Samsung | HG40AJ570MK | Samsung HG40AJ570MK Hướng dẫn sử dụng

Quick Setup Guide
Installing the batteries (Battery size: AAA)
Lắp đặt pin (Kích cỡ pin: AAA)
Hướng dẫn Thiết lập Nhanh
Assembling the swivel
1
Lắp đế xoay
)AAA:‫تركيب البطاريات (حجم البطارية‬
-00
(đường ren thô)
)‫(ذو سنون خشنة‬
B
‫دليل اإلعداد السريع‬
‫تركيب محور الدوران‬
M4 x L12 (coarse thread)
C
Side
Bên hông
‫الجزء الجانبي‬
S
S
Tiếng Việt
Bạn có thể thiết lập những đế này để TV xoay 20 độ trái và phải, 60 độ trái và phải hoặc 90 độ trái và phải.
S
To register this product please visit
A
www.samsung.com
English
You can set these stands so that the TV swivels 20 degrees left and right, 60 degrees left and right or 90 degrees left and right.
S
‫العربية‬
.‫ويسارا حول محورها‬
‫ درجة يمي ًنا‬90 ‫ أو‬60 ‫ أو‬20 ‫يمكنك ضبط هذه الحوامل بحيث تدور أجهزة التلفزيون بمقدار‬
ً
For India only
English
ATTENTION:
This product is qualified for the BEE Star rating in the ‘Home’ Mode. The Objectives of Star Labeling Program is designed to
promote energy efficient products and practices.
When the television is initially set up, it is designed to meet the BEE Star Labeling requirements while maintaining optimum
picture quality.
English: After you have installed the batteries, use a screwdriver to screw in the screw that holds the battery cover closed.
Tiếng Việt: Sau khi bạn lắp xong pin, dùng một tua vít vặn vào đinh vít để giữ cho nắp pin đóng.
.‫ استخدم مفك ملولب لربط المسمار الذي يبقي عىل غطاء البطارية مغلقً ا‬،‫ بعد تركيب البطاريات‬:‫العربية‬
If you assemble the wedge at the bottom of the stand with the hole of the BRACKET HOLDER
SWIVEL where either 20° to the left and right respectively.
20° Swivel
Đế xoay 20°
‫الدوران بمقدار‬
‫ درجة‬20
2
Tiếng Việt
Nếu bạn lắp cái nêm ở chân đế với lỗ của KHỚP KHUYÊN GIÁ ĐỠ ở vị trí 20° về bên trái và bên
phải.
‫العربية‬
• Changes to certain functionalities of this television (TV Guide, Picture/sound etc) may change the power consumption.
• Depending upon such changed setting (eg., Retail mode), the power consumption may vary which possibly could exceed the
stated energy consumption.
List of Parts
Danh sách các bộ phận
Installing the LED TV Stand
Lắp đặt Chân đế TV LED
‫قائمة باألجزاء‬
➣➣ English: The provided accessories may vary depending on the model.
.‫ قد تختلف الملحقات التي يتم توفيرها حسب الطراز‬:‫!العربية‬
English
2
in (AA59-00818A) & điều khiển từ
P
xa (AAA x 2)
Power Cord
Dây điện nguồn
C
B
(đường ren thô)
)‫(ذو سنون خشنة‬
40″-49″:
x 4: M4 x L14 (fine thread)
(đường ren mịn)
)‫(ذو سنون ناعمة‬
S
S
S
3
‫كبل البيانات‬
Cáp dữ liệu
Nếu bạn lắp cái nêm ở chân đế với lỗ của KHỚP KHUYÊN GIÁ ĐỠ ở vị trí 60° về bên trái và bên
phải.
‫العربية‬
If you only assemble the screws after you remove the BRACKET HOLDER SWIVEL, the swivel
angle is 90° to the left and right.
