Samsung | SAMI12-W | Samsung SAMI12-W راهنمای کاربری

‫فر مایکروویو‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫‪SAMI12‬‬
‫‪11:26:54‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 1‬‬
‫تاجردنم تسرهف‬
‫مندرجات‬
‫فهرست‬
‫تاجردنم تسرهف‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫‪3‬‬
‫آشپزی هوشمند‬
‫‪23‬‬
‫م‬
‫دستورات امينی مه ‬
‫فقط عملکرد مایکرووی و‬
‫ی‬
‫فقط عملکرد فر ‪ -‬انتخاب ‬
‫ی‬
‫ایمنی عموم ‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از مایکرووی و‬
‫ضمانت محدو د‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫آشپزی خودکار‬
‫ی‬
‫آشپزی دست ‬
‫سریع و آسا ن‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫‪36‬‬
‫حل مشکالت‬
‫‪37‬‬
‫ب‬
‫نص ‬
‫‪8‬‬
‫نقاط کنتر ل‬
‫ی‬
‫کدهای اطالعات ‬
‫‪37‬‬
‫‪40‬‬
‫اقالم منظور شد ه‬
‫‪Installation site‬‬
‫صفحه گردا ن‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪40‬‬
‫ی‬
‫حفظ و نگهدار ‬
‫‪11‬‬
‫متيز کرد ن‬
‫تعویض (تعمیر)‬
‫مراقبت در برابر دوره طوالنی عدم استفاد ه‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫قبل از اینکه شروع کنید‬
‫‪12‬‬
‫ساعت‬
‫ش‬
‫صدا روشن‪/‬خامو ‬
‫صرفه جویی در نیر و‬
‫درباره انرژی مایکرووی و‬
‫ظرف خوراکپزی برای مایکرووی و‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫کارکرده ا‬
‫‪15‬‬
‫پانل کنتر ل‬
‫ی‬
‫حالت دست ‬
‫حالت خودکار‬
‫قابلیت های ویژ ه‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 2‬یسراف‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 2‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫دستورات امينی مهم‬
‫با دقت مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده نگه دارید‬
‫هشدار‪ :‬اگر دریچه یا پلمب های دریچه آسیب دیده اند‪ ،‬تا زمانیکه توسط یک‬
‫شخص مجرب تعمیر نشده نبایستی از فر استفاده کرد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬اجنام هرگونه سرویس یا تعمیری که شامل برداشنت پوششی می شود که‬
‫محافظت در مقابل قرار گرفنت در معرض انرژی مایکروویو را ایجاد می کند برای هر ‬
‫شخصی به غیر از یک شخص مجرب خطرناک است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مایعات و سایر غذاها نبایستی در محفظه های مسدود گرم شوند چون‬
‫قابلیت انفجار دارند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬تنها زمانی به کودکان اجازه بدهید که بدون نظارت از فر استفاده کنند ‬
‫که دستورالعمل های کافی داده شده تا کودک بتواند از فر به صورت ایمن استفاده‬
‫کرده و با خطرات استفاده نادرست آشنائی داشته باشد‪.‬‬
‫این دستگاه صرفا ً برای استفاده در محیط منزل است و برای استفاده در محل هایی‬
‫از این قبیل نیست‪:‬‬
‫ •مناطقی که مستخدمین آشپزی در فروشگاه ها‪ ،‬ادارات و محیط های کاری دیگر حضور دارند؛‬
‫ •خانه های روستایی؛‬
‫ •توسط مشتریان در هتل ها‪ ،‬متل ها و محیط های مسکونی دیگر؛‬
‫ •مهمانسراهای تخت و صبحانه‪.‬‬
‫تنها از ابزار و آالتی استفاده کنید که برای استفاده در فرهای مایکروویو مناسب‬
‫باشند‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی غذا و نوشیدنی منی توان در حین آشپزی با مایکروویو استفاده‬
‫کرد‪.‬‬
‫این فر مایکروویو به منظور گرم کردن غذا و نوشیدنی ها می باشد‪ .‬خشک کردن‬
‫غذا یا لباس و گرم کردن پدهای گرم کننده‪ ،‬دم پائی‪ ،‬اسفنج‪ ،‬پارچه مندار و موارد‬
‫خطر مصدومیت‪ ،‬اشتعال یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫مشابه ممکن است منجر به‬
‫ِ‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫فقط عملکرد مایکروویو‬
‫هنگام گرم کردن غذا در محفظه های پالستیکی یا کاغذی‪ ،‬به واسطه احتمال‬
‫اشتعال‪ ،‬مراقب فر باشید‪.‬‬
‫اگر دود مشاهده (خارج) شد‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید یا از پریز بکشید و دریچه را‬
‫بسته نگه دارید تا هرگونه شعله خاموش شود‪.‬‬
‫در حالیکه مایکروویو نوشیدنی ها را گرم می کند‪ ،‬ممکن است منجر به تأخیر در ‬
‫جوش آمدن فورانی شود‪ ،‬بنابراین در هنگام دست زدن به محفظه باید مراقب بود‪.‬‬
‫محتویات بطری های تغذیه کودک یا شیشه های غذای کودک بایستی هم زده‬
‫شده یا تکان داده شوند و بایستی دما را قبل از استفاده کنترل کرد تا از سوختگی‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫تخم مرغ پوست نکنده و تخم مرغ های آبپز را نباید در فرهای مایکروو گرم کرد چون‬
‫ممکن است منفجر شوند حتی بعد از اینکه گرم کردن مایکروویو متام شده باشد‪.‬‬
‫بایستی فر را به طور مرتب متیز کرد و هرگونه باقیمانده غذائی پاک شود؛‬
‫قصور در نگهداری فر در وضعیت متیز ممکن است منجر به فرسودگی سطح آن‬
‫شده که احتماال ً تأثیر نامساعدی بر طول عمر دستگاه داشته و منجر به وضعیت ‬
‫احتماال ً خطرناک می شود‪.‬‬
‫یسراف ‪3‬‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 3‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫این فر مایکروویو صرفا ً برای استفاده روی پیشخوان (خود ایستا) می باشد‪ ،‬نبایستی‬
‫فر مایکروویو را در داخل قفسه قرار داد‪.‬‬
‫این دستگاه را نباید با جت آبی متیز کرد‪.‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫این دستگاه برای نصب در وسائط نقلیه‪ ،‬خانه های متحرک و وسائط نقلیه مشابه‬
‫و غیره ساخته نشده است‪.‬‬
‫قبل از استفاده از فر برای اولین بار‪ ،‬بایستی با قرار دادن آب به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫استفاده شده و سپس استفاده شود‪.‬‬
‫اگر فر صدای عجیب‪ ،‬بوی سوختگی تولید می کند یا دود ساطع می شود‪ ،‬فورا ً‬
‫دوشاخه برق را کشیده و با نزدیکترین مرکز تعمیراتی خود متاس حاصل منائید‪.‬‬
‫این فر مایکروویو بایستی طوری قرار داده شود که دوشاخه قابل دسترسی باشد‪.‬‬
‫این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) که توانایی جسمانی‪،‬‬
‫حسی یا فکری محدود دارند یا جتربه یا دانش کافی ندارند ساخته نشده‪ ،‬مگراینکه‬
‫توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت یا دستوراتی را در رابطه با ‬
‫استفاده از دستگاه دریافت کرده باشند‪.‬‬
‫از کودکان بایستی مراقبت کرد تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی‬
‫کنند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا ‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده کنند ‬
‫در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه به آنها ‬
‫داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی با دستگاه‬
‫بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی بدون نظارت ‬
‫توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫اگر به سیم برق آسیب وارد شود‪ ،‬بایستی توسط سازنده‪ ،‬مأمور خدماتی یا ‬
‫اشخاص مجرب مشابه تعویض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود‪.‬‬
‫این فر را بایستی به سمت و بلندی صحیح قرار داد تا دسترسی آسان به فضای‬
‫داخل و منطقه کنترل حاصل شود‪.‬‬
‫‪ 4‬یسراف‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 4‬‬
‫فقط عملکرد فر ‪ -‬انتخابی‬
‫دستگاه در حین استفاده داغ می شود‪ .‬در هنگام دست زدن به املنت های حرارتی در ‬
‫داخل فر بایستی مراقب بود‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬قطعات قابل دسترسی ممکن است در طول استفاده داغ شوند‪ .‬کودکان‬
‫خردسال را باید دور نگه دارید‪.‬‬
‫نباید از متیزکننده با بخار استفاده کرد‪.‬‬
‫از وسایل متیزکننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر استفاده‬
‫نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و موجب‬
‫خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مطمئن شوید که این دستگاه قبل از عوض کردن المپ خاموش شود تا از‬
‫احتمال شوک برقی جلوگیری شود‪.‬‬
‫از وسایل متیزکننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر استفاده‬
‫نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و موجب‬
‫خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫دریچه یا سطح خارجی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه داغ شود‪.‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫هشدار‪ :‬هنگامیکه از دستگاه در حالت ترکیبی استفاده می شود‪ ،‬به واسطه‬
‫دمایی که ایجاد می شود‪ ،‬کودکان بایستی صرفا ً حتت سرپرستی یک بزرگسال از فر ‬
‫استفاده کنند‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا ‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده کنند ‬
‫در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه به آنها ‬
‫داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی با دستگاه‬
‫بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی بدون نظارت ‬
‫توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫دمای سطوح قابل دسترسی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه زیاد باشد‪.‬‬
‫این دستگاه ها به منظور استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور ‬
‫جداگانه منی باشند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا روانی‬
‫دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده کنند در ‬
‫صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه به آنها داده‬
‫شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی با دستگاه بازی‬
‫کنند‪ .‬متیز کردن و حفظ و نگهداری توسط کاربر نباید توسط کودکان اجنام شود‬
‫مگر اینکه به سن باالی ‪ 8‬بوده و حتت نظارت و سرپرستی باشند‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آنرا در دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار ندهید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه و بخش های قابل دسترسی آن در حین استفاده داغ می شوند‪.‬‬
‫بایستی از دست زدن به املنت های حرارتی پرهیز کرد‪.‬‬
‫کودکان زیر ‪ 8‬سال بایستی دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم حتت ‬
‫نظارت باشند‪.‬‬
‫یسراف ‪5‬‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 5‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫ایمنی عمومی‬
‫هشدار مایکروویو‬
‫هرگونه تغییرات یا تعمیرات باید تنها توسط پرسنل واجد شرایط اجنام شود‪.‬‬
‫غذا یا مایعات را در محفظه های مخصوص عملکرد مایکروویو به طور در بسته گرم نکنید‪.‬‬
‫از بنزن‪ ،‬تینر‪ ،‬الکل‪ ،‬متیزکننده بخاری یا فشار زیاد برای متیز کردن فر استفاده نکنید‪.‬‬
‫فر را نزدیک منبع حرارتی یا مواد قابل اشتعال‪ ،‬محل های مرطوب‪ ،‬چرب‪ ،‬پر گرد و غبار یا در معرض نور مستقیم خورشید یا آب‪ ،‬یا محلی‬
‫که گاز ممکن است نشت کند یا بر روی سطح ناهموار‪ ،‬نصب نکنید‪.‬‬
‫این فر بایستی به طور صحیح و براساس کدهای محلی و ملی زمینی شود‪.‬‬
‫برای پاک کردن مواد خارجی از پایانه ها و نقاط متاس دوشاخه برق به طور مرتب از پارچه خشک استفاده کنید‪.‬‬
‫سیم برق را نکشید یا بیش از حد خم نکنید یا اشیاء سنگین را روی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫در صورت نشت گاز (پروپان‪ LP ،‬و غیره) فورا ً هواگیری کنید‪ .‬به سیم برق دست نزنید‪.‬‬
‫با دست های خیس به سیم برق دست نزنید‪.‬‬
‫در حین استفاده از فر‪ ،‬با کشیدن سیم برق آنرا خاموش نکنید‪.‬‬
‫انگشتان و مواد خارجی را وارد نکنید‪ .‬اگر مواد خارجی وارد فر شدند‪ ،‬سیم برق را کشیده و با مرکز خدماتی محلی ‪ Samsung‬متاس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫فشار یا ضربه بیش از حد به فر وارد نکنید‪.‬‬
‫فر را بر روی اشیاء شکننده قرار ندهید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که ولتاژ‪ ،‬فرکانس و جریان نیرو با مشخصات محصول سازگار باشند‪.‬‬
‫دوشاخه را محکم به پريز روی ديوار بزنید‪ .‬از آداپتورهای دوشاخه چندگانه‪ ،‬سیم های رابط یا تراسفورماتورهای برقی استفاده نکنید‪.‬‬
‫سیم برق را روی اشیاء فلزی قالب نکنید‪ .‬مطمئن شوید که سیم بین اشیاء یا پشت فر باشد‪.‬‬
‫از دوشاخه برق‪ ،‬سیم برق آسیب دیده یا پریز شل استفاده نکنید‪ .‬برای دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده‪ ،‬با مرکز خدمات محلی‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫روی فر آب جاری نکنید یا به طور مستقیم آب نپاشید‪.‬‬
‫اشیاء را روی فر‪ ،‬داخل آن یا روی دریچه فر قرار ندهید‪.‬‬
‫مواد فرار از قبیل حشره کش را روی سطح فر نپاشید‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال را در داخل فر نگهداری نکنید‪ .‬چون بخار الکل ممکن است با سطوح داغ فر متاس پیدا کند‪ ،‬هنگام گرم کردن غذا یا ‬
‫نوشیدنی حاوی الکل مراقب باشید‪.‬‬
‫کودکان ممکن است به دریچه بخورند یا انگشت هایشان در آن گیر کند‪ .‬هنگام باز کردن‪/‬بسنت دریچه‪ ،‬کودکان را از آن دور نگه دارید‪.‬‬
‫در حالیکه مایکروویو نوشیدنی ها را گرم می کند‪ ،‬ممکن است منجر به تأخیر در جوش آمدن فورانی شود‪ :‬در هنگام دست زدن به‬
‫محفظه همیشه مراقب باشید‪ .‬قبل از دست زدن‪ ،‬اجازه دهید که نوشیدنی ها حداقل برای ‪ 20‬ثانیه خنک شوند‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬در حین‬
‫گرم شدن هم بزنید‪ .‬همیشه بعد از گرم شدن هم بزنید‪.‬‬
‫در صورت سوختگی پوست‪ ،‬ین دستورالعمل های امداد اولیه را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪1 .1‬محل سوختگی را برای حداقل ‪ 10‬دقیقه داخل آب سرد کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬با پانسمان متیز و خشک بپوشانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬از هیچگونه کرم‪ ،‬روغن یا لوسیون استفاده نکنید‪.‬‬
‫برای پیشگیری از آسیب به سینی یا قفسه‪ ،‬سینی یا قفسه را درست بعد از آشپزی در آب قرار ندهید‪.‬‬
‫از فر برای سرخ کردن عمقی استفاده نکنید چون منی توان دمای روغن را کنترل کرد‪ .‬اینکار ممکن است منجر به سر رفنت ناگهانی روغن‬
‫های داغ شود‪.‬‬
‫‪ 6‬یسراف‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 6‬‬
‫تنها از وسائل مخصوص مایکروویو استفاده کنید‪ .‬از محفظه های فلزی‪ ،‬ظروف با لبه های طالیی یا نقره ای‪ ،‬سیخ کباب و غیره‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫گره های سیمی را جدا کنید‪ .‬ممکن است موجب قوس برقی شود‪.‬‬
‫برای خشک کردن کاغذ یا لباس از فر استفاده نکنید‪.‬‬
‫برای مقادیر کوچک غذا از زمان های کوتاه تر استفاده کنید تا از زیاد گرم شدن و سوخنت غذا جلوگیری شود‪.‬‬
‫سیم برق و دوشاخه برق را از آب و منابع حرارتی دور نگه دارید‪.‬‬
‫برای پیشگیری از خطر انفجار‪ ،‬تخم مرغ با پوست یا تخم مرغ جوشیده را گرم نکنید‪ .‬محفظه های کیپ یا هواکش شده‪ ،‬مهره ها‪،‬‬
‫گوجه فرنگی و غیره را گرم نکنید‪.‬‬
‫شکاف های هواگیر را با پارچه یا کاغذ نپوشانید‪ .‬خطر آتشسوزی وجود دارد‪ .‬فر ممکن است زیادی گرم شده و خودش را به طور خودکار ‬
‫خاموش کند و تا زمانیکه به اندازه کافی خنک نشده‪ ،‬خاموش باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫همیشه از دستکش فر در هنگام برداشنت ظرف استفاده کنید‪.‬‬
‫مایعات را در نیمه کار یا بعد از خامته گرم کردن هم بزنید و به مایع اجازه بدهید که حداقل ‪ 20‬ثانیه بعد از گرم کردن باقی مباند تا از‬
‫جوش خوردن فورانی جلوگیری شود‪.‬‬
‫هنگام باز کردن دریچه به فاصله طول بازو تا فر بایستید تا از سوخته شدن توسط هوا یا بخار داغ خارج شونده پرهیز کنید‪.‬‬
‫از فر هنگامی که خالیست استفاده نکنید‪ .‬فر برای ‪ 30‬دقیقه و برای منظورات ایمنی به طور خودکار خاموش خواهد شد‪ .‬توصیه می‬
‫کنیم که یک لیوان آب را همیشه در داخل فر قرار دهید تا انرژی مایکروویو را در صورت روشن شدن به طور اتفاقی‪ ،‬جذب کند‪.‬‬
‫فر را طوری نصب کنید که با فواصل ایمنی در این دفترچه راهنما سازگار باشد‪( .‬به نصب فر مایکروویو مراجعه شود‪).‬‬
‫هنگام وصل کردن دستگاه های برقی به پریز در نزدیکی فر مراقب باشید‪.‬‬
‫قصور در پیروی از احتیاط های ایمنی زیر ممکن است منجر به قرار گرفنت در معرض انرژی مایکروویو مضر شود‪.‬‬
‫•از فر هنگامی که دریچه باز است استفاده نکنید‪ .‬با هم قفلی های ایمنی (کلون های دریچه) بازی نکنید‪ .‬اشیاء را به داخل‬
‫‬
‫سوراخ های هم قفلی ایمنی وارد نکنید‪.‬‬
‫•هیچگونه شیئی را بین دریچه فر و سطح جلو قرار ندهید یا اجازه ندهید که غذا یا باقیمانده مواد متیز کننده در سطوح مسدود‬
‫‬
‫کننده جمع شوند‪ .‬دریچه و سطوح مسدود کننده را بعد از هر استفاده توسط پاک کردن آنها ابتدا با پارچه من دار و سپس با ‬
‫پارچه نرم و خشک متیز نگه دارید‪.‬‬
‫•از فر هنگامی که آسیب دیده استفاده نکنید‪ .‬تنها زمانی استفاده کنید که توسط تکنسین واجد شرایط تعمیر شده باشد‪.‬ن‬
‫‬
‫نکته مهم‪ :‬دریچه فر باید به طور صحیح بسته شود‪ .‬دریچه نباید خم شود؛ لوالهای دریچه نباید شکسته شده یا شل باشند؛‬
‫پلمب های دریچه و سطوح پلمب نباید آسیب دیده باشند‪.‬‬
‫•همه تغییرات و تعمیرات باید توسط تکنسین واجد شرایط اجنام شوند‪.‬‬
‫‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫احتیاط های مربوط به فر مایکروویو‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از مایکروویو‬
‫یسراف ‪7‬‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 7‬‬
‫نصب‬
‫بصن‬
‫ضمانت محدود‬
‫اقالم منظور شده‬
‫اگر آسیب وارد شده به یونیت یا ملحقات توسط مشتری ایجاد شده باشد‪ Samsung ،‬هزینه تعمیر را برای تعویض ملحقات یا تعمیر ‬
‫خرابی ظاهری مطالبه خواهد کرد‪ .‬اقالمی که شامل این شرط می شوند‪:‬‬
‫•دریچه‪ ،‬دستگیره ها‪ ،‬پنل خارجی یا پنل کنترل که خم‪ ،‬خراشیده یا شکسته شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫•سینی‪ ،‬راهنمای گردنده‪ ،‬متصل کننده یا صفحه سیمی شکسته یا گمشده‬
‫‬
‫از این فر صرفا ً برای منظور مورد نظر که در این راهنمای دستوراتی توصیف شده استفاده کنید‪ .‬هشدارها و دستورالعمل های مهم‬
‫ایمنی در این راهنما همه شرایط و اوضاع احتمالی که ممکن است پیش بیاید را پوشش منی دهد‪ .‬شما مسئول هستید که در هنگام‬
‫نصب‪ ،‬حفظ و نگه داری و استفاده از این فر از قضاوت صحیح‪ ،‬احتیاط و توجه استفاده کنید‪.‬‬
‫چون دستورالعمل های استفاده زیر شامل مدل های گوناگونی می شود‪ ،‬ویژگی های فر مایکروویو شما ممکن است قدری از آنچه در این‬
‫راهنما توصیف دشده متفاوت باشد و ممکن است همه عالئم هشدار صدق نکنند‪ .‬اگر سوال یا دغدغه ای دارید‪ ،‬با مرکز خدمات محلی‬
‫‪ Samsung‬متاس حاصل منوده یا کمک و اطالعات آنالین را در آدرس ‪ www.samsung.com‬دریافت کنید‪.‬‬
‫از این فر صرفا ً برای گرم کردن خوراک استفاده کنید‪ .‬این دستگاه صرفا ً به منظور استفاده خانگی می باشد‪ .‬از آن برای گرم کردن‬
‫هرگونه پارچه یا بالش که با غالت پر شده استفاده نکنید‪ .‬سازنده را منی توان برای صدماتی که در نتیجه استفاده نامناسب یا نادرست ‬
‫از فر ایجاد شده باشد مسئول دانست‪.‬‬
‫برای پرهیز از فرسودگی سطوح فر و موقعیت های خطرناک‪ ،‬همیشه فر را متیز نگه داشته و از آن مراقبت کنید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که همه قطعات و ملحقات در بسته محصول منظور شده باشند‪ .‬اگر در مورد فر یا ملحقات با مشکلی روبرو شدید‪،‬‬
‫با مرکز محلی مشتریان ‪ Samsung‬یا فروشنده متاس بگیرید‪.‬‬
‫نگاه اجمالی به فر‬
‫‪۰۱‬‬
‫‪۰۲‬‬
‫‪۰۴‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬پانل کنترل‬
‫‪04‬‬
‫‪0‬دریچه‬
‫‪02‬‬
‫‪0‬قفل ایمنی دریچه‬
‫‪۰۳‬‬
‫‪03‬‬
‫‪0‬دسته دریچه‬
‫‪ 8‬یسراف‬
‫‪11:26:55‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 8‬‬
‫لوازم‬
‫این فر به همراه ملحقات متفاوتی عرضه می شود که به شما کمک می کنند انواع متفاوت خوراک را تهیه کنید‪.‬‬
‫حلقه گردنده‬
‫صفحه گردان‬
‫بشقاب سوخاری‬
‫شبکه پائین‬
‫شبکه باال‬
‫بخارپز *‬
‫محفظه شیشه ای *‬
‫ابزار باربکیو *‬
‫حلقه گردنده‬
‫در وسط قسمت حتتانی قرار دهید‪ .‬از صفحه گردان حمایت می کند‪.‬‬
‫صفحه گردان‬
