= JW I'
E M T
> JhI $E +'D ]E $W '$ SET J)E (8)
4
ZK2' M.D POWER _-^' 0K /G0
PAGE1 f52 FN GK1 (1)
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (2)
6vv‰ |8 EXEC GK' @Œ , / TITLE $
@= (3)
EXEC GK' @Π,
$
@= (4)
GK' @Π,CUSTOM2 SET CUSTOM1 SET $
@= (5)
EXEC
GK $
‡ jc^' 6,2' @=2' 8 &Ž' $
@= (6)
M.D /2' &Ž' S jc^' &Ž' $
B _-^'
_-^'
/22' &Ž' ZK M2' ZK^' } F2 c GK1 (7)
'D ;)B ˜ w SYz' / ) C?Y2' `- $
‡
#'d2' / +'52' ,i @ SET GK1 (8)
5
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
r
R
EXEC
EXIT
7
TITLE SET
EXIT
[____________________]
t
&? ! ABC
DEF T
RET.
TITLE SET
EXIT
[ PARTY_______________]
t
&? ! ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
FN )4 ) P:Q, *
]E $W '$ EXIT J)E
. )` ) +0?8 \ *
$0D , _\!' ]'i J M'D J J ,t e= $E
`q ,TE ji' '$ CUSTOM2 SET CUSTOM1 SET
E$' '$ T'zE R +'D ]E $W '$ EXECJR$E
FN +I
.'
EXIT G* @=
)?w P&9 ?8 \
CUSTOM2 SET CUSTOM1 SET $
@= ,t #Yz' /
+'52' a
E EXEC GK' @Π,TG S'52' :r 50
b
T :d2' €'
SS
+"` <?8 x`
7v B??8 &8
.!. .X *!.$&
K o!. `. !. !0 )5
G !. Q
P 1$2 } -.~ P
'2 !. *!.$&
K o!. :5 % )L
9. ?C , :
zG . .!
E$' JI EW •
$E
$Y L$'E0). S$E
OFF L$ '$ POWER . ) M= JhI $E E TE
3' '$ .)D ,]E $'= CAMERA L$ ' T$E (CHG)
]E J'E' ˆ e=
$' TE'E $'= VCR L$ '$ POWER . J @ J!
E$' ;\
$E ) L$'E0). S$E J$Y $ + '$
EW •
$E
$Y +'D &I +E
y2 =K zi %`.T 6 {(9. b P9\ HI
=K .X P
5 &?
!N0h
/ C,i 4.
E /2' &Ž' h bN?. $2' &?1 @
@Π# OFF (CHG) ZK2' M.D POWER _-^' 0K #'d2'
ˆ #Yz' M2' ?' @Œ ,L
# CAMERA ZK2' M.D
<2' m, VCR ZK2' M.D POWER _-^' 0* /!
bN?. -2' $ &?1 @ B / -2' +'52' &I ;
E™ = gŒ
65 4 zG . uC *
EW ‘l &I ]E $W '$ C J)E
SY
+` *MK B . .! *
]E $W '$ c J)E
zG ta
r' &Ž' X @ C GK1
J7|!KE 7K %`.T
c GK1
*!. !0 B ) ., p€
)NKG P
H <&M P
7
&
P
5
< JhI $E J'E &I ˆ‰ ' M ‚
. J2I $E '$ ‚ L'$'E < ) J3 E T
>
L$ POWER . ,E$'E $'= CAMERA L$ POWER
k… JŒ l b0? L' ‚ , 'E E$'E $'= VCR
E M TE'E
6e=$"3$ "8 &I ˆ‰ M2'I + + @Ÿ2 M)
< ;
E™ e? D <2' #'> / J,i @
‡
,CAMERA ZK2' M.D (0*
b
POWER _-^' + )
4h , VCR ZK2' M.D (0*
b
POWER _-^' + +
b0? +'Π`)
#^ @B'
L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' S5K2' I M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
E$' '$ , ‚ ]'
M J M JhI L'$'E $' (1)
L$'E0). S$E
E TE'E k… PAGE1 ]E $W '$ FN J)E (2)
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (3)
`q , ji' '$
$E TAPE TITLE <5K (4)
+'D k… JF-! 6v‰ |8 ]E $W '$ EXEC JR$E
E M ]n TAPE TITLE
$' '$ J)E +E'E $W ji' '$ h E$ &I (5)
ji' . L$ $E '$ h E$ &I <I L5 &I L' $ ]E $W '$ c J)E (6)
$' ‚ + '$ w t L] e= JW I'
E M T
> JhI $E ‚ ]E $W '$ SET J)E (7)
4
a (1)
:d2' <2' #'> )* :d2' <2' E
J)
PAGE1 f52 FN GK1 (2)
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (3)
|8 EXEC GK' @Π, / TAPE TITLE $
@= (4)
TAPE 6W2' @18 W2' +'D C 4h 6vv‰
TITLE
&Ž' $
B _-^' GK $‡ jc^' &Ž' $
@= (5)
_-^' M.D #ER^' &Ž' S jc^'
/22' &Ž' ZK M2' ZK^' } F2 c GK1 (6)
@B' ;)B w t SYz' / ) C?Y2' `- $
‡
#'d2' / @B' ,i @ SET GK1 (7)
5
TAPE TITLE
&? !
EXIT
[__________]
ABC
DEF T
t
6
TAPE TITLE
&? !
EXIT
[ G_ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
t
TAPE TITLE
&? !
EXIT
[GRADU_____]
ABC
DEF T
t
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
FN ) P:Q, *
]E $W '$ EXIT J)E
-A )` p€ . uC *
FN 74 +
.'
EXIT GK1
)&' P&9 Fd ^h ta
$W '$ SET J)E `q , ji' t e= $E '$ C $0D
]E
SET GK' @Π,t #Yz' / @B' X^ C $
@=
-A )` p€ ' *
a
C?Y2' `- GW2 @= ,J)'G :d2' <2' E
R @' )52
-. )K2 P !. ! <?8 Q
M ]n , +'D $4‚ ,‚ k… eQ]
!" +8E 1: +8 <?8 p
P&9 {$ HI
J1: +8 7a
F 52' C5$ b* J5 4h ,<2' @' 4h 5
M9=
JW J?Y ,TE… 'E ‚ H5 L' '$ $'
N… )D R ‚ zG . uC *
EW ‘l &I ]E $W '$ C J)E
+` *MK B . .! *
]E $W '$ c J)E
)&' P&9 Fd ^h \
zG ta
r' &Ž' X @ C GK1
J7|!KE 7K %`.T
c GK1
S_
`. */ -.. )
. uC
P )NKG
=K .Xa 0
$ y
&X t
P
5 H
JhI 'E $E T 0K 3 L] TE'E J. ' M )
: ‘l T$0 '$ <
$ L] TE'E −
+'D L] TE'E −
< ‚ −
C5E bƒ 4F <2' #'> / Cn-¡' C22' 02'
:#I'
$2' −
52' −
<2' @1 −
65 4 L$ POWER .
$ M^ JF-! 3' TE-' E TE'E k… PAGE1 ]E $W '$ FN J)E (1)
E TE'E k… ]E $W '$ MENU J)E (2)
`q , ji' '$
$E ERASE ALL <5K (3)
6v‰ |8 ]E $W '$ EXEC JR$E
$W '$ EXEC JR$E `q ,TE ji' '$ OK <5K (4)
]E
M G EXECUTE J OK $0D
EXEC JR$E `q ,TE ji' '$ EXECUTE <5K (5)
)W‚ JF-! L$ $E ERASING QW ]E $W '$
]n COMPLETE QW ,] TE'E + ‘l 3' 5 3 M
E M
3
PAGE1 f52 FN GK1 (1)
$
B' C)N= f52 MENU GK1 (2)
|8 EXEC GK' @Π, / ERASE ALL $
@= (3)
6vv‰
EXEC GK' @Π,OK $
@= (4)
EXECUTE }^' M2' OK }^' G
‡
} H EXEC GK' @Π,EXECUTE $
@= (5)
,X^' g4B' Es CW2' M.D ERASING X^'
COMPLETE }^' 4h
4
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
RETURN
OK
EXEC
RET.
FN ) P:Q, *
]E $W '$ EXIT J)E
. uC \ *
JR$E `q ,TE ji' t e= $E '$ RETURN <5K
]E $W '$ EXEC
Sb
S5K2' I M.D POWER _-^' 0K /G0
CI.2' `^ 7( D GW2 @=
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
RETURN
EXECUTE
EXEC
RET.
FN 74 +
.'
EXIT GK1
ta Z\T
EXEC GK' @Π,t #Yz' / RETURN $
@=
− "Memory Stick" ;<1= 679>( −
− "Memory Stick" $% &' ( −
;<1= ? 89
;-. − "Memory Stick"
$% &' *+,
-.
− "Memory Stick"
/
We- W '
'( 5, W
"Memory Stick" dc= 3
! ,]-& We- `L'4 TS& , d ,a `]] > f,
:'D `&g ]-& ] W*
] !hS= d, a*4 f"B, f `]] '4-+
9+ > , `S ,'4-+ ! "Memory Stick" dc= 3
'D4 fi
] f]1 ,`-;] 9+ a @j k6h :'] Vl L
-4 L "Memory Stick" dc= 3 f 9+ @] !m −
d> USB ), L `]%" , +-m f ] 9+ n=o −
:pe aS , n-4 ac= ,@] qh @1 −
"Memory Stick" ! " #$ %%& '
'( )*+
,-% ./ 01, 2 34, 56+ 78"*+ #9
:+-1, .;
'
+ " -9 < - -9 )*+ ! =>?,
G," FC
2 D1E "Memory Stick" @A= +'B
:)0 3
B "Memory Stick" ! -9 J*4 −
P=Q USB ) KG", +-1 L( ! -9 MN"O −
:R SG, ,"1 "
-9 T, U* −
0&1 21
(JPEG) 3 &4
JPEG a= ] f
-9+ f `]] f]= r,]
(JPEG) )9" s1 @996" `o
:'D1 > `]B= (Joint Photographic Experts Group)
:a .jpg 3-9, )
= d4]
:DPOF , oL ,Exif * Ver.2.2 JPEG , oL
JPEG #9, -9 34, )*+ #C, V-N+ -
'% W+
d ,a 9+ f, )
= a= W
Exif 3 :* Exif
ht 3SR ft--D1+ !14"1 7
D$ l -+
(Japan Electronics and Information Technology (JEITA)
:a `' 7> Industries Association)
]^_ XB4A, V/ D* -9 3% #$ Exif :* Exif
:(JEITA) 3-GQ DN+ 34"1? 3D9 4,
)0 =>O 3-G C"+ #9 `, @-1+ " 3%Q
:)*" a/ -
'% W+ b+ 3-G
(MPEG) 5 &4
MPEG a= ] f
-9+ f `]] f]= r,]
(MPEG) #9, -9 34, )*+ #C, V-N+ -
'% W+
, P+ " 'X5 :"Q -9 Y& - MPEG
:.mpg [Q
cD+ 'D4 f"B, 3SR 'D4-+ ! a= ] )
=
:'D, d"] > @L ] f]= r,] 3SR
q" u1 @996" `o
d4] :'D1 > `]B= (Moving Picture Experts Group)
:a .mpg 3-9, )
=
6&4 67 899 0&1 69( :
-9+
r,] d%$ f ] )
= V4 :101-0001
:]- ! v f]=
+-m k
w d%$ f ] )
= V4 :DSC00001.JPG
:]- ! v q" -9+
r,] d%$ f ] )
= V4 :MOV00001
:]- ! v f]=
+-m k
w d%$ f ] )
= V4 :MOV00001.MPG
:]- ! v " 'X5 := -+-% -9" Y; "BQ -Z
:.jpg [Q , P+
:DPOF 7 N=-", Exif * Ver.2.2 JPEG M =-"*+
!"#
D* -9
W+ ! [Q c
:101-0001
:-
'%
:+-1 ! [Q c
:DSC00001.JPG
"Q -9
W+ ! [Q c
:MOV00001
:-
'%
:+-1 ! [Q c
:MOV00001.MPG
"Memory Stick" ;<1= ? 89
;-. −
&A4 BC4 D-' 5E ? 6FG 6
"Memory Stick" ;<1= 2HE 2C
"Memory dc= 3 f @' qh L fo-( >
:'] / LOCK f Stick"
a 1x @' qh L fo-( > )1 fo/ )
:', ["6 3 K' d, d"*,
> f] "Memory Stick" dc= 3 y-4 L !CG,
:'D"*4 n-4 L fo-(
"Memory Stick" $% &' *+,
-.
−
/
PQR S&Q T U
"Memory Stick" $% &' 3 VR WX
! ]-(-Q ,"1 '> ~ @* {O
:LOCK )%N 7> ! "Memory Stick"
:)
]- FG+ ["6
'/ ,"1 '> ~ @* )1 7>-
@* C"+ _ "Memory Stick" X y-42 €G,
:,"1 '> ~
KD+„)$-" TR
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
„,"1 '> ~ @*
n-4 L ac= >
@
"Memory Stick" ;<1= 8 9 B4>
IJ 0
:'4*z, {*e, ) ] {*e,
"Memory Stick" $% &' *= <=Y
ZM CQ U[

:? /8, 7>- ! "/8, P92
„? /8, 7>-
{*e, )
K-L ;- &? M= 9 2 3>N 6&4 67 899
9' B# BF 0' 7 899 BO
r,] '
j @, "Memory Stick" dc= 3 o −
f L f
-9+ )
= @'4-& KS& ] ]-& f]=
3 f `]] > "Memory Stick" dc= 3
!"] |e d14L 'D }-& "Memory Stick" dc=
:'4L ! WBe a , j !1
]54 ] "Memory Stick" dc= 3 L o −
:'D `]%" @-
5
-+ -o'D, 'D4 !*RD# f4'
f ] !=> d6*4 W
f `]] L d D ! d$-+
:'D d+ ]-& +-m W*
] ]
4 K M\ V1 4 D] L 3>^
D_ ;H& M $
a%/2 2 "Memory Stick" a(&2 gO −
-9 [ Y/ YD‚2 -
'% W+
! -9 34, )*+ YD‚2 2 "Memory Stick"
U9 € 2 Y>O YD‚2 "Memory Stick" :g%D
ƒ/ "Memory Stick" aG" gO −
= ]-(-Q W+ )0 *RD#Q 3_Z 2 3*RD#Q
:@-
5%" = 3*
] ./ ! 34 R" J*4 )G, $-4
:+-1 L( = W*
]
"Memory Stick" ;<1= ? 89
"Memory Stick" $% &' *+,
6-bg A h= 8 9
dG( ] 4j ,"Memory Stick" dc= 3 W
) ViD •
:'] / ]-&
3_9+ f5= f"*/ , @"Bi4 f5= Y s L •
:'D fo-(
d"&'44 rL d, ,`]14 & "Memory Stick" dc= 3 •
:'D14 ] f-/ d,> @j d, @j `]14 '( L "Memory Stick" dc= 3 •
:'D14 +
:]- u& "Memory Stick" dc= 3 ''4 `L( •
*A *=
,"Memory Stick" 56+ 2 ) '
+ 'D •
:" = G>
*N 4'GQ Y5(… uS+ WG,$2 2 4'GQ Y… y'+ _ •
:)$-"
€
G+ 2 M-N 2 YD04 = {*"+ _ •
:3'9 "Memory Stick"
"Memory )
'G+ 2 W1%+ ! 'G+ _ •
:Stick"
:)"+ "Memory Stick" y'+ _ •
89 9 0 8 9
`]%" ]- )
g f ] "Memory Stick" dc= 3
:'D14 f'i4 !,"=j f- ] ƒ"=j ] `' qh )-+ 'D4 |] *, −
|]
'-& N"* -4 L −
`'4-& fLo <G ] ƒ-R !& −
*+M U[ *=
… = "Memory Stick" †%^ 2 )G"*+ _
:@-1+ "
G> 2 uB = =-%9 )&] )0 ~ '
' −
/‡ uB G2 a^
Q uB Y-> a^ −
+
ˆ 3L# >G
ˆ 2 ,-R '
' −
8-' 21 "Memory Stick" ;<1= 4i e& j4
Q a "Memory Stick" $% &'
4L ?bG
"MagicGate Memory Stick" 8 9 6 ;>
"MagicGate ?c $% &' *= <=Y
d2a eG $% &'f Memory Stick"
;-. −
, +-m -+ `' a= "Memory Stick" dc= 3
F5 Macintosh }"D1 Windows L'D
) "*
:'D"*4 oL f]= r,] ,
`]] > f, "MagicGate Memory Stick" L '4-+ ! :'D `]%" ]-& f]= r,] f ] f
-9+ f
B4 P f] !N- f ŽDj '4-+ !w ,K,
:'D k6h > ]-& f]= r,] -+
"Memory Stick Duo" 8 9 B4>
"Memory Stick L `]%" ViD d 'D )$ @DR •
"Memory Stick Duo" F" ]-& f]= r,] , Duo"
:'
`] )&] "Memory Stick Duo" K' ] )&] :'D a/] "Memory Stick Duo" @] )&] ViD •
:]- `i"] !,& d, D a 1x a( , @]
"Memory Stick K' ] `'B4 )&] "Memory Stick Duo" •
"Memory dc= 3 , oL f `i"] )&] Duo"
:]- `i"] !,& d, D a 1x 1D
:'D14 Stick"
-.
−
/
)#B+ Vc4 8-, 9Q "Memory Stick" 4-C a* Macintosh }-"D +- 2 Windows
:-
'% W+ 7 P=-"
"MagicGate Memory LR KG" WD1E
_ 1 :-
'% W+ ! -9 34, )*" Stick"
3? 7R ‰-N, ‡
!N-Q < 2 )*+ WD1E
ˆ
:-
'% W+ !
?c $% &' *+ *= <=Y
dGA9W $% &'f "Memory Stick Duo"
"Memory Stick Duo" LR K&]O 'Š+ •
KG" 'D Adaptor "Memory Stick Duo" K-‡
=
ˆ
:-
'% W+ 7 "Memory Stick Duo" :"Memory Stick Duo" K&]O `‹ PN^ •
Œ' = {*"
@2 1E $ `‹ = KG"_
:)&
= "Memory Stick Duo" K&]O ! 'G+ _ •
&]O @] "Memory Stick" 7 P=-" L(
WD1E :Adaptor "Memory Stick Duo" K-‡ = _2
F
:'- = )& Œ' = {*"
@2 W
`
"Memory Stick" ;<1= ? 89
;-. −
6&4 67 899 6F? 8 9 B4>
r,] -+ `' > f
-9+ f `]] f )
= •
, "Memory Stick" dc= 3 f , f]=
)
= f "* !Q r, ]'4" f, !R r4-/ PR
7
D$ l JEITA -+ `' 7> f]= r,]
(Japan Electronics ht 3SR ft--D1+ !14"1
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
and Information Technology Industries Association)
k
:'4 `' >
fi"] -+ `' > 9+ '4-+ !w DSC-D700/ DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E i
]
-+ 'D"*4 oL !Q r, ]'4" , d D770
PRD L !CG, ] K' :'D k6h f]= r,]
:'4- !w d"&= -B `' `]%" "Memory Stick" dc= 3 , d, ]/ o •
f]= r,] -+ 4j ,'"*4 i
] d -+
3 f 3SR d 'D d(-+ :‘ . 'D a=
:'4- ! qh @] a= , "Memory Stick" dc=
> 9+ k6h d, ]/ a 1x k6h )
L !CG, •
:'D4 f]= r,] , `'
]-& f]= r,] , 9+ '4-"4 a 1x •
:'D k6h
:', +-m -+ `' + f `]] k6h K-#B o −
i
] )
-+ `' d"=o f `]] k6h K-#B o −
:',
"MagicGate "Memory Stick" dc= 3 •
:a !4- a f‹ 3S Memory Stick"
f‹ 3S
"Memory Stick Duo" •
:a !4- a
a f‹ 3S
"MagicGate" •
:a !4-
1x a `' g D
] d i
] 3_-9 ! V4 •
d, M-, `' a‚ f‹ aS f‹ aS a
:', 4j a
g D de"=] ] ]- f, "®" "™" ,`SG,
:'4 `'B4
"Memory Stick" $% &' *+,
-.
−
/
S14 *= <=Y
"Memory ! *Q -9 34, 3% •
9" '-/ M =-"*+ -
'% W+ 8-, Stick"
JEITA ]^ `ŠB42 Q sN - ,1 3% c4…
:3-GQ DN+ 34"1? 3D9 4, ]^_
* D -$ <G -
'% W+ KG" WD1E _
2 DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E &j L( 8-,
` :QG sNQ 7 P=-" DSC-D700/D770
:PRDQ €G, = y+ _ 3S
]-Q
"Memory Stick" g KG" 1"+ gO •
-
'% W+ 8-, " 9, / ,&j L( 7 G"*
]-(-Q 3-GQ 7( * 9 @2 †_ :‘ .
:"Memory Stick" !
*Q -9 < 1"+ _ '/ <G 5(2 €G, •
:-
'% W+ 8-,
:-
'% W+ 8-, -9 < 1"+ _ '/ •
+- L( 8-, ˆ'G -$ 34, < 'D −
&j L( 8-, -9
-$ 34, < 'D −
ˆ
"MagicGate "Memory Stick" ) •
B
-,- 4- B ‹ S Memory Stick"
:Sony Corporation
"Memory Stick Duo" ) •
:Sony Corporation B
-,- 4- B ‹ S
‹ S "MagicGate" ) •
:Sony Corporation B
-,- 4- B
3S @-1+ '/ D -Q f&… 3"DQ Y2 7( •
:DGQ 3B * ‹ 3S 2 ‹
= ) = "®" "™" r"SG ," "+ ,W
:)'
"Memory Stick" ;<1= ? 89
"Memory Stick" $% &' *+,
"Memory Stick" ;<1= D9 0O9
"Memory Stick" $% &' *O9,
;-. −
] ]] @1 d1Xlj + "Memory Stick" dc= 3
3 T1 )&] ', )1 P,8 @j f B aS d1
:'D "Memory Stick" dc=
-.
−
/

"= = "Memory Stick" )&]2
" B SG FS( 1x f' !9/2 ! "Memory Stick"
:>-" )1B = r - u" pL
B9 vJ
"Memory ;<1= D9 !O
Stick"
:'] B= 1
!’, "Memory Stick" dc= 3
>
u1 a( ] L , "Memory Stick" dc= 3 o •
a 1x "Memory Stick" dc= 3 T1 ,'D )&]
:'D, d'$
] "Memory Stick" dc= 3 5, fi
] “ ” •
:'D14 )&] "Memory Stick" dc= 3 T1 )&]
:]- `i"] !,& •, a 1x 1D
-W eHJ & A 8-' 3'A B9 nM ;>g7
r,] @-e ''4 @1+ ]-& f]= r,] 5o
dc= 3 f L `]] @'4-& K-#B f]=
dc= 3 f ] `]] n-4 "Memory Stick"
,`]14 }-& f]= r,] :a "Memory Stick"
fR, `]'4 @, "Memory Stick" dc= 3
L a 1x f
-9+ f `]] ,d4o :'D14 '( fG(
:'4, r,
-' 899 o&# " MEMORY STICK ERROR" :
E F
i4B4 o :'D )&] , 'De "Memory Stick" dc= 3
1x "Memory Stick" dc= 3 ,a `' `]] k
w L-D
dc= 3 W
L ,]"= ‰%+ o :', `' ƒ& a
:'D `]%" i
] "Memory Stick"
"Memory Stick" $% &' !O,
:P=, ' "Memory Stick" #>O
<=Y
`‹_ = -N, "Memory Stick" a&]2 gO •
:"Memory Stick" "= ["+ 'N= *1G
"Memory Y –2 K&]O ! 'G+ _ •
:"Memory Stick" "= = Stick"
:)& Œ' = {*"
@2 W 1E
" pL qA A] $[, r]
V-N+ -
'% @… /8+ _ 5"+ -
'% )G‹ _
2 "Memory Stick" 34 YN, bD
'G+ _ :"Memory Stick" ! 34 )*",
2 "Memory Stick" —&O 2 " TN
O !
= y8N4 Œ'
'N= Wg aG= gO :B ,N 8 y54
:-9 34,
"
MEMORY STICK ERROR" 's bt ",
gO :3 GC, "Memory Stick" K&]O '2
"Memory Stick" @-1+ 'N= ˜Q -v "
"Memory Stick" g )G"O ,Wg Œ' gO :%+
:f&2
lm
67 899 8?- A 2 yz
6&4
Zx=A $9G O,
$
3 &4 2 2+[A yz
$9G O,
`' cD+ FINE aG> ] d4& ] )/ L -9+ a%
:a
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
:',
l
:'( FINE 7>- ! X'Q b"
rG>- '2 ! POWER U"%Q > #D
:
2
:- uQ P
R )#B", /
f '
, POWER '
:'D !*Q d%$ L `]%" ,
:]- `]] k
w PAGE1 + '] B= FN d] (1)
:]- `]] k
w -D + '] B= MENU d] (2)
d(] um ,'D ƒ6"4 ] STILL SET aG> (3)
:™ . '] B= EXEC
EXEC d(] um ,`] ƒ6"4 QUALITY aG> (4)
:'] B= um ,`] ƒ6"4 c4 ]- -9+ a% aG> W
(5)
:'] B= EXEC d(]
3
:PAGE1 <G FN #>O (1)
:"&_ X/ <G MENU #>O (2)
. EXEC #> ‚ , = STILL SET "&, / (3)
:™
:EXEC #> ‚ ,QUALITY "&, / (4)
:EXEC #> ‚ ,,- Q -9 ]-( "&, / (5)
4
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
FINE
STANDARD
REMAIN
12
EXEC
RET.
EXEC
RET.
B+
Z<4
B+
wb
, 9+ > f, aG> L
-9+ :'D `]%" _, a%
:]-B `]B= „œ `L'4, N+
FINE (FINE)
'
+ 'D 7>- )G"O
#> "
:]-š -$ )*+
:7, !- ! -9
FINE (FINE)
-9+ a% ]'4" a „ `L'4, N+ -9+ :a
:]-B `]B=
STANDARD (STD)
]G N ]-š `
"
]-š N -9 :-9
:B›G !- ! 8#>
STANDARD (STD)
FN ; 2HF? 6
:'] B= EXIT d]
FN B $9+
:EXIT #>O
6&4 67 899 8?- A 2 yz
$ Zx=A $9G O,
3 &4 8?- yz
œ™ × Ÿœ ™Ÿœ × ž `L'4 ] L !1
'4-+ ! VCR CAMERA f POWER ' d14L :'D ƒ6"4
cD+ œ™ × Ÿœ f ]-& -8, -9+ `L'4 ,]] /
:]- !
:a ™Ÿœ × ž f d cD+
$ Zx=A $9G O,
'D :œ™ × Ÿœ 2 ™Ÿœ × ž -9 "& WD1E
,VCR 2 CAMERA rG>- '2 ! POWER U"%Q >
:œ™ × Ÿœ ! FXN+ -9 > "
:™Ÿœ × ž X'Q b"
:PAGE1 <G FN #>O (1)
:"&_ X/ <G MENU #>O (2)
. EXEC #> ‚ , = STILL SET "&, / (3)
:™
:EXEC #> ‚ ,IMAGESIZE "&, / (4)
:EXEC #> ‚ ,ƒ- Q -9 "&, / (5)
:
˜Q #"
ˆ
:]- `]] k
w PAGE1 + '] B= FN d] (1)
:]- `]] k
w -D + '] B= MENU d] (2)
d(] um ,'D ƒ6"4 ] STILL SET aG> (3)
:™ . '] B= EXEC
d(] um ,`] ƒ6"4 IMAGESIZE aG> (4)
:'] B= EXEC
um ,`] ƒ6"4 c4 ]- -9+ `L'4 aG> W
(5)
:'] B= EXEC d(]
:'D ! #+ L 3-9, i4B4
1152
7>- ! POWER U"%Q > #D
:- uQ P
R )#B", /
:
f '
, POWER '
:'D !*Q d%$ L `]%" ,
:',
1152
640
640
3
4
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
1152
1152 × 864
640 × 480
REMAIN
12
r
R
EXEC
RET.
3 &A4 6 ;<1= 21t
JPEG a= ] dc= f @' > L )/ `' > 9+
-9+ d, `' `]] .9"& dc= a=v :'4-B `]B=
#+ -9+ `L'4 `' ƒ6"4 -9+ a% aG> d, d"*,
:a `' `]] @B4 )
g K'( ] 3X5( :'D1
`| × { &4 8?-
;<1= 21t
&4 2 2+[A
a
,- ž N+
FINE
a
,-  N+
STANDARD
|`m × |m &4 8?-
;<1= 21t
&4 2 2+[A
a
,- ž N+
FINE
a
,- Ÿ N+
STANDARD
r
R
RET.
EXEC
$ 3 $% +
: = D
56+ )/ JPEG #9, *Q -9 #> "
-9 ]-( 7>- FG+ 3%"+ D* -9 G
:`4]2 K'š = D )$%" :-9 " `| × { $ Zx=
$% +
$ $9G
ƒ q ž !-
FINE
ƒ q  !-
STANDARD
|`m × |m $ Zx=
$% +
$ $9G
ƒ q ž !-
FINE
ƒ q Ÿ !-
STANDARD
l
6&4 67 899 8?- A 2 yz
$ Zx=A $9G O,
5 &4 8?- yz
/ $ Zx= O,
 × Ÿ œ × ¡ `L'4 ] L !1
'4-+ ! :'D ƒ6"4
:a œ × ¡ f d cD+
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
:',
ll
: × Ÿ 2 œ × ¡ -9 "& WD1E
:œ × ¡ X'Q b"
2
f '
, POWER '
:'D !*Q d%$ L `]%" ,
:]- `]] k
w PAGE1 + '] B= FN d] (1)
:]- `]] k
w -D + '] B= MENU d] (2)
d(] um ,'D ƒ6"4 ] MOVIE SET aG> (3)
:™ . '] B= EXEC
d(] um ,`] ƒ6"4 IMAGESIZE aG> (4)
:'] B= EXEC
um ,`] ƒ6"4 c4 ]- -9+ `L'4 aG> W
(5)
:'] B= EXEC d(]
:'D ! #+ L 3-9, i4B4
320
7>- ! POWER U"%Q > #D
:
:- uQ P
R )#B", /
:PAGE1 <G FN #>O (1)
:"&_ X/ <G MENU #>O (2)
. EXEC #> ‚ , = MOVIE SET "&, / (3)
:™
:EXEC #> ‚ ,IMAGESIZE "&, / (4)
:EXEC #> ‚ ,ƒ- Q -9 "&, / (5)
:
˜Q #"
ˆ
320
160
3
4
MEM SET 1
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
EXIT
320 240
MEM SET 1
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
REMAIN
30sec
r
R
EXEC
RET.
320
EXIT
320 240
160 112
REMAIN
30sec
r
R
EXEC
RET.
160
6&4 67 899 8?- A 2 yz
$ Zx=A $9G O,
D? - - A 3 &A4 BL&.4 9-+4
6A - ; 5 &A4 jL[ 0C
jL[ "Memory Stick" ;<1= e&
-
$-A $ VL&. 9-+
&' B( bx4 3>^ V /
$-=A "Memory Stick" $"
*+ WD1E " "Q
-9 ' D* -9 ]'
ˆ
'NG+ f' `"6+ – -9 ]-( 7>- FG+ @+%"
:T'
9+ > ),/ @L 3' 3' 9+ !
N+ ]'G+
a% aG> d, d"*, 'D > '4-" d !"
:'D1 #+ `t- !o'zh -9+ `L'4 `' ƒ6"4 -9+
3 &A4u -9+ :'„-$ :'-
STANDARD
640 × 480
FINE
1152 × 864
640
1152

œ
œ™ž
‘™
‘¢
¡¢
¢œ
ž
¡
Ÿ
640 × 480
1152 × 864
640
u"Memory Stick" $% &' }
"Memory Stick" ;<1= }
1152
ž
‘Ÿ
‘
¡‘
¢™
ž
¡
Ÿ

œž
d> !"
,i ™„N= ƒ V ™
f"& !"
,i Ÿ„
"&O ƒ V Ÿ
f"& !"
,i ¡„
"&O„ƒ V ¡
f"& !"
,i Ÿœ„
"&O ƒ V Ÿœ
f"& !"
,i ™„
"&O ƒ V ™
5 &A4u/ &4 8?-u$ Zx=
160× 112
320 × 240
160
„4‚  PX/] ž
d4‚  dN/] ž
„4‚ œ PX/] 
d4‚ œ dN/] 
„ 4‚  N/] 
d4‚  dN/] 
„4‚ œ N/] œ
d4‚ œ dN/] œ
„d4‚  N/] ž ' d4‚  dN/] ž a 
320
„4‚  ' N/]
d4‚  dN/] 
„4‚ œ @"N/]
d4‚ œ dN/] 
„4‚  PX/] ž
d4‚  dN/] ž
„4‚ œ PX/] 
d4‚ œ dN/] 
„4‚  N/] 
d4‚  dN/] 
@L 3' 9+ !
N+ ]'G+ `'D'4B4 ‰-= K'(
dc= 3 f '4-+ ! d a !" 9+ !
N+
]-& f]= r,] -+ `' a= "Memory Stick"
:'D >
u"Memory Stick" $% &' }
"Memory Stick" ;<1= }
„N= ƒ V ™
d> !"
,i ™
„
"&O ƒ V Ÿ
f"& !"
,i Ÿ
„
"&O ƒ V ¡
f"& !"
,i ¡
„
"&O ƒ V Ÿœ
f"& !"
,i Ÿœ
„
"&O ƒ V ™
f"& !"
,i ™
"Q
-9 ' D* -9 N" ]'G K'š r
ˆ
9 "Memory Stick" g ! *+ 1E "
:-
'% W+ 8-,
l|
T~' B( 0x4
6A 3 &A4 jL[
"Memory Stick" ;<1= 0x4 − "Memory Stick" $%
$% V1 1a4 ;<1= >( jL[ −
:',
aG> f '
, POWER '
:
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
L z Ž4 5 aS :'] B= !’, PHOTO d] (1)
!XD :]- ! um ,'"*
! L, @]L WBe
,`' f d4B4 -9+ 5 f ] -9+ U-> :a `'B4 y L-D > :'4- ! cD+ :'] B= "B, PHOTO d] (2)
)1 f d M-8& i4B4 d ', @
h !iD >
:'4- '
'h4
d] "B, B= , d%$ f ' `]] k
w -9+
:]-B > "Memory Stick" dc= 3 f PHOTO
l{
7>- ! POWER U"%Q > #D
[/-"
:-9 £%, / P=, PHOTO %> = "O (1)
-9 y-8 > "
:YC+ ‚ ,z YC; SG €
"
-9 [9"D @='"*
• ,–˜ 5"
:'G, )*" 2'
_ :"0+
:2 -N, PHOTO #>O (2)
:8; W
" ˜ %"6
'D )*" )"1
PHOTO #C, a/ 'D B ! >GQ -9
:"Memory Stick" ! *+ "
2 -N,
1
[a]
640
FINE
/ 12
101
2
640
[b]
FINE
101
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY
„"Memory Stick" ! *+ @1?, " N" -9 ]'
'4- > "Memory Stick" dc= 3 f 'D4-" d f
9+ !
N+ ]'G+
' '-& > d f'-= V4„d*+ " – '-% [a]
[b]
;<1= 6A 3 &A4 jL[
$% T~' B( 0x4
;<1= >( jL[ −
$% V1 1a4 0x4 −
& jL[ 2+[A *YO 9 3 &A4 -4 B '
jL[ "Memory Stick" ;<1= 6A jL[ € 89
-
:'D dcS ž‘ d%$ ,"B, 3SR f,
"Memory $% &' B( 0x4 e>^
0x4 < A] j&H B( 0x U[A V1 Stick"
99 C MEMORY 2+[A 6A POWER - ;>?
:'DD !w ),N f]1
!"
] VL −
Super NightShot +, d4 f]= −
Colour Slow Shutter Ž4 'D + −
`]"*o @-
5
-+ aG> −
-9+ - −
f
-9+ `-( −
!"
] `-( −
PROGRAM ]-& o=
] L SPORTS !L f s] −
:'4L ! WBe i4B4 AE
@-D −
}L @', -9+ ]1 −
MEMORY U[ B( POWER p jL[ -(
"Memory Stick"
3 &4 899 e& jL[ *YO 9
PHOTO d] }-& f]= r,] '4-"w :'] B=
H1 A9 8 ? * 8g9 6A PHOTO ;9 F
-79
B= , d%$ f -9+ d$=S, f]= r,]
:'D1 > d] @]]
-79 H1 Bg7‚ :-C 9 PHOTO ;9 F
`i"] !,& , )] :'4L ! -- a/- -8, -9+
:a*4
jL[ 67 899
> L 'G, ["6 3cD+ @L„J
+ > f `]]
]-& -8, 4j ,K, :'4- !w `]] k
w > KS& ]
:'4- ! > "Memory Stick" dc= 3 f
KS& ] DATA CODE d] ,> f `]] k
w f,
` L K"D `i"] L '4-+ ! rDz :'] B= k6h
:ž . 'D `]%" ]1 f, ]
2+[A 6A POWER - ;>? 3 &Aƒ jL[ F
99 C MEMORY
d a !iD d, a*4 '
] d
L L "o5, !'4 '
] d
L
:]] / CAMERA f POWER '
"Memory Stick"
j&H
:ž‘ %$ 7( ,)$%" .-96,
:" [Xv- )G+ _
/ V5 −
/-%"Q 8N −
@-Q Y8 "% {( −
€
G 7>- −
)XCQ −
-9 ‚˜ −
/ ‚˜Q −
XN" X-C €
G" 7>- SPORTS >
s' −
:˜Q €-
PROGRAM AE ¤Q
@-DG −
",0 8N −
h= r]
:PHOTO #> 2 " TN
O WD1E _
-+ 3( Z> ;/G V1 PHOTO j
_4 -(
! @-1+ " -9 )*", -% ! -
'% W+ V-N+
:5 #C+ 'D B
$QR V1 S1 PHOTO j
_4 -(
:S&
F
'G
ˆ _ :Fc~ -9 kG++
0x 'D %" C 3b+ 2 a/-"„J
" )*" 34,
! *+ "
:)*" YD‚2 c+ _ )*"
DATA #>O ,)*" 34, v? :XN+
F
"Memory Stick"
'G, 1" dˆ(- KG" FC
2 WD1E :<G YD‚2 CODE
:ž . G `
POWER p jL[ -( 0x 2C ",
MEMORY U[ B(
U"%Q > 'D cD 5, 4NQ, FS/ 2 cD L @-1+
:CAMERA 7>- ! POWER
l
;<1= 6A 3 &A4 jL[
$% T~' B( 0x4
;<1= >( jL[ −
$% V1 1a4 0x4 −
"Memory Stick"
"Memory Stick"
;E &A4 jL[
$ 0x4
L )/ :'D > d"-h 3-9, 9+ '4-" 3cD+ ] L `' `]] >-+ aG> d L !1
,>
:'D ƒ6"4 -D
/ ,)*" )/ :G,"" "* D -$ )*+ WD1E
3b+ ]-D, = `4]2 =-$-Q ‚S0 y>… '2 "&A,
:XS
(
) [a] NORMAL
× ž `L'4 ] -9+ e + f]= r,]
)$-= ] œ™ × Ÿœ `L'4 ] -9+ ¡ ™Ÿœ
(
:'D ! f]= d4‚ „ž F
N+ !4L
(
) [b] EXP BRKTG
(
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
)$-= ] -9+ d ]-& -8, f]= r,]
f]= 3%" f o=
] , d4‚ „ž !
N+ !4L
:'D !
[b]
f '
, POWER '
:'D !*Q d%$ L `]%" ,
:
:]- `]] k
w PAGE1 + '] B= FN d] (1)
:]- `]] k
w -D + '] B= MENU d] (2)
d(] um ,'D ƒ6"4 ] STILL SET aG> (3)
:™ . '] B= EXEC
EXEC d(] um ,'D ƒ6"4 BURST aG> (4)
:'] B=
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXEC d(] um ,'D ƒ6"4 c4 ]- aG> W
(5)
:'] B= :]- '
'h4 -D 3cD+ + '] B= EXIT d] (6)
:'] B= "B, PHOTO d] (7)
7>- ! POWER U"%Q > #D
:- uQ P
R )#B", /
:PAGE1 <G FN #>O (1)
:"&_ X/ <G MENU #>O (2)
. EXEC #> ‚ , = STILL SET "&, / (3)
:™
:EXEC #> ‚ ,BURST "&, / (4)
EXIT
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
EXEC
l@
) [b] EXP BRKTG
D ) 3"= ! -$ ¡ MN", FXN+ -
'% W+ V-N+
:%"6 !X-> €
G+ 3
-"*¥ 4‚ [94
[a]
:',
) [a] NORMAL
, D -$ œ !O )9
MN", -
'% W+ V-N+
! œ™ × Ÿœ , D -$ ¡ 2 ™Ÿœ × ž
:4‚ [94 D ) 3"=
RET.
:EXEC #> ‚ ,ƒ- Q 7>- "&, / (5)
:XS 3b+ ]-D, Y%&? EXIT #>O (6)
:2 -N, PHOTO #>O (7)
;<1= 6A 3 &A4 jL[
$% T~' B( 0x4
;<1= >( jL[ −
$% V1 1a4 0x4 −
;E 69L1 9 &A4 9-+4
'D f]= d"-h 3-9, '4-" d f
9+ ]'G+
"Memory Stick" dc= 3 a=v -9+ `L'4 d, d"*,
:a 3%"
& U[A V1 9-(
3%"
)$-" )1B, -9+ WD1E " D* -9 ]'
:"Memory Stick" G -9 ~ G+
F
"Memory Stick"
;E &A4 jL[ *YO 9
:'D !w f"& }S=
& A 9O ^4 9>( ? 89 69L1 :g7
A9 8 ? * 8g9 ? 89
> ),/ ]'G+ 0' + ]-& -8, f]= r,]
:'D ! > 9+ L
"Memory ;<1= 6A 8-C BO 6_1 F
-' B1 &4 ; ? jL[ 6 Stick"
:'] Vl EXP BRKTG f5"4h o=
] '4-+ !w :]- ! `]] k
w PHOTO d] B= , " FULL" i4B4
EXP BRKTG 6WE ZF1&9 r
f ] U->-, a 1x EXP BRKTG f5D+h o=
] ‚
:]-B4 v d%$
W
@-
5
-+ d%$ W
f 9+ + ]- ! d$-+
:]- ]-B c4 ]- ‚ + 'D !D,L, +-m -"4- d%$
- yz NORMAL 2+[A ;>?
]'G+ 0' + d"-h 3-9, > PHOTO d] B= ,
:',
! d] 9+
"Memory Stick"
0x r]
:–"&O }S% Y-> )G
_
3( Z> ;/G A] V4% 2Cs *+ & -(
-+
]'G !9/… '~ !" )*", FXN+ -
'% W+ V-N+
:*+ 1E " D* -9
M "Memory Stick" $% &' B( p W/\ D ",
„Y… V>&
"
:EXP BRKTG -N X-C €
G" %v )G+ _
:PHOTO #C+ 'D " FULL" SG <
EXP BRKTG V. V~_ q&+ rP4
U->-, EXP BRKTG -N X-C €
G" ‚Š+ c
_ '/
:B !
+-1 2 @-
5%" ! -9 PN", !$-
:7/-"Q ‚Š" =GQ
NORMAL †9+ U[ O -(
#> YD‚2 D* -9 ]'G !9/… '~ !" )*" "*
:2 -N, PHOTO
l`
6A ? &4 e& jL[
3 &4 e& D+
j&' 3 0x4
> q" -9+ f `]] '4-" f]= r,]
f -9+ W
'D4 4j '4-6, -4 W
f `'
:'D > "Memory Stick" dc= 3
:]o ! / œ™ × Ÿœ f ]-& -8, -9+ `L'4
! *Q "Q -9 34, 2N+ @2 D1E -
'% W+
"Memory g ! D -9 *+ :œ™× Ÿœ ! FXN+ -9 > "
:Stick"
> }A' ? 0LC
r,] )&] ] "Memory Stick" dc= 3 W
:'] / ]-& f]=
:',
f '
, POWER '
:'D 1, V'/ d%$ uQ ,
"Memory Stick" ;<1= 679>(
"Memory Stick" $% &' (
k6h -4 f `' > -9+ :'] B= lk
d] (1)
:]- !
d f
-9+ + '] B= !’, PHOTO d] (2)
3 ]- '
i, -4 f L '-& !
y L-D > :]- v d%$ f ] CAPTURE
:a `'B4
W
,'D PHOTO d] , -9+ #+ f,
PHOTO d] um ,'D ƒ6"4 `,] -9+
:'
] di4 !’, `]] B= a `' ) > :'] B= "B, PHOTO d] (3)
f PHOTO d] B= , d%$ ] `' `]] k
w -9+
:]-B > "Memory Stick" dc= 3
0
H 0LC
)*" ƒ-8Q B "Memory Stick" g )&]2
:-
'% W+ = d
:
7>- ! POWER U"%Q > #D
:- uQ P
R )#B", /
:
B ! *Q -9 < "
:
#>O (1)
[/-"+ :-9 £=O %6, PHOTO #C = "O (2)
c+ ~ B RN"O '
+ " -9
:'G, )*" 2'
_ :B ! CAPTURE G
-9 "&A, / , PHOTO q", / ,D* -9 #"
:%6, "A, PHOTO #C, / ‚ f&2 D*
%"6
'D )*" )"1
:PG, PHOTO #C, / (3)
! >GQ -9 )*+ "
:8; W
" ˜
! PG, PHOTO #C, W/ 'D B
:"Memory Stick"
2
640
FINE
12
CAPTURE
101
1
3
640
FINE
101
&4 e& D+ 6A ? &4 e& jL[
3
j&' 3 0x4
6A 8-' jL[ 6-
:'D > -4 L '$ '4-+ !w j&H B( 0x :R… 3-9 )*+ WD1E _
D(
:'D > D '4-+ !w D+
:
DG )*+ WD1E _
jL[ D?u‡&4
f `' > @L„J
+
:'4- !w > ["6 3cD+ :'4- ! >
0x 2C4u‡&4
a/ a/-"„J
" )*" 34, )*+ "
)*+ "
_ :"Memory Stick" ! )*"
%" C 3b+
"Memory Stick" dc= 3
H1 A9 8 ? * 8g9 6A PHOTO ;9 F
-79
f -9+ d] B= , d$=S, f]= r,]
:'D ! > d%$
g&9 ;A ? 3 &4 e& jL[
), f
-9+„!+-$ K9+ ), L W
L '4-+ ! , ™ d%$ )1 P,8 )
:'D `]%" i.LINK
:'D )9"
3cD+ ] ,f
-9+„!+-$ K9+ ), W
L `]%" ViD
: '] / LCD f ] DISPLAY aG> -D
:a LCD f d cD+
:',
f '
, POWER '
+ 'D @-
5
-+ ,'D k6h `' > -4 (1)
:'D, c4 ]- d4,
)&] ] LCD d%$ f ] i
] `i"] -9+
:]- ! v ƒ
dD$
¡  f V'/ ,'D > d, V'/ '-6 d f d8N4 ] (2)
:'D K4] ¡‘ d%$ ]
;>
`]%" ]- , d f-4 'D4 ,r
h a% , -4 W
L o
]/ a 1x ,'D ! > d, V'/ a d"=o /
d !D 9+ ,'D > 9+ d '4
:'4- —(- e] a 1x 'D ! >
-+ 3( Z> ;/G V1 PHOTO j
_4 -(
B ! @-1+ " -9 )*", F-= -
'% W+ V-N+
:5 #C+ 'D
VGO ?bG 3 $ 0x4
:i.LINK ) 2 -9„3-9 )$-+ ) O KG" WD1E
:™ %$ = )1B = >- - 5(… )$-", /
DISPLAY b", / ,-9„3-9 ) KG"A, VN 'D
$_ b": XS 3b+ ]-D, = LCD !
