Samsung | VP-HMX20C | Samsung VP-HMX20C Εγχειρίδιο χρήστη

93+0;&
ΎΑ ϝΎΘϴΠϳΩ ϲϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ϻΎΑ ήϳϮμΗ ΡϮοϭ
ήΑέΎϛ ̵ΎϤϨϫ΍έ
Ύϫ ΖϴϠΑΎϗ ϢδΠΗ
Ϣϳέ΍ΰ̴γΎ̢γΎϤη ί΍ Ϊϳ΍ ϩΩϮϤϧ̵έ΍ΪϳήΧ ΍έ 6DPVXQJ ϝϮμΤϣ Ϧϳ΍ ϪϜϨϳ΍ ί΍
ΪϴϳΎϤϧ ΖΒΛ ̶ϧΎθϧ Ϧϳ΍ έΩ ΍έΩϮΧ ϝϮμΤϣ ˱ΎϔτϟˬήΗ ϞϣΎϛ ΕΎϣΪΧ ΖϓΎϳέΩ ̵΍ήΑ
ZZZVDPVXQJFRPJOREDOUHJLVWHU
ΎϤη +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶Ϡλ΍ ΕΎμΨθϣ
ΪηΎΑ ϲϣ 6'Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ ϭ˺̂˻˹[˺˹́˹ΡϮοϭ ήΜϛ΍ΪΣ+'ΡϮοϭ ήΜϛ΍ΪΣ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ζΨ̡ ϭ ςΒο ΖϴϠΑΎϗ ϱ΍έ΍Ω+' ϲϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ 6'Ύϳ ϻΎΑ ΡϮοϭ +' ϱΎϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΎϴϣ ί΍ ΍έ ΡϮοϭήΜϛ΍ΪΣ ϭ Ζϴϔϴϛ ˬςΒο ί΍ ζϴ̡
+' ΡϮοϭ ήΜ̯΍ΪΣ ̵΍έ΍Ω ήϳϭΎμΗ Ζϴϔϴ̯ ί΍ ϥΩήΑ Εάϟ
ΪϴϨ̯ ΎηΎϤΗ ϻΎΑ ΡϮοϭ )XOO+' ήϳϮμΗΖϴϔϴ̯ έΩ ΡϮοϭήΜ̯΍ΪΣ ΎΑ ΍έΎϬϤϠϴϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ ΎϤη
ΪϫΩ ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ ˺˹́˹L ήϳϮμΗ ΡϮοϭ ΎΑήΗ΢ο΍ϭ ̵ήϳϭΎμΗ ̋̀̌L ̶ϤϳΪϗ 6'̶΋ϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ϪδϳΎϘϣ έΩ ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ‡
ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ˺̌̂ ̵ΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ έΩ ξϳήϋ ϪΤϔλ ί΍ ϭ
Ζη΍ά̳ ΪϨϫ΍ϮΧζϳΎϤϧϪΑ ΍έΖϴϔϴ̯ ϦϳήΘϬΑ ˺̌̂ ξϳήϋ ϪΤϔλ +'79έΩ ϻΎΑ ΡϮοϭ )XOO+' ΖϟΎΣ έΩ ϩΪηςΒο̵ΎϬϤϠϴϓ ‡
Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ 6'Ζϴϔϴ̯ΎΑ ϻΎΑ ΡϮοϭ +' ̵Ύϫ ϢϠϴϓ ˬΖδϴϧ ϻΎΑΡϮοϭ ωϮϧί΍ ΎϤη ϥϮϳΰϳϮϠΗή̳΍
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΍έ ˺̂˻˹[˺˹́˹L̵Ωϭέϭ Ϫ̯ ̶ϧϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ΪϳΎΑ)XOO+'Ζϴϔϴ̯ ΎΑ ̵ήϳϭΎμΗ ί΍ ϥΩήΑ Εάϟ ̵΍ήΑ ΩϮη ωϮΟέ ΩϮΧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ ϪΑ
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ +'0, ϞΑΎ̯ Ύϳ ̵΍ ϪϔϟΆϣ ϞΑΎ̯ ί΍ ˬ+' Ζϴϔϴ̯ ΎΑ̵ήϳϭΎμΗ ί΍ ϥΩήΑ Εάϟ̵΍ήΑ ΪϨ̯ ̶ϣ ϞϳΪΒΗ 6'Ζϴϔϴ̯ ΎΑ̵ήϳϭΎμΗ ϪΑ΍έ ΎϬϧ΁ ˬ Ζϴϔϴ̯ ϞϴϠϘΗ ΎΑ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑϭ ˬΪϨ̯ ̶Ϥϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡+'Ζϴϔϴ̯ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ί΍PXOWL$9ϞΑΎ̯ Ζϴϔϴ̯6'ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϳΎϫ ϢϠϴϓ ΩϮη ̶ϣ ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ6'ΎΑ ΐγΎϨΘϣ ϭ̀˻˹[̋̀̌SΕέϮμΑ ήϳϭΎμΗ ‡
Ωή̯ ϞϳΪΒΗ ϻΎΑ Ζϴϔϴ̯ +' ήϳϮμΗ Ζϴϔϴ̯ ϪΑ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ ΪϨηΎΑ ϩΪη ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍
ϻΎΑ Ζϴϔϴ̯ +' ήϳϮμΗ Ζϴϔϴϛ
ϪΘΨϴϣ΁Ϣϫ έΩ ̋˹L
Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ 6'ήϳϮμΗΖϴϔϴ̯
ϪΘΨϴϣ΁ ϢϫέΩ ̋˹L
˺̂˻˹
̀˻˹
˺˹́˹L
̋̀̌L
ϱΩΎϋ ϝΎΘϴΠϳΩ ϲϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̋̀̌L!
˺̌̂˺˹́˹L ΡϮοϭ ήΜ̯΍ΪΣ ΎΑ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ!
̋̀̌L ̶ϤϳΪϗ 6' ̶΋ϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ϦϴΑέϭΩήΑ΍ήΑζη ΍ΩϭΪΣ ήϳϮμΗ ΖϗΩ
)DUVL BLL
ΎϤηΪϳΪΟ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̵ΎϫΖϴϠΑΎϗ
&026̶Ϡδ̰ϴ̡Ύ̴ϣκϟΎΧΎϧ̌̄̊έϮδϨγ
Ωή̰ϠϤϋϭ6'ΖϟΎΣέΩ̶Ϙϓ΍ΡϮοϭςΧ̀˻˹Ύϳ+'ΖϟΎΣέΩΡϮοϭςΧ˺̂˻˹̶ϟΎϋέΎϴδΑϢϠϴϓΖϴϔϴ̯ΎΑ̵΍ϩΩΎόϟ΍ϕϮϓΡϮοϭϭΕΎϴ΋ΰΟ&026³˺̄́˺έϮδϨγ
̶ϣΩϮΒϬΑ΍έΎϫϩΎ̴ΘγΩ̵ήΗΎΑΩή̰ϠϤϋϭˬϪΘη΍Ω̵ήΘϤ̯ϥ΍ϮΗϪΑίΎϴϧ&&'̶ΘϨγ̵Ύϫέ΍ΩήΑήϳϮμΗϑϼΧήΑ&026̵ΎϫέϮδϨγΪϨ̶̯ϣϪ΋΍έ΍Ϟδ̰ϴ̡Ύ̴ϣ̊̄˹ΖΑΎΛήϳϮμΗ
ΪϨθΨΑ
ϻΎΑΖϴϔϴ̯ΎΒϫΪηϪϴΒόΗζϠϓϪψϓΎΣ
ΪϫΩ̶ϣέ΍ήϗΎϤηέΎϴΘΧ΍έΩ΍έ̶γΎ̰ϋϭ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓϥΎϜϣ΍ϪϛΪηΎΑ̶ϣϻΎΑΖϴϓήχΎΑ̶ϠΧ΍ΩζϠϓϪψϓΎΣϚϳ̵΍έ΍Ω+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
$9&˺˹ζΨΑ03(*
̵έ΍ά̳Ϊ̯
΍έ̵ήΘθϴΑϥΎϣίΕΪϣϥ΍ϮΘΑϭΪΑΎϳζϳ΍ΰϓ΍̵΍ϪψΣϼϣϞΑΎϗέ΍ΪϘϣϪΑςΒοϥΎϣίΎΗΖγ΍έ΍ΩέϮΧήΑ̶ϳϻΎΑ̵ίΎγϩΩήθϓΖϋήγί΍ˬ+ˬϢϠϴϓ̵ίΎγϩΩήθϓ̵έϭ΁ϦϓϦϳήΗΪϳΪΟ
Ωή̯ϩήϴΧΫϪψϓΎΣέ΍ΪϘϣϥΎϤϫέΩ
Ϫ̰ΒηωϮϧήϫ
ϩΪη̶ϧΎΒϴΘθ̡
$Q\QHWί΍̶ϧΎΒϴΘθ̡ΎΑ+'0,ςΑ΍έ
̵ήϳϭΎμΗ̵ΎηΎϤΗί΍̶ϟϮϤόϣϥϮϳΰϳϮϠΗΎΑϪδϳΎϘϣέΩΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣˬΖγ΍+'0,ζϴϓϪΑΰϬΠϣϪ̯Ϊϳέ΍Ω+'79̮ϳή̳΍‡
ΪϳήΒΑΕάϟήΘθϴΑΡϮοϭΎΑήΘϓΎϔη
ΪϨ̶̯ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡$Q\QHWί΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍‡
ΎΑ΍έϞμΘϣ6DPVXQJ$9̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ̶ϣΎϤΗΎΗΪϫΩ̶ϣϥΎ̰ϣ΍ΎϤηϪΑή̳΍Ζγ΍$9Ϫ̰ΒηϢΘδϴγ̮ϳ$Q\QHW
ΕΎϴ΋ΰΟ̵΍ήΑΪϴϳΎϤϧϝήΘϨ̯ˬΪϨ̶̯ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡΍έ$Q\QHWϪ̯6DPVXQJϥϮϳΰϳϮϠΗέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣήψϧΩέϮϣϥϮϳΰϳϮϠΗήΑέΎ̵̯ΎϤϨϫ΍έϪΑήΘθϴΑ
ϞδϜϴ̡ϮϠϴ̯˻˼˹̶δϤϟωϮϧί΍ξϳήϋ/&'̶̪Ϩϳ΍˻̄̀ϪΤϔλ
˻˼˹/&'ϪΤϔλΪϨϛ̶ϣϪ΋΍έ΍ϻΎΑήϳϮμΗΡϮοϭϩ΍ήϤϬΑ΍έ̶ϟΎϋΖϴϓΎϔηˬξϳήϋ/&'̨Ϩϳ΍˻̄̀ϪΤϔλ
΢ο΍ϭ̵ήϳϭΎμΗϦϳ΍ήΑϩϭϼϋˬΪϫΩέ΍ήϗΎϤηέΎϴΘΧ΍έΩ΍έ̶ϔϠΘΨϣΪϳΩ̵ΎϫϪϳ΍ϭίϭϪΘη΍ΩζΧή̩ϪΟέΩ˻̀˹ΎΗΪϧ΍ϮΗ̶ϣ̶ϠδϜϴ̡ϮϠϴ̯
̶ϣήΗϥΎγ΁΍έΖϟΎΣέΩΎϫΎϤϧ̵ΪϨΑΐϴϛήΗϭ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗˬϥ΁ξϳήϋϪΤϔλΖϣήϓϭϩΩήϛϪ΋΍έ΍ζΨ̡ΎϳϩΪϫΎθϣ̵΍ήΑϖϴϗΩϭ
ΩίΎγ
̶δϤϟϪΤϔλϪΑΰϬΠϣ
ζΨ̡΍έϩΪηςΒοήϳϭΎμΗˬΎϫΪϴϠϛΎΑϩΪϴ̪ϴ̡ΕΎϴϠϤϋϡΎΠϧ΍ϪΑίΎϴϧϥϭΪΑϭ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϥΩήϛβϤϟΎΑΎϬϨΗϭ̶̳ΩΎδΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έΎϫΖϴϠΑΎϗϭϩΩήϛ
Ω΍ί΁̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ̵΍ήΑϥ΍Ωή̳ϩήϴ̴ΘγΩ
Ωέ΍ΩζΧή̩ϪΟέΩ˺̋˹Ϫϳϭ΍ίΎΗϥ΍Ωή̳ϩήϴ̴ΘγΩϪ̯΍ή̩ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗςΒοςϳ΍ήηϪΑϪΟϮΗΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έϥ΍Ωή̳ϩήϴ̴ΘγΩϪϳϭ΍ί
LLLB)DUVL
̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫέ΍Ϊθϫ
ήΑέΎϛ ̵ΎϤϨϫ΍έϦϳ΍ έΩ Ύϫ Ζϣϼϋ ϭ ΎϫΩΎϤϧ̵ΎϨόϣ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ΪΟ̶μΨη ΐϴγ΁ Ύϳ ̱ήϣ ήτΧϪϛ ΖγΎϨόϣ ϦϳΪΑ
έ΍Ϊθϫ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϟΎϣ ΕέΎδΧ Ύϳ ̶μΨη ΐϴγ΁ ̶ϟΎϤΘΣ΍ ήτΧ Ϫϛ ΖγΎϨόϣ ϦϳΪΑ
ρΎϴΘΣ΍
Ϧϳ΍ ί΍ ˬΩϮΧ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ̶μΨη ΐϴγ΁ Ύϳ ˬ̶̴Θϓή̳ϕήΑ ˬέΎΠϔϧ΍ ˬ̵ίϮγ ζΗ΁ ήτΧ ζϫΎϛ ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛ ̵ϭήϴ̡ ̶γΎγ΍ ̶ϨϤϳ΍ ̵Ύϫ ρΎϴΘΣ΍
ρΎϴΘΣ΍
ΪϨηΎΑ Ϊϴϔϣ +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ Ϫϛ Ζγ΍ ωΎΟέ΍ ̵΍ήΑ ̶ΗΎΤϔλ Ύϳ Ύϫ ϪϴλϮΗ̵ΎϨόϣ ϪΑ
Ϊϧ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ϥ΍ή̴ϳΩ ϭ ΎϤηϪΑ ΕΎϣΪλ ίϭήΑ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ ˬϩΪϨϫΩ έ΍Ϊθϫ Ϣ΋ϼϋϦϳ΍
Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϩΪϨϳ΁ ΕΎόΟ΍ήϣ ̵΍ήΑ ϦΌϤτϣ ̶ϧΎϜϣ έΩ ΍έϥ΁ ˬΎϤϨϫ΍έ Ϧϳ΍ϪόϟΎτϣ ί΍ β̡ ΪϴϳΎϤϧ ̵ϭήϴ̡ ΎϬϧ΁ ί΍ ϼ
˱ ϣΎϛ˱Ύϔτϟ
̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ
έΎτΧ΍
ΪηΎΑ φϓΎΤϣϦϴϣί ϝΎμΗ΍ ̵΍έ΍ΩϪϛ ΩϮη Ϟλϭ $& ϕήΑΰϳή̡ ϪΑ ςϘϓ ΪϳΎΑ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ‡
ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϪΑΎθϣ Ωέ΍Ϯϣ Ύϳ ζΗ΁ˬΪϴηέϮΧ έϮϧ ζΑΎΗΪϨϧΎϣ ΩΎϳί Εέ΍ήΣνήόϣ έΩ ̵ήΗΎΑ ϦΘϓή̳ έ΍ήϗ ί΍ ‡
ρΎϴΘΣ΍
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ έΎΠϔϧ΍ ήτΧ ˬΩϮθϧ ξϳϮόΗ ΖγέΩ ̵ήΗΎΑ ή̳΍
ΩϮη ξϳϮόΗ ΖϴϓήχϢϫΎϳϭ ϪΑΎθϣ ωϮϧ ΎΑ
ρΎϴΘΣ΍
ˬΪϴθϜΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ΪϳΎΑ ˬϕήΑ ί΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛ ΍ΪΟ ̵΍ήΑ
ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ ϪΧΎηϭΩ ϪΠϴΘϧ έΩ
)DUVL BLY
ϩΩΎϔΘγ΍ϩέΎΑέΩ ϢϬϣΕΎϋϼσ΍
̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩί΍ ϥΩήϛϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡
ήϳϮμΗ ΡϮοϭ ϭ +'9,'(2ϻΎΑ ήϳϮμΗΡϮοϭ ΎΑ ϭ $9&+03(*SDUW˺˹ΖϣήϓΎΑ΍έϢϠϴϓ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ‡
ΪϨϛ ̶ϣ ςΒο 6'9,'(2 Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍
Ωέ΍Ϊϧ ̵έΎ̳ίΎγ ϝΎΘϴΠϳΩ ̵ΎϬϤϠϴϓ ̵Ύϫ Ζϣήϓ ήϳΎγ ΎΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ϪϛΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ ˱Ύϔτϟ ‡
ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ̶θϳΎϣί΁ςΒο Ϛϳ ˱ΎϤΘΣ ˬϢϬϣ̵Ύϫ ϢϠϴϓ ςΒο ί΍ ζϴ̡ ‡
ΪϴϳΎϤϧ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ΎϬϧ΁ ήϳϮμΗ ϭ΍Ϊλ ϥΩϮΑ ΖγέΩί΍ ΎΗ ΪϴϨϛζΨ̡ έΎΑ Ϛϳ ΍έΩϮΧ ̶θϳΎϣί΁ ϩΪη ςΒο ̵Ύϫ ϢϠϴϓ
ΖδϴϧϪΘϓήϳά̡ ήϳί ̵ΎϬΘϟΎΣ έΩ ΕέΎδΧϥ΍ήΒΟ ‡
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ Ύϳ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶Α΍ήΧ ϞϴϟΩϪΑ ϩΪη ςΒο Ωέ΍ϮϣζΨ̡ϡΪϋ ήΛ΍ ήΑ ϩΩέ΍ϭ̵Ύϫ ΐϴγ΁ ϝΎΒϗ έΩ ̶ΘϴϟϮΌδϣ6DPVXQJ Ωήϳά̡ ̶Ϥϧ
Ζδϴϧ ΎϤη ςγϮΗϩΪη ςΒο ήϳϭΎμΗϭ Ύϫ΍Ϊλ ϝϮΌδϣ 6DPVXQJ
ΪϧϭήΑ ϦϴΑ ί΍ ϩήϴϏ ϭ ˬϪψϓΎΣ ΕέΎϛ Ύϳ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϦϳ΍ΎΑ έΎϛ ϊϗϮϣέΩ ϩΎΒΘη΍ϚϳίϭήΑ ϞϴϟΩϪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣϩΪηςΒο Ωέ΍Ϯϣ Ωήϳά̡ ̶Ϥϧ ϩΪη ςΒο Ωέ΍Ϯϣ ϦΘϓέ ϦϴΑ ί΍ ήΛ΍ ήΑ ϩΩέ΍ϭ ̵Ύϫ ΐϴγ΁ ϝΎΒϗ έΩ ̶ΘϴϟϮΌδϣ 6DPVXQJ
ΪϴϨϛ ϪϴϬΗ ϥΎΒϴΘθ̡ ϪΨδϧ ϩΪη ςΒο ϢϬϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ί΍ ‡
ί΍ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ̵΍ήΑ΍έ Ύϫ ϩΩ΍Ω ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ϦϴϨ̪Ϥϫ ΪϴϨϛ ϪϴϬΗ ̶̢ϛ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ̵ϭέ ΎϬϧ΁ ί΍ ΩϮΧ ϢϬϣ ϩΪη ςΒο ̵ΎϫϩΩ΍Ωί΍ ΖψϓΎΤϣ ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ 86% ϝΎμΗ΍ ϭέ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ΐμϧ ̵ΎϤϨϫ΍έ ϪΑΪϴϨϛ̶̢ϛ ̵ή̴ϳΩ ςΒο ϪϧΎγέ ̵ϭήΑήΗϮϴ̢ϣΎϛ
Ζγ΍̶μΨηϑέΎμϣ̵΍ήΑςϘϓ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϦϳ΍ Ϫ̯ ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ˱Ύϔτϟ Ζϳ΍έ ̶̢ϛ ‡
ˬΪϧϮη ̶ϣ ςΒο+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϦϳ΍ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ̵ϭέ ή̴ϳΩ ϞϳΎγϭ Ύϳ ϭ̱ϮϟΎϧ΁ϝΎΘϴΠϳΩ ̵Ύϫ ϪϧΎγέ ήϳΎγ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ Ϫϛ ̶ϳΎϫ ϩΩ΍Ω
ˬζϳΎϤϧ ί΍ή̳΍ ̶ΘΣ ΩήΑ έΎϛ ϪΑ΍έ ΎϬϧ΁ ˬ̶μΨη ϩΩΎϔΘγ΍̵΍ήΑή̴ϣˬΖϳ΍έ̶̢ϛΐΣΎλϩίΎΟ΍ ϥϭΪΑ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϭϩΩϮΑ Ζϳ΍έ ̶̢ϛ ϥϮϧΎϗΖψϓΎΤϣ ΖΤΗ
ΪϴϨϛ ΖϓΎϳέΩ ΍έ ϡίϻ ̵ΎϫίϮΠϣ ϞΒϗ ί΍ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ˱΍Ϊϴ̯΍ ˬΪϳήϴ̳ ̶ϣ ϢϠϴϓ ̶μΨη ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ̶ϫΎ̴θϳΎϤϧ Ύϳ΍ήΟ΍
YB )DUVL
ϩΩΎϔΘγ΍ϩέΎΑέΩ ϢϬϣΕΎϋϼσ΍
ήΑέΎϛ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϧϳ΍ ϩέΎΑέΩ
ΪϨηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ήΗϮϴ̢ϣΎϛϞϣΎϋ ϢΘδϴγ ϪΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ϦϜϤϣ ΕΎΤϔλ Ϧϳ΍ ΪϨΘδϫ :LQGRZV;3 ϪΑρϮΑήϣ ΎϤϨϫ΍έέΩ ΩϮΟϮϣήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΤϔλ ήϳϭΎμΗ ‡
ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ϖΑΎτΗ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ϩΪϫΎθϣ /&' ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ̵ϭέ ήΑ ϪϛϪ̪ϧ΁ ΎΑ ˱ΎϘϴϗΩΖγ΍ ϦϜϤϣ ήΑέΎϛ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϧϳ΍ έΩϩΪη Ϫ΋΍έ΍ήϳϭΎμΗ ‡
ΪϨϛήϴϴϐΗ̶ϠΒϗ ωϼσ΍ ϥϭΪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣˬ̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟή̴ϳΩ ϭ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΕΎμΨθϣ ϭ ̶Σ΍ήσ ‡
̵έΎΠΗ ΖϣϼϋΩέϮϣέΩ ̶Η΍ήϛάΗ
Ϣ΋ϼϋ ˬΖγ΍ ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍ 6DPVXQJϝϮμΤϣ ϩ΍ήϤϬΑ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ή̴ϳΩ ΩΎϨγ΍ ϭ ΎϤϨϫ΍έϦϳ΍ έΩ Ϫ̯ ̵΍ϩΪη ΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ ϭ ̵έΎΠΗ ̶ϣΎγ΍ ϪϤϫ ‡
ΪϨηΎΑ ̶ϣΎϬϧ΁ ϪσϮΑήϣϥΎ̳Ϊϧέ΍Ω ϩΪη ΖΒΛ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ Ύϳϭ̵έΎΠΗ
Ζγ΍ϩΪϳΩή̳ ΖΒΛ ΎϫέϮθϛ ή̴ϳΩ ϭ ϩΪΤΘϣ ΕϻΎϳ΍έΩ Ϫϛ Ζγ΍ 0LFURVRIWΖϛήη ̵έΎΠΗ ΖϣϼϋΎϳ ϩΪηΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ζϣϼϋ :LQGRZV Š ‡
ΪηΎΑ ̶ϣ $SSOH&RPSXWHU,QFϪΑ ϖϠόΘϣ ̵έΎΠΗ Ζϣϼϋ 0DFLQWRVK ‡
ΪϨηΎΑ ϥΎη ϪσϮΑήϣ ̵Ύϫ Ζϛήη ϩΪη ΖΒΛ ̵έΎΠΗ Ϣ΋ϼϋ Ύϳ ϭ ̵έΎΠΗϢ΋ϼϋ ΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣ ˬΪϧ΍ ϩΪη ήϛΫ ΎΠϨϳ΍ Ϫϛ̶ΗϻϮμΤϣ ̶ϣΎγ΍ ήϳΎγ ‡
Ϊϧ΍ϩΪθϧήϛΫ ΎϤϨϫ΍έ Ϧϳ΍έΩ ΩϮΟϮϣ Ωέ΍ϮϣϡΎϤΗέΩ ³5´ϭ³70´ϪϛΖη΍Ω ϪΟϮΗ ΪϳΎΑ Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋ ‡
)DUVL BYL
ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ
ϢϬϣ ϪΘϜϧ
ΪϴϨϛ έΎϛ ϥ΍ϭ΍ήϓ ΖϗΩ ΎΑ /&' ϊϳΎϣ ϝΎΘδϳήϛ ή̴θϳΎϤϧ ϪΤϔλ ΎΑ ‡
Ϊϴϧΰϧ ϥ΁ ΢τγ ϪΑ ΰϴΗ ϙϮϧ ̵΍̶η ΎΑ ΎϳΪϴϧΰϧϪΑήο ϥ΁ ϪΑ ˬΪϴϨϜϧ Ωέ΍ϭ έΎθϓ ΩΎϳί έϭίΎΑ ϥ΁ϪΤϔλ ̵ϭέΖγ΍ αΎδΣ έΎϴδΑ ή̴θϳΎϤϧ Ϛϳ /&'ϪΤϔλ ήΒλ ϪψΤϟ ΪϨ̩ ˬΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΍έ ϦϴΑέϭΩ ˬΪϣ΁ ΩϮΟϮΑ ̵ήϳϮμΗ ̶̴ϨϫΎϤϫΎϧ ή̳΍ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̲ϨϫΎϤϫΎϧ ̶θϳΎϤϧ ήϳϮμΗ ˬΪϴϨϛ Ωέ΍ϭ έΎθϓ/&'΢τγ̵ϭέ ή̳΍ ΪϴϳΎϤϧϦηϭέ ΍έ ϥ΁ϩέΎΑϭΩ β̢γϭ ˬΪϴϨϛ
Ϊϳέ΍ά̴ϧϦϴϳΎ̡ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩΖγ΍ ίΎΑ /&' ϪΤϔλ Ϫϛ ̶όϗϮϣ ΪϳΪϨΒΑ ΍έ /&' ή̴θϳΎϤϧ ˬΪϴϨϛ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ Ϫϛ ̶ϧΎϣί ϊϳΎϣ ϝΎΘδϳήϛ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ
Ω΍ΪόΗ Ύϳ˹˹˺̃ˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ/&'ϪΤϔλ ̵ϭήΑ ϞδϜϴ̡˻˼˹˹˹˹ ˱΍ΩϭΪΣΎϫ ϞδϜϴ̡ϡΎϤΗ ϥΎϴϣ ί΍Ζγ΍̶ϘϴϗΩ ϩΩΎόϟ΍ϕϮϓ ̵έϭ΁Ϧϓ ϝϮμΤϣ/&'ϪΤϔλ ΩϮΟϮϣ ̵̫ϮϟϮϨϜΗ ̵Ύϫ ΖϳΩϭΪΤϣ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ΪϧϮη ϩΪϳΩ ΰΒγ ϭ̶Α΁ ˬΰϣήϗ ̶̴ϧήϬτϘϧ ϪτϘϧΕέϮλ ϪΑ Ύϳ ϩΎϴγ ρΎϘϧ εϮϣΎΧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ύϫ ϞδϜϴ̡ ί΍ ̵ήΘϤϛ
ΩίΎγ ̶Ϥϧ έ΍Ω ϪηΪΧ ΍έ ςΒο ϭ Ζδϴϧ ϝΎϜη΍ Ϛϳ ϪΟϭ ̨ϴϫ ϪΑ ϭ ˬΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ
ΖϟΎΣ ί΍ ήΗέϮϧ Ϣϛ ̶Ϥϛ/&'ϪΤϔλˬΪϴϨϛ ̶ϣ Ϧηϭέ ΍ήϧ΁Ϫϛ̶όϗϮϣ ΖγέΩ Ύϳ ΩϮηϩΩήΑέΎϛϪΑ Ωήγ̵ΎϫςϴΤϣΪϨϧΎϣ ˬϦϴϳΎ̡ ̵ΎϣΩέΩ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ή̳΍ έΩ ϩΪη ΖΒΛήϳϭΎμΗ ήΑ̵ήϴΛΎΗ ̨ϴϫ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ΩϮη ̶ϣ έ΍ήϗήΑ ˬΪΑΎϳ ζϳ΍ΰϓ΍ ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶ϠΧ΍Ω ̵ΎϣΩ Ϫϛ ̶ϧΎϣί ̵ΩΎϋ ̶΋ΎϨηϭέΪη Ϊϫ΍ϮΧϩΪϫΎθϣ ̵ΩΎϋ
Ζδϴϧ̶ϧ΍ή̴ϧ ϪϧϮ̴̪ϴϫ̵ΎΟ ΍άϟ ˬΩέ΍Ϊϧ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ̵ΎϫϪϧΎγέ
Ϊϳήϴ̴Α ΖγΩ έΩ ΢ϴΤλ έϮτΑ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
ΪΘϔϴΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϭ ϩΪη ΍ΪΟ/&' ϪΤϔλ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϊϳήϴ̴ϧ ΍ήϧ΁/&'ϪΤϔλ ˬΪϴϨϛ ΪϨϠΑ ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫϛ ̶όϗϮϣ ΩϮη Ωέ΍ϭ ̵΍ ϪΑήο ΪϳΎΒϧ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪΑ ‡
ΪΘϔϴϧϦϴϣί Ύϳ ϭ ΪϨ̰ϧ ΩέϮΧήΑ ̶ΘΨγ ϢδΟ ̨ϴϫ ϪΑϦϴΑέϭΩ Ϫϛ ΪϴηΎΑΐϗ΍ήϣ έΎϴδΑ Ζγ΍ ϒϳήχ ϭ ϖϴϗΩ έΎϴδΑ ̵΍ϪϠϴγϭ +'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ Ζγ΍ ϩΪθϧϪ΋΍έ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϪϳΎ̡ Ϫγ ϪϳΎ̡Ϫγ ̵ϭέ ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬΖδϫ ΎΠϧ΁ έΩ ϪΑήο ϥΪηΩέ΍ϭ ήτΧΎϳ Ωέ΍Ω ̵ΩΎϳί ΕΎηΎόΗέ΍ ςϴΤϣ ή̳΍ Ϊϳέ΍ά̴ϧ
ωϮϨϤϣ έΎΒϏϭ Ωή̳ Ύϳ Ϧη ‡
ΪϧϮη ήΠϨϣ ϩΎ̴ΘγΩ̶Α΍ήΧ ϪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϭϩΩήϛ ϝΎϜη΍ ΩΎΠϳ΍ $&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ Ύϳ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪΑ ϥΪη Ωέ΍ϭ ΕέϮλ έΩ ΰϳέ ̶ϠϴΧ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ Ύϳ Ϧη
ωϮϨϤϣ ϦϏϭέ Ύϳ Ώ΁ ‡
ΩϮηήΠϨϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧϪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϭ ϩΩήϛ ϝΎϜη΍ ϭˬ̶̴Θϓή̳ ϕήΑ ΩΎΠϳ΍ΩϮη $&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ Ύϳ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϞΧ΍Ω ϦϏϭέ Ύϳ Ώ΁ ή̳΍
ϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ̵ϭέ Ύϣή̳ ‡
ΩϮη ̶ϤϧΏϮδΤϣ κϘϧ Ϛϳ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ϡή̳ ̶Ϥϛ έΎϛϥΎϣί έΩ +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̶ϳϭέ ΢τγ
ΪϴηΎΑ ςϴΤϣ ̵ΩΎϋήϴϏ ̵ΎϣΩ ΐϗ΍ήϣ ‡
ϪΟέΩ˼˻Ω΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ ˹ί΍ ήΘϤ̯ Ύϳ ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ˺̊˹ Ω΍ή̳ ̶ΘϧΎγ ϪΟέΩ ̌˹ί΍ζϴΑ ϥ΁ ̵ΎϣΩ Ϫ̯ ̶τϴΤϣέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮη ζΨ̡ςΒο ̶όϴΒσήϴϏ Ωή̰ϠϤϋΚϋΎΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ˬΖγ΍ ΖϳΎϬϧέΎϓ
ΩϮη ήΠϨϣ ΩήϛέΎϛκϘϧ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ήϣ΍Ϧϳ΍ ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗˬΖγϻΎΑ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ΎϣΩ Ϫϛ ϪϴϠϘϧϪϠϴγϭ ϞΧ΍Ω Ύϳ ΎϳέΩ ϞΣΎγ έΩ ΍έ +'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ YLLB )DUVL
ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ
Ϊϳήϴ̴ϧ ΪϴηέϮΧ ΖϤγϪΑ˱ΎϤϴϘΘδϣ ΍έ ϦϴΑέϭΩ ‡
ΪϫΩ ̵ϭέ ̵ίϮγζΗ΁ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶ΘΣ ΎϳϩΪη κϘϧ έΎ̩Ω +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ΩήϛέΎϛ ˬΪΑΎΘΑΰϨϟϪΑ ΪϴηέϮΧ ϢϴϘΘδϣ έϮϧή̳΍ κϘϧ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣήϣ΍ Ϧϳ΍ ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ˬΖγ΍ ΪϴηέϮΧ έϮϧ ϢϴϘΘδϣζΑΎΗ νήόϣ έΩ ϥ΁/&'ϪΤϔλ Ϫϛ ̶ΘϟΎΣ έΩ ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΩϮη ήΠϨϣ ΩήϛέΎϛ
ΪϳήΒϧέΎϛ ϪΑϮϳΩ΍έ ΎϳϥϮϳΰϳϮϠΗ̶ϜϳΩΰϧέΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
ΩϮη ΩΎΠϳ΍ ϮϳΩ΍έ ̵΍Ϊλ έΩ ΎϳϥϮϳΰϳϮϠΗϪΤϔλ̵ϭέ ̶΋ΎϫΖϳί΍έΎ̡ ΩϮη ̶ϣ ΚϋΎΑ έΎϛ Ϧϳ΍
ΪϳήΒϧέΎϛ ϪΑ̵Ϯϗ ̶δϴσΎϨϐϣ Ύϳ ̶ϳϮϳΩ΍έ Ν΍Ϯϣ΍̶ϜϳΩΰϧέΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
ϭ ΍Ϊλ ΩϮηϩΩήΑ έΎϛ ϪΑ ̶ϗήΑϞϳΎγϭ Ύϳ̶ϳϮϳΩ΍έ ϩΪϨΘγήϓ Ϛϳ ϚϳΩΰϧ ΪϨϧΎϣ ˬ̵Ϯϗ̶δϴσΎϨϐϣΎϳ ̶ϳϮϳΩ΍έ Ν΍Ϯϣ΍̶ϜϳΩΰϧ έΩ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ή̳΍
Ζγ΍ Ϧ̰ϤϣˬΖγ΍ ϩΪη ςΒο ̵ΩΎϋέϮσ ϪΑ Ϫϛ ̵ήϳϭΎμΗ ϭ Ύϫ΍Ϊλ ζΨ̡ έΩ Ϫϛ ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧΖϳί΍έΎ̡ ̵΍έ΍Ω ϩΪηςΒο ήϳϮμΗ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧΩή̯έΎ̯ έΩκϘϧ έΎ̩Ω +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬΖϟΎΣ ϦϳήΗΪΑ έΩ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΩϮΟϭ Ζϳί΍έΎ̡
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗέΎΨΑΎϳϩΩϭΩνήόϣέΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
ΪϧϮη̶ϣ ϥ΁ ΩήϛέΎϛ έΩ κϘϧ ΐΟϮϣ Ύϳ ϭ ϩΪϧΎγέΐϴγ΁ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪϧΪΑϪΑ ΪϳΪη έΎΨΑ Ύϳ ϩΩϭΩ
ΪϳήΒϧέΎϛ ϪΑϩΪϧέϮΧ̵ΎϫίΎ̶̳ϜϳΩΰϧέΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
̶τϴΤϣέΩ ΎϳˬΩέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϟΰϳΩ Ύϳ ̶ϨϳΰϨΑ ̵ΎϫέϮΗϮϣ ίϭΰ̳΍ ςγϮΗ ϩΪη ΪϴϟϮΗ ̵ΎϫίΎ̳ ί΍ ̶΋ϻΎΑ ΖψϠϏ Ϫϛ ̶ϧΎϜϣ έΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ή̳΍
ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΩΎϋ ΩήϜϠϤϋ ϭ ˬΪϧϮη ϩΩέϮΧ Ζγ΍ϦϜϤϣ ̶ϠΧ΍ΩΎϳ̶ϧϭήϴΑ ̵ΎϫϪϧΎϳΎ̡ˬΪϳήΒΑ έΎϛϪΑˬΖγ΍ ϥ΁ έΩϥ̫ϭέΪϴϫ ΪϴϔϟϮγ ΪϨϧΎϣ ϩΪϧέϮΧ ̵ΎϫίΎ̳ Ϫϛ
ΩϮθϧ Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ ϭ ϩΪη ϩΩέϮΧΖγ΍ ϦϜϤϣ ̵ήΗΎΑ ϝΎμΗ΍̵Ύϫ ϪϧΎϳΎ̡ ϪϜϨϳ΍ Ύϳ ˬΩϮη ϞΘΨϣ
ΪϴϨϜϧΰϴϤΗ ήϨϴΗ Ύϳ ϦϳΰϨΑΎΑ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪϧΪΑ ‡
ΪϨ̯ Ώ΍ήΧ ΍έϥ΁ ̶΋ϭέ ΢τγ Ύϳ ϭΩϮη ϩΎ̴ΘγΩ ̶ϧϭήϴΑ ϪΘγϮ̡ϥΪη ΍ΪΟ ΚϋΎΑ Ζγ΍ϦϜϤϣ έΎϛ Ϧϳ΍
ΪϨόϠΒϧ ΍ήϧ΁ ΎΗ Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ Ύϫ Ϫ̪Α αήΘγΩ ί΍ έϭΩ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ‡
)DUVL BYLLL
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̶Ϡλ΍ ̵Ύϫ ΖϴϠΑΎϗ ̶ϓήόϣ
˹˺B )DUVL
ΎϤη +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϩ΍ήϤϫ ϡϼϗ΍
̠̩ ϭϮϠΟ̵ΎϤϧ
ϻΎΑ ϭ Ζγ΍έ ̵ΎϤϧ
ϦϴϳΎ̡ ϭ Ζθ̡ ̵ΎϤϧ
̌
˹
˹̀
˹́
˹̂
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ̶ϳΎϨη΁
έϭΩ ϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
̵΍ ϪϤϛΩ ̵ήΗΎΑ ΐμϧ
ϩΪϧέ΍Ω Ϫ̴ϧί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ
ϪΘδϫ ήΘϠϴϓ ϥΩ΍Ωέ΍ήϗ
̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ̫έΎη
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
ϪΤϔλ ̵Ύϫή̴ϧΎθϧ
L&+(&. ζϳΎϤϧϪϤ̯Ω ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
/&' ϪΤϔλ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ϭ ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ ϥΎΑί Ϫϴϟϭ΍ ΕΎϤϴψϨΗ
˹
˺
˺˺
˺˺
˺˻
˺˻
˺˼
˺̀
˺́
˻˻
˻˼
˻̊
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΏΎΨΘϧ΍
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ϥΩέϭ΁ ϥϭήϴΑϥΩήϛ Ωέ΍ϭ
ήϳϭΎμΗ Ω΍ΪόΗ ϭ ςΒο ϥΎϣί
ΐγΎϨϣ ϪψϓΎΣΕέΎϛ ΏΎΨΘϧ΍
˻̌
˻̀
˻́
˻̂
˹̌
˺˹
ςΒοί΍ζϴ̡
˻̌
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ϢϠϴϓ ϥΩήϛ ςΒο
̵έ΍ΩήΒδϜϋ
($6<4 ΖϟΎΣ ϥΎϳΪΘΒϣ ̵΍ήΑ ϥΎγ΁ ςΒο
ϪϧΎ̳ϭΩ ςΒο ϢϠϴϓ ςΒο ΖϟΎΣ έΩ ϱέ΍ΩήΒδϜϋ
ϢϠϴϓ ζΨ̡ ϦϴΣέΩ ̵έ΍ΩήΒδϜϋ
̶ΟέΎΧ ϥϮϓϭή̰ϴϣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϥΩήϛ ϡϭί
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ έΎ̯ΩϮΧ ςΒο
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
˼˺
˼˼
˼̊
˼̋
˼̌
˼̀
˼̀
˼́
˼̂
ζΨ̡ ΖϟΎΣ ϥΩ΍Ω ήϴϴϐΗ
ϢϠϴϓ ζΨ̡
ΎϬδϜϋ ϩΪϫΎθϣ
̊˹
̊˺
̊˼
ϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑ ϝΎμΗ΍
'9'+''Ύϳ9&5 ϩΪϨϨ̯ ςΒο έΩ ήϳϭΎμΗ ̵έ΍ά̳΍Ϊλ
̋
̊
̊́
ϥΩή̯ ςΒο
˼˺
ζΨ̡
̊˹
ϝΎμΗ΍
̊̋
)DUVL B˹˻
˹˼B )DUVL
ϊϳήγ̵ϮϨϣ ϭϮϨϣΎΑ έΎϛϩϮΤϧ
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϊϳήγ ̵ϮϨϣ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ςΒο ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ζΨ̡ ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϢϴψϨΗ ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
̊̂
̋˺
̋̊
̋̋
̌̂
̀˻
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϢϠϴϓ ήϳϮμΗί΍ζΨΑ ̮ϳ ϑάΣ
ϢϠϴϓ ήϳϮμΗϚϳϥΩήϛ ϢϴδϘΗ
ϢϠϴϓ ήϳϮμΗϭΩϥΩήϛ ΐϴϛήΗ
ζΨ̡ ϑ
́˹
́˺
́̊
́̋
ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗϥΩήϛ ζϳ΍ήϳϭ
̶ϗΎϔΗ΍ ϥΪηϙΎ̡ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ
ήϳϭΎμΗ ϥΩήϛ ϑάΣ
ήϳϭΎμΗ ϥΩή̯ ̶̢̯
́́
́̂
̂˹
ήϳϮμΗ ΖϳήϳΪϣ
'32) ̟Ύ̩ ΕΎϤϴψϨΗ
3LFW%ULGJH ή̴̡Ύ̩ ΎΑ ϢϴϘΘδϣ ̟Ύ̩
˺
̂
̂˻
̊̂
́˹
́́
Ύϫ βϜϋ ϥΩήϛ ̟Ύ̩
̂˺
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ϢΘδϴγ ̵Ύϫ ̵ΪϨϣίΎϴϧ
̂̊
&\EHU/LQN'9'6XLWH ΐμϧ
̂̋
86% ϞΑΎϛ ϥΩήϛ ϞμΘϣ
̂̀
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΕΎϳϮΘΤϣ ϩΪϫΎθϣ
̂́
ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ΎϬϠϳΎϓ ϝΎϘΘϧ΍ ˺˹˹
ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓ ζΨ̡ ˺˹˺
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ ϝΎμΗ΍
̵έ΍ΪϬ̴ϧ ˺
˹˼
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ˺˹̊
έϮθϛ ί΍ ΝέΎΧ έΩ +' ϦϴΑέϭΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ˺˹̌
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
̂̊
˺˹˼
̶ΑΎϳ ΐϴϋ ˺˹̀
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
˺˻˺
ΕΎμΨθϣ
)DUVL B˹̊
̶Ϡλ΍̵ΎϫΖϴϠΑΎϗ̶ϓήόϣ
ΪϨϛ̶ϣΎϨη΁+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̶Ϡλ΍̵Ύϫ̶̳̬ϳϭΎΑ΍έΎϤηˬϞμϓϦϳ΍
ΪϴϳΎϤϧϪόΟ΍ήϣήϳίϊΟήϣΕΎΤϔλϪΑήΘθϴΑΕΎϋϼσ΍̵΍ήΑ
˺ϪϠΣήϣ
ϥΩ΍Ωέ΍ήϗ
̵ήΗΎΑϪΘδΑ
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
˺˼ϪΤϔλ«̵ήΗΎΑϪΘδΑ̫έΎη
˻̊˻̋ϪΤϔλ«ϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϥΎΑίϭϥΎϣίΦϳέΎΗϢϴψϨΗ
˻̌ϪΤϔλ«ϪψϓΎΣΕέΎ̯Ύϳ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϢϴψϨΗ
‡
‡
‡
˻ϪϠΣήϣ
ςΒο
˼˼ˬ˼˺ΕΎΤϔλ«̵έ΍ΩήΒδϜϋΎϳϢϠϴϓςΒο
‡
˼ϪϠΣήϣ
ζΨ̡
ϥ΁ζΨ̡ϭϚ̩ϮϛήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧί΍ήϳϮμΗϚϳΏΎΨΘϧ΍
̊˼ˬ̊˺ΕΎΤϔλ«
ϥϮϳΰϳϮϠΗΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯έΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ζΨ̡ϩΪϫΎθϣ
̂̀ˬ̊̋ΕΎΤϔλ«
˹̋B)DUVL
‡
‡
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ̶ϳΎϨη΁
ΎϤη +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϩ΍ήϤϫ ϡϼϗ΍
ΎΑ ˬΖδϴϧΩϮΟϮϣϩΎ̴ΘγΩ ϪΒόΟ έΩϡϼϗ΍ Ϧϳ΍ ί΍ Ϛϳήϫ Ϫϛ ̶ΗέϮλ έΩ ΩϮη ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ ήϳί ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ΎϤη ΪϳΪΟ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ 6DPVXQJ ϥΎϳήΘθϣ ΕΎϣΪΧ ΰϛήϣ
ΪηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ϝΪϣ ΐδΣ ήΑΖγ΍ ϦϜϤϣϡϼϗ΍ ί΍ Ϛϳήϫ ϖϴϗΩϞϜη +
,$%367 ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ
$$(ωϮϧ$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁
0XOWL$9 ϞΑΎϛ
̵΍ ϪϔϟϮϣ ϞΑΎ̯
86% ϞΑΎϛ
ϊϳήγ έΎϛ ϪΑ ίΎϏ΁ ϱΎϤϨϫ΍έ
ϞϜη ̵΍ ϪϤϛΩ ̵ήΗΎΑ
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ
ϩΪϧέ΍Ω Ϫ̴ϧ
έ΍ΰϓ΍ ϡήϧϩΩήθϓ ΡϮϟ
ήΑέΎ̯ ̵ΎϤϨϫ΍έ &'
ΰϨϟεϮ̡έΩΪϨΑ
SRXFK
̶ΑΎΨΘϧ΍ +'0, ϞΑΎ̯
ΪηΎΑΕϭΎϔΘϣ εϭήϓ ϪϘτϨϣ ϪΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΕΎϳϮΘΤϣ
̶ϠΤϣϩΎ̴ηϭήϓέΩ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟϭ ΕΎότϗ
ΪϨηΎΑ ̶ϣαήΘγΩ έΩ 6DPVXQJ
6DPVXQJϩΪϨηϭήϓ ϦϳήΘ̰ϳΩΰϧ ϪΑ ˬϥ΁ ΪϳήΧ ̵΍ήΑ
ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ
̶ϳΎϨη΁ ̵΍ήΑ ΪηΎΑ ̶ϤϧϩΎ̴ΘγΩϩ΍ήϤϫ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̵΍ήΑέΎ̳ίΎγ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΎΑ
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ˻̂ ϪΤϔλ ϪΑ ˬΩϮΧ
ϩΪϧέ΍Ω Ϫ̴ϧ ί΍ˬϝΎμΗ΍ϝΎΣέΩ ̶ΟέΎΧ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϪ̰ϴϧΎϣί
ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ϩΪϧέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϪΑ ΍έ $& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍
ϲ̡Ύ̩ ϊϳήγ ωϭήη ϱΎϤϨϫ΍έ Ϛϳϭ ϱΩ ϲγ ϱϭήΑ ΎϤϨϫ΍έ Ϛϳ
ϲϫΎ̳΁ ϱ΍ήΑ Ζγ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ΎϤη+' ϲϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϩ΍ήϤϫ
ϲγ ϱϭέ Ϫϛ 3') ϱήΑέΎϛ ϱΎϤϨϫ΍έ ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϴϳΰΟ ί΍
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣϩΪηϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ϱΩ
y
y
y
y
y
y
)DUVL B˹̌
̠̩ϭϮϠΟ̵ΎϤϧ
69LGHR̶̳ΩΎϣζϴϓ&20321(17$9
86%̶̳ΩΎϣζϴϓ
̶δϤϟϪΤϔλ7)7ϊϳΎϣϝΎΘδϳή̯ή̴θϳΎϤϧ
ςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤ̯Ω
έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛέϮδϨγ:7ϡϭίϪϤ̯Ω
40(18ϪϤ̯Ω
ςΒοή̴ϧΎθϧ
ΰϨϟ
̶ϠΧ΍Ω̵Ϯ̳ΪϨϠΑ
L&+(&.ϪϤ̯Ω
ζϳΎϤϧ
εϼϓϪϤ̯Ω
($6<4ϪϤ̯Ω
̶̳ΩΎϣζϴϓΏΎϗ
Ϊϳήϴ̴ΑέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛέϮδϨγϪΑϭέ˱ΎϤϴϘΘδϣϭϩΩήϛίΎΑ΍έ/&'ϪΤϔλˬέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴ϨϫέΩ
ρΎϴΘΣ΍
Ζγ΍ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϱϭέ+'0,ϲ̳ΩΎϣζϴϓ
˹̀B)DUVL
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ̶ϳΎϨη΁
ϻΎΑ ϭ Ζγ΍έ ̵ΎϤϧ
̶ϠΧ΍Ω ̵Ϯ̳ΪϨϠΑ
ϩΎ̴ΘγΩ ϦΘη΍ΪϬ̴ϧ ϪϤδΗ Ώϼϗ
ϩΎ̴ΘγΩ ϦΘη΍ΪϬ̴ϧ ϪϤδΗ
3+272 ϪϤ̯Ω
:7 ϡϭί ϡήϫ΍
ϥ΍Ωή̳ ϩήϴ̴ΘγΩ
)DUVL B˹́
ϦϴϳΎ̡ϭΖθ̵̡ΎϤϧ
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ϪψϓΎΣΕέΎ̵̯ήΗΎΑϪΘδΑΏΎϗ
̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵ίΎγΩ΍ί΁̨ϴ΋Ϯγ ⓐ
ϪψϓΎΣΕέΎ̯έΎϴη ⓑ
̵ήΗΎΑϪΘδΑέΎϴη ⓒ
̶ϠΧ΍ΩϥϮϓϭή̰ϴϣ
ϪϳΎ̡Ϫγ̨ϴ̡ήγ
ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϝΎμΗ΍ϞΤϣ
˹̂B)DUVL
ζΨ̡
ΖϟΎΣή̴ϧΎθϧ02'(ϪϤ̯Ω
β̰ϋ
ϢϠϴϓΖϟΎΣ
23(1̨ϴ΋Ϯγ
ςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤ̯Ω
32:(5̨ϴ΋Ϯγ
̫έΎηϝΎΣέΩ&+*ή̴ϧΎθϧ
̶ΟέΎΧϥϮϓϭή̰ϴϣ0,&̶̳ΩΎϣζϴϓ
'&,1̶̳ΩΎϣζϴϓ
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁
ˬ̵ήΗΎΑ ϥΩήϛ ̫έΎη ϩϮΤϧ ˬϩΪηϪ΋΍έ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ϩϮΤϧ ΪϨϧΎϣ ˬΪϴϧ΍ΪΑ+' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ ΪϳΎΑ Ϫϛ ΍έ ̶ΗΎϋϼσ΍ ˬζΨΑ Ϧϳ΍
ΪϳΎϤϧ ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ˬϪϴϟϭ΍ϢϴψϨΗ ϭΩήϛέΎϛΖϟΎΣ ϢϴψϨΗ ϩϮΤϧ
έϭΩ ϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
5(& ϪϤϛΩ ζϳΎϤϧ ϪϤϛΩ
ϥΩήϛ Ωέ ϪϤϛΩ
ϒϗϮΗ ϪϤϛΩ
0(18 ϪϤϛΩ
ϝήΘϨϛ ̵Ύϫ ϪϤϛΩ
3+272 ϪϤϛΩ
:7 ϡϭί ϪϤ̯Ω
6(/)7,0(5 ϪϤ̯Ω
ϮΠΘδΟ ϪϤ̯Ω
ϪΘδϫ΁ ζΨ̡ ϪϤ̯Ω
ΚϜϣζΨ̡ ϪϤϛΩ
40(18 ϪϤϛΩ
ίΎΑ ΍έ/&' ϪΤϔλ ˬέϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ
Ϊϳήϴ̴Α έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ έϮδϨγ ϪΑ ϭέ ˱ΎϤϴϘΘδϣ ϭ ϩΩήϛ
ρΎϴΘΣ΍
̵ϭήΑ ΎϬϧ΁ ΩήϜϠϤϋ ΪϨϧΎϣ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ ̵Ύϫ ϪϤϛΩ ΩήϜϠϤϋ
Ζγ΍ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
)DUVL B˺˹
̵΍ϪϤϛΩ̵ήΗΎΑΐμϧ
έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯έΩ̵΍ϪϤ̯ΪϳήΗΎΑΐμϧ
˺
ϩΪηκΨθϣ~ΖϣϼϋΎΑΖϋΎγ̵ΎϫϪΑήϘϋϑϼΧΖϬΟέΩέΩ΍έ̵ήΗΎΑϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϪϜγϚϳΎϳΖγΩΖθ̴ϧ΍ΎΑ˺
ΩϮη̶ϣίΎΑ̵ήΗΎΑϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϪψϔΤϣΪϴϨϛίΎΑ΍ήϧ΁ϭΪϴϧΎΧή̪ΑΖγ΍
ΪϴϫΩέΎθϓ΍ήϧ΁ϭΪηΎΑϦϴϳΎ̡ϪΑϭέ̵ήΗΎΑΖΒΜϣϝΎϨϴϣήΗϪ̵̯΍ϪϧϮ̴ΑΪϴϫΩέ΍ήϗ̵ήΗΎΑϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϥϭέΩ΍έ̵ήΗΎΑ˻
ΪγήΑεϮ̳ϪΑϥΪηϞϔϗ̵΍ΪλΎΗ
ΖϣϼϋΎΑΪϳΎΑϥ΁{ΖϣϼϋϪ̯ΪϴηΎΑϪΘη΍ΩϪΟϮΗˬΪϴϫΩέ΍ήϗέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯έΩϩέΎΑϭΩ΍έ̵ήΗΎΑϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ˼
ΩϮηϞϔϗΎΗΪϴϧΎΧή̪ΑΖϋΎγ̵ΎϫϪΑήϘϋΖ̯ήΣΖϬΟέΩ΍έ̵ήΗΎΑϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϻΎΣˬΪϧ΍ϮΨΑέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯~
˻
ϞϜη̵΍ϪϤϛΩ̵ήΗΎΑΩέϮϣέΩ̶σΎϴΘΣ΍ΕΎϜϧ
ϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ
̵ήΗΎΑ
˼
ξϳϮόΗΖϴϓήχϢϫΎϳϭϪΑΎθϣωϮϧΎΑΩέ΍ΩΩϮΟϭέΎΠϔϧ΍ήτΧˬΩϮθϧξϳϮόΗ̶ΘγέΩϪΑϞϜη̵΍ϪϤϛΩ̵ήΗΎΑή̳΍‡
ΩϮη
ΪηΪϫ΍ϮΧ̶ϟΎμΗ΍ΐΟϮϣϦϳ΍ΪϴϨϜϧΪϨϠΑ΍έ̵ήΗΎΑή̴ϳΩ̵ΰϠϓέ΍ΰΑ΍ΎϳϭϙήΒϧ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ‡
ΪϴϨϜϧϭήϓΏ΁έΩΎϳϭϡή̳ˬϕ΍έϭ΍ˬ̫έΎη΍έ̵ήΗΎΑˬέΎΠϔϧ΍ήτΧί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ‡
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗϥΎϛΩϮϛαήΘγΩέΩ΍έϞϜη̵΍ϪϤϛΩ̵ήΗΎΑ
ΪϴϨϛΕέϮθϣϚηΰ̡ΎΑ˱΍έϮϓˬΪηϩΪϴόϠΑ̵ήΗΎΑϪϜϴΗέϮλέΩ
έ΍Ϊθϫ
ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϦϴΑέϭΩϥΩή̯ήΗϢ̰Τϣ̵΍ήΑϥ΁ί΍ϥ΍ϮΗ̶ϣϪϛˬΖγ΍ϝΎμΗ΍ϪΤϔλϚϳϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧ‡
ˬήΗϮϴ̢ϣΎϛˬϥϮϳΰϳϮϠΗ̶ΟέΎΧϩΎ̴ΘγΩϪΑϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍Ύϳˬ̵ήΗΎΑ̫έΎηϥΎϣίέΩ̶ϳϮϳΪϳϭ
ΩήϛϩΩΎϔΘγ΍Ωέ΍ϮϣήϳΎγ
ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ˬΪϨϨ̶̯ϣϩΩΎϔΘγ΍ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧί΍ˬϝΎμΗ΍ϝΎΣέΩ̶ΟέΎΧ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩϪ̰ϴϧΎϣί‡
ΪϴϨ̯ϞλϭϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϪΑ΍έ$&
ϝΎμΗ΍ϞΤϣ
ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧ
̵Ωϭέϭ̶̳ΩΎϣζϴϓ
ϢϴϘΘδϣϕήΑϥΎϳήΟ
86%̶̳ΩΎϣζϴϓ
+'0,̶̳ΩΎϣζϴϓ
0XOWL$9ϪϔϟΆϣ̶̳ΩΎϣζϴϓ
˺˺B)DUVL
ωϮϧ̮ϳί΍ζϴΑί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΩϮΟϮϣϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϪΑΩϮΧ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ΕέϮλέΩ‡
Ζγ΍ήϳίΡήηϪΑ̶ΟϭήΧϝΎϨ̴ϴγΖϳϮϟϭ΍ΐϴΗήΗˬ̶ΟϭήΧήϳϮμΗΩΎΠϳ΍̵΍ήΑϞΑΎ̯
0XOWL$9ϪϔϟΆϣϞΑΎ̯‰+'0,ϞΑΎ̯‰86%ϞΑΎ̯
ϦϴΑέϭΩ0XOWL$9ϪϔϟϮϣζϴϓϭ86%ˬΪϴϨϛϞλϭϥ΁ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϪΑ΍έϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩή̳΍‡
ΩήϛΪϨϫ΍ϮΨϧέΎϛϲϳϮϳΪϳϭ
Ζγ΍Ϧ̰ϤϣˬΪϴϨ̰ϧϞλϭϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧϭ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑϥΎϣΰϤϫ΍έϝΎμΗ΍̵ΎϫϞΑΎ̯‡
΍ΪΟ΍έϞμΘϣ̵ΎϫϞΑΎ̯ϪϤϫˬΩΎΘϓ΍̶ϗΎϔΗ΍ϦϴϨ̩ή̳΍ΪϨ̰ϧέΎ̯΢ϴΤλέϮτΑϭϩΪηΩΎπΗΐΟϮϣ
ΪϴϨ̯΍ήΟ΍΍έϝΎμΗ΍ϩέΎΑϭΩϭϩΩή̯
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϩϮΤϧ
ΪϴϨϛϞμΘϣ΍έϦΘη΍ΪϬ̴ϧϪϤδΗ
ΪϴϳΎϤϧΩέ΍ϭˬΩϮΧΖδηΖθ̴ϧ΍ήΧ΁ΎΗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϴϳΎ̡ί΍΍έΩϮΧΖγ΍έΖγΩ
ϪΑ΍έϡϭίϡήϫ΍ϭˬ3+272ϪϤϛΩˬςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩΪϴϧ΍ϮΘΑϪϛΪϴϫΩέ΍ήϗ̶ΘϴόϗϮϣέΩ΍έΩϮΧΖγΩ
Ϊϳί΍ΪϨϴΑέΎϛϪΑ̶ϧΎγ΁
ϪϤϛΩϥΩ΍ΩέΎθϓϡΎ̴ϨϫέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪϛΪϴϨϛϢϴψϨΗ̵΍ϪϧϮ̳ϪΑ΍έϩΎ̴ΘγΩϦΘη΍ΪϬ̴ϧϪϤδΗϝϮσ
ΪηΎΑέ΍ΪϳΎ̶̡ΘϴόοϭέΩˬΎϤηΖδηΖθ̴ϧ΍ΎΑςΒοϒϗϮΗωϭήη
ΪϴϨϛ΍ΪΟ΍έϪϤδΗ˺
ΪϴϨϛϞλϭ΍ήϧ΁ϭϢϴψϨΗ΍έϩΎ̴ΘγΩϦΘη΍ΪϬ̴ϧϪϤδΗϝϮσ˻
˺˹
Ϫϳϭ΍ίϢϴψϨΗ
˺̋˹
ΪϴϫΩέ΍ήϗϪϳϭ΍ίϦϳήΗΖΣ΍έέΩ΍έϥ΍Ωή̳ϩήϴ̴ΘγΩ
ΪϴϧΎΧή̪ΑϦϴϳΎ̡ϪΑϪΟέΩ˺̋˹ΎΗ˺˹΍ήϧ΁Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΩϮη̶ϣϥ΁̶Α΍ήΧΚϋΎΑϥϮ̩ΪϴϧΎΧή̪ϧΐϘϋϪΑ΍έϥ΍Ωή̳ϩήϴ̴ΘγΩΰ̳ήϫ
ϪΘδϫήΘϠϴϓϥΩ΍Ωέ΍ήϗ
ΪϴϧΎΧή̪ΑέΎΑϚϳ
ΏϭΎϨΘϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁
0XOWL$9ϞΑΎϛ
έϮΘ̡΍Ω΁ϪΑ΍έϪΘδϫήΘϠϴϓˬϲϜϳήΘϜϟ΍Ν΍Ϯϣ΍ΕϼΧ΍ΪΗί΍ϦΘγΎϛέϮψϨϣϪΑ
ΪϴϨϛϞλϭϱέΎϴΘΧ΍+'0,ϞΑΎϛϭ0XOWL$9ϞΑΎϛˬΏϭΎϨΘϣϕήΑ
ΪϴϨϛϞλϭ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϲ̳ΩΎϣζϴϓϪΑήΗϚϳΩΰϧ΍έϪΘδϫήΘϠϴϓ
‡
‡
έϭΩέΎΑϚϳ΍έϞΑΎϛˬϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ϱϭέϪΘδϫήΘϠϴϓϥΩ΍Ωέ΍ήϗϱ΍ήΑ‡
Ϊϴϧ΍Ωή̴ΑϪΘδϫήΘϠϴϓ
ΪϴϧΎγήϧΐϴγ΁ϞΑΎϛϪΑϪϛΪϴηΎΑΐχ΍ϮϣϪΘδϫήΘϠϴϓΐμϧϊϗϮϣέΩ‡
ϱέΎϴΘΧ΍+'0,ϞΑΎϛ
)DUVLB˺˻
̵ήΗΎΑϪΘδΑϥΩή̯̫έΎη
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍,$%367̵ήΗΎΑϪΘδΑί΍ςϘϓ‡
ΪηΎΑϩΪη̫έΎηΪϳήΧϊϗϮϣέΩ̶ϤϛΖγ΍ϦϜϤϣ̵ήΗΎΑϪΘδΑ‡
ΪηΎΑϩΪη̫έΎη̵ήΗΎΑϪΘδΑϪϛΪϳϮηϦΌϤτϣˬΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ωϭήηί΍ϞΒϗ‡
̵ήΗΎΑϪΘδΑϥΩήϛΩέ΍ϭ
˺
˻
˺
˼
˻
ΏΎϗˬΖγ΍ϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηέΩϪ̵̯έϮτΑϻΎΑΖϤγϪΑ23(1̨ϴ΋ϮγϥΪϧ΍ΰϐϟΎΑ˺
ΪϴϨ̯ίΎΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ
ΪγήΑεϮ̳ϪΑ̮ϴϠ̵̯΍ΪλΎΗΪϴϨ̵̯έ΍ά̵̳ΎΟέΎϴηέΩ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ˻
ϪϤϠ̯ϥΎθϧˬΪϴϫΩ̶ϣέ΍ήϗ̶ϳΎΟέΩ΍έ̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̰ϴϧΎϣίϪ̯ΪϴϨ̶̯γέήΑ‡
ΩήΒ̴Αέ΍ήϗ̠̩ΖϤγϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηϖΒσ6$0681*
ΪϳΪϨΒΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑΏΎϗ˼
̵ήΗΎΑϪΘδΑ̫έΎη
ΩϮηεϮϣΎΧϩΎ̴ΘγΩΎΗΪϴϫΩΖ̯ήΣϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5̨ϴϳϮγ˺
ΪϴϨ̯ϞμΘϣ'&,1ζϴϓϪΑ΍έ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ϭϩΩήϛίΎΑ΍έ'&,1ζϴϓεϮ̡έΩ˻
ΪϴϨϛϞλϭϕήΑΰϳή̡ϪΑ΍έ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁˼
ΪϴϨϛ΍ΪΟ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ'&,1ζϴϓί΍΍έ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ˬ̫έΎηϡΎϤΗ΍ί΍ΪόΑ̊
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑ̵ήΗΎΑϪΘδΑή̳΍ˬϩΎ̴ΘγΩϥΩϮΑεϮϣΎΧΕέϮλέΩ̶ΘΣ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϪϴϠΨΗϢϫίΎΑˬΪϧΎϤΑϞμΘϣ
˺˺ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯̫έΎηΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ‡
έϮτΑΪϴϧ΍ϮΘΑΎΗΪϴϨ̵̯έ΍ΪϳήΧ̶ϓΎο΍̵ήΗΎΑϪΘδΑΪϨ̩Ύϳ̮ϳΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ‡
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ϡϭ΍Ϊϣ
ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍ϥΎ̳ΪϧίΎγή̴ϳΩ̵Ύϫ̵ήΗΎΑί΍ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍6DPVXQJΪϴϳΎΗΩέϮϣ̵ήΗΎΑ̵ΎϫϪΘδΑί΍ςϘϓ
Ζη΍ΩΪϫ΍ϮΧΩϮΟϭέΎΠϔϧ΍Ύϳ̵ίϮγζΗ΁ˬΪΣί΍ζϴΑϥΪηϡή̳ήτΧˬΕέϮμϨϳ΍ήϴϏέΩ
ΖδϴϧϝϮΌδϣίΎΠϣήϴϏ̵Ύϫ̵ήΗΎΑί΍ϩΩΎϔΘγ΍ήΛ΍ήΑϩΪϣ΁ΪϳΪ̡ΕϼϜθϣήΑ΍ήΑέΩ6DPVXQJ
˺˼B)DUVL
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
̫έΎηή̴ϧΎθϧ
ΪϫΩ̶ϣϥΎθϧ΍έ̫έΎηΎϳϭήϴϧΖϴόοϭ/('̲ϧέ
Ζγ΍ΰΒγ̫έΎηή̴ϧΎθϧˬΪηΎΑϩΪη̫έΎη˱ϼϣΎ̵̯ήΗΎΑϪΘδΑή̳΍‡
Ζγ΍̶ΠϧέΎϧ̫έΎηή̴ϧΎθϧ̲ϧέˬΪϴϨϛ̶ϣ̫έΎη΍έ̵ήΗΎΑή̳΍‡
ΩίΪϫ΍ϮΧϚϤθ̩ΰΒγ̲ϧέϪΑ̫έΎηή̴ϧΎθϧˬΪϫΩ̵ϭέ̵ήΗΎΑϪΘδΑ̫έΎηέΩ̶ϳΎτΧή̳΍‡
̫έΎη̃̂̋ϱϻΎΑϪΑΪϴϨϛ̫έΎηϪϘϴϗΩ̊̋ϭΖϋΎγ˺ΩϭΪΣϱ΍ήΑ΍έϱήΗΎΑϪΘδΑή̳΍‡
˻ΩϭΪΣϪΑϱήΗΎΑϪΘδΑϥΪη̫έΎη̃˺˹˹ϱ΍ήΑΩϮηϲϣΰΒγή̴ϧΎθϧ̲ϧέϭϩΪϴγέ
Ζγ΍ίΎϴϧϥΎϣίΖϋΎγ
̫έΎηή̴ϧΎθϧ!