‫روی حلقه گردنده طوری قرار دهید که مرکز آن روی نقطه اتصال باشد‪ .‬این صفحه به عنوان‬
‫پایگاه آشپزی عمل می کند‪.‬‬
‫شبکه ها‬
‫از این شبکه ها برای آشپزی دو خوراک در آن واحد استفاده کنید‪ .‬بشقاب کوچکتر را روی‬
‫صفحه گردان و بشقاب دیگر را روی شبکه قرار دهید‪ .‬شما می توانید از این شبکه ها به همراه‬
‫هواپز منقلی یا آشپزی ترکیبی استفاده کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫بشقاب سوخاری‬
‫بخارپز‬
‫روی صفحه گردان قرار دهید‪ .‬از این بشقاب برای قهوه ای کردن غذا یا ترد نگه داشنت شیرینی یا ‬
‫پیتزا استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫محفظه شیشه ای‬
‫بصن‬
‫از شبکه های سیمی در حالت مایکروویو استفاده نکنید‪.‬‬
‫‬
‫•از بخارپز با قابلیت بخار پرقدرت استفاده کنید‪.‬‬
‫•بخارپز تنها به همراه آشپزی با مایکروویو موجود است‪ .‬از آن با سایر حالت های آشپزی‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫•به راهنمای آشپزی با بخار در صفحه ‪ 35‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫•محفظه شیشه ای را روی صفحه گردان قرار داده و پایه بریان کردن را برای بریان کردن روی‬
‫محفظه قرار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫موجود بودن ملحقاتی که ستارک (*) دارند بستگی به مدل فر دارد‪.‬‬
‫یسراف ‪9‬‬
‫‪11:26:56‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 9‬‬
‫بصن‬
‫ابزار باربکیو‬
‫ابزار کباب پزی شامل سیخ بریان کردن‪ ،‬متصل کننده باربکیو و ‪ 6‬سیخ کباب می باشد که‬
‫سیخ چندگانه عمودی را تشکیل می دهند‪ .‬از این ابزار باربکیو برای باربکیو کردن گوشت از‬
‫قبیل مرغ کامل استفاده کنید‪ .‬این ابزار نیاز به برگرداندن گوشت به طور دستی را از میان‬
‫برداشته و می توان از آن با حالت ترکیبی منقل استفاده کرد‪.‬‬
‫سیخ چندگانه عمودی‬
‫از سیخ چندگانه عمودی با ‪ 6‬سیخ کباب برای باربکیو کردن گوشت یا سبزیجاتی که به‬
‫قطعات بریده شده اند در حالت هواپز یا ترکیبی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Installation site‬‬
‫‬
‫‪۰۴‬‬
‫‪۰۲‬‬
‫‪۰۳‬‬
‫‬
‫‬
‫ابتدا سیخ بریان کردن را در محفظه شیشه ای قرار داده و‬
‫سیخ چندگانه را در سیخ بریان کردن وارد کنید‪.‬‬
‫‪۰۱‬‬
‫بصن‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪ 850‬سانتی متر از کف اتاق‬
‫‪ 100‬سانتی متر از دیوار پشت‬
‫‪ 100‬سانتی متر از دو طرف‬
‫‪ 200‬سانتی متر از باال‬
‫‬
‫‬
‫•یک سطح صاف و تراز را در تقریبا ً ‪ 85‬سانتی متری کف اتاق‬
‫انتخاب کنید‪ .‬این سطح باید وزن فر را حتمل کند‪.‬‬
‫•اتاق را برای هواگیری حداقل ‪ 10‬سانتی متر از دیوار پشت و هر دو‬
‫طرف و ‪ 20‬سانتی متر از باال ایمن سازی کنید‪.‬‬
‫•فر را در محیط گرم یا مرطوب از قبیل کنار فر مایکروویو یا شوفاژ‬
‫نصب نکنید‪.‬‬
‫•از مشخصات تغذیه نیروی این فر تبعیت کنید‪ .‬اگر الزم بود فقط‬
‫از کابل های رابط مجاز استفاده کنید‪.‬‬
‫•داخل و انسداد دریچه را قبل از استفاده از فر برای اولین بار با ‬
‫پارچه مرطوب پاک کنید‪.‬‬
‫صفحه گردان‬
‫احتیاط‬
‫‬
‫‬
‫•هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ،‬از دستکش های فر برای خارج کردن سیخ چندگانه استفاده‬
‫کنید چون سیخ چندگانه بسیار داغ می باشد‪.‬‬
‫•سیخ چندگانه را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید‪ .‬سیخ چندگانه را با دست و با ‬
‫استفاده از شوینده خنثی و آب ولرم متیز کنید‪.‬‬
‫همه مواد بسته بندی را از داخل فر خارج کنید‪ .‬حلقه گردنده و صفحه‬
‫گردان را نصب کنید‪ .‬کنترل کنید که صفحه گردان به طور آزاد گردش‬
‫می کند‪.‬‬
‫تذکر‬
‫از فر بدون صفحه گردان و حلقه گردنده استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ 10‬یسراف‬
‫‪11:26:57‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 10‬‬
‫حفظ و نگهداری‬
‫متيز کردن‬
‫تعویض (تعمیر)‬
‫فر را برای پیشگیری از ایجاد آلودگی در داخل فر به طور مرتب متیز کنید‪ .‬همچنین به دریچه‪ ،‬پلمب دریچه و صفحه گردان و حلقه گردنده‬
‫به خصوص توجه کنید (فقط مدل های مربوطه)‪.‬‬
‫اگر دریچه به طور روان باز و بسته منی شود‪ ،‬ابتدا پلمب های دریچه را برای ایجاد آلودگی کنترل کنید‪ .‬از یک پارچه نرم در آب و صابون برای‬
‫متیز کردن سطوح داخلی و خارجی فر استفاده کنید‪ .‬خوب آبکشی و خشک کنید‪.‬‬
‫برای متیز کردن آلودگی های سمج و بد بو از داخل فر‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬در فر خالی‪ ،‬یک فنجان آب لیموی رقیق در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬فر را در حداکثر توان برای ‪ 10‬دقیقه گرم کنید‪.‬‬
‫‪3‬هنگامیکه سیکل متام شد‪ ،‬منتظر شوید تا فر خنک شود‪ .‬سپس دریچه را باز کرده و اتاقک آشپزی را متیز کنید‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫برای متیز کردن قسمت باالتر اتاقک آشپزی‪ ،‬املنت گرم کننده باال را به‬
‫میزان ‪ 45‬درجه (‪ )A‬به طوریکه نشان داده شده پایین بیاورید‪ .‬اینکار به‬
‫متیز کردن قسمت باالتر کمک خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه متام شد‪ ،‬املنت ‬
‫گرم کننده باال را سرجایش قرار دهید‪.‬‬
‫این فر قطعات قابل جدا کردنی در داخل ندارد‪ .‬سعی نکنید که خودتان فر را تعویض یا تعمیر کنید‪.‬‬
‫•اگر در مورد لوالها‪ ،‬پلمب‪ ،‬و‪/‬یا دریچه با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬با تکنسین واجد شرایط یا مرکز محلی خدمات ‪ Samsung‬برای‬
‫‬
‫دریافت کمک فنی متاس بگیرید‪.‬‬
‫•اگر می خواهید المپ را تعویض کنید‪ ،‬با مرکز محلی خدمات ‪ Samsung‬متاس بگیرید‪ .‬خودتان آنرا تعویض نکنید‪.‬‬
‫‬
‫•اگر در مورد کابینت خارجی فر با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬ابتدا سیم برق را از منبع نیرو بکشید و سپس با مرکز محلی خدمات ‬
‫‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫مراقبت در برابر دوره طوالنی عدم استفاده‬
‫اگر برای مدت طوالنی از فر استفاده منی کنید‪ ،‬سیم برق را کشیده و فر را به محلی خشک و بدون گرد و خاک منتقل کنید‪ .‬گرد و خاک‬
‫و رطوبتی که در داخل فر ایجاد می شود ممکن است بر روی کارآیی فر تأثیر داشته باشد‪.‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫برای متیز کردن داخل مدل هایی که گرم کننده نوسانی دارند‬
‫هشدار‬
‫احتیاط‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•دریچه و پلمب دریچه را متیز نگه دارید تا دریچه بتواند به طور روان باز و بسته شود‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬چرخه دوام فر ممکن است ‬
‫کوتاه شود‪.‬‬
‫•مراقب باشید که در هواگیرهای فر آب ریخته نشود‪.‬‬
‫•از هیچگونه مواد ساینده یا شیمیایی برای متیز کردن استفاده نکنید‪.‬‬
‫•بعد از هر بار که از فر استفاده می کنید‪ ،‬از شوینده مالیم برای متیز کردن اتاقک آشپزی استفاده کنید پس از اینکه فر خنک شد‪.‬‬
‫یسراف ‪11‬‬
‫‪11:26:57‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 11‬‬
‫دینک عورش هکنیا زا لبق‬
‫کنید‬
‫قبل از اینکه شروع‬
‫چند کامپوننت وجود دارند که باید قبل از اینکه مستقیما ً به دستور آشپزی بروید از آنها آگاه باشید‪ .‬قبل و در طول هر حالت آشپزی‪،‬‬
‫می توانید ساعت یا تایمر آشپزخانه را بر حسب نیاز خود تنظیم‪/‬عوض کنید‪.‬‬
‫صدا روشن‪/‬خاموش‬
‫ساعت‬
‫می توانید صدای کلید یا آالرم را روشن یا خاموش کنید‪ .‬این تنظیم تنها در وضعیت آماده بکار موجود است (هنگامیکه وقت کنونی‬
‫منایش داده می شود)‪.‬‬
‫این نکته اهمیت دارد که ساعت را روی وقت درست تنظیم کنید تا کارکردهای خودکار درست کار کنند‪.‬‬
‫دینک عورش هکنیا زا لبق‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬فر را روشن کرده و چند ثانیه منتظر شوید تا وارد وضعیت آماده‬
‫بکار شود‪ .‬املنت ساعت چشمک می زند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬از دکمه گردشی برای تنظیم ساعت استفاده کرده و سپسن‬
‫‪( OK‬قبول) را فشار دهید‪ .‬املنت دقیقه چشمک می زند‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬از دکمه گردشی برای تنظیم دقیقه استفاده کرده و سپسن‬
‫‪( OK‬قبول) را فشار دهید‪.‬‬
‫برای صامت کردن صدا‪ ،‬را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫“‪ ”OFF‬روی منایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای روشن کردن صدا‪ ،‬را دوباره برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫“‪ ”ON‬روی منایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫صرفه جویی در نیرو‬
‫برای کاهش مصرف نیرو‪ ،‬را برای ‪ 1‬ثانیه فشار دهید‪ .‬این تنظیم‬
‫تنها در وضعیت آماده بکار موجود است (هنگامیکه وقت کنونی منایش‬
‫داده می شود)‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‬
‫‬
‫•برای اینکه بعدا ً وقت کنونی را تغییر دهید‪ ،‬دکمه ‪( OK‬قبول) را برای ‪ 3‬ثانیه نگه داشته و مراحل فوق را دنبال کنید‪.‬‬
‫•وقت ساعت را در حین استفاده منی توان تغییر داد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‬
‫‬
‫•هنگامیکه فر بعد از ‪ 5‬دقیقه عدم استفاده تنظیم می شود‪ ،‬فر هرگونه کارکرد در حال اجرا را لغو کرده و وارد وضعیت آماده‬
‫بکار می شود‪.‬‬
‫•اگر فر در حین آشپزی برای بیش از ‪ 25‬دقیقه متوقف شود‪ ،‬فر وارد وضعیت آماده بکار می شود‪.‬‬
‫‪ 12‬یسراف‬
‫‪11:26:58‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 12‬‬
‫درباره انرژی مایکروویو‬
‫ظرف خوراکپزی برای مایکروویو‬
‫امواج مایکروویو از نوع امواح الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد هستند‪ .‬این فر از ماگنترون های پیش سازی شده برای تولید امواج‬
‫مایکروویو استفاده می کند که برای آشپزی و دوباره گرم کردن خوراک بدون تغییر شکل یا بد رنگ کردن خوراک استفاده می شوند‪.‬‬
‫ظروفی که برای حالت مایکروویو استفاده می شوند باید به امواج مایکروویو اجازه بدهند که از غذا عبور کرده و به آن نفوذ کنند‪ .‬فلزاتی‬
‫از قبیل فوالد ضد زنگ‪ ،‬آلومینیم و مس امواج مایکروویو را منعکس می کنند‪ .‬بنابراین از ظروفی که از مواد فلزی ساخته شده اند ‬
‫استفاده نکنید‪ .‬ظروفی که عالمت ایمنی مایکروویو دارند همیشه برای استفاده ایمن می باشند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر در مورد‬
‫ظروف خوراکپزی مناسب به راهنمای زیر مراجعه کرده و یک لیوان آب یا قدری خوراک را روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬امواج مایکروویو که توسط ماگنترون تولید می شوند با ‬
‫استفاده از سیستم توزیع همزننده به طور یکدست توزیع می‬
‫شوند‪ .‬به همین دلیل خوراک به طور یکدست پخته می شود‪.‬‬
‫‪2‬امواج مایکروویو تا عمق تقریبا ً ‪ 2/5‬سانتی متر در خوراک جذب‬
‫می شوند‪ .‬سپس امواج مایکروویو در حین اینکه آشپزی ادامه‬
‫پیدا می کند در داخل خوراک پراکنده می شوند‪.‬‬
‫‪3‬شرایط زیر بر روی زمان آشپزی تأثیر دارند‪.‬‬
‫•مقدار و فشردگی‬
‫‬
‫•حجم رطوبت‬
‫‬
‫•دمای اولیه (مخصوصا ً هنگامیکه یخ زده باشد)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ته صاف و اطراف مستقیم‬
‫•درپوش کیپ‬
‫•تابه متوازن با دسته هایی که کمتر از خود تابه وزن دارند‬
‫مواد‬
‫مناسب برای‬
‫مایکروویو‬
‫توصیف‬
‫ورقه آلومینیمی‬
‫برای پخننت مقدار کمی غذا استفاده کنید تا زیادی‬
‫پخته نشود‪ .‬اگر از الیه آلومینیمی در نزدیک دیواره فر ‬
‫استفاده شود یا اگر از مقدار زیادی الیه آلومینیمی‬
‫استفاده شود ممکن است موجب قوس برقی شود‪.‬‬
‫بشقاب سوخاری‬
‫برای بیش از ‪ 8‬دقیقه پیش گرم نکنید‪.‬‬
‫ظروف چینی یا سفالین‬
‫ظروف چینی‪ ،‬سفالی‪ ،‬لعاب دار و چینی استخوانی‬
‫معموال ً برای مایکروویو مناسب بوده مگراینکه با لبه‬
‫فلزی تزئین شده باشند‪.‬‬
‫ظروف یکبار مصرف مقوای پلی استر‬
‫برخی خوراک های یخ زده در این ظروف بسته بندی‬
‫می شوند‪.‬‬
‫خوراک پخته شده گرما را بعد از اینکه آشپزی متام شد در درون خود نگه می دارد‪ .‬به همین دلیل شما باید مدت انتظاری را که در این‬
‫دفترچه راهنما قید شده را مراعات کنید تا مطمئن شوید غذا تا هسته مرکزی اش پخته شده باشد‪.‬‬
‫دینک عورش هکنیا زا لبق‬
‫تذکر‬
‫شرایط‪:‬‬
‫یسراف ‪13‬‬
‫‪11:26:58‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 13‬‬
‫دینک عورش هکنیا زا لبق‬
‫مواد‬
‫بسته بندی خوراک‬
‫سریع (فست فود)‬
‫ظروف شیشه ای‬
‫دینک عورش هکنیا زا لبق‬
‫فلز‬
‫مناسب برای‬
‫مایکروویو‬
‫توصیف‬
‫فنجان ها یا ظروف پلی‬
‫استیرن‬
‫زیاد گرم کردن ممکن است موجب آب شدن آنها شود‪.‬‬
‫پاکت کاغذی یا روزنامه‬
‫ممکن است آتش بگیرند‪.‬‬
‫کاغذ بازیابی یا تزئینات ‬
‫فلزی‬
‫ممکن است موجب قوس برقی شوند‪.‬‬
‫ظرف از فر به سر میز‬
‫ایمن در برابر مایکروویو مگراینکه با لبه های فلزی‬
‫تزئین شده باشند‪.‬‬
‫ظروف شیشه ای ظریف‬
‫شیشه آالت ظریف اگر به طور سریع گرم شود ممکن‬
‫است بشکند یا ترک بردارد‪.‬‬
‫ظرف شیشه ای‬
‫فقط برای گرم کردن مناسب است‪ .‬درپوش را پیش از‬
‫آشپزی بردارید‪.‬‬
‫ظروف‬
‫ممکن است موجب قوس برقی یا آتشسوزی شوند‪.‬‬
‫مواد‬
‫پالستیک‬
‫مناسب برای‬
‫مایکروویو‬
‫توصیف‬
‫محفظه ها‬
‫فقط از محفظه های ترموپالستیک استفاده کنید‪.‬‬
‫برخی پالستیک ها ممکن است تاب بردارند یا تغییر ‬
‫رنگ دهند‪.‬‬
‫ورقه چسبان‬
‫برای حفظ رطوبت بعد از آشپزی استفاده کنید‪.‬‬
‫کیسه های فریزر‬
‫فقط از کیسه های قابل جوشیدن یا مقاوم در برابر ‬
‫فر استفاده کنید‪.‬‬
‫کاغذ مومی یا مقاوم در برابر چربی‬
‫‪ :‬مناسب برای مایکروویو‬
‫برای حفظ رطوبت و پیشگیری از پاشیدن استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ :‬مراقب باشید‬
‫‪ :‬غیرمناسب برای مایکروویو‬
‫کیسه فریزر با سیم‬
‫های گره‬
‫کاغذ‬
‫بشقاب‪ ،‬فنجان‪ ،‬دستمال‬
‫سفره و کاغذ آشپزخانه‬
‫برای پخنت کوتاه مدت استفاده کنید‪ .‬این نوع ظروف‬
‫رطوبت اضافی را جذب می کنند‪.‬‬
‫کاغذ بازیابی شده‬
‫موجب قوس برقی می شود‪.‬‬
‫‪ 14‬یسراف‬
‫‪11:26:58‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 14‬‬
‫کارکردها‬
‫پانل کنترل‬
‫‪12‬‬
‫پانل جلو به صورت مواد ساخت و رنگ های گوناگونی عرضه می شود‪ .‬برای بهبود کیفیت‪ ،‬ظاهر واقعی فر بدون اطالع قابل تغییر است‪.‬‬
‫‪۰۹‬‬
‫‪۰۷‬‬
‫‪۱۰‬‬
‫‪۰۸‬‬
‫‪۰۴‬‬
‫‪1‬دکمه گردشی‬
‫‪۰۲‬‬
‫دکمه گردشی را برای تنظیم میزان تنظیمات برای گزینش شما بگردانید به سمت ‪ +‬برای‬
‫افزایش یا به سمت ‪ -‬برای کاهش بگردانید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‬
‫‪۱۲‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫‪۰۶‬‬
‫‪۰۳ ۰۵‬‬
‫•وضعیت آماده بکار‪ :‬بعد از ‪ 5‬دقیقه عدم فعالیت در پانل کنترل‪ ،‬فر وارد وضعیت آماده بکار شده که فقط زمان کنونی نشان داده‬
‫می شود‪ .‬بعد از ‪ 25‬دقیقه عدم فعالیت‪ ،‬فر وارد وضعیت توقف می شود‪.‬‬
‫‪۰۱‬‬
‫‪02‬‬
‫‪0‬گرم نگه داشنت‬
‫از این ویژگی تنها برای گرم نگه داشنت خوراکی که تازه پخته شده استفاده کنید‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫‪0‬یخ زدایی پرقدرت‬
‫این فر ‪ 5‬برنامه یخ زدایی را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪0‬درجه دما ‪ /‬توان‬
‫برای تغییر درجه دما یا توان استفاده کنید‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫‪0‬صفحه گردان‬
‫برای روشن و خاموش کردن صفحه گردان فشار دهید‪.‬‬
‫‪06‬‬
‫‪0‬صفحه منايش‬
‫اطالعات الزم در مورد عملکرد یا تنظیمات انتخاب شده را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫‪0‬قبول‬
‫برای تأیید تنظیمات خود فشار دهید‪.‬‬
‫‪08‬‬
‫‪0‬عقب‬
‫برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض فشار دهید‪.‬‬
‫‪09‬‬
‫‪0‬شروع‬
‫برای شروع کارکرد فشار دهید‪ .‬از این دکمه برای آشپزی با انرژی مایکروویو برای ‪ 30‬ثانیه در ‬
‫حداکثر میزان توان نیز استفاده می شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬توقف‪/‬نیرو (‪)Eco‬‬
‫برای روشن کردن فر فشار دهید‪ .‬در طول این کارکرد‪ ،‬برای توقف کارکرد یکبار‪ ،‬برای لغو حالت ‬
‫فعلی دوبار و برای خاموش کردن فر برای صرفه جویی در نیرو سه بار فشار دهید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬قفل کودک‬
‫برای فعال سازی یا غیرفعال سازی برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫قفل کودک تنها در وضعیت آماده بکار موجود است‪.‬‬
‫اهدرکراک‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬دکمه تنظیم حالت‬
‫دکمه تنظیم حالت را برای انتخاب حالت یا عملکرد آشپزی مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫یسراف ‪15‬‬
‫‪11:26:59‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 15‬‬
‫اهدرکراک‬
‫مروری بر ویژگی‬
‫ویژگی‬
‫ویژگی‬
‫حالت دستی‬
‫همرفت گرما‬
‫طیف دما‬
‫دمای پیش فرض‬
‫حداکثر زمان‬
‫‪ 40‬تا ‪ 230‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 60‬دقیقه‬
‫حالت خودکار‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید کرده که به طور یکنواخت توسط پنکه‬
‫همرفت گرما در فر توزیع می شود‪ .‬از این حالت برای خوراک یخ زده یا شیرینی‬
‫و نان پزی استفاده کنید‪.‬‬
‫همرفت گرمای‬
‫ترکیبی‬
‫‪ 40‬تا ‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 100‬تا ‪ 450‬وات‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 450‬وات‬
‫مایکروویو‬
‫‪ 100‬تا ‪ 900‬وات‬
‫‪ 90‬دقیقه‬
‫اهدرکراک‬
‫انرژی مایکروویو به غذا امکان می دهد که پخته یا دوباره گرم شود بدون اینکه‬
‫شکل یا رنگ آن تغییر کند‪.‬‬
‫کباب پز‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫سرخ کردن با‬
‫کمی روغن)‬
‫می توانید از روغن کمتری در مقایسه با سرخ کردن با سرخ کن روغنی‬
‫استفاده کرده و در عین حال نتایج خوش طعمی را بدست آورید‪.‬‬
‫خودکار‬
‫برای آشپزهای تازه کار‪ ،‬این فر در مجموع ‪ 20‬برنامه آشپزی خودکار را عرضه‬
‫می کند‪.‬‬
‫یخ زدایی پرقدرت‬
‫این فر ‪ 5‬برنامه یخ زدایی را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪.‬‬
‫‪ 60‬دقیقه‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید کرده و گرما توسط پنکه همرفت گرما در ‬
‫داخل فر توزیع می شود که توسط انرژی مایکروویو تقویت می شود‪.‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫طیف دما‬
‫دمای پیش فرض‬
‫حداکثر زمان‬
‫قابلیت های‬
‫ویژه‬
‫گرم نگه داشنت‬
‫‪ 50‬تا ‪ 80‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 3‬ساعت‬
‫از این ویژگی تنها برای گرم نگه داشنت خوراکی که تازه پخته شده استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫بوگیری‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 15‬دقیقه‬
‫از این ویژگی تنها برای گرم نگه داشنت خوراکی که تازه پخته شده استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 60‬دقیقه‬
‫از این ویژگی برای بریان کردن خوراک هایی از قبیل گوشت استفاده کنید‪.‬‬
‫منقل ترکیبی‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 100‬تا ‪ 600‬وات‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪ 60‬دقیقه‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید کرده که توسط انرژی مایکروویو تقویت می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ 16‬یسراف‬
‫‪11:27:00‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 16‬‬
‫حالت دستی‬
‫احتیاط‬
‫‬
‫‬
‫مرحله ‪ 1‬حالت انتخاب‬
‫دکمه تنظیم حالت را برای انتخاب حالت دستی بگردانید‪ ،‬برای مثال‬
‫همرفت گرما‪ .‬دمای پیش فرض چشمک می زند‪.‬‬
‫•همیشه از دستکش فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫•هنگامیکه دمای داخل فر بعد از آشپزی داغ است‪ ،‬فر مایکروویو ممکن است برای خنک شدن برای ‪ 5‬دقیقه کار کند‪.‬‬
‫داده خواهد شد‬
‫نشان‬
‫برای تغییر مدت آشپزی در حین آشپزی‬
‫از دکمه گردشی برای تغییر مدت آشپزی استفاده کنید‪ .‬تغییرات ایجاد‬
‫شده فورا ً اعمال می شوند و فر با تنظیمات جدید به آشپزی ادامه می‬
‫دهد‪.‬‬
‫مرحله ‪ 2‬دما یا درجه توان را تنظیم کنید‬
