Samsung | NX500 | Samsung NX500 מדריך למשתמש

‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫‪ HEB‬מדריך למשתמש זה מכיל הוראות שימוש מפורטות‬
‫עבור המצלמה שלך‪ .‬קרא בעיון מדריך זה‪.‬‬
‫מידע על זכויות יוצרים‬
‫•‪ Microsoft Windows‬והלוגו של ‪ Windows‬הם סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪.Microsoft Corporation‬‬
‫•מפרט המצלמה או התוכן במדריך זה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת‬
‫עקב שדרוג פונקציות המצלמה‪.‬‬
‫••‪ Mac‬ו‪ Apple App Store-‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Apple‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫•אין לבצע שימוש חוזר בחלק כלשהו של מדריך זה או להפיץ אותו ללא אישור‬
‫מראש‪.‬‬
‫•‪ Google Play Store‬הוא סימן מסחרי רשום של‪.Google, Inc.‎‬‬
‫•מומלץ להשתמש במצלמה בארץ שבה נרכשה‪.‬‬
‫••™‪ ,SDHC™ ,SD‬ו‪ SDXC™-‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪SD‬‬
‫‪.Association‬‬
‫•יש להשתמש במצלמה זו באופן אחראי ולציית לכל החוקים והתקנות הנוגעים‬
‫לשימוש בה‪.‬‬
‫••‪ ,HDMI‬הלוגו של ‪ HDMI‬והמונח '‪High‬‬
‫‪ 'Definition Multimedia Interface‬הם סימנים‬
‫מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪HDMI‬‬
‫‪.Licensing LLC‬‬
‫••®‪ Bluetooth‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬בכל העולם‪.‬‬
‫••‪ ,Wi-Fi®‎‬הלוגו ‪ Wi-Fi CERTIFIED‬והלוגו ‪ Wi-Fi‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•סימנים מסחריים ושמות מסחריים המופיעים במדריך זה הם רכוש בעליהם‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מידע על בטיחות וגיהות‬
‫יש לציית תמיד לאמצעי הזהירות ולעצות השימוש‪ ,‬וזאת כדי להימנע ממצבים‬
‫מסוכנים ולהבטיח ביצועים מיטביים של המצלמה‪.‬‬
‫  אזהרה ‪ -‬מצבים שעלולים לגרום לפציעה שלך או של‬
‫הזולת‬
‫אין לפרק או לנסות לתקן את המצלמה‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום נזק למצלמה ולחשוף את המשתמש לסכנת התחשמלות‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה בקרבת גזים ונוזלים דליקים או נפיצים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫אין להכניס חומרים דליקים לתוך המצלמה או לאחסן חומרים‬
‫אלה בקרבת המצלמה‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין לגעת במצלמה בידיים רטובות‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום התחשמלות‪.‬‬
‫מניעת נזק לראייה של המצולם‪.‬‬
‫אין להשתמש במבזק בסמוך (פחות מ‪ 1-‬מ') לאנשים או לבעלי‪-‬חיים‪ .‬השימוש‬
‫במבזק מטווח קרוב מדי לעיני המצולם עלול לגרום נזק זמני או תמידי לעיניים‪.‬‬
‫יש להרחיק את המצלמה מילדים קטנים וחיות מחמד‪.‬‬
‫יש לשמור את המצלמה ואת כל האביזרים הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי‪-‬‬
‫חיים‪ .‬חלקים קטנים עלולים לגרום לחנק או לפציעה חמורה במקרה של בליעה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חלקים נעים ואביזרים עלולים להוות סכנה פיזית‪.‬‬
‫אין לחשוף את המצלמה לאור שמש ישיר או לטמפרטורה‬
‫גבוהה לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫חשיפה ממושכת לאור שמש או לטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום נזק תמידי‬
‫לרכיבים הפנימיים של המצלמה‪.‬‬
‫יש להימנע מכיסוי המצלמה או המטען בשמיכות או בגדים‪.‬‬
‫המצלמה עלולה להתחמם‪ ,‬דבר שעלול לגרום לעיוות של המצלמה או לשריפה‪.‬‬
‫אין לטפל בכבל החשמל או במטען במהלך סופת ברקים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום התחשמלות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תוהיגו תוחיטב לע עדימ‬
‫אם נוזל או אובייקט זר כלשהו חודר למצלמה‪ ,‬נתק מיד את כל‬
‫מקורות החשמל‪ ,‬כגון סוללה או מטען‪ ,‬ולאחר מכן פנה למרכז‬
‫השירות של ‪.Samsung‬‬
‫יש לציית לכל התקנות המגבילות את השימוש במצלמה‬
‫באזורים מסוימים‪.‬‬
‫•מנע הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫•יש לכבות את המצלמה בעת שהות בכלי טיס‪ .‬המצלמה עלולה לגרום הפרעה‬
‫לציוד כלי הטיס‪ .‬יש לציית לכל תקנות חברת התעופה ולכבות את המצלמה‬
‫בעת הנחיה לעשות כן על‪-‬ידי צוות חברת התעופה‪.‬‬
‫•יש לכבות את המצלמה בקרבת ציוד רפואי‪ .‬המצלמה עלולה להפריע לציוד‬
‫הרפואי בבתי חולים או במתקני טיפול רפואי‪ .‬יש לציית לכל התקנות‪,‬‬
‫האזהרות המתפרסמות וההנחיות של הצוות הרפואי‪.‬‬
‫מניעת הפרעה לקוצבי‪-‬לב‪.‬‬
‫יש לשמור על מרחק ביטחון בין מצלמה זו לקוצב לב מכל סוג שהוא כדי למנוע‬
‫הפרעה אפשרית‪ ,‬בהתאם להמלצת היצרן וקבוצות מחקר‪ .‬במקרה של חשד‬
‫שהמצלמה מפריעה לפעולתו של קוצב‪-‬לב או מכשיר רפואי אחר‪ ,‬יש לכבות את‬
‫המצלמה מיד ולפנות ליצרן קוצב‪-‬הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות‪.‬‬
‫  זהירות ‪ -‬מצבים העלולים לגרום נזק למצלמה או לציוד‬
‫אחר‬
‫יש להסיר את הסוללות מהמצלמה בעת אחסון לפרק זמן‬
‫ממושך‪.‬‬
‫סוללות מותקנות עלולות לדלוף או להיאכל (קורוזיה) ולגרום נזק חמור‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללות ליתיום‪-‬יון מקוריות‪ ,‬המומלצות על‪-‬ידי‬
‫היצרן‪ .‬אין לגרום נזק לסוללה או לחמם אותה‪.‬‬
‫סוללות לא מקוריות‪ ,‬פגומות או מחוממות עלולות לגרום לשריפה או לפציעה‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים‬
‫שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫•שימוש בסוללות‪ ,‬מטענים‪ ,‬כבלים ואביזרים לא מאושרים‪ ,‬עלול לגרום לסוללות‬
‫להתפוצץ‪ ,‬נזק למצלמה או לגרום לפציעה‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬אינה אחראית לנזק או פציעה שנגרמו על‪-‬ידי סוללות‪ ,‬מטענים‪,‬‬
‫כבלים או אביזרים בלתי מאושרים‪.‬‬
‫יש להשתמש בסוללות אך ורק למטרה שלשמה נועדו‪.‬‬
‫שימוש לא נכון בסוללות עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תוהיגו תוחיטב לע עדימ‬
‫אין לגעת במבזק בזמן שהוא פועל‪.‬‬
‫המבזק מתחמם מאוד בזמן הפעולה ועלול לגרום לכוויה‪.‬‬
‫כאשר משתמשים במטען ‪ ,AC‬יש לכבות את המצלמה לפני‬
‫ניתוק אספקת החשמל למטען ה‪.AC-‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫יש לנתק את המטען מהשקע כאשר אינו בשימוש‪.‬‬
‫אי מילוי הוראה זו עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להשתמש בכבל חשמלי או תקע פגום או בשקע בעל חיבור‬
‫רופף בעת טעינת הסוללות‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין לאפשר למטען ה‪ AC-‬לבוא במגע עם הקוטב החיובי או‬
‫השלילי של הסוללה‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להפיל את המצלמה או לחשוף אותה לחבטות חזקות‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לפגוע במסך או ברכיבים החיצוניים או הפנימיים של המצלמה‪.‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת חיבור של כבלים או מתאמים‬
‫והכנסת סוללות וכרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫הפעלת כוח על המחברים‪ ,‬חיבור שגוי של כבלים או הכנסה שגויה של סוללות‬
‫וכרטיסי זיכרון עלולים לגרום נזק ליציאות‪ ,‬למחברים ולאביזרים‪.‬‬
‫יש להרחיק כרטיסים עם פסים מגנטיים מנרתיק המצלמה‪.‬‬
‫מידע השמור על הכרטיס עלול להינזק או להימחק‪.‬‬
‫אין להשתמש בסוללה או בכרטיס זיכרון פגומים‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה או לתקלה במצלמה‪.‬‬
‫אין להניח את המצלמה בתוך שדה מגנטי או בקרבתו‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במצלמה‪.‬‬
‫אין להשתמש במצלמה כאשר המסך פגום‪.‬‬
‫במקרה שרכיבי הזכוכית או החומר האקרילי של המצלמה נשברו‪ ,‬יש לפנות‬
‫למרכז שירות של ‪ Samsung‬לתיקון המצלמה‪.‬‬
‫יש לוודא שהמצלמה פועלת כראוי לפני השימוש‪.‬‬
‫היצרן לא יישא באחריות לאובדן של קבצים או לנזק כלשהו העלול להיגרם‬
‫כתוצאה מתקלה או שימוש שגוי במצלמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תוהיגו תוחיטב לע עדימ‬
‫יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪.‬‬
‫שידור נתונים ואחריות המשתמש‬
‫חיבור הפוך של הכבל עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יישא באחריות על‬
‫אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫•נתונים המועברים דרך ‪ WLAN‬עלולים להיחשף לגניבות‪ ,‬ולכן יש להימנע‬
‫מהעברת נתונים רגישים באזורים ציבוריים או על רשתות פתוחות‪.‬‬
‫אין לחשוף את העדשה לשמש ישירה‪.‬‬
‫•יצרן המצלמה לא יישא באחריות להעברת נתונים המפרים זכויות יוצרים‪,‬‬
‫סימנים מסחריים‪ ,‬דיני קניין רוחני או הוראות בנוגע לתוכן הולם‪.‬‬
‫פעולה זו עלולה לגרום לעיוות צבע או לתקלה בחיישן התמונה‪.‬‬
‫במקרה שהמצלמה מתחממת יתר על המידה‪ ,‬יש להוציא את‬
‫הסוללה ולאפשר לה להתקרר‪.‬‬
‫•שימוש ממושך במצלמה עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללה ולעליית‬
‫הטמפרטורה הפנימית במצלמה‪ .‬אם המצלמה מפסיקה לפעול‪ ,‬יש להוציא את‬
‫הסוללה ולהניח לה להתקרר‪.‬‬
‫•טמפרטורה פנימית גבוהה עלולה לגרום להופעת רעש בתמונות‪ .‬זוהי תופעה‬
‫נורמלית‪ ,‬שאינה משפיעה על הביצועים הכוללים של המצלמה‪.‬‬
‫מנע הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫המצלמה פולטת אותות תדר רדיו (‪ )RF‬שעלולים להפריע לציוד אלקטרוני‬
‫בלתי‪-‬מוגן או שאינו מוגן כראוי‪ ,‬כגון קוצבי‪-‬לב‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬מכשירים‬
‫רפואיים ומכשירים אלקטרוניים אחרים בבתים או בכלי רכב‪ .‬יש להתייעץ עם‬
‫יצרני המכשירים האלקטרוניים על‪-‬מנת לפתור בעיות הפרעה שנתקלת בהן‪.‬‬
‫כדי למנוע הפרעות בלתי‪-‬רצויות‪ ,‬יש להשתמש אך ורק במכשירים או אביזרים‬
‫שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫אזהרות בנוגע לשימוש ב‪Bluetooth-‬‏‬
‫•היצרן לא יישא באחריות לאובדן‪ ,‬יירוט או שימוש לרעה בנתונים שנשלחו או‬
‫התקבלו באמצעות התכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫•יש לוודא תמיד שיתוף וקבלת נתונים ממכשירים אמינים המאובטחים כראוי‪.‬‬
‫במקרה שקיימים מכשולים בין המכשירים‪ ,‬ייתכן שמרחק ההפעלה יהיה קצר‬
‫יותר‪.‬‬
‫•ייתכן שחלק מהמכשירים‪ ,‬במיוחד כאלה שלא נבדקו או אושרו על‪-‬ידי‬
‫‪ ,Bluetooth SIG‬לא יהיו תואמים למכשירך‪.‬‬
‫•אין להשתמשת בתכונת ה‪ Bluetooth-‬למטרות בלתי חוקיות (לדוגמה‪,‬‬
‫העתקות פירטיות של קבצים או ציתות בלתי‪-‬חוקי לתשדורות למטרות‬
‫מסחריות)‪ .‬היצרן לא יישא באחריות להשלכות הנובעות משימוש בלתי‪-‬חוקי‬
‫בתכונה ‪.Bluetooth‬‬
‫•אין להתחבר לרמקול‪ ,‬אוזניות או אביזרי ‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫יש להשתמש במצלמה במצב הרגיל‪.‬‬
‫יש להימנע ממגע באנטנה הפנימית של המצלמה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סימנים בהם נעשה שימוש במדריך זה‬
‫סמלים המופיעים במדריך זה‬
‫סמל‬
‫חיוויי מצבים‬
‫פונקציה‬
‫מצב‬
‫חיווי‬
‫מידע נוסף‬
‫אוטומטי‬
‫‪t‬‬
‫אזהרות בטיחות ואמצעי זהירות‬
‫תכנית‬
‫‪P‬‬
‫[  ]‬
‫לחצני המצלמה‪ .‬לדוגמה‪[ ,‬לחצן הצילום] מייצג את לחצן‬
‫הצילום‪.‬‬
‫עדיפות צמצם‬
‫‪A‬‬
‫(  )‬
‫מספר העמוד של המידע הקשור‬
‫עדיפות תריס‬
‫‪S‬‬
‫סדר האפשרויות או התפריטים שיש לבחור כדי לבצע פעולה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ :‬בחר באפשרות ‪ ← b‬איכות (מייצג לחץ על ‪ ,b‬ואז‬
‫על איכות)‪.‬‬
‫ידני‬
‫‪M‬‬
‫מותאם‬
‫‪T‬‬
‫צילום אוטומטי של ‪Samsung‬‬
‫‪i‬‬
‫ביאור‬
‫חכם‬
‫‪s‬‬
‫←‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫טיפים‬
‫פרק ‪1‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫המצלמה שלי‬
‫מנחי צילום‪13 . ..............................................................................‬‬
‫תחילת העבודה ‪29 . .......................................................................‬‬
‫פתיחת האריזה ‪29 ............................................................................‬‬
‫מבנה המצלמה ‪30 . ........................................................................‬‬
‫שימוש בתצוגה ‪33 .............................................................................‬‬
‫החזקת המצלמה‪13.............................................................................‬‬
‫צילום בעמידה ‪13................................................................................‬‬
‫צילום בכריעה‪14.................................................................................‬‬
‫שימוש בתצוגה ‪14...............................................................................‬‬
‫צילום בזווית נמוכה‪15..........................................................................‬‬
‫צילום בזווית גבוהה ‪15.........................................................................‬‬
‫פתח‪16 . .......................................................................................‬‬
‫מפתח הצמצם ועומק השדה‪17..............................................................‬‬
‫מהירות התריס ‪18 . ........................................................................‬‬
‫רגישות ‪19 . ............................................................................ISO‬‬
‫האופן שבו מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס ורגישות ה‪ ISO-‬שולטים‬
‫בחשיפה ‪20 . .................................................................................‬‬
‫התאמה בין אורך מוקד‪ ,‬זווית ופרספקטיבה ‪21 . ................................‬‬
‫עומק שדה‪22 . ...............................................................................‬‬
‫מה שולט באפקטים של חוסר מיקוד? ‪22.................................................‬‬
‫תצוגה מקדימה של עומק השדה ‪24........................................................‬‬
‫קומפוזיציה‪24 . ..............................................................................‬‬
‫חוק השלישים‪24.................................................................................‬‬
‫תמונות עם שני אובייקטים ‪25................................................................‬‬
‫מבזק‪26 . ......................................................................................‬‬
‫מספר מנחה של מבזק ‪26.....................................................................‬‬
‫צילום החזרה‪27..................................................................................‬‬
‫שימוש במצב צילום עצמי ‪33 .................................................................‬‬
‫הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון ‪34 . .................................................‬‬
‫הסרת הסוללה וכרטיס הזיכרון ‪34 ........................................................‬‬
‫שימוש במתאם כרטיס הזיכרון‪35 .........................................................‬‬
‫טעינת הסוללה והפעלת המצלמה ‪36 . ..............................................‬‬
‫טעינת הסוללה ‪36 .............................................................................‬‬
‫הפעלת המצלמה ‪36 ..........................................................................‬‬
‫ביצוע ההגדרה הראשונית ‪37 . .........................................................‬‬
‫בחירת פונקציות (אפשרויות)‪39 . .....................................................‬‬
‫השימוש בלחצנים וחוגות ‪39 ................................................................‬‬
‫שימוש בלחצנים וחוגות בהתאמה אישית ‪39 ............................................‬‬
‫בחירה בנגיעה‪40 ..............................................................................‬‬
‫שימוש ‪40 ...............................................................................m‬‬
‫למשל‪ ,‬בחירת גודל התמונה במצב ‪40 ................................................ P‬‬
‫שימוש בלוח החכם‪42 ........................................................................‬‬
‫למשל‪ ,‬כוונן את ערך החשיפה במצב ‪42 .............................................. P‬‬
‫השימוש ב‪43 ............................................................................. iFn-‬‬
‫שימוש בפונקציה 'מצב ‪ iFn‬קבוע' ‪43 ......................................................‬‬
‫שימוש בפונקציה ‪45 .............................................................. iFn plus‬‬
‫‪7‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫סמלי תצוגה ‪46 . ............................................................................‬‬
‫במצב 'צילום' ‪46 ................................................................................‬‬
‫צילום תמונות ‪46 ................................................................................‬‬
‫הקלטת וידאו‪48 .................................................................................‬‬
‫מידע על הפלס ‪49 ..............................................................................‬‬
‫במצב 'הצגה'‪50 ................................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות ‪50 ..............................................................................‬‬
‫הצגת וידאו ‪50 ...................................................................................‬‬
‫שינוי המידע המוצג‪51 ........................................................................‬‬
‫הצגת לוח ההתראות ‪52 .....................................................................‬‬
‫עדשות‪53 . ....................................................................................‬‬
‫פריסת העדשה‪53 .............................................................................‬‬
‫נעילה או שחרור נעילה של העדשה ‪54 ...................................................‬‬
‫שימוש בפונקציית ההגבלה המותאמת של טווח מיקוד ‪56 ..........................‬‬
‫סימונים על העדשה ‪57 .......................................................................‬‬
‫אביזרים‪58 . ..................................................................................‬‬
‫פריסת מבזק חיצוני ‪58 .......................................................................‬‬
‫חיבור המבזק החיצוני ‪59 .....................................................................‬‬
‫מצבי צילום‪60 . ..............................................................................‬‬
‫‪ t‬מצב אוטומטי‪60 ......................................................................‬‬
‫‪ P‬מצב תוכנית‪62 ..............................................................................‬‬
‫היסט תוכנית ‪63 .................................................................................‬‬
‫מהירות תריס מינימלית ‪63 ...................................................................‬‬
‫‪ A‬מצב עדיפות צמצם‪64 ....................................................................‬‬
‫‪ S‬מצב עדיפות תריס ‪65 .....................................................................‬‬
‫‪ M‬מצב ידני ‪66 .................................................................................‬‬
‫שימוש בפונקציה ‪66 ....................................................................Bulb‬‬
‫‪ T‬מצב מותאם אישית‪67 ....................................................................‬‬
‫שמירת מצבים מותאמים אישית‪67 ........................................................‬‬
‫הורדת מצבים מותאם אישית‪68 ............................................................‬‬
‫בחירת מצבים מותאמים אישית ‪68 ........................................................‬‬
‫מחיקת מצבים מותאמים אישית ‪68 ........................................................‬‬
‫‪ i‬מצב צילום אוטומטי של ‪69 .......................................... Samsung‬‬
‫‪ s‬מצב חכם ‪71 ...............................................................................‬‬
‫צילום תמונות פנורמה ‪72 .....................................................................‬‬
‫הקלטת וידאו‪73 ................................................................................‬‬
‫מצב ‪75 ...................................................................................... 3D‬‬
‫פונקציות זמינות לפי מצב צילום ‪76 .......................................................‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫גודל ורזולוציה ‪78 . .........................................................................‬‬
‫גודל צילום ‪78 ...................................................................................‬‬
‫איכות‪79 ..........................................................................................‬‬
‫רגישות ‪80 . ............................................................................ISO‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות ה‪81 ................................................... ISO-‬‬
‫צבעי ‪82 . ............................................................................OLED‬‬
‫איזון לבן ‪83 . .................................................................................‬‬
‫התאמה אישית של אפשרויות איזון לבן מוגדרות מראש ‪84 ........................‬‬
‫אשף התמונות (סגנונות צילום)‪85 . ..................................................‬‬
‫מסנן חכם‪86 . ................................................................................‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי ‪87 . .................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד‪88 .......................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי רציף ‪88 ......................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי פעיל ‪89 ......................................................................‬‬
‫מיקוד ידני‪89 ....................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫אזור מיקוד אוטומטי ‪90 . .................................................................‬‬
‫בורר מיקוד אוטומטי ‪90 ......................................................................‬‬
‫שמירת מיקום בורר המיקוד האוטומטי ‪90 ...............................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי אזורי‪91 ......................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי מרובה‪91 ....................................................................‬‬
‫גילוי פנים‪92 . ................................................................................‬‬
‫רגילה‪92 ..........................................................................................‬‬
‫צילום חיוך ‪93 ...................................................................................‬‬
‫צילום קריצה‪93 .................................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי במגע‪94 . ................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי במגע ‪94 .....................................................................‬‬
‫נקודת מיקוד אוטומטי ‪94 ....................................................................‬‬
‫מיקוד אוטומטי עוקב ‪94 ......................................................................‬‬
‫צילום במגע אחד‪95 ...........................................................................‬‬
‫סיוע במיקוד ‪96 . ............................................................................‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל‪96 ...........................................................................‬‬
‫‪( DMF‬מיקוד ידני ישיר)‪97 ..................................................................‬‬
‫הגדרת רמת התגובה של מיקוד ידני ו‪97 ....................................... DMF-‬‬
‫עדיפות שחרור מיקוד אוטומטי (‪97 .................................................)AF‬‬
‫שיאי מיקוד ‪98 ..................................................................................‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪99 . ......................................................... )OIS‬‬
‫כונן (שיטת הצילום)‪100 . ................................................................‬‬
‫יחיד‪100 ..........................................................................................‬‬
‫רציף ‪101 .........................................................................................‬‬
‫‏‏‏‏התפרצות‏‏‏‏ ‪101 ..................................................................................‬‬
‫קוצב זמן‪102 ....................................................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי (תחום חשיפה אוטומטית) ‪102 ..............................‬‬
‫פיצוי חשיפה עם איזון לבן (תחום ‪103 ........................................... )WB‬‬
‫פיצוי חשיפה עם אשף תמונות (תחום ‪103 ..................................)P Wiz‬‬
‫תחום עומק ‪104 ................................................................................‬‬
‫הגדרות פיצוי חשיפה ‪104 ....................................................................‬‬
‫צילום במרווחי זמן‪105 . ..................................................................‬‬
‫מבזק‪106 . ....................................................................................‬‬
‫הפחתת אפקט עיניים אדומות ‪107 .......................................................‬‬
‫כוונון עצמת המבזק ‪107 .....................................................................‬‬
‫הגדרות המבזק ‪108 ..........................................................................‬‬
‫הגדרת מבזק חיצוני‪108 ......................................................................‬‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי למבזק חיצוני‪109 ...............................................‬‬
‫נעילת עוצמת המבזק‪110 ...................................................................‬‬
‫מדידה ‪111 ....................................................................................‬‬
‫מרובה‪111 .......................................................................................‬‬
‫משוקללת למרכז‪112 .........................................................................‬‬
‫נקודתית ‪112 ....................................................................................‬‬
‫מדידת ערך החשיפה של שטח המיקוד  ‪113 ...........................................‬‬
‫טווח דינמי‪114 . .............................................................................‬‬
‫פיצוי חשיפה‪115 . ..........................................................................‬‬
‫שימוש במצב מסגור‪115 .......................................................................‬‬
‫שימוש במדריך כוונון הבהירות‪116 .........................................................‬‬
‫הצגת מדריך חשיפת היתר ‪116 .............................................................‬‬
‫נעילת חשיפה‪/‬מיקוד‪117 . ...............................................................‬‬
‫הפרדת מיקוד‪/‬חשיפה‪118 . .............................................................‬‬
‫פונקציות וידאו‪119 . .......................................................................‬‬
‫גודל סרטון‪119 .................................................................................‬‬
‫כאשר פלט וידאו מוגדר כ‪119 .....................................................NTSC-‬‬
‫כאשר פלט וידאו מוגדר כ‪120 .......................................................PAL-‬‬
‫איכות סרט‪120 .................................................................................‬‬
‫קצב נתונים לפי גודל סרט‪121 ..............................................................‬‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי‪122 ...........................................................................‬‬
‫רמת התגובה של המיקוד האוטומטי ‪122 ...............................................‬‬
‫מהירות תזוזת המיקוד האוטומטי‪123 ...................................................‬‬
‫פייד ‪123 ..........................................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫קול ‪124 ...........................................................................................‬‬
‫הפחתת רוח‪124 ...............................................................................‬‬
‫עוצמת המיקרופון‪124 ........................................................................‬‬
‫טווח חכם‪124 ................................................................................ +‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫חיפוש וניהול קבצים ‪126 . ...............................................................‬‬
‫צפייה בתמונות ‪126 ...........................................................................‬‬
‫הצגת תמונות ממוזערות‪126 ...............................................................‬‬
‫הצגת קבצים לפי קטגוריה ‪127 ............................................................‬‬
‫הצגת תצלומי התפרצות וצילום רציף ‪128 ..............................................‬‬
‫הגנה על קבצים ‪129 ..........................................................................‬‬
‫נעילה‪/‬שחרור נעילה של כל הקבצים ‪129 ................................................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪130 ............................................................................‬‬
‫מחיקת קובץ בודד ‪130 ........................................................................‬‬
‫מחיקת מספר קבצים ‪130 ....................................................................‬‬
‫מחיקת כל הקבצים ‪130 .......................................................................‬‬
‫צפייה בתמונות‪131 . ......................................................................‬‬
‫הגדלת תמונה ‪131 ............................................................................‬‬
‫הצגת מצגת שקופיות‪132 ...................................................................‬‬
‫הצגת מדריך חשיפת היתר ‪133 ...........................................................‬‬
‫הצגת צילומים במרווחי זמן ‪133 ...........................................................‬‬
‫מיון קבצים ‪133 .................................................................................‬‬
‫סיבוב אוטומטי‪133 ............................................................................‬‬
‫המרת קובצי ‪JPEG‬‏ ‪133 ....................................................................‬‬
‫הצגת וידאו ‪134 . ...........................................................................‬‬
‫סריקה לפנים‪/‬לאחור ‪134 ....................................................................‬‬
‫כוונון הבהירות של סרטון וידאו ‪135 ......................................................‬‬
‫כוונון עוצמת הקול של סרטון וידאו‪135 ..................................................‬‬
‫חיתוך וידאו במהלך הצגה‪136 .............................................................‬‬
‫לכידת תמונה תוך כדי הצגה ‪136 .........................................................‬‬
‫עריכת תמונות ‪137 . .......................................................................‬‬
‫חיתוך תמונה‪137 ..............................................................................‬‬
‫סיבוב תמונה ‪138 ..............................................................................‬‬
‫שינוי גודל של תמונות ‪138 ..................................................................‬‬
‫כוונון תמונות ‪139 ..............................................................................‬‬
‫ריטוש פנים ‪139 ................................................................................‬‬
‫החלת אפקטים של מסנן חכם‪140 ........................................................‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫התחברות לטלפון חכם ‪142 . ...........................................................‬‬
‫שימוש בתכונה ‪142 ................................................................... NFC‬‬
‫שימוש בתכונות ‪ NFC‬במצב 'צילום'‪142 .................................................‬‬
‫שימוש בתכונות ‪ NFC‬במצב 'הצגה' (‪143 ......................... )Photo Beam‬‬
‫שימוש בתכונה תיוג גיאוגרפי עם ‪143 ...........................................GPS‬‬
‫שליחת קבצים לטלפון חכם ‪144 ...........................................................‬‬
‫שליטה במצלמה מרחוק עם הטלפון החכם ‪146 ......................................‬‬
‫שימוש בטלפון החכם לשחרור התריס מרחוק‪148 ...................................‬‬
‫שמירה אוטומטית של קבצים בטלפון חכם ‪149 .......................................‬‬
‫הורדת מצבים מותאמים אישית באמצעות טלפון חכם ‪151 ........................‬‬
‫‪10‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫שליחת תמונות בדוא"ל ‪153 . ..........................................................‬‬
‫התחברות ל‪153 ....................................................................WLAN-‬‬
‫הגדרת אפשרויות רשת ‪154 .................................................................‬‬
‫הגדרת כתובת ‪ IP‬באופן ידני ‪154 ..........................................................‬‬
‫עצות לחיבור לרשת ‪155 .....................................................................‬‬
‫הזנת טקסט ‪156 ...............................................................................‬‬
‫שליחת תמונות בדוא"ל‪157 .................................................................‬‬
‫שמירת פרטי השולח‪158 .....................................................................‬‬
‫הגדרה של סיסמת דוא"ל‪159 ...............................................................‬‬
‫שינוי סיסמת הדוא"ל‪160 .....................................................................‬‬
‫הצגת תמונות וידאו בטלוויזיה ‪161 . .................................................‬‬
‫חיבור אלחוטי ‪161 .............................................................................‬‬
‫התחברות דרך כבל ‪163 .....................................................................‬‬
‫הצגת קבצים בטלוויזיה ‪163 .................................................................‬‬
‫הצגת קבצים בטלוויזיית ‪164 ...........................................................3D‬‬
‫התחברות למחשב ‪165 . .................................................................‬‬
‫שימוש בגיבוי אוטומטי לתמונות וקובצי וידאו ‪165 ....................................‬‬
‫התקנת התוכנה לגיבוי אוטומטי במחשב‪165 ...........................................‬‬
‫השימוש בתכונה גיבוי אוטומטי ‪165 .......................................................‬‬
‫חיבור המצלמה כדיסק נשלף‪167 .........................................................‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪167 ..................................................Windows‬‬
‫ניתוק המצלמה (במערכות ‪168 ..........................................)Windows 7‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪168 ................................................... Mac OS‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה‬
‫הגדרות משתמש ‪171 . ...................................................................‬‬
‫נהל מצב 'מותאם אישית' ‪171 ..............................................................‬‬
‫דחיסת קובצי ‪171 .....................................................................RAW‬‬
‫הפחתת רעש ‪171 .............................................................................‬‬
‫מרחב צבע‪172 .................................................................................‬‬
‫תיקון עיוות‪173 .................................................................................‬‬
‫תצוגת משתמש ‪173 ..........................................................................‬‬
‫קו רשת ‪173 .....................................................................................‬‬
‫סמן מרכזי ‪174 .................................................................................‬‬
‫מיפוי המקש‪174 ...............................................................................‬‬
‫מותאם אישית ‪174 .............................................................................‬‬
‫‪175 ..........................................................................................AEL‬‬
‫‪176 ............................................................................................EV‬‬
‫חוגת הפקודות‪177 .............................................................................‬‬
‫הגדרת ‪177 ................................................................................ iFn‬‬
‫הגדרות מהירות לחצן העדשה‪178 .......................................................‬‬
‫פעולת מגע ‪178 ................................................................................‬‬
