Samsung | NP-R439E | Samsung NP-R439I User Manual (FreeDos)

SAMSUNG P428/R428/R429/R439/R478
‫מדריך למשתמש‬
‫תוכן עניינים‬
‫פרק ‪ .3‬הגדרות ושדרוג‬
‫פרק ‪ .1‬תחילת העבודה‬
‫אמצעי זהירות בנוגע לתמיכה במערכות‬
‫הפעלה‬
‫‪6‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫‪7‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫בקרה על בהירות צג ה‪LCD-‬‬
‫הגדרות ה‪BIOS-‬‬
‫כניסה ל’הגדרות ה‪’BIOS-‬‬
‫מסך ‘הגדרות ה‪’BIOS-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫יציבה נכונה בעת השימוש במחשב‬
‫‪20‬‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‬
‫‪68‬‬
‫מידע חשוב אודות בטיחות‬
‫‪23‬‬
‫שינוי עדיפות האתחול‬
‫‪70‬‬
‫חלקי חילוף ואביזרים‬
‫‪25‬‬
‫שדרוג זיכרון‬
‫‪71‬‬
‫הצהרות תאימות לתקינה‬
‫‪27‬‬
‫סוללה‬
‫‪73‬‬
‫מידע על סמל ‪WEEE‬‬
‫‪40‬‬
‫פריטים בסיסיים‬
‫‪41‬‬
‫סקירה‬
‫מבט חזיתי‬
‫מחווני מצ ב‬
‫מבט על צד ימין‬
‫מבט על צד שמאל‬
‫מבט אחורי‬
‫מבט על התחתית‬
‫הפעלת המחשב‬
‫הנחת הסולל ‬
‫ה‬
‫חבר את מתאם ה‪ C-‬‬
‫‪A‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫שימוש במצב שינה‬
‫התקנה‪/‬הסרה של הסוללה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫מדידת כמות טעינת הסוללה הנותרת‪.‬‬
‫הארכת זמן השימוש בסוללה‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫שימוש ביציאת מנעול האבטחה‬
‫מפרטי המוצר‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪52‬‬
‫לוח מגע‬
‫‪56‬‬
‫כונן תקליטורים‬
‫(כונן דיסק אופטי‪ ,‬אופציונלי)‬
‫‪57‬‬
‫הכנסה והוצאה של תקליטור‬
‫‪57‬‬
‫חריץ ‪( Multi Card‬אופציונלי)‬
‫‪59‬‬
‫חריץ ‪( ExpressCard‬אופציונלי)‬
‫‪61‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪62‬‬
‫‪77‬‬
‫פרק ‪ .4‬נספח‬
‫פרק ‪ .2‬שימוש במחשב‬
‫לוח מקשים‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪3‬‬
‫‪80‬‬
4
‫פרק ‪.1‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫אמצעי זהירות בנוגע לתמיכה במערכות הפעלה‬
‫‪6‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫‪7‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪9‬‬
‫יציבה נכונה בעת השימוש במחשב‬
‫‪20‬‬
‫מידע חשוב אודות בטיחות‬
‫‪23‬‬
‫חלקי חילוף ואביזרים‬
‫‪25‬‬
‫הצהרות תאימות לתקינה‬
‫‪27‬‬
‫מידע על סמל ‪WEEE‬‬
‫‪40‬‬
‫פריטים בסיסיים‬
‫‪41‬‬
‫סקירה‬
‫‪42‬‬
‫מבט חזיתי‬
‫‪42‬‬
‫מחווני מצב‬
‫‪43‬‬
‫מבט על צד ימין‬
‫‪44‬‬
‫מבט על צד שמאל‬
‫‪45‬‬
‫מבט אחורי‬
‫‪46‬‬
‫מבט על התחתית‬
‫‪46‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫‪47‬‬
‫הנחת הסוללה‬
‫‪47‬‬
‫חבר את מתאם ה‪AC-‬‬
‫‪47‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫‪48‬‬
‫שימוש במצב שינה‬
‫‪49‬‬
‫‪5‬‬
‫אמצעי זהירות בנוגע לתמיכה במערכות הפעלה‬
‫‪ Windows z‬אינו מותקן או מסופק יחד עם מחשב זה‪.‬‬
‫‪ x‬לפיכך‪ ,‬הלקוחות נדרשים לרכוש רשיון תוכנה של ‪ Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬ולהתקין‬
‫את התוכנה‪ .‬אל תתקין עותק לא חוקי או עותק שכבר הותקן במחשב אחר‪.‬‬
‫‪ c‬לקבלת הליכי ההתקנה ולכל בעיה במערכות ההפעלה או היישומים שהמחשב של ‪ Samsung‬אינו מספק‪,‬‬
‫פנה לחברת התוכנה המתאימה‪.‬‬
‫‪ v‬החברה לא תספק מוצר חלופי או החזר בשל הסיבות ‪ x, c‬ואם מהנדס השירות שלנו ייאלץ להגיע אליך‬
‫בשל בעיה זו‪ ,‬תחויב בגין השירות‪.‬‬
‫טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫לפני הקריאה של המדריך למשתמש‪ ,‬עיין תחילה במידע הבא‪.‬‬
‫הערות בנוגע לאמצעי זהירות‬
‫סמל‬
‫הערה‬
‫תיאור‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה או למוות‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה קלה או‬
‫לנזק לרכוש‪.‬‬
‫הערות טקסט‬
‫סמל‬
‫הערה‬
‫לפני שתתחיל‬
‫תיאור‬
‫התוכן הכלול בסעיף זה כולל מידע שנדרש לפני השימוש בפונקציה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫התוכן הכלול בסעיף זה כולל מידע נדרש אודות הפונקציה‪.‬‬
‫הערה‬
‫‪.‬היצקנופב שומישל ישומיש עדימ ללוכ הז ףיעסב לולכה ןכות‬
‫זכויות יוצרים‬
‫© ‪Samsung Electronics Co., Ltd. 2010‬‬
‫‪ Samsung Electronics Co., Ltd.‎‬היא בעלת זכויות היוצרים של מדריך זה‪.‬‬
‫אין לשכפל או לשדר חלק כלשהו ממדריך זה בצורה כלשהי או בעזרת אמצעי כלשהו‪ ,‬אלקטרוני או מכני‪ ,‬ללא‬
‫הסכמתה של‪.Samsung Electronics Co., Ltd.‎‬‬
‫המידע במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת כתוצאה משיפור בביצועי המוצר‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬לא תהיה אחראית לאובדן כלשהו של נתונים‪ .‬הקפד להימנע מאובדן נתונים חשובים‬
‫וגבה את הנתונים כדי למנוע אובדן שכזה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אודות תקן הייצוג של קיבולת המוצר‬
‫אודות ייצוג הקיבולת של כונן הדיסק הקשיח (‪)HDD‬‬
‫הקיבולת של התקן האחסון (כונן דיסק קשיח‪ ,‬כונן זיכרון מוצק) של היצרן מחושבת בהנחה ש ‪-‬‏‪1KB=1,000‬‬
‫בתים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מערכת ההפעלה (‪ )Windows‬מחשבת את קיבולת התקן האחסון בהנחה ש ‪-‬‏‪ 1KB=1,024‬בתים‪ ,‬ולכן‬
‫ייצוג הקיבולת של כונן הדיסק הקשיח ב‪ Windows-‬קטן מהקיבולת בפועל בשל ההבדל בחישוב הקיבולת‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬בכונן דיסק קשיח של ‪ ,80GB‬‏‪ Windows‬מייצג את הקיבולת בתור ‪,74.5GB‬‬
‫‏‪ 80x1,000x1,000x1,000‬בתים‪)1,024x1,024x1,024(/‬בתים = ‪)74.505GB‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הקיבולת המיוצגת ב‪ Windows-‬עשויה להיות קטנה עוד יותר משום שתוכנות מסוימות כגון ‪Recovery‬‬
‫‪ Solution‬עשויות לשכון באזור מוסתר של כונן הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫אודות ייצוג הקיבולת של הזיכרון‬
‫קיבולת הזיכרון המדווחת ב‪ Windows-‬קטנה מקיבולת הזיכרון בפועל‪.‬‬
‫הסיבה לכך היא ש‪ BIOS-‬או מתאם וידאו משתמש בכמות זיכרון מסוימת או שומר אותה לשימוש נוסף‪.‬‬
‫(לדוגמה‪ ,‬עבור זיכרון מותקן של‪ ,1GB(=1,024MB)‎‬‏‪ Windows‬עשוי לדווח על קיבולת של ‪ 1,022MB‬או פחות)‬
‫‪8‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫למען בטיחותך וכדי למנוע נזקים‪ ,‬קרא את הוראות הבטיחות הבאות בקפידה‪.‬‬
‫הואיל ותוכן זה חל בעיקר על מחשבי ‪ ,Samsung‬ייתכן שחלק מהתמונות יהיו שונות מהמוצרים בפועל‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים להתקנה‬
‫אל תתקין את המוצר במקומות‬
‫החשופים ללחות כגון חדרי‬
‫אמבטיה‪.‬‬
‫שמור על מרחק של ‪ 15‬ס"מ‬
‫לפחות בין המחשב והקיר ואל‬
‫תניח חפצים כלשהם ביניהם‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות‪ .‬השתמש‬
‫במוצר במסגרת תנאי ההפעלה‬
‫המצוינים במדריך למשתמש של‬
‫היצרן‪.‬‬
‫הדבר עלול להעלות את‬
‫הטמפרטורה הפנימית של המחשב‬
‫ולגרום לפציעה‪.‬‬
‫הרחק שקיות פלסטיק מילדים‪.‬‬
‫אל תתקין את המחשב על‪-‬גבי‬
‫משטח משופע או במקום הסובל‬
‫מתנודות או הימנע משימוש‬
‫ממושך במחשב במקומות‬
‫שכאלה‪.‬‬
‫קיימת סכנת חנק‪.‬‬
‫הדבר מגביר את הסיכוי לתקלה או‬
‫נזק למוצר‪.‬‬
‫הימנע מחשיפת איבר כלשהו‬
‫לחום שנפלט מפתח האוורור של‬
‫המחשב או מתאם ה‪ AC-‬למשך‬
‫זמן רב כאשר המחשב מופעל‪.‬‬
‫חשיפת איבר כלשהו לחום שנפלט‬
‫מפתח האוורור או מתאם ה‪AC-‬‬
‫לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום‬
‫לכוויה‪.‬‬
‫הימנע מחסימת פתחי האוורור‬
‫בתחתית או בצד המחשב בעת‬
‫השימוש בו על‪-‬גבי מיטה או כרית‪.‬‬
‫אם פתח האוורור ייחסם‪ ,‬קיימת‬
‫סכנה של נזק למחשב או התחממות‬
‫יתר בתוכו‪.‬‬
‫‪P Ver 2.3‬‬
‫‪9‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לחשמל‬
‫נתוני תקע החשמל והשקעים בקיר עשויים להשתנות בהתאם למפרטי המדינה ולדגם המוצר‪.‬‬
‫אל תיגע בתקע הראשי או בכבל‬
‫החשמל בידיים רטובות‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקע ראשי‪ ,‬בכבל‬
‫חשמל או בשקע פגום או רופף‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫אל תחרוג מהקיבולת הסטנדרטית‬
‫(וולט‪/‬זרם) של מפצל כלשהו או‬
‫של כבל מאריך בעת השימוש בו‬
‫עם המוצר‪.‬‬
‫חבר היטב את כבל החשמל לשקע‬
‫החשמל ולמתאם ה‪.AC-‬‬
‫אין לקפל את כבל המתח יתר‬
‫על המידה או להניח עליו חפצים‬
‫כבדים‪ .‬חשוב מאוד להרחיק את‬
‫כבל החשמל מפעוטות ומחיות‬
‫מחמד‪.‬‬
‫אם הכבל פגום‪ ,‬הוא עלול לגרום‬
‫להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לשריפה‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫חבר את כבל החשמל לשקע או‬
‫למפצל (כבל מאריך) עם נקודת‬
‫הארקה‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫אם כבל החשמל או שקע החשמל‬
‫משמיע רעשים‪ ,‬נתק את כבל‬
‫החשמל מהשקע בקיר ופנה‬
‫למרכז שירות‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל על‪-‬ידי‬
‫משיכת הכבל בלבד‪.‬‬
‫נזק לכבל עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש במתאם ה‪AC-‬‬
‫אם מים או חומר אחר חדרו‬
‫לשקע כניסת החשמל‪ ,‬למתאם‬
‫ה‪ AC-‬או למחשב‪ ,‬נתק את כבל‬
‫החשמל ופנה למרכז השירות‪.‬‬
‫נזק להתקן בתוך המחשב עלול‬
‫לגרום לסכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫חבר היטב את כבל החשמל‬
‫למתאם ה‪.AC-‬‬
‫אחרת‪ ,‬קיימת סכנת שריפה בשל‬
‫מגע לא מלא‪.‬‬
‫השתמש במתאם ה‪ AC-‬שצורף‬
‫למוצר זה בלבד‪.‬‬
‫השימוש במתאם אחר עלול לגרום‬
‫להבהוב של המסך‪.‬‬
‫שמור על נקיון כבל החשמל‬
‫והשקע כדי שלא יתכסו באבק‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לשריפה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אל תניח חפצים כבדים ואל‬
‫תדרוך על כבל החשמל או מתאם‬
‫ה‪ AC-‬כדי שלא לגרום להם נזק‪.‬‬
‫אם כבל החשמל פגום‪ ,‬קיימת‬
‫סכנה של התחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לשימוש בסוללה‬
‫הרחק את הסוללה מפעוטות‬
‫ומחיות מחמד‪ ,‬הואיל והם עלולים‬
‫להכניס אותה לפה‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או חנק‪.‬‬
‫חלקים מורשים‬
‫השתמש בסוללה ובמתאם ‪AC‬‬
‫מורשים בלבד‪.‬‬
‫אל תשתמש במחשב במקום‬
‫שאינו מאוורר כראוי כגון על‪-‬גבי‬
‫מצעים או כרית וכן הלאה‪ ,‬וכן אל‬
‫תשתמש בו במקום כגון חדר בעל‬
‫רצפה מחוממת הואיל והדבר עלול‬
‫לגרום למחשב להתחממות יתר‪.‬‬
‫הקפד שלא לחסום את פתחי‬
‫האוורור של המחשב (בצד או‬
‫בתחתית)‪ ,‬בעיקר בסביבות שכאלה‪.‬‬
‫אם פתחי האוורור חסומים‪ ,‬המחשב‬
‫עלול להתחמם יתר על המידה‬
‫ולגרום לבעיה ואפילו לפיצוץ‪.‬‬
‫אל תשתמש במחשב במקום לח‬
‫כגון חדר אמבטיה או סאונה‪.‬‬
‫השתמש במחשב במסגרת טווח‬
‫הטמפרטורות והלחות המומלץ‬
‫(‪ ‎10~32º‬צלזיוס‪ ,‬‏‪ ‎20~80%‬לחות‬
‫יחסית)‪.‬‬
‫כיבוי‬
‫אל תסגור את צג ה‪ LCD-‬ותכניס‬
‫את המחשב לתיק לשם העברתו‬
‫כאשר הוא עדיין פועל‪.‬‬
‫השתמש בסוללה ובמתאם מורשים‬
‫שאושרו לשימוש על‪-‬ידי ‪Samsung‬‬
‫‪.Electronics‬‬
‫אם תכניס את המחשב לתיק‬
‫מבלי לכבות אותו‪ ,‬המחשב עלול‬
‫להתחמם יתר על המידה וקיימת‬
‫סכנת שריפה‪ .‬כבה את המחשב‬
‫כהלכה לפני העברתו‪.‬‬
‫סוללות ומתאמים לא מורשים‬
‫עלולים שלא לעמוד בדרישות‬
‫הבטיחות המתאימות ולגרום‬
‫לבעיות או לתקלות שיובילו לפיצוץ‬
‫או שריפה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים‬
‫לשימוש‬
‫לעולם אין לחמם את הסוללה או‬
‫להכניסה לאש‪ .‬אין להניח את‬
‫הסוללה או להשתמש בה במקום‬
‫חם כגון סאונה‪ ,‬בתוך כלי רכב‬
‫החשוף לחום וכן הלאה‪.‬‬
‫קיימת סכנה של פיצוץ או שריפה‪.‬‬
‫הקפד שלא לאפשר לחפצים‬
‫מתכתיים‪ ,‬כגון מפתחות או‬
‫סיכות‪ ,‬לבוא במגע עם נקודות‬
‫החיבור של הסוללה (החלקים‬
‫המתכתיים)‪.‬‬
‫אם חפץ מתכתי ייגע בנקודות‬
‫החיבור של הסוללה‪ ,‬הוא עלול‬
‫לגרום לזרם גבוה מדי ובכך להזיק‬
‫לסוללה או לגרום לשריפה‪.‬‬
‫אם נוזל כלשהו דולף מהסוללה או‬
‫שעולה ממנה ריח מוזר‪ ,‬הוצא את‬
‫הסוללה מהמחשב ופנה למרכז‬
‫שירות‪.‬‬
‫קיימת סכנה של פיצוץ או שריפה‪.‬‬
‫נתק את כל הכבלים המחוברים‬
‫למחשב לפני הניקוי שלו‪ .‬אם‬
‫אתה מנקה מחשב נייד‪ ,‬הוצא את‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫קיימת סכנה של התחשמלות או‬
‫נזק למוצר‪.‬‬
‫כדי להשתמש במחשב בבטחה‪,‬‬
‫החלף את הסוללה שנגמרה‬
‫בסוללה מורשית חדשה‪.‬‬
‫אל תחבר קו טלפון המחובר‬
‫לטלפון דיגיטלי למודם‪.‬‬
‫קיימת סכנה של התחשמלות‪,‬‬
‫שריפה או נזק למוצר‪.‬‬
‫טען את הסוללה במלואה‬
‫לפני שתשתמש במחשב‬
‫בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים‬
‫לשדרוג‬
‫אל תניח מיכל מלא במים או‬
‫חומרים כימיים מעל המחשב או‬
‫לידו‪.‬‬
‫הימנע מאור שמש ישיר כאשר‬
‫המחשב נמצא במקום אטום‪ ,‬כגון‬
‫בתוך כלי רכב‪.‬‬
‫אם מים או חומרים כימיים ידלפו‬
‫לתוך המחשב‪ ,‬הם עלולים לגרום‬
‫לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫קיימת סכנת שריפה‪ .‬קיימת‬
‫אפשרות של התחממות יתר של‬
‫המחשב או גניבה‪.‬‬
‫אם המחשב נשבר או הופל‪ ,‬נתק‬
‫את כבל החשמל ופנה למרכז‬
‫שירות לצורך בדיקת בטיחות‪.‬‬
‫אל תשתמש במחשב נייד למשך‬
‫פרקי זמן ממושכים כאשר איבר‬
‫כלשהו נמצא במגע ישיר איתו‪.‬‬
‫טמפרטורת המוצר עלולה לעלות‬
‫במהלך פעולה רגילה‪.‬‬
‫השימוש במחשב שאינו תקין עלול‬
‫לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפגיעה או כוויה‬
‫בעור‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫לעולם אין לפרק את ספק‬
‫החשמל או את מתאם ה‪.AC-‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫בעת הוצאת סוללת ‪( RTC‬שעון‬
‫זמן אמת)‪ ,‬הרחק אותה מילדים‬
‫הואיל והם עלולים לגעת בה ו‪/‬או‬
‫לבלוע אותה‪.‬‬
‫קיימת סכנת חנק‪ .‬אם ילד בלע את‬
‫הסוללה‪ ,‬פנה מיד לרופא‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה ואפילו למוות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לאחזקה או תנועה‬
‫השתמש בחלקים מורשים בלבד‬
