Sony | KD-65X8504A | Sony KD-65X8504A تعليمات التشغيل

‫التعليامت حول "تركيب سناد الرتكيب" موجودة ضمن دليل التعليامت‪.‬‬
‫دستورالعمل های مربوط به "متصل كردن قالب نصب ديواری" در دفرتچه دستورالعمل اين‬
‫تلويزيون آمده است‪.‬‬
‫‪Customer Support:‬‬
‫‪© 2013 Sony Corporation‬‬
‫‪Printed in Malaysia‬‬
‫)‪4-477-658-32(1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگاميكه تصاوير ثابت برای مدت زمانی طوالنی‬
‫پخش می شوند ممكن است تصوير به صورت سايه‬
‫دار نمايش داده شود‪ .‬اين مورد بعد از گذشت زمان‬
‫كوتاهی برطرف می گردد‪.‬‬
‫صفحه نمايش و بدنه دستگاه تلويزيون در هنگام‬
‫استفاده گرم می شوند می شود‪ .‬اين امر دليلی بر‬
‫خرابی نمی باشد‪.‬‬
‫صفحه ‪ LCD‬حاوی مقدار كمی كريستال مايع‬
‫است‪ .‬دستورات و مقررات محلی خود را برای دور‬
‫انداختن دنبال كنيد‪.‬‬
‫نگهداری و متيز كردن صفحه منايش‪/‬‬
‫بدنه دستگاه تلويزيون‬
‫قبل از متيز كردن حتام سيم متناوب متصل شده به‬
‫دستگاه تلويزيون را از پريز برق متناوب بكشيد‪.‬‬
‫برای جلوگريی از خراب شدن مواد يا پوشش روی‬
‫صفحه منايش‪ ،‬مراقبتهای زير را مد نظر داشته باشيد‪.‬‬
‫‪ ‬برای پاک كردن گرد و خاک از روی صفحه نمايش‪/‬‬
‫بدنه‪ ،‬آنرا با پارچه ای نرم به آهستگی پاک نماييد‪.‬‬
‫اگر هنوز گرد و خاک باقی مانده است‪ ،‬آنرا با پارچه‬
‫ای نرم كه با كمی ماده شوينده ماليم آغشته می‬
‫باشد پاک نماييد‪.‬‬
‫‪ ‬هرگز آب يا مواد شوينده را با اسپری مستقيم روی‬
‫تلويزيون نپاشيد‪ .‬ممكن است قطره های مايع به‬
‫پايين صفحه يا قسمت های خارجی تلويزيون نفوذ‬
‫كنند و به دستگاه آسيب بزنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هرگز از اسكاچ‪ ،‬پاک كننده قليايی‪/‬اسيدی‪ ،‬پودرهای‬
‫پاک كننده‪ ،‬يا حاللهای فرار‪ ،‬مانند الكل‪ ،‬بنزين‪ ،‬تينر‬
‫يا حشره كش استفاده ننماييد‪ .‬استفاده از چنين‬
‫موادی يا چسباندن مواد وينيلی يا پالستيكی برای‬
‫مدتی طوالنی ممكن است موجب خراب شدن‬
‫سطح صفحه نمايش و بدنه دستگاه شود‪.‬‬
‫هواگيری دوره ای شيارهای تهويه جهت تضمين‬
‫تهويه مناسب توصيه می شود‪.‬‬
‫هنگاميكه زاويه قرارگيری دستگاه تلويزيون را‬
‫تنظيم می كنيد‪ ،‬آنرا بطور آهسته حركت دهيد تا از‬
‫افتادن و سر خوردن دستگاه تلويزيون از روی ميز‬
‫جلوگيری شود‪.‬‬
‫تجهيزات اختياری‬
‫امواج الكترومغناطيسی ساير وسايل و تجهيزات‬
‫اختياری را از دستگاه تلويزيون دور نگهداريد‪ .‬در غير‬
‫اينصورت تصوير خراب شده و‪/‬يا در پخش صدا اختالل‬
‫ايجاد می شود‪.‬‬
‫‪32 PR‬‬
‫عملکرد بی سیم دستگاه‬
‫‪ ‬دستگاه را در مجاورت تجهیزات پزشکی (دستگاه‬
‫تنظیم ضربان قلب‪ ،‬غیره) قرار ندهید‪ ،‬زیرا ممکن‬
‫است باعث خراب شدن آنها شود‪.‬‬
‫‪ ‬این دستگاه سیگنال هایی که در ترتیب آنها تغییر‬
‫ایجاد شده را ارسال و دریافت می کند‪ ،‬اما در‬
‫مورد استراق سمع غیر مجاز مراقب باشید؛ در‬
‫غیراینصورت مسئولیت آن به عهده ما نخواهد بود‪.‬‬
‫(احتياط در هنگام كار با كنرتل از راه‬
‫دور)‬
‫نكات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگام قرار دادن باتری ها‪ ،‬از صحيح بودن قطب ها‬
‫مطمئن شويد‪.‬‬
‫انواع مختلف باتری ها را با هم استفاده نكنيد و‬
‫يا باتری های نو و كهنه را همزمان با هم استفاده‬
‫نكنيد‪.‬‬
‫باتری ها را با روش مناسب از نظر محيط زيست‬
‫دور بيندازيد‪ .‬ممكن است بعضی از مناطق برای‬
‫دور انداختن باتری ها قوانين خاصی داشته باشند‪.‬‬
‫لطفاً از مقامات مسئول محلی خود سؤال كنيد‪.‬‬
‫با احتياط از كنترل از راه دور استفاده كنيد‪ .‬آن را‬
‫پرتاب نكنيد و يا روی آن پا نگذاريد‪ ،‬مايعات و مواد‬
‫مشابه روی آن نريزيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را نزديک منابع حرارتی‪ ،‬در معرض‬
‫تابش نور مستقيم خورشيد يا در محل مرطوب قرار‬
‫ندهيد‪.‬‬
‫موقعيت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫محيط های خارجی (در معرض مستقيم تابش‬
‫خورشيد)‪ ،‬در ساحل دريا‪ ،‬در كشتی يا ساير وسايل‬
‫نقليه دريايی‪ ،‬درون وسيله نقليه‪ ،‬در موسسات‬
‫پزشكی‪ ،‬مكانهای ناهموار‪ ،‬نزديک آب‪ ،‬باران‪،‬‬
‫رطوبت يا دود‪.‬‬
‫اگر تلويزيون در رختكن حمام عمومی يا چشمه‬
‫آب گرم قرار گرفته باشد‪ ،‬سولفور و ساير تركيبات‬
‫موجود در هوا می تواند به تلويزيون آسيب برساند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫برای دست يابی به بهترين كيفيت تصوير‪ ،‬صفحه‬
‫را در معرض روشنايی يا نور مستقيم خورشيد قرار‬
‫ندهيد‪.‬‬
‫تلويزيون را از محل سرد به محل گرم منتقل نكنيد‪.‬‬
‫تغيير ناگهانی دمای اتاق می تواند به تغليظ‬
‫رطوبت منجر شود‪ .‬ين می تواند باعث افت كيفيت‬
‫تصوير و‪/‬يا رنگ تلويزيون شود‪ .‬در صورت مواجهه‬
‫با اين مشكل‪ ،‬قبل از روشن كردن تلويزيون صبر‬
‫كنيد تا رطوبت به طور كامل تبخير شود‪.‬‬
‫هرگز آب يا مواد شوينده را با اسپری مستقيم روی‬
‫تلويزيون نپاشيد‪ .‬ممكن است قطره های مايع به‬
‫پايين صفحه يا قسمت های خارجی تلويزيون نفوذ‬
‫كنند و به دستگاه آسيب بزنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وضعيت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چنانچه برای مدت چند روز قصد استفاده از‬
‫دستگاه تلويزيون را نداريد‪ ،‬به داليل ايمنی و‬
‫زيست محيطی تلويزيون را ازمنبع برق ‪ AC‬بكشيد‪.‬‬
‫از آنجا كه فقط با خاموش كردن تلويزيون ارتباط‬
‫آن با شبكه برق قطع نمی شود‪ ،‬دوشاخه سيم برق‬
‫‪ AC‬متناوب را از پريز كشيده و دستگاه را كامال از‬
‫شبكه برق جدا كنيد‪.‬‬
‫اگر چه‪ ،‬برخی از تلويزيونها ممكن است دارای‬
‫ويژگی هايی باشند كه نياز باشد تلويزيون در حالت‬
‫آماده باش قرار داشته باشد تا به درستی عمل‬
‫نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اجازه ندهيد تا كودكان از دستگاه تلويزيون باال‬
‫روند‪.‬‬
‫قطعات يدكی كوچک را دور از دسترس كودكان قرار‬
‫دهيد‪ ،‬تا اشتبا ًه ا آنها را نبلعند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تلويزيون را در در معرض حرارت شديد‪ ،‬مانند‬
‫نور مستقيم خوريد‪ ،‬نزدی رادياتور يا سيستم‬
‫گرمايش قرار ندهيد‪ .‬ممكن است در چنين شرايطی‬
‫تلويزيون بيش از حد گرم شود كه باعث تغيير شكل‬
‫و دفرمه شدن چارچوب تلويزيون و‪ /‬يا عملكرد بد‬
‫تلويزيون شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگاميكه از دستگاه استفاده منی كنيد‬
‫محيط‪:‬‬
‫‪‬‬
‫متاشای تلويزيون‬
‫قطعات شكسته‪:‬‬
‫هيچ وسيله ای را به طرف دستگاه تلويزيون پرتاب‬
‫نكنيد‪ .‬در اثر اصابت اشياء شيشه تلويزيون ممكن‬
‫است بشكند و جراحت شديدی را ايجاد كند‪.‬‬
‫اگر روی سطح دستگاه تلويزيون ترک ايجاد شود‪،‬‬
‫هرگز تا قبل از كشيدن سيم برق ‪ AC‬متناوب از‬
‫پريز برق به آن دست نزنيد‪ .‬در غير اينصورت خطر‬
‫بروز شوک الكتريكی وجود دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مكانهای گرم‪ ،‬شرجی‪ ،‬يا با گرد و غبار زياد؛‬
‫جاهاييكه احتمال وجود حشرات وجود دارد؛‬
‫محلهايی كه در معرض لرزشهای مكانيكی هستند؛‬
‫در مجاورت وسايل قابل اشتعال (شمع‪ ،‬و غيره)‪.‬‬
‫تلويزيون را نبايد در برابر ترشح يا ريزش آب قرار‬
‫داد و ظروف حاوی مايعات‪ ،‬مانند گلدان‪ ،‬را نبايد‬
‫روی تلويزيون قرار داد‪.‬‬
‫از قرار دادن تلويزيون در محيط مرطوب يا پر گرد‬
‫و غبار‪ ،‬يا درون اتاقهای حاوی دود يا بخار روغنی‬
‫(نزديک اجاق گاز يا رطوبت ساز) خودداری كنيد‪.‬‬
‫خطر آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی يا تغيير شكل‬
‫تلويزيون وجود دارد‪.‬‬
‫هنگامی كه دستان شما خيس است‪ ،‬يا در حاليكه‬
‫پشت دستگاه باز شده‪ ،‬يا با متعلقات جانبی كه‬
‫توسط سازنده توصيه نشده اند از دستگاه استفاده‬
‫نكنيد‪ .‬در هنگام رعد و برق دستگاه را از پريز برق‬
‫‪ AC‬متناوب و آنتن خارج کنید‪.‬‬
‫تلويزيون را به گونه ای نصب نكنيد كه در مجاورت‬
‫فضای باز قرار بگيرد‪ .‬ضربات وارده به تلويزيون‬
‫از سوی افراد يا اشيا‪ ،‬می تواند باعث شكستگی يا‬
‫آسيب ديدگی تلويزيون شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫‪‬‬
‫در رابطه با كودكان‬
‫‪‬‬
‫اگر مسائل زير رخ دهد ‪...‬‬
‫چنانچه هر يک از وقايع زير رخ داد دستگاه تلويزيون‬
‫را رسيعا خاموش کرده وسيم برق ‪ AC‬متناوب را‬
‫قطع كنيد‪.‬‬
‫از فروشنده و يا مركز خدمات پس از فروش ‪Sony‬‬
‫درخواست كنيد تا با ارسال يک تكنيسني متخصص‬
‫دستگاه شام را بررسی كنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صفحه منايش ‪LCD‬‬
‫‪‬‬
‫هنگاميگه‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫سيم برق ‪ AC‬آسيب ديده است‪.‬‬
‫پريز برق ‪ AC‬دارای اتصال نامناسب است‪.‬‬
‫دستگاه تلويزيون در اثر افتادن‪ ،‬ضربه ديدن يا در‬
‫اثر اصابت چيزی به آن خراب شده است‪.‬‬
‫مايعی يا جسم جامدی به درون شيارهای بدنه‬
‫افتاده است‪.‬‬
‫در مورد دمای منايشگر ‪LCD‬‬
‫هنگامی كه از منایشگر ‪ LCD‬برای مدت زمان طوالنی‬
‫استفاده می شود‪ ،‬اطراف پانل گرم می شود‪.‬‬
‫ممكن است با ملس آن دستتان داغ شود‪.‬‬
‫بعضی افراد ممكن است هنگام تماشای تصاوير‬
‫سه بعدی يا انجام بازی های ‪ stereoscopic‬سه‬
‫بعدی احساس ناراحتی كنند (مانند خستگی چشم‪،‬‬
‫خستگی يا تهوع)‪ Sony .‬توصيه می كند تمام افراد‬
‫هنگام تماشای تصاوير ويدئويی سه بعدی يا انجام‬
‫بازی های ‪ stereoscopic‬سه بعدی بطور مرتب‬
‫زمان استراحت داشته باشند‪ .‬مدت زمان و دفعات‬
‫استراحت بسته به هر فرد متفاوت است‪ .‬شما‬
‫بايد در اين مورد تصميم بگيريد‪ .‬چنانچه احساس‬
‫ناراحتی می كنيد‪ ،‬بايد تماشای تصاوير ويدئويی‬
‫سه بعدی يا انجام بازی های ‪ stereoscopic‬سه‬
‫بعدی را تا زمان رفع خستگی متوقف كنيد؛ در‬
‫صورت نياز به پزشک مراجعه كنيد‪ .‬شما همچنين‬
‫بايد (‪ )i‬دفترچه دستورالعمل هر دستگاه يا رسانه‬
‫ديگر مورد استفاده اين تلويزيون و (‪ )ii‬وب سايت‬
‫ما (‪)http://www.sony-asia.com/support‬‬
‫را برای آخرين اطالعات مرور كنيد‪ .‬ديد كودكان‬
‫خردسال (بويژه زير شش سال) هنوز تحت توسعه‬
‫می باشد‪ .‬با دكتر خود (بعنوان مثال دكتر چشم يا‬
‫متخصص اطفال) قبل از اجازه دادن خردساالن برای‬
‫مشاهده تصاوير ويدئويی سه بعدی يا انجام بازی‬
‫های ‪ stereoscopic‬سه بعدی مشورت كنيد‪ .‬افراد‬
‫بالغ بايد خردساالن را تحت نظر داشته باشند تا از‬
‫پيروی توصيه های باال مطمئن شوند‪.‬‬
‫عینک سه بعدی یا باتری را نزدیک آتش‪ ،‬یا محلی با‬
‫دمای باال استفاده‪ ،‬نگهداری‪ ،‬یا رها نکنید‪ ،‬مانند نور‬
‫مستقیم خورشید یا ماشینی که در اثر نور مستقیم‬
‫خورشید گرم شده باشد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از عملكرد سه بعدی‪ ،‬لطفا دقت‬
‫كنيد كه برای تبديل بر اين تلويزيون تصوير نمايش‬
‫داده شده از تصوير اصلی تغيير داده شده است‪.‬‬
‫تلويزيون را در نوری ماليم تماشا نماييد‪ ،‬چراكه‬
‫تماشای تلويزيون در نوری ضعيف يا برای مدت‬
‫زمانی طوالنی ممكن است به چشم آسيب برساند‪.‬‬
‫هنگام استفاده از هدفون‪ ،‬صدای آنرا تنظيم نماييد‪،‬‬
‫چراكه سطح صدای خيلی زياد‪ ،‬باعث آسيب ديدن‬
‫شنوايی شما می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫با وجود اينكه صفحه نمايش ‪ LCD‬دارای تكنولوژی‬
‫ساخت پيشرفته ای است و ‪ 99.99%‬درصد يا بيشتر‬
‫پيكسل های آن كارايی دارند‪ ،‬با اين حال نقاط تيره‬
‫رنگ ممكن است ايجاد شده يا نقاط نورانی (قرمز‪،‬‬
‫آبی‪ ،‬يا سبز) ممكن است بر روی صفحه نمايش‬
‫‪ LCD‬ظاهر گردند‪ .‬اين خاصيت ساختاری صفحه‬
‫نمایش ‪ LCD‬بوده و عيبی برای آن محسوب نمی‬
‫گردد‪.‬‬
‫فيلتر جلويی را فشار نداده يا خش نياندازيد‪ ،‬يا‬
‫اجسامی را روی دستگاه تلويزيون قرار ندهيد‪.‬‬
‫ممكن است تصوير بد نشان داده شود يا صفحه‬
‫نمايش ‪ LCD‬آسيب ببيند‪.‬‬
‫اگر اين دستگاه تلويزيون در مكان سردی مورد‬
‫استفاده قرار گيرد‪ ،‬ممكن است لكه ای در تصوير‬
‫ايجاد شود يا تصوير تيره گردد‪ .‬اين نشانگر عيب‬
‫دستگاه نمی باشد‪ .‬اين پديده هنگام افزايش درجه‬
‫حرارت محو می شود‪.‬‬
‫(ادامه دارد) ‪31 PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫جابجا كردن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هشدار‬
‫باتری ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند نور‬
‫خورشید‪ ،‬آتش‪ ،‬یا مانند آنها قرار گیرند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قبل از جابجا كردن دستگاه تلويزيون‪ ،‬تمامی كابلها‬
‫را جدا نماييد‪.‬‬
‫به تعداد دو نفر یا بیشتر جهت جابجا کردن‬
‫دستگاه تلویزیون نیاز می باشد‪.‬‬
‫هنگام جابجا كردن تلويزيون با دست‪ ،‬آن را مطابق‬
‫شكل زير نگاه داريد‪ .‬روی پانل ‪ LCD‬فشار نياوريد‪.‬‬
‫– دستگاه تلويزيون را هامنند شكل منايش داده‬
‫شده در زير نصب نكنيد‪.‬‬
‫هوا جريان ندارد‪.‬‬
‫ديوار‬
‫ديوار‬
‫نصب‪/‬راه اندازی‬
‫دستگاه تلويزيون را برای جلوگريی از هرگونه خطر‬
‫آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی يا آسيب ديدگی و‪ /‬يا‬
‫جراحت مطابق با دستوالعملهای زير نصب و استفاده‬
‫مناييد‪.‬‬
‫نصب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دستگاه تلويزيون بايد در نزديكی پريز برق ‪AC‬‬
‫قرار داده شود‪.‬‬
‫دستگاه تلويزيون را برای پرهيز از افتادن آن و‬
‫سبب جراحت فردی شدن يا آسيب به تلويزيون بر‬
‫روی يک سطح پايدار و صاف قرار دهيد‪.‬‬
‫فقط افراد مجرب بايد تلويزيون را روی ديوار نصب‬
‫نمايند‪.‬‬
‫جهت رعايت اصول ايمنی‪ ،‬توصيه می شود كه از‬
‫لوازم جانبی ‪ Sony‬استفاده شود‪ ،‬شامل‪:‬‬
‫– پايه نصب ديواری‪:‬‬
‫‪)KD-65X8504A( SU-WL50B‬‬
‫‪)KD-55X8504A( SU-WL400‬‬
‫هنگاميكه قالب های پايه را به دستگاه تلويزيون‬
‫متصل می كنيد حتماً از پيچ های ضميمه شده به‬
‫پايه نصب ديواری استفاده نماييد‪ .‬طراحی پيچ های‬
‫ار ائه شده به گونه ای است که و قتی از سطح‬
‫اتصال قالب نصب انداز ه گر فته می شو ند طبق‬
‫شکل ديده می شوند‪.‬‬
‫قطر و طول پيچ بسته به نوع مدل پايه ديواركوب‬
‫متفاوت است‪.‬‬
‫استفاده از پيچ هايی غير از پيچ های ضميمه شده‬
‫ممكن است موجب آسيب ديدن بدنه دستگاه‬
‫تلويزيون يا افتادن آن‪ ،‬و ديگر مشكالت گردد‪.‬‬
‫‪ 8‬میلی مرت تا ‪ 12‬میلی مرت‬
‫پيچ (ارائه شده به همراه‬
‫پايه ديواركوب)‬
‫قالب نصب‬
‫قالب متصل شده به‬
‫پشت دستگاه تلويزيون‬
‫‪‬‬
‫هنگام جابجا كردن تلويزيون‪ ،‬به آن ضربه وارد‬
‫نكرده يا آنرا بشدت تكان ندهيد‪.‬‬
‫هنگام جابجا كردن دستگاه تلويزيون جهت تعمير‬