‫צילום עצמי אוטומטי ‪178 ....................................................................‬‬
‫נורת עזר למיקוד אוטומטי‪178 .............................................................‬‬
‫תריס אלקטרוני‪179 ...........................................................................‬‬
‫גודל תמונה ‪179 ..................................................... MobileLink/NFC‬‬
‫הגדרה‪180 . ..................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫םיניינעה ןכות‬
‫פרק ‪6‬‬
‫נספח‬
‫הודעות שגיאה‪186 . .......................................................................‬‬
‫תחזוקת המצלמה ‪187 . ..................................................................‬‬
‫ניקוי המצלמה‪187 .............................................................................‬‬
‫עדשת המצלמה והתצוגה ‪187 ..............................................................‬‬
‫חיישן תמונה‪187 ................................................................................‬‬
‫גוף המצלמה ‪187 ...............................................................................‬‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה ‪188 ...........................................................‬‬
‫מקומות לא ראויים לשימוש במצלמה ולאחסונה ‪188 .................................‬‬
‫שימוש במצלמה בים או בחוף ‪188 .........................................................‬‬
‫אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‪188 ...................................................‬‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במצלמה בסביבה לחה‪189 ..............‬‬
‫אמצעי זהירות נוספים ‪189 ...................................................................‬‬
‫על כרטיסי זיכרון ‪190 .........................................................................‬‬
‫כרטיסי זיכרון נתמכים ‪190 ...................................................................‬‬
‫קיבולת כרטיס הזיכרון‪191 ...................................................................‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי זיכרון ‪193 .............................................‬‬
‫על הסוללה ‪194 ................................................................................‬‬
‫מפרטי הסוללה ‪194 ............................................................................‬‬
‫חיי הסוללה ‪195 .................................................................................‬‬
‫הודעה על סוללה חלשה ‪195 ................................................................‬‬
‫הערות על השימוש בסוללה ‪195 ...........................................................‬‬
‫אזהרות הקשורות לסוללה ‪196 .............................................................‬‬
‫הערות על טעינת הסוללה‪196 ..............................................................‬‬
‫הערות על טעינה על‪-‬ידי התחברות למחשב ‪197 ......................................‬‬
‫יש לנקוט זהירות בעת טיפול בסוללות ומטענים והשלכתם ‪197 ...................‬‬
‫שימוש בתוכניות במחשב ‪198 . ........................................................‬‬
‫התקנת ‪198 ................................................................... i-Launcher‬‬
‫שימוש ב‪200 ................................................................. i-Launcher-‬‬
‫פתיחת ‪200 ..................................................................... i-Launcher‬‬
‫תכניות זמינות ‪200 .............................................................................‬‬
‫דרישות ‪201 ......................................................................................‬‬
‫התקנת ‪202 ........................................... Samsung RAW Converter‬‬
‫השימוש ב‪202 ....................................... Samsung RAW Converter-‬‬
‫עדכון הקושחה‪203 . .......................................................................‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪203 ..................................................... USB‬‬
‫התחברות דרך ‪204 .................................................................. Wi-Fi‬‬
‫לפני פנייה למרכז השירות ‪205 . ......................................................‬‬
‫מפרטי מצלמה‪208 . .......................................................................‬‬
‫מילון מונחים‪211 . ..........................................................................‬‬
‫אביזרים אופציונליים‪217 . ...............................................................‬‬
‫אינדקס‪218 . .................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מנחי צילום‬
‫כדי לצלם תמונה טובה דרוש מנח נכון לייצוב המצלמה‪ .‬גם אם תחזיק נכון את‬
‫המצלמה‪ ,‬מנח לא מתאים עלול לגרום למצלמה לרעוד‪ .‬עמוד ישר ללא תזוזה‬
‫כדי לשמור על בסיס יציב עבור המצלמה‪ .‬כאשר אתה מצלם במהירות תריס‬
‫נמוכה‪ ,‬עצור את נשימתך כדי למזער את תזוזת הגוף‪.‬‬
‫צילום בעמידה‬
‫העמד את סצנת הצילום‪ ,‬עמוד ישר עם פישוק ברוחב כתפיים כשהמרפקיך‬
‫פונים כלפי מטה‪.‬‬
‫החזקת המצלמה‬
‫החזק את המצלמה ביד ימין והנח את האצבע המורה של יד ימין על לחצן‬
‫הצילום‪ .‬הנח את יד שמאל מתחת לעדשה‪ ,‬לתמיכה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫צילום בכריעה‬
‫העמד את סצנת הצילום‪ ,‬כרע כאשר ברך אחת נוגעת בקרקע ושמור על יציבה‬
‫ישרה‪.‬‬
‫שימוש בתצוגה‬
‫כדי לצלם תמונות בזוויות גבוהות או נמוכות‪ ,‬הטה את התצוגה כלפי מעלה או‬
‫מטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬החק את המסך בזהירות כלפי מטה‪.‬‬
‫‪22‬הטה את המסך מזווית של ˚‪ 180‬כלפי מעלה לזווית של ˚‪ 45‬כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫•לצילום דיוקן עצמי‪ ,‬הגדר את האפשרות צילום עצמי אוטומטי לפעיל‪,‬‬
‫סובב את המסך בזווית של ‪ 180°‬כלפי מעלה וגע בנושא הצילום על‬
‫המסך‪( .‬עמ'‪)33‬‬
‫צילום בזווית נמוכה‬
‫צילום בזווית נמוכה מתייחס לצילום ממצלמה שממוקמת מתחת לקו העיניים‬
‫שלך‪ ,‬ופונה כלפי מעלה אל נושא הצילום‪.‬‬
‫צילום בזווית גבוהה‬
‫•כאשר המצלמה לא בשימוש‪ ,‬השאר את התצוגה סגורה‪.‬‬
‫•הטה את התצוגה רק בטווח הזוויות המותר‪ .‬אי הקפדה על כך עלול לגרום נזק‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫•היזהר שלא לגרום נזק למסך כאשר אתה מטה אותו‪.‬‬
‫•כאשר המצלמה אינה מוחזקת והמסך פתוח‪ ,‬יש להשתמש בחצובה‪ .‬אי הקפדה על‬
‫כך עלול להסב נזק למצלמה‪.‬‬
‫•אין לפתוח את המסך כאשר מבזק חיצוני מחובר למצלמה‪ .‬אי הקפדה על כך עלול‬
‫להסב נזק למצלמה‪.‬‬
‫צילום בזווית גבוהה הוא צילום ממצלמה שממוקמת מעל לקו העיניים שלך‪,‬‬
‫ופונה כלפי מטה אל נושא הצילום‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫פתח‬
‫מפתח הצמצם הוא אחד משלושת הגורמים הקובעים את מידת החשיפה‪.‬‬
‫מעטפת הצמצם מכילה לוחיות מתכת דקיקות‪ ,‬שנפתחות ונסגרות כדי לאפשר‬
‫כניסת אור דרך הפתח אל המצלמה‪ .‬גודל המפתח קשור לכמות האור‪ :‬מפתח‬
‫גדול יותר מאפשר כניסה של אור רב יותר ואילו פתח קטן יותר מאפשר כניסה‬
‫לכמות קטנה יותר של אור‪.‬‬
‫גודלי צמצם‬
‫גודל מפתח הצמצם מיוצג על‪-‬ידי ערך שנקרא 'מספר ‪ .'F‬מספר ‪ F‬מייצג את‬
‫אורך המוקד חלקי קוטר העדשה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם לעדשה עם אורך מוקד של‬
‫‪ 50‬מ"מ יש מספר ‪ F‬בערך ‪ ,F2‬קוטר המפתח הוא ‪ 25‬מ"מ‬
‫(‪ 50‬מ"מ‪ 25/‬מ"מ = ‪ )F2‬ככל שמספר ‪ F‬קטן יותר‪ ,‬כך המפתח גדול יותר‪.‬‬
‫גודל מפתח הצמצם מוגדר כערך החשיפה (‪ .)EV‬הגדלת ערך החשיפה‬
‫(‪ )EV +1‬משמעותה הכפלת כמות האור‪ .‬הקטנת ערך החשיפה (‪)EV -1‬‬
‫משמעותה מחצית מכמות האור‪ .‬ניתן גם להשתמש בתכונת פיצוי חשיפה‬
‫לכוונון עדין של כמות האור על‪-‬ידי חלוקת משנה של ערכי חשיפה בדילוגים של‬
‫‪ EV 1/3 ,1/2‬וכן הלאה‪.‬‬
‫‪EV -1‬‬
‫מפתח צמצם מינימלי‬
‫מפתח צמצם בינוני‬
‫‪EV +1‬‬
‫מפתח צמצם מקסימלי‬
‫‪F8‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1.4‬‬
‫שלבי ערך החשיפה‬
‫מפתח נפתח מעט‬
‫מפתח נפתח לרווחה‬
‫‪16‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מפתח הצמצם ועומק השדה‬
‫ניתן לטשטש או לחדד את הרקע של תמונה על‪-‬ידי שינוי גודלו של מפתח‬
‫הצמצם‪ .‬מפתח צמצם גדול נותן לתמונה עומק שדה (‪ )DOF‬קטן‪ .‬אובייקטים‬
‫הנמצאים בדיוק לפני נושא הצילום או מאחוריו יהיו מטושטשים‪ ,‬בעוד נושא‬
‫הצילום יהיה ממוקד‪ .‬מפתח צמצם קטן נותן לתמונה עומק שדה (‪ )DOF‬גדול‪.‬‬
‫אובייקטים הנמצאים הרבה לפני נושא התמונה או רחוק מאחוריו יהיו ממוקדים‪.‬‬
‫מעטפת מפתח הצמצם מכילה מספר להבים‪ .‬להבים אלה נעים יחד ושולטים בכמות‬
‫האור שעוברת דרך מרכז מפתח הצמצם‪ .‬מספר הלהבים גם משפיע על צורת האור‬
‫בעת צילום בלילה‪ .‬אם יש למפתח צמצם מספר זוגי של להבים‪ ,‬האור מתחלק‬
‫למספר זהה של מקטעים‪ .‬אם מספר הלהבים אי‪-‬זוגי‪ ,‬מספר המקטעים כפול‬
‫ממספר הלהבים‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬מפתח צמצם עם ‪ 8‬להבים מחלק את האור ל‪ 8-‬מקטעים ומפתח צמצם עם‬
‫‪ 7‬להבים מחלק אותו ל‪ 14-‬מקטעים‪.‬‬
‫‪ 7‬להבים‬
‫תמונה עם עומק שדה גדול‬
‫‪ 8‬להבים‬
‫תמונה עם עומק שדה קטן‬
‫‪17‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מהירות התריס‬
‫מהירות התריס מציינת את כמות הזמן שלוקח לפתוח ולסגור את התריס‪ .‬היא‬
‫שולטת בכמות האור הנכנסת דרך מפתח הצמצם ומגיעה אל חיישן התמונה‪.‬‬
‫מהירויות תריס נמדדות בשניות וחלקי שנייה‪ .‬במצלמות רבות‪ ,‬ניתן להגדיר את‬
‫מהירויות התריס בקפיצות של כמחצית ‪ 1 -‬שנייה‪ 1/2 ,‬שנייה‪ 1/4 ,‬שנייה‪,‬‬
‫‪ 1/8‬שנייה‪ 1/15 ,‬שנייה וכן הלאה‪ .‬כמו הגדרות מפתח הצמצם‪ ,‬גם כאן כל‬
‫הגדרה יורדת של מהירות תריס מאפשרת להכניס כמחצית מכמות האור‪.‬‬
‫כתוצאה מכך‪ ,‬כל ירידה במהירות תריס היא שוות ערך לשינוי של כ‪EV 1-‬‬
‫בערך החשיפה‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬ככל שמהירות התריס מהירה יותר‪ ,‬כך ייכנס פחות אור‪ .‬באופן דומה‪ ,‬ככל‬
‫שמהירות התריס אטית יותר‪ ,‬כך ייכנס יותר אור‪.‬‬
‫מהירות תריס איטית מאפשרת כניסה רבה יותר של אור למצלמה ויוצרת‬
‫תמונות מוארות יותר‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬כיוון שהתריס פתוח זמן רב יותר‪,‬‬
‫אובייקטים הנמצאים בתנועה יראו מטושטשים‪ .‬מהירות תריס גבוהה מאפשרת‬
‫לכמות קטנה יותר של אור לחדור ויוצרת תמונות חשוכות יותר‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫כיוון שהתריס פתוח לזמן קצר יותר‪ ,‬אובייקטים הנמצאים בתנועה יראו חדים‬
‫וממוקדים יותר‪.‬‬
‫‪EV +1‬‬
‫חשיפה‬
‫‪EV -1‬‬
‫‪ 1‬שנייה‬
‫‪ 1‬שנייה‬
‫‪ 1/2‬שנייה‬
‫‪ 1/4‬שנייה‬
‫‪ 1/8‬שנייה‬
‫‪ 1/250‬שנייה‬
‫‪ 1/15‬שנייה ‪ 1/30‬שנייה‬
‫מהירות התריס‬
‫‪18‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫החשיפה של תמונה נקבעת לפי רגישות המצלמה‪ .‬רגישות זו מבוססת על‬
‫תקנים בינלאומיים של סרטי צילום‪ ,‬הנקראים תקני ‪ .ISO‬במצלמות דיגיטליות‪,‬‬
‫דירוג רגישות זה משמש לייצוג רגישותו של המנגנון הדיגיטלי המצלם את‬
‫התמונה‪.‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬מוכפלת כאשר המספר מוכפל‪ .‬לדוגמה‪ ,‬הגדרה של ‪ISO 200‬‬
‫מאפשרת לכידת תמונות במהירות כפולה מהגדרה של ‪ .ISO 100‬עם זאת‪,‬‬
‫הגדרות ‪ ISO‬גבוהות יותר יכולות לגרום ל'רעש' – נקודות קטנות‪ ,‬כתמים‬
‫ותופעות נוספות בתמונות – שגורמות לתמונה להיראות רועשת או מלוכלכת‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬עדיף להשתמש בהגדרת ‪ ISO‬נמוכה כדי למנוע רעש בתמונות‪ ,‬אלא אם‬
‫אתה מצלם בסביבות חשוכות או בלילה‪.‬‬
‫מכיוון שהמשמעות של רגישות ‪ ISO‬נמוכה היא שהמצלמה תהיה רגישה פחות‬
‫לאור‪ ,‬נדרש יותר אור כדי להגיע לחשיפה אופטימלית‪ .‬בעת שימוש ברגישות‬
‫‪ ISO‬נמוכה‪ ,‬פתח את הצמצם יותר או הפחת את מהירות התריס כדי לאפשר‬
‫כניסה של יותר אור למצלמה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ביום שמש ובאור מלא‪ ,‬רגישות ‪ISO‬‬
‫נמוכה איננה מחייבת מהירות תריס נמוכה‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקומות חשוכים או‬
‫בשעות הלילה‪ ,‬רגישות ‪ ISO‬נמוכה תגרום לטשטוש התמונה‪ .‬לכן מומלץ‬
‫להעלות את רגישות ה‪ ISO-‬באופן מתון‪.‬‬
‫תמונה שצולמה תוך שימוש בחצובה וברגישות‬
‫‪ ISO‬גבוהה‬
‫תמונה מטושטשת עם רגישות ‪ ISO‬נמוכה‬
‫שינויים באיכות ובבהירות בהתאם לרגישות ‪ISO‬‬
‫‪19‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫האופן שבו מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס‬
‫ורגישות ה‪ ISO-‬שולטים בחשיפה‬
‫הגדרת מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס ורגישות ה‪ ISO-‬קשורות באופן הדוק זו‬
‫לזו בצילום‪ .‬הגדרת מפתח הצמצם קובעת את הפתח שמווסת את האור שנכנס‬
‫למצלמה‪ ,‬ואילו מהירות התריס קובעת את משך הזמן שבו ניתן לאור להיכנס‪.‬‬
‫רגישות ‪ ISO‬קובעת את המהירות שבה סרט הצילום מגיב לאור‪ .‬ביחד‪ ,‬שלושת‬
‫ההיבטים האלה מתוארים כמשולש החשיפה‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מהירות התריס‬
‫מהירות גבוהה‬
‫= פחות אור‬
‫מהירות נמוכה‬
‫= יותר אור‬
‫מהיר = חד‬
‫איטי = מטושטש‬
‫שינוי במהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם או רגישות ‪ ISO‬ניתן לקיזוז על ידי כוונון‬
‫של הערכים האחרים לשמירה על כמות האור‪ .‬התוצאות‪ ,‬עם זאת‪ ,‬משתנות‬
‫בהתאם להגדרות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מהירות התריס שימושית לביטוי תנועה‪ ,‬מפתח‬
‫צמצם יכול לשלוט בעומק השדה ורגישות ‪ ISO‬יכולה לשלוט בגרעיניות של‬
‫התמונה‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫מפתח הצמצם‬
‫תוצאה‬
‫תוצאה‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫רגישות גבוהה‬
‫= רגיש יותר לאור‬
‫רגישות נמוכה‬
‫= פחות רגיש לאור‬
‫גבוהה = מגורען יותר‬
‫נמוכה = מגורען פחות‬
‫מפתח צמצם רחב‬
‫= יותר אור‬
‫מפתח צמצם צר‬
‫= פחות אור‬
‫רחב = עומק שדה קטן‬
‫צר = עומק שדה גדול‬
‫‪20‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫התאמה בין אורך מוקד‪ ,‬זווית ופרספקטיבה‬
‫אורך מוקד ארוך‬
‫אורך מוקד‪ ,‬הנמדד במילימטרים‪ ,‬הוא המרחק בין אמצע העדשה לנקודת‬
‫המוקד שלה‪ .‬הוא משפיע על הזווית ועל הפרספקטיבה של התמונות‬
‫המצולמות‪ .‬אורך מוקד קצר מתורגם לזווית רחבה‪ ,‬המאפשרת לצלם תמונה‬
‫רחבה‪ .‬אורך מוקד ארוך מתורגם לזווית צרה‪ ,‬המאפשרת לצלם תמונות מרחוק‪.‬‬
‫אורך מוקד קצר‬
‫עדשת טלפוטו‬
‫צילום מרחוק‬
‫זווית צרה‬
‫עדשת זווית רחבה‬
‫התבונן בתמונות הבאות וראה את ההבדלים‪.‬‬
‫תמונה רחבה‬
‫זווית רחבה‬
‫זווית ‪ 16‬מ"מ‬
‫זווית ‪ 50‬מ"מ‬
‫זווית ‪ 200‬מ"מ‬
‫בדרך כלל‪ ,‬עדשה עם זווית רחבה מתאימה לצילום נופים ועדשה עם זווית צרה‬
‫מומלצת לצילום אירועי ספורט או דיוקנאות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫עומק שדה‬
‫מה שולט באפקטים של חוסר מיקוד?‬
‫עומק השדה (‪ )DOF‬הוא האזור הממוקד מסביב לנושא התמונה‪.‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬עומק השדה יכול להיות קטן או גדול‪ .‬בתמונות בעלות עומק שדה‬
‫קטן‪ ,‬נושא התמונה ממוקד בחדות‪ ,‬הרקע מטושטש ונושא הצילום בולט‪ .‬ואילו‪,‬‬
‫בתמונות בעלות עומק שדה גדול כל האלמנטים בתמונה ממוקדים בחדות‪.‬‬
‫ניתן ליצור תמונה בעלת עומק שדה קטן על‪-‬ידי שימוש בעדשה טלסקופית או‬
‫על‪-‬ידי בחירה בערך מפתח הצמצם נמוך‪ .‬ניתן ליצור תמונה בעלת עומק שדה‬
‫גדול על‪-‬ידי שימוש בעדשה רחבה או על‪-‬ידי בחירה במפתח צמצם גבוה‪.‬‬
‫עומק השדה תלוי בערך מפתח הצמצם‬
‫מפתח צמצם נמוך מעיד על כך שלצמצם יש פתח רחב‪ .‬ככל שמפתח הצמצם‬
‫רחב יותר‪ ,‬כך עומק השדה קטן יותר‪ .‬ולהיפך‪ ,‬מפתח צמצם גבוה מעיד על כך‬
‫שלצמצם יש פתח צר‪ .‬ככל שמפתח הצמצם צר יותר‪ ,‬כך עומק השדה גדול‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ 50‬מ"מ ‪F5.7‬‬
‫עומק שדה קטן‬
‫‪ 50‬מ"מ ‪F22‬‬
‫עומק שדה גדול‬
‫‪22‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫עומק השדה תלוי באורך המוקד‬
‫עומק השדה תלוי במרחק בין נושא הצילום לבין המצלמה‬
‫ככל שאורך המוקד ארוך יותר‪ ,‬כך עומק השדה קטן יותר‪ .‬עדשה טלסקופית‬
‫עם אורך מוקד ארוך תצלם תמונות בעלות עומק שדה קטן טוב יותר מעדשה‬
‫שאורך המוקד שלה קצר‪.‬‬
‫ככל שהמרחק בין המצלמה לנושא הצילום קטן יותר‪ ,‬כך עומק השדה קטן יותר‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬צילום אובייקט מקרוב יוצר בדרך‪-‬כלל תמונה בעלת עומק שדה קטן‪.‬‬
‫תמונה שצולמה בעדשת ‪ 100‬מ"מ טלסקופית‬
‫תמונה שצולמה באמצעות עדשת ‪ 16‬מ"מ רחבה‬
‫תמונה שצולמה במרחק קטן מנושא הצילום‬
‫תמונה שצולמה בעדשת ‪ 100‬מ"מ טלסקופית‬
‫‪23‬‬
‫םוליצב תונורקע‬
‫תצוגה מקדימה של עומק השדה‬
‫ניתן ללחוץ על הלחצן המותאם אישית כדי לקבל מושג על הצילום שיתקבל‬
‫לפני ביצוע הצילום‪ .‬המצלמה מתאימה את מפתח הצמצם להגדרות שנקבעו‬
‫ומציגה את התוצאה על המסך‪ .‬הגדר את הפונקציה של הלחצן המותאם אישית‬
‫לתצוגה מקדימה אופטית‪( .‬עמ'‪)174‬‬
‫קומפוזיציה‬
‫המונח קומפוזיציה מתייחס לאופן שבו העצמים מסודרים בצילום‪ .‬קומפוזיציה‬
‫טובה שמה דגש על נושאי הצילום באמצעות משיכת תשומת הלב אליהם‬
‫ויצירת איזון בינם לבין שאר האלמנטים בצילום‪.‬‬
‫חוק השלישים הוא אחת השיטות ליצירת קומפוזיציות טובות‪.‬‬
‫חוק השלישים‬
‫כדי להשתמש בחוק השלישים‪ ,‬חלק את התמונה לתבנית ‪ 3X3‬של מלבנים‬
‫זהים בגודלם‪.‬‬
‫כדי להרכיב תמונות המדגישות בצורה הטובה ביותר את נושא הצילום‪ ,‬ודא‬
‫שהוא ממוקם באחת הפינות של המלבן המרכזי‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫שימוש בחוק השלישים יוביל לתמונות בעלות קומפוזיציה יציבה ומעניינת‪ .‬להלן‬
‫מספר דוגמאות‪.‬‬
‫תמונות עם שני אובייקטים‬
‫אם נושא הצילום נמצא בפינה אחת של התמונה‪ ,‬הדבר יוצר קומפוזיציה לא‬
‫מאוזנת‪ .‬ניתן לייצב את התמונה על‪-‬ידי צילום אובייקט נוסף בפינה הנגדית‬
‫לאיזון משקל התמונה‪.‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫לא יציב‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫יציב‬
‫בצילום תמונות נוף‪ ,‬מרכוז האופק ייצור אפקט של חוסר איזון‪ .‬הענק לתמונה‬
‫משקל רב יותר על‪-‬ידי הזזת האופק כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫לא יציב‬
‫אובייקט ‪1‬‬
‫אובייקט ‪2‬‬
‫יציב‬
‫‪25‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫מבזק‬
‫מספר מנחה של מבזק‬
‫אור הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בצילום‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬לא תמיד יהיה‬
‫לך מספיק אור‪ .‬השימוש במבזק מאפשר לך לפצות על היעדר האור וליצור מגוון‬
‫אפקטים‪.‬‬
‫המבזק‪ ,‬המכונה גם פלאש או סטרוב‪ ,‬מספק חשיפה מספקת בתנאי תאורה‬
‫חלשה‪ .‬אולם הוא שימושי גם במצבים שיש בהם שפע של אור‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באפשרותך להשתמש במבזק כדי להכניס אור במצב שבו נושא הצילום נמצא‬
‫בצל‪ ,‬או להשתמש בו לצילום ברור הן של נושא הצילום והן של הרקע בתנאים‬
‫של תאורה אחורית‪.‬‬
‫מספר הדגם של מבזק מתייחס לעוצמת המבזק‪ ,‬וכמות האור המרבית שהוא‬
‫מפיק מיוצגת על‪-‬ידי ערך שנקרא 'מספר מנחה'‪ .‬מבזק בעל מספר מנחה גבוה‬
‫פולט כמות גדולה יותר של אור ממבזק בעל מספר מנחה נמוך יותר‪ .‬המספר‬
‫המנחה מחושב על‪-‬ידי הכפלת המרחק בין המבזק לאובייקט בערך מפתח‬
‫הצמצם‪ ,‬כאשר רגישות ה‪ ISO-‬מכוונת ל‪.100-‬‬
‫מספר מנחה = מרחק בין מבזק לאובייקט ‪ X‬מפתח הצמצם‬
‫מפתח הצמצם = מספר מנחה‪/‬מרחק בין מבזק לאובייקט‬
‫מרחק בין מבזק לאובייקט = מספר מנחה‪/‬מפתח צמצם‬
‫אם אתה יודע מהו המספר המנחה של המבזק‪ ,‬תוכל להעריך את המרחק‬
‫המתאים בין המבזק‪-‬לנושא הצילום כאשר אתה מגדיר ידנית את המבזק‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם המספר המנחה של מבזק הוא ‪ GN 20‬והוא נמצא במרחק של‬
‫‪ 4‬מטרים מנושא הצילום‪ ,‬ערך מפתח הצמצם האופטימלי הוא ‪.F5.0‬‬
‫אובייקטים מוארים מאחור ללא מבזק‬
‫אובייקטים מוארים מאחור עם מבזק‬
‫‪26‬‬
‫עקרונות בצילום‬
‫צילום החזרה‬
‫צילום החזרה מתייחס לשיטה של החזרת האור מהתקרה או מהקירות כדי‬
‫שהאור יתפזר באחידות על נושא הצילום‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬תמונות המצולמות עם‬
‫מבזק עשויות להיראות לא טבעיות ולהטיל צל‪ .‬אובייקטים בתמונות שבהן‬
‫נעשה שימוש בהחזרה אינם מטילים צל ונראים חלקים יותר בזכות הפיזור‬
‫האחיד של האור‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫פרק ‪1‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫למד על המבנה‪ ,‬הסמלים בתצוגה‪ ,‬העדשה‪ ,‬האביזרים האופציונליים ופונקציות בסיסיות של המצלמה‪.‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫תחילת העבודה‬
‫פתיחת האריזה‬
‫בדוק את אריזת המוצר וזהה את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫מצלמה‬
‫(כולל מכסה הגוף)‬
‫מתאם זרם חילופין‪/‬כבל ‪USB‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫רצועה‬
‫מבזק חיצוני‬
‫מדריך להתחלה מהירה‬
‫• האיורים עשויים להיות שונים מהפריטים בפועל‪.‬‬
‫• ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים בחנות קמעונאית או במרכז שירות של ‪ Samsung. Samsung‬אינה אחראית לכל בעיה הנגרמת‬
‫כתוצאה משימוש באביזרים בלתי‪-‬מורשים‪ .‬לקבלת מידע לגבי אביזרים‪ ,‬עיין בעמוד ‪.217‬‬
‫‪29‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫מבנה המצלמה‬
‫‪4 5‬‬
‫‪4 6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מס'‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫חוגת הפקודות ‪1‬‬
‫• במסך התפריטים‪ :‬מעבר אל פריט התפריט‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫מס'‬
‫‪11‬‬
‫חוגת מצבים‬
‫‪1‬‬
‫‪13 12‬‬
‫שם‬
‫• ‪ :t‬מצב אוטומטי (עמ'‪)60‬‬
‫• ‪ :P‬מצב תוכנית (עמ'‪)62‬‬
‫• ‪ :A‬מצב עדיפות צמצם (עמ'‪)64‬‬
‫• ‪ :S‬מצב עדיפות תריס (עמ'‪)65‬‬
‫• ‪ :M‬מצב ידני (עמ'‪)66‬‬
‫• ‪ :T‬מצב מותאם אישית (עמ'‪)67‬‬
‫• ‪ :i‬מצב צילום אוטומטי של ‪Samsung‬‬
‫(עמ'‪)69‬‬
‫• ‪ :s‬מצב חכם (עמ'‪)71‬‬
‫שם‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫• בלוח החכם‪ :‬כוונון אפשרות שנבחרה‪.‬‬
‫• במצב 'צילום'‪ :‬כוונון מהירות התריס‪ ,‬ערך‬
‫מפתח הצמצם‪ ,‬הגדרות היסט תוכנית‪,‬‬
‫ערך החשיפה או רגישות ה‪ ISO-‬במצבי‬
‫צילום מסוימים או שינוי גודל אזור המיקוד‪.‬‬
‫(עמ'‪)177‬‬
‫• במצב 'הצגה'‪ :‬הצגת תמונות ממוזערות או‬
‫הגדלת‪/‬הקטנת תמונות‪ .‬פתיחה או סגירה‬
‫של ערכת תמונה במצב הצגה‪ .‬סריקת וידאו‬
‫אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצן ‪MOBILE‬‬
‫בחירת פונקציית ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪4‬‬
‫מיקרופון‬
‫‪5‬‬
‫מנעל חם‬
‫‪6‬‬
‫רמקול‬
‫‪7‬‬
‫מגעי העדשה‬
‫* יש להימנע ממגע עם מגעי העדשה או למנוע נזק‬
‫למגעים אלה‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫שם‬
‫לולאה לרצועה של המצלמה‬
‫אנטנה פנימית‬
‫* יש להימנע ממגע עם האנטנה הפנימית במהלך‬
‫השימוש ברשת האלחוטית‪.‬‬
‫לחצן שחרור עדשה‬
‫חיישן תמונה‬
‫‪11‬‬
‫* יש להימנע ממגע עם חיישן התמונה או למנוע נזק‬
‫לחיישן זה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫טבעת חיבור העדשה‬
‫‪13‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪14‬‬
‫תאורת סיוע למיקוד אוטומטי‪/‬נורת שעון‬
‫עצר‬
‫‪15‬‬
‫מתג הפעלה‬
‫‪16‬‬
‫לחצן הצילום‬
‫‪17‬‬
‫לחצן ‪( AEL‬עמ'‪)117‬‬
‫• במצב 'צילום'‪ :‬נעילה של המיקוד או של‬
‫ערך החשיפה המכוונן או ביצוע הפונקציה‬
‫שנבחרה‪.‬‬
‫• במצב 'הצגה'‪ :‬הגנה על הקובץ הנבחר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫המצלמה שלי > מבנה המצלמה‬
‫מס'‬
‫‪2‬‬
‫שם‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫• לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫סובב את חוגת הפקודות ‪ 1‬לכוונון ערך‬
‫החשיפה‪( .‬עמ'‪)115‬‬
‫• בצע את הפונקציה שנבחרה‪( .‬עמ'‪)176‬‬
‫לחצן ‪f‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מס'‬
‫‪10 9‬‬
‫‪8‬‬
‫שם‬
‫‪5‬‬
‫חוגת הפקודות ‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫• במסך התפריטים‪ :‬מעבר אל פריט התפריט‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫• בלוח החכם‪ :‬מעבר אל האפשרות הרצויה‪.‬‬
‫• במצב 'צילום'‪ :‬כוונון מהירות התריס‪ ,‬ערך‬
‫מפתח הצמצם‪ ,‬הגדרות היסט תוכנית‪ ,‬ערך‬
‫החשיפה או רגישות ה‪ ISO-‬במצבי צילום‬
‫מסוימים או הזזת אזור המיקוד‪( .‬עמ'‪)177‬‬
‫• במצב 'הצגה'‪ :‬הצגת הקובץ הקודם או הבא‪.‬‬
‫סריקת וידאו אחורה או קדימה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫• במהלך צילום תמונה‪ :‬כניסה ללוח החכם‬
‫לכוונון ההגדרות‪.‬‬
‫• במהלך הקלטת וידאו‪ :‬מעבר בין ‪ AF‬ל‪.MF-‬‬
‫לחצן ‪o‬‬
‫• במסך התפריטים‪ :‬שמירת האפשרויות‬
‫שנבחרו‪.‬‬
‫• במצב 'צילום'‪ :‬מתן אפשרות לבחור ידנית‬
‫אזור מיקוד בחלק ממצבי הצילום‪.‬‬
‫לחצן ניווט‬
‫• במצב 'צילום'‬
‫‪6‬‬
‫לחצן מחיקה‪/‬מותאם אישית‬
‫לחצן צילום וידאו‬
‫לחצן ערך חשיפה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪ :D‬שינוי המידע בתצוגה‪.‬‬
‫‪ :I‬בחירת ערך ‪.ISO‬‬
‫‪ :C‬בחירת שיטת הצילום או כוונון הטיימר‪.‬‬
‫‪ :F‬בחירת מצב מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫שם‬
‫• במצב 'צילום'‪ :‬עבור למצב המתנה להקלטת‬
‫וידאו או בצע את הפונקציה שנבחרה‪.‬‬
‫(עמ'‪)174‬‬
‫• במצב 'הצגה'‪ :‬מחיקת קבצים‪.‬‬
‫לחצן הצגה‬
‫כניסה למצב הצגה לשם הצגת תמונות או‬
‫סרטוני וידאו‪.‬‬
‫נורת סטטוס‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫חיווי מצב המצלמה‪.‬‬
‫• מהבהבת‪ :‬במהלך שמירת תמונה‪ ,‬צילום‬
‫וידאו‪ ,‬שליחת נתונים למחשב‪ ,‬התחברות‬
‫ל‪ WLAN-‬או שליחת תמונה‪.‬‬
‫• רציפה‪ :‬כאשר אין נתונים להעברה‪ ,‬כאשר‬
‫הושלמה העברת נתונים למחשב או בזמן‬
‫טעינת הסוללה‪.‬‬
‫לחצן ‪m‬‬
‫גישה לאפשרויות או לתפריטים‪.‬‬
‫• במצבים אחרים‬
‫תנועה למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫המצלמה שלי > מבנה המצלמה‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 4‬‬
‫‪6‬‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫מכסה תא סוללה‪/‬כרטיס זיכרון‬
‫‪2‬‬
‫חיבור לחצובה‬
‫‪3‬‬
‫תג ‪NFC‬‬
‫יציאת ‪ USB‬ושחרור תריס‬
‫‪4‬‬
‫חיבור המצלמה למחשב או לשחרור תריס‪ .‬השתמש בכבל שחרור תריס עם חצובה למזעור תזוזת‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫‪6‬‬
‫מסך מגע‬
‫• כדי לצלם תמונות בזוויות גבוהות או נמוכות‪ ,‬הטה את התצוגה כלפי מעלה או מטה‪( .‬עמ'‪)33 ,14‬‬
‫• גע במסך כדי לבחור תפריט או אפשרות‪( .‬עמ'‪)40‬‬
‫‪32‬‬
‫המצלמה שלי > מבנה המצלמה‬
‫שימוש בתצוגה‬
‫‪3‬‬
‫גע ב‪. -‬‬
‫באפשרותך לראות את עצמך על המסך במהלך צילום דיוקן עצמי באמצעות‬
‫פתיחת המסך כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫גרור את המחוון או גע בסמלים ‪ -/+‬כדי לכוונן את ריטוש פנים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬קבע‪.‬‬
‫שימוש במצב צילום עצמי‬
‫כשאתה מפעיל את אפשרות צילום עצמי אוטומטי (עמ'‪ ,)178‬סיבוב המסך כלפי‬
‫מעלה מפעיל את מצב צילום עצמי אוטומטי‪.‬‬
‫במצב צילום עצמי‪ ,‬יופעלו אוטומטית פונקציות הטיימר (‪ 2‬שניות)‪ ,‬צילום במגע‬
‫אחד‪ ,‬גילוי פנים ופנים יפות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← d ← ]m‬צילום עצמי אוטומטי‬
‫פעיל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פתח והרם את המסך‪.‬‬
‫←‬
‫‪6‬‬
‫גע בשטח המסגרת שעל המסך או לחץ על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫• המצלמה תשחרר אוטומטית את לחצן הצילום לאחר ‪ 2‬שניות‪.‬‬
‫• סיבוב המסך לצילום דיוקן עצמי יגרום לכך שהתמונה שתצולם תופיע אופקית‪ .‬לחץ‬
‫על [‪ ← b ← ]m‬שמור בתור הפוך ← פעיל על מנת להפעיל או לכבות‬
‫פונקציה זו‪.‬‬
‫• על מנת לכבות מצב צילום עצמי‪ ,‬גע ב‪ . -‬המצלמה יכולה לעבור ממצב צילום‬
‫עצמי למצב הקודם (הפוך למטה)‪.‬‬
‫• המצלמה תקבע רגישות ‪ ISO‬באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• לא ניתן לכוונן מהירות תריס ומפתח צמצם רצויים‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה לא בשימוש‪ ,‬השאר את התצוגה סגורה‪.‬‬
‫• הטה את התצוגה רק בטווח הזוויות המותר‪ .‬אי הקפדה על כך עלול לגרום נזק‬
‫למצלמה‪.‬‬
‫• היזהר שלא לגרום נזק למסך כאשר אתה מטה אותו‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה אינה מוחזקת והמסך פתוח‪ ,‬יש להשתמש בחצובה‪ .‬אי הקפדה על‬
‫כך עלול להסב נזק למצלמה‪.‬‬
‫• אין לפתוח את המסך כאשר מבזק חיצוני מחובר למצלמה‪ .‬אי הקפדה על כך עלול‬
‫להסב נזק למצלמה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון‬
‫למד כיצד להכניס את הסוללה וכרטיס זיכרון אופציונלי אל תוך המצלמה‪.‬‬
‫הסרת הסוללה וכרטיס הזיכרון‬
‫נעילת סוללה‬
‫החלק את מנגנון הנעילה כלפי מעלה כדי‬
‫לשחרר את הסוללה‪.‬‬
‫הכנס את כרטיס הזיכרון כאשר המגעים‬
‫המוזהבים פונים כלפי מעלה‪.‬‬
‫סוללה נטענת‬
‫דחוף בעדינות את הכרטיס עד לניתוקו‬
‫מהמצלמה‪ ,‬ולאחר מכן משוך אותו החוצה‬
‫מהחריץ‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫הכנס את הסוללה כאשר הלוגו של ‪Samsung‬‬
‫פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫סוללה נטענת‬
‫‪34‬‬
‫המצלמה שלי > הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון‬
‫שימוש במתאם כרטיס הזיכרון‬
‫כדי להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג מיקרו במוצר זה‪ ,‬במחשב או בקורא‬
‫כרטיסי זיכרון‪ ,‬יש להכניס את הכרטיס למתאם‪.‬‬
‫כאשר נורת הסטטוס של המצלמה מהבהבת‪ ,‬אין להוציא את כרטיס הזיכרון או‬
‫הסוללה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום נזק לנתונים השמורים בכרטיס הזיכרון או למצלמה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫טעינת הסוללה והפעלת המצלמה‬
‫טעינת הסוללה‬
‫הפעלת המצלמה‬
‫לפני השימוש הראשון במצלמה יש לטעון את הסוללה‪ .‬חבר את הקצה הקטן‬
‫של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ ,‬ולאחר מכן חבר את הקצה השני של הכבל ‪USB‬‬
‫למתאם זרם חילופין‪.‬‬
‫העבר את מתג ההפעלה למצב ‪.ON‬‬
‫נורת סטטוס‬
‫• נורה אדומה דולקת‪ :‬בטעינה‬
‫• נורה ירוקה דולקת‪ :‬טעינה מלאה‬
‫• נורה אדומה מהבהבת‪ :‬שגיאת טעינה‬
‫• כדי לכבות את המצלמה‪ ,‬העבר את מתג ההפעלה למצב ‪.OFF‬‬
‫• מסך ההגדרות הראשוניות מופיע כאשר מפעילים את המצלמה בפעם‬
‫הראשונה‪( .‬עמ'‪)37‬‬
‫• טען את הסוללה כשהמצלמה כבויה‪.‬‬
‫• השתמש במתאם זרם חילופין ובכבל ה‪ USB-‬שסופקו עם המצלמה בלבד‪.‬‬
‫שימוש במתאם זרם חילופין אחר עלול שלא לטעון את הסוללה או לגרום לליקויים‬
‫בפעולתה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫ביצוע ההגדרה הראשונית‬
‫כאשר אתה מפעיל את המצלמה בפעם הראשונה‪ ,‬מופיע מסך ההגדרות‬
‫הראשוניות‪ .‬השפה מוגדרת מראש עבור המדינה או האזור שבהם נרכשה‬
‫המצלמה‪ .‬באפשרותך לשנות את השפה כרצונך‪ .‬ניתן לבחור פריט גם על‪-‬ידי‬
‫נגיעה בו על המסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור פריט (שנה‪/‬חודש‪/‬יום)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על [‪ ]I/D‬כדי להגדיר את האפשרות‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫קבע‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור אזור זמן‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]I/D‬כדי לבחור אזור זמן‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫חזרה‬
‫שנה‬
‫יום‬
‫הגדרות תאריך‬
‫חודש‬
‫חזרה‬
‫אזור זמן‬
‫לונדון [‪]GMT +00:00‬‬
‫כף ורדה [‪]GMT -01:00‬‬
‫• תצוגת המסך תלויה בשפה שנבחרה‪.‬‬
‫מרכז האוקיינוס האטלנטי [‪]GMT -02:00‬‬
‫בואנוס איירס‪ ,‬סן פאולו [‪]GMT -03:00‬‬
‫ניופאונדלנד [‪]GMT -03:30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור הגדרות שעה‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לבחור פריט (שעות‪/‬דקות‪/‬שעון קיץ)‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור הגדרות תאריך‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪37‬‬
‫המצלמה שלי > ביצוע ההגדרה הראשונית‬
‫‪8‬‬
‫לחץ על [‪ ]I/D‬כדי להגדיר את האפשרות‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫קבע‬
‫חזרה‬
‫הגדרות שעה‬
‫שעון קיץ‬
‫דקה‬
‫שעה‬
‫‪ 11‬לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור סוג זמן‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪ 12‬לחץ על [‪ ]I/D‬כדי לבחור סוג זמן‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫חזרה‬
‫לונדון‬
‫‪01/01/2015‬‬
‫‪10:00 AM‬‬
‫‪9‬‬
‫לחץ על [‪ ]I‬כדי לבחור סוג תאריך‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪ 10‬לחץ על [‪ ]I/D‬כדי לבחור סוג תאריך‪ ,‬ואז לחץ על [‪.]o‬‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרות תאריך‬
‫הגדרות שעה‬
‫סוג זמן‬
‫סוג תאריך‬
‫‪ 12‬שעות‬
‫‪ 24‬שעות‬
‫סוג זמן‬
‫‪ 13‬לחץ על [‪ ]m‬לסיום ההגדרה הראשונית‪.‬‬
‫חזרה‬
‫‪English‬‬
‫לונדון‬
‫‪Language‬‬
‫אזור זמן‬
‫סוג תאריך‬
‫הגדרות תאריך‬
‫יי‪/‬חח‪/‬שששש‬
‫שששש‪/‬יי‪/‬חחהגדרות שעה‬
‫שששש‪/‬חח‪/‬יי סוג תאריך‬
‫‪38‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫השימוש בלחצנים וחוגות‬
‫השתמש באחת השיטות הבאות לבחירת אפשרות‪:‬‬
‫• סובב את חוגת הפקודות ‪ ,1‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫• סובב את חוגת הפקודות ‪ ,2‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫• לחץ על [‪ ,]F/C/I/D‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫שימוש בלחצנים וחוגות בהתאמה אישית‬
‫הגדר את החוגות והלחצנים השונים להפעלת הפונקציות הרצויות לך‪ .‬ניתן‬
‫להגדיר פונקציות לחוגות וללחצנים הבאים‪ :‬לחצן מותאם אישית‪ ,‬לחצן ‪,AEL‬‬
‫לחצן ערך חשיפה וחוגות הפקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← d ← ]m‬מיפוי המקש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר את אחד הלחצנים ברשימה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר פונקציה‪.‬‬
‫• באפשרותך לשנות את הפונקציות המוקצות לכל לחצן לפונקציה‬
‫רצויה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫קבע את אפשרויות הצילום באמצעות שימוש בלחצנים המותאמים‪,‬‬
‫ולאחר מכן צלם תמונה‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫בחירה בנגיעה‬
‫• נגיעה במסך או גרירה של המסך עשויות לגרום לשינוי צבע‪ .‬אין מדובר בתקלה‬
‫אלא במאפיין של מסך המגע‪ .‬גע או גרור בעדינות כדי למזער את שינויי הצבע‪.‬‬
‫• מסך המגע עלול שלא לפעול כראוי כאשר משתמשים במצלמה בסביבות לחות‬
‫מאוד‪.‬‬
‫• מסך המגע עלול שלא לפעול כראוי כאשר משתמשים במגן מסך או באביזרי מסך‬
‫אחרים‪.‬‬
‫• בהתאם לזווית הצפייה‪ ,‬המסך עשוי להיראות חשוך‪ .‬כוונן את הבהירות או את‬
‫זווית הצפייה כדי לשפר את הרזולוציה‪.‬‬
‫אין להשתמש בעצמים חדים‪ ,‬כגון עטים או עפרונות‪ ,‬כדי לגעת במסך‪ .‬פעולה כזו‬
‫עלולה לגרום נזק למסך‪.‬‬
‫גרירה‪ :‬גע והחזק אזור על המסך ואחר כך‬
‫גרור את האצבע‪.‬‬
‫נגיעה‪ :‬גע בסמל כדי לבחור תפריט או‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫שימוש ‪m‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬או גע ב‪-‬‬
‫הצילום‪.‬‬
‫על המסך‪ ,‬ואז שנה את אפשרויות או הגדרות‬
‫למשל‪ ,‬בחירת גודל התמונה במצב ‪P‬‬
‫העברת אצבע‪ :‬העבר את האצבע‬
‫בעדינות לרוחב המסך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.P‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬או גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫‪3‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או לחץ על [‪ ]I/D‬להעברה ל‪b-‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪5‬‬
‫• ניתן גם לגעת ב‪ b-‬על המסך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• ניתן גם לגרור את רשימת האפשרויות ואז לגעת באפשרות‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ]m‬או גע בחזרה כדי לחזור לתפריט הקודם‪.‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]I/D‬להעברה ל‪-‬גודל‬
‫צילום‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫חזרה‬
‫גודל צילום‬
‫גודל צילום‬
‫• ניתן גם לגרור את רשימת האפשרויות ואז לגעת באפשרות‪.‬‬
‫חזרה‬
‫(‪)3:2( )6480 X 4320‬‬
‫איכות‬
‫(‪)3:2( )4560 X 3040‬‬
‫‪ISO‬‬
‫(‪)3:2( )3264 X 2176‬‬
‫התאמת ‪ISO‬‬
‫(‪)3:2( )2112 X 1408‬‬
‫מהירות תריס מינימלית‬
‫(‪)16:9( )6480 X 3648‬‬
‫גודל צילום‬
‫איכות‬
‫‪ISO‬‬
‫התאמת ‪ISO‬‬
‫מהירות תריס מינימלית‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]I/D‬כדי לעבור‬
‫לאפשרות ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪6‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬או גע בחזרה כדי לעבור למצב צילום‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬או גע ב‪-‬‬
‫במצב המתנה להקלטת וידאו‪.‬‬
‫על המסך כדי לשנות את אפשרויות הצילום אפילו‬
‫‪41‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫שימוש בלוח החכם‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע ב‪-‬‬
‫חשיפה‪ ISO ,‬ואיזון לבן‪.‬‬
‫• ניתן גם לבחור אפשרות על‪-‬ידי נגיעה בה‪.‬‬
‫כוונן‬
‫על המסך כדי להיכנס לחלק מהפונקציות‪ ,‬כגון‬
‫מיפוי המקש‬
‫חזרה‬
‫‪ : 0.0‬ערך חשיפה‬
‫ניתן לכוונן חלק מהאפשריות על‪-‬‬
‫ידי גרירתן‪.‬‬
‫למשל‪ ,‬כוונן את ערך החשיפה במצב ‪P‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.P‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע ב‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C/I/D‬כדי‬
‫לעבור ל‪-‬ערך חשיפה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על‬
‫[‪ ]F/C‬כדי לכוונן את ערך החשיפה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪.]o‬‬
‫• ניתן גם לגרור את החוגה על המסך‪ ,‬ואז לגעת באפשרות קבע כדי‬
‫לכוונן את האפשרות‪.‬‬
‫קבע‬
‫חזרה‬
‫ערך חשיפה‬
‫• באפשרותך לבחור ישירות באפשרות מסוימת על‪-‬ידי סיבוב חוגת‬
‫פקודות ‪ 1‬ללא צורך ללחוץ על [‪.]o‬‬
‫‪42‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫השימוש ב‪iFn-‬‬
‫שימוש בפונקציה 'מצב ‪ iFn‬קבוע'‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬על עדשת ‪ i-Function‬כדי לבחור ולכוון באופן ידני את‬
‫מהירות התריס‪ ,‬ערך מפתח הצמצם‪ ,‬ערך החשיפה‪ ,‬רגישות ה‪ ISO-‬ואיזון הלבן‬
‫על העדשה‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪AWB‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫כוונון ערך האפשרות‪.‬‬
