Samsung | SAMI4-B | Samsung SAMI4-B راهنمای کاربری

‫فر مایکروویو‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫‪SAMI4‬‬
‫‪DE68-04444V-00‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 1‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫تاجردنم تسرهف‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫‪3‬‬
‫ایمنی عمومی‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از مایکروویو‬
‫ضمانت محدود‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫نصب‬
‫‪8‬‬
‫لوازم‬
‫محل نص ‬
‫ب‬
‫صفحه گردان‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫راهنمای ظروف خوراکپزی‬
‫حفظ و نگهداری‬
‫‪9‬‬
‫راهنمای آشپزی‬
‫‪33‬‬
‫متيز کردن‬
‫تعویض (تعمیر)‬
‫مراقبت در برابر دوره طوالنی عدم استفاده‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫مایکروویو‬
‫آشپزی‬
‫دوباره گرم کردن‬
‫دوباره گرم کردن مایعات‬
‫دوباره گرم کردن غذای کودک‬
‫توضیح‪:‬‬
‫یخ زدائی‬
‫کباب پز‬
‫مایکروویو ‪ +‬کباب پز‬
‫وزش داغ‬
‫مایکروویو ‪ +‬وزش داغ‬
‫نکات و راهنمائی ها‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫عیب یابى‬
‫‪46‬‬
‫عیب یابى‬
‫رمز اطالعاتی‬
‫‪46‬‬
‫‪49‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪50‬‬
‫ویژگی های فر‬
‫‪10‬‬
‫فر‬
‫پانل کنترل‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫استفاده از فر‬
‫‪11‬‬
‫نحوه کارکرد فر مایکروویو‬
‫کنترل اینکه فر به صورت صحیح کار می کند‬
‫تنظیم زمان‬
‫آشپزی‪/‬گرم کردن مجدد‬
‫تنظیم مدت آشپزی‬
‫توقف آشپزی‬
‫تنظیم حالت صرفه جوئی در انرژی‬
‫استفاده از ویژگی های وزش داغ خودکار‬
‫استفاده از ویژگی های سرخ کردن با کمی روغن‬
‫استفاده از ویژگی های آشپزی سالم‬
‫استفاده از ویژگی های ور آمدن خمیر‪/‬ماست‬
‫استفاده از ویژگی های یخ زدایی پرقدرت‬
‫استفاده از ویژگی های گرم کردن دوباره ‪ /‬آشپزی خودکار‬
‫استفاده از بشقاب کراستی‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫وزش داغ‬
‫کباب کرد ن‬
‫انتخاب ملحقات‬
‫ترکیب مایکروویو و کباب پز‬
‫ترکیب مایکروویو و وزش داغ‬
‫خاموش کردن بیپر‬
‫استفاده از ویژگی های قفل کودک‬
‫استفاده از ویژگی های روشن‪/‬خاموش کردن صفحه گردان‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 2‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 2‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫دستورات امينی مهم‬
‫با دقت مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده نگه دارید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬اگر دریچه یا پلمب های دریچه آسیب دیده اند‪ ،‬تا زمانیکه توسط یک‬
‫شخص مجرب تعمیر نشده نبایستی از فر استفاده کرد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬اجنام هرگونه سرویس یا تعمیری که شامل برداشنت پوششی می شود‬
‫که محافظت در مقابل قرار گرفنت در معرض انرژی مایکروویو را ایجاد می کند‬
‫برای هر شخصی به غیر از یک شخص مجرب خطرناک است‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مایعات و سایر غذاها نبایستی در محفظه های مسدود گرم شوند‬
‫چون قابلیت انفجار دارند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬تنها زمانی به کودکان اجازه بدهید که بدون نظارت از فر استفاده‬
‫کنند که دستورالعمل های کافی داده شده تا کودک بتواند از فر به صورت ایمن‬
‫استفاده کرده و با خطرات استفاده نادرست آشنائی داشته باشد‪.‬‬
‫این دستگاه صرفا ً برای استفاده در محیط منزل است و برای استفاده در محل‬
‫هایی از این قبیل نیست‪:‬‬
‫•مناطقی که مستخدمین آشپزی در فروشگاه ها‪ ،‬ادارات و محیط های کاری دیگر حضور دارند؛‬
‫•خانه های روستایی؛‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫فقط عملکرد مایکروویو‬
‫•توسط مشتریان در هتل ها‪ ،‬متل ها و محیط های مسکونی دیگر؛‬
‫•مهمانسراهای تخت و صبحانه‪.‬‬
‫تنها از ابزار و آالتی استفاده کنید که برای استفاده در فرهای مایکروویو مناسب‬
‫باشند‪.‬‬
‫هنگام گرم کردن غذا در محفظه های پالستیکی یا کاغذی‪ ،‬به واسطه احتمال‬
‫اشتعال‪ ،‬مراقب فر باشید‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی غذا و نوشیدنی منی توان در حین آشپزی با مایکروویو‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫این فر مایکروویو به منظور گرم کردن غذا و نوشیدنی ها می باشد‪ .‬خشک‬
‫کردن غذا یا لباس و گرم کردن پدهای گرم کننده‪ ،‬دم پائی‪ ،‬اسفنج‪ ،‬پارچه مندار و‬
‫موارد مشابه ممکن است منجر به خطر ِمصدومیت‪ ،‬اشتعال یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫اگر دود مشاهده (خارج) شد‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید یا از پریز بکشید و دریچه‬
‫را بسته نگه دارید تا هرگونه شعله خاموش شود‪.‬‬
‫در حالیکه مایکروویو نوشیدنی ها را گرم می کند‪ ،‬ممکن است منجر به تأخیر‬
‫در جوش آمدن فورانی شود‪ ،‬بنابراین در هنگام دست زدن به محفظه باید مراقب‬
‫بود‪.‬‬
‫محتویات بطری های تغذیه کودک یا شیشه های غذای کودک بایستی هم‬
‫زده شده یا تکان داده شوند و بایستی دما را قبل از استفاده کنترل کرد تا از‬
‫سوختگی جلوگیری شود‪.‬‬
‫تخم مرغ پوست نکنده و تخم مرغ های آبپز را نباید در فرهای مایکروو گرم کرد‬
‫چون ممکن است منفجر شوند حتی بعد از اینکه گرم کردن مایکروویو متام شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫بایستی فر را به طور مرتب متیز کرد و هرگونه باقیمانده غذائی پاک شود؛‬
‫یسراف ‪3‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 3‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫قصور در نگهداری فر در وضعیت متیز ممکن است منجر به فرسودگی سطح‬
‫آن شده که احتماال ً تأثیر نامساعدی بر طول عمر دستگاه داشته و منجر به‬
‫ً‬
‫احتماال خطرناک می شود‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫این فر مایکروویو صرفا ً برای استفاده روی پیشخوان (خود ایستا) می باشد‪،‬‬
‫نبایستی فر مایکروویو را در داخل قفسه قرار داد‪.‬‬
‫این دستگاه را نباید با جت آبی متیز کرد‪.‬‬
‫این دستگاه برای نصب در وسائط نقلیه‪ ،‬خانه های متحرک و وسائط نقلیه‬
‫مشابه و غیره ساخته نشده است‪.‬‬
‫این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) که توانایی ‬
‫جسمانی‪ ،‬حسی یا فکری محدود دارند یا جتربه یا دانش کافی ندارند ساخته‬
‫نشده‪ ،‬مگراینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت یا ‬
‫دستوراتی را در رابطه با استفاده از دستگاه دریافت کرده باشند‪.‬‬
‫از کودکان بایستی مراقبت کرد تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی ‬
‫کنند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا ‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده‬
‫کنند در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه‬
‫به آنها داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی ‬
‫با دستگاه بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی ‬
‫بدون نظارت توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫اگر به سیم برق آسیب وارد شود‪ ،‬بایستی توسط سازنده‪ ،‬مأمور خدماتی یا ‬
‫اشخاص مجرب مشابه تعویض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود‪.‬‬
‫این فر را بایستی به سمت و بلندی صحیح قرار داد تا دسترسی آسان به فضای‬
‫داخل و منطقه کنترل حاصل شود‪.‬‬
‫قبل از استفاده از فر برای اولین بار‪ ،‬بایستی با قرار دادن آب به مدت ‪ 10‬دقیقه‬
‫استفاده شده و سپس استفاده شود‪.‬‬
‫اگر فر صدای عجیب‪ ،‬بوی سوختگی تولید می کند یا دود ساطع می شود‪ ،‬فورا ً‬
‫دوشاخه برق را کشیده و با نزدیکترین مرکز تعمیراتی خود متاس حاصل منائید‪.‬‬
‫این فر مایکروویو بایستی طوری قرار داده شود که دوشاخه قابل دسترسی ‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ 4‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 4‬‬
‫فقط عملکرد فر ‪ -‬انتخابی‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫هشدار‪ :‬هنگامیکه از دستگاه در حالت ترکیبی استفاده می شود‪ ،‬به واسطه‬
‫دمایی که ایجاد می شود‪ ،‬کودکان بایستی صرفا ً حتت سرپرستی یک بزرگسال از‬
‫فر استفاده کنند‬
‫دستگاه در حین استفاده داغ می شود‪ .‬در هنگام دست زدن به املنت های حرارتی ‬
‫در داخل فر بایستی مراقب بود‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬قطعات قابل دسترسی ممکن است در طول استفاده داغ شوند‪ .‬کودکان‬
‫خردسال را باید دور نگه دارید‪.‬‬
‫نباید از متیزکننده با بخار استفاده کرد‪.‬‬
‫از وسایل متیزکننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر‬
‫استفاده نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و‬
‫موجب خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مطمئن شوید که این دستگاه قبل از عوض کردن المپ خاموش شود‬
‫تا از احتمال شوک برقی جلوگیری شود‪.‬‬
‫از وسایل متیزکننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر‬
‫استفاده نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و‬
‫موجب خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه و بخش های قابل دسترسی آن در حین استفاده داغ می ‬
‫شوند‪.‬‬
‫بایستی از دست زدن به املنت های حرارتی پرهیز کرد‪.‬‬
‫کودکان زیر ‪ 8‬سال بایستی دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم حتت‬
‫نظارت باشند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا ‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده‬
‫کنند در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه‬
‫به آنها داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی ‬
‫با دستگاه بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی ‬
‫بدون نظارت توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫دریچه یا سطح خارجی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه داغ شود‪.‬‬
‫دمای سطوح قابل دسترسی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه زیاد‬
‫باشد‪.‬‬
‫این دستگاه ها به منظور استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور‬
‫جداگانه منی باشند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا ‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده‬
‫کنند در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه‬
‫به آنها داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی ‬
‫با دستگاه بازی کنند‪ .‬متیز کردن و حفظ و نگهداری توسط کاربر نباید توسط‬
‫کودکان اجنام شود مگر اینکه به سن باالی ‪ 8‬بوده و حتت نظارت و سرپرستی ‬
‫باشند‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آنرا در دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار ندهید‪.‬‬
‫یسراف ‪5‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 5‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫ایمنی عمومی‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫هرگونه تغییرات یا تعمیرات باید تنها توسط پرسنل واجد شرایط اجنام شود‪.‬‬
‫غذا یا مایعات را در محفظه های مخصوص عملکرد مایکروویو به طور در بسته گرم نکنید‪.‬‬
‫از بنزن‪ ،‬تینر‪ ،‬الکل‪ ،‬متیزکننده بخاری یا فشار زیاد برای متیز کردن فر استفاده نکنید‪.‬‬
‫فر را نزدیک منبع حرارتی یا مواد قابل اشتعال‪ ،‬محل های مرطوب‪ ،‬چرب‪ ،‬پر گرد و غبار یا در معرض نور مستقیم خورشید یا آب‪ ،‬یا ‬
‫محلی که گاز ممکن است نشت کند یا بر روی سطح ناهموار‪ ،‬نصب نکنید‪.‬‬
‫این فر بایستی به طور صحیح و براساس کدهای محلی و ملی زمینی شود‪.‬‬
‫برای پاک کردن مواد خارجی از پایانه ها و نقاط متاس دوشاخه برق به طور مرتب از پارچه خشک استفاده کنید‪.‬‬
‫سیم برق را نکشید یا بیش از حد خم نکنید یا اشیاء سنگین را روی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫در صورت نشت گاز (پروپان‪ LP ،‬و غیره) فورا ً هواگیری کنید‪ .‬به سیم برق دست نزنید‪.‬‬
‫با دست های خیس به سیم برق دست نزنید‪.‬‬
‫در حین استفاده از فر‪ ،‬با کشیدن سیم برق آنرا خاموش نکنید‪.‬‬
‫انگشتان و مواد خارجی را وارد نکنید‪ .‬اگر مواد خارجی وارد فر شدند‪ ،‬سیم برق را کشیده و با مرکز خدماتی محلی ‪Samsung‬‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫فشار یا ضربه بیش از حد به فر وارد نکنید‪.‬‬
‫فر را بر روی اشیاء شکننده قرار ندهید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که ولتاژ‪ ،‬فرکانس و جریان نیرو با مشخصات محصول سازگار باشند‪.‬‬
‫دوشاخه را محکم به پريز روی ديوار بزنید‪ .‬از آداپتورهای دوشاخه چندگانه‪ ،‬سیم های رابط یا تراسفورماتورهای برقی استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫سیم برق را روی اشیاء فلزی قالب نکنید‪ .‬مطمئن شوید که سیم بین اشیاء یا پشت فر باشد‪.‬‬
‫از دوشاخه برق‪ ،‬سیم برق آسیب دیده یا پریز شل استفاده نکنید‪ .‬برای دوشاخه یا سیم برق آسیب دیده‪ ،‬با مرکز خدمات محلی ‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫روی فر آب جاری نکنید یا به طور مستقیم آب نپاشید‪.‬‬
‫اشیاء را روی فر‪ ،‬داخل آن یا روی دریچه فر قرار ندهید‪.‬‬
‫مواد فرار از قبیل حشره کش را روی سطح فر نپاشید‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال را در داخل فر نگهداری نکنید‪ .‬چون بخار الکل ممکن است با سطوح داغ فر متاس پیدا کند‪ ،‬هنگام گرم کردن غذا‬
‫یا نوشیدنی حاوی الکل مراقب باشید‪.‬‬
‫کودکان ممکن است به دریچه بخورند یا انگشت هایشان در آن گیر کند‪ .‬هنگام باز کردن‪/‬بسنت دریچه‪ ،‬کودکان را از آن دور نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫هشدار مایکروویو‬
‫در حالیکه مایکروویو نوشیدنی ها را گرم می کند‪ ،‬ممکن است منجر به تأخیر در جوش آمدن فورانی شود‪ :‬در هنگام دست زدن به‬
‫محفظه همیشه مراقب باشید‪ .‬قبل از دست زدن‪ ،‬اجازه دهید که نوشیدنی ها حداقل برای ‪ 20‬ثانیه خنک شوند‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬در‬
‫حین گرم شدن هم بزنید‪ .‬همیشه بعد از گرم شدن هم بزنید‪.‬‬
‫در صورت سوختگی پوست‪ ،‬ین دستورالعمل های امداد اولیه را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪1 .1‬محل سوختگی را برای حداقل ‪ 10‬دقیقه داخل آب سرد کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬با پانسمان متیز و خشک بپوشانید‪.‬‬
‫‪3 .3‬از هیچگونه کرم‪ ،‬روغن یا لوسیون استفاده نکنید‪.‬‬
‫برای پیشگیری از آسیب به سینی یا قفسه‪ ،‬سینی یا قفسه را درست بعد از آشپزی در آب قرار ندهید‪.‬‬
‫از فر برای سرخ کردن عمقی استفاده نکنید چون منی توان دمای روغن را کنترل کرد‪ .‬اینکار ممکن است منجر به سر رفنت ناگهانی ‬
‫روغن های داغ شود‪.‬‬
‫احتیاط های مربوط به فر مایکروویو‬
‫تنها از وسائل مخصوص مایکروویو استفاده کنید‪ .‬از محفظه های فلزی‪ ،‬ظروف با لبه های طالیی یا نقره ای‪ ،‬سیخ کباب و غیره‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫گره های سیمی را جدا کنید‪ .‬ممکن است موجب قوس برقی شود‪.‬‬
‫برای خشک کردن کاغذ یا لباس از فر استفاده نکنید‪.‬‬
‫برای مقادیر کوچک غذا از زمان های کوتاه تر استفاده کنید تا از زیاد گرم شدن و سوخنت غذا جلوگیری شود‪.‬‬
‫سیم برق و دوشاخه برق را از آب و منابع حرارتی دور نگه دارید‪.‬‬
‫برای پیشگیری از خطر انفجار‪ ،‬تخم مرغ با پوست یا تخم مرغ جوشیده را گرم نکنید‪ .‬محفظه های کیپ یا هواکش شده‪ ،‬مهره‬
‫ها‪ ،‬گوجه فرنگی و غیره را گرم نکنید‪.‬‬
‫شکاف های هواگیر را با پارچه یا کاغذ نپوشانید‪ .‬خطر آتشسوزی وجود دارد‪ .‬فر ممکن است زیادی گرم شده و خودش را به طور‬
‫خودکار خاموش کند و تا زمانیکه به اندازه کافی خنک نشده‪ ،‬خاموش باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫همیشه از دستکش فر در هنگام برداشنت ظرف استفاده کنید‪.‬‬
‫مایعات را در نیمه کار یا بعد از خامته گرم کردن هم بزنید و به مایع اجازه بدهید که حداقل ‪ 20‬ثانیه بعد از گرم کردن باقی مباند تا ‬
‫از جوش خوردن فورانی جلوگیری شود‪.‬‬
‫هنگام باز کردن دریچه به فاصله طول بازو تا فر بایستید تا از سوخته شدن توسط هوا یا بخار داغ خارج شونده پرهیز کنید‪.‬‬
‫از فر هنگامی که خالیست استفاده نکنید‪ .‬فر برای ‪ 30‬دقیقه و برای منظورات ایمنی به طور خودکار خاموش خواهد شد‪ .‬توصیه‬
‫می کنیم که یک لیوان آب را همیشه در داخل فر قرار دهید تا انرژی مایکروویو را در صورت روشن شدن به طور اتفاقی‪ ،‬جذب کند‪.‬‬
‫فر را طوری نصب کنید که با فواصل ایمنی در این دفترچه راهنما سازگار باشد‪( .‬به نصب فر مایکروویو مراجعه شود‪).‬‬
‫هنگام وصل کردن دستگاه های برقی به پریز در نزدیکی فر مراقب باشید‪.‬‬
‫‪ 6‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:13 PM‬‬
‫‪Untitled-1 6‬‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از مایکروویو‬
‫قصور در پیروی از احتیاط های ایمنی زیر ممکن است منجر به قرار گرفنت در معرض انرژی مایکروویو مضر شود‪.‬‬
‫اگر آسیب وارد شده به یونیت یا ملحقات توسط مشتری ایجاد شده باشد‪ Samsung ،‬هزینه تعمیر را برای تعویض ملحقات یا ‬
‫تعمیر خرابی ظاهری مطالبه خواهد کرد‪ .‬اقالمی که شامل این شرط می شوند‪:‬‬
‫•دریچه‪ ،‬دستگیره ها‪ ،‬پنل خارجی یا پنل کنترل که خم‪ ،‬خراشیده یا شکسته شده باشد‪.‬‬
‫•سینی‪ ،‬راهنمای گردنده‪ ،‬متصل کننده یا صفحه سیمی شکسته یا گمشده‬
‫از این فر صرفا ً برای منظور مورد نظر که در این راهنمای دستوراتی توصیف شده استفاده کنید‪ .‬هشدارها و دستورالعمل های‬
‫مهم ایمنی در این راهنما همه شرایط و اوضاع احتمالی که ممکن است پیش بیاید را پوشش منی دهد‪ .‬شما مسئول هستید که در‬
‫هنگام نصب‪ ،‬حفظ و نگه داری و استفاده از این فر از قضاوت صحیح‪ ،‬احتیاط و توجه استفاده کنید‪.‬‬
‫چون دستورالعمل های استفاده زیر شامل مدل های گوناگونی می شود‪ ،‬ویژگی های فر مایکروویو شما ممکن است قدری از آنچه‬
‫در این راهنما توصیف دشده متفاوت باشد و ممکن است همه عالئم هشدار صدق نکنند‪ .‬اگر سوال یا دغدغه ای دارید‪ ،‬با مرکز‬
‫خدمات محلی ‪ Samsung‬متاس حاصل منوده یا کمک و اطالعات آنالین را در آدرس ‪ www.samsung.com‬دریافت کنید‪.‬‬
‫از این فر صرفا ً برای گرم کردن خوراک استفاده کنید‪ .‬این دستگاه صرفا ً به منظور استفاده خانگی می باشد‪ .‬از آن برای گرم کردن‬
‫هرگونه پارچه یا بالش که با غالت پر شده استفاده نکنید‪ .‬سازنده را منی توان برای صدماتی که در نتیجه استفاده نامناسب یا ‬
‫نادرست از فر ایجاد شده باشد مسئول دانست‪.‬‬
‫برای پرهیز از فرسودگی سطوح فر و موقعیت های خطرناک‪ ،‬همیشه فر را متیز نگه داشته و از آن مراقبت کنید‪.‬‬
‫ینمیا یاه لمعلاروتسد‬
‫•از فر هنگامی که دریچه باز است استفاده نکنید‪ .‬با هم قفلی های ایمنی (کلون های دریچه) بازی نکنید‪ .‬اشیاء را به داخل‬
‫سوراخ های هم قفلی ایمنی وارد نکنید‪.‬‬
‫•هیچگونه شیئی را بین دریچه فر و سطح جلو قرار ندهید یا اجازه ندهید که غذا یا باقیمانده مواد متیز کننده در سطوح‬
‫مسدود کننده جمع شوند‪ .‬دریچه و سطوح مسدود کننده را بعد از هر استفاده توسط پاک کردن آنها ابتدا با پارچه من دار و‬
‫سپس با پارچه نرم و خشک متیز نگه دارید‪.‬‬
‫•از فر هنگامی که آسیب دیده استفاده نکنید‪ .‬تنها زمانی استفاده کنید که توسط تکنسین واجد شرایط تعمیر شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫مهم‪ :‬دریچه فر باید به طور صحیح بسته شود‪ .‬دریچه نباید خم شود؛ لوالهای دریچه نباید شکسته شده یا شل باشند؛‬
‫پلمب های دریچه و سطوح پلمب نباید آسیب دیده باشند‪.‬‬
‫•همه تغییرات و تعمیرات باید توسط تکنسین واجد شرایط اجنام شوند‪.‬‬
‫ضمانت محدود‬
‫یسراف ‪7‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:14 PM‬‬
‫‪Untitled-1 7‬‬
‫نصب‬
‫محل نصب‬
‫لوازم‬
‫بستگی به مدلی که خریداری کرده اید‪ ،‬چندین ملحقات در اختیار شما قرار داده شده که می توان به روش های گوناگون از آنها ‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪0 01‬حلقه گردنده‪ ،‬بایستی در وسط فر قرار داده شود‪.‬‬
‫حلقه گردنده از صفحه گردان حمایت می کند‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫بصن‬
‫‪0 02‬صفحه گردان‪ ،‬بایستی روی حلقه گردنده طوری قرار داده شود‬
‫که وسط آن روی نقطه اتصال بیافتد‪.‬‬
‫صفحه گردان به منزله سطح اصلی آشپزی است؛ آنرا می توان‬
‫به آسانی برای متیز کردن برداشت‪.‬‬
‫‪0 03‬صفحه باال‪ ،‬صفحه پایین‪ ،‬بایستی روی صفحه گردان قرار‬
‫داده شوند‪.‬‬
‫می توان از صفحات فلزی برای پخنت دو نوع غذا در آن واحد‬
‫استفاده کرد‪ .‬یک ظرف کوچک را می توان روی صفحه گردان‬
‫قرار داده و یک ظرف دوم را روی صفحه فلزی گذاشت‪.‬‬
‫از صفحات فلزی می توان برای کباب پزی‪ ،‬وزش داغ و آشپزی‬
‫ترکیبی استفاده کرد‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪.A‬‬
‫‪.B‬‬
‫‪.C‬‬
‫‪.D‬‬
‫‪ 20A‬سانتی متر باال‬
‫‪ 10B‬سانتی متر پشت‬
‫‪ 10C‬سانتی متر دو طرف‬
‫‪ 85D‬سانتی متر از کف اتاق‬
‫•یک سطح صاف و تراز را در تقریبا ً ‪ 85‬سانتی متری کف اتاق‬
‫انتخاب کنید‪ .‬این سطح باید وزن فر را حتمل کند‪.‬‬
‫•اتاق را برای هواگیری حداقل ‪ 10‬سانتی متر از دیوار پشت و هر دو‬
‫طرف و ‪ 20‬سانتی متر از باال ایمن سازی کنید‪.‬‬
‫•فر را در محیط گرم یا مرطوب از قبیل کنار فر مایکروویو یا ‬
‫شوفاژ نصب نکنید‪.‬‬
‫•از مشخصات تغذیه نیروی این فر تبعیت کنید‪ .‬اگر الزم بود‬
‫فقط از کابل های رابط مجاز استفاده کنید‪.‬‬
‫•داخل و انسداد دریچه را قبل از استفاده از فر برای اولین بار با ‬
‫پارچه مرطوب پاک کنید‪.‬‬
‫صفحه گردان‬
‫همه مواد بسته بندی در داخل فر را بردارید‪ .‬حلقه گردنده و صفحه‬
‫گردان را نصب کنید‪ .‬کنترل کنید که صفحه گردان به طور آزاد‬
‫گردش می کند‪.‬‬
‫‪0 04‬بشقاب کراستی‪ ،‬به صفحه ‪ 26‬مراجعه منائید‪.‬‬
‫بشقاب کراستی برای برشته کردن بهتر غذا در حالت های‬
‫آشپزی با مایکروویو یا ترکیب کباب پز استفاده می شود‪ .‬این‬
‫بشقاب به ترد شدن خمیر شیرینی و پیتزا کمک می کند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫از فر مایکروویو بدون حلقه گردنده و صفحه گردان استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ 8‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:15 PM‬‬
‫‪Untitled-1 8‬‬
‫حفظ و نگهداری‬
‫تعویض (تعمیر)‬
‫متيز کردن‬
‫فر را برای پیشگیری از ایجاد آلودگی در داخل فر به طور مرتب متیز کنید‪ .‬همچنین به دریچه‪ ،‬پلمب دریچه و صفحه گردان و حلقه‬
‫گردنده به خصوص توجه کنید (فقط مدل های مربوطه)‪.‬‬
‫اگر دریچه به طور روان باز و بسته منی شود‪ ،‬ابتدا پلمب های دریچه را برای ایجاد آلودگی کنترل کنید‪ .‬از یک پارچه نرم در آب و‬
‫صابون برای متیز کردن سطوح داخلی و خارجی فر استفاده کنید‪ .‬خوب آبکشی و خشک کنید‪.‬‬
‫برای متیز کردن آلودگی های سمج و بد بو از داخل فر‬
‫برای متیز کردن داخل مدل هایی که گرم کننده نوسانی دارند‬
‫‪A‬‬
‫برای متیز کردن قسمت باالتر اتاقک آشپزی‪ ،‬املنت گرم کننده باال را به‬
‫میزان ‪ 45‬درجه (‪ )A‬به طوریکه نشان داده شده پایین بیاورید‪ .‬اینکار به‬
‫متیز کردن قسمت باالتر کمک خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه متام شد‪ ،‬املنت‬
‫گرم کننده باال را سرجایش قرار دهید‪.‬‬
‫•اگر در مورد لوالها‪ ،‬پلمب‪ ،‬و‪/‬یا دریچه با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬با تکنسین واجد شرایط یا مرکز محلی خدمات ‪Samsung‬‬
‫برای دریافت کمک فنی متاس بگیرید‪.‬‬
‫•اگر می خواهید المپ را تعویض کنید‪ ،‬با مرکز محلی خدمات ‪ Samsung‬متاس بگیرید‪ .‬خودتان آنرا تعویض نکنید‪.‬‬
