Samsung | D164W | Samsung D164W راهنمای کاربری

‫ماشین ظرفشوئی‬
‫دفترچه راهنما‬
‫‪D164STS/D164W‬‬
‫‪DD68-00203F-00‬‬
‫‪11:46:22‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 1‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫ی‬
‫اطالعات ایمن ‬
‫‪4‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫آنچه باید درباره دستورالعمل های ایمنی بدانی د‬
‫م‬
‫عالئم ایمنی مه ‬
‫م‬
‫نکات احتیاطی و ایمنی مه ‬
‫دستورالعمل های استفاده از ماشین ظرفشوئی‬
‫دستورالعمل های محافظت از کودکا ن‬
‫دستورالعمل های نصب ماشین ظرفشوئی‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ع‬
‫قبل از شرو ‬
‫‪13‬‬
‫نگاه اجمالی به ماشین ظرفشویی‬
‫اقالم نامناسب برای ماشین ظرفشویی‬
‫برگشت دهنده آب‬
‫استفاده پایه از محفظه ها‬
‫رهنمودهای شویند ه‬
‫ک‬
‫محفظه من ‬
‫واکنش پذیری پد ملسی‬
‫ک‬
‫نصب توکار در زیر سین ‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫موارد استفاد ه‬
‫‪31‬‬
‫صفحه کنتر ل‬
‫ل‬
‫مروری بر سیک ‬
‫مراحل ساده برای شرو ع‬
‫ت‬
‫تنظیما ‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫ی‬
‫حفظ و نگهدار ‬
‫‪40‬‬
‫متیز کرد ن‬
‫ت‬
‫مراقبت بلند مد ‬
‫‪40‬‬
‫‪43‬‬
‫ت‬
‫رفع مشکال ‬
‫‪44‬‬
‫نقاط کنتر ل‬
‫رمزهای اطالعاتی‬
‫‪44‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ 2‬یسراف‬
‫‪11:46:22‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 2‬‬
‫ضمیم ه‬
‫‪49‬‬
‫حمل و نقل‪/‬جابجایی‬
‫محافظت در مقابل یخبندا ن‬
‫دور انداخنت ماشین ظرفشوئی و کمک به محیط زیست‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫ف‬
‫برای آزمایش متعار ‬
‫‪51‬‬
‫سرویس ‪ 14‬نفر ه‬
‫‪51‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫ل‬
‫جدول سیک ‬
‫‪48‬‬
‫یسراف ‪3‬‬
‫‪11:46:22‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 3‬‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫خرید این ماشین ظرفشوئی جدید سامسونگ را به شما تبریک می گوییم‪ .‬این دفترچه راهنما حاوی اطالعات مهمی درباره نصب‪ ،‬استفاده و‬
‫مراقبت از این دستگاه می باشد‪ .‬لطفا ً به منظور بهره برداری هر چه بهتر از قابلیت ها و امکانات متعدد ماشین ظرفشوئی خود‪ ،‬این دفترچه‬
‫راهنما را با دقت مطالعه فرمایید‪.‬‬
‫آنچه باید درباره دستورالعمل های ایمنی بدانید‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫لطفا ً این دفترچه راهنما را با دقت کامل مطالعه فرمایید تا شیوه های ایمن و موثر کار با قابلیت ها و امکانات متعدد دستگاه جدید خود را‬
‫فرا بگیرید و این دفترچه را برای مراجعه آتی در مکانی امن در مجاورت دستگاه نگهداری کنید‪ .‬از این دستگاه فقط برای کارکرد اصلی آن که در‬
‫این دفترچه راهنما تشریح شده استفاده کنید‪.‬‬
‫هشدارها و دستورالعمل های ایمنی مطرح شده در این دفترچه راهنما کلیه شرایط و احتماالت را در بر منی گیرند‪ .‬شما باید هنگام نصب‪،‬‬
‫نگهداری و کار با ماشین ظرفشوئی از عقل سلیم تبعیت کرده و جانب احتیاط را رعایت منایید‪.‬‬
‫از آجناییکه دستورالعمل های استفاده زیر چندین مدل را در بر می گیرند‪ ،‬امکان دارد ویژگی های ماشین ظرفشوئی شما کمی با توضیحات این‬
‫دفترچه راهنما متفاوت بوده و متام عالئم هشداردهنده در مورد آن صدق نکنند‪ .‬اگر سؤال یا مشکلی دارید‪ ،‬با نزدیک ترین مرکز خدماتی متاس‬
‫گرفته و یا برای دریافت کمک و اطالعات در اینترنت به نشانی ‪ www.samsung.com‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫عالئم ایمنی مهم‬
‫معنی منادها و عالئم در این راهنمای کاربر‪:‬‬
‫هشدار‬
‫خطرات یا شیوه های کاری خطرناک که ممکن است باعث جراحت های شدید شخصی‪ ،‬مرگ و‪/‬یا آسیب دیدن اموال شوند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫خطرات یا شیوه های کاری خطرناک که ممکن است باعث جراحت های شخصی و‪/‬یا آسیب دیدن اموال شوند‪.‬‬
‫تذکر‬
‫نشان می دهد که خطر مصدومیت شخصی یا آسیب به اموال وجود دارد‪.‬‬
‫این عالئم هشداردهنده برای جلوگیری از جراحت دیدن شما و دیگران می باشند‪ .‬لطفا ً آنها را با دقت متام رعایت کنید‪.‬‬
‫این دستورالعمل ها را در مکانی امن نگهداری کرده و اطمینان حاصل کنید که کاربران جدید دستگاه با آنها آشنایی داشته باشند‪ .‬آنها را به‬
‫صاحب جدید دستگاه بدهید‪.‬‬
‫‪ 4‬یسراف‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 4‬‬
‫نکات احتیاطی و ایمنی مهم‬
‫به منظور کاهش احتمال خطر آتش سوزی‪ ،‬برق گرفتگی‪ ،‬یا جراحت به افراد در هنگام استفاده از این‬
‫دستگاه‪ ،‬نکات اساسی احتیاطی و ایمنی‪ ،‬شامل موارد زیر را مراعات کنید‪:‬‬
‫‪ 2 .2‬برای استفاده در اروپا‪ :‬کودکان به سن ‪ 8‬سال به باال و افرادی که توانایی های جسمانی‪ ،‬حسی و یا ذهنی‬
‫محدود دارند و یا افرادی که فاقد جتربه و دانش کافی هستند فقط در صورتی می توانند با دستگاه کار‬
‫کنند که حتت سرپرستی بوده و یا در خصوص استفاده ایمن از دستگاه و خطرات آن آموزش دیده باشند‪.‬‬
‫کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‪ .‬کارهای متیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان بدون سرپرستی و‬
‫نظارت اجنام شود‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫‪ 1 .1‬این دستگاه نباید توسط افرادی (شامل کودکان) که توانایی های جسمانی‪ ،‬حسی و یا ذهنی محدود‬
‫دارند‪ ،‬و یا افرادی که فاقد جتربه و دانش کافی هستند استفاده شود مگر آنکه حتت سرپرستی بوده و یا در‬
‫خصوص استفاده ایمن از دستگاه و خطرات آن توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست آموزش دیده‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬کودکان باید همواره حتت سرپرستی باشند تا مطمئن شوید با دستگاه بازی منی کنند‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬اگر سیم برق آسیب دیده است‪ ،‬باید برای جلوگیری از بروز خطرات آنرا توسط سازنده یا مناینده خدماتی و‬
‫یا اشخاص واجد شرایط تعویض منایید‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬مجموعه شلنگ های جدید عرضه شده همراه دستگاه باید استفاده شوند‪ ،‬مجموعه شلنگ های‬
‫قدیمی را نباید مجددا ً استفاده کرد‪.‬‬
‫‪ 6 .6‬در مورد دستگاه هایی که دارای منافذ تهویه در زیر خود هستند‪ ،‬فرش یا موکت نباید آن منافذ را مسدود‬
‫کند‪.‬‬
‫یسراف ‪5‬‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 5‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫‪ 7 .7‬برای استفاده در اروپا‪ :‬کودالن به سن زیر ‪ 3‬سال باید از دستگاه دور نگه داشته شوند مگر اینکه حتت‬
‫نظارت متداوم باشند‪.‬‬
‫‪ 8 .8‬احتیاط‪ :‬به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از ریست شدن ناخواسته قطع کننده حرارتی‪ ،‬برق این‬
‫دستگاه نباید از طریق یک وسیله قطع و وصل کننده بیرونی مانند یک تایمر تغذیه شود‪ ،‬یا به مداری‬
‫متصل گردد که مرتبا ً توسط شبکه قطع و وصل می گردد‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫‪ 9 .9‬هشدار‪ :‬کاردها و سایر اشیای نوک تیز باید به صورتی که نوک آنها به سمت پایین باشد یا بصورت افقی‬
‫در سبد قرار داده شوند‪.‬‬
‫این دستگاه صرفا ً برای استفاده در مصارف خانگی و مشابه آن مانند موارد زیر می باشد‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•قسمت آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها‪ ،‬دفاتر و سایر محیط های کاری؛‬
‫•خانه های موجود در مزارع؛‬
‫•توسط مشتریان هتل ها‪ ،‬متل ها و سایر اماکن سکونتی؛‬
‫•مهمانسراها‪.‬‬
‫‪ 6‬یسراف‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 6‬‬
‫دستورالعمل های استفاده از ماشین ظرفشوئی‬
‫این ماشین ظرفشویی برای استفاده در محیط جتاری طراحی نشده است‪ .‬کاربرد مورد نظر آن در منازل و در شرایط کاری و مسکونی مشابه می‬
‫باشد از قبیل‪:‬‬
‫ •فروشگاه ها‬
‫ •دفاتر و منایشگاه ها‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫و برای ساکنان در مراکزی از قبیل‪:‬‬
‫ •اقامتگاه های شبانه روزی و مهمانسراها‪.‬‬
‫از این دستگاه باید صرفا ً بعنوان یک وسیله خانگی مطابق با توضیحات این دفترچه راهنما‪ ،‬برای منظور شسنت ظروف و قاشق و کارد و‬
‫چنگال خانگی استفاده شود‪ .‬هرگونه کاربرد و استفاده دیگر توسط سازنده پشتیبانی نشده و می تواند خطرساز باشد‪.‬‬
‫سازنده را منی توان برای آسیب در نتیجه استفاده یا کاربرد نادرست یا نامناسب مسئول دانست‪.‬‬
‫از محلول ها در این ماشین ظرفشویی استفاده نکنید‪ .‬خطر انفجار وجود دارد‪.‬‬
‫شوینده ماشین ظرفشویی را استنشاق نکنید یا نخورید‪ .‬شوینده ماشین ظرفشوئی حاوی ترکیبات حتریک کننده و یا خورنده هستند که در‬
‫صورت بلعیده شدن باعث سوختگی در بینی‪ ،‬دهان و گلو شده و یا تنفس را با مشکل روبرو می سازد‪ .‬اگر ماده شوینده تنفس شده یا به دهان‬
‫برده شده است فورا ً با یک پزشک مشورت کنید‪.‬‬
‫دریچه را به طور غیرضروری باز نگذارید چون ممکن است به آن گیر کنید‪.‬‬
‫بر روی دریچه باز نشسته یا به آن پشت ندهید‪ .‬این کار باعث افتادن و آسیب دیدن ماشین ظرفشوئی شده و می تواند شما را مجروح سازد‪.‬‬
‫یسراف ‪7‬‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 7‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫تنها از شوینده و ماده آبکشی که برای ماشین های ظرفشویی خانگی طراحی شده اند استفاده کنید‪ .‬از مایع ظرفشوئی استفاده نکنید‪.‬‬