'D =
:LCD 7D9Q =
:
7>- ! POWER U"%Q > #D
¤4 ¦ @-
5%" )#B", / 2 )*Q B <O (1)
:ƒ- Q
- ! (; Lš ]N -9 < "
:
¦ cD = 2 X* - <G
" 8ND 'D ¡‘ %$ = ¡  r+-8; y+A,
ˆ / (2)
:*", V-N+ @2 '
+
<=Y
)1B, )G"* B ,b , "
)*" @ gO
'/ 2 D* -9 )*+ 1"+ _ 'N= ,)*" 1"
:ˆ-B *", V-N+ " -9 @-1+
|m
! "*% + , - ! "# $%
"*% + . "Memory Stick"
"# & "Memory Stick"
MEMORY MIX $% −
MEMORY MIX '( −
7R-G U
V$ WE 5; #
1 E/!+ O
X 5; YZ[+ 7
!+ 1 V$ A "Memory Stick"
#
1 E/ \ O YG (% &E
7-; E!']
3&E
7-; E WA
2+
/X 5; 7
!+ 1 V$
V$ $ / V$ WE 7-; $1 E/ + O
5*- O ,YG (% &E
5; "Memory Stick" 7R-G U
7R-G U
V$ WE 7-; #
$1 E/ +
3&E
5; "Memory Stick"
"Memory Stick" "Memory Stick" 37R-G ^/ (X E
% M. CHROM
_ E/+ #
1 ? (X 7*@+ E/!+ O
&E
#Q`S a!+ 1 ( 7 37R-G b$ E
% M. LUMI
E/+% #
1 ? #$ 7*@+ E/!+ O
&E
#Q`S a!+ 1 ( 3 7!/ .A
U-'+ 7( c- ? 2> !G V( F
+ 7+
WLH "Memory Stick" 7R-G U
A F+ A .
&E
3I($A ^/ (X E
% C. CHROM
E/+ #
1 V$ A a!+ 1 E/!+ O
A Wd ? &E]A > WA9! A+ 7+? J( 1 a!+ 1 ^/ (X B+ 5*- &E
VAO- (X 7+?
&E/[+ #Q`S #
1 5
*37R-G ef% M. OVERLAP
A a!+ 1 AO # ? WA9! ( E/ + O
"Memory 7R-G U
V$ WE 5; #
1 V"(
&E
7-; Stick"
!
" #$% & '!( )* !+ ,- "Memory Stick"
#+ . !/ !+ $4 5 0 1 2' 3& '
2' 5*- ,7/ % &"Memory Stick" 3&"Memory Stick" + 3
8!9+% M. CHROM
$4 :; 2 2<+ ,
:- =>? *@+ A+ &
!+ 1( ,BC
3
=;C 8!9+% M. LUMI
2 2<+% :- D@ <
*@+ A+ 2'!( F> &
!+ 1( 3 $4 D$E )+ :;
$4 G( )* 2> "Memory Stick" &G H$ IJ+ KEG
3+ 8!9+% C. CHROM
# 2<+ ,
,- !+ *@0 &=>? 9L ME 1!( F> &9N
OJ!C
&
' 1 P+ !A+ F! !0 1 :- =>Q
*3
2LE% M. OVERLAP
,- DE R !+ 2JS &2LE 9T
"Memory Stick" '+
! "*% + , -
"*% + . "Memory Stick"
MEMORY MIX $% −
M. CHROM
g
#
1
! "# $%
"# & "Memory Stick"
MEMORY MIX '( −
g
!+ a!+ 1
M C AM
C H R OM
01 &234567
M. LUMI
g
#
1
g
!+ a!+ 1
g
#
1
g
!+ a!+ 1
M C AM
L UM I
C. CHROM
C AM M
C H R OM
01 &234567
M. OVERLAP*
g
#
1
g
!+ a!+ OV ER –
LAP
E
7/+? M. OVERLAP .J;$ E/ + O
&E
hN!/ AA > CAMERA .J;$ V$ POWER
*
8!90 5; E M. OVERLAP P; !L &CAMERA P; POWER
*
/
! "*% + , -
"*% + . "Memory Stick"
MEMORY MIX $% −
! "# $%
"# & "Memory Stick"
MEMORY MIX '( −
D O2. P "Memory Stick" ? & PQ "Q "*% /< 37 E/+% 1 kl :M. CHROM V( −
+% 9 :; "Memory Stick" "# /< ,(=>% "?@
101-0001 #+ 3Bj
% kl :M. CHROM P; −
101-0018 - 101-0001
37+? E/+% 1 € :C. CHROM V( −
101-0018
101-0019 #+ 39N
% :C. CHROM P; −
"Memory Stick" "Memory Stick" 101-0020 - 101-0019
8
101-0020
1"R .*%
7OO; "Memory Stick" 7R-G U
A AS+ 7/\ $1
&3kop q% E+ WE .R-+ O VAO- I($A
"* A
*-0 "Memory Stick" :- /Q!n 1 U
&3kop q% O+
E9 +
P+
1
$1 V( MEMORY MIX AO ? E/ \ O •
"Memory Stick" 7R-G U
V$ A WE 5; a!+
&E
WA9!
,E( VE9 VA? E*+ VA #
1 ef 7/+? •
&A[/ WAA e\ 8;( . # ![`/ 1
LCD 79 V$ A P>$ 1 ,3wk q% 7X .J;$ A •
&E( \ 7X A 7/$$ U1(
B
1 MEMORY MIX rQ+ YOJ! " •
&"Memory Stick" sb '0 !0
D
DE> #Ot! !LE+ F! :! ' 1 ./
HC •
1 ! Z10 1 " E*- u(v #+
&;$
;$J0 1 " ,3wk q% X0 P;$ :- •
&X+ b' xJ
%"S L!"% P?
TB# "*% P
I($A 5 WE 8| $1 E/!/ . # O
&E
eNf AL VAO-
%"D E7FG HC=!2 ?C;
"* 12
A
&E9 +
YOJ!( EJ0 1 x #+ #O! " E>
"1 . P?
- "*% + , LD2 U.
7 ID6
WE 5; #
$1 VA "Memory Stick" 7R-G U
•
&E]A > AL VAO- I($A 2LA &E]A > AL VAO- I($A 2LA A 5; V( / •
&E(
V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
&E
hN!/ PAGE2 $ E]A [- FN 7O
A (1)
V$ WE 5; 1 &E]A [- MEM MIX 7O
A (2)
.O 7‚ .O'> A "Memory Stick" 7R-G U
&A + ]T 79 If .
1 EA V(% +g3> 1 EA V(% – 7O
A (3)
V( 79 If . .O 7‚ A P>$ 3VEJ(
&E]A [- E
7-; E]N+ 7
1 hN!/
Y|L A #
1 &E]A [- R/ A+ .J;$ (4)
&A[+ 7-; a!+ 1 V$ 5; ƒ( WA+X .J;$
79 Ibf „… .O 7‚ A P>$ –/+ 7O
A [- ( (5)
7( E]A [- OK 7O
A _† $ ,E
FR WS
&EA‚?( PAGE2 79
L
& DA "# IJK%
IMN= ID6
1( '0 "Memory Stick" 2LA4 •
&E9 +
:&+
:- 2'! y1n 5[ 2LA4 •
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE2 Tz FN 5Z;C (1)
'0 1 &MEM MIX 5Z;C (2)
&[ #+ #v :9' #
:- R "Memory Stick"
3*G| 1 {% +g3*(' 1 {% − 5Z;C (3)
' 1 !L" [ #+ 'v :9' #
:& E :!
1 1 F! &h}0 P; 5Z;C (4)
&
!0
,~! 5t [ #+ 'v :9' #
:- –/+ 5Z;C (5)
&PAGE2 AJ
OK 5Z; F~
! "*% + , -
"*% + . "Memory Stick"
MEMORY MIX $% −
1 B+ ? 3(X% ^/ −
V$ A X A
7-; $ #
a!+ 1
1 B+ ? 3#$% ^/ −
V$ A X A
7-; $ #
a!+ 1
1 B+ ? 3(X% ^/ −
V$ A X A
7-; $ a!+
#
1
.'/ FR 7( V?/ −
! "# $%
"# & "Memory Stick"
MEMORY MIX '( −
1 :- 3=>Q% /0 *@0 −
!+ 1( E!C F! '
1 :- 3‡@'% /0 *@0 −
!+ 1( E!C F! '
1 :- 3=>Q% /0 *@0 −
1( E!C F! !0
5t SG " −
M. CHROM
M. LUMI
C. CHROM
M. CHROM
M. LUMI
C. CHROM
M. OVERLAP*
POWER 8!90 5; E M. OVERLAP !LC &CAMERA P;
M. OVERLAP*
E
7/+? M. OVERLAP .J;$ E/ + O
&E
hN!/ AA > CAMERA .J;$ V$ POWER
*
&FN C AJ EXIT 5Zt( F> (6)
&2'! =E START/STOP 5Zt( F> (7)
*
&EA‚?( FN 7( E]A [- EXIT 7O
A (6)
&A ‡$ 5; E]A [- START/STOP 7O
A (7)
2
4
MEM MIX
MEM MIX
MEM
MIX
OFF MCCAM OVER–
LUMI LAP
CAMCM MCCAM
CHROM CHROM
101
101–0001
–
+
"
- ?"Q & & ! "*% M% 2
2> 1 79 Ibf . .O 7‚ A P>$ –/+ 7O
A
&E]A [- ˆ )E> ?
MEMORY MIX $%
&EA‚?( PAGE2 7( E]A [- "M 2
OFF
OFF
OK
7O
A
=1
hN!/ W($A 5; Y|L A .J;$ FR E/ \ O
&EA‚?( PAGE2 7( E]A [- OFF 7O
A &E
? & W>=1 M. OVERLAP VC-. 17
&E]A Z .J;$ $ #
1 E/ \ O
LD- HBQ &E]A Z .J;$ E/ \ O
g
#
1
OK
M. LUMI
–
101
+
101–0001
–
+
FD% X=! Y= K "* M=
&ˆ @‰ 2> #v :9' #
:- –/+ 5Zt( F>
MEMORY MIX '(; 5MZ
&PAGE2 C xJ AJ &
OFF 5Zt( F>
B
F> &P; Š !LC Aj( )* " 2'! =~4
&PAGE2 C AJ
OFF 5Zt(
M. OVERLAP =>% ? &P; Š $4 ' 1 Z "
IJK= 5 [\
&P; Š !LC Aj( )* "
! "*% + , -
"*% + . "Memory Stick"
MEMORY MIX $% −
! "# $%
"# & "Memory Stick"
MEMORY MIX '( −
. P?
- + , LD! "*% + ," C2 "Memory Stick"
2 U.
7 ID6
WE 5; #
$1 VA "Memory Stick" 7R-G U
&E]A > AL VAO- I($A 2LA
"Memory Stick" "Memory Stick" &E(
]
V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
&E
Y/A kw‹ 79 A P>$ o k V] )E> (1)
&A ‡$ 5; E]A [- ![( PHOTO 7O
A (2)
f V 7+ @L a!+ `/[/ E + ( 5;
7O
A [-( 79 V$ A WE WAA e\ 1 &E( +
5; "Memory Stick" 7R-G U
V$ A PHOTO
&A +
MEMORY MIX $%
PAGE2 79 7( e\ 79 E]A [- "M 2
OFF 7O
A
&AA‚ ?(
! .*% "*% P7?1
&A‚ + > wlŽ × owŽ V$ AL @( 1 W?E/
V! "1 . "_1 ! .*% LD- 2
.J;$ A 79 If „… .O 7‚ A P>$ –/+ 7O
A
V 7+ @L E]A [- E*/X /X $ E]A [- M. LUMI
&A f . MB A WE WAE/[/
& DA "# IJK%
! "* "Memory Stick"
IMN= ID6
:- 1( '0 "Memory Stick" 2LA4
&E9 +
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&kw‹ 9 :- O
o k #+ U@‰ PC (1)
&2'! =E D*O <
PHOTO 5Zt( F> (2)
F! &:@‰ ! Œ+ :9!N +E 2'! 2O!
5Zt( +> E [ ;$J0 1 2'
&"Memory Stick" OJ( PHOTO
MEMORY MIX '( 5MZ
&PAGE2 C xJ AJ ,
OFF 5Zt( F>
K "* "# ^:
&wlŽ × owŽ Db* 1 *+ 5; F!
M% ,. Y LN & K "* IJK=
P; :- [ #+ 'v :9' #
:- –/+ 5Z;C
&IO x$J0 5‰ =! 4 O!$ M. LUMI
&17 # 2 b LD-
= & "* IJK%
U1( 7@( VAO- I($A FR ( E/ + O
/+? 7- ( 5; E
5; #
$1 ? h$!+
&E]A ) /"B
E9 +
Š B # #+Q $+ P+ 2'! &Db* ' 1 2'!
Ha4Ha
[a]
[a]
[a]
[b]
[b]
7R-G _ 5;g #+ -}9 1 2'
V 7*>A kŽ INTERVAL /+? 7-gb>A kŽ INTERVAL !9
&A WAA >
V$ .'+ POWER E
&E
( )E> 79 _0 (
&A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A
_† $ ,E
hN!/ A INT. R -STL .J;$
&3€€p q% E]A [- EXEC 7SA
EXEC 7SA _† $ ,E
hN!/ SET .J;$
&E]A [,E
hN!/ INTERVAL /+? 7- .J;$
&E]A [- EXEC 7SA _† $
7SA _† $ ,E
hN!/ W‰A /+? 7- &E]A [- EXEC
&E]A [- RET. 7O
A
_† $ ,WAA > ON V$ INT. R -STL .J;$
&E]A [- EXEC 7SA
&EA‚?( FN 7( E]A [- EXIT 7O
A
79 V$ A INTERVAL MEM STILL `/[/
&E/? + O[…
&E]A [- ![( PHOTO 7O
A
&A + ‡$ /+? 7- ( #
1 5;
( 5; Y|L A INTERVAL MEM STILL `/[/
&E/? + O[… 79 V$ A /+? 7-
4
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
&
[a]
[b]
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE1 xJ FN 5Z;C
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C
q% EXEC 5Z; F~ , :- INT. R -STL !L( F>
&3€kp
&EXEC 5Z; F~ ,SET !L( F>
&EXEC 5Z; F~ ,INTERVAL !L( F>
&EXEC 5Z; F~ ,!9 E+ !L( F>
& RET. 5Z;C
&EXEC 5Z; F~ ,ON P; INT. R -STL 5;4
&FN AJ EXIT 5Z;C
&[ INTERVAL MEM STILL Œ0 u+
&OJ( PHOTO 5Z;C
&U!- ' 1 2' 4E
=~4 [ INTERVAL MEM STILL Œ0 =:t
&U!- 2'!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(10)
PHOTO
5
EXIT
1MIN
EXEC
RET.
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
EXIT
1MIN
5MIN
10MIN
EXEC
&17 # 2 ! "*% LD- "M 2
&E]A> OFF V$ INT. R -STL .J;$ + UOR A
RET.
= & K "* IJK% 5MZ
&b| UŠ A( :- OFF P; INT. R -STL 5;4
`
. E= .*% LD- hi
& =; "* IJK%
"Memory Stick" "Memory Stick" MPEG MOVIE X LD- −
MPEG MOVIE jB\ IJK% −
A "Memory Stick" 7R-G U
2+
.-T E $ 1
&(MPEG MOVIE EX) E/ + 5; X V$
&E(
.J;$ V$ E( POWER E
"Memory Stick" "Memory Stick" d? N START/STOP I($A 5; ‘… &E+ 5; 7( ‡$ O VAO- I($A
&A + #$ VAO- I($A VS A P>$ VAO"Memory Stick" 7R-G U
.-T WE/O>( E $ 1
UE+ W( A ![( U|B V( &E/ + 5; X V$ A
&E
7RG|+ k‹w 79 ,5; +?
c
"Memory J Z U1$ 1 2' F!
&(MPEG MOVIE EX) Stick"
&
P; POWER 8!90 5; :Z
dSTART/STOP LM-f
2'! 81+ =:t &2'! :- E9 +
4E
&E9 +
+E*+ :- +(
J' 1>v E’ !G U1$ 1 2' F!
#+? YG U+J0 #+ EQ0 &*!0 "Memory Stick" &k‹w 9 PS ,2'!
50min
320REC
0:00:00
15sec
[a]
BBB
[b]
101
[c]
g"Memory Stick" -!0 2'! E+
A 5; "Memory Stick" 7R-G U
V$ E/!+ 7
5; +? UE+
g&Œ0 ] 2' F! " &START/STOP 5Z; EJ( ~ _OL E0 Œ0 ] R
&A \ 5; `/[/ # &A + WAA e\ START/STOP 7O
A AA [- ? EJ( 7/~ “f V( `/[/ #
g7' F! ” E9 FC
5; V( E- )/
LD- e6"% 2
&E]A [- START/STOP 7O
A
[a]
[b]
[c]
IJK= g:Z
&START/STOP 5Z;C
. E= .*% LD-
hi
& =; "* IJK%
"Memory Stick"
MPEG MOVIE X LD- −
"Memory Stick"
MPEG MOVIE jB\ IJK% −
=1
&A + 5; Y/+ U1( E
B
&3! _% DAG4 U1 2' F!
?
2 MEMORY VC-. . POWER ? r
:E
\ ? V]AO
!A )$? −
Super NightShot ( 7/ VAO- −
Colour Slow Shutter ^/ E
−
WA!'‚ Q .J;$ −
1 + −
V1 WS −
!A WS −
PROGRAM AL F‚-A ? SPORTS ?$ V] A −
3&E/? + O[… `/[/% AE
−
ƒ? $E( 1 AO −
MEMORY 9-" & POWER T=@; LD- ?
:! •bT 2OJ "
:O> )$Q −
>9!0 @* −
0 =:@ !9 SG −
uJ P; −
2bt0 −
1 ~Œ+ −
:O> ~Œ0 −
:b*! :bt uJ! SPORTS ; $E P;$ −
3&Œ0 u+% PROGRAM AE “+0
J −
!(< @* −
l=Qn &GQ oB + 7 P@=! js 7R-G U
V$ a!+ $1 5; )`]
VE ,7/‚$ &E
ƒ+L SL ƒ|- "Memory Stick"
&A 5; . # ƒ|- d
lm=Qfn YGQ oB 5"- HC=! ? !0 1 2' E :S‰ ƒ|9 =; •>$4
U 2' F! " : ,"Memory Stick" sb &ƒ|9 #
LD- ,74p%
/X ,YG ( &E/ \ WAA e\ 5; Y|L A +?g–
5; "Memory Stick" 7R-G U
V$ AL @(
DATA CODE 7O
A ,5; +?g– e\ V( &E/ +
5; E/ \ •!N+ UOR &E]A [- eNf Y|L A &3ˆ€ q% E/
IJK= V6"%4p%
F! 7/4 &2'! =~4 2'! .>g– R "
&"Memory Stick" Db* O '
=~4 DATA CODE 5Z;C ,2'! .>g– Tz
&3ˆ€ q%9!n 5t UŠ 2' # " &xJ
"Q t% 2 LDV$ AL ? WA9! ( a!+ $1 E/ + O
V( kwp 79 &E
5; "Memory Stick" 7R-G U
&E
7RG|+ ![( UbQS
"Memory !+
2' #+ EQ0 kwp 9 PS &: .>Œ0 YOJ!( Stick"
Y% V6q; HC=!2 IJK=
&29!
k
"Q t% 2 LD-
Y% V6q; HC=!2 IJK=
? WA9! ( a!+ $1$ #
$1 E/ + O
O ,E
5; "Memory Stick" 7R-G U
V$ AL
AO # V( $A W ? Y!
W`!A ? E/ + I—O]
&E
WA9!
sb !+$ 2' YOJ!C Dt4 &: .>Œ0 YOJ!j( "Memory Stick"
&OJ W EJ( # F! 7S+
START/STOP
PHOTO
PHOTO
"Memory Stick" "Memory Stick" START/STOP
u
! "# IJK%
! "*% + LD&E(
.J;$ V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
&E
hN!/ PAGE2 $ E]A [- FN 7O
A (1)
&E]A [- SELFTIMER 7O
A (2)
&A + ]T 79 V$ A 3
AL % `/[/
&EA‚?( FN 7( E]A [- EXIT 7O
A (3)
&E]A [- PHOTO 7O
A (4)
ƒO 7( ‡$ kŽ AE ? „( VE ( AL „( VE J+ ƒO LX 7/~ $A A &E+ J+
&A[+ ?}X AL @( 5; _† $ ,A[+ E
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE2 xJ FN 5Zt( F> (1)
&SELFTIMER 5Zt( F> (2)
&[ 3: .>Œ0% Œ+ R
&FN AJ EXIT 5Z;C (3)
&PHOTO 5Zt( F> (4)
U $E P+ kŽ #+ :?! EJ
:- : .>Œ0 4E
UOZ/ s1 :?! EJ #+ I!/~ LX :- &7 UOZ/
&Db* 2'! 4E F~ ‡4 7!
"Q t% 2 LD-
Y% V6q; HC=!2 IJK=
E= "*% + LD&E(
.J;$ V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
Y/A ™#
1 5;˜ .O'> A ‹ k V] )E> (1)
&E
&E]A [- START/STOP 7O
A (2)
ƒO 7( ‡$ kŽ AE ? „( VE ( AL „( VE J+ ƒO LX 7/~ $A A &E+ J+
&A[+ ?}X AL @( 5; _† $ ,A[+ E
2 LD- 2 ^"C o
, e6"= 2
"Q t%
ƒO W($A ‡$ V( &E]A [- START/STOP 7O
A
&E]A [- W($A START/STOP 7O
A ,J+
"Q t% 2 LD- , "M 2
7O
A ,. ƒ( WA+X YG A O VAO- I($A 7G A
V$ ? 3
AL % `/[/ E]A [- SELFTIMER
( AL ( 5; E/ \ O &A + 79
&E
Z $A W ? Y!
W`!A ? WA9!
=1
5; ‚ A[+ Z AL @( AL ( 5; .J;$
&E( 7›L AL (
A= "# IJK%
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
2'˜ F'> :- O
‹ k #+ U@‰ PC (1)
&™
&START/STOP 5Z;C (2)
U $E P+ kŽ #+ :?! EJ
:- : .>Œ0 4E
UOZ/ s1 :?! EJ #+ I!/~ LX :- &7 UOZ/
&Db* 2'! 4E F~ ‡4 7!
Y7 = ?C g:Z
5Zt( F> ,: .>Œ0 =E( Az &START/STOP 5Zt( F>
&VL4 + START/STOP
Y% V6q; HC=!v2 IJK= 5MZ
3: .>Œ0% Œ+ :9!N š( SELFTIMER 5Zt( F>
: .>Œ0 YOJ!j( 2'! =ZC " &[ #+
&EJ( # F! 7S+ @(
B
: ! +E Db* : .>Œ0 YOJ!j( 2'! =ZC F!
&: .>Œ0 YOJ!j( 2'!
]<
"1 . 7 "*% + LDE= "*% + ," C2
"* L
"* IJK%
=
5; a!+ $1 V] WAA E/!+ O VAO- I($A
V$ a!+ 1 E/+ /X $ E/N( / V$ WE
&E
5; "Memory Stick" 7R-G U
'0 !0 1 U/( => E9 +
!+ 1
'$ 5
&"Memory Stick"
2 U.
7 ID6
> AL VAO- I($A 2LA A WE 5; / &E]A
IMN= ID6
&E9 +
:- 2'0 5[ YLAj( F>
&E(
V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
"Memory Stick" "Memory Stick" eNf / V$ WE 5; 1 &E]A [- 7O
A (1)
&A[+
X ? 5; E]N+ 7
V 7 V$ A 7O
A (2)
&E]A [- E
?}X
&E]A [- START/STOP 7O
A (3)
"Memory 7R-G U
.-T WE/O>( E $ 1
A ![( U|B V( &E/ + 5; X V$ A Stick"
&E
7RG|+ k‹w 79 ,5; +? UE+ W(
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&5[ '0 1 x F! &
5Z;C (1)
&WE #+ 2'! =E( E ” E [0 E
5Z;$ (2)
&START/STOP 5Z;C (3)
*!0 J' 1>v E’ !G U1$ 1 2' F!
# U+J0 #+ EQ0 &"Memory Stick" [
&k‹w 9 PS ,2'! #+?
3
N
50min
320REC
0:15:42:43
0:00:03
15sec
[a]
101
[c]
BBB
[b]
1,2
g"Memory Stick" -!0 2'! E+
A 5; "Memory Stick" 7R-G U
V$ E/!+ 7
5; +? UE+
g&Œ0 ] 2' F! " &START/STOP 5Z; EJ( ~ _OL E0 Œ0 ] R
&A \ 5; `/[/ # &A + WAA e\ START/STOP 7O
A AA [- ? EJ( 7/~ “f V( `/[/ #
g7' F! ” E9 FC
5; V( E- )/
LD- e6"% 2
&E]A [- START/STOP 7O
A
]
&
[a]
[b]
[c]
IJK= g:Z
&START/STOP 5Z;C
"*% + ," C2 "1 . 7 "*% + LDE=
1
7R-G V] U
V$ A / ? $1 5; )`] •
‹€ 7( Q] wl A WE 5; VE "Memory Stick"
&A + 2E Q] VE 7( WE 5; V! VE ]/ B 5; )`] •
&A + 2E Y/+
," &E
5; #$ E/ \ O
"
P xR " AUDIO ERROR" D r
A eNf O VAO- I($A 5 E/ \ 7
bE
A
A$ V( V1g Y1 2(
&. WE 5;
WA9! 1 eNf V( 7
SL 7$ B ? $1
&3kˆ€ q% E
2$ . WE
LD- ,74p%
7R-G U
V$ WE 5; 3+?g–% 5; V] WAA
\ 5; •!N+ UOR &E/ + 5; "Memory Stick"
&E/
s !. 7 E= "*% LDi.LINK $ V1g Y1 2(
? E/ + O
79 A WE WAA [/ 1 (@+ 2$ &E
WA9!
&E
2$ F ( kŽl
A ,V1g Y1 2(
? WA9! ( Y1 )`]
> LCD V$ A DISPLAY .J;$ + UOR
3&AA > LCD V$ 7$ FR% &E]A
&A WAA >
V$ .'+ POWER E
Q $ ,E
eNf bE$ V$ WE 5; / (1)
&E
› W‰A 7+/( E
#$
7 2LA A $ LCD 79 V$ A `A 7$ 1
&A + eNf h
5; E]N+ 7
V 7 A START/STOP 7O
A (2)
&E]A [- E
‡$ X ?
= "* L
"* IJK%
B
E œ] a ‹€ 7 F! œ] a wl P;$ :- 2'0 U1 •
&"Memory Stick" H 5 #+ 1 2'
E ”AG4 U 7 F! !' )R( 2'0 1 •
&5 #+ 2'!
," C
&#$J 2' "
"
AUDIO ERROR" q; Fw f
F> &E9 +
YOJ!( 7' # " U 2' ž
? S #+ 1 YLAz 1gU1 2 2
2!(
&3kˆ€ q% 1 xJ )EN!'+ :SL
IJK= V6"%4p%
2'! .>$ 3.>!g–!% 2'! U/( 2' F!
UŠ 2' F!" &"Memory Stick" &9!n 5t
Q3 7FG =
"# IJK%
A
&i.LINK 2
$4 1gU1 2 2
+C YOJ! &kŽl 9 :- 2[ :- s;+ ] O
Q Sv 2!( F>
5;4 ,1gU1 2 2
YOJ!( 2! E
&b| UŠ A( :- LCD P; :- DISPLAY
3&LCD P; :] bE0 Š !%
&
P; POWER 8!90 5; :Z
F> $4 ,E9 U!
2'+ 2'0 5[ xC (1)
&h}0 “+/ E][0 Q9! 2Z[!(
b' xJ R LŸ ? &{R+ :- $4
4 2'! E ” E [0 E START/STOP 5Z;C (2)
&7+ 4E
]/
"Memory Stick" "Memory Stick" ]8
"*% + ," C2 "1 . 7 "*% + LDE=
= "* L
"* IJK%
=1
$ ,A •>!+ 7O/ A . # 5; ,? P>+ A
:E/ 5; . # rS VA $1
E( L .O'> VA / ‚ −
A+ ]( 7
V/ E/+ ,If .9
( / ? ‚ −
E
+ 5; 7( )E> . 7!-‚ > WA9!
A P@> VA$$ Y` ‚ −
B
F! E> $4 2O! 4 2> 2'! •>! E> ,! U"’ ::][+
2'
D
}=QS
#Ot!
5[ HC −
D
2OJ!'+ 5[
Š ( 5 #+ F! 2'! HC −
2'! !+ 2[(
2LE C .J@*/ HC −
"* IJK%
+ ," C2 "1 7 P?
a% .*% LD- "* L

A
12 &=J a% − E= "*% &n yD Y6 = − =
l"Memory Stick" hi
l"Memory Stick" .n
V$ WE hN!/ 3V] 7+/(% V] 7 E/ + O
&E
< "Memory Stick" 7R-G U
sb ! !N+ 3“+(% E][+ –'/ &"Memory Stick"
12 €Q!
&E(
y12 I
V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
"Memory 7R-G U
$ ,WA
2LA eNf V( /
&Eb\ AL VAO- I($A 2LA A 5; V( Stick"
&A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A
_† $ ,E
hN!/ A VIDEO EDIT .J;$
&3€‹w q% E]A [- EXEC 7SA
EXEC 7SA _† $ ,E
hN!/ MEMORY .J;$
(1)
(2)
(3)
(4)
&
¡
"Memory $ ,xJ y1n 5[ 2LA4
&E9 +
:- 2'! 11n Stick"
&PAGE1 xJ FN 5Z;C
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C
q% EXEC 5Z; F~ ,
:- VIDEO EDIT !L( F>
(1)
(2)
(3)
(4)
&3€€w
&EXEC 5Z; F~ ,MEMORY !L( F> (5)
Z!
&h}0 F’ !L" IMAGESIZE 5Z; (6)
&IMAGESIZE 5Zt +E 1 FG
&kŽw 9 :- O
kŽ o #+ U@‰ PC (7)
(5)
&E]A [- A+ W?E/ E]A [- D+ IMAGESIZE 7O
A (6)
IMAGESIZE 7O
A [- ( 1 W?E/ &A hN!/ R/
&E
+ Z
&E
Y/A kŽw 79 A kŽ o V] )E> (7)
4
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
RET.
12 €Q! 2 , , 2
V I DEO ED I T
320
MARK
IN
START
0:32:30:14
15sec
UNDO
IMAGE
SIZE
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
yD zF% 5F1Z
&E]A [- END 7O
A
&A rL / A + WLH 7R-G A 7+/(
& END 5Z;C
&5[ rLC F! 4 :- “+/ #QN F!
1
$ ,WE WAA e\ V]`/[/ ,#$ E/ \ O •
&E
< .
7R-G V!+
U
V$ 7+/( !A < Y|L A E/ \ O •
&Eb\ 5; 7( )E> "Memory Stick" 7R-G
B
H U!+ $4 UŒ0 x $4 #$J –'/ " •
&.
sb “+ :O> ! =~4 2Z[ " •
&"Memory Stick" "1 . &Q VK6 + P2 &E
FR / L .O'> V$ OUT $ IN E/ \ O
LN Y {@ 5(G| H"
=QSv OUT r‰ $4 IN 2LE */ EE "
&5[ #+ }9
"G" "1 . OUT . IN , &Q VK6 + r
?
2
&A[/ WAA e\ !E( . # /+? Q+ 2
OUT '~. IN IQ? Y=_:1 O2 } 9_: E
, f
LN &
&s1 : #+Q Q+ x F! " E>
]
+ ," C2 "1 7 P?
a% .*% LD.n 12 &=J a% − E= "*%
l"Memory Stick" "* L
A "* IJK%
hi
&n yD Y6 = − =
l"Memory Stick" 12 + €Q! HBQ V$ A NOT READY U ,E
rL .
/ ‚
&E E]L af 7+/( &A + ]T 79
y12 I 5 [\
&[ NOT READY Œ0 R ,. .SL4 HC
&“+/ s'+ F!
? P X % 12 , E
kŽˆ 79 A ™E WA
FR 7
V 7+/( A
af˜ .O'>
&E
7RG|+
&kŽˆ 9 :- ™7!Š !( .O> ” “+/ s'+˜ F'> PS
12 , E
"Memory Stick" "Memory Stick" &A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A (1)
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A (2)
_† $ ,E
hN!/ A VIDEO EDIT .J;$ (3)
&3€‹w q% E]A [- EXEC 7SA
EXEC 7SA _† $ ,E
hN!/ MEMORY .J;$ (4)
&E]A [- &E
Y/A kŽo 79 A w € V] )E> (5)
+ a%n 12 j‚
l"Memory Stick"
&E(
V$ E( POWER E
&E
'0 79 ? WA9! (
&A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A (1)
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A (2)
_† $ ,E
hN!/ A VIDEO EDIT .J;$ (3)
&3€‹w q% E]A [- EXEC 7SA
EXEC 7SA _† $ ,E
hN!/ MEMORY .J;$ (4)
&E]A [- &E]A [- START 7O
A (5)
&E]A [- EXEC 7SA (6)
!'S 7+/( I$ VE!( O VAO- I($A
&E
+ < 7( ‡$ _† $ ,E
+
&E/? + O[… 7+/( `/[/
A EDITING `/[/ $ ,!'S Y|L A SEARCH `/[/
REC `/[/ $ ,VAO- I($A V$ A WAA c/ Y|L
&E/ + ]T 79 V$ A < Y|L A
&EX + A #$ (X ^/( < f ? EJ( 7+/( `/[/
AL @( O VAO- I($A ,< f ? EJ(
&A + •>!+
a% , e6"= 2
&E]A [- CANCEL 7O
A
"Memory Stick" 7R-G U
V$ A E 7!L 7
V 7+/(
5; E]A [- CANCEL 7O
A 7
V 7@*/
&A +
12 &=J a% 2 , , 2
]]
_† &A + •>!+ < f ? _f O VAO- I($A
( VIDEO EDIT .J;$ 7( + UOR A 79 V$ e\
&AA‚ +
!A < AO 7( AA f V( END 7O
A
&E]A [- 7+/(
=zF=2 V6 m y1D hK
yD 9G hK
&PAGE1 xJ FN 5Z;C (1)
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C (2)
q% EXEC 5Z; F~ ,
:- VIDEO EDIT !L( F> (3)
&3€€w
&EXEC 5Z; F~ ,MEMORY !L( F> (4)
&kŽo 9 :- O
w € #+ U@‰ PC (5)
& pK n y1D @ %
l"Memory Stick"
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE1 xJ FN 5Z;C (1)
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C (2)
q% EXEC 5Z; F~ ,
:- VIDEO EDIT !L( F> (3)
&3€€w
&EXEC 5Z; F~ ,MEMORY !L( F> (4)
&START 5Z;C (5)
&EXEC 5Z;C (6)
:- 4E F~ ,“+/( Y$4 E( # E9 +
š
&–'
&“+/ +| u+
Œ+ R$ ,š =~4 SEARCH š Œ+ R
,E9 +
U/ (!
=~4 EDITING !
&[ –' =~4 REC 2'! Œ+ R$
#+ = !/" EJ( ¢- ,?4 “+/ +| Z!
&–'
&Db* E9 +
M*C F! ,–' : ! +E
pK g:Z
&CANCEL 5Z;C
"Memory 7' F! 7!O ” “+/
&CANCEL 5Z; P;+ !G Stick"
yD Y6 = 5F1Z
[ AJ F~ &–' : ! +E E9 +
M*C F!
&b| UŠ A( VIDEO EDIT &:O> “+/  = /z
END 5Z;C
+ ," C2 "1 7 P?
a% .*% LD.n 12 &=J a% − E= "*%
l"Memory Stick" "* L
A "* IJK%
hi
&n yD Y6 = − =
l"Memory Stick" =1
$ ,A •>!+ 7O/ A . # 5; ,? P>+ A
:E/ 5; . # rS VA $1
E( L .O'> VA / ‚ −
A+ ]( 7
V/ E/+ ,If .9
( / ? ‚ −
E
+ 5; 7( )E> . 7!-‚ > WA9!
B
F! E> $4 2O! 4 2> 2'! •>! E> ,! U"’ ::][+
2'
D
}=QS
#Ot!
5[ HC −
D
2OJ!'+ 5[
Š ( 5 #+ F! 2'! HC −
2'! !+ 2[(
:r "
& w @# . NOT READY D
&. WE[/ 7!L !A 7+/( < ) V( V 7+/( −
&. WE[/ 2LA "Memory Stick" 7R-G U
−
"Memory Stick" 7R-G U
V$ c/ ? .R-+ #+; −
&AA > LOCK 29> .G A
:? N & NOT READY q; F
&“+ :O> ! 2Z[! “+/( 2O F! F HC −
&"Memory Stick" YLAC F! F HC −
:- (! E; O’ ' 5; ž HC −
&LOCK 29* P;$ "Memory Stick"
&Q Vw "Memory Stick" r
?
D1 LD- 2
&A + ]T 79 V$ A LOW MEMORY U
5; 7( )E> WE WAE/[/ +? E/ + O ,YG (
&Eb\ $1
?
2 P?N% X % 12 17
&E]A [- START 7O
A E/ \ O
"Memory & IJK= (
A E
X f
Stick"
7/4 &[ LOW MEMORY Œ0 R
&0 E0 !G 1 2'
y1D zF% V„ ?6 % X f
&START 5Zt 4 "
]`
LD- ?" M%
IJK= ?" M%
U
A "999MSDCF" WO V] E- E/ + O
&E?'( "Memory Stick" 7R-G
&. 5; V( "101MSDCF" WO E- V$ 7$ FR
:- "999MSDCF" 21 UE- =[/C &"Memory Stick"
&2'! ED
"101MSDCF" :] bE0 Š !
??G ?" + €Q!
&A WAA >
V$ .'+ POWER E
&E
( )E> 79 _0 (
"Memory Stick" "Memory Stick" &A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A (1)
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A (2)
_† $ ,E
hN!/ A NEW FOLDER .J;$ (3)
&3€€l q% E]A [- EXEC 7SA
]c
??G ?" 5N1f
&
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE1 xJ FN 5Z;C (1)
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C (2)
q% EXEC 5Z; F~ , :- NEW FOLDER !L( F> (3)
&3€kl
EXIT
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER ADD
REC FOLDER RETURN
FILE NO.
ADD FOLDER
102MSDCF
EXEC
RET.
[- EXEC 7SA _† $ ,E
hN!/ ADD .J;$ (4)
7!L "( +1 WO <
EG VA E- &E]A
E- V$ AL @( WE 7!L E- &A +
&A + FR 5; V(
1>4 E- =[/C F! &EXEC 5Z; F~ ,ADD !L( F> (4)
E9
Db* 7!Š F! [0 E9 &+1 ] 7 F>
&2'!
FN 2 VNr72 2
&EXIT 5Z;C
&E]A [- EXIT 7O
A
??G ?" + €Q! "M 2
A EXEC 7SA _† $ ,WA
hN!/ RETURN .J;$
&E]A [- w )E>
FN @# & "C
??G ?" 5N1f 5MZ
&w @‰ :- EXEC 5Z; F~ ,RETURN !L( F>
LD- ?" M%
IJK= ?" M%
LD- ?" W>=1
&A WAA >
IJK= ?" =Qf
V$ .'+ POWER E
&E
( )E> 79 _0 (
&
&A WAA e\ PAGE1 E]A [- FN 7O
A (1)
&A WAA e\ + E]A [- MENU 7O
A (2)
_† $ ,E
hN!/ A REC FOLDER .J;$ (3)
&3€€l q% E]A [- EXEC 7SA
REC FOLDER
101MSDCF
102MSDCF
103MSDCF
104MSDCF
105MSDCF
106MSDCF
P; POWER 8!90 5; :Z
&G _0 B # 2Z[!( F>
&PAGE1 xJ FN 5Z;C (1)
&!Lz Ob> xJ MENU 5Z;C (2)
q% EXEC 5Z; F~ , :- REC FOLDER !L( F> (3)
&3€kl
EXIT
101
DATE :
4 7 2003
12 : 24 : 24
FILES :
40
EXEC
[- X A 5; V( E- hN!/ V( r/R 7O
A (4)
&E]A [- EXEC 7SA _† $ ,WAA
5Z; F~ ,7R9G E ” E9 !L" r/R 5Z;C (4)
&EXEC
FN 2 VNr72 2
FN @# & "C
1
&A 5; E- ] A E/ + V1 2- pppp AEJ •
AL @( EES E- ,A f E- 7/+?
&A + 7!L
I($A 5 E/ \ X ,A 7!L E- 7/+? •
&A af O VAO7R-G U
.-T ,E?'( V![( E- AEJ E*… ] •
&E( + e]
"Memory Stick"
B
&E- 2
:- •+ pppp 21 + 2' # •
&Db* EES E- =[/C F! ,E9 =! +E
&E9 +
@( 7-G # " ,E9 =[/C A£ •
J' .4 O
4 [/4 :! UE9 AE O
•
&2>4 "Memory Stick" :- *!0
&E]A [- EXIT 7O
A
&EXIT 5Z;C
]k
%H !' I
J"
7 89: −
! "#$
%$ & ' ( ! ) −
dN#' O e( U&
;<= 9^ (0 &.[. V
&. WXY "Memory Stick"
* f (0 - 0 W
&.[. ghV\ V
dcB' O e( /.00 d3@ 1&[ d2! iX[ 3 j Z
&. WXY "Memory Stick"
"Memory Stick"
! "# $ ,&'( )#* ! + "Memory Stick" , -. /.00 123
452 .6 78 9 (
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
&
3
"Memory Stick" "Memory Stick" Wk U&
;<= 0 96D &.\* @# PLAY dV* (1)
*@. U**
j&* e3J +EFe&)3 0 j&* e3 J – dV* @# 3 (2)
0 *6 e*<V.# g3(* e( * ?B( F<B 0
&. iX[ j0N[ * 9^
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
! 6D A PLAY ;>=C (1)
FG3 IJ +EFG'H IJ – ;>=C (2)
3K .6L &.2 0. "#
%$ & ' ( ! ) +,
-
CAM ;>=C
7 89: ;< ' =
&.\* @# CAM dV*
">? 1 $ " @
A ?$B
*
\l "NO FILE AVAILABLE" `[@[
89: CDE (F 2 G?#?
%H !'
" ( . ($ /0 12 3" "
FO2 &P0 LJ "NO FILE AVAILABLE" M 5N
! ) 450 # 6$
DISPLAY/BATTERY INFO ;>=C ,
@ O
M Q26R
DISPLAY/BATTERY dV* ,\`[@[ j* &&Y[ e3
&.\* @# INFO
0 UZ&[E A'
E"S T "# " *&)E AB
&#* U&
;<= (0 - *&)0 UV
E0 UV
)# WXY
101–0006
640
6/6 101
MEMORY PLAY
&# UV
E&2 AB
ab _ HE<c H
_N# `[@[EVS
4 7 2003
12:05:56
–
\ U** -# ][ET A^ AB
+
CAM
INDEX
FN
E. O[.3E-. _B(Em0
g3(* e\ U**Ej ZE;<= m0
%H !' I
J"
7 89: −
! "#$
%$ & ' ( ! ) −
W>X Y
TX OV.N0 ( j ZEm0J ;<= e\ U** Wk e3
@# WXY qH6 * DATA CODE dV* ,F;<= Z &)3
e3 (* U Z q U`^* Z &.[0 ghV\ V
&.\*
Fst uJ &. U*2^ *V 9
MNO ?=
;< On.50 ( _BEmJ -. O[.3 I Qp DATA CODE ;>0 & F-. _B( 2o
.V) U,5 &)3 9 A dP
qV)^C )
r
Fst uJ
M
3? Y= @'?
;P QH C _[ C ;G# T A^ A &B( T A L &B •
DCF 4.G ? 7#0 L -.& <.0
Q(G .K ( 20 T j C @ T A^ v •
e* UV
&
<[ yZ^ DCF *&[^ 3 -# y •
&
&\6 U** Wk -# ][ ;G# ( *
k U** Wk
d2! e( * -# ][ &
3 [6[ ( *
i6 -# y •
&[Z V@b
" "Z M$ "Memory Stick" ?$B
RH
-6* 0 96D ( g( e( * d2! e( * Z zH
&[
\l &#
&(3 <B &# d3 &.[0 V
:
&(3 e&)3 &# d3 &.[0 V
:
&(3 e&)3 ( <B &# d3 &.[0 V
:
@ / OU "Memory Stick" R? ST
"VO$ " "# ! 6D ( q( @ . O[Gw 5N0
&2
73 &2 qG[L :
7'H &2 qG[L :
7'H( 73 9&2 H qG[L :
KL
%H !' I
J"
7 89: −
J$B I
Y" W>X !' 8 89:
[7
"? (F\
! "#$
%$ & ' ( ! ) −
\ "2 V N$ F K )
[_`(
u6 0 d _^ &.2 [ Z !X *V 9
&.. P
! 9 }< & u~ dP( &.20 2.l U,\
.)
Y 8
] 7
"? (F ' " # INDEX d2! _' d3 d e0 eL3 * B {[ | B _ H *@. \l &
&\6 -&<0 1&[
<B 0 W
j&* e3 : T
e&)3 0 W
j&* e3 : t
_`( )V INDEX WaXT
r.>0 j -<B =() # QV' B H 5N0
452 ?=(
G3 _ ) : T
G'H _ ) : t
_ H BE H) B
MARK
"Memory Stick" "Memory Stick" -MARK
K
T
DEL
EXIT
1
2
3
4
5
6
1/40 101
-.0 /.00 .@ AB ,\
E"Memory Stick" ,
O * (0 j&
;<= /.00 U&\&[@[ 9
_^ "Memory Stick" dN#'
t
FN = R#^B= =
&.\* @# EXIT dV*
I
= (F\ 89: (F = R#^B= =
[
!'
&.\* @# &.\* Wk [D &.\X. d e0
FN (F @ V
EXIT ;>=C
[
b #\ V )V @ V
5= &0 " ;>=C
dO$ !' I
J"
MPEG MOVIE Q 89: −
OP ! "#$
MPEG MOVIE 3D0 ) −
dN#' O e( U&
;<= f (0 &.[. V
&. WXY "Memory Stick"
/.03 9^ (0 - 0 W
&.[. ghV\ V
* /.03 "Memory Stick" dN#' O e( U&
;<=
&. WXY 1&[ d2! iX[ 3 j Z
"Memory Stick"
"# $ ,&'( )#* ! + ( /.03 ,"Memory Stick" , 452 .6 78 9
&
3
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
\l U&
;<= 0 96D &.\* @# PLAY dV* (1)
*
j&* e3J +EFe&)3 0 j&* e3J – dV* @# 3 (2)
&. iX[ j0N[ * f 0 F<B 0
&.\* @# WXY (
e3 MPEG N X dV* (3)
&. A.N0 Z e\ ]&B 73c &! (4)
&. iX[ PAGE3 ( &.\* @# FN dV* 1
\l &! A.N0 e3 d2! &.\* @# VOL dV* 2
*
F&! j* *Z e3J +EF&! j* A e3J – dV* 3
&.\* @# &! A.N0 e3 &*yZ3 PAGE3 d3 0 &.\* @# OK dV* 4
&*yZ3 FN d3 0 &.\* @# EXIT dV* 5
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
! 6D 5N0 PLAY ;>= (1)
FG3 IJ +EFG'H IJ – ;>=C (2)
3K .6L
) Q&< MPEG N X ;>=C (3)
8R "# \.<0 &0 " C (4)
PAGE3 .6€3 AB( FN ;>= 1
O e ;< @ 5N0 VOL ;>= 2
e ?#J +EFO e v2~J – ;>= 3
O e ;< FO
PAGE3 *) (
OK ;>= 4
FN *) ( EXIT ;>= 5
1
PLAY
MPEG MOVIE Q W>X 89: ;< ' =
&.\* @# MPEG N X dV*
MPEG MOVIE 3D0 ) +,
MPEG N X ;>=C
">? 1 $ " @
A ?$B
*
\l "NO FILE AVAILABLE" `[@[
" ( . ($ /0 12 3" "
FO2 &P0 LJ "NO FILE AVAILABLE" M 5N
Kc
dO$ !' I
J"
OP ! "#$
MPEG MOVIE Q 89: −
MPEG MOVIE 3D0 ) −
kE R< I
B dO$ !' 89:
f &P 4gh %$ O$ F )
d3 "Memory Stick" dN#' O e( U&
;<= f 0
A.G0 _VB +‚d3ˆ&' jD *
A.G0 e0 b O)cB
*
WXY (0 ( U* iX[ ‰G[ Z \ &.[0 V
&.