‫(מפצל‪ ,‬סוללה וזיכרון) ולעולם‬
‫אל תפרק את החלקים‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות של המקום‬
‫הרלוונטי (כגון מטוס‪ ,‬בית חולים‬
‫וכן הלאה) בעת השימוש בהתקן‬
‫תקשורת אלחוטי (‪ LAN‬אלחוטי‪,‬‬
‫‪ Bluetooth‬וכולי)‪.‬‬
‫כבה את המחשב ונתק את כל‬
‫הכבלים לפני פירוק המחשב‪ .‬אם‬
‫קיים מודם‪ ,‬נתק את קו הטלפון‪.‬‬
‫אם אתה מפרק מחשב נייד‪,‬‬
‫הקפד להוציא את הסוללה‪.‬‬
‫הימנע מחשיפת הכונן לשדות‬
‫מגנטיים‪ .‬התקני בטיחות עם‬
‫שדות מגנטיים כוללים שערי‬
‫אבטחה בנמלי תעופה ומוטות‬
‫אבטחה‪ .‬התקני האבטחה בנמלי‬
‫התעופה המיועדים לבדיקת‬
‫תיקים ומזוודות קטנות‪ ,‬כגון‬
‫מסועים‪ ,‬משתמשים בקרני רנטגן‬
‫במקום במגנט ולא יזיקו לכונן‪.‬‬
‫קיימת סכנה של נזק למוצר‪,‬‬
‫התחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫בעת נשיאת מחשב נייד יחד‬
‫עם פריטים אחרים כגון מתאם‪,‬‬
‫עכבר‪ ,‬ספרים וכולי‪ ,‬הקפד ששום‬
‫דבר לא ילחץ על המחשב הנייד‪.‬‬
‫אם חפץ כבד ילחץ על המחשב‬
‫הנייד‪ ,‬עלולים להופיע נקודה‬
‫לבנה או כתם על‪-‬גבי צג ה‪.LCD-‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הקפד שלא להפעיל לחץ על‬
‫המחשב הנייד‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬הנח את המחשב‬
‫הנייד בתא נפרד‪ ,‬הרחק מהחפצים‬
‫האחרים‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫זהירות‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה קלה או לנזק למוצר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים‬
‫להתקנה‬
‫אל תחסום את היציאות (חורים)‪,‬‬
‫פתחי האוורור וכן הלאה של‬
‫המוצר ואל תכניס לתוכם חפצים‪.‬‬
‫נזק לרכיב בתוך המחשב עלול‬
‫לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫בעת השימוש במחשב כאשר‬
‫הוא מונח על צידו‪ ,‬הנח אותו‬
‫כך שפתחי האוורור פונים כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לעלייה בטמפרטורה‬
‫הפנימית של המחשב ולהוביל‬
‫לתקלה או לעצירת פעולת‬
‫המחשב‪.‬‬
‫אל תניח חפצים כבדים על‪-‬גבי‬
‫המוצר‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לבעיה במחשב‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬החפץ עלול ליפול ולגרום‬
‫לפציעה או לנזק למחשב‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לשימוש בסוללה‬
‫השלך סוללות משומשות כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬קיימת סכנה של שריפה או‬
‫פיצוץ‪.‬‬
‫‪ ‬שיטת השלכת הסוללה עשויה‬
‫להשתנות בהתאם למדינה‬
‫ולאזור‪ .‬השלך את הסוללה‬
‫המשומשת באופן הולם‪.‬‬
‫אל תזרוק או תפרק את הסוללה‬
‫ואל תטבול אותה במים‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפציעה‪ ,‬שריפה‬
‫או פיצוץ‪.‬‬
‫השתמש בסוללה המורשית‬
‫לשימוש על‪-‬ידי ‪Samsung‬‬
‫‪ Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לפיצוץ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫הימנע ממגע עם חפצים מתכתיים‬
‫כגון מפתחות לרכב או סיכות‬
‫בעת שמירה או נשיאה של‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫מגע עם מתכת עלול לגרום לזרם‬
‫גבוה מדי ולטמפרטורות גבוהות‬
‫ולהוביל לנזק לסוללה או לשריפה‪.‬‬
‫טען את הסוללה בהתאם‬
‫להוראות במדריך‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לפיצוץ או לשריפה עקב נזק‬
‫למוצר‪.‬‬
‫אל תחמם את הסוללה או תחשוף‬
‫אותה לחום (למשל בתוך כלי רכב‬
‫בימות הקיץ)‪.‬‬
‫קיימת סכנה של פיצוץ או שריפה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה קלה או לנזק למוצר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לשימוש‬
‫אל תניח נר‪ ,‬תדליק סיגר וכן‬
‫הלאה מעל המוצר או על‪-‬גביו‪.‬‬
‫קיימת סכנת שריפה‪.‬‬
‫השתמש בשקע בקיר או במפצל‬
‫בעל רכיב הארקה‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד למסור את המוצר לבדיקה‬
‫של מהנדס שירות בטיחות לאחר‬
‫תיקון המוצר‪.‬‬
‫מרכזי תיקון מורשים של‬
‫‪ Samsung‬יבצעו בדיקות בטיחות‬
‫לאחר התיקון‪ .‬השימוש במוצר‬
‫מתוקן ללא בדיקת בטיחות עלול‬
‫לגרום להתחשמלות או לשריפה‪.‬‬
‫במקרה של ברקים‪ ,‬כבה מיד את‬
‫המערכת‪ ,‬נתק את כבל החשמל‬
‫מהשקע בקיר ונתק את קו הטלפון‬
‫מהמודם‪ .‬אל תשתמש במודם או‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש במחשב ובמתאם‬
‫ה‪ AC-‬כשהם מונחים בחיקך או‬
‫על‪-‬גבי משטחים רכים‪.‬‬
‫אם טמפרטורת המחשב תעלה‪,‬‬
‫קיימת סכנה של כוויה‪.‬‬
‫חבר התקנים מורשים בלבד‬
‫למחברים או ליציאות של‬
‫המחשב‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום להתחשמלות ושריפה‪.‬‬
‫סגור את צג ה‪ LCD-‬רק לאחר‬
‫שבדקת שהמחשב הנייד כבוי‪.‬‬
‫טמפרטורת המחשב עלולה לעלות‬
‫ולגרום להתחממות יתר ולעיוות‬
‫המוצר‪.‬‬
‫אל תלחץ על לחצן ההוצאה בזמן‬
‫שכונן התקליטונים‪/‬תקליטורים‬
‫פועל‪.‬‬
‫אתה עלול לאבד נתונים והוצאה‬
‫פתאומית של התקליטור עלולה‬
‫לגרום לפציעה‪.‬‬
‫הקפד שלא לשמוט את המוצר‬
‫בזמן השימוש בו‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפציעה או‬
‫לאובדן נתונים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫אל תיגע באנטנה באמצעות התקן‬
‫חשמלי כגון שקע החשמל‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫בעת הטיפול בחלקי המחשב‪,‬‬
‫פעל בהתאם להוראות במדריך‬
‫המצורף להם‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לנזק למוצר‪.‬‬
‫אם המחשב פולט עשן‪ ,‬או שעולה‬
‫ממנו ריח שרוף‪ ,‬נתק את תקע‬
‫החשמל מהשקע בקיר ופנה‬
‫למרכז שירות‪ .‬אם מדובר במחשב‬
‫נייד‪ ,‬הקפד להוציא את הסוללה‪.‬‬
‫קיימת סכנת שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש בתקליטור‪/‬תקליטון‬
‫פגום או שעבר שינוי כלשהו‪.‬‬
‫קיימת סכנה של נזק למוצר או‬
‫פציעה‪.‬‬
‫אל תכניס את אצבעותיך לתוך‬
‫חריץ כרטיס המחשב‪.‬‬
‫קיימת סכנת פציעה או‬
‫התחשמלות‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה קלה או לנזק למוצר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים לשדרוג‬
‫השתמש בתמיסת הניקוי‬
‫המומלצת למחשב בעת ניקוי‬
‫המוצר והשתמש במחשב רק‬
‫כשהוא יבש לחלוטין‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום להתחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אין להשתמש בשיטת החירום‬
‫להוצאת תקליטורים באמצעות‬
‫מהדק נייר כאשר התקליטור‬
‫פועל‪ .‬הקפד להשתמש בשיטת‬
‫החירום להוצאת תקליטורים רק‬
‫כאשר כונן התקליטורים האופטי‬
‫הפסיק לעבוד‪.‬‬
‫קיימת סכנת פציעה‪.‬‬
‫אל תקרב את פניך למגש של‬
‫כונן התקליטורים האופטי כאשר‬
‫הוא פועל‪.‬‬
‫קיימת סכנה של פציעה עקב‬
‫הוצאה פתאומית‪.‬‬
‫לפני השימוש בתקליטורים‪,‬‬
‫בדוק שאין בהם סדקים או נזק‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק לתקליטור‬
‫ולהוביל לתקלה בהתקן ולפציעה‬
‫של המשתמש‪.‬‬
‫היזהר בעת המגע עם המוצר או‬
‫חלקיו‪.‬‬
‫לעולם אל תפרק או תתקן את‬
‫המוצר בעצמך‪.‬‬
‫אתה עלול לגרום נזק למוצר או‬
‫להיפצע‪.‬‬
‫קיימת סכנת התחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫הקפד שלא לזרוק או להשמיט‬
‫חלק מחשב או התקן כלשהו‪.‬‬
‫כדי לחבר התקן שאינו מיוצר‬
‫או מאושר על‪-‬ידי ‪Samsung‬‬
‫‪ ,Electronics‬ברר במרכז‬
‫השירות לפני החיבור‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק‬
‫למוצר‪.‬‬
‫הקפד לסגור את מכסה המחשב‬
‫לפני החיבור לחשמל לאחר‬
‫הרכבת המחשב מחדש‪.‬‬
‫קיימת סכנה של התחשמלות אם‬
‫גופך ייגע בחלק פנימי‪.‬‬
‫השתמש בחלקים המורשים‬
‫לשימוש על‪-‬ידי ‪Samsung‬‬
‫‪ Electronics‬בלבד‪.‬‬
‫אם לא תעשה זאת‪ ,‬הדבר עלול‬
‫לגרום לשריפה או נזק למוצר‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫קיימת סכנה של גרימת נזק למוצר‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי‪-‬ציות להוראות המסומנות בסמל זה עלול להוביל לפציעה קלה או לנזק למוצר‪.‬‬
‫אמצעי זהירות הקשורים‬
‫לאחזקה או תנועה‬
‫אמצעי זהירות למניעת אובדן נתונים‬
‫(ניהול דיסק קשיח)‬
‫בעת העברת המוצר‪ ,‬כבה אותו‬
‫והפרד תחילה את כל הכבלים‬
‫המחוברים‪.‬‬
‫הקפד שלא לפגוע בנתונים שבכונן הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫המוצר עלול להינזק או‬
‫שהמשתמשים עלולים להיתקל‬
‫בכבלים ולמעוד‪.‬‬
‫‪ ‬כונני דיסק קשיח כל כך רגישים לפגיעה חיצונית שכל פגישה שכזו‬
‫‬
‫עלולה לגרום לאובדן נתונים על‪-‬גבי משטח הדיסק‪.‬‬
‫‪ ‬נקוט במשנה זהירות הואיל והעברת המחשב או פגיעה בו כאשר הוא‬
‫פועל עלולה לגרום נזק לנתונים בכונן הדיסק הקשיח‪.‬‬
‫‪ ‬החברה אינה אחראית לאובדן נתונים כלשהו שנגרם עקב שימוש בלתי‬
‫זהיר של הלקוח או תנאים סביבתיים ירודים‪.‬‬
‫אם אינך משתמש במחשב הנייד‬
‫למשך פרק זמן ממושך‪ ,‬פרוק את‬
‫הסוללה ושמור אותה בנפרד‪.‬‬
‫הסוללה תישמר במצב הטוב‬
‫ביותר‪.‬‬
‫אל תפעיל את המחשב או תצפה‬
‫בו במהלך נהיגה בכלי רכב‪.‬‬
‫קיימת סכנה של תאונת דרכים‪ .‬יש‬
‫להתרכז בנהיגה‪.‬‬
‫גורמים שעלולים לגרום נזק לנתונים בכונן דיסק קשיח ולכונן עצמו‪.‬‬
‫‪ ‬אובדן נתונים עלול להתרחש אם הדיסק סופג מכה חיצונית בעת פירוק‬
‫או הרכבה של המחשב‪.‬‬
‫‪ ‬אובדן נתונים עלול להתרחש כאשר המחשב נכבה או מאותחל בשל‬
‫הפסקת חשמל כאשר כונן הדיסק הקשיח פועל‪.‬‬
‫‪ ‬אובדן נתונים בלתי הפיך עלול להתרחש עקב הדבקת המחשב בווירוס‪.‬‬
‫‪ ‬אובדן נתונים עלול להתרחש בשל כיבוי זרם החשמל בעת הפעלת‬
‫תוכנית‪.‬‬
‫‪ ‬העברה או גרימת זעזוע למחשב כאשר כונן הדיסק הקשיח פועל‬
‫‬
‫עלולות לגרום לקבצים פגומים או למקטעים בעייתיים בדיסק הקשיח‪.‬‬
‫כדי למנוע אובדן נתונים בשל נזק לכונן הדיסק הקשיח‪ ,‬גבה את‬
‫הנתונים לעתים קרובות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫יציבה נכונה בעת השימוש במחשב‬
‫שמירה על יציבה נכונה במהלך השימוש במחשב חשובה מאוד למניעת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫ההוראות הבאות הנוגעות לשמירה על יציבה נכונה במהלך השימוש במחשב פותחו באמצעות הנדסת‬
‫אנוש‪ .‬קרא אותן והקפד לפעול לפיהן בעת השימוש במחשב‪.‬‬
‫אחרת‪ ,‬תגבר הסבירות ל‪( RSI-‬פציעה בשל מאמץ חוזר) עקב פעולות חוזרות ואתה עלול לסבול מנזק‬
‫גופני חמור‪.‬‬
‫‪ ‬ההוראות במדריך זה תוכננו כך שיתאימו למגוון משתמשים כלליים‪.‬‬
‫‪ ‬אם המשתמש אינו משתמש כללי‪ ,‬אנו ממליצים ליישם את ההוראות בהתאם לצורכי המשתמש‪.‬‬
‫יציבה נכונה‬
‫‪ ‬כדי להשתמש במחשב בזמן שיחת טלפון‪,‬‬
‫השתמש באוזניות‪ .‬שימוש במחשב כאשר‬
‫הטלפון מונח על הכתף פוגע ביציבה‪.‬‬
‫כוונן את הגובה של שולחנות וכיסאות בהתאם‬
‫לגובה שלך‪.‬‬
‫‪ ‬החזק פריטים שבהם אתה מרבה להשתמש‬
‫בהישג יד נוח (כך שתוכל להגיע אליהם‬
‫באמצעות הידיים)‪.‬‬
‫יש לכוונן את הגובה כך שזרועותיך יוצרות זווית ישרה‬
‫בעת הנחת הידיים על לוח המקשים בעת הישיבה על‬
‫הכיסא‪.‬‬
‫כוונן את גובה הכיסא כך שהעקבים מונחים בנוחות‬
‫על הרצפה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש במחשב בעת שכיבה אלא בעת‬
‫ישיבה בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש במחשב כשהוא מונח בחיקך‪ .‬אם‬
‫‬
‫טמפרטורת המחשב תעלה‪ ,‬קיימת סכנה של‬
‫כוויה‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על גב ישר בעת העבודה‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש בכיסא בעל משענת נוחה‪.‬‬
‫‪ ‬בעת הישיבה בכיסא‪ ,‬וודא שמרכז הכובד של‬
‫הרגליים חל על כפות הרגליים ולא על הכיסא‬
‫עצמו‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫תנוחת העיניים‬
‫תנוחת הידיים‬
‫שמור על מרחק של ‪ 50‬ס”מ לפחות בין הצג או‬
‫מסך ה‪ LCD-‬לבין העיניים‪.‬‬
‫הקפד שהזרועות יהיו בזווית ישרה‪ ,‬כמוצג באיור‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ס"מ‬
‫‪ ‬כוונן את הגובה של הצג ומסך ה‪ LCD-‬כך‬
‫שהקצה העליון שלהם נמצא בגובה העיניים או‬
‫מתחתיו‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על קו ישר מהמרפק לכף היד‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את כף היד על לוח המקשים בעת‬
‫ההקלדה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תגדיר את הצג ומסך ה‪ LCD-‬להגדרה בהירה‬
‫מדי‪.‬‬
‫‪ ‬אל תאחוז בעכבר בחוזקה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תלחץ על לוח המקשים‪ ,‬לוח המגע או העכבר‬
‫בחוזקה‪.‬‬
‫‪ ‬שמור על הניקיון של הצג ומסך ה‪.LCD-‬‬
‫‪ ‬אם אתה מרכיב משקפיים‪ ,‬נקה אותם לפני‬
‫‬
‫השימוש במחשב‪.‬‬
‫‪ ‬מומלץ לחבר לוח מקשים ועכבר חיצוניים בעת‬
‫השימוש במחשב במשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫‪ ‬בעת הזנת תוכן המודפס על נייר לתוך המחשב‪,‬‬
‫השתמש במחזיק ניירות סטטי כך שגובה הנייר‬
‫יהיה קרוב ככל האפשר לגובה הצג‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫בקרת עוצמת קול (אוזניות ורמקולים)‬
‫זמן שימוש (זמן מנוחה)‬
‫בדוק תחילה את עוצמת הקול כדי להאזין‬
‫למוסיקה‪.‬‬
‫‪ ‬קח הפסקה של ‪ 10‬דקות או יותר לאחר פרק זמן‬
‫‬
‫של ‪ 50‬דקות בעת עבודה למשך יותר משעה‪.‬‬
‫תאורה‬
‫‪ ‬אל תשתמש במחשב במקומות חשוכים‪ .‬רמת‬
‫התאורה עבור השימוש במחשב אמורה להיות‬
‫דומה לתאורה המשמשת לקריאת ספר‪.‬‬
‫בדוק את‬
‫עוצמת הקול!‬
‫‪ ‬מומלץ להשתמש בתאורה בלתי ישירה‪ .‬השתמש‬
‫בווילון כדי למנוע השתקפות על‪-‬גבי מסך‬
‫ה‪.LCD-‬‬
‫‪ ‬בדוק אם עוצמת הקול גבוהה מדי לפני השימוש‬
‫‬
‫באוזניות‪.‬‬
‫‪ ‬שימוש ממושך באוזניות אינו מומלץ‪.‬‬
‫‪ ‬כל סטייה מהגדרת ברירת המחדל של האקולייזר‬
‫עלולה לגרום לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫תנאי הפעלה‬
‫‪ ‬ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל באמצעות‬
‫עדכוני תוכנה ומנהלי התקן ללא התערבות מצדך‪.‬‬
‫בדוק את הגדרת ברירת המחדל של האקולייזר‬
‫לפני השימוש הראשון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש במחשב במקומות חמים ולחים‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש במחשב במסגרת טווח הטמפרטורה‬