‫كردن يا هنگام اسباب كشی‪ ،‬آنرا همراه با مواد‬
‫مخصوص درون كارتن اصلی اش قرار دهيد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هرگز منفذهای تهويه را مسدود نكرده يا چيزی‬
‫درون دستگاه وارد ننماييد‪.‬‬
‫همانند شكل نمايش داده شده در زير بايد فضايی‬
‫را در كنار دستگاه تلويزيون در نظر بگيريد‪.‬‬
‫توصيه می شود از ديواركوب ‪ Sony‬استفاده نماييد‬
‫تا هوا به ميزان كافی جريان داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تهويه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نصب روی ديوار‬
‫‪ 30‬سانتی متر‬
‫‪ 10‬سانتی‬
‫متر‬
‫‪ 10‬سانتی متر‬
‫حداقل اين فاصله را برای اطراف دستگاه در نظر‬
‫بگرييد‪.‬‬
‫نصب با پايه‬
‫‪ 6‬سانتی‬
‫متر‬
‫‪10‬‬
‫سانتی‬
‫متر‬
‫برای جلوگريی از هرگونه خطر آتش سوزی‪ ،‬برق‬
‫گرفتگی يا آسيب ديدگی و‪ /‬يا جراحت سيم و پريز‬
‫برق متناوب را بصورت رشح داده شده در زير استفاده‬
‫كنيد‪:‬‬
‫– فقط از سيم برق ‪ AC‬متناوب ‪ Sony‬استفادهكرده‪،‬‬
‫و از استفاده از ساير مارک ها خودداری نماييد‪.‬‬
‫– دوشاخه را كامال درون پريز برق ‪ AC‬نماييد‪.‬‬
‫– دستگاه تلويزيون را فقط با جريان برق ‪240-110‬‬
‫ولت ‪ AC‬مورد استفاده قرار دهید‪.‬‬
‫– هنگام كابل كشی‪ ،‬برای ايمنی شخصی حتما سيم‬
‫برق ‪ AC‬را از پريز كشيده و مراقب باشيد تا سيم‬
‫برق زير دست و پای شما گير نكند‪.‬‬
‫– قبل انجام هر گونه كار بر روی تلويزيون و يا هنگام‬
‫حمل آن سيم برق ‪ AC‬را از پريز برق ‪ AC‬خارج‬
‫كنيد‪.‬‬
‫– سيم برق ‪ AC‬را دور از منابع حرارتی نگهداريد‪.‬‬
‫– دوشاخه برق ‪ AC‬را جدا نموده و آنرا بطور مرتب‬
‫تميز نماييد‪ .‬چنانچه دوشاخه برق گرد و خاک بگيرد‬
‫می تواند رطوبت جذب كند‪ ،‬عايق آن ممكن است‬
‫از بين رفته و منجر به آتش سوزی شود‪.‬‬
‫نكات‬
‫‪‬‬
‫‪ 30‬سانتی متر‬
‫‪ 10‬سانتی‬
‫متر‬
‫حداقل اين فاصله را برای اطراف دستگاه در نظر‬
‫بگرييد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪30 PR‬‬
‫‪ 10‬سانتی‬
‫متر‬
‫سيم برق ‪AC‬‬
‫برای مطمئن شدن از تهويه مناسب و جلوگيری از‬
‫جمع شدن گرد و خاک‪:‬‬
‫– دستگاه تلويزيون را برعكس‪ ،‬رو به پايني‪ ،‬يا به‬
‫طرفني قرار ندهيد‪.‬‬
‫– تلويزيون را درون طبقه‪ ،‬روی فرش‪ ،‬تخت خواب‬
‫يا درون محفظه بسته قرار ندهيد‪.‬‬
‫– دستگاه تلويزيون را با پارچه‪ ،‬مانند پرده‪ ،‬يا‬
‫مواردی مانند روزنامه و يا غريه نپوشانيد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سيم برق ‪ AC‬ضميمه شده را برای ساير دستگاهها‬
‫مورد استفاده قرار ندهيد‪.‬‬
‫سيم برق ‪ AC‬را پاره نكرده‪ ،‬خم ننموده‪ ،‬يا آنرا بيش‬
‫از اندازه نپيچانيد‪ .‬قسمت مغزی آن ممكن است‬
‫پاره شده و بشكند‪.‬‬
‫سيم برق ‪ AC‬را تغيير شكل ندهيد‪.‬‬
‫اجسام سنگين را روی سيم برق ‪ AC‬نگذاريد‪.‬‬
‫هنگام جدا كردن سيم برق ‪ AC‬هرگز خود سيم برق‬
‫‪ AC‬را نكشيد‪.‬‬
‫هرگز تعداد زيادی وسايل برقی را به يک پريز برق‬
‫‪ AC‬بطور همزمان وصل ننماييد‪.‬‬
‫هرگز از پريز برق ‪ AC‬با اتصاالت نامناسب استفاده‬
‫ننماييد‪.‬‬
‫مصارف ممنوعه‬
‫دستگاه تلويزيون را هرگز در مناطق‪ ،‬محيط ها يا‬
‫موقعيت های ذكر شده زير نصب ‪/‬استفاده ننامييد‪،‬‬
‫كه در اينصورت دستگاه تلويزيون ممكن است خراب‬
‫شده و باعث آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬آسيب و‪/‬يا‬
‫جراحت گردد‪.‬‬
‫واحد‪ :‬میلی مرت‬
‫ابعاد منایش‬
‫نام مدل ‪KD-‬‬
‫)‪SU-WL50B (1‬‬
‫‪65X8504A‬‬
‫)‪SU-WL400 (2‬‬
‫‪55X8504A‬‬
‫طول برای نصب‬
‫ابعاد مرکز صفحه‬
‫‪1,478‬‬
‫‪863‬‬
‫‪101‬‬
‫‪541‬‬
‫‪117‬‬
‫‪1,259‬‬
‫‪740‬‬
‫‪183‬‬
‫‪562‬‬
‫‪119‬‬
‫ارقام جدول باال ممكن است بسته به نصب اندكی متفاوت باشند‪.‬‬
‫هنگامی که تلویزیون بر روی دیوار نصب می شود‪ ،‬طرف باالی تلویزیون کمی به سمت جلو خم می شود‪.‬‬
‫هشدار‬
‫‪PR‬‬
‫ديواری كه تلويزيون بر روی آن نصب می شود بايد قابليت پشتيبانی از وزن حداقل چهار برابر تلويزيون را دارا باشد‪ .‬برای مشاهده وزن آن‪ ،‬به‬
‫صفحه ‪( 23-22‬مشخصات) مراجعه کنید‪.‬‬
‫برای نصب تلويزيون بر روی ديوار به دستورالعمل های موجود در پايه نصب ديواری برای مدل خود توجه كنيد‪.‬‬
‫‪29 PR‬‬
‫جدول ابعاد نصب تلويزيون‬
‫)‪SU-WL50B (1‬‬
‫‪e‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫نقطه مرکز صفحه‬
‫)‪SU-WL400 (2‬‬
‫‪e‬‬
‫‪a‬‬
‫‪80‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫نقطه مرکز صفحه‬
‫‪28 PR‬‬
‫منودار‪/‬جدول محل هاى قالب و پيچ‬
‫محل پیچ‬
‫نام مدل ‪KD-‬‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫‪i ،d‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65X8504A‬‬
‫‪55X8504A‬‬
‫محل قالب‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫‬‫‪a‬‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫‪a‬‬
‫‪-‬‬
‫‪SU-WL50Bx x‬‬
‫محل پیچ‬
‫هنگام نصب قالب بر روی تلويزيون‪.‬‬
‫محل قالب‬
‫هنگام نصب تلويزيون بر روی پايه اصلی‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫محل قالب‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫قالب نصب‬
‫‪SU-WL400x x‬‬
‫محل قالب‬
‫هنگام نصب تلويزيون بر روی پايه اصلی‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫(ادامه دارد) ‪27 PR‬‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫قالب نصب‬
‫* پس وصل کردن تلویزیون به دیوار‪،‬‬
‫تلویزیون را به سمت جلو کج کنید‬
‫تا پوشش پایه را از تلویزیون جدا‬
‫کنید‪.‬‬
‫پيچ )‪(+PSW 6 × 16‬‬
‫پوشش پایه *‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬قالب نصب را با استفاده از چهار پيچ ضميمه شده به پايه نصب ديواری‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از وصل کردن تلویزیون به دیوار‪ ،‬پایه رومیزی را از تلویزیون جدا کنید‪ .‬برای جزئیات بیشتر به "جدا كردن پايه روميزى از تلويزيون" (صفحه ‪)7‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام وصل كردن دوباره پايه روميزی‪ ،‬حتما پيچ (از قبل خارج شده) را به حفره های اصلی در پشت تلويزيون ببنديد‪.‬‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫قرقره ‪B‬‬
‫‪4‬‬
‫* پس وصل کردن تلویزیون به دیوار‪،‬‬
‫تلویزیون را به سمت جلو کج‬
‫کنید تا پوشش پایه را از تلویزیون‬
‫جدا کنید‪.‬‬
‫×‬
‫پيچ )‪C (+PSW 6 × 20‬‬
‫پوشش پایه *‬
‫پيچ )‪G (+PSW 6 × 50‬‬
‫~‬
‫~‬
‫وارشها ‪E‬‬
‫باند ‪F‬‬
‫‪ ‬قرقره ها و پیچ ها (‪ )+PSW6 x 20‬را به قسمت باالی پشت تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬باند و واشرها را با پیچ ها (‪ )+PSW6 x 50‬به قسمت پایینی پشت تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪ ‬در صورت استفاده از پيچ گوشتی برقی‪ ،‬گشتاور محكم كردن را بر روی حدود ‪ 1.5‬نیوتن متر {‪ 15‬كيلوگرم نيروسانتی متر} تعيين كنيد‪.‬‬
‫‪ ‬پیچ ‪ ،(+PSW 4 x 20) D‬واشر‪ (M4) H‬و پیچ ‪ (+PSW 4 x 50) I‬ممکن است بسته به مدل استفاده نشود‪ .‬قطعات استفاده نشده را برای مصارف‬
‫بعدی در یک مکان امن نگهدارید‪ .‬اين دفترچه را برای مراجعه بعدی نگاه داريد‪.‬‬
‫‪ ‬قبل از وصل کردن تلویزیون به دیوار‪ ،‬پایه رومیزی را از تلویزیون جدا کنید‪ .‬برای جزئیات بیشتر به "جدا كردن پايه روميزى از تلويزيون" (صفحه ‪)7‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگام وصل كردن دوباره پايه روميزی‪ ،‬حتما پيچ (از قبل خارج شده) را به حفره های اصلی در پشت تلويزيون ببنديد‪.‬‬
‫‪26 PR‬‬
‫‪SU-WL50B/SU-WL400‬‬
‫هنگام نصب تلويزيون بر روی يک ديوار‪ ،‬پيچ را از پشت تلويزيون خارج كنيد‪ .‬حتام پيچ های خارج شده را در يک مكان امن و دور از دسرتس‬
‫كودكان نگاه داريد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫×‬
‫‪4‬‬
‫×‬
‫‪PR‬‬
‫(ادامه دارد) ‪25 PR‬‬
‫نصب لوازم جانبی (پايه نصب ديواری)‬
‫‪x x‬مربوط به مشرتى‪:‬‬
‫جهت حفاظت دستگاه و رعايت موارد امينی‪ ،‬رشكت ‪ Sony‬اکیداً توصیه می کند که نصب تلويزيون خود بر روی ديوار را به فروشنده های كاالهای‬
‫‪ Sony‬يا منايندگيهای مجاز واگذار مناييد‪.‬‬
‫‪x x‬مربوط به دفاتر فروش و منايندگی های ‪:Sony‬‬
‫در خالل نصب‪ ،‬رسويس دوره ای يا بازبينى اين دستگاه بايد امينى كامل را درنظر بگرييد‪.‬‬
‫تلویزیون شام را می توان به کمک پایه نصب دیواری ‪( SU-WL50B‬فقط ‪( )KD-65X8504A‬صفحه ‪( )26‬بطور جداگانه بفروش می رسد) و‬
‫‪( SU-WL400‬فقط ‪( )KD-55X8504A‬صفحه ‪( )26‬بطور جداگانه بفروش می رسد) به دیوار نصب کرد‪.‬‬
‫‪ ‬به دستورالعمل موجود در مورد ديواركوب توجه كنيد تا بتوانيد آن را به درستی نصب كنيد‪.‬‬
‫برای نصب اين دستگاه ها‪ ،‬مخصوصا محاسبه توان ديوار جهت تحمل وزن تلويزيون به تجربه كافی نياز است‪ .‬حتام نصب اين دستگاه بر روی‬
‫ديوار را به فروشنده كاالهای ‪ Sony‬يا منايندگی های مجاز واگذار مناييد و به نكات امينی در حني نصب توجه كافی داشته باشيد‪ .‬رشکت ‪Sony‬‬
‫هيچ مسئوليتی در قبال خسارت و جراحت وارده بدليل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد‪.‬‬
‫در هنگام نصب بست پايه بر روی ديوار (فقط ‪:(SU-WL50B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬بست پايه را به ديوار متصل كنيد‪.‬‬
‫‬
‫ يک طرف از هر صفحه را به بست بااليی و طرف ديگر را به بست پايينی متصل كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪24 PR‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫سایر‬
‫لوازم جانبی ضميمه شده‬
‫متعلقات جانبی‬
‫"بازبينی لوازم جانبی" (صفحه ‪ )6‬را ببینید‪.‬‬
‫پايه نصب ديواری‪)KD-65X8504A( SU-WL50B:‬‬
‫‪)KD-55X8504A( SU-WL400‬‬
‫آداپتور ‪ LAN‬ىب سيم ‪UWA-BR100 :USB‬‬
‫دستگاه دوربین و میکروفون‪CMU-BR100 / CMU-BR200 :‬‬
‫عینک ‪ 3D‬اکتیو‪TDG-BT500A :‬‬
‫دمای عملياتی‬
‫رطوبت مجاز‬
‫‪40 °C – 0 °C‬‬
‫‪ 80% – 10%‬رطوبت نسبی (غري مرتاکم)‬
‫‪PR‬‬
‫نام مدل ‪KD-‬‬
‫نريوی برق و ساير موارد‬
‫برق مورد نياز‬
‫اندازه صفحه‬
‫(اندازه گريی بصورت رضبدری)‬
‫وضوح منایش‬
‫مرصف برق‬
‫ابعاد (تقریباً) (طول × ارتفاع × عرض)‬
‫با پايه روميزی‬
‫(میلی مرت)‬
‫بدون پايه روميزی‬
‫(میلی مرت)‬
‫جرم (تقریبا)ً‬
‫با پايه روميزی (كيلوگرم)‬
‫بدون پايه روميزی‬
‫(کیلوگرم)‬
‫‪65X8504A‬‬
‫‪55X8504A‬‬
‫‪ 240 – 110‬ولت متناوب‪ 60/50 ،‬هرتز‬
‫تقریباً ‪ 163.9‬سانتی مرت‪ 65 /‬اينچ‬
‫تقریباً ‪ 138.8‬سانتی مرت‪ 55 /‬اينچ‬
‫‪ 3,840‬نقطه (افقی) × ‪ 2,160‬خط (عمودی)‬
‫بر روی پشت تلويزيون مشخص شده است‬
‫‪405 × 894 × 1,478‬‬
‫‪405 × 770 × 1,259‬‬
‫‪64 × 863 × 1,478‬‬
‫‪59 × 740 × 1,259‬‬
‫‪38.9‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪26.8‬‬
‫در دسرتس بودن لوازم جانبی اختیاری به کشورها‪/‬منطقه‪/‬مدل تلویزیون‪/‬موجودی بستگی دارد‪.‬‬
‫طراحی و مشخصات دستگاه ممكن است بدون اطالع تغيري يابند‪.‬‬
‫‪23 PR‬‬
‫مشخصات‬
‫سيستم‬
‫سیستم پانل‬
‫پانل ‪( LCD‬منایشگر کریستال مایع)‬
‫سیستم تلویزیون‬
‫آنالوگ‪L ،M ،D/K ،I ،B/G :‬‬
‫ديجيتال‪( DVB-T2 :‬به مدل تلویزیون شام بستگی دارد)‬
‫‪DVB-T‬‬
‫‬
‫سیستم رنگ‪/‬ویدئو‬
‫آنالوگ‪NTSC4.43 ،NTSC3.58 ،SECAM ،PAL :‬‬
‫ديجيتال‪ :‬به ‪ i-Manual‬رجوع کنید‬
‫پوشش کانال‬
‫آنالوگ‪ /VHF/UHF :‬کابلی‪ ،‬بسته به کشور‪/‬منطقه انتخاب شده‬
‫ديجيتال‪ ،VHF/UHF :‬بسته به کشور‪/‬منطقه انتخاب شده‬
‫خروجی صدا‬
‫فيشهای ورودی‪/‬خروجی‬
‫آننت ‪ /‬کابل‬
‫‪ 10‬وات ‪ 10 +‬وات ‪ 10 +‬وات‬
‫‪VIDEO IN 1‬‬
‫‪ 75‬اهم ترمينال خارجی برای ‪VHF/UHF‬‬
‫ورودی صدا‪/‬ویدئو (فیش های صوتی)‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪/‬‬
‫‪VIDEO IN 2‬‬
‫‪( YPBPR‬ویدئوی مولفه)‪ 60 ،50( 1080p :‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‪480i ،480p ،576i ،576p ،‬‬
‫ورودی صدا (فیش های صوتی)‬
‫ورودی ویدئو (پین صدای مشرتک با ورودی ‪)Y‬‬
‫‪HDMI IN 1, 2, 3, 4‬‬
‫(پشتیبانی از وضوح ‪)4k‬‬
‫ویدئو (دو بعدی)‪ 24( 2160p x 4096 :‬هرتز)‪ 30 ،25 ،24( 2160p x 3840 ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 1080p ،‬هرتز)‪،1080/24p‬‬
‫‪ 60 ،50( 1080i ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪ ،480i ،480p ،576i ،576p ،720/24p ،‬قالب های مخصوص‬
‫کامپیوتر‬
‫ویدئو (سه بعدی)‪:‬‬
‫بسته بندی قاب ‪ 30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪720/24p ،‬‬
‫پهلو به پهلو ‪ 60 ،50( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫‪ 60 ،50 ،30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫رو‪-‬زیر‬
‫صدا‪ PCM :‬خطی دو كاناله ‪ 44.1 ،32 :‬و ‪ 48‬کیلوهرتز‪ 20 ،16 ،‬و ‪ 24‬بیت‪Dolby Digital ،‬‬
‫‪( )Audio Return Channel) ARC‬فقط ‪)HDMI IN 1‬‬
‫‪( MHL‬مشرتک با ورودی‬
‫‪)HDMI IN 2‬‬
‫ویدئو (دو بعدی)‪ 30( 1080p :‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪،‬‬
‫‪480i ،480p ،576i ،576p ،720/24p‬‬
‫ویدئو (سه بعدی)‪:‬‬
‫پهلو به پهلو ‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫رو‪-‬زیر ‪ 30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫صدا‪ PCM :‬خطی دو كاناله ‪ 44.1 ،32 :‬و ‪ 48‬کیلوهرتز‪ 20 ،16 ،‬و ‪ 24‬بیت‪Dolby Digital ،‬‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫)‪(OPTICAL‬‬
‫فيش نوری ديجيتال(‪ PCM‬خطی دو كاناله‪)Dolby Digital ،‬‬
‫‪AUDIO OUT/ i‬‬
‫خروجی صدا (پايه كوچک اسرتيو)‬
‫فیش گوشی‬
‫‪3، 2، 1‬‬
‫درگاه ‪USB‬‬
‫‪3 ، 2 ،)HDD REC( 1‬‬
‫(فقط مدل اسرتالیا و نیوزیلند)‬
‫درگاه دستگاه ‪ 1( USB HDD‬فقط)‪ ،‬درگاه ‪USB‬‬
‫‪LAN‬‬
‫اتصال دهنده ‪( 10BASE-T/100BASE-TX‬بسته به محيط عملياتی شبكه‪ ،‬رسعت اتصال متفاوت است‪ .‬رسعت و كيفيت ارتباط‬
‫‪ 10BASE-T/100BASE-TX‬برای اين تلويزيون تضمني منی شوند‪).‬‬
‫‪22 PR‬‬
‫اطالعات اضافی‬
‫عیب یابی‬
‫هنگامی كه ‪ LED‬روشنایی در حال چشمک زدن به رنگ قرمز است‪ ،‬تعداد دفعات چشمک زدن را بشامرید (وقفه بین چشمک زدن ‪3‬‬
‫ثانیه است)‪.‬‬
‫‪ @/1‬را از روی تلويزيون فشار دهيد تا خاموش شود‪ ،‬سيم برق متناوب را بكشيد‪ ،‬و فروشنده يا مركز خدمات ‪ Sony‬نحوه چشمک زدن نشانگر‬
‫(تعداد چشمک ها) مطلع سازيد‪.‬‬
‫هنگامی که ‪ LED‬روشنايی چشمک منی زند‪ ،‬موارد جدول زير را بازبينی کنيد‪.‬‬