&
3
"Memory Stick" , B d Q|P +‚ C 5V.G0 A 5V.G0 A
( cG[ ƒ .6 e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
„+t 2! "# V t „ 9 Oc~ ?<0Cr (1)
F7'H Q|… IJ ,EF73 Q|… IJ < ;>=C (2)
\& 9 ) &0 " cG .6L
"Memory Stick" "Memory Stick" &. q<[* „+t d2! * t ( „ e\ ]&B (1)
j&* e3J , /F<B _VB j&* e3J < dV* (2)
@# WXY (
e3 dcG[ iX[ e3 Fe&)3 _VB
&.\*
Ke
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
320
MOV00001
1/20 101
0 : 00 : 00
MPEG
NX
–
+
CAM
INDEX
FN
&. q<[* „+t d2! * † ‡ e\ ]&B (3)
„+t 2! "# V † ‡ 9 Oc~ ?<0Cr (3)
MPEG MOVIE Q 89: ;< ' =
&.\* @# MPEG N X dV*
MPEG MOVIE 3D0 ) +,
MPEG N X ;>=C
RH Y' @E W>X J$B "$ ?$B
*@[ A.G0 |b O)cB d3 _^ 9Š f 0
"jB M#= i!< MNO "$ J ' $"
Q|P A.G0 A L &B
dO$ !' I
J"
OP ! "#$
MPEG MOVIE Q 89: −
!' 89: CDE (F G?#?
dO$
MPEG MOVIE 3D0 ) −
OP ! ) 450 # 6$
DISPLAY/BATTERY INFO ;>=C ,
@ O
M Q26R
DISPLAY/ dV* ,\`[@[ j* &&Y[ O* &&Y e3
&.\* @# BATTERY INFO
0 UZ&[E A'
E"S ) T "# " *&)E AB
)# WXY &# * U&
;<= (0 - UV
E0 UV
MOV00006
320
6/6 101
0:00:12
MPEG
NX
dN#' WXY j Z O& E, 9 ) 9 Z
_N# EVS
4 7 2003
12:05:56
–
&# UV
E&2 AB
+
CAM
INDEX
ET A^ O[.3
\ U** -# ][
FN
EF"– – –" -
3 . O[.3 5N0J -. _.B0Em0
U** Wk "– – –" O3 g3(* e\ U**J ;<= j ZEm0
F&[
W>X J$Bmn
'
ZEm0 &.[0 V
Z q U`^* Z &.[0 ghV\ V
&.\* Wk CODE
Fst uJ &. U*2^ *V 9 e3 (* U
DATA dV* j** @# 3 ;<= j
MNO R< 'mn
'
Qp DATA CODE ;>=C ,-. _.B0Em0 )
.V) U,5 &)3 9 A dP
qV)^ )
r
Fst uJ
Kl
89: " f9O?
)V " OET
v)0 WXY e3 U&
iX[ )# &# &.[0 V
_^ Œ8 eL3 _VB * U&
iX[ )# &# &.
*
U** Wk d2!
o &2 5N ) .' o &2 ..>0 @ 9 9w ƒ) 9 "# .'
*
U** B
e( _<. POWER &.
&. 3 ]&B d2! 1 3
*
U** Wk PAGE1 0 &.\* @# FN dV* (1)
&.\* @# PB FOLDR dV* (2)
WXY &.\X. d e&# UV
iX[ e3 –/+ dV* (3)
d3 0 &.\* @# END dV* 1^ ( ,&.\* @# &.
&*yZ3 PAGE1
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
PAGE1 ) FN ;>=C (1)
PB FOLDR ;>=C (2)
;>= Ap ,d= &0 ƒ, &2 AB .6L –/+ ;>=C (3)
PAGE1 *)
END
END
PB FOLDER
"Memory Stick" "Memory Stick" 101
K
–
FOLDER NAME :
101MSDCF
DATE :
4 7 2003
12 : 24 : 24
FILES :
40
<B &# iX[ e3 : –
e&)3 &# iX[ e3 : +
+
73 &2 .6L : –
7'H &2 .6L : +
*
WXY 0 0 &.\* @# EXIT dV* (4)
) EXIT ;>=C (4)
O?
U** ..>0 ( U&
d6^ e\&# ][ V
e*<V.# g3(*
&\* k Ž.X@0 0. ;^0 U&
D$
.>
r ( ‹@ O&2 QV^ Œ)0
r L &.2 0. 0.<V Z5P qV)^3
@V Y" 89: " <) *
] e&)3 ;<= d.[ Z 0 )# U&
WXY &#
;<= e3 )# &# ,&* ;<= 0 d.[ Z _^
&D * )# WXY &# O3
.o )V " -. -V A j H'! j "S ) &#
"S &2 qr ,! -.3 .B *$ "
) "S &2 -.
2 Y" W>X %H 2!' J sg= pj @ NP ! >'
"Memory Stick" ) 32B − "Memory Stick"
Memory PB ZOOM sg= 89: −
Memory PB ZOOM dN#' O e( U&
;<= 9^ (0 &.[0 V
&. ’|3 "Memory Stick"
&
3
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
&. WXY d! * j&
’|3 e3 0 (1)
&. iX[ PAGE2 ( U** @# FN dV* (2)
\l PB ZOOM d2! &.\* @# PB ZOOM dV* (3)
*
&.\* @# j&
’|3 e3 d2! Z N[ * dGc (4)
0 ( ,*
-G d2! | d3 U&
U** @# dGc
y *
’|3 33 (* UZ&[3 <G0 U&
WXY
-G d2! | d3 dGc ,&.\* @# `* dGc
*
&. A.N0 ](Z dP* ]\ Z U*2^ 3 ](Z dP* (5)
jD UZ&[ 33 “Y 0 33 „E„ Z 0 &.[0 V
&. ’|3
&\* W\ ](Z dP* : W
&\* W|# ](Z dP* : T
, .<0 "Memory Stick"
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
8R "# \.<0 &0 " C (1)
PAGE2 ) FN ;>3 AB (2)
PB ZOOM 5N0 PB ZOOM ;>=C (3)
8R "# \.<0 &0 " Gc ;>=C (4)
A( ,
@ T 5. _c>= " Gc -G0
_VB C <G0 g0 5V' &B ) ! .<0
T e6w Gc -G0 ,e6 Gc ;>3
@
" ](|  qV)^3 ](| <[ ;<= (5)
&B <G0 O 1V6 „‘„ 9 .<0 5V'
](| <[ uG[R : W
](| <[ *| : T
m.q 32g rS
32B 1 3
3
PB ZOOM
PB
ZOOM
MEMORY PLAY
END
PB ZOOM sg= 89: &.\* @# a =
END dV*
PB ZOOM ) 32B 4a-
END ;>=C
KK
2 Y" W>X %H 2!' J sg=
"Memory Stick" Memory PB ZOOM sg= 89: −
pj @ NP ! >'
) 32B − "Memory Stick"
PB ZOOM sg= 89: CDE d2! ,&.\* @# DISPLAY/BATTERY INFO dV* y
:H! e3 _VB &.[0 k V
*
&&Y[ PB ZOOM
&. -G d2! | d3 PB ZOOM )V 32B uX2 S .
"2X ,DISPLAY/BATTERY INFO | ;>3 _VB C
-G[ L PB ZOOM ) ](Z *P 8R
@ T d. ;>3 _VB ƒ,Q|…
Y" sg= !' ^
U** Wk d2! | * &[0 k U&
’|3 0 d
y
*
>P
v ! @ T "# r< #' 9 L
"Memory 2 Y" W>X dO$ 2!'
Stick"
& k PB ZOOM dN#' ’|3 WXY *V
"Memory Stick" "Memory Stick" 89: WH ' Y" Q$' %H !' W>X =
"Memory 2 PB ZOOM sg=
Kt
Stick"
;^0 U&
:H! 9^ 0 ;<= e3 PHOTO dV*
†”‚ × +†‚ UZ&[ * 0 &.\* @# WXY _.)=( qH6
*
;<=
Memory PB ZOOM
"Memory pj @ NP OP !
Stick"
PB ZOOM ) ](Z -V) L
@ PB ZOOM )V 32g= hV$ H F MNO
"Memory stick" pj
A ) Qp -. PHOTO | ;>3 AB
†”‚ × +†‚ A3 -.0
OH : != 2!' 89:
"
DH 8
] −
"Memory Stick" dN#' O e( (0 d. &.[.
V
/.03 &H^ Wk Z U*2^ 3 U&
ŽX@ &# (
&. WXY
&
3
V=OO$ H . ! )
"
D −
( "Memory Stick" , "# - &H qV)^€3 g) T
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
PAGE1 .6L FN ;>=C (1)
.6R V•B ) MENU ;>=C (2)
uJ EXEC ;>= Ap , "# SLIDE SHOW .63 AB (3)
Ft„–
&. iX[ PAGE1 ( U** @# FN dV* (1)
*
U** Wk . 0 &.\* @# MENU dV* (2)
1^ ( ,&. iX[ * SLIDE SHOW _.)=( (3)
Ftt– uJ &.\* @# EXEC dP*
EXIT
MEM SET 2
SLIDE SHOW RETURN
INT. R –STL
ALL FILES
DELETE ALL FOLDER 101
FORMAT
r
R
,&. iX[ FOLDER sss* ALL FILES _.)=( (4)
&.\* @# EXEC dP* 1^ (
O -6* (0 d. WXY e3
:ALL FILES
"Memory Stick" dN#'
&# -6* (0 WXY e3 :FOLDER sss*
PB Z U*2^ 3 U&
iX[
FOLDR
*
U** Wk sss * &# ][ *
(0 V
e*<V.# g3(* &.\* @# START dV* (5)
/.03 "Memory Stick" dN#' O e( * U&
;<=
,&\ WXY q' * (0 d. d.[ Z & WXY
*
TB *6 c3 &H^ Wk
"
DH 8
] ;< ' =
&.\* @# END dV*
"
DH 8
] I
CDE Y' ;< ' =
&.\* @# PAUSE dV*
FN = R#^B= =
1^ ( ,&*yZ3 PAGE1 d3 0 &.\* @# END dV*
&.\* @# EXIT dV*
kE !' I
B "
DH 8
] r2 =
EXEC
RET.
;>= Ap ,FOLDER sss* ( ALL FILES .63 AB (4)
EXEC
*P ?.VP )
:ALL FILES
"Memory Stick" , T "# *P ) :FOLDER sss*
PB FOLDR c^3 o
sss "# &2 A^ A *
)3 &.2 0. ]G0 START ;>=C (5)
Q5[L & -3 "Memory Stick" , &HJ ?3 ) ŒGC A , ?.VP 9
.•G0 F
"
D ) +,
END ;>=C
iO<6$ "
D ) +,
PAUSE ;>=C
FN (F @ EXIT ;>= Ap ,PAGE1 *)
V
END ;>=C
V$ F %$ "
D ) 4">
s c~ -<B –/+ 9| qV)^3 3K .63 AB
N[ * 0 s ]&B Z -<B –/+ e\ dV* Z U*2^ 3
&. iX[
Kw
@<(' J" d: B ^ 1
!' R$ −
/ (V pP u$
! −
&.[. V
,A5 (0 B20 j&
fY Z e.yP e3
&. _N# U&
iX[ (0
5 ƒ2) — ? X ! V' &
3
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
452 ) INDEX ;>3 AB (1)
V' 5N0 - MARK ;>3 AB (2)
- 5N0 5V' &0 " ;>3 AB (3)
.V˜
"Memory Stick" "Memory Stick" @# *6 e*<V.# g3(* e( * ?B( INDEX dV* (1)
*
U** Wk 1&[ d2! 0 &.\*
_N# e3 d2! &.\* @# - MARK dV* (2)
*
\l 0
&.\* @# &. _N# [D &.\6 d e0 (3)
*
\l U&
_N# 0 e( * - `[@[
1
INDEX
2,3
RET.
-MARK
T
EXIT
-MARK
1 -
2
3
4
5
6
2/40
FN = R#^B= =
&.\* @# EXIT dV*
Y" R$ !' a =
U3(* ‡ ]&B * &. > [D _N# &.\6 d e0
&.\* @#
*
&&Y[ 0 e( Z - `[@[
O?
"Memory Stick" dN#' O e( OH8 d. j* _ #
Z -<B &. fY U&
_N# e0 e\ U** - [D O ,"Memory Stick" dN#' O j* _ #
&. .3Z3
2 "Memory Stick" R$ %$X ^
"= LOCK M(<
&.\* ] 0 _N# *V &.[0 k V
K
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
101
t
FN @T V
EXIT ;>3 AB
! 4a-
e6 ‡ c~ "# 5V' Q>C &0 " ;>3 AB
9 - M "2X
D$
*P O ) ?.VP —™ K. .V
-<B .V˜ O[.3 "# $ ,"Memory Stick" ,
50 9 7Gš ,"Memory Stick" , K.!
. =O "X o J J S
LOCK M(, uX2 @ x`$ "Memory Stick"
V' ,.20 L
2!' J d:
DELETE −
! +
DELETE +o −
U&
iX[ (0 (0 d. &.[0 V
o ( ?.VP Œ,' Y" f9O? 2!' J d:
&
3
Oy ! +
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
&. WXY &. fY &.\X. d e0 (1)
*
U** Wk PAGE1 0 &.\* @# FN dV* (2)
d2! e( * DELETE? O< &.\* @# DEL dV* (3)
*@. \l LCD
*
fY U&
iX[ 0 &.\* @# OK dV* (4)
3
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
5#,' &0 " C (1)
PAGE1 ) FN ;>=C (2)
@ DELETE? <) 5N0 DEL ;>=C (3)
o Œ,' A OK ;>=C (4)
DELETE
101–0003
DEL
3/40 101
DELETE?
OK
CAN–
CEL
FN = R#^B= =
FN @T &.\* @# EXIT dV*
!' I
J d: a =
V
EXIT ;>3 AB
F + 4a-
&.\* @# † ]&B * CANCEL dV*
† c~ "# CANCEL ;>3 AB
?
[ _N# &3 ,U&
_N# 0 j* fY e3 •
&. >
_#Z3 U3(* [D &.[.k V
,&. fY 0 d.[ Z •
&. .3Z3 _B&3 5[D (0 j* fY Z -<B &.
D$
V' Q>€3 L( AB ,.V ! Œ,S •
Œ,' -<B 50*)^ L , ! Œ,š j *$ •
&.P 5 7Gš ,
2 "Memory Stick" R$ %$X ^
"= LOCK M(<
&.\* ] (0 j* fY &.[0 k V
. =O "X o J J ST
>{$ "Memory Stick"
Œ,' L
LOCK M(, uX2 @ iz
tL
DELETE − 2!' J d:
DELETE +o − (F B Y" f9O? 2!' J d:
7
"?
&
3
_`( @ O9$ F +
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
"Memory Stick" "Memory Stick" ?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
452 ) INDEX ;>=C (1)
-.N0 A 5#,' &0 " ;>= Ap DEL ;>=C (2)
o AB FZ3CJ
@ DELETE? <) 5N0 EXEC ;>=C (3)
o Œ,' A OK ;>=C (4)
U** Wk 1&[ d2! 0 &.\* @# INDEX dV* (1)
*
fY &.\X. d e0 1^ &.\* @# DEL dV* (2)
( U&
iX[ 0 UV
&. WXY &.
*
e( * DELETE? O< &.\* @# EXEC dV* (3)
*
\l d2!
&[
fY U&
iX[ (0 &.\* @# OK dV* (4)
t
! +
1
INDEX
2
RET.
DEL
T
DEL
EXEC
EXIT
1
2
3
4
5
6
3/40 101
FN = R#^B= =
&.\* @# EXIT dV*
!' I
J d: a =
&.\* @# † ]&B * CANCEL dV*
t
FN (F @ V
EXIT ;>=C
! + 4a-
† c~ "# CANCEL ;>=C
DELETE − 2!' J d:
DELETE +o − 2!' @$| J d:
! u1 +
dN#' O e( U&@[ _N# (0 ™ &.[. V
&. fY "Memory Stick"
&
3
! +
*P .V˜ .K ?.VP Œ,' "Memory Stick" ,
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
*
U** Wk PAGE1 0 &.\* @# FN dV* (1)
*
U** Wk . 0 &.\* @# MENU dV* (2)
1^ ( ,&. iX[ * DELETE ALL _.)=( (3)
Ftt– uJ &.\* @# EXEC dP*
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
PAGE1 ) FN ;>3 AB (1)
.6R V•B ) MENU ;>=C (2)
"# DELETE ALL c^3 &&( .6L3 AB (3)
Ft„– uJ EXEC ;>3
AB Ap ,
MEM SET 2
EXIT
SLIDE SHOW
INT. R –STL
DELETE ALL RETURN
FORMAT
ALL FILES
FOLDER 101
r
R
EXEC
RET.
,&. iX[ FOLDER sss* ALL FILES _.)=( (4)
&.\* @# EXEC dP* 1^ (
-6* (0 d. j* fY e3
:ALL FILES
"Memory Stick" dN#' O
&# -6* 0 j* fY e3 :FOLDER sss*
PB FOLDR ;^0 U&
iX[
*
U** Wk sss O3 &# ][ *
@# EXEC dP* 1^ ( ,&. iX[ OK _.)=( (5)
&.\*
*
-&<0 EXECUTE d3 OK O<
EXEC dP* 1^ ( ,&. iX[ EXECUTE _.)=( (6)
&.\* @# d2! e( * 1^ ( ,*
\l DELETING `[@[
&[Z V@b
`[@[ ,&[&
fY U&@[ _N# (0 d. d.[ Z
*
\l COMPLETE
;>= Ap ,FOLDER sss* ( ALL FILES .63 AB (4)
EXEC
"# *P ?.VP Œ,S
:ALL FILES
"Memory Stick" , &2 "# *P Œ,S :FOLDER sss*
PB FOLDR c^3 o
sss "# &2 A^ A *
EXEC ;>= Ap ,OK .63 AB (5)
EXECUTE OK ?= .>
EXEC ;>= Ap ,EXECUTE .63 AB (6)
@ v Ap ,DELETING Œ,S M 5N
M 5N ,r.V˜ ?.VP Œ,' A &
COMPLETE
FN = R#^B= =
. 1 P ! u1 + 4a"Memory Stick" &.\* @# EXIT dV*
2 B 2!' J d: a =
"Memory Stick"
dP* 1^ ( ,&. iX[ + s ]&B * RETURN _.)=(
&.\* @# EXEC
DELETING > 8
] CDE &.\&[ @# e dV* ›.\ ( U&[6h[ POWER &.
2!' J d:
&. fY \&# &.[0 k V
FN @T V
EXIT ;>3 AB
EXEC ;>3 AB Ap ,+ ( s c~ "# RETURN .63 AB
X2V$ DELETING >V J ' =
Z ƒ ;>= ( POWER :2 *C &V)0 L
! M +
O&2 Œ,' L
tc
!' YB"? a'
YB"? a' −
! QN a'
QNo a' −
+†‚ g3 U&
;<= 9^ (0 0 UZ&[ &.[0 V
&.\* ..>0 t†‚ × ‡t‚ †”‚ ×
_^ /^ -. d3 e3 0 UZ&[ W\
*
_#Z3 UZ&[ ..>0 Z &)3 ' d.( 0
&
3
× +†‚ F4G
J A' ..>0 t†‚ × ‡t‚ ( †”‚
A " OG "# qV)^H &.2 A' .>0
Fe-mail œ OG J "[(.R &< -•^ ? 5^C
AS ..>0 &)3 ' .!w 3 2'L A
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
"Memory Stick" "Memory Stick" B dN#' WXY _.)=( * e*<V.# g3(* d.' * (1)
&. iX[ PAGE2 ( U** @# FN dV* ,**
&.\* @# RESIZE UZ&[ ..>0 dV* (2)
*
\l RESIZE UZ&[ ..>0 e3 d2!
RESIZE
101-0003
640
PAGE2 .63 AB( FN ;>=C ,, 9 ) Qp (1)
RESIZE ;>=C (2)
RESIZE AS ..>0 5N0
3/40 101
END
101
–
+
&.\* @# 320 × 240 640 × 480 dV* (3)
U&
iX[ &# * U&
U*2^ -# 96D j)3 0
*
;<= ;<= e3
640 ×
480
320 ×
240
320 × 240 ( 640 × 480 ;>=C (3)
&2 "# ]&X T 6D 5[ -.0 A
-. o
%H 2!' a' =
! aO
&.\* @# ‡ ]&B Z -<B –/+ dV*
FN = R#^B= =
1^ ( ,&*yZ3 PAGE2 d3 0 &.\* @# END dV*
&.\* @# EXIT dV*
?
MPEG ;<= 3 U&
;<= 0 UZ&[ &.[0 k V
•
&.\* ..>0 MOVIE
g3(* 3 U&
;<= 0 UZ&[ &.[[ _^ 9Š V
•
&.\* ..>0 `* e*<V.#
v)0 0 UZ&[ d.[ Z 0 _.2. &.[0 k V
•
&. iX[ &. YB"? a' B "V= R}
te
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
R}
!' YB"?
_3 . „s‚ <G0
†”‚ × +†‚
_3 . „+ <G0
t†‚ × ‡t‚
‡ c~ -<B –/+ ;>=C
FN (F @ EXIT ;>= Ap ,PAGE2 2! *)
V
END ;>=C
D$
MPEG -.0 >.3 A' ..>0 L •
MOVIE
. qV)^3 ! A' ..>0 9 9V0 L &B •
e6D &.#
A' ..>3 ]G0 & *P .6 L •
QNo a' "V= VH
VH
! QN
i f „s‚ '
†”‚ × +†‚
i f „+ '
t†‚ × ‡t‚
Z R$D I
€ ?
Z R$D −
>~ $D =O
>~ $D −
V
J _^ &.2 U&D * (0 j* ab e3 *V 9
F&. iX[ ab e3 (0 *&)0 &.[0 k
_ # /.00J DPOF *&[^ 3 V
e*<V.# g3(*
ŽX@ e3 (Digital Print Order Format) Fab .*
_^ yZ^ ab e3 9^ (0 j*
LJ &)3 V.# <8 "# &.20 2.l U,\
F5.8 A^ " &&0
<c /.00 >.!J DPOF 4.G ? G# &.2 0. 5<8 A^ " && F.VB
&
3
e( &3 POWER &.
&. d2! Z U*2^ 3
?= POWER :2 ;<= "><
' 1 78 9 -.>@3 AB
452 ) INDEX ;>=C (1)
<c H 3 5N0 MARK ;>=C (2)
5N0 5. <c H 3 &0 " ;>=C (3)
o H)
U** Wk 1&[ d2! 0 &.\* @# INDEX dV* (1)
*
ž
[ e3 d2! &.\* @# MARK dV* (2)
*
\l ab _ H
@# &.3 ab _ H jD e( &.\X. d e0 (3)
\l U&
iX[ 0 e( *
_ H &.\*
*
1
INDEX
2,3
RET.
MARK
T
MARK
EXIT
1
2
3
4
5
6
2/40 101
t
FN = R#^B= =
FN (F @ &.\* @# EXIT dV*
Z $D € ? a =
]&B * U3(* &. > ab _ H &.\X. d e0
*
0 e( Z
_ H &.\* @# ‡
2 "Memory Stick" R$ %$X ^
"= LOCK M(<
&.3 9^ (0 e( ab O H &.[0 k V
dO$ 2!'
&.3 f (0 e( ab O H &.[0 k V
V
EXIT ;>=C
>~ $D =O 4a-
c~ "# 53 !~ <c H Q>C &0 " ;>=C
H) "2X0 e6 ‡
. =O "X o J J ST
>{$ "Memory Stick"
<c O H 3 L
LOCK M(, uX2 @ iz
OP !
<8 O H 3 L
tl
− $ #" ! −
− −
: #" ! H* − $
& '() -*
− +
,
I - $ J)>5 K)-> E* J 0 J! L-)
MN5F O) J-) )> P$ 1Q -* R> J >:
$ I J-) )> !)D J-) P$ 1Q "Memory Stick"
/>)> >-
!
-. "Memory Stick" " #$ %& '( )* !+,
/ 0 %& 1$ %& 23,
$ # " ! S$ J)> I J-) )> P$ 1Q -* R> J
"Memory MN5F O) ,Memory Stick MN5F O)
S$ )> DT UIV - P> J)>5 K)-> 0 ) Stick"
/ :> I Memory Stick MN5F O)
S-W VF"4
X VF"4
-Z V(G
[(\W
[(\W
S+
]/
!/!
SMacintosh SWindows $ TF
D
N N
]/+
!/!
Macintosh
jbk − jki
4 #+ #5 67 0 %& )* !+,
"Memory Stick" 4 #$ =8-. 9:; ,Memory Stick
Memory 4 #$ #5 B5 A:>. ?@ 6
/ 0 B5 Stick
S34 3
3
34 Y*
S"
O! IE
N(E
]_`5a USB _MQa USB ]USB U\
USB ^5
Windows
bcd − bfg
bcf − bch
bgi − bgj
CD ,USB 4 ]#
)5 WD ,USB ^5
J)$D
bfi
CD ,DV 4 ]#
)5 WD ,DV ^5
J)$D
bcl − bfg
bcc
jkh − jkb
CD ,USB 4 ]#
)5 WD ,USB ^5
J)$D
i.LINK ]_m):;a
i.LINK _J):a
]DV U5D;
DV %2> E
ST 4
2 -,U 4
S" SD #D V
O!
R N(E
-FR 4
]_`5a USB _MQa USB ]USB U\
USB ^5
"Memory .
SStick"
V "Memory H^EU
Stick"
9D ,USB IE JK $ H LM/
H N(E O! 36 USB N(E O! P >/ 3 $
DD ; 2+Q R ,/ 34! $ H
>/ 9D ' USB 56 ,USB ."/ 01 2 &+ 34 /)
: 34 36 USB 38 9 +
" 34 ;6 <= >+ "
CD 9 2 2+ 2(E ,B?!@ + A
>-FF4 -*G USB 38
M ,J)$D )5 WD - I P !> E* P) )> XYZ J
/ MG I R[D0V
,# CD- 0 45 EF 5G,
/ HD* *;
$ : #" ! H* −
+ & '() -*
−
,
D N! #R T`! -KR@ '() -(A\W USB IE #" $ H LM/
USB Y* + A 34 /)
/ MNFY + O&YZ J ) bfg M#
/bfg # H) ,OG, 6 ,
] %; H5>;
!> )+5 :T (USB)
USB P !> E*]USB 4 _MQa USB ]_`5a USB Va #" $ : H LM/
DV 'A
WD - DV %2> P !> E* t J)> u3 I
J 6vV D M $ P$ n*D r 0 J)$D )5
/D ) J*
]
DV Y* + A 34 /)
np o CD- DV 4 0 67 R. n2
/ O)$; qr M s
DV U5D
DV E
i.LINK
])$w )3
: E vV R u
]_m):;a i.LINK _J):a i.LINK _
$ : #" ! H* −
+ & '() -*
−
,
H^EU V N! #R T`! < -FR '() -(A\W "Memory Stick"
"Memory Stick"
USB Va N $ : H LM/
M# - Windows 0- - 0 P>V Wv ! ) bfg M#
/ MNFY Macintosh L 0 P>V Wv ! ) jki
USB ."/ A 34 /)
#- Windows 0- - WND EGV & bfg # H)
/Macintosh L WND EGV & jki
] %; H5>;
!> )+5 : :T (USB)
$ # " ! USB P !> E*]USB 4 ]_`5a USB _MQa USB O) RD:]~$D PvV> t 0 D % K ! $
/ P>V _J):a "Memory Stick" MN5F
USB IE 6E $ : H LM/
- Memory Stick MN5F O) J t3> %€Y5 E t 0
P>V Memory Stick MN5F O) J PC O) E t
/ 0 XYZ J Yr DT  ,% W0 t : Wv !
/ % 0 P$ M J[) 1#
"Memory 4 yz$ n]qJ)r EGV =7. t s
/_m):;a Stick"
USB ."/ 2b ? A 34 /)
Memory Stick " #$ % B {r E#
GV;
p
/m): Memory Stick " #$ % PC r E#
-.
p
| {* =\3 9 H) ,O m. q$ &
/ %, }+
$ : #" ! H* −
$ : #" # '+D
"Memory Stick" H^EU V
+ & '() -*
−
,
+ & U V^U0
"Memory Stick" . -FR
I 1V P$ u5 "Memory Stick" MN5F O) [ •
[ - ,>[ )r P>V >) J)>5 K)-> )> $
$ J)>5 K)-> :> "Memory Stick" MN5F O)
u5 $ I 1V uV - USB MF )>
uV 6‰ "Memory Stick" MN5F O) J!>& ,>$
/ D ) $ J)>5 K)-> J-) )>
/ D P>+5 ) "Memory Stick" MN5F O) J-) J! P>> •
$ J)>5 K)-> J-) D %Š P$ P>+5 J5
/D$ ^€
%& "Memory Stick" 4 yz$ }+ RQ 6s 8 •
"Memory Stick" " #$ O4:. "; 0
t %& GV- 0 %& ‚*
t B5 B "Memory Stick" 4 #$ uD "; -.
R & 0 6 ‚ uƒ r /Y
=
USB
/"Memory Stick" 4 #$ %& OD 1}7 8 •
/ t %& Q& 6s 8 Z}7, O,
eE LD
t"- V ) „ y & R. „, ?2… 6s •
/t m4 B\ CD G
=
6 n4+ CD EGV G
p ) # W\ & •
G W\ & -. t % 0
)* } „35 t %& $ )*
y5 6 6 8 r- N R. „, : $†, 6s ‡#
/„,
$ : M"P
0- t K E*8 G3 8. 6, 6
-. … ˆ HQ- 6 9-: G /W -. S |V8
R> 0 Wv ! )> uV 6‰ 5 P0D ,$ )5 WD M M3 •
/>$ [) 6V * 5 t
J-) v> )5 WD t 1V P$ ‹Y * t MD0 •
$ MD0 - D J)>5 K)-> 1V ) I
‹Y >: J)>5 K)-> J-) ) * \3
5 R> 0 Wv ! 4 - } * u5 , %
/>$ %Š 0 5 - P$ P>> ^Š : W}€ t
G uV 6‰ I t - $ J)>5 K)-> K v[
,Resume ,Suspend JGQ- 0 P)-> R$ 6$-) 0
/D M> Sleep
CD
+ & X V?d
c
: H 1 N(E O! USB 3 #" $
iWindows !/! Nh
" : 34
USB 3+ g &+
iWindows !/! [(\Wh
N(E O! 36 USB 9D
N(E O! P >/ 3 $ H
DD ; 2+Q R ,/ 34! $ H >/ 9D ' USB 34 36 USB 38 CD 9 56
34 ;6 <= >+ A "
9 2 2+ 2(E B?!@ + A "
>-FF4 -*G USB 38 CD
$ # " ! USB 3 #" $ : H LM/
f
J-) USB P !> E* M J)>5 K)-> E* J
n*D I J-) r 0 ) USB t u3 I
)> -* R> J MZ )5 WD P! USB ))> / /$ $ J)>5 K)-> MQ CD-ROM J-)
USB 0 P>V ) I - >: J)>5 K)-> [
`Z 0 PD0 O)* ) -* D % $ , - ?
t J-) P$ 1Q -* - $ƒ >: J)>5 K)->
/_USB Streaming >&a $ƒ I J-) )> ) )D
u5)> >: J)>5 K)-> `Z 0 ) -* [ ,P-YG
P>V ) -* D % $ , >)- >: I M / * s M - P>Š ? JI )5 WD 0
"Memory MN5F O) J-) P$ 1Q -* D % $
/ $ƒ I t J-) )> ) Stick"
USB 3 + A 34 /)
0 %& USB 38 CD 9 W\ R. n2
/ { USB Œ = ,\5, CD-ROM DV %& > USB }+ CD
/)* !+, Ž, B\ CD H n %
EGV 02 t ur ";
t 6 F
p )* !+ t s ,USB USB '-a 0 %& 1$ %& 23, )*/_Streaming
0 %& t 6 ) # ur "; ,t4
)* G CD B5 !o -. G t s ,
/BD-w r…;"Memory 4 #$ B5 23, )* !+ t s
/ %& Stick"
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
LM/ #R H4 $ TF
D N! ! NRr ! USB 3 JK
$ N! /) + d '4W -Z
4 ! USB 3+ ) 34
+ [E T
:i3) 5\h OS
0- - ,Windows Me 0- - ,Windows 98SE 0- Windows XP Home 0- - ,Windows 2000 Professional
u$ Windows XP Professional 0- - - Edition
Microsoft u5V-
/uV 0D >) >)DV n*D
& ?3V 0 P$ P>> q\) 1# t )> >& ,EF
/>$ %Š K7 5 J!
$ Windows 98 0- - & ?3V J)> $ I [
/D ) 6V -* D % %- , $ %Š ) $
:i 'a 'h CPU
GV Intel Pentium III !v hkk u&V rF
/_>$ % M + !v ckk u&Va
:eE LD
DirectX 8.0a
:'4 5\
V J![ - V % bi % O)
:H^EU
+ u v il
::\ :)5 WD n*D J %: J75
u v jhk rF
:P$ M t3> >)! %: J75
_J* J! P>> 5 P0D M M3a u v[ b rF
:Is HF"4
M\D ikk × ckk rF ,4MB VRAM J* O)
ur J)> ,_—D) ih˜kkk ,%vD) % bia High colour
M\D ikk × ckk )> E*# 6a Direct Draw ^Š ))>
_/ %Š ) %V) - —D) jhi - ,
:M Vt
%3 4 - P> )[0V DirectX J™ E*# 6
/>$ n*D DirectX
/$ šV> )> >)DV R G u3 USB E*
]/+ TF +() 2 D 's R
>/ #" Macintosh
:OS 38 L^D
-. Windows Me -. Windows 98SE u5V-
Windows XP Home -. Windows 2000 Professional
Windows XP Professional -. Edition
/Ž BV\ n
PY&. O| 6 m. uD "; R7 ‚ }+ R5 t" H/‘#
OS B!
p
WN G 0 R "; O* XV t s 8
/ 3 )* qr t s 6- ,Windows 98
:CPU -eW -lW U!
%a XV. -. Intel Pentium III !} hkk %D>. F
/_XV. -. !} ckk &3
:[*G CD
/‘F. -. DirectX 8.0a
:V L^D
/V O&V- uA bi V O r
:.
/’. -. u} il
::\ m6
:n , F, 4
/r“ %& u} jhk
: %, F, t3> >) {r "
/_)( )* O ?2… =G t"-a r“ %& u2 b
:n -RR
ikk × ckk %D>. F ”” m! ,u} l VRAM 5 r
•& $$ }+ )r /_R ihkkk ,uA bi Ra \D
× ckk & ## \ G 8 C –, 4!a Direct Draw
_/r.- R jhi ,r. -. \D ikk
::< o
n m)-7 6 4 ,DirectX \ H `5 C –, 4!
/DirectX
/V\ O2 6Q 5
=
USB R R. n2
>Macintosh -Z [E -"p #. :/+q ?
cj
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
$ # " ! LM/ #R H4 $ TF
V N! ! NRr ! USB 3 T
$ : "Memory Stick" H^EU
c
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
/) '4W + VZ
! USB 3 JK 2) 34
'() "Memory Stick" . -FR 2
+ #R H4 Windows !/! TF
: i3) 5\h OS
0- - ,Windows 98SE 0- - ,Windows 98 0- 0- - ,Windows 2000 Professional 0- - ,Windows Me
Windows XP 0- - - Windows XP Home Edition
Microsoft u5V- u$ Professional
/uV 0D >) >)DV n*D
& ?3V 0 P$ P>> q\) 1# t )> >& ,EF
/>$ %Š K7 5 J!
:i 'a 'h CPU
GV !v jkk u&V MMX Pentium W €
:Is HF"4
High colour %vD) 5 O)* M\D ikk × ckk rF
, M\D ikk × ckk )>a /_—D) ih˜kkk ,% bi %vD)a
%Š P>> ^Š USB ))> n*D J M# , - —D) jhi
_/>$
:H*
/$ šV> )> >)DV R G u3 USB ^5
-* ^€ Ja Windows Media Player )5 WD
/>$ n*D u3 _#
Hg '4W Windows L^D -Z
:OS 38 L^D
Windows -. Windows 98SE -. Windows 98 u5V-
Windows XP Home -. Windows 2000 Professional -. Me
n Ž Windows XP Professional -. Edition
/BVr
PY&. O| 6 m. uD "; R7 ‚ }+ R5 t" H/‘#
OS B!
p
:CPU -eW -lW U!
XV. -. !} jkk MMX Pentium
:n
,u bi Ra High colour R ,%D> F \D ikk × ckk
× ckk &a Direct Draw •& }+ )r ,_R ihkkk
n $$ •& ? 6 ,r- R jhi r - \D ikk
_/USB
::< o
/V\ O2 6Q 5
=
USB 4 R R. n2
•Ga =
Windows Media Player CD R R. n2
/_#, )*
V+D
t M R! ) ) USB zV- 0 + - -> >G [ •
, P>V J E* 0 MD0 - %*$ I
/D$ %Š %D)[ !>&
)r P>V >) R! ) M USB MV- XD M M3 •
/ D ) uV 6‰ zV- 0 %7G ,>v
8 )> P$ M JI J! 1# M J !>& •
/D$ %Š %D)[
OY& Windows Media 0- - - Windows 0- - •
u5V- u$ P$ u@ J)ˆ OY& J)ˆ
/ $ v> J!)+ ]- T )> Microsoft
P$ u@ J)ˆ uY& J)ˆ uY& Pentium W € •
/$ Intel u$
6‰ uV P$ " 2 )> M v> O8*# %ƒ WD •
M œ P$ u@ J)ˆ OY& - J)ˆ OY& uV
>)! J "®" - "TM" OY& ,P-YG /$ DT u$
/D P+D r !) M5> 6 )>
V^U0
ur "; Windows WND | R7 ‚ }+ •
-. ,ur UD B5 F- 02 ’. -. USB m0
/+ p EGV; &
W3, USB 0 X =G t"- G 8 r “ ›G •
/M" ur B5
)4, %, O| H R7 ‚ }+ •
/PY&.
-. R)ˆ RY& Windows Media - Windows •
B5 Microsoft Corporation + R23 R)ˆ RY&
/J:. E-> -.]- #, O8
Intel + 23 )ˆ Y& -. )ˆ Y& B! Pentium •
/Corporation
R r 4! B5 >) J:“ O2 , qV. H •
/ G, + 23 )ˆ OY& -. )ˆ OY&
4! B5 F B5 "®" - "TM" RYG 4– ? ,t4
/
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
USB 9D
$ H USB 3 ! N +()
>/ y!R 1
O! z1/Rv ;\6 JG USB 3
>/ 34! x$ T N(E
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
USB 38 CD 9
&A USB 3 34 ! - -( @=
>+
w
+
3v
5\*
B
USB
3
34
56
,
>x" '()
0 P>V , % P>V Windows 2000 0- - 0 [
/$ >)- administrators R P0
P0 0 P>V , % P>V Windows XP 0- - 0 [
/$ >)- computer administrators I R
6 R" ?r ,Windows 2000 WND W3 u ";
/administrators S+,
6 O" ?r ,Windows XP WND W3 u ";
/administrators S+
/0D P ) Windows 0- - - P> 6$-) ) I (1)
J> %V )> :> )> ) MQ CD-ROM J> %V (2)
X-$ % )5 WD /!> )r I CD-ROM
/>$ %
UIV - ,"My Computer" J-) ,>$ %Š !' M# [
/ t _CD-ROM )>a "ImageMixer" J-)
/ ŽD ) M# J-) )> Hr- "Handycam" O)& (3)
W\ Windows WND X>- 0 }+ ?r (1)
/Bz, #
A (2)
ODV }+
p B5 \5, CD-ROM DV :>.
CD }+ . / B5 >, CD-ROM
/B\
?@ "My Computer" %& K \D. ,$+ N ? ";
/_CD-ROM ODV }+a
"ImageMixer"
p
/$+ %& "Handycam" ): ?r (3)
]\D.
t
/>$ % !' R & M#
t - P>> uF "USB Driver" O)& J-) ) V) (4)
USB ))> n*D ) R$ X-$ ‡& ) / />$ %
/R G $$ N
. t4 /M& \D- "USB Driver" % HQ, $† F
p (4)
/USB }+ CD n
]\D.
t
cu
$ # " ! c{
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
n*D USB ))> ED> ) M# J-) O)V> (5)
/>$
G )V> ` ) I - ,P>)-T R- ) CD-ROM (6)
/ 6$-) - L: M# J-) J!
}+ CD n $+ %& N B O):w H;p (5)
/USB
=\Z 0 }+ &. ?@ CD-ROM DV XD; (6)
/$+ %& OG
V+D
- USB ))> n*D R$ 0 r ) USB [ •
P)-> ) n*D ) />$ %Š u@ %V) USB ))> , /!> Wž M# J-) J! W}€ R> ED>
0 J-) I M# P0D M) )> R & M# •
%Š P>> ^Š $ P$ ?N —D) jhi - M\D ikk × ckk
M I 1# P) )> ) bcb ˜bck O# />$
/ MNFY P$
V^U0
CD n 6 qD8 r USB ur "; •
\ USB }+ CD 23 ? 65 USB }+
O):w n3F J:. n & 4 ?r /##
/$+ B& N B
$$ š\ R "; R G $$ •& ? 8 •
H) /r. -. =D jhi - \ ikk × ckk 6 r. %&
/ %, | {* bcb ˜bck O#*
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
Image Transfer 9D
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
Image Transfer CD 9
/uV P$ USB ))> n*D F R Z
/USB }+ CD n E 6 MN5F O) J-) P$ 1Q J* J! P>> >& 6
_%Ia \ I t M M >0V % )>r ) "Memory Stick"
/>$
#$ %& 23, )* OD \D D; y ' P4!
/=z\ 0 %& _3Da \D "Memory Stick" "
0 P>V , % P>V Windows 2000 0- - 0 [
/$ :> administrators R P0
P0 0 P>V , % P>V Windows XP 0- - 0 [
/$ :> computer administrators I R
/0D P ) Windows 0- - - P> 6$-) ) I (1)
J> %V )> :> )> ) MQ CD-ROM J> %V (2)
X-$ % )5 WD /!> )r >: I CD-ROM
/>$ %
/ ŽD ) M# J-) )> Hr- "Handycam" O)& (3)
/>$ % !' R & M#
P>> uF "Image Transfer" O)& J-) ) V) (4)
/ t -
1 %& E: ?r ,Windows 2000 WND W3 u ";
/administrators S+, 6 R"
1 %& E: ?r ,Windows XP WND W3 u ";
/administrators S+ 6 R"
# W\ Windows WND X>- }+ ?r (1)
/Bz,
ODV p}+ B5 \5, CD-ROM DV A:>. (2)
CD }+ . / %& >, CD-ROM
/B\
/$+ %& "Handycam" ): ?r (3)
/R G $$ N
/M& \D- "Image Transfer" % HQ, $† F
p (4)
]\D.
t
"Choose Setup M# - P$ X-$ Install Wizard MD
/>$ % !' Language"
/ ŽD ) n*D J R0 (5)
/ ED> ) M# J-) J! W}€ (6)
/>$ % €D n*D ) ~5 R€ n*D M#
N- Install Wizard n &3 CD }+ .
/_n } ):;a "Choose Setup Language" $$
/n } ): ?r (5)
/$+ %& N B O):w H;p (6)
/n & n $$ B
c|
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
ImageMixer 9D
$ # " ! ImageMixer CD 9
/uV P$ USB ))> n*D F R Z
/USB }+ CD n E 6 JI MD t "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" )5 WD
%V z- - , ? M5[ ) -* D % M uV
/>03 J>
B\ CD ! "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" CD
/CD ODV q+D; -. ,)* o -. œ\ M s
Windows 0- - 1# )> )5 WD 6 0 P>V - n*D J
M: $ administrators R R G u3 $ ,2000
R R G u3 $ ,Windows XP 0- - J /$
/$ M: $ computer administrators I
c
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
/0D P ) Windows 0- - - P> 6$-) ) I (1)
J> %V )> :> )> ) MQ CD-ROM J> %V (2)
X-$ % )5 WD /!> )r >: I CD-ROM
/>$ %
/ ŽD ) M# J-) )> Hr- "Handycam" O)& (3)
/>$ % !' R & M#
t - P>> uF "ImageMixer" O)& J-) ) V) (4)
/ n2 ,Windows 2000 WND H CD 4! EGV - n
n25 Windows XP WND H . /S+ -. Q
p R R.
= /administrators S+ Q
p R R.
# W\ Windows WND X>- }+ ?r (1)
/Bz,
ODV p}+ B5 \5, CD-ROM DV A:>. (2)
/ %& >, CD-ROM
/B\ CD }+ .
/$+ %& "Handycam" ): ?r (3)
/R G $$ N
/M& \D- "ImageMixer" % HQ, $† F
p (4)
]\D.
t
"Choose Setup M# - P$ X-$ Install Wizard MD
/>$ % !' Language"
/ ŽD ) n*D J R0 (5)
/ ED> ) M# J-) J! W}€ (6)
/>$ % €D n*D ) ~5 R€ n*D M#
/>$ n*D WinASPI ED> ) M# J-) J! W}€ (7)
:> )> RT 0 u-) - DirectX 8.0a )5 WD [ (8)
n*D 0 G ) n*D ) ,$ P+D n*D $ I
/!> Wž ImageMixer
DirectX 8.0a )5 WD ED> ) M# J-) J! W}€
L: ) I ,n*D ) R€ 0 G />$ n*D
/ 6$-) -
N- Install Wizard n &3 CD }+ .
/"Choose Setup Language" $$
/n } ): ?r (5)
/$+ %& N B O):w H;p (6)
/n & n $$ B
CD n $+ %& N B O):w H;p (7)
/WinASPI
%& =p ‘F. -. DirectX 8.0a CD 6 ? "; (8)
CD n G n B5 V; ,
/ImageMixer
CD n $+ %& N B O):w H;p
/ }+ &. ,n R. G /DirectX 8.0a
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
MEMORY MIX L~
0 "Album" )> MEMORY MIX WT ,"ImageMixer" n*D P:" RT )> MDŠ -* - >$ % M:V "ImageMixer"
/D$ %
t M MEMORY MIX WT t 0 D % MDŠ -* 6
DT M) >$ \ "Memory Stick" MN5F O)
{a Dv )r P>V >) MEMORY MIX )> D %
/_blb
1: J-) t M J[) F >) )> Oz J
/ MG
WinASPI 
~$D J ImageMixer >& 0 P>V M R> )>r J
WD t [ /)> WinASPI n*D M 0D $ ,J> %V J-)
6‰ ~$D >& ,$ P$ n*D r 0 v> J)$D )5
) % )5 WD ,>5 6 [ / D ) %V) uV
M ur> / ›G ) WinASPI - P> n*D P)->
uV 6‰ J> %V J-) ~$D J ImageMixer >&
/ D ) %V)
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
MEMORY MIX . }e L@
4 9 )0 q+D; ? ,"ImageMixer" CD n >2Œ
CD { "Album" W“ B5 MEMORY MIX
/ ! )* O &
p 6 ?- "ImageMixer"
% MEMORY MIX W. 6 \D 6s )* 6 O pG P4!
