Sony | DCR-VX2000 | Sony DCR-VX2000 تعليمات التشغيل

3-060-791-54 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
qOGA« qOœ
Æq³I²LK lłdL tÐ ÿUH²Šô«Ë W¹UMFÐ qOb« «c¼ …¡«d" vłd¹ ¨“UN'« qOGAð q³"
DCR-VX2000
©2000 Sony Corporation
°Ud
Î
u¹bOH« pðdOU ‰ULF²ÝUÐ pMJ1 ÆÂUJ¹b½U¼ Sony w½uÝ “«dÞ s Ác¼ WOLd« u¹bOH« «dOU pz«dý vKŽ UMO½UNð
s dO¦J« vKŽ ÂUJ¹b½U¼ WOLd« pðdOU ÍuDMð Æ u. `{Ë√Ë …—u. ŸË—UÐ WOUG« dLF« UE( qO−;ð ÂUJ¹b½U¼
p×M9 WOKzUŽ u¹bO? öO−;ð Íd& p;H½ b−²Ý …dOB …d²? ‰öšË Ϋbł jO;Ð UNULF²Ý« ÊU? p– lË …—uD²*« «eOL*«
ÆWK¹uÞ «uM; WF²*«
dc%
ÆqK³K Ë√ dDLK «dOUJ« ÷dFð ô ¨ UbB«Ë o¹d(« dDš ÍœUH²
Æwł—U)« qJON« `²Hð ô ¨WOzUÐdNJ« UbB« ÀËbŠ VM−²
Ær¼«uÝ ÊËœ 5B²<« 5OMH« v« W½UOB« UOKLŽ bMÝ«
≤
Uu;« ‰Ëb5
√ b Ê« q dd)«
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j¹dA« a;½
∑µ ÆÆÆÆÆÆÆ Zd³*« wLd« d¹dײ« fl jI? WÐužd*« b¼UA*« a;½
©⁄uU½√® WOÝUO u¹bO? …bŠË l «dOUJ« Ác¼ ‰ULF²Ý«
∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «—Uýù« q¹u% WHOþË fl dðuO³L “UNłË
∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½u¹eHK²« Z«d³« Ë√ u¹bOH« öO−;ð
u¹bOH« U²OÝU q−; s bNA qO−;ð
π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹dײ« ‰Ušœ≈ fl
π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« a;½
π∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹ËUMF« ÷d?
±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W.U)« pM¹ËUMŽ s¹uJð
±∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XOÝUJ« WOL;ð
±∞µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XOÝUJ« …d«– U½UOÐ `;
ubOH« «dOUJ W,U)« U.ON«
√b Ê« q
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOb« «c¼ ‰ULF²Ý«
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …œËe*« UOULJ« s oIײ«
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUD« œ«bù dOCײ« ± …uD)«
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XOÝUJ« ‰Ušœ≈ ≤ …uD)«
WOU_« qOGA« UOKL ≠ qO !«
±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« qO−;ð
·bN« nKš …¡U{≈ œułuÐ d¹uB²«
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©BACK LIGHT WOHK)« …¡U{ù«®
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wzuC« jOK;²« WHOþË ‰ULF²Ý«
≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«c« XR*UÐ qO−;²«
Ø END SEARCH fl öO−;²« s oIײ«
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ öO−;²« WFł«d Ø EDITSEARCH
±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rz«uI« U¾ONð dOOGð
±±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Xu«Ë a¹—U²« j³{ …œUŽ≈
WOU_« qOGA« UOKL ≠ ÷dF«
…d0«c« W)d1 qOGA UOKL
≤∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j¹dA« ÷dŽ
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu¹eHK²« WýUý vKŽ öO−;²« …b¼UA
“Memory Stick”
±±µ ÆÆÆÆ WbI fl “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ‰ULF²Ý«
“Memory Stick” …d«c« W×¹dý w? W²ÐU¦« —uB« qO−;ð
±≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?«džuðuH« …—uB« qO−;ð fl
…d«c« W×¹dý w? WþuH× W²ÐUŁ …—u. ÷d?
Wdײ …—u. vKŽ “Memory Stick”
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ MEMORY MIX …d«c« jKš fl
dOGB« wLd« u¹bOH« j¹dý s …—u. qO−;ð
±≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W²ÐUŁ …—uB
dOGB« wLd« u¹bOH« j¹dý s W²ÐU¦« —uB« a;½
±≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?«džuðuH« …—uB« kHŠ fl
WO?«džuðuH« …—uB« ÷dŽ fl W²ÐU¦« …—uB« …b¼UA
±≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d«c« w? WþuH;«
“Memory Stick” …d«c« W×¹dý w? WK−;*« …—uB« a;½
±≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dOGB« WOLd« u¹bOH« WÞdý√ vKŽ
WFÐU²² —u. ÷dŽ
±≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ SLIDE SHOW lÐU²²*« ÷dF« fl
±≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« W¹ULŠ fl ÍuHF« `;*« lM
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uB« ·cŠ
±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽU³D« WöŽ fl WŽU³D« WöŽ WÐU²
WO2U{ù« UuKF*«
±¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â«b‚²Ýö WKÐUI« U²OÝUJ«
±¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ i.LINK WO.U)« ‰uŠ
±¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tŠö.≈Ë qK)« Íd%
Ò
±µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qDFK wð«c« hO‚A²« WHOþË
±µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹cײ« qzUÝ—Ë «dýR
±µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „bKР×Uš u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý«
±µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOÞUO²Šù« UNO³M²«Ë W½UOB« UuKF
±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UH.«u*«
WFd!« WF5«d*«
±∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rJײ« `OðUHË ¡«eł_« n¹dFð
±∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WF¹d;« nzUþu« WFł«d qOœ
±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”dNH«
≥
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l¹d;« ¡b³« qOœ
…—uD*« qO !« UOKL
j¹dA« vKŽ W²ÐUŁ —u. qO−;ð
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÞdý_« vKŽ WO?«džuðuH« —uB« qO−;ð fl
WýUA« d.UMŽ lOLł ‰ULF²ÝUÐ d¹uB²«
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ PROG. SCAN fl
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œUý—ù« —UÞ≈ ‰ULF²Ý«
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ i¹dF« l{u« ‰ULF²Ý«
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÎUO−¹—bð …—uB« ¡UHš«Ø—UNþ≈ WHOþË ‰ULF²Ý«
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« dŁR fl W.U)« «dŁR*« ‰ULF²Ý«
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wLd« dŁR*« fl W.U)« «dŁR*« ‰ULF²Ý«
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹ËbO« W¾ON²UÐ d¹uB²«
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷UO³« W½“«u j³{
U¹Ëb¹ qO−;²« Èu²; j³{
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÒ−;*« uB« Èu²; j³{ fl
µ≥ ÆÆÆÆÆ W.U)« W¾ON²« fl …—uB« …œuł l{u WI³;*« W¾ON²«
Zd³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþË ‰ULF²Ý«
µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ PROGRAM AE
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¹Ëb¹ Í—R³« eOd²«
µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qŠ«d vKŽ qO−;²«
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qO−;²« lD fl WFÐU²² «—UÞ≈ qO−;ð
∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b¼UA*« WÝdN?
…—uD*« ÷dF« UOKL
∂≥ ÆÆÆ dHB« j³{ …d«– WHOþË ‰ULF²ÝUÐ WŽd;Ð bNA*« b¹b%
”dNH« b¹bײРWK−;*« b¼UA*« sŽ Y‡×³«
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”dNH« sŽ Y׳« fl
j¹dA« vKŽ WK−;*« s¹ËUMF« sŽ Y‡×³«
∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMF« sŽ Y׳« fl
UNŁËbŠ a¹—U²Ð ö−;²« sŽ Y׳«
∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—U²« sŽ Y׳« fl
WO?«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«
∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« ŸöD²Ý«Ø…—uB« sŽ Y׳« fl
∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« «dŁR l j¹dA« ÷dŽ
∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOL— «dŁR0 j¹dA« ÷dŽ
l d!« ¡b« qOœ
lł«— Æ÷dF«ØqO−;²« UOKLŽ “U$ù ‚dD« qNÝ√Ë ŸdÝ√ qOb« «c¼ p ÂbI¹
Ò
Æ UuKF*« s b¹eLK “© ®” 5ÝuI« 5Ð …—uc*« U×HB«
©±≥ ’®
WO!Ozd« WUD« qO,u pK qO,u
Æ©π ’® vM³*« ×Uš u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ W¹—UD³« qLF²Ý«
WN−² v WöFUÐ ÿUH²Šô« l fÐUI« qO.u²Ð r
ÆqzU;« ‰U²;¹dJ« ÷dŽ WýUý WŠu V½U'
—UO²« ‰u×
©œÒËe® œœd²*«
ld!« ¡b« qOœ
qšœ f³I ¡UDž `²?«
ÆDC IN dýU³*« —UO²«
©±¥ ’®
—e« vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ 1
vKŽ œułu*« dOGB« ‚—“_«
j¹dA« ëdš≈ ÕU²H
ÁU&UÐ ÕU²H*« o“√ EJECT
.rN;«
s jÝË_« ¡e'« l?œ« 2
XOÝUJK wHK)« V½U'«
j‚Ð XOÝUJ« qšœ√ ÆtUšœù
XOÝUJ« …dO−Š w? rOI²;
…c?UMUÐ ÿUH²Šô« l qUJUÐ
W¹UL(« ÊU;Ë Ã—U‚K WN−²
ÆvKŽú ÍuHF« `;*« s
XOUJ« ‰UDœ≈
XOÝUJ« …dO−Š oKž√ 3
WöF« jGCÐ
ÆtOKŽ …œułu*«
PUSH
jGCÐ XOÝUJ« ¡UDž oKž√ 4
…œułu*« PUSH WöF«
ÆXOÝUJ« ¡UDž vKŽ
…cU
PUSH
ÍuHF
« `*« s WUL(« ÊU
¥
©±µ ’®
…—uB« qO !
Wƒd« —UEM
ÆWÝbF« ¡UDž Ÿe½« 1
WŠu ‚öž≈ bMŽ
¨qzU;« ‰U²;¹dJ«
—UEM ‰ULF²ÝUÐ r
pMOŽ l{uÐ W¹ƒd«
Æ5F« WM{UŠ vKŽ
ÕU²H*« jG{« 4
ÆSTART/STOP
pðdOU √b³ð
ÆqO−;²UÐ u¹bOH«
¨qO−;²« ·UI¹ù
ÕU²H*« jG{«
l{u« vKŽ POWER ÕU²H*« j³{« 2
vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ CAMERA
ÂuO«Ë a¹—U²« ÷dŽ r²¹ ÆdCš_« —e«
ÆÊ«uŁ fLš …b*
POWER
VCR
ld!« ¡b« qOœ
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
ÕU²H*« o“« 3
ÁU&UÐ OPEN
`²H B WöF«
÷dŽ WýUý
ÆqzU;« ‰U²;¹dJ«
ND 2
MEMORY
VCR
OPEN
ÆWO½UŁ …d
POWER
OFF CAMERA
(CHG)
START/STOP
Ë√ ND 1 s¹dýR*« bŠ√ cš√ «–≈
Æ¥∂ W×HB« dE½« ¨iOuUÐ
qzU!« ‰U! dJ« ÷d W1U1 vK …—uB« …bJUA
©≤∂ ’®
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
dCš_« —eUÐ ÿUH²Šô« l 1
j³{« ÎUÞuGC dOGB«
POWER WUD« ÕU²H
ÆVCR u¹bOH« l{Ë vKŽ
WEö
—UEM s UNC³IÐ u¹bOH« pðdOU qLŠ v« bLFð ô
Ë√ ¨W¹—UD³« Ë√ qzU;« ‰U²;¹dJ« WŠu Ë√ W¹ƒd«
ÆÊu?dJO*«
REW
PLAY
µ
n …œUŽù m —e« jG{« 2
Æj¹dA«
Æ÷dF« ¡b³ N —e« jG{« 3
fl √b Ê« q fl
qOb« «cJ ‰ULF«
W¹eOK$ô« WGKUЮ dO³ ·Ëd×Ð WMO³ j³C« UOKLŽË —«—“_« ¡ULÝ√ Ê√ b& ·uÝ ¨qOb« «cN p²z«d ‰öš
Æ©WOÐdF« UN²Lłdð l
ÆCAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H j³{« ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
w²« WOKOGA²« WOKLF« ¡bÐ v« …—Uýû WONO³Mð WLG½ Ë√ Í—Uý≈ u. lL;ð ·uÝ ¨WOKOGAð WOKLFÐ ÂUOI« bMŽ
ÆUNÐ XL
XOUJ« …d0«– ‰u WEö
l jI? …dOGB« DV U²OÝU ‰ULF²Ý« pMJ1 ÆDV wLd« u¹bOH« WGO. W¹dEMÐ u¹bOH« pðdOU qLFð
Æ XOÝUJ« …d«– WO.U‚Ð œËe XOÝU ‰ULF²ÝUÐ p×BM½ Æu¹bOH« pðdOU
ô Â√ XOÝUJ« …d«– WO.U‚Ð œËe j¹dA« Ê√ vKŽ bL²Fð w²«Ë WHK²‚ qOGAð UOKLŽ VKD²ð w²« nzUþu«
∫w¼
©≤πÁ¨≤µ ’® W¹UNM« sŽ Y׳« ≠ …—uB« W¹UN½ sŽ Y׳« •
©∂¥ ’® ”dNH« sŽ Y׳« fl ”dNH« b¹bײРWK−;*« b¼UA*« sŽ Y‡×³« •
©∂∑ ’® a¹—U²« sŽ Y׳« fl UNŁËbŠ a¹—Uð b¹bײРö−;²« sŽ Y׳« •
©∂π ’® …—uB« sŽ Y׳« fl WO?«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳« •
∫w¼ XOÝUJ« …d«– WO.Uš l jI? qLFð w²« nzUþu«
©∂∂ ’® Ê«uMF« sŽ Y׳« fl j¹dA« vKŽ WK−;*« s¹ËU‡MF« sŽ Y‡×³« •
©π∑ ’® s¹ËUMF« ÷d? •
©±∞± ’® pÐ W.U)« s¹ËUMF« qLŽ •
©±∞≥ ’® XOÝUJ« WOL;ð •
Ʊ¥≥ W×HB« lł«— ¨qO.UH²« s b¹eLK
ÆXOÝUJ« …d«– WO.Uš l jI? qLFð w²« U¹«e*« n.Ë WbI w? WöF« Ác¼ b−²Ý
Æ©XOÝUJ« …d«–®
WöFUÐ XOÝUJ« …d«– WO.U‚Ð …œËe*« WÞdý_« `O{uð -
∂
qOb« «cJ ‰ULF«
√ b Ê« q ÊuK*« ÊueHK« WLET√ ‰u WEö
“UNł ‰ULF²ÝUÐ r ¨Êu¹eHK²« WýUý vKŽ pðöO−;ð …b¼UA* ÆÈdš√ v« WËœ s Êu¹eHK²« WLE½√ nK²‚ð
ÆNTSC wÝ ”≈ wð Ê« ÂUE½ ÊuK Êu¹eHKð
lD« ‚uI ‰u tOM
ÆWK−; l³Þ ‚uIŠ vKŽ ÍuDMð Ê« œ«u*« s U¼dOžË u¹bOH« WÞdý√Ë Âö?_«Ë Êu¹eHK²« Z«d³ sJ1
Æl³D« ‚uIŠ 5½«u ÂUJŠ_ ÎUHU‚ ÊuJ¹ b hOšdð ÊËœ œ«u*« Ác¼ q¦ qO−;ð Ê≈
ubOH« «dOUJX WUMF« ‰u WOYUO« UNOM
dO* ÆW,b
« WO
U& UO.u
uMJ/ oË W&uMB ÊÒuK*« Wƒd
« —UEMË qzU
« ‰U#dJ
« ÷d& W'U' •
©¡«dB)« Ë√ ¡U,—e
« Ë√ ¡«dL(«® WF8U
« jIM
« Ë√ØË …dOGB
« ¡«œu
« ◊UIM
« iF@ dNE/ b, t«
WOKL& w WOFOD8 jIM
« ÁcF ÆWƒd
« —UEM wË qzU
« ‰U#dJ
« ÷d& W'U' vK&
dHUM& Ë√ØË qOJO@ WOuK
« dHUMF
« œb& ÆqJ' ÍQ@ —uB
« qOJ/ vK& dKR/ ôË lOMB#
«
ÆdOP√ Ë√ •ππ\ππ uF W'UA
«
u¹bOH« pðdOU i¹dFð Æd׳« ¡UË dD*« sŽ ΫbOFÐ u¹bOH« pðdOUJÐ jH²Š« Æq²³ð u¹bOH« pðdOU Ÿbð ô •
Æ› « ¤ Õö.û qÐU dOž ôU(« iFÐ w? qK)« ÊuJ¹ bË ¨qK‚Ð “UN'« WÐU.≈ v« ÍœR¹ Ê« sJ1 qK³K
…—UOÝ w? UNF{u W¹u¾ Wł—œ ∂∞ sŽ b¹eð …—«dŠ Uł—b u¹bOH« pðdOU i¹dFð v« ÎUIKD bLFð ô •
Æ› » ¤ dýU³*« fLA« ¡uC UNC¹dFð Ë√ fLA« w? W?uHB
tMJ1 p– ÊS? ¨fLAK ÎUN−² qzU;« ‰U²;¹dJ« ÷dŽ WýUý Ë√ W¹ƒd« —UEMË u¹bOH« pðdOU lCð ô •
Æ› à ¤ qzU;« ‰U²;¹dJ« ÷dŽ WýUý Ë√ W¹ƒd« —UEM s WOKš«b« ¡«eł_« ·öð≈
›Ã¤
›»¤
›«¤
WÞdý√ w? Ë√ u¹bOH« «dOU w? qKš V³;Ð ÷dF« Ë√ qO−;²« —cFð «–≈ qO−;²« U¹u²× sŽ UC¹uFð l?œ sJ1 ô
ÆU¼dOžË u¹bOH«
∑
…œË e*« UOULJ« s oI)«
Æu¹bOH« pðdOU l WOU²« UOULJ« vKŽ puBŠ s oI%
3
2
1
6
5
4
8
7
w
q
0
9
©±® “Memory Stick” …dP«c
« WWd' 6
©±±µ ’®
©±® …—uB
«ØcuB
« qOHu/ pKU 7
©∑≥Á¨≥∞ ’®
©±µ ’® ©±® WUbF
« ¡UD* 8
©±∂µ ’® ©±® n#P «e 9
PictureGear ∫WOIODD/ cUOJd@ W«uDU«
©±≥¥ ’® ©±® ©CD-ROM® 4.1Lite
0
©±∂¥ ’® ©±® WUbFK
w,«u
« ¡UDG
« q
©±π ’® ©±® ©dODP rJ® 5& WM{U w
©±® WOJKUö
« bF@ s& rJW#
« …bË 1
©±∂∑ ’®
¨©±® AC-L10A/L10B/L10C œœd#*« —UO#
« ‰uW
©±∞ ’® ©±® —UO#
« qOHu/ pKUË
2
©±∞Á¨π ’® ©±® NP-F330 W—UDD
« 3
…bu
©R6 W[H
«® AA rJ(« s W—UD@
©±∂∏ ’® ©≤® bF@ s& rJW#
«
4
Memory Stick …dP«c
« WWd' ∆—U,ØTUN
ZUd@ ¨©±® œb;« bbL#
« qDP ¨©±® qU(« ¨©±®
©±® ©CD-ROM® ÍbON9 qOL%
5
ZU½dÐ ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
s —uB« a;M ”PIXELA ImageMixer”
Æp¹b dðuO³LJ« “UNł v« u¹bOH« pð«dOU
∏
WUD« œ«bù dOC « ± …uD)«
W—UD« VOd
√ b Ê« q Æs×AK WKÐUI« W¹—UD³« VOd²Ð r ¨‰eM*« ×Uš pðdO!U ‰ULF²Ýô
ÆvKŽú W¹ƒd« —UEM! l,—« ©±®
WIÞ u; lL<ð v²Š W¹—UD³« o“« ÆW¹—UD³« VOdð ÊUJ! vKŽ V W!öF« ÁU&UÐ W¹—UD³« qšœ√ ©≤®
ÆUN½UJ! w, UN²O³¦ð
≤
±
W—UD« ŸeM
ÆvKŽú W¹ƒd« —UEM! l,—«
ÆBATT RELEASE —e« vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ rN<« ÁU&UР×UCK W¹—UD³« o“«
BATT
RELEASE
π
WUD« œ«bù dOC «
± …uD)«
W—UD« s$
ÆUNM×ý bFÐ W¹—UD³« qLF²Ý«
ÆjI, ©L WŽuL:«® “InfoLITHIUM” W¹—UD³« l! u¹bOH« pðdO!U qLFð
u¹bOH« «dO!U vKŽ DC IN f³I*UÐ œœd²*« —UO²« ‰u×! qO;u²Ð rË DC IN f³I*« ¡UDž `²,« ©±®
ÆqzU<« ‰U²<¹dJ« ÷dŽ WýUý WOŠU½ WN−²! v f³I*« W!öFÐ ÿUH²Šô« l!
Æœœd²*« —UO²« ‰u×0 —UO²« pKÝ qO;u²Ð r ©≤®
ÆwDzU(« —UO²« cšQ0 —UO²« pKÝ qO;u²Ð r ©≥®
Æs×A« WOKLŽ √b³ð ÆOFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H! j³{« ©¥®
Æ÷dF« …c,U½ vKŽ ozUbUÐ W¹—UD³« WM×ý s! wI³²*« s!e« ÷dŽ r²¹
s×A ÆÍœUF« sA« WOKLŽ pcÐ wN²Mð ¨u W!öF« v« W¹—UD³« s! WOI³²*« WM×A« dýR! dOG²¹ U!bMŽ
WOKLŽ ¡UN²½« bFÐ U³¹dIð WŽUÝ …b* sŠUA« vKŽ W³d! W¹—UD³« „dð« ¨©qUJ« sA«® q!UJUÐ W¹—UD³«
WO½UJ!≈ q!UJUÐ W¹—UD³« s×ý WOKLŽ p `O²ð Æ÷dF« …c,U½ vKŽ FULL WLKJ« dNEð Ê√ v« ÍœUF« s×A«
ÆœU²F*« s! ‰uÞ√ …b! W¹—UD³« ‰ULF²Ý«
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
±1
POWER
VCR
¥
4
W—UD« s WOKL s ¡UNô« bF
Æœ—uJ!UJ« vKŽ DC IN f³I*« sŽ œœd²*« —UO²« ‰Òu×! qB,«
W—UD« s WOI*« …b*« dR ‰u! WE!ö
…b! v« ÷dF« …b,U½ØqzU<« ‰U²<¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ œułu*« W¹—UD³« s! WOI³²« …b*« dýR! dOA¹
bMŽ ÆqO−<²« ·ËdE ÎUI,Ë `O×; dOž dýR*« ÊuJ¹ b ÆW¹ƒd« —UEM! ‰ULF²Ý« bMŽ WMJL*« WO³¹dI²« qO−<²«
WIOœ bFÐ W¹—UD³« w, W×O×B« WOI³²*« …b*« ÷dŽ r²¹ ·uÝ ¨WO½UŁ …d! UNײ,Ë qzU<« ‰U²<¹dJ« WŠu oKž
ÆÎU³¹dIð …bŠ«Ë
$UE!ö
ô≈Ë ¨œœd²*« —UO²« WUÞ ‰u×! s! DC dýU³*« —UO²« fÐUI WO½bF*« ¡«eł_« l! WO½bF! œ«u! W<!ö! VM& •
Æœœd²*« —UO²« WUÞ ‰u×! nKð r²¹ bI,
ÆW,Uł W¹—UD³« vKŽ k,UŠ •
Ê√ v« UNKLF²Ý« rŁ ¨q!UJUÐ …d! W¹——UD³« s×AÐ r ¨WK¹uÞ WOM!“ …b* W¹—UD³« ‰ULF²Ý« ÂbŽ ÍuMð U!bMŽ •
Æœ—UÐ ÊUJ! w, UNÐ kH²Š« Æq!UJUÐ UN²M×ý ⁄dHð
±∞
WUD« œ«bù dOC «
± …uD)«
W—UD« s WOI*« WOIOI(« …b*« ubOH« «dOU( V*% Ê√ v«
√ b Ê« q Æ÷dF« …c,U½ vKŽ “- - - - min” dýR*« dNE¹
w/ ÷dF« …c/U w/ iOË WU! w/ dR*« dNE Ë√ dR Í√ dNE ô ¨W—UD« s ¡UM7√
∫WOU« $ôU(«
ÆW×O×; …—uBÐ W³d! dOž W¹—UD³« ≠
ƉuBH! œœd²*« —UO²« T¹UN! ≠
ÆW¹—UD³« w, qKš błu¹ ≠
sA« …b
©ÍœUF« sA«® qUJ« sA«
W—UD«
©π∞® ±µ∞
©±µ∞® ≤±∞
©≤¥∞® ≥∞∞
©≥≥∞® ≥π∞
©≥∂∞® ¥≤∞
©…œËe!® NP-F330
NP-F530/F550
NP-F730/F730H/F750
NP-F930/F950
NP-F960
q!UJUÐ WM×A« Wž—U, W¹—UDÐ s×A W¹—ËdC« WO³¹dI²« ozUb«
qO+, « …b
‰ULF?U qO@*«
qzU*« ‰U*dJ« ÷d WU
‰ULF?U qO@*«
Wƒd« —UEM
**wD–uLM«
*qC«u*«
**wD–uLM«
*qC«u*«
©≥∞® ≥∞
©µ∞® µµ
©∂∞® ∑∞
©±±∞® ±≤µ
©±≥∞® ±¥µ
©±∑µ® ±πµ
©≤∞∞® ≤≤µ
©≤¥∞® ≤∂µ
©µµ® ∂∞
©π∞® ±∞∞
©±±µ® ±≥∞
©≤∞µ® ≤≥∞
©≤≥µ® ≤∂µ
©≥≤∞® ≥µµ
©≥∂∞® ¥∞µ
©¥≥∞® ¥∏∞
©≥µ® ¥∞
©∂∞® ∂µ
©∑µ® ∏∞
©±≥∞® ±¥µ
©±µ∞® ±∑µ
©≤∞∞® ≤≤µ
©≤¥∞® ≤∂µ
©≤∏µ® ≥≤∞
©∂µ® ∑µ
©±±∞® ±≤∞
©±≥µ® ±µ∞
©≤¥∞® ≤∂µ
©≤∑µ® ≥±µ
©≥∂µ® ¥±∞
©¥≥∞® ¥∑µ
©µ±µ® µ∑µ
W—UD«
©…œËe!® NP-F330
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F730H/F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
q!UJUÐ W½u×A! W¹—UDÐ ‰ULF²Ý« bMŽ ozUbUÐ WMJL*« WO³¹dI²« qO−<²« …b!
ÆÎU¹œUŽ W½u×A*« W¹—UD³« ‰ULF²Ý« …b! v« “© ®” ”«u_« 5Ð ÂU—_« dOAð
Æ—œ—uJ!UJ« «cNÐ NP-500/510/710 U¹—UD³« ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
`³B¹ Æ©WO²ON½d, ∑∑® W¹u¾! Wł—œ ≤µ …—«d(« Wł—œ ÊuJð U!bMŽ dL²<*« qO−<²K ozUbUÐ WO³¹dI²« …b*« *
Æœ—UÐ ÊUJ! w, u¹bOH« «dO!U ‰ULF²Ý« - «–≈ dB√ W¹—UD³« dLŽ
qB,ØqO;uðË ÂËe«Ë qO−<²« ·UI¹≈Ø¡bÐ nzUþu« ‰ULF²Ý« —«dJð l! qO−<²K ozUbUÐ WO³¹dI²« …b*« **
ÆW¹—UD³K wKFH« dLF« dBI¹ b ÆWUD«
±±
WUD« œ«bù dOC «
± …uD)«
÷dF« …b
WU ÊuJF ULMO ÷dF« …b
WIKG qzU*« ‰U*dJ« ÷d
WU ‰ULF?U ÷dF« …b
qzU*« ‰U*dJ« ÷d
W—UD«
©πµ® ±±∞
©±∂µ® ±π∞
©±πµ® ≤≤µ
©≥¥µ® ≥∏µ
©¥±µ® ¥∂∞
©µ¥∞® ∂∞µ
©∂≥∞® ∑∞µ
©∑¥µ® ∏≥∞
©∏∞® π∞
©±≥µ® ±µ∞
©±∂µ® ±∏µ
©≤∑µ® ≥∞µ
©≥≥µ® ≥∑µ
©¥≥∞® ¥∑µ
©µ±∞® µ∑∞
©∂±∞® ∂∏∞
©…œËe!® NP-F330
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F730H/F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
q!UJUÐ W½u×A! W¹—UDÐ ‰ULF²Ý« bMŽ ozUbUÐ WMJL*« WO³¹dI²« ÷dF« …b!
ÆÎU¹œUŽ W½u×A*« W¹—UD³« ‰ULF²Ý« bMŽ …b*« v« “© ®” ”«u_« 5Ð ÂU—_« dOAð
Æœ—UÐ ÊUJ! w, u¹bOH« pðdO!U ‰ULF²Ý« - «–≈ dB√ W¹—UD³« dLŽ `³B¹
Æ—œ—uJ!UJ« «cNÐ NP-500/510/710 U¹—UD³« ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
$UE!ö
ÆlMB*« w, öOK W½u×A! …œÒËe*« s×AK WKÐUI« W¹—UD³« •
ÆUNO, sJ<ð w²« WIDM*« Ë√ „bKÐ w, s×AK WKÐUI« U¹—UD³« iFÐ lOÐ r²¹ ô b •
ø “InfoLITHIUM” W—UD« wH U
‰uŠ UNF! qLF« w, o,«u²! dš¬ “UNł l! U½UO³« ‰œU³ð UNMJ1 Êu¹√ ÂuO¦O W¹—UDÐ w¼ “InfoLITHIUM”
sJ1 Æ©L WŽuL:«® “InfoLITHIUM” W¹—UDÐ l! qLF« w, WI,«u²! …bŠu« Ác¼ Æö¦! W¹—UD³« „öN²Ý«
WŽuL:«® “InfoLITHIUM” W¹—UDÐ ÆjI, “InfoLITHIUM” W¹—UDÐ ‰ULF²ÝUÐ —œ—uJ!UJ« «c¼ qOGAð
Æ
W!öF« qL% ©L
ÆsA¹—uЗu Sony w½uÝ WdA WK−<! W¹—U& W!öŽ w¼ “InfoLITHIUM” …—U³F«
Î…Q@/ qLF« s —œ—uJUJ« nLuF «–≈
Æ—œ—uJ!UJ« qOGA² WO,U W¹—UD³« w, WOI³²*« WM×A« X½U «–≈ v²Š ¨WO½UŁ …d! q!UJUÐ W¹—UD³« s×AÐ r
ÆW×O×B« WOI³²*« …b*« ÷dŽ r²¹
±≤
WUD« œ«bù dOC «
± …uD)«
√ b Ê« q WUD« c/Q0 ubOH« «dOU qO3u
—UO²« cšQ! s! —œ—uJ!UJUÐ WUD« œ«b!SÐ p×BM½ ¨WK¹uÞ WOM!“ …b* —œ—uJ!UJ« ‰ULF²Ý« ÍuMð U!bMŽ
Æœœd²*« —UO²« ‰u×! ‰ULF²ÝUÐ wDzU(«
l! —œ—uJ!UJ« vKŽ DC IN f³I*UÐ œœd²*« —UO²« ‰u×! qO;u²Ð rË DC IN f³I*« ¡UDž `²,« ©±®
ÆqzU<« ‰U²<¹dJ« ÷dŽ WýUý WOŠU½ WN−²! v f³I*« W!öFÐ ÿUH²Šô«
Æœœd²*« —UO²« ‰u×0 —UO²« pKÝ qO;u²Ð r ©≤®
ÆwDzU(« —UO²« cšQ0 —UO²« pKÝ qO;u²Ð r ©≥®
≤
±
wOUO!« tOMF
qþ U*UÞ ©weM*« —UO²«® œœd²*« —UO²« —bB! sŽ ©œœd²*« —UO²« ‰Òu×!Ë —œ—uJ!UJ«® rID« qB, r²¹ ô
Æt<H½ rID« qOGAð ·UI¹≈ - uË v²Š —«b'« w, —UO²« cšQ0 ö;u!
Ò
$UE!ö
ÆjI, bL²F! W½UO; ed! Èb —UO²« pKÝ dOOGð WOKLŽ r²ð Ê√ V−¹ •
Æu¹bOH« pðdO!U w, W¹—UD³« VOdð bMŽ v²Š WUD« œ«b!SÐ ÂuI¹ Ê« œœd²*« —UO²« WUÞ ‰u; sJ1 •
pKÝ ÊU «–≈ W¹—UD³« WUÞ ‰ULF²Ý« r²¹ ô t½√ wMF¹ «c¼ Æ—bB*« W¹uË√ WO;UCÐ DC IN f³I*« eOL²¹ •
Ædšü« V½U'« s! wDzU(« —UO²« cšQ0 Îö;u! dOž ÊU «–≈ v²Š DC IN f³I*UÐ ö;u! WUD« qO;uð
…—UO*« W—UD ‰ULF?«
Æ©œËe! dOž® Sony w½uÝ “«dÞ sŠUA«ØdýU³*« —UO²« ‰u×! ‰ULF²ÝUÐ r
±≥
XO5UJ« ‰U/œ≈ ≤ …uD)«
ÆWUD« —bB! VOd²Ð r
o“« ¨EJECT j¹dA« ëdš≈ ÕU²H! vKŽ œułu*« dOGB« ‚—“_« —e« vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ
ÆUOzUIKð XOÝUJ« …dO−Š `²Hð ¨XOÝUJ« ¡UDž `², r²¹ Ê√ bFÐ ÆrN<« ÁU&UÐ ÕU²H*«
ÆtUšœù XOÝUJK wHK)« V½U'« s! jÝË_« ¡e'« l,œ«
×UCK WN−²! …c,UMUÐ ÿUH²Šô« l! q!UJUÐ XOÝUJ« …dO−Š w, rOI²<! jCÐ XOÝUJ« qšœ√
ÆvKŽú ÍuHF« `<*« s! W¹UL(« ÊU<Ë
ÆtOKŽ …œułu*« PUSH W!öF« jGCÐ XOÝUJ« …dO−Š oKž√
WIÞ u; lL<ð Ê√ v≈ XOÝUJ« ¡UDž vKŽ …œułu*« PUSH W!öF« jGCÐ XOÝUJ« ¡UDž oKž√
Æt½UJ! w, t²O³¦ð
µ
…c/U
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
¥Á¨≥
≤
PUSH
PUSH
ÍuHF« `**« s WUL(« ÊU*
XO5UJ« ëd/ù
Æ≥ …uD)« w, XOÝUJ« Ãdš√Ë ¨ÁöŽ√ …—uc*« WOKLF« ŸU³ðUÐ r
WE!ö
ÆPUSH ¡e'« dOž ¡UDG« s! ¡eł Í√ jG{ bMŽ XOÝUJ« ¡UDž ‚öž≈ r²¹ ô
XO?UJ« …d(«c eOL*« dOGB« wLLd« ubOH« XO?UJ« ‰ULF?« bM
Æ©±¥≥ ’® W×O×; …—uBÐ WHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ýô XOÝUJ« …d«cÐ W;U)« ULOKF²« √d«
œuBI*« dOT `**« ÍœUH
ÆW¹UL(« l{u! v« XOÝUJ« vKŽ œułu*« ÍuHF« qO−<²« s! W¹UL(« ÊU< o“«
qUJU XO?UJ« ¡UDT `/ s iI*« «e! lM1 UbM
Æ©±∂µ ’® i³I*« «eŠ ‰uÞ j³{«
—œ—uJUJ« qY«b XO?U( œuDË s rTdU Q dR*« iu UbM
ÆÂUJŠSÐ ¡UDG« oKG WO½UŁ …d! PUSH —e« jG{«
±¥
fl WOU_« qOGA« UOKL ≠ qO« fl
ÆpM ôbÐ ÎUOzUIKð Í—R³« eOd²UÐ u¹bOH« pðdOU ÂuIð
Æt²O³¦² WÝbF« ¡UDž jš V×Ý«Ë WÝbF« ¡UDž Ÿe½« ©±®
vKŽ ‰uB×K “ ≤ …uD)« ”Ë “ ± …uD)« ” lł«— ÆXOÝUJ« qšœ√Ë W4UD« —bB VOd²Ð r4 ©≤®
Æ©±¥ ’ v« π ’® WOCU{≈ UuKF
—e« jGCÐ UEH²× ÊuJð ULMOÐ CAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{« ©≥®
Æœ«bF²Ýô« l{Ë vKŽ —œ—uJUJ« j³{ - «cJ¼ ÆdOGB« dCš_«
÷dŽ Êü« r²¹ ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý `²H B WöF« ÁU&UÐ OPEN ÕU²H*« o“« ©¥®
ÆW¹ƒd« —UEM s wH²_ðË ¨qzUY« ‰U²Y¹dJ« ‘dŽ WýUý vKŽ U¼d¹uBð r²¹ w²« …—uB«
¡wC¹ Æ“REC” dýR*« dNE¹Ë qO−Y²« WOKLŽ —œ—uJUJ« √b³¹ ÆSTART/STOP —e« jG{« ©µ®
ÕU²H*« jG{« ¨q−OY²« ·UI¹ù Æ—œ—uJUJ« …dšRË WbI vKŽ œułu*« qO−Y²« ÕU³B
ÆWO½UŁ …d START/STOP
—e« s ôbÐ —œ—uJUJ« WbI vKŽ œułu*« REC START/STOP —e« ‰ULF²Ý« pMJ1
Æ…dšR*« vKŽ œułu*« START/STOP
«dOUJ« qO*+ `OUB
¥4
±
1
ÊudJO
OPEN
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
…—uB« qO
REC START/STOP
POWER
40min
REC 0:00:01
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
POWER
VCR
µ5
VCR
≤2
LOCK
≥3
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
—UEM w Ë√ qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& vK iOuU ND2 Ë√ ND1 `OUB*« c√ «–≈
W!ƒd«
XL4 «–≈ ¨sJË Æ2 Ë√ 1 l{u*« vKŽ ND FILTER `ýd*« —UO²š« ÕU²H j³{« ÆND `ýd*« ‰ULF²Ý« V−¹
«c¼ ÆZŽe uk tMŽ —bB¹ b4 Ë√ …—uB« ŸuDÝ dOOGð v« ÍœR¹ b4 «c¼ ÊSC qO−Y²« ¡UMŁ√ pF{u dOOG²Ð
rY4 v« dE½« Æd¹uB²« ¡bÐ q³4 ND FILTER `ýd*« —UO²š« ÕU²H l{u h×HÐ p×BM½ ÆöKš fO
Æ¥∂ W×HB« vKŽ “ND `Òýd*« ‰ULF²Ý«”
UE(ö
ÆÂUJŠUÐ i³I« «eŠ bý •
ÆqO−Y²« ¡UMŁ√ ÊuCËdJO*« fLKð ô •
±µ
…—uB« qO
qO* « l{Ë ‰u( WE(ö
r4 Æ©q¹uÞ qOGAð® LP l{u« wCË ©ÍœUŽ qOGAð® SP l{u« wC ÷dF«Ë qO−Y²UÐ u¹bOH« pðdOU ÂuIð
…d ±[µ qO−Yð pMJ1 ¨LP l{u« wC u¹bOH« pðdOU ÊuJð ULMOÐ ÆWLzUI« U¾ONð wC LP Ë√ SP —UO²šUÐ
ÆSP l{u« —b4
Æu¹bOH« pðdOU wC j¹dA« ÷dFÐ p×BM½ ¨LP l{u« ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« pðdOU wC j¹dý qO−Yð bMŽ
LOCK 5Q « ÕU H ‰u( WE(ö
MEMORY
…d«c« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{ sJ1 ô ¨—UYO« v« LOCK ÕU²H*« o“ bMŽ
—UYO« vKŽ LOCK ÕU²H*« j³CÐ p×BM½ ÆlMB*« wC 5LO« vKŽ LOCK 5Q²« ÕU²H j³{ - ÆQD)UÐ
ÆDV dOGk wL4— j¹dý vKŽ qO−Y²« bMŽ
ÂÒbI *« l{u« ‰u( WE(ö
¨W²ÐUŁ —uB UN{dŽ …œUŽ≈ Ë√ dðuO³LJ« “UNł wC UNÞUI²« wC jD_ð w²« —uB« ‰ULF²Ý« ÍuMð XM «–≈
d¹uB²« ¡bÐ q³4 rz«uI« U¾ONð wC ON qOGA²« l{Ë vKŽ PROG. SCAN l{u« j³CÐ p×BM½
«–≈ UN{dŽ …œUŽ≈ bMŽ …e²N dNEð b4 —uB« Ê√ ô≈ ¨…—uB« …œuł 5Y% vKŽ l{u« «c¼ bŽUY¹ Æ©≥¥ ’®
ÆWdײ UC«b¼√ UN²DI²« w²« ·«b¼_« X½U
fK« ‰UI 8ù« ÊULC
v²Š XOÝUJ« ëdš≈ r²¹ r «–≈ ÎUYKÝ wU²« bNA*« v« ΫdOš√ tKO−Y²Ð XL4 Íc« bNA*« s ‰UI²½ô« ÊuJ¹
‰UI²½ô« ÊUL{ pMJ1 ¨XOÝUJ« …d«cÐ œËe XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ sJË Æu¹bOH« pðdOU qOGAð ·UI¹≈ bFÐ
Æ©≤µ ’® …—uB« W¹UN½ sŽ Y׳« WHOþË ‰ULF²Ý« - «–≈ XOÝUJ« ëdš≈ bFÐ v²Š fKY«
∫WOU²« œuM³« s oIײ« vłd¹ ¨‰«uŠ_« lOLł wCË
ÆOFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{« ¨W¹—UD³« ‰«b³²Ý« bMŽ •
Æj¹dA« fH½ vKŽ LP l{u« wC WK−Y Èdš√Ë SP l{u« wC WK−Y*« öO−Y²« Ãe v« bLFð ô •
j!dA« w ôUI 8ô« ‰u( WE(ö
∫WOU²« ôU(« wC `O×k qJAÐ b¼UA*« 5Ð wMe« ed« qO−Yð r²¹ ô U0— Ë√ WÐdDC …—uB« dNEð b4
Æ©SP/LP® qO−Y²« l{Ë dOOG²Ð ÂuIð UbMŽ •
ÆLP q¹uD« qOGA²« l{uÐ qO−Y²« bMŽ •
UNO XOAUJ« ÊuJ! ULMO ozUCœ µ …b* œ«bF Aô« l{Ë w u!bOH« p+dOUI „d+ bM
wC œUB²4ô«Ë nK²« s j¹dA« W¹ULŠ vKŽ «c¼ bŽUY¹ ÎUOzUIKð ·UI¹ù« l{Ë vKŽ u¹bOH« pðdOU j³{ r²¹
OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë ·UM¾²Ýô ÆW¹—UD³« „öN²Ý«
ô ¨«dOUJ« qš«bÐ j¹dý œułË ÂbŽ WUŠ wC ÆWO½UŁ …d CAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ rŁ sË (CHG)
ÆqOGA²« sŽ «dOUJ« n4u²ð
±∂
…—uB« qO
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
qzU« ‰U dJ« ÷d
W$U$ j&{
V½Uł v« Wł—œ ±∏∞ w«uŠË W¹ƒd« —UEM V½Uł v« Wł—œ π∞ w«uŠ qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý —Ëbð
ÆWÝbF«
¨qO−Y²«Ë œ«bF²Ýô« wF{Ë ö wC wYJF« ÁU&ô« tł«uð YO×Ð qzUY« ‰U²Y¹dJ« WŠu VKIÐ XL4 «–≈
dýR*« dNE¹
Æ©…¬d*« l{Ë® W¹ƒd« —UEM wCË qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ
OPEN
Ê« v« u¹bOH« «dOU qJO¼ v« UN²×ł—QÐ r4Ë W¹œuLŽ …—uBÐ UND³{« ¨qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý oKG
ÆWIÞ uk lLYð
WE(ö
ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý ‰ULF²Ý« bMŽ UOzUIKð W¹ƒd« —UEM qOGAð ·UI¹≈ r²¹ ¨…¬d*« l{Ë ¡UM¦²ÝUÐ
d&UK*« fLA« ¡u{ X% ‰eM*« ×U qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& ‰ULF A« bM
ÆW¹ƒd« —UEM ‰ULF²ÝUÐ p×BM½ ¨«c¼ ÀbŠ «–≈ ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý …b¼UA wC WÐuFk tł«uð b4
qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& W!Ë«“ jK{ bM
ÆWł—œ π∞ v²Š WŠu²H qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý ÊQÐ bQð
d!uB « ¡UMQ√ W!ƒd« —UEMË qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& ‰ULF A« bM
W¹ƒd« —UEMË qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý s ö ‰ULF²Ý« bMŽ sJL*« W¹—UD³« ‰ULF²Ý« …b hIMð
ÆjIC W¹ƒd« —UEM ‰ULF²Ý« l{Ë sŽ jOYÐ —«bI0
…¬d*« l{Ë w …—uS
ÆW¹œUŽ dNEð WK−Y*« …—uB« sJË …¬d*« wC …—uB qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ …—uB« Ëb³ð
…¬d*« l{Ë w qO* « ¡UMQ√
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« ZERO SET MEMORY W¹dHB« …d«c« j³{ ÕU²H qLF¹ ô
…¬d*« l{Ë w «d&R
«dýR*« iFÐ dNEð Æz qJAUÐ REC qO−Y²« dýRË zX qJAUÐ STBY œ«bF²Ýô« dýR dNE¹
÷dŽ WýUý oKGÐ XL4 «–≈ sJË ÆÈdš_« «dýR*« iFÐ ÷dŽ r²¹ ôË …¬d wC W{ËdF UN½QË Èdš_«
ÆwFO³Þ qJAÐ —uNEUÐ «dýR*« œuFð ¨WÐuKI WýUA« ÊuJð ULMOÐ qzUY« ‰U²Y¹dJ«
±∑
…—uB« qO
qzU« ‰U dJ« ÷d
W$U$ ŸuD j&{
LCD BRIGHT
Ë√ LCD BRIGHT + —e« w³½Uł bŠ√ jG{« ¨qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WFýUý ŸuDÝ Wł—œ j³C
ÆLCD BRIGHT –
¨W¹—UD³« „öN²Ý« wC œUB²4û ¨pc ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý oKž bMŽ ‰uÞ√ W¹—UD³« dLŽ `³B¹
ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý s ôbÐ W¹ƒd« —UEM qLF²Ý«
lÞUÝ
r²F
WOHK)« qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& …¡U{≈
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« U¾ONð wC LCD B.L. —UO²šUÐ r4 ÆWOHK)« …¡U{ù« ŸuDÝ Wł—œ dOOGð pMJ1
WX—œ Ë√ LCD BRIGHT +/– qzU« ‰U !dJ« ÷d W&U& ŸuDA WX—œ jK{ bM v (
rz«uI« U&U& w LCD COLOR Ë LCD B.L. œuMK« WYON WOHK)« W&UA« …¡U{≈ ŸuDA
ÆWK−Y*« …—uB« dŁQ²ð ô
iH2M4 l{u4 s4 qO«
—œ√ Ë√ W¹ƒd« —UEM lC—« ÆWF²2 U¹«Ë“ s öO−Yð vKŽ qBײ iH_M l{u s pðöO−Yð “U$≈ pMJ1
wC ÆiH_M l{u s qO−Y²« bMŽ vKŽú WN−² WýUA« `³Bð YO×Ð qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý
Æ«bOH «d√ «dOUJ« WbI vKŽ œułu*« REC START/STOP —e« ‰ULF²Ý« d³²F¹ ¨WU(« Ác¼
REC
START/
STOP
qO« bF8
ÆOFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{«
ÆqzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý oKž«
ÆXOÝUJ« Ãdš√
ÆW¹—UD³« Ÿe½«
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
±∏
…—uB« qO
W ƒd« —UEM4 j&{
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
U¼d¹uB²Ð ÂuIð w²« …—uB« s oI% ¨WIKG qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý ÊuJð ULMOÐ —uk qO−Yð bMŽ
W¹ƒd« —UEM vKŽ «dýR*« dNEð YO×Ð „dBÐ …—bI ÎUICË W¹ƒd« —UEM WÝbŽ j³{« ÆW¹ƒd« —UEM ‰ULF²ÝUÐ
Æ`{«Ë Í—RÐ eOd²Ð
ÆW¹ƒd« —UEM j³{ Ÿ«—– p¹dײРr4Ë W¹ƒd« —UEM lC—«
Æ©±∞∑ ’® rz«uI« U¾ONð WýUý wC VF B.L. bM³« qLF²Ý« ¨W¹ƒd« —UEM ÷dŽ WýUý ŸuDÝ Wł—œ j³{
WOHK)« W!ƒd« —UEM ÷d W&U& …¡U{≈ jK{ bM v (
ÆWK−Y*« …—uB« dŁQ²ð ô
d!uB « ¡UMQ√ «bX WF[UA …¡U{ù« ·Ëd] ÊuJ+ UbM
UN³Odð pMJ1 ÆöOK4 U¼U¹«Ë“ b¹bL²Ð —œ—uJUJ« vKŽ UN²O³¦²Ð r4 Æ…œÒËe*« r−(« …dO³J« 5F« WM{UŠ qLF²Ý«
Æ—UYO«Ë 5LO« w²Nł vKŽ U³d UNM dO³J« ¡e'« ÊuJ¹ YO×Ð
±π
2
1
3
4
…—uB« qO
ÂËe« WHO=Ë ‰ULF«
ÂËe« Ÿ«—– ‰ULFU8 .ËeK
W
T
W
T
T
Æl¹dY« .Ëe²K …uIÐ tDG{«Ë Æ¡j³Ð .Ëe²K ÎöOK4 wü« ÂËe« Ÿ«—– p¹dײРr4
ÆqCC√ qJAÐ pðöO−Yð —UNþ≈ vKŽ qLF¹ ·uÝ «c¼ ÊSC ¨dš¬Ë 5Š 5Ð ÂËe« WHOþË ‰ULF²ÝUÐ
©U³¹d4 ·bN« dNE¹® WÐÒdI*« …—uBK ∫“T” V½U'«
©«bOFÐ ·bN« dNE¹® WC¹dF« W¹Ë«eK ∫“W” V½U'«
W
V!dC ·b_ d!uB+ bM
`³B¹ Ê√ v« “W” wü« ÂËe« Ÿ«—– V½Uł jG{« ¨·bNK `{«Ë Í—RÐ eOdð vKŽ ‰uB(« s sJL²ð r «–≈
w«uŠË ¨V¹dI²« l{Ë wC WÝbF« `DÝ s rÝ ∏∞ w«uŠ bF³¹ ·b¼ d¹uBð pMJ1 ÆÎU×{«Ë Í—R³« eOd²«
ÆWC¹dF« W¹Ë«e« l{Ë wC WÝbF« `DÝ s rÝ ±
ÂËe« WIKA ‰ULFU8 .ËeK
ÆWIO4œ U¾ONð ¡«dł≈ p½UJSÐ `³BO WÐužd*« ÂËe« WŽdYÐ rJײ« pMJ1 ¨ÂËe« WIKŠ ‰ULF²ÝUÐ
ÆWÐužd*« .Ëe²« WŽdÝ vKŽ qO−Y²« ¡UMŁ√ ÂËe« WIKŠ —œ√
ÂËe« WIK(
WC¹dF« W¹Ë«eK
WÐÒdI …—uBK
WE(ö
ÆWŽdYÐ ÂËe« WIKŠ …—«œSÐ XL4 «–≈ ÂËe« WIKŠ v« ÂËe« VO−²Y¹ ô b4
ÆW³ÝUM*« WŽdYUÐ ÂËe« WIKŠ —œ√
≤∞
…—uB« qO
…d4 ±≤ s4 dEF√ dO&J …—bI8 .ËeK fl wLCd« ÂËe« ‰ULF«
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
bŠ√ vKŽ D ZOOM WHOþu« j³CÐ XL4 –≈ ¨UOL4— …d ±≤ s d¦√ ÁdO³J² ·bN« vKŽ .Ëe²« pMJ1
l{Ë vKŽ WÞu³C wL4d« ÂËe« WHOþË Ærz«uI« U¾ONð WýUý wC ©…d ¥∏® 48× Ë√ ©…d ≤¥® 24× 5F{u«
ÆwL4d« ÂËe« WHOþË ‰ULF²Ý« bMŽ UO³KÝ …—uB« …œuł dŁQ²ð Æ©±∞∑ ’® lMB*« wC OFF ·UI¹ù«
W
T
s1_« VOCI« V½Uł s dOš_« ¡e'« `{u¹
wL4d« ÂËe« ‚UD½ dNE¹ ÆwL4d« ÂËe« ‚UD½
5F{u« bŠ√ vKŽ D ZOOM bM³« j³{ bMŽ
Æ©…d ¥∏® 48× Ë√ ©…d ≤¥® 24×
∫wLCd« ÂËe« ‰ULF A« s sJL + s
Æ©±∞∑ ’® rz«uI« U¾ONð WýUý wC ON qOGA²« l{Ë vKŽ PROG. SCAN bM³« ÊuJ¹ UbMŽ ≠
ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ UÞu³C POWER W4UD« ÕU²H ÊuJ¹ UbMŽ ≠
qO« l{Ë ¡UMI√ W{ËdF*« «d$R*«
ÆWÞdý_« vKŽ «dýR*« qO−Yð r²¹ ô
› « ¤ ›»¤ › à ¤ › œ ¤
40min
REC
0:00:01
45min
›‡! ¤
›Ë¤
›“¤
JUL 4 2000
›Í ¤
ND1
12:05:56PM
›Õ¤
›◊¤
W!—UDK« w WOIK *« …b*« d&R › « ¤
Æ…dOB4 …b* —UE²½ù«Ë W4UD« qOkuð bFÐ dýR*« «c¼ dNE¹
XOAUJ« …dI«– d&R ›»¤
ÆXOÝUJ« …d«cÐ œËe XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ dýR*« «c¼ dNE¹
qO* « l{Ë d&R
STBY/REC qO* «Øœ«bF Aô« d&R
j!dA« œ«bØwMe« ed«
j!dA« s wIK *« ‰uD« d&R
›Ã¤
›œ¤
› ‡P ¤
›Ë¤
ÆXOÝUJ« ‰Ušœ≈ bFÐ …dOB4 …d²H dýR*« «c¼ dNE¹
œU&—ù« —U[≈ › “ ¤
ND `&d*« d&R ›Õ ¤
j³{ s ¡UN²½ô« bFÐ ÆU¹—Ëd{ «d√ ND FILTER `ýd*« j³{ ÊuJ¹ UbMŽ dýR*« «c¼ iu¹
d?ýR wH²_¹® Æ—U²<« ND FILTER l{Ë v« …—Uýù« r²¹ ¨ND FILTER `ýd*« —UO²š« ÕU²H
©ÆND OFF l{u« vKŽ —UO²šô« ÕU²H j³{ bMŽ `ýd*«
XCu« d&R ›◊¤
«dOUJ« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{ bFÐ U³¹dIð Ê«uŁ fLš …b* X4u« ÷dŽ r²¹
ÆMEMORY …d?«c« l{Ë Ë√ CAMERA
a!—U « d&R ›Í¤
≤±
«dOUJ« l{Ë vKŽ POWER W4UD« ÕU²H j³{ bFÐ U³¹dIð Ê«uŁ fLš …b* a¹—U²« ÷dŽ r²¹
ÆMEMORY …d?«c« l{Ë Ë√ CAMERA
…—uB« qO
wMe« ed«
«dOU ÊuJð ULMOÐ ©Ê«uŁ ∫ ozU4œ ∫ UŽUÝ® “0:00:00” ¨÷dF« Ë√ qO−Y²« …b v« wMe« ed« dOA¹
ULMOÐ © «—UÞ≈ ∫ Ê«uŁ ∫ ozU4œ ∫ UŽUÝ® “0:00:00:00” qJAUÐË CAMERA «dOUJ« l{Ë wC u¹bOH«
ÆjIC wMe« ed« WÐU² …œUŽ≈ pMJ1 ô ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−Y l{Ë wC u¹bOH« «dOU ÊuJð
Æ «—UÞô« ·cŠ l{Ë u¹bOH« «dOU qLF²Yð
j!dA« s wIK *« ‰uD« d&R
Æj¹dAK UF³ð UIO4œ dýR*« ÷dŽ ÊuJ¹ ô b4
qO* « XCËØa!—U+ ‰u( WE(ö
pMJ1 ÆÎUOzUIKð j¹dA« vKŽ tKO−Yð r²¹ p– lË ¨d¹uB²« WOKLŽ ¡UMŁ√ qO−Y²« a¹—UðØX4Ë ÷dŽ r²¹ ô
ÆDATA CODE —e« jGCÐ j¹dA« ÷dŽ ¡UMŁ√ qO−Y²« X4ËØa¹—Uð s oIײ«
©BACK LIGHT WOHK)« …¡U{ù«® ·bN« nK[ …¡U{≈ œu]u8 d uB«
ÆWFÞUÝ Ë√ W¾OC UN²OHKš ·«b¼√ d¹uBð bMŽ WOHK)« …¡U{ù« WHOþË qLF²Ý«
Æ…d«c« l{Ë Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë Ë√ qO−Y²« l{Ë wC BACK LIGHT ÕU²H*« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM wC Ë√ qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ . dýR*« dNE¹
ÆWO½UŁ …d BACK LIGHT ÕU²H*« jG{« ¨WHOþu« Ác¼ ¡UGù
FADER BACK LIGHT SPOT LIGHT
BACK LIGHT
WOHK)« …¡U{ù« WHO]Ë Â«bd A« ¡UMQ√ WOU « —«—“_« b(√ jGC XLC «–≈
ÆwzuC« jOKY²« WHOþË ¡UG≈ r²¹ ·uÝ
SPOT LIGHT ≠
EXPOSURE ≠
U!Ëb! wzuC« jOK « WHO]Ë jK{ bM
ÆWOHK)« …¡U{ù« WHOþË ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
≤≤
…—uB« qO
wzuC« jOK« WHO=Ë ‰ULF«
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
d¹uB² ¨W¹u4 …¡U{SÐ …¡UC ·«b¼√ d¹uBð bMŽ ÊuK« W³ŠUý ’U_ý_« ÁułË —uNþ WHOþu« Ác¼ lM9
Æö¦ ÕdY wC ’U_ý√
Æ…d«c« l{Ë Ë√ qO−Y²« l{Ë Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë wC SPOT LIGHT —e« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM wC Ë√ qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ dýR*« dNE¹
ÆWO½UŁ …d SPOT LIGHT —e« jG{« ¨WHOþu« Ác¼ ¡UGù
FADER BACK LIGHT SPOT LIGHT
SPOT LIGHT
¡UG≈ r ! ¨wzuC« jOK « WHO]Ë ‰ULF A« ¡UMQ√ WOU « —«—“_« c(√ jGC XLC «–≈
wzuC« jOK « WHO]Ë
ÆwzuC« jOKY²« WHOþË ¡UG≈ r²¹
BACK LIGHT ≠
EXPOSURE ≠
U!Ëb! wzuC« i!dF « WHO]Ë jK{ bM
ÆwzuC« jOKY²« WHOþË ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
vK WYON «dOUJ« ÊuJ+ ULMO wzuC« jOK « l{Ë ‰ULF A« pMJ1 ô
Æq4√ Ë√ ≥∞ر WÝbF« VłUŠ WŽdÝ l{Ë ≠
ÆW1bI« ÂöC_« l{Ë ≠
WkUš «dŁR l Zd³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþË s W¹UGK WCH_M*« …¡U{ù« l{Ë ≠
ÆPROGRAM AE
≤≥
…—uB« qO
w«c« XCR*U8 qO«
ÆpYH½ qO−Yð wC Vždð UbMŽ bOH l{u« «c¼ Æwð«c« X4R*« WHOþË ‰ULF²ÝUÐ qO−Y²« WOKLFÐ ÂUOI« pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²Ý« UC¹√ pMJ1
dýR*« dNE¹ Æœ«bF²Ýô« l{Ë wC u¹bOH« «dOU ÊuJð ULMOÐ ©wð«c« X4R*«® —e« jG{« ©±®
ÆW¹ƒd« —UEM wC Ë√ qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ ©wð«c« X4R*«®
ÆSTART/STOP —e« jG{« ©≤®
bF« s 5²O½UŁ dš¬ wC ÆÍ—Uý≈ uk ŸULÝ l Ê«uŁ ±∞ s w“UM²« bFUÐ wð«c« X4R*« √b³¹
Æ◊u³C*« bŽu*« wC ÎU‡OzUIKð q‡O−Y²« √b³¹ rŁ ¨ŸdÝ√ Í—Uýù« uB« `³B¹ ¨w“UM²«
START/STOP
©w+«c« XCR*«®
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
±1
POWER
VCR
≤2
qO« ¡b8 q&C w«c« XCR*« ·UI ù
ÆWO½UŁ …d START/STOP —e« jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ r4 ¨WuNY« s b¹e*
w«c« XCR*« ‰ULFU8 Wad$_« vK
W8UI —uc qO
Æ©≥≤ ’® ≤ …uD)« wC PHOTO ÕU²H*« jG{«
‰ULFU8 “Memory Stick” …dF«c« Wd d$ vK
W8UI —uc qO
w«c« XCR*«
Æ©±≤≥ ’® …d«c« l{Ë wC PHOTO —e« rŁ ©wð«c« X4R*«®
—e« jG{«
w«c« XCR*U8 qO« ¡UGù
—UEM s Ë√ qzUY« ‰U²Y¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ
dýR*« wH²_¹ v²Š ©wð«c« X4R*«®
—e« jG{«
Æœ«bF²Ýô« l{Ë wC u¹bOH« «dOU ÊuJð UbMŽ W¹ƒd«
WE(ö
∫bMŽ ÎUOzUIKð wð«c« X4R*UÐ qO−Y²« l{Ë ¡UG≈ r²¹
Æwð«c« X4R*UÐ qO−Y²« s ¡UN²½ô« ≠
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−Y l{Ë Ë√ OFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER ÕU²H*« j³{ ≠