‫همچنني به "عيب يابی" در ‪ i-Manual‬مراجعه كنيد‪ .‬در صورت ادامه يافنت مشكل‪ ،‬از پرسنل مجاز خدمات بخواهيد تلويزيون شام را تعمري كنند‪.‬‬
‫توضيح‪/‬راه حل‬
‫رشايط‬
‫هيچ تصويری (صفحه تاريک است) و ‪ ‬اتصال آنتن‪/‬كابل را بازبينی كنيد‪.‬‬
‫هيچ صدايی وجود ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬تلويزيون را به متناوب برق منبع وصل نموده‪ ،‬و دكمه ‪ @/1‬روی تلويزيون یا کنترل از راه‬
‫دور را فشار دهید‪.‬‬
‫موج يابی برای برخی از برنامه ها ممكن ‪ ‬آنتن (هوایی) را بررسی کنید‪.‬‬
‫نيست‪.‬‬
‫‪ ‬باتری ها را تعويض كنيد‪.‬‬
‫كنرتل از راه دور كار منی كند‪.‬‬
‫‪ ‬تلویزیون شما ممکن است در حالت همگام سازی باشد‪.‬‬
‫‪ SYNC MENU‬را فشار دهید‪" ،‬کنترل تلویزیون" را انتخاب کنید و سپس "(لیست) خانه"‬
‫یا "گزینه ها" را برای کنترل تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫كلمه عبور "قفل والدين" فراموش شده ‪ 9999 ‬را برای رمز ‪ PIN‬وارد كنيد‪( .‬رمز ‪ PIN 9999‬هميشه پذيرفته می شود‪).‬‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامی كه از تلويزيون برای مدت زمان طوالنی استفاده می شود‪ ،‬اطراف تلويزيون گرم‬
‫اطراف تلويزيون گرم می شود‪.‬‬
‫می شود‪.‬‬
‫ ممكن است با لمس آن دستتان داغ شود‪.‬‬
‫صدا یا ویدئو بی حرکت شده‪ ،‬یک صفحه ‪ ‬با کشیدن ‪ AC‬متناوب برق سیم از پریز برای دو دقیقه‪ ،‬تلویزیون را بازنشانی کنید‪ ،‬سپس‬
‫خالی منایش داده می شود یا تلویزیون به دوشاخه را مجدداً به برق بزنید‪.‬‬
‫دکمه های تلویزیون یا کنرتل از راه دور‬
‫پاسخ منی دهد‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫هنگام مشاهده فایل های عکس با وضوح ‪:4K‬‬
‫‪ ‬ممکن است زمان نمایش عکس ها‪ ،‬صفحه منو‪ ،‬راهنمای عملکرد یا پیام ها ظاهر نشوند‪.‬‬
‫‪ ‬برای تمام کردن پخش عکس ها‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را فشار دهید‪ ،‬یا با فشار دادن‬
‫ورودی را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪21 PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫ذخیره صفحات پر بازدید (نشانه)‬
‫برای دسرتسی آسان در هر زمان می توانید صفحات پر بازدید را‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪x x‬برای ذخیره یک صفحه‬
‫در صفحه مربوط به نشانگذاری‪ ،‬دکمه زرد روی کنرتل از راه دور را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫منایش مجدد صفحه هنگام بکارگیری‬
‫تلویزیون‬
‫می توانید بین صفحه ‪ i-Manual‬و صفحه تلویزیون جابجا شوید‪.‬‬
‫این ویژگی به شام امکان می دهد به دستورالعمل های ‪i-Manual‬‬
‫در حین استفاده از تلویزیون ‪ BRAVIA‬مراجعه کنید‪i-MANUAL .‬‬
‫را برای جابجایی بین صفحه ‪ i-Manual‬که قبال منایش داده شده و‬
‫صفحه تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه ‪ i-Manual‬که قبال منایش داده شده‬
‫‪x x‬برای دسرتسی به صفحه نشانه گذاری شده‬
‫هنگام منایش ‪ ،i-Manual‬دکمه سبز رنگ روی کنرتل از راه دور را‬
‫فشار دهید تا فهرست نشانه ها منایش داده شود‪.‬‬
‫‪ V/v‬را برای انتخاب آیتم دلخواه فشار داده و سپس را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫صفحه تلویزیون ‪BRAVIA‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬برای بازگشت به صفحه قبلی‪ RETURN ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪x x‬برای حذف نشانه‬
‫در صورت منایش صفحه نشانگذاری شده‪ ،‬دکمه زرد روی کنرتل از راه‬
‫دور را فشار دهید‪.‬‬
‫‪20 PR‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬برای رفتن به باالترین صفحه ‪ ،i-Manual‬دکمه قرمز رنگ روی کنترل‬
‫از راه دور را فشار دهید‪ .‬شما همچنین می توانید دکمه ‪ HOME‬را‬
‫فشار داده و سپس "تنظیمات" ‪ "i-Manual" T‬را برای رفتن به‬
‫باالترین صفحه ‪ i-Manual‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬پس از اینکه تلویزیون را خاموش کنید یا تلویزیون به حالت آماده‬
‫به کار برود‪ ،‬هنگامی که "‪ "i-Manual‬را انتخاب کنید‪ i-Manual ،‬از‬
‫باالترین صفحه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫جستجوی دستورالعمل ها‬
‫جستجوی دستورالعمل ها در دفرتچه راهنامی الکرتونیکی‬
‫)‪(i-Manual‬‬
‫دفرتچه راهنامی موجود در تلويزيون ‪ BRAVIA‬را می توان بر روی صفحه منايش داد‪.‬‬
‫برای آشنايی بيشرت با قابليت های تلويزيون خود‪ ،‬با ملس يک دكمه به ‪ i-Manual‬خود دسرتسی پيدا كنيد‪.‬‬
‫‪ i-Manual 1‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪ 2‬آیتمی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 1‬برای انتخاب يک آيتم ‪ B/b‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ V/v/B/b 2‬را برای انتخاب يک آيتم فشار داده و سپس‬
‫دهيد‪.‬‬
‫را فشار‬
‫*عالمت پیکان‬
‫* اگر یک عالمت پیکان ظاهر شد‪ ،‬مرتباً ‪ v‬را فشار دهید تا آیتم های بیشرتی منایش داده‬
‫شود‪.‬‬
‫صفحه حاوی آیتم انتخاب شده ظاهر می شود‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬با استفاده از ‪ B/b‬می توانید در میان صفحات بگردید‪.‬‬
‫‪ RETURN‬را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫(ادامه دارد) ‪19 PR‬‬
‫متاشای ویدئوی اینرتنتی‬
‫این ویژگی به عنوان یک دروازه برای محتوای اینرتنت عمل می کند‪ ،‬که رسگرمی های زیادی را به محض درخواست‪ ،‬مستقیام در تلویزیون شام ارائه‬
‫می کند‪ .‬می توانید از محتوای ویدئو شامل فیلم ها و کارتون ها لذت بربید‪.‬‬
‫برای این کار نیاز به یک اتصال اینرتنت باند پهن دارید‪ .‬برای مشاهده جزئیات‪ ،‬صفحه ‪ :5( 11‬اتصال تلویزیون به اینرتنت) را ببینید‪.‬‬
‫‪ HOME 1‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ V/v 2‬را برای انتخاب گروه "برنامه های کاربردی"‪ ،‬فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2, 3, 4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ B/b‬را برای انتخاب "همه برنامه های کاربردی" فشار‬
‫داده و سپس را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای انتخاب سرویس دلخواه ‪ V/v/B/b‬را فشار دهید‪،‬‬
‫سپس را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫~‬
‫اگر در مورد این ویژگی با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬بررسی کنید که اتصال اینترنت به طور صحیح تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫رابط محتوای اینترنت به ارائه دهندگان محتوای اینترنت بستگی دارد‪.‬‬
‫بر اساس تنظیم "قفل والدین" تلویزیون‪ ،‬محتوای ویدئویی توسط سرویس ها مسدود می شود‪ .‬برخی از ارائه دهندگان سرویس‪ ،‬از این عملکرد پشتیبانی‬
‫نمی کنند‪.‬‬
‫برای به روز رسانی سرویس های محتوای ویدئو اینترنتی‪ ،‬دکمه ‪ ،HOME‬را فشار داده و سپس "تنظیمات" ‪" T‬شبکه" ‪" T‬محتویات اینترنت را تازه‬
‫سازی کنید" را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪18 PR‬‬
‫فهرست گروه‬
‫گروه‬
‫گروه ها بسته به مدل تلویزیون‪ ،‬منطقه و کشور شام در دسرتس هستند‪.‬‬
‫ویژه‬
‫تاریخچه‬
‫تلویزیون‬
‫برنامه های کاربردی‬
‫دستگاه های متصل‬
‫تنظیامت‬
‫اطالعاتی درباره محتوا و برنامه های کاربردی موجود ارائه می دهد‪.‬‬
‫اگر اتصال شبکه موجود نباشد‪ ،‬یا تنظیم "منایش کامل" بر روی "خاموش" تنظیم باشد‪ ،‬گروه "ویژه" منایش داده‬
‫منی شود‪.‬‬
‫ً‬
‫آیتم هایی که اخیرا مشاهده شده اند را منایش می دهد‪.‬‬
‫امکان انتخاب فهرستی از كانالهای تلويزيونی يا يک راهنامی برنامه را فراهم می كند‪.‬‬
‫بسته به مدل تلویزیون یا منطقه شام‪ ،‬راهنامی برنامه موجود است‪.‬‬
‫لیستی از کانال های ثبت شده بعنوان برگزیده ها در گروه "تلویزیون" نشان داده می شوند‪.‬‬
‫برنامه های کاربردی را اجرا می کند که نیازمند اتصال اینرتنت است‪ ،‬از جمله ‪ Media Player‬که به اتصال‬
‫اینرتنتی نیاز ندارد‪.‬‬
‫لیستی از برنامه های ثبت شده بعنوان برگزیده ها در گروه "برنامه های کاربردی" نشان داده می شود‪.‬‬
‫امکان انتخاب دستگاه های متصل به تلویزیون را فراهم می کند‪.‬‬
‫تنظیامت (مثال تنظیامت تصویر‪ ،‬تنظیامت صدا‪ ،‬تنظیم صدای کلید) را برای سفارشی کردن تلویزیون ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪17 PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫انتخاب عملكردها و تنظيامت گوناگون (منوی خانه)‬
‫شام می توانيد عملكردهای تلویزیون را از منوی خانه انتخاب كنيد‪.‬‬
‫مثالی درباره نحوه انتخاب یک آیتم و تغییر تنظیامت تلویزیون‪.‬‬
‫‪ HOME 1‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ V/v 2‬را برای انتخاب "تنظیامت" گروه‪ ،‬فشار دهید‪.‬‬
‫محتویات "تنظیامت" به صورت افقی منایش داده می شود‪.‬‬
‫‪2, 3‬‬
‫‪OPTIONS‬‬
‫‪1‬‬
‫صفحه ‪( 17‬فهرست گروه) را برای متام گروه ها ببینید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ B/b‬را برای انتخاب یک مورد تنظیم دلخواه فشار دهید و سپس‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 4‬تغییر تنظیامت‪.‬‬
‫‪x x‬برای خروج از منوی خانه‬
‫‪ HOME‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪x x‬برای انتخاب با استفاده از دکمه ‪OPTIONS‬‬
‫‪ OPTIONS‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ليستی از عملكردهای سودمند و ميانربهای منو منایش داده می شود‪ .‬موارد منو‬
‫بسته به ورودی فعلی و‪/‬يا محتويات متفاوت هستند‪.‬‬
‫‪16 PR‬‬
‫متاشای محتویات سه بعدی‬
‫این ویژگی‪ ،‬رسگرمی سه بعدی از قبیل بازی های سه بعدی ‪ stereoscopic‬و دیسک ‪ Blu-ray‬سه بعدی را به شام ارائه می دهد‪ .‬برای اطالع از‬
‫چگونگی انجام تنظیامت سه بعدی یا متاشای محتویات سه بعدی‪ ،‬به ‪ i-Manual‬و همچنین دفرتچه راهنامی عرضه شده به همراه عینک های سه‬
‫بعدی مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫دکمه های پر کاربرد‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظیم زیرنویس‬
‫هنگام متاشای دیجیتال می توانید زیرنویس ها را روشن‪/‬خاموش کنید‪.‬‬
‫‪AUDIO 2‬‬
‫می توانید صدای ‪ sub‬یا زبان ثانویه را در حین متاشای پخش های مالتی‬
‫پلکس انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬دکمه های رنگی‬
‫هنگامی كه دكمه های رنگی موجود هستند‪ ،‬راهنامی عمليات بر روی‬
‫صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪GUIDE 4‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫راهنامی برنامه دیجیتال منایش می دهد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ /‬اطالعات‪/‬آشکار کردن منت‬
‫شامره کانال‪ ،‬جزئیات برنامه ها‪ ،‬و ساعت را منایش می دهد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15 PR‬‬
‫‪ BRAVIA‬استفاده از تلویزیون‬
‫متاشای تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬تلويزيون را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ "/1‬را از روی تلویزیون یا کنرتل از راه دور فشار دهید تا تلویزیون خاموش‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ 2‬يک حالت را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬یک کانال تلویزیونی یا یک ورودی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یا‬
‫یا‬
‫‪x x‬برای انتخاب کانال های دیجیتالی‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14 PR‬‬
‫از ‪ 0-9‬استفاده کنید‪ .‬برای شامره های كانال ‪ 10‬وباالتر ‪،‬رقم بعدی را بالفاصله‬
‫فشاردهيد‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬برای مکان ‪،V/v/B/b ،2+/- ،CH+/-‬‬
‫روی تلویزیون به تصویر زیر نگاه کنید‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫و دکمه های ‪HOME‬‬
‫پشت تلویزیون‬
‫‪ 3‬برای انتخاب یک آیتم ‪ V/v/B/b‬را فشار دهید‪ ،‬سپس‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫دستورات روی صفحه را دنبال كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫مرتب کردن برنامه ها‪ :‬ترتيب كانالهای آنالوگ ذخريه شده در‬
‫تلويزيون را تغيري می دهد‬
‫‪ V/v 1‬را برای انتخاب كانالی كه قرار است به محل جديد‬
‫منتقل شود‪ ،‬فشار داده و سپس را فشار دهيد‬
‫‪ V/v 2‬را برای انتخاب محل جديد كانال فشار داده و سپس‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫~‬
‫‪PR‬‬
‫~‬
‫‪ ‬شما همچنين می توانيد كانال ها را بطور دستی تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‬
‫تنظیم شبکه‪ :‬تنظیامت اینرتنت را تنظیم می کند‪ .‬اگر به اینرتنت‬
‫دسرتسی ندارید‪ ،‬یا می خواهید بعدا تنظیم کنید‪" ،‬پرش" را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬پس از انتخاب "ادامه دهید" یا "رشوع" (بسته به‬
‫مدل) در صفحه تأیید تنظیم اینرتنت‪ ،‬برای اتصال خودکار به‬
‫شبکه‪" ،‬اتوماتیک" را انتخاب کنید‪ .‬برای اتصال به صورت دستی‬
‫"انتخاب" را انتخاب کنید‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬اگر از امنیت ‪ WEP‬استفاده می کنید‪" ،‬انتخاب" ‪" T‬تنظیم‬
‫بیسیم" ‪" T‬مرور" را انتخاب کنید‪ .‬سپس‪ ،‬نام شبکه (‪ )SSID‬را‬
‫که می خواهید به آن وصل شوید انتخاب کنید‪.‬‬
‫درصورتیکه منی توانید نام شبکه موردنظر را پیدا کنید‪[" ،‬ورود‬
‫دستی]" را انتخاب کرده و دکمه را فشار دهید تا نام شبکه‬
‫را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬برای تنظیم "تنظیم شبکه" در آینده‪ HOME ،‬را فشار داده و‬
‫سپس‪" ،‬تنظیامت" ‪" T‬شبکه" ‪" T‬تنظیم شبکه" را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ ‬از آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ USB‬اختیاری برای اتصال به مسیریاب‬
‫بی سیم (یا نقطه دسرتسی) با رسعت ‪ 5‬گیگاهرتز استفاده کنید‪.‬‬
‫آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ USB‬را وارد کرده و "‪"Wi-Fi Direct‬‬
‫را روی "خاموش" تنظیم کنید‪ HOME .‬را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫"تنظیامت" ‪" T‬شبکه" ‪" T "Wi-Fi Direct" T‬خاموش"‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪13 PR‬‬
‫راه اندازی يک شبكه محلی بی سيم‬
‫دستگاه داخلی ‪ LAN‬بی سيم به شما امکان می دهد تا به اينترنت‬
‫و شبکه خانگی خود دسترسی داشته باشيد‪ .‬با این ویژگی‪ ،‬می توانید‬
‫به ‪ LAN‬بی سیم متصل شده و از مزایای شبکه در یک محیط بدون‬
‫کابل بهره مند شوید‪ .‬پيش از تنظيم عملكرد ‪ LAN‬بيسيم تلويزيون‪،‬‬
‫حتام يک مسريياب (روتر) ‪ LAN‬بيسيم برپا كنيد‪.‬‬