‫והלחות המותר שצוין במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫מידע חשוב אודות בטיחות‬
‫הוראות בטיחות‬
‫המערכת שלך תוכננה ונבדקה כדי לעמוד‬
‫בסטנדרטים העדכניים ביותר לבטיחות של ציוד‬
‫טכנולוגיות מידע‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי להבטיח שימוש‬
‫בטוח במוצר זה‪ ,‬חשוב למלא אחר הוראות הבטיחות‬
‫המסומנות על‪-‬גבי המוצר והמופיעות בתיעוד‪.‬‬
‫‪ ‬במארז המחשב ישנם פתחי אוורור‪ .‬אל תחסום‬
‫‬
‫או תכסה פתחים אלה‪ .‬הקפד על מרחק הולם‪,‬‬
‫‪ 15‬ס"מ לפחות‪ ,‬מסביב למערכת לצורך אוורור‬
‫בעת סידור סביבת העבודה‪ .‬לעולם אין להחדיר‬
‫חפצים לתוך פתחי האוורור של המחשב‪.‬‬
‫‪ ‬ודא שפתחי האוורור של המאוורר בתחתית‬
‫‬
‫המארז פנויים בכל עת‪ .‬אל תניח את המחשב‬
‫על משטח רך כיוון שאתה עלול לחסום את פתחי‬
‫האוורור התחתונים‪.‬‬
‫פעל תמיד בהתאם להוראות אלה כדי‬
‫למנוע פציעה גופנית ונזק למערכת‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה משתמש בכבל מאריך‪ ,‬ודא שדירוג‬
‫‬
‫המתח הכולל של המוצרים המחוברים לכבל‬
‫המאריך אינו עולה על דירוג המתח שלו‪.‬‬
‫התקנת המערכת‬
‫‪ ‬קרא את כל ההוראות המסומנות על‪-‬גבי המוצר‬
‫‬
‫והמופיעות בתיעוד ופעל לפיהן לפני הפעלת‬
‫המערכת‪ .‬שמור את כל הוראות הבטיחות‬
‫וההפעלה לשימוש עתידי‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשתמש במוצר זה ליד מקור מים או חום כגון‬
‫‬
‫תנור חימום‪.‬‬
‫‪ ‬התקן את המערכת על‪-‬גבי משטח עבודה יציב‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬יש להפעיל את המוצר אך ורק באמצעות סוג‬
‫מקור חשמל שצוין על‪-‬גבי תווית הדירוג‪.‬‬
‫‪ ‬ודא ששקע החשמל שבו אתה משתמש להפעלת‬
‫הציוד נגיש בקלות למקרה של שריפה או קצר‪.‬‬
‫‪ ‬אם למחשב יש מתג בחירת מתח‪ ,‬ודא שהמתג‬
‫מכוון בהתאם לאזור שלך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הוראות להפעלה בטוחה של מחשבים‬
‫ניידים‬
‫זהירות בעת השימוש‬
‫‪ ‬אל תדרוך על כבל החשמל ואל תניח חפץ כלשהו‬
‫עליו‪.‬‬
‫‪ z‬בעת התקנה והפעלה של התקנים‪ ,‬עיין בדרישות‬
‫הבטיחות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪ ‬אל תשפוך נוזל כלשהו על המערכת‪ .‬הדרך‬
‫הטובה ביותר למנוע זאת היא לא לאכול או‬
‫לשתות בקרבת המערכת‪.‬‬
‫‪ x‬יש להשתמש בהתקנים אך ורק עם הציוד שצוין‬
‫במפרטים הטכניים של ההתקנים‪.‬‬
‫‪ ‬מוצרים מסוימים כוללים סוללת ‪ CMOS‬הניתנת‬
‫להחלפה בלוח המערכת‪ .‬קיימת סכנת פיצוץ אם‬
‫סוללת ה‪ CMOS-‬אינה מוחלפת כראוי‪ .‬החלף‬
‫את הסוללה בסוג זהה או שווה‪-‬ערך המומלץ‬
‫על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫השלך סוללות בהתאם להוראות היצרן‪ .‬אם עליך‬
‫להחליף סוללת ‪ ,CMOS‬ודא שטכנאי מוסמך‬
‫יבצע את המשימה‪.‬‬
‫‪ c‬אם הבחנת בריח שרוף או בעשן שעולה‬
‫מהמחשב‪ ,‬יש לכבות אותו ולהוציא ממנו את‬
‫הסוללה‪ .‬יש למסור את המחשב לבדיקה של‬
‫טכנאי מוסמך לפני חידוש השימוש‪.‬‬
‫‪ v‬השירות והתיקון של ההתקנים אמורים להתבצע‬
‫במרכזי שירות מוסמכים‪.‬‬
‫‪ b‬אל תפעיל את המחשב הנייד כשבסיסו מונח‬
‫ישירות על עור חשוף לפרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫טמפרטורת המשטח של הבסיס עולה במהלך‬
‫ההפעלה הרגילה (בעיקר אם קיים זרם ‪.)AC‬‬
‫מגע ממושך עם עור חשוף עלול לגרום לחוסר‬
‫נוחות ולבסוף לכוויה‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר המחשב כבוי‪ ,‬עדיין זורמת בו כמות קטנה‬
‫‬
‫של זרם חשמלי‪.‬‬
‫כדי למנוע התחשמלות‪ ,‬נתק תמיד את כל‬
‫כבלי החשמל והוצא את הסוללה וכבלי המודם‬
‫מהשקעים בקיר לפני ניקוי המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את המערכת מהשקע בקיר ופנה לקבלת‬
‫שירות מאנשי מקצוע מוסמכים אם‪:‬‬
‫‬
‫‪ -‬כבל החשמל או התקע פגום‪.‬‬
‫‬
‫‪ -‬נשפך נוזל לתוך המערכת‪.‬‬
‫‬
‫ המערכת אינה פועלת כראוי בעת מילוי הוראות‬‫ההפעלה‪.‬‬
‫‬
‫‪ -‬המערכת הושמטה או שהמארז ניזוק‪.‬‬
‫‬
‫‪ -‬ביצועי המערכת משתנים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫חלקי חילוף ואביזרים‬
‫השתמש בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על‪-‬ידי היצרן בלבד‪.‬‬
‫כדי לצמצם את הסיכוי לשריפה‪ ,‬השתמש בכבל טלקומוניקציה מסוג ‪ No. 26 AWG‬ומעלה בלבד‪.‬‬
‫אל תשתמש במוצר זה באזורים המוגדרים כמסוכנים‪ .‬אזורים אלה כוללים אזורי טיפול במתקנים‬
‫רפואיים ומרפאות שיניים‪ ,‬סביבות עשירות בחמצן או אזורי תעשיה‪.‬‬
‫בטיחות לייזר‬
‫השלכת הסוללה‬
‫כל המערכות המצוידות בכונני תקליטורים או ‪DVD‬‬
‫מצייתות לתקני הבטיחות המתאימים‪ ,‬לרבות ‪IEC‬‬
‫‪ .60825-1‬התקני הלייזר ברכיבים אלה מסווגים‬
‫בתור "מוצרי לייזר של ‪ "Class 1‬במסגרת תקן ביצועי‬
‫הקרינה של משרד הבריאות האמריקני (‪ .)DHHS‬אם‬
‫היחידה תזדקק אי‪-‬פעם לטיפול‪ ,‬פנה למרכז שירות‬
‫מורשה‪.‬‬
‫אל תשליך סוללות נטענות או מוצרים‬
‫המופעלים באמצעות סוללות נטענות‬
‫ומקובעות לאשפה‪.‬‬
‫פנה לקו העזרה של ‪ Samsung‬לקבלת מידע על‬
‫אופן ההשלכה של סוללות שלא ניתן עוד להשתמש‬
‫בהן או לטעון אותן‪.‬‬
‫פעל בהתאם לכל התקנות המקומיות בעת השלכת‬
‫סוללות ישנות‪.‬‬
‫‪ ‬הודעה על בטיחות לייזר‪:‬‬
‫‬
‫החלפת סוללה בסוג שגוי עלולה להוביל‬
‫לפיצוץ‪.‬‬
‫השלך סוללות משומשות בהתאם‬
‫להוראות‪.‬‬
‫השימוש בבקרות או שינויים או ביצוע‬
‫הליכים שאינם מצוינים במדריך‬
‫זה עלול להוביל לחשיפה מסוכנת‬
‫לקרינה‪ .‬כדי למנוע חשיפה לקרני‬
‫לייזר‪ ,‬אל תנסה לפתוח את המארז‬
‫של כונני תקליטורים או ‪.DVD‬‬
‫‪ ‬קיימת קרינת לייזר מסוג ‪Class 1M‬‬
‫בעת פתיחת חלק פועל‪.‬‬
‫‬
‫אין להתבונן באופן ישיר באמצעות‬
‫כלים אופטיים‪.‬‬
‫‪ ‬קיימת קרינת לייזר בלתי נראית מסוג‬
‫‪ Class 3B‬בעת הפתיחה‪.‬‬
‫‬
‫‪25‬‬
‫הימנע מחשיפה לקרן‪.‬‬
‫דרישות של כבל החשמל‬
‫חיבור וניתוק של מתאם ‪AC‬‬
‫ערכת כבל החשמל (תקע‪ ,‬כבל ותקע של מתאם ‪)AC‬‬
‫שצורפה למחשב עומדת בדרישות השימוש במדינה‬
‫שבה רכשת את הציוד‪.‬‬
‫השקע אמור להיות קרוב לציוד ונגיש בקלות‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל על‪-‬ידי משיכת הכבל‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ערכות כבלי חשמל לשימוש במדינות אחרות חייבות‬
‫לעמוד בדרישות של המדינה שבה המחשב יהיה‬
‫בשימוש‪ .‬לקבלת מידע נוסף על הדרישות של ערכות‬
‫כבלי חשמל‪ ,‬פנה למוכר‪ ,‬משווק או ספק שירות‬
‫מורשה‪.‬‬
‫דרישות כלליות‬
‫הדרישות המפורטות להלן חלות על כל המדינות‪:‬‬
‫‪ ‬כל ערכות כבלי החשמל חייבות להיות מאושרות‬
‫על‪-‬ידי סוכנות מוכרת ומקובלת שאחראית‬
‫לבדיקת נושא זה במדינה שבה ייעשה שימוש‬
‫בערכת כבלי החשמל‪.‬‬
‫‪ ‬ערכת כבלי החשמל חייבת להציע קיבולת זרם‬
‫מינימלית של ‪ ‎7 A‬ודירוג מתח נומינלי של ‪ 125‬או‬
‫‪ 250‬וולט‪ ,‬כנדרש בהתאם לרשת החשמל של כל‬
‫מדינה ומדינה‪( .‬ארצות הברית בלבד)‬
‫‪ ‬מצמד המכשירים חייב להתאים לתצורה המכנית‬
‫של מחבר ‪EN 60 320/IEC 320 Standard‬‬
‫‪( Sheet C7‬או ‪ )C5‬כדי שיתאים לשקע‬
‫המכשירים במחשב‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הצהרות תאימות לתקינה‬
‫הדרכה בנושא אלחוט‬
‫(אם כולל תדר של ‪ 2.4G‬או ‪)5G‬‬
‫התקנים מסוג ‪ LAN‬רדיו במתח נמוך (התקני תקשורת אלחוטית עם תדר רדיו (‪ ,))RF‬הפועלים בתדר‬
‫‪ ,2.4GHz/5GHz‬עשויים להימצא במערכת המחשב הנייד‪ .‬הסעיף הבא מציע סקירה כללית של השיקולים‬
‫להפעלת התקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫הגבלות‪ ,‬אזהרות וחששות נוספים עבור מדינות ספציפיות מפורטים בסעיפי המדינות הספציפיות (או בסעיפי‬
‫קבוצות מדינות)‪ .‬ההתקנים האלחוטיים במערכת מותאמים לשימוש רק במדינות המוזכרות בסימוני אישור הרדיו‬
‫על‪-‬גבי תווית דירוג המערכת‪ .‬אם המדינה שבה ברצונך להשתמש בהתקן האלחוטי אינה מפורטת‪ ,‬פנה לסוכנות‬
‫המקומית לאישור רדיו לקבלת דרישות ההפעלה‪ .‬התקנים אלחוטיים נמצאים תחת פיקוח צמוד וייתכן שהשימוש‬
‫בהם יהיה אסור‪.‬‬
‫עוצמת שדה ‪ RF‬של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים שעשויים להיות מוטבעים במחשב הנייד פחותה בהרבה‬
‫מכל ההגבלות הבינלאומיות לחשיפה ל‪ RF-‬הידועות בשלב זה‪ .‬הואיל וההתקנים האלחוטיים (שעשויים להיות‬
‫מוטבעים במחשב הנייד) פולטים פחות אנרגיה מהמותר בתקנים ובהמלצות של בטיחות תדרי רדיו‪ ,‬היצרן מאמין‬
‫שהתקנים אלה בטוחים לשימוש‪ .‬ללא קשר לרמות החשמל‪ ,‬יש להקפיד לצמצם מגע אנוש במהלך ההפעלה‬
‫הרגילה‪.‬‬
‫בתור הנחיה כללית‪ ,‬יש בדרך כלל לשמור על מרחק של ‪ 20‬ס"מ בין ההתקן האלחוטי לגוף בעת השימוש בהתקן‬
‫אלחוטי בקרבת הגוף (פרט לגפיים)‪ .‬יש להשתמש בהתקן זה במרחק שעולה על ‪ 20‬ס"מ מהגוף כאשר התקנים‬
‫אלחוטיים פועלים ומשדרים‪.‬‬
‫נסיבות מסוימות דורשות הגבלה של השימוש בהתקנים אלחוטיים‪ .‬דוגמאות להגבלות נפוצות מפורטות בעמוד‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ ‬תקשורת אלחוטית בתדר רדיו עלולה להפריע לציוד בטיסות מסחריות‪ .‬תקנות התעופה הנוכחיות‬
‫דורשות כיבוי של התקנים אלחוטיים במהלך טיסות‪.‬‬
‫התקני תקשורת מסוג ‪( 802.11ABGN‬מוכר גם בתור אתרנט אלחוטי או ‪ )Wifi‬ו‪ Bluetooth-‬הם‬
‫דוגמאות להתקנים המספקים תקשורת אלחוטית‪.‬‬
‫‪ ‬בסביבות שבהן סכנת ההפרעה להתקנים או שירותים אחרים היא מזיקה או נחשבת למזיקה‪ ,‬ייתכן‬
‫שאפשרות השימוש בהתקנים אלחוטיים תוגבל או תיאסר‪ .‬נמלי תעופה‪ ,‬בתי חולים וסביבות עשירות‬
‫בחמצן או גזים דליקים הם רק כמה דוגמאות למקומות שבהם השימוש בהתקנים אלחוטיים עשוי‬
‫להיות מוגבל או אסור‪ .‬בסביבות שבהן אינך בטוח מהן תקנות השימוש בהתקנים אלחוטיים‪ ,‬בקש‬
‫אישור מהרשות המתאימה לפני השימוש בהתקנים אלחוטיים או הפעלתם‪.‬‬
‫‪ ‬בכל מדינה קיימות הגבלות שונות על השימוש בהתקנים אלחוטיים‪ .‬הואיל והמערכת שלך מצוידת‬
‫בהתקן אלחוטי‪ ,‬בעת הנסיעה למדינה אחרת יחד עם המערכת‪ ,‬לפני המעבר או הנסיעה‪ ,‬ברר‬
‫ברשויות המקומיות של אישורי רדיו לגבי הגבלות על השימוש בהתקנים אלחוטיים במדינת היעד‪.‬‬
‫‪ ‬אם המערכת מצוידת בהתקן אלחוטי מוטבע פנימי‪ ,‬אל תפעיל אותו אלא אם כל הכיסויים והמגנים‬
‫נמצאים במקומם והמערכת מורכבת לחלוטין‪.‬‬
‫‪ ‬התקנים אלחוטיים לא נועדו לטיפול מצד המשתמש‪ .‬אל תשנה אותם בצורה כלשהי‪ .‬שינוי התקן‬
‫אלחוטי ישלול את האישור להשתמש בו‪ .‬פנה ליצרן לקבלת שירות‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש במנהלי התקן המאושרים במדינה שבה יהיה ההתקן בשימוש‪ .‬עיין בערכת שחזור המערכת‬
‫של היצרן או פנה לתמיכה הטכנית של היצרן לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ארצות הברית‬
‫דרישות והודעות בנושא בטיחות של‬
‫ארצות הברית וקנדה‬
‫אזהרת שימוש במטוסים‬
‫תקנות ה‪ FCC-‬וה‪ FAA-‬אוסרות על‬
‫הפעלת התקנים אלחוטיים של תדר רדיו‬
‫בטיסות משום שהאותות שלהם עלולים‬
‫להפריע למכשירים קריטיים במטוס‪.‬‬
‫אל תיגע באנטנה ואל תזיז אותה כאשר היחידה‬
‫משדרת או קולטת‪.‬‬
‫אל תחזיק רכיב כלשהו המכיל את הרדיו‪ ,‬כגון‬
‫האנטנה‪ ,‬קרוב מאוד לאיבר חשוף כלשהו או במגע‬
‫איתו‪ ,‬בעיקר הפנים או העיניים‪ ,‬בעת השידור‪.‬‬
‫אל תפעיל את הרדיו או תנסה לשדר נתונים אלא‬
‫אם האנטנה מחוברת; אחרת‪ ,‬אתה עלול לגרום נזק‬
‫לרדיו‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים אחרים‬
‫הודעות בטיחות עבור התקנים אחרים ברשת‬
‫האלחוטית‪ :‬עיין בתיעוד שצורף למתאמי אתרנט‬
‫אלחוטיים או להתקנים אחרים ברשת האלחוטית‪.‬‬
‫שימוש בסביבות ספציפיות‪:‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים במקומות מסוכנים‬
‫מוגבל בהתאם לאילוצים שקובעים מנהלי הבטיחות‬
‫של סביבות אלה‪.‬‬
‫התקן הרדיו ‪ Part 15‬פועל מבלי להפריע‬
‫להתקנים אחרים הפועלים בתדר זה‪.‬‬
‫כל שינוי במוצר זה שלא אושר במפורש‬
‫על‪-‬ידי ‪ Intel‬עלול לשלול את סמכות‬
‫המשתמש להפעיל התקן זה‪.‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים במטוסים כפוף למנהל‬
‫התעופה הפדרלי (‪.)FAA‬‬
‫השימוש בהתקנים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל‬
‫בהתאם להגבלות שנקבעו בכל בית חולים‪.‬‬
‫אזהרת קרבה להתקנים נפיצים‬
‫אל תפעיל משדר נייד (כגון התקן רשת‬
‫אלחוטי) ליד נפצים שאינם מוגנים או‬
‫בסביבות נפיצות אלא אם ההתקן הותאם‬
‫לשימוש שכזה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫פליטה לא מכוונת בהתאם ל‪FCC-‬‬
‫‪Part 15‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬המשתמש אמור להתייעץ עם המשווק‬
‫או עם טכנאי רדיו‪/‬טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות‬
‫נוספות‪ .‬המשתמש יכול להיעזר בחוברת הבאה‪:‬‬
‫"‪."Something About Interference‬‬
‫התקן זה מציית ל‪ Part 15-‬של תקנות ה‪.FCC-‬‬
‫הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים‪ )1( :‬התקן זה‬
‫לא יגרום להפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן זה חייב‬
‫לקבל כל הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה שעלולה‬
‫לגרום להפעלה לא רצויה‪.‬‬
‫חוברת זו זמינה במשרדים המקומיים של ה‪.FCC-‬‬
‫החברה שלנו אינה אחראית להפרעות לרדיו או‬
‫לטלוויזיה שנגרמות בשל שינויים בלתי מורשים בציוד‬
‫זה‪ ,‬או החלפה או צירוף של כבלים מחברים וציוד‬
‫שלא צוינו על‪-‬ידי החברה‪ .‬המשתמש יהיה אחראי‬
‫לתיקון‪ .‬השתמש בכבלי נתונים מוגנים בלבד עם‬
‫מערכת זו‪.‬‬
‫ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא מציית‬
‫למגבלות החלות על התקנים‬
‫דיגיטליים מסוג ‪ Class B‬בהתאם‬
‫ל‪ Part 15-‬של כללי ה‪ .FCC-‬מגבלות‬
‫אלה נועדו לספק הגנה הולמת מפני‬
‫הפרעות מזיקות בהתקנות באזורי‬
‫מגורים‪ .‬ציוד זה מפיק‪ ,‬משתמש‬
‫ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו‪.‬‬
‫אם ההתקנה שלו והשימוש בו לא‬
‫ייעשו בהתאם להנחיות‪ ,‬הוא עלול‬
‫לגרום להפרעות מזיקות‪ .‬אם ציוד‬