‫•اگر در مورد کابینت خارجی فر با مشکلی مواجه شدید‪ ،‬ابتدا سیم برق را از منبع نیرو بکشید و سپس با مرکز محلی ‬
‫خدمات ‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫مراقبت در برابر دوره طوالنی عدم استفاده‬
‫اگر برای مدت طوالنی از فر استفاده منی کنید‪ ،‬سیم برق را کشیده و فر را به محلی خشک و بدون گرد و خاک منتقل کنید‪ .‬گرد و‬
‫خاک و رطوبتی که در داخل فر ایجاد می شود ممکن است بر روی کارآیی فر تأثیر داشته باشد‪.‬‬
‫یرادهگن و ظفح‬
‫‪1 .1‬در فر خالی‪ ،‬یک فنجان آب لیموی رقیق در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪2 .2‬فر را در حداکثر توان برای ‪ 10‬دقیقه گرم کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬هنگامیکه سیکل متام شد‪ ،‬منتظر شوید تا فر خنک شود‪ .‬سپس دریچه را باز کرده و اتاقک آشپزی را متیز کنید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫این فر قطعات قابل جدا کردنی در داخل ندارد‪ .‬سعی نکنید که خودتان فر را تعویض یا تعمیر کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•دریچه و پلمب دریچه را متیز نگه دارید تا دریچه بتواند به طور روان باز و بسته شود‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬چرخه دوام فر ممکن‬
‫است کوتاه شود‪.‬‬
‫•مراقب باشید که در هواگیرهای فر آب ریخته نشود‪.‬‬
‫•از هیچگونه مواد ساینده یا شیمیایی برای متیز کردن استفاده نکنید‪.‬‬
‫•بعد از هر بار که از فر استفاده می کنید‪ ،‬از شوینده مالیم برای متیز کردن اتاقک آشپزی استفاده کنید پس از اینکه فر خنک‬
‫شد‪.‬‬
‫یسراف ‪9‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:15 PM‬‬
‫‪Untitled-1 9‬‬
‫ویژگی های فر‬
‫پانل کنترل‬
‫فر‬
‫‪٠٣‬‬
‫‪٠١‬‬
‫‪٠٢‬‬
‫رف یاه یگژیو‬
‫‪٠٩‬‬
‫‪٠٨‬‬
‫‪٠٧‬‬
‫‪٠۶‬‬
‫‪٠۵‬‬
‫‪٠٢‬‬
‫‪٠١‬‬
‫‪٠۴‬‬
‫‪٠٣‬‬
‫‪٠۶‬‬
‫‪٠۵‬‬
‫‪٠٨‬‬
‫‪٠٧‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٠٩‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫‪07‬‬
‫‪08‬‬
‫‪09‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪( Hot Blast Auto0‬وزش داغ خودکار)‬
‫‪( Slim Fry0‬سرخ کردن با کمی روغن)‬
‫‪( Healthy Cooking0‬آشپزی سالم)‬
‫‪( Dough Proof/Yogurt0‬ور آمدن خمیر‪/‬ماست)‬
‫‪( Power Defrost0‬یخ زدایی پرقدرت)‬
‫‪( Auto Reheat/Cook0‬گرم کردن دوباره‪/‬آشپزی خودکار)‬
‫‪( Hot Blast0‬وزش داغ)‬
‫‪( Grill0‬کباب پز)‬
‫‪( Microwave0‬مایکروویو)‬
‫‪( Combi1‬ترکیبی)‬
‫‪1‬صفحه گردان روشن‪/‬خاموش‬
‫‪1‬گزینشگر چند عملکردی‬
‫‪1‬قفل کودک‬
‫‪( STOP/ECO1‬توقف‪/‬صرفه جوئی)‬
‫‪( START/+30s1‬شروع‪ 30+/‬ثانیه)‬
‫‪٠۴‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪0 01‬املانت گرم کننده‬
‫‪0 02‬روزنه های هواگیر‬
‫‪0 03‬روزنه های چفت و بست ایمنی‬
‫‪0 04‬چفت و بست های دریچه‬
‫‪0 05‬دریچه‬
‫‪0 06‬صفحه گردان‬
‫‪0 07‬بست جفت کن‬
‫‪0 08‬حلقه گردنده‬
‫‪0 09‬پانل کنترل‬
‫‪١٣‬‬
‫‪١۵‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪١۴‬‬
‫‪ 10‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:15 PM‬‬
‫‪Untitled-1 10‬‬
‫استفاده از فر‬
‫نحوه کارکرد فر مایکروویو‬
‫کنترل اینکه فر به صورت صحیح کار می کند‬
‫مایکروویوها امواج الکترومغناطیسی به فرکانس باال می باشند؛ انرژی پخش شده به غذا امکان می دهد که پخته یا دوباره گرم‬
‫شود بدون اینکه شکل یا رنگ آن تغییر کند‪.‬‬
‫می توانید در موارد زیر از فر مایکروویو استفاده کنید‪:‬‬
‫شیوه ساده زیر به شما کمک می کند تا عملکرد صحیح فر را در متامی اوقات کنترل کنید‪ .‬اگر مطمئن نیستید‪ ،‬به بخش حتت‬
‫عنوان "عیب یابى" در صفحه ‪ 46‬مراجعه منائید‪.‬‬
‫•یخ زدائی‬
‫•دوباره گرم کردن‬
‫•پخنت‬
‫تذکر‬
‫این فر بایستی به پریز مناسب روی دیوار زده شود‪ .‬صفحه گردان بایستی سرجایش در فر قرار داشته باشد‪ .‬اگر از میزان توانی به‬
‫غیر از حداکثر (‪ 100‬درصد ‪ 900 -‬وات) استفاده می شود‪ ،‬آب بیشتر طول می کشد تا جوش بیاید‪.‬‬
‫دریچه فر را توسط کشیدن دستگیره در سمت باالی دریچه باز کنید‪ .‬یک لیوان آب را روی صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫اصول آشپزی‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪1 .1‬مایکروویوهای تولید شده توسط ماگنترون به داخل فر‬
‫منعکس شده و در حالیکه غذا روی صفحه گردان گردش می ‬
‫کند به طور یکنواخت توزیع می شوند‪ .‬غذا بنابراین به طور‬
‫یکنواخت پخته می شود‪.‬‬
‫‪2 .2‬مایکروویوها تا حداکثر در حدود ‪ 1‬اینچ (‪ 2/5‬سانتی متر) به غذا‬
‫جذب می شوند‪ .‬پخنت سپس در حین پخش شدن گرما در داخل‬
‫غذا ادامه پیدا می کند‪.‬‬
‫‪3 .3‬مدت آشپزی بستگی به محفظه استفاده شده و مشخصات‬
‫غذا متفاوت است‪:‬‬
‫حالت ‪( Microwave‬مایکروویو) را فشار داده و با فشار دادن دکمه‬
‫‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) زمان را روی ‪ 4‬یا ‪ 5‬دقیقه تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫فر آب را برای ‪ 4‬یا ‪ 5‬دقیقه گرم می کند‪ .‬آب سپس بایستی شروع به‬
‫جوشیدن کند‪.‬‬
‫•مقدار و فشردگی‬
‫•محتوای آب‬
‫•دمای اولیه (سرد شده در یخچال یا به غیر از آن)‬
‫احتیاط‬
‫در حالیکه مرکز غذا توسط پخش شدن گرما پخته می شود‪ ،‬پخنت ادامه پیدا می کند حتی هنگامیکه غذا را از فر خارج کرده‬
‫اید‪ .‬به مدت انتظار قید شده در دستور غذا و این کتابچه بایستی توجه شده تا اطمینان حاصل شود‪:‬‬
‫•پخنت غذا به طور یکدست تا مرکز‪.‬‬
‫•دمای یکسان در سرتاسر غذا‪.‬‬
‫یسراف ‪11‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:16 PM‬‬
‫‪Untitled-1 11‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫تنظیم زمان‬
‫آشپزی‪/‬گرم کردن مجدد‬
‫هنگامیکه به برق وصل شده باشد‪ "88:88" ،‬و سپس "‪ "12:00‬به طور خودکار روی صفحه منایش ظاهر می شود‪.‬‬
‫لطفا ً وقت کنونی را تنظیم کنید‪ .‬زمان ممکن است به صورت ‪ 24‬ساعته یا ‪ 12‬ساعته منایان شود‪ .‬در موارد زیر بایستی ساعت را‬
‫تنظیم کنید‪:‬‬
‫روش زیر نحوه پخنت یا گرم کردن مجدد غذا را توصیف می کند‪.‬‬
‫•هنگامیکه برای اولین بار فر مایکروویو را نصب می کنید‬
‫•بعد از قطع شدن برق‬
‫احتیاط‬
‫همیشه قبل از اینکه فر را به حال خود رها کنید‪ ،‬تنظیمات آشپزی را کنترل کنید‪ .‬دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان‬
‫قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪ .‬هرگز فر مایکروویو را هنگامی که خالی می باشد روشن نکنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪١‬‬
‫فراموش نکنید هنگام تغییر از ساعات تابستانی و زمستانی‪ ،‬ساعت را دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1‬گزینشگر چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬گزینشگر چند عملکردی را برای تنظیم نوع منایش زمان‬
‫بگردانید‪ 12( .‬ساعت یا ‪ 24‬ساعت)‬
‫‪3‬گزینشگر چند عملکردی را برای خامته تنظیم فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬گزینشگر چند عملکردی را برای تنظیم ساعت بگردانید‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Microwave‬مایکروویو) را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت مایکروویو)‬
‫‪ 900‬وات‬
‫(توان خروجی)‬
‫‪2 .2‬گزینشگر چند عملکردی را بگردانید تا اینکه میزان مناسب‬
‫نیرو منایش داده شود‪ .‬در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را‬
‫برای تنظیم میزان نیرو فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر میزان توان را ظرف ‪ 5‬ثانیه تنظیم نکنید‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به مرحله تنظیم زمان آشپزی تغییر می کند‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪٢‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪5 .5‬گزینشگر چند عملکردی رافشار دهید‪.‬‬
‫‪6 .6‬گزینشگر چند عملکردی را برای تنظیم دقیقه بگردانید‪.‬‬
‫‪7 .7‬هنگامیکه زمان صحیح منایش داده شد‪ ،‬گزینشگر چند‬
‫عملکردی را برای شروع ساعت فشار دهید‪.‬‬
‫هر زمان که از فر مایکروویو استفاده منی کنید‪ ،‬زمان منایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪3 .3‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی زمان آشپزی را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫مدت آشپزی منایان می شود‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫چراغ فر روشن شده و صفحه گردان شروع به گردش می کند‪.‬‬
‫آشپزی شروع می شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫‪ 12‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:17 PM‬‬
‫‪Untitled-1 12‬‬
‫تنظیم مدت آشپزی‬
‫مقادیر گوناگون میزان نیرو و زمان‬
‫عملکرد میزان نیرو به شما کمک می کند که مقدار انرژی پخش شده و بنابراین زمان الزم برای پخنت یا گرم کردن مجدد غذا را‬
‫بستگی به نوع و مقدار آن سازگار کنید‪ .‬می توانید از بین شش میزان نیرو انتخاب کنید‪.‬‬
‫میزان نیرو‬
‫درصد‬
‫خروجی‬
‫زیاد‬
‫‪% 100‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫متوسط زیاد‬
‫‪% 67‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫متوسط‬
‫‪% 50‬‬
‫‪ 450‬وات‬
‫متوسط کم‬
‫‪% 33‬‬
‫‪ 300‬وات‬
‫یخ زدائی‬
‫‪% 20‬‬
‫‪ 180‬وات‬
‫کم‬
‫‪% 11‬‬
‫‪ 100‬وات‬
‫اگر این را انتخاب کنید‪...‬‬
‫آنوقت زمان آشپزی بایستی این مقدار باشد‪....‬‬
‫میزان نیروی زیادتر‬
‫کاهش یافته‬
‫میزان نیروی کمتر‬
‫افزایش یافته‬
‫•صرفا ً با باز کردن دریچه‪ ،‬در هر زمان کنترل کنید که آشپزی چطور پیش می رود‬
‫•افزایش وقت آشپزی باقیمانده‬
‫‪٢‬‬
‫روش ‪1‬‬
‫برای افزایش مدت آشپزی غذا‪ ،‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه)‬
‫را یک بار برای هر ‪ 30‬ثانیه که اضافه می شود فشار دهید‪.‬‬
‫•مثال‪ :‬برای افزودن سه دقیقه‪ ،‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪30+/‬‬
‫ثانیه) را شش بار فشار دهید‪.‬‬
‫روش ‪2‬‬
‫صرفا ً گرداندن گزینشگر چند عملکردی برای تنظیم زمان آشپزی‪.‬‬
‫•برای افزایش زمان آشپزی‪ ،‬آنرا به راست و برای کاسنت از زمان‬
‫آشپزی آنرا به چپ بگردانید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫مدت آشپزی که در دستورات غذائی و این کتابچه داده شده به میزان نیروی خاص ذکر شده مربوط می شود‪.‬‬
‫می توانید مدت آشپزی را با فشردن دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) یک بار برای هر ‪ 30‬ثانیه که اضافه می شود افزایش‬
‫دهید‪.‬‬
‫یسراف ‪13‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:17 PM‬‬
‫‪Untitled-1 13‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫توقف آشپزی‬
‫استفاده از ویژگی های وزش داغ خودکار‬
‫می توانید آشپزی را در هر زمان به دالیل زیر متوقف کنید‪:‬‬
‫‪ 10‬ویژگی ‪( Hot Blast Auto‬وزش داغ خودکار) مدت های آشپزی از قبل برنامه ریزی شده را شامل می شوند‪/‬ارائه می کنند‪ .‬لزومی ‬
‫ندارد که مدت آشپزی یا میزان توان را تنظیم کنید‪ .‬می توانید اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫•کنترل غذا‬
‫•وارونه کردن یا هم زدن غذا‬
‫•بگذارید سرجایش باقی مباند‬
‫احتیاط‬
‫فقط از ظروفی استفاده کنید که در مقابل مایکروویو ایمن هستند‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫برای متوقف کردن آشپزی‪...‬‬
‫سپس‪...‬‬
‫موقتا ً‬
‫•دریچه را باز کرده و یا دکمه ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی) را یک بار فشار دهید‪.‬‬
‫آشپزی متوقف می شود‪.‬‬
‫•برای شروع دوباره آشپزی‪ ،‬دریچه را دوباره بسته و دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪30+/‬‬
‫ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫به طور کامل‬
‫•دکمه ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی) را یک بار فشار دهید‪.‬‬
‫آشپزی متوقف می شود‪.‬‬
‫•اگر مایلید که تنظیمات آشپزی را لغو کنید‪ ،‬دکمه ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه‬
‫جوئی) را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Hot Blast Auto‬وزش داغ خودکار) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫تنظیم حالت صرفه جوئی در انرژی‬
‫فر یک حالت صرفه جوئی در انرژی دارد‪.‬‬
‫•دکمه ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی) را یک بار فشار دهید‪.‬‬
‫منایشگر خاموش‪.‬‬
‫•برای لغو حالت صرفه جوئی در انرژی‪ ،‬دریچه را باز کنید یا دکمه‬
‫‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی) را فشار دهید و سپس‬
‫منایشگر زمان کنونی را نشان می دهد‪ .‬فر برای استفاده آماده‬
‫است‪.‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪2 .2‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی انتخاب کنید‪ .‬برای توصیف تنظیمات برنامه ریزی‬
‫شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪ .‬در آن زمان‪،‬‬
‫گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب نوع غذا فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 .3‬اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫غذا برطبق تنظیم پیش برنامه ریزی شده انتخابی پخته می ‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫عملکرد صرفه جویی در انرژی خودکار‬
‫اگر هنگامیکه دستگاه در حال تنظیم یا استفاده از وضعیت توقف موقت می باشد هیچگونه عملکردی را انتخاب نکنید‪،‬‬
‫عملکرد لغو شده و ساعت پس از‪ 25‬دقیقه نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫المپ فر پس از‪ 5‬دقیقه با وضعیت دریچه باز خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 14‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:17 PM‬‬
‫‪Untitled-1 14‬‬
‫راهنمای وزش داغ خودکار‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 10‬برنامه ‪( Hot Blast Auto‬وزش داغ خودکار)‪ ،‬مقادیر‪ ،‬مدت های باقی ماندن و توصیه های مناسب می باشد‪.‬‬
‫این برنامه ها با ترکیبی از مایکروویو‪ ،‬کباب پز و گرم کننده هواپزی اجرا می شوند‪.‬‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪H2‬‬
‫پیتزای خانگی‬
‫‪ 500‬تا ‪ 550‬گرم‬
‫•ترکیبات‬
‫خمیر پیتزا (‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم)‬
‫‪ 150‬گرم آرد نان سفید‪ 3 ،‬گرم مخمر خشک‪0/5 ،‬‬
‫قاشق غذاخوری روغن زیتون‪ 100 ،‬میلی لیتر آب گرم‪،‬‬
‫‪ 0/5‬قاشق غذاخوری شکر و منک‪.‬‬
‫مواد روی پیتزا‬
‫‪ 100‬گرم سبزیجات قاچ شده‪ 100 ،‬گرم پوره گوجه‬
‫فرنگی‪ 80 ،‬تا ‪ 100‬گرم پنیر ماتزورالی رنده شده‪.‬‬
‫•روش‬
‫آرد‪ ،‬مخمر‪ ،‬روغن‪ ،‬منک و آب گرم را در یک کاسه قرار‬
‫داده و مخلوط کنید تا تبدیل به یک خمیر خیس‬
‫شود‪ .‬در مخلوط کن یا با دست در حدود ‪ 5‬تا ‪10‬‬
‫دقیقه ورز دهید‪ .‬برای ور آمدن با در پوش بپوشانید و‬
‫‪ 30‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫روی بشقاب کراستی پهن کنید‪ .‬پوره گوجه فرنگی ‬
‫را روی خمیر پخش کرده و سبزیجات را اضافه کنید‪.‬‬
‫روی آن به طور یکدست پنیر بپاشید‪ .‬آنرا روی صفحه‬
‫باال قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪H3‬‬
‫الزانیا خانگی‬
‫‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫‪ 1000‬تا ‪ 1100‬گرم‬
‫•ترکیبات (‪ 1100-1000‬گرم)‬
‫‪ 2‬قاشق غذاخوری روغن زیتون‪ 300 ،‬گرم گوشت‬
‫گوساله چرخ کرده‪ 200 ،‬گرم سس گوجه فرنگی‪،‬‬
‫‪ 100‬میلی لیتر آبگوشت گوساله‪ 150 ،‬گرم ورقه‬
‫های خشک الزانیا (‪ 8‬ورقه)‪ 1 ،‬عدد پیاز (خرد شده)‪،‬‬
‫‪ 1‬قاشق غذاخوری برگ های خشک جعفری‪ ،‬آویشن‪،‬‬
‫ریحان از هر کدام‪ 200 ،‬گرم پنیر ماتزورالی رنده‬
‫شده ‪ -‬برای ‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم از نصف مقدار استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫•روش‬
‫سس‪ :‬روغن را در ماهی تابه گرم کنید سپس گوشت‬
‫گوساله چرخ کرده و پیاز خرد شده را برای در حدود‬
‫‪ 10‬دقیقه بپزید تا قهوه ای رنگ شود‪ .‬سپس گوجه‬
‫فرنگی و آبگوشت گوساله را روی آن بریزید و ادویه‬
‫های خشک را اضافه کنید‪ .‬به جوش بیاورید‪ ،‬سپس‬
‫برای ‪ 30‬دقیقه نیم جوش کنید‪ .‬الزانیا را برطبق‬
‫دستورات روی بسته بپزید‪ .‬ورقه‪ ،‬سس گوشت و پنیر‬
‫را به صورت الیه ای قرار داده و سپس تکرار کنید‪.‬‬
‫سپس پنیر ماتزورالی باقیمانده را به طور یکدست‬
‫روی ورقه ها پاشیده و آنرا روی صفحه پایین قرار‬
‫دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪H1‬‬
‫پیتزا تابه ای یخ زده‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫پیتزا را از بسته خارج کرده و روی شبکه پایین قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫یسراف ‪15‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:18 PM‬‬
‫‪Untitled-1 15‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫‪H4‬‬
‫گراتین خانگی‬
‫‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫‪ 900‬تا ‪ 1000‬گرم‬
‫•ترکیبات (‪ 1000-900‬گرم)‬
‫‪ 640‬گرم سیب زمینی‪ 80 ،‬میلی لیتر شیر‪ 80 ،‬میلی ‬
‫لیتر خامه‪ 40 ،‬گرم تخم مرغ زده شده‪ 1 ،‬قاشق‬
‫غذاخوری منک‪ ،‬فلفل‪ ،‬جوز هندی از هر کدام‪120 ،‬‬
‫گرم پنیر ماتزورالی رنده شده‪ ،‬کره‪ ،‬آویشن ‪ -‬برای ‪500‬‬
‫تا ‪ 600‬گرم از نصف مقدار استفاده کنید‪.‬‬
‫‪H7‬‬
‫قطعات مرغ بریان‬
‫‪H8‬‬
‫مرغ بریان‬
‫‪H5‬‬
‫سیب زمینی سرخ کرده‬
‫یخ زده‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫سیب زمینی های خالل شده برای فر را به طور‬
‫یکدست در بشقاب کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را‬
‫روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪H6‬‬
‫بال های مرغ یخ زده‬
‫(بافالو)‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫‪ 500‬تا ‪ 550‬گرم‬
‫بال های مرغ یخ زده (پیش پخته و با چاشنی) را در‬
‫یک طرف بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی‬
‫صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪3‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫•روش‬
‫سیب زمینی ها را پوست کنده و به ضخامت ‪3‬‬
‫میلی متر قاچ کنید‪ .‬کره را روی متام سطح ظرف‬
‫گراتین مبالید‪ .‬قاچ ها را روی یک دستمال متیز پهن‬
‫کرده و زمانی که مشغول آماده کردن بقیه مواد‬
‫هستید‪ ،‬روی آنها را با یک دستمال بپوشانید‪ .‬مابقی ‬
‫مواد را به غیر از پنیر رنده شده در یک کاسه بزرگ‬
‫مخلوط کرده و خوب هم بزنید‪ .‬قاچ های سیب‬
‫زمینی را در ظرف الیه وار قرار داده که قدری روی هم‬
‫قرار بگیرند و مخلوط را روی سیب زمینی ها بریزید‪.‬‬
‫پنیر رنده شده را روی آن پخش کرده و آنرا روی صفحه‬
‫پایین بگذارید‪ .‬پس از آشپزی با چند برگ آویشن تازه‬
‫سرو کنید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫‪ 900‬تا ‪ 1000‬گرم‬
‫قطعات مرغ را وزن کرده و با قلمو روغن و ادویه‬
‫بزنید‪ .‬آنها را به طور یکدست روی صفحه فلزی باال‬
‫قرار دهید‪ .‬هنگامیکه بیپ به صدا در آمد‪ ،‬مرغ را‬
‫برگردانده و شروع را برای ادامه دادن فشار دهید‪ .‬پس‬
‫از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 1100‬تا ‪ 1200‬گرم‬
‫‪ 1200‬تا ‪ 1300‬گرم‬
‫مرغ را به طور کامل با قلمو روغن و ادویه بزنید‪.‬‬
‫مرغ را ابتدا از سمت سینه روی بشقاب کراستی ‬
‫قرار دهید‪ .‬آنها را روی صفحه پایین قرار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه بیپ به صدا در آمد‪ ،‬مرغ را با انبرک‬
‫برگردانده و شروع را برای ادامه دادن فشار دهید‪ .‬پس‬
‫از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 16‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:18 PM‬‬
‫‪Untitled-1 16‬‬
‫کُد‬
‫‪H9‬‬
‫خوراک‬
‫پای استیک گوساله‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫•ترکیبات‬
‫‪ 200‬گرم گوشت گوساله بشکل مکعب‪ 1 ،‬قاشق‬
‫غذاخوری روغن زیتون‪ 0/5 ،‬عدد پیاز (قاچ شده)‪80 ،‬‬
‫گرم قارچ (قاچ شده)‪ 1 ،‬قاشق غذاخوری جعفری‬
‫و آویشن از هر کدام‪ ،‬خرد شده‪ 1 ،‬قاشق غذاخوری‬
‫سس ورسسترشر‪ ،‬منک و فلفل‪ 2 ،‬قاشق غذاخوری‬
‫آرد‪ 100 ،‬میلی لیتر آبگوشت گوساله داغ‪ 120 ،‬گرم‬
‫خمیر شیرینی آماده‪ 1 ،‬عدد زرده تخم مرغ‪ ،‬زده شده‬
‫‪H10‬‬
‫کیش کوچک خانگی‬
‫‪ 400‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫•ترکیبات‬
‫شیرینی‬
‫‪ 200‬گرد آرد ساده‪ 80 ،‬گرم کره‪ 1 ،‬عدد تخم مرغ‪30 ،‬‬
‫گرم بیکن‪ ،‬بشکل مکعب‪ 60 ،‬گرم خامه‪ 60 ،‬گرم‬
‫خامه ترش‪ 2 ،‬عدد تخم مرغ‪ 40 ،‬گرم پنیر رنده شده‪،‬‬
‫منک و فلفل‪.‬‬
‫•روش‬
‫برای درست کردن شیرینی‪ ،‬آرد‪ ،‬کره و تخم مرغ را در‬
‫یک کاسه ریخته و مخلوط کنید تا یک شیرینی نرم‬
‫ایجاد شود و سپس برای ‪ 30‬دقیقه در یخچال قرار‬
‫دهید‪ .‬شیرینی را لوله کرده و در قوطی های فلزی‬
‫آغشته به کره قرار دهید (مانند قالب کیک لقمه ای‬
‫برای ‪ 6‬کیش کوچک)‪ .‬خامه‪ ،‬بیکن بشکل مکعب‪،‬‬
‫خامه ترش‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬منک‪ ،‬فلفل را مخلوط‬
‫کرده و این مخلوط را در قالب ها بریزید‪ .‬آنرا روی‬
‫شبکه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 5‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫•روش‬
‫روی گوشت گوساله آرد‪ ،‬منک و فلفل بپاشید‪ .‬آنرا‬
‫در ماهی تابه با روغن سرخ کرده‪ ،‬مرتب هم بزنید‬
‫تا قهوه ای شود‪ .‬پیاز‪ ،‬قارچ‪ ،‬جعفری‪ ،‬آویشن‪ ،‬سس‬
‫ورسسترشر و آبگوشت گوساله را اضافه کرده‬
‫و سرخ کنید‪ .‬پس از سرخ کردن‪ ،‬حرارت را برای‬
‫یکساعت روی مالیم قرار دهید‪ .‬این مخلوط را در‬
‫یک ظرف فر ریخته و با ورقه شیرینی پای بپوشانید‬
‫و لبه را روی هم فشار دهید تا کیپ شود‪ .‬با کارت‬
‫و چنگال با تزئینات شیرینی تزئین کنید‪ .‬روی آن را‬
‫برش داده و با قلمو زرده تخم مرغ زده شده مبالید‪ .‬آنرا‬
‫روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪3‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫یسراف ‪17‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:18 PM‬‬
‫‪Untitled-1 17‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫استفاده از ویژگی های سرخ کردن با کمی روغن‬
‫‪ 11‬ویژگی ‪( Slim Fry‬سرخ کردن با کمی روغن) مدت های آشپزی از قبل برنامه ریزی شده را شامل می شوند‪/‬ارائه می کنند‪.‬‬
‫لزومی ندارد که مدت آشپزی یا میزان توان را تنظیم کنید‪ .‬گروه ‪( Slim Fry‬سرخ کردن با کمی روغن) را می توانید با گرداندن‬
‫گزینشگر چند عملکردی تنظیم کنید‪.‬‬
‫راهنمای سرخ کردن با کمی روغن‬
‫جدول زیر ‪ 11‬برنامه خودکار ‪( Slim Fry‬سرخ کردن با کمی روغن) را برای سرخ کردن عرضه می کند‪ .‬این جدول حاوی مقادیر و‬
‫توصیه های مربوطه می باشد‪ .‬از روغن کمتری در مقایسه با سرخ کردن با روغن استفاده کرده و در عین حال نتایج خوش طعمی را‬
‫بدست خواهید آورد‪ .‬برنامه ها با ترکیبی از هواپزی‪ ،‬املانت گرمانی باال و انرژی مایکروویو اجرا می شوند‪.‬‬
‫‪ .1‬سیب زمینی‪/‬سبزیجات‬
‫احتیاط‬
‫فقط از ظروفی استفاده کنید که در مقابل مایکروویو ایمن هستند‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Slim Fry‬سرخ کردن با کمی روغن) را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫کراکت های سیب زمینی یخ زده را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪1-1‬‬
‫کراکت سیب‬
‫زمینی یخ زده‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 450‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫از نوع سیب زمینی سفت تا متوسط استفاده کرده و آنها را‬
‫بشویید‪ .‬سیب زمینی ها را پوست کنده و به اندازه خالل های‬
‫به قطر ‪ 10‬در ‪ 10‬میلی متر ببرید‪ .‬در آب سرد بخیسانید (برای ‪30‬‬
‫دقیقه)‪ .‬آنها را با حوله خشک کنید‪ ،‬وزن کرده و ‪ 5‬گرم روغن زیتون‬
‫را با قلم مو به آنها مبالید‪ .‬سیب زمینی های خاللی خانگی را به‬