‫‪ :6‬انجام تنظيم اوليه‬
‫تلویزیون‬
‫مسیریاب بی‬
‫سیم‬
‫مودم‬
‫اینرتنت‬
‫‪ 1‬تلويزيون را به پريز برق متناوب خود وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ =/1 2‬را از روی تلویزیون فشار دهید‪ LED .‬روشنایی به رنگ‬
‫‬
‫سفید روشن می شود‪.‬‬
‫هنگامی كه شام تلويزيون را برای نخستني بار روشن می كنيد‪،‬‬
‫منوی زبان بر روی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬وقتی تلويزيون برای اولين بار روشن می شود‪ ،‬قبل از اينكه‬
‫بتوانيد تنظيمات اوليه را انجام دهيد‪ ،‬تلويزيون برای بهينه سازی‬
‫وارد مرحله پردازش داخلی می شود‪ .‬هيچ تصوير يا صدايی وجود‬
‫نخواهد داشت‪ ،‬و ‪ LED‬روشنایی در قسمت جلويی تلويزيون‪،‬‬
‫به مدت ‪ 40‬ثانيه به رنگ سفید چشمک می زند‪ .‬در حين مرحله‬
‫پردازش‪ ،‬از خاموش كردن تلويزيون خودداری كنيد‪ .‬اين فرايند‬
‫برای بعضی تلويزيون ها در كارخانه صورت گرفته و تكميل شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪ LED ‬روشنایی طبق وضعیت تلویزیون به رنگ های مختلف‬
‫روشن می شود‪ .‬اگر نمی خواهید ‪ LED‬روشنایی روشن شود‪ ،‬می‬
‫توانید آن را بعداً خاموش کنید‪ HOME .‬را فشار دهید‪ ،‬سپس‬
‫"تنظیمات" ‪" T‬تنظیمات سیستم" ‪" T‬تنظیم عمومی" ‪T‬‬
‫"‪ LED‬روشنایی" ‪" T‬خاموش" را انتخاب کنید‪ .‬همچنین می‬
‫توانید ‪ OPTIONS‬را فشار دهید‪ ،‬سپس "‪ LED‬روشنایی" ‪T‬‬
‫"خاموش" را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪12 PR‬‬
‫‪ :4‬دسته كردن كابل ها‬
‫‪ :5‬اتصال تلویزیون به اینرتنت‬
‫قبل از دسته کردن کابل ها‪ ،‬نگهدارنده كابل را از پوشش جريان‬
‫متناوب باز كنيد‪ .‬از نگهدارنده كابل‪ ،‬دوباره استفاده كنيد تا ساير‬
‫كابلها را گره بزنيد‪.‬‬
‫اگر اين تلويزيون را به اينرتنت متصل كنيد‪ ،‬می توانيد از قابليت‬
‫های متعددی بهره مند شويد‪ .‬برای كسب اطالعات بيشرت درباره اين‬
‫قابليت ها‪ ،‬به ‪ i-Manual‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬سيم برق متناوب را همراه با ساير كابل ها دسته نكنيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫*‪3‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬شما بايد برای اتصال به اينترنت با ارائه دهنده خدمات اينترنتی‬
‫قرارداد ببنديد‪.‬‬
‫راه اندازی يک شبكه كابلی‬
‫* ‪ KD-65X8504A‬فقط‬
‫‪PR‬‬
‫تلویزیون‬
‫اینرتنت‬
‫مودم با‬
‫قابليت‬
‫های روتر‬
‫یا‬
‫روتر‬
‫مودم‬
‫اینرتنت‬
‫یا‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬برای اتصاالت ‪ ،LAN‬از يک كابل دسته ‪( 7‬ضميمه نيست)استفاده‬
‫كنيد‪.‬‬
‫(ادامه دارد) ‪11 PR‬‬
‫اتصال دستگاه ‪MHL‬‬
‫‪ :3‬جلوگريی از واژگون شدن‬
‫تلويزيون‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫دستگاه ‪MHL‬‬
‫از کابل ‪ MHL 2‬مجاز‬
‫دارای نشان ‪MHL‬‬
‫استفاده کنید‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫)‪ MHL (Mobile High-Definition Link‬امکان می دهد تلویزیون‬
‫با دستگاه سازگار با ‪ MHL‬متصل‪ ،‬ارتباط برقرار کند‪ .‬تلویزیون‬
‫می تواند از دستگاه سازگار با ‪ MHL‬متصل هنگام پخش‪ ،‬عکس‪/‬‬
‫موسیقی‪/‬ویدئو دریافت کند‪ .‬با استفاده از کنرتل از دور تلویزیون می‬
‫توانید دستگاه سازگار با ‪ MHL‬متصل را کنرتل کنید‪.‬‬
‫~‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫~‬
‫اگر "تغییر ورودی خودکار(‪ ")MHL‬بر روی "روشن" تنظیم باشد‪،‬‬
‫تلویزیون بطور خودکار از ورودی دیگر به ‪HDMI IN 2/MHL‬‬
‫تغییر می کند زمانیکه دستگاه سازگار با ‪ MHL‬به فیش‬
‫‪ HDMI IN 2/MHL‬وصل باشد‪ .‬امکان استفاده از "تغییر ورودی‬
‫خودکار (‪ ")MHL‬به توانايی پشتيبانی دستگاه سازگار با ‪ MHL‬از اين‬
‫قابليت بستگی دارد‪.‬‬
‫بسته به قابلیت دستگاه سازگار با ‪ MHL‬متصل‪ ،‬می توانید به استفاده‬
‫عادی (مانند دریافت تماس) از دستگاه ادامه دهید‪.‬‬
‫بسته به قابلیتهای دستگاه سازگار با ‪ MHL‬متصل‪ ،‬ممکن است برخی‬
‫از عملکردهای دور قابل استفاده نباشند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‬
‫لطفاً به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید‪.‬‬
‫اگر "شارژ ‪ MHL‬در حالت آماده به کار" روی "روشن" تنظیم شود‪،‬‬
‫حتی وقتی تلویزیون در حالت آماده به کار باشد می توانید به شارژ‬
‫کردن دستگاه سازگار با ‪ MHL‬ادامه دهید‪.‬‬
‫بهره برداری از این دستگاه به همراه سایر دستگاه های مورد تأیید‬
‫‪ ،MHL‬رسماً توسط ‪ MHL‬تأیید می گردد‪ .‬در صورت بروز مشکل‬
‫در هنگام استفاده از عملکرد ‪ ،MHL‬لطفاً با سازنده دستگاه مشورت‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪10 PR‬‬
‫‪ 1‬يک پيچ خودكار (‪ ،M4‬ضميمه نيست) را در حفره پيچ تلويزيون‬
‫‬
‫نصب کنید و با يک سيم محكم (ضميمه نيست) ببنديد‪.‬‬
‫‪ 2‬يک پيچ چوبی (ضميمه نيست) را در پايه تلويزيون نصب كنيد‪.‬‬
‫سپس‪ ،‬این سیم محکم را به پیچ چوبی ببندید‪.‬‬
‫طول پيچ دستگاه ‪ M4‬بسته به قطر سيم فرق می كند‪.‬‬
‫لطفا شکل زیر را ببینید‪.‬‬
‫پيچ ‪M4‬‬
‫كابل‬
‫ميز تلويزيون‬
‫با دوام‬
‫تا ‪ 7‬میلی مرت ‪6‬‬
‫‪x x‬اتصال آننت‪/‬كابل و ‪VCR‬‬
‫كابل صوتی‪ /‬تصويری‬
‫‪PR‬‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل صوتی‪/‬تصویری‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل صوتی‪/‬تصویری‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫‪VCR‬‬
‫دستگاه ضبط ‪DVD‬‬
‫(ادامه دارد)‬
‫‪9 PR‬‬
‫‪ :2‬اتصاالت‬
‫~‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪x x‬برای نصب يک ‪ / Set Top Box‬دستگاه ضبط (مثال‪،‬‬
‫دستگاه ضبط ‪ ) DVD‬از طريق ‪HDMI‬‬
‫~‬
‫از یک اتصال دهنده کابل آنتن با ضخامت بیشتر از ‪ 14‬میلی متر‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫از یک اتصال دهنده کابل ‪ HDMI‬با ‪ 12‬میلی متر (ضخامت) × ‪21‬‬
‫میلی متر (عرض) استفاده کنید‪.‬‬
‫از کابل ‪ Sony HDMI‬با نشان "سرعت باال" برای اتصال ‪HDMI‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫درخصوص اطالعات بیشتر درباره اتصاالت‪ ،‬به ‪ i-Manual‬مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫اتصال آننت‪/‬كابل‪VCR/‬‬
‫‪x x‬برای اتصال آننت‪/‬كابل‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫‪ / Set Top Box‬دستگاه ضبط‬
‫(مثال‪ ،‬دستگاه ضبط ‪)DVD‬‬
‫کابل آننت‬
‫(ضميمه نيست)‬
‫‪8 PR‬‬
‫‪ :1‬وصل كردن پايه روميزی‬
‫برای اتصال صحيح به جزوه راهنامی ضميمه پايه روميزی رجوع‬
‫مناييد‪.‬‬
‫‪ 1‬دستگاه تلويزيون را بر روی پايه روميزی قرار دهيد‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬مطمئن شويد كه هيچ جسمی در برابر تلويزيون قرار ندارد‪.‬‬
‫فرستنده همگام ساز سه بعدی‬
‫حسگر ‪IR‬‬
‫جدا كردن پايه روميزى از تلويزيون‬
‫برای جداسازی پايه روميزی از تلويزيون‪ ،‬پيچهايی‬
‫بسته شده اند را باز كنيد‪.‬‬
‫~‬
‫كه در مرحله ‪2‬‬
‫~‬
‫‪ ‬پايه روميزی را به هيچ دليل ديگری غير از نصب لوازم جانبی مربوطه‬
‫بر روی تلويزيون جدا نكنيد‪.‬‬
‫جهت پیکان قسمت جلوی پایه رومیزی را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪ 2‬تلویزیون را با پیچ های ضمیمه شده به پایه رومیزی متصل کنید‪.‬‬
‫‬
‫عالمت های پيكان محل حفره های پیچ برای محکم کردن‬
‫پایه رومیزی را نشان می دهند‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬در صورت استفاده از پيچ گوشتی برقی‪ ،‬گشتاور محكم كردن را بر‬
‫روی حدود ‪ 1.5‬نیوتن متر {‪ 15‬كيلوگرم نيروسانتی متر} تعيين كنيد‪.‬‬
‫‪7 PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫رشوع كار‬
‫بازبينی لوازم جانبی‬
‫كنرتل از راه دور )‪(1‬‬
‫کنرتل از راه دور تک ملسی )‪(1‬‬
‫باتری های اندازه ‪( AAA‬نوع ‪)4( (R03‬‬
‫پايه رو ميزی (‪* )1‬‬
‫س فت کردن پیچ ها برای پایه رومیزی‬
‫(‪)4( )M5 × 12‬‬
‫عینک ‪ 3D‬اکتیو (شامل باتری) )‪(4‬‬
‫دفرتچه راهنام (اين دفرتچه) و ساير مستندات‬
‫وارد كردن باتری ها به كنرتل از‬
‫راه دور‬
‫* برای سوار کردن پايه به جزوه راهنامی ضميمه پايه روميزی رجوع مناييد‪.‬‬
‫‪ 1‬برگه محافظت را برداريد‪.‬‬
‫‪ 2‬درپوش را فشار داده و بطرف باال بلغزانيد تا باز شود‪.‬‬
‫‪ 1‬برگه محافظت را برداريد‪.‬‬
‫‪ 2‬درپوش را فشار داده و بطرف باال بلغزانيد تا باز شود‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬فقط درصورتی می توانید از کنترل از راه دور با یک لمس استفاده‬
‫کنید که با تلویزیون ثبت نام شده باشد‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر‬
‫درخصوص نحوه ثبت نام‪ i-MANUAL ،‬را فشار دهید‪ ،‬سپس‬
‫"فهرست مطالب" ‪" T‬انجام تنظیمات مختلف" ‪" T‬تنظیمات‬
‫کلی" ‪" T‬تنظیم کنترل از راه دور با یک لمس"‪.‬‬
‫‪6 PR‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫رشوع كار‬
‫بازبينی لوازم جانبی ‪6.....................................................................................................................................‬‬
‫وارد كردن باتری ها به كنرتل از راه دور‪6........................................................................................................‬‬
‫‪ :1‬وصل كردن پايه روميزی‪7...........................................................................................................................‬‬
‫‪ :2‬اتصاالت‪8...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ :3‬جلوگريی از واژگون شدن تلويزيون‪10.........................................................................................................‬‬
‫‪ :4‬دسته كردن كابل ها‪11...............................................................................................................................‬‬
‫‪ :5‬اتصال تلویزیون به اینرتنت‪11.....................................................................................................................‬‬
‫‪ :6‬انجام تنظيم اوليه‪12..................................................................................................................................‬‬
‫استفاده از تلویزیون ‪BRAVIA‬‬
‫تماشای تلویزیون ‪qf............................ b‬‬
‫انتخاب عملكردها و تنظيامت گوناگون (منوی خانه) ‪16..................................................................................‬‬
‫متاشای ویدئوی اینرتنتی‪18..............................................................................................................................‬‬
‫جستجوی دستورالعمل ها‬
‫جستجوی دستورالعمل ها در دفترچه راهنمای الکترونیکی‬
‫(‪ql.................................. b )i-Manual‬‬
‫اطالعات اضافی‬
‫عیب یابی‪21..................................................................................................................................................‬‬
‫مشخصات‪22..................................................................................................................................................‬‬
‫نصب لوازم جانبی (پايه نصب ديواری)‪24.......................................................................................................‬‬
‫اطالعات ایمنی ‪30..........................................................................................................................................‬‬
‫احتیاط ‪31......................................................................................................................................................‬‬
‫‪5 PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫درباره این راهنام‬
‫(دفرتچه راهنام)‬
‫این راهنام چگونگی تنظیم تلویزیون را به شام توضیح می دهد‪ .‬برای اطالعات بیشرت‬
‫درباره نحوه استفاده از تلویزیون ‪ ،BRAVIA‬به "دفترچه راهنمای الکترونیکی" مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫دفرتچه راهنام‬
‫توضیحاتی درباره نحوه راه اندازی تلویزیون مانند اتصاالت‪ ،‬تنظیامت اولیه‪ ،‬و‬
‫عملکردهای مقدماتی ارائه می دهد‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشرت‪ ،‬دکمه ‪ i-MANUAL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دفرتچه راهنامی الکرتونیکی‬
‫(‪)i-Manual‬‬
‫نحوه استفاده از ویژگی ها را رشح می دهد‪ .‬در خصوص نحوه استفاده از‬
‫‪ i-Manual‬به صفحه ‪ 19‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪4 PR‬‬
‫تصاویر و شكلهای استفاده شده در اين دفرتچه راهنام ممکن است با صفحه‬
‫واقعی تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫محل برچسب شناسایی‬
‫برچسب برای شامره مدل و رتبه تامین نیرو (مطابق با مقررات ایمنی وسایل) و‬
‫تاریخ ساخت در پشت تلویزیون قرار گرفته اند‪.‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪3 PR‬‬
‫معرفی‬
‫از شام به خاطر انتخاب كردن اين محصول ‪ Sony‬تشكر می كنيم‪ .‬قبل از به كار بردن‬
‫تلويزيون‪ ،‬لطفاً اين دفرتچه را به طور كامل بخوانيد و آن را برای مراجعه در آينده‬
‫نگه داريد‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬دستورالعمل های مربوط به "متصل كردن قالب نصب ديواری" در دفترچه‬
‫دستورالعمل اين تلويزيون آمده است‪.‬‬
‫‪ ‬شکلهای استفاده شده در اين راهنما بسته به مدل تلويزيون ممکن است متفاوت‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ ‬تصاوير كنترل از راه دور استفاده شده در اين دفترچه دستورالعمل‪ ،‬جز در‬
‫مواردی كه طور ديگری تصريح شده است‪ ،‬به مدل ‪ RM-GD026‬مربوط هستند‪.‬‬
‫‪ ‬پيش از استفاده از تلويزيون‪ ،‬لطفا صفحه ‪( 30‬اطالعات ایمنی)‪ .‬اين دفترچه را‬
‫برای مراجعه بعدی نگاه داريد‪.‬‬
‫اطالعات مربوط به مارک تجاری‬
‫عبارت های‪ HDMI‬و ‪ HDMI High-Definition Multimedia Interface‬و آرم‬
‫‪ HDMI‬عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده ‪ HDMI Licensing LLC‬در ایاالت‬
‫متحده و سایر کشورها می باشند‪.‬‬
‫®‪ ،DLNA‬لوگوی ‪ DLNA‬و ®‪ DLNA CERTIFIED‬عالئم تجاری‪ ،‬عالئم خدماتی یا‬
‫عالئم گواهی ‪ Digital Living Network Alliance‬هستند‪.‬‬
‫ساخته شده تحت مجوز از ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫عالئم تجاری ‪ Sony Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫"‪ "BRAVIA‬و‬