‫זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת‬
‫רדיו או טלוויזיה‪ ,‬שאותן ניתן לבדוק‬
‫על‪-‬ידי הפעלה וכיבוי של הציוד‪,‬‬
‫המשתמש מתבקש לנסות ולתקן את‬
‫ההפרעות בעזרת אמצעי אחד או יותר‬
‫מהאמצעים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬שינוי כיוון או מיקום של האנטנה‬
‫הקולטת‪.‬‬
‫‪ ‬הגדלת המרחק בין הציוד למקלט‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה‬
‫‬
‫שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫‪ ‬התייעצות עם המשווק או עם טכנאי‬
‫רדיו‪/‬טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫פליטה מכוונת בהתאם ל‪FCC Part-‬‬
‫‪15‬‬
‫ההפעלה של התקן זה כפופה לשני התנאים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן‬
‫זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה‬
‫שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה שלו‪.‬‬
‫(אם כולל תדר של ‪ 2.4G‬או ‪)5G‬‬
‫התקנים מסוג ‪ LAN‬רדיו במתח נמוך (התקני‬
‫תקשורת אלחוטית עם תדר רדיו (‪ ,))RF‬הפועלים‬
‫בתדר ‪ ,2.4GHz/5GHz‬עשויים להימצא במערכת‬
‫המחשב הנייד‪ .‬סעיף זה ישים רק אם התקנים‬
‫אלה נמצאים‪ .‬עיין בתווית המערכת כדי לאמת את‬
‫נוכחותם של התקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים לא נועדו לטיפול‬
‫מצד המשתמש‪ .‬אל תשנה אותם בצורה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫שינוי התקן אלחוטי ישלול את האישור‬
‫להשתמש בו‪ .‬פנה ליצרן לקבלת שירות‪.‬‬
‫התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת‬
‫מותאמים לשימוש בארצות הברית רק אם מופיע‬
‫מספר זיהוי ‪ FCC‬על‪-‬גבי תווית המערכת‪.‬‬
‫הצהרת ה‪ FCC-‬עבור שימוש ברשת ‪LAN‬‬
‫אלחוטית‪:‬‬
‫התקן זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בשל פעולתו‬
‫בטווח התדרים ‪ 5.15‬עד ‪ .‎5.25 ‎GHz‬ה‪ FCC-‬דורש‬
‫שמוצר זה יהיה בשימוש בתוך מבנים בטווח התדרים‬
‫‪ 5.15‬עד ‪ ‎5.25 GHz‬כדי לצמצם את הסיכוי להפרעות‬
‫מזיקות למערכות לוויין ניידות עם ערוצים משותפים‪.‬‬
‫רדארים רבי‪-‬עוצמה הם המשתמשים העיקריים‬
‫בתדרים ‪ 5.25‬עד ‪ ‎5.35 GHz‬ו‪-‬‏‪ 5.65‬עד ‪.‎5.85 GHz‬‬
‫תחנות רדאר אלה עלולות לגרום להפרעות ו‪/‬או נזק‬
‫להתקן זה‪.‬‬
‫"בעת התקנה והפעלה של שילוב זה בין‬
‫משדר לאנטנה‪ ,‬ייתכן שתתבצע חריגה‬
‫ממגבלת החשיפה לתדרי רדיו של ‪1mW/‬‬
‫‪ cm2‬בקרבת האנטנה המותקנת‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫המשתמש חייב לשמור על מרחק מינימלי‬
‫של ‪ 20‬ס"מ מהאנטנה בכל עת‪.‬‬
‫אין לחבר התקן זה למשדר ואנטנה‬
‫משדרת נוספים‪".‬‬
‫רשות ה‪ FCC-‬קבעה הנחיה כללית של מרחק של ‪20‬‬
‫ס"מ בין ההתקן האלחוטי לגוף‪ ,‬בעת השימוש בהתקן‬
‫אלחוטי בקרבת הגוף (פרט לגפיים)‪ .‬יש להשתמש‬
‫בהתקן זה במרחק שעולה על ‪ 20‬ס"מ מהגוף כאשר‬
‫התקנים אלחוטיים פועלים‪ .‬תפוקת החשמל של‬
‫ההתקן האלחוטי (או ההתקנים)‪ ,‬שעשוי להיות מוטבע‬
‫במחשב הנייד‪ ,‬נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה‬
‫ל‪ ,RF-‬כפי שנקבעו על‪-‬ידי ה‪.FCC-‬‬
‫משדר זה לא יכול להיות מקובץ או לפעול בשיתוף עם‬
‫אנטנה או משדר כלשהם פרט למשדר ה‪Bluetooth-‬‬
‫המותקן‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪FCC Part 68‬‬
‫(אם כולל התקן מודם‪).‬‬
‫חברת הטלפון עשויה לבצע שינויים במתקנים‪,‬‬
‫בציוד‪ ,‬בפעולות או בהליכים שלה שעלולים להשפיע‬
‫על פעולת הציוד‪ .‬במקרה זה‪ ,‬חברת הטלפון תספק‬
‫הודעה מוקדמת כדי שתוכל לבצע את השינויים‬
‫הדרושים לשמירה על שירות רצוף‪.‬‬
‫מוצר זה מציית לחלק מכללי ה‪ .FCC-‬בגב המוצר‬
‫נמצאת תווית המכילה‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את מספר הרישום‬
‫של ה‪ FCC-‬ומספר התקני הצלצול (‪ )REN‬עבור ציוד‬
‫זה‪ .‬אם תתבקש‪ ,‬ספק מידע זה לחברת הטלפון‪.‬‬
‫אם ישנן בעיות בציוד (מודם)‪ ,‬פנה למשווק המקומי‬
‫לקבלת מידע על תיקונים או אחריות‪ .‬אם הציוד גורם‬
‫נזק לרשת הטלפון‪ ,‬חברת הטלפון עשויה לבקש ממך‬
‫לנתק את הציוד עד לפתרון הבעיה‪.‬‬
‫ציוד זה משתמש בשקעי ‪ USOC‬הבאים‪RJ11C :‬‬
‫ציוד זה כולל כבל טלפון ותקע מודולרי התואמים‬
‫ל‪ .FCC-‬ציוד זה נועד להתחברות לרשת הטלפון או‬
‫מבטיח חיווט באמצעות שקע מודולרי מתאים התואם‬
‫ל‪ .Part 68-‬עיין בהוראות ההתקנה לקבלת פרטים‪.‬‬
‫המשתמש חייב להשתמש באביזרים ובכבלים שסיפק‬
‫היצרן כדי לקבלת את הביצועים המיטביים מהמוצר‪.‬‬
‫הלקוח אינו רשאי לבצע תיקונים כלשהם‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בציוד זה בשירות טלפון ציבורי‬
‫שמספקת חברת הטלפון‪ .‬החיבור לשירותי קווים‬
‫משותפים כרוך בתשלום‪.‬‬
‫מספר ה‪ REN-‬משמש לקביעת כמות ההתקנים‬
‫שניתן לחבר לקו טלפון‪ .‬מספרים רבים מדי בקו‬
‫הטלפון עלולים לגרום להתקנים שלא לצלצל בעת‬
‫כניסת שיחה‪ .‬ברוב האזורים‪ ,‬אך לא בכולם‪ ,‬סכום‬
‫מספרי ‪ REN‬לא אמור לעלות על חמש (‪ .)5.0‬כדי‬
‫להיות בטוח לגבי מספר ההתקנים שניתן לחבר לקו‪,‬‬
‫כפי שנקבע לפי סך מספרי ה‪ ,REN-‬פנה לחברת‬
‫הטלפון המקומית כדי לברר מהו מספר ה‪REN-‬‬
‫המרבי באזור החיוג‪.‬‬
‫חוק הגנת הצרכן לטלפון משנת ‪ 1991‬קובע כי אין‬
‫זה חוקי שאדם ישתמש במחשב או בהתקן אלקטרוני‬
‫אחר‪ ,‬לרבות מכשירי פקס‪ ,‬כדי לשלוח הודעות‬
‫כלשהן‪ ,‬אלא אם הן מכילות באופן ברור‪ ,‬בשוליים‬
‫העליונים או התחתונים של כל עמוד שנשלח או‬
‫בעמוד הראשון שנשלח‪ ,‬את התאריך והשעה של‬
‫השליחה וזיהוי של העסק או הישות‪ ,‬או אדם כלשהו‪,‬‬
‫ששולחים את ההודעה ואת מספר הטלפון של‬
‫המכשיר השולח או העסק‪ ,‬הישות או האדם‪( .‬מספר‬
‫הטלפון המסופק חייב להיות מספר שהחיוב בגינו לא‬
‫יעלה על תעריפי שיחות מקומיות או שיחות חוץ‪).‬‬
‫אם ציוד המסוף גורם נזק לרשת הטלפון‪ ,‬חברת‬
‫הטלפון תודיע לך מראש אם יהיה צורך בהפסקה‬
‫זמנית של השירות‪ .‬אך אם לא ניתן לתת הודעה‬
‫מראש‪ ,‬חברת הטלפון תודיע ללקוח בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תקבל מידע על זכותך להגיש תלונה ל‪FCC-‬‬
‫אם אתה סבור שהדבר מוצדק‪.‬‬
‫כדי לתכנת מידע זה במכשיר הפקס‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של תוכנת התקשורת‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫קנדה‬
‫פליטה לא מכוונת בהתאם ל‪ICES--‬‬
‫‪003‬‬
‫רווח האנטנה המרבי המותר לשימוש עם התקן זה‬
‫הוא ‪ 6dBi‬כדי לציית למגבלת ‪ E.I.R.P‬עבור טווח‬
‫התדרים ‪ 5.25‬עד ‪ 5.35‬ו‪-‬‏‪ 5.725‬עד ‪‎5.85 GHz‬‬
‫בהפעלה מנקודה לנקודה‪.‬‬
‫המכשיר הדיגיטלי אינו חורג ממגבלות ‪Class B‬‬
‫לפליטות רעשי רדיו ממכשירים דיגיטליים‪ ,‬כפי‬
‫שנקבעו בתקנות הפרעות הרדיו של ‪Industry‬‬
‫‪.Canada‬‬
‫בתור הנחיה כללית‪ ,‬יש בדרך כלל לשמור על מרחק‬
‫של ‪ 20‬ס"מ בין ההתקן האלחוטי לגוף בעת השימוש‬
‫בהתקן אלחוטי בקרבת הגוף (פרט לגפיים)‪ .‬יש‬
‫להשתמש בהתקן זה במרחק שעולה על ‪ 20‬ס"מ‬
‫מהגוף כאשר התקנים אלחוטיים פועלים‪.‬‬
‫‪Le présent appareil numérique n’émet pas‬‬
‫‪de bruits radioélectriques dépassant les‬‬
‫‪limitesapplicables aux appareils numériques‬‬
‫‪de Classe B prescrites dans le règlement‬‬
‫‪sur le brouillage radioélectrique édicté par‬‬
‫‪.Industrie Canada‬‬
‫תפוקת החשמל של ההתקן האלחוטי (או ההתקנים)‪,‬‬
‫שעשוי להיות מוטבע במחשב הנייד‪ ,‬נמוכה בהרבה‬
‫ממגבלות החשיפה ל‪ ,RF-‬כפי שנקבעו על‪-‬ידי‬
‫‪.Industry Canada‬‬
‫פליטה מכוונת בהתאם ל‪RSS 210-‬‬
‫משדר זה לא יכול להיות מקובץ או לפעול בשיתוף עם‬
‫אנטנה או משדר כלשהם פרט למשדר ה‪Bluetooth-‬‬
‫המותקן‪.‬‬
‫ההפעלה של התקן זה כפופה לשני התנאים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה‪ ,‬וכן (‪ )2‬התקן‬
‫זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעה‬
‫שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה שלו‪.‬‬
‫(אם כולל תדר של ‪ 2.4G‬או ‪)5G‬‬
‫התקנים מסוג ‪ LAN‬רדיו במתח נמוך (התקני‬
‫תקשורת אלחוטית עם תדר רדיו (‪ ,))RF‬הפועלים‬
‫בתדר ‪ ,2.4GHz/5GHz‬עשויים להימצא במערכת‬
‫המחשב הנייד‪ .‬סעיף זה ישים רק אם התקנים‬
‫אלה נמצאים‪ .‬עיין בתווית המערכת כדי לאמת את‬
‫נוכחותם של התקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫םיתורישל וידר תוערפה עונמל ידכ‬
‫ךותב הלעפהל דעוימ הז ןקתה ‪,‬םישרומ‬
‫הנגה קפסל ידכ תונולחמ קחרהו םינבמ‬
‫ )ולש רודישה תנטנא וא( דויצ ‪.‬תיברמ‬
‫‪.‬יושירל ףופכ היהי ץוחב ןקתומ‬
‫התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת‬
‫מותאמים לשימוש בקנדה רק אם מופיע מספר זיהוי‬
‫של ‪ Industry Canada‬על‪-‬גבי תווית המערכת‪.‬‬
‫בעת השימוש ב‪ LAN-‬אלחוטי מסוג ‪,IEEE 802.11a‬‬
‫מוצר זה מוגבל לשימוש בתוך מבנים בשל פעולתו‬
‫בטווח התדרים ‪ 5.15‬עד ‪5.25‎ GHz. Industry‬‬
‫‪ Canada‬דורש שמוצר זה יהיה בשימוש בתוך מבנים‬
‫בטווח התדרים ‪ 5.15‬עד ‪ ‎5.25 GHz‬כדי לצמצם‬
‫את הסיכוי להפרעות מזיקות למערכות לוויין ניידות‬
‫עם ערוצים משותפים‪ .‬רדארים רבי‪-‬עוצמה הם‬
‫המשתמשים העיקריים בתדרים ‪ 5.25‬עד ‪‎5.35 GHz‬‬
‫ו‪-‬‏‪ 5.65‬עד ‪ .‎5.85 GHz‬תחנות רדאר אלה עלולות‬
‫לגרום להפרעות ו‪/‬או נזק להתקן זה‪.‬‬
‫לופיטל ודעונ אל םייטוחלא םינקתה‬
‫הרוצב םתוא הנשת לא ‪.‬שמתשמה דצמ‬
‫תא לולשי יטוחלא ןקתה יוניש ‪.‬יהשלכ‬
‫תלבקל ןרציל הנפ ‪.‬וב שמתשהל רושיאה‬
‫‪.‬תורי‬
‫‪33‬‬
‫ברזיל‬
‫הודעת טלקומוניקציה בהתאם ל‪DOC-‬‬
‫(עבור מוצרים עם מודם תואם ‪)IC‬‬
‫‪Este equipamento opera em caráter‬‬
‫‪secundário, isto é, não tem direito a proteção‬‬
‫‪contra interferência prejudicial, mesmo de‬‬
‫‪estações do mesmo tipo, e não pode causar‬‬
‫‪interferência a sistemas operando em‬‬
‫‪.caráter primário‬‬
‫תווית ‪ Industry Canada‬מזהה ציוד מורשה‪ .‬אישור‬
‫זה פירושו שהציוד עומד בדרישות מסוימות של‬
‫הגנה‪ ,‬הפעלה ובטיחות של רשתות טלקומוניקציה‪.‬‬
‫המשרד אינו מבטיח שהציוד יפעל לשביעות רצונם‬
‫של המשתמשים‪.‬‬
‫לפני התקנת ציוד זה‪ ,‬המשתמשים צריכים לוודא כי‬
‫מותר להתחבר למתקנים של חברת הטלקומוניקציה‬
‫המקומית‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש להתקין את הציוד בעזרת שיטת‬
‫חיבור מקובלת‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬החיווט הפנימי‬
‫המשויך לשירות נפרד של קו אחד עשוי להתרחב‬
‫באמצעות מכלול מחברים מורשה‪ .‬הלקוח צריך להיות‬
‫מודע לכך שהציות לתנאים לעיל לא ימנע את צמצום‬
‫השירות במקרים מסוימים‪.‬‬
‫תיקונים של ציוד מורשה ייעשו במתקן תחזוקה קנדי‬
‫מורשה שיועד לכך על‪-‬ידי הספק‪ .‬כל תיקון או שינוי‬
‫שביצע המשתמש בציוד זה‪ ,‬או כל תקלה בציוד‪,‬‬
‫עשויים לתת לחברת הטלקומוניקציה סיבה לבקש‬
‫מהמשתמש לנתק את הציוד‪.‬‬
‫המשתמשים צריכים לוודא‪ ,‬להגנתם‪ ,‬שמחברי‬
‫ההארקה החשמליים של רשת החשמל וקווי הטלפון‬
‫ושל המערכת הפנימית של צינורות המים המתכתיים‪,‬‬
‫אם היא קיימת‪ ,‬מחוברים יחד‪ .‬אמצעי זהירות זה‬
‫חשוב במיוחד באזורים כפריים‪.‬‬
‫כדי למנוע התחשמלות או תקלה בציוד‪,‬‬
‫אל תנסה לבצע חיבורי הארקה חשמליים‬
‫בעצמך‪ .‬פנה לרשות המפקחת המתאימה‬
‫או לחשמלאי‪ ,‬בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫מספר התקני הצלצול (‪ )REN‬המוקצה לכל התקן‬
‫מסוף מצביע על מספר המסופים המרבי שניתן לחבר‬
‫לממשק טלפון‪ .‬ממשק כלשהו עשוי להכיל שילוב‬
‫כלשהו של התקנים הכפופים רק לדרישה שסכום‬
‫מספרי ה‪ REN-‬של כל ההתקנים לא יעלה על ‪.5‬‬
‫‪34‬‬
‫האיחוד האירופי‬
‫מידע על אישורי רדיו באירופה (עבור‬
‫מוצרים עם התקני רדיו המאושרים על‪-‬ידי‬
‫האיחוד האירופי)‬
‫הודעות על סימון ‪ CE‬ותאימות של‬
‫האיחוד האירופי‬
‫מוצרים שנועדו למכירה בתוך האיחוד האירופי‬
‫מסומנים בסימון ‪ Conformité Européene‬‏(‪,)CE‬‬
‫אשר מציין תאימות להנחיות הישימות ולתקנים‬
‫ולשינויים האירופיים המצוינים להלן‪ .‬ציוד זה גם נושא‬
‫את מזהה ‪.Class 2‬‬
‫מוצר זה הוא מחשב נייד; התקנים מסוג ‪ LAN‬רדיו‬
‫במתח נמוך (התקני תקשורת אלחוטית עם תדר רדיו‬
‫(‪ ,))RF‬הפועלים בתדר ‪ ,2.4GHz/5GHz‬עשויים‬
‫להימצא (להיות מוטבעים) במערכת המחשב הנייד‪,‬‬
‫שנועדה לשימוש ביתי או משרדי‪ .‬סעיף זה ישים רק‬
‫אם התקנים אלה נמצאים‪ .‬עיין בתווית המערכת כדי‬
‫לאמת את נוכחותם של התקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫המידע הבא חל על מערכות המסומנות בסימון ‪CE‬‬
‫‪.‬‬
‫בלבד‬
‫ניתן להשתמש בהתקנים אלחוטיים שעשויים להימצא‬
‫במערכת באיחוד האירופי או באזורים המשויכים‬
‫עם מספר רישום של גוף‬
‫אליו רק אם סימן ‪CE‬‏‬
‫מוסמך וסמל התראה מופיעים על תווית המערכת‪.‬‬
‫הנחיות אירופיות‬
‫ציוד זה של טכנולוגיית מידע נבדק ונמצא כי הוא‬
‫מציית להנחיות האירופיות הבאות‪:‬‬
‫תפוקת החשמל של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים‪,‬‬
‫שעשויים להיות מוטבעים במחשב הנייד‪ ,‬נמוכה‬
‫בהרבה ממגבלות החשיפה ל‪ ,RF-‬כפי שנקבעו על‪-‬‬
‫ידי ההנחיה ‪.R&TTE‬‬
‫‪EMC Directive 2004/108/EC ‬‬
‫‪Low Voltage Directive 2006/95/EC ‬‬
‫‪R&TTE Directive 1999/5/EC ‬‬
‫התדר הנמוך ‪ ‎5.35 GHz - 5.15‬נועד לשימוש בתוך‬
‫מבנים בלבד‪.‬‬
‫מידע אודות היצרן‬
‫ראה את ההגבלות ‪ 802.11b‬ו ‪-‬‏‪802.11g‬‬
‫עבור מדינות או אזורים ספציפיים תחת‬
‫הכותרת 'הגבלות של האזור הכלכלי‬
‫האירופי' להלן‪.‬‬
‫‪Samsung Electronics Co., Ltd.‎‬‬
‫‪Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon- ,416‬‬
‫‪City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea‬‬
‫‪Samsung Electronics Suzhou Computer‬‬
‫‪Co., Ltd.‎‬‬
‫‪No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial‬‬
‫‪Park, Jiangsu Province, 215021, China‬‬
‫טלפון‪+86-512-6253-8988 :‬‬
‫לקבלת אתר האינטרנט או מספר הטלפון של מרכז‬
‫שירות של ‪ ,Samsung‬עיין באחריות או פנה למשווק‬