9 B5 GV 6s ‡# "Memory Stick" " #$
/_blb {a MEMORY MIX 4
\Z EF 6 , 1 %& &3, OG H)
/}+
WinASPI CD =
V CD ODV '- EGV 6 6 B
`V "; /WinASPI CD n 9o ,ImageMixer CD
+ M5 '- G 8 \5 :T CD n
EV- B“ CD n &. ,t" ‘F "; /y#
/WinASPI CD
CD V CD ODV '- R. ŸF8
/## \ G 8 r ImageMixer
c_
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
$ T N(E O! z1/R
" '() w, + 3
R P0 , % P>V Windows 2000 0- - 0 [
/$ :> administrators
R P0 , % P>V Windows XP 0- - 0 [
/$ :> computer administrators I
$ # " ! D N! #R T` NRr
) POWER UIV - , - ) Ž- )€>T (1)
/!> )r VCR J-)
/>$ P>> ^Š PAGE1 !> )+5 ) FN M> (2)
/>$ P>> ^Š !> )+5 ) MENU M> (3)
UIV - , ŽD )
)> USB STREAM uGQ- (4)
/_jdj {a !> )+5 ) EXEC M)>
)+5 ) EXEC M)> UIV - , ŽD ) ON uGQ- (5)
/!>
M ) >: J)>5 K)-> J-) )> Hr- (USB) ^5 (6)
USB 0 P>V - I J-) )> Hr- USB O)€
/ ,!> % ¡+ ) $ J)>5 K)-> I
X-$ Windows Add Hardware Wizard MD />$ %
TR '() -(A\W POWER ‹, 1Q ?@ ,>>, ) E# ?r
/VCR HQ %&
/PAGE1 # •G FN 1}Q;
/):w zr •G MENU 1}Q;
{a EXEC 1}Q ?@ , B5 USB STREAM ): ?r
(1)
(2)
(3)
(4)
/_jjj
/EXEC 1}Q ?@ ,ON ): ?r (5)
4 Πt B5 >, (USB) U\ ?r (6)
/`5, USB =3 %& >, USB
CD }+ .- t %& SG
p
H Add Hardware Wizard “ 5Q; &3
/Windows WN ]_USBa U\
_USBa ^5
]USB 4 USB O)€
]_`5a USB _MQa USB Windows MD ED> ) M# J-) J! W}€ (7)
USB ))> M !> ¡+ Add Hardware Wizard
Mr- R- R€ n*D ) M ur> /uV P$ n*D
/ M>
Windows !/! ,Windows 2000 !/!
N
XP
,$ !' %2> J7 J v[ P2 € MD0
Windows 2000 0- - 0 P>V O) )> ) "Yes" O)&
0 P>V O) )> ) "Continue Anyway" O)& / ŽD Windows XP 0- -
c
1 %& E: ?r ,Windows 2000 WND W3 u ";
/administrators S+, 6 R"
1 %& E: ?r ,Windows XP WND W3 u ";
/administrators S+ 6 R"
CD ) ‡# $+ %& N B O):w H;p (7)
/USB }+ C n MD. Add Hardware Wizard
/GZ\ R-> ? R n G ‹3 6 Windows XP ! Windows 2000 [^D [t\W
?r ,r )+ u’ t"- @>( - )' &
?r - Windows 2000 WN G3 u " "Yes" ):
WN G3 u " "Continue Anyway" ):
/Windows XP
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
H^EU V N! #R T`! . €R '() -(A\W "Memory Stick"
K)-> :> )> ) "Memory Stick" MN5F O) (1)
/ :> >: J)>5
) POWER UIV - , - ) Ž- )€>T (2)
/!> )r MEMORY uGQ- J-)
P !> E* - >: J)>5 K)-> J-) (USB) ^5 (3)
K)-> MQ USB 0 P>V ) I J-) USB
/ - ? >: J)>5
K)-> LCD M# J-) )> USB MODE O)&
J)>5 K)-> I />$ % !' $ J)>5
% X-$ Add Hardware Wizard - ,P>> ¡+ )
/>$
"Memory Stick"
A (1)
/ t B5 "Memory Stick" 4 #$ :>.
POWER ‹, 1Q; ?@ ,>>, ) E# ?r (2)
/MEMORY HQ %&
H t B5 (USB) U\ ?r (3)
/`5, USB EGV 0 B5 USB
z3 ) •G $$ B5 USB MODE HQ- N
%& 0 SpG / t B5
Add Hardware &3 CD }+ .- /Wizard
]_USBa U\
_USBa ^5
]USB 4 USB O)€
]_`5a USB _MQa USB Add Hardware , ED> ) M# J-) O)V> (4)
/D P$ n*D USB J! ))> M !> ¡+ Wizard
-> R >$ % X-$ ) -> Add Hardware Wizard
n*D ) M ur> /D P$ n*D USB „ ))>
/ M> R€ Mr- R-
CD SG ‡# $+ %& N B O):w H; (4)
. /USB OY}+ %& Add Hardware Wizard &3,
MD“ K Add Hardware Wizard &3 CD }+
F; 6 /K USB }+ B2D n /MGZ\ R-> n EV8 O! 31 "Memory Stick" H^EU V P
USB D 's R ,RD R N(E
/ 9D
0 r ) "Memory Stick" MN5F O) M F R Z
/ n*D >: J)>5 K)-> :> )> USB ))> n*D
-FR &/ 2+ 5 <= USB 38 CD 9 :/+q ?
" : [E "Memory Stick" <
t B5 "Memory Stick" " #$ E:>; 6 /USB }+ CD n r cc
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
/ 9D USB D 's P
0 r I R uV P+D u@ %V) USB ))>
n*D R$
/ n*D %V) 0 )> P$ " F ` )
USB ))> /uV P$ - K)-> M USB ))>
D N! #R T` ! $ # " ! ;D USB &a : L6
P ) Windows 0- - - P> 6$-) ) >: I 1
/0D
J-) ) POWER - ,P> - ) Ž- )€>T 2
/!> )r VCR
MQ USB 0 P>V ) I J-) USB O)€ 3
- K)-> J-) (USB) ^5 M >: J)>5 K)->
/ 0 ) I J-) "Device Manager" V- u 4
/ cf
:Windows XP !/!
T "System" T "Control Panel" T "Start" n
"Device M> J-) - , ŽD ) "Hardware"
/ t Manager"
0 G "Pick a category" :> )> "System" MDv! [
,u$D >- "Control Panel" M> J-) R> t
/ t "Switch to classic view" J-) RT J2
:Windows 2000 !/!
T "Control Panel" T "My Computer" n
M> J-) - , 0 ) "Hardware" T "System"
/ t "Device Manager"
:Windows Me !/!SWindows 98SE !/!
T "Control Panel" T "My Computer" n
"Device Manager" M> J-) - , 0 ) "System"
/ t
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
USB 38 CD 9 2 2+ 5 <=
2D ## ‚ \ USB }+ CD 23 CD n 6 qD8 r t 0
}+ CD n O 4 ?r /USB }+
/## \ USB
TR '() -(A\W >€F o USB 38 CD 9 ‚8g 56 : G1
W\ Windows WND X>- 0 }+ ?r 1
/Bz, #
%& POWER ‹, 1Q- >>, ) E# ?r 2
/VCR HQ
U\, 0 B5 USB ?r 3
H `5, USB =3 t B5 (USB)
/ t
0 B5 "Device Manager" “ y5; 4
/
:Windows XP L^D
T "System" T "Control Panel" T "Start" ): ?r
/"Device Manager" ) %& \D- "Hardware"
"Pick a category" :> "System" ! 6 ? ";
"Switch %& \D. ,"Control Panel" %& \ G
/t" 6 8
= to classic view"
:Windows 2000 L^D
T "Control Panel" T "My Computer" ): ?r
"Device ) %& \D- "Hardware" \F T "System"
/Manager"
:Windows 98SE/Windows Me L^D
T "Control Panel" T "My Computer" ): ?r
/"Device Manager" %& \D- "System"
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
P> ŽD ) uV P$ P+ 1: DT 0 M %V- 5
/ € -
Windows Me !/!SWindows Me L^D
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
/PD>. 1: o B “ S4F- ): ?r 5
Windows 98SE !/!SWindows 98SE L^D
Windows 2000 !/!SWindows 2000 L^D
Windows XP !/!SWindows XP L^D
fj
$ : H 1 N(E O! !/! Nh USB 3 #"
iWindows
g &+ " : 34
iWindows !/! [(\Wh USB 3+
) >: J)>5 K)-> J-) )> Hr- POWER -D 6
/ ) USB UIV - ,P>> )r OFF (CHG) J-)
/ 6$-) L: ) >: I 7
B5 OFF (CHG) HQ % POWER ‹, # ?r 6
/USB *5 ?@ , t
/ 0 }+ &. 7
/ 9D H` CD-ROM N! USB :u L6
Hr- £USB ))> n*D¢ u3r )> P$ " ) F M
/!> Wž ) bcj M#)>
'() W USB 38 CD 9 56 :u G1
>-*EW CD-ROM -DG
CD n¢ ?3r B5 5, n & 4 ?r
/bcj # B5 £USB }+
H^EU V N! #R T` ! $ # " ! "Memory Stick"
;D USB &a : L6
P ) Windows 0- - - P> 6$-) ) >: I 1
/0D
J)>5 K)-> )> ) "Memory Stick" MN5F O) 2
/ :> >:
) POWER UIV - , - ) Ž- )€>T 3
/!> )r MEMORY uGQ- J-)
MQ USB 0 P>V ) I J-) USB O)€ 4
- K)-> J-) (USB) ^5 M >: J)>5 K)->
/ 0 ) I J-) "Device Manager" V- u 5
/ :Windows XP !/!
T "System" T "Control Panel" T "Start" n
"Device M> J-) - , ŽD ) "Hardware"
/ t Manager"
0 G "Pick a category" :> )> "System" MDv! [
,u$D >- "Control Panel" M> J-) R> t
/ t "Switch to classic view" J-) RT J2
:Windows 2000 !/!
T "Control Panel" T "My Computer" n
M> J-) - , 0 ) "Hardware" T "System"
/ t "Device Manager"
:M 3) N 5\
T "Control Panel" T "My Computer" n
"Device Manager" M> J-) - , ŽD ) "System"
/ t
/ ŽD ) "Other devices" 6
/ € - P> ŽD ) "?" D+€ J)> MV(?)Sony Handycam :E’
K)-> )> P>> )r OFF (CHG) J-) ) POWER -D 7
/ ) USB UIV - ,J)> )5
/ 6$-) L: ) I 8
f
/ 9D H` CD-ROM N! USB :u L6
Hr- £USB ))> n*D¢ u3r )> P$ " ) F M
/!> Wž ) bcj M#)>
. -FR '() -(A\W "Memory Stick"
USB 38 CD 9 ‚8g 56 : G1
W\ Windows WND X>- 0 }+ ?r 1
/Bz, #
/ t B5 "Memory Stick" 4 #$ A:>.
POWER ‹, 1Q; ?@ ,>>, ) E# ?r
/MEMORY HQ %&
U\, 0 B5 USB ?r
H `5, USB =3 t B5 (USB)
/ t
/ 0 B5 "Device Manager" ND“ y5;
2
3
4
5
:Windows XP L^D
T "Control Panel" T "Start" R3 ): ?r
"Device ) \D;- "Hardware" T "System"
/Manager"
"Pick a category" :> "System" WND ! 6 ? ";
"Switch to %& \ ?r ,"Control Panel" %& \ G
/M 8
= classic view"
:Windows 2000 L^D
T "Control Panel" T "My Computer" ): ?r
"Device ) %& \D- "Hardware" T "System"
/Manager"
:N1ƒ OS 38 -^D@
T "Control Panel" T "My Computer" ): ?r
/"Device Manager" %& \D- "System"
/"Other devices" ): ?r 6
/M54F- "?" YG MV `3 m4 0 ): ?r
(?)Sony Handycam :E’
OFF (CHG) HQ % POWER ‹, # ?r 7
/USB *5 ?@ t
/ 0 }+ &. 8
'() W USB 38 CD 9 56 :u G1
e„
CD-ROM -DG
,
CD n¢ ?3r B5 5, n & 4 ?r
/bcj # B5 £USB }+
. ' =: 7 > : =? USB Streaming − @A B =: USB Streaming − !"#$
,Windows ":C: D
.A =
.+
,Windows %&' ()*+
56 %
' " 789*1 . : ;6
<
-'
. /0*1. 23*4
"ImageMixer Ver.1.5 for Sony"
"ImageMixer Ver.1.5 for Sony"
G1+ ", 2! F+ U2 2: V, *K +3 U,W U
;
3 !Y U2 2: 2 ImageMixer 2X) 7
USB 2!+2:
456 Z T
' =: 7 > : =?
V
; 2 Windows %T+ V:
[,2 2 :!A !Y (1)
4+%;
2: 2 GH 2! F+ ,V:
D 2 \T ]
; 2!^:_ (2)
4T A: :!A U2:
"-) `;2:
4: 2
= VCR U2 2 POWER - (3)
4:!, V:: b+c PAGE1 : 2) 2 FN a": (4)
4:!, V:: b+c !T : 2) 2 MENU a": (5)
dYH ,T \e 2
2: USB STREAM GOK (6)
45f : 2) 2 EXEC a'2:
2) 2 EXEC a'2: dYH ,T \e 2 ON GOK (7)
4:
T "PIXELA" T "Programs" T "Start" ; (8)
2 "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" T "ImageMixer"
4T \e
U2 2: "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" 9
, a@ID
4:!, g !Y
4:!, g S!T. a@ID
4T F- a@ID U2 2:
ImageMixer USB , ! "# $%&' () *+
, -. /-01 2!3
456
7!>+ Windows 78 9: !"# $%&' ; <= (1)
4(? "@;
F
() GH# EA:B ::
2 C!@ D!; <= (2)
4!+I
4VCR LK! -. POWER JI *KB (3)
4PAGE1 N
O FN *KM (4)
42AP /"?= N
O MENU *KM (5)
EXEC *K <Q , () USB STREAM 2A; <= (6)
45
4EXEC *K <Q ,ON 2A; <= (7)
T "PIXELA" T "Programs" T "Start" 2A; <= (8)
4"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" T "ImageMixer"
"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" R /,, &8
4
!"# -.
4S!TO /,, &8
4/, -.
T -. >B (9)
a": U2 (9)
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
4T -
U2
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
4
2A; <=
(10)
D! L !+I F
() (USB) d> D!; <=
4X&i USB # he1 !"# $%&' () USB
(11)
(10)
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . 2!! V
0T^j k)
E
; 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= (USB) b)
!Y U2 USB l2!^ a; a""K USB ; % V:IH
4T D
(11)
j5USB d>
5USB b)
jUSB kIT
USB l2!^
j5m)
USB 5a""K USB ;
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
4T F- be^ 9
, U
;
a": U2
% V:IH ; 2 +!3 C
T U :
#-". ! ",
4: 7n a@ID U2 U a":
!Y 2!! o2
V
0T^ U2 2: 2! U2 % +!3
4:!, g
(12)
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
4N
O R
*KM
-. :!'! 22%s; !+I l-"O; <#@ FT#t
4/,
$%&' -. k) () *+
[ 2!3 &8
4
!"#
(12)
o2
V
0T^j k)
j!+I () <#@ 22%B
+!3 C
T U a":
=8
6 G.:8 H
I " : D8
7'" J.
4T C: 2 p a@ID 2: U 7= (1)
4: 2
= CAMERA U2 2 POWER - (2)
4T C: 2 pf Zp l@ID 2: q U 7= (3)
!Y U2 2: ", U2:
"-) `;2: m+
r % +!3
4:!, g
9 B
A K 4p /@ID () " `!vw LMu (1)
4CAMERA LK! -. POWER JI *KB (2)
4pf Zp l@I3 () " q [ l!vw LMu (3)
-. (s N
O 2rM !+I F
[ 2!3 &8
4
!"# $%&' /,,
CA 23*4
KA1 : ;6
<
j k)
o2
V
0T^
jl
u3 /"?= 2rM
x H GH
&) V
0T^
F
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
4T F-
U2 (1)
U2 2 H2! ,T Vx o2
V
0T^ a; (2)
+
x; 2 +!3 !A ( a U av> 2: _ V:: G
y
4T F-
4:!, a)
o a@ID U2 [H +!3
b+c x H GH
&) V
zT; U2 2: V, a)
o +3
4!, V2:
4
2A; <= (1)
T LK! ,} $u
y , k) 2rM M 8T; (2)
4&r> +
( /v>T T. avK
4/, -. /K
O /T1 2!3 ~> <+
4l
u3 /"?= 2rM () /v>- 2!3 N
. 
!
M* : ;6
<
A
M* 23*4
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . o2
V
0T^j k)
j!+I () <#@ 22%B
+!3 C
T U a":
4T F-
U2 (1)
4:!, 9
, be^ T F-
U2 (2)
% aT@D ` 2:
U2 V:
Vx o2
V
0T^ a; (3)
a;
x 4T F- +
x; _ !e a "-)
4T % aT@D [+
A_ 2:
U2 V:
Vx o2
V
0T^ a; (4)
4T F- +
x; _ !e a "-)
U2 2: V, a)
o +3 4:!, a=
o $
@ +!3
4!, V:: b+c x H GH
&) V
0T^
"ImageMixer" ;. =
.
F- a@ID U{; GH2 |
r a,!o 2: L=
L
jl
3
/"?= 2rM
u
x H GH
&) V
0T^
a": U2
4T
4
2A; <= (1)
4N
O R
-. >B (2)
[ & CB T.
-. > k) 8B (3)
u 4ar> +
€k /
@ 2!3 <-)
4
+
& A_ T.
-. > k) 8B (4)
2rM () /v>- 2!3 &8 42!3 ~IM <+ 4ar>
4l
u3 /"?=
"ImageMixer" -'
. NOPQ
4/,- [ts €!-O [
()
-. >B
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
J '
!Y F+ U2 +3 U,W 7xT GH [# +% +1 •
`;2: 2 ;
A ; : a 4: ‘2 ,USB C3 % V:IH;
4G1 U2:
"-)
4:
^ `+^ {; a; +!3 −
b+c H2; V
 ,G+%2^ :!' G-O; +3 % ‡O; −
4!, c V::
4!, V:: S G+%2^ V
" a; +3 % ‡O; −
U2:
"-) `;2: ; Š-e x2 U <1H 2: +3 −
4!, c V:: b+c H2; ",
A: 2: 2! F+ a#y 2: ", U2:
"-) `;2: a#% •
% O; 2:!A 2!v; S_ ,:2: 2
= †; V:_ GOK 2: G1_
4:!, †!A a>=: T^
GOK 2: ", U2:
"-) `;2: a#% <T aD! •
2: ,G1 S_ A: 2: U2! ’ ,:2: 2
= †; V:_
2
= OFF U2 2 DEMO MODE GOK !T l"8T
4:
U2 2: ", U2:
"-) `;2: a@ID U2 U
x •
4!, c g !Y % V, a)
o +3
o2
V
0T^ ,+
x; 2 L+
H $
@ +!3 F+ ", o •
G
y ! ", 4T# G
y “… 2!v; GH [#
V
0T^ a": U2 GH2 |
r U{; 2+…H ; 2 +!3
b ”.; 2#T+ T•
,T t… –• G"1; b+c
4:!, +!3 GI
a8)y l2 U:
2 % 7#z ! c ", •
7n USB Streaming :
#-". C…A 2: 2 "Memory Stick"
4:
J&SO
,USB /-D C"OH; !" -. 2!3 ‚ F= T. •
4(T) -A :!' 1; (TO+ { k 4/ 2!s ƒ =
4IH{ -.… 2!3 †O2 −
,RK!‡ 1; /@@D 2!3; 2!3 ˆO; N
. <+ { −
4‰
4/>v>r l!D L &K
. <+ 2!3 ˆO; −
# F- S!{ /"8 Š-e [ 2!3 N
. <+ { −
4/@@D 2!3; !+I
GH :!' L 28{ LK () !+I F
G ‹M •
4m?=: d"A O; h?>- &- |>+M <1) &)
DEMO MODE (y‡+P N
O LK +!@; FD! •
S!# T. /@?… lŒ& :!T; () OFF |>+P LK
4GH &) '!+ { 28{ LK () !+I F
2!3 -. &8 { !+I /,, () &8 ( l
,} •
4
!"# $%&' -. /v>-
k) $
@ { >) ,/
 /O+
H 2!D ~>; G"= ‹M •
4/H…1; +! m+
r [. B /H…1; $
@ 2!3 O' FT#t
k) IHŽ; :!'! U
1 /+!-O /={X
42!3 :!' ˆIA €:}H k S SM ,21
"Memory k /@+
; /DA l-". €B kIT FT#t { •
4USB Streaming /Ig C"OH RTQB Stick"
USB / " 789*1 . C' ` =
= 788 <
' U3*C
% = ", !Y S!• GH V GQ H2; USB 2!+2:
y
4GH V, D `;2: a; USB 2!+2: 3 S, H2; USB 2!+2: : 7n 2 p a@ID 2: V, ‹
4:!, 3
U a'<
":
. JY 8
2 :!A !Y dYH ,+T; 2 ' Cy 2: U2X) 7
a-
4T [,2 †!A
USB Y /0*1. XC T J'. U3' K V W4
D! /0 /@@D  />+
v; USB ; 01 
; [ R&{ = !+I F
#; !"# $%&'
l!vw 9; USB ; .B 4USB 4p /@ID () :2!
UA Z[ 8$: S (6
4$
!" .B <Q /y!I />v L"' m-B
:3]* -
NOP4 0. * J0 ^9C*. V_
4USB 3)M −
F
() A_ LK! -. POWER JI LK! ; <= −
4!+I
%b 56 %
' " D cd " 0. " =8
:8
4T ' 2 USB ; −
`;2: U2 2: U
x+: GO=! U2 2 POWER - −
4: 2
= :!A U2:
"-)
R
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
=8 1 g: ;d1
−
Easy Video D1h =8 1 g: 8
CD
A " # $ / 0 * 1 . @ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
Video CD Z8 (1 9 J']1 U
(1 9 J']1+ Easy Video CD −
,]f Z8
V, *K +3 —)
o ; 2 U: H !?+ —AH :
#-". [+
SH_ ", U2:
"-) `;2: % V% +3 + 2! F+ U2
4T m+
r [. Video CD l!vH RM /-". *1
u /Ig! Vk
F
[ /u 2!3 B *+
, -. /-01 2!3 ~>
4!+I
CD-R B a. ' B =: 7 > : ;6
<
#)': 23*4
CD-R ']1
4T C: 2 p a@ID 2: U 7= (1)
!e a 2! U2 av> \e % O; 2
a": (2)
4: 2) T *K CD-R U2 av> S_ % 2 +3
4: 2) 2
a": (3)
e
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
a; 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= (USB) b) (4)
; % V:IH ; :!A !Y U2 2: L= USB l2!^
4T D USB
4T :!A !Y CD-R !+2: 2: 2 +' CD-R F+ (5)
4T F- "Start" l2. U2 (6)
U: H !?+ :
#-". 4:!, be^ 2:!A 2!v; 2!
:!, 9
, 2:!A 2!v; Easy Video CD SH_
Video CD U: H !?+ F+ a)
o CD-R U2 2 +3
4:%1;
4p /@ID () " [ l!vw LMu (1)
[ hH ( *+
-. /v>T 2A O;
*KM (2)
4CD-R /!vH -. &e1 2!3 ~> T.
4
-. >B (3)
kIT‚ !+I F-01 () :!'! (USB) d> D!; <= (4)
USB C"OH; F‹ !"# -. :!'! USB
4m)
CD-R l!vH u () +' CD-R /!vH EA:B (5)
4
!"# -. :!'!
4"Start" -. >B (6)
h?>- B Easy Video CD /Ig 4h?>- *+
N
. <+
RP CD-R /!vH -. &e1 2!3 ~> ()
4Video CD /!vH
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
"Video CD successfully 7^ S, g % O; (7)
4T F- "Quit" U2 ,created."
 "Video CD successfully created." 2. &8 SB O; (7)
4"Quit" -. >B ,54J0T; Video CD /!vH RM
B a. =8
6 G.:8 " 7'" : ;6
<
#)': 9 B
A K fj 23*4
CD-R ']1
CD-R
2!v; ", U2:
"-) `;2: 4+2_ S
; 2 % = 2 2!
2! S:
A: % a>=: T^ G,ko % O; h+
> 2:!A
4:!, †!A
4T C: 2 p a@ID 2: U 7= (1)
U2 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= POWER - (2)
4: 2
= CAMERA
4T C: 2 p a@ID 2: q U 7= (3)
U2 V, *K +3 —)
o˜ G"1= 2: ™ f U 7= (4)
4T C: 2 šCD-R F+ a; 2! F+
J '
4,; % :2! CD-R !+2: F+ a; X&0 !Y F+ •
—AH C…A 2: 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 U a": •
*>) ,: 2) 2
a": o 4 2) U: H !?+
!, a)
o U: H !?+ U2 av> S_ +3
a1; Easy Video CD U: H SH_ —AH :
#-". 4:!, S_ a; 2 +3 ! c ", , aAH F1+: F+ a#% •
4T a)K
% 5G+; xo › =y ) a8)y U2: F1+: :2 F+ •
"Location of work U
; S# F+ S!TO; 2 "Option" a@ID
4T \e folder"
h?>- !+I F
|>+M <+ 4 = GH# AB
4&) h:!'! GH# S ‹M m?=: d"A !y O;
4p /@ID () " `!vw LMu (1)
F
() CAMERA LK! -. POWER JI *KB (2)
4!+I
4p /@ID () " q [ l!vw LMu (3)
/-01 2!3 ~>M˜ <1= () " ™ f [ l!vw LMu (4)
4šCD-R /!vH -. &e1 *+
, -.
J&SO
4CD-R l!vH ‚
!" %&' F‹ -v+
u •
u X&0
u
RM RTQB !+I F
() :!'! 22%s *‡ { •
2!3 ~> S)
*‡; G"= ‹M 4Video CD /!vH
/v>T F- y 2!3 -. 3>H Video CD /!vH -.
4Easy Video CD ; ]…M <H
42!D €B & Š‡ SB F#; :!O+ { /!vH RM :
0‚ •
› =s -. /) /OH €‹ F1+: :2 = 2A; <= •
"O 2!) /&'! L=!" "Option" /,, [ 5G+;0'
4"Location of work folder"
i
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
=8 1 g: p)q
!+2: U2: !Y F+ + DVD be^ F+ % ! ",
4T V:IH + aAH a + U: H !?+ be^ U
; DVD
", ,
!Y F+ U2 2: U: H !?+ be^ U
;
4T 3 2 U: H !?+ 2X) 7
G1+; Windows % V:IH ; 2 U: H !?+ ! ",
% ! c ", Cy
&; 4T be^ Media Player
", 4T V:IH —)
o :
#-". Cœ S!TO; !T U:
#-".
U *@ 2: 2 U: H !?+ ! GH [# `Tz"
4T be^ 2X) GeH + . <1H T A U
!Y
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . 4T ' 2 Windows Media Player 2X) 7
(1)
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
Video CD Z8 (1 9 J']1 k
L !" %&' B DVD l!vH C"OH FT#t
7!> ( Video CD l!vH N
O DVD l!vH u
4&?;
,
!" %&' -. €: Video CD l!vH N
O
4Video CD ; Windows ; C"OH; Video CD l!vH N
. FT#t
2A{ /"?= Š?g C"OH FT#t { [# 4Media Player
l!vH N
. [ h‡+B [#" { = 4~>{ /Ig œ
%& B 78 œ !"# lŒ; ˆO; () Video CD
4a1I
4Windows Media Player ; B;M (1)
:Windows XP ":C:
T "Accessory" T "All Programs" T "Start" ;
"Windows U2 ,V:
\e 2 "Entertainment"
4T F- Media Player"
:
r8 U = V*1
"Accessory" T "Programs" T "Start" ;
"Windows U2 ,V:
\e 2 "Entertainment"
4T F- Media Player"
:Windows XP %&'
"Accessory" T "All Programs" T "Start" 2A; <=
"Windows Media -. > "Entertainment" T
4Player"
:=
dm OS Ul* &'[
"Accessory" T "Programs" T "Start" 2A; <=
4"Windows Media Player" -. > "Entertainment"
,V:
\e 2 "CD-R" T "My Computer" ; (2)
+!3 +) dYH ,T F- "MPEGAV" 2!) U2 Media a@ID A: a)
o 2 "sss*.DAT" $
@
4, !A be^ $
@ +!3 4+%; Player
2!I -. > "CD-R" T "My Computer" 2A; <= (2)
/
@ 2!3 Š- @H <Q ,"MPEGAV"
4Media Player /,, -. av>HB "sss*.DAT"
4/
@ 2!3 N
. <+
4:!, V:: b+c sss l2!3; +) 7 *
7 a*d1 = =8 1 g:
4GH G.H F+ h+
> *K S% l œy
5+; xo q h+
> U a>=: ž h+
> lOv= a; +3 —)
o
4:!, <1> AVI —)
o G
) T) l3e a; a1; < a; a GH U a>=: ž lOv= , *K ,a0 F+ S!TO;
2•: aQ T• U
; C3 ~> 2: +3 ,!, D
4!, †
^
4sss () Š- <H &8+ *
n'4 o (* Video CD J']1
4y /.H (!y ( 01 3=B
q m?=: ž !y a &T l.v= ~>{ <1> <+
4AVI ~>{ /D lID! 1; F‹ 5h+
> G+;0'
ž l.v>- l…D ["‡+ 01 S) Fk /0
4S!Q /O‡ 2!3 (ve <+ ”y m?=:
B =: . ' =: 7 > : =?
D
.A =
.+ USB Streaming − @A
,Windows ":C:
,=C aw
*68+ d =: BA =?
ImageMixer 56 %
'
2X) 7
U
; [+{ S_ l2!3; *A U2 F" G+H F+
", a GH :!'! "ImageMixer Ver.1.5 for Sony"
"ImageMixer 2X) 7
U
o2#; †2 l?X' n_ 2: !
4T ^ 2 Ver.1.5 for Sony"
a@ID U{; a,!o GH2 |
r 2: L=
!"#$ %&' ()*+ USB Streaming − ,Windows
t J0 -'
. Yt ,Ul* J0+
ImageMixer
"ImageMixer *w -. .1 l!-O L=! '!+
/-3I />+
r Ÿ SB FT#t ”y Ver.1.5 for Sony"
4"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" a": U2 (1)
4T F-
4:!, g ImageMixer U"T2 a•
): b+c a@ID
a=…. :2! l.!K! a; GH
&) m+
r % ! ", (2)
4T ^ H
H:
/…O -. >B (1)
4/,-
; : ImageMixer’s Manual /,, &8
45ImageMixer
4l+! /"?= [ +
( l!-O :0+M FT#t (2)
d =: BA ;. =
.
4T F- a@ID U{; GH2 |
r 2: L= a": U2
t NOPQ
4/,- [ts €!-O [
() -. >B
ImageMixer 7. 8 /x1 a'<
;8 JY 8
G
, C!3@ F+ "ImageMixer Ver.1.5 for Sony"2X) 7
a""K CD-ROM a; ,
; l.…r U
; 4GH PIXELA
4T aO'
:!A U2:
"-) `;2:
ImageMixer -'
. /S u1[ Z[ B v'A W4
/+2Ÿ /…. ( "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" : L'2 ,l!-O [ +X 4[+2!;2! PIXELA /
4!+I F
L X&i CD-ROM /!vH{ l"-O
[ts €!-O [
() :!'!
ss
A " # $ / 0 * 1 . @ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
s
JA =: 7 > : =?
B =: 8 "Memory Stick" a&6S
,Windows ":C: D
.A =
.+ @A
AW M
A "#$ "Memory Stick"
,Windows %&' ()*+
"Memory a8)y l2 U2 V, *K U
+!3 U V::
F+ a; Image Transfer % V:IH ; 2:!A 2!v; Stick"
; 2 +3 ! ", 4:!, 5Y >T !Y
4T ,W ImageMixer % V:IH
ImageMixer Image Transfer ,USB 2!+2: G1+; ",
U2 2: "Memory Stick" a8)y l2 +3 U,W U
; 2
456 T 3 !Y
<+ "Memory Stick" k /@+
, -. /-01 2!3 l;
> ; [u"‡+ !" %&' -. h?>- 5&e1 &->
C"OH; 2!3 FT#t 4Image Transfer 2!3
4ImageMixer ;
Image Transfer ; USB ; "Memory k /@+
, 2!D ImageMixer ;
456 !" %&' -. Stick"
4+%; V
; 2 Windows %T+ V:
[,2 2 !Y (1)
`;2: A: 2: 2 "Memory Stick" a8)y l2 (2)
a; 2 \T ]
; 2!^:_ dYH ,+c :!A U2:
"-)
4T D :!A U2:
"-) `;2:
4: 2
= MEMORY GOK 2: 2 POWER - (3)
a; 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= (USB) b) (4)
; % V:IH ; :!A !Y U2 2: L= USB l2!^
4T D a""K USB
C> V, 9
, 2:!A 2!v; Image Transfer 2X) 7
(5)
4:!, 9
, U
+!3 U V::
"@; 7!>+ Windows 78 9: !"# ; <= (1)
4(?
E (2)
,!+I F
() "Memory Stick" k /@+
, A:B
4!+I F
#; ::
2 C!@ D!; <= <Q
4MEMORY LK! -. POWER JI *KB (3)
kIT‚ !+I F
() :!'! (USB) d> D!; <= (4)
USB C"OH; F‹ !"# -. :!'! USB
4m)
B+ Image Transfer 2!3 > ; h?>- B+ (5)
42!3 l; >
2 ", ,V, 9
, 2:!A 2!v; ImageMixer 2X) 7
(6)
4T ,W 2 V, Y +!3 :%H 2:=
FT#t ”@; ImageMixer ; h?>- B+ (6)
4/A!1T 2!3
U:2 a":j :
H{ 2%
a&6S JA =: 7 > : =?
=
.+ @A B =: 8 "Memory Stick"
,Windows ":C: D
.A
AW M
A "#$ "Memory Stick"
,Windows %&' ()*+
2 U:2 a": dYH ,T \e 2 +!3 7!_ F+ (7)
", ,:!, a)K ", 7!_ a; +!3 4: 2)
4T <
2 +!3 !
/)KM < 4:
H{ 2% *K <Q ,2!3 7!B 2A; <= (7)
42!3 +
FT#t , 7!s 2!3
Image Transfer D:. : =?
. y:
" U_
U2 V, *K +3 S+: U
; 2 USB 2!+2: G1+ ", •
!Y F+ U2 2: "Memory Stick" a8)y l2 F+
45 T 3
be^ U
; Windows Media Player T 2X) 7
F+ •
3 1+ Windows %T+ *@ 2: $
@ +3
4:!,
V
; 2 Windows %T+ V:
[,2 2 :!A !Y (1)
4+%;
U2:
"-) `;2: 2: 2 "Memory Stick" a8)y l2 F+ (2)
`;2: a; 2 \T ]
; 2!^:_ ,T A: :!A
4T D :!A U2:
"-)
4 : 2
= MEMORY U2 2 POWER - (3)
; 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= (USB) b) (4)
!Y U2 USB l2!^ a; a""K USB ; % V:IH
4T D
", U2:
"-) `;2: a@ID U2 2: USB MODE l2.
4:!, g
Image -'
. /0*1 D:8 Transfer
Ul* U_
/@+
, [ 2!3 USB ; •
5 4
!"# $%&' -. "Memory Stick" ‹
Windows Media Player œ (>v ; 0+ •
4Windows /Œ; () /
@ 2!3 N
O
7!>+ Windows 78 9: !"# $%&' ; <= (1)
4(? "@;
E (2)
!+I F
() "Memory Stick" k /@+
, A:B
4!+I F
#; ::
2 C!@ D!; <=
4MEMORY LK! -. POWER JI *KB (3)
D! L !+I F
() (USB) d> D!; <= (4)
4X&i USB # he1 !"# $%&' () USB
4!+I F
/,, () USB MODE 2O &8
j5USB d>
5USB b)
jUSB kIT
USB l2!^
j5m)
USB 5a""K USB ;
T %; 2 Windows %T+ U2 "My Computer" (5)
S!TO; 4T F- 2;: V_ :!'!; +' !+2: U2 5"Removable Disk (F:)" :Cœ
g "Memory Stick" a8)y l2 A: U2!)
4!, -. `
> Windows 78 () "My Computer" ¢)M (5)
:Cœ a-. |
O
 €k + ;
u
45"Removable Disk (F:)"
k /@+
, A: :!'! l2!I N
. <+
4"Memory Stick"
s
A " # $ / 0 * 1 . @ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
sE
a&6S JA =: 7 > : =?
=
.+ @A B =: 8 "Memory Stick"
,Windows ":C: D
.A
AW M
A "#$ "Memory Stick"
,Windows %&' ()*+
2;: +% ; 2!) % 8 :2! U
+!3 +) F+ U2 (6)
4T F-
+) T ,"sssMSDCF" 2!) T "DCIM" 2!)
,
U
+!3
šU
+!3 U +) *K @ U
+!3 U +)˜ G"1=
4T a8y… +) 7 2!) l?X' U
; 2 ,5žq k&; 2!I [ \!
2!3 Š- -. `
>B (6)
4
Š- T ,"sssMSDCF" 2!) T "DCIM" 2!)
,
2!3
š2!3 lI- 2!3 lI- [+Xe l&'˜ <1= L'2
4lI- l2!I R"HB DI !3e; 5žq ppp ž % 5V:@ `; 2: U V2", ŠIe sss ,
4GH
S_ U,W % = !Y F1+: :2 a; +) F+ S:
Y ,
a8)y l2 % <>1 2!v; 2 +) o 4:!, aD!
2•: GH [# D +!3 ,T be^ "Memory Stick"
4:!, †
^
4ppp ž [ 5]vT ["K <=2 €B X
sss ,
= !"# () F1+: :2& = -. Š- ‰1T; D!+ ,
k /@+
, [ , Š- N
O; G"= ‹M 4a
42!3 l!3 Lv>T+ >) "Memory Stick"
a&6S JA =: 7 > : =?
=
.+ @A B =: 8 "Memory Stick"
,Windows ":C: D
.A
= U6 : =
U6 7
dW = UM
=
AW M
A "#$ "Memory Stick"
,Windows %&' ()*+
J9: J9 K5) J#$:
2: ", U2:
"-) `;2: *H! V, *K U
+!3 U V::
4:!, V
A‹ "Memory Stick" a8)y l2 2: 2!) F+
4GH +% l2!3; +) U 7 TO
F+ UTO‚ 4GH +% l2!3; +) U 7 TO ssss
4GH 9999 0001 `; V2",
Windows Me ":C: D
.A =
. :/z
[F:] 8 =8
6 G.:8 7C8 {) 8+
,|v1
() &T+Xe <+ !+I F
/vH!; /-01 2!3 l;
4"Memory Stick" k /@+
, () 2!)
<=2 €B X
ssss 4(-+ " ( lI- R"HB (O
49999 0001 [ ]vT ["K
Windows Me %&' ()* :/z
9 B
A }
0*
Z^ Ul* -'
.+
f
,|[F:]
K~* =
d[ 6 J
A /0*1. Y J9 K~* 6
€,36 k
0+ J9 '4 9‚:
= G.:8 " 789*1 . 7 > =
= U6 U 6
,p)q =
. 36+ 6 ;d1 8
_6 r8 =8
6
% S (6 9 B
A /0*1. Y J9 K~* 6
€36 "101MSDCF" ^ D ,$ J6 '4
=8
6 G.:8 1 7 > =
= U6 U 6
"101MSDCF" 36 K ,. 7' a*d1 =$ 6 a'r„ a '"
v1
 =
d[ 6 J
A /0*1. A
M*
Y J'. K~* 6
f
€,36 k
0+ J9 '4 9‚: K~*
= G.:8 " 789*1 . 7 > !
M* =
= 788 U 6
,p)q =
. 36+ 6 ;d1 8
_6 r8 =8
6
C0€C0
[H +!3 +)j/TH 2!D Š-
$
@ +!3 +)j/
@ 2!D Š-
U6€…
DSC0ssss.JPG
MOV0ssss.MPG
6€9
j5999MSDCF y 101MSDCF
5999MSDCF V2", 101MSDCF
sF
a&6S JA =: 7 > : =?
=
.+ @A B =: 8 "Memory Stick"
,Windows ":C: D
.A
a&6S JA : 78
A $ USB U.A
A : :h D:
. "Memory Stick"
_ OFF (CHG) v0>: =: POWER
8
Windows ":C: ,Windows 2000 ":C: D
.A =
.
Windows XP ":C: ,Me
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . 2: L= "Unplug or Eject Hardware" U2 2 H2! (1)
2 CO) !+2: T F- V:: G
y Task Tray TH
4T !
' 2 USB ; ,"Safe to remove" 7^ S, g % O; (2)
+ +2_ S
; 2 "Memory Stick" a8)y l2 V:
4: 2
= OFF (CHG) GOK U2 2 POWER -
sL
AW M
A "#$ "Memory Stick"
,Windows %&' ()*+
A^ M
c
d[:
†
USB UA U64
POWER ‡*9 > :[ "Memory Stick"
OFF (CHG) ˆ> : Windows Me : Windows 2000 &'[ ()*
Windows XP
"Unplug or Eject Hardware"
LK! ,} $
y
u (1)
u RP a-. > Task Tray l"& /TD -.
4(TO
USB 3)M ,"Safe to remove" 2vAP &8+ SB O; (2)
JI *K B "Memory Stick" k /@+
, AB
E
4OFF (CHG) LK! -. POWER
B a. 8d =8
6 G.:8 / !
. 9 B
A UY
=
.+ USB U.A " 789*1 . @A
(0*+USB U /0*1‰.
,Macintosh Š*C D
.A
,Macintosh Š*CA
USB U.A " 789*1 . @A B a. / %rC
`;2: S:
D 2!8T a; 2 USB 8 F+ G1+ ",
4CA ‹' !Y U2 USB VT: C3 a; :!A U2:
"-)
2: ,
+3 U,W U
; % :2! 2X) 7
V
" a; USB 2!+2:
4,; :!'! a""K CD-ROM U2
7 aY Macintosh Š*C M
Mac OS X + Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 . <1H
4GH % :2! :2H 3 ; (v10.0/v10.1/v10.2)
G1+Mac OS 9.0/9.1 a; <1H R>2 a T G=: ,Cy
&;
USB U
/0*1. "#. UY* C
F‹ !+I F
() USB Ul ‹A
*. 7> 0+
4
!"# %&' () USB D!‚ !+I D!
X&i CD-ROM /!vH{ () USB -. 2!œO [#t
42!3 \!-v (>v /)KP;
#. Y Macintosh Š*CA u.
Mac OS X (v10.0/ B Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2
4(H= \!-v v10.1/v10.2)
Mac OS 9.0/9.1 `8T lœ+ SB /8y… 2Ÿ aB -.
CD- :2H 3 ; Mac OS 8.6 . <1H ; iMac •
¤T+:! l…H 9! ROM
; Mac OS 8.6 . <1H ; Power Mac G4 + iBook •
4/ l…+:!"- &"OH (T+
u L (H= Mac OS 8.6 78T; "O+ iMac •
"@ /@) %
r CD-ROM l!vH
Mac OS 8.6 78T; "O+ Power Mac G4 B iBook •
(H=
4,; ¥
H: 2: :2H l2!3; G1+ USB ƒ2!^
4/H> lX&0 ["K )!
h
USB D! S!#+ SB 0+
be^ U
; G1+ +' G+2 + QuickTime 3.0 2X) 7
4,; V, 3 5$
@ +3
2!3 N
O ƒyB B QuickTime 3.0 ; 0+
45/
@
J '
F+ a; SX" 2!v; 2 USB ?H % ; + : :O o •
:
#-". ,T V:IH UX
C3 % a#% + !Y
4!, c 2o Macintosh †T# *@ 2:
2
= V:IH :2! SX" 2!v; a USB a-H 9! a; a1; •
4TT# 2 GH [# ?H % ‡O; ,:
x
{; 2: V, aD! U
!Y U *@ a- U
; :
#-". •
4!, c 2o
Power Mac ,iBook ,Mac OS ,Macintosh †T# •
Apple ^ U
!Y G
, U2Ÿ l…. QuickTime 4T,; Computer Inc
[# GH V, ‹ 0T+ 2: a x+: l{!3@ W 7 •
a; ~!;
V, GQ U2Ÿ l…. + U2Ÿ l…. GH
:2!
U
; "®" "TM" l…. ,V…O; 4,; &_ G
,
4 V = "T2 a•
): [+ 2:
J&SO
D!; G"= ‹M Macintosh 78 /Œ S!"‡  •
B ,G=! dI () y !" %&0; œB B USB €%&'
4$
uD! C"OH T.
7e1 USB %&' 9!T hO F‹ "O { = X&'s ˆO; •
4a‹ G=! ()
2!k &; D! !"# lŒ; L" S!"‡  •
4V….B
Power Mac iBook MAC OS Macintosh •
Apple /
/-01 /+2Ÿ l…. ( QuickTime
4Computer Inc
S!# = k () :2! U
As l0T R"HB L"' •
4/TO &
/-01 /+2Ÿ l…. B /+2Ÿ l….
k () /y () "®" "TM" S…O k£ < ,Fk
4
4:
o 2
= V:IH :2! +% U& U
;
:2H 3
sR
. @A B a. 8d =8
6 G.:8 /
Š*C D
.A =
.+ USB U.A " 789*1
,Macintosh
USB 8 ‹'
a. USB 8 ‹' D UA " U_ USB U.A
|C ' UY: 8d @A
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 D
.A =
.
V
; 2 Mac OS . <1H V:
[,2 2 !Y (1)
4+%;
2
= !Y CD-ROM !+2: 2: 2 a""K CD-ROM (2)
4:
4:!, g U
!Y a
; a@ID
4T \e 2 a@ID U2 2: L= "Handycam" l2. (3)
4:!, g S!T. a@ID
b, , 2!) T F- "USB Driver" G…. U2 (4)
4!, %; "Driver" a; ~!;
+)
se
/0*1‰. !
. 9 B
A UY
,Macintosh Š*CA (0*+USB U USB Ul -'
. ‹A
U_ !"#. USB UA UY 0 
|USB Ul -'
. ‹A
K #*'
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 %&' ()*
7!>+ Mac OS 78 9: !"# $%&' ; <= (1)
4(? "@;
E (2)
CD- l!vH u () />)
CD-ROM /!vH A:B
4
!"# $%&' () ROM
4(>v /,, &8
4/, -. "Handycam" 2A; <= (3)
4/, -. S!TO &8+
["‡+ €k 2!I ¢I "USB Driver" T -. >B (4)
4"Driver" ; /=…. & ( /1 lI-
j
>B
T F-
S:: C> —)
o ; 2 &_ ,V:
\e 2 +% +) : (5)
4: 2
= <1H 2!) 2:
Sony Camcorder USB Driver •
Sony Camcorder USB Shim •
2!) () "&v>HB "&@H ` `I- 2A; <= (5)
4System 78T
Sony Camcorder USB Driver •
Sony Camcorder USB Shim •
. @A B a. 8d =8
6 G.:8 /
Š*C D
.A =
.+ USB U.A " 789*1
,Macintosh
/0*1‰. !
. 9 B
A UY
,Macintosh Š*CA (0*+USB U 4T F- "OK" U2 ,, g 7^ a#% (6)
4:!, 3 !Y U2 2: USB 2!+2:
4+2_ S
; !Y % 2 CD-ROM (7)
4T [,2 †!A 2 :!A !Y (8)
4"OK" T -. >B ,2vAP &8+ T. (6)
4
!"# $%&' -. USB ; <+
4
!"# [ CD-ROM /!vH 9XM (7)
4
!"# $%&' .B (8)
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) =
.
", Mac †T# !Y 4G1 USB 2!+2: 3 a; U%
; :!A Mac †T# !Y S:
D ; 2:!A 2!v;
4:!, aAT, !+2: F+ l2!3; USB ; % V:IH
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) %&C
-. |
O
h?>- <+ 4USB ; {
u
C"OH; Mac $%&' D! :
0‚ u" !+I F
4USB si
a&6S JA =: 7 > : D8
*@A B =: 8 "Memory Stick"
,Macintosh Š*C D
.A =
.+
: D8
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . . y:
" U_
U2 V, *K +3 S+: U
; 2 USB 2!+2: G1+ ", •
3 !Y U2 2: "Memory Stick" a8)y l2 F+
45ž™ T
be^ U
; G1+ +' + QuickTime 3.0 2X) 7
•
4,; V, 3 $
@ +3
s
V
; 2 Mac OS . <1H V:
[,2 2 :!A !Y (1)
4+%;
U2:
"-) `;2: 2: 2 "Memory Stick" a8)y l2 (2)
`;2: a; 2 \T ]
; 2!^:_ ,T A: :!A
4T D :!A U2:
"-)
4: 2
= MEMORY U2 2 POWER - (3)
; 2 :!A U2:
"-) `;2: U2 2: L= (USB) b) (4)
!Y U2 USB l2!^ a; a""K USB ; % V:IH
4T D
", U2:
"-) `;2: a@ID U2 2: USB MODE l2.