≤¥
öO« s4 oId«
öO« WF]«d4 Ø EDITSEARCH Ø END SEARCH fl
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ q O «
dš¬ 5Ð qNÝ ‰UI²½« vKŽ qB% YO×Ð d¹uB²« Ë√ WKÒ−Y*« —uB« s oIײ² WOU²« —«—“_« ‰ULF²Ý« pMJ1
ÆtOKOÝ Íc« bNA*«Ë tKO−Y²Ð XL4 bNA
END SEARCH
EDITSEARCH
END SEARCH fl öO« W UNf s
Yd«
ÆtKO−Y²Ð XL4 bNA dš¬ W¹UN½ v« ‰UI²½ô« pMJ1 ¨WUð WuNYÐ
ÆEND SEARCH —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë wC u¹bOH« «dOU ÊuJð ULMOÐ
s ¡UN²½ô« bFÐ Æt{dF² Ê«uŁ µ …b* q−Y ¡eł dš¬ v« ‰ukuK t1bIð Ë√ j¹dA« n …œUŽSÐ «dOUJ« ÂuIð
Æ”√d« UŽULÝ Ë√ WŽULY« s uB« ŸULÝ pMJ1 Æœ«bF²Ýô« l{Ë v« «dOUJ« qI²M𠨡e'« «c¼ ÷dŽ
EDITSEARCH fl wU« qO« ¡b8 WDIf dOOG
Æœ«bF²Ýô« l{Ë wC «dOUJ« ÊuJð ULMOÐ WOU²« qO−Y²« ¡bÐ WDI½ dOOGð pMJ1
ÆWK−Y*« —uB« ÷dŽ r²¹ Æœ«bF²Ýô« l{Ë wC +/– EDITSEARCH —e« w³½Uł bŠ√ jGCÐ kH²Š«
ÂUú j¹dA« ÷dF ∫+
nK_K j¹dA« ÷dF ∫–
√b³ð ¨START/STOP —e« jGCÐ XL4 «–≈ Æj¹dA« ÷dŽ ·UI¹ô EDITSEARCH —e« sŽ „b¹ —dŠ
Ò
ŸULÝ pMJ1 ô ÆEDITSEARCH —e« sŽ „b¹ d¹dײРUNOC XL4 w²« WDIM« s qO−Y²« …œUŽ≈ WOKLŽ
Æ uB«
öO« WF]«d4 fl WK4 …—uc d[¬ hdi
ÆtKO−Y²Ð XL4 ¡eł dš¬ s oIײ« pMJ1
Æœ«bF²Ýô« l{Ë wC UOE( EDITSEARCH —e« s – 7 V½U'« jG{«
s uB« ŸULÝ pMJ1 Æœ«bF²Ýô« l{Ë v« «dOUJ« œuFðË WK−Y*« …—uB« s …dOš_« Ê«u¦« ÷dŽ r²¹
Æ”√d« UŽULÝ Ë√ WŽULY«
…—uB« W!UN8 s YlK« WHO]Ë
ëdš≈ - «–≈ …—uB« W¹UN½ sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô ¨XOÝUJ« …d«cÐ eOL² dOž XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ
Y׳« WHOþË qLFð ¨XOÝUJ« …d«cÐ eOL² XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ ÆqO−Y²« WOKLŽ s ¡UN²½ô« bFÐ XOÝUJ«
ÆXOÝUJ« ëdš≈ bFÐ v²Š …—uB« W¹UN½ sŽ
wC WK−Y Wž—UC ¡«eł√ „UM¼ X½U «–≈ ©±¥≥ ’® `O×k qJAÐ …—uB« W¹UN½ sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô b4
Æ öO−Y²« 5Ð Ë√ W¹«bÐ
≤µ
fl WOU_« qOGA« UOKL ≠ ÷dF« fl
j dA« ÷d
‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý oKž bMŽ ÆqzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ WK−*« …—uB« …b¼UA pMJ1
‰ULF²ÝUÐ …—uB« ÷dŽ w( rJײ« UC¹√ pMJ1 ÆW¹ƒd« —UEM w( WK−*« …—uB« W¹ƒ— pMJ1 ¨qzU«
Æu¹bOH« pðdO U3 l …œËe*« bFÐ sŽ rJײ« …bŠË
Æq−*« j¹dA« qšœ√Ë W<UD« —bB VO3d²Ð r<
jGCÐ UEH²× ÊuJð ULMOÐ VCR u¹bOH« U²OÝU3 q− l{Ë vKŽ POWER ÕU²H*« j³{«
Æu¹bOH« w( rJײ« —«—“√ ¡wCð ÆdOGB« dCš_« —e«
ÆqzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý `²H B W öF« ÁU&UÐ OPEN ÕU²H*« o“«
Æj¹dA« n …œUŽù m —e« jG{«
Æ÷dF« ¡b³ N —e« jG{«
ÆVOLUME +/– uB« Èu²0 rJײ« —“ V½Uł bŠ√ jG{« ¨ uB« Èu² j³C
¥
4
REW
µ
5
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
PLAY
≤
2
POWER
VCR
VOLUME
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
∂
6
±
≥ 1
3
÷dF« WOKL ·UIô
Æx —e« jG{«
≤∂
jdA« ÷d
qzU« ‰U
dJ« ÷d WU vK …—uB« …bUA bM
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ ÷ d F «
÷dŽ WýUAÐ ÿUH²Šô« l «dO UJ« qJO¼ v« UNLC UNJ¹d%Ë qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý VK< pMJ1
Æ×UWK WN−² qzU« ‰U²¹dJ«
qzU« ‰U
dJ« ÷d WU oK bM
öO−²« ÷dF qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý WŠu VK< bMŽ ¨sJË ÆWŽUL« s uB« ŸULÝ pMJ1 ô
ÆWŽUL« d³Ž uB« ŸULÝ pMJ1 ¨UNOKŽ
W UA« «d R" ÷d w$ rJ'K
Æu¹bOH« pðdO U3 l …œÒËe*« bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ Ë√ «dO UJ« vKŽ œułu*« DISPLAY —e« jG{«
ÆqzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ «dýR*« dNEð
ÆWO½UŁ …d DISPLAY —e« jG{« ¨ «dýR*« ÷dŽ ¡UHšù
DISPLAY
DATA CODE
DISPLAY
DATA CODE
≤∑
jdA« ÷d
U(UO)« e"— WHO-Ë ‰ULF«
U uKF qO−²Ð ÎUC¹√ ÂuIð qÐ ¨V×( ÎUOzUIKð j¹dA« vKŽ —uB« qO−²Ð u¹bOH« pðdO U3 ÂuIð ô
Æ©U(UO)« e"—® ©UNKO−ð bMŽ Èdš√ U¾ONð Ë√ X<u«Øa¹—U²«® qO−²«
Æ÷dF« l{Ë vKŽ WÞu³C «dO UJ« ÊuJð ULMOÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« DATA CODE —e« jG{«
∫wU²U3 ÷dF« WýUý …¡«d< dOG²ð
Wײ( —«bI ¨WÝbF« VłUŠ WŽdÝ ¨VJ« ¨÷UO³« W½“«u ¨W²ÐU¦« WDIK«® WHK²W U¾ONð T X<u«Øa¹—U²«
dýR ÊËbÐ T ©wzuC« i¹dF²« l{Ë ¨WÝbF«
X=u«Øa
—U«
JUL 4 2000
12:05:56 AM
PROGRAM AE
WHKI
U!ON›«¤
› »¤
›Ã¤
›œ¤
›‡# ¤
›Ë¤
AUTO
60 AWB
F1.6
0dB
SteadyShot OFF W²ÐU¦« WDIK« l{Ë ·UI¹≈ dýR
Z d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« l{Ë dýR ØwzuC« i¹dF²« l{Ë dýR
÷UO³« W½“«u dýR
VJ« dýR
WÝbF« VłUŠ WŽdÝ dýR
WÝbF« Wײ( —«bI
WHK<«
›«¤
› »¤
›Ã¤
›œ¤
› ‡7 ¤
›Ë¤
U!ON« ÷d ·UI
≈
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« U¾ONð WýUý w( DATE l{u« vKŽ DATA CODE bM³« j³{«
∫wU²U3 ÷dF« WýUý …¡«d< dOG²ð
dýR ÊËbÐ y X<u«Øa¹—U²«
qO'«
U(UO)
ÊuJð ULMOÐ U uKF*« Ác¼ ÷dŽ r²¹ ô ÆqO−²« s ¡UN²½ô« bMŽ «dO UJ« w( qO−²« U½UOÐ kHŠ r²¹
ÆCAMERA «dO UJ« l{Ë w( u¹bOH« «dO U3
Ë√ ©a
—U«® “--- -- ----” 5z«dI« Èb+≈ dNE- ¨ UuKF*« e— WHO2Ë ‰ULF5« bM
∫UbM ©X=u«® “-- : -- : --”
Æj¹dA« s ⁄—U( ¡eł ÷dŽ r²¹ ≠
Æj¹dA« w( UЫdD{« Ë√ nKð V³Ð j¹dA« …¡«d< sJ1 ô ≠
ÆX<u«Øa¹—U²« j³{ ÊËbÐ qO−²« WOKLŽ X9 ≠
U(UO>« e—
Æ©≥∞ ’® ÎUC¹√ Êu¹eHK²« WýUý vKŽ U uKF*« e — dNE¹ ¨Êu¹eHK²UÐ u¹bOH« pðdO U3 qOuuð bMŽ
X=u«Øa
—U« dR ‰u+ WE+ö
qO−ð s oIײ« pMJ1 Æj¹dA« vKŽ UOzUIKð q−Ôð UNMJË ¨qO−²« ¡UMŁ√ X<u«Øa¹—U²« ÷dŽ r²¹ ô
ÆDATA CODE —e« jGCÐ ÷dF« ¡UMŁ√ X<u«Øa¹—U²«
WLO= v(œ√ vK WBu>C wzuC« i
dF« W!ON- X(UF «–≈
ÆWÝbF« Wײ( WLO< ÊUJ w( “CLOSE” …¡«dI« ÷dŽ r²¹
≤∏
jdA« ÷d
WHK<« ÷dF« ŸU{Ë√
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU3 q− l{Ë vKŽ POWER ÕU²H*« j³{« ¨u¹bOH« w( rJײ« —«—“√ qOGA²
©÷dFK X>R*« n>u«® WBUC …—uE ÷dF
ÆX Ë√ N —e« jF{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æ÷dF« ¡UMŁ√ X —e« jG{«
W O U _ « qO G A « U O K L ≠ ÷ d F «
jdA« .bI
ÆN —e« jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æ·UI¹ù« l{Ë w( M —e« jG{«
jdA« n …œUù
ÆN —e« jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æ·UI¹ù« l{Ë w( m —e« jG{«
÷dF« ÁU&« dOOG
¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æ÷dF« ÁU&« fJF ÷dF« ¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ
—e« jF{«
ÆN —e« jG{«
©…—uB« s Y')«® …—uB« W)>«d" ¡UMC√ 5F" bNA" œURù
Æ—e« sŽ „b¹ —ÒdŠ ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æ÷dF« ¡UMŁ√ UÞuGC
Î
M
Ë√ m —eUÐ kH²Š«
©wDWUB Y')«® jdA« lOUdT Ë√ .bIT ¡UMC√ WOU WdSB …—uB« …b7UA*
¨.bI²« Ë√ lOłd²« ·UM¾²Ýô Æt1bIð ¡UMŁ√ M —e« Ë√ j¹dA« lOłdð ¡UMŁ√ UÞuGC
Î
m —eUÐ kH²Š«
Æ—e« sŽ „b¹ —dŠ
Ò
©WYODB WdSB ÷d® WYODB WdSB …—uB« …b7UA*
¨wJF« ÁU&ô« w( W¾ODÐ WŽdÐ ÷dFK Æ÷dF« ¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« y —e« jG{«
—e« jG{«
ÆN —e« jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æy —e« rŁ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ
WHUC" WdSB …—uB« …b7UA*
¨wJF« ÁU&ôUÐ WHŽUC WŽdÐ ÷dFK Æ÷dF« ¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« ×2 —e« jG{«
ÆN —e« jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ ×2 —e« rŁ
—e« jG{«
WFBU" «—U[≈ WYO7 vK —uB« …b7UA*
W¹œdH« —uB« …b¼UA* Æ÷dFK X<R*« n<u²« l{Ë w( bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« C —e« jG{«
ÆN —e« jG{« ¨ÍœUF« ÷dF« ·UM¾²Ýô Æc —e« jG{« ¨wJF« ÁU&ôUÐ WFÐU²²*«
©END SEARCH …—uB« WUN( s Y')«® qÒRS" bNA" d^¬ s Y')K
Æ÷dF« n<u²¹ rŁ ¨q−Ò ¡eł dš¬ s Ê«uŁ µ dš¬ ÷dŽ r²¹ Æ·UI¹ù« l{Ë w( END SEARCH —e« jG{«
WHK<« ÷dF« ŸU{Ë√ wL
Æ uB« r²3 r²¹ •
Æ÷dF« ¡UMŁ√ WOzUHO( …—uu qJý vKŽ oÐU« bNA*« vI³¹ b< •
ozU=œ µ …b* X=R*« n=u« l{Ë dL
UbM
ÆN —e« jG{« ¨÷dF« ·UM¾²Ýô ÆÎUOzUIKð ·UI¹ù« l{Ë v« u¹bOH« pðdO U3 qI²Mð
W!OD) Wd) ÷dF«
WHOþu« Ác¼ qLFð ô sJË u¹bOH« pðdO U3 ‰ULF²ÝUÐ fKÝ qJAÐ W¾ODÐ WŽdÐ ÷dF« WHOþË qOGAð sJ1
Æ DV IN/OUT f³I*« d³Ž
wJF« ÁU&ôU) j
dA« ÷d bM
qKš vKŽ ‰b¹ ô «c¼ ÆWýUA« nB²M w( Ë√ WOKH« Ë√ W¹uKF« WN'« w( ÊU³C< qJý vKŽ UЫdD{« dNEð
ÆqOGA²« w(
PAL ÂUEMU) q'
Ò
DV dOGV wL=— XO5UF ‰UWœS) XL= «–≈
p¹b u¹bOH« «dO U3 vKŽ …—uB« …b¼UA pMJ1 Æj¹dA« ÷dŽ √b³¹Ë UOzUIKð ÂUEM« eOOL²Ð «dO UJ« ÂuIð
©PAL ‰UB ÂUEM« t) ÷d® ÆjI(
≤π
Êu eHK« W U
vK öORS« …b7UA"
l œËe*« …—uB«Ë uB« qOuuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« U²OÝU3 q− Ë√ Êu¹eHK²UÐ «dO UJ« qOuu²Ð r<
WI¹dD« fHMÐ u¹bOH« w( rJײ« —«—“√ qOGAð pMJ1 ÆÊu¹eHK²« WýUý vKŽ …—uB« …b¼UA* u¹bOH« pðdO U3
¨Êu¹eHK²« WýUý vKŽ —uB« …b¼UA bMŽ ÆqzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ —uB« …b¼UA bMŽ WF³²*«
qOœ lł«— Æ©±≥ ’® œœd²*« —UO²« ‰u× ‰ULF²ÝUÐ œœd²*« —UO²« cšQ0 u¹bOH« pðdO U3 qOuu²Ð `BM¹
Æu¹bOH« U²OÝU3 q−0 Ë√ p½u¹eHK²Ð o×K*« qOGA²« ULOKFð
œËe*« …—uB«Ë uB« qOuuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ Êu¹eHK²UÐ u¹bOH« pðdO U3 qOuu²Ð r< Æf³I*« ¡UDž `²(«
Êu¹eHK²« “UNł vKŽ TV/VCR u¹bOH« U²OÝU3 q− ØÊu¹eHK²« —UO²š« ÕU²H j³{« rŁ Æu¹bOH« pðdO UJÐ
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU3 q− l{Ë vKŽ
S VIDEO
VIDEO
AUDIO L/R
DV IN/OUT
IN
©œËe dOž®
S VIDEO
dHu√
VIDEO
AUDIO
L/R
AUDIO
iOÐ√
Êu
eHK«
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
dLŠ√
ubO$ UOUg qRS0 ÎöEu" p(ueHKT ÊUg «–≈
pKÝ ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« U²OÝU3 q− vKŽ œułu*« «—Uýù« qšœ fÐUI0 u¹bOH« pðdO U3 qOuu²Ð r<
q− vKŽ œułu*« «—Uýù« qšœ —UO²š« ÕU²H j³{« Æu¹bOH« pð«dO U3 l œËe*« …—uB«Ë uB« qOuuð
ÆLINE l{u« vKŽ u¹bOH« U²OÝU3
©udO dOk® uB« ÍœUm√ ubOH« UOUg qRS" Ë√ p(ueHKT ÊUg «–≈
f³I0 jI( iOÐ_« fÐUI«Ë …—uB« qšœ f³I0 …—uB«Ë uB« qOuuð pK dHu_« fÐUI« qOuu²Ð r<
UÐUI« ‰ULF²Ý« r²¹ ô Ê√ V−¹ ÆÊu¹eHK²« vKŽ Ë√ u¹bOH« U²OÝU3 q− vKŽ œułu*« uB« qšœ
Æ¡«dL(«
S ‚uH*« u
bOH« f>I0 ΫeN' p
b u
bOH«
UO5UF q' Ë√ p(u
eHK- ÊUF «–≈
WOUŽ —uu vKŽ ‰uB×K ©œËe dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« qOuuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ qOuu²« WOKLŽ ¡«dłSÐ r<
Æ…—uB«Ë uB« qOuuð pK ©…—uu® dHu_« fÐUI« qOuu² vŽ«œ ô ¨WOKLF« ÁcNÐ ÂUOI« bMŽ Æ¡«œ_«
u¹bOH« pðdO U3 vKŽ …œułu*« S ‚uH²*« u¹bOH« fÐUI0 ©œËe dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« qOuuð pKÝ qOuu²Ð r<
¡«œ_« WOUŽ —uu vKŽ ‰uB(« pMJ1 ¨Ác¼ qOuu²« WOKLFÐ Æu¹bOH« U²OÝU3 q− vKŽ Ë√ Êu¹eHK²«Ë
ÆwL<d« u¹bOH« WGOBÐ
Êu
eHK« ÷d WU j>{ bM
COLOR BAR
bM³« j³{« ¨W{ËdF*« …—uB« fOË UN²ÞUI²UÐ ÂuIð w²« …—uB« …b¼UA0 ÂuIð XM3 «–≈
Êu¹eHK²« ÷dŽ WýUý vKŽ Ê«u_« œuLŽ ÷dŽ r²¹ Æ©±∞∑ ’® WO¾N²« rz«u< w( ON qOGA²« l{Ë vKŽ
Æquu*«
Ò
≥∞
fl …—uD*« qO« UOKL fl
—uB« qO fl j dA« vK W
U —u qO
W"d#_« vK WO!«duuH«
…—uD
*« qO
« UOKL
w" ÷dF« WýUý dUMŽ lOLł ‰ULF²ÝUÐ DV …dOGB« WOLd« U²OÝU vKŽ W²ÐUŁ …—u qO−ð pMJ1
‰ULF²ÝUÐ —uB« WŽU³Þ bMŽ WUš bOH. l{u« «c¼ ÊuJ¹ Æ≥¥ W×HB« dE½« ¨qOUH²K ÆÂbI²*« l{u«
Æ©…œÒËe. dOž® u¹bO" WFÐUÞ
W×¹dý w" W²ÐUŁ —u qO−²Ð ÂUOI« u¹bOH« pðdO.UJ sJ1 ¨UM¼ W"uu*« qOGA²« UOKLŽ v« W"U{ùUÐ
Æ©±≤∞ ’® “Memory Stick” …d «c«
Ê« v« WHQÐ UÞuGC.
Î
PHOTO —eUÐ kH²Š« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w" u¹bOH« «dO.U ÊuJð ULMOÐ ©±®
ÆWDIM« Ác¼ bMŽ qO−²« √b³¹ ô ÆCAPTURE dýR*« dNE¹ Æ…—uB« bL& dNEð
rŁ s.Ë ¨Èdš√ …—u —UO²šUÐ rË PHOTO —e?« sŽ „b¹ —ÒdŠ ¨ÈdšQÐ W²ÐU¦« …—uB« dOOG²
ÆWHQÐ UÞuGC.
Î
PHOTO —eUÐ kH²Š«
Æ…uIÐ PHOTO —e« jG{« ©≤®
…b?* W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ W{ËdF*« W²ÐU¦« …—uB« qO−ð r²¹
ÆÎUC¹√ …b*« Ác¼ ¡UMŁ√ —œUB« uB« qO−ð r²¹ ÆÎU³¹dIð Ê«uŁ l³Ý
¡U?N²½« v²Š W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ W²ÐU¦« …—uB« ÷dŽ r²¹
ÆqO−²« WOKLŽ
±
1
≤2
CAPTURE
PHOTO
•••••••
PHOTO
DV dOG wL— XOU vK UNKO
sJL*« —uB« œb
ÆWIOœ ∂∞ WOM.e« tðb. XOÝU vKŽ LP l{u« w" …—u ∑∂µË SP l{u« w" —u µ±∞ w«uŠ qO−ð pMJ1
UE ö"
Æj³C« WUŠ Ë√ l{u« dOOGð pMJ1 ô ¨WO"«džuðuH« …—uB« qO−ð ¡UMŁ√ •
∫U.bMŽ PHOTO WO"«džuðuH« …—uB« ◊UI²« —“ qLF¹ ô •
ƉU?LF²Ýù« bO Ë√ WÞu³C. w−¹—b²« ¡UHšù«Ë —UNþô« WHOþË ÊuJð ≠
ƉU?LF²Ýô« bO Ë√ WÞu³C. WOLd« «dŁR*« WHOþË ÊuJð ≠
ÆW?−¼u². WO"«džuðuH« —uB« dNEð bI" ô≈Ë ¨j¹dA« vKŽ WO"«džuðu" —u qO−ð ¡UMŁ√ «dO.UJ« e¼ v« bLFð ô •
bF$ s rJ&'« …b Ë ‰ULF'U$ WO,«d-u
uH« …—uB« qO
WHO0Ë ‰ULF'ô
W?{ËdF*« …—uB« qO−²Ð u¹bOH« pðdO.U ÂuIð ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« PHOTO —e« jF{«
Æ—u?H« vKŽ W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ
CAMERA «dO"UJU$ ÍœUF« qO'« WOKL ¡UM5√ WO,«d-u
uH« …—uB« qO
WHO0Ë ‰ULF'ô
PHOTO —e?« jGCÐ W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ …—uB« s. oIײ« pMJ1 ô
v« u¹bOH« pðdO.U œuFðË ÎU³¹dIð Ê«uŁ ∑ …b* W²ÐUŁ …—u qO−ð r²¹ Æ…uIÐ PHOTO —e« jG{« ÆWHQÐ
Æœ«bF²Ýô« l{Ë
W7d8_« vK WO,«d-u
uH« —uB« qO
l{Ë w, Wd&'" ·«b=√ d>uB
bM
ÆöKš fO «c¼ ¨dš¬ u¹bO" “UNł ‰ULF²ÝUÐ UN{dŽ bMŽ WQDK. …—uB« dNEð b
≥±
W"d#_« vK WO!«duuH« —uB« qO fl jdA« vK W
U —u qO
w«c« X*R*« ‰ULF
.U WO!«duuH« …—uB« qO
ÆpH½ qO−ð b¹dð U.bMŽ bOH. l{u« «c¼ Æwð«c« XR*« ‰ULF²ÝUÐ WO"«džuðuH« …—uB« qO−ð pMJ1
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²Ý« UC¹√ pMJ1
dýR*« dNE¹ Æœ«bF²Ýô« l{Ë w" ©wð«c« XR*«® —e« jG{« ©±®
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ
Æ…uIÐ PHOTO —e« jG{« ©≤®
bF« s. 5²O½UŁ dš¬ w" ÆÍ—Uý≈ u ŸULÝ l. Ê«uŁ ±∞ s. w“UM²« bF« w" wð«c« XR*« √b³¹
Æ◊u³C*« bŽu*« w" ÎU‡OzUIKð q‡O−²« √b³¹ rŁ ¨ŸdÝ√ Í—Uýù« uB« `³B¹ ¨w“UM²«
WýUý vKŽ ©wð«c« XR*«®
PHOTO
≤2
PHOTO
±1
w
«c« XR*« ‰ULF'U$ qO'« ¡UGù
—UEM. s. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ
dýR*« wH²Q¹ YO×Ð ©wð«c« XR*«®
—e« jG{«
‰ULF²ÝUÐ wð«c« XR*UÐ qO−²« ¡UG≈ pMJ1 ô Æœ«bF²Ýô« l{Ë w" u¹bOH« pðdO.U ÊuJð ULMOÐ W¹ƒd«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË
WE ö"
∫bMŽ ÎUOzUIKð wð«c« XR*UÐ qO−²« l{Ë ¡UG≈ r²¹
Æwð«c« XR*UÐ qO−²« s. ¡UN²½ô« ≠
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−. l{Ë vKŽ Ë√ OFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER ÕU²H*« j³{ ≠
≥≤
W"d#_« vK WO!«duuH« —uB« qO fl jdA« vK W
U —u qO
WO!«duuH« …—uB« WU/"
pKÝ ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« WFÐUÞ qOu²Ð r Æ©…œËe. dOž® u¹bOH« WFÐUÞ ‰ULF²ÝUÐ W²ÐU¦« …—uB« WŽU³Þ pMJ1
Æu¹bOH« pðdO.U l. œÒËe*« …—uB«Ë uB« qOuð
«dO.U vKŽ VIDEO …—uB« f³I.Ë WFÐUD« vKŽ …—uB« qšœ f³I. 5Ð ¡«dHB« fÐUI*« qOu²Ð r
ÆÎUC¹√ u¹bOH« WFÐUÞ l. œÒËe*« qOGA²« ULOKFð lł«— Æu¹bOH«
…—uD
*« qO
« UOKL
u¹bOH« WFÐUÞ
S VIDEO
LINE IN
S VIDEO VIDEO
©œËe. dOž®
VIDEO
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
S ‚uH'*« u>bOH« qCœ fEI0 …eN" u>bOH« WF$U7 XIU «–≈
«dO.U vKŽ S VIDEO f³I*« 5Ð tKOu²Ð r Æ©œËe. dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« qOuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ r
Æu¹bOH« WFÐUÞ vKŽ S ‚uH²*« u¹bOH« qšœ f³I.Ë u¹bOH«
≥≥
W#UA« dUM lOL5 ‰ULF
.U duB
«
PROG. SCAN fl
qO−²UÐ ÂUOIUÐ p×BM½ ¨WM UÝ —uB UNðb¼UA* p¹b wBQA« dðuO³LJ« “UNł v« W dײ*« —uB« qIM
ÁcNÐ WŽuMB*« W²ÐU¦« —uB« ÊuJð ÆÁU½œ√ W×{u*« WOKLF« ŸU³ðUÐ r ¨l{u« «c¼ ‰UFL²Ýô ÆÂbI². l{uÐ
qOKײ WLzö. d¦ √ ÊuJð «cË ¨ÍœUŽ l{uÐ DVwLd« u¹bOH« XOÝU vKŽ WK−*« pKð s. ÎUðU³Ł d¦ √ WI¹dD«
s. ±µØ± q …—uB« ◊UI²UÐ ÂuIð Ác¼ u¹bOH« «dO.U Êô® ÆWO{U¹d« b¼UA*« q¦. W d(« WF¹d« …—uB«
qO−²UÐ ÂUOIUÐ p×BM½ «c ÆW¼uA. l{u« «cNÐ WK−*« W dײ*« —uB« ÊuJð b ¨ÂbI². l{uÐ WO½U¦«
©ÆW dײ*« —uB« …b¼UA* ÍœUŽ l{uÐ
Æœ«bF²Ýô« l{Ë w" WLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨PROG. SCAN —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆPROG. SCAN dýR*« ¡wC¹ ÆWLzUI« WýUý ÷dŽ ¡UGù MENU —e« jG{«
±1
¥≠≤
2-4
MENU
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
RETURN
µ5
PROG. SCAN
MENU
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
OFF
ON
[MENU] : END
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
RETURN
ON
[MENU] : END
[MENU] : END
ÍœUF« l{u« v« …œuFK
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨¥ …uD)« w" OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šUÐ r
ÂbI'*« l{u« ‰u WE ö"
WO½U¦« s. ∂∞ر q ËUH²UÐ ULN{dF¹Ë UŠu{Ë d¦ √ 5U−. v« ÷dF« WýUý Êu¹eHK²K ÍœUF« Y³« rI¹
Ò
WIDM. nB½ jI" wDGð …bŠ«u« WE×K« w" W{ËdF*« WOIOI(« …—uB« ÊS" ¨wU²UÐË Æ©pÐUA²« ÂUE½®
÷dF« UNOKŽ oKD¹ WýUA« q vKŽ bŠ«Ë XË w" UNK …—uB« ÷dŽ ÊS" ¨«cJ¼Ë ÆUM W¹d¼UE« …—uB«
jI²Kð ÆÍœUF« l{u« s. dO¦JÐ d³ √ WM U« —uB« qOK% ÊuJ¹ ¨l{u« «c¼ w" ÆWýUA« dUMŽ lOL−Ð
‰U−. s. „dײ*« ·bN« …—u ÃËdš v« «c¼ ÍœR¹ bË WO½U¦« s. ±µØ± q ·bN« Ác¼ u¹bOH« «dO.U
ÆÍœUF« Êu¹eHK²« ÂUEMÐ qO−²K qô« w" Ác¼ u¹bOH« «dO.U W−.dÐ - ÆÍ—R³« eO d²«
W>—uK, …¡U{≈ X% d>uB'« bM
…¡U{≈ UNO" r²¹ …—œU½ …d¼Uþ WłÒU¼Ë `OÐUB. Ë√ W¹—uK" …¡U{≈ X% ÂbI²*« l{u« w" d¹uB²« bMŽ Àb×¹ b
j³{« ¨…d¼UE« Ác¼ ·UI¹≈ œ—√ «–≈ ÆöKš fO «c¼ Æ©»«dD{ô« …d¼Uþ® d³ √ ŸuDÐ WýUA«
ÆOFF ·UI¹ô« l{Ë vKŽ WLzUI« W¾ONð WýUý w" PROG. SCAN
wLd« .Ëe'« ‰u
Æl{u« «c¼ w" wLd« ÂËe« WHOþË ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
≥¥
œU#—ù« —U"≈ ‰ULF
.«
…—uD
*« qO
« UOKL
Æ—UÞù« qO−ð r²¹ ô ÆœUý—ù« —UÞ≈ ‰ULF²ÝUÐ …—uB« vKŽ wI"√ jš ÷d" pMJ1 ¨W.Uð WuNÐ
Æ…d? «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐ WLzUI« ÷dF MENU —e« jG{« ©±®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨GUIDEFRAME —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≥®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©¥®
÷dŽ WýUý vKŽ œUý—ù« —UÞ≈ ÷dŽ r²¹ ÆWLzUI« WýUý ÷dŽ ¡UGù MENU —e« jG{« ©µ®
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ«
±1
µ5
MENU
MENU
¥≠≤
2-4
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
GU I DEFRAME
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
GU I DEFRAME OFF
[MENU] : END
ON
RETURN
LCD / VF SET
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
GU I DEFRAME ON
[MENU] : END
RETURN
[MENU] : END
œU#—ù« —U"≈ l{Ë ¡UGô
jG{« WuNÐ Ë√ SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨¥ …uD)« w" OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šUÐ r
ÆDISPLAY —e«
WE ö"
Æ«dO.UJ« U¾ONð vKŽ —UÞù« l{u. Ë√ r−Š dŁR¹ ôË jI" »dDC. Èu². v« œUý—ù« —UÞ≈ dOA¹
ON qOGA'« l{Ë vK GUIDEFRAME bME« jEC$ XL «–≈
ÆqzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ Èdš_« WýUA« «dýR. ÷dŽ r²¹
≥µ
i dF« l{u« ‰ULF
.«
Æ(16:9WIDE) π∫±∂ i¹dF« Êu¹eHK²« WýUý vKŽ UNðb¼UA* π∫±∂ ”UOIÐ WC¹dŽ …—u qO−ð pMJ1
UN{dŽ ¡UMŁ√ …—uB« Æ› « ¤ 16:9WIDE l{u« w" qO−²« ¡UMŁ√ Êu¹eHK²« WýUý vKŽ ¡«œuÝ WÞdý√ dNEð
Æ÷dF« ÁU&UÐ …—uB« jG{ r²¹ Æ› à ¤ WýUA« i¹dF« Êu¹eHK²« vKŽ Ë√ › » ¤ ÍœUŽ Êu¹eHKð WýUý vKŽ
—uB« …b¼UA. pMJ1 ¨WK.UJ« …—uB« ÷dŽ l{Ë vKŽ i¹dF« Êu¹eHK²« ÷dŽ WýUý j³CÐ XL «–≈
Æ› œ ¤ W¹œUŽ
›»
¤
[b]
›[a]
«¤
16:9WIDE
ä
› [c]
›[d]
œ¤
bM³« s. ON qOGA²« l{Ë vKŽ 16:9WIDE bM³« j³{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w" u¹bOH« «dO.U ÊuJð ULMOÐ
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« W¾ONð WýUý w"
MENU
idF« l{u« ¡UGù
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« W¾ONð WýUý w" OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ 16:9WIDE bM³« j³{«
∫WOU'« ŸU{Ë_« —UO'C« pMJ1 ô ¨i>dF« l{u« w,
.bI« rKOH« •
ÂbI²*« l{u« •
Êu>eHK'« “UN$ qOu'«
«dO.UJ« qOuð bMŽ Êu¹eHK²« WýUý vKŽ q.U r−×Ð UOzUIKð 16:9WIDE l{uUÐ WK−*« —uB« dNEð
qOuð ·dÞ d³Ž qOu²« WOKLŽ “U$≈ bMŽË ID (ID-1/ID-2) ÂUEM« l. qLF« w" o"«u². Êu¹eHKð “UN−Ð
ÆÊu¹eHK²« “UNł vKŽ S ‚uH²*« u¹bOH«
ID-1 ÂUEM«
‰ULF²ÝUÐ ©r−(« dOGB« Êu¹eHK²« Ë√ 4:3 Ë√ ¨16:9® WOŽU³« W³M« U½UOÐ ‰UÝ—SÐ ID-1 ÂUEM« ÂuI¹
r−Š —UO²š« r²¹ ¨ID-1 ÂUEM« l. o"«u². Êu¹eHKð l. qOu²« WOKLŽ “U$SÐ XL «–≈ Æ…—uB« «—Uý≈
ÆUOzUIKð WýUA«
ID-2 ÂUEM«
«dO.U qOuð bMŽ ID-1 ÂUEM« …—u «—Uý≈ 5Ð l³D« ‚uIŠ W¹ULŠ …—Uý≈ ‰UÝ—SÐ ID-2 ÂUEM« ÂuI¹
Æ…—uB«Ë uB« qOuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ dš¬ “UN−Ð u¹bOH«
qO'« ¡UM5√
l{Ë vKŽ u¹bOH« pðdO.U j³{« ¨i¹dF« l{u« ¡UGSÐ ÂuIð U.bMŽ Æi¹dF« l{u« WHOþË qOGAð pMJ1 ô
ÆWLzUI« WýUý w" OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ 16:9WIDE bM³« j³{« rŁ s.Ë œ«bF²Ýô«
≥∂
Î
UO
—b …—uB« ¡UHE«Ø—UNH≈ WHOHË ‰ULF
.«
ÆpðöO−ð vKŽ ·«d²Šô« lÐUÞ ¡UH{ù ÎUO−¹—bð …—uB« ¡UHš« Ë√ —UNþ≈ pMJ1
›[a]
«¤
STBY
REC
…—uD
*« qO
« UOKL
FADER
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
(wz«uA)
—UNþù« l{Ë w"
jI"
*
[b]¤
›»
STBY
REC
MONOTONE ÊuK« W>œU √
ÆW½uK. v≈ ¡UCOÐË ¡«œuÝ …—u s. ÎUO−¹—bð …—uB« dOG²ð ¨ÎUO−¹—bð …—uB« —UNþ≈ bMŽ
Æ¡«œuÝË ¡UCOÐ …—u v« W½uK. …—u s. ÎUO−¹—bð …—uB« dOG²ð ¨ÎUO−¹—bð …—uB« ¡UHš≈ bMŽ
≥∑
ÎUO—b …—uB« ¡UHE«Ø—UNH≈ WHOHË ‰ULF
.«
› « ¤ w>—b'« —UN0ù« bM ©±®
Æ»užd*« dýR*« i.u¹ Ê« v« FADER —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w"
›»¤ w>—b'« ¡UHCù« bM
Æ»užd*« dýR*« i.u¹ Ê« v« FADER —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w"
∫wU²U dýR*« dOG²¹
T ©ÊuK« W¹œUŠ√® MONOTONE T ©w−¹—b²« ¡UHšô«Ø—UNþô«® FADER
dýR. ÊËbÐ T DOT T ©`*«® WIPE T ©Èdš√ vKŽ …—uB« l{Ë® OVERLAP
ÆÎôË√ —U²Q. l{Ë dš¬ ÷dŽ r²¹
v« u¹bOH« pðdO.U œuFð ¨w−¹—b²« ¡UHšù«Ø—UNþù« ¡«dł≈ bFÐ ÆSTART/STOP —e« jG{« ©≤®
ÆÍœUF« l{u«
±
1
FADER
FADER
POWER
VCR
≤2
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
w—b
« ¡UHEù«Ø—UNHô« WHOHË ¡UGù
ÆdýR*« wH²Q¹ Ê« v« FADER —e« jG{«
WE ö"
∫fJFUÐ fJF«Ë w−¹—b²« ¡UHšù«Ø—UNþù« WHOþË ‰ULF²Ý« bMŽ WOU²« nzUþu« ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
WOLd« «dŁR*« ≠
l{Ë w" jI"® PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþË s. WCHQM*« …¡U{ù« l{Ë ≠
©DOT l{u« Ë√ ¨WIPE `*« l{Ë Ë√ ¨OVERLAP Èdš_« vKŽ …—uB«
wMO³« qO−²« ≠
j¹dA« vKŽ WO"«džuðuH« …—uB« qO−ð ≠
öO−²« lD ≠
DOT Ë√ WIPE Ë√ OVERLAP «d8R*« b √ —uN0 bM
dýR*« i.u¹ ¨…—uB« kHŠ WOKLŽ ¡UMŁ√ ÆÎUOzUIKð j¹dA« vKŽ WK−*« …—uB« kH×Ð u¹bOH« pðdO.U ÂuIð
Æ÷dF« …—u ÷dŽ r²¹Ë WŽdÐ
≥∏
…—uB« dRJ fl WU)« «dR*« ‰ULF
.«
Z.«d³« Ë√ WOzULMO« Âö"_« w" U¼b¼UAð w²« WU)« «dŁR*« vKŽ ‰uB×K ÎUOL— —uB« W'UF. pMJ1
ÆWO½u¹eHK²«
…—uD
*« qO
« UOKL
Æ…—uB« ŸuDÝË Ê«u√ fJŽ r²¹
ÆwMÐ ÊuKÐ …UAG. …—uB« Ëb³ð
Æ©œuÝ√Ë iOÐ√® ÊuK« W¹œUŠ√ …—uB« `³Bð
ÆwŠUC¹≈ rÝ— UN½Q Ë …—uB« Ëb³ðË `{Ë√ …¡U{ù« eO dð …bý
ÆÎU¹œuLŽ …—uB« b²9
ÆÎUOI"√ …—uB« b²9
›[a]
«¤
›[b]
»¤
∫ › « ¤ NEG. ART nO
UOM« s,
∫ SEPIA WOAG'« l{Ë
∫ B&W œu√Ë iO$√
∫ › » ¤ SOLARIZE fOLA'« l{Ë
∫ › Ã ¤ SLIM ÍœuL lOu
∫ › œ ¤ STRETCH wI,√ œb9
›Ã¤
[c]
›œ¤
[d]
ÆPICTURE EFFECT —e« jG{« ¨qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" ©±®
Æ»užd*« …—uB« dŁR. —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
∫wK¹ UL WýUA« vKŽ …—uB« dŁR. dOG²¹
STRETCH y SLIM y SOLARIZE y B&W y SEPIA y NEG. ART
±
1
PICTURE
EFFECT
≤
2
…—uB« dRJ WHOHË ¡UGù
ÆdýR*« wH²Q¹ Ê√ v« PICTURE EFFECT —e« jG{«
…—uB« d5R" WHO0Ë ‰ULF'« ¡UM5√
Æ.bI« rKOH« l{Ë —UO²š« pMJ1 ô
·UI>ù« l{Ë vK WUD« jE{ bM
ÆUOzUIKð …—uB« dŁR. WHOþË ¡UG« r²¹
WLzUI« U^ON
w, ON qOGA'« l{Ë vK U7uEC" PROG. SCAN bME« ÊuJ> U"bM
ÆSTRETCH Ë SLIM 5F{u« —UO²š« pMJ1 ô
≥π
wL*d« dR*« fl WU)« «dR*« ‰ULF
.«
uB« qO−ð r²¹ ÆWHK²<« WOLd« nzUþu« ‰ULF²ÝUÐ WK−*« —uB« vKŽ WUš «dŁR. W"U{≈ pMJ1
ÆU¹œUŽ
Î
©W'$U5 …—u® STILL
ÆW dײ*« …—uB« vKŽ UNF{ËË W²ÐU¦« …—uB« qO−ð pMJ1
©FLASH MOTION WF$U''*« —uB«® FLASH
Æ…œb×. WKU" «d²" vKŽ WFÐU²². —u qO−ð pMJ1
©LUMINANCEKEY ŸuD« ÕU'H"® LUMI.
ÆW dײ. …—uBÐ W²ÐU¦« …—uB« w" …œułu*« WFÞU« WIDM*« ‰«b³²Ý« pMJ1
©WOK>c« …—uB« l{Ë® TRAIL
ÆUN q¹c …d¼Uþ …—uBK WIÐUD. …—u ÊuJð YO×Ð …—uB« qO−ð pMJ1
©.bI« rKOH« l{Ë® OLD MOVIE
s. wKH«Ë ÍuKF« 5ze'« w" ¡«œuÝ ÂeŠ dNEð Æ—uB« vKŽ W1bI« Âö"_« «dŁR. s. uł W"U{≈ pMJ1
dŁR. j³{ Xu« fH½ w" r²¹ ¨WOzULMOÝ WýUý r−×Ð Ëb³¹ YO×Ð Íd¼UE« WýUA« r−Š dÒOG² WýUA«
ÆUOzUIKð
Î
SEPIA l{u« vKŽ …—uB«
W²ÐUŁ …—u
W dײ. …—u
W²ÐUŁ …—u
W dײ. …—u
STILL
LUMI.
¥∞
wL*d« dR*« fl WU)« «dR*« ‰ULF
.«
…—uD
*« qO
« UOKL
ÆwLd« dŁR*« dýR. dNE¹ ÆDIGITAL EFFECT —e« jG{« ¨qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w"
Æ»užd*« wLd« dŁR*« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
∫wU²U ÷dF« WýUý …¡«d dOG²ð
y ©ŸuD« ÕU²H.® LUMI. y ©WFÐU²²*« …—uB«® FLASH y ©W²ÐU¦« …—uB«® STILL
©.bI« rKOH«® OLD MOVIE y ©WOK¹c« …—uB«® TRAIL
…—uB« wF{Ë w" Æl{u« œuLŽ dNE¹Ë dýR*« ¡wC¹ ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
Æ…d «c« w" W²ÐU¦« …—uB« kHŠ r²¹ ¨LUMI. ŸuD« ÕU²H.Ë STILL W²ÐU¦«
ÆdŁR*« j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
jEC« œuM$
STILL
W dײ« …—uB« vKŽ UNF{Ë œ«d*« W²ÐU¦« …—uB« W³½
WFÐU²²*« W²ÐU¦« —uBK WKUH« …d²H«
…—uBUÐ UN«b³²Ý« œ«d*« W²ÐU¦« …—uB« w" …œułu*« WIDMLK w½uK« oM«
W dײ«
WO{dF« …—uB« wH²Qð Ê« v« …b*«
W¹—Ëd{ dOž j³C« WOKLŽ
FLASH
LUMI.
TRAIL
OLD MOVIE
STILL ∫WOU²« ŸU{Ë_« w" …bLŽ_« dNEð ÆWýUA« vKŽ tÝUO œuLŽ œU¹œ“UÐ wLd« dýR*« …u b¹eð
Æ©WO{dF« …—uB«® TRAIL ¨©ŸuD« ÕU²H.® LUMI. ¨©WFÐU²²*« —uB«® FLASH ¨©W²ÐU¦« …—uB«®
≥
3
±1
≤2
LUMI.
DIGITAL
EFFECT
¥
4
LUMI.
wL*d« dR*« ¡UGù
ÆwLd« dŁR*« dýR. wH²Q¹ ÆDIGITAL EFFECT —e« jG{«
¥±
wL*d« dR*« fl WU)« «dR*« ‰ULF
.«
UE ö"
∫wLd« dŁR*« ‰ULF²Ý« ¡UMŁ√ WOU²« nzUþu« qLFð ô •
w−¹—b²« …—uB« ¡UHšô«Ø—UNþô« ≠
PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²K WCHQM*« …¡U{ùUÐ d¹uB²« l{Ë ≠
WO"«džuðuH« …—uB« qO−ð ≠
©q√ Ë√ ≥∞ر WŽd« vKŽ® WÝbF« VłUŠ WŽdÝ W¾ONð ≠
∫.bI« rKOH« l{Ë w" WOU²« nzUþu« qLFð ô •
i¹dF« l{u« ≠
…—uB« dŁR. ≠
PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« ≠
wzuC« jOK²« l{Ë ≠
WÝbF« VłUŠ WŽdÝ W¾ONð ≠
·UI>ù« l{Ë vK WUD« jE{ bM
ÆÎUOzUIKð wLd« dŁR*« ¡UG≈ r²¹
¥≤
WËbO« WMON
U duB
«
t½S" ¨p– l.Ë Æd¹uB²« ¡UMŁ√ U¾ON²« s. b¹bF« qLFÐ UOzUIKð …bŠu« Ác¼ ÂuIð ¨W¹œUF« ·ËdE« w"
ÆpðU³ž— l. o"«u²ð YO×Ð U¹Ëb¹ WOU²« nzUþu« j³{ p²ŽUD²ÝUÐ
d>d%® nB'M*« w, AUTO LOCK —UO'Cô« ÕU'H" jE{ bM UN'^ON
pMJ1 w'« nzU0u«
©wzUIK'« 5"Q'«
wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþËË ¨÷UO³« W½“«u. ¨WÝbF« VłUŠ WŽdÝ ¨©wzuC« i¹dF²«® ŸuD«
PROGRAM AE Z.d³*«
…—uD
*« qO
« UOKL
rz«uI« W^ON
U8U8 w, UN'^ON
pMJ1 w'« nzU0u«
W²ÐU¦« WDIK« l{Ë qOGAð ·UI¹≈
ÈdC√ jE{ UIK Ø—UO'C« `O
UH" ‰ULF'U$ UNDE{ pMJ1 w'« nzU0u«
ÂËe« WHOþËË ¨Í—R³« eO d²« ¨jD<« ÖuLM« ¨ND `ýd*«
WHOþËË ¨©¥π W×H® ÷UO³« W½“«u. WHOþË ¡UM¦²ÝUÐ ÁöŽ√ …—u c*« nzUþu« j³{ WOHO wU²« rI« `{u¹
¨©µ∏ W×H® Í—R³« eO d²« WHOþËË ¨©µµ W×H® PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²«
Æ©≤∞ W×H® ÂËe« WHOþËË
AUTO LOCK —UO'Cô« ÕU'H"
ÆU¼d¹d% Ë√ nzUþu« U¾ONð vKŽ ÿUH×K ÁU½œ√ `Ò{u. u¼ UL —UO²šô« ÕU²H. j³{«
AUTO
LOCK
›[a]
«¤
[c]
›Ã¤
[b]¤
›»
HOLD
› « ¤ AUTO LOCK
ÆUOzUIKð nzUþu« U¾ONð lOL−Ð ÂUOI« …bŠu« Ÿb² l{u« «c¼ —UO²šUÐ r
› » ¤ HOLD
Æ U¾ON²« Ác¼ kH( U¹Ëb¹ nzUþu« j³{ bFÐ l{u« «c¼ —UO²šUÐ r
› Ã ¤ ©AUTO LOCK —UO'Cô« ÕU'H" d>d% l{Ë® ÍËbO« l{u«
ÆU¹Ëb¹ ÁöŽ√ …—u c*« nzUþu« j³C l{u« «c¼ —UO²šUÐ r
©œÒËe" dO-® u>bO, ‘ö, ‰ULF'U$ XL Uz≈
ÆAUTO LOCK l{u« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³CÐ p×BM½
WE ö"
¡UMŁ√ U¹Ëb¹ wzuC« i¹dF²« WHOþË j³{ bMŽ ¨UOzUIKð wzuC« jOK²«Ë WOHK)« …¡U{ù« wF{Ë ¡UG≈ r²¹
Æ5F{u« s¹c¼ bŠ√ qOGAð
¥≥
WËbO« WMON
U duB
«
wzuC« idF
« j/{
ÆW?OU²« ·ËdE« w" ÎU¹Ëb¹ wzuC« i¹dF²« j³{«
©WOHK)« …¡U{ù«® «bł WFÞUÝ WOHK)« ·bN« …¡U{≈ •
rKE. …—uB« ¡«eł√ rEF. ∫WO"U dOž …¡U{≈ •
WM «b« WOHK)«Ë lÞU« ·bN« •
bOł qJAÐ WM «b« —uB« qO−ð •
ÊuJð ULMOÐ ©wzUIK²« 5.Q²« d¹d%® nB²M*« l{u. vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{« ©±®
Æ…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ«
qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ wzuC« i¹dF²« dýR. dNE¹ ÆEXPOSURE —e« jG{« ©≤®
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√
ÆwzuC« i¹dF²« j³C EXPOSURE ’dI«—œ√ ©≥®
WLO dOG²ðË
Ò
CLOSE Ë OPEN 5?F{u*« 5Ð WOŠeI« `²" WLO dOOGð r²¹ ·uÝ ¨’dI« d¹Ëb²Ð
Æq³¹œ ±∏Ë q³¹œ dH ‚UD½ 5Ð wzuC« VJ«
Æ+ Vłu*« V½U'« ÁU&UÐ Èu²*« j³{« ¨…—uB« ŸuDÝ …œU¹e
≤2
±
1
AUTO
LOCK
•EXP
O
RE
SU
HOLD
F5.6 0dB
≥3
wzUIK
« wzuC« idF
« l{Ë v« …œuFK
…d. EXPOSURE —e« jG{« Ë√ AUTO LOCK l{u« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{«
ÆW?¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ wzuC« i¹dF²« dýu. wH²Q¹ ÆWO½UŁ
i>dF'« W^ON
¡UM5√ PROGRAM AE Z"dE*« wzUIK'« wzuC« i>dF'« —“ jGC$ XL «–≈
U>Ëb> wzuC«
ÆW?O½UŁ …d. WOzUIK²« W¾ON²« l{Ë vKŽ wzuC« i¹dF²« l{Ë œuF¹
¥¥
WËbO« WMON
U duB
«
…—uD
*« qO
« UOKL
W.bF« V5UR Wd. j/{
ÊuJð ULMOÐ ©wzUIK²« 5.Q²« d¹d%® nB²M*« l{u. vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{«
Æ…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ«
—e« jG{ —Òd ¨U¾OC. PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« dýR. ÊU «–≈
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ dýR*« wH²Q¹ Ê√ v« PROGRAM AE
÷dŽ WýUý vKŽ WÝbF« VłUŠ WŽdÝ dýR. dNE¹ ÆSHUTTER SPEED —e« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ«
5Ð …dÒ"u²*« VłU(« UŽdÝ ÕË«d²ð ÆWÐužd*« WŽd« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
∫wK¹ UL ’dI« …—«œSÐ VłU(« WŽdÝ dÒOG²ð Ʊ∞∞∞∞ر Ë ¥Ø±
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
1/10000 y 1/6000 y 1/4000 y ... y 1/30 y 1/15 y 1/8 y 1/4
÷dŽ WýUý vKŽ dNE¹ …dO³J« WLOI« dýR.® …dOG WLO —UO²šUÐ r ¨VłU(« WŽdÝ …œU¹e
Æ©W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ«
≤2
PROGRAM
AE
±
1
AUTO
LOCK
≥3
SHUTTER
SPEED
60
HOLD
¥4
wzUIK
« W.bF« V5UR Wd. l{Ë v« …œuFK
—e« jGCÐ r Ë√ AUTO LOCK l{u*« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{«
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ VłU(« WŽdÝ dýR. wH²Q¹ ÆSHUTTER SPEED
W^OD$ VkU Wd$ d>uB'« ¡UM5√
ÆU¹Ëb¹ Í—R³« eO d²UÐ rË UOŁöŁ ö.UŠ qLF²Ý« ÆUN²HOþË ¡«œ√ s. wzUIK²« Í—R³« eO d²« WHOþË sJL²ð ô b
WO$uEI√ `O$UB" Ë√ WO'M—uK, …¡U{≈ X% d>uB'« bM
¡wCð U.bMŽ w¼Ë ¨WOÐu³½√ `OÐUB. Ë√ WO²MÝ—uK" …¡U{≈ X% d¹uB²« bMŽ …—œU½ …d¼Uþ ÀËbŠ kŠö²Ý U0—
ÆWÝbF« VłUŠ WŽd UF³ð ©‘UFð—ô« …d¼Uþ® wFO³Þ dOž ŸuDÐ WýUA«
q√ Ë√ ≥∞ر Wd« vK WbF« VkU Wd jEC$ XL «–≈
Æ©¥∞ ’® WOLd« «dŁR*« nzUþËË ©≤≥ ’® wzuC« jOK²« l{Ë ‰ULF²Ý« pMJ1 ô
¥µ
WËbO« WMON
U duB
«
ND `#d*« ‰ULF
.«
≤ r— W¾ON²« oÐUDð ULMOÐ ¥Ø± ¡uC« WOLJ ND `ýdLK ± r— W¾NO²« oÐUDð® ND `ýd*« ‰ULF²ÝUÐ
bMŽ v²Š ¨…¡U{ù« Èu². j³CÐ ÂUð Õu{uÐ —uB« qO−ð pMJ1 ¨©≥≤ر ¡uC« WOLJ ND `ýdLK
ÆΫbł WFÞU« ·ËdE« Ë√ ‰«uŠ_« w" d¹uB²«
w! Ë√ qzU« ‰U
dJ« ÷d W#U# vK ND2 Ë√ ND1 d#R*« iOJË bM
Wƒd« —UEMJ
ÆND `ýd*« qOGAð …—Ëd{ vKŽ «c¼ ‰b¹
vKŽ ND1 dýR*« ÷dF 1 l{u« vKŽ ND FILTER —UO²šô« ÕU²H. j³{« ¨ND1 dýR*« iO.Ë WUŠ w"
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý
vKŽ ND2 dýR*« ÷dF 2 l{u« vKŽ ND FILTER —UO²šô« ÕU²H. j³{« ¨ND2 dýR*« iO.Ë WUŠ w"
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý
w! Ë√ qzU« ‰U
dJ« ÷d W#U# vK ND OFF d#R*« iOJË bM
Wƒd« —UEMJ
OFF
·UI¹ù« l{Ë vKŽ ND FILTER —UO²šô« ÕU²H. j³{« ÆÍ—Ëd{ dOž ND `ýd*« Ê√ vKŽ «c¼ ‰b¹
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ dýR*« ÷dŽ ¡UHšù
ÆÊü« ·UI¹ô« l{Ë w" ND `ýd*«
ND FILTER
2
1
OFF
UE ö"
ND FILTER —U?O²šô« ÕU²H. j³CÐ XL «–≈ »dDC. u —Ëb r²¹ b Ë√ W−¼u². …—uB« dNEð b •
q³ ND FILTER —UO²šô« ÕU²H. l{u. h×HÐ p×BM½ ¨pc ÆqO−²« WOKLŽ ¡UMŁ√ Èdš√ l{«u. vKŽ
Æd¹uB²« ¡bÐ
eO d²« s. pMJ1 ô b WÝbF« Wײ" dG sŽ "UM« ¡uC« œuOŠ ÊS" ¨ŸuD« b¹bý ·b¼ d¹uBð bMŽ •
ÍœR?¹ Æu¹bO" d¹uBð «dO.U ‰ULF²Ý« bMŽ W¹œUO²Ž« w¼Ë Àb% …d¼UE« Ác¼ ÆrOKÝ qJAÐ ·bN« vKŽ U¹—RÐ
d¹uBð ŸU{Ë√ vKŽ ‰u?B(« s. sJL²« wU²UÐË …d¼UE« Ác¼ dOŁQð qOKIð v« ND `ýd*« ‰ULF²Ý«
ÆqC"√
©œÒËe" dO-® u>bOH« ‘ö, ÕUEB" ‰ULF'« bM
ÆOFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ND FILTER —UO²šô« ÕU²H. j³{«
¥∂
WËbO« WMON
U duB
«
jÒD<« ÖuLMU duB
«
…—uD
*« qO
« UOKL
vKŽ …—uB« ÷dF hÒB<« rI« vKŽ ©WKzU. ◊uDš® jÒDQ. Öu/ ÷dF u¹bOH« «dO.U W¾ONð pMJ1
U.bMŽ ÆsÒO?F. Èu². sŽ tŽuDÝ W³½ b¹eð ·b¼ vKŽ W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý
UNOKŽ dNE¹ w²« WIDM*« ÊS" ¨100 l{u« vKŽ UÞu³C. ZEBRA jD<« ÖuLM« l{Ë —UO²š« ÕU²H. ÊuJ¹
pMJ1 ¨«c ÆWOUŽ UNO" wzuC« i¹dF²« W³½ ÊuJð Ë√ U«dý≈ WýUA« oÞUM. d¦ √ w¼ jÒD<« ÖuLM«
Èu². j³C býdL jÒD<« ÖuLM« ÂbQ²Ý« ÆjÒD<« ÖuLM« ÷dFÐ ·bN« …¡U{≈ Èu². s. oIײ«
Æ…Òułd*« …—uB« vKŽ ‰uB(« s. sJL²ð v²Š VłU(« WŽdÝË wzuC« i¹dF²«
«dO.U ÊuJð ULMOÐ 100 Ë√ 70 5F{u« bŠ√ vKŽ ZEBRA jD<« ÖuLM« l{Ë —UO²š« ÕU²H. j³{«
Æœ«bF²Ýô« l{Ë w" u¹bOH«
ZEBRA
OFF
70
100
U=UMF"
—UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ …—uB« s. ¡eł vKŽ jÒD<« ÖuLM« dNE¹
ÆIRE ∑∞ u×½ tŽuDÝ Wł—œ ÊuJð ·b¼ vKŽ W¹ƒd«
—UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ …—uB« s. ¡eł vKŽ jÒD<« ÖuLM« dNE¹
ÆIRE ±∞∞ sŽ b¹eð tŽuDÝ Wł—œ ÊuJð ·b¼ vKŽ W¹ƒd«
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ jÒD<« ÖuLM« dNE¹ ô
W^ON'«
70
100
OFF
jD<« ÖuLM« `*
ÆOFF ·UI¹ô« l{Ë vKŽ ZEBRA —UO²šô« ÕU²H. j³{«
jDo" Öu/ l" d>uB'« ‰u WE ö"
ô≈ ¨W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ jD<« ÖuLM« …b¼UA. lOD²ð p½√ s. rždUÐ
Æj¹dA« vKŽ tKO−ð r²¹ ô t½√
¥∑
WËbO« WMON
U duB
«
SteadyShot W
U\« WDIK« WHOHË ¡UG≈
ÆqOGA²« l{Ë w" SteadyShot W²ÐU¦« WDIK« WHOþË ÊuJð U.bMŽ «dO.UJ« «“«e²¼« i¹uF²Ð u¹bOH« «dO.U ÂuIð
WýUý vKŽ
dýR*« dNE¹ ÆUNO« WłU(« ÂbŽ WUŠ w" SteadyShot W²ÐU¦« WDIK« WHOþË ¡UG≈ pMJ1
bMŽ SteadyShot W²ÐU¦« WDIK« WHOþË ‰ULF²Ý« v« bLFð ô ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ
Æqł—_« wŁöŁ q.UŠ vKŽ W²³¦. «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐË XÐUŁ ·b¼ d¹uBð
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{« ¨…d «c« l{Ë Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐ
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨STEADYSHOT —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆWLzUI« ÷dŽ ¡UGô MENU —e« jG{«
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
¥≠≤
2-4
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
µ1,5
笱
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT ON
FRAME REC OFF
I NT. REC
RETURN
MENU
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT OFF
FRAME REC
I NT. REC
RETURN
[MENU] : END
WO]U …dJ SteadyShot W
U\« WDIK« WHOHË qOGA …œUô
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨¥ …uD)« w" ON qOGA²« l{Ë d²š«
SteadyShot W'$Ur« WDIK« WHO0Ë ‰u
UE ö"
Æbz«e« «dO.UJ« “«e²¼« SteadyShot W²ÐU¦« WDIK« WHOþË `KBð s •
WHOþË ¡«œ√ vKŽ dOŁQ²« tMJ1 ©…œÒËe. dOž® WC¹dF« q¹uײ« WÝbŽ Ë√ ©…œÒËe. dOž® q¹uײ« WÝbŽ ‰ULF²Ý« •
ÆUO³KÝ SteadyShot W²ÐU¦« WDIK«
¥∏
÷UO/« W]“«uJ j/{
…—uD
*« qO
« UOKL
s. b¹e*« W½“«u0 `LðË iOÐô« UN½uKÐ —uNE« ¡UCO³« ·«b¼ô« s. ÷UO³« W½“«u. j³{ WOKLŽ qF&
p½UJ.SÐ t½√ vKŽ ÆUOzUIKð iOÐô« ÊuK« W½“«u. j³{ r²¹ …œUŽ Æ«dO.UJUÐ qO−²« bMŽ Èdšô« WOFO³D« Ê«u_«
bMŽ Ë√ …¡U{ô« ·Ëdþ w" l¹dÝ dÒOGð „UM¼ ÊuJ¹ U.bMŽ WUš U¹Ëb¹ UND³{ bMŽ qC"√ ZzU²½ vKŽ ‰uB(«
ÆW¹—UM« »UFô«Ë ¨ÊuOM« `OÐUB0 …¡UC*« U.öF« ª‰U¦. ∫‰eM*« ×Uš qO−²«
—UO²šô« ÕU²H. j³{« ¨…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐ ©±®
Æ©wzUIK²« 5.Q²« d¹d%® nB²M*« l{u. vKŽ AUTO LOCK
w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ ÷UO³« W½“«u. dýR. dNE¹ ÆWHT BAL —e« jG{« ©≤®
ÆW¹ƒd« —UEM.