‫שאצלו רכשת את המוצר‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ של האיחוד האירופי‬R&TTE ‫הצהרות תאימות של‬
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
.1999/5/ES
Česky
[Czech]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook
PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv
.1999/5/EF
Dansk
[Danish]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
.übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet
Deutsch
[German]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
.teistele asjakohastele sätetele
Eesti
[Estonian]
Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive
.1999/5/EC
English
Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones
.aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Español
[Spanish]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
.ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Ελληνική
[Greek]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil Notebook PC est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
.pertinentes de la directive 1999/5/CE
Français
[French]
Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla
.direttiva 1999/5/CE
Italiano
[Italian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK
.būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Latviski
[Latvian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius
.reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
Lietuvių
[Lithuanian]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
.bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Nederlands
[Dutch]
36
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma
mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid.Dirrettiva 1999/5/EC
Malti
[Maltese]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb
.elõírásainak
Magyar
[Hungarian]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny
z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
.postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Polski
[Polish]
Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os
.requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE
Português
[Portuguese]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami
.in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES
Slovensko
[Slovenian]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky
.a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES
Slovensky
[Slovak]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
.muiden ehtojen mukainen
Suomi
[Finnish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
.relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG
Svenska
[Swedish]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við
.grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Íslenska
[Icelandic]
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de
.grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Norsk
[Norwegian]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin
.temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder
Türkiye
[Türkçe]
http://www. :‫ עבור אל‬,)‫כדי להציג את הצהרת התאימות של האיחוד האירופי עבור מוצר זה (באנגלית בלבד‬
.‫ וחפש את מספר הדגם של המוצר‬samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do
.‫ פנה למפיץ‬,‫אם הצהרת התאימות של הדגם שבו אתה מתעניין אינה זמינה באתר האינטרנט שלנו‬
37
‫הגבלות של האזור הכלכלי האירופי‬
‫כללי‬
‫התקנים האירופיים מכתיבים מתח שידור מוקרן מרבי‬
‫של מתח מוקרן איזוטרופי אפקטיבי (‪ )EIRP‬של ‪‎100‬‬
‫‪ mW‬וטווח התדרים הוא ‪‎2483.5 – 2400‬‏‪.MHz‬‬
‫הגבלה מקומית של השימוש ברדיו מסוג‬
‫‪802.11b/802.11g‬‬
‫[הערה לבודק‪ :‬יש לפרסם את ההצהרות הבאות‬
‫בנוגע להגבלות מקומית בכל התיעוד למשתמש‬
‫הקצה שמצורף למערכת או למוצר המכילים את‬
‫המוצר האלחוטי‪].‬‬
‫התדר הנמוך ‪ ‎5.35 GHz - 5.15‬נועד לשימוש בתוך‬
‫מבנים בלבד‪.‬‬
‫בלגיה‬
‫ניתן להשתמש במוצר מחוץ למבנים‪ ,‬אך עבור‬
‫שידורים למרחק של ‪ 300‬מטרים ומעלה‪ ,‬דרוש רשיון‬
‫מ‪.BIPT-‬‬
‫הואיל וייתכן שהתדרים שנמצאים‬
‫בשימוש של התקני ‪ LAN‬אלחוטי מסוג‬
‫‪ 802.11b/802.11g‬אינם מכווננים עדיין‬
‫בכל המדינות‪ ,‬מוצרי ‪802.11b/802.11g‬‬
‫מיועדים לשימוש במדינות או אזורים‬
‫ספציפיים בלבד‪ ,‬ולא ניתן להשתמש בהם‬
‫במדינות או אזורים אחרים‪.‬‬
‫יש לציין הגבלה זו במדריך באופן הבא‪:‬‬
‫‪Dans le cas d’une utilisation privée, à‬‬
‫‪l’extérieur d’un bâtiment, au-dessus d’un‬‬
‫‪espace public, aucun enregistrement n’est‬‬
‫‪nécessaire pour une distance de moins‬‬
‫‪de 300m. Pour une distance supérieure à‬‬
‫‪300m un enregistrement auprès de l’IBPT‬‬
‫‪est requise. Pour une utilisation publique‬‬
‫‪à l’extérieur de bâtiments, une licence de‬‬
‫‪l’IBPT est requise. Pour les enregistrements‬‬
‫‪.et licences, veuillez contacter l’IBPT‬‬
‫בתור משתמש של מוצרים אלה‪ ,‬אתה‬
‫אחראי לוודא שהמוצרים נמצאים בשימוש‬
‫במדינות או אזורים המיועדים לשימוש‪,‬‬
‫ולהבטיח שמוגדרים בהם התדרים‬
‫והערוצים המתאימים עבור המדינה או‬
‫האזור שבהם הם נמצאים בשימוש‪ .‬כל‬
‫סטייה מההגדרות המותרות וההגבלות‬
‫במדינה או באזור של השימוש עלולה‬
‫להוות הפרת חוק מקומי ולגרור איתה‬
‫עונש‪.‬‬
‫צרפת‬
‫עבור דירות באזורים עירוניים‪:‬‬
‫‪ ‎2.4835 GHz - 2.400‬לשימוש בתוך מבנים‪.‬‬
‫‪( ‎2.454 GHz - 2.400‬ערוצים ‪ 1‬עד ‪ )7‬לשימוש‬
‫מחוץ למבנים‪.‬‬
‫המשתנה האירופי נועד לשימוש בכל האזור הכלכלי‬
‫האירופי‪ .‬עם זאת‪ ,‬אישור השימוש מוגבל במדינות או‬
‫אזורים מסוימים באופן הבא‪:‬‬
‫עבור גוואדאלופ‪ ,‬מרטיניק‪ ,‬סן פייר ומיקלון‪ ,‬מאיוט‪:‬‬
‫‪ ‎2.4835 GHz - 2.400‬לשימוש בתוך מבנים ומחוץ‬
‫למבנים‪.‬‬
‫עבור ריוניון‪ ,‬גיאנה‪:‬‬
‫‪ ‎2.4835 GHz - 2.400‬לשימוש בתוך מבנים‪.‬‬
‫‪ ‎2.4835 GHz - 2.420‬לשימוש מחוץ למבנים‬
‫(ערוצים ‪ 5‬עד ‪.)13‬‬
‫התדר הנמוך ‪ ‎5.35 GHz - 5.15‬נועד לשימוש בתוך‬
‫מבנים בלבד‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫מידע על טלקומוניקציה באירופה (עבור‬
‫מוצרים עם מודמים המאושרים על‪-‬ידי‬
‫האיחוד האירופי)‬
‫ציוד זה אושר בהתאם להחלטת המועצה "‪‎98/482/‬‬
‫‪ EEC - "CTR 21‬לחיבור מסוף יחיד כלל‪-‬אירופי‬
‫לרשתות טלפון של מיתוג ציבורי (‪.)PSTN‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בשל ההבדלים בין רשתות ‪ PSTN‬נפרדות‬
‫הקיימות במדינות שונות‪ ,‬האישור לכשעצמו אינו‬
‫מספק הבטחה בלתי מותנית של הפעלה מוצלחת‬
‫בכל נקודת חיבור של ‪ .PSTN‬במקרה של בעיות‪ ,‬יש‬
‫לפנות לתמיכה הטכנית של היצרן‪.‬‬
‫מציין תאימות של מוצר זה להנחיה של‬
‫הסימון‬
‫ציוד מסוף של רדיו וטלקום‪ .‎1999/5/EC‎‬סימון זה‬
‫מציין שציוד זה עומד בתקנים הטכניים הבאים או‬
‫עולה עליהם‪:‬‬
‫‪ - CTR 21‬דרישות צירוף עבור אישור כלל‪-‬אירופי‬
‫לחיבור לרשתות טלפון של מיתוג ציבורי אנלוגי‬
‫(‪ )PSTN‬של ‪( TE‬פרט לשירותי טלפוניה קולית‬
‫תומכים של ‪ )TE‬שבהם הפנייה לרשת‪ ,‬אם קיימת‪,‬‬
‫נעשית באמצעות איתות צליל כפול בתדרים מרובים‬
‫(‪.)DTMF‬‬
‫למרות שציוד זה יכול להשתמש באיתות‬
‫מסוג ניתוק לולאה (פעימות) או ‪DTMF‬‬
‫(צלילים)‪ ,‬רק ביצועי איתות ‪DTMF‬‬
‫כפופים לדרישות התקינה לפעולה נכונה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬מומלץ להגדיר את הציוד לשימוש‬
‫באיתות ‪ DTMF‬לגישה לשירותי חירום‬
‫ציבוריים או פרטיים‪ .‬איתות ‪ DTMF‬גם‬
‫מספק הגדרת שיחות מהירה יותר‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫מידע על סמל ‪WEEE‬‬
‫השלכה הולמת של מוצר זה‬
‫(ציוד חשמלי ואלקטרוני מיותר)‬
‫(ישים באיחוד האירופי ובמדינות אירופיות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות‪).‬‬
‫סימון זה על‪-‬גבי המוצר‪ ,‬האביזרים או התיעוד מציין שאין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו‬
‫(מטען‪ ,‬אוזניות‪ ,‬כבל ‪ )USB‬יחד עם האשפה הביתית בסוף חיי העבודה שלהם‪ .‬כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה‬
‫או לבריאות בני אדם בשל השלכת אשפה בלתי מבוקרת‪ ,‬הפרד פריטים אלה מסוגים אחרים של אשפה ומחזר‬
‫אותם באופן אחראי כדי לקדם שימוש חוזר בר‪-‬קיימא של משאבים חומריים‪.‬‬
‫משתמשים ביתיים מתבקשים לפנות למשווק שאצלו רכשו את המוצר או למשרד ממשלתי מקומי לקבלת פרטים‬
‫לגבי המקום והאופן שבו ניתן למחזר פריטים אלה בצורה בטוחה לסביבה‪.‬‬
‫משתמשים עסקיים מתבקשים לפנות לספק שלהם ולבדוק את התנאים והתניות של חוזה הרכישה‪ .‬אין לערבב‬
‫את מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו יחד עם אשפה מסחרית אחרת להשלכה‪.‬‬
‫‪Pb‬‬
‫השלכה הולמת של סוללות של מוצר זה‬
‫(ישים באיחוד האירופי ובמדינות אירופיות אחרות עם מערכות החזרה נפרדות לסוללות‪).‬‬
‫סימון זה על‪-‬גבי הסוללה‪ ,‬המדריך או האריזה מציין שאין להשליך את הסוללות של מוצר זה יחד עם האשפה‬
‫הביתית בסוף חיי העבודה שלהן‪ .‬כאשר הסמלים הכימיים ‪ ,Hg‬‏‪ Cd‬או ‪ Pb‬מופיעים‪ ,‬הם מציינים שהסוללה‬
‫מכילה כספית‪ ,‬קדמיום או עופרת מעל לרמות המוזכרות בהנחיה של האיחוד האירופי ‪ .2006/66‬אם לא תתבצע‬
‫השלכה הולמת של הסוללות‪ ,‬חומרים אלה עלולים לגרום נזק לבריאות בני אדם או לסביבה‪.‬‬
‫כדי להגן על משאבים טבעיים ולקדם שימוש חוזר בחומרים‪ ,‬הפרד את הסוללות מסוגים אחרים של אשפה‬
‫ומחזר אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית ללא תשלום‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫פריטים בסיסיים‬
‫הפריטים הכלולים בחבילה עשויים להשתנות בהתאם לפריטים האופציונליים שבחרת‪ .‬חלק מהפריטים‬
‫ניתנים להחלפה במוצרים דומים והצבע של פריטים מסוימים עשוי להיות שונה מהצבע שמופיע במסמך‬
‫זה‪.‬‬
‫מחשב‬
‫כבל מתח‬
‫סוללה רגילה‬
‫מדריך למשתמש‬
‫טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫מתאם ‪AC‬‬
‫מידע אודות‬
‫אחריות‬
‫סקירה‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬ייתכן שהפריטים האופציונליים ישתנו או לא יצורפו‪ ,‬בהתאם לדגם המחשב‪.‬‬
‫‪ ‬הצבע והמראה בפועל של המחשב עשוי להיות שונה מהתמונות המופיעות במדריך זה‪.‬‬
‫מבט חזיתי‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫עדשת מצלמה (אופציונלי)‬
‫באמצעות עדשה זו‪ ,‬ניתן לצלם תמונות ולהקליט וידאו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצן ‪( Power‬הפעלה)‬
‫מפעיל ומכבה את המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לוח מקשים‬
‫התקן להזנת נתונים על‪-‬ידי הקשה על מקשים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לוח מגע‪/‬לחצני לוח מגע‬
‫לוח המגע ולחצני לוח המגע מספקים פונקציות שדומות לגלגל העכבר‬
‫וללחצנים שלו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חריץ ‪( Multi Card‬אופציונלי)‬
‫‪6‬‬
‫מחווני מצב‬
‫מציגים את המצב התפעולי של המחשב‪.‬‬
‫נורית ה‪ LED-‬המקבילה של התפעול נדלקת בהתאם להפעלת‬
‫הפונקציה המקבילה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מיקרופון (אופציונלי)‬
‫ניתן להשתמש במיקרופון המובנה‪ .‬‬
‫‪8‬‬
‫‪LCD‬‬
‫תמונות המסך מוצגות כאן‪.‬‬
‫חריץ לכרטיסים התומך בכרטיסי ‪ ,SD Card‬‏‪, SDHC‬‏‪,MMC‬‬
‫ו‪.SDXC-‬‬
‫‪42‬‬
‫מחווני מצב‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Caps Lock‬‬
‫מחוון זה נדלק בעת הקשה על מקש ‪ Caps Lock‬כדי לאפשר הקלדה של‬
‫אותיות רישיות מבלי להחזיק את מקש ‪ Shift‬לחוץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כונן דיסק קשיח‪/‬כונן דיסק‬
‫אופטי‬
‫מחוון זה נדלק כאשר מתבצעת גישה לדיסק הקשיח או לכונן הדיסק‬
‫האופטי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ LAN‬אלחוטי‬
‫מחוון זה נדלק כאשר ה‪ LAN-‬האלחוטי פועל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מצב טעינה‬
‫מחוון זה מציג את מקור החשמל ומצב הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חשמל‬
‫ירוק‪:‬כאשר הסוללה טעונה במלואה או שאינה מותקנת‪.‬‬
‫כתום‪ :‬כאשר הסוללה נטענת‪.‬‬
‫כבוי‪:‬כאשר המחשב פועל באמצעות הסוללה ללא חיבור למתאם ‪.AC‬‬
‫מציג את מצב התפעול של המחשב‪.‬‬
‫פועל‪:‬‬
‫כאשר המחשב פועל‪.‬‬
‫מהבהב ‪:‬‬
‫כאשר המחשב נמצא במצב שינה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫מבט על צד ימין‬
‫אספקת סוג א' או ב' תלויה בדגם‪.‬‬
‫◄ דגם א'‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫יציאת מודם (אופציונלית)‬
‫יציאה שאליה ניתן לחבר כבל טלפון כדי לחייג לאינטרנט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כונן תקליטורים‬
‫(כונן דיסק אופטי)‬
‫(אופציונלי)‬
‫מפעיל תקליטורים או ‪ .DVD‬הואיל וכונן הדיסק האופטי (‪ )ODD‬הוא‬
‫אופציונלי‪ ,‬הכונן המותקן תלוי בדגם המחשב‪.‬‬
‫יציאת ‪USB‬‏‬
‫ניתן לחבר התקני ‪ USB‬ליציאת ה‪ USB-‬כגון לוח מקשים‪/‬עכבר‪ ,‬מצלמה‬
‫דיגיטלית וכולי‪.‬‬
‫יציאת נעילת אבטחה‬
‫ניתן לחבר מנעול ‪ Kensington‬ליציאת נעילת האבטחה כדי למנוע את‬
‫גניבת המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫◄ דגם ב'‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫חריץ ‪ExpressCard‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫התקן כרטיס ‪ ExpressCard‬בחריץ זה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כונן תקליטורים‬
‫(כונן דיסק אופטי) (אופציונלי)‬
‫מפעיל תקליטורים או ‪ .DVD‬הואיל וכונן הדיסק האופטי (‪ )ODD‬הוא‬
‫אופציונלי‪ ,‬הכונן המותקן תלוי בדגם המחשב‪.‬‬