ϩήϴϏϭˬίΎΑ/&'ˬϡϭίΩή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϥϭΪΑϩΪη̫έΎη˱ϼϣΎϛ̵ήΗΎΑϪΘδΑΎΑζΨ̡ϭςΒοˬ̫έΎηΕΪϣ
,$%367
ϪϘϴϗΩ˺˹˹˱ΎΒϳήϘΗ
ζΨ̡ΕΪϣ
ϪϘϴϗΩ˺˻˹˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ˺˼˹˱ΎΒϳήϘΗ
ϡϭ΍ΪϣςΒοΕΪϣ
ϪϘϴϗΏ̋˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ̂˹˱ΎΒϳήϘΗ
̵ήΗΎΑωϮϧ
̫έΎηΕΪϣ
ςΒοΖϣήϓ
+'
6'
Ϧϳ΍Ωέ΍ΩϥΎϜϣ΍ˬΪϧ΍ϩΪη̵ήϴ̳ϩί΍Ϊϧ΍6DPVXQJϥϮϣί΁ςϴΤϣςϳ΍ήηέΩϕϮϓϩΪηΝέΩήϳΩΎϘϣϭϡΎϗέ΍Ϊϧ΍ϩΪηϪ΋΍έ΍ωϼσ΍̵΍ήΑςϘϓΎϫϥΎϣίϦϳ΍‡
ΪηΎΑϪΘη΍ΩΕϭΎϔΗˬΩέ΍ΩΩϮΟϭ̶όϗ΍ϭςϳ΍ήηέΩϪ̪ϧ΁ΎΑϡΎϗέ΍
ϩΪη̫έΎη˱ϼϣΎϛ̵ήΗΎΑϪΘδΑί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϩΩΎϔΘγ΍̵ΎϫϞϤόϟ΍έϮΘγΩέΩϡϭ΍ΪϣςΒοΕΪϣΩϮη̶ϣϩΎΗϮϛ̵ήϴ̴Ϥθ̩έϮτΑΩήγςϴΤϣέΩςΒοΕΪϣ‡
ΎΑΖγ΍ϦϜϤϣ̵ήΗΎΑ̫έΎηϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥΎϣίΕΪϣˬςϴΤϣ̵ΎϣΩϭςϳ΍ήηήϴϴϐΗΎΑΖγ΍ϩΪη̵ήϴ̳ϩί΍Ϊϧ΍ΖϳΎϬϧέΎϓϪΟέῺ̀Ω΍ή̴ϴΘϧΎγϪΟέΩ˻̋έΩ
ΪϨϛΕϭΎϔΗΖγ΍ϩΪηϪ΋΍έ΍ΎϫϞϤόϟ΍έϮΘγΩέΩϪϛϡϭ΍ΪϣςΒο̶ΒϳήϘΗΕΪϣ
)DUVLB˺̊
ϡϭίϥϭΪΑϡϭ΍ΪϣςΒο
ΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ή̴ϳΩ̵ΎϫΩήϜϠϤϋϥϭΪΑϭςΒοΖϟΎΣέΩςϘϓϪϜϴΗέϮλέΩΖγ΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎΑςΒοϥΎϣίϩΪϨϫΩϥΎθϧϝϭΪΟέΩϩΪηΝέΩ̵ΎϬϧΎϣί
ϭΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ϡϭίϭϒϗϮΗωϭήηΕΎϴϠϤϋ΍ήϳίΩϮηϪϴϠΨΗϊΟήϣέ΍ΪϘϣϦϳ΍ί΍ήΗϊϳήγήΑ΍ήΑ˼ΎΗ˻Ζγ΍ϦϜϤϣ̵ήΗΎΑϪΘδΑˬςΒο̶όϗ΍ϭΖϴόοϭέΩ
Ω΍ΪόΗϭˬΖγ΍ϝϭΪΟϦϳ΍έΩΩϮΟϮϣϥΎϣί˺˼ΎΗ˺˻ϦϴΑˬϩΪη̫έΎη˱ϼϣΎϛ̵ήΗΎΑϪΘδΑϚϳΎΑςΒοϥΎϣίϪϛΪϴϨϛνήϓέϮτϨϳ΍ΩΩή̶̳ϣ΍ήΟ΍ζΨ̡ϞϤϋ
ΪϴϨϴΒΑϙέ΍ΪΗˬΪϳέ΍ΩήψϧέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩςΒο̵΍ήΑϪϛ̶ϧΎϣίΕΪϣ̵΍ήΑ΍έϡίϻ̵Ύϫ̵ήΗΎΑϪΘδΑ
ΩϮη̶ϣϪϴϠΨΗήΗΩϭίˬΩήγςϴΤϣέΩ̵ήΗΎΑϪΘδΑϪϛΪϴηΎΑϪΘη΍ΩϪΟϮΗ
ΩϮΑΪϫ΍ϮΧήϴϐΘϣ̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥ΍ΰϴϣϪΑϪΘδΑˬ̫έΎηϥΎϣί‡
˻˻ϪΤϔλ«ΪϴϫΩέΎθϓ΍έL&+(&.
ζϳΎϤϧ̵ΎϫϪϤ̯Ωˬ̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑ̫έΎη̶γέήΑ̵΍ήΑ‡
̵ήΗΎΑϪΘδΑϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑ
˺
˻
ΏΎϗˬΖγ΍ϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηέΩϪ̵̯έϮτΑϻΎΑΖϤγϪΑ23(1̨ϴ΋ϮγϥΪϧ΍ΰϐϟΎΑ˺
ΪϴϨ̯ίΎΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ
Ϊϳέϭ΁έΩ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑϭΪϴϧ΍ΰϐϠΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵ίΎγΩ΍ί΁̨ϴ΋Ϯγ˻
Ϊϴϧ΍ΰϐϠΑήϳϮμΗέΩϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧΖϬΟέΩ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵ίΎγΩ΍ί΁̨ϴ΋Ϯγ̶ϣ΍έ΁ϪΑ‡
ΪϳΪϨΒΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑΏΎϗ˼
ΩϮΧ6DPVXQJ̶ϠΤϣϩΎ̴ηϭήϓί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έ̶ϓΎο΍̵ήΗΎΑ̵ΎϫϪΘδΑ‡
ΪϴϨϛϪϴϬΗ
ˬΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍̶ϧΎϣίΕΪϣ̵΍ήΑΪϴϫ΍ϮΧ̶Ϥϧή̳΍‡
ΪϳίΎγΝέΎΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍΍έ̵ήΗΎΑ
̵ήΗΎΑ̵ΎϫϪΘδΑϩέΎΑέΩ
Ϫϛ̶ϧΎϣίˬΎϣ΍ΩϮη̫έΎηΖϳΎϬϧέΎϓϪΟέΩ˺˹̊Ω΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ̊˹ϭΖϳΎϬϧέΎϓϪΟέΩ˼˻Ω΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ˹ϦϴΑςϴΤϣέΩΪϳΎΑ̵ήΗΎΑϪΘδΑ‡
ΩήϜϠϤϋΖγ΍ϦϜϤϣϭϪΘϓΎϳζϫΎϛϥ΁̵ήΑέΎϛϥΎϣίˬΩήϴ̳έ΍ήϗΖϳΎϬϧέΎϓϪΟέΩ˼˻Ω΍ή̶̳ΘϧΎγϪΟέΩ˹ί΍ήΘϤϛϦϴϳΎ̵̡ΎϫΎϣΩνήόϣέΩ̵ήΗΎΑ
ϥ΁ϩέΎΑϭΩβ̢γˬΪϳέ΍ά̴Α̵ή̴ϳΩυϮϔΤϣϭϡή̳ϞΤϣΎϳϭΩϮΧΐϴΟέΩϩΎΗϮϛ̶ΗΪϣ̵΍ήΑ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑˬΩ΍Ω̵ϭέ̶ΘϟΎΣϦϴϨ̩ή̳΍ΩϮηϒϗϮΘϣϥ΁
ΪϴϫΩέ΍ήϗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩ΍έ
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗ̵έΎΨΑΎϳϭζΗ΁ϞϴΒϗί΍Ύϣή̳ϊΒϨϣϪϧϮ̳ήϫ̮ϳΩΰϧ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑ‡
ΪϴϨϜϧΩέ΍ϭΎϣή̳ΎϳϭέΎθϓϥ΁ϪΑˬΪϴϨϜϧίΎΑ΍έ̵ήΗΎΑ‡
ΩϮη̵ίϮγζΗ΁ίϭήΑΎϳΪΣί΍ζϴΑ̵Ύϣή̳ˬΎϣή̳ΪϴϟϮΗˬΖθϧΐΟϮϣΖγ΍ϦϜϤϣήϣ΍Ϧϳ΍ΪϨϨ̯΍Ϊϴ̶̡ϟΎμΗ΍̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵ΎϫϪϧΎϳΎ̡Ϫ̯ΪϴϫΪϧϩίΎΟ΍‡
˺̋B)DUVL
̵ίΎγ ϩΩΎϣ΁
̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
Ζγ΍̶τϴΤϣ ςϳ΍ήηϭ ΎϣΩήϴΛ΄ΗΖΤΗ ςΒο ΕΪϣ ‡
ΎΑ ˬΪη ϡΎϤΗ ̵ήΗΎΑ ήϤϋϪϛ ̶ΘϗϭΪϴϳΎϤϧϩΩΎϔΘγ΍ Ζγ΍ ϪϴϬΗ ϞΑΎϗ6DPVXQJΕϻϮμΤϣ ϥΎ̳ΪϨηϭήϓ ί΍ Ϫϛ̶Ϡλ΍ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ί΍ςϘϓ ϢϴϨϛ ̶ϣ ϪϴλϮΗ ‡
ΩϮη έΎΘϓέ ̶ϳΎϴϤϴη Ϊϳ΍ί Ω΍Ϯϣ ϥ΍ϮϨόΑ Ύϫ ̵ήΗΎΑ ΎΑ ̶ΘδϳΎΑ Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΩϮΧ ̶ϠΤϣ ϩΪϨηϭήϓ
ΪηΎΑ ϩΪη ̫έΎη ϞϣΎϛέϮτΑ ̵ήΗΎΑϪΘδΑ ϪϛΪϳϮη ϦΌϤτϣςΒο ωϭήη ί΍ ϞΒϗ ‡
ΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΍ήϧ΁ ΪϴϨϛ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ +' ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ ˬ̵ήΗΎΑ̵ϭήϴϧ ϥΩήϛ ϩήϴΧΫ ̵΍ήΑ ‡
̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍Ϫϛ ̶ϧΎϣί Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϪϴϠΨΗϢϫίΎΑ ˬΪϧΎϤΑ ϞμΘϣ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪΑ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ή̳΍ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩϮΑ εϮϣΎΧ ΕέϮλ έΩ ̶ΘΣ ‡
Ϊϳ΍ ϩΩή̯΍ΪΟ ϥ΁ ί΍ ϼ
˱ ϣΎ̯ ΍έ Ύϫ ̵ήΗΎΑ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̶ϟΎΣ έΩ ΍ήϧ΁ ˬΪϴϨϛ ̶Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϧϻϮσϥΎϣί ΕΪϣ ̵΍ήΑ +'
έΩ ςϘϓ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎϛΩϮΧέϮτΑ ˬέΎϛ ϪΑϩΩΎϣ΁ ΖϟΎΣ έΩ ϥΪϧΎϣ ̶ϗΎΑ ϪϘϴϗΩ̋ί΍β̡+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˬϭήϴϧ έΩ̶ϳϮΟ Ϫϓήλ έϮψϨϣϪΑ ‡
ΪϴηΎΑ ϩΩή̯ ϢϴψϨΗ ³ϪϘϴϗΩ ̋´ Ϧηϭέ̵ϭέϮϨϣί΍ ΍έ ³έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ´ ϪϜϴΗέϮλ
ΪόΘδϣ ˬΪηΎΑϩΪη ϪϴϠΨΗ ϞϣΎϛ έϮτΑ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ ΪϨϛ ̶ϣ Ωέ΍ϭϪϣΪλ̶ϠΧ΍Ω ̵Ύϫ ϝϮϠγ ϪΑ ˬΩϮη ̶ϣ ϪϴϠΨΗ ϼ
˱ ϣΎϛ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑϪϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
ΪϴϳΎϤϧ ̫έΎηˬ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ̫έΎηϞϣΎ̯ ϪϴϠΨΗί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ έϮψϨϣϪΑ έΎΒ̰ϳ ϩΎϣ̌ήϫ Ϟϗ΍ΪΣ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ϥΩήϛ Ζθϧ
̵ήΗΎΑ ήϤϋ ϩέΎΑέΩ
ξϳϮόΗ ϥΎϣί˱ϻΎϤΘΣ΍ˬΖγ΍ϪΘϓΎϳ ζϫΎϛ ̶ϬΟϮΗ ϞΑΎϗ ϞϜη ϪΑ Ύϫ ϥΩήϛ̫έΎηϦϴΑϥΎϣίή̳΍ ΪΑΎϳ ̶ϣ ζϫΎϛ ˬέήϜϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϭϥΎϣίέϭήϣ ϪΑ ̵ήΗΎΑΖϴϓήχ
Ζγ΍ ϩΪϴγέ ΍ήϓ ΪϳΪΟ ̵ήΗΎΑ Ϛϳ ΎΑ ̵ήΗΎΑ
ΩϮη ̶ϣ ϦϴϴόΗ ˬςϴΤϣ ϭ ΩήϛέΎϛ ˬ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ςϳ΍ήη ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ̵ήΗΎΑ ήϫ ήϤϋ
$&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ΎΑ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ϦϴΑέϭΩ ί΍ Ϊϴϫ΍ϮΧ̶ϣ Ύϳ ΪϴϨϛ ζϳ΍ήϳϭ΍έ̵ήϳϭΎμΗ ˬΪϴϨϛ ζΨ̡ϢϠϴϓ ˬΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍+' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ̵ϭέ ̶ΗΎϤϴψϨΗ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫϛ ̶όϗϮϣ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ
˺˼ ϪΤϔλ«ΪϴϧΰΑ ϪϧΎΧ ̵έ΍ϮϳΩ ϕήΑ ΰϳή̡ Ϛϳ ϪΑ ΍έ$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ˬΪϴϳΎϤϧϩΩΎϔΘγ΍ϥΎϤΘΧΎγϞΧ΍Ω ̵Ύπϓ έΩ
ΩϮη ϦϴΑέϭΩ̶Α΍ήΧ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ έΎϛ Ϧϳ΍ ϡΎΠϧ΍ ϡΪϋΖγ΍ εϮϣΎΧ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϪϛ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬϪϳάϐΗ ϊΒϨϣϥΩήϛ ΍ΪΟ ί΍ ϞΒϗ‡
Υέ Ωή̰ϠϤϋ έΩ κϘϧ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ή̳΍ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩϪΑϚϳΩΰϧ ΰϳή̡ ί΍ ˬ$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ‡ ρΎϴΘΣ΍
ΪϴϨϛ ϊτϗ ϕήΑ ΰϳή̡ ί΍ ΍έ $& ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ ϪϠλΎϓϼΑ ˬΩ΍Ω
ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ˬΖγ΍ ϪΘϓή̳ έ΍ήϗ ϞΒϣ ϭ έ΍ϮϳΩ ϦϴΑ ϼ
˱ ΜϣϚϳέΎΑ ̵ΎπϓϚϳ έΩ Ϫϛ ̶ΘϟΎΣ έΩ $& ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ ί΍ ‡
)DUVL B˺̌
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̶Ϡλ΍Ωή̰ϠϤϋ
ΪϴϨϛϢϴψϨΗΩϮΧϩ΍ϮΨϟΩϪΑ΍έΐγΎϨϣΩήϛέΎϛΖϟΎΣˬ02'(ϪϤϛΩϭ32:(5̨ϴϳϮγί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ
ΖϟΎΣή̴ϧΎθϧ
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛεϮϣΎΧϭϦηϭέ
ΪϴϨϛεϮϣΎΧΎϳϦηϭέ΍έ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ32:(5̨ϴϳϮγϥΩήΑΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΩϮη̶ϣίΎΑέΎ̯ΩϮΧέϮτΑΰϨϟˬ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΪηϦηϭέΎΑ
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έϥΎϣίϭΦϳέΎΗˬέΎΑϦϴϟϭ΍̵΍ήΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ‡
˻̋ϪΤϔλ«
Ωή̰ϠϤϋί΍ΎϳΪϴϨ̶̯ϣϩΩΎϔΘγ΍+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍έΎΑϦϴϟϭ΍̵΍ήΑϪ̰ϴϧΎϣί‡
ίΎϏ΁ζϳΎϤϧϪΤϔλέΩ³ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ´̵ϮϨϣˬΪϴϨ̶̯ϣϩΩΎϔΘγ΍³ϪϧΎΧέΎ̯ϢϴψϨΗ´
ΎΑ³ϥΎϣίΦϳέΎΗϢϴψϨΗ´ϪΤϔλˬΪϴϨ̰ϧϦϴϴόΗ΍έϥΎϣίϭΦϳέΎΗή̳΍ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩϥΎθϧέΎ̰Α
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧˬ̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩή̯ϦηϭέέΎΑήϫ
ΩήϛέΎϛ̵ΎϬΘϟΎΣϢϴψϨΗ
ˬ02'(ϪϤ̯ΩϥΩήθϓέΎΑήϫΎΑήϳΰΒϴΗήΗϪΑ΍έΩή̰ϠϤϋΖϟΎΣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη‡
ϢϠϴϓΖϟΎΣ‰
ζΨ̡ΖϟΎΣ‰ β̰ϋΖϟΎΣ‰
ϢϠϴϓΖϟΎΣΪϴϫΩήϴϴϐΗ
32:(5̨ϴ΋Ϯγ
ΩϮη̶ϣϦηϭέϪσϮΑήϣΖϟΎΣή̴ϧΎθϧˬΪϨϛ̶ϣήϴϴϐΗΩήϛέΎϛΖϟΎΣϪϛέΎΑήϫ‡
02'(ϪϤ̯Ω
˼˺ϪΤϔλ«ϢϠϴϓήϳϭΎμΗςΒο̵΍ήΑ
ϢϠϴϓΖϟΎΣ
˼˼ϪΤϔλ«β̰ϋϦΘϓή̵̳΍ήΑ βϜϋΖϟΎΣ
̊˹ϪΤϔλ«ΎϬϧ΁ζϳ΍ήϳϭΎϳˬβϜϋΎϳϢϠϴϓζΨ̡ΖϬΟ
ζΨ̡ΖϟΎΣ
ΩϮηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̶ϣΎϴ̡Ζγ΍Ϧ̰ϤϣϭϩΪηϝΎόϓϥ΁έΎ̯ΩϮΧΐϴϋκϴΨθΗΖϴϠΑΎϗˬΩϮη̶ϣϦηϭέ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ˺˺˹˺˹̀ΕΎΤϔλ³έ΍Ϊθϫ̵ΎϫϡΎϴ̡ϭΎϫή̴ϧΎθϧ´ζΨΑϪΑ̶Σϼλ΍ΕΎϣ΍Ϊϗ΍̵΍ήΟ΍̵΍ήΑˬΕέϮλϦϳ΍έΩ
ΩϮη̶ϣϢϴψϨΗˬϩΎ̴ΘγΩϥΪηϦηϭέΎΑνήϓζϴ̡έϮτΑϢϠϴϓΖϟΎΣ‡
˺̀B)DUVL
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
ϪΤϔλ̵Ύϫή̴ϧΎθϧ
ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣ
ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣ
ςΒοzΎϳέΎ̰ΑϩΩΎϣ΁67%<Ωή̰ϠϤϋΖϟΎΣ
έΎ̯ΩϮΧΞϨδϧΎϣίϢϠϴϓςΒοϥΎϣίϥΎϣίϩΪϧέΎϤη
ϩήϬ̩κϴΨθΗ
ÌϩΪϧΎϤϴϗΎΑςΒοϥΎϣί
έ΍Ϊθϫ̵ΎϫϡΎϴ̡ϭΎϫή̴ϧΎθϧ
ϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ
̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥΎϣίϥ΍ΰϴϣ̵ήΗΎΑΕΎϋϼσ΍
ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϴϔϴ̯
ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϗΩ
/&'ϩΪϨϫΩΩϮΒϬΑ
(,6είήϟΪο
ϭή̯ΎϣϪϠΗ
ΩΎΑ̵΍ΪλϑάΣ
ϪϨϴϣίέϮϧ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϪϔϟΆϣ̶ΟϭήΧ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭ0XOWL$9ϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϥϮϳΰϳϮϠΗωϮϧ
ϮϨϣϪϧΎΑί
ϝΎΘϴΠϳΩϡϭίϡϭίΖϴόϗϮϣ
ϥΎϣίΦϳέΎΗ
Ϧηϭέ΍ΪμϴΑή̴ϧΎθϧ
ζΨ̡ςΒοΖϟΎΣϪϧΎΑί
6XSHU&1LWH̶ΘγΩήΗΎη
̶ΘγΩ̶ϫΩέϮϧ
̶ΘγΩ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ
̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗ
έΪϴϓ
($6<4$(ϪϨΤλΖϟΎΣ
ϝΎΘϴΠϳΩϩϮϠΟ 67%<>0LQ@
0LQ
0HPRU\)XOO
ΪϨΘδϫ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̶ΘϳΎΑΎ̴ϴ̳́ϪψϓΎΣΖϴϓήχαΎγ΍ήΑϪΤϔλ̵ϭέ̵Ύϫή̴ϧΎθϧ‡
Ζγ΍ΕϭΎϔΘϣ̶όϗ΍ϭ̶θϳΎϤϧϞ̰ηΎΑϞ̰ηϦϳ΍Ωέ΍Ω̶ϟΎΜϣϪΒϨΟ˱ΎϓήλϕϮϓϞϜη‡
ΖϣϼϋΎΑϪϛ̶ϳΎϫΩήϜϠϤϋˬΩϮηϦηϭέ˱΍ΩΪΠϣϥΪηεϮϣΎΧί΍β̡+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪϛ̶ϧΎϣί‡
ΪϧϮη̶ϤϧφϔΣΪϧ΍ϩΪη̵έ΍ά̳
̶ϠΒϗϡϼϋ΍ϥϭΪΑϪϨϴϬΑΩήϜϠϤϋϦϴϤπΗ̵΍ήΑΖγ΍ϦϜϤϣΎϬϧ΁ΐϴΗήΗϭϪΤϔλ̵ϭέ̵Ύϫή̴ϧΎθϧ‡
ΪϨϨϛήϴϴϐΗ
ϞΑΎϗΩϮΟϮϣϲόϗ΍ϭϥΎϣίϪ̩ή̳΍ΩϮηϲϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϪϘϴϗΩ̂̂̂ΕέϮμΑςΒοϞΑΎϗϥΎϣίήΜϛ΍ΪΣÌ
Ωήϴ̳ϲϤϧϱήϴΛΎΗϩΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧέ΍ΪϘϣί΍ςΒοϞΑΎϗϲόϗ΍ϭϥΎϣίΖγ΍ϪϘϴϗΩ̂̂̂ί΍ζϴΑςΒο
˻́ϪΤϔλ«
ζϳΎϤϧϪΤϔλϱϭέ³̂̂̂´ΩΪϋˬΪηΎΑϪϘϴϗΩ³˺˹̌̌´ςΒοϞΑΎϗϲόϗ΍ϭϥΎϣίή̳΍ˬϝΎΜϣϥ΍ϮϨόΑ
ΩϮηϲϣϩΩ΍Ω
)DUVLB˺́
ϢϠϴϓζΨ̡ΖϟΎΣ
ϢϠϴϓζΨ̡ΖϟΎΣ
ϪΘδΟήΑϱΎϤϧϪΘδΟήΑϱΎϤϧΚ̰ϣζΨ̡Ωή̯έΎ̯Ζϴόοϭ
ϞϳΎϓϩέΎϤηϢϠϴϓϡΎϧ
ϩΪηςΒοϥΎϣίϩΪη̵ή̢γϥΎϣίϥΎϣίΪ̯
΍ΪλϝήΘϨ̯έ΍Ϊθϫ̵ΎϫϡΎϴ̡ϭΎϫή̴ϧΎθϧ
ϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ
̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥΎϣίϥ΍ΰϴϣ̵ήΗΎΑΕΎϋϼσ΍
/&'ϩΪϨϫΩΩϮΒϬΑ
ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϴϔϴ̯
ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϗΩ
0LQ
Ζγ΍ή̡ϪψϓΎΣ
ϥΎϣίΦϳέΎΗ
ΎϳϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϥϮϳΰϳϮϠΗωϮϧ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭ0XOWL$9
ΪηΎΑϩΪηϞλϭϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϪϔϟΆϣ̶ΟϭήΧ
ϢϠϴϓζΨ̡ϪΑρϮΑήϣΩή̰ϠϤϋϪϧΎΑί
ϪΘδϫ΁ζΨ̡Κ̰ϣζΨ̡ϮΠΘδΟϥΩή̯Ωέ
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί
΍ΪλϪϧΎΑί
ϥΪη̭Ύ̡ήΑ΍ήΑέΩΖψϓΎΤϣ
ϪΘγϮϴ̡Ε
ζΨ̡ϪϨϳΰ̳
˺̂B)DUVL
ήϫή̳΍ΪηΪϨϫ΍ϮΧϮΤϣϪϴϧΎΛ˼ΩϭΪΣί΍ΪόΑˬϪΤϔλ̵ϭέ̵ΎϫϪϧΎΑί
ΪηΪϨϫ΍ϮΧέ΍ΪϳΪ̡ϩέΎΑϭΩΪϴϨϛβϤϟ΍έϪΤϔλί΍̵΍ϪτϘϧ
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣ
̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣ
έΎ̯ΩϮΧΞϨδϧΎϣί
ϩήϬ̩κϴΨθΗ
έ΍Ϊθϫ̵ΎϫϡΎϴ̡ϭΎϫή̴ϧΎθϧ
ςΒοϞΑΎϗΖΑΎΛήϳϭΎμΗϞ̯Ω΍ΪόΗÌήϳϮμΗϩΪϧέΎϤη
ϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ
̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥΎϣίϥ΍ΰϴϣ̵ήΗΎΑΕΎϋϼσ΍
,62ΖϴγΎδΣ
β̰ϋήϳϮμΗΖϗΩ
/&'ϩΪϨϫΩΩϮΒϬΑ
(,6είήϟΪο
εϼϓΖϟΎΣ
ϭή̯ΎϣϪϠΗ
ΡϮοϭ
ϪΘγϮϴ̵̡έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭ0XOWL$9ΎϳϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϥϮϳΰϳϮϠΗωϮϧ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϪϔϟΆϣ̶ΟϭήΧ
ϮϨϣϪϧΎΑί
ϝΎΘϴΠϳΩϡϭίϡϭίΖϴόϗϮϣ
ΦϳέΎΗΖϋΎγ
ζΨ̡ςΒοΖϟΎΣϪϧΎΑί
̶ΘγΩήΗΎη
̶ΘγΩ̶ϫΩέϮϧ
̶ΘγΩ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ
̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗ
($6<4$(ϪϨΤλΖϟΎΣ
ϝΎΘϴΠϳΩϩϮϠΟ
0LQ
Ζγ΍ή̡ϪψϓΎΣ
ϱΎϬδϜϋϲόϗ΍ϭΩ΍ΪόΗΎϣ΍Ζγ΍̂̂̂̂̂ΖΒΛϞΑΎϗϱΎϬδϜϋϩΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧΩ΍ΪόΗήΜϛ΍ΪΣÌ
ΖΒΛϞΑΎϗϱΎϬδϜϋϲόϗ΍ϭΩ΍ΪόΗϪϛΪϴηΎΑϪΘη΍ΩϪΟϮΗΖγ΍ήΘθϴΑ̂̂̂̂̂ί΍ΖΒΛϞΑΎϗ
˻́ϪΤϔλ«Ωέ΍Ϊϧή̴θϳΎϤϧϱϭέΩΪϋϪΑϲσΎΒΗέ΍
³̂̂̂̂̂´ΩΪϋˬΪηΎΑ³˺̋̌˻̊˻´ΖΒΛϞΑΎϗϱΎϬδϜϋϲόϗ΍ϭΩ΍ΪόΗή̳΍ˬϝΎΜϣϥ΍ϮϨόΑ
ΩϮηϲϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϪΤϔλϱϭέ
)DUVLB˻˹
βϜϋζΨ̡ΖϟΎΣ
β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣ
ζΨ̡ϦϴΣέΩϡϭί̶ϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧ
ϞϳΎϓϩέΎϤηϢϠϴϓϡΎϧ
ϩΪηςΒοήϳϭΎμΗϞ̯Ω΍ΪόΗ̶ϠόϓήϳϮμΗήϳϮμΗϩΪϧέΎϤη
ϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ
̵ήΗΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥΎϣίϥ΍ΰϴϣ̵ήΗΎΑΕΎϋϼσ΍
/&'ϩΪϨϫΩΩϮΒϬΑ
β̰ϋήϳϮμΗΖϗΩ
ϥΎϣίΦϳέΎΗ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭ0XOWL$9ΎϳϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϥϮϳΰϳϮϠΗωϮϧ
ΪηΎΑϩΪηϞλϭϪϔϟΆϣϞΑΎ̯Ϫ̶̯ϣΎ̴ϨϫϪϔϟΆϣ̶ΟϭήΧ
̵ΪόΑήϳϮμΗ̶ϠΒϗήϳϮμΗϪϧΎΑί
ϮϨϣϪϧΎΑί
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί
̟Ύ̩Ζϣϼϋ
ϥΪη̭Ύ̡ήΑ΍ήΑέΩΖψϓΎΤϣ
˻˺B)DUVL
0LQ
;
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
L&+(&.
ζϳΎϤϧϪϤϛΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΕΎϋϼσ΍ζϳΎϤϧΖϟΎΣϥΩήϛνϮϋ
ΪϴϨϛνϮϋ΍έϪΤϔλ̵ϭέΕΎϋϼσ΍ζϳΎϤϧΖϟΎΣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έL&+(&. ζϳΎϤϧϪϤ̯Ω
ΪηΪϨϫ΍ϮΧνϮϋΕΎϋϼσ΍Ϟϗ΍ΪΣϭϞϣΎϛζϳΎϤϧ̵ΎϫΖϟΎΣ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧΕΎϋϼσ΍ϡΎϤΗϞϣΎϛζϳΎϤϧΖϟΎΣ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϩΪϫΎθϣΩήϜϠϤϋΖϴόοϭή̴ϧΎθϧςϘϓϞϗ΍ΪΣζϳΎϤϧΖϟΎΣ‡
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧέ΍ΪθϫϡΎϴ̡ϚϳˬΪηΎΑϪΘη΍Ω̵΍ϩΪϨϫΩέ΍ΪθϫΕΎϋϼσ΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩή̳΍
ςΒοΖϴϓήχϭ̵ήΗΎΑϥ΍ϮΗϩΪϧΎϤϴϗΎΑϥ΍ΰϴϣ̶γέήΑ
Ϊϳέ΍ΩϪ̴ϧϭϩΩ΍ΩέΎθϓ΍έL&+(&. ζϳΎϤϧϪϤϛΩˬΖγ΍ϦηϭέϩΎ̴ΘγΩϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έL&+(&. ζϳΎϤϧϪϤ̯ΩˬΖγ΍εϮϣΎΧϩΎ̴ΘγΩϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
ϪϴϧΎΛ˺˹˱΍ΩϭΪΣˬΖϴϔϴ̯ϭ̵ίΎγϩήϴΧΫϥ΍ΰϴϣϪΑϪΟϮΗΎΑςΒοϞΑΎϗ̶ΒϳήϘΗϥΎϣίϭ̵ήΗΎΑϥΎϣίˬ̶ΗΪϣί΍β̡‡
ΩϮη̶ϣϥΎϳΎϤϧ
ΩΎϤϧˬΪηΎΑϩΪθϧϱέ΍ά̴ϳΎΟϪψϓΎΣΕέΎϛή̳΍ΩϮηϲϣϪΘδΟήΑϲΑΎΨΘϧ΍ϱίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ‡
ΩϮηϲϣϱήΘδϛΎΧϥ΁
̶ΒϳήϘΗϩΪϧΎϤϴϗΎΑ̵ήΗΎΑ
ϱήΗΎΑ
0LQ
ΪϨϛϲϤϧέΎϛϊϳήγϱϮϨϣΎϳϮϨϣϪΤϔλέΩL&+(&. ζϳΎϤϧϪϤϛΩ
ϲϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϪϴϧΎΛ˺˹ΩϭΪΣϱ΍ήΑ³ϒϴόοϱήΗΎΑ´ϡΎϴ̡ˬΪηΎΑϢϛL&+(&.ϱ΍ήΑϱήΗΎΑϥ΍ϮΗή̳΍
ΩϮη
ϲϳΎγΎϨη˺˹́ϪΤϔλ«ϥΩϮΒϧΖϣήϓΎϳϥΪθϧϲϧΎΒϴΘθ̡ˬΕέΎϛϱΎτΧϞϴϟΩϪΑϪψϓΎΣΕέΎϛή̳΍
ΩϮηϲϣϩΪϳΩϪψϓΎΣΕέΎϛή̴ϧΎθϧέΎϨϛέΩ³ϪΘΧΎϨηΎϧ´ϡΎϴ̡ˬΩϮθϧ
‡
‡
‡
ϲϟΎϋέΎϴδΑϪψϓΎΣ
0LQ
0LQ
̶ΒϳήϘΗςΒοϪψϓΎΣΖϴϓήχ
)DUVLB˻˻
/&'ϪΤϔλί΍ϩΩΎϔΘγ΍
/&'ϪΤϔλϢϴψϨΗ
ΪϴϨϛίΎΑϪΟέΩ̂˹έ΍ΪϘϣϪΑΖγΩΎΑ΍έ/&'ϪΤϔλ˺
ΪϴϧΎΧή̪ΑζΨ̡ΎϳςΒοΖϬΟϪϳϭ΍ίϦϳήΘϬΑϥΩέϭ΁ΖγΪΑ̵΍ήΑ΍ήϧ΁˻
ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍/&'ϪΤϔλί΍ˬ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛΪϨϠΑ̵΍ήΑ
έ΍Ϊθϫ
̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑ΍έ/&'ϪΤϔλϪϛ̶ϳϻϮϟϞΧ΍ΩϪΑΖγ΍ϦϜϤϣΪΣί΍ζϴΑϥΪϧΎΧή̩‡
ΪϨϛΩέ΍ϭϪϣΪλˬΪϨϛ̶ϣϞλϭ+'
ΪϴϳΎϣήϓϪόΟ΍ήϣ̀˼ϪΤϔλϪΑ/&'ϪΤϔλ̲ϧέϭ̶ϳΎϨηϭέϢϴψϨΗέϮψϨϣϪΑ‡
̶δϤϟϪΤϔλί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έΎϫΩήϜϠϤϋϭζΨ̡΍έϩΪηςΒοήϳϭΎμΗ̶δϤϟϪΤϔλΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϪΤϔλ̵ϭέϡϼϗ΍ˬβ̢γΪϴϫΩέ΍ήϗ/&'ϪΤϔλΖθ̡έΩϩΎ̳ϪϴϜΗϥ΍ϮϨόΑ΍έΩϮΧΖγΩ
0LQ
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ϲΟϭήΧ
ϥϮϳΰϳϮϠΗζϳΎϤϧ
ΕΪϣϱ΍ήΑφϓΎΤϣϕέϭή̳΍ΪϴϫΪϧέ΍ήϗ/&'ϪΤϔλϱϭέΖγ΍ϩΪθϧϪ΋΍έ΍φϓΎΤϣϱΎϫϕέϭ
ΪϨϜϧέΎϛΖγέΩϲδϤϟϪΤϔλΩϮηΚϋΎΑΖγ΍ϦϜϤϣϥ΁ΐδ̩ˬΪϧΎϤΑϪΤϔλϱϭέϲϧϻϮσϥΎϣί
ϪϧΎΧέΎ̯ϢϴψϨΗ
/DQJXDJH
έΎθϓ΍έ/&'ϪΤϔλέϭΎΠϣϪϤϛΩ̶ϫΎΒΘη΍̶δϤϟϪΤϔλί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϦϴΣέΩΪϴϨϛΖϗΩ‡
ΪϴϫΪϧ
ζΨ̡ςΒοΖϴόοϭϪΑ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϩΪϣ΁έΩζϳΎϤϧϪΑ̵Ύϫή̴ϧΎθϧϭΎϫϪϧΎΑί‡
Ϊϧέ΍Ω̶̴ΘδΑΎϤη+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
ΚϋΎΑΖγ΍ϦϜϤϣϭΩέ΍Ωέ΍ήϗ/&'ϱϭέφϓΎΤϣϙίΎϧϪΤϔλϚϳΪϳήΧϡΎ̴ϨϫέΩ‡
έϭΩϭϪΘη΍ΩήΑ΍έϙίΎϧϪΤϔλϦϳ΍ϩΩΎϔΘγ΍ί΍ϞΒϗΩΩή̳ϲδϤϟϪΤϔλέ΍ΩϝΎϜη΍ΩήϛέΎϛ
Ϊϳί΍ΪϨϴΑ
˻˼B)DUVL
έ΍Ϊθϫ
̵ίΎγϩΩΎϣ΁
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗϭϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϥΎΑίϪϴϟϭ΍ΕΎϤϴψϨΗ
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
ϭΦϳέΎΗϥΩήϛϩήϴΧΫ̵΍ήΑΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϥΎΑίˬΩϮΧήψϧΩέϮϣϥΎΑίϪΑΎϫϡΎϴ̡ϭΎϫϮϨϣϥΪϧ΍ϮΧ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έϥΎϣίΦϳέΎΗˬςΒοϝϮσέΩϥΎϣί
ϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϥΎΑίΏΎΨΘϧ΍
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έΎϬϣΎϴ̡ϭϮϨϣϪΤϔλ̵΍ήΑήψϧΩέϮϣϥΎΑίΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑί ˺
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ΕΎϤϴψϨΗϪϧΎΑί ˻
ΩϮηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ³/DQJXDJH´Ϫ̶̯ϧΎϣίΎΗΪϴϫΩέΎθϓ΍έ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑϪϧΎΑί ˼
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϩ΍ϮΨϟΩϥΎΑίβ̢γϭϩΩήϛβϤϟ΍έ³/DQJXDJH´ ̊
0LQ
ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ
³
ΦϳέΎΗωϮϧ
ϞϳΎϓϩέΎϤη
0LQ
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ϲΟϭήΧ
ϥϮϳΰϳϮϠΗζϳΎϤϧ
´‰³̶γέΎϓ´
ýHãWLQD
ΩϮηϮΤϣϮϨϣΎΗΪϴϨϛβϤϟ˱΍έήϜϣ΍έ Ζθ̳ίΎΑΎϳ ΝϭήΧϪϧΎΑίˬϥΪηΝέΎΧΖϬΟ ̋
ΩϮη̶ϣϩΪϫΎθϣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϥΎΑίϪΑϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧ‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧφϔΣ$&ϕήΑϊτϗΎϳ̵ήΗΎΑϪΘδΑϥΪηϪΘη΍ΩήΑΕέϮλέΩ̶ΘΣϥΎΑίΕΎϤϴψϨΗ‡
ΪϨΑΎϳήϴϴϐΗ̶ϠΒϗϡϼϋ΍ϥϭΪΑΖγ΍ϦϜϤϣ³/DQJXDJH´‡
ϪϧΎΧέΎ̯ϢϴψϨΗ
/DQJXDJH
)DUVLB˻̊
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗϢϴψϨΗ
0LQ
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ
ΦϳέΎΗωϮϧ
ϞϳΎϓϩέΎϤη
ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ
'D\
0RQWK
<HDU
2.
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έϥΎϣίϭΦϳέΎΗˬέΎΑϦϴϟϭ΍̵΍ήΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑί ˺
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ΕΎϤϴψϨΗϪϧΎΑί ˻
ΩϮηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ³ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ´ϪϜϨϳ΍ΎΗΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑϪϧΎΑί ˼
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ´ ̊
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έϩΎϣϪΑρϮΑήϣΖϤδϗβ̢γˬϩΩή̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑϪϧΎΑίˬ̶ϠόϓίϭέϦϴϴόΗ̵΍ήΑ ̋
ΪϴϳΎϤϧϢϴψϨΗίϭέϢϴψϨΗΪϨϧΎϣ΍έϪϘϴϗΩϭΖϋΎγˬϝΎγˬϩΎϣήϳΩΎϘϣ ̌
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ 2. ΪϴϳΎΗϪϧΎΑίΪηϞϣΎ̯ϥΎϣίϭΦϳέΎΗΕΎϤϴψϨΗ̶Θϗϭ ̀
ΩϮη̶ϣϝΎϤϋ΍ΦϳέΎΗΖϋΎγΕΎϤϴψϨΗˬΩϮη̶ϣήϫΎχ³ΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ´ϡΎϴ̡‡
ϩήϴΧΫΦϳέΎΗΖϋΎγϭΩϮη̶ϣΪϳΪ̡ΎϧϮϨϣˬΦϳέΎΗΖϋΎγϢϴψϨΗί΍ϞΒϗ ΝϭήΧϪϧΎΑίϥΩϮϤϧβϤϟΕέϮλέΩ‡
ΩϮη̶ϣήϫΎχ³Ωή̰ϧήϴϴϐΗΦϳέΎΗϭΖϋΎγϢϴψϨΗ´ϡΎϴ̡ˬ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίβϤϟΎΑϭˬΩϮη̶Ϥϧ
ΩϮηΪϳΪ̡ΎϧϮϨϣΎΗΪϴϫΩέΎθϓ˱΍έήϜϣ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬΝϭήΧϱ΍ήΑ ́
̶ϠΧ΍Ω̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑϥΩήϛ̫έΎη‡
ΕΎϤϴψϨΗϭϥΎϣίˬΦϳέΎΗφϔΣ̵΍ήΑ̶ϠΧ΍Ω̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑϚϳ̵΍έ΍Ω̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
έΩ̶ϠΧ΍Ω̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑΩϮη̶ϣεϮϣΎΧϩΎ̴ΘγΩϪϛΖγ΍̶ϧΎϣίέΩ̶ΘΣˬή̴ϳΩ
Ζγ΍ϞμΘϣέ΍ϮϳΩΰϳή̡ϪΑ$&ϕήΑϥΎϳήΟέϮΘ̡΍Ω΁ϖϳήσί΍̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̶̯ϟΎΣ
ϩΎϣζηΕΪϣϪΑϪϛ̶ΗέϮλέΩΪηΪϫ΍ϮΧ̫έΎηˬΖγ΍Ϟλϭ̵ήΗΎΑϪΘδΑϪ̶̯ϣΎ̴ϨϫΎϳ
ί΍β̡ΩϮη̶ϣ̶ϟΎΧϞϣΎϛέϮτΑ̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑϦϳ΍ˬΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍ΩϮΧϦϴΑέϭΩί΍˱ϼλ΍
έΩΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ΩϮΧ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ϩΪηΐμϧζϴ̡ί΍̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑϥΩήϛ̫έΎη
ϪΘϓή̳ϥΎΒϴΘθ̵̡ΩϭέϭϩΩ΍Ω̨ϴϫί΍ˬΪηΎΑϪΘη΍Ϊϧ̫έΎη̶ϠΧ΍Ω̫έΎηϞΑΎϗ̵ήΗΎΑϪ̶̯ΗέϮλ
ΩϮη̶ϣήϫΎχϪΤϔλ̵ϭέ´³ΕέϮμΑΦϳέΎΗϥΎϣίϭΩϮη̶Ϥϧ
ΪηΎΑϦηϭέ̵ϭέ³ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ´Ϫ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ˻˹˼́ΎΗ΍έϝΎγΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ‡
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗζϳΎϤϧϥΩήϛεϮϣΎΧϦηϭέ
̀˻ϪΤϔλ«ΪϴϫΩήϴϴϐΗ΍έϥΎϣίΦϳέΎΗζϳΎϤϧΖϟΎΣϭΪϳϭήΑϮϨϣϦϳ΍ϪΑˬϥΎϣίϭΦϳέΎΗζϳΎϤϧϥΩήϛεϮϣΎΧΎϳϦηϭέ̵΍ήΑ
˻̋B)DUVL
ςΒοί΍ζϴ̡
̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΏΎΨΘϧ΍
̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέˬζΨ̡ΎϳςΒοωϭήηί΍ϞΒϗΪϳΎΑϦϳ΍ήΑΎϨΑˬΪϴϨ̯ςΒοϪψϓΎΣΕέΎ̯̮ϳΎϳ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣέΩ΍έβ̰ϋϭϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη ‡
ΪϴϳΎϤϧΏΎΨΘϧ΍΍έήψϧΩέϮϣ
ΕέΎ̯ωϮϧϭϩΪϧίΎγϪΑϪΘδΑˬΎϬΗέΎ̶̯ΧήΑΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ΩϮΧ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̵ϭέ00&SOXVϭ6'+&ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη ‡
ΪϨηΎΑ̶ϤϧϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗϝϮμΤϣϦϳ΍έΩϪψϓΎΣ
ΪϴϨ̯εϮϣΎΧ΍έ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬϪψϓΎΣΕέΎ̯ϥΩέϭ΁έΩϭ̵έ΍ά̳ΎΟί΍ϞΒϗ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑί˺
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ΕΎϤϴψϨΗϪϧΎΑί˻
/&'ϝήΘϨϛ
ΩϮηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ³ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ´Ϫ̰ϴϧΎϣίΎΗΪϴϨ̯βϤϟ΍έ Ϧϴ΋Ύ̡ ϻΎΑϪϧΎΑί˼
/&'ϩΪϨϫΩΩϮΒϬΑ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έΩϮΧϩ΍ϮΨϟΩ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέβ̢γϭ³ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ´̊
̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ³ϪψϓΎΣ´‡ ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ
00&SOXVΎϳ6'+&ΕέΎ̯ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ³ΕέΎ̯´‡ ϥΰΨϣΕΎϋϼσ΍
ΩϮηΪϳΪ̡ΎϧϮϨϣΎΗΪϴϫΩέΎθϓέή̰ϣέϮτΑ΍έ Ζθ̳ίΎΑΎϳ ΝϭήΧϪϧΎΑίˬΝϭήΧ̵΍ήΑ̋
0LQ
ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ
ϪψϓΎΣ
ΕέΎϛ
ΪϴϨ̰ϧΖϣήϓϪϧΎϳ΍έί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯Ύϳ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΰ̳ήϫ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϥΎϳΎϤϧϱίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϢϴψϨΗϪΤϔλˬΪϴϫΩέ΍ήϗϪψϓΎΣΕέΎϛή̳΍‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³Ϫϧ´ΕέϮμϨϳ΍ήϴϏέΩΎϳˬ³ϲϠΑ´ˬΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍Ϊϴϫ΍ϮΨΑϪ̰ϴΗέϮλέΩ
Ύϳ̵ήΗΎΑϪΘδΑϕήΑˬϩήϴϏϭˬϑάΣˬΖϣήϓˬζΨ̡ˬςΒοϞϴΒϗί΍̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϪΑ̶γήΘγΩϦϴΣέΩ‡
ΪϴϨ̰ϧϊτϗ΍έΏϭΎϨΘϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁
̵ΎϫϩΩ΍ΩϭϪψϓΎΣΕέΎ̯ΪϳέϭΎϴϧϥϭήϴΑ΍έϥ΁ˬΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍̶Θϗϭ‡
ΪϨϴΒΑϪϣΪλΖγ΍Ϧ̰Ϥϣϥ΁
ΪϴϨ̯΍Ϊϴ̶̡γήΘγΩϥ΁ϪΑ40(18ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΕέΎ̯´Ύϳ³ϪψϓΎΣ´o³ϩΎ̳ϩήϴΧΫ´oΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18
)DUVLB˻̌
ϪψϓΎΣΕέΎ̯ϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑϥΩήϛΩέ΍ϭ
ϪψϓΎΣΕέΎ̯̮ϳ̵έ΍ά̳ΎΟ
ΕέΎ̯ΏΎϗˬΖγ΍ϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηέΩϪ̵̯έϮτΑϻΎΑΖϤγϪΑ23(1̨ϴ΋ϮγϥΪϧ΍ΰϐϟΎΑ˺
ΪϴϨ̯ίΎΑ΍έϪψϓΎΣ
ΪγήΑεϮ̳ϪΑ̮ϴϠ̵̯΍ΪλΎΗΪϴϨ̵̯έ΍ά̵̳ΎΟέΎϴηέΩ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯ ˻
ϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηϖΒσ΍έ̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϭΩήϴ̴Αέ΍ήϗ̠̩ΖϤγϪϧΎϳΎ̡ζΨΑϪ̯ΪϴϨ̶̯γέήΑ ‡
Ϊϳέ΍ά̴Α
ΪϳΪϨΒΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯ΏΎϗ ˼
ϪψϓΎΣΕέΎ̯ϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑ
ϪψϓΎΣΕέΎ̯ΏΎϗˬΖγ΍ϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧϞ̰ηέΩϪ̵̯έϮτΑϻΎΑΖϤγϪΑ23(1̨ϴ΋ϮγϥΪϧ΍ΰϐϟΎΑ ˺
ΪϴϨ̯ίΎΑ΍έ
ΩϮηΝέΎΧΎΗΪϴϫΩέΎθϓϞΧ΍ΩϪΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̶̯Ϥ̯ ˻
ΪϳΪϨΒΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯ΏΎϗϭϩΪϴθ̯ϥϭήϴΑέΎϴηί΍΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯ ˼
ΪϨϛ̶ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡ΎϫϩΩ΍ΩϥΩήϛϩήϴΧΫ̵΍ήΑ00&SOXVϭ6'+&ϪψϓΎΣ̵ΎϫΕέΎϛί΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
ΪηΎΑϪΘη΍ΩΕϭΎϔΗΪϴϟϮΗϢΘδϴγϭϩΪϧίΎγϪΑϪΘδΑΖγ΍ϦϜϤϣΕΎϋϼσ΍ϩήϴΧΫΖϋήγ
Ωέ΍Ω΍έϦΘηϮϧήΗϻΎΑΖϋήγί΍̶ϧΎΒϴΘθ̡ΖϴϠΑΎϗ̶ΤτγϚΗϝϮϠγ6/&ϢΘδϴγ‡
ΪϨϛ̶ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡΍έϦΘηϮϧήΗϦϴϳΎ̡ΖϋήγςϘϓ̶ΤτγΪϨ̩ϝϮϠγ0/&ϢΘδϴγ‡
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ήΗϻΎΑϦΘηϮϧΖϋήγΎΑϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍ΩϮη̶ϣϪϴλϮΗˬήΘϬΑΞϳΎΘϧΐδ̵̯΍ήΑ
̶Ηϼ̰θϣΎΑϪψϓΎΣΕέΎ̵̯ϭήΑϢϠϴϓϦΘΧΎγϩήϴΧΫΖγ΍Ϧ̰ϤϣˬΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ϢϠϴϓ̮ϳςΒο̵΍ήΑϦΘηϮϧήΗϦϴϳΎ̡ΖϋήγΎΑ̵΍ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍ή̳΍
ΪϴϫΪΑΖγΩί΍΍έΩϮΧϢϠϴϓ̵ΎϫϩΩ΍ΩˬςΒοΪϨϳ΍ήϓϦϴΣέΩΩέ΍ΩϥΎ̰ϣ΍̶ΘΣΩΩή̳ϭήΑϭέ
ϡΎϴ̡Ϧϳ΍ϭϩΩή̯ϩήϴΧΫϪψϓΎΣΕέΎ̵̯ϭέ˱΍έΎΒΟ΍΍έϢϠϴϓ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬϩΪηςΒοϢϠϴϓ̮ϳ̵ΎϫζΨΑ̶ϣΎϤΗί΍̵έ΍ΪϬ̴ϧϭΖχΎϔΣέϮψϨϣϪΑ
³ΪϴϨ̯ςΒοήΗϦϴϳΎ̡Ζϴϔϴ̯ΎΑϦϴϳΎ̡ΖϋήγϪψϓΎΣΕέΎ̯´ΪϫΩ̶ϣζϳΎϤϧ΍έέ΍Ϊθϫ
ΪηΎΑϩΪηϢϴψϨΗέ΍ΪϘϣί΍ήΘϤ̯Ζγ΍Ϧ̰ϤϣςΒοΖϴϔϴ̯ϭήϳϮμΗΖϗΩˬΪϳέ΍ΪϧϦϴϳΎ̡ΖϋήγΎΑϪψϓΎΣΕέΎ̯̮ϳί΍ϥΩή̯ϩΩΎϔΘγ΍ί΍ήϴϏϪΑ̶ϫ΍έή̳΍
̌˼̌̊ϪΤϔλ«
ΪηΪϫ΍ϮΧϩΩΎϔΘγ΍̵ήΘθϴΑϪψϓΎΣˬΪηΎΑήΗϻΎΑΖϴϔϴ̯ϭήϳϮμΗΖϗΩϪ̩ήϫˬΩϮΟϭϦϳ΍ΎΑ
ΪϨϛ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ϪψϓΎΣί΍̶θΨΑί΍̶ϠΧ΍Ωέ΍ΰϓ΍ΖΑΎΛ΍ήϳίΪηΎΑήΘϤϛΖγ΍ϦϜϤϣ̶όϗ΍ϭϩΪηΖϣήϓΖϴϓήχ
˻̀B)DUVL
ςΒοί΍ζϴ̡
ήϳϭΎμΗ Ω΍ΪόΗ ϭ ςΒο ϥΎϣί
ϢϠϴϓςΒοϥΎϣί
Ζϴϓήχ ϩΪϨϨ̯ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˼˻
ϪϘϴϗΩ ˻́̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻́̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˼́̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̊́́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̊̊́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̋̋̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̂̋̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̊́́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˺̌
ϪϘϴϗΩ ˺̊˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̊˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̂˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻̊̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻˻̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻̀́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̊̀́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻̊̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ́
ϪϘϴϗΩ ̀˺ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̀˺ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̂̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˻˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˺˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˼̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻˼̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˻˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ̊
ϪϘϴϗΩ ˼̋ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˼̋ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̊́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̌˺ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̋̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̌̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˺̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̌˺ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˻
ϪϘϴϗΩ ˺̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˼˹ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˼̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ̋̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˼˹ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˺
ϪϘϴϗΏ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ́ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̋ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˻̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϪϘϴϗΩ ˺̋ ˱ΎΒϳήϘΗ
ϢϠϴϓΖϴϔϴϛϢϠϴϓ ϚϴϜϔΗΕέΪϗ
˻̋S˺˹́˹>+'@
ϲϟΎϋ έΎϴδΒϟΎϋ >+'@
̋˹L˺˹́˹>+'@
ϲϟΎϋ >+'@
ϝΎϣήϧ >+'@
ϲϟΎϋ έΎϴδΒϟΎϋ >6'@
ϲϟΎϋ >6'@
̋˹S̋̀̌>6'@
ϝΎϣήϧ >6'@
ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@
ΖΒΛ ϞΑΎϗ βϜϋ Ω΍ΪόΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˼˻
˺˺̂̋˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̋˼˺̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̋́˺˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
˻̂̀˹́ ˱ΎΒϳήϘΗ
̋̀̌̌́ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̌˼˼̂˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˺̌
̋̂̀̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
̀̌̋́ ˱ΎΒϳήϘΗ
̀̂˹̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̊́̋̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
˻́́˼̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
́˺̌̂̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
Ζϴϓήχ ϩΪϨϨ̯ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ́
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ̊
˻̂́́ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̊̂̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
˼́˻̂ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̂˺̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
˼̂̋˼ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̂̀̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
̀̊˻̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
˼̀˺˼ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺̊̊˺̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
̀˻˹́ ˱ΎΒϳήϘΗ
̊˹́̊́ ˱ΎΒϳήϘΗ
˻˹̊˻̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˻
̀̊̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
̂̋̀ ˱ΎΒϳήϘΗ
̂́́ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺́̋̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
˼̌˹̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺˹˻˺˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˺
˼̀˼ ˱ΎΒϳήϘΗ
̊̀́ ˱ΎΒϳήϘΗ
̊̂̊ ˱ΎΒϳήϘΗ
̂˻́ ˱ΎΒϳήϘΗ
˺́˹˻ ˱ΎΒϳήϘΗ
̋˺˹̌ ˱ΎΒϳήϘΗ
βϜϋΖϗΩ
˼˻̌̊[˻̊̊́
˻́́˹[˻˺̌˹
˻˼˹̊[˺̀˻́
˻˹̊́[˺̋˼̌
˺̊̊˹[˺˹́˹
̌̊˹[̊́˹
ΪϨηΎΑ ΕϭΎϔΘϣ ΩήΑέΎ̯ϪΑ ϪΘδΑϡΎϗέ΍ Ϧϳ΍ Ωέ΍ΩϥΎ̰ϣ΍ ϭΪϧ΍ ϩΪη ̵ήϴ̳ ϩί΍Ϊϧ΍ 6DPVXQJΩέ΍ΪϧΎΘγ΍ ςΒο ϥϮϣί΁ςϳ΍ήη έΩ ϕϮϓ ϩΪη ΝέΩήϳΩΎϘϣ ϭ ϡΎϗέ΍ ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ήΘθϴΑ ϪψϓΎΣ ˬΪηΎΑ ήΗϻΎΑ Ζϴϔϴ̯ ϭ ήϳϮμΗ ΖϗΩ Ϫ̩ήϫ ‡
Ϊϫ΍ϮΧ ήΗ ̶ϧϻϮσ ςΒο ϥΎϣί ˬΪηΎΑ ήΗϻΎΑ ̵ίΎγ ϩΩήθϓΥήϧ Ϫ̩ ήϫ ΪΑΎϳ ̶ϣ ζϳ΍ΰϓ΍ ˬήΗ Ϧϴ΋Ύ̡ Ζϴϔϴ̯ ϭ ήϳϮμΗΖϗΩ ΕΎϤϴψϨΗ ΏΎΨΘϧ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ̵ίΎγ ϩΩήθϓ ϥ΍ΰϴϣ ‡
ΪηΎΑ ̶ϣ ήΗ ϦϴϳΎ̡ ΰϴϧήϳϮμΗΖϴϔϴ̯ ϭ ΖϗΩ ˬΎϣ΍ ΩϮΑ
ΪϨ̯ήϴϴϐΗ ϥ΁ ϊΒΗϪΑ Ζγ΍Ϧ̰Ϥϣ ςΒοϥΎϣί ϭ ˬΩϮη ̶ϣ ϢϴψϨΗ ϩΪη ςΒοήϳϮμΗ ΎΑέΎ̯ΩϮΧέϮτΑ ΖϴΑ Υήϧ ‡
ΪϨϨ̰ϧ έΎ̯ ̶ΘγέΩ ϪΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˼˻ ί΍ζϴΑ ΖϴϓήχΎΑ ϪψϓΎΣ̵Ύϫ ΕέΎ̯ ‡
Ζγ΍ ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˼̄̋ ˬΩϮη ςΒο ϪΒΗήϣ ̮ϳέΩΪϧ΍ϮΘϴϣ Ϫ̯ ϢϠϴϓ ϞϳΎϓ̮ϳϩί΍Ϊϧ΍ ήΜ̯΍ΪΣ ‡
˻˻ϪΤϔλ«ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έL&+(&. ζϳΎϤϧϪϤ̯Ω ˬϩΪϧΎϤϴϗΎΑ ϪψϓΎΣ ϥ΍ΰϴϣ ̶γέήΑ ̵΍ήΑ ‡
Ζγ΍ ̂̂̂̂̂ΖΒΛ ϞΑΎϗ ϱΎϬδϜϋ Ω΍ΪόΗ ήΜϛ΍ΪΣ ϭ Ζγ΍ ϪϘϴϗΩ̂̂̂ ςΒοϞΑΎϗΩϮΟϮϣ ϥΎϣί ήΜϛ΍ΪΣ ˬΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ Ϫ̪ϧ΁ ήΑΎϨΑ ‡
)DUVL B˻́
ΐγΎϨϣϪψϓΎΣΕέΎϛΏΎΨΘϧ΍
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍00&SOXVϭ6'+&ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη
ΩϮΧ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩ00&SOXVϭ6'+&ΕέΎϛϚϳί΍ΩϮηϲϣϪϴλϮΗΎϣ΍ˬΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ΰϴϧ6'ϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳί΍Ϊϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη
ΪϨϨϛϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡΍έΖϳΎΑΎ̴ϴ̳˻ζϳΎΠϨ̳ΎΗ6'ϱΎϬΗέΎϛΪϴϳΎϤϧϩΩΎϔΘγ΍
ΪϧϮη̶Ϥϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡0XOWL0HGLD&DUGV00&
ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳˻̋̌aΖϳΎΑΎ̴ϣ˼˻ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ήϳίΖϴϓήχΎΑϪψϓΎΣ̵ΎϫΕέΎϛί΍Ϊϴϧ΍ϮΘϴϣˬ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍έΩ
έΎ̳ίΎγςΒοϪϧΎγέ
̶ΗϻϮμΤϣϦϴϨ̩Ϧϳ΍ήΑΎϨΑˬΩΩή̶̳ϤϧϦϴϤπΗή̴ϳΩ̵ΎϫϪϧΎγέΩήϛέΎϛΖγ΍ϩΪηϦϴϤπΗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ΎΑήϳίςΒο̵ΎϫϪϧΎγέΩήϛέΎϛ
ΪϴϳΎϤϧ̵έ΍ΪϳήΧΖϗΩΎΑΪϳΎΑ΍έ
726+,%$ϭ3DQDVRQLFˬ6DQ'LVNΖΧΎγ6'+&ϪψϓΎΣ̵ΎϬΗέΎ̯ 7UDQVFHQGΖΧΎγ00&SOXV ΪϧϭήΑΖγΩί΍Ϊϧ΍ϩΪηςΒο˱ϼΒϗϪϛ̶ϳΎϫϩΩ΍ΩΎϳϭϩΩϮΑϖϓϮϣΎϧΎϫϩΩ΍Ω΢ϴΤλςΒοΖγ΍ϦϜϤϣˬΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ή̴ϳΩ̵ΎϫϪϧΎγέί΍ή̳΍
ϪϴϧΎΛέΩΖϳΎΑΎ̴ϣ̊Ϟϗ΍ΪΣΪϨ̶̯ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡ήΗϻΎΑϦΘηϮϧΖϋήγί΍Ϫ̯ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍̵΍ϪψϓΎΣΕέΎ̯ί΍ˬϢϠϴϓςΒο̵΍ήΑ
00&SOXV!
ΎϫϪϧΎϳΎ̡
ΖψϓΎΤϣϪϧΎΑί
6'+&ϪψϓΎΣΕέΎ̯!
ϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗϪψϓΎΣ̵ΎϬΗέΎ̯!
˻̂B)DUVL
‡
‡
‡
‡
‡
‡
6'+&6HFXUH'LJLWDO+LJK&DSDFLW\ϪψϓΎΣΕέΎϛ
ΕέΎϛϦϤΠϧ΍ςγϮΗˬΕΎμΨθϣϦϳήΗΪϳΪΟϦϳ΍Ωέ΍ΩϖΑΎτΗ˻˹˹ϪΨδϧΪϳΪΟΕΎμΨθϣΎΑ6'+&ϪψϓΎΣΕέΎϛ ‡
Ζγ΍ϩΪηΩΎΠϳ΍ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳˻ί΍ζϴΑ̵ΎϫϩΩ΍ΩΖϴϓήχ̶ϳΎγΎϨη̵΍ήΑ6'
ϙΎ̡ί΍̨ϴ΋ϮγϦϳ΍ϢϴψϨΗΪϨϛ̶ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡ϦΘηϮϧήΑ΍ήΑέΩΖψϓΎΤϣ̶ϜϴϧΎϜϣ̨ϴ΋ϮγϚϳί΍6'+&ϪψϓΎΣΕέΎ̯ ‡
̨ϴ΋ϮγˬϦΘηϮϧϥΩήϛϝΎόϓ̵΍ήΑΪϨϛ̶ϣ̵ήϴ̳ϮϠΟ6'+&ϪψϓΎΣΕέΎϛ̵ϭέϩΪηςΒο̵ΎϫϞϳΎϓ̶ϗΎϔΗ΍ϥΪη
ϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ̨ϴ΋ϮγˬϦΘηϮϧήΑ΍ήΑέΩΖχΎϔΤϣϢϴψϨΗ̵΍ήΑΪϴϫΩΖϛήΣΎϫϪϧΎϳΎ̡ϑήσϪΑϻΎΑΖϤγϪΑ΍έ
ΪϴϫΩΖϛήΣ
ΪϨηΎΑ̶ϤϧϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗ6'̶ϠόϓϥΎΑΰϴϣΕ΍ΰϴϬΠΗΎΑ6'+&ϪψϓΎΣ̵ΎϬΗέΎϛ ‡
00&SOXV0XOWL0HGLD&DUGSOXV
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ϮϨϣέΩ̶ΘχΎϔΣΩήϜϠϤϋί΍˱ΎϔτϟϦϳ΍ήΑΎϨΑΪϨΘδϫφϓΎΤϣϪϧΎΑίΪϗΎϓΎϫΕέΎϛϦϳ΍ˬ00&SOXVΩέϮϣέΩ ‡
́́ϪΤϔλ«
ςΒοί΍ζϴ̡
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ̵΍ήΑ ̶ϣϮϤϋ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ
ϥΎΒϴΘθ̡ ̶̢ϛ ˬΩϮΧ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ΖΨγ ϚδϳΩ έΩ ϪϧΎ̳΍ΪΟέϮτΑ ϢϬϣ ϩΪη ςΒο Ωέ΍Ϯϣ ί΍ ΩϮθϴϣ ϪϴλϮΗΩϮΑ ΪϨϫ΍ϮΨϧ ̶ΑΎϳίΎΑ ϞΑΎϗ ϩΪϳΩ ϪϣΪλ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ‡
ΪϴϨϛ ϪϴϬΗ
΍έ ϪΘϓΎϳ ήϴϴϐΗ ϞϳΎϓ Ζγ΍ ϦϜϤϣΎϤη ϦϴΑέϭΩˬΪϳΩ΍ΩήϴϴϐΗ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛέΩ ϩΪηϩήϴΧΫ ϪηϮ̡Ύϳ ϞϳΎϓ Ϛϳ ϡΎϧ Ϫϛ Ϧϳ΍ ί΍ β̡ ‡
ΪϨϜϧ ̶ϳΎγΎϨη
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΎΑ έΎϛ ϩϮΤϧ
ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έϩΎ̴ΘγΩ ˬϪψϓΎΣΕέΎ̯ϥΩέϭ΁ ϥϭήϴΑΎϳ ϥΩή̯Ωέ΍ϭ ί΍ϞΒϗ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ ΎϫϩΩ΍ΩϦΘϓέ ΖγΩί΍ ί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ‡
˱ΎϤΘΣ ΍έ ΩϮΧ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ˬΖγ΍ ϩΪη Ζϣήϓ Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ήϳΎγ ςγϮΗ Ϫϛ ̵΍ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ί΍Ϊϴϧ΍ϮΘΑ ϪϜϨϳ΍ ̵΍ήΑ ̶ϨϴϤπΗ ̨ϴϫ ‡
ΪϴϨϛ ΖϣήϓϦϴΑέϭΩϦϳ΍ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ
Ωήϛ Ζϣήϓ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ζϴ̡ ΪϳΎΑ ΍έ ϪψϓΎΣ̵ΎϬΗέΎϛ ‡
Ζϣήϓ Ϫϛ ΪϴηΎΑ ϪΘη΍ΩϪΟϮΗ ΪϴϨϛ Ζϣήϓ ΩϮΧ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩΎΑ΍έ ϥ΁ ˬΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ Ζγ΍ ϩΪη ϩΩΎϔΘγ΍ ϼ
˱ Βϗ Ϫϛ ̵΍ϪψϓΎΣΕέΎϛ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΘϴϤϧ ή̳΍ ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧϪψϓΎΣ ΕέΎϛ έΩ ΩϮΟϮϣ ΕΎϋϼσ΍ϡΎϤΗ ϥΪη ϙΎ̡ ΚϋΎΑ ϥΩήϛ
ΪϴϨϛ ̵έ΍ΪϳήΧ ΍έ̵ΪϳΪΟ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΪϳΎΑ ˬΪϴϨϛ ςΒο ΍έΪϳΪΟ ̵ΎϫϩΩ΍Ω Ϊϴϧ΍ϮΘϴϤϧ ή̳΍ Ωέ΍Ω ̶Ϩϴόϣ ήϤϋϝϮσ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ‡
ΪϴϨϜϧΩέ΍ϭ ϥ΁ ϪΑ ΪϳΪη ϥΎϜΗ Ύϳϭ ϪΘΧ΍ΪϨϴϧ Ϧϴϣί ϪΑ ˬϩΩήϜϧ ϢΧ ΍έ ϪψϓΎΣΕέΎϛ ‡
ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ί΍ ή̡ ̵ΎϫςϴΤϣ Ύϳ ϻΎΑ ΖΑϮσέ ϭ ΎϣΩ ΎΑ ̶ϧΎ̰ϣέΩ ΍έΕέΎ̯Ϧϳ΍ ‡
ΪϴϨ̯ ΰϴϤΗ ̮θΧ ϭ ϡήϧ Ϫ̩έΎ̡ ̮ϳ ΎΑ΍έ Ύϫ ϪϧΎϳΎ̡ ϡίϻ ΕέϮλ έΩ ΪϴϨϛ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ̵Ύϫ ϪϧΎϳΎ̵̡ϭέ ̶ΟέΎΧΩέ΍ϮϣΩϭέϭί΍ ‡
ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ̵ϭέ ̶ϓΎο΍ ̵ΎϬΒδ̩ήΑ ‡
ΩϮη ϩΪϴόϠΑ ΎϬϧ΁ ςγϮΗ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΍ήϳί Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ Ύϫ Ϫ̪Α αήΘγΩ ί΍ έϭΩ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΪϴηΎΑ ΐϗ΍ήϣ ‡
ϩΩΎϔΘγ΍ ϩέΎΑέΩ ̶ΗΎϜϧ
ΖδϴϧϝϮΌδϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ˯Ϯγ ϪΠϴΘϧέΩ ϪΘϓέ ΖγΩ ί΍ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω̵΍ήΑ 6DPVXQJ ‡
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΪϠΟ ί΍ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ϦϛΎγ ϪΘδϳήΘϜϟ΍ ϭ ̶ϳΎΠΑΎΟ ϞϴϟΩ ϪΑ ΎϫϩΩ΍Ω ϦΘϓέ έΪϫ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ ‡
ΪηΎΑ̶Ϥϧ ΩήϛέΎϛ έΩ κϘϧ ̶Ϩόϣ ϪΑ ϭ Ζγ΍ ̶όϴΒσ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ίϭήΑ ΩϮη ϡή̳ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΗΪϣ ί΍ΪόΑ ‡
)DUVL B˼˹
ϥΩήϛςΒο
Ϊϧ΍ϩΪηϩΩ΍Ω΢ϴοϮΗ̵ΪόΑΕΎΤϔλϭήϳίέΩ̵έ΍ΩήΒδϜϋΎϳϢϠϴϓςΒο̵ΎϫϩϮϴη
ϢϠϴϓςΒο
Q>0LQ@
0LQ
Q>0LQ@
΍ΪλϥϭΪΑςΒο!