90° Swivel
Đế xoay 90°
‫الدوران بمقدار‬
‫ درجة‬90
Tiếng Việt
Nếu bạn chỉ lắp các đinh vít sau khi bạn tháo KHỚP KHUYÊN GIÁ ĐỠ, góc xoay sẽ là 90° sang
trái và phải.
‫العربية‬
90 ‫ فتكون زاوية الدوران بمقدار‬،”‫إذا قمت بتثبيت المسامير فقط بعد فك “محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة‬
‫درجة يمي ًنا‬
.‫ويسارا‬
ً
40″-49″:
M4 x L14 (fine thread)
(đường ren mịn)
)‫(ذو سنون ناعمة‬
32″:
x 8: M4 x L12 (coarse thread)
‫كبل الكهرباء‬
32″:
M4 x L12 (coarse thread)
(đường ren thô)
)‫(ذو سنون خشنة‬
C
& )AA59-00818A( ‫جهاز التحكم عن ُبعد‬
)AAA ‫البطاريات (بطاريتان بحجم‬
S
Data Cable
Tiếng Việt
English
‫مكونات الحامل‬
A
emote Control (AA59-00818A) &
R
Batteries (AAA x 2)
60° Swivel
Đế xoay 60°
‫الدوران بمقدار‬
‫ درجة‬60
3
Các chi tiết của chân đế
!
1
If you assemble the wedge at the bottom of the stand with the hole of the BRACKET HOLDER
SWIVEL where either 60° to the left and right respectively.
60 ‫إذا قمت بتثبيت الوتد في الجزء السفلي للحامل بفتحة “محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة” بزاوية قدرها‬
‫درجة يمي ًنا‬
.‫ويسارا عىل التوالي‬
ً
‫العربية‬
Tiếng Việt
English
LED ‫تركيب حامل تلفزيون‬
Stand Components
➣➣ Tiếng Việt: Các phụ kiện được cung cấp có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
XX
O
O
O
O
To reset the television to Star rating qualified settings, select ‘Home’ mode from the initial set-up procedure in ‘factory settings’
under the ‘Set-up’ menu.
20 ‫إذا قمت بتثبيت الوتد في الجزء السفلي للحامل بفتحة “محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة” بزاوية قدرها‬
‫درجة يمي ًنا‬
.‫ويسارا عىل التوالي‬
ً
S
S
S
S
S
S
x 4: M4 x L12 (coarse thread)
4
5
6
• Safety Guide
• Quick Setup Guide
• Regulatary Guide
• Hướng dẫn An toàn
• Hướng dẫn Thiết lập Nhanh
•H
ướng dẫn theo quy định
‫• دليل السالمة‬
‫• دليل اإلعداد السريع‬
‫• الدليل التنظيمي‬
Holder-Wire Stand
Đế dây giữ
‫حامل تثبيت األسالك‬
Hotel Mount Kit
(Not available for HG32AJ570)
Cáp dữ liệu
(Không khả dụng với HG32AJ570)
(đường ren thô)
)‫(ذو سنون خشنة‬
‫طقم التثبيت الخاص بالفنادق‬
)HG32AJ570 ‫(ال تتوفر هذه الميزة للطراز‬
[ English ]
Hotel Mount Kit (Not available for HG32AJ570)
Bộ giá treo tường khách sạn (Không khả dụng với HG32AJ570)
)HG32AJ570 ‫طقم التثبيت الخاص بالفنادق (ال تتوفر هذه الميزة للطراز‬
Short Bolt (x 2)
Bu lông ngắn (x 2)
)2‫ ‏‬x( ‫مسمار قصير‬
Long Bolt (x 2)
Bu lông dài (x 2)
)2‫ ‏‬x( ‫مسمار طويل‬
Nut (x 2)
Đai ốc (x 2)
)2‫ ‏‬x( ‫صمولة‬
Washer (x 2)
Vòng đệm (x 2)
)2‫ ‏‬x( ‫حلقة‬
Viewing the Connection Panel
Xem Bảng điều khiển Kết nối
‫عرض لوحة التوصيل‬
Soundbar(AirTrack)
Wall Mount Kit Specifications (VESA)
♦♦ Samsung Soundbar(AirTrack) and Hospitality TVs in 2017
➣➣ The Wall mount kit is not supplied but sold separately.