ÆWOU²« ·ËdE« X% rzö*« ÷UO³« W½“«u. l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≥®
∫wK¹ UL WýUA« vKŽ U½UO³« dOG²ð ¨’dI« …—«œ≈ œd−0
©vM³*« qš«œ® n y ©vM³*« ×Uš®
y ©q.UJUÐ ÷UO³« W½“«u.®
±1
AUTO
LOCK
≤2
HOLD
≥3
WHT BAL
d>uB'« ·Ëd0
d8R*«
¡UMŁ√ W¾ON²« ÁcNÐ ÂUOI« pMJ1 ô Æ…¡U{ô« —bB* UF³ð ÷UO³« W½“«u. j³C •
ÆÈdš√ …d. W¾ON²« j³C WOU²« W×HB« w" W×{u*« «uD)« l³ð« ÆqO−²«
bŽu. q³ ¨…dýU³. fLA« »Ëdž bŽu. q³ ¨‚ËdA«Ø»ËdG« bMŽ b¼UA*« qO−² • ©vM³*« ×Uš®
W¹—UM« »UF_« Ë√ ¨ÊuOMUÐ …¡UC*« U.öF« ¨…dýU³. fLA« ‚Ëdý
WO²MÝ—uKH« `OÐUB*« Ê«u√ UN½«u√ oÐUDð ·«b¼√ d¹uBð bMŽ •
WŽdÐ …¡U{ù« ·Ëdþ UNO" dÒOG²ð w²« ôU(« w" • ©vM³*« qš«œ® n
ö¦. d¹uB²« U¼u¹œu²ÝU «bł WFÞU« s U.ô« w" •
WOI³ze« `OÐUB*« Ë√ Âu¹œuB« `OÐUB. …¡U{≈ X% •
¥π
÷UO/« W]“«uJ j/{
≥ …uD)« w!
l{u« —UO
EU XL* «–≈
Ê≈Ë v²Š W¾ON²« Ác¼ 5.Qð r²¹ ¨÷UO³« W½“«u* …bŠ«Ë WF"œ l{u« vKŽ ÷UO³« W½“«u. WHOþË j³{ bMŽ
ÆWDO;« …¡U{ùUÐ dŁQ²ð Ê√ ÊËœ WOFO³Þ Ê«uQÐ öO−ð oOI% pMJ1 Æ…¡U{ô« ‰«uŠ√ dOGð
Ò
©WýUA« vKŽ U{ËdF.
dýR*« ÊuJ¹ YO×Ю
Æq.UJUÐ WýUA« vKŽ UN{dŽ r²¹ YO×Ð ¨ö¦. W—u iOÐ√ ·b¼ d¹uB²Ð r ©±®
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ©≤®
Ænu²¹ rŁ …d «c« w" W¾ON²« Ác¼ kHŠË ÷UO³« W½“«u. j³{ r²¹ Ê√ v« l¹dÝ qJAÐ
dýR*« i.u¹
ÆW¹—UD³« Ÿe½ bFÐ v²Š …d «c« w" W¾ON²« Ác¼ vI³ð
WOzUIK
« WMON
« l{Ë v« …œuFK
÷dŽ ¡UHšù ÆWHT BAL jG{« Ë√ AUTO LOCK l{u*« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{«
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ ÷UO³« W½“«u. dýR.
÷UOE« WI“«u" ‰u UE ö"
Æ©vM³*« qš«œ® n l{u« ÂbQ²Ý« ¨u¹bOH« ÕU³B. …¡U{≈ Ë√ u¹œu²« …¡U{SÐ d¹uB²« bMŽ •
W½“«u.®
l{u« ‰ULF²ÝUÐ ÷UO³« W½“«u. j³{ bŽ√ ¨W¹—uKH« `OÐUB*« …¡U{≈ X% d¹uB²« bMŽ •
b ¨©vM³*« qš«œ® n l{u« X.bQ²Ý« «–≈ Æ÷UO³« W½“«u* wzUIK²« l{u« ÂbQ²Ý« Ë√ ©q.UJUÐ ÷UO³«
ÆWLOKÝ …—uBÐ ÷UO³« W½“«u. W¾ONð r²ð ô
…¡U{ô« ·ËdE dÒOG
Àb&> U"bM d>uB'«
l{Ë w" u¹bOH« «dO.U ÊuJð ULMOÐ ÷UO³« W½“«u. WHOþË j³{ …œUŽSÐ r ¨…¡U{ô« ·Ëdþ dÒOG²ð U.bMŽ •
Æd¹uB²K œ«bF²Ýô«
…b* iOÐ√ ·b¼ vKŽ u¹bOH« «dO.U tOłu²Ð r ÷UO³« W½“«u. WHOþu WOzUIK²« W¾ON²« l{uÐ d¹uB²« ¡UMŁ√ •
∫U.bMŽ qC"√ W¾ONð vKŽ ‰uB×K CAMERA l{u« vKŽ POWER ÕU²H*« j³{ bFÐ U³¹dIð Ê«uŁ ±∞
UN«b³²Ýô W¹—UD³« ŸeMÐ ÂuIð ≠
ÆfJFUÐ Ë√ ×U)« v« vM³*« qš«œ s. qI²Mð ≠
SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{ bF$ v'
iO"uU$
d8R*« dL'« «–≈
Æ÷UO³« W½“«u* wzUIK²« l{u« qLF²Ý« Æ÷UO³« W½“«u. WHOþuÐ d¹uB²« sJ1 ô
µ∞
Èu
J j/{ fl UËb qO
« Èu
J j/{
q*«
uB«
Ò
…—uD
*« qO
« UOKL
ÆtD³{ ¡UMŁ√ uB« W³«d* ”√— UŽULÝ pc ÂbQ²Ý« ÆqO−²« u Èu². j³{ pMJ1
WLzUI« W^ON
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
ÆVCR Ë√ CAMERA 5F{u« bŠ√ vKŽ POWER ÕU²H*« j³{«
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨MIC LEVEL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨MANUAL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆWLzUI« ÷dŽ ¡UGô MENU —e« jG{«
qO'« Èu'" jE{
Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" qO−²« Èu². W¾ONð WýUý ÷dF AUDIO LEVEL —e« jG{« ©®
ÆqO−²«
ÆqO−²« Èu². j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©∏®
POWER
VCR
±
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
b
AUDIO LEVEL
30 20 12
∂Á¨≤
0 dB
›«¤
MENU
›»¤ ›Ã¤
¥Á¨≥
µ
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M I C LEVEL
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M
I C LEVEL
AUTO
[MENU] : END
RETURN
[MENU] : END
∏
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M I C LEVEL
AUTO
RETURN
MANUAL
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMA I N
M
I C LEVEL
MANUAL
[MENU] : END
RETURN
[MENU] : END
qO−²« Èu². œ«bŽ
qO−²« Èu². hIM¹
qO−²« Èu². b¹e¹
›«¤
›»¤
›Ã¤
qO
« Èu
J WMON W#U# ÷d ¡UGô
ÆWO½UŁ …d. AUDIO LEVEL —e« jG{«
UOzUIK qO
« Èu
J j/C
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨µ …uD)« w" AUTO wzUIK²« l{u« —UO²šUÐ r
µ±
q*«
Ò
uB« Èu
J j/{ fl UËb qO
« Èu
J j/{
jEC« WOKL ‰u UE ö"
ÆW¹—UD³« Ÿe½ bFÐ ozUœ fLš …b* qO−²« Èu². W¾ONð kHŠ r²¹ •
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý s. s1ô« wKH« ¡e'« w" uB« Èu². dýR. dNE¹ •
DV IN/OUT fEI*« Ë√ AUDIO L/R uB« f$UI" dE qC«b« uB«
ÆqO−²« Èu². w" rJײ« pMJ1 ô
AUTO wzUIK'« l{u« vK MIC LEVEL bME« jE{ bM
ÆqO−²« Èu². W¾ONð WýUý ÷dŽ r²¹ ¨sJË ¨qO−²« Èu². j³{ pMJ1 ô
µ≤
…—uB« …œu5 l{u WI/*« WMON
«
WU)« WMON
« fl
Æ»užd*« …—uB« …œuł l{uÐ …—uB« qO−ð s. sJL²ð YO×Ð —œ—uJ.UJ« W¾ONð …œUŽ≈ pMJ1
d²š« rŁ …—uB« …œuł h×H Êu¹eHK²« WýUý vKŽ t{dŽ« rŁ ·b¼ d¹uB²Ð r ¨W¾ON²« WOKLŽ ¡«dł≈ bMŽ
Ærz«uI« U¾ONð ‰ULF²ÝUÐ VÝUM*« …œu'« l{Ë
…—uD
*« qO
« UOKL
CUSTOM PRESET
—e« jG{« ¨…d «c« l{Ë Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐ
ÆCUSTOM PRESET WLzUI« ÷dF
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨—U²<« bM³« j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆCUSTOM PRESET —e« jG{«
‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ
dýR*« ÷dŽ r²¹Ë CUSTOM PRESET WLzUI« wH²Qð
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU«
±
1
CUSTOM
PRESET
CUSTOM PRESET
OFF
SET
COLOR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
OFF
RESET
STBY
¥≠≤
2-4
[CP] : END
b
7
CUSTOM
PRESET
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
CUSTOM PRESET
STBY
OFF
SET
COLOR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
OFF
SET
ON
COLOR LVL
[CP] : END
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
ON
SET
COLOR LVL
[CP] : END
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
[CP] : END
∂5,6
笵
CUSTOM PRESET
STBY
SET
COLOR LVL
SHARPNESS
WB SH I FT
AE SH I FT
AGC LIMIT
RESET
RETURN
CUSTOM PRESET
STBY
COLOR LVL
[CP] : END
[CP] : END
µ≥
©±®
WU)« WMON
« fl …—uB« …œu5 l{u WI/*« WMON
«
jEC« œuM$
jEC« WLO
ÁUMF"
ÊuK« W"U¦ b¹e¹ y ÊuK« W"U¦ hIM¹
…bŠ d¦ √ y rF½√
—«dLŠû qzU. y W—eK qzU.
ÊuK« W"U¦
ÊuK« …bŠ
÷UO³« W½“«u.
ŸuD«
wzUIK²« wzuC« VJ«
WLO vKŽ ÁöŽ√ …—u c*« œuM³« j³CÐ ÂuI¹
ÆWOK_« W¾ON²«
+4 y –4
OFFØ12 dBØ6 dB
bME«
COLOR LVL
SHARPNESS
WB SHIFT
AE SHIFT
AGC LIMIT
RESET
WU)« WMON
« W#U# ‰ULF
.« ¡UGù
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨¥ …uD)« w" OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šUÐ r
WOK_« WMON
« v« …œuFK
¨¡UGû ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨µ …uD)« w" RESET bM³« s. OK l{u« —UO²šUÐ r
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨RETURN bM³« d²š«
WU)« WI/*« WMON
« sJ oIg
K
Æ…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" —œ—uJ.UJ« ÊuJ¹ ULMOÐ CUSTOM PRESET —e« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ WU)« W¾ON²« l{Ë W¾ONð dNEð
AE wzUIK'« wzuC« i>dF'« WLO dOOG
l{Ë W^ON
s" ¡UN'Iô« bF$
ÆU?¼d¹uBð r²¹ w²« ·«b¼_« Ë√ qO−²« ·ËdE UF³ð …—uB« ŸuDÝ j³{ pMJ1
AGC VJ« l{Ë ‰u
Æ(OFF) q³¹œ ±∏ u¼ wzuC« VJK sJ2 bŠ vB√ ÊS" ¨U¹Ëb¹ wzuC« i¹dF²« j³{ bMŽ
l{Ë Ë√ CAMERA «dO"UJ« l{Ë w, …—uB« …œu' »u-d" WIE" W^ON
l{Ë —UO'C« bM
…d«c«
W¾ONð ‰ULF²ÝUÐ Vždð XM «–≈ Æt ’Uš j³{ qLFÐ X½√ ÂuIð l{Ë q w" jI" WI³*« W¾ON²« l{Ë d"u²¹
Ò
Æl{Ë qJ WU)« p²¾ONð qLFÐ ÂuIð Ê√ ôË√ V−¹ ¨…d «c« Ë√ CAMERA «dO.UJ« wF{Ë w" WI³.
µ¥
ZJd/*« wzUIK
« wzuC« i dF
« WHOHË ‰ULF
.«
PROGRAM AE
wzuC« i¹dF²«® PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²K ŸU{Ë√ WLš bŠ√ —UO²š« pMJ1
ÆwK¹ U* UF³ðË ¨d¹uB²« ·Ëdþ rzö¹ UL³Š ©wzUIK²«
l{Ë qC!√ —UO
E«
…—uD
*« qO
« UOKL
WOU²« ·UËú UF³ð WLzö. PROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« ŸU{Ë√ d¦ √ —UO²šUÐ r
WbF« W&'H W>uËô« l{Ë ∫
A
WŽdÝË wzuC« VJ« WLO j³{ UOzUIKð r²¹ Æd¹uB²« ‰U−. oLŽ „«—œô W³ÝUM*« WÝbF« Wײ" —UO²šUÐ
Ærzö. wzu{ i¹dFð Èu². vKŽ WE"U×LK WÝbF« Wײ" WLO l. o"«u²UÐ VłU(«
VkU(« Wd W>uËô« l{Ë ∫
S
Æ…—U²<« VłU(« WŽdÝ l. o"«u²UÐ wzuC« i¹dF²« WLO dOG²ð ÆU¹Ëb¹ VłU(« WŽdÝ —UO²šUÐ
WO{U>d« ”Ë—b« l{Ë ∫
fM²«Ë nuG« q¦. WO{U¹d« »UF_« w" WOUŽ WŽdÐ W dײ*« ·«b¼_« qO−²
dLI« ¡u{Ë fLA« »Ëd- l{Ë ∫
ÊuOM« U²"ô Ë√ W¹—UM« »UF_« Ë√ W¹œUF« WOKOK« dþUM*« Ë√ fLA« »Ëdž d¹uB² rzö. l{u« «c¼
W>UGK WCHoM*« …¡U{ô« l{Ë ∫
ÆWdA. ·«b¼_« `³Bð ÆWO"U …¡U{SÐ ·«b¼ô« d¹uB²
µµ
PROGRAM AE ZJd/*« wzUIK
« wzuC« idF
« WHOHË ‰ULF
.«
PROGRAM AE ZJd/*« wzUIK
« wzuC« idF
« WHOHË ‰ULF
.«
—UO²šô« ÕU²H. j³{« ¨…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" «dO.UJ« ÊuJð ULMOÐ
Æ©wzUIK²« 5.Q²« ¡UG≈® nB²M*« l{u. vKŽ AUTO LOCK
qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ PROGRAM AE dýR*« dNE¹ ÆPROGRAM AE jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√
»užd*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
∫wK¹ UL PROGRAM AE wzUIK²« wzuC« i¹dF²« l{Ë dýR. dÒOG²¹ ÆPROGRAM AE
y WO{U¹d« ”Ë—b« l{Ë y VłU(« WŽd W¹uËô« l{Ë y WÝbF« WײH W¹uËô« l{Ë
W¹UGK WCHQM*« …¡U{ô« l{Ë y dLI« ¡u{Ë fLA« »Ëdž l{Ë
’dI« jG{« ¨VłU(« WŽd WOËô« l{Ë Ë√ WÝbF« WײH W¹uËô« l{Ë —UO²š« bMŽ
ÆSEL/PUSH EXEC
’dI« —œ√ ¨( S) VłU(« WŽd W¹uËô« l{Ë Ë√ ( A) WÝbF« WײH W¹uËô« l{Ë w"
VłU(« WŽdÝ WLO Ë√ ©F WLOI«® WÐužd*« WÝbF« Wײ" WLO —UO²šô SEL/PUSH EXEC
ÆWÐužd*«
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
∫WbF« W&'H W>uËô« l{Ë
rOI« dOG²ð ’dI« …—«œSÐ ÆWÐužd*« WÝbF« Wײ" WLO —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆF11 Ë F1.6 5Ð U.
WŽdÝË wzuC« VJ« rO dOG²ð ÆWÝbFK …dOG Wײ" vKŽ ‰uB(« œ—√ «–≈ WOUŽ WLO —U²š«
Æ…—U²<« WÝbF« Wײ" WLO l. o"«u²UÐ VłU(«
∫VkU(« Wd W>uËô« l{Ë
dOG²ð ’dI« —œ√ ULK ÆWÐužd*« VłU(« WŽdÝ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Ʊ∞∞∞∞Ø±Ë ∂∞ر 5Ð WŽd«
qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ …dOG dýR. WLO —U²š« ¨VłU×K vKŽ√ WŽdÝ vKŽ ‰uB×K
VłU(« WŽdÝ l. o"«u²UÐ WÝbF« Wײ"Ë wzuC« VJ« WLO dOG²ð ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√
Æ…—U²<«
±
1
AUTO
LOCK
¥3,4
笳
HOLD
≤
2
PROGRAM
AE
PROGRAM AE ZJd/*« wzUIK
« wzuC« idF
« WHOHË ¡UGô
ÆPROGRAM AE —e« jG{« Ë√ AUTO LOCK l{u*« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H. j³{«
ÆW¹ƒd« —UEM. Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ PROGRAM AE dýR*« wH²Q¹
µ∂
PROGRAM AE ZJd/*« wzUIK
« wzuC« idF
« WHOHË ‰ULF
.«
…—uD
*« qO
« UOKL
UE ö"
ÊuJð u¹bOH« dO.U Ê_ œuF¹ «c¼ ÆUN³¹dI² ·«b¼_« vKŽ .Ëe²« pMJ1 ô ¨WO{U¹d« ”Ë—b« l{Ë w" •
ÆjI" …bOF³«Ë bF³« WDÝu²*« ·«b¼_« vKŽ U¹—RÐ eO d²K jI" W¾ON.
ÆjI" …bOF³« ·«b¼_« vKŽ U¹—RÐ eO d²K W¾ON. u¹bOH« «dO.U ÊuJð ¨dLI« ¡u{Ë fLA« »Ëdž l{Ë w" •
Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« l{Ë w" WÝbF« VłUŠ WŽdÝ j³{Ë W1bI« Âö"_« wF{Ë qLF¹ ô •
ÆPROGRAM AE
∫W¹UGK WCHQM*« …¡U{ù« l{Ë —UO²š« ¡UMŁ√ WOU²« nzUþu« qLFð ô •
WOLd« «dŁR*« ≠
Èdš_« vKŽ …—uB« l{Ë ≠
`*« ≠
jOIM²« l{Ë ≠
wzuC« jOK²« l{Ë ≠
i.u¹® Æ…d «c« l{Ë w" d¹uB²« ¡UMŁ√ WO{U¹d« ”Ë—b« l{ËË W¹UGK WCHQM*« …¡U{ù« l{Ë qLF¹ ô •
©ÆdýR*«
wIEze« —UoE« ÕUEB" Ë√ Âu>œuB« —Uo$ ÕUEB" Ë√ Í—uKH« ÕUEB*« ¡u{ X% qO'« bM
qOGAð ·UI¹SÐ r ¨«c¼ ÀbŠ «–≈ ÆWO{U¹d« ”Ë—b« l{Ë w" Ê«u_« w" dOGð Ë√ …—uBK “«e²¼« Àb×¹ b
ÆPROGRAM AE Z.d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþË
PROGRAM AE Z"dE*« wzUIK'« wzuC« i>dF'« WHO0Ë —UO'C« - «–≈ v'
ÆwzuC« i¹dF²« WLO j³{ s. UC¹√ sJL²ð ·uÝ
W$dI*« …—uB« l{Ë w, U>—R$ eOd'« bM
ÆF2 ¨F1.6 rOI« —UO²š« pMJ1 ô
‰U:« oL ‰u
W"U*« v« ·bN« nKš ÊuJð w²« W"U*« s. tÝUO r²¹Ë U¹—RÐ eO d²« tO" r²¹ Íc« ‚UDM« u¼ ‰U:« oLŽ
F WLOI« iHš ÍœR¹ ÆÍ—R³« ‰uD«Ë ©F WLOI«® WÝbF r−( UF³ð nK²Q¹ Ê√ ‰U:« oLF sJ1 Æt.U.√
…—uB« l{Ë oI×¹ «cJ¼Ë ÆÁdO³Jð v« ©…dOG WÝbŽ® F WLOI« …œU¹eÐË ‰U:« oLŽ qOKIð v« ©…dO³ WÝbŽ®
ÆWC¹dF« W¹Ë«e« l{Ë w" tOKŽ ‰uB(« r²¹ Íc« d³ _« ‰U:« oLŽ l. W½—UI*UÐ dOG ‰U−. oLŽ WÐdI*«
µ∑
oOL
q&{
‰U:« oL
©WOUŽ F WLO® l{Ë s. W³¹d
(W) i¹dŽ
©…dOG F WLO® `²H« l{Ë s. W³¹d
(T) WÐÒdI. …—u
WÝbŽ
ÂË“
UËb Í—R/« eOjd
«
∫WOU²« ôU(« w" ÎU¹Ëb¹ Í—R³« eO d²« j³CÐ qC"√ ZzU²½ vKŽ ‰uB(« pMJ1
∫d¹uBð bMŽ WOKF" …—uBÐ wzUIK²« Í—R³« eO d²« l{Ë qLF¹ ô •
¡U*« «dDIÐ qK³. ÃUł“ ‰öš s. ·«b¼_« ≠
WOI"_« ◊uD)« ≠
¡UL«Ë —«b'« q¦. WOHKQÐ s¹U³²« WKOKI« ·«b¼_« ≠
·b¼ vKŽ eO d²« v≈ W.bI*« w" œułu. ·b¼ vKŽ eO d²« s. Í—R³« eO d²« dOOGð w" Vždð U.bMŽ •
…dšR*« w" œułu.
qł—_« wŁö¦« q.U(« ‰ULF²ÝUÐ XÐUŁ ·b¼ d¹uBð •
dNE¹ Æ…d «c« Ë√ qO−²« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w" MANUAL l{u« v« FOCUS ÕU²H*« o“« ©±®
Ë√ qO−²« l{Ë w" W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ 9 dýR*«
Æ…d «c« Ë√ œ«bF²Ýô«
ÆÍ—R³« eO d²« b¹bײ Í—R³« eO d²« WIKŠ —œ√ ©≤®
±
1
≤2
FOCUS
AUTO
MAN
INFINITY
PUSH AUTO
wzUIK
« Í—R/« eOjd
« l{Ë v« …œuFK
Æ
Ë√ 9 dýR*« ¡UHÞù AUTO wzUIK²« l{u« v« FOCUS ÕU²H*« o“«
…bOF/« ·«bl_« vK Í—R/« eOjd
«
w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ dýR*« dNE¹ ÆINFINITY l{u« v« FOCUS ÕU²H*« o“«
‰ËU% p½« s. rždUÐ V¹d ·b¼ vKŽ UOzUIKð Í—R³« eO d²« r²¹ U.bMŽ «bOH. l{u« «c¼ ÊuJ¹ ÆW¹ƒd« —UEM.
ÆbOFÐ ·b¼ d¹uBð
UOE( wzUIK
« Í—R/« eOjd
« WHOHu duB
K
ÆPUSH AUTO —e« jG{«
ÆPUSH AUTO vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ wzUIK²« Í—R³« eO d²« WHOþË qG²Að
Æ—e« vKŽ nOHš jGCÐ dš¬ vKŽ rŁ ·b¼ vKŽ eO d²« cMŽ —e« «c¼ ÂbQ²Ý«
ÆÍËbO« Í—R³« eO d²« ·UM¾²Ý« r²¹ ¨PUSH AUTO —e« d¹d% bMŽ
`O& Í—R$ eOd
vK ‰uB&K
V¹dIð l{Ë® “T” V½U'« u×½ QON. wü« ÂËe« Ÿ«—cÐ ÿUH²Šô« l. ÎôË√ ·bN« vKŽ Í—R³« eO d²UÐ r
ÆUO−¹—bð “W” V½U'« jGCÐ ÂËe« j³{« rŁ ¨©·bN«
V>d ·b= d>uB
bM
Æ©WC¹dF« W¹Ë«e«® “W” l{u*« W¹UN½ bMŽ Í—R³« eO d²UÐ r
∫wU'U 9 dOG'>
ÆbOF³« ·bN« qO−ð bMŽ
ÆtOKŽ Í—R³« eO d²UÐ ÂUOI« sJ1 ôË Î«bł ÎU³¹d ·bN« ÊuJ¹ U.bMŽ
µ∏
qR«dJ vK qO
«
‰Ur"
…bŠ«Ë WO½UŁ
…bŠ«Ë WO½UŁ
WFðË ozUœ π
WO½UŁ µπË
›«¤
WFðË ozUœ π
WO½UŁ µπË
›«¤
…—uD
*« qO
« UOKL
›»¤
ozUœ ±∞
›»¤
ozUœ ±∞
WLE²M. WOM.“ qŠ«d. vKŽ qO−²« WOKLŽ “U$≈ pMJ1
nu²«Ë qO−²UÐ UOzUIKð ÂUOIK u¹bOH« «dO.U W¾ON²Ð
oOI% WHOþu« Ác¼ «bQ²ÝUÐ pMJ1 ÆWFÐU²². «d²" vKŽ
¨Wz—UD« ôU(«Ë ¨—u¼e« W dŠ W³«d* …“U²2 öO−ð
Æa«
qO−²« …b.
—UE²½ô« …b.
›«¤
›»¤
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w"
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨INT. REC —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆREC TIME qO−²« …b.Ë INTERVAL —UE²½ô« XË j³{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨INTERVAL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 1
Æ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« —UE²½ô« …b. —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 2
10MIN y ©ozUœ µ® 5MIN y ©…bŠ«Ë WIOœ® 1MIN y ©WO½UŁ ≥∞® 30SEC ∫…b*«
©ozUœ ±∞®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨REC TIME —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 3
Æ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« qO−²« …b. —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 4
y ©nB½Ë WO½UŁ® 1.5SEC y ©…bŠ«Ë WO½UŁ® 1SEC y ©WO½UŁ nB½® 0.5SEC ∫…b*«
©5²O½UŁ® 2SEC
Æ5ðd. ’dI« jG{« rŁ ¨ RETURN —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 5
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
±
1
µ
5
MENU
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
¥≠≤
2-4
30SEC
[MENU] : END
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
OFF
RETURN
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
RETURN
OFF
SET
[MENU] : END
µπ
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
[MENU] : END
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
[MENU] : END
0 . 5SEC
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RETURN
[MENU] : END
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
qR«dJ vK qO
«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©∂®
ÆiO.uUÐ qŠ«d. vKŽ qO−²« dýR. √b³¹ ÆWLzUI« ÷dŽ ¡UGô MENU —e« jG{« ©®
ÆqŠ«d. vKŽ qO−²« dýR. ¡wC¹ ÆqŠ«d. vKŽ qO−²« √b³² START/STOP —e« jG{« ©∏®
POWER
VCR
∏
8
b7
MENU
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
∂
6
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
RETURN
I NTERVAL
[MENU] : END
qR«dJ vK qO
« WHOHË ¡UGô
ÆWLzUI« U¾ONð w" OFF l{u« vKŽ INT. REC j³{« •
ÆMEMORY Ë√ VCR Ë√ ¨OFF (CHG) ŸU{Ë_« bŠ√ vKŽ POWER WUD« ÕU²H. j³{« •
WœU qO WOKL ¡«d5ô UOE( qR«dJ vK qO
« WHOHË ·UIô
qO−²« WOKLŽ ¡UGô ÆjI" …bŠ«Ë …d. W¹œUŽ qO−ð WOKLŽ ¡«dł≈ pMJ1 ÆSTART/STOP —e« jG{«
ÆÈdš√ …d. START/STOP jG{« ¨W¹œUF«
q «d" vK qO'« l{Ë ‰u WE ö"
Æ…d «c« l{Ë w" qŠ«d. vKŽ qO−²« WHOþË ¡«dł≈ sJ1 ô
qO'« …b" ‰u WE ö"
Æ—U²<« s.e« s. «—UÞ≈ ∂ ≠Ø´ vB√ b× Á—«bI. qO−²K WOM.e« …b*« w" iUMð „UM¼ ÊuJ¹ b
q «d" vK qO'« l{Ë ‰öC INDEX MARK —e« jGC$ XL «–≈ v'
Æ”dN" rOKFð pMJ1 ô
∂∞
qO
« lD* fl WFU
J «—U"≈ qO
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w"
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨FRAME REC —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆWLzUI« ÷dŽ ¡UGô MENU —e« jG{«
ÆFRAME REC dýR*« ¡wC¹
¨Ê«uŁ XÝ …b* —UÞù« qO−²Ð «dO.UJ« ÂuIð ÆqO−²« lD √b³² START/STOP —e« jG{«
ÆqO−²K œ«bF²Ýô« l{u œuFð rŁ
Æ∂ …uD)« cOHMð bŽ√ rŁ ·bN« „dŠ
Ò
±
1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
b笶
6,7
MENU
POWER
VCR
…—uD
*« qO
« UOKL
r ¨dŁR*« «c¼ W"U{ù ÆqO−²« lD WHOþË ‰ULF²ÝUÐ öO−²« 5Ð „Òdײ. lD Ë√ WHË dŁR. W"U{≈ pMJ1
qł—_« wŁöŁ q.UŠ ‰ULF²ÝUÐ p×BM½ ÆqO−²« w" lD qLŽ« rŁ WÐËUM². WHOHš W dŠ ·bN« p¹dײÐ
Æ∂ …uD)« ¡«d?ł≈ b?FÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ «dO.UJ« qOGAðË
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
¥≠≤
2-4
CAMERA SET
D ZOOM
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC OFF
I NT. REC
ON
RETURN
µ
5
MENU
FRAME REC
CAMERA SET
D ZOOM
: 9W I DE
[MENU] 16
: END
STEADYSHOT
FRAME REC ON
I NT. REC
RETURN
[MENU] : END
qO
« lD* l{Ë ¡UGô
ÆWLzUI« U¾ONð w" qOGA²« OFF l{Ë vKŽ FRAME REC bM³« j³{« •
ÆMEMORY Ë√ VCR Ë√ ¨OFF (CHG) ŸU{Ë_« bŠ√ vKŽ POWER WUD« ÕU²H. j³{« •
qO'« lD l{Ë ‰u UE ö"
ÆWIÐU« UŽuDI« s. ‰uÞ√ qÒ−. lD dš¬ …b. ÊuJð •
ÆWK«u². …—uBÐ WHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« bMŽ W×O× …—uBÐ j¹dA« s. WOI³²*« …b*« ÷dŽ r²¹ ô •
ÆqO−²« lD WHOþË qOGAð ¡UMŁ√ ”dN" rOKFð pMJ1 ô •
∂±
blUA*« W.dN!
Æ©∂¥ ’® ”dNHÐ b¼UA*« rOKF²Ð r ¨bFÐ ULO" b¼UA*« sŽ Y׳« WOKLŽ qON²
∫ › « ¤ qO'« l{Ë w,
ÆINDEX MARK —e« jG{«
Ê«uŁ l³Ý …b* W¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “INDEX MARK” dýR*« dNE¹
ÆdýR*« wH²Q¹ rŁ ”dNHÐ bNA*« «c¼ rOKFð r²¹Ë
∫ › » ¤ œ«bF'ô« l{Ë w,
ÆINDEX MARK —e« jG{«
—e?« jG{ bMŽË ÆW¹ƒd« —UEM. w" Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “INDEX STBY” dýR*« dNE¹
“INDEX MARK” …¡«dI« v« “INDEX STBY” dýR*« …¡«d ‰Òuײð ¨qO−²« ¡b³ START/STOP
Æd?ýR*« ¡UH²š« œÒd−0 ”dNH« rOKFð r²¹Ë
qO−ð UC¹√ r²¹ UL ÆqO−²« ¡bÐ WDI½ s. ±± r— —UÞô« bMŽ ”dNH« …—Uý≈ rOKF²Ð —œ—uJ.UJ« √b³¹
ÆÊ«uŁ fLš U³¹dIð j¹dA« vKŽË ¨WO½UŁ ∞[≥ w«uŠ UNðb. XOÝUJ« …d «– w" ”dN" …—Uý≈
Æ©∏∏ ’® VCR u¹bOH« U²OÝU q−. l{Ë w" bNA*« WÝdN" pMJ1
›«¤
[a]
›»¤
[b]
STBY
REC
INDEX MARK
I NDEX
STBY
I NDEX
MARK
REC
I NDEX
MARK
blUA*« W.dN! l{Ë ¡UGô
Æœ«bF²Ýô« l{Ë w" WO½UŁ …d. INDEX MARK —e« jG{«
”dNH« ‰u UE ö"
Æq?O−²« ¡UN²½« bFÐ ”dN" W.öŽ qO−ð pMJ1 ôË ¨qO−²« ¡UMŁ√ WÝdNH« U.öŽ qO−ð r²¹ •
…eÒN−. dOž U²OÝU qLF²ð XM «–≈ ÆXOÝUJ« …d «–Ë j¹dA« s. qÌ vKŽ ”dNH« «dýR. qO−ð r²¹ •
UNKO−ð r²¹ ·uÝ ”dNH« «dýR. ÊS" ¨W¾K²2 XOÝUJ« …d «– ÊuJð U.bMŽ Ë√ XOÝUJ« …d «– WOUQÐ
ÆjI" j¹dA« vKŽ
U?M½S" ¨j¹dA« vKŽ ”dNHÐ pðöO−ð rOKFðË UI³. tOKŽ qÒ−. j¹dý ‚u" qO−²« ÍuMð XM «–≈ •
ÆWÝdN" U.öŽ W"U{≈ q³ XOÝUJ« …d «– s. U½UO³« lOLł ·c×Ð p×BM½
∂≤
fl …—uD*« ÷dF« UOKL fl
j{ …d«– WHOË ‰ULFU Wd bNA*« b#b%
dHB«
…—uD*« ÷dF« UOKL
bMŽ ÎUOzUIKð Y׳« WOKLŽ nu²ðË »užd*« bNA*« b¹bײ t1bIð Ë√ j¹dA« n …œUŽSÐ u¹bOH« pðdO'U( ÂuIð
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ WOKLF« ÁcNÐ ÂUOI« pMJ1 Æ“0:00:00” j¹dA« œ«bF W¹dHB« …¡«dI«
÷dŽ WýUý vKŽ U{ËdF' œ«bF« sJ¹ r «–≈ ¨DISPLAY —e« jG{« ¨÷dF« l{Ë w@
ÆW¹ƒd« —UEM' w@ Ë√ qzUH« ‰U²H¹dJ«
W'öF« dNEð ÆbFÐ ULO@ U¼b¹b% œ«d*« WDIM« bMŽ ZERO SET MEMORY —e« jG{«
ÆZERO SET MEMORY dýR*« i'u¹Ë j¹dA« œ«bŽ vKŽ “0:00:00”
Æ÷dF« ·UI¹SÐ Vždð U'bMŽ x —e« jG{«
qB¹ U'bMŽ ÎU³¹dIð j¹dA« nu²¹ Æœ«bFK dHB« WDI½ v« j¹dA« n …œUŽù m —e« jG{«
ÆwM'e« e'd« dNE¹Ë ZERO SET MEMORY dýR*« wH²S¹ ÆÎUO¹dIð dHB« v« j¹dA« œ«bŽ
Æ÷dF« √b³² ÆN —e« jG{«
DISPLAY
m
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
ZERO SET MEMORY
N
x
UEö
j³{ WHOþË ¡UG≈ r²¹ ¨j¹dA« n …œUŽ≈ ÂU9« q³ WO½UŁ …d' ZERO SET MEMORY —e« jG{ bMŽ •
ÆdHB«
ÆwIOI(« wM'e« e'd« sŽ Ê«uŁ lCÐ Á—«bI' ·ö²š« Àb×¹ b •
öO« 5 W—U ¡«e
√ œu
Ë bM
ÆdHB« j³{ WHOþË qLFð ô b
UC*√ qOK œ«bF,ô« l{Ë w ZERO SET MEMORY dHB« j"{ WHO$Ë qLF(
œ«d*« WDIM« bMŽ ZERO SET MEMORY —e« jG{« ¨q−H*« j¹dA« nB²M' w@ bNA' ‰Ušœ≈ bMŽ
bMŽ ÎUOzUIKð qO−H²« nu²¹ ÆqO−H²« √bЫ rŁ ‰Ušœù« ¡bÐ WDI½ v« j¹dA« n …œUŽSÐ r ÆUNO@ ‰Ušœù« ¡UN½«
Æœ«bF²Ýô« l{Ë v« u¹bOH« pðdO'U( œuFð Æj¹dA« œ«bF dHB« WDI½
∂≥
”dNH« b#b* WK4*« b5UA*« s Y*«
”dNH« s Y*« fl
qLF²Ý« Æ©”dNH« s Y*«® WDIM« pKð s' ÷dF« ¡bÐË UOzUIKð ”dNHÐ WLÒKF' WDI½ sŽ Y׳« pMJ1
ÆWOKLF« ÁcN bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ r ÆWHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« pOKŽ qNHO XOÝU( …d(«cÐ U²OÝU(
WLÒKF*« ◊UIM« vKŽ «bL²F' j¹dAK «d¹d% ¡«dłù Ë√ ”dNHÐ WLÒKF*« s(U'_« s' oIײ² WHOþu« Ác¼ qLF²Ý«
Æ”dNHÐ
XOUJ« …d«– ‰ULFU ”dNH WLÒKF, WDI. s Y*«
Æ©±¥≥ ’® XOÝUJ« …d(«cÐ œËe' j¹dý ÷dŽ bMŽ jI@ WHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« pMJ1
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ ON qOGA²« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
ÆON qOGA²« l{Ë w¼ WHOþu« ÁcN WOzb³*« W¾ON²« Æ©±∞∑
sŽ Y׳« dýR' dNE¹ Ê√ v≈ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« jG{ —d(
Ò
Æ”dNH«
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©Ê«uMF« sŽ Y׳«® TITLE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
…—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH«
¡b³Ð Vždð w²« ”dNH« WDI½ —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ > Ë√ . —e« jG{«
ÆUNM' ÷dF«
Æ…—U²<« ”dNH« WDI½ s' ΡbÐ j¹dA« ÷dFÐ UOzUIKð «dO'UJ« √b³ð
±
1
≥
3
POWER
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
INDEX SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
SEP /
SEP /
DEC /
JAN /
FEB /
APR /
5
6
24
1
11
29
/
/
/
/
/
/
CH
00 5:30PM CAM
00 8:50AM LINE
00 10:30AM CAM
01 11:25PM CAM
01 4:11PM CAM
01 1:45PM CAM
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
2
3
4
5
6
¥
4
INDEX SEARCH
1
2
3
4
5
6
CH
SEP / 5 / 00 5:30PM CAM
SEP / 6 / 00 8:50AM LINE
DEC / 24 / 00 10:30AM CAM
JAN / 1 / 01 11:25PM CAM
FEB / 11 / 01 4:11PM CAM
APR / 29 / 01 1:45PM CAM
Y*« WOKL ·UI#ù
Æx —e« jG{«
∂¥
”dNH« s Y*« fl ”dNH« b#b* WK4*« b5UA*« s Y*«
WöF« w
Æj¹dA« w@ WOU(« WDIM« l{u' vKŽ
ÆUNMŽ Y׳« ‰ËU% w²« WOKFH« WDIM« vKŽ
W'öF« w@ œuLF« dOA¹ •
W'öF« w@ dýR*« dOA¹ •
öO« 5 W—U ¡«e
√ œu
Ë bM
Æ`O×u qJAÐ ”dNH« sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô b
w
—U8 “UN
s WK8«œ …—U<≈ vK ”dN Wö WU{S XL5 «–≈
ÆCH œuLF« w@ “LINE” …¡«dI« dNEð
…—uD*« ÷dF« UOKL
w
—U8 w(uA “UN
s qO« bM qO« ¡b WDI? bM WK*« ”dNH« Wö
Vždð XM( «–≈Ë Æwł—Uš wðuu “UNł s' qO−Hð ¡«dł≈ bMŽ XOÝUJ« …d(«– w@ ”dNH« W'öŽ qO−Hð r²¹ ô
U¾ONð w@ OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ CM SEARCH b?M³« j³CÐ ôË√ r ¨”dNH« WDI½ sŽ Y׳« w@
ÆX?OÝUJ« …d(«– WOuUš ÊËbÐ WÐužd*« WDIM« sŽ Y×Ð«Ë WLzUI«
XOUJ« …d«– ‰ULF« ÊËb ”dNH« s Y*«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
Æ…uD)« Ác¼ “ËU& ¨XOÝUJ« …d(«cÐ œÒËe' dOž UD¹dý qLF²Hð XM( «–≈ Æ©±∞∑
dNE¹ Ê« v« …—dJ²' …—uBÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« SEARCH MODE —e« jG{«
Æ”dNH« sŽ Y׳« dýR'
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB«
vKŽ > —e« Ë√ ¨WIÐUÝ ”dN@ WDI½ sŽ Y׳K bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ . —e« jG{«
¡bÐ ÷dF« WOKLŽ UOzUIKð u¹bOH« «dO'U( √b³¹ ÆW'œU ”dN@ WDI½ sŽ Y׳K bFÐ sŽ rJײ« …bŠË
Y׳UÐ «dO'UJ« ÂuIð ¨> Ë√ . —e« jGCÐ UNO@ ÂuIð …d' q( Æ…—U²<« ”dNH« WDI½ s'
ÆWOU²« Ë√ WIÐUH« ”dNH« WDI½ sŽ
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
Y*« WOKL ·UI#ù
Æx —e« jG{«
∂µ
j# dA« vK WK4*« s#ËUMF« s Y*«
Ê«uMF« s Y*« fl
j¹dA« vKŽ WK−H*« s¹ËUMF« sŽ Y׳« pMJ1 ¨XOÝUJ« …d(«cÐ œÒËe' XOÝU( ‰ULF²Ý« bMŽ
ÆWOKLF« Ác¼ ¡«dłù bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ r Æ©±¥≥ ’® ©Ê«uMF« s Y*«®
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ ON qOGA²« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
ÆON qOGA²« l{Ë u¼ wz«b²Ðù« j³C« Æ©±∞∑
Y׳« dýR' dNE¹ Ê« v« bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« SEARCH MODE —e« jG{ —d(
Ò
ÆÊ«uMF« sŽ
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
T ©Ê«uMF« sŽ Y׳«® TITLE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
…—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH«
ÂuIð Æt{dŽ œ«d*« Ê«uMF« —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« > Ë√ . —e« jG{«
Æ—U²<« Ê«uMF« bNA' ÷dŽ ¡b³Ð u¹bOH« pðdO'U(
±
1
≥
3
POWER
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
TITLE SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
HELLO!
CONGRATULATIONS!
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
2
3
4
5
6
¥
4
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
Y*« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
XO,UJ« …dC«c œËe dO XO,UC ‰ULF,« bM
ÆtMŽ Y׳« Ë√ Ê«uMŽ ‰Ušœ≈ pMJ1 ô
WöF« w
Æj¹dA« vKŽ WOU(« WDIM« v«
ÆUNMŽ Y׳« ‰ËU% w²« WOKFH« WDIM« vKŽ
W'öF« w@ œułu*« œuLF« dOA¹ •
W'öF« w@ dýR*« dOA¹ •
öO« 5 W—U ¡«e
√ œu
Ë bM
Æ`O×u qJAÐ Ê«uMF« sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô b
∂∂
UN?Ëb@ a# —U ö4« s Y*«
a# —U« s Y*« fl
s Y*«® WDIM« pKð s' ÷dF« ¡bÐË a¹—U²« UNO@ dOG²¹ w²« WDIM« sŽ Y׳UÐ u¹bOH« pðdO'U( ÂuIð
…bŠË ‰ULF²ÝUÐ r ÆWHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« pOKŽ qNHO XOÝUJ« …d(«cÐ œËe' XOÝU( ‰ULF²ÝUÐ r Æ©a#—U«
ÆWOKLF« ÁcN bFÐ sŽ rJײ«
Ác¼ vKŽ «bL²F' j¹dA« vKŽ «d¹d% qLF Ë√ a¹—U²« dOOGð ◊UI½ s' oIײK WHOþu« Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ r
Æ◊UIM«
XOUJ« …d«– ‰ULFU a#—U« s Y*«
…—uD*« ÷dF« UOKL
Æ©±¥≥ ’® XOÝUJ« …d(«cÐ œËe' j¹dý ÷dŽ bMŽ jI@ WHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« pMJ1
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ ON qOGA²« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
ÆON qOGA²« l{Ë w¼ WHOþu« ÁcN WOzb³*« W¾ON²« Æ©±∞∑
sŽ Y׳« dýR' dNE¹ Ê√ v≈ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« jG{ —d(
Ò
Æa¹—U²«
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©Ê«uMF« sŽ Y׳«® TITLE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
…—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH«
¡bÐ œ«d*« a¹—U²« WDI½ —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« > Ë√ . —e« jG{«
Æ…—U²<« a¹—U²« WDI½ s' ΡbÐ j¹dA« ÷dFÐ UOzUIKð «dO'UJ« √b³ð ÆU¼bMŽ s' ÷dF«
±
1
≥
3
POWER
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
DATE SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
SEP / 5 / 00
SEP / 6 / 00
DEC / 24 / 00
JAN / 1 / 01
FEB / 11 / 01
APR / 29 / 01
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
2
3
4
5
6
4
¥
DATE SEARCH
1
2
3
4
5
6
SEP / 5 / 00
SEP / 6 / 00
DEC / 24 / 00
JAN / 1 / 01
FEB / 11 / 01
APR / 29 / 01
Y*« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
∂∑
a#—U« s Y*« fl UN?Ëb@ a#—U ö4« s Y*«
WEö
dOG²¹ w²« WDIM« sŽ Y׳UÐ u¹bOH« pðdO'U( ÂuIð ô b ¨5²IOœ s' q√ bŠ«Ë ÂuO qO−H²« …b' X½U( «–≈
Æa¹—U²« UNO@
WöF« w
Æj¹dA« vKŽ WOU(« WDIM« v«
ÆUNMŽ Y׳« ‰ËU% w²« WOKFH« WDIM« vKŽ
W'öF« w@ œułu*« œuLF« dOA¹ •
W'öF« w@ dýR*« dOA¹ •
öO« 5 W—U ¡«e
√ œu
Ë bM
Æ`O×u qJAÐ a¹—U²« sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô b
XOUJ« …d«– ‰ULF« ÊËb a#—U« s Y*«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
Æ…uD)« Ác¼ “ËU& ¨XOÝUJ« …d(«cÐ œÒËe' dOž UD¹dý qLF²Hð XM( «–≈ Æ©±∞∑
dNE¹ Ê« v« …—dJ²' …—uBÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« SEARCH MODE —e« jG{«
Æa¹—U²« sŽ Y׳« dýR'
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB«
…bŠË vKŽ > —e« Ë√ ¨oÐUÝ a¹—Uð sŽ Y׳K bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ . —e« jG{«
WDI½ s' ¡bÐ ÷dF« WOKLŽ UOzUIKð u¹bOH« «dO'U( √b³¹ ÆwU²« a¹—U²« sŽ Y׳K bFÐ sŽ rJײ«
sŽ sŽ Y׳UÐ «dO'UJ« ÂuIð ¨> Ë√ . —e« jGCÐ UNO@ ÂuIð …d' q( Æ…—U²<« a¹—U²«
ÆwU²« a¹—U²« Ë√ oÐUH« a¹—U²«
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
Y*« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
∂∏
WOA«dBuCuH« …—uB« s Y*«
…—uB« ŸöD«Ø…—uB« s Y*« fl
…—uB« s Y*«® dOGB« wLd« u¹bOH« j¹dý vKŽ WK−H*« W²ÐU¦« …—uB« sŽ Y׳« pMJ1
Ê«uŁ µ …b* …—uu q( ÷dŽË Èdš√ uKð …bŠ«Ë W²ÐU¦« —uB« sŽ Y׳« ÎUC¹√ pMJ1Ë Æ©WOA«dBuCuH«
…bŠË ‰ULF²ÝUÐ r Æ©WOA«dBuCuH« …—uB« ŸöD«® XOÝUJK ô Â√ …d(«– œułË sŽ dEM« iGÐ UOzUIKð
ÆWOKLF« Ác¼ ¡«dłù bFÐ sŽ rJײ«
ÆU¼d¹d% Ë√ W²ÐU¦« —uB« s' oIײK WHOþu« Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ r
XOUJ« …d«– ‰ULFU WOA«dBuCuH« …—uB« s Y*«
…—uD*« ÷dF« UOKL
Æ©±¥≥ ’® XOÝUJ« …d(«cÐ œËe' j¹dý ÷dŽ bMŽ jI@ WHOþu« Ác¼ ‰ULF²Ý« pMJ1
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ ON qOGA²« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
ÆON qOGA²« l{Ë w¼ WHOþu« ÁcN WOzb³*« W¾ON²« Æ©±∞∑
sŽ Y׳« dýR' dNE¹ Ê√ v≈ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« jG{ —d(
Ò
Æ…—uB«
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©Ê«uMF« sŽ Y׳«® TITLE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
…—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH«
ÆtM' ÷dF« ¡bÐ »užd*« a¹—U²« —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ > Ë√ . —e« jG{«
Æ—U²<« a¹—U²UÐ WO@«džuðuH« …—uB« ÷dŽ UOzUIKð «dO'UJ« √b³ð
±
1
≥
3
POWER
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
PHOTO SEARCH
VCR
SEARCH
MODE
SEP / 5
SEP / 6
DEC / 24
JAN / 1
FEB / 11
APR / 29
/
/
/
/
/
/
00 5 : 30 PM
00 8 : 50 AM
00 1 0 : 30 AM
01 11 : 25 PM
01 4 : 11 PM
01 1 : 45 PM
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
1
2
3
4
5
6
¥
4
PHOTO SEARCH
1
2
3
4
5
6
SEP / 5
SEP / 6
DEC / 24
JAN / 1
FEB / 11
APR / 29
/
/
/
/
/
/
00 5 : 30 PM
00 8 : 50 AM
00 1 0 : 30 AM
01 11 : 25 PM
01 4 : 11 PM
01 1 : 45 PM
Y*« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
WöF« w
Æj¹dA« vKŽ WOU(« WDIM« v«
ÆUNMŽ Y׳« ‰ËU% w²« WOKFH« WDIM« vKŽ
W'öF« w@ œułu*« œuLF« dOA¹ •
W'öF« w@ dýR*« dOA¹ •
öO« 5 W—U ¡«e
√ œu
Ë bM
Æ`O×u qJAÐ …—uB« sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô b
∂π
…—uB« ŸöD«Ø…—uB« s Y*« fl WOA«dBuCuH« …—uB« s Y*«
XOUJ« …d«– ‰ULF« ÊËb WOA«dBuCuH« …—uB« s Y*«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{«
’® WLzUI« U¾ONð w@ OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ
l{Ë s' CM SEARCH bM³« j³{«
Æ©±∞∑
dýR' dNE¹ Ê« v« …—dJ²' …—uBÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« jG{«
ÆWO@«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB«
q( ÆtM' ÷dF« ¡bÐ »užd*« a¹—U²« —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ > Ë√ . —e« jG{«
a¹—U²« Ë√ oÐUH« a¹—U²« sŽ sŽ Y׳UÐ «dO'UJ« ÂuIð ¨> Ë√ . —e« jGCÐ UNO@ ÂuIð …d'
ÆwU²«
ÆWO@«džuðuH« …—uB« ÷dŽ UOzUIKð «dO'UJ« √b³ð
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
Y*« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
WOA«dBuCuH« …—uB« ŸöD«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU( q−H' l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H' j³{« ©±®
dýR' dNE¹ Ê« v« …—dJ²' …—uBÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« jG{« ©≤®
ÆWO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«
∫wK¹ UL( dýR*« dOG²¹
Ò
T ©Ê«uMF« sŽ Y׳«® TITLE SEARCH T ©”dNH« sŽ Y׳«® INDEX SEARCH
…—uB« sŽ Y׳«® PHOTO SEARCH T ©a¹—U²« sŽ Y׳«® DATE SEARCH
dýR' ÊËbÐ T ©WO@«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý«® PHOTO SCAN T ©WO@«džuðuH«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ > Ë√ . —e« jG{« ©≥®
ÆÊ«uŁ fLš …b* WO@«džuðu@ …—uu q( ÷dFÐ UOzUIKð «dO'UJ« √b³ð
±
1
POWER
≤2
VCR
SEARCH
MODE
PHOTO 00
SCAN
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≥
3
…—uB« ŸöD« WHOË ·UI#ù
Æx —e« jG{«
∑∞
…—uB« «d?R, l, j# dA« ÷d
©VOðU−OM« s@® NEG. ART ∫…—uB« «dŁR' nzUþË ‰ULF²ÝUÐ bNA*« W'UF' pMJ1 ¨j¹dA« ÷dŽ ¡UMŁ√
Æ©fOLAð® SOLARIZE Ë ©œuÝ√Ë iOÐ√® B&W Ë ©wMÐ ÊuKÐ WOAG²«® SEPIA Ë
’dI« —œ√ rŁ PICTURE EFFECT —e« jG{« ¨÷dFK XR*« nu²« l{Ë Ë√ ÷dF« l{Ë w@
Ë√ B&W Ë√ SEPIA Ë√ NEG. ART® »užu*« …—uB« dŁR' dNE¹ Ê√ v« SEL/PUSH EXEC
Æ©SOLARIZE
Æ≥π W×HB« lł«— ¨…—uB« dŁR' WHOþË q( sŽ U'uKF*« s' b¹eLK
…—uD*« ÷dF« UOKL
PICTURE
EFFECT
…—uB« d?R, WHOË ¡UGù
ÆdýR*« wH²S¹ Ê√ v« PICTURE EFFECT —e« jG{«
UEö
Æ…—uB« dŁR' WHOþË ‰ULF²ÝUÐ dš¬ “UNł s' WKÝd*« …—uB« W'UF' pMJ1 ô •
UOÝU( q−H' vKŽ …—uB« qO−H²Ð r ¨…—uB« «dŁR' WHOþË ‰ULF²ÝUÐ W'UF*« …—uB« qO−H² •
ÆqGAL( u¹bOH« pðdO'U( ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH«
…—uB« «dFR WHO$u W'UF*« —uB«
Æ
DV IN/OUT
f³I*« d³Ž …—uB« «dŁR' WHOþuÐ W'UF*« —uB« ‰UÝ—≈ sJ1 ô
÷dF« ·UI*≈ Ë√ OFF (CHG) ·UI*ù« l{Ë vK POWER W5UD« ÕUH j"{ bM
ÆÎUOzUIKð …—uB« «dŁR' WHOþË ¡UG≈ r²¹
∑±
WOLL— «d?R0 j# dA« ÷d
FLASH
Ë ©W²ÐU¦« …—uB«® STILL ∫WOLd« «dŁR*« nzUþË ‰ULF²ÝUÐ bNA*« W'UF' pMJ1 ¨÷dF« ¡UMŁ√
Æ©WOK¹c« …—uB«® TRAIL Ë ©ŸuDH« ÕU²H'® LUMI. Ë ©WFÐU²²*« —uB«®
’dI« —œ√ rŁ DIGITAL EFFECT —e« jG{« ¨XR*« nu²«Ø÷dF« l{Ë w@ ©±®
Ë√ FLASH Ë√ STILL® »užu*« wLd« dŁR*« dýR' i'u¹ Ê« v« SEL/PUSH EXEC
Æ©TRAIL Ë√ LUMI.