‫از دکمه گردشی برای تنظیم دمای پیش فرض (درجه توان) استفاده‬
‫کنید‪ .‬کارتان که متام شد‪( OK ،‬قبول) را برای رفنت به املنت های وقت ‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1‬‬
‫ را فشار دهید املنت دما (یا درجه توان) چشمک می زند‪.‬‬
‫‪2‬از دکمه گردشی برای تنظیم دما (یا درجه توان) استفاده کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪ 3‬تنظیم زمان آشپزی‬
‫اهدرکراک‬
‫درجه توان براساس دمای تنظیم شده تنظیم می شود‪ ،‬مگر اینکه به‬
‫صورت دیگری ذکر شده باشد‪.‬‬
‫اگر درجه توان یا دما در ظرف ‪5‬ثانیه مشخص نشود‪ ،‬فر وارد دوره زمان‬
‫آشپزی می شود‪.‬‬
‫برای تغییر دما یا درجه توان در حین آشپزی‬
‫از دکمه گردشی برای تنظیم مدت آشپزی استفاده کنید‪ .‬کارتان که متام‬
‫شد‪ ،‬شروع ( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪.3‬‬
‫‪( OK 3‬قبول) یا ‬
‫ را برای تأیید تغییرات فشار دهید‪.‬‬
‫می توانید مدت آشپزی را بعد از پیش گرم کردن تنظیم کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪ 4‬پیش گرم کردن‬
‫فر پیش گرم کردن را شروع می کند تا به دمای تنظیم شده برسد‪.‬‬
‫هنگامیکه متام شد‪ ،‬فر بیپ می کند و نشانگر ناپدید می شود‪.‬‬
‫یسراف ‪17‬‬
‫‪11:27:03‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 17‬‬
‫اهدرکراک‬
‫برای متوقف کردن کارکرد‬
‫همرفت گرمای ترکیبی‬
‫توقف ( ) را برای توقف کارکرد یکبار‪ ،‬برای لغو حالت فعلی دوبار و‬
‫برای خاموش کردن فر برای صرفه جویی در نیرو سه بار فشار دهید‪.‬‬
‫این حالت ترکیبی انرژی مایکروویو را با هوای داغ ترکیب کرده و در نتیجه زمان آشپزی را کاهش داده و یک سطح قهوه ای و ترد را روی‬
‫خوراک ایجاد می کند‪ .‬از این ویژگی برای همه نوع گوشت و مرغ به اضافه خوراک و گراتین‪ ،‬کیک پف کرده و کیک های سبک میوه ای‪،‬‬
‫پای و کرامبل‪ ،‬سبزیجات تنوری‪ ،‬اسکون و نان استفاده کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید کرده که به طور یکنواخت توسط پنکه همرفت گرما در فر توزیع می شود‪ .‬می توانید از شبکه پایین یا ‬
‫ترکیب شبکه پایین و بشقاب سوخاری روی صفحه گردان استفاده کنید‪ .‬از این حالت برای بیسکویت‪ ،‬اسکون های جداگانه‪ ،‬نان لقمه‬
‫ای و کیک به اضافه کیک میوه‪ ،‬نان خامه ای و سوفله استفاده کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫دما‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫>‬
‫همرفت گرمای‬
‫ترکیبی‬
‫درجه دما و توان‬
‫‪.1‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫>‬
‫پیش گرم کردن‬
‫‪1‬شبکه پایین یا ترکیب شبکه پایین و بشقاب سوخاری را روی‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫مرحله ‪4‬‬
‫پیش گرم کردن‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی شبکه قرار داده‬
‫و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪3‬مراحل ‪ 4-1‬در حالت دستی در صفحه ‪ 17‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪4‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫اهدرکراک‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬شبکه پایین یا ترکیب شبکه پایین و بشقاب سوخاری را روی‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪4‬‬
‫‪2‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی شبکه قرار داده‬
‫و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪3‬مراحل ‪ 4-1‬در حالت دستی در صفحه ‪ 17‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪4‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫تنها از ظرف خوراکپزی مخصوص فر از قبیل شیشه ای‪ ،‬سفالی یا چینی بدون لبه فلزی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ 18‬یسراف‬
‫‪11:27:03‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 18‬‬
‫کباب پز‬
‫مایکروویو‬
‫امواج مایکروویو از نوع امواح الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد هستند‪ .‬انرژی مایکروویو به غذا امکان می دهد که پخته یا دوباره گرم‬
‫شود بدون اینکه شکل یا رنگ آن تغییر کند‪.‬‬
‫•تنها از ظرف خوراکپزی مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫مایکروویو‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫>‬
‫میزان نیرو‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫>‬
‫مرحله ‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬خوراک را در محفظه مخصوص فر و سپس در مرکز صفحه‬
‫گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪2‬مراحل ‪ 3-1‬در حالت دستی در صفحه ‪ 17‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪3‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫شروع ساده‬
‫برای اینکه صرفا ً خوراک را برای مدت کوتاهی در حداکثر توان (‪ 900‬وات)‬
‫گرم کنید مایکروویو را انتخاب کرده و سپس شروع ( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید می کنند‪ .‬مطمئن شوید که در وضعیت افقی باشند‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫کباب پز‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫‬‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫>‬
‫مرحله ‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬شبکه باال یا ترکیب شبکه باال و بشقاب سوخاری را روی صفحه‬
‫گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی شبکه قرار داده‬
‫و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪3‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 3‬را در حالت دستی در صفحه ‪ 17‬دنبال کنید‪.‬‬
‫‪4‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫میزان نیرو‬
‫درصد (‪)٪‬‬
‫توان خروجی (وات)‬
‫زیاد‬
‫‪100‬‬
‫‪900‬‬
‫زیاد کم‬
‫‪83‬‬
‫‪750‬‬
‫متوسط زیاد‬
‫‪67‬‬
‫‪600‬‬
‫متوسط‬
‫‪50‬‬
‫‪450‬‬
‫متوسط کم‬
‫‪33‬‬
‫‪300‬‬
‫یخ زدائی‬
‫‪20‬‬
‫‪180‬‬
‫برای یخ زدائی قبل از پخنت استفاده کنید‪.‬‬
‫کم‬
‫‪11‬‬
‫‪100‬‬
‫برای یخ زدائی سبزیجات استفاده کنید‪.‬‬
‫اهدرکراک‬
‫سطح‬
‫توصیف‬
‫برای گرم کردن مایعات استفاده کنید‪.‬‬
‫برای گرم کردن و پخنت استفاده کنید‪.‬‬
‫برای پخنت گوشت و گرم کردن سبزیجات استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪19‬‬
‫‪11:27:04‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 19‬‬
‫اهدرکراک‬
‫حالت خودکار‬
‫منقل ترکیبی‬
‫املنت های گرم کردن گرما تولید کرده که توسط انرژی مایکروویو تقویت می شود‪ .‬تنها از ظروف خوراکپزی مخصوص فر از قبیل شیشه‬
‫ای یا ظروف سرامیک استفاده کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫منقل ترکیبی‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫میزان نیرو‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫زمان آشپزی‬
‫>‬
‫مرحله ‪4‬‬
‫این فر ‪ 3‬حالت خودکار مختلف را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪ .‬سرخ کردن با کمی روغن‪ ،‬آشپزی خودکار و یخ زدائی‬
‫پرتوان‪ .‬حالتی را انتخاب کنید که برای نیازهای شما مناسب ترین باشد‪.‬‬
‫مرحله ‪ 1‬حالت انتخاب‬
‫دکمه تنظیم حالت را برای انتخاب یک حالت خودکار (سرخ کردن با‬
‫کمی روغن و آشپزی خودکار) گردانده یا یخ زدائی پرتوان را فشار دهید‪.‬‬
‫شماره برنامه پیش فرض چشمک می زند‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬شبکه باال یا ترکیب شبکه باال و بشقاب سوخاری را روی صفحه‬
‫گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی شبکه قرار داده‬
‫و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪3‬مراحل ‪ 3-1‬در حالت دستی در صفحه ‪ 17‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪4‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫مرحله ‪ 2‬برنامه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫از دکمه گردشی برای انتخاب برنامه مورد نظر استفاده کرده و سپس‬
‫‪( OK‬قبول) را فشار دهید‪ .‬وزن پیش فرض برای برنامه چشمک می زند‪.‬‬
‫اهدرکراک‬
‫مرحله ‪ 3‬اندازه خوراک یا وزن را تنظیم کنید‬
‫از دکمه گردشی برای تنظیم اندازه خوراک (یا وزن) استفاده کنید‪ .‬کارتان‬
‫که متام شد‪ ،‬شروع ( ) را فشار دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫همیشه از دستکش فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫زمان آشپزی براساس حالت خودکار از قبل مشخص شده که منی توان آنرا تغییر داد‪.‬‬
‫‪ 20‬یسراف‬
‫‪11:27:05‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 20‬‬
‫یخ زدایی پرقدرت‬
‫سرخ کردن با کمی روغن‬
‫این فر ‪ 12‬برنامه را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪ .‬می توانید از روغن کمتری در مقایسه با سرخ کردن با سرخ کن روغنی‬
‫استفاده کرده و در عین حال نتایج خوش طعمی را بدست آورید‪ .‬برنامه های ‪( Slim Fry‬سرخ کردن با کمی روغن) ترکیبی از همرفت گرما‪،‬‬
‫املنت های حرارتی باال و‪/‬یا انرژی مایکروویو را ایجاد می کند‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫سرخ کردن با کمی روغن‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫‪ 1‬تا ‪12‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫این فر ‪ 5‬برنامه یخ زدایی را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪ .‬زمان و درجه توان براساس برنامه انتخاب شده به طور خودکار ‬
‫تنظیم می شوند‪.‬‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫یخ زدایی پرقدرت‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫‪ 1‬تا ‪5‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی صفحه گردان‬
‫قرار داده و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪2‬مراحل ‪ 3-1‬در حالت خودکار در صفحه ‪ 20‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪3‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫وزن‬
‫‪1‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی صفحه گردان‬
‫قرار داده و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪2‬مراحل ‪ 3-1‬در حالت خودکار در صفحه ‪ 20‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪3‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫قابلیت های ویژه‬
‫آشپز خودکار‬
‫برای آشپزهای تازه کار‪ ،‬این فر در مجموع ‪ 20‬برنامه آشپزی خودکار را عرضه می کند‪ .‬از این ویژگی برای صرفه جویی در وقت یا کوتاه کردن‬
‫منحنی یادگیری خود بهره مند شوید‪ .‬مدت آشپزی و دما براساس دستور آشپزی انتخاب شده تنظیم خواهند شد‪.‬‬
‫خودکار‬
‫‪ 1‬تا ‪20‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫‪1‬خوراک را در ظرف خوراکپزی مناسب و سپس روی صفحه گردان‬
‫قرار داده و سپس دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪2‬مراحل ‪ 3-1‬در حالت خودکار در صفحه ‪ 20‬را دنبال کنید‪.‬‬
‫‪3‬هنگامیکه آشپزی متام شد‪ ”0:00“ ،‬چشمک می زند‪ .‬از دستکش‬
‫فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫در این قابلیت‪ ،‬تنها املنت گرم کردن همرفت گرما کار می کند و برای گرم نگه داشنت خوراک به طور دوره ای روشن و خاموش می شود‪.‬‬
‫هنگامیکه آشپزی متام شد‪،‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1‬را در پانل ویژگی فشار دهید‪ .‬دمای پیش فرض (‪ 60‬درجه‬
‫سانتی گراد) چشمک می زند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬از دکمه گردشی برای تنظیم دما استفاده کرده و سپسن‬
‫‪( OK‬قبول) را برای رفنت به املنت زمان فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬از دکمه گردشی برای تنظیم زمان استفاده کرده و سپسن‬
‫شروع ( ) را فشار دهید‪ .‬فر شروع به گرم شدن می کند‪.‬‬
‫اهدرکراک‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫>‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫گرم نگه داشنت‬
‫یسراف ‪21‬‬
‫‪11:27:06‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 21‬‬
‫اهدرکراک‬
‫احتیاط‬
‫‬
‫‬
‫بوگیری‬
‫•همیشه از دستکش فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫•از این قابلیت برای گرم کردن دوباره خوراک های سرد استفاده نکنید‪ .‬از این ویژگی تنها برای گرم نگه داشنت خوراکی که تازه‬
‫پخته شده استفاده کنید‪.‬‬
‫•این قابلیت را برای بیش از ‪ 1‬ساعت اجرا نکنید‪ .‬در غیر اینصورت ممکن است بر روی کیفیت خوراک تأثیر داشته باشد‪.‬‬
‫•برای حفظ تردی خوراک‪ ،‬آنرا با ‪ Keep Warm‬نپوشانید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫تذکر‬
‫برای تغییر دما در طول سیکل‪،‬‬
‫ را فشرده و مرحله ‪ 2‬فوق را تکرار کنید‪.‬‬
‫از این قابلیت برای از بین بردن بوی متعفن از فر به طور مرتب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬دکمه گردشی را برای انتخاب بوگیری بگردانید‪ .‬زمان پیش فرض‬
‫(‪ )05:00‬چشمک می زند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪( OK2‬قبول) را برای پذیرش زمان پیش فرض فشار داده یا از دکمه‬
‫گردشی برای تغییر زمان تا حداکثر ‪ 15‬دقیقه استفاده کنید‪.‬‬
‫راهنمای ‪Keep Warm‬‬
‫اندازه وعده‬
‫غذائی (گرم)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫دستورالعمل‬
‫خوراک ها‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫برای گرم نگه داشنت گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬گراتین‪ ،‬پیتزا‪ ،‬سیب زمینی و خوراک‬
‫های توی بشقاب‪.‬‬
‫نوشیدنی ها‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫برای گرم نگه داشنت آب‪ ،‬شیر و قهوه‪.‬‬
‫نان‪/‬شیرینی‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫برای گرم نگه داشنت نان‪ ،‬نان برشته‪ ،‬نان لقمه ای‪ ،‬کیک لقمه ای و‬
‫کیک‪.‬‬
‫ظروف‪/‬ظروف‬
‫سفالی‬
‫‪70‬‬
‫‪30‬‬
‫برای از پیش گرم کردن ظروف و ظروف سفالی‪ .‬ظروف را روی صفحه‬
‫گردان بچینید‪ .‬زیادی پر نکنید‪( .‬حداکثر بار‪ 7 :‬کیلوگرم)‬
‫خوراک‬
‫‪.3‬‬
‫اهدرکراک‬
‫‪.4‬‬
‫‪3‬کارتان که متام شد‪ ،‬شروع (‬
‫) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬فر شروع به بوگیری می کند و مناد‬
‫باقیمانده نشان داده می شود‪.‬‬
‫زیر برای نشان داده وقت ‬
‫‪ 22‬یسراف‬
‫‪11:27:06‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 22‬‬
‫آشپزی هوشمند‬
‫آشپزی خودکار‬
‫خوراک‬
‫راهنمای ‪( SLIM FRY‬سرخ کردن بدون روغن)‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫‪F6‬‬
‫چیپس تنوری یخ زده‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫‪F7‬‬
‫میگو یخ زده‬
‫‪250-200‬‬
‫‪350-300‬‬
‫میگوهای یخ زده را به طور یکدست در بشقاب کراستی پخش‬
‫کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی‬
‫برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F8‬‬
‫کتلت ماهی‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫کتلت های ماهی سوخاری شده را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F2‬‬
‫کراکت سیب زمینی‬
‫یخ زده‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫کراکت های سیب زمینی یخ زده را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F9‬‬
‫ماهی مرکب سرخ شده‬
‫منجمد‬
‫‪250-200‬‬
‫‪350-300‬‬
‫ماهی مرکب سرخ شده منجمد را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F3‬‬
‫سیب زمینی سرخ کرده‬
‫خانگی‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫سیب زمینی ها را پوست کنده و به اندازه خالل های به قطر ‪ 10‬در ‬
‫‪ 10‬میلی متر ببرید‪ .‬در آب سرد بخیسانید (برای ‪ 30‬دقیقه)‪ .‬آنها را با ‬
‫حوله خشک کنید‪ ،‬وزن کرده و ‪ 5‬گرم روغن زیتون و ادویه را با قلمو‬
‫به آنها مبالید‪ .‬سیب زمینی های خاللی خانگی را به طور یکدست ‬
‫در بشقاب کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین‬
‫قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F10‬‬
‫ناگت مرغ یخ زده‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫ناگت های یخ زده مرغ را به طور یکدست در بشقاب کراستی‬
‫پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬پس از‬
‫آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F11‬‬
‫ران مرغ‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫‪550-500‬‬
‫پاچه های مرغ را وزن کرده و با قلمو روغن و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به‬
‫طور یکدست روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از صدای بیپ‬
‫برگردانید‪ ،‬فر متوقف خواهد شد‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‬
‫‪F4‬‬
‫تکه های سیب زمینی‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫سیب زمینی های به اندازه متوسط را شسته و قاچ کنید‪ .‬با ‬
‫قلم مو روغن زیتون و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به صورتیکه طرف بریده‬
‫شده به سمت بشقاب کراستی باشد قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی‬
‫صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F12‬‬
‫بال مرغ یخ زده‬
‫‪450-400‬‬
‫‪550-500‬‬
‫بال های مرغ را وزن کرده و با قلمو روغن و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به‬
‫طور یکدست روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از صدای بیپ‬
‫برگردانید‪ ،‬فر متوقف خواهد شد‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪F5‬‬
‫پیاز حلقه ای یخ زده‬
‫‪250-200‬‬
‫‪350-300‬‬
‫حلقه های پیاز یخ زده را به طور یکدست در بشقاب کراستی‬
‫پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪ .‬پس از‬
‫آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪F1‬‬
‫سبزیجات پخته‬
‫‪250-200‬‬
‫‪350-300‬‬
‫دستورالعمل‬
‫سیب زمینی های خالل شده برای فر را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دستورالعمل‬
‫سبزیجات تازه را قاچ کنید (برای مثال قطعات فلفل‪ ،‬پیاز‪ ،‬قاچ‬
‫های کدو و قارچ) و با قلمو روغن و ادویه مبالید‪ .‬آنها را روی بشقاب‬
‫کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس‬
‫از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫یسراف ‪23‬‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 23‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫راهنمای آشپزی خودکار‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫‪A1‬‬
‫الزانیای یخ زده‬
‫‪450-400‬‬
‫الزانیای یخ زده را در یک ظرف مقاوم برای فر مناسب قرار دهید‪.‬‬
‫ظرف را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 3‬تا ‪4‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A2‬‬
‫پیتزا باریک یخ زده‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫پیتزای یخ زده را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A3‬‬
‫غذای گوشتی‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫روی یک بشقاب سرامیکی قرار داده و با ورقه چسبان مایکروویو‬
‫بپوشانید‪ .‬این برنامه برای خوراک هائی مناسب است که شامل‬
‫گوشت با سس‪ ،‬سبزیجات و خوراک فرعی از‬
‫‪ 3‬جزء باشند (یعنی‬
‫ُ‬
‫قبیل سیب زمینی‪ ،‬برجن و پاستا)‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A4‬‬
‫گوشت آماده‬
‫‪350-300‬‬
‫‪450-400‬‬
‫روی یک بشقاب سرامیکی قرار داده و با ورقه چسبان مایکروویو‬
‫بپوشانید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫الزانیای خانگی‬
‫‪1100-1000‬‬
‫دستورالعمل‬
‫‪A5‬‬
‫دستورالعمل‬
‫ترکیبات‬
‫‪ 2‬قاشق غذاخوری روغن زیتون‪ 500 ،‬گرم گوشت گوساله چرخ‬
‫کرده‪ 100 ،‬گرم سس گوجه فرنگی‪ 100 ،‬میلی لیتر آبگوشت ‬
‫گوساله‪ 150 ،‬گرم ورقه های خشک الزانیا‪ 1 ،‬عدد پیاز (خرد شده)‪.‬‬
‫‪ 1‬قاشق غذاخوری برگ های خشک جعفری‪ ،‬آویشن‪ ،‬ریحان از هر ‬
‫کدام‪ 200 ،‬گرم پنیر ماتزورالی رنده شده‬
‫روش‬
‫سس‪ :‬روغن را در ماهی تابه گرم کنید سپس گوشت گوساله‬
‫چرخ کرده و پیاز خرد شده را برای در حدود ‪ 10‬دقیقه بپزید تا قهوه‬