1. Samsung Soundbar(AirTrack) and hospitality TVs support the HDMI ARC feature If you connect a compatible Samsung Soundbar(AirTrack) to a compatible
Samsung hospitality TV using a single HDMI cable, guests can listen to the TV’s sound through the Soundbar(AirTrack).
2. The item of Soundbar(AirTrack) Out in Hospitality Option Menu makes you control to where the TV sound is outputted when the TV is turned on.
If Sound bar Out is On, the TV sound is automatically outputted in the Soundbar(AirTrack) device only whenever TV is turned on.
If Sound bar Out is Off, the TV sound is automatically outputted in the TV speaker only whenever TV is turned on.
Bolt + Nut
Bu lông + Đai ốc
‫ صمولة‬+ ‫مسمار‬
3. Models supporting the ARC function are listed below:
2
−− Sound-Bars: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
1
♦♦ Setting the Soundbar(AirTrack) to Hotel Mode.
3
1. Set the following Hotel menu options:
−− Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
2
Top
Mặt trên
7
‫الجزء العلوي‬
‫الجزء السفلي‬
−− Hotel option > Power On > Power On Volume Num > Set greater than 0.
➣➣ Do not use screws that do not comply with VESA standard screw specifications.
➣➣ Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too
long may cause damage to the inside of the TV.
➣➣ For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount
specifications.
➣➣ Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for
these kinds of accidents.
➣➣ Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow
the product installation instructions.
➣➣ Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
➣➣ Always have two people mount the TV on a wall.
2. Connect an HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the Soundbar(AirTrack) to the HDMI IN port (supporting ARC) on the hospitality TV.
3. After the Soundbar(AirTrack) is connected to the hospitality TV, when the TV turns on, the Soundbar(AirTrack) automatically detects the TV, and then
automatically switches to Hotel Mode.
9
[[ G ắn chân đế vào một bề mặt phẳng như nóc tủ, mặt bàn hoặc kệ TV
như minh họa.
‫مستو كسطح دوالب صغير أو منضدة أو مكتبة وسائط‬
‫] ]رك ّب الحامل عىل سطح‬
ٍ
.‫كما هو موضح‬
➣➣ Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual. All parts necessary for assembly are provided.
−− Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
8
[[ Affix the stand to a flat surface such as a dresser top, desk top, or
entertainment center as shown.
Bottom
Mặt dưới
−− Hotel option > Power On > Power On Volume = User Defined.
5
Install your wall mount on a solid wall, perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If
installing on a ceiling or slanted wall, TV may fall and result in severe personal injury.
➣➣ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
Wall mount
Bracket
Soundbar(AirTrack) Hotel mode functional characteristics:
0
TV
−− Power On/Off is synchronized with the TV
6
−− HDMI_CEC defaults set to On
−− Functions through the “HDMI OUT” port only
−− Disables the “Input mode” key on the VFD to prevent unexpected audio-source changes.
−− Acquires adjustable Power On and Max Volume settings from the TV’s Hotel option menu. Soundbar’s Power On Volume and Max Volume values,
however, are ½ of Power On Volume and Max Volume settings in the TV’s Hotel option menu. Example: If the TV’s Power On Volume=20 and
Max Volume=90, then Soundbar’s Power On Volume=10 (Up to 20) and Max Volume=45.
C
4
[
[
WARNING: To prevent injury, you must attach this TV securely to the floor, a table, a dresser top, etc. with the Hotel Mount Kit as
described in these instructions.
CẢNH BÁO: Để tránh gây thương tích, bạn phải gắn chặt TV này vào sàn nhà, bàn, nóc tủ, v.v bằng Bộ giá treo tường khách sạn như mô
tả trong hướng dẫn này.