‫כאשר אתה משתמש ב‪ ]i-Function[-‬בעדשת ‪ ,i-Function‬באפשרותך לבחור‬
‫ולכוונן ידנית את מהירות התריס‪ ,‬ערך מפתח הצמצם‪ ,‬ערך החשיפה‪ ,‬רגישות‬
‫ה‪ ISO-‬ואיזון הלבן על העדשה‪ .‬ניתן גם להשתמש בפונקציית ‪.intelli-Zoom‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ ,S ,A ,P‬או ‪.M‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ← d ← ]m‬הגדרת ‪ ← iFn‬מצב ‪ iFn‬קבוע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬כדי לחזור למצב צילום‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬בעדשה כדי לבחור הגדרה‪.‬‬
‫• לבחירת פריטים שיופיעו‪ ,‬לחץ על [‪ ← d ← ]m‬הגדרת ‪← iFn‬‬
‫גע ב‪-‬מצב ‪ iFn‬קבוע ← בחר פריט‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫• ניתן גם ללחוץ על [‪ ]i-Function‬ולאחר מכן ללחוץ על [‪]I/D‬‬
‫או לבצע תנועת גרירה על המסך כדי לבחור הגדרה‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫פתח‬
‫כוונון ערך מפתח הצמצם‪.‬‬
‫מהירות תריס‬
‫כוונון מהירות התריס‪.‬‬
‫ערך חשיפה‬
‫כוונון ערך החשיפה‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫כוונן את רגישות ה‪.ISO-‬‬
‫איזון לבן‬
‫בחירת אפשרות איזון לבן‪.‬‬
‫זום חכם‬
‫ביצוע זום להגדלת אובייקט עם פגיעה פחותה באיכות‬
‫התמונה בהשוואה לזום דיגיטלי‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫הרזולוציה או הגודל של התמונה עשויים להשתנות‬
‫בניגוד לביצוע זום באמצעות סיבוב טבעת הזום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סובב את טבעת המיקוד כדי לבחור אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• ניתן לסובב גם את חוגת פקודות ‪ 2‬או לגרור את המסך כדי לבחור‬
‫אפשרות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫המצלמה שלי > בחירת פונקציות (אפשרויות)‬
‫אפשרויות זמינות‬
‫שימוש בפונקציה ‪iFn plus‬‬
‫מצב 'צילום'‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪M‬‬
‫‪3D‬‬
‫פתח‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫מהירות תריס‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫בעדשת ‪ ,i-Function‬לחץ על [‪ ]i-Function‬ואז על [‪ ,]a‬או על [‪]B‬‬
‫במצלמה‪ .‬באפשרותך להתחיל להקצות פונקציות או לפתוח את תפריט‬
‫ההגדרות עם ‪.i-Function‬‬
‫ערך חשיפה‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬הקצאת פונקציית איכות צילום ללחצן נעילת חשיפה אוטומטית (‪)AEL‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫איזון לבן‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫זום חכם‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫• פונקציה זו אינה זמינה כאשר מחברים עדשת תלת‪-‬ממד ומגדירים מצב אוטומטי‬
‫תלת‪-‬ממד במצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫• פונקציית ‪ intelli-Zoom‬אינה זמינה בעת צילום תמונות בתבנית קובץ ‪.RAW‬‬
‫• פונקציית ‪ intelli-Zoom‬אינה פועלת בעת צילום תמונות ברצף‪.‬‬
‫• פונקציית ‪ intelli-Zoom‬אינה פועלת בעת הקלטת וידאו על‪-‬ידי לחיצה על לחצן‬
‫צילום הווידאו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ ,S ,A ,P‬או ‪.M‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ← d ← ]m‬הגדרת ‪.iFn‬‬
‫‪3‬‬
‫גע ב‪ ,iFn Plus-‬ואז בחר באפשרות ‪ ← AEL‬איכות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬כדי לחזור למצב צילום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על [‪ ]i-Function‬על עדשת ‪ ,i-Function‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫[‪ ]a‬במצלמה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר אפשרות איכות צילום‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫סמלי תצוגה‬
‫במצב 'צילום'‬
‫צילום תמונות‬
‫‪ .1‬פרטי צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מצב צילום‬
‫רעידת מצלמה‬
‫תאריך נוכחי‬
‫סקאלת מיקוד ידני‬
‫שעה נוכחית‬
‫‪ Bluetooth‬פועל‬
‫פלס (עמ'‪)49‬‬
‫היסטוגרמה (עמ'‪)116‬‬
‫אורך מוקד*‬
‫מיקוד‬
‫סרגל לוח התראות (נגיעה)‬
‫מהירות התריס‬
‫מחוון אזהרת חימום‪-‬יתר‬
‫מפתח הצמצם‬
‫לא הוכנס כרטיס זיכרון**‬
‫ערך כוונון חשיפה‬
‫נעילת חשיפה אוטומטית‬
‫(עמ'‪)117‬‬
‫תצוגת רמת חשיפה‬
‫נעילת מיקוד אוטומטית (עמ'‪)117‬‬
‫נעילת עוצמת מבזק (עמ'‪)110‬‬
‫מספר תמונות זמין‬
‫רגישות ‪( ISO‬עמ'‪)80‬‬
‫* סמל זה מופיע כאשר עדשת ה‪ Power Zoom-‬מחוברת‪.‬‬
‫** לא ניתן להעביר לכרטיס זיכרון או למחשב תמונות שצולמו בלי‬
‫להכניס כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫מסגרת מיקוד אוטומטי‬
‫אזור מדידה נקודתית‬
‫‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫•‬
‫‪ :‬טעינה חלקית‬
‫•‬
‫(אדום)‪ :‬ריק (יש לטעון‬
‫•‬
‫מחדש את הסוללה)‬
‫‪ :‬בטעינה‬
‫•‬
‫‪46‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫‪ .2‬אפשרויות צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪ .3‬אפשרויות צילום (נגיעה)‬
‫גילוי פנים‬
‫איזון לבן (עמ'‪)83‬‬
‫מיקרו‪-‬כוונון של איזון לבן‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪( )OIS‬עמ'‪)99‬‬
‫‪ intelli-zoom‬פעיל‬
‫יחס ‪intelli-zoom‬‬
‫טווח דינמי (עמ'‪)114‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫גודל צילום‬
‫שינוי מצב חכם*‬
‫קובץ ‪RAW‬‬
‫מצב הנעה‬
‫שמור מצב מותאם אישית‬
‫‪( Quick Transfer‬עמ'‪)149‬‬
‫מבזק (עמ'‪)106‬‬
‫אפשרויות מיקוד אוטומטי במגע‬
‫כוונון עוצמת המבזק‬
‫מדידה (עמ'‪)111‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (עמ'‪)87‬‬
‫שטח מיקוד‬
‫אפשרויות צילום‬
‫לוח חכם‬
‫* סמל זה מופיע רק כאשר אתה בוחר במצב חכם‪.‬‬
‫הסמלים המוצגים ישתנו בהתאם למצב הנבחר או‬
‫לאפשרויות המוגדרות‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫הקלטת וידאו‬
‫‪ .1‬פרטי צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מצב צילום‬
‫מעבר בין ‪ AF‬ל‪( .MF-‬נגיעה)‬
‫מעבר בין מיקוד אוטומטי יחיד‬
‫למיקוד אוטומטי רציף‪( .‬נגיעה)‬
‫אפשרות מיקוד אוטומטי במגע‬
‫(נגיעה)‬
‫זמן הקלטה נוכחי‪/‬זמן הקלטה זמין‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי (עמ'‪)122‬‬
‫זמן הצגה לאחר הפעלת התכונה‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪ :‬הטעינה הושלמה‬
‫•‬
‫‪ :‬טעינה חלקית‬
‫•‬
‫(אדום)‪ :‬ריק (יש לטעון‬
‫•‬
‫מחדש את הסוללה)‬
‫‪ :‬בטעינה‬
‫•‬
‫מחוון זום*‬
‫ערך חשיפה‬
‫רגישות ‪( ISO‬עמ'‪)80‬‬
‫רמת צליל וידאו‬
‫מחוון אזהרת חימום‪-‬יתר‬
‫* סמל זה מופיע כאשר עדשת ה‪ Power Zoom-‬מחוברת‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫‪ .2‬אפשרויות צילום‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫פייד (עמ'‪)123‬‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי (עמ'‪)122‬‬
‫כיבוי הקלטת קול (עמ'‪)124‬‬
‫מידע על הפלס‬
‫הפלס עוזר ליישר את המצלמה עם הקווים האופקיים‬
‫והאנכיים בתצוגה‪ .‬אם הפלס אינו מאוזן‪ ,‬כייל אותו‬
‫עם פונקציית הכיול האופקי‪( .‬עמ'‪)180‬‬
‫לחצן הזום*‬
‫אנכי‬
‫* סמל זה מופיע כאשר עדשת ה‪ Power Zoom-‬מחוברת‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫הסמלים המוצגים ישתנו בהתאם למצב הנבחר או‬
‫לאפשרויות המוגדרות‪.‬‬
‫גודל וידאו‬
‫מדידה (עמ'‪)111‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (עמ'‪)87‬‬
‫אופקי‬
‫▲ מאוזן‬
‫▲ לא מאוזן‬
‫איזון לבן (עמ'‪)83‬‬
‫מיקרו‪-‬כוונון של איזון לבן‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪( )OIS‬עמ'‪)99‬‬
‫‪49‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫במצב 'הצגה'‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הצגת וידאו‬
‫‪1‬‬
‫לכוד‬
‫מצב‬
‫‪ F‬מס'‬
‫תריס‬
‫‪ISO‬‬
‫מדידה‬
‫מבזק‬
‫אורך מוקד‬
‫איזון לבן‬
‫ערך חשיפה‬
‫גודל צילום‬
‫מספר תיקייה‪-‬קובץ‬
‫תאריך ושעה‬
‫מרחב צבע‬
‫מידע‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫הצגת תמונות ממוזערות‪( .‬נגיעה)‬
‫קובץ נוכחי‪/‬מספר קבצים כולל‬
‫סרגל לוח התראות (נגיעה)‬
‫שליחת תמונות בדוא"ל‪( .‬נגיעה)‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫התמונה שצולמה‬
‫מהירות הפעלה‬
‫היסטוגרמת ‪( RGB‬עמ'‪)116‬‬
‫זמן הפעלה נוכחי‬
‫מצב צילום‪ ,‬מדידה‪ ,‬מבזק‪ ,‬איזון לבן‪ ,‬מפתח‬
‫צמצם‪ ,‬מהירות תריס‪ ,ISO ,‬אורך מוקד‪ ,‬ערך‬
‫חשיפה‪ ,‬גודל תמונה‪ ,‬מספר תיקייה‪-‬מספר‬
‫קובץ‪ ,‬תאריך‬
‫אורך וידאו‬
‫‪3‬‬
‫סמל‬
‫שיתוף קבצים עם מכשירים אחרים‪( .‬נגיעה)‬
‫‪m‬‬
‫עצור‬
‫תפריט הצגה‪/‬עריכה‪/‬הגדרה (נגיעה)‬
‫תיאור‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי‬
‫הצגת קובץ קודם‪/‬סריקה לאחור‪( .‬בכל פעם‬
‫שאתה נוגע בסמל הסריקה לאחור‪ ,‬מהירות‬
‫הסריקה משתנה לפי הסדר הבא‪,4X ,2X :‬‬
‫‪.)8X‬‬
‫השהה או המשך הצגה‪.‬‬
‫קובץ ‪RAW‬‬
‫הצגת הקובץ הקודם‪/‬סריקה לפנים‪( .‬בכל‬
‫פעם שאתה לוחץ על הסמל הסריקה לפנים‪,‬‬
‫מהירות הסריקה משתנה לפי הסדר הבא‪:‬‬
‫‪.)8X ,4X ,2X‬‬
‫קובץ ‪3D‬‬
‫קובץ מוגן‬
‫כוונן את עוצמת הקול או השתק‪.‬‬
‫מידע ‪ Exif‬בסיסי‬
‫‪50‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫שינוי המידע המוצג‬
‫לחץ לחיצות חוזרות על [‪ ]D‬כדי לשנות את סוג התצוגה‪.‬‬
‫מצב‬
‫סוג תצוגה‬
‫צילום‬
‫• מידע בסיסי על הצילום ‪ +‬לחצני אפשרויות צילום ‪ +‬מידע על‬
‫אפשרויות הצילום הנוכחיות‬
‫• מידע בסיסי על הצילום (מצב צילום‪ ,‬מהירות תריס‪ ,‬מפתח‬
‫הצמצם‪ ,‬ערך חשיפה‪ ,‬רגישות ‪ ISO‬וכד')‬
‫• מידע בסיסי על הצילום ‪ +‬לחצני אפשרויות צילום (תפריט‪Fn, ,‬‬
‫‪ ,Quick Transfer‬מיקוד אוטומטי במגע‪ ,‬שמירת מצב מותאם)‬
‫‪ +‬מידע על אפשרויות הצילום הנוכחיות (גודל תמונה‪ ,‬מצב הנעה‪,‬‬
‫מבזק‪ ,‬מדידה‪ ,‬מצב מיקוד אוטומטי וכד') ‪ +‬היסטוגרמה‬
‫• מידע בסיסי על הצילום ‪ +‬לחצני אפשרויות צילום ‪ +‬מידע על‬
‫אפשרויות הצילום הנוכחיות ‪ +‬פלס‬
‫• אין מידע (בחיבור לצג או טלוויזיית ‪)HDMI‬‬
‫הצגה‬
‫• מידע בסיסי‬
‫• הצגת כל המידע הקשור לקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫• הצגת כל המידע הקשור לקובץ הנוכחי‪ ,‬כולל היסטוגרמת ‪.RGB‬‬
‫‪51‬‬
‫המצלמה שלי > סמלי תצוגה‬
‫הצגת לוח ההתראות‬
‫בחלקה העליון של התצוגה כדי לפתוח את לוח ההתראות‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫באפשרותך לכוונן את בהירות התצוגה או להציג את התאריך והשעה‪ ,‬חיי‬
‫הסוללה ומידע על אחסון נתונים‪ .‬בנוסף ניתן לראות את סטטוס ה‪Bluetooth-‬‬
‫וחיבור ה‪ ,Wi-Fi-‬וכן להפעיל או לכבות אותם‪ .‬במקרה שקיימת גרסת קושחה‬
‫חדשה בזמן חיבור המצלמה לרשת ה‪ ,Wi-Fi-‬סרגל לוח ההתראות מהבהב‬
‫והתראה מופיעה בפינה הימנית העליונה של לוח ההתראות‪ .‬גע בחלקו התחתון‬
‫של לוח ההתראות או לחץ על [‪ ]m‬או על [‪ ]f‬כדי לסגור אותו‪.‬‬
‫קושחה חדשה‬
‫בהירות תצוגה‬
‫אוטומטי‬
‫אחסון ורמת סוללה‬
‫רמת הסוללה‬
‫אחסון‬
‫‪ 10‬צילום‪/‬ים‬
‫סטטוס החיבור‬
‫רשת ‪Wi-Fi‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪52‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫עדשות‬
‫ניתן לרכוש עדשות נוספות שיוצרו במיוחד עבור מצלמה זו מסדרת ‪.NX‬‬
‫למד עוד על היכולות של כל עדשה ובחר אחת שמתאימה לצרכים ולהעדפות‬
‫שלך‪.‬‬
‫פריסת העדשה‬
‫עדשת ‪SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS‬‬
‫(דוגמה)‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ'‪)43‬‬
‫‪2‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪3‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ'‪)96‬‬
‫• סובב את טבעת המיקוד על מנת לכוונן את הגדרת הזום בעת שימוש‬
‫בפונקציית מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עדשה‬
‫‪5‬‬
‫לחצן הזום‬
‫• לחץ על לחצן הזום כדי לכוונן את יחס הזום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מגעי העדשה*‬
‫* יש להימנע ממגע עם מגעי העדשה או למנוע נזק למגעים אלה‪.‬‬
‫כאשר אינך משתמש בעדשה‪ ,‬חבר את מכסה העדשה ואת מכסה תושבת העדשה‬
‫כדי למנוע לכלוך ושריטות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪53‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫נעילה או שחרור נעילה של העדשה‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II‬דוגמה)‬
‫כדי לנעול את העדשה‪ ,‬החלק והחזק את מתג נעילת הזום הרחק מגוף‬
‫המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן סובב את טבעת הזום כפי שמתואר באיור‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪2‬‬
‫מתג נעילת זום‬
‫‪3‬‬
‫עדשה‬
‫‪4‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ'‪)96‬‬
‫‪5‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ'‪)43‬‬
‫‪6‬‬
‫טבעת זום‬
‫‪7‬‬
‫מגעי העדשה*‬
‫* יש להימנע ממגע עם מגעי העדשה או למנוע נזק למגעים אלה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫כדי לשחרר את נעילת העדשה‪ ,‬סובב את טבעת הזום כפי שמתואר באיור עד‬
‫הישמע נקישה‪.‬‬
‫עדשת ‪( NX 50-150mm F2.8 S ED OIS‬דוגמה)‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונות כאשר העדשה נעולה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫טבעת מיקוד (עמ'‪)96‬‬
‫‪2‬‬
‫נקודת סימון לחיבור מגן עדשה‬
‫‪3‬‬
‫לחצן ‪( i-Function‬עמ'‪)43‬‬
‫‪4‬‬
‫מתג ‪AF/MF‬‬
‫‪5‬‬
‫מתג להגבלה מותאמת של טווח מיקוד‬
‫‪6‬‬
‫מתג ‪OIS‬‬
‫‪55‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪7‬‬
‫טבעת זום‬
‫‪8‬‬
‫טבעת חצובה‬
‫‪9‬‬
‫נקודת סימון לחיבור העדשה‬
‫‪10‬‬
‫מגעי העדשה*‬
‫‪11‬‬
‫חוגת נעילה של טבעת חצובה‬
‫‪12‬‬
‫נקודת חיבור טבעת חצובה‬
‫‪13‬‬
‫נקודת חיבור לחצובה‬
‫‪14‬‬
‫חוגת נעילה של טבעת חיבור לחצובה‬
‫‪2‬‬
‫מרחק מיקוד נוכחי‬
‫מרחק מיקוד מרבי‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬לכוונון‬
‫טווח המיקוד‪.‬‬
‫תוכל לכוונן את המיקוד במהירות ובמדויק על‪-‬ידי הגדרת טווח של מרחק מיקוד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מרחק מיקוד מינימלי‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬לכוונון‬
‫טווח המיקוד‪.‬‬
‫האיורים לעיל עשויים להיות שונים מהמוצג על מסך המצלמה בפועל‪.‬‬
‫* יש להימנע ממגע עם מגעי העדשה או למנוע נזק למגעים אלה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציית ההגבלה המותאמת של טווח מיקוד‬
‫קבע את טווח המיקוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫העבר את המתג להגבלה מותאמת של טווח המיקוד ל‪CUSTOM-‬‬
‫וצלם תמונה‪.‬‬
‫העבר את המתג להגבלה מותאמת של טווח המיקוד ל‪.SET-‬‬
‫‪56‬‬
‫המצלמה שלי > עדשות‬
‫סימונים על העדשה‬
‫גלה את המשמעות של המספרים על העדשה‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS‬דוגמה)‬
‫תיאור‬
‫מפתח הצמצם‬
‫טווח מפתחי צמצם נתמכים‪ .‬לדוגמה‪ 1:3.5–6.3 ,‬פירושו שטווח מפתח‬
‫הצמצם נע בין ‪ 3.5‬ל‪.6.3-‬‬
‫אורך מוקד‬
‫‪2‬‬
‫המרחק בין אמצע העדשה לנקודת המיקוד (במילימטרים)‪ .‬מספר זה מתבטא‬
‫בטווח הבא‪ :‬אורך מוקד מינימלי עד אורך מוקד מקסימלי של העדשה‪.‬‬
‫אורכי מוקד ארוכים יותר באים לידי ביטוי בזוויות ראייה צרות יותר‪ ,‬ואובייקט‬
‫הצילום מוגדל‪ .‬אורכי מוקד קצרים יותר באים לידי ביטוי בזוויות ראייה רחבות‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3 4 5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ED‬פירושו פיזור נמוך במיוחד (‪ .)Extra-low Dispersion‬זכוכית עם פיזור‬
‫נמוך במיוחד יעילה במזעור התאבכויות כרומטיות (עיוות שמתרחש כאשר‬
‫עדשה אינה ממקדת את כל הצבעים לאותה נקודת התכנסות)‪.‬‬
‫‪( OIS‬נגד‪-‬רעידות) (עמ'‪)99‬‬
‫ייצוב תמונה אופטי‪ .‬עדשות הכוללות תכונה זו מסוגלות לזהות רעידות של‬
‫המצלמה ולבטל ביעילות את התנועה בתוך המצלמה‪.‬‬
‫‪Ø‬‬
‫קוטר העדשה‪ .‬כאשר אתה מחבר מסנן לעדשה‪ ,‬ודא שקוטר העדשה זהה‬
‫לקוטר המסנן‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫אביזרים‬
‫ניתן להשתמש במבזק חיצוני שיכול לעזור לך לצלם תמונות טובות יותר‪.‬‬
‫למידע נוסף על אביזרים אופציונליים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של כל אביזר‪.‬‬
‫פריסת מבזק חיצוני‬
‫‪( SEF8A‬דוגמה)‬
‫• האיורים עשויים להיות שונים מהפריטים בפועל‪.‬‬
‫• ניתן לרכוש אביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ Samsung‬בחנות קמעונאית או במרכז‬
‫שירות של ‪ Samsung .Samsung‬אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה משימוש‬
‫באביזרים של יצרן אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫נורת עזר למיקוד אוטומטי‬
‫‪2‬‬
‫חוגה להידוק חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪3‬‬
‫חיבור ישיר למבזק חיצוני‬
‫‪58‬‬
‫המצלמה שלי > אביזרים‬
‫חיבור המבזק החיצוני‬
‫‪1‬‬
‫התקן את המבזק על‪-‬ידי הרכבתו לתוך המנעל החם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נעל את המבזק במקומו על‪-‬ידי סיבוב החוגה להידוק חיבור ישיר‬
‫למבזק חיצוני בכיוון השעון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הרם את המבזק לשימוש‪.‬‬
‫• ניתן לצלם תמונות עם מבזק שאינו טעון לגמרי‪ ,‬אך מומלץ להשתמש במבזק טעון‬
‫במלואו‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות‪ ,‬בהתאם למצב הצילום‪.‬‬
‫• בין שתי הבזקות של המבזק ישנו מרווח זמן מסוים‪ .‬אין לזוז לפני הפעלת המבזק‬
‫השני‪.‬‬
‫• ייתכן שמבזק ‪ SEF8A‬לא יהיה תואם למצלמות אחרות מסדרת ‪.NX‬‬
‫• לפרטים נוספים על מבזקים אופציונליים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המבזק‬
‫הרלוונטי‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק במבזקים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש במבזקים שאינם‬
‫תואמים עלול להזיק למצלמה‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫המצלמה שלי‬
‫מצבי צילום‬
‫שני מצבי צילום פשוטים ‪ -‬אוטומטי וחכם ‪ -‬יסייעו לך בצילום התמונות עם מספר‬
‫רב של הגדרות אוטומטיות‪ .‬מצבים נוספים מאפשרים התאמה אישית רחבה‬
‫יותר של ההגדרות‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪t‬‬
‫מצב אוטומטי (עמ'‪)60‬‬
‫‪P‬‬
‫מצב תוכנית (עמ'‪)62‬‬
‫‪A‬‬
‫מצב עדיפות צמצם (עמ'‪)64‬‬
‫‪S‬‬
‫מצב עדיפות תריס (עמ'‪)65‬‬
‫‪M‬‬
‫מצב ידני (עמ'‪)66‬‬
‫‪T‬‬
‫מצב מותאם אישית (עמ'‪)67‬‬
‫‪i‬‬
‫‪s‬‬
‫‪ t‬מצב אוטומטי‬
‫במצב אוטומטי‪ ,‬המצלמה מזהה את תנאי הסביבה ומכווננת באופן אוטומטי‬
‫גורמים אשר תורמים לחשיפה‪ ,‬כולל מהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם‪ ,‬המדידה‪,‬‬
‫איזון הלבן ופיצוי החשיפה‪ .‬מכיוון שהמצלמה שולטת במרבית הפונקציות‪ ,‬חלק‬
‫מפונקציות הצילום מוגבלות‪ .‬מצב זה שימושי לצילום מהיר עם כמה שפחות‬
‫התאמות ושינויים‪.‬‬
‫מצב צילום אוטומטי של ‪( Samsung‬עמ'‪)69‬‬
‫מצב חכם (עמ'‪)71‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.t‬‬
‫‪2‬‬
‫ישר את נושא הצילום במסגרת‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪3‬‬
‫לחץ לחיצה חלקית על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫שקיעות‬
‫• המצלמה בוחרת סצנה‪ .‬סמל המתאים לסצנה מופיע על המסך‪.‬‬
‫בתוך מבנים‪ ,‬חשוך‬
‫תאורה חלקית‬
‫תמונות תקריב עם תאורה נקודתית‬
‫דיוקנאות עם תאורה נקודתית‬
‫שמיים כחולים‬
‫אזורים מיוערים המכילים בדרך כלל עצמים בצבעי ירוק‬
‫תמונות תקריב של אובייקטים צבעוניים‬
‫המצלמה מיוצבת על חצובה והאובייקט המצולם אינו זז למשך פרק זמן‬
‫מסוים‪( .‬כשמצלמים בחושך)‬
‫סצנות ניתנות לזיהוי‬
‫סמל‬
‫אובייקטים הנעים באופן פעיל‬
‫תיאור‬
‫נופים‬
‫סצנות עם רקע בהיר ולבן‬
‫תמונות נוף בלילה‬
‫דיוקנאות בלילה‬
‫תמונות נוף עם תאורה אחורית‬
‫דיוקנאות עם תאורה אחורית‬
‫דיוקנאות‬
‫תמונות תקריב של אובייקטים‬
‫תמונות תקריב של טקסט‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• המצלמה עשויה לבחור סצנות אחרות ולכוונן את ההגדרות בצורה שונה‪ ,‬גם כאשר‬
‫אתה מכוון אל אותו נושא צילום‪ .‬בחירת סוג הסצנה תלויה בגורמים חיצוניים כגון‬
‫רעידת המצלמה‪ ,‬התאורה והמרחק מנושא הצילום‪.‬‬
‫• אם המצלמה אינה מזהה מצב סצנה מתאים‪ ,‬היא עושה שימוש בהגדרות ברירת‬
‫המחדל של המצב האוטומטי‪.‬‬
‫• גם לאחר זיהוי של פנים‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תבחר במצב דיוקן‪ ,‬וזאת בתלות‬
‫במיקום נושא הצילום או בתאורה‪.‬‬
‫• גם אם נעשה שימוש בחצובה‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תזהה מצב חצובה ( ) כאשר‬
‫נושא הצילום נמצא בתנועה‪.‬‬
‫• המצלמה צורכת יותר אנרגיית סוללה‪ ,‬משום שהיא משנה את ההגדרות בתדירות‬
‫גבוהה כדי לבחור את הסצנות המתאימות‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ P‬מצב תוכנית‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.P‬‬
‫המצלמה מכווננת את מהירות התריס ומפתח הצמצם באופן אוטומטי‪ ,‬כך‬
‫שיתקבל ערך חשיפה אופטימלי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫קבע את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫מצב זה שימושי כאשר אתה רוצה לצלם תמונות בחשיפה קבועה תוך יכולת‬
‫לכוונן הגדרות אחרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫היסט תוכנית‬
‫פונקציית היסט התוכנית מאפשרת לכוונן את מהירות התריס ואת מפתח‬
‫הצמצם‪ ,‬כאשר המצלמה שומרת על אותה רמת חשיפה‪ .‬כאשר אתה מסובב‬
‫את חוגת פקודות ‪ 1‬או את חוגת פקודות ‪ 2‬שמאלה‪ ,‬מהירות התריס קטנה‬
‫ומפתח הצמצם גדל‪ .‬כאשר אתה מסובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או את חוגת‬
‫פקודות ‪ 2‬ימינה‪ ,‬מהירות התריס גדלה ומפתח הצמצם קטן‪.‬‬
‫מהירות תריס מינימלית‬
‫הגדר את מהירות התריס כך שלא תהיה איטית יותר מהמהירות שנבחרה‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אם לא ניתן להשיג ערך חשיפה אופטימלי מפני שרגישות ה‪ ISO-‬הגיעה‬
‫לערך ה‪ ISO-‬המרבי המוגדר ב'טווח ‪ ISO‬אוטומטי'‪ ,‬מהירות התריס עשויה‬
‫להיות איטית יותר ממהירות התריס המינימלית שנבחרה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫מהירות התריס‬
‫המינימלית‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מהירות תריס‬
‫מינימלית ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• אם אתה בוחר באפשרות אוטומטי (קישור לאורך מוקד)‪ ,‬המצלמה תגדיר‬
‫אוטומטית מהירות תריס מינימלית תוך התבססות על אורך מוקד העדשה‪ .‬עבור‬
‫ל‪-‬אוטומטי (קישור לאורך מוקד)‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪ ]F‬כדי להקטין את‬
‫להגדיל את מהירות התריס המינימלית‪.‬‬
‫• תכונה זו זמינה רק כאשר רגישות ה‪ ISO-‬מוגדרת כאוטומטית‪.‬‬
‫• תכונה זו זמינה רק במצבים תכנית או עדיפות צמצם‪.‬‬
‫כיוון‬
‫פריט לכוונון‬
‫מהירות התריס קטנה וערך מפתח הצמצם גדל‪.‬‬
‫מהירות התריס גדלה וערך מפתח הצמצם קטן‪.‬‬
‫ניתן גם לקבוע פונקציות נוספות עבור חוגות הפקודות ‪ 1‬ו‪( .2-‬עמ'‪)177‬‬
‫‪63‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ A‬מצב עדיפות צמצם‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.A‬‬
‫במצב עדיפות צמצם‪ ,‬המצלמה מחשבת באופן אוטומטי את מהירות התריס‪,‬‬
‫בהתאם למפתח הצמצם שבחרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או את חוגת פקודות ‪ 2‬כדי לכוונן את‬
‫ערך מפתח הצמצם‪.‬‬
‫• ניתן גם לקבוע פונקציות נוספות עבור חוגות הפקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫(עמ'‪)177‬‬
‫ניתן לכוונן את עומק השדה (‪ )DOF‬על‪-‬ידי שינוי ערך מפתח הצמצם‪ .‬מצב זה‬
‫שימושי לצילום דיוקנאות‪ ,‬פרחים או תמונות נוף‪.‬‬
‫• באפשרותך גם לכוון את ערך מפתח הצמצם באמצעות לחיצה על‬
‫[‪ ,]f‬מעבר לערך מפתח הצמצם‪ ,‬ואז סיבוב חוגת פקודות ‪ 1‬או‬
‫גרירת אצבעך על המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קבע את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• בתנאי תאורה חלשה‪ ,‬ייתכן שיהיה עליך להגדיל את רגישות ה‪ ISO-‬כדי למנוע‬
‫טשטוש‪.‬‬
‫• כדי להגדיר את מהירות התריס המינימלית‪ ,‬במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪← ]m‬‬
‫‪ ← b‬מהירות תריס מינימלית ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫עומק שדה גדול‬
‫עומק שדה קטן‬
‫‪64‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ S‬מצב עדיפות תריס‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.S‬‬
‫במצב עדיפות תריס‪ ,‬המצלמה מחשבת באופן אוטומטי את ערך מפתח הצמצם‬
‫בהתאם למהירות התריס שנבחרה‪ .‬מצב זה שימושי לצילום תמונות של נושאי‬
‫צילום הנמצאים בתנועה מהירה או ליצירת אפקטים של מעקב בתמונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או את חוגת פקודות ‪ 2‬כדי לכוונן את‬
‫מהירות התריס‪.‬‬
‫• ניתן גם לקבוע פונקציות נוספות עבור חוגות הפקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫(עמ'‪)177‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬קבע מהירות תריס של יותר מ‪ 1/500-‬שניות כדי להקפיא את נושא‬
‫הצילום‪ .‬על מנת שנושא הצילום ייראה מטושטש‪ ,‬קבע את מהירות התריס‬
‫לערך הקטן מ‪ 1/30-‬שניות‪.‬‬
‫• באפשרותך גם לכוון את מהירות התריס באמצעות לחיצה על [‪,]f‬‬
‫מעבר למהירות התריס‪ ,‬ואז סיבוב חוגת פקודות ‪ 1‬או גרירת אצבעך‬
‫על המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קבע את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫כדי לפצות על כמות האור הפחותה החודרת במהירויות תריס גבוהות‪ ,‬פתח את‬
‫מפתח הצמצם והכנס יותר אור‪ .‬אם התמונות עדיין כהות מדי‪ ,‬הגדל את ערך ה‪.ISO-‬‬
‫מהירות תריס איטית‬
‫מהירות תריס מהירה‬
‫‪65‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ M‬מצב ידני‬
‫מצב ידני מאפשר לך לכוונן את מהירות התריס ואת מפתח הצמצם באופן ידני‪.‬‬
‫במצב זה תוכל לשלוט באופן מלא ברמת החשיפה של התמונות‪.‬‬
‫מצב זה שימושי בסביבות צילום מבוקרות‪ ,‬כמו סטודיו‪ ,‬או כאשר נדרש כוונון‬
‫עדין של הגדרות המצלמה‪ .‬המצב הידני מומלץ גם לצילום סצנות לילה או‬
‫זיקוקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.M‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬כדי לכוונן את מהירות התריס ואת‬
‫ערך מפתח הצמצם בהתאמה‪.‬‬
‫• ניתן גם לקבוע פונקציות נוספות עבור חוגות הפקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫(עמ'‪)177‬‬
‫• באפשרותך גם לכוון את מהירות התריס או את ערך מפתח הצמצם‬
‫באמצעות לחיצה על [‪ ,]f‬מעבר למהירות התריס או לערך מפתח‬
‫הצמצם‪ ,‬ואז סיבוב חוגת פקודות ‪ 1‬או גרירת אצבעך על המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קבע את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫שימוש בפונקציה ‪Bulb‬‬
‫השתמש בפונקציה ‪ Bulb‬לצילום סצנות של לילה או את השמיים בלילה‪ .‬בעת‬
‫לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬התריס נשאר פתוח כך שניתן ליצור אפקטים של אור‬
‫בתנועה‪ .‬לסגירת התריס‪ ,‬שחרר את [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫לשימוש בפונקצית‬
‫‪,Bulb‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬שמאלה עד הסוף אל ‪ ← Bulb‬לחץ‬
‫והחזק את [לחצן הצילום] לפרק הזמן הרצוי‪.‬‬
‫• אם תגדיר ערך ‪ ISO‬גבוה או שתפתח את הצמצם לפרק זמן ארוך‪ ,‬הרעש בתמונה‬
‫עשוי להתגבר‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש באפשרויות הינע‪ ,‬מבזק וצילום במגע אחד עם הפונקציה ‪.Bulb‬‬
‫• הפונקציה ‪ Bulb‬זמינה במצב ידני בלבד‪.‬‬
‫• השתמש בחצובה ובשחרור תריס למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫• ככל שהתריס פתוח זמן רב יותר‪ ,‬כך נדרש זמן רב יותר לשמירת התמונה‪ .‬אין‬
‫לכבות את המצלמה במהלך שמירת תמונה‪.‬‬
‫• על מנת להשתמש בפונקציה זו לזמן ממושך‪ ,‬יש לוודא שהסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ T‬מצב מותאם אישית‬
‫מצב מותאם אישית מאפשר לך ליצור מצבי צילום משלך על‪-‬ידי התאמת‬
‫האפשרויות ושמירתן‪ .‬שמור את ההגדרות שנעשה בהן שימוש תכוף כמצב‬
‫מותאם אישית ואז השתמש בהן כמצב צילום אישי המותאם לסביבת הצילום‪.‬‬
‫השתמש במצב מותאם אישית כאשר אתה מצלם תמונות בסביבות שונות‪,‬‬
‫כאשר יש לך הגדרות צילום מועדפות או כאשר אתה עושה שימוש תכוף‬
‫באפשרויות מובנות למצבים מסוימים‪.‬‬
‫שמירת מצבים מותאמים אישית‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ ,M ,S ,A ,P‬או ‪.T‬‬
‫‪2‬‬
‫קבע את אפשרויות הצילום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬ולאחר מכן בחר ‪ ← d‬נהל מצב 'מותאם אישית'‬
‫← שמור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אמת את אפשרויות הצילום ולאחר מכן בחר באפשרות שמור או‬
‫שמירה בשם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫השתמש במקלדת שעל המסך כדי להזין שם למצב‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫‪6‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬לשמירת שם המצב‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫צלם תמונה מייצגת עבור המצב השמור‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר באפשרות שמור‪.‬‬
‫ניתן לשמור עד ‪ 40‬מצבים מותאמים אישית‪.‬‬
‫• ניתן גם לשמור מצב מותאם אישית גם על‪-‬ידי נגיעה ב‬
‫שמור במסך‪.‬‬
‫או‬
‫←‬
‫‪67‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫הורדת מצבים מותאם אישית‬
‫באפשרותך להוריד לטלפון חכם מגוון הגדרות צילום (סרט) ולשתף אותן עם‬
‫המצלמה‪( .‬עמ'‪)151‬‬
‫‪1‬‬
‫חבר את המצלמה לטלפון חכם באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫‪2‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר באפשרות ‪.Pro Suggest Market‬‬
‫‪4‬‬
‫הורד את הסרט הרצוי‪.‬‬
‫בחירת מצבים מותאמים אישית‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.T‬‬
‫‪2‬‬
‫בחלון הקופץ‪ ,‬בחר כן ← מצב כלשהו‪.‬‬
‫• ניתן גם ללחוץ על [‪ ,]m‬ולאחר מכן לבחור באפשרות ‪ ← d‬נהל‬
‫מצב 'מותאם אישית' ← פתח ← מצב כלשהו‪.‬‬
‫• ניתן גם לגעת ב‪-‬‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫• אם לא נשמרו מצבים מותאמים אישית‪ ,‬באפשרותך לבחור מצב צילום‬
‫מסוים מחלון קופץ במצלמה‪ ,‬לקבוע את אפשרויות הצילום ואז לשמור‬
‫מצבים מותאמים אישית חדשים‪.‬‬
‫• סרטים שהורדו נשמרים במצלמה כמצבים מותאמים אישית‪.‬‬
‫• המצב המותאם אישית שנשמר במצלמה משותף באופן אוטומטי עם הטלפון החכם‬
‫כשהמצלמה והטלפון החכם מחוברים‪.‬‬
‫• ייתכן שחלק מהגדרות הצילום אינן נתמכות במצלמה‪.‬‬
‫על המסך ולבחור באפשרות פתח ← מצב‬
‫‪3‬‬
‫אמת את אפשרויות הצילום ולאחר מכן לחץ על אישור‪.‬‬
‫מחיקת מצבים מותאמים אישית‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ M ,S ,A ,P‬או ‪.T‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]m‬ולאחר מכן בחר ‪ ← d‬נהל מצב 'מותאם אישית'‬
‫← מחק ← מחיקה מרובה‪.‬‬
‫• למחיקת כל המצבים המותאמים אישית שנשמרו‪ ,‬בחר באפשרות‬
‫מחיקת הכל‪ ,‬ולאחר מכן בחר כן כשההודעה הקופצת מופיעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר מצב למחיקה ולאחר מכן לחץ על [‪.]n‬‬
‫‪68‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ i‬מצב צילום אוטומטי של ‪Samsung‬‬
‫בצילום קפיצה‬
‫במצב צילום אוטומטי של ‪ ,Samsung‬אתה יכול לצלם תמונות פעולה‪ ,‬כגון‬
‫חבטה בכדור‪ ,‬קליעה לסל או את הרגע בו נושא הצילום עובר נקודה ידועה‬
‫מראש‪.‬‬
‫התמקד בנושא הצילום והתחל לצלם‪ .‬המצלמה מצלמת באופן אוטומטי‬
‫תמונה כאשר היא מזהה את האובייקט קופץ בנקודת הניתור הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫באפשרותך להתמקד באזור שאתה נוגע בו במסך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.i‬‬
‫‪ ,‬ואז בחר באפשרות בייסבול‪ ,‬צילום קפיצה‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫גע ב‪ , , -‬או‬
‫או צילום מלכודת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• כאשר מספר אנשים קופצים יחד‪ ,‬ייתכן שהמצלמה תצלם את התמונה ביחס לאדם‬
‫המנתר לנקודה הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה לא תצלם כראוי את התמונה במצבים הבאים‪:‬‬
‫ גובה נושא הצילום נמוך ב‪ 50 %-‬מזווית הראייה מנקודת הייחוס האנכית‪.‬‬‫‪ -‬פעולת הניתור אינה מובחנת מספיק כדי להיות מזוהה על‪-‬ידי המצלמה‪.‬‬
‫• כשהמצלמה מזהה את תנועת האובייקט היא מצלמת תמונות ברצף‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ]m‬כדי להפסיק את הצילום‪.‬‬
‫• השתמש בחצובה למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה לא תצליח ללכוד כהלכה את תנועות האובייקט בסביבות חשוכות‪.‬‬
‫• ניתן לבחור תמונה בגודל ‪ 3:2‬בלבד‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫בצילום בייסבול‬
‫בצילום חבטת קרקע‬
‫המצלמה מצלמת תמונה באופן אוטומטי כאשר היא מזהה כדור בנקודת‬
‫החבטה המשוערת שהגדרת לה‪.‬‬
‫המצלמה מצלמת תמונות ברצף כשהיא מזהה את נושא הצילום נע בכיוון החץ‬
‫על הקו שהגדרת‪.‬‬
‫למיקום קו אנכי בנקודת צילום‪ ,‬גרור את הקו האנכי במסך‪ ,‬גלול את חוגת‬
‫הפקודות ‪ 1‬או ‪.2‬‬
‫למיקום קו אנכי במסך‪ ,‬גרור את סמל החץ בקו האנכי למיקום הרצוי וגלול את‬
‫חוגת הפקודות ‪ 1‬או ‪.2‬‬
‫לשינוי מיקומם של החובט והכדור‪ ,‬הקש וגרור את הקו האנכי למיקומו של‬
‫החובט כשפניו אל החובט‪ .‬לא ניתן לגרור את הקו לאזור העמום על המסך‪.‬‬
‫ניתן גם לגעת במסך באזור שבו נושא הצילום צפוי לעבור או לכוונן את המיקוד‬
‫באופן ידני על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד‪ ,‬לאחר שבוצעה חצי לחיצה על‬
‫[לחצן הצילום]‪.‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה לא תצלם כראוי את התמונה במצבים הבאים‪:‬‬
‫ כאשר הצילום מתבצע מחוץ לזווית ראייה של ‪ 20° ±‬מצד החובט (בכיוון‬‫המסלול של הכדור)‪.‬‬
‫ כאשר נקודת החבטה המשוערת נמצאת מחוץ לאזור שנבחר‪.‬‬‫ כאשר רשת או גדר ממוקמת בינך לבין נושא הצילום‪.‬‬‫• המצלמה עשויה לצלם תמונה גם כאשר אינה מזהה כדור‪ ,‬למשל אם נושא הצילום‬
‫מואר מאחור‪ ,‬אם אתה מצלם תמונות בתוך מבנה‪ ,‬או אם אתה מצלם ללא חצובה‪.‬‬
‫• כאשר אתה בוחר בצילום חבטת קרקע‪ ,‬פונקציית מיקוד ידני ישיר (‪ )DMF‬מופעלת‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫• כאשר אתה בוחר בצילום חבטת קרקע‪ ,‬מצב המיקוד האוטומטי מוגדר כמיקוד‬
‫אוטומטי יחיד‪ ,‬ואזור המיקוד האוטומטי מוגדר כבורר מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫• האזור שבו נושא הצילום צפוי לעבור חייב להיות ממוקד‪.‬‬
‫• לא ניתן לגרור את הקו לאזור העמום על המסך‪.‬‬
‫• ייתכן שעצמים הנעים באותו כיוון לא יזוהו כראוי‪ ,‬בכפוף לזווית הראייה או לגודל‬
‫העצמים‪.‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה לא תצלם כראוי את התמונה במצבים הבאים‪:‬‬
‫ כאשר המצולם קטן מדי‪.‬‬‫ כאשר המצולם נע במהירות גדולה מידי‪.‬‬‫ כאשר ישנם עצמים זזים ברקע‪.‬‬‫ כאשר אתה מצלם תמונות בחושך או בתוך מבנים‪ ,‬למשל בתוך מתחם ספורט‬‫סגור‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫‪ s‬מצב חכם‬
‫במצב חכם‪ ,‬ניתן לצלם תמונות עם ערכים מוגדרים מראש בעת צילום סצנות‪,‬‬
‫מצבים או אפקטים ספציפיים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪.s‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר סצנה‪.‬‬
‫פנים יפות‬
‫גרור לניווט בין האפשרויות‪.‬‬
‫עבור לתצוגת רשת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫פנים יפות‬
‫צילום דיוקן עם אפשרויות להסתיר פגמים בפנים‪.‬‬
‫נוף‬
‫צילום סצנות חיים דוממים ונופים‪.‬‬
‫הקפאת תנועה‬
‫צילום נושאים הנעים במהירות גבוהה‪.‬‬
‫גוון עשיר‬
‫צילום תמונה בצבעים חיים‪.‬‬
‫פנורמה‬
‫צילום סצנה פנורמית רחבה בתמונה יחידה‪.‬‬
‫מפל מים‬
‫צילום סצנות עם מפלי מים‪.‬‬
‫חשיפה מרובה‬
‫צילום מספר תמונות ויצירת חפיפה ביניהן כדי ליצור‬
‫צילום אחד‪.‬‬
‫צללית‬
‫צילום נושאים כצורות כהות על רקע בהיר‪.‬‬
‫שקיעה‬
‫צילום סצנות בשקיעה‪ ,‬עם גווני צהוב ואדום במראה‬
‫טבעי‪.‬‬
‫לילה‬
‫צילום תמונה עם פחות טשטוש ורעש ויזואלי‪.‬‬
‫זיקוקים‬
‫צילום סצנות עם זיקוקים‪.‬‬
‫שובל תאורה‬
‫צילום סצנות עם מריחה של תנועת האור בתנאי תאורה‬
‫חלשה‪.‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי למקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫[לחצן הצילום] כדי לצלם‪.‬‬
‫עבור לתצוגת רשימה‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫צילום תמונות פנורמה‬
‫במצב פנורמה‪ ,‬באפשרותך לצלם סצנה פנורמית רחבה בתמונה אחת‪ .‬מצב‬
‫פנורמה מאפשר לצלם ולשלב סדרת תמונות של אותה סצנה כדי ליצור תמונה‬
‫פנורמית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סובב את חוגת המצבים למצב ‪ s‬ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫פנורמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ והחזק את [לחצן הצילום] כדי להתחיל לצלם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כאשר [לחצן הצילום] לחוץ‪ ,‬הזז באיטיות את המצלמה בכיוון‬
‫שבחרת‪.‬‬
‫• מופיע חץ המצביע בכיוון התנועה‪ ,‬וכל התמונה המצולמת מוצגת‬
‫בתיבת התצוגה המקדימה‪.‬‬
‫• כאשר הסצנות מיושרות‪ ,‬המצלמה מצלמת את התמונה הבאה באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לסיום‪ ,‬שחרר את [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫• המצלמה תשמור באופן אוטומטי את הצילומים כתמונה אחת‪.‬‬
‫• אם תשחרר את [לחצן הצילום] במהלך הצילום‪ ,‬הצילום הפנורמי‬
‫ייעצר והתמונות שכבר צילמת יישמרו‪.‬‬
‫• הרזולוציה משתנה בהתאם לתמונה הפנורמית שצולמה‪.‬‬
‫• אפשרויות צילום מסוימות אינן זמינות במצב פנורמה‪.‬‬
‫• המצלמה עשויה להפסיק לצלם בשל הקומפוזיציה של הצילום או בשל תנועה של‬
‫הנושא המצולם‪.‬‬
‫• במצב פנורמה‪ ,‬אם אתה מפסיק להזיז את המצלמה כאשר קצה הסצנה מופיעה‬
‫במסך המצלמה‪ ,‬המצלמה עלולה לא לצלם את שאר הסצנה‪ ,‬על מנת לשפר את‬
‫איכות התמונה‪ .‬כאשר אתה מצלם את הסצנה המלאה‪ ,‬הזז את המצלמה מעט‬
‫מעבר לנקודה שבה אתה רוצה שהסצנה תסתיים‪.‬‬
‫• להשגת תוצאות טובות יותר בעת צילום תמונות פנורמיות‪ ,‬הימנע מהפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫ הזזת המצלמה מהר מדי או לאט מדי‬‫ הזזת המצלמה מעט מדי מכדי לצלם את התמונה הבאה‬‫ הזזת המצלמה במהירויות חריגות‬‫ טלטול המצלמה‬‫ צילום במקומות חשוכים‬‫ צילום אובייקטים נעים בסמוך‬‫ צילום בתנאי צילום שבהם הבהירות או צבע האור משתנים‬‫• התמונות שצולמו נשמרות באופן אוטומטי‪ ,‬והצילום מופסק בנסיבות הבאות‪:‬‬
‫ שינוי כיוון הצילום תוך כדי הצילום‪.‬‬‫ הזזת המצלמה במהירות רבה מדי‪.‬‬‫‪ -‬היעדר תזוזה של המצלמה‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫הקלטת וידאו‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬ניתן להקליט וידיאו באיכות ‪( 4K‬עד ‪ )4096X2160‬על‪-‬ידי לחיצה‬
‫(הקלטת וידאו)‪( .‬עמ'‪ )192‬המצלמה שומרת וידאו בתבנית ‪ .HEVC‬בעת‬
‫על‬
‫הקלטת וידאו ברזולוציה של ‪ ,)MJPEG( 640X480‬יישמר הוידאו בתבנית‬
‫‪ .AVI‬להצגת קבצי ‪ ,HEVC‬אתה זקוק למכשיר או לתוכנית עם מקודד ‪.HEVC‬‬
‫הצליל מוקלט דרך המיקרופון של המצלמה‪.‬‬
‫ניתן להגדיר את החשיפה על‪-‬ידי כוונון ערך מפתח הצמצם ומהירות התריס‬
‫עבור המצב שבחרת‪ .‬כאשר אתה משתמש בעדשה ללא מתג ‪ AF/MF‬בעת‬