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ©≤®
…—uB« ◊UI²« r²¹ ¨LUMI. Ë√ STILL l{u« w@ Æ…bLŽ_« dNEðË wLd« dŁR*« dýR' ¡wC¹
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{ œÒd−0 W²ÐUŁ …—uB( …d(«c« w@ UNM¹eSðË
ÆdŁR*« j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≥®
Æ¥∞ W×HB« lł«— ÆwLd« dŁRLK WHOþË q( sŽ WOKOBH²« U'uKF*« s' b¹eLK
≤2
±
1
STILL
DIGITAL
EFFECT
≥3
STILL
wLLd« d?R*« WHOË ¡UGù
ÆdýR*« wH²S¹ Ê√ v« DIGITAL EFFECT —e« jG{«
UEö
ÆwLd« dŁR*« WHOþË ‰ULF²ÝUÐ dš¬ “UNł s' WKÝd*« …—uB« W'UF' pMJ1 ô •
u¹bOH« U²OÝU( q−H' vKŽ …—uB« qO−H²Ð r ¨wLd« dŁR*« WHOþË ‰ULF²ÝUÐ W'UF*« …—uB« qO−H² •
ÆqGAL( u¹bOH« pðdO'U( ‰ULF²ÝUÐ
wL5d« dFR*« WHO$u W'UF*« —uB«
Æ
DV IN/OUT
f³I*« d³Ž wLd« dŁR*« WHOþuÐ W'UF*« —uB« ‰UÝ—≈ sJ1 ô
÷dF« ·UI*≈ Ë√ OFF (CHG) ·UI*ù« l{Ë vK POWER W5UD« ÕUH j"{ bM
ÆÎUOzUIKð wLd« dŁR*« WHOþË ¡UG≈ r²¹
∑≤
fl dd« fl
j dA« a
…—uB«Ë uB« qOu pK ‰ULFU
l œËe*« …—uB«Ë uB« qOuð pKÝ ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« U²OÝU q−!0 u¹bOH« pðdOU qOu²Ð r%
Æu¹bOH« pðdOU
aM« WOKL ¡b q
d d «
u¼ wz«b²Ðô« j³C«® ÆWLzUI« U¾ONð w5 qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý l{Ë vKŽ DISPLAY bM³« j³{«
©ÆqzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý
ÆbłÔË «–≈ LINE l{u« vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« qšb« —UO²š« ÕU²H j³{«
j¹dA« qšœ√Ë ¨u¹bOH« U²OÝU q−! w5 ©tOKŽ qO−!²« œ«d*« j¹dA« Ë√® Už—U5
Î
ÎUD¹dý qšœ√ ©±®
Æu¹bOH« pðdOU w5 q−!*«
s b¹eLK ÆLINE l{u« vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« qšb« —UO²š« ÕU²H j³{« ©≤®
Æu¹bOH« U²OÝU q−!0 o×K*« qOGA²« ULOKFð qOœ lł«— ¨WOKOBH²« UuKF*«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{« ©≥®
Æu¹bOH« pðdOU w5 q−!*« j¹dA« ÷dFÐ r% ©¥®
qOGA²« ULOKFð qOœ lł«— ¨qOUH²« s b¹e* Æu¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ qO−!²« √bЫ ©µ®
Æu¹bOH« U²OÝU q−!0 o×K*«
S VIDEO
©œËe dOž®
IN
VIDEO
AUDIO
L/R
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
U²OÝU q−!
u¹bOH«
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
jdA« a
WOKL s" ¡UNô« bM
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU vKŽ x —e« jG{«
ÆWUA« s «dR*« ¡UG≈ s bQ
ÆŒu!M*« j¹dA« vKŽ «dýR*« qO−!ð r²¹ ô v²Š WOU²« —«—“_« jG{« ¨W{ËdF «dýR*« X½U «–≈
DISPLAY ÷dF« —“ •
DATA CODE —e« •
bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ SEARCH MODE —e« •
WOU!« WLE#_« l qLF w!« u)bOH« U!O+U ö- vK d)d/!U ÂUOI« pMJ1
¨S ‚uH²*« VHS u¹bO5
¨VHS u¹bO5
¨wL%d« ∏ ¨…œu'« wUF« ∏
¨3 ∏
¨ED fUU²OÐ
¨fUU²OÐ ¨dOGB« S ‚uH²*« VHS u¹bO5
¨dOGB« VHS u¹bO5
wL%d« u¹bOH«
Ë√ dOGB« wL%d« u¹bOH«
©u)dO!+ dO6® uB« ÍœU;_« ŸuM« s u)bOH« U!O+U q- ÊU «–≈
f³I0 iOÐ_« fÐUI«Ë …—uB« qšœ f³I0 …—uB«Ë uB« qOuð pKÝ s dH_« fÐUI« qOu²Ð r%
Æ¡«dL(« fÐUI*« ‰ULF²Ý« r²¹ ô ÆÊu¹eHK²« vKŽ Ë√ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« uB« qšœ
∑≥
jdA« a
…œu'« WOU —u? vK ‰uB/K ©œËe dO6® S ‚uH!*« u)bOH« qO?u pK+ ‰ULF!+U qO?u!«
Æ…—uB«Ë uB« qOuð pK! ©u¹bOH« …—Uý≈® dH_« fÐUI« qOu² wŽ«œ ô ¨Ác¼ qOu²« WI¹dDÐ
pðdOU s q vKŽ …œułu*« S ‚uH²*« u¹bOH« fÐUI0 ©œËe dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« qOuð pKÝ qOu²Ð r%
ÆwL%d« u¹bOH« ÂUEMÐ …œu'« WOUŽ —u Ác¼ qOu²« WI¹dÞ d5uð Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH«
LANC bF s rJ/!K qO?u!« pK+ ‰ULF!+« bM
dš¬ u¹bO5 “UNłË «dOUJ« Ác¼ 5Ð ©œÒËe dOž® LANC pK!« qOu²Ð WIO%œ «d¹d% cOHMð s sJL²ð ·uÝ
÷dFK hÒB<« “UN'U «dOUJ« Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ ¨WIO%œ s«e² d¹d% WHOþuð eN−
Ò
©wL*d« ubOH« qOu pK® i.LINK pK
« ‰ULF«
DV IN/OUT
fÐUI*UÐ ©œËe dOž® ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK pK!« qOuð ô≈ pOKŽ U
uB« «—Uý≈ ‰UÝ—≈ r²¹ ¨iF³Ð 5OL%— s¹“UNł qOuð bMŽ ÆwL%d« u¹bOH« …eNł_ DV IN/OUT Ë
ÆXOÝUJ« …d«– U¹u²×Ë ÷dF« «dýRË s¹ËUMF« a!½ pMJ1 ô Æ…œu'« wUF« d¹dײK ÎUOL%— …—uB«Ë
j¹dA« qšœ√Ë u¹bOH« U²OÝU q−! w5 ©tOKŽ qO−!²« œ«d*« j¹dA« Ë√® Už—U5
Î
ÎUD¹dý qšœ√
Æu¹bOH« pðdOU w5 q−!*«
«—Uýù« qšœ l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ «—Uýù« qšœ —UO²š« ÕU²H j³{«
qOœ lł«— ¨qOUH²« s b¹e* Æ«c¼ —UO²šù« ÕU²H* u¹bOH« U²OÝU q−! sLCð «–≈ WOL%d«
Æu¹bOH« U²OÝU q−!0 o×K*« qOGA²« ULOKFð
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
Æu¹bOH« pðdOU w5 q−!*« j¹dA« ÷dFÐ r%
Æu¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ qO−!²« √bЫ
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
DV IN/OUT
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
©œËe dOž®
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
a
M« s" ¡UNô« bM
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« pðdOU s q vKŽ œułu*« x —e« jG{«
qO?u pK+® i.LINK pK« ‰ULF!+U jII b;«Ë u)bOI U!O+U q- qO?u pMJ1
©wLd« u)bOH«
…—uB« «dJR WHOKË Ë√ wLd« dJR*« WHOKu W'UF*« —uB«
f³I*« d³Ž …—uB« «dŁR WHOþË Ë√ wL%d« dŁR*« WHOþuÐ W'UF*« —uB« «—Uý≈ ëdš≈ r²¹ ô
Æ DV IN/OUT
DV IN/OUT fI*« ‰ULF!+U ÎU!R UN!d; ·UI)≈ - w!« …—uB« qO-! XL «–≈
Æ…—uB« e²Nð b% ¨dš¬ u¹bO5 “UNł ‰ULF²ÝUÐ …—uB« ÷dŽ bMŽË ÆWMAš WK−!*« …—uB« `³Bð
∑¥
wL*d« d d« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
Z"d1*«
vKŽ WOKOGAð UOKLŽ ¡«dł≈ ÊËœ u¹bO5 j¹dý vKŽ U¼d¹dײ ©Z«dЮ UNr!½ »užd*« b¼UA*« —UO²š« pMJ1
Æ «—UÞ≈ qJý vKŽ b¼UA*« —UO²š« r²¹ Æu¹bOH« U²OÝU q−!
›[a]
«¤
›«¤
[a]
d d «
›[b]
»¤
WÐužd*« dOž «—UÞù«
b¼UA*« p¹dײРÂuI¹
›«¤
›»¤
Z"d1*« wL*d« dd« WHO3Ë qOGA √b1 Ê√ q1*
Æ©∑¥Á¨∑≥ ’® u¹bOH« U²OÝU q−! qOuð ± dOC/!«
W¾ONðØ©∑∂ ’® ¡«dL(« X% WFý_« qÝd «—UýSÐ qLFK u¹bOH« U²OÝU q−! W¾ONð ≤ dOC/!«
Æ©∏∞ ’® ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK pK!« «—UýSÐ qLFK u¹bOH« U²OÝU q−!
Æ©∏± ’® u¹bOH« U²OÝU q−! w5 s«e²*« qO−!²« WHOþË j³{ ≥ dOC/!«
5ðuD)« “ËU& pMJ1 ¨u¹bOH« U²OÝU q−! fH½ ‰ULF²ÝUÐ WO½UŁ …d a!½ WOKLŽ “U$SÐ XL% «–≈
Æ≥ Ë ≤ 5²¹dOCײ«
Z"d1*« wL*d« dd« WHO3Ë ‰ULFU
Æ©∏≥ ’® Z«d³« ¡UA½≈ ± qOGA!« WOKL
Æ©∏µ ’® ©j¹dA« a!½® wL%d« d¹dײ« WOKLŽ cOHMð ≤ qOGA!« WOKL
UE;ö
ÆXOÝUJ« …d«– U¹u²×Ë ÷dF« «dýRË s¹ËUMF« a!½ pMJ1 ô •
pK!« qOuð bMŽ W×O× …—uBÐ a!M« WHOþË qOGAð s sJL²ð ô b% ¨u¹bOH« U²OÝU q−!* UF³ð •
Æ©wL%d« qOu²« pKÝ® i.LINK
Æu¹bOH« pðdOU WLzU% U¾ONð w5 IR l{u« vKŽ CONTROL bM³« j³{«
Æ(LANC) f³I*« d³Ž wL%d« ZU½d³UÐ rJײ« «—Uý≈ ‰UÝ—≈ pMJ1 ô •
©wLd« u)bOH« qO?u pK+® i.LINK pK« ‰ULF!+U qO?u!« WOKLF XL «–≈
Æ…œu'« wUF« d¹dײK ÎUOL%— …—uB«Ë uB« «—Uý≈ ‰UÝ—≈ r²¹ ¨iF³Ð 5OL%— s¹“UNł qOuð bMŽ
ubOH« UOU7 q8
" qOu ∫± dOC«
Æ∑¥Ë ∑≥ 5²×HB« w5 `Ò{u u¼ UL u¹bOH« U²OÝU q−!0 u¹bOH« pðdOU qOu²Ð r%
Æ©DV wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK qOu²« pKÝ Ë√ ¨…—uB«Ø uB« qOuð pKÝ ‰ULF²Ý« pMJ1
∑µ
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
¡«dL(« X% WFD_« qd" «—UDS qLFK ubOH« UOU7 q8
" WGON ∫≤ dOC«
«dOU s ¡«dL(« X% WFý_UÐ «—Uýù« ‰UÝ—SÐ r% ¨u¹bO5 U²OÝU q−! ‰ULF²ÝUÐ d¹dײ« WOKLŽ “U$ù
‰ULF²ÝUÐ pðöOuð ¡«dł≈ bMŽ U¹—Ëd{ ¡«dłù« «c¼ ÊuJ¹ Æu¹bOH« U²OÝU q−! —UFA²Ý« …c5U½ v« u¹bOH«
Æ…—uB«Ë uB« qOuð pKÝ
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ u¹bOH« «dOU w5 POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆLINE l{u« vKŽ tOKŽ œułu*« qšb« —UO²š« ÕU²H j³{« rŁ u¹bOH« U²OÝU q−! qOGA²Ð r%
q−! l{Ë vKŽ UNOKŽ œułu*« POWER W%UD« ÕU²H j³{« ¨Èdš√ u¹bO5 «dOU ‰ULF²Ý« bMŽ
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU
ÆWLzUI« ÷dF MEMU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨EDIT SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨CONTROL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨IR —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
IR SETUP ¡«dL(« X% WFD_« ‰U1I« e"— j1{
Æ’dI« jG{« rŁ ¨IR SETUP —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©∏®
u¹bOH« UOÝU q−! W—U* oÐUD*« IR SETUP ed« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©π®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨p¹b
ÆWœUI« W×HB« vKŽ “ IR SETUP ed« W¾ONð ‰uŠ ” r!% v« dE½«
±
1
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≥3
MENU
6-9
π≠∂
¥4
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
[MENU] : END
µ
5
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
1
3
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
∑∂
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
IR SETUP e"d« WGON ‰uQ
q−! W—U* UI5Ë `O×B« ed« —UO²š« s bQð Æu¹bOH« pðdOU …d«– w5 IR SETUP ed« s¹erð Æ1 r%d« w¼ WOzb³*« W¾ON²« Æu¹bOH« U²OÝU
d d «
bF s rJ/!« …—U≈ e—
W—U*«
36 ¨89
Nokia
89 Nokia Oceanic
100 ¨76
Nordmende
63 ¨62 ¨60
Okano
58* ¨70
Orion
96 ¨78 ¨16
Panasonic
86 ¨84 ¨83
Philips
84 ¨83
Phonola
47
Roadstar
21 ¨76
SABA
22 ¨52 ¨94 ¨93
Samsung
36
Sanyo
10 ¨84
Schneider
73
SEG
74 ¨47
Seleco
89
Sharp
36 ¨10
Siemens
26
Tandberg
92 ¨91
Telefunken
76
Thomson
47 ¨36
Thorn
40
Toshiba
47 ¨70 ¨92
Universum
47
W. W. House
58 ¨83
Watson
u¹bO5 U²OÝU q−!ØÊu¹eHKð s VÒd “UNł *
bF s rJ/!« …—U≈ e—
W—U*«
6 ¨5 ¨4 ¨3 ¨2 ¨1
Sony
53
Aiwa
74 ¨50 ¨62
Akai
73
Alba
30 ¨36
Baird
78 ¨83 Blaupunkt
74
Bush
97
Canon
36 ¨83 ¨47
CGM
73
Clatronic
26
Daewoo
76 Ferguson
73
Fisher
80
Funai
47
Goldstar
84 ¨26 Goodmans
09 ¨83
Grundig
56 ¨42
Hitachi
36 ITT/Nikia
Instant
11 ¨15 ¨21 ¨12
JVC
47
Kendo
84 ¨47 ¨16
Loewe
89
Luxor
26*
Mark
58* ¨60 ¨47
Matsui
29 ¨28 Mitsubishi
bF s rJ/!« …—U≈ e— ‰u; WE;ö
ÊU «–≈ ©qO−!²K WBB<«® u¹bOH« U²OÝU ö−! iFÐ l wFOL−²« d¹dײ« WOKLFÐ ÂUOI« pMJ1 ô
Æ©÷dFK WBB<«® Ác¼ u¹bOH« «dOU oÐUD¹ ô rJײ« …—Uý≈ e—
∑∑
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
UOU7 q8
" vK qO8
K X*R*« n*u« l{Ë ¡UGù —«—“_« WGON
ubOH«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨PAUSEMODE l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±®
q−! vKŽ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UGù —e« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨u¹bOH« U²OÝU
Æu¹bOH« U²OÝU q−!* UF³ð `O×B« —e« bL²F¹
Æu¹bOH« U²OÝU q−! l WI×K*« qOGA²« ULOKFð lł«—
≤
笱
1,2
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
REC
RETURN
PB
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
u)bOH« U!O+U q- vK qO-!K XR*« nu!« l{Ë ¡UGS ÂuI w!« —«—“_«
∫qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UGù ÆqLF²!*« u¹bOH« U²OÝU q−!* UF³ð —«—“_« nK²rð
ÆX —e« u¼ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UG≈ —“ ÊU «–≈ PAUSE —UO²šUÐ r% •
Æz —e« u¼ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UG≈ —“ ÊU «–≈ REC —UO²šUÐ r% •
ÆB —e« u¼ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UG≈ —“ ÊU «–≈ PB —UO²šUÐ r% •
5KUI" UuJ YO ubOH« UOU7 q8
"Ë ubOH« p«dO"U7 WGON
rJײ« …—Uý≈ dFA²! tł«uð YO×Ð u¹bOH« «dOU vKŽ ¡«dL(« X% WFý_« «—Uý≈ qÝd l{u j³{«
Æu¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ bFÐ sŽ
ÆULNMOÐ oz«uŽ Í√ W«“SÐ r%Ë ¨U³¹dIð rÝ ≥∞ bFÐ vKŽ U½uJ¹ YO×Ð s¹“UN'« j³{«
U²OÝU q−!
u¹bOH«
«—Uý≈ dFA²!
bFÐ sŽ rJײ«
∑∏
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
ubOH« UOU7 q8
" vK qOGA« UOKL s" b7QK oI«
X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ tD³{« rŁ ¨u¹bOH« U²OÝU q−! w5 tOKŽ qO−!²K öÐU% UD¹dý qšœ√ ©±®
ÆqO−!²K
Æ’dI« jG{« rŁ ¨IR TEST —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨EXECUTE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≥®
ÆW×O× W¾ON²« WOKLŽ Ê√ wMF¹ «c¼ ¨qO−!²UÐ u¹bOH« U²OÝU q−! √bÐ «–≈
ÆCOMPLETE …¡«dI« v« dýR*« ‰uײ¹ ¨qO−!²« ¡UN²½« bMŽ
d d «
≥
笲
2,3
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
COMPLETE
RETURN
[MENU] : END
WO …—uB ubOH« UOU7 q8
" qLF ô U"bM
q−! vKŽ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UGù `O×B« —e« —UO²šUÐ r% Ë√ ¨IR SETUP ed« j³{«
Æu¹bOH« U²OÝU
∑π
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
i.LINK pK
« «—UDS qLFK ubOH« UOU7 q8
" WGON ∫≤ dOC«
©wL*d« ubOH« qOu pK®
l³ð« ¨©œÒËe dOž® ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK qOu²« pKÝ ‰ULF²ÝUÐ qOu²« WOKLFÐ ÂuIð UbMŽ
ÆÁU½œ√ «¡«dłù«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ u¹bOH« «dOU w5 POWER W%UD« ÕU²H j³{«
qšœ l{Ë vKŽ tOKŽ œułu*« qšb« —UO²š« ÕU²H j³{« rŁ u¹bOH« U²OÝU q−! qOGA²Ð r%
POWER W%UD« ÕU²H j³{« ¨Èdš√ WOL%— u¹bO5 «dOU ‰ULF²Ý« bMŽ ÆDV WOL%d« «—Uýù«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ UNOKŽ œułu*«
ÆWLzUI« ÷dF MEMU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨EDIT SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨CONTROL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨i.LINK —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
±1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≥3
MENU
_6,7
笶
µ4,5
笴
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
IR
CONTROL
i . L I NK
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
OTHERS
ED I T SET
i . L I NK
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
∏∞
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
ubOH« UOU7 q8
" w= s"«e*« qO8
« WHO3Ë j1{ ∫≥ dOC«
d d «
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU 5Ð s«e²*« qO−!²« WHOþË j³{ pMJ1
Æ UEŠö*« qO−!² W%—ËË rK% dOCײРp×BM½ Æ¡b³« q³% u¹bOH« «dOU s XOÝUJ« Ÿe½«
qOuð pKÝ® i.LINK qOu²« pKÝ ‰ULF²ÝUÐ Sony w½uÝ “«dÞ u¹bO5 U²OÝU q−! qOuð bMŽ
ÆÁU½œ√ …—uc*« W¾ON²« ¡«dłù wŽ«œ ô ¨i.LINK l{u« vKŽ CONTROL bM³« j³{Ë ©wL%d« u¹bOH«
X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ tD³{« rŁ ¨u¹bOH« U²OÝU q−! w5 tOKŽ qO−!²K öÐU% UD¹dý qšœ√
ÆqO−!²K
i.LINK qOu²« pKÝ ‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU qOu²Ð ÂUOI« bMŽ
j³C wŽ«œ ô ¨i.LINK l{u« vKŽ CONTROL bM³« j³{Ë ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ®
ÆqO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! w5 qO−!²« l{Ë
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER vKŽ W%UD« ÕU²H j³{«
ÆWLzUI« ÷dF MEMU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨EDIT SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ADJ TEST —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨EXECUTE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
vKŽ CUT-OUT d¹dײ« n%uð ◊UI½ fLšË CUT-IN d¹d% ‰Ušœ≈ ◊UI½ fLš qO−!ð r²¹
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU 5Ð s«e²« j³C WOL%d« rOI« »U!( …—uB«
bMŽ ÆW¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ EXECUTING dýR*« iu¹
ÆCOMPLETE …¡«dI« v« dýR*« ‰uײ¹ ¨qO−!²« ¡UN²½«
ÆW¾ODÐ Wd×Ð j¹dA« ÷dŽ √bЫ rŁ ¨u¹bOH« U²OÝU q−! w5 j¹dA« n bŽ√
Ò
n%uð WDI½ qJ WOL%d« WLOI«Ë CUT-IN ‰Ušœ≈ WDI½ qJ WOL%d« ÕU²H²Ýô« WLO% q−Ý
ÆW%—u« vKŽ CUT-OUT
ÃËdš WDI½ qJ WOL%d« rOI« jÝu²Ë CUT-IN ‰Ušœ≈ WDI½ qJ WOL%d« rOI« jÝu² V!Š«
ÆCUT-OUT
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
©∏®
©π®
∂≠¥
4-6
≥3
MENU
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST RETURN
EXECUTE
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP ENGAGE
PAUSEMODE REC PAUSE
I R TEST
OTHERS
RETURN
ED I T SET
CONTROL
[MENU] : END
ADJ TEST EXECUT I NG
“CUT–I N”
“CUT–OUT” No . 2
IN
I R SETUP
PAUSEMODE +215
I R TEST
OTHERS
RETURN
ED I T SET
[MENU] : CONTROL
END
ADJ TEST COMPLETE
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
∏±
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
Æ’dI« jG{« rŁ ¨“CUT-IN” —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±∞®
rŁ ¨CUT-IN ‰Ušœù« ◊UIM WOL%d« rOI« jÝu² —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±±®
Æ’dI« jG{«
Æ»u!;« qO−!²« W¹«bÐ l{u W¾ONð r²¹
Æ’dI« jG{« rŁ ¨“CUT-OUT” —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±≤®
qO−!²« n%uð ◊UIM WOL%d« rOI« jÝu² —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±≥®
Æ’dI« jG{« rŁ ¨CUT-OUT
Æ»u!;« qO−!²« ·UI¹≈ l{u W¾ONð r²¹
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ RETURN —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±¥®
±10,11
±Á¨±∞
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
±12,13
≥Á¨±≤
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
[MENU] : END
0
OTHERS
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
“CUT–I N”
“CUT–OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
0
[MENU] : END
d)d/!« WOKL wI ¡UD\_«
d¹dײ« w5 ¡UDš_« ‚UD½ ÊS5 ¨DV f³I*UÐ eN−
Ò Sony w½uÝ “UN−Ð u¹bOH« pðdOU qOu²Ð XL% «–≈
Æ «—UÞ≈ µ ≠Ø´ 5Ð ÕË«d²²Ý
∫WOU²« ôU(« w5 lÝË√ ‚UDM« «c¼ `³B¹
’® Ê«uŁ fLš s q%√ CUT-OUT qO−!²« n%uð ◊UI½Ë CUT-IN ‰Ušœù« ◊UI½ 5Ð WKUH« …d²H« •
Æ©∏≥
Æj¹dA« W¹«bÐ vKŽ …QON
Ò CUT-OUT qO−!²« n%uð ◊UI½ Ë√ CUT-IN ‰Ušœù« WDI½ ÊuJð UbMŽ •
wI Ë√ qzU« ‰U!)dJ« ÷d WU vK “ENGAGE REC PAUSE” …¡«dI« —uNK bM
W)ƒd« —UEM
ÆqO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ qO−!²K hÒB<« u¹bOH« U²OÝU q−! j³{«
WE;ö
s Ê«uŁ ±∞ ‰Ë√ „dð s bQð Æj¹dA« W¹«bÐ s qO−!²« ¡b³Ð XL% «–≈ ¨W×O× …—uBÐ qO−!²« r²¹ ô b%
ÆqO−!²« ¡bÐ q³% j¹dA«
∏≤
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
W/O/? …—uB u)bOH« U!O+U q- qLF) r «–≈
Æd_« Âe «–≈ tD³{ …œUŽSÐ r% ¨W×O× …—uBÐ IR SETUP ed« W¾ONð s bQð
pK« l qLF« wI WII«u! dO6 u)bOH« U!O+U q-* WOKOGA!« UOKLF« X#U «–≈
i.LINK
‰UÝ—≈ r²¹ ÆÈdš√ …d ©∑∂ ’® ≤ W¹dOCײ« …uD)« “U$SÐ r%Ë ¨tOKŽ w¼ U vKŽ i.LINK WKOu²« „dð«
ÆWOL%— «—UýS …—uB«Ë uB« «—Uý≈
d d «
Z"«d1« ¡UA≈ ∫± qOGA« WOKL
U²OÝU q−! w5 tOKŽ qO−!²K öÐU% UD¹dý qšœ√Ë ¨u¹bOH« pðdOU w5 ÷dF« j¹dý qšœ√
Æu¹bOH«
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨VIDEO EDIT —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
÷dF« n%Ë√ rŁ ¨…—uB« ÷dFÐ rJײ« —«—“√ ‰ULF²ÝUÐ tUšœSÐ Vždð bNA ‰Ë√ W¹«bÐ sŽ Y×Ы
Æ©≤π ’® U²%R
µ5
STOP
REW
PLAY
FF
PAUSE
≤2
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
MENU
¥Á¨≥
3,4
OTHERS
BEEP
MELODY
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T
ED I T SET
RETURN
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
[MENU] : END
∏≥
[MENU] : END
1
0:32:30:14
IN
0:00:00:00
0
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ MARK —e« Ë√ SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
ZU½d³« WöŽ s ÍuKF« ¡e'« dÒOG²¹Ë ¨ZU½dÐ ‰Ë√ s CUT-IN vË_« ‰Ušœù« WDI½ W¾ONð Æ#UH« ‚—“_« ÊuK« v«
n%Ë√ rŁ ¨…—uB« ÷dFÐ rJײ« —«—“√ ‰ULF²ÝUÐ tUšœ≈ »užd*« ‰Ë_« bNA*« W¹UN½ sŽ Y×Ы
Æ©≤π ’® U²%R ÷dF«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ MARK —e« Ë√ SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
s wKH!« ¡e'« dÒOG²¹Ë ¨‰Ë_« ZU½d³« s CUT-OUT vË_« qO−!²« ·UI¹≈ WDI½ W¾ONð Æ#UH« ‚—“_« ÊuK« v« ZU½d³« WöŽ
ÆZU½d³« j³{« rŁ ¨∏ v« µ «uD)« ¡«dł≈ bŽ√
Æ#UH« ‚—“_« ÊuK« v« ZU½d³« WöŽ dÒOG²ð ¨ZU½d³« j³{ s ¡UN²½ô« bMŽ
ÆvB%√ b× U−U½dÐ ÊËdAŽ v²Š ¡UA½≈ pMJ1
_
7
STOP
∂6
REW
PLAY
FF
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
PAUSE
TOTAL
SCENE
©∂®
©®
©∏®
©π®
0:08:55:06
1 OUT
0:00:00:00
0
[MENU] : END
π8,9
笸
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
[MENU] : END
2
0:09:07:06
IN
0:00:12:13
1
V I DEO ED I T
MARK
UNDO
ERASE ALL
START
TOTAL
SCENE
4
0:10:01:23
IN
0:00:47:12
3
[MENU] : END
j)dA« s ⁄—UH« ¡e'« vK
Æj¹dA« s ⁄—U5 ¡eł vKŽ CUT-OUT Ë√ CUT-IN ◊UI½ W¾ONð pMJ1 ô
WE;ö
ÊU «–≈ ¨sJË ¨W¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý wKŽ ZU½d³K WOKJ« …b*« v« …—Uýù« r²¹
WO×O× …—uBÐ WOMe« …b*« ÷dŽ r²¹ ô b% ¨q«u² dOž j¹dA« vKŽ se« e—
Z"Ud db¬ `
"
ÆCUT-OUT ·UI¹ù« WDI½ `!0 r% ¨t²¾ON²Ð XL% ZU½dÐ dš¬ W¹UN½ dOOG²
ÆCUT-OUT Ë CUT-IN ·UI¹ù«Ë ‰Ušœù« w²DI½ `!« ¨ZU½d³« lOLł `!*
WU½dÐ dš¬ WöŽ √b³ð Æ’dI« jG{« rŁ ¨UNDO —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©±®
ÆiOuUÐ QON
ÆW¾ON²« ¡UGù ’dI« jG{« rŁ ¨EXECUTE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
`*« WOKL ¡UGô
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨≤ …uD)« w5 RETURN …¡«dI« —UO²šUÐ r%
Z"«d1« lOLe `
"
—UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ÆWLzUI« U¾ONð w5 VIDEO EDIT bM³« d²š« ©±®
ÆiOuUÐ UNðœbŽ√ w²« Z«d³« UöŽ lOLł √b³ð Æ’dI« jG{« rŁ ¨ERASE ALL
Æ U¾ON²« lOLł ¡UGù ’dI« jG{« rŁ ¨EXECUTE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
∏¥
Z"d1*« wL*d« dd« fl jI= Wu>d*« b?UA*« a
Z«d« lOLd Z ¡UGô
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨≤ …uD)« w5 RETURN …¡«dI« d²š«
Áœ«bS XL ZU#d ¡UGô
ÆMENU —e« jG{«
Æu¹bOH« «dOU s XOÝUJ« ëdš≈ r²¹ Ê√ v« …d«c« w5 tðœbŽ√ Íc« ZU½d³« kHŠ r²¹
d d «
©jdA« a
® wL*d« dd« WOKL cOHM ∫≤ qOGA« WOKL
l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! W¾ONð sË u¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU qOuð W× s bQð
u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK qOu²« pKÝ ‰ULF²ÝUÐ qOu²« WOKLFÐ ÂUOI« bMŽ ÆqO−!²K X%R*« n%u²«
ÆqO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! w5 qO−!²« l{Ë j³C wŽ«œ ô ¨©wL%d«
U²OÝU q−! l{Ë vKŽ UNOKŽ œułu*« POWER W%UD« ÕU²H j³{« ¨Èdš√ u¹bO5 «dOU ‰ULF²Ý« bMŽ
ÆVCR u¹bOH«
rŁ START l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ÆVIDEO EDIT bM³« d²š« ©±®
Æ’dI« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ EXECUTE l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
Æa!M« WOKLŽ √b³ð rŁ ‰Ë_« ZU½d³« W¹«bÐ sŽ Y׳UÐ UOzUIKð «dOUJ« √b³ð
ÆiOuUÐ EXECUTING dýR*« √b³¹
WOKLŽ ‰öš EDIT d¹dײ« dýR dNE¹Ë ¨Y׳« WOKLŽ ¡UMŁ√ UC¹√ SEARCH Y׳« dýR dNE¹
ÆW¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ a!M«
ÆUNr!½ ¡UN²½≈ bFÐ Z«d³« UöŽ ¡wCð
ÆUOzUIKð qOGA²« sŽ u¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« «dOU n%u²ð ¨a!M« WOKLŽ ¡UN²½« bMŽ
aM« WOKL ·UI)ù
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË Ë√ u¹bOH« «dOU vKŽ x —e« jG{«
Zd*« wLd« d)d/!« WHOKË ¡UN#ô
WLzUI« U¾ONð v« ÷dF« WýUý œuFð rŁ Æa!M« WOKLŽ ¡UN²½« bFÐ qOGA²« sŽ u¹bOH« «dOU n%u²ð
ÆVIDEO EDIT
ÆZd³*« wL%d« d¹dײ« WHOþË ¡UN½ô MENU —e« jG{«
i.LINK pK« l oI«u! ô u)bOH« U!O+U q- qOGA UOKL X#U «–≈
ÆÈdš√ …d ©∑∂ ’® ≤ W¹dOCײ« …uD)« “U$SÐ r%Ë ¨tOKŽ w¼ U vKŽ i.LINK WKOu²« „dð«
∫UbM u)bOH« U!O+U q- vK qO-!« WOKL cOHM pMJ1 ô
ÆXOÝU ‰Ušœ≈ r²¹ ô •
Æt²¹UN½ v« j¹dA« qË •
ÆW¹UL(« l{u vKŽ ◊u³C W¹uHF« öO−!²« s j¹dA« W¹ULŠ ÊU! •
©ÆIR l{u« —UO²šUÐ ÂuIð UbMŽ® Æ`O× dOž IR SETUP ed« •
Æ©∑∏ ’® Z×O× dOž u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë ¡UG« W¾ONð WOKLŽ •
©ÆIR l{u« —UO²šUÐ ÂuIð UbMŽ®
∫UbM qzU« ‰U!)dJ« ÷d WU vK NOT READY …¡«dI« dNE
∏µ
ÆZd³*« wL%d« d¹dײ« WHOþË qOGAð ¡b³ “ö« ZU½d³« œ«bŽ≈ r²¹ r •
—UO²šUÐ ÂuIð UbMŽ® Æ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK pKÝ qOuð ÊËœ i.LINK l{u« —UO²š« r²¹ •
©Æi.LINK l{u«
Æu¹bOH« U²OÝU q−!0 WKÒu dOž W%UD« •
WOUO* ubO= …bQË l" «dO"UJ« Ác? ‰ULF«
«—UDù« qu% WHO3Ë fl duO1L7 “UNeË ©⁄uU√®
ÁcNÐ DV IN/OUT wL%d« f³I*« d³Ž U¼—«b≈Ë WOL%— «—Uý≈ v« WOÝUOI« qšb« «—Uý≈ q¹u% pMJ1
dðuO³L “UNł l «dOUJ« qOu²Ð WOÝUO% u¹bO5 …bŠË s uB«Ë —uB« ◊UI²« UC¹√ pMJ1 Æ«dOUJ«
Æi.LINK (DV) f³I*UÐ eN−
Ò
S VIDEO
©œÒËe dOž®
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
U²OÝU q−!
u¹bO5
wL%d« qOu²« pKÝ
©œÒËe dOž®
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨DV OUT T A/V —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆWLzUI« ÷dŽ ¡UGù MENU —e« jG{«
ÆqOKIÐ WÐužd*« —uB« ◊UI²« ¡b³Ð Vždð w²« WDIM« q³% WOÝUOI« u¹bOH« …bŠË w5 j¹dA« ÷dŽ √bЫ
dðuO³LJ« “UN' UF³ð —uB« ◊UI²≈ UOKLŽ nK²rð ÆdðuO³LJ« “UNł vKŽ —uB« ◊UI²« WOKLŽ √bЫ
Æpc Wbr²!*« UO−d³«Ë
dðuO³LJ« “UNł l WI5d*« qOGA²« ULOKFð lł«— ¨—uB« ◊UI²« WOKLŽ ‰uŠ qOUH²« s b¹e*
Æpc Wbr²!*« UO−d³«Ë
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
©∏®
uB«Ë —uB« ◊UI!« bF
ÆWOÝUOI« u¹bOH« …bŠË w5 j¹dA« ÷dŽ n%Ë√Ë ¨dðuO³LJ« “UNł w5 —uB« ◊UI²« «¡«dł≈ n%Ë√
UE;ö
XO³¦ð v« ÃU²% ·uÝ ¨dðuO³LJ« WDÝ«uÐ WOÝUOI« u¹bOH« …bŠË s WDI²K*« uB«Ë —uB« d¹d% bMŽ •
ÆdðuO³LJ« “UNłË «dOUJ« Ác¼ 5Ð u¹bOH« «—Uý≈ ‰œU³ð UNMJ1 dðuO³LJ« “UNł w5 VÝUM dðuO³L UO−dÐ
q¹u% bMŽ rOKÝ qJAÐ —uB« ëdš« dðuO³LJ« “UNł sJL²¹ ô b% ¨WOÝUOI« u¹bOH« «—Uý≈ WU( UF³ð •
WOÝUOI« u¹bOH« …bŠu UF³ð Æ«dOUJ« Ác¼ WDÝ«uÐ WOL%— u¹bO5 «—Uý≈ v« WOÝUOI« u¹bOH« «—Uý≈
ÆWLE²M dOž Ê«u_« dNEð b% Ë√ …—uB« w5 UЫdD{« dNEð b% ¨Wbr²!*«
W¹ULŠ …—Uýù WMLC² WOÝUO% «—Uý≈ ‰Ušœ≈ bMŽ WOL%d« «—Uýù« ëdš≈ s «dOUJ« Ác¼ lOD²!ð ô •
Æl³D« ‚uIŠ
∏∂
WOu eHK« Z"«d1« Ë√ ubOH« öO8
…—uB«Ë uB« qOu pK ‰ULF«
d d «
eN− Êu¹eHKð s Êu¹eHK²« Z«dÐ qO−!ð Ë√ dš¬ u¹bO5 U²OÝU q−! ‰ULF²ÝUÐ j¹dý qO−!ð pMJ1
Æq−!L u¹bOH« pðdOU ‰ULF²ÝUÐ r% Æ…—uB«Ë uB« Ãdš fÐUI0
j¹dý qO−!ð bMŽ Æu¹bOH« pðdOU w5 ©tOKŽ qO−!²« œ«d*« j¹dA« Ë√® Už—U5
Î
ÎUD¹dý qšœ√
ÆtO5 tOKŽ ö−! j¹dý qšœ√ ¨u¹bOH« U²OÝU q−! ‰ULF²ÝUÐ
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ «dOUJ« ÁcNÐ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
WLzUI« U¾ONð w5 qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý l{Ë vKŽ
w5 DISPLAY bM³« j³{«
Æ©±∞∑ ’®
ÆWLzUI« ÷dŽ WýUý ¡UHšô MENU —e« jG{«
rŁ ¨bŠ«Ë ʬ w5 u¹bOH« pðdOU vKŽ tM s1_« V½U'UÐ œułu*« —e«Ë z REC —e« jG{«
Æ—uH« vKŽ u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{«
q−! w5 j¹dA« qO−!ð bMŽ ÷dF« ¡b³ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« N —e« jG{«
ZU½d³« p– vKŽ Êu¹eHK²« j³{« ¨w½u¹eHKð ZU½dÐ qO−!ð b¹dð XM «–≈Ë Æu¹bOH« U²OÝU
÷dŽ WýUý vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−! s Ë√ Êu¹eHK²« s WKÝd*« …—uB« dNEð ÆtKO−!²
ÆW¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ«
ÆtKO−!𠜫d*« bNA*« —uNþ bMŽ u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{«
µ5
REC
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
PAUSE
S VIDEO
©œÒËe dOž®
OUT
Êu)eHK!«
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L/R
VIDEO
AUDIO
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
u¹bO5 U²OÝU q−!
jdA« a
WOKL s" ¡UNô« bM
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« x —e« jG{«
bF s rJ« …bQË ‰ULF«
¨∑ …uD)« w5Ë Æ«—u5 X —e« jG{« rŁ ¨bŠ«Ë ʬ w5 MARK —e«Ë z REC —e« jF{« ¨µ …uD)« w5
ÆtM qO−!²« ¡bÐ œ«d*« bNA*« —uNþ bMŽ X —e« jG{«
∏∑
WOueHK« Z"«d1« Ë√ ubOH« öO8
©u)dO!+ dO6® uB« ÍœU;√ u)bOH« U!O+U q- ÊU «–≈
U²OÝU q−! vKŽ œułu*« u¹bOH« Ãdš f³I0 …—uB«Ë uB« qOuð pK! dH_« fÐUI« qOu²Ð r%
vKŽ Ë√ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« uB« Ãdš f³I0 iOÐ_« fÐUI«Ë ¨Êu¹eHK²« vKŽ Ë√ u¹bOH«
Æ¡«dL(« fÐUI*« qLF²!ð ô ÆÊu¹eHK²«
vK ‰uB/K ©œËe dO6® S ‚uH!*« u)bOH« qO?u pK+ ‰ULF!+U qO?u!« WOKL e$«
…œu'« WOU —u?
Æ…—uB«Ë uB« qOuð pK! ©u¹bOHK® dH_« fÐUI« qOu² wŽ«œ ô ¨Ác¼ qOu²« WI¹dDÐ
u¹bOH« pðdOU s q vKŽ …œułu*« S u¹bOH« fÐUI0 ©œËe dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« qOuð pKÝ qOu²Ð r%
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë
ÆwL%d« u¹bOH« ÂUEMÐ …œu'« WOUŽ «—u Ác¼ qOu²« WI¹dÞ d5uð
qO-!« ¡UMJ√ u)bOH« U!O+U q- wI …b)b WHK!l ÷d UOKL ¡«ddS XL «–≈
ÆW−¼u² WKÒ−!*« …—uB« dNEð b%
tÒdu*« l{Ë ‰u;
wJ 3 Ë 2 Ë 1 tÒłu*« ŸU{Ë√ ‰ULF²Ý« r²¹ ÆVTR 2 l{uUÐ ¨tÒłu*« l{Ë w5 qLFð Ê√ «dOUJ« Ác¼ lOD²!ð
w5 qOGA²« ¡uÝ ÍœUH² Sony w½uÝ “«dÞ dOž Èdš_« u¹bOH« ö−! eOO9 s «dOUJ« Ác¼ sJL²ð
VTR tÒłu*« l{Ë w5 Sony w½uÝ dOž u¹bO5 U²OÝU q−! ‰ULF²ÝUÐ XL% «–≈ ÆbFÐ sŽ rJײ« «—Uý≈
W%—uÐ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ bFÐ sŽ rJײ« …—Uý≈ dFA²! WODGð Ë√ tÒłu*« l{Ë dOOG²Ð p×BM½ ¨2
Æ¡«œuÝ
”dNH« …—U≈ ‰u;
—e« ‰ULF²ÝUÐ WÝdN5 WöŽ qLFÐ XL% «–≈ ÆqO−!²« ¡bÐ bMŽ j¹dA« vKŽ UOzUIKð ”dN5 …—Uý≈ qO−!ð r²¹
WýUý s CH œuLF« w5 “LINE” …¡«dI« dNEð ·uÝ ¨qO−!²« WOKLŽ cOHMð ¡UMŁ√ INDEX MARK
ÆXOÝUJ« …d«– w5 ”dNH« «c¼ qO−!ð r²¹Ë ¨INDEX SEARCH
∏∏
WOueHK« Z"«d1« Ë√ ubOH« öO8
©wL*d« ubOH« qOu pK® i.LINK pK
« ‰ULF«
fÐUI*UÐ ©œËe dOž® ©wL%d« u¹bOH« qOuð pKÝ® i.LINK pK!« q‡Ou‡²‡Ð r‡%
«—Uý≈ ‰UÝ—≈ r²¹ ¨5OL%d« s¹“UN'« qOuð bMŽ Æ5OL%d« u¹bOH« Í“UNł vKŽ …œułu*« DV IN/OUT Ë
Æ…œu'« WOUŽ «d¹d% “U$ù ÎUOL%— …—uB«Ë uB«
d d «
DV IN/OUT
q−!*« j¹dA« qšœ√Ë ¨u¹bOH« pðdOU w5 ©tOKŽ qO−!²« œ«d* j¹dA« Ë√® Už—U5
Î
ÎUD¹dý qšœ√
Æu¹bOH« U²OÝU q−! w5
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
WLzUI« U¾ONð w5 qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý l{Ë vKŽ
s DISPLAY bM³« j³{«
Æ©±∞∑ ’®
ÆWLzUI« ¡UHšù MENU —e« jG{«
rŁ ¨bŠ«Ë ʬ w5 u¹bOH« pðdOU vKŽ tM s1_« V½U'UÐ œułu*« —e«Ë z REC —e« jG{«
Æ—uH« vKŽ u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{«
UNKO−!𠜫d*« …—uB« dNEð Æ÷dF« ¡b³ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« N —e« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ
ÆtM qO−!²« ¡b³Ð Vždð Íc« bNA*« —uNþ bMŽ u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{«
µ5
REC
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
PAUSE
DV IN/OUT
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
©œËe dOž®
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
jdA« a
s" ¡UNô« bM
Æu¹bOH« U²OÝU q−!Ë u¹bOH« pðdOU vKŽ x —e« jG{«
bF s rJ« …bQË ‰ULF«
¨∑ …uD)« w5Ë Æ«—u5 X —e« jG{« rŁ ¨bŠ«Ë ʬ w5 MARK —e«Ë z REC —e« jG{« ¨µ …uD)« w5
ÆtM qO−!²« ¡b³Ð Vždð Íc« bNA*« —uNþ bMŽ X —e« jG{«
∏π
WOueHK« Z"«d1« Ë√ ubOH« öO8
qO?u pK+® i.LINK pK« ‰ULF!+U jII b;«Ë u)bOI U!O+U q- qO?u pMJ1
Æ©wLd« u)bOH«
ÎUOL— …—uB« a# bM
ÆWšu!M*« …—uB« vKŽ dŁR¹ ô «c¼ sJË W½e² dOž W{ËdF*« …—uB« Ê«u√ ÊuJð b%
DV IN/OUT fI*« d ÷dFK XR*« nu!« l{Ë wI …—u? qO-! XL «–≈
Æ…—uB« e²Nð b% ¨u¹bOH« pðdOU ‰ULF²ÝUÐ …—uB« ÷dŽ bMŽË ¨WMAš WK−!*« …—uB« `³Bð
qO-!« ¡b q
—UDM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ DV IN dýR*« —uNþ s bQ²5 DISPLAY —e« jG{«
Æs¹“UN'« ö vKŽ DV IN dýR*« dNE¹ b% ÆW¹ƒd«
tÒdu*« l{Ë ‰u;
wJ 3 Ë 2 Ë 1 tÒłu?*« ŸU{Ë√ ‰ULF²Ý« r²¹ ÆVTR 2 l{uUÐ ¨tÒłu?*« l{Ë w5 qLFð Ê√ «dOUJ« Ác¼ lOD²!ð
w5 qOGA²« ¡uÝ ÍœUH² Sony w½uÝ “«dÞ dOž Èdš_« u¹bOH« ö−! eOO9 s «dOUJ« Ác¼ sJL²ð
VTR tÒłu*« l{Ë w5 Sony w½uÝ dOž u¹bO5 U²OÝU q−! ‰ULF²ÝUÐ XL% «–≈ ÆbFÐ sŽ rJײ« «—Uý≈
W%—uÐ u¹bOH« U²OÝU q−! v?KŽ bFÐ sŽ rJײ« …—Uý≈ dFA²! WODGð Ë√ tÒłu*« l{Ë dOOG²Ð p×BM½ ¨2
Æ¡«œuÝ
π∞
d d« ‰Ubœ≈ fl ubOH« UOU7 q8
" s" bNA" qO8
W¹«b³« ◊UI½ b¹bײРÎö√ q−!*« j¹dA« v« u¹bOH« U²OÝU q−! s b¹bł bNA ‰Ušœ≈ pMJ1
qOu²« WI¹dÞ fH½ w¼ qOu²« WI¹dÞ ÆWOKLF« ÁcNÐ ÂUOIK bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ r% ÆW¹UNM«Ë
Æ∏∂ Ë√ ∑≥ 5²×HB« w5 …—uc*«
Æu¹bOH« U²OÝU q−! w5 tUšœ≈ œ«d*« bNA*« vKŽ Íu²;« j¹dA« qšœ√
›«¤
[a]
›«¤
›[b]
»¤
ä
›[c]
d d «
›»¤
›Ã¤
tUšœ≈ œ«d*« bNA*« vKŽ Íu²;« j¹dA«
tOKŽ «d¹d% ‰Ušœ≈ »užd*« j¹dA«
d¹dײ« bFÐ j¹dA«
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
j³C X —e« jG{« rŁ ¨u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ qOKIÐ › « ¤ ‰Ušœù« ¡bÐ WDI½ q³% WDI½ b¹bײРr%
Æ÷dFK X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU q−!