‫‪ TrackID‬عالمت تجاری يا عالمت تجاری ثبت شده ‪Sony Mobile‬‬
‫‪ Communications AB‬است‪.‬‬
‫ففناوری بازشناسی موسيقی و داده های مرتبط توسط ®‪ ،Gracenote‬عالمت ثبت‬
‫شد ٔه تجاری‪ ،‬تهيه شده است‪ Gracenote .‬استاندارد صنعتی در فناوری بازشناسی‬
‫موسيقی و تحويل داده های مربوطه است‪ .‬برای اطالعات بيشرت لطفاً به نشانی‬
‫‪ www.gracenote.com‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫داده های مرتبط با سی دی و موسيقی محصول رشكت ‪ ،Gracenote, Inc‬كپی رايت‬
‫‪ .© 2000-present Gracenote‬نرم افزار گريس نوت‪ ،‬كپی رايت‬
‫‪ .© 2000-present Gracenote‬يک يا چند حق انحصاری تحت متليک ‪Gracenote‬‬
‫بر اين محصول يا رسويس قابل اعامل است‪ .‬برای فهرست غريفراگري حقوق انحصاری‬
‫قابل اعامل تحت متليک ‪ Gracenote‬به وب گاه ‪ Gracenote‬مراجعه كنيد‪.‬‬
‫گريس نوت ‪ ،VideoID ،MusicID‬نشان تجاری و ناموار ٔه گريس نوت و نشان‬
‫"‪ "Powered by Gracenote‬عالئم تجاری ثبت شده يا عالئم تجاری گريس نوت در‬
‫اياالت متحد ٔه امريكا و‪/‬يا كشورهای ديگر است‪.‬‬
‫‪Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013‬‬
‫‪Opera Software ASA. All rights reserved.‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct ،Wi-Fi‬و ‪ Miracast‬مارک های تجاری ثبت شده ‪Wi-Fi Alliance‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫"دیسک ‪ "Blu-ray" ،"Blu-ray‬و "آرم دیسک ‪ "Blu-ray‬عالمت های تجاری رشکت‬
‫‪ Blu-ray Disc‬هستند‪.‬‬
‫"‪ "Sony Entertainment Network logo‬و "‪"Sony Entertainment Network‬‬
‫عالئم تجاری ‪ Sony Corporation‬می باشند‪.‬‬
‫‪ Mobile High-Definition Link ،MHL‬و لوگوی ‪ MHL‬نشان های تجاری يا نشان‬
‫های تجاری ثبت شده هستند ‪.MHL Licensing, LLC‬‬
‫ساخته شده تحت مجوز ‪ .DTS Licensing Limited‬برای کسب اطالعات مربوط به‬
‫عالئم تجاری و حقوق انحصاری ایاالت متحده و رسارس جهان به‬
‫‪.www.dts.com/patents/legacy.aspx‬‬
‫‪ (c) DTS Licensing Limited‬و ‪ DTS, Inc. 2012‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫آرم ها و عالمت ®‪ Bluetooth‬متعلق به ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬است و هرگونه‬
‫استفاده از چنین عالمئی توسط ‪ Sony Corporation‬تحت مجوز انجام می شود‪.‬‬
‫سایر عالمت های تجاری و نام های تجاری‪ ،‬متعلق به دارندگان آنهاست‪.‬‬
‫‪ N Mark‬عالمت تجاری یا عالمت تجاری ثبت شده ‪ NFC Forum, Inc.‬در اياالت‬
‫متحد ٔه امريكا و در کشورهای دیگر است‪.‬‬
‫‪2 PR‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قد تظهر الصورة الشبحية نتيجة لعرض صور ساكنة‬
‫باستمرار‪ .‬ويمكن أن تختفي بعد لحظات قليلة‪.‬‬
‫عند استعمال جهاز التلفزيون تصبح الشاشة والخزانة‬
‫حارتان‪ .‬هذا ليس دل ًيال على وجود قصور في األداء‪.‬‬
‫تحتوي شاشة ‪ LCD‬على كمية صغيرة من الب ّلور‬
‫(الكريستال) السائل‪ .‬إتبع القوانين والتنظيمات‬
‫المحلية لديك عندما تريد التخلص منها‪.‬‬
‫معالجة وتنظيف سطح الشاشة‪ /‬خزانة‬
‫جهاز التلفزيون‬
‫تأكد من فصل سلك التيار املرتدد املوصل بجهاز‬
‫التلفزيون عن مأخذ التيار الرئييس قبل التنظيف‪.‬‬
‫لتفادي حطوط املادة أو حطوط طلية الشاشة‪ ،‬تقيد‬
‫بالتنبيهات االحتياطية التالية‪.‬‬
‫‪ ‬الزالة الغبار عن سطح الشاشة‪/‬الخزانة‪ ،‬امسح‬
‫بنعومة باستعمال قطعة قماش ناعمة‪ .‬إذا بقي‬
‫الغبار‪ ،‬امسح بقطعة قماش ناعمة مبللة قلي ًال‬
‫بمحلول تنظيف معتدل‪.‬‬
‫‪ ‬ال ترش الماء أو مواد التنظيف مباشرة على جهاز‬
‫التلفزيون‪ .‬يمكن أن تنقط قطرات الماء أو مواد‬
‫التنظيف على قاعدة الشاشة أو األجزاء الخارجية‬
‫وتدخل القطرات إلى دخل التلفزيون‪ ،‬وقد يحصل‬
‫أضرار بجهاز التلفزيون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(تحذير يتعلق بالتعامل مع وحدة‬
‫التحكم عن بعد)‬
‫مالحظات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قم بمراعاة القطب الصحيح عند إدخال البطاريات‪.‬‬
‫ال تعمد الى استعمال بطاريات من نوع مختلف أو‬
‫بطاريات مستعملة وأخرى جديدة معاً‪.‬‬
‫عند التخلص من البطاريات المستعملة‪ ،‬ر ِاع ظروف‬
‫حماية البيئة‪ .‬تقوم أقاليم معينة بتنظيم طريقة‬
‫التخلص من البطاريات‪ .‬يرجى استشارة سلطتك‬
‫المحلية‪.‬‬
‫تعامل مع وحدة التحكم عن بعد بعناية‪ .‬ال تعمد‬
‫الى إسقاطها أو دوس عليها أو تعريضها ألي أنواع‬
‫من السوائل‪.‬‬
‫التضع وحدة التحكم في موقع قريب من مصادر‬
‫الحرارة‪ ،‬أو في مكان تتعرض فيه ألشعة الشمس‬
‫المباشرة‪ ،‬أو في غرفة رطبة‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫ال تستعمل مطلقاً لبادات الحك أو منظف قلوي‪/‬‬
‫حامضي أو مسحوق الصقل أو مذيبات الطيارة مثل‬
‫الكحول أو البنزين أو الثنر أو مبيد الحشرات‪ .‬يؤدي‬
‫استعمال مثل هذه المواد أو التماس المتواصل مع‬
‫المواد المطاطية أو الفينيل الى تلف سطح الشاشة‬
‫ومواد الخزانة‪.‬‬
‫يُوصى بتنظيف فتحات التهوية باستخدام مكنسة‬
‫كهربائية على فترات منتظمة لضمان التهوية‬
‫الصحيحة‪.‬‬
‫عند ضبط زاوية جهاز التلفزيون‪ ،‬ح ّركه ببطء‬
‫لتفادي تحريك جهاز التلفزيون أو انزالقه من الحامل‬
‫المنضدي‪.‬‬
‫األجهزة االختيارية‬
‫احتفظ باألجهزة االختيارية أو أي أجهزة تصدر موجات‬
‫إلكترومغناطيسية بعيداً عن جهاز التلفزيون‪ .‬وإال‬
‫يحدث تشوه للصورة و‪/‬أو تشوش بالصوت‪.‬‬
‫الوظيفة الالسلكية للوحدة‬
‫‪ ‬ال تش ّغل هذه الوحدة قرب األجهزة الطبية ّ‬
‫(منظم‬
‫قلب‪ ،‬الخ‪ ،).‬ألنه يمكن أن يحصل عطل لألجهزة‬
‫الطبية‪.‬‬
‫‪ ‬على الرغم من أن هذه الوحدة ترسل‪/‬تستقبل‬
‫إشارات مختلطة‪ ،‬احذر من االعتراض غير المخ ّول‪.‬‬
‫نحن غير مسؤولين عن أيّ مشكلة نتيجة لذلك‪.‬‬
‫‪31 AR‬‬
‫املوقع‪:‬‬
‫‪‬‬
‫خارج المباني (تحت أشعة الشمس المباشرة)‪ ،‬مثل‬
‫شاطئ البحر‪ ،‬أو على السفينة‪ ،‬أو مركب آخر‪ ،‬داخل‬
‫المركبة‪ ،‬في المعاهد الطبية‪ ،‬أو مواقع غير مستقرة‪،‬‬
‫قرب الماء‪ ،‬أو المطر‪ ،‬أو الرطوبة أو الدخان‪.‬‬
‫إذا تم وضع التلفزيون في غرفة تغيير المالبس في‬
‫أماكن االستحمام العامة أو الينابيع الحارة‪ ،‬فإنه‬
‫يمكن أن يتضرر التلفزيون بسبب الكبريت المحمول‬
‫ج ًوا‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫للحصول علی أفضل جودة للصورة‪ ،‬ال تع ّرض الشاشة‬
‫إلضاءة مباشرة أو لضوء الشمس‪.‬‬
‫تجنّب نقل التلفزيون من منطقة باردة إلى منطقة‬
‫ساخنة‪ .‬يمكن أن تتسبب تغيرات درجة حرارة‬
‫الغرفة بتكاثف الرطوبة‪ .‬وقد يجعل ذلك لتلفزيون‬
‫يعرض صورة رديئة و‪/‬أو لو ًنا رديئًا‪ .‬إذا حصل ذلك‪،‬‬
‫اترك الرطوبة تتبخر بصورة كاملة قبل تشغيل‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫ال ترش الماء أو مواد التنظيف مباشرة على جهاز‬
‫التلفزيون‪ .‬يمكن أن تنقط قطرات الماء أو مواد‬
‫التنظيف على قاعدة الشاشة أو األجزاء الخارجية‬
‫وتدخل القطرات إلى دخل التلفزيون‪ ،‬وقد يحصل‬
‫أضرار بجهاز التلفزيون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الحاالت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اذا رغبت بعدم استعمال التلفزيون لعدة أيام‪،‬‬
‫يجب فصله عن التيار المتردد ‪ AC‬من أجل البيئة‬
‫ولمتطلبات األمان‪.‬‬
‫بما أن جهاز التلفزيون ال يكون مفصوالً عن قدرة‬
‫التيار المتردد ‪ AC‬بعد ايقافه عن التشغيل‪ ،‬اسحب‬
‫القابس من مأخذ التيار المتردد ‪ AC‬لفصل جهاز‬
‫التلفزيون بشكل كامل‪.‬‬
‫مع ذلك‪ ،‬فإن بعض أجهزة التلفزيون قد تتمتع‬
‫بميزات خاصة تتطلب ضبط جهاز التلفزيون على‬
‫وضع االستعداد للتشغيل لكي يعمل بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال تسمح لألطفال بالتسلق على جهاز التلفزيون‪.‬‬
‫احتفظ بالملحقات الصغيرة بعيدًا عن متناول‬
‫األطفال‪ ،‬حتى ال يبلعوها عفوياً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ال تر ّكب التلفزيون في األماكن المعرضة للحرارة‬
‫العالية‪ ،‬مثل أشعة الشمس المباشرة أو قرب الراديتر‬
‫أو فتحات التدفئة‪ .‬يمكن أن يسخن التلفزيون أكثر‬
‫من المعهود في مثل هذه الظروف ويحصل تشويه‬
‫للكابينة و‪/‬أو عطل في التلفزيون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند عدم االستعامل‬
‫‪‬‬
‫البيئة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫مشاهدة التلفزيون‬
‫القطع املكسورة‪:‬‬
‫ترم أي اشياء على جهاز التلفزيون‪ .‬قد ينكسر‬
‫ال ِ‬
‫زجاج الشاشة بسبب الصدمة مما يؤدي الى إصابات‬
‫خطيرة‪.‬‬
‫اذا تحطم سطح جهاز التلفزيون‪ ،‬التلمسه إال بعد‬
‫فصل سلك التيار المتردد ‪ .AC‬وإال قد ينتج عن ذلك‬
‫صدمة كهربائية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫األماكن التي تكون حارة أو رطبة أو شديدة الغبار؛‬
‫حيث يمكن دخول الحشرات؛ وتلك المعرضة‬
‫لالهتزاز الميكانيكي؛ بالقرب من المواد الملتهبة‬
‫(الشموع‪… ،‬الخ)‪ .‬يجب عدم تعريض التلفزيون‬
‫ألي تساقط أو تناثر لقطرات الماء ويجب عدم وضع‬
‫أية مواد مملوءة بالسوائل‪ ،‬مثل أواني الزهور‪ ،‬على‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫ال تضع التلفزيون في مكان رطب أو مغ ّبر‪ ،‬أو في‬
‫غرفة تحتوي على دخان أو بخار زيتي (قرب مناضد‬
‫الطبخ أو المرطبات)‪ .‬يمكن أن ينتج عن ذلك حريق‬
‫أو صدمة كهربائية أو تشويه للتلفزيون‪.‬‬
‫التستعمله عندما تكون يديك مبللتين‪ ،‬أو عندما‬
‫تكون الخزانة منزوعة‪ ،‬أو مع ملحقات لم يوصى بها‬
‫من قبل المصنع‪ .‬افصل جهاز التلفزيون والهوائي من‬
‫مخرج التيار المتردد ‪ AC‬اثناء نوبات البرق‪.‬‬
‫ال تر ّكب التلفزيون بحيث يبرز إلى مكان مفتوح‪.‬‬
‫يمكن أن ينتج عن ذلك جرح أو ضرر للشخص الذي‬
‫يصطدم بالتلفزيون‪.‬‬
‫تنبيهات احتياطية‬
‫من أجل األطفال‬
‫‪‬‬
‫إذا حدثت املشاكل التالية…‬
‫قم بإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون وافصل سلك التيار‬
‫املرتدد ‪ AC‬فو ًرا يف حالة حدوث مشكلة من املشاكل‬
‫التالية‪.‬‬
‫اتصل بوكيلك أو مبركز صيانة أجهزة ‪ Sony‬لفحصه من‬
‫قبل الفني املؤهل‪.‬‬
‫عند‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تلف سلك التيار المتردد ‪.AC‬‬
‫وجود تثبيتة رديئة لمخرج التيار المتردد ‪.AC‬‬
‫تضرر جهاز التلفزيون بسبب سقوطه‪ ،‬أو تعرضه‬
‫لضربة أو سقوط شيء ما الى داخله‪.‬‬
‫سقوط أية سوائل أو أشياء صلبة من خالل الفتحات‬
‫الموجودة على الخزانة‪.‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫شاشة ‪LCD‬‬
‫‪‬‬
‫حول درجة حرارة شاشة ‪LCD‬‬
‫عند استعامل شاشة ‪ LCD‬لفرتة زمنية طويلة‪ ،‬تصبح‬
‫املناطق املحيطة باللوحة دافئة‪.‬‬
‫قد تشعر بسخونة عند ملس تلك املناطق بيدك‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30 AR‬‬
‫يمكن لبعض األشخاص أن يعانوا من عدم االرتياح‬
‫(كإجهاد العيون أو اإلرهاق أو الغثيان) أثناء‬
‫مشاهدة صور فيديو ثالثية األبعاد أو عرض ألعاب‬
‫ستيريوسكوب ثالثية األبعاد‪ .‬توصي ‪ Sony‬بأن‬
‫يأخذ جميع المشاهدين فترات استراحة منتظمة‬
‫أثناء مشاهدة صور فيديو ثالثية األبعاد أو أثناء‬
‫عرض ألعاب ستيريوسكوب ثالثية األبعاد‪ .‬يتفاوت‬
‫طول االستراحة ووتيرة تكرارها من شخص إلى آخر‪.‬‬
‫يجب أن تق ّرر ما يحقق أفضل النتائج‪ .‬إذا عانيت‬
‫من أي نوع من عدم االرتياح‪ ،‬ينبغي أن تتوقف عن‬
‫مشاهدة صور الفيديو ثالثية األبعاد أو عن عرض‬
‫ألعاب ستيريوسكوب ثالثية األبعاد إلى أن تنتهي‬
‫حالة عدم االرتياح؛ وقم باستشارة طبيب إذا اعتقدت‬
‫أن ذلك ضروري‪ .‬ينبغي أن تقوم ً‬
‫أيضا بمراجعة (‪)i‬‬
‫دليل التعليمات الخاص بأي من األجهزة أو الوسائط‬
‫األخرى المستخدمة مع هذا التلفزيون (‪ )ii‬و موقعنا‬
‫على اإلنترنت‬
‫(‪ )http://www.sony-asia.com/support‬بخصوص‬
‫آخر المعلومات‪ .‬نظر األطفال الصغار (وعلى وجه‬
‫الخصوص من تقل أعمارهم عن ‪ 6‬سنوات) يكون‬
‫ما يزال مستمراً في النمو‪ .‬قم باستشارة طبيبك‬
‫(كطبيب األطفال أو طبيب العيون على سبيل‬
‫المثال) قبل السماح لألطفال الصغار بمشاهدة صور‬
‫الفيديو ثالثية األبعاد أو عرض ألعاب ستيريوسكوب‬
‫ثالثية األبعاد‪ .‬ينبغي أن يقوم البالغون باإلشراف‬
‫على األطفال الصغار للتأكد من اتباعهم للتوصيات‬
‫المدرجة أعاله‪.‬‬
‫ال تستعمل أو تخزن أو تترك نظارات ثالتية األبعاد أو‬
‫البطارية بقرب النار أو في أماكن ذات درجة حرارة‬
‫عالية‪ ،‬مثال‪ ،‬أشعة الشمس المباشرة أو السيارات‬
‫التي داخلها ساخن بسبب حرارة الشمس‪.‬‬
‫عند استعمال وظيفة المحاكاة ثالثية األبعاد‪ُ ،‬يرجى‬
‫مالحظة أن الصورة المعروضة تم تعديلها عما كانت‬
‫عليه الصورة األصلية نتيجة لعملية التحويل التي‬
‫يجريها هذا التلفزيون‪.‬‬
‫شاهد التلفزيون بضوء معتدل‪ ،‬ألن مشاهدة‬
‫التلفزيون بإضاءة ضعيفة أو لفترات طويلة من‬
‫الزمن‪ ،‬تؤدي الى إجهاد العين‪.‬‬
‫عند استعمال سماعات الرأس‪ ،‬اضبط مستوى الصوت‬
‫لتفادي المستويات الصوتية العالية‪ ،‬مما ينتج عن‬
‫ذلك تضرر حاسة السمع لديك‪.‬‬
‫على الرغم من أن شاشة ‪ LCD‬مصنوعة بتقنية عالية‬
‫المستوى و ‪ 99.99 %‬أو أكثر من البكسل مؤثر‪،‬‬
‫فقد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة من الضوء‬
‫(أحمر‪ ،‬أزرق‪ ،‬أو أخضر) دائماً على شاشة ‪.LCD‬‬
‫هذه هي التركيبة الخاصة لشاشة ‪ LCD‬وال تعتبر‬
‫دلي ًال على وجود قصور في االداء‪.‬‬
‫ال تدفع أو تخدش المرشح األمامي أو تضع أشياء‬
‫على قمة جهاز التلفزيون هذا‪ .‬قد تتفاوت جودة‬
‫الصورة أو تتلف شاشة ‪.LCD‬‬
‫اذا تم استعمال جهاز التلفزيون في مكان بارد‪ ،‬قد‬
‫تظهر لطخة في الصورة أو تصبح معتمة‪ .‬هذا ليس‬
‫دلي ًال على وجود الخلل‪ .‬سوف تختفي هذه الظاهرة‬
‫كلما زادت درجة الحرارة‪.‬‬
‫معلومات بشأن‬
‫األمان‬
‫– التر ّكب جهاز التلفزيون كام هو موضح يف أدناه‪.‬‬
‫النقل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحذير‬
‫قبل نقل جهاز التلفزيون‪ ،‬إفصل جميع الكابالت‪.‬‬
‫تحتاج إلى شخصين أو أكثر من أجل نقل جهاز‬
‫التلفزيون كبير الحجم‪.‬‬
‫عندما تريد نقل التلفزيون باليدين‪ ،‬أمسك التلفزيون‬
‫كما هو مبين في االسفل‪ .‬ال تعرض لوحة ‪LCD‬‬
‫واالطار المحيط بالشاشة لالجهاد‪.‬‬
‫تمت اعاقة دوران الهواء‪.‬‬
‫جدار‬
‫جدار‬
‫ويجب أال تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة‬
‫الشمس‪ ٬‬النار أو ما شابه ذلك‪.‬‬
‫الرتكيب‪/‬اإلعداد‬
‫ر ّكب جهاز التلفزيون واستخدمه وفقاً للتعليامت‬
‫املدرجة أدناه من أجل تفادي أي مخاطر تحدث نتيجة‬