4:!, g
a@ID U2 2: "Memory Stick" a8)y l2 G…. U2 (5)
4T F- 2;:
V:: b+c "Memory Stick" a8)y l2 A: U2!)
4!, S_ U2 V:
\e 2!) S % 2 8 :2! +!3 +) (6)
4T F- 2;:
+) T ,"sssMSDCF" 2!) T "DCIM" 2!)
,
U
+!3
ppp ž % 5V:@ `; 2: U V2", ŠIe sss ,
4GH
F1+: :2 U2 ; ,W % = 2 +) a <T aD! ,
l2 U2 % ">1 2 +) o 4T Y :!A !Y
GH [# D +!3 T be^ "Memory Stick" a8)y
4!, Lv=
AW M
!"#$ "Memory Stick"
,Macintosh %&' ()*+
Ul* U_
/@+
, [ 2!3 USB ; •
45ž™ 4
!"# $%&' -. "Memory Stick" k
2!3 N
O ƒyB B QuickTime 3.0 78 0+ •
4/
@
7!>+ Mac OS 78 9: !"# $%&' ; <= (1)
4(? "@;
,!+I F
() "Memory Stick" k /@+
, EA:B (2)
4!+I F
#; ::
2 C!@ D!; <=
4MEMORY LK! -. POWER JI *KB (3)
D! L !+I F
() (USB) d> D!; <= (4)
4X&i USB # he1 !"# $%&' () USB
4!+I F
/,, () USB MODE 2O &8
4!+I /,, -. USB MODE &8
4# ¢vH -. "Memory Stick" /!>+B -. `
>B (5)
k /@+
, A: :!'! l2!I N
. <+
4"Memory Stick"
&-. > 2!I [ \!
2!3 Š- 2A; <= (6)
4`
T ,"sssMSDCF" 2!) T "DCIM" 2!)
,
2!3 Š-
4ppp ž [ 5]vT ["K <=2 €B X
sss ,
$%&' () F1+2 :2& = -. lI- ‰1T; D!+£ ,
[ , lI- N
O; G"= ‹M 4& = !"#
2!3 Lv>T SB [#t "Memory Stick" k /@+
,
4l!3
a&6S JA =: 7 > : D8
=
.+ *@A B =: 8 "Memory Stick"
,Macintosh Š*C D
.A
JA D8:h D:
. : USB U.A D8
A $
D88 _ : "Memory Stick" a&6S
OFF (CHG) =: POWER A
4+T; 2 V, %; U
!Y U a
; (1)
U2:
"-) `;2: H
H: ¦
• a T Dy ST"r
4G1 [,2
G…. 2: a)
o 2 "Memory Stick" a8)y l2 G…. (2)
l2 G…. ! `Tz" 4+%; "Trash" a;% vH
\e S_ U2 S:
F- ; 2 "Memory Stick" a8)y
2: L= "Special" U!T 2: "Eject disk" dYH ,V:
4T \e 2 a@ID –• G"H U{; a,!o G"1=
2 "Memory Stick" a8)y l2 V:
' 2 USB ; (3)
2
= OFF (CHG) U2 2: 2 POWER - + +2_ S
;
4:
Mac OS X (v10.0) D
.A =
.
V:
' 2 USB ; dYH ,T †!A 2 !Y
- + +2_ S
; 2 "Memory Stick" a8)y l2 4: 2
= OFF (CHG) U2 2: 2 POWER
AW M
!"#$ "Memory Stick"
,Macintosh %&' ()*+
A^ M
c
d: USB UA U64
POWER ‡*9 > :[ "Memory Stick"
OFF (CHG) ˆ> 4/>v L"' m-B (1)
4hŒ‡ !+I F
#; w ‹IT J3 S! [ Ž
l…"& /"-H "Memory Stick" /!>+s @HM (2)
/!>+B 2A; F‹ [. /KOH{ FT#t B 4"Trash"
2A <Q 5¥; &-. >T m+
r [. "Memory Stick"
21+ -.B () "Special" 2A{ /"?= [ "Eject disk" T
4/,
"Memory k /@+
, A; <= USB # 3I; <= (3)
4OFF (CHG) LK! -. POWER JI Stick"
Mac OS X (v10.0) %&' ()*
A; <= USB # 3I; <= ,
!"# $%&' m-B
LK! -. POWER JI "Memory Stick" k /@+
,
4OFF (CHG)
s
7r*18 B " : ;6
<
B =: 8 Ž'h =
/Cr1 U 8
− @A
6 "#$ K 23*4
A "#$ Œ'[
JQ U 9‚: −
DV b) U2: a !Y F+ S:
D ; ! ",
% 2 D +3 :!A U2:
"-) `;2: a; GH 50+:
4T G)+2: §!_ U
+!3 VxH: F+
D! ¦!B !+) %&' [ l!3 2!3 ~> FT#t
D! DV ("=2 !+) d> ["‡+ €k !"# $%&0;
4!+I F
#; V2;
. y:
" U_
2: DISPLAY GOK !T l"8T 2:
54GH LCD U2 a <8T 4:
Ul* U_
lŒ& :!T; () LCD LK! -.
T () DISPLAY *KB
54LCD ( /? /Œ& 4/@?…
2
= LCD U2 2
U2 G1+ POWER -
4T 2#; 7= a@ID d ;
@ A " 7 8 9 * 1 . : D 8
A " # $ / 0 * 1 . 4:!, V:: 2
=
4:!, V:: b+c PAGE1 : 2) 2 FN a": (1)
4:!, V:: b+c !T : 2) 2 MENU a": (2)
,T \e 2
2: DV OUT T A/V GOK (3)
45™ : 2) 2 EXEC a'2: dYH 2) 2 EXEC a'2: dYH ,T \e 2 ON GOK (4)
4:
4T %_ 2 §!_ U
+!3 VxH: U2 S:
be^ (5)
4T 9
, 2 !Y U2 2: D +!3 G)+2: y
(6)
:2! U
!Y a
; !Y a; x1; 2 7n y
4:2: V:IH
a•
): a; ,
+!3 G)+2: V!@ V2; 2: l?X' U
;
aO'
V:IH :2! U
!Y a
; !Y U"T2
4T
4
LK! -. POWER JI *K (T+
4/y!- d m+
r [. ; <=
4PAGE1 N
O FN *KM (1)
42AP /"?= N
O MENU *KM (2)
EXEC *K <Q ,
() DV OUT T A/V 2A; <= (3)
45™ 4EXEC *K <Q ,ON 2A; <= (4)
4¦!s !+I %&' -. N
O B;M (5)
4
!"# $%&' -. l!3 2!3 ~> l!vA B;M (6)
€k !"# $%&' -. "O l!vA
4a-"O1
l"-O : L'2 ,2!3 ~> /I DI C!y
4a-"O1 €k !"# $%&'
IHjˆ;B
:2%j
IDB
i.LINK
OUT
S VIDEO
AUDIO/
VIDEO
VIDEO
AUDIO
X
=j
"yB
!?+j!+) lH 01
j2,P 21
: CTxH S+
' G&'
j5m)
2!3jl!3 D! 5a""K U
+!3j!D C3 ;
j5€2AM i.LINK #
5U2A i.LINK ;
8 Ž'h =
7r*18 B " : ;6
<
@A B =:
/Cr1 U 8
−
Y : : v68 " 0.
"#$ Œ'[ 6 "#$ K 23*4
A
JQ U 9‚: −
J: 23*4 0.
U2 be^ ,T Š=! 2 !Y U2 G)+2: y
4T Š=! 2 §!_ U
+!3 VxH:
N
O |>+; <= ,
!"# -. ~>P lR
'M |>+; <=
4¦!B !+I y -.
J '
U
+!3 U CTxH C: a U
!Y 2X) 7
a; ", •
4+2: % T G+"y 2 0+:
a#% !Y ,§!_ U
+!3 U CTxH *+
, a; a1; •
CTxH a; U2:
"-) `;2: m+
r % 2 U
+!3 U CTxH
+3 ! GH [# T + 0+: U
+!3 U
+!3 ,§!_ U
+!3 VxH: a; a1; 4T 2A H2; 2
4:!, Or  U ¤2 + G+%2^ U2: GH [#
J&SO
4!+I l2,M C: …>+ !" ; M •
[ !"# %&' [#"+ { = ,!+I l2,M / O
h •
l2,M +!@; 7!> T. /@@D />+
v; 2!3 AM
hO 4!+I C…A [ /"=2 !+) l2,M !+I
S!B B RK!K -. 2!3 U! = ,¦!B !+I y!
4/@@D 
v1 USB Jq B =8 @A <
,T 3 USB ; F+ % V:IH ; ! ",
4! >T Gt… ; GH [# +3
v1 S =
p6 =8 =g: <
5U2A S U
+!3 ; % V:IH ; T! +3
4!, ! Or l2!3;
5
+!3 ¤2 :2% aA,
H S:
D a; U% ,C3 [+ ;
4G1 U
+!3j!D C3 ;
2: L= S U
+!3 U b) a; 2 5U2A S U
+!3 ; F+
4?c 3 !?+ :!A U2:
"-) `;2: U: U2
USB UY !"# DA W
2!3 +! <+ { = ,USB # C"OH; D! FT#t
4/1-H />+
v;
6 3 K~* 9 J*1A U DA W4
U9C
3IT !+) C"OH; B /=; 2!3 AM [#t
45€2AM
# IDs 5!+I d;= D! { ,/-D! Vk&;
42!3jl!3 D!
!+I d;> 5€2AM 3IT !+) D!; <=
4!+I lH 01 !+I F
[ () 3IT
− −
4 .%54 1
(%)*! +,- ./0 1
2 +%,3
6 \! ,6 $] ' ^% ] _ M
b `a @' ^% b @I% -+a Lc8 r/R M' `$a &
> -+8d e +86 +8 e+d ] `8a G!
-+a Lc8 ^% Df& 6 A! Df& ,^6B +
! , ' ()* +, -r/R #$%& $! + 3 ,45.6 6%7 895 ! ,012 -./
0
-: 3 ;
− & %$# "! −
& % $ # "! 5 ,
M ^X56 POWER +Aa
-d e !
-+a a ` \+! `=Y D, -d e g5h PAGE1 +' H FN `$a (1)
-d 'i 6 +' H MENU `$a (2)
,eh Lc8 eS ^6B r/R M' `$a H (3)
-+' H EXEC `/ Df& Df& ,eh Lc8 eS 6 r/R M' `$a H (4)
-+' H EXEC `/
,eh Lc8 eS ^% r/R M' `$a H (5)
-+' H EXEC `/ Df& P Q M6+! +' j5 \! +'c6 k (6)
H Q \+! ` ^Hkb M RET. `$a -+a )
-+'
+ V A! ' ^% ] Lc8W ^$X! ,./ M
-4ZZP U7
,
: @ABPOWER <=, >?5
2
-CA D, E5F (B GH !
-PAGE1 J% FN I ! (1)
- J% -MENU I ! (2)
I ! 3 ,K, 895 ; -r/R I ! (3)
-EXEC
-EXEC I ! 3 ,LK, + ; -r/R I ! (4)
-EXEC I ! 3 -K, ; -r/R I ! (5)
! -M2 2 NO P @O Q (6 RS 5) ! (6)
-Q TR @O T%A
RET. I
U7 V+ G) : OW X! :/ ,GY= %,
-4Z[P
4 .%54 1
2
MENU
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
AUTO SHTR
EXIT
3
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
AREA 2
Berlin
Paris
GMT +1.0
4 7 2003
12:24:24
r
R
EXEC
RET.
EXIT
MANUAL SET
P EFFECT
r
R
EXEC
R
EXEC
r
R
EXEC
R
EXEC
RET.
EXIT
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
VIDEO EDIT
EXIT
RET.
r
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
r
4
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
VIDEO EDIT
r
RET.
R
EXEC
RET.
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
OFF
REC LAMP
EXIT
r
R
EXEC
RET.
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
EXIT
5
RET.
r
FN 9! :;<=! &!
-+'H EXIT `$a
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
RET.
FN 7 8)$
-EXIT I !
6
4 .%54 1
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
:@; R ST LU .GK ! 4 VG3
4@& ]7 MANUAL SET
4} ]7 CAMERA SET
4+5 ]7 VCR SET
4LCD `=Y ]7 LCD/VF SET
4[ `]C ]7 MEM SET 1
4Z `]C ]7 MEM SET 2
4`]C ]7 CM SET
48 ]7 TAPE SET
46 ]7 SETUP MENU
4eK $]7 OTHERS
:+ .@AB LN $K ./0 +O,2 4! PK Q
45+ 7 MANUAL SET
46) 7 CAMERA SET
45+= &a G?X6 7 VCR SET
€AX 5A J% dd 7 LCD/VF SET
45 ]6
4[ Ta‚ ƒ7 MEM SET 1
4Z Ta‚ 7 MEM SET 2
4^&) TaN 7 CM SET
4
5H 7 TAPE SET
4 $!7 SETUP MENU
4nN K7 OTHERS
J!K
& % $ # "! -+, ' z
4! L CD +/0 7
-POWER <=, : 0% Ac
-`C AH n)* 1O J% 1 dH
E-
4)-
POWER
CD
4?+@AB
MANUAL SET
4lm U7 n5+ T+o 5p AR6 >&
dd @AB 2 \ ' nA Gq6 Y 3r6 ;
4st ulv U7 p @O _5.=A
Ro wd (B ] x 4yO7 z= w {F;
w$| }% T'i GA9 G?X G! 4yO7 z= w {F;
Ro wd (B ] x
09A 4yO7 z= w {F;
w$| }% T'i GA9 G?X G! 4yO7 z= w {F;
%, (6 @AB2 4yO7 z= w MX6 G%?5
5% #$%&;
——
PROGRAM AE
——
P EFFECT
ON z
ON
AUTO
AUTO
HIGH
LOW
4tQ U7 J _b I
——
~i 5p +B 9A
0
*8); = >/C GH \+%
Tw; %F&
FLASH LVL
NORMAL z
%, (6 x=2 4yO7 z= w MX6 G%?5
~i 5p +B 9A
0
*8); = >/C GH
Tw; %F&
FLASH MODE
ON z
WHT BAL
AUTO SHTR
OFF
-09A = >/C B& I G$%X =i 8); = >/C
*
FLASH LVL FG &I FLASH MODE FG CD (H .5HG
-096 4yO7 /S z= ()5 NO FLASH LVL z= MX6 FLASH MODE z= : n)* 1 •
-4yO7 G$%X, z= @AB $BO
0
FLASH MODE z= : GY= Ac •
>
4+% `=Y `67
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
POWER
4)-
CD
4?+@AB
CAMERA SET
-6 [v @O Gp T+9 \. ‚= 5 -$! \. w;
OFF z
5 T6 Zv @C 6 [v (B +5. T+9 \. -$! \. GH
-4mm U7 0$! e‚=
5 T6 [Zv @C 6 [v (B +5. T+9 \. -$! \. GH
-$! e‚=
‡:[t X I5B TY G?X \+%
120×
OFF z
4tP U7 ‡:[t X I5B TY G?X
ON z
STEADYSHOT
OFF
4ml U7 AA R9A w #$%&;
AA R9A w w;
16:9WIDE
ON
6) b.' x5%
^3 ~+' 5p +B %F Y ‰O 5 -q R9A w;
-G/ 33 G6C #$%&
D ZOOM
20×
ON z
N.S. LIGHT
OFF
+!X +YA$ (H .5HG
-y9 6) b.'O „p \9 _2 q R9A ()* 1 •
-q R9A @AB 3r5 +! 4yO7 G5… &+B >a •
-6) b.'1 +. x5% :† 5+= n6a -
+!X +YA$ Z1[! :%3 U7
q R9A ~95O dr6 ]5
W
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
4)-
POWER
CD
4?+@AB
VCR SET
X p }p (5X, N Fd 2 5X Fd2 J%
4ZPl U7 y83 Y
(5X, N Fd 2 MX p T9 5X Fd2 J%
X p }p
(5X, N Fd 2 @$ p T9 5X Fd2 J%
y8q p }p
4[[s U7 Z 5X [ 5X ! } _b I
ST1
#$%& $! LA&Š ‹8 p Tp dO ‰;
4Z[[ U7 5+= n6a
HiFi SOUND
1
2
——
AUDIO MIX
ST2
#$%& ‹82 p $! p Tp dO ‰;
5+= n6a
& % $ # "! STEREO z
PAL \]8 _5.=A @AB NTSC _2 \] G?X6 5d J%
: ($I5 _5.=A @AB NTSC _2 \] G?X6 5d J%
OFF z
A/V t DV OUT
ON
ON PAL TV z
NTSC PB
NTSC 4.43
NTSC 4.43
LCD/VF SET
y% : @AB AX 5A J% dd R& BRT NORMAL z
AX 5A J% dd R& T5.
BRIGHT
r/R #$%& AX 5A J% dd _ I
——
_ .a x=S
LCD B.L.
LCD COLOUR
_ .a T5.
y% : @AB AX 5A J% dd R& 5 ]6 dd R& T5.
BRT NORMAL z
VF B.L.
BRIGHT
NTSC PB (H +5HG
-_5.=A dd @AB Tp +'H $ : GI2 ! ,$]8 +%6 _5.=A @AB 0R5d J% 6+B
VF B.L. LCD B.L. (H .5HG
-G?X w32 , [v p!2 5R $B „p5 ,BRIGHT c 6+B •
-9A
0
BRIGHT 5 ,(HA A9 5R K p6 G$%X 6+B •
VF B.L. LCD COLOUR ,LCD B.L. ! :%3 H
-A?X, Tp 3Š 1
4 =p @AB :57
\
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
POWER
4)-
CD
4?+@AB
MEM SET 1
STILL SET
$X, G?X \+%
OFF z
4[Ql U7 T$X6 Y [Q @ m (6 G?XA
NORMAL
Ac6 x5% T$X6 Y 33 G?X
EXP BRKTG
4[Q[ U7 pA % TΠ: aX p G?X
pA &9 TΠ: aX p G?X
4[QZ U7 stm × [[PZ ? aX p G?X
msv × tmv ? aX p G?X
FINE z
BURST
QUALITY
STANDARD
1152 × 864 z
IMAGESIZE
640 × 480
MOVIE SET
4[QQ U7 Zmv × QZv ? a, p G?X
[[Z × [tv ? a, p G?X
1| "Memory Stick" Ta‚ 5H 9, %X J%
:
#O VCR : @AB POWER <=, (6 _3 P +% •
"Memory Stick" TaN 5d
(6 G!2 "Memory Stick" Ta‚ 5H 9, %X _) 6+B •
MEMORY : @AB POWER <=, +% }9!
a, p G?X w+ (6 _3 P T+, •
a, p G?X (6 w81 +% _3 P T+, •
0
$
"Memory Stick" Ta‚ 5H 9, %X J%
4[Pl U7 +5+/ + wH8;
+5+/ + wH8O w;
4[Ps U7 G?X + 1
Ta‚ 5d  @C GXAX =A6 \!2 Žpc
320 × 240 z
IMAGESIZE
160 × 112
AUTO z
REMAIN
ON
ADD z
NEW FOLDER
RETURN
——
SERIES z
REC FOLDER
FILE NO.
"Memory Stick"
^$! 2 +5+/
0
0+ ŠH82 NO =A, ! 5 `82 @AB
-G?X +
"Memory TaN 5d G) 0001 (6 2+ =A6 \!2 Žpc
RESET
Stick"
8 8_ ` 4K
-0C T Tp T? '5p n)* p +B dH @AB ]5
^
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
4)-
POWER
CD
4?+@AB
MEM SET 2
4%, p7 d +5X JB w;
"Memory Stick" Ta‚ 5d @AB T/, p :$/ J%
RETURN
SLIDE SHOW
ALL FILES z
4[tsU7 4%, p7 d +5X JB ‚=
‚= e \9 y‚ J%+ T/, p :$/ J%
4%, p7 d +5X JB
4[mt U7 @AB p G?X =i GH
@AB p G?X =i GR%
@AB p G?X INTERVAL $o K p :$/ ~‚|
FOLDER
sss*
ON
INT. R -STL
OFF z
SET
RETURN z
4[lZ U7 $o K p :$/ ~‚|
ALL FILES
e \9 y‚ J% + T/, p :$/ ~‚|
FOLDER
DELETE ALL
sss*
& % $ # "! Kp w;
-6) A+,‘ "Memory Stick" Ta‚ 5d Kp
FORMAT
OK
"Memory Ta‚ 5d @AB T/, 6A%, Ga „X† Kp
-Stick"
-Kp G! "Memory Stick" Ta‚ 5d 56 (6 E9…
-EXEC 3 ,FORMAT ! -1
-EXEC 3 , OK ! -2
-EXEC O ,EXECUTE ‚= dr6 ]5 _2 +% -3
-Kp w32 FORMATTING Kp dr6 x65
-Kp (6 w81 +B COMPLETE w81 dr6 ]5
-sss += & JB 5
*
+b (H .5HG
:FORMATTING T% JB w32 6 (6 y2 G%= 1 •
POWER <=, −
b GH −
"Memory Stick" Ta‚ 5d ‰O −
-LAR6 K 5+= n6a #$%& Kp -:p, KY  5+= n6a 9, "Memory Stick" Ta‚ 5d •
@AB FI6
0
"Memory Stick" Ta‚ 5d ) + 5$| _X _a NO "Memory Stick" Ta‚ 5d KY n)* 1 •
-LOCK :
-" FORMAT ERROR" dr, i +B "Memory Stick" Ta‚ 5d Kp ! •
-"Memory Stick" Ta‚ 5d @AB T/, p B
 „X6 @ yr Kp •
-"Memory Stick" Ta‚ 5d @AB $o p 8 „X† Kp •
-'H8O  T+5+Œ += „X6 @ y Kp •
4 =p @AB :57
a
RETURN z
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
POWER
4)-
CD
4?+@AB
CM SET
4[ZZ u[[‡ U7 n U _B G$B 2 _B >a
——
TITLE
4[Z[ U7 `a ^$! y‚ _% „X,
——
TITLEERASE
`a ^$! y‚ _% J%
_% JB \+%
4‡Z u‡[ U7 ^&) TaN #$%& “A
ON z
OFF
ON z
^&) TaN #$%& _ “A
OFF
4[Zm U7 ^&) $X
——
G) „X6 w;
4[ZP U7 ^&) TaN 8 :$/ „X,
TITLE DSPL
RETURN z
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
OK
c
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
4)-
POWER
CD
4?+@AB
TAPE SET
4&9 J%7 SP : G?XA
SP : +6 +! T6 [”P @ G?X T+6 T5.
4}3 5& Y7 ^• [Z : G?XA
4B T? +C 5& Y7 ^• [t : G?XA
:9, 5H J%
2 VCR : @AB POWER <=, +% 059 _3 s T+, •
5+= n6a \9 3,^&) #O CAMERA :
-9, 5H +96 LX
VCR : @AB POWER <=, +% 059 _3 s T+, •
`R 5
0$ 9, 5H dr6 J%
& % $ # "! p F; G?X =i GR%
SP z
12BIT z
AUTO z
qREMAIN
ON
OFF z
ON
4s[ U7 @AB G?X =i GH
ON
@AB G?X =i GR%
AUDIO MODE
16BIT
4sQ U7 F; G?X GH
G?X YS REC TIME G?X T+6 INTERVAL T= @AB
REC MODE
LP
FRAME REC
INT. REC
OFF z
SET
LP CD (H .5HG
J% 6+B -0I52 5+= n6a @AB 5H J% nY8 ,5+= n6a @AB LP : 5d G?X \9 6+B •
-p Tp R ] _2 ()* ,– 5+ &a G?X6 2 M2 5+ 6a @AB 5H
@AB #p| (6 ()$ Sony Excellence/Master 8& bF ^&a #$%& nY8 ,LP : G?X \9 6+B •
-5+= n6a (6 ?8 GI2
-0Y `cX8 +5 y‚ 5HA SP : G$%&O -LP : G?X6 5d @AB p —X8 n)* 1 •
_2 J% Tp ()* ,LP : +'H, x% G?X \9 2 +C 5d @AB LP SP }% G?X \9 6+B •
-+'H, } „p (6. .6 a 1 +! 2 'H6 _)
AUDIO MODE . CD (H .5HG
-^• [t : G?X6 5d @AB p —X8 n)* 1 •
-AUDIO MIX p ‰.6 _b n)* 1 ,^• [t : G?X6 5d JB +B •
4 =p @AB :57
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
POWER
4)-
CD
4?+@AB
SETUP MENU
4Qv U 7 ^! 2 —5 ——
USB Streaming E+ GH =i w1
OFF z
USB Streaming E+ =i GH
ENGLISH z
X8= A 6A%, dr6 J%
*FRANÇAIS
d
d
d
R5; A 6A%, dr6 J%
d
88 A 6A%, dr6 J%
d
CI5; J% w;
*ESPAÑOL
*PORTUGUÊS
8, A 6A%, dr6 J%
CI5; J% i;
LANGUAGE
d
8&; A 6A%, dr6 J%
RX,
 p A 6A%, dr6 J%
5+A9 p A 6A%, dr6 J%
USB STREAM
ON
5.A˜; A 6A%, dr6 J%
A 6A%, dr6 J%
CLOCK SET
d
d
*
*DEUTSCH
*ITALIANO
*EΛΛHNIKA
*
[SIMP]
[COMP]
ON z
DEMO MODE
OFF
9 5,
5, wq&
d
d
*
*
DEMO MODE JHe P) CD (H .5HG
-5+= n6a "Memory Stick" Ta‚ 5d 2 ^&a #O +B DEMO MODE O n)* 1 •
J% : O n)* 1 dH @AB ”NIGHTSHOT” AA R9A dr6 ]5 ,ON : @AB NIGHTSHOT +B •
- DEMO MODE CI5;
-E! [v C +% M2 T6 2+5 3 ,T./ T= CI5; J% !5 ,CI5; J% w32 D$A C I ^$! NO •
POWER <=, (6 E! [v +% CI5; J% 2+5 STBY ]81 ' DEMO MODE CI5; J%A +, •
-6) "Memory Stick" Ta‚ 5d ^&a #O _ CAMERA : @AB
: K : @AB POWER <=, I ! ,"Memory Stick" TaN 5d 2 0&a G•2 ,CI5; J% w;
™ ! ,M2 T6 STBY ]81 : @AB IA - OFF : @AB DEMO MODE 2 CAMERA
@ B ! 3 OFF (CHG) : @ POWER <=, G5 ! ON : @AB DEMO MODE
-CAMERA :
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
4)-
POWER
CD
4?+@AB
OTHERS
+B J% w32 =A I ^! —5 J%
4PZ U7 +% (B ) `/6 @AB DATA CODE
@AB DATA CODE +B J% w32 ^! —5 J%
+% (B ) `/6
0!r6 5+= n6a \+cX 9R, =p ^! w32 D
=p ^! w32
& % $ # "! yB K 62 š+C +B 2 G?X ~95O€w+ +B (| +Y;
5+= n6a
DATE/CAM z
DATE
9_ $Kf
d)! gK QO
——
AREA SET
OFF z
MELODY z
(A (6 01+ $8 +Y;
NORMAL
OFF
5+= n6a :6 E, +% (B ) `/6
GH

(B ) `/, ƒFS GH y= +% (B ) `/6
w;

&a X?› YS +% (B ) +C R& +% (B +%
M 5+=
OFF
5 ]6 AX 5A J% dd @AB J% i;
SUMMERTIME
ON
= >/C Y nN › Y :$/ w;
AX 5A J% dd _5.=A dd @AB J% i;
5 ]6
DATA CODE
ON z
LCD z
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
V-OUT/LCD
+5HG
(6 Tp _ V-OUT/LCD : @AB DISPLAY :6 DISPLAY/BATTERY INFO I ^$! NO
@AB ‰S ~FŠ 5+= n6a GY  @C AX 5A J% dd @AB ] ( 5+= &a G?X6 2 _5.=A
-5+= &a G?X6 2 _5.=A
4 =p @AB :57
2 +%,3 (%)*! +,- ./0 1
E-
POWER
4)-
CD
4?+@AB
OTHERS
5+= n6a 6+96 6) G?X <p6 Tw;
AB @AB ŽcH _)5 1 “ 6) G?X <p6 ~95;
G?X
$! œ68 5… w;
ON z
REC LAMP
OFF
RETURN z
4‡l U7 5H @AB $! œ68 5… ‚= œ6 G$%
TAPE
"Memory Ta‚ 5d @AB $! œ68 5… w/O œ6 G$%
MEMORY
VIDEO EDIT
4[Pm U7 Stick"
l_ h3 ij LkI 4K
_a NO ~+ @AB D)%5 _2 5+= 6a 6+96 $C 6) G?X <p, ()* ,ON : @AB REC LAMP +B
-OFF : @AB REC LAMP I nY8 ,| nA -+/
0 05! ~+
mn@ g o,3 p% (G
WHT J _b FLASH LVL z= MX6 PROGRAM AE œ6, 9A I x5% (6 Ga %
-+, B2 @ COMMANDER `/,
AUDIO MIX p ‰.6 HiFi SOUND y y' Y BAL

- +p6 .8  @C Ta‚ i=6 G] M 6
. 6
$3. 7
1
"
N.U & <E1 z
&#' 2 ),- &3. 4
50
N% C!F5 POWER % Q ; .A; 5U K7;
N%% = %L H %5 )B @B /7; W 8P 4FR
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
MANUAL SET
! " #$ % & '( ) *+ ,- . /01
23 4 /! (1 !% 5& 67 % $ #" ! 8 '%%9 8 ) :; 5& 67 23 4 /! (1 !% <=> /&
& ? 5& 67 8 '%%9 8 ) :; 5& 67 <=> /&
% / @A %B 5= 5& 67 C%
D <E1 'F5 ——
PROGRAM AE
——
P EFFECT
ON z
ON
AUTO
AUTO
HIGH
LOW
+G %F <E1 ——
KL /5B */H!5HI 1 & H @A M! 4 J
FLASH LVL
NORMAL z
% / @A %B 5 5& 67 C%
J KL */H!5HI 1 & @A M! 4
FLASH MODE
ON z
WHT BAL
AUTO SHTR
OFF
N. & ? 1 .D <E1 HD O /H!5HI 1
*
FLASH LVL FLASH MODE /
0
N% <E1 % Q 5& /(& 67 H1R FLASH LVL ! FLASH MODE .A)! %1 /P •
N% / S5T %5U 'F5 @V= 5& 67 5U FLASH MODE CJ0( •
%A 4FR . 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
CAMERA SET
N= K^ _- 1 K! N/I5` K! @A a b- 1 _- 5= K! N/I5` K! @A N = K^ /I5` CY
_b- 1 _- 5= K! N/I5` K! @A N= K^ /I5` CY
c:_+ '5UQ Y1 O ) K%D +e c:_+ '5UQ Y1 O ) X! H1 fQ 'g O KL N6I !% Y1 HD VI N%= %I1 /A3 !Y1 9 1 M
NightShot Light 'F5 NightShot Light
VI OFF z
D ZOOM
20×
120×
OFF z
16:9WIDE
ON
ON z
STEADYSHOT
OFF
ON z
N.S. LIGHT
OFF
9: #$+ /
0
N% ( X! %% "H1 %5P 6I !% Y1 HD •
NZL [ 6I !% Y1 HD . MH\ 5& :%1 0I O Y •
CB '% 8 ( X! N= ]
. 7 9: #$+ ;
CY 6I !% Y1 HD 6& L=
N% / Q( X!
8
. 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
VCR SET
/D ! /R I ! %R 5 %R O 8T9 be %R I ! O n> %R 5 O 8T9 /R
%R I ! O . %R 5 O 8T9 /D
__* b 5 ! _ 5 X <E1 ST1
'F5 /I5` . %R ! oI$ !Y1 p!& b__ X!
O ! NTSC /L <5U '% ) O 8T9 PAL /L <5U 01
HiFi SOUND
1
2
——
AUDIO MIX
ST2
'F5 oI$ . %R ! /I5` !Y1 p!& X!
% $ #" ! STEREO z
O ! NTSC /L <5U '% ) O 8T9 NTSC 4.43 /L <5U 01
OFF z
A/V t DV OUT
ON
ON PAL TV z
NTSC PB
NTSC 4.43
LCD/VF SET
D CY LCD 4FR /J! <E1 BRT NORMAL z
4FR 1 M! BRIGHT
r/R 'F5 LCD 4FR q <E1 ——
LCD
5 C%
LCD B.L.
LCD COLOUR
5= C%
D CY h 4R 4FR /J! <E1 Nh 4R 4FR 1 M! BRT NORMAL z
VF B.L.
BRIGHT
NTSC PB /
% =0
hT5 01 ! Y1 i @7& .A)! M5" ,% / 8T9 <5U /5I 01 O ! O H
N%
VF B.L. LCD B.L. /
N% 8 ) @7& %R _- !%B 3 D @3 ,% hT5 BRIGHT .A)! Q •
N / hT5 & ? BRIGHT .A)! ,% 'F5 A( 3 V ! k Q •
. &3. VF B.LB LCD COLOUR ,LCD B.L. $> ; ?@
NQ /P ; [l1 .m '% ) Y1
<
%A 4FR . 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
MEM SET 1
STILL SET
59 CY ) K%D OFF z
_G 59 CY Y1 _G 1 ) NORMAL
S5T <Q 59 CY Y1 ) EXP BRKTG
_G_ r .F Y1 .A)! M !Y1 ) %5 .F Y1 .A)! M !Y1 ) _Gb *+ × __eb '% M !Y1 ) *- × +- '% M !Y1 ) FINE z
BURST
QUALITY
STANDARD
1152 × 864 z
IMAGESIZE
640 × 480
MOVIE SET
_GG b- × Gb- '% M !Y1 ) __b × _+- '% M !Y1 ) CrB "Memory Stick" EB C .] '%; 8P :
VCR .A)! ! POWER % ; %A [ s9 •
"Memory Stick" EB C :& !
; %A "Memory Stick" EB C .] H •
. W; ! 5 MEMORY .A)! ! POWER %
t45 Y1 ) u! %5 [ s9 •
t45 Y1 O ) : %A [ s9 •
"Memory Stick"
EB C .] '%; /L= 8P _e %%( %I O f& %%( %I O f& VI _e* ) %I O hT5 EB C H /5B 15 : ' ZL % V1 "Memory Stick"
%I ! 5& %%( %I O H ,: ' @B"
N / %%v ' V1 )
C 0001 ' 15 : ' ZL "Memory Stick" EB
320 × 240 z
IMAGESIZE
160 × 112
AUTO z
REMAIN
ON
ADD z
NEW FOLDER
RETURN
——
SERIES z
REC FOLDER
FILE NO.
RESET
) 4
50 D
E.2
N / ] 4FR ! % /A Y1 .F .A)! %1 / !Y1 %A1
C
. 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
MEM SET 2
%7 8P VI "Memory Stick" EB C ! !Y1 8T9 _+* %7 /( 8P .A)!
/( 8P .A)! /=T9 %I :& !Y1 8T9 % ' hT5 %7
_+ R wHD ) @A R wHD ) @A K%D R wHD ) INTERVAL / R <E1 !Y1 /i 2ZB VI RETURN
SLIDE SHOW
ALL FILES z
FOLDER
sss*
ON
INT. R -STL
OFF z
SET
RETURN z
_b '%= .E4 !Y1 t9 ALL FILES
% ' hT5 /=T9 %I :& !Y1 t9 FOLDER
DELETE ALL
sss*
% $ #" ! . VI F
'% :& "Memory Stick" EB C . t9 "Memory Stick" EB C ! CD73 .
N% /
/ . :; "Memory Stick" EB C 54
N%
= EXEC ( wx ! ,' hT5 FORMAT .A)! .1
N%
N% = EXEC ( wx ! ,' hT5 OK .A)! .2
N% = EXEC ( ,EXECUTE L= % ] w9 .3
N% / O=> . @7& FORMATTING L=
] . CD % : %A COMPLETE L=
N /
RETURN z
FORMAT
OK
N / ' 8P sss %I K
*
)" /
0
:%% K^ O# . '% ' 8P FORMATTING CD H •
L .A)! ! POWER % .A)! V1 −
HD = −
"Memory Stick" EB C p& −
1 $ . N. '% . & :; X! ) "Memory Stick" EB C •
N.U X!
% LOCK ! "Memory Stick" EB C ! f .E4 M) Q "Memory Stick" EB C %5P •
N% .
N% . % ] " FORMAT ERROR" CD Q "Memory Stick" EB C •
N / "Memory Stick" EB C ! k;! P !Y1 % t9 zD . •
N% / t9 "Memory Stick" EB C ! '% .E4 ' !Y1 . •
N% / t9 '% 5& %%( %I .; •
%A 4FR . 6
$3. 7
#
POWER
.,
),-
&#'()*+
CM SET
& /RY5& D f& ! D O ) _bb ,__c
_b_ % ' ) /D t9 % ' ) /D 8P D 8P K%D cb ,c_ . EB 'F5 `5U( ——
TITLE
——
TITLEERASE
ON z
OFF
ON z
. EB 'F5 !% `5U( OFF
_b O U> ——
/ t9 VI _be . EB :& ' t9 TITLE DSPL
RETURN z
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
OK
GH
. 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
TAPE SET
%5 8T9 SP .A)! ) SP .A)! _{e
) C% ) 5 %R b /5 _b .A)! ) r .F 5 %R _ /5 _+ .A)! ) : '%; %W 8P VCR ! POWER % ; %A [ .= |W1 •
'%; %W 4 ! , O :& ! CAMERA
X! 1
VCR ! POWER % ; %A [ .= |W1 •
= !
'%; L= /L= 8P / ) @A K%D % $ #" ! *G 4R ) @A GI
*_ / R ) @A / R ) @A K%D REC TIME ) C% ! INTERVAL /
R <E1 / R ) SP z
REC MODE
LP
12BIT z
AUDIO MODE
16BIT
AUTO z
qREMAIN
ON
OFF z
FRAME REC
ON
ON
INT. REC
OFF z
SET
LP ),- /
0
N% 8T9 & X! ! 1 <H R1 ,% ' ) LP .A)! & X! O H •
N% .9 . MH\ %R ! !Y1 ,% 8T9 L J%! ! X! ! Q
'" M5= %5 1 % 'F5 Sony / /R{1 /I5` O> 1 <H R1 ,LP .A)! ) KL •
N% & X! SP .A)! % ZQ %R %T N% ZQ %R LP .A)! '% ) ! %1 /P •
N% 'F5
8T9 Y1 ,%H ) LP .A)! 4R /}A H ! %H ) O ! LP ! SP .A)! H •
N= 5 4R X /5% . MH\ / 0 ! '% p(D > . MH\ '%
AUDIO MODE /
0
N% ZQ %R /5 _+ .A)! '% ) O ! %1 /P •
N% <E1 AUDIO MIX .A)! %1 /P ,/5 _+ .A)! '% ) O 8T9 KL •
%A 4FR . 6
$3. 7
#
POWER
.,
),-
&#'()*+
SETUP MENU
G- ~1 <E1 ——
USB Streaming HD @A a OFF z
USB Streaming HD @A ENGLISH z
U 0 CD73 L= 8P *FRANÇAIS
JI
JI
JI
/I5 0 CD73 L= 8P JI
/ 0 CD73 L= 8P JI
'% ' /> 0 CD73 L= 8P HD 8P .A)! VI *ESPAÑOL
*PORTUGUÊS
/$ 0 CD73 L= 8P HD 8P ] LANGUAGE
JI
/Ix 0 CD73 L= 8P /€%; /> 0 CD73 L= 8P USB STREAM
ON
/UL 0 CD73 L= 8P /IV19 0 CD73 L= 8P CLOCK SET
J
J
*
*DEUTSCH
*ITALIANO
*EΛΛHNIKA
*
[SIMP]
[COMP]
ON z
DEMO MODE
OFF
9! @% W
9! @% 0`
JI
J
*
*
DEMO MODE 2#$+ K
L /
0
DEMO MODE .A)! %5P . X! :& "Memory Stick" EB C O O H •
N% hT5 DEMO MODE %1 /P ! '% ] 4FR ”NIGHTSHOT” L= , ; ON ! NIGHTSHOT H •
N% hT5 CE1
_- %A '! wx ! , / S;5 E HD 8P ,% = HD 8P @7& /U 4FR Q •
N / u! W;
% / W; _- !%B Q ! . '% <E1 6 '$ STBY ! :; DEMO MODE HD 8P .A)! •
X! "Memory Stick" EB C L# ! ZL % 5ZQ CAMERA ! POWER
N / u! HD 8P ,%
; CAMERA 0` /5A; ! POWER % ,% :& "Memory Stick" EB C ,HD 8P VI ,6 '$ STBY ! '! <E1 N% ; OFF ! DEMO MODE .A)! CE1 ! ,%
! $ wx ! ,' ; OFF (CHG) ! POWER % ,% ; ON ! DEMO MODE .A)! CE1
N%Q CAMERA
G
. 6
$3. 7
#
.,
POWER
),-
&#'()*+
OTHERS
= 8T9 KL S5T CE1 ! ,~1 8P eb ! ' @5 'L5 ! k;! DATA CODE
DATA CODE
= 8T9 KL ! ~1 8P ! ' @5 'L5 ! k;!
X! 'F5 @B W? /5; <E1 % &
5U1 CD a 5U1 CD @7& O /5;! ! ) S;1{u! KL q$ %R % % ‚ X! D a % $ #" ! GG
DATE
J / : N.
——
AREA SET
OFF z
MELODY z
NORMAL
OFF
h 4R :& ! LCD 4FR ! 8P = 4FR ! ,01 4FR ! 8P = h 4R :& !
SUMMERTIME
ON
1 %R ! n ,q$ %R VI @75& Q( ! ' @5 'L5 @A a L /J%! X! ! ' @5 'L5 1 '%$ (
DATA CODE
/
E1 %M
q$ %R ` n %R % X! ' ! ' @5 'L5 @A LCD
DATE/CAM z
ON z
BEEP
COMMANDER
OFF
LCD z
DISPLAY
V-OUT/LCD
=0
,% = ; V-OUT/LCD ! DISPLAY .A)! CE1 HIB DISPLAY/BATTERY INFO Q
LCD 4FR ! % '% :R! J%! 01 /(!& 8 X! Q /5B J%! 01 O Y1
N /P ]
%A 4FR . 6
$3. 7
#
POWER
.,
),-
&#'()*+
OTHERS
X! ( k;! ) q 0; ƒ> M! 'g H? ) q 0; ƒ> 6& = 'Q$ /I5` „H1 VI c /I5` „H1 K^ ! f& EB C ! /I5` „H1 K^ ! f& _e "Memory Stick"
ON z
REC LAMP
OFF
RETURN z
VIDEO EDIT
TAPE
MEMORY
P0 /Q1 - D
E.2
'g ! . MH\ X! ( k;! ) q 0; ƒ> ,. ON ! REC LAMP ƒ> H
N% ; OFF ! REC LAMP <H R1 ,.IB M N%5 O0
0 R. RS' : T =U' V.W )>X; : YW
CE1 .IB COMMANDER ! AUDIO MIX ,HiFi SOUND ,WHT BAL ,FLASH LVL ,PROGRAM AE .A)!
N%Q / I!
N% / /; EB % %( ! k Q /5B "; W
GO
− −
/0!
12$$%3 #45
,!16 78*
,'() * % +#,
'() -.! , ! "#$
%
&
=> ? @ 5 A( 'B C> "C:ss:ss" 7 #8 % +9:; < Sony / 012 ,3 45
6 6, , 45
+DED 'F G$6 +H+IJ '8
#$$% &'() *+
,-
+CAMERA GM C> POWER K) L.M 4 4 •
+OPQ RS CAMERA GM C> N:.M! C
T5 ,U5V W X .! Y) Z[ 6\/ GM
< A( ;> •
+T X L
'6:. '^
'6:. '5_ `a ]U9 +CAMERA GM C> 4c OFF (CHG) GM C> POWER K) L.b 45 C
+N#/ C L F
•
+OWD deD RS $ LB fV 45 ! L T YV> 45 C
+ga 'h T GM
C> '( M 'a A[ L.M @ •
+ODWi RS A[ j[ 45 ! $
]
] C
+O'_ T&k(S '/:l , L •
G 45m 5l C> '> Y) n 45
"( 07; 45 C
+ODQW RS
T5 ,U5V W X .! Y) Z[ 6\/ GM
< A( ;> •
+T X L
'6:. '^
'6:. '5_ `a ]U9 +CAMERA GM C> 4c OFF (CHG) GM C> POWER K) L.b 45 C
+'p6< N.B ! ]o '; 'p6< X '9 '6:. •
+'/ X '5 '6: j 45 C
+'F Y6, 'q 6\; '> L.M 4 4 •
+OEP RS 'q 6\; '> L.M! C
+'Uh *r# V; < OFF GM C> STEADYSHOT L.M @ •
+ODeQ RS ON C> N:.M! C
+ 6s 7 GM
t 'r# •
+Oui RS U9 6s. 7 GM
C> FOCUS L.b 45 C
+U9 6s. 7 j; v , w
8 •
+Oui RS 6s. 7 L.b 45 C
+'^ 'U[ '6. = '^ •
+OEx RS 'U[ '6. => 'BB '^ ? 45 C
+6 w9 4
+'M
p 'q 6\; 'BB C> Y6,
+ v 'k ':9 '8
+ v U9 6s. 7 '8
+'q 6\; < #\ v Y6,
+hf
]
& v Ht
+06v U1 'y
w# z X.
•
gM! k ]<t 6&, ;> V> LB #\
+'\ 'f C> 'B j# !
+hf
]
& v Ht
•
B ]<t 6&, ;> V> LB #\
+0:[
'5) ' ':9 SLOW SHTR g:. ' j$^ TU8 ? 4
+]hf v Ht +A) g:. ' j$^
•
ga gb. Y?) G9. { #\
+'B C> gby
O' ', C> G.S
!"
+ v START/STOP
12$$%3 #45
,!16 78*
#$$% &'() *+
,-
!"
+'B C> '<
p Y6F #\
GM ! CAMERA GM C> POWER K) L.M U5V ex "b9/ % •
fV A
V 'Uh *r# V; < ON GM C> A( ;> DEMO MODE
= < ]U9 !. ,"Memory Stick" Y% 'B ! "
+^b3
= 'BB L?M ! "Memory
]
Stick" YH 'B|] fV 45 C
= 'r# ]b! ;(} +^b3 = T5
'U[ '6.
RS 'Uh *r# V; < OFF GM C> DEMO MODE ^b3
+ODDD
+ON GM C> NIGHTSHOT L.M @ • +'._ p ! 'F p Am 'Z[ Y6,
+OEQ RS OFF GM C> N:.M! C
+~ A( < ON GM C> NIGHTSHOT L.M @ • C> w# #\ v
,0:[ YU1 . Y6,
+'B
+OEQ RS OFF GM C> L.b 45 C
+'y YgM3 ? @ •
+OEW RS w93 GM
C> #:.M! C
+' j$^ '9_ *F 6, v
+'Uh *r# V; < OFF GM C> BEEP L.M @ •
+ODDP RS NORMAL GM ! MELODY GM C> L.b 45 C
! A7 'BB Z[ ;> gV '_B! #\
RS OFF GM C> 'Uh *r# V; < STEADYSHOT L.b 45 C
+.
+ODeQ
+ v O 6fS $6y h gM
+6 6, j 4 4 ! , O 6fS $6y h gM 6 •
+6 6, j 45 ! O 6fS h gM ? 45 C
+O'6fS '$6y h gM! X k! ! z;c! F @ •
+L9< ^
O 6fS $6f h< gM F X(} C
+Al < ?