‫ ينبغي عليك تثبيت التلفزيون باألرض أو عىل منضدة أو دوالب صغير أو ما إىل ذلك من خالل طقم التثبيت الخاص بالفنادق كما هو موضح‬،‫ لمنع التعرض لإلصابة‬:‫تحذير‬
.‫في هذه اإلرشادات‬
1
AV IN
2
HDMI IN 1(ARC), HDMI IN 2(DVI)
3
USB (5V 0.5A) / CLONING
4
ANT IN
5
PC / DVI AUDIO IN
6
7
8
9
0
PC IN
DATA
HP-ID
HEADPHONE JACK
RJP
TV size in inches
VESA screw hole specs (A * B) in
millimeters
C (mm)
Standard Screw
32
100 x 100
26-28
M4
40
[
The Channel menu items in the Menu OSD, except for Channel List, are deactivated. If you need to change the channel
line up, use the Channel Setup item in the Hotel option menu.
Lưu ý
Ngoại trừ Danh sách kênh, các mục menu Kênh trong Menu OSD đều bị vô hiệu hóa. Nếu bạn cần thay đổi gói các kênh,
sử dụng mục Thiết lập kênh trong menu tùy chọn Khách sạn.
‫ استخدم‬،‫ إذا كنت بحاجة إىل تغيير قائمة القنوات‬.”‫ باستثناء “قائمة القنوات‬،”‫تم إلغاء تنشيط عناصر قائمة “القناة” في “القائمة التي تظهر عىل الشاشة‬
.”‫العنصر “إعداد القناة” الموجود في قائمة الخيارات “الفندق‬
25.7-27.7
4
43
Notice
Quantity
49
200 x 200
25.2-27.2
M8
25.5-27.5
Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.
‫مالحظة‬
English
–– If power cable is reconnected after being plugged out, it may take up to 2 minutes for booting time.
Tiếng Việt
–– Nếu cáp nguồn được nối lại sau khi đã rút ra, có thể mất đến 2 phút để khởi động.
‫العربية‬
.‫ فقد يستغرق وقت التمهيد دقيقتين‬،‫– –إذا تمت إعادة توصيل سلك التيار الكهربائي بعد فصله‬
[ Tiếng Việt ]
Soundbar(AirTrack)
➣➣ Bộ giá treo tường không được cung cấp nhưng có thể mua riêng.
♦♦ Loa Soundbar(AirTrack) Samsung và TV Hospitality trong năm 2017
1. Loa Soundbar(AirTrack) Samsung và các TV hospitality hỗ trợ tính năng HDMI ARC Nếu bạn kết nối một loa Soundbar(AirTrack) Samsung tương thích vào
một TV hospitality Samsung tương thích bằng một cáp HDMI đơn, khách có thể nghe âm thanh TV qua loa Soundbar(AirTrack).
2. Mục Soundbar(AirTrack) Out trong Menu tùy chọn Hospitality giúp bạn kiểm soát đâu là đầu ra của âm thanh TV khi TV đang bật. Nếu Sound bar Out được
chọn là On (Bật), âm thanh TV sẽ tự động được phát chỉ qua thiết bị Soundbar(AirTrack) bất cứ khi nào TV được bật. Nếu Sound bar Out được chọn là Off
(Tắt), âm thanh TV sẽ tự động được phát chỉ qua loa TV bất cứ khi nào TV được bật.
Lắp đặt giá treo lên bức tường vững chắc vuông góc với sàn. Khi gắn vào vật liệu khác vui lòng liên hệ đại lý gần nhất. Nếu treo lên trần nhà hoặc tường
nghiêng có thể sẽ bị rơi gây chấn thương.
➣➣ Kích thước chuẩn của bộ giá treo tường xem bảng dưới đây.
➣➣ Không sử dụng những đinh vít không tuân theo các đặc điểm về đinh vít chuẩn của VESA.