‫طور یکدست در بشقاب کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی‬
‫صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪1-3‬‬
‫سیب زمینی تنوری‬
‫قاچ شده‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫سیب زمینی های به اندازه متوسط را شسته و قاچ کنید با قلم‬
‫مو روغن زیتون و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به صورتیکه طرف بریده شده‬
‫به سمت بشقاب کراستی باشد قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه‬
‫میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪1-4‬‬
‫حلقه های یخ‬
‫زده پیاز‬
‫‪ 100‬تا ‪ 150‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫حلقه های یخ زده پیاز با پوشش سوخاری یا حلقه های یخ زده‬
‫ماهی مرکب با پوشش سوخاری را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫کدو سبزها را آبکشی و قاچ کنید‪ .‬با قلم مو گرم ‪ 5‬روغن زیتون‬
‫زده و ادویه اضافه کنید‪ .‬قاچ ها را به طور یکدست روی بشقاب‬
‫کراستی قرار دده و بشقاب را روی صفحه فلزی باال بگذارید‪ .‬پس‬
‫از صدای بیپ برگردانید‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید‪( .‬اگر بر‬
‫نگردانید‪ ،‬فر به کار ادامه می دهد)‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪٢‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪2‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب گروه آشپزی‬
‫بگردانید‪ .‬در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب‬
‫گروه آشپزی فشار دهید‪.‬‬
‫‪1)1‬سیب زمینی‪/‬سبزیجات‬
‫‪2)2‬غذای دریایی‬
‫‪3)3‬مرغ‬
‫‪3‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی انتخاب کنید‪ .‬برای آگاهی از شرح تنظیمات پیش‬
‫برنامه ریزی شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪.‬‬
‫در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب نوع غذا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫غذا برطبق تنظیم پیش برنامه ریزی شده انتخابی پخته می ‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫‪1-5‬‬
‫سیب زمینی سرخ‬
‫کرده خانگی‬
‫کدو سبز قاچ شده‬
‫‪ 18‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:18 PM‬‬
‫‪Untitled-1 18‬‬
‫‪ .2‬غذای دریایی‬
‫‪ .3‬مرغ‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫‪2-1‬‬
‫میگوی یخ زده‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪2-2‬‬
‫کتلت ماهی یخ زده‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫کتلت های ماهی سوخاری یخ زده را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫ماهی مرکب سرخ‬
‫شده یخ زده‬
‫‪ 150‬تا ‪ 200‬گرم‬
‫‪ 250‬تا ‪ 300‬گرم‬
‫حلقه های ماهی مرکب سوخاری یخ زده را به طور یکدست در‬
‫بشقاب کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین‬
‫قرار دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫ناگت های یخ زده مرغ را به طور یکدست در بشقاب کراستی ‬
‫پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‬
‫‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫میگوهای یخ زده سوخاری شده را به طور یکدست در بشقاب‬
‫کراستی پخش کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-1‬‬
‫کتلت های یخ‬
‫زده مرغ‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪3-2‬‬
‫پاچه های مرغ‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫پاچه های مرغ را وزن کرده و با قلمو روغن و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به‬
‫طور یکدست روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از صدای بیپ‬
‫برگردانید‪ ،‬فر متوقف خواهد شد‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-3‬‬
‫بال مرغ‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫بال های مرغ را وزن کرده و با قلمو روغن و ادویه بزنید‪ .‬آنها را به‬
‫طور یکدست روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از صدای بیپ‬
‫برگردانید‪ ،‬فر متوقف خواهد شد‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید‪.‬‬
‫برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫یسراف ‪19‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:19 PM‬‬
‫‪Untitled-1 19‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫استفاده از ویژگی های آشپزی سالم‬
‫راهنمای آشپزی سالم‬
‫‪ 13‬ویژگی ‪( Healthy Cooking‬آشپزی سالم) مدت های آشپزی از قبل برنامه ریزی شده را ارائه می کنند‪ .‬لزومی ندارد که مدت‬
‫آشپزی یا میزان توان را تنظیم کنید‪ .‬می توانید اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی تنظیم کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫فقط از ظروفی استفاده کنید که در مقابل مایکروویو ایمن هستند‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫جدول زیر مقادیر و دستورالعمل های مربوطه در مورد ‪ 13‬برنامه ‪( Healthy Cooking‬آشپزی سالم) را عرضه می کند‪.‬‬
‫‪ .1‬غالت‪/‬پاستا‬
‫کُد‬
‫‪1-1‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫خوراک‬
‫‪ 150‬تا ‪ 200‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫از یک ظرف شیشه ای مخصوص فر بزرگ با درپوش استفاده‬
‫کنید‪ .‬دو برابر آب سرد اضافه کنید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬قبل‬
‫از زمان انتظار هم زده و منک و ادویه اضافه کنید‪ .‬برای ‪ 5‬تا ‪10‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کوینوال‬
‫‪ 150‬تا ‪ 200‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫از یک ظرف شیشه ای مخصوص فر بزرگ با درپوش استفاده‬
‫کنید‪ .‬دو برابر آب سرد اضافه کنید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬قبل‬
‫از زمان انتظار هم زده و منک و ادویه اضافه کنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫ماکارونی‬
‫‪ 100‬تا ‪ 150‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫از یک ظرف شیشه ای مخصوص فر بزرگ با درپوش استفاده‬
‫کنید‪ 4 .‬برابر آب جوش و کمی منک اضافه کرده و خوب هم بزنید‪.‬‬
‫به صورت درباز بپزید‪ .‬قبل از مدت قرار دادن هم زده و آب را بعد از آن‬
‫ً‬
‫کامال تخلیه کنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫برجن قهوه ای‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Healthy Cooking‬آشپزی سالم) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪٢‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪2‬گروه غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی انتخاب‬
‫کرده و گزینشگر چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1)1‬غالت‪/‬پاستا‬
‫‪2)2‬سبزیجات‬
‫‪3)3‬مرغ‪/‬ماهی‬
‫‪3‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی انتخاب کنید‪ .‬برای آگاهی از شرح تنظیمات پیش‬
‫برنامه ریزی شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪.‬‬
‫در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب نوع غذا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫غذا برطبق تنظیم پیش برنامه ریزی شده انتخابی پخته می ‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪ 20‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:19 PM‬‬
‫‪Untitled-1 20‬‬
‫‪ .2‬سبزیجات‬
‫کُد‬
‫‪ .3‬مرغ‪/‬ماهی‬
‫خوراک‬
‫‪2-1‬‬
‫لوبیای سبز‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫لوبیا سبزها را آبکشی و متیز کنید‪ .‬آنها را به طور یکدست‬
‫در کاسه شیشه ای در دار قرار دهید‪ 30 .‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق‬
‫غذاخوری) هنگام آشپزی ‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم و ‪ 45‬میلی لیتر (‪ 3‬قاشق‬
‫غذاحوری) برای ‪ 300‬تا ‪ 450‬گرم آب اضافه کنید‪ .‬کاسه را در مرکز‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی‬
‫هم بزنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-2‬‬
‫اسفناج‬
‫‪ 100‬تا ‪ 150‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫اسفناج را آبکشی و متیز کنید‪ .‬در کاسه شیشه ای در دار بگذارید‪.‬‬
‫آب اضافه نکنید‪ .‬کاسه را در وسط صفحه گردان قرار دهید‪ .‬به‬
‫صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫سیب زمینی پوست‬
‫کنده‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫‪ 500‬تا ‪ 550‬گرم‬
‫سیب زمینی ها را شسته و پوست بکنید‪ ،‬از وسط ببرید و در‬
‫کاسه شیشه ای در دار قرار دهید‪ 15 .‬تا ‪ 30‬میلی لیتر آب (‪ 1‬تا ‪2‬‬
‫قاشق غذاخوری) اضافه کنید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪ .‬هنگام‬
‫پخنت مقادیر بیشتر‪ ،‬یکبار در طول آشپزی هم بزنید‪ .‬برای ‪ 3‬تا ‪5‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫بادمجان تنوری‬
‫‪ 100‬تا ‪ 150‬گرم‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫بادمجان ها را آبکشی و قاچ کنید‪ .‬با قلم مو روغن و ادویه جات‬
‫مبالید‪ .‬قاچ ها را به طور یکدست روی بشقاب کراستی قرار دهید‪.‬‬
‫بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬پس از صدای بیپ‬
‫برگردانید‪ .‬شروع را برای ادامه فشار دهید (اگر برنگردانید فر به کار‬
‫ادامه می دهد)‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫گوجه فرنگی تنوری‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫‪ 600‬تا ‪ 650‬گرم‬
‫گوجه فرنگی ها را آبکشی و متیز کنید‪ .‬از وسط بریده و در ظرف‬
‫مخصوص فر قرار دهید‪ .‬پنیر رنده شده روی آنها بریزید‪ .‬ظرف را روی‬
‫صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-1‬‬
‫سینه های مرغ‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫سینه های مرغ را آبکشی کرده و در ظرف شیشه ای عمیق‬
‫مخصوص فر قرار دهید‪ .‬با الیه پالستیکی چسبان مخصوص‬
‫مایکروویو پوشانده و الیه پالستیکی را سوراخ کنید‪ .‬ظرف را روی‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫سینه های بوقلمون‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫سینه بوقلمون را آبکشی کرده و در ظرف شیشه ای عمیق‬
‫مخصوص فر قرار دهید‪ .‬با الیه پالستیکی چسبان مخصوص‬
‫مایکروویو پوشانده و الیه پالستیکی را سوراخ کنید‪ .‬ظرف را روی‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-3‬‬
‫کباب فیله های‬
‫ماهی‬
‫‪ 200‬تا ‪ 300‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫فیله های ماهی را به طور یکدست روی بشقاب کراستی قرار‬
‫دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬به محض اینکه‬
‫صدای بیپ شنیده شد پشت و رو کنید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫کباب استیک‬
‫ماهی آزاد‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫استیک های ماهی را به طور یکدست روی بشقاب کراستی قرار‬
‫دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪ .‬به محض اینکه‬
‫صدای بیپ شنیده شد پشت و رو کنید‪ .‬برای ‪ 2‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫پوست ماهی کامل (قزل آال یا سرطال) را با قلم مو روغن زده و‬
‫چاشنی و ادویه اضافه کنید‪ .‬ماهی ها را در کنار هم و از سر تا ‬
‫دم روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی‬
‫باال قرار دهید‪ .‬به محض اینکه صدای بیپ شنیده شد پشت و رو‬
‫کنید‪ .‬برای ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3-5‬‬
‫ماهی بریان‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫یسراف ‪21‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:19 PM‬‬
‫‪Untitled-1 21‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫استفاده از ویژگی های ور آمدن خمیر‪/‬ماست‬
‫‪ 5‬ویژگی ‪( Dough Proof/Yogurt‬ور آمدن خمیر‪/‬ماست) مدت های آشپزی از قبل برنامه ریزی شده را شامل می شوند‪/‬ارائه می ‬
‫کنند‪ .‬لزومی ندارد که مدت آشپزی یا میزان توان را تنظیم کنید‪ .‬گروه ‪( Dough Proof/Yogurt‬ور آمدن خمیر‪/‬ماست) را می توانید با ‬
‫گرداندن گزینشگر چند عملکردی پس از فشردن دکمه ‪( Dough Proof/Yogurt‬ور آمدن خمیر‪/‬ماست) تنظیم کنید‪.‬‬
‫ابتدا غذا را در مرکز صفحه گردان قرار داده و دریچه را ببندید‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Dough Proof/Yogurt‬ور آمدن خمیر‪/‬ماست) را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪۴‬‬
‫‪2 .2‬ورآمدن خمیر یا ماست خانگی را انتخاب کرده و گزینشگر‬
‫چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1)1‬ورآمدن خمیر‬
‫‪2)2‬ماست خانگی‬
‫‪3 .3‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی را فشار دهید‪ .‬برای آگاهی از شرح تنظیمات پیش‬
‫برنامه ریزی شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫غذا برطبق تنظیم پیش برنامه ریزی شده انتخابی پخته می ‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫راهنمای ور آمدن خمیر‪/‬ماست‬
‫جدول زیر نحوه استفاده از برنامه های خودکار برای عمل آوردن خمیر مایه یا ماست خانگی را عرضه می کند‪.‬‬
‫‪ .1‬ورآمدن خمیر‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫‪1-1‬‬
‫خمیر پیتزا‬
‫‪ 300‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه پایین‬
‫قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫خمیر کیک‬
‫‪ 500‬تا ‪ 800‬گرم‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه پایین‬
‫قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫‪1-3‬‬
‫خمیر نان‬
‫‪ 600‬تا ‪ 900‬گرم‬
‫خمیر را در یک کاسه با اندازه مناسب قرار داده و روی صفحه پایین‬
‫قرار دهید‪ .‬با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫صفحه گردان در حالت تهیه ماست کار منی کند‪.‬‬
‫‪ 22‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:19 PM‬‬
‫‪Untitled-1 22‬‬
‫استفاده از ویژگی های یخ زدایی پرقدرت‬
‫‪ .2‬ماست خانگی‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪2-1‬‬
‫فنجان های کوچک‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 150‬گرم ماست طبیعی را در ‪ 5‬فنجان سرامیک یا ظرف شیشه‬
‫ای کوچک به طور یکدست توزیع کنید (‪ 30‬گرم در هر کدام)‪.‬‬
‫‪ 100‬میلی لیتر شیر را به هر فنجان اضافه کنید‪ .‬از شیر پردوام‬
‫استفاده کنید (دمای اتاق؛ ‪ 3/5‬درصد چربی)‪ .‬هر فنجان را با الیه‬
‫چسبان پوشانده و به صورت دایره روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫پس از اینکه کارتان متام شد‪ ،‬برای ‪ 6‬ساعت در یخچال قرار دهید‪.‬‬
‫برای بار اول توصیه می کنیم که از مخمر خشک باکتری ماست‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪2-2‬‬
‫کاسه بزرگ‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 150‬گرم ماست طبیعی را با ‪ 500‬میلی لیتر شیر پردوام (دمای‬
‫اتاق؛ ‪ % 3/5‬چربی) مخلوط کنید‪ .‬به طور یکدست در کاسه بزرگ‬
‫شیشه ای بریزید‪ .‬با الیه چسبان پوشانده و روی صفحه گردان قرار‬
‫دهید‪ .‬پس از اینکه کارتان متام شد‪ ،‬برای ‪ 6‬ساعت در یخچال قرار‬
‫دهید‪ .‬برای بار اول توصیه می کنیم که از مخمر خشک باکتری‬
‫ماست استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫فقط از ظروفی استفاده کنید که در مقابل مایکروویو ایمن هستند‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Power Defrost‬یخ زدایی پرقدرت) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪2 .2‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی انتخاب کنید‪ .‬برای آگاهی از شرح تنظیمات پیش‬
‫برنامه ریزی شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪.‬‬
‫در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب نوع غذا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 .3‬اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫کُد‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫ویژگی های ‪( Power Defrost‬یخ زدایی پرقدرت) به شما امکان می دهد تا گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬نان‪ ،‬کیک و میوه را یخ زدائی کنید‪.‬‬
‫مدت یخ زدائی و میزان نیرو به طور خودکار تنظیم می شود‪ .‬شما صرفا ً برنامه و وزن را انتخاب می کنید‪.‬‬
‫•یخ شروع به آب شدن می کند‪.‬‬
‫•فر در طول آب شدن یخ صدای بیپ می کند تا به شما ‬
‫یادآوری کند که غذا را وارونه کنید‪.‬‬
‫‪5 .5‬برای امتام یخ زدائی دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را‬
‫دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫یسراف ‪23‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:19 PM‬‬
‫‪Untitled-1 23‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫راهنمای یخ زدایی پرقدرت‬
‫جدول زیر منایشگر برنامه های مختلف ‪( Power Defrost‬یخ زدایی پرقدرت)‪ ،‬مقادیر و دستورالعمل های مناسب می باشد‪ .‬همه‬
‫نوع مواد بسته بندی را قبل از یخ زدائی جدا کنید‪ .‬گوشت‪ ،‬مرغ و ماهی را روی یک بشقاب شیشه ای یا بشقاب سرامیک مسطح‬
‫قرار داده‪ ،‬نان‪ ،‬کیک و میوه را روی کاغذ آشپزخانه بچینید‪.‬‬
‫کُد‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫خوراک‬
‫‪1‬‬
‫گوشت‬
‫‪ 200‬تا ‪ 1500‬گرم‬
‫لبه ها را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه فر بیپ کرد‪،‬‬
‫گوشت را برگردانید‪ .‬این برنامه برای گوشت گوساله‪ ،‬بره‪ ،‬خوک‪،‬‬
‫استیک‪ ،‬گوشت با استخوان و گوشت خردشده مناسب است‪.‬‬
‫برای ‪ 20‬تا ‪ 60‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫طیور‬
‫‪ 200‬تا ‪ 1500‬گرم‬
‫سر ران ها و بال ها را با کاغذ آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه‬
‫فر بیپ کرد‪ ،‬مرغ را برگردانید‪ .‬این برنامه برای مرغ درسته به‬
‫اضافه تکه های مرغ مناسب است‪ .‬برای ‪ 20‬تا ‪ 60‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ماهی‬
‫‪ 200‬تا ‪ 1500‬گرم‬
‫دم ماهی کامل را با ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬هنگامیکه‬
‫فر بیپ کرد‪ ،‬ماهی را برگردانید‪ .‬این برنامه برای ماهی کامل‬
‫به اضافه فیله های ماهی مناسب است‪ .‬برای ‪ 20‬تا ‪ 50‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫نان‪/‬کیک‬
‫‪ 125‬تا ‪ 1000‬گرم‬
‫به محض اینکه فر صدای بیپ کرد‪ ،‬نان را به صورت افقی روی‬
‫یک قطعه کاغذ آشپزخانه گذاشته و برگردانید‪ .‬نه محص‬
‫اینکه فر صدای بیپ کرد‪ ،‬کیک را روی یک بشقاب سرامیک‬
‫گذاشته و در صورت امکان برگردانید‪( .‬هنگامیکه دریچه را باز‬
‫می کنید‪ ،‬فر به کار ادامه داده و متوقف می شود‪ ).‬این برنامه‬
‫برای همه نوع نان‪ ،‬به صورت برشی یا کامل به اضافه رُل های نان‬
‫و بگت مناسب است‪ .‬رُل های نان را به صورت دایره قرار دهید‪.‬‬
‫این برنامه برای انواع کیک تخمیر شده‪ ،‬بیسکویت‪ ،‬کیک پنیری‬
‫و شیرینی پفی مناسب است‪ .‬این برنامه برای شیرینی کوتاه‪/‬‬
‫پوسته دار‪ ،‬کیک های میوه و خامه ای و کیک هائی که روکش‬
‫شکالتی دارند مناسب نیست‪ .‬برای ‪ 10‬تا ‪ 30‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫کُد‬
‫‪5‬‬
‫خوراک‬
‫میوه‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 100‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫میوه ها را به طور یکدست روی یک ظرف شیشه ای مسطح‬
‫پخش کنید‪ .‬این برنامه برای همه نوع میوه مناسب است‪ .‬برای ‪5‬‬
‫تا ‪ 20‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 24‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:20 PM‬‬
‫‪Untitled-1 24‬‬
‫استفاده از ویژگی های گرم کردن دوباره ‪ /‬آشپزی خودکار‬
‫‪ 5‬ویژگی ‪( Auto Reheat/Cook‬گرم کردن دوباره‪/‬آشپزی خودکار) مدت های آشپزی از قبل برنامه ریزی شده را شامل می شوند‪/‬ارائه‬
‫می کنند‪ .‬لزومی ندارد که مدت آشپزی یا میزان توان را تنظیم کنید‪ .‬می توانید اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی تنظیم کنید‪.‬‬
‫راهنمای گرم کردن دوباره‪/‬آشپزی خودکار‬
‫جدول زیر مقادیر و دستورالعمل های مربوطه را برای دوباره گرم کردن و آشپزی خودکار ارائه می کند‪.‬‬
‫کُد‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫روی یک بشقاب سرامیکی قرار داده و با ورقه چسبان مایکروویو‬
‫بپوشانید‪ .‬این برنامه برای خوراک هائی مناسب است که شامل‬
‫با سس‪ ،‬سبزیجات و خوراک فرعی ‬
‫‪ 3‬جزء باشند (یعنی گوشت ُ‬
‫از قبیل سیب زمینی‪ ،‬برجن یا پاستا)‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پیتزای یخ زده‬
‫‪ 300‬تا ‪ 350‬گرم‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫پیتزای یخ زده را روی صفحه پایین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪2‬‬
‫تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫الزانیای یخ زده‬
‫‪ 400‬تا ‪ 450‬گرم‬
‫‪ 600‬تا ‪ 650‬گرم‬
‫الزانیای یخ زده را در یک ظرف مقاوم برای فر مناسب قرار دهید‪.‬‬
‫ظرف را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای‬
‫‪ 3‬تا ‪ 4‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫کیش (سرد شده)‬
‫‪ 600‬تا ‪ 650‬گرم‬
‫این برنامه برای کیش یخچالی مناسب است‪ .‬بسته بندی را باز‬
‫کرده و روی یک بشقاب قرار دهید‪ .‬روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مرغ بریان‬
‫‪ 1100‬تا ‪ 1150‬گرم‬
‫‪ 1200‬تا ‪ 1250‬گرم‬
‫جوجه سرد شده را با قلم مو روغن و ادویه بزنید‪ .‬جوجه را از‬
‫سمت سینه در وسط شبکه پائین به طرف پائین قرار دهید‪.‬‬
‫به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪ .‬دکمه ‪START/+30s‬‬
‫(شروع‪ 30+/‬ثانیه) را برای ادامه روال فشار دهید‪ .‬برای ‪ 5‬دقیقه‬
‫منتظر شوید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫احتیاط‬
‫فقط از ظروفی استفاده کنید که در مقابل مایکروویو ایمن هستند‪.‬‬
‫خوراک‬
‫خوراک آماده‬
‫(سرد شده)‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را در مرکز صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Auto Reheat/Cook‬گرم کردن دوباره‪/‬آشپزی خودکار)‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪2 .2‬نوع غذائی که می خواهید بپزید را با گرداندن گزینشگر چند‬
‫عملکردی انتخاب کنید‪ .‬برای آگاهی از شرح تنظیمات پیش‬
‫برنامه ریزی شده مختلف به جدول صفحه بعد مراجعه منائید‪.‬‬
‫در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب نوع غذا‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 .3‬اندازه وعده غذائی را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫غذا برطبق تنظیم پیش برنامه ریزی شده انتخابی پخته می ‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫اندازه خوراک‬
‫دستورالعمل ها‬
‫یسراف ‪25‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:20 PM‬‬
‫‪Untitled-1 25‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫استفاده از بشقاب کراستی‬
‫احتیاط‬
‫بشقاب کراستی به شما امکان می دهد تا نه تنها روی غذا را با کباب پز برشته کنید‪ ،‬بلکه زیر غذا نیز ترد و برشته می شود که‬
‫به واسطه دمای زیاد بشقاب کراستی می باشد‪ .‬چندین خوراک که می توانید روی بشقاب کراستی تهیه کنید را می توان در این‬
‫جدول یافت (به صفحه بعد مراجعه منائید)‪ .‬از بشقاب کراستی می توان برای بیکن‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬سوسیس و غیره نیز استفاده کرد‬
‫‪1 .1‬بشقاب کراستی را مستقیما ً روی صفحه گردان قرار داده و آنرا‬
‫با باالترین ترکیب مایکروویو‪ -‬کباب پز [‪ 600‬وات ‪ +‬کباب پز] و‬
‫رعایت زمان ها و دستورات در جدول از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫‪2 .2‬اگر غذاهائی از قبیل بیکن و تخم مرغ می پزید‪ ،‬بشقاب را با ‬
‫برس چرب کنید تا غذا به طور دلپذیری برشته شود‪.‬‬
‫‪3 .3‬غذا را روی بشقاب کراستی قرار دهید‪.‬‬
‫•همیشه از دستکش فر برای خارج کردن بشقاب کراستی استفاده کنید چون بسیار داغ خواهد شد‪.‬‬
‫•اشیائی که در مقابل گرما مقاوم نیستند را روی بشقاب کراستی قرار ندهید‪.‬‬
‫•هرگز بشقاب کراستی را بدون صفحه گردان در مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫•لطفا ً توجه کنید که بشقاب کراست را نباید در ماشین ظرفشوئی شست‪.‬‬
‫تذکر‬
‫•لطفا ً توجه کنید که بشقاب کراستی یک الیه تفلون دارد که در مقابل خراشیدگی مصون نیست‪ .‬از هیچگونه شیئ تیز از‬
‫قبیل کارد برای بریدن در بشقاب کراستی استفاده نکنید‪.‬‬
‫•بشقاب کراستی را با آب گرم و شوینده متیز کرده و با آب متیز آبکشی کنید‪.‬‬
‫•از برس سائیدن یا اسفنج زبر استفاده نکنید در غیر اینصورت الیه خارجی صدمه خواهد دید‪.‬‬
‫‪4 .4‬بشقاب کراستی را روی صفحه فلزی (صفحه گردان) در‬
‫مایکروویو قرار دهید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪5 .5‬زمان وتوان آشپزی مناسب را انتخاب کنید‪( .‬به جدول مقابل‬
‫مراجعه کنید)‬
‫‪ 26‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:21 PM‬‬
‫‪Untitled-1 26‬‬
‫وزش داغ‬
‫کباب کردن‬
‫حالت ‪( Hot Blast‬وزش داغ) مشابه فر متعارف می باشد‪ .‬از حالت مایکروویو استفاده منی شود‪ .‬می توانید دما را بنابر مقتضیات از‬
‫‪ 40‬تا ‪ 200‬درجه سانتی گراد تنظیم کنید‪ .‬حداکثر مدت آشپزی ‪ 60‬دقیقه می باشد‪.‬‬
‫کباب پز به شما امکان می دهد تا غذا را بدون استفاده از مایکروویو‪ ،‬بطور سریع گرم و برشته کنید‪.‬‬
‫•همیشه هنگام دست زدن به ظروف داخل فر از دستکش فر استفاده کنید‪ ،‬چون بسیار داغ خواهند بود‪.‬‬
‫•اگر از صفحه میله ای پائین استفاده کنید‪ ،‬نتیجه آسپزی و برشته کردن بهتر خواهد بود‪.‬‬
‫•همیشه هنگام دست زدن به ظروف داخل فر از دستکش فر استفاده کنید‪ ،‬چون بسیار داغ خواهند بود‪.‬‬
‫•اگر از صفحه میله ای باال استفاده کنید‪ ،‬نتیجه آشپزی و کباب کردن بهتر خواهد بود‪.‬‬
‫‪1 .1‬دریچه را باز کرده و غذا را روی صفحه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫دریچه را باز کرده و ظرف را روی صفحه میله ای پائین گذاشته و روی صفحه گردان قرار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Hot Blast‬وزش داغ)‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت وزش داغ)‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد (دما)‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪٢‬‬
‫•اگر دما را ظرف ‪ 5‬ثانیه تنظیم نکنید‪ ،‬به طور خودکار به‬
‫مرحله تنظیم زمان آشپزی تغییر می کند‪.‬‬
‫‪3 .3‬گزینشگر چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 .4‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی زمان آشپزی را تنظیم‬
‫کنید‪( .‬اگر می خواهید فر را پیش گرم کنید‪ ،‬این را انتخاب‬
‫کنید "‪)" : 0‬‬
‫‪5 .5‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫آشپزی شروع می شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪2 .2‬دکمه ‪( Grill‬کباب پز) را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت کباب پز)‬
‫•شما منی توانید دمای کباب پز را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3 .3‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی زمان کباب پزی را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫•حداکثر مدت کباب پزی ‪ 60‬دقیقه می باشد‪.‬‬
‫‪4 .4‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫کباب کردن شروع می شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪۴‬‬
‫‪2 .2‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی دما را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(دما ‪ 40 :‬تا ‪ 200‬درجه سانتی گراد‪ ،‬به فاصله های ‪ 10‬درجه‬
‫سانتی گراد)‬
‫یسراف ‪27‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:22 PM‬‬
‫‪Untitled-1 27‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫ترکیب مایکروویو و کباب پز‬
‫انتخاب ملحقات‬
‫فرهای مرسوم نیاز به ظروف خوراک پزی دارند‪ .‬با این حال بایستی ‬
‫صرفا ً از طروفی استفاده کنید که در فر عادی استفاده می کنید‪.‬‬
‫محفظه هائی که برای مایکروویو مناسب هستند معموال ً برای‬
‫هواپزی مناسب منی باشند؛ از محفظه های پالستیکی‪ ،‬بشقاب‪،‬‬
‫فنجان کاغذی‪ ،‬حوله و غیره استفاده نکنید‪.‬‬
‫اگر مایلید یک حالت آشپزی ترکیبی را انتخاب کنید (مایکروویو‬
‫و کباب پز یا وزش داغ)‪ ،‬فقط از ظروفی استفاده کنید که برای‬
‫مایکروویو و فر مناسب می باشند‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫برای جزئیات بیشتر در مورد ظروف و وسائل خوراک پزی مناسب‪ ،‬به‬
‫راهنمای ظروف خوراکپزی در صفحه ‪ 32‬مراجعه منائید‪.‬‬
‫می توانید برای آشپزی سریع و در آن واحد برشته کردن‪ ،‬از آشپزی ترکیبی با مایکروویو و کباب پز نیز استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫•همیشه از ظروف خوراک پزی که برای مایکروویو و فر مناسب هستند استفاده کیند‪ .‬ظروف شیشه ای یا سرامیک ایده آل‬
‫هستند چون به اشعات مایکروویو امکان می دهند که به طور یکدست به غذا رسوخ کنند‪.‬‬
‫•همیشه هنگام دست زدن به ظروف داخل فر از دستکش فر استفاده کنید‪ ،‬چون بسیار داغ خواهند بود‪ .‬می توانید با استفاده‬
‫از صفحه میله ای باال‪ ،‬نتیجه آشپزی و کباب کردن را بهبود دهید‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬غذا را روی صفحه میله ای قرار دهید که برای خوراکی که می پزید مناسب تر است‪ .‬صفحه میله ای را روی‬
‫صفحه گردان قرار دهید‪ .‬دريچه را ببنديد‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Combi‬ترکیبی) را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(مایکروویو ‪ +‬کباب پز)‬
‫‪Cb-1‬‬
‫‪١‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪2 .2‬مطمئن شوید که ‪ Cb-1‬در منایشگر دیده شده و سپس‬
‫گزینشگر چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت ترکیبی مایکروویو و کباب پز)‬
‫‪٢‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫(توان خروجی)‬
‫‪ 28‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:22 PM‬‬
‫‪Untitled-1 28‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪3 .3‬میزان صحیح توان را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید تا اینکه توان خروجی مربوطه منایش داده شود‬
‫(‪ 300 ،450 ،600‬وات)‪ .‬در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را‬
‫برای تنظیم میزان توان فشار دهید‪.‬‬
‫•شما منی توانید دمای کباب پز را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•اگر دما را ظرف ‪ 5‬ثانیه تنظیم نکنید‪ ،‬به طور خودکار به‬
‫مرحله تنظیم زمان آشپزی تغییر می کند‪.‬‬
‫‪4 .4‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی زمان آشپزی را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫•حداکثر مدت آشپزی ‪ 60‬دقیقه می باشد‪.‬‬
‫‪5 .5‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫آشپزی ترکیبی شروع می شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫ترکیب مایکروویو و وزش داغ‬
‫آشپزی ترکیبی از انرژی مایکروویو و وزش داغ استفاده می کند‪ .‬نیازی به پیش گرم کردن نیست چون انرژی مایکروویو فورا ً موجود‬
‫است‪ .‬بسیاری از خوراک ها را می توان در حالت ترکیبی پخت‪ ،‬مخصوصاً‪:‬‬
‫•گوشت و مرغ بریان‬
‫•پای و کیک‬
‫•خوراک تخم مرغ و پنیر‬
‫احتیاط‬
‫•همیشه از ظروف خوراک پزی که برای مایکروویو و فر مناسب هستند استفاده کیند‪ .‬ظروف شیشه ای یا سرامیک ایده آل‬
‫هستند چون به اشعات مایکروویو امکان می دهند که به طور یکدست به غذا رسوخ کنند‪.‬‬
‫•همیشه هنگام دست زدن به ظروف داخل فر از دستکش فر استفاده کنید‪ ،‬چون بسیار داغ خواهند بود‪ .‬اگر از صفحه میله‬
‫ای پائین استفاده کنید‪ ،‬نتیجه آسپزی و برشته کردن بهتر خواهد بود‪.‬‬
‫دريچه را باز کنید‪ .‬خوراک را روی صفحه گردان یا صفحه میله ای پائین قرار دهید که سپس بایستی روی صفحه گردان قرار داده‬
‫شود‪ .‬دريچه را ببنديد‪ .‬املانت گرم کردن بایستی در وضعیت افقی باشد‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪2 .2‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی مطمئن شوید که‬
‫منایشگر ‪ Cb-2‬را نشان می دهد (مایکروویو ‪ +‬وزش داغ)‪،‬و سپس‬
‫گزینشگر چند عملکردی را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت ترکیبی مایکروویو و وزش داغ)‬
‫‪٢‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪1 .1‬دکمه ‪( Combi‬ترکیبی) را فشار دهید‪.‬‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(مایکروویو ‪ +‬کباب پز)‬
‫‪Cb-1‬‬
‫(توان خروجی)‬
‫یسراف ‪29‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:22 PM‬‬
‫‪Untitled-1 29‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫‪٣‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪3 .3‬میزان صحیح توان را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی‬
‫انتخاب کنید تا اینکه توان خروجی مربوطه منایش داده شود‬
‫(‪ 100 ،180 .300 ،450 ،600‬وات)‪ .‬در آن زمان‪ ،‬گزینشگر چند‬
‫عملکردی را برای تنظیم میزان توان فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر میزان توان را ظرف ‪ 5‬ثانیه تنظیم نکنید‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به مرحله تنظیم زمان آشپزی تغییر می کند‪.‬‬
‫(پیش فرض ‪ 600 :‬وات)‬
‫نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫(حالت ترکیبی مایکروویو و وزش داغ)‬
‫خاموش کردن بیپر‬
‫هر وقت که خواستید می توانید بیپر را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫•نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫‪2 .2‬برای روشن کردن دوباره بیپر‪ ،‬دکمه های ‪( Microwave‬مایکروویو)‬
‫و ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی)را دوباره همزمان فشار دهید‪.‬‬
‫فر به طور عادی کار می کند‪.‬‬
‫‪ 180‬درجه سانتی گراد (دما)‬
‫‪4 .4‬دمای مناسب را با گرداندن گزینشگر چند عملکردی انتخاب‬
‫کنید (دما ‪ 200 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد)‪ .‬در آن زمان‪ ،‬گزینشگر‬
‫چند عملکردی را برای تنظیم میزان توان فشار دهید‪.‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫•اگر دما را ظرف ‪ 5‬ثانیه تنظیم نکنید‪ ،‬به طور خودکار به‬
‫مرحله تنظیم زمان آشپزی تغییر می کند‪.‬‬
‫(پیش فرض ‪ 180 :‬درجه سانتی گراد)‬
‫‪5 .5‬با گرداندن گزینشگر چند عملکردی زمان آشپزی را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪1 .1‬دکمه های ‪( Microwave‬مایکروویو) و ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬‬
‫صرفه جوئی) را همزمان فشار دهید‪.‬‬
‫فر برای اعالم خامته عملکرد بیپ منی کند‪.‬‬
‫•نشانه های زیر منایش داده می شوند‪:‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫•حداکثر مدت آشپزی ‪ 60‬دقیقه می باشد‪.‬‬
‫‪6 .6‬دکمه ‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را فشار دهید‪.‬‬
‫آشپزی ترکیبی شروع می شود‪ .‬فر به دمای الزم گرم شده و‬
‫سپس آشپزی مایکروویو ادامه پیدا می کند تا اینکه آشپزی متام‬
‫شود‪ .‬هنگامیکه متام شد‪.‬‬
‫‪1)1‬فر ‪ 4‬بار بیپ می کند‪.‬‬
‫‪2)2‬سیگنال یادآوری خامته ‪ 3‬بار (یکبار در دقیقه) صدای بیپ‬
‫خواهد کرد‪.‬‬
‫‪3)3‬زمان کنونی دوباره منایان می شود‪.‬‬
‫‪ 30‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:23 PM‬‬
‫‪Untitled-1 30‬‬
‫استفاده از ویژگی های قفل کودک‬
‫استفاده از ویژگی های روشن‪/‬خاموش کردن صفحه گردان‬
‫فر مایکروویو شما مجهز به برنامه قفل کودک می باشد که به فر امکان می دهد قفل شود تا کودکان و اشخاصی که با آن‬
‫آشنائی ندارند نتوانند آنرا به طور اتفاقی راه بیاندازند‪.‬‬
‫دکمه صفحه گردان روشن‪/‬خاموش به شما اجازه می دهد که توسط متوقف کردن صفحه گردان از گردش (فقط حالت آشپزی‬
‫غیرخودکار)‪ ،‬از ظروف بزرگ که همه فر را پر می کنند استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه قفل کودک را برای ‪ 3‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫•فر قفل است (عملکردی را منی توان انتخاب کرد)‪.‬‬
‫•صفحه منایش "‪ "L‬را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫احتیاط‬
‫در این صورت نتایج به دست آمده کمتر رضایت بخش هستند چون آشپزی کمتر یکدست است‪ .‬توصیه می کنیم که ظرف را در‬
‫وسط مدت آشپزی با دست به طور نیمه متام بگردانید‪.‬‬
‫هشدار‬
‫‪2 .2‬برای باز کردن قفل فر‪ ،‬دکمه قفل کودک را برای ‪ 3‬ثانیه فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫می توان از فر به صورت عادی استفاده کرد‪.‬‬
‫هرگز صفحه گردان را بدون قرار دادن غذا در فر به کار نیاندازید‪ .‬ممکن است موجب آتشسوزی یا صدمه به دستگاه شود‪.‬‬
‫‪1 .1‬دکمه صفحه گردان روشن‪/‬خاموش را در طول تنظیم عملکرد‬
‫‪( Microwave‬مایکروویو)‪( Grill ،‬کباب پز)‪( Hot Blast ،‬وزش داغ)‪،‬‬
‫‪( Preheat‬پیش گرم کردن) و ‪( Combi‬ترکیبی) فشار دهید‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫رف زا هدافتسا‬
‫•در عملکردهای از قبل برنامه ریزی شده یا قبل از فشار دادن‬
‫دکمه های ‪( Microwave‬مایکروویو)‪( Grill ،‬کباب پز)‪Hot ،‬‬
‫‪( Blast‬وزش داغ)‪( Preheat ،‬پیش گرم کردن) و ‪Combi‬‬
‫(ترکیبی) در دسترس منی باشد‪.‬‬
‫عالمت صفحه گردان روشن‪/‬خاموش روی صفحه منایش‬
‫مشاهده می گردد‪ ،‬صفحه گردان در طول آشپزی نخواهد‬
‫چرخید‪.‬‬
‫(صفحه گردان خاموش)‬
‫‪2 .2‬برای فعال کردن دوباره چرخش صفحه گردان‪ ،‬دکمه صفحه‬
‫گردان روشن‪/‬خاموش را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫عالمت صفحه گردان روشن‪/‬خاموش روی صفحه منایش ناپدید‬
‫می شود‪ ،‬صفحه گردان در خواهد چرخید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫دکمه صفحه گردان روشن‪/‬خاموش تنها در طول آشپزی در دسترس می باشد‪.‬‬
‫یسراف ‪31‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 31‬‬
‫راهنمای ظروف خوراکپزی‬
‫برای پخنت غذا در فر مایکروویو‪ ،‬اشعات مایکروویو بایستی بدون اینکه توسط ظرف استفاده شده منعکس یا جذب شوند‪ ،‬بتوانند‬
‫به غذا رسوخ کنند‪.‬‬
‫بنابراین بایستی در انتخاب ظرف خوراکپزی مراقب بود‪ .‬اگر عالمت روی ظرف نشان می دهد که برای مایکروویو مناسب است‪ ،‬الزم‬
‫نیست نگران باشید‪.‬‬
‫جدول زیر انواع گوناگون ظرف خوراکپزی و اینکه آیا و چگونه بایستی در فر مایکروویو استفاده شوند را ذکر می کند‪.‬‬
‫ظرف خوراکپزی‬
‫مناسب برای‬
‫مایکروویو‬
‫نظرات‬
‫ورقه آلومینیمی‬
‫✓✗‬
‫می توان به اندازه های کوچک برای محافظت از زیاد پخته شدن بعضی ‬
‫قسمت ها استفاده کرد‪ .‬اگر ورقه زیاد به دیواره فر نزدیک باشد یا از‬
‫ورقه زیادی استفاده شود ممکن است موجب قوس برقی شود‪.‬‬
‫بشقاب کراست‬
‫✓‬
‫برای بیش از ‪ 8‬دقیقه پیش گرم نکنید‪.‬‬
‫ظروف چینی و سفالی‬
‫✓‬
‫ظروف چینی‪ ،‬سفالی‪ ،‬لعاب دار و چینی استخوانی معموال ً مناسب‬
‫بوده مگراینکه با لبه فلزی تزئین شده باشند‪.‬‬
‫ظروف یکبار مصرف مقوای‬
‫پلی استر‬
‫✓‬
‫برخی خوراک های یخ زده در این ظروف بسته بندی می شوند‪.‬‬
‫ظرف خوراکپزی‬
‫مناسب برای‬
‫مایکروویو‬
‫نظرات‬
‫فلز‬
‫•ظروف‬
‫✗‬
‫•گره های فلزی کیسه‬
‫فریزر‬
‫✗‬
‫ممکن است موجب قوس برقی یا آتشسوزی شوند‪.‬‬
‫کاغذ‬
‫•بشقاب‪ ،‬فنجان‪ ،‬دستمال‬
‫سفره و کاغذ آشپزخانه‬
‫•کاغذ بازیابی شده‬
‫✓‬
‫برای مدت های کوتاه آشپزی و گرم کردن‪ .‬همچنین برای جذب رطوبت‬
‫اضافی‪.‬‬
‫✗‬
‫ممکن است موجب قوس الکتریکی شود‪.‬‬
‫پالستیک‬
‫•محفظه ها‬
‫✓‬
‫یزپکاروخ فورظ یامنهار‬
‫بسته بندی خوراک سریع (فست فود)‬
‫مخصوصا ً اگر ترموپالستیک مقاوم در مقابل گرما باشند‪ .‬برخی ‬
‫پالستیک های دیگر ممکن است تاب بردارند یا تغییر رنگ دهند‪ .‬از‬
‫پالستیک مالمین استفاده نکنید‪.‬‬
‫•فنجان های پلی استیرن‬
‫✓‬
‫می توان برای گرم کردن غذا استفاده کرد‪ .‬زیاد گرم کردن ممکن است‬
‫موجب آب شدن پلی استیرن شود‪.‬‬
‫•ورقه چسبان‬
‫✓‬
‫می توان برای حفظ رطوبت استفاده کرد‪ .‬نباید با غذا متاس پیدا کند‪.‬‬
‫هنگام برداشت الیه مراقب باشید چون بخار داغ خارج خواهد شد‪.‬‬
‫•پاکت کاغذی یا روزنامه‬
‫✗‬
‫ممکن است آتش بگیرند‪.‬‬
‫•کیسه های فریزر‬
‫✓✗‬
‫•کاغذ بازیابی یا تزئینات‬
‫فلزی‬
‫✗‬
‫ممکن است موجب قوس الکتریکی شود‪.‬‬
‫حتی اگر قابل جوشیدن یا برای فر مقاوم باشند‪ .‬نبایستی کیپ باشند‪.‬‬
‫در صورت لزوم با چنگال سوراخ کنید‪.‬‬
‫کاغذ مومی یا مقاوم در برابر‬
‫چربی‬
‫✓‬
‫می توان برای حفظ رطوبت و جلوگیری از پاشیده شدن استفاده کرد‪.‬‬
‫ظروف شیشه ای‬
‫•ظرف از فر به سر میز‬
‫✓‬
‫می توان استفاده کرد‪ ،‬مگر اینکه تزئینات فلزی داشته باشند‪.‬‬
‫•ظروف شیشه ای ظریف‬
‫✓‬
‫می توان برای گرم کردن غذا یا مایعات استفاده کرد‪ .‬شیشه ظریف اگر‬
‫به طور ناگهانی گرم شود ممکن است بشکند یا ترک بردارد‪.‬‬
‫•ظرف شیشه ای‬
‫✓‬
‫بایستی درپوش را برداشت‪ .‬فقط برای گرم کردن مناسب است‪.‬‬
‫✓‬
‫‪ :‬توصیه شده‬
‫✓✗‬
‫‪ :‬مراقب باشید‬
‫✗‬
‫‪ :‬غیرایمن‬
‫‪ 32‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 32‬‬
‫راهنمای آشپزی‬
‫مایکروویو‬
‫انرژی مایکروویو در واقع به غذا نفوذ کرده‪ ،‬توسط آب‪ ،‬چربی و محتوای قندی آن جذب می شود‪ .‬امواج مایکروویو موجب حرکت‬
‫سریع مولکول های غذا می شوند‪ .‬حرکت سریع این مولکول ها اصطکاک ایجاد کرده و موجب گرم و پخته شدن غذا می شوند‪.‬‬
‫راهنمای آشپزی برای سبزیجات یخ زده‬
‫از یک کاسه پیرکس شیشه ای مناسب با درپوش استفاده کنید‪ .‬برای حداقل مدت به صورت پوشیده بپزید ‪ -‬به جدول مراجعه‬
‫شود‪ .‬به پخنت ادامه دهید تا نتیجه مورد نظر کسب شود‪ .‬دوبار در طول آشپزی و یک بار بعد از آشپزی هم بزنید‪ .‬بعد از آشپزی منک‪،‬‬
‫ادویه جات گیاهی یا کره اضافه کنید‪ .‬در طول مدت باقی ماندن بپوشانید‪.‬‬
‫آشپزی‬
‫ظرف خوراکپزی برای آشپزی با مایکروویو‪:‬‬
‫ظرف خوراکپزی بایستی به انرژی مایکروو امکان دهد تا برای حداکثر کارآئی از آن عبور کند‪ .‬اشعه مایکروویو توسط فلزات از قبیل‬
‫فوالد ضدزنگ‪ ،‬آلومینیم و مس منعکس می شود ولی می تواند به سرامیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬چینی و پالستیک به اضافه کاغذ و چوب‬
‫نفوذ کند‪ .‬بنابراین هرگز نبایستی غذا را در محفظه های فلزی پخت‪.‬‬
‫غذا مناسب برای آشپزی با مایکروویو‪:‬‬
‫بسیاری انواع غذا برای آشپزی با مایکروویو مناسب هستند‪ ،‬از قبیل سبزیجات تازه یا یخ زده‪ ،‬میوه‪ ،‬پاستا‪ ،‬برجن‪ ،‬غالت‪ ،‬بقوالت‪،‬‬
‫گوشت‪ .‬سس‪ ،‬کاستارد‪ ،‬سوپ‪ ،‬پودینگ بخارپز‪ ،‬کنسرو و چات نی را نیز می توان در فر مایکروویو پخت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬آشپزی‬
‫ماهی و‬
‫ُ‬
‫با مایکروویو برای هرنوع غذائی که معموال ً روی اجاق آماده می شود مناسب است‪ .‬برای مثال کره یا شکالت آب شده (به فصل‬
‫نکات‪ ،‬روش ها و راهنمائی ها مراجعه منائید)‪.‬‬
‫خوراک‬
‫اسفناج‬
‫کلم بروکلی‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪9-8‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 30‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫نخود‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪8-7‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫لوبیای سبز‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪8/5-7/5‬‬
‫سبزیجات مخلوط‬
‫(هویج‪/‬نخود‪/‬ذرت)‬
‫سبزیجات مخلوط‬
‫(سبک چینی)‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪8-7‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 30‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫مدت انتظار‬
‫پس از اینکه آشپزی متام شد‪ ،‬مدت باقی ماندن غذا اهمیت دارد چون به دما امکان می دهد تا در سرتاسر خوراک یکسان شود‪.‬‬
‫‪ 150‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪6-5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫پوشاندن در حین آشپزی‬
‫پوشاندن غذا در حین آشپزی بسیار اهمیت دارد چون آب تبخیر شده به صورت بخار جمع شده و به روند آشپزی کمک می کند‪ .‬غذا‬
‫را می توان به روش های مختلف پوشاند از قبیل‪ :‬با بشقاب سرامیکی‪ ،‬پوشش پالستیکی یا ورقه چسبان مناسب مایکروویو‪.‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪8/5-7/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪33‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 33‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫راهنمای آشپزی برای سبزیجات تازه‬
‫از یک کاسه پیرکس شیشه ای مناسب با درپوش استفاده کنید‪ 30 .‬تا ‪ 45‬میلی لیتر (‪ 2‬تا ‪ 3‬قاشق غذاخوری) برای هر ‪ 250‬گرم‪،‬‬
‫آب سرد اضافه کرده مگراینکه مقدار آب دیگری توصیه شده باشد ‪ -‬به جدول مراجعه کنید‪ .‬برای حداقل مدت به صورت پوشیده‬
‫بپزید (به جدول مراجعه شود)‪ .‬به پخنت ادامه دهید تا نتیجه مورد نظر کسب شود‪ .‬در طول آشپزی و بعد از آن یکبار هم بزنید‪ .‬بعد‬
‫از آشپزی منک‪ ،‬ادویه جات گیاهی یا کره اضافه کنید‪ .‬به مدت ‪ 3‬دقیقه در حین مدت قرار دادن بپوشانید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫کدو سبز‬
‫خوراک‬
‫کلم بروکلی‬
‫بادمجان‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪4/5-4‬‬
‫‪7-6‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫گلچه های هم اندازه را آماده کنید‪ .‬ساقه ها را به سمت مرکز قرار دهید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر‬
‫کردن سرو کنید‪.‬‬
‫کلم بروکسل‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪6-5/5‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫هویج‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫تره فرنگی‬
‫گل کلم‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫قارچ‬
‫‪ 125‬گرم‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪2-1/5‬‬
‫‪3-2/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫قارچ کوچک کامل یا قارچ خرد شده را آماده کنید‪ .‬آب اضافه نکنید‪ .‬روی آن آب لیموترش‬
‫بپاشید‪ .‬منک و فلفل بزنید‪ .‬آب آنرا قبل از مصرف تخلیه کنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو‬
‫کنید‪.‬‬
‫پیاز‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪4/5-4‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫پیازها را قاچ کنید یا از وسط ببرید‪ .‬تنها ‪ 15‬میلی لیتر (‪ 1‬قاشق غذاخوری) آب اضافه کنید‪.‬‬
‫بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪4/5-4‬‬
‫‪7/5-6/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫گلچه های هم اندازه را آماده کنید‪ .‬گلچه های بزرگ را نصف کنید‪ .‬ساقه ها را به سمت‬
‫مرکز قرار دهید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪4-3/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫تره فرنگی ها را به قطعات ضخیم ببرید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪4/5-4‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫هویج ها را به قاچ های هم اندازه ببرید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪3/5-3‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫بادمجان ها را به قاچ های کوچک بریده و روی آنها ‪ 1‬قاشق غذاخوری آب لیموترش بپاشید‪ .‬بعد‬
‫از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 60‬تا ‪ 75‬میلی لیتر (‪ 5‬تا ‪ 6‬قاشق غذاخوری) آب اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪4-3/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫کدو سبز را قاچ کنید‪ 30 .‬میلی لیتر (‪ 2‬قاشق غذاخوری) آب یا قدری کره اضافه کنید‪ .‬آنقدر‬
‫بپزید تا قدری نرم شود‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫سبزیجات تازه را به قطعات یکسان ببرید‪ .‬هرچه قطعات کوچک تر باشند‪ ،‬سریع تر خواهند پخت‪.‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫فلفل‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪5-4/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫فلفل را به قطعات ریز خرد کنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 34‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 34‬‬
‫خوراک‬
‫سیب زمینی‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪5-4‬‬
‫‪8-7‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫سیب زمینی های پوست کننده را وزن کرده و آنها را به قطعات هم اندازه نصف یا چهار‬
‫قسمت کنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫شلغم کلم‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪6-5/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫شلغم کلم را به قطعات مکعب شکل کوچک خرد کنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو‬
‫کنید‪.‬‬
‫راهنمای آشپزی برای برجن و پاستا‬
‫•برجن‪ :‬از یک کاسه پیرکس شیشه ای بزرگ با درپوش استفاده کنید ‪ -‬حجم برجن در حین آشپزی دو برابر می شود‪ .‬به صورت‬
‫پوشیده بپزید‪ .‬پس از اینکه مدت آشپزی متام شد‪ ،‬قبل از مدت قرار دادن هم زده و منک یا ادویه جات گیاهی و کره اضافه‬
‫منائید‪ .‬توضیح‪ :‬ممکن است که برجن بعد از خامته مدت آشپزی همه آب را جذب نکرده باشد‪.‬‬
‫•پاستا‪ :‬از یک کاسه پیرکس شیشه ای بزرگ استفاده کنید‪ .‬آب جوشان و کمی منک اضافه کرده و خوب هم بزنید‪ .‬به صورت‬
‫درباز بپزید‪ .‬گهگاه در طول آشپزی و بعد از آن هم بزنید‪ .‬در طول مدت قرار دادن پوشانده و آب را بعد از آن تخلیه کنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫برجن سفید (جوش پز)‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 375‬گرم‬
‫‪ 450‬وات‬
‫‪16-15‬‬
‫‪18/5-17/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫دو برابر آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫برجن قهوه ای (جوش پز)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 375‬گرم‬
‫‪ 450‬وات‬
‫‪19-18‬‬
‫‪21-20‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫دو برابر آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫برجن مخلوط (برجن ‪ +‬برجن‬
‫وحشی)‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 500‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 450‬وات‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫ذرت مخلوط (برجن ‪ +‬غالت)‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 450‬وات‬
‫‪19-18‬‬
‫‪21-20‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 400‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫پاستا‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪11-9/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫‪ 1000‬میلی لیتر آب سرد اضافه کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪35‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 35‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫خوراک‬
‫رشته فرنگی فوری‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 1‬بسته کوچک (‪ 80‬گرم)‬
‫‪ 1‬بسته بزرگ (‪ 120‬گرم)‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪7/5-7‬‬
‫‪9/5-9‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫از یک کاسه پیرکس شیشه ای استفاده کنید‪ .‬نودل فوری را قرار داده و ‪ 350‬میلی لیتر آب با ‬
‫دمای اتاق به کاسه اضافه کنید‪ .‬بصورت پوشیده با لفاف بپزید و چند بار سوراخ کنید‪ .‬بعداز‬
‫پخت‪ ،‬آب را خالی کرده و ادویه های رشته فرنگی فوری را مخلوط کنید‪.‬‬
‫دوباره گرم کردن‬
‫ً‬
‫معموال صرف می کنند‪ ،‬غذا را دوباره گرم خواهد کرد‪.‬‬
‫فر مایکروویو در مدت بسیار کوتاه تری از مدتی که فرهای متعارف‬
‫از سطوح نیرو و مدت های دوباره گرم کردن در جدول زیر به عنوان رهنمود استفاده کنید‪ .‬مدت های درج شده در این جدول مایعات با ‬
‫دمای داخل اتاق در حدود ‪ +18‬تا ‪ +20‬درجه سانتی گراد یا غذای سرد شده با دمای در حدود ‪ +5‬تا ‪ +7‬درجه سانتی گراد را مورد مالحظه‬
‫قرار می دهند‪.‬‬
‫ترتیب دادن و پوشاندن‬
‫از دوباره گرم کردن اقالم بزرگ از قبیل شقه گوشت پرهیز کنید ‪ -‬معموال ً قبل از اینکه مرکز آنها کامال ً داغ شود‪ ،‬زیادی پخته شده‬
‫و خشک می شوند‪ .‬دوباره گرم کردن قطعات کوچک بیشتر موفقیت آمیز خواهد بود‪.‬‬
‫سطوح نیرو و هم زدن‬
‫بعضی غذاها را می توان با استفاده از توان ‪ 900‬وات دوباره گرم کرد در حالیکه غذاهای دیگر بایستی با استفاده از ‪ 600‬وات‪450 ،‬‬
‫وات یا حتی ‪ 300‬وات دوباره گرم شوند‪.‬‬
‫از جداول برای راهنمائی استفاده کنید‪ .‬به طور کلی‪ ،‬اگر غذا ترد و شکننده باشد‪ ،‬به مقدار زیاد باشد یا اگر احتمال می رود که‬
‫بسیار سریع گرم شود (برای مثال پای گوشت خرد شده)‪ ،‬بهتر است که غذا را با استفاده از سطح پائین تری از نیرو گرم کنید‪.‬‬
‫غذا را برای کسب بهترین نتیجه در حین دوباره گرم کردن خوب هم بزنید یا وارونه کنید‪ .‬در صورت امکان‪ ،‬قبل از سرو کردن دوباره‬
‫هم بزنید‪ .‬هنگام گرم کردن مایعات و غذاهای کودک مخصوصا ً مراقب باشید‪ .‬برای جلوگیری از فوران مایعات در حین جوش آمدن‬
‫و احتمال سوختگی پوست‪ ،‬قبل‪ ،‬در حین و بعد از گرم کردن هم بزنید‪ .‬آنها را در طول مدت قرار دادن در مایکروویو نگه دارید‪ .‬توصیه‬
‫می کنیم که یک قاشق پالستیکی یا قلم شیشه ای را در مایعات قرار دهید‪ .‬از زیاد گرم کردن (و در نتیجه هدر رفنت) غذا اجتناب‬
‫کنید‪ .‬بهتر است که مدت آشپزی را دست کم گرفته و در صورت لزوم به وقت گرم کردن بیافزائید‪.‬‬
‫مدت های گرم کردن و انتظار‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫هنگامیکه غذا را برای اولین بار دوباره گرم می کنید‪ ،‬بهتر است که برای مراجعه در آینده‪ ،‬مدتی که طول کشید را یادداشت کنید‪.‬‬
‫همیشه مطمئن شوید که غذای دوباره گرم شده در همه نقاط کامال ً داغ باشد‪ .‬اجازه بدهید که غذا بعد از گرم کردن برای مدت‬
‫کوتاهی باقی مباند تا دما در همه نقاط یکسان شود‪ .‬مدت انتظار توصیه شده بعد از دوباره گرم کردن ‪ 2‬تا ‪ 4‬دقیقه می باشد‪ ،‬مگر‬
‫اینکه مدت دیگری در جدول توصیه شده باشد‪ .‬هنگام گرم کردن مایعات و غذای کودک مخصوصا ً مراقب باشید‪ .‬به فصل مربوط‬
‫به احتیاط های ایمنی نیز مراجعه منائید‪.‬‬
‫‪ 36‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 36‬‬
‫دوباره گرم کردن مایعات‬
‫توضیح‪:‬‬
‫همیشه حداقل ‪ 20‬ثانیه بعد از اینکه فر خاموش شد برای مدت انتظار وقت بگذارید تا دما در همه نقاط یکسان شود‪ .‬در صورت‬
‫لزوم در حین گرم کردن هم بزنید و همیشه بعد از گرم کردن هم بزنید‪ .‬برای جلوگیری از فوران در حین جوش آمدن و سوختگی ‬
‫پوست‪ ،‬بایستی یک قاشق یا قلم شیشه ای را در نوشیدنی ها قرار داده و قبل‪ ،‬در حین و بعد از گرم کردن هم بزنید‪.‬‬
‫غذای کودک قبل از مصرف مخصوصآ ّ به کنترل نیاز دارد تا از سوختگی جلوگیری شود‪ .‬از میزان نیرو و مدت درج شده در جدول‬
‫بعدی به عنوان رهنمودهای دوباره گرم کردن استفاده کنید‪.‬‬
‫دوباره گرم کردن غذای کودک‬
‫غذای کودک‪:‬‬
‫در یک بشقاب سرامیک عمیق خالی کنید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬پس از دوباره گرم کردن خوب هم بزنید! قبل از‬
‫مصرف بگذارید برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه باقی مباند‪ .‬دوباره هم زده و دما را کنترل کنید‪ .‬دمای سرو کردن توصیه شده‪ :‬بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬درجه‬
‫سانتی گراد می باشد‪.‬‬
‫دوباره گرم کردن مایعات و غذا‬
‫از میزان نیرو و مدت درج شده در این جدول به عنوان رهنمودهای دوباره گرم کردن استفاده کنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫نوشیدنی ها (قهوه‪ ،‬چای‬
‫و آب)‬
‫شیر کودک‪:‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 150‬میلی لیتر (‪ 1‬فنجان)‬
‫‪ 300‬میلی لیتر (‪ 2‬فنجان)‬
‫‪ 450‬میلی لیتر (‪ 3‬فنجان)‬
‫‪ 600‬میلی لیتر (‪ 4‬فنجان)‬
‫‪ 900‬وات‬
‫‪1/5-1‬‬
‫‪2/5-2‬‬
‫‪3/5-3‬‬
‫‪4-3/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫توی فنجان ها ریخته و به طور درباز گرم کنید‪ 1 .‬فنجان در وسط‪ 2 ،‬فنجان در دو سمت مقابل‪،‬‬
‫‪ 3‬فنجان به صورت دایره‪ .‬در طی مدت انتظار بگذارید در مایکروویو باقی مبانند و خوب هم بزنید‪.‬‬
‫بعد از ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫شیر را در یک بطری شیشه ای ضدعفونی شده بریزید‪ .‬به طور درباز دوباره گرم کنید‪ .‬هرگز بطری کودک را در حالیکه پستانک‬
‫روی سر آن است گرم نکنید چون بطری در صورت زیاد گرم شدن ممکن است منفجر شود‪ .‬قبل از مدت انتظار و دوباره قبل از مصرف‬
‫خوب تکان دهید‪ .‬همیشه دمای شیر یا غذای کودک را قبل از اینکه به کودک بدهید‪ ،‬دقیقا ً کنترل کنید‪ .‬دمای سرو کردن توصیه‬
‫شده‪ :‬حدود ‪ 37‬درجه سانتی گراد می باشد‪.‬‬
‫سوپ (سرد شده)‬
‫دستورالعمل ها‬
‫در بشقاب سرامیک عمیق یا کاسه سرامیک عمیق بریزید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪.‬‬
‫پس از دوباره گرم کردن خوب هم بزنید‪ .‬قبل از مصرف دوباره هم بزنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر‬
‫کردن سرو کنید‪.‬‬
‫تاس کباب (سرد شده)‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪ 550‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪4/5-4‬‬
‫‪6-5/5‬‬
‫‪7-6/5‬‬
‫‪8/5-8‬‬
‫‪5/5-4/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫تاس کباب را در بشقاب سرامیک عمیق قرار دهید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬در حین‬
‫دوباره گرم شدن و قبل از انتظار و مصرف گهگاه هم بزنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن‬
‫سرو کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪37‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:24 PM‬‬
‫‪Untitled-1 37‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫خوراک‬
‫پاستا با سس (سرد شده)‬
‫ُ‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪4/5-3/5‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫پاستا (برای مثال اسپاگتی یا رشته فرنگی تخم مرغ) را در بشقاب سرامیک مسطح قرار‬
‫دهید‪ .‬با ورقه چسبنده مایکروویو بپوشانید‪ .‬قبل از مصرف هم بزنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر‬
‫کردن سرو کنید‪.‬‬
‫با سس (سرد‬
‫پاستای توپر ُ‬
‫شده)‬
‫خوراک با ظرف (سرد شده)‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪ 350‬گرم‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪ 550‬گرم‬
‫‪6-5‬‬
‫‪7-6‬‬
‫‪8-7‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫غذای متشکل از ‪ 2‬تا ‪ 3‬جزء سرد شده را روی ظرف سرامیک قرار دهید‪ .‬با ورقه چسبنده‬
‫مایکروویو بپوشانید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫فاندوی پنیر آماده استفاده‬
‫(سرد شده)‬
‫‪ 400‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫از میزان نیرو و مدت درج شده در این جدول به عنوان رهنمودهای دوباره گرم کردن استفاده کنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫غذای کودک (سبزیجات ‪+‬‬
‫گوشت)‬
‫‪5-4‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫پاستای پرشده (برای مثال راویولی‪ ،‬تورتلینی) را در بشقاب سرامیک مسطح قرار دهید‪ .‬روی‬
‫آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬در حین دوباره گرم شدن و قبل از انتظار و مصرف گهگاه هم‬
‫بزنید‪ .‬بعد از ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 600‬وات‬
‫دوباره گرم کردن غذا و شیر کودک‬
‫‪7-6‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫فاندوی پنیر آماده استفاده را در یک کاسه پیرکس شیشه ای با درپوش به اندازه مناسب قرار‬
‫دهید‪ .‬گهگاه در طول دوباره گرم کردن و بعد از آن هم بزنید‪ .‬قبل از مصرف خوب هم بزنید‪ .‬بعد‬
‫از ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫آش کودک (غالت ‪ +‬شیر‬
‫‪ +‬میوه)‬
‫شیر کودک‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫‪ 190‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪ 30‬ثانیه‬
‫دستورالعمل ها‬
‫در یک بشقاب سرامیک عمیق خالی کنید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫قبل از مصرف‪ ،‬خوب هم بزنید و دما را با دقت کنترل کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 190‬گرم‬
‫‪ 600‬وات‬
‫‪ 20‬ثانیه‬
‫دستورالعمل ها‬
‫در یک بشقاب سرامیک عمیق خالی کنید‪ .‬به صورت پوشیده بپزید‪ .‬پس از آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫قبل از مصرف‪ ،‬خوب هم بزنید و دما را با دقت کنترل کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 100‬میلی لیتر‬
‫‪ 200‬میلی لیتر‬
‫‪ 300‬وات‬
‫‪ 30‬تا ‪ 40‬ثانیه‬
‫‪ 1‬دقیقه تا ‪ 1‬دقیقه و ‪ 10‬ثانیه‬
‫دستورالعمل ها‬
‫خوب هم بزنید یا تکان دهید و در بطری شیشه ای ضدعفونی شده بریزید‪ .‬در وسط صفحه‬
‫گردان قرار دهید‪ .‬به صورت درباز بپزید‪ .‬قبل از مصرف‪ ،‬خوب تکان داده و دما را با دقت کنترل‬
‫کنید‪ .‬بعد از ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 38‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 38‬‬
‫یخ زدائی‬
‫خوراک‬
‫مایکروویو کردن روش ایده آلی برای یخ زدائی غذای منجمد است‪ .‬اشعه های مایکروویو به طور مالیم غذای منجمد را در مدت‬
‫کوتاهی یخ زدائی می کنند‪ .‬این موضوع می تواند مزیت خوبی باشد اگر مهمان های غیرمنتظره پیدایشان شود‪ .‬مرغ یخ زده‬
‫بایستی قبل از آشپزی به طور کامل یخ زدائی شود‪ .‬هرگونه گره فلزی را جدا کرده و آنرا از هرگونه پوشش بیرون بیاورید تا به‬
‫مایعات آب شده امکان تخلیه داده شود‪ .‬غذای منجمد را روی یک ظرف بدون درپوش قرار دهید‪ .‬آنرا در وسط کار وارونه کرده‪،‬‬
‫هرگونه مایعات را تخلیه کنید و هرگونه دل و جگر و غیره را هرچه زودتر از داخل مرغ خارج کنید‪ .‬غذا را گهگاه کنترل کنید تا ‬
‫مطمئن شوید که زیادی گرم نباشد‪ .‬اگر بخش های کوچک و نازک تر غذای یخ زده شروع به گرم شدن می کنند‪ ،‬می توان آنها را‬
‫با پیچاندن نوارهای کوچک ورقه آلومینمی به دورشان در طول یخ زدائی‪ ،‬پوشانید‪ .‬اگر مرغ در سطح بیرونی شروع به گرم شدن می ‬
‫کند‪ ،‬آب کردن یخ را متوقف کرده وقبل از ادامه اجازه بدهید که برای ‪ 20‬دقیقه باقی مباند‪ .‬ماهی‪ ،‬گوشت و مرغ را بگذارید باقی ‬
‫مبانند تا یخ زدائی کامل شود‪ .‬مدت انتظار برای یخ زدائی کامل بستگی به مقداری که یخ زدائی می شود متفاوت خواهد بود‪ .‬لطفا ً‬
‫به جدول زیر مراجعه منائید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫غذای مسطح بهتر از ضخیم یخ زدائی می شوند و مقادیر کوچک تر به وقت کمتری از مقادیر بزرگتر نیاز دارند‪ .‬این راهنمائی را در‬
‫هنگام منجمد کردن و یخ زدائی غذا فراموش نکنید‪.‬‬
‫طیور‬
‫تکه های مرغ‬
‫مرغ درسته‬
‫خوراک‬
‫گوشت‬
‫گوشت خردکرده‬
‫ماهی‬
‫فیله های ماهی‬
‫ماهی کامل‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪7-6‬‬
‫‪11-9‬‬
‫‪8-7‬‬
‫‪ 180‬وات‬
‫دستورالعمل ها‬
‫گوشت را روی صفحه گردان بگذارید‪ .‬لبه های نازکتر را با ورقه آلومینیمی ‬
‫بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید! بعد از ‪ 15‬تا ‪ 30‬دقیقه صبر‬
‫کردن سرو کنید‪.‬‬
‫‪ 200‬گرم‬
‫‪ 400‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪7-6‬‬
‫‪13-11‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫ماهی یخ زده را در وسط بشقاب سرامیک مسطح قرار دهید‪ .‬قطعات نازکتر‬
‫را در زیر قطعات ضخیم تر مرتب کنید‪ .‬انتهاهای باریک فیله و دم ماهی ‬
‫کامل را با کاغذ آلومینیمی بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید!‬
‫بعد از ‪ 10‬تا ‪ 25‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫میوه‬
‫توت ها‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪7-6‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫میوه را به صورت مسطح روی یک ظرف شیشه ای مسطح و گرد (که قطر‬
‫بزرگی دارد) پخش کنید‪ .‬بعد از ‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫استیک خوک‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫‪ 500‬گرم (‪ 2‬قطعه)‬
‫‪ 1200‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪15-14‬‬
‫‪34-32‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫ابتدا قطعات مرغ را از سمت پوست و مرغ کامل را از سمت سینه روی‬
‫بشقاب سرامیک مسطح قرار دهید‪ .‬قطعات نازکتر مثل بالها و انتها را با ‬
‫ورقه آلومینیمی بپوشانید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید! بعد از ‪ 15‬تا ‬
‫‪ 60‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫برای یخ زدائی غذای یخ زده با دمای در حدود ‪ -18‬تا ‪ -20‬درجه سانتی گراد‪ ،‬از جدول زیر به عنوان راهنما استفاده کنید‪.‬‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫یسراف ‪39‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 39‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫خوراک‬
‫‪ 2‬قطعه‬
‫‪ 4‬قطعه‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪1/5-1‬‬
‫‪3-2/5‬‬
‫برشته‪/‬ساندویچ‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪4/5-4‬‬
‫نان آملانی (آرد گندم ‪ +‬چاودار)‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 180‬وات‬
‫‪9-7‬‬
‫نان‬
‫رُل های نان (هرکدام حدود ‪ 50‬گرم)‬
‫دستورالعمل ها‬
‫رُل ها را به صورت دایره یا نان را به صورت افقی روی کاغذ آشپزخانه در وسط‬
‫صفحه گردان مرتب کنید‪ .‬در وسط مدت یخ زدایی وارونه کنید! بعد از ‪ 5‬تا ‬
‫‪ 20‬دقیقه صبر کردن سرو کنید‪.‬‬
‫کباب پز‬
‫املانت گرم کردن کباب پز در زیر سقف دستگاه قرار دارد‪ .‬این املانت هنگامی کار می کند که دریچه بسته بوده و صفحه گردان در‬
‫حال گردش باشد‪ .‬گردش صفحه گردان باعث می شود که غذا به طور یکدست تر برشته شود‪ .‬پیش گرم کردن کباب پز برای ‪ 3‬تا ‪5‬‬
‫دقیقه موجب می شود که غذا سریعتر برشته شود‪.‬‬
‫ظروف خوراکپزی برای کباب کردن‪:‬‬
‫بایستی در مقابل شعله مقاوم بوده و می تواند حاوی فلز باشد‪ .‬از هیچکدام از انواع ظروف خوراکپزی پالستیکی استفاده نکنید‬
‫چون ممکن است آب شوند‪.‬‬
‫غذای مناسب برای کباب کردن‪:‬‬
‫گوشت با استخوان‪ ،‬سوسیس‪ ،‬استیک‪ ،‬همبرگر‪ ،‬بیکن و ژامبون‪ ،‬قطعات نازک ماهی‪ ،‬ساندویچ و همه نوع نان برشته و مخلفات‪.‬‬
‫نکته مهم‪:‬‬
‫هر وقت که از حالت فقط کباب پز استفاده می شود‪ ،‬لطفاً فراموش نکنید که غذا بایستی روی صفحه میله ای باال قرار داده‬
‫شود‪ ،‬مگراینکه دستورالعمل دیگری توصیه شده باشد‪.‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫‪ 40‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 40‬‬
‫مایکروویو ‪ +‬کباب پز‬
‫این حالت آشپزی گرمای تابشی که از کباب پز می آید را با سرعت آشپزی با مایکروویو ترکیب می کند‪ .‬این حالت تنها هنگامی ‬
‫کار می کند که دریچه بسته بوده و صفحه گردان در حال گردش باشد‪ .‬به خاطر گردش صفحه گردان‪ ،‬غذا به طور یکدست‬
‫برشته می شود‪ .‬سه حالت ترکیب برای این مدل موجود است‪ 600 :‬وات ‪ +‬کباب پز‪ 450 ،‬وات ‪ +‬کباب پز و ‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫ظرف خوراکپزی برای آشپزی با مایکروویو ‪ +‬منقل‪:‬‬
‫لطفا ً از ظرف خوراکپزی استفاده کنید که اشعه های مایکروویو بتوانند از آن عبور کنند‪ .‬ظرف خوراکپزی بایستی در مقابل شعله‬
‫مقاوم باشد‪ .‬از ظرف خوراکپزی فلزی به همراه حالت ترکیبی استفاده نکنید‪ .‬از هیچکدام از انواع ظروف خوراکپزی پالستیکی ‬
‫استفاده نکنید چون ممکن است آب شوند‪.‬‬
‫راهنمای منقل برای غذای تازه‬
‫کباب پز را توسط عملکرد کباب پز برای ‪ 3‬تا ‪ 5‬دقیقه پیش گرم کنید‪ .‬از میزان نیرو و مدت درج شده در این جدول به عنوان‬
‫رهنمودهای کباب کردن استفاده کنید‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن استفاده کنید‪.‬‬
‫غذای تازه‬
‫بریده های برشته‬
‫گوجه فرنگی تنوری‬
‫‪ 400‬گرم (‪ 2‬قطعه)‬
‫‪ 450‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪6-4‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫گوجه فرنگی ها را نصف کنید‪ .‬قدری پنیر روی آنها بگذارید‪ .‬به صورت دایره روی یک ظرف پیرکس‬
‫شیشه ای مسطح مرتب کنید‪ .‬آنرا روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر‬
‫شوید‪.‬‬
‫نکته مهم‪:‬‬
‫هر وقت که از حالت ترکیبی (مایکروویو ‪ +‬کباب پز) استفاده می شود‪ ،‬غذا بایستی روی صفحه میله ای باال قرار داده شود‪،‬‬
‫مگراینکه دستورالعمل دیگری توصیه شده باشد‪ .‬لطفا ً به دستورالعمل های جدول زیر مراجعه منائید‪ .‬اگر غذا در هر دو طرف‬
‫برشته شده‪ ،‬بایستی وارونه شود‪.‬‬
‫‪ 4‬قطعه (هر کدام ‪25‬‬
‫گرم)‬
‫فقط کباب پز‬
‫‪3/5-3‬‬
‫‪4-3‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫بریده های برشته را در کنار هم روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫غذا مناسب برای آشپزی با مایکروویو ‪ +‬کباب پز‪:‬‬
‫غذای مناسب برای آشپزی با حالت ترکیبی شامل همه نوع غذای پخته می شوند که نیاز به دوباره گرم کردن و برشته شدن دارند‬
‫(از قبیل پاستای پخته) به اضافه غذاهائی که به مدت آشپزی کوتاهی نیاز دارند تا سطح روی غذا برشته شود‪ .‬از این حالت می ‬
‫توان برای حصه های ضخیم غذا نیز استفاده کرد که از سطح روئی برشته و ترد بهره می برند (برای مثال‪ ،‬قطعات مرغ‪ ،‬آنها را در‬
‫وسط مدت آشپزی وارونه کنید)‪ .‬لطفا ً برای جزئیات بیشتر به جدول کباب پز مراجعه منائید‪.‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫‪ 1‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 2‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫تُست گوجه فرنگی ‬
‫با پنیر‬
‫سیب زمینی تنوری‬
‫دستورالعمل ها‬
‫ابتدا بریده های نان را برشته کنید‪ .‬نان برشته شده را به همراه مخلفات روی صفحه میله ای باال‬
‫قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 4‬قطعه (‪ 500‬گرم)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪7-5‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫ابتدا بریده های نان را برشته کنید‪ .‬نان برشته شده را به همراه مخلفات روی صفحه میله ای باال‬
‫قرار دهید‪ .‬برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 600‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪13-11‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫تُست هاوائی(برش های‬
‫ژانبون‪ ،‬آناناس‪ ،‬پنیر)‬
‫‪ 4‬قطعه (‪ 300‬گرم)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪7-5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫سیب زمینی ها را نصف کنید‪ .‬آنها را به صورت دایره روی صفحه میله ای باال طوری قرار دهید که‬
‫طرف بریده شده به سمت کباب پز باشد‪.‬‬
‫یسراف ‪41‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 41‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫غذای تازه‬
‫گراتین سیب زمینی‪/‬‬
‫سبزیجات (سرد شده)‬
‫سیب تنوری‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫‪ 1‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 2‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 450‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪13-11‬‬
‫‪-‬‬
‫غذای تازه‬
‫سبزیجات بریانی‬
‫‪ 2‬سیب (در حدود ‪400‬‬
‫گرم)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪8-7‬‬
‫بارهنگ‬
‫دستورالعمل ها‬
‫دانه های سیب ها را خارج کرده و آنها را با کشمش و مربا پر کنید‪ .‬قدری بادام خردشده روی آنها ‬
‫بگذارید‪ .‬سیب ها را روی یک ظرف پیرکس شیشه ای مسطح قرار دهید‪ .‬ظرف را درست روی‬
‫صفحه میله ای پائین قرار دهید‪.‬‬
‫تکه های مرغ‬
‫‪ 500‬گرم (‪ 2‬قطعه)‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪12-10‬‬
‫‪9-7‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪ .‬آنها را به صورت دایره روی صفحه میله ای باال‬
‫قرار دهید‪ .‬پس از کباب کردن برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫مرغ بریان‬
‫‪ 1200‬گرم‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫اول‪ 450 :‬وات ‪ +‬وزش داغ ‪ 200‬درجه‬
‫سانتی گراد‬
‫دوم‪ 450 :‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪22-20‬‬
‫‪22-20‬‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫کباب پز‬
‫‪11-9‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫سبزیجات را آبکشی کرده و به صورت قاچ خرد کنید (برای مثال‪ ،‬کدوی سبز‪ ،‬بادمجان‪ ،‬فلفل‪ ،‬کدو‬
‫حلوائی)‪ .‬با قلم مو روغن زیتون زده و ادویه اضافه کنید‪ .‬بشقاب کراستی را روی صفحه باال قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫گراتین یخ زده را روی ظرف پیرکس شیشه ای کوچک قرار دهید‪ .‬ظرف را روی صفحه میله ای باال‬
‫قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫اندازه خوراک‬
‫برق‬
‫‪ 1‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 2‬مرحله‬
‫(دقیقه)‬
‫‪ 1‬عدد (‪ 200‬گرم)‬
‫‪ 1‬مرحله‪ 450 :‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪ 2‬مرحله‪ :‬کباب پز‬
‫‪7-6‬‬
‫‪5-4‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫یک بارهنگ را پوست کنده و به قطعات با ضخامت ‪ 1‬سانتی متر قاچ کنید و روی بشقاب‬
‫کراستی روی صفحه کباب پز بگذارید‪ .‬متام طرف ها را با قلم مو روغن بزنید‪ .‬اگر بارهنگ نرم شد‪،‬‬
‫زمان را به ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه برای نوع نرم کاهش دهید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫سیب زمینى هندى‬
‫‪ 200‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪11-10‬‬
‫‪-‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫سیب زمینى هندى را پوست کنده و به تکه های با ضخامت ‪ 10‬در ‪ 30‬میلی متر قاچ کنید‪ .‬طول‬
‫در حدود ‪ 10‬سانتی متر‪ .‬روی بشقاب کراستی گذاشته و همه طرف آنها را با قلم مو روغن بزنید‪.‬‬
‫روی صفحه باال قرار داده و بپزید‪ .‬برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪ .‬مرغ را روی صفحه فلزی پائین قرار دهید‪ .‬پس از کباب‬
‫کردن برای ‪ 5‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫ماهی بریان‬
‫‪ 400‬تا ‪ 500‬گرم‬
‫‪ 300‬وات ‪ +‬کباب پز‬
‫‪8-6‬‬
‫‪7-6‬‬
‫دستورالعمل ها‬
‫ماهی کامل را با قلم مو روغن زده و چاشنی و ادویه اضافه کنید‪ .‬دو ماهی ها را در کنار هم (سر به‬
‫دم) روی صفحه میله ای باال قرار دهید‪ .‬پس از کباب کردن برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ 42‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 42‬‬
‫وزش داغ‬
‫مایکروویو ‪ +‬وزش داغ‬
‫آشپزی با وزش داغ ترکیب پرتوانی از گرم کننده کباب پز داخلی و گرم کننده حلقه همرفت گرما به همراه پنکه در کنار می باشد‪.‬‬
‫هوای داغ از باالی حفره از طریق سوراخ های فر می وزد‪ .‬املنت گرم کننده در باال و پشت و پنکه در دیواره پشتی‪ ،‬جریان یکنواخت‬
‫هوای داغ را حفظ می کند‪.‬‬
‫این حالت انرژی مایکروویو را با هوای داغ ترکیب کرده و بنابراین مدت آشپزی را کاهش داده در حین اینکه سطح غذا را برشته و ترد‬
‫می کند‪ .‬آشپزی توسط هواپزی روش متعارف و شناخته شده پخنت غذا می باشد که توسط ایجاد جریان هوای داغ توسط پنکه‬
‫حاصل می شود که در دیواره پشتی قرار دارد‪.‬‬
‫ظروف خوراک پزی برای آشپزی وزش داغ‪:‬‬
‫ظرف خوراک پزی برای آشپزی با مایکروویو ‪ +‬وزش داغ‪:‬‬
‫از همه ظروف‪ ،‬قوطی ها و ورقه های شیرینی پزی مقاوم برای فر عادی ‪ -‬هر چیزی که معموال ً برای فر هواپزی مرسوم استفاده می ‬
‫کنید ‪ -‬می توان استفاده منود‪.‬‬
‫بایستی اشعه های مایکروویو بتوانند از آن عبور کنند‪ .‬بایستی برای فر مقاوم باشند (از قبیل شیشه‪ ،‬ظرف سفالی یا چینی بدون‬
‫حاشیه های فلزی)؛ مشابه با ظرف خوراکپزی که حتت مایکروویو ‪ +‬کباب پز توصیف شد‪.‬‬
‫غذاهای مناسب برای آشپزی وزش داغ‪:‬‬
‫غذاهای مناسب برای آشپزی مایکروویو ‪ +‬وزش داغ‪:‬‬
‫از این حالت برای بیسکویت‪ ،‬اسکون های جداگانه‪ ،‬نان لقمه ای و کیک به اضافه کیک میوه‪ ،‬نان خامه ای و سوفله استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫همه نوع گوشت و مرغ به اضافه خوراک و گراتین‪ ،‬کیک پف کرده و کیک های سبک میوه ای‪ ،‬پای و کرامبل‪ ،‬سبزیجات تنوری‪،‬‬
‫اسکون و نان‪.‬‬
‫راهنمای وزش داغ برای غذای تازه و یخ زده‬
‫وزش داغ را با استفاده از عملکرد وزش داغ به دمای مورد نظر پیش گرم کنید‪ .‬از میزان توان و مدت درج شده در این جدول به عنوان‬
‫راهنمای آشپزی با وزش داغ استفاده کنید‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن استفاده کنید‪.‬‬
‫خوراک‬
‫شیرینی کوچک یخ زده ‪/‬‬
‫اسنک پیتزا‬
‫ناگت های یخ زده مرغ‬
‫‪ 250‬گرم‬
‫‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪11-9‬‬
‫اسنک پیتزا را روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪25-22‬‬
‫سیب زمینی های فر یخ زده را روی بشقاب کراستی توزیع کنید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله‬
‫ای باال قرار دهید‪.‬‬
‫‪ 300‬گرم‬
‫‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫خالل های سیب زمینی تنوری‬
‫یخ زده‬
‫اندازه خوراک‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫‪11-8‬‬
‫ناگت های یخ زده را روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه فلزی باال قرار دهید‪.‬‬
‫پیتزای یخ زده‬
‫‪ 300‬تا ‪ 440‬گرم‬
‫‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪14-11‬‬
‫پیتزای یخ زده را روی صفحه پایین قرار دهید‪.‬‬
‫یسراف ‪43‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 43‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫خوراک‬
‫الزانیای خانگی ‪ /‬گراتین‬
‫پاستا‬
‫الزانیای یخ زده‬
‫اندازه خوراک‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 170‬درجه سانتی گراد‬
‫‪20-15‬‬
‫‪ 400‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ 180 +‬درجه سانتی ‬
‫گراد‬
‫‪ 1000‬تا ‪ 1200‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی ‬
‫گراد‬
‫‪( 22-20‬طرف اول)‬
‫‪( 16-14‬طرف دوم)‬
‫‪ 350‬گرم (‪ 6‬عدد)‬
‫‪ 180‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی ‬
‫گراد‬
‫‪ 1000‬گرم‬
‫‪ 180‬وات ‪ 160 +‬درجه سانتی ‬
‫گراد‬
‫‪18-16‬‬
‫کیک یخ زده را مستقیما ً روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از یخ زدائی و گرم کردن برای‬
‫‪ 15‬تا ‪ 20‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪18-16‬‬
‫گوشت گوساله‪/‬بره را با روغن چرب کرده و فلفل‪ ،‬منک و پاپریکا بزنید‪ .‬آنرا روی صفحه پائین‬
‫قرار دهید طوریکه چربی به سمت پائین باشد‪ .‬پس از پخنت‪ ،‬آنرا در ورقه آلومینیمی پیچیده و‬
‫برای ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫رول های نان یخ زده‬
‫کیک یخ زده‬
‫پاستا را در ظرف مخصوص فر قرار دهید‪ .‬ظرف را روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫آنرا در ظرف مناسب پیرکس شیشه ای مناسب گذاشته یا آنرا در بسته بندی اصلی نگه دارید‬
‫(مراقب باشید که برای حرات مایکروویو و فر مناسب باشد)‪ .‬الزانیای یخ زده را روی صفحه‬
‫میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از آشپزی برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫گوساله بریان‪/‬بره بریان‬
‫(متوسط)‬
‫خوراک‬
‫اندازه خوراک‬
‫حالت‬
‫مدت آشپزی (دقیقه)‬
‫گراتین سیب زمینی خانگی‬
‫‪ 500‬گرم‬
‫‪ 450‬وات ‪ 180 +‬درجه سانتی ‬
‫گراد‬
‫‪22-18‬‬
‫گراتین را در ظرف مخصوص فر قرار دهید‪ .‬روی صفحه فلزی پایین قرار دهید‪.‬‬
‫کیش خانگی (اندازه‬
‫متوسط)‬
‫‪ 500‬تا ‪ 600‬گرم‬
‫‪ 160‬درجه سانتی گراد‬
‫‪50-45‬‬
‫کیش را با استفاده از تابه اندازه متوسط آماده کرده و روی شبکه پایین قرار دهید‪ .‬به دستور‬
‫آشپزی در راهنمای آشپزی وزش داغ خودکار مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪9-7‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫رُل های نان را روی بشقاب کراستی قرار دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه پایین قرار دهید‪ 2 .‬تا ‪3‬‬
‫دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کیک پلنگی‬
‫‪ 700‬گرم‬
‫‪ 160‬درجه سانتی گراد‬
‫‪55-50‬‬
‫خمیر تازه را در ظرف کوچک فلزی مستطیل شکل قرار دهید (طول ‪ 25‬سانتی متر)‪ .‬ظرف را‬
‫روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از پخنت برای ‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کیک کوچک‬
‫هرکدام ‪ 30‬گرم‬
‫‪ 160‬درجه سانتی گراد‬
‫‪32-28‬‬
‫حداکثر ‪ 12‬کیک کوچک ‪ /‬کیک لقمه ای را در قالب های کاغذی روی بشقات کراستی قرار‬
‫دهید‪ .‬بشقاب را روی صفحه میله ای پائین قرار دهید‪ .‬پس از پخنت برای ‪ 5‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫کروسانت‪/‬رُل های نان (خمیر‬
‫تازه)‬
‫‪ 200‬تا ‪ 250‬گرم‬
‫‪ 200‬درجه سانتی گراد‬
‫‪18-13‬‬
‫کروسون ها یا نان های لقمه ای سرد را روی کاغذ نان پزی و روی صفحه میله ای پائین قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ 44‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 44‬‬
‫نکات و راهنمائی ها‬
‫آب کردن کره‬
‫‪ 50‬گرم کره را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬روی آن یک در پالستیکی قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 900‬وات برای ‪ 30‬تا ‬
‫‪ 40‬ثانیه گرم کنید تا کره آب شود‪.‬‬
‫آب کردن شکالت‬
‫‪ 100‬گرم شکالت را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 450‬وات برای ‪ 3‬تا ‪ 5‬ثانیه گرم کنید تا شکالت‬
‫آب شود‪ .‬یکی دوبار در حین حل شدن هم بزنید‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن استفاده کنید!‬
‫آشپزی پودینگ‬
‫پودر مخلوط پودینگ با شکر و شیر (‪ 500‬میلی لیتر) را با دنبال کردن دستورالعمل های سازنده مخلوط کرده و خوب هم بزنید‪.‬‬
‫از یک کاسه پیرکس شیشه ای به اندازه مناسب با درپوش استفاده کنید‪ .‬به طور در بسته برای ‪ 6/5‬تا ‪ 7/5‬دقیقه و با استفاده از‬
‫‪ 900‬وات بپزید‪ .‬چندین بار در طول آشپزی هم بزنید‪.‬‬
‫برشته کردن خالل های بادام‬
‫‪ 30‬گرم خالل بادام را به طور یکدست روی بشقاب سرامیک به اندازه متوسط پخش کنید‪ .‬چندین بار در حین برشته کردن برای‬
‫‪ 3/5‬تا ‪ 4/5‬دقیقه با استفاده از ‪ 600‬وات هم بزنید‪ .‬بگذارید برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه در فر باقی مباند‪ .‬از دستکش فر در هنگام بیرون آوردن‬
‫استفاده کنید!‬
‫آب کردن عسل متبلور شده‬
‫‪ 20‬گرم عسل متبلور شده را در یک ظرف کوچک شیشه ای عمیق قرار دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 300‬وات برای ‪ 20‬تا ‪ 30‬ثانیه گرم کنید‬
‫تا عسل آب شود‪.‬‬
‫آب کردن ژله‬
‫ورقه های خشک ژالتین (‪ 10‬گرم) را ‪ 5‬دقیقه در آب سرد بخوابانید‪ .‬ژالتین تخلیه شده را در کاسه کوچک پیرکس شیشه ای قرار‬
‫دهید‪ .‬با استفاده از ‪ 300‬وات برای ‪ 1‬دقیقه گرم کنید‪ .‬بعد از آب شدن هم بزنید‪.‬‬
‫آشپزی تزئین روی کیک (برای کیک و گتو)‬
‫ماده تزئینی فوری (تقریبا ً ‪ 14‬گرم) را با ‪ 40‬گرم شکر و ‪ 250‬میلی لیتر آب سرد مخلوط کنید‪ .‬به طور روباز در یک کاسه پیرکس‬
‫شیشه ای برای ‪ 3/5‬تا ‪ 4/5‬دقیقه و با استفاده از ‪ 900‬وات بپزید تا ماده تزئینی شفاف شود‪ .‬در حین آشپزی دوبار هم بزنید‪.‬‬
‫یزپشآ یامنهار‬
‫آشپزی مربا‬
‫‪ 600‬گرم میوه (برای مثال انواع توت) را در یک کاسه پیرکس شیشه ای با درپوش به اندازه مناسب قرار دهید‪ 300 .‬گرم شکر را‬
‫اضافه کرده و خوب هم بزنید‪ .‬به طور در بسته برای ‪ 10‬تا ‪ 12‬دقیقه و با استفاده از ‪ 900‬وات بپزید‪ .‬چندین بار در طول آشپزی هم‬
‫بزنید‪ .‬به طور مستقیم در ظروف شیشه ای کوچک مخصوص مربا خالی کرده و در شیشه ها را ببندید‪ .‬برای ‪ 5‬دقیقه روی درپوش‬
‫بایستید‪.‬‬
‫یسراف ‪45‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 45‬‬
‫عیب یابى‬
‫عیب یابى‬
‫مشکل‬
‫اگر با هریک از مشکالتی که در زیر ذکر شده مواجه هستید‪ ،‬راه حل های ارائه شده را امتحان کنید‪.‬‬
‫علت‬
‫مشکل‬
‫نیرو در حین کارکرد خاموش می شود‪.‬‬
‫فر برای مدت طوالنی آشپزی می ‬
‫کرده است‪.‬‬
‫پس از آشپزی برای مدت طوالنی‪،‬‬
‫بگذارید که فر خنک شود‪.‬‬
‫پنکه خنک سازی کار منی کند‪.‬‬
‫به صدای پنکه خنک سازی گوش‬
‫کنید‪.‬‬
‫استفاده از فر بدون قرار دادن خوراک‬
‫در داخل آن‪.‬‬
‫خوراک را در فر قرار دهید‪.‬‬
‫فضای کافی برای هواگیری در فر‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫منفذهای ورودی‪/‬خروجی در جلو و‬
‫پشت فر برای هواگیری وجود دارند‪.‬‬
‫شکاف های مشخص شده در‬
‫راهنمای نصب محصول را حفظ‬
‫کنید‪.‬‬
‫از چندین دوشاخه در یک پریز‬
‫مشترک استفاده شده است‪.‬‬
‫تنها یک پریز را به فر اختصاص‬
‫دهید‪.‬‬
‫یک صدای ترکیدن در حین کارکرد وجود دارد و‬
‫فر کار منی کند‪.‬‬
‫آشپزی خوراک کیپ یا استفاده از‬
‫محفظه در دار ممکن است موجب‬
‫صدای ترکیدن شود‪.‬‬
‫از محفظه های کیپ استفاده‬
‫نکنید چون ممکن است به واسطه‬
‫انقباض محتویات در حین آشپزی‬
‫منفجر شوند‪.‬‬
‫سطح خارجی فر در حین کارکرد بسیار داغ‬
‫است‪.‬‬
‫فضای کافی برای هواگیری در فر‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫منفذهای ورودی‪/‬خروجی در جلو و‬
‫پشت فر برای هواگیری وجود دارند‪.‬‬
‫شکاف های مشخص شده در‬
‫راهنمای نصب محصول را حفظ‬
‫کنید‪.‬‬
‫اقالمی در روی فر قرار دارند‪.‬‬
‫همه اقالم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫اقدام‬
‫اطالعات کلی‬
‫مواد خارجی ممکن است در بین دکمه‬
‫ها گیر کرده باشد‪.‬‬
‫مواد خارجی را بیرون آورده و دوباره‬
‫امتحان کنید‪.‬‬
‫برای مدل های ملسی‪ :‬سطح خارجی ‬
‫مرطوب شده است‪.‬‬
‫رطوبت را از سطح خارجی پاک‬
‫کنید‪.‬‬
‫قفل کودک فعال شده است‪.‬‬
‫قفل کودک را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫زمان نشان داده نشده است‪.‬‬
‫قابلیت ‪( Eco‬صرفه جویی در نیرو)‬
‫تنظیم شده است‪.‬‬
‫قابلیت ‪ Eco‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫فر کار منی کند‪.‬‬
‫برق تغذیه منی شود‪.‬‬
‫مطمئن شوید که برق تغذیه می ‬
‫شود‪.‬‬
‫دریچه باز است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫مکانیسم ایمنی دریچه باز را مواد‬
‫خارجی پوشانده است‪.‬‬
‫مواد خارجی را بیرون آورده و دوباره‬
‫امتحان کنید‪.‬‬
‫کاربر دریچه را باز کرد تا خوراک را زیر‬
‫و رو کند‪.‬‬
‫پس از زیر و رو کردن خوراک‪ ،‬دکمه‬
‫‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را‬
‫دوباره فشار دهید تا کارکرد شروع‬
‫شود‪.‬‬
‫دکمه ها را منی توان درست فشار داد‪.‬‬
‫ىبای بیع‬
‫فر در حین کارکرد متوقف می شود‪.‬‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫‪ 46‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:25 PM‬‬
‫‪Untitled-1 46‬‬
‫مشکل‬
‫علت‬
‫مشکل‬
‫اقدام‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫گرم کردن که شامل قابلیت گرم می شود‬
‫درست کار منی کند‪.‬‬
‫ممکن است که فر کار منی کند‪ ،‬مقدار‬
‫زیادی خوراک پخته می شود یا از‬
‫ظرف خوراکپزی نامناسب استفاده‬
‫شده است‪.‬‬
‫یک فنجان آب را در محفظه‬
‫مخصوص مایکروویو قرار داده و‬
‫مایکروویو را برای ‪ 1‬تا ‪ 2‬دقیقه راه‬
‫بیاندازید تا ببینید که آیا آب گرم‬
‫شده است‪ .‬مقدار خوراک را کاهش‬
‫داده و قابلیت را دوباره شروع کنید‪.‬‬
‫از محفظه آشپزی که ته صاف دارد‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه برق وصل می شود‪ ،‬فر فورا ً شروع‬
‫به کار می کند‪.‬‬
‫دریچه به طور صحیح بسته نشده‬
‫است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره کنترل کنید‪.‬‬
‫از فر برق ساطع می شود‪.‬‬
‫برق یا پریز برق به طور ناصحیح‬
‫زمینی شده است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که برق و پریز برق به‬
‫طور صحیح زمینی شده باشد‪.‬‬
‫قابلیت یخ زدایی کار منی کند‪.‬‬
‫مقدار زیادی غذا پخته می شود‪.‬‬
‫مقدار خوراک را کاهش داده و‬
‫قابلیت را دوباره شروع کنید‪.‬‬
‫‪1 .1‬آب چکه می کند‪.‬‬
‫‪2 .2‬بخار از طریق شکاف دریچه خارج می ‬
‫شود‪.‬‬
‫‪3 .3‬آب در فر باقی می ماند‪.‬‬
‫ممکن است بستگی به خوراک‪ ،‬آب‬
‫یا بخار در برخی موارد وجود داشته‬
‫باشد‪ .‬این نشانه خراب کار کردن‬
‫فر نیست‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شده و سپس‬
‫با یک حوله خشک پاک کنید‪.‬‬
‫چراخ داخلی کم نور است یا روشن منی شود‪.‬‬
‫دریچه برای مدت طوالنی باز مانده‬
‫است‪.‬‬
‫چراغ داخلی ممکن است در هنگام‬
‫کارکرد قابلیت ‪ Eco‬به طور خودکار‬
‫خاموش شود‪ .‬دریچه را بسته و‬
‫دوباره باز کنید یا دکمه ‪STOP/ECO‬‬
‫(توقف‪/‬صرفه جوئی) را فشار دهید‪.‬‬
‫روشنایی در داخل فر متفاوت است‪.‬‬
‫روشنایی بستگی به تغییرات در‬
‫خروجی توان براساس قابلیت تغییر‬
‫می کند‪.‬‬
‫خروجی توان که در حین آشپزی‬
‫تغییر می کند نشانه خراب کار‬
‫کردن نیست‪ .‬این نشانه خراب کار‬
‫کردن فر نیست‪.‬‬
‫مواد خارجی چراغ داخلی را پوشانده‬
‫اند‪.‬‬
‫داخل فر را متیز کرده و دوباره کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫آشپزی متام شده ولی پنکه خنک سازی هنوز‬
‫کار می کند‪.‬‬
‫پنکه خنک سازی برای هواگیری فر‬
‫به مدت ‪ 3‬دقیقه بعد از متام شدن‬
‫آشپزی به کار ادامه می دهد‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن فر‬
‫نیست‪.‬‬
‫یک صدای بیپ در حین آشپزی پیش می آید‪.‬‬
‫اگر از عملکرد ‪( Auto Cook‬آشپزی‬
‫خودکار) استفاده می شود‪ ،‬این صدای‬
‫بیپ به معنی زمان برگرداندن خوراک‬
‫در حین یخ زدایی می باشد‪.‬‬
‫پس از زیر و رو کردن خوراک‪ ،‬دکمه‬
‫‪( START/+30s‬شروع‪ 30+/‬ثانیه) را‬
‫دوباره فشار دهید تا کارکرد مجددا ً‬
‫شروع شود‪.‬‬
‫فر هم سطح نیست‪.‬‬
‫فر بر روی سطح ناهموار نصب شده‬
‫است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که فر بر روی سطح‬
‫صاف و باثبات نصب شود‪.‬‬
‫ىبای بیع‬
‫دریچه را منی توان درست باز کرد‪.‬‬
‫باقیمانده خوراک بین دریچه و داخل‬
‫فر گیر کرده است‪.‬‬
‫فر را متیز کرده و سپس دریچه را‬
‫باز کنید‪.‬‬
‫در حین آشپزی جرقه ایجاد می شود‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی در حین قابلیت‬
‫فر‪/‬یخ زدایی استفاده شده است‪.‬‬
‫از محفظه های فلزی استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫صفحه گردان‬
‫صفحه گردان در حین گردش از محلش خارج‬
‫شده یا دیگر منی گردد‪.‬‬
‫حلقه گردنده وجود ندارد یا حلقه‬
‫گردنده درست قرار نگرفته است‪.‬‬
‫حلقه گردنده را نصب کرده و سپس‬
‫دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫یسراف ‪47‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:26 PM‬‬
‫‪Untitled-1 47‬‬
‫ىبای بیع‬
‫علت‬
‫مشکل‬
‫اقدام‬
‫صفحه گردان در حین گردش می کشد‪.‬‬
‫حلقه گردنده درست سرجایش‬
‫نیست‪ ،‬مقدار زیادی خوراک وجود دارد‬
‫یا محفظه زیادی بزرگ است و به‬
‫داخل مایکروویو گیر می کند‪.‬‬
‫مقدار خوراک را تغییر داده و از‬
‫محفظه هایی که زیادی بزرگ‬
‫هستند استفاده نکنید‪.‬‬
‫صفحه گردان در حین گردش لرزش دارد و‬
‫سروصدا ایجاد می کند‪.‬‬
‫باقیمانده خوراک به ته فر چسبیده‬
‫است‪.‬‬
‫هرگونه باقیمانده خوراک که به ته‬
‫فر چسبیده را جدا کنید‪.‬‬
‫کباب پز‬
‫در حین کارکرد دود بیرون می آید‪.‬‬
‫ىبای بیع‬
‫در حین کارکرد اولیه‪ ،‬هنگامیکه برای‬
‫اولین بار از فر استفاده می کنید‪،‬‬
‫دود از املنت های گرم کردن ساطع‬
‫می شود‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن نیست و‬
‫اگر فر را برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار راه بیاندازید‬
‫باید مرتفع شود‪.‬‬
‫املنت های حرارتی غذا وجود دارد‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شود و سپس‬
‫غذا را از املنت های حرارتی جدا‬
‫کنید‪.‬‬
‫خوراک زیادی به کباب پز نزدیک است‪.‬‬
‫خوراک را در فاصله مناسبی در حین‬
‫آشپزی قرار دهید‪.‬‬
‫خوراک به طور صحیح آماده و‪/‬یا ‬
‫گذاشته نشده است‪.‬‬
‫مطمئن شوید که خوراک به طور‬
‫صحیح تهیه و گذاشته شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫مشکل‬
‫در حین کارکرد اولیه‪ ،‬هنگامیکه برای‬
‫اولین بار از فر استفاده می کنید‪،‬‬
‫دود از املنت های گرم کردن ساطع‬
‫می شود‪.‬‬
‫این نشانه خراب کار کردن نیست و‬
‫اگر فر را برای ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار راه بیاندازید‬
‫باید مرتفع شود‪.‬‬
‫املنت های حرارتی غذا وجود دارد‪.‬‬
‫بگذارید که فر خنک شود و سپس‬
‫غذا را از املنت های حرارتی جدا‬
‫کنید‪.‬‬
‫بوی سوختگی یا پالستیک در حین استفاده از‬
‫فر وجود دارد‪.‬‬
‫از ظرف خوراکپزی پالستیکی یا ‬
‫ظرفی که در برابر حرارت مقاوم‬
‫نیست استفاده شده است‪.‬‬
‫از ظرف خوراکپزی شیشه ای که‬
‫برای دماهای زیاد مناسب است‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫بوی بدی از داخل فر ساطع می شود‪.‬‬
‫باقیمانده غذا یا پالستیک در داخل‬
‫فر ذوب شده و به سطح داخلی ‬
‫چسبیده است‪.‬‬
‫از عملکرد بخار استفاده کرده و‬
‫سپس با پارچه خشک پاک کنید‪.‬‬
‫می توانید یک قاچ لیمو را در داخل‬
‫قرار داده و فر را برای از بین بردن‬
‫سریع بوی بد راه بیاندازید‪،‬‬
‫در حین پیش گرم کردن دود بیرون می آید‪.‬‬
‫فر‬
‫فر گرم منی شود‪.‬‬
‫دریچه باز است‪.‬‬
‫دریچه را بسته و دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ 48‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:26 PM‬‬
‫‪Untitled-1 48‬‬
‫مشکل‬
‫فر درست خوراک را منی پزد‪.‬‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫دریچه فر در حین آشپزی مرتب باز‬
‫می شود‪.‬‬
‫اگر دریچه را مرتب باز کنید‪ ،‬دمای‬
‫داخلی کاهش پیدا کرده و ممکن‬
‫است بر روی نتایج آشپزی شما تأثیر‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫کنترل های فر درست تنظیم نشده‬
‫اند‪.‬‬
‫کنترل های فر را به طور صحیح‬
‫تنظیم کرده و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫کباب پز یا سایر ملحقات به طور‬
‫صحیح وارد نشده اند‪.‬‬
‫ملحقات را به طور صحیح وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫از نوع یا اندازه اشتباه ظرف‬
‫خوراکپزی استفاده شده است‪.‬‬
‫از ظروف مناسبی که کف مسطح‬
‫دارند استفاده کنید‪.‬‬
‫رمز اطالعاتی‬
‫بررسی کد‬
‫‪C-20‬‬
‫‪C-21‬‬
‫‪C-d0‬‬
‫علت‬
‫اقدام‬
‫سنسور دما نیاز به بررسی دارد‪.‬‬
‫دکمه ‪( STOP/ECO‬توقف‪/‬صرفه جوئی) را فشار‬
‫داده و دوباره استفاده کنید‪ .‬اگر این حالت دوباره‬
‫رخ داد‪ ،‬فر مایکروویو را برای بیش از ‪ 30‬ثانیه‬
‫خاموش کرده و دوباره تنظیم را امتحان کنید‪.‬‬
‫اگر دوباره منایان شد‪ ،‬با مرکز محلی خدمات‬
‫مشتریان ‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫سنسور دما‪ ،‬دمائی باالتر از دمای تنظیم‬
‫شده را تشخیص داده است‪.‬‬
‫فر مایکروویو را برای سرد کردن محصول خاموش‬
‫کرده و سپس دوباره تنظیم را امتحان کنید‪ .‬اگر‬
‫دوباره منایان شد‪ ،‬با مرکز محلی خدمات مشتریان‬
‫‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫دکمه های کنترل برای بیش از ‪ 10‬ثانیه‬
‫فشار داده شده اند‪.‬‬
‫کلیدها را متیز کنید و کنترل کنید که آب روی‬
‫سطح در اطراف کلید نباشد‪ .‬اگر این حالت‬
‫دوباره رخ داد‪ ،‬فر مایکروویو را برای بیش از ‪ 30‬ثانیه‬
‫خاموش کرده و دوباره تنظیم را امتحان کنید‪.‬‬
‫اگر دوباره منایان شد‪ ،‬با مرکز محلی خدمات‬
‫مشتریان ‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫ىبای بیع‬
‫برای هر کدی که در باال ذکر نشده یا راه حل توصیه شده مشکل را حل نکرده‪ ،‬با مرکز محلی مراقبت از مشتریان ‪SAMSUNG‬‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫یسراف ‪49‬‬
‫‪4/26/2017 6:39:26 PM‬‬
‫‪Untitled-1 49‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪ SAMSUNG‬همواره تالش می کند که محصوالتش را بهبود دهد‪ .‬بنابراین مشخصات طراحی و این دستورالعمل های کاربر بدون‬
‫اطالع قبلی منوط به تغییر می باشند‪.‬‬
‫مدل‬
‫منبع نيرو‬
‫مصرف نیرو‬
‫‪SAMI4‬‬
‫‪ 230‬ولت ~ ‪ 50‬هرتز برق متناوب‬
‫حداکثر نیرو‬
‫‪ 2900‬وات‬
‫مایکروویو‬
‫‪ 1400‬وات‬
‫کباب پز (املانت گرم کننده)‬
‫‪ 1500‬وات‬
‫وزش داغ (املانت گرم کننده)‬
‫حداکثر ‪ 2100‬وات‬
‫نیروی بازده‬
‫‪ 100‬وات ‪ 900 /‬وات ‪ 6 -‬مرحله )‪(IEC-705‬‬
‫فرکانس استفاده‬
‫‪ 2450‬مگاهرتز‬
‫ابعاد (عرض در ارتفاع‬
‫در عمق)‬
‫بیرون (شامل دسته)‬
‫‪ 517‬در ‪ 310‬در ‪ 463‬میلی متر‬
‫محفظه فر‬
‫‪ 358‬در ‪ 235/5‬در ‪ 327‬میلی متر‬
‫حجم‬
‫وزن‬
‫‪ 28‬لیتر‬
‫خالص‬
‫تقریبا ً ‪ 9.17‬کیلوگرم‬
‫ینف تاصخشم‬
‫‪ 50‬یسراف‬
‫‪4/26/2017 6:39:26 PM‬‬
‫‪Untitled-1 50‬‬
‫یادداشت‬
Untitled-1 51
4/26/2017 6:39:26 PM
.‫ نصب صحیح یا اجنام متیز کردن یا حفظ و نگهداری عادی را پوشش منی دهد‬،‫ متاس های خدماتی برای توضیح در مورد عملکرد محصول‬Samsung ‫لطفا ً توجه کنید که گارانتی‬
‫سواالت یا نظرات؟‬
‫یا از ما به آدرس آنالین زیر دیدن کنید‬
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Untitled-1 52
‫متاس بگیرید‬
‫کشور‬
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
SAUDI ARABIA
444 77 11
0800-726-7864
0800-100-077
8000-00-77
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 780 089
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
0211 350 370
800 2550
917 267 864
847267864
TURKEY
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
MAURITIUS
ANGOLA
MOZAMBIQUE
‫یا از ما به آدرس آنالین زیر دیدن کنید‬
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support/
‫متاس بگیرید‬
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255) 08000-7267864
16580
0800-Samsung (72678)
3004
80 1000 12
080 100 22 55
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
1299
80010080
021-8255 [CE]
*6963
‫کشور‬
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
PAKISTAN
ALGERIA
TUNISIA
MOROCCO
JORDAN
SYRIA
Lebanon
Iraq
IRAN
Israel
4/26/2017 6:39:26 PM
Microwave Oven
User manual
SAMI4
Untitled-1 1
2017-06-05
5:36:22
Contents
Contents
Safety instructions
3
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
6
7
7
Installation
8
Accessories8
Installation site
8
Turntable8
Maintenance
9
Cleaning9
Replacement (repair)
9
Care against an extended period of disuse
9
Oven features
10
Oven10
Control panel
10
Oven use
11
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
11
Setting the time
12
Cooking/Reheating12
Adjusting the cooking time
13
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the hot blast auto features 14
Using the slim fry features
18
Using the healthy cooking features
20
Using the dough proof/yogurt features
22
Using the power defrost features
23
Using the auto reheat/cook features
25
Using the crusty plate
26
Hot Blast
27
Grilling27
Choosing the accessories
28
Combining microwaves and grill
28
Combining microwaves and hot blast
29
Switching the beeper off
30
Using the child lock features
31
Using the turntable on/off features
31
Cookware guide
32
Cooking guide
33
Microwaves33
Cooking33
Reheating36
Reheating liquids
37
Reheating baby food
37
Remark:37
Defrosting39
Grill40
Microwave + Grill
41
Hot blast
43
Microwave + Hot blast
43
Tips and tricks
45
Troubleshooting
46
Troubleshooting46
Information code
49
Technical specifications
50
2 English
Untitled-1 2
2017-06-05
5:36:22
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
Untitled-1 3
2017-06-05
5:36:22
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
Safety instructions
Safety instructions
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
Untitled-1 4
2017-06-05
5:36:22
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
English 5
Untitled-1 5
2017-06-05
5:36:22
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
6 English
Untitled-1 6
2017-06-05
5:36:22
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
•
•
•
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
•
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
Untitled-1 7
2017-06-05
5:36:22
Safety instructions
Microwave operation precautions
Limited warranty
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
•
A
B
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
•
Installation
C
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
03 High rack, Low rack, to be placed on the
turntable.
The metal racks can be used to cook
two dishes at the same time. A small
dish may be placed on the turntable and
a second dish on the rack. The metal
racks can be used in grill, hot blast and
combination cooking.
•
D
A.
B.
C.
D.
20 cm above
10 cm behind
10 cm on the side
85 cm of the floor
•
•
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal with
a damp cloth before using your oven for
the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
04 Crusty plate, see page 26.
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill
combination cooking modes. It helps
keep pastry and pizza dough crisp.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
8 English
Untitled-1 8
2017-06-05
5:36:23
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
•
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
•
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
Untitled-1 9
2017-06-05
5:36:23
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
Oven features
04 05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Hot Blast Auto
02 Slim Fry
03 Healthy Cooking
04 Dough Proof/Yogurt
05 Power Defrost
06 Auto Reheat/Cook
07 Hot Blast
08 Grill
09 Microwave
10 Combi
11 Turntable On/Off
12 Multi Function Selector Dial
13 Child Lock
14 STOP/ECO
15 START/+30s
09
12
01 Heating element
02 Ventilation holes
03 Safety interlock holes
04 Door latches
05 Door
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Control panel
11
13
14
15
10 English
Untitled-1 10
2017-06-05
5:36:23
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 46.
•
•
•
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W)
is used, the water takes longer to boil.
Defrost
Reheat
Cook
Cooking principle.
•
•
•
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door. Place a
glass of water on the turntable. Close the door.
Press the Microwave mode and set the
time to 4 or 5 minutes by pressing the
START/+30s button.
The oven heats the water for 4 or 5
minutes. The water should then be boiling.
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
NOTE
Quantity and density
Water content
Initial temperature (refrigerated or
not)
CAUTION
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
•
Even cooking of the food right to the centre.
The same temperature throughout the food.
English 11
Untitled-1 11
2017-06-05
5:36:24
Oven use
Setting the time
Cooking/Reheating
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
The following procedure explains how to cook or reheat food.
•
•
When you first install your microwave oven
After a power failure
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. Open
the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
The following indications are displayed:
(Microwave mode)
900 W (Output power)
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1
2
3
Oven use
4
5
6
7
1. Press the Multi Function Selector Dial.
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
set time display type. (12H or 24H)
3. Press the Multi Function Selector Dial to
complete the setup.
4. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the hour.
5. Press the Multi Function Selector Dial.
6. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the minute.
7. When the right time is displayed, press
the Multi Function Selector Dial to start
the clock.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
1
2. Turn the Multi Function Selector Dial
until the appropriate power level is
displayed. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to set the power
level.
•
2
3
4
If don’t set the power level within 5
seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
3. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
12 English
Untitled-1 12
2017-06-05
5:36:24
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Then the cooking time must be...
Higher power level
Decreased
Lower power level
Increased
Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
Increase the remaining cooking time
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
2
1
Method 2
Just turning Multi Function Selector Dial to
adjust cooking time.
• To increase cooking time, turn to right
and to decrease cooking time, turn to
left.
Oven use
If you select a...
•
•
English 13
Untitled-1 13
2017-06-05
5:36:25
Oven use
Stopping the cooking
Using the hot blast auto features
You can stop cooking at any time so that you can:
The 10 Hot Blast Auto features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
•
•
•
Check the food
Turn the food over or stir it
Leave it to stand
CAUTION
To stop the cooking...
Then...
Use only recipients that are microwave-safe.
Temporarily
•
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
•
Completely
•
•
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press
the START/+30s button.
1. Press the Hot Blast Auto button.
1
Press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
Oven use
2
Setting the energy save mode
3
The oven has an energy save mode.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
4
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various preprogrammed settings. At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
14 English
Untitled-1 14
2017-06-05
5:36:25
Hot blast auto guide
Code
The following table presents 10 Hot Blast Auto programmes, quantities, standing
times and appropriate recommendations. Those programmes are running with a
combination of microwaves, grill and convection heater.
Code
Food
Serving size
Instructions
Frozen Pan
Pizza
300-350 g
Remove a package and place the Pizza
on the low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H2
Homemade
Pizza
500-550 g
• Ingredients
Pizza dough (200-250 g)
150 g strong white bread flour, 3 g
dried yeast, 0.5 tbsp olive oil, 100 ml
warm water, 0.5 tbsp sugar and salt.
Topping
100 g Sliced Vegetables, 100 g Tomato
puree, 80-100 g grated Mozzarella
cheese.
• Method
Put the flour, yeast, oil, salt and warm
water in a bowl and mix to a wettish
dough. Knead in a mixer or by hand
about 5-10 minutes. Cover with lid and
prove for 30 min.
Roll out into Crusty plate. Spread the
tomato puree on the dough and add
vegetables. Sprinkle cheese evenly on
top. Put them on the high rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Food
Homemade
Lasagne
Serving size
500-600 g
1000-1100 g
Instructions
• Ingredients (1000-1100 g)
2 tbsp olive oil, 300 g minced beef,
200 g tomato sauce, 100 ml beef stock,
150 g dried lasagne sheets (8 sheets),
1 onion (chopped), 1 tsp each of dried
parsley flakes, oregano, basil, 200 g
grated mozzarella cheese – In case of
500-600 g, use half quantity.
• Method
Sauce: Heat the oil in a frying pan, then
cook the minced beef and chopped
onion for about 10 min until browned
all over. Pour over the tomato sauce
and beef stock, add the dried herbs.
Bring up to the boil, then simmer for 30
min. Cook lasagna noodles according
to package directions. Layer noodle,
meat sauce, and cheese then repeat.
Then sprinkle evenly with remaining
mozzarella cheese on the top of noodles
and put them in the low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Oven use
H1
H3
English 15
Untitled-1 15
2017-06-05
5:36:25
Oven use
Code
H4
Food
Homemade
Gratin
Serving size
500-600 g
900-1000 g
Instructions
• Ingredients (900-1000 g)
640 g potatoes, 80 ml milk, 80 ml
cream, 40 g beaten whole egg, 1 tsp
each of salt, pepper, nutmeg, 120
g grated mozzarella cheese, butter,
thyme – In case of 500-600 g, Use half
quantity.
Oven use
• Method
Peel potatoes and slice them to 3 mm
thickness. Rub the butter all over the
surface of a gratin dish. Spread the
slices on a clean towel and keep them
covered with the towel while you
prepare the rest of the ingredients. Mix
the rest of the ingredients except for
grated cheese into a large bowl and
stir well. Layer the potato slices in the
dish slightly overlapping and pour the
mixture over the potatoes. Spread the
grated cheese over the top and put them
on the low rack. After cooking, serve
sprinkled with a few fresh thyme leaves.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H5
Frozen
French Fries
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen oven chips evenly
on the crusty plate. Set plate on the
high rack. After cooking, stand for 2-3
minutes.
H6
Frozen
Buffalo
Wings
400-450 g
500-550 g
Put the Frozen Buffalo Wings (precooked and spiced) on a side of the
crusty plate. Set plate on the high rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Code
Serving size
Instructions
H7
Roast
Chicken
Pieces
Food
500-600 g
900-1000 g
Weigh chicken pieces and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. When the beep sounds, turn the
chicken over and press start to continue.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H8
Roast
Chicken
1100-1200 g
1200-1300 g
Brush the chicken oil and spices fully.
Put Breast side down first on the crusty
plate. Put them on the low lack. When
the beep sounds, turn the chicken over
by using tongs and press the start to
continue. After cooking, stand for 2-3
minutes.
16 English
Untitled-1 16
2017-06-05
5:36:25
Code
H9
Food
Beef Steak
Pie
Serving size
Instructions
Code
Food
Serving size
Instructions
500-600 g
• Ingredients
200 g beef, cubed, 1 tbsp olive oil, ½
onion (sliced), 80 g mushroom (sliced),
1 tbsp each of parsley and thyme,
chopped, 1 tbsp Worcestershire sauce,
salt and pepper 2 tbsp flour, 100 ml hot
beef stock, 120 g ready-made pastry
dough, 1 egg yolk, beaten.
H10
Homemade
Mini Quiche
400-500 g
• Ingredients
Pastry
200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg, 30
g bacon, cubed, 60 g Cream, 60 g Cream
fraiche, 2 egg, 40 g grated cheese, salt
and pepper.
Oven use
• Method
Sprinkle the beef with four, salt and
pepper. Fry them in a frying pan with
oil, stirring frequently until browned.
Add onion, mushroom, parsley, thyme,
Worcestershire sauce and beef stock and
broil. After broiling, reduce to simmer
for an hour. Pour the filling mixture
to an oven dish and cover with the
pie pastry sheet and press the edge
together to seal. Decorate with pastry
trimming with knife and pork. Cut cross
the top and brush with beaten egg yolk.
Put them on the low rack. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
• Method
To make the pastry, put the flour,
butter and eggs in a bowl and mix to
a soften pastry and then rest it in the
refrigerator for 30 minutes. Roll out the
pastry and place in buttered metal tins
(like muffin mould for 6 mini quiches).
Mix the cream, cubed bacon, cream
fraiche, egg, cheese, salt, pepper and
pour the mixture into the moulds. Put
them on the low rack. After cooking,
stand for 5 minutes.
English 17
Untitled-1 17
2017-06-05
5:36:25
Oven use
Using the slim fry features
5
The 11 Slim Fry features include/provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
Slim Fry category by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Slim Fry button.
1
2
Oven use
3
4
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
select cook category. At that time, press
the Multi Function Selector Dial to select
the cook category.
1) Potatoes/Vegetables
2) Seafood
3) Chicken
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Fuction
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Fuction
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
5. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Slim fry guide
The following table presents the 11 Slim Fry auto programmes for frying. It
contains its quantities and appropriate instructions. You will use less oil compared
to frying with oil fryer, while you will get tasty results. Programmes are running
with a combination of convection, top heater and microwave energy.
1. Potatoes/Vegetables
Code
Food
Serving size
Instructions
1-1
Frozen
Potato
Croquettes
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen potato croquettes
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
1-2
Homemade
French Fries
300-350 g
450-500 g
Use hard to medium type of potatoes
and wash them. Peel potatoes and cut
into sticks with a thickness of 10x10 mm.
Soak in cold water (for 30 min.). Dry them
with a towel, weigh them and brush with
5 g olive oil. Distribute homemade fries
evenly on the crusty plate. Set plate on
high rack. Stand for 1-2 minutes.
1-3
Potato
Wedges
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Wash normal sized potatoes and cut them
into wedges. Brush with olive oil and
spices. Put them with the cut side on the
crusty plate. Set plate on high rack. Stand
for 1-3 minutes.
18 English
Untitled-1 18
2017-06-05
5:36:26
Code
1-4
1-5
Food
Serving size
Instructions
Frozen
Onion Ring
100-150 g
200-250 g
Put frozen breaded onion rings or frozen
breaded squid rings evenly on the crusty
plate. Set plate on low rack. Stand for 1-2
minutes.
Sliced
Courgettes
200-250 g
300-350 g
Rinse and slice courgettes. Brush with
5 g olive oil and add spices. Put slices
evenly on the crusty plate and set plate
on high rack. Turnover after beep sounds.
Press start to continue. (The oven keeps
operating if you do not turn over). Stand
for 1-2 minutes.
2. Seafood
Code
Food
Serving size
Instructions
Frozen
Prawns
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded prawns evenly
on the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
2-2
Frozen Fish
Cutlets
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded fish cutlets
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Frozen Fried
Squid
150-200 g
250-300 g
Distribute frozen breaded squid rings
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
Code
Food
Serving size
Instructions
3-1
Frozen
Chicken
Nuggets
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen chicken nuggets evenly
on the crusty plate. Set plate on high rack.
Stand for 1-2 minutes.
3-2
Chicken
Drumsticks
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Weigh drumsticks and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-3 minutes.
3-3
Chicken
Wings
200-250 g
300-350 g
Weigh chicken wings and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-2 minutes.
Oven use
2-1
3. Chicken
English 19
Untitled-1 19
2017-06-05
5:36:26
Oven use
Using the healthy cooking features
5
The 13 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the size
of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
5. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Healthy cooking guide
The following table presents quantities and appropriate instructions about 13
Healthy Cooking programmes.
1
1. Grain/Pasta
2
Oven use
3
4
2. Select the category of food by turning
the Multi Function Selector Dial and
press the Multi Function Selector Dial.
1) Grain/Pasta
2) Vegetables
3) Poultry/Fish
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
Code
Food
Serving size
Instructions
1-1
Brown Rice
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add cold water of double quantity.
Cook covered. Stir before standing time
and add salt and herbs. Stand for 5-10
minutes.