M GM ! PORTRAIT Y16. Y6, GM
< Z[ ;> € Yt8 •
& ! 6 €
gM < PROGRAM AE ‚.) U9 Ub { '8 SPORTS
ƒ, ! „V, ƒ, ! ';6 ƒ,) k … -./! X †.;
+f V$
X> '‡/ "[ t
.U7
+'Uh *r# V; < AUTO U9 GM C> PROGRAM AE L.M! C
9
12$$%3 #45
,!16 78*
; #$$% &'() *+
,-
+N#/ C L F
•
+OWD RS L T YV> 45 C
+'J[ A( 5 ˆ
q6 •
+ODQQ RS O 6fS T\; " ˆ
q T\; 45 C
*r# V; < 2 GM C> HiFi SOUND L.M G LB => Z •
+'Uh
+ODeu RS STEREO GM C> HiFi SOUND L.b 45 C
+‰[ C/V! C> *, L.M @ •
+OWe RS *, ‰[ G<6 C
+'Uh *r# V; < ST2 GM C> AUDIO MIX L.M @ •
+ODeu RS AUDIO MIX GM C> N:.M! C
+]J[ ˆ!6 A( 5 •
+ODQQ RS O 6fS T\; " ˆ! T\; 45 C
+"( Y% Xb v "( •
+OŠD RS "( Y% Xb ] C
+'Uh *r# V; < OFF GM C> CM SEACH L.M @ •
+ODDx RS ON GM C> N:.M! C
+OŠP RS 'Z[) G_9) z p6<
]
]:9 Xb L •
+"( Y% Xb v L •
+OŠe RS "( Y% Xb ] C
+'Uh *r# V; < OFF GM C> CM SEARCH L.M @ •
+ODDx RS ON GM C> L.M! C
+L C> A;> $ v •
OeeŠ RS A;> j 45 C
+OŠe RS 'Z[) G_9) z p6<
]
]:9 Xb L •
+'Uh *r# V; < ST1 j/ C> AUDIO MIX L.M @ •
+ODeu RS AUDIO MIX GM C> N:.M! C
+'Uh *r# V; < OFF GM C> TITLE DSPL L.M @ •
+ODDx RS ON GM C> N:.M! C
O' ', C> G.S
:
!"
+X(‹ p =
Y6F ! ,Y6, C> '9<! Œ:f $
+#\ v ! 'M
p =
;> {J; *F G[ ! *F G[ v
+LB =>
+*, G:9;
X> †. ! Z[ Ž6 => g;c v
+Ž6
+A; X> †. v
L C> wb) *, G[ v
+Z[)
+A; => 4 v
12$$%3 #45
,!16 78*
;
#$$% &'() *+
,-
!"
+'p6< N.B ! ]o '; 'p6< '6:. ! ,X '9 '6:. j 4 4 •
+6 ? 4 v
+ODW dDE RS '/ X '5 '6: j 45 C
+6 < 6 J2 VV) 6 F 4 4 •
+ODŠ RS 6 6 J2 VV) 6 F 45 C
"( Y% Xb v " ;> Z[ "( f @ •
+ v '#; X> †.
+OEŠ RS
+OEŠ RS "( C> Z[ 49 4 •
+OEŠ RS N,; ! N < p6<
]
]:9 Xb L •
+'F '9: v '#; X> †.
+=J/v YB ? Y6^ '$6V •
+'>[ X '9 '6:. ';B … 4
+( '/ p X '9 '6:. •
+ODW RS $ X ( X '9 '6:. XB C
+#;B YV> X(} v
,]o '; 'p6< X '9 '6:. •
+ODE RS Y$ X '5 '6:. #. C
+'_ Y) YV
. ! '/J[ YB 'r < X '5 '6: " • +', Y) z. v '6:. '9.) Y) Bs
+#;B YV> X(} v
,]o '; 'p6< X '9 '6:. •
+ODE RS Y$ X '5 '6:. #. C
+( X '9 '6:. XB 4 4 •
+ODW dDE RS ( '/ X '5 '6: j 45 C
+'6:. '9.) Y) Yg5 < w/ €^ •
'9.) ', Y) Bs) z. † $ X X '9 '6:. XB C
+ODW RS '6:.
+'6:. '9.) Y) Yg5 < w/ €^ •
Y) Bs A! X 4p C> 6 w9 @
'9.) ', Y) B) z. † $ X X '9 '6:. XB C
'; X ]< ]65 n;t A! z. '6:. '9.)
+ODW RS '6:.
+? '6:. <
+, 6 6, •
+'\<a X "( 07/ X(} v
+ODŠ dDE RS „(^ NF 45 C
+]o '; 'p6< '6:. •
+ODW dDE RS '/ X '5 '6: C
+'_ T&k( €^ •
'8
! v
Z % ABs) {
RS G 45m 5l C> '> Y) n
"( 07/ C
+"( f '8
‰
+ODQW
+6.p N> ! Ž[ jtH :) "( F • Xb ] [ ;>
Bs) #\ v
+ODWi RS jtH :) F) T\; 45 C
+"( Y%
+'Uh *r# V; < AUTO GM C> q REMAIN L.M @ •
+9.) L Bs => 4 v
+ODDe RS 6 9.) L Bs = ON GM C> N:.M! C
<
12$$%3 #45
,!16 78*
"Memory Stick" >5? #$@A 1B;C10 DE FG!
#$$% &'() *+
,-
+MEMORY GM C> POWER K) L.M 4 4 •
+OePW RS MEMORY GM C> L.M! C
+"Memory Stick" YH 'B fV 4 4 •
 C
+OePx RS "Memory Stick" YH 'B fV!
=
+]hF! 'r‹ "Memory Stick" YH 'B •
+Oeux RS $ X Z[ 45
'6
b p 6, wH^ C
+'F p '9: 'p, "Memory Stick" Y% 'B fV @ •
"Memory Y% 'B ! "Memory Stick" YH 'B 'p, 45 C
+ODeŠ dePx RS ‰f! Stick"
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A[ L.M @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 GM
g? 45 C
= I,J 6 Ht +100MSDCF 6 < */. Z[ ;(} v •
+L9< */.
+' Y6, •
+OeQŠ RS Y6, '^ g? 45 C
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A[ L.M @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 GM
g? 45 C
+Y6F exx X k! wH^  •
+Y^
'<V #<Ha Y6F exx X k! 6J A! ;(} v C
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A[ L.M @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 45 C
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A['r# @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 45 C
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A[ L.M @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 GM
g? 45 C
+'M
p ˆ# 'BB •
+OeQŠ RS Y6, ' 45 4c ˆ# 'BB = INDEX L?b 45 C
GM
C> "Memory Stick" YH 'B C> '( M 'a A[ L.M @ •
+LOCK 9
+OeDu RS 9 GM
g? 45 C
+#\ v ˆ# 'BB •
+OeuE RS '>.: 'h> j 4c ,ˆ# 'BB = INDEX L?M C
+'& Y6F C> '>._ 'h> '  •
+'
Y6F C> '>.: *h> ' X(} v C
&
+] ŠŠŠ C> '>._ 'h> ' "o •
+L9< ] ŠŠŠ C> ';(‹ '>.: 'h> ' C
'Z[ 6F =>  ;> 4Za 6, => /( A( v 5 •
+hf
]
& v Ht
+f‘ 1#$ ':
@ ! . ': ') 6, { => #;(} v •
+.( ': # Ry T) ! 6 4 ?
( 6, => 4 v 9< f‘ 1#$ ! 6, Z[ "5 % •
+ C> ._
O' ', C> G.S
!"
+ v "Memory Stick" YH 'B
+ v Z[
+Y6, wH^ X(} v
"Memory Stick" YH 'B 7#‡ ;(} v
+:’
]
+6, G$ wH „9 ;(} v
+6, '^ X(} v
+'; Y6F C> '>.: 'h> ' ;(} v
+ 4Za 6, => ;(} v
+Y6F */ => ;(} v
12$$%3 #45
,!16 78*
JK L
#$$% &'() *+
,-
!"
+"( Y% Xb v "( •
+A; Z[ 4 v
+OeeŠ RS "( Y% Xb ] C
+'r‹ "( Y% •
+OeDe RS 'p) p X
; ƒ[ C
+ ƒ[) G;) "( L.M @ •
RS U p ^l 0:9 ƒ., † '( M 'a A[ j C
+ODWi
+'Z[) G_9) z p6<
]
]:9 Xb L •
+OeeŠ RS 'Z[) GM) C> A; j 45 C
+"( Y% Xb v "( •
+"( 4 Z[ 4 v
+OeDE RS "( Y% Xb ] C
+'r‹ "( Y% •
+OeDe RS 'p) p */. ƒ[ C
+ ƒ[) G;) "( L.M @ •
RS 'U p ga 'h ƒ., † '( M 'a A[ j C
+ODWi
+ƒF p GM
C> * Z[ < f 6f K L.M @ •
C> ‚. 5 '8
v
X * Z[ < f 6f K L.M
'F X 9 C
+L
+OŠi RS $
. Sony / G;F p X 56 < 1#Z 'F •
+i.LINK 5 F
+OŠi RS IR GM C> #:.M! C
+L X “6< G:9 C> ‚/ 'r# "
^ •
+OexW RS Z[ G:9 C> $ X ‚/. 'r# 45 C
+z;7 p * Z[
•
+OexD RS * Z[ X7 L.M! C
+ƒFp IR SETUP ga " 'Bl 'r# 76 •
+Oexe RS ƒ, 7 L.M! C
+L X Z[ p G:9 C> ‚/. 'r#  •
'B C> ‚. 5 '8
+OeWE RS Z[ G:9 C> $ X ‚/. 'r# 45 C
+ v "Memory Stick" YH
+'Uh *r# V; < OFF GM C> COMMANDER L.M @ • G <) X> 4( N$
&
+ODDP RS ON GM C> L.M! C
+ v
+ga " 'Bl 6[ ~ gB n;t •
+U '1 45 C
*h G – '.[
+ '.$) -:5” 'F p Y%2 *6:. fV @ •
+*6:. YZ^ fV – +
 C
+ODiP RS 'F '9: *6:. fV!
+]o '; 'p6< *6:. •
 C
+ODiP RS Y$ *6: fV!
+'Uh *r# V; < V-OUT/LCD GM C> DISPLAY L.M @ •
+ODDP RS LCD GM C> N:.M! C
* Z[ ! A7 X Y6,
F @ C^ #\ v
* Z[ ! A7 < y w_m
+
HI
12$$%3 #45
,!16 78*
#$$% &'() *+
,-
+'_ T&k( €^ •
RS G 45m 5l C> '> Y) n
"( 07/ C
+ODQW
+ < '( "5
•
+ ? 45 4c ,$ X NfV!
"( 07/ C
'9 '6:. 07; 45 ! 6 < 6 Hfm X VV) 6 ,< C
"8 % +6 ? 45 +].9 Y^
'95V hf F >! 4c ,X
L?b "5 %S YV^ '. YV! J[
]
RESET 67 L?M , v TU8
C "5
Ž6 % < 2 L.b *r# G$ V[< RESET 67
+ODuu dDŠ dDE RS O+'U.) #>M
!
+ < f n;t • +':f '‘ „J[ TU8 { A! N.. Ht •
HM
!"
•f Y) N.; *?/ ! X *F 6,
+Ac
+6 ? X 4p C> '8
! v
VCR GM C> POWER K) L.b ;>
"5 % ,OFF (CHG) GM !
X '55 *F G[ A! X(} + fV
+'F '9: X '9 '6:. j 4 4 •
+ODE RS 'F '9: #. 45 C
+OFF (CHG) GM C> POWER K) L.M 4 4 •
+ODW RS OFF (CHG) GM C> N:.M! C
+ODW RS $ X X '9 '6:. XB C
Bs #\ v ,X '9 '6:. XB g;c!
+= YH</ < Bs) { !
+'F '9: X '9 '6:. j 4 4 •
+ODE RS 'F '9: #. 45 C
+X '9 '6:. < f n;t •
/ *Z; '/F 7 ! 9:; < Sony / 012 ,v C$ C
+) – Sony
+Œ?b DISPLAY/BATTERY INFO 67 •
+< 'U[ '6. = 'BB L?M C
67 ! < DISPLAY/BATTERY INFO 67 L?M C
+OWD RS X> 4( N&$ < DISPLAY
+ODQi RS OCALIBRATION Y)S 'B L.M! C
Bs) { ,X '9 '6:. XB g;c!
+= YH</ <
+USB ? ‚/ j ( .5 USB . F @ •
? ‚/ j >!
ƒ, p USB ? ‚/ j g? 45 C
+OeiŠ RS $ X USB
+*6fv 'U5 V; < OFF w93 GM
C> m# USB STREAM •
+ODDD RS ON ? GM
C> N:.M! C
+ODQW RS < T&k( '_ *! •
'F 6, */ 9/ X(} v
+USB
+ODE RS $ X #. >! 4c ,X '9 '6:. 07/ C
+"( f X(} v
+X '9 '6:. XB ;(} v
X 4p C> '>[ '6:. ';B nh# 4
+]r‹ '6:. '9.) Y) Bs A
+'[ '^ C> 661l #\ v
v 'U[ '6. = 'BB C> 661l
+
g:p ƒ< @ C^ "( 07/ X(} v
+"(
/0!
/3? NE &110 12O
#@R 1SGQ ,#U1 #@8-
; #A1A
; >?1 C:21:00
/3? NE
+H IJ */ = '8
Xb 76 (B C> ( ';t 'a = '8 —Ht
'BB C> O„56!
w^ X ‚7 t */f W X A(S f
76 #8 % += YH</ ! 'q 6\; ! 'U[ '6. =
'h # 6S z56 f‘ +' 1 'U5 G$6 ,f
+ 'a ]. AJ Oss
!
C:ss:ss •
+[; '/F ;(}
E:ss:ss •
*Z; 'f 7 ! Sony / 012 ,
+) – Sony /
#$$% &'() *+
,-
+"InfoLITHIUM" „k/ 1_ X "[ X '5 '6: [ •
+ODWŠ RS "InfoLITHIUM" „k/ 1_ X X '5 '6: C
+'_ T&k( €^ •
RS G 45m 5l C> '> Y) n
"( 07/ C
+ODQW
+'J[ ˆ
q6 •
+ODQQ RS O 6fS T\; " ˆ
q T\; 45 C
+[; N/F ;(} —h>! „9 p f €^ •
—Ht H&; v + ? 45 4c ,‰f! Y NfV!
"( f!
 C
+ODQW RS T&k( '_ *! % '
F +X '9 '6:. 07/ ! VV) 6 6 ,< C
+ ? 45 ,6 6,
+"( . C
+[; N/F ;(} v f €^ •
%
) – Sony / *Z; 'f 7 ! Sony / 012 , C
+OE:61:10 :kS y 7 N
/C1B PQ
!
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
7 ! Sony / 012 , ,* Y> ', *g$3 H; X 4p C> '() ƒ, X X( 4 %
+) – Sony / *Z; 'f
H
/0!
@?$ &AVQ
: ‹ 9 ,= YH</ < ! 'B C> *6:f
*Bs *#8 %
+*) R,J ™O Sš ˆ5l XM # 6) ', G$6
c@E X8%N0 @? AVQ Q
:g: {
+N#/ X -9 L •
*+" fV 4 4 •
RS O^!S w( "( C> '( M 'a A[ •
*+ODWi
:G {
*+N#/ C F
L •
*`C1] d) d1
Z
:g: {
RS O^!S w( "( C> '( M 'a A[ •
+ODWi
:G {
+ODQW RS '_ T&k( €^ •
+N#/ C F
L •
+ODED RS H IJ => '8
? @ •
*#B$Q >8%
ODED RS /3? NE
! C:21:00
#L1 -A * [1Q1Y #G$E #L1 #@1Z- E
:g: {
+'; 'p6< N.B '6:. •
Bs X(} ,'6:. '^
'r.
? w
\ *.
]
ex ! W '6:. '9.) Y) "/ C^ { A! E
+].9 U5V
*#08_ W\]3 ^F
-
:g: {
+OeQŠ RS ' Y6, •
%
:G {
OFF GM C> POWER K) L.M
"( f!
 •
YZ^ g:p g9 G ].9 Y^
'> Y) #
(CHG)
+]ODQW RS ^ "(
*`C1] >5K X8%N0 @? AVQ
h1g e4 '8f X8%N0 @? AVQ
:g: {
X g;c! •
:G {
*+ODED RS H IJ => '8
? @ •
+O 6fS $6y h < f $ •
:g: {
+ODWW RS "( Y% Xb " fV 4 4 •
"Memory >5? #$@A X8%N0 @? AVQ
Stick"
:g: {
@?$ AVQ
:g: {
'B C> LB C> ';[ Y6, Z[ X(} v •
+OQx RS "Memory Stick" YH
#G51 >8% 3 / 1B5
+N.; '?/ ! X G[
W6 X8%N0 @? AVQ 101-0001
:g: {
+T T) •
+g
9 p T) •
Y6F C> MEMORY MIX YH 7  •
+OeEP RS '
*
"Memory Stick" Y% 'B fV 4 4 •
:G {
"Memory YH 'B C> Y6, Z[ X(} v •
*+Stick"
>5? #$@A #L1 X8%N0 @? AVQ
*"Memory Stick"
:G {
+OeDQ RS ' "Memory Stick" YH 'B */ •
'F '9: 'p, p "Memory Stick" YH 'B •
+ODeŠ RS
>5? #$@A a83 bF! @? AVQ
*"Memory Stick"
:g: {
+"Memory Stick" Y% 'B fV @ •
H
/0!
@?$ &1Z
+F X 7) ™O Sš ˆ5l XM # 6) ', G$6 + ‹ 9 ,'B C> *6:f *#8 %
+OPx RS "5
Ž6 L.M!
+ODWŠ RS "InfoLITHIUM" „k/ 1_ X '5 '6: C> ‰fl ^
]
"
+ODQQ RS 'J[ ˆ
q6
CLEANING CASSETTE" 6:f3
x Bs) #\
+'B
+ODWQ RS ‚. G._ ~9^ 'a G.: ~9^ '.5) *6B Xb L
hM
+'r‹ "( LB Y%
hM
$ *F Ž[/ ;(} v +16BIT " eQ C> AUDIO MODE *, GM
L.M @
+ODDe RS
@ LB C> $ *F Ž[/ ;(} v hM+LP C> REC MODE Z[ GM
L.M @
RS H % X> TJ /7 A! „\/ % 1#$ C> NZ[
+ODDe
hM
+$ *F Ž[/ ;(} v +L C> Z[ g7$ $ v
+Oeei RS $ *F Ž[/ ;(} v hM+ F i.LINK .
hM
+OePi RS 'r‹ "Memory Stick" YH 'B
9 GM
C> "Memory Stick" YH 'B < '( M 'a A[ L.M @
hM
+OeDu RS LOCK
hM
+"Memory Stick" YH 'B C> 'Z[ '; Y6F $ v
hM
+"Memory Stick" Y% 'B fV 4 4
'B C> ': #Z[ X(} v *F G Y6F Z[ 
hM
+OeWD RS "Memory Stick" Y%
hM
+OePx RS ' "Memory Stick" YH 'B */
hM
+ODeŠ RS "Memory Stick" YH 'B C> w& 4 v
+'p, X 9
h hM
+Y6, => X(}v
' Y6,
hM
+‰f! Y ? GM
C POWER K) 45
hM
+ G '9< p #fV @ YH 'B
hM
CLEANING CASSETTE •
COPY INHIBIT •
FULL •
16BIT •
REC MODE •
TAPE •
”i.LINK” CABLE •
FULL •
-•
NO FILE •
NO MEMORY STICK •
AUDIO ERROR •
MEMORY STICK ERROR •
FORMAT ERROR •
PLAY ERROR •
REC ERROR •
INCOMPATIBLE •
MEMORY STICK
+L9< Yg9 ',,J "Memory Stick" Y% 'B fV @
hM
+N#/ C F
L
hM

+" LB fV!
READ-ONLY MEMORY STICK •
+"Memory Stick" YH 'B < 6, G$ wH^ g;c! PHOTO L?b "5
hM
+"Memory Stick" Y% 'B 'pF g;c! PHOTO L?b "5
hM
+tq/ X(} *6 V C,5l a "?
+USB Streaming '8
„9
hM
+'F '9: v O 6fS $6y h XB
DELETING •
hM
hM
CLOCK SET •
FOR ”InfoLITHIUM” •
BATTERY ONLY
Q Z TAPE END •
Q NO TAPE •
FORMATTING •
FOLDER NO. FULL •
USB STREAMING ON GOING •
NOW CHARGING •
+N.; '?/ ! X G[ hM
+= 45
"Memory Stick" YH 'B fV >! h
HH
− −
nC1
12o k1l m &]EQ 78
NV A (B › +; —V A‘ G<6 ‰ 1 $ 1 ,B N$ C(B Vf ‰6V.< z6
V ‰1/ —6 ‰ ›
,B t8 NF 6V "C:ss:ss" "h> › +œ ˆo Sony C/ —;B
< X(V7/ —V $ 6 / G.; ,"BV
+;. 6 DWD NF +" —B < C j> Vf ’ V(>
c-f i
H
j k1l m 1@+
`!
+V6/ 65 CAMERA ‰
6 POWER •
+OPQ RS tV 65 CAMERA ‰
6 /‘ C
z6
V ,/2 C5 —V‘ "^ 6V N95V ‚;ž 1  B ‰6V.< z6
V › •
1 1 ‰›$ ‰_ w, 6V CU$ N<F ‰ 6Vf 6: ‰6V.<
+VB C f 6/
+tV 65 CAMERA ‰
6 •Ÿ OFF (CHG) ‰
6 6 POWER C
+" —B „o 6/ •
+OWD deQ RS ; —V $ ‰6/ 1 /V› 6 6/ C
+" A
6/ /6 75 "\< XM •
+ODWi RS ; —V œV 6/ 1 —V1 6; 6 XM C
+O"_6 G‡ ~S " —.[¡ p N 6/ •
; t6 "> e V
^ ‰ 6 Vf ‰6V.< z6
V —V 6f 6 6/ C
+ODQW RS VB f
z6
V ,/2 C5 —V‘ "^ 6V N95V ‚;ž 1  B ‰6V.< z6
V › •
1 1 ‰›$ ‰_ w, 6V CU$ N<F ‰ 6Vf 6: ‰6V.<
+VB C f 6/
+tV 65 CAMERA ‰
6 •Ÿ OFF (CHG) ‰
6 6 POWER C
+" AV V7/ —V ‰ N.$ ‰_ •
+; j,/ —B ¢6B ‰ N.$ ‰_ C
+" —/ 4\; - N;F 7; •
+OEP RS ; 4\; 6 - N;F 7; C
+V6V 65 OFF ‰
6 STEADYSHOT "M
; *\; 6V •
+ODDQ RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+V6V 65 CV KM
"M
‰
6 4\; •
+Oui RS V› 65 6Vf KM
"M
‰
6 tV 6< 6 FOCUS NV C
+"[/ j; 6Vf KM
‰ ‰6V.< LUB •
+Oui RS ; —V CV KM
1 C
+" 1 LCD NF •
+OEx RS ;. 6 LCD NF C
+"[/ (B 6¡V ‰6V.< z6
V +" ^ 1  N;1 —¢ z whf •
8!
+; C’ 6 START/STOP
+VB C f —œV
+"[/ ƒM
- N;F NF ‰
6 ,
+; C’ 6 1 A
, V(>
+;(’ 6 6Vf KM
V(>
+VB C’ t8 - N;F 6V ,
6/ ;/ CUt —¢ 1 ‰6V.< „œ;t
6/ 6 ‰ N;1 6V GB NB X(<
+VB C t8 4U5
+"[/ (B 6¡V ‰6V.< z6
V
•
XB
6 Cf —¢ 1 ‰6V.< „œ;t
+VB C t8 4U5 6/
Super NightShot N/.B ‰6V.< ,SLOW SHTR ; B "M
6 Cf V X +" —B < Colour Slow Shutter /6 ; B +"[/ —œV
•
‰
6 6V Cœ/6 7. C‘ ,75 , 76 Œ9/
+/ t8 NF
O NF 6V NVS
12o k1l m &]EQ 78
j k1l m 1@+
`!
8!
+VB C t8 NF 6V Nf;B/ , ‰
6 POWER N(^ 6V 6 ‰6V.< z6
V N95V ex 1 › •
ON ‰
6 DEMO MODE "M
; *\; 6V V6V 65 CAMERA
fV "Memory Stick" N\<^ *6 6/ N/(£t 6Hœ Vf "
0
B 6 tV(> C’ ‰$ 6Vf 6: B ‰6V.< z6
V ,B./ A‘
+;(
LCD NF —V fV 6 "Memory Stick" N\<^ *6|" 6/ C
6V / C z;£t B +VB C T5 tV(> ’ +tV 6< 6
+ODPD RS tV 65 OFF ‰
6 6 DEMO MODE "M
; *\;
L.M C._ p "6V/ ‰#œ/6 6V ,
+V6V 65 ON ‰
6 NIGHTSHOT "M
•
+" —B
+OEQ RS tV 65 OFF ‰
6 /‘ C
6V —¢ ," t8 ^ 1  ,
+V6V 65 ON ‰
6 XB
6 L 6V NIGHTSHOT "M
•
+VB C’ t8 NF
+OEQ RS +tV 65 OFF ‰
6 /‘ C
+" < —¢ "ž 6/ V(> •
+OEW RS ; f /‘ C
+6 C’ œ B ‰F
+V6V 65 OFF ‰
6 BEEP "M
; *\; 6V •
+ODPP RS tV 65 NORMAL MELODY ‰
6 /‘ C
A7 NF 1 ‰6V.< „œ;t
+ODDQ RS tV 65 OFF ‰
6 6 STEADYSHOT "M
; *\; 6V C
+V t8 C9< 6/ Ÿ
+"[/ j,/ / G.; —V f O‰6fS C$6f h< •
+; j,/ 6 / G.; —V XB
6 6 O‰6fS C$6f h< C
+/ —B j,/ O‰6fS C$6f h< V V •
+VB j,/ / O‰6fS C$6f h< L9< C
1 SPORTS CB16
PORTRAIT —ž "M
6V L.M „œ;t N ‰ —ž •
“¡ ;/ ‰ NJ ‰t6/ 1 6V PROGRAM AE 6Vf 4›<V
—œV 6 Cf V t ¤6 C “¡ C “¡ ,";6<
+"[/
AUTO ‰
6 6 PROGRAM AE 6Vf 4›<V "M
; *\; 6V C
+tV 65
+; C’ 6 O‰6fS C$6f h< ¤6 /6 6V ? , AV —ž
+tV C
H9
12o k1l m &]EQ 78
pNq i
j k1l m 1@+
`!
8!
+" —B „o 6/ •
+; C’ 6 Jž
+OWD RS /V› 6 6/ C
+B Tk " X(‹ ‰6V.< z6
V ‰tt • Jž , —V< , ‰
6 C9< Œ:f
+ODQQ R S ; 7o 6 tt O‰6fS Xž t " 6/ C
+VB C’ t8 —V./ ƒM
—B
Jž ? V6V 65 D ‰
6 HiFi SOUND "M
; *\; 6V N(^6V • CUF ¥t —V zUž F 6/ Jž „œ;t
+[t 6/
+6 C’ œ
+ODDu RS tV 65 STEREO ‰
6 6 HiFi SOUND ‰F C
+" zUž F 4\; N$6V •
+OWe R S ; V1 6 F 4\; N$6V C
+V6V 65 ST2 w_ ‰
6 AUDIO MIX "M
; *\; 6V •
+ODDu R S ; 4\; 6 AUDIO MIX "M
C
+B Tk " X(‹ ‰, t •
+VB C G:5 F
+ODQQ RS ; nž O‰6fS Xžt " 1 —V 6 t C
+" " N\<^ 5< 6/ •
V(> ,—B L.M Ž6 ’ hf 6V
+OŠD RS ; —V " N\<^ ‰6V 6/ 1 C
+; C’ 6 Ž6 ‰Z[$
+V6V 65 OFF ‰
6 CM SEARCH "M
; *\; 6V •
+ODPx RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+OŠP RS " —B L.M ‰t "[5 A 6V Cf "[5 ‰6V 6/ •
+" " N\<^ 5< 6/ •
+; C’ 6 A;> ‰Z[$ V(>
+OŠe RS ; —V " N\<^ ‰6V 6/ 1 C
+V6V 65 OFF ‰
6 CM SEARCH "M
; *\; 6V •
+ODPx RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+V6/ V$
6/ ‰
6 6V C/;> ¥t •
+OeeŠ RS ; N<M 6 X
;> C
+OŠe RS " —B L.M ‰t "[5 A 6V Cf "[5 ‰6V 6/ •
+" —B 4\; ST1 w_ ‰
6 AUDIO MIX "M
; *\; 6V •
—;B $ 6/ N —B N<M $ ‰F
+ODDu RS ; 4\; 6 AUDIO MIX "M
C
+V’
+V6V 65 OFF ‰
6 TITLE DSPL "M
; *\; 6V •
+VB C’ —VV ’ A;>
+ODPx RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
O NF 6V NVS
H:
12o k1l m &]EQ 78
pNq c-f i
j k1l m 1@+
`!
+" AV ^ 6V —V ," —/ j,/ ‰ N.$ ‰_ •
+ODW dDE RS ; j,/ 6 —B ¢6B ‰ N.$ ‰_ C
+"[/ F
~ 7ž N -
; ~ 6žV‘ •
+ODŠ RS ; F
~ 7ž N 6 -
; ~ 6žV‘ C
z6
V 1 L.M 1 " 6/ ," N\<^ 5< 6/ 1 —V „œ;t •
+OEŠ RS " —B 6f ‰6V.<
+OEŠ RS —V(/ L.M ‰7¡ $ " 6/ ‰
6 1;t •
RS " —B L.M ‰t "[5 A 6V 6V Cf "[5 ‰6V 6/ •
+OEŠ
+" zUž Cf L *6^ N$6V •
+" —/ ¢6B 6: ‰ N.$ ‰_ •
+ODW RS ; ¢6B 6: —6
V 6 ‰ N.$ ‰_ C
+"[/ ¢6B 5 œV ,—V h ‰ N.$ ‰_ •
+ODE RS ; —V ‰œV $ ‰ N.$ ‰_ 1 C
—V V „› Cf ‰t L 6V C/v_ * ‰ ‰ N.$ ‰_ 1 B •
+ —V
+"[/ ¢6B 5 œV ,—V h ‰ N.$ ‰_ •
+ODE RS ; —V ‰œV $ ‰ N.$ ‰_ 1 C
+" —/ ¢6B ]h ‰ N.$ ‰_ •
+ODW dDE RS ; —V ¢6B ‰ N.$ ‰_ 1 C
+" —VV ¤6 ‰_ 1 —/5 A1 * 6V C</ •
‰_ 1 —/5 A1 * œ// ; ¢6B 6: 6 ‰ N.$ ‰_ C
ODW RS +tV A/ 6 "6V A1
+" —VV ¤6 ‰_ 1 —/5 A1 * 6V C</ •
‰_ 1 —/5 A1 * œ// ; ¢6B 6: 6 ‰ N.$ ‰_ C
ODW RS +tV A/ 6 "6V A1
+" —B $ / G.; •
+ODŠ dDE RS ; F
4( /‘ C
+" —V ‰ N.$ ‰_ •
+ODW dDE RS ; —V —B ¢6B ‰ N.$ ‰_ 1 C
+" —B G$ "_6 —œV fV •
"> 5^ ‰ 6 Vf ‰6V.< z6
V —V 6f 6 6/ C
+ODQW RS V6J t ; t6 Vf
+" Cf V› —B Tk " 6/ CUh_−NF , •
+ODWi RS ; 7o 6 CUh_−NF , C
+V6V 65 AUTO ‰
6 q REMAIN "M
; *\; 6V •
RS VB —VV ’ —6t 6/ —/5 œ// tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+ODPe
8!
+VB C’ XB
6 —œV
+; C’ 6 C/ž , ‰Z[$ V(>
C’ 6 C6 C/ž , ‰Z[$ V(>
+;
+VB C Cf V
1 Cf ‰ N.$ ‰_
A/ 6 ƒF A1 ‰_ 1 —/5 œ//
+tV C’
1 —/5 A1 * œ// N(/1 C^ ›
‰
/ ‰ N.$ ‰_ N t A/ ‰_
V6V 6 ‰6V.< z6
V ‰›6( ‰ C<
+V f ‰6V.< z6
V C
+VB C’ 6f N\ 1 6/
¥t —V1 ¡ Z % ‰tœ//
C’ 6 6/ AV6
‘ A
> 7Z ‰V(>
+;
N\<^ ‰6V 6/ 1 —V „œ;t
œ//
+VB C’ t8 "
+VB C’ —VV ’ 6/ —/5 œ//
H<
12o k1l m &]EQ 78
"Memory Stick" S1 &15 r mi14C 10 ks1]0 b1tGl
H=
j k1l m 1@+
`!
8!
+V6/ 65 MEMORY ‰
6 POWER •
+; C’ 6 "Memory Stick" N\<^ *6
+OePW RS tV 65 MEMORY ‰
6 ‰
6 /‘ C
+" —/ ‰6Hœ$ "Memory Stick" N\<^ *6 •
+OePx RS ; ‰6Hœ$ 6 "Memory Stick" N\<^ *6 C
+" —B ž "Memory Stick" N\<^ *6 •
+; C’ 6 L.M
+Oeux RS ; L.M —6
V —V nž 6 ‰6
M p , C
+" —B ‰6Hœ$ ƒF/ "< "Memory Stick" N\<^ *6 •
"Memory N\<^ *6 1 —V "< 6 "Memory Stick" N\<^ *6 C
+ODeŠ dePx RS ; —V œV Stick"
5 "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
+V6V 65 LOCK
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
—VV Jž ‰ L9< X +; L.M 100MSDCF 6< 6V 6 t —VV / C’ B •
+" t
+" —B "\< , •
+; nž 6 , /’
+OeQŠ RS ; ? 6 , "\< C
5 "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
+V6V 65 LOCK
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
+ —V’ , exx 1 AV nž 6V C B •
-J/ AV nž ‰ A1 t 6V 6 , exx V / C L9< B C
+;
LOCK "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM • "< 6 "Memory Stick" N\<^ *6 /’
+V6V 65
+;
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
LOCK "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
+; C’ 6 , N AV nž V(>
+V6V 65
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
LOCK "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
+; "\< 6 , /’
+V6V 65
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
+VB C’ —VV ’ •(/ NF •
6 , VB —VV ’ •(/ NF tV 6< 6 INDEX NV C
+OeQŠ RS ; "\<
LOCK "M
6V "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
X , ‰
6 ¨¡ "h> /’
+V6V 65
+[;
+OeDu RS V› 65 §B/ "M
6V /7? 6 XM C
+VB C’ t8 •(/ NF •
"h> •Ÿ ,VB t8 •(/ NF tV 6< 6 INDEX NV C
+OeuE RS [; 6 ¨¡
+[t n , ‰
6 ¨¡ "h> §B/ ? B •
+/B NB/ n , ‰
6 ;/ C’ ¨¡ *h> C
+" —B NB/ ŠŠŠ 1 < —6B ¨¡ "h> •
+VB NB/ ŠŠŠ < —6B / C L9< ¨¡ "h> C
// " X(‹ B ; œV L —B L.M , Jž N „5 › •
C5
—1/ 6V , Jž N 6V5 B
+"[/ —œV 6 Cf V X +; Jž C5
—1/ 6V 6 ,
+[/
Ÿ L —B 4 , 1 Cb / C’ B ‰6V.< z6
V • +; Jž 6 ‰, ‰t —VV / C’ B
+; Jž 6 B —V Ÿ L t < „/ 6< › X(‹ , ,; ‰œV —œV N/› t N , L.M N „5 B › •
+// Jž B ‰6V.< z6
V ‰
6 6V ‰V> 6: "
O NF 6V NVS
12o k1l m &]EQ 78
u4Q &v1]A
j k1l m 1@+
`!
8!
+" " N\<^ 5< 6/ •
+" —/ L.M A;>
+OeeŠ RS ; —V " N\<^ ‰6V 6/ 1 C
+" —B ž " N\<^ •
+OeDe RS ; nž 6 ‰6
M p X
;> C
+V6V 65 C5 AB nž 1 ‰›$ "M
6V " 6/ •
+ODWi RS V/ —V /6 75 "[5 /7 6; 6 6/ "\< XM C
+" —B L.M ‰#[5 A 6V Cf "[5 ‰6V 6/ •
+OeeŠ RS ; N<M 6/ 1 —B L.M "[5 A‘ ‰
6 6 A;> C
+" " N\<^ 5< 6/ •
+VB C’ L.M " j[¡
+OeDE RS ; —V " N\<^ ‰6V 6/ 1 C
+" —B ž " N\<^ •
+OeDe RS ; nž 6 ‰6
M p ‰t —VV C
+V6V 65 C5 AB nž 1 ‰›$ "M
6V " 6/ •
+ODWi RS V/ —V /6 75 "[5 /7 6; 6 6/ "\< XM C
+" —/ 4\; C6 U
‰
6 ‰V
6
œJ/ •
+; C’ 6 6/ ‰
6 N/ CZV k(
RS ; 4\; —6
V 6 U
‰
6 ‰V
6
œJ/ —V C;1 6 , C
+OŠi
C/ n6 1 ? CZV N
N i.LINK 1 —V ‰6V.< z6
V •
+" —B F
Sony
+OŠi RS tV 65 IR ‰
6 /‘ C
+B. 6/ 1 Cf "[5 ‰
6 N/ 4\; ? •
+OexW RS ; 4\; 6/ 1 —B L.M "[5 ‰
6 —6
V 6 N/ C
+;[/ A7t U
B ‰6V.< z6
V •
+OexD RS ; 4\; 6 C/7t C
+"[/ ƒF IR SETUP 76 •
+Oexe RS ; 4\; 6 ƒF 76 C
+B. 6/ 1 Cf "[5 ‰
6 N/ 4\; ? •
N\<^ *6 ‰
6 N/ CZV k(
+OeWE RS ; 4\; 6/ 1 —B L.M "[5 ‰
6 —6
V 6 N/ C
+; C’ 6 "Memory Stick"
+V6V 65 OFF ‰
6 COMMANDER "M
; *\; 6V •
z6
V —t 6
V —6 1 ; —œV
+ODPP RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+; C’ 6 B ‰6V.<
+" —B 75 A
V  A6 1 G/ ‰ N
•
+; w_ 6 G/ C
j:5 ƒF/ 6: – + ‰t j:5 ‰_ N\ 6V —B V6
‰t ‰_ •
+/ —B V6
+ – ‰t
+ODiP RS 6Hœ 6 ƒF ‰t j:5 "#$ 6 t ‰_ C
+/ —V t ‰_ •
+ODiP RS ; fV / ‰t ‰_ C
+V6V 65 V-OUT/LCD ‰
6 DISPLAY ’ "M
; *\; 6V • z6
V › C^ U
A7 1 ,
+ODPP RS tV 65 LCD ‰
6 /‘ C
U
A7 C$
f N B ‰6V.<
+VB C’ t8 B F
I
12o k1l m &]EQ 78
j k1l m 1@+
`!
8!
+" —VV ¤6 ~ —ž "_6 G‡ • + œ N/c ‚;ž ‰ ª ;t‘ ‰F
Vf "> 5^ ‰ 6Vf ‰6V.< z6
V —V 6f 6 6/ C
+ODQW RS V6J t ; t6
+" —VV ¤6 B ‰6V.< z6
V ‰ Ch( •
6( 6 Vf ‰6V.< z6
V •Ÿ ,; fV —6
V /‘ —V 6f 6 6/ C
+›
z6
V 1 6 ‰ N.$ ‰_ — ~ 1 6 -
; ~ 6žV‘ 4 C
£t " XB
6 ‰6V.< z6
V N(; z6
V +; F
/‘ N95V ].9 1 •Ÿ ,; $ ‰6V.<
+; C’ 6 tV(> 1
6 RESET NV ,;; C’ 6 A;£t tV(> › +; XB
6 6 ‰6V.<
N ,RESET NV AVV 6< S tV 6< 7 n/ 4[$ 1 —V O/V› C N/f6 6V Vf N
"M
N A1 Ž6 N$ 1 *\;
+ODuu dDŠ dDE RS
‰6V.< z6
V +" C:f „7/( 1 tV(> 1 Cb —V " X •
OFF VCR ‰
6 6 POWER N(/1
+"[/ (B 6¡V B
Vf ‰6V.< z6
V › ,tV 65 (CHG)
n ‰F " X(‹ B ,tV "^ 6
+; Vf ‰6V.< z6
V fV 1 AV6f
+" —/ j,/ C6 ‰ N.$ ‰_ •
+ODE RS ; j,/ C6 /‘ C
+V6/ 65 OFF (CHG) ‰
6 POWER •
+ODW RS tV 65 OFF (CHG) ‰
6 /‘ C
+ODW RS ; ¢6B 6: —6
V 6 ‰ N.$ ‰_ C
+" —/ j,/ C6 ‰ N.$ ‰_ •
+ODE RS ; j,/ C6 /‘ C
+" —B ( 6¡V ‰ N.$ ‰_ •
ˆo Sony C/ 1Z —› Sony C/ *v, —;B
< :
]
C
+œ
+" —B —VV 6< DISPLAY/BATTERY INFO NV •
+tV 6< C6© 6 LCD NF C
Vf ‰6V.< z6
V ‰
6 6V G5
DISPLAY/BATTERY INFO NV C
+OWD RS tV 6< 6 6
V —6 1 ; —œV ‰
6 6V G5
DISPLAY NV
+ODQi RS OCALIBRATION A.S ; 4\; 6 NF C
+" —B , USB 66V j,/ AB 1 .5 USB •
+OeiŠ RS ; j,/ —6
V 6 USB 66V —V nž 6 USB "6V/ 66V C
+V6V 65 OFF ‰
6 USB STREAM "M
; *\; 6V •
+ODPD RS tV 65 ON ‰
6 /‘ C
+ODQW RS " —V B ‰6V.< z6
V fV 6V ~ N 0
B "_6 •
+ODE RS ; j,/ /‘ —6
V ,; $ 6 ‰ N.$ ‰_ C
M
‰œ// ¥t ,‰ N.$ ‰_ ¢6B hf 6V
+VB C’ t8
+; ¢6B 6 ‰ N.$ ‰_ / C’
œ// N(; V$
C^ —œV ‰
/
C f ">[ ," ž ‰_ 1 —/5
+VB
—Z;ž 6V œ// ,‰ N.$ ‰_ ¢6B hf 6V
+/1 C ¡ ’
+/B C’ t8 C[) NF ‰
6 6V t NV
+;; C’ 6 LCD NF ‰
6 ‰t NV
USB , L ;/ C’ ‰, ‰t —VV
+/B 9;
" N\ 6V AV 1 C^ " 6/
+‘ C’ A
+VB C’ 6f " 6/
nC1
n01@ ,! i8 p@1w
p@1w mGq 1@ y1@ G$ 1@ ,LCD $4
C:21:00
+" C j> Vf ’ ‰6V B ‰6V.< z6
V
C56 ‚;ž V> 6 ‰6V.< z6
V LUB V(> X
- N;F ,LCD NF ‰
6 6V O
, w^ 1 C.S
,B —VV ’ C56 ‚;ž V> › +t A/ ’ —Z;ž —B —V//S —6B V Xf‘ +; C;1 6 % $
+" *
B ‰6V.< z6
V "M
N N[ Oss
n01@ ,! i8 p@1w
C:ss:ss •
6 ‰6V.< z6
V AVf / B
+; E:ss:ss •
C 1Z —› Sony C/ —;B
< +œ ˆo Sony C/
j k1l m 1@+
`!
0/ ‰ N.$ ‰_ 1 ? ‰ N.$ ‰_ 1 —V ? B •
+[t "InfoLITHIUM"
+ODWŠ RS ; —V "InfoLITHIUM" 0/ ‰ N.$ ‰_ 1 C
+" —VV ¤6 ~ —ž •
"> 5^ ‰ 6 Vf ‰6V.< z6
V —V 6f 6 6/ C
+ODQW RS V6J t ; t6 Vf
+;[t Tk ‰6V.< z6
V ‰tt •
+ODQQ R S ; 7o 6 tt O‰6fS Xž t " 6/ C
+" —VV ¤6 " 5 B Vf L N ~< V6 1 ? V •
‰6V.< z6
V •Ÿ ,; fV /‘ —6
V —V 6f 6 " 6/ C
—B G$ —œV 6V "_6 N(6F 6V 6 V(> X +œ 6( 6 Vf
+ODQW RS œ/ 6( "
1 +; $ 6 ‰ N.$ ‰_ —V $ 6 -
; ~ 6žV‘ ~ 4 C
+œ 6( 6 Vf ‰6V.< z6
V ,
/ G.; —6
V AV F
+; ‰6H›$ 6 " 6/ C
+" —VV ¤6 "[/ G<6 5 B L N ‰V •
456 W N<› ˆo Sony C/ C 1Z —› Sony C/ —;B
< C
OE:61:10 :k A;S +/ #/‘ 0h_ N 6 •
nBu xGq p@1w
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
+œ ˆo Sony C/ 1Z —› Sony C/ —;B
< ,V C5 1;t (B G<6 6 X;¡ 1 ( ›
nC1
mFGli FEl k1lt1E
:U’ C; 1 6 % V6 ,/B t8 NF 6V tœ// N(6F 6V
+; N\^h 6 ™O Sš 7/ž fV NF *>h_ ‰
8 0 z80Q mFGli FEl t1E Q
:N[t‘ ¡
+" AB „o ^ 6V 6/ •
*+" —/ fV C 6/ ¥t •
O75 /6S " A
6/ ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
*+ODWi RS
:; ¡
*+" —B „o 6/ •
*F@
o |
0 8 F@10 1BA
Z
:N[t‘ ¡
O75 /6S " A
6/ ‰
6 §B/ 1 "\< XM •
+ODWi RS
:; ¡
+ODQW RS " —VV ¤6 ~ —ž •
+" —B „o 6/ •
+ODWD RS " —B < C j> Vf ’ V(> •
*`C mFA `S1$Q 78 r @8%3
{ODWD RS n01@ ,! i8 p@1w C:21:00
`C |iQ J@iP 1@ miQ k -;( k_10 E
:N[t‘ ¡
+" AV V7/ ‰_ •
W › C^ ,‰_ LB L ,‰›6( LB N N[
X(‹ E œ// ,B —/ C5 ‰_ > 1 N95V ex +/7 ¡ "
*`C mii } ~;3 mF@Fq
-
:N[t‘ ¡
+OeQŠ RS " —B "\< 0/ 1 , •
%
:; ¡
OFF "M
6V 6 POWER ,; 6f 6 " 6/ •
6V AV 1 "> ].9 ‰ /‘ ,—VV 65 (CHG)
+ODQW RS ; t6 ^ A# " 6/ N\
*`C15 S1 0 z80Q mFGli FEl t1E
hk1g e 0 z80Q mFGliFEl t1E
:N[t‘ ¡
¢6B hf 6V •
:; ¡
*+ODWD RS " —B < C j> Vf ’ V(> •
+" —VV ¤6 O‰6fS C$6f h< ‰ ‰V •
:N[t‘ ¡
+ODWW RS " —/ fV C N\<^ ‰6V 6/ ¥t •
S1 &15 0 z80Q mFGli FEl t1E
"Memory Stick"
@8%3 c-f 0 z80Q mFGli FEl t1E
51C
:N[t‘ ¡
"Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 / C’ X , •
+OQx RS VB L.M
+; ª ;t‘ ‰F B
@1 0 z80Q mFGli FEl t1E 101-0001
:N[t‘ ¡
+" —B -f < •
+" /f/ < •
MEMORY MIX N\<^ j V(> „« ? B •
+OeEP RS [t n , ‰
6 6V
*
:N[t‘ ¡
+" —/ fV "Memory Stick" ‰ N\<^ *6 ¥t •
:; ¡
L.M "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 / C’ , •
*+VB
&15 |i5 `Q 0 z80Q mFGli FEl t1E
*"Memory Stick" S1
; ¡
/ —B -f "Memory Stick" N\<^ *6 ‰t —VV •
+OeDQ RS
" —/ "< C6 "Memory Stick" N\<^ *6 •
+ODDŠ RS
"Memory S1 &15 0 z80Q FEl t1E
*1sr1C L Stick"
:N[t‘ ¡
—B fV 6›1 p "Memory Stick" N\<^ *6 •
+"
nC1
mFGli FEl k12Q1Dq
N\^h 6 ™O Sš 7/ž fV NF *>h_ ‰ +U’ C; 1 6 % V6 ,/B t8 NF 6V ‰#?ž N(6F 6V
+;
+OPx RS ; 4\; 6 A1 Ž6
+ODWŠ RS ; —V "InfoLITHIUM" 0/ ‰ N.$ ‰_ 1
+ODQQ RS ;[t Tk ‰6V.< z6
V ‰tt
NF ‰
6 6V ‰œV 1 •ž C( " CLEANING CASSETTE" „?ž x œ//
+/B C t8
t67< „/ "\< ‰ / ^ ; ‰#;œ ‰6V , L.M ? B
hM
+ODWQ RS B.
hM
+" —B ž " N\<^
N
V 6 $ ‰F / C’ B hM+ V6V 65 16BIT ‰
6 AUDIO MODE "M
+ODPe RS ;
6/ ‰
6 6 $ ‰F / C’ B hM+V6V 65 LP ‰
6 REC MODE "M
B ‰6V.< z6
V C
A7 /6 4[ ‰6V —œV L —B L.M
+ODPe RS ; N
V
N
V 6 $ ‰F / C’ B hM+V6/ V$
6/ ‰
6 ‰ —B L.M "[5 ¥t
+;
+Oeei RS ; N
V 6 $ ‰F / C’ B hM+" —B F
i.LINK hM
+OePi RS " —B ž "Memory Stick" N\<^ *6
V6V 65 LOCK ‰
6 "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 §B/ 1 "\< XM
hM
.OeDu RS
hM
+" —/ L.M "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 C; ‰, ¥t
hM
+" —/ fV "Memory Stick" ‰ N\<^ *6 ¥t
‰6V.< z6
V L / C’ N [t CUF ‰6V , L.M ? B
hM
+OeWD RS VB L.M "Memory Stick" ‰ N\<^ *6 ‰
6 6V B
hM
+OePx RS " —B -f "Memory Stick" N\<^ *6 ‰
6 ‰t —VV
hM
+ODDŠ RS VB C’ —/f "Memory Stick" N\<^ *6
+; C;1 /‘ "<
h hM
+VB Jž / C’ " —B $> 6¡V ,
hM
+; XB
6 6 POWER —6
V
hM
+"[/ 6›1 B ‰6V.< z6
V —B fV "Memory Stick" N\<^ *6
+" —B fV A/f 5 L9< "Memory Stick" N\<^ *6 hM
+" —B „o 6/
hM
+; fV " 6/ "Memory N\<^ *6 ‰
6 , N AV nž hf 6V 6 PHOTO NV B
hM
+ —VV 6< Stick"
—VV 6< "Memory Stick" N\<^ *6 AV "< hf 6V 6 PHOTO NV B
hM
+
hM
+ —6 VZ 5 ‰t6< V —6B k^ N B
+; C —V USB Streaming V(> 1 B
hM
+; C’ 6 C6 O‰6fS C$6f h< AV ¢6B
hM
CLOCK SET •
FOR ”InfoLITHIUM” •
BATTERY ONLY
CLEANING CASSETTE •
COPY INHIBIT •
FULL •
16BIT •
REC MODE •
TAPE •
”i.LINK” CABLE •
FULL •
-•
NO FILE •
NO MEMORY STICK •
AUDIO ERROR •
MEMORY STICK ERROR •
FORMAT ERROR •
PLAY ERROR •
REC ERROR •
INCOMPATIBLE •
MEMORY STICK
READ-ONLY MEMORY STICK •
Q Z TAPE END •
Q NO TAPE •
DELETING •
FORMATTING •
FOLDER NO. FULL •
USB STREAMING ON GOING •
NOW CHARGING •
+; 6 ª ;t‘ ‰F B hM
+; Jž —V fV —6
V 6 "Memory Stick N\<^ *6 h
H
− −
− −
() *+, -$
! $ " &'
"# $%
R/7
miniDV I,S
/ r $ s $4 I , iJ " $ ) $ t
/ #$ s $4 Iu *
i. ,
1 v i. , I,S
/ iJ " ,
)
i>
1 v i.w ,
1 v i.w ,
I 1 v
MICRO
. I,S
/ , 89 ,
I
Ku R/7 MV
) xy? i/ :$/ /e. I,S
/ r $ #$ ./
)E- 9 ) xy? i/ i>$ ) xy? .