➣➣ Không sử dụng đinh vít dài hơn kích thước chuẩn hoặc không tuân theo thông số kỹ thuật về đinh vít chuẩn của VESA. Đinh vít dài quá sẽ có thể làm
hỏng bên trong của TV.
−− Loa âm thanh: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
➣➣ Với những giá treo tường không tuân theo thông số kỹ thuật về đinh vít chuẩn của VESA, độ dài của đinh vít có thể khác nhau tùy theo thông số kỹ
thuật của giá treo tường.
➣➣ Không vặn các ốc quá chặt. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm hoặc làm rơi sản phẩm, dẫn đến thương tích cá nhân. Samsung sẽ không chịu trách
nhiệm cho những trường hợp như vậy.
➣➣ Samsung không chịu trách nhiệm về những hư hỏng hay tổn thương của con người khi sử dụng giá treo không theo chuẩn VESA hoặc giá treo không
phù hợp hay người tiêu dùng không làm theo hướng dẫn lắp đặt sản phẩm.
1. Thiết lập các tùy chọn menu Khách sạn sau:
−− Tùy chọn khách sạn > Hệ thống > Loa phát = On (Bật).
.‫ ولكنه ُيباع بشكل منفصل‬،‫! !ال يتم توفير طقم التثبيت بالحائط‬
‫ قد يسقط‬،‫ وفي حالة التركيب بسقف أو بجدار مائل‬.‫ الرجاء االتصال بأقرب موزع لك‬،‫ وعند ربطه بمواد بناء أخرى‬.‫قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط عىل حائط صلب متعامد عىل األرض‬
.‫التلفزيون وتحدث إصابات جسدية خطيرة‬
➣➣ Bộ giá treo tường Samsung bao gồm một tài liệu hướng dẫn lắp đặt chi tiết. Tất cả các bộ phận cần thiết để lắp ráp đều được cung cấp.
3. Các mẫu hỗ trợ chức năng ARC được liệt kê bên dưới:
♦♦ Thiết lập loa Soundbar(AirTrack) sang chế độ Khách sạn.
.‫!األبعاد القياسية ألطقم التثبيت بالحائط موضحة بالجدول أدناه‬
!
.‫ كما تتوفر جميع األجزاء الالزمة للتركيب‬.‫ عىل دليل تركيب مفصل‬Samsung ‫!تشتمل أطقم التثبيت بالحائط من‬
!
.VESA ‫!ال تستخدم مسامير قالووظ ال تتوافق مع مواصفات مسامير القالووظ القياسية المخصصة ألطقم‬
!
‫ قد تتسبب المسامير الطويلة أكثر من الالزم في تلف جهاز التلفزيون من‬.VESA ‫!ال تستخدم مسامير أطول من األبعاد القياسية أو ال تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها‬
.‫الداخل‬
.‫ قد يختلف طول المسامير حسب مواصفات رف التثبيت بالحائط‬،VESA ‫!بالنسبة ألطقم التثبيت بالحائط التي ال تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها‬
‫ أية مسؤولية تتعلق بمثل هذا النوع من‬Samsung ‫ وال تتحمل شركة‬.‫ مما يؤدي إىل حدوث إصابة جسدية‬،‫!ال تربط المسامير أكثر من الالزم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه‬
.‫الحوادث‬
‫ أو في حالة عدم‬،‫ أو غير محدد‬VESA ‫ أية مسؤولية تتعلق بحدوث أي تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات‬Samsung ‫!ال تتحمل شركة‬
.‫التزام العميل باتّباع إرشادات تركيب المنتج‬
➣➣ Không treo TV nghiêng quá 15 độ.
−− Tùy chọn khách sạn > Bật nguồn > Âm lượng bật nguồn = User Defined (Người dùng xác định).
➣➣ Luôn phối hợp hai người để gắn TV lên tường.
−− Tùy chọn khách sạn > Bật nguồn > Số âm lượng bật nguồn > Thiết lập lớn hơn 0.