‫הקלטת וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ]F‬כדי לבחור את מצב המיקוד האוטומטי הרצוי‪ .‬אם‬
‫העדשה מצוידת במתג ‪ ,AF/MF‬הסט את המתג בהתאם למצב הנבחר‪ .‬העבר‬
‫את המתג למצב ‪ AF‬בעת בחירה במצב מיקוד אוטומטי יחיד או מיקוד אוטומטי‬
‫רציף‪ .‬העבר את המתג למצב ‪ MF‬בעת בחירה במצב מיקוד ידני‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬כדי לעבור בין ‪ AF‬ל‪ MF-‬במהלך הקלטת הווידאו‪ .‬לחץ על לחצן‬
‫‪ AEL‬כדי להשתמש בפונקציית נעילת המיקוד (כאשר פונקציית ‪ AEL‬מוקצה‬
‫ללחצן ‪.)AEL‬‬
‫בחר באפשרות פייד למעבר מדורג לתוך סצנה או החוצה ממנה‪ .‬ניתן גם לבחור‬
‫ב‪-‬קול‪ ,‬הפחתת רוח או אפשרויות אחרות‪( .‬עמ'‪)123‬‬
‫במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬גע ב‪ -‬כדי לבחור אפשרות מיקוד אוטומטי במגע‪.‬‬
‫אם אתה בוחר באפשרות מיקוד אוטומטי במגע‪ ,‬אתה יכול למקד המצלמה‬
‫על נושא הצילום באמצעות נגיעה בנושא הצילום על המסך‪ .‬אם אתה בוחר‬
‫באפשרות מיקוד אוטומטי עוקב‪ ,‬באפשרותך לעקוב אחר הנושא המצולם‬
‫ולהתמקד בו באופן אוטומטי‪ ,‬גם כאשר הוא בתנועה או כשקומפוזיציית התמונה‬
‫משתנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קבע את האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫• אם [‪ ]U‬מכוון ל‪-‬סרט ‪ ,STBY‬לחץ על [‪ ]U‬כדי להיכנס‬
‫למצב המתנה להקלטת וידאו‪.‬‬
‫• במצב צילום וידאו בהמתנה‪ ,‬פונקציית הוידאו נשארת לפעול אחרי‬
‫סיום ההקלטה‪ .‬על מנת לחזור למצב צילום‪ ,‬לחץ על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על‬
‫(הקלטת וידאו) כדי להתחיל בהקלטה‪.‬‬
‫• ייתכן שלא תהיה תמיכה בהקלטת וידאו באפשרויות הצילום שנבחרו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ שוב על‬
‫(הקלטת וידאו) כדי לעצור את ההקלטה‪.‬‬
‫• ‪ )HEVC( High-efficiency Video Coding‬היא תבנית קידוד הווידאו העדכנית‬
‫ביותר שנוצרה בשנת ‪ 2013‬בעקבות שיתוף פעולה בין ‪ ISO-IEC‬ו‪ .ITU-T-‬מכיוון‬
‫שתבנית זו משתמשת ביחס דחיסה גבוה‪ ,‬ניתן לשמור יותר נתונים על מרחב‬
‫זיכרון קטן יותר‪ .‬יתכן שקבצים לא יוצגו ברזולוציה מלאה בשל קצב הדחיסה הגבוה‬
‫על חלק מן המחשבים‪ ,‬בכפוף למפרטים ולממשק המחשב שלך‪ .‬להצגת הקובץ‬
‫בתבנית ‪ ,HEVC‬אתה זקוק למכשיר או לתוכנית עם מקודד ‪.HEVC‬‬
‫• בעת הקלטת וידאו באיכות ‪ 4K‬או ‪ ,UHD‬זוית הצפייה מצרה‪( .‬זוית צפייה‬
‫אפקטיבית‪ :‬מכפלת אורך המוקד‪ ,‬עבור ‪ 4K‬ב‪ 1.68-‬ועבור ‪ UHD‬ב‪)1.77-‬‬
‫• אם הפעלת את אפשרות ייצוב התמונה בעת צילום וידאו‪ ,‬המצלמה עלולה להקליט‬
‫את הקולות של מייצב התמונה‪.‬‬
‫• במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬המצלמה עשויה להקליט את קולות הזום או קולות אחרים‬
‫של תנועות העדשה‪.‬‬
‫• רעש המיקוד האוטומטי אינו מוקלט בזמן השימוש בעדשת וידאו אופציונלית‪.‬‬
‫• אם תנתק את עדשת המצלמה במהלך צילום סרט‪ ,‬הצילום יופסק‪ .‬אין להחליף‬
‫עדשה במהלך הקלטה‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫• במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬באפשרותך לכוון את רגישות ה‪ ISO-‬עד רמה של‬
‫‪.ISO 6400‬‬
‫• אם תשנה את זווית הצילום של המצלמה בפתאומיות תוך כדי צילום סרט‪ ,‬ייתכן‬
‫שההקלטה במצלמה לא תהיה מדויקת‪ .‬השתמש בחצובה לצמצום הרעידות של‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫• אתחול של כרטיס זיכרון יש לבצע תמיד במצלמה עצמה‪ .‬כשהמצלמה מבצעת‬
‫אתחול של כרטיס זיכרון בעל קיבולת של ‪ 32‬ג'יגה‪-‬בייט או פחות‪ ,‬מערכת הקבצים‬
‫משתנה ל‪ .FAT32-‬כשהמצלמה מבצעת אתחול של כרטיס זיכרון בעל קיבולת של‬
‫‪ 64‬ג'יגה‪-‬בייט או יותר‪ ,‬מערכת הקבצים משתנה ל‪ .exFAT-‬אתחול של כרטיס‬
‫הזיכרון במצלמה אחרת או במחשב‪ ,‬עלול לגרום לאובדן של הקבצים השמורים על‬
‫הכרטיס או לשינוי בקיבולת הכרטיס‪.‬‬
‫• בעת שימוש בכרטיס זיכרון שפורמט כ‪ ,FAT32-‬המצלמה תפסיק להקליט באופן‬
‫אוטומטי כאשר גודל קובץ הוידאו עולה על ‪ 4‬ג'יגה‪-‬בייט גם אם זמן ההקלטה‬
‫המרבי לא הגיע לתומו‪ .‬שימוש בכרטיס זיכרון שפורמט כ‪ exFAT-‬מאפשר לך‬
‫להקליט וידאו בזמן ההקלטה המרבי‪ ,‬בלי קשר לגודל קובץ הוידאו‪ .‬זמן הקלטה‬
‫מירבי הנו ‪ 29‬דקות ו‪ 59-‬שניות‪.‬‬
‫(בבחירת ‪ ,)60p/50p( 1920X1080‬זמן ההקלטה המירבי הנו ‪ 25‬דקות‪ .‬בבחירה‬
‫ב‪ ,3840X2160 ,4096X2160-‬או ‪ ,)MJPEG( 640X480‬זמן ההקלטה המירבי‬
‫הנו ‪ 15‬דקות)‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון בעל קצב כתיבה איטי‪ ,‬הקלטת הסרט עלולה‬
‫להיעצר כי הכרטיס אינו יכול לעבד את הנתונים בקצב שבו הווידאו מוקלט‪ .‬במקרה‬
‫זה‪ ,‬החלף את הכרטיס בכרטיס זיכרון מהיר יותר הוא הקטן את גודל הווידאו‬
‫(לדוגמה מ‪ 1280X720-‬ל‪.)640X480-‬‬
‫• במהלך הקלטת וידאו באיכות ‪ ,UHD‬מומלץ להשתמש בכרטיס זיכרון שמהירות‬
‫הכתיבה שלו גדולה מ‪ 30-‬מגה‪-‬בייט‪/‬שנ'‪.‬‬
‫• בעת לחיצה על לחצן צילום וידאו‪ ,‬פונקציית ה‪ intelli-zoom-‬נכבית‪.‬‬
‫• סרטוני וידאו עשויים להיות חשוכים יותר מתמונות שצולמו עם אותה רמה של‬
‫רגישות ‪ .ISO‬אם הסרטון נראה חשוך יותר‪ ,‬כוון את רגישות ה‪.ISO-‬‬
‫• כאשר אתה מקליט וידאו במצב ‪ ,A ,P‬או ‪ ISO ,S‬מוגדר אוטומטית למצב‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• נגיעה במסך לבחירת אזור המיקוד תוך כדי הקלטה עם מיקוד אוטומטי רציף‪,‬‬
‫תעביר את המצלמה ממצב מיקוד אוטומטי למיקוד אוטומטי יחיד‪.‬‬
‫• תכונת שיא מיקוד אינה זמינה בעת בחירת רזולוציה של ‪ 4096X2160‬או‬
‫‪.3840X2160‬‬
‫• אם המצלמה מתחממת בזמן ההקלטה‪ ,‬יופיע סמל חימום יתר על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫המצלמה תשמור באופן אוטומטי את הוידאו ותפסיק להקליט‪ .‬על מנת להמשיך‬
‫להקליט‪ ,‬קרר את המצלמה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫מצב ‪3D‬‬
‫ניתן לצלם תמונות או סרטים בתלת‪-‬ממד עם עדשת ‪ 3D‬אופציונלית‪.‬‬
‫עדשת ‪( SAMSUNG 45mm F1.8 ]T6[ 2D/3D‬דוגמה)‬
‫העבר את המתג ‪ 2D/3D‬שעל העדשה למצב תלת‪-‬ממד ולאחר מכן צלם‬
‫תמונה או וידאו במרחק ‪ 1.5–5‬מ' מנושא הצילום‪.‬‬
‫• מצב תלת‪-‬ממד פועל תמיד‪ ,‬ללא תלות בחוגת המצבים שעל המצלמה‪.‬‬
‫• כדי להשתמש באפשרויות תלת‪-‬ממד אוטומטיות המאפשרות למצלמה לקבוע‬
‫אוטומטית את אפשרויות הצילום בהתאם לתנאי הצילום במצב תלת‪-‬ממד‪,‬‬
‫לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מצב אוטומטי תלת‪-‬ממד ← פעיל‪.‬‬
‫• אפשרויות הצילום הזמינות שונות מאלה הקיימות במצבי צילום אחרים‪.‬‬
‫• ניתן לבחור גודל תמונה (‪ 5.9M )3232X1824‬או (‪.2.1M )1920X1080‬‬
‫• רזולוציית הווידאו מכוונת ל‪.1920X1080-‬‬
‫• סרטוני וידאו שהוקלטו בתלת‪-‬ממד עשויים להיות חשוכים או שהצגתם תלווה‬
‫בקפיצות‪.‬‬
‫• צילום בטמפרטורה נמוכה עלול לגרום לעיוות צבעים בתמונות ולצרוך יותר אנרגיית‬
‫סוללה‪.‬‬
‫• ייתכן שלא ניתן יהיה לצלם כהלכה בתנאי תאורה של פחות מ‪.lux 900/LV 8.5-‬‬
‫להשגת התוצאות הטובות ביותר‪ ,‬מומלץ לצלם תמונות במקומות מוארים מספיק‪.‬‬
‫• כשאתה מצלם אובייקטים המכילים חומר מקטב כגון מסכים‪ ,‬משקפי שמש או מסנן‬
‫מקטב‪ ,‬או כאשר אתה משתמש בחומר מקטב עם העדשה שלך‪ ,‬ייתכן שהתמונות‬
‫ייראו כהות או שאפקט התלת‪-‬ממד לא ייושם כהלכה‪.‬‬
‫• השתמש בחצובה למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫• אם תסובב את המצלמה או תטה אותה אנכית בעת הצילום‪ ,‬ייתכן שאפקט התלת‪-‬‬
‫ממד לא ייושם כהלכה‪ .‬צלם תמונות כשהמצלמה במנח רגיל‪.‬‬
‫• אם תצלם בתאורה פלורסנטית או שתצלם תמונות המוצגות על‪-‬ידי מקרנים או‬
‫טלוויזיות‪ ,‬ייתכן שהתמונות ייראו שחורות בשל אפקט ההבהוב‪.‬‬
‫• במצב תלת‪-‬ממד‪ ,‬ייתכן שהאפשרות הגדלה ‪ x8‬של סיוע מוקד מוגדל לא תהיה‬
‫זמינה‪.‬‬
‫• תצוגת המצלמה מציגה סרטוני תלת‪-‬ממד בדו‪-‬ממד בלבד‪.‬‬
‫• תמונות שצולמו עם תכונת תלת‪-‬ממד יישמרו בתבניות ‪( JPEG‬דו‪-‬ממד) ו‪MPO-‬‬
‫(תלת‪-‬ממד)‪ .‬בתצוגת המצלמה ניתן להציג קובצי ‪ JPEG‬בלבד‪.‬‬
‫• על מנת לצפות בקובצי ‪ ,3D‬חבר את המצלמה לטלוויזיית ‪ 3D‬או לצג ‪ 3D‬בעזרת‬
‫כבל ‪ HDMI‬אופציונלי‪ .‬בעת הצפייה הרכב משקפי ‪ 3D‬מתאימים‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש במבזק במצב ‪.3D‬‬
‫‪75‬‬
‫המצלמה שלי > מצבי צילום‬
‫פונקציות זמינות לפי מצב צילום‬
‫לפרטים על פונקציות הצילום עיין בפרק ‪.2‬‬
‫באפשרותך ללחוץ על לחצני קיצור דרך כדי להיכנס לפונקציות הנבחרות שצוינו‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫זמינה ב‪-‬‬
‫קיצור דרך‬
‫מצב מסגור (עמ'‪)115‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫פונקציה‬
‫זמינה ב‪-‬‬
‫קיצור דרך‬
‫שיאי מיקוד (עמ'‪)98‬‬
‫‪t/s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪( OIS‬נגד‪-‬רעידות) (עמ'‪)99‬‬
‫‪t/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫כונן (יחיד‪/‬רציף‪/‬התפרצות‪/‬‬
‫קוצב זמן‪/‬פיצוי חשיפה)‬
‫(עמ'‪)100‬‬
‫‪*3D/*t/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪C/f‬‬
‫גודל צילום (עמ'‪)78‬‬
‫‪*3D/*t/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫צילום במרווחי זמן (עמ'‪)105‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫איכות (עמ'‪)79‬‬
‫‪*s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫מבזק (עמ'‪)106‬‬
‫‪*t/*s/*M/*S/*A/*P‬‬
‫‪f‬‬
‫‪( ISO‬עמ'‪)80‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪I/f‬‬
‫מדידה (עמ'‪)111‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫‪ OLED‬צבע (עמ'‪)82‬‬
‫‪3D/t/s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫איזון לבן (עמ'‪)83‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫קשר בין חשיפה אוטומטית‬
‫לנקודת מיקוד אוטומטית‬
‫(עמ'‪)113‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫אשף תמונה (עמ'‪)85‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫טווח דינמי (עמ'‪)114‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫מסנן חכם (עמ'‪)86‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫פיצוי חשיפה (עמ'‪)115‬‬
‫‪*s/M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי (עמ'‪)87‬‬
‫‪*3D/t/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪F/f‬‬
‫אזור מיקוד אוטומטי (עמ'‪)90‬‬
‫‪*s/M/S/A/P‬‬
‫‪f‬‬
‫נעילת חשיפה‪/‬מיקוד‬
‫(עמ'‪)117‬‬
‫‪S/A/P‬‬
‫‪a‬‬
‫מיקוד אוטומטי במגע (עמ'‪*3D/*t/*s/M/S/A/P )94‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל (עמ'‪)96‬‬
‫‪*3D/t/s/M/S/A/P‬‬
‫‪-‬‬
‫* חלק מהפונקציות מוגבלות במצבים האלה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪76‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫למד על הפונקציות שניתן להגדיר במצב 'צילום'‪.‬‬
‫פונקציות הצילום מאפשרות ליהנות מתמונות וקטעי וידאו מותאמים אישית‪.‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫גודל ורזולוציה‬
‫גודל צילום‬
‫* ברירת מחדל‬
‫כאשר אתה מגדיל את הרזולוציה‪ ,‬התמונה או הווידאו יכללו יותר פיקסלים‪ ,‬כך‬
‫שניתן יהיה להדפיס אותם על נייר גדול יותר או להציגם על מסך גדול יותר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים ברזולוציה גבוהה‪ ,‬גם גודל הקובץ גדל‪ .‬בחר רזולוציה נמוכה‬
‫לתמונות שיוצגו במסגרת תמונות דיגיטלית או שיועלו לאינטרנט‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫הגודל‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬גודל צילום ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫סמל‬
‫גודל‬
‫מומלץ עבור‬
‫(‪*6480X4320 )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A0‬‬
‫(‪4560X3040 )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A2‬‬
‫(‪3264X2176 )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A3‬‬
‫(‪2112X1408 )3:2‬‬
‫הדפסה על נייר ‪.A5‬‬
‫(‪6480X3648 )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A0‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪4608X2592 )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A2‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪3328X1872 )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A4‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪2048X1152 )16:9‬‬
‫הדפסה על נייר ‪ A5‬או הצגה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪4320X4320 )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A2‬‬
‫(‪3088X3088 )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A3‬‬
‫(‪2160X2160 )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A4‬‬
‫(‪1408X1408 )1:1‬‬
‫הדפסת תמונה מרובעת על נייר ‪.A5‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫פונקציות צילום > גודל ורזולוציה‬
‫איכות‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫המצלמה שומרת תמונות בתבנית ‪ JPEG‬או ‪.RAW‬‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬תמונות שצולמו במצלמה מומרות לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנות‬
‫בזיכרון בהתאם להגדרות המצלמה בזמן הצילום‪ .‬קובצי ‪ RAW‬אינם מומרים‬
‫לתבנית ‪ JPEG‬והם נשמרים בזיכרון ללא כל שינוי‪.‬‬
‫קובצי ‪ RAW‬נשמרים עם סיומת קובץ '‪ .'SRW‬כדי לכוונן ולכייל חשיפה‪ ,‬איזון‬
‫לבן‪ ,‬גוונים‪ ,‬ניגודיות וצבעים של קובצי ‪ ,RAW‬או כדי להמיר אותם לתבנית‬
‫‪ JPEG‬או ‪ ,TIFF‬השתמש בתוכנית ‪ Samsung RAW Converter‬המצורפת‪.‬‬
‫הואיל וקובצי ‪ RAW‬גדולים מאוד‪ ,‬ודא שיש על כרטיס הזיכרון מרחב מספיק‬
‫לשמירתם בתבנית זו‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫האיכות‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬איכות ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫תבנית‬
‫תיאור‬
‫‪JPEG‬‬
‫גבוה‪:‬‬
‫• דחיסה לאיכות טובה יותר‪.‬‬
‫• מומלץ להדפסה בגדלים רגילים‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫רגיל‪:‬‬
‫• דחיסה לאיכות רגילה‪.‬‬
‫• מומלץ להדפסה בגדלים קטנים או להעלאה לאינטרנט‪.‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪:RAW‬‬
‫• שמור גירסה לא ערוכה של התמונה‪.‬‬
‫• מומלץ לעריכה לאחר צילום‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬גבוה מאוד‪ :‬שמירת תמונה הן בתבנית ‪JPEG‬‬
‫(באיכות גבוהה מאוד) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬גבוה‪ :‬שמירת תמונה הן בתבנית ‪JPEG‬‬
‫(באיכות גבוהה) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬רגיל‪ :‬שמירת תמונה הן בתבנית ‪JPEG‬‬
‫(באיכות רגילה) והן בתבנית ‪.RAW‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תבנית‬
‫תיאור‬
‫‪JPEG‬‬
‫גבוה מאוד*‪:‬‬
‫• דחיסה לאיכות הטובה ביותר‪.‬‬
‫• מומלץ להדפסה בגדלים גדולים‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫ערך רגישות ‪ ISO‬מייצג את רגישות המצלמה לאור‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫ככל שערך ה‪ ISO-‬גבוה יותר‪ ,‬כך המצלמה רגישה יותר לאור‪ .‬על כן בחירה‬
‫ברגישות ‪ ISO‬גבוהה יותר‪ ,‬מאפשרת לצלם תמונות בתאורה עמומה או‬
‫בחשיכה במהירויות תריס גבוהות יותר‪ .‬עם זאת‪ ,‬הדבר עלול להגדיל את הרעש‬
‫ולגרום לתמונה להיראות מגורענת‪.‬‬
‫כדי להגדיר רגישות‬
‫‪,ISO‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]I‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫‪ISO 100‬‬
‫‪ISO 400‬‬
‫‪ISO 800‬‬
‫‪ISO 3200‬‬
‫• ניתן גם להגדיר אפשרות על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ← ISO ← b ← ]m‬אפשרות‬
‫במצב 'צילום'‪.‬‬
‫• הגדל את ערך ה‪ ISO-‬במקומות שבהם אסור להשתמש במבזק‪ .‬ניתן לצלם תמונה‬
‫ברורה על‪-‬ידי הגדרת ערך ה‪ ISO-‬מבלי שיהיה צורך להבטיח יותר אור‪.‬‬
‫• השתמש בפונקציית הפחתת רעש כדי להפחית את הרעש החזותי שעשוי להופיע‬
‫בתמונות שצולמו עם ערכי ‪ ISO‬גבוהים‪( .‬עמ'‪)171‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫• במהלך הקלטת וידאו‪ ,‬באפשרותך לכוון את רגישות ה‪ ISO-‬עד רמה של‬
‫‪.ISO 6400‬‬
‫‪80‬‬
‫פונקציות צילום > רגישות ‪ISO‬‬
‫התאמה אישית של הגדרות ה‪ISO-‬‬
‫קבע כדי לכוונן דרגת ‪ ,ISO‬טווח ‪ ISO‬אוטומטי או הרחבת טווח ‪.ISO‬‬
‫להתאמה אישית של‬
‫הגדרות ה‪,ISO-‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬התאמת ‪← ISO‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫שלב ‪ISO‬‬
‫ניתן לקבוע את הערך של רגישות ה‪ ISO-‬בצעדים של ‪1/3‬‬
‫או ‪.1‬‬
‫טווח ‪ ISO‬אוטומטי‬
‫כאשר אתה מגדיר את ה‪ ISO-‬כאוטומטי‪ ,‬ניתן להגדיר ערך‬
‫‪ ISO‬מרבי שמתחתיו נבחרת כל דרגת פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫הרחבת טווח ‪ISO‬‬
‫ניתן לבחור בערך ‪.ISO 51200‬‬
‫בזמן השימוש בפונקציה רציף רגיל ניתן לבחור בערך ‪ ISO‬של עד ‪ ,25600‬ואילו‬
‫במהלך השימוש בפונקציה רציף מהיר ניתן לבחור ערך ‪ ISO‬של עד ‪.6400‬‬
‫‪81‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫צבעי ‪OLED‬‬
‫התאמת צבעי המצלמה להצגת תמונות על מסכי ‪ .OLED‬למסכי ‪ OLED‬טווח‬
‫רחב יותר של שחזור צבעים בהשוואה למסכי גביש נוזלי והם מפיקים צבעים‬
‫בהירים וטבעיים יותר‪.‬‬
‫להגדרת צבעי ‪,OLED‬‬
‫דוגמאות‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ OLED ← b ← ]m‬צבע ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫ללא אפקט צבעי ‪OLED‬‬
‫עם אפקט צבעי ‪OLED‬‬
‫‪82‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫איזון לבן‬
‫פונקציית איזון הלבן מכווננת ומתאימה את הצבעים ומקנה להם מראה טבעי‬
‫יותר‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציה זו במצבים שבהם הצבעים מושפעים מסוג מקור‬
‫האור ואיכותו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬נורות פלורסנט עשויות להעניק לבצעים בתמונה גוון‬
‫כחלחל‪ .‬כדי לפצות על אפקט זה‪ ,‬בחר באפשרות איזון הלבן שמתאימה את‬
‫הגדרות המצלמה למקור האור‪ .‬ניתן גם לכוון את איזון הלבן על‪-‬ידי כוונון ידני‬
‫של הגדרת טמפרטורת הצבע במצלמה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן לבצע התאמה אישית של אפשרויות איזון לבן מוגדרות מראש‪ ,‬כך‬
‫שהצבעים בתמונה יתאימו לסצנה המסוימת בתנאי תאורה מעורבים‪.‬‬
‫כדי להגדיר את איזון‬
‫הלבן‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬איזון לבן ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫איזון לבן אוטומטי*‪ :‬התאמה אוטומטית של הגדרות איזון הלבן למקור‬
‫האור‪.‬‬
‫איזון לבן אוטומטי‪+‬טונגסטן‪ :‬התאמה אוטומטית של הגדרות איזון‬
‫הלבן למקור האור‪ ,‬למעט בזמן צילום תחת נורות להט או מנורות הלוגן‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה מבטלת את הגוון האדמדם שיוצרות נורות להט או‬
‫טונגסטן‪.‬‬
‫אור יום‪ :‬בחר לצילום תמונות חוץ ביום בהיר‪ .‬אפשרות זו מפיקה תמונות‬
‫המשקפות ככל הניתן את הצבעים הטבעיים של הסצנה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪W‬‬
‫לבן פלואורסנטי‪ :‬בחר אפשרות זו לצילום בתאורה פלורסנטית המדמה‬
‫אור יום‪ ,‬ובמיוחד באור פלורוסנט לבן‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫פלואורסנט ‪ :NW‬בחר אפשרות זו לצילום בתאורה פלורסנטית המדמה‬
‫אור יום‪ ,‬ובמיוחד באור פלורוסנט לבן בעל גוונים לבנים במיוחד‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫פלואורסנט אור יום‪ :‬בחר אפשרות זו לצילום בתאורה פלורסנטית המדמה‬
‫אור יום‪ ,‬ובמיוחד באור פלורוסנט לבן בעל גוונים כחלחלים מעט‪.‬‬
‫טונגסטן‪ :‬בחר לצילום במקום סגור תחת נורות להט או מנורות הלוגן‪.‬‬
‫נורות טונגסטן נוטות להיות בעלות גוון אדמדם‪ .‬אפשרות זו מבטלת את‬
‫האפקט הזה‪.‬‬
‫איזון לבן במבזק‪ :‬בחר במהלך שימוש במבזק‪.‬‬
‫הגדרה מותאמת אישית‪ :‬השתמש בהגדרות שקבעת מראש‪ .‬ניתן להגדיר‬
‫ידנית את איזון הלבן‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ]D‬ולאחריה צילום גיליון נייר‬
‫לבן‪ .‬מלא את מעגל המדידה הנקודתית בנייר וקבע את איזון הלבן‪.‬‬
‫טמפרטורת צבע‪ :‬כוונן ידנית את טמפרטורת הצבע של מקור האור‪.‬‬
‫טמפרטורת צבע היא ערך במעלות קלווין המציין את הסוג המסוים של‬
‫מקור האור‪ .‬ערך גבוה יותר יניב תמונה חמה יותר‪ ,‬ואילו ערך נמוך יותר‬
‫ייצר תמונה קרה יותר‪ .‬לחץ על [‪ ]D‬ולאחר מכן כוונן את טמפרטורת‬
‫הצבע‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫מעונן‪ :‬בחר לצילום תמונות חוץ ביום מעונן או בצל‪ .‬תמונות שצולמו ביום‬
‫מעונן נוטות להיות כחלחלות יותר מתמונות שצולמו ביום בהיר‪ .‬אפשרות זו‬
‫מבטלת את האפקט הזה‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫פונקציות צילום > איזון לבן‬
‫התאמה אישית של אפשרויות איזון לבן מוגדרות מראש‬
‫דוגמאות‬
‫ניתן גם להתאים אישית את האפשרויות המוגדרות מראש של איזון הלבן‪.‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬איזון לבן ← אפשרות‬
‫כלשהי ← [‪ ← ]D‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ ,2‬או לחץ על‬
‫[‪.]F/C/I/D‬‬
‫כדי להתאים אישית‬
‫אפשרויות מוגדרות‬
‫מראש‪,‬‬
‫איפוס‬
‫קבע‬
‫חזרה‬
‫אור יום ‪ :‬איזון לבן‬
‫איזון לבן אוטומטי‬
‫אור יום‬
‫ניתן גם לגעת באזור על המסך‪.‬‬
‫פלואורסנט אור יום‬
‫טונגסטן‬
‫‪84‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫אשף התמונות (סגנונות צילום)‬
‫אשף התמונות מאפשר לך להחיל סגנונות צילום שונים על התמונות שלך כדי‬
‫ליצור מראות שונים ולהביע מגוון מצבי רוח ורגשות‪ .‬תוכל גם ליצור ולשמור‬
‫סגנונות צילום משלך על‪-‬ידי כוונון הצבע‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות‪ ,‬ניגודיות והגוון עבור‬
‫כל סגנון‪.‬‬
‫אין כלל ברזל כלשהו הקובע איזה סגנון מתאים באילו תנאים‪ .‬התנסה בסגנונות‬
‫השונים ומצא את ההגדרות המתאימות לך‪.‬‬
‫כדי להגדיר סגנון‬
‫צילום‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬אשף תמונה ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫רגיל‬
‫קלאסי‬
‫עזים‬
‫דיוקן‬
‫נוף‬
‫יער‬
‫רטרו‬
‫קר‬
‫רגוע‬
‫• ניתן גם לכוונן את הערך של הגדרות הסגנון המוגדרות מראש‪ .‬בחר אפשרות‬
‫של אשף תמונות לחץ על [‪ ]D‬ולאחר מכן כוונן את הצבע‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות‪,‬‬
‫הניגודיות והגוון‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן כוונן‬
‫או‬
‫‪,‬‬
‫• כדי להתאים אישית אשף תמונות משלך‪ ,‬בחר‬
‫את הצבע‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות והניגודיות‪.‬‬
‫(‪ )Custom Pro‬במצב ‪ T‬לאחר הורדת הגדרות‬
‫• באפשרותך להשתמש ב‪-‬‬
‫הצילום (סרט) באמצעות טלפון חכם‪( .‬עמ'‪)68‬‬
‫• לא ניתן להגדיר בו‪-‬זמנית את אפשרויות אשף התמונות והמסנן החכם‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מסנן חכם‬
‫מסנן חכם מאפשר לך להחיל אפקטים מיוחדים על התמונות שלך‪ .‬באפשרותך‬
‫לבחור אפשרויות מסנן שונות ליצירת אפקטים מיוחדים שקשה להשיג עם‬
‫עדשות רגילות‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫מסנן חכם‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מסנן חכם ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫כבוי*‬
‫ללא אפקט‬
‫גבול דקורטיבי‬
‫החלת צבעי רטרו‪ ,‬ניגודיות גבוהה ואפקט גבול דקורטיבי חזק של‬
‫מצלמות לומוגרפיות‪.‬‬
‫ממוזער (‪)H‬‬
‫החלת אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות כמיניאטורה‪.‬‬
‫חלקה התחתון והעליון של התמונה יהיה מטושטש‪.‬‬
‫ממוזער (‪)V‬‬
‫החלת אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות כמיניאטורה‪.‬‬
‫חלקה הימני והשמאלי של התמונה יהיה מטושטש‪.‬‬
‫צבעי מים‬
‫החלת אפקט של ציור בצבעי מים‪.‬‬
‫אדום‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד אדום‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫ירוק‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד ירוק‪.‬‬
‫כחול‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד כחול‪.‬‬
‫צהוב‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד צהוב‪.‬‬
‫• לא ניתן להגדיר את אפשרויות אשף התמונות והמסנן החכם בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מצב מיקוד אוטומטי‬
‫למד כיצד לכוונן את מיקוד המצלמה בהתאם לנושאים‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור את מצב המיקוד המתאים לנושא התמונה‪ :‬מיקוד אוטומטי‬
‫יחיד‪ ,‬מיקוד אוטומטי רציף‪ ,‬מיקוד אוטומטי פעיל ומיקוד ידני‪ .‬פונקציית המיקוד‬
‫האוטומטי (‪ )AF‬מופעלת בלחיצת חצי על [לחצן הצילום]‪ .‬במצב מיקוד ידני‬
‫עליך לסובב את טבעת המיקוד על העדשה כדי להתמקד ידנית‪.‬‬
‫במרבית המקרים ניתן להגיע למיקוד על‪-‬ידי בחירה באפשרות מיקוד אוטומטי‬
‫יחיד‪ .‬קשה להתמקד באובייקטים הנמצאים בתנועה מהירה או באובייקטים עם‬
‫הבדלי הצללה קטנים בינם לבין הרקע‪ .‬בחר מצב מיקוד מתאים למצבים מסוג‬
‫זה‪.‬‬
‫כדי להגדיר את מצב‬
‫המיקוד הידני‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]F‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• ניתן להגדיר אפשרות גם על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ← b ← ]m‬מצב מיקוד‬
‫אוטומטי ← אפשרות במצב 'צילום'‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לעדשה שבה נעשה שימוש‪.‬‬
‫אם העדשה כוללת מתג ‪ ,AF/MF‬יש להזיז את המתג בהתאם למצב שנבחר‪.‬‬
‫העבר את המתג למצב ‪ AF‬בעת בחירה במצב מיקוד אוטומטי יחיד‪ ,‬מיקוד‬
‫אוטומטי רציף או מיקוד אוטומטי פעיל‪ .‬העבר את המתג למצב ‪ MF‬בעת בחירה‬
‫במצב מיקוד ידני‪.‬‬
‫אם לעדשה אין מתג ‪ ,AF/MF‬לחץ על [‪ ]F‬כדי לבחור במצב המיקוד‬
‫האוטומטי הרצוי‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫פונקציות צילום > מצב מיקוד אוטומטי‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד‬
‫מיקוד אוטומטי רציף‬
‫מיקוד אוטומטי יחיד מתאים לצילום אובייקט דומם‪ .‬כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה‬
‫על [לחצן הצילום]‪ ,‬המיקוד נקבע באזור המיקוד‪ .‬צבע האזור מתחלף לצבע‬
‫ירוק כאשר מושג מיקוד‪.‬‬
‫בעת חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה ממשיכה להתמקד באופן‬
‫אוטומטי‪ .‬מצב זה מומלץ לצילום תמונות פעולה‪.‬‬
‫• בהתאם לסוג העדשה‪ ,‬תוצאות המיקוד האוטומטי עשויות להשתנות במהלך צילום‬
‫רציף של תמונות תוך שימוש במיקוד אוטומטי רציף‪ .‬למיקוד אוטומטי חלק‪ ,‬יש‬
‫להשתמש בעדשה אופציונלית‪ .‬בחר עדשות אופציונליות מבין הבאות‪:‬‬
‫ ‪SAMSUNG 16-50mm F2-2.8 S ED OIS‬‬‫ ‪SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS‬‬‫ ‪NX 50-150mm F2.8 S ED OIS‬‬‫• במהלך השימוש במיקוד אוטומטי רציף ומיקוד אוטומטי מרובה‪ ,‬לחץ על [‪ ]o‬כדי‬
‫לשנות את גודל אזור המיקוד או להזיז אותו תוך כדי צילום‪ .‬סובב את‬
‫חוגת פקודות ‪ 2‬כדי להזיז את אזור המיקוד‪ .‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬כדי לשנות‬
‫את גודל אזור המיקוד‪ .‬כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה‬
‫מתמקדת רק באזור המיקוד שהוגדר‪ .‬לאחר שהמיקוד נקבע כהלכה‪ ,‬אזור המיקוד‬
‫זז יחד עם נושא הצילום‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫פונקציות צילום > מצב מיקוד אוטומטי‬
‫מיקוד אוטומטי פעיל‬
‫מיקוד ידני‬
‫כאשר אתה מבצע חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מזהה אוטומטית‬
‫את תנועות האובייקט ועוברת בין מיקוד אוטומטי יחיד למיקוד אוטומטי רציף‪.‬‬
‫היא מתקנת את המיקוד על נושא הצילום כאשר הוא מתרחק מן המצלמה‬
‫(מיקוד אוטומטי יחיד)‪ .‬וממשיכה לבצע מיקוד אוטומטי גם כשנושא הצילום‬
‫מתקרב למצלמה (מיקוד אוטומטי רציף)‪ .‬מצב זה מומלץ לצילום אובייקטים‬
‫הנעים בצורה בלתי צפויה‪.‬‬
‫ניתן להתמקד באופן ידני על אובייקט על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד שעל העדשה‪.‬‬
‫הפונקציה סיוע מוקד מוגדל מאפשרת לך להתמקד בקלות על נושא הצילום‪.‬‬
‫בעת סיבוב טבעת המיקוד‪ ,‬אזור המיקוד מוגדל‪ .‬במהלך השימוש בפונקציה‬
‫שיאי מיקוד‪ ,‬יופיע הצבע שבחרת על האובייקט הממוקד‪ .‬מצב זה מומלץ לצילום‬
‫אובייקט שצבעו דומה לזה של הרקע‪ ,‬לצילום סצנת לילה או לצילום זיקוקים‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה בהקלטת וידאו‪.‬‬
‫במהלך השימוש בפונקציה זו‪ ,‬לא ניתן להגדיר את האפשרויות מיקוד אוטומטי‬
‫במגע‪ ,‬אזור מיקוד אוטומטי‪ ,‬גילוי פנים וקשר בין חשיפה אוטומטית לנקודת‬
‫מיקוד אוטומטית‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫אזור מיקוד אוטומטי‬
‫הפונקציה אזור מיקוד אוטומטי משנה את המיקומים של אזור המיקוד‪.‬‬
‫בדרך כלל‪ ,‬מצלמות מתמקדות באובייקט הקרוב ביותר‪ .‬עם זאת‪ ,‬כאשר ישנם‬
‫אובייקטים רבים‪ ,‬יכול להיות שהמצלמה תתמקד דווקא באובייקטים לא רצויים‪.‬‬
‫כדי למנוע מיקוד על אובייקטים לא רצויים‪ ,‬העבר את אזור המיקוד לאובייקטים‬
‫הרצויים‪ .‬ניתן לקבל תמונה ברורה וחדה יותר על‪-‬ידי בחירת אזור מיקוד‬
‫מתאים‪.‬‬
‫כדי להגדיר את אזור‬
‫המיקוד האוטומטי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬אזור מיקוד אוטומטי‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫• כאשר מתג ‪ AF/MF‬נמצא במצב ‪ ,MF‬לא ניתן לשנות את אזור המיקוד האוטומטי‬
‫מתפריט הצילום‪.‬‬
‫כדי לשנות את גודל אזור המיקוד או להעבירו‪ ,‬במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ .]o‬סובב את‬
‫חוגת פקודות ‪ 2‬כדי להזיז את אזור המיקוד‪ .‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬כדי לשנות‬
‫את גודל אזור המיקוד‪.‬‬
‫שמירת מיקום בורר המיקוד האוטומטי‬
‫בורר מיקוד אוטומטי‬
‫באפשרותך להגדיר מיקוד בכל אזור שתרצה‪ .‬החל אפקט של חוסר מיקוד כדי‬
‫שניתן יהיה להבחין בקלות רבה יותר בנושא הצילום‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיר למצלמה לזכור את המיקום האחרון של המיקוד האוטומטי‬
‫שבו נעשה שימוש על‪-‬ידי בורר המיקוד האוטומטי והמיקוד האוטומטי במגע‬
‫לפני כיבוי המצלמה‪.‬‬
‫כדי להגדיר פונקציה‬
‫זו‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬שמור את מצב בורר‬
‫המיקוד האוטומטי ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫אזור המיקוד בתמונה להלן מוקם מחדש וגודלו השתנה כך שיתאים לפנים של‬
‫המצולם‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫פונקציות צילום > אזור מיקוד אוטומטי‬
‫מיקוד אוטומטי אזורי‬
‫מיקוד אוטומטי מרובה‬
‫המצלמה מתמקדת רק על האיזור המוגדר‪ .‬איזור המיקוד נשאר נעול על האיזור‬
‫המוגדר גם כאשר הנושא עוזב את איזור המיקוד‪ .‬מצב זה מומלץ כאשר אתה‬
‫מעוניין לתקן את המיקוד באיזור מסוים‪.‬‬
‫המצלמה מראה מלבן ירוק במקומות שבהם המיקוד הוגדר כהלכה‪ .‬התמונה‬
‫מחולקת לשני אזורים או יותר‪ ,‬והמצלמה מציגה את נקודות המיקוד של כל‬
‫אזור‪ .‬מצב זה מומלץ לצילום תמונות נוף‪.‬‬
‫כדי לשנות את גודל אזור המיקוד או להעבירו‪ ,‬במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪.]o‬‬
‫כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מציגה את אזורי‬
‫המיקוד כפי שניתן לראות בתמונה למטה‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫גילוי פנים‬
‫השתמש באפשרויות זיהוי פנים כדי לצלם דיוקן עצמי או פנים מחייכות‪.‬‬
‫כדי להשתמש‬
‫בפונקציית זיהוי‬
‫הפנים‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬גילוי פנים ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה מזהה פנים‪ ,‬היא עוקבת אחר הפנים שזוהו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• בהתאם לאפשרויות אשף התמונות‪ ,‬ייתכן שהפונקציה גילוי פנים לא תהיה‬
‫אפקטיבית‪.‬‬
‫• כאשר אתה קובע מיקוד ידני‪ ,‬ייתכן שהפונקציה גילוי פנים לא תהיה זמינה‪.‬‬
‫• ייתכן שהפונקציה גילוי פנים לא תהיה אפקטיבית כאשר‪:‬‬
‫ המצולם קרוב מדי או רחוק מדי מהמצלמה‬‫ סביבת הצילום בהירה מדי או חשוכה מדי‬‫ המצולם אינו פונה למצלמה‬‫ המצולם מרכיב משקפי שמש או לובש מסכה‬‫ הבעת הפנים של המצולם משתנה באופן דרסטי‬‫ המצולם מואר מאחור או שתנאי התאורה אינם יציבים‬‫• כאשר אתה מגדיר אפשרויות זיהוי פנים‪ ,‬אזור המיקוד האוטומטי מוגדר אוטומטית‬
‫כמיקוד אוטומטי מרובה‪.‬‬
‫• ייתכן שאפשרויות צילום מסוימות לא יהיו זמינות בהתאם לאפשרויות זיהוי הפנים‬
‫שבחרת‪.‬‬
‫רגילה‬
‫המצלמה מעניקה עדיפות להתמקדות בפנים אנושיות‪ .‬ניתן לזהות פנים של עד‬
‫‪ 10‬אנשים‪ .‬הגדרה הזו מומלצת לצילום קבוצת אנשים‪.‬‬
‫כאשר אתה לוחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מתמקדת בפנים כפי‬
‫שניתן לראות בתמונה למטה‪ .‬בצילום קבוצת אנשים‪ ,‬המצלמה מציגה ריבוע‬
‫מיקוד לבן סביב פניו של האדם הקרוב ביותר למצלמה או האדם הנמצא במרכז‬
‫המסך‪ ,‬וריבוע אפור סביב פניהם של שאר האנשים בתמונה‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫פונקציות צילום > גילוי פנים‬
‫צילום חיוך‬
‫צילום קריצה‬
‫המצלמה משחררת באופן אוטומטי את לחצן הצילום כאשר היא מזהה פנים‬
‫מחייכות‪.‬‬
‫המצלמה משחררת באופן אוטומטי את לחצן הצילום ‪ 2‬שניות לאחר זיהוי פנים‬
‫קורצות‪.‬‬
‫כאשר המצולם מחייך חיוך רחב‪ ,‬המצלמה יכולה לזהות את החיוך בקלות רבה יותר‪.‬‬
‫• קריצה ליותר מ‪ 1-‬שניות לזיהוי טוב יותר‪.‬‬
‫• במצבים הבאים ייתכן שהמצלמה לא תזהה קריצה‪:‬‬
‫ המצלמה ממוקמת מתחת לגובה העיניים‬‫ דמותו של המצולם חשוכה בגלל תאורת הרקע‬‫‪ -‬המצולם מרכיב משקפיים‬
‫‪93‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מיקוד אוטומטי במגע‬
‫בחר או התמקד באזור שבו אתה נוגע על המסך‪ .‬בנוסף‪ ,‬התמקד בנושא וצלם‬
‫תמונה על‪-‬ידי נגיעה במסך‪.‬‬
‫כדי להגדיר מיקוד‬
‫אוטומטי במגע‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מיקוד אוטומטי במגע‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי עוקב‬
‫מיקוד אוטומטי עוקב מאפשר לך לעקוב אחר הנושא המצולם ולהתמקד בו‬
‫באופן אוטומטי‪ ,‬גם כאשר הוא בתנועה או כשקומפוזיציית התמונה משתנה‪.‬‬
‫מסגרת לבנה‪ :‬המצלמה עוקבת אחר‬
‫המצולם‪.‬‬
‫האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫מיקוד אוטומטי במגע‬
‫מיקוד אוטומטי במגע מאפשר לך לבחור ולהתמקד באזור שבו אתה נוגע במסך‪.‬‬
‫מסגרת ירוקה‪ :‬המצלמה תתמקד‬
‫במצולם לאחר ביצוע חצי לחיצה על‬
‫[לחצן הצילום]‪.‬‬
‫מסגרת אדומה‪ :‬המצלמה לא‬
‫הצליחה להתמקד‪.‬‬
‫נקודת מיקוד אוטומטי‬
‫אזור המיקוד יחפוף לאזור שבו אתה נוגע על המסך והמיקוד לא יושג‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫פונקציות צילום > מיקוד אוטומטי במגע‬
‫• אם לא תבחר אזור מיקוד‪ ,‬פונקציית המיקוד האוטומטי לא תפעל‪.‬‬
‫• מעקב אחר מצולם עלול להיכשל כאשר‪:‬‬
‫ המצולם קטן מדי‪.‬‬‫ המצולם נע בצורה חריגה‪.‬‬‫ המצולם מואר מאחור או שאתה מצלם במקום חשוך‪.‬‬‫ הצבעים או והדוגמאות על המצולם והרקע דומים‪.‬‬‫ המצולם כולל דוגמאות אופקיות‪ ,‬כגון תריסים‪.‬‬‫ המצלמה רועדת יותר מדי‪.‬‬‫ אתה מצלם תמונות ברצף‪.‬‬‫• אם המעקב נכשל‪ ,‬התכונה תתאפס‪.‬‬
‫• אם המצלמה לא מצליחה לעקוב אחר הנושא‪ ,‬שטח המוקד יתאפס‪.‬‬
‫• אם המצלמה לא מצליחה להתמקד‪ ,‬מסגרת המיקוד תהפוך אדומה והמיקוד יאופס‪.‬‬
‫• כשאתה בוחר באפשרות מיקוד אוטומטי עוקב‪ ,‬מצב המיקוד האוטומטי מכוון‬
‫למיקוד אוטומטי רציף‪.‬‬
‫צילום במגע אחד‬
‫ניתן לצלם תמונה בנגיעת אצבע‪ .‬נגיעה באובייקט על המסך תגרום למצלמה‬
‫להתמקד בו אוטומטית ולצלם תמונה‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫סיוע במיקוד‬
‫השתמש בפונקציות הסיוע במיקוד תוך כדי מיקוד ידני או אוטומטי של המצלמה‪.‬‬
‫פונקציות הסיוע במיקוד ידני זמינות רק עם עדשות התומכות במיקוד ידני‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫כבוי‬
‫כדי להגדיר סיוע‬
‫במיקוד ידני‪,‬‬
‫אין להשתמש בפונקציית סיוע מוקד מוגדל‪.‬‬
‫שטח המוקד מוגדל פי ‪ 5‬בעת סיבוב טבעת המיקוד‪.‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל‬
‫במצב מיקוד ידני‪ ,‬ניתן להגדיל את הסצנה ולכוונן בקלות את המיקוד תוך כדי‬
‫סיבוב טבעת המיקוד‪.‬‬
‫תיאור‬
‫הגדלה ‪*x5‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬סיוע מוקד מוגדל ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫שטח המוקד מוגדל פי ‪ 8‬בעת סיבוב טבעת המיקוד‪.‬‬
‫הגדלה ‪x8‬‬
‫‪96‬‬
‫פונקציות צילום > סיוע במיקוד‬
‫‪( DMF‬מיקוד ידני ישיר)‬
‫עדיפות שחרור מיקוד אוטומטי (‪)AF‬‬
‫ניתן לכוונן את המיקוד באופן ידני על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד‪ ,‬לאחר שבוצעה‬
‫חצי לחיצה על [לחצן הצילום] לשם השגת מיקוד‪.‬‬
‫הגדר למצלמה לצלם תמונה עם השגת מיקוד‪ ,‬או בחר בעדיפות לדיוק או‬
‫בעדיפות למהירות הצילום‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫פונקציית ה‪,DMF-‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← DMF ← b ← ]m‬אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫להגדרת האפשרויות‬
‫של עדיפות מיקוד‬
‫אוטומטי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬עדיפות שחרור מיקוד‬
‫אוטומטי ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫הגדרת רמת התגובה של מיקוד ידני ו‪DMF-‬‬
‫קבע את תגובת טבעת המיקוד בעת השימוש במיקוד ידני או בפונקציית‬
‫ה‪ .DMF-‬אם תבחר באפשרות גבוה‪ ,‬כוונון המיקוד יתבצע על‪-‬ידי סיבובים קלים‬
‫של טבעת המיקוד‪ .‬אם תבחר באפשרות נמוך‪ ,‬כוונון המיקוד יתבצע על‪-‬ידי‬
‫סיבובים ארוכים יותר של טבעת המיקוד‪.‬‬
‫להגדרת האפשרויות‬
‫של רמת תגובה מיקוד‬
‫ידני‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬רמת התגובה של‬
‫המיקוד הידני ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫מיקוד*‬
‫צלם תמונה רק כאשר הושג מיקוד‪ .‬באפשרותך להגדיר את‬
‫העדיפות לדיוק המיקוד או למהירות הצילום‪.‬‬
‫• אוטומטי*‪ :‬המצלמה בוחרת אוטומטית עדיפות לדיוק או‬
‫עדיפות למהירות צילום‪.‬‬
‫• עדיפות דיוק‪ :‬מתן עדיפות לדיוק המיקוד‪ .‬כשאתה בוחר‬
‫בצילום רציף מהיר או התפרצות‪ ,‬הגדרת העדיפות לדיוק‬
‫חלה על הצילום הראשון בלבד‪.‬‬
‫• עדיפות מהירות צילום‪ :‬מתן עדיפות למהירות הצילום‪.‬‬
‫שחרור‬
‫צלם תמונה בלחיצה על [לחצן הצילום] גם אם לא הושג מיקוד‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫פונקציות צילום > סיוע במיקוד‬
‫שיאי מיקוד‬
‫במצב המיקוד הידני‪ ,‬הצבע שבחרת מופיע על האובייקט הממוקד כדי לסייע לך‬
‫בהתמקדות על‪-‬ידי סיבוב טבעת המיקוד‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫שיאי מיקוד‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬שיאי מיקוד ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫רמה‬
‫הגדר את הרגישות לזיהוי האובייקט הממוקד‪.‬‬
‫(כבוי‪ ,‬גבוה‪ ,‬רגיל*‪ ,‬איטי)‬
‫צבע‬
‫הגדר את הצבע שיופיע על האובייקט הממוקד‪.‬‬
‫(לבן*‪ ,‬אדום‪ ,‬ירוק)‬
‫תכונת שיא מיקוד אינה זמינה בעת בחירת רזולוציה של ‪ 4096X2160‬או‬
‫‪.3840X2160‬‬
‫‪98‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪)OIS‬‬
‫השתמש בפונקציית ייצוב התמונה האופטי (‪ )OIS‬למזעור רעידות המצלמה‪.‬‬
‫ייתכן שהתכונה ‪ OIS‬לא תהיה זמינה בעדשות מסוימות‪.‬‬
‫המצלמה נוטה לרעוד במהלך צילום במקומות חשוכים או בתוך מבנים‪ .‬בתנאים‬