‫اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية و‪/‬أو إصابات‬
‫شخصية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ّ‬
‫التعرضه الهتزازات أو‬
‫عند نقل جهاز التلفزيون‪،‬‬
‫الرتجاج قوي‪.‬‬
‫عند نقل جهاز التلفزيون لغرض الصيانة أو عند‬
‫االنتقال لمنزل جديد‪ ،‬غل ّفه باستعمال الكرتونة‬
‫األصلية ومواد التغليف‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التقم بتغطية فتحات التهوية أو ادخال أي شيء الى‬
‫داخل الخزانة‪.‬‬
‫اترك فراغاً كافياً حول جهاز التلفزيون كما هو موضح‬
‫في ادناه‪.‬‬
‫ينصح بقوة باستعمال كتيفة التركيب الجدارية‬
‫المنتجة من ‪ Sony‬لغرض توفير تهوية كافية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الرتكيب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يجب تركيب جهاز التلفزيون قريباً من مخرج التيار‬
‫المتردد ‪ AC‬بحيث يمكن الوصول اليه بسهولة‪.‬‬
‫ضع جهاز التلفزيون على سطح ثابت‪ ،‬مستو لتفادي‬
‫سقوطه وحدوث اصابة شخصية أو تلف لجهاز‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫يجب أن تتم عملية التركيب على الجدار من قبل‬
‫الفني المؤهل فقط‪.‬‬
‫ألسباب تتعلق باألمان‪ ،‬ينصح بقوة باستعمال‬
‫ملحقات ‪ Sony‬التي تشتمل‪:‬‬
‫– كتيفة التثبيت الجدارية‪:‬‬
‫‪)KD-65X8504A( SU-WL50B‬‬
‫‪)KD-55X8504A( SU-WL400‬‬
‫تأكد من استخدام البراغي المزودة مع كتيفة‬
‫التثبيت الجدارية عند ربط كالليب التثبيت على‬
‫جهاز التلفزيون‪ .‬البراغي المز ّودة مصممة كما هو‬
‫مب ّين بالرسم التوضيحي عند قياسها من سطح ربط‬
‫ك ّالب التثبيت‪.‬‬
‫يختلف قطر البراغي وطولها تبعاً لطراز كتيفة‬
‫التثبيت الجدارية‪.‬‬
‫إن استخدام براغي غير تلك المزودة قد يؤدي‬
‫الى حدوث تلف في داخل جهاز التلفزيون أو قد‬
‫يتسبب بسقوطه‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫‪ 8‬مم الى ‪ 12‬مم‬
‫برغي (مزود مع كتيفة‬
‫التثبيت الجدارية)‬
‫خطاف التركيب‬
‫ربط الخطاف بالجهة‬
‫الخلفية من جهاز‬
‫التلفزيون‬
‫التهوية‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الرتكيب عىل الجدار‬
‫‪ 30‬سم‬
‫‪ 10‬سم‬
‫‪ 10‬سم‬
‫‪ 10‬سم‬
‫اترك هذا الفراغ على األقل حول الجهاز‪.‬‬
‫مر ّكب مع الحامل‬
‫مالحظات‬
‫‪ 30‬سم‬
‫‪ 6‬سم‬
‫‪ 10‬سم‬
‫قابس سلك التيار املرتدد‬
‫تعامل مع سلك التيار املرتدد ‪ AC‬ومأخذ التيار الرئييس‬
‫كام ييل من أجل تفادي أية مخاطر تحدث نتيجة‬
‫اندالع حريق‪ ،‬أو حدوث صدمة كهربائية و‪/‬أو اصابات‬
‫شخصية‪:‬‬
‫– استخدم فقط اسالك التيار المتردد ‪ AC‬من صناعة‬
‫‪ ،Sony‬وليس اسالك من ماركات اخرى‪.‬‬
‫– ادخل القابس بالكامل داخل فتحة مأخذ التيار‬
‫المتردد ‪.AC‬‬
‫– ش ّغل جهاز التلفزيون باستعمال فقط مصدر للتيار‬
‫المتردد ‪ AC 240-110‬فولت‪.‬‬
‫– عند انجاز شبكة الكابالت‪ ،‬ولسالمتك تأكد من فصل‬
‫سلك التيار المتردد ‪ AC‬وأخذ الحيطة الالزمة بحيث‬
‫ال تعلق اقدامك في االسالك‪.‬‬
‫– افصل سلك التيار المتردد ‪ AC‬من مخرج التيار‬
‫المتردد ‪ AC‬الرئيسي قبل القيام بأية أعمال على‬
‫جهاز التلفزيون أو عند نقله‪.‬‬
‫– احفظ سلك التيار المتردد ‪ AC‬بعيداً عن مصادر‬
‫الحرارة‪.‬‬
‫– افصل قابس التيار المتردد ‪ AC‬ونظ ّفه بشكل‬
‫منتظم‪ .‬اذا كان القابس مغطى بالغبار وتجمعت‬
‫عليه الرطوبة‪ ،‬قد يتدهور العازل‪ ،‬مما ينتج عن ذلك‬
‫اندالع حريق‪.‬‬
‫‪ 10‬سم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اترك هذا الفراغ على األقل حول الجهاز‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لضمان التهوية المالئمة وتفادي تجمع االوساخ أو‬
‫الغبار‪:‬‬
‫– التضع جهاز التلفزيون بشكل مسطح‪ ،‬أو تركبه‬
‫باملقلوب‪ ،‬أو تضعه عىل الجهة الجانبية منه‪.‬‬
‫– ال تضع جهاز التلفزيون عىل رف‪ ،‬أو سجادة‪ ،‬أو‬
‫رسير‪ ،‬أو يف خزانة‪.‬‬
‫– الت ِغط جهاز التلفزيون بالقامش‪ ،‬مثل الستائر‪ ،‬أو‬
‫مبواد مثل ورق الصحف‪… ،‬الخ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫التستعمل سلك التيار المتردد ‪ AC‬المزود مع أية‬
‫أجهزة أخرى‪.‬‬
‫ال تقرص‪ ،‬أو تحني‪ ،‬أو تلوي سلك التيار المتردد ‪AC‬‬
‫بقوة‪ .‬ألن قلب الموصالت قد يصبح مكشو ًفا أو‬
‫ينكسر‪.‬‬
‫الت ّعدل سلك التيار المتردد ‪.AC‬‬
‫التضع أي شيء ثقيل على سلك التيار المتردد ‪.AC‬‬
‫عند فصل سلك التيار المتردد ‪ AC‬التسحب سلك‬
‫التيار المتردد ‪ AC‬نفسه‪.‬‬
‫التوصل أجهزة عديدة بنفس المخرج للتيار المتردد‬
‫‪.AC‬‬
‫ال تستعمل فتحة مأخذ تيار متردد ‪ AC‬ضعيفة‬
‫التثبيت‪.‬‬
‫موانع مقيدة لالستعامل‬
‫التركب‪/‬أو تستعمل جهاز التلفزيون يف املواقع‪ ،‬أو‬
‫البيئات أو الحاالت مثل تلك املدرجة أدناه‪ ،‬ألن هذا قد‬
‫يسبب قصور يف أداء جهاز التلفزيون واندالع الحريق‪،‬‬
‫أو حدوث الصدمة الكهربائية أو التلف و‪/‬أو اصابات‬
‫بليغة‪.‬‬
‫(يتبع) ‪29 AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫الوحدة‪ :‬مم‬
‫أبعاد الشاشة‬
‫اسم املوديل‬
‫‪KD‬‬‫)‪SU-WL50B (1‬‬
‫‪65X8504A‬‬
‫)‪SU-WL400 (2‬‬
‫‪55X8504A‬‬
‫الطول للتعليق‬
‫بُعد مركز الشاشة‬
‫‪1,478‬‬
‫‪863‬‬
‫‪101‬‬
‫‪541‬‬
‫‪117‬‬
‫‪1,259‬‬
‫‪740‬‬
‫‪183‬‬
‫‪562‬‬
‫‪119‬‬
‫ميكن لألرقام يف الجدول أعاله أن تختلف قلي ًال وذلك حسب الرتكيب‪.‬‬
‫ً‬
‫عندما يكون تلفزيونك مر ّكب عىل الجدار‪ ،‬مييل الجانب العلوي للتفزيون قليال لالمام‪.‬‬
‫تحذير‬
‫ينبغي أن يكون الجدار الذي سيتم تركيب التلفزيون عليه قادراً عىل تح ّمل وزن ال يقل عن أربعة أمثال وزن التلفزيون‪ .‬انظر صفحة ‪( 22-21‬املواصفات)‬
‫ملعرفة الوزن‪.‬‬
‫ارجع إىل التعليامت املز َّودة مع كتيفة التثبيت الجدارية ملوديلك لرتكيب التلفزيون عىل الجدار‪.‬‬
‫‪28 AR‬‬
‫جدول أبعاد تركيب التلفزيون‬
‫)‪SU-WL50B (1‬‬
‫‪e‬‬
‫‪a‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫نقطة مركز الشاشة‬
‫)‪SU-WL400 (2‬‬
‫‪e‬‬
‫‪a‬‬
‫‪80‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪d‬‬
‫نقطة مركز الشاشة‬
‫(يتبع) ‪27 AR‬‬
‫الشكل التوضيحي الخاص بالربغي وأماكن الخطافات‪/‬الجدول‬
‫موضع الربغي‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫‬‫‪i ،d‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫اسم املوديل ‪KD-‬‬
‫‪65X8504A‬‬
‫‪55X8504A‬‬
‫موضع الخطاف‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫‬‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪-‬‬
‫‪SU-WL50Bx x‬‬
‫موضع الربغي‬
‫عند تركيب خطاف الرتكيب علی التلفزيون‪.‬‬
‫موضع الخطاف‬
‫عند تركيب التلفزيون علی الكتيفة األساسية‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫سناد الرتكيب األسايس‬
‫‪SU-WL400x x‬‬
‫موضع الخطاف‬
‫عند تركيب التلفزيون علی الكتيفة األساسية‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪26 AR‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫خطاف الرتكيب‬
‫‪SU-WL50B‬‬
‫خطاف الرتكيب‬
‫* بعد تعليق التلفزيون عىل‬
‫الجدار‪ ،‬قم بإمالة التلفزيون‬
‫إىل األمام لفصل غطاء‬
‫الحامل عنه‪.‬‬
‫برغي )‪(+PSW 6 × 16‬‬
‫‪AR‬‬
‫غطاء الحامل *‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬قم بتثبيت خطاف التركيب باستعمال البراغي األربعة المرفقة مع كتيفة التثبيت الجدارية‪.‬‬
‫‪ ‬قبل تركيب التلفزيون على الحائط‪ ،‬افصل حامل أعلى الطاولة عن التلفزيون‪ .‬انظر قسم "نزع حامل أعلى الطاولة من التلفزيون" (صفحة ‪ )7‬للتفاصيل‪.‬‬
‫‪ ‬عند تركيب حامل أعلى الطاولة مرة أخرى‪ ،‬تأكد من تركيب البراغي (التي سبق نزعها) على الثقوب األصلية الموجودة على الجهة الخلفية للتلفزيون‪.‬‬
‫‪SU-WL400‬‬
‫بكرة ‪B‬‬
‫‪4‬‬
‫* بعد تعليق التلفزيون عىل‬
‫الجدار‪ ،‬قم بإمالة التلفزيون‬
‫إىل األمام لفصل غطاء‬
‫الحامل عنه‪.‬‬
‫×‬
‫برغي )‪C (+PSW 6 × 20‬‬
‫غطاء الحامل *‬
‫برغي )‪G (+PSW 6 × 50‬‬
‫~‬
‫حاجز ‪E‬‬
‫رباط ‪F‬‬
‫~‬
‫‪ ‬ر ّكب البكرات مع البراغي (‪ )+PSW6 x 20‬مع الخلفية العليا للتلفزيون‪.‬‬
‫‪ ‬ر ّكب الرباط والحواجز مع البراغي (‪ )+PSW6 x 50‬مع الخلفية السفلى للتلفزيون‪.‬‬
‫‪ ‬في حالة استعمال مفك براغي كهربائي‪ ،‬اضبط عزم الش ّد على تقريباً ‪.{15 kgf·cm} 1.5 N·m‬‬
‫‪ ‬برغي‪ ،(+PSW 4 x20) D‬بطانة ‪ (M4) H‬وبرغي ‪ (+PSW 4 x 50) I‬لن تستعمل اعتمادًا على الموديل‪ .‬تأكد من خزن القطع غير المستعملة في‬
‫مكان أمين لالستعمال في المستقبل‪ .‬احتفظ بهذا الدليل كمرجع للمستقبل‪.‬‬
‫‪ ‬قبل تركيب التلفزيون على الحائط‪ ،‬افصل حامل أعلى الطاولة عن التلفزيون‪ .‬انظر قسم "نزع حامل أعلى الطاولة من التلفزيون" (صفحة ‪ )7‬للتفاصيل‪.‬‬
‫‪ ‬عند تركيب حامل أعلى الطاولة مرة أخرى‪ ،‬تأكد من تركيب البراغي (التي سبق نزعها) على الثقوب األصلية الموجودة على الجهة الخلفية للتلفزيون‪.‬‬
‫(يتبع) ‪25 AR‬‬
‫‪SU-WL50B/SU-WL400‬‬
‫عند تركيب التلفزيون عىل جدار‪ ،‬انزع الرباغي عن الجهة الخلفية للتلفزيون‪ .‬تأكد من تخزين الرباغي املنزوعة يف مكان آمن‪ ،‬بحيث تبقيها بعيدة عن‬
‫متناول األطفال‪.‬‬
‫‪24 AR‬‬
‫‪4‬‬
‫×‬
‫‪4‬‬
‫×‬
‫تركيب امللحقات (كتيفة التثبيت الجدارية)‬
‫‪x x‬إىل العمالء‪:‬‬
‫ألسباب تتعلق بحامية املنتج وضامن السالمة‪ ،‬تويص رشكة ‪ Sony‬وبشدة بأن تتم عمليات تركيب التلفزيون من قبل وكالء ‪ Sony‬أو املقاولني املرخصني‬
‫بهذه األعامل‪ .‬ال تحاول تركيب التلفزيون بنفسك‪.‬‬
‫‪x x‬إىل موزعي ‪ Sony‬واملتعاقدين معها‪:‬‬
‫تأكد من توجيه االنتباه الكايف إىل السالمة أثناء عملية تركيب هذا املنتج وصيانته الدورية وفحصه‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫ميكن تركيب التلفزيون باستعامل كتيفة التثبيت الجدارية ‪( SU-WL50B‬املوديل ‪ KD-65X8504A‬فقط) (صفحة ‪( )25‬تباع بشكل منفصل) و كتيفة‬
‫التثبيت الجدارية ‪( SU-WL400‬املوديل ‪ KD-55X8504A‬فقط) (صفحة ‪( )25‬تباع بشكل منفصل)‪.‬‬
‫‪ ‬يرجى الرجوع إلى التعليمات المز َّودة مع كتيفة التثبيت على الجدار قبل الشروع في التثبيت ليتم على الوجه األكمل‪.‬‬
‫تركيب هذه املنتجات يتطلب خربة كافية‪ ،‬و خاصة لتحديد متانة الجدار فی تحمل وزن التلفزيون‪ .‬تأكد من طلب عملية تركيب هذه املنتجات من‬
‫قبل موزعني ‪ Sony‬أو املتعاقدين املرخصني و قم بتوجيه االنتباه الخاص للسالمة أثناء عملية الرتكيب‪ .‬ال تتحمل ‪ Sony‬مسؤولية أي إصابة أو أرضار‬
‫ناشئة عن سوء التعامل أو الرتكيب غري الصحيح‬
‫عند تركيب سناد القاعدة عىل الجدار (املوديل ‪ SU-WL50B‬فقط)‪:‬‬
‫‪ 1‬ر ّكب احد جوانب كل صحن عىل السناد العلوي والجانب اآلخر عىل السناد السفيل‪.‬‬
‫‬
‫‪ 2‬ر ّكب سناد القاعدة عىل الجدار‪.‬‬
‫‬
‫‪c‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫‪c‬‬
‫(يتبع) ‪23 AR‬‬
‫اسم املوديل ‪KD-‬‬
‫القدرة وأمور أخرى‬
‫متطلبات القدرة‬
‫مقاس الشاشة‬
‫(مقاس قطرياً)‬
‫دقة شاشة العرض‬
‫استهالك القدرة الكهربائية‬
‫األبعاد (تقريبي) (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫مع حامل أعىل الطاولة‬
‫(مم)‬
‫دون حامل أعىل الطاولة‬
‫(مم)‬
‫الكتلة (تقريبية)‬
‫مع حامل أعىل الطاولة (كجم)‬
‫دون حامل أعىل الطاولة‬
‫(كجم)‬
‫‪55X8504A‬‬
‫‪65X8504A‬‬
‫تيار مرتدد ‪ 240-110‬فولت‪ 60/50 ،‬هرتز‬
‫تقريبي‪ 163.9 :‬سم ‪ 65 /‬بوصة‬
‫‪ 3,840‬نقطة (أفقي) × ‪ 2,160‬خط (عموديًا)‬
‫تم االشارة اليها عىل مؤخرة التلفزيون‬
‫‪405 × 894 × 1,478‬‬
‫‪405 × 770 × 1,259‬‬
‫‪64 × 863 × 1,478‬‬
‫‪59 × 740 × 1,259‬‬
‫‪38.9‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪26.8‬‬
‫تو ّفر امللحقات االختيارية يعتمد عىل البلدان‪/‬املنطقة‪/‬موديل التلفزيون‪/‬التواجد يف املخزن‪.‬‬
‫التصميم واملواصفات عرض ًة للتغيري من دون اشعار مسبق‪.‬‬
‫‪22 AR‬‬
‫تقريبي‪ 138.8 :‬سم ‪ 55 /‬بوصة‬
‫املواصفات‬
‫النظام‬
‫نظام اللوحة (الشاشة)‬
‫نظام التلفزيون‬
‫لوحة ‪( LCD‬لوحة عرض ب ّلورية سائلة)‬
‫متاثيل‪L ،M ،D/K ،I ،B/G :‬‬
‫رقمي‪( DVB-T2 :‬اعتامداً عىل موديل التلفزيون الذي متتلكه)‬
‫‪DVB-T‬‬
‫‬
‫متاثيل‪NTSC4.43 ،NTSC3.58 ،SECAM ،PAL :‬‬
‫رقمي‪ :‬ارجع اىل ‪i-Manual‬‬
‫نظام األلوان‪/‬الفيديو‬
‫تغطية القنوات‬
‫متاثيل ‪/VHF/UHF :‬كبل‪ ،‬اعتامداً عىل اختيار بلدك‪/‬منطقتك‬
‫رقمي ‪ ،VHF/UHF :‬اعتامداً عىل اختيار بلدك‪/‬منطقتك‪.‬‬
‫خرج الصوت‬
‫مقابس الدخل‪/‬الخرج‬
‫الهوايئ‬
‫‪/ VIDEO IN 1‬‬
‫‪ 10‬واط ‪ 10 +‬واط ‪ 10 +‬واط‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪AR‬‬
‫طرف توصيل خارجي ‪ 75‬أوم لحزمتي ‪VHF/UHF‬‬
‫دخل الفيديو‪/‬الصوت (مقابس فونو)‬
‫‪/‬‬
‫‪VIDEO IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1, 2, 3, 4‬‬
‫(تدعم دقة ‪)4k‬‬
‫‪( YPBPR‬فيديو كمبونانت)‪ 60 ،50( 1080p :‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‪480i ،480p ،576i ،576p ،‬‬
‫دخل الصوت (مقابس فونو)‬
‫دخل الفيديو (مشرتك دبوس فونو مع دخل ‪)Y‬‬
‫فيديو )‪ 24( 2160p x 4096 :(2D‬هرتز)‪ 30 ،25 ،24( 2160p x 3840 ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 1080p ،‬هرتز)‪،1080/24p ،‬‬
‫‪ 60 ،50( 1080i‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪ ،480i ،480p ،576i ،576p ،720/24p ،‬صيغ الكمبيوتر الشخيص‬
‫فيديو (‪:)3D‬‬
‫مجموعة الصيغة ‪ 30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪720/24p ،‬‬
‫جهة بجانب جهة ‪ 60 ،50( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫فوق‪-‬تحت ‪ 60 ،50 ،30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫الصوت‪ :‬تضمني الرمزي النبيض ّ‬
‫الخطي ذو القناتني‪ ،44.1 ،32 :‬و ‪ 48‬كيلوهرتز‪ 20 ،16 ،‬و ‪ 24‬بت‪Dolby Digital ،‬‬
‫‪( (Audio Return Channel) ARC‬فقط ‪)HDMI IN 1‬‬
‫‪( MHL‬مشرتك مع دخل ‪HDMI‬‬
‫‪)IN 2‬‬
‫فيديو (‪ 30( 1080p :)2D‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50 ،30( 720p ،‬هرتز)‪480i ،480p ،576i ،576p ،720/24p ،‬‬
‫فيديو (‪:)3D‬‬
‫جهة بجانب جهة ‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫فوق‪-‬تحت ‪ 30( 1080p‬هرتز)‪ 60 ،50( 1080i ،1080/24p ،‬هرتز)‪ 60 ،50( 720p ،‬هرتز)‬
‫الصوت‪ :‬تضمني الرمزي النبيض ّ‬
‫الخطي ذو القناتني‪ ،44.1 ،32 :‬و ‪ 48‬كيلوهرتز‪20 ،16 ،‬و ‪ 24‬بت‪Dolby Digital ،‬‬
‫ّ‬
‫مقبس برصي رقمي (تضمني الرمز النبيض الخطي ذو القناتني‪)Dolby Digital ،‬‬
‫‪AUDIO OUT/ i‬‬