‫از عامل متیزکننده اسیدی قوی استفاده نکنید‪.‬‬
‫محفظه کمک آبکشی را با پودر یا مایع شوینده پر نکنید‪ .‬این کار باعث آسیب دیدگی جدی مخزن خواهد شد‪.‬‬
‫پر کردن غیر عمدی محفظه منک با پودر یا مایع شوینده ماشین ظرفشویی به نرم کننده آب آسیب وارد خواهد کرد‪ .‬پیش از پر کردن مخزن منک‬
‫از مناسب بودن بسته منکی که برای ماشین ظرفشوئی تهیه می کنید‪ ،‬اطمینان حاصل منایید‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫لطفا ً برای فعال سازی مجدد فقط از منک دانه درشت مخصوص ماشین ظرفشوئی استفاده کنید‪ ،‬چون منک های دیگر می توانند حاوی‬
‫افزودنی های غیر محلولی باشند که عملکرد نرم کننده را مختل می کنند‪.‬‬
‫در دستگاه های دارای سبد مخصوص قاشق و کارد و چنگال (بستگی به مدل)‪ ،‬قاشق و کارد و چنگال ها زمانی بهتر متیز و خشک می شوند‬
‫که بطور صحیح در حالی که دسته آنها رو به پایین است در سبد چیده شوند‪ .‬اما برای احتراز از خطر جراحت باید کارد و چنگال و غیره را به‬
‫صورتی قرار دهید که دسته آنها به سمت باال باشد‪.‬‬
‫اقالم پالستیکی که منی توانند شستشو در آب داغ را حتمل کنند‪ ،‬از قبیل محفظه های پالستیکی یکبار مصرف یا قاشق و چنگال پالستیکی‬
‫نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند‪ .‬دمای باال در ماشین ظرفشویی ممکن است موجب آب شدن یا تغییر شدن دادن آنها شود‪.‬‬
‫در مدل هایی که قابلیت شروع تأخیری دارند‪ ،‬قبل از افزودن شوینده مطمئن شوید که پخشگر خشک باشد‪ .‬در صورت لزوم با دستمال‬
‫خشک کنید‪ .‬اگر مخزن منناک باشد‪ ،‬ماده شوینده در آن گیر خواهد کرد و بدرستی پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫کاردها و سایر اشیای نوک تیز باید به صورتی که نوک آنها به سمت پایین باشد یا بصورت افقی در سبد قرار داده شوند‪.‬‬
‫‪ 8‬یسراف‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 8‬‬
‫دستورالعمل های محافظت از کودکان‬
‫این ماشین اسباب بازی نیست! برای جلوگیری از خطر جراحت‪ ،‬اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شده و نگذارید با ماشین ظرفشوئی‬
‫یا داخل آن بازی کنند و یا به کنترل ها دست بزنند‪ .‬آنها متوجه خطرات احتمالی این کارها نیستند‪ .‬آنها باید هر وقت که در آشپزخانه کار می‬
‫کنید حتت نظارت باشند‪ .‬این خطر نیز وجود دارد که کودکان در حین بازی خودشان را در ماشین ظرفشویی حبس کنند‪.‬‬
‫کودکان بزرگتر فقط زمانی می توانند با ماشین ظرفشوئی کار کنند که طرز کار دستگاه بطور روشن و صریح برای آنها توضیح داده شده‬
‫باشد و بتوانند بطور ایمن و با درک خطرات استفاده نادرست‪ ،‬با دستگاه کار کنند‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫کودکان به سن ‪ 8‬سال به باال و افرادی که توانایی های جسمانی‪ ،‬حسی و یا ذهنی محدود دارند و یا افرادی که فاقد جتربه و دانش کافی هستند‬
‫فقط در صورتی می توانند با دستگاه کار کنند که حتت سرپرستی بوده و یا در خصوص استفاده ایمن از دستگاه و خطرات آن آموزش دیده‬
‫باشند‪ .‬کودکان نباید با دستگاه بازی کنند‪ .‬کارهای متیز کردن و نگهداری نباید توسط کودکان بدون سرپرستی و نظارت اجنام شود‪.‬‬
‫کودکان را از شوینده ها دور نگه دارید!‬
‫شوینده ماشین ظرفشوئی حاوی ترکیبات حتریک کننده و خورنده هستند که در صورت بلعیده شدن باعث سوختگی در بینی‪ ،‬دهان و گلو‬
‫شده و یا تنفس را با مشکل روبرو می سازد‪.‬‬
‫کودکان را هنگامیکه دریچه باز است از ماشین ظرفشویی دور نگه دارید‪ .‬هنوز ممکن است باقیمانده شوینده در داخل ماشین وجود داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫اگر فرزند شما ماده شوینده را تنفس کرده یا به دهان برده است فورا ً با یک پزشک مشورت کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪9‬‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 9‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫دستورالعمل های نصب ماشین ظرفشوئی‬
‫قبل از راه اندازی این ماشین‪ ،‬برای هرگونه آسیب مشهود بر روی بدنه کنترل کنید‪ .‬حتت هیچ شرایطی نباید از یک دستگاه آسیب دیده‬
‫استفاده کرد‪ .‬یک دستگاه آسیب دیده می تواند خطرناک باشد‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫ماشین ظرفشویی باید تنها از طریق یک سوکت روشن شده مناسب به تغذیه برق وصل شود‪ .‬پریز برق مورد استفاده باید بعد از نصب ماشین‬
‫ظرفشوئی براحتی در دسترس باشد تا بتوان برق دستگاه را در هر زمان قطع کرد‪( .‬به بخش “نگاه اجمالی به ماشین ظرفشویی” در صفحه‬
‫‪ 13‬مراجعه کنید‪).‬‬
‫سوکت های برق نباید در پشت ماشین ظرفشویی باشند‪ .‬اگر ماشین ظرفشوئی به عقب و به سمت دوشاخه فشرده شود‪ ،‬خطر گرم شدن‬
‫بیش از حد و آتش سوزی وجود خواهد داشت‪.‬‬
‫ماشین ظرفشویی را نباید در زیر یک اجاق گاز رومیزی نصب کرد‪ .‬اجاق گازهای رومیزی معموال ً دماهای تشعشعی باالیی دارند که به ماشین‬
‫ظرفشوئی آسیب وارد خواهند کرد‪ .‬به دلیل مشابه نباید هرگز دستگاه را در مجاورت شعله های باز یا سایر دستگاه های گرمازا‪ ،‬مانند بخاری‬
‫و غیره نصب کرد‪.‬‬
‫تا قبل از اینکه نصب کامل نشده و تنظیمات فنرهای دریچه اجنام نشده اند نباید ماشین ظرفشوئی را به برق وصل کنید‪.‬‬
‫پیش از وصل کردن ماشین‪ ،‬مشخصات اتصال نوشته شده روی پالک (ولتاژ و بار وصل شده) را کنترل کرده و اطمینان حاصل کنید که با‬
‫سیستم برق موجود شما مطابقت داشته باشد‪ .‬اگر تردیدی دارید با یک برقکار واجد شرایط مشورت کنید‪.‬‬
‫ایمنی برقی این ماشین فقط زمانی تضمین می شود که پیوستگی مؤثر میان آن و یک سیستم گراند (زمین) برقرار باشد‪ .‬بسیار مهم است‬
‫که الزامات ساده ایمنی رعایت شده و بطور منظم مورد بررسی و کنترل قرار گیرند و در صورت وجود هرگونه تردید‪ ،‬سیستم برق خانه توسط‬
‫یک برقکار واجد شرایط کنترل گردد‪.‬‬
‫سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال عواقب نامناسب بودن سیستم اتصال گراند (مانند برق گرفتگی) منی پذیرد‪.‬‬
‫‪ 10‬یسراف‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 10‬‬
‫شما نباید ماشین را از طریق سیم رابط یا تبدیل چند پریزی به برق وصل کنید‪ .‬این کار الزامات ایمنی مورد نیاز دستگاه را برآورده منی سازد‬
‫(بعنوان مثال خطر گرم شدن بیش از حد)‪.‬‬
‫این ماشین فقط زمانی بصورت سیار در مکان هایی مانند کشتی قابل نصب است که ابتدا خطرات نصب توسط یک مهندس واجد شرایط‬
‫کنترل شده باشد‪.‬‬
‫بدنه پالستیکی اتصال آب حاوی کامپوننت برقی می باشد‪ .‬بدنه نباید در آب غوطه ور گردد‪.‬‬
‫نصب‪ ،‬نگهداری و تعمیرات فقط باید توسط یک شخص واجد شرایط و مجرب و دقیقا ً مطابق با مقررات ایمنی معتبر ملی و محلی اجنام‬
‫شوند‪ .‬اجنام تعمیرات و سایر کارها توسط افراد فاقد صالحیت می تواند خطرناک باشد‪ .‬سازنده هیچ مسئولیتی در قبال کارهای غیرمجاز منی‬
‫پذیرد‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫سیم های برق در شلنگ ‪ Aqua-Stop‬وجود دارند‪ .‬هرگز نباید شلنگ آب ورودی را ببرید‪ ،‬حتی اگر خیلی بلند باشد‪.‬‬
‫سیستم ضد آب جامع محافظت در مقابل آسیب با آب را عرضه می کند در صورتیکه شرایط زیر برآورده شوند‪:‬‬
‫ •نصب و لوله کشی ماشین ظرفشوئی بطور صحیح و اصولی اجنام شده باشد‪.‬‬
‫ •ماشین ظرفشوئی بخوبی نگهداری شده و اجزا و قطعات آن در صورت نیاز تعویض گردند‪.‬‬
‫ •هرگاه برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده منی شود (مانند تعطیالت) شیر آب بسته شده باشد‪.‬‬
‫ •سیستم ضدآب حتی در صورت خاموش بودن دستگاه کار خواهد کرد‪ .‬اما دستگاه باید به جریان برق وصل باشد‪.‬‬
‫یک ماشین آسیب دیده می تواند خطرناک باشد‪ .‬اگر ماشین ظرفشوئی خراب شده است‪ ،‬برق آنرا قطع کرده و با فروشنده یا مرکز خدمات‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫تعمیرات غیرمجاز ممکن است منجر به خطرات پیش بینی نشده برای کاربر شوند که سازنده برای آنها منی تواند مسئولیت قبول کند‪.‬‬
‫تعمیرات فقط باید توسط تکنسین های خدماتی مجاز اجنام شوند‪.‬‬
‫کامپوننت های آسیب دیده باید تنها با قَطعات یدکی اصلی تعویض شوند‪ .‬فقط در صورت استفاده از قطعات یدکی اصلی می توان ایمنی‬
‫دستگاه را تضمین کرد‪.‬‬
‫یسراف ‪11‬‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 11‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫برای اجنام کارهای نگهداری باید همیشه برق ماشین ظرفشوئی را قطع کنید (کلید پریز دیواری را زده و دوشاخه را بکشید)‪.‬‬
‫اگر کابل اتصال آسیب دیده است باید آنرا با یک کابل ویژه که از سوی سازنده موجود است‪ ،‬تعویض کنید‪ .‬برای حفظ ایمنی‪ ،‬این کار تعویض‬
‫فقط باید توسط مرکز خدمات یا یک تکنسین خدماتی مجاز اجنام شود‪.‬‬
‫در کشورهایی که برخی مناطق آنها با خطر هجوم سوسک یا سایر جانوران موذی روبرو هستند باید توجه ویژه ای به متیز نگاه داشنت‬
‫همیشگی دستگاه و اطراف آن داشته باشید‪ .‬هیچگونه آسیب ناشی از سوسک یا سایر جانوران موذی حتت پوشش گارانتی منی باشد‪.‬‬
‫نمیا تاعالطا‬
‫در صورت وقوع مشکل یا به منظور متیز کردن‪ ،‬برق ماشین فقط در موارد زیر بطور کامل قطع می شود‪:‬‬
‫ •کلید پریز دیواری را زده و دوشاخه را کشیده باشید‪ ،‬یا‬
‫ •جریان برق قطع شده باشد‪ ،‬یا‬
‫ •فیوز برق قطع شده باشد‪ ،‬یا‬
‫ •فیوز پیچی برداشته شده باشد (در کشورهایی که این حالت صدق می کند)‪.‬‬