$ RU {WZ |) xy?z
R/7 ) xy? i/ i>$ s _ x54 b9./ ) RU L$ >$ &
i. / IC I−i( xy?
,&
.- Pf N
4 FP s IK> R// $ U i/PJ
T
9}$W9 xy? &
i.}i. s R\ .
x9 s$ R/7 ) xy? s x IK>/Ji/ $ ~ $/ $ i. / RU Pf I, iQ,t
,U9 RU Pf iQT < / 9 / I,' )T i>/J- RZ$ R// 3
u I9 ) & <- :€ F
A $ I9 ) & STe
i~Je $ / I,' )T /S
s 4 >/
Pf #.U s FP $ i. s i>/J- :€ 5 /
Pf )T iQ$ x9 4 >/ Z END SCH x/ i9
:
.9 RU
U9 R/.( <.9 Pf E' / $ −
U9 R/ 3Ww $ −
U9 R/ R/7 O4 iSTe s −
/e. $ i. xw$ t I,' )T x$~> ~
Pf 6 x
V9 R9./ $ iQ$ 4 9 s ,//
xy? /J- I,S
/ b9./ s R/7 9 ~
xy? /J- i/ b9./ 9 RU Pf $ i. )
( >' )9 IQ9Z 
$ Pf )
*
*
,- ! " .+ ! " #$% & '( ) *+ 12 342 .+
12 342 .+ ! " .+
/0
5 12 342 .+
67 12 342 .+
5
:2 .
.+ .+ 89 .+
67
>?+ :;
, 7, & <-$ =>
), A &B
'C. ), A &B
A DE- FG ), A &B4 , ,
),
), A &B4 , , 9 5$
, & #, H> IJ- DJ K/ A L4 M
N
4 FO $P, L4. +4 <+ Q 7, 4
H, RH> IJ- &
., .+ FST,
D9 U2 LJV4 ), A :WT4 , XKY,
\
[
[V &B
Z, < A2 Z, IJ- DJST
D]]5 D
V9 ^, _
DJST; `a; b9 .+ D
P,
4C H79 _ D]]5 D
V9 c]P, XKY. F4 .+
Z, IJ- d `V /e. `;
+P4 <+ FP FST; gh0 D
Q$ I, $E, END SCH f2
:D,, J, i?j9 :4 ) A2 ,, FST,
FST, gl+ ), m'j9 ) −
Z, ^9 ) −
]J, c]P, D7Y. )J2 −
IJ- Un :- .+ D\ `V => < A2
> Z, D
Q$ I, D
9 & FST, -+ ,V
U
R$/+ pf
9 FST,9 :4 - Q4A DS, IJ- q &
FST U IJ- ) A E9 D ), A D7Y. &B4 D 9
*
() *+, -$
! 0D J$
0/2
ƒ 99
)E- 9 i>$ ) xy? )Y
„… 4 i>$ $ U i/PJ b9./ ) )9J
)E- i/ I9J „… $ P I9J
)
0 12
/
‚ = ƒ >
DE, FG , ), A D
Q ) A A DaU% `T4 <+ Q 7, 4
DE, FG )9 = „… sa , )9 = „… I, F4
) I,S
/ r $ )E- &
; , 7, DE- > RH>
) ) xy? )E- &
), A DE- > RH>
T> i† _KE- Q
K'L 5NTSC (49 8; $ B K'L
$4 I U ,U9 RU Pf SP i/- )f. / $ ~
x]75 i. NTSC i
4 _T / RU Pf i>$
3Ww LCD
M N? O
D
† E- RH>
3 42
NTSC 56+ *7 89 32
DUU IJ- NTSC 7, :y9 DJST; DaU% ^- SP `f, [EST Z, < A2 ,DJKT, D
JP, ^,
:;< =>? @$9
3 42
K'L 5-
U IJ- i'+ *+ 9 FST, `Pa 6? D
q `PV, 6? DP U2 xJ- DJST
7, 4 IJ- Df.; P,
8; 5-
A 4) BCD 12 E+ *7C B F
GE; :;H =>? I :;< =>? ;, $9
DUU IJ- .+ DUZ, IJ- COPY INHIBIT P, Qy4
$P, ,A FO FST4 ),.? A2 <
h7J,
IJ- `PV, 6? DP U2 FST9 :4 7, 4
xJST4 - Z,
i/ x i$ i. ,t
/ i> b9./ s R/7 9 $4 Iu
3Ww U i/PJ b9./ 4 . U9 Z$ ‡? t
Pf /Z
J$ $ M N? O $ - P+ 4C 1Q 9
G4D 8; % $;
R+$J
COPY INHIBIT P- i$ br Pf x9 : ~
/U I >Y <
h
J4 x]75 / . x]75 /
Z$ ‡? t i/PJ :t> U i/PJ b9./
Iu Pf $ i.
*7 42
.
() *+, -$
! 4V 0J
,„ i
/ $4 I IJ5 i5 :I9 „ˆ )f.
‹ˆ 8$ 9 ˆ i
/ e i5 .
„ b9 x$s /U Pf h4> J
‚W$ 9 $4 I 3Ww E' / ˆ .
/U _y4 y4 / AUDIO MIX
$U 3Ww $4 I 5 ./ >
i5 I,. /U Pf $4 Iu e i5 :I9 „… )f.
/U Pf 9 )7 / $4 I IJ5
,h4>J ‹ˆ / RU Pf i>5 ,R.E9
h$ h4>J ƒ" . h4>J ƒƒ}„
$ 3Ww :t> $U 3Ww $4 I
t$Z$ ,I9 „… )f. / RU Pf
//~ I >Y x]75 / 16BIT
4D K'L $ P;J 4V + $ B PY
i. / RU Pf xP,./ i5 9 $ 3Ww :t>
HiFi SOUND i5 )f. y4 / ,
_T
|ˆˆ z >/ R‘/ )f. i. S
+ $ B K'L
P; J 4V
IJ5 i5
I- i5 .
IJ5 i5
I- i5
$ B K'L
HiFi Sound
STEREO
’r a i5
) a i5
1
„ 9 J5% , FST4 & :)‰9 „ˆ `f.
Š> = ‹ˆ //9 ˆ 9 0 ,.
xVPf & ˆ . „ 45 b9 <s,
ŒQ4 /9 AUDIO MIX ' ‡
a &b4, E ^- & ^, gl+ D]KE,
FST4 & &,. e 5 FST4 & :)9‰ „… `f.
<+ ,A I, B
D,- /S9 J5% ,
, ^- [B
+ Q 7, 4
= ƒ" .+ Š> = ƒƒŽ„ .+ Š> = ‹ˆ //9 FST;
,)‰9 „… `f. FST U ^- - Š>
DUZ, IJ- 16BIT U; Qy
RCV $ W U<9 3C 42
:y9 [EST D4, T; Kl [V
U ^4 ŒQ4 /9 `f, IJ- HiFi SOUND Pf+ ,
T,
|ˆ„ z D]KE,
/
Z4+ Y 4V
0J
4V
T :J
2
b9./ i. xP,./ i5 9 i> x$9 $4 Iu U
Pf /' i/PJ
2 T
89 32
RCV $X
TK, ,
*$O, ,.
TK, ,
*$O, ,
89 32
HiFi Sound
:J
STEREO
T
% ,
&% ,
1
2
4 IJ- D4, T; DKl 9 FST4 7,
() *+, -$
! $ ($+ $ 1C
O? 6?/
1,)C d49 eL Y Zf +
)E- 4 $h9 ) $ i. —U$ s )y] &f
/U <
u ˜$ h
$ J$ ag+ B d4;g 5-
[a] FU / R// <Z$ iQJ] / LTr9 x )/
/Z$ i/PJ b9./ I9' c-9 4 $PT™9
\) ]^ :^
c]9 ), IJ- /e; D9, f D
q <T, L]2
DZ gq DE, pP4
0 12 NT 0;_C 42
R$/+ FZ, D]f; `f; IJ- ‡J; )PO4 & “4
FJW9 7, 4 D952 `; ,A. [a]
} q H> & ‚,9 ‡J )PO9 _4 $PT™$ F] &
a / LTr9
[a]
$ Y () Y 4+
/ _K 9 . ,xUH~ xPe / $( ,R$/~9 . x9 $
iQt$ IJ]
0 O 4+
x
hW9 _. xPJ- ), `f. x
9 I, Z, X, -+
_K `f. 4D 1Q $D 0D P6
? 2 Z
0 @DW *C ` W
$ I
Ea −x]75 4 F'/ R9./ ) $
U9 I' . /~ . XO ) & DV I,S
/ r
, 7, ) F5 <
), '/2 -+
P\ xJ- .+ [WT L>H,9 JV;
1h/H−Pi)V OTC dD jk
I' . /~ XO ) $ IKEa−x]75 R>/ 4 ~
& U /U Iu >Y I9 [B9 $ R$9 ~Z$ ,U9
9 ) xy? s R R/7 i>/J- $$ )
t9
IKEa−x]75 )T ,$ </.( <.9 9 „– > P
4 xJ579
[b] hš I$−IZw u xrw 9 $ 4
a-b+ !<^ *V^ c6C
,P\ xJ- .+ [WT ), IJ- L>H,9 JV; F5; < A2
. <?% ”9 p], P; Z, U• ^- _
), A 9 XKY, FZ4 & &4 J &V xJ- /- 9 L>H,9 JV; F5; Xy9 _
[b] [P
4 „– ), m'2 M
[b]
[
P;f H+ ($+ $
"InfoLITHIUM"
5_) $<+ O?
+> "InfoLITHIUM"
iM
|M iz "InfoLITHIUM" #$ i xPe ia9 9 Rt/ &
#$ i xPe ia9 9 U i/PJ b9./ I #$ i xPe i> ia9 "InfoLITHIUM"
)E- i/ M i "InfoLITHIUM"
U9 I
:O,7$2 sa &]ZJ, DJ9, VP, ` D ?, RH>
2 F4 7, 4 |M D-›z "InfoLITHIUM"
"InfoLITHIUM" :O,7$2 sa &]ZJ, DJ9 D
V9 `
& "InfoLITHIUM" :O,7$2 sa &]ZJ, DJ9, VP,
DE, FG M D-›
TM
SERIES
TM
SERIES
?0g "InfoLITHIUM" P;f H+
I, i xPe ia9 "InfoLITHIUM" i xPe ia9
x9 œ9 -Ea /P4 i9 I
>/J- i/ x ) I$
‚. 69 U}w/( . i xPe ia9 b9 U
)
9 I i.$ "InfoLITHIUM" i xPe ia9
,R/ xP] U i/PJ b9./ i~9 U x9 xe4
>/ I <Z$ x/ x9 ia9 s R$9 <s .
,|i'z ‚. 69 U}w/( s R/7 :t>
I R// 3
u U <s . ia9 s R$9 <s $U
P;f H+ dD n$9
l
b9./ s R/7 s FP i xPe ia9 </ U s •
F5? <a /' i/PJ
] ? xe/ / i xPe ia9 x _ x54 •
/ FULL P- 4 U /t$ xe/ ‹– 4 „– b9
ia9 F <U U t$9 &
x ,/U >Y 3
u RSw
m' ] i> xe/ / ia9 U ~ ) i xPe
l• V9 $$ ) & U , U RU A s
u U i xPe ia9
DC IN 3 s ‚. 69 w/( ,U <U F s 9 •
i xPe ia9 . R/ e /' i/PJ b9./ i. /
e ?iM +> "InfoLITHIUM" $<; !- D
V9 > &]ZJ, DJ9, "InfoLITHIUM" :O,7$2 D
V9
/P, XKY. &B4 :OJ, <
+ sa & &]ZJ, DJ9
&]ZJ, DJ9, D
VP, b9 FZ, .y9 DJ; J;
*' // 4 &?U}].
, =EQ LTG "InfoLITHIUM" :O,7$2 D
V9
; ^4. 7, 4 FZ4 .y, [P4 DK9Q,
‡K,9 D
VPJ, DP;
; ^- _
,|*'z //; , &?U}] 9
&]Z, . D
VP, & DP;
iM +> $<; i9
4 2 FP &]ZJ, DJ9, D
VP, &]U & “4 •
7,
b9 DV] ? De/ &]ZJ, DJ9, D
VP, &]Z9 5$ •
H$ FULL U•; Qy
<+ I,2 D
Œ De/ ‹– . „–
F,9 D$]Z &]ZJ, DJ9, D
VP, <+ IJ- D,/ ^,
q e/ 6V$ m' &]ZJ, DJ9, D
VP, )]U A2
FZ9 &]ZJ, DJ9, D
VP, &]U ,RE-+
, F'/ 8P & FP, F74 <+ 2 &]Z, & gQ$n 9 •
DJ9, D
VP, #h4 <+ .+ 7, 4 DC IN UP;
&]ZJ,
"InfoLITHIUM" P;f H+ ($+ $
P;f H+ Y rq ()
xe/ „– 99 ] ? xe/ / i xPe ia9 I
( •
F9 <s ,&
99 ,9
I 3> /t$
yŸ ) / i> / i xPe ia9 s R/7
x54 s i xPe ia9 s 4 I$a R/7
:_
:~ 4 >/ /' <9 /h$ Le / i xPe ia9 −
b9./ i. / i/PJ s FP )/ $( . ,/U
L$ /' i/PJ
NP- iQ, $z 4/
s )Y 9 i xPe i> ia9 s −
FM50/FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
R/7 |i' ,QM91D
i>/J- i~9 . LCD x]75 s R/7 •
ia9 4/.s <U :š c-9 $ <// L- Je . ,3Ww
9 i xPe i> ia9 s _ x54 /U I i xPe
NP-FM50/FM70/QM71/ iQ, $z 4/
s )Y
R/7 |i' ,QM71D/FM91/QM91/QM91D
/' i/PJ b9./ i. 3Ww . i/PJ :- :t> •
ia9 >/ OFF (CHG) i. POWER J ?
[
/ U i/PJ b9./ x It> / b™> i xPe
 ia9 ) 3Ww R4 X4 ¤9 R/( )f.
I
i/PJ I,? <s 99 x ./ i9 R> •
s FP . ,U9 xU/ 1/ / i xPe i> ia9
i/PJ IZ
s( 9 IJ5 i/PJ
i xPe ia9 >$ ‚( ^ / i xPe ia9 •
)T$ ‚( f
H+ Y (4,+ dY 4 M
ia9 s R$9 <s t$Z$ x
/e. 9 ~ •
I,. > <Z$ i/PJ b9./ i~9 i9 I
R9./ i xPe ia9 ,/Z ¤' i/PJ b9./
ia9 s R$9 )/ <s 4 U F V9
<s x ,U9 xU/ xe4 ,?Q9 /U R// <Z$
T9 i> / ia9 s I$a R/7 5 / )/
. ,I$a i9 w 9 ia9 <// . :~
9 ) & i xPe ia9 s . /
s R/7
ia9 s R$9 <s t$Z$ s /Z$ R/$Z$ )/
R/7 i/PJ i9 IP
4 i> <9
_ ia9 s R$9 <s x > <Z$ E )E- •
i/PJ b9./ i~9 U x9 xT9 [B9 . )
ia9 s x/ „– I, £ ~ I? a ] ? xe/
$h Zr U9 R$9
+> "InfoLITHIUM" 5_) $<+ O?
iM
iM +> $<; O) Op
DVž q De/ &]ZJ, DJ9, D
VP, g/+ ”7W
•
D
VP, & , ; <j H, F+ .+ D
Œ De/ „–
<B, J
Ÿ 5$ + pP4 Q,E' &]ZJ, DJ9,
:a+ ; &]ZJ, DJ9, D
VP, QJ'/+. DŒ/ QK9n L0 &]ZJ, DJ9, D
VP, `f −
UP , g9 FP 7, 4 NP-FM50/z DT, P &]ZJ, DJ9 D
V9 F2 −
,FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D
|D
'2
& On .+ DJKT, D
JP, ^, D?, & On •
JQT
XJ, /-2 .+ `
T, , .+ ^, XKY. FZ4
D
V9 9 5$ P+ D-T9 &]ZJ, DJ9, D
VP,
NP-FM50/FM70/QM71/z DT, P &]ZJ, DJ9
|D
'2 ,QM71D/FM91/QM91/QM91D
- OFF (CHG) `f, IJ- POWER ¡7; Pf & “4 •
_
7, 4 IJ- ^, :- .+ 5 œ, :<4 - [B
+ &]ZJ, DJ9, D
VP, D]U =EQ
)•; 
n .+ FST, y$ `f. 7, 4
^J,
‹ .+ b4 ¢JP4 ; 74 &]ZJ, DJ9 V9 9 _ •
:, FP P
† FST4 gej9 _. ,D; FST, J7, FST,9
&]ZJ, DJ9, D
VP, gJ, &]ZJ, DJ9, D
VP, ^4
•
g; f D] \
$<; >;^ @4^ 9q
Z
D
VPJ, DP; ; U• <+ & _\, IJ- , `V$ A2 •
,FZJ, 74 &]ZJ, DJ9, D
VP, D]U /e. I,
pP4 c]9 F,9 i'+ &]ZJ, DJ9, D
VP, &]U2
Dy?E P
x$+ IJ- D]]5 D
VPJ, DP; ; U• g
g, ^, /
D
VPJ, DP; ; U• <+
D74 ? e/ M A2 [$?+ D]],
& On M .+ F &]U D,? )JY DJ
a 7,
D9OŸ D
VPJ, DP; ; U P-2 &]ZJ, DJ9, D
VP,
P
4 FST4 &s
; 74 D
VP, D]U /e. IJ- 4 , E DE, •
q De/ .+ FZ, .y, [P4 ,A. [$?+ ”4 DVT9
„– .+ £ D
VPJ, DP; ; )$ ,. I? DŒP,. DVž
‡K/
.o
"InfoLITHIUM" P;f H+ ($+ $
`D $4 $ P;f H+ Pg
R/7 / I$a <s i9 i xPe ia9 ~ •
/J- 4 >/ :€ / P
s F? ,/~ Iu
/U bB4 <( p]5
U E i xPe ia9 1
>/ R/7 / /' I9 xJ. 4 '( 4 $( 2
] / $( . R/ e Rt/ s i xPe ia9 3
,Z'
iQt$ ' .
b9./ 4 i xPe ia9 '( 4 R/7 i9 •
¦> x,? / /' i/PJ b9./ ,/' i/PJ
ia9 4 >/ ¤9 R/( )f. / )T$ <( / i$
/U ¤' i/PJ b9./ . RU :š
H+ 2 OH
9 . 
9 ia9 )Y ) /.] ia9 - a •
F9 <s ~ 9 3> <s )UH~ . ,Z9 R/7
ia9 ) & ,)
3> i xy?E F9 V9 1/
$ ia9 / U9 RU /h$ /' - '( x9
W9
i~9 U . iQt$ R]$ x9 xT9 ia9 - a •
UP .7 i xPe ia9 > i9 R/7 / ] .
.s
Sony I$ )U i† )E- "InfoLITHIUM" P) Corporation
+> "InfoLITHIUM" 5_) $<+ O?
iM
iM +> $<; j'C )D
7, <./ Fy &]ZJ, DJ9, D
VP, )$ A2 •
QK/+ IJ- Dy]J, D F D,, D
V, H79 _ ,DJ
a
p],
F,9 D
VP, &]U2 1
$.,n =sQe 9 Q]U ¢
79 _ 2
/9 e < Q
hW9 _. sQ0 & D
VP, #h$2 3
=4+ ,
7, 4 IJ- &]ZJ, DJ9, D
VP, •
) /e. <./ FST, y$ `f. 7, 4
, 
2 _
<+ I, Q
$<; 2
` ŒZ
[
[ŒU D
VP, D ”7W4 /.] D
VP, - •
)]P5+ A2 &h, . `. ,O“ O+ Q, ,
< Ÿ ¥]J FZ9 + D
VP, >4 , FZ,
>- D
Q$ I, )J5. &]ZJ, DJ9, D
VP, <+ > LPT,
e &]ZJ, DJ9 D
V9 gZ9 _
FZ, .Y. Q
hW4 D7, [P4 XJW
D
VP, - •
&]ZJ, DJ9 D
V9 F, DŒP,.
&Z
9 $ DZ, D
† DE- > "InfoLITHIUM"
Sony Corporation
i.LINK ($+ $
i.LINK V O?
DV I,S
/ P Rt/ &
i. DV I,S
/ P
i.LINK i>/$ )T &
) i.LINK 9 ~s
œ.U T
?, RH> DV , 7, 9 pV
i.LINK 1 X
_T, H> DV 9 pVT, i.LINK
xK'.
>/ I pf4 $( i> I~¨
. .
?0g i.LINK
.4 :€ i9 I,S
/ 8
i.LINK
b9 )Qe ./ / t
/ i> R// . I,S
/ i>5 ,I,S
/
) t
/ xJ. i9 . ,i.LINK 3 i/ xJ.
i.LINK 3 x9 ?. F9 9 $ i.LINK 9 ~s xJ.
R// $ . i~9 FU :€ F9 i>/ /U F5.
UP I,S
/ i
4 I45 t
/ FK. 9 >
i.LINK 9 ~s FK. Z9 . ./ /4 x9 Rt/ &
~
&
x i xJ. 9 Q4 x$ > R// $ . i~9 ,/U F5.
i xJ. ‡
a s t
/ FK. x9 xJ9 ) F5. <( x9 Rt/
) Hw < ) RU F5. _T V9 x
#$ x9 xT9 B9 i~9 ¤. ,?Q9 x , )/
,R/9 .7 F5. >W x i xJ. I WZ .
< RU F5. FK. s IB9 / > R// $ . i~9 .
)T$ Hw
P
x9 i.LINK F9 4 $4 I xJ. ,i/- ? /
9 ~s FK. x9 Rt/ &
~ /U F5. Rt/ &
F5. DV I,S
/ i> P Z9 . ./ /4 i/ i.LINK
F5. >' I x i xJ. i> xr/ x9 , I
xe
"i.LINK" 5 ($+ $
) IEEE 1394 19 i> R// $ x9 xPU i xJ i.LINK
)E- . ,/9 RU I Sony I$ )U 4 x
IEEE 1394 ) QU s iT9 4 RU K4 i†
69 bQ xT• 4 RU `f. IJJ; b9 /$
(Institute of Electrical and Electronics $., .
UP Engineers)
?i.LINK - $9 F, , F54 pV &- P- > i.LINK
b9 b>† i'% $P,. , ,. , 7,
hQe% _]J,. ,i.LINK 8P &B4 , hQe%
i'%
i.LINK FP 9 i.LINK ` D; hQe% F54 &
F$. FZ, J- x, D; W b9 &. ?.
F54 - D, ,. , hQe+ XJW ` $P,
sQ0 HQ9 i.LINK ` D; hQe% & O+ .+ &
sQe
` $P, F$. FZ, J- H74 & ,K/ DJTJ
&- i'% Dy$% `. F9 sQ0 HQ9 DJ5; hQe%
UP DJ5; hQe% ‡
a
[ [$?+ XJW4 FZ, D
a <+ Dy?E † x$+ IJP4
J- <+. ,QJ54 _
, hQe% 75. {K‘
hQe% ”9 D \ [$?+ <4 $P, F$. FZ,
DJ5;
6?/
sQ0 HQ9 ?. sQe F54 & ,D
/- ?% H> F54 4 - i.LINK , 7, FP ‡
a &89 & O+ .+ bl &B4 i.LINK ` D hQe“9 sQ0
FZ, J4 F,/ `e ,DV , 7, 9 `V
QJ54 _ , hQe%9 D5‘
"i.LINK" `p O?
¡; IEEE 1394 $P, F, [-U O% _n > i.LINK
& O, FP & D
† DE- >. ,Sony $ FP &
Z,
Q FP & R
/?
§ ,./ * 1 > IEEE 1394
b$.,n. bK9Q, bQ;
.
i.LINK ($+ $
i.LINK 8C ( O> 0
y
i.LINK + O4
4 xJ. x9 xT9 i.LINK 4 R// $ )Y O?
:) RU X
4 R// $ )Y O? pV x I
|*100Mbps P
4z S100
|200Mbps P
4z S200
|400Mbps P
4z S400
=>. sQSJ, P4
[ i.LINK F5J, /9 I+ .7
:D
i /9 DlEl
|P
4
[
*©}‚ : „––z S100
|[P
4 ©}‚ : ˆ––z S200
|[P
4 ©}‚ : ƒ––z S400
xr/ / ªI WZ« )T / R// $ )Y
3 / b™> /- &
) RU xJ. > i>
) RU xU$ > xJ. s IB9 / i.LINK
RZ$ {WZ ]
5 x IJK. / R// $ )Y O?
) "S100" 99 Rt/ &
$ )
I7JW R// $ )Y i/ x IJK. x9 Q>t/ x$s
R/$Z$ 9 B9 R// $ )Y ,$U F5. T>
UP .7 RU
J, F,/ ª75;« &f /P, m/2 _
”9 i.LINK 8P ‚ [B
+ Qy
>. sQe F9 ‘
hQe%
H> FO ,Q [H <
, hQe% /9 I+
"S100" ; > ,sQ0
<j XJW I+ /9 x, sQS9 ?. F54 H; /P, &- [$?+ XJW
/P,
?0g Mbps*
IK> R// iŸ . ,) x$l 9 )9 t X7W Mbps
,O i9 /U )
/ . x$l / $ x )
)9 t „–– x ) &
x9 100Mbps R// $ )Y
/U )
/ . x$l / $ R//
( $ i.LINK -2
Rt/ &
F5. :t> $ O4 It$tr R9 / Khe i9
£ x]75 ,DV I,S
/ P i/ t
/ i
4 xJ. x9
xy?E „–¬ .
t
/ xJ.z i.LINK 9 ~s x9 $4 I b™> Rt/ &
$z Sony I$ )U 4 RU x' |DV I,S
/
/U F5. |VAIO i IWU i> 4­
:$ x U &ŒV ,4­ x9 Rt/ &
4 s FP
RU 4­ i. FP s Rt/ &
i9 s$ / h
)
I® i/ ,I,S
/ <
h
J4 $ i
4 xJ. ~ I?
) & ,U9 i.LINK i/ MICROMV DVD i/
I,S
/ 4 i~s $ )
? I,S
/ 4
K4 F5. s FP
,Rt/ &
F5. :t> y?E / / Khe i9
F5. >W x i xJ. i> xr/ x9 b™>
xe
i.LINK Y $ *+D
O4 E' /z bw−ƒ−x9−bw−ƒ Sony I$ i.LINK F9 s
R/7 |DV I,S
/
T> i† E- . i.LINK
.t
i.LINK V O?
? uvw& 5x 1 *
. ,D$l F, )9 I, h4 |Mbps .+z ©}‚ : ?,
IJ- ?, D$O, Q,P .( Q,2 & , $P,
& x$+ ©}‚ : „–– ¢JP
*H, /P, ,O; FP
?. D$l E' $P, & )9 „–– F$
@4? (b- !
i.LINK chyJ
- ?, RH> 9 NT, D7 ? F57, W9
89 &B
'( sQS9 ?, RH> F54
„–¬ . ¬£ ]75 `e ,DV
` D i'+ hQe+ ` [B
+ ?, RH> F54 &
D-S FOz Sony $ `5 & |DV 9, pVz i.LINK
7, hQe% [E' ,A. |VAIO WZ, 4P, hQe+
<+ & “4 ,WU 4P sQS9 ?, RH> F54 FP
IJ- F7,9 QP4 M ?, RH> ` ‡4 , DPV, P,
4P, sQe
Z, .+ DVD .+ , <
h7J, FO sQ0 < A2 I?
, 7, _-
,i.LINK IJ- *]
MICROMV
F5, FP , 7, D4 & ,9 _
Q4- LS
, Da?n QP, ? F57, W9
D5‘ FZ, J4 [B
+ `e ,?, RH> F54 QJ54 _ , hQe%9
&<^ i.LINK *;D
ƒ I, 899/ ƒ sa Sony $ & i.LINK FP F2
|, 7, NT$ gl+z 899/
<
† <E- . i.LINK
"!#$ %&'! ( )!
* ( ! !
! ! "!#$ %&'! ( )!
* (
$ `a [ Y ! I bK 7 %c 5 d
e = , I bK 7 ef g ', -./0. ,2 34. 2 6.. g $ b
+
h
PAL i O! bK 7 d bK 7
B' b Y
d jN` T ,I 5 k +2!
b PAL i O! B' 2O 5 Ba ,
Y
,=
+
d AUDIO/VIDEO b j
+
,
B=% 5SI b,= l% i O! [ 2!(
PAL + ,-
,
%^ ,QR ,m b(S ,7m ,n ,jo , !
,b' ,2 , ,B !D ,l l, ,
, ,B#a
,5! b(S ,`h! ,` ,B O(,p% ,
[%
+Y] ,B Oh% ,
,Jq! ,
q! ,%r!
PAL-M −+ ,-
:[
PAL-N /−+ ,-
eqk ,eqk` ,7 %pa
NTSC ,-
,K ,5d ,b' ba ,% ,b ,, 'S
,B ,8! ,` ,' ,Y ,H`p ,qS ,] ,
+Y] ,^q'% ,a ,7r
! "
# $% & '() # * &
+', -./0. ,2 34. 5 2 6.. 7
; <
,= > ?@ +PAL 89 : 89% H GA B' B B CD B' 5E F
+AUDIO/VIDEO <;/>; :I JK HA PAL
+LM N O# B# B' 9%P B PAL ,QR
,= (S ,7T ,D ,O , !
,@ ,UV,W ) ,X% X%, ,Y
, ,%# ,Y
,<V! ,VK ,Y
,Z ,Y
[% ,' ,2
# ,
,O! ,
O ,%K!@ ,QO (S
+\ ,<
* #
PAL-M :[K
PAL-N ] ,] ,7 SP
NTSC ,K ,= ,5! ,
, ,(K 'S
,8! , ,O# , ,B ,S ,%] ,@
+\ ,^' ,P <
* # >_ ,7K ,B
SECAM +\ ,% ,! ,% ,$ ,B@ ,%] ,O% ,V
SECAM 0 ,-
,H ,e! ,j ,$E ,B ,e ,eO% ,B !V
+Y] "!#$ %&'! ( "56
(I "E J: '
A B&9 CD
8k 5* e ! 5* [ O d bK 7 k
,bK 7 :I 2o 2! HŠ ,d Y
HŠ >; H +d &S 5!
E b ,% x! b
7 K C!a Y
KOm , e% ! e % 2!
bK 7 :I k +
% 5 !
bK
% h%=% Y
! ‹h Œ b
; ,
d e d S 2o
,
%[ 5 =m B', '% Z h%=% k +
%[ 5 =m
+ c bK 7 :I % e 2! 5 H e
,€ h%=% ,
= bK 7 ' b 2o k
+d 5R
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ E! F B&9 CD G
7
B E [ V bK 7 b,E [ ,
7 ,Y LI % + ,N% % Ba
2E! t %a ,YR ‹I I bK
[ k +
, I 2t e 2! [ % e9* et
=% ,€ Z % h%=% bK 7 B Hd
+2! Y ! :c Y d bK 7
d bK 7 ,
B
d &S e Žd 2o k
, $ H k +
, N= $ % % A 2! HŠ
‹` B
d [ [ e%ƒ 6. b 2! HŠ 2! %
+2O% Yh ! 5I : H +
% B % e9*
+
% LI % B
a B % e9* ‹`
B&9 CD )& ! " H0
8k e ! {* [ bK 7 B 8h,
8k b(* bK 7 [ e c UJE W
:
` & 2! HŠ 2o :? z Y !
8k {* e 5! 2O` [ bK 7 d −
+
Ya bN bS :I
e $o :K [ [ I bK 7 d −
+
Y B 8k {* B 5k
% [ J` I bK 7 −
+
Y c Y !
go 8k O b(* I bK 7 −
+
Y c Y ! 5Sd 15#4' 38 1$
39:
3&9 =;0
<
,s5 B 5 B H At@ u ?@
x! 5E :I ywv B o H"
zT B {= H" ,| +!
5E {=
: _ H" y %!P }
>; T ,
:I : Q, B ?@ +**;
Z d~# E +% d~# C eK V%
?@ +
GS 2! B e? 2c
+? 5E d~ (9 _ ,!
5E o 2v
w
3&9$ =<;0 >: ?
2! LI +2! LI@ € b! € : _
& GK <
t E! <
# ( :V= yc
!_ < H" +Gt 2! s] s@
+
S H :V= E Z % d~# (9 i ?@ H _ G%t 
* ,ywv o >
?@
LI@ i _ ,? 
t ?@ +ywv ‚= H +2! s] x Bƒ 6. <
# BtP 2!
LI@ _@ 2! s] zV _ +^I
G
w _ „,
+2!
3&9 =<;0 : 3:@
B H A… E yv B o H"
: O E UJ W s5 B 5 : t B B 5 Zv 5E Z' * H A… −
+ˆ
89% ! e ˆ
2‰
B 5 s( ] <! H A… −
+LM t
+# {cO '] ;E : O −
+o <| & B : O −
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
39: 15#4' 38 1$
,4 "G$M B&9 CD ( H6N
%a , 8k e ! {* [ bK 7 B 8h,
5 c +
K i* %a g e d„k 5 !^` 2` :I
KW ! Ba ‚o {* b e 2` :I b, b e
+
5 !^` 2` U2E! [ J`
3&9 =<;0 C4 3
&f ,s5 B 5 B H A… E
J Ž'%@ +ec^]@ it !^ J 5 !^K J :I s( <t S :T E
+U<
t E! t W ‘ <| S b O
"!#$ %&'! ( "56
38 1$
"!#$ %&'! E /! OP
K'L =4
,xf T —d bK bE {qd [ Bo b
7 b,
, +
'‰ bK 7 b,
,
:k d yv 2! HŠ bK
+d 5 ,€ Y
d jN` T b :d q[ 2[` −
+
5R 2t Y
d jN` T −
+d 5 Y
; +
%k 5R ,€ Y
d jN` T −
J` 5 " CLEANING CASSETTE" 8V` x h%=% −
e*; {Kf ^I x h%=% Y
d ,€ bh [
+
%[ 5 =m
}’ y9 ic ,<T “f K :DO BA
:?@ NO B B }’ H" +
+F <; [ L?R :d 5E >f >(€ −
+Q* _ F ; 2% −
+>T & (9 _ F ; −
"
CLEANING <K x d~# H : (€ −
5E x d~# B ,I” t
G
CASSETTE"
+:DO sƒ d=
,
, , $ [c] [b] ,[a] 2t ,$ >^= k
DVM-12CLD Sony 5%! H` , e! e e%ƒ 6. b
5c >; Y 5[ T +
'‰ Ub IW
+
B Q` ,:= B
Sony %! [o y9 2! ! Bƒ 6. <
# > ! ?@ <T H z… +U I@W DVM-12CLD
[a]
5a l% e*; 5‰ ,
d v bK 7 , k
+[c] }’ y9 ic ,[c] [b] [a] Y^E :=# 2c ?@
+y9 w ,Y^E =#
[b]
[c]
B sc[ xKT (• d= B– }’ 2NO ?@
+[c]
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
39: 15#4' 38 1$
"8 E )& ! " H0
5R k + 5 7 [ Y ! b[ >
[ bT ,
2 H`
, [ Y ! [ 5 t xf T %
Y
d G +
d , — 7 [ 2 2! HŠ H ,
, h }‰ Sony 5%! [D Yk Sony 5%!
+
 bT
KR : 3:@
i ?@ +H' H o < !_ } sb (
2! ! 5 t *f <; 5E T| H H 5S˜ +
} s , , ? CKO B ,y9 >D %; '™ Sony %! Ž[™ T_
+
} K ! 8 # ‘ Sony %!
LCD HW^ /! OP
LCD e*; B
d yv œE QI k B =h% ƒa k
b UefW H` e*; em` [ e i e; ,
d
LCD e*; eKS [ k +
qR Y ! LCD e*; B '‰
b O Y
Q` & ,
5 Y ! Ub IW H`
& Y
d go „] LCD e*; +
'% LCD e*;
+
Q` Y
Q`
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ _$ ! `U a&b "9& /! `U
Q
5I pd :c bo e '(D d bK 7
e%[ 5 t h >9 B[ ,\ % 2!
[ e +
t c OFF (CHG) b POWER
5I pd :c bo 5 Y ! bK 7
Y ! bK 7 [ k t , e 5 +d 5 pd
bK 7 [ k +d 5 5I Z
bo %
5I ^ bo ) H #X
\
[ % Y ! ^;
G
b ,
dK% pd 5I pd :c bo k 5 t +d 5
\ t b +
% bƒ d bK 7 E
+
pd %a 2! Y
d 5I bo k ,Y] ,B[ :_$ ! `U a&b "9& /! `U
g $ `a [ Y ! I bK 7 •
et %a ,YR :T $ e Yh ! Y,
34 [ j 5
b 2! OFF (CHG) b POWER
+
, t B, e 2E!
7 Y
d pd ^ b eKS bo , •
b POWER et %a Y c I bK
B, e 2E! 34 [ j 5
b c OFF (CHG)
+
, t
3$S- 3$# T 3UU =4
F dd šO KV &;P >T 2KKO ?@
y9 UW y9 cI ! ;% ,qO K
y9 > io : O E +qO K F dd
y9 :q! &A _ ,U I@W qO K F dd
dd y9 ic +<dK qO K F dd 5E
: eKo y9 $ ! qO K F
+:qO H
3$ VW*$ 3$&X 3Y# VWU
i e%– „ ,I H*= c {Kf u 5 t bI_ >ˆ( 2c ,\ › t_
K H*d i +OFF (CHG) &f 5E POWER “ #
! sƒ iq := I
H*= : O i ?@ GD
( *d K B 5E +
3Z@Z [ ^I G‰ *= ] xKT +
5 t H +G : O i ?@ \#X 5U
ƒ~ _ ? B– I
H*= K H*d i i 2c \ 5E9* +
:V= 5E
+( *d >
?@ K H*d@ ,bIP >#
:3$ VW*$ 3$&X 3Y# VWU
! '# q( :; ic •
Q ,
& z# # *
OFF (CHG) &f 5E POWER “ B & +E! 34 HE ' <
#
,
%*= H*= c C ic •
&f POWER “ # B & Q
+E! 34 HE ' <
# OFF (CHG)
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
39: 15#4' 38 1$
gCALIBRATION /#e LCD HW^ ,4
k +
% 5 !
2! HŠ 5O# e*; b b, e
+
, 8ž [ :t , $ H
+
, c OFF (CHG) b POWER (1)
,
a B I bK 7 [ 2! % (2)
S I bK 7 [ T : e%k, Jr!
+
&c DISPLAY/BATTERY INFO e = Hf (3)
VCR b POWER I bK 7 b
DISPLAY/BATTERY INFO e Jr! ,
, c
+
eh% Y = e%ƒ Z` K b
B =h% {! e*; b Y
d Y jR 2^E (4)
+
J# I
+ 2^E >V 2c
[de 3$S- 3$# T 3UU f#2
gCALIBRATION
+**; : _ c O t 5E <S# [P
+Y% >M &Kw@ ,? 
t ?@
+OFF (CHG) &f 5E POWER “ # {Kf (1)
>^K :T iƒ ,
H 2! LI (2)
+
;
{VA VCR &f 5E POWER “ # {Kf (3)
iƒ ,
DISPLAY/BATTERY INFO
JI <
# DISPLAY/BATTERY INFO {Vf !
+GK Bƒ
+K;– d= 5E F# J ic (4)
+ &f V
w CALIBRATE
10
+
Žd Y 4 8
c [ ,
,
% = 2! e% k •
LCD e*; b e 5 LCD e*; e%[ •
LCD e*; ,N% c d ,
d B ‚
+
YK
1:@
+4 <M H bI < **T K {VA i ?@ •
t zV E qO K F dd < " _ •
K F dd B qO K F
+LM 5 (D qO
c
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
19:
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ "!#$ %&'! "G0&
h
Ub eKS bo W 2 Ÿ/3 $ I bK 7 •
+
h Ug $ `a W 2 ¡/4 e; 5
8[ [ ,g i O $ E b •
+
Y ! , em H Y
d
7 :I e & S iOS e%k , B >; •
[ :Kc YR S $ [ I bK 7 ,bK
+
, B=% 5%! Y
d e D Y !
bK 7 e ef B 2%=I :t [ •
bK 7 5!
E Cc ;TN +
bI
+
d
POWER ,
5R Y ! bK 7 [ k •
+
, c OFF (CHG) b
et % b'm Y ! 8h, bK 7 •
:I >t eS — _ œE 2! HŠ +
r%
+d bK 7
b(d[ bc 5OoV b(%
[ bK 7 •
+
(h% 5%
+
% J# ' Q% sd B =h% {! LCD e*; •
Y ! ! {* d bK 7 k •
LCD e*; 2! HŠ Y
%c T ,h c
+2O% bK 7 5I : H +d ,€
LCD e*; 2=` ,d bK 7 [ Y ! ^I •
bK 7 5I : H +d 8k 2! HŠ
+2O%
E ( kb )&!
2=` &c m b(I! 5SI iOS Ž% ¥, •
2Nf Ž% N= b (I! H +
% %
I 2! B % 29* COm a e %
+
%h c Y !
+
% J# % Y% [ % 29* ‹` •
B[ b +
% e
; (%a e Y% J# ( •
+
'‰ 8% em` [ Y ! ( ,K] k
39: 15#4' 38 1$
39: 15#4
ai*
2 Ÿ 3 ,
c 5E :V= ic •
+U # *W ¡ 4 UH*= KW
> : !@ , # dK# 5E :V= •
+V= > Y„, ( 5;#
:T@ ,:( :q! C; iOS :I ?@ •
:Kc Sony %! Ž[ b
(T* T HE +
S H (V= <
¢TM eS 5E ¢t@ +>
T =M # C •
+!
5E
OFF (CHG) &f 5E oKA
G
POWER “ #  t@ •
+
! 8
E E
8 ,v# :K! 5E ,=™ y 5 _ •
S Ž 5 ~ c : „, :v +„ , (V= +I
<|
OoV# >_) HE G
 t@ •
+>[' ,_
+K
sd• qO K F dd {Vf 5@ _ •
(9 B H" , B !@ u ?@ _ •
+qO K F dd 5E U<T ƒW N <;
+^I
G
w
_ „,
M (£ HNO B H" ,
!@ sƒ •
+^I
G
w _ „, +qO K F d=
39Uj C a :
5E <S# <VT gv sd I@ 5@ _ •
Ž% = !_ 8
N O gv Y„, +2! M (£
:I
5@ G*O :DO BO B ?@ {= !
+LM 5@ +{= J 2! ts] x _ •
y9 ic ,KV [¤ +:; ‚o ‚^@ J# C •
+E% ‹c c !– ‚oP
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
"!#$ %&'! ( kb
39: 15#4' 38 1$
0& 34
5%_o >
b bK 7 2! c k •
+
LI % Y S % &K ,h% c Y !
b( Oc ,Y Hd bK 7 5,k m [ ,
% e I
% %a VCR CAMERA e §
+
jN` ec e! t
Y ! 8% } [ 5!
E b [ QI k B[ b •
[ Y ! %a ,2! 5!
E b 2=h% ƒ k +
+
Q` 8% em`
,=I 8% em` bK 7 e%
•
'‰ 2! e =]a zc Y
Q` * e 5 e em`
2! HŠ Bm ',` ^t e%k , [ Y ! [ +
qR
+
%! C!a e%
j e
8h, +
bkS bK 7 :I
e! [ •
b e! :t! bK 7 [ Y !
+
29* QI k e! [ %a ,5I k {*
7 5I œE 2! HŠ QI k e!
+
d 5R :c 5I H A ,
%d d bK
:; 9 > 5E ic 2! Ž' ic •
> ! :DO iOc CAMERA iOc :V=
2% ?@ GK zqc ¦ <
# {d FE VCR +o [ < !@ B :9 ! 2% ?@ +KV [¤ E% <d !– !
y9 ic •
c !– ( [– ic ,!
5E &; >T Q,
+E% ‹c
E% ‹c c !– iOS y9 ic •
y9 * H : (Ko E% ‹c c S
Ko y B H" >K„# H Ž% : O _ +
+SM xO
: O E +
:I
: Ž
_ •
ic ,KV v B s5od 5E KKO B KV : H" +KV : H ( *
BtP :M B c :N ;@
+et^;@ H" _ „ Ž H
m'4 A& +!n
2% ?@ £ LN HE <
t Jc :T ic •
! :T +o [ < !@ B :9 ! <
t
! C*! 5@ G
_ +J GOŠ C*O ic , +eO% u ?@ G ! B <
t :V= 5@ _ •
+y 2K; <
t §!@
H" +eE ^ƒ
G
Gˆd &A < ! ƒ 5@ _ •

t zt g=% CKO c O y B „
+q( ;
+:; iO %
# s'SP J^ %
# sdP Ž
_ •
y c q( }‰ 
* B H" ,? 
t ?@
+<
t
+9% %
# >O^# Gq  t@ •
+<
t 5@ _ •
+§O >
T <
t F _ •
G
(  t@ ,H*= sƒ G;TI ,<
t !@ sƒ •
<'(S +
<'(S E?¤ 8@ e@ œ K ! <'(S HE
K ! gf CKO <'(S 8@ e@ œ K !