‫خرج الصوت (مقبس صغري سترييو)‬
‫مقبس سامعات الرأس‬
‫‪3، 2، 1‬‬
‫‪3 ، 2 ،)HDD REC( 1‬‬
‫(موديل أسرتاليا و نيوزيلندا فقط)‬
‫منفذ ‪USB‬‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫)‪(OPTICAL‬‬
‫‪LAN‬‬
‫أمور أخرى‬
‫الكامليات املرفقة‬
‫امللحقات اإلختيارية‬
‫درجة حرارة التشغيل‬
‫رطوبة التشغيل‬
‫منفذ جهاز ‪( USB HDD‬املوديل ‪ 1‬فقط)‪ ،‬منفذ ‪USB‬‬
‫موصل ‪( 10BASE-T/100BASE-TX‬ميكن لرسعة التوصيل أن تختلف تبعاّ لبيئة تشغيل الشبكة‪ .‬معدّل وجودة اتصال‬
‫ّ‬
‫‪ 10BASE-T/100BASE-TX‬غري مضمونني لهذا التلفزيون‪).‬‬
‫انظر "للتحقق من الكامليات" (صفحة ‪.)6‬‬
‫كتيفة التثبيت الجدارية‪)KD-65X8504A( SU-WL50B :‬‬
‫‪)KD-55X8504A( SU-WL400‬‬
‫لشبكة اتصال محلية السلكية ‪ USB‬مهايئ‪UWA-BR100 :‬‬
‫الكامريا ووحدة امليكروفون‪CMU-BR100 / CMU-BR200 :‬‬
‫نظارات ‪ 3D‬نشطة‪TDG-BT500A :‬‬
‫‪ 0‬م˚ ‪ 40 -‬م˚‬
‫‪ 80% - 10%‬الرطوبة النسبية ‪( RH‬بدون تكاثف)‬
‫(يتبع) ‪21 AR‬‬
‫معلومات إضافية‬
‫تح ّري الخلل وٳصالحه‬
‫ثوان)‪.‬‬
‫عندما تومض إضاءة ‪ LED‬باألحمر‪ ،‬احسب عدد مرات وميض املؤرش (وقت الفاصل هو ثالث ٍ‬
‫اضغط ‪ @/1‬عىل التلفزيون إليقاف تشغيله وافصل سلك التيار املرتدد وأبلغ املو ّزع لديك أو مركز صيانة ‪ Sony‬بكيفية وميض املؤرش (عدد الومضات)‪.‬‬
‫عندما ال يومض مؤرش ‪ LED‬الخاص باإلضاءة‪ ،‬تحقق من البنود يف الجدول أدناه‪.‬‬
‫أخضع تلفزيونك للصيانة من قبل فني صيانة مؤهّ ل‪.‬‬
‫أيضا‪ ،‬راجع "الفحص التشخيصي" يف الدليل ‪ .i-Manual‬إذا استمرت املشكلة‪ِ ،‬‬
‫الحالة‬
‫اليتم عرض صورة (الشاشة مظلمة)‬
‫واليصدرصوت‪.‬‬
‫ال ميكن توليف بعض الربامج‪.‬‬
‫الرميوت ال يعمل‪.‬‬
‫الرشح‪/‬الحل‬
‫‪ ‬افحص وصلة الهوائي‪ /‬الكبل‪.‬‬
‫‪ ‬قم بتوصيل التلفزيون إلى مخرج التيار المتردد‪ ،‬واضغط ‪ @/1‬على التلفزيون او وحدة‬
‫التحكم عن بعد‪.‬‬
‫‪ ‬افحص الهوائي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫نسيت كلمة الرس لخاصية "تأمني‬
‫الوالدين"‪.‬‬
‫املناطق املحيطة بالتلفزيون تصبح دافئة‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫ال يوجد صوت او الفيديو ثابت‪ ،‬شاشة ‬
‫‪‬‬
‫فارغة‪ ،‬او التلفزيون ال يستجيب الزرار‬
‫التلفزيون او وحدة التحكم عن بعد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫~‬
‫استبدال البطاريات‪.‬‬
‫يمكن ان يكون التلفزيون في وضع ‪.SYNC‬‬
‫اضغط ‪ ،SYNC MENU‬اختر "التحكم في التلفزيون" ثم بعد ذلك اختر "(قائمة) رئيسية"‬
‫او "خيارات" للتحكم بالتلفزيون‪.‬‬
‫أدخل ‪ 9999‬لرمز التعريف الشخصي ‪( .PIN‬يتم دائماً قبول رمز التعريف الشخصي ‪9999‬‬
‫ِ‬
‫‪).PIN‬‬
‫عند استعمال التلفزيون لفترة زمنية طويلة‪ ،‬تصبح المناطق المحيطة بالتلفزيون دافئة‪.‬‬
‫وقد تشعر بسخونة عند لمس تلك المناطق بيدك‪.‬‬
‫قم باجراء اعادة الضبط البسيط للتلفزيون بواسطة نزع قابس سلك التيار المتردد لمدة‬
‫دقيقتين‪ ،‬بعد ذلك اوصل القابس مرة اخرى‪.‬‬
‫~‬
‫عند مشاهدة ملفات صورة بدقة ‪:4K‬‬
‫‪ ‬يمكن ان ال تظهر شاشة القائمة‪ ،‬دليل التشغيل او الرسائل عند عرض الصور‪.‬‬
‫‪ ‬النهاء عرض الصور‪ ،‬اضغط ‪ ،RETURN‬او ح ّول الدخل بواسطة ضغط‬
‫‪20 AR‬‬
‫‪.‬‬
‫حفظ الصفحات التي تشاهد كثرياً (التأشري)‬
‫عرض الصفحة مرة اخرى اثناء تشغيل‬
‫التلفزيون‬
‫ميكنك حفظ الصفحات التي تشاهد كثرياً للوصول بسهولة يف اي وقت‪.‬‬
‫‪x x‬لحفظ صفحة‬
‫يف الصفحة املطلوب تأشريها‪ ،‬اضغط الزراالصفر عىل وحدة التحكم‬
‫عن بعد‪.‬‬
‫ميكنك التحويل بني شاشة ‪ i-Manual‬وشاشة التلفزيون‪ .‬تسمح لك‬
‫هذه امليزة بالرجوع اىل التعليامت داخل ‪ i-Manual‬اثناء استعامل‬
‫تلفزيون ‪ .BRAVIA‬اضغط ‪ i-MANUAL‬للتحويل بني شاشة‬
‫‪ i-Manual‬املعروضة مسبقاً وشاشة التلفزيون‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫شاشة ‪ i-Manual‬املعروضة مسبقاً‬
‫‪x x‬للوصول اىل صفحة التأشري‬
‫عند عرض ‪ ،i-Manual‬اضغط الزر االخرض عىل وحدة التحكم عن بعد‬
‫لعرض قامئة التأشري‪.‬‬
‫اضغط ‪ V/v‬الختيار البند املطلوب‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫شاشة تلفزيون ‪BRAVIA‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬للرجوع إلى الشاشة السابقة‪ ،‬اضغط ‪.RETURN‬‬
‫~‬
‫‪x x‬الزالة تأشري‬
‫عند عرض الصفحة املؤرشة‪ ،‬اضغط الزر االصفر عىل وحدة التحكم عن بعد‪.‬‬
‫~‬
‫‪ ‬للقفز الى اعلى صفحة ‪ ،i-Manual‬اضغط الزر االحمر على وحدة‬
‫التحكم عن بعد‪ .‬يمكنك ايضاً ضغط ‪ ،HOME‬ثم اختر "إعدادات"‬
‫‪ "i-Manual" T‬للقفز الى هاعلى صفحة ‪.i-Manual‬‬
‫‪ ‬فور ايقاف تشغيل التلفزيون او يذهب التلفزيون الى وضع االستعداد‬
‫للتشغيل‪ ،‬سوف يتم عرض ‪ i-Manual‬من الصفحة العلوية عندما تختار‬
‫"‪."i-Manual‬‬
‫‪19 AR‬‬
‫البحث عن التعليامت‬
‫البحث عن التعليامت يف الدليل االلكرتوين )‪(i-Manual‬‬
‫تعليامت التشغيل موجودة داخل تلفزيون ‪ BRAVIA‬وميكن عرضها عىل الشاشة‪.‬‬
‫ملعرفة أكرث حول مميزات تلفزيونك‪ ،‬ادخل دليل ‪ i-Manual‬بلمسة زر‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط ‪.i-MANUAL‬‬
‫‪ 2‬اخرت بند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫اضغط ‪ B/b‬الختيار البند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫اضغط ‪ V/v/B/b‬الختيار امللف‪ ،‬ثم اضغط‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫* عالمة سهم‬
‫* اذا ظهرت عالمة سهم‪ ،‬اضغط ‪ v‬بالتتابع لعرض بنود اكرث‪.‬‬
‫تظهر صفحة البند املختار‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬يمكنك التنقل بين الصفحات باستعمال ‪.B/b‬‬
‫اضغط ‪ RETURN‬للرجوع الى الصفحة السابقة‪.‬‬
‫‪18 AR‬‬
‫مشاهدة فيديو االنرتنت‬
‫تعمل هذه امليزة كمدخل اىل الالنرتنت‪ ،‬تقديم مواد تسلية حسب الطلب متنوعة مبارشة عىل التلفزيون‪ .‬ميكنك االستمتاع مبحتوى فيديو‪ ،‬مبا يف ذلك‬
‫االفالم والرسوم املتحركة‪.‬‬
‫سوف تحتاج اىل عمل توصيل انرتنت نطاق واسع للتفاصيل‪ ،‬انظر صفحة ‪ :5( 11‬توصيل التلفزيون مع االنرتنت)‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط ‪.HOME‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ 2‬اضغط ‪ V/v‬الختيار نوع "التطبيقات"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4‬اضغط الزر ‪ V/v/B/b‬الختيار الخدمة المطلوبة‪ ،‬ثم‬
‫اضغط ‪ B/b‬الختيار "كل التطبيقات"‪ ،‬ثم اضغط ‪.‬‬
‫اضغط الزر ‪.‬‬
‫‪2, 3, 4‬‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫~‬
‫اذا واجهت صعوبات مع هذه الميزة‪ ،‬افحص انه تم ضبط توصيل االنترنت بصورة صحيحة‪.‬‬
‫يعتمد التوصيل مع االنترنت على مزودي محتوى االنترنت‪.‬‬
‫تمنع الخدمات محتوى الفيديو على اساس ضبط "تأمين الوالدين" للتلفزيون‪ .‬بعض مزودي الخدمة ال تدعم هذه الوظيفة‪.‬‬
‫لتحديث خدمات محتوى فيديو االنترنت اضغط ‪ ،HOME‬ثم اختر "إعدادات" ‪" T‬شبكة" ‪" T‬تحديث محتويات اإلنترنت"‪.‬‬
‫‪17 AR‬‬
‫قامئة االنواع‬
‫النوع‬
‫تتوفر االنواع اعتامداً عىل موديل تلفزيونك‪ ،‬منطقتك وبلدك‪.‬‬
‫مصادر الفيديو املتميزة‬
‫تاريخ‬
‫التلفزيون‬
‫التطبيقات‬
‫األجهزة املوصولة‬
‫إعدادات‬
‫‪16 AR‬‬
‫تز ّود معلومات عن التطبيقات واملحتوى املتوفر‪.‬‬
‫اذا مل يكن هناك توصيل شبكة‪ ،‬او كان إعداد "عرض متميز” مضبوط عىل "إيقاف"‪ ،‬سوف لن يتم عرض نوع‬
‫"مصادر الفيديو املتميزة"‪.‬‬
‫يعرض البنود التي تم مشاهدتها حديثا‪ً.‬‬
‫يسمح لك باختيار قامئة قنوات التلفزيون‪ ،‬أو دليل الربنامج‪.‬‬
‫يتوفر دليل الربنامج اعتامداً عىل موديل تلفزيونك ومنطقتك‪.‬‬
‫يتم عرض قامئة للقنوات مسجلة كمفضالت يف نوع "تلفزيون"‪.‬‬
‫ّ‬
‫يش ّغل التطبيقات التي تتطلب توصيل االنرتنت‪ ،‬مبا يف ذلك مشغل الوسائط الذي ال يتطلب توصيل االنرتنت‪.‬‬
‫يتم عرض قامئة للتطبيقات مسجلة كمفضالت يف نوع "التطبيقات"‪.‬‬
‫مي ّكن من اختيار االجهزة املوصولة مع التلفزيون‪.‬‬
‫تعطيك اإلعدادات (مثل‪ ،‬اعدادات الصورة‪ ،‬اعدادات الصوت‪ ،‬اعداد نغمة املفتاح) التي متكنك من تخصيص‬
‫تلفزيونك‪.‬‬
‫اختيار الوظائف املختلفة و اإلعدادات (قامئة األصل)‬
‫ميكنك اختيار مميزات تلفزيونك من قامئة األصل‪.‬‬
‫هذا مثال عن كيفية اختيار بند وتعديل إعدادات التلفزيون‪.‬‬
‫‪ 1‬اضغط ‪.HOME‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪ 2‬اضغط ‪ V/v‬الختيار نوع "إعدادات"‪.‬‬
‫يتم عرض محتويات "إعدادات" افقياً‪.‬‬
‫‪2, 3‬‬
‫‪OPTIONS‬‬
‫‪1‬‬
‫انظر صفحة ‪( 16‬قامئة االنواع) لجميع االنواع‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اضغط الزر ‪ B/b‬الختيار بند اإلعداد املطلوب‪ ،‬ثم اضغط‬
‫الزر ‪.‬‬
‫‪ 4‬عدّل اإلعدادات‪.‬‬
‫‪x x‬للخروج من القامئة الرئيسية‬
‫اضغط عىل ‪.HOME‬‬
‫‪x x‬لالختيار باستعامل زر ‪OPTIONS‬‬
‫اضغط عىل ‪.OPTIONS‬‬
‫يتم عرض قامئة الوظائف املالمئة ومخترصات القامئة‪ .‬تختلف بنود قوائم االختيار‬
‫تبعاً للدخل الحايل و‪/‬أو املحتوى‪.‬‬
‫(يتبع) ‪15 AR‬‬
‫مشاهدة املحتويات بالبعد الثالث ‪3D‬‬
‫متكنك هذه امليزة من االستمتاع بتجربة مشاهدة قوية ثالثية األبعاد‪ ،‬مثل ألعاب السترييوسكوب ثالثية األبعاد وقرص ‪ Blu-ray‬ثاليث األبعاد‪ .‬راجع‬
‫‪ i-Manual‬وكذلك دليل التعليامت املرفق مع النظارات ثالثية األبعاد ملعرفة كيفية ضبط إعدادات البعد الثاليث أو مشاهدة املحتويات ثالثية األبعاد‪.‬‬
‫االزرار املستعملة كثرياً‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ضبط الرتجمة املكتوبة‬
‫ميكنك تشغيل‪/‬إيقاف الرتجامت املكتوبة واختيار لغتك املفضلة أثناء‬
‫مشاهدة البث الرقمي‪.‬‬
‫‪AUDIO 2‬‬
‫ميكنك اختيار الصوت الفرعي أو اللغة الثانوية أثناء مشاهدة بث متعدد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬األزرار املل ّونة‬
‫عندما تكون األزرار املل ّونة متاحة‪ ،‬تظهر توجيهات تشغيل عىل الشاشة‪.‬‬
‫‪GUIDE 4‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14 AR‬‬
‫يعرض دليل الربنامج الرقمي‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ /‬معلومات ‪ /‬اظهار النص‬
‫يعرض رقم القناة‪ ،‬تفاصيل الربامج‪ ،‬و الساعة‪.‬‬
‫‪ BRAVIA‬استعامل تلفزيون‬
‫مشاهدة التلفزيون‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬ش ّغل التلفزيون‪.‬‬
‫اضغط عىل ‪ "/1‬من التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون‪.‬‬
‫‪ 2‬اخرت الوضع‪.‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬اخرت قناة تلفزيون او اخرت دخل‪.‬‬
‫أو‬
‫أو‬
‫‪x x‬الختيار قنوات رقمية‬
‫استعمل األرقام ‪ .0-9‬بالنسبة ألرقام القنوات ‪ 10‬فام فوق‪ ،‬اضغط عىل الرقم التايل‬
‫برسعة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬انظر الرسم التوضيحي باالسفل اليجاد االزرا ‪،V/v/B/b ،2+/- ،CH+/-‬‬
‫و ‪ HOME‬عىل التلفزيون‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫خلفية التلفزيون‬
‫(يتبع) ‪13 AR‬‬
‫‪ :6‬تنفيذ التهيئة املبدئية‬
‫‪3‬‬
‫ اضغط عىل ‪ V/v/B/b‬الختيار امللف‪ ،‬ثم اضغط عىل‬
‫ا ّتبع التعليامت الظاهرة عىل الشاشة‪.‬‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬اضغط عىل ‪ =/1‬من التلفزيون‪ .‬سوف تيضء إضاءة ‪ LED‬باللون‬
‫ قم بتوصيل التلفزيون مبخرج التيار املرتدد (املقبس الرئييس)‪.‬‬
‫‬
‫األبيض‪.‬‬
‫عندما تقوم بتشغيل التلفزيون ألول مرة‪ ،‬تظهر قامئة اللغة عىل‬
‫الشاشة‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬عند تشغيل التلفزيون للمرة األولى‪ّ ،‬‬
‫يتطلب التلفزيون بعض‬
‫المعالجة الداخلية لتحقيق األمثلية قبل أن تتمكن من إجراء‬
‫اإلعداد األولي‪ .‬سوف ال يوجد صورة و صوت‪ ،‬وسوف تومض إضاءة‬
‫‪ LED‬الموجود على مقدمة التلفزيون باللون األبيض لمدة ‪ 40‬ثانية‬
‫تقريبا‪ .‬ال توقف تشغيل التلفزيون أثناء هذه العملية‪ .‬تم اكمال‬
‫هذه العملية في المصنع لبعض أجهزة التلفزيون‪.‬‬
‫‪ ‬تضيء اضاءة ‪ LED‬بالوان مختلفة حسب حالة التلفزيون‪ .‬إذا‬
‫كنت ترغب في أال تضيء إضاءة ‪ ،LED‬فيمكنك أن تطفئها الح ًقا‪.‬‬
‫اضغط ‪ ،HOME‬بعد ذلك اختر "إعدادات" ‪" T‬تهيئات النظام"‬
‫‪" T‬تهيئة عامة" ‪" T‬إضاءة ‪" T "LED‬إيقاف"‪ .‬يمكنك ايضاً‬
‫ضغط الزر ‪ ،OPTIONS‬ثم اختر "إضاءة ‪" T "LED‬إيقاف"‪.‬‬
‫‪12 AR‬‬
‫‪.‬‬
‫فرز الربنامج‪ :‬يغيرّ ترتيب القنوات التامثلية املخزونة يف التلفزيون‬
‫‪ 1‬اضغط عىل ‪ V/v‬الختيار القناة التي تريد نقلها إىل موضع‬
‫جديد‪ ،‬ثم اضغط عىل‬
‫‪ 2‬اضغط عىل ‪ V/v‬الختيار املكان الجديد للقناة‪ ،‬وبعد ذلك‬
‫اضغط عىل ‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬يمكنك أيضاً الموالفة على القنوات يدوياً‪.‬‬
‫‬
‫تهيئة الشبكة‪ :‬تهيئة ضبوطات االنرتنت‪ .‬إذا مل تدخل اإلنرتنت‪ ،‬أو‬
‫لإلعداد فيام بعد‪ ،‬اخرت "تخطي"‪ .‬وبعد اختيار "استمرار" أو "بدء"‬
‫(بنا ًء عىل املوديل) املوجود يف شاشة تأكيد تهيئة اإلنرتنت‪ ،‬اخرت‬
‫"تلقايئ" لتوصيل الشبكة تلقائ ًيا‪ .‬اخرت "إعداد شخيص" للتوصيل‬
‫يدوياً‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬اذا استعملت أمان ‪ ،WEP‬اخرت "إعداد شخيص" ‪" T‬تهيئة‬
‫الشبكة الالسلكية" ‪" T‬استطالع"‪ .‬ثم‪ ،‬اخرت اسم الشبكة (‪)SSID‬‬
‫التي تريد توصيلها‪.‬‬
‫اذا مل تستطيع ايجاد اسم الشبكة املطلوبة‪ ،‬اخرت "[إدخال يدوي]"‬
‫واضغط الدخال اسم الشبكة‪.‬‬
‫‪ ‬لضبط "تهيئة الشبكة" فيام بعد‪ ،‬اضغط ‪ ،HOME‬ثم اخرت‬
‫"إعدادات" ‪" T‬شبكة" ‪" T‬تهيئة الشبكة"‪.‬‬
‫‪ ‬استعمل لشبكة اتصال محلية السلكية ‪ USB‬مهايئ للتوصيل مع‬
‫الراوتر الالسليك (او نقطة الوصول) عىل ‪ 5‬جيجاهرتز‪ .‬ادخل لشبكة‬
‫اتصال محلية السلكية ‪ USB‬مهايئ واضبط "‪ "Wi-Fi Direct‬عىل‬
‫"إيقاف"‪ .‬اضغط ‪ ،HOME‬ثم اخرت "إعدادات" ‪" T‬شبكة" ‪T‬‬
‫"‪" T "Wi-Fi Direct‬إيقاف"‪.‬‬
‫‪ :4‬تحزيم الكوابل‬
‫قبل تحزيم الكبالت‪ ،‬انزع حامل الكبل عن غطاء التيار املرتدد‪ .‬أعد‬
‫استعامل حامل الكبل لحزم الكبالت األخرى‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬ال تعمد إلى حزم سلك التيار المتردد مع الكبالت األخرى‪.‬‬
‫‪ :5‬توصيل التلفزيون مع‬
‫االنرتنت‬
‫عند توصيل التلفزيون مع االنرتنت‪ ،‬ميكنك االستمتاع بالوظائف‬
‫املتعددة‪ .‬للتفاصيل عن الوظائف‪ ،‬ارجع اىل ‪.i-Manual‬‬
‫~‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫*‪3‬‬
‫~‬
‫‪ ‬للتوصيل بشبكة اإلنترنت‪ ،‬تحتاج للتعاقد مع مقدّم خدمة إنترنت‪.‬‬
‫تحضري الشبكة السلكية‬