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add cold water of double quantity. Cook
covered. Stir before standing time and
add salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add hot boiling water of 4 times, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for 1-3
minutes.
20 English
Untitled-1 20
2017-06-05
5:36:26
3. Poultry/Fish
2. Vegetables
Code
Food
Serving size
Instructions
Code
2-1
Green Beans
200-250 g
300-350 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30
ml (2 tbsp) water when cooking for 200250 g and add 45 ml (3 tbsp) for 300-450
g. Put bowl in the center of turntable.
Cook covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
3-1
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the center of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Peeled
Potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Wash and peel potatoes, cut into halves
and put into a glass bowl with lid. Add
15-30 ml of water (1-2 tbsp). Stir after
cooking. When cooking higher quantities
stir once during cooking. Stand for 3-5
minutes.
2-4
Grilled
Eggplants
100-150 g
200-250 g
Rinse and slice eggplants. Brush with oil
and spices. Put slices evenly on the crusty
plate. Set plate on the high rack. Turnover
after beep sounds. Press start to continue
(The oven keeps operating if you do not
turnover). Stand for 1-2 minutes.
2-5
Grilled
Tomatoes
400-450 g
600-650 g
Rinse and clean tomatoes. Cut them into
halves and put in an ovenware dish. Add
grated cheese on top. Put dish on the high
rack. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Spinach
Serving size
Instructions
Chicken
Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on deep
glass ovenware dish. Cover with
microwave cling film and pierce film. Put
dish on the turntable. Stand for 2 minutes.
3-2
Turkey
Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave
cling film and pierce film. Put dish on the
turntable. Stand for 2 minutes.
3-3
Grilled Fish
Fillets
200-300 g
400-500 g
Put fish fillets evenly on the crusty plate.
Set plate on the high rack. Turnover as
soon as the beep sounds. Stand for 1-2
minutes.
3-4
Grilled
Salmon
Steaks
200-250 g
300-350 g
Put fish steaks evenly on the crusty plate.
Set plate on the high rack. Turnover as
soon as the beep sounds. Stand for 2
minutes.
3-5
Roast Fish
300-350 g
400-500 g
Brush skin of whole fish (trout or gilthead)
with oil and add herbs and spices. Put fish
side by side, head to tail on the crusty
plate. Set plate on the high rack. Turnover
as soon as the beep sounds. Stand for 3
minutes.
Oven use
100-150 g
200-250 g
2-2
Food
English 21
Untitled-1 21
2017-06-05
5:36:26
Oven use
Using the dough proof/yogurt features
The 5 Dough Proof/Yogurt features include/provide pre-programmed cooking
times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can
adjust the Dough Proof/Yogurt category by turning the Multi Function Selector
Dial after press the Dough Proof/Yogurt button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Dough Proof/Yogurt button.
Dough proof/yogurt guide
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast
dough or homemade yogurt.
1. Dough Proof
Code
Food
Serving size
1-1
Pizza Dough
300-500 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
1-2
Cake Dough
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
1-3
Bread
Dough
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
1
2
3
Oven use
4
2. Select the Dough Proof or Homemade
Yogurt and press the Multi Function
Selector Dial.
1) Dough Proof
2) Homemade Yogurt
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Instructions
2. Homemade Yogurt
Code
2-1
Food
Small Cups
Serving size
Instructions
500 g
Distribute 150 g natural yogurt into 5
ceramic cups or small glass jars evenly
(30 g each). Add 100 ml milk into each
cup. Use long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Cover each with cling film and
set in a circle on turntable. After finish,
keep 6 hours in a refrigerator. For the
first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
CAUTION
Turntable is not operating during yogurt cooking.
22 English
Untitled-1 22
2017-06-05
5:36:26
Code
2-2
Food
Large Bowl
Serving size
Instructions
500 g
Mix 150 g natural yogurt with 500
ml long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Pour evenly into large glass
bowl. Cover with cling film and set on
turntable. After finish, keep 6 hours
in a refrigerator. For the first time we
recommend to use dried yoghurt bacteria
ferment.
Using the power defrost features
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply
select the programme and the weight.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Power Defrost button.
1
3
4
5
•
•
Defrosting begins.
The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 23
Untitled-1 23
2017-06-05
5:36:26
Oven use
2
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
Oven use
Power defrost guide
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities
and appropriate instructions. Remove all kind of package material before
defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate,
arrange bread, cake and fruit on kitchen paper.
Code
Food
Serving size
Instructions
Oven use
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. This
programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops, minced meat. Stand
for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60
minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
Code
Food
Serving size
Instructions
4
Bread/Cake
125-1000 g
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds
of bread, sliced or whole, as well as
for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It
is not suitable for short/crust pastry,
fruit and cream cakes as well as for cake
with chocolate topping. Stand for 10-30
minutes.
5
Fruit
100-600 g
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of
fruits. Stand for 5-20 minutes.
24 English
Untitled-1 24
2017-06-05
5:36:26
Using the auto reheat/cook features
The 5 Auto Reheat/Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Auto reheat/cook guide
The following table presents quantities and appropriate instructions for auto
reheat and cook.
Food
Serving size
Instructions
1
Ready Meal
(Chilled)
300-350 g
400-450 g
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This program
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes,
rice or pasta). Stand for 2-3 minutes.
2
Frozen
Pizza
300-350 g
400-450 g
Put frozen pizza on the low rack. After
cooking, Stand for 2-3 minutes.
3
Frozen
Lasagne
400-450 g
600-650 g
Put frozen lasagne into a suitable
sized ovenproof dish. Put dish on the
low rack. After cooking, stand for 3-4
minutes.
4
Quiche
(Chilled)
600-650 g
This program is suitable for refrigerated
quiche. Remove a package and put on
the dish. Place on the turntable. After
cooking, stand for 1-2 minutes.
5
Roast
Chicken
1100-1150 g
1200-1250 g
Brush chilled chicken with oil and spices.
Put breast-side-down, in the middle of
the low rack. Turnover, as soon as the
oven beeps. Push START/+30s button to
continue process. Stand for 5 minutes.
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Auto Reheat/Cook button.
1
2
3
4
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Oven use
Code
English 25
Untitled-1 25
2017-06-05
5:36:27
Oven use
Using the crusty plate
CAUTION
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but
also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature
of the crusty plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can
be found in the chart (see next page). The crusty plate can also be used for bacon,
eggs, sausages, etc.
Oven use
1. Place the crusty plate directly on the
turntable and preheat it with highest
Microwave-Grill-Combination [600
W + Grill] by following the times and
instructions in the chart.
2. Brush the plate with oil if you are
cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
3. Place the food on the crusty plate.
4. Place the crusty plate on the metal rack
(or turntable) in the microwave.
•
•
•
•
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
Never place the crusty plate in the oven without turntable.
Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
NOTE
•
•
•
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not
scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean
water.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
5. Select the appropriate cooking time and
power. (Refer to the table on the side)
26 English
Untitled-1 26
2017-06-05
5:36:27
Hot Blast
Grilling
Hot Blast mode is similar to traditional oven. The microwave mode is not used.
You can set the temperature, as required, in a range varying from 40 °C to 200 °C.
The maximum cooking time is 60 minutes.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
•
•
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
•
•
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and place the food on the
rack.
Open the door and place the recipient on the low rack and set on turntable.
1. The Hot Blast button.
The following indications are displayed:
(Hot blast mode)
180 °C (Temperature)
1
2
3
•
You cannot set the temperature of
the grill.
3. Set the grilling time by turning the Multi
Function Selector Dial.
•
4
5
If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
3. Press the Multi Function Selector Dial.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial. (If you
want to preheat the oven, select “ : 0”)
5. Press the START/+30s button.
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
2. Press the Grill button.
The following indications are displayed:
(Grill mode)
•
3
4
The maximum grilling time is 60
minutes.
4. Press the START/+30s button.
Grilling starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 27
Untitled-1 27
2017-06-05
5:36:28
Oven use
2. Set the temperature by turning the Multi
Function Selector Dial. (Temperature :
40-200 °C, 10 °C interval)
Oven use
Choosing the accessories
Combining microwaves and grill
Traditional oven cooking does require
cookware. You should, however, use only
cookware that you would use in your
normal oven.
Microwave-safe containers are not usually
suitable for convection cooking; don’t
use plastic containers, dishes, paper cups,
towels, etc.
If you wish to select a combined cooking
mode (microwave and grill or hot blast), use
only recipients that are microwave-safe and
oven-proof.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
CAUTION
•
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high
rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
CAUTION
1
Oven use
For further details on suitable cookware and
utensils, refer to the Cookware guide on
page 32.
2
1. Press the Combi button.
The following indications are displayed:
Cb-1
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-1, and
then press the Multi Function Selector
Dial.
The following indications are displayed:
(Microwave & Grill combi mode)
600 W (Output power)
28 English
Untitled-1 28
2017-06-05
5:36:28
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power
is displayed (600, 450, 300 W). At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to set the power level.
3
4
•
5
You cannot set the temperature of
the grill.
• If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
•
Combination cooking uses both microwave energy and hot blast heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available. Many
foods can be cooked in combination mode, particularly:
•
•
•
Roast meats and poultry
Pies and cakes
Egg and cheese dishes
CAUTION
•
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot. You can get better cooking and browning, if you use the low
rack.
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should
then be placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in
the horizontal position.
1
2
Oven use
The maximum cooking time is 60
minutes.
5. Press the START/+30s button.
Combination cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Combining microwaves and hot blast
1. Press the Combi button.
The following indications are displayed:
Cb-1
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-2
(Microwave + Hot blast) by turning the
Multi Function Selector Dial, and then
press the Multi Function Selector Dial.
The following indications are displayed:
(Microwave & Hot blast combi
mode)
600 W (Output power)
English 29
Untitled-1 29
2017-06-05
5:36:28
Oven use
3
4
5
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•
Oven use
If don’t set the power level within
5 seconds, automatically changes
to the cooking time setting stage.
(Default : 600 W)
The following indications are displayed:
(Microwave & Hot blast combi
mode)
180 °C (Temperature)
4. Select the appropriate temperature by
turning the Multi Function Selector Dial
(Temperature : 200-40 °C). At that time,
press the Multi Function Selector Dial to
set the power level.
6
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
1. Press the Microwave and STOP/ECO
button at the same time.
The oven does not beep to indicate the
end of a function.
•
•
If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes
to the cooking time setting stage.
(Default : 180 °C)
5. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
•
6. Press the START/+30s button.
Combination cooking starts. The oven is
heated to the required temperature and
then microwave cooking continues until
the cooking time is over. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
The following indications are
displayed:
2. To switch the beeper back on, press the
Microwave and STOP/ECO button again
at the same time.
The oven operates normally.
The maximum cooking time is 60
minutes.
•
1
The following indications are
displayed:
2
30 English
Untitled-1 30
2017-06-05
5:36:29
Using the child lock features
Using the turntable on/off features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
1. Press the Child Lock button for 3
second.
•
1
2
•
The oven is locked (no functions can
be selected).
The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 second.
The oven can be used normally.
CAUTION
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven. This may cause fire or
damage to the unit.
1. Press the Turntable On/Off button
during setting Microwave, Grill, Hot
Blast, Preheat and Combi function.
1
2
•
NOTE
This Turntable On/Off button is available only during cooking.
English 31
Untitled-1 31
2017-06-05
5:36:29
Oven use
It is not available with
preprogrammed function or before
press the Microwave, Grill, Hot Blast,
Preheat and Combi button.
Turntable On/Off symbol appears on
the display, the turntable will not rotate
during the cooking.
(Turntable off mode)
2. To switch the turntable rotating back on,
press the Turntable On/Off button again.
Turntable On/Off symbol disappears on
the display, the turntable will rotate.
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Cookware guide
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
Cookware
•
Glass jars
Microwavesafe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
32 English
Untitled-1 32
2017-06-05
5:36:29
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content. The microwaves cause the molecules in the food to move
rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting
heat cooks the food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see
table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and
once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing
time.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
600 W
5-6
300 g
600 W
8-9
300 g
600 W
7-8
Green Beans
300 g
600 W
7½-8½
Cooking guide
Standing times
150 g
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Time (min.)
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving size
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
English 33
Untitled-1 33
2017-06-05
5:36:29
Cooking guide
Cooking guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook
covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
NOTE
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the
quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4-4½
6-7
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Serve after 3 minutes standing.
Brussels Sprouts
250 g
900 W
Courgettes
Cooking guide
250 g
900 W
Eggplants
Leeks
250 g
500 g
900 W
4-4½
6½-7½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Serve after 3 minutes
standing.
3½-4
250 g
900 W
3-3½
250 g
900 W
3½-4
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
Mushrooms
125 g
250 g
900 W
1½-2
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Serve after 3 minutes standing.
Onions
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Serve after 3 minutes standing.
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes
standing.
Cauliflower
Time (min.)
900 W
Instructions
Cut eggplants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Serve after 3 minutes standing.
5½-6
4-4½
Power
250 g
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes
standing.
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes
standing.
Carrots
Serving size
Pepper
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Serve after 3 minutes standing.
Potatoes
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Serve after 3 minutes standing.
34 English
Untitled-1 34
2017-06-05
5:36:29
Food
Turnip Cabbage
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Cooking guide for rice and pasta
•
•
Rice: Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing
time and salt or add herbs and butter. Remark: the rice may not have absorbed
all water after the cooking time is finished.
Pasta: Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
375 g
450 W
15-16
17½-18½
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
375 g
450 W
18-19
20-21
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
250 g
450 W
18-19
Cooking guide
Mixed Rice (Rice +
Wild Rice)
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
Mixed Corn (Rice +
250 g
450 W
20-21
Grain)
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
Pasta
250 g
900 W
9½-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
English 35
Untitled-1 35
2017-06-05
5:36:29
Cooking guide
Food
Instant Noodle
Serving size
Power
Time (min.)
1 Small pack (80 g)
1 Big pack (120 g)
900 W
7-7½
9-9½
Instructions
Use a glass pyrex bowl. Put the noodle and add room
temperature 350 ml water in bowl. Cook covered with wrap
and pierce at several times. After cooking, drain water and
mix instant noodle spices.
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Cooking guide
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example). Stir well or turn food over during reheating
for best results. When possible, stir again before serving. Take particular care
when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids
and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or
glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken - for future reference. Always make sure that the reheated food is piping
hot throughout. Allow food to stand for a short time after reheating - to let
the temperature even out. The recommended standing time after reheating is
2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart. Take particular
care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety
precautions.
36 English
Untitled-1 36
2017-06-05
5:36:29
Reheating liquids
Remark:
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible
scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before,
during and after heating.
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Reheating baby food
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Power
Time (min.)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre,
2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in
microwave oven during standing time and stir well. Serve
after 1-2 minutes standing.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Serving size
150 ml (1 cup)
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
Soup (Chilled)
600 W
4-4½
5½-6
6½-7
8-8½
Cooking guide
250 g
350 g
450 g
550 g
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before
serving. Serve after 2-3 minutes standing.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Serve after 2-3 minutes standing.
English 37
Untitled-1 37
2017-06-05
5:36:29
Cooking guide
Food
Pasta with Sauce
(Chilled)
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
600 W
5-6
6-7
7-8
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Serve after 3 minutes
standing.
Cooking guide
Cheese Fondue
Ready-to-Serve
(Chilled)
400 g
600 W
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Serve
after 3 minutes standing.
350 g
450 g
550 g
Reheating baby food and milk
6-7
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving size
Power
Time (min.)
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to 1 min. 10 sec.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turntable. Cook uncovered. Before
serving, shake well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
Instructions
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after
reheating. Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes
standing.
38 English
Untitled-1 38
2017-06-05
5:36:30
Defrosting
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up. Frozen poultry must be thoroughly thawed
before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow
thawed liquid to drain away. Put the frozen food on a dish without cover. Turn
over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm. If smaller and
thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping
very small strips of aluminium foil around them during defrosting. Should poultry
start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20
minutes before continuing. Leave the fish, meat and poultry to stand in order
to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary
depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Fish
Fish Fillets
Whole Fish
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Pork Steaks
Time (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6-7
9-11
7-8
180 W
500 g (2 pcs)
1200 g
180 W
180 W
14-15
32-34
200 g
400 g
180 W
180 W
6-7
11-13
Fruits
Berries
300 g
180 W
6-7
Cooking guide
Meat
Minced Meat
Power
Time (min.)
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow
ends of fillets and tail of whole fish with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time! Serve after 10-25
minutes standing.
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than
bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
Serving size
Power
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time! Serve after 15-60
minutes standing.
NOTE
Food
Serving size
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Serve after 5-10 minutes standing.
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
English 39
Untitled-1 39
2017-06-05
5:36:30
Cooking guide
Food
Serving size
Power
Time (min.)
Bread
Bread Rolls (each
ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4-4½
German bread
(Wheat + Rye
Flour)
500 g
180 W
7-9
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Serve after 5-20 minutes standing.
Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Cooking guide
40 English
Untitled-1 40
2017-06-05
5:36:30
Microwave + Grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Grill guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 3-5 minutes. Use the power levels and
times in this table as guide lines for grilling. Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Toast Slices
Cookware for cooking with microwave + grill:
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Important remark:
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
4 pcs (each
25 g)
Grill only
3-3½
3-4
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled
Tomatoes
Tomato-Cheese
Toast
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese slices)
Baked Potatoes
400 g (2 pcs)
450 W + Grill
4-6
-
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange
in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack.
Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
5-7
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
300 W + Grill
5-7
-
Cooking guide
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer
to the instructions in the following chart. The food must be turned over, if it is to
be browned on both sides.
Serving size
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
600 W + Grill
11-13
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack
with the cut side to the grill.
Gratin Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
450 g
450 W + Grill
11-13
-
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish
on the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
English 41
Untitled-1 41
2017-06-05
5:36:30
Cooking guide
Fresh food
Serving size
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
Baked Apples
2 apples (ca.
400 g)
300 W + Grill
7-8
-
Fresh food
Plantain
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the low rack.
Chicken Pieces
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
10-12
7-9
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle
on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast Chicken
1200 g
1st: 450 W + Hot
blast 200 °C
2nd: 450 W + Grill
20-22
20-22
Serving size
Power
1 ea (200 g)
1 step: 450 W + Grill
2 step: Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6-7
4-5
Instructions
Peel and slice plantain 1 cm thick and put on the crusty plate
with grill rack. Brush all sides with oil. If plantain becomes
soft, reduce time 1-2 minute soft type. Stand for 1-2 minutes.
Yam
200 g
450 W + Grill
10-11
-
Instructions
Peel yam and cut into sticks with a thickness of 10 x 30 mm.
Length is about 10 cm. Put on the crusty plate and brush all
sides with oil. Put on the high rack and cook. Stand for 1-2
minutes.
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low
rack. After grilling stand for 5 minutes.
Roast Fish
400-500 g
300 W + Grill
6-8
6-7
Cooking guide
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices.
Put two fishes side by side (head to tail) on the high rack.
After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast
Vegetables
300 g
Grill
9-11
-
Instructions
Rinse and prepare vegetables in slices (e.g. courgette,
eggplants, pepper, pumpkin). Brush with olive oil and add
spices. Put on crusty plate on high rack.
42 English
Untitled-1 42
2017-06-05
5:36:30
Hot blast
Microwave + Hot blast
Cooking with Hot blast is powerful combination of the grill heater and the
convection heater with fan. The hot air blows from the top of the cavity through
holes into the oven. The heating element at top and back side and the fan at the
back side-wall, keeps the hot air circulating evenly.
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food
in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for Hot blast cooking:
Cookware for cooking with Microwave + Hot blast:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets - anything you
would normally use in a traditional convection oven - can be used.
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like
glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described
under Microwave + Grill.
Food suitable for Hot blast cooking:
Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruits
cakes, choux, and souffles.
Food suitable for Microwave + Hot blast cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
Hot blast guide for fresh and frozen food
Preheat the Hot blast with the Hot blast function to the desired temperature. Use
the power levels and times in this table as guide lines for Hot blast cooking. Use
oven gloves when taking out.
Food
Frozen Oven
Chips
Frozen chicken
nuggets
Frozen Pizza
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
250 g
200 °C
9-11
Cooking guide
Frozen mini
tartes/Pizza
snacks
Put pizza snacks on the crusty plate. Put plate on low rack.
300 g
200 °C
22-25
Distribute frozen oven chips on crusty plate. Put plate on
high rack.
300 g
200 °C
8-11
Put frozen nuggets on crusty plate. Put plate on the high
rack.
300-400 g
200 °C
11-14
Put frozen pizza on the low rack.
English 43
Untitled-1 43
2017-06-05
5:36:30
Cooking guide
Food
Homemade
lasagna/Pasta
Gratin
Frozen lasagne
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
500 g
170 °C
15-20
400 g
450 W + 180 °C
16-18
1000-1200 g
450 W + 160 °C
20-22 (first side)
14-16 (second side)
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
1000 g
180 W + 160 °C
16-18
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost
and warming keep standing for 15-20 minutes.
Put pasta in ovenproof dish. Put dish on low rack.
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in
the original packaging (take care that this is suitable for
microwaves and oven heat). Put frozen lasagne on the low
rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
Roast beef/Lamb
(medium)
Food
Frozen cake
Homemade Potato
Gratin
Homemade
Quiche (Medium
size)
500 g
450 W + 180 °C
18-22
Put Gratin in ovenproof dish. Set on low rack.
500-600 g
160 °C
45-50
Prepare quiche using metal medium size pan and put on
low rack. Refer a recipe in Hot Blast auto cook guide.
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down.
After cooking wrap in aluminium foil and stand for 10-15
minutes.
Frozen bread rolls
350 g (6 pcs)
180 W + 160 °C
7-9
Put bread rolls on crusty plate. Put plate on the low rack.
Stand 2-3 minutes.
Marble cake
700 g
160 °C
50-55
Cooking guide
Put the fresh dough in a small rectangular black metal
baking dish (length 25 cm). Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10 minutes.
Small Cakes
each 30 g
160 °C
28-32
Put up to 12 small cakes / muffins in paper cups on crusty
plate. Put plate on low rack. After baking stand for 5
minutes.
Croissants/Bread
rolls (fresh dough)
200-250 g
200 °C
13-18
Put the chilled croissants or bread rolls on baking paper on
the low rack.
44 English
Untitled-1 44
2017-06-05
5:36:30
Tips and tricks
Cooking pudding
Melting butter
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W. Stir several times well during cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450
W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves
while taking out!
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Cooking guide
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12
minutes using 900 W. Stir several times during cooking. Empty directly into small
jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 45
Untitled-1 45
2017-06-05
5:36:30
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power turns off
during operation.
General
The buttons cannot
be pressed properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models: Moisture
is on the exterior.
Wipe the moisture from
the exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is
supplied.
Troubleshooting
The oven stops while
in operation.
The door is open.
Close the door and try
again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again
to start operation.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cause
Action
The oven has been cooking
for an extended period of
time.
After cooking for an
extended period of time,
let the oven cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket
to be used for the oven.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed
containers as they may
burst during cooking
due to expansion of the
contents.
46 English
Untitled-1 46
2017-06-05
5:36:30
Problem
The oven exterior
is too hot during
operation.
Cause
Action
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation. Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
The door cannot be
opened properly.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
Heating including the
Warm function does
not work properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is
heated. Reduce the
amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a
flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of
food and start the function
again.
The interior light is
dim or does not turn
on.
Cause
Action
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off
when the Eco function
operates. Close and reopen
the door or press the
STOP/ECO button.
The interior light is
covered by foreign matter.
Clean the inside of the
oven and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again
to restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal
containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket
is not properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
Troubleshooting
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
Problem
English 47
Untitled-1 47
2017-06-05
5:36:30
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains in
the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not an
oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food
and do not use containers
that are too large.
Turntable
Troubleshooting
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Problem
Cause
Action
Grill
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while
cooking.
Food is not properly
prepared and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try
again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Smoke comes out
during operation.
Oven
Food residue is stuck to the Remove any food residue
bottom of the oven.
stuck to the bottom of the
oven.
48 English
Untitled-1 48
2017-06-05
5:36:30
Problem
Cause
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heatresistant cookware is used.
Use glass cookware
suitable for high
temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the
interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
Action
If you open the door often,
the interior temperature
will be lowered and this
may affect the results of
your cooking.
Correctly set the oven
controls and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
Check code
Cause
Action
C-20
Temperature sensor is
needed to check.
Press the STOP/ECO button
and operate again. If it occurs
again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and
try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
C-21
Temperature sensor
detect higher
temperature than setting
temperature.
Turn off the microwave oven
for cooling the product and
then try setting again. If it
appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care
Centre.
Control buttons are
pressed over 10 seconds.
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave oven
over 30 seconds and try
setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
C-d0
Troubleshooting
The oven controls are not
correctly set.
Information code
NOTE
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
English 49
Untitled-1 49
2017-06-05
5:36:30
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
230 V – 50 Hz AC
Power source
Power
consumption
Maximum power
2900 W
Microwave
1400 W
Grill (heating element)
1500 W
Hot blast (heating
element)
Max. 2100 W
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Output power
Operating frequency
Dimensions
(W x H x D)
2450 MHz
Outside (Include Handle)
517 x 310 x 463 mm
Oven cavity
358 x 235.5 x 327 mm
28 liter
Volume
Weight
SAMI4
Net
17.9 kg approx.
Technical specification
50 English
Untitled-1 50
2017-06-05
5:36:30
Memo
Untitled-1 51
2017-06-05
5:36:30
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726
7864)
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/ae/support
(English)
www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7
HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/tr/support
OMAN
800-SAM CS (800-72627)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
Cote D’Ivoire
8000-00-77
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
KENYA
0800 545 545
ALGERIA
3004
UGANDA
0800 300 300
TUNISIA
80 1000 12
www.samsung.com/n_africa/support
TANZANIA
0800 780 089
MOROCCO
080 100 22 55
RWANDA
9999
JORDAN
0800-22273
06 5777444
BURUNDI
200
DRC
499999
SUDAN
1969
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
0211 350 370
SYRIA
962 5777444
Lebanon
961 1484 999
1299
www.samsung.com/levant/support
Iraq
80010080
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/iran/support
Israel
*6963
www.samsung.com/il/support/
TURKEY
444 77 11
NIGERIA
0800-726-7864
Ghana
0800-100-077
MAURITIUS
800 2550
ANGOLA
917 267 864
MOZAMBIQUE
847267864
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DE68-04444V-00
Untitled-1 52
2017-06-05
5:36:30
Download PDF

advertising