˼˺B)DUVL
0LQ
˺̀ϪΤϔλ«Ζγ΍ήϳά̡ϥΎϜϣ΍ϢϠϴϓΖϟΎΣέΩςϘϓϢϠϴϓςΒο ‡
ήΑ̵ή̴ϳΩϭϩΩϮΑϦϴΑέϭΩΖθ̡ΖϤγέΩϪϤϛΩϚϳΩέ΍ΩςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩϭΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ ‡
ΪηΎΑήΗΐγΎϨϣΎϤη̵΍ήΑϪ̯ΪϴϨ̯ΏΎΨΘϧ΍΍έςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤ̯Ωϥ΁Ζγ΍ϪΘϓή̳έ΍ήϗ/&'ϞϧΎ̵̡ϭέ
ΪϴϨϛϦηϭέ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˺
ΪϴϨϛϞλϭ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑ΍έϭήϴϧϊΒϨϣϚϳ ‡ ˺̌ˬ˺˼ϪΤϔλ«$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ϚϳΎϳ̵ήΗΎΑϪΘδΑϚϳ
ΩϮηϦηϭέ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎΗΪϳήΒΑϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5̨ϴϳϮγ ‡ ΩϮη̶ϣίΎΑέΎ̯ΩϮΧέϮτΑΰϨϟˬ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΪηϦηϭέΎΑ
˻̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ‡
ΪϴϳΎϤϧΩέ΍ϭ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨϛςΒοϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳ̵ϭέΪϴϠϳΎϣή̳΍ ΪϴϨϛ̶γέήΑ΍έ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϦΘϣ ˻
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩ ˼
ΪηΪϫ΍ϮΧίΎϏ΁ςΒοΕΎϴϠϤϋϭϩΪηϥΎϳΎϤϧzςΒοή̴ϧΎθϧ ‡ εϮϣΎΧ΍ΪμϴΑϭϦηϭέ΍ΪμϴΑϦϴΑˬ/&'ϪΤϔλ̵ϭέ΍ΪμϴΑϪϧΎΑίϥΩή̯βϤϟέΎΑήϫΎΑ ‡ Ωήϴ̶̳ϣΕέϮλΖϴόοϭήϴϴϐΗ ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϪϧΎΑί΍ΪλϥϭΪΑϢϠϴϓςΒοϱ΍ήΑ ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϪϧΎΑί΍ΪλΎΑϢϠϴϓςΒοϱ΍ήΑ ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϪϧΎΑίϪϛΪηΪϫ΍ϮΧϩΪϳΩϪΤϔλϱϭέϲΘϗϭ ΎΑΪϴϨϛϝΎόϓ΍έ΍ΪλϪϜϨϳ΍ΎΗΪϫΩϲϣϥΎθϧΎϤηϪΑ΍έ΍ΪμϴΑΖϴϠΑΎϗϲϠόϓΖϴόοϭή̴ϧΎθϧϦϳ΍ ΪϴϫΩϪϤΗΎΧςΒοϪΑΎϳˬ ϪϧΎΑίϥΩήϛβϤϟ ΩϮηϲϤϧϥΎϳΎϤϧϱή̴ϧΎθϧ̨ϴϫˬΪϴϨϛϲϣςΒο΍ΪλΎΑή̳΍ ΪϴϫΩέΎθϓϩέΎΑϭΩ΍έςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩˬςΒοϥΩήϛϒϗϮΘϣ̵΍ήΑ ‡ ΪϴϨϛεϮϣΎΧ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬΪϴγέϡΎϤΗ΍ϪΑςΒοέΎϛϪϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ̊
ϥΩήϛ ςΒο
ΪϧϮη ̶ϣ ϩΩήθϓ +03(*$9& Ζϣήϓ έΩ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ‡
ΩϮη̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵ήΗΎΑ̵ϭήϴϧ ϩΩϮϬϴΑϑήμϣ ί΍ ΎΗ ΪϳέϭΎϴΑ ϥϭήϴΑ Ϊη ϡΎϤΗ ςΒοϪϜϨϳ΍ ί΍ ΪόΑ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ‡
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ˺́ ϪΤϔλ ϪΑ ˬϪΤϔλ ̵ϭέ ΕΎϋϼσ΍ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ˻́ ϪΤϔλ ϪΑ ˬςΒο ̶ΒϳήϘΗ ϥΎϣί ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨϛ ςΒο ϢϠϴϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣέϭΩ ϩ΍έ ί΍ϝήΘϨϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ‡
ΪηΎΑ ϩΪθϧ ΩϭΪδϣ ϥϮϓϭή̰ϴϣ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ΖϗΩ ˱Ύϔτϟ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ ΩϮη ̶ϣ ςΒο Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ΰϨϟ Ϧϴ΋Ύ̡ έΩ Ϫ̯ϮϳήΘγ΍ ̶ϠΧ΍Ω ϥϮϓϭή̰ϴϣ ί΍ ΍Ϊλ ‡
ήϴΧΎϳ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ήϳϮμΗϭ ΍Ϊλ ςΒοέΩ ̶ϠϜθϣ Ύϳ΁ΪϴϨϴΒΑΎΗ ΪϴϨϛ ϥΎΤΘϣ΍΍έ ςΒοΩήϜϠϤϋ ˱ΎϤΘΣˬϢϬϣ ϢϠϴϓϚϳ ϥΩήϛ ςΒο ί΍ ϞΒϗ ‡
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ̌̀̋̋ ΕΎΤϔλ έΩ³ςΒο ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳´ ϪΑ ˬςΒοϦϴΣ έΩ ΩϮΟϮϣ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ϩέΎΑέΩ ήΘθϴΑ ̶ϫΎ̳΁̵΍ήΑ ‡
ϦϜϤϣέΎϛ Ϧϳ΍ ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧϩΎ̴ΘγΩ εϮϣΎΧ ϭϦηϭέ ΪϴϠϛ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϳ ϪψϓΎΣΕέΎϛ ϦΘη΍ΩήΑί΍ ˬ̵ίΎγ ϩήϴΧΫϪϧΎγέ ϪΑ ̶γήΘγΩ ϡΎ̴Ϩϫ ‡
ΪϧΰΑ ϪϣΪλ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ έΩ ΩϮΟϮϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω Ύϳ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϪΑ Ζγ΍
Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗΎϫ ϩΩ΍Ω̶ΑΎϳίΎΑΖϟΎΣ ϪΑ ϢΘδϴγˬΩϮη ϝΎόϓήϴϏ ςΒο ϦϴΣέΩ ςΒο ΕΎϴϠϤϋΎϳ ΪηΎΑϩΪη ϊτϗ̵ήΗΎΑϕήΑ ϞΑΎ̯ ή̳΍ ‡
ϥΎϣί ή̳΍ ΖϓέΪϫ΍ϮΧ έΎϜΑ ϩΩΎϣ΁ ΖϟΎΣ ϪΑ ϢΘδϴγ ˬΎϫ ϩΩ΍Ω ̶ΑΎϳίΎΑί΍ ΪόΑΩήϛ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΎϛ ̵ή̴ϳΩ ΖϴϠΑΎϗ ̨ϴϫ ˬΪϨΘδϫ ̶ΑΎϳίΎΑϝΎΣ έΩ Ύϫ ϩΩ΍Ω
ΪηΎΑ ϪΘη΍Ϊϧ ΩϮΟϭ Ύϫ ϩΩ΍Ω ϲΑΎϳίΎΑ ϥΎϜϣ΍ ΪϳΎη ˬΖγ΍ ϩΎΗϮϛ ϲϠϴΧ ςΒο
Ζδϴϧ αήΘγΩ έΩςΒο ϝϮσ έΩϮϨϣ ϪϧΎΑί ‡
̌˼ϪΤϔλ« ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮη ϲϣ ςΒο ϪϛϲϤϠϴϓ ήϳϮμΗ ΖϗΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ‡
̌˼ϪΤϔλ« ˮΖδϴ̩>6'@ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ ‡
έΩ ϥΎ̳Ϊϧή̡ ϱΎηΎϤΗΎϳ ϒϠ̳ ϪΑήο Ϛϳ ϞϴϠΤΗ ϱ΍ήΑϲΑϮΧ έΎϴδΑ ϪϨϳΰ̳ ³ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@´ΪϴϨϛςΒο ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ ΎΑ ΍έ ΎϬϤϠϴϓ Ϊϴϧ΍ϮΗϲϣ Ζγ΍ ί΍ϭή̡ ϝΎΣ
ϪϴϧΎΛ̋˹έΩ ΪϴϨϛ ϲϣ ζΨ̡΍έ ϩΪη ςΒο ϢϠϴϓ ϥΎϤϫ Ϫϛ ϲόϗϮϣ Ύϣ΍ ΩϮηϲϣ ϒϗϮΘϣ ϪϴϧΎΛ˺˹ ί΍ΪόΑςΒο ˬϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ ΎΑ ςΒο ϡΎ̴ϨϫέΩ ΪηΪϫ΍ϮΧζΨ̡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ ϒϗϮΘϣ ϪϴϧΎΛ ˺˹ ϱ΍ήΑ ΪϴηΎΑ ϩΩ΍ΩέΎθϓϒϗϮΗ ϱ΍ήΑ ΍έ ςΒο ϥΎϳΎ̡ωϭήηϪϤϛΩή̳΍ ϲΘΣ ςΒο ΩϮη ϲϤϧ ςΒο ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ 6' ΎΑςΒο έΩ ΍Ϊλ Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ ϩΪϳΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ϱϭήΑ ςΒο ΩέϮϣ ήϳϮμΗ ˬΩϮη ςΒο ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@ΖϟΎΣ έΩ ή̳΍ )DUVL B˼˻
̵έ΍ΩήΒδϜϋ
0(/4/
Q
0LQ
ŹŹŹ
0LQ
˼˼B)DUVL
˺̀ϪΤϔλ«Ζγ΍ήϳά̡ϥΎϜϣ΍βϜϋΖϟΎΣέΩςϘϓ̵έ΍ΩήΒδϜϋ ‡
β̰ϋϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ02'(ϪϤϛΩϭΩϮηϦηϭέϩΎ̴ΘγΩΎΗΪϴϫΩΖ̯ήΣϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5̨ϴϳϮγ ˺
˺̀ϪΤϔλ«ΪϴϫΩέΎθϓ ΩϮη̶ϣίΎΑέΎ̯ΩϮΧέϮτΑΰϨϟˬ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΪηϦηϭέΎΑ‡ ˻̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ ‡
ΪϴϳΎϤϧϞΧ΍Ω΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨϛςΒοϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳ̵ϭέΪϴϠϳΎϣή̳΍ ΪϴϨϛ̶γέήΑ΍έ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϦΘϣ ˻
ΪϴϫΩέΎθϓϦϴϳΎ̡ϪΑϪϤϴϧΎΗ΍έ3+272ϪϤ̯Ω ˼
ϪϠλΎϓέΎ̯ΩϮΧϢϴψϨΗϪ̶̯ϣΎ̴ϨϫΪϫΩ̶ϣέ΍ήϗϪΤϔλςγϭέΩ΍έϩ̫ϮγέΎ̯ΩϮΧέϮτΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ‡
ΪηΎΑϩΪηΏΎΨΘϧ΍̶ϧϮϧΎ̯
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧΰΒγ̲ϧέϪΑzή̴ϧΎθϧˬΪηϢϴψϨΗήϳϮμΗϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ ‡
ϞϣΎ̯έΎθϓΪϴϫΩέΎθϓϦϴϳΎ̡ϪΑ˱ϼϣΎ̯΍έ3+272ϪϤ̯Ω ̊
Ζγ΍ϩΪηΖΒΛβϜϋˬΩϮηΪϳΪ̡Ύϧfffή̴ϧΎθϧϪ̶̯ϣΎ̴ϨϫΪγέ̶ϣεϮ̳ϪΑήΗΎη̵΍Ϊλ ‡
Ϊϳί΍Ωή̢Α̵ΪόΑβϜϋςΒοϪΑΪϴϧ΍ϮΗ̶Ϥϧˬ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭήΑβϜϋϩήϴΧΫϡΎ̴Ϩϫ ‡
Ωέ΍ΩήϳϮμΗϩί΍Ϊϧ΍ΎϳήϳϮμΗΖϴϔϴϛϪΑ̶̴ΘδΑΩήϛϩήϴΧΫϥ΍ϮΗ̶ϣϪϛ̶ϳΎϬδϜϋΩ΍ΪόΗ‡
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ˻́ϪΤϔλϪΑΕΎϴ΋ΰΟ̵΍ήΑ
̵ΩΎόΑ΍ΖΒδϧέΩςϘϓΎϬδϜϋˬΖγ΍ϩΪηκΨθϣΖγ΍έΖϤγϞϜηέΩϪϛέϮτϧΎϤϫ‡
ΪϧϮη̶ϣϪΘϓή̳
ΩήϛςΒο̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέβϜϋΎΑϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ΍έ΍Ϊλ‡
ϩΩΎϔΘγ΍̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗΩήϜϠϤϋί΍ˬΖγ΍ϞϜθϣ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗϪϜϴΗέϮλέΩ‡
̋̂ϪΤϔλ«ΪϴϨϛ
̨ϴϳϮγί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎϳϪψϓΎΣΕέΎϛϦΘη΍ΩήΑί΍ˬ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϪΑ̶γήΘγΩϡΎ̴Ϩϫ‡
̵ΎϫϩΩ΍ΩΎϳ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϪΑΖγ΍ϦϜϤϣέΎϛϦϳ΍ΪϴϨϛ̵έ΍ΩΩϮΧϩΎ̴ΘγΩ32:(5
ΪϧΰΑϪϣΪλ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέέΩΩϮΟϮϣ
ϥϮϧΎϗ'&)´ϲϧΎϬΟΩέ΍ΪϧΎΘγ΍ΎΑ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩςγϮΗϩΪηςΒοβϜϋϱΎϬϠϳΎϓ‡
ϱέϭ΁ϦϓϭϚϴϧϭήΘϜϟ΍ϊϳΎϨλϦϤΠϧ΍-(,7$ςγϮΗϪϛ³ΎϫϦϴΑέϭΩϱΎϬϠϳΎϓϢΘδϴγϲΣ΍ήσ
Ϊϧέ΍ΩϱέΎ̳ίΎγˬΖγ΍ϩΪηϦϳϭΪΗϦ̡΍̫ΕΎϋϼσ΍
̵ΎϬϠϳΎϓΖγ΍ϝΎΘϴΠϳΩ̵ΎϫϦϴΑέϭΩ̵΍ήΑ̵ήϳϮμΗ̵ΎϬϠϳΎϓϪ̩έΎ̢ϜϳΖϣήϓϚϳ'&)‡
ΩήϛϩΩΎϔΘγ΍'&)ΎΑέΎ̳ίΎγΕ΍ΰϴϬΠΗϡΎϤΗέΩϥ΍ϮΗ̶ϣ΍έ̵ήϳϮμΗ
ϥΩήϛςΒο
($6<4ΖϟΎΣϥΎϳΪΘΒϣ̵΍ήΑϥΎγ΁ςΒο
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
($6<4ΖϟΎΣϥΩήϛϮϐϟ̵΍ήΑ
ΪϴϫΩέΎθϓϩέΎΑϭΩ΍έ($6<4ϪϤϛΩ
είήϟΪοϭ
($6<4̵Ύϫή̴ϧΎθϧ ‡
ΪϧϮη̶ϣϮΤϣϪΤϔλ̵ϭέί΍
ΩήϛΪϫ΍ϮΧΖθ̳ίΎΑˬΪϧΩϮΑϩΪηϡΎΠϧ΍($6<4ΖϟΎΣϥΩήϛϝΎόϓί΍ϞΒϗϪϛ̶ΗΎϤϴψϨΗϪΑΕΎϤϴψϨΗϡΎϤΗ˱ΎΒϳήϘΗ ‡
ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣ!
̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣ!
˺̀ϪΤϔλ«Ζγ΍̶γήΘγΩϞΑΎϗβ̰ϋϭϢϠϴϓ̵ΎϫΖϟΎΣέΩςϘϓ($6<4Ωή̰ϠϤϋ ‡
ϪΑ̵ίΎϴϧϭˬΩϮη̶ϣϡΎΠϧ΍έΎϛΩϮΧέϮσϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΕΎϤϴψϨΗήΘθϴΑˬ($6<4ΖϴϠΑΎϗί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ‡
Ϊϳέ΍Ϊϧ̶΋ΰΟΕΎϤϴψϨΗϡΎΠϧ΍
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ($6<4ϪϤϛΩ ˺
³έΎϛΩϮΧ´̵ϭέήϳί̵ΎϫΖϴϠΑΎϗϭϩΪηεϮϣΎΧΎϫΖϴϠΑΎϗήΜ̯΍ˬΪϴϫΩέΎθϓ΍έ($6<4ϪϤϛΩϪϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
ϩήϴϏˬήΗΎηˬαϮ̯ϮϓˬείήϟΪοˬϲϫΩέϮϧˬϱΪϴϔγϥί΍ϮΗˬϪϨΤλΖϟΎΣ
είήϟΪοϭ
($6<4̵Ύϫή̴ϧΎθϧ ‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧϩΪϳΩϪΤϔλ̵ϭέϥΎϣΰϤϫ
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩˬϢϠϴϓήϳϭΎμΗϥΩήϛςΒο̵΍ήΑ ˻
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ3+272ϪϤ̯Ωˬβ̰ϋϦΘϓή̵̳΍ήΑ
0LQ
ΪϨΘδϴϧαήΘγΩέΩ($6<4έΎϛϊϗϮϣέΩϪϛ̶ϳΎϫϪϤϛΩ‡
ΪϨϫ΍ϮΨϧαήΘγΩέΩΪϧϮη̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑΎϫϪϨϳΰ̳ϪϜϨϳ΍ϞϴϟΩϪΑήϳί̵ΎϬϟήΘϨϛϭΎϫϪϤϛΩ
³ΪϴϨϛΎϫέ΍έ($6<4´ϡΎϴ̡ˬΪϨΘδϴϧαήΘγΩέΩϪϛΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̶ϳΎϫΩήϜϠϤϋί΍ΪϴϨϛ̶όγή̳΍ΩϮΑ
ΪηΪϫ΍ϮΧϩΪϫΎθϣζϳΎϤϧϪΤϔλ̵ϭήΑ
ϩήϴϏϭ40(18ϪϤ̯Ω ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ˺˻˹a˺˺̂ϪΤϔλϪΑˬΪϨΘδϴϧαήΘγΩέΩϪ̶̯ϳΎϫΩή̰ϠϤϋΖδϴϟί΍ωϼσ΍̵΍ήΑ
ΖδϴϧαήΘγΩέΩΪηΎΑϩΪηϢϴψϨΗ³ϦΗΎϤϨϴγϝΎΘϴΠϳΩϩϮϠΟ´ςΒοέΩϪϛϲόϗϮϣ($6<4
ΪϴϨϛϝΎόϓήϴϏ΍έ($6<4ΩήϜϠϤϋˬΪϴϨϛϪϓΎο΍ήϳϭΎμΗϪΑ΍έ̶ΗΎϤϴψϨΗΎϳϩϮϠΟΪϴϠϳΎϣϪϜϴΗέϮλέΩ‡
Ζδϴϧήϳά̡ϥΎϜϣ΍ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ>6'@ΖϟΎΣέΩ($6<4ΖϟΎΣέΩςΒο‡
)DUVLB˼̊
ϪϧΎ̳ϭΩςΒοϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣέΩϱέ΍ΩήΒδϜϋ
0(/4/
fff/?W\-
0LQ
ϢϠϴϓςΒοϦϴΣέΩϪϧΎ̳ϭΩςΒο!
67%<>0LQ@
0LQ
>0LQ@ŹŹŹ
0LQ
67%<>0LQ@
0LQ
67%<ΖϟΎΣέΩϪϧΎ̳ϭΩςΒο!
˼̋B)DUVL
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨ̶̯ϣέΎ̯ϢϠϴϓΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋϦϳ΍ ‡
Ωήϴ̴ΑβϜϋˬϢϠϴϓςΒοέΩϦΘΧ΍Ϊϧ΍ϪϔϗϭϥϭΪΑ67%<ΖϟΎΣέΩϲΘΣϪϛΩέ΍Ω΍έϥΎϜϣ΍Ϧϳ΍ΎϤη+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ‡
ΪϴϨϛΖΒΛϱίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέέΩ΍έΩϮΧϱΎϬδϜϋˬϢϠϴϓςΒοϦϴΣέΩΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤηϪΘΒϟ΍ ‡
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έςΒοϒϗϮΗωϭήθϬϤ̯Ω˺
ΪηΪϫ΍ϮΧίΎϏ΁ςΒοϞϤϋϭϩΪηϥΎϳΎϤϧzςΒοή̴ϧΎθϧ‡ ΪϴϫΩέΎθϓϢϠϴϓήϳϮμΗςΒοΖϬΟΩϮΧήψϧΩέϮϣϪϨΤλέΩ΍έ3+272ϪϤ̯Ω˻
ΩϮηϲϣςΒοήΗΎηϱ΍ΪλϥϭΪΑβϜϋˬΩϮηϲϣΪϳΪ̡Ύϧfffή̴ϧΎθϧϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ ‡
ΪϧϮηϲϣςΒοϪΘγϮϴ̡έϮσϪΑΰϴϧΩϮηϲϣϱέ΍ΩήΒδϜϋϪϛϲόϗϮϣϲΘΣΎϬϤϠϴϓ ‡
ΪϴϫΩέΎθϓ˱΍ΩΪΠϣ΍έςΒοϒϗϮΗωϭήηϪϤ̯ΩˬςΒοϒϗϮΗ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨϛϱέ΍ΩήΒδϜϋΰϴϧ67%<ΖϟΎΣέΩΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη‡
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ3+272ϪϤϛΩΩϮΧϩ΍ϮΨϟΩϪΤϔλϱϭέ67%<ΖϟΎΣέΩ
ϭΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧfffή̴ϧΎθϧϭϩΪηΖΒΛβϜϋˬΪϴϫΩϲϣέΎθϓ΍έ3+272ϪϤϛΩϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ ‡
ΪϴγέΪϫ΍ϮΧεϮ̳ϪΑΰϴϧήΗΎηϱ΍Ϊλ
Ωέ΍Ωϲ̴ΘδΑϲΑΎΨΘϧ΍ϲϳϮϳΪϳϭϱήϳϮμΗΖϗΩϪΑΪϳήϴ̳ϲϣϪϛϲϳΎϬδϜϋϱήϳϮμΗΖϗΩ‡
+'ΖϣήϓέΩ˺̂˻˹[˺˹́˹ΖϣήϓέΩςΒοϡΎ̴Ϩϫ
6'ΖϣήϓέΏ̂̌[̋˹̊ΖϣήϓέΩςΒοϡΎ̴Ϩϫ
ϱΩΎϋ6'ΖϣήϓέΩ6'ΖϣήϓέΩςΒοϡΎ̴Ϩϫ
Ϊϳήϴ̴ΑβϜϋ>6'@ϪΘδϫ΁ΖϛήΣΖϟΎΣέΩΪϴϧ΍ϮΗϲϤϧΎϤη‡
ΩϮϤϧϩΩΎϔΘγ΍ϥ΍ϮΗ̶Ϥϧεϼϓί΍ϪϧΎ̳ϭΩςΒοϝϮσέΩ‡
ϥΩήϛςΒο
ϢϠϴϓζΨ̡ϦϴΣέΩ̵έ΍ΩήΒδϜϋ
+'
0LQ
6'
OOŹ
0LQ
0LQ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ϭϪΘϓή̳ζΨ̡ϝΎΣέΩϢϠϴϓϪϨΤλβϜϋϭϩΪηϒϗϮΘϣζΨ̡ˬΪϴϫΩέΎθϓζΨ̡ϦϴΣέΩ΍έ3+272ϪϤϛΩή̳΍
ΩϮη̶ϣϩήϴΧΫ
˻̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ
ΪϴϳΎϤϧΩέ΍ϭ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨϛςΒοϪψϓΎΣΕέΎϛ̵ϭέΪϴϠϳΎϣή̳΍
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϋϮοϮϣΖγήϬϓϪΤϔλϥ΁ϊΒΗϪΑ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡Ύϳ ϻΎΑϪϧΎΑίˬ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϠόϓϪΤϔλϥΩή̯νϮϋ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓ
ΪϴϫΩέΎθϓϦϴϳΎ̡ϪΑϪϤϴϧΎΗ΍έ3+272ϪϤ̯Ω
ΩϮηϲϣΚϜϣέΎ̩ΩζΨ̡ϪΤϔλ ‡
ΪϴϫΩέΎθϓϦϴϳΎ̡ϪΑ˱ϼϣΎ̯΍έ3+272ϪϤ̯Ω
ΩϮη̶ϣςΒο̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέΖΑΎΛήϳϮμΗϭϩΪηΚϜϣέΎ̩ΩζΨ̡ϪΤϔλ ‡
ΩήϛΪϫ΍ϮΧήϴϴϐΗϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓϱήϳϮμΗΖϗΩαΎγ΍ήΑϩΪηϪΘϓή̳ϱΎϬδϜϋϱήϳϮμΗΖϗΩ‡
̋˹L˺˹́˹>˻̋Sˬ>6'@˺˹́˹>+'@+'ϱήϳϮμΗΖϗΩέΩϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓ
˺̂˻˹[˺˹́˹
́̂̌[̋˹̊̋˹S̋̀̌>6'@6'ϱήϳϮμΗΖϗΩέΩϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓ
ϱΩΎϋΖϴϔϴϛˬ̋˹S̋̀̌>6'@ϱήϳϮμΗΖϗΩ6'ϱΩΎϋΖϴϔϴϛέΩϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓ
̌̊˹[̊́˹
̊̊́[˼˼̌ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ>6'@ϱήϳϮμΗΖϗΩέΩϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓ
ΩϮηϲϣΖΒΛ˺̌̂ϱΩΎόΑ΍ΖΒδϧέΩβϜϋΪϨϧΎϣϢϠϴϓ‡
Ζϴϔϴϛˬ̋˹S̋̀̌>6'@ήϳϮμΗΖϗΩΩϮηϲϣςΒοϱΩΎϋ6'ΖϴϔϴϛΎΑϢϠϴϓˬΩϮΟϭϦϳ΍ΎΑ
ΩϮηϲϣςΒο̊˼ϱΩΎόΑ΍ΖΒδϧΎΑϪΘδϫ΁ΖϛήΣ>6'@ΖϟΎΣέΩΎϳˬϱΩΎϋ
ΪϧϮη̶ϣϩΩήθϓ̶γΎ̰ϋϦϴμμΨΘϣϦϤΠϧ΍-3(*ΖϣήϓϪΑβϜϋήϳϭΎμΗ‡
‡
‡
‡
˺
˻
˼
̊
)DUVLB˼̌
̶ΟέΎΧϥϮϓϭή̰ϴϣί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϥΎ̰ϣ΍ΪϴϨ̯ϞμΘϣ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ϥϮϓϭή̰ϴϣ̶ΟέΎΧζϴϓϪΑ΍έΩϮη̶ϣϪ΋΍έ΍ήΑέΎ̯Ζγ΍ϮΧέΩΕέϮλέΩ̶ΟέΎΧϥϮϓϭή̰ϴϣ
̵΍ΪλςΒοϥΎ̰ϣ΍ΪϴϨ̯ωϭήη΍έϥΩή̯ςΒοϭϩΩή̯Ϧηϭέ΍έϥϮϓϭή̰ϴϣ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣ̨ϴϳϮγΩέ΍ΩΩϮΟϭ̵ήΗϑΎϔη̵΍ΪλςΒο
Ωέ΍ΩΩϮΟϭήΗ΢ο΍ϭ
ΩέϮϣϕήΑΪϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϥ΁ϕήΑϊΒϨϣί΍Ϫ̯Ωή̯Ϟλϭ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ϪΑ΍έ̶ϧϮϓϭή̰ϴϣϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ‡
ΩϮηϦϴϣ΄Η̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ίΎϴϧ
Ωή̯ϞμΘϣ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑϥ΍ϮΗ̶ϣ΍έ‘˼̋ϥϮϓϭή̰ϴϣζϴϓςϘϓ‡
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ³ΩΎΑϱ΍ΪλϑάΣ´Ωή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϥΎ̰ϣ΍ˬ̶ΟέΎΧϥϮϓϭή̰ϴϣί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴ϨϬΑ‡
̶ϠΧ΍ΩϥϮϓϭή̰ϴϣ̶̳ΩΎϣζϴϓϪΑ
ϥΩήϛϡϭί
ήΑ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑϪϤ̯ΩΎϳ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑϡήϫ΍ΎΑϝΎΘϴΠϳΩϡϭίϭ˺˹[̵έϮϧϡϭί̮Ϥ̯ϪΑΎΗΩϮΑΪϴϫ΍ϮΧέΩΎϗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ
ΪϴϨ̯ςΒοˬ/&'ϞϧΎ̵̡ϭέ
̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ̵΍ήΑ
ΪϴϫΩΖϛήΣϮΗϮϓϪϠΗ7ΖϤγϪΑ΍έϡϭίϡήϫ΍
ΪϴϫΩέΎθϓ/&'ϞϧΎ̵̡ϭέ΍έϡϭί7ϪϤ̯ΩΎϳ
ίΎΑϪϳϭ΍ί:
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
˼̀B)DUVL
ϮΗϮϓϪϠΗ7
0LQ
̶ϳΎϤϧϚ̩Ϯϛ̵΍ήΑ
ΪϴϫΩΖϛήΣίΎΑϪϳϭ΍ί:ΖϤγϪΑ΍έϡϭίϡήϫ΍
ΪϴϫΩέΎθϓ/&'ϞϧΎ̵̡ϭέ΍έϡϭί:ϪϤ̯ΩΎϳ
ΩϮη̶ϣϡΎΠϧ΍ήΗϊϳήγϡϭίϞϤϋˬΪϴϫΩΖ̯ήΣήΘθϴΑ΍έϡϭίϡήϫ΍έΪϗήϫ‡
Ωέ΍ΩϡΎϧϝΎΘϴΠϳΩϡϭίϦϳ΍ήΑΎϨΑϭΩϮη̶ϣϡΎΠϧ΍ϝΎΘϴΠϳΩήϳϮμΗεί΍Ωή̡ϖϳήσί΍˺˹[ί΍ήΘθϴΑϡϭί̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ‡
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ³Ϧηϭέ´̵ϭέ΍έ³ϝΎΘϴΠϳΩϡϭί´ϪϨϳΰ̳Ϊϳέϭ΁ΖγΪΑϝΎΘϴΠϳΩϡϭίί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ˺˹˹[̶ϳΎϤϨ̳έΰΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
̌̀ϪΤϔλ«
ΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗί΍ΪόΑ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑϝϮσέΩ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ‡
ϪϨΤλΎϳϢϴψϨΗ΍έ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓέΎ̯ΩϮΧέϮτΑ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑˬ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗί΍ϞΒϗ
̋̂ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ςΒο΍έΩϮΧϩ΍ϮΨϟΩ
ΩΩή̳έ΍ΩϪηΪΧΖγ΍Ϧ̰ϤϣήϳϮμΗΖϴϔϴ̯ˬϝΎΘϴΠϳΩϡϭίϝϮσέΩ‡
˯̶ηΎΑϪϠλΎϓϪΑϪΘδΑέΎ̯ΩϮΧέϮτΑ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬΪϴϨ̶̯ϣϡϭίΰϨϟϪΑ̮ϳΩΰϧ˯̶η̵ϭέ̶Θϗϭ‡
̌˻ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ³Ϧηϭέ´̵ϭέ΍έ³ϭήϛΎϣϪϠΗ´ΖϟΎΣϦϳ΍έΩΪϫΩ̶ϣϡΎΠϧ΍̶ϔϨϣ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ
ΩϮηςΒοΖγ΍ϦϜϤϣϡήϫ΍ϱ΍ΪλˬΪϴϫΩέΎθϓςΒοϝϮσέΩ΍έ:7ϡϭίϡήϫ΍ή̳΍‡
ϥΩήϛςΒο
έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑέΎ̯ΩϮΧςΒο
˺̀ϪΤϔλ«Ζγ΍ϝΎόϓβ̰ϋϭϢϠϴϓ̵ΎϫΖϟΎΣέΩςϘϓέΎ̯ΩϮΧΞϨγϥΎϣίΩή̰ϠϤϋ ‡
έΩέΎ̯ΩϮΧέϮτΑςΒοˬΪϴϨϛ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛ̵ϭέήΑέΎ̯ΩϮΧΞϨγϥΎϣίΩήϜϠϤϋί΍ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ ‡
ΩϮη̶ϣωϭήηϪϴϧΎΛ˺˹ϑήχ
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ6(/)7,0(5ϪϤ̯Ω ˺
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ ή̴ϧΎθϧ ‡
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ5(&ϪϤϛΩˬϢϠϴϓςΒοϱ΍ήΑ ˻
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ3+272ϪϤ̯Ωˬβ̰ϋϦΘϓή̵̳΍ήΑ
ΪϨ̶̯ϣαϮ̰όϣεέΎϤηϪΑωϭήη˺˹ί΍̠ϴΑ̵΍Ϊλ̮ϳΎΑ³έΎ̯ΩϮΧΞϨδϧΎϣί´ ‡
ΩϮη̶ϣίΎϏ΁έΎ̯ΩϮΧέϮσϪΑςΒοˬαϮ̰όϣεέΎϤηί΍ϪϴϧΎΛϦϳήΧ΁έΩ ‡
6(/)7,0(5ˬ5(&ϪϤϛΩˬΪϴϨϛϮϐϟϥΩήϛςΒοί΍ϞΒϗ΍έέΎϛΩϮΧΞϨδϧΎϣίΩήϜϠϤϋΪϴϫ΍ϮΧϲϣή̳΍‡ ‡
ΪϴϫΩέΎθϓϩέΎΑϭΩ΍έ3+272Ύϳ
>0LQ@
0LQ
ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣ!
0LQ
έϮδϨγϪΑϭέ˱ΎϤϴϘΘδϣϭϩΩήϛίΎΑ΍έ/&'ϪΤϔλˬέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴ϨϫέΩ
Ϊϳήϴ̴ΑέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛ
ρΎϴΘΣ΍
έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛή̴δΣˬ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϭέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛϦϴΑϊϧ΍ϮϣϦΘη΍ά̳ΎΑ‡
ΪϴϨϜϧΩϭΪδϣ΍έ
ΪηΎΑ̶ϣΕϮϓ˺̶̀ϟ΍˺˼ήΘϣ̶̋ϟ΍̊έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛϩΎ̴ΘγΩΩήΑ‡
Ζγ΍ΰϛήϣςΧϪΑΖΒδϧΖγ΍έ̠̩ϪΑϪΟέΩ˼˹ήΜϛ΍ΪΣέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛήΛϮϣϪϳϭ΍ί‡
ΩϮηϩΩΎϔΘγ΍Ζγ΍ϩΪθϧϪ΋΍έ΍ϪϳΎ̡ϪγϚϳί΍έΎ̯ΩϮΧςΒο̵΍ήΑΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ‡
̌̋ϪΤϔλ«Ϊϳί΍ΪϨϴΑέΎ̰ΑϮϨϣέΩ΍έ³έΎϛΩϮΧΞϨδϧΎϣί´Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη‡
ΩϮηϲϣΎϫέϩΩΎϔΘγ΍έΎΑϚϳί΍ΪόΑέΎϛΩϮΧΞϨδϧΎϣίΖϴϠΑΎϗ‡
̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣ!
)DUVLB˼́
̶ϠΧ΍Ωεϼϓί΍ϩΩΎϔΘγ΍
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨ̶̯ϣέΎ̯β̰ϋΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋϦϳ΍‡
ˬ̮ϳέΎΗ̵ΎϬϧΎ̰ϣήϳΎγέΩϭ̶ϠΧ΍Ωˬΐη̵ΎϫϪϨΤλέΩΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΐγΎϨϣ̶ϫΩέϮϧϭΩϮΧήγεϼϓί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ‡
Ϊϳήϴ̴Α̶όϴΒσ˱ϼϣΎ̶̯ϳΎϬδ̰ϋ
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ εϼϓϪϤ̯Ω
ˬ ̵έΎΒΟ΍ˬ Ϣθ̵̩ΰϣήϗˬ έΎ̯ΩϮΧϪΑεϼϓΖϟΎΣˬ εϼϓϪϤ̯ΩϥΩ΍ΩέΎθϓέΎΑήϫΎΑ‡
ΪΑΎϴϣήϴϴϐΗ εϮϣΎΧΎϳˬ ϪΘδϫ΁̵ίΎγϡΎ̴Ϥϫ
ΪϨ̶̯ϣέΎ̯ϭΩϮη̶ϣίΎΑεϼϓΖϟΎΣΕΎϤϴψϨΗϖΒσςΒοϝϮσέΩ̶ϠΧ΍Ωεϼϓ‡
ΪϳΪϨΒΑ΍έϥ΁ϭϩΩ΍ΩέΎθϓΩϮΧΖθ̴ϧ΍ΎΑ̶ϣ΍έ΁ϪΑ΍έϥ΁ˬϩΩΎϔΘγ΍ί΍ΪόΑ̶ϠΧ΍ΩεϼϓϦΘδΑ̵΍ήΑ
εϼϓ
ΩϮΧήγ
εϼϓΖϟΎΣ
̵ϭέζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη̶ϣϝΎόϓήϴϏϪσϮΑήϣΩή̰ϠϤϋ
ΪηΪϫ΍ϮΧϦηϭέϩ̫Ϯγ̶ϳΎϨηϭέϪΑϪΘδΑεϼϓ
ΪϫΎ̰ΑϢθ̩ϥΪηΰϣήϗήΛ΍ί΍ΎΗΪϨ̶̯ϣϞϤϋ̶Ϡλ΍εϼϓϥΪηϦηϭέί΍ϞΒϗϢθ̩̲ϧέ̵ΰϣήϗήΛ΍ζϫΎ̯ιϮμΨϣεϼϓ
ΪηΪϫ΍ϮΧϦηϭέϩ̫Ϯγ̶ϳΎϨηϭέϪΑϪΟϮΗϥϭΪΑεϼϓ
β̡ϭϩ̫ϮγΖΒΛ̵΍ήΑΖϟΎΣϦϳ΍ί΍Ωή̯Ϊϫ΍ϮΧϞϤϋήΗΎηΡϼλ΍ΖϋήγαΎγ΍ήΑεϼϓϭϩΪηϢϴψϨΗΪϨ̵̯ϭέήΗΎηΖϋήγ
ϪϳΎ̡Ϫγ̮ϳί΍Ϫ̯ΩϮη̶ϣϪϴλϮΗβ̰ϋήϳϮμΗϥΪηέΎΗί΍̵ήϴ̳ϮϠΟέϮψϨϣϪΑΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍Ϣ̯έϮϧΎϳΐηέΩϪϨϴϣί
ήΘϨηϭέ΍έΎϫϪϨϴϣίβ̡ΎΗΪϫΩ̶ϣϩίΎΟ΍ήΑέΎ̯ϪΑϪΘδϫ΁̵ίΎγϡΎ̴ϤϫεϼϓΖϟΎΣΩϮηϩΩΎϔΘγ΍Ζγ΍ϩΪθϧϪ΋΍έ΍ϩΎ̴ΘγΩϩ΍ήϤϫ
ΪϨ̵̯έ΍ΩήΑβ̰ϋΐηέΩ΍έΎϫϩ̫Ϯγϭ
εϮϣΎΧ
έΎ̯ΩϮΧ
Ϣθ̵̩ΰϣήϗ
̵έΎΒΟ΍
ϪΘδϫ΁̵ίΎγϡΎ̴Ϥϫ
ΪϴϳΎϤϧ̵έ΍ΩΩϮΧΪϳ΍ϩΪϧΎηϮ̡ΩϮΧϥΎΘγΩΎΑ΍έεϼϓΏΎΒΣϪ̶̯ϧΎϣίέΩϥΩίεϼϓί΍‡
ήΘϤϛϪϠλΎϓί΍ϥΎϛΩϮϛϱ΍ήΑΰ̳ήϫΩϮηΖϗϮϣϱέϮϛέΎ̩Ωϩ̫ϮγϱΎϫϢθ̩Ζγ΍ϦϜϤϣΕέϮμϨϳ΍ήϴϏέΩΪϴϨϛϱέ΍ΩΩϮΧϥ΍ή̴ϳΩϢθ̩ϲϜϳΩΰϧέΩϥΩίεϼϓί΍‡ έ΍Ϊθϫ
ΪϴϧΰϧεϼϓϱήΘϣ˺ί΍
ΪϳΎϤϧ΍ήΟ΍΍έϢθ̵̩ΰϣήϗζϫΎ̯ΕΎϴϠϤϋϪϴϧΎΛ˺̄̋ΕΪϣϑήχΎΗΪϨ̶̯ϣϞϤϋέΎΑ˼εϼϓˬΩϮη̶ϣϢϴψϨΗϢθ̵̩ΰϣήϗήΛ΍ζϫΎ̯ΖϴϠΑΎϗϪ̶̯ϧΎϣί‡
ΪηΎΑ̶ϣΕϮϓ˺˹ΎῊϦϴΑεϼϓήΛ̬ϣΩήΑ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧ̵ήΗΎΑήΘόϳήγϥΪηϑήμϣΐΟϮϣεϼϓί΍έή̰ϣϩΩΎϔΘγ΍‡
ΪηΎΑωϮϨϤϣΎϫϩίϮϣΪϨϧΎϣ̶ϣϮϤϋ̵ΎϫϥΎ̰ϣέΩΖγ΍Ϧ̰ϤϣεϼϓέϮϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍‡
³ϲΘγΩϲϫΩέϮϧ´ˬ³($6<4´ˬ³ϪΘγϮϴ̵̡έ΍ΩήΑήϳϮμΗ´ΪηΎΑϲϤϧΩϮΟϮϣήϳίϱΎϫΩήϜϠϤϋϱ΍ήΑεϼϓΖϴϠΑΎϗ‡
ΩϮηϲϣϝΎόϓΖϳϮϟϭ΍ΎΑεϼϓϭϩΩΎΘϓ΍έΎϛί΍είήϟΪοΖϴϠΑΎϗˬΪϴϨϛέΎϛ )ODVKϪϤϛΩΎΑΪηΎΑϦηϭέ³είήϟΪο´ϪϛϲόϗϮϣή̳΍‡
˼̂B)DUVL
ζΨ̡
ΪϴϨϛζΨ̶̡ϔϠΘΨϣ̵ΎϬηϭέϪΑ΍έΎϬϧ΁ϭϩΩήϛϩΪϫΎθϣ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧέΩ΍έϩΪηςΒο̵ΎϬδϜϋϭϢϠϴϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ζΨ̡ΖϟΎΣϥΩ΍ΩήϴϴϐΗ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ02'(ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΖΑϮϧϪΑ΍έζΨ̡ΖϟΎΣϭ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋˬϢϠϴϓςΒοΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ‡
ΪϴϫΩήϴϴϐΗςΒοΖϟΎΣϪΑ΍έζΨ̡ΖϟΎΣΐϴΗήΗϪΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ/&'ϪΤϔλ̠̩ΖϤγϦϴϳΎ̡ΖϤδϗέΩΩϮΟϮϣϪϧΎΑίβϤϟΎΑ‡
ΪϧϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧΕέϮλϪΑˬϩΪηςΒο̵ΎϬδϜϋϭϢϠϴϓ‡
ΎΑςΒοί΍ΪόΑζΨ̡ΖϟΎΣϪΑήϴϴϐΗϡΎ̴ϨϫΪϧϮη̶ϣϩήϴΧΫ6'ϭ+'̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϋϮοϮϣΖγήϬϓ̵ΎϤϧέΩΐϴΗήΗϪΑϢϠϴϓήϳϭΎμΗˬήϳϮμΗΡϮοϭϪΑϪΟϮΗΎΑ‡
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗΖγήϬϓ̵ΎϤϧˬ6'ϻΎΑΡϮοϭΎΑςΒοί΍ΪόΑζΨ̡ΖϟΎΣϪΑήϴϴϐΗϡΎ̴ϨϫΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗΖγήϬϓ̵ΎϤϧˬ+'ϻΎΑΡϮοϭ
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
0LQ
02'(
ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣ!
+'
6'
̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣ!
0LQ
+'
0LQ
6'
+'
Ύϳ
ϢϠϴϓζΨ̡ΖϟΎΣ!
6'
β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣ!
)DUVLB̊˹
ϢϠϴϓζΨ̡
+'
0LQ
6'
0LQ
0LQ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍ ‡
ΪϴϨϛ΍Ϊϴ̡ΖϋήγϪΑ΍έϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓήϳϮμΗˬ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη ‡
̊˻ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̵̯ϭέήΑΩϮΟϮϣζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϤ̯Ωί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣϦϴϨ̪Ϥϫ ‡
ζΨ̡ϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ02'(ϪϤ̯ΩϭϩΩή̯Ϧηϭέ΍έϩΎ̴ΘγΩΎΗΪϴϫΩΖ̯ήΣϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5̨ϴϳϮγ ˺
έΎθϓ
ΪϴϫΩ
˻̌ϪΤϔλ«ςϘϓΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ ‡
ΪϴϫΩέ΍ήϗϩΎ̴ΘγΩϥϭέΩ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨϛζΨ̡ϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳ̵ϭέί΍ΪϴϠϳΎϣή̳΍
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί ˻
ΩϮη̶ϣήϫΎχϚ̩ϮϛήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧ ‡
ϦϴϳΎ̡Ύϳ
ϻΎΑϪϧΎΑίˬ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϠόϓϪΤϔλήϴϴϐΗ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έήψϧΩέϮϣϢϠϴϓήϳϮμΗ ˼
̌̂ϪΤϔλ«ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧˬζΨ̡ϪϨϳΰ̳ΕΎϤϴψϨΗαΎγ΍ήΑ̶ΑΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ ‡
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬϚ̩ϮϛήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧϪΑΖθ̳ίΎΑϭζΨ̡ϥΩή̯ϒϗϮΘϣ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ
ί΍̵΍ϪτϘϧήϫή̳΍ΪϧϮη̶ϣϮΤϣϪΤϔλ̵ϭέί΍ζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎΑίˬζΨ̡ωϭήηί΍ΪόΑϪϴϧΎΛΪϨ̩‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧέ΍ΪϳΪ̡ϩέΎΑϭΩΪϴϨϛβϤϟ΍έϪΤϔλ
ΪθϜΑϝϮσ̶ΗΪϣζΨ̵̡΍ήΑήϳϭΎμΗϥΪηήϫΎχΖγ΍ϦϜϤϣˬΩϮηζΨ̡ΪϳΎΑϪϛ̶ΗΎϋϼσ΍έ΍ΪϘϣϪΑϪΘδΑ‡
ΪϨηΎΑ̶ϤϧζΨ̡ϞΑΎϗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍έΩήΗϮϴ̢ϣΎϛςγϮΗϩΪηζϳ΍ήϳϭ̵ΎϬϤϠϴϓ‡
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ΍έΪϧ΍ϩΪηςΒο̵ή̴ϳΩ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩϪ̶̯ϳΎϫϢϠϴϓ‡
Ωή̯ζΨ̡
΍Ϊλϥ΍ΰϴϣϢϴψϨΗ
ΪϴϨϛβϤϟ/&'ϪΤϔλ̵ϭέ΍έ
΍Ϊλϥ΍ΰϴϣϪϧΎΑί
ζϳ΍ΰϓ΍Ύϳ
ζϫΎ̯ϪϧΎΑίί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ΪϴϨ̯ϝήΘϨ̯΍έ΍Ϊλϥ΍ΰϴϣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ/&'ϪΤϔλ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣ
ΩήϛϢϴψϨΗ˺̂ϭ˹˹ϦϴΑϥ΍ϮΘϴϣ΍έ΍Ϊλϥ΍ΰϴϣ Ζγ΍Ϧ̰ϤϣΰϴϧέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ΎΑΎϫέΎ̯ϦϴϤϫϡΎΠϧ΍ ΪϳϮϨθΑϩΎ̴ΘγΩ̶ϠΧ΍Ω̵Ϯ̳ΪϨϠΑί΍΍έϩΪηςΒο̵΍ΪλΪϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη‡
ΪϴϨηΪϴϫ΍ϮΨϧ̶ϳ΍ΪλϮ̳ΪϨϠΑί΍ˬΪϳΪϨΒΑζΨ̡ϦϴΣέΩ΍έ/&'ϪΤϔλή̳΍‡
̊˺B)DUVL
‡
ζΨ̡
ζΨ̡ϥϮ̳ΎϧϮ̳ΕΎϴϠϤϋ
0LQ
ϒϗϮΗΚϜϣζΨ̡
Κ̰ϣ ζΨ̡ϪϧΎΑίβϤϟΎΑΚ̰ϣϭζΨ̵̡ΎϫΩή̰ϠϤϋ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟζΨ̡ϥΩή̯ϒϗϮΘϣ̵΍ήΑ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έέΎ̯ϦϴϤϫ ‡
ζΨ̵̡ϮΠΘδΟ
ΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗΏϭΎϨΘϣέϮτΑζΨ̡ϝϮσέΩ
ΪΑΎϳ̶ϣζϳ΍ΰϓ΍ζΨ̡Ζϋήγˬ
ϮϠΟϪΑϮΠΘδΟ
ΐϘϋϪΑϮΠΘδΟϪϧΎΑίβϤϟέΎΑήϫΎΑˬζΨ̡ϝϮσέΩ
[˻‰[˼˻‰[˺̌‰[́‰[̊‰[˻αϮϜόϣζΨ̵̡ϮΠΘδΟ536Ζϋήγ
[˻‰[˼˻‰[˺̌‰[́‰[̊‰[˻ϮϠΟϪΑζΨ̵̡ϮΠΘδΟ)36Ζϋήγ
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έέΎ̯ϦϴϤϫ
΍έέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛϱϭέ ΚϜϣζΨ̡ϪϤϛΩΎϳΪϴϨϛβϤϟ΍έ
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬϱΩΎϋζΨ̡ϦΘϓή̳ήγί΍ϱ΍ήΑ
ΪϴϫΩέΎθϓ
‡
‡
‡
ζΨ̡ϥΩήϛΩέ
ΪϴϨ̯βϤϟζΨ̡ϝϮσέΩ΍έ
ϮϠΟϪΑϥΩή̯Ωέ
ΐϘϋϪΑϥΩή̯ΩέϪϧΎΑί ‡
Ωϭέ̶ϣ̵ΪόΑϢϠϴϓϪΑˬ
ϮϠΟϪΑϥΩή̯ΩέϪϧΎΑίβϤϟΕέϮλέΩˬ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̮ϳζΨ̡ϡΎ̴ϨϬΑ
ΐϘϋϪΑϥΩή̯ΩέβϤϟΕέϮλέΩˬΩϭέ̶ϣϢϠϴϓ̵΍ΪΘΑ΍ϪΑˬ
ΐϘϋϪΑϥΩή̯ΩέβϤϟΕέϮλέΩ
Ωϭέ̶ϣ̶ϠΒϗϢϠϴϓ̵΍ΪΘΑ΍ϪΑˬϢϠϴϓ̵΍ΪΘΑ΍ϪϴϧΎΛ˼έΩ
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍έϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έέΎ̯ϦϴϤϫ ‡
ϪΘδϫ΁ζΨ̡
ΩήΑ̶ϣϮϠΟϪΑΖϋήγ́[˺ ̊[˺ˬ˻[[˺ΎΑ΍έϢϠϴϓˬ
ϮϠΟϪΑϪΘδϫ΁ζΨ̡ϪϧΎΑίϥΩή̯βϤϟˬΚ̰ϣϡΎ̴Ϩϫ ‡
ΪϴϨ̯ζΨ̡́[˺ ̊[˺ˬ˻[[˺ΖϋήγΎΑϝήΘϨ̯ϪΤϔλ̵ϭέϪΘδϫ΁ϪϤ̯Ω ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έϢϠϴϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη ‡
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛϱϭέ ΚϜϣζΨ̡ϪϤϛΩΎϳΪϴϨϛβϤϟ΍έ
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬϱΩΎϋζΨ̡ϦΘϓή̳ήγί΍ϱ΍ήΑ ‡
ϢϳήϓϪΑϢϳήϓζΨ̡
ΪϳήΒΑϮϠΟϢϳήϓϪΑϢϳήϓ΍έήϳϮμΗΪϴϧ΍ϮΗϲϣέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛ ϮϠΟϪϤϛΩϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑˬΚϜϣϝϮσέΩ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟϪΤϔλ̵ϭέί΍΍έ
ζΨ̡ϪϧΎΑίΎϳΪϴϫΩέΎθϓ΍έ Κ̰ϣζΨ̡ϪϤ̯Ωˬ̶ϟϮϤόϣζΨ̡Ϫϣ΍Ω΍̵΍ήΑ ‡
)DUVLB̊˻
ΎϬδϜϋϩΪϫΎθϣ
+'
0LQ
6'
0LQ
0LQ
̶ϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧ!
̊˼B)DUVL
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ΪϴϨϛΎηΎϤΗϭζΨ̡΍έ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέήΑϩΪηςΒο̵ΎϬδϜϋΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ02'(ϪϤ̯ΩϭϩΩή̯Ϧηϭέ΍έϩΎ̴ΘγΩΎΗΪϴϫΩΖ̯ήΣϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5̨ϴϳϮγ
ΪϴϫΩέΎθϓ
ζΨ̡
˻̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ ‡
ΪϴϫΩέ΍ήϗϩΎ̴ΘγΩϥϭέΩ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨ̯ζΨ̡΍έήϳϭΎμΗϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳ̵ϭέί΍ΪϴϠϳΎϣή̳΍
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ βϜϋϪϧΎΑί
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧϪΤϔλ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡ϪϧΎΑίΎϳ ϻΎΑϪϧΎΑίˬ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧϪΤϔλϥΩή̯νϮϋΖϬΟ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϩ΍ϮΨϟΩβϜϋ
Ϊϳί΍Ωή̢ΑήψϧΩέϮϣβ̰ϋήϳϮμΗ̵ϮΠΘδΟϪΑϭϩΩή̯βϤϟ΍έ ̵ΪόΑήϳϮμΗ ̶ϠΒϗήϳϮμΗϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ̶ϠΒϗήϳϮμΗϪϧΎΑίˬ̶ϠΒϗήϳϮμΗϩΪϫΎθϣΖϬΟ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ̵ΪόΑήϳϮμΗϪϧΎΑίˬ̵ΪόΑήϳϮμΗϩΪϫΎθϣΖϬΟ ‡
ΏΎΨΘϧ΍̵΍ήΑϭˬΪϴθ̰ΑΖγ΍έϪΑ̠̩ί΍΍έΩϮΧΖθ̴ϧ΍ˬ/&'ϪΤϔλ̵ϭέί΍̶ϠΒϗήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍̵΍ήΑ ‡
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍΍έέΎ̯Ϧϳ΍β̰ϋήΑˬ̵ΪόΑήϳϮμΗ
̵ΪόΑήϳϮμΗ ̶ϠΒϗήϳϮμΗϪϧΎΑί̵ϭέ΍έΩϮΧΖθ̴ϧ΍ˬήϳϮμΗϊϳήγ̵ϮΠΘδΟ̵΍ήΑ ‡
ΪϨϨϛϲϤϧϱήϴϴϐΗήϳϭΎμΗΩϮΧΎϣ΍ΪϨϛϲϣήϴϴϐΗϮΠΘδΟϝϮσέΩήϳϮμΗϩέΎϤηΪϳέ΍ΩϪ̴ϧϭϩΩ΍Ωέ΍ήϗ ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧϪΤϔλϪΑΖθ̳ίΎΑΖϬΟ
̵΍ϪτϘϧήϫή̳΍ΪϧϮη̶ϣϮΤϣϪΤϔλ̵ϭέί΍ζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎΑίˬζΨ̡ωϭήηί΍ΪόΑϪϴϧΎΛΪϨ̩‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧέ΍ΪϳΪ̡ϩέΎΑϭΩΪϴϨϛβϤϟ΍έϪΤϔλί΍
ΪηΎΑΕϭΎϔΘϣΖγ΍ϦϜϤϣ̵ήϴ̳έΎΑϥΎϣίήϳϮμΗϩί΍Ϊϧ΍ϪΑϪΘδΑ‡
ΪϨηΎΑϲϤϧζΨ̡ϞΑΎϗ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍έΩΕ΍ΰϴϬΠΗήϳΎγΎΑϩΪηϪϴϬΗ-3(*βϜϋϱΎϫϞϳΎϓ‡
‡
‡
˺
˻
˼
̊
̋
̶ϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϩΪϫΎθϣ
ΪϳήΒΑΕάϟϪϨϴϣί̶ϘϴγϮϣϩ΍ήϤϫϪΑΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ϪϧΎγέ086,&ϪηϮ̡έΩΰΗήϫϮϠϴϛ̊́ϱέ΍ΩήΑϪϧϮϤϧβϧΎϛήϓ0$Ύϳ΁ΪϴϨϴΒΑϭϩΩήϛϲγέήΑ΍έϲϘϴγϮϣϞϳΎϓΖϣήϓ
̂̂ϪΤϔλ«ήϴΧΎϳΖγ΍ϩΪηϩήϴΧΫϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣϱίΎγϩήϴΧΫ
ΪϴϨ̯βϤϟήϳϮμΗ̮ΗζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϳ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϋϮοϮϣΖγήϬϓ̵ΎϤϧέΩ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑί˺
ΪηΪϫ΍ϮΧϥΎϳΎϤϧϮϨϣ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³̮ϳίϮϣΎΑϮηΪϳϼγ΍´ ˻
ΩϮη̶ϣωϭήηϪϨϴϣί̶ϘϴγϮϣϩ΍ήϤϫϪΑ̶ϠόϓήϳϮμΗί΍Ϊϳϼγ΍ζϳΎϤϧΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ ή̴ϧΎθϧ ‡
̀˺ϪΤϔλ«ΪϧϮη̶ϣζΨ̡Ϊϳϼγ΍ζϳΎϤϧ̶ϧΎϣίϪϠλΎϓέΩϪΘγϮϴ̡ΕέϮλϪΑβ̰ϋήϳϭΎμΗϪϤϫ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϒϗϮΗ̵΍ήΑ ‡
ΪϨϛϲϣνϮϋ΍έζΨ̡ϪΑρϮΑήϣϱΎϫϪϧΎΑίζϳΎϤϧ/&'ϪΤϔλβϤϟέΎΑήϫ ‡
ζΨ̡
̋̊ϪΤϔλ«Ζγ΍ΩϮΟϮϣΰϴϧϊϳήγ̵ϮϨϣέΩ̶ϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧ‡
ϱΎηΎϤΗϝϮϐθϣϩΎ̳ήϫΖγ΍ΩϮΧϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣέΩϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣϱΎϬϠϳΎϓϱ΍έ΍ΩΎϤηϩΪηϱέ΍ΪϳήΧ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ‡
621*˹˹˹˺ϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣϱΎϬϠϳΎϓˬΪϴηΎΑέ΍ΩϲϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧΕέϮμΑϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣί΍ϩΪηϩήϴΧΫϱΎϬδϜϋ
ΪηΪϨϫ΍ϮΧζΨ̡έΎϛΩϮΧέϮτΑ0̊$
ί΍ϞΒϗΪϴϨϛϩΪϫΎθϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϥ΍ϮϨόΑϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣΎΑϩ΍ήϤϫ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛέΩϩΪηϩήϴΧΫϱΎϬδϜϋΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη‡
ϱΎϬϠϳΎϓέΎϛΩϮΧέϮτΑϩΪηΖϣήϓϪψϓΎΣΕέΎϛΪϴϨϛΖϣήϓΩϮΧ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛΪϳΎΑˬϩΩΎϔΘγ΍
ΪϨϛϲϣΩΎΠϳ΍΍έϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣ
ΎϤηϲϘϴγϮϣϪηϮ̡Ϫ̩ή̳΍ΪϴϨϛζΨ̡ϲϘϴγϮϣΎΑΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣϥ΍ϮϨόΑ΍έ0̊$ϱΎϬϠϳΎϓΪϴϧ΍ϮΗϲϣςϘϓΎϤη‡
ΪϴϨϛζΨ̡΍έµ0̊$621*˹˹˹˺¶ϞϳΎϓΪϴϧ΍ϮΗϲϣςϘϓΎϣ΍ˬΩέ΍ΩΩϮΧέΩϲϘϴγϮϣϞϳΎϓϦϳΪϨ̩
Ζδϴϧήϳά̡ϡΎΠϧ΍ϲϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϝϮσέΩ΍ΪλϱΪϨϠΑϝήΘϨϛ‡
ζΨ̡ϦϴΣέΩϥΩήϛϡϭί
+'
6'
0LQ
;
0LQ
ΪϴϨϛϲϳΎϤϨ̳έΰΑ΍έβϜϋήϳϮμΗζΨ̡Ϊϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη
ΩϮϤϧϢϴψϨΗ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϡϭίϪϤ̯ΩΎϳϡϭίϡήϫ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϥ΍ϮΗ̶ϣ΍έ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ
ΪϴϨ̯βϤϟ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ̵΍ήΑ΍έήψϧΩέϮϣήϳϮμΗ ˺
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϮΗϮϓϪϠΗ7ίΎΑϪϳϭ΍ί:ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ˻
ΪηΪϫ΍ϮΧωϭήηϥ΁ΰ̯ήϣί΍ήϳϮμΗ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑϭΩϮη̶ϣέ΍ΩΏΎϗϪΤϔλ ‡
ΪϴϨϛϲϳΎϤϨ̳έΰΑΎϳϭϲϳΎϤϨϜ̩ϮϛˬϲϳΎϤϨ̳έΰΑϡήϫ΍ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣ‡
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ̵ΪόΑ̶ϠΒϗήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ϥΎ̰ϣ΍ˬΖγ΍ϡΎΠϧ΍ϝΎΣέΩζΨ̡ϡϭίϪ̶̯ϟΎΣέΩ ‡
ϥ΁ζϳΎϤϧϪΑϞϳΎϣϪ̵̯΍ϪτϘϧέΩϭϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έ Ζγ΍έ ̠̩ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑ̵ΎϫϪϧΎΑί ˼
ΪϴϨ̯βϤϟˬΪϴΘδϫϩΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧΏΎϗΰ̯ήϣέΩ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬϥ΁ϥΩήϛϮϐϟ̵΍ήΑ ̊
Ϊϧ΍ϩΪηςΒοΎϫϩΎ̴ΘγΩήϳΎγέΩϪ̵̯ήϳϭΎμΗ̵ϭέήΑζΨ̡ϡϭίΩή̰ϠϤϋϝΎϤϋ΍ϥΎ̰ϣ΍‡
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ
Ζγ΍ϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗβ̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣέΩςϘϓζΨ̶̡ϳΎϤϨ̳έΰΑΩή̰ϠϤϋ‡
)DUVLB̊̊
ϝΎμΗ΍
ΪϴϨϛϩΪϫΎθϣ̱έΰΑϪΤϔλ̵ϭέ̶ϟϮϤόϣϥϮϳΰϳϮϠΗΎϳ+'79ϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛϞλϭΎΑ΍έϩΪηςΒο̵ΎϬδϜϋϭϢϠϴϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑϝΎμΗ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑϝΎμΗ΍ί΍ζϴ̡
ΪηΎΑΕϭΎϔΘϣήϳϮμΗΡϮοϭϭϝΎμΗ΍εϭέΖγ΍Ϧ̰ϤϣˬϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣ̵ΎϫϞΑΎ̯ϭϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑϪΟϮΗΎΑ
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣϥϮϳΰϳϮϠΗήΑέΎ̵̯ΎϤϨϫ΍έϪΑˬϝΎμΗ΍ΩέϮϣέΩήΘθϴΑΕΎϋϼσ΍̵΍ήΑ
˺̌ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϕήΑϊΒϨϣϥ΍ϮϨόΑϩΪηϪ΋΍έ΍$&ϕήΑϥΎϳήΟέϮΘ̡΍Ω΁ί΍
‡
‡
‡
ϻΎΑΖϴϔϴ̯ΎΑϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑϝΎμΗ΍
Ϊϳέ΍ΩίΎϴϧ+'79ϻΎΑΡϮοϭΎΑ̶ϧϮϳΰϳϮϠΗϪΑˬ˺̂˻˹[˺˹́˹+'Ζϴϔϴ̯ΎΑϢϠϴϓήϳϭΎμΗζΨ̵̡΍ήΑ
Ζγ΍̵έΎϴΘΧ΍̶ΒϧΎΟϡί΍Ϯϟ̮ϳ+'0,ϞΑΎ̯ΪϴϨ̯Ϟλϭ+'0,ϞΑΎ̵̯΍έ΍ΩϥϮϳΰϳϮϠΗ̮ϳϪΑ΍έΩϮΧ+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ˺εϭέ
ΩϮϤϧϞλϭϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϪΑϢϴϘΘδϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ϖϳήσί΍ΪϳΎΑ΍έϕήΑˬ+'0,ϞΑΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΕέϮλέΩ
Ωέ΍Ωέ΍ήϗϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧϱϭέ+'0,ϲ̳ΩΎϣζϴϓϪΟϮΗ ̀̀ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϥϮϳΰϳϮϠΗ̵΍ήΑ΍έ̶ΟϭήΧϝΎϨ̴ϴγˬ³ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ϲΟϭήΧ´Ωή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ˻εϭέ
+'ϥϮϳΰϳϮϠΗ
˻εϭέ
˺εϭέ
+'ϥϮϳΰϳϮϠΗ
+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
ϩΪϧέ΍ΩϪ̴ϧ
ϝΎϨ̴ϴγϥΎϳήΟ
&20321(17,1 $8',2,1
< 3E 3U / 5
ϝΎϨ̴ϴγϥΎϳήΟ
ϪϔϟΆϣϞΑΎ̯
+'0,ϞΑΎ̯
ϻΎΑΖϴϔϴ̯ΎΑ̵΍ϪϧΎγέΪϨ̩ςΑ΍έ+'0,ϩέΎΑέΩ‡
ΪϫΩ̶ϣϪ΋΍έ΍΍έήϳϮμΗϭ΍Ϊλί΍̶ϳϻΎΑΖϴϔϴ̯ˬ+'0,ϝΎμΗ΍Ζγ΍̵ήϳϮμΗ̶ΗϮλ̵ΎϫϝΎϨ̴ϴγ̵΍ήΑςΑ΍έ̮ϳ+'0,ζϴϓ
Ωήϴ̶̳ϣέ΍ήϗϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣ̶ΟϭήΧ̵΍ήΑςϘϓˬΎϤη+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣ+'0,ζϴϓ‡
ΕΎϴ΋ΰΟ̵΍ήΑΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍$Q\QHWΩή̰ϠϤϋί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ+'0,ϞΑΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϨ̶̯ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡΍έ$Q\QHWϪ̶̯ϧϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ΎΑ‡
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣήψϧΩέϮϣϥϮϳΰϳϮϠΗήΑέΎ̵̯ΎϤϨϫ΍έϪΑήΘθϴΑ
ϦηϭέέΎ̯ΩϮΧέϮτΑϥϮϳΰϳϮϠΗˬΪηΎΑϞμΘϣΪϨ̶̯ϣ̶ϧΎΒϴΘθ̡΍έ$Q\QHWϪ̶̯ϧϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'0,ϞΑΎ̯̮ϳί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϭΖγ΍Ϧηϭέ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
³εϮϣΎΧ´ϱϭέ΍έ³$Q\QHW+'0,&(&´ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍$Q\QHWΩήϜϠϤϋί΍Ϊϴϫ΍ϮΧϲϤϧϪϜϴΗέϮλέΩΖγ΍$Q\QHW̵ΎϫΩή̰ϠϤϋί΍̶̰ϳϦϳ΍ΩϮη̶ϣ
̀̂ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϢϴψϨΗ
Ζη΍ΩΪϫ΍ϮΧ̵ήΗήΑΕϻΎμΗ΍ήϳΎγήΑϝΎμΗ΍Ϧϳ΍ˬ+'0,ϞΑΎ̯ϝΎμΗ΍ΕέϮλέΩ‡
ΖδϴϧϲΘγΩϢϴψϨΗϪΑϱίΎϴϧΪϨϛϢϴψϨΗ΍έϮϳΪϳϭϲΟϭήΧϱήϳϮμΗΖϗΩϭϩΩ΍ΩκϴΨθΗέΎϛΩϮΧέϮσϪΑ΍έϥϮϳΰϳϮϠΗωϮϧΪϧ΍ϮΗϲϣ+'0,ΖϴϠΑΎϗ‡
̊̋B)DUVL
‡
‡
‡
ϝΎμΗ΍
̶ϟϮϤόϣϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑϝΎμΗ΍
ΪηΪϨϫ΍ϮΧζΨ̡6'ΖϴϔϴϛΎΑ+'ΖϴϔϴϛέΩϩΪηςΒοϱΎϫϢϠϴϓˬΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍+'79ϪϧϭϱΩΎϋϱΎϫϥϮϳΰϳϮϠΗί΍ή̳΍ ‡
ΪΑΎϳ̶ϣϞϴϠϘῊ˻˹[̋̀̌ϪΑήϳϭΎμΗΖϴϔϴ̯ˬΩέ΍ΪϧΎΘγ΍ϥϮϳΰϳϮϠΗ̵ϭέήΑ˺̂˻˹[˺˹́˹ϻΎΑΖϴϔϴ̯ΎΑϢϠϴϓήϳϭΎμΗζΨ̡ϡΎ̴ϨϬΑ‡
ΪϨ̶̯ϣϞϳΪΒΗ6'Ζϴϔϴ̯ΎΑ̵ήϳϭΎμΗϪΑ΍έΎϬϧ΁Ϧϳ΍ήΑΎϨΑˬΪϨ̶̯Ϥϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡+'Ζϴϔϴ̯ΎΑήϳϭΎμΗί΍PXOWL$9ϞΑΎ̯‡
̀̌ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϥϮϳΰϳϮϠΗΎΑΐγΎϨΘϣ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̵ΩΎόΑ΍ΖΒδϧˬϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ί΍ζϴ̡ ‡
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϥϮϳΰϳϮϠΗ̵΍ήΑ΍έ̶ΟϭήΧϝΎϨ̴ϴγˬ³ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ϲΟϭήΧ´Ωή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ˺εϭέ ‡
0XOWL$9ϞΑΎϛϥΩήϛϞλϭϡΎ̴Ϩϫ˻εϭέ ‡
̶ϟϮϤόϣϥϮϳΰϳϮϠΗ
˻εϭέ
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
̶ϟϮϤόϣϥϮϳΰϳϮϠΗ
˺εϭέ
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
69,'(2,1
9,'(2,1 $8',2,1
/
5
&20321(17,1 $8',2,1
< 3E 3U /
5
ϝΎϨ̴ϴγϥΎϳήΟ
ϝΎϨ̴ϴγϥΎϳήΟ
Ύϳ
0XOWL$9ϞΑΎϛ
ϪϔϟΆϣϞΑΎ̯
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍$XGLR/ΪϴϔγζϴϓΎΑ̶ΗϮλϞΑΎϛί΍ˬΖγ΍ΩϮΟϮϣϥϮϳΰϳϮϠΗϩΎ̴ΘγΩ̵ϭέήΑϮϧϮϣ̵΍Ϊλ̵ΩϭέϭϚϳΎϬϨΗή̳΍‡
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍69LGHRζϴϓϚϳί΍ήΘϬΑΖϴϔϴϛΎΑήϳϭΎμΗϪΑ̶ΑΎϴΘγΩ̵΍ήΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣˬΪϳέ΍ΩϥϮϳΰϳϮϠΗ̵ϭέήΑ69LGHRζϴϓϪϜϴΗέϮλέΩ‡
ΪϴϨϛϞμΘϣ΍έ̶ΗϮλϞΑΎϛϚϳϪϛΖγ΍ϡίϻˬΪϴϨϛ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍69LGHRζϴϓϚϳί΍ή̳΍̶ΘΣ‡
Ζγ΍ήϳίΕέϮλϪΑϢϠϴϓϪΑρϮΑήϣΖϳϮϟϭ΍ˬϢϫΎΑϪϤϫPXOWL$9ˬ̵΍ϪϔϟϮϣˬ+'0,̵ΎϫϞΑΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϝΎμΗ΍ϡΎ̴ϨϬΑ‡
ήϳϮμΗ̶ΟϭήΧ‰69LGHR̶ΟϭήΧ‰̵΍ϪϔϟϮϣ̶ΟϭήΧ‰+'0,̶ΟϭήΧ
ΪηΎΑϩΪηϡΎΠϧ΍̶ΘγέΪΑΕϻΎμΗ΍Ϫ̯ΪϴϨ̶̯γέήΑˬPXOWL$9Ύϳ̵΍ϪϔϟϮϣˬ+'0,ϞΑΎ̯ϖϳήσί΍ϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ϡΎ̴ϨϬΑ‡
ΪϴϨ̵̯έ΍ΩΩϮΧΪΣί΍ζϴΑέΎθϓϥΩέϭ΁Ωέ΍ϭί΍ˬPXOWL$9Ύϳ̵΍ϪϔϟϮϣˬ+'0,ϞΑΎ̯ϥΩή̯ΝέΎΧϥΩ΍Ωέ΍ήϗϡΎ̴ϨϬΑ‡
ΪϨηΎΑϥΎδ̰ϳϥϮϳΰϳϮϠΗ̵ΎϫζϴϓϭςΑ΍έ̵ΎϬϠΑΎ̯̲ϧέϪ̯ΪϴϨ̯ϞμΘϣ̵΍ϪϧϮ̴Α΍έΎϬϧ΁ˬ̵΍ϪϔϟϮϣϞΑΎ̯ϭPXOWL$9ϞΑΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϕήΑϊΒϨϣϥ΍ϮϨόΑ$&ϕήΑϥΎϳήΟέϮΘ̡΍Ω΁ί΍Ϫ̯ΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ‡
ΪϴϨ̯ϝήΘϨ̯΍έϥϮϳΰϳϮϠΗ̵΍ΪλΩέ΍ΪϧΩϮΟϭ΍ΪλϝήΘϨ̯ϥΎ̰ϣ΍ˬΪηΎΑϞμΘϣϥϮϳΰϳϮϠΗϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
)DUVLB̊̌
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ̵ϭέ ϩΪϫΎθϣ
ΪϴϫΩέΎθϓ ζΨ̡ ϢϴψϨΗ ΖϬΟ ΍έ 02'(ϪϤϛΩ β̢γ ϭ ΩϮη Ϧηϭέ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΗ ΪϴϫΩ Ζ̯ήΣ ϦϴϳΎ̡ ΖϤγ ϪΑ ΍έ 32:(5 ̨ϴϳϮγ ˺
˺̀ϪΤϔλ«
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗˬΖγ΍ ϩΪηϞμΘϣ ϥ΁ ϪΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ Ϫϛ ̵Ωϭέϭ ϝΎμΗ΍ ̵ϭέ΍έ̵Ωϭέϭ ϊΒϨϣ ϭ ΪϴϨϛ Ϧηϭέ ΍έϥϮϳΰϳϮϠΗ ˻
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ϪΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵Ωϭέϭ ξϳϮόΗ ϩϮΤϧ ί΍̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ ‡
̊˼ ˬ̊˺ ϪΤϔλ« ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍΍έ ζΨ̡ ˼
ΩϮη̶ϣ ήϫΎχ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ̵ϭέ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ ΩϮΟϮϣ ήϳϮμΗ ‡
ΪϴϨϛ ϩΪϫΎθϣ ΰϴϧ +'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ/&' ϪΤϔλ ̵ϭέ ΍έ ήϳϭΎμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ‡
Ϊϳί΍Ωή̢Α ζϳ΍ήϳϭ Ύϳ ςΒο ˬζΨ̡ ϡΎΠϧ΍ϪΑ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ ϖϳήσ ί΍ ϩΪϫΎθϣ ϦϴΣέΩ ˬζΨ̡ ΖϟΎΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ‡
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̵ΩΎόΑ΍ ΖΒδϧαΎγ΍ήΑ ήϳϮμΗ ζϳΎϤϧ Ζϴόοϭ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ξϳήϋ ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ ϢϴψϨΗ
ςΒοωϮϧ
ϱΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ έΩ ϩΪη ςΒο ήϳϭΎμΗ
ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ ‡
βϜϋήϳϭΎμΗ ‡
ϱΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ έΩ ϩΪη ςΒο ήϳϭΎμΗ
ϝΎϣήϧ 6'ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ‡
βϜϋήϳϭΎμΗ ‡
ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ 6'ˬϝΎϣήϧ6'βϜϋ ήϳϭΎμΗ ‡
ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ 6'
ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ̀̀ ϪΤϔλ ϪΑ ³ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ´ΕΎϤϴψϨΗ̵΍ήΑ ‡
̊̀B )DUVL
ϝΎμΗ΍
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έϥϮϳΰϳϮϠΗ̵΍Ϊλϥ΍ΰϴϣ‡
ΩϮΑΪϫ΍ϮΧΪϴϔϣϥϮϳΰϳϮϠΗϪΤϔλ̵ϭέήϳϭΎμΗϩΪϫΎθϣϦϴΣέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎΑέΎϛϡΎ̴ϨϫέϭΩϩ΍έί΍ϝήΘϨϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍‡
ί΍̶θΨΑςϘϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣϦϴϨ̪ϤϫΎϤηΪηΪϫ΍ϮΧϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϥϮϳΰϳϮϠΗϪΤϔλ̵ϭέΖγΎϬϧ΁ςΒοϝΎΣέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪϛ̶ΗΎϋϼσ΍‡
ϪϤϛΩϭϩΩήϛϪόΟ΍ήϣ³ΕΎϋϼσ΍ζϳΎϤϧΖϟΎΣϥΩήϛνϮϋ´ζΨΑϪΑΪϴϨϛϊτϗ΍έζϳΎϤϧΎϳϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ΍έΕΎϋϼσ΍
˻˻ϪΤϔλ«ΪϴϫΩέΎθϓζϳΎϤϧΖϴόοϭϥΩήϛνϮϋϱ΍ήΑ΍έL&+(&. ζϳΎϤϧ
̀́ϪΤϔλ«ΩϮη̶ϤϧήϫΎχϥϮϳΰϳϮϠΗϪΤϔλ̵ϭέϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧ26'ˬΪηΎΑϢϴψϨΗεϮϣΎΧ̵ϭέ³ϥϮϳΰϳϮϠΗζϳΎϤϧ´Ϫ̰ϴϧΎϣί‡
'9'+''Ύϳ9&5ϩΪϨϨ̯ςΒοέΩήϳϭΎμΗ̵έ΍ά̳΍Ϊλ
ΪϴϨϛ̵έ΍ά̳΍Ϊλ'9'+''̵ΎϫϩΪϨϨ̯ςΒο̵ϭέ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ΎΑϩΪηζΨ̡ήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
́̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϪόΟ΍ήϣ³ζϳ΍ήϳϭζΨΑ´ϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩςγϮΗϩΪηςΒοϡϼϗ΍ϥΎϴϣί΍ϩ΍ϮΨϟΩ̵ΎϫϪϨΤλί΍ζΨ̡ΖγήϬϓϚϳΩΎΠϳ΍ΖϬΟ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ή̴ϳΩ$9ϩΎ̴ΘγΩ̮ϳϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛϞλϭ̵΍ήΑϩΪηϪ΋΍έ΍ϞΑΎϛί΍
ϞμΘϣ΍έ0XOWL$9ϞΑΎ̯69LGHRζϴϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣˬΖγ΍69LGHR̶ΟϭήΧζϴϓ̵΍έ΍ΩϪ̯ϞμΘϣ$9ϩΎ̴ΘγΩ̮ϳί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΕέϮλέΩ
ΪϴϨ̯
+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
‡
‡
‡
‡
ΪϴϫΩέΎθϓ
ζΨ̡ϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ02'(ϪϤϛΩ ˺
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έϞμΘϣϩΎ̴ΘγΩ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣςΒοϪϤ̯Ωβ̢γˬΪϴϨ̯ΏΎΨΘϧ΍̵έ΍ά̳΍Ϊλ̵΍ήΑ΍έήψϧΩέϮϣήϳϮμΗ ˻
ΩϮϤϧΪϫ΍ϮΧϥ΁̵έ΍ά̳΍ΪλϪΑϡ΍Ϊϗ΍ϩΪϨϨϛςΒοϪϠϴγϭϭϩΩϮϤϧζΨ̡ϪΑωϭήη+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ‡
ΩϮΑΪϫ΍ϮΧήΘϬΑήϳϭΎμΗΖϴϔϴϛ69LGHRί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ‡
ςΒοΎϳϮϳΪϳϭ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ
̵ϮϳΪϳϭϩΎ̴ΘγΩ̵ϭέςΒοϦϴΣέΩ̵ήΗΎΑϥΪηϡΎϤΗί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ‡
'9'+''̵ΎϫϩΪϨϨ̯
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪϳάϐΗ̵΍ήΑ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ί΍˱ΎϤΘΣˬή̴ϳΩ
69,'(2,1
9,'(2,1 $8',2,1
/
5
ϝΎϨ̴ϴγϥΎϳήΟ
Ύϳ
0XOWL$9ϞΑΎ̯
)DUVLB̊́
ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΪϳήΒΑέΎ̯ϪΑ̵ήΘθϴΑ̶ΘΣ΍έΎΑ΍έΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬΕΎϤϴψϨΗϭζΨ̡ˬςΒοϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϮϨϣϢϴψϨΗΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ϊϳήγ̵ϮϨϣϭϮϨϣΎΑέΎϛϩϮΤϧ
ήψϧΩέϮϣ̵ϮϨϣϪΤϔλϪΑήϳίϞΣ΍ήϣϥΩήϛϝΎΒϧΩΎΑΪϴϫΩήϴϴϐΗˬΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛ̶ηέΎϔγ̵΍ήΑ΍έϮϨϣΕΎϤϴψϨΗΪϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ΍έϒϠΘΨϣΕΎϤϴψϨΗϭΪϴϨϛ΍Ϊϴ̶̡γήΘγΩ
ΪϴϨϛΖϛήΣϮϨϣέΩϭϩΩήϛΏΎΨΘϧ΍΍έΩέ΍Ϯϣ̶ΘΣ΍έϪΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ̶δϤϟϪΤϔλί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
0LQ
0LQ
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
$(ϪϨΤλΖϟΎΣ
έΎϛΩϮΧ
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
ίϭέέ
ϲϫΩέϮϧ
ϱήΑ΍
6XSHU&1LWH
ΖϨγέϮϠϓ
:%
ϩΎ̳ϩήϴΧΫ
αϮ̯Ϯϓ
ϦηϮϟϭίέ
ϲϫΩέϮϧ
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
ϱΪϴϔγΕ
ήΗΎη
έΎϛΩϮΧ
ίϭέέ
ϱήΑ΍
ΖϨγέϮϠϓ
ϦΘδ̴ϨΗ
ΖϨγέϮϠϓ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ϮϨϣϪΑΩϭέϭ̵΍ήΑϥ΁ί΍ ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̵ΪόΑΎϳ̶ϠΒϗϪΤϔλϪΑϦΘϓέ̵΍ήΑϥ΁ί΍ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑϪϧΎΑί
ΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ϮϨϣί΍ΝϭήΧΎϳ̶ϠΒϗ̵ϮϨϣϪΑϦΘϓέ̵΍ήΑϥ΁ί΍ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ϮϨϣί΍ΝϭήΧ̵΍ήΑϥ΁ί΍ ΝϭήΧϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϊϳήγ̵ϮϨϣϪΑΩϭέϭ̵΍ήΑϥ΁ί΍40(18ϪϤ̯Ω
ΪϨ̶̯ϣϢϫ΍ήϓϮϨϣϪϧΎΑί ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϥϭΪΑˬϩΪηϩΩΎϔΘγ΍ϡ΍ΪϣϪ̶̯ϳΎϫϮϨϣϪΑ̵ήΗϥΎγ΁̶γήΘγΩϊϳήγ̵ϮϨϣ
ΖδϴϧϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗ($6<4ΖϟΎΣέΩϊϳήγ̵ϮϨϣϭϮϨϣ‡
ΪϨϨϛήϴϴϐΗΩήϛέΎϛΖϟΎΣϪΑϪΘδΑΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣˬϊϳήγ̵ϮϨϣϭϮϨϣέΩϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗ̵ΎϫϪϨϳΰ̳‡
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ̋̊ΎΗ̋˺ΕΎΤϔλϪΑˬϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ωϼσ΍̵΍ήΑ
̊̂B)DUVL
‡
‡
ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
0LQ
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
έΎϛΩϮΧ
ίϭέϲϳΎϨηϭέ
ϱήΑ΍
ΪϴϨϛ̵ϭήϴ̡ήϳίϞϤόϟ΍έϮΘγΩί΍ˬϪΤϔλϦϳ΍έΩϩΪηΖγήϬϓ̵ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍Ϛϳήϫί΍ϩΩΎϔΘγ΍̵΍ήΑ+
ϢϠϴϓΖϟΎΣέΩ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗϢϴψϨΗϝΎΜϣ̵΍ήΑ
˭ ϮϨϣϪϧΎΑίί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴ϨϬΑ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑί ˺
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϱΪϴϔγΕ´ ˻
̵ΪόΑϩϭή̳ϭϦϴϳΎ̡ΎϳϻΎΑϪΑΎΗΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡Ύϳ ϻΎΑϪϧΎΑίˬΖδϴϧϪΤϔλ̵ϭέ̵ΩέϮϣή̳΍ ‡
ΪϳϭήΑΎϫϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϩ΍ϮΨϟΩϪϨϳΰ̳ ˼
̵ΪόΑϩϭή̳ϭϦϴϳΎ̡ΎϳϻΎΑϪΑΎΗΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡Ύϳ ϻΎΑϪϧΎΑίˬΖδϴϧϪΤϔλ̵ϭέ̵ΩέϮϣή̳΍ ‡
ΪϳϭήΑΎϫϪϨϳΰ̳
ΪϴϨ̯βϤϟϮϨϣϥΪηϮΤϣϥΎϣίΎΗ΍έ Ζθ̳ίΎΑΎϳ ΝϭήΧϪϧΎΑίˬϥΪηΝέΎΧΖϬΟ ̊
ΖϨγέϮϠϓ
:%
ϩΎ̳ϩήϴΧΫ
ϦηϮϟϭίέ
ϱΪϴϔγΕ
αϮ̯Ϯϓ
ϲϫΩέϮϧ
ήΗΎη
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
έΎϛΩϮΧ
ίϭέέ
ϱήΑ΍
ΖϨγέϮϠϓ
ϦΘδ̴ϨΗ
ΖϨγέϮϠϓ
40(18ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ
ΪϳϮηΩέ΍ϭϊϳήγ̵ϮϨϣϪΑΎΗΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18ϪϤ̯Ω ˺
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ´ ˻
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϩ΍ϮΨϟΩϪϨϳΰ̳ ˼
ΪϴϨ̯βϤϟϮϨϣϥΪηϮΤϣϥΎϣίΎΗ΍έ Ζθ̳ίΎΑΎϳ ΝϭήΧϪϧΎΑίˬϥΪηΝέΎΧΖϬΟ ̊
ϥ΍ϮΗ̶ϤϧϥΎϣΰϤϫέϮτΑ΍έΩή̰ϠϤϋϦϳΪϨ̩ˬ40(18ϪϤ̯ΩΎϳ ϮϨϣϪϧΎΑίί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ
̵΍ήΑΩϮϤϧΏΎΨΘϧ΍ϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ΍έΪϨΘδϫ̲ϧέ̵ήΘδ̯ΎΧϪΤϔλ̵ϭέϪ̯ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ΩϮϤϧϝΎόϓ
̶ΑΎϳΐϴϋζΨΑϪΑϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ϭΎϫΩή̰ϠϤϋ̵ΩήΑέΎ̯ήϴϏ̵Ύϫΐϴ̯ήΗί΍̶ϳΎϫϝΎΜϣί΍̶ϫΎ̳΁
˺˻˹a˺˺̂ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ
)DUVLB̋˹
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϨϨϛ ήϴϴϐΗ ΩήϛέΎϛ ΖϟΎΣ ϪΑ ϪΘδΑ ΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣ ˬϮϨϣ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ϪσϮΑήϣ ϪΤϔλϪΑˬΩήϛέΎϛ ΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ
Ζγ΍ ΩϮΟϮϣ z
Ζδϴϧ ΩϮΟϮϣ ;
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϢϴψϨΗ
ϪΤϔλ
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
̋̋
̋̌
̋̀
̋́
̋́
̋̂
̋̂
̌˺
̌˻
έΎϛΩϮΧ
έΎϛΩϮΧ
έΎϛΩϮΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
έΎϛΩϮΧ
έΎϛΩϮΧ
εϮϣΎΧ
z
z
z
;
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
ϲϫΩέϮϧ
6XSHU&1LWH
(,6 είήϟ Ϊο
ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ
αϮ̯Ϯϓ
ήΗΎη
ϭήϛΎϣ ϪϠΗ
̌˼
̋˹L˺˹́˹ >+'@ϢϠϴϓ
˻˼˹̊[˺̀˻́ β̰ϋ
z
z
ϦηϮϟϭίέ
̌̊
̌̊
̌̋
̌̋
̌̌
̌̌
̌̀
̌̀
̌́
̌́
̌̂
ϲϟΎϋ έΎϴδΑ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
εϮϣΎΧ
ϝΎϣήϧ
εϮϣΎΧ
έΎϛΩϮΧ
;
;
z
;
;
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
;
;
;
Ζϴϔϴϛ
ΩΎΑϱ΍ΪλϑάΣ
έΎϛΩϮΧ ΞϨδϧΎϣί
ϪϨϴϣί έϮϧ
έΪϴϓ
ϩήϬ̩ κϴΨθΗ
ΎϤϨϫ΍έ
ϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί
ΡϮοϭ
ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
,62
̋˺B )DUVL
βϜϋ
ϢϠϴϓ
‡
‡
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϪΤϔλ
̌̂
̀˹
́̀́̌
́̂
́́
̂˹
́˹
́˺
́̊
̀˹
̀˺
̊˼
̀˺
̀˺
̂˺
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
ϪϤϫζΨ̡
εήΑ˺
ϪϴϧΎΛ˺
βϜϋ
;
;
;
z
z
z
;
;
;
;
z
z
z
z
z
ϢϠϴϓ
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
;
;
;
;
ϮϨϣ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ζΨ̡
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
ζΨ̡ ϪϨϳΰ̳
ϪΘδΟήΑ
ζΨ̡ ϑ
ϑάΣ
ΖψϓΎΤϣ
ϲ̢ϛ
ϲϳΰΟ ϑάΣ
ϢϴδϘΗ
ζϳ΍ήϳϭ
ΐϴϛήΗ
ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ϞϳΎϓ ρ΍
̮ϳίϮϣ ΎΑ Ϯη Ϊϳϼγ΍
Ϊϳϼγ΍ζϳΎϤϧϪϠλΎϓ
ϩί΍Ϊϧ΍ Ε
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ςϘϓ '32) ̟Ύ̩Ζϣϼϋ
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϢϴψϨΗ
ϪΤϔλ
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
̀˻
̀˻
̀˻
̀˼
̀˼
̀˼
̀̊
̀̊
̀̊
εϮϣΎΧ
''00<<
ϱήγ
˺̲́ϧέ ˺́ Ϧηϭέ
εϮϣΎΧ
ϪψϓΎΣ
ΦϳέΎΗϭ ΖϋΎγϢϴψϨΗ
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ΦϳέΎΗ ωϮϧ
ϞϳΎϓ ϩέΎϤη
/&' ϝήΘϨϛ
/&' ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ
ϩήϴΧΫ ςϴΤϣ ωϮϧ
ϥΰΨϣ ΕΎϋϼσ΍
Ζϣήϓ
Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍«
)DUVL B̋˻
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϢϴψϨΗ
ϪΤϔλ
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
̀̊
̀̋
̀̋
̀̋
̀̌
̀̌
̀̌
̀̀
̀̀
Ϧηϭέ
Ϧηϭέ
̋ ϪϘϴϗΩ
Ϧηϭέ
Ϧηϭέ
ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ
έΎϛΩϮΧ
Ζϣήϓ
ΐϴΑ ϱ΍Ϊλ
ήΗΎηϱ΍Ϊλ
έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ
ςΒο ύ΍ή̩
ΕϮϤϳέ
86% ϝΎμΗ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϲΟϭήΧ
̀́
Ϧηϭέ
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ζϳΎϤϧ
̀́
̀́
̀̂
̀̂
Ϧηϭέ
εϮϣΎΧ
ϪϧΎΧέΎ̯ ϢϴψϨΗ
/DQJXDJH
ϲθϳΎϤϧ
$Q\QHW+'0,&(&
Ϊη ΪϨϫ΍ϮΨϧ ϥΎϳΎϤϧ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϪΑ ϪΘδΑΎϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ̶ΧήΑ
ΩϮϤϧ ϝΎόϓ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϥΎϣΰϤϫ έϮτΑ ΍έ Ωή̰ϠϤϋ ϦϳΪϨ̩ ˬ40(18 ϪϤ̯Ω Ύϳ ϮϨϣ ϪϧΎΑί ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ
ΎϫΩή̰ϠϤϋ̵ΩήΑέΎ̯ ήϴϏ ̵Ύϫΐϴ̯ήΗ ί΍ ̶ϳΎϫ ϝΎΜϣ ί΍ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ ΩϮϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ ΪϨΘδϫ ̲ϧέ ̵ήΘδ̯ΎΧϪΤϔλ ̵ϭέ Ϫ̯ ϮϨϣ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
˺˻˹a˺˺̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ̶ΑΎϳΐϴϋζΨΑϪΑ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϭ
̋˼B )DUVL
‡
‡
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϊϳήγ ̵ϮϨϣ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϨϨϛ ήϴϴϐΗΩήϛέΎϛ ΖϟΎΣ ϪΑ ϪΘδΑ ΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣˬϊϳήγ ̵ϮϨϣ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ϪσϮΑήϣ ϪΤϔλϪΑ ˬΩήϛέΎϛ ΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ
Ζγ΍ ΩϮΟϮϣ z
Ζδϴϧ ΩϮΟϮϣ ;
ςΒο ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϪΤϔλ
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
˻̌
̋̌
̋̂
ϪψϓΎΣ
̋˹L˺˹́˹ >+'@ϢϠϴϓ
˻˼˹̊[˺̀˻́ β̰ϋ
έΎϛΩϮΧ
έΎϛΩϮΧ
̋̀
̌˺
̌˼
‡
‡
βϜϋ
ϢϠϴϓ
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
z
z
ϩΎ̳ ϩήϴΧΫ
z
z
ϦηϮϟϭίέ
z
z
z
ϱΪϴϔγ Ε
αϮ̯Ϯϓ
έΎϛΩϮΧ
z
z
z
έΎϛΩϮΧ
z
z
ήΗΎη
ϲϫΩέϮϧ
ζΨ̡ ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϪΤϔλ
νήϓ ζϴ̡ έ΍ΪϘϣ
˻̌
̀˹
́̂
́̊́˹
́̀́̌
̀˺
̊˼
̀˺
ϪψϓΎΣ
̂˺
ϢϠϴϓ
Ωή̯έΎ̯ ΖϟΎΣ
z
;
z
;
;
z
z
z
z
z
z
z
z
z
;
;
z
;
ϩΎ̳ ϩήϴΧΫ
ϪΘδΟήΑ
ϑάΣ
ζϳ΍ήϳϭ
ζΨ̡ ϑ
ϞϳΎϓ ρ΍
Ϊϳϼγ΍
ϩί΍Ϊϧ΍ Ε
̟Ύ̩ Ζϣϼϋ
βϜϋ
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ςϘϓ
Ϊη ΪϨϫ΍ϮΨϧ ϥΎϳΎϤϧ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϪΑ ϪΘδΑ ϡϼϗ΍ ί΍ ̶ΧήΑ
ΩϮϤϧ ϝΎόϓ ϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϥΎϣΰϤϫ έϮτΑ ΍έ Ωή̰ϠϤϋ ϦϳΪϨ̩ ˬ40(18 ϪϤ̯Ω Ύϳ ϮϨϣ ϪϧΎΑί ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ
ϪΑ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϭ ΎϫΩή̰ϠϤϋ ̵ΩήΑέΎ̯ ήϴϏ ̵Ύϫ ΐϴ̯ήΗί΍ ̶ϳΎϫ ϝΎΜϣ ί΍ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ ΩϮϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ ΍έ ΪϨΘδϫ ̲ϧέ ̵ήΘδ̯ΎΧ ϪΤϔλ ̵ϭέ Ϫ̯ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
˺˻˹a˺˺̂ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ̶ΑΎϳ ΐϴϋ ζΨΑ
‡
‡
)DUVL B̋̊
ςΒο ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ βϜϋϭ ϢϠϴϓ ςΒο̵΍ήΑ΍έ ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ
Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ΎϤη ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ϩ̫Ϯγ̶ϳΎϨηϭέ ΎΑϖΑΎτϣ ΍έ Ϣ̳΍ήϓΎϳΩ ϭ ήΗΎη Ζϋήγ ˬϪϨϴϬΑ ςΒο ϡΎΠϧ΍ ̵΍ήΑ+' ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍
ΪϴϨ̯ κΨθϣ ΍έήϳί ΖϟΎΣ ζη ί΍̶̰ϳ ˬ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ ϑΪϫ ΎϳςΒο ςϴΤϣ ˬϩ̫Ϯγςϳ΍ήη ϪΑ ϪΘδΑ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ϪϨϴϣί ϭ ωϮοϮϣ ϦϴΑ έΎ̯ΩϮΧ ϥί΍ϮΗ ΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΩΎϋ ςϳ΍ήη έΩ ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ϪϨΤλ ϪΑ ̶̴ΘδΑ ˬϪϴϧΎΛ έΩ ˺˻̋˹ΎΗ˺̋˹ ί΍έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ήΗΎη Ζϋήγ ̭ήΤΘϣ ̵΍ ϩ̫Ϯγ ΎΑ ΪϳΩ β̡ ˬϝΎΣϦϳ΍ ΎΑ ΪϨ̯ ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ έϮϧ Ϣ̯ ̶ΘΣ ̮ϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ̮ϳέΩ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎ̰ϣ΍ ήΑέΎ̯ ϪΑ ΩϮη̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ̶ΘγΩ ΕέϮμΑ ΍έ ϥ΁ ˬΖγ΍ έ΍ϮηΩϩ̫Ϯγ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ή̳΍ ΪϫΩ̶ϣ ζϫΎϛ ΍έ̶̳ΪηέΎΗϥ΍ΰϴϣˬβϴϨΗ Ύϳ ϒϠ̳ ̵ίΎΑ ΪϨϧΎϣ ϊϳήγ ΖϛήΣ̵΍έ΍Ω̵Ύϫϩ̫ϮγςΒο ϡΎ̴Ϩϫ Ϧϳ΍ έΩ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω είήϟΖγ΍ϦϜϤϣ ήϳϮμΗ ˬΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ ΖϨγέϮϠϓέϮϧήϳί έΩ ̶ηίέϭ ΖϟΎΣ ί΍ ή̳΍
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ςΒο ̵΍ήΑ έΎϛΩϮΧ ΖϟΎΣ ί΍ ΕέϮλ
ήϫΎχϢϳϼϣ ϭϮΤϣ ϪϨϴϣί β̡ Ϛϳ ήΑ΍ήΑέΩήψϧΩέϮϣ ϩ̫Ϯγ ΎϳκΨηΎΗΪϨϛ ̶ϣ ΩΎΠϳ΍ Ϣϛ ϥ΍ΪϴϣϖϤϋ Ϛϳ ΩϮη
Ζγ΍ήΛϮϣήΘθϴΑ ΩϮη ϩΩΎϔΘγ΍ϥΎϤΘΧΎγί΍ ΝέΎΧϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ ϩήϬ̩ β̰ϋΖϟΎΣ ΪϨ̯ ̶ϣ ήϴϴϐΗ ϪϴϧΎΛ έΩ ˺˺˹˹˹ΎΗ˺̋˹ ί΍έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ήΗΎη Ζϋήγ ̶γϭήϋ Ϣγ΍ήϣ ΪϨϧΎϣ ˬΪΑΎΗ ̶ϣ ϩ̫Ϯγ ϪΑΪϳΪη έϮϧ Ϫϛ ̶ϧΎϣί έΩ ϩήϴϏ ϭ ϩ̫Ϯγ ϩήϬ̩ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ̶ϫΩέϮϧ ί΍ ΪϨϛ ̶ϣ ̵ήϴ̳ϮϠΟˬϪϨΤλ ̵ϭέ ήΑ Ύϳ
έΩΎϳέΩέΎϨϛ ΪϨϧΎϣ ˬΖγ΍ ΪϳΪη έϮϧ ΏΎΗίΎΑ Ϫϛ̶ϧΎϜϣ έΩ ϩήϴϏϭ ϩ̫Ϯγ ϩήϬ̩ ϡϭΰϟ ΪΣ ί΍ ήΘϤϛ ̶ϫΩέϮϧί΍ ΪϨϛ ̶ϣ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ˬ̶Ϝγ΍ Ζδϴ̡ Ϛϳ έΩ Ύϳ ϥΎΘδΑΎΗ ςγ΍ϭ΍
ΕΎϤϴψϨΗ
έΎϛΩϮΧ
ΐη
ϲηίέϭ
ϩήΗή̡
ϱ΍ ϪτϘϧ έϮϧ
ϑήΑϞΣΎγ
ΪηΪϫ΍ϮΨϧ ήϫΎχ ̵ΰϴ̩ έΎϛΩϮΧ ΖϟΎΣ έΩΎϣ΍ΪϴϨϛϝήΘϨϛϪΤϔλ ̵ϭέ ΕΎϋϼσ΍ ζϳΎϤϧ έΩ ΍έ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ϪϨΤλ ΖϟΎΣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ ³έΎϛΩϮΧ´ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍ ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧϝΎόϓήϴϏ $(ϪϨΤλ ΖϟΎΣ ˬΪϴϨϛ ϢϴψϨΗϲΘγΩ ΖϟΎΣ ϱϭέ ΍έϲϫΩέϮϧ Ύϳ ήΗΎη ή̳΍ ‡
̋̋B )DUVL
ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ
ΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑ΍έϩ̫Ϯγ̲ϧέˬέ΍ΩϪψϓΎΣϦϴΑέϭΩϦϳ΍
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ΍έ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗϢϴψϨΗˬςΒοςϳ΍ήηϪΑϪΘδΑ
ϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗέΎϛΩϮΧϝήΘϨϛ̵΍ήΑϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍ί΍˱ϻϮϤόϣ
έΎϛΩϮΧ
ϩ̫ϮγϪϛ̵Ωέ΍Ϯϣϭ̟΁ίϮϠϛϚϳΩΰϧήϳϭΎμΗ̵΍ήΑϩ̬ϳϭϪΑˬΩ΍ί΁̵ΎπϓςϴΤϣςϳ΍ήηϪΑϪΟϮΗΎΑ΍έ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗˬϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍
ΪϨϛ̶ϣϝήΘϨϛˬΖγ΍ΐϟΎϏ̲ϧέϚϳ̵΍έ΍Ω
ίϭέέ
̨ϴϫ
ΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍̵ήΑ΍̵΍ϮϫϚϳέΩςΒοϡΎ̴ϨϫϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍
ΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ΖϨγέϮϠϓΪϴϔγέϮϧήϳίέΩςΒοϡΎ̴ϨϫϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍
ΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ˬΖγ΍ϦΘδ̴ϨΗέϮϧ˼˻˹˹.ί΍ήΘϤϛ̵΍έ΍Ωϑ΍ήσ΍ςϴΤϣϪϛ̶ϣΎ̴ϨϫϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ̶ΘγΩέϮτΑΩϮΟϮϣςϳ΍ήηΎϳέϮϧϊΒϨϣΎΑ̶̴ϨϫΎϤϫ̵΍ήΑ΍έ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ϱήΑ΍
ΖϨγέϮϠϓ
ϦΘδ̴ϨΗ
ϩ΍ϮΨϟΩ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗ
˭̶ΘγΩΕέϮμΑΪϴϔγϥί΍ϮΗϥΩήϛϢϴψϨΗ
ϢϴΨοΪϴϔγάϏΎ̯
έΎϛϩΩΎϣ΁>0LQ@
0LQ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϩ΍ϮΨϟΩ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗ´ ˺
ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗϢϴψϨΗ´ή̴ϧΎθϧ ‡
ΩϮη̶ϣϥΎϳΎϤϧ³
ΪϨϛή̡΍έϪΤϔλϡΎϤΗϪϛ̵΍ϪϧϮ̳ϪΑΪϴϨϛϢϴψϨΗΪϴϔγάϏΎϛ̱ήΑϚϳΪϨϧΎϣΪϴϔγ˯̶ηϚϳ̵ϭέ΍έΩϮΧϦϴΑέϭΩέΩΎϛ ˻
ΪηΎΒϧϑΎϔηϪϛΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̶Όϴηί΍ ‡
΍έ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ³ϲΘγΩαϮ̯Ϯϓ´ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑˬΖγ΍ϩΪθϧϢϴψϨΗΪϨϛ̶ϣή̡΍έϪΤϔλϪϛ̵΍̶η̵΍ήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓή̳΍ ‡
̋̂ϪΤϔλ«ΪϴϨϛ΢ϴΤμΗ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ 2. ΪϴϳΎΗϪϧΎΑί ˼
ή̴ϧΎθϧϭϩΪηϝΎϤϋ΍̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗϢϴψϨΗ ‡
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ
ϩήϴϏϭϊϤηέϮϧˬΖϨγέϮϠϓˬ̶όϴΒσέϮϧϥΎϤΘΧΎγϞΧ΍ΩέΩϒϠΘΨϣ̵έϮϧςϳ΍ήηΖΤΗϥ΍ϮΘϴϣϩ̫ϮγϚϳί΍‡
ϥί΍ϮΗΕΎϤϴψϨΗϪΑϪΘδΑϩ̫Ϯγ̲ϧέˬΖγ΍ΕϭΎϔΘϣ̵έϮϧϊΒϨϣϪΑϪΘδΑ̲ϧέ̵ΎϣΩϪϛ̶ϳΎΠϧ΁ί΍Ωή̵̯έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ήΗ̶όϴΒσϪΠϴΘϧϝϮμΣ̵΍ήΑΩήϜϠϤϋϦϳ΍ί΍ΩήϛΪϫ΍ϮΧήϴϴϐΗ̵Ϊϴϔγ
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗϥΩήϛϢϴψϨΗί΍ζϴ̡΍έ̌̀ϪΤϔλ«³εϮϣΎΧϝΎΘϴΠϳΩϡϭί´ϢϴψϨΗΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ‡
ΩϮηϢϴψϨΗΪϧ΍ϮΗ̶ϤϧΖϟΎΣϦϳ΍έΩΐγΎϨϣ̲ϧέΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗϢϴψϨΗϡΎ̴Ϩϫ̶̴ϧέ˯̶ηί΍‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϢϴψϨΗ³έΎϛΩϮΧ´ΖϟΎΣ̵ϭέ($6<4ΖϟΎΣέΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍‡
ΪϴϨϛϢϴψϨΗϩέΎΑϭΩ̵έϮϧςϳ΍ήηήϴϴϐΗΕέϮλέΩ΍έ̵Ϊϴϔγϥί΍ϮΗ‡
ΪϨϛϢϫ΍ήϓ̵ήΘϬΑΞϳΎΘϧΖγ΍ϦϜϤϣέΎϛΩϮΧΖϟΎΣ̵ϭέήΑϢϴψϨΗˬΩ΍ί΁̵ΎπϓέΩ̵ΩΎϋςΒοϦϴΣέΩ‡
)DUVLB̋̌
ϲϫΩέϮϧ
̶ΘγΩέϮσϪΑˬςΒοςϳ΍ήηϪΑϪΘδΑ΍έ̶ϫΩέϮϧΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣϦϴϨ̪ϤϫΎϤηΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑ΍έ̶ϫΩέϮϧέ΍ΪϘϣ˱ϻϮϤόϣˬ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ
̵ϭέζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
ϲϫΩέϮϧ
̋̀B)DUVL
ΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑςϴΤϣέϮϧςϳ΍ήηϖΑΎτϣ΍έήϳϮμΗ̶ϳΎϨηϭέˬϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍
ˬΖγ΍ϚϳέΎΗΎϳϦηϭέΪΣί΍ζϴΑϩ̫ϮγϪϛ̶ϧΎϣίΪϴϨϛϢϴψϨΗ̶ΘγΩέϮτΑ΍έήϳϮμΗϚϳ̶ϳΎϨηϭέΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΪϴϨϛϢϴψϨΗ΍έ̶ϳΎϨηϭέ
ΕΎϤϴψϨΗ
έΎϛΩϮΧ
ϲΘγΩ
̶ϫΩέϮϧ̶ΘγΩϢϴψϨΗ
ςϳ΍ήηαΎγ΍ήΑέΎϛΩϮΧϩΪηϢϴψϨΗέ΍ΪϘϣϥ΍ϮϨόΑνήϓζϴ̡ϢϴψϨΗˬΪϴϨϛ̶ϣϢϴψϨΗ̶ΘγΩΕέϮμΑ΍έ̶ϫΩέϮϧϪϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ
ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχςϴΤϣ̵έϮϧ
̶ϫΩέϮϧϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ ζϳ΍ΰϓ΍Ύϳ ζϫΎϛϪϧΎΑίˬΪϴϨϛ̶ϣϩΎ̴ϧ/&'ϪΤϔλ̵ϭέήϳϮμΗϪΑϪϛϦϳ΍ϦϴΣέΩ
ΪϴϨϛβϤϟ
ΩήϛϢϴψϨΗ³˻̂´ϭ³˹´ϦϴΑϥ΍ϮΗϲϣ΍έϲϫΩέϮϧϥ΍ΰϴϣ‡
ΩϮη̶ϣϪϴλϮΗ̶ΘγΩ̶ϫΩέϮϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍ˬήϳίςϳ΍ήηέΩ
Ζγ΍ϦηϭέέΎϴδΑϪϨϴϣίβ̡Ϫϛ̶ϣΎ̴ϨϫΎϳέϮϧΪοαϮϜόϣ̵ί΍Ωή̡έϮϧί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗϡΎ̴Ϩϫ‡
̶Ϝγ΍ϡΎ̴ϨϫΎϳϞΣΎγΪϨϧΎϣ̶όϴΒσΏΎΗίΎΑΎΑϪϨϴϣίβ̡Ϛϳί΍̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗϡΎ̴Ϩϫ‡
Ζγ΍ϥΎθΧέΩϩ̫ϮγΎϳϩΩϮΑϚϳέΎΗέΎϴδΑϪϨϴϣίβ̡Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϢϴψϨΗ³έΎϛΩϮΧ´ΖϟΎΣ̵ϭέ($6<4ΖϟΎΣέΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
6XSHU&1LWH
ϪϴϬΗ ̮ϳέΎΗ ̵ΎϬϧΎ̰ϣ ί΍ήΗ Ϧηϭέ ̵ήϳϭΎμΗ Ύϳ ϭ ˬΩϮη ϥΎϳΎϤϧ ϪΘδϫ΁ Ζ̯ήΣ ΕέϮμΑ Ϫ̯ Ωήϴ̴Α ̶δ̰ϋ ϩ̫Ϯγ ί΍ ήΗΎη ΖϋήγϝήΘϨ̯ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ΪϴϫΪΑ ΖγΩ ί΍ ΍έ ΎϬ̴ϧέ ί΍ ϡ΍Ϊ̯ ̨ϴϫ Ϫ̰Ϩϳ΍ ϥϭΪΑ ΪϴϨ̯
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ ήϳϮμΗ ̮ϳ ςΒο
ϝΎϣήϧ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒο Ϧηϭέ ̵ήϳϮμΗ ˬ̮ϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ̮ϳ έΩ ̶ΘΣ
ϲϟΎϋ
ϝΎ̰η΍ Ϧϳ΍ ˬΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ϪΤϔλ έΩ ̵ΪϴϔγρΎϘϧ ΕΎϗϭ΍ ̶πόΑ ϭ ϩΩή̯ ήϴϴϐΗ ̶̴Θδϫ΁ ϪΑ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ ˬΩϮη ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ ΐη ̲ϧέ Ωή̰ϠϤϋ ί΍ Ϫ̰ϴϣΎ̴Ϩϫ ‡
ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ
ΪϨ̶̯ϣ έΎ̯ϢϠϴϓ ςΒο ΖϟΎΣέΩ ςϘϓ ΐη ̲ϧέΩή̰ϠϤϋ ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧϢϴψϨΗ ³εϮϣΎΧ´ΖϟΎΣ ϱϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍ ‡
̶ϜϴϧϭήΘϜϟ΍ ήϳϮμΗ ή̳ί΍ήΗ (,6 είήϟΪο
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧϩΪη ςΒο ήϳϮμΗ έΩ ̶̳ΪηέΎΗ ΢ϴΤμΗ ΚϋΎΑ ΩήϜϠϤϋϦϳ΍ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ϩΪη ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ϩ̫Ϯγ Ϛϳ ϥΩήϛ ςΒο ̵΍ήΑ ϡϭί ί΍Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
ΪϨϛ ̶ϣ ϥ΍ήΒΟ ˬΩΎϳί ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ έΩ ˱ΎλϮμΨϣˬ΍έϦϴΑέϭΩ ϥΩέϮΧ ϥΎϜΗ ήΛ΍ έΩ ήϳϭΎμΗ ̶ΗΎΒΛ ̶Α
Ϧηϭέ
ΪϨϛ ̶ϣϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ ΍έ³είήϟ Ϊο´ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ($6<4 ΖϟΎΣ ‡
Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΧ ΩϮΟϭ ϪΤϔλ ̵ϭέ ήΑΖϛήΣ ϭ ̶όϗ΍ϭ ΖϛήΣ ϦϴΑ̶ϛΪϧ΍ ϑϼΘΧ΍ˬΩϮη̶ϣ ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ είήϟ Ϊο´ Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
ϭΩήϫ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΍έ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΪηΎΑ ϩΪη ϦϴϴόΗ ³Ϧηϭέ είήϟ Ϊο´ ή̳΍̶ΘΣ ΪηΎΒϧ ΢ϴΤμΗ ϞΑΎϗϞϣΎϛέϮτΑ Ζγ΍ϦϜϤϣϦϴΑέϭΩ ΪϳΪη ̵Ύϫ ϥΎϜΗ ‡
Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ϢϜΤϣ ΖγΩ
Ϫ΋΍έ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϪϳΎ̡ Ϫγ ΪϴϳΎϤϧ ϢϴψϨΗ ˬϪϳΎ̡ Ϫγ Ύϳ ΰϴϣ ̵ϭέ ήΑ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴ϨϬΑ ΍έ ³ εϮϣΎΧ είήϟ Ϊο´ ϢϴψϨΗ ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ‡
Ζγ΍ ϩΪθϧ
έΩ ΪηΎΑ ΩϮϬθϣ ϪϨϴϣίβ̡Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬΪϴϨϛϲϣςΒο ϚϳέΎΗ ϱΎϫ ϥΎϜϣ έΩ ³Ϧηϭέ´ϱϭέ³ είήϟ Ϊο´ ϢϴψϨΗ ϦΘη΍Ω έ΍ήϗ ϭϻΎΑ ϲ΋ΎϤϨ̳έΰΑ ΎΑ ΍έϱήϳϭΎμΗ ή̳΍ ‡
ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ³ εϮϣΎΧ´̵ϭέ΍έ ³είήϟ Ϊο´ ϭϩΩή̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ζγ΍ ϩΪθϧϪ΋΍έ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϬΑ ϪϳΎ̡ Ϫγί΍Ϫϛ ϢϴϨϛ ̶ϣ ϪϴλϮΗ ˬΕέϮλϦϳ΍
ϱέ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣςϘϓΩήϛΪϫ΍ϮΨϧ έΎϛ (,6 είήϟΪο ˬΪηΎΑ ϩΪηϢϴψϨΗ ˻̀ ϱϻΎΑ ϲϫΩέϮϧ ή̳΍ ‡
ΩϮη ϲϣ εϮϣΎΧ ³είήϟ Ϊο´ ΖϴϠΑΎϗ ˬΪϴϨϛϝΎόϓ ΍έεϼϓ ˬβϜϋ ΖϟΎΣέΩ ή̳΍ ‡
)DUVL B̋́
ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ
̶ϣ Ϫ̯ ̵΍ ϩϮϠΟ ϭ ΪϴϨ̯ ςΒοΪϴϠϳΎϣϪ̵̯ήϳϮμΗ ωϮϧ ̵΍ήΑ ΍έ ϪσϮΑήϣ ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ ΪϴϫΪΑ ϕϼΧ ϩϮϠΟ ΩϮΧ ςΒο ϪΑ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϤηϪΑ ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ΩϮηΩΎΠϳ΍ Ϊϴϫ΍ϮΧ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ ̵΍ήΑ ϒϠΘΨϣ ϪϨϳΰ̳ ̋
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ ΪϨϛ ̶ϣ Ϊϴϔγ ϭ ϩΎϴγ ΍έ ήϳϭΎμΗ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
Ϊϴϔγ ϭ ϩΎϴγ
ΪϫΩ ̶ϣ ήϳϮμΗ ϪΑ ΥήγϪΑ ϞϳΎϤΘϣ̵΍ ϩϮϬϗ ̲ϧέ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
ϱ΍ ϩϮϬϗΰϣήϗ
ΩΎΠϳ΍ ϮϴΗΎ̴ϧ ήϳϮμΗ Ϛϳ ˬϩΩήϛ αϮϜόϣ ΍έ ΎϬ̴ϧέ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
ΪϨϛ ̶ϣ
έΩ ΕέϮλ ϱϭέ ΩϮΟϮϣ κ΋ΎϘϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ΎΑ
ΪϴϨϛ΢ϴΤμΗ ΍έήϳϮμΗ
΍έϱέΎΠΗ ϱΎϬϤϠϴϓέΩ ϩΪη ϩΩήΑ έΎϛϪΑ ήϳϮμΗ ΖϟΎΣϦϳ΍
ΪϨϛ ϲϣ ϲϨϳήϓ΁ίΎΑ
ϮϴΗΎ̴ϧ
ϲθϳ΍έ΁
ϦΗ ΎϤϨϴγ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ ³ εϮϣΎΧ´ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍
αϮ̯Ϯϓ
̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϪϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ έΎϛΩϮΧ ϢϴψϨΗ ΪϨϛ ̶ϣ ϢϴψϨΗ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ϩ̫Ϯγ Ϛϳ ̵΍ήΑ΍έ ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ ϻ
˱ ϮϤόϣ ˬ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍
ΩϮη ̶ϣ ϡΎΠϧ΍̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ έΎϛΩϮΧ ϢϴψϨΗ ϪθϴϤϫˬΩϮη ̶ϣ Ϧηϭέ +'
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ̶ΘγΩ έϮσϪΑ ˬςΒο ςϳ΍ήη ϪΑ ϪΘδΑ ˬϩ̫Ϯγ Ϛϳ ̵΍ήΑ ΍έ ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓΪϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ΎϤη
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ήΑ ΎΗ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎϜϣ΍ ΎϤηϪΑ ϥϮ̩ˬΩήϛ ϩΩΎϔΘγ΍ έΎ̯ΩϮΧ ϢϴψϨΗ ̶̳̬ϳϭ ί΍Ϫϛ Ζγ΍ήΘϬΑ ˬΎϬΘϴόϗϮϣ ήΘθϴΑ έΩ
έΎϛΩϮΧ
̨ϴϫ
ΪϴϨϛ ΰϛήϤΗ ϥΩήϛ ςΒο ϕϼΧ ϪΒϨΟ ̵ϭέ
̶ϣ ΩΎϤΘϋ΍ϞΑΎϗήϴϏ Ύϳ ϭϞϜθϣ΍έ έΎϛΩϮΧ ϢϴψϨΗ Ϫϛςϳ΍ήη ̶πόΑ ΖΤΗ Ζγ΍ϦϜϤϣ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ̶ΘγΩ ϢϴψϨΗ
ϲΘγΩ
ΪηΎΑ ϡίϻΪϨϨϛ
ΪηΎΑ ̶ϣ ΪϴϨ̯ ̶ϣ βϤϟ Ϫ̯ ̵΍ ϪτϘϧ ̵ϭέ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
ΖϨϳϮ̡ ̧ΎΗ
̋̂B )DUVL
ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
αϮ̯Ϯϓ
&0
P
ςΒοϦϴΣέΩ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗ
ΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗΖϳΎϬϨϴΑΎΗ̟΁ίϮϠϛϚϳΩΰϧϪϠλΎϓί΍ϩ̫ϮγϚϳ̵΍ήΑ΍έ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓέΎϛΩϮΧέϮτΑˬ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
ςΒοςϳ΍ήηϪΑϪΘδΑˬ΢ϴΤλ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓΖγ΍ϦϜϤϣΎϣ΍
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗΖϟΎΣί΍ΕέϮλϦϳ΍έΩΩϮθϧϞλΎΣ
22
ήΗέϭΩϩ̫Ϯγϭ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲΘγΩ´‰³αϮ̯Ϯϓ´ ˺
ΩϮη̶ϣϥΎϳΎϤϧ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗή̴ϧΎθϧ ‡
ήΘ̰ϳΩΰϧϩ̫ϮγϪϧΎΑίˬΪϴϨϛ̶ϣϩΎ̴ϧ/&'ϪΤϔλ̵ϭέϩ̫ϮγϪΑϪϛϦϳ΍ϦϴΣέΩ ˻
ΪϴϫΩέΎθϓ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ
ήΗ̮ϳΩΰϧϩ̫Ϯγ!
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ
ήΗέϭΩϩ̫ϮγϚϳ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗ
ήΗέϭΩϩ̫ϮγϪϧΎΑίˬήΗέϭΩϩ̫ϮγϚϳ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗ̵΍ήΑ
ήΗϚϳΩΰϧϩ̫ϮγϚϳ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗ
ήΘ̰ϳΩΰϧϩ̫ϮγϪϧΎΑίˬήΗ̮ϳΩΰϧϩ̫ϮγϚϳ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗ̵΍ήΑ
ΖϨϳϮ̡̧ΎΗ
ΪϴϨ̯βϤϟˬ̶δϤϟϪΤϔλεϮ̳έΎϬ̩ϪϴΣΎϧ̵ϭέ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓϢϴψϨΗ̵΍ήΑ΍έϩ΍ϮΨϟΩϪτϘϧ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΖϨϳϮ̡̧ΎΗ´‰³αϮ̯Ϯϓ´ ˺
ΩϮη̶ϣήϫΎχεϮ̳έΎϬ̩ϪϴΣΎϧ ‡
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗεϮ̳έΎϬ̩ϪϴΣΎϧέΩϩ΍ϮΨϟΩϪτϘϧβϤϟΎΑ̶λΎΧϪτϘϧ̵ϭέ΍έ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓ ˻
ήΗέϭΩϩ̫Ϯγ!