‫יציאת ‪USB‬‏‬
‫ניתן לחבר התקני ‪ USB‬ליציאת ה‪ USB-‬כגון לוח מקשים‪/‬עכבר‪ ,‬מצלמה‬
‫דיגיטלית וכולי‪.‬‬
‫יציאת נעילת אבטחה‬
‫ניתן לחבר מנעול ‪ Kensington‬ליציאת נעילת האבטחה כדי למנוע את‬
‫גניבת המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪44‬‬
‫מבט על צד שמאל‬
‫‪8 9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2 3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שקע ‪DC‬‏‬
‫שקע לחיבור מתאם ה‪ AC-‬המספק חשמל למחשב‪ .‬‬
‫‪2‬‬
‫יציאת ‪ LAN‬קווי‬
‫חבר את כבל האתרנט ליציאה זו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פתחי אוורור של‬
‫המאוורר‬
‫‪4‬‬
‫יציאת צג‬
‫יציאה המשמשת לחיבור צג‪ ,‬טלוויזיה או מקרן התומכים בממשק ‪ D-USB‬בן ‪ 15‬פינים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫יציאת וידאו‪/‬שמע‬
‫דיגיטלי (‪)HDMI‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫ניתן לחבר כבל ‪ HDMI‬ליציאה זו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫יציאה משותפת‬
‫של ‪eSATA/USB‬‬
‫או יציאת‬
‫‪ USB‬נטען‪ :‬באפשרותך לטעון התקני ‪ USB‬באמצעות יציאת ה‪ USB-‬גם כאשר‬
‫‪ USB‬נטען‬
‫המחשב כבוי‪.‬‬
‫(אופציונליות)‬
‫החום הפנימי של המחשב נפלט דרך פתחים אלה‪.‬‬
‫ אם פתחי האוורור חסומים‪ ,‬המחשב עלול להתחמם יתר על המידה‪.‬‬
‫הימנע מחסימת פתחי האוורור הואיל והדבר עלול להיות מסוכן‪.‬‬
‫באמצעות יציאה זו‪ ,‬באפשרותך ליהנות מווידאו ושמע דיגיטלי בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬יציאה משולבת של ‪ eSATA/USB‬או יציאת ‪ USB‬נטען מסופקת‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להבדיל בין היציאות בעזרת האיור (‬
‫על היציאה במוצר‪.‬‬
‫או‬
‫) שמודפס‬
‫יציאה משותפת של ‪ :eSATA/USB‬ניתן להשתמש ביציאה זו לחיבור התקן ‪ USB‬או‬
‫‪.eSATA‬‬
‫‪ Windows XP‬אינו תומך ב‪.eSata-‬‬
‫‪ ‬טעינת התקן באמצעות ‪ USB‬נטען נמשכת זמן רב יותר מאשר שימוש‬
‫במטען רגיל‪.‬‬
‫‪ ‬הקש על מקש ‪ F2‬כאשר סמל ‪ Samsung‬מופיע ברצף האתחול כדי להיכנס‬
‫ל‪ ,BIOS Setup-‬בחר ‪> Advanced‬‏‪,USB Charge In Sleep Mode‬‬
‫והגדר זאת ל‪ .Enable-‬לאחר מכן תוכל להשתמש במאפיין יציאת ה‪USB-‬‬
‫הנטען גם במצב שינה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫יציאת ‪USB‬‏‬
‫ניתן לחבר התקני ‪ USB‬ליציאת ה‪ USB-‬כגון לוח מקשים‪/‬עכבר‪ ,‬מצלמה דיגיטלית וכולי‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שקע מיקרופון‬
‫שקע המשמש לחיבור המיקרופון‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שקע אוזניות‬
‫שקע המשמש לחיבור האוזניות‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫מבט אחורי‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫סוללה‬
‫זוהי סוללה נטענת מסוג ליתיום‪-‬יון המספקת חשמל למחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פתחי אוורור של המאוורר‬
‫החום הפנימי של המחשב נפלט דרך פתחים אלה‪.‬‬
‫ אם פתחי האוורור חסומים‪ ,‬המחשב עלול להתחמם יתר על המידה‪.‬‬
‫הימנע מחסימת פתחי האוורור הואיל והדבר עלול להיות מסוכן‪.‬‬
‫מבט על התחתית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫תפסי סוללה‬
‫תפס המשמש להוצאה או להכנסה של הסוללה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כיסוי תא זיכרון ‪/‬‬
‫כיסוי תא של כונן הדיסק הקשיח‬
‫הזיכרון הראשי וכונן הדיסק הקשיח מותקנים מתחת לכיסוי זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫רמקול‬
‫התקן המשתמש להפקת קול‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫הנחת הסוללה‬
‫‪ 1‬הכנת הסוללה‪.‬‬
‫‬
‫‪ 2‬הנחת הסוללה‪.‬‬
‫‬
‫חבר את מתאם ה‪AC-‬‬
‫‪ 1‬חבר את מתאם ה‪.AC-‬‬
‫‪ 2‬חבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪z‬‬
‫‪x‬‬
‫שקע כניסת ‪DC‬‬
‫מתאם ‪AC‬‬
‫כבל מתח‬
‫‪ ‬טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪ ‬בעת שימוש בכבל המתח‪ ,‬הכנס את כבל המתח למתאם ה‪ AC-‬וודא שהוא נכנס עד הסוף‪.‬‬
‫‪ ‬חלק מהפריטים ניתנים להחלפה במוצרים דומים והצבע של פריטים מסוימים עשוי להיות שונה‬
‫מהצבע שמופיע במסמך זה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫הפעלת המחשב‬
‫טען את הסוללה במלואה בעת שימוש במחשב בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪ 1‬הרם את צג ה‪.LCD-‬‬
‫‬
‫‪ 2‬לחץ על לחצן הפעלה כדי להפעיל את המחשב‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪z‬‬
‫‪ 3‬נורית ה‪ LED-‬של לחצן הפעלה נדלקת כאשר המחשב מופעל‪.‬‬
‫נורית ‪LED‬‬
‫הקש על מקש ‪+ Fn‬‬
‫כדי להגביר את בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪ Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬והתקנת‬
‫התוכנית ‪ Easy Display Manager‬באמצעות תקליטור ‪.System Software Media Disk‬‬
‫‪48‬‬
‫שימוש במצב שינה‬
‫ניתן להשתמש במצב שינה לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫מצב שינה מאפשר להעביר את המחשב למצב המתנה כדי לצמצם את צריכת החשמל ולאפשר‬
‫למשתמשים להשתמש במחשב באופן מיידי על‪-‬ידי הקשה על מקש כלשהו בעכבר או בלוח המקשים‪.‬‬
‫שימוש במצב שינה ב‪Windows Vista/7-‬‬
‫לחץ על ‪> Sleep‬‬
‫> ‪.Start‬‬
‫שימוש במצב המתנה ב‪Windows XP-‬‬
‫לחץ על ‪.Start > Turn Off Computer > Stand By‬‬
‫‪49‬‬
50
‫פרק ‪.2‬‬
‫שימוש במחשב‬
‫לוח מקשים‬
‫‪52‬‬
‫לוח מגע‬
‫‪56‬‬
‫כונן תקליטורים (כונן דיסק אופטי‪ ,‬אופציונלי)‬
‫‪57‬‬
‫הכנסה והוצאה של תקליטור‬
‫‪57‬‬
‫חריץ ‪( Multi Card‬אופציונלי)‬
‫‪59‬‬
‫חריץ ‪( ExpressCard‬אופציונלי)‬
‫‪61‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪62‬‬
‫‪51‬‬
‫לוח מקשים‬
‫הסעיפים הבאים דנים בפונקציות ובהליכים של קיצורי מקשים‪.‬‬
‫‪ ‬תמונת לוח המקשים עשויה להשתנות בהתאם לדגם המסוים של לוח המקשים‪.‬‬
‫‪ ‬לוח המקשים עשוי להשתנות בהתאם למדינה שבה אתה נמצא‪ .‬התוכן הבא מתאר קיצורי מקשים‬
‫בעיקר‪.‬‬
‫‪ ‬אספקת סוג א או ב תלויה בדגם‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להשתמש במקשים החמים ובמקשי הקיצור שהוגדרו מראש (מקש ‪ ,Windows‬מקש יישום‪,‬‬
‫מקש עוצמת קול וכולי) רק לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫‪ ‬דגמים מסוימים אינם כוללים את מדיית תוכנת המערכת‪ ,‬בהתאם לדגם המחשב‪.‬‬
‫קיצורי מקשים‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות על‪-‬ידי הקשה על המקשים שלהלן יחד עם מקש ‪.Fn‬‬
‫◄ דגם א’‬
‫◄ דגם ב’‬
‫‪Fn +‬‬
‫שם‬
‫מנוחה‬
‫(מצב שינה)‬
‫פונקציה‬
‫הקשה על מקש זה מעבירה את המחשב למצב חיסכון בחשמל‬
‫(המתנה)‪ .‬כדי להשתמש במחשב במצב זה‪ ,‬לחץ על לחצן ה‪Power-‬‬
‫(הפעלה)‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בלחצן זה לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪.Windows Vista/Windows 7‬‬
‫מציג את רמת הטעינה הנותרת בסוללה‪.‬‬
‫מד‬
‫אירו‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪ Windows Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית ‪Easy Display‬‬
‫‪ Manager‬באמצעות תקליטור ‪.System Software Media Disk‬‬
‫מזין את סמל מטבע האירו‪.‬‬
‫ייתכן שמקש זה לא יופיע בהתאם לסוג לוח המקשים‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪Fn +‬‬
‫פונקציה‬
‫שם‬
‫מעביר את פלט המסך לצג ה‪ LCD-‬או לצג חיצוני בעת חיבור צג חיצוני‬
‫(או טלוויזיה) למחשב‪.‬‬
‫‪CRT/LCD‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪ Windows Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית ‪Easy Display‬‬
‫‪ Manager‬באמצעות תקליטור ‪.System Software Media Disk‬‬
‫תאורה אחורית‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את צג ה‪ LCD-‬לאחר התקנת ‪Windows‬‬
‫‪.XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫השתקה‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את הקול לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪.Windows Vista/Windows 7‬‬
‫התוכנית לאבחון המערכת‪ ,‬שחזור וייעוץ באינטרנט‪Samsung ,‬‬
‫‪ ,Support Center‬תופעל‪( .‬אופציונלי)‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪Center‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪ Windows Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית ‪Samsung Magic‬‬
‫‪ Doctor‬באמצעות התקליטור ‪.System Software Media Disk‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫בדגמים מסוימים‪ ,‬מופעל ‪Samsung Magic Doctor‬‬
‫(רופא הקסם של ‪.)Samsung‬‬
‫ניתן לבחור מצב הפעלה כאשר יש צורך בביצועי מערכת מרביים או‬
‫צריכת חשמל נמוכה‪/‬בעלת רעש נמוך בלחיצה אחת‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪ Windows Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית ‪Magic Keyboard‬‬
‫באמצעות ‪( .System Software Media Disk‬עבור ‪ XP‬בלבד)‬
‫‪ :Silent ‬מצב צריכת חשמל נמוכה‪/‬בעלת רעש נמוך‬
‫‪ :Normal ‬מצב רגיל‬
‫‪Easy‬‬
‫‪SpeedUp‬‬
‫‪Manager‬‬
‫‪ :Speed‬ב ביצועים מיטביים‪ .‬המערכת פועלת במסגרת ביצועיה‬
‫המיטביים‪ ,‬ומשאבי המערכת מוקצים לתוכנית הפעילה כעת תוך מתן‬
‫עדיפות לביצועים מיטביים‪.‬‬
‫‪‬אתחול מהיר‪ :‬מצב אתחול מהיר‪.‬‬
‫מצב זה מאפשר אתחול מהיר כאשר תהליך האתחול נעשה איטי אחרי‬
‫התקנתן של תוכנות מרובות‪ .‬תוכל לאתחל את המחשב במהירות רבה‬
‫יותר על ידי הגדרת זמן להפעלת התוכנה בתפריט מתקדם‪.‬‬
‫אם אין ברצונך לשמוע רעש הפעלה וכיבוי של המאוורר‬
‫במצב שקט‪ ,‬בחר את תפריט ‪> Advanced‬‏‪Fan Silent‬‬
‫‪> Mode‬‏‪ Low‬ב’הגדרות ה‪ .’BIOS-‬המאוורר פועל כל‬
‫הזמן במצב רעש נמוך‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪Fn +‬‬
‫פונקציה‬
‫שם‬
‫מפעיל או מכבה את התקן הרשת האלחוטית בדגם המצויד בהתקן רשת‬
‫אלחוטית‪.‬‬
‫רשת אלחוטית‬
‫לוח מגע‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪ Windows Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית ‪Magic Keyboard‬‬
‫ומנהל ההתקן של ה‪ LAN-‬האלחוטי באמצעות התקליטור ‪System‬‬
‫‪.Software Media Disk‬‬
‫באפשרותך להפעיל או לכבות את פונקציית לוח המגע על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫לחצן זה לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫בעת השימוש בעכבר חיצוני בלבד‪ ,‬ניתן לכבות את לוח המגע‪.‬‬
‫‪Num Lock‬‬
‫באפשרותך להשתמש בכמה ממקשי התווים בתור מקשים מספריים‬
‫על‪-‬ידי הפעלת ‪ ,Num Lock‬לאחר התקנת ‪Windows XP/Windows‬‬
‫‪.Vista/Windows 7‬‬
‫‪Scroll Lock‬‬
‫באפשרותך לגלול למעלה או למטה במסך תוך שמירה על מיקום הסמן‬
‫על‪-‬ידי הפעלת ‪ ,Scroll Lock‬לאחר התקנת ‪Windows XP/Windows‬‬
‫‪.Vista/Windows 7‬‬
‫‪54‬‬
‫בקרת בהירות מסך‬
‫כדי לכוונן את בהירות צג ה‪ ,LCD-‬הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫או צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫‪.‬‬
‫בהירות המסך שהשתנתה מוצגת במרכז המסך לרגע אחד‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש במקשי הבקרה של בהירות המסך לאחר התקנת ‪ Windows‬ו‪Easy Display-‬‬
‫‪.Manager‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫כדי לשלוט בעוצמת הקול‪ ,‬הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫או צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫‪.‬‬
‫ניתן להשתיק את הקול או לבטל את פונקציית ההשתקה על‪-‬ידי לחיצה על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש במקשי עוצמת הקול ובמקשים המספריים לאחר התקנת ‪Windows XP/‬‬
‫‪.Windows Vista/Windows 7‬‬
‫מקשים מספריים‬
‫המספרים מודפסים בכחול על‪-‬גבי המקשים המספריים‪.‬‬
‫אם ‪ Num Lock‬מופעל על‪-‬ידי הקשה על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫להזנת ספרות‪.‬‬
‫‪ ,‬ניתן להשתמש במקשים המספריים‬
‫ניתן להשתמש במקשים המספריים לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫‪55‬‬
‫לוח מגע‬
‫לוח המגע ממלא פונקציה זהה לזו של העכבר והלחצנים הימני והשמאלי בלוח המגע ממלאים תפקיד זהה‬
‫לזה של הלחצנים הימני והשמאלי של העכבר‪.‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬השתמש בלוח המגע באמצעות האצבעות‪ .‬שימוש בחפץ חד עלול לגרום נזק ללוח המגע‪.‬‬
‫‪ ‬אם תיגע בלוח המגע או תלחץ על הלחצנים שלו במהלך האתחול‪ ,‬משך אתחול ‪ Windows‬עלול‬
‫להתארך‪ .‬‬
‫‪ ‬התמונות המשמשות בהדגמה שייכות לדגם מייצג ולכן התמונות עשויות להיות שונות מהמוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ ‬אספקת סוג א או ב תלויה בדגם‪.‬‬
‫נורית ה‪ LED-‬של לוח המגע (אופציונלית)‬
‫נורית ה‪ LED-‬של לוח המגע נדלקת כאשר אתה נוגע בלוח‬
‫המגע‪ .‬הנורית נכבית באופן אוטומטי אם אין מגע בלוח המגע‬
‫במשך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫◄ דגם א’‬
‫אזור גלילה‬
‫לוח מגע‬
‫ממלא תפקיד של גלגל העכבר‪.‬‬
‫באפשרותך לגלול למעלה ולמטה‬
‫באמצעות אזור הגלילה‪.‬‬
‫משמש להזזת הסמן‪.‬‬
‫לחצן ימני של לוח המגע‪.‬‬
‫לחצן שמאלי של לוח המגע‪.‬‬
‫ממלא תפקיד של לחצן עכבר‬
‫ימני‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור או להפעיל‬
‫תוכניות באמצעות לחצן זה‪.‬‬
‫◄ דגם ב’‬
‫נורית ה‪ LED-‬של לוח המגע (אופציונלית)‬
‫נורית ה‪ LED-‬של לוח המגע נדלקת כאשר אתה נוגע בלוח‬
‫המגע‪ .‬הנורית נכבית באופן אוטומטי אם אין מגע בלוח המגע‬
‫במשך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫אזור גלילה‬
‫לוח מגע‬
‫ממלא תפקיד של גלגל העכבר‪.‬‬
‫באפשרותך לגלול למעלה ולמטה‬
‫באמצעות אזור הגלילה‪.‬‬
‫משמש להזזת הסמן‪.‬‬
‫לחצן ימני של לוח המגע‪.‬‬
‫לחצן שמאלי של לוח המגע‪.‬‬
‫ממלא תפקיד של לחצן עכבר‬
‫ימני‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור או להפעיל‬