+
:V= 8@ e@ œ
+^I
G
w
_ „, + !¤ sƒ ˆ <
t xKT •
:H <
t &A _ •
<K <| <
d −
š! K] ( −
o −
>[' , ( −
'` [ %a ,
5R Y ! `a [ 5%_o >
b k •
[ %a šd [ —k ,$ [ B S b +
S $
+
=% i! I 'k, +
S '`
7, Y
% c Y ! Y
C!a i! `a •
+
% Y ! Ba [ d Y Y
C!a `a k
7h! sd Ba b Y% iI = `a $ i! •
2! HŠ Y
d i! B
C!a œE H +
,
% c
+d 5 Qd b[! ja CS
e*; b' b( Oc b' e! ¥, :;t Bo •
T 2! HŠ ,>T ] +
% ` }‰ T
+d gI 2! HŠ Yh ! Y
a S Y
+
(h% '‰ b' b, 2 Y, •
+
% [ i, [ Yh ! •
+
% ef Ba e [
%% Yh ! •
[ %a ,pd 7t ;TN ,Yh ! [ Y ! 8h, •
bT b, Yh ! 5q AM b, Y
%k
bT b, Yh ! 5q AM b, Y
%k +
(h%
+
%„k 5 ƒ T AM 5 L b
5I : H += 8k Y ! 8h, `a •
+2O% Yh !
:
,
% c [ b(* `a •
! 8k 5I −
yv a QI −
go 5I −
j −
!!d W
Ql
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ O4 ( "56 ' q: )& !
Qo
39: 15#4' 38 1$
54Op' 3& 34 :
+
'‰ 8% em` [ Y ! ' “! [ &c •
+
d Y
%c ' b B =h% ƒ e%[ −
go 8k b(% −
% 5R O b(% ' e%[ −
+
d e k c Y !
b
(h% QI k c gI e( B ' •
+
E% ‹c c !– e9 !
x! xO@ •
: >_|
+!
x! 5E &; >T S E −
+Ko <| &f# −
+*K s5od :v >ˆ !
!@ E −
Fw :c ( S B !
H'N ic •
+KV š!¨
2c m , $ :t ,' B[ r [ bkS b
+
, 8ž K
Hd Y K I bK 7 e i e; B[ >
b d bK 7 h Y
+
%™ 5c e( 2f 5%_o
+Y^E 8
w „ 9 > 5E ic ,H ' &#
9* (d : < (V= :; ;%
+o < |; V= t 5E
`U a&b " H#M "9&
E b Y
d N= bT e! pd [ { •
+
Y ! pd
b' e! ¥, ,
% Y[S ,Y T [ bkS b •
+
% ` }‰ bo +
eh% ja [ b eKS bo •
eS 0. [ = >t eS F b eKS bo •
j [ g a Y
d Q` :K % ,h %!
+
,
% c dI % i O
+
b
(h% =I ,I :* b eKS bo •
+
(h% 5% b, Qd [ b eKS bo •
+
% Y% [ i, [ b eKS bo •
+
:; bT e! e i* b eKS bo •
2! 5c Ba 2€ [ b
et bo B pd •
+
% bo 5; 2€ b bƒ•
VW*$ 3$&X 3Y#
T© [(S T© Ht= _@ : O _ •
+H*= € HA „
sdP Ž
_ ,q( } D % t Žc &# •
+K :; ‚o J^ %
#
+ HE G
H*= K  t@ •
HE ' <t >S
G
H*= K Fw _ •
s@ J= T <! | , ,8°0.
+<dK J= K
+‚S B H*= K  t@ •
+>
; P H*= K F
w _•
+H*= K :
5@ _ •
+Ha := [(S 5E H*= K C ic •
K ! 5E K O S sƒ H*= ƒ~ _ •
+;_
"E J: ' "!#$ %&'! ( "56
(I
* "E "9& )& ! " H0
bo 2=% [ 5d% 5 t C!a [ bkS b
:
2E [ >9t^ ,5kI
e :I bo , bo e :;t Bo −
e9* :I – + >^E 5 !
(%a – + b(Kc
+
d Y
d i9 bo
+
O% pd :c =I b, bo −
+
K% h
, : O % b, bo −
+
K% i, y N Ž% [ b, bo −
% Y ! 5%_o >
b =I b, bo [ k −
+
%d 5 5I Z
+
% Y ! Y 2=% bo [ −
E "9& B* 1^ !
2c
, bo B :I [ :Kc bo e9* :I & •
+
'‰
+
= ga I 2! ,& J# >; •
B ga I B=m ,2 d B=m :I & k •
+
qR >= d'` Jr! e Od
[ I bK 7 ,:= e%k , [ >; +
h }‰ Sony 5%! Y
d H '% Y S $
39: 15#4' 38 1$
g3re 3! 1Y# : 3:@
ic ,:ª K :q! gO
w D % y t : <E™
gc¨ **T <?‘ GE >K I@ H • −
<Dt :I – + >^ & – KO + KS#
+>K
+H*= c ] >K −
+G "
<
£ >K H GD' : O _ −
+G >K H N GE% : O _ −
+o < ( !@ 8
E E >K H gO −
+:qO ( gO
w > : O _ −
m-
1Y# aS / ?
<
K ! :Kc >K <Dt H e [¤ :qO xO@ •
+>K
+e [¤ s# eO]@ ,:qO 2O# ?@ •
iƒ s# H K E :O]@ ,E :qO :I ?@ •
+CK &S
ic Jc :T ic ,= 2c ?@
+Sony %! >D # Ž[ gc• T¤
Q
&t
1^d
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ t
Qs
3S&50 [X 1#$Y
UH*= KW 2 ٨3
U # *W 2 ¡®4
3S&50 [X @5 f
gVW*$ 3$&X 3Y# 4te
! :DO sƒ
qO K F dd
> 4®¦
’ 9
> ¦®3
ai* [: 3M!
8°4. 5 ; H
VOp [: 3M!
8°0.+ 5 3.– H
g3#Xe !&j
UzE/Ž/FEW ­ 606 × ¯6 × Ÿ3
g3#Xe 3$0
iS 00.
{ Oq <
t
iS Ÿ-.
NP-FM30 H*= K ? ™
<¤ !
s] DVM60 2!
3Xd 10
+3¦ *; &S
!!d W
AC-L15A/L15B
S&50 [X 1#$Y
0./-. ,2 34. 5 6.. H ',
S&50 @5
K .®6¡ 5 .®¦- H
3S&50 [X @5
> 6¡
3Y
,2 ¡ 4 : DC OUT dK# LI
K 6 ai* [: 3M!
8°4. 5 ; H
VOp [: 3M!
8°0.+ 5 3.– H
g3#Xe !&j
UzE/Ž/FEW ­ 6.. × ¦6 × -0
<[K s'SP B
g3#Xe 3$0
iS 6¯.
! B
[|2} _!j {
(F 1.8) J Ÿ
*U &f W J ;
8^9 CKO ( ’ H" _ sdP *
2… dP sf ! ,T H"
+s|
wa 1@^
a84d wa !
J 4 DIN
] ,8 Ÿ- , p-p 2 6 :<sf¤ <d@
B[ ] ,8 Ÿ- ,p-p 2 . ¦ :B <d@
B[ wg18e !'j wa !
g[8e
,AV MINI JACK, <; >; JK
B[ ] ,8 Ÿ- ,p-p 2 6
HE ' LI c EW ,2 ¦3Ÿ
U8 Q 4Ÿ
JK/8 Q 3®3 H :c E LM c
U­ ¦®- cW ! 8 Q 4Ÿ H v :I
c
DV b wa !
J 4 :;
w
KR 1t ~#X
U­ ¦®- cW ! JK
LANC ~#X
U­ 3®- cW JK − !
USB ~#X
B − MIC /'0d ~#X
c 2 .®¦¡¡ , JK
,2 ¦®. 5 3®- H dK AN
8 Q 0®¡ LM c
U­ ¦®- cW
! [o
3$S- 3$# T 3UU
[8
U¦®- [oW i! ¡®¡
JX4$ $0 !
U33. × ¡4.W 6¡4...
4
g[8e au- 7t 7! %'t xO 89%
18 au- PCM 89% ,t }’
! ,¬, Q ¦3 FsW 2« 63 :w gO|
U ! ,¬, Q 4¡ FsW 2« 60 ,U3 ! ,6
g[8e [U
CCIR J ,PAL B
5 V0v 10
eE ŽK Mini DV c 2!
^
f* 3t
GK /­ 6¡®¡6 : SP &f
GK /­ 63®-0 : LP &f
Twau- [
gDVM60 B &e
<
t E! : SP &f
yT% E! : LP &f
=$ [!twC- xX [
gDVM60 B &e
GK %ƒ 4. B c
3L 4
UBW % @ ’ 9
[8 [oW ­ ¦®¡ UH*= B 89%W CCD
U6/4 Ÿ
GK :O 6.Ÿ.... :S@
:U! <;W w
GK :O 6......
:U* W w
GK :O 0¯....
3
Carl Zeiss Vario- J[ [o !
E
Sonnar
= a 8[ !
E
­ ¦. :xwd# c
UcW <w 63. ,UTW >w 6.
3®. 5 6®¡ H = F
yz# Y
­ ¦Ÿ 5 ¦®Ÿ H
¦- [o O T 5 :* E
­
:CAMERA &f ­ -.. 5 -. H
:MEMORY &f 43. 5 43 H
3$ [{ 3M!
INDOOR 5K# :I ,HOLD 2Kv ,q
-¡..W OUTDOOR 5K# LI ,UQ ¦3..W
UQ
1^d
VW*$ 3$&X 3Y#
NP-FM30
"8X 3Y
2 ¡®4 dK 3Y
2 ٨3 dK 3-
UE! K Ÿ..W E! > - .
g3#Xe !&j
­ --®0 × 3.®- × ¦¡®3
UzE/Ž/FEW
g3#Xe 3$0
iS 0(Y
8v B
"Memory [€ 3WU
Stick"
[€
A <?
MSA-8A :2D ¡
ai* 3Y
2 ¦®0 5 3®Ÿ H
3S&50 [X @5
:V= &f GK K 4:DO 9 % sƒ GK K 6¦.
{=
g3#Xe !&j
UzE/Ž/FEW ­ 36®- × 3®¡ × -.
g3#Xe 3$0
iS 4
+d@ B V fE >;# iT Q
_
_4 18p*
6 ! " 5 4 - !
3 2 1 $ 1$
Q7
( ! A&
Ub eKS boW 2 Ÿ/3
Ug $ `aW 2 ¡/4
( )! /(e _8 "' f
g" H#M "9&
LCD e*; [ Y ! bK ^I > 4/¦
g e*;
> ¦/3
64E 1: HM!
h %! eS 4. ;
"56 1: HM!
h %! eS +0. –3.
g_#Xe !&
606 × ¯6 × Ÿ3
UFE/Ž/oW
g_#Xe M
8k 00.
5; Yh ! {
8k Ÿ-.
,NP-FM30 pd :c b eKS bo :d
5%[! ic ' ‹` ,DVM60 2! %
H2 (
+
e9t^ 3¦ e*;
m'4 A& +!n
AC-L15A/L15B
( ! A&
', -./0. ,g 2 34. 5 6..
_8 /M
ra ./6¡ 5 ./¦_8 A&
> 6¡
_M' `'
ra 6/- ,2 ¡/4 :DC OUT i O
64E 1: HM!
h %! eS 4. ;
"56 1: HM!
h %! eS +0. –3.
g_#Xe !&
6.. × ¦6 × -0
UFE/Ž/oW
H % e § b( Oc bv !
g_#Xe M
8k 6¯.
$ i! bv !
_S4U' ab:
(F 1.8) J Ÿ
e%Kd bK 2f W J ;
*UNightShot
% {! 5 2’ :c ] sd *
+
O, bK :c 'c B
_M' w"!'' 1I8
S "8 _M'
w"!''
DIN m 5` 4
,i, Ÿ- ,p-p 2 6 :5qd h!
B[ %
,i, Ÿ- ,p-p 2 ./¦ :J% h!
B[ %
^w8 _M' w"!''
,i, Ÿ- ,p-p 2 6 ,AV MINI JACK j
B[ %
[ = 5SI J%
r W ,2 5 ¦3Ÿ
Ui, 4Ÿ
/Ui, 3/3 [ J%
r 5SI
U ¦/- cW ! m j
i, 4Ÿ [ = J%
r b
_u! _M' w"!''
5` 4 T
_UG 
U ¦/- cW ! m j
LANC 
U 3/- cW ! m m j
USB 
B m j
MIC /'0 
J%
r 2 5 ./¦¡¡ ,m j
J%
r ,i O 2 ¦/. 3/- i
¦/- cW i, 0/¡ [ = 5SI
U ! Ž%
LCD - HW^
8
U5 ¦/- Ž%W %! ¡/¡
JX a !
U33. × ¡4.W 6¡4®...
S' f#2 %&'!
,-
8 f#2 ,-
, 3
5%'t i O!
^ f#2 ,-
PCM i O! ,
b, ,
,6 ! ,', ¦3 W 263 :
U ! ,', 4¡ W 2 60 ,U3 !
8 46
CCIR % ! ,PAL 5h%
)! a&b B 2^E b 5 D m %
Bt
e%ƒ 6¡/¡6 K :SP
e%ƒ 63/-0 K :LP
( )! &e p+ wf#2 /( 1
gDVM60 " HXb! l B
2E! 6 :SP
2E! 6/- :LP
&e /!G& wC /!! $M /( 1
" HXb! l B ( )!
gDVM60
e%ƒ 4. ec 3 K
m H4W^
U5h%W 5 g e*;
"8 O&
CCD U6/ 4/Ÿ Ž%W ¦/¡
U { N pd 'W
:O` 6®.Ÿ.®... GK :I
:UH!W ƒ~ §%
:O` 6®...®... K
G
:UQ* W ƒ~ §%
:O` 0¯.®... K
G
_t
Vario-Sonnar Jq[ 5!
E
Y= bc 8[ 5!
E
¦.: c
U DW 63. ,Ub%W 6.
3/.−6/¡ = F
_ H$^
¦Ÿ 5 ¦/Ÿ
b ¦- 5!E 7 e k
%k
:CAMERA 7 2f -.. 5 -.
:MEMORY e9t 2f 43. 5 43
‚ "!
:I bA ,U—d
(h%W HOLD ,I
B bA ,UH ¦®3..W INDOOR
UH -®¡..W OUTDOOR
_4 18p*
`U a&b " H#M "9&
NP-FM30 _M' `' ;:
2 ¡/4 i O
_M' `'
2 Ÿ/3 i O
Bƒ
Ura 5 Ÿ..W > -/.
g_#Xe !&
--/0 × 3./- × ¦¡/3
UFE /Ž/oW
g_#Xe M
8k 0„
5% 8 "Memory H: 1
Stick"
H:
‹^ e9t
MSA-8A :2 h ¡
"G0& `'
2 ¦/0 5 3/Ÿ
_8 "'
2f ra 5 4- K
G
‹ Ya 2f ra 6¦. K
G
g_#Xe !&
36/- × 3/¡ × -.
UFE/Ž/oW
g_#Xe M
8k 4
B
2! HŠ 5 >TN= 5to
+
V 5Kc Ž^o
Q
− −
DF G2? H%2#I
JK.
D&.' A E&.
− −
"3 ?
5
1
6
2
7
8
9
3
4
q;
HN LM$LCD LM 1
"O32 2
OPEN P.? * L?. 3
RESET .3Q 12 L?. 4
?@AB CDE @AB ;)< ,-F# 7G 7 RESET ;<# =>
'-H#=> 4D I ;HJ7< 7# ;2 @AB ; KDI 2 567B
R L2M 2 12 SF 5
BATT DT D*F& SF 6
START/STOP U"$6# L?. 7
H. VW 8
8 "Memory Stick" L1A! B&? :# 9
9 : DISPLAY/BATTERY INFO L?. 0
!" ##$ % &" ' ( ## 1
) 2
OPEN &* 3
RESET +, -.)/ &* 4
, !" #$% & RESET '()*+ (,-./ 0123 4 $ 2 567 0 &12 3) 4'5 6&7 5
BATT &8' 9 &* 6
START/STOP :;<$3' &* 7
72 ='> 8
8 "Memory Stick" -?@ # A 9
DISPLAY/ &8' B" $BC' () &* 0
9 : BATTERY INFO
JK. DF G2? H%2#I
qg
qa
qh
qj
qs
qk
qd
ql
qf
LC# D& 32 D RfU qa
SY BA8Z qa
D L' DT qs
[\ U &8 qs
L: FOCUS ="5 L?. qd
L: FOCUS ]&^' ? &* qd
9 BACK LIGHT Jh" `\i &"C L?. qf
9 BACK LIGHT _ -5< &* qf
&"C L1 qg
` -Q! qg
8
`? &"C L1 j"i&. qh
8 ` 8a qh
8
OPEN/EJECT SF qj
8 OPEN/EJECT bZ<$ 6&7 qj
2 j"i&. qk
3 8a qk
Li L cM c ql
= )D 9_9 I = < ;6` ;a b` c-,I dI7# ;< -6$E MeD
-A< ?WfD 7 ;6` ;a -H$B 4g ;H=>2 'a
'-Ha= ;D-* d7#=.) h72# ; a MWi j` 2
c& defg cY c'; ql
99 MD C3 C"7+ NOP CDQ R= S$T K$< MD -<UB
NOP CDQ V<=B AWX Y ,Z< MW6 ? '[
=D< \OB R=. V.& 6 -2 ,MD] CWG C"7+
'$6-^
X
JK. DF G2? H%2#I
wg
w;
wh
wa
ws
wd
wf
wj
k
L: ="5 L; ! w;
L: ]&^' ? ; ! w;
2 wa
3 wa
P"A ws
P"AN ws
8 U P. b" J32F. &\C wd
8 Y `9 B&#< l) wd
D&.' A E&. P.? 4'5 VW wf
cQ ='> wf
R L2M wg
0 &12 wg
9 no JQ2i wh
9 ( -@AC wh
&. J& * G2? JK. &"2 wj
3 [) \ wj
m%* G&? 2 J& &. D LC
=6${B 6 ;< a n,I S7< pA ; pkD E h72#
'#I&D \*
4H}< 2 ,K/] 7# ,n,I S7< d7WF E h72# pA
? &a M6 'a c-E ; Ja Sony Corporation 4H$a
2 c#=< ~.eAD d7#=.) h72# d= 7 *MTF d=> cI-H
'-AWD ;1=0 n,I S7< pA -AHD 4 ^<
m* G&? 3) G"! 1!f
me0 AWX n6I S7< (a-% opkD
$6-^ B=D<
l
'(f12 7$*
(<=E h q= GD CWG B=DW (*r (a-% =6$eB s
MG67$7$< H$a (<=E2 H/3 Carl Zeiss n6I S7<
*MTF tu v@H v-w &B F2 'Sony Corporation
'n6I S7< a-0 o#$" n^H e%B2 $6-^ =DW
'a V6=1 = ;2-D Su H #=W)0 ;)< ^wD MTF
$^H pA ; ;< a c€$a 7$H cI-H c-AF-HGH c7E 7-uD
'-AWD
CuH (^x2y FA%D (6p)z o7.% 7{ J $F MTF
'|h '(a-% 4 CJ- \- m$1 7-uD h.B (6#-% (u
*
*
JK. DF G2? H%2#I
wk
e;
wl
ea
es
ed
8 89 9 PHOTO L?. wk
8 89 9 PHOTO Aa"" &"> &* wk
8
:: S* B&3U SF wl
8
:: dq S 6&7 wl
 EDITSEARCH g D D"Q L?. e;
 EDITSEARCH l' &* e;
889 H?3 S*" 32#"F s\? ea
889 ?@ B -3)U ea
NIGHTSHOT LC'# D&.' A 3 ? es
NIGHTSHOT 8; = es
JK. ed
r';N S! ed
H?3 S*" 32#"F s\? J& &. HC
-AHD 4.H" vI$ IH #7$D d2=H 4<-6 vI$ -AE$F G^< •
'-AWD hDUB 7 K$2=WD 6 MW 7$H 6
,a C*2 POWER -)< ; 4<-6 vI$ -AE$F G^< •
ˆ$DJ 7 c-E V{H 4.H" vI$ B -F-D cI" G 2
;)a2 dAF7 ;‰= # ; = G 0OT d= '-A< ME27 2
'-A< ;%"=D 4<-6
K#=< ?WfD d= ;)a2 6 d7# 4<-6 vI$ -AE$F G^< •
=H] ,4<-6 ;)a2 6 V{H d= 'a c-E V{H 4.H" vI$
'-A< ^a 7 j` n}a 2 ,-F- H \=e 2 c## 7G
n}a 2 ,c#=< CE 7 j` ,4<-6 ;)a2 6 K#=< -" d= •
'-672] K2= 2 c## 7G h,` \=e 7 4<-6 ;)a2
?@ B -3)U G"! B1!f
W 4 7 #-D‚ v$uB (<Z W o-0 •
'K$2=W6/ 2 $6-^ m$1 CPD (67 JY
b&6 i POWER 7 ƒ ^ (e.B=D (<Z W o-0 •
MD -6p/ 'c#-D‚ o-0u v$uB „Z 7 \u62 CG '(A%/ W (*r CG )%B !"7 ,D$)%/
(.l<=/ (W .P KD3 v@H (<Z W o-0 •
%#2 C^a3 4 e1 ,(W C*$ 'MD] CWG )0
'R=. -G ? ?N (6A 4 …
C^a3 4 (W 1 ?N R=. mJ7‚ ? ,(W †pA •
'‡7r 4 .fa2
Xp
JK. DF G2? H%2#I
ef
eg
el
r;
ra
eh
rs
ej
ek
rd
8L9 (USB) nA ef
(USB) m'; ef
9L S VIDEO nA eg
9L S VIDEO "3 m'; eg
: LOCK c;A 3 ? eh
: LOCK c; = eh
POWER C 3 ? ej
POWER & = ej
9 DC IN HQ. D.& nA ek
9 DC IN #'N & cZ. m'; ek
88 8 9 DV HQ. G3' el
'a 7>Ia i.LINK DV 4 k6# S-.D
88 8 9 DV dU "3 4& 8 el
'i.LINK !D ~$ D DV = $6-^ 7 bea
u|C& HIx (LANC)
nA r;
uv&*wx (LANC)
m';N r;
, 9L AUDIO/VIDEO Dy"y>y$H"M nA ra
88 8:
, 9L AUDIO/VIDEO -&"y>y$B"y> m'; ra
88 8:
u|C& Ux MIC (PLUG IN POWER) P"A nA rs
'-A< C*2 7 d7 J 4"7J K$2=WD 6
S$. pH 7 |#$J−=a−2=Hy K$2=WD 6 hAŒF  M6
'-A< 4D
-F$J v-uB K] ,-A< C*2 7 4"7J K$2=WD 6 ;WHDI
'E#
m; cM" & .3/x MIC P"AN m'; rs
u!wx uPLUG IN POWER
C.u6 n.u/ ZF '„7 J "7J K$2=W6D C*$ ?
'|nu C*$ 7 #-Dy I=T MD H$2=W6/ 63
Š
'; (6$2+ K‚ ,"7r K$2=W6/ C*$B -A0
u|C& 'x uH#"Ox i nA rd
h72# d27 d$>-A) ,-A< 4D c#^ a 4E$> I ;WHDI
'#$E 4D ˆ$DJ E d#=.)
Xt
8L9 u{Zwx i zw B) m'; rd
(0& MD ${ ‡=w6 Y ,t37 0a C% &B D-A0
'$6-^ B=D< o#$"$/
JK. DF G2? H%2#I
&. J& * G2? JK.
h72# d27 2 72# c7 I S= A< cŽ a# d27 vAF dF -)<
'-H7# 4GD #=W)0 E d7#=.)
3 [) L"
}
o#$"$/ 77I+ ma3 n^H -% M0 ?Wf ;"$D 77I3
=D< 77I3 v$uB ,x$ n^A v$uB $6-^ =D< '$6-^
6
1
2
3
7
8
9
q;
4
5
8 89 9 PHOTO m) L?. 1
8 89 9 PHOTO Aa"" &"> &* 1
9 DISPLAY no L?. 2
9 DISPLAY B#"N &,~/ &* 2
 8 SEARCH MODE "Q `5 L?. 3
 8 SEARCH MODE l' 5 &* 3
 8 ./> DF L?. 4
 8 ./> P&
} 4
9 "> G2? DF L?. 5
9 "3 dA &&*w 5
b" J32A 6
K#=< ME27 I -% =H] ,d7#=.) h72# K#=< S= A< d=
d27 72# c7 I S= A< 7$&Aa & d7#=.) h72#
'-627 ;HGH d7#=.) h72#
B&#< l) 6
B=D< ?Wf ) -% M0 ?Wf =%G &D $fH ;"$ ?
'$6-^ B=D< CGB -% $6-^
ZERO SET MEMORY L1A! M 12 L?. 7

START/STOP U"$6# L?. 8
9 DATA CODE F J.. & L?. 9
 ZERO SET MEMORY > +, -?7 &* 7
START/STOP :;<$3' &* 8
9 DATA CODE BC'& &* 9
8
:: dq S &* 0
8
:: S* L&. L?. 0
X
JK. DF G2? H%2#I
&. J& * G2? JK. P."o J.I D
X
3 [) L}" {
d=T #-0 2# &6.D 72# c7 I S= A< cŽ a# I c#^ a d=
d27 – 2 + d.e K#=< ~.eAD 7 AA cI-H R6 4)
#72 K] CJ# ; d=T ;@^fD CJ# – 2 + DO0 6=T
'-A<

e+ (ueD ~6=T M0 AA ?k… R6 ( h 67e CJ#
o=k… – 2 + DO% !D 67e. – (.&2 + (."$/
'67e.
&. J& * G2? JK. J& &. HC
7$H -AHD d$ dF7$H ’=%D 7# 7 d7#=.) h72# 7$&Aa •
,7$* M6 =R 7# '-F-H 7= -F727$H 6 -E7$J ?u &D
'-AWH7< 4 a7- a MWi 72# c7 I S= A< cŽ a#
VTR 2 72# c7 I S= A< %12 7# E d7#=.) h72# •
d= 2 8 72# c7 I S= A< dF %12 '-A< 4D 7<
dF cŽ a# =Ž6# I E d7#=.) h72# K## “wGB
I => 'a H] 7< ”O J I d=>$)" d= 4,$,-62
VTR 2 %12 7# d=Ž6# Sony 4H$a 4,$,-62 cŽ a#
c#^ a
=B 7 72# c7 I S= A< %12 6 ;< ?A< 4D ;*$B ,-A< 4D
7 $,-62 7$&Aa d27 4WGD ZR< 6 a$B 6 2 -F#
'-HE$}
3 [) L"
G"! B1!f
}
m$ 7#{D M0 Š-% -% M0 ?Wf =%G &D ;"$ ? •
C%^B ? '(6$)% m$1+ 23 =E./ nG m$1 CPD (6$u
'(ff* (u6=e -% M0 ?Wf ;"$D
C%6 Y -u l
;"$ †123 'VTR 2 ;"$ !12 C%B $6-^ B=D< •
$6- Ok&D M0 $6-^ B=D< p C% &B‘ 2 2 8
?Wf m4Tr CG VAk 2 d=J+ Sony H$a
=J] Sony H$a $6- a< Ck&D )% a '-% M0
(eB 23 ;"$ !12 = *$H ,VTR 2 ;"$ !12 'm#$a (7$ $6-^ a< Ck&D =%G &D
JK. DF G2? H%2#I
F. ) DFKC\C
c\ B#^
$( -@AC
no JQ2i
$0 &12 % &" ' ( ##
R L2M LCD LM
qd
qf
1
2
3
4
5
6
wh
B wj
7
8
9
0
qa
qs
50min
–
STILL
16:9WIDE
NEG. ART
AUTO
50 AWB
F1.8
9dB
STBY
+
0:48:00
12min
ZERO SET
MEMORY
END
SEARCH
DV IN
16BIT
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
wg
99 8 `? L1A! 1
99 8 ` -?7 1
: DT * J3CU P* 2
: &8' ;'N -3N 2
F J.. cA SC$L
OA.$ S* 3
P"" |C& $89
/$L
d%"{ r$ S 3
P" P"w S1C$89 BC'
L1A! †?$:L L8 HQ. J" 4
L "> "$88 MEMORY MIX
MEMORY -?@ b$:L L8 dU e^N 4
L c%{N$88 MIX
9 16:9WIDE J.O LM 5
9 16:9WIDE k:tƒ r 5" 5
:
L D"> J" 6
:
L -&"> e^ 6
9 F J.. & 7
9 BC' & 7
: P*$: „&$98 3M L&. 8
`U"$: „&$98 B"> D" 8
: L PROGRAM AE &?."Z OA. 9
9 Jh" `\i &"C 0
j* P3 "> P." j"Z qa
L: LA L" ="5$H. ="5 qs
8 8 &?."Z ‡ qd
PROGRAM AE …'N d%; d%"{ r 9
L
9 _ -5< 0
8
g 8; :;/ qa
L: "N
]&^' ?$]3 ]&^' ? qs
}
8 8 d@ `U^N qd
X€
JK. DF G2? H%2#I
: 4'5 `5 qf
: cQ 5 qf
G2? `5$: STBY/REC 4'5$j J.I qg
`?$8 "> J*3C$9 ">
88 ">
dA 5$: STBY/REC cQ$&1C‰ qg
-."$8 -&"> Q!$9 "3
88 -&">
D&.' A$
NIGHTSHOT LC'# D&.' A qh
32? #$
SUPER NIGHTSHOT LC'#
L COLOUR SLOW SHUTTER |C&
8; $
NIGHTSHOT 8; qh
†! SUPER NIGHTSHOT U"N
L COLOUR SLOW SHUTTER P" N d8'
9 &3\F qj
@ qj
$9 : &"C K#&#$: HC* & qk
D&. m)$9 H †)."Z no
H\‹ &3"A$89 "> J&#$89 9
8
9 $9 : 4\ .3)$: [ & qk
&"> cQ$ d@ Š‹\
$89 &"> U&$89 9 Aa""
8
9 ( &3"A
89 L1A! n‹i$: &"C J3CU ql
89 -?@ ()$: d;'N 4\ ql
ZERO SET MEMORY L1A! M 12 KC\C w;

 ZERO SET MEMORY > +, -?7 w;
 END SEARCH HCi "> D"Q wa
DV HQ. D.&$88 A/V t DV `5 ws
888 IN
89L 4'5 &3"A$8 3M `5 wd
jfA wf
=Fx d7 J ˆO I c#^ a vŽAF u =ŽHGH M6
'#$GD
8L L"i B&"> m) 4'5 wg
&"C K#&#$: DT * J3CU P* B3 wh
& $L1A! `A~ $"> J&# $9 : 9 H †) ."Z no$: HC*
9 FULL c? h&# wj
Xˆ
 END SEARCH ,2 [) l' wa
DV IN dU "3 cZ.$88 A/V t DV ws
888 89L cQ &3"A$8 B"> 5 wd
jf wf
'„7 J ˆO^ m$1 S% a -A0 u =@6 =E•/ ZF
8L Aa"" &"> N cQ wg
4\ .3)$: &8' ;'N -3N #^ wh
[ & #^$-?@ $&"> .3)$9 :
d@ Š‹\ #^$: 9 FULL c [\ #^ wj
d)
z,
8
''''''''''' STEADYSHOT ( N (eu
''''''''''''''''''''''' ($^ D () (eu
''''''''''''' NIGHTSHOT () (eu
''''''''''''''''''''''''''' n) (…$
L '''''''''''' MONOTONE „#…3 K$
P ,S
9 ''''''''''''''''''''' ##= / 7 S$fD
L '''''''''''''''''''''''''''' ’=% o-D
L ''''''''''''''''''''''''''' Ck& o-D
9 ''''''''''''''''''''''' Ck& (%"=D
88 '''''''' MEMORY MIX o=<Z ‡pD
8L '''''''''' AUDIO MIX ${ ‡pD
L '''''''''''''' -% M0 ?Wf =%G &D
L ''''''''''''''''''''''''''' WIPE b&D
L ''''''''''''''''''''''''''''''''' C,D
L ''''''' NORM. FADER „#0 C,D
L '''' MOSC. FADER 6I$/ C,D
: ''''''''''''' CALIBRATION o=6%D
: '''''''''''''''''''''' (67e. D$)%D
88 ''''''' M. LUMI o=<Z om1 ƒ ^D
L8 ''''''''''''''''' LUMI. om1— ƒ ^D
88 '''''' M. CHROM o=<Z K$ ƒ ^D
88 '''''' C. CHROM =DW K$ ƒ ^D
:8 ''''''''''''' i t3= 0a n.uD
9L '''''' S VIDEO C{^A/ $6-^ n.uD
:8 ''''''''''''''''''''''''' LANC n.uD
8L9 ''''''''''''''''''''''''''' USB n.uD
:
, L '''''''''''''''''''''' o7${ =N•D
:L , L8 '''''''''''''''''''''''' 7 =N•D
''''''''''''''''''''' =6Zf =E$D
: ''''''''''''''''''''' CG =E•D
: ''''''''''''''' 6=G MD u. / =E•D
: '''''''''''''' (67e.) (u. / o-/ =E•D
'''''''''''''''''''''''''' ’. (HI$D
: ''''''''''''''''' -% M0 ?Wf ;"$D
l
88 '''''''''''''''''''''''''' ${ 5&H
8
'''''''''''''''''''''''''''' JPEG v@H
8
'''''''''''''''''''''''''' MPEG v@H
''''''''''''''''''''''''''''' PAL v@H
'''''''''''''' BEEP V (.A (H
L ''''''''''''''''''''''''''''' DOT (euH
] , ,J
'''''''''''''''''''''''' i.LINK ()*2
8 '''''' AUDIO MODE ${ !12
8 ''''''''''''''''''''''''''''' o]=/ !12
9 ''''''''''''''''''''''''''' ›6=0 !12
DEMO MODE …6 ’=% !12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
88 '''''''''''''''''' o7E— C6$™ (^x2
M
8
''''''''''''''''''''' "Memory Stick"
: '''''''''''''''''''''''''' ›.u/ vp…
8
 '''''''''''''''''''''''''' 7${ (6…
* ,& ,7 ,.
99 , 8 '''''''''''''''''' aW o=<
 '''''''''''''''''''''' =^{ (B o=<
9 '''''''''''''''''''''''''''' H. pD7
: '''''''''''''''''''''''''''''' MDp pD7
'''''''''''''''''''''''''''''''' t2œ7
''''''''''''''''''''''''''' (6=0 (62I
'''''''''''''''''''''''''''''''''''' v2I
Tape PB ZOOM (T=EY ’=0 v2I
:: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Memory PB ZOOM o=<Z ’=0 v2I
8
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
 , ,( ,‘ ,j ,z
o=<Z (f6=E Ck&B (%a
8 , 8 '''''''''' "Memory Stick"
8
8 '''''''''''''''''''''''' t=^ (EE
9 '''''''''' MfG) ()u (67e. MfE
()J- MfG) ()u (67e. MfE
L '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
9 '''''''''''''''''''''''''''' CD< MfE
@A 6=E
'''''''' CLEANING CASSETTE
9L ''''''''''''' hB$* M67&D 2 6=E
9L ''''''''''''''''''''''''' $6= a 6=E
9L ''''''''''''''''''''''''' &,7 $*
8L '''''' HiFi SOUND „ „F $*
9L '''''''''''''''''''''''''' „$HN $*
L8 '''''''''''''''''''' STILL (A<a o7$*
''''''''''''''''''''''''''''' (=uD 7$*
8 '''''''''''''''''''''''''''''''' (R*
''''''''''''''''''''''''''' (0& .1
'''''''''''''''''''''' (6œ= 7@AD .1
8L '''''''''''''''''''' NORMAL %.T
G ,’ ,v ,: ,V ,6
: ''''''''''''''''''''''''''' 6=G #-0
LL ''''''''''''''''''''''''' K=D %u #-0
8
: ''''''''''''''''' -6O& b,=E ’=0
9 ''''''''''''' DISPLAY H. ’=0
'''' BZ “wG D$)%D ’=0
8L ''''''''''''''''''''''''' (0.e (DO0
: '''''''''''''''''''''''''''''''''' K$A0
L8 ''''''''''''''''''''''''' FLASH ˆO
8
9 ''''''''''' PB FOLDR ’=% 7-$
89: '''''' REC FOLDER Ck& 7-$
: , 889 ''''''' (<Z W o-0
o7${_${ C*$B C.<
88 , 8: ,  , 9L ''''''''''''''''''
88 , 8 , 9 ''''''' i.LINK ()*2 C.<
8L '''''''''''''' ( W -1 (6Q K&
R ,w
L8 ''''''''''''''''''''''''''''' TRAIL =N3
''''''''''''''''''''' =6Zf 7eJ
L '''''''''''''''''''''' BOUNCE #-B7
9 ''''''''''''''''''''''' „I2– †Oe a
9 '''''''''' BACK LIGHT (^)J om1
LL '''''''''''''''''' RESET ( o#0
L8 ''''''''''''' OLD MOVIE (X- vO3
L '''''''''''''''''''''''''''''''''' Su H
''''''''''''''''' K$)/ K$6p^) (@H3
8 '''' USB Streaming (ea$ S{B—
9 ''''''''''''''''''''' o7${ M0 ˜f.
8 , '''''' m=Q ™ (%E+ ˜0
 ''''''''''''''''''''''' 567 M0 ˜f
8 ''''''''''''''''''''''' K$A% M0 ˜f
 '''''''''''''''''''''''' (6A M0 ˜f
9 '''''''''''''''''''''''''' =6=f ) ˜f
9 ''' "InfoLITHIUM" v$P$^H (67e
'''''''''''''''''''' MfG) () (67e
8 ''''''''''''''''''' (f,O B #$A
 ,B
88 ''''''''''''''''''''''''' (1— =6=™
89 , L '''''''''''' šD=.) = =6=™
L '''''''''''''''''''' OVERLAP CJ-B
88 ''''''' M. OVERLAP o=<Z CJ-B
: '''''' SPOT FOCUS %u „7• p<=B
L: '''''''''''''''''''' „2-6 „7•. p<=B
: '''''''''''''''''''''''''' =T+ Ck&B
o=<Z (=R$B$^ 7${ Ck&B
89 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8L ''' = &/ (=R$B$^ 7${ Ck&B
BZ •/ S% a Ck&B
8 , 8 '''''''''''''''''''''''''''''''
:8 ''''''''''''''''''''' = 4)0 Ck&B
= 4)0 (=R$B$^ 7${ Ck&B
8
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8 ''''''''''''''''''''''' aW (&B
L
'''''''''''''''''' „2-6 ,$1 ›6=%B
šD=.D ,u)B ,$1 ›6=%B
L '''''''''''''''''''' PROGRAM AE
EXP BRKTGt$uD ,$1 ›6=%B
8L '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8L ''''''''''''''''''''''''''' ?kQ =B
9 '''''''''''''''''''''''' ($T= PWB
l
Ž ,= ,b
88 ''''''''''''''''''''''''' o7${ o#$"
L ''''''''''' K$)/ me. (f ^ V"…
AUTO SHTR ,u) (f ^ V"…
89 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L8 ''''' SLOW SHTR me (f V"…
8 ''''''''''''''''''''''''' o7${ ?k…
Xƒ
H&A
H%' `,A
8L9 ''''''''''''''''''''''''''''' USB 
:8 ''''''''''''''''''''' 4E$> i 
STEADYSHOT ˆI= K2- d7#=.)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''' NIGHTSHOT ;H.E d7#=.)
Super NightShot =B= ;H.E d7#=.)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L8 ''''''''' OLD MOVIE 4X- d)
G ,• ,’
d=6${B_4B$* S{B C<
88 , 8: ,  , 9L ''''''''''''''''''
88 , 8 , 9 ''''''''''''' i.LINK C<
8
''''''' "Memory Stick" ;@… 7<
: ''''''' CALIBRATION K$a=.<
88 ''''''''''''''''''''''''' =6${B ^<
P ,S
8
 '''''''''''''''''''' =6${B I @fD
L ''''''''''''''''''''''''''''''''''' $fD
L '''''''' BOUNCE =6${B ˆ=` $fD
L ''' WIPE =6${B K#=< 27" $fD
L8 '''''''''''''''''''' LUMI. =6${B $fD
L8 '''''''''''''''''' 7# ;.H# =6${B $fD
MOSC. FADER 4W,I$D =6${B $fD
L ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L ''''''''' NORM. FADER d#0 $fD
9 '''''''''''''''''''''''''''' 4E=` 72=D
9 ''''''''''''''''''''''''''''' .1 72=D
 ''''''''''''''''''''''''' d-^a ;HI$D
L '''''''''''''' MONOTONE K$B$H$D
: '''''''''''''''' d=T c-H =ŽHGH
: ''''''''''''''''''' 7$H c-H =ŽHGH
: '''''''''''''''''' #=W)0 dF=ŽHGH
9 ''''''''''''' c-AF# 7-GF dF=ŽHGH
L ''''''''''''''''''''''''''''' DOT ;euH
8
: ''''''''''''''''''''''''' -6Oa 6g
9 '''''''''''''''''''''' DISPLAY 6g
''''''''''''''''' 46 V0 #$J 6g
'''' DEMO MODE F#=W)0 6g
''''''''''''''''''' M<`-F a< 7$H
9L ''''''''''''''''''' ;. 2# d-* 7$H
9 '''''' BACK LIGHT ;Af* G` 7$H
D , ,J
X
'''''''''''''''''''''''''''''''''' F-F
8 ''''''''''''''''''''''''''' ;A6] %12
9 '''''''''''''''''''''''''''' I %12
8 '''''' AUDIO MODE -* %12
F#=W)0 6g %12
'''''''''''''''''''' DEMO MODE
L: '''''''''''''''''''''''''' 4 a# ƒ$12
: ''''''' SPOT FOCUS d ;euH ƒ$12
8L ''''''' EXP BRKTG dp H=` ?>=6#
L '''' PROGRAM AE 7<#$J ?>=6#
L
''''''''''''''''''''''''' 4 a# ?>=6#
LL ''''''''''''' RESET #-kD dI-H c7
9 ''''''''''''''''''''''''''''' F c## pD7
: ''''''''''''''''''''''''''''''' KDI pD7
''''''''''''''''''''''''''''''' I ;62I
L ''''''''''''''''''''''''''''' w` KDI
L ''''''''''''''''''''''''''''' .1 KDI
( ,‘ ,j ,z
=6Z` \e%H d ;euH kAa
LL ''''''''''''''' Flexible Spot Meter
L ''''''' 72# c7 I S= A< cŽ a# 7$&Aa
''''''''''''''''' K$6p6$)B H7 ? &a
'''''''''''''''''''''' PAL S` ? &a
L8 ''''''''''''''' SLOW SHTR -A< =BE
COLOUR SLOW H7 -A< =BE
L ''''''''''''''''''''''''' SHUTTER
9 ''''''''' AUTO SHTR 7<#$J =BE
9 ''''''''''' d ;.%" d=T K#=< €7E
9 ''''''''''''''''''''''''''''' CD< €7E
L '' €7E C 4)J# d=T K#=< €7E
: ''''''''''''''''''''''''' 7$H =ŽE7E
L '''''''''''''''' HiFi SOUND d-*
9L ''''''''''''''''''''''''' 4)* d-*
9L '''''''''''''''''''''''''' 0= d-*
8
8 ''''''''''''''''''''''''' n6-H ;f^*
'''''''''''''''''''''''''''' 4&/ ;f^*
8L '' 7$H d27 d7 E$H @fD MD1
9L '''''''''''''''''''''''''' $6= a .1
8 , 8 '''''''''''' 7<#$J =XB .1
:8 ''''''''''''''''''' 4HDI ;)* .1
8
''''''''''' 4HDI ;)* nW0 .1
89 '''''''''''''''''''' ;@… nW0 .1
8L ''''''''''''''''''' ; a$` nW0 .1
v ,: ,V ,6 , ,
8 , 8 '''''''''' ;@… 7< =x
8L ''''''''''''''''''''''''''''''''' d#0
8L ''''''''''''''''''''''''' ¡‰ DO0
8 '''''''''''' USB Streaming #=W)0
88 '''''''''''''''' SAŽa C6-.B #=W)0
88 ''''''''''''''''''''''''''''''''' K$A0
8 , '''''' pD= K2#D ‡$D c-A a=
 ''''''''''''''''''''' FORMAT D=
: '''''''''''''''''''''''''''' .1 D=
8
'''''''''''''''''''''''''' JPEG D=
8
''''''''''''''''''''''''' MPEG D=
L8 '''''''''''''''''''''''' FLASH ˆO
89: '''''''''''''''' REC FOLDER 7-$
8
9 ''''''''''''' PB FOLDR w` 7-$
9L '''''''''''''' S VIDEO d=6${B 
:8 '''''''''''''''''''''''''' LANC 
R ,
9 '''''''''''''''''''' 2A D = 7$ `#]
'''''''''''''''''''''''' i.LINK S{B
: '''''''' Battery Info d=T 0OT
L '''''''''''''''''''''''''''''''''' Su H
8 '''''''''''''''''''''''''' =6${B cI-H
'''''''''''''''''''''''' d ;.%" d=T
8 '''''''''''''' 7$H 6 ; K#I V&‰=
'''''''''''''''''''''' Zoom 46A>7p
: ''''''''''''''''''''''''''' c=Ž a# -A
'''''''''''''''''''''''''''' BEEP ž
 ,B ,“
Tape PB 7$H d27 =6${B Ÿ7p w`
:: ''''''''''''''''''''''''''''' ZOOM
Memory PB ZOOM ;@… Ÿ7p w`
8
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
L ''''''''''''''''''''''''' =6${B E$`
M. OVERLAP 4W,I$D =6${B E$`
88 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
9 '''''''''''''''' c-AF# 7-GF dD`
88 '''''' MEMORY MIX ;@… V<=B
L ''''''''''' AUDIO MIX -* V<=B
L8 ''''''''''''''''''' STILL M<a =6${B
9 '''''''''''''''''''''''''''''''''' =%B
8L '''''''''''''''''''''''''''' cI-H =B
88 '''''''''''''''''''' d7ZŽ6" =PWB
89 , L ''''''''''' ;DH= 4 k6# =PWB
'''''''''''''''''''''''''''''''' $B$ ;)B
''''''''''''''''''''''''''' 0a ?@AB
'''''''''''''''''''''' 6 ;Af* ?@AB
Zero set memory ;@… =^* ?@AB
 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
8 ''''''''''''''''''''''''' $AD @AB
Ž ,= ,” ,b
 ''''''''''''''''''''''' 567B d$k &"
9 '''''''''''''''''''''' =6${B d$k &"
 '' End search 4H6` =6${B d$k &"
9 '''''''''''''''''''''''' =PWB d$k &"
8 ''''''''''''''''''''''' K$A0 d$k &"
 '''''''''''''''''''''' F c## d$k &"
L , :
'''''''''''''''''''' d=6${B c$)"
88 ''''''''''''' M. LUMI d=6${B c$)"
88 '''''''''' C. CHROM d=6${B c$)"
88 ''''''''' M. CHROM d=6${B c$)"
:L , L8 '''''''''''''''''''' 4 k6# c$)"
99 , 8 ''''''''''''''''''' a< ;@…
h ,* ,& ,7 ,.
: '''''''''''''' 72# c7 I S= A< cŽ a#
88 ''''''''''''''''''''''''''' -* €O2#
100% !"# $%" &' (
/(VOC) )* "+ ,-&.
2
3 "# 6 100 01- $ & 2
3 45
# $ 7*8 1 9: &7; # 2<
/(VOC) &=
? > ,*-&
Printed in Japan
3 0 8 0 1 6 7 3 1
Download PDF

advertising