] ‫[ العربية‬
)VESA( ‫مواصفات طقم التثبيت بالحائط‬
Các đặc tính của Bộ Giá treo Tường (VESA)
Soundbar(AirTrack)‎‫مكبر الصوت‬
2017 ‫ لعام‬Samsung ‫ وتلفزيونات الضيافة من‬Soundbar(AirTrack)‎‫♦ ♦مكبر الصوت‬
‫ متوافقًا بتلفزيون ضيافة من‬Soundbar(AirTrack)‎‫ إذا قمت بتوصيل مكبر صوت‬،HDMI ARC ‫ ميزة‬Samsung ‫ وتلفزيونات الضيافة المقدمة من‬Soundbar(AirTrack)‎‫يدعم مكبر الصوت‬1.1
.Soundbar(AirTrack)‎‫ فيستمكن الضيوف من االستماع إىل األصوات الصادرة من التلفزيون من خالل مكبر الصوت‬،‫ واحد‬HDMI ‫ باستخدام كبل‬Samsung
،‫ فإذا تم تشغيل مكبر الصوت الخارجي‬.‫ الخارجي في قائمة خيارات الضيافة التحكم في مكان خروج الصوت من التلفزيون عند تشغيله‬Soundbar(AirTrack)‎‫يتيح لك عنصر مكبر الصوت‬2.2
‫فسيخرج الصوت من التلفزيون‬
‫ فسيخرج الصوت من التلفزيون‬،‫ أما إذا تم إيقاف تشغيل مكبر الصوت الخارجي‬.‫ عند تشغيل التلفزيون فقط‬Soundbar(AirTrack)‎‫تلقائيا عبر جهاز مكبر الصوت‬
ً
.‫تلقائيا عبر سماعة التلفزيون عند تشغيله‬
ً
:ARC ‫الطرز التي تدعم وظيفة‬
ُ ‫ستجد فيما يلي‬3.3
!
HW-H450/H550/H570/H600/H7500:‫مكبرات الصوت‬− −
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
!
!
.‫ عىل وضع الفندق‬Soundbar(AirTrack)‎‫♦ ♦ضبط مكبر الصوت‬
!
:‫ضبط خيارات قائمة الفندق التالية‬1.1
.‫ درجة‬15 ‫!ال تقم بتثبيت التلفزيون عىل درجة ميل أكبر من‬
!
.‫دوما بتثبيت التلفزيون بالحائط‬
ً ‫!يجب أن يقوم شخصان‬
.‫خيار الفندق > النظام > مكبر الصوت الخارجي = تشغيل‬− −
!
.‫خيار الفندق > تشغيل > مستوى التشغيل = محدد بواسطة المستخدم‬− −
.0 ‫خيار الفندق > تشغيل > رقم مستوى التشغيل > ضبط عىل أكثر من‬− −
.0 ‫خيار الفندق > تشغيل > المستوى األقصى للصوت > ضبط عىل أكثر من‬− −
−− Tùy chọn khách sạn > Bật nguồn > Âm lượng tối đa > Thiết lập lớn hơn 0.
2. Kết nối cáp HDMI từ khe cắm HDMI OUT (HDMI NGOÀI) ở phía sau loa Soundbar(AirTrack) vào cổng HDMI IN (HDMI TRONG) (hỗ trợ ARC) trên TV hospitality.
3. Sau khi kết nối loa Soundbar(AirTrack) vào TV hospitality, khi bật TV, Soundbar(AirTrack) sẽ tự động phát hiện TV sau đó tự động chuyển qua chế độ Khách
sạn.