rŁ ÆM —e« Ë√ m —e« jGCÐ u¹bOH« pðdOU vKŽ › à ¤ ‰Ušœù« s ¡UN²½ô« WDI½ b¹bײРr%
Æ÷dFK X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ UND³C X —e« jG{«
dýR*« iu¹ ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« ZERO SET MEMORY —e« jG{«
WöF« ÷dŽ r²¹ Æ…d«c« w5 d¹dײ« ‰Ušœ≈ s ¡UN²½ô« WDI½ s¹erð r²¹Ë ZERO SET MEMORY
ÆDISPLAY —e« jG{« ¨j¹dA« œ«bŽ ÷dŽ r²¹ r «–≈ Æj¹dA« œ«bŽ vKŽ “0:00:00”
œułu*« —e«Ë z REC —e« jG{« rŁ ¨m —e« jGCÐ u¹bOH« pðdOU vKŽ › » ¤ W¹«b³« WDI½ b¹bײРr%
u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{« rŁ sË bŠ«Ë ʬ w5 u¹bOH« pðdOU vKŽ tM s1_« V½U'UÐ
Æ—uH« vKŽ
vKŽ œułu*« X —e« jG{« ¨Ê«uŁ lCÐ bFÐË ôÎË√ u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ œułu*« X —e« jG{«
Æb¹b'« bNA*« ‰Ušœ≈ WOKLŽ ¡b³ u¹bOH« pðdOU
v« u¹bOH« pðdOU œuFð Æj¹dA« œ«bŽ vKŽ dHB« WDI½ s W³¹d% WDI½ bMŽ UÎOzUIKð ‰Ušœù« WOKLŽ n%u²ð
ÆUÎOzUIKð qO−!²K X%R*« n%u²« l{Ë
¥4
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
µ5
π±
REC
ZERO SET
MEMORY
PAUSE
∫›«¤
∫›»¤
∫›Ã¤
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
dd« ‰Ubœ≈ fl ubOH« UOU7 q8
" s" bNA" qO8
dd« ‰Ubœ≈ ¡UN« WDI dOOG
`!* µ …uD)« bFÐ WO½UŁ …d bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« ZERO SET MEMORY —e« jG{«
Æ≥ …uD)« s √bÐ«Ë ZERO SET MEMORY dýR*«
bF s rJ« …bQË ‰ULF«
…uD)« w5Ë Æ—uH« vKŽ X —e« jG{« rŁ ¨bŠ«Ë ʬ w5 MARK —e«Ë z REC —e« jG{« µ …uD)« w5
ÆtM qO−!²« ¡bÐ b¹dð Íc« bNA*« —uNþ bMŽ X —e« jG{« ¨∂
WE;ö
ƉUšœô« W¹UN½Ë W¹«bÐ w²DI½ 5Ð ¡e'« vKŽ 5K−!*« uB«Ë …—uB« `! r²¹ ¨b¹b'« bNA*« ‰Ušœ≈ bMŽ
«dOU UNMLC® Èd\√ u)bOI «dOU ‰ULF!+U q-*« j)dA« vK bqUA*« ‰U\œ≈ bM
©DCR-VX2000 q)œu u)bOH«
pðdOU ‰ULF²ÝUÐ j¹dA« vKŽ WK−!*« b¼UA*« ‰UšœSÐ p×BM½ Æ…—uB«Ë uB« w5 ÁÒuAð Àb×¹ b%
Æu¹bOH«
UNU\œ≈ - w!« …—uB« ÷d bM
ÆqKš vKŽ ‰b¹ ô «c¼ ÆtUšœ≈ - Íc« ¡e'« W¹UN½ bMŽ …—uB«Ë uB« w5 ÁuAð Àb×¹ b%
ÆLP l{u« w5 ÷dF« bMŽ tUšœ≈ - Íc« ¡e'« W¹UN½Ë W¹«bÐ bMŽ …—uB«Ë uB« w5 ÁuAð Àb×¹ b%
d)d/!« ‰U\œ≈ ¡UN!#« WDI# b)b% ÊËœ bNA*« ‰U\œù
Æd¹dײ« ‰Ušœ≈ ·UI¹SÐ Vždð UbMŽ x —e« jG{«Ë Æ¥Ë ≥ 5ðuD)« “ËU&
π≤
uB« a
ÆÊu5ËdJO Ë√ wðu “UNł qOu²Ð j¹dA« vKŽ Îö√ q−!*« uB« v≈ b¹bł wðu —U! W5U{≈ pMJ1
ÊËœ W¹UNM«Ë W¹«b³« ◊UI½ b¹bײРq−!*« j¹dA« vKŽ uB« W5U{≈ pMJ1 ¨wðu “UNł qOu²Ð XL% «–≈
ÆWOKLF« ÁcNÐ ÂUOIK UC¹√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²Ý« pMJ1 ÆwK_« uB« `! r²¹ Ê√
MIC f1I*U Êu=ËdJO*« qOu
MIC (PLUG IN POWER)
MIC
LINE
d d «
MIC/LINE ÕU²H*« j³{«
ÆMIC l{u« vKŽ
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
©œÒËe dOž® Êu5dJO
uB« W³%«d pMJ1 ô Æ…—uB« f³I d³Ž tKOu²Ð Êu¹eHK²« WýUý vKŽ …—uB« s oIײ« pMJ1
pc ”√d« UŽULÝ f³I ‰ULF²ÝUÐ r% ÆWŽUL!« d³Ž w5U{ù«
MIC Êu=dJO*« f1I0 wu “UNe qOu
MIC
LINE
MIC/LINE ÕU²H*« j³{«
ÆLINE l{u« vKŽ
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
π≥
wðu “UNł
©œÒËe dOž®
MIC (PLUG IN
POWER)
LINE OUT
L
R
uB« a
WO7c« WOULJ« VO7d …b UI Êu=dJO*« qOu
Êu5dJO
©œÒËe dOž®
ŸuM« s Êu5ËdJO*« ‰ULF²ÝUÐ `BM½
ΫeN− Êu5ËdJO*« ÊU «–≈ ÆwF5b*«
l{u vKŽ tD³{« ¨ÂËe« WHOþuÐ
ÆwF5b*« ŸuM« s Êu5ËdJO*«
AUDIO L/R fUI*« ‰ULFU a
M«
wðu “UNł
©œÒËe dOž®
LINE OUT
L
R
AUDIO
L/R
AUDIO L
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
AUDIO R
qOuð f³I qOu²Ð rIð ô
Æ©dH_«® …—uB« …—Uý≈
œÒËe*« Êu=dJO*« ‰ULFU a
M«
Æ öOuð Í√ ¡«dłù wŽ«œ ô
UE;ö
WK−!*« …—uB« h×5 pMJ1 ¨wł—Uš Êu5ËdJO Ë√ wKš«b« Êu5ËdJO*« ‰ULF²ÝUÐ a!M« WOKLŽ ¡«dł≈ bMŽ •
u¹bOH« f³I0 qu*« “UN'« WýUý vKŽ Ë√ W¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ
Æ”√— UŽULÝ ‰ULF²ÝUÐ ÎUC¹√ q−!*« uB« h×5 pMJ1 ¨VIDEO
÷dŽ WýUý vKŽ WK−!*« …—uB« h×5 pMJ1 ¨AUDIO L/R fÐUI*« d³Ž a!M« WOKLŽ ¡«dł≈ bMŽ •
Æ”√— UŽULÝ ‰ULF²ÝUÐ ÎUC¹√ q−!*« uB« h×5 pMJ1Ë W¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!« ‰U²!¹dJ«
Æ”√— UŽULÝ ‰ULF²ÝUÐ tr!½ r²OÝ Íc« b¹b'«Ë wK_« 5ðuB« ö h×5 pMJ1 •
w5 AUDIO MIX uB« jKš bMÐ WDÝ«uÐ wK_« uB« l b¹b'« uB« Ê“«uð j³{ pMJ1 •
ÆwðuB« a!M« WOKLŽ ¡UMŁ√ ”√d« UŽULÝ ‰ULF²ÝUÐ uB« W³%«d pMJ1 ÆWLzUI« U¾ONð
π¥
uB« a
q8
*« jdA« vK uB« W=U{≈
d d «
Æu¹bOH« pðdOU w5 q−!*« j¹dA« qšœ√
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ u¹bOH« pðdOU vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
¡bÐ b¹dð w²« WDIM« bMŽ X —e« jG{« rŁ ÆN —e« jGCÐ qO−!²« ¡bÐ WDI½ b¹bײРr%
Æ÷dFK X%R*« n%u²« l{Ë vKŽ u¹bOH« pðdOU j³C UNM qO−!²«
‰U²!¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ X dCš_« dýR*« dNE¹ Æ AUDIO DUB —e‡« j‡G{«
ÆW¹ƒd« —UEM w5 Ë√ qzU!«
fH½ w5 tKO−!𠜫d*« wðuB« lDI*« qOGAð √bÐ«Ë u¹bOH« pðdOU vKŽ œułu*« X —e« jG{«
ÆtO« ŸUL²Ýô« ¡UMŁ√ (ST2) ≤ u¹dO²!« uB« l{Ë w5 b¹b'« uB« qO−!ð r²¹ ÆX%u«
ÆWÐužd*« qO−!²« ·UI¹≈ WDI½ bMŽ x —e« jG{«
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
AUDIO DUB
POWER ÕU!H*«
bb'« qÒ8
*« uB« W1*«d"
uBK ŸULö
U¾ONð w5 AUDIO MIX bM³« —UO²šUÐ (ST2) b¹b'« uB«Ë (ST1) wK_« uB« 5Ð Ê“«u²« j³{«
Æ©±∞∑ ’® WLzUI«
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/V DV OUT ST1
RETURN
ST2
[MENU] : END
Æ(ST1) wK_« uB« v« AUDIO MIX W¾ONð œuFð ¨W¹—UD³« Ÿe½ Ë√ W%UD« qB5 s ozU%œ µ bFÐ
ÆjI5 wK_« uB« u¼ wz«b²Ðô« j³C«
πµ
uB« a
UE;ö
Æ©±±± ’® XÐ ±∂ l{Ë w5 ÎUI³! q−! j¹dý vKŽ b¹b'« uB« qO−!ð sJ1 ô •
ÆLP l{u« w5 ÎUI³! q−!*« j¹dA« vKŽ uB« qO−!ð sJ1 ô •
Æ DV IN/OUT f³I*« ‰ULF²ÝUÐ uB« W5U{≈ pMJ1 ô •
öO?u!« lOLd qLF XL «–≈
ÆwK¹ UL UNðU¹uË√ VOðdð r²¹ ¨tUšœ≈ œ«d*« uBK U¹uË√ błuð
©PLUG IN POWER fÐUI« ‰Ušœ≈ bMŽ W%UD« qOuð® MIC f³I*« •
WOc« WOULJ« VOdð …bŽU% •
AUDIO L/R fÐUI*« •
ÎUML{ Vd*« Êu5ËdJO*« •
u)bOH« p dOUJ ©œËe dO6® ©wLd« u)bOH« qO?u pK+® i.LINK pK« qO?u bM
Æq−!*« j¹dA« vKŽ uB« W5U{≈ pMJ1 ô
sR*« l{u*« vK j)dA« vK œudu*« ÍuHF« qO-!« s W)UL(« ÊU j{ bM
s W¹UL(« WHOþË d¹dײ ÍuHF« qO−!²« s W¹UL(« ÊU! o“« Æj¹dA« vKŽ qO−!²UÐ ÂUOI« pMJ1 ô
ÆÍuHF« qO−!²«
u)bOH« p dOU ‰ULF!+U q-*« j)dA« vK b)b'« uB« WIU{S p/BM#
q¹œu u¹bOH« «dOU UNMLCЮ Èdš√ u¹bO5 «dOU ‰ULF²ÝUÐ q−!*« j¹dA« vKŽ uB« W5U{≈ bMŽ
Æ uB« …œuł Èu²! iHrM¹ b% ¨©DCR-VX2000
d√ Wb b)b'« uB« WIU{ù
·UI¹≈ b¹dð w²« WDIM« bMŽ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ œułu*« ZERO SET MEMORY —e« jG{«
ÎUOzUIKð qO−!²« ·UI¹≈ r²¹ Æ≥ …uD)« s ΡbÐ «uD)« cOHM²Ð dýUÐ rŁ Æj¹dA« ÷dŽ ¡UMŁ√ U¼bMŽ qO−!²«
ÆUNO5 ZERO SET MEMORY —e« jG{ - w²« WDIM« bMŽ
W6—UH« ¡«ed_« vK
ÆUNOKŽ uB« W5U{≈ pMJ1 ô
ôU(« wI qO-!« j{ ÷d WU ‰ULF!+U U)Ëb) qO-!« Èu! j{ pMJ1
∫WOU!«
ÆMIC Êu5dJO*« f³I d³Ž dš¬ wðu “UNł Ë√ wł—Uš Êu5dJO ‰ULF²ÝUÐ a!M« WOKLFÐ ÂUOI« ≠
ÆWOc« WOULJ« VOdð …bŽU% vKŽ VÒd wł—Uš Êu5dJO ‰ULF²ÝUÐ a!M« WOKLFÐ ÂUOI« ≠
ÆwKš«b« Êu5dJO*« ‰ULF²ÝUÐ a!M« WOKLFÐ ÂUOI« ≠
π∂
sËUMF« ÷d=
¡UN²½ô« bFÐ Ë√ qO−!²« ¡UMŁ√ t rÝ« s¹uJð pMJ1 ¨XOÝUJ« …d«cÐ œËe XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ
ÆUNO5 Ê«uMF« ÷d5 - w²« WDIM« s Ê«uŁ µ …b* Ê«uMF« ÷dŽ r²¹ ¨j¹dA« ÷dŽ bMŽ ÆtM
Æ©±∞± ’® UC¹√ WU)« pM¹ËUMŽ s¹uJð s sJL²²Ý UL ÎUI³! WÞu³C s¹ËUMŽ ∏ s bŠ«Ë —UO²š« pMJ1
ÆUC¹√ s¹ËUMF« l{uË r−ŠË Êu —UO²š« pMJ1
d d «
VACATION
X%R*« n%u²«Ø÷dF«ØqO−!²«Øœ«bF²Ýô« l{Ë w5 Ê«uMF« WLzU% ÷dF TITLE —e« jG{«
Æ÷dFK
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
w5 Ê«uMF« √b³¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« Ê«uMF« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆiOu«
Æd_« Âe «–≈ l{u*« Ë√ ”UI*« Ë√ ÊuK« dOOG²Ð r%
Ë√ ©r−Š® SIZE Ë√ ©Êu® COLOR bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 1
ÆbM³« dNE¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨©l{u® POSITION
Æ’dI« jG{« rŁ ¨bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ 2
Æ»uKD u¼ UL³!Š Ê«uMF« l{Ë r²¹ Ê« v« ≤Ë ± 5ðuD)« —«dJ²Ð r% 3
±
1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
TITLE
[T I TLE] : END
≤
2
≥
3
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
RETURN
[T I TLE] : END
¥
4
SIZE
SMALL
SIZE
TITLE
VACATION
[EXEC] : SAVE [T I TLE] : END
TITLE
LARGE
VACATION
VACATION
[EXEC] : SAVE [T I TLE] : END
π∑
sËUMF« ÷d=
ÆW¾ON²« ÂU9ù WO½UŁ …d SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ©µ®
∫qO−!²« Ë√ ÷dFK X%R*« n%u²« Ë√ ÷dF« l{Ë w5
ÆÊ«uMF« j³{ r²¹ rŁ ¨Ê«uŁ µ …b* WýUA« vKŽ “TITLE SAVE” dýR*« dNE¹
∫œ«bF²Ýô« l{Ë w5
…—U³F« dNEð ¨qO−!²« ¡b³ START/STOP —e« jG{ bMŽË Æ“TITLE” dýR*« dNE¹
ÆÊ«uMF« j³{ r²¹ rŁ ¨Ê«uŁ µ …b* “TITLE SAVE”
5Q!« l{u vK ÍuHF« qO-!« s W)UL(« ÊU j{ - «–≈
qO−!²« s W¹UL(« WHOþË d¹dײ WÐU²J« s W¹UL(« ÊU! oOe²Ð r% ÆÊ«uMF« `! Ë√ ‰Ušœ≈ pMJ1 ô
ÆÍuHF«
p hB<« Ê«uMF« ‰ULF!+ô
Æ≤ …uD)« w5
—UO²šUÐ r% ¨pÐ ’Uš Ê«uMŽ ‰ULF²Ý« w5 Vždð XM «–≈
j)dA« vK ⁄—UI ¡ed œudË bM
Æ¡e'« p– vKŽ Ê«uMŽ ÷d5 pMJ1 ô
j)dA« s WK-*« ¡«ed_« nB!M wI ⁄—UI ¡ed œudË bM
ÆW×O× …—uBÐ Ê«uMF« ÷dŽ r²¹ ô b%
u)bOH« p dOU ‰ULF!+U UNU\œ≈ - w!« s)ËUMF«
Æ”dNH« W½uMŽ WHOþË l
wL%d« u¹bOH« ÂUEMÐ UN{dŽ r²¹ •
‰ULF²ÝUÐ öO−!²« sŽ Y׳« ¡UMŁ√ ”dN5 …—UýS UNO5 Ê«uMF« ‰Ušœ≈ - w²« WDIM« ·UA²« r²¹ b% •
Ædš¬ u¹bO5 “UNł
s)ËUMF« ÷d ·UI)ô
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« U¾ONð w5 OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ TITLE DSPL bM³« j³{«
π∏
sËUMF« ÷d=
Ê«uMF« WxON
∫wU²U Ê«uMF« Êu dOG²¹ •
y ©dLŠ√® RED y ©w−!HMЮ VIOLET y ©dH√® YELLOW y ©iOÐ√® WHITE
©‚—“√® BLUE y ©dCš√® GREEN y ©#U5 ‚—“√® CYAN
∫wU²U Ê«uMF« ”UI dOG²¹ •
©dO³® LARGE y ©dOG® SMALL
ÆLARGE dO³J« Ê«uMF« ”UI —UO²š« bMŽ ÎU5dŠ ±≤ s d¦√ ‰Ušœ≈ pMJ1 ô
ÆÊ«uMF« l{u* «—UO²š« WF!ð pU√ ÊuJ¹ ·uÝ ¨“SMALL” Ê«uMF« ”UI —UO²š« bMŽ •
ÆÊ«uMF« l{u* «—UO²š« WO½ULŁ pU√ ÊuJ¹ ·uÝ ¨“LARGE” Ê«uMF« ”UI —UO²š« bMŽ
“
FULL” WöF« dNK «–≈
d d «
¨…—uB« U½UOÐ Ë√ ¨a¹—U²« U½UOÐ Ë√ ¨Ê«uMŽ `!0 XL% «–≈ jI5 Ê«uMŽ ÷d5 pMJ1 Æ…¡uK2 XOÝUJ« …d«–
Æ…d«c« w5 ÿuH;« XOÝUJ« rÝ« Ë√
ππ
sËUMF« ÷d=
Ê«uMF« `
"
«dOUJ« l{Ë Ë√ VCR u?¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆCAMERA
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
lýUý dNEð Æ’dI« jG{« rŁ ¨TITLEERASE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆÊ«uMF« `! ÷dŽ
Æ’dI« jG{« rŁ ¨t×! »užd*« Ê«uMF« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ“ERASE OK?” dýR*« dNE¹
SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ rŁ ¨t×! »užd*« Ê«uMF« fH½ u¼ ÷ËdF*« Ê«uMF« ÊQÐ bQð
Æ’dI« jG{« rŁ ¨OK —UO²šô
Ò
Æ“EXECUTE” v« “OK” dýR*« dOG²¹
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
¡UN²½ô« bFÐ “COMPLETE” …¡«dI« dNEðË 5²O½UŁ …b* iOuUÐ “ERASING” dýR*« √b³¹
ÆÊ«uMF« `! WOKLŽ s
±
1
MENU
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
I TLE DSPL
[MENU] T
: END
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
T I TLE ERASE
©®
T I TLE ERASE
4 PRESENT
ERASE OK ?
RETURN
OK
T I TLE ERASE
4 PRESENT
[MENU] ERASE
: END OK ?
1 HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
[MENU]2 : END
3 HAPPY NEW YEAR !
4 PRESENT
5 GOOD MORN I NG
6 WEDD I NG
[MENU] : END
©∂®
MEMORY
_笶
6,7
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
©µ®
POWER
OFF CAMERA
(CHG)
µ≠≥
3-5
©≤®
©≥®
©¥®
VCR
≤
2
©±®
RETURN
EXECUTE
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
I TLE DSPL
[MENU] T
: END
T I TLEERASE COMPLETE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
[MENU] : END
`
*« WOKL ¡UGù
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∑ Ë√ ∂ …uD)« w5 RETURN l{u« —UO²šUÐ r%
sËUMF« lOLe `
*
Ʊ∞µ W×HB« vKŽ “ XOÝUJ« …d«– U½UOÐ `! ” r!% v« dE½«
±∞∞
WU)« pMËUM suJ
d d «
ÆÎU5dŠ ≤∞ vKŽ Íu²×¹ Ê« Ê«uMŽ qJ sJ1 ÆXOÝUJ« …d«– w5 ULNEHŠË 5½«uMŽ s¹uJð pMJ1
Æ÷dFK X%R*« n%u²« Ë√ ÷dF« Ë√ œ«bF²Ýô« l{Ë w5 TITLE —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
jG{« rŁ ¨CUSTOM2 SET Ë√ CUSTOM1 SET —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« ·d(« œuLŽ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« ·d(« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆÊ«uMF« ‰ULJ²Ýô W“ö« ·Ëd(« lOLł —UO²š« s ¡UN²½ô« v²Š µË ¥ 5ðuD)« —«dJ²Ð r%
jG{« rŁ ¨[SET] —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ¨pÐ hB<« Ê«uMF« qLŽ ¡UN½ô
Æ…d«c« w5 Ê«uMF« kHŠ r²¹ Æ’dI«
ÆÊ«uMF« WLzU% ¡UHšô TITLE —e« jG{«
±
1
≤2
TITLE
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
[T I TLE] : END
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
≥3
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
©∏®
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
RETURN
[T I TLE] : END
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
4-6
∂≠¥
TITLE SET
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
TITLE SET
–––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
±∞±
[T I TLE] : END
[T I TLE] : END
TITLE SET
S––––––––––––––––––––
[T I TLE] : END
WU)« pMËUM suJ
…d7«c« w= ÿuH;« Ê«uMF« dOOG
jG{« rŁ ¨ÁdOOG𠜫d*« Ê«uMFK UF³ð CUSTOM2 SET Ë√ CUSTOM1 SET —UO²šUÐ r% ¨≥ …uD)« w5
·c( ’dI« jG{« rŁ ¨[C] —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ÆSEL/PUSH EXEC ’dI«
ÆW³žd« V!Š b¹b'« Ê«uMF« ‰UšœSÐ r% ÆdOš_« ·d(« `! r²¹ ÆÊ«uMF«
«dOU ÊuJ ULMO dyQI ozUœ µ ·Ëd(« ‰U\œ≈ WOKL XdG!+« «–≈ ÎUOzUIK WUD« qBI r!)
UNK\«b XO+U œudË l œ«bF!+ù« l{Ë wI u)bOH«
·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{« Æ…d«c« w5 WþuH× UNUšœ≈ - w²« ·Ëd(« qEð
ÆWO½UŁ …d ∑ …uD)« s ΡbÐ «uD)« ¡«dłSÐ dýUÐ rŁ …d OFF (CHG)
qI²Mð ô wJ XOÝUJ« Ÿe½ Ë√ ÷dFK X%R*« n%u²« Ë√ ÷dF« l{Ë vKŽ u¹bOH« pðdOU j³CÐ p×BM½
ÆÊ«uMF« ·ËdŠ ‰Ušœ≈ ¡UMŁ√ ÎUOzUIKð ·UI¹ù« l{Ë v« u¹bOH« pðdOU
·d(« `*
ÆdOš_« ·d(« `! r²¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨[ C ] —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
·d;_« 5 ⁄«dI ‰U\œù
Æ⁄«dH« ‰Ušœ≈ l{u —UO²šUÐ r% rŁ ¨›
¤ —UO²šUÐ r%
±∞≤
XOUJ« WOL
d d «
sJ1 XOÝUJ« rÝ≈ ÆXOÝUJ« n¹dFðË WOL!ð pMJ1 ¨XOÝUJ« …d«cÐ œËe XOÝU ‰ULF²Ý« bMŽ
bMŽ - Íc« XOÝUJ« ‰Ušœ≈ bMŽ Æ…d«c« w5 tM¹erð r²¹Ë vB%√ b× ·ËdŠ ±∞ vKŽ Íu²×¹ Ê«
CAMERA Ë√ VCR ŸU{Ë_« bŠ√ vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{Ë rÝ« t XOÝU ‰Ušœ≈
ÆU³¹dIð Ê«uŁ fLš …b* XOÝUJ« rÝ« ÷dŽ r²¹ ¨MEMORY Ë√
Æt²OL!𠜫d*« XOÝUJ« qšœ√
ÆCAMERA «dOUJ« VCR u¹bOH« U²OÝU q−! vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
WýUý dNEð Æ’dI« jG{« rŁ ¨TAPE TITLE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æj¹dA« Ê«uMŽ WLzU% ÷dŽ
Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« ·d(« œuLŽ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« ·d(« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆWOL!²« WOKLŽ s ¡UN²½ô« v²Š ∑Ë ∂ 5ðuD)« ¡«dł≈ —d
Ò
Æ’dI« jG{« rŁ ¨[SET] —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ…d«c« w5 XOÝUJ« rÝ≈ s¹erð -
≤
2
MENU
©∂®
©®
©∏®
©π®
POWER
VCR
≥3
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
∏≠∂
6-8
µÁ¨¥
4,5
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE – – – – – – – – – –
T I TLE DSPL
T
I TLEERASE
[MENU] : END
I TEM ERASE
ERASE ALL
TAPE T I TLE
RETURN
––––––––––
TAPE T I TLE
––––––––––
TAPE T I TLE
––––––––––
[MENU] : END
[MENU] : END
TAPE T I TLE
TAPE T I TLE
––––––––––
M– – – – – – – – –
[MENU] : END
[MENU] : END
±∞≥
[MENU] : END
[MENU] : END
XOUJ« WOL
tKL Íc« rù« dOOG
Æb¹bł rÝ≈ qLF WIÐU!« WI¹dD« fH½ ¡«dłSÐ r%Ë ¨tLÝ≈ dOOG𠜫d*« XOÝUJ« qšœ√
5Q!« l{u vK j)dAK ÍuHF« qO-!« s W)UL(« ÊU jC XL «–≈
ÆÍuHF« qO−!²« s W¹UL(« WHOþË d¹dײ WÐU²J« s W¹UL(« ÊU! o“« Æj¹dA« WOL!ð pMJ1 ô
XO+UJ« wI s)ËUMF« ‰U\œ≈ - «–≈
ÆvB%√ b× ÎUC¹√ s¹ËUMŽ ¥ dNE¹ ¨XOÝUJ« rÝ≈ ÷dŽ bMŽ
“-----” dR*« wI UIU ±∞ s q√ œudË bM
Æ…¡uK2 XOÝUJ« …d«–
ÆXOÝUJ« rÝù U¼—UO²š« sJ1 w²« ·Ëd(« œbŽ v« “-----” dýR*« dOA¹
·d(« `*
ÆdOš_« ·d(« `! r²¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨[ C ] —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
·d;_« 5 ⁄«dI ‰U\œù
Æ⁄«dH« ‰Ušœ≈ l{u —UO²šUÐ r% rŁ ¨›
¤ —UO²šUÐ r%
±∞¥
XOUJ« …d7«– UUO `
"
œ—√ Ê≈ pMJ1Ë ÆqBHM qJAÐ bMÐ q U½UOÐ `! sJ1 ¨XOÝUJ« …d«– w5 W½e<« U½UO³« `! pMJ1
Æ…bŠ«Ë …d U½UO³« lOLł `!
qBHM" qJA bM q7 UUO `
"
d d «
ÆCAMERA «dOUJ« l{Ë Ë√ VCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆWLzUI« WýUý ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ITEM ERASE —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨tðU½UOÐ `! »užd*« bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
ÁUMF
bM«
Æ”dNH« U½UOÐ lOLł `!
ÆÊ«uMF« U½UOÐ lOLł `!
Æa¹—U²« U½UOÐ lOLł `!
Æ—uB« U½UOÐ lOLł `!
INDEX ALL
TITLE ALL
DATE ALL
PHOTO ALL
v« “OK” dýR*« dÒOG²¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨OK —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©∂®
Æ“EXECUTE”
ÆSEL/PUSH EXEC’dI« jG{« ©®
…—U³F« dNEð rŁ 5²O½UŁ …b* `!*« WOKLŽ “U$≈ vKŽ WôbK “ERASING” …—U³F« iuð
U½UO³« lOLł `! bFÐ “COMPLETE”
µ≠≥
3-5
±
1
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
T I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
CM SET
CM SEARCH
TAPE T I TLE
T I TLE DSPL
[MENU] T
: END
I TLEERASE
I TEM ERASE
ERASE ALL
RETURN
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL
T I TLE ALL
[MENU] : END
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≤
2
MENU
[MENU] : END
_≠∂
6-7
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL RETURN
T I TLE ALL OK
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
CM SET
I TEM ERASE
I NDEX ALL COMPLETE
T I TLE ALL
DATE ALL
PHOTO ALL
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
`
*« WOKL ¡UGù
±∞µ
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∑ Ë√ ∂ …uD)« w5 RETURN —UO²šUÐ r%
XOUJ« …d7«– UUO `
"
XOUJ« …d7«– w= UUO1« lOLe `
"
«dOUJ« l{Ë Ë√ VCR u¹bOH« U²OÝU q−! l{Ë vKŽ POWER W%UD« ÕU²H j³{«
ÆCAMERA
ÆWLzUI« WýUý ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ERASE ALL —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
v« “OK” dýR*« dÒOG²¹ Æ’dI« jG{« rŁ ¨OK —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ“EXECUTE”
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
s ¡UN²½ô« bFÐ “COMPLETE” dýR*« dNE¹Ë ÎU³¹dIð 5²O½UŁ …b* “ERASING” dýR*« iu¹
Æ U½UO³« lOLł `!
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
`
*« WOKL ¡UGù
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∂ Ë√ µ …uD)« w5 RETURN —UO²šUÐ r%
±∞∂
fl ubOH« «dOUJ WU)« UON« fl
rz«uI« UON dOOG
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« ‰ULF²ÝUÐ WLzUI« œuMÐ —UO²šUÐ r ¨WLzUI« U¾ONð w ŸU{Ë_« U¾ONð dOOG²
Æl{u« rŁ s1Ë WLzUI« bMÐ rŁ ¨ÎôË√ WLzUI« W½uI¹√ —UO²šUÐ r ÆÎUO−¹—bð WOz«b²Ðô« U¾ON²« dOOGð sJ1
U²OÝU< q−>1 l{Ë vKŽ UÞu³C1 POWER WUD« ÕU²H1 ÊuJ¹ U1bMŽ Ë√ ¨œ«bF²Ýô« l{Ë w ©±®
ÆMENU WLzUI« —“ jG{« ¨MEMORY …d<«c« l{Ë Ë√ VCR u¹bOH«
ÆUN²¾ON² ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« WLzUI« W½uI¹√ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≤®
Æt²¾ON² ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©≥®
Æt²¾ON² ’dI« jG{« rŁ ¨»užd*« l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©¥®
—«dJ²Ð r rŁ ¨’dI« jG{«Ë
RETURN —UO²šUÐ r ¨Èdš_« œuM³« dOOGð w Vždð XM< «–≈ ©µ®
Æ¥ v« ≤ s1 «uD)«
Æ©±∞∏ ’® “ bMÐ qJ l{u« j³{ —UO²š« ” lł«— ¨qOPUH²« s1 b¹e*
u b O H « «d O U J W U ) « U O N «
±
1
MENU
CAMERA
VCR
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/V DV OUT
[MENU] : END
[MENU] : END
≤2
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
[MENU] : END
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
RETURN
MEMORY
MANUAL SET
AUTO SHTR
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
≥3
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
[MENU] : END
RETURN
[MENU] : END
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
RETURN
¥4
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
RETURN
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
COLOR BAR
RETURN
±∞∑
rz«uI« UON dOOG
W{ËdF*« WLzUI« ¡UH#ù
ÆMENU —e« jG{«
∫WO
U
« UuI_« qJ vK WLzUI
« œuM ÷d r
©ÍËbO« j³C«® MANUAL SET
©«dO1UJ« j³{® CAMERA SET
©u¹bOH« U²OÝU< q−>1 j³{® VCR SET
©W¹ƒd« —UEM1ØqzU>« ‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý j³{® LCD/VF SET
©…d<«c« j³{® MEMORY SET
©XOÝUJ« …d<«– j³{® CM SET
©j¹dA« j³{® TAPE SET
©j³C« WLzU® SETUP MENU
©Èdš_« œuM³«® OTHERS
Æwz«b²Ðô« j³C« v« dOAð z W1öF«
bM& qJ l{u« j*{ —UO#«
ÆPOWER WUD« ÕU²H1 l{u* ÎUIË WLzUI« œuMÐ nK²`ð
ÆW¹ƒd« —UEM1 w Ë√ qzU>« ‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ jI Xu« p– w UNKOGAð pMJ1 w²« œuM³« ÷dŽ r²¹
ÕUH*«
POWER
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
MEMORY
vMF*«
l{u
«
ÆÎUOzUIKð w½Ëd²Jù« WÝbF« VłUŠ WŽdÝ j³C
Æw½Ëd²Jù« WÝbF« VłUŠ WŽdÝ q¹bF²
ÆpÐUA²« ÂUEMÐ W<dײ*«ØWM<U>« —uB« qO−>²Ð ÂuI¹
ÆÂÒbI²*« l{u« w W<dײ*«ØWM<U>« —uB« qO−>²Ð ÂuI¹
dO³J² ÂËe« WHOþË ‰ULF²Ý« sJ1 ÆwLd« ÂËe« qOGAð ·UI¹ù
Æ…d1 ±≤ v²Š ·bN«
wLd« ÂËe« WHOþË ‰ULF²Ý« sJ1 ÆwLd« ÂËe« qOGA²
dO³Jð pMJ1 l{u« «cNÐ Æ…d1 ±≤ s1 d¦<√ ·bN« dO³Jð …—bIÐ
Æ©≤± ’® …d1 ≤¥ v²Š ·bN«
wLd« ÂËe« WHOþË ‰ULF²Ý« sJ1 ÆwLd« ÂËe« qOGA²
dO³Jð pMJ1 l{u« «cNÐ Æ…d1 ±≤ s1 d¦<√ ·bN« dO³Jð …—bIÐ
Æ©≤± ’® …d1 ¥∏ v²Š ·bN«
Æπ∫±∂ ŸUHð—« v« ÷dŽ W³>MÐ WC¹dF« —uB« qO−>ð r²¹ ô
π∫±∂ ŸUHð—« v« ÷dŽ W³>MÐ WC¹dF« …—uB« qO−>²
Æ©≥∂ ’®
Æ«dO1UJ« “«e²¼« i¹uF²
d¹uBð bMŽ WOFO³Þ —uP ÃU²½« r²¹ ÆW²ÐU¦« WDIK« WHOþË ¡UGù
Æqł—_« vŁö¦« q1U(« ‰ULF²ÝUÐ XÐUŁ ·b¼
ON z
bM
«ØWuI_«
AUTO SHTR
OFF
OFF z
PROG. SCAN
ON
OFF z
D ZOOM
24×
48×
OFF z
16:9WIDE
ON
ON z
STEADYSHOT
OFF
SteadyShot WU « WDIK
« WHO#Ë ‰u& UE&ö)
Æbz«e« «dO1UJ« “«e²¼« SteadyShot W²ÐU¦« WDIK« WHOþË `KBð s •
ÆW²ÐU¦« WDIK« WHOþË vKŽ UO³KÝ ©…œËe1 dOž® q¹uײ« WÝbŽ VO<dð dŁR¹ b •
bz«e« i¹uF²« u¹bOH« pðdO1U< nuð Æ
SteadyShot WU « WDIK
« WHO#Ë ¡UG
≈ bM
SteadyShot OFF W²ÐU¦« WDIK« WHOþË ·UI¹≈ dýR1 dNE¹
Æ«dO1UJ« “«e²¼ô
±∞∏
rz«uI« UON dOOG
ÕUH*«
POWER
CAMERA
CAMERA
u b O H « «d O U J W U ) « U O N «
VCR
VCR
vMF*«
l{u
«
ÆwKO−>ð lD qO−>²Ð ÂUOI« r²¹ ô
Æ©∂± ’® wKO−>ð lD qO−>²Ð ÂUOI« pMJ1 l{u« «cNÐ
Æ©µπ ’® WFDI²1 WOM1“ «d² vKŽ b¼UA*« qO−>²Ð ÂuI¹
ÆWFDI²1 WOM1“ «d² vKŽ bNA*« qO−>²Ð ÂuI¹ ô
Æ öO−>²« 5Ð WKPUH« WOM1e« …d²H« j³CÐ ÂuI¹
5OðuP s¹—U>0 Ë√ u¹dO²Ý uBÐ qÒ−>1 j¹dý ÷dF
Æw?Žd dšü«Ë wKP_« uB« ÊuJ¹ UL¼bŠ√ 5łËœe1
Æ©±¥¥ ’®
d³Ž Á—«bP≈ r²¹ YO×Ð u¹dO²Ý uBÐ qÒ−>1 j¹dý ÷dF
5OðuP s¹—U>0 qÒ−>1 j¹dý Ë√ Èd>O« WŽUL>« …UM
ÆwKP_« uB« jI —«bP≈ r²¹ 5łËœe1
d³Ž Á—«bP≈ r²¹ YO×Ð u¹dO²Ý uBÐ qÒ−>1 j¹dý ÷dF
5OðuP s¹—U>0 qÒ−>1 j¹dý Ë√ vMLO« WŽUL>« …UM
ÆwŽdH« uB« jI —«bP≈ r²¹ 5łËœe1
Æ≤ u¹dO²>« l{ËË ± u¹dO²>« l{Ë 5Ð Ê“«u²« j³C
©πµ ’®
OFF z
ST1
VCR
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
bM
«ØWuI_«
FRAME REC
ON
INT. REC
ON
OFF z
SET
STEREO z
HiFi SOUND
1
2
—
AUDIO MIX
OFF z
DV OUTTA/V
ST2
Æ«dO1UJ« Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ wL— ÂUEMÐ WOÝUOI« —uB« ëdšù
Ác¼ ‰ULF²ÝUÐ WOÝUOI« «—Uýù« ÂUEMÐ WOLd« —uB« ëdšù
Æ«dO1UJ«
l{u« vKŽ qzU>« ‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý ŸuDÝ j³C
ÆÍœUF«
ÆqzU>« ‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý ŸuDÝ …œU¹e
‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ W{ËdF*« …—uB« Ê«u√ j³C
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« ‰ULF²ÝUÐ qzU>«
ON
BRT NORMAL z
LCD B. L.
BRIGHT
—
LCD COLOR
BRT NORMAL z
VF B.L.
WU¦< vKŽ ‰uB×K
WKOK WO½u
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
vKŽ ‰uB×K
WOUŽ WO½u WU¦<
ÆÍœUF« l{u« vKŽ W¹ƒd« —UEM1 ÷dŽ WýUý ŸuDÝ j³C
ÆW¹ƒd« —UEM1 ÷dŽ WýUý ŸuDÝ …œU¹e
ÆœUý—≈ «—UÞ≈ ÷dŽ r²¹ ô
Æ©≥µ ’® œUý—≈ —UÞ≈ ÷dŽ l{u« «cNÐ r²¹
BRIGHT
OFF z
GUIDEFRAME
ON
VF B. L. Ë LCD B. L. bM
« ‰u& UE&ö)
ÆqO−>²« ¡UMŁ√ öOK W¹—UD³« dLŽ qI¹ ¨“BRIGHT” l{u« —UO²š« bMŽ •
ÆUOzUIKð “BRIGHT” l{u« —UO²š« r²¹ ¨W¹—UD³« dOž WUÞ —bB1 Í√ ‰ULF²Ý« bMŽ •
±∞π
rz«uI« UON dOOG
ÕUH*«
POWER
MEMORY
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
VCR
MEMORY
MEMORY
MEMORY
MEMORY
VCR
vMF*«
l{u
«
ÆqP«u²1 qJAÐ qO−>²UÐ ÂuIð ô wJ
Æ©±≤± ’® qP«u²1 qJAÐ WO«džuðu —uP lЗ√ qO−>²
Æ©±≤± ’® qP«u²1 qJAÐ WO«džuðu —uP l>ð qO−>²
W¹UGK WOUF« …œu'« l{uÐ WO«džuðuH« —uB« qO−>²
Æ©±±∏ ’® “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý ‰ULF²ÝUÐ
‰ULF²ÝUÐ WOUF« …œu'« l{uÐ WO«džuðuH« —uB« qO−>²
Æ©±±∏ ’® “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý
‰ULF²ÝUÐ W¹œUF« …œu'« l{uÐ WO«džuðuH« —uB« qO−>²
Æ©±±∏ ’® “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý
ÆW²ÐU¦« —uB« sŽ WŽU³D« U1öŽ `>*
ÍuMð w²« WKÒ−>*« W²ÐU¦« —uB« vKŽ WŽU³Þ W1öŽ WÐU²J
ÆbFÐ ULO UN²ŽU³Þ
ÆW²ÐU¦« —uB« sŽ W¹UL(« W«“ù
Æ©±≥∏ ’® ÍuHF« `>*« s1 W²ÐU¦« —uB« W¹UL(
Æ©±≥∑ ’® lÐU²²*« ÷dF« l{uÐ —uB« lOLł ÷dF
Æ©±¥∞ ’® WOL;« dOž —uB« lOLł ·c(
ÆÂUEM« WžUOP WOKLŽ ¡UGù
ÆWKL×1
Ò
“Memory Stick” …d<«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOB
SEL/PUSH ’dI« ‰ULF²ÝUÐ FORMAT l{u« d²š« Ʊ
SEL/PUSH ’dI« —œ√ Æ≤ Æ’dI« jG{« rŁ ¨EXEC
dýR*« —uNþ bFÐ Æ≥ Æ’dI« jG{« rŁ ¨OK —UO²šô EXEC
dNE¹ ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ¨“EXECUTE”
bFÐ ÆÂUEM« WžUOP WOKLŽ ‰öš “FORMATTING” dýR*«
Æ“COMPLETE” dýR*« dNE¹ WUD³« WžUOP s1 ¡UN²½ô«
W×¹dý vKŽ dOGP wL— j¹dý w WKÒ−>*« —uB« a>M
Æ©±≥∞ ’® “Memory Stick” …d<«c«
OFF z
bM
«ØWuI_«
CONTINUOUS
ON
MULTI SCRN
SUPER FINE z
(SFN)
QUALITY
FINE
(FINE)
STANDARD
(STD)
OFF z
PRINT MARK
ON
OFF z
PROTECT
ON
SLIDE SHOW
DELETE ALL
RETURN z
FORMAT
OK
PHOTO SAVE
“Memory Stick” …d7«c
« W9d UUO lOL: `<) vK ÂUEM
« W3UO4 WOKL qLF5
ÆUN1UE½ WžUOBÐ ÂUOI« q³ “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý U¹u²×1 h׫
Æ“Memory Stick” …d<«c« W×¹dý w WK−>*« WOł–uLM« —uB« `>1 v« ÂUEM« WžUOP WOKLŽ ÍœRð •
…d<«c« W×¹dý w …œułu*« WOL;« —uB« U½UOÐ `>1 v« ÂUEM« WžUOP WOKLŽ ÍœRð •
Æ“Memory Stick”
ÂUEM
« W3UO4 ‰u& UE&ö)
WžUOB wŽ«œ ô ÆlMB*« w W¹—UO²šô« Ë√ …œËe*« “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOP - •
ÆÁc¼ u¹bOH« «dO1UJÐ UN1UE½
…d<«c« W×¹dý Ÿe½ ‰ËU% Ë√ —“ Í√ jG{ Ë√ POWER WUD« ÕU²H1 …—«œ≈ v« bLFð ô •
Æ“FORMATTING” dýR*« ÷dŽ ¡UMŁ√ “Memory Stick”
ÍuHF« qO−>²« s1 W¹UL(« ÊU> ÊU< «–≈ ¨“Memory Stick” …d<«c« W×¹dý WGOP rOEMð pMJ1 ô •
ÆLOCK 51Q²« l{Ë vKŽ UÞu³C1 “Memory Stick” …d<«c« W×¹dý vKŽ œułu*«
Æ“ ” WUÝd« —uNþ bMŽ WO½UŁ …d1 WUD³« ÂUE½ WžUOBÐ r •
ÂUEM
« W3UO4 WOKL XKA? «–≈
Æ“
FORMAT ERROR”
WUÝd« dNEð
±±∞
rz«uI« UON dOOG
ÕUH*«
POWER
VCR
VCR
CAMERA
VCR
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
u b O H « «d O U J W U ) « U O N «
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
vMF*«
l{u
«
ON z
Æ©∂πÁ¨∂∑Á¨∂∂Á¨∂¥ ’® XOÝUJ« …d<«– ‰ULF²ÝUÐ Y׳K
ÆXOÝUJ« …d<«– ‰ULF²Ý« ÊËbÐ Y׳K
Æ©±∞≥ ’® XOÝUJ« WOL>²
OFF
ÆtUšœ≈ - Íc« Ê«uMF« ÷dF
ÆÊ«uMF« ÷dŽ ÂbF
Æ©±∞∞ ’® tUšœSÐ XL Íc« Ê«uMF« `>*
OFF
CM SEARCH
TAPE TITLE
ON z
TITLE DSPL
—
TITLEERASE
—
ITEM ERASE
—
ERASE ALL
SP z
REC MODE
XOÝUJ« …d<«– w qBHM1 qJAÐ bMÐ q< U½UOÐ `>*
Æ©±∞µ ’®
Æ©±∞∂ ’® XOÝUJ« …d<«– w WþuH;« U½UO³« lOLł `>*
Æ©ÍœUF« qOGA²«® SP l{u« w qO−>²« WOKLFÐ ÂUOIK
ÆSP l{u« —b …d1 ±[µ qO−>²« …b1 …œU¹e
Æ©u¹dO²Ý 5ðuP® XÐ ±≤ l{u« w qO−>²« WOKLFÐ ÂUOIK
bŠ«Ë u¹dO²Ý uP® XÐ ±∂ l{u« w qO−>²« WOLKFÐ ÂUOIK
Æ©WOUŽ …œu−Ð
bM
«ØWuI_«
LP
12BIT z
AUDIO MODE
16BIT
LP l{u
« ‰u& UE&ö)
‰ULF²ÝUÐ j¹dA« ÷dFÐ `BM½ ¨LP l{u« w u¹bOH« pðdO1U< w qL;« j¹dA« vKŽ qO−>²« bMŽ •
b ¨dš¬ u¹bO U²OÝU< q−>1 Ë√ Èdš√ u¹bO «dO1U< ‰ULF²ÝUÐ j¹dA« ÷dŽ bMŽ Æu¹bOH« pðdO1U<
Æ…—uB« Ë√ uB« w UЫdD{« Àb%
Sony Excellence/ U²OÝUJ« ‰ULF²ÝUÐ `BM¹ ¨LP l{u« w qO−>²UÐ ÂUOI« bMŽ •
Æu¹bOH« pðdO1U< s1 …œUH²Ý« qC√ vKŽ ‰uB(« s1 sJL²ð wJ Master mini DV
a>½ œ«d*« j¹dAK SP l{u« ‰ULF²Ý« wG³M¹ ÆLP l{u« w q−>*« uB« a>MÐ ÂUOI« pMJ1 ô •
ÆtM1 uB«
l{u« w b¼UA*« iFÐ qO−>²Ð ÂUOI« Ë√ bŠ«Ë j¹dý vKŽ LPË SP 5F{u« w qO−>²UÐ ÂUOI« bMŽ •
ÆW×O×P …—uBÐ b¼UA*« 5Ð wM1e« e1d« WÐU²< r²¹ ô b Ë√ ÷dF« ¡UMŁ√ W¼uA1 …—uB« dNEð b ¨LP
AUDIO MODE uB
« l{Ë ‰u& UE&ö)
ÆXÐ ±∂ l{u« w j¹dA« vKŽ q−>*« uB« a>½ pMJ1 ô •
uB« Ãe1 l{Ë w uB« Ê“«uð j³{ pMJ1 ô ¨XÐ ±∂ l{u« w q−>*« j¹dA« ÷dŽ bMŽ •
ÆAUDIO MIX
±±±
rz«uI« UON dOOG
ÕUH*«
POWER
VCR
CAMERA
VCR
VCR
CAMERA
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
CAMERA
MEMORY
vMF*«
l{u
«
ÆwI³²*« j¹dA« dýR1 œuLŽ ÷dF
…b*« »U>ŠË u¹bOH« pðdO1U< qOGAð s1 Ê«uŁ ∏ w«uŠ bFÐ •
Æj¹dA« s1 WOI³²*«
pðdO1U< ÂuIðË XOÝUJ« ‰Ušœ≈ s1 Ê«uŁ ∏ w«uŠ bFÐ •
Æj¹dA« s1 WOI³²*« …b*« »U>×Ð u¹bOH«
q−>1 l{Ë w N —e« j³{ s1 Ê«uŁ ∏ w«uŠ bFÐ •
Æu¹bOH« U²OÝU<
÷dF DISPLAY —e« jG{ s1 Ê«uŁ ∏ w«uŠ bFÐ •
ÆWýUA« «dýR1
w …—uB« sŽ Y׳« Ë√ t1bIð Ë√ j¹dA« n …œUŽ≈ ¡UMŁ√ •
Æu¹bOH« U²OÝU< q−>1 l{Ë
ÆÎULz«œ j¹dA« s1 WOI³²*« …b*« ÷dF
Æ÷dF« ¡UMŁ√ Èdš_« U¾ON²« s1 œbŽË Xu«Ë a¹—U²« ÷dF
Æ÷dF« ¡UMŁ√ Xu«Ë a¹—U²« ÷dF
ÆqO−>²« ¡UMŁ√ UOzUIKð uB« j³CÐ ÂuI¹
Æ©µ± ’® U¹Ëb¹ qO−>²« uP Èu²>1 j³{ s1 pMJ1
Æ©±±¥ ’® Xu« Ë√ a¹—U²« j³{ …œUŽù
AUTO z
ÆÍœUF« ”UI*« w …—U²<« WLzUI« œuMÐ ÷dF
”UI*« nF{ tL−Š ”UI0 …—U²<« WLzUI« œuMÐ ÷dF
ÆÍœUF«
ÆWOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë —UNþù
ÆWOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë ¡UGù
’dI« d¹Ëb²Ð r ÆwK;« Xu« vKŽ WŽU>« j³C
WŽU>« dOG²ð ÆwM1e« ‚—UH« j³C SEL/PUSH EXEC
wM1e« ‚—UH« j³CÐ XL «–≈ Æ◊u³C*« wM1e« ‚—UH« —«bI0
ÆÎöP√ ◊u³C*« Xu« v« WŽU>« œuFð ¨0 vKŽ
bM
«ØWuI_«
qREMAIN
ON
DATE/CAM z
DATA CODE
DATE
AUTO z
MIC LEVEL
MANUAL
—
CLOCK SET
NORMAL z
LTR SIZE
2×
ON z
DEMO MODE
OFF
WORLD TIME
DEMO MODE WO&UCù« ÷ËdF
« l{Ë ‰u& UE&ö)
Æu¹bOH« pðdO1U< qš«bÐ XOÝU< bł«uð ¡UMŁ√ DEMO MODE WOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë —UO²š« pMJ1 ô •
√b³ð ÆlMB*« w ©œ«bF²Ýô«® STBY l{u« vKŽ DEMO MODE WOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë j³{ - •
«dO1UJ« l{Ë vKŽ POWER WUD« ÕU²H1 j³{ s1 Ê«uŁ ±∞ w«uŠ bFÐ WOŠUC¹ù« ÷ËdF«
ÆXOÝUJ« ‰Ušœ≈ ÊËœ CAMERA
«bŽ l{Ë Í√ vKŽ POWER WUD« ÕU²H1 j³{« Ë√ XOÝU< qšœ√ ¨ WOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë ¡UGù
ÆOFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ DEMO MODE WOŠUC¹ù« ÷ËdF« l{Ë j³{« Ë√ CAMERA l{u«
±±≤
rz«uI« UON dOOG
ÕUH*«
POWER
VCR
CAMERA
MEMORY
u b O H « «d O U J W U ) « U O N «
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
CAMERA
VCR
VCR
vMF*«
l{u
«
…b* WONO³Mð WLG½Ë W¹œUF« ·ËdE« w s( uP —«bPù
ÆÊ«uŁ fLš
jG{ ¨qOGA²« ·UI¹≈ ∫WOU²« ·ËdE« w s( uP —«bPù
Æd¹c% WUÝ— —uNþ bMŽË ¨·UI¹ù«Ø¡b³« —“
VłUŠ ‚öž≈ uPË WONO³M²« WLGM«Ë s×K« uP ¡UGù
ÆWÝbF«
Æu¹bOH« pðdO1U< l1 …œËe*« bFÐ sŽ rJײ« …bŠË qOGA²
qO−>²« ¡uÝ ÍœUH² bFÐ sŽ rJײ« …bŠË qOGAð ·UI¹ù
q−>* bFÐ sŽ rJ% …bŠË s1 bFÐ sŽ rJײ« «—Uý≈ V³>Ð
Ædš¬ u¹bO U²OÝU<
qzU>« ‰U²>¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ ÷dF« WýUý ÷dF
ÆW¹ƒd« —UEM1 wË
÷dŽ WýUýË Êu¹eHK²« WýUý vKŽ ÷dF« WýUý ÷dF
ÆW¹ƒd« —UEM1 wË qzU>« ‰U²>¹dJ«
…dšR1Ë W1bI1 w œułu*« «dO1UJUÐ qO−>²« ÕU³B1 …¡U{ù
Æu¹bOH« «dO1U<
Æ«dO1UJUÐ qO−>²« ÕU³B1 …¡U{≈ ·UI¹ù
ÆÊ«u_« œuLŽ ÷dŽ ·UI¹ù
ÆÊ«u_« œuLŽ ÷dF
Æ©∏≥ ’® u¹bO «d¹d% qLŽ Ë√ Z1«dÐ ¡UA½ù
U²OÝU< q−>1Ë u¹bOH« «dO1U< 5Ð s1«e²« W¾ONðË j³C
u¹bOHK Z1d³*« d¹dײ« l{uÐ a>M« UOKLŽ ¡«dł≈ bMŽ u¹bOH«
Æ©∑∂ ’®
MELODY z
bM
«ØWuI_«
BEEP
NORMAL
OFF
ON z
COMMANDER
OFF
LCD z
DISPLAY
V-OUT/LCD
ON z
REC LAMP
OFF
OFF z
COLOR BAR
ON
VIDEO EDIT
EDIT SET
WE&ö)
w V-OUT/LCD l{u« vKŽ UÞu³C1
Î
DISPLAY bM³« ÊuJ¹ ULMOÐ DISPLAY —e« jG{ - «–≈
÷dŽ WýUý vKŽ u¹bOH« U²OÝU< q−>1 s1 Ë√ Êu¹eHK²« s1 WKÝd*« …—uB« dNEð ô ¨WLzUI« U¾ONð
Êu¹eHK²« vKŽ …œułu*« «—Uýù« Ãdš qOPuð ·«dÞQÐ u¹bOH« pðdO1U< qOPuð bMŽ v²Š ¨qzU>« ‰U²>¹dJ«
Æ©©wLd« u¹bOH« qOPuð pKÝ® i.LINK WKOPu²« ¡UM¦²ÝUЮ u¹bOH« U²OÝU< q−>1 vKŽ Ë√
VdE ·bG qOH<5 bM
¡«dL(« qO−>²« `OÐUB1 fJFMð b ¨ON qOGA²« l{Ë vKŽ REC LAMP qO−>²« ÕU³B1 j³{ bMŽ
ÕU³B1 j³CÐ `BM½ ¨WU(« Ác¼ w ÆÎU³¹d ÊU< «–≈ ·bN« vKŽ u¹bOH« «dO1U< …dšR1Ë W1bI1 vKŽ …œułu*«
ÆOFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ REC LAMP qO−>²«
WEUD
« —bB) Ÿe s) ozUEœ µ s) d 7√ —Ëd) bF
¨©ÍU ÍU¼ uB«® “HiFi SOUND” Ë ¨©Z1U½d³« ŸöD²Ý«® “PROG. SCAN” œuM³« œuFð
“COMMANDER” Ë ©ÊudJO*« uP Èu²>1® “MIC LEVEL” Ë © uB« Ãe1® “AUDIO MIX” Ë
ÆWOz«b²Ðô« U¾ON²« v« ©bFÐ sŽ rJײ« …bŠË®
ÆWUD« —bB1 Ÿe½ bMŽ v²Š …d<«c« w Èdš_« rz«uI« œuMÐ U¾ONð kHŠ r²¹
±±≥
X1u«Ë a —U« j*{ …œU.≈
ÆÈdš_« ö¹œuLK „—u¹uO½ XOuð vKŽË ÊUÐUO« w WŽU³*« ö¹œuLK uO<uÞ XOuð vKŽ lMB*« w WŽU>« j³{ ©ÊU³CI« dNEð b® Xu«Ë a¹—U²« jЫu{ ¡UG≈ r²¹ b ¨Uγ¹dIð —uNý WFЗ√ …b* u¹bOH« pðdO1U< ‰ULF²Ý« ÂbŽ bMŽ
Æ©±µ∏ ’® WM×A« Wž—U `³Bð u¹bOH« pðdO1U< w W³<d*« ÂuO¦O Âu¹œU½UH« W¹—UDÐ Êô
ÆozUb« rŁ UŽU>«Ë ÂuO«Ë dNA« rŁ ôË√ WM>« j³CÐ r
Æœ«bF²Ýô« l{Ë w WLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨CLOCK SET bM³« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« WM>« j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆtDG{ rŁ SEL/PUSH EXEC ’dI« …—«œSÐ UŽU>«Ë ÂuO«Ë dNA« j³{«
√b³ð ÆXu« …—Uý≈ ŸULÝ bMŽ tDG{ rŁ SEL/PUSH EXEC ’dI« …—«œSÐ ozUb« j³{«
ÆqLF« w WŽU>«
ÆWLzUI« U¾ONð ÷dŽ WýUý ¡UHšô MENU —e« jG{«
5笱
1,7
©®
≥
3
≤2
MENU
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
MANUAL SET
AUTO SHTR
PROG. SCAN
SETUP MENU
CLOCK SET JAN 1 2000
1 2 : 0 0 : 0 0AM
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
2000 JAN 1
DEMO MODE
RETURN
12 00 AM
[MENU] : END
[MENU] : END
[MENU] : END
∂6
¥
4
SETUP MENU
CLOCK SET
LTR SIZE
2000 JUL 4
DEMO MODE
RETURN
2000 JAN
1
12 00 AM
2000 JAN
5 30 PM
1
12 00 AM
SETUP MENU
CLOCK SET JUL 4 2000
5 : 3 0 : 0 0PM
LTR SIZE
DEMO MODE
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
∫w
U
U7 WM<
« dOG5
1995
1996
2000
2079
XEu
«Ë a—U
« jC rI5 r
«–≈
…d<«c« W×¹dý vKŽË j¹dA« U½UOÐ e1— vKŽ ©a¹—U²«® “--- -- ----” Ë ©Xu«® “– –:– –:– –” qO−>ð r²¹
Æ“Memory Stick”
XEu
« dR) ‰u& WE&ö)
ÆWŽUÝ ±≤ …¡«d ÂUEMÐ qLFð u¹bOH« pðdO1U< w W³<d*« WŽU>«
ÆqOK« nB²M1 wMFð 12:00 AM …¡«dI« •
Æ…dONE« XË wMFð 12:00 PM …¡«dI« •
±±¥
fl “Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL fl
WbI fl “Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF«
Æu¹bOH« pðdO$U l$ …œËe*« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ W²ÐU¦« —uB« ÷dŽË qO−ð pMJ1
l$ —uB« U½UOÐ ‰«b³²Ý« pMJ1 ÆW²ÐU¦« —uB« Ác¼ ·cŠË qO−ðË ÷dŽ s$ WuNÐ UC¹√ sJL²ð ·uÝ
œËe*« Memory Stick …d«c« W×¹dý WÐU²Ø…¡«d9 T¹UN$ ‰ULF²ÝUÐ ÁdOžË wB>ý dðuO³L q¦$ dš¬ “UNł
Æ©œËe$ dOž® Memory Stick …d«c« W×¹dA wB>A« dðuO³LJ« W9UDÐ ‰u×$ ‰ULF²ÝUÐ Ë√ «dO$UJ« l$
(JPEG) WGOB« ‰u
Æ©jpg. œ«b²$ô«® JPEG WGOB« wH …—uB« jGCÐ u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
…—uB« UUO nK r≈
Æ«dO$UJ« wH W¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ t{dŽ r²¹ UL ∫100-0001
ÆdðuO³LJ« “UNł ÷dŽ WýUý vKŽ t{dŽ r²¹ UL ∫Dsc00001.jpg
“Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF« q
qOgu²« ·dÞ
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
qO−²« s$ W¹UL(« ÊU
W×¹dA« rÝ≈ oBK$ l{Ë ÊUJ$
nK)« s
ÂU_« s
vKŽ œu‡łu*« ÍuHF« qO−²« s$ W‡¹UL(« ÊU ÊuJ¹ ULMOÐ W²ÐU¦« —uB« `$ Ë√ qO−ð pMJ1 ô •
ÆLOCK 5$Q²« l{Ë vKŽ UÞu³C$
Î
“Memory Stick” …d«c« W×¹dý
ÆW$UN« U½UO³K a½ qLFÐ `BM½ •
∫WOU²« ·ËdE« wH …—uB« U½UO³ ‰UDŽ√ Àb% b9 •
iO$Ë ¡UMŁ√ UN«b³²Ýô W¹—UD³« Ÿe½ Ë√ W9UD« qBH Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý Ÿe½ ≠
ÆW9UD³« ‰UGA½« ÕU³B$
ÆWOOÞUMG$ ôU−$ Ë√ fOÞUMG$ s$ »dIUÐ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ‰ULF²Ý« ≠
ÆqOgu²« ·«dÞ√ WK²J WO½bF*« ¡«eł_« l$ WO½bF*« œ«u*« Ë√ pF³g≈ W$ö$ VM& •
ÆW×¹dA« rÝ« oBK$ l{Ë ÊUJ$ wH rÝô« W9UDÐ oBKÐ r9 •
ÆW¹u9 U$bB« UN{dFð Ë√ UNDIð Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ÍuKð ô •
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý ‰bFð Ë√ pHð ô •
ÆqK³K “Memory Stick” …d«c« W×¹dý i¹dFð v« bLFð ô •
∫WOU²« sU$_« wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý lCð Ë√ qLF²ð ô •