‫כגון אלה‪ ,‬המצלמה משתמשת במהירויות תריס איטיות יותר כדי להגדיל את‬
‫כמות האור הנכנסת‪ ,‬דבר העלול לגרום לטשטוש התמונה‪ .‬ניתן למנוע מצב זה‬
‫בעזרת הפונקציה ‪.OIS‬‬
‫אם לעדשה יש מתג ‪ ,OIS‬יש להעביר אותו למצב ‪ ON‬כדי להשתמש בפונקציית‬
‫‪.OIS‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫‪,OIS‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪( OIS ← b ← ]m‬נגד‪-‬רעידות)‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬פונקציית ‪ OIS‬כבויה‪.‬‬
‫מצב ‪ :*1‬פונקציית ‪ OIS‬פועלת רק בלחיצה מלאה או חצי לחיצה על‬
‫[לחצן הצילום]‪.‬‬
‫מצב ‪ :2‬פונקציית ‪ OIS‬מופעלת‪.‬‬
‫ללא תיקון ‪OIS‬‬
‫עם תיקון ‪OIS‬‬
‫• ‪ OIS‬עשוי שלא לפעול כראוי כאשר‪:‬‬
‫ מזיזים את המצלמה על מנת לעקוב אחר מצולם הנמצא בתנועה‪.‬‬‫ המצלמה רועדת יתר על המידה‪.‬‬‫ מהירות התריס נמוכה (לדוגמה‪ ,‬כאשר בוחרים באפשרות לילה במצב ‪.)s‬‬‫ הסוללה חלשה‪.‬‬‫ אתה מצלם תמונת תקריב‪.‬‬‫• אם אתה משתמש בפונקציית ה‪ OIS-‬עם חצובה‪ ,‬התמונות עשויות להיטשטש‬
‫כתוצאה מרעידת חיישן ה‪ .OIS-‬בטל את פונקציית ה‪ OIS-‬בעת השימוש בחצובה‪.‬‬
‫• אם המצלמה נחבטת או נופלת‪ ,‬התצוגה תהיה מטושטשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬כבה את‬
‫המצלמה‪ ,‬ולאחר מכן הפעל אותה מחדש‪.‬‬
‫• השתמש בפונקציית ה‪ OIS-‬רק כאשר יש בכך צורך משום שהיא צורכת יותר‬
‫אנרגיית סוללה‪.‬‬
‫• כדי להגדיר אפשרות ‪ OIS‬בתפריט‪ ,‬העבר את מתג ‪ OIS‬על העדשה למצב ‪.ON‬‬
‫• ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה בעדשות מסוימות‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫כונן (שיטת הצילום)‬
‫באפשרותך לקבוע שיטת צילום‪ ,‬למשל רציף‪ ,‬התפרצות‪ ,‬קוצב זמן או פיצוי‬
‫חשיפה‪.‬‬
‫בחר באפשרות יחיד כדי לצלם תמונה אחת בכל פעם‪ .‬בחר באפשרות רציף‬
‫רגיל‪ ,‬רציף מהיר‪ ,‬או התפרצות כדי לצלם עצמים הנעים במהירות‪ .‬בחר תחום‬
‫חשיפה אוטומטית‪ ,‬תחום איזון לבן‪ ,‬תחום ‪ ,P Wiz‬או תחום עומק על מנת‬
‫לכוון חשיפה‪ ,‬איזון לבן‪ ,‬החלת אפקטים של אשף התמונות‪ ,‬או צלם תמונות‬
‫עם עומקי שדה שונים‪ .‬ניתן גם לבחור באפשרות קוצב זמן כדי לצלם תמונה‬
‫אוטומטית לאחר פרק זמן שצוין‪.‬‬
‫כדי לשנות את שיטת‬
‫הצילום‪,‬‬
‫יחיד‬
‫צילום תמונה אחת בכל לחיצה על [לחצן הצילום]‪ .‬מומלץ לתנאים כלליים‪.‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]C‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• ניתן גם להגדיר אפשרות על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ← b ← ]m‬כונן ← שיטת‬
‫צילום במצב 'צילום'‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫פונקציות צילום > כונן (שיטת הצילום)‬
‫רציף‬
‫התפרצות‬
‫צילום רציף של תמונות כל עוד אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ .‬ניתן לצלם עד‬
‫‪ 4‬תמונות (רציף רגיל) או ‪ 9‬תמונות בשנייה (רציף מהיר)‪.‬‬
‫צילום עד ‪ 10‬תמונות בשנייה (‪ 3‬שניות)‪ 15 ,‬תמונות בשנייה (‪ 2‬שניות) או‬
‫‪ 30‬תמונות בשנייה (‪ 1‬שנייה) בזו אחר זו באמצעות לחיצה אחת על‬
‫[לחצן הצילום]‪ .‬מומלץ לצילום תנועה מהירה של אובייקטים הנעים במהירות‪,‬‬
‫כגון מכוניות מרוץ‪.‬‬
‫• פונקציית הפחתת רעש אינה זמינה כאשר האפשרות רציף מהיר נבחרה‪.‬‬
‫• פונקציית מיקוד אוטומטי עוקב זמינה עם אפשרות זאת‪.‬‬
‫• בזמן השימוש בפונקציה רציף רגיל ניתן לבחור בערך ‪ ISO‬של עד ‪ ,25600‬ואילו‬
‫במהלך השימוש בפונקציה רציף מהיר ניתן לבחור ערך ‪ ISO‬של עד ‪.6400‬‬
‫• להשגת תוצאות אופטימליות בצילום תמונות רצף קבע את מהירות התריס‬
‫ל‪ 1/250-‬שנ' או יותר‪ .‬אם הגדרת את מהירות הצילום ל‪ fps 9-‬בצילום רציף מהיר‪,‬‬
‫קבע את מהירות התריס על ‪ 1/500‬שנ' או יותר‪.‬‬
‫• מהירות צילום מרבית הנה ‪ 9‬פריימים בשנייה‪ .‬המהירות תואט לאחר כ‪ 40-‬צילומי‬
‫‪ 5 ,JPEG‬צילומי ‪( .RAW‬מבוסס על כרטיס ‪ .UHS-I SD‬עלול להשתנות בהתאם‬
‫למפרט כרטיס הזיכרון‪).‬‬
‫• להגדרת מהירות הצילום‪ ,‬במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]C‬התפרצות ולאחר מכן‬
‫לחץ על [‪.]D‬‬
‫• גודל הצילום נקבע כ‪.7M-‬‬
‫• יתכן שייקח זמן רב יותר לשמור תמונה‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש במבזק עם אפשרות זו‪.‬‬
‫• מהירות התריס צריכה להיות מהירה מ‪ 1/30-‬שנ'‪.‬‬
‫• ייתכן שגודלן של תמונות שצולמו עם אפשרות זו יגדל מעט בזמן השמירה‪.‬‬
‫• לא ניתן להגדיר רגישות ‪ ISO‬לערך הגבוה מ‪.ISO 6400-‬‬
‫• לא ניתן להשתמש באפשרות זו עם תבנית קובץ ‪ .RAW‬הבחירה באפשרות זו‬
‫תשנה את איכות התמונה מ‪ RAW-‬ל‪.JPEG-‬‬
‫‪101‬‬
‫פונקציות צילום > כונן (שיטת הצילום)‬
‫קוצב זמן‬
‫צילום תמונה אחרי פרק זמן מסוים‪ .‬באפשרותך לקבוע גם את מרווח הזמן‬
‫לצילום‪ ,‬מספר הצילומים וזמן הצילום‪.‬‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי (תחום חשיפה‬
‫אוטומטית)‬
‫כאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות ברצף‪ :‬המקור‬
‫ושתי תמונות נוספות עם הגדרות חשיפה שונות‪ .‬השתמש בחצובה כדי למנוע‬
‫טשטוש בעת שהמצלמה מצלמת שלוש תמונות ברצף‪ .‬ניתן לכוונן את ההגדרות‬
‫בתפריט הגדרות פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫חשיפה ‪+2‬‬
‫חשיפה ‪-2‬‬
‫מקור‬
‫• לחץ על [לחצן הצילום] כדי להפסיק את הצילום‪.‬‬
‫• לקביעת פרטי הטיימר‪ ,‬לחץ על [‪ ← ]C‬קוצב זמן ← [‪ ← ]D‬הגדר את מרווח‬
‫הזמן לצילום‪ ,‬מספר הצילומים וזמן הצילום‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫פונקציות צילום > כונן (שיטת הצילום)‬
‫פיצוי חשיפה עם איזון לבן (תחום ‪)WB‬‬
‫פיצוי חשיפה עם אשף תמונות (תחום ‪)P Wiz‬‬
‫כאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות ברצף‪ :‬המקור‬
‫ושתי תמונות נוספות עם הגדרות שונות של איזון לבן‪ .‬התמונה המקורית‬
‫מצולמת כאשר אתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ .‬השתיים הנוספות מכווננות‬
‫אוטומטית בהתאם להגדרה שבחרת עבור איזון הלבן‪ .‬ניתן לכוונן את ההגדרות‬
‫בתפריט הגדרות פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫כשאתה לוחץ על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות ברצף‪ ,‬כל אחת‬
‫עם הגדרה אחרת של אשף התמונות‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה ומוסיפה לה את‬
‫שלוש אפשרויות אשף התמונות שבחרת להפעיל‪ .‬ניתן לבחור שלוש הגדרות‬
‫שונות בתפריט הגדרות פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫רטרו‬
‫עזים‬
‫‪MG+2‬‬
‫‪MG-2‬‬
‫רגיל‬
‫מקור‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות זו עם תבנית קובץ ‪ .RAW‬הבחירה באפשרות זו תשנה‬
‫את איכות התמונה מ‪ RAW-‬ל‪.JPEG-‬‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות זו עם תבנית קובץ ‪ .RAW‬הבחירה באפשרות זו תשנה‬
‫את איכות התמונה מ‪ RAW-‬ל‪.JPEG-‬‬
‫‪103‬‬
‫פונקציות צילום > כונן (שיטת הצילום)‬
‫תחום עומק‬
‫* ברירת מחדל‬
‫בעת לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המצלמה מצלמת ‪ 3‬תמונות ברצף‪ ,‬שבכל אחת‬
‫מהן עומק שדה שונה באמצעות שינוי ערך מפתח הצמצם‪ .‬השתמש בחצובה‬
‫כדי למנוע טשטוש בעת שהמצלמה מצלמת שלוש תמונות ברצף‪ .‬ניתן לכוונן את‬
‫ההגדרות בתפריט הגדרות פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תחום חשיפה‬
‫אוטומטית‬
‫קבע את מרווח החשיפה‪,-/+ 0.7 EV ,*-/+ 0.3 EV( .‬‬
‫‪,-/+ 2.0 EV ,-/+ 1.7 EV ,-/+ 1.3 EV ,-/+ 1.0 EV‬‬
‫‪)-/+ 3.0 EV ,-/+ 2.7 EV ,-/+ 2.3 EV‬‬
‫תחום איזון לבן‬
‫כוונן את טווח מרווחי איזון הלבן עבור ‪ 3‬התמונות של הפיצוי‪.‬‬
‫(‪,MG -/+2 ,MG -/+1 ,*AB -/+3 ,AB -/+2 ,AB -/+1‬‬
‫‪)MG -/+3‬‬
‫לדוגמה‪ AB -/+3 ,‬מכוונן את ערך הכתום ועוד או פחות שלוש‬
‫דרגות‪ MG -/+3 .‬מכוונן את ערך המג'נטה בשיעור זהה‪.‬‬
‫תחום ‪P Wiz‬‬
‫בחר ‪ 3‬הגדרות של אשף התמונות שבהן תשתמש המצלמה‬
‫לצילום ‪ 3‬התמונות בפיצוי חשיפה‪.‬‬
‫תחום עומק‬
‫קבע את מרווח העומק‪ .‬השתמש בחוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬לבחירת‬
‫אפשרות‪ .‬אתה יכול גם לגרור את המחוון או לגעת בחצים כדי‬
‫לבחור אפשרות כלשהי‪,-/+ 1.3 ,*-/+ 1.0 ,-/+ 0.7 ,-/+ 0.3( .‬‬
‫‪)-/+ 3.0 ,-/+ 2.7 ,-/+ 2.3 ,-/+ 2.0 ,-/+ 1.7‬‬
‫תכונה זו זמינה רק במצבים תכנית או עדיפות צמצם‪.‬‬
‫הגדרות פיצוי חשיפה‬
‫באפשרותך לקבוע את האפשרויות לכל פונקציית פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫פיצוי חשיפה‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬כונן ← בחר אפשרות‬
‫פיצוי חשיפה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪ ← ]F‬הגדר את האפשרויות‬
‫עבור כל פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫צילום במרווחי זמן‬
‫קבע את מרווח הזמן לצילום‪ ,‬מספר הצילומים וזמן התחלת הצילום‪ .‬השתמש‬
‫בפונקציה זו כדי לצלם תמונות במרווחי זמן קבועים במהלך אירוע כגון ליקוי ירח‬
‫או זריחה‪.‬‬
‫לצילום במרווחי זמן‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬צילום במרווחי זמן‬
‫← הגדר את מרווח הזמן לצילום‪ ,‬את מספר הצילומים ואת זמן‬
‫התחלת הצילום ← הפעל צילום במרווחי זמן ← המתן לתחילת‬
‫הצילום בזמן שהגדרת‪( .‬אם לא הגדרת את זמן התחלת הצילום‪,‬‬
‫לחץ על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪).‬‬
‫• לשמירת צילומי המרווחים כסרטון וידאו‪ ,‬בחר באפשרות משך הזמן ← פעיל‪.‬‬
‫המצלמה תקליט סרטון ‪ UHD‬באורך של עד ‪ 60‬שניות בקצב של ‪ .fps 10‬ניתן‬
‫להגדיר את הספירה לפחות מ‪ 600-‬צילומים במהלך השימוש בפונקציית משך‬
‫הזמן‪.‬‬
‫• אם הגדרת את מספר המרווחים ליותר מ‪ 600-‬צילומים‪ ,‬או שאין מספיק מקום על‬
‫כרטיס הזיכרון לאחר הגדרת פונקציית משך הזמן‪ ,‬מספר המרווחים ישתנה באופן‬
‫אוטומטי על מנת לאפשר לך להשתמש בפונקציית משך הזמן‪.‬‬
‫להשהיית צילום התמונות‪.‬‬
‫• לחץ על‬
‫כדי לחדש את הפעולה‪.‬‬
‫• גע שוב ב‪-‬‬
‫או לחץ על [‪ ]m‬כדי להפסיק את הצילום‪.‬‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫• בעת צילום במרווחי זמן‪ ,‬השתמש בכבל שחרור תריס עם חצובה למזעור תזוזת‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫• אם מרווח הזמן לצילום ארוך או שמספר התמונות שיצולמו גבוה‪ ,‬חבר את כבל‬
‫החשמל‪.‬‬
‫• אם מרווח הצילום הוגדר לטווח שבין דקה אחת ל‪ 10-‬דקות‪ ,‬המצלמה תיכנס למצב‬
‫שמירת תצוגה לאחר שתתחיל בצילום‪ .‬אם מרווח הצילום עולה על ‪ 10‬דקות‪,‬‬
‫המצלמה תיכנס למצב חיסכון בחשמל לאחר צילום התמונה ותידלק אוטומטית‬
‫לצילום במרווח הבא‪ .‬לחץ על [לחצן הצילום] כדי לבטל את מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫• אם הסוללה או כרטיס הזיכרון הוצאו מהמצלמה במהלך צילום התמונות‪ ,‬הצילום‬
‫יפסיק‪ .‬לפני הוצאת הסוללה או כרטיס הזיכרון‪ ,‬יש להשהות את הצילום במרווחי‬
‫זמן ולכבות את המצלמה‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מבזק‬
‫כדי לצלם תמונה מציאותית של אובייקט‪ ,‬כמות האור צריכה להיות קבועה‪.‬‬
‫כאשר מקור האור משתנה‪ ,‬ניתן להשתמש במבזק ולספק כמות אור קבועה‪.‬‬
‫בחר את ההגדרות המתאימות בהתאם למקור האור ולנושא המצולם‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫מבזק‪,‬‬
‫סמל‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מבזק ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫תיאור‬
‫כבוי‪ :‬המבזק כבוי‪.‬‬
‫מבזק חכם‪ :‬המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את בהירות המבזק בהתאם‬
‫לתאורת הסביבה‪.‬‬
‫אוטומטי‪ :‬המבזק מופעל באופן אוטומטי במקומות חשוכים‪.‬‬
‫הפחתת עיניים אדומות אוטומטית‪ :‬המבזק מופעל באופן אוטומטי‬
‫ומפחית עיניים אדומות‪.‬‬
‫תאורת מילוי‪ :‬המבזק מופעל בכל צילום של תמונה‪( .‬הבהירות מותאמת‬
‫באופן אוטומטי)‪.‬‬
‫תאורת מילוי אדום‪ :‬המבזק מופעל בכל צילום של תמונה ומפחית עיניים‬
‫אדומות‪.‬‬
‫מסך ראשון‪ :‬המבזק מופעל מיד לאחר‬
‫פתיחת התריס‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה‬
‫ברורה של האובייקט בשלב מוקדם של‬
‫רצף התנועה‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫מסך שני‪ :‬המבזק מופעל רגע לפני‬
‫סגירת התריס‪ .‬המצלמה מצלמת תמונה‬
‫ברורה של האובייקט בשלב מאוחר של‬
‫רצף תנועה‪.‬‬
‫כיוון תנועת הכדור‬
‫סינכרון מהיר‪ :‬אם מהירות התריס גבוהה ממהירות הסינכרון של המצלמה‬
‫(הזמן המהיר ביותר לפתיחה וסגירה של התריס)‪ ,‬המבזק יבזיק מספר‬
‫פעמים במהירות גבוהה‪ .‬המבזק יתחיל להבזיק בעת פתיחת התריס‪ .‬ניתן‬
‫להגדיר אפשרות זאת רק כאשר מחברים למצלמה מבזק חיצוני אופציונלי‬
‫תואם‪)SEF-580A( .‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫• בין שתי הבזקות של המבזק ישנו מרווח זמן מסוים‪ .‬אין לזוז לפני הפעלת המבזק‬
‫השני‪.‬‬
‫• אם תבחר באפשרות כבוי‪ ,‬המבזק לא יופעל גם אם מחובר למצלמה מבזק חיצוני‪.‬‬
‫אם אתה מכוונן את עצמת המבזק באופן ידני‪ ,‬ההבזק יופעל פעם אחת ללא הבזק‬
‫מקדים‪.‬‬
‫יש להשתמש אך ורק במבזקים שאושרו על‪-‬ידי ‪ .Samsung‬שימוש במבזקים שאינם‬
‫תואמים עלול להזיק למצלמה‪.‬‬
‫כיוון תנועת הכדור‬
‫‪106‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫הפחתת אפקט עיניים אדומות‬
‫כוונון עצמת המבזק‬
‫אם המבזק מופעל כאשר אתה מצלם אדם בחושך‪ ,‬בעיניו של אותו אדם עשויה‬
‫להופיע אדמומיות‪ .‬כדי להפחית את תופעת העיניים האדומות‪ ,‬בחר הפחתת‬
‫עיניים אדומות אוטומטית או תאורת מילוי אדום‪.‬‬
‫כאשר המבזק פועל‪ ,‬כוונן את עוצמת המבזק ‪ 2 -/+‬רמות‪.‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מבזק ← אפשרות‬
‫כלשהי ← [‪ ← ]D‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬או לחץ על‬
‫[‪ ]F/C‬כדי לכוונן את עוצמת המבזק‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫עוצמת המבזק‪,‬‬
‫איפוס‬
‫קבע‬
‫חזרה‬
‫תאורת מילוי ‪ :‬מבזק‬
‫ללא הפחתת עיניים אדומות‬
‫עם הפחתת עיניים אדומות‬
‫כאשר פונקציית הפחתת עיניים אדומות נמצאת בשימוש‪ ,‬ישנם שני הבזקים נפרדים‪.‬‬
‫המצולם צריך להימנע מתזוזה עד לאחר ההבזק השני‪ .‬אם המצולם רחוק מדי‬
‫מהמצלמה או נע לאחר הפעלת המבזק בפעם הראשונה‪ ,‬ייתכן שאפקט העיניים‬
‫האדומות לא ייפחת‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫• ניתן גם לגרור את המחוון או לגעת ב‪ / -‬כדי לכוון את העוצמה‪.‬‬
‫• ייתכן שכוונון עוצמת המבזק לא יהיה יעיל כאשר‪:‬‬
‫ המצולם קרוב מדי למצלמה‪.‬‬‫ הגדרת רגישות ‪ ISO‬גבוהה‪.‬‬‫ ערך החשיפה גבוה מדי או נמוך מדי‪.‬‬‫ סביבת הצילום בהירה מדי או חשוכה מדי‪.‬‬‫• בחלק ממצבי הצילום לא ניתן להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫• אם תחבר למצלמה מבזק חיצוני עם אפשרות כוונון עוצמה‪ ,‬יופעלו הגדרות‬
‫העוצמה של המבזק‪.‬‬
‫• אם המצולם נמצא קרוב מדי בעת השימוש במבזק‪ ,‬חלק מהאור עלול להיחסם‬
‫ותתקבל תמונה חשוכה‪ .‬ודא שהמצולם נמצא בטווח המומלץ‪ ,‬אשר משתנה‬
‫בהתאם לעדשה‪.‬‬
‫• כאשר מחובר כיסוי מבזק‪ ,‬האור מהמבזק עלול להיחסם על‪-‬ידי הכיסוי‪ .‬הסר את‬
‫הכיסוי כדי להשתמש במבזק‪.‬‬
‫הגדרות המבזק‬
‫לאחר חיבור מבזק חיצוני למצלמה‪ ,‬קבע את מצב המבזק‪ ,‬ערך החשיפה‪,‬‬
‫בהירות המבזק או מבזק מרובה‪ .‬באפשרותך גם לקבוע סינכרון אלחוטי כדי‬
‫לשלוט במבזק החיצוני‪ .‬הגדרות המבזק נתמכות רק כאשר מחברים מבזק‬
‫חיצוני אופציונלי תואם (‪.)SEF-580A‬‬
‫הגדרת מבזק חיצוני‬
‫כדי להגדיר מבזק‬
‫חיצוני‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬הגדרות מבזק חיצוני‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫תיאור‬
‫אפשרות‬
‫מצב מבזק‬
‫• ‪ :A-TTL‬במצב ‪( A-TTL‬מתקדם דרך העדשה)‪ ,‬המצלמה‬
‫מודדת את האור המשתקף מהמצולם דרך העדשה‪ .‬לאחר מכן‬
‫היא מחשבת את החשיפה האופטימלית על‪-‬סמך ערך החשיפה‬
‫ומהירות התריס‪.‬‬
‫• מבזק ידני‪ :‬המבזק פולט את כמות האור המלאה‪ ,‬או שניתן‬
‫לכוונן את עוצמת המבזק באופן ידני‪.‬‬
‫• רב‪-‬מבזק‪ :‬בעת לחיצה על [לחצן הצילום]‪ ,‬המבזק פולט מספר‬
‫הבזקים‪ ,‬בהתאם למספר שהגדרת‪.‬‬
‫‪ EV‬של מבזק‬
‫הגדרת חשיפת המבזק כאשר מצב המבזק הוא ‪.A-TTL‬‬
‫בהירות מבזק‬
‫הגדרת בהירות המבזק כאשר מצב המבזק הוא מבזק ידני‪.‬‬
‫הגדרות רב‪-‬‬
‫מבזק‬
‫הגדרת המספר‪ ,‬הבהירות או התדירות של ההבזקים כאשר מצב‬
‫המבזק הוא רב‪-‬מבזק‪.‬‬
‫הגדרת סינכרון אלחוטי למבזק חיצוני‬
‫הגדר סינכרון אלחוטי לשליטה מרחוק במבזק חיצוני על‪-‬ידי אותות אלחוטיים‪.‬‬
‫המערכת המרוחקת כוללת מבזק ראשי המורכב על המצלמה‪ ,‬ואחד או יותר‬
‫מבזקי משנה‪ .‬מבזק משנה מוקצה לאחת מבין שלוש קבוצות‪ :‬א'‪ ,‬ב' או ג'‪.‬‬
‫כדי להגדיר סינכרון‬
‫אלחוטי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מבזק אלחוטי חיצוני‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫אם ניתן להעביר נתונים בין המצלמה למבזק‪ ,‬ניתן לכוון את הגדרות המבזק החיצוני‬
‫או על גבי המצלמה או על המבזק‪ .‬האפשרויות הקודמות שבחרת ייכנסו לתוקף‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫פונקציות צילום > מבזק‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫השתמש‬
‫במבזק אלחוטי‬
‫הגדר לשימוש בסינכרון אלחוטי‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫ערוץ‬
‫בחירת ערוצי סינכרון אלחוטי‪ .‬ישנם ארבעה ערוצים רחוקים‬
‫זמינים כדי לאפשר הפעלה של מספר מערכות מרוחקות בו‪-‬‬
‫זמנית‪ .‬יחידות המבזק הראשי ומבזקי המשנה המשתייכות‬
‫לאותה מערכת מרוחקת‪ ,‬חייבות להיות מכוונות לאותו ערוץ‪.‬‬
‫(ערוץ ‪ ,1‬ערוץ ‪ ,2‬ערוץ ‪ ,3‬ערוץ ‪)4‬‬
‫מצב מבזק‬
‫קבוצתי‬
‫הגדר את מצב המבזק עבור קבוצה א'‪ ,‬ב' או ג'‪ .‬שינויים במצב‬
‫המבזק יש לבצע במבזק הראשי‪ .‬לאחר מכן יחולו השינויים על‬
‫קבוצת המשנה א'‪ ,‬ב' או ג'‪ ,‬וקבוצות המשנה יפעלו כמערכת‬
‫רחוקה של מצב המבזק (‪ TTL‬או ידני) בהתאם להגדרות המבזק‬
‫הראשי‪.‬‬
‫• ‪ :A-TTL‬הגדר את חשיפת המבזק במצב ‪.A-TTL‬‬
‫• מבזק ידני‪ :‬הגדר את בהירות המבזק במצב מבזק ידני‪.‬‬
‫• כבוי‪ :‬ללא הפעלת המבזק‪.‬‬
‫נעילת עוצמת המבזק‬
‫כאשר מצב המבזק מכוון ל‪ ,A-TTL -‬המצלמה מחשבת אוטומטית את החשיפה‬
‫האופטימלית באמצעות קדם‪-‬מבזק‪ .‬אם החשיפה לא מחושבת כהלכה‪ ,‬השתמש‬
‫בפונקציית נעילת עוצמת המבזק‪ .‬הקדם‪-‬מבזק פולט הבזק על השטח שהגדרת‬
‫ועוצמת המבזק ננעלת‪.‬‬
‫כדי לנעול את עוצמת‬
‫המבזק‪,‬‬
‫העבר את הפונקציה של [‪ ]a‬ל‪ ← FEL-‬התמקד בשטח‬
‫החשיפה ← לחץ על [‪.]a‬‬
‫• לא ניתן לבחור באפשרות הגדרות מבזק חיצוני כאשר משתמשים בפונקציית‬
‫מבזק חיצוני אלחוטי‪.‬‬
‫• למידע על השימוש בסינכרון אלחוטי עם מבזק חיצוני יש לעיין במדריך למשתמש‬
‫של המבזק החיצוני האופציונלי (‪.)SEF-580A‬‬
‫‪110‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫מדידה‬
‫מצב המדידה מתייחס לאופן שבו המצלמה מודדת את כמות האור‪.‬‬
‫מרובה‬
‫המצלמה מודדת את כמות האור בסצנה‪ ,‬ומשתמשת במדידה זו במצבים רבים‬
‫לכוונון הערכים השונים‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם אובייקט נראה כהה יותר מצבעו האמיתי‪,‬‬
‫המצלמה תצלם תמונה שלו בחשיפת יתר‪ .‬אם אובייקט נראה בהיר יותר מצבעו‬
‫האמיתי‪ ,‬המצלמה תצלם תמונה שלו בתת‪-‬חשיפה‪.‬‬
‫מצב מרובה מחשב את כמות האור במספר אזורים‪ .‬כאשר האור מספיק או‬
‫שאינו מספיק‪ ,‬המצלמה מכווננת את החשיפה בעזרת ממוצע הבהירות הכוללת‬
‫של הסצנה‪ .‬מצב זה מתאים לתמונות כלליות‪.‬‬
‫הבהירות והאווירה הכללית של התמונה עשויות אף הן להיות מושפעות מהאופן‬
‫שבו המצלמה מודדת את כמות האור‪ .‬בחר הגדרה מתאימה לתנאי הצילום‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫מדידה‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מדידה ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫פונקציות צילום > מדידה‬
‫משוקללת למרכז‬
‫נקודתית‬
‫מצב השקלול למרכז מחשב אזור נרחב יותר מאשר המצב הנקודתי‪ .‬הוא מסכם‬
‫את כמות האור בחלק המרכזי של התמונה (‪ )60–80 %‬ובשאר חלקי התמונה‬
‫(‪ .)20–40 %‬מצב זה מומלץ במצבים שבהם ישנם הבדלים קלים בבהירות בין‬
‫הנושא המצולם לרקע שלו‪ ,‬או כשהאזור הסובב את נושא הצילום גדול בהשוואה‬
‫לקומפוזיציה הכוללת של התמונה‪.‬‬
‫המצב הנקודתי מחשב את כמות האור במרכז‪ .‬כאשר אתה מצלם תמונה‬
‫בתנאים שבהם יש תאורה אחורית חזקה מאחורי נושא הצילום‪ ,‬המצלמה‬
‫מכווננת את החשיפה כך שהנושא יצולם נכון‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם תבחר במצב מרובה‬
‫בתנאים של תאורה אחורית חזקה‪ ,‬המצלמה תחשב את כמות האור הרבה‬
‫הכוללת‪ ,‬והתוצאה תהיה תמונה כהה יותר‪ .‬מצב 'נקודתי' יכול למנוע זאת כי‬
‫חישוב כמות האור מתבצע באזור מסוים‪.‬‬
‫כפי שממחישה התמונה‪ ,‬נושא הצילום נמצא באזור המואר ואילו הרקע חשוך‪.‬‬
‫מצב נקודתי מומלץ למקרים כגון זה כאשר יש הבדל גדול בערכי החשיפה של‬
‫נושא הצילום והרקע‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫פונקציות צילום > מדידה‬
‫מדידת ערך החשיפה של שטח המיקוד ‬
‫כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬המצלמה מגדירה באופן אוטומטי חשיפה מיטבית‬
‫על‪-‬ידי חישוב הבהירות של אזור המיקוד‪ .‬פונקציה זו זמינה רק כאשר אתה‬
‫בוחר במדידה נקודתית או מדידה מרובה‪ ,‬ובבורר מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫כדי להגדיר פונקציה‬
‫זו‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬קשר בין חשיפה‬
‫אוטומטית לנקודת מיקוד אוטומטית ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫טווח דינמי‬
‫פונקציה זו מתקנת באופן אוטומטי עבור אובדן הפרטים הבהירים או הכהים‬
‫שעשויים להתרחש עקב ניגודיות גבוהה בתנאי התאורה בתמונה‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫טווח דינמי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬טווח דינמי ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי*‪ :‬טווח דינמי כבוי‪.‬‬
‫טווח חכם‪ :+‬מתקן איבוד פרטים בהירים או כהים‪.‬‬
‫‪ :HDR‬צילום מספר תמונות בחשיפות שונות ולאחר מכן שילוב התמונות‬
‫ליצירת תמונה אחת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• כדי להגדיר את ערך כוונון החשיפה‪ ,‬לחץ על [‪ ,]F‬ולאחר מכן בחר‬
‫באפשרות איטי‪ ,‬בינוני‪ ,‬או גבוה‪.‬‬
‫• לא ניתן להגדיר רגישות ‪ ISO‬לערך גדול מ‪.ISO 6400-‬‬
‫• לא ניתן להגדיר בו‪-‬זמנית את אפשרויות אשף התמונות והטווח‬
‫הדינמי‪.‬‬
‫ללא אפקט טווח דינמי‬
‫עם אפקט טווח דינמי‬
‫‪114‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫פיצוי חשיפה‬
‫המצלמה קובעת באופן אוטומטי את החשיפה על‪-‬ידי מדידת רמות האור‬
‫בקומפוזיציה של התמונה ומיקום המצולם‪ .‬אם החשיפה שנקבעה על‪-‬ידי‬
‫המצלמה גבוהה או נמוכה מהצפוי‪ ,‬ניתן לכוונן את ערך החשיפה באופן ידני‪.‬‬
‫ערך החשיפה ניתן לכוונון במרווחים של ‪ .±5‬המצלמה מציגה אזהרת חשיפה‬
‫באדום עבור כל צעד מעבר לטווח של ‪ .±5‬בעת הקלטת וידאו‪ ,‬ערך החשיפה‬
‫ניתן לכוונון במרווחים של ‪.±3‬‬
‫כדי לכוונן את ערך החשיפה‪ ,‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬תוך כדי לחיצה על [‪.]B‬‬
‫ניתן גם לכוונן את ערך החשיפה על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ]f‬ולאחר מכן בחירה‬
‫בערך חשיפה‪.‬‬
‫כשאתה מפצה את ערך החשיפה במצב ידני‪ ,‬מהירות התריס וערך מפתח‬
‫הצמצם הנוכחיים לא משתנים‪ .‬כאשר אתה מכוון את ערך החשיפה באמצעות‬
‫סיבוב חוגת פקודות ‪ 1‬תוך החזקה של [‪ ]B‬כאשר רגישות ה‪ ISO-‬מכוונת‬
‫לאוטומטי‪ ,‬ערך החשיפה מותאם באמצעות שינוי רגישות ה‪.ISO-‬‬
‫ערך כוונון חשיפה‬
‫אזהרת חשיפה‬
‫אינדקס חשיפה רגילה‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫מקור‬
‫שימוש במצב מסגור‬
‫כאשר אתה מכוונן את מפתח הצמצם או את מהירות התריס‪ ,‬החשיפה משתנה‬
‫בהתאם להגדרות‪ ,‬ולכן התצוגה עשויה להיות כהה יותר‪ .‬כאשר פונקציה זו‬
‫פועלת‪ ,‬בהירות התצוגה נשארת קבועה‪ ,‬ללא קשר להגדרות‪ ,‬כך שתוכל למסגר‬
‫טוב יותר את הצילום‪.‬‬
‫כדי להשתמש במצב‬
‫מסגור‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מצב מסגור ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫מחוון רמת‬
‫החשיפה‬
‫חשיפה מוגברת‬
‫(בהיר יותר)‬
‫חשיפה מופחתת‬
‫(כהה יותר)‬
‫‪115‬‬
‫פונקציות צילום > פיצוי חשיפה‬
‫שימוש במדריך כוונון הבהירות‬
‫כוון את הבהירות תוך שימוש בשטח הנבחר כנקודת ייחוס‪ .‬הבהירות של האזור‬
‫שנבחר מוצגת כערך על מנת לסייע לך לכוון בנוחות את הבהירות‪.‬‬
‫כדי לכוונן את‬
‫הבהירות‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מדריך לכוונון‬
‫על המסך באזור הייחוס ← לחץ‬
‫בהירות ← פעיל ← מקם‬
‫על [‪ ← ]a‬השתמש בחוגת פקודות ‪ 1‬ו‪ ,2-‬או ב‪ ,]F/C[-‬או‬
‫גרור את המחוון כדי לכוון את הבהירות‪.‬‬
‫• תכונה זו זמינה רק במצבים תכנית‪ ,‬עדיפות צמצם או עדיפות תריס‪.‬‬
‫• לא ניתן להגדיר תכונה זו בו‪-‬זמנית עם מדריך חשיפת היתר‪.‬‬
‫• לא ניתן להגדיר תכונה זו בו‪-‬זמנית עם האפשרות טווח דינמי ‪.HDR‬‬
‫• לא ניתן להגדיר תכונה זו בו‪-‬זמנית עם אפשרויות המבזק‪.‬‬
‫הצגת מדריך חשיפת היתר‬
‫צפה באזורים הנמצאים בחשיפת יתר במצב 'צילום' לפני צילום התמונה‪ .‬הגדרת‬
‫תכונה זו תגרום להבהוב של האזורים הנמצאים בחשיפת יתר‪.‬‬
‫כדי להציג את מדריך‬
‫חשיפת היתר‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← b ← ]m‬מדריך חשיפת‪-‬יתר‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫היסטוגרמה‬
‫הפעל או כבה את תצוגת ההיסטוגרמה‪.‬‬
‫אודות היסטוגרמה‬
‫היסטוגרמה היא גרף המראה את פיזור הבהירות בתמונה‪ .‬היסטוגרמה עם‬
‫נטייה שמאלה מציינת תמונה כהה‪ .‬היסטוגרמה עם נטייה ימינה מציינת תמונה‬
‫בהירה‪ .‬גובה הגרף קשור למידע לגבי הצבע‪ .‬הגרף נעשה גבוה יותר כאשר‬
‫צבע מסוים נפוץ יותר‪.‬‬
‫חשיפה לא מספיקה‬
‫חשיפה מאוזנת‬
‫חשיפת יתר‬
‫‪116‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫נעילת חשיפה‪/‬מיקוד‬
‫כאשר אינך יכול להשיג חשיפה מתאימה בשל ניגודיות אור‪/‬חושך חזקה בין‬
‫נושא הצילום והרקע‪ ,‬או כשאתה רוצה לצלם תמונה שבה נושא הצילום נמצא‬
‫מחוץ לשטח המיקוד האוטומטי‪ ,‬נעל את המיקוד או החשיפה ולאחר מכן צלם‬
‫את התמונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי להתמקד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ‬
‫על [לחצן הצילום] כדי לצלם‪.‬‬
‫כאשר פונקציית נעילת החשיפה מוקצה ל‪( ]a[-‬דוגמה)‬
‫‪1‬‬
‫קבע את מסגרת המיקוד ולחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי‬
‫למדוד את החשיפה‪.‬‬
‫כאשר פונקציית נעילת המיקוד מוקצה ל‪( ]a[-‬דוגמה)‬
‫‪1‬‬
‫קבע את מסגרת המיקוד ולחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי‬
‫להתמקד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]a‬כדי לנעול את המיקוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]a‬כדי לנעול את עוצמת החשיפה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ערוך שינויים בקומפוזיציית הצילום לאחר נעילת המיקוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ערוך שינויים בקומפוזיציית הצילום לאחר נעילת החשיפה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום] כדי למדוד את החשיפה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן לחץ על [לחצן הצילום] כדי לצלם‪.‬‬
‫באפשרותך לשנות את הפונקציה שהוקצתה עבור [‪ ]a‬לנעילת מיקוד‪ ,‬נעילת‬
‫חשיפה‪ ,‬או שתי האפשרויות יחד‪( .‬עמ'‪)175‬‬
‫‪117‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫הפרדת מיקוד‪/‬חשיפה‬
‫הפרד בין אזור החשיפה לאזור המיקוד או מזג אותם יחד‪ .‬תכונה זו זמינה רק‬
‫כאשר המיקוד האוטומטי במגע מכוון למיקוד אוטומטי במגע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫• אזור המיקוד ואזור החשיפה יופרדו‪.‬‬
‫• לחץ והחזק את אחד האזורים כדי לנעול את המיקוד או את הגדרת‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫גע באיזור במסך כדי להתמקד עליו‪.‬‬
‫• סמל הפרדת החשיפה‬
‫גרור‬
‫לאיזור החשיפה‪.‬‬
‫יופיע על מסגרת המיקוד‪.‬‬
‫• גרור את האזורים זה אל זה כדי למזג את אזור המיקוד ואזור‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫חשיפה‬
‫מיקוד‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [לחצן הצילום] כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• אם אתה לוחץ על [‪ ]a‬כשהפונקציה מכוונת ל‪-‬החזקת ‪ ,AEL‬אזורי המיקוד‪/‬‬
‫חשיפה לא יופרדו‪.‬‬
‫• באפשרותך להגדיר שימוש בפונקציית הפרדת המיקוד‪/‬חשיפה באמצעות לחיצה‬
‫על [‪ ← b ← ]m‬הפרדת חשיפה‪/‬מיקוד ← כבוי או פעיל במצב 'צילום'‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫פונקציות צילום‬
‫פונקציות וידאו‬
‫הפונקציות הזמינות עבור וידאו מתוארות להלן‪.‬‬
‫כאשר פלט וידאו מוגדר כ‪NTSC-‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫גודל סרטון‬
‫הגדר את גודל הסרט‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫אפשרויות גודל‬
‫הסרט‪,‬‬
‫*‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬גודל סרטון ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫גודל‬
‫מומלץ עבור‬
‫(‪4096X2160 )24p‬‬
‫הצג על טלוויזיית ‪ UHD‬ברזולוציה ‪.4K‬‬
‫(‪3840X2160 )30p‬‬
‫הצג על טלוויזיית ‪ UHD‬ברזולוציה ‪.4K‬‬
‫(‪1920X1080 )60p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .Full HD‬ייתכן שווידאו‬
‫שהוקלט עם אפשרות זו לא יפעל על טלוויזיות‬
‫‪ HD‬וטלפונים חכמים שאינם תומכים ב‪).60p-‬‬
‫(‪1920X1080 )30p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.Full HD‬‬
‫(‪1920X1080 )24p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.Full HD‬‬
‫(‪1920X1080 )15p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .Full HD‬זמין רק עם חלק‬
‫מאפשרויות 'מסנן חכם'‪).‬‬
‫(‪1280X720 )120p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .HD‬ייתכן שווידאו שהוקלט‬
‫עם אפשרות זו לא יפעל על טלוויזיות ‪HD‬‬
‫וטלפונים חכמים שאינם תומכים ב‪).120p-‬‬
‫(‪1280X720 )60p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪1280X720 )30p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪640X480 )60p‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪640X480 )30p‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪640X480 )MJPEG‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫כאשר פלט וידאו מוגדר כ‪PAL-‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫*‬
‫גודל‬
‫מומלץ עבור‬
‫(‪4096X2160 )24p‬‬
‫הצג על טלוויזיית ‪ UHD‬ברזולוציה ‪.4K‬‬
‫(‪3840X2160 )25p‬‬
‫הצג על טלוויזיית ‪ UHD‬ברזולוציה ‪.4K‬‬
‫(‪1920X1080 )50p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .Full HD‬ייתכן שווידאו‬
‫שהוקלט עם אפשרות זו לא יפעל על טלוויזיות‬
‫‪ HD‬וטלפונים חכמים שאינם תומכים ב‪).50p-‬‬
‫איכות סרט‬
‫הגדר את איכות הסרט‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫איכות סרט‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬איכות סרט ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סיומת‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫(‪1920X1080 )25p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.Full HD‬‬
‫‪MP4 ,HEVC‬‬
‫רגיל‪ :‬צילום וידאו באיכות רגילה‪.‬‬
‫(‪1920X1080 )24p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.Full HD‬‬
‫‪MP4 ,HEVC‬‬
‫איכות גבוהה*‪ :‬צילום וידאו באיכות גבוהה‪.‬‬
‫(‪1920X1080 )12.5p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .Full HD‬זמין רק עם חלק‬
‫מאפשרויות 'מסנן חכם'‪).‬‬
‫‪MP4 ,HEVC‬‬
‫(‪1280X720 )100p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪( .HD‬ייתכן שווידאו שהוקלט‬
‫עם אפשרות זו לא יפעל על טלוויזיות ‪HD‬‬
‫וטלפונים חכמים שאינם תומכים ב‪).100p-‬‬
‫מקצועי‪ :‬צילום וידאו באיכות גבוהה מאוד‪ .‬תכונה זו‬
‫זמינה רק כאשר גודל הסרט מוגדר ל‪1920X1080-‬‬
‫או יותר‪.‬‬
‫(‪1280X720 )50p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪1280X720 )25p‬‬
‫צפייה בטלוויזיית ‪.HD‬‬
‫(‪640X480 )50p‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪640X480 )25p‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫(‪640X480 )MJPEG‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫לא יוצג בצורה חלקה‬
‫הוא פורמט שנועד לעריכה‪ .‬ייתכן שווידאו בפורמט‬
‫בגלל התוויות המחשב הספציפי‪ .‬מומלץ לחבר את המצלמה לטלוויזיית ‪ UHD‬עם‬
‫כבל ‪ HDMI‬כדי להבטיח שהווידיאו יוצג בצורה חלקה‪.‬‬
‫אם אתה בוחר גודל וידאו של ‪ 4096X2160‬או ‪ 3840X2160‬ומחבר את‬
‫המצלמה לטלוויזיה התומכת ב‪ HDMI-‬באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬גודל הוידאו מוגדר‬
‫ל‪ 1920X1080-‬באופן אוטומטי (‪.)30p‬‬
‫‪120‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫קצב נתונים לפי גודל סרט‬
‫תבנית קבצים‬
‫גודל סרטון‬
‫‪4K‬‬
‫‪4096X2160‬‬
‫‪UHD‬‬
‫‪3840X2160‬‬
‫‪FHD‬‬
‫‪1920X1080‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪HD‬‬
‫‪1280X720‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪640X480‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪640X480‬‬
‫* קצב הנתונים לעיל עשוי להשתנות בכפוף לתנאי הצילום‪.‬‬
‫* קצבי הנתונים לעיל מבוססים על קידוד ‪.HEVC‬‬
‫קצב נתונים‬
‫(מקצועי) מגה‪-‬ביט‪/‬שנ'‬
‫קצב נתונים‬
‫(איכות גבוהה) מגה‪-‬ביט‪/‬שנ'‬
‫קצב נתונים‬
‫(רגיל) מגה‪-‬ביט‪/‬שנ'‬
‫קצב מסגרות‬
‫יציאת חיישן‬
‫‪70‬‬
‫‪40‬‬
‫‪32‬‬
‫‪24p‬‬
‫‪24p‬‬
‫‪70‬‬
‫‪40‬‬
‫‪32‬‬
‫‪30p‬‬
‫‪29.97p‬‬
‫‪70‬‬
‫‪40‬‬
‫‪32‬‬
‫‪25p‬‬
‫‪25.00p‬‬
‫‪70‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19‬‬
‫‪60p‬‬
‫‪59.94p‬‬
‫‪70‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19‬‬
‫‪50p‬‬
‫‪50.00p‬‬
‫‪60‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪30p‬‬
‫‪29.97p‬‬
‫‪60‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪25p‬‬
‫‪25.00p‬‬
‫‪60‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24p‬‬
‫‪24.00p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪120p‬‬
‫‪119.88p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪100p‬‬
‫‪100p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪60p‬‬
‫‪59.94p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪50p‬‬
‫‪50.00p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪30p‬‬
‫‪29.97p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25p‬‬
‫‪25.00p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪60p‬‬
‫‪59.94p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪50p‬‬
‫‪50.00p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30p‬‬
‫‪29.97p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25p‬‬
‫‪25.00p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪11.1‬‬
‫‪30p‬‬
‫‪29.97p‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪25p‬‬
‫‪25.00p‬‬
‫‪121‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫סרט מהיר‪/‬איטי‬
‫רמת התגובה של המיקוד האוטומטי‬
‫קבע את מהירות ההצגה של וידאו‪.‬‬
‫הגדר את זמן ההשהיה של השינוי האוטומטי במיקוד במהלך הקלטת וידאו‪.‬‬
‫ברמת תגובה נמוכה‪ ,‬המצלמה משנה את המיקוד באיטיות כאשר אובייקט חדש‬
‫נכנס למסגרת הצילום‪ .‬אם רמת התגובה מוגדרת כגבוהה‪ ,‬המצלמה משנה את‬
‫המיקוד במהירות‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫מהירות הצגה‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬סרט מהיר‪/‬איטי ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫‪ :x0.25‬הקלט וידאו כדי לצפות בו ברבע מהמהירות הרגילה במהלך‬
‫ההפעלה‪ .‬זמין רק עם (‪.640X480 )30p/25p( ,1280X720 )30p/25p‬‬
‫‪ :x0.5‬הקלט וידאו כדי לצפות בו בחצי מהמהירות הרגילה‬
‫במהלך ההפעלה‪ .‬זמין רק עם (‪,1920X1080 )30p/25p‬‬
‫(‪.640X480 )60p/50p/30p/25p( ,1280X720 )60p/50p/30p/25p‬‬
‫‪ :*x1‬הקלט וידאו כדי לצפות בו במהירות הרגילה במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫‪ :x5‬הקלט וידאו כדי לצפות בו במהירות גבוהה פי ‪ 5‬מהרגיל במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪ :x10‬הקלט וידאו כדי לצפות בו במהירות גבוהה פי ‪ 10‬מהרגיל במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫כדי לכוונן את רמת‬
‫תגובת המיקוד‬
‫האוטומטי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬רמת התגובה של‬
‫המיקוד האוטומטי ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• תכונה זו זמינה רק כאשר האפשרות סרט מהיר‪/‬איטי מכוונת ל‪.x1-‬‬
‫• תכונה זו אינה זמינה עם העדשות הבאות‪:‬‬
‫ ‪SAMSUNG 16mm F2.4‬‬‫ ‪SAMSUNG 20mm F2.8‬‬‫ ‪SAMSUNG 30mm F2‬‬‫ ‪SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA‬‬‫ ‪SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA‬‬‫‪SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II -‬‬
‫‪ :x20‬הקלט וידאו כדי לצפות בו במהירות גבוהה פי ‪ 20‬מהרגיל במהלך‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫• בחירת כל אפשרות שאינה ‪ ,x1‬לא תאפשר תמיכה בפונקציית הקלטת הקול‬
‫ופונקציית תיקון עיוות‪.‬‬
‫• האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫מהירות תזוזת המיקוד האוטומטי‬
‫פייד‬
‫הגדר את מהירות פעולת המיקוד האוטומטי במהלך הקלטת וידאו‪ .‬מהירות‬
‫שינוי גבוהה היא שימושית בצילום תמונות פעולה‪ ,‬כגון אירועי ספורט‪ .‬מהירות‬
‫שינוי נמוכה מאפשרת לשנות את המיקוד בצורה חלקה בתלות בנושא הצילום‪.‬‬
‫השתמש בפונקציה במקומות המתאימים והוסף אפקטים דרמטיים לקטעי‬
‫הווידאו שלך‪ .‬הגדר אפשרות כניסה בעמעום למעבר מדורג לתחילת סצנה‪.‬‬
‫הגדר אפשרות יציאה בעמעום ליציאה מדורגת בסיום הסצנה‪.‬‬
‫כדי לכוונן את‬
‫מהירות שינוי המיקוד‬
‫האוטומטי‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬מהירות תזוזת‬
‫המיקוד האוטומטי ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫אפשרויות העמעם‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬פייד ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫• תכונה זו זמינה רק כאשר האפשרות סרט מהיר‪/‬איטי מכוונת ל‪.x1-‬‬
‫• תכונה זו אינה זמינה עם העדשות הבאות‪:‬‬
‫ ‪SAMSUNG 16mm F2.4‬‬‫ ‪SAMSUNG 20mm F2.8‬‬‫ ‪SAMSUNG 30mm F2‬‬‫ ‪SAMSUNG 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA‬‬‫ ‪SAMSUNG 85mm F1.4 ED SSA‬‬‫‪SAMSUNG 20-50mm F3.5-5.6 ED II -‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫כבוי*‪ :‬פונקציית העמעם כבויה‪.‬‬
‫בכניסה‪ :‬סצנה מתחילה בהדרגה‪.‬‬
‫ביציאה‪ :‬סצנה מסתיימת בהדרגה‪.‬‬
‫כניסה‪/‬יציאה‪ :‬העמעום מופעל בתחילתה ובסיומה של הסצנה‪.‬‬
‫בעת שימוש בעמעם‪ ,‬שמירת הקובץ עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫פונקציות צילום > פונקציות וידאו‬
‫קול‬
‫עוצמת המיקרופון‬
‫לעתים וידאו ללא קול מתאים יותר מווידאו עם קול‪ .‬כבה את הקול כדי להקליט‬
‫וידאו בהשתק‪.‬‬
‫הגדר את עוצמת המיקרופון עבור תנאי הצילום‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫קול‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬קול ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫עוצמת המיקרופון‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬עוצמת המיקרופון‬
‫← סובב את חוגות פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לכוונן‬
‫את עוצמת המיקרופון ← גע ב‪-‬קבע‪.‬‬
‫הפחתת רוח‬
‫טווח חכם‪+‬‬
‫כאשר אתה מקליט וידיאו בסביבות רועשות‪ ,‬תיתכן הקלטה של צלילים לא‬
‫רצויים‪ .‬רעש חזק של רוחות עלול להפריע במיוחד להנאה מהסרטון‪ .‬השתמש‬
‫בפונקציה סינון רוחות כדי להסיר חלק מרעשי הרקע‪ ,‬בנוסף לרעשי הרוח‪.‬‬
‫תקן לאיבוד בהירות או פרטים כהים‪.‬‬
‫כדי להפחית רעשי‬
‫רוח‪,‬‬
‫כדי להגדיר את‬
‫אפשרויות טווח חכם‪,+‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬טווח חכם‪← +‬‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← g ← ]m‬הפחתת רוח ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫למד כיצד להציג ולערוך תמונות וידאו‪.‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫חיפוש וניהול קבצים‬
‫למד כיצד להציג תמונות ממוזערות של תמונות וידאו וכיצד להגן על קבצים או‬
‫למחוק אותם‪.‬‬
‫אם לא תבצע פעולות כלשהן בפרק זמן מסוים‪ ,‬המידע והסמלים על המסך ייעלמו‪.‬‬
‫כשתלחץ על לחצן או תיגע במסך‪ ,‬הם יחזרו ויופיעו‪.‬‬
‫הצגת תמונות ממוזערות‬
‫כדי לחפש תמונות וקטעי וידאו רצויים‪ ,‬עבור לתצוגת התמונות הממוזערות‪.‬‬
‫תצוגת תמונות ממוזערות מציגה מספר תמונות בו‪-‬זמנית כדי שתוכל לחפש‬
‫בקלות את התמונות הרצויות‪ .‬ניתן גם לסווג קבצים ולהציג אותם לפי קטגוריות‪,‬‬
‫כגון תאריך או סוג קובץ‪.‬‬
‫הכל‬
‫צפייה בתמונות‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪.]y‬‬
‫• יוצג הקובץ האחרון שצילמת‪.‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬שמאלה כדי לבחור במצב תצוגת‬
‫תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫(סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬ימינה כדי לחזור למצב הקודם)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫גלול את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לגלול קבצים‪.‬‬
‫• ניתן גם לגרור את התמונה שמאלה או ימינה כדי לעבור לקובץ אחר‪.‬‬
‫ייתכן שלא תוכל לערוך או להציג קבצים שצולמו במצלמות אחרות‪ ,‬עקב גדלים או‬
‫מקודדים שהמצלמה לא תומכת בהם‪ .‬השתמש במחשב או במכשיר אחר כדי לערוך‬
‫או להציג את הקבצים הללו‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫הצגת קבצים לפי קטגוריה‬
‫‪1‬‬
‫בתצוגת התמונות הממוזערות‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מסנן‬
‫קטגוריה מסוימת‪.‬‬
‫←‬
‫• באפשרותך גם לגעת בשם הקטגוריה הנוכחית כדי לפתוח את רשימת‬
‫האפשרויות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫הכל*‬
‫הצגת קבצים במצב רגיל‪.‬‬
‫תאריך‬
‫הצגת קבצים לפי תאריך השמירה שלהם‪.‬‬
‫טיפוס‬
‫הצגת קבצים לפי סוג הקובץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר רשימה כדי לפתוח אותה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר קובץ כדי להציגו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי לחזור לתצוגה הקודמת‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫הצגת תצלומי התפרצות וצילום רציף‬
‫הצג תצלומי התפרצות וצילום רציף מתוך ערכת תמונה‪ .‬בחר את ערכת‬
‫התמונה כדי להציג את כל התמונות בערכה באופן אוטומטי‪ .‬אם תמחק את‬
‫ערכת התמונה‪ ,‬כל התמונות שבערכה יימחקו‪ .‬התמונות בערכת תמונה נשמרות‬
‫כקבצי תמונה נפרדים על כרטיס הזיכרון; לא נוצרת תיקייה נפרדת‪ .‬באפשרותך‬
‫להציג את תצלומי הצילום הרציף כערכה או להציגם בנפרד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי‬
‫לעבור לתמונה הרצויה‪.‬‬
‫• אתה יכול גם לגרור את התמונה שמאלה או ימינה כדי לעבור לתיקייה‬
‫רצויה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬ימינה כדי לפתוח את ערכת התמונה‪.‬‬
‫• ניתן גם לגעת בערכת התמונה על המסך או ללחוץ על [‪ ]o‬כדי לפתוח‬
‫אותה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫גלול את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לגלול קבצים‪.‬‬
‫• ניתן גם לגרור את התמונה שמאלה או ימינה כדי לעבור לקובץ אחר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬שמאלה או לחץ על [‪ ]o‬כדי לחזור למצב‬
‫הצגה‪.‬‬
‫• תוכל גם לגעת ב‪-‬‬
‫כדי לחזור למצב הצגה‪.‬‬
‫• המצלמה תציג באופן אוטומטי את התמונות בערכת התמונה‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ← z ← ]m‬הצג צילומים רציפים ← בטל קיפול כדי‬
‫להציג את תצלומי הצילום הרציף בנפרד‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫הגנה על קבצים‬
‫הגנה על הקבצים מפני מחיקה בשוגג‪.‬‬
‫נעילה‪/‬שחרור נעילה של כל הקבצים‬
‫נעל או שחרר את הנעילה של כל הקבצים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬הגנה ← הגנה מרובה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬הגנה ← הגן על כל‬
‫הקבצים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לעבור לקובץ‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר את הקובץ בלחיצה על [‪.]o‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪.]a‬‬
‫• לא ניתן למחוק או לסובב קובץ מוגן‪.‬‬
‫• באפשרותך להגן ישירות על קובץ במצב 'הצגה'‪ ,‬על‪-‬ידי בחירת קובץ מסוים ולאחר‬
‫מכן לחיצה על [‪ .]a‬כדי לבטל הגנה על קובץ‪ ,‬לחץ שוב על [‪.]a‬‬
‫• להגנה על כל התצלומים הרציפים בערכה‪ ,‬לחץ על [‪ ]a‬לאחר בחירת הערכה‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫ביטול‬
‫חזור לתפריט הקודם‪.‬‬
‫שחרר נעילה‬
‫שחרר את הנעילה של כל הקבצים‪.‬‬
‫נעל‬
‫נעל את כל הקבצים‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > חיפוש וניהול קבצים‬
‫מחיקת קבצים‬
‫‪2‬‬
‫מחק קבצים במצב 'הצגה' ופנה מקום אחסון בכרטיס הזיכרון שלך‪ .‬ניתן למחוק‬
‫קבצים מוגנים לאחר הסרת ההגנה עליהם‪.‬‬
‫• לחץ שוב על [‪ ]o‬כדי לבטל את הבחירה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מחיקת קובץ בודד‬
‫ניתן לבחור קובץ אחד ולמחוק אותו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬בחר קובץ ולחץ על [‪.]n‬‬
‫‪2‬‬
‫כשההודעה הקופצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫מחיקת מספר קבצים‬
‫ניתן לבחור מספר קבצים ולמחוק אותם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מחק ← מחיקה מרובה‪.‬‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לעבור לקובץ‪,‬‬
‫ולאחר מכן בחר את הקובץ בלחיצה על [‪.]o‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪.]n‬‬
‫כשההודעה הקופצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫מחיקת כל הקבצים‬
‫ניתן למחוק את כל הקבצים מכרטיס הזיכרון בבת אחת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר באפשרות ‪ ← z‬מחק ← מחיקת הכל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כשההודעה הקופצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫• בתצוגת תמונות ממוזערות‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬בחר יציאה‪.‬‬
‫• לחלופין‪ ,‬בתצוגת תמונות ממוזערות‪ ,‬לחץ על [‪ ]n‬ובחר תמונות‬
‫למחיקה‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫צפייה בתמונות‬
‫הגדלת תמונה‬
‫סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬ימינה כדי להגדיל את התמונה‪.‬‬
‫(סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬שמאלה כדי להקטין את התמונה‪).‬‬
‫ניתן להגדיל תמונות בעת צפייה בהן במצב 'הצגה'‪ .‬ניתן גם להשתמש בפונקציה‬
‫'חתוך' כדי לחתוך את חלק התמונה המוצג על המסך ולשמור אותו כקובץ חדש‪.‬‬
‫חתוך‬
‫תמונה מלאה‬
‫הגדלה (ההגדלה המרבית עשויה‬
‫להשתנות בהתאם לרזולוציה‪).‬‬
‫אזור מוגדל‬
‫לשם‬
‫בצע את הפעולות הבאות‬
‫הזזת אזור מוגדל‬
‫לחץ על [‪.]F/C/I/D‬‬
‫חיתוך התמונה המוגדלת‬
‫לחץ על [‪( .]f‬נשמר כקובץ חדש)‬
‫חזרה לתמונה המקורית‬
‫לחץ על [‪.]o‬‬
‫• ניתן גם לבצע תנועת צביטה עם האצבעות או להרחיק אותן זו מזו על המסך כדי‬
‫להקטין או להגדיל תמונה‪ .‬ניתן גם להקיש פעמיים על אזור כדי להגדיל אותו‬
‫במהירות‪.‬‬
‫• באפשרותך לעבור בין קבצים על‪-‬ידי סיבוב חוגת פקודות ‪ ,2‬גם כאשר אחת‬
‫התמונות מוגדלת‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > צפייה בתמונות‬
‫הצגת מצגת שקופיות‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪.]m‬‬
‫ניתן להציג תמונות במצגת שקופיות ולהוסיף לה אפקטים שונים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר התחל תצוגת שקפים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫צפה במצגת השקופיות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר ‪ ← z‬אפשרויות מצגת שקופיות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר אפשרות של אפקט מצגת שקופיות‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ]o‬להשהיה‪.‬‬
‫• לחץ שוב על [‪ ]o‬להמשך‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ]m‬כדי לעצור את מצגת השקופיות ולחזור למצב הצגה‪.‬‬
‫• דלג לשלב ‪ 4‬כדי להתחיל במצגת שקופיות ללא אפקטים‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫אופן הצגה‬
‫קבע האם להציג את מצגת השקופיות פעם אחת או לחזור‬
‫להציגה שוב‪( .‬הקרנה אחת*‪ ,‬חזור שנית)‬
‫מרווח‬
‫קבע את מרווח הזמן בין התמונות‪.‬‬
‫(‪ 1‬שנייה*‪ 3 ,‬שנייה‪ 5 ,‬שנייה‪ 10 ,‬שנייה)‬
‫אפקט‬
‫• הגדר אפקט שינוי סצנה בין התמונות‪.‬‬
‫• בחר כבוי לביטול האפקטים‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > צפייה בתמונות‬
‫הצגת מדריך חשיפת היתר‬
‫סיבוב אוטומטי‬
‫גרום לאזורים הנמצאים בחשיפת יתר בתצלום להבהב‪.‬‬
‫כאשר מופעל סיבוב אוטומטי‪ ,‬המצלמה מסובבת באופן אוטומטי תמונות‬
‫שצילמת במצב מאונך כך שיתאימו להצגה במסך אופקי‪.‬‬
‫כדי להציג את מדריך‬
‫חשיפת היתר‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מדריך חשיפת‪-‬יתר‬
‫← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫הצגת צילומים במרווחי זמן‬
‫הצג תמונות שצולמו בפונקציית הצילום במרווחי זמן‪.‬‬
‫כדי להציג צילומים‬
‫במרווחי זמן‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬הפעל צילום במרווחי‬
‫זמן‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫סיבוב אוטומטי‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬סיבוב אוטומטי ←‬
‫אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫המרת קובצי ‪JPEG‬‬
‫המר קובצי ‪ RAW‬לקובצי ‪.JPG‬‬
‫להמרת קבצים‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬המר ל‪.JPG-‬‬
‫מיון קבצים‬
‫מיין קבצים לפי הקבצים האחרונים או הקבצים הישנים ביותר‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרות‬
‫מיון‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← z ← ]m‬מיין לפי ← אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫הצגת וידאו‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬ניתן להציג סרטון וידיאו‪ ,‬לצלם תמונה מסרטון וידיאו או לחתוך‬
‫סרטון כדי לשמור אותו כקובץ אחר‪.‬‬
‫לכוד‬
‫עצור‬
‫סריקה לפנים‪/‬לאחור‬
‫כדי לבצע סריקה לאחור או לפנים בקובץ וידאו תוך כדי הצגתו‪ ,‬השתמש באחת‬
‫מהשיטות הבאות‪.‬‬
‫‪ .‬בכל פעם שאתה נוגע בסמל‪ ,‬מהירות הסריקה משתנה לפי‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫הסדר הבא‪.8X ,4X ,2X :‬‬
‫• לחץ על [‪ .]F/C‬בכל פעם שאתה לוחץ על הלחצן‪ ,‬מהירות הסריקה משתנה‬
‫לפי הסדר הבא‪.8X ,4X ,2X :‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫הצגת קובץ קודם‪/‬סריקה לאחור‪( .‬בכל פעם שאתה נוגע בסמל בעת‬
‫הצגת הווידאו‪ ,‬מהירות הסריקה משתנה לפי הסדר הבא‪.)8X ,4X ,2X :‬‬
‫השהה או המשך הצגה‪.‬‬
‫הצגת הקובץ הקודם‪/‬סריקה לפנים‪( .‬בכל פעם שאתה נוגע בסמל בעת‬
‫הצגת הווידאו‪ ,‬מהירות הסריקה משתנה לפי הסדר הבא‪.)8X ,4X ,2X :‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול או השתק‪.‬‬
‫• סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬שמאלה או ימינה‪ .‬בכל פעם שאתה מסובב את‬
‫חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ ,2‬אתה משנה את מהירות הסריקה לפי הסדר הבא‪,2X :‬‬
‫‪.8X ,4X‬‬
‫• גרור את נקודות הגרירה שמופיעות על סרגל ההתקדמות שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫באפשרותך לשנות את מצב ההצגה בווידאו‪.‬‬
‫ניתן להשהות וידאו או לסובב את חוגת פקודות ‪ 2‬כדי לסרוק אותו קדימה או אחורה‬
‫בהגדלת תמונה יחידה‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > הצגת וידאו‬
‫כוונון הבהירות של סרטון וידאו‬
‫כוונון עוצמת הקול של סרטון וידאו‬
‫כוונן את הבהירות של סרטון וידאו תוך כדי הצגתו‪.‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול של סרטון וידאו תוך כדי הצגתו‪.‬‬
‫כדי לכוונן את‬
‫הבהירות של סרטון‬
‫וידאו‪,‬‬
‫לחץ על החצי השמאלי של התצוגה ← גרור אותה כלפי מעלה‬
‫או מטה‪.‬‬
‫כדי לכוונן את עוצמת‬
‫הקול של סרטון וידאו‪,‬‬
‫לכוד‬
‫לכוד‬
‫לחץ על החצי הימני של התצוגה ← כדי לגרור אותה כלפי מעלה‬
‫או מטה‪.‬‬
‫עצור‬
‫עצור‬
‫ולגרור את מחוון עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫• ניתן גם ללחוץ על‬
‫• באפשרותך גם ללחוץ על [‪ ]I/D‬כדי לכוונן את עוצמת הקול של סרטון‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > הצגת וידאו‬
‫חיתוך וידאו במהלך הצגה‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גלול אל סרטון וידיאו מסוים ולאחר מכן לחץ על‬
‫[‪.]m‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר באפשרות חתוך וידאו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬‬
‫כדי להפעיל את הווידאו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬‬
‫בנקודה שבה אתה רוצה להתחיל לחתוך‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע ב נקודת התחלה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬‬
‫כדי להמשיך להפעיל את הווידאו‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬‬
‫החיתוך‪.‬‬
‫בנקודה שבה אתה רוצה להפסיק את‬
‫‪8‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע ב נקודת סיום‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע ב חתוך כדי לחתוך וידאו‪.‬‬
‫‪ 10‬כשההודעה הקופצת מופיעה‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫• לא ניתן לחתוך וידאו שהוקלט במצב ‪.3D‬‬
‫• הווידאו המקורי צריך להיות באורך של ‪ 10‬שניות לפחות‪.‬‬
‫• המצלמה תשמור את הווידאו הערוך כקובץ חדש ותשאיר את הווידאו המקורי ללא‬
‫שינוי‪.‬‬
‫לכידת תמונה תוך כדי הצגה‬
‫‪1‬‬
‫במהלך הצגת וידאו‪ ,‬לחץ על [‪ ]o‬או גע ב‪-‬‬
‫רוצה ללכוד תמונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪ ]f‬או גע באפשרות לכוד‪.‬‬
‫בנקודה שבה אתה‬
‫• לא ניתן ללכוד תמונה מווידאו שהוקלט במצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫• הרזולוציה של התמונה שנלכדה תהיה זהה לרזולוציה של הווידאו המקורי‪.‬‬
‫• התמונה שנלכדה תישמר כקובץ חדש‪.‬‬
‫• ניתן לכוונן את הסצנה לחיתוך על‪-‬ידי גרירת נקודות הגרירה‬
‫שמופיעות על סרגל ההתקדמות‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה‬
‫עריכת תמונות‬
‫בצע פעולות עריכה של תמונות‪ ,‬כמו שינוי גודל או סיבוב‪ .‬קבצים ערוכים‬
‫נשמרים כקבצים חדשים בשמות שונים‪ .‬תמונות שצולמו במצבים מסוימים לא‬
‫ניתן לערוך בעזרת פונקציית עריכת התמונה‪.‬‬
‫כדי לערוך תמונות‪,‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גלול את התמונה ולחץ על [‪← z ← ]m‬‬
‫ערוך תמונה ← אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• תמונות מסוימות לא ניתן לערוך בעזרת הפונקציה 'ערוך תמונה'‪ .‬במקרים אלה‪,‬‬
‫השתמש בתוכנת עריכת התמונות המצורפת‪.‬‬
‫• המצלמה תשמור את התמונות הערוכות כקבצים חדשים‪.‬‬
‫• ייתכן שתמונות ערוכות יומרו לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫• לא ניתן לערוך תמונות תוך כדי הצגת תצלומים רציפים מתוך ערכת תמונה‪ .‬פתח‬
‫את ערכת התמונה ובחר את התמונה הרצויה לעריכה‪.‬‬
‫חיתוך תמונה‬
‫‪1‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫גרור את צדי התיבה להתאמת גודל שטח החיתוך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫גרור את התיבה כדי להזיז את מיקום אזור החיתוך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫כדי לשמור‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > עריכת תמונות‬
‫סיבוב תמונה‬
‫‪1‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫גע באפשרות‪.‬‬
‫בוצע‬
‫‪.‬‬
‫←‬
‫ביטול‬
‫שינוי גודל של תמונות‬
‫שנה את הגודל של תמונה ושמור אותה כקובץ חדש‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫גע באפשרות‪.‬‬
‫←‬
‫בוצע‬
‫ביטול‬
‫ימינה ‪ : 90°‬סובב‬
‫(‪ : 13.9M )3:2‬שינוי גודל‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי לשמור‪.‬‬
‫• ניתן לסובב תמונה גם במצב 'הצגה'‪ ,‬על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ]m‬ולאחר מכן בחירה‬
‫ב‪ ← z-‬סובב ← אפשרות רצויה‪.‬‬
‫• המצלמה תדרוס את הקובץ המקורי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי לשמור‪.‬‬
‫אפשרויות שינוי הגודל משתנות בהתאם לגודל התמונה המקורי‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫הכירע‪/‬הגצה > תונומת תכירע‬
‫כוונון תמונות‬
‫ניתן לתקן תמונות שצולמו על‪-‬ידי כוונון הבהירות‪ ,‬הניגודיות והצבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬גע ב‪-‬‬
‫ •ניתן גם לגרור את המחוון או לגעת בסימנים ‪ -/+‬כדי לכוונן את ‬
‫האפשרות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫‪22‬גע באפשרות כוונון‪.‬‬
‫ •אם בחרת באפשרות ‬
‫סמל‬
‫‪33‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לכוונן את ‬
‫האפשרות‪.‬‬
‫(כוונון אוטומטי)‪ ,‬דלג לשלב ‪.4‬‬
‫‪55‬גע ב‪ -‬כדי לשמור‪.‬‬
‫תיאור‬
‫מקור (חזרה לתמונה המקורית)‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫בהירות‬
‫ניגודיות‬
‫רווייה‬
‫כוונון ‪RGB‬‬
‫ריטוש פנים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬גע ב‪-‬‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫‪22‬סובב את חוגת פקודות ‪ 1‬או ‪ 2‬או לחץ על [‪ ]F/C‬כדי לכוונן את ‬
‫האפשרות‪.‬‬
‫טמפרטורת צבע‬
‫ •ניתן גם לגרור את המחוון או לגעת בסימנים ‪ -/+‬כדי לכוונן את ‬
‫האפשרות‪.‬‬
‫חשיפה‬
‫ •ככל שהמספר עולה‪ ,‬גוון העור הופך לבהיר יותר וחלק יותר‪.‬‬
‫גוון‬
‫‪33‬לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫ •כדי לבטל תיקון‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫‪44‬גע ב‪ -‬כדי לשמור‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫הצגה‪/‬עריכה > עריכת תמונות‬
‫החלת אפקטים של מסנן חכם‬
‫החל אפקטים מיוחדים על התמונות שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫ואז גע באפשרות‪.‬‬
‫ביטול‬
‫בוצע‬
‫גבול דקורטיבי ‪ :‬מסנן חכם‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫מקורי‬
‫ללא אפקט‬
‫גבול דקורטיבי‬
‫החלת צבעי רטרו‪ ,‬ניגודיות גבוהה ואפקט גבול דקורטיבי‬
‫חזק של מצלמות לומוגרפיות‪.‬‬
‫ממוזער (‪)H‬‬
‫החלת אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות‬
‫כמיניאטורה‪ .‬חלקה התחתון והעליון של התמונה יהיה‬
‫מטושטש‪.‬‬
‫ממוזער (‪)V‬‬
‫החלת אפקט ‪ tilt-shift‬כדי לגרום לאובייקט להראות‬
‫כמיניאטורה‪ .‬חלקה הימני והשמאלי של התמונה יהיה‬
‫מטושטש‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫צבעי מים‬
‫החלת אפקט של ציור בצבעי מים‪.‬‬
‫אדום‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד אדום‪.‬‬
‫ירוק‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד ירוק‪.‬‬
‫כחול‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד כחול‪.‬‬
‫צהוב‬
‫הפחתת רווייה של כל הצבעים מלבד צהוב‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]o‬או גע באפשרות בוצע‪.‬‬
‫גע ב‪-‬‬
‫כדי לשמור‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫למד כיצד לשתף תמונות וסרטונים ולהשתמש בתכונות השונות‪.‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫התחברות לטלפון חכם‬
‫שימוש בתכונה ‪NFC‬‬
‫הנח את אנטנת ה‪ NFC-‬של הטלפון החכם סמוך לתג ה‪ NFC-‬של המצלמה‬
‫כדי לחבר את המצלמה לטלפון החכם‪ .‬באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן‬
‫תומך‪ NFC-‬במצב 'הצגה'‪.‬‬
‫• תכונה זו נתמכת בטלפונים חכמים עם מערכת ‪ Android OS‬שבהם מופעל ‪.NFC‬‬
‫מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר‪ .‬תכונה זו אינה זמינה במכשירי ‪.iOS‬‬
‫• לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬כדי להתקין את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫‪ Samsung Camera Manager‬נתמך בגירסה ‪ Android OS 4.2.2‬או גבוהה‬
‫יותר‪.‬‬
‫• כדי לקרוא תג ‪ ,NFC‬מקם את המכשיר תומך ה‪ NFC-‬ליד תג ה‪ NFC-‬של‬
‫המצלמה למשך יותר מ‪ 2-‬שניות‪.‬‬
‫• באפשרותך להגדיר את גודל התמונות שיועברו על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]m‬ולאחר‬
‫מכן בחירה ב‪ ← d-‬גודל תמונה ‪ ← MobileLink/NFC‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫• אין לשנות את תג ה‪ NFC-‬בשום מקרה‪.‬‬
‫שימוש בתכונות ‪ NFC‬במצב 'צילום'‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬חבר את המצלמה לטפון חכם באמצעות הנחת אנטנת ה‪NFC-‬‬
‫של אחד המכשירים ליד תג ה‪ NFC-‬של המכשיר השני‪ .‬לחץ על [‪ ]R‬או‬
‫הפעל את ‪ Samsung Camera Manager‬בטלפון החכם‪ ,‬ולאחר מכן הפעל‬
‫את ‪ Quick Transfer ,Remote Viewfinder ,MobileLink‬או ‪Pro Suggest‬‬
‫‪( .Market‬עמ'‪)149 ,146 ,144‬‬
‫‪142‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫שימוש בתכונות ‪ NFC‬במצב 'הצגה' (‪)Photo Beam‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬המצלמה מעבירה אוטומטית את הקבצים הנוכחיים לטלפון‬
‫החכם כאשר מניחים את שני המכשירים קרוב זה לזה כשהם מחוברים דרך‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫שימוש בתכונה תיוג גיאוגרפי עם ‪GPS‬‬
‫לשמירת נתוני ה‪ GPS-‬של תמונות שצולמו במצלמה‪ ,‬חבר את המצלמה לטלפון‬
‫החכם באמצעות ‪ .Bluetooth‬לאחר מכן‪ ,‬הפעל את ה‪ GPS-‬בטלפון החכם‪.‬‬
‫• כדי להעביר מספר קבצים‪ ,‬בחר קבצים מתוך תצוגת התמונות הממוזערות‬
‫ולאחר מכן קרא תג מתוך התקן תומך‪.NFC-‬‬
‫‪143‬‬
‫הרבעהו רוביח > םכח ןופלטל תורבחתה‬
‫שליחת קבצים לטלפון חכם‬
‫ניתן להשתמש בתכונה ‪ MobileLink‬כדי לשלוח תמונות לטלפון חכם‪.‬‬
‫•התכונה ‪ MobileLink‬נתמכת בטלפונים חכמים או במחשבי לוח הפועלים על ‬
‫מערכות ‪ Android OS‬או ‪( .iOS‬ייתכן שחלק מהדגמים לא יתמכו בתכונות ‬
‫מסוימות)‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש לעדכן את הקושחה של המכשיר לגרסתה ‬
‫האחרונה‪ .‬אם גרסת הקושחה אינה העדכנית ביותר‪ ,‬פונקציה זו עלולה שלא לפעול ‬
‫כראוי‪.‬‬
‫•לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬או מ‪ Apple App Store-‬להתקין את ‪Samsung‬‬
‫ב‪ Samsung Camera Manager .Camera Manager‬נתמך בגירסה ‬
‫‪ iOS 6.1 ,Android OS 4.2.2‬או גבוהה יותר‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בתכונה זו כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪.‬‬
‫•ניתן להציג עד ‪ 1,000‬קבצים אחרונים ולשלוח עד ‪ 1,000‬קבצים בכל פעם‪.‬‬
‫•בעת השימוש בתכונה זו במכשיר ‪ ,iOS‬המכשיר עלול לאבד את חיבור ה‪Wi-Fi-‬‬
‫שלו‪.‬‬
‫•לא ניתן לשלוח קובצי ‪.MJPEG‬‬
‫•לא ניתן לשלוח וידאו למכשיר ‪.iOS‬‬
‫•קובצי ‪ RAW‬נשלחים לאחר שהומרו לפורמט ‪.JPEG‬‬
‫•ניגון וידאו אינו זמין בטלפונים חכמים שאינם תומכים בממיר ‪.H.265‬‬
‫•באפשרותך להגדיר את גודל התמונות שיועברו על‪-‬ידי לחיצה על [‪ ,]m‬ולאחר ‬
‫מכן בחירה ב‪ ← d-‬גודל תמונה ‪ ← MobileLink/NFC‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫•במידה ולא מתבצעת במצלמה כל פעולה במשך ‪ 30‬שניות‪ ,‬המסך נכבה‪.‬‬
‫ במצב 'הצגה'‪ ,‬ואז לבחור ב‪. -‬‬
‫•ניתן גם לגעת ב‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪.]R‬‬
‫ •ניתן גם ללחוץ לחיצה ארוכה על [‪ ]R‬כדי להפעיל ישירות את ‬
‫התכונה ‪.MobileLink‬‬
‫‪22‬גע ב‪. -‬‬
‫ •אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪,‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫ •אם אתה משתמש בחיבור ‏‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה לטלפון ‬
‫חכם‪ ,‬אתה יכול להפעיל את נעילת הפרטיות של ‪( .Wi-Fi‬עמ'‪)183‬‬
‫ •כאשר אתה משתמש בחיבור ‏‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה ‬
‫לטלפון חכם‪ ,‬התכונה ‪ Bluetooth‬אינה זמינה‪.‬‬
‫‪33‬בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫ •כדי להפעיל את היישום באופן אוטומטי בטלפון חכם תומך‪,NFC-‬‬
‫הפעל את הפונקציה ומקם את הטלפון החכם ליד תג ה‪NFC-‬‬
‫(עמ'‪ )32‬במצלמה‪ .‬ודא שהטלפון החכם מחובר למצלמה ודלג‬
‫ב‬
‫לשלב ‪.6‬‬
‫‪144‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫‪4‬‬
‫בחר את המצלמה מהרשימה בטלפון החכם‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את הטלפון החכם למצלמה אחת בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫• אם נעילת פרטיות של ‪ Wi-Fi‬מופעלת ו‪ Wi-Fi-‬מחובר‪ ,‬הזן בטלפון‬
‫החכם את קוד ה‪ PIN-‬המוצג במצלמה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במצלמה‪ ,‬אפשר לטלפון החכם להתחבר למצלמה או אשר את‬
‫בקשת הרישום‪.‬‬
‫• אם הטלפון החכם חובר בעבר למצלמה ‪ -‬הוא יתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• אם מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לקבוע את הגדרות הזמן‬
‫האוטומטיות‪ ,‬בחר כן כדי לסנכרן את התאריך והשעה של המצלמה‬
‫עם הטלפון החכם‪( .‬עמ'‪)183‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר קבצים להעברה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬גע ב‪. -‬‬
‫• המצלמה תשלח את הקבצים לטלפון החכם‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫שליטה במצלמה מרחוק עם הטלפון החכם‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪.]R‬‬
‫השתמש בתכונה ‪ Remote Viewfinder‬בטלפון החכם כדי לשלוט במצלמה‬
‫ולצלם תמונות או להקליט וידאו מרחוק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫גע ב‪. -‬‬
‫• התכונה ‪ Remote Viewfinder‬נתמכת בטלפונים חכמים או במחשבי לוח הפועלים‬
‫על מערכות ‪ Android OS‬או ‪( .iOS‬ייתכן שחלק מהדגמים לא יתמכו בתכונות‬
‫מסוימות)‪ .‬לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש לעדכן את הקושחה של המכשיר לגרסתה‬
‫האחרונה‪ .‬אם גרסת הקושחה אינה העדכנית ביותר‪ ,‬פונקציה זו עלולה שלא לפעול‬
‫כראוי‪.‬‬
‫• לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬או מ‪ Apple App Store-‬להתקין את ‪Samsung‬‬
‫‪ Samsung Camera Manager .Camera Manager‬נתמך בגירסה‬
‫‪ iOS 6.1 ,Android OS 4.2.2‬או גבוהה יותר‪.‬‬
‫• פונקציה זו אינה זמינה כאשר מחברים עדשת תלת‪-‬ממד במצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫• אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪,‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בחיבור ‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה לטלפון‬
‫חכם‪ ,‬אתה יכול להפעיל את נעילת הפרטיות של ‪( .Wi-Fi‬עמ'‪)183‬‬
‫• כאשר אתה משתמש בחיבור ‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה‬
‫לטלפון חכם‪ ,‬התכונה ‪ Bluetooth‬אינה זמינה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫• כדי להפעיל את היישום באופן אוטומטי בטלפון חכם תומך‪,NFC-‬‬
‫הפעל את הפונקציה ומקם את הטלפון החכם ליד תג ה‪NFC-‬‬
‫(עמ'‪ )32‬במצלמה‪ .‬ודא שהטלפון החכם מחובר למצלמה ודלג‬
‫לשלב ‪.6‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את המצלמה מהרשימה בטלפון החכם‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את הטלפון החכם למצלמה אחת בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫• אם נעילת פרטיות של ‪ Wi-Fi‬מופעלת ו‪ Wi-Fi-‬מחובר‪ ,‬הזן בטלפון‬
‫החכם את קוד ה‪ PIN-‬המוצג במצלמה‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫הרבעהו רוביח > םכח ןופלטל תורבחתה‬
‫‪55‬במצלמה‪ ,‬אפשר לטלפון החכם להתחבר למצלמה או אשר את ‬
‫בקשת הרישום‪.‬‬
‫ •אם הטלפון החכם חובר בעבר למצלמה ‪ -‬הוא יתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ •אם מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לקבוע את הגדרות הזמן ‬
‫האוטומטיות‪ ,‬בחר כן כדי לסנכרן את התאריך והשעה של המצלמה ‬
‫עם הטלפון החכם‪( .‬עמ'‪)183‬‬
‫‪6 6‬בטלפון החכם‪ ,‬בחר ‪ q‬כדי לפתוח את הלוח החכם‪.‬‬
‫‪7 7‬בטלפון החכם‪ ,‬הגדר את אפשרויות הצילום‪.‬‬
‫ •בעת השימוש בתכונה זו‪ ,‬חלק מהלחצנים לא יהיו זמינים במצלמה‪.‬‬
‫ •לחצן הזום ולחצן הצילום בטלפון החכם לא יפעלו בעת השימוש‬
‫בתכונה זו‪.‬‬
‫ •חלק מאפשרויות הצילום אינן נתמכות‪.‬‬
‫ •אפשרויות הצילום שהגדרת יישארו במצלמה אחרי שהחיבור לטלפון ‬
‫החכם יסתיים‪.‬‬
‫ כדי לחזור למסך הצילום‪.‬‬
‫‪8 8‬גע ב‪-‬‬
‫‪99‬בטלפון החכם‪ ,‬גע נגיעה ארוכה באפשרות כדי להתמקד‪,‬‬
‫ולאחר מכן שחרר את המגע כדי לצלם את התמונה‪.‬‬
‫ כדי לעצור סרטון‪.‬‬
‫ •גע ב‪-‬‬
‫ כדי להקליט סרטון וגע ב‪-‬‬
‫ •גע ב‪-‬‬
‫החכם‪.‬‬
‫ כדי להציג את התמונה שצולמה ולשלוח אותה לטלפון ‬
‫ •אם תכונת ה‪ GPS-‬מופעלת בטלפון החכם‪ ,‬נתוני ה‪ GPS-‬יישמרו עם ‬
‫התמונה המצולמת‪.‬‬
‫•בעת השימוש בתכונה זו‪ ,‬המרחק האידיאלי בין המצלמה לטלפון החכם עשוי ‬
‫להשתנות‪ ,‬בהתאם לסביבת הצילום‪.‬‬
‫•הטלפון החכם חייב להימצא בטווח של ‪ 7‬מ' מהמצלמה כדי להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫•יידרש זמן מסוים לצילום התמונה לאחר שתשחרר את בטלפון החכם‪.‬‬
‫•התכונה ‪ Remote Viewfinder‬תכבה כאשר‪:‬‬
‫‪-‬אתה עונה לשיחה נכנסת במכשירי ‪.iOS‬‬
‫‪-‬המצלמה או הטלפון החכם כבים‪.‬‬
‫‪-‬המכשיר מאבד את חיבור ה‪ Bluetooth-‬או ה‪-‬‏‪.Wi-Fi‬‬
‫‪-‬חיבור ה‪ Bluetooth-‬או ה‪ Wi-Fi-‬לקוי או בלתי‪-‬יציב‪.‬‬
‫‪-‬לא מתבצעת כל פעולה במשך כ‪ 3-‬דקות כשאתה מחובר‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫שימוש בטלפון החכם לשחרור התריס מרחוק‬
‫השתמש בפונקציית תריס ‪ Bluetooth‬ביישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון החכם כדי להשתמש בטלפון החכם כלחצן צילום רחוק למצלמה‪.‬‬
‫• תכונה זו נתמכת בטלפונים חכמים עם ‪ .Android OS‬מומלץ להשתמש בגרסה‬
‫העדכנית ביותר‪ .‬תכונה זו אינה זמינה במכשירי ‪.iOS‬‬
‫• לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬כדי להתקין את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫‪ Samsung Camera Manager‬נתמך בגירסה ‪ Android OS 4.2.2‬או גבוהה‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חבר את המצלמה לטלפון חכם באמצעות ‪.Bluetooth‬‬
‫‪2‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר באפשרות תריס ‪.Bluetooth‬‬
‫‪4‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬גע ב‪-‬‬
‫כדי לצלם תמונה‪.‬‬
‫• בחר באפשרות לחץ ואז גע ב‪-‬‬
‫שאתה נוגע ב‪. -‬‬
‫כדי לצלם תמונה אחת כל פעם‬
‫• בחר באפשרות לחץ והחזק ואז גע ב‪ -‬כדי לאפשר ל[לחצן הצילום]‬
‫להישאר לחוץ‪ .‬לחץ שוב על‬
‫כדי לשחרר את ה[לחצן הצילום]‪.‬‬
‫במהלך צילום רציף או שימוש בפונקציית ‪ ,Bulb‬בחר באפשרות לחץ‬
‫והחזק וגע ב‪ -‬כדי לצלם תמונות למשך הזמן הרצוי‪.‬‬
‫• גע ב‪-‬‬
‫כדי להתחיל הקלטת סרטון וגע ב‪-‬‬
‫כדי לעצור את הסרטון‪.‬‬
‫• המרחק האידיאלי בין המכשירים בחיבור ‪ Bluetooth‬עשוי להשתנות בכפוף‬
‫לסביבת השימוש ולמכשיר הטלפון החכם‪.‬‬
‫• הטלפון החכם חייב להימצא בטווח של ‪ 7‬מ' מהמצלמה כדי להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫• התכונה תריס ‪ Bluetooth‬תכבה כאשר‪:‬‬
‫ המצלמה או הטלפון החכם כבים‪.‬‬‫ המכשיר מאבד את חיבור ה‪.Bluetooth-‬‬‫‪ -‬חיבור ה‪ Bluetooth-‬לקוי או בלתי‪-‬יציב‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫שמירה אוטומטית של קבצים בטלפון חכם‬
‫‪1‬‬
‫• ניתן גם לגעת ב‪ ,]R[-‬ואז לבחור ב‪-‬‬
‫במהלך השימוש בתכונה ‪ ,Quick Transfer‬כל תמונה שמצולמת במצלמה‬
‫נשמרת אוטומטית בטלפון החכם‪.‬‬
‫• התכונה ‪ Quick Transfer‬נתמכת בטלפונים חכמים או במחשבי לוח הפועלים על‬
‫‪( .Android OS‬ייתכן שחלק מהדגמים לא יתמכו בתכונות מסוימות)‪ .‬לפני השימוש‬
‫בתכונה זו‪ ,‬יש לעדכן את הקושחה של המכשיר לגרסתה האחרונה‪ .‬אם גרסת‬
‫הקושחה אינה העדכנית ביותר‪ ,‬פונקציה זו עלולה שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫• לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬כדי להתקין את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫‪ Samsung Camera Manager‬נתמך בגירסה ‪ Android OS 4.2.2‬או גבוהה‬
‫יותר‪.‬‬
‫• אם תגדיר פונקציה זו‪ ,‬ההגדרה תישמר גם כשתשנה את מצב הצילום‪.‬‬
‫• ייתכן שתכונה זו לא תיתמך בדגמים מסוימים‪ ,‬או שלא תהיה זמינה ביחד עם חלק‬
‫מאפשרויות הצילום‪.‬‬
‫• התכונה ‪ Quick Transfer‬נתמכת רק בחיבור ‪.Bluetooth‬‬
‫• לא ניתן להשתמש בתכונה ‪ Quick Transfer‬כשהמצלמה מחוברת לטלפון חכם‬
‫שאינו תומך ב‪ Bluetooth-‬דרך חיבור ‪.Wi-Fi‬‬
‫• אם רשום במצלמה טלפון חכם שאינו תומך ב‪ ,Bluetooth-‬יש למחוק אותו ולרשום‬
‫טלפון חכם התומך ב‪.Bluetooth-‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬גע ב‪. -‬‬
‫‪.‬‬
‫• אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪,‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫• כדי להפעיל את היישום באופן אוטומטי בטלפון חכם תומך‪,NFC-‬‬
‫הפעל את הפונקציה ומקם את הטלפון החכם ליד תג ה‪NFC-‬‬
‫(עמ'‪ )32‬במצלמה‪ .‬ודא שהטלפון החכם מחובר למצלמה ודלג‬
‫לשלב ‪.5‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר את המצלמה מהרשימה בטלפון החכם‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את הטלפון החכם למצלמה אחת בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫‪4‬‬
‫במצלמה‪ ,‬אשר את בקשת הרישום של הטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם הטלפון החכם חובר בעבר למצלמה ‪ -‬הוא יתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• הסמל ‪ Quick Transfer‬על מסך המצלמה ישתנה לסמל המראה את‬
‫סטטוס החיבור ( )‪.‬‬
‫• אם מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לקבוע את הגדרות הזמן‬
‫האוטומטיות‪ ,‬בחר כן כדי לסנכרן את התאריך והשעה של המצלמה‬
‫עם הטלפון החכם‪( .‬עמ'‪)183‬‬
‫‪5‬‬
‫צלם תמונה‪.‬‬
‫• התמונה שצולמה נשמרת במצלמה בגודלה המקורי ותצוגה מקדימה‬
‫של התמונה מועברת לטלפון החכם‪ .‬על מנת לייבא תמונה מקורית‬
‫מהמצלמה לטלפון החכם‪ ,‬בחר 'תצוגה מקדימה' בטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם צילמת תצלומים רציפים‪ ,‬התמונה הראשונה שצולמה תועבר‬
‫לטלפון החכם‪.‬‬
‫• אם תכונת ה‪ GPS-‬מופעלת בטלפון החכם‪ ,‬נתוני ה‪ GPS-‬יישמרו עם‬
‫התמונה המצולמת‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫הורדת מצבים מותאמים אישית באמצעות‬
‫טלפון חכם‬
‫באפשרותך להוריד לטלפון חכם מגוון הגדרות צילום (סרט) ולשתף אותן עם‬
‫המצלמה באמצעות תכונת ‪.Pro Suggest Market‬‬
‫• ‪ Pro Suggest Market‬נתמכת בטלפונים חכמים או במחשבי לוח הפועלים על‬
‫‪ Android OS‬או ‪( .iOS‬ייתכן שחלק מהדגמים לא יתמכו בתכונות מסוימות)‪ .‬לפני‬
‫השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש לעדכן את הקושחה של המכשיר לגרסתה האחרונה‪ .‬אם‬
‫גרסת הקושחה אינה העדכנית ביותר‪ ,‬פונקציה זו עלולה שלא לפעול כראוי‪.‬‬
‫• אם הנך משתמש במכשיר התומך ב‪ iOS, Pro Suggest Market-‬נתמך במכשיר‬
‫באמצעות מידע ‪ 3G‬או ‪.LTE‬‬
‫• לפני השימוש בתכונה זו‪ ,‬יש להתקין את היישום ‪Samsung Camera Manager‬‬
‫בטלפון או במכשיר‪ .‬הורד והתקן את ‪Samsung Camera Manager Inst.‬‬
‫מ‪ Google Play Store-‬או מ‪ Apple App Store-‬להתקין את ‪Samsung‬‬
‫‪ Samsung Camera Manager .Camera Manager‬נתמך בגירסה‬
‫‪ iOS 6.1 ,Android OS 4.2.2‬או גבוהה יותר‪.‬‬
‫• לא ניתן למחוק את ארבעת הסרטים הטעונים מראש במצלמה‪.‬‬
‫• המצב המותאם אישית שנשמר במצלמה משותף באופן אוטומטי עם הטלפון החכם‬
‫כשהמצלמה והטלפון החכם מחוברים‪.‬‬
‫• ייתכן שחלק מהגדרות הצילום אינן נתמכות במצלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪.]R‬‬
‫‪2‬‬
‫גע ב‪. -‬‬
‫• אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪,‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש בחיבור ‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה לטלפון‬
‫חכם‪ ,‬אתה יכול להפעיל את נעילת הפרטיות של ‪( .Wi-Fi‬עמ'‪)183‬‬
‫• כאשר אתה משתמש בחיבור ‪ Wi-Fi‬ידני כדי לחבר את המצלמה‬
‫לטלפון חכם‪ ,‬התכונה ‪ Bluetooth‬אינה זמינה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בטלפון החכם‪ ,‬הפעל את ‪.Samsung Camera Manager‬‬
‫• כדי להפעיל את היישום באופן אוטומטי בטלפון חכם תומך‪,NFC-‬‬
‫הפעל את הפונקציה ומקם את הטלפון החכם ליד תג ה‪NFC-‬‬
‫(עמ'‪ )32‬במצלמה‪ .‬ודא שהטלפון החכם מחובר למצלמה ודלג‬
‫לשלב ‪.6‬‬
‫‪151‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות לטלפון חכם‬
‫‪4‬‬
‫בחר את המצלמה מהרשימה בטלפון החכם‪.‬‬
‫• ניתן לחבר את הטלפון החכם למצלמה אחת בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫• אם נעילת פרטיות של ‪ Wi-Fi‬מופעלת ו‪ Wi-Fi-‬מחובר‪ ,‬הזן בטלפון‬
‫החכם מס' זיהוי אישי (‪ )PIN‬המוצג במצלמה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במצלמה‪ ,‬אפשר לטלפון החכם להתחבר למצלמה או אשר את‬
‫בקשת הרישום‪.‬‬
‫• אם הטלפון החכם חובר בעבר למצלמה ‪ -‬הוא יתחבר באופן אוטומטי‪.‬‬
‫• אם מופיעה הודעה קופצת המבקשת ממך לקבוע את הגדרות הזמן‬
‫האוטומטיות‪ ,‬בחר כן די לסנכרן את התאריך והשעה של המצלמה עם‬
‫הטלפון החכם‪( .‬עמ'‪)183‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר ‪.Pro Suggest Market‬‬
‫‪7‬‬
‫הורד את הסרט הרצוי‪.‬‬
‫• יש ליצור חשבון ‪ Samsung‬על מנת להוריד סרטים מ‪Pro Suggest-‬‬
‫‪.Market‬‬
‫• סרטים שהורדו נשמרים במצלמה כמצבים מותאמים אישית‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫התחבר לרשת ושלח את התמונות השמורות במצלמה בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫• בחר באפשרות הוספת רשת אלחוטית כדי להוסיף נקודת גישה‬
‫באופן ידני‪ .‬כשאתה מוסיף נקודת גישה באופן ידני‪ ,‬שם נקודת הגישה‬
‫חייב להיות באנגלית‪.‬‬
‫התחברות ל‪WLAN-‬‬
‫למד להתחבר דרך נקודת גישה כאשר אתה נמצא בטווח של רשת ‪.WLAN‬‬
‫ניתן גם לקבוע הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫• בחר באפשרות רענן כדי לרענן את רשימת נקודות הגישה הזמינות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫נקודת גישה אד הוק‬
‫נקודת גישה מאובטחת‬
‫נקודת גישה ‪WPS‬‬
‫• המצלמה תחפש באופן אוטומטי התקני נקודת גישה זמינים‪.‬‬
‫עוצמת אות‬
‫• אם מופיעה הודעה קופצת בדבר תקנות איסוף נתונים‪ ,‬קרא ואשר‬
‫אותה‪.‬‬
‫לחץ על [‪ ]F‬או גע באפשרות‬
‫הרשת‪.‬‬
‫בחר נקודת גישה‪.‬‬
‫חזרה‬
‫‪Menu‬‬
‫הגדרת ‪Wi-Fi‬‬
‫רענן‬
‫‪Samsung1‬‬
‫‪Samsung2‬‬
‫‪Samsung3‬‬
‫‪Samsung4‬‬
‫כדי לפתוח את אפשרויות הגדרת‬
‫• כאשר אתה בוחר בנקודת גישה מאובטחת‪ ,‬מופיע חלון קופץ‪ .‬הזן את‬
‫סיסמאות החיבור ל‪ .WLAN-‬למידע על הזנת טקסט עיין בפרק 'הזנת‬
‫טקסט'‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫• כאשר אתה בוחר בנקודת גישה לא מאובטחת‪ ,‬המצלמה מתחברת‬
‫ל‪.WLAN-‬‬
‫• אם תבחר בנקודת גישה עם תמיכה בפרופיל ‪ ,WPS‬בחר‬
‫חיבור ‪ ,WPS PIN‬ואז הזן קוד ‪ PIN‬בהתקן נקודת הגישה‪ .‬ניתן גם‬
‫להתחבר לנקודת גישה עם תמיכה בפרופיל ‪ WPS‬על‪-‬ידי בחירה ב‪-‬‬
‫← חיבור לחצן ‪ WPS‬במצלמה‪ ,‬ולאחר מכן לחיצה על הלחצן‬
‫‪ WPS‬בהתקן נקודת הגישה‪.‬‬
‫←‬
‫‪153‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫הגדרת כתובת ‪ IP‬באופן ידני‬
‫הגדרת אפשרויות רשת‬
‫‪1‬‬
‫במסך הגדרות ‪ ,Wi-Fi‬עבור לנקודת גישה ואז לחץ על [‪ ]F‬או‬
‫גע ב‪. -‬‬
‫‪1‬‬
‫במסך הגדרות ‪ ,Wi-Fi‬עבור לנקודת גישה ואז לחץ על [‪ ]F‬או‬
‫גע ב‪. -‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר בכל אחת מהאפשרויות והזן את המידע הדרוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר הגדרת ‪ ← IP‬ידני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר בכל אחת מהאפשרויות והזן את המידע הדרוש‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫סיסמת הרשת‬
‫הזן את סיסמת הרשת‪.‬‬
‫הגדרת ‪IP‬‬
‫הגדר את כתובת ה‪ IP-‬באופן אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫‪IP‬‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬הסטטית‪.‬‬
‫מסכת רשת משנה‬
‫הזן את מסכת רשת המשנה‪.‬‬
‫שער‬
‫הזן את השער‪.‬‬
‫שרת ‪DNS‬‬
‫הזן את כתובת ה‪.DNS-‬‬
‫‪154‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫עצות לחיבור לרשת‬
‫• יש להכניס כרטיס זיכרון כדי להשתמש בתכונות ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫• איכות החיבור לרשת תיקבע על‪-‬פי נקודת הגישה‪.‬‬
‫• ככל שהמרחק בין המצלמה לנקודת הגישה גדול יותר‪ ,‬כך ייקח זמן רב יותר‬
‫להתחבר לרשת‪.‬‬
‫• אם מכשיר סמוך משתמש באותו אות תדר רדיו של המצלמה‪ ,‬הוא עלול‬
‫להפריע לחיבור‪.‬‬
‫• אם שם נקודת הגישה אינו מצוין באנגלית‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תצליח למצוא‬
‫את ההתקן או שהשם יופיע באופן שגוי‪.‬‬
‫• לא ניתן לחבר את המצלמה לרשת ולטלוויזיה בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫• התחברות לרשת עשויה לגרור חיובים נוספים‪ .‬העלויות ישתנו בהתאם לתנאי‬
‫ההסכם שלך‪.‬‬
‫• אם לא ניתן להתחבר ל‪ ,WLAN-‬נסה נקודת גישה אחרת מרשימת נקודות‬
‫הגישה הזמינות‪.‬‬
‫• חיבורי הרשת הזמינים עשויים להשתנות ממדינה למדינה‪.‬‬
‫• התכונה ‪ WLAN‬של המצלמה חייבת לעמוד בחוקי שידורי הרדיו באזורך‪ .‬כדי‬
‫להבטיח עמידה בדרישות‪ ,‬יש להשתמש בתכונה ‪ WLAN‬אך ורק בארץ שבה‬
‫רכשת את המצלמה‪.‬‬
‫• תהליך הכוונון של הגדרות הרשת עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫• לקבלת הגדרות רשת או סיסמה‪ ,‬פנה אל מנהל הרשת או אל ספק שירותי‬
‫הרשת‪.‬‬
‫• אין להיכנס לרשת שאינך מורשה להשתמש בה‪.‬‬
‫• מספר הספרות בסיסמה עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההצפנה‪.‬‬
‫• לפני ההתחברות לרשת‪ ,‬ודא כי הסוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫• ייתכן שלא תהיה אפשרות ליצור חיבור ‪ WLAN‬בכל סביבה‪.‬‬
‫• ייתכן שקבצים שתעביר להתקן אחר לא ייתמכו על ידו‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמש‬
‫במחשב כדי להציג את הקבצים‪.‬‬
‫• המצלמה עשויה להציג מדפסת תומכת‪ WLAN-‬ברשימת נקודות הגישה‪ .‬לא‬
‫ניתן להתחבר לרשת דרך מדפסת‪.‬‬
‫• מהירות רשת עלולה להשתנות בהתאם למפרט ‪ Wi-Fi‬הנתמך על‪-‬ידי נקודת‬
‫הגישה‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫הזנת טקסט‬
‫למד כיצד להזין טקסט‪ .‬הסמלים בטבלה שלהלן מאפשרים את הזזת הסמן‪,‬‬
‫שינוי הרישיות‪ ,‬וכו'‪ .‬גע במקש כדי להזין אותו‪.‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫שינוי רישיות‪.‬‬
‫החלפה בין מצב סמלים‪/‬מספרים למצב רגיל‪.‬‬
‫• נגיעה כדי להזין רווח‪.‬‬
‫• שינוי שפת הקלט על‪-‬ידי גרירתו ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫שמירת הטקסט שמוצג‪.‬‬
‫מחיקת האות האחרונה‪.‬‬
‫• במצבים מסוימים ניתן להשתמש באותיות באנגלית בלבד‪ ,‬ללא קשר לשפת‬
‫התצוגה‪.‬‬
‫• מספר התווים שניתן להזין משתנה בכפוף למצב ההזנה‪.‬‬
‫• המסך עשוי להיות שונה‪ ,‬בהתאם למצב הקלט‪.‬‬
‫• גע נגיעה ארוכה במקש כדי להזין את התו שבפינה הימנית העליונה של המקש‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫‪4‬‬
‫ניתן לשלוח בדוא"ל את התמונות השמורות במצלמה‪ .‬למידע על הזנת טקסט‬
‫עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫בחר את התיבה מקלט‪ ,‬הזן כתובת דוא"ל‪ ,‬ולאחר מכן גע‬
‫באפשרות ‪.‬‬
‫• כדי להשתמש בכתובת מרשימת הנמענים הקודמים‪ ,‬בחר‬
‫כתובת מסוימת‪.‬‬
‫• בחר‬
‫‪.‬‬
‫← קובץ‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על‬
‫• בתצוגת תמונות ממוזערות‪ ,‬בחר‬
‫[‪ .]f‬ניתן לבחור עד ‪ 5‬קבצים‪ .‬גודלם הכולל של הקבצים לא יעלה על‬
‫‪ 7‬מגה‪-‬בייט‪.‬‬
‫כדי להוסיף נמענים נוספים‪ .‬ניתן להזין עד ‪ 30‬נמענים‪.‬‬
‫• בחר באפשרות‬
‫כדי למחוק כתובת מהרשימה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫התחבר לרשת ‪( .WLAN‬עמ'‪)153‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר את תיבת ההערות‪ ,‬הזן את הערותיך ואחר‪-‬כך גע ב‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר את התיבה שולח‪ ,‬הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולאחר מכן גע‬
‫באפשרות ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר שלח‪.‬‬
‫• אם שמרת את פרטיך בעבר‪ ,‬הם יוכנסו באופן אוטומטי‪( .‬עמ'‪)158‬‬
‫• כדי להשתמש בכתובת מרשימת השולחים הקודמים‪ ,‬בחר‬
‫כתובת מסוימת‪.‬‬
‫←‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫• המצלמה תשלח את הדוא"ל‪.‬‬
‫• אם שליחת הדוא"ל נכשלת‪ ,‬תופיע הודעה שתבקש ממך לשלוח שוב‬
‫את הדוא"ל‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫• גם אם נראה שהתמונה הועברה בהצלחה‪ ,‬שגיאות בחשבון הדוא"ל של הנמען‬
‫עלולות לגרום לדחייה של התמונה או לזיהוי שלה כדואר זבל‪.‬‬
‫• ייתכן שלא תוכל לשלוח דוא"ל אם אין חיבור רשת זמין או אם ההגדרות של חשבון‬
‫הדוא"ל שגויות‪.‬‬
‫• לא ניתן לשלוח דוא"ל אם הגודל הכולל של הקבצים עולה על ‪ 7‬מגה‪-‬בייט‪ .‬אם‬
‫הרזולוציה של התמונה שנבחרה גבוהה מ‪ ,2M-‬גודל התמונה ישתנה באופן‬
‫אוטומטי לרזולוציה נמוכה יותר‪.‬‬
‫• אם לא ניתן לשלוח דוא"ל בשל חומת אש או הגדרות אימות זהות משתמש‪ ,‬יש‬
‫לפנות למנהל הרשת או לספק שירותי הרשת‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש בתכונה זו כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪.‬‬
‫שמירת פרטי השולח‬
‫בתפריט הדוא"ל‪ ,‬באפשרותך לשנות את הגדרות השמירה של פרטי השולח‪.‬‬
‫למידע על הזנת טקסט עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪.]f‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר הגדרת שולח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר את התיבה שם‪ ,‬הזן את שמך‪ ,‬ולאחר מכן גע באפשרות‬
‫חזרה‬
‫‪.‬‬
‫הגדרת שולח‬
‫שם‬
‫דוא"ל‬
‫איפוס‬
‫שמור‬
‫‪158‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫בחר הגדרת סיסמה ← פעיל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר את התיבה דוא"ל‪ ,‬הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולאחר מכן‬
‫גע באפשרות ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר שמור כדי לשמור את השינויים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כשהחלון הקופץ מופיע‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הזן סיסמה בת ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הזן שוב את הסיסמה‪.‬‬
‫• למחיקת המידע שלך‪ ,‬בחר איפוס‪.‬‬
‫הגדרה של סיסמת דוא"ל‬
‫באפשרותך להגדיר את ססמת הדוא"ל בתפריט הדואר האלקטרוני‪ .‬למידע על‬
‫הזנת טקסט עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫‪.‬‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫• לכיבוי הסיסמה‪ ,‬בחר כבוי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כשהחלון הקופץ מופיע‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫אם איבדת את הסיסמה‪ ,‬תוכל לאפס אותה על‪-‬ידי בחירת איפוס במסך הגדרת‬
‫הסיסמה‪ .‬בעת איפוס המידע‪ ,‬פרטי הגדרות המשתמש וכתובת הדוא"ל שנשמרו‬
‫קודם לכן יימחקו‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪.]f‬‬
‫‪159‬‬
‫חיבור והעברה > שליחת תמונות בדוא"ל‬
‫שינוי סיסמת הדוא"ל‬
‫באפשרותך לשנות את ססמת הדוא"ל בתפריט הדואר האלקטרוני‪ .‬למידע על‬
‫הזנת טקסט עיין בפרק 'הזנת טקסט'‪( .‬עמ'‪)156‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫‪.‬‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על [‪.]f‬‬
‫‪3‬‬
‫בחר באפשרות שינוי סיסמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הזן את הסיסמה הנוכחית בת ‪ 4‬הספרות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הזן סיסמה חדשה בת ‪ 4‬ספרות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הזן שוב את הסיסמה החדשה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כשהחלון הקופץ מופיע‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫הצגת תמונות וידאו בטלוויזיה‬
‫השתמש בתכונה ‪ Wi-Fi‬או בכבל ‪ USB‬כדי להציג קבצים מהמצלמה בטלוויזיה‬
‫התומכת ברשת ביתית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• אם בחרת באפשרות‬
‫מהרשימה במצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬גע באפשרות‬
‫בחר באפשרות‬
‫‪ ,‬בחר טלוויזיה שניתן להתחבר אליה‬
‫• אם בחרת באפשרות ‪ ,‬הפעל את הטלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן בחר את‬
‫המצלמה מהרשימה בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור אלחוטי‬
‫‪1‬‬
‫חבר את המצלמה לטלוויזיה‪.‬‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫• אם מופיעה הודעת ההדרכה‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫דפדוף בתמונות וסרטונים משותפים‪.‬‬
‫• למידע על חיפוש המצלמה ועיון בתמונות או וידאו בטלוויזיה‪ ,‬עיין‬
‫במדריך למשתמש של הטלוויזיה‪.‬‬
‫• ייתכן שהווידאו לא יוצג באופן חלק בגלל סוג הטלוויזיה או מצב‬
‫הרשת‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫• אם אתה בוחר ב‪ , -‬תופיע במצלמה רשימת הקבצים שניתן לשתף‬
‫עם טלוויזיה‪ .‬המתן עד שהתקנים אחרים יאתרו את המצלמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הטלוויזיה שלך לרשת ולאחר מכן הפעל את התכונה‬
‫המתאימה‪.‬‬
‫• למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה‪.‬‬
‫נקודת גישה‬
‫▲ המצלמה מחוברת לטלוויזיה דרך רשת אלחוטית‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫חיבור והעברה > הצגת תמונות וידאו בטלוויזיה‬
‫• ניתן לשתף עד ‪ 1,000‬קבצים אחרונים‪.‬‬
‫• ניתן להציג על מסך הטלוויזיה רק תמונות או וידאו שצולמו במצלמה‪.‬‬
‫• טווח החיבור האלחוטי בין המצלמה לטלוויזיה עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי‬
‫נקודת הגישה‪.‬‬
‫• אם המצלמה מחוברת לשתי טלוויזיות‪ ,‬ייתכן שההצגה תהיה איטית יותר‪.‬‬
‫• תמונות וידאו ישותפו בגודלן המקורי‪.‬‬
‫• ניתן להשתמש בתכונה זו רק עם טלוויזיה התומכת ברשת ביתית‪.‬‬
‫• תמונות וסרטוני וידאו ששותפו לא יישמרו בטלוויזיה‪ ,‬אך ניתן לאחסן אותם‬
‫במצלמה בהתאם למפרטי הטלוויזיה‪.‬‬
‫• העברת התמונות וסרטוני הווידאו לטלוויזיה עשויה לארוך זמן מה‪ ,‬בהתאם לחיבור‬
‫לרשת‪ ,‬למספר הקבצים המשותפים ולגודלם‪.‬‬
‫• אם תכבה את המצלמה באופן לא מסודר במהלך הצפייה בתמונות או בסרטוני‬
‫הווידאו בטלוויזיה (לדוגמה‪ ,‬על‪-‬ידי הוצאת הסוללה)‪ ,‬הטלוויזיה תמשיך לזהות את‬
‫המצלמה כמחוברת‪.‬‬
‫• סדר התמונות או סרטוני הווידאו במצלמה עשוי להיות שונה מזה שבטלוויזיה‪.‬‬
‫• בהתאם למספר התמונות או קטעי הווידאו שברצונך לשתף‪ ,‬ייתכן שיידרש זמן מה‬
‫להעלאת הקבצים והשלמת תהליך ההגדרה הראשוני‪.‬‬
‫• שימוש רצוף בשלט רחוק של הטלוויזיה או ביצוע פעולות נוספות בטלוויזיה עלולים‬
‫למנוע צפייה תקינה בתמונות או בסרטוני וידאו בטלוויזיה‪.‬‬
‫• אם תשנה את סדר הקבצים במצלמה או תמיין אותם במהלך הצגתם בטלוויזיה‪,‬‬
‫יהיה עליך לחזור על תהליך ההגדרה הראשונית כדי לעדכן את רשימת הקבצים‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש בתכונה זו כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪.‬‬
‫• מומלץ להשתמש בכבל רשת לחיבור הטלוויזיה לנקודת הגישה‪ .‬פעולה זו תצמצם‬
‫את תופעת ה'גמגום' של סרטוני הווידאו במהלך הזרמת תוכן‪.‬‬
‫• אם מכשיר סמוך משתמש באותו אות תדר רדיו של המצלמה‪ ,‬הוידאו עלול להיות‬
‫מופרע בעת הזרמת תוכן‪ .‬אנו ממליצים לנסות ערוצים אחרים בנקודת הגישה‪.‬‬
‫למידע נוסף על שינוי ערוץ נקודת גישה‪ ,‬צור קשר עם יצרן מכשיר נקודת הגישה‪.‬‬
‫• על מנת להציג קבצים בטלוויזיה יש לאפשר את מצב ‪ multicast‬בנקודת הגישה‪.‬‬
‫• ניתן להציג סרטונים ברזולוציה של (‪ 1920X1080 )60p‬רק בטלוויזיות ‪ Full HD‬או‬
‫‪ UHD‬המסוגלות להציג וידאו בקצב של ‪.60p‬‬
‫• ניתן להציג תמונות ‪ 3D‬רק בטלוויזיות או צגים התומכים ב‪.3D-‬‬
‫• ייתכן שהצגת וידאו לא תהיה זמינה במכשירים שאינם תומכים במקודדי ‪.HEVC‬‬
‫• ייתכן שהצגת וידאו באיכות ‪ UHD‬לא תעבוד כראוי בחלק מהטלוויזיות‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫חיבור והעברה > הצגת תמונות וידאו בטלוויזיה‬
‫התחברות דרך כבל‬
‫הצגת תמונות או וידאו על‪-‬ידי חיבור המצלמה לטלוויזיה תומכת ‪HDMI‬‬
‫באמצעות כבל ‪ HDMI‬אופציונלי‪.‬‬
‫הצגת קבצים בטלוויזיה‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום' או 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← q ← ]m‬יציאת ‪HDMI‬‬
‫← אפשרות מסוימת‪( .‬עמ'‪)182‬‬
‫‪2‬‬
‫כבה את המצלמה ואת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את המצלמה לטלוויזיה באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל את הטלוויזיה ובחר מקור וידאו ‪.HDMI‬‬
‫‪5‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫צפה בתמונות או הפעל סרטי וידאו באמצעות לחצני המצלמה‪.‬‬
‫• אם הטלוויזיה שלך תומכת ב‪ ,Anynet+)CEC(-‬באפשרותך לחבר את המצלמה‬
‫לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬בשיטת (‪.Anynet+)CEC‬‬
‫• פונקציות (‪ Anynet+)CEC‬מאפשרות לך לשלוט בהתקנים מחוברים באמצעות‬
‫השלט רחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫• אם הטלוויזיה תומכת ב‪ ,Anynet+)CEC(-‬היא תופעל אוטומטית כשמשתמשים‬
‫בה בשילוב עם המצלמה‪ .‬ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהטלוויזיות‪.‬‬
‫• ניתן לצלם תמונות וסרטוני וידאו כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה‪ ,‬אולם חלק‬
‫מהפונקציות לא יהיו זמינות‪ .‬פונקציות הצילום נתמכות רק כאשר יציאת ‪HDMI‬‬
‫במצלמה מוגדרת כ‪ 1920 X 1080p-‬או אוטומטי‪ ,‬ויציאת ה‪ HDMI-‬בטלוויזיה‬
‫מוגדרת כ‪.1920 X 1080p-‬‬
‫• אם אתה בוחר גודל וידאו של ‪ 4096X2160‬או ‪ 3840X2160‬ומחבר את‬
‫המצלמה לטלוויזיה התומכת ב‪ HDMI-‬באמצעות כבל ‪ ,HDMI‬גודל הוידאו מוגדר‬
‫ל‪ 1920X1080-‬באופן אוטומטי (‪.)30p‬‬
‫• ייתכן שחלק מפונקציות ההצגה של המצלמה לא יהיו זמינות במהלך החיבור‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫• משך הזמן הנדרש לחיבור המצלמה לטלוויזיה עשוי להשתנות בכפוף לכרטיס‬
‫הזיכרון שבו נעשה שימוש‪ .‬מאחר שהתכונה העיקרית של כרטיס הזיכרון היא‬
‫הגדלת מהירות ההעברה‪ ,‬לא בהכרח יהיה זה נכון לומר שכרטיס זיכרון עם‬
‫מהירות העברה גבוהה יותר יהיה מהיר גם כשמשתמשים בפונקציית ה‪.HDMI-‬‬
‫• ניתן להציג סרטונים ברזולוציה של (‪ 1920X1080 )60p‬רק בטלוויזיות ‪ Full HD‬או‬
‫‪ UHD‬המסוגלות להציג וידאו בקצב של ‪.60p‬‬
‫• להצגת תמונות ‪ 3D‬בטלוויזיה שאינה תומכת ב‪ ,3D-‬לחץ על [‪ ]I‬כדי לעבור‬
‫למצב אנגליף והרכב משקפי תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫• ניתן גם להציג או לצלם תמונות וסרטונים באמצעות חיבור המצלמה לצג תומך‬
‫‪ .HDMI‬החיבורים ואפשרויותיהם משתנים בכפוף לסוג הצג‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬עיין‬
‫בחוברת ההדרכה של הצג‪.‬‬
‫• ייתכן שהצגת וידאו באיכות ‪ UHD‬לא תעבוד כראוי בחלק מהטלוויזיות‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫חיבור והעברה > הצגת תמונות וידאו בטלוויזיה‬
‫הצגת קבצים בטלוויזיית ‪3D‬‬
‫‪6‬‬
‫ניתן לצפות בתמונות או סרטונים שצולמו במצב ‪ 3D‬בטלוויזיית ‪.3D‬‬
‫‪1‬‬
‫במצב 'צילום' או 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← q ← ]m‬יציאת ‪HDMI‬‬
‫← אפשרות מסוימת‪( .‬עמ'‪)182‬‬
‫‪2‬‬
‫כבה את המצלמה ואת טלוויזיית התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את המצלמה לטלוויזיית התלת‪-‬ממד באמצעות כבל ה‪HDMI-‬‬
‫האופציונלי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל את טלוויזיית התלת‪-‬ממד ואז בחר מקור וידאו ‪.HDMI‬‬
‫‪5‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫עבור לקובץ תלת‪-‬ממד‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על [‪ ]I‬כדי לעבור‬
‫למצב תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫• לחץ על [‪ ]I‬פעם נוספת כדי לעבור למצב דו‪-‬ממדי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הפעל את פונקציית התלת‪-‬ממד של הטלוויזיה‪.‬‬
‫• למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫צפה בתמונות תלת‪-‬ממד או הפעל סרטוני וידיאו בתלת‪-‬ממד‬
‫באמצעות לחצני המצלמה‪.‬‬
‫• לא ניתן להציג קובץ ‪ MPO‬בתלת‪-‬ממד במכשירי טלוויזיה שאינם תומכים בתבנית‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫• השתמש במשקפי תלת‪-‬ממד מתאימים בעת צפייה בקובץ ‪ MPO‬או בקובץ וידאו‬
‫תלת‪-‬ממדי בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫אין לצפות בתמונות תלת‪-‬ממד או בסרטונים שצולמו במצלמה בטלוויזיית תלת‪-‬ממד‬
‫או בצג תלת‪-‬ממד לפרק זמן ממושך‪ .‬הדבר עלול לגרום לתסמינים בלתי‪-‬נעימים‪ ,‬כגון‬
‫מאמץ בעיניים‪ ,‬תשישות‪ ,‬בחילה ועוד‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫חיבור והעברה‬
‫התחברות למחשב‬
‫שימוש בגיבוי אוטומטי לתמונות וקובצי וידאו‬
‫באפשרותך לשלוח למחשב‪ ,‬בצורה אלחוטית‪ ,‬תמונות או סרטוני וידיאו שצילמת‬
‫באמצעות המצלמה‪.‬‬
‫השימוש בתכונה גיבוי אוטומטי‬
‫‪1‬‬
‫• לא ניתן להשתמש בגיבוי האוטומטי בתצוגת תמונות ממוזערות‪.‬‬
‫• אם מופיעה ההודעה המוקפצת המבקשת ממך להוריד את היישום‪,‬‬
‫בחר הבא‪.‬‬
‫התקנת התוכנה לגיבוי אוטומטי במחשב‬
‫‪1‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪2‬‬
‫הפעל את תוכנית ‪ ,i-Launcher‬ולאחר מכן בחר באפשרות ‪PC‬‬
‫‪.Auto Backup‬‬
‫• התוכנית גיבוי אוטומטי מותקנת במחשב‪ .‬בצע את ההוראות‬
‫המופיעות על‪-‬גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫במצב 'הצגה'‪ ,‬בחר קובץ ולאחר מכן גע ב‪-‬‬
‫←‬
‫‪.‬‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר מחשב גיבוי‪.‬‬
‫נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫לפני התקנת התוכנה ודא שהמחשב מחובר לרשת‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות למחשב‬
‫‪3‬‬
‫בחר אישור‪.‬‬
‫• לביטול השליחה בחר באפשרות ביטול‪.‬‬
‫• לא ניתן לבחור קבצים בודדים לגיבוי‪ .‬פונקציה זו מגבה רק קבצים‬
‫חדשים במצלמה‪.‬‬
‫• התקדמות תהליך הגיבוי תוצג על מסך המחשב‪.‬‬
‫• המצלמה תכבה אוטומטית כ‪ 30-‬שניות לאחר השלמת ההעברה‪.‬‬
‫בחר ביטול כדי לחזור למסך הקודם ולמנוע מהמצלמה לכבות באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• כדי לכבות את המחשב באופן אוטומטי בסיום ההעברה‪ ,‬בחר‬
‫באפשרות כבה מחשב אחרי הגיבוי‪.‬‬
‫• להחלפת מחשב הגיבוי בחר באפשרות החלף מחשב‪.‬‬
‫• בעת חיבור המצלמה ל‪ ,WLAN-‬בחר את נקודת הגישה המחוברת למחשב‪.‬‬
‫• המצלמה תחפש נקודות גישה זמינות‪ ,‬גם אם אתה מתחבר שוב לאותה נקודת‬
‫גישה‪.‬‬
‫• אם תכבה את המצלמה או תוציא את הסוללה במהלך שליחת קבצים‪ ,‬העברת‬
‫הקבצים תיפסק‪.‬‬
‫• במהלך השימוש בתכונה זו‪ ,‬השליטה בתריס מושבתת במצלמה‪.‬‬
‫• ניתן לחבר למחשב מצלמה אחת בלבד בכל רגע נתון למטרת שליחת קבצים‪.‬‬
‫• ייתכן שהגיבוי יבוטל עקב בעיות ברשת‪.‬‬
‫• לא ניתן להשתמש בתכונה זו כאשר אין קבצים בזיכרון המצלמה‪.‬‬
‫• יש לכבות את חומת האש של ‪ Windows‬וכל חומת אש אחרת לפני השימוש‬
‫בתכונה זו‪.‬‬
‫• ניתן לשלוח עד ‪ 1,000‬קבצים אחרונים‪.‬‬
‫• בתוכנת המחשב יש להזין את שם השרת באותיות לטיניות‪ ,‬וניתן לכלול בו‬
‫‪ 48‬תווים לכל היותר‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות למחשב‬
‫חיבור המצלמה כדיסק נשלף‬
‫העבר את הקבצים מכרטיס זיכרון אל המחשב שלך על‪-‬ידי חיבור המצלמה‬
‫למחשב‪.‬‬
‫העברת קבצים למחשב ‪Windows‬‬
‫ניתן לחבר את המצלמה למחשב כדיסק נשלף‪ .‬פתח את הדיסק הנשלף והעבר‬
‫קבצים למחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫• המחשב מזהה את המצלמה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫במחשב‪ ,‬בחר מחשב שלי ← דיסק נשלף ← ‪DCIM‬‬
‫‪ 100PHOTO‬או ‪.101_0101‬‬
‫←‬
‫בחר את הקבצים הרצויים וגרור או שמור אותם במחשב‪.‬‬
‫אם סוג תיקייה מוגדר כ תאריך‪ ,‬שם התיקייה יוצג כ‪ .'XXX_MMDD'-‬לדוגמה‪ ,‬אם‬
‫תצלם תמונה ב‪ 1-‬בינואר‪ ,‬שם התיקייה יהיה '‪.'101_0101‬‬
‫• יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל‬
‫עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יישא באחריות על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫• אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות למחשב‬
‫העברת קבצים למחשב ‪Mac OS‬‬
‫ניתוק המצלמה (במערכות ‪)Windows 7‬‬
‫כשהמצלמה מחוברת למחשב כדיסק נשלף‪ ,‬עקוב אחרי ההוראות להלן כדי‬
‫לנתק את המצלמה‪ .‬במערכות ההפעלה ‪ Windows 8‬ו‪Windows 8.1-‬‬
‫השיטות לניתוק המצלמה דומות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ודא שלא מועברים נתונים כלשהם בין המצלמה למחשב‪.‬‬
‫• אם נורת הסטטוס של המצלמה מהבהבת‪ ,‬מתבצעת העברת נתונים‪.‬‬
‫המתן עד שנורת הסטטוס תפסיק להבהב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחץ על‬
‫המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחץ על ההודעה הקופצת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לחץ על תיבת ההודעה המספקת חיווי על הסרה בטוחה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫קיימת תמיכה במערכת הפעלה ‪ Mac OS 10.7‬ואילך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫בסרגל הכלים שבפינה הימנית התחתונה של מסך‬
‫• יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל‬
‫עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יישא באחריות על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫• אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫חיבור והעברה > התחברות למחשב‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫• המחשב מזהה את המצלמה באופן אוטומטי ומציג סמל של דיסק‬
‫נשלף‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הדיסק הנשלף במחשב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר את הקבצים הרצויים וגרור או שמור אותם במחשב‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה‬
‫למד על הגדרות המשתמש ותפריט ההגדרות הכלליות‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים את ההגדרות כך שיתאימו לצרכיך ולהעדפותיך‪.‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה‬
‫הגדרות משתמש‬
‫הגדרות אלו משמשות לקביעת סביבת המשתמש‪.‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות‬
‫משתמש‪,‬‬
‫במצב 'צילום'‪ ,‬לחץ על [‪ ← d ← ]m‬אפשרות מסוימת‪.‬‬
‫הפריטים הזמינים והסדר שלהם עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫נהל מצב 'מותאם אישית'‬
‫צור מצבי צילום משלך על‪-‬ידי כוונון אפשרויות ושמירתן‪ .‬פתח מצבים מותאמים‬
‫אישית שנשמרו או מחק אותם‪( .‬עמ'‪)67‬‬
‫דחיסת קובצי ‪RAW‬‬
‫הגדר את סוג הדחיסה של קובצי ‪.RAW‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫דחיסה ללא‬
‫איבודים*‬
‫קובצי ‪ RAW‬נדחסים ללא אובדן נתונים‪.‬‬
‫דחיסה רגילה‬
‫לקובצי ‪ RAW‬מכווצים יש השפעה זניחה על איכות התמונה‪.‬‬
‫הפחתת רעש‬
‫השתמש בהפחתת רעש להפחתת הרעשים החזותיים בתמונות‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫הפחתת רעשים‬
‫ב‪ ISO-‬גבוה‬
‫פונקציה זו מפחיתה רעשים שעשויים להיווצר במצב של‬
‫רגישות ‪ ISO‬גבוהה‪( .‬כבוי‪ ,‬גבוה‪ ,‬רגיל*‪ ,‬איטי)‬
‫ביטול רעשים‬
‫בחשיפה ארוכה‬
‫פונקציה זו מפחיתה רעשים כאשר המצלמה מוגדרת לחשיפה‬
‫ארוכה‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫אם האפשרות ביטול רעשים בחשיפה ארוכה כבויה‪ ,‬הרעש בתמונה עשוי להתגבר‬
‫בעת צילום תמונות תוך שימוש בפונקציית ‪ .Bulb‬בזמן השימוש בפונקציית ‪,Bulb‬‬
‫מומלץ לכוון את האפשרות ביטול רעשים בחשיפה ארוכה לפעיל‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫מרחב צבע‬
‫האפשרות 'מרחב צבע' מאפשרת לבחור שיטות לייצוג צבעים‪ .‬התקני הדמיה‬
‫דיגיטלית‪ ,‬כגון מצלמות דיגיטליות‪ ,‬צגים ומדפסות‪ ,‬משתמשים בטווחי צבע‬
‫משלהם‪ ,‬טווחים אלה נקראים מרחבי צבע‪.‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫‪*sRGB‬‬
‫‪ )Standard RGB( sRGB‬הוא מפרט בינלאומי המגדיר‬
‫את מרחב הצבעים שנקבע על‪-‬ידי ה‪International( IEC-‬‬
‫‪ .)Electrotechnical Commission‬הנו בשימוש נפוץ‬
‫ליצירת צבעים על צגי מחשב והנו גם רווח סטנדרט צבע‬
‫עבור ‪ .Exif‬לתמונות רגילות ותמונות שיפורסמו באינטרנט‪,‬‬
‫אנחנו ממליצים להשתמש ב‪.sRGB-‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪ Adobe RGB‬משמש להדפסה מסחרית ומתאפיין בטווח‬
‫צבעים גדול יותר מאשר ‪ .sRGB‬טווח הצבעים הרחב‬
‫מאפשר לערוך בקלות תמונות במחשב‪ .‬שים לב שתוכניות‬
‫שונות בדרך כלל תואמות למספר מוגבל של מרחבי צבעים‪.‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫כאשר מרחב הצבעים מוגדר כ‪ ,Adobe RGB-‬התמונות יישמרו בתבנית‬
‫"‪."_SAMXXXX.JPG‬‬
‫‪172‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫תיקון עיוות‬
‫קו רשת‬
‫באפשרותך לתקן עיוותים הנגרמים על‪-‬ידי העדשות‪ .‬פונקציה זו עשוייה לא‬
‫להיות זמינה עם עדשות מסוימות‪.‬‬
‫בחירת הנחיה לסיוע בהעמדה של סצנה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תצוגת משתמש‬
‫כבוי*‬
‫הסר קווי רשת‪.‬‬
‫‪4X4‬‬
‫הגדר רשת ‪.4 X 4‬‬
‫ניתן להוסיף או להסיר נתוני צילום מהתצוגה‪.‬‬
‫‪3X3‬‬
‫הגדר רשת ‪.3 X 3‬‬
‫צלב‬
‫הגדר קווי רשת מוצלבים‪.‬‬
‫אלכסון‬
‫הגדר קווי רשת מצטלבים באלכסון‪.‬‬
‫אזור הפעולה‬
‫הבטוח‬
‫הצג קווי רשת עבור יחס המסך הנוכחי של הווידאו‪ .‬תכונה זו‬
‫שימושית בעת הקלטת וידאו שיתאים למסך של מכשיר אחר‬
‫או בעת עריכת וידאו‪.‬‬
‫‪ 4:3‬האזור הבטוח‬
‫הצג קווי רשת עבור יחס מסך טלוויזיה רגיל (‪ .)4:3‬תכונה זו‬
‫שימושית בעת הקלטת וידאו שיתאים למסך של מכשיר אחר‬
‫או בעת עריכת וידאו‪.‬‬
‫‪ 2.35:1‬האזור‬
‫הבטוח‬
‫הצג קווי רשת עבור פורמט מסך רחב (‪ .)2.35:1‬תכונה זו‬
‫שימושית בעת הקלטת וידאו שיתאים למסך של מכשיר אחר‬
‫או בעת עריכת וידאו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫‪1‬‬
‫סמלים‬
‫‪2‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫‪3‬‬
‫לחצן‬
‫קבע כדי להציג סמלים בצד ימין במצב 'צילום'‪.‬‬
‫קווי הרשת מוצגים גם בזמן הקלטת וידאו‪.‬‬
‫קבע כדי להציג את התאריך והשעה‪.‬‬
‫הגדר כדי להציג סמלי מגע בצד שמאל ובתחתית במצב 'צילום'‪.‬‬
‫‪173‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫סמן מרכזי‬
‫מיפוי המקש‬
‫הגדר הצגה של סימן צלב במרכז המסך‪ .‬הסמן המרכזי משמש כתקן לקביעת‬
‫הרמות האנכיות והאופקיות‪ .‬באפשרותך לשנות את גודל הסמן המרכזי ולהוסיף‬
‫לו אפקטים שונים‪.‬‬
‫ניתן לשנות את הפונקציה שהוקצתה ללחצן מותאם אישית‪ ,‬לחצן ‪ ,AEL‬לחצן‬
‫ערך חשיפה וחוגות פקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תצוגה‬
‫הגדר הפעלה או כיבוי של הסמן המרכזי‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫גודל‬
‫הגדר את גודל הסמן המרכזי‪( .‬גדול‪ ,‬רגיל*)‬
‫שקיפות‬
‫הוסף לסמן המרכזי אפקט של שקיפות‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫הסמן המרכזי מוצג גם בזמן הקלטת וידאו‪.‬‬
‫מותאם אישית‬
‫הגדרת הפונקציה של הלחצן המותאם אישית‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫תצוגה מקדימה‬
‫אופטית‬
‫הפעל את פונקצית התצוגה מקדימה של עומק השדה עבור‬
‫ערך מפתח הצמצם הנוכחי‪( .‬עמ'‪)24‬‬
‫איזון לבן בנגיעה‬
‫אחת‬
‫הפעל את פונקציית איזון לבן מותאם‪.‬‬
‫‪ RAW+‬במגע אחד‬
‫שמור קובץ בתבנית ‪ .RAW+JPEG‬כדי לשמור קובץ‬
‫בתבנית ‪ ,JPEG‬לחץ שוב על הלחצן‪.‬‬
‫‪ HDR‬בנגיעה אחת‬
‫הפעל או כבה את האפשרות טווח דינמי ‪.HDR‬‬
‫סרט ‪*STBY‬‬
‫עבור למצב המתנה להקלטת וידאו‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫* ברירת מחדל‬
‫‪AEL‬‬
‫הגדר את הפונקציה עבור לחצן ‪ .AEL‬באפשרותך לשנות את הפונקציה‬
‫שהוקצתה עבור הלחצן לנעילת מיקוד‪ ,‬נעילת חשיפה או כל פונקצית צילום‬
‫אחרת‪ .‬הפונקציות ‪ AEL‬ו‪ AFL-‬שומרות על ערך החשיפה או אזור המיקוד‪,‬‬
‫בהתאמה‪ ,‬בעת לחיצה על [‪ .]a‬פונקציה המופעלת על‪-‬ידי חצי לחיצה על‬
‫[לחצן הצילום] משתנה בהתאם לפונקציה שהוקצתה ל‪.]a[-‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫החזקת ‪FEL‬‬
‫המשך להפעיל את פונקציית נעילת עוצמת מבזק לאחר‬
‫הצילום‪( .‬עוצמת המבזק תישאר נעולה גם אחרי שצולמה‬
‫תמונה)‪( .‬עמ'‪)110‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי‬
‫בחר שיטת מיקוד‪.‬‬
‫אזור מיקוד אוטומטי‬
‫בחר אזור מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫איזון לבן‬
‫קבע אפשרות איזון לבן (מקור אור) שמשפיעה על הצבע‬
‫של צילום‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫קבע את רגישות המצלמה לאור‪.‬‬
‫מדידה‬
‫בחר כיצד המצלמה תמדוד את כמות האור‪.‬‬
‫פעולת מגע‬
‫הגדר כדי לאפשר פעולת מגע במצב 'צילום'‪.‬‬
‫בחר אפשרות לתיקון הבדלי הבהירות הנגרמים מצללים‬
‫בתמונה‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫‪*AEL‬‬
‫הפעל את הפונקציה לנעילת חשיפה אוטומטית‪( .‬חצי‬
‫לחיצה על [לחצן הצילום] מפעילה את פונקציית נעילת‬
‫המיקוד האוטומטית)‪.‬‬
‫החזקת ‪AEL‬‬
‫המשך להפעיל את הפונקציה של נעילת חשיפה אוטומטית‬
‫לאחר הצילום‪( .‬החשיפה נשארת נעולה גם אחרי שצולמה‬
‫תמונה)‪.‬‬
‫טווח דינמי‬
‫‪AFL‬‬
‫מפעיל את פונקציית נעילת מיקוד אוטומטי‪( .‬חצי לחיצה‬
‫על [לחצן הצילום] מפעילה את פונקציית נעילת מיקוד‬
‫אוטומטי)‪.‬‬
‫מהירות תריס‬
‫מינימלית‬
‫הגדר את מהירות התריס כך שלא תהיה איטית יותר‬
‫מהמהירות שנבחרה‪.‬‬
‫החזקת ‪AFL‬‬
‫המשך להפעיל את פונקציית נעילת מיקוד אוטומטי לאחר‬
‫הצילום‪( .‬המיקוד נשאר נעול גם אחרי שצולמה תמונה)‪.‬‬
‫טווח ‪ ISO‬אוטומטי‬
‫הגדר את ערך ה‪ ISO-‬המרבי שמתחתיו נבחרת כל דרגת‬
‫פיצוי חשיפה בעת הגדרת ‪ ISO‬לאוטומטי‪.‬‬
‫‪AEL + AFL‬‬
‫מפעיל את פונקציות נעילת חשיפה ומיקוד אוטומטיים‬
‫בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫מסנן חכם‬
‫החל אפקטים מיוחדים על צילום‪.‬‬
‫אשף תמונה‬
‫החל אפקטים על צילום‪ ,‬בהתאם לנושא‪.‬‬
‫החזקת ‪AEL+AFL‬‬
‫המשך להפעיל את פונקציות נעילת חשיפה ומיקוד‬
‫אוטומטיים לאחר הצילום‪( .‬החשיפה והמיקוד נשארים‬
‫נעולים גם אחרי שצולמה תמונה)‪.‬‬
‫כונן‬
‫קבע את אפשרויות הצילום רציף‪ ,‬התפרצות‪ ,‬קוצב זמן או‬
‫פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫‪FEL‬‬
‫מפעיל את פונקציית נעילת עוצמת המבזק‪( .‬עמ'‪)110‬‬
‫‪175‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫* ברירת מחדל‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫מבזק‬
‫קבע את אפשרויות המבזק בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫פעולת מגע‬
‫הגדר כדי לאפשר פעולת מגע במצב 'צילום'‪.‬‬
‫‪intelli-Zoom‬‬
‫ביצוע זום להגדלת אובייקט עם פגיעה פחותה באיכות‬
‫התמונה בהשוואה לזום דיגיטלי‪.‬‬
‫טווח דינמי‬
‫בחר אפשרות לתיקון הבדלי הבהירות הנגרמים מצללים‬
‫בתמונה‪.‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל‬
‫קבע את פונקציית הסיוע שתעזור לפשט את ההתמקדות‬
‫בעת סיבוב ידני של טבעת המיקוד‪.‬‬
‫מהירות תריס‬
‫מינימלית‬
‫הגדר את מהירות התריס כך שלא תהיה איטית יותר‬
‫מהמהירות שנבחרה‪.‬‬
‫קו רשת‬
‫בחירת הנחיה לסיוע בהעמדה של סצנה‪.‬‬
‫טווח ‪ ISO‬אוטומטי‬
‫הגדר את ערך ה‪ ISO-‬המרבי שמתחתיו נבחרת כל דרגת‬
‫פיצוי חשיפה בעת הגדרת ‪ ISO‬לאוטומטי‪.‬‬
‫מסנן חכם‬
‫החל אפקטים מיוחדים על צילום‪.‬‬
‫אשף תמונה‬
‫החל אפקטים על צילום‪ ,‬בהתאם לנושא‪.‬‬
‫כונן‬
‫קבע את אפשרויות הצילום רציף‪ ,‬התפרצות‪ ,‬קוצב זמן או‬
‫פיצוי חשיפה‪.‬‬
‫מבזק‬
‫קבע את אפשרויות המבזק בהתאם לתנאי הצילום‪.‬‬
‫‪intelli-Zoom‬‬
‫ביצוע זום להגדלת אובייקט עם פגיעה פחותה באיכות‬
‫התמונה בהשוואה לזום דיגיטלי‪.‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל‬
‫קבע את פונקציית הסיוע שתעזור לפשט את ההתמקדות‬
‫בעת סיבוב ידני של טבעת המיקוד‪.‬‬
‫קו רשת‬
‫בחירת הנחיה לסיוע בהעמדה של סצנה‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫הגדר את הפונקציה עבור לחצן ערך חשיפה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫ערך חשיפה*‬
‫כוונון ערך החשיפה‪.‬‬
‫מצב מיקוד אוטומטי‬
‫בחר שיטת מיקוד‪.‬‬
‫אזור מיקוד אוטומטי‬
‫בחר אזור מיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫איזון לבן‬
‫קבע אפשרות איזון לבן (מקור אור) שמשפיעה על הצבע‬
‫של צילום‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫קבע את רגישות המצלמה לאור‪.‬‬
‫מדידה‬
‫בחר כיצד המצלמה תמדוד את כמות האור‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫הגדרת ‪iFn‬‬
‫חוגת הפקודות‬
‫הקצה את הפונקציות שיכוונו בסיבוב חוגת פקודות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬
‫כוונן את הגדרות ה‪ iFn-‬עבור עדשת ‪.i-Function‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫מצב‬
‫פונקציות ניתנות לכוונון (חוגת הפקודות ‪/1‬חוגת הפקודות ‪)2‬‬
‫תכנית‬
‫היסט תוכנית‪/‬היסט תוכנית*‬
‫היסט תוכנית‪/‬ערך חשיפה‬
‫היסט תוכנית‪ISO/‬‬
‫ערך חשיפה‪/‬היסט תוכנית‬
‫‪/ISO‬היסט תוכנית‬
‫עדיפות צמצם‬
‫צמצם‪/‬צמצם*‬
‫צמצם‪/‬ערך חשיפה‬
‫צמצם‪ISO/‬‬
‫ערך חשיפה‪/‬צמצם‬
‫‪/ISO‬צמצם‬
‫עדיפות תריס‬
‫מהירות תריס‪/‬מהירות תריס*‬
‫מהירות תריס‪/‬ערך חשיפה‬
‫מהירות תריס‪ISO/‬‬
‫ערך חשיפה‪/‬מהירות תריס‬
‫‪/ISO‬מהירות תריס‬
‫ידני‬
‫מהירות תריס‪/‬צמצם*‬
‫צמצם‪/‬מהירות תריס‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫מצב ‪ iFn‬קבוע‬
‫כוונן את מהירות התריס‪ ,‬מפתח הצמצם‪ ,‬ואפשרויות‬
‫נוספות בעדשה באמצעות לחיצה על [‪ ]i-Function‬או בחר‬
‫אפשרויות אחרות שניתן להגדיר בלחיצה על [‪]i-Function‬‬
‫על עדשת ‪.i-Function‬‬
‫‪iFn Plus‬‬
‫בעדשת ‪ ,i-Function‬לחץ על [‪ ]i-Function‬ועל לחצן‬
‫במצלמה בו‪-‬זמנית כדי להקצות פונקציה ללחצן זה‪.‬‬
‫• ‪ :AEL‬בחר אפשרות שניתן לכוונן בעת לחיצה על‬
‫[‪ ]i-Function‬ועל [‪ ]a‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫• ערך חשיפה‪ :‬בחר אפשרות שניתן לכוונן בעת לחיצה על‬
‫[‪ ]i-Function‬ועל [‪ ]B‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫הגדרות מהירות לחצן העדשה‬
‫צילום עצמי אוטומטי‬
‫הגדר את מהירות הזום ללחצני עדשת ‪ Power Zoom‬כמהירה‪ ,‬בינונית או‬
‫איטית‪ .‬במהירת גבוהה‪ ,‬רעש הזום גובר והוא עלול להיקלט במיקרופון במהלך‬
‫הקלטה של סרטונים‪ .‬פונקציה זו זמינה רק כאשר עדשת ה‪Power Zoom-‬‬
‫מחוברת‪.‬‬
‫קבע כי בסיבוב המסך כלפי מעלה‪ ,‬המצלמה תיכנס באופן אוטומטי למצב צילום‬
‫עצמי‪ .‬במצב צילום עצמי‪ ,‬יופעלו באופן אוטומטי אפשרויות הטיימר (‪ 2‬שניות)‪,‬‬
‫גילוי פנים ופנים יפות‪.‬‬
‫נורת עזר למיקוד אוטומטי‬
‫פעולת מגע‬
‫הגדר כדי לאפשר פעולת מגע במצב 'צילום'‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫כבוי‬
‫ניטרול פעולות המגע במצב 'צילום'‪( .‬ניתן להשתמש בפעולות מגע‬
‫במצבים אחרים)‪.‬‬
‫פעיל*‬
‫הפעלת פעולת מגע במצב 'צילום'‪.‬‬
‫בעת צילום במקומות חשוכים‪ ,‬הפעל את נורת העזר למיקוד אוטומטי כדי לשפר‬
‫את פעולת המיקוד האוטומטי‪ .‬פעולת המיקוד האוטומטי מדויקת יותר במקומות‬
‫חשוכים‪ ,‬כאשר נורת העזר למיקוד אוטומטי מופעלת‪ .‬נורת העזר למיקוד‬
‫אוטומטי פולטת אור בדפוסים אנכיים בלתי סדירים‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרות משתמש‬
‫גודל תמונה ‪MobileLink/NFC‬‬
‫תריס אלקטרוני‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫כבוי*‬
‫הגדרה לשימוש בתריס המכני‪.‬‬
‫פעיל‬
‫הגדר לשימוש קודם כל בווילון התריס האלקטרוני ולאחר מכן בווילון‬
‫המכני‪.‬‬
‫• תכונה זו זמינה רק כאשר אתה מחובר עדשה של ‪ Samsung‬עם חיבור‬
‫‪.Samsung NX‬‬
‫• אנו ממליצים שתשתמש בתריס אלקטרוני על מנת למזער את רעידת המצלמה‬
‫בעת שימוש בעדשת טלפוטו או בצילום תמונת תקריב‪.‬‬
‫• כאשר אתה משתמש בעדשה בעלת קוטר גדול ובמהירות תריס גבוהה‪ ,‬אפקט‬
‫'בוקה' (טשטוש אסתטי באזורים שאינם בטווח המיקוד) עשוי להיות מושפע‬
‫מהנושא ומתנאי הצילום‪ .‬כדי שאפקט הבוקה יופיע כראוי‪ ,‬קבע את מצב תריס‬
‫אלקטרוני כ כבוי‪.‬‬
‫• כשמשנים את הגדרות התריס האלקטרוני‪ ,‬המסך הראשון של התריס מתכוונן וניתן‬
‫לשמוע את צליל הכוונון של התריס‪ .‬מצב זה תקין כשהמצלמה מתכוננת להפעלת‬
‫התריס האלקטרוני‪.‬‬
‫• תכונה זו אינה זמינה בחיבור מבזק חיצוני (‪.)SEF-580A‬‬
‫קבע את גודל התמונות שיועברו לטלפון חכם בעזרת ‪ MobileLink‬או ‪.NFC‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫אפשרות‬
‫תיאור‬
‫שנה גודל ל‪ 2M-‬או‬
‫פחות‬
‫אם התמונה גדולה מ‪ 3-‬מגה‪-‬פיקסל‪ ,‬היא תועבר לאחר שינוי‬
‫הגודל שלה ל‪ 2-‬מגה‪-‬פיקסל או פחות‪.‬‬
‫מקורי*‬
‫התמונה תועבר בגודלה המקורי‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה‬
‫הגדרה‬
‫למד לכוונן את הגדרות המצלמה‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫כדי לקבוע אפשרויות‬
‫של הגדרות‪,‬‬
‫במצב 'צילום' או 'הצגה'‪ ,‬לחץ על [‪ ← q ← ]m‬אפשרות‬