‫* املوديل ‪ KD-65X8504A‬فقط‬
‫التلفزيون‬
‫اإلنرتنت‬
‫مودم مع‬
‫وظائف‬
‫املوجه‬
‫ّ‬
‫أو‬
‫موجه‬
‫ّ‬
‫موديم‬
‫اإلنرتنت‬
‫أو‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬لتوصيالت شبكة ‪ ،LAN‬استعمل كبل من الفئة ‪( 7‬غير مرفق)‪.‬‬
‫تحضري ‪ LAN‬الالسلكية‬
‫وحدة ‪ LAN‬الالسلكية المركبة ضمنا في الجهاز تتيح لك إمكانية‬
‫الدخول على شبكة اإلنترنت وعلى شبكتك المنزلية‪ .‬مع هذه الميزة‪،‬‬
‫يم ّكنك التوصيل مع ‪ LAN‬الالسلكي واالستمتاع بفوائد الشبكة داخل‬
‫بيئة خالية من االسالك‪ .‬قبل تهيئة وظيفة شبكة ‪ LAN‬الالسلكية يف‬
‫التلفزيون‪ ،‬تأكد من تهيئة راوتر ‪ LAN‬الالسليك‪.‬‬
‫التلفزيون‬
‫موجه السليك‬
‫ّ‬
‫موديم‬
‫اإلنرتنت‬
‫‪11 AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫توصيل جهاز ‪MHL‬‬
‫‪ :3‬منع سقوط التلفزيون‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫جهاز ‪MHL‬‬
‫استعمل كبل ‪MHL 2‬‬
‫يحمل شعار ‪MHL‬‬
‫(غري مرفق)‬
‫مي ّكن ‪( MHL‬توصيل هاتف محمول عايل الوضوح) التلفزيون من‬
‫الالتصال مع جهاز ‪ MHL‬املتوافق املوصول‪ .‬ميكن للتلفزيون شحن‬
‫جهاز ‪ MHL‬املتوافق اثناء تشغيل الصورة‪/‬املوسيقى‪/‬الفيديو منه‪.‬‬
‫ميكنك استعامل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتفزيون للتحكم‬
‫بجهاز ‪ MHL‬املتوافق‪.‬‬
‫~‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫~‬
‫اذا تم ضبط "تغيير اإلدخال التلقائي(‪ ")MHL‬على "تشغيل"‪ ،‬يقوم‬
‫التلفزيون بالتحويل اوتوماتيكياً الى ‪ HDMI IN 2/MHL‬من الدخل‬
‫االخر عندما يكون جهاز ‪ MHL‬المتوافق موصول مع مقبس‬
‫‪ .HDMI IN 2/MHL‬يعتمد توفر ميزة "تغيير اإلدخال‬
‫التلقائي(‪ ")MHL‬فيما اذا كان جهاز ‪-MHL‬المتوافق يستطيع دعم‬
‫هذه الميزة‪.‬‬
‫يمكنك االستمرار باالستعمال العادي لجهاز‪-MHL‬المتوافق الموصول‬
‫(مثل استقبال المكالمات) اعتماداً على قدراته‪.‬‬
‫يمكن ان ال تتوفر بعض وظائف التحكم عن بعد وذلك اعتماداً على‬
‫ميزات جهاز ‪-MHL‬المتوافق‪ .‬يرجى الرجوع الى كت ّيب الجهاز من اجل‬
‫التفاصيل‪.‬‬
‫اذا كان "شحن ‪ MHL‬أثناء وضع االستعداد" مضبوط على "تشغيل"‬
‫يمكنك االستمرار بشحن جهاز ‪-MHL‬المتوافق حتى عندما يكون‬
‫التلفزيون في وضع االنتظار‪.‬‬
‫هذا المنتج مصد ًقا عليه رسم ًيا من قبل ‪ MHL‬للتشغيل مع أجهزة‬
‫‪ MHL‬المصدق عليها األخرى‪ .‬اذا واجهتك ايه مشاكل عند استعمال‬
‫وظيفة ‪ ،MHL‬يرجى استشارة مصنّع الجهاز من اجل الدعم‪.‬‬
‫‪10 AR‬‬
‫ قم برتكيب برغي معدين (برغي ُيستخدَم لتثبيت يشء معدين)‬
‫(‪ M4‬غري مرفق) يف ثقب الربغي املوجود عىل التلفزيون واربطه‬
‫بسلك قوي (غري مرفق)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ قم برتكيب برغي خشب (برغي ُيستخدَم للخشب) ( غري مرفق)‬
‫يف حامل التلفزيون‪ .‬ثم‪ ،‬اربط السلك القوي مع الربغي املستخدم‬
‫للتثبيت مع الخشب‪.‬‬
‫يختلف طول الربغي املعدين ‪ M4‬اعتامدا عىل قطر السلك‪.‬‬
‫يرجى مشاهدة الرسم التوضيحي باالسفل‪.‬‬
‫برغي ‪M4‬‬
‫سلك‬
‫حامل أعىل‬
‫الطاولة‬
‫للتلفزيون‬
‫‪ 6‬مم إىل ‪ 7‬مم‬
‫‪x x‬توصيل هوايئ‪/‬كبل ومسجل كاسيتات فيديو ‪VCR‬‬
‫توصيل أجهزة الصوت‪/‬الفيديو‬
‫‪AR‬‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الصوت والفيديو ‪AV‬‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الصوت والفيديو ‪AV‬‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫مسجل كاسيتات فيديو‬
‫مسجل أقراص ‪DVD‬‬
‫(يتبع)‬
‫‪9 AR‬‬
‫‪ :2‬التوصيالت‬
‫~‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‪‬‬
‫‪x x‬لتوصيل صندوق أعىل الجهاز‪/‬مسجل (مثل مسجل أقراص‬
‫‪ )DVD‬مع ‪HDMI‬‬
‫~‬
‫استعمل موصل كبل هوائي ال تتجاوز سماكته ‪ 14‬مم‪.‬‬
‫استعمل موصل كبل ‪ HDMI‬ضمن ‪ 12‬مم (سماكة) × ‪ 21‬مم (عرض)‪.‬‬
‫استعمل كبل ‪ HDMI‬صناعة ‪ Sony‬يحمل عالمة "سرعة عالية" لتوصيل‬
‫‪.HDMI‬‬
‫لمعلومات اكثر عن التوصيالت‪ ،‬ارجع الى ‪.i-Manual‬‬
‫توصيل هوايئ‪ /‬كبل‪/‬مسجل كاسيتات فيديو‬
‫‪x x‬توصيل هوايئ‪/‬كبل‬
‫كبل ‪HDMI‬‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫كبل الهوايئ‬
‫(غري مرفق)‬
‫‪8 AR‬‬
‫صندوق أعىل الجهاز‪/‬مسجل‬
‫(مثل مسجل أقراص ‪)DVD‬‬
‫‪ :1‬تثبيت حامل أعىل الطاولة‬
‫لتثبيت حامل أعلی الطاولة بصورة صحيحية‪ ،‬راجع ورقة حامل أعلی‬
‫الطاولة املرفقة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ ضع التلفزيون عىل حامل أعىل الطاولة‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬تأكد من عدم وجود أشياء أمام التلفزيون‪.‬‬
‫جهاز إرسال متزامن‬
‫ثاليث األبعاد‬
‫مستشعر األشعة‬
‫تحت الحمراء ‪IR‬‬
‫‪AR‬‬
‫نزع حامل أعىل الطاولة من التلفزيون‬
‫لنزع حامل أعىل الطاولة من التلفزيون‪ ،‬انزع الرباغي‬
‫الخطوة ‪.2‬‬
‫~‬
‫يوضح اتجاه السهم مقدمة حامل أعىل الطاولة‪.‬‬
‫املثبتة يف‬
‫~‬
‫‪ ‬ال تنزع حامل أعلی الطاولة ألي سبب غير تركيب كماليات مناظرة علی‬
‫التلفزيون‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ ث ّبت التلفزيون مع حامل أعىل الطاولة باستعامل الرباغي املرفقة‪.‬‬
‫تبي عالمات السهم مكان ثقوب الربغي املستخدم لتثبيت‬
‫نّ‬
‫وتأمني حاملل أعىل الطاولة‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬في حالة استعمال مفك براغي كهربائي‪ ،‬اضبط عزم الش ّد على تقريباً‬
‫‪.}15 kgf.cm{ 1.5 N.m‬‬
‫‪7 AR‬‬
‫بدء الرتكيب‬
‫للتحقق من الكامليات‬
‫إلدخال البطاريات يف الرميوت‬
‫وحدة التح ّكم عن بعد )‪(1‬‬
‫تحكم عن بعد بلمسة واحدة )‪(1‬‬
‫بطاريات حجم ‪( AAA‬طراز ‪)4( )R03‬‬
‫حامل أعىل الطاولة (‪* )1‬‬
‫براغي تجميع لحامل أعلی الطاولة‬
‫(‪)4( )M5 × 12‬‬
‫نظارات ‪ 3D‬نشطة (تشمل البطارية) )‪(4‬‬
‫تعليامت التشغيل (هذا الدليل) والوثائق األخرى‬
‫* لتجميع حامل أعلی الطاولة‪ ،‬راجع ورقة حامل أعلی الطاولة املرفقة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬ادفع وازلق الغطاء لفتحه‪.‬‬
‫ انزع لوح الحامية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬ادفع وازلق الغطاء لفتحه‪.‬‬
‫ انزع لوح الحامية‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد بلمسة واحدة فقط بعد‬
‫التسجيل مع التلفزيون‪ .‬لمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل‪،‬‬
‫اضغط على ‪ ،i-MANUAL‬ثم حدد "جدول المحتويات" ‪" T‬تهيئة‬
‫اإلعدادات المختلفة" ‪" T‬اإلعدادات العامة" ‪T‬‬
‫"ضبط تحكم عن بعد بلمسة واحدة"‪.‬‬
‫‪6 AR‬‬
‫جدول املحتويات‬
‫بدء الرتكيب‬
‫للتحقق من الكامليات‪6..................................................................................................................................‬‬
‫إلدخال البطاريات يف الرميوت ‪6.......................................................................................................................‬‬
‫‪ :1‬تثبيت حامل أعىل الطاولة ‪7........................................................................................................................‬‬
‫‪ :2‬التوصيالت ‪8...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ :3‬منع سقوط التلفزيون‪10.............................................................................................................................‬‬
‫‪ :4‬تحزيم الكوابل‪11.......................................................................................................................................‬‬
‫‪ :5‬توصيل التلفزيون مع االنرتنت‪11.................................................................................................................‬‬
‫‪ :6‬تنفيذ التهيئة املبدئية ‪12.............................................................................................................................‬‬
‫استعامل تلفزيون ‪BRAVIA‬‬
‫مشاهدة التلفزيون ‪qd..........................b‬‬
‫اختيار الوظائف املختلفة و اإلعدادات (قامئة األصل)‪15....................................................................................‬‬
‫مشاهدة فيديو االنرتنت ‪17.............................................................................................................................‬‬
‫البحث عن التعليامت‬
‫البحث عن التعليمات في الدليل االلكتروني‬
‫(‪qk.................................. b )i-Manual‬‬
‫معلومات إضافية‬
‫تح ّري الخلل وٳصالحه‪20................................................................................................................................‬‬
‫املواصفات‪21..................................................................................................................................................‬‬
‫تركيب امللحقات (كتيفة التثبيت الجدارية) ‪23.................................................................................................‬‬
‫معلومات بشأن األمان ‪29................................................................................................................................‬‬
‫تنبيهات احتياطية‪30.......................................................................................................................................‬‬
‫‪5 AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫حول هذا الدليل‬
‫(تعليامت التشغيل)‬
‫يرشح هذا الدليل كيفية ضبط التلفزيون‪ .‬للمزيد من املعلومات حول كيفية استعامل‬
‫تلفزيون ‪ ،BRAVIA‬ارجع اىل "دليل إلكرتوين"‪.‬‬
‫تعليامت التشغيل‬
‫يرشح كيفية ضبط التلفزيون مثل التوصيالت و اإلعداد املبديئ و التشغيالت‬
‫االساسية‪.‬‬
‫للمزيد من املعلومات‪ ،‬اضغط عىل الزر ‪i-MANUAL‬‬
‫دليل إلكرتوين‬
‫(‪)i-Manual‬‬
‫يرشح كيفية استعامل املميزات‪ .‬انظر صفحة ‪ 18‬حول كيفية استعامل ‪.i-Manual‬‬
‫ميكن ان تختلف الصور والتعليامت املستعملة يف هذا الدليل عن الشاشة الفعلية‪.‬‬
‫‪4 AR‬‬
AR
3 AR
‫مقدمة‬
‫يسعدنا أن نتوجه إليك بالشكر إلختيارك هذا املنتج من ‪ .Sony‬قبل تشغيل التلفزيون‪،‬‬
‫يرجى قراءة هذا الدليل بأكمله واالحتفاظ به كمرجع يف املستقبل‪.‬‬
‫~‬
‫~‬
‫‪ ‬التعليمات حول "تركيب سناد التركيب" موجودة ضمن دليل التعليمات‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن ان تختلف الرسومات التوضيحية المستعملة في هذا الدليل وذلك اعتماداً‬
‫على موديل تلفزيونك‪.‬‬
‫‪ ‬الرسومات التوضيحية للريموت المستعملة في هذه الدليل هي للموديل‬
‫‪ RM-GD026‬إال إذا ذكر خالف ذلك‪.‬‬
‫‪ ‬قبل تشغيل التلفزيون‪ ،‬يُرجى قراءة فقرة صفحة ‪( 29‬معلومات بشأن األمان)‪.‬‬
‫احتفظ بهذا الدليل كمرجع للمستقبل‪.‬‬
‫معلومات عن العالمات التجارية‬
‫املصطلحات ‪ HDMI‬و ‪،HDMI High-Definition Multimedia Interface‬‬
‫والشعار ‪ HDMI‬هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة‬
‫‪ HDMI Licensing LLC‬يف الواليات املتحدة ودول أخرى‪.‬‬
‫العالمة املسجلة ®‪ DLNA‬و الشعار ‪ DLNA‬والعالمة املسجلة‬
‫®‪ DLNA CERTIFIED‬هي عالمات تجارية او عالمات خدمة او عالمات شهادة‬
‫لرشكة ‪.Digital Living Network Alliance‬‬
‫مصنوع مبوجب ترخيص من ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫"‪ "BRAVIA‬و‬
‫هي عالمات تجارية لرشكة ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ TrackID‬هي عالمة تجارية او عالمة تجارية مسجلة لرشكة‬
‫‪.Sony Mobile Communications AB‬‬
‫تقنية التعرف علی املوسيقی والفيديو واملعلومات ذات الصلة متوفرة من قبل‬
‫®‪ Gracenote .Gracenote‬هي معيار الصناعة يف تقنية التعرف علی املوسيقی ونقل‬
‫املحتويات ذات الصلة‪ .‬ملزيد من املعلومات‪ ،‬يرجی زيارة موقع‬
‫‪.www.gracenote.com‬‬
‫اسطوانة ‪ ،Blu-ray Disc ،DVD ،CD‬وبيانات متعلقة باملوسيقی والفيديو من‬
‫‪ ،Gracenote, Inc.‬حقوق الطبع ‪ .© 2000-present Gracenote‬برنامج ‪،Gracenote‬‬
‫حقوق الطبع ‪ .© 2000-present Gracenote‬واحد أو أكرث من براءات االخرتاع‬
‫التي متلكها ‪ Gracenote‬تنطبق علی هذا املنتج وهذه الخدمة‪ .‬يرجی مراجعة‬
‫موقع ‪ Gracenote‬علی شبكة االنرتنت للتعرف علی قامئة غري شاملة لرباءات اخرتاع‬
‫‪ Gracenote‬املطبقة‪.‬‬
‫‪ ،Video Explore ،VideoID ،MusicID ،Gracenote‬الشعار و نوع اشعار‬
‫‪ Gracenote‬والشعار "‪ "Powered by Gracenote‬هي اما عالمات تجارية مسجلة او‬
‫عالمات تجارية لرشكة ‪ Gracenote‬يف الواليات املتحدة األمريكية و‪/‬او بلدان اخرى‪.‬‬
‫‪Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2013‬‬
‫‪Opera Software ASA. All rights reserved.‬‬
‫مسجلة لرشكة‬
‫‪ Wi-Fi Direct ،Wi-Fi‬و ‪ Miracast‬هي عالمات او عالمات ّ‬
‫‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫الشعار "‪ "Blu-ray Disc‬و "‪ "Blu-ray‬و "‪ "Blu-ray Disc‬هي عالمات تجارية لرشكة‬
‫‪.Blu-ray Disc Association‬‬
‫"‪ "Sony Entertainment Network logo‬و "‪"Sony Entertainment Network‬‬
‫هي عالمات تجارية لرشكة ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ MHL‬و‪ Mobile High-Definition Link‬وشعار ‪ MHL‬هي عالمات تجارية أو‬
‫عالمات تجارية مسجلة لرشكة ‪.MHL Licensing, LLC‬‬
‫مصنوع مبوجب ترخيص من رشكة ‪.DTS Licensing Limited‬‬
‫لرباءة االخرتاع يف الواليات املتحدة األمريكية والعامل ومعلومات العالمة التجارية‪ ،‬انظر‬
‫‪.www.dts.com/patents/legacy.aspx‬‬
‫رشكة ‪ (c) DTS Licensing Limited‬و ‪.DTS, Inc. 2012‬‬
‫عالمة الكلمة ®‪ Bluetooth‬والشعارات متتلكها رشكة ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬واي‬
‫استعامل ملثل هذه العالمات من قبل رشكة ‪ Sony Corporation‬هو تحت ترخيص‪.‬‬
‫العالمات التجارية واالسامء التجارية االخرى هي خاصة الصحابها‪.‬‬
‫العالمة ‪ N‬هي عالمة تجارية او عالمة تجارية مسجلة لرشكة ‪ NFC Forum, Inc.‬يف‬
‫الواليات املتحدة األمريكية ويف البلدان االخرى‪.‬‬
‫‪2 AR‬‬
‫موضع بطاقة التعريف‬
‫توجد بطاقات رقم املوديل ومعايرة مصدر التيار الكهربايئ (طبقاً للوائح األمان املعنية)‬
‫وتاريخ التصنيع بالجزء الخلفي من التلفزيون‪.‬‬
‫‪LCD TV‬‬
‫‪KD-65X8504A / 55X8504A‬‬
‫تعليامت التشغيل‬
‫‪AR‬‬
‫دفرتچه راهنام‬
‫‪PR‬‬
Download PDF

advertising