Bộ giá treo
tường
Chế độ Khách sạn của loa Soundbar(AirTrack) có các đặc tính về chức năng sau:
‫دعامة التثبيت‬
‫بالحائط‬
TV
.‫) في تلفزيون الضيافة‬ARC ‫ (الذي يدعم‬HDMI IN ‫ بمنفذ‬Soundbar(AirTrack)‎‫ الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت‬HDMI OUT ‫ من مقبس‬HDMI ‫قم بتوصيل كبل‬2.2
‫التلفزيون‬
.‫تلقائيا إىل وضع الفندق‬
‫ يبحث مكبر الصوت عن التلفزيون ثم يقوم بالتبديل‬،‫ أثناء تشغيل التلفزيون‬،‫ بتلفزيون الضيافة‬Soundbar(AirTrack)‎‫بعد توصيل مكبر الصوت‬3.3
ً
:Soundbar(AirTrack)‎‫الخصائص الوظيفية لوضع الفندق بمكبر الصوت‬
‫إيقاف التشغيل مع التلفزيون‬/‫تتم مزامنة وضع التشغيل‬− −
−− On/Off (Bật/Tắt) nguồn đồng bộ với TV
”‫افتراضيا عىل “تشغيل‬
HDMI_CEC ‫يتم ضبط‬− −
ً
−− Thiết lập mặc định của HDMI_CEC là On (Bật)
‫” فقط‬HDMI OUT“ ‫يعمل من خالل منفذ‬− −
−− Các chức năng chỉ thông qua cổng “HDMI OUT” (“HDMI NGOÀI”)
.‫ لمنع حدوث أي تغيرات غير متوقعة في مصدر الصوت‬VFD ‫يقوم بتعطيل مفتاح “وضع اإلدخال” عىل‬− −
−− Tắt phím “chế độ Đầu vào” trên VFD để ngăn việc thay đổi nguồn âm thanh không báo trước.
−− Có được các thiết lập Bật nguồn và Âm lượng tối đa có thể điều chỉnh từ menu tùy chọn Khách sạn của TV. Tuy nhiên, giá trị Âm lượng bật nguồn
và Âm lượng tối đa của loa chỉ bằng ½ thiết lập Âm lượng bật nguồn và Âm lượng tối đa trong menu tùy chọn Khách sạn của TV. Ví dụ: Nếu Âm
lượng bật nguồn của TV=20 và Âm lượng tối đa=90 thì Âm lượng bật nguồn của loa=10 (lên đến 20) và Âm lượng tối đa=45.
C
C
Kích thước TV tính
theo inch
Thông số kỹ thuật lỗ vít VESA(A * B)
theo đơn vị milimet
C (mm)
Đinh vít Chuẩn
32
100 x 100
26-28
M4
40
Số lượng
‫الكمية‬
4
4
200 x 200
25.2-27.2
49
M8
‫حجم التلفزيون بالبوصة‬
‫ ملي‬4
28-26
100 x 100
32
‫ ملي‬8
40
27.2-25.2
200 x 200
43
49
.‫ فقد يؤدي ذلك إىل حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربية‬.‫ال تقم بتركيب طقم رف التثبيت عىل الجدار أثناء تشغيل التلفزيون‬
] ‫[ العربية‬
‫المواصفات‬
Thông số kỹ thuật
Items
Specification
TV System
DVB-T2C, ISDB-T (Philippines model only)
Speaker out
32 inches :5 W x 2
Others:10 W x 2
PC
D-sub, Audio-L/R
HDMI
Compatible with the HDMI Specifications
AV
Audio Video Jack
Antenna
75 ohm Unbalanced, Din Jack
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Comment
Operating temperature
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Operating Humidity
10% ~ 80%
Storage Temperature
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Storage Humidity
5% ~ 95%
Mục
Thông số kỹ thuật
Hệ thống TV
DVB-T2C, ISDB-T (chỉ dành cho kiểu máy
Philippines)
Âm thanh ra
Data
Loa ngoài
32 Inch :5 W x 2
Khác:10 W x 2
PC
D-sub, Âm thanh-Trái/Phải
HDMI
Tương thích với Thông số kỹ thuật của HDMI
AV
Giắc cắm AV
Ăng-ten
Giắc Din, Chưa cân đối 75 ohm
DATA
RJ-12
Góp ý
‫التعليقات‬
RJP
non-condensing
non-condensing
➣➣ This device is a Class B digital apparatus.