‫ای رنگ شود‪ .‬سپس گوجه فرنگی و آبگوشت گوساله را روی آن‬
‫بریزید و ادویه های خشک را اضافه کنید‪ .‬بگذارید جوش بخورد و ‬
‫سپس برای ‪ 10‬دقیقه به طور مالیم بپزید‪.‬‬
‫از ورقه های الزانیای خشک پیش پخته شده استفاده کنید‪ .‬ورقه‪،‬‬
‫سس گوشت و پنیر را به صورت الیه ای قرار داده و سپس تکرار ‬
‫کنید‪ .‬سپس پنیر ماتزورالی باقیمانده را به طور یکدست روی ورقه‬
‫ها پاشیده و آنرا روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‬
‫‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪ 24‬یسراف‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 24‬‬
‫خوراک‬
‫‪A6‬‬
‫گراتین خانگی‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫‪650-600‬‬
‫‪1250-1200‬‬
‫دستورالعمل‬
‫ترکیبات (‪ 1250-1200‬گرم)‬
‫‪ 800‬گرم سیب زمینی‪ 100 ،‬میلی لیتر شیر‪ 100 ،‬میلی لیتر خامه‪،‬‬
‫‪ 50‬گرم تخم مرغ زده شده‪ 1 ،‬قاشق قاشق غذاخوری منک‪ ،‬فلفل‪،‬‬
‫جوز هندی از هر کدام‪ 150 ،‬گرم پنیر ماتزورالی رنده شده‪ ،‬کره‪،‬‬
‫آویشن‬
‫* برای ‪ 650-600‬گرم‪ ،‬از نصف این مقادیر استفاده کنید‪.‬‬
‫روش‬
‫سیب زمینی ها را پوست کنده و به ضخامت ‪ 3‬میلی متر قاچ‬
‫کنید‪ .‬کره را روی متام سطح ظرف گراتین‪ ،‬در حدود ‪ 18‬در ‪ 28‬سانتی‬
‫متر مبالید‪ .‬قاچ های سیب زمینی را روی یک حوله متیز پهن کرده و‬
‫در حالیکه مابقی مواد را آماده می کنید با حوله بپوشانید‪ .‬مابقی‬
‫مواد را به غیر از پنیر رنده شده در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده‬
‫و خوب هم بزنید‪ .‬قاچ های سیب زمینی را در ظرف الیه وار قرار ‬
‫داده که قدری روی هم قرار بگیرند و مخلوط را روی سیب زمینی‬
‫ها بریزید‪ .‬پنیر رنده شده را روی آن ریخته و تنور پز کنید‪ .‬آنرا روی‬
‫شبکه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی با چند برگ آویشن تازه سرو‬
‫کنید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫دستورالعمل‬
‫‪A8‬‬
‫ماهی سرخ شده‬
‫‪400-300‬‬
‫‪600-500‬‬
‫پوست ماهی کامل (قزل آال یا سرطال) را با قلم مو روغن زده و‬
‫چاشنی و ادویه اضافه کنید‪ .‬ماهی ها را در کنار هم و از سر تا دم‬
‫روی شبکه باال قرار دهید‪ .‬به محض اینکه صدای بیپ شنیده شد ‬
‫پشت و رو کنید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A9‬‬
‫گوشت سرخ شده‬
‫‪1000-800‬‬
‫‪1400-1200‬‬
‫با قلمو به گوشت گوساله روغن و ادویه مبالید و فلفل و منک بزنید‪.‬‬
‫آنرا روی صفحه پائین قرار دهید طوریکه چربی به سمت پائین‬
‫باشد‪ .‬پس از پخنت‪ ،‬آنرا در ورقه آلومینیمی پیچیده و برای ‪ 10‬تا ‪15‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A10‬‬
‫گوشت خوک بریانی‬
‫‪1000-800‬‬
‫‪1400-1200‬‬
‫با قلمو به گوشت خوک روغن و ادویه مبالید و فلفل و منک بزنید‪.‬‬
‫آنرا روی صفحه پائین قرار دهید طوریکه چربی به سمت پائین‬
‫باشد‪ .‬پس از پخنت‪ ،‬آنرا در ورقه آلومینیمی پیچیده و برای ‪ 10‬تا ‪15‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪A7‬‬
‫کیش کوچک خانگی‬
‫‪500-400‬‬
‫ترکیبات‬
‫•شیرینی‬
‫‬
‫‪ 200‬گرم آرد‪ 80 ،‬گرم کره‪ 1 ،‬عدد تخم مرغ‬
‫•مخلوط‬
‫‬
‫‪ 30‬گرم بیکن‪ ،‬بشکل مکعب‪ 60 ،‬گرم خامه‪ 60 ،‬گرم خامه‬
‫ترش‪ 2 ،‬عدد تخم مرغ‪ 40 ،‬گرم پنیر رنده شده‪ ،‬منک و فلفل‬
‫روش‬
‫برای درست کردن شیرینی‪ ،‬آرد‪ ،‬کره و تخم مرغ را در یک کاسه‬
‫ریخته و مخلوط کنید تا یک شیرینی نرم ایجاد شود و سپس برای‬
‫‪ 30‬دقیقه در یخچال قرار دهید‪ .‬شیرینی را لوله کرده و در قوطی‬
‫های فلزی آغشته به کره قرار دهید (مانند قالب کیک لقمه ای‬
‫برای ‪ 6‬کیش کوچک)‪ .‬خامه‪ ،‬بیکن بشکل مکعب‪ ،‬خامه ترش‪،‬‬
‫تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬منک‪ ،‬فلفل را مخلوط کرده و این مخلوط را در قالب‬
‫ها بریزید‪ .‬آنرا روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪5‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫یسراف ‪25‬‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 25‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫دستورالعمل‬
‫‪A11‬‬
‫سینه مرغ کبابی‬
‫‪400-300‬‬
‫‪600-500‬‬
‫سینه مرغ را آبکشی کرده‪ ،‬در چاشنی خوابانده و روی صفحه میله‬
‫ای باال قرار دهید‪ .‬به محض اینکه صدای بیپ شنیده شد پشت و‬
‫رو کنید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A12‬‬
‫فيله ماهی آزاد کبابی‬
‫‪400-300‬‬
‫‪600-500‬‬
‫به فیله ماهی آزاد با قلمو روغن و چاشنی مبالید‪ .‬استیک های‬
‫ماهی را به طور یکدست روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬به‬
‫محض اینکه صدای بیپ شنیده شد پشت و رو کنید‪ .‬پس از‬
‫آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A13‬‬
‫مرغ پخته‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪1300-1200‬‬
‫مرغ را به طور کامل با قلمو روغن و ادویه بزنید‪ .‬مرغ را از سمت ‬
‫سینه در وسط شبکه پائین به طرف پائین قرار دهید‪ .‬هنگامیکه‬
‫بیپ به صدا در آمد‪ ،‬مرغ را با انبرک برگردانده و شروع را برای ادامه‬
‫دادن فشار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A14‬‬
‫نان رل شده یخ زده‬
‫‪500-400‬‬
‫نان های لقمه ای یخ زده را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس‬
‫از آشپزی برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪A15‬‬
‫براونی‬
‫‪750-700‬‬
‫پیش مخلوط‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬آب‪ ،‬روغن آفتابگردان را در یک کاسه قرار ‬
‫داده و خوب مخلوط کنید‪ .‬مخلوط را در یک سینی شیشه ای روی‬
‫شبکه پایین بریزید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 10‬دقیقه منتظر شوید‪ .‬در ‬
‫صورت ترجیح می توانید قدری آجیل در براونی بریزید‪.‬‬
‫‪A16‬‬
‫خمیر پیتزا‬
‫‪500-300‬‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه میله‬
‫ای پائین قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫‪A17‬‬
‫خمیر کیک‬
‫‪800-500‬‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه میله‬
‫ای پائین قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫‪A18‬‬
‫خمیر نان‬
‫‪900-600‬‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه میله‬
‫ای پائین قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫‪A19‬‬
‫‪A20‬‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫ماست ‪ -‬ظرف کوچک‬
‫ماست ‪ -‬پیاله بزرگ‬
‫دستورالعمل‬
‫‪500‬‬
‫‪ 150‬گرم ماست طبیعی را در ‪ 5‬فنجان سرامیک یا ظرف شیشه‬
‫ای کوچک به طور یکدست توزیع کنید (‪ 30‬گرم در هر کدام)‪.‬‬
‫‪ 100‬میلی لیتر شیر را به هر فنجان اضافه کنید‪ .‬از شیر پردوام‬
‫استفاده کنید (دمای اتاق؛ ‪ 3,5‬درصد چربی)‪ .‬هر فنجان را با الیه‬
‫چسبان پوشانده و به صورت دایره روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫پس از اینکه کارتان متام شد‪ ،‬برای ‪ 6‬ساعت در یخچال قرار دهید‪.‬‬
‫برای بار اول توصیه می کنیم که از مخمر خشک باکتری ماست ‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪500‬‬
‫‪ 150‬گرم ماست طبیعی را با ‪ 500‬میلی لیتر شیر پردوام (دمای‬
‫اتاق؛ ‪ % 3/5‬چربی) مخلوط کنید‪ .‬به طور یکدست در کاسه بزرگ‬
‫شیشه ای بریزید‪ .‬با الیه چسبان پوشانده و روی صفحه گردان قرار ‬
‫دهید‪ .‬پس از اینکه کارتان متام شد‪ ،‬برای ‪ 6‬ساعت در یخچال قرار ‬
‫دهید‪ .‬برای بار اول توصیه می کنیم که از مخمر خشک باکتری‬
‫ماست استفاده کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫صفحه گردان در حین تخمیر ماست منی چرخد‪.‬‬
‫‪ 26‬یسراف‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 26‬‬
‫راهنمای ‪( Power Defrost‬یخ زدایی)‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫خوراک‬
‫دستورالعمل‬
‫‪d5‬‬
‫‪d2‬‬
‫مرغ‬
‫‪1500-200‬‬
‫سر ران ها و بال ها را با کاغذ آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه فر ‬
‫بیپ کرد‪ ،‬مرغ را برگردانید‪ .‬این برنامه برای مرغ درسته به اضافه‬
‫تکه های مرغ مناسب است‪ .‬برای ‪ 20‬تا ‪ 60‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪d3‬‬
‫ماهی‬
‫‪1500-200‬‬
‫دم ماهی کامل را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه فر بیپ‬
‫کرد‪ ،‬ماهی را برگردانید‪ .‬این برنامه برای ماهی کامل به اضافه فیله‬
‫های ماهی مناسب است‪ .‬برای ‪ 20‬تا ‪ 50‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪d4‬‬
‫نان‪/‬کیک‬
‫‪1000-100‬‬
‫به محض اینکه فر صدای بیپ کرد‪ ،‬نان را به صورت افقی روی یک‬
‫قطعه کاغذ آشپزخانه گذاشته و برگردانید‪ .‬نه محص اینکه فر ‬
‫صدای بیپ کرد‪ ،‬کیک را روی یک بشقاب سرامیک گذاشته و در ‬
‫صورت امکان برگردانید‪( .‬هنگامیکه دریچه را باز می کنید‪ ،‬فر به‬
‫کار ادامه داده و متوقف می شود‪ ).‬این برنامه برای همه نوع نان‪ ،‬به‬
‫صورت برشی یا کامل به اضافه رُل های نان و بگت مناسب است‪.‬‬
‫رُل های نان را به صورت دایره قرار دهید‪ .‬این برنامه برای انواع کیک‬
‫تخمیر شده‪ ،‬بیسکویت‪ ،‬کیک پنیری و شیرینی پفی مناسب‬
‫است‪ .‬این برنامه برای شیرینی کوتاه‪/‬پوسته دار‪ ،‬کیک های میوه و‬
‫خامه ای و کیک هائی که روکش شکالتی دارند مناسب نیست‪.‬‬
‫برای ‪ 10‬تا ‪ 30‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪600-100‬‬
‫دستورالعمل‬
‫میوه ها را به طور یکدست روی یک ظرف شیشه ای مسطح‬
‫پخش کنید‪ .‬این برنامه برای همه نوع میوه مناسب است‪ .‬برای ‪ 5‬تا ‬
‫‪ 20‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪d1‬‬
‫گوشت ‬
‫‪1500-200‬‬
‫لبه ها را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه فر بیپ کرد‪،‬‬
‫گوشت را برگردانید‪ .‬این برنامه برای گوشت گوساله‪ ،‬بره‪ ،‬خوک‪،‬‬
‫استیک‪ ،‬گوشت با استخوان و گوشت خردشده مناسب است‪.‬‬
‫برای ‪ 20‬تا ‪ 60‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫میوه‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫یسراف ‪27‬‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 27‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫آشپزی دستی‬
‫سبزیجات تازه‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫راهنمای آشپزی مایکروویو‬
‫•از ظروف فلزی در حالت مایکروویو استفاده نکنید‪ .‬همیشه ظروف خوراک را روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫•توصیه می شود که خوراک را برای کسب بهترین نتایج بپوشانید‪.‬‬
‫•پس از اینکه آشپزی متام شد‪ ،‬بگذارید که خوراک در بخار خودش جا بیفتد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•از یک ظرف یپرکس در دار شیشه ای استفاده کنید‪.‬‬
‫•‪ 30‬تا ‪ 45‬میلی لیتر آب سرد برای هر ‪ 250‬گرم اضافه کنید‪.‬‬
‫•یکبار در طول آشپزی و یک بار بعد از آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫•پس از آشپزی ادویه بزنید‪.‬‬
‫•برای آشپزی سریع تر‪ ،‬توصیه می شود که به قطعات کوچک تر همشکل خرد کنید‪.‬‬
‫•همه سبزیجات تازه را با استفاده از توان کامل مایکروویو (‪ 900‬وات) بپزید‪.‬‬
‫سبزیجات یخ زده‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫خوراک‬
‫•از یک ظرف یپرکس در دار شیشه ای استفاده کنید‪.‬‬
‫•سبزیجات را دوبار در طول آشپزی و یک بار بعد از آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫•پس از آشپزی ادویه بزنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اسفناج‬
‫براکلی‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫نیرو (وات)‬
‫مدت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫‪150‬‬
‫‪600‬‬
‫‪7-5‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫براکلی‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫نخود‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫کلم بروکسل‬
‫‪3-2‬‬
‫لوبیای سبز‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪9/5-7/5‬‬
‫‪ 30‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫سبزیجات مخلوط‬
‫(هویج‪ ،‬نخود‪ ،‬ذرت)‬
‫سبزیجات مخلوط‬
‫(سبک چینی)‬
‫‪300‬‬
‫‪9-7‬‬
‫‪600‬‬
‫‪300‬‬
‫‪600‬‬
‫‪9/5-7/5‬‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫کدو سبز‬
‫‪250‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪3‬‬
‫کدو سبز را قاچ کنید‪ 30 .‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب یا قدری کره اضافه کنید‪ .‬آنقدر بپزید ‬
‫تا قدری نرم شود‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪8-7‬‬
‫‪3‬‬
‫گلچه های هم اندازه را آماده کنید‪ .‬گلچه های بزرگ را نصف کنید‪ .‬ساقه ها را به سمت مرکز‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪250‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪3‬‬
‫هویج ها را به قاچ های هم اندازه ببرید‪.‬‬
‫گل کلم‬
‫‪9-7‬‬
‫‪250‬‬
‫‪6-5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 60‬تا ‪ 75‬میلی لیتر (‪ 4‬تا ‪ 5‬قاشق غذاخوری) آب اضافه کنید‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪ 30‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪7-6‬‬
‫‪3‬‬
‫گلچه های هم اندازه را آماده کنید‪ .‬ساقه ها را به سمت مرکز قرار دهید‬
‫هویج‬
‫‪10-8‬‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫مدت انتظار (دقیقه)‬
‫بادمجان‬
‫‪3-2‬‬
‫‪250‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪3‬‬
‫بادمجان ها را به قاچ های کوچک بریده و روی آنها ‪ 1‬قاشق غذاخوری آب لیموترش بپاشید‪.‬‬
‫تره فرنگی‬
‫‪250‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪3‬‬
‫تره فرنگی ها را به قطعات ضخیم ببرید‪.‬‬
‫‪ 28‬یسراف‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 28‬‬
‫خوراک‬
‫قارچ‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫مدت انتظار (دقیقه)‬
‫‪125‬‬
‫‪250‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪3-2‬‬
‫‪3‬‬
‫قارچ کوچک کامل یا قارچ خرد شده را آماده کنید‪ .‬آب اضافه نکنید‪ .‬روی آن آب لیموترش بپاشید‪.‬‬
‫منک و فلفل بزنید‪ .‬آب آنرا قبل از مصرف تخلیه کنید‪.‬‬
‫پیاز‬
‫‪250‬‬
‫‪5-4‬‬
‫فلفل‬
‫‪250‬‬
‫‪3‬‬
‫فلفل را به قطعات ریز خرد کنید‪.‬‬
‫سیب زمینی‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪8-7‬‬
‫‪3‬‬
‫سیب زمینی های پوست کننده را وزن کرده و آنها را به قطعات هم اندازه نصف یا چهار قسمت ‬
‫کنید‪.‬‬
‫شلغم کلم‬
‫‪250‬‬
‫‪6-5‬‬
‫خوراک‬
‫‪3‬‬
‫برجن سفید‬
‫(نیمه پخته)‬
‫برجن قهوه ای‬
‫(نیمه پخته)‬
‫اندازه وعده‬
‫غذائی (گرم)‬
‫‪250‬‬
‫‪375‬‬
‫‪250‬‬
‫‪375‬‬
‫نیرو (وات)‬
‫‪900‬‬
‫‪900‬‬
‫مدت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫‪18-16‬‬
‫‪20-18‬‬
‫‪23-22‬‬
‫‪25-24‬‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫دستورالعمل‬
‫‪ 500‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪ 750‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪ 500‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫‪ 750‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫برجن مخلوط‬
‫(ہرجن ‪ +‬برجن وحشی)‬
‫‪250‬‬
‫‪900‬‬
‫‪19-17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 500‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫ذرت مخلوط‬
‫(برجن ‪ +‬گندم)‬
‫‪250‬‬
‫‪900‬‬
‫‪20-19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 400‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪.‬‬
‫پاستا‬
‫‪250‬‬
‫‪900‬‬
‫‪13-11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1000‬میلی لیتر آب داغ اضافه کنید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫شلغم کلم را به قطعات مکعب شکل کوچک خرد کنید‪.‬‬
‫در طول آشپزی و بعد از آن گهگاه هم بزنید‪.‬‬
‫به طور در باز بپزید و در طول جا افتادن در ظرف را بگذارید‪ .‬سپس آب را کامال ً تخلیه کنید‪.‬‬
‫•برجن‪ :‬از یک ظرف بزرگ شیشه ای پیرکس در دار در مقابل دو برابر شدن حجم برجن استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫•پاستا‪ :‬از یک ظرف پیرکس شیشه ای بزرگ استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫پیازها را قاچ کنید یا از وسط ببرید‪ .‬فقط ‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب اضافه کنید‪.‬‬
‫‪5-4‬‬
‫برجن و پاستا‬
‫یسراف ‪29‬‬
‫‪11:27:07‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 29‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫دوباره گرم کردن‬
‫•خوراک های بزرگ از قبیل شقه گوشت را دوباره گرم نکنید چون به راحتی زیاد پخته می شوند‪.‬‬
‫•برای احتیاط خوراک ها را در درجات توان پایین تر دوباره گرم کنید‪.‬‬
‫•در طول آشپزی و بعد از آن خوب هم بزنید‪.‬‬
‫•در مورد مایعات و غذاهای بچه محتاط باشید‪ .‬با یک قاشق پالستیکی یا میله شیشه ای هم زدن‪ ،‬قبل‪ ،‬در طول و بعد از آشپزی‬
‫هم بزنید تا از جوش آمدن فورانی و سوختگی جلوگیری شود‪ .‬آنها را در طول مدت انتظار در فر نگه دارید‪ .‬زمان دوباره گرم کردن‬
‫طوالنی تری را از انواع دیگر خوراک اختصاص دهید‪.‬‬
‫•مدت انتظار توصیه شده بعد از دوباره گرم کردن ‪ 2‬تا ‪ 4‬دقیقه می باشد‪ .‬برای یادآوری به جدول زیر مراجعه کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫نیرو (وات)‬
‫مدت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫پاستای توپر با ُسس (سرد شده)‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪600‬‬
‫‪6/5-5/5‬‬
‫‪3‬‬
‫پاستای پرشده (برای مثال راویولی‪ ،‬تورتلینی) را در بشقاب سرامیک مسطح قرار دهید‪ .‬روی‬
‫آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬در حین دوباره گرم شدن و قبل از انتظار و مصرف گهگاه هم‬
‫بزنید‪.‬‬
‫مایعات‬
‫خوراک‬
‫نوشیدنی ها (قهوه‪ ،‬چای‪ ،‬آب)‬
‫اندازه خوراک‬
‫نیرو (وات)‬
‫‪ 250‬میلی لیتر (‪ 1‬فنجان بزرگ)‬
‫‪ 500‬میلی لیتر (‪ 2‬فنجان بزرگ)‬
‫‪900‬‬
‫مدت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫‪2-1/5‬‬
‫‪3/5-3‬‬
‫‪2-1‬‬
‫خوراک با ظرف (سرد شده)‬
‫سوپ (سرد شده)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪900‬‬
‫غذای کودک و شیر‬
‫‪3-2‬‬
‫خوراک‬
‫غذای کودک‬
‫(سبزیجات ‪ +‬گوشت)‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫در بشقاب سرامیک عمیق یا کاسه سرامیک عمیق بریزید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار ‬
‫دهید‪ .‬پس از دوباره گرم کردن خوب هم بزنید‪ .‬قبل از مصرف دوباره هم بزنید‪.‬‬
‫تاس کباب (سرد شده)‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪600‬‬
‫‪6/5-5/5‬‬
‫‪3-2‬‬
‫حریره کودک‬
‫(گندم ‪ +‬شیر ‪ +‬میوه)‬
‫تاس کباب را در بشقاب سرامیک عمیق قرار دهید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬در حین‬
‫دوباره گرم شدن و قبل از انتظار و مصرف گهگاه هم بزنید‪.‬‬
‫پاستا با ُسس (سرد شده)‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪600‬‬
‫‪5/5-4/5‬‬
‫‪600‬‬
‫غذای متشکل از ‪ 2‬تا ‪ 3‬جزء سرد شده را روی ظرف سرامیک قرار دهید‪ .‬با ورقه چسبنده‬
‫مایکروویو بپوشانید‪.‬‬
‫در فنجان های بزرگ ریخته و به طور درباز دوباره گرم کنید‪ 1 .‬فنجان در وسط‪ 2 ،‬فنجان در کنار ‬
‫هم‪ .‬در طی مدت انتظار بگذارید در مایکروویو باقی مبانند و خوب هم بزنید‪.‬‬
‫‪4-3‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪7-6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫پاستا (برای مثال اسپاگتی یا رشته فرنگی تخم مرغ) را در بشقاب سرامیک مسطح قرار ‬
‫دهید‪ .‬با ورقه چسبنده مایکروویو بپوشانید‪ .‬قبل از مصرف هم بزنید‪.‬‬
‫شیر کودک‬
‫اندازه خوراک‬
‫نیرو (وات)‬
‫مدت آشپزی (ثانیه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 190‬گرم‬
‫‪600‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3-2‬‬
‫در یک بشقاب سرامیک عمیق بریزید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪ .‬برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪ .‬قبل از مصرف‪ ،‬خوب هم بزنید و دما را با دقت کنترل کنید‪.‬‬
‫‪ 190‬گرم‬
‫‪600‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3-2‬‬
‫در یک بشقاب سرامیک عمیق بریزید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪ .‬برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪ .‬قبل از مصرف‪ ،‬خوب هم بزنید و دما را با دقت کنترل کنید‪.‬‬
‫‪ 100‬میلی لیتر‬
‫‪ 200‬میلی لیتر‬
‫‪300‬‬
‫‪40-30‬‬
‫‪70-60‬‬
‫‪3-2‬‬
‫خوب هم بزنید یا تکان دهید و در بطری شیشه ای ضدعفونی شده بریزید‪ .‬در وسط صفحه‬
‫گردان قرار دهید‪ .‬به صورت درباز بپزید‪ .‬خوب تکان داده و برای حداقل ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫قبل از مصرف‪ ،‬خوب تکان داده و دما را با دقت کنترل کنید‪.‬‬
‫‪ 30‬یسراف‬
‫‪11:27:08‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 30‬‬
‫یخ زدائی‬
‫غذای منجمد را روی یک ظرف بدون درپوش مناسب برای مایکروویو قرار دهید‪ .‬در حین یخ زدایی وارونه کرده و مایعات را خالی کنید و دل‬
‫و جگر را بعد از یخ زدایی خارج کنید‪ .‬برای یخ زدایی سریع تر‪ ،‬خوراک را به قطعات کوچک تر بریده و قبل از یخ زدایی در ورقه آلومینیمی‬
‫بپیچید‪ .‬هنگامیکه سطح خارجی خوراک یخ زده شروع به آب شدن کرد‪ ،‬یخ زدایی را متوقف کرده و به طوریکه در جدول زیر قید شده‬
‫بگذارید باقی مباند‪.‬‬
‫درجه توان پیش فرض (‪ 180‬وات) را برای یخ زدایی تغییر ندهید‪.‬‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫مدت یخ زدایی‬
‫(دقیقه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫گوشت خردکرده‬
‫‪250‬‬
‫‪500‬‬
‫‪6-4‬‬
‫‪11-9‬‬
‫‪30-15‬‬
‫استیک خوک‬
‫‪250‬‬
‫‪8-7‬‬
‫خوراک‬
‫گوشت‬
‫گوشت را روی بشقاب سرامیک قرار دهید‪ .‬لبه های نازکتر را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ‬
‫زدایی وارونه کنید!‬
‫طیور‬
‫قطعات گوشت مرغ‬
‫مرغ کامل‬
‫‪ 2( 500‬قطعه)‬
‫‪14-12‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪32-28‬‬
‫‪60-15‬‬
‫ماهی‬
‫فیله های ماهی‬
‫‪200‬‬
‫‪7-6‬‬
‫ماهی کامل‬
‫‪400‬‬
‫‪13-11‬‬
‫‪25-10‬‬
‫‪ 2‬قطعه‬
‫‪ 4‬قطعه‬
‫‪1/5-1‬‬
‫‪3/5-2‬‬
‫‪20-5‬‬
‫برشته‪/‬ساندویچ‬
‫‪250‬‬
‫‪4/5-4‬‬
‫نان آملانی‬
‫‪500‬‬
‫‪9-7‬‬
‫خوراک‬
‫نان‬
‫رُل های نان (هرکدام حدود ‪ 50‬گرم)‬
‫رُل ها را به صورت دایره یا نان را به صورت افقی روی کاغذ آشپزخانه روی بشقاب سرامیک مرتب کنید‪ .‬در ‬
‫وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید!‬
‫راهنمای بریان کردن‬
‫املانت های گرم کردن منقل در سقف اتاقک آشپزی قرار دارد‪ .‬این املنت ها تنها هنگامی کار می کند که دریچه بسته بوده و صفحه‬
‫گردان در حال گردش باشد‪.‬‬
‫هنگام بریان کردن خوراک‪ ،‬آنرا روی شبکه باال قرار دهید مگراینکه طور دیگری ذکر شده باشد‪.‬‬
‫کباب پز را برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه در حالت کباب پز از پیش گرم کرده و مگر اینکه طور دیگری ذکر شده باشد‪ .‬خوراک را رو ی شبکه باال بریان‬
‫کنید‪ .‬هنگامیکه کباب پزی متام شد‪ ،‬از دستکش فر برای خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫ظرف خوراکپزی‬
‫کباب پز‪ :‬از ظروف مقاوم در برابر آتش استفاده کنید که ممکن است شامل بخش های فلزی شود‪ .‬از ظرف خوراکپزی پالستیکی به هر ‬
‫نوعی استفاده نکنید‪.‬‬
‫مایکروویو ‪ +‬کباب پز‪ :‬از ظروف خوراکپزی که حاوی مواد فلزی یا پالستیکی هستند استفاده نکنید‪.‬‬
‫نوع خوراک‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫ابتدا قطعات مرغ را از سمت پوست و مرغ کامل را از سمت سینه روی بشقاب سرامیک قرار دهید‪ .‬قطعات ‬
‫نازکتر مثل بالها و انتها را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید!‬
‫اندازه وعده غذائی‬
‫(گرم)‬
‫مدت یخ زدایی‬
‫(دقیقه)‬
‫مدت انتظار‬
‫(دقیقه)‬
‫گوشت با استخوان‪ ،‬سوسیس‪ ،‬استیک‪ ،‬همبرگر‪ ،‬بیکن و ژامبون‪ ،‬قطعات نازک ماهی‪ ،‬ساندویچ و همه نوع نان برشته و مخلفات‪.‬‬
‫ماهی یخ زده را در وسط بشقاب سرامیک قرار دهید‪ .‬قطعات نازکتر را در زیر قطعات ضخیم تر مرتب کنید‪.‬‬
‫انتهاهای باریک فیله و دم ماهی کامل را با کاغذ آلومینیمی بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید!‬
‫میوه‬
‫توت ها‬
‫‪300‬‬
‫‪7-6‬‬
‫‪10-5‬‬
‫میوه را به صورت مسطح روی یک ظرف شیشه ای مسطح و گرد (که قطر بزرگی دارد) پخش کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪31‬‬
‫‪11:27:08‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 31‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫کباب کردن‬
‫خوراک‬
‫بریده های برشته‬
‫اندازه خوراک‬
‫حالت‬
‫زمان آشپزی‬
‫(طرف اول) (دقیقه)‬
‫زمان آشپزی‬
‫(طرف دوم) (دقیقه)‬
‫‪ 4‬قطعه (هر کدام ‪ 25‬گرم)‬
‫فقط کباب پز‬
‫‪4/5-3/5‬‬
‫‪2/5-2‬‬
‫خوراک‬
‫مرغ بریان‬
‫گوجه فرنگی‬
‫تنوری‬
‫تُست گوجه‬
‫فرنگی ‪ +‬پنیر‬
‫تست هاوایی‬
‫‪ 2‬قطعه (‪ 400‬گرم)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪7-6‬‬
‫‪ 4‬قطعه (‪ 300‬گرم)‬
‫‪ 180‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪6-5‬‬
‫ابتدا بریده های نان را برشته کنید‪ .‬نان برشته شده را به همراه مخلفات روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‬
‫‪ 4‬قطعه (‪ 500‬گرم)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪6-5‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪16-14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫(‪ 2‬قطعه)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪11-9‬‬
‫‪10-8‬‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪ .‬آنها را به صورت دایره روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫پس از کباب کردن برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫استیک های‬
‫گوشت گاو‬
‫(متوسط)‬
‫‪-‬‬
‫ابتدا بریده های نان را برشته کنید‪ .‬نان برشته شده را به همراه مخلفات روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫سیب زمینی تنوری‬
‫قطعات گوشت‬
‫مرغ‬
‫گوجه فرنگی ها را نصف کنید‪ .‬قدری پنیر روی آنها بگذارید‪ .‬به صورت دایره روی یک ظرف پیرکس شیشه ای‬
‫مسطح مرتب کنید‪ .‬آنرا روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1200‬تا ‪ 1300‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪23-19‬‬
‫‪24-20‬‬
‫مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪ .‬مرغ را در حالیکه سینه اش به سمت پائین است روی صفحه‬
‫میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 5‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫بریده های برشته را در کنار هم روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫حالت‬
‫زمان آشپزی‬
‫(طرف اول) (دقیقه)‬
‫زمان آشپزی‬
‫(طرف دوم) (دقیقه)‬
‫ماهی بریان‬
‫‪ 400‬گرم‬
‫(‪ 2‬قطعه)‬
‫فقط کباب پز‬
‫‪12-8‬‬
‫‪10-6‬‬
‫با قلم مو به استیک های گوساله روغن مبالید آنها را به صورت دایره روی صفحه میله ای باال بخوابانید‪ .‬پس‬
‫از کباب کردن برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 400‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪8-6‬‬
‫‪6/5-5/5‬‬
‫ماهی کامل را با قلم مو روغن زده و چاشنی و ادویه اضافه کنید‪ .‬دو ماهی ها را در کنار هم (سر به دم) روی‬
‫صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬پس از کباب کردن برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫سیب زمینی ها را نصف کنید‪ .‬به آنها با قلم مو روغن و جعفری مبالید‪ .‬آنها را به صورت دایره روی صفحه‬
‫میله ای باال طوری قرار دهید که طرف بریده شده به سمت کباب پز باشد‪.‬‬
‫سیب تنوری‬
‫‪ 2‬عدد سیب‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪7-6‬‬
‫‪-‬‬
‫دانه های سیب ها را خارج کرده و آنها را با کشمش و مربا پر کنید‪ .‬قدری بادام خردشده روی آنها بگذارید‪.‬‬
‫سیب ها را روی یک ظرف پیرکس شیشه ای مسطح قرار دهید‪ .‬ظرف را درست روی صفحه میله ای پائین‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 32‬یسراف‬
‫‪11:27:08‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 32‬‬
‫بشقاب سوخاری‬
‫راهنمای همرفت گرما‬
‫توصیه می کنیم که بشقاب کراستی را در حالیکه روی صفحه گردان است برای ‪ 3‬تا ‪ 4‬دقیقه پیش گرم کنید‪.‬‬
‫همرفت گرما‬
‫خوراک‬
‫بیکن‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫‪ 4( 80‬تا ‪ 6‬قاچ)‬
‫آشپزی‬
‫پیش گرم کردن‬
‫حالت‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫حالت‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫‪3‬‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫‪4-3‬‬
‫بشقاب کراستی را پیش گرم کنید‪ .‬باریکه ها را کنار هم روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را‬
‫روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫گوجه فرنگی تنوری‬
‫‪200‬‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫‪3‬‬
‫‪ 300‬وات ‪+‬‬
‫کباب پز‬
‫‪4/5-3/5‬‬
‫بشقاب کراستی را پیش گرم کنید‪ .‬گوجه فرنگی ها را نصف کنید‪ .‬قدری پنیر روی آنها بگذارید‪ .‬آنها ‬
‫را به صورت دایره روی بشقاب قرار داده و روی صفحه میله ای باال بگذارید‪.‬‬
‫سیب زمینی تنوری قاچ‬
‫شده‬
‫‪250‬‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫‪4‬‬
‫‪ 450‬وات ‪+‬‬
‫کباب پز‬
‫‪10-8‬‬
‫کتلت مرغ‬
‫‪300‬‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫‪4‬‬
‫‪ 600‬وات ‪+‬‬
‫منقل‬
‫مایکروویو‪+‬هواپزی‬
‫این حالت ترکیبی انرژی مایکروویو را با هوای داغ ترکیب کرده و در نتیجه زمان آشپزی را کاهش داده و یک سطح قهوه ای و ترد را روی‬
‫خوراک ایجاد می کند‪ .‬این فر ‪ 5‬حالت همرفت گرمای مختلف را برای ایجاد تسهیالت برای شما عرضه می کند‪ .‬از این ویژگی برای همه‬
‫نوع گوشت و مرغ به اضافه خوراک و گراتین‪ ،‬کیک پف کرده و کیک های سبک میوه ای‪ ،‬پای و کرامبل‪ ،‬سبزیجات تنوری‪ ،‬اسکون و نان‬
‫استفاده کنید‪ .‬تنها از ظرف خوراکپزی مخصوص فر از قبیل شیشه ای‪ ،‬سفالی یا چینی بدون لبه فلزی استفاده کنید‪.‬‬
‫کباب پز را با پیش گرم کن سریع پیش گرم کرده و منتظر شوید تا سیکل متام شود‪ .‬درجه توان و مدت آشپزی را به طوریکه در پایین قید ‬
‫شده تنظیم کنید‪ .‬از دستکش فر در هنگام خارج کردن خوراک استفاده کنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫پیتزای یخ زده (قبال ً پخته‬
‫شده)‬
‫الزانیای یخ زده‬
‫‪400-300‬‬
‫فقط ‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪16/5-14/5‬‬
‫پیتزا را روی صفحه میله ای پایین قرار دهید‪ .‬پس از پخنت برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‬
‫‪400‬‬
‫‪ 450‬وات ‪ 200 +‬درجه سانتی گراد‬
‫‪18-16‬‬
‫آنرا در ظرف مناسب پیرکس شیشه ای مناسب گذاشته یا آنرا در بسته بندی اصلی نگه دارید ‬
‫(مراقب باشید که برای حرات مایکروویو و فر مناسب باشد)‪ .‬الزانیای یخ زده را روی صفحه میله ای‬
‫پائین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪8-6‬‬
‫بشقاب کراستی را پیش گرم کنید‪ .‬بشقاب را با ‪ 1‬قاشق غذاخوری روغن چرب کنید‪ .‬ناگت های مرغ را‬
‫روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از ‪ 4‬تا ‪ 5‬دقیقه وارونه‬
‫کنید‪.‬‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫گوشت گوساله‪/‬گوسفند‬
‫بریان‬
‫(متوسط)‬
‫‪1200-1000‬‬
‫‪ 450‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی گراد‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫سیب زمینی ها را آبکشی و متیز کنید‪ .‬به صورت قاچ یا مکعب ببرید‪ .‬با قلم مو روغن زیتون‪ ،‬ادویه و‬
‫چاشنی بزنید‪ .‬مکعب ها را به طور یکدست روی بشقاب پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای‬
‫باال قرار دهید‪ .‬پس از ‪ 5‬تا ‪ 7‬دقیقه وارونه کنید‪.‬‬
‫در حالت همرفت گرما‪ ،‬املنت گرم کردن و پنکه روی دیواره جانبی به طور همزمان کار می کنند تا گرمای داخل اتاقک آشپزی گردش پیدا‬
‫کند‪ .‬از این حالت برای بیسکویت‪ ،‬اسکون های جداگانه‪ ،‬نان لقمه ای و کیک به اضافه کیک میوه‪ ،‬نان خامه ای و سوفله استفاده‬
‫کنید‪ .‬از همه ظروف‪ ،‬قوطی ها و ورقه های شیرینی پزی مقاوم برای فر عادی ‪ -‬هر چیزی که معموال ً برای فر هواپزی مرسوم استفاده می‬
‫کنید ‪ -‬می توان استفاده منود‪.‬‬
‫‪( 20-18‬طرف اول)‬
‫‪( 17-15‬طرف دوم)‬
‫گوشت گوساله‪/‬بره را با روغن چرب کرده و فلفل‪ ،‬منک و پاپریکا بزنید‪ .‬آنرا روی صفحه پائین قرار ‬
‫دهید طوریکه چربی به سمت پائین باشد‪ .‬پس از پخنت‪ ،‬آنرا در ورقه آلومینیمی پیچیده و برای ‪ 10‬تا ‬
‫‪ 15‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫یسراف ‪33‬‬
‫‪11:27:08‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 33‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫خوراک‬
‫رول های نان یخ زده‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫‪ 6( 350‬قطعه)‬
‫‪ 100‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی گراد‬
‫‪11-9‬‬
‫رُل های نان را به صورت دایره روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ 2 .‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کیک پلنگی‬
‫‪700‬‬
‫‪75-70‬‬
‫فقط ‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫خوراک‬
‫کیش خانگی (اندازه بزرگ)‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫‪1000-900‬‬
‫‪ 180‬وات ‪ 170 +‬درجه سانتی گراد‬
‫‪40-38‬‬
‫فر را با استفاده از حالت همرفت گرما بدون بشقاب کراستی به ‪ 170‬درجه سانتی گراد پیش گرم‬
‫کنید‪ .‬کیش را با استفاده از بشقاب کراستی آماده کرده و روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬به دستور ‬
‫آشپزی در راهنمای آشپزی خودکار مراجعه کنید‪.‬‬
‫خمیر تازه را در ظرف کوچک فلزی مستطیل شکل قرار دهید (طول ‪ 25‬سانتی متر)‪ .‬ظرف را روی‬
‫صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از پخنت برای ‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کیک کوچک‬
‫هر کدام ‪30‬‬
‫‪30-25‬‬
‫فقط ‪ 165‬درجه سانتی گراد‬
‫حداکثر ‪ 12‬تا ‪ 15‬کیک کوچک ‪ /‬کیک لقمه ای را در قالب های کاغذی روی بشقات کراستی قرار ‬
‫دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از پخنت برای ‪ 5‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کروسان‪/‬نان لقمه ای‬
‫(خمیر تازه)‬
‫کیک یخ زده‬
‫‪250-200‬‬
‫‪17/5-12/5‬‬
‫فقط ‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫کروسون ها یا نان های لقمه ای سرد را روی کاغذ نان پزی و روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪.‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪20-16‬‬
‫‪ 180‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی گراد‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫کیک یخ زده را مستقیماً روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از یخ زدائی و گرم کردن برای ‪15‬‬
‫تا ‪ 20‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫گراتین سیب زمینی خانگی‬
‫‪500‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد‬
‫‪( 7-5‬طرف اول)‬
‫‪( 14-10‬طرف دوم)‬
‫گراتین را در ظرف مخصوص فر قرار دهید‪ .‬روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫کیش خانگی‬
‫(اندازه متوسط)‬
‫‪600-500‬‬
‫‪ 170‬درجه سانتی گراد‬
‫‪50-45‬‬
‫فر را با استفاده از حالت همرفت گرما به ‪ 170‬درجه سانتی گراد پیش گرم کنید‪ .‬کیش را با ‬
‫استفاده از تابه اندازه متوسط آماده کرده و روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬به دستور آشپزی در ‬
‫راهنمای آشپزی خودکار مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ 34‬یسراف‬
‫‪11:27:08‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 34‬‬
‫راهنمای آشپزی با بخار‬
‫خوراک‬
‫کنگر فرنگی‬
‫خوراک‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫‪ 1( 300‬تا ‪ 2‬قطعه)‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪6-5‬‬
‫برجن‬
‫سبزیجات تازه‬
‫‪300‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫سبزیجات (برای مثال‪ ،‬گلچه های براکلی‪ ،‬گلچه های گل کلم‪ ،‬هویج‪ ،‬فلفل) را بعد از شسنت‪ ،‬متیز‬
‫کردن و بریدن به اندازه مشابه وزن کنید‪ .‬سبد را در کاسه قرار دهید‪ .‬سبزیجات را در سبد پخش‬
‫کنید‪ 2 .‬قاشق غذاخوری آب اضافه کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫سبزیجات یخ زده‬
‫‪300‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫فیله های ماهی تازه‬
‫‪300‬‬
‫مرحله اول‪ 900 :‬وات‬
‫مرحله دوم‪ 450 :‬وات‬
‫تاس کباب (سرد شده)‬
‫‪400‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪6-5‬‬
‫تاس کباب را در کاسه بریزید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬قبل از مدت انتظار خوب هم بزنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫کوفته مخمر توپر با مربا‬
‫‪150‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪2-1‬‬
‫نوک کوفته های توپر را با آب سرد کمی تر کنید‪ 1 .‬تا ‪ 2‬کوفته یخ زده را در کنار هم در سبد قرار ‬
‫دهید‪ .‬سبد را به کاسه وارد کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کمپوت میوه‬
‫‪250‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪4-3‬‬
‫میوه های تازه (برای مثال سیب‪ ،‬گالبی‪ ،‬آلو‪ ،‬زردآلو‪ ،‬منگو یا آناناس) را پس از پوست کندن‪ ،‬شسنت و‬
‫مشابه یا مکعب شکل وزن کنید‪ .‬در کاسه قرار دهید‪ 1 .‬تا ‪ 2‬قاشق غذاخوری‬
‫بریدن به اندازه های ِ‬
‫آب و ‪ 1‬تا ‪ 2‬قاشق غذاخوری شکر اضافه کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫سینه مرغ‬
‫‪300‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪8-7‬‬
‫‪500‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪8-7‬‬
‫سیب زمینی ها را وزن و آبکشی کرده و در کاسه قرار دهید‪ 3 .‬قاشق غذاخوری آب اضافه کنید‪ .‬در ‬
‫آن را بگذارید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-1‬‬
‫‪6-5‬‬
‫فیله های ماهی از قبیل ماهی پوالک‪ ،‬سرخو یا آزاد را آبکشی و آماده کنید‪ .‬روی آن آب لیموترش‬
‫بپاشید‪ .‬سبد را در کاسه قرار دهید‪ .‬فیله ها را کنار هم قرار دهید‪ 100 .‬میلی لیتر آب سرد اضافه‬
‫کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫مرحله اول‪ 900 :‬وات‬
‫مرحله دوم‪ 600 :‬وات‬
‫سیب زمینی تنوری‬
‫‪8-7‬‬
‫سبزیجات یخ زده را داخل سبد در کاسه قرار دهید‪ 1 .‬قاشق غذاخوری آب اضافه کنید‪ .‬در آن را‬
‫بگذارید‪ .‬پس از پخنت و مدت انتظار خوب هم بزنید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪18-15‬‬
‫برجن نیم پز را در کاسه قرار دهید‪ 500 .‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬پس از پخنت‬
‫بگذارید که برجن سفید برای ‪ 5‬دقیقه و برجن قهوه ای برای ‪ 10‬دقیقه باقی مباند‪ .‬برای ‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫کنگر فرنگی را آبکشی و متیز کنید‪ .‬در کاسه قرار دهید‪ .‬یک قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه‬
‫کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪5-4‬‬
‫اندازه وعده غذائی (گرم)‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫سینه های مرغ را آبکشی کنید‪ .‬سطح آنها را ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار با کارد ببرید‪ .‬سبد را در کاسه قرار دهید‪.‬‬
‫سینه های مرغ را کنار هم قرار دهید‪ 100 .‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪ .‬برای ‪1‬‬
‫تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫یسراف ‪35‬‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 35‬‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫سریع و آسان‬
‫آب کردن کره‬
‫‪ 50‬گرم کره را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 900‬وات برای ‪ 30‬تا ‪40‬‬
‫ثانیه گرم کنید تا کره آب شود‪.‬‬
‫آب کردن شکالت‬
‫‪ 100‬گرم شکالت را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 450‬وات برای ‪ 3‬تا ‪ 5‬ثانیه گرم کنید تا شکالت آب‬
‫شود‪ .‬یکی دوبار در حین حل شدن هم بزنید‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن استفاده کنید!‬
‫آشپزی پودینگ‬
‫پودر مخلوط پودینگ با شکر و شیر (‪ 500‬میلی لیتر) را با دنبال کردن دستورالعمل های سازنده مخلوط کرده و خوب هم بزنید‪ .‬از یک‬
‫کاسه پیرکس شیشه ای به اندازه مناسب با درپوش استفاده کنید‪ .‬به طور در بسته برای ‪ 6/5‬تا ‪ 7/5‬دقیقه و با استفاده از ‪ 900‬وات ‬
‫بپزید‪ .‬چندین بار در طول آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫برشته کردن خالل های بادام‬
‫‪ 30‬گرم خالل بادام را به طور یکدست روی بشقاب سرامیک به اندازه متوسط پخش کنید‪ .‬چندین بار در حین برشته کردن برای ‪3/5‬‬
‫تا ‪ 4/5‬دقیقه با استفاده از ‪ 600‬وات هم بزنید‪ .‬بگذارید برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه در فر باقی مباند‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن استفاده‬
‫کنید!‬
‫آب کردن عسل متبلور شده‬
‫‪ 20‬گرم عسل متبلور شده را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 300‬وات برای ‪ 20‬تا ‪ 30‬ثانیه گرم کنید تا ‬
‫عسل آب شود‪.‬‬
‫آب کردن ژله‬
‫ورقه های خشک ژالتین (‪ 10‬گرم) را ‪ 5‬دقیقه در آب سرد بخوابانید‪ .‬ژالتین تخلیه شده را در کاسه کوچک پیرکس شیشه ای قرار دهید‪ .‬با ‬
‫استفاده از ‪ 300‬وات برای ‪ 1‬دقیقه گرم کنید‪ .‬بعد از آب شدن هم بزنید‪.‬‬
‫آشپزی تزئین روی کیک (برای کیک و گتو)‬
‫دنمشوه یزپشآ‬
‫ماده تزئینی فوری (تقریبا ً ‪ 14‬گرم) را با ‪ 40‬گرم شکر و ‪ 250‬میلی لیتر آب سرد مخلوط کنید‪.‬‬
‫به طور در باز در کاسه پیرکس شیشه ای برای ‪ 3/5‬تا ‪ 4/5‬دقیقه با استفاده از ‪ 900‬وات بپزید تا مواد تزیینی شفاف شوند‪ .‬در حین آشپزی‬
‫دوبار هم بزنید‪.‬‬
‫آشپزی مربا‬
‫‪ 600‬گرم میوه (برای مثال انواع توت) را در یک کاسه پیرکس شیشه ای با درپوش به اندازه مناسب قرار دهید‪ 300 .‬گرم شکر را اضافه‬
‫کرده و خوب هم بزنید‪ .‬به طور در بسته برای ‪ 10‬تا ‪ 12‬دقیقه و با استفاده از ‪ 900‬وات بپزید‪ .‬چندین بار در طول آشپزی هم بزنید‪ .‬به طور ‬
‫مستقیم در ظروف شیشه ای کوچک مخصوص مربا قرار داده و در شیشه ها را ببندید‪ .‬برای ‪ 5‬دقیقه روی درپوش بایستید‪.‬‬
‫‪ 36‬یسراف‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 36‬‬
‫حل مشکالت‬
‫ممکن است در استفاده از این فر با مشکالتی مواجه شوید‪ .‬در این صورت‪ ،‬ابتدا به جدول زیر مراجعه کرده و توصیه ها را امتحان کنید‪.‬ن‬
‫اگر مشکل ادامه پیدا کرد یا اگر هرگونه کد اطالعاتی روی منایشگر ظاهر شد‪ ،‬با مرکز محلی خدمات ‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫نقاط کنترل‬
‫نیرو در حین کارکرد خاموش‬
‫می شود‪.‬‬
‫اگر فر مشکلی پیدا کرد‪ ،‬ابتدا به جدول زیر مراجعه کرده و توصیه ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫علت‬
‫مشکل‬
‫مشکل‬
‫اقدام‬
‫اطالعات کلی‬
‫دکمه ها را منی توان درست ‬
‫فشار داد‪.‬‬
‫برای مدل های ملسی‪ :‬سطح خارجی‬
‫مرطوب شده است‪.‬‬
‫رطوبت را از سطح خارجی پاک کنید‪.‬‬
‫قفل کودک فعال شده است‪.‬‬
‫قفل کودک را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫زمان نشان داده نشده است‪.‬‬
‫قابلیت ‪( Eco‬صرفه جویی در نیرو) تنظیم‬
‫شده است‪.‬‬
‫قابلیت ‪ Eco‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫فر کار منی کند‪.‬‬
‫برق تغذیه منی شود‪.‬‬
‫مطمئن شوید که برق تغذیه می شود‪.‬‬
‫دریچه باز است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫مکانیسم ایمنی دریچه باز را مواد خارجی‬
‫پوشانده است‪.‬‬
‫مواد خارجی را بیرون آورده و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫کاربر دریچه را باز کرد تا خوراک را زیر و‬
‫رو کند‪.‬‬
‫پس از زیر و رو کردن خوراک‪ ،‬دکمه شروع را دوباره‬
‫فشار دهید تا کارکرد شروع شود‪.‬‬
‫فر در حین کارکرد متوقف‬
‫می شود‪.‬‬
‫فر برای مدت طوالنی آشپزی می کرده‬
‫است‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای مدت طوالنی‪ ،‬بگذارید که فر ‬
‫خنک شود‪.‬‬
‫پنکه خنک سازی کار منی کند‪.‬‬
‫به صدای پنکه خنک سازی گوش کنید‪.‬‬
‫استفاده از فر بدون قرار دادن خوراک در ‬
‫داخل آن‪.‬‬
‫خوراک را در فر قرار دهید‪.‬‬
‫فضای کافی برای هواگیری در فر وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫منفذهای ورودی‪/‬خروجی در جلو و پشت فر برای‬
‫هواگیری وجود دارند‪.‬‬
‫شکاف های مشخص شده در راهنمای نصب‬
‫محصول را حفظ کنید‪.‬‬
‫از چندین دوشاخه در یک پریز مشترک‬
‫استفاده شده است‪.‬‬
‫تنها یک پریز را به فر اختصاص دهید‪.‬‬
‫یک صدای ترکیدن در حین‬
‫کارکرد وجود دارد و فر کار ‬
‫منی کند‪.‬‬
‫آشپزی خوراک کیپ یا استفاده از‬
‫محفظه در دار ممکن است موجب صدای‬
‫ترکیدن شود‪.‬‬
‫از محفظه های کیپ استفاده نکنید چون ممکن‬
‫است به واسطه انقباض محتویات در حین آشپزی‬
‫منفجر شوند‪.‬‬
‫سطح خارجی فر در حین‬
‫کارکرد بسیار داغ است‪.‬‬
‫فضای کافی برای هواگیری در فر وجود‬
‫ندارد‪.‬‬
‫منفذهای ورودی‪/‬خروجی در جلو و پشت فر برای‬
‫هواگیری وجود دارند‪ .‬شکاف های مشخص شده‬
‫در راهنمای نصب محصول را حفظ کنید‪.‬‬
‫اقالمی در روی فر قرار دارند‪.‬‬
‫همه اقالم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫دریچه را منی توان درست باز کرد‪.‬‬
‫گرم کردن که شامل قابلیت ‬
‫گرم می شود درست کار ‬
‫منی کند‪.‬‬
‫باقیمانده خوراک بین دریچه و داخل فر گیر فر را متیز کرده و سپس دریچه را باز کنید‪.‬‬
‫کرده است‪.‬‬
‫ممکن است که فر کار منی کند‪ ،‬مقدار ‬
‫زیادی خوراک پخته می شود یا از ظرف‬
‫خوراکپزی نامناسب استفاده شده است‪.‬‬
‫الکشم لح‬
‫مواد خارجی ممکن است در بین دکمه ها ‬
‫گیر کرده باشد‪.‬‬
‫مواد خارجی را بیرون آورده و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫یک فنجان آب را در محفظه مخصوص مایکروویو‬
‫قرار داده و مایکروویو را برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه راه‬
‫بیاندازید تا ببینید که آیا آب گرم شده است‪ .‬مقدار ‬
‫خوراک را کاهش داده و قابلیت را دوباره شروع کنید‪.‬‬
‫از محفظه آشپزی که ته صاف دارد استفاده کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪37‬‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 37‬‬
‫الکشم لح‬
‫مشکل‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫مشکل‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫الکشم لح‬
‫قابلیت یخ زدایی کار منی کند‪.‬‬
‫مقدار زیادی غذا پخته می شود‪.‬‬
‫مقدار خوراک را کاهش داده و قابلیت را دوباره‬
‫شروع کنید‪.‬‬
‫روشنایی در داخل فر متفاوت ‬
‫است‪.‬‬
‫روشنایی بستگی به تغییرات در خروجی‬
‫توان براساس قابلیت تغییر می کند‪.‬‬
‫چراخ داخلی کم نور است یا ‬
‫روشن منی شود‪.‬‬
‫دریچه برای مدت طوالنی باز مانده است‪.‬‬
‫چراغ داخلی ممکن است در هنگام کارکرد قابلیت ‬
‫‪ Eco‬به طور خودکار خاموش شود‪ .‬دریچه را بسته‬
‫و دوباره باز کنید یا دکمه "‪( "Cancel‬لغو) را فشار ‬
‫دهید‪.‬‬
‫خروجی توان که در حین آشپزی تغییر می کند ‬
‫نشانه خراب کار کردن نیست‪ .‬این نشانه خراب کار ‬
‫کردن فر نیست‪.‬‬
‫آشپزی متام شده ولی پنکه‬
‫خنک سازی هنوز کار می کند‪.‬‬
‫پنکه خنک سازی برای هواگیری فر به‬
‫مدت ‪ 3‬دقیقه بعد از متام شدن آشپزی به‬
‫کار ادامه می دهد‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن فر نیست‪.‬‬
‫مواد خارجی چراغ داخلی را پوشانده اند‪.‬‬
‫داخل فر را متیز کرده و دوباره کنترل کنید‪.‬‬
‫صفحه گردان‬
‫یک صدای بیپ در حین آشپزی‬
‫پیش می آید‪.‬‬
‫اگر از عملکرد ‪( Auto Cook‬آشپزی‬
‫خودکار) استفاده می شود‪ ،‬این صدای بیپ‬
‫به معنی زمان برگرداندن خوراک در حین‬
‫یخ زدایی می باشد‪.‬‬
‫پس از زیر و رو کردن خوراک‪ ،‬دکمه شروع را دوباره‬
‫فشار دهید تا کارکرد دوباره شروع شود‪.‬‬
‫فر هم سطح نیست‪.‬‬
‫فر بر روی سطح ناهموار نصب شده‬
‫است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که فر بر روی سطح صاف و باثبات ‬
‫نصب شود‪.‬‬
‫در حین آشپزی جرقه ایجاد‬
‫می شود‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی در حین قابلیت فر‪/‬‬
‫یخ زدایی استفاده شده است‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی استفاده نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه برق وصل می شود‪،‬‬
‫فر فورا ً شروع به کار می کند‪.‬‬
‫دریچه به طور صحیح بسته نشده است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره کنترل کنید‪.‬‬
‫از فر برق ساطع می شود‪.‬‬
‫برق یا پریز برق به طور ناصحیح زمینی‬
‫شده است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که برق و پریز برق به طور صحیح‬
‫زمینی شده باشد‪.‬‬
‫ممکن است بستگی به خوراک‪ ،‬آب یا بخار ‬
‫در برخی موارد وجود داشته باشد‪ .‬این‬
‫نشانه خراب کار کردن فر نیست‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شده و سپس با یک حوله‬
‫خشک پاک کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪1‬آب چکه می کند‪.‬‬
‫‪2‬بخار از طریق شکاف‬
‫دریچه خارج می شود‪.‬‬
‫‪3‬آب در فر باقی می ماند‪.‬‬
‫صفحه گردان در حین گردش‬
‫از محلش خارج شده یا دیگر ‬
‫منی گردد‪.‬‬
‫حلقه گردنده وجود ندارد یا حلقه گردنده‬
‫درست قرار نگرفته است‪.‬‬
‫حلقه گردنده را نصب کرده و سپس دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫صفحه گردان در حین گردش‬
‫می کشد‪.‬‬
‫حلقه گردنده درست سرجایش نیست‪،‬‬
‫مقدار زیادی خوراک وجود دارد یا محفظه‬
‫زیادی بزرگ است و به داخل مایکروویو‬
‫گیر می کند‪.‬‬
‫مقدار خوراک را تغییر داده و از محفظه هایی که‬
‫زیادی بزرگ هستند استفاده نکنید‪.‬‬
‫صفحه گردان در حین گردش‬
‫لرزش دارد و سروصدا ایجاد‬
‫می کند‪.‬‬
‫باقیمانده خوراک به ته فر چسبیده است‪.‬‬
‫هرگونه باقیمانده خوراک که به ته فر چسبیده‬
‫را جدا کنید‪.‬‬
‫‪ 38‬یسراف‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 38‬‬
‫مشکل‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫کباب پز‬
‫در حین کارکرد دود بیرون‬
‫می آید‪.‬‬
‫علت‬
‫مشکل‬
‫اقدام‬
‫فر‬
‫در حین کارکرد اولیه‪ ،‬هنگامیکه برای‬
‫اولین بار از فر استفاده می کنید‪ ،‬دود از‬
‫املنت های گرم کردن ساطع می شود‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن نیست و اگر فر را برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬بار راه بیاندازید باید مرتفع شود‪.‬‬
‫املنت های حرارتی غذا وجود دارد‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شود و سپس غذا را از املنت ‬
‫های حرارتی جدا کنید‪.‬‬
‫خوراک زیادی به کباب پز نزدیک است‪.‬‬
‫خوراک را در فاصله مناسبی در حین آشپزی قرار ‬
‫دهید‪.‬‬
‫خوراک به طور صحیح آماده و‪/‬یا گذاشته‬
‫نشده است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که خوراک به طور صحیح تهیه و‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫در حین پیش گرم کردن دود‬
‫بیرون می آید‪.‬‬
‫در حین کارکرد اولیه‪ ،‬هنگامیکه برای‬
‫اولین بار از فر استفاده می کنید‪ ،‬دود از‬
‫املنت های گرم کردن ساطع می شود‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن نیست و اگر فر را برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬بار راه بیاندازید باید مرتفع شود‪.‬‬
‫املنت های حرارتی غذا وجود دارد‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شود و سپس غذا را از املنت ‬
‫های حرارتی جدا کنید‪.‬‬
‫بوی سوختگی یا پالستیک در ‬
‫حین استفاده از فر وجود دارد‪.‬‬
‫از ظرف خوراکپزی پالستیکی یا ظرفی‬
‫که در برابر حرارت مقاوم نیست استفاده‬
‫شده است‪.‬‬
‫از ظرف خوراکپزی شیشه ای که برای دماهای زیاد‬
‫مناسب است استفاده کنید‪.‬‬
‫بوی بدی از داخل فر ساطع‬
‫می شود‪.‬‬
‫باقیمانده غذا یا پالستیک در داخل فر ذوب‬
‫شده و به سطح داخلی چسبیده است‪.‬‬
‫از عملکرد بخار استفاده کرده و سپس با پارچه‬
‫خشک پاک کنید‪.‬‬
‫می توانید یک قاچ لیمو را در داخل قرار داده و فر را‬
‫برای از بین بردن سریع بوی بد راه بیاندازید‪،‬‬
‫فر درست خوراک را منی پزد‪.‬‬
‫دریچه فر در حین آشپزی مرتب باز می‬
‫شود‪.‬‬
‫اگر دریچه را مرتب باز کنید‪ ،‬دمای داخلی کاهش‬
‫پیدا کرده و ممکن است بر روی نتایج آشپزی شما ‬
‫تأثیر داشته باشد‪.‬‬
‫کنترل های فر درست تنظیم نشده اند‪.‬‬
‫کنترل های فر را به طور صحیح تنظیم کرده و‬
‫دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫کباب پز یا سایر ملحقات به طور صحیح‬
‫وارد نشده اند‪.‬‬
‫ملحقات را به طور صحیح وارد کنید‪.‬‬
‫از نوع یا اندازه اشتباه ظرف خوراکپزی‬
‫استفاده شده است‪.‬‬
‫از ظروف مناسبی که کف مسطح دارند استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫الکشم لح‬
‫فر گرم منی شود‪.‬‬
‫دریچه باز است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪39‬‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 39‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪ SAMSUNG‬همواره تالش می کند که محصوالتش را بهبود دهد‪.‬‬
‫ن‬
‫بنابراین مشخصات طراحی و این دستورالعمل های کاربر بدون اطالع قبلی منوط به تغییر می باشند‪.‬‬
‫کدهای اطالعاتی‬
‫اگر فر کار نکند‪ ،‬ممکن است یک کد اطالعاتی را در منایشگر مشاهده کنید‪ .‬به جدول زیر مراجعه کرده و توصیه ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫کُد‬
‫‪C-20‬‬
‫توصیف‬
‫مصرف نیرو‬
‫سنسور دما باز است‪.‬‬
‫ سنسور دما کوتاه است‪.‬‬
‫‪C-A1‬‬
‫این کد هنگامی ظاهر می شود که فر منی تواند تعدیل‬
‫کننده را برای باز یا بسته کردن برای ‪ 1‬دقیقه حس کند‪.‬‬
‫‪C-F0‬‬
‫اگر ارتباطی بین ‪ MICOM‬اصلی و فرعی وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪C-21‬‬
‫این کد هنگامیکه ظاهر می شود که دمای فر زیاد است‪.‬‬
‫اگر دما در حین کارکرد به باالی محدوده دمایی هر حالت برود‪.‬‬
‫(آتشسوزی احساس شود‪).‬‬
‫‪C-F2‬‬
‫سیم برق فر را کشیده و با مرکز محلی خدمات ‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫سیم برق را برای خنک شدن کشیده و فر مایکروو‬
‫را مجدداً راه بیاندازید‪.‬‬
‫توقف‪/‬نیرو (‬
‫کلید ملسی درست کار منی کند‪.‬‬
‫‪C-d0‬‬
‫اقدام‬
‫منبع نيرو‬
‫) را فشرده و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫ سیم برق را برای خنک شدن کشیده و دکمه را‬
‫متیز کنید‪( .‬گرد و خاک‪ ،‬آب)‬
‫اگر همان مشکل پیش آمد‪ ،‬با مرکز محلی‬
‫خدمات ‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪ 230‬ولت ~ ‪ 50‬هرتز‬
‫حداکثر نیرو‬
‫‪ 2850‬وات‬
‫مایکروویو‬
‫‪ 1450‬وات‬
‫کباب پز‬
‫‪ 2250‬وات‬
‫همرفت گرما‬
‫‪ 2600‬وات‬
‫نیروی بازده‬
‫‪ 100‬وات ‪ 900 /‬وات (‪)IEC-705‬‬
‫فرکانس استفاده‬
‫‪ 2450‬مگاهرتز‬
‫ماگنترون‬
‫)‪OM75P (20‬‬
‫روش خنک شدن‬
‫موتور پنکه خنک کننده‬
‫ابعاد‬
‫(عرض در ارتفاع در عمق)‬
‫یونیت اصلی‬
‫‪ 486 x 404 x 528‬میلی متر‬
‫اتاقک آشپزی‬
‫‪ 396/5 x 219 x 400‬میلی متر‬
‫حجم‬
‫وزن‬
‫‪ 35‬لیتر‬
‫خالص‬
‫تقریبا ً ‪ 27‬کیلوگرم‬
‫ینف تاصخشم‬
‫‪ 40‬یسراف‬
‫‪11:27:09‬‬
‫‪2015-11-10‬‬
‫‪SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 40‬‬
‫یادداشت‬
41 ‫یسراف‬
SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 41
2015-11-10
11:27:09
‫یادداشت‬
‫ یسراف‬42
SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 42
2015-11-10
11:27:09
‫یادداشت‬
43 ‫یسراف‬
SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 43
2015-11-10
11:27:09
.‫ نصب صحیح یا اجنام متیز کردن یا حفظ و نگهداری عادی را پوشش منی دهد‬،‫ متاس های خدماتی برای توضیح در مورد عملکرد محصول‬Samsung ‫لطفا ً توجه کنید که گارانتی‬
‫سواالت یا نظرات؟‬
‫یا از ما به آدرس آنالین زیر دیدن کنید‬
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
‫متاس بگیرید‬
‫کشور‬
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
183-CALL (183-2255)
KUWAIT
8000-GSAM (8000-4726)
BAHRAIN
800-CALL (800-2255)
QATAR
08000-726786
16580
EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support
3004 (Toll Free)
ALGERIA
www.samsung.com/pk/support
0800-Samsung (72678)
PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support
80 1000 12
TUNISIA
www.samsung.com/Levant
0800-22273
06 5777444
JORDAN
18252273
SYRIA
www.samsung.com/iran/support
021-8255
IRAN
www.samsung.com/n_africa/support
080 100 22 55
MOROCCO
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
SAUDI ARABIA
www.samsung.com/tr/support
444 77 11
TURKEY
0800-726-7864
NIGERIA
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
0800-10077
0302-200077
Ghana
8000 0077
Cote D’Ivoire
800-00-0077
SENEGAL
7095-0077
CAMEROON
0800 545 545
KENYA
0800 300 300
UGANDA
0800 755 755
TANZANIA
9999
RWANDA
200
BURUNDI
499999
DRC
1969
SUDAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
SOUTH AFRICA
8007260000
BOTSWANA
08 197 267 864
NAMIBIA
0211 350370
ZAMBIA
847267864 / 827267864
MOZAMBIQUE
DE68-04336G-02
SAMI12_DE68-04336G-02_FA.indd 44
2015-11-10
11:27:10
Microwave oven
User manual
SAMI12
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 1
2015-11-10
11:27:06
Contents
Contents
Safety instructions
3
Cooking Smart
Important safety instructions
Microwave function only
Oven function only - optional
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
3
3
5
6
7
8
Auto cooking
Manual cooking
Quick & Easy
Installation8
What’s included
8
Installation site
10
Turntable10
23
23
28
36
Troubleshooting37
Checkpoints37
Information codes
40
Technical specifications
41
Maintenance11
Cleaning11
Replacement (repair)
11
Care against an extended period of disuse
11
Before you start
12
Clock12
Sound On/Off
12
Power saving
12
About microwave energy
13
Cookware for microwave
13
Operations15
Control panel
Manual mode
Auto mode
Special functions
15
17
20
21
2 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 2
2015-11-10
11:27:07
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
English 3
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 3
2015-11-10
11:27:07
Safety instructions
Safety instructions
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
4 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 4
2015-11-10
11:27:07
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
English 5
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 5
2015-11-10
11:27:07
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
Safety instructions
Safety instructions
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
6 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 6
2015-11-10
11:27:07
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English 7
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 7
2015-11-10
11:27:07
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Installation
Installation
Limited warranty
What’s included
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Make sure all parts and accessories are included in the product package. If you
have a problem with the oven or accessories, contact a local Samsung customer
centre or the retailer.
Oven at a glance
01
02
03
01 Control panel
04
02 Safety Door Lock
03 Door Handle
04 Door
8 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 8
2015-11-10
11:27:07
Accessories
The oven comes with different accessories that help you prepare different types of
food.
Low rack
Turntable
High rack
Put in the centre of the base. It supports the turntable.
Turntable
Put on the roller ring with the centre fitting the coupler. It
serves as a cooking base.
Racks
Use one of these racks as appropriate to cook two dishes
simultaneously. A smaller dish on the turntable, and the
other on the selected rack. You can use these racks with
Grill Convection or Combination Cooking.
NOTE
Crusty plate
Do not use wire racks with Microwave mode.
Crusty plate
Put on the turntable. Use this to brown food, or to keep
pastries or pizza crisp.
Steam cooker
•
•
Steam cooker *
•
Glass container
Glass container *
Installation
Roller ring
Roller ring
•
Use the Steam cooker with Power Steam.
The Steam cooker is available only with Microwave
cooking. Do not use with other cooking modes.
See the Steam cooking guide on page 35.
Put the Glass container on the turntable, and place the
roasting stand on the container for roasting.
Barbecue set *
NOTE
Availability of accessories with an asterisk (*) depends on the oven model.
English 9
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 9
2015-11-10
11:27:08
Installation
Barbecue set
Installation
The barbecue set consists of the roasting spit, coupler
barbecue, and 6 skewers, making up the vertical multispit. Use this barbecue set to barbecue whole meats
such as chicken. This set removes the need to turn the
meat over manually, and can be also used with Grill
combination mode.
Vertical multi-spit
Use the vertical multi-spit with 6 kebab skewers with
Convection or Combination mode to barbecue meat or
vegetables that have been cut into pieces.
First put the roasting spit on the
Glass container, and insert the
multi-spit into the roasting spit.
Installation site
•
04
02
03
•
•
01
01
02
03
04
85 cm from the floor
10 cm from the rear wall
10 cm from the side
20 cm from above
•
•
CAUTION
•
•
When cooking is complete, use oven gloves to take
out the multi-spit because the multi-spit becomes
very hot.
Do not clean the multi-spit with dishwashers. Clean
the multi-spit manually with neutral detergent and
lukewarm water.
Select a flat, level surface approx. 85
cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least 10
cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven.Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
NOTE
Do not operate the oven without the turntable on the roller ring.
10 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 10
2015-11-10
11:27:08
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45 ° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 11
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 11
2015-11-10
11:27:08
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Before you start
There are a couple of components that you should know before going directly to
a recipe. Before or during any cooking mode, you can set/change the clock or the
kitchen timer to your needs.
Clock
Sound On/Off
You can turn on or off the key tone, beep, or alarm. This setting is available only in
Standby state (when the current time is displayed).
To mute the sound, hold down
for 3
seconds. “OFF” appears on the display.
It is important to set the correct clock time to ensure correct automatic operations.
1. Turn on the oven and wait for a few
seconds to enter Standby state. The
hour element blinks.
To unmute the sound, hold down
again
for 3 seconds. “ON” appears on the display.
2. Use the value dial to set the hour, and
then press OK. The minute element
blinks.
Before you start
3. Use the value dial to set the minute,
and then press OK.
Power saving
To reduce power consumption, press
for 1 second. This setting is available only
in Standby state (when the current time is
displayed).
NOTE
•
•
To change the current time later, press and hold OK for 3 seconds and follow
the above steps.
The clock time cannot be changed during operations.
NOTE
•
•
When setting the oven after 5 minutes of user inactivity, the oven cancels any
ongoing operation and enters Standby state.
If the oven is paused for over 25 minutes while cooking, the oven enters
Standby state.
12 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 12
2015-11-10
11:27:09
About microwave energy
Cookware for microwave
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The oven uses the prebuilt
magnetron to generate microwaves which are used to cook or reheat food without
deforming or discolouring the food.
1. The microwaves generated by the
magnetron are distributed uniformly
through the whirling distribution
system. This is why the food is cooked
evenly.
2. The microwaves are absorbed down
to the food up to a depth of approx.
2.5 cm. Then, the microwaves are
dissipated inside the food as cooking
continues.
3. The cooking time is affected by the
following conditions of the food.
• Quantity and density
• Moisture content
• Initial temperature (especially,
when frozen)
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through
and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect
microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials. Cookware
marked microwave - safe is always safe for use. For additional information on
appropriate cookware refer to the following guide and place a glass of water or
some food on the turntable.
The cooked food keeps heat in its core after cooking is complete. This is why you
must respect the standing time specified in this manual, which ensures cooking
evenly down to the core.
•
•
•
Flat bottom and straight sides
Tight-fitting lid
Well-balanced pan with handles that weigh less than the main pan
Material
Microwavesafe
Description
Aluminium foil
Use for a small serving size to
protect against overcooking.
Arcing can occur if the foil is
near the oven wall or if using an
excessive amount of foil.
Crusty plate
Do not use for preheating for
more than 8 minutes.
Bone china or earthenware
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually microwave-safe, unless
decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
English 13
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 13
2015-11-10
11:27:09
Before you start
NOTE
Requirements:
Before you start
Material
Fast-food
packaging
Before you start
Glassware
Microwavesafe
Description
Polystyrene
cups or
containers
Overheating may cause these
to melt.
Paper bags or
newspaper
These may catch fire.
Recycled paper
or metal trims
These may cause arcing
Oven-to-table
ware
Microwave-safe unless
decorated with metal trims.
Fine glassware
Delicate glassware may break or
crack by rapid heating.
Glass jars
Appropriate for warming only.
Remove the lid before cooking.
Material
Microwavesafe
Use to maintain moisture and
prevent spattering.
Wax or grease-proof paper
: Microwave safe
Description
: Use caution
: Microwave unsafe
Dishes
Metal
Paper
Plastic
Freezer bag
with twist-ties
These may cause arcing or fire.
Plates, cups,
napkins, and
kitchen paper
Use to cook for a short time.
These absorb excess moisture.
Recycled paper
Causes arcing.
Containers
Use thermoplastic containers
only. Some plastics may warp or
discolour at high temperatures.
Cling film
Use to maintain moisture after
cooking.
Freezer bags
Use boilable or ovenproof bags
only.
14 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 14
2015-11-10
11:27:09
Operations
Control panel
The front panel comes in a wide range of materials and colours. For improved
quality, the actual appearance of the oven is subject to change without notice.
02 04
11 Child Lock
Press and hold for 3 seconds to activate or deactivate.
Child Lock is available only in Standby state.
12 Value dial
Turn the value dial to adjust the setting value for your
selection. Turn to + to increase, or turn to - to decrease.
07 09
NOTE
•
01
03 05
06
08 10
11
Standby state: After 5 minutes of inactivity on the control panel, the oven
enters Standby state where only the current time is displayed. After 25 more
minutes of inactivity, the oven enters Stop state.
12
Turn the mode dial to select a desired cooking mode or
function.
02 Keep warm
Use this only for keeping foods warm that have just been
cooked.
03 Power Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes for your
convenience.
04 Temperature/
Power Level
Use to change the temperature or power level.
05 Turntable
Press to toggle on and off the turntable.
06 Display
Shows necessary information of selected function or
settings.
07 OK
Press to confirm your settings.
08 Back
Press to return to the default setting.
09 Start
Press to start operation. This button is also used to cook
with microwave energy for 30 seconds at maximum
power level.
10 Stop/Power
(Eco)
Press to turn the oven on. During operation, press once
to stop operation, twice to cancel the current mode, three
times to turn the oven off for power saving.
Operations
01 Mode dial
English 15
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 15
2015-11-10
11:27:10
Operations
Feature overview
Feature
Feature
Convection
Temperature
range
Default
temperature
Max. time
40-230 °C
180 °C
60 min.
The heating elements generate heat, which
is evenly distributed inside the oven by the
convection fan. Use this mode for frozen
food or baking.
40-200 °C
100-450 W
Convection
Combo
Manual
mode
Operations
Grill
Grill Combo
900 W
90 min.
Default
temperature
Max. time
Slim Fry
You can use less oil compared to frying with
an oil fryer and still get tasty results.
Auto
For cooking beginners, the oven offers a
total of 20 auto cooking programmes.
Power Defrost
The oven offers 5 defrosting programmes
for your convenience.
50-80 °C
60 min.
The heating elements generate heat and
the convection fan distributes the heat
inside the oven, which is reinforced by the
microwave energy.
100-900 W
Microwave
180 °C
450 W
Auto
mode
Temperature
range
Keep Warm
Special
functions
Deodorization
60 °C
3 hrs.
Use this only for keeping foods warm that
have just been cooked.
-
15 min.
Use this only for keeping foods warm that
have just been cooked.
The microwave energy enables food to be
cooked or reheated without changing either
the form or the colour.
180 °C
180 °C
60 min.
Use this for grilling food such as meat.
180 °C
100-600 W
180 °C
600 W
60 min.
The heating elements generate heat, which
is reinforced by the microwave energy.
16 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 16
2015-11-10
11:27:12
Manual mode
CAUTION
•
•
Step 1. Select mode
Turn the mode dial to select a manual
mode, for example, Convection. The default
temperature blinks.
Step 2. Set temperaure or Power level
Use the value dial to adjust the default
temperature (or power level). When done,
press OK to move to the time elements.
NOTE
To change the cooking time during cooking
Use the value dial to adjust the cooking
time. Your changes will be applied instantly,
and the oven resumes cooking with the new
settings.
To change the temperature or power level during cooking
1. Press . The temperature (or power
level) element blinks.
Operations
The power level, unless otherwise
mentioned, is adjusted according to the set
temperature.
If the power level or temperature is not
specified within 5 seconds, the oven moves
to the cooking time session.
Always use oven gloves while taking out food.
Microwave oven may operate for 5 minutes to be cooled when the
temperature of oven cavity is hot after cooking.
will be displayed.
2. Use the value dial to adjust the
temperature (or power level).
Step 3. Set cooking time
Use the value dial to set the cooking time.
When done, press START ( ).
3. Press OK or
to confirm the changes.
NOTE
You can set cooking time after preheating.
Step 4. Preheat
The oven starts preheating until it reaches
the set temperature. When complete, the
oven beeps and the
indicator disappears.
English 17
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 17
2015-11-10
11:27:15
Operations
To stop operation
Convection Combo
Press Stop ( ) once to stop operation,
twice to cancel the current mode, three
times to turn the oven off for power saving.
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in
reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. Use this
for all kinds of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads.
Step 1
Convection
The heating elements generate heat, which is evenly distributed inside the oven
by the convection fan. You can use the Low rack, or combination of the Low rack
and Crusty plate on the turntable. Use this mode for biscuits, individual scones,
rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and soufflés.
Step 1
Convection
>
Step 2
Temperature
>
Step 3
Cooking time
>
Convection
Combo
Step 2
>
Temperature
and Power
level
Step 3
>
Cooking time
Step 4
>
Preheating
1. Put the Low rack, or the combination
of the Low rack and Crusty plate on the
turntable.
Step 4
Preheating
Operations
1. Put the Low rack, or combination of
the Low rack and Crusty plate on the
turntable.
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-4 in the Manual mode
on page 17.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-4 in the Manual mode
on page 17.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
CAUTION
Use only ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without
metal trim.
18 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 18
2015-11-10
11:27:15
Microwave
Grill
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves. The microwave energy
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
• Use only microwave-safe cookware.
Step 1
Microwave
>
Step 2
Power level
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
1. Put food in a microwave-safe container,
then in the centre of the turntable.
Close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Manual mode
on page 17.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Simple start
Step 1
Grill
>
Step 2
-
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
-
1. Put the High rack, or the combination
of High rack and Crusty plate on the
turntable.
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1 and 3 in the Manual
mode on page 17.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Operations
To simply heat food for a short period of
time at maximum power (900 W), select
Microwave, and then press START ( ).
The heating elements generate heat. Make sure they are in the horizontal position.
Power level
Level
Percentage
(%)
Output power
(W)
100
900
HIGH LOW
83
750
MEDIUM HIGH
67
600
HIGH
Description
Use to heat up liquid.
Use to heat up and cook.
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
Use to cook meat and heat up
vegetables.
DEFROST
20
180
Use to defrost before cooking.
LOW
11
100
Use to defrost vegetables.
English 19
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 19
2015-11-10
11:27:17
Operations
Auto mode
Grill Combo
The heating elements generate heat, which is reinforced by the microwave energy.
Use only microwave-safe cookware, such as glass or ceramic cookware.
Step 1
Grill Combo
>
Step 2
Power level
>
Step 3
Cooking time
>
Step 4
The oven offers 3 different auto modes for your convenience: Slim Fry, Auto Cook,
and Power Defrost. Select one that best fits your needs.
Step 1. Select mode
-
Turn the mode dial to select an auto mode
(Slim Fry and Auto Cook) or press Power
Defrost. The default programme number
blinks.
1. Put the High rack, or the combination
of High rack and Crusty plate on the
turntable.
Operations
2. Put food in suitable cookware, then on
the rack, and then close the door.
3. Follow steps 1-3 in the Manual mode
on page 17.
4. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Step 2. Select programme
Use the value dial to select a preferred
programme, and then press OK. The default
weight for the programme blinks.
Step 3. Set serving size or weight
Use the value dial to set the serving size (or
weight). When done, press START ( ).
CAUTION
Always use oven gloves while taking out food.
NOTE
The cooking time is pre-programmed according to the auto mode, which cannot be
changed.
20 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 20
2015-11-10
11:27:17
Slim Fry
Power Defrost
The oven offers 12 programmes for your convenience. You can use less
oil compared to frying with an oil fryer and still get tasty results. Slim Fry
programmes run with a combination of convection, top heating elements and/or
microwave energy.
Step 1
Slim Fry
>
Step 2
1 to 12
>
Step 3
Auto Cook
Power Defrost
>
Step 2
1 to 5
>
Step 3
weight
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 20.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Special functions
Keep Warm
>
Step 2
1 to 20
>
Step 3
Operations
For cooking beginners, the oven offers a total of 20 auto cooking programmes.
Take advantage of this feature to save you time or shorten your learning curve.
The cooking time and temperature will be adjusted according to the selected
recipe.
Auto
Step 1
Serving size
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 20.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
Step 1
The oven offers 5 defrosting programmes for your convenience. The time and
power level are automatically adjusted according to the selected programme.
With this function, only the convection heating element operates, and it cycles on
and off to keep food warm.
When cooking is complete,
1. On the feature panel, press . The
default temperature (60 °C) blinks.
Serving size
1. Put food in suitable cookware, then on
the turntable, and then close the door.
2. Follow steps 1-3 in the Auto mode on
page 20.
3. When cooking is complete, “0:00”
blinks. Use oven gloves to take out
food.
2. Use the value dial to adjust the
temperature, and then press OK to
move to the time element.
English 21
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 21
2015-11-10
11:27:19
Operations
3. Use the value dial to set the time, and
then press START ( ). The oven starts
warming.
Deodorization
Use this to remove bad smells from the oven regularly.
1. Turn the mode dial to select a
deodorization. The default time (05:00)
blinks.
CAUTION
•
•
•
•
Always use oven gloves while taking out food.
Do not use this function to reheat cold foods. Use this only for keeping foods
warm that have just been cooked.
Do not run this function for more than 1 hour. Otherwise, this may affect the
food quality.
To keep food crispy, do not cover the food with Keep Warm.
2. Press OK to accept the default time, or
use the value dial to change the time
up to 15 minutes.
3. When done, press START (
NOTE
To change the temperature during the cycle, press
).
, and repeat step 2 above.
Keep Warm guide
Operations
Serving
size (g)
Standing
time (min.)
Meals
80
30
For keeping meat, chicken, gratin, pizza,
potatoes, and plated meals warm.
Drinks
80
30
For keeping water, milk, and coffee warm.
Breads/
pastries
60
30
For keeping bread, toast, rolls, muffins,
and cake warm.
Dishes/
crockery
70
30
For preheating dishes and crockery.
Arrange the dishes over the turntable. Do
not overload. (maximum load: 7 kg)
Food
Directions
4. The oven starts deodorizing with the
icon below the remaining time on
the display.
22 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 22
2015-11-10
11:27:20
Cooking Smart
Auto cooking
Food
Slim Fry guide
Food
F1
F2
F3
Roast
vegetables
Frozen Potato
Croquettes
Homemade
French Fries
Serving size
(g)
200-250
300-350
300-350
400-450
300-350
400-450
Serving size
(g)
Frozen Oven
Chips
300-350
400-450
Distribute frozen oven chips evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
F7
Frozen Prawns
200-250
300-350
Distribute frozen prawns evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
F8
Fish Cutlets
300-350
400-450
Distribute breaded fish cutlets evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
Distribute frozen potato croquettes
evenly on the crusty plate. Set plate
on low rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
F9
Frozen Fried
Squids
200-250
300-350
Distribute frozen fried squids evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
F10
Frozen Chicken
Nuggets
300-350
400-450
Distribute frozen chicken nuggets
evenly on the crusty plate. Set plate
on high rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
Peel potatoes and cut into sticks with a
thickness of 10 x 10 mm. Soak in cold
water (for 30 min.). Dry them with a
towel, weigh them and brush with 5 g
oil and spice. Distribute homemade fries
evenly on the crusty plate. Set plate
on low rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
F11
Chicken
Drumsticks
300-350
400-450
500-550
Weigh drumsticks and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-3 minutes.
F4
Potato Wedges
300-350
400-450
Wash normal sized potatoes and cut
them into wedges. Brush with olive
oil and spices. Put them with the cut
side on the crusty plate. Set plate on
high rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
F12
Frozen Chicken
Wings
400-450
500-550
Weigh chicken wings and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-2 minutes.
F5
Frozen Onion
Rings
200-250
300-350
Distribute frozen onion rings evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
English 23
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 23
2015-11-10
11:27:20
Cooking Smart
F6
Directions
Slice fresh vegetables (e.g. pieces of
pepper, onions, courgette slices and
mushrooms) and brush oil, spice. Put
them on crust plate. Set plate on the
high rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
Directions
Cooking Smart
Auto cook guide
Food
Food
Serving size
(g)
Directions
A1
Frozen Lasagne
400-450
Put frozen lasagne into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish on low rack.
After cooking, stand for 3-4 min.
A2
Frozen Thin
Pizza
300-350
400-450
Put frozen pizza on the low rack. After
cooking, stand for 1-2 min.
A3
Plate meal
(3 components)
300-350
400-450
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes,
rice or pasta). After cooking, stand for
2-3 minutes.
A4
Ready meal
(1 component)
300-350
400-450
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
A5
Homemade
Lasagne
Serving size
(g)
1000-1100
Directions
Cooking Smart
Ingredients
2 tbsp olive oil, 500 g minced beef,
100 g tomato sauce, 100 ml beef stock,
150 g dried lasagne sheets, 1 onion
(chopped) 1 tbsp each of dried parsley
flakes, oregano, basil, 200 g grated
mozzarella cheese.
Method
Sauce: Heat the oil in a frying pan, then
cook the minced beef and chopped
onion for about 10 min until browned
all over. Pour over the tomato sauce and
beef stock, add the dried herbs. Bring up
to the boil, then simmer for 10 min.
Use dried, precooked lasagne noodles.
Layer noodle, meat sauce, and cheese
then repeat. Then sprinkle evenly
with remaining mozzarella cheese on
the top of noodles and put them on
the low rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
24 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 24
2015-11-10
11:27:20
Food
A6
Homemade
Gratin
Serving size
(g)
600-650
1200-1250
Directions
Serving size
(g)
Directions
A7
Homemade
Mini Quiche
400-500
Ingredients
• Pastry
200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg
• Mixture
30 g bacon, cubed, 60 g Cream,
60 g Cream fraiche, 2 egg, 40 g
grated cheese, salt and pepper.
Method
To make the pastry, put the flour,
butter and eggs in a bowl and mix to
a soften pastry and then rest it in the
refrigerator for 30 mins. Roll out the
pastry and place in buttered metal tins
(like muffin mould for 6 mini quiches).
Mix the cream, cubed bacon, cream
fraiche, egg, cheese, salt, pepper and
pour the mixture into the moulds. Put
them on the low rack. After cooking,
stand for 5 minutes.
A8
Roast Fish
300-400
500-600
Brush skin of whole fish (trout or
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head to tail
on the high rack. Turnover as soon as
the beep sounds. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
A9
Roast Beef
800-1000
1200-1400
Brush beef with oil and spice it with
pepper and salt. Put it on the low rack,
first with the fat side down. After
cooking, wrap in aluminium foil and
stand for 10-15 minutes.