Æ…dýU³*« fLA« WFý√ X% WHuHB$ …—UOÝ wH UNF{u WFHðd$ tð—«dŠ Wł—œ ÊUJ$ ≠
Æ…dýU³*« fLA« WFý√ X% ≠
ÆWðU(« «“UGK ÷dF$ Ë√ WÐuÞd« b¹bý ÊUJ$ ≠
ÆUN²³KŽ wH UNF{ ¨“Memory Stick” …d«c« W×¹dý kHŠ Ë√ qLŠ bMŽ •
wB" duOL ‰ULFU$ W%UB*« “Memory Stick” …d«c« Wd
…eNł√ ‰ULF²ÝUÐ UN$UE½ WžUOg - w²« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qLŽ oH«uð ÊUL{ sJ1 ô
Æ«dO$UJ« Ác¼ l$ ¨Macintosh ‘u²MU$ Ë√ Windows “ËbM¹Ë dðuO³LJ«
±±µ
WbI fl “Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF«
—uB« U(UO$ o*«u ‰u+ UE+ö
l$ u¹bOH« pðdO$UJÐ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WK−*« —uB« U½UOÐ UHK$ oH«u²ð •
WOFLł® JEIDA s$ …dJ²³*« ©DCF98 fO¹UI*«® «dO$UJ« UHK$ WLE½√ rOLBð bŽ«uI WO*UF« fO¹UI*«
DCR-® dš¬ “UNł vKŽ WK−*« W²ÐU¦« —uB« ÷dŽ pMJ1 ô Æ©WO½UÐUO« WO½Ëd²Jù« UŽUMB« d¹uDð
dHu²ð ô® ÆWO*UF« fO¹UI*« Ác¼ l$ oH«u²¹ ô ©DSC-D700/D770 Ë√ TRV890E/TRV900/TRV900E
©ÆoÞUM*« iFÐ wH ö¹œu*« Ác¼
WžUOBÐ r9 ¨dš¬ “UNł l$ WKLF²*« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ‰ULF²Ý« s$ sJL²ð r «–≈ •
lOLł `$ vKŽ qLFð ÂUEM« WžUOg WOKLŽ Ê_ t³²½« sJË Æ©±±∞ ’® u¹bOH« pðdO$U ‰ULF²ÝUÐ UN$UE½
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH WþuH;« U½UO³«
Sony
w½uÝ WdA ÊU²K−$ ÊU²¹—U& ÊU²$öŽ UL¼
W$öF«Ë “Memory Stick” …d«c« W×¹dý
ÆsA¹—uЗu
sA¹—uЗu XHuÝËdJO$ Wdý UNð¡«dÐ pK9 WK−$ W¹—U& W$öŽ w¼ Windows “ËbM¹Ë WLKJ« •
ÆÈdš√ ‰ËœË …bײ*« WOJ¹d$_« U¹ôu« wH WK−$Ë Microsoft
qÐ√ WdA ÊU²K−$ ÊU²¹—U& ÊU²$öŽ UL¼ Mac OS ”√ Ë√ ‘u²MOU$Ë Macintosh ‘u²MOU$ ÊU²LKJ« •
ÆsA¹—uЗuJ½≈ dðuO³L
UNÐU×gô WK−$ W¹—U& U$öŽ Ë« W¹—U& U$öŽ w¼ qOb« «c¼ wH …—uc*« Èdšô« lK« ¡ULÝ« lOLł •
Æ5OMF*«
ÆqOb« «c¼ wH WUŠ q wH “®” Ë√ “™” 5²$öF« d– r²¹ r ¨p– vKŽ …ËöŽ
±±∂
WbI fl “Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF«
“Memory Stick” …d«c« Wd ‰U.œ≈
÷dŽ WýUý u×½ UN−²$ Sony w½uÝ —UFAÐ ÿUH²Šô« l$ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
Æqš«bK WN−²$ b W$öF«Ë qzU« ‰U²¹dJ«
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
W !dA« ‰UGA« ÕU%B
“Memory Stick” …d«c« Wd ëd.ù
“Memory Stick”
…d«c« W×¹dý Ãd>ð Æ„b¹ lH—« rŁ ¨qš«bK “Memory Stick” …d«c« W×¹dý jG{«
Æ×U>K öOK9
WE
ö
Æqš«bK UNFHbÐ XL9 w²« WI¹dDK UF³ð ×U>K “Memory Stick” …d«c« W×¹dý lHbMð b9
…d«c« W !d" ‰UGA« ÕU%B iOË Ë√ …¡U{≈ bM-
Ë√ ·UI¹ù« l{Ë vKŽ W9UD« ÕU²H$ j³{ v« bLFð ô Æ U$bBK UNC¹dFð Ë√ «dO$UJ« e¼ v« ÎUIKD$ bLFð ô
Æ—uB« U½UOÐ ·öðSÐ V³²ð b9 p½SH ô≈Ë ÆW¹—UD³« Ÿe½ Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ëdš≈
“
MEMORY STICK ERROR” d"R*« —uN1 bM-
…d«c« W×¹dý Ÿe½« Æ`O×g dOž UNHK$ ÂUE½ Ë√ WKDF$ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý Ê√ wMF¹ «c¼
W×¹dý qLF²Ý« ¨WO½UŁ …d$ dýR*« fH½ dNþ «–≈ ÆWO½UŁ …d$ UNUšœ≈ bŽ√Ë UNB×H« rŁ ¨“Memory Stick”
ÆÈdš√ “Memory Stick” …d«–
±±∑
WbI fl “Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF«
…—uB« …œu3 l{Ë —UO.«
‚uH²$® SUPER FINE u¼ wz«b²Ðô« j³C« ÆW²ÐU¦« …—uB« qO−ð bMŽ …—uB« …œuł l{Ë —UO²š« pMJ1
Æ©W¹UGK
…d«c« Ë√ VCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ Ê« s$ bQð ÆMEMORY
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨QUALITY —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« …—uB« …œuł —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
VCR
±1
POWER
≥
3
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
¥
4
MEMORY SET
CONT I NUOUS
SUPER F I NE
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
µ
5
≤2
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
MENU
SFN
SUPER F I NE
F I NE
STANDARD
[MENU] : END
…—uB« …œu3 l{Ë W7ON
vMF
©÷dF«® W6ON7«
—uB« œbŽ Æu¹bOH« pðdO$U wH …—uBK …dHu²$ …œuł qCH√ u¼ l{u« «c¼
W³MÐ …—uB« jG{ r²¹ ÆFINE l{u« s$ q9√ U¼d¹uBð pMJ1 w²« W²ÐU¦«
ÆÎU‡³¹dIð ≥ر
r²¹ Æ…œu'« WOUŽ …—ug qO−ð wH Vždð U$bMŽ l{u« «c¼ ‰ULF²ÝUÐ r9
ÆÎU³¹dIð ∂ر W³MÐ …—uB« jG{
jG{ r²¹ ÆW¹œUŽ …œu−Ð …—ug vKŽ ‰uB×K l{u« «c¼ ‰ULF²ÝUÐ r9
ÆÎU³¹dIð ±∞ر W³MÐ …—uB«
SUPER FINE (SFN)
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
WE
ö
ÂuIð w²« —uB« Ÿ«u½_ ÎUIHË p–Ë ¨UNðœuł vKŽ dŁR¹ ô …—uB« …œuł l{Ë dOOGð ¨ ôU(« iFÐ wH
ÆU¼d¹uB²Ð
±±∏
WbI fl “Memory Stick” …d«c« Wd ‰ULF«
…—uB« …œu: l{Ë w= U=ö7>ô«
ÎUIHË …—ug qJ …d«c« WFÝ nK²>ð Æ…d«c« wH UNEHŠ q³9 JPEG WGOB« wH WK−*« —uB« jG{ r²¹
ÆÁU½œ√ `{u*« ‰Ëb'« wH …—uc$ qOgUH²« Æ—U²<« …—uB« …œuł l{u
…d«c« WF
…—uB« …œu: l{Ë
ÎU³¹dIð X¹UÐuKO ±π∞
ÎU³¹dIð X¹UÐuKO ±∞∞
ÎU³¹dIð X¹UÐuKO ∂∞
SUPER FINE
FINE
STANDARD
…—uB« …œu: l{Ë d"R ‰u
WE
ö
ÆjIH qO−²« ¡UMŁ√ dýR*« «c¼ ÷dŽ r²¹
“Memory Stick” …d«c« Wd vK tKO@A sJL*« wdI« —uB« œb
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
‰ULF²ÝUÐ UN$UE½ WžUOg - “Memory Stick” …d«– W×¹dý vKŽ tKO−ð pMJ1 Íc« w³¹dI²« —uB« œbŽ
Æ·bN« bIFð Èb$ vKŽ UC¹√ bL²F¹Ë qO−²« ¡UMŁ√ Á—UO²š« - Íc« UNðœuł l{u UF³ð nK²>¹ «dO$UJ« Ác¼
±±π
…—uB« …œu: l{Ë
STANDARD (STD)
FINE (FINE)
SUPER FINE (SFN)
…—ug ∂∞
…—ug ±≤≤
…—ug ≤¥∂
…—ug ¥π¥
…—ug π∏∏
…—ug ¥∞
…—ug ∏±
…—ug ±∂¥
…—ug ≥≤π
…—ug ∂µπ
…—ug ≤∞
…—ug ¥∞
…—ug ∏≤
…—ug ±∂¥
…—ug ≥≤π
©…œÒËe$® X¹UÐ UGO$ ¥
©…œÒËe$ dOž® X¹UÐ UGO$ ∏
©…œÒËe$ dOž® X¹UÐ UGO$ ±∂
©…œÒËe$ dOž® X¹UÐ UGO$ ≥≤
©…œÒËe$ dOž® X¹UÐ UGO$ ∂¥
…d«c« W d w* W$UG« —uB« qO@A
WO*«d%uuH« …—uB« qO@A fl “Memory Stick”
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH W²ÐU¦« —uB« qO−ð pMJ1
qOGA7U √b%A Ê√ q%C
Æu¹bOH« «dO$U wH “Memory Stick” …d«– W×¹dý qšœ√
5$Q²« ÕU²H$ Ê« s$ bQð ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{« ©±®
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK
¡«dC)« W$öF« n9u²ð ÆWÐužd*« W²ÐU¦« …—uB« —uNþ v²Š WH>Ð PHOTO —e« jGCÐ kH²Š« ©≤®
ÎUIHË ULN²O³¦ð r²¹ YO×Ð Í—R³« eOd²«Ë …—uB« ŸuDÝ j³{ r²¹ Æ¡wCðË iO$u« sŽ z
ÆbFÐ qO−²« ¡bÐ r²¹ ô Æ…—uB« nB²M*
…d«c« W×¹dý wH WýUA« vKŽ W{ËdF*« …—uB« qO−ð r²¹ Æ…uIÐ PHOTO —e« jG{« ©≥®
ÆœuLF« dýR$ ¡UH²š« bMŽ qO−²« wN²M¹ Æ“Memory Stick”
VCR
±
1
POWER
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≤2
SFN
1/6
›[a]
«¤
≥
3
SFN
PHOTO
›[b]
»¤
“Memory Stick”
PHOTO
…d«c« W×¹dý wH UNKO−ð pMJ1 w²« —uB« œbŽ
WK−*« —uB« œbŽ
›«¤
›»¤
MEMORY …d«c« l{Ë vK- POWER WCUD« ÕU7H j%{ bM-
ÂËe«Ë Ê«uMF« ÷dHË …—uB« «dŁR$Ë WOL9d« «dŁR*«Ë i¹dF« Êu¹eHK²« l{Ë ∫WOU²« nzUþu« qLFð ô
d¹uB²« l{ËË ©q9√ Ë√ ≥∞ر WŽd« vKŽ® VłU(« WŽdÝ j³{ sJ1 ôË ¨…—uB« WKzUC$ WHOþËË wL9d«
Z$d³*« wzUIK²« wzuC« i¹dF²« WHOþË wH WO{U¹d« ”Ë—b« l{ËË WCH>M*« …¡U{ù« wH
©ÆWO{U¹d« ”Ë—b« l{Ë Ë√ WCH>M*« …¡U{ù« wH d¹uB²« l{Ë wH dýR*« i$u¹® PROGRAM AE
WE
ö
Æ≤ …uD)« wH WH>Ð PHOTO —e« jG{ ¡UMŁ√ …dOB9 …d²H Í—R³« eOd²« ‰U−$ sŽ Wł—Uš …—uB« Ëb³ð
±≤∞
“Memory Stick” …d«c« Wd w* W$UG« —uB« qO@A
WO*«d%uuH« …—uB« qO@A fl
W7UG« …—uB« qOHIA ¡UMJ√
ÆPHOTO —e« jG{ ôË ¨W9UD« qBH pMJ1 ô
bF s- rJ 7« …b
Ë vK- PHOTO —e« jG{ bM-
Æ—e« jG{ bMŽ «—uH WýUA« vKŽ W{ËdF*« …—uB« qO−²Ð u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
—uBK qI«u*« qO@A
ÆqOGA²« q³9 ÁU½œ√ 5Hugu*« 5F{u« bŠ« —UO²šUÐ r9 ÆWKg«u²$ W²ÐUŁ —ug qO−ð pMJ1
› « ¤ qM«u7*« l{u«
wH UNKO−ð sJ1 w²« WOH«džuðuH« —uB« œbŽ ÆWKg«u²$ —ug lЗ√ qO−ð s$ sJL²ð ·uÝ l{u« «cNÐ
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý s$ WOI³²*« WFK UC¹√ l³²¹ l{u« «c¼
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
› » ¤ …œbF7*« W"UA« l{Ë
±≤±
Æ…bŠ«Ë W×Hg wH WOU²²$ W²ÐUŁ —ug lð qO−ð pMJ1
›»¤
›«¤
“Memory Stick” …d«c« Wd w* W$UG« —uB« qO@A
WO*«d%uuH« …—uB« qO@A fl
5$Q²« ÕU²H$ Ê« s$ bQð ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨CONTINUOUS —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨WÐužd*« W¾ON²« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
POWER
¥4
≥3
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
MENU
VCR
≤2
±
1
©±®
MEMORY SET
CONT I NUOUS OFF
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS OFF
ON
QUAL I TY
PR I NT MARK MULT I SCRN
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
µ5
MEMORY SET
CONT I NUOUS ON
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
qI«u*« duB« l{Ë U7ON
©W"UA« vK- d"R*«® vMF*«
W6ON7«
©d?ýR$ ÊËbЮ Æ…bŠ«u« …d*« wH …bŠ«Ë …—ug d¹uB²Ð u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
WKgUH «d²HÐ vB9√ b× W²ÐUŁ —ug lЗ√ d¹uB²Ð u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
© ® ÆÎU‡³¹dIð W‡O½UŁ ∞[µ UNM$ …bŠ«u« —«bI$
…bŠ«u« —«bI$ WKgUH «d²H vKŽ W²ÐUŁ —ug π d¹uB²Ð u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
Æo¹œUMg π v« WLI$ …œdH$ W×Hg vKŽ —uB« ÷dŽË WO½UŁ ∞[µ UNM$
© ®
OFF
ON
MULTI SCRN
W7K2 “Memory Stick” …d«c« Wd WF X(U «–≈
…d«c« W×¹dý vKŽ W²ÐUŁ —ug qO−ð pMJ1 ôË ¨WýUA« vKŽ “
FULL” dýR*« dNE¹
ÆÁc¼ “Memory Stick”
qM«u7*« d!uB7« l{Ë w= —uB« œb-
…d«c« W×¹dý WF UF³ð qg«u²$ qJAÐ U¼d¹uB²Ð ÂUOI« pMJ1 w²« —uB« œbŽ nK²>¹
q9√ ÊuJ¹ b9 WK−*« —uB« œbŽ sJË ¨ULz«œ UIÞ lЗ√ WÝbF« VłUŠ Àb×Ô¹ ÆWOI³²*« “Memory Stick”
ÆWFЗ√ s$
±≤≤
“Memory Stick” …d«c« Wd w* W$UG« —uB« qO@A
WO*«d%uuH« …—uB« qO@A fl
©œËe dON® u!bOH« ÕU%B ‰ULF7« ‰u
WE
ö
…œbF²*« WýUA« l{Ë wH Ë√ qg«u²*« d¹uB²« l{Ë wH u¹bOH« «dO$U ÊuJð ULMOÐ u¹bOH« ÕU³B$ qLF¹ ô
ÆWOc« WOULJ« VOdð …bŽU9 vKŽ t³Odð bMŽ
w«c« XR*« ‰ULFU$ …d«c« vK WO*«d%uuH« …—uB« qO@A
bMŽ WgUš «bOH$ l{u« «c¼ ÊuJ¹ Æwð«c« X9R*« ‰ULF²ÝUÐ …d«c« wH WOH«džuðuH« …—uB« qO−ð pMJ1
ÆUC¹√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²Ý« pMJ1 ÆpH½ qO−ð
PHOTO
≥
3
PHOTO
1
±
POWER
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≤2
VCR
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
5$Q²« ÕU²H$ Ê« s$ bQð ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{« ©±®
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK
WýUý vKŽ ©wð«c« X9R*«® dýR$ dNE¹ Æœ«bF²Ýô« l{Ë wH ©wð«c« X9R*«® —e« jG{« ©≤®
ÆW¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ
ÆPHOTO —e« jG{« ©≥®
bF« s$ 5²O½UŁ dš¬ wH ÆÍ—Uý≈ ug ŸULÝ l$ ±∞ r9d« s$ w“UM²« bFUÐ wð«c« X9R*« √b³¹
ÆÎU‡OzUIKð q‡O−²« √b³¹ rŁ ¨Í—Uýù« uB« WŽdÝ b¹eð ¨w“UM²«
w«c« XR*U$ qO@A« ¡UGù
ô ÆW¹ƒd« —UEM$ Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý sŽ
dýR*« ¡UHšù ©wð«c« X9R*«®
—e« jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË ‰ULF²ÝUÐ wð«c« X9R*UÐ qO−²« WHOþË ¡UG≈ pMJ1
WE
ö
∫bMŽ ÎUOzUIKð wð«c« X9R*UÐ qO−²« ¡UG≈ r²¹
Æwð«c« X9R*UÐ qO−²« s$ ¡UN²½ô« ≠
u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ Ë√ OFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{ ≠
ÆVCR
±≤≥
…d«c« W d w* WRuH W‡$UO …—uI ÷d*
Wd …—uI vK “Memory Stick”
MEMORY MIX …d«c« jK. fl
w²« Wdײ*« …—uB« vKŽ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH WþuH×$ WK−$ W²ÐUŁ …—ug ‰Ušœ≈ pMJ1
ÆÎUOUŠ UNKO−²Ð ÂuIð
©…d«c« Êu ÕU²H$® M. CHROM
ÆWdײ$ …—uBÐ —UÞ≈ Ë√ wŠUC¹≈ rÝd W²ÐU¦« …—uB« s$ ‚—“_« ¡e'« ‰«b³²Ý« pMJ1
©…d«c« ŸuDÝ ÕU²H$® M. LUMI
ÆWdײ$ …—uBÐ Ê«uMŽ Ë√ bOUÐ ÂuÝd$ w×O{uð rÝd …—uB« s$ lÞUÝ ¡eł ‰«b³²Ý« pMJ1 l{u« «cNÐ
pOKŽ qNO WKHŠ Ë√ WKŠ— wH »U¼c« q³9 “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ Ê«uMŽ qO−²Ð r9
ÆU¼eOO9
©«dO$UJK ÊuK« ÕU²H$® C. CHROM
Æ¡U9—“ WOHKš vKŽ ·bN« d¹uB²Ð r9 ÆWOHK> WKLF²$ …—uB W²ÐUŁ …—ug vKŽ Wdײ$ …—ug ÷dH pMJ1
ÆW²ÐU¦« …—uBUÐ Wdײ*« …—uB« s$ ¡U9—e« WIDM*« q¹b³ð r²¹ ·uÝ
©…d«c« V9UFð® M.OVERLAP
ÆW²ÐUŁ …—ug ‚uH Wdײ$ …—ug ¡UHš≈Ø—UNþ≈ s$ sJL²ð ·uÝ ¨l{u« «cNÐ
W²ÐU¦« …—uB«
Wdײ*« …—uB«
Wdײ*« …—uB« ´ W²ÐU¦« …—uB«
W²ÐU¦« …—uB«
Wdײ*« …—uB«
Wdײ*« …—uB« ´ W²ÐU¦« …—uB«
W²ÐU¦« …—uB«
Wdײ*« …—uB«
Wdײ*« …—uB« ´ W²ÐU¦« …—uB«
M. CHROM
¡UC—“ ∫WOHK)«
M. LUMI
C. CHROM
¡UC—“ ∫WOHK)«
W²ÐU¦« …—uB«
´ W²ÐU¦« …—uB«
Wdײ*« …—uB«
Wdײ*« …—uB«
M.OVERLAP
±≤¥
…—uI vK “Memory Stick” …d«c« Wd w* WRuH W$UO …—uI ÷d*
MEMORY MIX …d«c« jK. fl Wd
qOGA7U √b%A Ê√ q%C
wH tOKŽ qO−²« œ«d*« dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dýË WK−*« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
Æu¹bOH« pðdO$U
ÆCAMERA «dO$UJ« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
ÆMEMORY MIX —e« jG{« ¨œ«bF²Ýô« l{Ë wH «dO$UJ« ÊuJð ULMOÐ
Æ…dOGg …—uB WýUA« s$ wKH« ¡e'« vKŽ W³d$ …—ug dš¬ Ë√ WK−$ …—ug dš¬ dNEð
»užd*« W²ÐU¦« …—uB« —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ +/– Ë√ MEMORY +/– —e« jG{«
ÆUNUšœ≈
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ – —e« Ë√ MEMORY – —e« jG{« ¨WIÐU« W²ÐU¦« …—uB« …b¼UA*
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ + —e« Ë√ MEMORY + —e« jG{« ¨WOU²« W²ÐU¦« …—uB« …b¼UA*
Æ»užd*« l{u« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
∫wK¹ UL l{u« dOG²¹
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
Æœ«bF²Ýô« l{Ë wH u¹bOH« «dO$UË ÆWdײ*« …—uB« vKŽ W²ÐU¦« …—uB« ‰Ušœ≈ r²¹
ÆdŁR*« j³C SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√ ©∂®
ÆqO−²« ¡b³ START/STOP —e« jG{« ©®
MEMORY MIX
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
M. CHROM
POWER
VCR
T
7
MEMORY
≤2
POWER
OFF CAMERA
(CHG)
±
1
VCR
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
M.OVERLAP y C. CHROM y M.LUMI y M. CHROM
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ©µ®
100-0019
≥3
W7UG« …—uB«
–
+
¥
4
M. LUMI
100-0019
µ
5
M. LUMI I I I • • • •
100-0019
∂
6
M. LUMI I • • • • • •
100-0019
±≤µ
…—uI vK “Memory Stick” …d«c« Wd w* WRuH W$UO …—uI ÷d*
MEMORY MIX …d«c« jK. fl Wd
œuM%« W6ONA
Wdײ$ …—uBÐ UNK¹b³ð »užd*« W²ÐU¦« …—uB« ¡e' ©‚—“_«® w½uK« oM«
Wdײ$ …—uBÐ UNK¹b³ð »užd*« W²ÐU¦« …—uB« ¡e' ©lÞU«® w½uK« oM«
W²ÐUŁ …—uBÐ UNK¹b³ð »užd*« Wdײ*« …—uB« ¡e' ©‚—“_«® w½uK« oM«
U¾ONð Í√ ¡«dłù vŽ«œ ô
M. CHROM
M. LUMI
C. CHROM
M. OVERLAP
ÆdOB9 WýUA« vKŽ ÷ËdF*« œuLF« ÊU ULK ¨dŁR*« …u9 b¹eð
UN{d* œ«d*« W$UG« …—uB« dOOG
∫wK¹ U0 r9
Æ∂ …uD)« bFÐ MEMORY +/– —e« jG{« ≠
¡UM¦²ÝUЮ ≥ …uD)« s$ ΡbÐ «¡«dłù« cOHMð bŽ√Ë ¨∂ …uD)« bFÐ SEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« ≠
Æ©M. OVERLAP l{u«
l{u« W7ON dOOG
l{u« ¡UM¦²ÝUЮ Æ¥ …uD)« s$ ΡbÐ «¡«dłù« cOHMð bŽ√Ë ¨∂ …uD)« bFÐ SEL/PUSH EXEC —e« jG{«
Æ©M.OVERLAP
MEMORY MIX l{u« ¡UGù
ÆMEMORY MIX —e« jG{«
qOHI7« ¡UMJ√
Æl{u« W¾ONð dOOGð pMJ1 ô
«dOU l …œËe*« “Memory Stick” …d«c« W !d" w= …—uM ≤∞ s!eTA s ¡UN7ô« bMu!bOH«
100-0018 v« 100-0001 ©s¹e$ —UÞS® …—ug ±∏ ∫M. CHROM
100-0020 v« 100-0019 ©WOHK>® ÊUð—ug ∫C. CHROM
l{uK ≠
l{uK ≠
WO:–uLM« —uB«
u¹bOH« «dO$U l$ …œËe*« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH W½e<« WOł–uLM« —uB« W¹ULŠ r²¹
Æ©±≥∏ ’®
UNU>œ≈ œ«d*« W7UG« …—uB« w= …dOG ¡UCO oXUM œu:Ë bM-
Æ`{«Ë qJAÐ …dOGB« …—uB« ÷dŽ r²¹ ô b9
…eN:√ WD«u WDI7K*« Ë√ WOBTA« dAuO%LJ« …eN:√ WD«u WbF*« …—uB« UUO
Èd>√
Æu¹bOH« pðdO$U ‰ULF²ÝUÐ U½UO³« Ác¼ ÷dŽ s$ sJL²ð ô b9
±≤∂
dOGB« wLd« ubOH« j d s …—uI qO@A
W$UO …—uB
UNKO−ðË dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý vKŽ WK−*« Wdײ*« …—uB« U½UOÐ …¡«d9 u¹bOH« «dO$UJ sJ1
qgu$ d³Ž Wdײ*« …—uB« U½UOÐ cš√ UNMJ1 UL Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH W²ÐUŁ …—uB
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH W²ÐUŁ …—uB UNKO−ðË «—Uýù« qšœ
qOGA7« q%C
Æu¹bOH« pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dýË q−*« dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý qšœ√
≤2
±
1
PLAY
CAPTURE
PHOTO
MEMORY
≥3
FF
©¥®
POWER
OFF CAMERA
(CHG)
REW
©±®
©≤®
©≥®
VCR
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
ÆdOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý vKŽ WK−*« …—uB« ÷dŽ r²¹ ÆN —e« jG{«
vKŽ dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý …—ug bOL& r²¹ v²Š WH>Ð PHOTO —e« jGCÐ kH²Š«
ÆW¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “CAPTURE” dýR*« dNE¹ ÆWýUA«
ÆbFÐ qO−²« ¡bÐ r²¹ ô
…d«c« W×¹dý wH WýUA« vKŽ W{ËdF*« …—uB« qO−ð r²¹ Æ…uIÐ PHOTO —e« jG{«
ÆWýUA« sŽ œuLF« dýR$ ¡UH²š« bMŽ qO−²« WOKLŽ wN²Mð Æ“Memory Stick”
¥
4
PHOTO
…d«c« W !d" ‰UGA« ÕU%B iOË Ë√ …¡U{≈ bM-
Ë√ ·UI¹ù« l{Ë vKŽ W9UD« ÕU²H$ j³{ v« bLFð ô Æ U$bBK UNC¹dFð Ë√ «dO$UJ« e¼ v« ÎUIKD$ bLFð ô
Æ—uB« U½UOÐ ·öðSÐ V³²ð b9 p½SH ô≈Ë ÆW¹—UD³« Ÿe½ Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ëdš≈
W!ƒd« —UEM w= Ë√ qzUI« ‰U7I!dJ« ÷d- W"U" vK- “
” d"R*« —uN1 bM-
pðdO$U l$ oH«u²ð ô UN²GOg Ê_ ¨u¹bOH« pðdO$U l$ WKL;« “Memory Stick” …d«c« W×¹dý oH«u²ð ô
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý WGOg h×H« Æu¹bOH«
÷dF« l{Ë w= WHT PHOTO —e« jG{ bM-
Æ…dOB9 …d²H ÷dF« n9u²¹
dOGB« wLCd« u!bOH« j!d" vK- qHI*« uB«
ÆdOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý s$ uB« qO−ð pMJ1 ô
±≤∑
W$UO …—uB dOGB« wLd« ubOH« jd s …—uI qO@A
dOGB« wLCd« u!bOH« j!d" vK- WKÒHI*« s!ËUMF«
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH s¹ËUMF« qO−ð pMJ1 ô
bF s- rJ 7« …b
Ë vK- PHOTO —e« jG{ bM-
Æ—e« jG{ bMŽ «—uH WýUA« vKŽ W{ËdF*« …—uB« qO−²Ð u¹bOH« pðdO$U ÂuIð
d.¬ “UN3 s W$UO …—uI qO@A
DISPLAY
—e« j³{« rŁ VCR u¹bOH« U²OÝU q−$ vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{« ©±®
ÆWLzUI« jЫu{ wH qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý l{Ë vKŽ
bM³« s$
WKÝd*« …—uB« dNEð Æ»užd*« Z$U½d³« …b¼UA* Êu¹eHK²« qOGAð Ë√ q−*« j¹dA« ÷dFÐ r9 ©≤®
ÆW¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ dš¬ “UNł s$
Ʊ≤∑ W×Hg wH ¥Ë ≥ 5ðuD)« l³ð« ©≥®
VIDEO fI*« d …—uB« qO@A bM
S VIDEO
©œÒËe$ dOž®
OUT
Êu!eHK7«
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
U²OÝU q−$
u¹bOH«
œułu*« u¹bOH« f³I0 u¹bOH« pðdO$UJÐ œËe*« …—uB«Ë uB« qOguð pKÝ s$ dHg_« fÐUI« qOgu²Ð r9
ÆÊu¹eHK²« vKŽ Ë√ u¹bOH« U²OÝU q−$ vKŽ
…œu'« WOU- —uM vK- ‰uB K ©œËe dON® S ‚uH7*« u!bOH« pK «bT7U qOMu7«
Æ…—uB«Ë uB« qOguð pKÝ s$ ©u¹bOH® dHg_« f³I*« qOgu² wŽ«œ ô ¨qOgu²« s$ WI¹dD« ÁcNÐ
u¹bOH« pðdO$U s$ q vKŽ …œułu*« S u¹bOH« fÐUI0 ©œËe$ dOž® S ‚uH²*« u¹bOH« pKÝ qOgu²Ð r9
ÆÊu¹eHK²«Øu¹bOH« U²OÝU q−$Ë
ÆwL9d« u¹bOH« …—ug WGOBÐ …œu'« WOUŽ …—ug ÃU²½≈ r²¹ ¨qOgu²« s$ WI¹dD« ÁcNÐ
±≤∏
W$UO …—uB dOGB« wLd« ubOH« jd s …—uI qO@A
wLd« ubOH« Ãd.Øq.œ …—U≈ fI d …—uB« qO@A bM
DV IN/OUT
DV IN/OUT
DV
S VIDEO
LANC
DV IN/OUT
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
∫ …—Uýù« ÊU¹dÝ
±≤π
©œÒËe$ dOž® ©wL9d« u¹bOH« qOguð pKÝ® i.LINK qOgu²« pKÝ
dOGB« wLd« ubOH« j d s W$UG« —uB« aA(
WO*«d%uuH« …—uB« kH+ fl
wH UNKO−ðË WOL9d« WÞdý_« vKŽ WKÒ−*« W²ÐU¦« —uB« jIH a½ UOzUIKð pMJ1 ¨Y׳« WHOþË ‰ULF²ÝUÐ
ÆlÐU²²UÐ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý
qOGA7« q%C
ÆtH …œUŽSÐ r9Ë u¹bOH« pðdO$U wH q−*« dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý qšœ√ •
Æu¹bOH« pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√ •
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
dNEð Æ’dI« jG{« rŁ ¨PHOTO SAVE l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
ÆW¹ƒd« —UDM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “PHOTO BUTTON” …—U³F«
W×¹dý vKŽ dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý s$ W²ÐU¦« …—uB« qO−ð r²¹ Æ…uIÐ PHOTO jG{«
bMŽ “END” …—U³F« dNEð ÆWšuM*« W²ÐU¦« —uB« œbŽ ÷dŽ r²¹Ë Æ“Memory Stick” …d«c«
ÆaM« WOKLŽ ‰UL²«
©µ®
PHOTO SAVE
POWER
µ
VCR
±
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
4 / 15
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
PHOTO
SAV I NG
0
[MENU] : END
PHOTO SAVE
≤
0 : 00 : 00 : 00
0 : 30 : 00 : 00
8 / 15
MENU
END
4
[MENU] : END
MEMORY SET
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE
≥
[MENU] : END
¥
MEMORY SET
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
PHOTO SAVE READY
RETURN
PHOTO SAVE
[MENU] : END
[PHOTO] : START
0 : 00 : 00 : 00
4 / 15
PHOTO BUTTON
[MENU] : END
±≥∞
…—uB« kH+ fl dOGB« wLd« ubOH« jd s W$UG« —uB« aA(
WO*«d%uuH«
aAM« WOKL ¡UN(≈ Ë√ ·UIù
ÆMENU —e« jG{«
W7K2 “Memory Stick” …d«c« Wd ÊuJ UbM
Æ`M« WOKLŽ n9u²ðË W¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ« WýUý vKŽ “MEMORY FULL” …—U³F« dNEð
Æ≤ …uD)« s$ UOKLF« ¡«dł≈ —ÒdË Èdš√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
…d«c« W !d" ‰UGA« ÕU%B iOË Ë√ …¡U{≈ bM-
Ë√ ·UI¹ù« l{Ë vKŽ W9UD« ÕU²H$ j³{ v« bLFð ô Æ U$bBK UNC¹dFð Ë√ «dO$UJ« e¼ v« ÎUIKD$ bLFð ô
Æ—uB« U½UOÐ ·öðSÐ V³²ð b9 p½SH ô≈Ë ÆW¹—UD³« Ÿe½ Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ëdš≈
dOGB« wLCd« u!bOH« j!d" vK- WKHI*« —uB« lOL: qOHI7
Æ`M« WOKLŽ √bÐ«Ë q$UJUÐ j¹dA« n bŽ√
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
UXu%C “Memory Stick” …d«c« W !d" vK- ÍuHF« qOHI7« s W!UL(« ÊUI ÊU «–≈
LOCK sR*« l{u*« vK-
±≥±
ÆWLzUI« jЫu{ wH bM³« —UO²š« bMŽ “NOT READY” …—U³F« dNEð
aIM« WOKL- nB7M w= “Memory Stick” …d«c« W !d" dOOGA bM“Memory Stick”
…d«c« W×¹dý vKŽ WK−$ …—ug dš¬ s$ aM« WOKLŽ u¹bOH« pðdO$U n½Q²ð
ÆWIÐU«
WO*«d%uuH« …—uB« ÷d fl W$UG« …—uB« …baUA
…d«c« w* WRuH;«
wH —ug ∂ ÷dŽ pMJ1 UC¹√Ë Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH WK−*« W²ÐU¦« —uB« ÷dŽ pMJ1
Æ”dNH« WýUý —UO²šUÐ …bŠ«u« …d*«
qOGA7« q%C
Æu¹bOH« pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
…d«c« l{Ë vKŽ Ë√ VCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{« ©±®
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð ÆMEMORY
ÆWK−$ …—ug dš¬ ÷dŽ r²¹ ÆMEMORY PLAY —e« jG{« ©≤®
W²ÐU¦« …—uB« —UO²šô bFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ +/– —e« Ë√ MEMORY +/– —e« jG{« ©≥®
sŽ rJײ« …bŠË vKŽ – —e« Ë√ MEMORY – —e« jG{« ¨WIÐU« …—uB« …b¼UA* ÆWÐužd*«
ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË vKŽ + —e« Ë√ MEMORY + —e« jG{« ¨WOU²« …—uB« …b¼UA* ÆbFÐ
±
1
PLAY
VCR
≤2
POWER
–
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≥
3
+
…d«c« w* WRuH;« WO*«d%uuH« …—uB« ÷d ·UIù
ÆWO½UŁ …d$ MEMORY PLAY —e« jG{«
Êu!eHK7« W"U" vK- WKHI*« —uB« ÷dF
u¹bOH« pðdO$U l$ œËe*« …—uB«Ë uB« qOguð pKÝ Â«b>²ÝUÐ Êu¹eHK²UÐ u¹bOH« pðdO$U qOgu²Ð r9 •
ÆqOGA²« q³9
‰U²¹dJ« WýUý vKŽ Ë√ Êu¹eHK²« WýUý vKŽ …d«c« wH WþuH;« WOH«džuðuH« …—uB« ÷dŽ bMŽ •
…œu'« fHMÐ …—uB« U½UOÐ vI³ð ÆöKš «c¼ fO ÆWCH>M$ …œu−Ð —uB« Ác¼ ÷dŽ r²¹ ·uÝ ¨qzU«
ÆUNOKŽ X½U w²«
UŽULÝ s$ ©dOHg® »dDC$ ug —bB¹ bIH ô≈Ë ¨qOGA²« q³9 Êu¹eHK²« ug Èu²$ iOH>²Ð r9 •
ÆÊu¹eHK²«
“Memory Stick” …d«c« W !d" vK- …—uM W!√ qOHIA r7! r «–≈
Æ“ NO FILE” WUÝd« dNEð
Èd>√ …eN:√ WD«u WDI7K*« Ë√ WOBTA« dAuO%LJ« …eN:√ WD«u WbF*« …—uB« UUO
Æu¹bOH« pðdO$U ‰ULF²ÝUÐ U½UO³« Ác¼ ÷dŽ pMJ1 ô b9
XCu«Øa!—U7« d"R ‰u
WE
ö
pMJ1 Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ UOzUIKð q−Ôð UNMJË ¨X9u«Øa¹—U²« WLO9 ÷dŽ r²¹ ô
ÆDATA CODE —e« jGCÐ …d«c« ÷dŽ l{Ë wH WOH«džuðuH« …—uB« ◊UI²« X9ËØa¹—Uð s$ oIײ«
±≥≤
…d«c« w* WRuH;« WO*«d%uuH« …—uB« ÷d fl W$UG« …—uB« …baUA
W$UG« …—uB« ’d ¡UMO√ WUA« «dR
100–0002
6 / 15
MEMORY PLAY
—uB« œbŽØ…—uB« r9—
UNKO−ð - w²« wKJ«
WŽU³D« W$öŽ
W¹UL(« dýR$
U½UO³« nK$ rÝ«
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
UUO%« nK r« ‰u
fO¹UILK oÐUD$ nK*« rÝ« Ê√ wMF¹ «c¼ ÊSH ¨nK*« r9—Ë qOb« 5Ð ©dOB9 jš® WKg«uÐ …—Uýù« - «–≈ •
ÆDCF98
fO¹UI*« l$ oH«u²¹ ô nK*« rÝ« Ê√ wMF¹ «c¼ ÊSH ¨nK*« r9—Ë qOb« 5Ð w²% œuLFÐ …—Uýù« - «–≈ •
ÆDCF98
fO¹UI*« l$ oH«u²ð ô “Memory Stick” …d«c« W×¹dý nK$ WOMÐ X½U «–≈ qOb« v« …—Uýù« r²¹ ô •
ÆDCF98
…d«c« W×¹dý nK$ WOMÐ X½U «–≈ WýUA« vKŽ “ - DIRECTORY ERROR” WUÝd« dNEð b9 •
W×¹dý vKŽ qO−²« pMJ1 ô ¨WU(« Ác¼ wH ÆDCF98 fO¹UI*« l$ oH«u²ð ô “Memory Stick”
Æ“Memory Stick” wH —uB« ÷dŽ pMJ1 sJË ¨Ác¼ “Memory Stick” …d«c«
l$ qLF« wH oH«u²¹ ô nK*« ÂUE½ Ê√ Ë√ qÒDF$ nK*« Ê√ wMF¹ b9 «c¼ ÊSH ¨nK*« rÝ« iO$Ë WUŠ wH •
Æu¹bOH« pðdO$U
©”dNH« WU® b+«Ë ʬ w* WK@A —uI ∂ ÷d
ÆWMOF$ …—ug sŽ Y׳« bMŽ WgUš …bOH$ WHOþu« Ác¼ ÊuJð ÆbŠ«Ë X9Ë wH WK−$ —ug ∂ ÷dŽ pMJ1
…d«c« l{Ë vKŽ Ë√ VCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{« ©±®
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð ÆMEMORY
Æ”dNH« WýUý ÷dF MEMORY INDEX —e« jG{« ©≤®
INDEX
±
1
VCR
≤2
POWER
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
±≥≥
…d«c« w* WRuH;« WO*«d%uuH« …—uB« ÷d fl W$UG« …—uB« …baUA
Æ”dNH« WýUý v« l{u« dOOGð q³9 UN{dŽ r²¹ w²« …—uB« ‚uH dLŠ_« ÊuKUÐ B W$öF« dNEð
WIÐU« —ug X« ÷dF ∫ MEMORY –
WOU²« —ug X« ÷dF ∫ MEMORY +
7
8
9
10
11
12
›»¤
[b]
100-0019
12 / 19
[a]
›«¤
nK*« rÝ«
B W$öF«
›«¤
›»¤
©…œdH WU® ÍœUF« ÷dF« WU v« …œuFK
rŁ ¨WK$UJ« WýUA« vKŽ UN{dŽ wH Vždð w²« …—uB« v« B W$öF« p¹dײ MEMORY +/– —e« jG{«
ÆMEMORY PLAY —e« jG{«
WOBTA« dAuO%LJ« …eN:√ WD«u WbF*« UHK*«
…eNł√ WDÝ«uÐ WDI²K*« —uB« UHK$ ÷dŽ r²¹ ô b9Ë Æ”dNH« WýUý vKŽ UHK*« Ác¼ ÷dŽ r²¹ ô b9
Æ”dNH« WýUý vKŽ Èdš√
WE
ö
W×¹dý vKŽ …—uB« qO−ð VOðdð v« r9d« «c¼ dOA¹ Æ…—ug q ‚uH r9— dNE¹ ¨”dNH« WýUý ÷dŽ bMŽ
Æ U½UO³« UHK$ ¡ULÝ√ sŽ nK²>ð ÂU9—_« Ác¼ Æ“Memory Stick” …d«c«
WOB"A« duOLJ« «b"U$ WK@A*« —uB« …baUA
WOIO³D²« UO−$d³« ‰ULF²Ý« bMŽ ÆJPEG WGOBUÐ u¹bOH« pðdO$UJÐ WK−*« …—uB« U½UOÐ jG{ r²¹
…d«c« W×¹dý vKŽ WK−*« —uB« …b¼UA$ pMJ1 ¨u¹bOH« pðdO$U l$ …œËe*« “PictureGear 4.1Lite”
l$ œËe*«
Ò Memory Stick …d«c« W×¹dý ∆—U9ØT¹UN$ qLF²Ý« ÆdðuO³LJ« WýUý vKŽ “Memory Stick”
dOž® Memory Stick …d«c« W×¹dAÐ ’U)« PC wB>A« dðuO³LJ« W9UDÐ ‰u×$ Ë√ «dO$UJ« Ác¼
qOGA²« ULOKFð lł«— ¨Ác¼ qOGA²« WOKLŽ ‰uŠ WKÒBH$ U$uKF$ vKŽ ‰uB×K ÆWOKLF« Ác¼ ¡«dłù ¨©œËe$
Ò
’U)« PC wB>A« dðuO³LJ« W9UDÐ ‰u×$ Ë√ Memory Stick …d«c« W×¹dý ∆—U9ØT¹UN$ l$ WIHd*«
lł«— ¨qOgUH²« s$ b¹eLK ÆWOIO³D²« WO−$d³« l$ WIHd*« ULOKF²« pcË Memory Stick …d«c« W×¹dAÐ
Æp¹b UOULJ« l$ …œËe*« qOGA²« ULOKFð
…¡«d9 sJ1 ô ÆDCF98 fO¹UI*« l$ t$UE½ oH«u²¹ Íc« nK*« qOœ vKŽ ö¹bFð nOCð Ê√ v« bLFð ô •
ÆWÒbF*« UHK*«
Æ«dO$UJ« Ác¼ wH ôË√ UNULF²Ý« s$ bQð ¨…b¹bł “Memory Stick” …d«– W×¹dAÐ ‰ULF²ÝUÐ XL9 «–≈ •
±≥¥
…d«c« Wd w* W‡K@A*« …—u‡B« a‡A(
…dOGB« WOLd« ubOH« Wid√ vK “Memory Stick”
j¹dý vKŽ UNKO−² “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WK−*« s¹ËUMF« Ë√ W²ÐU¦« —uB« a½ pMJ1
ÆdOGB« wL9d« u¹bOH«
qOGA7« q%C
pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dýË tOKŽ qO−²« œ«d*« dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý qšœ√
Æu¹bOH«
±
1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
POWER
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
ÆUNOH W²ÐU¦« —uB« qO−ð Vždð w²« WDIM« sŽ Y×Ы ¨u¹bOH« wH rJײ« —«—“√ «b>²ÝUÐ
Æ÷dFK X9R*« n9u²« l{Ë vKŽ dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý j³{«
r²¹ ·uÝ ÆX9u« fH½ wH u¹bOH« «dO$U vKŽ t³½U−Ð œułu*« s1_« —e«Ë z REC ÕU²H*« jG{«
ÆqO−²K X9R*« n9u²« l{Ë vKŽ dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dý j³{
ÆUN>½ »užd*« W²ÐU¦« …—uB« ÷dF MEMORY PLAY ÕU²H*« jG{«
ÆtHUI¹ù WO½UŁ …d$ X tDG{«Ë qO−²« ¡b³ X jG{«
ÆµË ¥ 5ðuD)« ¡«dł≈ —Òd ¨Èdš√ W>½ œ—√ «–≈
≥3
REC
¥4
PLAY
≤2
µ5
PAUSE
nBM*« w* aAM« WOKL ·UIù
Æx —e« jG{«
±≥µ
Wid√ vK “Memory Stick” …d«c« Wd w* WK@A*« …—uB« aA(
…dOGB« WOLd« ubOH«
aIM« WOKL- ¡UMJ√
∫WOU²« —«—“_« qOGAð pMJ1 ô •
¨MEMORY – ¨MEMORY + ¨MEMORY DELETE ¨MEMORY INDEX ¨MEMORY PLAY
ÆMEMORY MIX Ë
Vždð w²« WOU²« WDIM« sŽ Y׳K EDITSEARCH —e« ‰ULF²ÝUÐ ÂuIð ô ¨aM« WOKLŽ XKg«Ë «–≈ •
Æ÷dF« WýUý sŽ W{ËdF*« …—uB« wH²>ð ·uÝ ¨pcÐ XL9 «–≈ ÆUNOH W²ÐUŁ …—ug qO−²Ð
”dNH« W"U" ‰u
WE
ö
Æ”dNH« WýUý qO−ð pMJ1 ô
…eN:√ WD«u WDI7K*« Ë√ WOBTA« dAuO%LJ« …eN:√ WD«u WbF*« …—uB« UUO
Èd>√
Æu¹bOH« pðdO$U ‰ULF²ÝUÐ U½UO³« Ác¼ a½ ÷dŽ pMJ1 ô b9
qOHI7« Ë√ œ«bF7ô« l{Ë w= DISPLAY —e« jGC XLC «–≈
WgU)« «dýR*« v« WHU{ùUÐ nK*« rÝ«Ë …d«c« wH WþuH;« —uB« ÷dŽ «dýR$ …b¼UA$ pMJ1
Æö¦$ wM$e« e$dU dOGB« wL9d« u¹bOH« j¹dAÐ
±≥∂
SLIDE SHOW l$U*« ÷dF« fl WF$U —uI ÷d
¡UMŁ√ Ë√ —uB« s$ oIײ« bMŽ WgUš …bOH$ WHOþu« Ác¼ ÊuJð ÆlÐU²²$ qJAÐ —uB« ÷dŽ UOzUIKð p½UJ$SÐ
Æ «d{U;« .bIð
qOGA7« q%C
Æu¹bOH« «dO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
LOCK
5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« d¹Ëb²Ð r9
Æ’dI« jG{« rŁ ¨SLIDE SHOW l{u« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« d¹Ëb²Ð r9
W×¹dý vKŽ WK−*« —uB« ÷dFÐ u¹bOH« pðdO$U ÂuIð ÆMEMORY PLAY ÕU²H*« jG{«
ÆlÐU²²UÐ “Memory Stick” …d«c«
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
POWER
≤2
MENU
≥
3
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
VCR
±
1
©±®
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
µ5
PLAY
4
¥
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW READY
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
SL I DE SHOW
100-0019
[M PLAY] : START [MENU] : END
VUF*« ÷dF« ¡UN(≈ Ë√ ·UIù
ÆMENU —e« jG{«
VUF*« ÷dF« ¡UMO√ XR*« nuK
ÆMEMORY PLAY —e« jG{«
WMOF …—uI s VUF*« ÷dF« ¡b
Æ≤ …uD)« ¡«dł≈ q³9 MEMORY +/– —«—“_« «b>²ÝUÐ WÐužd*« …—uB« —UO²šUÐ r9
Êu!eHK7« W"U" vK- WKHI*« —uB« …bgUA*
u¹bOH« pðdO$U l$ œËe*« …—uB«Ë uB« qOguð pKÝ Â«b>²ÝUÐ Êu¹eHK²UÐ u¹bOH« pðdO$U qOgu²Ð r9
ÆqOGA²« q³9
qOGA7« ¡UMJ√ “Memory Stick” …d«c« W !d" dOOG7 XLC «–≈
±≥∑
10 / 15
ÆW¹«b³« s$ WO½UŁ …d$ «uD)« ¡«dł≈ …œUŽ≈ s$ bQð
…—uB« WUL+ fl ÍuHF« `A*« lM
Æ…—U²<« —uB« vKŽ W¹UL(« ÷dH pMJ1 ¨ÍuHF« `*« s$ W$U¼ —ug W¹UL(
qOGA7« q%C
Æu¹bOH« pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë Ë√ MEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER ÕU²H*« j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð
Æ©±≥≤ ’® UN²¹ULŠ »užd*« …—uB« ÷dFÐ r9
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨PROTECT l{u« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
U½UOÐ nK$ rÝ« V½U−Ð “-” W$öF« dNEð ÆWLzUI« WýUý ÷dŽ ¡UGô MENU —e« jG{«
ÆWOL;« …—uB«
VCR
±1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
POWER
MENU
¥4
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
T笳
3,7
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
µ5
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
OFF
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
ON
SL I DE SHOW OFF
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
∂6
10 / 15
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
ON
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
…—uB« WUL+ ¡UGù
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∂ …uD)« wH OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šUÐ r9
WE
ö
“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH WþuH;« U½UO³« lOLł `$ r²¹ ¨ …d«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOBÐ ÂUOI« bMŽ
ÆUN$UE½ WžUOg q³9 “Memory Stick” …d«c« W×¹dý U¹u²×$ s$ oI% ¨pc ÆWOL;« …—uB« U½UOÐ UNOH U0
UXu%C “Memory Stick” …d«c« W !d" vK- œu:u*« WU7J« s W!UL(« ÊUI ÊU «–≈
LOCK sR*« l{u« vK-
Æ…—uB« W¹ULŠ WOKLŽ cOHMð sJ1 ô
±≥∏
—uB« ·c+
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH W½Ëe<« —uB« ·cŠ pMJ1
…—U<« —uB« ·c+
qOGA7« ¡b q%C
Æu¹bOH« pðdO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
±1
VCR
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
POWER
¥
笳
3,4
10 / 15
DELETE
100-0019
DELETE
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
u¹bOH« U²OÝU q−$ l{Ë Ë√ MEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ Ê√ s$ bQð ÆVCR
Æ©±≥≤ ’® UNHcŠ œ«d*« …—uB« ÷dFÐ r9
÷dŽ WýUý vKŽ “DELETE?” …—U³F« ÷dŽ r²¹ ÆMEMORY DELETE —e« jG{«
ÆW¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ«
Æ…—U²<« …—uB« ·cŠ r²¹ ÆWO½UŁ …d$ MEMORY DELETE —e« jG{«
DELETE?
[DELETE] : DEL
[ – ] : CANCEL
…—uB« ·c+ ¡UGù
Æ¥ …uD)« wH MEMORY – ÕU²H*« jG{«
”dNH« WU vK W{ËdF*« …—uB« ·c(
Æ¥Ë ≥ 5ðuD)« l³ð«Ë WÐužd*« …—uB« v« B dýR*« p¹dײ MEMORY +/– —e« jG{«
UE
ö
ÆôË√ …—uB« sŽ W¹UL(« ¡UGSÐ r9 ¨WOL;« …—uB« ·c( •
ÆUNHc×Ð q³9 W¹UMFÐ UNHcŠ œ«d*« —uB« h×H« ¨pc ÆUNŽUłd²Ý« pMJ1 ô ¨…—uB« ·cŠ bFÐ •
“DELETING” …—U%F« —uN1 ¡UMJ√
Æ—“ Í√ jG{ Ë√ POWER W9UD« ÕU²H$ …—«œSÐ rIð ô
l{Ë vK- UXu%C “Memory Stick” …d«c« W !d" vK- WU7J« s W!UL(« ÊUI ÊU «–≈
LOCK 5Q7«
Æ—uB« ·cŠ pMJ1 ô
±≥π
—uB« ·c+
—uB« lOL3 ·c+
Æ“Memory Stick” …d«c« W×¹dý wH WK−*« WOL;« dOž —uB« lOLł ·cŠ sJ1
qOGA7« ¡b q%C
Æu¹bOH« «dO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
LOCK
5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð ÆMEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R$ dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨DELETE ALL l{u« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
“OK” …—U³F« dOG²ð Æ’dI« jG{« rŁ ¨OK l{u« —UO²šù SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ“EXECUTE” v«
÷dŽ WýUý vKŽ “DELETING” …—U³F« dNEð ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{«
÷dŽ r²¹ ¨WOL;« dOž —uB« lOLł ·cŠ s$ ¡UN²½ô« bMŽ ÆW¹ƒd« —UEM$ wH Ë√ qzU« ‰U²¹dJ«
Æ“COMPLETE” …—U³F«
VCR
1
±
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
POWER
MENU
3
≥
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
≤2
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
4
¥
5
µ
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL READY
FORMAT
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL RETURN
FORMAT
EXECUTE
RETURN
[MENU] : END
6
∂
[MENU] : END
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL DELET I NG
FORMAT
RETURN
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL COMPLETE
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
±¥∞
—uB« ·c+
“Memory Stick” …d«c« Wd w* WRuH;« —uB« lOL3 ·c+ ¡UGù
“Memory Stick” …d«c« Wd qOGA UOKL
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∂ Ë√ µ …uD)« wH RETURN l{u« —UO²šUÐ r9
±¥±
WUD« Wö fl WUD« Wö W$U
ÆbFÐ ULOH W²ÐU¦« …—uB« WŽU³D …bOH$ WHOþu« Ác¼ ÆUN²ŽU³Þ œ«d*« WK−*« W²ÐU¦« …—uB« b¹b% pMJ1
W²ÐU¦« …—uB« b¹bײ (DPOF) WOL9d« WŽU³D« VKÞ WGOg fO¹UI$ l$ qLF« wH u¹bOH« pðdO$U oH«u²ð
ÆUN²ŽU³Þ œ«d*«
qOGA7« ¡b q%C
Æu¹bOH« «dO$U wH “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qšœ√
u¹bOH« U²OÝU q−$ vKŽ Ë√ MEMORY …d«c« l{Ë vKŽ POWER W9UD« ÕU²H$ j³{«
Æ©s$R*« dOž® s1_« l{u*« vKŽ ◊u³C$ LOCK 5$Q²« ÕU²H$ ÊQÐ bQð ÆVCR
Æ©±≥≤ ’® UN²ŽU³Þ œ«d*« …—uB« ÷dFÐ r9
ÆWLzUI« ÷dF MENU —e« jG{«
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨PRINT MARK l{u« —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
Æ’dI« jG{« rŁ ¨ON qOGA²« l{Ë —UO²šô SEL/PUSH EXEC ’dI« —œ√
nK$ rÝ« V½U−Ð “ ” W$öF« ÷dŽ r²¹ ÆWLzUI« WýUý ÷dŽ ¡UGô MENU ÕU²H*« jG{«
ÆWŽU³D« W$öŽ qL% w²« …—uB« U½UOÐ
VCR
±
1
©±®
©≤®
©≥®
©¥®
©µ®
©∂®
©®
POWER
MENU
¥4
MEMORY
OFF CAMERA
(CHG)
T
笳
3,7
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
[MENU] : END
µ5
∂6
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK OFF
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK ON
PROTECT
OFF
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
[MENU] : END
10 / 12
MEMORY SET
CONT I NUOUS
QUAL I TY
PR I NT MARK ON
PROTECT
SL I DE SHOW
DELETE ALL
FORMAT
RETURN
[MENU] : END
WUD« Uö W$U ¡UGù
ÆSEL/PUSH EXEC ’dI« jG{« rŁ ¨∂ …uD)« wH OFF ·UI¹ù« l{Ë —UO²šUÐ r9
l{Ë vK- UXu%C “Memory Stick” …d«c« W !d" vK- WU7J« s W!UL(« ÊUI ÊU «–≈
LOCK 5Q7«
ÆW²ÐU¦« —uB« vKŽ WŽU³D« W$öŽ WÐU² pMJ1 ô
±¥≤
fl WOU{ù« UuKF*« fl
«bö WKUI« UOUJ«
UOUJ« Ÿ«u√ —UO«
q¦ dš¬ Ÿu½ Í√ ‰ULF²Ý« pMJ1 ôË Æ*jI
dOGB« wL
d« u¹bOH« XOÝU ‰ULF²Ý« pMJ1
¨dOGB« VHSC u¹bO
¨VHS u¹bO
¨wL
d« ∏ u¹bO ¨3 ∏ ÍU¼ u¹bO
¨3 ∏
fUU²OÐ
¨fUU²OÐ ¨dOGB« S ‚uH²*« VHSC u¹bO
¨S ‚uH²*« VHS u¹bO
ÆwL
d« u¹bOH«
j¹dý Ë√ ¨ED
u¹bO
W O U{ ù « U u K F * «
…d«–®
WöF« qL×¹Ë …d«– vKŽ tz«u²ŠUÐ eOL²¹ Ÿu½ ∫5ŽuMÐ du² dOGB« wL
d« u¹bOH« XOÝU
WöF« qL×¹ Íc« …d«cUÐ eOL²*« XOÝUJ« ‰ULF²ÝUÐ Sony w½uÝ wAuð Æ…d«– ÊËbÐ dšü«Ë ©XOÝUJ«
Æ«dOUJ« Ác¼ nzUþË lOLł ‰ULF²ÝUÐ l²L²« s sJL²ð wJ
*
«dOUJ sJ1 ¨Ác¼ WOKUJ²« …dz«b« …d«– ‰ULF²ÝUÐ Æ…d«cUÐ œËe*« XOÝUJ« w WOKUJ²« …dz«b« …d«– VOdð …d?«– q?LF²Qð w²« nzUþu« ÃU²% Æs¹ËUMF« Ë√ qO−Q²« a¹—Uð q¦ U½UO³« sŽ Y׳ð Ë√ V²Jð Ë√ √dIð Ê√ u¹bOH«
ô b?