αϮ̯Ϯϓ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έϲη
ΪϴϨϛΐδϛ̵ήΘϬΑΞϳΎΘϧ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϚϴΗΎϣϮΗ΍ήϴϏϢϴψϨΗΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣήϳίςϳ΍ήηέΩ
ΪϧήΗέϭΩΎϴη΍ήϳΎγϭϩΩϮΑϚϳΩΰϧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪΑ̶πόΑˬΖγ΍̶ηϦϳΪϨ̵̩ϭΎΣϪϛ̵ήϳϮμΗ ‡
Ζγ΍ϩΪηϩήλΎΤϣϑήΑΎΑΎϳϭϩΪηέϮΘδϣϪϣΎΑϪϛ̶μΨη ‡
ϞϴΒϣϮΗ΍ϚϳΪϨϧΎϣϥΎθΧέΩΎϳϭϕ΍ήΑέΎϴδΑΡϮτγ ‡
ϡΩήϣϩϮΒϧ΍ΎϳϭέΎϜηίέϭϚϳΪϨϧΎϣΪϨϨϛ̶ϣΖϛήΣϊϳήγΎϳϭϢ΋΍ΩέϮτΑϪϛ̶ϳΎϫϩ̫ϮγΎϳιΎΨη΍ ‡
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ςΒοί΍ζϴ̡ΪϳΎΑΖϴϠΑΎϗϦϳ΍ί΍ΩϮηϲϣϱήΘδϛΎΧϊϳήγϱϮϨϣέΩ³βϤϟϪτϘϧ´ϱϮϨϣˬϢϠϴϓςΒοϡΎ̴ϨϫέΩ‡
̵ϭέ̵΍ϪϧΎθϧ̨ϴϫˬέΎϛΩϮΧ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓΖϟΎΣέΩΩήϛΪϫ΍ϮΧήϴϴϐΗέΎϛΩϮΧ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϭ̶ΘγΩ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϦϴΑ³αϮ̯Ϯϓ´ΩήϜϠϤϋ‡
ΪηΪϫ΍ϮΨϧήϫΎχϪΤϔλ
̵ϭέήΑ³:´ϝήΘϨϛΖϤγέΩ΍έ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓή̳΍ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍΍έ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ΍ΪΘΑ΍˱ΎϤΘΣˬϩ̫Ϯγ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓ̶ΘγΩϢϴψϨΗί΍ϞΒϗ‡
̶ΘγέΪΑ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓˬΪϴϧ΍Ωή̶̳ϣϩ̫Ϯγ̵ϭέήΑ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓϢϴψϨΗ̵΍ήΑ³7´ϝήΘϨ̯ΖϤγϪΑ΍έϡϭίϡήϫ΍Ϫϛ̶ϣΎ̴ϨϫˬΪϴϨϛϢϴψϨΗϩ̫Ϯγ
ΩϮη̶ϤϧϢϴψϨΗ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓέΎϛΩϮΧϢϴψϨΗί΍ϪϛϢϴϨϛ̶ϣϪϴλϮΗˬΪϴΘδϫϪΑήΠΗϢϛ+'̶ϳϮϳΪϳϭ̵ΎϫϦϴΑέϭΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍έΩή̳΍‡
ΪηΪϫ΍ϮΧϢϴψϨΗ³έΎϛΩϮΧ´ΖϟΎΣ̵ϭέ($6<4ΖϟΎΣέΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍‡
ήΗέϭΩΎϳήΗϚϳΩΰϧΩΎϤϧ‡
ΩϮη̶ϣήϫΎχΰ̯ήϣέΩˬΪγέ̶ϣΎϬΘϧ΍ϪΑ̶ϧϮϧΎϛϪϠλΎϓϢϴψϨΗϪϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ
ΪηΪϫ΍ϮΧϝΎϤϋ΍
ϪϧΎΑίϥΩήϛβϤϟί΍ΪόΑϪΘϓΎϳήϴϴϐΗέ΍ΪϘϣ‡
Ύϳ
)DUVLB̌˹
ήΗΎη
ϢϴψϨΗ̶ΘγΩέϮσϪΑˬϪϨΤλςϳ΍ήηϪΑϪΘδΑ΍έήΗΎηΖϋήγΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣϦϴϨ̪ϤϫΎϤηΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑϩ̫Ϯγ̶ϳΎϨηϭέϪΑϪΘδΑ΍έήΗΎηΖϋήγ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
ΪϴϨ̯
̵ϭέζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
;;;
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨϛ̶ϣϢϴψϨΗέΎϛΩϮΧέϮτΑ΍έϢ̳΍ήϓΎϳΩϥΪηίΎΑΐγΎϨϣέ΍ΪϘϣ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
έΎϛΩϮΧ
ˬ˺̋˹˹ˬ˺˻̋˹ˬ˺˺˻˹ˬ˺̋˹ˬ˺˻̋ϱϭέϥ΍ϮΗϲϣ΍έήΗΎηΖϋήγˬϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣέΩ
ΩήϛϢϴψϨΗ˺˺˹˹˹˹Ύϳ˺̊˹˹˹ˬ˺˻˹˹˹ˬ˺˺˹˹˹
ˬ˺̌˹ˬ˺˼˹ˬ˺˺̋ˬ˺́ˬ˺̊ˬ˺˻ˬ˺ˬ˻ˬ̊ϱϭέϥ΍ϮΗϲϣ΍έήΗΎηΖϋήγˬϱέ΍ΩήΑήϳϮμΗΖϟΎΣέΩ
ΩήϛϢϴψϨΗ˺˺˹˹˹Ύϳ˺̋˹˹ˬ˺˻̋˹ˬ˺˺˻̋
ϲΘγΩ
ήΗΎηΖϋήγ̶ΘγΩϢϴψϨΗ
ήΗΎη
ϭϩΩήϛΖΑΎΛ΍έϊϳήγΖϛήΣ̵΍έ΍Ωϩ̫ϮγϚϳΖϛήΣΪϧ΍ϮΗ̶ϣΩΎϳίήΗΎηΖϋήγΪϴϨϛϢϴψϨΗ̶ΘγΩέϮτΑ΍έήΗΎηΖϋήγΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΪϳΎϤϧΎϘϟ΍΍έΖϛήΣαΎδΣ΍ϭϩΩϮϤϧϮΤϣ΍έϩ̫ϮγΪϧ΍ϮΗ̶ϣϢϛήΗΎηΖϋήγ
ΩϮηΖΒΛϢϳήϓ̵ϭέήΑ΢ο΍ϭ̶ϠϜηϪΑΖΑϮϧϚϳέΩˬϊϳήγΖϛήΣ̵΍έ΍Ωϩ̫ϮγϚϳϪϛΪϨϛ̶ϣΩΎΠϳ΍΍έϥΎϜϣ΍Ϧϳ΍ˬήΗΎηΩΎϳίΖϋήγ‡
̋̋ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϤϧέΎϛ³$(ϪϨΤλΖϟΎΣ´έΩ³ϲηίέϭ´ΖϟΎΣΎΑ̶ΑϮΧϪΑˬέΎϛΩϮΧϢϴψϨΗϪϛΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ΕΎϤϴψϨΗϦϳ΍ί΍̶ϣΎ̴Ϩϫ
ςΒοϡΎ̴ϨϫέΩϩΪηϪϴλϮΗήΗΎηΖϋήγ
ήΗΎηΖϋήγ
ςϳ΍ήη
ϪΑΖΒδϧ΍έΎϬϧ΁ϭˬΩήϴ̴ΑβϜϋϚϳέΎΗϖσΎϨϣέΩΎϳϚϳέΎΗϱΎϫϩ̫Ϯγί΍ΪϫΩϲϣϩίΎΟ΍ήΑέΎϛϪΑήΗΎηϪΘδϫ΁Ζϋήγ
ΩίΎγϲϣήΗϦηϭέΪϧέ΍Ωέ΍ήϗΐγΎϨϣϲόϴΒσέϮϧήϳίέΩϪϜϴϧΎϣί
Ωέ΍Ωέ΍ήϗΪϴηέϮΧωϮϠσΎϳΏϭήϏΖϗϭέΩϥϭήϴΑϱΎπϓέΩϩ̫Ϯγ
ϥϮϳΰϳϮϠΗϚϳϪΤϔλί΍ϱέ΍ΩήΑήϳϮμΗϡΎ̴ϨϫϻϮϤόϣϪϛϲ̴ϧέϱΎϫέ΍ϮϧΩϮηϲϣΖΑΎΛϪϴϧΎΛ˺̋˹έΩήΗΎηΖϋήγ
ΪϧΩή̳ϲϣήΗϚϳέΎΑˬΪϧϮηϲϣήϫΎχ
ήϳϭΎμΗςΒοϡΎ̴ϨϫϪϛϲηίήϟϝΎΒΘϜδΑϞϴΒϗί΍ϦϟΎγϞΧ΍ΩϱΎϬηίέϭΩϮηϲϣΖΑΎΛϪϴϧΎΛ˺˺˻˹έΩήΗΎηΖϋήγ
ΪϨϛϲϣ΍Ϊϴ̡ζϫΎϛˬΪϫΩϲϣΥέϩϮϴΟέΎΨΑ̠ϣϻΎϳΖϨγέϮϠϓέϮϧήϳίέΩ
ΎϫήΘδϛήϟϭέϞϴΒϗί΍ϊϳήγϪϴϠϘϧϞϳΎγϭΎϳϭϙήΤΘϣϱΎϫέΎτϗˬΎϬϨϴηΎϣ
βϴϨΗϭϒϠ̳ϞϴΒϗί΍Ω΍ί΁ϱ΍ϮϫϱΎϬηίέϭ
̌˺B)DUVL
ϱέ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ϢϠϴϓςΒο
˺˻̊
˺˻˾
˺˺̋˺́˺̊˺˻
˺˼˹
˺̌˹
˺̋˹
˺˺˻˹
˺˻̋˹˺˺˻̋
˺̋˹˹
˺̋˹˹˺˻̋˹
˺˺˹˹˹
˺̊˹˹˹˺˻˹˹˹
˺˺˹˹˹˹
˺˺˹˹˹
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΪηΎΒϧ ϑΎλΩΎϳίΩϮη̶ϣ ϢϴψϨΗήΗϻΎΑ ήΗΎη Ζϋήγ ̮ϳ Ϫ̰ϴϣΎ̴Ϩϫ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ήϳϮμΗ ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ ³έΎϛΩϮΧ´ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩΩήϜϠϤϋϦϳ΍ ‡
ΪΑΎΗ ̶Ϥϧ ΰϨϟ έΩ ˱ΎϤϴϘΘδϣ ΪϴηέϮΧ έϮϧ Ϫ̯ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬήΗϻΎΑΎϳϭ ˺˺˹˹˹ ήΗΎη ΖϋήγΎΑ ϥΩήϛ ςΒοϡΎ̴Ϩϫ ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϝΎϤϋ΍ ΍ΪΘΑ΍ ³6XSHU&1LWH´ˬΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ³6XSHU&1LWH´Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ³ϲΘγΩ´ ϱϭέ ³ήΗΎη´ ΖϴϠΑΎϗ Ϫϛ ϲόϗϮϣ ή̳΍ ‡
ϭήϛΎϣ ϪϠΗ
ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ Ζγ΍ ϥΪη ̮ϳΩΰϧ ϝΎΣέΩϭ Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ΩΎϳίϪϠλΎϓέΩ Ϫ̯ ̵΍ ϩ̫Ϯγ ί΍Ϫ̯Ωέ΍Ω ΩήΑέΎ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍ ‡
ΪηΎΑ ̶ϣ ̨Ϩϳ΍ ˼̂̄̊ ήΘϣ ̶ΘϧΎγ ˺˹˹ϭ ̨Ϩϳ΍˺̂̄̀ ήΘϣ ̶ΘϧΎγ ̋˹ ϦϴΑϭή̯Ύϣ ϪϠΗ ΖϟΎΣ έΩ ήΛΆϣ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ ‡
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
εϮϣΎΧ
Ϊη΍ήΟ΍ ϭή̯ΎϣϪϠΗ
Ϧηϭέ
ΩϮη Ϣ̯ Ζγ΍ϦϜϤϣ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ Ζϋήγ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ςΒο ϭή̯Ύϣ ϪϠΗΖϟΎΣέΩ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪηΎΒϧ ΢ο΍ϭϩΪη ςΒο ωϮοϮϣΖγ΍ ϦϜϤϣˬΪϴϨϛ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ϭήϛΎϣϪϠΗ ΖϟΎΣέΩ ϡϭί ΩήϜϠϤϋί΍ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ‡
ΩϮηϩΩΎϔΘγ΍Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϫ΋΍έ΍ ϪϳΎ̡ Ϫγ Ϛϳ ί΍ ϭήϛΎϣ ϪϠΗ ΖϟΎΣ έΩ ΖγΩ ϥΩέϮΧ ϥΎϜΗ ί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ‡
ΪϴϨϛ ΏΎϨΘΟ΍ Ύϫ ϪϳΎγί΍ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ςΒο ϭή̯ΎϣϪϠΗ ΖϟΎΣ έΩ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ‡
ΩϮη ̶ϣ ϚϳέΎΑ ̶ϧϮϧΎϛ ϪϴΣΎϧ ˬΪϨϛ ̶ϣ΍Ϊϴ̡ ζϫΎϛ ωϮοϮϣ ΎΑ ϪϠλΎϓ ϪϜϴϟΎΣ έΩ‡
ΪϴϫΩ Ζ̯ήΣ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ ΍έ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ϡήϫ΍ ˬΪϳέϭ΁ ΖγΪΑ΍έ ΐγΎϨϣ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ Ϊϴϧ΍ϮΗ̶Ϥϧ Ϫ̰ϴϣΎ̴Ϩϫ‡
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ ³εϮϣΎΧ´ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍‡
)DUVL B̌˻
ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ήϳϮμΗ ΖϗΩ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮη ̶ϣ ςΒο Ϫ̯ ̶ϤϠϴϓ ήϳϮμΗ ΖϗΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ‡
ΪϴϨ̯ωϮΟέ ˻́ ϪΤϔλ ϪΑˬήϳϭΎμΗ ζϳΎΠϨ̳ ϭ Ζϴϓήχ ιϮμΧ έΩ Ρϭήθϣ ΕΎϋϼσ΍ ΐδ̯ ΖϬΟ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒο ˻̋S˺̂˻˹[˺˹́˹ +' Ζϣήϓ έΩ
˻̋S˺˹́˹ >+'@
ΪϨ̶̯ϣςΒο ̋˹L ˺̂˻˹[˺˹́˹ )XOO+' Ζϣήϓ έΩ
̋˹L˺˹́˹ >+'@
ΪϨ̶̯ϣςΒο ̋˹S̀˻˹[̋̀̌ 6' Ζϣήϓ έΩ
̋˹S̋̀̌ >6'@
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒο ̊̊́[˼˼̌ ˻̋˹ISVϪΘδϫ΁ Ζ̯ήΣ έΩ ‡
Ζγ΍ί΍ϭή̡ ϝΎΣ έΩ ϥΎ̳Ϊϧή̡ ϱΎηΎϤΗ Ύϳ ϒϠ̳ ϪΑήο Ϛϳ ϞϴϠΤΗ ϱ΍ήΑ ϲΑϮΧ έΎϴδΑ ϪϨϳΰ̳ Ϧϳ΍ ‡
ΖϛήΣ ϪϴϧΎΛ˺˹Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ϪϴϧΎΛ˺˹ϱ΍ήΑ˻̋˹ISV ϪΑ ISV ϪϴϧΎΛ έΩ έΩΎϛ ̋˹ί΍ςΒο Ζϋήγ ϥΩ΍Ω ζϳ΍ΰϓ΍ ΎΑ ΪϴϨϛ ζΨ̡ ϪϴϧΎΛ ̋˹ έΩ ΍ήϧ΁ ϭ ϩΩήϛ ΖΒΛ ΍έ ϊϳήγ
ϪΘδϫ΁ Ζ̯ήΣ >6'@
ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ήϳϮμΗ ςΒοΎΑ ΐγΎϨΘϣ έΎ̯ΩϮΧ έϮσ ϪΑ ΍έ ΖϴΑ ΥήϧϪ̯ Ζγ΍ ̵έ΍ά̳Ϊ̯ ϢΘδϴγ ̮ϳ9%5 ΪϧϮη ̶ϣ̵έ΍ά̳Ϊ̯ 9%5 ήϴϐΘϣ ΖϴΑ Υήϧ ΎΑϩΪηςΒο ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ‡
ΪϧΎϣ Ϊϫ΍ϮΧϲϗΎΑ ϪψϓΎΣ έΩ ϢϠϴϓ ςΒο ϱ΍ήΑ ϱήΘϤϛ ϱΎπϓ ˬΩϮη ΏΎΨΘϧ΍ ήΗϻΎΑΡϮοϭ ή̳΍ Ϊϧέ΍Ω ίΎϴϧ ϪψϓΎΣϱΎπϓ ϪΑ ήΗ ϦϴϳΎ̡ ΡϮοϭ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ί΍ήΘθϴΑ ˬήΗϻΎΑ ΡϮοϭΎΑ ήϳϭΎμΗ ‡
ΪϧϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ L˺˹́˹ΕέϮμΑ ΎϤηϻΎΑΡϮοϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ +'79ϱϭέήϳϭΎμΗ ˬΪϴϨϛ ϲϣςΒο̋˹L˺˹́˹Ύϳ˻̋S+'˺˹́˹ Ζϴϔϴϛ έΩ ή̳΍ ‡
ΪϧϮη ϲϣ ϩήϴΧΫ ̊˼ϱΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ έΩ˻̋S9*$ ˬ̌̊˹[̋̀̌ ΕέϮμΑ ϱΩΎϋ ήϳϮμΗ Ζϴϔϴϛ ϭ ̋˹S̋̀̌ >6'@ϱήϳϮμΗ ΖϗΩέΩ ϩΪη ςΒοϱΎϬϤϠϴϓ ‡
β̰ϋ ήϳϭΎμΗ ήϳϮμΗ ΖϗΩ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮη ̶ϣ ςΒο Ϫ̶̯δ̰ϋ ήϳϮμΗ ΖϗΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ‡
ΪϴϨ̯ωϮΟέ ˻́ ϪΤϔλ ϪΑˬήϳϭΎμΗ ζϳΎΠϨ̳ ϭ Ζϴϓήχ ιϮμΧ έΩ Ρϭήθϣ ΕΎϋϼσ΍ ΐδ̯ ΖϬΟ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ˼˻̌̊[˻̊̊́ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ˻́́˹[˻˺̌˹ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ˻˼˹̊[˺̀˻́ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ˻˹̊́[˺̋˼̌ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ˺̊̊˹[˺˹́˹ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ̌̊˹[̊́˹ ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑ
˼˻̌̊[˻̊̊́
˻́́˹[˻˺̌˹
˻˼˹̊[˺̀˻́
˻˹̊́[˺̋˼̌
˺̊̊˹[˺˹́˹
̌̊˹[̊́˹
ΩϮΑΪϫ΍ϮΧ ήΗ Ζϴϔϴ̯ ΎΑ ήϳϮμΗˬΪηΎΑήΗϻΎΑήϳϮμΗ ΖϗΩ Ϫ̩ήϫ ˬΪηΪϫ΍ϮΧ ϡΎΠϧ΍ β̰ϋ ̵ϭέ Ϫ̯ ̵ΪόΑ̵ΎϫέΎ̯ ‡
Ζγ΍ήϴϐΘϣςΒο ςϴΤϣ ϪΑϪΘδΑ ςΒοϞΑΎϗ ήϳϭΎμΗΩ΍ΪόΗ ‡
ΪϧϮθϧ ζΨ̡ ̶ΘγέΪΑ ΪϨϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϩί΍Ϊϧ΍ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ ̶ϟΎΘϴΠϳΩ Ε΍ΰϴϬΠΗ ήϳΎγ έΩ ΪϳΎη +' ̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ έΩ ϩΪη ςΒο ̵Ύϫβ̰ϋ ‡
ΪϧΎϣ Ϊϫ΍ϮΧ ϲϗΎΑ ϪψϓΎΣ έΩ ΎϬδϜϋ ΖΒΛϱ΍ήΑ ϱήΘϤϛ ϱΎπϓ ˬΩϮηΏΎΨΘϧ΍ ήΗϻΎΑ ΡϮοϭ ή̳΍Ϊϧέ΍ΩίΎϴϧ ϪψϓΎΣ ϱΎπϓϪΑ ήΗ ϦϴϳΎ̡ΡϮοϭΎΑ ήϳϭΎμΗ ί΍ ήΘθϴΑ ˬήΗϻΎΑ ΡϮοϭ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ‡
̌˼B )DUVL
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
Ζϴϔϴϛ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ΩϮη ̶ϣ ςΒοϪ̶̯ϤϠϴϓ Ζϴϔϴ̯ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ‡
ΪϴϨ̯ωϮΟέ ˻́ ϪΤϔλ ϪΑˬήϳϭΎμΗ ζϳΎΠϨ̳ ϭ Ζϴϓήχ ιϮμΧ έΩ Ρϭήθϣ ΕΎϋϼσ΍ ΐδ̯ ΖϬΟ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒοΖϴϔϴ̯ϦϳήΗϻΎΑ ΎΑ
ϲϟΎϋ έΎϴδΑ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒοΖϴϔϴ̯ϦϳήΗϻΎΑ ΎΑ
ϲϟΎϋ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒο ̵ΩΎϋ Ζϴϔϴ̯ ΎΑ
ϝΎϣήϧ
ΪϧϮη ϲϣ ϩήϴΧΫ ̊˼ϱΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ έΩ˻̋S9*$ ˬ̌̊˹[̋̀̌ ΕέϮμΑ ϱΩΎϋ ήϳϮμΗ Ζϴϔϴϛ ϭ ̋˹S̋̀̌ >6'@ ϱήϳϮμΗ ΖϗΩ έΩ ϩΪη ςΒο ϱΎϬϤϠϴϓ
‡
ΩΎΑϱ΍ΪλϑάΣ
ΪϴϫΩ ζϫΎϛ ΍έ ΩΎΑ ̵΍Ϊλ ˬ̶ϠΧ΍Ω ϥϮϓϭήϜϴϣ ΎΑ ΍Ϊλ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
έΩ ̶Ϡλ΍ ̵Ύϫ΍Ϊλ ϥΪϴϨη ˬέΎϛ Ϧϳ΍ Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧϑάΣ ˬςΒο ϦϴΣ έΩϥϮϓϭήϜϴϣςγϮΗ ϩΪη ΖϓΎϳέΩ̵΍Ϊλ έΩ ϦϴϳΎ̡ βϧΎϛήϓ ̵Ύϫ ζΨΑ ˬΩϮη ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ ΩΎΑ ϱ΍Ϊλ ϑάΣ´ ή̳΍
ΩίΎγ ̶ϣ ήΗ ϥΎγ΁ ΍έ ζΨ̡ ϦϴΣ
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΣΎγ ϞϴΒϗ ί΍ ήϴ̳ΩΎΑ ̵ΎϬϠΤϣ έΩ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ ΩΎΑ ̵΍Ϊλ ζϫΎ̯ ί΍ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
εϮϣΎΧ
ΪϫΩ̶ϣ ζϫΎ̯ ςΒο ϦϴΣ έΩ ΍έ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ΍Ϊλ ϭ ΩΎΑ̵΍Ϊλ
Ϧηϭέ
ΩΩή̳ ̶ϣ ϑάΣ ΩΎΑ̵΍ΪλΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϦϴϳΎ̡ βϧΎϛήϓ̵΍Ϊλί΍ ̵έ΍ΪϘϣ ˬΪηΎΑ ˬ³Ϧηϭέ´ ΖϟΎΣ έΩ³ΩΎΑϱ΍ΪλϑάΣ´ Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
Ζγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ ³ εϮϣΎΧ´̵ϭέ³ΩΎΑϱ΍ΪλϑάΣ´Ϫ̯ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪηΎΑ αΎδΣ ϥΎ̰ϣ΍ ΪΣ ΎΗ Ϧϓϭή̰ϴϣ Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ Ϫ̰ϴϣΎ̴Ϩϫ ‡
Ωή̯Ϊϫ΍ϮΧ έΎϛ ϢϠϴϓ ςΒο ϦϴΣ έΩ ΎϬϨΗ ˬΩΎΑ ̵΍Ϊλ ζϫΎ̯ ΩήϜϠϤϋ ‡
ΪϨϛ ̶ϣ έΎϛ ̶ϠΧ΍Ω ϥϮϓϭήϜϴϣ ΎΑ ΎϬϨΗ ˬΩΎΑ ̵΍Ϊλ ζϫΎ̯ ΩήϜϠϤϋ ‡
)DUVL B̌̊
έΎϛΩϮΧ ΞϨδϧΎϣί
ΩϮη ̶ϣ ωϭήη ϪϴϧΎΛ ˺˹ ί΍ΪόΑ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ ςΒο ˬΪϴϨ̯ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ έΎ̯ΩϮΧ ΞϨδϧΎϣί Ωή̰ϠϤϋ ί΍ Ϫ̰ϴϧΎϣί ‡
˼́ ϪΤϔλ«Ζγ΍Ϧ̰Ϥϣ ΰϴϧ έϭΩ ϩ΍έί΍ϝήΘϨ̯ΎΑΎϫέΎ̯ ϦϴϤϫ ϡΎΠϧ΍ ‡
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
ΕΎϤϴψϨΗ
Ωή̰ϠϤϋ ϥΩή̯ ϝΎόϓ ήϴϏ
εϮϣΎΧ
ΩϮη ̶ϣ ωϭήη 3+272ΎϳςΒο ϒϗϮΗωϭήηϪϤ̯Ω ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ ϪϴϧΎΛ˺˹ ί΍ΪόΑ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑςΒο
ϪϴϧΎΛ ˺˹
ϪϨϴϣί έϮϧ
ΩϮθϧ ϚϳέΎΗ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ϩ̫Ϯγ ΎΗ ΩϮη ̶ϣ̵ί΍Ωή̡έϮϧ ϥ΍ήΒΟΚϋΎΑ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍ˬΪγέ ̶ϣ ϩ̫Ϯγ ϪΑ Ζθ̡ ί΍ έϮϧ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
εϮϣΎΧ ϪϨϴϣί έϮϧ!
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ΩϮη̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ϪϨϴϣί έϮϧ ϥ΍ήΒΟ ΪϨϛ̶ϣ Ϧηϭέ Ζϋήγ ϪΑ ΍έ ϩ̫Ϯγ ˬϪϨϴϣί έϮϧ ϥ΍ήΒΟ Ϧηϭέ ϪϨϴϣί έϮϧ!
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
̶ϣ ήϴΛΎΗ ϩΪηςΒο ήϳϮμΗ ̵ϭέ ήΑ ϪϨϴϣί έϮϧ ˬΪηΎΑ ήΘϜϳέΎΗ ϪϨϴϣί β̡ ί΍ϩ̫Ϯγ Ϫϛ ̶ϧΎϣί
Ωέ΍ά̳
Ζγ΍ ϩήΠϨ̡ Ϛϳ ϞΑΎϘϣ έΩ ϩ̫Ϯγ Ϧηϭέ ϪϨϴϣί Ϛϳ ϞΑΎϘϣέΩ ϭϩΪϴηϮ̡ ϕ΍ήΑ Ύϳϭ ΪϴϔγαΎΒϟΩϮη ̶ϣ ςΒο Ϫϛ ̶μΨη Ζγ΍ϩήϴΗ̶ϠϴΧε΍ ϪϓΎϴϗϥΩ΍ΩΰϴϤΗ ̵΍ήΑκΨη ΕέϮλ˭ϩΪηϩΩ΍Ωέ΍ήϗ
Ζγ΍ ϪϳΎγ ϪϨϴϣί ϭ ϩΩϮΑϥΎϤΘΧΎγ ί΍ ΝέΎΧ ϩ̫Ϯγ Ζγ΍ ϥΎθΧέΩ ̵ΩΎϳί έϮϧ ϊΒϨϣ Ζγ΍ ̶ϓήΑϪϨϴϣίϚϳϞΑΎϘϣέΩ ϩ̫Ϯγ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ ³ εϮϣΎΧ´ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍ ‡
ΪϨ̯ ̶ϣέΎ̯ ϢϠϴϓ ςΒο ΖϟΎΣ έΩ ΎϬϨΗ Ωή̰ϠϤϋϦϳ΍ ‡
̌̋B )DUVL
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
έΪϴϓ
̵΍ ϪϓήΣ ϩϮϠΟ ΩϮΧ ςΒο ϪΑ ˬϪϨΤλ Ϛϳ ϥΎϳΎ̡ έΩ ̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ϮΤϣ ΎϳϭϪϨΤλ Ϛϳ ̵΍ΪΘΑ΍ έΩ̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ήϫΎχ ϞϴΒϗ ί΍ ϩ̬ϳϭ ̵Ύϫ ϩϮϠΟ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
ΪϴϫΪΑ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
εϮϣΎΧ
ΩϮη̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ϥΪη ϮΤϣΖϟΎΣ
ϪϴϧΎΛ ˼ ˱ΎΒϳήϘΗ ̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ήϫΎχ
Ϧηϭέ
̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ήϫΎχ
ΪϴϫΩ έΎθϓ ϩΪη ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ ήΑ³έΪϴϓ´ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΍έ ςΒο ϒϗϮΗωϭήη ϪϤ̯Ω
ΪϧϮη̶ϣήϫΎχΞϳέΪΗϪΑ ΍Ϊλ ϭ ήϳϮμΗ β̢γ ϭ ΩϮη ̶ϣ ωϭήη̮ϳέΎΗϪΤϔλ̮ϳΎΑ ςΒο
̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ήϫΎχ
̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ϮΤϣ
ϪϴϧΎΛ ˼ ˱ΎΒϳήϘΗ ̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ϮΤϣ
ΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ ςΒο ϒϗϮΗωϭήη ϪϤ̯Ω
ΩϮη ̶ϣ ϒϗϮΘϣ ςΒοˬ΍Ϊλ ϭ ήϳϮμΗ̶ΠϳέΪΗ ϥΪη ϮΤϣ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣ έΎ̯ ϢϠϴϓ ςΒοΖϟΎΣ έΩΎϬϨΗ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍ ‡
ΩϮηϲϣ ϞϳΪΒΗ εϮϣΎΧέΪϴϓ ϪΑ β̢γ ϭ ϩΩήϛ ϞϤϋ ςΒο ϱΎϬΘϧ΍ ϭ ΍ΪΘΑ΍ έΩ έΎΑ ϚϳΎϬϨΗ Ϧηϭέ έΪϴϓ ‡
ϩήϬ̩ κϴΨθΗ
ΖΤΗ ΍έ ̶Το΍ϭ ϩήϬ̩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΪϨ̯ ̶ϣϢϴψϨΗ ̶̰ϳέΎΗ έΩ Ύϳ ϪϨϴϣί έϮϧ ΕΎϤϴψϨΗ έΩ̶ΘΣ ΍έ ̶ϫΩέϮϧ ϭ ϩήϬ̩ ̶ϧϮϧΎ̯ ϪϠλΎϓ έΎ̯ΩϮΧ έϮτΑ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
ΪϴϨ̯ςΒο ϩήϬ̩έΎ̯ΩϮΧ κϴΨθΗ ΖϴϠΑΎϗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ϪϨϴϬΑςϳ΍ήη
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
Ωή̰ϠϤϋ ϥΩή̯ ϝΎόϓ ήϴϏ
εϮϣΎΧ
ΪϨ̯ ̶ϣ ςΒο ϩήϬ̩ έΎ̯ΩϮΧ κϴΨθΗΖϴϠΑΎϗί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϪϨϴϬΑ ̶τϳ΍ήη έΩ
Ϧηϭέ
ΩϮη ϲϣ ϩΪϳΩ /&' ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ϱϭέ ϩήϬ̩ κϴΨθΗ ΕέΎΒϋ ϭ ϩΪη ϲ΋ΎγΎϨη έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ςΒο ϝϮσ έΩ ϩ̫Ϯγ ϩήϬ̩ ‡
ΩϮη ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϩήϬ̩ κϴΨθΗ ΕέΎΒϋΖγ΍ϦϜϤϣˬΪηΎΒϧ ϥΎδϧ΍ ϊϗ΍ϭέΩ ϲϟϭ ϩΩϮΑ ϥΎδϧ΍ϪϴΒηςΒοΩέϮϣ ϩ̫Ϯγ ή̳΍ ‡
ΪηΪϫ΍ϮΨϧ ςΒο ΩϮη ϲϣ ϩΪϳΩ ή̴θϳΎϤϧϪΤϔλ ϱϭέ Ϫϛ ϩήϬ̩ κϴΨθΗ ή̴ϧΎθϧ ‡
)DUVL B̌̌
ΎϤϨϫ΍έ
̶ϧΎγ΁ϪΑβ̰ϋήϳϭΎμΗ Ύϳ ϢϠϴϓ ςΒοϡΎ̴Ϩϫ΍έ ήϳϮμΗ ̵ΪϨΑΐϴ̯ήΗΪϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑΪϫΩ̶ϣζϳΎϤϧ/&' ϪΤϔλ̵ϭέ ΍έ̶λΎΧ ̵Ϯ̴ϟ΍ΎϤϨϫ΍έ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ
ΪϫΩ̶ϣ Ϫ΋΍έ΍ ΎϤϨϫ΍έ ωϮϧϪγ ˬ+' ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
‡
‡
ΕΎϤϴψϨΗ
Ωή̰ϠϤϋ ϥΩή̯ ϝΎόϓ ήϴϏ
εϮϣΎΧ
ΪϴϫΩ έ΍ήϗ έΩΎϛΰϛήϣ έΩ ΐγΎϨϣ ςΒο ϱ΍ήΑ ΍έ ϩ̫Ϯγ ΪϫΩϲϣ ϩίΎΟ΍ ΎϤη ϪΑ
ϭ Ζγ΍έ ϭ ̠̩ ϱ΍ήΑ̊˼ ΖΒδϧ έΩ ζϳ΍ήϳϭ ϡΎ̴Ϩϫ ϥΪη ϩΪϳήΑ ί΍ Ϫϛ ΪϨϜϴϣ ςΒο ϲϨϤϳ΍ ϪϘτϨϣ έΩ ΍έ ϩ̫Ϯγ
ΪϳΎϤϧ ϲϣ ϱήϴ̳ϮϠΟ ϦϴϳΎ̡ ϭ ϻΎΑϱ΍ήΑ ˻̄˼̋˺
ΪϴϫΩ έ΍ήϗ έΩΎϛΰϛήϣ έΩ ΐγΎϨϣ ΖϴόϗϮϣ ί΍ ϱέ΍ΩέϮΧήΑ ϱ΍ήΑ ΍έ ϩ̫Ϯγ ΪϫΩϲϣ ϩίΎΟ΍ ΎϤη ϪΑ
ΩίΎγ ̶ϣ ϥί΍ϮΘϣ ̶Βϴ̯ήΗ ˬΎϤϨϫ΍έϪΟϮΗ ΰ̯ήϣ έΩ ϩ̫Ϯγ ̵ήϴ̳ έ΍ήϗ ‡
ΩϮϤϧ ςΒοϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ςΒοϝΎΣ έΩήϳϭΎμΗ έΩ ΍έΎϤϨϫ΍έ ‡
ϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έϡϭί ϥ΍ΰϴϣ ήΜϛ΍ΪΣΪϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ˬΪϴϫΩϡΎΠϧ΍ ςΒο ϦϴΣ έΩνήϓ ζϴ̡ ϢϴψϨΗ˺˹; ί΍ ήΘθϴΑ ϥ΍ΰϴϣ ϪΑ΍έ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑΪϴϫ΍ϮΨΑ ϪϜϴΗέϮλ έΩ
ΪΑΎϳ ̶ϣ ζϫΎϛ ήϳϮμΗΖϴϔϴϛˬϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴ϨϫϪϛ ΪϴηΎΑ ϪΘη΍Ω ϪΟϮΗ
ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧϡϭί ϪϴΣΎϧ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ϥ΍ΰϴϣ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί ΐϳήοˬέ΍Ϯϧ Ζγ΍έ ΖϤγ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΩϮη̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ̵έϮϧ έϮτΑϡϭί ˺˹; ΎΗ
εϮϣΎΧ
̨ϴϫ
ήΘθϴΑ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ Ωήϴ̶̳ϣ ϡΎΠϧ΍ ϝΎΘϴΠϳΩΕέϮμΑ˺˹;ΎΗ ϡϭί ˬϥ΁ί΍ ΪόΑ ϭΩϮη̶ϣ ϡΎΠϧ΍̵έϮϧ ΕέϮμΑ˺˹; ΎΗϡϭί
ΩϮη ̶ϣ ˺˹˹;ήΜ̯΍ΪΣ ΩϮη ϩΩΎϔΘγ΍̵έϮϧ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ ΎΑ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ̶ϳΎϤϨ̳έΰΑ Ϧϳ΍ ˬΩϮη ̶ϣϡΎΠϧ΍ ϝΎΘϴΠϳΩ έϮτΑ˺˹; ί΍
Ϧηϭέ
ΪϨϛΖϓ΍ ΪϴϨϛ ̶ϣϡϭί ϩ̫Ϯγ̵ϭέ ήΑ Ϫϛ ̵έ΍ΪϘϣ ϪΑ ϪΘδΑΖγ΍ ϦϜϤϣήϳϮμΗ Ζϴϔϴϛ ‡
ΩϮηήϳϮμΗ ήΗ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴ̯ ΐΟϮϣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ήΜ̯΍ΪΣ ϡϭί ‡
̌̀B )DUVL
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ΡϮοϭ
ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ήΗ ΢ο΍ϭ ̵ήϳϭΎμΗˬΖΒΛ ί΍ β̡ β̰ϋ ϥΩή̯ εί΍Ωή̡ ΎΑ ΎΗ ΪϫΩ̶ϣ ϩίΎΟ΍ ήΑέΎ̯ ϪΑ ϪϨϳΰ̳ Ϧϳ΍
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨΘδϫ ΐγΎϨϣ ̟Ύ̩ ϱ΍ήΑ ϭ ϪΘη΍Ω ΢ο΍ϭ ϱΎϫ ϪΒϟ ΎϬδϜϋ
ΪϨ̯ ̶ϣϑΎλ ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗ̵Ύϫ ϪΒϟ
ΪθΨΑ ̶ϣΩϮΒϬΑ ΍έ β̰ϋ ήϳϭΎμΗ ̵ΎϫϪΒϟ ΡϮοϭ
ϝΎϣήϧ
ϡήϧ
΢ο΍ϭ
ΩϮη β̰ϋ ϥΪη Ϫϧ΍Ω Ϫϧ΍Ω ΐΟϮϣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ,62 ΖϴγΎδΣ ΕΎϤϴψϨΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϦϴΣ έΩ ΡϮοϭ ΩϮΒϬΑ ‡
ΪϨ̯ ̶ϣέΎ̯ β̰ϋ ςΒοΖϟΎΣ έΩΎϬϨΗ Ωή̰ϠϤϋϦϳ΍ ‡
ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ΪϳΎϤϧ ΖΒΛ̭ήΤΘϣϩ̫Ϯγ ̮ϳ ί΍ ̵΍ϪϧΎ̳΍ΪΟ ήϳϭΎμΗΎΗΪϫΩ̶ϣϩίΎΟ΍ ήΑέΎ̯ ϪΑϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗΩή̰ϠϤϋ ‡
ΖϓΎϳ Ϊϫ΍ϮΧϪϣ΍Ω΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ Ζϴϓήχ ίήϣ ΎΗ ϪΘγϮϴ̡ έϮτΑ ήϳϭΎμΗςΒο ϞϤϋ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΪϨ̶̯ϣςΒο ΍έ β̰ϋ ήϳϮμΗ̮ϳΎϬϨΗ
Ϊϳήϴ̴Α βϜϋ ϪΘγϮϴ̡ έϮτΑ ϥ΁ ϦΘη΍Ω Ϫ̴ϧ ϭ 3+272 ϪϤϛΩ ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΎϤη
Ωέ΍Ω ϲ̴ΘδΑ ήϳϮμΗ ΖϗΩ ϪΑϱΩΎϋ Ζϋήγ έΩ ϪΘγϮϴ̡ ϱέ΍ΩήΒδϜϋ έΩ ϦΘϓή̳ϞΑΎϗ ϱΎϬδϜϋ Ω΍ΪόΗ ήΜϛ΍ΪΣ
ΩϮη ̶ϣ ϪΘϓή̳ ϪϴϧΎΛ ήϫ έΩ ΖΑΎΛ ήϳϮμΗ ̀ˬΩϮηϩΩ΍ΩέΎθϓ3+272 ϪϤ̯Ω Ϫ̰ϴϟΎΣ έΩ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
̵ΩΎϋΖϋήγ
ϻΎΑ Ζϋήγ
ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧΖγ΍ ή̡ ϪψϓΎΣ ϼ
˱ ΜϣϡΎϴ̡ ϭ ΪΑΎϴϣ ϥΎϳΎ̡ ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ ˬΪϫΩ ̶ϣΥέ ̶ϳΎτΧ ˬ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ ϝϮσ έΩϪ̰ϴϧΎϣί ‡
ΪϨ̯ ̶ϣέΎ̯ β̰ϋ ςΒοΖϟΎΣ έΩΎϬϨΗ Ωή̰ϠϤϋϦϳ΍ ‡
)DUVL B̌́
,62
ˬϥΎδ̰ϳ ̶ϫΩέϮϧ ςϳ΍ήηέΩήϳϮμΗ ˬΪηΎΑ ήΗϻΎΑ ΖϴγΎδΣ Ϫ̩ ήϫ Ζγ΍ έϮϧ ϊΒϨϣ ϪΑ +'̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩζϨ̯΍ϭΖϋήγ ί΍ ̵έΎϴόϣ,62 ΖϴγΎδΣ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ήΘϨηϭέ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
˼˻˹˹ΎΗ ΪϨ̶̯ϣ ϢϴψϨΗϒϠΘΨϣ ̵έϮϧςϳ΍ήηϥ΍ήΒΟ ̵΍ήΑϭ έΎ̯ΩϮΧέϮτΑ ΍έ,62 ΖϴγΎδΣ έ΍ΪϘϣ
ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗϦηϭέ ̵έϮϧ ςϳ΍ήη̵΍ήΑ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
ήΗΎη ήΗϻΎΑ ̵ΎϬΘϋήγ Ϫ̯ ̶Θϗϭ ϭ Ζγ΍ϒϴόο έΎϴδΑ έϮϧ Ϫ̯ ̶΋ΎϬϧΎϣί ΰΠΑ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ Ωέ΍Ϯϣ ήΜ̯΍ ̵΍ήΑ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
ΪϨΘδϫ ίΎϴϧ ΩέϮϣ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ήϳϮμΗϥΪηϪϧ΍ΩϪϧ΍Ω ϥΎ̰ϣ΍ ˬΪϴϫΩέ΍ήϗήΗϻΎΑήϳΩΎϘϣ Ύϳ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ̵ϭέ ΍έϢϴψϨΗ ή̳΍
‡
ΪϫΩ ζϳ΍ΰϓ΍ ΍έ̵ήϳϮμΗ ̵ΎϫΰϳϮϧϭ ΕϼΧ΍ΪΗ ϥ΍ΰϴϣΪϳΎη̵ίΎγ ϑΎϔη ΩϮη Ϫϧ΍Ω Ϫϧ΍Ω ̶ϠϴΧ Ζγ΍Ϧ̰Ϥϣ ήϳϮμΗ
ΪϨϨϛ ϲϣ ϚϤϛ ˬΩέ΍Ω έ΍ήϗ ϚϳέΎΗϲτϴΤϣέΩϪϛ ϱ΍ϩ̫Ϯγ ϥΩήϛ Ϧηϭέ ϪΑ ΕΎϤϴψϨΗ Ϧϳ΍
έΎ̯ΩϮΧ
̋˹
˺˹˹
˻˹˹
̊˹˹́˹˹
˺̌˹˹˼˻˹˹
ΩϮη β̰ϋ ήϳϮμΗ̵ϭέ ΰϳϮϧ̵ΪϨΑϪϧ΍ΩϥΪη έ΍ΪϳΪ̡ΐΟϮϣ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ,62 ̵ϻΎΑ ̵ΎϬΘϴγΎδΣ ‡
Ϊϳήϴ̴Α ̵έϮϧ ςϳ΍ήη ήΜ̯΍ έΩ ΏϮΧ ̶ϠϴΧ Ζϴϔϴ̯ΎΑ ̵ήϳϮμΗ ΎΗ ΪϫΩ ̶ϣ ϩίΎΟ΍ ΎϤη ϪΑ έΎ̯ΩϮΧ ,62$872,62 ΖϟΎΣ ‡
ΪϨ̶̯ϣ έΎ̯ β̰ϋςΒο ΖϟΎΣ έΩ ΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍ ‡
ζΨ̡ ̵ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ βϜϋϭ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ζΨ̡ ϱ΍ήΑ ΍έ ϮϨϣ ϱΎϫϪϨϳΰ̳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ
ζΨ̡ ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ζΨ̡ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̴Ϩϳ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̌̂B )DUVL
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ήϳϭΎμΗ ΖγήϬϓ ̵ΎϤϧ ϪΑ ϭ ΪϫΩ̶ϣϪϣ΍Ω΍ ΩέϮϣ ϦϳήΧ΁ ΎΗ ϭ ίΎϏ΁ ̶ΑΎΨΘϧ΍ ΩέϮϣ ί΍Ϣϫήγ Ζθ̡ ΕέϮμΑ ΍έ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ
ΩΩή̳ ̶ϣίΎΑ ̮̩Ϯ̯
ΩΩή̳ ̶ϣήΑ Ϛ̩Ϯϛ ήϳϭΎμΗ ϪϳΎϤϧϪΑ ϭ ϩΩήϛ ζΨ̡΍έ ϢϠϴϓ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ήϳϮμΗ ςϘϓ
ϪϤϫζΨ̡
ϲϜϳζΨ̡
Ζθ̳ίΎΑ ϪϧΎΑί Ϫ̯ ̶ϧΎϣί ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ζΨ̡ ˱΍έή̰ϣ ΍έ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ϪϤϫ
ϪϤϫ έ΍ήϜΗ
Ζθ̳ίΎΑ ϪϧΎΑί Ϫ̶̯ϧΎϣί ΎΗ ΪϨ̯ ̶ϣ ζΨ̡ ˱΍έή̰ϣ ΍έ ϢϠϴϓϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ήϳϭΎμΗ
ϲϜϳ έ΍ήϜΗ
ΪϴϨ̯ βϤϟ ΍έ ΪϴϨ̯ βϤϟ ΍έ ΕΎϤϴψϨΗ
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϪΘδΟήΑ
ΪϫΩ̶ϣϥΎθϧ Ύϫ ϞϳΎϓ ΍ΪόΗ ϭ̶Ϡ̯ ζΨ̡ϥΎϣί αΎγ΍ήΑ ̶ϗΎϔΗ΍έϮτΑ ΍έϩΪη ςΒο ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗί΍̶θΨΑ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϫΩ ̶ϣ ζϳΎϤϧ ˬΖγ΍ ϩΪη ϪϴϬΗ ϢϠϴϓ ϦϳήΧ΁ ί΍ ̶ΘϋΎγ ˻̊ ϪϠλΎϓ έΩ Ϫ̯ ΍έ ΎϫϢϠϴϓ ί΍ ̶θΨΑ
ΪϫΩ̶ϣζϳΎϤϧ ΍έ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ϪϴϠ̯ί΍̶θΨΑ
˱΍ήϴΧ΍
Ύϫίϭέ ϪϤϫ
ΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ ϢϠϴϓ ζΨ̡ ΖϟΎΣ έΩ ΎϬϨΗ Ωή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍
ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
Ϊϳήϴ̴Α β̰ϋ ̶ϟ΍ϮΘϣ έϮτΑ 3+272 ϪϤ̯Ω ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ ζΨ̡ ϦϴΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
Ωήϴ̳ ̶ϣ ΖΑΎΛήϳϮμΗ ̮ϳ ΎϬϨΗ
εήΑ˺
ΩϮη ̶ϣϪΘϓή̳ ϪϴϧΎΛ ήϫ έΩ ΖΑΎΛήϳϭΎμΗ ˻ˬΩϮηϩΩ΍ΩέΎθϓ3+272 ϪϤ̯Ω Ϫ̰ϴϟΎΣ έΩ
ϪϴϧΎΛ˺βϜϋ˻
ΩϮη ̶ϣϪΘϓή̳ ϪϴϧΎΛ ήϫ έΩ ΖΑΎΛήϳϭΎμΗ ̋ˬΩϮηϩΩ΍ΩέΎθϓ3+272 ϪϤ̯Ω Ϫ̰ϴϟΎΣ έΩ
ϪϴϧΎΛ˺βϜϋ̋
ΩϮη ̶ϣ ϪΘϓή̳ ϪΘγϮϴ̡ έϮτΑ ήϳϭΎμΗ ˬΪϴϫΩ έΎθϓ ΍έ 3+272 ϪϤ̯Ω ή̳΍ ‡
Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ΪϴϫΩ ̶ϣ έΎθϓ ΍έ 3+272ϪϤ̯ΩϪ̶̯ϧΎϣίΕΪϣ ϪΑϩΪηΖΒΛήϳϭΎμΗΩ΍ΪόΗ Ωέ΍Ω̶̴ΘδΑ ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ ϪϨϳΰ̳ ϪΑ ήϳϭΎμΗ ϪΘγϮϴ̡ ϦΘϓή̳ ̶ϧΎϣί ϪϠλΎϓ ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧΖγ΍ ή̡ ϪψϓΎΣ ϼ
˱ ΜϣϡΎϴ̡ ϭ ΪΑΎϴϣ ϥΎϳΎ̡ ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ ˬΪϫΩ ̶ϣΥέ ̶ϳΎτΧ ˬ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋ ϝϮσ έΩϪ̰ϴϧΎϣί ‡
ΩϮη ̶ϣ ϩήϴΧΫ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎΣ έΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ έΩ ζΨ̡ ϝϮσ έΩ ϩΪη ϪΘϓή̳ ήϳϭΎμΗ ‡
έΩΎϛ ̋˹ Ζϓή̳ϪϴϧΎΛ ˺έΩ ϥ΍ϮΗ ϲϣϪϛ Ζγ΍ ϲϤϠϴϓ έ΍ΪϘϣ ϕϮϓ ϩΪηΡήτϣ ϪϴϧΎΛ˺ ‡
ΪϨϫΩ ϲϣ βϜϋ ϭΩ έΩΎϛ ̋˹ ϪϴϧΎΛ ˺ έΩ ϪϴϧΎΛ˺εήΑ˻ϱΎϬϤϠϴϓ ˬϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨόΑ ‡
Ωήϛ ΖΒΛ έΩΎϛ ˻̋έΩ ϪΘγϮϴ̡ έϮτΑ ϥ΍ϮΗϲϣ΍έβϜϋϚϳϪϛΖγ΍ ϲϨόϣ ϥ΍ΪΑ Ϧϳ΍ ‡
)DUVL B̀˹
Ϊϳϼγ΍ζϳΎϤϧϪϠλΎϓ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϪϴϧΎΛ˼ϭ˺ϦϴΑ΍έΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϪϠλΎϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
̵ϭέζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΪϧϮη̶ϣζΨ̡ϪϴϧΎΛ˺̶ϧΎϣίϪϠλΎϓέΩβ̰ϋήϳϭΎμΗ
ΪϧϮη̶ϣζΨ̡ϪϴϧΎΛ˼̶ϧΎϣίϪϠλΎϓέΩβ̰ϋήϳϭΎμΗ
ΕΎϤϴψϨΗ
ϪϴϧΎΛ˺
ϪϴϧΎΛ˼
ΪηΎΑΕϭΎϔΘϣΖγ΍ϦϜϤϣ̵ήϴ̳έΎΑϥΎϣίήϳϮμΗϩί΍Ϊϧ΍ϪΑϪΘδΑ‡
ΪϨ̶̯ϣέΎ̯β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋϦϳ΍‡
ϩί΍Ϊϧ΍Ε
Ωέ΍ΩΩϮΟϭήϳϭΎμΗϥΩή̯̮̩Ϯ̯ϥΎ̰ϣ΍ςϘϓΪϴϨ̯̮̩Ϯ̯΍έϩΪηςΒοβ̰ϋήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
ΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟβ̰ϋϥ΍ϮϨϋϪΑϪΘϓΎϳϩί΍Ϊϧ΍ήϴϴϐΗβ̰ϋήϳϮμΗ
̵ϭέζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ˻˼˹̊[˺̀˻́ϖΒσ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗϩί΍Ϊϧ΍
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ˺˺̋˻[́̌̊ϖΒσ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗϩί΍Ϊϧ΍
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ˺˹˻̊[̀̌́ϖΒσ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗϩί΍Ϊϧ΍
ΪϴϫΩήϴϴϐΉ˹˹[̌˹˹ϖΒσ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗϩί΍Ϊϧ΍
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ̌̊˹[̊́˹ϖΒσ΍έβ̰ϋήϳϭΎμΗϩί΍Ϊϧ΍
ΕΎϤϴψϨΗ
˻˼˹̊[˺̀˻́
˺˺̋˻[́̌̊
˺˹˻̊[̀̌́
́˹˹[̌˹˹
̌̊˹[̊́˹
ΖδϴϧϲϠϤϋήϳίϱΎϫΖϴόοϭέΩϩί΍Ϊϧ΍ήϴϴϐΗ‡
ϢϠϴϓί΍ϩΪηΖΒΛϱΎϫβϜϋ
˼̋ϪΤϔλ«ϢϠϴϓςΒοΖϟΎΣέΩϩΪηΖΒΛϱΎϫβϜϋ
Ζγ΍ϩΪηϩΩ΍Ωϩί΍Ϊϧ΍ήϴϴϐΗβϜϋί΍ήΘϜ̩ϮϛϲϠλ΍ϱΎϬδϜϋήϳϮμΗΖϗΩϪϛϲόϗϮϣ
ή̴ϳΩΕ΍ΰϴϬΠΗΎΑϩΪηΖΒΛϱΎϬδϜϋ
ΪϨ̶̯ϣέΎ̯β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋϦϳ΍‡
ϞϳΎϓρ΍
ϞϳΎϓρ΍
9,'(2
+'9B03
ΦϳέΎΗ
ΕΪϣ
ϩί΍Ϊϧ΍
.%
Ζϴϔϴϛ
+'ϲϟΎϋέΎϴδΑ
̀˺B)DUVL
ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣ΍έΩέ΍ϮϣήϳΎγϭϞϳΎϓϩί΍Ϊϧ΍ˬϩΪηΩΎΠϳ΍̵ΎϫϩΩ΍ΩˬϞϳΎϓϢγ΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣΪϫΩ̶ϣϥΎθϧ΍έήϳϮμΗΕΎϋϼσ΍
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϥΩήϛ ϢϴψϨΗ
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ζϳΎϤϧ ϭ ήϳϮμΗ ̶ΟϭήΧˬϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧϥΎΑί ˬϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ΕΎϤϴψϨΗΪϴϧ΍ϮΘϴϣ
ΦϳέΎΗϭ ΖϋΎγϢϴψϨΗ
˻̋ ϪΤϔλ« ΪϧϮη ςΒο ΢ϴΤλ έϮσ ϪΑ ΎϬϧ΁ ΎΗ ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έ ̶Ϡόϓ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ /&' ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ΍έ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
˻̋ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΍έΖϋΎγϭ ΦϳέΎΗ ΪϳΎΑ ˬ³ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ´Ωή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ί΍ϞΒϗ ‡
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΪϧϮη ̶Ϥϧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ ΕΎϋϼσ΍
ΪϫΩ ̶ϣ ζϳΎϤϧ΍έ ̶Ϡόϓ ΦϳέΎΗ
ΪϫΩ̶ϣ ζϳΎϤϧ ΍έ ̶ϠόϓϥΎϣί
ΪϫΩ ̶ϣζϳΎϤϧ ΍έ ̶Ϡόϓ ϥΎϣίϭ ΦϳέΎΗ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
ΦϳέΎΗ
ϥΎϣί
ϥΎϣίΦϳέΎΗ
ΩϮΑΪϫ΍ϮΧ ΕέϮλ Ϧϳ΍ ϪΑ ήϳί ςϳ΍ήη ΖΤΗ ΍έ ³ ´ ϥΎϣίΦϳέΎΗ ‡
ΪηΎΑ ϩΪη ςΒο +'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ έΩ ϥΎϣίΦϳέΎΗ ϥΩήϛ ϢϴψϨΗ ί΍ϞΒϗ ϩΪη ςΒο βϜϋ Ύϳ ϢϠϴϓ ϪϜϴΗέϮλ έΩ ΩϮη ϡΎϤΗ Ύϳ ϩΪη ϒϴόο ˬ̶ϠΧ΍Ω̫έΎηϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ Ϫ̰ϴϣΎ̴Ϩϫ ΩϮη̶ϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧζΨ̡ ΖϟΎΣ έΩ ˬΪϧ΍ ϩΪη ςΒοϥ΁έΩ β̰ϋ Ύϳ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ Ϫ̶̯ΨϳέΎΗ ϭ ϥΎϣί ‡
Ωέ΍Ω ϲ̴ΘδΑ ³ΦϳέΎΗ ωϮϧ´ϢϴψϨΗ ϪΑ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍ ‡
ΦϳέΎΗ ωϮϧ
ϪΤϔλ ϱϭέ ζϳΎϤϧ
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϩ΍ϮΨϟΩ ΦϳέΎΗ ωϮϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ίϭέ ϭ ϩΎϣ ˬϝΎγ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΦϳέΎΗ
αϡέ
ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϝΎγ ϭ ϩΎϣ ˬίϭέ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΦϳέΎΗ
έϡα
ΩϮη ϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϝΎγ ϭ ίϭέ ˬϩΎϣ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΦϳέΎΗ
ϡέα
Ωέ΍Ω ϲ̴ΘδΑ ³ϥΎϣίΦϳέΎΗ´ϢϴψϨΗ ϪΑ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍
)DUVL B̀˻
ϞϳΎϓ ϩέΎϤη
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ιΎμΘΧ΍ ΎϬϧ΁ ϪΑ ήϳϭΎμΗ ϥΪη ςΒο ΐϴΗήΗ ϪΑ Ύϫ ϞϳΎϓ ϩέΎϤη
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
β̡ Ύϳ ˬϥΩήϛ Ζϣήϓί΍ΪόΑ Ύϳ ΩϮη Ϧϳΰ̴ϳΎΟ ή̴ϳΩ ̶Ϝϳ ΎΑ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ Ϫϛ ̶ΗέϮλέΩ̶ΘΣ ϞϳΎϓ ̵Ύϫ ϩέΎϤη
ΪϧϮη̶ϣ ϩΩ΍Ω ιΎμΘΧ΍ ΐϴΗήΗ ϪΑ ΎϬϠϳΎϓ ϪϤϫϑάΣ ί΍
ϱήγ
ΩΩή̳ ̶ϣ ̶ϧΎθϧίΎΑϞϳΎϓϩέΎϤηˬΩϮη ̶ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟϪηϮ̡ Ϛϳ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ
ϪΑ΍έϞϳΎϓ ϩέΎϤη ˬΪϳΪΟ ϪψϓΎΣΕέΎϛ Ϛϳ ϥΩήϛ Ωέ΍ϭ Ύϳ Ύϫ ϞϳΎϓ ϪϤϫϥΩήϛ ϑάΣ ˬϥΩήϛ Ζϣήϓ ί΍β̶̡ΘΣ
ϒϘγ ϪΑ Ύϫ ϞϳΎϓ ϭΎϫ ϪηϮ̡ Ω΍ΪόΗ ϪϛϞϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬΎϫ ϞϳΎϓ ϭϪηϮ̡ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫί΍ΪϨϛ ̶ϣ ̶ϧΎθϧίΎΑ˹˹˹˺
ϲϧΎθϧίΎΑ
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ ³ϲϧΎθϧίΎΑ´ ί΍ˬΪϧϮη ΩΎΠϳ΍ ΪϨϧ΍ϮΗ̶Ϥϧή̴ϳΩ Ζγ΍ ϩΪϴγέ ήψϧΩέϮϣ
/&' ϝήΘϨϛ
˱ΎϤϴϘΘδϣ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎϜϣ΍ ΎϤηϪΑ Ϫϛ ˬΪηΎΑ ̶ϣ ̶̴ϧέ ̨Ϩϳ΍ ˻̀ /&'ϊϳΎϣ ϝΎΘδϳήϛ ξϳήϋ ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ Ϛϳ ϪΑ ΰϬΠϣ ΎϤη+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΪϴϨϛ ΎηΎϤΗ ΪϴϨϛ ̶ϣ ζΨ̡ Ύϳ ςΒο Ϫϛ ΍έ ̵ΰϴ̩
̲ϧέ ϭ/&'̶ϳΎϨηϭέΪϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ω΍ί΁ ̵΍Ϯϫ Ύϳϭ ϕΎΗ΍ ϞΧ΍Ω ϝΎΜϣ ̵΍ήΑ ΪϴϨ̯ ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍+' ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϥ΁ ΖΤΗ Ϫ̯ ̶τϳ΍ήη ϪΑ ̶̴ΘδΑ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ΍έ ϥ΁
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΪϨϛ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ /&' ϪΤϔλ ̶ϳΎϨηϭέ
Ϧηϭέ
̨ϴϫ
ΪϨ̯ ̶ϣ ϢϴψϨΗ ΍έ /&' ϪΤϔλ ̲ϧέ
̲ϧέ
ΪϴϨϛ βϤϟ ΍έ ζϳ΍ΰϓ΍ Ύϳ
‡
‡
ζϫΎϛ ϪϧΎΑί ˬϩ΍ϮΨϟΩ ϪϨϳΰ̳ Ϛϳ έ΍ΪϘϣ ζϫΎϛ Ύϳ ζϳ΍ΰϓ΍ ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ˼̋ϭ˹ϦϴΑ ̲ϧέ ϭ/&' ̶ϳΎϨηϭέ ̵΍ήΑ ΍έ ήϳΩΎϘϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
Ωέ΍ά̳ ̶Ϥϧ ̵ήϴΛ΄ΗΩϮη̶ϣ ςΒοϪ̵̯ήϳϮμΗ̲ϧέϭ ̶ϳΎϨηϭέ ̵ϭέ ήΑ /&' ϪΤϔλ ϢϴψϨΗ
‡
‡
/&' ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ
ΪϨ̯ ̶ϣέΎ̯ ΰϴϧ ίϭέ ΪϳΪηέϮϧ ΖΤΗ ϭ Ω΍ί΁̵Ύπϓ έΩ ϩϮϠΟ Ϧϳ΍ΪϨηΎΑ ήΗ Ϧηϭέ ϭήΗ ΢ο΍ϭ ήϳϭΎμΗΎΗ ΪΑΎϳ ̶ϣ ΩϮΒϬΑΖγ΍ήΘϨ̯
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ΩϮη ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ /&' ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
Ωέ΍Ϊϧ ΩϮη ̶ϣ ςΒο Ϫ̵̯ήϳϮμΗΖϴϔϴ̯ ήΑ ̵ήϴΛΎΗ ̨ϴϫ /&' ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ Ωή̰ϠϤϋ ‡
ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ Ωή̯έΎ̯ έΩ κϘϧ Ϧϳ΍ ΪϧϮη ϩΪϳΩ /&'ϪΤϔλ ̵ϭέ ̶΋Ύϫέ΍Ϯϧ Ζγ΍Ϧ̰ϤϣˬΪϨ̯ ̶ϣ έΎ̯ Ϣ̯ έϮϧ έΩ/&' ϩΪϨϫΩ ΩϮΒϬΑ ή̳΍ ‡
̀˼B )DUVL
ϮϨϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ
ήψϧΩέϮϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέˬζΨ̡ΎϳςΒοωϭήηί΍ϞΒϗΪϳΎΑϦϳ΍ήΑΎϨΑˬΪϴϨ̯ςΒοϪψϓΎΣΕέΎ̯̮ϳΎϳ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣέΩ΍έβ̰ϋϭϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη
ΪϴϳΎϤϧΏΎΨΘϧ΍΍έ
ϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣέΩήϳϭΎμΗζΨ̡ΎϳςΒο
ϪψϓΎΣΕέΎ̯έΩήϳϭΎμΗζΨ̡ΎϳςΒο
ΕΎϤϴψϨΗ
ϪψϓΎΣ
ΕέΎϛ
ϥΰΨϣΕΎϋϼσ΍
ΎΗΪϳϮηϪΟϮΘϣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΐϴΗήΗϦϳΪΑΪϫΩ̶ϣϥΎθϧΎϤηϪΑ΍έΖϴϔϴ̯ϖΒσςΒοϥΎϣίˬΩϮΟϮϣ̵ΎπϓϭϩΪηϩΩΎϔΘγ΍̵Ύπϓˬ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ίΎγϩήϴΧΫΕΎϋϼσ΍ζΨΑϦϳ΍
ΪϴϨϛςΒοϪΑϡ΍Ϊϗ΍ˬήψϧΩέϮϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέήΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΕΪϣϪ̩
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ΍έΐγΎϨϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΪϳϮηϦΌϤτϣ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣέΩ΍έςΒοϞΑΎϗϥΎϣίϭΩϮΟϮϣ̵ΎπϓˬϩΪηϩΩΎϔΘγ΍̵ΎπϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣϪψϓΎΣΕέΎ̯έΩ΍έςΒοϞΑΎϗϥΎϣίϭΩϮΟϮϣ̵ΎπϓˬϩΪηϩΩΎϔΘγ΍̵ΎπϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΕΎϤϴψϨΗ
ϪψϓΎΣ
ΕέΎϛ
ϪψϓΎΣ
‡ϩΪηα΍0%
‡Ω΍ί΁0%
>+'@L
ϲϟΎϋέΎϴδΑ
0LQ
ϲϟΎϋ
0LQ
ϝΎϣήϧ
0LQ
ϪΤϔλ̵ϭέζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
Ζϣήϓ
ϩΪηΖψϓΎΤϣ̵ΎϫϞϳΎϓϪϠϤΟί΍ˬ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέέΩΩϮΟϮϣ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ϭΎϫϞϳΎϓϡΎϤΗϞϣΎϛϑάΣ̵΍ήΑ³Ζϣήϓ´ΩήϜϠϤϋί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΪϴϨϛΖϣήϓ΍έ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΪϴϨϛΖϣήϓ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΕΎϤϴψϨΗ
ϪψϓΎΣ
ΕέΎϛ
Ωήϛ̶ΑΎϳίΎΑϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ΍έϩΪηϙΎ̵̡ΎϫϞϳΎϓϭΪϧϮη̶ϣϙΎ̡ϞϣΎϛέϮτΑΎϫϞϳΎϓϪϤϫˬΪϴϨϛ΍ήΟ΍΍έΖϣήϓΩήϜϠϤϋή̳΍‡
ΪηΪϫ΍ϮΧ³ϥΪϧ΍ϮΧ̵ΎτΧ´ίϭήΑΐΟϮϣˬή̴ϳΩϩΎ̴ΘγΩί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϥΩή̯Ζϣήϓ‡
˻̂ϪΤϔλ«ΪηΪϫ΍ϮΨϧΖϣήϓˬΪηΎΑϪΘη΍Ωέ΍ήϗϞϔϗΖϟΎΣ̵ϭέήΑϥ΁ΖψϓΎΤϣϪϧΎΑίϪϛ̵΍ϪψϓΎΣΕέΎϛ‡
ΩϮηϩΩΎϔΘγ΍ϢϴϘΘδϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ί΍ΖϣήϓϡΎ̴ϨϫΩϮη̶ϣϪϴλϮΗΩϮη̶ϤϧϡΎΠϧ΍ΪηΎΑϢ̵̯ήΗΎΑϥ΍ϮΗϪ̶̯όϗϮϣΖϣήϓϞϤϋ‡
)DUVLB̀̊
ΐϴΑ ϱ΍Ϊλ
ΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΎϳϦηϭέ ΍έ ̠ϴΑ̵΍Ϊλ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨϛ̶ϣ Ϯϐϟ΍έ ̠ϴΑ̵΍Ϊλ
ΩϮη ̶ϣ ϩΪϴϨη ̠ϴΑ̵΍Ϊλ έΎΑ ̮ϳ ϪϤ̯Ω ήϫ ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑˬΪηΎΑ Ϧηϭέ Ϫ̯ ̶Θϗϭ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
Ζγ΍ εϮϣΎΧ ̠ϴΑ ̵΍Ϊλ ϢϠϴϓ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ ‡
ΩϮη ̶ϣ εϮϣΎΧ ˬϩΎ̴ΘγΩεϮϣΎΧϦηϭέ ̵΍ΪλˬΩϮηϢϴψϨΗ εϮϣΎΧ ̵ϭέ̠ϴΑ ̵΍Ϊλ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
ήΗΎηϱ΍Ϊλ
ΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΎϳϦηϭέ΍έήΗΎη̵΍Ϊλ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϨϛ̶ϣ Ϯϐϟ ΍έ ήΗΎη̵΍Ϊλ
ΪϫΩ ̶ϣ ΍Ϊλ ήΗΎη 3+272 ϪϤϛΩ ϥΩ΍Ω έΎθϓ έΎΑήϫ ΎΑ ˬΪηΎΑ Ϧηϭέ ϪϜϴϣΎ̴Ϩϫ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
έΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ
ΩϮη εϮϣΎΧέΎϛΩϮΧ έϮσ ϪΑˬΩϮθϧϡΎΠϧ΍ ̶ΗΎϴϠϤϋ̨ϴϫ ϪϘϴϗΩ ̋ΕΪϣ ϪΑ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ϫϛ ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ̵έϮσ ΍έ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ̶Ϥϧ εϮϣΎΧ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ϡΎΠϧ΍ϭ έΎϛ ϪΑ ϩΩΎϣ΁ ΖϟΎΣ έΩ ϥΪϧΎϣ ϲϗΎΑϪϘϴϗΩ̋ί΍β̡+' ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˬϥ΍ϮΗέΩ ϲϳϮΟ ϪϓήλέϮψϨϣ ϪΑ
Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εϮϣΎΧ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ˬϱέΎϛ ̨ϴϫ ϥΪθϧ
εϮϣΎΧ
̋ ϪϘϴϗΩ
ΪϨϛ ϲϤϧ ϞϤϋ ήϳί ςϳ΍ήη έΩέΎϛΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ
Ζγ΍ ϞμΘϣ 86% ϞΑΎϛ ϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ ΪηΎΑ Ϟλϭ ΏϭΎϨΘϣ ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ϪΑ +' ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ ̀̋B )DUVL
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ςΒο ύ΍ή̩
ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ Ύϳ Ϧηϭέ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ̵ϮϠΟ ΖϤδϗ έΩ ΩϮΟϮϣ ςΒο ή̴ϧΎθϧ ˬ̵έ΍ΩήΒδ̰ϋΎϳ ̵έ΍ΩήΒϤϠϴϓ ϦϴΣ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
̨ϴϫ
ΪϨ̯ ̶ϣ Ϧηϭέ ςΒο ϝϮσ έΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ςΒο ή̴ϧΎθϧ
ΕΎϤϴψϨΗ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
ΕϮϤϳέ
ΪϴϨϛϝΎόϓήϴϏ Ύϳ ϭϝΎόϓ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ϩΩΎϔΘγ΍̵΍ήΑ ΍έ έϭΩ ϩ΍έί΍ ϝήΘϨϛ ΎΗ ΪϫΩ̶ϣ ϥΎϜϣ΍ ΎϤη ϪΑ ΩήϜϠϤϋ Ϧϳ΍
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ή̴ϧΎθϧ
ΩϮη ̶ϣήϫΎχ ή̴ϧΎθϧ Ϧϳ΍ ˬέϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ ΪϴϳΎϤϧ ϝήΘϨϛ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬέϭΩϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
86% ϝΎμΗ΍
̶̵̢̯ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ί΍ ΍έ ΩϮΧβ̰ϋ ϭ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ΎΗΪϴϨ̯ Ϟλϭ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̮ϳ ϪΑ ΍έΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ86% ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
ΪϴϨ̯ ̟Ύ̩΍έβ̰ϋ ήϳϭΎμΗ ϭ ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ή̴̡Ύ̩ ̮ϳ ϪΑ ΍έϥ΁Ύϳ ΪϴϳΎϤϧ
ϪΤϔλ ̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΪϴϨϛ Ϟλϭ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ
̨ϴϫ
ΪϴϨ̯ Ϟλϭ 3LF%ULGJH ή̴̡Ύ̩ ϪΑ
ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ
3LFW%ULGJH
)DUVL B̀̌
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ϥϮϳΰϳϮϠΗέΩζΨ̡ ϡΎ̴Ϩϫ΍έ̵ΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϢϴψϨΗ ξϳήϋ ϪΤϔλ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΖϟΎΣ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϢϴψϨΗ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ζϳΎϤϧ ̵ΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ
Ζγ΍ αήΘγΩ έΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ϡΎ̴ϨϫΩή̰ϠϤϋϦϳ΍
ΩΩή̳ ϲϣϝΎόϓήϴϏ ΖϴϠΑΎϗ Ϧϳ΍ ΍άϟ ˬΪη Ϊϫ΍ϮΧ ϢϴψϨΗ έΎϛΩϮΧ έϮσ ϪΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ ΪηΎΑϩΪη Ϟλϭ +'0, ϞΑΎϛ Ϛϳ ϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ
‡
‡
ΖϨϧϮ̢ϣΎ̯ ϲΟϭήΧ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ˬΖγ΍ έΎ̳ίΎγ ϩΪηϞμΘϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ Ϫ̯ ΍έ ̵΍ ϪϔϟΆϣ̶ϳϮϳΪϳϭ ϝΎϨ̴ϴγ ωϮϧ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
+'79 ϪΑ ϝΎμΗ΍ ̵΍ήΑ ςϘϓϥ΁ ί΍ ˱Ύϔτϟ ΪϧϮη ̶ϣ ζΨ̡ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓ Ζϣήϓ ϥΎϤϫ ΎΑ ̶ϳϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ϝΎϨ̴ϴγ
ΩϮη ̶ϤϧϩΩ΍ΩϥΎθϧ ϪΤϔλ̵ϭέήΑ ή̴ϧΎθϧˬΩϮηΏΎΨΘϧ΍ ³έΎϛΩϮΧ´ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
̶ϣ ϞμΘϣ6'ΡϮοϭΎΑ ϥϮϳΰϳϮϠΗ̮ϳϪΑ Ϫ̰ϴϣΎ̴ϨϫΖγ΍̀˻˹[̋̀̌S Ζϣήϓ έΩ̶ΟϭήΧ ϩΪηςΒο ϞϳΎϓ
ΪϴϨ̯ ΏΎΨΘϧ΍ ΍έ ϥ΁ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΍έ ϩΪϧϭήθϴ̡ Ϧ̰γ΍ ΰϴϧ Ϫ̯ ΪϳϮη
̮ϳ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϥΎϣί ΍έ ϥ΁ ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω ϥΎθϧ̀˻˹[̋̀̌L Ζϣήϓ ΎΑϩΪηςΒο ϞϳΎϓ
ΪϴϳΎϤϧ ΏΎΨΘϧ΍ ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϩΪϧϭέ ζϴ̡ Ϧ̰γ΍ ί΍ Ϫ̯ 6' Ζϴϔϴ̯ ̵΍έ΍Ω ϥϮϳΰϳϮϠΗ
ΕΎϤϴψϨΗ
έΎϛΩϮΧ
̋̀̌S6'
̋̀̌L6'
ΪϧϮη ϲϣϩΩ΍Ω ϥΎθϧ ϱ΍ ϪϔϟΆϣ ϲΟϭήΧ ϢϴψϨΗϪΑ ρϮΑήϣϪΤϔλ ϱϭέϱΎϫή̴ϧΎθϧ ΪϴϨϛ Ϟλϭ ΍έ ϱ΍ ϪϔϟΆϣϞΑΎϛ ή̳΍
̀̀B )DUVL
ϮϨϣ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ζϳΎϤϧ
ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ έΩ ϩΪϫΎθϣϱ΍ήΑ ΍έ ϪΤϔλϱϭέζϳΎϤϧ ΎΗ ΪϫΩ ϲϣ ϥΎϜϣ΍ ΎϤη ϪΑ έΎϛϦϳ΍ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍΍έ ϪΤϔλ ϱϭέ ζϳΎϤϧ26' ϲΟϭήΧ ήϴδϣ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ
ΪϴϳΎϤϧ ϢϴψϨΗ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣϥΎϳΎϤϧ /&'ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ έΩ ΎϬϨΗ26'
εϮϣΎΧ
̨ϴϫ
ΩϮη ̶ϣ ϥΎϳΎϤϧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̮ϳ ϭ ˬ/&'ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ έΩ26'
Ϧηϭέ
ϪϧΎΧέΎ̯ ϢϴψϨΗ
̋̊̋˺ ΕΎΤϔλ« Ϊϴϧ΍Ωή̳ήΑϪϧΎΧέΎ̯ έΩϪϴϟϭ΍ΕΎϤϴψϨΗ νήϓ ζϴ̡ ΕΎϤϴψϨΗϪΑ ΍έϮϨϣ ΕΎϤϴψϨΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
Ζη΍Ω Ϊϫ΍ϮΨϧ ̵ήϴΛΎΗϩΪη ςΒο ήϳϭΎμΗ ̵ϭέ ήΑ ˬϪϧΎΧέΎϛνήϓ ζϴ̡ ήϳΩΎϘϣ ̵ϭέ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ήϳΩΎϘϣ ϢϴψϨΗ
/DQJXDJH
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍ΎϬϣΎϴ̡ ϭ ϮϨϣ ζϳΎϤϧ ̵΍ήΑ ϩ΍ϮΨϟΩ ϥΎΑίϚϳ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
³
´‰³̶γέΎϓ´
ýHãWLQD
˻̊ ϪΤϔλ« ΪϨΑΎϳ ήϴϴϐΗ̶ϠΒϗ ϡϼϋ΍ ϥϭΪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ³/DQJXDJH´ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳
)DUVL B̀́
ϲθϳΎϤϧ
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎϬϧ΁ ί΍ ήΘϧΎγ΁ Ϊϴϧ΍ϮΘΑ ΎΗ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ ϩΪη ϩΪϧΎΠϨ̳ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩϪϛ ΍έ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ έΎϛΩϮΧέϮτΑ έΎϛ ίήσ ζϳΎϤϧ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ϪΤϔλ
ΩϮη ̶ϣϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣΩή̰ϠϤϋ
̨ϴϫ
εϮϣΎΧ
ΪϫΩ̶ϣ ϥΎθϧ ΍έ ϒϠΘΨϣ̵Ύϫ ̶̳̬ϳϭ ϭΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎόϓ΍έ έΎ̯ ίήσ ζϳΎϤϧΖϟΎΣ
̨ϴϫ
Ϧηϭέ
ΩϮη ̶ϣ ωϭήηέΎ̰Α ϩΩΎϣ΁ ΖϟΎΣ έΩϥΪϧΎϣ ϪϘϴϗΩ ̌ ί΍ΪόΑ ˬϢϠϴϓ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ ̶θϳΎϤϧ Ωή̰ϠϤϋ ‡
ΪϴϨ̯ Ϯϐϟ ήϳί ϖΒσ ΍έ ̶θϳΎϤϧ Ωή̰ϠϤϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ‡
L&+(&.ˬ ζϳΎϤϧˬ40(18 ˬςΒο ϒϗϮΗωϭήη ϪϤϛΩ έΎθϓ ήϴϴϐΗ ΖϟΎΣ /&' ϪΤϔλ ϱϭέ ϪτϘϧήϫ βϤϟ ΎΑ ϩήϴϏ ϭ 3+272Ύϳˬ($6<4
έΩ ̶θϳΎϤϧ Ωή̰ϠϤϋ ϪΑ ΖΒδϧ έΎ̯ΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ Ωή̰ϠϤϋ ˬΪηΎΑ ϩΪη ϢϴψϨΗ ϪϘϴϗΩ̋ ̵ϭέ έΎ̯ΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ Ωή̰ϠϤϋ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
̀̋ ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ Ϯϐϟ ΍έ έΎ̯ΩϮΧ ϥΪηεϮϣΎΧ Ωή̰ϠϤϋ ˬ̶θϳΎϤϧ Ωή̰ϠϤϋ ϡΎΠϧ΍ ΕέϮλέΩ Ωήϴ̳ ̶ϣ έ΍ήϗ ΖϳϮϟϭ΍
$Q\QHW+'0,&(&
6DPVXQJϥϮϳΰϳϮϠΗέϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ ΎΑ ΍έϩΪη ϞμΘϣ6DPVXQJ$9Ε΍ΰϴϬΠΗ ϡΎϤΗ ΪϫΩ ̶ϣϩίΎΟ΍ ΎϤη ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍$9Ϫ̰Βη ϢΘδϴγ ̮ϳ$Q\QHW
ϞΑΎ̯ ϩ΍ήϤϫ ϪΑ$Q\QHW ϩΪϨϨ̯ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̮ϳ ϪΑ +'̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϝΎμΗ΍ ΎΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη ΪϴϨ̯ ϝήΘϨ̯ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡$Q\QHW ί΍ Ϫ̯
Ϊϴ΋ΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ $Q\QHWΩή̰ϠϤϋ ί΍ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ³$Q\QHW+'0,&(&´ ϢϴψϨΗ ΎΑ ϭ +'0,
ΪϴϨ̯ωϮΟέ 6DPVXQJ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ ϪΑ ήΘθϴΑ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍ήΑ
̵ϭέ ζϳΎϤϧ
ϪΤϔλ
̨ϴϫ
̨ϴϫ
̀̂B )DUVL
ΐϟΎτϣΖγήϬϓ
ΕΎϤϴψϨΗ
ΩϮη ̶ϣ ϝΎόϓήϴϏ ϪσϮΑήϣ Ωή̰ϠϤϋ
ΩϮη ̶ϣ ΍ήΟ΍ $Q\QHW
εϮϣΎΧ
Ϧηϭέ
ϢϠϴϓήϳϭΎμΗϥΩήϛζϳ΍ήϳϭ
ΪϴϨϛζϳ΍ήϳϭϒϠΘΨϣ̵ΎϫεϭέϪΑ΍έϩΪηςΒοϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
Ζη΍ΩΪϫ΍ϮΨϧΩϮΟϭΎϫϢϠϴϓζϳ΍ήϳϭϥΎϜϣ΍ϱήΗΎΑϥΩϮΑϒϴόοΕέϮλέΩ
ϢϠϴϓήϳϮμΗί΍ζΨΑ̮ϳϑάΣ
0LQ
ΖψϓΎΤϣ
ϲ̢ϛ
ζϳ΍ήϳϭ
ϪΘγϮϴ̵̡έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ζϳ΍ήϳϭ
ϲϳΰΟϑάΣ
ϢϴδϘΗ
ΐϴϛήΗ
ϲϳΰΟϑάΣ
0LQ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨ̶̯ϣέΎ̯ϢϠϴϓΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩή̰ϠϤϋϦϳ΍ ‡
Ζγ΍ϑάΣϞΑΎϗ̶ϳΰΟέϮσϪΑϢϠϴϓήϳϮμΗ̮ϳ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί ˺
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϋϮοϮϣΖγήϬϓϪΤϔλϥ΁ϊΒΗϪΑ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϳΰΟϑάΣ´‰³ζϳ΍ήϳϭ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί ˻
̵ΪόΑϩϭή̳ϪΑϦΘϓέϦϴ΋Ύ̡ϭϻΎΑΎΑΎΗΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϦϴϳΎ̡ ϻΎΑϪϧΎΑίˬΖδϴϧϪΤϔλ̵ϭέ̵ΩέϮϣή̳΍ ‡
ΪϳϭήΑΎϫϪϨϳΰ̳
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έήψϧΩέϮϣϢϠϴϓήϳϮμΗ ˼
ΪηΪϫ΍ϮΧϒϗϮΘϣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ‡
ΪϴϨ̯ϮΠΘδΟ Ύϳˬ ˬ ˬ ˬ ζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎΑίβϤϟΎΑ΍έϑάΣωϭήηϪτϘϧ ̊
ΪϴϨ̯βϤϟωϭήηϪτϘϧέΩ΍έ³3´ ̋
ΪηΪϫ΍ϮΧκΨθϣ³´ΎΑϑάΣωϭήηϪτϘϧ‡
ΪϴϨ̯ϮΠΘδΟ΍έϑάΣϥΎϳΎ̡ϪτϘϧˬ Ύϳˬ ˬ ˬ ˬ ζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎΑίβϤϟΎΑ ̌
ΪϴϨ̯βϤϟϥΎϳΎ̡ϪτϘϧέΩ΍έ ̀
ΪηΪϫ΍ϮΧκΨθϣ³´ΎΑϑάΣϥΎϳΎ̡ϪτϘϧ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ εήΑϪϧΎΑί ́
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ ̂
ΪηΪϫ΍ϮΧϑάΣϢϠϴϓήϳϮμΘΒΨΘϨϣζΨΑ‡
)DUVLB́˹
́́ϪΤϔλ«ΪϴϳΎϤϧϮϐϟ΍έΖψϓΎΤϣΩήϜϠϤϋ΍ΪΘΑ΍ΪϳΎΑˬήϳϮμΗϑάΣϱ΍ήΑΩέ΍ΪϧΩϮΟϭϩΪηΖψϓΎΤϣήϳϭΎμΗϑάΣϥΎϜϣ΍‡
ΩϮΑΪϫ΍ϮΨϧ̶ΑΎϳίΎΑϞΑΎϗϢϠϴϓήϳϮμΗϩΪηϑάΣζΨΑ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑίˬΪϴϨ̯ζϳ΍ήϳϭ΍ΪΘΑ΍ί΍Ϊϴϫ΍ϮΨΑϪ̰ϴΗέϮλέΩ‡
ΖδϴϧαήΘγΩέΩ̶΋ΰΟϑάΣˬΪηΎΑϪϴϧΎΛ˼ί΍ήΘϤ̯ςΒοϪ̰ϴϧΎϣί‡
ΩϮη̶ϣϑάΣ̶΋ΰΟέϮτΑϪσϮΑήϣϢϠϴϓήϳϭΎμΗζΨ̡ΖδϴϟέΩˬΩϮη̶ϣ΍ήΟ΍̶΋ΰΟϑάΣϪ̰ϴϧΎϣί‡
ΪϴϨ̯΍Ϊϴ̶̡γήΘγΩϥ΁ϪΑ40(18ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϳΰΟϑάΣ´ϪϨϳΰ̳‰ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ζϳ΍ήϳϭ´ϪϨϳΰ̳‰ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18ϪϤ̯Ω
ΪηΎΑΩϮΟϮϣϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΎϳϪψϓΎΣΕέΎϛϱϭέϪψϓΎΣΖϳΎΑΎ̴ϣϞϗ΍ΪΣϪϛΖγ΍ϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗϲϧΎϣίςϘϓϲ΋ΰΟϑάΣΖϴϠΑΎϗ‡
ϢϠϴϓήϳϮμΗϥΩήϛϢϴδϘΗ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ϢϴδϘΗΪϳΩϮΑϞϳΎϣϪϛέΎΑΪϨ̩ήϫΎΗ΍έϢϠϴϓϚϳˬΪϳέ΍Ϊϧϥ΁ϪΑϱίΎϴϧή̴ϳΩϪϛϱ΍ϪϨΤλϑάΣϱ΍ήΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη
ΪϧϮηϲϣϢϴδϘΗϲ΋ΎΗϭΩϱΎϫϩϭή̳ϪΑΎϫϢϠϴϓΪϴϨϛ
ζϳ΍ήϳϭ
ϲϳΰΟϑάΣ
‡
‡
ϢϴδϘΗ
ϢϠϴϓήϳϮμΗ̮ϳϢϴδϘΗ̵΍ήΑ
ΐϴϛήΗ
«Ωέ΍ΩϪϣ΍Ω΍«
́˺B)DUVL
Ϧϴ΋Ύ̡Ύϳ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί ˺
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗ̶ϋϮοϮϣΖγήϬϓϪΤϔλϥ΁ϊΒΗϪΑ ‡
³ϢϴδϘΗ´‰³ζϳ΍ήϳϭ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί ˻
ϻΎΑϪϧΎΑίˬΪϨηΎΒϧϪΤϔλ̵ϭέζϳ΍ήϳϭΖϬΟΎϤηήψϧΩέϮϣ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗϪ̰ϴΗέϮλέΩ‡
ΪϴϨ̯βϤϟϪΤϔλήϴϴϐΗ̵΍ήΑ΍έ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓήϳϮμΗ ˼
ΪηΪϫ΍ϮΧϒϗϮΘϣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ‡ ϢϠϴϓήϳϭΎμΗϥΩήϛζϳ΍ήϳϭ
ΪϴϨ̯ϮΠΘδΟ Ύϳˬ ˬ ˬ ˬ ζΨ̡ϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϪϧΎΑίβϤϟΎΑ΍έϢϴδϘΗϪτϘϧ̊
ΪϳϭήΑϩ΍ϮΨϟΩϪτϘϧϪΑ˱ΎϤϴϘΘδϣˬΖϴόοϭέ΍Ϯϧ̵ϭέϩ΍ϮΨϟΩϪτϘϧβϤϟΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ εήΑϪϧΎΑίβ̢γϭˬϢϴδϘΗϪτϘϧέΩ Κ̰ϣϪϧΎΑί̋
ΩϮη̶ϣήϫΎχ³ˮϪτϘϧϦϳ΍ί΍ϞϳΎϓϢϴδϘΗ´ϡΎϴ̡‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´̌
ΩϮη̶ϣϢϴδϘΗϢϠϴϓήϳϮμΗϭΩϪΑ̶ΑΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ‡
ΪϨηΎΑϪϴϧΎΛ˼ϥ΁ϥΎϣίΕΪϣϪ̯ΪϴϨ̯ϢϴδϘΗ̵έϮσ΍έϢϴδϘΗϝΎΣέΩήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη
̶ϣΎϤηΪϴϨ̯ϑάΣ΍έζΨΑήϳϮμΗ̵ΩΎϳίζΨΑβ̢γϭˬϩΩή̯ϢϴδϘΗ΍έϢϠϴϓ΍ΪΘΑ΍ˬΪϴϨ̯ϑάΣ΍έϢϠϴϓ̮ϳ̵ΩΎϳίζΨΑΪϴϫ΍ϮΧ̶ϣή̳΍‡
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ́̊ϪΤϔλϪΑΪϴϨ̯ΐϴ̯ήΗ΍έ̵ή̴ϳΩϩ΍ϮΨϟΩ̵ΎϫϢϠϴϓˬϢϠϴϓϥΩή̯ϢϴδϘΗί΍ΪόΑΪϴϧ΍ϮΗ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̮̩Ϯ̯ήϳϭΎμΗΖγήϬϓ̵ΎϬΘϧ΍έΩϩΪηϢϴδϘΗήϳϮμΗί΍β̰ϋϦϴϣϭΩ‡
Ζδϴϧζϳ΍ήϳϭϞΑΎϗϲΑΎΨΘϧ΍ϞϳΎϓˬΪηΎΑϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣϱϭέϩΪϧΎϤϴϗΎΑϱΎπϓί΍ήΗ̱έΰΑϲΑΎΨΘϧ΍ϞϳΎϓϩί΍Ϊϧ΍ή̳΍‡
ϢϴδϘΗ
0LQ
ϑάΣ
ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍
ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ
ϑάΣ
0LQ
̵έϭήοήϴϏϢϠϴϓήϳϮμΗϑάΣ̵΍ήΑ
³ϑάΣ´‰ΪϴϨ̯ βϤϟ΍έϮϨϣϪϧΎΑί˺
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´˻
ΪϴϨ̯βϤϟϑάΣΖϬΟήϳϭΎμΗΏΎΨΘϧ΍̵΍ήΑ΍έϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓήϳϮμΗ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϮμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ
̵ϭέ ή̴ϧΎθϧϑάΣ̵΍ήΑϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗϥΩή̯βϤϟΎΑ
ϪϧΎΑίΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ 2. Ϊϴϳ΄Η
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³̶ϠΑ´ϪϨϳΰ̳ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳ϪΑϪΟϮΗΎΑϡΎϴ̡˼
ΪηΪϨϫ΍ϮΧϑάΣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϭΎμΗ‡
2.
«Ωέ΍ΩϪϣ΍Ω΍«
)DUVLB́˻
ΪϴϨ̯ϑάΣ΍έΪϳέ΍ΪϧίΎϴϧϥ΁ϪΑϪ̶̯θΨΑΎΗΪϴϨ̯ϢϴδϘΗζΨΑϭΩϪΑ΍έϢϠϴϓήϳϮμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤηϝΎΜϣ
ϢϴδϘΗί΍ϞΒϗ˺
ϪϴϧΎΛ̌˹ΎΗ˹
ήϳϮμΗϪ̰Ϩϳ΍ί΍ΪόΑ˻
ϢϴδϘΗϪϴϧΎΛ˼˹έΩ
ΩϮη̶ϣ
ϪϴϧΎΛ̌˹ΎΗ˼˺
ϪϴϧΎΛ˼˹ΎΗ˹
ΩϮη̶ϣϢϴδϘΗϢϠϴϓήϳϮμΗϭΩϪΑϢϠϴϓήϳϮμΗ‡
Ϧϴϟϭ΍ϑάΣί΍ΪόΑ˼
ήϳϮμΗ
ϪϴϧΎΛ˼˹ΎΗ˹
́́ϪΤϔλ«ΪϴϳΎϤϧϮϐϟ΍έΖψϓΎΤϣΩήϜϠϤϋ΍ΪΘΑ΍ΪϳΎΑˬήϳϮμΗϑάΣϱ΍ήΑΩέ΍ΪϧΩϮΟϭϩΪηΖψϓΎΤϣήϳϭΎμΗϑάΣϥΎϜϣ΍‡
ΩϮΑΪϨϫ΍ϮΧΪϴϔϣϪΘδϫ΁ζΨ̡ϭϮΠΘδΟ̵ΎϫΖϴϠΑΎϗˬϢϴδϘΗρΎϘϧϦϴϴόΗϡΎ̴Ϩϫ‡
ΩϮηΎΠΑΎΟϩΪηϦϴϴόΗϪτϘϧί΍ΪόΑΎϳϞΒϗϪϴϧΎΛ˹̄̋ΩϭΪΣΎΗΖγ΍Ϧ̰ϤϣϢϴδϘΗϪτϘϧ‡
ΖδϴϧϢϴδϘΗϞΑΎϗΪηΎΑήΘϤ̯ΎϳϪϴϧΎΛ˼ϥ΁ςΒοϥΎϣίϪ̶̯ϤϠϴϓ‡
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭβ̰ϋήϳϭΎμΗϢϴδϘΗϥΎ̰ϣ΍‡
ΩΩή̶̳ϣϩήϴΧΫζΨ̡ΖγήϬϓέΩ˱΍ΩΪΠϣϩΪηϢϴδϘΗϢϠϴϓϦϴϟϭ΍ˬΩϮη̶ϣϢϴδϘΗϢϠϴϓ̮ϳϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϨ̯΍Ϊϴ̶̡γήΘγΩϥ΁ϪΑ40(18ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϢϴδϘΗ´‰³ζϳ΍ήϳϭ´‰ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18ϪϤ̯Ω
ΪηΎΑΩϮΟϮϣϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΎϳϪψϓΎΣΕέΎϛϱϭέϪψϓΎΣΖϳΎΑΎ̴ϣϞϗ΍ΪΣϪϛΖγ΍ϩΩΎϔΘγ΍ϞΑΎϗϲϧΎϣίςϘϓϥΩήϛϢϴδϘΗΖϴϠΑΎϗ‡
́˼B)DUVL
‫ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ‬
‫• ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﻛﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺻﻔﺤﻪ ‪١٧‬‬
‫• ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ )‪ HD ( HD‬ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ )‪ SD ( SD‬ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮ ) ( ”ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ“ ”ﺗﺮﻛﻴﺐ“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺍﮔﺮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ‬
‫) ( ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) ( ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮﺩ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ) ( ﺭﻭی ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﻠﻢ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬
‫) ( ﺑﺮ ﺭﻭی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ( ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ )ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ) ( ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﺬﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ .۴‬ﺯﺑﺎﻧﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ) ‪ ( OK‬ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻴﺎﻡ ”ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ؟“ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .۵‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ”ﺑﻠﻲ“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫• ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫• ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ‪ ٢۵p/١٠٨٠P‬ﺿﺒﻂ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ‬
‫‪ ،۵٠i/١٠٨٠‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ‪ ۵٠i/١٠٨٠P‬ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴﺐ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭ ]‪ ٢۵p/١٠٨٠P [HD‬ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫• ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺍﻟﺼﺎﻕ ﺗﺼﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ‬
‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺭﺍ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺻﻔﺤﻪ ‪٨٨‬‬
‫• ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻋﮑﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫• ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻤﻪ ‪ Q.MENU‬ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺩﮐﻤﻪ ‪ Q.MENU‬ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪” .‬ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ“ ”ﺗﺮﮐﻴﺐ“ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻴﺪ‬
‫• ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬
‫• ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 2‬ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﺕ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ‬
‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ﺍﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ‪ 3.5‬ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Farsi _٨۴‬‬
‫‪80‬‬
‫‪Min‬‬
‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‬
‫ﻛﭙﻲ‬
‫ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ‬
‫‪2/3‬‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‬
‫ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ‬
‫ﺣﺬﻑ ﺟﺰﻳﻲ‬
‫ﺗﻘﺴﻴﻢ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪80‬‬
‫‪Min‬‬
‫‪1/1‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/2‬‬
‫‪OK‬‬
ζΨ̡ ϑ
ˮΖδϴ̩ ³ζΨ̡ ϑ´
ϑάΣ Ύϳ ΩΎΠϳ΍ϡΎ̴Ϩϫ ΪϫΩ ̶ϣ ιΎμΘΧ΍ ΩϮΧ ϪΑ΍έ ̶Ϥϛ ϩήϴΧΫΖϴϓήχ ϞϴϟΩ ϦϴϤϫ ϪΑΩϮη ̶ϣ ΩΎΠϳ΍ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ΕΎϋϼσ΍ αΎγ΍ ήΑ ςϘϓ ζΨ̡ ΖγήϬϓ
̵ήϴΛΎΗ ̶Ϡλ΍ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ̵ϭέ ήΑ ˬζΨ̡ ΖγήϬϓ Ϛϳ ί΍ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ϥΩήϛ ϑάΣ Ύϳ ϥΩϭΰϓ΍ Ϧϳ΍ ήΑ ϩϭϼϋΪη Ϊϫ΍ϮΨϧϙΎ̡ ̶Ϡλ΍ ϢϠϴϓήϳϮμΗ ˬζΨ̡ ΖγήϬϓ
Ωέ΍Ϊϧ
˻˹˹́˺˺˻
˺ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
˻ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
˻˹˹́˺˼˹
˼ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
̊ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
̋ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
̌ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
̀ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ
˺˹˹˹
˺˹˼˹
ζΨ̡ ϑ
́̋B )DUVL
˺˺˼˹
˺̊˹˹
˺̌˺˹
˺́˻˹
˻˹˹˹
ϢϠϴϓήϳϭΎμΗϥΩήϛζϳ΍ήϳϭ
ζΨ̡ΖγήϬϓϥΩήϛΩΎΠϳ΍
ϩΎ̳ϩήϴΧΫ
ϪΘδΟήΑ
ϑάΣ
ζϳ΍ήϳϭ
ζΨ̡ϑ
ϞϳΎϓρ΍
ζΨ̡ΖγήϬϓ
3
L
33
ϪΘδϫ΁Ρ
0LQ
ϥΩϭΰϓ΍
ϱίΎγΐΗήϣ
ϑάΣ
ϥΩϭΰϓ΍
0LQ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛϲϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍‡
+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩζΨ̡ΖγήϬϓϚϳˬΩϮΧϩ΍ϮΨϟΩϩΪηςΒοϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̵έϭ΁ϊϤΟΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη ‡
ΎΑ΍έ̵ίΎγϩήϴΧΫΖϴϓήχί΍̶ϛΪϧ΍ζΨΑˬΩϮη̶ϤϧΩΎΠϳ΍ΎϫϩΩ΍ΩϥΩήϛ̶̢ϛΎΑζΨ̡ΖγήϬϓϪϛ̶ϳΎΠϧ΁ί΍ΪϳίΎδΑ
ΩήϛΪϴϫ΍ϮΧϑήμϣζΨ̡ΖγήϬϓϚϳΩΎΠϳ΍
ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18ϪϤ̯Ω ˺
ήΑζΨ̡ΖγήϬϓΩΎΠϳ΍³ϪΘδϫ΁Ζ̯ήΣ´Ύϳ´ˬ̋˹̋̀̌3³´ˬ̋˹˺˹́˹L³´ˬ˻̋˺˹́˹3³ ‰³ζΨ̡ϑ´ ˻
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϥΩϭΰϓ΍´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί‰ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϗΩαΎγ΍
ΪϴϳΎϤϧβϤϟϭϩΩήϛΏΎΨΘϧ΍ΪϧϮηϪϓΎο΍ζΨ̡ΖγήϬϓϪΑΪϳΎΑϪϛ΍έ̶ϤϠϴϓήϳϭΎμΗ ˼
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̵ϭέ3ή̴ϧΎθϧ ‡
ή̴ϧΎθϧζΨ̡ΖγήϬϓϚϳΩΎΠϳ΍̵΍ήΑϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗϥΩήϛβϤϟΎΑ ‡
ΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍3ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ̵ϭέήΑ3
ΪϨϛ̶ϣήϴϴϐΗ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ 2. Ϊϴϳ΄ΗϪϧΎΑί ̊
ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχ³ˮζΨ̡ΖγήϬϓέΩϲΑΎΨΘϧ΍ϱΎϬϠϳΎϓϥΩϭΰϓ΍´ϡΎϴ̡ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ ̋
ΪηΪϫ΍ϮΧϥΎϳΎϤϧζΨ̡ΖγήϬϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗ̵ΎϤϧˬΪϴγέϥΎϳΎ̡ϪΑζΨ̡ΖγήϬϓΩΎΠϳ΍Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
̊˺ϪΤϔλ«ΪϴϳΎϤϧζΨ̡ˬϢϠϴϓήϳϮμΗϚϳζΨ̡εϭέΪϨϧΎϤϫ΍έζΨ̡ΖγήϬϓϚϳΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη ‡
ϥΎ̰ϣ΍ΪϳΪΟζΨ̡ΖγήϬϓΩΎΠϳ΍ˬΪηΎΒϧ̶ϓΎ̯ϩήϴΧΫςϴΤϣ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣΩ΍ί΁̵ΎπϓϪ̰ϴΗέϮλέΩ‡
ΪϴϨ̯ϑάΣ΍έ̵έϭήοήϴϏϢϠϴϓήϳϭΎμΗΩϮΑΪϫ΍ϮΨϧήϳά̡
ΪϧΎΠϨ̳ζΨ̡ΖγήϬϓέΩϥ΍ϮΗ̶ϣ΍έϢϠϴϓήϳϮμΗ̌̊ΎΗήΜ̯΍ΪΣ‡
ΪϴϫΩέ΍ήϗζΨ̡ΖγήϬϓέΩ΍έΕϭΎϔΘϣϱΎϫΖϗΩΎΑήϳϮμΗϭΩΪϴϧ΍ϮΗϲϤϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯ϪϓΎο΍ζΨ̡ΖγήϬϓϪΑ΍έϢϠϴϓήϳϮμΗ̮ϳˬϕϮϓεϭέϪΑΎθϣΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ‡
ΪϴηΎΑϪΘη΍Ω̶γήΘγΩϥ΁ϪΑ ϮϨϣϪϧΎΑίί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ζΨ̡ϑ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί
2.
)DUVLB́̌
ζΨ̡ΖγήϬϓέΩϢϠϴϓήϳϭΎμΗΐϴΗήΗ̵ίΎγΐΗήϣ
ϱίΎγΐΗήϣ
0LQ
2.
ΪϴϨϛΐΗήϣϩ΍ϮΨϟΩ̵ΎϫϞΤϣϪΑΎϬϧ΁ϥΩήϛΎΠΑΎΟΎΑ΍έζΨ̡ΖγήϬϓέΩΩϮΟϮϣϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
αΎγ΍ήΑζΨ̡ΖγήϬϓΩΎΠϳ΍³ϪΘδϫ΁Ζ̯ήΣ´Ύϳ´ˬ̋˹̋̀̌3³´ˬ̋˹˺˹́˹L³´ˬ˻̋˺˹́˹3³‰³ζΨ̡ϑ´ ˺
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϱίΎγΐΗήϣ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί‰ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϗΩ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έΩϮηΎΠΑΎΟΪϳΎΑϪϛ̶ϤϠϴϓήϳϮμΗ ˻
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̵ϭέ3ή̴ϧΎθϧ ‡
3ή̴ϧΎθϧ̵ίΎγΐΗήϣ̵΍ήΑϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗϥΩήϛβϤϟΎΑ ‡
ΪϨϛ̶ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍3ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ̵ϭέήΑ
ΩϮη̶ϣήϫΎχΰϴϧϢϠϴϓήϳϮμΗέΎϨϛέΩέ΍ϮϧϚϳ ‡
2. Ϊϴϳ΄ΗϪϧΎΑίβ̢γˬϩΩή̯βϤϟ΍έ ̵ΪόΑΎϳ ̶ϠΒϗϪϧΎΑίˬΩϮΧ̶ΑΎΨΘϧ΍ΩέϮϣΖϴόϗϮϣϦϴϴόΗ̵΍ήΑ ˼
ΪϴϳΎϤϧβϤϟ΍έ
ΩϮη̶ϣήϫΎχ³ˮΐϴΗήΗϦϳ΍ϪΑϲΑΎΨΘϧ΍ϱΎϬϠϳΎϓϥΩήϛΐΗήϣ´ϡΎϴ̡‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ ̊
ΪηΪϫ΍ϮΧϞϘΘϨϣΪϳΪΟΖϴόϗϮϣϪΑϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ ‡
ζΨ̡ΖγήϬϓί΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗϥΩήϛϑάΣ
ϑάΣ
0LQ
2.
́̀B)DUVL
ΪϴϨ̯ϑάΣ΍έζΨ̡ΖγήϬϓϚϳέΩϪΘγ΍ϮΧΎϧϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
αΎγ΍ήΑζΨ̡ΖγήϬϓϑάΣ³ϪΘδϫ΁Ζ̯ήΣ´Ύϳ´ˬ̋˹̋̀̌3³´ˬ̋˹˺˹́˹L³´ˬ˻̋˺˹́˹3³‰³ζΨ̡ϑ´ ˺
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϑάΣ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί‰ϢϠϴϓήϳϮμΗΖϗΩ
ΪϴϨϛβϤϟΩϮηϑάΣΪϳΎΑϪϛ΍έ̶ϤϠϴϓήϳϮμΗ ˻
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ ‡
ϑάΣ̵΍ήΑϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗϥΩήϛβϤϟΎΑ ‡
ΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ̵ϭέήΑ ή̴ϧΎθϧ
ΪϨϛ̶ϣήϴϴϐΗ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ 2. Ϊϴϳ΄ΗϪϧΎΑί ˼
ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχ³ΪθϧϑάΣϲϠλ΍ϞϳΎϓˮζΨ̡ΖγήϬϓί΍ϲΑΎΨΘϧ΍ϱΎϬϠϳΎϓϑάΣ´ϡΎϴ̡ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ ̊
ΪηΪϨϫ΍ϮΧϑάΣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ζΨ̵̡ΎϫΖγήϬϓ ‡
ήϳϮμΗΖϳήϳΪϣ
ϱήΗΎΑϥΩϮΑϒϴόοΕέϮλέΩΪϫΩ̶ϣΡήη΍έϝΎϘΘϧ΍ϭ̶̢ϛˬϑάΣˬΖψϓΎΤϣΪϨϧΎϣβϜϋΎϳϢϠϴϓϞϳΎϓΖϳήϳΪϣ̵Ύϫέ΍ΰΑ΍ϪΑρϮΑήϣΕΎϋϼσ΍ˬϞμϓϦϳ΍
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭήϳϭΎμΗΖϳήϳΪϣϱΎϫΖϴϠΑΎϗί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϥΎϜϣ΍
̶ϗΎϔΗ΍ϥΪη̭Ύ̡ήΑ΍ήΑέΩΖψϓΎΤϣ
0LQ
ΖψϓΎΤϣ
ϲ̢ϛ
ζϳ΍ήϳϭ
ϪΘγϮϴ̵̡έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ΖψϓΎΤϣ
ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍
ϦηϭέϪϤϫ
εϮϣΎΧϪϤϫ
ΖψϓΎΤϣ
0LQ
2.
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ΪϴϨϛ̵ήϴ̳ϮϠΟϢϬϣήϳϭΎμΗ̶ϗΎϔΗ΍ϥΪηϙΎ̡ί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
̀̊ϪΤϔλ«ΪηΪϨϫ΍ϮΧ̭Ύ̡ϩΪηΖψϓΎΤϣ̵ΎϫϞϳΎϓϪϠϤΟί΍ΎϫϞϳΎϓϪϤϫˬΖϣήϓϡΎΠϧ΍ΕέϮλέΩ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ β̰ϋϪϧΎΑίˬ6' 6'ϢϠϴϓϪϧΎΑίΎϳˬ+' +'WDEϢϠϴϓϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΖψϓΎΤϣ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³εϮϣΎΧϪϤϫ´Ύϳ³ϦηϭέϪϤϫ´³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ϪΤϔλ̵ϭέϩ΍ϮΨϟΩϪϨϳΰ̳ϪϧΎΑί
ΪϨ̶̯ϣΖψϓΎΤϣ΍έϪϧΎ̳΍ΪΟήϳϭΎμΗ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ ‡
ΪϴϨϛβϤϟΖψϓΎΤϣΖϬΟήϳϭΎμΗΏΎΨΘϧ΍̵΍ήΑ΍έήϳϮμΗˬήϳϭΎμΗ̮Η̮ΗΖψϓΎΤϣ̵΍ήΑ ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ ϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓϚ̩ϮϛήϳϮμΗϥΩήϛβϤϟΎΑ ΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ̵ϭέήΑ ή̴ϧΎθϧΖψϓΎΤϣ̵΍ήΑ ΪϨϛ̶ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧ ΪϴϨϛβϤϟ΍έ 2. ΪϴϳΎΗϪϧΎΑί
ΪϨϛ̶ϣΖψϓΎΤϣ΍έήϳϭΎμΗϪϤϫ³ϦηϭέϪϤϫ´ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ϦηϭέϪϤϫ´Ζγ΍̶ϓΎϛˬήϳϭΎμΗϡΎϤΗί΍ΖχΎϔΣ̵΍ήΑ
ΪϧϮη̶ϤϧΖψϓΎΤϣήϳϭΎμΗϞ̯³εϮϣΎΧϪϤϫ´ ‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳ϪΑϪΟϮΗΎΑϡΎϴ̡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧΖψϓΎΤϣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϭΎμΗˬϡΎϤΗ΍ί΍β̡ ‡
β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣςϘϓΪϨ̶̯ϣϞϤϋ̶ϬΑΎθϣΕέϮμΑϞϣΎ̯ήϳϮμΗζϳΎϤϧέΩϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍‡
Ω΍ΩΪϨϫ΍ϮΧϥΎθϧˬϥΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϡΎ̴ϨϫέΩ΍έ ή̴ϧΎθϧˬϩΪηΖψϓΎΤϣήϳϭΎμΗ‡
Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϤϧˬΪηΎΑϪΘϓή̳έ΍ήϗϞϔϗ̵ϭέϪψϓΎΣΕέΎϛϦΘηϮϧϞΑΎϘϣέΩΖψϓΎΤϣϪϧΎΑίή̳΍‡
˻̂ϪΤϔλ«ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍΍έήϳϮμΗί΍ΖψϓΎΤϣ
‡
‡
‡
˺
˻
˼
̊
)DUVLB́́
ήϳϭΎμΗϥΩήϛϑάΣ
0LQ
ζΨ̡ϪϨϳΰ̳
ϪΘδΟήΑ
ζΨ̡ΖγήϬϓ
ϑάΣ
ϑάΣ
ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍
ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ
ϑάΣ
0LQ
2.
́̂B)DUVL
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ΪϴϨϛϙΎ̡΍έ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέήΑϩΪηςΒοήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
Ωήϛ̶ΑΎϳίΎΑϥ΍ϮΗ̶Ϥϧ΍έϩΪηϑάΣϪϛ̵ήϳϮμΗ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ β̰ϋϭ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϑάΣ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί
³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´Ύϳ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ΪϴϨ̯βϤϟϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έήψϧΩέϮϣϪϨϳΰ̳ϪϧΎΑί
ΪϨ̶̯ϣϑάΣ΍έϪϧΎ̳΍ΪΟήϳϭΎμΗ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ ‡
ΪϧϮηΏΎΨΘϧ΍ϑάΣ̵΍ήΑΎΗΪϴϨ̯βϤϟ΍έήϳϭΎμΗˬϪϧΎ̳΍ΪΟήϳϭΎμΗϑάΣ̵΍ήΑ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϮμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ
ή̴ϧΎθϧϑάΣ̵΍ήΑϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗϥΩή̯βϤϟΎΑ
ΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχήϳϮμΗ̵ϭέ ΪϴϨ̯ 2. Ϊϴϳ΄ΗβϤϟ΍έϪϧΎΑί
ΪϨ̶̯ϣϑάΣ΍έήϳϭΎμΗϡΎϤΗ³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´Ζγ΍̶ϓΎ̯ˬήϳϭΎμΗϪϤϫϑάΣ̵΍ήΑ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳ϪΑϪΟϮΗΎΑϡΎϴ̡
ζΨ̡ΖγήϬϓέΩΰϴϧϩΪηϑάΣ̵ΎϫϞϳΎϓˬϪΠϴΘϧέΩΪηΪϨϫ΍ϮΧϑάΣϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϭΎμΗˬϞϴϤ̰Ηί΍ΪόΑ ‡
́̌ϪΤϔλ«ΪϧϮη̶ϣΪϳΪ̡Ύϧ
β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣςϘϓΪϨ̶̯ϣϞϤϋ̶ϬΑΎθϣΕέϮμΑϞϣΎ̯ήϳϮμΗζϳΎϤϧέΩϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍΍‡
ΪϴϨ̯ϝΎόϓ΍έήϳϮμΗί΍ΖψϓΎΤϣˬ̶ϗΎϔΗ΍ϑάΣϞΑΎϘϣέΩϢϬϣήϳϭΎμΗί΍ΖψϓΎΤϣ̵΍ήΑ‡
́́ϪΤϔλ«
ή̴ϧΎθϧˬΪϴϨ̯ϑάΣΪϳ΍ϩΩϮϤϧΖψϓΎΤϣ˱ϼΒϗϪ̯΍έβ̰ϋήϳϮμΗ̮ϳΪϴϫ΍ϮΨΑϪ̰ϴΗέϮλέΩ‡
́́ϪΤϔλ«Ϊϧί̶ϣ̮Ϥθ̩ ΖψϓΎΤϣ
ΪϴϳΎϤϧϮϐϟ΍έΖψϓΎΤϣΩή̰ϠϤϋΪϳΎΑˬήϳϮμΗϥΩή̯ϑάΣ̵΍ήΑ
Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϤϧˬΪηΎΑϪΘϓή̳έ΍ήϗϩΪηϞϔϗ̵ϭέϪψϓΎΣΕέΎ̯ϦΘηϮϧϞΑΎϘϣέΩΖψϓΎΤϣϪϧΎΑίή̳΍‡
˻̂ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϑάΣ
ΪϴϨ̯ΖϣήϓΎϫβ̰ϋϪϤϫϩέΎΒ̰ϳϑάΣ̵΍ήΑ΍έ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧ̭Ύ̡ˬϩΪηΖψϓΎΤϣ̵ΎϫϞϳΎϓϪϠϤΟί΍ΎϫϩΩ΍ΩϭΎϫϞϳΎϓϡΎϤΗϪ̯ΪϴηΎΑΐϗ΍ήϣ
̀̊ϪΤϔλ«
ΪϴϨ̯΍Ϊϴ̶̡γήΘγΩϥ΁ϪΑ40(18ϪϤ̯Ωί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΰϴϧΎϤη‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϑάΣ´ϪϨϳΰ̳‰ΪϴϫΩέΎθϓ΍έ40(18ϪϤ̯Ω
‡
‡
‡
˺
˻
˼
̊
ήϳϮμΗΖϳήϳΪϣ
ήϳϭΎμΗϥΩήϛ̶̢ϛ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ΪϴϨϛ̶̢ϛϪψϓΎΣΕέΎϛϭ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣϦϴΑ΍έήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΖψϓΎΤϣ
̶ϣ̶ϗΎΑ΃ΪΒϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϞΤϣέΩ̶Ϡλ΍ήϳϭΎμΗϪϜϴϟΎΣέΩΪϧϮη̶ϣ̶̢ϛΪμϘϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϞΤϣϪΑήϳϭΎμΗ
ϲ̢ϛ
ΪϨϧΎϣ
ζϳ΍ήϳϭ
ϪψϓΎΣί΍ή̳΍ϝΎΜϣϥ΍ϮϨϋϪΑΩϮη̶ϣ̶̢̯ή̴ϳΩ̵ίΎγϩήϴΧΫϞΤϣϪΑ̶ϠόϓϩΩΎϔΘγ΍ΩέϮϣ̵ίΎγϩήϴΧΫϞΤϣί΍
ϪΘγϮϴ̵̡έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
ΩϮη̶ϣ̶̢̯ϪψϓΎΣΕέΎ̵̯ϭέˬΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγ΍̶ϠΧ΍Ω
Ζγ΍ϩΪηϪΘη΍ά̳ϩΎ̴ΘγΩϞΧ΍ΩϪψϓΎΣΕέΎϛϪϛΪϳϮηϦΌϤτϣ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ β̰ϋϭ6' 6'ϢϠϴϓΎϳ+' +'ϢϠϴϓϪϧΎΑί
ϲ̢ϛ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲ̢ϛ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί
ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍
³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´Ύϳ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ΪϴϨ̯βϤϟϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έήψϧΩέϮϣϪϨϳΰ̳ϪϧΎΑί
ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ
ΪϨ̶̯ϣ̶̢̯΍έϪϧΎ̳΍ΪΟήϳϭΎμΗ³ΎϬϠϳΎϓΏΎΨΘϧ΍´ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έϥΩή̶̢̯̯ΖϬΟήψϧΩέϮϣήϳϭΎμΗ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ
ήϳϮμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ̶̵̢̯΍ήΑϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬϢϠϴϓ̮̩Ϯ̯ήϳϮμΗϥΩή̯βϤϟΎΑ
΍έΪϴϳ΄ΗϪϧΎΑίΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχ
ϲ̢ϛ
ΪϴϨ̯ 2. βϤϟ
ΪϴϨ̶̢̯̯΍έήϳϭΎμΗϪϤϫ³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΎϬϠϳΎϓϪϤϫ´Ζγ΍̶ϓΎ̯ˬήϳϭΎμΗϪϤϫ̶̵̢̯΍ήΑ
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϪϨϳΰ̳ΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳ϪΑϪΟϮΗΎΑϡΎϴ̡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧ̶̢̯ϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϭΎμΗˬϞϴϤ̰Ηί΍ΪόΑ ‡
ϩΪϧΎϣ0%
2.
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ³Ϯϐϟ´ˬήϳϮμΗϲ̢ϛϦϴΣέΩϮϐϟϱ΍ήΑ ‡
ΪμϘϣϩήϴΧΫςϴΤϣϩΪϧΎϣ̶ϗΎΑΖϴϓήχ
β̰ϋζΨ̡ΖϟΎΣςϘϓΪϨ̶̯ϣϞϤϋ̶ϬΑΎθϣΕέϮμΑϞϣΎ̯ήϳϮμΗζϳΎϤϧέΩϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍‡
ήϳά̡ϥΎ̰ϣ΍ϥΩή̶̢̯̯ˬΪηΎΒϧ̶ϓΎ̯ϩήϴΧΫςϴΤϣ̵ϭέήΑΩϮΟϮϣΩ΍ί΁̵ΎπϓϪ̰ϴΗέϮλέΩ‡
́̂ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϑάΣ΍έ̵έϭήοήϴϏήϳϭΎμΗΩϮΑΪϫ΍ϮΨϧ
ΪϴϨ̯Ϟλϭ΍έΏϭΎϨΘϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁˱ΎϤΘΣˬ̶̢̯Ωή̰ϠϤϋί΍ϩΩΎϔΘγ΍ϡΎ̴Ϩϫ‡
0LQ
‡
‡
‡
‡
˺
˻
˼
0LQ
̊
)DUVLB̂˹
ΎϫβϜϋϥΩήϛ̟Ύ̩
3LFW%ULGJHή̴̡Ύ̩ϚϳϪΑ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛϞλϭΎϳ'32)ΎΑέΎ̳ίΎγή̴̡Ύ̩έΩ'32)ΕΎϤϴψϨΗΕέΎϛϥΩ΍Ωέ΍ήϗΎΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη
ΪϴϨϛ̟Ύ̩΍έΩϮΧϱΎϫβϜϋ
'32)̟Ύ̩ΕΎϤϴψϨΗ
0LQ
ϲ̢ϛ
ϩί΍Ϊϧ΍Ε
'32)̟Ύ̩Ζϣϼϋ
ϞϳΎϓρ΍
'32)̟Ύ̩Ζϣϼϋ
ΏΎΨΘϧ΍
ϪϤϫΏΎΨΘϧ΍
ϪϤϫϲϧΎθϧίΎΑ
2.
ΪϨϛ̶ϣϞϤϋ̶ϬΑΎθϣΕέϮμΑΰϴϧϪΤϔλ̵ϭέήΑϩΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̶ϜΗήϳϮμΗϞϣΎϛήϳϮμΗζϳΎϤϧΖϟΎΣέΩϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍‡
Ω΍ΩΪϨϫ΍ϮΧϥΎθϧˬϥΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϡΎ̴ϨϫέΩ΍έ ή̴ϧΎθϧˬ̟Ύ̵̩΍ήΑϩΪη̵έ΍ά̳ΖϣϼϋβϜϋήϳϭΎμΗ‡
Ϊθ̰ΑϝϮσ̵ήΘθϴΑϥΎϣίΕΪϣΖγ΍Ϧ̰ϤϣϩΪηϩήϴΧΫήϳϭΎμΗΩ΍ΪόΗϪΑϪΘδΑ³ϪϤϫΏΎΨΘϧ΍´ϭ³ϪϤϫϲϧΎθϧίΎΑ´̵ΎϫϪϨϳΰ̳‡
̂˺B)DUVL
˺
˻
˼
̊
̋
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ̶̰ΗζϳΎϤϧέΩςϘϓ΍έ̟Ύ̵̩ΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ϮϨϣϪϧΎΑίϭΪϴϨ̯ΏΎΨΘϧ΍̶̰ΗζϳΎϤϧΖϟΎΣέΩ΍έ̟Ύ̵̩΍ήΑήψϧΩέϮϣβ̰ϋήϳϮμΗ
̟Ύ̩Ζϣϼϋ´‰
ζϳ΍ΰϓ΍Ύϳ
ζϫΎ̯ϪϧΎΑί‰³'32)
̂̂ΎΗϥ΍ϮΗ̶ϣΪϴϨ̯βϤϟ΍έ̟Ύ̵̩ΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗΏΎΨΘϧ΍
ΩϮϤϧϢϴψϨΗήϳϮμΗήϫ̟Ύ̵̩΍ήΑ΍έϪΨδϧ
‡
‡
‡
0LQ
'32)̟Ύ̩Ζϣϼϋ
Ζη΍ά̳ϪψϓΎΣΕέΎϛέΩϩΪηϩήϴΧΫϱΎϫβϜϋϱϭέϥ΍ϮΗϲϣςϘϓ΍έ'32)̟Ύ̩Ζϣϼϋ
˺̀ϪΤϔλ«ΪϨϛ̶ϣέΎϛζΨ̡ΖϟΎΣέΩΎϬϨΗΩήϜϠϤϋϦϳ΍
ΎΑ΍έ̟Ύ̵̩ΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗϭΪϧϮη̟Ύ̩ΪϳΎΑϪϛ̵ήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΖγ΍έΎ̳ίΎγϝΎΘϴΠϳΩ̟Ύ̩ΐϴΗήΗΖϣήϓ'32)ΎΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
̵΍ήΑ̶γΎϜϋέ΍ϮΗ΍ήΑϻϚϳϪΑ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέϥΩήΑϡΎ̴ϨϫΎϳ'32)ΎΑέΎ̳ίΎγή̴̡Ύ̩ϚϳΎΑ̟Ύ̵̩΍ήΑ̶̳̬ϳϭϦϳ΍ΪϴϨϛϢϴψϨΗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍
Ζγ΍ΪϴϔϣˬήϳϭΎμΗ̟Ύ̩
βϜϋϪϧΎΑί
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ
ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ΕέΎϛ´‰³ϩήϴΧΫςϴΤϣωϮϧ´‰ ΕΎϤϴψϨΗϪϧΎΑί‰
ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³'32)̟Ύ̩Ζϣϼϋ´‰ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ
³ϪϤϫϲϧΎθϧίΎΑ´Ύϳ³ϪϤϫΏΎΨΘϧ΍´³ˬΏΎΨΘϧ΍´ΪϴϨϛβϤϟϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έήψϧΩέϮϣϪϨϳΰ̳ϪϧΎΑί
ΪϨϛ̶ϣ̵έ΍ά̳Ζϣϼϋ̟Ύ̵̩΍ήΑ΍έϪϧΎ̳΍ΪΟήϳϭΎμΗ³ΏΎΨΘϧ΍´
‡
ΪϴϨϛβϤϟ΍έήϳϮμΗˬ̟Ύ̩ΖϬΟήϳϭΎμΗΏΎΨΘϧ΍̵΍ήΑ
ΩϮη̶ϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧϩΪηΏΎΨΘϧ΍ήϳϭΎμΗ̵ϭέ ή̴ϧΎθϧ
ήϳϮμΗ̵ϭέήΑ ή̴ϧΎθϧϥΩήϛ̟Ύ̵̩΍ήΑβϜϋϚ̩ϮϛήϳϮμΗΏΎΨΘϧ΍ΖϴόοϭϦϴΑˬβϜϋϚ̩ϮϛήϳϮμΗϥΩήϛβϤϟΎΑ
ΪϨ̶̯ϣήϴϴϐΗΩϮη̶ϣϑάΣήϳϮμΗί΍ ή̴ϧΎθϧΏΎΨΘϧ΍ϡΪϋΖϴόοϭΎϳΩϮη̶ϣήϫΎχ
ΪϴϨϛβϤϟ΍έ 2. ΪϴϳΎΗϪϧΎΑί
ΪϨϛ̶ϣ̵έ΍ά̳Ζϣϼϋ̟Ύ̵̩΍ήΑ΍έήϳϭΎμΗϪϤϫ³ϪϤϫΏΎΨΘϧ΍´
‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϪϤϫΏΎΨΘϧ΍´ϪϨϳΰ̳Ζγ΍̶ϓΎ̯
ΪϨ̶̯ϣϑάΣ΍έήϳϭΎμΗ̟Ύ̩Ζϣϼϋ³ϪϤϫϲϧΎθϧίΎΑ´
‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϪϤϫϲϧΎθϧίΎΑ´ϪϨϳΰ̳
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´ϭΪηΪϫ΍ϮΧήϫΎχϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳ϪΑϪΟϮΗΎΑϡΎϴ̡
ΎϫβϜϋϥΩήϛ̟Ύ̩
3,&7%5,'*(ή̴̡Ύ̩ΎΑϢϴϘΘδϣ̟Ύ̩
ϥΩήϛϞμΘϣΎΑϥ΍ϮΗ̶ϣ΍έΎϫβϜϋˬΪηΎΑέΎ̳ίΎγ3LFW%ULGJHΎΑΎϤηή̴̡Ύ̩ή̳΍
ϞΑΎϗΰϴϧ'32)ΕΎϤϴψϨΗΩϮϤϧ̟Ύ̶̩ϧΎγ΁ϪΑˬή̴̡Ύ̩ϪΑ86%ϞΑΎϛΎΑϦϴΑέϭΩϢϴϘΘδϣ
̂˺ϪΤϔλ«Ζγ΍ϩΩΎϔΘγ΍
ˬϮϨϣέΩ³3LFW%ULGJH´ΏΎΨΘϧ΍ί΍β̡ϪΟϮΗ
ΪϴϨϛϞλϭ΍έ86%ϞΑΎϛ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ΍έ³3LFW%ULGJH´ϪΑ³86%ϝΎμΗ΍´ ˺
̀̌ϪΤϔλ«
ΪϴϨϛϞμΘϣή̴̡Ύ̩ϪΑϩΪηϪ΋΍έ΍86%ϞΑΎϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˻
ΪϴϨϛϦηϭέ΍έή̴̡Ύ̩ ˼
ΩϮη̶ϣήϫΎχβϜϋϚ̩ϮϛήϳϭΎμΗϪϳΎϤϧ ‡
ΪϴϳΎϤϧβϤϟ΍έ ̟Ύ̩ϪϧΎΑίβ̢γˬΪϴϨ̯βϤϟ̟Ύ̩ΖϬΟ΍έβ̰ϋήϳϮμΗ̮ϳ ̊
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ̵ΪόΑΎϳ ̶ϠΒϗήϳϮμΗϪϧΎΑίˬβ̰ϋήϳϮμΗ̵ϮΠΘδΟ̵΍ήΑ ‡
ΩϮη̶ϣήϫΎχ³ˮ̟Ύ̩´ϡΎϴ̡ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ³ϲϠΑ´̋
ΪηΪϫ΍ϮΧ̟Ύ̩ϩΪηΏΎΨΘϧ΍β̰ϋήϳϮμΗ ‡
̵ϮϨϣζϳΎϤϧ̵΍ήΑΩϮη̶ϣϥΎϳΎϤϧ/&'ϪΤϔλ̵ϭέήΑϥΎγ΁̟Ύ̵̩ϮϨϣˬρΎΒΗέ΍̵έ΍ήϗήΑί΍β̡ ‡
ΪϴϨ̯βϤϟ΍έ ϮϨϣϪϧΎΑίˬ3LFW%ULGJH
ΪϴϨ̯ϪόΟ΍ήϣ̂˼ϪΤϔλϪΑˬ3LFW%ULGJH̵ϮϨϣϩέΎΑέΩήΘθϴΑΕΎϋϼσ΍̵΍ήΑ
+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
3LFW%ULGJH
0LQ
3LFW%ULGJH
0LQ
̟Ύ̩ϱ΍ήΑΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗϢϴψϨΗ
ΪϴϨϛβϤϟ̟Ύ̩ϱΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗΏΎΨΘϧ΍ϱ΍ήΑ΍έ ζϳ΍ΰϓ΍Ύϳ ζϫΎϛϪϧΎΑί
ΩϮηϲϣήϔλΎϫϪΨδϧΩ΍ΪόΗˬΩϭήΑϱΪόΑΎϳϲϠΒϗϪΑήϳϮμΗή̳΍‡
̟Ύ̩ΕΎϤϴψϨΗϮϐϟ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛβϤϟζϳΎϤϧϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έ Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί
̟Ύ̩ωϭήηί΍ΪόΑ̟Ύ̩ϥΩήϛϒϗϮΘϣ̵΍ήΑ
ΩϮη̶ϣϥΎϳΎϤϧ̟Ύ̩ϦϴΣέΩΪϴϳ΄ΗϪΤϔλ
ΪϴϨ̯βϤϟϪΤϔλ̵ϭέήΑ΍έ³Ϯϐϟ´ϪϨϳΰ̳
)DUVLB̂˻
3LFW%ULGJH̵ϮϨϣ
0LQ
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ
βϤϟ΍έ
ϥΎϣίΦϳέΎΗήϬϣϪϨϳΰ̳ϢϴψϨΗ
Ζθ̳ίΎΑϪϧΎΑί‰³ϥΎϣίΦϳέΎΗ´Ύϳ³ϥΎϣί´³ΦϳέΎΗ´³εϮϣΎΧ´‰³ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ´‰ ϮϨϣϪϧΎΑί
ΪϴϨ̯
'32)ΕΎϤϴψϨΗί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ̟Ύ̵̩΍ήΑ
̂˺ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍'32)ΕΎϤϴψϨΗί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣˬΪηΎΑέΎ̳ίΎγ'32)ΎΑή̴̡Ύ̩ή̳΍
ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ
εϮϣΎΧ
ΦϳέΎΗ
ϥΎϣί
ϥΎϣίΦϳέΎΗ
̂˼B)DUVL
86%ϞΑΎ̯ˬ3LFW%ULGJHή̴̡Ύ̩ΎΑϢϴϘΘδϣ̟Ύ̩ί΍ΪόΑΩΪΠϣ̟Ύ̵̩΍ήΑΎϳΪηΎΒϧ̶ϳΎγΎϨηϞΑΎϗή̴̡Ύ̩ή̳΍‡
ΪϴϨ̯Ϟλϭ΍έϞΑΎ̯ϩέΎΑϭΩϭΪϴϨ̯ΏΎΨΘϧ΍ϮϨϣέΩ΍έ³3LFW%ULGJH´˱΍ΩΪΠϣˬΪϴϨ̯ΝέΎΧ΍έ
Ϊϳήϴ̴ΑαΎϤΗΩϮΧή̴̡Ύ̩ϩΪϧίΎγΎΑΪηΎΑϩΪθϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡Ύϫή̴̡Ύ̩ϪϤϫςγϮΗΖγ΍Ϧ̰ϤϣϥΎϣίΦϳέΎΗϪϨϳΰ̳‡
ΩήϛϢϴψϨΗϥ΍ϮΗ̶ϤϧΪϨϜϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡ϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍ί΍ή̴̡Ύ̩ϪϜϴΗέϮλέΩ΍έ³ϥΎϣίϭΦϳέΎΗ´̵ϮϨϣ
Ε΍ΰϴϬΠΗϭϦϴΑέϭΩϥΎ̳ΪϨϨϛΪϴϟϮΗϦϤΠϧ΍&,3$ϩΪηΖΒΛ̵έΎΠΗΖϣϼϋ̮ϳ3LFW%ULGJHŒ‡
ςγϮΗϪ̯Ζγ΍ήϳϮμΗϝΎϘΘϧ΍Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍̮ϳˬ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ
Ζγ΍ϩΪηΪϴϟϮΗϭϪϴϬΗ6RQ\ϭ&DQRQˬ)XMLˬ2O\PSXVˬ6HLNR(SVRQˬ+3
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍Ζγ΍ϩΪηϪ΋΍έ΍+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϩ΍ήϤϫϪΑϪ̯86%ϞΑΎ̯ί΍‡
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍3LFW%ULGJHϢϴϘΘδϣ̟Ύ̩ϦϴΣέΩΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ̵΍ήΑΏϭΎϨΘϣϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ί΍‡
ϪϣΪλ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέ̵ΎϫϩΩ΍ΩϪΑΖγ΍ϦϜϤϣ̟Ύ̩ϦϴΣέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩήϛεϮϣΎΧ
ΪϨϛΩέ΍ϭ
Ζδϴϧήϳά̡ϥΎϜϣ΍ϢϠϴϓήϳϭΎμΗ̟Ύ̩‡
Ϫ̩ήΘϓΩϪΑΕΎϴϳΰΟί΍̶ϫΎ̳΁̵΍ήΑ˱ΎϔτϟΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ΍έή̴̡Ύ̩ϪΑϪΘδΑ΍ϭ̟Ύ̩ϥϮ̳ΎϧϮ̵̳ΎϫζϨϳΰ̳Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ‡
ΪϴϨϛωϮΟέή̴̡Ύ̵̩ΎϤϨϫ΍έ
ΪϳέϭΎϴϧϥϭήϴΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛΎϳ86%ϞΑΎϛˬ̟Ύ̩ϦϴΣέΩ‡
ΪϴϳΎϤϧ̟Ύ̩΍έή̴ϳΩ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩέΩϩΪηςΒο̵ΎϫβϜϋΪϴϧ΍ϮΘϧΖγ΍ϦϜϤϣ‡
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ ϝΎμΗ΍
ΪϫΩ ̶ϣ Ρήη ΍έ ϒϠΘΨϣ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ ̵΍ήΑ 86% ϞΑΎϛ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϦϴΑέϭΩϝΎμΗ΍ ϩϮΤϧˬϞμϓ Ϧϳ΍
ΪϴϨϛ ϪόΟ΍ήϣ ήϳίέΩ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ΕΎμΨθϣϭ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧΐμϧ ̵Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩϪΑ ˬήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ 86% ϞΑΎϛϥΩήϛ ϞλϭϡΎ̴Ϩϫ+
ϢΘδϴγ ̵Ύϫ ̵ΪϨϣίΎϴϧ
&\EHU/LQN'9'6XLWH
ΪϧϮη ϩΩέϭ΁ήΑ &\EHU/LQN'9'6XLWH ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΖϬΟ ̶ΘδϳΎΑ ήϳί ̵Ύϫ ̵ΪϨϣίΎϴϧ
˻:LQGRZV9LVWDGK;3:LQGRZV;36HUYLFH3DFN
ϞϣΎϋ ϢΘδϴγ
ΩϮη ̶ϣϪϴλϮΗ ˻̌*+] ˬ̌̊);*+]$0'$WKORQ˼˻ ˬ̊ Š,QWHOŠ3HQWLXP
&38
ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ήΗϻΎΑ ϭ ΖϳΎΑΎ̴ϴ̳ ˺ ΖϳΎΑΎ̴ϣ ̋˺˻
ϪψϓΎΣ
86%
86%
ήΗϻΎΑ Ύϳ̲ϧέ ΖϴΑ ˺˹˻̊[̀̌́ˬ˺̌
ή̴θϳΎϤϧ
ήΗΪϳΪΟ Ύϳ ̋̋,QWHUQHW([SORUHU
ϪϗήϔΘϣ
'9'55:'9'55:'9'5$0&'55:
Ϊϴ΋Ύϣήϓ ϪόΟ΍ήϣ&\EHU/LQNΖϳΎγ ΏϭϪΑˬέΎ̳ίΎγ'9'&' ̵ΎϫϩΪϨϨϛ̶̢ϛ ί΍̶ϫΎ̳΁̵΍ήΑ
ϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϪϧΎγέ
KWWSZZZF\EHUOLQNFRPHQJOLVKSURGXFWVSRZHUSURGXFHUFRPSBGYGBGULYHMVS
ήΗϻΎΑ Ύϳ ̀̌˹˹*7Q9,',$*HIRUFH
̶ϳϮϳΪϳϭ ΕέΎ̯
ήΗϻΎΑ Ύϳ $7L;˺̌˹˹ ̵ήγ
ϩΪη ϪϨϴϬΑ,QWHOϭZLWK00;ˬ66(ˬ66(ˬ'1RZ ̵έϭΎϨϓ ̵΍έ΍Ω ̵Ύϫ &38ϭ,QWHO&RUH'XR̵΍ήΑ'9'6XLWH ‡
Ζγ΍
΍έΕΎϣ΍ΰϟ΍ Ϧϳ΍ Ϫϛ ̶μΨη ̵ΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϡΎϤΗ έΩ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ Ϫϛ ΪϨϛ ̶Ϥϧ ϦϴϤπΗ ˬϢΘδϴγ ̵Ύϫ ̵ΪϨϣίΎϴϧ ΩέϮϣ έΩ ϕϮϓ ΕΎϋϼσ΍ ‡
Ωήϛ Ϊϫ΍ϮΧέΎϛ ˬΪϧίΎγ̶ϣ ϩΩέϭ΁ήΑ
ϑάΣ ΍έ ΩϮΟϮϣ Ϫ̩έΎ̢Ϝϳ&RGHFΪϳ΁ ΩϮΟϮΑ&\EHU/LQN'9'6XLWHέΎϛ έΩ ϲ΋ΎϫΎτΧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬΩϮη ΐμϧ Ϫ̩έΎ̢ϜϳFRGHF ή̳΍ ‡
ΪϴϨϛ ΐμϧ ΍έϪϣΎϧήΑϦϳ΍ β̢γ ϩΩήϛ
ϩΪϧίΎγ ΖϳΎγ Ώϭ έ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ϲϣ ΍έϲϳϮϳΪϳϭ έϮϳ΍έΩ ΪϴϨϛ ΐμϧ ΍έ ϲϳϮϳΪϳϭ έϮϳ΍έΩ ϪΨδϧ ϦϳήΧ΁ ˬΖδϴϧΖγέΩ ϪΤϔλ ̲ϧέ Ύϳ ήϳϮμΗ ή̳΍ ‡
ΪϴϨϛ ΖϓΎϳέΩϲϜϴϓ΍ή̳ ΕέΎϛ
ΩϮη ϲϤϧ ϲϧΎΒϴΘθ̡ 0DFLQWRVKϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϱϭέ'9'6XLWH ‡
)DUVL B̂̊
&\EHU/LQN'9'6XLWHϝΎμΗ΍
βϜϋˬ̶ϳϮϳΪϳϭ̵ΎϬϠϳΎϓή̴ϳΩϭ03(*ˬ$9,̵ΎϬϠϳΎϓΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣϥ΁ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑϪϛΖγ΍̵έ΍ΰϓ΍ϡήϧ'9'6XLWH
ΪϴϨϛζϳ΍ήϳϭϢϠϴϓϚϳΩΎΠϳ΍̵΍ήΑ΍έΩέ΍ϮϣήϳΎγϭΎϫ
ωϭήηί΍ϞΒϗ
έ΍ϮϧέΩ̵ή̴ϳΩϪϣΎϧήΑΩΎϤϧϪϛΪϴϨϛ̶γέήΑΪϳϮηΝέΎΧΪϨΘδϫϩΩΎϔΘγ΍ϝΎΣέΩϪϛ̵ή̴ϳΩ̵Ύϫέ΍ΰϓ΍ϡήϧϡΎϤΗί΍
ΪηΎΑϪΘη΍ΪϧΩϮΟϭΖϴόοϭ
ΪϴϫΩέ΍ήϗήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩ΍έϩΪηϪ΋΍έ΍&'520 ˺
ΩϮη̶ϣήϫΎχϪϴϧΎΛΪϨ̩νήϋέΩ̵ί΍Ϊϧ΍ϩ΍έϪΤϔλ ‡
ΪϴϨ̯̮ϴϠ̯έΎΑϭΩ³0\&RPSXWHU´ϩήΠϨ̡έΩ&'520ΩΎϤϧ̵ϭέήΑˬΪθϧϥΎϳΎϤϧ̵ί΍Ϊϧ΍ϩ΍έϪΤϔλή̳΍
ΪϴϨ̯̮ϴϠ̯ΩϮηΐμϧϥϮϨ̯΍Ϣϫ³,QVWDOO1RZ´̵ϭέήΑ ‡
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³2.´ϱϭέϭϩΩήϛΏΎΨΘϧ΍΍έϩ΍ϮΨϟΩϥΎΑί ˻
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³&\EHU/LQN'9'VXLWHLQVWDOO6KLHOG:L]DUG´ϪΤϔλ ˼
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³1H[W´ϱϭέ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³/LFHQVH$JUHHPHQW´ϪΤϔλ ̊
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³<HV´ϱϭέ ‡
̂̋B)DUVL
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑϝΎμΗ΍
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³&XVWRPHU,QIRUPDWLRQ´ϪΤϔλ ̋
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³1H[W´ϱϭέ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³&KRRVH'HVWLQDWLRQ/RFDWLRQ´ϪΤϔλ ̌
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έΐμϧΪμϘϣ ‡
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³1H[W´ϱϭέ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³6HWXSVWDWXV´ϪΤϔλ ̀
‡³3RZHU'9'´‡³3RZHU6WDUWHU´ΩϮηϲϣίΎϏ΁ΐϴΗήΗϦϳ΍ϪΑΐμϧΕΎϴϠϤϋ ‡
³3RZHU3URGXFHU7HPSODWH´‡³3RZHU3URGXFHU´‡³3RZHU'LUHFWRU´
ΩϮηϥΎϳΎϤϧ³6HWXS&RPSOHWH´ϪΤϔλϭϪΘϓΎϳϥΎϳΎ̡ΐμϧΎΗΪϴϨϛήΒλ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³6HWXS&RPSOHWH´ϪΤϔλ ́
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³)LQLVK´ϱϭέ ‡
Ζγ΍ϩΪηΩΎΠϳ΍ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΤϔλϱϭέ³&\EHU/LQN'9'6XLWH´ΩΎϤϧ ‡
˱
ˬςϳ΍ήηϦϳ΍έΩΪηΪϫ΍ϮΧίΎϏ΁ΐμϧϮϐϟˬΪϴϨϛ΍ήΟ΍΍έΖγ΍ϩΪηΐμϧϼΒϗϪϛ̵έ΍ΰϓ΍ϡήϧΐμϧή̳΍‡
ΪϴϨϛ΍ήΟ΍ϩέΎΑϭΩ΍έΐμϧϞϤϋˬΪϴγέϥΎϳΎ̡ϪΑΐμϧϮϐϟϪϛϦϳ΍ί΍β̡
ΕΎϴ΋ΰΟί΍̶ϫΎ̳΁̵΍ήΑΖγ΍ϪϧΎϳ΍έϪΑϝΎμΗ΍ϭέ΍ΰϓ΍ϡήϧΐμϧ̵΍ήΑ̶όΟήϣςϘϓήΑέΎ̵̯ΎϤϨϫ΍έϦϳ΍‡
&\EHU/LQN'9'6XLWH̵Ω̶γέΩ³2QOLQHKHOS5HDGPH´ϪΑˬέ΍ΰϓ΍ϡήϧϩέΎΑέΩήΘθϴΑ
ΪϴϳΎϤϧϪόΟ΍ήϣ
ΩϮηϑάΣζϳΎϤϧζϴ̡ϪΤϔλέΩϲ΋ΎϫέΩΎϛΖγ΍ϦϜϤϣΪϴϨϛϲϣϩΩΎϔΘγ΍3RZHU3URGXFHUί΍ϪϛϲϣΎ̴Ϩϫ‡
Ωέ΍Ϊϧ'9'ϦϳϭΎϨϋέΩϩΪηϲ̢ϛϱΎϬϤϠϴϓέΩϱήϴΛΎΗ̨ϴϫΖϟΎΣϦϳ΍Ύϣ΍
)DUVLB̂̌
86%ϞΑΎϛϝΎμΗ΍
ϪϧΎϳ΍έ
+'̶΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
ΎΑ΍έΩϮΧ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩˬΩϮΧήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑβϜϋϭϢϠϴϓ̵ΎϫϞϳΎϓϥΩήϛ̶̢ϛ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛϞλϭήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ86%ϞΑΎϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍
̀̌ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ³ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ´̵ϭέ΍έ³86%ϝΎμΗ΍´ ˺
ΪϴϨ̯ϞλϭήΗϮϴ̢ϣΎ̯ϪΑ86%ϞΑΎ̯ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˻
έΎθϓˬ86%ζϴϓί΍ϪΑ86%ϞΑΎϛϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑΎϳϥΩή̯Ωέ΍ϭϡΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϨ̰ϧΩέ΍ϭΩΎϳί
ΪϴϳΎϤϧϞΧ΍Ωˬϥ΁ϥΩήϛΩέ΍ϭΖϬΟϥΩϮΑΖγέΩϝήΘϨϛί΍β̡΍έ86%‡
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϩΪηϪ΋΍έ΍86%ϞΑΎ̯ί΍‡
86%ϞΑΎϛϥΩήϛ΍ΪΟ
ΪϴϨϛεϮϣΎΧ΍έ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩβ̢γϭϩΩήϛ΍ΪΟ΍έ86%ϞΑΎϛ΍ΪΘΑ΍
ΪϴϨϛ΍ΪΟήϳίϖϳήτΑ΍έϞΑΎϛ̶ΘδϳΎΑˬΎϫϩΩ΍ΩϝΎγέ΍ϞϴϤϜΗί΍β̡
ΪϴϨϛϚϴϠϛήΗϮϴ̢ϣΎϛϪϔϴχϭ̶ϨϴγέΩ³έ΍ΰϓ΍ΖΨγϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑΎϳϥΩήϛ΍ΪΟ´ΩΎϤϧ̵ϭέ ˺
ΪϴϳΎϤϧϚϴϠϛ³ϒϗϮΗ´̵ϭέβ̢γˬΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έ³86%ϚδϳΩ´Ύϳ³86%ϩϮΒϧ΍ϩήϴΧΫέ΍ΰΑ΍´ϪϨϳΰ̳ ˻
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³Ϊϴϳ΄Η´̵ϭέ ˼
ΪϴϨϛ΍ΪΟήΗϮϴ̢ϣΎϛϭ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍΍έ86%ϞΑΎϛ ̊
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ϭήϴϧϊΒϨϣϥ΍ϮϨόΑ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁Ϛϳί΍̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵ΎΠΑϢϴϨϛ̶ϣϪϴλϮΗ‡
ΩϮηήΗϮϴ̢ϣΎ̯ΖγέΩΎϧΩή̰ϠϤϋΐΟϮϣΪϧ΍ϮΗ̶ϣ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϥΩή̯εϮϣΎΧΎϳϦηϭέˬ86%ϞΑΎ̯ϝΎμΗ΍ϡΎ̴Ϩϫ‡
ϪΑΖγ΍Ϧ̰ϤϣϭΪηΪϫ΍ϮΧϒϗϮΘϣΎϫϩΩ΍ΩϝΎϘΘϧ΍ˬΪϴϨ̯ϊτϗ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎϳϭήΗϮϴ̢ϣΎ̯ί΍΍έ86%ϞΑΎ̯ΎϫϩΩ΍ΩϝΎϘΘϧ΍ϦϴΣέΩή̳΍‡
ΪϧΰΑϪϣΪλΎϫϩΩ΍Ω
ϞμΘϣή̴ϳΩ86%ϞϳΎγϭϩ΍ήϤϫϪΑ΍έ86%ϞΑΎ̯ΪΣ΍ϭϥ΁έΩΎϳϭΪϴϨ̯ϞμΘϣήΗϮϴ̢ϣΎ̯ϪΑ86%+8%̮ϳϖϳήσί΍΍έ86%ϞΑΎ̯ή̳΍‡
ϦϴΑέϭΩϭϩΩήϛ΍ΪΟήΗϮϴ̢ϣΎϛί΍΍έ86%ϞϳΎγϭϪϤϫˬΩΎΘϓ΍̶ϗΎϔΗ΍ϦϴϨ̩ή̳΍ΪϨ̰ϧέΎ̯ΖγέΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϪ̯Ζγ΍Ϧ̰ϤϣˬΪϴϨ̯
ΪϴϨϛϞλϭϩέΎΑϭΩ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭ
&\EHU/LQN'9'6XLWHϪϣΎϧήΑΎϣ΍ˬΪϴϨϛϞϘΘϨϣΰϴϧ86%ϞΑΎϛϥΩήϛϞλϭΎΑ΍έΎϫϩΩ΍ΩΪϴϧ΍ϮΗϲϣ0DFLQWRVKϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩ‡
ΖδϴϧέΎ̳ίΎγ0DFLQWRVKϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛΎΑϩΪηϪ΋΍έ΍
ˬΪϨϛϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ϻΎΑΖϋήγ86%ϱΎϫΩέ΍ΪϧΎΘγ΍ί΍ϪϛήΗϻΎΑΎϳ0DF26ΎΑ0DFLQWRVKήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩ+'ϦϴΑέϭΩϦϳ΍‡
ΩϮηϲϣϲϳΎγΎϨηϲϨΘη΍ΩήΑϱίΎγϩήϴΧΫέ΍ΰΑ΍Ϛϳϥ΍ϮϨόΑ
̂̀B)DUVL
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑϝΎμΗ΍
̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΕΎϳϮΘΤϣϩΪϫΎθϣ
9,'(2
086,&
ΩϮηϦηϭέ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎΗΪϳήΒΑϦϴϳΎ̡ΖϤγϪΑ΍έ32:(5ΪϴϠϛ ˺
ϦϴΑέϭΩΪϳήΧϊϗϮϣέῺ̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϢϴψϨΗ³ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ´ϱϭέ΍έ³86%ϝΎμΗ΍´ϪϨϳΰ̳ ‡
ΪηΎΑϲϣ³ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ´νήϓζϴ̡ϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϪϨϳΰ̳+'ϲϳϮϳΪϳϭ
˻̌ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϦϴϴόΗ΍έΐγΎϨϣϱίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ ‡
ΪϴϳΎϤϧϞΧ΍Ω΍έϪψϓΎΣΕέΎϛˬΪϴϨϛςΒοϪψϓΎΣΕέΎϛϚϳϱϭέΪϴϠϳΎϣή̳΍
̂̀ϪΤϔλ«ΪϴϨϛϞλϭήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ86%ϞΑΎϛί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ˻
̶ϣήϫΎχήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΤϔλ̵ϭέήΑ³6DPVXQJ´Ύϳ³̶ϨΘη΍ΩήΑϚδϳΩ´ϩήΠϨ̶̡ΗΪϣί΍β̡ ‡
ΩϮη
ΪϧϮη̶ϣήϫΎχ̶ϧΪη΍ΪΟ̮δϳΩϭΩˬ86%ϝΎμΗ΍ΎΑ ‡
έΩϪϛΖγ΍ϲϨΘη΍ΩήΑϚδϳΩϭΩϦϴΑί΍ϩΪηϩΩ΍ΩκϴΨθΗϮϳ΍έΩϦϴϟϭ΍ϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣ
ήΗϮϴ̢ϣΎϛςγϮΗ*Ϯϳέ΍Ωϭ)Ϯϳ΍έΩϪϛϲόϗϮϣˬϝΎΜϣϱ΍ήΑΪϧ΍ϩΪηΖΒΛµ0\&RPSXWHU¶
ΪϨηΎΑϲϣϪψϓΎΣΕέΎϛϭϲϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΐϴΗήΗϪΑ*Ϯϳέ΍Ωϭ)Ϯϳ΍έΩˬΪϧϮηϲϣϩΩ΍ΩκϴΨθΗ
ΪϴϨ̯ΏΎΨΘϧ΍΍έϩ΍ϮΨϟΩϪψϓΎΣωϮϧΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
ΏΎΨΘϧ΍΍έ³:LQGRZV([SORUHUί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΎϫϞϳΎϓϩΪϫΎθϣϱ΍ήΑΎϫϪηϮ̡ϥΩήϛίΎΑ´ϪϨϳΰ̳‡
ΪϴϨϛϚϴϠϛ´ΪϴϳΎΗ³ϱϭέϭϩΩήϛ
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέέΩΩϮΟϮϣ̵ΎϫϪηϮ̡ ˼
ΪϧϮη̶ϣϩήϴΧΫϒϠΘΨϣ̵ΎϫϪηϮ̡έΩΎϫϞϳΎϓϒϠΘΨϣω΍Ϯϧ΍ ‡
Ϊϴϳ΄Η΍έϝΎμΗ΍ΩϮΟϭˬΩϮη̶ϤϧήϫΎχ³̶ϨΘη΍ΩήΑϚδϳΩ´ϩήΠϨ̡ή̳΍‡
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍΍έ˻ϭ˺ϞΣ΍ήϣΎϳ̂̀ϪΤϔλϩΩήϛ
΍έ̶ϧΪη΍ΪΟ̮δϳΩϪΑρϮΑήϣϪηϮ̡ˬΩϮθϧήϫΎχέΎ̯ΩϮΧέϮτΑ̶ϧΪη΍ΪΟ̮δϳΩϪ̶̯ΗέϮλέΩ‡
ΪϴϨ̯ίΎΑ0\&RPSXWHUί΍
β̰ϋήϳϮμΗ̵ΎϫϞϳΎϓ
ϢϠϴϓήϳϮμΗ̵ΎϫϞϳΎϓ
ϢϴψϨΗ̵ΎϫϩΩ΍Ω
̶ϘϴγϮϣ̵ΎϫϞϳΎϓ
)DUVLB̂́
0,6&
̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέήΑΎϬϠϳΎϓϭΎϫϪηϮ̡έΎΘΧΎγ
Ζγ΍ήϳίΕέϮμΑ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵΍ήΑϞϳΎϓϭϪηϮ̡έΎΘΧΎγ ‡
9,'(2
ζΨ̡ϞΑΎϗϪσϮΑήϣΕΎϳϮΘΤϣΩέ΍ΩϥΎϜϣ΍ΕέϮμϨϳ΍έΩΪϴϨϜϧϑάΣΎϳϩΩ΍ΪϧήϴϴϐΗϩ΍ϮΨϟΩέϮτΑ΍έϪηϮ̡ΎϳϞϳΎϓϡΎϧ ‡
6'9B03
6'9B03
ΪϨηΎΒϧ
+'9B03
ΪηΎΑ̶ϣϦϴΑέϭΩϞϳΎϓϢΘδϴγ̵΍ήΑ̶Σ΍ήσϥϮϧΎϗ'&)Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ϊΑΎΗΎϬϠϳΎϓ̵έ΍ά̴ϣΎϧ ‡
+'9B03
ήϳϮμΗ̵ΪϨΑήϜϴ̡ϞϳΎϓ
'&,0
ΩϮη̶ϣϩήϴΧΫϥ΁έΩ'32)ΪϨϧΎϣβϜϋ̵ΎϫϞϳΎϓϪΑρϮΑήϣ̵ΎϫϩΩ΍ΩϪϛΖγ΍̶ϧΎϜϣϥΎϤϫϦϳ΍
3+272
+ϢϠϴϓήϳϮμΗϞϳΎϓ
&$0B-3*
&$0B-3*
6'9BΖϣήϓ̵΍έ΍Ω6'Ζϴϔϴ̯ΎΑϢϠϴϓήϳϭΎμΗϭ+'9B03Ζϣήϓ̵΍έ΍Ω+'Ζϴϔϴ̯ΎΑϢϠϴϓήϳϭΎμΗ
΍Ϊϴ̡ζϳ΍ΰϓ΍έΎϛΩϮΧέϮτΑϞϳΎϓϩέΎϤηˬΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟϢϠϴϓήϳϮμΗϞϳΎϓϚϳϪϛ̶ϣΎ̴ϨϫΪϨηΎΑ̶ϣ03
086,&
621*0$
ΩΩή̶̳ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟϪηϮ̡ˬΩϮηΩΎΠϳ΍ϞϳΎϓ̂̂̂ί΍ζϴΑϪϛ̶ϣΎ̴ϨϫΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍ϪηϮ̡ϚϳέΩϞϳΎϓ̂̂̂ΎΗΪϨϜϴϣ
βϜϋήϳϮμΗϞϳΎϓ
΍Ϊϴ̡ζϳ΍ΰϓ΍έΎϛΩϮΧέϮτΑϞϳΎϓϩέΎϤηˬΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟήϳϮμΗϞϳΎϓϚϳϪϛ̶ϣΎ̴ϨϫˬϢϠϴϓήϳϮμΗ̵ΎϫϞϳΎϓΪϨϧΎϤϫ
ΐϴΗήΗϪΑϪηϮ̡ϡΎϧΪϨϛ̶ϣϩήϴΧΫ-3*˹˹˹˺B&$0ί΍΍έΎϫϞϳΎϓˬΪϳΪΟϪηϮ̡ϚϳΖγ΍ϢϠϴϓήϳϮμΗ̵ΎϫϞϳΎϓΪϨϧΎϤϫˬίΎΠϣϞϳΎϓϩέΎϤηήΜϛ΍ΪΣΪϨϜϴϣ
ΪϨϛ̶ϣ΍Ϊϴ̡ζϳ΍ΰϓ΍ϩήϴϏϭ3+272‹3+272
ΩΩή̶̳ϣΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟϪηϮ̡ˬΩϮηΩΎΠϳ΍ϞϳΎϓ̂̂̂ί΍ζϴΑϪϛ̶ϣΎ̴ϨϫΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍ϪηϮ̡ϚϳέΩϞϳΎϓ̂̂̂ΎΗ
̶ϘϴγϮϣϞϳΎϓ
ϲϘϴγϮϣΪϳϼγ΍ζϳΎϤϧϝϮσέΩϪϨϴϣίϲϘϴγϮϣϥ΍ϮϨϋϪΑ086,&ϪηϮ̡έΩΰΗήϫϮϠϴϛ̊́ϱέ΍ΩήΑϪϧϮϤϧβϧΎϛήϓˬ621*0$ϲΗϮλϞϳΎϓ
ΩϮηϲϣ΍ήΟ΍
9,'(2
̂̂B)DUVL
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑϝΎμΗ΍
ήϳϮμΗΖϣήϓ
ϢϠϴϓήϳϮμΗ
Ζγ΍³03´ϞϳΎϓΪϧϮδ̡ΪϧϮη̶ϣϩΩήθϓ+ΖϣήϓέΩϢϠϴϓήϳϭΎμΗ ‡
̌˼ϪΤϔλ«ΪηΎΑ̶ϣ6'̊̊́[˼˼̌Ύϳ6'̀˻˹[̋̀̌ˬ+'˺̂˻˹;˺˹́˹ήϳϮμΗϩί΍Ϊϧ΍ ‡
ΪϧϮηϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡̊˼ϱΩΎόΑ΍ΖΒδϧέΩ˻̋S9*$ˬ̌̊˹[̋̀̌ΕέϮμΑϱΩΎϋΖϴϔϴϛϭ̋˹S̋̀̌>6'@ϱήϳϮμΗΖϗΩϱ΍έ΍ΩϱΎϬϤϠϴϓ ‡
β̰ϋήϳϮμΗ
Ζγ΍³-3*´ϞϳΎϓΪϧϮδ̡ΪϧϮη̶ϣϩΩήθϓ̶γΎ̰ϋϦϴμμΨΘϣ̭ήΘθϣϩϭή̳-3(*ΖϣήϓϪΑβ̰ϋήϳϭΎμΗ ‡
̌˼ϪΤϔλ«Ζγ΍̌̊˹[̊́˹Ύϳ˺̊̊˹[˺˹́˹˻˹̊́[˺̋˼̌˻˼˹̊[˺̀˻́˻́́˹[˻˺̌˹˼˻̌̊[˻̊̊́ήϳϮμΗϩί΍Ϊϧ΍ ‡
ϪηϮ̡ή̴ϳΩΩϮη̶ϣΩΎΠϳ΍̂̂̂9,'(2ϪηϮ̡έΩ03˹̂̂̂B+'9ϞϳΎϓϝΎΜϣϥ΍ϮϨόΑΪηΩΎΠϳ΍̂̂̂ϪηϮ̡έΩ̂̂̂ϞϳΎϓϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ‡
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ³ϲϧΎθϧίΎΑ´̵ϭέήΑ΍έ³ϞϳΎϓϩέΎϤη´ϥΎϣίϦϳ΍έΩΩϮη̶ϤϧΩΎΠϳ΍̵ΪϳΪΟ
̵ΎϫϞϳΎϓΖγ΍Ϧ̰Ϥϣ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ΪϴϫΩήϴϴϐΗϪϧΎϳ΍έί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎ̯έΩϩΪηϩήϴΧΫϪηϮ̡ϞϳΎϓϡΎϧΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣΎϤη‡
ΪϨ̰ϧ̶ϳΎγΎϨη΍έϩΪηϩΩ΍ΩήϴϴϐΗ
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩί΍ΎϬϠϳΎϓϝΎϘΘϧ΍
ΪϴϨϛζΨ̡΍έΎϬϧ΁ϭϩΩήϛ̶̢ϛΩϮΧήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ΍έβϜϋϭϢϠϴϓήϳϭΎμΗΪϴϧ΍ϮΘϴϣΎϤη
̂́ϪΤϔλ«ΪϴϨϛ΍ήΟ΍΍έ³̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΕΎϳϮΘΤϣϩΪϫΎθϣ´έΩϩΪηήϛΫϪϠΣήϣ ˺
ΩϮη̶ϣήϫΎχ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέέΩΩϮΟϮϣ̵ΎϫϪηϮ̡ ‡
ΪϴϨϛϚϴϠϛέΎΑϭΩϥ΁̵ϭέβ̢γϭˬΪϴϳΎϤϧΩέ΍ϭ΍έϪηϮ̡ϡΎϧˬΪϴϨϛΩΎΠϳ΍ΪϳΪΟϪηϮ̡Ϛϳ ˻
ΪϴϨϛΎϫέϭϩΪϴθϛΪμϘϣϪηϮ̡ϪΑ΍έϥ΁β̢γˬΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έΩϮη̶̢ϛΪϳΎΑϪϛ̵΍ϪηϮ̡ ˼
ΩϮη̶ϣ̶̢̯ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ϪΑ̶ϠΧ΍ΩΕέΎ̯ΎϳΎϬϟΪϣϪϤϫϪψϓΎΣΕέΎ̵̯ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέί΍ϪηϮ̡ ‡
˺˹˺ϪΤϓι«ϲμΨηήΗϮϴ̢ϣΎϛϱϭέϩΪηϲ̢ϛϱΎϫϢϠϴϓζΨ̡
ϩΪηςΒοϢϠϴϓήϳϭΎμΗΖγ΍Ϧ̰ϤϣΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ήΗϮϴ̢ϣΎ̯έΩϢϠϴϓήϳϭΎμΗζΨ̵̡΍ήΑϩΪηϪ΋΍έ΍έ΍ΰϓ΍ϡήϧί΍
ΪηΎΒϧζΨ̡ϞΑΎϗή̴ϳΩέ΍ΰϓ΍ϡήϧΎΑΎϤη+'̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩέΩ
)DUVLB˺˹˹
ήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓζΨ̡
Ζϴϔϴϛί΍ΪϴϨϛζΨ̡ϭϩΩήϛϲ̢ϛήΗϮϴ̢ϣΎϛϱϭέϲϧΎγ΁ΎΑ΍έΩϮΧϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓΪϴϧ΍ϮΗϲϣ̂̌̂̋ϪΤϔλ«&\EHU/LQN'9'6XLWHϥΩήϛΐμϧΎΑ
ΪϳήΒΑΕάϟήΗϮϴ̢ϣΎϛζϳΎϤϧϪΤϔλϱϭέΩϮΧϱΎϬϤϠϴϓϲϟΎϋϱ΍ΪλϭϲϜϴϓ΍ή̳ϱϻΎΑ
'9'6XLWHϪΘδΑέΩΩϮΟϮϣϱΎϫϪϣΎϧήΑ
ΪϴϨϛϲ̢ϛ'9'ϚϳϱϭέΎϳϭϩΩήϛζϳ΍ήϳϭΎϳζΨ̡΍έΩϮΧϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓ'9'6XLWHέΩήϳίϱΎϫϪϣΎϧήΑί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤη
NjƶżǠžǐƈǨȚȤƾƵŵ($ǠƁǞƁNjƁȶƞŮȤȶȢƾŮȵNjŵǓƃǤǛƴƸźȸƾƷƴƁƾź#YBER,INK0OWER$6$‡
NjƶżǠžǐƁȚǍƁȶȚȤǍůǞƸǮžƾżȸȶȤȵNjŵǠǮżǛƴƸźȸƾƷƴƁƾź0OWER$IRECTOR‡
NjƶżǠžǝƸƷů$6$ǙƁǍůǞƸǮžƾżȸȶȤȵNjŵǠǮżǛƴƸźȸƾƷƴƁƾźƾŮ0OWER0RODUCER‡
ΩϮηϲϤϧϲϧΎΒϴΘθ̡0DFLQWRVKϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛϱϭέ'9'6XLWHέ΍ΰϓ΍ϡήϧ‡
ΪϴϨϛϪόΟ΍ήϣϩΪηϪ΋΍έ΍έ΍ΰϓ΍ϡήϧϱΩϲγϱϭήΑΩϮΟϮϣ³2QOLQHKHOS5HDGPH´ϪΑ'9'6XLWHέΩΩϮΟϮϣϱΎϫϪϣΎϧήΑί΍ήΘθϴΑϲϫΎ̳΁ϱ΍ήΑ‡
ζΨ̡ΖγήϬϓέΩΩϮΟϮϣϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓζΨ̡ϱ΍ήΑ
ΪϴϨϛϱί΍Ϊϧ΍ϩ΍έήΗϮϴ̢ϣΎϛϱϭέ+'ϲϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩΎΑϩΪηςΒοϱΎϬϤϠϴϓζΨ̡ϱ΍ήΑ΍έ&\EHU/LQN3RZHU'9'ϪϣΎϧήΑ
ϱ΍ϪηϮ̡ˬ̠̩ΖϤγϩήΠϨ̡ί΍ ̊
Ϊϧέ΍Ωέ΍ήϗϥ΁έΩΎϤηϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓϪϛ΍έ
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍
έΩϩΪηϩήϴΧΫϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓ ‡
ϪΤϔλΖγ΍έΖϤγέΩϲΑΎΨΘϧ΍ήϴδϣ
ΪϧϮηϲϣϩΩ΍ΩϥΎθϧ
ΏΎΨΘϧ΍΍έϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓ ̋
ϱ΍ήΑϭϩΩήϛϪϓΎο΍ζΨ̡ΖγήϬϓϪΑϭ
ϱϭέζΨ̡ΖγήϬϓέΩΎϬϧ΁ϥΩήϛϩήϴΧΫ
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³ΖγήϬϓϩήϴΧΫ´
έΩϩΪηΏΎΨΘϧ΍ϢϠϴϓϱΎϫϞϳΎϓ ‡
ΪϧϮηϲϣϩήϴΧΫ³ζΨ̡ΖγήϬϓ´
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³ΪϴϳΎΗ´ ̌
ΪϨϛϲϣζΨ̡΍έϩΪηϩήϴΧΫϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓ3RZHU'9' ‡
˺˹˺B)DUVL
ϚϴϠϛέΎϛΰϴϣέΩ³&\EHU/LQN'9'6XLWH´ΩΎϤϧϱϭέ ˺
ΪϴϨϛ
έΩ΍έϪϣΎϧήΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣΖδϴϧΩϮΟϮϣέΎϛΰϴϣέΩΩΎϤϧή̳΍ ‡
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍6WDUWϱϮϨϣ
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³&\EHU/LQN'9'6XLWH´ϪΤϔλ ‡
ϪϨϳΰ̳³ϢϠϴϓϩΪϨϨϛζΨ̡´ϱϮϨϣέΩ ˻
ϢϠϴϓϚϳ´Ύϳ³ΪϴϨϛΎηΎϤΗ$9&+'ϢϠϴϓϚϳ´
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έ³ΪϴϨϛΎηΎϤΗ'9'
ϝήΘϨϛϱϮϨϣϪΤϔλ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³3RZHU'9'´
ϩΩήϛϚϴϠϛ
ΩΎϤϧϱϭέ ˼
΍έ³ϱ΍ϪϧΎγέϱΎϬϠϳΎϓϥΩήϛίΎΑ´ϭ
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍
³ζΨ̡ΖγήϬϓζϳ΍ήϳϭ´ϩήΠϨ̡ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑϝΎμΗ΍
ϥΩήϛΎϫέϭϥΪϴθϛΎΑϥΎγ΁ζΨ̡
Ζϣήϓϱ΍έ΍ΩϪϛ΍έϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓϪϴϠϛΪϴϧ΍ϮΗϲϣΎϤηΩήϛΪϫ΍ϮΧζΨ̡ϊϗϮϣϥΎϤϫ΍έϞϳΎϓϥ΁ϪϣΎϧήΑϭΪϴϨϛΎϫέ3RZHU'9'ϲϠλ΍ϪΤϔλϱϭέϭϩΪϴθϛ΍έϢϠϴϓϞϳΎϓϚϳ
ΪϴϨϛζΨ̡ΪϨΘδϫζΨ̡ΖγήϬϓϭ3RZHU'9'έΩϩΪηϲϧΎΒϴΘθ̡
ΪϴϨϛϚϴϠϛέΎϛΰϴϣέΩ³&\EHU/LQN'9'6XLWH´ΩΎϤϧϱϭέ ˺
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍6WDUWϱϮϨϣέΩ΍έϪϣΎϧήΑΪϴϧ΍ϮΗϲϣΖδϴϧΩϮΟϮϣέΎϛΰϴϣέΩΩΎϤϧή̳΍ ‡
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³&\EHU/LQN'9'6XLWH´ϪΤϔλ ‡
ΪϴϨϛΏΎΨΘϧ΍΍έ³ΪϴϨϛΎηΎϤΗ'9'ϢϠϴϓϚϳ´Ύϳ³ΪϴϨϛΎηΎϤΗ$9&+'ϢϠϴϓϚϳ´ϪϨϳΰ̳³ϢϠϴϓϩΪϨϨϛζΨ̡´ϱϮϨϣέΩ ˻
ΩϮηϲϣϥΎϳΎϤϧ³3RZHU'9'´ϝήΘϨϛϱϭϦϣϩ΢ϔλ
ΪϴϨϛίΎΑ΍έϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓϱϮΘΤϣϪηϮ̡
‡
˼
ΪϴϨϛϚ̩Ϯϛ΍έϪηϮ̡ϩί΍Ϊϧ΍ˬϥΩήϛΎϫέϭϥΪϴθϛϥΪηήΗϥΎγ΁ϱ΍ήΑ ‡
ΪϴϨϛΎϫέϭϩΪϴθϛ3RZHU'9'ϝήΘϨϛϱϮϨϣϪΤϔλϱϭήΑ΍ήϧ΁ˬϩΩήϛϚϴϠϛϩ΍ϮΨϟΩϢϠϴϓϞϳΎϓϱϭέ ̊
ΪϨϛϲϣζΨ̡΍ήϧ΁3RZHU'9' ̋
έΎϛΩϮΧζΨ̡ϱ΍ήΑµ03¶ϞϳΎϓΖϣήϓϢϴψϨΗ
̊
ΪϧϮηϲϣζΨ̡ΏΎΨΘϧ΍ί΍ΪόΑϢϠϴϓϱΎϬϠϳΎϓˬΪϴϨϛϢϴψϨΗΩϮΧέΎϛΩϮΧζΨ̡ϞϳΎϓϥ΍ϮϨόΑ΍έµ03¶Ζϣήϓή̳΍
ΪϴϨϛϚϴϠϛ3RZHU'9'ϝήΘϨϛϱϮϨϣϪΤϔλέΩ ΩΎϤϧϱϭέ ˺
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³ϱΪϨΑΐϴϛήΗ´ϩήΠϨ̡έΩ³ϪΘϓήθϴ̡´ϪϧΎΑίϱϭέ ˻
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³ϞϳΎϓϲ̴ΘδΑ΍ϭ´ϪϧΎΑίϱϭέ ˼
ΩϮηϲϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧΎϬϠϳΎϓϱΎϫϲ̴ΘδΑ΍ϭί΍ϲΘγήϬϓ
‡
ΪϴϨϛϚϴϠϛ³ΪϴϳΎΗ´ϱϭέϭϩΩήϛΏΎΨΘϧ΍΍έ³03',9',9;´ ̊
˼
˻
˺
)DUVLB˺˹˻
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ
ΪϴϨϛ έΎΘϓέ ϥ΁ ΎΑ ΖϗΩΎΑ ΪϳΎΑ ϭ Ζγ΍ ̶ϟΎϋ ΪϴϟϮΗϭ ̶Σ΍ήσ ΎΑ ̶ϟϮμΤϣ ΎϤη+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΪϨϨϛ̶ϣ ϚϤϛ ̵ΩΎϤΘϣ ϥΎϴϟΎγ ̵΍ήΑ ϥ΁ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ΖϧΎϤο ςϳ΍ήη φϔΣ έΩ ΎϤη ϪΑ ήϳί ̵ΎϫϪϴλϮΗ
ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϥ΁ ˬ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ΖχΎϔΣ ̵΍ήΑ ‡
˺˼ˬ˺̌ ϪΤϔλ«ΪϴϨϛ ΍ΪΟ ΍έ $& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ϭ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ˻̀ ϪΤϔλ«Ϊϳέϭ΁ϥϭήϴΑ΍έϪψϓΎΣΕέΎϛ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϡΎ̴Ϩϫ ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗˬΖγϻΎΑ ̶ϧϻϮσ έΎϴδΑ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ΎϣΩ Ϫϛ ̶ϳΎϫ ϥΎϜϣ έΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
έ΍ήϗ ̶΋Ύϫ ϥΎϜϣ ϦϴϨ̩ έΩ ΍έ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ή̳΍ ΪηΎΑ ϻΎΑ έΎϴδΑ ϡή̳ ϝϮμϓ έΩ Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϕϭΪϨλ Ύϳ ϭ ϪΘδΑ έΩϪϴϠϘϧϪϠϴγϭ Ϛϳ ϞΧ΍Ω ̵ΎϣΩ
Ύϳϭ ΪϴηέϮΧ ϢϴϘΘδϣ έϮϧ νήόϣ έΩ΍έ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϥ΁ ϪϧΪΑ ϪΑ ϥΪϴγέ ΐϴγ΁ ̶ΘΣ Ύϳ ϭ ϥ΁ ΩήϛέΎϛ έΩ κϘϧ ίϭήΑ ϥΎϜϣ΍ ˬΪϴϫΩ
ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ̵έΎΨΑ έΎϨϛ έΩ
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ ή̡ ̵Ύϫ ϥΎϜϣ έΩ Ύϳ ϭ ΖγϻΎΑΖΑϮσέϪϛ ̶ϧΎϜϣ έΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΩΩή̳ έΎΗ ΰϨϟΖγ΍ ϦϜϤϣ ˬΪηΎΑ ϻΎΑ ΖΑϮσέ ή̳΍ ΖΧΎγ Ϊϫ΍ϮΧϪΟ΍ϮϣϞϜθϣΎΑ ΍ήϧ΁ΩήϛέΎϛ ˬ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϪΑΩϭέϭΕέϮλ έΩ έΎΒϏ ϭ Ωή̳
βϴϠϴγ Ϛ̩Ϯϛ ϪΘδΑ ̵ϭΎΣϪΒόΟ έΩ΍έ ϥ΁ ˬϩήϴϏ ϭ ΪϤϛ έΩ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̵έ΍ΪϬ̴ϧϡΎ̴ϨϫΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ΪϨϜϧ έΎϛ+' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ϭ
ΪϴϫΩέ΍ήϗΖΑϮσέΏΫΎΟϩΩΎϣ
ΪϴϫΪϧέ΍ήϗ Ζγ΍ΪϳΪη ΕΎηΎόΗέ΍̵΍έ΍Ω Ύϳϭ ̵Ϯϗ̶δϴσΎϨϐϣ̵Ύϫ ϥ΍Ϊϴϣ ΖΤΗϪϛ ̶ϧΎϜϣέΩ ΍έ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΩϮη Ωή̯έΎ̯ έΩ κϘϧ ΐΟϮϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ Ϧϳ΍
ΪϴϨϛ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϚϨΧ ̶ϧΎϜϣ έΩ ϭ ϪΘΧΎγ ΍ΪΟ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ
ΩϮη ̶ϣ ήΠϨϣ ϥ΁ ήϤϋ ϥΪη ϩΎΗϮϛϪΑϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ έΩ ϥ΁ ϥΩ΍Ω έ΍ήϗ Ύϳ ϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ ̵ήΗΎΑϪΘδΑϦΘη΍ά̳
‡
‡
‡
‡
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ
ΪϳίΎγ΍ΪΟ ϥ΁ί΍ ΍έ $&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ϭ ̵ήΗΎΑϪΘδΑ ϭ ϩΩήϛ εϮϣΎΧϥΩήϛ ΰϴϤΗ ί΍ ζϴ̡ ΍έ+' ̶ϳϭΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
̶ΟέΎΧ ΡϮτγ ϥΩήϛ ΰϴϤΗ ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨ̯ ΰϴϤΗ ΍έϩΎ̴ΘγΩ ΢τγ ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ˬΪϴϨ̰ϧΩέ΍ϭ̶ϓΎο΍έΎθϓϥΩϮϤϧΰϴϤΗϡΎ̴Ϩϫ ΪϴϨϛ ΰϴϤΗ ϡήϧ ϭ ϚθΧϪ̩έΎ̡ Ϛϳ ΎΑ Ώ΍ήΧ ϥ΁ ΏΎϗΎϳ ϭϩΪη ϩΪϨϛ ϩΎ̴ΘγΩ ̶ϧϭήϴΑ ϪΘγϮ̡ Ζγ΍ ϦϜϤϣέΎϛ Ϧϳ΍ ΎΑ ΪϴϨϜϧϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϥΩήϛ ΰϴϤΗ ̵΍ήΑϥΰϨΑΎϳ ήϨϴΗ ί΍ ΩϮη
/&' ϪΤϔλ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨϜϧ Ωέ΍ϭϪϣΪλ ή̴θϳΎϤϧ ϪΑ ΪϴηΎΑ ΐϗ΍ήϣ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡήϧ ϭ ϚθΧϪ̩έΎ̡ Ϛϳ ί΍
ΰϨϟ ϥΩήϛ ΰϴϤΗ ̵΍ήΑ ‡
ΰϨϟ ˬϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ ΪϴϨ̰ϧ ΰϴϤΗϥΎΘϧΎΘθ̴ϧ΍ Ύϳ ϭ Ϫ̩έΎ̡ΎΑ ΍έ ΰϨϟ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ΰϳέ Ύϴη΍ήϳΎγ ϭ Ύϫ ϝΎϐη΍ ϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑ ̵΍ήΑ ̵έΎϴΘΧ΍ ϥίΩΎΑ Ϛϳ ί΍
ΪϴϨϛΰϴϤΗ ιϮμΨϣ ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗ̵ΎϫάϏΎ̯ ΎΑ ̶ϣ΍έ΁ϪΑ ΍έ
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ ϥ΁ ̵ϭέ Ϛ̢ϛ ϞϴϜθΗ ϥΎϜϣ΍ ΪϧΎϤΑ ̶ϗΎΑ ϒϴΜϛ ΰϨϟή̳΍ ΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ ΖϋΎγ ˺ΩϭΪΣ ̵΍ήΑ ϭ ΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΍έ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬΪγέ̶ϣήψϧ ϪΑ έΎΗ ΰϨϟ ή̳΍ ˺˹˼B )DUVL
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ
ΪϴϨϛ ̵ϭήϴ̡ ήϳί̵Ύϫ ̶ϳΎϤϨϫ΍έ ί΍ ˱ΎϤΘΣ ˬϩΪη ςΒο ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω ϪΑ ϥΪϴγέ ϪϣΪλ Ύϳ ̶Α΍ήΧί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧ ΪϳΪη ϪΑήοΎϳ ϥΎϜΗ ˬέΎθϓ νήόϣ έΩ ϥ΁ ϥΩ΍Ωέ΍ήϗ Ύϳ ˬ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέϦΘΧ΍Ϊϧ΍ Ύϳ ϥΩήϛ ϢΧ ί΍ ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧ ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ̵ϭέ Ώ΁ ϥΪϴηΎ̡ ί΍ έ΍ήϗ ̵Ϯϗ ̶ϜϳήΘϜϟ΍ ̵Ύϫ Ζϳί΍έΎ̡ Ύϳ ϦϛΎγ ϪΘϴδϳήΘϜϟ΍ νήόϣέΩ Ϫϛ ̶ϳΎϫ ϥΎϜϣέΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ Ύϳ ϥΩήϛΎΠΑΎΟ ˬϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ΪϴϨϛ̵έ΍ΩΩϮΧΪϧέ΍Ω
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϪΑ ̶γήΘγΩ ϡΎ̴Ϩϫ Ύϳ ζΨ̡ ˬςΒο ϦϴΣ έΩ$& ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ Ύϳ̵ήΗΎΑ ϥΩέϭ΁ ϥϭήϴΑ Ύϳ ϦϴΑέϭΩϥΩήϛ εϮϣΎΧί΍ ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧ
ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ΪϨϨϛ ̶ϣ ήθΘϨϣ ̵Ϯϗ ̶δϴσΎϨϐϣϭήΘϜϟ΍ Ν΍Ϯϣ΍ Ϫϛ ̶ϳΎϴη΍ Ύϳ ̵Ϯϗ ̶δϴσΎϨϐϣ ϥ΍Ϊϴϣ ̵΍έ΍Ω ̵Ύϴη΍ ϚϳΩΰϧ ΍έ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΪϴϨϜϧ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ΪϨΘδϫ ϻΎΑΖΑϮσέ Ύϳ ΎϣΩ̵΍έ΍ΩϪϛ ̶ϳΎϫ ϥΎϜϣέΩ ΍έ ̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΪϴϨϜϧβϤϟ΍έ ̵ΰϠϓ̵ΎϫζΨΑ ΖϬΟ ΍έ Ύϫ ϩΩ΍Ω ΩϮη ̶ϣ ϪϴλϮΗ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ Ύϫ ϩΩ΍Ω ϦΘϓέ ΖγΩ ί΍ ϝϮΌδϣ6DPVXQJ Ζϛήη ΪϴϨϛ ̶̢ϛ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ ΍έ ϩΪη ςΒο ̵Ύϫ ϞϳΎϓ
ΪϴϨϛ ̶̢ϛ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϪΑ ήΗϮϴ̢ϣΎϛί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
ΕέΎδΧ ϪϧϮ̳ήϫ ϥ΍ήΒΟ ί΍6DPVXQJ Ζϛήη ΪϨϛ ϞϤϋ ̶ΘγέΩ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΘϧ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΩϮηΐΟϮϣ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΖγέΩΎϧ ΩήϜϠϤϋ Ϛϳ
Ζγ΍ έϭάόϣ ϪΘϓέ ΖγΩ ί΍ ΕΎϳϮΘΤϣ ̵΍ήΑ ̶ϟΎϤΘΣ΍
ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ˼˹˻̌ ΕΎΤϔλ ϪΑ ήΘθϴΑ ΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ
‡
‡
‡
‡
/&' ϪΤϔλ
/&' ϪΤϔλ ϪΑ ϥΪϴγέ ΐϴγ΁ ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϥ΁ ϪΑϥΩίϪΑήο Ύϳ ΪΣ ί΍ζϴΑέΎθϓ ϥΩήϛ Ωέ΍ϭ ί΍ ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗˬΖγ΍ϦϴϳΎ̡ ϪΑ ϭέ/&' ϪΤϔλ Ϫϛ̶ΘϟΎΣ έΩ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ΪϴϨϛ ̵έ΍ΩΩϮΧ ϦθΧ Ϫ̩έΎ̡ ΎΑ ϥ΁ ϥΩήϛϙΎ̡ ί΍ ˬζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ήϤϋ ζϳ΍ΰϓ΍ ̵΍ήΑ
ΪϨΘδϴϧ ̶Ϩϓ ΐϳΎόϣ ˯ΰΟ ΎϬϧ΁ ΪϴϨϛ ΖϗΩ /&' ϪΤϔλ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ιϮμΧέΩήϳί ̵Ύϫ ϩΪϳΪ̡ ΩέϮϣ έΩ
ΩϮηϡή̳ /&' ϪΤϔλ ϑ΍ήσ΍ ΢τγΖγ΍ ϦϜϤϣ ˬ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ΩϮη̶ϣύ΍Ω /&' ϪΤϔλϑ΍ήσ΍ ΢τγˬΪϳέ΍ά̴ΑϦηϭέ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ ‡
‡
‡
)DUVL B˺˹̊
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
̵ήΗΎΑ ̵Ύϫ ϪΘδΑ
΍έ ήϳί ̶σΎϴΘΣ΍ ΕΎϜϧ ˱ΎϤΘΣ ˬ̵ή̴ϳΩ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑήϫ Ύϳ ϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ Ζγ΍ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ̵ήΗΎΑ Ϛϳ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϩ΍ήϤϫ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ
ΪϴϨϛ ϪόϟΎτϣ
Ε΍ήτΧ ί΍ ΏΎϨΘΟ΍ ̵΍ήΑ ‡
Ϊϴϧ΍ίϮδϧ ΍έ ̵ήΗΎΑ ΪϴϳΎϤϧ ϞϤΣ̶ϜϴΘγϼ̡ Ϫδϴϛ Ϛϳ έΩ ΍έ ̵ήΗΎΑˬϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ϡΎ̴ϨϫΪϴϨϜϧ ΩΎΠϳ΍ ϩΎΗϮϛ ϝΎμΗ΍ Ύϫ ϪϧΎϳΎ̡ έΩ ΪϴϨϜϧ ίΎΑϭ ̵έΎϜΘγΩ΍έ ̵ήΗΎΑ Ύϳ έΎΠϔϧ΍ ˬϥΪηϡή̳ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ΚϋΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ έΎϛ Ϧϳ΍ ΍ήϳί ˬΪϴϫΪϧ έ΍ήϗΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ˺̊˹ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ̌˹ ί΍ ήΗϻΎΑ ̵ΎϣΩνήόϣέΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ ΩϮη ̵ήΗΎΑ ϦΘϓή̳ ζΗ΁
ήϤϋ ζϳ΍ΰϓ΍ ϭ ΐϴγ΁ί΍ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ̵΍ήΑ
ΪϴϫΪϧ έ΍ήϗ ̵έϭήοήϴϏ ϙϮη νήόϣ έΩ Ζγ΍ήϳί ϝϭΪΟ έΩϩΪη κΨθϣ ϩΩϭΪΤϣέΩ ΎϣΩϪϛ ΪϴϨϛ ̫έΎη ϪΑϡ΍Ϊϗ΍ ̶ϧΎϜϣέΩ ϥΪη ϞϴϤϜΗί΍Ζγ΍ ϦϜϤϣήΗϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ Ϫϛ ̶ϟΎΣ έΩˬΩϮη̶ϣ ̶ϳΎϴϤϴηζϨϛ΍ϭ ϡΎΠϧ΍ ί΍ϊϧΎϣ ϦϴϳΎ̵̡ΎϣΩ Ζγ΍ ̶ϳΎϴϤϴη ζϨϛ΍ϭ ωϮϧ ί΍ ̵ήΗΎΑ Ϛϳ ˬ̵ήΗΎΑϦϳ΍
ΪϨϛ̵ήϴ̳ϮϠΟ̫έΎη
Ω΍ΩΪϫ΍ϮΧ ζϫΎϛ΍έ ϥ΁ ήϤϋ ϭϩΪη ̵ήΗΎΑ ̶όϴΒσϪϴϠΨΗ ζϳ΍ΰϓ΍ ΚϋΎΑ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ϪΑ ϻΎΑ ̵ΎϫΎϣΩ νήόϣ έΩ ϦΘϓή̳έ΍ήϗ ΪϴϨϛ ̵έ΍ΪϬ̴ϧϚϨΧ ϭϚθΧ ϥΎϜϣ έΩ ˱
ΪϴϨ̯ ̫έΎηϼϣΎ̯
΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ έΎΒ̰ϳϩΎϣ ̌ ήϫ Ϟϗ΍ΪΣ ̶ϧϻϮσϥΎϣίΕΪϣ ̮ϳ ̵΍ήΑ ̵ήΗΎΑϪΘδΑ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϡΎ̴Ϩϫ ΪϨϨϛ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϕήΑϥΎϳήΟί΍ϥΩϮΑ εϮϣΎΧ ϡΎ̴Ϩϫ ̶ΘΣ Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ̶πόΑ ΍ήϳί ΪϴϨϛ ΍ΪΟ ϕήΑ Ϧϴϣ΄Η ϩΎ̴ΘγΩ Ύϳ έ̫έΎη ί΍΍έ̵ήΗΎΑˬϩΩΎϔΘγ΍ ϡΪϋ ϡΎ̴Ϩϫ ϪΑΪϧ΍ϮΗ̶ϣ6DPVXQJί΍ήϴϏ̶ϟϮϤόϣ̵Ύϫ ̵ήΗΎΑ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍έΩ6DPVXQJ̶Ϡλ΍ ̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ί΍ ςϘϓ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ ‡
ΪϧΰΑ ϪϣΪλ ̶ϠΧ΍Ω ̫έΎη έ΍Ϊϣ
Ζγ΍ ̵ΩΎϋ ̵ήϣ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ί΍ΪόΑ Ύϳϭ ̫έΎηί΍ΪόΑ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ϥΪη ϡή̳ ‡
ΎϣΩϩΩϭΪΤϣ ΕΎμΨθϣ ‡
ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ̂̋ΎΗ̋˹ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ˼̋ΎΗ˺˹ ̫έΎηϝΎΣ έΩ
ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ˺˹̊ΎΗ˼˻ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ̊˹ΎΗ˹ Ωή̰ϠϤϋ
ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ˺˼˻ ΎΗ ̊ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ̌˹ΎΗ˻˹ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϞΤϣ
Ϊθϛ ̶ϣ ϝϮσ ήΘθϴΑ̫έΎη ϞϤϋ ˬΪηΎΑήΗ ϦϴϳΎ̡ ΎϣΪϬ̩ ήϫ ‡
ΪϴϨ̯ ϪόΟ΍ήϣ ˺̌˺̋ΕΎΤϔλ ϪΑ ήΘθϴΑΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ ‡
‡
̶ϠΧ΍Ω ̫έΎη ϞΑΎϗ̵ήΗΎΑ ϥΩήϛ ̫έΎη
̫έΎη ϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ ΪηΎΑ ̶ϣ ˬΖγ΍ εϮϣΎΧ ϩΎ̴ΘγΩϪϛ̶ϧΎϣί έΩ ̶ΘΣ ˬή̴ϳΩ ΕΎϤϴψϨΗ ϭ ϥΎϣί ˬΦϳέΎΗ φϔΣ ̵΍ήΑ ϩΪη ΐμϧ ζϴ̡ί΍̫έΎη ϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ Ϛϳ ̵΍έ΍Ω ΎϤη ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΩϮη ̶ϣ̫έΎη ˬΖγ΍ ϩΪη ϪΘη΍ά̳ ϩΎ̴ΘγΩ ϞΧ΍Ω ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ Ύϳ ϩΩϮΑ Ϟλϭ ϕήΑΰϳή̡ ϪΑ$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ϖϳήσ ί΍̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϫϛ ̶ϣΎ̴ϨϫϪθϴϤϫ ϩΪη ΐμϧ ζϴ̡ ί΍
˱
ϩΪηΐμϧ ζϴ̡ ί΍ ̫έΎηϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ ϥΩήϛ ̫έΎη ί΍ β̡ΩϮη ̶ϣ ̶ϟΎΧ ϞϣΎϛ έϮτΑ ̫έΎη ϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ Ϧϳ΍ˬΪϴϨϜϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ί΍ ϼλ΍
ϩΎϣ ̌ ΕΪϣ ϪΑ Ϫϛ ̶ΗέϮλ έΩ
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍
Ζϓή̳ Ϊϫ΍ϮΨϧέ΍ήϗ ήϴΛΎΗΖΤΗ ϦϴΑέϭΩ ΩήϜϠϤϋ ˬΪϴϨϜϧςΒο ΍έ ΦϳέΎΗ Ϫϛ ̶ϧΎϣί ΎΗ ˬΪηΎΑ ϩΪθϧ̫έΎη ϩΪη ΐμϧ ζϴ̡ ί΍ ̫έΎηϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑή̳΍ ̶ΘΣ ˬΎϣ΍
˺˹̋B )DUVL
ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ΍ ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
έϮθϛ ί΍ ΝέΎΧ έΩ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
Ωέ΍Ω ̵΍ ϩ̬ϳϭ ̲ϧέ Ύϳϭ ϕήΑ ϢΘδϴγ ϪϴΣΎϧ Ύϳ ϭ έϮθϛ ήϫ
ΪϴϨϛ ϝήΘϨϛ ΍έ ήϳί Ωέ΍Ϯϣ ˬέϮθϛ ί΍ ΝέΎΧ έΩ ΩϮΧ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ
‡
‡
ϭήϴϧ ϊΑΎϨϣ
ΪηΎΑ ̶ϣ ΏϭΎϨΘϣ ϥΎϳήΟ Ζϟϭ ˻̊˹ΎΗ Ζϟϭ˺˹˹ϩΩϭΪΤϣ έΩ̫ΎΘϟϭΏΎΨΘϧ΍ ϥΎϜϣ΍̵΍έ΍ΩϩΪη Ϫ΋΍έ΍$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁
ˬΏϭΎϨΘϣ Ζϟϭ˻̊˹ΎΗ Ζϟϭ˺˹˹̵Ωϭέϭ̫ΎΘϟϭ ΎΑ ˬϩΪηϪ΋΍έ΍$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ΎΑ ̵΍ ϪϘτϨϣέϮθϛ ήϫ έΩΩϮΧ ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ ΎϤη
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ΰΗήϫ ̋˹̌˹
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍έ΍ίΎΑ έΩ ΩϮΟϮϣ ΏϭΎϨΘϣ ϥΎϳήΟ ΰϳή̡ϝΪΒϣ ί΍ˬ̵έ΍ϮϳΩ ̵Ύϫΰϳή̡ ̶Σ΍ήσ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑˬϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ
ϻΎΑ ΡϮοϭ +' ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑϩΪηςΒοήϳϭΎμΗϩΪϫΎθϣ
ϻΎΑ ΡϮοϭ +'ήϳϮμΗ ΖϗΩ ΎΑ ϩΪηςΒοήϳϭΎμΗ ϥϮ̪Ϥϫ ΍έ ήϳϭΎμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣΎϤηˬΩϮη ̶ϣ ̶ϧΎΒϴΘθ̡̋˹L˺˹́˹ Ϫ̯ ̵΍ ̶Σ΍Ϯϧ ϭ ΎϫέϮθ̯ έΩ
ΝΎϴΘΣ΍ ΪϨΘδϫ ϪϔϟΆϣ Ύϳ+'0,ϞΑΎ̯ ̵΍έ΍Ω Ϫ̯ έϮΘϴϧΎϣ Ύϳ̋˹L˺˹́˹έΎ̳ίΎγ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϭ3$/ ϢΘδϴγΎΑ ̶΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̮ϳ ϪΑ ΎϤη ΪϴϨ̯ϩΪϫΎθϣ
Ϊϳέ΍Ω
Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ 6' ήϳϮμΗΖϗΩ ΎΑϩΪηςΒοήϳϭΎμΗϩΪϫΎθϣ
ϪϔϟϮϣϞΑΎϛ ˬήϳϮμΗ΍Ϊλ ϱΩϭέϭ ϱΎϬθϴϓϱ΍έ΍Ω3$/ϲϧϮϳΰϳϮϠΗ ϢΘδϴγ Ϛϳ ϪΑ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΡϮοϭ6' ΡϮοϭ ΎΑ ϩΪη ςΒο ήϳϭΎμΗ ϩΪϫΎθϣ ϱ΍ήΑ
Ϊϳέ΍Ω ίΎϴϧ ϞμΘϣ 0XOWL$9 ϞΑΎϛ Ύϳ ϭ ϱ΍
ϥϮϳΰϳϮϠΗ ̲ϧέ̵ΎϫϢΘδϴγ ϩέΎΑέΩ
Ζγ΍3$/ ϢΘδϴγΎΑ ϲ΋ϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϛϳ ΎϤη ϲ΋ϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ
ϲΟέΎΧϪϠϴγϭ Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϥ΁ˬΪϴϨϛ ϲ̢ϛ ή̴ϳΩ ϲΟέΎΧ Ε΍ΰϴϬΠΗ ϱϭήΑ Ύϳ ϩΩήϛ ϩΪϫΎθϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϛϳ ϱϭέ ΍έ ΩϮΧϩΪη ςΒο Ωέ΍Ϯϣ Ϊϴϫ΍ϮΧϲϣ ή̳΍
βϧ΍ήΗ Ϛϳ ί΍ϪϛΪηΎΑϡίϻΖγ΍ϦϜϤϣ ˬΕέϮμϨϳ΍ ήϴϏ έΩ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϲΒγΎϨϣ ήϳϮμΗ΍Ϊλ ϲ̳ΩΎϣϱΎϫζϴϓ ΪϳΎΑ Ύϳ ϩΩϮΑ έΎ̳ίΎγ 3$/ ϢΘδϴγ ΎΑ ΪϳΎΑ
3$/176& Ζϣήϓ ϝΪΒϣΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ϲ΋ϮϳΪϳϭΖϣήϓϪϧΎ̳΍ΪΟ έΪϛ
‡
‡
‡
‡
3$/ ϢΘδϴγ ΎΑ έΎ̳ίΎγ ϖσΎϨϣΎϫέϮθϛ
ˬϥΎϤϟ΁ ˬϪδϧ΍ήϓ ˬΪϧϼϨϓ ˬήμϣ ˬϙέΎϤϧ΍Ω ˬϚ̵̩έϮϬϤΟ ˬϊϓΎϨϤϟ΍ ϙήΘθϣ ϞϘΘδϣ ̵ΎϫέϮθϛˬϦϴ̩ ˬϥΎΘγέΎϐϠΑ ˬϚϳ̬ϠΑ ˬζϳήΗ΍ ˬΎϴϟ΍ήΘγ΍
ˬ̫ϭήϧ ˬ̵ΰϟΎϣ ˬβϳέϮϣ ϩήϳΰΟ ˬ̶ΒϴϟˬΖϳϮϛ ˬϕ΍ήϋ ˬϥ΍ήϳ΍ ˬϥΎΘγϭΪϨϫ ˬϥΎΘγέΎΠϣˬ̲Ϩϛ ̲Ϩϫ ˬΪϨϠϫ ˬΎϴϧΎΘϳήΑ ˬϥΎϧϮϳ
ϩήϴϏ ϭβϧϮΗ ˬΪϨϠϳΎΗ ˬϪϳέϮγ ˬβϳϮγ ˬΪ΋Ϯγ ˬΎϴϧΎ̢γ΍ ˬϙ΍ϮϠγ΍ ̵έϮϬϤΟ ˬέϮ̡Ύ̴Ϩγ ˬ̵ΩϮόγ ϥΎΘδΑήϋˬ̶ϧΎϣϭέ
176& ϢΘδϴγ ΎΑ έΎ̳ίΎγ ϖσΎϨϣΎϫέϮθϛ
ϩήϴϏ ϭ ΎϜϳήϣ΁ ϩΪΤΘϣ ΕϻΎϳ΍ ˬϥ΍ϮϳΎΗ ˬϦϴ̢ϴϠϓˬϚϳΰϜϣˬϩήϛ ˬϦ̡΍̫ ˬ̵ΰϛήϣ ̵ΎϜϳήϣ΁ ˬ΍ΩΎϧΎϛ ˬαΎϣΎϫΎΑ
ΪϴϨϛ ΎηΎϤΗ /&'ϪΤϔλ ̵ϭέ ήΑ ΍έήϳϭΎμΗϭ ΪϴϨϛ ςΒο ΩϮΧ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩΎΑ ΎϴϧΩ ̵ΎΠϛήϫ έΩ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶ϣ
)DUVL B˺˹̌
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ ΍έ ήϳί ϩΩΎγ ̵Ύϫ ϝήΘϨ̯ 6DPVXQJίΎΠϣήϴϤόΗΰ̯ήϣ ΎΑ αΎϤΗ ί΍ ϞΒϗ
ΪϨ̵̯ήϴ̳ϮϠΟ ̵έϭήοήϴϏαΎϤΗ Ϛϳί΍ ̶ηΎϧϪϨϳΰϫ ϭΖϗϭ ϑϼΗ΍ί΍ Ζγ΍ ϦϜϤϣ
έ΍Ϊθϫ ̵Ύϫ ϡΎϴ̡ ϭ Ύϫή̴ϧΎθϧ
̵ήΗΎΑ ̵Ύϫ ϪΘδΑ
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
Ϟλϭ ΍έ$&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ΎϳϩΩήϛξϳϮόΗ ϩΪη̫έΎη̵ήΗΎΑ Ϛϳ ΎΑ ‡
ΪϴϨϛ
Ζγ΍ϩΪη ϡΎϤΗ ˱ΎΒϳήϘΗ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ̫έΎη
ϒϴόοϱήσΎΑ
Ϟλϭ ΍έ$&ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁Ύϳ ΪϴϨ̯ Ϧϳΰ̴ϳΎΟ ΍έ ϩΪη ̫έΎη̵ήΗΎΑ Ϛϳ ‡
ΪϴϨϛ
ϭϑάΣ ˬ̶̢̯ ϥΎ̰ϣ΍ ̵ήΗΎΑ ̫έΎη ϥΪη ϡΎϤΗ ϞϴϟΩϪΑ
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭϝΎϘΘϧ΍
ϒϴόοϱήσΎΑ
ϭ ϩΩή̯Ϟλϭ ΍έ$& ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁
ΪϴϨ̯ ϥΎΤΘϣ΍ ˱΍ΩΪΠϣ
ΪϳΪΟ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ̮ϳΎΑ ΍έϥ΁ ϭΪϴϨ̶̯γέήΑ΍έϥ΁ ϥΩϮΑ ̶Ϡλ΍ ‡
ΪϴϳΎϤϧ ξϳϮόΗ
ϦϴΑέϭΩϦϳ΍ έΩ6DPVXQJ ϲϠλ΍ ϱΎϫ ϱήΗΎΑί΍ ςϘϓΩϮη ϲϣ ϪϴλϮΗ ‡
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍
Ζδϴϧ ̶Ϡλ΍̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ
ΪϴϨϛ Ϛ̩ ΍έ ϱήΗΎΑ Ϧϳ΍ ϥΩϮΑ ϲϠλ΍
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΪϴϨϛ ϑάΣ ΍έ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ έΩ ϡίϻ ήϴϏ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ‡
Ϊϳήϴ̴Α ϥΎΒϴΘθ̡ ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ ‡
ΪϴϨ̯ ϑάΣ΍έ ΎϬϧ΁ ϭ
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛί΍ ‡
ΩϮΟϮϣ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣέΩςΒο ̵΍ήΑ ̶ϓΎϛ ̵Ύπϓ
Ζδϴϧ
Ζγ΍ή̡ ϪψϓΎΣ
ΪϴϫΩέ΍ήϗ ϩΎ̴ΘγΩέΩ̵΍ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ‡
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ ί΍ ‡
Ζγ΍ϩΪθϧ ϩΩ΍Ω έ΍ήϗ ΕέΎϛ ϑΎϜη έΩ ϪψϓΎΣΕέΎ̯
ΕέΎϛϥΩ΍Ωέ΍ήϗ
ΩϮΟϮϣ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ έΩ ςΒο ̵΍ήΑ ̶ϓΎϛ ̵Ύπϓ
Ζδϴϧ
Ζγ΍ή̡ ΕέΎϛ
ΪϴϨϛ ϑάΣ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ έΩ ̵έϭήο ήϴϏ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ
Ϊϳήϴ̴Α ϥΎΒϴΘθ̡ ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍
ΪϴϨ̯ ϑάΣ΍έ ΎϬϧ΁ ϭ
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ϠΧ΍Ω ϪψϓΎΣ ί΍
ΪϴϨ̯ ξϳϮόΗ ΪηΎΑ̶ϓΎ̯ ̵Ύπϓ ̵΍έ΍Ω Ϫ̯ ̶ΗέΎ̯ ΎΑ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯
˺˹̀B )DUVL
‡
‡
‡
‡
ΩΎϤϧ
ΩΎϤϧ
ϡΎϴ̡
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ
ϡΎϴ̡
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΪϴϨϛ Ω΍ί΁ ΍έ ϦΘηϮϧ ήΑ΍ήΑ έΩ ΖψϓΎΤϣ ϪϧΎΑί ‡
Ύϳ6' ΕέΎ̵̯ϭέ ϦΘηϮϧήΑ΍ήΑέΩ ΖψϓΎΤϣϪϧΎΑί
Ζγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ Ϟϔϗ ̵ϭέ ήΑ 6'+&
ϞϴϟΩ ϪΑ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ
ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ΩϮη ϲϣϲϧΎΒϴΘθ̡ ϥ΁ ϞϳΎϓ Ζϣήϓ Ϫϛ ΍έΖγέΩ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ‡ Ύϳ ϥΪθϧ ϲϧΎΒϴΘθ̡ ˬΕέΎϛϱΎτΧ
ΩϮηϲϤϧ ϲϳΎγΎϨη ϥΩϮΒϧΖϣήϓ
ΩΎϤϧ
ϡΎϴ̡
ϪψϓΎΣ ΖχΎϔΣ
ϪΘΧΎϨηΎϧ
ΪϴϨ̯ ξϳϮόΗ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ‡
Ζδϴϧ ̶ϳΎγΎϨη ϞΑΎϗ ϭΩέ΍Ω Ϟ̰θϣ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯
ΕέΎϛϱΎτΧ
ΪϴϨ̯Ζϣήϓ ΍έ ϪψϓΎΣΕέΎ̯ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ΎΑ ‡
Ζγ΍ϩΪθϧ ̵ΪϨΑ ΐϟΎϗ ϪψϓΎΣΕέΎ̯
ϩΪθϧ Ζϣήϓ
΍έϩΪη ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϞϳΎϓ Ζϣήϓ Ζγ΍ ϩΪθϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ήϳϮμΗ Ζϣήϓ ‡ ̶Ϥϧ̶ϧΎΒϴΘθ̶̡ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍έΩ ήϳϮμΗΖϣήϓ
˺˹˹ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ
ή̴ϳΩ ̶ϫΎ̴ΘγΩ ί΍ ΕϭΎϔΘϣ ̶Θϣήϓ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ΩϮη
ΪϧϮη ̶ϣ ςΒο
ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ϮϨϣ ΩέϮϣί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ‡
ϲϧΎΒϴΘθ̡ ΪϗΎϓ Ζϣήϓ
ΪϴϨ̯ ξϳϮόΗ ϩΪη ϪϴλϮΗ ΕέΎ̯ ̮ϳ ΎΑ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ‡
̶ϧΎΒϴΘθ̡ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩϦϳ΍ έΩ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ
ΩϮη ̶Ϥϧ
ϲϧΎΒϴΘθ̡ ΪϗΎϓ ΕέΎϛ
ΪϴϨϛ ςΒο ήΗ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴϛ ΎΑ ΍έ ϢϠϴϓ ˱Ύϔτϟ ‡
˻̀ ϪΤϔλ« ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϱήΗ Ζϋήγ ή̡ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ί΍ ‡
Ζδϴϧ ΐγΎϨϣ ςΒοϱ΍ήΑ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ
ϦϴϳΎ̡ Ζϋήγ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ
ΪϴϨϛ ςΒο ήΗ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴϛ ΎΑ
ςΒο
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΩΎϤϧ
ϩΎ̴ΘγΩΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ ϢϬϣ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ ϥΎΒϴΘθ̡ ϞϳΎϓ ϦΘϓή̳ί΍ΪόΑ ‡
̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ˬή̴ϳΩ ̵ίΎγϩήϴΧΫ
ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ
ϡΎϴ̡
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέέΩΎϫϩΩ΍Ω ϦΘηϮϧ ϦϴΣ έΩ
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ζϴ̡ ̶Ϡ̰θϣ
ϦΘηϮϧ ϱΎτΧ
ΪϴϨ̯ ϝΎόϓήϴϏ ΍έ ($6<4 Ωή̰ϠϤϋ ‡
ί΍ ̶πόΑ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ($6<4 ϥΩϮΑϝΎόϓϡΎ̴Ϩϫ
ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍̶ΘγΩ ΕέϮλ ϪΑ΍έ ΎϫΩή̰ϠϤϋ
ΪϴϨϛ Ύϫέ ΍έ ($6<4
ΩϮη ϡΎϤΗ ̶ΑΎϳίΎΑ ΎΗ ΪϴϨ̯ ήΒλ ‡
΍έϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ϭ ΪϴϨ̰ϧ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ςΒο ϝϮσ έΩ ΰ̳ήϫ ‡
ΪϳέϭΎϴϧ ϥϭήϴΑ
Ζγ΍ϩΪθϧ ΩΎΠϳ΍ ϝϮϤόϣ ΕέϮμΑϞϳΎϓ
Ύϫ ϩΩ΍Ω ϲΑΎϳίΎΑ
)DUVL B˺˹́
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΩΎϤϧ
ϡΎϴ̡
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ ήΑ ΍έ³έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯´ Ωή̰ϠϤϋ ‡
Ζγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ εϮϣΎΧ ̵ϭέ ήΑ έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨ̯ Ωή̰ϠϤϋ
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ³̶ϧΎθϧίΎΑ´̵ϭέ ήΑ ΍έ³ϞϳΎϓ ϩέΎϤη´ ‡
ΪϴϨ̯ςΒο Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧϭ Ζγ΍ ϩΪϴγέ ΩϮΧ ΪΣϪΑ ϞϳΎϓ ϭ ϪηϮ̡ϩέΎϤη
Ζγ΍ ϞϣΎ̯ ϢϠϴϓ̵Ύϫ ϞϳΎϓ Ω΍ΪόΗ
ΪϨ̯ ςΒο ϢϠϴϓ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ΪϴϨ̯ϢϴψϨΗ³̶ϧΎθϧίΎΑ´ ̵ϭέήΑ ΍έ³ϞϳΎϓ ϩέΎϤη´ ‡
Ϊϳήϴ̴Α β̰ϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϭ Ζγ΍ ϩΪϴγέ ΩϮΧ ΪΣ ϪΑ ϞϳΎϓ ϭ ϪηϮ̡ ϩέΎϤη
Ζγ΍ ϞϣΎ̯ β̰ϋ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ϩέΎϣ
Ϊϳήϴ̴Α β̰ϋΪϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΪϴϨϛ ϑάΣ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ έΩ ΍έ ̵έϭήο ήϴϏ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ‡
ΪϴϨ̯ ϑάΣ ΍έ ΎϬϧ΁ϭ Ϊϳήϴ̴ΑϥΎΒϴΘθ̡ ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯έΩ Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ ‡
̵ΎϫΩή̰ϠϤϋ ϡΎΠϧ΍ ϥΎ̰ϣ΍ ̶ϠΧ΍ΩϪψϓΎΣΩ΍ί΁ ̵Ύπϓ ϥΩϮΒϧ ̶ϓΎ̯ ϞϴϟΩ ϪΑ
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭϞϳΎϓζϳ΍ήϳϭ
Ζδϴϧ ϪψϓΎΣ έΩϲϓΎϛ ϲϟΎΧ ϱΎπϓ
ΪϴϨϛ ϑάΣ ΍έ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ έΩ ̵έϭήο ήϴϏ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ‡
ΪϴϨ̯ ϑάΣ ΍έ ΎϬϧ΁ϭ Ϊϳήϴ̴ΑϥΎΒϴΘθ̡ ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ΎϳήΗϮϴ̢ϣΎ̯έΩ Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ ‡
̵ΎϫΩή̰ϠϤϋ ϡΎΠϧ΍ ϥΎ̰ϣ΍ ϪψϓΎΣΕέΎ̯Ω΍ί΁ ̵Ύπϓ ϥΩϮΒϧ ̶ϓΎ̯ ϞϴϟΩ ϪΑ
Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭϞϳΎϓζϳ΍ήϳϭ
Ζδϴϧ ΕέΎϛ έΩ ϲϓΎϛ ϲϟΎΧ ϱΎπϓ
Ζδϴϧ ήϳά̡ ϥΎϜϣ΍ ΪϨΘδϫ̶ΗϭΎϔΘϣ ςΒο Ζϣήϓ ̵΍έ΍Ω ϪϛϞϳΎϓ ϭΩ ϥΩήϛ ΐϴϛήΗ ‡
Ζδϴϧ ϦϜϤϣ ϲΑΎΨΘϧ΍ ζΨ̡ΖγήϬϓ ί΍ ΕϭΎϔΘϣ ςΒο Ζϣήϓ ΎΑϲϠϳΎϓ ϥΩήϛ ϱέ΍ά̳έΎΑ ‡
Ζδϴϧ ήϳά̡ ϥΎ̰ϣ΍ ΎϬϠϳΎϓ ΕϭΎϔΘϣ Ζϣήϓ ϞϴϟΩ ϪΑ ΐϴ̯ήΗΩή̰ϠϤϋ ‡
ΖγήϬϓ ΎΑ ΪϴϨϛ ϪϓΎο΍ ζΨ̡ ΖγήϬϓϦϳ΍ έΩ Ϊϴϫ΍ϮΧ ϲϣ Ϫϛ ϲϠϳΎϓ Ζϣήϓ ‡
Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ϩΪη ΏΎΨΘϧ΍ ζΨ̡
ΕϭΎϔΘϣ Ζϣήϓ
ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ˬ̵ή̴ϳΩ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫϩΎ̴ΘγΩ Ύϳ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯έΩ ϢϬϣ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ϥΎΒϴΘθ̡ ϞϳΎϓ ϦΘϓή̳ ί΍ ΪόΑ ‡
ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ί΍
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ζϴ̶̡Ϡ̰θϣ ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέί΍ Ύϫ ϩΩ΍ΩϥΪϧ΍ϮΧ ϦϴΣ έΩ
ϥΪϧ΍ϮΧ ϱΎτΧ
ϡίϻ ΕΎϣ΍Ϊϗ΍
Ϫϛ ΪϫΩ ̶ϣ ϥΎθϧ
ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ 86% ϞΑΎ̯ ‡
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍ ΍έ ϝΎμΗ΍ ϞΣ΍ήϣ ˱΍ΩΪΠϣ ϩΪη ϥΎϴΑ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ ϥΎϤϫϪΑ ‡
ΪϴϫΩήϴϴϐΗ³ϩϮΒϧ΍ϪψϓΎΣ´ϪΑ΍έ³86% ϝΎμΗ΍´ Ωή̰ϠϤϋ ‡
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ζϴ̡ ̶Ϡ̰θϣή̴̡Ύ̩ ϪΑ 86% ςΑ΍έ ϝΎμΗ΍ ϝϮσ έΩ
ή̴̡Ύ̩ ϝΎμΗ΍ ϱΎτΧ
´ήϴϴϐΗ86%´ ϝΎμΗ΍
ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ 86% ϞΑΎ̯ ‡
ΪϴϫΩϡΎΠϧ΍ ΍έ ϝΎμΗ΍ ϞΣ΍ήϣ ˱΍ΩΪΠϣ ϩΪη ϥΎϴΑ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ ϥΎϤϫϪΑ ‡
ΪϴϫΩ ήϴϴϐΗ ³3LF%ULGJH´ϪΑ΍έ³86% ϝΎμΗ΍´ Ωή̰ϠϤϋ ‡
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ ζϴ̡ ̶Ϡ̰θϣ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϪΑ 86% ςΑ΍έ ϝΎμΗ΍ ϝϮσ έΩ
86% ϝΎμΗ΍ ϱΎτΧ
´ήϴϴϐΗ86%´ ϝΎμΗ΍
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ ήϫϮΟ ΞϳήΗέΎϛ έΩ̶ϠϜθϣ
ήϫϮΟϱΎτΧ
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ άϏΎϛ έΩ̶ϠϜθϣ
άϏΎϛϱΎτΧ
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ ϞϳΎϓ έΩ̶ϠϜθϣ
ϞϳΎϓϱΎτΧ
Ωέ΍ΩΩϮΟϭ ή̴̡Ύ̩ έΩ̶ϠϜθϣ
ή̴̡Ύ̩ ϱΎτΧ
Ζγ΍ ϩΪϣ΁ζϴ̡ ̶Ϡ̰θϣ̟Ύ̩ ϦϴΣ έΩ
̟Ύ̩ ϱΎτΧ
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ ̵ίΎγ ϝΎόϓ
ζΨ̡
ΩΎϤϧ
ϡΎϴ̡
86%
ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ήϫϮΟ ΞϳήΗέΎϛ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ΪϳΪΟήϫϮΟΞϳήΗέΎ̯ί΍
ΪϴϨ̯ Ωέ΍ϭ άϏΎ̯ ˬΩέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ̵άϏΎ̯ ή̳΍ ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ ΍έ ή̴̡Ύ̩ έΩ ΩϮΟϮϣ άϏΎϛ
ΪϨ̶̯Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϞϳΎϓ Ζϣήϓ Ϧϳ΍ ί΍ΎϤη +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΪϴϨ̯ ϥΎΤΘϣ΍ ϩΪη ςΒο +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ Ϫ̯ ΍έ ̵ή̴ϳΩ ϞϳΎϓ
ΪϴϨϛ Ϧηϭέϭ εϮϣΎΧ΍έ ή̴̡Ύ̩
Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ή̴̡Ύ̩ ϩΪϧίΎγ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ΪϳέϭΎϴϧ ϥϭήϴΑ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΎϳΪϴϨ̰ϧϊτϗ ΍έ ϕήΑ ϊΒϨϣ ˬ̟Ύ̩ ϦϴΣ έΩ ‡
˺˹̂B )DUVL
ΩΎϤϧ
ϡΎϴ̡
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
Ϊϳέ΍ά̴Α έΎϨϛ ΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶ΗΪϣ ˬϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗˬΩϮη ̶ϣ ϩΪϫΎθϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέ Ώ΁ Ε΍ήτϗ Ύϳ έΎΨΑ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ
ˮΖδϴ̩ Ώ΁Ε΍ήτϗΎϳ έΎΨΑϞϴ̰θΗΖϠϋ ‡
Ε΍ήτϗ ΎϳέΎΨΑ ΩϮη ϩΩήΑ ˬΖγ΍ ̶ϠΒϗ ϥΎϜϣ ϪΑ ΖΒδϧ ̶ϬΟϮΗ ϞΑΎϗ ̵ΎϣΩ ϑϼΘΧ΍̵΍έ΍Ω Ϫϛ ̶ϧΎϜϣ ϪΑ +'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϫϛ ΪϧϮη ̶ϣ Ϟϴ̰θΗ ̶ϧΎϣί Ώ΁ Ε΍ήτϗ Ύϳ έΎΨΑ ϦϴΑέϭΩ ˬΏ΁ Ε΍ήτϗΎϳέΎΨΑΩϮΟϭ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩϮΑ Ϧηϭέ ϥΎϣί Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶ΘϟΎΣϦϴϨ̩έΩΏΎΗίΎΑ ̵ΎϫΰϨϟ ϭ+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ̶ϧϭέΩ ϭ̶ϧϭήϴΑ ̵ΎϫΰϨϟ ̵ϭέ ήΑ Ώ΁
ΪγήΑ ΐϴγ΁ ϥ΁ϪΑ ϭΪϨ̰ϧέΎ̯ ̶ΘγέΩ ϪΑ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ
ˮϢϫΩϡΎΠϧ΍ Ϣϧ΍ϮΗ̶ϣ ̵έΎϛ Ϫ̩ ‡
Ϊϳέ΍ά̴ΑϚθΧ ϥΎϜϣ ϚϳέΩ ΖϋΎγ ˻ΎΗ˺ΕΪϣϪΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ΍έ ϥ΁ ϭ ˬΪϴϨϛ ΍ΪΟ΍έ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ϭ ϩΩήϛεϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˮΩϮη̶ϣ Ϟϴ̰θΗΏ΁ Ε΍ήτϗ Ύϳ έΎΨΑ̶ϧΎϣΰϬ̩ ‡
ΚϋΎΑέΎϛ Ϧϳ΍ ˬΪϴϨϛ ̶ϣϩΩΎϔΘγ΍ ϡή̳ ϥΎϜϣ Ϛϳ έΩ ϥ΁ ί΍ ϥΎϬ̳ΎϧϪϛ ̶ϧΎϣί Ύϳ ˬΖγ΍ ̶ϠΒϗ ϞΤϣ ϪΑ ΖΒδϧ ̵ήΗϻΎΑ ̵ΎϣΩ ̵΍έ΍ΩϪϛΩϮη ̶ϣ ϞϘΘϨϣ ̶ϧΎϜϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫϛ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΩϮη ̶ϣ Ώ΁Ε΍ήτϗ Ύϳ έΎΨΑϥΪϣ΁ ΩϮΟϮΑ
ϥΎϤΘΧΎγϞΧ΍Ω έΩϥ΁ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ β̢γ ϭϥΎΘδϣί ϝϮσ έΩ Ωήγ ̵΍ϮϫέΩ Ω΍ί΁ ̵Ύπϓ έΩ ςΒοϡΎ̴Ϩϫ ΪηΎΑέΎϛϝΎΣέΩ ωϮΒτϣ ϪϳϮϬΗ ϢΘδϴγϪϛ̶ϟΎΣέΩ ϞϴΒϣϮΗ΍ Ϛϳ ϞΧ΍Ω έΩ Ύϳ ϥΎϤΘΧΎγ ϞΧ΍Ω έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ΪόΑ ˬϡή̳ ̵΍ϮϫέΩΩ΍ί΁ ̵Ύπϓ έΩ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ ρΎϴΘΣ΍
ΪϴϨϛ ϪΟϮΗ Ωέ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ήϴϤόΗ ̵΍ήΑ ϦϴΑέϭΩ ϝΎγέ΍ ί΍ ϞΒϗ
Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ΩϮΧ 6DPVXQJ ίΎΠϣήϴϤόΗ ΰ̯ήϣ ϦϳήΘ̰ϳΩΰϧ ΎΑ ˬΩή̰ϧ ϞΣ ΍έ ΎϤη Ϟ̰θϣ Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ Ϧϳ΍ ή̳΍ ‡
ΪηΪϨϫ΍ϮΧϙΎ̡ ΩϮΟϮϣ ̵Ύϫ ϩΩ΍ΩΐϴΗήΗϦϳΪΑ ϭ ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ̶Ϩϳΰ̴ϳΎΟ Ύϳ Ϫϴϟϭ΍ ̶ϫΩέ΍ΪϘϣ ϪΑ ίΎϴϧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΩϮΟϮϣ̶ϧϭέΩϪψϓΎΣ ˬϞϜθϣ ωϮϧ ϪΑϪΘδΑ ‡
Ϊϳήϴ̴Α ϥΎΒϴΘθ̡ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ̵ϭέ ΎϫϩΩ΍Ω ί΍ ήϴϤόΗ ̵΍ήΑ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩϥΩΎΘγήϓ ί΍ ϞΒϗ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ
ΪϨϛϦϴϤπΗ΍έ ΎϤη ̵Ύϫ ϩΩ΍Ω φϔΣΪϧ΍ϮΗ̶Ϥϧ 6DPVXQJ
)DUVL B˺˺˹
Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ 6DPVXQJίΎΠϣ ήϴϤόΗΰ̯ήϣ ϦϳήΘ̰ϳΩΰϧ ΎΑ ˬΩή̰ϧ ϞΣ ΍έ ΎϤη Ϟ̰θϣ Ύϫ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩϦϳ΍ ή̳΍ +
Ύϫ ϞΣϩ΍έ ϭ ΎϫϪϧΎθϧ
ϕήΑ ϥΎϳήΟ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
έΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ΪηΎΑ ϩΪθϧ ΐμϧ ΎϤη+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ‡
ΪϴϫΩέ΍ήϗ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΎΑ΍ήϧ΁ Ύϳ ϩΩήϛ ̫έΎη ΍έ̵ήΗΎΑϪΘδΑΪηΎΑ ϩΪη ϡΎϤΗ ϩΪηΩέ΍ϭ̵ήΗΎΑϪΘδΑ ̫έΎη Ζγ΍ ϦϜϤϣ ‡
ΪϴϨϛ ξϳϮόΗ Ϯϧ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ϛϳ
ϕήΑ ΰϳή̡ ϪΑ ̶ΘγέΩ ϪΑ έϮΘ̡΍Ω΁ Ϫϛ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁Ϛϳί΍ ή̳΍ ‡
Ζγ΍ϩΪηϞμΘϣ
ΩϮη ̶Ϥϧ Ϧηϭέ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
˱ΎΒϳήϘΗΕΪϣ̵΍ήΑ ̵΍ ϪϤϛΩ ̨ϴϫή̳΍ˮΖγ΍ ϩΪη³ϪϘϴϗΩ ̋´̵ϭέ ήΑ³έΎ̯ΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ´ Ύϳ΁ ‡
εϮϣΎΧ´ ΩΩή̳ ̶ϣ εϮϣΎΧ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬΩϮθϧ ϩΩ΍Ω έΎθϓ ϪϘϴϗΩ̋
̵ϭέ΍έ ³έΎ̯ΩϮΧ ϥΪη εϮϣΎΧ´ϢϴψϨΗ ˬϪϨϳΰ̳Ϧϳ΍ ϥΩήϛϝΎόϓήϴϏ ̵΍ήΑ³έΎ̯ΩϮΧ ϥΪη
̀̋ ϪΤϔλ« ΪϴϫΩ έ΍ήϗ ³εϮϣΎΧ´
Ϯϧ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ϛϳ ΎΑ ΍ήϧ΁ Ύϳ ϩΩήϛ̫έΎη΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑΖγ΍ϩΪη ̶ϟΎΧ ˱ΎΒϳήϘΗ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ‡
ΪϴϨϛξϳϮόΗ
ΩϮη ̶ϣ εϮϣΎΧέΎϛΩϮΧέϮσ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ
ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛϦηϭέ ί΍ ϞΒϗ ϭˬΪϴϨϛ ϊτϗ ΍έ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ Ύϳ ϩΩήϛ ΍ΪΟ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ‡
ΪϴϨϛ ϞμΘϣ ϦϴΑέϭΩ ϪΑ ΍έ ϭήϴϧ ϊΒϨϣ ϩέΎΑϭΩ
ΩϮη ̶Ϥϧ εϮϣΎΧ ϩΎ̴ΘγΩ
Ζγ΍ϦϴϳΎ̡ έΎϴδΑ ςϴΤϣ ̵ΎϣΩ ‡
˱
ΪϴϨϛ ̫έΎη ϩέΎΑϭΩ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ζγ΍ ϩΪθϧ ̫έΎη ϼϣΎϛ
̵ήΗΎΑϪΘδΑ ‡
̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ί΍ ΩϮη̫έΎη ϩέΎΑϭΩ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ϭΖγ΍ ϩΪϴγέ ΩϮΧ ήϤϋ ϥΎϳΎ̡ϪΑ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ‡
ΪϴϨϛϩΩΎϔΘγ΍̵ή̴ϳΩ
ΩϮη̶ϣ ϡΎϤΗ Ζϋήγ ϪΑ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ̫έΎη
˺˺˺B )DUVL
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
Ύϫή̴θϳΎϤϧ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
ϪΤϔλ ΖΒδϧ ̵΍έ΍Ω ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϛϳ έΩΖΒδϧ ΎΑ ήϳϮμΗϚϳϩΪϫΎθϣΎϳςΒο ϡΎ̴Ϩϫ ‡ ΕέϮμΑ ΍έ ήϳϭΎμΗ/&' Ύϳ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ
΍έ ζϳΎϤϧϪΤϔλ ΕΎμΨθϣ ˬήΘθϴΑΕΎϴ΋ΰΟ ̵΍ήΑ ΪΘϔϴΑ ϕΎϔΗ΍Ϊϧ΍ϮΗ ̶ϣ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ˬβϜϋήΑ Ύϳ
έΩ ̶ϳΎϫέ΍Ϯϧ ̵΍έ΍Ω ήϳϮμΗ Ύϳ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ εϭΪΨϣ
̊̀ ϪΤϔλ« ΪϴϨϴΒΑ
Ζγ΍ ̠̩Ζγ΍έ Ϫϴϟ΍ ̶ϬΘϨϣ Ύϳ ϦϴϳΎ̡ϻΎΑ
Ϊϴϫ΍ϮΧ ̶Ϥϧ ή̳΍ ΪηΎΑ ̶ϣ έΎϛ ίήσ ζϳΎϤϧ ³'HPR´ ΖϟΎΣ έΩ +'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
̶ϣ ήϫΎχ/&' ϪΤϔλ̵ϭέ ϪΘΧΎϨηΎϧήϳϮμΗ
ϢϴψϨΗ ³εϮϣΎΧ´̵ϭέ ήΑ ΍έ³έΎ̯ ίήσ ζϳΎϤϧ´ϢϴψϨΗ ˬΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ΍έ'HPR ήϳϮμΗ
ΩϮη
̀̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯
ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέέ΍ΪθϫϡΎϴ̡ Ύϳ ή̴ϧΎθϧ Ϛϳ
˺˺˹ΎΗ˺˹̀ ΕΎΤϔλ«
‡
΍ΪΟ΍έ ̵ήΗΎΑϪΘδΑ Ύϳ ϩΩήϛ ϊτϗ ΍έ ΏϭΎϨΘϣ ϕήΑ έϮΘ̡΍Ω΁ ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛ εϮϣΎΧ ί΍ϞΒϗ ή̳΍ ‡
ΪϫΩ ̶ϣ Υέ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ˬΪϴϨϛ
ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ ΍έ /&' Ϫϳϭ΍ί ϭ ̶ϳΎϨηϭέ Ζγ΍ Ϧηϭέ ̵ΩΎϳί ςϴΤϣ
ΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ /&' ΡϮοϭ ˯ΎϘΗέ΍ ΩήϜϠϤϋ ί΍
ΩϮη ̶ϣ ήϫΎχ ϪΤϔλ ̵ϭέ ϪΘΧΎϨηΎϧ ή̴ϧΎθϧ
ΪϧΎϣ̶ϣ̶ϗΎΑ /&' ϪΤϔλ ̵ϭέ ήϳϮμΗ Ωέ
‡
‡
Ϊϳ΁̶ϣ ήψϨΑϩήϴΗ/&' ϪΤϔλ̵ϭέήϳϮμΗ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
ςΒο
˺̀ ϪΤϔλ« ΪϴϫΩ έΎθϓ ϢϠϴϓ ϢϴψϨΗ ̵΍ήΑ ΍έ 02'( ϪϤ̯Ω
Ζδϴϧ ΩϮΟϮϣ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ έΩ ςΒο ̵΍ήΑ ̶ϓΎ̯ ̵Ύπϓ
Ϟϔϗ̵ϭέ ϦΘηϮϧ ϞΑΎϘϣ έΩ ΖψϓΎΤϣ ϪϧΎΑί Ύϳ ΪηΎΑ ϩΪθϧ ϞΧ΍Ω ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ΪϳΎη ΪϴϨϛ ̶γέήΑ Ζγ΍ϪΘϓή̳έ΍ήϗ
ΩϮη ̶ϣ ϪΒγΎΤϣ ιΎΧϊΟήϣ ήϳΩΎϘϣ αΎγ΍ ήΑ ϩΪη ϩΩίϦϴϤΨΗ ςΒο ϥΎϣί
ϩΎΗϮϛ Ζγ΍ϦϜϤϣ ̶όϗ΍ϭςΒο ϥΎϣί ˬΪϴϨϛ ̶ϣ ςΒο ΍έ ϊϳήγ ΖϛήΣ ΎΑ̵΍ ϩ̫Ϯγ Ϫϛ̶Θϗϭ
ΩϮη ήΗ
‡
‡
‡
‡
‡
ωϭήη ςΒοςΒο ϒϗϮΗωϭήη ϪϤ̯Ω ϥΩήθϓ ΎΑ
ΩϮη ̶Ϥϧ
ϩΪηϩΩίϦϴϤΨΗςΒο ϥΎϣί ί΍̶όϗ΍ϭςΒοϥΎϣί
Ζγ΍ήΘϤϛ
)DUVL B˺˺˻
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϢϬϣ̵Ύϫ ϞϳΎϓ ί΍ Ωέ΍ΪϧΩϮΟϭ Ω΍ί΁̵Ύπϓ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫϪϧΎγέ ̵ϭέήΑ ήΘθϴΑ ςΒο ̵΍ήΑ ‡
̵έϭήο ήϴϏ ̵Ύϫ ϞϳΎϓΎϳ ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ ̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ϭ Ϊϳήϴ̴ΑϥΎΒϴΘθ̡ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ
ΪϴϨ̯ ϑάΣ ΍έ
̵ίΎγϩήϴΧΫ ϪϧΎγέΩή̰ϠϤϋΪϴϫΩϡΎΠϧ΍έήϜϣέϮτΑ΍έ ΎϫϞϳΎϓϑάΣ ΎϳςΒο ϞϤϋ ή̳΍ ‡
ΪϴϨϛ ΖϣήϓϩέΎΑϭΩ΍έ ̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ ˬΖϟΎΣ Ϧϳ΍έΩ ΪηΪϫ΍ϮΧ ϒϴόο
έϮτΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ˬΪϴϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ϦϴϳΎ̡ ϦΘηϮϧ Ζϋήγ ΎΑ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ί΍ ή̳΍ ‡
ϥΎϳΎϤϧ/&' ϪΤϔλ ̵ϭέ ϪσϮΑήϣ ϡΎϴ̡ β̢γϭ ϩΩήϛ ϒϗϮΘϣ΍έ ϢϠϴϓ ήϳϭΎμΗ ςΒο έΎϛΩϮΧ
ΩϮη ̶ϣ
ΩϮη̶ϤϧΏϮδΤϣ ̶Ϩϓ ΐϴϋ ̮ϳ ΩέϮϣϦϳ΍ ‡
ΩϮη̶ϤϧΏϮδΤϣ ̶Ϩϓ ΐϴϋ ̮ϳ ΩέϮϣϦϳ΍ ‡
Ζγ΍ ϩΪη ϢϴψϨΗ ³εϮϣΎΧ´̵ϭέ³ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ´‡
̀˻ ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ 2Q ̵ϭέ ήΑ ΍έ³ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ´
˺̀ ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ β̰ϋ ΖϟΎΣ ̵ϭέ ήΑ ΍έ ΩϮΧ +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ‡
ΪϴϨ̯ Ω΍ί΁ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ̵ϭέ ήΑ ϦΘηϮϧϞΑΎϘϣέΩ ΖψϓΎΤϣ Ϟϔϗ ϪϧΎΑί ΩϮΟϭ ΕέϮλ έΩ ‡
̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέΎϳ ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ΪϳΪΟ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ ̮ϳί΍ Ζγ΍ή̡ ̵ίΎγϩήϴΧΫϪϧΎγέ ‡
́̂ ϪΤϔλ«ΪϴϨ̯ ϑάΣ΍έ ̵έϭήο ήϴϏήϳϭΎμΗ Ύϳ̀̊ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ Ζϣήϓ ΍έ
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ ΍έ³ήΗΎηϱ΍Ϊλ´‡
ϪϧΎθϧ
ΩϮη ̶ϣϒϗϮΘϣ έΎϛΩϮΧ έϮτΑςΒο ϞϤϋ
ϥΎθΧέΩ έϮϧ ΎΑϪϛ ̵΍ ϩ̫ϮγϥΩήϛ ςΒο ϡΎ̴Ϩϫ
ΩϮη̶ϣ ήϫΎχ ̵ΩϮϤϋ ςΧ ˬΖγ΍ ϩΪηϦηϭέ
νήόϣ έΩ ϪΤϔλ Ϫϛ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ˬςΒο ϦϴΣ έΩ
̵΍ήΑ ϪΤϔλ ˬΖγ΍ΪϴηέϮΧέϮϧ ϢϴϘΘδϣ ζΑΎΗ
ΩϮη̶ϣϩΎϴγΎϳΰϣήϗ̵΍ϪψΤϟ
̶Ϥϧ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϥΎϣί ΦϳέΎΗ ˬςΒο ϦϴΣ έΩ
ΩϮη
Ϊϳήϴ̴Α β̰ϋ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ΩϮη̶Ϥϧ ϩΪϴϨη βϜϋ ϦΘϓή̳ ϡΎ̴Ϩϫ ήΗΎη̵΍Ϊλ
ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ³Ϧηϭέ´̵ϭέ ΍έ³ΐϴΑ ϱ΍Ϊλ´‡
ΩϮη̶ϤϧϩΪϴϨη̠ϴΑ̵΍Ϊλ
Ζγ΍εϮϣΎΧ˱ΎΘϗϮϣ ̠ϴΑ ̵΍Ϊλ ϢϠϴϓ ςΒοϡΎ̴Ϩϫ ‡
Ϫϛ ̶όϗ΍ϭ ϪτϘϧ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω έΎθϓςΒο ϒϗϮΗωϭήηϪϤϛΩϪϛ̶ϧΎϣί ϦϴΑ ˬΎϤη ϦϴΑέϭΩέΩ ‡ ϩΩ΍ΩέΎθϓςΒο ϒϗϮΗωϭήη ϪϤϛΩ Ϫϛ ̶ϧΎϣί ϦϴΑ
ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ΪηΎΑ ϪΘη΍ΩΩϮΟϭ ̶ϛΪϧ΍̶ϧΎϣί Ϫϔϗϭ Ζγ΍ϦϜϤϣ ˬΩΩή̶̳ϣ ϒϗϮΘϣίΎϏ΁ ϢϠϴϓ ςΒο
ϒϗϮΘϣωϭήη ϢϠϴϓςΒο Ϫϛ̵΍ ϪτϘϧ ϭ ΩϮη ̶ϣ
ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ ΎτΧ
Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϑϼΘΧ΍ ˬΩΩή̳ ̶ϣ
ΕέϮμΑΖΒΛ ϞΑΎϗϱΎϬδϜϋ Ω΍ΪόΗήΜϛ΍ΪΣ ϭϪϘϴϗΩ̂̂̂ ΕέϮμΑ ςΒο ϞΑΎϗ ϥΎϣί έ΍ΪϘϣ ήΜϛ΍ΪΣ ‡
ϲόϗ΍ϭϥΎϣίˬΎϣ΍ Ζγ΍ήΘθϴΑ Ϧϳ΍ ί΍ ϲόϗ΍ϭ ήϳΩΎϘϣ ϪϜϨϳ΍ ΩϮΟϭΎΑ ΩϮη ϲϣϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̂̂̂̂̂
ϞΑΎϗ ϱΎϬδϜϋ Ω΍ΪόΗ Ύϳϭ ΩϮΟϮϣ ςΒο ϞΑΎϗ ϥΎϣί
Ωήϴ̳ ϲϤϧ ϱήϴΛΎΗ ϩΪη ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ έ΍ΪϘϣ ί΍ ςΒο ϞΑΎϗ
ΪΑΎϳ ϲϤϧζϫΎϛϩΪηϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ ΖΒΛ
ζϳΎϤϧ ϪΤϔλ ϱϭέ ³̂̂̂´ΩΪϋ ˬΪηΎΑ ϪϘϴϗΩ³˺˹̌̌´ ςΒο ϞΑΎϗ ϲόϗ΍ϭϥΎϣίή̳΍ ˬϝΎΜϣ ϥ΍ϮϨόΑ
ΩϮηϲϣϩΩ΍Ω
˺˺˼B )DUVL
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
̵ίΎγ ϩήϴΧΫ ϪϧΎγέ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
˻̀ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ΩϮΧ ϦϴΑέϭΩ Ωέ΍ϭ ΢ϴΤλ έϮτΑ ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̯ Ϛϳ
ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϥ΁ ˬΖγ΍ ϩΪη Ζϣήϓ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ ϪϛΪϴϨϛ ̶ϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ί΍ ή̳΍
̀̊ ϪΤϔλ« ΪϴϳΎϤϧΖϣήϓ ΩϮΧ ϦϴΑέϭΩ έΩ˱ΎϤϴϘΘδϣ
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ϪψϓΎΣΕέΎ̯ ̵ϭέ ήΑ ϦΘηϮϧ ϞΑΎϘϣ έΩ ΖψϓΎΤϣ Ϟϔϗ ϪϧΎΑίΩϮΟϭ ΕέϮλ έΩ
˻̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ Ω΍ί΁ ΍έ 6'+&
ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ΍έ ήϳϮμΗ ΖχΎϔΣ ΪϴϨ̯ ϑάΣ Ύϳ ΪϴϫΩ ϝΎϘΘϧ΍ ΍έ ϩΪη ΖψϓΎΤϣ ήϳϭΎμΗ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
́́ ϪΤϔλ« ΪϴϨϛϮϐϟϪσϮΑήϣ
‡
‡
ϪϧΎθϧ
ΪϨΘδϴϧ ϡΎΠϧ΍ ϞΑΎϗ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ̵ΎϫΩήϜϠϤϋ
‡
‡
ΖδϴϧϑάΣ ϞΑΎϗήϳϮμΗ
ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ϪψϓΎΣΕέΎ̯ ̵ϭέ ήΑ ϦΘηϮϧ ϞΑΎϘϣ έΩ ΖψϓΎΤϣ Ϟϔϗ ϪϧΎΑίΩϮΟϭ ΕέϮλ έΩ ‡
˻̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ Ω΍ί΁ ΍έ 6'+&
Ζγ΍ϞϜθϣ̵΍έ΍ΩΕέΎϛ Ύϳ ΩϮη ̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ έΩϪψϓΎΣΕέΎϛ ‡
Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϪψϓΎΣ ΕέΎϛ ϥΩήϛ Ζϣήϓ ϥΎϜϣ΍
ΪηΎΑ ϩΪηΏ΍ήΧ ϞϳΎϓ Ζγ΍ϦϜϤϣ ‡
ΩϮη̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ΎϤη +' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ςγϮΗ ϞϳΎϓ Ζϣήϓ ‡
ΩϮηϲϣ ϩΩ΍Ω ζϳΎϤϧ ϞϳΎϓ ϡΎϧ ςϘϓ ˬΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ΖϘΑΎτϣ ϲϧΎϬΟ Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ ΎΑ ϱέϮΘϛήϳ΍Ω έΎΘΧΎγ ή̳΍ ‡
ΩϮη ̶ϤϧϩΩ΍ΩϥΎθϧ ̶ΘγέΩ ϪΑϩΩ΍ΩϞϳΎϓ ϡΎϧ
)DUVL B˺˺̊
ςΒο ϦϴΣ έΩ ήϳϮμΗ ϢϴψϨΗ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
̋̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ³έΎϛΩϮΧ´ ̵ϭέήΑ΍έ ³αϮ̯Ϯϓ´‡
̶ΘγΩέϮτΑ ΍έ ̶ϧϮϧΎ̯ϪϠλΎϓΖδϴϧ ΐγΎϨϣ ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ έΎϛΩϮΧϢϴψϨΗ̵΍ήΑ ςΒο ςϳ΍ήη ‡
̌˹ ϪΤϔλ« ΪϴϨϛ ϢϴψϨΗ
ΩϮη ̶Ϥϧ ϢϴψϨΗ έΎϛΩϮΧ έϮτΑ ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ
ΪϴϨϛ̶γέήΑ ΍έ ̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ ϭ ΪϴϨϛ ΰϴϤΗ ΍έ ΰϨϟ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ έΎΒϏϭΩή̳ ΰϨϟ ΢τγ ̵ϭέ ‡
ϦηϭέϪσϮΑήϣϥΎϜϣ ΎΗ ΪϴϨϛ ΩΎϳί ΍έ ςϴΤϣ έϮϧ ϥ΍ΰϴϣ Ζγ΍ ϩΪη ϡΎΠϧ΍ ϚϳέΎΗ ϞΤϣέΩ ςΒο ‡
ΩϮη
Ϧ̰ϤϣΪϴϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ϩϮϴΟ ̠ϣϻ ΎϳϢϳΪγ ̠ϣϻˬΖϨγέϮϠϓ ̠ϣϻήϳί ΍έ ςΒο Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ‡
̵΍έ΍Ω ΎϳϩΪϴγέήψϧ ϪΑ ϦηϭέΪΣ ί΍ζϴΑ ήϳϮμΗ
ϩΪϳΪ̡ Ϧϳ΍ ϥΪϧΎγέ Ϟϗ΍ΪΣ ϪΑ Ύϳ ΏΎϨΘΟ΍ ̵΍ήΑ ˬΪΘϔϴΑ ϕΎϔΗ΍ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ Ζγ΍
Ζγ΍ϩΩή̯ήϴϴϐΗ ϥ΁ ̲ϧέ ΎϳˬΖγ΍είήϟ
̋̋ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ Ϯϐϟ ΍έ ³$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ´
̋̌ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ϢϴψϨΗ ΐγΎϨϣ³ϱΪϴϔγϥί΍ϮΗ´ ̵ϭέήΑ Ωέ΍Ω ̵Ϊϴϔγ ϥί΍ϮΗ ϢϴψϨΗ ϪΑ ίΎϴϧ ‡
Ζδϴϧ̶όϴΒσ ήϳϮμΗ ̲ϧέϥί΍ϮΗ
ϪΑΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ ̶Ϩϓ ΐϴϋ ̮ϳ Ϧϳ΍ ΩϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧ ̶ϧϮϧΎ̯ ϖϓ΍ ϩΪϳΪ̡ ΖϟΎΣ Ϧϳ΍ ‡
΍έ ̶ϳϮϳΪϳϭ ̵Ύϫ ϝΎϨ̴ϴγ &026 ή̴δΣ ήϳϮμΗϩΎ̴ΘγΩ ϖϳήσ ϥ΁ ί΍Ϫ̯ ̶ηϭέ ϞϴϟΩ
ϪΑ ΪϨ̯ ̶ϣ Ζ̯ήΣϊϳήγέϮσϪΑ ΏΎϗ ̶̰ϳΩΰϧέΩ Ϫ̯ ̵΍ ϩ̫ϮγΖγ΍Ϧ̰ϤϣΪϨ̯ ̶ϣ ̶ϧ΍ϮΧίΎΑ
Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ςΒο ςϳ΍ήη ϪΑ Ϧϳ΍ ϭ ΪγήΑ ϩΪϴϤΧ ήψϧ
ϊϳήγ έϮσ ϪΑ ΏΎϗ ̶̰ϳΩΰϧ έΩ Ϫ̯ ̵΍ ϩ̫Ϯγ
Ϊγέ̶ϣϩΪϴϤΧ ήψϧ ϪΑ ΪϨ̶̯ϣΖ̯ήΣ
+' ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ ζΨ̡
ϞΣ ϩ΍έΡήη
̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ έΩ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬΪϧ΍ ϩΪηςΒο ̵ή̴ϳΩϩΎ̴ΘγΩ ςγϮΗ Ϫϛ ̵ήϳϮμΗ ̵Ύϫ ϞϳΎϓ
ΪϧϮθϧ ζΨ̡ ΎϤη +'
˻̂ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯ ̶γέήΑ΍έ ϪψϓΎΣ ΕέΎ̵̯έΎ̳ίΎγ
˺˺̋B )DUVL
‡
‡
ϪϧΎθϧ
ΐΟϮϣ ˬΚϜϣζΨ̡ ζΨ̡ ΩήϜϠϤϋ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
ΩΩή̳ ̶Ϥϧ ζΨ̡ ωϭήη
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
Ϧϳ΍ΪϧϮθϧ ϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ ̶όϗ΍ϭ ϩί΍Ϊϧ΍ ΎΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ˬή̴ϳΩ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ϩΪη ςΒοβϜϋ ήϳϭΎμΗ ‡
ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ ΎτΧ ϪϠΌδϣ
ϩήϴΧΫϪϧΎγέ ̵ϭέήΑ ϩΪηϩήϴΧΫ βϜϋήϳϭΎμΗ
ΪϧϮη ̶Ϥϧ ϩΩ΍ΩζϳΎϤϧ̶όϗ΍ϭϩί΍Ϊϧ΍ ΎΑ ̵ίΎγ
έ΍ΪϳΎ̡ Ζϴόοϭ ̵΍έ΍Ωϭ Ζγ΍ ϞλϭΖγέΩ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ Ύϳ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ Ϫϛ ΪϴϨϛ ̶γέήΑ ‡
ΪηΎΑ
ΩϮη ̶ϣ Ϫϔϗϭ έΎ̩Ω ϩήψΘϨϣήϴϏ έϮτΑ ζΨ̡
ϩήϴϏ ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ έΩ ζΨ̡
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϩΎ̴ΘγΩ ϪΑ ΎϳΩϮΧ ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ ϪΑ ΍έ0XOWL$9ϞΑΎ̯Ύϳ ̵΍ ϪϔϟΆϣ ϞΑΎ̯ ̶ΗϮλ ζϴϓ
ΪϴϨϛ Ϟλϭ ϩήϴϏ ϭ+' ϩΪϨϨϛ ςΒο ˬϥϮϳΰϳϮϠΗ ϞμΘϣ
̠̩ Ϊϴϔγ ̲ϧέ ˬΖγ΍έ ΰϣήϗ ̲ϧέ
Ζγ΍ ϩΪθϧ Ϟλϭ ΢ϴΤλ έϮσϪΑϩήϴϏ ϭ ̵΍ ϪϔϟΆϣ ϞΑΎ̯ ˬ0XOWL$9ϞΑΎ̯ ϝΎμΗ΍ ϞΑΎ̯
̊̌̊̋ ΕΎΤϔλ« Ζγ΍ϩΪη ϞλϭΐγΎϨϣ ζϴϓ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϞΑΎϛϪϛ ΪϳϮηϦΌϤτϣ
έϮσ ϪΑ0XOWL$9 ϞΑΎ̯Ϊϴϔγ ϭ ΰϣήϗζϴϓ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ˬ69LGHRϞΑΎ̯ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ
̊̌̊́ ϪΤϔλ«ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ̶ϧΎΒϴΘθ̡ ΍έ ΍Ϊλ69LGHR ϞΑΎ̯ ΍ήϳί ΩϮη Ϟλϭ ϪϧΎ̳΍ΪΟ
Ϟλϭ̵΍ ϪϔϟΆϣ ϞΑΎ̯ Ϊϴϔγ ϭ ΰϣήϗ ̵Ύϫ ζϴϓ ΪϳϮη ϦΌϤτϣ ̵΍ ϪϔϟΆϣ ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ̊̌̊̋ ΕΎΤϔλ« ΪϨηΎΑ ϩΪη
ϪϧΎθϧ
‡
‡
‡
ϞμΘϣ ϩΎ̴ΘγΩί΍΍Ϊλ ϥΪϴϨηΎϳήϳϮμΗ ϩΪϫΎθϣ
Ζδϴϧήϳά̡ϥΎϜϣ΍
‡
)DUVL B˺˺̌
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ΕϭΎϔΘϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΎΑ+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ Ϫ̯ ΪΘϓ΍ ̶ϣ ϕΎϔΗ΍ ̶ϧΎϣί ΖϟΎΣ Ϧϳ΍
ϢϴψϨΗ ΩϮΧ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϪΤϔλ̵ΩΎόΑ΍ ΖΒδϧ ϖΒσ ϭ ΢ϴΤλ έϮσϪΑ ΍έ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ωϮϧ ΪηΎΑ
̀̀ ϪΤϔλ« ΪϴϨ̯
ϪϧΎθϧ
‡
Ζγ΍ εϭΪΨϣ ϥϮϳΰϳϮϠΗ έΩ ήϳϮμΗ
ΎΑϩΪη Ϟλϭ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ϖϳήσ ί΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ̶Ϥϧ
+'0,ζϴϓϖϳήσί΍ ˬΩϮη ̶ϣ ΖψϓΎΤϣ Ζϳ΍έ ̶̢̯ ΎΑ Ϫ̯ ΪηΎΑ ̶ϳ΍ϮΘΤϣ ̵΍έ΍Ω ήϳϮμΗή̳΍ ‡
Ύϳ ΪϴϨ̯ ϩΪϫΎθϣ ΍έ ήϳϮμΗ+'0, ϞΑΎ̯ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
Ζδϴϧ ζΨ̡ ϞΑΎϗ
ΪϳϮϨθΑ ΍έ ΍Ϊλ
ϩήϴϏ ϭ ή̴̡Ύ̩ ˬήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ˬςΒο ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ̵έ΍ά̳΍ΪλϝΎμΗ΍
ϞΣ ϩ΍έΡήη
Ζδϴϧ ήϳά̡ ϥΎϜϣ΍ +'0, ϞΑΎϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ήϳϭΎμΗ ̵έ΍ά̳΍Ϊλ
‡
ϪϧΎθϧ
+'0, ϞΑΎϛ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΐγΎϨϣ̵έ΍ά̳΍Ϊλ
Ζδϴϧ ήϳά̡ ϥΎϜϣ΍
ζϴϓ ϪΑ$9ϪϧΎ̳ΪϨ̩ ϞΑΎ̯Ϫ̯ ΪϴϨ̯ ϞλΎΣ ϥΎϨϴϤσ΍ ΖδϴϧϞλϭ ̶ΘγέΩ ϪΑ0XOWL$9ϞΑΎϛ ‡
0XOWL$9 ϞΑΎϛ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΐγΎϨϣ̵έ΍ά̳΍Ϊλ
ϩΪη Ϟλϭ ˬϦϴΑέϭΩ ί΍ ήϳϭΎμΗ ̵έ΍ά̳΍Ϊλ ̵΍ήΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̵Ωϭέϭ ζϴϓ ̶Ϩόϳ ˬΐγΎϨϣ
Ζδϴϧήϳά̡ϥΎ̰ϣ΍
̊́ ϪΤϔλ« Ζγ΍
ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ ϩΪη ςΒο Ύϳ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ ϩΪη ζϳ΍ήϳϭ ήϳϭΎμΗ Ϊϧ΍ϮΘϧ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΎϤηή̴̡Ύ̩ ‡
ΩϮη ̶Ϥϧ ΏϮδΤϣ ΎτΧϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ΪϨϛ ̟Ύ̩΍έ ή̴ϳΩ ̵Ύϫ ϩΎ̴ΘγΩ
˺˺̀B )DUVL
3LFW%ULGJH ή̴̡Ύ̩ ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ̟Ύ̩ ϥΎϜϣ΍
Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ ϝΎμΗ΍
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
β̢γ ˬΪϴϨϛ ϦηϭέϭεϮϣΎΧ ΍έ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ˬϩΩήϛ ΍ΪΟ ϦϴΑέϭΩϭήΗϮϴ̢ϣΎϛ ί΍ ΍έ86% ϞΑΎϛ‡ ΍έ ΎϤη+'̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ Ϊϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯
ΪϴϳΎϤϧ ϞμΘϣΖγέΩϩέΎΑϭΩ ΍έ ϥ΁
ΪϫΩ κϴΨθΗ
ϡήϧ Ζγ΍ ίΎϴϧYLGHRFRGHF Ϛϳ ϪΑ ˬ+' ̶ϳϮϳΪϳϭϦϴΑέϭΩ έΩ ϩΪη ςΒο ϞϳΎϓζΨ̡ ̵΍ήΑ‡
ΪϴϨϛ ΐμϧ ΍έ ϦϴΑέϭΩ ΎΑ ϩ΍ήϤϫ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ έ΍ΰϓ΍
Ϧϳ΍ΎΑ ϩ΍ήϤϫ Ϫϛ ̵έ΍ΰϓ΍ϡήϧ&'ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ΍έΐμϧ έΎϛ ˱Ύϔτϟ̂̌̂̋ ΕΎΤϔλ«
ΕϭΎϔΘϣ ̵Ύϫ ϪΨδϧ ̵έΎ̳ίΎγΖΑΎΑ̶ϨϴϤπΗ ̨ϴϫ ΪϴϫΩ ϡΎΠϧ΍ˬΖγ΍ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΩϮη ̶Ϥϧ ϩΩ΍Ω ̵Ω ̶γ
Ζδϴϧ Ϧ̰Ϥϣ ήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩϢϠϴϓ ϞϳΎϓ ΐγΎϨϣ ζΨ̡
ϦϴΑέϭΩ έΩ86%ζϴϓ ϪΑ ΍έ86% ϞΑΎϛϭ ˬΪϳ΍ ϩΩήϛ Ωέ΍ϭ ΖγέΩ ΍έ ςΑ΍έ Ϫϛ ΪϳϮηϦΌϤτϣ‡
Ϊϳ΍ ϩΩή̯ ϞμΘϣ ΩϮΧ
ϪΑ ˱΍ΩΪΠϣ΍έ ϥ΁ ΪϴϨϛ Ϧηϭέ ϭ εϮϣΎΧ ΍έήΗϮϴ̢ϣΎϛˬϩΩήϛ ΍ΪΟ ϦϴΑέϭΩ ϭ ήΗϮϴ̢ϣΎϛί΍ ΍έ ϞΑΎϛ‡
ΪϴϳΎϤϧ Ϟλϭ ̶ΘγέΩ
ϞϘΘϨϣ ΰϴϧ86%ϞΑΎϛ ϥΩήϛϞλϭ ΎΑ ΍έ Ύϫ ϩΩ΍ΩΪϴϧ΍ϮΗ ϲϣ0DFLQWRVK ϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ‡
0DFLQWRVKϱΎϫήΗϮϴ̢ϣΎϛ ΎΑ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍&\EHU/LQN'9'6XLWH ϪϣΎϧήΑ Ύϣ΍ ˬΪϴϨϛ
ϩΪη Ϫ΋΍έ΍έ΍ΰϓ΍ ϡήϧ ί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
ΖδϴϧέΎ̳ίΎγ
0DFLQWRVK ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ '9'6XLWH
ί΍Ϫϛ ήΗϻΎΑ Ύϳ 0DF26ΎΑ0DFLQWRVKήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ+'ϦϴΑέϭΩ Ϧϳ΍ ‡
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
ϲϨΘη΍ΩήΑ ϱίΎγ ϩήϴΧΫ έ΍ΰΑ΍ Ϛϳ ϥ΍ϮϨόΑ ˬΪϨϛ ϲϣ ϲϧΎΒϴΘθ̡ ϻΎΑ Ζϋήγ 86% ϱΎϫΩέ΍ΪϧΎΘγ΍
ΩϮη ϲϣϲϳΎγΎϨη
΍έ:LQGRZVϞϣΎϋϢΘδϴγ ϪΑ ΰϬΠϣ ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ ϭ ΪϳϮηΝέΎΧ'9'6XLWH ϪϣΎϧήΑ ί΍‡
ΪϨϛ̶ϤϧϞϤϋΖγέΩ'9'6XLWH
ΪϴϨ̯ ̵ί΍Ϊϧ΍ ϩ΍έ ˱΍ΩΪΠϣ
̵΍Ϊλ ΎϳϢϠϴϓ ΩϮη ϒϗϮΘϣ˱ΎΘϗϮϣ ˬΎϤηήΗϮϴ̢ϣΎϛωϮϧ ϪΑ ϪΘδΑΖγ΍ ϦϜϤϣ ΍Ϊλ ΎϳϢϠϴϓ ζΨ̡‡
Ϊϧήϴ̳ ̶Ϥϧέ΍ήϗ ϪϠΌδϣ Ϧϳ΍ ήϴΛΎΗ ΖΤΗ ήΗϮϴ̢ϣΎϛέΩ ϩΪη ̶̢ϛ
έΩ ̶ΘγέΩ ϪΑΎϤη ϦϴΑέϭΩ έΩ΍Ϊλ Ύϳ ήϳϮμΗ
86% ϻΎΑΖϋήγ86% ί΍Ϫϛ ΪϴϨϛ Ϟλϭ ̵ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ΍έ ΩϮΧ ϦϴΑέϭΩή̳΍‡
ΪϧϮη ̶Ϥϧ ζΨ̡ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ
ϭ ήϳϮμΗ̵ϭέήΑ ΪϧϮθϧ ζΨ̡ ̶ΘγέΩ ϪΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ΍Ϊλ Ύϳ ήϳϭΎμΗ ˬΪϨϛ̶Ϥϧ̶ϧΎΒϴΘθ̡
Ωέ΍Ϊϧ ̵ήϴΛ΄Η ΩϮη ̶ϣ̶̢̯ήΗϮϴ̢ϣΎ̯ έΩ Ϫ̯ ̶ϳ΍Ϊλ
̂̊ ϪΤϔλ«ΪϴϨϛ ̶γέήΑ ϢϠϴϓ Ϛϳ ζΨ̡ ̵΍ήΑ ΍έ ϢΘδϴγ ̵Ύϫ ̵ΪϨϣίΎϴϧ‡
ΪϳϮη ΝέΎΧ ˬΪϨΘδϫ ΍ήΟ΍ ϝΎΣέΩ ̶Ϡόϓ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ έΩ Ϫϛ ή̴ϳΩ ̵ΩήΑέΎϛ ̵Ύϫ ϪϣΎϧήΑ ϡΎϤΗ ί΍‡
Ζγ΍εϭΪΨϣ ΎϳϩΪηΚϜϣέΎ̩Ω ζΨ̡ϪΤϔλ
ϪΑϪΘδΑ Ζγ΍ ϦϜϤϣ ήϳϮμΗ ˬΩϮη ζΨ̡ ήΗϮϴ̢ϣΎϛ ϪΑ ϞμΘϣ ϦϴΑέϭΩ έΩ ϩΪη ςΒο ϢϠϴϓ Ϛϳή̳΍‡
β̢γˬΪϴϨϛ ̶̢ϛ ήΗϮϴ̢ϣΎϛϪΑ ΍έ ϪσϮΑήϣ ϞϳΎϓ ˱Ύϔτϟ ΩϮθϧ ζΨ̡ϥ΍ϭέ ΕέϮμΑ ˬϝΎϘΘϧ΍Ζϋήγ
ΪϴϳΎϤϧ ζΨ̡ ΍έ ϥ΁
)DUVL B˺˺́
̶Ϡϛ ΕΎϴϠϤϋ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ˮΖγ΍ϩΪϧΎϣ ̶ϗΎΑϩΩΎϔΘγ΍ ϥϭΪΑ ̶ϧϻϮσ ΕΪϣ ̵΍ήΑ ϦϴΑέϭΩ Ύϳ΁ ‡
˻̋ ϪΤϔλ« ΪηΎΑ ϩΪη ϡΎϤΗ ϥΎϴΘθ̡ ̶ϠΧ΍Ω ̫έΎη ϞΑΎϗ ̵ήΗΎΑ ̫έΎη Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ
ˬϩΎ̴ΘγΩ ϥΩήϛϦηϭέ ί΍ ϞΒϗ ϭˬΪϴϨϛ ϊτϗ ΍έ$&ϕήΑέϮΘ̡΍Ω΁ Ύϳ ϩΩήϛ ΍ΪΟ ΍έ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ‡
ΪϴϨϛ ϞμΘϣ ϦϴΑέϭΩ ϪΑ ΍έ ϭήϴϧ ϊΒϨϣ ϩέΎΑϭΩ
ΎΑ Ϊη Ϊϫ΍ϮΨϧ ϪΘδΑΰϨϟ εϮ̡έΩˬΪϴηΎΑ ϩΩήϜϧ εϮϣΎΧ32:(5 ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ή̳΍ ‡
ΪϴϨϛ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ 32:(5 ϥΩ΍Ω έΎθϓ
ϪϧΎθϧ
Ζγ΍ ΖγέΩΎϧ ϥΎϣί ϭ ΦϳέΎΗ
ϥΩ΍Ω έΎθϓ ΎΑ Ύϳ ˬΩϮη ̶Ϥϧ Ϧηϭέ ̶ϳϮϳΪϳϭ ϦϴΑέϭΩ
ΪϨ̯ ̶Ϥϧ ϞϤϋ ̶ΘγέΩ ϪΑ Ύϫ ϪϤ̯Ωί΍ ϡ΍Ϊ̯ ήϫ
ˬΖγ΍εϮϣΎΧ ϩΎ̴ΘγΩ Ϫϛ ϲόϗϮϣ ϲΘΣ ΰϨϟεϮ̡έΩ
Ζδϴϧ ϪΘδΑ
ϮϨϣ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ϪϧΎθϧ
ΪϴϨϛ ΏΎΨΘϧ΍̶Ϡόϓ ζΨ̡ςΒοΖϟΎΣ έΩ ΍έ ̵ήΘδϛΎΧ ̵ΎϫϪϨϳΰ̳ Ϊϴϧ΍ϮΗ̶Ϥϧ ΎϤη ‡
ΪϨΘδϴϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ ($6<4 ΖϟΎΣ έΩϊϳήγ ̵ϮϨϣ ϭϮϨϣ ‡
³ˬβϤϟϪτϘϧαϮϛϮϓ´ ˬ³ϩΎ̳ϩήϴΧΫ´ Ζδϴϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϞΑΎϗ ήϳί ϱΎϫΩήϜϠϤϋ ˬςΒο ϦϴΣ έΩ ‡
ϮϨϣϭ ϊϳήγ ϱϮϨϣί΍ ³ϩ΍ϮΨϟΩ ̵Ϊϴϔγ ϥί΍ϮΗ ϱΪϴϔγ ϥί΍ϮΗ´ ˬ³ϦηϮϟϭίέ´
ΩϮϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ >6'@ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ ΎΑ ςΒο ϝϮσ έΩ ϥ΍ϮΗ ϲϤϧ ΍έ ΎϫΩήϜϠϤϋ ήΜϛ΍ ‡
ΐϴϛήΗ ί΍̶ϳΎϫ ϝΎΜϣ ˬήϳί ΖγήϬϓΩϮϤϧ ϝΎόϓ ϥΎϣΰϤϫ ΕέϮλ ϪΑϥ΍ϮΗ ̶Ϥϧ ΍έ ΎϫΩήϜϠϤϋ̶ΧήΑ ‡
ΪϫΩ ̶ϣζϳΎϤϧ ΍έ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳ ϭ ΎϫΩήϜϠϤϋ ̶ϠϤϋήϴϏ ̵Ύϫ
ήϳί ϢϴψϨΗ ϞϴϟΩ ϪΑ
³6XSHU&1LWH´ ³ϲΘγΩ ήΗΎη´ ³ϲΘγΩ ϲϫΩ έϮϧ´
ϦηϮϟϭίέ´ ³ϦΗΎϤϨϴγϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ´
³ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ >6'@
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
³$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ´
³ϦηϭέϩήϬ̩ κϴΨθΗ´
ϦηϮϟϭίέ´ ³ΖϨϳϮ̡ ̧ΎΗαϮ̯Ϯϓ´
³ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ >6'@
³ϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί´
ϦηϮϟϭίέ´ ³$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ´
³ϲΘγΩ ϲϫΩ έϮϧ´ ˬ³ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ >6'@
6XSHU&1LWH
˺˺̂B )DUVL
ΪϨΘδϫ ̵ήΘδϛΎΧ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
ϮϨϣ
ϞΣ ϩ΍έΡήη
ήϳί ϢϴψϨΗ ϞϴϟΩ ϪΑ
³6XSHU&1LWH´ ³ϲΘγΩ ήΗΎη´
ΩϮΧήγ εϼϓ βϜϋ ΖϟΎΣ έΩ ³,62´
³ˬϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@ϦηϮϟϭίέ´
³ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ´
βϜϋ ΖϟΎΣ έΩ³ϲΘγΩήΗΎη´
ΩϮΧήγ εϼϓ
³ˬϦηϭέϩήϬ̩ κϴΨθΗ´
³ˬϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@ϦηϮϟϭίέ´
³ϦηϭέϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί´
³ˬϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ >6'@ϦηϮϟϭίέ´
³6XSHU&1LWH´
βϜϋ ΖϟΎΣ έΩ ³(,6 είήϟ Ϊο´³ϲΘγΩϲϫΩ έϮϧ´
³ϦηϭέϝΎΘϴΠϳΩ ϡϭί´ ³ˬΖϨϳϮ̡ ̧ΎΗ αϮ̯Ϯϓ´
³ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ >6'@ϦηϮϟϭίέ´
³ϪΘδϫ΁ ΖϛήΣ>6'@Ύϳ>+'@3ϦηϮϟϭίέ´
³ϪΘδϫ΁ΖϛήΣ >6'@ϦηϮϟϭίέ´
ΩϮΧήγ εϼϓ ³ˬϦηϭέ(,6 είήϟ Ϊο´
³ϲΘγΩ ϲϫΩ έϮϧ´
³$( ϪϨΤλ ΖϟΎΣ´
ϪϧΎθϧ
ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ϊϴϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧ
³ϲϫΩέϮϧ´
³(,6 είήϟ Ϊο´
³ΖϨϳϮ̡ ̧ΎΗαϮ̯Ϯϓ´
³ήΗΎη´
ΪϨΘδϫ ̵ήΘδϛΎΧ ϮϨϣ ̵Ύϫ ϪϨϳΰ̳
³ϩήϬ̩ κϴΨθΗ´
³Ζϴϔϴϛ´
³έΪϴϓ´
³ϪΘγϮϴ̡ ̵έ΍ΩήΑήϳϮμΗ´
³,62´
³ϦΗ ΎϤϨϴγ ϝΎΘϴΠϳΩ ϩϮϠΟ´
)DUVL B˺˻˹
ΕΎμΨθϣ
93+0;& ϝΪϣ Ϣγ΍
ϢΘδϴγ
3$/
+03(*$9&
ϪΘϓήθϴ̡ ̶ΗϮλ ̵έ΍ά̳Ϊ̯ $$&
ϞδϜϴ̡Ύ̴ϣ ̊ήΛΆϣ ϞδϜϴ̡Ύ̴ϣ̌̄̊ ήΜϛ΍ΪΣ ϝΎΘϣ Ϊϴδ̯΍ ϞϤ̰ϣ ̵ΎϧΎγέ ϪϤϴϧ ϖϳΎϋ ³˺̄́˺&026
̶̰ϴϧϭήΘ̰ϟ΍ϡϭί ̵ΎϫΰϨϟϝΎΘϴΠϳΩ ˺˹[ˬ̵ήμΑ˺˹[)˺̄́
̌˼PPǎ̄˼
‘̊̂
˻˼˹Nξϳήϋ̨Ϩϳ΍˻̀
7)7/&'
ϩΪηϊτϗ ̀̋˺
̀̋ ˹˼̋˹9SS 3E3U&E&U ̀̋ ˺9SS <
$ ωϮϧςΑ΍έ
ϩΪηϊτϗ ̌˹˹ ϞΑ̶γΩ ̀̋
0LQL% ωϮϧςΑ΍έ
ϮϳήΘγ΍ ‘˼̋
Ζϟϭ ̀̊ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ˬΖϟϭ́̊ ϢϴϘΘδϣ ϥΎϳήΟ
ΰΗήϫ ̋˹̌˹Ζϟϭ˻̊˹ΎΗ˺˹˹ ϕήΑ ϊΒϨϣˬϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ
Ϧηϭέ /&' Ε΍ϭ ̊˺
ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ˺˹̊a ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ˼˻ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ̊˹a Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ˹
ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ˺̊˹ a ΖϳΎϬϧέΎϓ ϪΟέΩ ̊ Ω΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ ̌˹aΩ΍ή̴ϴΘϧΎγ ϪΟέΩ˻˹
̨Ϩϳ΍ ̋˼̋ ήΘϣ̶Ϡϴϣ ˺˼̂[̨Ϩϳ΍˻̌̋ ήΘϣ̶Ϡϴϣ ̌̀˻[̨Ϩϳ΍˻̌˹ ήΘϣ̶Ϡϴϣ ̌̌
ϥϮϳ ϡϮϴΘϴϟ̵ήΗΎΑ ϪΘδΑ ϥίϭ ί΍ήϴϏ βϧϭ΍ ˺̌˹́ˬΪϧϮ̡˺˹˹ ϡή̳ ̊̋̌
̶ΘϬΟ ΪϨ̩ ̵ϮϳήΘγ΍ ϦϓϭήϜϴϣ
ϢϴϘΘδϣ ςΧ ΕϮϓ ˺̌̊ ήΘϣ ̋ΩϭΪΣέΩ ϥΎϤΘΧΎγ ί΍ ΝέΎΧ ˬϢϴϘΘδϣ ςΧΕϮϓ̊̂ ήΘϣ ˺̋ ί΍ ήΗ ζϴΑ ϥΎϤΘΧΎγ ϞΧ΍Ω
Ϯ΋Ϊϳϭ ϝΎϨ̴ϴγ
ήϳϮμΗ ̵ίΎγϩΩήθϓ Ζϣήϓ
΍Ϊλ ̵ίΎγ ϩΩήθϓ Ζϣήϓ
ήϳϮμΗέ΍ΰΑ΍
ΰϨϟ
̶ϧϮϧΎϛ ϪϠλΎϓ ϝϮσ
ήΘϠϴϓ ήτϗ
/&' ϪΤϔλ
ϪτϘϧ Ω΍ΪόΗϩί΍Ϊϧ΍
/&' ϪΤϔλ ωϮϧ
Ύϫ ςΑ΍έ
ΐϛήϣ ̶ΟϭήΧ
̵΍ ϪϔϟΆϣ ̶ΟϭήΧ
+'0, ̶ΟϭήΧ
̶ΗϮλ ̶ΟϭήΧ
86% ̶ΟϭήΧ
̶ΟέΎΧ ϦϓϭήϜϴϣ
̶Ϡϛ Ωέ΍Ϯϣ
ϭήϴϧϊΒϨϣ
ϭήϴϧ ϊΒϨϣ ωϮϧ
ςΒο ϕήΒϓήμϣ
Ωή̯έΎϛ ̵ΎϣΩ
̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̵ΎϣΩ
ϝϮσîωΎϔΗέ΍îνήϋ ̶ΟέΎΧ ΩΎόΑ΍
ϥίϭ
̶ϠΧ΍Ω ϥϮϓϭήϜϴϣ
έϭΩ ϩ΍έ ί΍ ϝήΘϨϛ
ΪϨϨ̯ήϴϴϐΗ ̶ϠΒϗωϼσ΍ ϥϭΪΑ Ζγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ̶Σ΍ήσ ϭ ̶Ϩϓ ΕΎμΨθϣ Ϧϳ΍ ˺˻˺B )DUVL
‫ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬SAMSUNG ‫ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ‬
.‫ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬SAMSUNG ‫ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‬،‫ ﺩﺍﺭﻳﺪ‬Samsung ‫ﻟﻄﻔﺎً ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻈﺮی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
(www.samsung.com/be (Dutch
(www.samsung.com/be_fr (French
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
(www.samsung.com/ch_fr/(French
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
/www.samsung.com/hk_en
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Contact Centre 
(1-800-SAMSUNG(726-7864
(01-800-SAMSUNG(726-7864
(1-800-SAMSUNG(726-7864
0800-333-3733
4004-0000 ,0800-124-421
(800-SAMSUNG(726-7864
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
(1-800-SAMSUNG(726-7864
0-800-100-5303
01-8000112112
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
Nicaragua
Honduras
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
2418 201 02
BELGIUM
(800-SAMSUNG(800-726786
(8-SAMSUNG(7267864
515 30-6227
0000 4863 01
(SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min - 01805
(06-80-SAMSUNG(726-7864
(800-SAMSUNG(726-7864
710 03 261 02
(0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min
(3-SAMSUNG(7267864
1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33 801 0
(80820-SAMSUNG(726-7864
(0800-SAMSUNG(726-7864
(902-1-SAMSUNG (902 172 678
(SAMSUNG) 7864 726 0771
(SAMSUNG (7267864 0845
100 717 0818
(0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
(0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min
Switzerland
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
603 362 1300
(SAMSUNG (0800 726 786 0800
1880 010-6475 ,400-810-5858
3698-4698
8282 3000 1800 ,110011 1800 ,8282 3030
0800-112-8888
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
(1800-SAMSUNG(726-7864
02-689-3232 ,1800-29-3232
0800-329-999
889 588 800 1
11 77 444
( 0860-SAMSUNG(726-7864
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
Belarus
Moldova
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
5R+6 ΎΑ ϱέΎ̳ίΎγ
ϲϜϴϧϭήΘϜϟ΍ϭ ϲϜϳήΘϜϟ΍ Ε΍ΰϴϬΠΗ έΪϛΎϧήτΧ Ω΍Ϯϣ ϲΧήΑ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΖϳΩϭΪΤϣ ςϳ΍ήηΎΑ Ύϣ ϝϮμΤϣ
ϥϻ΍ϭ΍ϭ΍ΰ̴ϫ ϡήϛ ˬ3E ϩϮϴΟ ˬ3EΏήγ&G ϢϴϣΩΎϛ ϙΎϧήτΧ ϩΩΎϣ ̌ ί΍ ϡ ϭΩέ΍ΩϱέΎ̳ίΎγ
ϪϨϴϣϭήΑ ϲϠ̡ ϱΎϫήΗ΍ ϞϴϨϓ ϱΩ ˬ3%%V ϪϨϴϣϭήΑ ϲϠ̡ϱΎϬϠϴϨϓ ϲΑ ˬ̌&U
ϢϴϨϛ ϲϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩϮΧ ΕϻϮμΤϣ έΩ 3%'(V
Download PDF

advertising