Cooking Smart
Ingredients (1200-1250 g)
800 g potatoes, 100 ml milk, 100 ml
cream, 50 g, beaten whole egg, 1 tbsp
each of salt, pepper, nutmeg, 150 g
grated mozzarella cheese, butter, thyme
* In case of 600-650 g, Use half
quantity.
Method
Peel potatoes and slice them to 3 mm
thickness. Rub the butter all over the
surface of a gratin dish, about 18 x
28 cm. Spread the slices on a clean
towel and keep them covered with
the towel while you prepare the rest
of the ingredients. Mix the rest of the
ingredients except for grated cheese
into a large bowl and stir well. Layer
the potato slices in the dish slightly
overlapping and pour the mixture over
the potatoes. Spread the grated cheese
over the top and bake. Put them on the
low rack. After cooking, serve sprinkled
with a few fresh thyme leaves. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Food
English 25
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 25
2015-11-10
11:27:20
Cooking Smart
Food
A10
Roast Pork
Serving size
(g)
800-1000
1200-1400
Directions
Brush pork with oil and spice it with
pepper and salt. Put it on the low rack,
first with the fat side down. After
cooking, wrap in aluminium foil and
stand for 10-15 minutes.
Grilled Chicken
Breast
300-400
500-600
Rinse chicken breast, marinate and put
them on the high rack. Turnover as soon
as the beep sounds. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
A12
Grilled Salmon
Fillets
300-400
500-600
Brush salmon fillets with oil and spice.
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
A13
Roast Chicken
1200-1300
Brush the chicken oil and spices fully.
Put Breast side down first, in the middle
of low rack. When the beep sound,
turn the chicken over by using tongs
and press the start to continue. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
A11
Cooking Smart
A14
Frozen Bread
Rolls
400-500
Put frozen bread rolls on the low rack.
After cooking, stand for 1-2 minutes.
A15
Brownies
700-750
Put pre-mixture, egg, water, sunflower
oil in a bowl and mix well. Pour mixture
in a glass tray on the low rack. After
cooking, stand for 10 minutes. As your
preference, you can put some nuts in
brownie.
A16
Pizza Dough
300-500
Food
Serving size
(g)
Directions
A17
Cake Dough
500-800
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
A18
Bread Dough
600-900
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
A19
Yogurt – Small
Ceramic Cup
500
Distribute 150 g natural yogurt into
5 ceramic cups or small glass jars
evenly (30 g each). Add 100 ml milk
into each cup. Use long-life milk (roomtemperature; 3.5 % fat). Cover each
with cling film and set in a circle on
turntable. After finish, keep 6 hours
in a refrigerator. For the first time we
recommend to use dried yogurt bacteria
ferment.
A20
Yogurt – Large
Glass Bowl
500
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml
long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Pour evenly into large glass
bowl. Cover with cling film and set on
turntable. After finish, keep 6 hours
in a refrigerator. For the first time we
recommend to use dried yogurt bacteria
ferment.
NOTE
The turntable is not rotating while fermenting yogurt.
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
26 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 26
2015-11-10
11:27:21
Power Defrost guide
Food
Food
Serving size
(g)
Directions
d1
Meat
200-1500
Shield the edges with aluminium foil.
Turn the meat over, when the oven
beeps. This programme is suitable for
beef, lamb, pork, steaks, chops, minced
meat. Stand for 20-60 minutes.
d2
Poultry
200-1500
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60
minutes.
d3
Fish
200-1500
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-50 minutes
d4
Bread/Cake
d5
Fruit
Serving size
(g)
Directions
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon
as the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps. (Oven
keeps operating and is stopped, when
you open the door.) This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a
circle. This programme is suitable for
all kinds of yeast cake, biscuit, cheese
cake and puff pastry. It is not suitable
for short/crust pastry, fruit and cream
cakes as well as for cake with chocolate
topping. Stand for 10-30 minutes.
100-600
Spread fruits evenly into a flat glass
dish. This programme is suitable for all
kind of fruits. Stand for 5-20 minutes.
Cooking Smart
100-1000
English 27
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 27
2015-11-10
11:27:21
Cooking Smart
Manual cooking
Fresh vegetables
•
•
•
•
•
•
Microwave cooking guide
•
•
•
Do not use metal containers with Microwave mode. Always put food
containers on the turntable.
It is recommended to cover the food for best results.
After cooking is complete, let the food settle in its own steam.
Use a glass Pyrex container with a lid.
Add 30-45 ml of cold water for every 250 g.
Stir once during cooking, and once after cooking.
Add seasoning after cooking.
For faster cooking, it is recommended to cut into smaller, even sizes.
Cook all fresh vegetables using full microwave power (900 W).
Food
Frozen vegetables
•
•
•
Use a glass Pyrex container with a lid.
Stir vegetables twice during cooking, and once after cooking.
Add seasoning after cooking.
Food
Spinach
Broccoli
Cooking Smart
Peas
Green beans
Mixed vegetables
(carrots, peas, corn)
Mixed vegetables
(Chinese style)
Serving size
(g)
150
Broccoli
Power (W)
Standing
time (min.)
600
5-7
2-3
600
8-10
2-3
7-9
2-3
7½-9½
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
600
Brussels sprouts
600
Carrots
600
7-9
Cauliflower
600
7½-9½
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
3-4
6-7
3
250
5-6
3
250
4-5
3
250
500
4-5
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre.
Courgettes
250
3-4
3
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp.) of water or a
knob of butter. Cook until just tender.
2-3
Egg Plants
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
250
500
Cut carrots into even sized slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) of cold water.
300
Standing time
(min.)
Add 60–75 ml (4-5 tbsp.) of water.
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
Cooking time
(min.)
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre
Cooking
time (min.)
Add 15 ml (1 tbsp.) of cold water.
300
Serving size (g)
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
2-3
Leeks
250
3-4
3
Cut leeks into thick slices.
28 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 28
2015-11-10
11:27:21
Food
Mushrooms
Serving size (g)
Cooking time
(min.)
Standing time
(min.)
125
250
1-2
2-3
3
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving.
Onions
250
4-5
250
Stir from time to time during and after cooking.
Cook uncovered, and close the lid during settling. Then, drain water thoroughly.
• Rice: Use a large glass Pyrex container with a lid against the rice doubling in
volume.
• Pasta: Use a large glass Pyrex container.
Food
3
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp.)
water.
Peppers
Rice and pasta
4-5
3
4-5
7-8
3
White rice
(parboiled)
Serving
size (g)
Power
(W)
250
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
16-18
900
5
250
500
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters.
Turnip cabbage
250
5-6
18-20
Add 750 ml of cold
water.
250
22-23
Add 500 ml of cold
water.
900
375
5
24-25
Add 750 ml of cold
water.
Mixed rice
(rice + wild
rice)
250
900
17-19
5
Add 500 ml of cold
water.
Mixed corn
(rice + grain)
250
900
19-20
5
Add 400 ml of cold
water.
Pasta
250
900
11-13
5
Add 1000 ml of hot
water.
English 29
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 29
2015-11-10
11:27:21
Cooking Smart
Cut turnip cabbage into small cubes.
3
Brown rice
(parboiled)
Add 500 ml of cold
water.
375
Cut pepper into small slices.
Potatoes
Directions
Cooking Smart
Reheating
•
•
•
•
•
Do not reheat large-sized foods such as joints of meat, which easily overcook.
It is safer to reheat foods at lower power levels.
Stir well or turn over during and after cooking.
Use caution for liquids or baby foods. Stir well before, during, and after
cooking with a plastic spoon or glass stirring stick to prevent eruptive boiling
and scalding. Keep them inside the oven during the standing time. Allow a
longer reheating time than other food types.
Recommended standing time after reheating is 2-4 minutes. See the table
below for reference.
Food
Filled pasta with
sauce (chilled)
Plated meal (chilled)
Food
Drinks (coffee, tea,
water)
Serving size
250 ml (1 mug)
500 ml (2 mugs)
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
900
1½- 2
3 – 3½
1-2
Pour into mugs and reheat uncovered: 1 cup in the
centre, 2 cups side by side. Keep in microwave oven
during standing time and stir well.
Cooking Smart
Soup (chilled)
250 g
450 g
900
3-4
4-5
2-3
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl.
Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again
before serving.
Stew (chilled)
450 g
600
5½ – 6½
2-3
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic
lid. Stir occasionally during reheating and again before
standing and serving.
Pasta with sauce
(chilled)
350 g
600
4½ – 5½
3
Power
(W)
Cooking
time (min.)
Standing
time (min.)
350 g
600
5½ – 6½
3
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving.
450 g
600
6-7
3
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic
dish. Cover with microwave cling-film.
Liquids
Power
(W)
Serving size
Baby foods & milk
Food
Baby food
(vegetables + meat)
Baby porridge
(grain + milk + fruit)
Baby milk
Serving size
Power (W)
Cooking
time (sec.)
Standing
time (min.)
190 g
600
30
2-3
Put into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir
well and check the temperature carefully.
190 g
600
20
2-3
Put into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Stand for 2-3 minutes. Before serving, stir
well and check the temperature carefully.
100 ml
200 ml
300
30-40
60-70
2-3
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered.
Shake well and stand for at least 3 minutes. Before
serving, shake well and check the temperature carefully.
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat
ceramic plate. Cover with microwave cling film. Stir
before serving.
30 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 30
2015-11-10
11:27:21
Defrost
Put frozen food in a microwave-safe container without a cover. Turn over during
defrosting, and drain off liquid and remove giblets after defrosting. For faster
defrosting, cut the food into small pieces, and wrap them with aluminum foil
before defrosting. When the outer surface of frozen foods begins to melt, stop
defrosting and let stand as instructed in the table below.
Do not change the default power level (180 W) for defrosting.
Food
Meat
Minced meat
Pork steaks
Serving size
(g)
Defrosting
time (min.)
Standing
time (min.)
250
500
4-6
9-11
15-30
250
7-8
Chicken pieces
500 (2 pcs.)
12-14
Whole chicken
1200
28-32
15-60
Fish fillets
200
6-7
Whole fish
400
11-13
Standing
time (min.)
Bread
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
Toast/sandwich
250
4-4½
German bread
500
7-9
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper on
the ceramic plate. Turn over after half of defrosting time!
10-25
The grill-heating elements are located on the ceiling of the cooking chamber. These
elements operate only when the door is closed and the turntable is rotating.
When grilling food, put the food on the high rack unless otherwise instructed.
Preheat the grill for 2-3 minutes with Grill mode, and, unless otherwise instructed
below, grill food on the high rack. When grilling is complete, use oven gloves to
take out the food.
Cookware
Grill: Use flameproof containers, which may include metal parts. Do not use plastic
cookware of any kind.
Microwave + Grill: Do not use cookware that is made of metal or plastic substances.
Food type
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches, and all kinds of toast with toppings.
Put frozen fish in the middle of ceramic plate. Arrange the thinner
parts under the thicker parts. Shield narrow ends of fillets and
tail of whole fish With aluminium foil. Turn over after half of
defrosting time!
Fruit
Berries
300
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
English 31
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 31
2015-11-10
11:27:22
Cooking Smart
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on ceramic plate. Shield the thinner parts
like wings and ends with aluminium foil. Turn over after half of
defrosting time!
Fish
Defrosting
time (min.)
Grilling guide
Place the meat on the ceramic plate. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Poultry
Serving size
(g)
Food
Cooking Smart
Grilling
Food
Toast Slices
Serving size
4 pcs. (each 25 g)
Mode
Grill only
Cooking time
(1st side)
(min.)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
3½-4½
2-2½
Food
Chicken
pieces
Tomato +
cheese toast
Toast
Hawaii
Cooking Smart
Baked
potatoes
Baked
apples
Roast
Chicken
2 pcs. (400 g)
300 W + Grill
6-7
-
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for
2-3 minutes.
4 pcs. (300 g)
180 W + Grill
5-6
-
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes
4 pcs. (500 g)
300 W + Grill
5-6
-
Mode
Cooking time
(1st side)
(min.)
Cooking time
(2nd side)
(min.)
500 g
(2 pcs.)
300 W + Grill
9-11
8-10
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on
the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled
tomatoes
Serving size
Beef steaks
(medium)
400 g
(2 pcs.)
Grill only
8-12
6-10
Brush the beef steaks with oil. Lay them in a circle on the high
rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast fish
400-500 g
300 W + Grill
6-8
5½-6½
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put
two fish side by side (head to tail) on the high rack. After grilling
stand for 2-3 minutes.
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
450 W + Grill
14-16
-
Cut potatoes into halves. Brush potatoes with oil and parsley. Put
them in a circle on the high rack with the cut side to the grill.
2 apples
300 W + Grill
6-7
-
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place
the dish directly on the low rack.
1200-1300 g
450 W + Grill
19-23
20-24
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast side
down, second side breast side up on the low rack. After cooking
stand for 5 minutes.
32 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 32
2015-11-10
11:27:22
Crusty plate
Convection guide
We recommend you to preheat the crusty plate while it’s on the turntable for 3-4
minutes.
Convection
Preheat
Food
Bacon
Serving size (g)
80 (4-6 slices)
Mode
600 W +
Grill
Cooking
Time
(min.)
3
Mode
600 W +
Grill
Time
(min.)
3-4
Preheat crusty plate. Put slices side by side on crusty plate.
Put plate on high rack.
Grilled
tomatoes
200
600 W +
Grill
3
300 W +
Grill
3½-4½
Preheat crusty plate. Cut tomatoes in halves. Put some cheese
on top. Arrange in a circle on plate and set on high rack.
Potato wedges
250
600 W +
Grill
4
450 W +
Grill
8-10
Chicken nuggets
300
600 W +
Grill
4
600 W +
Grill
Microwaves+Convection
This combination mode combines the microwave energy with hot air, resulting in
reduced cooking time and producing a brown, crispy surface of the food. The oven
offers 5 different combination modes for your convenience. Use this for all kinds
of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and
light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones, and breads. Use only
ovenproof cookware, such as glasses, potteries, or bone china without metal trim.
Preheat the grill with Fast Preheat, and wait until the cycle is complete. Set the
power level and cooking time as instructed below. Use oven gloves when taking
out food.
Food
Frozen Pizza
(ready baked)
6-8
Preheat crusty plate. Brush plate with 1 tbsp. oil. Put chicken
nuggets on crusty plate. Put plate on the high rack. Turn over
after 4-5 minutes.
Frozen lasagne
Serving size (g)
Mode
Cooking Time (min.)
300-400
Only 200 °C
14½-16½
Cooking Smart
Rinse and clean potatoes. Cut into wedges or cubes. Brush
with olive oil, herbs and spices. Distribute cubes evenly on
plate. Put plate on high rack. Turn over after 5-7 minutes.
In Convection mode, both the heating element and the side-wall fan operate
together to circulate the heat inside the cooking chamber. Use this mode for
biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruit cakes, choux, and
soufflés. All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything
you would normally use in a traditional convection oven – can be used.
Place the pizza on the low rack. After baking stand for 2-3
minutes
400
450 W + 200 °C
16-18
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the
original packaging (take care that this is suitable for
microwaves and oven heat). Put frozen lasagne on the low
rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
English 33
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 33
2015-11-10
11:27:22
Cooking Smart
Food
Roast beef/lamb
(medium)
Serving size (g)
Mode
Cooking Time (min.)
1000-1200
450 W + 160 °C
18-20 (first side)
15-17 (second side)
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down.
After cooking wrap in aluminium foil and stand for 1015 minutes.
Frozen bread rolls
350 (6 pcs.)
100 W + 160 °C
9-11
Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand 2-3
minutes.
Marble cake
700
Only 180 °C
Food
Homemade
Quiche
(Medium size)
Homemade
quiche
(Large size)
Serving size (g)
Mode
Cooking Time (min.)
500-600
170 °C
45-50
Preheat oven for 170 °C by using convection mode. Prepare
quiche using metal medium size pan and put on low rack.
Refer a recipe in Auto cook guide.
900-1000
180 W + 170 °C
38-40
Preheat oven for 170 °C by using convection mode without
crusty plate. Prepare quiche using crusty plate and put on
low rack. Refer a recipe in Auto cook guide.
70-75
Put the fresh dough in a small rectangular black metal
baking dish (length 25 cm). Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10 minutes.
Small Cakes
each 30
Only 165°C
25-30
Cooking Smart
Put up to 12-15 small cakes / muffins in paper cups on
crusty plate. Put plate on low rack. After baking stand for 5
minutes.
Croissants/bread
rolls
(fresh dough)
Frozen cake
200-250
Only 200 °C
12½-17½
Put the chilled croissants or bread rolls on baking paper on
the low rack.
1000
180 W + 160 °C
16-20
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost
and warming keep standing for 15-20 minutes.
Homemade Potato
Gratin
500
600 W
180 °C
5-7 (first side)
10-14 (second side)
Put Gratin in ovenproof dish. Set on low rack.
34 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 34
2015-11-10
11:27:22
Steam cooking guide
Food
Food
Artichokes
Serving size (g)
Mode
Cooking Time
(min.)
300 (1-2 pcs)
900 W
5-6
Rice
300
900 W
4-5
Weigh the vegetables (e.g. broccoli florets, cauliflower
florets, carrots, pepper) after washing, cleaning and cutting
into similar size. Put basket into bowl. Distribute vegetables
in basket. Add 2 tablespoons water. Cover with lid. Stand
for 1-2 minutes.
Frozen Vegetables
300
600 W
7-8
Put the frozen vegetables into the basket in bowl. Add
1 tablespoon water. Cover wit lid. Stir well after cooking
and standing. Stand for 2-3 minutes.
300
1st stage: 900 W
2nd stage: 450 W
1-2
5-6
Rinse and prepare fish fillets, such as Pollack, rose fish or
salmon. Sprinkle with lemon juice. Put basket into bowl. Add
fillets side by side. Add 100 ml cold water. Cover with lid.
Stand for 1-2 minutes.
Chicken Breast
300
1st stage: 900 W
2nd stage: 600 W
Cooking Time
(min.)
250
900 W
15-18
Jacket Potatoes
500
900 W
7-8
Weigh and rinse the potatoes and put them into bowl. Add
3 tablespoons water. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
Stew (chilled)
400
600 W
5-6
Put stew into the bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 1-2 minutes.
Frozen Yeast
Dumpling with
Jam Filling
Fruit Compote
150
600 W
1-2
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put
1-2 frozen dumplings side by side into the basket. Insert
basket in bowl. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
250
900 W
3-4
Cooking Smart
Fresh Fish Fillets
Mode
Put parboiled rice into the bowl. Add 500 ml cold
water. Cover with lid. After cooking let stand white rice
for 5 minutes, brown rice for 10 minutes. Stand for
5-10 minutes.
Rinse and clean artichokes. Put into bowl. Add one
tablespoon lemon juice. Cover with lid. Stand for
1-2 minutes.
Fresh Vegetables
Serving size (g)
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and
cutting into similar sizes or cubes. Put into bowl. Add
1-2 tablespoons water and 1-2 tbsp. sugar. Cover with lid.
Stand for 2-3 minutes.
1-2
7-8
Rinse and chicken breasts. Cut surface 2-3 times with a
knife. Put basket into bowl. Add chicken breasts side by
side. Add 100 ml cold water. Cover with lid. Stand for
1-2 minutes.
English 35
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 35
2015-11-10
11:27:22
Cooking Smart
Quick & Easy
Cooking pudding
Melting butter
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6 ½ to 7 ½ minutes using 900 W. Stir several times well during
cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450
W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves
while taking out!
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3 ½ to 4 ½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Meltng crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking Smart
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3 ½ to 4 ½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12
minutes using 900 W. Stir several times during cooking. Put directly into small jam
glasses with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
36 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 36
2015-11-10
11:27:22
Troubleshooting
You may encounter a problem using the oven. In that case, first check the table
below and try the suggestions. If a problem persists, or if any information code
keeps appearing on the display, contact a local Samsung service centre.
Checkpoints
Problem
The power
turns off during
operation.
Cause
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
Action
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
The oven stops
while in operation.
The door cannot be
opened properly.
Troubleshooting
The cooling fan is not
working.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Action
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
If you encounter a problem with the oven, first check the table below and try the
suggestions.
Problem
Cause
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
English 37
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 37
2015-11-10
11:27:22
Troubleshooting
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Cause
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Action
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
Troubleshooting
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Problem
Cause
Action
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a
door crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
38 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 38
2015-11-10
11:27:23
Problem
Cause
Action
Turntable
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Cause
Action
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
There is a burning
or plastic smell
when using the
oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware suitable
for high temperatures.
There is a bad
smell coming from
inside the oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
Troubleshooting
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Problem
Oven
English 39
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 39
2015-11-10
11:27:23
Troubleshooting
Information codes
Problem
Cause
Action
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door often, the
interior temperature will be
lowered and this may affect
the results of your cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven controls
and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
C-A1
This code appears when the oven
fails to sense the damper to open or
close for 1 minute.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
C-F0
If there is no communication between
the main and sub MICOM.
C-21
This code appears when the oven
temperature high.
In case the temperature rises
over the limit temperature during
operation of each mode. (Fire sensed.)
Unplug the power cord for
cooling enough time, and
restart the microwave oven.
C-F2
The touch key is malfunction.
Press Stop (
If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check
the table below and try the suggestions.
Code
C-20
Description
The temperature sensor is open.
The temperature sensor is short.
C-d0
Action
Unplug the power cord of
the oven, and contact a local
Samsung service centre.
) to try again.
Troubleshooting
Unplug the power cord for
cooling enough time, and clean
the button. (Dust, Water)
When appear same problem,
contact a local Samsung
service centre.
40 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 40
2015-11-10
11:27:23
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
230 V ~ 50 Hz
Power Source
Power
Consumption
Maximum power
2850 W
Microwave
1450 W
Grill
2250 W
Convection
2600 W
Output Power
100 W / 900 W (IEC-705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Cooling Method
Cooling fan motor
Dimensions
(W x H x D)
Main unit
528 x 404 x 486 mm
Cooking chamber
400 x 219 x 396.5 mm
35 liter
Volume
Weight
Net
Approx. 27 kg
Technical specification
English 41
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 41
2015-11-10
11:27:23
Memo
42 English
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 42
2015-11-10
11:27:23
Memo
English 43
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 43
2015-11-10
11:27:23
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
EGYPT
08000-726786
16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
3004 (Toll Free)
www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12
www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/Levant
SYRIA
18252273
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
TURKEY
444 77 11
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-10077
0302-200077
Cote D’Ivoire
8000 0077
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
7095-0077
KENYA
0800 545 545
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0800 755 755
RWANDA
9999
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
BOTSWANA
8007260000
NAMIBIA
08 197 267 864
ZAMBIA
0211 350370
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-04336G-02
SAMI12_DE68-04336G-02_EN.indd 44
2015-11-10
11:27:23
Download PDF

advertising