¨5K−Q 5zeł 5Ð Ë√ W¹«b³« w ⁄—U ¡eł œułË bMŽ Æj¹dA« w WK−Q*« WFÐU²²*« «—Uýù« v« XOÝUJ«
v?KŽ Už«d qO−Qð ÍœUH² ÆW×O×A …—uBÐ Y׳« nzUþË qLFð ô b
Ë√ W×O×A …—uBÐ Ê«uMF« ÷dŽ r²¹
∫bMŽ wU²« qO−Q²« ¡bÐ q³
q−Q*« ¡e'« W¹UN½ v« …œuFK END SEARCH —e« jG{« ¨j¹dA«
ÆqO−Q²« ¡UMŁ√ XOÝUJ« ëdš≈ ≠
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU q−Q l{Ë w j¹dA« ÷dŽ ≠
Æt?²¹UN½ v« j¹dA« W¹«bÐ s qO−Q²« bŽ√ ¨j¹dA« vKŽ WFDI² «—Uý≈ Ë√ ⁄—U ¡eł œułË bMŽ
q−Q j¹dý vKŽ ¨XOÝUJ« …d«– WHOþuÐ eOL²ð ô WOL
— u¹bO «dOU ‰ULF²ÝUÐ qO−Q²UÐ ÂuIð UbMŽ
ÆW−O²M« fH½ Àb% b
¨XOÝUJ« …d«– WHOþuÐ …eN− WOL
— u¹bO «dOU ‰ULF²ÝUÐ
XO
UJ« vK …œuu*«
WöF«
v²Š VŽu²Qð Ê« u¹bOH« pðdOUJ sJ1 ÆX¹UÐuKO ¥ w¼
WöF« qL% w²« U²OÝUJ« …d«– WFÝ
Æ
WöF« qL×¹ X¹UÐuKO ±∂ WFQÐ XOÝUJ« ÆX¹UÐuKO ±∂
bM® XO
UJ« …d%«– WO'U() eOL+, XO
U% vK tKO sJL*« vB_« UUO « œb
©X,U)uKO% ¥ UN+F
…d%«c) XO
U% ‰ULF+
«
ÂU—_«
UUO «
© U½UO³« s bŠ«Ë bMÐØX¹UÐ ±µ® ≥≤
≤µ
© U½UO³« s bŠ«Ë bMÐØX¹UÐ ±∞® ∂
© U½UO³« s bŠ«Ë bMÐØX¹UÐ ±∞® ±≤
±
INDEX
TITLE
DATE
PHOTO
CASSETTE LABEL
ÆœUý—û …—uc ÁöŽ√ ÂU
—_«
lD« ‚uI" …—U$≈
÷dF« bM
‚uIŠ W¹UL( l³D« ‚uIŠ «—Uý≈ tOKŽ qÒ−Q j¹dý aQM Èdš√ u¹bO «dOUJÐ u¹bOH« pðdOU qOAuð bMŽ
Æ«dOUJ« «c¼ ‰ULF²ÝUÐ t{dŽ - «–≈ j¹dA« qO−Qð s sJL²ð ô b
¨l³D«
qO+« bM
W,UL( WU D« ‚uI: w< rJ>+« «—U?≈ vK Íu+% w+« UOd « qO pMJ1 ô
Æ«dOUJ« ÁcH w< UOd «
±¥≥
W?ýUý vKŽ Ë√ W¹ƒd« —UEM w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “COPY INHIBIT” …—U³F« dNEð
Æ UO−d³« Ác¼ qO−Qð WËU× bMŽ Êu¹eHK²«
ÆtOKŽ qO−Q²UÐ ÂUOI« bMŽ j¹dA« vKŽ WŽU³D« ‚uIŠ w rJײ« «—Uý≈ qO−Q²Ð u¹bOH« pðdOU ÂuIð ô
«bö WKUI« UOUJ«
uB« l{Ë
≤ u¹dO²Q« uB« w b¹b'« uB«Ë ¨± u¹dO²Q« uBUÐ wKA_« uB« qO−Qð sJ1 ∫XÐ ±≤ l{Ë
uB« jKš l{Ë —UO²šUÐ ≤ u¹dO²Q«Ë ± u¹dO²Q« 5Ð Ê“«u²« j³{ sJ1 Æeðd¼ uKO ≥≤ WLOIÐ
Æ5ðuB« ö ÷dŽ sJ1 Æ÷dF« ¡UMŁ√ WLzUI« U¾ONð w MIX
v« WU{ùUÐ ÆWOUŽ …œu−Ð wKA_« uB« qO−Qð sJ1 sJË ¨b¹b'« uB« qO−Qð sJ1 ô ∫XÐ ±∂ l{Ë
÷dŽ bMŽ Æeðd¼ uKO ¥∏ Ë√ eðd¼ uKO ¥¥[± Ë√ eðd¼ uKO ≥≤ ‡Ð q−Q*« wKA_« uB« ÷dŽ sJ1 ¨p–
—UEM w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ XÐ ±∂ dýR*« dNE¹ ¨XÐ ±∂ l{uÐ q−Q*« j¹dA«
ÆW¹ƒd«
AUDIO
5)Ëœe s-—U.0 j-d$ ÷d3 bM3
vKŽ HiFi SOUND bM³« j³{« ¨u¹dO²Q« uB« ÂUEMÐ tKO−Qð - 5łËœe s¹—UQ0 j¹dý ÷dŽ bMŽ
Æ©±∞∑ ’® WLzUI« jЫu{ w »užd*« l{u«
WUL« s —œUB« uB«
s,—U0 j,d? ÷d
5Ou'
q j,d? ÷d
u,dO+« uB« ÂUEM)
uB« l{Ë
HiFi SOUND
wQOzd« uB«
wŽdH« uB«Ë
wQOzd« uB«
wŽdH« uB«
u¹dO²Q«
STEREO
ÈdQO« …UMI« uA
vMLO« …UMI« uA
±
≤
Æu¹bOH« pðdOU vKŽ uB« WłœËe*« Z«d³« qO−Qð pMJ1 ô
dOGB« wL8d« u-bOH« XOU; ‰u" UE"ö
dOGB« wL8d« u-bOH« XOUJ W8UD oB bM3
Æu¹bOH« pðdOU qDFð ÍœUH²
›«¤
vKHQ« …—uB« w `{u u¼ UL l{u w W
UD³« oB s bQð
dOGB« wL8d« u-bOH« XOU; ‰ULF« bF
ÆÍœuLŽ l{uÐ tM¹e†²Ð r
Ë t²³KŽ w XOÝUJ« l{ rŁ ¨t²¹«bÐ v« j¹dA« n bŽ√
XOUJ« …d;«– WHOBË qLFD r «–≈
Ë√ ÎU†Q² dOGB« wL
d« u¹bOH« XOÝUJ V¼cUÐ w‡KD*« qAu*« ÊuJ¹ b
Æ «d …bŽ XOÝUJ« ‰Ušœ≈ bŽ√
Æ«d³G
Î
qFu*« nOEMD
…d«– WHOþË qLFð ô b
¨Î«d³G Ë√ ÎU†Q² dOGB« wL
d« u¹bOH« XOÝUJ V¼cUÐ wKD*« qAu*« ÊU «–≈
Æ › » ¤ XOÝUJ« ëdš≈ s «d ±∞ q WOMD
W×QL0 V¼cUÐ wKD*« qAu*« nOEM²Ð r
ÆXOÝUJ«
W
UDÐ oBKð ô
ÆWIDM*« ÁcNÐ
›[b]
»¤
[a]
›«¤
±¥¥
i.LINK WOFU)« ‰u"
UHA«uË i.LINK WOAU)« ”UÝ√ vKŽ WOL
— u¹bO «—Uý≈ qšœØÃdš qÒAu0 Ác¼ u¹bOH« pðdOU eON& Æ(IEEE1394) fO¹UI*UÐ WŽUMB«
Ò
Æi.LINK WOAU)« «eO2Ë UHA«u rQI« «c¼ `{u¹
øi.LINK WO'U)« wH U
bMŽ Æi.LINK qAu0 …eN:«
Ò
Èdš_« …eNł_« l qUJ²K XLLA WOM¹U³ð WOL
— WOAUš w¼ i.LINK WOAU)«
∫wK¹ U WO½UJ≈ i.LINK WOAU)« p `O²ð ·uÝ ¨i.LINK WOAU)UÐ …eN− Èdš√ …eNł√ qOAuð
5¼U&ô« öJÐ WOL
d« …—uB« «—Uý≈Ë WOL
d« uB« «—Uý≈ q¦ U½UO³« ‰U³I²Ý«Ë ‰UÝ—≈ ≠
Ò
Èdš_« …eNł_UÐ rJײ« ≠
i.LINK qÒAu*UÐ …eN:«
Æi.LINK qOAu²« pKÝ ‰ULF²ÝUÐ Èdš_« …eNł_UÐ qOAu²« WuNÝ ≠
b¹bF« “U$≈Ë Èdš_« …—uB«Ë uB« …eNł√ l qOAu²« i.LINK WOAU†Ð …eOL²*« Ác¼ u¹bOH« pðdOU lOD²Qð
jD†½ w²« …eNł_« s b¹bF« l öOAu²« s b¹bF« v« WU{ùUÐ Æ U½UO³« ‰œU³ðË WOKOGA²« UOKLF« s
Æq³I²Q*« w UN−b
WOAU)UÐ …eÒN− …b¹bŽ …eNłQÐ u¹bOH« pðdOU qOAuð bMŽ ÆWOU²« WOAU)« w¼ …b¹bF« bz«uH« Ác¼ ÈbŠ≈Ë
UNÐ …dýU³ WKÒAu*« …eNł_« l U½UO³« ‰œU³ðË WOKOGA²« UOKLF« “U$SÐ ÂuIð s u¹bOH« pðdOU ÊS ¨i.LINK
VOðdð WdF v« ÃU²% s ¨pc ÆÈdš√ …eNł√ d³Ž WKÒAu*« …eNł_« l r¼“U$≈ s UC¹√ sJL²²Ý qÐ VQ×
nzUþu« iFÐ qOGAð v« dDCð b
¨WKÒAu*« Èdš_« …eNł_« «eO2Ë UHA«u* UF³ð ¨sJË ÆWKÒAu*« …eNł_«
Æ U½UO³« ‰œU³ð Ë√ WMOF qOGAð UOKLŽ “U$≈ s sJL²ð ô b
Ë nK²† qJAÐ
W O U{ ù « U u K F * «
WE:ö
«–≈ ÆjI bŠ«Ë “UNł l ©wL
d« u¹bOH« qOAuð pKÝ® i.LINK pKQ« WDÝ«uÐ Ác¼ u¹bOH« pðdOU qOAuð sJ1
qOGA²« ULOKFð WFł«d vłd¹ ¨d¦√ Ë√ i.LINK qOAuð wdDÐ eÒN− dš¬ “UN−Ð u¹bOH« pðdOU qOAuð bMŽ
ÆtÐ qOAu²« »užd*« dšü« “UN'« l œËe*«
Ò
…bOH «œU?—≈
W¹—U& WöŽ u¼Ë ¨IEEE 1394 WŽUMB« UHA«u* Sony w½uÝ t²{d²« dB²† rÝ« u¼ i.LINK rÝô« •
ÆrUF« ¡U×½√ dzUÝ w UdA« s dO¦J« UNLŽbð
WOzUÐdNJ« WOÝbMN« ÀU×Ð_« bNF ¨IEEE W¾ON« UN²F{Ë WOËœ fO¹UI w¼ IEEE 1394 WŽUMB« UHA«u •
Æ5A¹—uЗuJ½≈ ¨WO½Ëd²Jô«Ë
i.LINK UUO « ‰œU Wd
‰u:
«cNÐ …—uc*« *Mbps ¥∞∞ Ë ≤∞∞ Ë ±∞∞ UŽdQUÐ Èdš_« …eNł_« l U½UO³« ‰œU³ð i.LINK WOAU)« lOD²Qð
Æw«u²UÐ S400 Ë S200 Ë S100 WŽdQUÐ qOb«
…—uc “UN'« UNLŽb¹ w²« ÈuBI« U½UO³« ‰œU³ð WŽdÝ ÊuJð ¨i.LINK WOAU)UÐ …eÒN:« Èdš_« …eNł_« U√
Æi.LINK qÒAu*« V½U−Ð Ë√ ¨“UN'« l od*« qOGA²« ULOKFð w …œułu*« “ UHA«u*«” W×HA w
…eNł_« Ác¼ UNLŽbð w²« ÈuBI« U½UO³« ‰œU³ð WŽdÝ ÊS UNO U½UO³« ‰œU³ð WŽdÝ d– r²¹ r w²« …eNł_« wË
ÆS100
u¼ ULŽ WHK²† ÊuJð b
WOKFH« U½UO³« ‰œU³ð WŽdÝ ÊS ¨ U½UOÐ ‰œU³ð WŽdÝ s d¦√ rŽb¹ “UN−Ð qOAu²« bMŽ
Æi.LINK öAu*« V½U−Ð ·uAu
ø Mbps …b:u« wH U *
UMK
«–S Æ…bŠ«u« WO½U¦« w U½UO³« ‰UÝ—≈ UNO r²¹ w²« W³QMK ”UO
…bŠË w¼Ë ÆWO½U¦« w XÐUGO
ÆWO½U¦« w XÐUGO ±∞∞ —«bI0 U½UO³« ‰UÝ—≈ wMF¹ «c¼ ÊS ¨100 Mbps
«dOUJ« ÁcH w< i.LINK qOGA+« UOKL
Øqšœ f³I0 eÒN− u¹bO U²OÝU q−Q vKŽ «dOUJ« Ác¼ w U½UO³« aQ½ UOKLŽ ‰uŠ qOAUH²« s b¹e*
Æ∏πÁ¨∑¥ W×HA dE½« ¨WOL
d« u¹bOH« «—Uý≈ Ãdš
∫‰U¦® Sony w½uÝ “«dÞ i.LINK (DV) qÒAu0 …eN:«
Ò
Èdš_« …eNł_« l ‰ULF²Ýö …e¼Uł «dOUJ« Ác¼
Æ©VAIO dðuO³LJ« …eNł√ WŽuL−
…eNł_« l WId*« qOGA²« ULOKFð Wœ√ lł«— ¨W¹—ËdC« UO−d³«Ë i.LINK WKOAu²« ‰uŠ qOAUH²« s b¹e*
ÆUNKOAu²Ð ÂuI²Ý w²«
Sony wu
“«dX i.LINK qO'u+« „ö
√ qLF+
«
Æ©i.LINK® Èdš_« …eNł_« l qOAu²K Sony w½uÝ “«dÞ i.LINK qOAu²« pKÝ qLF²Ý«
©aQM« WOKLF® fOÐUÐœ ¥ y fOÐUÐœ ¥
ÆÊU²¹—U& ÊU²öŽ UL¼
±¥µ
—UFA«Ë i.LINK WLKJ«
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
dL²Ý« «–≈ ÆqK)« Èdײ WAU)« ‰Ë«b'« qLF²Ý« ¨u¹bOH« pðdOU «b†²Ý« w VŽUB W¹√ p²Nł«Ë «–≈
ÆwK;« Sony w½uÝ Wbš ed0 Ë√ Sony w½uÝ Ÿ“u0 qB½≈ W
UD« —bB qB« ¨œułu« w VŽUB*«
wMF¹ «c¼ ÊS ¨W¹ƒd« —UEM w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ “C:ss:ss” WöF« dNþ «–≈
Ʊµ≤ W×HA dE½« ÆqOGA²« l{Ë w wð«c« hO†A²« WHOþË Ê√
qOJ.« l{Ë w
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
ÆCAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ ◊u³C dOž POWER W
UD« ÕU²H •
©±µ ’® ÆCAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ tD³{« C
Æt²¹UN½ v« j¹dA« qAË •
Æ©≤πÁ¨±¥ ’® Æb¹bł dš¬ j¹dý Âb†²Ý« Ë√ j¹dA« n bŽ√ C
pMJ1 YO×Ð UÞu³C XOÝUJ« vKŽ œułu*« WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ ÊuJ¹ •
Æ¡«dL(« WöF« W¹ƒ—
©±¥ ’® ÆÊUQK« o“« Ë√ «b¹bł j¹dý qLF²Ý« C
Æ©WÐuÞd« n¦J𮠔˃d« qU×Ð oB²K j¹dA« •
d†³²ð Ê« v« q
_« vKŽ …bŠ«Ë WŽUÝ …b* «dOUJ« „dð«Ë XOÝUJ« Ÿe½« C
©±µ∂ ’® ÆWÐuÞd«
w u¹bOH« pðdOU XKþ ¨CAMERA «dOUJ« l{Ë w qOGA²« ¡UMŁ√ •
ÆozU
œ fLš s d¦√ …d²H œ«bF²Ýô« l{Ë
rŁ ¨OFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë v« POWER W
UD« ÕU²H …—«œSÐ r
C
©±∂ ’® ÆWO½UŁ …d CAMERA «dOUJ« l{Ë v«
ÆUN²bš dLŽ ¡UN²½« s W³¹d
Ë√ UU9 WHUð W¹—UD³« •
©±∞Á¨π ’® ÆW½u×A W¹—UDÐ Âb†²Ý« C
ÆW¹ƒd« —UEM WÝbŽ j³{ r²¹ r •
©±π ’® ÆW¹ƒd« —UEM WÝbŽ j³{« C
OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ STEADYSHOT W²ÐU¦« WDIK« WHOþË j³{ - •
ÆWLzUI« U¾ONð w
©±∞∑ ’® ÆON qOGA²« l{Ë vKŽ UND³{« C
ÆÍËbO« l{u« vKŽ Í—R³« eOd²« j³{ - •
©µ∏ ’® ÆwzUIK²« Í—R³« eOd²« l{Ë vKŽ tD³{« C
ÆwzUIK²« Í—R³« eOd²« WHOþu WLzö dOž d¹uB²« ·Ëdþ •
©µ∏ ’® ÆU¹Ëb¹ Í—R³« eOd²« j³{« C
ÆqOGA²« l{Ë w WOL
d« «dŁR*« WHOþË •
©¥∞ ’® ÆU¼¡UGSÐ r
C
w qKš vKŽ ‰b¹ ô «c¼ ÆW¹UGK b¹bý WLKE*« WOHK)«Ë ·bN« 5Ð s¹U³²« •
Æu¹bOH« pðdOU
Æu¹bOH« pðdOU w qKš vKŽ ‰b¹ ô «c¼ ¨aDK²« …d¼UEÐ WU(« Ác¼ vLQð •
÷dF«
·UI¹ù«ØqOGA²« —“ qLF¹ ô
ÆSTART/STOP
ÆqOGA²« sŽ «dOUJ« n
u²ð
—UEM WýUý vKŽ W{ËdF*« …—uB«
ÆW×{«Ë dOž W¹ƒd«
ÆW²ÐU¦« WDIK« WHOþË qLFð ô
Í—R³« eOd²« j³{ WHOþË qLFð ô
ÆwzUIK²«
¡UHšù«Ø—UNþù« WHOþË qLFð ô
Æw−¹—b²«
·b¼ d¹uBð bMŽ W¹œuLŽ WeŠ dNEð
ÆWLKE t²OHKš WFLý Ë√ ¡u{ q¦
d¹uBð bMŽ W¹œuLŽ ◊uDš dNEð
ÆŸuDQ« b¹bý ·b¼
±¥∂
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
W O U{ ù « U u K F * «
…¡U{ù« w d¹uB²« l{Ë —UO²šUÐ XL
Ë√ W¾ODÐ VłU(« WŽdÝ ÊuJð UbMŽ •
ÆWCH†M*«
l{u« vKŽ POWER W
UD« ÕU²H j³{ bFÐ ozU
œ ±∞ XCI½« «–≈ •
w ON qOGA²« l{Ë vKŽ DEMO MODE ÕU²H*« j³{ Ë√ CAMERA
l{Ë v« u¹bOH« pðdOU qI²M𠨫dOUJUÐ XOÝU ‰Ušœ≈ ÊËœ WLzUI« jЫu{
Æ÷«dF²Ýô«
Æ÷«dF²Ýô« l{Ë ·UI¹ù XOÝU ‰UšœSÐ r
C
©±±≤ ’® ÆDEMO MODE ÷«dF²Ýô« l{Ë ¡UG≈ UC¹√ pMJ1
U¾ONð w OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ BEEP Í—Uýù« uB« j³{ - •
ÆWLzUI«
ÆNORMAL ÍœUF« l{u« Ë√ MELODY s×K« l{Ë vKŽ tD³{« C
©±∞∑ ’®
Æ2 Ë√ 1 5F{u« bŠ√ vKŽ ◊u³C ND FILTER —UO²š« ÕU²H •
©¥∂ ’® ÆOFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ tD³{« C
©Æ dýR*« iu¹® ÆqOAu²« ·Ëdþ l WLzö dOž W¹ËbO« W¾ON²« •
AUTO wzUIK²« l{u« vKŽ AUTO LOCK —UO²šô« ÕU²H j³{« C
©¥≥ ’® ÆW¹ËbO« W¾ON²« l{Ë ¡UGSÐ r
Ë√ ¨LOCK
VłUŠ ‚öž≈ uA ŸULÝ r²¹ô
ÆWÝbF«
s rždUÐ W¹UGK WFÞUÝ …—uB«
Æu¹bOH« ‘ö ÕU³B ‰ULF²Ý«
÷dF« l{Ë w
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
u¹bOH« U²OÝU q−Q l{Ë vKŽ ◊u³C dOž POWER W
UD« ÕU²H •
ÆVCR
©≤∂ ’® ÆVCR l{u« vKŽ tD³{« C
Æt²¹UN½ v« j¹dA« qAË •
©≤π ’® Æj¹dA« n …œUŽSÐ r
C
ÆW†Q² u¹bOH« ”˃— ÊuJð U0— •
w½uÝ “«dÞ DVM12CL nOEM²« XOÝU «b†²ÝUÐ ”˃d« nOEM²Ð r
C
©±µ∑ ’® Æ©œËe dOž® Sony
Æv½œ_« b(« v« uB« Èu²Q iHš - •
©≤∂ ’® Æ uB« Èu²Q l—« C
ÆWLzUI« U¾ONð w ST2 V½U'« vKŽ AUDIO MIX bM³« j³{ - •
©±∞∑ ’® ÆWLzUI« U¾ONð w AUDIO MIX bM³« j³{« C
ÆXOÝUJ« …d«cÐ œËe dOž j¹dA« •
©±¥≥ ¨ ∂∂ ’® ÆXOÝUJ« …d«cÐ œËe*« ŸuM« s j¹dý Âb†²Ý« C
ÆWLzUI« U¾ONð w OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ◊u³C CM SEARCH bM³« •
©±∞∑ ’® ÆON qOGA²« l{Ë vKŽ tD³{« C
Æj¹dA« vKŽ WK−Q s¹ËUMŽ błuð ô •
©π∑ ’® ÆtO s¹ËUMŽ ÷dHÐ r
C
©∂∂ ’® Æj¹dA« vKŽ WK−Q*« ¡«eł_« 5Ð ⁄—U ¡eł błu¹ •
©WOU²« W×HB« vKŽ l³²¹®
±¥∑
÷dF«
WýUý vKŽ …dOGA ¡UCOÐ lIÐ dNEð
—UEM w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ
ÆW¹ƒd«
vKŽ WËdF dOž …—uA ÷dŽ r²¹
Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý
ÆW¹ƒd« —UEM w
÷dF«
—“ jG{ bMŽ v²Š j¹dA« „dײ¹ ô
Æu¹bOH« w rJײ«
Æj¹dA« ÷dŽ ¡bÐ —“ qLF¹ ô
…—uB« Ë√ ¨…—uB« w ◊uDš błuð
ÆdNEð ô Ë√ W×{«Ë dOž W{ËdF*«
ŸULÝ r²¹ Ë√ uB« ŸULÝ r²¹ ô
÷dŽ bMŽ jI iH†M*« uB«
Æj¹dA«
Æs¹ËUMF« sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
XOÝUJ« …d«cÐ œËe dOž j¹dA« •
©±¥≥Á¨∂∑ ’® ÆXOÝUJ« …d«cÐ œËe*« j¹dA« Ÿu½ Âb†²Ý« C
ÆWLzUI« U¾ONð w OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ◊u³C CM SEARCH bM³« •
©±∞∑ ’® ÆON qOGA²« l{Ë vKŽ tD³{« C
©∂∏ ’® Æj¹dA« vKŽ WK−Q*« ¡«eł_« 5Ð ⁄—U ¡e'« błu¹ •
ÆWLzUI« U¾ONð w ST1 l{u« vKŽ ◊u³C AUDIO MIX bM³« •
©±∞∑ ’® Æ uB« W³
«d s pÒMJ1 Íc« V½U'« vKŽ tD³{« C
ÆWLzUI« U¾ONð w OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ◊u³C TITLE DSPL bM³« •
©±∞∑ ’® ÆON qOGA²« l{Ë vKŽ tD³{« C
fÐUIË AUDIO L/R f³I*« s …—uB«Ë uB« qOAuð pKÝ qB« C
ÆWO½UŁ …d UNKOAu²Ð r
rŁ ¨…—uB«
÷dF«
q−Q*« a¹—U²« ÷dŽ WHOþË qLFð ô
Æa¹—U²« sŽ Y׳« WHOþË Ë√
ô Ë√ ¨Êü« b¹b'« uB« WU{≈ b¹b'« wðuB« —UQ*« ŸULÝ sJ1
Æq−Q*« j¹dA« vKŽ
ÆÊ«uMF« ÷dŽ r²¹ ô
—uB« dNEð ô Ë√ Âu²J uB«
WýUý vKŽ UNðb¼UA bMŽ
Æu¹bOH« U²OÝU q−QØÊu¹eHK²«
÷dF«Ë qOJ.« ŸU{Ë√ w
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
ÆUN²bš dLŽ ¡UN²½« s W³¹d
Ë√ UU9 WHUð Ë√ ¨W³d dOž W¹—UD³« •
©±∞Á¨π ’® ÆW½u×A W¹—UDÐ Âb†²Ý« C
ÆwDzU(« œœd²* —UO²« cšQ0 qAu dOž œœd²*« —UO²« ‰u× •
©±≥ ’® ÆwDzU(« œœd²* —UO²« cšQ0 œœd²*« —UO²« ‰u× qOAu²Ð r
C
eÒOL² dOž j¹dý ‰ULF²Ý« bMŽ qO−Q²« s ¡UN²½ô« bFÐ j¹dA« ëdš≈ - •
©≤πÁ¨≤µ ’® ÆXOÝUJ« …d«cÐ
©≤πÁ¨≤µ ’® ÆbFÐ b¹b'« j¹dA« vKŽ qO−Q²UÐ rIð r •
©≤µ ’® ÆtHB²M Ë√ t²¹«bÐ w ⁄—U ¡eł vKŽ j¹dA« Íu²×¹ •
ÆWŠu²H qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý WŠu •
©±∑ ’® ÆqzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý WŠu oKž√ C
Æ÷UH†½ô« …b¹bý WDO;« …—«d(« Wł—œ •
ÆWKU …—uBÐ W¹—UD³« s×ý r²¹ r •
©±∞ ’® ÆqUJUÐ W¹—UD³« s×AÐ r
C
ÆUNM×ý …œUŽ≈ sJ1 ôË ¨UU9 WHUð W¹—UD³« •
©π ’® Æ…b¹bł ÈdšQÐ W¹—UD³« ‰b³²Ý« C
ÆWK¹uÞ …b* …—«d(« WFHðd Ë√ WCH†M ·Ëdþ w W¹—UD³« XKLF²Ý« •
ÆUNM×ý …œUŽ≈ sJ1 ôË ¨UU9 WHUð W¹—UD³« •
©π ’® Æ…b¹bł ÈdšQÐ W¹—UD³« ‰b³²Ý« C
ÆUU9 WHUð W¹—UD³« •
©±∞Á¨π ’® ÆqUJUÐ W½u×A W¹—UDÐ qLF²Ý« C
÷dF«
Æ“UN'UÐ W
UD« œ«b≈ r²¹ ô
W¹UN½ sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô
Æ…—uB«
W¹UN½ sŽ Y׳« WHOþË qLFð ô
ÆW×O×A …—uBÐ …—uB«
ÆW¹ƒd« —UEM w …—uB« dNEð ô
ÆWŽdQÐ W¹—UD³« WM×ý bHMð
s WOI³²*« …b*« dýR dOA¹ ô
ÆW×O×B« …b*« v« W¹—UD³«
±¥∏
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
ƉuBH W
UD« —bB •
©±≥Á¨π ’® ÆÂUJŠUÐ tKOAu²Ð r
C
ÆWKDF² W¹—UD³« •
©±∞Á¨π ’® ÆqUJUÐ W½u×A W¹—UDÐ Âb†²Ý« C
ÆWÐuÞdK n¦Jð ÀbŠ •
d†³²ð Ê« v« q
_« vKŽ …bŠ«Ë WŽUÝ …b* «dOUJ« „dð«Ë XOÝUJ« Ÿe½« C
©±µ∂ ’® ÆWÐuÞd«
Æ—U³ž tOKŽ Ë√ ÎU†Q² V¼cUÐ wKD*« j¹dA« qÒAu ÊuJ¹ •
©±¥¥ ’® ÆV¼cUÐ wKD*« qAu*« nOEM²Ð r
C
ÆWLzUI« U¾ONð w AUTO l{u« vKŽ ◊u³C q REMAIN bM³« •
ÆÎULz«œ WOI³²*« …b*« dýR ÷dF ON qOGA²« l{Ë vKŽ tD³{« C
©±∞∑ ’®
÷dF«
WEUŠ s XOÝUJ« Ÿe½ sJ1 ô
ÆXOÝUJ«
lOLłË Z Ë % Ê«dýR*« iu¹
WHOþË «bŽ U WKDF² nzUþu«
ÆXOÝUJ« ëdš≈
‰ULF²Ý« bMŽ
dýR*« dNE¹ ô
ÆXOÝUJ« …d«cÐ œËe*« j¹dA«
s WOI³²*« …b*« dýR ÷dŽ r²¹ ô
Æj¹dA«
“Memory Stick” …d;«c« W8UD ‰ULFU «dOUJ« qOGAD bM3
W O U{ ù « U u K F * «
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
l{Ë Ë√ CAMERA «dOUJ« l{Ë vKŽ ◊u³C POWER W
UD« ÕU²H •
ÆOFF (CHG) ·UI¹ù«
u¹bOH« U²OÝU q−Q l{Ë Ë√ MEMORY …d«c« l{Ë vKŽ tD³{« C
ÆVCR
Æ«dOUJUÐ “Memory Stick” …d«– W×¹dý qOL% r²¹ r •
Æ©±±∑ ’® “Memory Stick” …d«– W×¹dý ‰UšœSÐ r
C
ÆUN²FÝ qUJÐ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý qO−Qð - •
©±≥πÁ¨±≤∞® ÆWO½UŁ …d qO−Q²UÐ r
rŁ W¹—ËdC« dOž —uB« `Q« C
qJAÐ UNUE½ WžUOA r²¹ r “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ‰Ušœ≈ - •
Æ`O×A
qLF²Ý« Ë√ “Memory Stick” …d«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOBÐ r
C
©±±∞ ’® Æ©“Memory Stick”® Èdš√ W×¹dý
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
ÆWOL× …—uB« •
©±≥∏ ’® Æ…—uB« sŽ W¹UL(« l{Ë ¡UGSÐ r
C
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
©WOU²« W×HB« vKŽ l³²¹®
±¥π
÷dF«
ÆWOKOGAð WHOþË Í√ cOHMð sJ1 ô
ÆqO−Q²« WHOþË qLFð ô
Æ…—uB« ·cŠ sJ1 ô
…d«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOA sJ1 ô
Æ“Memory Stick”
lOLł ·cŠ WHOþË cOHMð sJ1 ô
Æ…bŠ«Ë …d —uB«
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
ÆUN²¹ULŠ »užd*« …—uB« ÷dŽ r²¹ ô •
©±≥≤ ’® Æ…—uB« ÷dF MEMORY PLAY —e« jG{« C
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
ÆUNOKŽ WŽU³D« WöŽ WÐU² »užd*« …—uB« ÷dŽ r²¹ ô •
©±≥≤ ’® Æ…—uB« ÷dF MEMORY PLAY —e« jG{« C
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ •
ÆLOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
©±±µ ’® ÆsR*« dOž l{u« vKŽ ÊUQK« j³{« C
ÆUU9 WHUð W¹—UD³« •
s ôbÐ œœd²*« —UO²« ‰u× qLF²Ý« Ë√ W½u×A W¹—UDÐ VOd²Ð r
C
©±≥Á¨π ’® ÆW¹—UD³«
÷dF«
Æ…—uB« W¹ULŠ sJ1 ô
vKŽ WŽU³D« WöŽ WÐU² pMJ1 ô
ÆW²ÐU¦« …—uB«
…—uB« kHŠ WHOþË qLFð ô
ÆWO«džuðuH«
p– dOR
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
ÆXOÝUJ« …d«– WOAU†Ð eÒOL² dOž j¹dA« •
©±¥≥Á¨π∑ ’® ÆXOÝUJ« …d«– WOAU†Ð eÒOL² j¹dý Âb†²Ý« C
ÆUU9 W¾K²2 XOÝUJ« …d«– •
©±∞∞ ’® ÆW¹—Ëd{ dOž s¹ËUMŽ `Q0 r
C
ÆÍuHF« qO−Q²« s W¹UL(« l{Ë vKŽ j¹dA« j³{ - •
dOž dLŠ_« ¡e'« ÊuJ¹ YO×Ð ÍuHF« qO−Q²« s W¹UL(« ÊUQ o“« C
©±¥ ’® Æwzd
Æj¹dA« s ¡e'« p– vKŽ ¡wý qO−Qð r²¹ r •
©π∑ ’® Æq−Q ¡eł vKŽ Ê«uMF« ÷dHÐ r
C
ÆXOÝUJ« …d«– WOAU†Ð eÒOL² dOž j¹dA« •
©±¥≥Á¨±∞≥ ’® ÆXOÝUJ« …d«– WOAU†Ð eÒOL² j¹dý Âb†²Ý« C
ÆÎUU9 W¾K²2 XOÝUJ« …d«– •
©±∞µ ’® Æ U½UO³« iFÐ `Q0 r
C
ÆÍuHF« qO−Q²« s W¹UL(« l{Ë vKŽ j¹dA« j³{ - •
dOž dLŠ_« ¡e'« ÊuJ¹ YO×Ð ÍuHF« qO−Q²« s W¹UL(« ÊUQ o“« C
©±¥ ’® Æwzd
…d tKOAu²Ð r
rŁ ¨©wL
d« u¹bOH« qOAuð pKÝ® i.LINK pKQ« Ÿe½« C
©∑¥ ’® ÆWO½UŁ
÷dF«
ÆÊ«uMF« qO−Qð r²¹ r
ÆXOÝUJK rÝ« qO−Qð r²¹ ô
pKQ« «b†²ÝUÐ d¹dײ« ¡UMŁ√
u¹bOH« qOAuð pKÝ® i.LINK
Æ…—uB« …b¼UA sJ1 ô ¨©wL
d«
±µ∞
t"öF≈Ë qK)« Íd%
Ò
W O U{ ù « U u K F * «
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
u¹bOH« U²OÝU q−Q vKŽ «—Uýù« qšœ —UO²š« ÕU²H j³{ r²¹ ô •
ÆW×O×A …—uBÐ
©∑≥ ’® Æ «—Uýù« qšœ l{Ë —UO²š« ÕU²H j³{«Ë WKOAu²« s oI% C
ÆSony w½uÝ dOž dš¬ “«dÞ s dš¬ wL
— u¹bO “UN−Ð WKAu u¹bOH« «dOU •
q−Q j³{«Ë WLzUI« U¾ONð w IR l{u« vKŽ CONTROL bM³« j³{« C
ÆbFÐ sŽ ¡«dL(« X% WFý_« WDÝ«uÐ rJײ« l{Ë vKŽ u¹bOH« U²OÝU
Æj¹dA« s ⁄—U ¡eł vKŽ ZU½d³« j³{ ‰ËU% •
©∏¥ ’® ÆtOKŽ q−Q ¡eł vKŽ ZU½d³« j³CÐ r
C
U²OÝU q−QË u¹bOH« pðdOU 5Ð s«e²*« qO−Q²« WHOþË j³{ r²¹ r •
Æu¹bOH«
©∏± ’® ÆULNMOÐ s«e²« j³CÐ r
C
ÆWLzUI« U¾ONð w OFF ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ◊u³C COMMANDER bM³« •
©±∞∑ ’® ÆON qOGA²« l{Ë vKŽ tD³{« C
Æ¡«dL(« X% WFý_« oOF¹ U ¡wý „UM¼ •
ÆozUF« «c¼ W«“SÐ r
C
Æ+ – W×O×B« WO³DI« …UŽ«d0 W¹—UD³« VOdð r²¹ r •
©±∂∏ ’® ÆW×O×B« WO³DI« …UŽ«d0 W¹—UD³« qšœ√ C
Æ U¹—UD³« WM×ý bH½ •
©±∂∏ ’® Æ…b¹bł Èdš√ U¹—UDÐ qšœ√ C
ÆWLzUI« U¾ONð w V-OUT/LCD l{u« vKŽ ◊u³C DISPLAY bM³« •
©±∞∑ ’® ÆqzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý l{Ë vKŽ tD³{« C
ÆWÐuÞdK n¦Jð ÀbŠ •
Ê« v« q
_« vKŽ …bŠ«Ë WŽUÝ …b* u¹bOH« «dOU „dð«Ë XOÝUJ« Ÿe½« C
©±µ∂ ’® ÆWÐuÞd« d†³²ð
Æu¹bOH« pðdOU w ‰UDŽ_« iFÐ XŁbŠ •
Æ«dOUJ« qOGAð √bЫ rŁ WO½UŁ …d tUšœ≈ bŽ√ rŁ XOÝUJ« Ÿe½« C
ƉuBH œœd²*« —UO²« ‰u×
Ò •
ÆW×O×A …—uBÐ tKOAu²Ð r
C
ÆWKÒDF W¹—UD³« •
Sony w½uÝ Wbš ed0 Ë√ Sony w½uÝ U−²M* ŸÒ“u »d
QÐ qBð« C
ÆwK;«
ÆOFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ ◊u³C dOž POWER W
UD« ÕU²H •
ÆOFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ tD³{« C
ÆWO½UŁ …d qUJUÐ W¹—UD³« s×AÐ rI C
ÆW¹—UD³« s W×O×B« WOI³²*« …b*« ÷dŽ r²¹
¨W¹—UD³« Ÿe½« Ë√ œœd²*« —UO²« ‰u; wQOzd« —UO²« qOAuð pKÝ qB« C
«–≈ Æ«dOUJ« qOGA²Ð r
ÆU³¹dIð …bŠ«Ë WIO
œ —Ëd bFÐ UNKOAuð bŽ√ rŁ
WOKHQ« WN'UÐ œułu*« RESET —e« jG{« ¨qLFð ô nzUþu« XKþ
XL
«–√® Æ…œUŠ UN²¹UN½ …«œ√ «b†²ÝUÐ ZEBRA ÕU²H*« s vMLO«
v« X
u«Ë a¹—U²« UNO U0 U¾ON²« lOLł œuFð ¨RESET —e« jGCÐ
©±∂≥Á¨±≥ ’® ©Æ WOz«b²Ðô« UNðU¾ONð rO
±µ±
÷dF«
Zd³*« d¹dײ« WHOþË qLFð ô
ÆWOL
d«
…œËe*« bFÐ sŽ rJײ« …bŠË qLFð ô
Æu¹bOH« pðdOU l
WýUý vKŽ WKšb*« …—uB« dNEð ô
w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ
pðdOU X½U «–≈ v²Š W¹ƒd« —UEM
…—Uýù« Ãdš fÐUI0 WKAu u¹bOH«
q−Q Ë√ Êu¹eHK²« vKŽ …œułu*«
Æu¹bOH« U²OÝU
Í—Uý≈ uA Ë√ s( —«bA≈ r²¹
ÆÊ«uŁ fLš …b*
dýR dNE¹ ô ¨W¹—UD³« s×ý bMŽ
dýR*« dNE¹ Ë√ WýUA« vKŽ s×A«
ÆiOË WUŠ w
ÆW¹—UD³« s×ý pMJ1 ô
u¹bOH« pðdOU qOGAð ·UI¹≈ r²¹
WOI³²*« …b*« X½U «–≈ v²Š …Q−
ÆqOGA²K WOU W¹—UD³« s W{ËdF*«
Ê« s rždUÐ WHOþË W¹√ qLFð ô
ÆqOGA²« l{Ë w W
UD«
qDFK wD«c« hOA« WHOBË
‰U.-dJ« ÷d3 W$U$ vK3
vK3Ë√ W-ƒd« —UEM w Ë√ qzU.«
÷dF« W$U$ …cU
C:21:00
hO†A²« WHOþË vKŽ UNz«u²ŠUÐ u¹bOH« pðdOU eOL²ð
ÆqDFK wð«c«
o¹dÞ sŽ WOU(« «dOUJ« WUŠ ÷dFÐ WHOþu« Ác¼ ÂuIð
·dŠ s W³Odð® WOL
— U½Uš fLš s ÊuJ ÊUOÐ
w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ ©‰UJý√Ë
U½Uš fLš s ÊÒuJ e— ÷dŽ - «–≈ ÆW¹ƒd« —UEM
dš¬ ÷dŽ nK²†¹ ·uÝ ÆwU²« “ud« ‰Ëbł bÒIHð ¨WOL
—
pðdOU WU( UF³ð ©ss “udUÐ UNO« —UA*«® 5²½Uš
Æu¹bOH«
w«c« hO(A+« ÷d
C:ss:ss •
ÆpQHMÐ «—dOUJ« `OKBð pMJ1
E:ss:ss •
ed »d
QÐ Ë√ p¹b Sony w½uÝ Ÿ“u0 qBð«
ÆSony w½uÝ Wdý q³
s hÒšd W½UOA
WO>OKB+« ‰UL_« Ë√ØË V «
UU[ fL[ ÷d
Æ“InfoLITHIUM” dOž dš¬ Ÿu½ s W¹—UDР«b†²Ý« - •
©±∞ ’® Æ“InfoLITHIUM” ŸuM« s W¹—UDÐ Âb†²Ý« C
ÆWÐuÞdK n¦Jð ÀbŠ •
ÆWÐuÞd« d†³²ð Ê« v« q
_« vKŽ …bŠ«Ë WŽUÝ …b* u¹bOH« «dOU „dð«Ë XOÝUJ« Ÿe½« C
©±µ∂ ’®
ÆW†Q² u¹bOH« ”˃— •
w½uÝ “«dÞ s DVM12CL nOEM²« XOÝU «b†²ÝUÐ u¹bOH« ”˃— nOEM²Ð r
C
©±µ∑ ’® Æ©œËe dOž® Sony
ÆÁöŽ√ …—uc*« ôU(« dOž qDŽ ÀbŠ •
Æ«dOUJ« qOGAð √bЫ rŁ Èdš√ …d tUšœ≈ bŽ√ rŁ XOÝUJ« Ÿe½« C
pKÝ qOAuð …œUŽ≈ bFÐ ÆW¹—UD³« Ÿe½« Ë√ œœd²*« —UO²« ‰u× W
UÞ qOAuð pKÝ Ÿe½« C
Æu¹bOH« pðdOU qOGA²Ð r
¨Èdš√ …d —UO²«
Æt×OKBð pMJ1 ô qDŽ ÀbŠ •
∫‰U¦® ÆfL)« U½U)« w W{ËdF*« ÂU
—_« t d–«Ë p¹b Sony w½uÝ Ÿ“u0 qBð« C
©E:61:10
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Ë√ p¹b Sony w½uÝ Ÿ“u0 ‰UBðôUÐ r
¨WKJA*« q( WOU dOž UNÐ ÂuIð w²« `OKB²« ôËU× X½U «–≈
ÆSony w½uÝ Wdý q³
s hÒšd W½UOA ed »d
QÐ
±µ≤
d-cW« qzU—Ë «d$R
œuM³« h׫ ¨W¹ƒd« —UEM w Ë√ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ d¹cײ« qzUÝ—Ë «dýR dNþ «–≈
Æ UuKF*« s b¹eLK “( )” 5ÝuI« 5Ð …œułu*« W×HB« lł«— ÆWOU²«
d-cW« «d$R
ÎU ,dI Ë√ UU9 WM>A« W_—U< W,—UD « E
∫¡wDÐ iOË
ÆÎU³¹dIð WM×A« Wž—U W¹—UD³« •
ÀbŠ «–≈ ÆozU
œ ±∞ v« µ s W¹—UD³« s WOI³² …b œułË bMŽ v²Š E dýR*« iu¹ b
¨ ôU×K UIË
Î
ÆÈdš√ W½u×A W¹—UDÐ VOdð Ë√ W¹—UD³« s×AÐ p×BM½ ¨«c¼
∫l¹dÝ iOË
©±∞ ’® ÆWKDF² W¹—UD³« •
ÆÎUU9 WM×A« Wž—U W¹—UD³« •
W O U{ ù « U u K F * «
j,dA« s d,c>+« d?R
∫¡wDÐ iOË
t²¹UN½ s j¹dA« »d²
« •
Æ*©±¥ ’® j¹dý ‰Ušœ≈ r²¹ r •
Æ*©±¥ ’® ©dLŠ√® ŸËeM XOÝUJ« vKŽ qO−Q²« s W¹UL(« ÊUQ •
∫l¹dÝ iOË
Æ*©≤π ’® t²¹UN½ v« j¹dA« qAË •
XO
UJ« ëd[≈ pOK V, Z
∫¡wDÐ iOË
Æ*©±¥ ’® ©dLŠ√® ŸËeM XOÝUJ« vKŽ qO−Q²« s W¹UL(« ÊUQ •
∫l¹dÝ iOË
Æ*©±µ∂ ’® WÐuÞd« n¦Jð ÀbŠ •
Æ*©≤π ’® t²¹UN½ v« j¹dA« qAË •
Æ*©±µ≤ ’® wð«c« hO†A²« WHOþË qOGAð - •
*W)uXd« ndJ Àb: %
∫l¹dÝ iOË
Æ©±µ∂ ’® WŠu²H XOÝUJ« …dO−ŠË …bŠ«Ë WŽUÝ …b* UNdð«Ë «dOUJ« qOGAð ·UI¹SÐ r
Ë XOÝUJ« Ÿe½« •
XO
UJ« …d%«– s d,c>+« d?R
∫¡wDÐ iOË
Æ*©±¥≥ ’® XOÝUJ« …d«– WOAU†Ð eÒOL² XOÝU ‰Ušœ≈ r²¹ r •
©±µ≤ ’® w«c« hO(A+« WHOjË ÷d
WOL> W+)Ud« …—uB« -
∫¡wDÐ iOË
Æ*©±≥∏ ’® WOL× W²ÐU¦« …—uB« •
*“Memory Stick” …d%«c« W>,d? s d,c>+« d?R
∫¡wDÐ iOË
Æ©±±∑ ’® u¹bOH« pðdOU w “Memory Stick” …d«– W×¹dý qOL% r²¹ r •
∫l¹dÝ iOË
ÆUN²z«d
sJ1 ô “Memory Stick” …d«– W×¹dý ‰Ušœ≈ - •
±µ≥
d-cW« qzU—Ë «d$R
w< QD[ bu, “Memory Stick …d%«c« W>,dA) W'U)« ©d,c>+« «d?R®” 100-0001
*nK*«
¡wDÐ iOË
ÆnUð nK*« •
ÆÂUEM« l qLF« w o«u² dOž nK*« •
*“Memory Stick” …d%«c« W>,d? WGO' QD[
Æ©±±∞ ’® W×O×A …—uBГMemory Stick”
∫l¹dÝ iOË
Æd¦√ Ë√ 5KOœ błu¹ •
ÆWHUð U½UO³« •
…d«c« W×¹dý ÂUE½ WžUOA r²¹ r •
d-cW« qzU—
Æ©±±¥ ’® X
u«Ë a¹—U²« j³{ bŽ√
Æ©±∞ ’® “InfoLITHIUM” W¹—UDÐ qLF²Ý«
…—uB« kHŠ l{Ë w W¾K²2 “Memory Stick” …d«c« W×¹dý
Æ©±≥± ’® WO«džuðuH«
CLOCK SET •
FOR “InfoLITHIUM” •
BATTERY ONLY
MEMORY FULL •
CLEANING CASSETTE •
Æ**©±µ∑ ’® W†Q² u¹bOH« ”˃—
Æ*©ππ ’® W¾K²2 XOÝUJ« …d«–
ô Æ*16BIT l{u« vKŽ ◊u³C AUDIO MODE uB« l{Ë
Æ©±±± ’® b¹bł uA aQ½ pMJ1
q¹uD« qO−Q²« l{Ë vKŽ ◊u³C REC MODE qO−Q²« l{Ë
Æ©±±± ’® b¹bł uA aQ½ pMJ1 ô Æ*LP
Æ©π∂ ’® b¹bł uA aQ½ pMJ1 ô Æ*j¹dA« vKŽ q−Q ¡eł błu¹ ô
Æb¹bł uA aQ½ pMJ1 ô Æ*©π∂ ’® qAu i.LINK pKQ«
Æ©±≤≤ ’® *W¾K²2 “Memory Stick” …d«c« W×¹dý
◊u³C “Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ WÐU²J« s W¹UL(« ÊUQ
Æ*©±±µ ’® LOCK 5Q²« l{Ë vKŽ
“Memory Stick” …d«c« W×¹dý vKŽ W²ÐUŁ …—uA W¹√ qO−Qð r²¹ r
Æ*©±≥≤ ’®
Æ*©±±∑ ’® WKL× dOž “Memory Stick” …d«c« W×¹dý
Æ*©±±∑ ’® WHUð “Memory Stick” …d«c« W×¹dý U½UOÐ
*©±±∞ ’®
*©±≥≥ ’®
‚uIŠ W¹UL( WŽU³D« ‚uIŠ w rJײ« «—Uý≈ vKŽ j¹dA« Íu²×¹
Æ*©±¥≥ ’® UO−d³K WŽU³D«
Æ*©≤π ’® t²¹UN½ v« j¹dA« ‰uAË Æ*©±¥ ’® j¹dA« ‰UšœSÐ r
FULL •
16BIT •
REC MODE •
TAPE •
“i.LINK” CABLE •
FULL •
-•
NO FILE •
NO MEMORY STICK •
MEMORY STICK ERROR •
FORMAT ERROR •
- DIRECTORY ERROR •
COPY INHIBIT •
Q Z TAPE END •
Q NO TAPE •
ÆÍ—Uý≈ uA Ë√ s( ŸULÝ r²¹
Æ»ËUM²UÐ WUÝd«Ë x dýR*« dNE¹
*
**
±µ¥
„bK Ã —U u-bOH« pDdOU; ‰ULF«
„bK ×U u-bOH« pDdOU; ‰ULF«
pðdOU l œËe*« œœd²*« —UO²« ‰u× ‰ULF²ÝUÐ WIDM W¹√ w Ë√ bKÐ Í√ w u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« pMJ1
Æeðd¼ ∂∞ص∞ ¨Xu ≤¥∞ v« Xu ±∞∞ œœd²*« —UO²« WODu ‚UD½ sL{ u¹bOH«
bšQ rOLB² UF³ð ¨…—ËdC« bMŽ U¹—U& du²*«
›«¤
œœd²*« —UO²« fÐU
‰ÒbF qLF²Ý« ¨W¹—UD³« s×ý bMŽ
Æ › » ¤ jzU(« w œœd²*« —UO²«
AC-L10A/L10B/L10C
›«¤
›»¤
¨Êu¹eHK²« WýUý vKŽ …—uB« …b¼UA w Vždð XM «–≈ ÆNTSC ÂUEM« …bŽUIÐ u¹bOH« pðdOU rOLBð ÆAUDIO/VIDEO «—Uýù« qšœ f³I0 eN−Ë NTSC ÂUDMUÐ Êu¹eHKð ‰ULF²Ý« pOKŽ V−¹
ÆrUF« ¡U×½√ dzUÝ w WKLF²Q*« Êu¹eHK²« Ê«u_« WLE½√ WOU²« UuKF*« `{uð
W O U{ ù « U u K F * «
NTSC ÂUEM«
¨pOQJ*« ¨U¹—u ¨ÊUÐUO« ¨UJ¹UUł ¨—Ëœ«uù« ¨UO³uu ¨wKOAð ¨vDÝu« UJ¹d√ ¨«bM ¨UOHOuÐ ¨UUN³« —eł
Æa« ÆÆÆ ¨ö¹ËeMÑ ¨WOJ¹d_« …bײ*« U¹ôu« ¨5³KH« ¨Ê«u¹Uð ¨ÂUM¹—uÝ ¨ËdOÐ
PAL ÂUEM«
¨m½u m½u¼ ¨«bMu¼ ¨UO½UD¹dÐ ¨UO½U*√ ¨ÁbMKM ¨„—U/b« ¨pOA²« W¹—uNLł ¨5B« ¨UJO−KÐ ¨UQLM« ¨UO«d²Ý√
¨b¹uQ« ¨UO½U³Ý≈ ¨UOUÑuKÝ W¹—uNLł ¨Á—uUGMÝ ¨‰UGðd³« ¨Z¹ËdM« ¨ÁbMK¹“uO½ ¨U¹eOU ¨X¹uJ« ¨UOUD¹≈
Æa« ÆÆÆ ¨b½ö¹U𠨫dQ¹uÝ
PAL-M ÂUEM«
q¹“«d³«
PAL-N ÂUEM«
Í«už—Ë_« ¨Í«už—U³« ¨5²Mł—_«
SECAM ÂUEM«
a« ÆÆÆ ¨UO½«dË√ ¨UOÝË— ¨«bMuÐ ¨uU½u …d¹eł ¨‚«dF« ¨Ê«d¹≈ ¨d:« ¨U½U¹uł W¹—uNLł ¨UQ½d ¨U¹—UGKÐ
wMe« ‚—UHK WDO. j{ WOKL3
w WORLD TIME w*UF« X
u« —UO²šUÐ r
ÆwMe« ‚—UH« j³CÐ wK;« X
u« vKŽ WŽUQ« j³{ pMJ1
Æ UuKF*« s b¹eLK ±∞∑ W×HB« lł«— ÆWLzUI« U¾ONð
±µµ
WO[UO"ù« UNOM«Ë WUOB« UuKF
Wu[d« n\JD
vKŽ Ë√ u¹bOH« pðdOU qš«œ WÐuÞd« n¦J²ð ¨T«œ ÊUJ v« œ—UÐ ÊUJ s …dýU³ u¹bOH« pðdOU qI½ bMŽ
j¹dA« nK²¹ b
Ë ”˃d« qU×Ð j¹dA« oB²K¹ b
¨WU(« Ác¼ q¦ w ÆWÝbF« vKŽ Ë√ j¹dA« `DÝ
pðdOU qš«œ WÐuÞdK n¦Jð ÀbŠ «–≈ ÆW×O×A …—uBÐ u¹bOH« pðdOU qLFð ô b
Ë√ ¨”˃d« qUŠË
XOÝU błu¹ ¨X
u« fH½ w Z dýR*« iu¹ UbMŽ Æ% dýR*« iu¹Ë Í—Uý≈ uA —«bA≈ r²¹ ¨u¹bOH«
ÆdýR*« dNE¹ s ¨WÝbF« vKŽ WÐuÞd« n¦Jð ÀbŠ «–≈ Æu¹bOH« pðdOU w
Wu[d« n\JD Àb" «–≈
UNdð«Ë u¹bOH« pðdOU qOGAð ·UI¹SÐ r
Ë XOÝUJ« Ãdš√ ÆXOÝUJ« ëdš≈ WHOþË «bŽ WHOþË W¹√ qLFð ô
dNE¹ r «–≈ u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« pMJ1 ÆWŠu²H XOÝUJ« WEUŠ ÊuJð ULMOÐ ÎU³¹dIð …bŠ«Ë WŽUÝ …b*
ÆWO½UŁ …d W
UD« qOAuð bMŽ % dýR*«
W)uXd« ndJ ‰u: WE:ö
bMŽ Ë√ ©fJFUÐ fJF«Ë® T«œ ÊUJ v« œ—UÐ ÊUJ s u¹bOH« pðdOU qI½ bMŽ WÐuÞd« n¦Jð Àb×¹ b
∫wK¹ UL —UŠ ÊUJ w u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý«
ÆUNÐ W¾bð “UNł qOGAð r²¹ Wdž v« Ϋbł œ—UÐ ÊUJ s u¹bOH« pðdOU qI½ bMŽ •
Æ×U)« w —UŠ ÊUJ v« ¡«uN« nOJ0 U¼b¹d³ð r²¹ Wdž Ë√ …—UOÝ s u¹bOH« pðdOU qI½ bMŽ •
ÆdD Ë√ …b¹bý `¹— »u³¼ bFÐ u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ •
ÆWÐuÞd« b¹býË …—«d(« b¹bý ÊUJ w u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ •
W)uXd« ndJ ÍœUH WOHO%
rJ× wJO²ÝöÐ fO w u¹bOH« pðdOU l{ ¨T«œ ÊUJ v« œ—UÐ ÊUJ s u¹bOH« pðdOU qI½ bMŽ
bFЮ WDO;« …—«d(« Wł—œ v« wJO²Ýö³« fOJ« qš«bÐ …—«d(« Wł—œ qBð UbMŽ fOJ« Ÿe½« Æ‚öžù«
Æ©ÎU³¹dIð …bŠ«Ë WŽUÝ
±µ∂
WO[UO"ù« UNOM«Ë WUOB« UuKF
W-ƒd« —UEM q«œ s —UG« W«“≈
ÆW¹ƒd« —UEM WÝbŽ j³{ Ÿ«—– qHÝQÐ œułu*« oBK*« Ÿe½« ¨nOEM²« WOKLŽ ¡bÐ q³
Æ2 UNŽe½« rŁ rNQ« ÁU&UÐ 5F« WM{UŠ o“« ¨qHÝú 1 WUD)« vKŽ UDžU{ ÊuJð ULMOÐ ©±®
Æ‚«uÝ_« w …du² W†U½ …Uýd ‰ULF²ÝUÐ `DQ« nOEM²Ð r
©≤®
W O U{ ù « U u K F * «
≤
±
5F« WM{U" VO;dD …œU3ù
ÆrNQ« ÁU&« fJFÐ 5F« WM{UŠ ‚ô“SÐË ÁöŽ√ ± …uD)« cOHM²Ð r
WUOB« UuKF
u-bOH« ”˃— nOEMD
u¹bOH« ”˃— ÊuJð b
Æu¹bOH« ”˃— nOEM²Ð r
¨W×{«Ë —uA vKŽ ‰uB(«Ë ÍœUF« qO−Q²« ÊULC
∫bMŽ W†Q²
ÆW{ËdF*« …—uB« vKŽ p¹«“u*« qJý vKŽ Íc« ¡U{uC« —uNþ •
W{ËdF*« …—uB« „d% ÂbŽ •
ÆUN{dŽ œ«d*« …—uB« —uNþ ÂbŽ •
‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý vKŽ »ËUM²UÐ “ CLEANING CASSETTE” WUÝd«Ë x dýR*« —uNþ •
ÆW¹ƒd« —UEM w Ë√ qzUQ«
nOEM²« XOÝU ‰ULF²ÝUÐ Ê«uŁ ±∞ …b* u¹bOH« ”˃— nOEM²Ð r
¨› » ¤ Ë√ › « ¤ WKJA*« œułË bMŽ
WOKLŽ —«dJ²Ð r
¨pcÐ WKJA*« wN²Mð r «–≈Ë …—uB« h׫ Æ©œËe dOž® Sony w½uÝ “«dÞ DVM12CL
ÆnOEM²«
[a]
›«¤
›[b]
»¤
Ë√
qzU.« ‰U.-dJ« ÷d3 W$U$ nOEMD
’U)« ‘ULI« ‰ULF²ÝUÐ `BM¹ ¨—U³G« Ë√ lÐUA_« ULB³Ð W†Q² qzUQ« ‰U²Q¹dJ« WýUý X׳A√ «–≈
ÆqzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý nOEM² ©œËe dOž® qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý nOEM²Ð
±µ∑
WO[UO"ù« UNOM«Ë WUOB« UuKF
u-bOH« pDdOU; w W;d*« ÂuO\O Âu-œUUH« W-—UD sW$
ÕU²H j³{ sŽ dEM« ·dBÐ a« ¨X
u«Ë `¹—U²« kH( ÂuO¦O Âu¹œU½U W¹—UD³Ð …œËe u¹bOH« pðdOU
m¹dHð r²¹ sJË Æu¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« - U*UÞ ÂuO¦O Âu¹œU½UH« W¹—UDÐ s×ý r²¹ ÆPOWER W
UD«
ÎU‡U9 u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« r²¹ r «–≈Ë Æu‡¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« r²¹ r «–≈ ÎUO−¹—bð W¹—UD³« WM×ý
¨ÂuO¦O Âu¹œU½UH« W¹—UDÐ s×ý r²¹ r «–≈ v²Š ÆÎUU9 W¹—UD³« WM×ý m¹dHð r²¹ ·uÝ ¨—uNý WFЗ√ …b ‰öš
⁄dHð UbMŽ W¹—UD³« s×AÐ r
¨UL¼dOžË X
u«Ë a¹—U²« kH( Æu¹bOH« pðdOU qOGAð vKŽ p– dŁR¹ s
ÆUN²M×ý
∫ÂuOdO Âu,œUUH« W,—UD) s>?