➣➣ For information about power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.
RS232
Nhiệt độ hoạt động
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Độ ẩm Vận hành
10% ~ 80%
Nhiệt độ Bảo quản
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Độ ẩm Bảo quản
5% ~ 95%
không tụ hơi nước
không tụ hơi nước
➣➣ Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
➣➣ Thiết bị này là thiết bị kỹ thuật số Loại B.
➣➣ Để biết thêm thông tin về nguồn cung cấp điện và điện năng tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
CẢNH BÁO:
‫المواصفات‬
‫العناصر‬
)‫ (طراز الفلبين فقط‬ISDB-T‫ ‏‬,DVB-T2C
‫نظام التلفزيون‬
2‫ ‏‬x ‫ واط‬5: ‫ بوصة‬32
2‫ ‏‬x ‫ واط‬10‎:‫مشكالت أخرى‬
‫خرج السماعة‬
Audio-L/R‫ و‬D-sub
PC
HDMI ‫متوافق مع مواصفات‬
HDMI
AV ‫مقبس‬
AV
Din ‫ مقبس‬،‫ أوم غير متوازن‬75
‫الهوائي‬
RJ-12
DATA
RS232
RJP
‫خرج الصوت‬
Sản phẩm này bao gồm các chất hóa học được biết tại Bang California có khả năng gây ung thư và độc tính về sinh sản.
‫دون تكاثف‬
‫دون تكاثف‬
Licence
Giấy phép
‫الترخيص‬
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
‫البيانات‬
Dữ liệu
➣➣ Design and specifications are subject to change without prior notice.
WARNING:
VESA ‫مواصفات فتحة المسمار التي تضعها‬
‫) بالمليمتر‬B * A‫(‏‬
[ Tiếng Việt ]
Specifications
Audio out
)‫ (مم‬C
27.5-25.5
25.5-27.5
Không lắp Bộ Giá Treo Tường khi đang bật TV. Việc này có thể gây chấn thương do điện giật.
[ English ]
‫المسمار القياسي‬
27.7-25.7
25.7-27.7
43
‫ تبلغ قيم مستوى التشغيل والمستوى‬،‫ عىل الرغم من ذلك‬.‫يكتسب إعدادات التشغيل والمستوى األقصى للصوت التي يمكن ضبطها من قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون‬− −
20 = ‫ إذا كان مستوى تشغيل التلفزيون‬:‫ مثال‬.‫األقصى لصوت مكبر الصوت نصف قيم إعدادات مستوى التشغيل والمستوى األقصى للصوت في قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون‬
.45 = ‫) والمستوى األقصى للصوت‬20 ‫ (حتى‬10 = ‫ فسيكون مستوى تشغيل مكبر الصوت‬،90 = ‫والمستوى األقصى للصوت‬
)‫ درجة فهرنهايت‬104 ‫ إىل‬50 ‫ درجة مئوية (من‬40 ‫ إىل‬10 ‫من‬
‫درجة حرارة التشغيل‬
80% ~ 10%
‫نسبة الرطوبة عند التشغيل‬
)‫ درجة فهرنهايت‬113 ‫ إىل‬-4 ‫ درجة مئوية (من‬45 ‫ إىل‬-20 ‫من‬
‫درجة حرارة التخزين‬
95% ~ 5%
‫نسبة الرطوبة عند التخزين‬
.‫!التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق‬
!
.B ‫!هذا الجهاز مصنف من األجهزة الرقمية من الفئة‬
!
.‫ راجع الملصق المرفق بالمنتج‬،‫!للحصول عىل معلومات حول مصدر الطاقة ومعدل استهالكها‬
!
.‫يحتوي هذا المنتج عىل مواد كيميائية معروفة لدى والية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان والسمية اإلنجابية‬
:‫تحذير‬
Download PDF

advertising