‫در ماشین هیچگونه تغییراتی ایجاد نکنید‪ ،‬مگر اینکه سازنده اجازه اینکار را داده باشد‪.‬‬
‫هرگز بدنه‪/‬محفظه ماشین را باز نکنید‪ .‬دستکاری با اتصآل ها یا کامپوننت های برقی و قطعات مکانیکی بسیار خطرناک است و ممکن‬
‫است موجب نقص فنی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫در طول مدتی که گارانتی ماشین اعتبار دارد‪ ،‬تعمیرات فقط باید توسط تکنسین های خدماتی مجاز از سوی سازنده اجنام شوند‪ .‬در غیر‬
‫اینصورت گارانتی باطل خواهد شد‪.‬‬
‫هنگام نصب این محصول‪ ،‬مطمئن شوید که فضای کافی در باال‪ ،‬چپ‪ ،‬راست و پشت محصول وجود داشته باشد تا هواگیری مناسب اجنام‬
‫شود‪ .‬اگر فضای کافی بین محصول و سینک وجود نداشته باشد‪ ،‬ممکن است به سینک آسیب وارد کرده یا موجب رشد کپک شود‪.‬‬
‫مطمئن شوید که تنظیم میزان سختی ماشین ظرفشویی برای منطقه شما صحیح باشد‪( .‬به بخش “سختی گیر آب” در صفحه ‪37‬‬
‫مراجعه کنید‪).‬‬
‫‪ 12‬یسراف‬
‫‪11:46:23‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 12‬‬
‫قبل از شروع‬
‫برای اطمینان از نصب صحیح ماشین ظرفشویی و پیشگیری از سوانح در هنگام شستشوی ظروف‪ ،‬این دستورالعمل ها را با دقت دنبال کنید‪.‬‬
‫نگاه اجمالی به ماشین ظرفشویی‬
‫‪٠١‬‬
‫‪٠٢‬‬
‫‪٠٣‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪٠۴‬‬
‫‪٠۵‬‬
‫‪٠۶‬‬
‫‪٠٧‬‬
‫‪٠٨‬‬
‫‪٠٩‬‬
‫‪ 0 01‬سطح فوقانی‬
‫‪ 0 02‬نازل باالیی‬
‫‪ 0 03‬نازل حتتانی‬
‫‪ 0 04‬محفظه منک‬
‫‪ 0 05‬برگشت دهنده آب‬
‫‪ 0 06‬پخشگر‬
‫‪ 0 07‬صفحه کنترل‬
‫‪ 0 08‬دریچه‬
‫‪ 0 09‬پایه‬
‫محفظه فوقانی‬
‫محفظه حتتانی‬
‫محفظه کارد و چنگال‬
‫* طراحی محفظه فوقانی یا تختانی ممکن است بستگی به مدل تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫یسراف ‪13‬‬
‫‪11:46:24‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 13‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫احتیاط‬
‫ •اقالمی که آغشته به خاکستر‪ ،‬شن‪ ،‬واکس‪ ،‬گریس چرب کننده یا رنگ هستند را نشویید‪ .‬این مواد ممکن است به ماشین ظرفشویی‬
‫آسیب وارد کنند‪ .‬خاکستر حل نشده و در داخل ماشین ظرفشویی پخش خواهد شد‪.‬‬
‫ •بقایای مواد غذایی مانند استخوان‪ ،‬دانه و هسته میوه جات و غیره و پس مانده هایی مانند خالل دندان‪ ،‬دستمال کاغذی و غیره را از ظروف‬
‫پاک کنید‪ .‬بقایای مواد غذایی و هرز ممکن است سر و صدا ایجاد کرده‪ ،‬موجب نقص فنی در ماشین ظرفشویی شده و به ظروف و ماشین‬
‫ظرفشویی آسیب وارد کنند‪.‬‬
‫اقالم نامناسب برای ماشین ظرفشویی‬
‫هشدار‬
‫عورش زا لبق‬
‫فقط اقالمی از قبیل شیشه‪ ،‬چینی و قاشق و کارد و چنگالی که سازنده برای ماشین ظرفشوئی ایمن شناخته را بشویید‪ .‬مواد آلومینیمی را‬
‫نشویید (برای مثال فیلترهای چربی)‪ .‬ماشین ظرفشویی ممکن است به مواد آلومینیمی آسیب وارد کرده و در موارد حاد باعث ایجاد واکنش های‬
‫شدید شیمیایی شود‪.‬‬
‫اقالم زیر را در ماشین ظرفشویی نشویید‪.‬‬
‫ •اقالم ساخته شده از مس‪ ،‬برجن‪ ،‬قلع‪ ،‬عاج و آلومینیوم یا اقالمی که دارای چسب هستند‬
‫ •پالستیک های نامقاوم در برابر حرارت‬
‫ •صنایع دستی‪ ،‬عتیقه جات‪ ،‬گلدان های قیمتی و شیشه آالت تزیینی‬
‫ •ظروف سفالی یا اقالم سرامیک لعاب داده شده‬
‫ •ظروف و قاشق و کارد و چنگال چوبی یا اقالمی که قسمت های چوبی دارند‬
‫ •شیشه آالت ظریف‪ ،‬یا شیشه آالت محتوی کریستال سرب بعد از شستشوی مکرر امکان دارد حالت تارشدگی روی شیشه آالت‬
‫مشاهده شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫نقره آالتی که با غذاهای حاوی گوگرد متاس پیدا کنند ممکن است رنگ رفته شوند‪ .‬غذای حاوی گوگرد عبارتند از زرده تخم مرغ‪ ،‬پیاز‪ ،‬مایونز‪،‬‬
‫خردل‪ ،‬ماهی‪ ،‬ماهی شور و مواد مخصوص ترد کردن گوشت‪.‬‬
‫برگشت دهنده آب‬
‫برگشت دهنده آب به طور خودکار موانع داخل ماشین ظرفشویی که می توانند در سیگنال برگشت دهنده اختالل ایجاد کنند را شناسایی‬
‫می کند‪ .‬اگر مانعی شناسایی شود‪ "0" ،‬چشمک زده و صدای زنگ برای چند دقیقه از ماشین ظرفشویی به گوش می رسد‪ .‬در این صورت‪،‬‬
‫مانع را برطرف کنید‪.‬‬
‫‪ 14‬یسراف‬
‫‪11:46:25‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 14‬‬
‫استفاده پایه از محفظه ها‬
‫تنظیم ارتفاع‬
‫شما می توانید ارتفاع محفظه فوقانی را تنظیم کنید تا بتوانید ظروف بزرگتر را در محفظه حتتانی قرار دهید‪ .‬بسته به ارتفاع محفظه‬
‫فوقانی‪ ،‬در محفظه حتتانی می توانید بشقاب هایی تا قطر ‪ 31‬سانتیمتر و در محفظه فوقانی می توانید بشقاب هایی تا قطر ‪ 19‬سانتیمتر را‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫برای باال بردن محفظه فوقانی‬
‫محفظه فوقانی را به سمت باال بکشید‪ .‬دستگیره قابل تنظیم‬
‫درگیر شده و محفظه فوقانی باال خواهد رفت‪.‬‬
‫هر دو دستگیره قابل تنظیم را که در سمت چپ و راست محفظه‬
‫فوقانی قرار گرفته اند را گرفته و سپس به طور یکسان به پایین‬
‫فشآر دهید‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫برای پایین بردن محفظه فوقانی‬
‫احتیاط‬
‫ •ارتفاع محفظه فوقانی را قبل از قرار دادن ظروف در محفظه‬
‫تنظیم کنید‪ .‬تنظیم محفظه بعد از قراردادن ظروف‪ ،‬ممکن‬
‫است به ظروف آسیب وارد کند‪.‬‬
‫ •هنگام تنظیم حتما ً هر دو دستگیره را بگیرید‪ ،‬در غیر اینصورت‬
‫دریچه ماشین ظرفشویی ممکن است درست بسته نشود‪.‬‬
‫یسراف ‪15‬‬
‫‪11:46:25‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 15‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫برای برداشنت محفظه فوقانی‬
‫عورش زا لبق‬
‫برای برداشنت محفظه فوقانی‪ ،‬آنرا به جلو بکشید تا به طور کامل امتداد پیدا کند و سپس آنرا قدری بلند کنید تا برداشته شود‪ .‬برای مراحل‬
‫مصور شده به تصاویر فوق مراجعه کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •از ماشین ظرفشویی بدون محفظه فوقانی استفاده نکنید‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬سر و صدا ایجاد شده و ماشین ظرفشویی به طور صحیح‬
‫کار منی کند‪.‬‬
‫ •چون محفظه فوقانی قابل برداشنت است‪ ،‬محفظه فوقانی را درست وارد کنید تا مطمئن شوید که ماشین ظرفشویی به صورت عادی‬
‫کار می کند‪.‬‬
‫قرر دادن ظروف‬
‫در محفظه حتتانی‬
‫ظروف آشپزی (قابلمه‪ ،‬ماهی تابه و غیره) تا قطر ‪ 31‬سانتیمتر را در‬
‫محفظه حتتانی قرار دهید‪ .‬محفظه حتتانی مخصوصا ً برای ظروف‬
‫میز شام‪ ،‬کاسه سوپ‪ ،‬بشقاب‪ ،‬قابلمه‪ ،‬در قابلمه و ظروف کاسرول‬
‫طراحی شده است‪.‬‬
‫بشقاب ها را در ستون مرکزی قرار دهید به صورتیکه باالی بشقاب‬
‫به سمت زیر بشقاب بعدی باشد‪ .‬اقالم بزرگ از قبیل ماهی تابه‬
‫و قابلمه را طوری در ماشین ظرفشویی قرار دهید که فضای خالی‬
‫داخلی به سمت پایین باشد‪ .‬توصیه می کنیم که فنجان ها‪ ،‬ظروف‬
‫پایه دار و بشقاب های کوچک را در محفظه فوقانی قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 16‬یسراف‬
‫‪11:46:26‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 16‬‬
‫در مناطق ناحیه اضافی‪+‬‬
‫برای متیز کردن مؤثرتر‪ ،‬اقالم بزرگ را در سمت چپ محفظه حتتانی ‪-‬‬
‫مناطق ‪ Zone Booster+‬قرار دهید‪ .‬قابلیت ‪ Zone Booster+‬فشانه‬
‫های آب پرقدرت تری را در مناطق ‪ Zone Booster+‬تأمین می کند‪.‬‬
‫اطمینان حاصل کنید که دستگیره قابلمه ها و سایر اقالم مزاحم‬
‫حرکت چرخشی نازل ها و برگشت دهنده آب نشود‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫در محفظه فوقانی‬
‫محفظه فوقانی برای بشقاب های کوچک‪ ،‬ماگ ها‪ ،‬لیوان ها و اقالم‬
‫پالستیکی می باشد‪ .‬مطمئن شوید که ظروف قرار داده شده در‬
‫گردش نازل که در زیر محفظه فوقانی قرار گرفته اختالل ایجاد منی‬
‫کند‪( .‬این موضوع را با گرداندن دستی نازل امتحان کنید‪).‬‬
‫هنگام قرار دادن ظروف‪ ،‬محفظه فوقانی را بیرون بکشید تا بتوانید‬
‫ظروف را بدون برخورد با کانتر باال در آن قرار دهید‪.‬‬
‫یسراف ‪17‬‬
‫‪11:46:26‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 17‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫استفاده از تکیه گاه لیوان‬
‫تکیه گاه لیوان مخصوصا ً برای گیالس های شراب مناسب است‪.‬‬
‫گیالس های شراب را روی دندانه های تکیه گاه لیوان قرار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه از تکیه گاه لیوان استفاده منی شود‪ ،‬آنرا به عقب تا‬
‫کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫سطح محفظه فوقانی را در حالیکه تکیه گاه لیوان باز شده‬
‫تنظیم نکنید‪ .‬این کار تنظیم محفظه فوقانی را غیرممکن خواهد‬
‫ساخت‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫محفظه کارد و چنگال‬
‫ •محفظه کارد و چنگال برای ظروف مسطح یا لوازم سرو‬
‫غذا بهترین استفاده را دارد‪ .‬از محفظه کارد و چنگال برای‬
‫ساماندهی ظروف مسطح یا لوازم پخت و پز استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای کسب بهترین نتایج‪ ،‬اقالم بسیار کثیف را در سبد‬
‫استاندارد کارت و چنگال قرار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫در صورتی که در محفظه فوقانی برای متیز کردن اقالم بزرگتر نیاز به‬
‫فضای بیشتر بود می توان محفظه کارد و چنگال را برداشت‪.‬‬
‫اقالم را به دخلواه مرتب کنید‬
‫‪ 18‬یسراف‬
‫‪11:46:27‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 18‬‬
‫رهنمودهای شوینده‬
‫برای همه سیکل های ماشین ظرفشوئی باید شوینده در مخزن شوینده بریزید‪ .‬برای اطمینان حاصل کردن از بهترین کارایی‪ ،‬مقداری شوینده‬
‫اضافه کنید که برای سیکل انتخاب شده مناسب باشد‪.‬‬
‫هشدار‬
‫ •شوینده ماشین ظرفشویی را نخورید‪ .‬از تنفس بخارات شوینده خودداری کنید‪ .‬شوینده ماشین های ظرفشوئی حاوی ترکیبات حتریک‬
‫کننده و سوزآور هستند که به بروز مشکالت تنفسی منجر می شوند‪ .‬اگر شوینده ماشین ظرفشوئی را خوردید یا بخارات آنرا تنفس‬
‫کردید‪ ،‬فورا ً مراقبت پزشکی دریافت کنید‪.‬‬
‫ •شوینده ماشین ظرفشویی را به دور از دسترس کودکان نگه دارید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫عورش زا لبق‬
‫تنها از شوینده ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪ .‬انوع دیگر شوینده کف خیلی زیادی تولید می کند که ممکن است باعث افت عملکرد‬
‫ماشین ظرفشوئی یا بروز اشکاالت کاری شوند‪.‬‬
‫برای پر کردن مخزن شوینده‬
‫‪ 1 .1‬زبانه پخشگر را با مالیمت فشار دهید تا باز شده و سپس آنرا‬
‫برای باز شدن بلغزانید‪ .‬توجه کنید که زبانه پخشگر در آخر هر‬
‫سیکل باز می شود‪.‬‬
‫یسراف ‪19‬‬
‫‪11:46:27‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 19‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 2 .2‬مقدار توصیه شده شوینده را به مخزن اصلی اضافه کنید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬زبانه را بسته و سپس آنرا به پایین فشار دهید تا قفل شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫مخزن جداگانه ای برای قرص شوینده در این ماشین ظرفشویی‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 4 .4‬برای کسب بهترین نتایج‪ ،‬مقدار کمی (درحدود ‪ 8‬گرم)‬
‫شوینده را روی دریچه بریزید‪ .‬شوینده اضافی در طول روال پیش‬
‫شستشو فعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 20‬یسراف‬
‫‪11:46:27‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 20‬‬
‫ماده کمک آبکشی‬
‫ماده کمک آبکشی عملکرد خشک کردن ماشین ظرفشویی را بهبود می بخشد‪ .‬هنگامیکه نشانگر پر کردن ماده آبکشی در صفحه کنترل‬
‫روشن شد‪ ،‬ماده کمک آبکشی را دوباره پر کنید‪ .‬تنها از ماده کمک آبکشی مایع استفاده کنید‪ .‬پودر کمک آبکشی روزنه مخزن را مسدود‬
‫کرده و موجب نقص فنی در ماشین ظرفشویی می شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هیچگونه شوینده ای را در مخزن کمک آبکشی نریزید‪.‬‬
‫ •مخزن را بیش از حد پر نکنید‪ .‬ماده کمک آبکشی اضافی ممکن است در طول سیکل لبریز شود‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬کالهک را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا برداشته شود‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 2 .2‬مخزن را به صورتیکه تولید کننده ماده کمک آبکشی توصیه‬
‫کرده با ماده کمک آبکشی پر کنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪ 3‬عقربه کمک آبکشی را برای انتخاب میزان کمک آبکشی بین‬
‫‪ 1‬و ‪ 6‬بگردانید‪.‬‬
‫•هر چقدر رقم باالتری باشد‪ ،‬ماشین ظرفشویی ماده کمک‬
‫آبکشی بیشتری را استفاده می کند‪.‬‬
‫•برای بهبود کارآیی خشک کردن‪ ،‬سطح باالتری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•اگر روی ظروف رنگ رفتگی وجود دارد‪ .‬آنرا روی سطح پایین تری‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬کالهک را در جهت خالف عقربه ساعت بگردانید تا بسته‬
‫شود‪.‬‬
‫یسراف ‪21‬‬
‫‪11:46:28‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 21‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫محفظه منک‬
‫احتیاط‬
‫ •تنها از منک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪ .‬از هیچگونه منک یا محلول دیگری استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است به مخزن‬
‫منک و سیستم نرم کننده آب آسیب وارد کند‪.‬‬
‫ •برای پیشگیری از زنگ خوردگی به خاطر مقدار بیش از حد منک یا آب منک‪ ،‬همیشه مخزن منک را درست قبل از شروع سیکل شستشو پر‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬کالهک را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا باز شود‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 3 .3‬مخزن منک را با آب پر کنید (فقط زمانی الزم است که از‬
‫ماشین ظرفشویی برای نخستین بار استفاده می کنید)‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬از منک ظرفشوئی استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •حداکثر ظرفیت در حدود ‪ 1‬کیلوگرم است‪ .‬از این ظرفیت جتاوز‬
‫نکنید‪.‬‬
‫ •جتاوز کردن از این ظرفیت ممکن است بر روی عملکرد ماشین‬
‫ظرفشویی تأثیر بگذارد‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬کالهک را در جهت خالف عقربه ساعت بگردانید تا بسته‬
‫شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫ •برای متیز کردن منک یا آب منک از ماشین ظرفشویی‪ ،‬سیکل‬
‫سریع را اجرا کنید‪.‬‬
‫ •بستگی به اندازه دانه های منک‪ ،‬ممکن است حل شدن منک و‬
‫) قدری طول بکشد‪.‬‬
‫خاموش شدن نشانگر (‬
‫نشانگر منک‬
‫اگر مقدار کافی منک برای چند سیکل بعدی وجود نداشته باشد‪ ،‬نشانگر (‬
‫) روشن می شود‪.‬‬
‫‪ 22‬یسراف‬
‫‪11:46:28‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 22‬‬
‫واکنش پذیری پد ملسی‬
‫برای پیشگیری از بین رفنت واکنش پذیری کنترل های فعال شدن برای ملس‪ ،‬این دستورالعمل ها را دنبال کنید‪.‬‬
‫ •مرکز هر دکمه را با یک انگشت ملس کنید‪.‬‬
‫ •هر بار بیش از یک دکمه را ملس نکنید‪ ،‬مگر آنکه چنین توصیه‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫ً‬
‫ •سطح صفحه کنترل را مرتبا با یک دستمال نرم مرطوب متیز‬
‫کنید‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫یسراف ‪23‬‬
‫‪11:46:28‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 23‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫نصب توکار در زیر سینک‬
‫می توانید ماشین ظرفشویی را زیر سینک نصب کنید‪ .‬برای اینکار‪ ،‬دستورالعمل های زیر را دنبال کنید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫‪ Samsung Electronics‬مسئولیت هرگونه نقص فنی در محصول یا آسیب که به واسطه نصب مدل خود ایستا در زیر سینک ایجاد شده‬
‫باشد را منی پذیرد‪.‬‬
‫آماده سازی‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 2 1 .1‬پیچ را از گوشه های باالی سمت عقب ماشین ظرفشویی‬
‫باز کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬سطح فوقانی ماشین ظرفشویی را به عقب لغزانده و برای‬
‫جدا شدن بلند کنید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬به بخش بعدی مراجعه کرده و ماشین ظرفشویی را زیر سینک‬
‫نصب کنید‪.‬‬
‫‪ 24‬یسراف‬
‫‪11:46:29‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 24‬‬
‫‪ 4 .4‬در صورت لزوم‪ ،‬دو قطعه پالستیکی را جدا کرده و وزن را روی‬
‫سمت عقب متعادل کنید‪ .‬برای اینکار‪ ،‬پیچ های عالمت دار را در‬
‫منودار سمت چپ باز کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •تعادل وزن در عقب سنگین است‪ .‬برای برداشنت آن جانب‬
‫احتیاط را مراعات کنید‪.‬‬
‫ •حتما ً حاشیه فوقانی ماشین لباسشویی که بعد از دور‬
‫انداخنت هر دو قطعه پالستیکی هویدا می شود را محکم‬
‫کنید و وزن متعادل می شود‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫یسراف ‪25‬‬
‫‪11:46:29‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 25‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫نصب‬
‫روال نصب ممکن است بستگی به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫ هلحرمم میک مکان را انتخاب کنید‬
‫عورش زا لبق‬
‫مکانی را انتخاب کنید که شرایط زیر را برآورده می کند‪.‬‬
‫ •مکان بایستی زمین استواری باشد که بتواند وزن ماشین‬
‫ظرفشوئی را حتمل کند‪.‬‬
‫ •مکان بایستی نزدیک یک ظرفشوئی بوده و دسترسی آسان به‬
‫جریان آب‪ ،‬سیستم تخلیه و پریز برق را فراهم کند‪.‬‬
‫ •مکان بایستی به شما اجازه دهد تا به راحتی ظروف را در ماشین‬
‫ظرفشوئی قرار دهید‪.‬‬
‫ •مکان بایستی فضای کافی برای باز کردن آسان دریچه ماشین‬
‫ظرفشوئی را فراهم کرده و فضای کافی بین ماشین ظرفشوئی و‬
‫دو طرف قفسه (حداقل ‪ 2‬متر) وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ •در دیوار پشتی نبایستی مانعی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫نصب در یک مکان جدید‬
‫اگر ماشین ظرفشویی را در یک مکان جدید نصب می کنید‪ ،‬این‬
‫دستورالعمل ها را قبل از نصب ماشین ظرفشویی دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬با استفاده از یک اره سوراخی را در پهلوی قفسه ای که ظرفشوئی‬
‫را نگه می دارد (‪ )A‬ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬اگر سطح زیرین در داخل قفسه ظرفشوئی به باالی سطح کف‬
‫آشپزخانه آورده شده و باالتر از اتصال های ماشین ظرفشوئی‬
‫باشد‪ ،‬سوراخی را در سطح زیرین در داخل قفسه و در پهلوی قفسه‬
‫(‪ )B‬ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫تذکر‬
‫ •اگر یک ماشین ظرفشویی قدیمی را تعویض می کنید‪ ،‬اتصال های موجود را برای سازگاری با ماشین ظرفشویی جدید کنترل کرده و اتصال ها را‬
‫در صورت لزوم تعویض کنید‪.‬‬
‫ •ممکن است الزم باشد که یک سوراخ را در سمت متقابل قفسه و براساس مکان پریز برق ببرید‪.‬‬
‫‪ 26‬یسراف‬
‫‪11:46:30‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 26‬‬
‫ هلحرمم متغذیه آب را کنترل کنید‬
‫ •فشار تغذیه آب باید بین ‪ 0/05‬تا ‪ 0/8‬مگاپاسکال باشد‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دمای آب از ‪ 60‬درجه سانتی گراد جتاوز نکند‪ .‬آب داغ باالی ‪ 60‬درجه سانتی گراد ممکن است موجب نقص فنی در ماشین‬
‫ظرفشویی شود‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که شیر تغذیه آب قبل از اتصال لوله تغذیه آب به ماشین ظرفشوئی بسته باشد‪.‬‬
‫ هلحرمم مشلنگ ها را مرتب کنید‬
‫‪ 1 .1‬دوشاخه برق‪ ،‬شلنگ آب و شلنگ تخلیه را مرتب کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬آنها را از داخل سوراخ سینک بکشید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫عورش زا لبق‬
‫مراقب باشید که دوشاخه برق یا شلنگ ها را تاب ندهید یا روی آنها‬
‫پا نگذارید‪.‬‬
‫یسراف ‪27‬‬
‫‪11:46:30‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 27‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫ هلحرمم مماشین ظرفشویی را تراز کنید‬
‫شما می توانید ارتفاع ماشین ظرفشویی را با پایه های تراز کردن تا حداکثر ‪ 30‬میلی متر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬در حالیکه جلو یا عقب (یا هر دو به ترتیب) ماشین ظرفشویی‬
‫را قدری بلند کرده اید‪ ،‬پایه های تراز کردن را برای تنظیم بلندی‬
‫بگردانید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬هنگامیکه کارتان متام شد‪ ،‬از تراز بنایی برای اطمینان از تراز‬
‫بودن ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 3 .3‬ماشین ظرفشویی را به زیر سینک وارد کرده و مطمئن شوید‬
‫که حداقل ‪ 4‬میلی متر فضا بین باالی ماشین ظرفشویی و زیر‬
‫صفحه سینک وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ 30-0‬میلی متر‬
‫احتیاط‬
‫سیم برق ماشین ظرفشویی را با استفاده از گره فلزی برق سامان دهی نکنید‪.‬‬
‫‪ 28‬یسراف‬
‫‪11:46:30‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 28‬‬
‫ هلحرمم مشلنگ تخلیه را متصل کنید‬
‫‪ 1 .1‬نگه دارنده شلنگ را از ماشین ظرفشویی جدا کرده و سپس‬
‫قسمت برآمده نگه دارنده را به صورتیکه نشان داده شده‬
‫ببرید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬نگه دارنده را با سفت کردن ‪ 2‬پیچ (‪ )12 x 4Ø‬روی دی‪d‬وار‬
‫محکم کنید‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 3 .3‬شلنگ تخلیه را به نگه دارنده طوری وارد کنید که شلنگ‬
‫تخلیه به فاصله ‪ 30‬تا ‪ 80‬سانتی متر پایین قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫حداکثر ‪ 80‬سانتیمتر‬
‫‪ 4 .4‬شلنگ تخلیه را به مجرای فاضالب وصل کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫حداقل ‪ 30‬سانتیمتر‬
‫حداکثر ‪ 80‬سانتیمتر‬
‫ •سیستم تخلیه را به طور صحیح نصب کنید طوریکه شلنگ‬
‫تخلیه در روال تخلیه از خروجی تخلیه بیرون نیاید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که شلنگ تخلیه‪ ،‬شلنگ تغذیه و سیم برق‬
‫تاب نخورده یا تا نشده باشند‪.‬‬
‫یسراف ‪29‬‬
‫‪11:46:31‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 29‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫ هلحرمم مکنترل نهایی‬
‫‪ 1 .1‬همه اسفنج ها‪ ،‬بسته بندی کاغذی و قطعات غیر الزم را از داخل ماشین ظرفشویی خارج کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬مدار شکن را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬شیر تغذیه آب را باز کنید تا آب بتواند وارد ماشین ظرفشوئی شود‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬ماشین ظرفشویی را به برق وصل کرده و روشن کنید‪ .‬سپس سیکل سریع را انتخاب و اجرا کنید‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬روشن شدن عادی ماشین ظرفشویی و وجود هرگونه نشت آب در حین کار ماشین ظرفشویی را کنترل کنید‪ .‬حتما ً نشت آب را در هر دو‬
‫انتهای لوله آب و متصل کننده شلنگ تخلیه کنترل کنید‪.‬‬
‫عورش زا لبق‬
‫‪ 30‬یسراف‬
‫‪11:46:31‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 30‬‬
‫موارد استفاده‬
‫صفحه کنترل‬
‫‪D164STS/D164W‬‬
‫‪٠٨‬‬
‫‪٠٧‬‬
‫‪٠۶‬‬
‫‪٠۵‬‬
‫‪٠۴‬‬
‫‪٠٣‬‬
‫‪٠٢‬‬
‫‪٠١‬‬
‫‪ 0 02‬نوار سیکل‬
‫برای انتخاب یک سیکل براساس میزان کثیفی ظروف فشار دهید‪ .‬نشانگر سیکل مربوطه روشن می‬
‫شود‪ .‬سیکل پیش فرض مقرون به صرفه می باشد‪.‬‬
‫در صورت انتخاب‪ ،‬تنها نازل محفظه حتتانی فعال می شود تا زمان سیکل و مصرف برق را کاهش دهد‪.‬‬
‫از این سیکل برای شسنت حجم کوچکی از ظروف یا لیوان ها در محفظه حتتانی استفاده کنید‪ .‬برای‬
‫شستشوی اقالم بسیار کثیف‪ ،‬گزینه ‪ Zone Booster+‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 0 03‬محفظه حتتانی‬
‫(با ‪)Zone Booster+‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫‪( POWER 0 01‬نیرو)‬
‫برای روشن یا خاموش کردن ماشین ظرفشویی فشآر دهید‪ .‬هنگامیکه یک سیکل متام شد‪ ،‬همه‬
‫نشانگرهای دیگر با “‪ ”0‬روی منایشگر خاموش می شوند‪ .‬سپس ماشین ظرفشویی به طور خودکار‬
‫خاموش می شود‪.‬‬
‫‪ :Zone Booster+‬از ‪ Zone Booster+‬برای بهبود کارآیی متیز کردن استفاده کنید‪ .‬یک جت پرقدرت و در‬
‫جهت اقالم در سمت چپ محفظه حتتانی فعال می شود‪ .‬این گزینه می تواند مصرف برق را قدری افزایش‬
‫دهد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫اطمینان حاصل کنید که دستگیره قابلمه ها و سایر اقالم مزاحم حرکت چرخشی نازل ها و برگشت‬
‫دهنده آب نشود‪.‬‬
‫‪ 0 04‬شستشو با دمای باال‬
‫‪ 0 05‬ضد عفونی‬
‫(قفل کنترل)‬
‫‪ 0 06‬منایشگر‬
‫این گزینه را برای افزایش دمای شستشوی اصلی انتخاب کنید تا کارآیی متیز کردن برای ظروفی که حاوی‬
‫غذاهای سمج و سوخته هستند بهبود پیدا کند‪ .‬این گزینه تنها برای سیکل های خودکار‪،‬‬
‫مقرون به صرفه و شدید موجود می باشد‪.‬‬
‫در صورت انتخاب‪ ،‬دمای آب به ‪ 73‬درجه سانتی گراد در آبکشی نهایی برای ضد عفونی با دمای زیاد افزایش‬
‫پیدا می کند‪.‬‬
‫ •برای خودکار‪ ،‬مقرون به صرفه و شدید موجود می باشد‪.‬‬
‫ •برای سیکل های ظریف‪ ،‬روزانه ‪ 55‬دقیقه و سریع موجود منی باشد‪.‬‬
‫قفل کنترل‪ :‬قفل کنترل به شما امکان می دهد تا دکمه های روی صفحه کنترل را به غیر از دکمه‬
‫‪( POWER‬نیرو) قفل کنید‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر به بخش قفل کنترل در صفحه ‪ 39‬مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫اطالعات مربوط به سیکل کنونی را منایش می دهد شامل زمان سیکل‪ ،‬زمان باقیمانده‪ ،‬تنظیمات شروع‬
‫تأخیری و سایر اطالعات مربوط به سیکل‪.‬‬
‫یسراف ‪31‬‬
‫‪11:46:31‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 31‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫‪ 0 07‬شروع تاخیری‬
‫‪( START 0 08‬شروع)‬
‫‪Cancel & Drain‬‬
‫(لغو و تخلیه)‬
‫می توانید زمان شروع سیکل را تا حداکثر ‪ 24‬ساعت به تأخیر بیاندازید‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر به‬
‫بخش شروع تاخیری در صفحه ‪ 39‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪( START‬شروع) را برای شروع کار فشار دهید‪ .‬مطمئن شوید دریچه بسته باشد‪.‬‬
‫‪( Cancel & Drain‬لغو و تخلیه)‪ :‬برای لغو سیکل کنونی و تخلیه ماشین ظرفشویی‪ ،‬دکمه‬
‫‪( START‬شروع) را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫‪ 32‬یسراف‬
‫‪11:46:31‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 32‬‬
‫نشانگرها‬
‫نشانگر قفل کنترل‬
‫قفل کنترل در صورت فعال شدن روشن شده و اگر دکمه ای به غیر از دکمه‬
‫‪( POWER‬نیرو) فشرده شود چشمک می زند‪.‬‬
‫نشانگر پر کردن ماده آبکشی‬
‫اگر ماده کمک آبکشی ماشین ظرفشویی متام شود روشن می شود‪.‬‬
‫نشانگر سختی گیر‬
‫(فقط برای مدل های مربوطه)‬
‫هنگامیکه سختی گیر آب متام شود روشن می شود‪.‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫یسراف ‪33‬‬
‫‪11:46:31‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 33‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫مروری بر سیکل‬
‫‪٠۶‬‬
‫‪٠۵‬‬
‫‪٠۴‬‬
‫‪٠٣‬‬
‫‪٠٢‬‬
‫‪٠١‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫‪ 0 01‬خودکار‬
‫این سیکل میزان کثیف بودن را شناسایی کرده و سیکل بهینه را که برای همه سطوح اقالم کثیف‬
‫مناسب می باشد را به طور خودکار شروع می کند‪.‬‬
‫‪ 0 02‬مقرون به صرفه‬
‫این سیکل مصرف برق و آب را که برای اقالمی که به طور عادی کثیف هستند مناسب است را کاهش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫‪ 0 03‬شدید‬
‫این سیکل را برای اقالم بسیار کثیف انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 0 04‬ظریف‬
‫این سیکل را برای اقالم ظریف که کمی کثیف هستند‪ ،‬از قبیل لیوان ها انتخاب کنید‪ .‬با انتخاب این‬
‫سیکل‪ ،‬گزینه های ‪ ،Zone Booster+‬شستشو با دمای باال و ضدعفونی غیرفعال خواهند شد‪.‬‬
‫‪ 0 05‬روزانه ‪ 55‬دقیقه‬
‫این سیکل متیز و خشک کردن را در ظرف ‪ 55‬دقیقه متام کرده و برای اقالمی که به طور روزمره کثیف‬
‫می شوند مناسب است‪ .‬با انتخاب این سیکل‪ ،‬گزینه های ‪ ،Zone Booster+‬شستشو با دمای باال و‬
‫ضدعفونی غیرفعال خواهند شد‪.‬‬
‫‪ 0 06‬سریع‬
‫این سیکل را برای متیز کردن اقالمی که کمی کثیف شده اند در زمانی کوتاه انتخاب کنید‪ .‬با انتخاب این‬
‫سیکل‪ ،‬گزینه های ‪ ،Zone Booster+‬شستشو با دمای باال و ضدعفونی غیرفعال خواهند شد‪.‬‬
‫‪ 34‬یسراف‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 34‬‬
‫مراحل ساده برای شروع‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس ماشین ظرفشویی را پر کنید‪ .‬مطمئن شوید که ظروف خالی باشند‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬در صورت مصداق‪ ،‬ظروف را روی محفظه حتتانی قرار دهید‪ .‬اگر گزینه ‪ Zone Booster+‬را اضافه می کنید‪ ،‬ظروف را در سمت چپ محفظه‬
‫حتتانی قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬شوینده را در مخزن شوینده بریزید‪ .‬برای کسب نتایج بهتر‪ ،‬ماده کمک آبکشی را اضافه کنید‪.‬‬
‫‪( POWER 4 .4‬نیرو) را فشرده و سپس سیکل را با گزینه های الزم انتخاب کنید (محفظه حتتانی‪،Zone Booster+ ،‬‬
‫شستشو با دمای باال‪ ،‬ضد عفونی)‪ .‬دسترسی به سیکل ها بستگی به مدل دارد‪.‬‬
‫‪( START 5 .5‬شروع) را فشرده و سپس دریچه را ببندید‪ .‬ماشین ظرفشویی سیکل را بعد از تخلیه برای چند ثانیه شروع می کند‪.‬‬
‫تذکر‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫ •برای تغییر سیکل بعد از شروع به کار‪( START ،‬شروع) را برای ‪ 3‬ثانیه فشار دهید تا سیکل لغو شود‪ .‬سپس سیکل جدید را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •سیکل پیش فرض مقرون به صرفه می باشد‪.‬‬
‫ •برای شروع مجدد بعد از اینکه دریچه را در حین کار برای متوقف کردن ماشین ظرفشویی باز کردید‪ ،‬کافیست دریچه را ببندید‪.‬‬
‫یسراف ‪35‬‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 35‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫تنظیمات‬
‫می توانید تنظیمات صوتی یا روشنایی منایشگر را به ترجیح خود تغییر دهید‪ .‬برای تغییر تنظیمات‪ ،‬دکمه های ضدعفونی و شروع تاخیری را‬
‫به طور همزمان برای ‪ 3‬ثانیه فشار دهید‪ .‬ضدعفونی را برای پیمایش در منوهای فرعی فشرده و شروع تاخیری را برای تأیید تغییرات خود فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫صدا‬
‫‪U0/U1‬‬
‫روشنایی*‬
‫‪b5-b0‬‬
‫نرم کننده آب‬
‫‪L5-L0‬‬
‫دریچه خودکار‬
‫‪A0/A1‬‬
‫* تنها مدل های مربوطه‬
‫صدا‬
‫ضدعفونی را فشار دهید تا اینکه ‘‪ ’U1‬یا ‘‪ ’U0‬منایش داده شود‪ .‬برای صامت کردن ماشین ظرفشویی‪ ’U0‘ ،‬را انتخاب کرده و سپس‬
‫شروع تاخیری را فشار دهید‪ .‬برای لغو صامت کردن‪ ’U1‘ ،‬را انتخاب کرده و سپس شروع تاخیری را فشار دهید‪.‬‬
‫روشنایی منایشگر‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫ضدعفونی را فشار دهید تا اینکه ‪ b5-b0‬منایش داده شود‪ .‬هر چه رقم بیشتر باشد‪ ،‬روشنایی منایشگر بیشتر است‪ .‬یک رقم را انتخاب کرده و‬
‫سپس شروع تاخیری را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 36‬یسراف‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 36‬‬
‫سختی گیر آب‬
‫ضدعفونی را فشار دهید تا اینکه ‪ L5 - L0‬منایش داده شود‪ .‬میزان سختی آب را از سطح ‪ 0‬تا سطح ‪ 5‬انتخاب کنید (پیش فرض‪ ،)L3 :‬و سپس‬
‫شروع تاخیری را فشار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫اگر میزان سختی آب در منطقه شما ‪ 0‬باشد‪ ،‬لزومی ندارد که از منک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪ .‬اما باید سختی آب ماشین‬
‫ظرفشویی را روی ‪ 0‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫میزان سختی آب‬
‫‪0‬‬
‫<‪6‬‬
‫<‪10‬‬
‫<‪1/0‬‬
‫بدون بازیافت‬
‫شماره‬
‫شماره‬
‫‪1‬‬
‫‪14-6‬‬
‫‪25-10‬‬
‫‪2/5-1‬‬
‫‪/8‬‬
‫‪1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫‪2‬‬
‫‪23-14‬‬
‫‪40-25‬‬
‫‪4/0-2/5‬‬
‫‪/5‬‬
‫‪1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫‪3‬‬
‫‪31-23‬‬
‫‪55-40‬‬
‫‪5/5-4/0‬‬
‫‪/3‬‬
‫‪1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫‪4‬‬
‫‪40-31‬‬
‫‪70-55‬‬
‫‪7/0-5/5‬‬
‫‪/2‬‬
‫‪1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫‪5‬‬
‫>‪40‬‬
‫>‪70‬‬
‫>‪7/0‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪1‬‬
‫بله‬
‫بله‬
‫سطح‬
‫سختی آب‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫‪°dH‬‬
‫‪°TH‬‬
‫میلی مول‪/‬لیتر‬
‫محدوده‬
‫سختی گیری بازیابی‪/‬سیکل‬
‫شستشو‬
‫(برنامه مقرون به صرفه)‬
‫تزریق منک‬
‫توصیه می کنیم که برای کسب نتایج بهتر از آب نرم استفاده کنید‪ .‬آب سخت حاوی آلودگی هایی می باشد که ممکن است کارآیی شستشو‬
‫را کاهش دهد‪ .‬اگر سختی آب تغذیه شده بیش از ‪ 1/0‬میلی مول‪/‬لیتر (‪ 6‬درجه ‪ - d‬مقیاس سختی آملانی) باشد‪ ،‬باید آب را سختی گیری کنید‪.‬‬
‫ •برای سختی گیری آب‪ ،‬به منک مخصوص ماشین ظرفشویی و پیکربندی میزان سختی آب براساس منطقه خود نیاز دارید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بیشتر در مورد میزان سختی آب در منطقه شما‪ ،‬با سازمان آب محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫ •اگر میزان سختی آب تغذیه شده متغیر است‪ ،‬ماشین ظرفشویی را روی باالترین درجه تنظیم کنید‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬اگر میزان سختی آب در‬
‫محدوده ‪ 6/7‬تا ‪ 9/0‬میلی مول‪/‬لیتر است‪ ،‬ماشین ظرفشوئی را روی ‪ 9/0‬میلی مول‪/‬لیتر تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •تنظیم پیش فرض سختی آب ماشین ظرفشوئی ‪ 5/5-4/0( 3‬میلی مول‪/‬لیتر) است‪ .‬اگر این تنظیم با میزان سختی آب منطقه شما‬
‫مطابقت دارد‪ ،‬نیازی به تغییر دادن آن نیست‪.‬‬
‫برای لغو تغییرات‬
‫برای لغو هرگونه تنظیمات در طول این روال‪( POWER ،‬نیرو) را برای خاموش کردن ماشین ظرفشویی فشار دهید‪ .‬سپس دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪37‬‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 37‬‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫دریچه خودکار‬
‫برای بهبود کارآیی خشک کردن‪ ،‬دریچه در طول روال خشک کردن‬
‫به طور خودکار باز می شود‪ ’0‘ .‬هنگامیکه سیکل کنونی متام شود‬
‫منایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫ضدعفونی را تا زمانیکه ‘‪ ’A1‬یا ‘‪ ’A0‬برای ورود به حالت دریچه منایش‬
‫داده شود فشار دهید‪ .‬سپس شروع تاخیری را برای فعال سازی (‪)A1‬‬
‫یا غیرفعال سازی (‪ )A0‬قابلیت دریچه خودکار فشار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫ •بعد از اینکه دریچه در حالت دریچه خودکار باز شود دیگر منی توانید آنرا در طول ‪ 2‬دقیقه بعد ببندید‪.‬‬
‫ •فعال سازی حالت دریچه خودکار می تواند بر روی نتایج خشک شدن تأثیر داشته باشد‪ .‬دریچه خودکار را برای کسب نتایج بهتر فعال‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •دریچه خودکار در سیکل سریع غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 38‬یسراف‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 38‬‬
‫شروع تاخیری‬
‫می توانید زمان شروع سیکل را تا حداکثر ‪ 24‬ساعت در فواصل ‪ 1‬ساعته به تأخیر بیاندازید‪ .‬برای افزایش شروع تأخیری‪ ،‬شروع تاخیری را فشار‬
‫دهید‪ .‬ساعت نشان داده شده زمانی است که سیکل شروع خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس ماشین ظرفشویی را پر کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬شروع تاخیری را فشار داده و سپس شروع تاخیری را برای تغییر زمان در فواصل ‪ 1‬ساعته فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬دریچه را بسته و سپس ‪( START‬شروع) را فشار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫برای تغییر زمان تأخیر هنگامیکه ماشین ظرفشویی شروع به کار کرده‪( POWER ،‬نیرو) را فشرده و ماشین ظرفشویی را دوباره راه بیاندازید‪.‬‬
‫قفل کنترل‬
‫هدافتسا دراوم‬
‫برای پیشگیری کودکان از بازی کردن با ماشین ظرفشویی‪ ،‬قفل کنترل همه دکمه های کنترل را به استثنای ‪( POWER‬نیرو) قفل می کند‪.‬‬
‫ •برای فعال سازی قفل کنترل‪ ،‬ضدعفونی را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪ .‬در حالیکه قفل کنترل فعال شده است‪ ،‬منی توانید سیکل یا‬
‫گزینه را برای شروع کار انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای غیرفعال سازی قفل کنترل‪ ،‬ضدعفونی را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •قفل کنترل بعد از راه اندازی مجدد ماشین ظرفشویی فعال باقی می ماند‪ .‬برای لغو قفل کنترل‪ ،‬باید ابتدا آنرا غیرفعال کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪39‬‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 39‬‬
‫حفظ و نگهداری‬
‫متیز کردن‬
‫با متیز نگاه داشنت ماشین ظرفشوئی کیفیت عملکرد آنرا بهبود می بخشید‪ ،‬نیاز به تعمیرات غیرضروری را کاهش داده و عمر ماشین را‬
‫طوالنی می کنید‪.‬‬
‫سطح خارجی‬
‫ریختگی مایعات بر روی سطح ماشین ظرفشویی را به محض وقوع متیز کنید‪ .‬از یک پارچه نرم و من دار روی صفحه کنترل استفاده کرده تا با‬
‫مالیمت ریختگی مایعات و گرد و غبار را پاک کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •از بنزن‪ ،‬واکس‪ ،‬تینر‪ ،‬ماده رنگبری کلرین‪ ،‬الکل یا سایر مواد شیمائی استفاده نکنید‪ .‬این مواد می توانند رنگ سطح ماشین ظرفشوئی را‬
‫عوض کرده و لکه ایجاد کنند‪.‬‬
‫ •ماشین ظرفشویی دارای قطِعات برقی در داخل آن است‪ .‬آب را به طور مستقیم روی ماشین ظرفشویی نپاشید‪ .‬مراقب باشید که آب با‬
‫اجزا و بخش های برقی متاس پیدا نکند‪.‬‬
‫ •برای پانل فوالد ضد رنگ دریچه‪ ،‬از متیز کننده فوالد ضد زنگ برای دستگاه های خانگی و پارچه متیز و نرم استفاده کنید‪.‬‬
‫سطح داخلی‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫داخل ماشین ظرفشویی را به طور مرتب متیز کنید تا کثافات و ذرات غذایی متیز شوند‪ .‬داخل ماشین ظرفشویی و داخل دریچه را با یک پارچه من‬
‫دار پاک کنید‪ .‬توصیه می کنیم که پخشگر شوینده را با شوینده پر کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫پانل جلو (پلمب طوالنی الستیکی که دهانه ماشین ظرفشویی را احاطه می کند) را جدا نکنید‪ .‬این پلمب داخل ماشین ظرفشویی را آب‬
‫بندی می کند‪.‬‬
‫از یک پارچه من دار برای پاک کردن شوره یا باقیمانده روغنی در داخل‬
‫ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪ .‬روش دیگر اینستکه قدری‬
‫شوینده اضافه کرده و سپس با استفاده از باالترین دمای آبکشی‬
‫یک سیکل خالی را اجرا کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫برای پیشگیری از آسیب وارد شدن به موتور‪ ،‬هنگام حرکت دادن‬
‫دستی بازتابنده آب مراقب باشید‪.‬‬
‫‪ 40‬یسراف‬
‫‪11:46:32‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 40‬‬
‫نازل ها‬
‫برای پیشگیری از مسدود شدن نازل یا اگر نازل مسدود شد‪ ،‬هر نازل را جدا کرده و متیز کنید‪ .‬هنگام جدا کردن نازل ها مراقب باشید چون ممکن‬
‫است بشکنند‪.‬‬
‫نازل فوقانی‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس محفظه فوقانی را برای آشکار کردن‬
‫نازل فوقانی بیرون بکشید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬مهره را شل کرده و بردارید و سپس نازل را خارج سازید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬نازل را غیر مسدود و متیز کنید‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬نازل را سرجایش وارد کرده و سپس مهره را با دست محکم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬نازل را با دست بگردانید تا مطمئن شوید که نازل به طور‬
‫صحیح درگیر شده باشد‪.‬‬
‫نازل باالیی‬
‫‪ 2 .2‬در جهت خالف عقربه ساعت گردانده و کالهک نازل را بردارید‬
‫و سپس نازل را جدا کنید‪.‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس محفظه فوقانی را بیرون بکشید‪.‬‬
‫نازل باالیی در باال قابل رؤیت است‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬نازل را غیر مسدود و متیز کنید‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬نازل را سرجایش وارد کرده و سپس کالهک را در جهت عقربه‬
‫ساعت محکم کنید‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬نازل را با دست بگردانید تا مطمئن شوید که نازل به طور‬
‫صحیح درگیر شده باشد‪.‬‬
‫یسراف ‪41‬‬
‫‪11:46:33‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 41‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫فیلتر‬
‫توصیه می کنیم که فیلتر را هر ماه متیز کنید‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس ابتدا محفظه حتتانی را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬دستگیره فیلتر را برای باز کردن قفل قاب فیلتر در جهت خالف‬
‫عقربه ساعت بگردانید‪.‬‬
‫‪ 3 .3‬قاب فیلتر و سپس فیلتر میکرو استوانی را در زیر آن جدا کنید‪.‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫‪ 42‬یسراف‬
‫‪11:46:33‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 42‬‬
‫‪ 4 .4‬هرگونه کثافات و آلودگی را از فیلتر میکرو و قاب فیلتر بردارید‪.‬‬
‫‪ 5 .5‬آنها را با آب جاری آبکشی کرده و سپس خوب خشک کنید‪.‬‬
‫‪ 6 .6‬فیلتر و سپس قاب فیلتر را سرجایش وارد کنید‪.‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫‪ 7 .7‬دستگیره فیلتر را در جهت عقربه ساعت بگردانید تا قفل‬
‫شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫مطمئن شوید که قاب فیلتر درست بسته شده باشد‪ .‬قاب شل می تواند کارآیی فیلتر کردن را کاهش دهد‪.‬‬
‫مراقبت بلند مدت‬
‫اگر قرار نیست که برای مدت طوالنی از ماشین ظرفشویی استفاده کنید‪ ،‬ابتدا ماشین را کامال ً تخلیه کرده و سپس شلنگ آب را قطع کنید‪.‬‬
‫شیر تغذیه آب و مدار شکن را قطع کنید‪ .‬آب باقیمانده در شلنگ ها یا کامپوننت های داخلی ممکن است به ماشین ظرفشویی آسیب وارد‬
‫کند‪.‬‬
‫یسراف ‪43‬‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 43‬‬
‫رفع مشکالت‬
‫نقاط کنترل‬
‫اگر با مشکلی در ماشین ظرفشویی مواجه شدید‪ ،‬ابتدا به جدول زیر مراجعه کرده و توصیه ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫مشکل‬
‫ماشین ظرفشویی شروع به کار‬
‫منی کند‪.‬‬
‫بعد از امتام سیکل‪ ،‬آب در ماشین‬
‫ظرفشویی باقی می ماند‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫اقدام‬
‫دریچه کامال ً بسته نشده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دریچه چفت شده و کامال ً‬
‫بسته شده باشد‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که محفظه فوقانی بخوبی‬
‫با نازل مجرا جفت شده باشد‪.‬‬
‫ •همچنین مطمئن شوید که محفظه‬
‫فوقانی درست سوار شده باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪( START‬شروع) انتخاب نشده است‪.‬‬
‫ •رمز اطالعاتی روی منایشگر را مشاهده کنید‪.‬‬
‫سیم برق وصل نیست‪.‬‬
‫ •سیم برق را وصل کنید‪.‬‬
‫آب تغذیه منی شود‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که شیر تغذیه آب باز باشد‪.‬‬
‫صفحه کنترل قفل شده است‪.‬‬
‫ •قفل کنترل را باز کنید‪.‬‬
‫شلنگ تخلیه تا شده یا گرفته است‪.‬‬
‫ •شلنگ را صاف کرده و گرفتگی آنرا رفع‬
‫کنید‪.‬‬
‫الکشم عفر‬
‫‪ 44‬یسراف‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 44‬‬
‫مشکل‬
‫دلیل احتمالی‬
‫سیکل اشتباه انتخاب شده است‪.‬‬
‫اقدام‬
‫ •مطابق با توضیحات این دفترچه راهنما‪،‬‬
‫سیکل مناسب را برای میزان کثیفی ظروف‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •فیلترها را متیز کنید‪.‬‬
‫فیلتر مسدود بوده یا درست بسته نشده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که فیلتر ها درست بسته‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫فشار آب پایین است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که فشار بین ‪ 0/05‬و ‪0/8‬‬
‫مگاپاسکال باشد‪.‬‬
‫جت های افشانه مسدود شده اند‪.‬‬
‫ •جت های افشانه را متیز و غیر مسدود کنید‪.‬‬
‫ظروف به طور ناصحیح قرار داده شده یا زیادی پر‬
‫شده اند‪.‬‬
‫ •ظروف را طوری مرتب کنید که با جت‬
‫افشانه و‪/‬یا پخشگر شوینده تداخل ایجاد‬
‫نکنند‪.‬‬
‫سختی آب خیلی زیاد است‪.‬‬
‫ •نشانگر پر کردن منک را کنترل کرده و با منک‬
‫ظرفشوئی پر کنید‪.‬‬
‫ماده کمک آبکشی در مخزن موجود نیست یا‬
‫مقدار ماده کمک آبکشی استفاده شده کافی‬
‫نبوده است‪.‬‬
‫ •ماده کمک آبکشی اضافه کنید‬
‫ •تنظیمات کمک آبکشی را کنترل کنید‪.‬‬
‫ظروف زیادی قرار داده شده است‪.‬‬
‫ •زیادی پر کردن ممکن است کارآیی خشک کردن‬
‫را کاهش دهد‪ .‬ظروف را به صورتیکه توصیه‬
‫شده قرار دهید‪.‬‬
‫لیوان ها و فنجان ها در هنگام تخلیه روی ظروف‬
‫دیگر آب پاشیده اند‪.‬‬
‫ •ابتدا سبد حتتانی و سپس سبد فوقانی‬
‫را خالی کنید‪ .‬اینکار از چکیدن آب از‬
‫سبد فوقانی بر روی ظروف در سبد حتتانی‬
‫جلوگیری می کند‪.‬‬
‫از چندین قرص شوینده بدون انتخاب گزینه ضد‬
‫عفونی استفاده شده است‪.‬‬
‫ •گزینه ضد عفونی را انتخاب کرده یا از کمک‬
‫آبکشی استفاده کنید‪.‬‬
‫غذا بر روی ظروف باقی می ماند‪.‬‬
‫ظروف درست خشک نشده اند‪.‬‬
‫الکشم عفر‬
‫مقدار ناکافی از شوینده استفاده شده است‪.‬‬
‫ •از مقدار درست شوینده برای هر مقدار ظروف‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪45‬‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 45‬‬
‫الکشم عفر‬
‫مشکل‬
‫ماشین ظرفشویی پر سر و‬
‫صداست‪.‬‬
‫دلیل احتمالی‬
‫هنگامیکه قاب پخشگر باز باشد و پمپ تخلیه‬
‫در حال کار است‪ ،‬ماشین ظرفشویی صدا ایجاد‬
‫می کند‪.‬‬
‫اقدام‬
‫ •این موضوع عادیست‪.‬‬
‫الکشم عفر‬
‫ماشین ظرفشوئی تراز نیست‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید ماشین ظرفشویی تراز باشد‪.‬‬
‫نازل به ظروف برخورد کرده و صدای ضربه ایجاد‬
‫می کند‪.‬‬
‫ •نحوه چیدن ظروف را تغییر دهید‪.‬‬
‫قشر زرد یا قهوه ای رنگ روی‬
‫ظروف باقی می ماند‪.‬‬
‫قهوه و چای ایجاد لکه می کند‪.‬‬
‫ •از سیکلی استفاده کنید که دمای بیشتری‬
‫دارد‪.‬‬
‫نشانگرها روشن منی شوند‪.‬‬
‫سیم برق وصل نیست‪.‬‬
‫ •سیم برق را وصل کنید‪.‬‬
‫بازوها به طور یکنواخت گردش‬
‫منی کنند‪.‬‬
‫ذرات مواد غذایی باعث گرفتگی بازوها شده اند‪.‬‬
‫ •بازوها را متیز کنید‪.‬‬
‫یک قشر سفید بر روی ظروف‬
‫باقی می ماند‪.‬‬
‫سختی آب خیلی زیاد است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که نشانگر پر کردن منک و‬
‫تنظیمات سختی گیر برای میزان سختی آب‬
‫منطقه شما مناسب باشند‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که کالهک مخزن منک درست‬
‫بسته شده باشد‪.‬‬
‫حباب های هوا و عالئم‬
‫خراشیدگی بر روی صفحه‬
‫کنترل وجود دارد‪.‬‬
‫هوا وارد غشای محافظ شده موجب باقی ماندن‬
‫نشانه های ‪ EPS‬می شود‪.‬‬
‫ •غشای محافظ را از روی صفحه کنترل‬
‫بردارید‪.‬‬
‫‪ 46‬یسراف‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 46‬‬
‫رمزهای اطالعاتی‬
‫اگر ماشین ظرفشویی کار منی کند‪ ،‬ممکن است یک رمز اطالعاتی را در منایشگر مشاهده کنید‪ .‬جدول زیر را کنترل کرده و توصیه ها را امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫رمز‬
‫اقدام‬
‫‪LC‬‬
‫کنترل نشت‬
‫ •شیر تغذیه آب را ببندید‪ .‬به پانل مدار شکن خانه رفته و مدار شکن ماشین ظرفشویی را خاموش کنید‪ .‬سپس‬
‫برای تعمیر با نصب کننده متاس بگیرید‪ .‬اگر مشکل ادامه داشت‪ ،‬با مرکز محلی خدمات سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫کنترل تغذیه آب‬
‫‪4C‬‬
‫ •بسته بودن شیر تغذیه آب‪ ،‬قطع آب تغذیه‪ ،‬یا یخ زدگی یا گرفتگی شیر یا لوله آب ورودی با ذرات خارجی را بررسی‬
‫کنید‪ .‬اگر مشکل ادامه داشت‪ ،‬با مرکز محلی خدمات سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫کنترل تخلیه‬
‫‪5C‬‬
‫ •شیر تغذیه آب را ببندید‪ .‬ببینید آیا شلنگ تخلیه گرفته یا تا شده است‪ .‬کنترل کنید که آیا سوراخ تخلیه در داخل‬
‫پمپ مسدود شده است‪ .‬اگر مشکل ادامه داشت‪ ،‬با مرکز محلی خدمات سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫کنترل گرم کردن با دمای باال‬
‫‪HC‬‬
‫کنترل کارکرد پمپ‬
‫ •کنترل عملکرد ماشین ظرفشوئی را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪ .‬اگر مشکل ادامه داشت‪ ،‬با مرکز خدمات‬
‫سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫الکشم عفر‬
‫‪3C‬‬
‫ •کنترل عملکرد به ماشین ظرفشوئی خالی ماده شوینده اضافه کرده و سپس یک سیکل اجرا کنید‪ .‬اگر مشکل‬
‫ادامه داشت‪ ،‬به پانل مدار شکن خانه رفته و مدار شکن ماشین ظرفشویی را خاموش کنید‪ .‬سپس با مرکز‬
‫تعمیرات سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر هر کدام از رمزهای اطالعاتی بر روی منایشگر ظاهر می شود‪ ،‬با مرکز محلی تعمیرات سامسونگ متاس بگیرید‪.‬‬
‫یسراف ‪47‬‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 47‬‬
‫جدول سیکل‬
‫میزان کثیفی‬
‫خودکار‬
‫مقرون به صرفه‬
‫شدید‬
‫ظریف‬
‫روزانه ‪ 55‬دقیقه‬
‫سریع‬
‫مقدار ذرات‬
‫مواد غذایی‬
‫باقیمانده‬
‫بسیار کم تا زیاد‬
‫عادی‬
‫زیاد‬
‫کم‬
‫عادی‬
‫کم‬
‫پیش شستشو ‪ ‬پیش شستشو ‪ ‬پیش شستشو ‪ ‬پیش شستشو ‪‬‬
‫ششتشوی اصلی ‪‬‬
‫ششتشوی اصلی ‪ ‬ششتشوی اصلی ‪ ‬ششتشوی اصلی ‪ ‬ششتشوی اصلی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫ترتیب سیکل‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫خشک کردن ‪‬‬
‫خشک کردن ‪‬‬
‫خشک کردن ‪‬‬
‫خشک کردن ‪‬‬
‫خشک کردن ‪‬‬
‫خامته‬
‫خامته‬
‫خامته‬
‫خامته‬
‫خامته‬
‫ششتشوی اصلی ‪‬‬
‫آبکشی ‪‬‬
‫آبکشی داغ ‪‬‬
‫خامته‬
‫مصرف آب‬
‫(لیتر)‬
‫‪16/0-9/3‬‬
‫‪9/7‬‬
‫‪20/0‬‬
‫‪9/2‬‬
‫‪11/9‬‬
‫‪11/5‬‬
‫مصرف انرژی‬
‫(کیلووات در‬
‫ساعت)‬
‫‪1/5-1/0‬‬
‫‪0/935‬‬
‫‪1/65‬‬
‫‪0/84‬‬
‫‪1/25‬‬
‫‪0/9‬‬
‫زمان سیکل‬
‫(دقیقه)‬
‫‪176-108‬‬
‫‪237‬‬
‫‪182‬‬
‫‪109‬‬
‫‪55‬‬
‫‪37‬‬
‫ •روزانه ‪ 55‬دقیقه‪ .‬این سیکل قابلیت دریچه خودکار را چند دقیقه بعد از خامته سیکل فعال خواهد کرد‪.‬‬
‫ •سریع‪ :‬این سیکل قابلیت دریچه خودکار و روال خشک کردن را فعال منی کند‪.‬‬
‫لکیس لودج‬
‫تذکر‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•زمان شستشو بستگی به گزینه هایی که اضافه کرده اید و فشار و دمای آب تغذیه شده دارد‪.‬‬
‫•اگر از ماشین ظرفشویی برای ‪ 5‬روز گذشته استفاده نشده باشد‪ ،‬آب باقیمانده در داخل به طور خودکار تخلیه می شود‪.‬‬
‫•مصرف برق بستگی به دمای آب و‪/‬یا مقدار ظروف دارد‪ .‬هنگامیکه ماده کمک آبکشی خالی باشد‪ ،‬زمان و دما ممکن است قدری افزایش‬
‫پیدا کنند‪.‬‬
‫•اگر از ماده کمک آبکشی استفاده نشود‪ ،‬زمان و دمای سیکل ممکن است قدری افزایش پیدا کنند‪.‬‬
‫‪ 48‬یسراف‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 48‬‬
‫ضمیمه‬
‫حمل و نقل‪/‬جابجایی‬
‫مطمئن شوید که ماشین ظرفشویی خالی بوده و قطعات شل و لق نداشته باشد‪ .‬ابتدا ماشین ظرفشویی را به صورت زیر تخلیه کنید‪.‬‬
‫‪ 1 .1‬دریچه را باز کرده و سپس ماشین ظرفشویی را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ 2 .2‬سیکل مقرون به صرفه را انتخاب و اجرا کنید‪.‬‬
‫‪( START 3 .3‬شروع) را فشرده و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪ 4 .4‬هنگامیکه سیکل متام شد‪ ،‬دریچه را پس از ‪ 5‬ثانیه باز کنید‪.‬‬
‫‪( START 5 .5‬شروع) را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید تا آب تخلیه شود‪.‬‬
‫‪ 6 .6‬دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪ 7 .7‬هنگامیکه روال تخلیه متام شد‪ ،‬دریچه را باز کنید‪.‬‬
‫‪ 8 .8‬ماشین ظرفشویی را خاموش کرده و سپس شیر آب را ببندید‪.‬‬
‫‪ 9 .9‬شلنگ آب و شلنگ تخلیه را قطع کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ماشین ظرفشویی را هنگام حرکت دادن تکان یا نوسان ندهید‪ .‬آب باقیمانده ممکن است از ماشین ظرفشویی چکه کند‪.‬‬
‫محافظت در مقابل یخبندان‬
‫اگر ماشین ظرفشویی را برای مدت طوالنی در مکانی قرار می دهید که خطر یخبندان وجود دارد‪ ،‬حتما ً ماشین ظرفشویی را تخلیه کنید‪ .‬برای‬
‫جزییات به بخش حمل و نقل‪/‬جابجایی در باال مراجعه کنید‪.‬‬
‫دور انداخنت ماشین ظرفشوئی و کمک به محیط زیست‬
‫ماشین ظرفشوئی شما از مواد قابل بازیافت ساخته شده است‪ .‬اگر تصمیم گرفتید که آنرا دور بیاندازید‪ ،‬لطفا ً مقررات محلی مربوط به دفع‬
‫زباله ها را رعایت کنید‪ .‬سیم برق را ببرید تا امکان وصل کردن دستگاه به برق وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫دریچه را بردارید تا حیوانات و کودکان در داخل دستگاه محبوس نشوند‪.‬‬
‫همیمض‬
‫از مقادیر شوینده توصیه شده در دستورالعمل های تولیدکنندگان شوینده تخطی نکنید‪.‬‬
‫یسراف ‪49‬‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 49‬‬
‫همیمض‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪FS‬‬
‫مدل‬
‫(خودایستا)‬
‫‪D164STS/D164W‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫روشن‪/‬خاموش‬
‫‪ 240-220‬ولت~‪ 60 ،‬هرتز‬
‫فشار آب‬
‫‪ 0/8-0/05‬مگا پاسکال‬
‫ظرفیت شستشو‬
‫سرویس ‪ 14‬نفره‬
‫توان اسمی‬
‫‪ 2000‬تا ‪ 2300‬وات‬
‫ابعاد (عرض ‪ x‬عمق ‪ x‬ارتفاع)‬
‫‪( 845 X 600 X 598‬میلی متر)‬
‫وزن (باز نشده)‬
‫‪ 54/0‬کیلوگرم‬
‫•ابعاد فضایی که باید برای دستگاه در نظر گرفته شود؛‬
‫•ابعاد و موقعیت وسایلی که در این فضا برای ایجاد تکیه گاه و ثابت کردن دستگاه استفاده می شوند؛‬
‫•حداقل فاصله ها بین قسمت های مختلف دستگاه و فضای پیرامونی آن؛‬
‫•حداقل ابعاد منافذ تهویه و آرایش صحیح آنها؛‬
‫•اتصال دستگاه به برق و متصل کردن داخلی هرگونه اجزا غیرمتصل دیگر؛‬
‫•ضرورت ایجاد امکان قطع برق دستگاه بعد از نصب‪ ،‬مگر آنکه دستگاه مجهز به یک کلید سازگار با ‪ 24/3‬باشد‪ .‬این قطع اتصال را می‬
‫توان با در دسترس قرار دادن پریز یا تعبیه یک کلید در سیم کشی ثابت مطابق با مقررات سیم کشی اجنام داد‪.‬‬
‫•نحوه ثابت کردن دستگاه به تکیه گاه ها در دستورالعمل های مربوط به دستگاه های ثابت مطرح می شود‪ .‬روش ثابت کردن مطرح شده‬
‫وابسته به استفاده از مواد چسبی نیست چون بعنوان یک شیوه ثابت کردن مطمئن در نظر گرفته منی شوند‪.‬‬
‫همیمض‬
‫‪ 50‬یسراف‬
‫‪11:46:34‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 50‬‬
‫برای آزمایش متعارف‬
‫تذکر‬
‫شیوه صحیح پر کردن سبدها بر اساس استانداردهای اروپایی در تصاویر زیر نشان داده شده است (‪.)EN50242: 2016‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬‫‬
‫•ظرفیت شستشو‪ :‬سرویس ‪ 14‬نفره‬
‫•موقعیت سبد فوقانی‪ :‬پایین‬
‫•برنامه‪ :‬مقرون به صرفه‬
‫•تنظیم ماده آبکشی‪6 :‬‬
‫•مقدار شوینده استاندارد‪:‬‬
‫‪ 7 : PS 14‬گرم ‪ 28 +‬گرم‬‫•برای آگاهی از شیوه چیدن ظروف به تصویر ‪ A، B، C‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫سرویس ‪ 14‬نفره‬
‫‪١۴‬‬
‫‪١۴‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪١۶‬‬
‫‪١۵‬‬
‫‪١۵‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪١٧‬‬
‫محفظه کارد و چنگال‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١۵‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪١‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٣‬‬
‫محفظه فوقانی‬
‫‪۵‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪١‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۴‬‬
‫محفظه حتتانی‬
‫‪2‬‬
‫بشقاب غذاخوری‪ :‬تخم مرغ‬
‫‪7‬‬
‫پیش دستی‪ :‬چای‬
‫‪13‬‬
‫چنگال‪ :‬تخم مرغ‬
‫‪3‬‬
‫بشقاب غذاخوری‪ :‬گوشت‬
‫‪8‬‬
‫لیوان‪ :‬شیر‬
‫‪14‬‬
‫کارد‬
‫‪4‬‬
‫ظرف دسرخوری‪ :‬اسفناج‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫قاشق دسرخوری‬
‫‪10‬‬
‫کاسه بزرگ‪ :‬گوشت‬
‫‪16‬‬
‫قاشق چایخوری‬
‫‪5‬‬
‫ظرف دسرخوری‪ :‬تخم مرغ‬
‫‪11‬‬
‫دیس‪ :‬مارگارین‬
‫‪17‬‬
‫قاشق و کارد و چنگال سرو کردن‬
‫غذا‬
‫کاسه دسرخوری‪،‬‬
‫کاسه متوسط‪ :‬اسفناج‬
‫فراعتم شیامزآ یارب‬
‫‪1‬‬
‫بشقاب سوپ خوری‪ :‬دانه های‬
‫جو پرک‬
‫‪6‬‬
‫فنجان‪ :‬چای‬
‫‪12‬‬
‫قاشق سوپ خوری‪ :‬دانه های جو‬
‫پرک‬
‫یسراف ‪51‬‬
‫‪11:46:35‬‬
‫‪2017-08-17‬‬
‫‪DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 51‬‬
‫سوال یا نظری دارید؟‬
‫نشانی اینترنتی‬
www.samsung.com/iran/support
DW9000M_DD68-00203F-00_FA.indd 52
‫شماره متاس‬
021-8255 [CE]
021-42132 [HHP]
‫کشور‬
IRAN
2017-08-17
11:46:35
Download PDF

advertising