u¹bOH« pðdOU l œËe*« œœd²*« —UO²« ‰u× ‰ULF²ÝUÐ œœd²*« —UO²« cšQ0 u¹bOH« pðdOU qOAu²Ð r
•
Æ·UI¹ù« l{Ë vKŽ UÞu³C
Î
POWER W
UD« ÕU²H0 ÿUH²Šô« l WŽUÝ ≤¥ …b* u¹bOH« pðdOU „dð«Ë
l WŽUÝ ≤¥ …b* u¹bOH« pðdOU „dð«Ë u¹bOH« pðdOU w qUJUÐ W½u×A*« W¹—UD³« VOd²Ð r
Ë√ •
Æ·UI¹ù« l{Ë vKŽ UÞu³C
Î
POWER W
UD« ÕU²H0 ÿUH²Šô«
WO[UO"ô« UNOM«
u-bOH« «dOU; qOGAD
—UO²« ‰u×® Xu ∏[¥ vKŽ Ë√ ©s×AK WKÐUI« W¹—UD³«® Xu ∑[≤ vKŽ u¹bOH« pðdOU qOGA²Ð r
•
Æ©œœd²*«
qOGA²« ULOKFð w WuAu*« UOULJ« ‰ULF²Ý« vłd¹ ¨dýU³*« —UO²« Ë√ œœd²*« —UO²« qOGAð UOKLF •
Æ«c¼
œœd²*« —UO²« cšQ sŽ —UO²« pKÝ Ÿe½« ¨u¹bOH« pðdOU qš«bÐ qz«uÝ Ë√ W³KA œ«u ‰ušœ WUŠ w •
Æb¹bł s UNKOGAð q³
sJ1 U ŸdÝQÐ Sony w½uÝ Ÿ“u q³
s h×HK UNFCš«Ë
ÆWÝbF« l WAUš ÎUB¹dŠ sË ¨WOJO½UJO UbB …bŠu« i¹dFðË sA)« qUF²« VM& •
Æu¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« ÂbŽ bMŽ OFF (CHG) ·UI¹ù« l{Ë vKŽ POWER W
UD« ÕU²H j³{« •
pðdOU qš«œ …—«d(« r«d²ð bI ô≈Ë ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ WHAM*UÐ u¹bOH« pðdOU WODGð v« bLFð ô •
Æu¹bOH«
WEŠö sJ1 ÆWOJO½UJO*« «“«e²¼ô« Ë√ W¹uI« WOQOÞUMG*« ‰uI(« sŽ ΫbOFÐ u¹bOH« pðdOUJÐ jH²Š« •
ÆW{ËdF*« …—uB« vKŽ UЫdD{«
Æ…œUŠ W¹UN½ «– …«œQÐ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« ÷dŽ WýUý f* v« bLFð ô •
«c¼ ÆqzUQ« ‰U²Q¹dJ« WýUý vKŽ WHK†² …—uA dNEð b
¨œ—UÐ ÊUJ w u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« ¡UMŁ√ •
ÆqKš vKŽ ‰b¹ ô
‰b¹ ô «c¼ ÆΫ—UŠ qzUQ« ‰U²Q¹dJ« WýUý s wHK)« V½U'« `³B¹ b
¨u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ •
ÆqKš vKŽ
W[d$_« l qUF« ‰u"
Ác¼ ‰ULF²Ý« r²¹ ÆXOÝUJ« s wHK)« V½U'« vKŽ …œułu*« …dOGB« UײH« w ¡wý Í√ qšbð ô •
ÆqO−Q²« ÊUQ œułË ÂbŽ Ë√ œułËË t²ULÝË j¹dA« Ÿu½ ·UA²ô UײH«
Æj¹dA« f* Ë√ j¹dA« W¹ULŠ ¡UDž `² v« bLFð ô •
ÆrŽU½ ‘UL
‰ULF²ÝUÐ UNHOEM²Ð r
¨UNMŽ —U³G« ŸeM ÆqOAu²« ·«dÞ√ nKð Ë√ f* ÂbŽ vKŽ ’dŠ« •
u-bOH« «dOUJ W-UMF«
q−QË CAMERA «dOUJ« wLQ
qOGAðË u¹bOH« pðdOUJÐ ÂUE²½UÐ W
UD« qOAu²Ð r
Ë j¹dA« Ÿe½« •
s WK¹uÞ …b* u¹bOH« pðdOU qOGAð ÂbŽ bMŽ U³¹dIð ozU
œ ÀöŁ …b* …—uB« ÷dŽË u¹bOH« U²OÝU
Æse«
UNHE½ ¨WÝbF« vKŽ lÐUA_« ULBÐ œułË bMŽË Æ—U³G« W«“ù WLŽU½ …Uýd ‰ULF²ÝUÐ WÝbF« nOEM²Ð r
•
ÆrŽU½ ‘UL
‰ULF²ÝUÐ
ô Ɖb²F ÊuÐUA ‰uK×0 qK³ rŽU½ ‘UL
Ë√ ·Uł rŽU½ ‘UL
‰ULF²ÝUÐ u¹bOH« pðdOU qJO¼ nOEM²Ð r
•
Æw×DQ« ¡öD« nK²ð b
w²« U³¹c*« s Ÿu½ Í√ ‰ULF²Ý« v« bLFð
±µ∏
WO[UO"ù« UNOM«Ë WUOB« UuKF
dO¦ ÊUJ Ë√ d׳« TÞUý vKŽ u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ Æu¹bOH« pðdOU w ‰ušbUÐ qdK `LQð ô •
sJ1 ôË qOGA²« ¡uÝ w« ÍœR¹ Ê« —U³G«Ë√ qdK sJ1 Æ—U³G«Ë qd« s UN²¹ULŠ s bQð ¨—U³G«
ÆÊUOŠ_« iFÐ w t×OKBð
W O U{ ù « U u K F * «
œœd*« —UO« ‰uW
Æse« s WK¹uÞ …b* u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« ÂbŽ bMŽ W
UD« bšQ s œœd²*« —UO²« qOAuð pKÝ Ÿe½« •
ÆtQH½ pKQ« V×Ý v« ÎUIKD bLFð ôË f³I*« V×Ý s bQ𠨜œd²*« —UO²« qOAuð pKÝ qB bMŽ
ÆUNHKð Ë√ UNÞuIÝ bMŽ UNULF²Ý« n
Ë√Ë ¨nU²« pKQ« qOAu²Ð u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« v« bLFð ô •
b
U2 ¨pKQ« nKð r²¹ bI ô≈Ë ¨tOKŽ qOIŁ ¡wý l{Ë Ë√ …uIÐ œœd²*« —UO²« qOAuð pKÝ wMŁ v« bLFð ô •
ÆWOzUÐdN WbA Ë√ o¹dŠ »uA½ v« ÍœR¹
…dz«b« w dB
Àb×¹ bI ô≈Ë ¨qOAu²« ·«dÞ_ WO½bF*« ¡«eł_« l WO½bF*« ¡UOý_« WQö VM& •
Æu¹bOH« pðdOU nKð v« ÍœR¹ b
U2 ¨WOzUÐdNJ«
ÆÎULz«œ WHOE½ qOAu²« ·«dÞQÐ kH²Š« •
Æu¹bOH« pðdOU pJHð ô •
ÆUNDIQð ô Ë√ WOJO½UJO UbB u¹bOH« pðdOU ÷dFð ô •
Ë√ AM u¹œ«d« Włu ‰U³I²Ý« …eNł√ sŽ U¼bFÐ√ ¨s×A« WOKLŽ ¡UMŁ√ WAUšË u¹bOH« pðdOU ‰ULF²Ý« bMŽ •
qOGAðË AM Włu*« ‰U³I²Ý« u¹bOH«Ë AM u¹œ«d« Włu ‰U³I²Ý« …eNł√ oOFð ÆÈdš_« u¹bOH« …eNł√
Æu¹bOH«
ÆqKš vKŽ ‰b¹ ô «c¼ ÆUNULF²Ý« ¡UMŁ√ W¾«œ u¹bOH« pðdOU `³Bð •
∫sU√ w u¹bOH« pðdOU lCð ô •
W¹UGK …œ—UÐ Ë√ …—UŠ ≠
W†ÝË Ë√ —U³G« …dO¦ ≠
WÐuÞd« …b¹bý ≠
«“«e²¼ö W{dF ≠
W-—UD«
Æs×A« WHOþuÐ …eOL²*« WuAu*« u¹bO …eNł√Ë ·uAu*« sŠUA« l UNULF²ÝUÐ r
•
ÆWOzUÐdNJ« …dz«b« w dB
ÀËbŠ ÍœUH² WO½bF*« ¡UOý_« fLKÐ W¹—UD³« qOAuð ·«dÞ_ `LQð ô •
Æo¹dŠ sŽ W¹—UD³« bFÐ√ •
X% WuHB …—UOÝ w UNF{u W¹u¾ Wł—œ ∂∞ s vKŽ√ …—«dŠ Wł—b W¹—UD³« i¹dFð v« bLFð ô •
Æ…dýU³*« fLA« WFý√ X% Ë√ fLA« WFý√
ÆWUł W¹—UD³UÐ kH²Š« •
ÆWOJO½UJO WbA W¹_ W¹—UD³« i¹dFð v« bLFð ô •
Æ ö¹bFð Í√ UNOKŽ nOCð ô Ë√ W¹—UD³« pJHð ô •
ÆÂUJŠUÐ u¹bOH« “UNł vKŽ W¹—UD³« VOd²Ð r
•
ÆWOKA_« W¹—UD³« WFÝ vKŽ «c¼ dŁR¹ ô ¨WOI³²*« WM×A« «– W¹—UD³« s×AÐ XL
«–≈ •
Æ¡ULK UNC¹dFð v« bLFð ô Æ¡ULK WËUI dOž W¹—UD³« •
W¹—UD³« WM×ý qLF²Ý« ÆqUJUÐ UNM×ý bFÐ UNM¹e†²Ð r
¨se« s WK¹uÞ …b* W¹—UD³« ‰ULF²Ý« ÂbŽ bMŽ •
ÆWMÝ q …bŠ«Ë …d qUJUÐ
Æ·UłË œ—UÐ ÊUJ w W¹—UD³« s¹e†²Ð r
•
WU'« U-—UD« ‰u" UE"ö
∫UNMŽ "UM« qP²«Ë U¹—UD³« qzUÝ »dQð V³QÐ U¹—UD³« nKð ÍœUH² WOU²« œuM³« …UŽ«d0 r
Æ–Ë + 5²öFK UIË VUQ«ØVłu*« VDI« …UŽ«d0 U¹—UD³« ‰Ušœ≈ s bQð •
ÆWU'« W¹—UD³« s×ý sJ1 ô •
ÆÎUF …b¹b'«Ë W1bI« U¹—UD³« qLF²Qð ô •
ÆÎUF nK²† Ÿu½ s U¹—UDÐ qLF²Qð ô •
Æse« s WK¹uÞ …b* W¹—UD³« ‰ULF²Ý« ÂbŽ bMŽ W¹—UD³« WM×ý m¹dHð r²¹ •
ÆUNðU¹u²× »dQ²ð W¹—UDÐ qLF²Qð ô •
±µπ
WO[UO"ù« UNOM«Ë WUOB« UuKF
W,—UD « qzU
»d Àb: «–≈
ÆUN«b³²Ý« q³
W¹UMFÐ U¹—UD³« …dO−Š w œułu*« qzUQ« `Q« •
Æ¡U*UÐ tKQž« ¨qzUQ« XQ* «–≈ •
ÆVO³D« s ÃöF« VKÞ« rŁ dOu« ¡U*UÐ ULNKQž« ¨pOMOŽ w qzUQ« qšœ «–≈ •
Ÿ“u »d
QÐ qBð«Ë W
UD« cšQ s u¹bOH« pðdOUJ œœd²*« —UO²« qOAuð pKÝ Ÿe½« ¨WKJA W¹√ XŁbŠ «–≈
Æp¹b Sony w½uÝ
±∂∞
UHF«u*«
œœd*« —UO« W8U[ ‰uW
W8UD« UKD
∂∞ص∞ ¨œœd² —UOð Xu ≤¥∞ v« ±∞∞
eðd¼
W8UD« „öN«
«Ë ≤≥
qJ.Ø«dOU;
u-bOH«
…—uB« ÃdØqœ
ÂUEM«
«—Uýù« ÃdšØqšb wzUIKð q¹u% ÕU²H
¨ÂË√ ∑µ ¨p-p Xu ± ¨RCA wÝuÐœ f³I
Æw³KÝ s«eð ¨Ê“«u² dOž
≤ œbŽ ¨w½«—Ëœ ”√—
w½ËeKŠ `Q ÂUE½
uB« ÃdØqœ
uB« qOJ.D ÂUE
bMŽ dO³√ ±[µ ¨Xu ∏[¥ ∫dýU³ —UOð Ãdš
qOGA²« l{Ë
«—Uýù« ÃdšØqšb wzUIKð q¹u% ÕU²H
bMŽ® ¨Xu wKO ≥≤∑ ¨RCA wÝuÐœ f³I
©ÂË√ uKO ¥∑ s d¦√ Ãdš WËUI
ÂË√ uKO ≤,≤ s q
√ Ãdš WËUI
ÂË√ uKO ¥∑ s d¦√ qšœ WËUI
wC³M« edUÐ 5LC²« ÂUE½ ¨WO½«—Ëœ ”˃—
qOGAK WLzö*« …—«d(« W)—œ
s-eK WLzö*« …—«d(« W)—œ
PCM
¨eðd¼ uKO ≥≤ ∫ «œœd²«® XÐ ±≤ ∫5LJ²«
XÐ ±∂ ¨©≤ u¹dO²Q« ¨± u¹dO²Q« ÂUE½
©u¹dO²Ý ÂUE½ ¨eðd¼ uKO ¥∏ ∫ «œœd²«®
W¹u¾ Wł—œ ∂∞v« W¹u¾ Wł—œ ≤∞≠
”√d« U3UL
u-bOH« «—U$≈
©WOdID® œUF_«
©3 ≥[µ ÁdD
® dOGA u¹dO²Ý f³I
ÆEIA fO¹UI*UÐ ¨NTSC Ê«u_« ÂUE½
©oLŽØŸUHð—«Ø÷dŽ® 3 ∂≤ ™ ≥π ™ ±≤µ
…“—U³« ¡«eł_« ÊËbÐ
©3 ≤[µ ÁdD
® dOGA u¹dO²Ý f³I
LANC rJW« fI
©w-dID® Ê“u«
MIC ÊuËdJO*« fI
W
UD« pKÝ ÊËbР«dł ≤∏∞
Xu wKO ∞[≥∏∏ ¨dOGA u¹dO²Ý f³I
¨Xu ≥[∞ v« ≤[µ dýU³*« —UO²« bMŽ
©3 ≥[µ ÁdD
® ÂË√ uKO ∂[∏ Ãd)« WËUI
u¹dO²Q« Ÿu½
©w-dID® pK.« ‰u[
d² ≤ ∫W
UD« pKÝ
d² ±[∂ ∫qOAu²« pKÝ
©bN'«® WODuH« Ãd
ÃdØqœ
«bU® ÷dF«ØqOJ.« …b
W3UL.«
©DVM60 XOUJ«
©3 ≤∞ U¼dD
® WOJOUM¹œ WŽULÝ
…bŠ«Ë WŽUÝ ∫ SP ÍœUF« ÷dF« l{Ë
nB½Ë WŽUÝ ∫ LP ÍœUF« ÷dF« l{Ë
dýU³ —UOð Xu ∑[≤
WF.«
j-dA« W3d
ÆWAUš öAu0 fOÐUÐœ ¥
wL8d« u-bOH«
W-—UD«
«bö WKUI« UOUJ«
l …dOGB« w‡L
d« u‡¹bOH« U²OÝU
ÆWŽu³D*«
WöF«
Ø3 ±∏[∏± ∫ SP ÍœUF« ÷dF« l{Ë
U³¹dIð WO½U¦«
Ø3 ±≤[µ∂ ∫ LP q¹uD« ÷dF« l{Ë
U³¹dIð WO½U¦«
qzU.« ‰U.-dJ« ÷d3 W$U$
l-d.« lO)d«Ø.bI« …b
WŽUÝØ «Ë µ[∞
…—uB«
©DVM60 XOUJ« «bU®
©WO-dID® œUF_«
3 ≥∑[≥ ™ ¥π[π U¹dD
WÝUI WAuÐ ≤[µ
U³¹dIð WO½UŁ ≥∞Ë 5²IO
œ
Ø÷dŽ® 3 ∑∞[∏ ™ ≤∞[∂ ™ ≥∏[¥
©oLŽØŸUHð—«
◊UIMK wUL)ù« œbF«
W-ƒd« —UEM
©≤≤∏ ™ ∏∏∞® ≤∞∞∂¥∞
Æ©ÊuK® w½Ëd²J≈ W¹ƒd« —UEM
©w-dID® Ê“u«
«dł ∑∞
…—uB« “UN)
WU3 UHF«u
“«dD«
W8UD« UKD
Êu¹« ÂuO¦O
©W¹—UD³«® Xu ∑[≤
©œœd²*« —UO²« ‰u×® Xu ∏[¥
…d;«c« WW-d$
“Memory Stick”
…—bI« „öN« ju
jI …¡«dI« …d«–
MSA-4A ∫X¹UÐUGO ¥
©W¹—UD³« ‰ULF²Ý« bMŽ®
«b†²ÝUÐ «dOUJUÐ qO−Q²« ¡UMŁ√ «Ë ¥[∑
qzUQ« ‰U²Q¹dJ« WýUý
«b†²ÝUÐ «dOUJUÐ qO−Q²« ¡UMŁ√ «Ë ¥[∞
W¹ƒd« —UEM
qOGA« WODu
qOGAK WLzö*« …—«d(« W)—œ
Xu ≥[∂ v« ≤[∑
W¹u¾ Wł—œ ¥∞v« W¹u¾ Wł—œ dHA
…d;«c«
“UNł® WAuÐ YKŁ WM×A« qOAuð “UNł
©wŁöŁ w½—UIð s×ý
U³¹dIð qOQJOÐ ≥∏∞∞∞∞
©U³¹dIð qOQJOÐ ≥¥∞∞∞∞ ∫‰UF®
WbF«
wü« ÂËe« l Wd²A WÝbŽ
3 µ∏ ∫`ýd*« dD
©UÎL
—® …d ¥∏ ¨©UιdBЮ …d ±≤ dO³Jð
F1.6 – 2.4
Í—R« bF«
3 ∑≤ v« ∂
3 ≥µ ”UI W¹œUŽ «dOU v« q¹uײ« bMŽ
3 µ±∏[¥ v« ¥≥[≤ ∫«dOUJ« l{Ë
W8UD« „öN«
s-eK WLzö*« …—«d(« W)—œ
Ê«u_« …—«d" W)—œ
qOGA²« l{Ë w U³¹dIð dO³√ wKO ¥µ
œ«bF²Ýô« l{Ë w U³¹dIð dO³√ ËdJO ±≥∞
W¹u¾ Wł—œ ∂∞v« W¹u¾ Wł—œ ≤∞≠
¨©K≥≤∞∞® vM³*« qš«œ n ¨wzUIKð
¨©Kµ∏∞∞® vM³*« ×Uš
©WO-dID® œUF_«
©oLŽØŸUHð—«Ø÷dŽ® 3 ≥¥≤ ™ ±¥∂ ™ ±±µ
©oLŽØŸUHð—«Ø÷dŽ® 3 ≤±[µ ™ ≤[∏ ™ µ∞
©ÎU-dID® Ê“u«
©w-dID® Ê“u«
U³¹dIð r− ±[¥
jI WOQOzd« …bŠu«
NP- ŸuM« s W¹—UD³« l U³¹dIð r− ±[∂
¡UDžË DVM60 ŸuM« s XOÝUJ« ¨F330
WÝbF«
«dł ¥
ÊËœ dOG²K t{dŽ UHA«u*«Ë rOLB²«
Æ—UFý≈
©WO-dID® œUF_«
…œËe*« UOULJ«
±∂±
u-bOH« qOJ.D ÂUE
©bN'«® WODuH« Ãd
W¹u¾ Wł—œ ¥∞v« W¹u¾ Wł—œ dHA
W O U{ ù « U u K F * «
dOž ¨ÂË√ ∑µ ¨p-p Xu ± ∫…¡U{ù« …—Uý≈
Ê“«u²
¨ÂË√ ∑µ ¨p-p Xu ∞[≤∏∂ ∫ŸuDQ« …—Uý≈
Ê“«u² dOž
Æ∏ W×HA dE½«
…¡U{û vœ_« b(«
©F1.6® fu ≤
Ãd)«Øqb« öFu
S ‚uH*« u-bOH« ÃdØqœ
«—Uýù« ÃdšØqšb wzUIK²« q¹uײ«
ÆDIN ŸuM« s …dOGA fOÐUÐœ ¥
fl WFd
« WF«d‡*« fl
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
u
bOH« «dOU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
©≤≤ ’® BACK LIGHT WOHK)« …¡U{ù« —“ 8
INDEX MARK ”dNH« Wö qO —“
9
©∂≤ ’®
WK …—u7 d,¬ s Y;(« —“
©≤∞ ’® .Ëe« WIK 2
©≤µ ’® END SEARCH
EDITSEARCH «d1d;« s Y;(« —«—“√
0
©≤µ ’®
1
©µ∏ ’® Í—R(« eO
d« WIK 3
©¥∂ ’® ND FILTER `*d*« —UO,« ÕUH 4
©¥¥ ’® EXPOSURE wzuC« i1dF« ’dB q
FOCUS Í—R(« eO
d« l{Ë —UO,« ÕUH
©¥¥ ’® EXPOSURE wzuC« i1dF« —“ w
©µ∏ ’®
5
©±∂∏ ’® ÷dF« W*U* e
©µ∏ ’® PUSH AUTO —e« 6
©≤∂Á¨±µ ’® OPEN W*UA« `E —“ r
©≥∏ ’® FADER w1—b« ¡UH,ù«Ø—UN5ù« —“ 7
©≤≥ ’® SPOT LIGHT wzuC« jOK« —“ t
w½uÝ “«dÞ u¹bOH« U−²M* WOK_« UOULJ« ÈbŠ≈ w¼ WFK « Ê√ v≈ dOAð W&öF« Ác¼
UOULJ« ¡«dAÐ Sony w½uÝ wuð ¨Sony w½uÝ “«dÞ u¹bOH« U−²M& ¡«dý bMŽ ÆSony
Æ“GENUINE VIDEO ACCESSORIES” …—U³F« qL% w²«
ÆW¹—U& U&öŽ Ác¼
WOULJ« VO
d WO
c« …bUI« ‰u UEö
ÆÊu6ËdJO*« Ë√ u¹bOH« ÕU³B& q¦& W¹—UO²šô« UOULJUÐ W=UD« WO?c« WOULJ« VO?dð …bŽU= œËeð •
W=UD« qB6 Ë√ qOu²Ð p `L ¹ U2 ¨POWER W=UD« ÕU²H0 WOULJ« VO?d² WO?c« …bŽUI« qOuð r²¹ •
Æ U&uKF*« s& b¹eLK WOULJUÐ WI×K*« qOGA²« ULOKFð lł«— Æ…bŽUI« s& …œËe*«
UNDG{« ¨WOULJ« qOuð bMŽ ÆÂUJŠUÐ WOULJ« XO³¦² ÊU&_« …bŠuÐ …eN−& WOULJ« VO?d² WO?c« …bŽUI« •
Æwžd³« bAÐ r= rŁ s&Ë q&UJUÐ UNF6œ«Ë qHÝú
Æ×UVK WOULJ« V×Ý« rŁ s&Ë qHÝú WOULJ« jG{«Ë wžd³« Œ—√ ¨WOULJ« Ÿe½ bMŽ •
±∂≤
W F d « W F « d * «
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
DISPLAY
PLAY
MEMORY
INDEX
DATA CODE
TITLE
h
j
k
l
;
z
x
c
v
DELETE
MEMORY MIX
DIGITAL
EFFECT
PICTURE
EFFECT
©π ’® s;AK WKNUI« W1—UD(« h
WUL«
j
©±∑ ’® qzU« ‰U1dJ« ÷d W*U*
ZEBRA jD<« ÖuLM« —UO,« ÕUH
©¥∑ ’®
W*UA« ŸuDL Èu0 rJ;« —«—“√
©±µ± ’® RESET j(C« …œU≈ —“ k
©±∏ ’® LCD BRIGHT
l
VOLUME uB« Èu0 rJ;« —«—“√
MEMORY INDEX …d
«c« ”dNE —“
©±≥≥ ’®
…d
«c« U1u; ·c —“
;
MEMORY PLAY …d
«c« U1u; ÷d —“
z
©≤∑ ’® DISPLAY «d*R*« ÷d —“ a
…d
«c« wE WINU« —uB« ÷d —“
©±≤µ ’® MEMORY MIX …d
«c« Ãe —“ x
c
©≥π ’® PICTURE EFFECT
WOLBd« …—uB« «dZR l{Ë —UO,« —“
©¥± ’® DIGITAL EFFECT
±∂≥
p
©±≥≤ ’®
©±≥≤Á¨±≤µ ’® MEMORY +
…—uB« «dZR l{Ë —UO,« —“
o
©≤∂ ’®
©±≥π ’® MEMORY DELETE
…d
«c« wE WOU« —uB« ÷d —“
y
u
i
v
s
©±≥≤Á¨±≤µ ’® MEMORY –
©≤∑ ’® DATA CODE UOUO(« e— ÷d —“ d
©π∑ ’® TITLE Ê«uMF« ÷d —“ f
©±≤≥Á¨≥≤Á¨≤¥ ’® © w«c« qO«®
—e«
g
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
b
SLOW
TOP
REC
REW
n
m
AUDIO DUB
PLAY
FF
PAUSE
,
.
/
!
©±µ ’® «dOUJ« qO ÕU(B m
REC START/STOP qO« ·UI1≈Ø¡bN —“
,
©±∏ ’®
WLbF«
WLbF« ¡UD_ XO(` w_dN
WLbF« ¡UD_
bFÐ ©…œÒËe& dOž® WC¹dŽ q¹u% WÝbŽ VO?dð pMJ1
ÆWÝbF« ¡UDž Ÿe½
.
/
!
©∏≥Á¨≤πÁ¨≤∂ ’® u1bOH« wE rJ;« —«—“√ b
©W¾ODÐ W?d×Ð ÷dF«® C SLOW
©a M«®
AUDIO DUB
©·UI¹ù«® x STOP
©WŽd Ð j¹dA« n …œUŽ≈® m REW
©÷dF«® N PLAY
©l¹d « .bI²«® M FF
©X=R*« n=u²«® X PAUSE
©qO− ²«® z REC
W=UD« ÕU²H& j³{ bMŽ rJײ« —«—“√ TCð
ÆVCR u¹bOH« U²OÝU? q− & l{Ë vKŽ POWER
qLdØbFN s rJ;« …—U*≈ dFA
¡«dL(« X% WF*_«
n
WLbF« ¡UD_ ŸeO
¡UDž p6 rŁ WÝbF« ¡UDž XO³¦ð wždÐ ¡Uš—SÐ r= ¨a« ÆÆÆ ¨WC¹dF« q¹uײ« WÝbŽ VO?d² WÝbF« ¡UDž ŸeM
ÆWŽU « »—UIŽ W?dŠ fJFÐ tð—«œSÐ WÝbF«
WOEU{≈ U;*d ‰ULFL« bM
ÆWOK_« WOULJ« W&öŽ qL% Sony w½uÝ lM s& U×ýd& ‰ULF²ÝUÐ p×BM½
5F« WM{U ‰«b(L« ‰u UEö
U?NM& wKH «Ë ÍuKF« 5ze'« jGCÐ ôË√ r= ¨©…dOG Ë√ …dO³? ÈdšQÐ ¡«uÝ® 5F« WM{UŠ ‰«b³²Ý« bMŽ •
ÆUNŽe½« p– bFÐ ¨› » ¤ W?¹ƒd« —UEM&Ë WM{U(« s& X³¦& dOG« ¡e'« 5Ð …u−H« w6 pF³« qšœ√ ¨› « ¤ pFÐUQÐ
Æ5F« WM{UŠ ·öð≈ tMJ1 pcÐ ÂUOI« Æ› à ¤ UNŽeM …uI« ‰ULF²Ý« Ë√ ×UVK 5F« WM{UŠ V×Ý v« bLFð ô •
›Ã¤
›»¤
›«¤
±∂¥
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
W F d « W F « d * «
@
#
$
%
^
&
*
(
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
A
S
…d
«c« W;1d* ‰U,œ≈ W;E
E
©±±∑ ’® “Memory Stick”
©±¥ ’® XOLUJ« ¡UD_ R
©±µ ’® WLbF« ¡UD_ T
©±¥ ’® PUSH —e« Y
bO« i(I «e
U
©±µ ’® LOCK 5Q« ÕUH I
©±µ ’® POWER WBUD« ÕUH O
©±µ ’® START/STOP ·UI1ô«Ø¡b(« —“ P
WLbF« ViU WdL —UO,« —“
©¥µ ’® SHUTTER SPEED
A
nJ« «e VO
d UEUD,
@
©≤∞ ’® wü« ÂËe« Ÿ«—– #
PHOTO WOE«d_uuH« …—uB« ◊UI« —“
$
©±≤∞Á¨≥± ’®
©π ’® BATT RELEASE W1—UD(« d1d% Ÿ«—– %
Zd(*« wzUIK« wzuC« i1dF« —“
©µ∂ ’® PROGRAM AE
^
©¥≥ ’® AUTO LOCK —UO,ô« ÕUH &
©¥π ’® WHT BAL ÷UO(« WO“«u —“ *
AUDIO LEVEL uB« Èu0 rJ;« —“
(
©µ± ’®
©±±∑ ’® …d
«c« W;1d* ‰UGAO« ÕU(B S
©±∞∑ ’® MENU WLzUI« —“ Q
©±∞∑ ’® SEL/PUSH EXEC ’dI« W
nJ« «e VO
d
bO« i(I «e b* ÂUJ≈
u¹bOH« pðdO&U? l& œÒËe*« n²J« «eŠ VO?d²Ð r=
Æn²J« «eŠ VO?dð U6UDVÐ
ÆÂUJŠSÐ bO« i³I& «eŠ bAÐ r=
±∂µ
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
D
F
G
H
J
K
L
:
"
Z
X
C
V
B
N
M
<
>
?
©π¥ ’® ÊuEdJO V
qL i(I
B
bFN s rJ;« …—U*≈ dFA
S VIDEO ID-2 ‚uH*« u1bOH« f(I
©±≤∏Á¨∏∑Á¨∑≥Á¨≥≥Á¨≥∞ ’®
VIDEO ID-2 u1bOH« f(I
N
W7U)« l{u« WkON …œU≈ —“
©±≤∏Á¨∏∑Á¨∑≥Á¨≥≥Á¨≥∞ ’®
AUDIO L/R uB« f(I
M
©π¥Á¨∏∑ Á¨∑≥ Á¨≥∞ ’®
©±≤πÁ¨∏πÁ¨∑¥ ’® DV IN/OUT f(I*« <
W?dA W¹—U& W&öŽ w¼ “i.LINK” W&öF« Ác¼
WFK « Ác¼ Ê√ v« dOAðË sý—uЗu? Sony w½uÝ
IEEE 1394-1995 fO¹UI*« U³KD²& XIIŠ b=
ÆUNðö¹bFðË W¹—UOF*«
WHOþË l& qLF¹ Ê√
>
rJײ« ÂUE½ q¦9 UN½QÐ LANC W&öF« dOAð
rJײ« f³I& ÂbV² Ô¹ ÆWOK;« UIO³D²K wJK «
u¹bOH« …eNł« WÞdý√ W?dŠ w6 rJײK LANC
fH½ t¹b f³I*« «c¼ Æ«dO&UJUÐ WKu*« …eNłô«Ë
…—U³FUÐ UNO« —UA*« fÐUILK WHOþu«
ÆREMOTE Ë√ CONTROL L
©”√d« UULL® i f(I*«
WŽULÝ u r²? r²¹ ¨”√— UŽULÝ ‰ULF²Ý« bMŽ
Æ«dO&UJ«
©µ≥ ’® CUSTOM PRESET
©±π ’® W1ƒd« —UEM j({ Ÿ«—– J
©±µ∑ ’® W1ƒd« —UEM ŸeM WEUD, K
©±¥ ’® EJECT j1dA« ëd,≈ ÕUH L
©±∞ ’® DC IN d*U(*« —UO« q,œ f(I :
qi—_« wZö`« qU(« VO
d …bUB
"
sK6 ô≈Ë Æ3 ∂[µ s& q=√ q&U(« wždÐ ‰uÞ ÊQÐ b?Qð
ÍœR¹ b=Ë ÊU&QÐ qł—_« wŁö¦« q&U(« XO³¦ð lOD² ð
Æu¹bOH« pðdO&UJÐ ‰UDŽ√ ‚U(≈ v« wžd³«
DV IN/OUT f³ILK sJ1
Æi.LINK —eOK« WFýQÐ qOu²«
LANC rJ;« f(I
©±µ ’® «dOUJUN qO« ÕU(B
D
F
G
H
WOULJ« VO
d …bUB
©π≥ ’® MIC/LINE —UO,ô« ÕUH
MIC (PLUG IN POWER) ÊuEdJO*« f(I
?
©π≥ ’®
Êu6dJO*UÐ W=UD« b¹Ëe² MIC f³I*« qLF² ¹
qOuð bMŽ …—bI« qOuð” Ÿu½ s& qu*«
Ò
uB« qšb f³IL? UC¹√ qLF² ¹ UL? ¨“fÐUI«
Ædš¬ wðu “UNł Ë√ wł—Uš Êu6dJO& qOuð bMŽ
—UO²šô« ÕU²H& j³{« ¨wł—Uš Êu6ËdJO& qOuð bMŽ
“UNł qOuð bMŽË ¨MIC l{u« vKŽ MIC/LINE
ÆLINE l{u« vKŽ tD³{« ¨wðu
Z
X
C
±∂∂
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
bF! s# rJ« …b%Ë
ÆWIÐUD& nzUþË ÍœRð u¹bOH« «dO&U?Ë bFÐ sŽ rJײ« …bŠË s& q? w6 ¡ULÝ_« fH½ qL% w²« —«—“_«
W F d « W F « d * «
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
©≤∑ ’® DATA CODE UOUO(« e— —“ 9
WF*_« ‰UL—≈ …cEUO
©±µ ’® START/STOP ·UI1ô«Ø¡b(« —“ 0
bFÐ sŽ rJײ« …—Uý≈ dFA² & ÁU&UÐ UNNOłu²Ð r=
ÆUNKOGAð bFÐ «dO&UJ« vKŽ
©≤∞ ’® wü« .Ëe« —“ q
dHB« vK j(C« …œU≈ —“
©∂πÁ¨∂∑Á¨∂∂Á¨∂¥ ’® ./> —«—“_« w
©∂≥ ’® ZERO SET MEMORY
©πµ ’® AUDIO DUB wuB« aM« —“ e
PHOTO WOE«d_uuH« …—uB« ◊UI« —“
1
2
3
©±≤∞Á¨≥± ’®
DISPLAY W*UA« vK «d*R*« ÷d —“
4
©≤∑ ’®
©±≥≤Á¨±≤µ ’® …d
«c« U1u;0 rJ;« —«—“√ 5
SEARCH MODE Y;(« l{Ë —“
6
©∂πÁ¨∂∑Á¨∂∂Á¨∂¥ ’®
©≤π ’® u1bOH« ÷dFN rJ;« —«—“√ 7
WöF« qO —“Ø©∏∑ ’® REC qO« —“
©∏≥ ’® MARK
±∂∑
8
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
bF! s# rJ« …b%Ë dOC%
U¹—UD³« vKŽ s¹œułu*« – VU «Ë + Vłu*« 5³DI« WIÐUD& l& ©R6 W¾H«® AA r−(« s& 5²¹—UDÐ qšœ√
Æ U¹—UD³« …dO−Š w6 5ðœułu*« – Ë + 5²&öF« l&
bFN s rJ;« …bË ‰u UEö
W¹uI« …¡U{ù« Ë√ …dýU³*« fLA« WFý√ q¦& W¹uI« ¡uC« —œUB& sŽ «bOFÐ «—Uýù« dFA² 0 kH²Š« •
ÆWOUFHÐ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË qLFð sK6 ô≈Ë Æ…—uB« ÷dŽ “UNł s& …—œUB«
‰ULF²Ý« r²¹ ÆVTR 2 l{u« vKŽ WÞu³C& u¹bOH« pðdO&U? ÊuJð U&bMŽ qLFð bFÐ sŽ rJײ« …bŠË •
Èdš_« u¹bOH« U²OÝU? ö− &Ë u¹bOH« pðdO&U? 5Ð eOOL²K ≥Ë ≤ ¨ ± bFÐ sŽ rJײ« …bŠË ŸU{Ë√
u¹bOH« U²OÝU? ö− & «bV²Ý« bMŽ ÆbFÐ sŽ rJײ« …bŠË «bV²Ý« ¡uÝ ÍœUH² Sony w½uÝ “«dÞ
dOOG²Ð p×BM½ ¨VTR 2 vKŽ UN bFÐ sŽ rJײ« …bŠË l{Ë j³{ - w²« Sony w½uÝ “«dÞ Èdš_«
Æ¡«œuÝ W=—uÐ u¹bOH« XOÝU? q− * «—Uýù« dFA² & WODGð Ë√ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË l{Ë
÷dF« W)U) …c+U,
2
1
3
œ«b Ø©±∞ ’® ozUBbUN wI(*« se« d*R
Ø©±≥≥ ’® …d
«c« œ«b Ø©∂≥ ’® j1dA«
WHO5Ë d*RØ©≤± ’® se« e— d*R
©±µ≤ ’® w«c« hOsA«
1
©±∞ ’® FULL s;A« ‰UL
« d*R 2
W1—UD(« s WOI(*« WM;A« d*R
3
©±∞ ’®
±∂∏
rJ« `OUHË ¡«e_« n
dF
W F d « W F « d * «
qOGA« 0«d)R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
1 2 0 min
W
T
ST I L L
1 6 : 9 W I DE
NEG . ART
AUTO
6 0 AWB
F11
0 dB
JUL
ND1
4 2000
©±±∏ ’® …—uB« …œui l{Ë
©±µ≥ ’® d1c;« «d*R i
ed« d*RØ©∂≥ ’® j1dA« œ«b d*R o
’® w«c« hOsA« d*RØ©≤± ’® wMe«
’® WOE«d_uuH« …—uB« l{Ë d*RØ©±µ≤
©±≥≥ ’® …—uB« rB— d*RØ©≥±
Ø©≤± ’® j1dA« s WOI(*« …b*« d*R p
’® …d
«c« wE W5uH;« —uB« ÷d d*R
©±≥≥
dHB« vK …d
«c« j({ d*R
d*RØ©∂≥ ’® ZERO SET MEMORY
Ø©∂± ’® FRAME REC «—Uuù« qO
©µπ ’® «dE vK qO« d*R
…—uB« W1UNO s Y;(« d*R
©≤µ ’® END SEARCH
Ø©π∞ ’® DV IN WOLBd« «—U*ù« q,œ d*R
DV OUTTA/V WOLBd« «—U*ô« Ãd, d*R
©±±± ’® uB« l{Ë d*R
UOUO(« nK rL« d*R
a
s
d
f
g
…d?«c« jKš WHOþË qOGAð bMŽ dýR*« «c¼ dNE¹
ÆMEMORY MIX
se«ØwuB« Èu*« q,œ d*R
©±≤≤ ’® q7«u*« ÷dF« l{Ë d*R
u1bOH« ‘öH œ«bFLô« d*R
±∂π
S T BY
h
j
k
u¹bOH« ‘ö6 ¡u{ ‰ULF²Ý« bMŽ dýR*« «c¼ dNE¹
Æ©œËe& dOž®
©≤¥ ’® w«c« XBR*« d*R l
0:1 2:3 4
1 2 0 min
Z ERO SE T
MEMORY
END
SEARCH
DV I N
1 6B I T
100–0019
1 2 : 0 5 : 5 6 AM
y
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
l
©±¥≥ ’® XOLUJ« …d
«– d*R
©≤± ’® W1—UD(« s WOI(*« …b*« d*R
wzuC« i1dF« d*RØ©≤∞ ’® ÂËe« d*R
©±±µ ’® UOUO(« nK rL« d*RØ©¥¥ ’®
¡UH,ù«Ø—UN5ù«Ø©¥∞ ’® wLBd« dZR*« d*R
jK, d*RØ©≥∑ ’® FADER w1—b«
©±≤µ ’® MEMORY MIX …d
«c«
ŸöDL« d*RØ©≥∂ ’® 16:9WIDE d*R*«
©≥¥ ’® PROG. SCAN ZUOd(«
©≥π ’® …—uB« «dZR d*R
©¥∂ ’® ND `*d*« d*R
©µ≥ ’® W7U)« WI(*« WkON« d*R
©≤∏ ’® UOUO(« e— d*R
qzU« ‰U1dJ« W*U* ŸuDL d*R
©≤∂ ’® uB« ÈuØ©±∏ ’®
a1—U« d*R
wzUIK« wzuC« i1dF« l{Ë d*R
©µµ ’® PROGRAM AE Zd(*«
d*RØ©≤≤ ’® WOHK)« …¡U{ù« d*R
©≤≥ ’® wzuC« jOK«
WNU`« WDIK« WHO5Ë ·UI1≈ d*R
©±∞∏ ’® SteadyShot OFF
U bM eO
d«ØÍËbO« Í—R(« eO
d« d*R
©µ∏ ’® W1UNO ô
©±±± ’® qO« l{Ë d*R
d*RØ©±µ ’® qO«Øœ«bFLô« d*R
d*RØ©≤π ’® u1bOH« wE rJ;« l{Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
WF
d« nzU>u« WF«d qOœ
©qO3« l{Ë w+® wzuC« i
dF« j;C! W<U)« nzU>u«
©µµ ’® WCHVM*« …¡U{ù« l{Ë
WO6UJ« dOž …¡U{ù« ·Ëdþ w6 •
dLI« ¡u{Ë fLA« »Ëdž l{Ë b¼UA& Ë√ W¹—UM« »UF_« Ë√ fLA« »Ëdž q¦& WLKE*« W¾O³« w6 •
©µµ ’®
W&UŽ WOKO
©≤≤ ’® BACK LIGHT
WOHK)« …¡U{ù« «– ·«b¼_« d¹uBð •
©≤≥ ’® SPOT LIGHT
WOLÝd« À«bŠ_« Ë√ Õd *« w6 q¦& Õd *« ¡u{ w6 •
©qO3« l{Ë w+® —uBK ÈuC_« 0dDR*« ¡UD#S! W<U)« nzU>u«
©≥∑ ’® FADER
©±≤∞ ¨ ≥± ’® PHOTO
Ø©≥π ’® PICTURE EFFECT
©¥∞ ’® DIGITAL EFFECT
©π∑ ’® TITLE
s¹bNA& 5Ð fKÝ ‰UI²½« •
W²ÐU¦« …—uB« ◊UI²« •
ÎUOL=— —uB« W'UF& •
Ê«uMF« ‰Ušœ≈ •
©qO3« l{Ë w+® 0öO3K wFO;D« dNE*« ¡UD#ù W<U)« nzU>u«
©±∞∑ ’® D ZOOM [MENU]
©µ∏ ’® ÍËbO« Í—R³« eO?d²«
©µµ ’® WO{U¹d« ”Ë—b« l{Ë
wL=d« ÂËe« w6 …—uB« …œuł iOHVð ÍœUHð •
ÎU¹Ëb¹ Í—R³« dO?d²« •
W?d(« WF¹d « ·«b¼_« qO− ð •
©qO3« l{Ë w+® d
d« w+ WKLF*« nzU>u«
©≥∂ ’® i¹dF« l{u«
“Memory Stick” …d?«c« W×¹dý
©±±µ ’®
WC¹dF« Êu¹eHK²« WýUý vKŽ …—uB« …b¼UA& •
wBVA« dðuO³LJ« ‰ULF²ÝUÐ …—uB« …b¼UA& •
©÷dF« l{Ë w+® qO3« bF! WKLF*« nzU>u«
Ø©∑± ’® PICTURE EFFECT
©∑≤ ’® DIGITAL EFFECT
©≤∏ ’® U½UO³« e&—
©∂≥ ’® dHB« vKŽ …d?«c« j³{
©∂∂ ’® Ê«uMF« sŽ Y׳«
WO6«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«
©∂π ’®
©∑∞ ’® …—uB« Ÿö²DÝ«
©±∞∑ ’® HiFi SOUND [MENU]
ÎUOL=— WK− *« —uB« W'UF& •
¡UMŁ√ WKLF² *« WHK²<« jЫuC« Ë√ X=u«Øa¹—U²« ÷dŽ •
qO− ²«
WŽd Ð WÐužd*« …—uB« b¹b% •
W½uMF*« —uB« sŽ Y׳« •
WO6«džuðuH« …—uB« l{Ë w6 WK− *« b¼UA*« sŽ Y׳« •
WO6«džuðuH« …—uB« l{Ë w6 WK− *« b¼UA*« ŸöD²Ý« •
wŽdH« uB« Ë√ u¹dO² « dOž uB« ÷dŽ •
±∑∞
”dNH«
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUŠ√ Êu
W F d « W F « d * «
Â
¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ND `ýd&
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ öO− ²« WFł«d&
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—UD³« w6 WOI³²*« …b*« dýR&
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wI³²*« j¹dA« dýR&
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ X=u«Øa¹—U²« dýR&
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wL=— dŁR&
≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« dŁR&
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« ` & «dŁR&
±µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹cײ« «dýR&
±∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOGA²« «dýR&
±≤≥Á¨≥≤Á¨≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«c« X=R*«
±≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q K *« qOu²« ·dÞ ‰u×&
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œœd²*« —UO²« W=UÞ ‰u×&
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qO− ²« …b&
±∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« …—Uý≈ dFA² &
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« Èu² &
µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qO− ²« Èu² &
W=UD« —œUB&
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©W¹—UDЮ
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©…—UO « W¹—UDЮ
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©weM*« —UO²«®
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ŸuD « ÕU²H&
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«cK ŸuD « ÕU²H&
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «dO&UJK ÊuK« ÕU²H&
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«cK ÊuK« ÕU²H&
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ LANC f³I*«
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”√d« UŽULÝ f³I&
∏∑Á¨∑≥Á¨≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆ S ‚uH²*« u¹bOH« f³I&
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷UO³« W½“«u&
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©œËe?& dOž® wł—Uš Êu6ËdJO&
‰Ušœ≈ bMŽ W=UD« qOuð® Êu6dJO&
π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©fÐUI«
Ë ¨Í ¨‡` ¨Ê
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j¹dA« a ½
π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« a ½
±µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ NTSC ÂUEM«
¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ jD<« ÖuLM«
±±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ JPEG …—uB« ÂUE½
±∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« …bŠË
±±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷«dF²Ýô« l{Ë
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èdš_« vKŽ …—uB« l{Ë
w?−¹—b²« ¡UHšù«Ë —UNþù« l{Ë
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uBK
≤≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wzuC« jOK ²« l{Ë
±±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« …œuł l{Ë
±±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« l{Ë
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ i¹dŽ l{Ë
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ .bI« rKOH« l{Ë
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …¬d*« l{Ë
≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂÒbI²*« l{u«
sŽ rJײK qOu²« WHOþË
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ (LANC) bFÐ
±∑±
≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wM&“ e&—
±µ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”˃—
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WC¹dŽ W¹Ë«“
«dýR*« ¡UHš≈Ø÷dŽ —“
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ DISPLAY
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂË“
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¬ ÂË“
‘ ¨”
…—uB«Ë uB« qOuð pKÝ
∏∑Á¨∑≥Á¨≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∑¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wL=d« u¹bOH« qOuð pKÝ
i.LINK wL=d« u¹bOH« qOuð pKÝ
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qzU « ‰U² ¹dJ« ÷dŽ WýUý
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—UD³« s×ý
±µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂuO¦O Âu¹œU½UH« W¹—UDÐ s×ý
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUŽ s×ý
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q&U? s×ý
“Memory Stick” …d?«c« W×¹dý
±±µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¹dO² « uB« j¹dý
±¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —U *« ÃËœe*« uB« j¹dý
ÿ ¨◊ ¨÷ ¨’
±±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Í—Uý≈ u
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w Oz— u
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wŽd6 u
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍU6 ÍU¼ u
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W²ÐUŁ …—u
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOK¹– …—u
WOÐuJ Kð WO6«džuðu6 …—u
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©·bN« V¹dI²®
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WFÐU²²& —u
±±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«c« W=UDÐ ÂUE½ WžUO
±±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽU « j³{
±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹ƒd« —UEM& j³{
¥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÝbF« VłUŠ WŽdÝ j³{
±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WLzUI« U¾ONð
‰ ¨„ ¨‚ ¨· ¨⁄ ¨Ÿ
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j¹dA« œ«bŽ
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡wDÐ ÷dŽ
±µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wð«c« hOVA²« ÷dŽ
±≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ lÐU²²*« —uB« ÷dŽ
bŠ«Ë ʬ w6 …œbF²& —u ÷dŽ
±≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©”dNH« WýUý®
±≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q«u²& ÷dŽ
±±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«u_« œuLŽ
±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WŽU³D« W&öŽ
∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ INDEX MARK ”dNH« W&öŽ
π∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMŽ
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qO− ²« lD=
π¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?c« WOULJ« VO?dð …bŽU=
±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ SEL/PUSH EXEC ’dI«
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆ ÍuHF« qO− ²« s& W¹UL(« ÊU ±∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W²ÐUŁ WDI
√
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wDV²UÐ ŸöD²Ý≈
∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO6«džuðuH« …—uB« ŸöD²Ý≈
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOHKš …¡U{≈
≥µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œUý—ù« —UÞ≈
≥∑ ÆÆÆÆÆÆ w−¹—b²« …—uB« ¡UHšô«Ø—UNþô«
±µ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ j³C« …œUŽ≈
±∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UI²½«
±µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êu¹eHK²« Ê«u√ WLE½√
»
∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—U²« sŽ Y׳«
≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d¹dײ« sŽ Y׳«
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« sŽ Y׳«
∂π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO6«džuðuH« …—uB« sŽ Y׳«
∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«uMF« sŽ Y׳«
≤πÁ¨≤µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« W¹UN½ sŽ Y׳«
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”dNH« sŽ Y׳«
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹—UDÐ
±∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “InfoLITHIUM” W¹—UDÐ
à ¨À ¨0
∑µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Z&d³& wL=— d¹d%
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Í—RÐ eO?dð
µ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍËb¹ Í—RÐ eO?dð
vKŽ WO6«džuðuH« …—uB« qO− ð
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÞdý_«
w6 WO6«džuðuH« …—uB« qO− ð
±≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«c«
µπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WKU6 «d²6 vKŽ qO− ð
±∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XOÝUJ« WOL ð
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wzu{ i¹dFð
µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Z&d³& wzUIKð wzu{ i¹dFð
wzuC« i¹dF²« ŸU{Ë√ dOOGð
µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ AE SHIFT wzUIK²«
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ DOT …—uB« jOIMð
±µ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WÐuÞd« n¦Jð
µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUš WI³ & W¾ONð
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹Ëb¹ W¾ONð
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«c« V=UFð
qOuð
WýUý vKŽ …—uB« …b¼UA&®
≥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©Êu¹eHK²«
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©j¹dA« a ½®
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dFK X=R& n=uð
±±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w*UŽ XO=uð
“ ¨— ¨– ¨œ ¨Œ ¨Õ
±∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wzUIKð WÝbŽ VłUŠ
±∂µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bO« i³I& «eŠ
±≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—uB« W¹ULŠ
±≤¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d?«c« jKš
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ uB« jKš
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dHB« j³{ …d?«–
±¥≥Á¨∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XOÝUJ« …d?«–
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U½UO³« e&—
http://www.sony.net/
t²½UO œUF*« ‚—u« vKŽ l³Þ
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising