Samsung | BQ665/HC | Samsung BQ665/HC راهنمای کاربری

‫‪BQ665‬‬
‫فر توکار‬
‫دفترچه راهنماي کاربر‬
‫این کتابچه راهنما از کاغذ ‪ 100‬درصد بازیابی شده تهیه شده است‪.‬‬
‫امکانات را تصور کنید‬
‫از اينكه اين محصول ‪ Samsung‬را خريداري كرديد متشكرمي‪.‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:56‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 1‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫استفاده از این دفترچه راهنما‬
‫‪04‬‬
‫استفاده از این دفترچه راهنما‬
‫دستورات ایمنی‬
‫‪07‬‬
‫‪0 9‬‬
‫‪09‬‬
‫‪09‬‬
‫تعویض المپ‬
‫جدا کردن دریچه‬
‫برداشنت شیشه دریچه‬
‫عملکرد صرفه جویی در انرژی خودکار‬
‫نصب‬
‫‪10‬‬
‫نصب‬
‫کنترل های فر‬
‫‪11‬‬
‫کنترل های فر‬
‫لوازم‬
‫‪11‬‬
‫لوازم‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫فارسی ‪2 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:56‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 2‬‬
‫قبل از شروع‬
‫‪1 3‬‬
‫‪14‬‬
‫تنظیم ساعت‬
‫متیز کردن اولیه‬
‫استفاده از فر‬
‫‪1 4‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫تنظیم حالت جداکننده‬
‫تنظیم دمای فر‬
‫زمان آشپزی‬
‫خاموش کردن فر‬
‫تایمر آشپزخانه‬
‫چراغ فر روشن‪/‬خاموش‬
‫عملکرد ایمنی کودک‬
‫خاموش کردن بیپر‬
‫عملکردهای فر‬
‫خوراک ها را آزمایش کنید‬
‫آشپزی خودکار‬
‫متیز کردن و مراقبت‬
‫‪3 9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫متیز کردن با بخار‬
‫سطح لعابی کاتالیزور (انتخابی)‬
‫متیز کردن جمع کننده آب (انتخابی)‬
‫خشک کردن سریع‬
‫متیز کردن با دست‬
‫ریل های کناری (انتخابی)‬
‫متیز کردن گرم کننده فوقانی (انتخابی)‬
‫ضمانت و تعمیر‬
‫‪4 4‬‬
‫‪45‬‬
‫رفع اشکاالت‬
‫کد های خطا و ایمنی‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪39‬‬
‫‪44‬‬
‫فارسی ‪3 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:56‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 3‬‬
‫استفاده از این دفترچه راهنما‬
‫از اینکه فر توکار ‪ SAMSUNG‬را انتخاب کردید تشکر می کنیم‪.‬‬
‫این دفترچه راهنمای استفاده کننده حاوی اطالعات مهمی در مورد ایمنی و دستوراتی است که به منظور کمک به شما در استفاده و نگه‬
‫داری از دستگاه می باشد‪.‬‬
‫لطفا ً قبل از استفاده از فر برای مطالعه این دفترچه راهنمای دارنده وقت صرف کرده و این کتابچه را برای مراجعه در آینده نگه دارید‪.‬‬
‫از عالئم زیر در منت این دفترچه راهنمای دارنده استفاده شده است‪:‬‬
‫مهم‬
‫هشدار یا احتیاط‬
‫تذکر‬
‫دستورات ایمنی‬
‫نصب این فر بایستی صرفا ً توسط یک تکنسین مجاز اجنام شود‪ .‬شخص نصب کننده مسئول اتصال دستگاه به منبع برق با رعایت توصیه‬
‫های ایمنی مربوطه می باشد‪.‬‬
‫هشدار‬
‫این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) که توانایی جسمانی‪،‬‬
‫حسی یا فکری محدود دارند یا جتربه یا دانش کافی ندارند ساخته نشده‪،‬‬
‫مگراینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت یا دستوراتی را در‬
‫رابطه با استفاده از دستگاه دریافت کرده باشند‪.‬‬
‫از کودکان بایستی مراقبت کرد تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی‬
‫کنند‪.‬‬
‫اگر سیم برق اشکالی دارد‪ ،‬بایستی با سیم یا قطعاتی که از سوی سازنده یا‬
‫تعمیرکار مجاز موجود است تعویض شود‪( .‬فقط مدل نوع سیم کشی ثابت)‬
‫اگر به سیم برق آسیب وارد شود‪ ،‬بایستی توسط سازنده‪ ،‬مأمور خدماتی یا‬
‫اشخاص مجرب مشابه تعویض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود‪( .‬فقط‬
‫مدل نوع سیم برق)‬
‫دستگاه بایستی امکان قطع برق ماشین بعد از نصب آن را بدهد‪ .‬قطع برق ممکن‬
‫است توسط دسترسی به دوشاخه یا با استفاده از یک سویچ در سیم کشی‬
‫ثابت براساس مقرارت سیم کشی ایجاد شود‪.‬‬
‫فارسی ‪4 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:57‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 4‬‬
‫دستگاه در حین استفاده داغ می شود‪ .‬در هنگام دست زدن به املنت های حرارتی در‬
‫داخل فر بایستی مراقب بود‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬قطعات قابل دسترسی ممکن است در طول استفاده داغ شوند‪.‬‬
‫فرزندانتان را باید دور نگه دارید‪.‬‬
‫اگر این دستگاه از عملکرد خود متیز کردن استفاده می کند‪ ،‬ممکن است در حین‬
‫عملکرد خود متیز کردن سطوح از حد معمول داغ تر بوده و کودکان بایستی دور‬
‫نگه داشته شوند‪( .‬فقط مدل عملکرد متیز کردن)‬
‫فقط از دما سنج توصیه شده برای این فر استفاده کنید‪.‬‬
‫(فقط مدل دارای دما سنج)‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫اگر این دستگاه از عملکرد متیز کردن با بخار یا متیز کننده خودکار استفاده می‬
‫کند‪ ،‬مایعات پراکنده شده زیادی را قبل از متیز کردن بایستی پاک کرد و همه‬
‫ظروف را بایستی در حین عملکرد متیز کردن با بخار یا خود متیز کردن از فر خارج‬
‫کرد‪( .‬فقط مدل عملکرد متیز کردن)‬
‫نباید متیزگر با بخار استفاده کرد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مطمئن شوید که این دستگاه قبل از عوض کردن المپ خاموش‬
‫شود تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود‪.‬‬
‫از وسایل متیز کننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر‬
‫استفاده نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و‬
‫موجب خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه و بخش های قابل دسترسی آن در حین استفاده داغ می‬
‫شوند‪.‬‬
‫بایستی از دست زدن به املنت های حرارتی پرهیز کرد‪.‬‬
‫کودکان زیر ‪ 8‬سال بایستی دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم‬
‫حتت نظارت باشند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده‬
‫کنند در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه‬
‫به آنها داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی‬
‫با دستگاه بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی‬
‫بدون نظارت توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫دمای سطوح قابل دسترسی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه زیاد باشد‪.‬‬
‫فارسی ‪5 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:57‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 5‬‬
‫دریچه یا سطح خارجی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه داغ شود‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آنرا در دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار ندهید‪.‬‬
‫دستگاه ها به منظور استفاده توسط تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور‬
‫جداگانه منی باشند‪.‬‬
‫سمت خم شده قاب را در پشت بگذارید‪ ،‬تا هنگام پخت‬
‫غذاهای حجیم بتواند حائل موقعیت تکیه گاه باشد‪.‬‬
‫(بسته به مدل)‬
‫احتياط‬
‫اگر در حین حمل و نقل به فر آسیب وارد شده‪ ،‬آنرا وصل نکنید‪.‬‬
‫این دستگاه بایستی فقط توسط یک تکنسین برق مجاز به منبع برق وصل شود‪.‬‬
‫در صورت ایجاد خطا یا آسیب به دستگاه‪ ،‬سعی نکنید که از آن استفاده کنید‪.‬‬
‫تعمیرات بایستی فقط توسط یک تکنسین مجاز اجنام شوند‪ .‬تعمیر ناصحیح ممکن است منجر به ایجاد خطر قابل‬
‫توجه برای شما و دیگران شود‪ .‬اگر فر شما نیاز به تعمیر دارد‪ ،‬با مرکز خدمات ‪ SAMSUNG‬یا فروشنده خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫سیم ها و کابل های برق نبایستی در متاس با فر قرار بگیرند‪.‬‬
‫فر بایستی توسط فیوز تصویب شده به منبع برق متصل شود‪ .‬هرگز از آداپتورهای دوشاخه چندگانه یا سیم های رابط‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه دستگاه تعمیر یا متیز می شود بایستی منبع برق آنرا خاموش کرد‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن دستگاه های برقی به پریز در نزدیکی فر مراقب باشید‪.‬‬
‫اگر دستگاه دارای عملکرد آشپزی با بخار است‪ ،‬در صورتی که کارتریج آب تغذیه آسیب دیده است نباید با دستگاه کار‬
‫کنید‪( .‬فقط مدل عملکرد بخار)‬
‫اگر کارتریج ترک خورده یا شکسته است‪ ،‬از آن استفاده نکرده و با نزدیک ترین مرکز خدمات متاس بگیرید‪( .‬فقط مدل‬
‫عملکرد بخار)‬
‫این فر صرفا ً برای پخنت غذاهای خانگی طراحی شده است‪.‬‬
‫در طول استفاده‪ ،‬سطوح داخلی فر ممکن است به اندازه کافی داغ شوند که موجب سوختگی شوند‪ .‬به عناصر گرمکن‬
‫یا سطوح داخلی فر تا موقعیکه برای سردشدن وقت داشته اند دست نزنید‪.‬‬
‫هرگز مواد قابل اشتعال را در داخل فر نگهداری نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از دستگاه برای مدت طوالنی به دمای زیاد استفاده شده سطوح فر داغ می شوند‪.‬‬
‫هنگام آشپزی مراقب باشید چون هنگام باز کردن دریچه فر هوا و بخار داغ به طور سریع ساطع می شوند‪.‬‬
‫هنگامیکه خوراک هایی را می پزید که حاوی الکل هستند‪ ،‬ممکن است که الکل به خاطر دمای زیاد بخار شود و این بخار‬
‫ممکن است در صورتیکه در معرض یک بخش داغ فر قرار گیرد مشتعل شود‪.‬‬
‫فارسی ‪6 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:57‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 6‬‬
‫برای ایمنی خودتان‪ ،‬از متیزکننده های آبی با فشار زیاد یا متیز کننده های افشانه بخار استفاده نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از فر استفاده می شود بایستی کودکان را در فاصله ایمنی نگه داشت‪.‬‬
‫غذاهای یخ زده از قبیل پیتزا بایستی روی شبکه میله ای بزرگ پخته شوند‪ .‬اگر از سینی شیرینی پزی استفاده می شود‪،‬‬
‫ممکن است به واسطه تغییر زیاد در دما تغییر شکل دهد‪.‬‬
‫دریچه فر بایستی در حین آشپزی بسته باشد‪.‬‬
‫در قسمت حتتانی فر ورقه آلومینیمی پهن نکنید و سینی های شیرینی پزی یا ظرف های حلبی را روی آن قرار ندهید‪ .‬ورقه‬
‫آلومینیمی گرما را مسدود کرده که ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به سطوح لعابی شده و نتایج آشپزی غیرقابل‬
‫قبول شود‪.‬‬
‫آب میوه ها لکه به جا می گذارند که ممکن است روی سطوح لعابی فر پاک نشدنی شوند‪ .‬هنگام پخنت کیک های بسیار‬
‫آب دار‪ ،‬از ظرف عمیق استفاده کنید‪.‬‬
‫ظروف شیرینی پزی را روی دریچه فر تکیه ندهید‪.‬‬
‫کودکان را هنگام باز یا بسته کردن در از آن دور نگه دارید چون ممکن است به در اصابت کرده یا انگشت هایشان به در گیر‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫هنگامیکه فر داغ است آب را به بخش حتتانی فر جاری نکنید‪.‬‬
‫روی در نایستید‪ ،‬به آن تکیه نداده یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫در را با فشار بیش از حد و غیرضروری باز نکنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه را از منبع برق قطع نکنید حتی بعد از اینکه روال آشپزی متام شده باشد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬هنگامی که فر در حال پخت است در را باز نگذارید‪.‬‬
‫تعویض المپ‬
‫خطر شوک برقی! قبل از تعویض المپ های فر‪ ،‬اقدامات زیر را اجنام دهید‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فر را خاموش کنید‪.‬‬
‫پریز برق فر را بکشید‪.‬‬
‫با قرار دادن یک پارچه در قسمت حتتانی محفظه فر‪ ،‬از المپ و سرپوش شیشه‬
‫ای محافظت کنید‪.‬‬
‫المپ را می توان از مرکز خدمات ‪ SAMSUNG‬خریداری کرد‪.‬‬
‫فارسی ‪7 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:57‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 7‬‬
‫چراغ پشت فر‬
‫‪ .1‬سرپوش را با چرخاندن آن در جهت عکس عقربه ساعت‬
‫برداشته و حلقه فلزی ‪ ،‬حلقه ورقه ای را برداشته و سرپوش‬
‫شیشه ای را متیز کنید‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬المپ را با یک المپ‬
‫‪ 25‬وات‪ ،‬مقاوم در مقابل ‪ 300‬درجه سانتی گراد حرارت‬
‫تعویض کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در صورت لزوم‪ ،‬سرپوش شیشه ای‪ ،‬حلقه فلزی و حلقه ورقه ای را متیز کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬حلقه فلزی و ورقه ای را در داخل سرپوش شیشه ای جا دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬سرپوش شیشه ای را در جایی که آنرا در مرحله ‪ 1‬برداشتید قرار داده و برای اینکه‬
‫سرجایش باقی مباند در جهت عقربه ساعت بگردانید‪.‬‬
‫چراغ داخل فر (بسته به مدل)‬
‫‪ .1‬برای برداشنت پوشش شیشه ای‪،‬‬
‫انتهای حتتانی را با یک دست گرفته‪،‬‬
‫یک شیئ صاف و تیز از قبیل یک کارد‬
‫را بین شیشه و قاب وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬پوشش را بردارید‪.‬‬
‫‪ .3‬در صورت لزوم‪ ،‬المپ را با یک المپ فر هالوژن ‪ 25‬تا ‪ 40‬وات‪ ،‬مقاوم در مقابل‬
‫‪ 300‬درجه سانتی گراد حرارت تعویض کنید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬همیشه در هنگام دست زدن به المپ هالوژن از یک پارچه استفاده‬
‫کنید تا از مالیدن عرق انگشت ها به سطح المپ جلوگیری شود‪ .‬این کار عمر‬
‫المپ را در موقع تعویض افزایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬پوشش شیشه ای را سرجایش بگذارید‪.‬‬
‫فارسی ‪8 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:57‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 8‬‬
‫جدا کردن دریچه‬
‫برای استفاده عادی‪ ،‬نبایستی دریچه فر را جدا کرد ولی اگر جدا کردن الزم باشد‪ ،‬برای مثال برای منظورات متیز کردن‪ ،‬این‬
‫دستورالعمل ها را دنبال کنید‪.‬‬
‫احتياط‪ :‬دریچه فر سنگین است‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬دریچه را باز کرد و گیره ها‬
‫رادرهردو لوال کامال ً باز کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دریچه را به اندازه تقریبا ً‬
‫‪ 70‬درجه ببندید‪ .‬با دو دست‪ ،‬دو‬
‫طرف دریچه فر را از وسط گرفته‬
‫و به باال بکشید تا بتوان لوله ها‬
‫را به بیرون کشید‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از متیز کردن‪ ،‬برای وصل‬
‫کردن در مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را به ترتیب‬
‫عکس اجنام دهید‪ .‬گیره روی‬
‫لوال باید در هر دو سمت بسته‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫‪2‬‬
‫برداشنت شیشه دریچه‬
‫دریچه فر مجهز به سه ورقه شیشه ای است که روی یکدیگر قرار داده شده اند‪ .‬این الیه ها را می توان برای متیز کردن جدا‬
‫کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬دو دکمه را در سمت چپ و‬
‫راست دریچه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬پوشش را جدا کرده و شیشه‬
‫شماره ‪ 1‬را از دریچه بردارید‪.‬‬
‫‪ .3‬شیشه شماره ‪ 2‬را بلند کرده و‬
‫صفحات شیشه ای را با آب گرم‬
‫یا مایع شستشو متیز کرده و با‬
‫پارچه متیز نرم خشک کنید تا‬
‫برق بزند‪.‬‬
‫سوار کردن‪:‬شیشه دریچه از ‪ 2‬تا ‪ 4‬عدد از مدل تا مدل متفاوت است‪.‬‬
‫هنگام سوار کردن شیشه ‪ ،1‬سطح چاپ شده روی شیشه ‪ 1‬باید در داخل‪ ،‬و بین دو ورقه شیشه ای‬
‫باشد‪.‬‬
‫عملکرد صرفه جویی در انرژی خودکار‬
‫•‬
‫اگر هنگامیکه دستگاه در حال تنظیم یا استفاده از وضعیت توقف موقت می باشد هیچگونه عملکردی را انتخاب‬
‫نکنید‪ ،‬عملکرد لغو شده و ساعت پس از‪ 10‬دقیقه نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫•‬
‫چراغ‪ :‬در طول فرایند آشپزی‪ ،‬می توانید با فشار دادن دکمه "چراغ فر" چراغ فر را خاموش کنید‪ .‬برای صرفه جویی در انرژی‪،‬‬
‫چراغ فر چند دقیقه بعد از شروع برنامه آشپزی خاموش می شود‪.‬‬
‫فارسی ‪9 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:25:59‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 9‬‬
‫نصب‬
‫دستورالعمل های ایمنی برای نصب‬
‫تنها یک تکنسین برق مجاز می تواند این فر را نصب کند‪ .‬شخص نصب کننده مسئول اتصال دستگاه به منبع برق با رعایت مقررات ایمنی مربوطه می باشد‪.‬‬
‫• هنگام نصب فر اطمینان حاصل کنید که در مقابل قطعات الکترونیکی حاوی جریان برق محافظت شده باشید‪.‬‬
‫• قفسه آشپزخانه که در آن فضای فر توکار تعبیه شده بایستی شرایط استقامت به طوری که در ‪ DIN 68930‬مشخص شده را برآورد کند‪.‬‬
‫اتصال برق‬
‫اگر این دستگاه توسط سیم به پریز وصل نشده باشد‪ ،‬یک سویچ جداساز چندقطبی (با حداقل ‪ 3‬میلی‬
‫متر فضای متاس) بایستی تأمین شود تا مقررات ایمنی برآورده شود‪ .‬سیم برق (‪ H05 RR - F‬یا ‪،H05 VV - F‬‬
‫‪ )mm² 2/5‬بایستی به درازای کافی بوده تا به فر متصل شود حتی اگر فر روی زمین در جلوی قفسه توکارش‬
‫ایستاده باشد‪ .‬پوشش اتصال پشتی فر را با یک پیچ گوشتی باز کرده و قبل از اینکه سیم های برق را به‬
‫پایانه های اتصال مربوطه وصل کنید‪ ،‬پیچ های گیره سیم را شل کنید‪ .‬فر از طریق پایانه ( ) ارت می شود‪.‬‬
‫کابل زرد و سبز (اتصال ارت) باید اول وصل شده و بلندتر از بقیه باشد‪ .‬فر توسط یک دوشاخه به برق وصل‬
‫شده است‪ ،‬این دوشاخه بایستی پس از اینکه فر نصب شد قابل دسترسی باقی مباند‪ Samsung .‬برای حوادثی‬
‫که در نتیجه عدم وجود اتصال ارت یا خرابی در آن حاصل می شود مسئولیتی قبول نخواهد کرد‪.‬‬
‫زرد و سبز‬
‫آبی یا سفید‬
‫قهوه ای یا‬
‫مشکی‬
‫هشدار‪ :‬اجازه ندهید کابل اتصال در طول نصب گیر کند‪ ،‬و از متاس یافنت آن با قسمت های داغ فر جلوگیری کنید‪.‬‬
‫نصب در قفسه‬
‫سطوح پالستیکی و چسبنده اسباب خانگی توکار بایستی در داخل به میزان ‪ 90‬درجه سانتی گراد و برای اسباب خانگی جانبی به میزان‬
‫‪ 75‬درجه سانتی گراد در مقابل گرما مقاوم باشند‪ Samsung .‬مسئولیتی را در قبال آسیب وارد شدن به سطوح پالستیکی و چسبنده در نتیجه گرما‬
‫قبول منی کند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪545‬‬
‫‪560‬‬
‫املنت حتتانی‬
‫املنت فوقانی‬
‫‪2‬‬
‫‪595‬‬
‫‪572‬‬
‫‪21‬‬
‫‪595‬‬
‫حداقل ‪550‬‬
‫جریان هوا از طریق منفذ تهویه‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫حداقل ‪560‬‬
‫حداقل ‪550‬‬
‫حداقل ‪600‬‬
‫در پایین کابینت آشپزخانه که فر در آن قرار خواهد گرفت‬
‫باید یک منفذ تهویه وجود داشته باشد‪ .‬برای برقراری‬
‫تهویه‪ ،‬باید یک منفذ ‪ 50‬میلیمتری بین قفسه حتتانی و‬
‫دیوار حائل وجود داشته باشد‪ .‬اگر قرار است فر زیر یک‬
‫اجاق نصب شود‪ ،‬باید دستورالعمل های نصب اجاق را‬
‫رعایت کنید‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪5‬‬
‫حداقل ‪- 590‬‬
‫حداکثر ‪600‬‬
‫حداقل ‪50‬‬
‫حداقل ‪560‬‬
‫املنت حتتانی‬
‫املنت فوقانی‬
‫دستگاه را کامل به داخل کابینت فشار داده و فر را در هر دو سمت با ‪ 2‬پیچ محکم کنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که حداقل ‪ 5‬میلیمتر بین دستگاه و‬
‫کابینت مجاور فاصله وجود داشته باشد‪.‬‬
‫بعد از نصب‪ ،‬الیه محافظ وینیلی‪ ،‬نوار‪ ،‬کاغذ و لوازم را از در و داخل فر خارج سازید‪ .‬پیش از جدا ساخنت فر از کابینت ها‪ ،‬فر را از منبع برق جدا ساخته و‬
‫‪ 2‬پیچ دو طرف فر را باز کنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬کابینت های توکار باید مطابق شکل دارای یک حداقل فاصله و منفذ تهویه برای گردش هوا باشند‪ .‬این‬
‫سوراخ را با نوارهای چوبی نپوشانید چون برای برقراری تهویه استفاده می شود‪.‬‬
‫قسمت های بیرونی جلوی فر مانند دسته آن در مدل های مختلف متفاوت است‪ .‬اما اندازه فر در تصویر یکسان است‪.‬‬
‫فارسی ‪10 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:02‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 10‬‬
‫کنترل های فر‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫دکمه انتخاب قسمت بندی‬
‫دکمه آشپزی خودکار‬
‫دکمه انتخاب حالت آشپزی‬
‫دکمه چراغ‬
‫دکمه زمان آشپزی‬
‫‪ 02‬مزاول و رف یاه لرتنک و بصن‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫دکمه تایمر آشپزخانه‬
‫دکمه ساعت‬
‫دکمه دما‬
‫دکمه های کنترل زمان‪/‬دما‬
‫صفحه اطالعات‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫این دکمه را برای روشن یا خاموش کردن فر فشار دهید‪.‬‬
‫اگر دکمه روشن‪/‬خاموش را فشار دهید‪ ،‬چراغ های دکمه ها و صفحه منایش خاموش می شوند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬متام دکمه‬
‫ها بغیر از دکمه روشن‪/‬خاموش غیرفعال می شوند‪ .‬با فشار دادن دوباره دکمه روشن‪/‬خاموش چراغ سایر دکمه ها و‬
‫صفحه منایش روشن خواهند شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬متام دکمه ها مجددا ً فعال می شوند‪.‬‬
‫لوازم‬
‫لوازم یدکی زیر به همراه فر عرضه می شود‪.‬‬
‫‪ .1‬شبکه سیمی‪ ،‬برای ظروف‪ ،‬قوطی کیک‪ ،‬بریان کردن و سینی های کباب پزی‪.‬‬
‫‪ .2‬کباب پز سیمی (انتخابی)‪ ،‬برای کباب پزی‪.‬‬
‫‪ .3‬سینی شیرینی پزی (انتخابی)‪ ،‬برای کیک و بیسکویت‪.‬‬
‫جلو‬
‫‪ .4‬ظرف عمیق (انتخابی)‪ ،‬برای کباب پزی یا جمع کردن کثیفی ها یا چربی گوشت‪.‬‬
‫جلو‬
‫فارسی ‪11 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:02‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 11‬‬
‫‪ .5‬جداکننده‪ ،‬برای حالت های فوقانی‪ ،‬حتتانی و دوگانه‪ .‬در سطح شماره ‪ 3‬وارد‬
‫کنید‪ .‬یک سویچ جداکننده در دیواره پشت محفظه آشپزی وجود دارد‪ .‬به طور‬
‫کامل در عقب وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬سیخ کباب پز گردان (انتخابی)‪ 2 ،‬شاخه‪ ،‬یک دستگیره قابل برداشنت و یک‬
‫تکیه گاه می شود که روی قفسه سوم از پائین قرار می گیرد‪ .‬برای استفاده‬
‫از کباب پز گردان‪ ،‬سیخ را در سوراخ دیواره عقب در داخل فر قرار دهید‪ .‬هنگام‬
‫استفاده از این سیخ‪ ،‬ظرف عمیق را در سطح شماره ‪ 1‬قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .7‬سیخ کباب پز گردان و شیشلیک‪( .‬انتخابی)‬
‫‪ .8‬فیلتر چربی‪( .‬انتخابی)‬
‫فیلتر چربی نصب شده در پشت قسمت دیواره داخلی فر از فن‪ ،‬گرم کننده مدور‬
‫‬
‫و فر در برار ناخالصی ها‪ ،‬بخصوص پاشش چربی محافظت می کند‪ .‬توصیه‬
‫می شود پخت گوشت از فیلتر چربی استفاده شود‪ .‬موقع پخت شیرینی باید‬
‫همیشه فیلتر را بردارید! اگر موقع پخت شیرینی یا کیک فیلتر در جای خود‬
‫باشد‪ ،‬نتیجه کار مطلوب نخواهد بود‪.‬‬
‫‪ .9‬ریل های تلسکوپی‪( .‬انتخابی)‬
‫برای وارد کردن شبکه میله ای یا سینی ابتدا ریل های تلسکوپی را برای یک‬
‫‬
‫سطح خاص به بیرون بکشید‪.‬‬
‫قفسه میله ای یا سینی را روی ریل ها و کامال ً به داخل فر فشار دهید‪ .‬تنها‬
‫‬
‫زمانی دریچه فر را ببندید که ریل های تلسکوپی را به داخل فر فشار داده اید‬
‫برای استفاده از آن ‪:‬‬
‫• ظرف عمیق (نه سه پایه) را در سطح ‪ 1‬قرار دهید تا مایعات آشپزی جمع شوند یا در بخش حتتانی فر قرار دهید‬
‫اگر قطعه گوشتی که بریان می کنید زیادی بزرگ است‪.‬‬
‫• یکی از چنگال ها را روی سیخ بلغزانید؛ قطعه گوشتی که بریان می شود را روی سیخ قرار دهید؛‬
‫• سیب زمینی و سبزیجات نیم پز شده را می توان در اطراف لبه ظرف عمیق قرار داد که در عین حال بریانی شوند‪.‬‬
‫• تاوه را روی سینی میله ای وسط گذاشته و شکل “‪ ”v‬را به سمت جلو قرار دهید‪.‬‬
‫• برای کمک در وارد کردن سیخ‪ ،‬دسته را می توان به انتهای کند پیچ کرد‪.‬‬
‫• سیخ را به طوری که نوک تیز آن به سمت عقب است روی تکیه گاه قرار داده و با مالیمت فشار دهید تا سر‬
‫سیخ وارد وسیله گردان در پشت فر شود‪ .‬انتهای کند سیخ بایستی روی شکل “‪ ”v‬قرار گیرد‪.‬‬
‫(سیخ دو گیره دارد که بایستی به دریچه فر نزدیک تر باشد تا از جلو رفنت سیخ جلوگیری شود‪ ،‬گیره ها به عنوان‬
‫محل گرفنت برای دسته نیز عمل می کنند‪).‬‬
‫• قبل از آشپزی دستگیره را باز کنید‪ .‬پس از آشپزی دستگیره را پیچ کنید تا به برداشنت سیخ از تکیه گاه کمک‬
‫کند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬همه قطعات یدکی و ملحقات نامناسب برای متیز کردن بایستی برای متیزسازی پیرولوتیک برداشته شوند‪.‬‬
‫فارسی ‪12 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:05‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 12‬‬
‫قبل از شروع‬
‫تنظیم ساعت‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ساعت را فشار دهید‪.‬‬
‫" " و " ‪ "12:‬چشمک خواهند زد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه کنترل زمان‪/‬دما را برای تنظیم ساعت روز بگردانید‪.‬‬
‫مثال‪ :‬برای تنظیم ‪1:30‬‬
‫حدود ‪ 10‬ثانیه صبر کنید‪ .‬چشمک زدن ساعت متوقف شده و‬
‫ساعت تنظیم شده را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ساعت را فشار دهید‪.‬‬
‫" " و "‪ " :00‬چشمک خواهند زد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه کنترل زمان‪/‬دما را برای تنظیم دقیقه زمان بگردانید‪.‬‬
‫" " چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دکمه ساعت را برای خامته تنظیم ساعت فشار دهید یا در حدود‬
‫‪ 10‬ثانیه صبر کنید‪.‬‬
‫" " ناپدید شده و چشمک زدن "‪ "30‬متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫صفحه منایش زمان را نشان می دهد‪.‬‬
‫حاال می توانید از دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 03‬عورش زا لبق‬
‫هنگامیکه برای اولین بار به برق وصل می کنید‪ ،‬لطفا ً از محصول پس از تنظیم زمان استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪13 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:06‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 13‬‬
‫متیز کردن اولیه‬
‫قبل از اینکه برای اولین بار از فر استفاده کنید‪ ،‬آنرا کامال ً متیز کنید‪.‬‬
‫از مواد متیز کننده تیز یا ساینده استفاده نکنید‪ .‬اینکار ممکن است به سطح فر آسیب وارد کند‪ .‬برای فرهائی که منای‬
‫لعابی دارند‪ ،‬از مواد متیزکننده ای که به طور جتاری در دسترس هستند استفاده کنید‪.‬‬
‫برای متیز کردن فر‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬چراغ فر روشن می شود‪.‬‬
‫همه سینی ها‪ ،‬ابزار یدکی‪ ،‬شیارهای جانبی فر را با آب گرم یا مایع شستشو متیز کرده و با پارچه متیز نرم‬
‫خشک کنید تا برق بزند‪.‬‬
‫داخل فر را به همین ترتیب بشوئید‪.‬‬
‫منای دستگاه را با پارچه مندار پاک کنید‪.‬‬
‫کنترل کنید که ساعت درست تنظیم شده باشد‪ .‬ابزار یدکی را برداشته و فر را قبل از استفاده روی تنظیم هواپز‬
‫در ‪ 200‬درجه سانتی گراد برای ‪ 1‬ساعت روشن کنید‪ .‬یک بوی متمایز به مشام خواهد رسید؛ این موضوع عادیست‬
‫ولی مطمئن شوید که آشپزخانه در طول این دوره آماده سازی به خوبی هواگیری شده باشد‪.‬‬
‫استفاده از فر‬
‫تنظیم حالت جداکننده‬
‫برای حالت های فوقانی‪ ،‬دوگانه و حتتانی‪ ،‬تقسیم کننده را وارد کنید‪ .‬برای حالت منفرد‪ ،‬جداکننده را خارج کنید‪ .‬و سپس‬
‫دکمه انتخاب قسمت بندی را برای انتخاب حالتی که می خواهید فشار دهید‪ .‬برای جزئیات بیشتر‪ ،‬به جدول زیر مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬برای انتخاب قسمت بندی دخلواه دکمه انتخاب قسمت بندی را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه انتخاب حالت آشپزی را فشار دهيد‪( .‬در حالت منفرد از‬
‫این مرحله صرفنظر کنید)‬
‫‪ .3‬برای انتخاب عملکرد دخلواه فر دکمه کنترل زمان‪/‬دما را فشار‬
‫دهید‪ .‬اگر ‪ 3‬ثانیه بگذرد و تنظیمات دیگری اجنام نشود‪ ،‬فر به طور‬
‫خودکار در حالت و عملکرد انتخاب شده شروع به کار خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫فارسی ‪14 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:07‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 14‬‬
‫حالت های جداکننده‬
‫حالت‬
‫جداکننده‬
‫عملکرد فر‬
‫عالمت‬
‫جداکننده‬
‫وارد شود‬
‫اطالعات استفاده‬
‫حالت دوگانه‬
‫هم فوقانی و هم حتتانی‬
‫عملکرد قسمت بندی‬
‫بله‬
‫می توانید دو نوع غذا را به دماهای‬
‫مختلف در آن واحد بپزید‪.‬‬
‫حالت حتتانی‬
‫‪ .1‬همرفت گرما‬
‫‪ .2‬گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫بله‬
‫این حالت هنگام آشپزی مقدار‬
‫کمی غذا در مصرف انرژی و زمان‬
‫صرفه جوئی می کند‪.‬‬
‫حالت منفرد‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫حالت متیزگر‬
‫بخاری‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫متداول‬
‫منقل بزرگ‬
‫منقل کوچک‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫‪-‬‬
‫شماره‬
‫‪-‬‬
‫شماره‬
‫‪-‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫حالت فوقانی‬
‫‪ .1‬همرفت گرما‬
‫‪ .2‬گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫‪ .3‬منقل بزرگ‬
‫بله‬
‫این حالت هنگام آشپزی مقدار‬
‫کمی غذا در مصرف انرژی و زمان‬
‫صرفه جوئی می کند‪.‬‬
‫حالت فوقانی‬
‫تنها املنت حرارتی فوقانی کار می کند‪ .‬بایستی جداکننده را وارد کرد‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫منقل بزرگ‬
‫حالت حتتانی‬
‫تنها املنت حرارتی حتتانی کار می کند‪ .‬بایستی جداکننده را وارد کرد‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫فارسی ‪15 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:08‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 15‬‬
‫حالت دوگانه‬
‫حالت های فوقانی و حتتانی در آن واحد کار می کنند‪ .‬می توان طوری تنظیم کرد که کدام حالت ابتدا فعال شود‪.‬‬
‫هنگامیکه یکی از غذاها در حالت دوگانه پخته شده و مایلید زمان یا دمای آشپزی قسمت بندی دیگر را تغییر‬
‫دهید‪ ،‬دکمه انتخاب قسمت بندی را برای انتخاب حالت (فوقانی یا حتتانی) که مایلید به کار ادامه دهد‪ ،‬فشار‬
‫دهید‪ .‬بایستی جداکننده را وارد کرد‪.‬‬
‫حالت دوگانه ‪1‬‬
‫ابتدا حالت فوقانی شروع به کار می کند‪ .‬اگر دکمه انتخاب حالت آشپزی فشرده شود یا اگر ‪ 15‬ثانیه از زمان‬
‫تنظیم حالت فوقانی بگذرد و تنظیم دیگری اجنام نشود‪ ،‬فر در حالت حتتانی شروع به کار می کند‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫منقل بزرگ‬
‫حالت دوگانه ‪2‬‬
‫در حالیکه حالت فوقانی شروع به کار می کند‪ ،‬اگر دکمه انتخاب حالت آشپزی فشرده شود یا اگر ‪ 15‬ثانیه‬
‫بگذرد و تنظیم دیگری اجنام نشود‪ ،‬فر به حالت حتتانی می رود‪ .‬حالت های فوقانی و حتتانی در آن واحد کار می کنند‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫حالت محافظت اضافه ولتاژ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫این حالت دستگاه را در برابر افزایش های ناگهانی ولتاژ محافظت می کند‪.‬‬
‫یک افزایش ناگهانی شدید ولتاژ هشداری را فعال ساخته و پیام " ‪ " - UP -‬در منایشگر دیده خواهد شد‪.‬‬
‫گرم کننده‪ ،‬چراغ‪ ،‬موتور همرفت گرما و قابلیت کباب پز غیرفعال خواهند شد‪.‬‬
‫قابلیت محافظت اضافه ولتاژ (‪ )OVP‬می تواند در روند آشپزی وقفه ایجاد کند‪.‬‬
‫بعد از اینکه ولتاژ به محدوده عادی بازگشت‪ ،‬حالت محافظت اضافه ولتاژ (‪ )OVP‬بطور خودکار‬
‫غیرفعال شده و فر به حالت کاری عادی خود بازمی گردد‪.‬‬
‫فارسی ‪16 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:08‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 16‬‬
‫حالت منفرد‬
‫منقل بزرگ‬
‫منقل کوچک‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫متداول‬
‫تنظیم دمای فر‬
‫در حالت های منفرد‪ ،‬فوقانی و حتتانی‬
‫‪ .1‬دکمه دما را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه کنترل زمان‪/‬دما را برای تنظیم دما به فواصل‬
‫‪ 5‬درجه سانتی گراد فشار دهید‪.‬‬
‫حالت منفرد‬
‫(منقل بزرگ و کوچک)‬
‫‪ 40‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد‬
‫(‪ 40‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 270‬درجه سانتی گراد)‬
‫حالت فوقانی‬
‫‪ 40‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد‬
‫حالت حتتانی‬
‫‪ 40‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد‬
‫دما ممکن است در حین آشپزی تنظیم شود‪.‬‬
‫در تنظیم های حالت فر‪ ،‬املنت های حرارتی باال و پائین در طول برنامه آشپزی به فواصل معین روشن و‬
‫خاموش می شوند تا دما تنظیم و حفظ شود‪.‬‬
‫فارسی ‪17 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:10‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 17‬‬
‫در حالت دوگانه‬
‫‪ .1‬دکمه دما (حالت فوقانی) را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه دما را دو بار فشار دهید (حالت حتتانی)‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه کنترل زمان‪/‬دما را برای تنظیم دما به فواصل‬
‫‪ 5‬درجه سانتی گراد فشار دهید‪.‬‬
‫حالت فوقانی‬
‫(منقل بزرگ)‬
‫‪ 170‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد‬
‫(‪ 200‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد)‬
‫حالت حتتانی‬
‫‪ 170‬درجه سانتی گراد ‪-‬‬
‫‪ 250‬درجه سانتی گراد‬
‫دما ممکن است در حین آشپزی تنظیم شود‪.‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫می توانید زمان آشپزی را در حین آشپزی تنظیم کنید‪.‬‬
‫در حالت های منفرد‪ ،‬فوقانی و حتتانی‬
‫‪ .1‬دکمه زمان آشپزی را فشار دهید‪.‬‬
‫" " چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .2‬برای تنظیم زمان دخلواه آشپزی دکمه کنترل زمان‪/‬دما‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه زمان آشپزی را فشار دهید‪.‬‬
‫فر با زمان آشپزی انتخاب شده کار می کند مگراینکه‬
‫دکمه زمان آشپزی در ظرف ‪ 5‬ثانیه فشرده شود‪.‬‬
‫در حین آشپزی‪ ،‬می توانید زمان آشپزی که قبال ً تنظیم شده را برای نتایج بهتر با دکمه کنترل زمان‪/‬دما‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪18 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:10‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 18‬‬
‫در حالت دوگانه‬
‫زمان های آشپزی برای حالت های فوقانی و حتتانی را می توان با استفاده از دکمه زمان آشپزی و‬
‫دکمه کنترل زمان‪/‬دما انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه زمان آشپزی را دو بار فشار دهید‪( .‬حالت حتتانی)‬
‫" " چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫‪ .2‬برای تنظیم زمان دخلواه آشپزی دکمه کنترل زمان‪/‬دما‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه زمان آشپزی را فشار دهید‪.‬‬
‫فر با زمان آشپزی انتخاب شده کار می کند مگراینکه‬
‫دکمه زمان آشپزی در ظرف ‪ 5‬ثانیه فشرده شود‪.‬‬
‫در حین آشپزی‪ ،‬می توانید زمان آشپزی که قبال ً تنظیم شده را برای نتایج بهتر با دکمه کنترل زمان‪/‬دما‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫خاموش کردن فر‬
‫برای خاموش کردن فر‪ ،‬دکمه روشن‪/‬خاموش را فشار دهید‪.‬‬
‫فارسی ‪19 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:11‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 19‬‬
‫تایمر آشپزخانه‬
‫‪ .1‬دکمه تایمر آشپزخانه را یکبار فشار دهید‪.‬‬
‫" " چشمک می زند‪.‬‬
‫‪ .2‬برای تنظیم زمان دخلواه آشپزی دکمه کنترل زمان‪/‬دما را‬
‫بگردانید‪.‬‬
‫مثال‪ 5 :‬دقیقه‬
‫‪ .3‬دکمه تایمر آشپزخانه را برای شروع تایمر آشپزخانه فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه زمان تنظیم شده سپری شد‪ ،‬یک سینگال قابل‬
‫شنیدن به صدا در می آید‪.‬‬
‫دکمه تایمر آشپزخانه را برای لغو تایمر برای ‪ 2‬ثانیه فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫چراغ فر روشن‪/‬خاموش‬
‫دکمه چراغ را فشار دهید‪.‬‬
‫یکبار‬
‫فوقانی و حتتانی‬
‫دوبار‬
‫فوقانی‬
‫سه بار‬
‫حتتانی‬
‫چهار بار‬
‫خاموش‬
‫المپ علیرغم نحوه استفاده به ترتیب مشخص روشن و خاموش می شود‪.‬‬
‫المپ ظرف چند دقیقه بطور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫فارسی ‪20 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:12‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 20‬‬
‫عملکرد ایمنی کودک‬
‫‪ .1‬دکمه زمان آشپزی و دکمه تایمر آشپزخانه را همزمان فشار داده‬
‫و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫" " در قسمت منایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫‪ .2‬دکمه زمان آشپزی و دکمه تایمر آشپزخانه را دوباره همزمان‬
‫فشار داده و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید تا قفل باز شود‪.‬‬
‫هنگامی که قفل است‪ ،‬هیچکدام از دکمه ها بغیر از دکمه روشن‪/‬خاموش کار نخواهند کرد‪.‬‬
‫علیرغم اینکه فر در حال استفاده باشد یا نباشد‪ ،‬قفل موجود است‪.‬‬
‫خاموش کردن بیپر‬
‫‪ .1‬برای خاموش کردن بیپر‪ ،‬دکمه های زمان آشپزی و ساعت‬
‫را همزمان فشار داده و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای روشن کردن دوباره بیپر‪ ،‬دکمه های زمان آشپزی و ساعت‬
‫را دوباره همزمان فشار داده و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫فارسی ‪21 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:12‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 21‬‬
‫عملکردهای فر‬
‫ویژگی های این فر شامل عملکردهای زیر می باشند‬
‫حالت های فر‬
‫جدول زیر حالت ها و تنظیمات مختلف فر را نشان می دهد‪.‬‬
‫از جدول های راهنمای آشپزی برای این حالت ها در صفحات بعد به عنوان رهنمودهای آشپزی استفاده کنید‪.‬‬
‫متداول‬
‫غذا توسط املنت های حرارتی باال و پائین گرم می شود‪ .‬این تنظیم برای شیرینی پزی و کباب پزی‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫توصیه می کنیم که از این حالت در هنگام بریان کردن گوشت استفاده شود‪ .‬املنت حرارتی باال‬
‫کار می کند و پنکه برای گردش هوای گرم که از املنت حرارتی باال و دیواره عقب می آید‪ ،‬کار می‬
‫کند‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫غذا توسط هوای داغ از املنت حرارتی در عقب که توسط دو پنکه گردش پیدا می کند‪ ،‬گرم می‬
‫شود‪ .‬این تنظیم گرمای یکدست ارائه کرده و برای غذای یخ زده فوری به اضافه کیک و کروسانت‬
‫ایده آل است‪.‬‬
‫از این حالت می توان برای شیرینی پزی در دو سطح استفاده کرد‪.‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫غذا توسط املنت های حرارتی باال گرم می شود‪ .‬توصیه می کنیم که از این حالت برای کباب‬
‫کردن استیک و سوسیس به اضافه توست های پنیر استفاده شود‪.‬‬
‫منقل کوچک‬
‫این حالت برای کباب کردن مقادیر کوچک غذا از قبیل نان ساندویچی‪ ،‬پنیر یا فیله های ماهی ایده‬
‫آل است‪.‬‬
‫غذا را در وسط شبکه میله ای قرار دهید چون فقط املنت حرارتی کوچکتر در مرکز کار می کند‪.‬‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫املنت حرارتی پائین و املنت حرارتی دیواره عقب هوای داغ را تأمین می کنند که توسط پنکه ها‬
‫گردش می کند‪ .‬این حالت برای پخنت غذاهائی از قبیل کیش‪ ،‬پیتزا‪ ،‬نان و کیک پنیری ایده ال‬
‫است‪.‬‬
‫فارسی ‪22 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:13‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 22‬‬
‫‪ .1‬متداول‬
‫دمای توصیه شده‪ 200 :‬درجه سانتی گراد‬
‫عملکرد متداول برای شیرینی پزی و بریان کردن غذاهائی که روی یک صفحه سیمی قرار داده شده اند ایده آل است‪.‬‬
‫هر دو املنت حرارتی باال و پائین کار کرده تا دمای فر حفظ شود‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت متداول از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫الزانیای یخ زده (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫ماهی کامل (برای مثال ماهی کپور)‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 1000‬گرم) ‪ 3‬تا ‪ 4‬برش در هر طرف‬
‫‪3‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪240‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫فیله های ماهی (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪ 3‬تا ‪ 4‬برش در هر طرف‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪20 - 13‬‬
‫کتلت های یخ زده (‪ 350‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫گوش چرخ کرده با ژامبون‪ ،‬پنیر یا قارچ‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫کتلت های یخ زده از گوش چرخ کرده‪،‬‬
‫هویج‪ ،‬چغندر یا سیب زمینی‬
‫(‪ 350‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫سیب زمینی تنوری (قاچ شده)‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪45 - 30‬‬
‫حلقه گوشت یخ زده با قارچ‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫کیک اسفنجی (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫کیک پلنگی (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫کیک پف کرده با رویه میوه و خرده نان‬
‫(‪ 1000‬تا ‪ 1500‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫مافین (‪ 500‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪30 - 25‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫غذا‬
‫سطح شبکه میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫فارسی ‪23 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:13‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 23‬‬
‫‪ .2‬گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫دمای توصیه شده‪ 190 :‬درجه سانتی گراد‬
‫املنت حرارتی باال کار می کند و پنکه برای گردش دائم هوای داغ کار می کند‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫جوجه کامل (‪ 800‬تا ‪ 1300‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫‪2‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪65 - 45‬‬
‫استیک گوشت یا ماهی‬
‫(‪ 400‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 15‬‬
‫قطعات جوجه (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫‪4‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫ماهی بریان (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫از ماهی قابل پخنت در فر استفاده کنید‬
‫با قلم مو روغن بزنید‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪40 - 30‬‬
‫گوشت گاو بریان (‪ 800‬تا ‪ 1200‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫‪2‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪ 1‬فنجان آب اضافه‬
‫کنید‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪60 - 45‬‬
‫گوشت سینه اردک (‪ 300‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪ 1‬فنجان آب اضافه‬
‫کنید‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫فارسی ‪24 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:13‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 24‬‬
‫‪ .3‬همرفت گرما‬
‫دمای توصیه شده‪ 170 :‬درجه سانتی گراد‬
‫این عملکرد غذاهائی را که تا حداکثر روی سه قفسه قرار داده شده اند پخته و برای بریان کردن نیز مناسب است‪.‬‬
‫آشپزی توسط املنت حرارتی در دیواره عقب اجنام شده و پنکه حرارت را توزیع می کند‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫گوشت پشت مازوی گوسفند‬
‫(‪ 350‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫‪3‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪50 - 40‬‬
‫موز تنوری (‪ 3‬تا ‪ 5‬قطعه)‪،‬‬
‫با کارد در باال برش داده‪،‬‬
‫‪ 10‬تا ‪ 15‬گرم شکالت‪ 5 ،‬تا ‪ 10‬گرم آجیل در‬
‫برش ها ریخته‪ ،‬آب شکر اضافه کرده و در‬
‫کاغذ آلومینیمی بپیچید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪240 - 220‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫سیب تنوری ‪ 5‬تا ‪ 8‬قطعه هرکدام‬
‫‪ 150‬تا ‪ 200‬گرم‬
‫مغز آن را درآورده‪ ،‬کشمش و مربا اضافه‬
‫کنید‪.‬‬
‫از ظرف مقاوم در فر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫کتلت از گوشت چرخ کرده‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 190‬‬
‫‪25 - 18‬‬
‫حلقه گوشت چرخ کرده پر شده‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪65 - 50‬‬
‫یخ زده (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫سیب زمینی برشی یخ زده مخصوص فر‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫پیتزای یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫کیک سیب و بادام (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪45 - 35‬‬
‫کروسانت تازه (‪ 200‬تا ‪ 400‬گرم)‬
‫(خمیر آماده)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫غذا‬
‫سطح سینی میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫فارسی ‪25 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 25‬‬
‫‪ .4‬منقل بزرگ‬
‫دمای توصیه شده‪ 240 :‬درجه سانتی گراد‬
‫عملکرد منقل بزرگ مقادیر زیادی از غذاهای مسطح از قبیل استیک‪ ،‬شنیتزل و ماهی را بریانی می کند‪ .‬برای‬
‫تست کردن هم مناسب است‪ .‬هردو املنت باال و منقل در این حالت روشن هستند‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را با استفاده از حالت منقل بزرگ از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی میله ای‬
‫لوازم‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫سوسیس (نازک) ‪ 5‬تا ‪ 10‬قطعه‬
‫‪4‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪220‬‬
‫‪ 5‬تا ‪8‬‬
‫شیرینی مربائی‬
‫‪ 5‬تا ‪8‬‬
‫سوسیس (نازک) ‪ 8‬تا ‪ 12‬قطعه‬
‫‪4‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪220‬‬
‫‪ 4‬تا ‪6‬‬
‫شیرینی مربائی‬
‫‪ 4‬تا ‪6‬‬
‫تست ‪ 5‬تا ‪ 10‬قطعه‬
‫‪5‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪240‬‬
‫‪ 1‬تا ‪2‬‬
‫شیرینی مربائی‬
‫‪ 1‬تا ‪2‬‬
‫تست پنیری ‪ 4‬تا ‪ 6‬قطعه‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ‪+‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪8-4‬‬
‫پن کیک یخ زده پر شده‬
‫(‪ 200‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫استیک گوشت گاو‬
‫(‪ 400‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫صفحه میله ای ‪+‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪240‬‬
‫‪ 8‬تا ‪10‬‬
‫شیرینی مربائی‬
‫‪ 5‬تا ‪7‬‬
‫فارسی ‪26 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 26‬‬
‫‪ .5‬منقل کوچک‬
‫دمای توصیه شده‪ 240 :‬درجه سانتی گراد‬
‫این میزان حرارت برای کباب کردن مقدار کمتری از غذاهای چرب از قبیل استیک‪ ،‬شنیتزل‪ ،‬ماهی و تست می باشد‬
‫که در وسط سینی گذاشته شده باشد‪ .‬فقط املنت باال کار می کند‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را با استفاده از حالت منقل کوچک از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا را در وسط ابزار یدکی بگذارید‪.‬‬
‫کاممبر یخ زده فر‬
‫(‪ 2‬تا ‪ 4‬عدد هرکدام ‪ 75‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‬
‫(قبل از گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200‬‬
‫‪12 - 10‬‬
‫نان باگت یخ زده با مخلفات‬
‫(گوجه فرنگی ‪ -‬پنیر ماتزرال یا گوشت‬
‫خوک و پنیر)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ‪+‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫قطعات کوچک ماهی یخ زده‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‬
‫(قبل از گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ‪+‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫ماهی برگر یخ زده‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 20‬‬
‫پیتزای یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‬
‫(قبل از گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ‪+‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 23‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫غذا‬
‫سطح سینی میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫فارسی ‪27 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 27‬‬
‫‪ .6‬گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫دمای توصیه شده‪ 190 :‬درجه سانتی گراد‬
‫حالت گرما از پائین ‪ +‬همرفت گرما برای غذاهائی می باشد که الیه آبدار و زیرالیه ترد دارند مثل غذاهائی مانند‬
‫پیتزا‪ ،‬کیش لورین‪ ،‬کیک میوه ای باز به سبک آملانی و کیک پنیری‪.‬‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت گرما از پائین ‪ +‬همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫پای پف کرده با سیب یخ زده‬
‫(‪ 350‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪20 - 15‬‬
‫پای پف کرده کوچک با خامه یخ زده‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم بزنید‪ ،‬در فر سرد قرار‬
‫دهید (قبل از پیش گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪25 - 20‬‬
‫قیمه ریزه در سس (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫از ظرف مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪35 - 25‬‬
‫شیرینی پف کرده (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم مرغ بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪180‬‬
‫‪23 - 15‬‬
‫ماکارونی درشت در سس (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫از ظرف مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪180‬‬
‫‪30 - 22‬‬
‫پای پر شده پف کرده (‪ 600‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم مرغ بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪200 - 180‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫پیتزای خانگی (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪220 - 200‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫نان خانگی (‪ 700‬تا ‪ 900‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪180 - 170‬‬
‫‪55 - 45‬‬
‫فارسی ‪28 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 28‬‬
‫‪ .7‬حالت دوگانه‬
‫شما می توانید با استفاده از حالت دوگانه‪ ،‬دو نوع غذا را در فر بپزید‪ .‬هنگام آشپزی در فضای فوقانی و حتتانی‪ ،‬می‬
‫توانید از دماها‪ ،‬حالت های آشپزی و زمان های آشپزی مختلفی استفاده کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬می توانید در آن واحد‬
‫استیک را بریان کرده و خرده های نان را تنوری کنید‪ .‬می توانید با استفاده از جداکننده‪ ،‬خرده های نان را در بخش‬
‫حتتانی و استیک را در بخش فوقانی فر بپزید‪.‬‬
‫همیشه قبل از شروع آشپزی‪ ،‬جداکننده را در سطح قفسه شماره ‪ 3‬وارد کنید‪.‬‬
‫فضای خالی‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫حالت آشپزی‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫فوقانی‬
‫پیتزای یخ زده‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 400‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪220 - 200‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪25 - 15‬‬
‫حتتانی‬
‫کیک پلنگی‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪180 - 170‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫توصیه ‪ : 1‬آشپزی در دماهای مختلف‪.‬‬
‫سینی شیرینی پزی ‪60 - 50‬‬
‫غذا را در فر سرد قرار دهید‬
‫توصیه ‪ : 2‬آشپزی در حالت های آشپزی مختلف‪.‬‬
‫فضای خالی‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫حالت آشپزی‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫فوقانی‬
‫قطعات گوشت مرغ‬
‫(‪ 400‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫گرما از باال ‪+‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪220 - 200‬‬
‫صفحه میله ای‬
‫‪ +‬ظرف عمیق‬
‫‪35 - 25‬‬
‫حتتانی‬
‫خرده های سیب زمینی‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪180 - 170‬‬
‫شبکه میله ای ‪40 - 30‬‬
‫غذا را در فر سرد قرار دهید‬
‫فارسی ‪29 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 29‬‬
‫خوراک ها را آزمایش کنید‬
‫برطبق استاندارد ‪60350 EN‬‬
‫‪ .1‬شیرینی پزی‬
‫برای توصیه ها در مورد شیرینی پزی به فر از پیش گرم شده مراجعه شود‪.‬‬
‫نوع خوراک‬
‫کیک کوچک‬
‫مدت آشپزی‬
‫دما‬
‫سطح سینی‬
‫حالت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫میله ای‬
‫ظرف و یادداشت ها‬
‫‪3‬‬
‫متداول‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪25 - 15‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪4+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170 - 150‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫‪2‬‬
‫متداول‬
‫‪180 - 160‬‬
‫‪30 - 20‬‬
‫شبکه میله ای ‪+‬‬
‫سینی شیرینی پزی ‪+‬‬
‫‪ 2‬ظرف حلبی کیک گرد‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 20‬سانتی متر)‬
‫‪3+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪100 - 80‬‬
‫شبکه میله ای ‪+‬‬
‫‪ 2‬ظرف حلبی کیک گرد‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 20‬سانتی متر)‬
‫‪ 1‬به صورت‬
‫مورب گذاشته‬
‫شود‬
‫متداول‬
‫‪190 - 170‬‬
‫‪80 - 70‬‬
‫ظرف عمیق ‪ +‬سینی شیرینی پزی‬
‫کیک پف کرده ظرف حلبی شیرینی پزی روی شبکه‬
‫میله ای‬
‫بی چربی‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 26‬سانتی متر)‬
‫پای سیب‬
‫‪ .2‬کباب کردن‬
‫فر خالی را با استفاده از عملکرد منقل بزرگ برای ‪ 5‬دقیقه از پیش گرم کنید‪.‬‬
‫از این عملکرد با حداکثر دما روی درجه ‪ 270‬درجه سانتی گراد استفاده کنید‪.‬‬
‫نوع خوراک‬
‫نان سفید برشته‬
‫مدت آشپزی‬
‫دما‬
‫سطح سینی‬
‫حالت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫میله ای‬
‫ظرف و یادداشت ها‬
‫شبکه میله ای‬
‫همبرگر گوشت گاو ِشبکه میله ای ‪ +‬ظرف عمیق‬
‫(برای جمع آوری چکه ها)‬
‫‪5‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫‪270‬‬
‫‪2-1:1‬‬
‫‪1/5 - 1 : 2‬‬
‫‪4‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫‪270‬‬
‫‪10 - 7 : 1‬‬
‫‪9-6:2‬‬
‫فارسی ‪30 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:14‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 30‬‬
‫آشپزی خودکار‬
‫در حالت آشپزی خودکار می توانید ‪ 40‬برنامه خودکار را برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای حالت های فوقانی‪ ،‬دوگانه و حتتانی‪ ،‬تقسیم کننده را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه آشپزی خودکار را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫‪ .2‬عملکرد دخلواه را با فشار دادن دکمه انتخاب حالت آشپزی‬
‫انتخاب منایید‪.‬‬
‫(در حالت منفرد از این مرحله صرفنظر کنید)‬
‫‪ .3‬دستور آشپزی مورد نظر را با فشار دادن دکمه های‬
‫کنترل زمان‪/‬دما انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 5‬ثانیه صبر کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬وزن مورد نظر را با فشار دادن دکمه های کنترل زمان‪/‬دما‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪31 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 31‬‬
‫برنامه های منفرد آشپزی خودکار فر‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 25‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫از این برنامه ها می توان در محفظه منفرد فر استفاده کرد‪ .‬همیشه جداکننده را بردارید‪.‬‬
‫این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪.‬‬
‫حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪1‬‬
‫پیتزای یخ زده‬
‫‪0/6 - 0/3‬‬
‫‪1/0 - 0/7‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫پیتزای یخ زده را در وسط شبکه میله‬
‫ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سیب زمینی‬
‫خالل شده یخ زده‬
‫برای فر‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫(نازک)‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫(ضخیم)‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪2‬‬
‫سیب زمینی های خالل شده برای فر را‬
‫به طور مساوی در سینی شیرینی پزی‬
‫پخش کنید‪ .‬تنظیم اول برای سیب‬
‫زمینی خالل شده نازک است‪ ،‬تنظیم‬
‫دوم برای سیب زمینی خالل شده ضخیم‬
‫است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫کراکت های یخ‬
‫زده فر‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪2‬‬
‫کراکت های سیب زمینی یخ زده را روی‬
‫سینی قرار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫الزانیا خانگی‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪3‬‬
‫الزانیا تازه را تهیه کرده یا از محصول‬
‫آماده شده استفاده کنید و آنرا در ظرف‬
‫مقاوم برای فر به اندازه مناسب بگذارید‪.‬‬
‫ظرف را در وسط فر بگذارید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫استیک های‬
‫گوشت گاو‬
‫‪0/6 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫استیک های گوش گاو که در چاشنی‬
‫خوابانده شده را در کنار هم روی شبکه‬
‫میله ای قرار دهید‪ .‬به محض اینکه‬
‫فر بیپ کرد برگردانید‪ .‬تنظیم اول برای‬
‫استیک های گوشت گاو نازک است‪،‬‬
‫تنظیم دوم برای استیک های گوشت‬
‫گاو ضخیم است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫گوشت گاو‬
‫بریانی‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫گوشت گاو بریانی که در چاشنی‬
‫خوابانده شده را روی شبکه میله ای‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫سینی گوشت‬
‫بره‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫سینی گوشت بره چاشنی زده شده را‬
‫روی صفحه سیمی قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫گوشت گوسفند‬
‫با استخوان‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫گوشت گوسفند با استخوان را در‬
‫چاشنی بخوابانید‪ .‬گوشت گوسفند‬
‫با استخوان را روی شبکه میله ای قرار‬
‫دهید‪ .‬به محض اینکه فر بیپ کرد‬
‫برگردانید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای قطعه های نازک است‪،‬‬
‫تنظیم دوم برای قطعه های بزرگ است‪.‬‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪32 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 32‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫توصیه‬
‫‪10‬‬
‫مرغ کامل‬
‫‪1/1 - 1/0‬‬
‫‪1/3 - 1/2‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫جوجه کامل را با روغن و چاشنی ها‬
‫مالش دهید‪.‬‬
‫جوجه را روی شبکه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫گوشت سینه‬
‫اردک‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫گوشت سینه اردک را آماده کنید‪ ،‬آنرا‬
‫روی شبکه میله ای و به صورتیکه‬
‫طرف چرب به سمت باالست قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای یک قطعه گوشت‬
‫سینه اردک است‪ ،‬تنظیم دوم برای‬
‫‪ 2‬قطعه ضخیم گوشت سینه اردک‬
‫است‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫حلقه بوقلمون‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫حلقه بوقلمون را روی شبکه میله ای‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ماهی بخارپز‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫ماهی از قبیل ماهی قزل آال‪ ،‬ماهی سوف‬
‫یا ماهی بس را آبکشی و متیز کنید‪.‬‬
‫از سمت سر به سمت دم در یک ظرف‬
‫شیشه ای بیضی شکل که در مقابل‬
‫حرارت فر مقاوم باشد قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 2‬تا ‪ 3‬قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه‬
‫کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ماهی بریان‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫ماهی ها را از سر به دم روی شبکه میله‬
‫ای قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای ‪ 2‬ماهی است‪ ،‬تنظیم‬
‫دوم برای ‪ 4‬ماهی است‪ .‬این برنامه برای‬
‫ماهی های کامل مثل ماهی قزل اال‪،‬‬
‫خاردار یا سرطال مناسب است‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫استیک ماهی آزاد‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫استیک های ماهی آزاد را روی شبکه‬
‫میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫سیب زمینی‬
‫تنوری‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪2‬‬
‫سیب زمینی ها را آبکشی کرده‪ ،‬سیب‬
‫زمینی ها را از وسط قاچ کنید‪.‬‬
‫با قلم مو روغن زیتون‪ ،‬ادویه و چاشنی‬
‫بزنید‪.‬‬
‫به طور مسطح روی سینی پخش کنید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای سیب زمینی های‬
‫کوچک است (هرکدام ‪ 100‬گرم)‪ .‬تنظیم‬
‫دوم برای سیب زمینی های تنوری بزرگ‬
‫است (هرکدام ‪ 200‬گرم)‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫‪9‬‬
‫قطعات گوشت‬
‫مرغ‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/2 - 1/0‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو روغن و ادویه‬
‫جات مبالید‪.‬‬
‫قطعات گوشت جوجه را کنار هم روی‬
‫شبکه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫فارسی ‪33 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 33‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪17‬‬
‫سبزیجات بریانی‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪4‬‬
‫سبزیجات را از قبیل کدوسبز قاچ شده‪،‬‬
‫قطعات فلفل‪ ،‬بادجنان قاچ شده‪ ،‬قارچ‬
‫و گوجه فرنگی گیالسی را در ظرف‬
‫عمیق قرار دهید‪ .‬با مخلوطی از روغن‬
‫زیتون‪ ،‬گیاه های معطر و چاشنی ها‬
‫مالش دهید‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫خرده سبزی‬
‫‪0/6 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خرده سبزی را با استفاده از ظرف گردی‬
‫که در مقابل حرارت فر مقاوم است آماده‬
‫کنید‪ .‬ظرف را در وسط فر بگذارید‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫کیک پلنگی‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫‪1/0 - 0/9‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر کیک را در ظرف شیرینی پزی به‬
‫اندازه مناسب برای قالب کیک که کره‬
‫زده اید قرار دهید‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫کیک میوه‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫(بزرگ)‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫(نان شیرینی‬
‫مربائی)‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را در ظرف شیرینی پزی برای کیک‬
‫که کره زده اید قرار دهید‪ .‬تنظیم اول‬
‫برای یک کیک میوه ای است‪ ،‬تنظیم‬
‫دوم برای ‪ 5‬تا ‪ 6‬شیرینی مربائی کوچک‬
‫است‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫کیک اسفنجی‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫(اندازه متوسط)‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫(کوچک)‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را در ظرف حلبی سیاه گرد‬
‫شیرینی پزی قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای قطر ‪ 26‬سانتی متر و‬
‫تنظیم دوم برای ظرف حلبی شیرینی پزی‬
‫به قطر ‪ 18‬سانتی متر می باشد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مافین‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در ظرف شیرینی‬
‫پزی فلزی سیاه قرار دهید‪ .‬تنظیم اول‬
‫برای مافین های کوچک است‪ ،‬تنظیم‬
‫دوم برای مافین های بزرگ است‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫نان‬
‫‪ 0/7‬تا ‪0/8‬‬
‫(سفید)‬
‫‪0/9 - 0/8‬‬
‫(گندم کامل)‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را برطبق دستورات سازنده آماده‬
‫کرده و آنرا در ظرف سیاه شیرینی پزی‬
‫فلزی مستطیل شکل‬
‫(طول ‪ 25‬سانتی متر) قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای نان سفید‬
‫(‪ 0/7‬تا ‪ 0/8‬کیلوگرم) و تنظیم دوم‬
‫(‪ 0/8‬تا ‪ 0/9‬کیلوگرم) برای نان گندم‬
‫کامل است‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫پیتزای خانگی‬
‫‪1/2 - 1/0‬‬
‫‪1/5 - 1/3‬‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪2‬‬
‫پیتزا را روی سینی قرار دهید‪ .‬گستره‬
‫های وزن شامل مواد افزودنی از قبیل‬
‫سس‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬ژامبون و پنیر می‬
‫شوند‪ .‬تنظیم ‪ 1/0( 1‬تا ‪ 1/2‬کیلوگرم)‬
‫برای پیتزاهای نازک و تنظیم‬
‫‪ 1/3( 2‬تا ‪ 1/5‬کیلوگرم) برای پیتزا با مواد‬
‫افزودنی زیاد است‪.‬‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪34 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 34‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪25‬‬
‫خمیر‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫توصیه‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر فوقانی‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪.‬‬
‫حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪1‬‬
‫رول های نان‬
‫یخ زده‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫رول های نان یخ زده را بطور یکنواخت روی‬
‫قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پیتزای یخ زده‬
‫‪0/2 - 0/1‬‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪5‬‬
‫پیتزای یخ زده را در وسط شبکه میله‬
‫ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اسنک های یخ‬
‫زده پیتزا‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪5‬‬
‫اسنک های پیتزا را کنار هم روی شبکه‬
‫میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ماهی انگشتی‬
‫یخ زده‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪5‬‬
‫قطعات ماهی انگشتی یخ زده را بطور‬
‫یکنواخت روی سینی شیرینی پزی توزیع‬
‫کنید‪ .‬برای ‪ 10‬عدد محدوده وزن‬
‫‪ 0/3 - 0/2‬کیلوگرم‪ ،‬و برای ‪ 15‬عدد‬
‫‪ 0/5 - 0/4‬کیلوگرم توصیه می شود‪.‬‬
‫بعد از صدای بیپ آنها را برگردانید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫سیب زمینی‬
‫خالل شده یخ زده‬
‫برای فر‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪0/7 - 0/6‬‬
‫سینی شیرینی‬
‫پزی‬
‫‪5‬‬
‫خالل های سیب زمینی های تنوری را در‬
‫سینی شیرینی پزی پخش کنید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای سیب زمینی خالل شده‬
‫نازک توصیه می شود‪ ،‬تنظیم دوم برای‬
‫سیب زمینی خالل شده توصیه می‬
‫گردد‪ .‬از کاغذ پخت استفاده کنید‪.‬‬
‫بعد از صدای بیپ آنها را برگردانید‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫تنظیم اول برای ور آوردن خمیر پیتزا‬
‫توصیه می شود‪ .‬تنظیم دوم برای‬
‫خمیر کیک و نان مناسب است‪ .‬داخل‬
‫یک ظرف بزرگ گرد که در مقابل‬
‫حرارت مقاوم است قرار داده و با روکش‬
‫پالستیکی بپوشانید‪.‬‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪35 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 35‬‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر حتتانی‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪.‬‬
‫حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪.‬‬
‫غذا را در فر سرد قرار دهید‪ ،‬مگر آنکه توصیه شده باشد فر را از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫شماره‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪1‬‬
‫ماهی آزاد یخ زده در‬
‫پای پف کرده‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫از کاغذ پخت استفاده کنید‪ 2 .‬عدد‬
‫پای پف کرده (‪ 0/3 - 0/2‬کیلوگرم)‬
‫را کنار هم یا ‪ 4‬عدد آنها (‪0/6 - 0/5‬‬
‫کیلوگرم) را در دو ردیف روی سینی‬
‫شیرینی پزی قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫کیک خانگی‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫(کوچک)‬
‫‪1/0 - 0/9‬‬
‫(بزرگ)‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫توصیه می کنیم فر حتتانی را با‬
‫حالت حتتانی ‪ +‬همرفت گرما تا‬
‫‪ 210‬درجه سانتی گراد پیش گرم‬
‫کنید تا صدای بیپ شنیده شود‪ .‬از‬
‫ظرف حلبی سیاه گرد شیرینی پزی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫بعد از پیش گرم کردن در وسط‬
‫شبکه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫برای نخستین تنظیم از ظرف با‬
‫قطر ‪ 18‬سانتی متر و برای تنظیم‬
‫دوم از ظرف با قطر ‪ 26‬سانتی متر‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫پیتزای خانگی‬
‫‪0/6 - 0/2‬‬
‫‪1/2 - 0/8‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫از کاغذ پخت استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 0/6 - 0/2‬کیلوگرم را در یک سینی‬
‫گرد پیتزا قرار دهید‪1/2 - 0/8 ،‬‬
‫کیلوگرم را در یک سینی شیرینی‬
‫پزی مربعی بگذارید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫مافین‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در ظرف‬
‫شیرینی پزی فلزی سیاه قرار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫پای پف کرده در‬
‫میوه‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4‬عدد پای پف کرده را در دو ردیف‬
‫روی سینی شیرینی پزی با استفاده‬
‫از کاغذ پخت قرار دهید‪ .‬از تنظیم‬
‫اول برای ‪ 4‬عدد پای پف کرده کوچک‬
‫(‪ 0/3 - 0/2‬کیلوگرم) و از تنظیم دوم‬
‫برای ‪ 4‬عدد پای پف کرده بزرگ‬
‫(‪ 0/5 - 0/4‬کیلوگرم) استفاده کنید‪.‬‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪36 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 36‬‬
‫برنامه های دوگانه آشپزی خودکار فر‬
‫شماره فضای خالی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬‬
‫کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫توصیه‬
‫فوقانی‬
‫قطعات‬
‫گوشت مرغ‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو‬
‫روغن و ادویه جات مبالید‪.‬‬
‫قطعات را در حالی که‬
‫سمت پوست دار آنها باال‬
‫می باشد روی شبکه میله‬
‫ای قرار دهید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫خرده های‬
‫سیب زمینی‬
‫‪0/6 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫از ظرف مقاوم در فر استفاده‬
‫کنید‪ .‬در وسط شبکه میله‬
‫ای قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫سبزیجات‬
‫بریانی‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫ظرف عمیق‬
‫‪4‬‬
‫سبزیجات بریده شده مانند‬
‫کدو‪ ،‬فلفل‪ ،‬پیاز‪ ،‬قارچ‪،‬‬
‫رازیانه‪ ،‬بادجنان و گوجه‬
‫فرنگی را روی سینی عمیق‬
‫بگذارید‪ .‬با قلم مو روغن‬
‫زیتون و ادویه بزنید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫نان پیتزا‬
‫‪0/2 - 0/1‬‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫نان پیتزا را روی کاغذ پخت‬
‫روی سینی قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫ماهی بریان‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫ماهی های درسته‪ ،‬مانند‬
‫قزل آال‪ ،‬ماهی سیم‪ ،‬سوف‬
‫یا سیم سرطالیی را شسته‬
‫و آماده کرده‪ ،‬آب لیمو‪ ،‬ادویه‬
‫و سبزیجات اضافه کنید‪.‬‬
‫پوست آنها را با قلم مو‬
‫روغن زیتون و ادویه بزنید‪ .‬روی‬
‫شبکه میله ای بگذارید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫سیب زمینی‬
‫تنوری قاچ‬
‫شده‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫سیب زمینی ها را آبکشی و‬
‫متیز کنید‪.‬‬
‫آنها را قاچ زده یا سیب‬
‫زمینی های کوچک را نصف‬
‫کنید‪ .‬با قلم مو روغن زیتون‬
‫و ادویه بزنید‪.‬‬
‫‪ 04‬رف زا هدافتسا‬
‫پیش از استفاده از عملکرد آشپزی خودکار دوگانه باید جداکننده را در فر قرار دهید‪.‬‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار آشپزی دوگانه برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫با استفاده از این برنامه ها می توانید همزمان غذای اصلی و غذای فرعی یا غذای اصلی و دسر را تهیه کنید‪ .‬این‬
‫جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪.‬‬
‫حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪ .‬برای آشپزی به این راهنماها مراجعه‬
‫کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫فارسی ‪37 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 37‬‬
‫شماره فضای خالی‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫فوقانی‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬‬
‫کیلوگرم‬
‫گوشت کبابی ‪0/5 - 0/3‬‬
‫سینه اردک (‪ 2 - 1‬نازک)‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫(‪ 2‬ضخیم)‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫توصیه‬
‫ظرف عمیق با‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫گوشت سینه اردک طعم‬
‫دار شده را در حالی که‬
‫سمت چرب آنها باال می‬
‫باشد روی شبکه میله ای‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫اولین تنظیم برای گوشت‬
‫سینه اردک با اندازه‬
‫معمولی (‪ 0/3‬کیلوگرم)‬
‫و دومین تنظیم برای‬
‫‪ 2‬گوشت سینه اردک‬
‫(هرکدام ‪ 0/4‬کیلوگرم) می‬
‫باشد‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫سیب تنوری‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/9‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫سیب ها را شسته و وسط‬
‫آنها را خارج ساخته و با‬
‫مارزیپن یا کشمش پر کنید‪.‬‬
‫در یک ظرف گرد مقاوم در فر‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫مافین‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫شبکه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در‬
‫ظرف شیرینی پزی فلزی‬
‫سیاه قرار دهید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫پیتزای خانگی‬
‫‪0/6 - 0/2‬‬
‫‪1/2 - 0/8‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫‪1‬‬
‫‪ 0/6 - 0/2‬کیلوگرم را در‬
‫یک ظرف فلزی گرد پخت‬
‫پیتزا قرار دهید‪1/2 - 0/8 ،‬‬
‫کیلوگرم را در یک سینی‬
‫شیرینی پزی بگذارید‪ .‬از‬
‫کاغذ پخت استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪38 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:15‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 38‬‬
‫متیز کردن و مراقبت‬
‫متیز کردن با بخار‬
‫‪ 05‬بقارم و ندرک زیمت‬
‫‪ .1‬همه لوازم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫‪ .2‬حدودا ً ‪ 400‬میلی لیتر (‪ 3/4‬پاینت) آب را در قسمت زیرین فر خالی بریزید‪ .‬فقط از آب عادی و نه آب تقطیر شده استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬دريچه فر را ببنديد‪.‬‬
‫احتیاط‪ :‬سیستم متیزگر بخاری را فقط هنگامیکه فر کامال ً به دمای اتاق خنک شده می توان روشن کرد‪ .‬اگر کار منی‬
‫کند‪ ،‬اجازه بدهید که فر کامال ً خنک شود‪.‬‬
‫‪ .4‬برای انتخاب حالت متیزگر بخار دکمه انتخاب طبقه بندی را‬
‫فشار داده و ‪ 5‬ثانیه صبر کنید‪ " " .‬چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .5‬پس از گذشت مدتی‪ ،‬گرمکن به کار خامته داده و چراغ آن روشن‬
‫باقی می ماند‪.‬‬
‫‪ .6‬هنگامیکه عملکرد خامته پیدا کرد‪ ،‬منایشگر چشمک زده و‬
‫صدای بیپ خامته عملکرد را اعالم خواهد کرد‪.‬‬
‫‪ .7‬برای پایان دادن به عملیات و متیز کردن قسمت های داخلی دکمه‬
‫روشن‪/‬خاموش را فشار دهید‪.‬‬
‫فارسی ‪39 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:16‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 39‬‬
‫پس از غیرفعال کردن متیز کننده با بخار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هنگام باز کردن دریچه قبل از خامته برنامه متیز کردن با بخار مراقب باشید؛ آب در قسمت حتتانی داغ است‪.‬‬
‫هرگز نگذارید آب باقیمانده به مدت طوالنی‪ ،‬برای مثال در طول شب در فر باقی مباند‪.‬‬
‫دریچه فر را باز کرده و آب باقیمانده را با استفاده از یک اسفنج پاک کنید‪.‬‬
‫با استفاده از اسفنج خیس خورده در شوینده‪ ،‬برس نرم یا ساینده نایلونی‪ ،‬داخل فر را متیز کنید‪.‬‬
‫آلودگی ماندگار را می توان با ساینده نایلونی پاک کرد‪.‬‬
‫رسوبات آهکی را می توان با پارچه ای که در سرکه خیس خورده پاک کرد‪.‬‬
‫با آب صاف متیز کرده و با پارچه متیز خشک کنید (فراموش نکنید که زیر الستیک دور دریچه فر را متیز کنید)‪.‬‬
‫اگر فر بسیار کثیف شده‪ ،‬این برنامه را می توان بعد از اینکه فر خنک شده تکرار کرد‪.‬‬
‫اگر فر بسیار چرب شده‪ ،‬برای مثال بعد از بریان کردن یا کباب پزی‪ ،‬توصیه می شود که شوینده را قبل از فعال‬
‫کردن عملکرد متیز کردن فر روی لکه سمج مبالید‪.‬‬
‫پس از متیز کردن بگذارید که دریچه فر به میزان ‪ 15‬درجه باز باقی مباند تا سطح لعابی داخلی بتواند کامال ً‬
‫خشک شود‪.‬‬
‫سطح لعابی کاتالیزور (انتخابی)‬
‫سطح پوششی قابل جداسازی با یک لعاب کاتالیزور به رنگ خاکستری تیره پوشیده شده که ممکن است با روغن و چربی‬
‫پخش شده توسط جریان هوا در طول گرمای همرفت گرما پوشیده شود‪ .‬این بقایا در دمای ‪ 200‬درجه سانتی گراد و باالتر‬
‫داخل فر می سوزند‪.‬‬
‫‪ .1‬همه لوازم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫‪ .2‬بعد از متیز کردن متام سطوح داخلی فر آنرا برای یک ساعت روی همرفت گرما ‪ 250‬درجه سانتی گراد تنظیم کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪40 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:17‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 40‬‬
‫متیز کردن جمع کننده آب (انتخابی)‬
‫جمع کننده آب برای جمع کردن آب حاصل از رطوبتی است که در طول پخت غذاهای‬
‫بسیار آبدار در داخل فر تولید می شود‪ .‬ضایعات مواد غذایی می توانند روی جمع‬
‫کننده آب انباشته شوند‪ .‬اگر متیز نکنید ممکن است فر توکار شما آسیب ببیند‪ .‬برای‬
‫محافظت از کابینت توکار بعد از آشپزی باید جمع کننده آب را متیز کنید‪.‬‬
‫جمع کننده آب‬
‫خشک کردن سریع‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪ 05‬بقارم و ندرک زیمت‬
‫هشدار‪ :‬اگر بعد از آشپزی متوجه نشتی آب از جمع کننده آب شدید لطفا ً با‬
‫مرکز خدمات ما متاس بگیرید‪.‬‬
‫بگذارید دریچه فر به زاویه تقریبا ً ‪ 30‬درجه باز باقی مباند‪.‬‬
‫برای حالت منفرد دکمه انتخاب طبقه بندی را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه انتخاب حالت آشپزی را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای همرفت گرما دکمه کنترل زمان‪/‬دما را فشار دهید‪.‬‬
‫زمان آشپزی را روی تقریبا ً ‪ 5‬دقیقه و دما را روی ‪ 50‬درجه سانتی گراد تنظیم کنید‪.‬‬
‫فر را در خامته این مدت خاموش کنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬از متیزکننده فشار آب قوی یا متیزکننده های فشار بخار برای متیزکردن فر استفاده نکنید‪.‬‬
‫متیز کردن با دست‬
‫هشدار‪ :‬مطمئن شوید که فر و لوازم قبل از متیز کردن خنک باشند‪.‬‬
‫از مواد متیزکننده ساینده‪ ،‬برس های خشن‪ ،‬پدهای ساینده‪ ،‬سیم ظرفشویی‪ ،‬کارد یا سایر مواد ساینده استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫داخل فر‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برای متیز کردن داخل فر‪ ،‬از یک پارچه متیز و ماده شوینده مالیم یا آب گرم با صابون استفاده کنید‪.‬‬
‫الستیک دور دریچه را با دست نشویید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به سطوح لعابی فر‪ ،‬فقط از متیزکننده های مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫برای پاک کردن آلودگی های ماندگار از متیز کننده مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫سطح خارجی فر‬
‫برای متیز کردن بخش های بیرونی فر مانند در‪ ،‬دستگیره و یا منایشگر فر از یک دستمال متیز و شوینده مالیم یا آب‬
‫صابون گرم استفاده کرده و با دستمال آشپزخانه و یا یک حوله خشک کنید‪.‬‬
‫چربی ها و آلودگی ها به دلیل هوای گرمی که از فر می آید در اطراف دستگیره یا کلیدها جمع می شوند پس باید‬
‫بعد از استفاده از فر‪ ،‬دستگیره و کلیدها را متیز کنید‪.‬‬
‫ملحقات‬
‫لوازم را بعد از هربار استفاده شسته و با حوله آشپزخانه خشک کنید‪ .‬در صورت لزوم برای متیز کردن آسان تر‪ ،‬برای‬
‫‪ 30‬دقیقه در آب گرم و صابون بخوابانید‪.‬‬
‫فارسی ‪41 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:17‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 41‬‬
‫ریل های کناری (انتخابی)‬
‫برای متیز کردن فر‪ ،‬می توان هردو ریل کناری را برداشت‪.‬‬
‫برداشنت ریل های کناری‬
‫‪ .1‬قسمت مرکزی بخش باالی ریل کناری را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬ریل کناری را تقریبا ً ‪ 45‬درجه بگردانید‪.‬‬
‫‪ .3‬ریل کناری را کشیده و از دو سوارخ زیرین خارج کنید‪.‬‬
‫سوار کردن‪ :‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬را به ترتیب برعکس تکرار کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪42 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:17‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 42‬‬
‫متیز کردن گرم کننده فوقانی (انتخابی)‬
‫‪ .1‬برای ساده تر شدن متیز کردن سقف فر می توانید گرم کننده‬
‫منقل را پایین بیاورید‪ .‬در حالی که گرم کننده منقل را گرفته‬
‫اید‪ ،‬مهره را در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت چرخانده‬
‫و باز کنید‪.‬‬
‫‪ 05‬بقارم و ندرک زیمت‬
‫‪ .2‬جلوی گرم کننده منقل به سمت پایین آمده و گرم کننده‬
‫منقل را منی توان از فر خارج ساخت‪ .‬گرم کننده منقل را به‬
‫پایین فشار ندهید چون امکان تغییر شکل یافنت آن وجود دارد‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از اینکه متیز کردن را به پایان بردید‪ ،‬گرم کننده منقل را بلند‬
‫کرده و به جای اصلی آن برگردانید و مهره را در جهت حرکت‬
‫عقربه های ساعت ببندید‪.‬‬
‫سوار کردن‪ :‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را به ترتیب برعکس تکرار کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪43 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:18‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 43‬‬
‫ضمانت و تعمیر‬
‫رفع اشکاالت‬
‫راه حل‬
‫مشکل‬
‫•‬
‫•‬
‫اگر فر گرم منی شود بایستی چکار کنم؟‬
‫•‬
‫•‬
‫ممکن است که فر روشن نشده باشد‪ .‬فر را روشن کنید‪.‬‬
‫ممکن است که ساعت تنظیم نشده باشد‪ .‬ساعت را تنظیم کنید‬
‫(به بخش «تنظیم ساعت» مراجعه شود)‪.‬‬
‫کنترل کنید که تنظیمات الزم اجنام شده باشند‪.‬‬
‫ممکن است یک فیوز خانگی سوخته باشد یا ممکن است فیوز پریده‬
‫باشد‪ .‬فیوزها را تعویض کرده یا مدار را دوباره تنظیم کنید‪ .‬اگر این‬
‫موضوع مکررا ً اتفاق افتاد‪ ،‬با یک تکنسین برق مجاز متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر با اینکه عملکرد و دمای فر تنظیم‬
‫شده هنوز فر گرم منی شود‪ ،‬بایستی‬
‫چکار کنم؟‬
‫•‬
‫ممکن است اتصالی های داخلی برق اشکاالتی داشته باشند‪ .‬با مرکز‬
‫خدمات محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر یک کد خطا منایان شده و فر گرم منی‬
‫شود‪ ،‬بایستی چکار کنم؟‬
‫•‬
‫خطایی در اتصالی مدار داخلی برق وجود دارد‪ .‬با مرکز خدمات محلی‬
‫خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر منایش زمان چشمک می زند بایستی‬
‫چکار کنم؟‬
‫•‬
‫برق قطع شده است‪ .‬ساعت را تنظیم کنید (به بخش «تنظیم‬
‫ساعت» مراجعه شود)‪.‬‬
‫اگر چراغ فر روشن منی شود بایستی‬
‫چکار کنم؟‬
‫•‬
‫چراغ فر اشکال دارد‪ .‬المپ فر را تعویض کنید (به بخش «تعویض‬
‫المپ» مراجعه شود)‪.‬‬
‫اگر پنکه فر بدون اینکه روشن شده‬
‫باشد کار می کند بایستی چکار کنم؟‬
‫•‬
‫پس از استفاده‪ ،‬پنکه فر آنقدر کار می کند تا فر خنک شود‪ .‬اگر پنکه‬
‫پس از اینکه فر خنک شد به کار کردن ادامه داد با مرکز خدمات محلی‬
‫خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫فارسی ‪44 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:18‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 44‬‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫کد های خطا و ایمنی‬
‫کد‬
‫مشکل‬
‫خاموش کردن ایمن‪ .‬فر برای مدت طوالنی و به دمای معین به‬
‫کار کردن ادامه می دهد‪.‬‬
‫‪ 16‬ساعت‬
‫زیر ‪ 105‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 8‬ساعت‬
‫از ‪ 105‬درجه سانتی گراد تا ‪ 240‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 4‬ساعت‬
‫‬
‫از ‪ 245‬درجه سانتی گراد تا حداکثر‬
‫کلید را فشار داده و برای مدتی نگه داشته اید‪.‬‬
‫کلیدها را متیز کنید و کنترل کنید که‬
‫آب روی سطح در اطراف کلید نباشد‪.‬‬
‫فر را خاموش کرده و تنظیمات را دوباره‬
‫تنظیم کنید‪ .‬اگر این موضوع دوباره پیش‬
‫آمد‪ ،‬با مرکز محلی مراقبت از مشتریان‬
‫‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از جداکننده درست نیست‪.‬‬
‫جداکننده را برای حالت فوقانی‪ ،‬دوگانه و‬
‫حتتانی وارد کنید‪ .‬جداکننده را برای حالت‬
‫منفرد خارج کنید‪.‬‬
‫خطای فر ممکن است موجب کارکرد ضعیف و مشکالت ایمنی‬
‫شود‪ .‬فورا ً استفاده از فر را متوقف کنید‪.‬‬
‫با مرکز محلی مراقبت از مشتریان‬
‫‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫**‬
‫)‪1‬‬
‫فر را خاموش کرد و غذا را خارج کنید‪.‬‬
‫قبل از استفاده دوباره اجازه دهید که فر‬
‫خنک شود‪.‬‬
‫‪ 06‬ریمعت و تنامض‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫راه حل‬
‫بعد از اینکه ولتاژ به محدوده عادی‬
‫محافظت اضافه ولتاژ (‪)OVP‬‬
‫بازگشت‪ ،‬حالت محافظت اضافه ولتاژ‬
‫این حالت دستگاه را در برابر افزایش های ناگهانی ولتاژ‬
‫(‪ )OVP‬بطور خودکار غیرفعال شده و فر به‬
‫محافظت می کند‪.‬‬
‫حالت کاری عادی خود بازمی گردد‪.‬‬
‫یک افزایش ناگهانی شدید ولتاژ هشداری را فعال ساخته و‬
‫پیام " ‪ " - UP -‬در منایشگر دیده خواهد شد و گرم کننده‪ ،‬چراغ‪ ،‬قابلیت محافظت اضافه ولتاژ (‪ )OVP‬می‬
‫تواند در روند آشپزی وقفه ایجاد کند‪.‬‬
‫موتور همرفت گرما و قابلیت کباب پز غیرفعال خواهند شد‪.‬‬
‫)‪ * 1‬به همه شماره ها اشاره می کند‪.‬‬
‫فارسی ‪45 -‬‬
‫‪2014-05-19 �� 4:26:18‬‬
‫‪BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 45‬‬
‫یادداشت‬
BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 46
2014-05-19 �� 4:26:18
‫یادداشت‬
BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 47
2014-05-19 �� 4:26:18
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
GHANA
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
DG68-00593A-00
BQ665_HC_DG68-00593A-00_FA.indb 48
2014-05-19 �� 4:26:18
BQ665
Built-In Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 1
2014-05-12 �� 3:40:53
contents
USING THIS MANUAL
4
Using this manual
SAFETY INSTRUCTIONS
7
9
9
9
Bulb exchange
Door removal
Door glass removal
Auto energy saving function
4
4
INSTALLATION
10
OVEN CONTROLS
11
ACCESSORIES
11
10lnstallation
11 Oven controls
11Accessories
English - 2
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 2
2014-05-12 �� 3:40:53
BEFORE YOU BEGIN
13
13 Setting the clock
14 Initial cleaning
OVEN USE
14
17
18
19
20
20
21
21
22
30
31
Setting the divider mode
Setting the oven temperature
Cook time
Switching the oven off
Kitchen timer
Oven lamp On/Off
Child safety function
Switching the beeper off
Oven functions
Test dishes
Automatic cooking
CLEANING AND CARE
39
40
41
41
41
42
43
Steam cleaning
Catalytic enamel surface (Optional)
Water collector cleaning (Optional)
Rapid drying
Hand cleaning
Side runners (Optional)
Cleaning the top heater (Optional)
14
39
WARRANTY & SERVICE
44
44Troubleshooting
45 Error and safety codes
English - 3
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 3
2014-05-12 �� 3:40:53
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (power cord type
model only)
English - 4
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 4
2014-05-12 �� 3:40:54
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage must be removed before cleaning and
all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven. (temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
English - 5
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 5
2014-05-12 �� 3:40:54
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the restposition
when cooking big loads. (Depending on
model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially
licensed electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may
result in considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a
SAMSUNG Service Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved
circuit breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or
cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the
water supply cartridge is damaged. (Steam function model only)
English - 6
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 6
2014-05-12 �� 3:40:54
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest
service center. (Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not
touch heating elements or interior surfaces of the oven until they have had time to
cool.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature
for an extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can
escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of
the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the big grid. If the baking tray is
used, it may become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the bottom of the oven when it is hot.
The oven door must be closed during cooking.
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or
tins on it. The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel
surfaces and cause poor cooking results.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Never store flammable materials in the oven.
Fruit juices will leave stains, which can become permanent on the enamel surfaces of
the oven. When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump
themselves on the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy items on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong force.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even
after the cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
• Switch oven Off.
• Disconnect the oven from the mains.
English - 7
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 7
2014-05-12 �� 3:40:54
• Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
• Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
Rear oven light
1.Remove cap by turning anti-clockwise
and remove the metal ring, the sheet ring
and clean the glass cap. If necessary,
replace the bulb with a 25 watt, 300 °C
heat-resistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Replace glass cap where
you have removed it
in step 1 and turn it
clockwise to keep it in
place.
Oven side light (Depending on model)
1.To remove the glass cover, hold the lower end with one
hand, insert a flat sharp implement such as a table knife
between the glass and the frame.
2.Pop out the cover.
3.If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,
300 °C heat resistant halogen oven light bulb.
Tip: Always use a dry cloth when handling a halogen
bulb to prevent sweat from fingers being deposited on
the bulb surface. It increases the life of the bulb when
you exchange the bulb.
4.Reattach the glass cover.
English - 8
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 8
2014-05-12 �� 3:40:54
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for
example, for cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
70
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door
at its middle and lift and
pull upwards until the
hinges can be taken out.
3. After cleaning, for
attaching the door
repeat the 1 and 2
steps in revers order.
The clip on the hinge
should be closed on
both sides.
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These
sheets can be removed for cleaning.
1. Press both buttons on
the left and right sides
of the door.
2. Detach the covering
and remove glass 1
from the door.
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
2
3. Lift glass 2 and clean
the sheets with warm
water or washing-up
liquid and polish dry
with a soft clean cloth.
ATTACHING: The Door-Glass is different from 2EA to 4EA model by model.
When assembling the glass 1, the screen printed surface of the
glass 1 should be on the inside, between the glass sheets.
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven
light’ button. For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after
cooking program has started.
English - 9
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 9
2014-05-12 �� 3:40:56
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety
regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
• The kitchen cabinet in which the oven is built in must satisfy stability requirements as specified
in DIN 68930.
Power connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
BROWN
BLUE or YELLOW
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
or BLACK
WHITE
and GREEN
earthed via the (
)-terminal. The yellow and green cable(earth connection)
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed.
Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during
installation, and prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
There should be a ventilation gap
Top
1
2 Lower
545
in the base of the kitchen cabinet
element
element
560
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50mm
should be left between the lower shelf
595
572
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
595
21
Airflow through the ventilation gap
3
min. 550
4
min. 560
min. 600
min. 50
5
50
min. 590
-max. 600
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow
as shown on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to
provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the
size of the oven in the picture is same.
English - 10
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 10
2014-05-12 �� 3:40:59
oven controls
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
4
5
6
7
8
9
10
1
7. Kitchen Timer button
8. Clock button
9. Temperature button
10.Time/Temperature control buttons
11.Information Screen
Power On/Off button
Partition select button
Auto Cook select button
Cooking Mode select button
Lamp button
Cooking Time button
Power On/Off button
Press this button to turn the oven on or off.
If you press the Power On/Off button, the lights for the buttons and the display
panel are turned off. As a result, all buttons other than the Power On/Off button are
deactivated.
Pressing the Power On/Off button again will turn the lights of the other buttons and
the display panel back on. Consequently, all buttons are reactivated.
02 installation & oven controls & Accessories
2
accessories
The following accessories are provided with your oven.
1. Wire grill, for dishes, cake tins, roasting and grilling
trays.
2. Wire roast (Optional), for roasting.
3. Baking tray (Optional), for cakes and biscuits.
Front
4. Deep pan (Optional), for roasting or collecting meat
juices or fat drippings.
Front
English - 11
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 11
2014-05-12 �� 3:41:00
5. Divider, for the upper, lower and twin modes. Use
inserted in level 3. There is a divider-sensing switch on
the rear wall of the cooking compartment. Insert into the
back completely.
6. Rotisserie spit (Optional), 2 prongs, a removable handle
and a cradle, which fits into the 3rd shelf from the
bottom. To use the rotisserie, fit the spit into the hole in
the rear wall of the oven’s interior. Place the deep pan on
level 1 when using the spit.
7. Rotisserie spit and Shasilik. (Optional)
8. Grease filter. (Optional)
The grease fi lter installed on the back oven interior
wall protects the fan, round heater, and the oven from
impurity, particularly spattering fat. When cooking meat,
we recommend using the fat fi lter. When baking pastry,
always remove the fi lter! If the fi lter is installed when
baking pastry or cakes, the results can be quite poor.
9. Telescopic rails (Optional)
To insert the wire shelf or tray, first slide out the
telescopic rails for one particular level.
Place the wire shelf or tray on the rails and push them
back completely into the oven. Close the oven door only
after you have pushed the telescopic rails into the oven.
To use it:
• Place the deep pan (no trivet) at level 1 to collect the cooking juices or on the
bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted onto the
spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the deep
pan to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit entres the turning mechanism at the back
of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape. (The spit has
two lugs which should be nearest to the oven door so to stop the spit going
forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Before cooking unscrew the handle. After cooking screw the handle back on to
help remove the spit from the cradle.
WARNING: All accessory parts and unsuitable accessories for self cleaning should
be removed for pyrolytic cleaning.
English - 12
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 12
2014-05-12 �� 3:41:02
before you begin
SETTING THE CLOCK
1 Press the Clock button.
The “
” and “12: ” will blink.
2 Turn the Time/Temperature control button
to set the hour of the day.
Example: To set 1:30
Wait for about 10 seconds. The clock stops
blinking and shows the set hour.
03 before you begin
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the
time.
3 Press the Clock button.
The “
” and “ :00” will blink.
4 Turn the Time/Temperature control button
to set the minute of the time.
“
” will blink.
5 Press the Clock button to finish setting the
clock or wait for about 10 seconds. “
”
will disappear and “30” will stop blinking. The
display shows the time of day. The appliance
is now ready to use.
English - 13
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 13
2014-05-12 �� 3:41:04
INITIAL CLEANING
Clean the oven thoroughly before using for the first time.
Do not use sharp or abrasive cleaning materials. These could damage the oven
surface. For ovens with enamel fronts, use commercially available cleaning agents.
To clean the oven
1. Open the door. The oven light comes on.
2. Clean all oven trays, accessories and side runners with warm water or
washing - up liquid and polish dry with a soft clean cloth.
3. Wash the oven interior in the same way.
4. Wipe the front of the appliance with a damp cloth.
Check that the clock is set correctly. Remove accessories and operate the
oven at the convection setting at 200 °C for 1 hour before using. There will be a
distinctive odor; this is normal, but ensure your kitchen is well ventilated during
this conditioning period.
oven use
SETTING THE DIVIDER MODE
For upper, twin and lower modes, insert the divider. For single mode, remove the divider.
And then press the Partition select button to select the mode you want. For further
details, see the table below.
1. Press the Partition select button to select
the desired partition.
2. Press the Cooking Mode select button.
(skip this step in single mode)
3. Press the Time/Temperature control
button to select the desired oven function.
If 3 seconds have elapsed and there are
no further adjustments, the oven will begin
automatically in the selected mode and
function.
English - 14
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 14
2014-05-12 �� 3:41:05
Divider Modes
Divider
Marking
mode
Oven function
1. Convection
2. Top Heat +
Convection
3. Large Grill
Twin
Mode
Both upper and lower
Partition function
Lower
Mode
Single
Mode
Steam
Clean
Mode
1. Convection
2. Bottom Heat +
Convection
1. Convection
2. Top Heat +
Convection
3. Conventional
4. Large Grill
5. Small Grill
6. Bottom Heat +
Convection
-
Usage information
Yes
This mode saves energy
and time when cooking
small amounts of food.
Yes
Yes
You can cook two
dishes at two different
temperatures at the
same time.
This mode saves energy
and time when cooking
small amounts of food.
No
-
No
-
04 oven use
Upper
Mode
Insert
divider
Upper mode
Only the upper heating element operates. The divider should be inserted.
Convection
Top Heat + Convection
Large Grill
Lower mode
Only the lower heating element operates. The divider should be inserted.
Convection
Bottom Heat + Convection
English - 15
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 15
2014-05-12 �� 3:41:06
Twin mode
The upper and lower modes operate at the same time. It is possible to set which
mode activates first. When one of the dishes has finished cooking in twin mode
and you would like to change the cooking time or temperature of the other
partition, press the Partition select button to select the mode (upper or lower)
that you would like to continue operating. Divider should be inserted.
Twin mode 1
The upper mode begins operating first. If the Cooking Mode select button is
pressed or if 15 seconds elapse after the upper mode is set and there has been
no further adjustment, the oven begins the lower mode.
Convection
Top Heat + Convection
Large Grill
Twin mode 2
As the upper mode starts, if the Cooking Mode select button is pressed or if
15 seconds elapse and there has been no further adjustment, the oven moves to
the lower mode. The upper and lower modes operate at the same time.
Convection
Bottom Heat + Convection
Over Voltage Protection Mode
• This feature protects the product from voltage spikes.
• A strong voltage spike triggers an alarm and displays the “-UP-“
message. The Heater, Lamp, Convection Motor, and Spit features are
deactivated.
• The Over Voltage Protection (OVP) feature can interrupt the cooking
process.
• Once the voltage returns to the normal range, Over Voltage Protection
(OVP) mode is automatically deactivated and the oven returns to normal
operation.
English - 16
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 16
2014-05-12 �� 3:41:07
Single mode
Top Heat + Convection
Conventional
Large Grill
Small Grill
Bottom Heat + Convection
04 oven use
Convection
SETTING THE OVEN TEMPERATURE
In single, upper and lower modes
1. Press the Temperature button.
2. Press the Time/Temperature control
button to adjust the temperature in
increments of 5 °C.
Single Mode
(Large & Small Grill)
40 °C-250 °C
(40 °C-270 °C)
Upper Mode
40 °C-250 °C
Lower Mode
40 °C-250 °C
The temperature may be adjusted during cooking.
In the oven mode settings, the top and Bottom Heating elements cycle on
and off in intervals through the cooking process to regulate and maintain the
temperature.
English - 17
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 17
2014-05-12 �� 3:41:08
In twin mode
1. Press the Temperature button (upper
mode).
Press the Temperature button twice
(lower mode).
2. Press the Time/Temperature control
button to adjust the temperature in
increments of 5 °C.
Upper Mode
(Large Grill)
170 °C-250 °C
(200 °C-250 °C)
Lower Mode
170 °C-250 °C
The temperature may be adjusted during cooking.
COOK TIME
You can set the cook time during cooking.
In single, upper and lower modes
1. Press the Cook Time button.
“ ” will blink.
2. Press the Time/Temperature control
button to set the desired cook time.
3. Press the Cook Time button.
The oven operates with the selected
cook time unless the Cook Time
button is pressed within 5 seconds.
During cooking, you can adjust the previously set cook time with the Time/
Temperature control button for better results.
English - 18
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 18
2014-05-12 �� 3:41:09
In twin mode
Cook times for the upper and lower modes can be selected by using the Cook
Time button and the Time/Temp Control button.
04 oven use
1. Press the Cook Time button twice.
(lower mode)
“ ” will blink.
2. Press the Time/Temperature control
button to set the desired cook time.
3. Press the Cook Time button.
The oven operates with the selected
cook time unless the Cook Time
button is pressed within 5 seconds.
During cooking, you can adjust the previously set cook time with the Time/
Temperature control button for better results.
SWITCHING THE OVEN OFF
To switch the oven off, press the Power On/Off
button.
English - 19
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 19
2014-05-12 �� 3:41:10
KITCHEN TIMER
1. Press the Kitchen Timer button once. “
flashes.
”
2. Turn the Time/Temperature control button
to set the desired time.
Example: 5 minutes
3. Press the Kitchen Timer button to start the
kitchen timer. When the set time has elapsed,
an audible signal sounds.
Press and hold the Kitchen Timer button for 2 seconds each to cancel the timer.
OVEN LAMP ON/OFF
Press the Lamp button.
Once
Upper and Lower
Twice
Upper
Three time
Lower
Four time
Off
Lamp turns on and off in the indicated order regardless of operation.
The lamp automatically turns off within a few minutes.
English - 20
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 20
2014-05-12 �� 3:41:11
CHILD SAFETY FUNCTION
1. Press the Cooking Time button and Kitchen
Timer button at the same time and hold for 3
seconds. “ ” will appear in the display field.
04 oven use
2. Press the Cooking Time button and Kitchen
Timer button at the same time and hold for 3
seconds again to unlock.
When locked, all buttons except the Power On/Off button will not operate. The
lock is available whether or not the oven is in operation.
SWITCHING THE BEEPER OFF
1. To turn the beeper off, press the Cooking
Time and Clock buttons at the same time
and hold for 3 seconds.
2. To turn the beeper back on, press the
Cooking Time and Clock buttons again at
the same time and hold for 3 seconds.
English - 21
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 21
2014-05-12 �� 3:41:11
OVEN FUNCTIONS
The features of this oven include the following functions
Oven Modes
The following table represents the various oven modes and settings of your oven.
Use the cooking guide tables for these modes in the following pages as
guidelines for cooking.
Conventional
Food is heated by top and Bottom Heating elements. This setting
is suitable for baking and roasting.
Top Heat + Convection
We recommend this mode when roasting meat. The Top Heating
element is in operation and the fans operate to circulate the hot air
coming from top and back wall heating element.
Convection
Food is heated by the hot air from the heating element in the back
and circulated by two fans. This setting provides uniform heating
and is ideal for frozen convenience food as well as cake and
croissants.
This mode can be used for baking on two levels.
Large Grill
Food is heated by the Top Heating elements. We recommend this
mode for grilling steaks and sausages as well as cheese toasts.
Small Grill
This mode is ideal for grilling small amounts of foods, such as
baguettes, cheese or fish fillets.
Place the food in the middle of the wire grill, as only the smaller
heating element in the centre is operating.
Bottom Heat + Convection
The Bottom Heating element and back wall heating element
provide hot air which is circulated by the fans. This mode is ideal
for baking food such as quiches, pizza, bread and cheesecakes.
English - 22
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 22
2014-05-12 �� 3:41:12
1. Conventional
Suggested temperature: 200 °C
The conventional function is ideal for baking and roasting foods arranged on one
rack. Both the top and Bottom Heating elements operate to maintain the oven
temperature.
We recommend to preheat the oven in conventional mode.
Temperature
(°C)
Time
(min.)
3
Wire grill
180-200
40-50
3
Wire roast +
Deep pan
240
15-20
Fish filets (500-1000 g) 3-4
cut on each side
3
Baking tray
200
13-20
Frozen cutlets (350-1000 g)
minced meat & with ham,
cheese or mushroom filing
3
Baking tray
200
25-35
Frozen cutlets from minced,
carrot, beetroot or potato
(350-1000 g)
3
Baking tray
200
20-30
Baked potato (cut in half)
(500-1000 g)
3
Baking tray
180-200
30-45
Frozen meat roll with
mushrooms filing
(500-1000 g)
3
Baking tray
180-200
40-50
Spong cake (250-500 g)
2
Wire grill
160-180
20-30
Marble cake (500-1000 g)
2
Wire grill
170-190
40-50
Yeast cake on tray with fruit
& Crumbles topping
(1000-1500 g)
2
Baking tray
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Wire grill
190-200
25-30
Shelf level
Frozen lasagne (500-1000 g)
Whole fish (e.g. Dorade)
(300-1000 g) 3-4 cut on each
side
04 oven use
Accessory
Food item
English - 23
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 23
2014-05-12 �� 3:41:12
2. Top Heat + Convection
Suggested temperature: 190 °C
The Top Heating element is in operation and the fan operates to constantly
circulate the hot air.
We recommend to preheat the oven with Top Heat + Convection mode.
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Wire roast +
Deep pan
190-200
45-65
3
Wire roast +
Deep pan
180-200
15-35
Chicken pieces (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
4
Wire roast +
Deep pan
200-220
25-35
Roast fish (500-1000 g) use
ovenproof dish
BRUSH WITH OIL
2
Wire grill
180-200
30-40
Roast beef (800-1200 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
2
Wire roast +
Deep pan
Add 1 cup
water
200-220
45-60
Duck breast (300-500 g)
4
Wire roast +
Deep pan
Add 1 cup
water
180-200
25-35
Food item
Shelf level
Accessory
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
2
Meat or fish steaks
(400-800 g)
English - 24
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 24
2014-05-12 �� 3:41:12
3. Convection
Suggested temperature: 170 °C
This function bakes foods placed on up to three shelves and is also appropriate
for roasting. Cooking is achieved by the heating element on the rear wall and the
fan distributes the heat.
We recommend to preheat the oven in convection mode.
Time
(min.)
Wire roast +
Deep pan
190-200
40-50
3
Wire grill
220-240
15-25
Baked apples 5-8 pcs each
150-200 g
Take out the hearts, add raisins
and jam.
Use ovenproof dish.
3
Wire grill
200-220
15-25
Cutlets from minced meat
(300-600 g)
3
Baking tray
190-200
18-25
Minced meat roll with filling
(500-1000 g)
BRUSH WITH OIL
3
Baking tray
180-200
50-65
Frozen croquettes (500-1000 g)
2
Baking tray
180-200
25-35
Frozen oven chips (300-700 g)
2
Baking tray
180-200
20-30
Frozen pizza (300-1000 g)
2
Wire grill
200-220
15-25
Apple & Almond cake
(500-1000 g)
2
Wire grill
170-190
35-45
Fresh croissant (200-400 g)
(ready-dough)
3
Baking tray
180-200
15-25
Shelf level
Accessory
Lamb rack (350-700 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
3
Baked bananas (3-5 pcs), cut
with knife on top, add 10-15
g chocolate, 5-10 g nuts into
cuts, drop sugar water, wrap in
aluminium foil.
04 oven use
Temperature
(°C)
Food item
English - 25
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 25
2014-05-12 �� 3:41:13
4. Large Grill
Suggested temperature: 240 °C
The Large Grill function grills large quantities of flat foods, such as steaks,
schnitzels and fish. It is also suitable for toasting. Both the Top Heating element
and the grill are on in this mode.
We recommend to preheat the oven using Large Grill mode.
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Wire roast +
Deep pan
220
5-8
turnover
5-8
4
Wire roast +
Deep pan
220
4-6
turnover
4-6
Toasts 5-10 pcs
5
Wire grill
240
1-2
turnover
1-2
Cheese Toasts 4-6 pcs
4
Wire roast +
Baking tray
200
4-8
Frozen pancakes with filling
(200- 500 g)
3
Baking tray
200
20-30
Beef steaks (400-800 g)
4
Wire roast +
Deep pan
240
8-10
turnover
5-7
Food item
Shelf level
Accessory
Sausages (thin) 5-10 pcs
4
Sausages (thin) 8-12 pcs
English - 26
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 26
2014-05-12 �� 3:41:13
5. Small Grill
Shelf level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Frozen oven camembert
(2-4 each 75 g)
PUT IN COLD OVEN
(before preheat)
3
Wire grill
200
10-12
Frozen baguettes with
topping (tomato-mozzarella
or ham & cheese)
3
Wire roast +
Baking tray
200
15-20
Frozen fish fingers
(300-700 g)
PUT IN COLD OVEN
(before preheat)
3
Wire roast +
Baking tray
200
15-25
Frozen fish burger
(300-600 g)
PUT IN COLD OVEN
3
Baking tray
180-200
20-35
Frozen pizza (300-500 g)
PUT IN COLD OVEN
(before preheat)
3
Wire roast +
Baking tray
180-200
23-30
Food item
04 oven use
Suggested temperature: 240 °C
This setting is for grilling smaller amounts of flat foods, such as steaks, schnitzels,
fish and toast, placed in the middle of the tray. Only the top element is in
operation.
We recommend to preheat the oven using Small Grill mode.
Put food in the centre of accessory.
English - 27
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 27
2014-05-12 �� 3:41:13
6. Bottom Heat + Convection
Suggested temperature: 190 °C
The Bottom Heat + Convection mode is for recipes calling for a moist topping
and a crisp base, as with foods like pizzas, quiches lorraine, German-style open
fruitcakes and cheesecakes.
We recommend to preheat the oven in Bottom Heat + Convection mode.
Shelf level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min.)
Yeast dough pie with apple
frozen (350-700 g)
3
Wire grill
180-200
15-20
Puff pastry small pies with
filling frozen (300-600 g)
BRUSH EGG YOLK, PUT IN
COLD OVEN (before preheat)
3
Baking tray
180-200
20-25
Meat balls in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
3
Wire grill
180-200
25-35
Puff pastry fans (500-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
3
Baking tray
180
15-23
Cannelloni in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
3
Wire grill
180
22-30
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
3
Baking tray
180-200
20-30
Homemade pizza (500-1000 g)
2
Baking tray
200-220
15-25
Homemade bread (700-900 g)
2
Wire grill
170-180
45-55
Food item
English - 28
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 28
2014-05-12 �� 3:41:13
7. Twin Mode
Suggest 1: Cooking at different temperatures
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min.)
UPPER
Frozen pizza
(300-400 g)
4
Convection
200 - 220
Wire grill
15-25
LOWER
Marble cake
(500-700 g)
1
Convection
170 - 180
Baking tray
50-60
04 oven use
Using twin mode you can cook two different food items in your oven. When
cooking in upper and lower cavity you can use different temperatures, cooking
modes and cooking times. For example, you can grill steaks and bake gratin
simultaneously. Using the divider, you can cook gratin in the lower and steaks in
the upper part of the oven.
Always insert divider into shelf level 3 before you start cooking.
Put food in cold oven
Suggest 2: Cooking at different cooking modes
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min.)
UPPER
Chicken
pieces
(400-600 g)
4
Top Heat +
Convection
200 - 220
Wire roast +
Deep pan
25-35
LOWER
Potato gratin
(500-1000 g)
1
Convection
170 - 180
Wire grill
30-40
Put food in cold oven
English - 29
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 29
2014-05-12 �� 3:41:13
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Type of
food
Dish & Notes
Small cakes Baking tray
Deep pan + Baking
tray
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking
time
(min.)
3
Conventional
160-180
15-25
1+4
Convection
150-170
20-30
Fatless
sponge
cake
Baking tin on Wire grill
(Dark coated, ø 26 cm)
2
Conventional
160-180
20-30
Apple pie
Wire grill + Baking tray
+ 2 Springform cake
tins (Dark coated, ø
20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
170-190
70-80
Wire grill + 2
1 Placed Conventional
Springform cake tins
diagonally
(Dark coated, ø 20 cm)
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using the Large Grill function.
Use this function with the maximum temperature setting of 270°C.
Type of
food
Cooking
time
(min.)
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
White bread Wire grill
toasts
5
Large Grill
270
1st 1-2
2nd 1-1 1/2
Beef
burgers
4
Large Grill
270
1st 7-10
2nd 6-9
Dish & Notes
Wire roast + Deep pan
(to catch drippings)
English - 30
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 30
2014-05-12 �� 3:41:13
AUTOMATIC COOKING
In auto cook mode you can select 40 Auto Programmes for cooking, roasting and
baking.
For upper, twin and lower modes, insert the divider.
1. Press Auto Cook select button.
04 oven use
2. Select the desired function by pressing
Cooking Mode select button.
(skip this step in single mode)
3. Select the desired recipe by pressing Time/
Temperature control buttons.
Wait 5 seconds.
4. Select the desired weight by pressing Time/
Temperature control buttons.
English - 31
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 31
2014-05-12 �� 3:41:14
Single oven Auto cook programmes
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and
Baking.
Those can be used in the single cavity of your oven. Always remove the divider.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking Modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
Shelf
level
1
Frozen pizza
0.3-0.6
0.7-1.0
Wire grill
2
Put frozen pizza in the middle
of the wire grill.
2
Frozen oven
chips
0.3-0.5
(thin)
0.6-0.8
(thick)
Baking tray
2
Distribute frozen oven chips
evenly on the baking tray.
First setting is for thin French
fries, the second setting is for
thick oven chips.
3
Frozen oven
croquettes
0.3-0.5
0.6-0.8
Baking tray
2
Put frozen potato croquettes
on the tray.
4
Homemade
lasagne
0.3-0.5
0.8-1.0
Wire grill
3
Prepare fresh lasagne or
use ready prepared product
and put into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish in
the centre of oven.
5
Beef steaks
0.3-0.6
0.6-0.8
Deep pan
with wire
roast
4
Put marinated beef steaks
side by side on the wire
roast. Turn over as soon as
the oven beeps. The first
setting is for thin beef steaks,
the second setting is for thick
beef steaks.
6
Roast beef
0.6-0.8
0.9-1.1
Deep pan
with wire
roast
2
Put marinated roast beef on
wire roast.
Turn over, as soon as the
oven beeps.
7
Lamb rack
0.6-0.8
0.9-1.1
Deep pan
with wire
roast
2
Put marinated lamb rack on
wire roast.
Turn over as soon as the
oven beeps.
8
Lamb chops
0.3-0.4
0.5-0.6
Deep pan
with wire
roast
4
Marinate lamb chops. Put
lamp chops on wire roast.
Turn over, as soon as the
oven beeps.
The first setting is for thin
chops, the second setting is
for thick chops.
Recommendation
English - 32
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 32
2014-05-12 �� 3:41:14
Shelf
level
Food item
Weight/kg
Accessory
Recommendation
9
Chicken
pieces
0.5-0.7
1.0-1.2
Deep pan
with wire
roast
4
Brush chicken pieces with oil
and spices.
Put chicken pieces side by
side on the wire roast.
10
Whole
chicken
1.0-1.1
1.2-1.3
Deep pan
with wire
roast
2
Brush whole chicken with oil
and spices.
Put chicken on the wire roast.
Turn over, as soon as the
oven beeps.
11
Duck breast
0.3-0.5
0.6-0.8
Deep pan
with wire
roast
4
Prepare duck breast, put
on the wire roast with the
fat-side up. First setting is for
one duck breast, the second
setting is for 2 thick duck
breasts.
12
Roll of turkey
0.6-0.8
0.9-1.1
Deep pan
with wire
roast
4
Put roll of turkey on the wire
roast.
Turn over, as soon as the
oven beeps.
13
Steamed fish
0.5-0.7
0.8-1.0
Wire grill
2
Rinse and clean fishes, such
as whole trout, perch or sea
bass. Put head to tail in an
oval ovenproof glass dish.
Add 2-3 tablespoon lemon
juice. Cover with lid.
14
Roast fish
0.5-0.7
0.8-1.0
Deep pan
with wire
roast
4
Put fishes head to tail on the
wire roast.
First setting is for 2 fishes,
the second setting is for 4
fishes. The programme is
suitable for whole fishes, like
trout, pikeperch or gilthead.
15
Salmon
steaks
0.3-0.4
0.7-0.8
Deep pan
with wire
roast
4
Put salmon steaks on the
wire roast.
Turn over, as soon as the
oven beeps.
16
Oven
potatoes
0.4-0.5
0.8-1.0
Baking tray
2
Rinse potatoes, cut potatoes
into halves.
Brush with olive oil, herbs
and spices.
Distribute on the tray evenly.
The first setting is for small
potatoes (each 100 g), the
second setting is for large
oven potatoes (each 200 g).
04 oven use
No
English - 33
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 33
2014-05-12 �� 3:41:14
No
Food item
Weight/kg
Accessory
Shelf
level
17
Roast
vegetables
0.4-0.5
0.8-1.0
Deep pan
4
Put vegetables, such as
sliced courgette, pieces of
pepper, sliced aubergine,
mushrooms and cherry
tomatoes into deep pan.
Brush with a mixture of olive
oil, herbs and spices.
18
Vegetable
gratin
0.4-0.6
0.8-1.0
Wire grill
2
Prepare vegetable gratin
using an ovenproof round
dish. Put dish in the centre
of oven.
19
Marble cake
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
Wire grill
2
Put dough into a suitable
sized buttered baking dish for
bundt cake.
20
Fruit flan
base
0.3-0.4
(large)
0.2-0.3
(tartlets)
Wire grill
2
Put dough into buttered
baking dish for cake base.
First setting is for one fruit
flan base, the second setting
is for 5-6 small tartlets.
21
Sponge cake
0.4-0.5
(midsize)
0.2-0.3
(small)
Wire Grill
2
Put dough into a round black
metal baking tin.
First setting is for Ø 26 cm
and the second setting is for
small Ø 18 cm baking tin.
22
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire Grill
2
Put dough into black metal
baking dish for 12 muffins.
First setting is for small
muffins, the second setting is
for large muffins.
23
Bread
0.7-0.8
(white)
0.8-0.9
(wholemeal)
Wire Grill
2
Prepare dough according to
manufacturers instructions
and put into a black metal
rectangular baking dish
(length 25 cm).
The first setting is for white
bread (0.7-0.8 kg) and the
second setting (0.8-0.9 kg) is
for wholemeal bread.
24
Homemade
pizza
1.0-1.2
1.3-1.5
Baking tray
2
But pizza on the tray. The
weight ranges include
topping such as sauce,
vegetables, ham and cheese.
Setting 1 (1.0-1.2 kg) is for
thin pizzas and setting 2 (1.31.5 kg) is for pizza with much
topping.
Recommendation
English - 34
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 34
2014-05-12 �� 3:41:14
No
Food item
Weight/kg
Accessory
Shelf
level
25
Yeast dough
fermentation
0.3-0.5
0.6-0.8
Wire Grill
2
Recommendation
Upper oven Auto cook programmes
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and
Baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking Modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
Shelf
level
1
Frozen bread
rolls
0.2-0.3
0.4-0.5
Wire grill
4
Distribute frozen bread rolls
evenly on wire grill.
2
Frozen pizza
0.1-0.2
0.3-0.4
Wire grill
5
Put frozen pizza in the centre
of wire grill.
3
Frozen pizza
snacks
0.2-0.3
0.4-0.5
Wire grill
5
Distribute pizza snacks side
by side on the wire grill.
4
Frozen fish
fingers
0.2-0.3
0.4-0.5
Baking tray
5
Distribute fish fingers evenly
on baking tray.
0.2-0.3 kg weight range is
suggested for 10 pcs, 0.40.5 kg for 15 pcs. Turn over
after beep sounds.
5
Frozen oven
chips
0.4-0.5
0.6-0.7
Baking tray
5
Distribute frozen oven chips
on baking tray.
The first setting is
recommended for thin French
fries, the second setting is
recommended for thick oven
chips. Use baking paper.
Turn over after beep sounds.
04 oven use
The first setting is
recommended for rising pizza
yeast dough. The second
setting is suitable for yeast
dough for cake and bread
dough. Put into a large round
heat-resistant dish and cover
with cling film.
Recommendation
English - 35
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 35
2014-05-12 �� 3:41:14
Lower oven Auto cook programmes
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and
Baking.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking Modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking.
Insert food in cold oven, unless it is recommended to preheat the oven.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
Shelf
level
1
Frozen
salmon in
puff pastry
0.2-0.3
0.5-0.6
Baking tray
1
Use baking paper. Put 2 pcs
(0.2-0.3 kg) side by side or 4
pcs (0.5-0.6kg) puff pastries
in two rows on the baking
tray.
2
Homemade
quiche
0.5-0.6
(small)
0.9-1.0
(large)
Wire grill
1
We recommend to preheat
the lower oven to 210 ˚C with
Bottom Heat + Convection
mode until beep sounds. Use
black metal baking tin.
After preheating put in the
centre of wire grill.
For first setting use Ø 18 cm
tin, for second setting use Ø
26 cm tin.
3
Homemade
pizza
0.2-0.6
0.8-1.2
Baking tray
1
Use baking paper. Put 0.20.6kg on a round pizza tray,
put 0.8-1.2 kg on the square
baking tray.
4
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire grill
1
Put dough into black metal
baking dish for 12 muffins.
5
Puff pastry in
fruit
0.2-0.3
0.4-0.5
Baking tray
1
Put 4 puff pastries in two
rows on the baking tray
using baking paper. Use
first setting for 4 small puff
pastries (0.2-0.3 kg) and
second setting for 4 large
puff pastries (0.4-0.5 kg).
Recommendation
English - 36
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 36
2014-05-12 �� 3:41:14
Twin oven Auto cook programmes
No Cavity
1
2
3
Shelf
Recommendation
level
Food item
Weight/kg
Accessory
Upper
Chicken
pieces
0.3-0.5
0.8-1.0
Deep pan
with wire
roast
4
Brush chicken pieces
with oil and spices. Put
pieces with the skin side
up on the wire roast.
Lower
Potato
gratin
0.4-0.6
0.8-1.0
Wire grill
1
Use ovenproof baking
dish. Place in the centre
of the wire grill.
Upper
Roast
vegetables
0.4-0.5
0.7-0.8
Deep pan
4
Distribute sliced
vegetables, such as
courgettes, pepper,
onions, mushrooms,
fennel, egg plants and
tomatoes on the deep
pan. Brush with olive oil
and spices.
Lower Pizza bread
0.1-0.2
0.3-0.4
Baking tray
1
Put pizza bread on
baking paper on tray.
Upper
Roast fish
0.3-0.5
0.6-0.8
Deep pan
with wire
roast
4
Rinse and prepare whole
fishes, such as trout,
bream, pike-perch or
gilthead, add lemon
juice, herbs and spices.
Brush skin with olive oil
and spices. Put on wire
roast.
Lower
Potato
wedges
0.3-0.4
0.5-0.6
Baking tray
1
Rinse and clean
potatoes.
Cut them into wedges or
cut small potatoes into
halves. Brush with olive
oil and spices.
04 oven use
Before using twin auto cook function insert the divider into the oven.
The following table presents 5 Twin Auto Cook Programmes for Cooking,
Roasting and Baking.
Using those programmes you will be able to cook your main dish & side dish or
main dish & dessert simultaneously. This table contains quantities, weight ranges
and appropriate recommendations.
Cooking Modes and times have been pre-programmed for your convenience.
Please refer to those guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
English - 37
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 37
2014-05-12 �� 3:41:14
No Cavity
4
5
Shelf
Recommendation
level
Food item
Weight/kg
Accessory
Upper
Roast duck
breast
0.3-0.5
( 1-2 thin)
0.6-0.8
( 2 thick)
Deep pan
with wire
roast
4
Put marinated duck
breasts with the fat side
up on the wire roast.
The first setting is for
normal sized duck
breasts (0.3 kg), the
second setting is for 2
duck breasts (each 0.4
kg)
Lower
Baked
apples
0.4-0.5
0.9-1.0
Wire grill
1
Rinse and core apples
and fill with marzipan or
raisins. Put into a round
ovenproof dish.
Upper
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire grill
4
Put dough into black
metal baking dish for 12
muffins.
0.2-0.6
0.8-1.2
Baking tray
1
Put 0.2-0.6 kg on a
round metal pizza baking
dish, put 0.8-1.2 kg on
the baking tray. Use
baking paper.
Lower Homemade
pizza
English - 38
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 38
2014-05-12 �� 3:41:14
cleaning and care
STEAM CLEANING
Caution: The steam cleaning system can be switched on only when the oven has
cooled to room temperature completely. Allow the oven to cool completely if it does
not work.
4. Press the Partition select button to steam
clean mode and wait 5 sec.“
” will blink.
05 cleaning and care
1. Remove all accessories from the oven.
2. Pour approximately 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the empty oven.
Use normal water only, no distilled water.
3. Close the oven door.
5. After an amount of time, the heater completes
operating and its lamp remains on.
6. When the operation is complete, the display
will blink and a beep indicates the end.
7. Press the Power On/Off button to end the
operation and clean the interior.
English - 39
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 39
2014-05-12 �� 3:41:15
After deactivating the Steam Cleaning
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning
procedure; the water on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for any length of time, for example,
overnight.
• Open the oven door and remove the remaining water with a sponge.
• Using a detergent - soaked sponge, a soft brush or a nylon scrubber, wipe
the oven interior. Stubborn soil can be removed with a nylon scourer.
• Lime deposits may be removed with a cloth soaked in vinegar.
• Wipe clean with clear water and dry with a soft cloth (do not forget to wipe
under the oven door seal).
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven
has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling,
it is recommend that you rub detergent into the stubborn soil before activating
the oven cleaning function.
• After cleaning, leave the oven door ajar at a 15° angle to allow the interior
enamel surface to dry thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (OPTIONAL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become
coated with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These
deposits will burn off at oven temperatures of 200 °C and above.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces, set the oven to convection 250 °C for an
hour.
English - 40
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 40
2014-05-12 �� 3:41:15
WATER COLLECTOR CLEANING (OPTIONAL)
The water collector is for collecting the water from the
moisture when oven is operating with very moist food. Food
waste can be stack on the water collector. If the cleaning is
not performed, the built-in furniture can be damaged. Clean
the water collector to protect your furniture after cooking.
05 cleaning and care
WARNING: If you encounter a water leakage from the
water collector after the cooking, please contact us at
the service center.
Water collector
RAPID DRYING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leave the oven door ajar at an angle of approximately 30°.
Press the Partition select button to single mode.
Press the Cooking Mode select button.
Press the Time/Temperature control button to convection.
Set the cook time to about 5 minutes and the temperature to 50 °C.
Switch the oven off at the end of this period.
WARNING: Do not use high - pressure water cleaners or steam jet cleaners to
clean the oven.
HAND CLEANING
WARNING: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel
wool, knives or other abrasive materials.
Oven Interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning
agent or warm soapy water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, only use customary oven
cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use
a clean cloth and a mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with
kitchen roll or a dry towel.
Grease and dirt can remain around handle or keys because of hot air coming
from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessories after every use and dry it with a tea towel. If necessary,
soak in warm soapy water for about 30 minutes for easier cleaning.
English - 41
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 41
2014-05-12 �� 3:41:16
SIDE RUNNERS (OPTIONAL)
To clean the interior of the oven, the both side runners can be removed.
Detaching the side runners
1. Press central part of the side runner
top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
3. Pull and remove the side runner from
bottom two holes.
Attaching: Repeat steps 1, 2 and 3 in reverse order.
English - 42
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 42
2014-05-12 �� 3:41:16
CLEANING THE TOP HEATER (OPTIONAL)
1. You can let down the grill heater to help
when cleaning the ceiling of the oven.
Remove the circular nut by turning it anticlockwise while holding the grill heater.
05 cleaning and care
2. The front of the grill heater moves down and
the grill heater can not be removed from the
oven. Do not force the grill heater down, or it
may become deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill
heater back to its original level and turn the
circular nut clockwise.
ATTACHING: Repeat steps 1and 2 in reverse order.
English - 43
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 43
2014-05-12 �� 3:41:17
warranty & service
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
SOLUTION
• The oven may not be switched on. Switch the
oven on.
• The clock may not be set. Set the clock (see
section “Setting the clock”).
• Check to see if the required settings have been
applied.
• A household fuse may have blown or a circuit
breaker may have tripped. Replace the fuses or
reset the circuit. If this happens repeatedly, call
an authorised electrician.
What should I do if, even
though the oven function
and temperature have been
set, the oven does not heat
up?
• There may be problems with the internal electrical
connections. Call your local service centre.
What should I do if an error
code appears and the oven
does not heat up?
• There is a fault in the internal electrical circuit
connection. Call your local service centre.
What should I do if the time
display is blinking?
• There was a power failure. Set the clock (see
section “Setting the clock”).
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light is faulty. Replace the oven light
bulb (see section “Changing the lamp”).
What should I do if the
• Following use, the oven’s fan runs until the oven
oven’s fan is running without
has cooled down. Call your local service centre if
having been set?
the fan continues to run after the oven has cooled
down.
English - 44
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 44
2014-05-12 �� 3:41:17
1)
**
ERROR AND SAFETY CODES
CODE
SOLUTION
Safety shut off. The oven continues
operating at the set temperature for
a prolonged time.
Under 105 °C
16 hours
From 105 °C to 240 °C 8 hours
From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using it
again.
Key is pressed for a period of time.
Clean the keys and check if there
is water on the surface around key.
Turn off the oven and try setting
again. If it occurs again, call your
local SAMSUNG Customer Care
Centre.
Divider use is incorrect.
Insert divider for upper, twin and
lower mode. Remove divider for
single mode.
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately.
Call your local SAMSUNG Customer
Care Centre.
OVER VOLTAGE PROTECTION
(OVP)
This feature protects the product
from voltage spikes.
A strong voltage spike triggers an
alarm, displays the “-UP-“ message,
and deactivates Heater, Lamp,
Convection Motor, and Spit features.
Once the voltage falls back to
normal range, Over Voltage
Protection (OVP) automatically
deactivates and the oven resumes
normal operation.
The Over Voltage Protection (OVP)
feature can interrupt the cooking
process.
1)
**
1)
**
**
1)
06 warranty & service
1)
**
PROBLEM
1) ** refers to all numbers.
English - 45
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 45
2014-05-12 �� 3:41:18
memo
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 46
2014-05-12 �� 3:41:18
memo
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 47
2014-05-12 �� 3:41:18
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
GHANA
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00593A-00
BQ665_HC_DG68-00593A-00_EN.indb 48
2014-05-12 �� 3:41:18
Download PDF

advertising