‫תוכניות באמצעות לחצן זה‪.‬‬
‫כדי להשבית את פונקציית נורית ה‪ LED-‬של לוח המגע או כדי להשאיר את הנורית דולקת‪ ,‬שנה את‬
‫ההגדרה על‪-‬ידי בחירת ‪ Advanced > Touch Pad LED‬ב’הגדרות ה‪( .’BIOS-‬אופציונלי)‬
‫‪56‬‬
‫כונן‬
‫תקליטורים (כונן דיסק אופטי‪ ,‬אופציונלי)‬
‫כונן הדיסק האופטי הוא אופציונלי ועשוי להשתנות בהתאם לדגם המחשב שברשותך‪.‬‬
‫לקבלת מפרטים מפורטים‪ ,‬עיין בקטלוג‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכניס תקליטור סדוק או שרוט‪ .‬אחרת‪ ,‬התקליטור עלול להישבר ולגרום נזק לכונן הדיסק האופטי‬
‫כאשר התקליטור מסתובב במהירות גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ניקוי תקליטור או ‪ ,DVD‬נגב בעזרת מטלית עדינה מהחלק הפנימי כלפי חוץ‪.‬‬
‫‪ ‬הכנס מיני‪-‬תקליטור למרכז כונן התקליטורים‪.‬‬
‫‪ ‬התמונות המשמשות בהדגמה שייכות לדגם מייצג ולכן התמונות עשויות להיות שונות מהמוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ ‬לא מומלץ להשתמש בתקליטור שאינו בצורת עיגול‪.‬‬
‫הכנסה והוצאה של תקליטור‬
‫‪ 1‬לחץ על לחצן הוצאה של כונן הדיסק האופטי בצד המחשב‪.‬‬
‫פתח חירום‬
‫מחוון מצב‬
‫לחצן הוצאה‬
‫‪57‬‬
‫‪ 2‬כאשר מגש התקליטור נשלף החוצה‪ ,‬הכנס תקליטור או ‪ DVD‬עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫‬
‫‪ 3‬דחוף את מגש התקליטור פנימה עד שתישמע נקישה‪ .‬מחוון המצב של כונן התקליטורים יופעל‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬מהירות הקריאה והכתיבה של כונן התקליטורים עשויה להשתנות בהתאם למצב ולסוג של המדיה‪.‬‬
‫‪ ‬כדי להוציא תקליטור בזמן שכונן התקליטורים אינו פועל או שהמחשב כבוי‪ ,‬הכנס קצה מהדק נייר‬
‫) לפתח החירום עד להוצאת מגש התקליטור‪.‬‬
‫(‬
‫‪58‬‬
‫חריץ ‪Multi Card‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫באמצעות חריץ ‪ ,Multi Card‬באפשרותך לקרוא ולכתוב נתונים מכרטיסי ‏‪ ,SDHC‬‏‪ SDXC, MMC‬ו‪SD-‬‬
‫ואליהם‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכרטיס בתור דיסק נשלף ולהחליף נתונים בנוחות עם התקנים דיגיטליים כגון מצלמה‬
‫דיגיטלית‪ ,‬מצלמת וידאו‪ ,‬התקן ‪ MP3‬ועוד‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות זו רק לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬יש לרכוש בנוסף כרטיס ‪ Multi Card‬בעל הקיבולת הנחוצה בהתאם לדרישות‪.‬‬
‫‪ ‬ניתן להשתמש בכרטיס ‪ Multi Card‬בדומה לכל התקן אחסון נתונים אחר‪ .‬אין תמיכה בפונקציה של‬
‫‬
‫הגנה על זכויות יוצרים‪.‬‬
‫‪ ‬משום שניתן לאבד את הכרטיס בעת העברת המחשב‪ ,‬שמור את הכרטיס בנפרד‪.‬‬
‫‪ ‬לפני השימוש בחריץ‪ ,‬הוצא את כרטיס הדמה מהחריץ‪.‬‬
‫(רק לדגמים הכוללים כרטיס דמה)‪.‬‬
‫‪ ‬כרטיסים נתמכים‪ ,SD Card :‬‏‪ ,SDHC Card‬‏‪SDXC, MMC Card‬‬
‫‬
‫‪ ‬התמונות המשמשות בהדגמה שייכות לדגם מייצג ולכן התמונות עשויות להיות שונות מהמוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫כדי להכניס כרטיס זיכרון ולהשתמש בו‬
‫הכנס את הכרטיס לחריץ ‪ Multi Card‬בכיוון המצוין‪.‬‬
‫דוגמה) כרטיס ‪SD‬‬
‫‪59‬‬
‫כדי לפרמט כרטיס זיכרון‬
‫שימוש ב‪ Mini SD-‬ו‪RS-MMC-‬‬
‫הואיל וכרטיסים אלה קטנים מדי‪ ,‬לא ניתן‬
‫להכניס אותם לתוך החריץ באופן ישיר‪.‬‬
‫בעת השימוש בכרטיס זיכרון בפעם הראשונה‪ ,‬עליך‬
‫לפרמט אותו לפני השימוש‪.‬‬
‫הכנס את הכרטיס למתאם ייעודי (זמין‬
‫אצל רוב המשווקי האלקטרוניקה) ולאחר‬
‫מכן הכנס את המתאם לתוך חריץ‬
‫ה‪.Multi Card-‬‬
‫פירמוט הכרטיס מוחק את כל הנתונים‬
‫שנשמרו בו‪ .‬אם הכרטיס מכיל נתונים‪,‬‬
‫גבה את הנתונים לפני הפירמוט‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בהתאם לחומר שממנו מורכב‬
‫גוף המתאם‪ ,‬ייתכן שכרטיסי ‪RS-MMC‬‬
‫מסוימים לא יזוהו כראוי‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ממליצה שתבדוק אם‬
‫הכרטיס מזוהה כראוי לפני רכישתו‪.‬‬
‫‪ 1‬לחץ על ‪( Start‬התחל) > ‪My computer‬‬
‫‬
‫(המחשב שלי)‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ לחיצה ימנית על כונן הכרטיסים באמצעות‬
‫לוח המגע ובחר ‪( Format‬אתחול)‪.‬‬
‫כדי להוציא כרטיס זיכרון‬
‫אחוז בקצה הכרטיס והוצא אותו‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על ‪( Start‬התחל) לפרמוט‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬כדי להשתמש בכרטיס להחלפת‬
‫נתונים עם התקן דיגיטלי כגון מצלמה‬
‫דיגיטלית‪ ,‬מומלץ לפרמט את הנתונים‬
‫באמצעות ההתקן הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪ ‬אם תנסה להשתמש בכרטיס שפורמט‬
‫במחשב בהתקן דיגיטלי אחר‪ ,‬ייתכן‬
‫שתצטרך לפרמט את הכרטיס פעם‬
‫נוספת בהתקן‪.‬‬
‫‪ ‬לא ניתן לפרמט‪ ,‬לכתוב או למחוק‬
‫‬
‫נתונים מכרטיס ‪ SD‬או ‪ SDHC‬עם‬
‫לשונית הגנה מפני כתיבה כאשר‬
‫הלשונית נמצאת במצב נעילה‪.‬‬
‫‪ ‬הכנסה והוצאה של כרטיס זיכרון שוב‬
‫ושוב עלולות לפגוע בו‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫חריץ ‪ExpressCard‬‬
‫(אופציונלי)‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות זו רק לאחר התקנת ‪.Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫באפשרותך להשתמש בכרטיסי ‪ ExpressCard‬באמצעות חריץ זה‪.‬‬
‫ניתן לחשוב על חריץ ‪ ExpressCard‬בתור מפרט כרטיס ‪ PCMCIA‬של הדור הבא‪ ,‬והוא תומך ברשת ‪,LAN‬‬
‫בכוונן טלוויזיה ובכרטיסי קול‪ .‬החריץ של מחשב זה תומך במפרטי ‪.Express Card/34‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬הוצא תחילה את כרטיס הדמה שהותקן כדי להגן על החריץ‪( .‬אופציונלי)‬
‫דחוף בעדינות את כרטיס הדמה בחריץ‪.‬‬
‫כרטיס הדמה קופץ החוצה‪ .‬הוצא את כרטיס הדמה‪.‬‬
‫‪ ‬חריץ זה הוא חריץ ‪ .ExpressCard‬לא ניתן לחבר כאן כרטיס ‪.PCMCIA‬‬
‫כדי להכניס כרטיס‬
‫הכנס כרטיס לתוך החריץ בצד המחשב‪.‬‬
‫חריץ ‪ExpressCard‬‬
‫‪61‬‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול באמצעות לוח המקשים והתוכנית לבקרת עוצמת הקול‪.‬‬
‫כוונון עוצמת הקול באמצעות לוח‬
‫המקשים‬
‫לחלופין‪ ,‬לחץ לחיצה ימנית על סמל ‪Volume‬‬
‫(עוצמת קול) ובחר ‪( Open Volume Mixer‬פתח‬
‫מערבל עוצמה) כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫או על צירוף‬
‫הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫המקשים ‪+ Fn‬‬
‫הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫לכבות את עוצמת הקול‪.‬‬
‫כדי להפעיל או‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות זו רק‬
‫לאחר התקנת ‪Windows XP/Windows‬‬
‫‪.Vista/Windows 7‬‬
‫כוונון עוצמת הקול באמצעות התוכנית‬
‫לכוונון עוצמת הקול‬
‫באפשרותך להשתמש באפשרות זו רק‬
‫לאחר התקנת ‪Windows XP/Windows‬‬
‫‪.Vista/Windows 7‬‬
‫להלן הליכים לשליטה בעוצמת הקול‬
‫ב‪ .Windows 7/Vista-‬עבור הליכים של‬
‫‪ ,Windows XP‬עיין בהליכים הבאים‬
‫הואיל והם דומים‪.‬‬
‫(עוצמת קול) בשורת‬
‫לחץ על הסמל ‪Volume‬‬
‫המשימות והסט את מחוון בקרת עוצמת הקול כדי‬
‫לכוונן אותה‪.‬‬
‫‪Mute‬‬
‫(השתקה)‬
‫‪62‬‬
‫פרק ‪.3‬‬
‫הגדרות ושדרוג‬
‫בקרה על בהירות צג ה‪LCD-‬‬
‫הגדרות ה‪BIOS-‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫כניסה ל'הגדרות ה‪'BIOS-‬‬
‫‪65‬‬
‫מסך 'הגדרות ה‪'BIOS-‬‬
‫‪66‬‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‬
‫‪68‬‬
‫שינוי עדיפות האתחול‬
‫‪70‬‬
‫שדרוג זיכרון‬
‫‪71‬‬
‫סוללה‬
‫התקנה‪/‬הסרה של הסוללה‬
‫‪73‬‬
‫‪73‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫‪74‬‬
‫מדידת כמות טעינת הסוללה הנותרת‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫הארכת זמן השימוש בסוללה‬
‫‪75‬‬
‫שימוש ביציאת מנעול האבטחה‬
‫‪77‬‬
‫בקרה על בהירות צג ה‪LCD-‬‬
‫קיימות ‪ 8‬רמות להתאמת בהירות צג ה‪.LCD-‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫בהירות צג ה‪ LCD-‬גבוהה ביותר (רמה ‪ )8‬כאשר המחשב פועל בעזרת מתח ‪ ,AC‬והבהירות מתעמעמת‬
‫בעת הפעלה בעזרת מתח הסוללה‪.‬‬
‫שליטה על הבהירות באמצעות לוח המקשים‬
‫באפשרותך להשתמש במקשי הבקרה של בהירות המסך לאחר התקנת ‪ Windows‬ו‪Easy Display-‬‬
‫‪.Manager‬‬
‫התאם את בהירות צג ה‪ LCD-‬על‪-‬ידי הקשה על צירוף המקשים ‪( + Fn‬‬
‫)‪.‬‬
‫‪( + Fn‬‬
‫) או על צירוף המקשים‬
‫קיימות ‪ 8‬רמות בהירות של צג ‪ LCD‬והבהירות גדלה ברמה אחת בעת הקשה בודדת על צירוף המקשים‬
‫)‪.‬‬
‫‪( + Fn‬‬
‫‪ ‬שמירה על רמת הבהירות של צג ‪ LCD‬ששונתה גם לאחר הפעלה חוזרת של המחשב‬
‫‬
‫כדי לשמור על רמת בהירות צג ה‪ LCD-‬באמצעות מקשי הבקרה של רמת הבהירות דרך ‘אפשרויות‬
‫צריכת חשמל’‪ ,‬פעל בהתאם להליכים הבאים‪.‬‬
‫‬
‫‪.1‬הפעל את המחשב והקש על מקש ‪ F2‬כשמופיע על המסך הסמל של ‪ SAMSUNG‬כדי להיכנס‬
‫ל’הגדרות ה‪.’BIOS-‬‬
‫‬
‫‪.2‬בחר בתפריט ‪ Boot‬והגדר את הפריט ‪ Brightness Mode Control‬ל‪.User Control-‬‬
‫‬
‫‪ .3‬הקש על מקש ‪ F10‬כדי לשמור את ההגדרות ולצאת מ‪.Setup-‬‬
‫‪ ‬עיקרון ‪ LCD‬לפיקסלים הפגומים של מחשב נישא‬
‫‬
‫‪ Samsung‬פועלת בהתאם למפרטים הנוגעים לאיכות ולמהימנות הקפדניות של ‪ .LCD‬אך למרות‬
‫זאת‪ ,‬אין זה מן הנמנע שיהיה מספר קטן של פיקסלים פגומים‪ .‬מספר גבוה של פיקסלים פגומים‬
‫עלול לגרום לבעיות במראה‪ ,‬אך מספר נמוך של פיקסלים פגומים לא משפיע על ביצועי המחשב‪.‬‬
‫‬
‫לכן ‪ Samsung‬פועלת בהתאם לעקרונות הבאים בכל הנוגע לנקודות‪:‬‬
‫‬
‫‪ -‬נקודה בהירה‪ 2 :‬ומטה‬
‫‬
‫‪ -‬נקודה שחורה‪ 4 :‬ומטה‬
‫‬
‫‪ -‬שילוב של בהיר וכהה‪ 4 :‬ומטה‬
‫הוראות לניקוי צג ה‪LCD-‬‬
‫נקה את לוח צג ה‪ LCD-‬בעזרת מטלית רכה הספוגה קלות בחומר לניקוי מחשבים‪ ,‬בתנועות המופנות‬
‫לכיוון אחד‪.‬‬
‫הפעלת כוח רב מדי בעת ניקוי לוח צג ה‪ LCD-‬עלולה להזיק לו‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫הגדרות ה‪BIOS-‬‬
‫'הגדרות ה‪ 'BIOS-‬מאפשר לך להגדיר את התצורה של חומרת המחשב בהתאם לצרכים שלך‪.‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬השתמש ב’הגדרות ה‪ ’BIOS-‬כדי להגדיר סיסמת אתחול‪ ,‬לשנות את עדיפות האתחול או להוסיף‬
‫התקן חדש‪.‬‬
‫הואיל והגדרות שגויות עלולות לגרום לתקלה או קריסה במערכת‪ ,‬נקוט במשנה זהירות בעת הגדרת‬
‫התצורה של ה‪.BIOS-‬‬
‫‪ ‬ייתכן שיהיו שינויים בפונקציות של ‘הגדרות ה‪ ’BIOS-‬למטרות שיפור פונקציית המוצר‪.‬‬
‫התפריטים והפריטים של ‘הגדרות ה‪ ’BIOS-‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם המחשב‪.‬‬
‫כניסה ל'הגדרות ה‪'BIOS-‬‬
‫‪ 1‬הפעל את המחשב‪.‬‬
‫‪ 2‬כשמופיע מסך האתחול (סמל ‪ ,)SAMSUNG‬הקש על מקש ‪ F2‬כדי להיכנס ל'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫‬
‫הקש על מקש ‪ F12‬בזמן שמופיע מסך האתחול (סמל ‪ .)SAMSUNG‬המערכת תנסה לבצע אתחול‬
‫מהרשת‪.‬‬
‫‪ 3‬תוך זמן קצר‪ ,‬מופיע מסך 'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫הפריטים ב'הגדרות ה‪ 'BIOS-‬עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫מסך 'הגדרות ה‪'BIOS-‬‬
‫‪XXXXXXXX‬‬
‫תפריט 'הגדרות'‬
‫עזרה‬
‫עזרה עבור הפריט שנבחר‬
‫מופיעה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫פריטי 'הגדרות'‬
‫‬
‫תפריט 'הגדרות'‬
‫‪Main‬‬
‫‪Advanced‬‬
‫‪Security‬‬
‫תיאור‬
‫משמש לשינוי הגדרות המערכת והגדרות הסביבה הבסיסיות‪.‬‬
‫משמש להגדרת תצורה של פונקציות מתקדמות במחשב עבור התקנים וקבוצות שבבים‪.‬‬
‫משמש להגדרת תצורה של פונקציות אבטחה‪ ,‬לרבות סיסמאות‪.‬‬
‫‪Boot‬‬
‫משמש להגדרת עדיפות האתחול ואפשרויות אתחול אחרות‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫משמש ליציאה מה'הגדרות' תוך שמירת שינויים או ללא שמירת שינויים‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫מקשים ב'הגדרות המערכת'‬
‫ב'הגדרות'‪ ,‬יש להשתמש בלוח המקשים‪.‬‬
‫‪F1‬‬
‫הקש כדי להציג את העזרה של ה'הגדרות'‪.‬‬
‫מקשי למעלה ולמטה‬
‫הקש כדי לעבור למעלה ולמטה‪.‬‬
‫‪F5/F6‬‬
‫הקש כדי לשנות את ערך הפריט‪.‬‬
‫‪F9‬‬
‫‪ESC‬‬
‫מקשי שמאלה וימינה‬
‫‪Enter‬‬
‫‪F10‬‬
‫הקש כדי לטעון את הגדרות ה'הגדרות' המהוות ברירת מחדל‪.‬‬
‫הקש כדי לחזור לתפריט ברמה גבוהה יותר או כדי לעבור‬
‫לתפריט היציאה‪.‬‬
‫הקש כדי לעבור לתפריט אחר‪.‬‬
‫הקש כדי לבחור פריט או כדי להיכנס לתפריט משנה‪.‬‬
‫הקש כדי לשמור את השינויים ולצאת מה'הגדרות'‪.‬‬
‫תמונת לוח המקשים עשויה להשתנות בהתאם לדגם המסוים של לוח המקשים‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‬
‫בעת הגדרת סיסמה‪ ,‬יש להזין סיסמה כדי להשתמש במחשב או כדי להיכנס ל'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫על‪-‬ידי הגדרת תצורה של סיסמה‪ ,‬ניתן להגביל את הגישה למערכת למשתמשים שאושרו בלבד ולהגן על‬
‫נתונים וקבצים השמורים במחשב‪.‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬אל תאבד ואל תשכח את הסיסמה‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬אם שכחת את הסיסמה‪ ,‬פנה למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬תחויב בעמלת שירות‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן סיסמה‪ ,‬הקש על <‪ ,>Enter‬הזן את‬
‫הסיסמה שנית לאישור והקש שוב על <‪.>Enter‬‬
‫הסיסמה יכולה להכיל עד ‪ 8‬תווים אלפאנומריים‪.‬‬
‫תווים מיוחדים אינם מותרים‪.‬‬
‫הגדרת סיסמת מנהל‬
‫סיסמת מנהל דרושה לשם הפעלת המחשב או‬
‫'הגדרות המערכת'‪.‬‬
‫כאשר מוגדרת סיסמת מנהל‪ ,‬משתמשים שאינם‬
‫מנהלים לא יכולים להשתמש במחשב‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר בתפריט ‪ Security‬ב'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫‬
‫‪ 2‬בפריט ‪ ,Set Supervisor Password‬הקש‬
‫‬
‫על <‪.>Enter‬‬
‫‪ 4‬כאשר הודעה המאשרת את הגדרת הסיסמה‬
‫‬
‫מופיעה בחלון [‪ ,]Setup Notice‬הקש על‬
‫<‪ .>Enter‬סיסמת מנהל הוגדרה‪ .‬סיסמת מנהל‬
‫דרושה לשם הפעלת המחשב או לשם כניסה‬
‫ל'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫הגדרת סיסמת משתמש‬
‫משתמשים יכולים להפעיל את המערכת באמצעות‬
‫סיסמת משתמש‪ ,‬אך לא להיכנס ל'הגדרות המערכת'‪.‬‬
‫באופן זה‪ ,‬ניתן למנוע ממשתמשים אחרים להיכנס‬
‫ל'הגדרות'‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫הגדרת סיסמת אתחול‬
‫לפני הגדרת סיסמת משתמש‪ ,‬יש להגדיר סיסמת‬
‫מנהל‪ .‬השבתה של סיסמת המנהל משביתה גם את‬
‫סיסמת המשתמש‪.‬‬
‫כדי להגדיר סיסמת אתחול‪ ,‬יש להגדיר מראש את‬
‫סיסמת המנהל (‪.)Set Supervisor Password‬‬
‫בפריט ‪ ,Set User Password‬הקש על <‪>Enter‬‬
‫ופעל בהתאם להליכים משלב ‪ 3‬של 'הגדרת סיסמת‬
‫מנהל'‪.‬‬
‫הגדר את הפריט ‪Password on boot‬‬
‫ל‪ .Enabled-‬לאחר שהוגדרה סיסמת אתחול‪ ,‬יש‬
‫להזין סיסמה כדי לאתחל את המחשב‪.‬‬
‫הגדרת סיסמת כונן דיסק קשיח‬
‫(אופציונלי)‬
‫השבתת הסיסמה‬
‫יש להגדיר סיסמת מנהל באמצעות תפריט 'הגדרת‬
‫סיסמת מנהל'‪.‬‬
‫‪ 1‬הקש על <‪ >Enter‬במקום שבו מופיעה הסיסמה‬
‫‬
‫כדי להשבית אותה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כדי להשבית‬
‫סיסמת מנהל בפריט ‪Set Supervisor‬‬
‫‪ ,Password‬הקש על <‪.>Enter‬‬
‫אם הוגדרה סיסמה עבור כונן דיסק קשיח‪ ,‬לא ניתן‬
‫לגשת אליו ממחשב אחר‪.‬‬
‫הקש ‪ Enter‬בפריט ‪ Set HDD Password‬והגדר‬
‫סיסמה כמתואר בשלב ‪ 3‬של 'הגדרת סיסמת המנהל'‪.‬‬
‫‪ 2‬בפריט ‪ ,Enter Current Password‬הזן את‬
‫‬
‫הסיסמה שמוגדרת כעת והקש על <‪.>Enter‬‬
‫פונקציית הגדרת הסיסמה של כונן הדיסק‬
‫הקשיח אינה זמינה בדגמים מסוימים‪.‬‬
‫‪ 3‬השאר את שדה הפריט ‪Enter New‬‬
‫‬
‫‪ Password‬ריק והקש על <‪.>Enter‬‬
‫שינוי סיסמת כונן הדיסק הקשיח‬
‫‪ 4‬השאר את השדה ‪Confirm New Password‬‬
‫ריק והקש על <‪.>Enter‬‬
‫מטעמי אבטחה‪ ,‬ניתן לשנות סיסמה של‬
‫כונן דיסק קשיח לאחר הפעלה מחדש של‬
‫המחשב על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ‪Power‬‬
‫(הפעלה) של המחשב‪.‬‬
‫‪ 5‬בחלון [‪ ,]Setup Notice‬הקש על <‪.>Enter‬‬
‫אם לא ניתן לשנות את הסיסמה של כונן‬
‫הדיסק הקשיח או אם מופיעה ההודעה‬
‫‪ HDD Password Frozen‬בעת כניסה‬
‫ל’הגדרות ה‪ ’BIOS-‬ובחירה ב‪Security-‬‬
‫>‏‪ ,HDD Password‬לחץ על לחצן‬
‫ה‪( Power-‬הפעלה) כדי להפעיל שוב את‬
‫המחשב‪.‬‬
‫הסיסמה הושבתה‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫שינוי עדיפות האתחול‬
‫עדיפות האתחול המוגדרת כברירת מחדל של המחשב היא כונן תקליטורים‪ ,‬התקן נשלף ולאחר מכן כונן‬
‫הדיסק הקשיח‪ ,‬לפי סדר זה‪.‬‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן עם עדיפות האתחול הגבוהה ביותר הוא כונן התקליטורים‪ .DVD/‬בתור דוגמה‪,‬‬
‫ההליכים לשינוי ההתקן עם עדיפות האתחול הגבוהה ביותר לכונן הדיסק הקשיח מתוארים להלן‪.‬‬
‫אספקת סוג א’ או ב’ תלויה בדגם‪ .‬‬
‫‪ 3‬הקש על חץ למטה (↓) כדי לעבור לפריט ‪AHCI‬‬
‫‬
‫‪ HDD‬והקש על מקש ‪ F6‬כדי לעבור לפריט‬
‫העליון‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר בתפריט ‪ Boot‬ב'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫‬
‫‪ 2‬הקש על <‪ >Enter‬בפריט ‪Boot Device‬‬
‫‬
‫‪XXXXXXXX‬‬
‫‪.Priority‬‬
‫◄ דגם א’‬
‫‪Boot Device Priority‬‬
‫]‪[Boot priority order‬‬
‫‪1. AHCI CD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪2. AHCI HDD : XXXXXXXXXXXXXXXX‬‬
‫‪3. USB KEY‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪4. USB CD‬‬
‫‪: XXXXXXXXXXXXXX‬‬
‫‪5. USB FDD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪6. USB HDD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪7. PCI BEV‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪8.‬‬
‫]‪[Excluded from boot order‬‬
‫‪- IDE HDD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪- IDE CD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪- PCI SCSI‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪- USB ZIP‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪- USB LS120 : N/A‬‬
‫◄ דגם ב’‬
‫‪Boot Device Priority‬‬
‫]‪[Set Boot Priority‬‬
‫‪1. IDE CD‬‬
‫‪: xxx‬‬
‫‪2. IDE HDD : xxx‬‬
‫‪3. USB KEY : N/A‬‬
‫‪4. USB HDD : N/A‬‬
‫‪5. USB FDD : N/A‬‬
‫‪6. USB CD‬‬
‫‪: N/A‬‬
‫‪7. NETWORK : B06 D00 Yukon PXE‬‬
‫‪ 4‬הקש על מקש ‪ F10‬כדי לשמור את ההגדרות‬
‫‬
‫ולצאת מה'הגדרות'‪ .‬התקן האתחול בעל‬
‫העדיפות הגבוהה ביותר מוגדר כעת לכונן‬
‫הקשיח‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫שדרוג זיכרון‬
‫במחשב מותקן מודול זיכרון אחד או יותר‪.‬‬
‫קיימים שני חריצי זיכרון והמשתמשים יכולים להחליף את הזיכרון המותקן או להוסיף זיכרון חדש‪.‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬החלף את הזיכרון החדש רק לאחר כיבוי מוחלט של המחשב‪.‬‬
‫אין להחליף זיכרון כשהמחשב נמצא במצב שינה (‪.)Sleep‬‬
‫‪ ‬נתק את תקע החשמל הראשי והסר את הסוללה לפני שתמשיך‪.‬‬
‫‪ ‬כדי לנצל את מאפיין הערוץ הכפול‪ ,‬מומלץ להשתמש במודולי זיכרון עם אותם מפרטים (באותה‬
‫קיבולת ומאותו יצרן)‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש רק בסוג זהה של זיכרון כפי שמצוין במפרטי המוצר‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬התמונות המשמשות בהדגמה שייכות לדגם מייצג ולכן התמונות עשויות להיות שונות מהמוצר‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪ ‬יש להשתמש רק במודולי זיכרון עם המפרטים (‪ DDR2‬או ‪ )DDR3‬המודפסים על חריץ הזיכרון‬
‫שמופיע בעת פתיחת כיסוי תא הזיכרון‪.‬‬
‫לדוגמה) במקרה של שימוש ב‪DDR2-‬‬
‫‪ 2‬הכנס מודול זיכרון חדש לחריץ הזיכרון בזווית‬
‫של כ‪-‬‏‪ 30‬מעלות תוך יישורו לזווית של חריץ‬
‫הזיכרון‪.‬‬
‫הוספת מודול זיכרון‬
‫‪ 1‬הסר את הבורג במכסה תא הזיכרון בחלק‬
‫התחתון של המחשב באמצעות מברג‪.‬‬
‫חריץ זיכרון‬
‫בורג קיבוע‬
‫‪71‬‬
‫‪ 4‬סגור את מכסה תא הזיכרון והדק את הבורג‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ את מודול הזיכרון כלפי מטה כך שהוא‬
‫יתקבע באופן מוחלט‪ .‬אם הזיכרון לא נכנס‬
‫בקלות‪ ,‬לחץ את מודול הזיכרון כלפי מטה תוך‬
‫משיכת התפסים של מודול הזיכרון כלפי חוץ‪.‬‬
‫הסרת מודול זיכרון‬
‫משוך כלפי חוץ את תפסי מודול הזיכרון‪.‬‬
‫מודול הזיכרון יקפוץ החוצה‪.‬‬
‫הסר את מודול הזיכרון בזווית של ‪30‬‬
‫מעלות‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫סוללה‬
‫פעל בהתאם להוראות הבאות בעת הפעלת המחשב באמצעות חשמל סוללה מבלי לחבר את חשמל‬
‫ה‪.AC-‬‬
‫מחשב זה מגיע עם סוללה חכמה מסוג ליתיום‪-‬יון‪.‬‬
‫לפני שתתחיל!‬
‫‪ ‬לפני השימוש בסוללה‪ ,‬קרא בעיון את אמצעי הזהירות המודפסים על הסוללה ופעל בהתאם להם‪.‬‬
‫‪ ‬לפני השימוש במחשב בפעם הראשונה לאחר רכישתו‪ ,‬טען את הסוללה לגמרי‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪ ‬השתמש רק במטענים המפורטים במדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מלחמם את מארז הסוללה‪ ,‬להניח אותו בקרבה לאש או בתוכה או להשתמש בה כאשר‬
‫הטמפרטורה גבוהה מ‪-‬‏‪ 60°‬צלזיוס‪ ,‬מאחר שפעולות אלה עלולות לגרום לשריפה‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מגרימת קצר בין המסופים של מארז הסוללה או מפירוק מארז הסוללה‪.‬‬
‫‪ ‬לפני השימוש בסוללה‪ ,‬קרא בעיון את אמצעי הזהירות המודפסים על הסוללה ואת הוראות הבטיחות‬
‫במדריך למשתמש ופעל בהתאם להם‪.‬‬
‫‪ ‬עיין בסביבת ההפעלה של המערכת במדריך זה‪ ,‬והשתמש ואחסן את הסוללה בטמפרטורת החדר‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הסרה של הסוללה‬
‫‪ 1‬כבה את המערכת‪ ,‬סגור את לוח צג ה‪LCD-‬‬
‫והנח את המחשב על משטח שטוח בעודו הפוך‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך את שני תפסי הסוללה כלפי חוץ‬
‫‬
‫ולאחר מכן הוצא את הסוללה‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ 3‬כדי להתקין שוב את הסוללה‪ ,‬הזז אותה אל תוך‬
‫‬
‫המערכת‪.‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫תפסי הסוללה נעים פנימה ומקבעים את הסוללה‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪ 1‬הצמד את הסוללה וחבר את מתאם ה‪ AC-‬לשקע‬
‫כניסת ‪ DC‬במחשב‪ .‬בשלב זה הסוללה תתחיל‬
‫להיטען‪.‬‬
‫‪ 2‬לאחר שהטעינה הושלמה‪ ,‬נורית ה‪ LED-‬של‬
‫‬
‫טעינת הסוללה הופכת לאדומה‪.‬‬
‫בדוק אם תפס הסוללה הוזז כלפי פנים‪.‬‬
‫מצב‬
‫נורית ‪ LED‬של טעינת‬
‫הסוללה‬
‫בטעינה‬
‫נורית בצבע ענבר‬
‫הטעינה הושלמה‬
‫ירוק‬
‫מתאם ‪ AC‬לא מחובר‬
‫נורית כבויה‬
‫מדידת כמות טעינת הסוללה‬
‫הנותרת‪.‬‬
‫ניתן להציג את מצב טעינת הסוללה על‪-‬ידי השלמת‬
‫ההליכים הבאים‪.‬‬
‫הצגה באמצעות מקש הקיצור‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר התקנת‬
‫‪Windows XP/Windows Vista/Windows 7‬‬
‫והתקנת התוכנית ‪Easy Display Manager‬‬
‫באמצעות תקליטור ‪System Software Media‬‬
‫‪( .Disk‬עבור ‪Windows XP/Windows Vista/‬‬
‫‪ Windows 7‬בלבד)‬
‫הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫בלוח המקשים‪.‬‬
‫האחוז הנותר עד לטעינה מלאה של הסוללה יוצג‬
‫לרגע‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫מידע על זמן שימוש בסוללה‬
‫הארכת זמן השימוש בסוללה‬
‫סוללה היא מוצר מתכלה‪ ,‬כך שאם משתמשים בה‬
‫לאורך זמן‪ ,‬הקיבולת ואורך החיים שלה מתקצרים‪.‬‬
‫אם אורך חיי הסוללה התקצר לכדי פחות מחצי‬
‫מהאורך ההתחלתי‪ ,‬מומלץ לרכוש סוללה חדשה‪.‬‬
‫הנמכת בהירות צג ה‪LCD-‬‬
‫אם אינך משתמש בסוללה למשך פרק זמן ארוך‪,‬‬
‫שמור אותה לאחר פריקתה‪ .‬פעולה זו מאריכה את‬
‫חיי הסוללה‪.‬‬
‫בלוח המקשים‬
‫הקש על צירוף המקשים ‪+ Fn‬‬
‫כדי להנמיך את בהירות צג ה‪ LCD-‬על מנת להאריך‬
‫את זמן השימוש בסוללה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפונקציה זו רק לאחר‬
‫התקנת ‪Windows XP/Windows‬‬
‫‪ Vista/Windows 7‬והתקנת התוכנית‬
‫‪ Easy Display Manager‬באמצעות‬
‫‪.System Software Media Disk‬‬
‫(עבור ‪Windows XP/Windows Vista/‬‬
‫‪ Windows 7‬בלבד)‬
‫‪75‬‬
‫‪ 3‬עבור לפריט ‪> Boot‬‏‪Smart Battery‬‬
‫‪ Calibration‬באמצעות מקשי הכיוון והקש‬
‫<‪.>Enter‬‬
‫שימוש בפונקציית כיול הסוללה‬
‫במקרים שבהם הסוללה נטענת ומתנתקת מהטעינה‬
‫שוב ושוב לזמן קצר בלבד‪ ,‬זמן השימוש בסוללה עלול‬
‫להתקצר בהתאם להפרש בין תצוגת טעינת הסוללה‬
‫בפועל ותצוגת הטעינה הנותרת‪.‬‬
‫‬
‫במקרה כזה‪ ,‬תצוגת טעינת הסוללה בפועל ותצוגת‬
‫הטעינה הנותרת יהיו זהות אם הסוללה תנותק‬
‫מהטעינה לחלוטין באמצעות פונקציית כיול הסוללה‬
‫ולאחר מכן תחובר לטעינה שוב‪.‬‬
‫‪ 1‬נתק את מתאם חשמל ה‪ AC-‬לאחר כיבוי‬
‫המחשב‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל מחדש את המחשב והקש על המקש ‪F2‬‬
‫כשמופיע הסמל של ‪ ,Samsung‬כדי להפעיל את‬
‫'הגדרות ה‪.'BIOS-‬‬
‫‪ 4‬סמן ‪ Yes‬בחלון ‪Battery Calibration‬‬
‫‪ Confirmation‬והקש <‪.>Enter‬‬
‫פונקציית כיול הסוללה מופעלת והסוללה מנותקת‬
‫מהטעינה באופן כפוי‪ .‬כדי לעצור את הפעולה‪,‬‬
‫הקש על המקש (‪.)Esc‬‬
‫פעולה זו אורכת ‪ 3-5‬שעות בהתאם לקיבולת‬
‫הסוללה ולכמות טעינת הסוללה הנותרת‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫שימוש ביציאת מנעול האבטחה‬
‫ניתן לחבר מנעול ‪ Kensington‬ליציאת מנעול האבטחה כדי למנוע גניבה של המחשב במקרים שבהם‬
‫אתה צריך להשתמש בו במקום ציבורי‪.‬‬
‫כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬עליך לרכוש מנעול ‪ Kensington‬בנפרד‪ .‬כדי להשתמש במנעול ‪,Kensington‬‬
‫פנה למדריך המוצר‪.‬‬
‫קשור את הכבל של מנעול ה‪ Kensington-‬לאובייקט מקובע וחבר את הקצה השני של הכבל ליציאת מנעול‬
‫האבטחה‪.‬‬
‫‬
‫‪77‬‬
78
‫פרק ‪.4‬‬
‫נספח‬
‫מפרטי המוצר‬
‫‪80‬‬
‫מפרטי המוצר‬
‫מפרטי המערכת עשויים להשתנות בהתאם למודלים הנגזרים‪ .‬לקבלת מפרטי מערכת מפורטים‪ ,‬עיין‬
‫בקטלוג המוצרים‪.‬‬
‫‪NP-P428/R428/R429/R439/R478‬‬
‫‪( CPU‬אופציונלי)‬
‫מעבד ‪Intel Core™ i5/ Core™ i4/ Core™ i3 / Intel Core 2 Duo/ Intel‬‬
‫‪Pentium Dual Core Processor‬‬
‫זיכרון ראשי (אופציונלי)‬
‫סוג זיכרון‪DDR2 SODIMM:‬‬
‫‏‪DDR3 SODIMM‬‬
‫קבוצת שבבים ראשית‬
‫(אופציונלי)‬
‫‪/HM55‬‏‪/PM55‬‏‪/PM45‬‏‪/GM45‬‏‪GL40‬‬
‫כונן דיסק קשיח (אופציונלי)‬
‫‪9.5mmH SATA HDD‬‬
‫‪( Intel GMA 4500M‬פנימי)‬
‫‪( Intel GMA 4500MHD‬פנימי)‬
‫‪( Intel HD Graphics‬פנימי)‬
‫כרטיס גרפי (אופציונלי)‬
‫‪( nVidia GeForce 310M‬חיצוני)‬
‫‪( nVidia GeForce GT 320M‬חיצוני)‬
‫‪( nVidia GeForce GT 330M‬חיצוני)‬
‫‪( ATI Radeon HD 545V‬חיצוני)‬
‫‪( ATI Radeon HD 5470‬חיצוני)‬
‫סביבת הפעלה‬
‫טמפרטורה‪ ‎-5~40° :‬צלזיוס בעת אחסון‪ ‎10~‎32° ,‬צלזיוס בעת הפעלה‬
‫לחות‪ 5‎~‎90% :‬בעת אחסון‪ 20‎~80% ,‬בעת הפעלה‬
‫מתח בעת הפעלה‬
‫‪ ‎100 - 240‬וולט ‪AC‬‬
‫תדר‬
‫‪ 50/60‬הרץ‬
‫הספק מוצא (אופציונלי)‬
‫‪ 60W‬או ‪90W‬‬
‫מתח מוצא (אופציונלי)‬
‫‪ 19V 3.16A (60W)‎‬או‏‪19V 4.74A (90W)‎‬‬
‫‪ ‬ייתכן שרכיבים אופציונליים לא יסופקו או שרכיבים שונים יסופקו בהתאם לדגם המחשב‪.‬‬
‫‬
‫‪ ‬מפרטי המערכת נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ ‬יש להשתמש רק במודולי זיכרון עם המפרטים (‪ DDR2‬או ‪ )DDR3‬המודפסים על חריץ הזיכרון‬
‫שמופיע בעת פתיחת כיסוי תא הזיכרון בתחתית‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫סימנים מסחריים רשומים‬
‫‪ Samsung‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪.Samsung Co., Ltd‬‬
‫‪ ,Intel‬‏‪ Pentium/Celeron‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Intel Corporation‬‬
‫‪ ,Microsoft‬‏‪ MS-DOS‬ו‪ Windows-‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫כל המוצרים או שמות החברות האחרים המצוינים בזאת הם סימנים מסחריים רשומים של החברות בהתאמה‪.‬‬
‫‪81‬‬
82
Download PDF

advertising