‫מסוימת‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫הגדרת משך זמן התצוגה המהירה ‪ -‬משך הזמן שהמצלמה‬
‫מציגה את התמונה מיד לאחר שצולמה‪ .‬בחר את האפשרות‬
‫תצוגה מהירה החזקה‪+‬מיקוד בזום להצגת תמונה לאחר צילום עם אזור מיקוד‬
‫מוגדל‪( .‬כבוי*‪ ,‬החזקה‪+‬מיקוד בזום‪ ,‬החזק‪ 1 ,‬שנייה‪ 3 ,‬שנייה‪,‬‬
‫‪ 5‬שנייה)‬
‫• עוצמת מערכת‪ :‬הגדרת עוצמת הצליל או כיבוי כל הצלילים‬
‫לחלוטין‪( .‬כבוי‪ ,‬נמוך‪ ,‬בינוני*‪ ,‬גבוהה)‬
‫גם כאשר צלילי המערכת כבויים‪ ,‬המצלמה משמיעה את‬
‫הצליל בעת הצגת וידאו‪.‬‬
‫צליל‬
‫• צליל מיקוד אוטומטי‪ :‬הפעלה או כיבוי של הצליל שהמצלמה‬
‫משמיעה בעת חצי לחיצה על לחצן הצילום‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫• צליל לחצן‪ :‬הפעלה או כיבוי הצליל שהמצלמה משמיעה בעת‬
‫לחיצה על לחצנים או נגיעה במסך‪( .‬כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫• צליל תריס אלקטרוני‪ :‬הגדר השמעת צליל בעת שימוש בתריס‬
‫אלקטרוני‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫• המצלמה משמיעה צליל רק כאשר מהירות התריס ארוכה‬
‫יותר מ‪ 0.5-‬שניות‪.‬‬
‫• ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה במצב חכם‪.‬‬
‫תיאור‬
‫התאמת‬
‫תצוגה‬
‫כוונון בהירות התצוגה‪ ,‬הגדרת בהירות אוטומטית‪ ,‬צבע התצוגה‪,‬‬
‫או הפלס‪.‬‬
‫• בהירות תצוגה‪ :‬ניתן לכוונן את בהירות התצוגה ידנית‪.‬‬
‫• בהירות אוטומטית‪ :‬הפעל או כבה את הבהירות האוטומטית‪.‬‬
‫(כבוי‪ ,‬פעיל*)‬
‫• צבע מסך‪ :‬ניתן לכוונן ידנית את צבע המסך‪.‬‬
‫• כיול אופקי‪ :‬כייל את הפלס‪ .‬אם הפלס אינו מאוזן‪ ,‬מקם את‬
‫המצלמה על משטח ישר ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫• לא ניתן לגשת לאפשרות כיול אופקי במצב 'הצגה'‪.‬‬
‫• לא ניתן לכייל את הפלס בכיוון אנכי‪.‬‬
‫כיבוי תצוגה‬
‫אוטומטית‬
‫קביעת הזמן לכיבוי התצוגה‪ .‬התצוגה תכבה אם לא תעשה שימוש‬
‫כלשהו במצלמה למשך פרק הזמן שקבעת‪( .‬כבוי‪ 30 ,‬שנייה*‪,‬‬
‫‪ 1‬דקה‪ 3 ,‬דקות‪ 5 ,‬דקות‪ 10 ,‬דקות)‬
‫‪180‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫חסכון בחשמל‬
‫הצגת מדריך‬
‫העזרה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫הגדרת הזמן לכיבוי המצלמה‪ .‬המצלמה תכבה אם לא תעשה בה‬
‫שימוש כלשהו למשך פרק הזמן שקבעת‪ 30( .‬שנייה‪ 1 ,‬דקה*‪,‬‬
‫‪ 3‬דקות‪ 5 ,‬דקות‪ 10 ,‬דקות‪ 30 ,‬דקות)‬
‫‪Language‬‬
‫הגדרת השפה שתופיע בתצוגת המצלמה‪.‬‬
‫תאריך ושעה‬
‫הגדר את התאריך‪ ,‬השעה‪ ,‬תבנית התאריך ואזור הזמן‪.‬‬
‫(אזור זמן‪ ,‬הגדרות תאריך‪ ,‬הגדרות שעה‪ ,‬סוג תאריך‪ ,‬סוג זמן)‬
‫• המצלמה שומרת את ההגדרה לזמן כיבוי גם לאחר החלפת‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫• מצב חיסכון בחשמל עשוי שלא לפעול כאשר המצלמה‬
‫מחוברת למחשב או לטלוויזיה בעת הצגה של מצגת‬
‫שקופיות או סרט‪.‬‬
‫• ייתכן שמצב חסכון בחשמל לא יעבוד כשהמצלמה מחוברת‬
‫לטלפון חכם ו‪ Pro Suggest Market-‬נמצא בשימוש‪.‬‬
‫• מוצר זה מפחית את צריכת האנרגיה הודות לשימוש‬
‫בתכונות החוסכות בחשמל‪.‬‬
‫• מדריך עזרה למצבי צילום‪ :‬הגדר הצגת טקסט עזרה על המצב‬
‫שנבחר בעת החלפת מצבי צילום‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫• מדריך עזרה לפונקציות‪ :‬הגדר הצגת טקסט עזרה על תפריטים‬
‫ופונקציות‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫לחץ על [‪ ]n‬כדי להסתיר את טקסט העזרה‪.‬‬
‫יציאת וידיאו‬
‫הגדר את פלט אות הווידאו המתאים למדינה שלך בחיבור‬
‫המצלמה להתקן וידאו חיצוני‪ ,‬כגון טלוויזיית ‪.HDMI‬‬
‫• ‪ :NTSC‬ארה"ב‪ ,‬קנדה‪ ,‬יפן‪ ,‬קוריאה‪ ,‬טייוואן‪ ,‬מקסיקו וכד'‬
‫• ‪( PAL‬תומך רק ב‪ ,H ,G ,D ,B PAL-‬או ‪ :)I‬אוסטרליה‪,‬‬
‫אוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬סין‪ ,‬דנמרק‪ ,‬פינלנד‪ ,‬צרפת‪ ,‬גרמניה‪ ,‬אנגליה‪,‬‬
‫איטליה‪ ,‬כוויית‪ ,‬מלזיה‪ ,‬ניו זילנד‪ ,‬סינגפור‪ ,‬ספרד‪ ,‬שוודיה‪ ,‬שווייץ‪,‬‬
‫תאילנד‪ ,‬נורווגיה וכד'‬
‫‪Anynet+‬‬
‫(‪)HDMI-CEC‬‬
‫בעת חיבור המצלמה לטלוויזיית ‪ HDMI‬התומכת ב‪Anynet+-‬‬
‫(‪ ,)HDMI-CEC‬ניתן לשלוט בפונקציות ההצגה של המצלמה‬
‫בעזרת השלט רחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫• כבוי‪ :‬לא ניתן לשלוט בפונקציית ההצגה של המצלמה באמצעות‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫• פעיל*‪ :‬ניתן לשלוט בפונקציית ההצגה של המצלמה באמצעות‬
‫השלט הרחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫יציאת ‪HDMI‬‬
‫תיאור‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫כאשר אתה מחבר את המצלמה לטלוויזיית ‪ HDMI‬עם כבל‬
‫‪ ,HDMI‬ניתן לשנות את הרזולוציה של התמונה‪.‬‬
‫• ‪ :NTSC‬אוטומטי*‪,1280 X 720p ,1920 X 1080p ,‬‬
‫‪( 720 X 576p ,720 X 480p‬פועל רק כאשר ‪ PAL‬נבחר)‬
‫הגדרת השיטה למספור קבצים ותיקיות‪.‬‬
‫• איפוס‪ :‬לאחר שימוש בלחצן האיפוס‪ ,‬שם הקובץ הבא יתחיל‬
‫ב‪.0001-‬‬
‫• סדרה*‪ :‬מספרי קבצים חדשים ממשיכים את רצף המספרים‬
‫הקיים‪ ,‬גם אם התקנת כרטיס זיכרון חדש‪ ,‬אתחלת את הכרטיס‬
‫או מחקת את כל התמונות‪.‬‬
‫הגדרת השיטה ליצירת שמות קבצים‪.‬‬
‫• רגיל*‪/)sRGB( SAM_XXXX.JPG :‬‬
‫‪)Adobe RGB( _SAMXXXX.JPG‬‬
‫• תאריך‪:‬‬
‫שם קובץ‬
‫ קובצי ‪ .MMDDXXXX.JPG - sRGB‬לדוגמה‪ ,‬עבור תמונה‬‫שצולמה ב‪ 01-‬בינואר‪ ,‬שם הקובץ יהיה ‪.0101XXXX.jpg‬‬
‫ קובצי ‪ _MDDXXXX.JPG - Adobe RGB‬עבור החודשים ינואר‬‫עד ספטמבר‪ .‬עבור החודשים אוקטובר עד דצמבר‪ ,‬מספר החודש‬
‫יוחלף באותיות ‪( A‬אוקטובר)‪( B ,‬נובמבר) ו‪( C-‬דצמבר)‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬עבור תמונה שצולמה ב‪ 03-‬בפברואר‪ ,‬שם הקובץ יהיה‬
‫‪ ._203XXXX.jpg‬עבור תמונה שצולמה ב‪ 05-‬באוקטובר‪ ,‬שם‬
‫הקובץ יהיה ‪._A05XXXX.jpg‬‬
‫תיאור‬
‫מספר קובץ‬
‫סוג תיקייה‬
‫• שם התיקייה הראשונה הוא ‪ .100PHOTO‬אם בחרת מרחב‬
‫צבעים ‪ sRGB‬ותבנית שמות סטנדרטית‪ ,‬שם הקובץ הראשון‬
‫יהיה ‪.SAM_0001‬‬
‫• מספרי קבצים גדלים ב‪ 1-‬מ‪ SAM_0001-‬עד ‪.SAM_9999‬‬
‫• מספרי תיקיות גדלים ב‪ 1-‬מ‪ 100PHOTO-‬עד‬
‫‪.999PHOTO‬‬
‫• מספר הקבצים המרבי שניתן לשמור בתיקייה אחת הוא‬
‫‪.9,999‬‬
‫• מספרי קבצים מוקצים לפי מפרטי ‪( DCF‬חוק עיצוב למערכת‬
‫קובצי המצלמה)‪.‬‬
‫• אם תשנה שם של קובץ (לדוגמה‪ ,‬במחשב)‪ ,‬המצלמה לא‬
‫תוכל להציג את הקובץ‪.‬‬
‫הגדרת סוג התיקייה‪.‬‬
‫• רגיל*‪XXXPHOTO :‬‬
‫• תאריך‪XXX_MMDD :‬‬
‫‪182‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫אתחל את כרטיס הזיכרון‪ .‬האתחול ימחק את כל הקבצים‬
‫הקיימים‪ ,‬כולל קבצים מוגנים‪( .‬לא*‪ ,‬כן)‬
‫אתחל‬
‫שימוש בכרטיס זיכרון שאותחל באמצעות מצלמה של יצרן‬
‫אחר‪ ,‬קורא כרטיסי זיכרון או מחשב ‪ -‬עלול לגרום לשגיאות‪.‬‬
‫יש לאתחל את כרטיסי הזיכרון במצלמה לפני השימוש בהם‬
‫לצילום תמונות‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הגדר את חיבור המצלמה לטלפון חכם באופן אוטומטי באמצעות‬
‫‪ .Bluetooth‬אם המכשירים כבר חוברו קודם ואתה מפעיל את‬
‫‪ Samsung Camera Manager‬בטלפון החכם‪ ,‬הם יתחברו‬
‫אוטומטית דרך ‪( .Bluetooth‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫רשת ‪Wi-Fi‬‬
‫הגדר חיבור לרשת ‪( .Wi-Fi‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫הטלפון החכם‬
‫שלי‬
‫הצג את שם הדגם וסטטוס החיבור של הטלפון החכם המחובר‪.‬‬
‫באפשרותך גם לערוך או למחוק את הטלפון החכם הרשום‪.‬‬
‫הגדרת שעה‬
‫אוטומטית‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫הגדר את סינכרון התאריך והשעה של המצלמה לטלפון החכם‬
‫בעת חיבור המצלמה לטלפון חכם דרך ‪( .Bluetooth‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫תיאור‬
‫הגדר דרישה של קוד ‪ PIN‬בחיבור המצלמה לטלפון חכם‪.‬‬
‫• מס' זיהוי אישי (‪ :)PIN‬הזנת קוד ‪ PIN‬לפני החיבור‪.‬‬
‫• ללא*‪ :‬מאפשר חיבור בלי לדרוש קוד ‪.PIN‬‬
‫נעילת פרטיות‬
‫של ‪Wi-Fi‬‬
‫ניקוי חיישן‬
‫• כשמשתמשים בפונקציה ‪ ,NFC‬החיבור הוא אוטומטי ולא‬
‫נדרש קוד ‪.PIN‬‬
‫• יצירת קודי ה‪ PIN-‬היא אוטומטית‪ ,‬והם מתחדשים רק‬
‫כשאתה מאפס את הגדרות המצלמה או מעדכן את‬
‫הקושחה‪.‬‬
‫• אם כבר חיברת בעבר את המצלמה לטלפון חכם באמצעות‬
‫קוד ‪ ,PIN‬הם יתחברו אוטומטית‪.‬‬
‫• ניקוי חיישן‪ :‬הסרת אבק מן החיישן‪.‬‬
‫• התחל פעולה‪ :‬כאשר אפשרות זו פעילה‪ ,‬המצלמה מבצעת ניקוי‬
‫חיישן בכל פעם שאתה מדליק אותה‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫• ביטול פעולה‪ :‬כאשר אפשרות זו פעילה‪ ,‬המצלמה מבצעת ניקוי‬
‫חיישן בכל פעם שאתה מכבה אותה‪( .‬כבוי*‪ ,‬פעיל)‬
‫מכיוון שמוצר זה משתמש בעדשות שניתנות להחלפה‪,‬‬
‫החיישן עשוי להתלכלך באבק במהלך החלפת העדשות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להופעת חלקיקי אבק בתמונות המצולמות‪.‬‬
‫מומלץ לא להחליף עדשות בסביבה מאובקת מאוד‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש‬
‫להקפיד על הרכבת מכסה העדשה כאשר היא אינה בשימוש‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫תפריט הגדרות המצלמה > הגדרה‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫איפוס‬
‫תיאור‬
‫• תפריט מצלמה*‪ :‬איפוס תפריט ההגדרות ואפשרויות הצילום‬
‫לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫• מיפוי המקש‪ :‬החזרת פונקציות הלחצנים המותאמות לברירות‬
‫המחדל של היצרן‪.‬‬
‫• מצב ‪ :C‬החזרת ‪ T‬הגדרות המצב לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫• ‪ :Bluetooth/Wi-Fi‬החזרת היסטוריית החיבורים‪ ,‬המזהה‬
‫והסיסמה של ה‪ Bluetooth-‬וה‪ Wi-Fi-‬לברירות המחדל של‬
‫היצרן‪.‬‬
‫• הכל‪ :‬החזרת כל ההגדרות לברירות המחדל של היצרן‪( .‬הגדרות‬
‫התאריך‪ ,‬השעה‪ ,‬השפה ופלט הווידאו לא ישתנו)‪.‬‬
‫* ברירת מחדל‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫הצג את גרסת הקושחה של גוף העדשה‪ ,‬כתובת ה‪ MAC-‬של‬
‫ה‪ ,Wi-Fi-‬כתובת ה‪ MAC-‬של ‪ ,Bluetooth‬או עדכן את הקושחה‪.‬‬
‫• עדכון תוכנה‪ :‬עדכן את הקושחה של גוף המצלמה או העדשה‪,‬‬
‫או הורד את הקושחה באמצעות ה‪( .Wi-Fi-‬קושחה למצלמה‪,‬‬
‫קושחה לעדשה‪ ,‬הורד באמצעות ‪)Wi-Fi‬‬
‫פרטי התקן‬
‫רישיון קוד‬
‫פתוח‬
‫• ניתן לעדכן את הקושחה על‪-‬ידי חיבור המצלמה למחשב‬
‫והפעלת ‪ .i-Launcher‬לפרטים נוספים‪ ,‬עיין בעמוד ‪.203‬‬
‫• לא ניתן להפעיל עדכון קושחה ללא סוללה טעונה במלואה‪.‬‬
‫טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת עדכון הקושחה‪.‬‬
‫• אם תעדכן את הקושחה‪ ,‬הערכים והגדרות המשתמש‬
‫יתאפסו‪( .‬הגדרות התאריך‪ ,‬השעה‪ ,‬השפה ופלט הווידאו לא‬
‫ישתנו)‪.‬‬
‫• אין לכבות את המצלמה בעת ביצוע העדכון‪.‬‬
‫• לעדכון הקושחה באמצעות ‪ ,Wi-Fi‬שטח האחסון הנותר על‬
‫כרטיס הזיכרון צריך להיות יותר גדול מ‪ 1-‬ג'יגה‪-‬בייט‪.‬‬
‫• ייתכן שעדכון הקושחה באמצעות חיבור ‪ Wi-Fi‬לא יהיה יציב‬
‫בכפוף לאיכות החיבור לרשת‪.‬‬
‫הצג רישיונות קוד פתוח‪.‬‬
‫‪184‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫נספח‬
‫כאן תמצא מידע על הודעות שגיאה‪ ,‬תחזוקת המצלמה‪ ,‬שימוש בתוכניות על מחשב‬
‫עדכוני קושחה‪ ,‬עצות לטיפול בתקלות‪ ,‬מפרטים ומילון מונחים‪.‬‬
‫נספח‬
‫הודעות שגיאה‬
‫כאשר מופיעות הודעות השגיאה הבאות‪ ,‬נסה את הפתרונות הבאים‪.‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫העדשה נעולה‬
‫העדשה נעולה‪ .‬סובב את העדשה נגד כיוון השעון‪ ,‬עד‬
‫לשמיעת נקישה‪( .‬עמ'‪)54‬‬
‫שגיאת כרטיס‬
‫• כבה את המצלמה והפעל אותה מחדש‪.‬‬
‫• הוצא את כרטיס הזיכרון והכנס אותו שוב‪.‬‬
‫• אתחל את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫סוללה חלשה‬
‫הכנס סוללה טעונה או טען מחדש את הסוללה‪.‬‬
‫אין קובץ תמונה‪.‬‬
‫צלם תמונות או הכנס כרטיס זיכרון המכיל תמונות‪.‬‬
‫שגיאת קובץ‬
‫מחק את הקובץ הפגום או פנה למרכז שירות‪.‬‬
‫ההקלטה עצרה‪ .‬ניתן‬
‫להקליט שוב לאחר‬
‫שהמצלמה תתקרר‪.‬‬
‫הנח למצלמה להתקרר‪.‬‬
‫זיכרון מלא‬
‫מחק קבצים לא‪-‬נחוצים או הכנס כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫כרטיס נעול‬
‫ניתן לנעול כרטיסי ‪ SDHC ,SD‬או ‪ SDXC‬כדי למנוע‬
‫מחיקה של קבצים‪ .‬שחרר את נעילת הכרטיס בעת‬
‫הצילום‪( .‬עמ'‪)190‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונה‬
‫משום שהגעת לערך‬
‫המרבי של מספר‬
‫תיקייה וקובץ בכרטיס‬
‫הזיכרון‪ .‬האם לאפס את‬
‫מספר התיקייה?‬
‫שמות הקבצים אינם תואמים לתקן ‪ .DCF‬בצע את‬
‫ההוראות המוצגות על המסך לאיפוס מספר התיקייה‪.‬‬
‫‪Error 00‬‬
‫כבה את המצלמה והרכב מחדש את העדשה‪ .‬אם‬
‫ההודעה ממשיכה להופיע‪ ,‬פנה למרכז השירות‪.‬‬
‫‪Error 01/02‬‬
‫כבה את המצלמה‪ ,‬הוצא את הסוללה‪ ,‬והכנס אותה‬
‫מחדש‪ .‬אם ההודעה ממשיכה להופיע‪ ,‬פנה למרכז‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪186‬‬
‫נספח‬
‫תחזוקת המצלמה‬
‫ניקוי המצלמה‬
‫עדשת המצלמה והתצוגה‬
‫השתמש במברשת ומפוח כדי להסיר אבק מהעדשה ונגב בעדינות את העדשה‬
‫עם מטלית רכה‪ .‬אם נשאר אבק על העדשה‪ ,‬יש לשים נוזל לניקוי עדשות על‬
‫נייר לניקוי עדשות ולנגב בעדינות‪.‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫חיישן התמונה חשוף לסביבה ולכן‪ ,‬תיתכן הופעה של אבק בתמונות בכפוף‬
‫לתנאי הצילום השונים‪ .‬בעיה זו היא אינה חריגה‪ ,‬והחשיפה לאבק מתרחשת‬
‫בשימוש יומיומי במצלמה‪ .‬ניתן להסיר אבק מהחיישן על‪-‬ידי הפעלת פונקציית‬
‫ניקוי החיישן‪( .‬עמ'‪ )183‬אם נותר אבק לאחר ניקוי החיישן‪ ,‬פנה למרכז שירות‪.‬‬
‫אין להכניס את המפוח לטבעת חיבור העדשה‪.‬‬
‫גוף המצלמה‬
‫נגב בעדינות עם מטלית רכה ויבשה‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בבנזין‪ ,‬במדללים או באלכוהול לניקוי המצלמה‪ .‬חומרים אלה‬
‫עלולים לגרום נזק למצלמה או לפגוע בתפקודה‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫השימוש במצלמה ואחסונה‬
‫מקומות לא ראויים לשימוש במצלמה ולאחסונה‬
‫• יש להימנע מחשיפת המצלמה לטמפרטורה קרה מאוד או חמה מאוד‪.‬‬
‫• יש להימנע משימוש במצלמה באזורים עם לחות גבוהה מאוד‪ ,‬או באזורים‬
‫בהם הלחות משתנה באופן קיצוני‪.‬‬
‫• יש להימנע מחשיפת המצלמה לאור שמש ישיר ומאחסונה במקומות חמים‬
‫שאינם מאווררים כיאות‪ ,‬כגון במכונית בתקופת הקיץ‪.‬‬
‫• יש להגן על המצלמה והתצוגה מפני מכות‪ ,‬טיפול לא זהיר ורעידות חריגות‪ ,‬על‬
‫מנת למנוע נזק חמור‪.‬‬
‫• אין להשתמש במצלמה או לאחסן אותה במקומות מאובקים‪ ,‬מלוכלכים‪ ,‬לחים‬
‫או שאינם מאווררים כיאות‪ ,‬על מנת למנוע נזק לחלקים הנעים ולרכיבים‬
‫הפנימיים‪.‬‬
‫• אין להשתמש במצלמה בסמוך לדלקים או חומרים‪/‬כימיקלים דליקים‪ .‬אין‬
‫לאחסן או לשאת נוזלים או גזים דליקים או חומרים נפיצים ביחד עם המצלמה‬
‫או אביזריה‪.‬‬
‫שימוש במצלמה בים או בחוף‬
‫• יש להגן על המצלמה מחול ומלכלוך כשהיא בשימוש בחוף ים או באזורים‬
‫דומים אחרים‪.‬‬
‫• המצלמה איננה חסינה מפני מים‪ .‬אין לגעת במצלמה‪ ,‬בסוללה‪ ,‬במתאם או‬
‫בכרטיס הזיכרון בידיים רטובות‪ .‬הפעלת המצלמה בידיים רטובות עלולה‬
‫לגרום לנזק למצלמה‪.‬‬
‫אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‬
‫• בעת אחסון המצלמה לתקופה ממושכת יש לשמור אותה במכל אטום עם חומר‬
‫בעל כושר ספיגה‪ ,‬כגון סיליקה ג'ל‪.‬‬
‫• לאורך זמן‪ ,‬סוללות שאינן בשימוש ייפרקו‪ ,‬ויש לטעון אותן מחדש לפני‬
‫השימוש‪.‬‬
‫• יש להזין מחדש את התאריך והשעה בעת הפעלת המצלמה לאחר שהייתה‬
‫מנותקת מהסוללה למשך פרק זמן ארוך‪.‬‬
‫• אין לאחסן את המצלמה במקום בו יש כדורי נפטלין‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש במצלמה בסביבה לחה‬
‫בעת העברת המצלמה מסביבה קרה לסביבה חמה ולחה‪ ,‬עשוי להיווצר עיבוי‬
‫על‪-‬גבי העדשה או על גבי החלקים הפנימיים של המצלמה‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬יש‬
‫לכבות את המצלמה ולהמתין לפחות ‪ 1‬שעה‪ .‬במידה ונוצר עיבוי על כרטיס‬
‫הזיכרון‪ ,‬הוצא את כרטיס הזיכרון מהמצלמה והמתן עד שהלחות תתאדה‪ ,‬לפני‬
‫הכנסת כרטיס הזיכרון מחדש‪.‬‬
‫אמצעי זהירות נוספים‬
‫• אין לטלטל את המצלמה מהרצועה‪ .‬פעולה זו עלולה לפצוע אותך או את‬
‫הזולת‪ ,‬או לגרום נזק למצלמה‪.‬‬
‫• אין לצבוע את המצלמה‪ ,‬משום שצבע עלול לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה‬
‫תקינה‪.‬‬
‫• יש לכבות את המצלמה כאשר אינה בשימוש‪.‬‬
‫• המצלמה מכילה חלקים עדינים‪ .‬יש להימנע מהפעלת כח ולחץ חזק על‬
‫המצלמה ולהגן עליה מפני חבטות‪.‬‬
‫• יש להגן על מסך התצוגה מנזקים חיצוניים על‪-‬ידי שמירת המצלמה בנרתיק‬
‫כאשר אינה בשימוש‪ .‬יש להגן על המצלמה משריטות על‪-‬ידי הרחקתה מחול‪,‬‬
‫מכשירים חדים או מטבעות‪.‬‬
‫• אין להשתמש במצלמה במידה והמסך סדוק או שבור‪ .‬זכוכית שבורה או חומר‬
‫אקרילי שבור עלולים לגרום נזק לידיים ולפנים‪ .‬יש להביא את המצלמה למרכז‬
‫שירות של ‪ Samsung‬על מנת לתקן אותה‪.‬‬
‫• אין להניח מצלמות‪ ,‬סוללות‪ ,‬מטענים או אביזרי צילום נוספים על‪-‬גבי או בתוך‬
‫מכשירי חימום‪ ,‬כגון מיקרוגל‪ ,‬תנור או רדיאטור‪ .‬חום עלול לגרום לעיוות או‬
‫לחימום יתר של אביזרים אלה‪ ,‬דבר העלול לגרום לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫• אין לחשוף את העדשה לאור שמש ישיר‪ .‬חשיפה זו עלולה לגרום עיוות צבעים‬
‫או תקלות בחיישן התמונה‪.‬‬
‫• יש להגן על העדשה מטביעות אצבע ושריטות‪ .‬יש לנקות את העדשה‬
‫באמצעות מטלית עדשות רכה ונקייה‪.‬‬
‫• חבטה עלולה לגרום לכיבוי של המצלמה‪ .‬הדבר נועד להגן על כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫יש להפעיל מחדש את המצלמה על מנת להשתמש בה שנית‪.‬‬
‫• בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה זו נורמלית‪ ,‬ואינה‬
‫אמורה להשפיע על משך חיי המצלמה או על ביצועיה‪.‬‬
‫• בעת השימוש במצלמה בסביבות בעלות טמפרטורה נמוכה‪ ,‬ייתכן כי ייקח‬
‫למצלמה זמן מה להתחיל לפעול‪ .‬בנוסף‪ ,‬ייתכן כי הצבע של התצוגה ישתנה‬
‫באופן זמני‪ ,‬או כי יופיעו תמונות שיוריות‪ .‬תופעות אלה אינן סימן לתפקוד לקוי‪,‬‬
‫והן יעלמו כאשר המצלמה תוחזר לטמפרטורות מתונות יותר‪.‬‬
‫• הצבע או המתכת בחלקה החיצוני של המצלמה עלולים לגרום לאלרגיות‪,‬‬
‫גירודים בעור‪ ,‬אקזמה או נפיחות בקרב אנשים בעלי עור רגיש‪ .‬במקרה של‬
‫תסמינים מסוג זה יש להפסיק מיידית את השימוש במצלמה ולהיוועץ ברופא‪.‬‬
‫• אין להכניס עצמים זרים לתוך תא‪ ,‬חריץ או נקודת גישה כלשהם של המצלמה‪.‬‬
‫ייתכן כי נזק עקב שימוש שגוי לא יכוסה באחריות‪.‬‬
‫• אין לאפשר למי שאינו איש מקצוע מוסמך לטפל במצלמה‪ ,‬ואין לנסות לטפל‬
‫במצלמה באופן עצמאי‪ .‬כל נזק כתוצאה מטיפול בלתי‪-‬מוסמך אינו מכוסה‬
‫במסגרת האחריות‪.‬‬
‫‪189‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫על כרטיסי זיכרון‬
‫מתאם כרטיס זיכרון‬
‫כרטיסי זיכרון נתמכים‬
‫מוצר זה תומך בכרטיסי זיכרון מסוג ‪Secure( SDHC ,)Secure Digital( SD‬‬
‫‪,)Secure Digital eXtended Capacity( SDXC ,)Digital High Capacity‬‬
‫‪ microSDHC ,microSD‬או ‪.microSDXC‬‬
‫מסוף‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫כדי להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג מיקרו במוצר זה‪ ,‬במחשב או בקורא כרטיסי‬
‫זיכרון‪ ,‬יש להכניס את הכרטיס למתאם‪.‬‬
‫מתג הגנה מפני כתיבה‬
‫תווית (חזית)‬
‫ניתן למנוע מחיקת קבצים באמצעות מתג ההגנה מפני כתיבה בכרטיסים מסוג‬
‫‪ SDHC ,SD‬או ‪ .SDXC‬החלק את המתג כלפי מטה לנעילה או כלפי מעלה‬
‫לשחרור הנעילה‪ .‬שחרר את נעילת הכרטיס בעת צילום תמונות וידאו‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫קיבולת כרטיס הזיכרון‬
‫קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם לסוג הסצנות המצולמות ולתנאי הצילום‪.‬‬
‫קיבולות אלה מבוססות על כרטיס ‪ SD‬בנפח ‪ 4‬ג'יגה‪-‬בייט‪.‬‬
‫איכות‬
‫גבוהה‬
‫מאוד‬
‫גבוהה‬
‫רגילה‬
‫‪RAW‬‬
‫(דחיסה רגילה)‬
‫‪RAW‬‬
‫(דחיסה ללא איבודים)‬
‫‪( RAW‬דחיסה‬
‫ללא איבודים) ‪+‬‬
‫גבוה מאוד‬
‫‪( RAW‬דחיסה‬
‫ללא איבודים) ‪+‬‬
‫גבוה‬
‫‪( RAW‬דחיסה‬
‫ללא איבודים) ‪+‬‬
‫רגיל‬
‫(‪28M )6480X4320‬‬
‫‪256‬‬
‫‪471‬‬
‫‪810‬‬
‫‪102‬‬
‫‪64‬‬
‫‪51‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫(‪13.9M )4560X3040‬‬
‫‪475‬‬
‫‪815‬‬
‫‪1,270‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63‬‬
‫(‪7.1M )3264X2176‬‬
‫‪801‬‬
‫‪1,253‬‬
‫‪1,744‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪62‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫(‪3M )2112X1408‬‬
‫‪1,379‬‬
‫‪1,863‬‬
‫‪2,259‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫התפרצות‬
‫‪806‬‬
‫‪1,259‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪23.6M )6480X3648‬‬
‫‪299‬‬
‫‪542‬‬
‫‪911‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪53‬‬
‫‪58‬‬
‫‪61‬‬
‫(‪11.9M )4608X2592‬‬
‫‪537‬‬
‫‪905‬‬
‫‪1,376‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪59‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫(‪6.2M )3328X1872‬‬
‫‪879‬‬
‫‪1,346‬‬
‫‪1,832‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫(‪2.4M )2048X1152‬‬
‫‪1,545‬‬
‫‪2,008‬‬
‫‪2,363‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫(‪18.7M )4320X4320‬‬
‫‪368‬‬
‫‪653‬‬
‫‪1,064‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪56‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫(‪9.5M )3088X3088‬‬
‫‪642‬‬
‫‪1,050‬‬
‫‪1,537‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪61‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫(‪4.7M )2160X2160‬‬
‫‪1,064‬‬
‫‪1,553‬‬
‫‪2,015‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪65‬‬
‫(‪2M )1408X1408‬‬
‫‪1,668‬‬
‫‪2,109‬‬
‫‪2,431‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪66‬‬
‫גודל‬
‫צילום‬
‫‪191‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫גודל‬
‫וידאו‬
‫איכות‬
‫מקצועי‬
‫איכות גבוהה‬
‫רגילה‬
‫‪)PAL ,NTSC/24p( 4096X2160‬‬
‫בערך ‪"30 '7‬‬
‫בערך ‪"6 '13‬‬
‫בערך ‪"23 '16‬‬
‫‪)PAL/25p ,NTSC/30p( 3840X2160‬‬
‫בערך ‪"30 '7‬‬
‫בערך ‪"6 '13‬‬
‫בערך ‪"23 '16‬‬
‫‪)PAL/50p ,NTSC/60p( 1920X1080‬‬
‫בערך ‪"30 '7‬‬
‫בערך ‪"9 '14‬‬
‫בערך ‪"31 '27‬‬
‫‪)PAL/25p ,NTSC/30p( 1920X1080‬‬
‫בערך ‪"45 '8‬‬
‫בערך ‪"54 '20‬‬
‫בערך ‪"4 '40‬‬
‫‪)PAL ,NTSC/24p( 1920X1080‬‬
‫בערך ‪"45 '8‬‬
‫בערך ‪"54 '20‬‬
‫בערך ‪"4 '40‬‬
‫‪*)PAL/12.5p ,NTSC/15p( 1920X1080‬‬
‫בערך ‪"26 '17‬‬
‫בערך ‪"52 '39‬‬
‫בערך ‪"41 '73‬‬
‫‪)PAL/100p ,NTSC/120p( 1280X720‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"26 '17‬‬
‫בערך ‪"47 '34‬‬
‫‪)PAL/50p ,NTSC/60p( 1280X720‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"25 '27‬‬
‫בערך ‪"35 '57‬‬
‫‪)PAL/25p ,NTSC/30p( 1280X720‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"52 '39‬‬
‫בערך ‪"39 '85‬‬
‫‪)PAL/50p ,NTSC/60p( 640X480‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"2 '73‬‬
‫בערך ‪"8 '167‬‬
‫‪)PAL/25p ,NTSC/30p( 640X480‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"58 '124‬‬
‫בערך ‪"43 '244‬‬
‫‪)NTSC/30p ,MJPEG( 640X480‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"27 '34‬‬
‫בערך ‪"3 '42‬‬
‫‪)PAL/25p ,MJPEG( 640X480‬‬
‫‪-‬‬
‫בערך ‪"34 '40‬‬
‫בערך ‪"19 '49‬‬
‫* אפשרות זאת זמינה רק עם חלק מאפשרויות 'מסנן חכם'‪.‬‬
‫• האומדנים לעיל נמדדו ללא שימוש בזום‪.‬‬
‫• כאשר משתמשים בזום‪ ,‬זמן ההקלטה הזמין עשוי להשתנות‪.‬‬
‫• על מנת לקבוע את זמן ההקלטה הכולל הוקלטו מספר קטעי וידאו בזה אחר זה‪.‬‬
‫• זמן הקלטה מירבי הנו ‪ 29‬דקות ו‪ 59-‬שניות‪.‬‬
‫(בבחירת ‪ ,)60p/50p( 1920X1080‬זמן ההקלטה המירבי הנו ‪ 25‬דקות‪ .‬בבחירה ב‪ ,3840X2160 ,4096X2160-‬או ‪ ,)MJPEG( 640X480‬זמן ההקלטה המירבי הנו ‪ 15‬דקות)‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי זיכרון‬
‫• יש למנוע מגע של כרטיסי זיכרון בנוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים‪ .‬אם כרטיס‬
‫הזיכרון מלוכלך‪ ,‬נקה אותו במטלית רכה לפני הכנסתו למצלמה‪.‬‬
‫• יש להימנע מחשיפה של כרטיסי זיכרון לטמפרטורות גבוהות או נמוכות‬
‫במיוחד (מתחת ל‪ 0 °C/32 °F-‬או מעל ‪ .)40 °C/104 °F‬טמפרטורות קיצוניות‬
‫עלולות לפגוע בפעולה של כרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫• אין לאפשר מגע של נוזלים‪ ,‬לכלוך או חומרים זרים בכרטיסי הזיכרון ובחריץ‬
‫כרטיס הזיכרון‪ .‬מגע כזה עלול לגרום תקלות במצלמה או בכרטיסי הזיכרון‪.‬‬
‫• יש להכניס את כרטיס הזיכרון בכיוון הנכון‪ .‬הכנסת כרטיס הזיכרון בכיוון שגוי‬
‫עלולה להזיק למצלמה ולכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫• בעת נשיאת כרטיס זיכרון יש להשתמש בנרתיק נשיאה על מנת להגן על‬
‫הכרטיס מפריקה אלקטרוסטטית‪.‬‬
‫• אין להשתמש בכרטיסי זיכרון שאותחלו באמצעות מצלמות אחרות או‬
‫באמצעות מחשב‪ .‬יש לאתחל מחדש את כרטיס הזיכרון באמצעות המצלמה‪.‬‬
‫• את המידע החשוב יש לגבות במדיה נוספת‪ ,‬כגון כונן קשיח חיצוני‪ ,‬תקליטור‬
‫או ‪.DVD‬‬
‫• בעת הכנסה או הוצאה של כרטיס הזיכרון יש לכבות את המצלמה‪.‬‬
‫• בעת שימוש ממושך במצלמה‪ ,‬כרטיס הזיכרון עלול להתחמם‪ .‬מדובר בתופעה‬
‫רגילה שאינה מצביעה על תקלה‪.‬‬
‫• אין להוציא את כרטיס הזיכרון או לכבות את המצלמה בזמן שהנורה מהבהבת‪,‬‬
‫מפני שהדבר עלול להזיק לנתונים השמורים‪.‬‬
‫• בתום חיי כרטיס הזיכרון לא ניתן לשמור עוד תמונות על הכרטיס‪ .‬יש‬
‫להשתמש בכרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫• יש להשתמש בכרטיס זיכרון העומד בדרישות התקן‪.‬‬
‫היצרן לא יישא באחריות על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫• אין לכופף או להפיל את כרטיס הזיכרון או להפעיל עליו כוח או לחץ חזק‪.‬‬
‫• יש להימנע משימוש בכרטיסי זיכרון ומאחסונם בסמוך לשדות מגנטיים חזקים‪.‬‬
‫• יש להימנע משימוש בכרטיסי זיכרון ומאחסונם בסביבות חמות מאוד‪ ,‬לחות‬
‫מאוד או מאכלות‪.‬‬
‫‪193‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫על הסוללה‬
‫יש להשתמש אך ורק בסוללות שאושרו על‪-‬ידי ‪.Samsung‬‬
‫מפרטי הסוללה‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫דגם‬
‫‪BP1130‬‬
‫טיפוס‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון‬
‫קיבולת תא‬
‫‪ 1,130‬מיליאמפר‪-‬שעה‬
‫מתח‬
‫‪ 7.6‬וולט‬
‫זמן הטעינה* (כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין)‪.‬‬
‫בערך ‪ 200‬דק'‪.‬‬
‫* הנתונים הנ"ל מבוססים על שימוש בכבל ‪ USB‬ובמתאם ‪ AC‬המסופקים עם המוצר‪ .‬טעינת הסוללה‬
‫על‪-‬ידי חיבורה למחשב עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫שימוש בלתי נאות או חסר זהירות בסוללות עלול לגרום לפציעה גופנית או מוות‪.‬‬
‫למען ביטחונך האישי‪ ,‬פעל בהתאם להוראות שלהלן כדי להשתמש בסוללות‬
‫בצורה נאותה‪:‬‬
‫• הסוללה עשויה להתלקח או להתפוצץ כאשר לא משתמשים בה כראוי‪ .‬אם אתה‬
‫מבחין בעיוותים כלשהם‪ ,‬בסדקים‪ ,‬או בתופעות חריגות אחרות בסוללה‪ ,‬הפסק את‬
‫השימוש בסוללה מיד וצור קשר עם היצרן‪.‬‬
‫• השתמש אך ורק במטעני סוללות ומתאמים מהימנים‪ ,‬המומלצים על‪-‬ידי היצרן‪,‬‬
‫וטען את הסוללות רק בהתאם להוראות במדריך למשתמש זה‪.‬‬
‫• אל תניח את הסוללה בסמוך למכשירי חימום ואל תחשוף אותה לסביבות של חום‬
‫קיצוני‪ ,‬למשל מכונית סגורה בקיץ‪.‬‬
‫• אין להכניס את הסוללה למיקרוגל‪.‬‬
‫• הימנע מאחסון הסוללה במקומות חמים ולחים‪ ,‬כגון אתרי ספא או מלתחות‪.‬‬
‫• אין להניח את המצלמה על משטחים דליקים‪ ,‬כגון מצעים‪ ,‬שטיחים‪ ,‬או שמיכות‬
‫חשמליות‪ ,‬לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה פועלת‪ ,‬אין להשאיר אותה בחלל קטן ודחוס לזמן ממושך‪.‬‬
‫• אין לאפשר מגע בין המגעים החשמליים של הסוללה לחפצי מתכת‪ ,‬כגון‬
‫שרשראות‪ ,‬מטבעות‪ ,‬מפתחות או שעונים‪.‬‬
‫• השתמש רק בסוללות ליתיום‪-‬יון מקוריות‪ ,‬המומלצות על‪-‬ידי היצרן‪.‬‬
‫• אין לפרק או לנקב את הסוללה באמצעות חפץ חד‪.‬‬
‫• יש להימנע מחשיפת הסוללה ללחצים גבוהים או לכוחות מעיכה‪.‬‬
‫• יש להימנע מחשיפת הסוללה לחבטות חזקות‪ ,‬כגון נפילה ממקומות גבוהים‪.‬‬
‫• אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות של (‪ 60 °C )140 °F‬או יותר‪.‬‬
‫• אין לאפשר מגע של הסוללה בלחות או נוזלים‪.‬‬
‫• אין לחשוף את הסוללה למקורות חום גבוה‪ ,‬כגון שמש ישירה או אש‪.‬‬
‫הנחיות פסולת‬
‫• יש להשליך את הסוללה בזהירות‪.‬‬
‫• אין להשליך סוללות לאש‪.‬‬
‫• תקנות השלכת הפסולת עשויות להשתנות בהתאם למדינה או לאזור‪ .‬יש להשליך‬
‫את הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫קווים מנחים לטעינת הסוללה‬
‫יש לטעון את הסוללה אך ורק בהתאם להוראות המתוארות במדריך למשתמש זה‪.‬‬
‫הסוללה עשויה להתלקח או להתפוצץ אם לא טוענים אותה כראוי‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫הערות על השימוש בסוללה‬
‫חיי הסוללה‬
‫מצב 'צילום'‬
‫זמן צילום‪/‬מספר תמונות ממוצע‬
‫תמונות‬
‫בערך ‪ 185‬דק'‪/‬בערך ‪ 370‬תמונות‬
‫קטעי וידיאו‬
‫בערך ‪ 100‬דק' (הקלטת וידאו ברזולוציה של ‪1920X1080‬‬
‫(‪))60p‬‬
‫• הנתונים שלעיל מבוססים על תקני בדיקה של ‪ .CIPA‬התוצאות עשויות‬
‫להשתנות בהתאם לשימוש בפועל‪.‬‬
‫• זמן הצילום הזמין משתנה בהתאם לרקע‪ ,‬למרווח הזמן בין צילומים ולתנאי‬
‫השימוש‪.‬‬
‫• על מנת לקבוע את זמן ההקלטה הכולל הוקלטו מספר קטעי וידאו בזה אחר‬
‫זה‪.‬‬
‫הודעה על סוללה חלשה‬
‫כאשר הסוללה פרוקה במלואה‪ ,‬סמל הסוללה יהפוך אדום וההודעה 'סוללה‬
‫חלשה' תופיע‪.‬‬
‫• יש להימנע מחשיפה של סוללות לטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד‬
‫(מתחת ל‪ 0 °C/32 °F-‬או מעל ‪ .)40 °C/104 °F‬טמפרטורות קיצוניות עלולות‬
‫להקטין את קיבולת הטעינה של הסוללות‪.‬‬
‫• במהלך שימוש ממושך במצלמה האזור מסביב לתא הסוללות עלול להתחמם‪.‬‬
‫הדבר אינו משפיע על השימוש הרגיל במצלמה‪.‬‬
‫• אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את התקע מהשקע‪ .‬פעולה זו עלולה‬
‫לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• בטמפרטורות הנמוכות מ‪ ,0 °C/32 °F-‬קיבולת הסוללה עלולה להיות פחותה‬
‫ואורך חייה עלול להתקצר‪.‬‬
‫• קיבולת הסוללה עלולה להיות פחותה בטמפרטורות נמוכות‪ ,‬אך היא תחזור‬
‫למצבה הנורמלי בטמפרטורות מתונות‪.‬‬
‫• יש להוציא את הסוללות מהמצלמה בעת אחסון המצלמה לתקופה ממושכת‪.‬‬
‫סוללות מותקנות עלולות לדלוף או להיאכל (קורוזיה) ולגרום נזק חמור‬
‫למצלמה‪ .‬אחסון המצלמה לפרקי זמן ממושכים כשהסוללה מותקנת בה יגרום‬
‫לפריקה של הסוללה‪ .‬ייתכן שלא ניתן יהיה לטעון סוללה שנפרקה עד תום‪.‬‬
‫• כשאינך משתמש במצלמה לפרק זמן ממושך (‪ 3‬חודשים ומעלה)‪ ,‬בדוק את‬
‫הסוללה וטען אותה בקביעות‪ .‬אם תאפשר לסוללה להיפרק ברציפות‪ ,‬הקיבולת‬
‫ואורך החיים שלה עלולים לקטון ולגרום לתקלה‪ ,‬לשריפה או לפיצוץ‪.‬‬
‫‪195‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫אזהרות הקשורות לסוללה‬
‫יש להגן על סוללות‪ ,‬מטענים וכרטיסי זיכרון מפני נזק‪.‬‬
‫יש למנוע מגע של הסוללות בחפצי מתכת‪ .‬מגע כזה עשוי ליצור קצר בין הקוטב‬
‫החיובי לשלילי של הסוללה ולגרום נזק זמני או תמידי לסוללה‪ ,‬ובנוסף עלול‬
‫לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הערות על טעינת הסוללה‬
‫• אם נורת הסטטוס כבויה‪ ,‬יש לוודא כי הסוללה הוכנסה כהלכה‪.‬‬
‫• כאשר המצלמה פועלת בזמן טעינת הסוללה‪ ,‬ייתכן כי הסוללה לא תיטען‬
‫במלואה‪ .‬יש לכבות את המצלמה לפני טעינת הסוללה‪.‬‬
‫• אין להשתמש במצלמה במהלך טעינת הסוללה‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום‬
‫לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את התקע מהשקע‪ .‬פעולה זו עלולה‬
‫לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• לפני הפעלת המצלמה יש להניח לסוללה להיטען לפחות ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫• אם המצלמה מחוברת למקור חשמל חיצוני כאשר הסוללה ריקה‪ ,‬שימוש‬
‫בפונקציות הצורכות אנרגיה רבה יגרום לכיבוי המצלמה‪ .‬כדי להשתמש‬
‫במצלמה באופן רגיל‪ ,‬יש לטעון מחדש את הסוללה‪.‬‬
‫• אם תחבר שוב את כבל החשמל כאשר הסוללה טעונה במלואה‪ ,‬נורת‬
‫הסטטוס תידלק למשך כ‪ 30-‬דקות‪.‬‬
‫• שימוש במבזק או הקלטת וידיאו מרוקנים את הסוללה במהירות‪ .‬טען את‬
‫הסוללה במלואה לפני השימוש במצלמה‪.‬‬
‫• אם נורת הסטטוס מהבהבת באדום‪ ,‬יש לחבר מחדש את הכבל‪ ,‬או להוציא‬
‫את הסוללה ולהכניס אותה מחדש‪.‬‬
‫• אם טענת את הסוללה כאשר הכבל חם מדי או כאשר הטמפרטורה גבוהה‬
‫מדי‪ ,‬נורת הסטטוס עלולה להבהב באדום‪ .‬הטעינה תתחיל כאשר הסוללה‬
‫תתקרר‪.‬‬
‫• טעינת‪-‬יתר של סוללות עלולה לקצר את חייהן‪ .‬בסיום הטעינה‪ ,‬יש לנתק את‬
‫הכבל מהמצלמה‪.‬‬
‫• אין לכופף את כבל ה‪ AC-‬או להניח עליו חפצים כבדים‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק‬
‫לכבל‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש במצלמה למשך זמן ארוך בעת חיבור לכבל חשמל חיצוני‪,‬‬
‫נורת המצב עלולה להבהב באדום וירוק‪ .‬המצלמה עלולה גם להפסיק להיטען‬
‫על מנת להגן על הסוללה מטעינת יתר‪ .‬חבר מחדש את הכבל והטען את‬
‫הסוללה במלואה לפני שימוש נוסף במצלמה‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫נספח > תחזוקת המצלמה‬
‫הערות על טעינה על‪-‬ידי התחברות למחשב‬
‫• יש להשתמש אך ורק בכבל ה‪ USB-‬שסופק‪.‬‬
‫• הסוללה עשויה שלא להיטען כאשר‪:‬‬
‫ נעשה שימוש ברכזת ‪.USB‬‬‫ מכשירים נוספים מחוברים למחשב בחיבור ‪.USB‬‬‫ הכבל מחובר ליציאה שבחלקו הקדמי של המחשב‪.‬‬‫ יציאת ה‪ USB-‬של המחשב אינה תומכת בתקן למוצא אספקת כוח (‪ 5‬וולט‪,‬‬‫‪ 500‬מיליאמפר)‪.‬‬
‫יש לנקוט זהירות בעת טיפול בסוללות ומטענים והשלכתם‬
‫• לעולם אין להשליך סוללות לאש‪ .‬יש למלא אחר כל התקנות המקומיות בנוגע‬
‫להשלכה של סוללות משומשות‪.‬‬
‫• אין להניח סוללות או מצלמות על‪-‬גבי או בתוך מכשירי חימום‪ ,‬כגון תנורי‬
‫מיקרוגל‪ ,‬תנור אפייה או רדיאטור‪ .‬סוללות עשויות להתפוצץ כאשר הן‬
‫מתחממות יתר על המידה‪.‬‬
‫‪197‬‬
‫נספח‬
‫שימוש בתוכניות במחשב‬
‫ניתן לצפות בקבצים ולערוך אותם באמצעות התוכניות המצורפות‪ .‬ניתן גם‬
‫לשלוח את הקבצים למחשב בצורה אלחוטית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫התקן את ‪ i-Launcher‬במחשב‪.‬‬
‫מערכת הפעלה‬
‫התקנת ‪i-Launcher‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪5‬‬
‫• יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל‬
‫עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יישא באחריות על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫• אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪.‬‬
‫כיצד להתקין‬
‫כאשר אתה נשאל בחלון קופץ אם ברצונך להתקין את‬
‫‪ ,i-Launcher‬בחר באפשרות כן‪.‬‬
‫• אם החלון הקופץ אינו מופיע‪ ,‬בחר באפשרות מחשב שלי‬
‫← ‪.iLinker.exe ← i-Launcher‬‬
‫• אם מופיע חלון קופץ המבקש ממך להפעיל את ‪iLinker.‬‬
‫‪ ,exe‬הפעל אותו קודם‪.‬‬
‫• כאשר אתה מחבר את המצלמה למחשב שמותקן בו‬
‫‪ ,i-Launcher‬התוכנית מופעלת אוטומטית‪.‬‬
‫לחץ על התקנים ← ‪← Mac ← i-Launcher‬‬
‫‪.iLinker.app‬‬
‫בצע את ההוראות המופיעות על‪-‬גבי המסך כדי להתקין את‬
‫‪.i-Launcher‬‬
‫• התוכניות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למפרט המחשב‪.‬‬
‫לפני התקנת התוכנה ודא שהמחשב מחובר לרשת‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫נספח > שימוש בתוכניות במחשב‬
‫דרישות עבור מערכות ‪Windows‬‬
‫יציאה‬
‫דרישות‬
‫‪CPU‬‬
‫‪ 3.4 i5 Intel 3rd Gen.‬ג'יגה‪-‬הרץ או יותר (או מעבד‬
‫‪ AMD‬מקביל)‬
‫‪RAM‬‬
‫לפחות ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בייט ‪RAM‬‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪Windows 8.1 ,Windows 8 ,Windows 7‬‬
‫קיבולת כונן קשיח‬
‫‪ 400‬מגה‪-‬בייט (מומלץ ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בייט או יותר)‬
‫אחרים‬
‫יציאת ‪USB 2.0‬‬
‫• הדרישות המופיעות בעמודים הבאים הן בגדר המלצות בלבד‪ .‬ייתכן ש‪i-Launcher-‬‬
‫לא יעבוד כראוי גם אם המחשב עומד בדרישות‪ ,‬וזאת בתלות במצב המחשב‪.‬‬
‫• במקרה שהמחשב אינו עומד בדרישות‪ ,‬ייתכן שסרטי וידאו לא ינוגנו כראוי‪.‬‬
‫®‬
‫* תמיכה ב‪ Full HD-‬רק בגרסאות ‪32-‬ביט‪ .‬תמיכה ב‪ NET Framework 4.0.-‬או יותר עם‬
‫‪.Windows 7‬‬
‫היצרן אינו אחראי לנזק שייגרם כתוצאה משימוש במחשבים לא מתאימים‪ ,‬כגון‬
‫מחשבים בהרכבה עצמית‪.‬‬
‫דרישות עבור מערכות ‪Mac‬‬
‫יציאה‬
‫דרישות‬
‫מערכת הפעלה‬
‫‪ Mac OS 10.7‬או גרסה מתקדמת יותר‬
‫‪RAM‬‬
‫לפחות ‪ 256‬מגה‪-‬בייט ‪RAM‬‬
‫(מומלץ ‪ 512‬מגה‪-‬בייט או יותר)‬
‫קיבולת כונן קשיח‬
‫לפחות ‪ 110‬מגה‪-‬בייט‬
‫אחרים‬
‫יציאת ‪USB 2.0‬‬
‫‪199‬‬
‫נספח > שימוש בתוכניות במחשב‬
‫שימוש ב‪i-Launcher-‬‬
‫‪ i-Launcher‬מאפשר לך לעדכן את קושחת המצלמה והעדשה‪ ,‬או להוריד את‬
‫המדריך למשתמש‪ .‬הוא גם מאפשר לך להוריד ולהתקין את ‪Samsung Movie‬‬
‫‪Samsung ,PC Auto Backup ,Samsung DNG Converter ,Converter‬‬
‫‪ ,RAW Converter‬ואת ‪.Power Media Player‬‬
‫פתיחת ‪i-Launcher‬‬
‫במחשב‪ ,‬בחר באפשרות התחל ← כל התוכניות ← ‪← Samsung‬‬
‫‪ .Samsung i-Launcher ← i-Launcher‬לחלופין‪ ,‬לחץ על יישומים ←‬
‫‪ i-Launcher ← Samsung‬במחשב הפועל עם ‪.Mac OS‬‬
‫תכניות זמינות‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫‪Software‬‬
‫‪Update‬‬
‫הורד את הקושחה של גוף המצלמה או העדשה‪ .‬לקבלת‬
‫מידע על עדכון הקושחה‪ ,‬עיין בעמוד ‪.203‬‬
‫‪Manual‬‬
‫‪Download‬‬
‫הורד את המדריך למשתמש‪.‬‬
‫הורד תוכנית זו כדי להמיר קבצי ‪ HEVC‬לפורמט אחר‪.‬‬
‫‪ Samsung Movie‬באפשרותך להמיר קובצי ‪ HEVC‬לפורמים אחרים (‪)H.264‬‬
‫ולערוך אותם בתוכניות שאינן תואמות ‪ .HEVC‬המרת‬
‫‪Converter‬‬
‫סרטוני ‪ UHD‬נתמכת בגרסאות ‪ 64‬ביט בלבד‪.‬‬
‫‪Samsung DNG‬‬
‫‪Converter‬‬
‫הורד תכנית זו כדי להמיר קובצי ‪)SRW( Samsung RAW‬‬
‫לתבנית ‪.DNG‬‬
‫‪PC Auto‬‬
‫‪Backup‬‬
‫‪ i-Launcher‬מכיל קישור להורדת תוכנת ‪PC Auto Backup‬‬
‫כאשר המצלמה מחוברת למחשב‪ .‬באפשרותך לשלוח‬
‫למחשב‪ ,‬בצורה אלחוטית‪ ,‬תמונות או סרטוני וידיאו שצילמת‬
‫באמצעות המצלמה‪ .‬לקבלת מידע על התקנת ‪PC Auto‬‬
‫‪ ,Backup‬עיין בעמוד ‪.165‬‬
‫‪Samsung RAW‬‬
‫‪Converter‬‬
‫הורד תכנית זו כדי להמיר קובצי ‪ RAW‬לתבנית הקובץ‬
‫הרצויה‪.‬‬
‫‪Power Media‬‬
‫‪Player‬‬
‫הורד תוכנית זו כדי להציג וידאו בפורמט ‪ HEVC‬או ‪.H.264‬‬
‫ניתן להשתמש בתוכנית זו רק על מערכות ‪.Windows‬‬
‫‪200‬‬
‫נספח > שימוש בתוכניות במחשב‬
‫דרישות‬
‫יציאה‬
‫יציאה‬
‫דרישות‬
‫‪PC Auto‬‬
‫‪Backup‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Windows 7/8/8.1‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪ Mac OS 10.7‬או גרסה מתקדמת יותר‬
‫‪Windows‬‬
‫‪ 64 Windows 7/8/8.1‬ביט‬
‫(תמיכה בגרסאות ‪ 32‬ביט עד ‪ .Full HD‬תמיכה‬
‫ב‪ .NET Framework 4.0-‬או יותר עם‬
‫‪.)Windows 7‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪ Mac OS 10.7‬או גרסה מתקדמת יותר‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Windows 7/8/8.1‬‬
‫‪ 3.4 i5 Intel® 3rd Gen.‬ג'יגה‪-‬הרץ או יותר (או‬
‫מעבד ‪ AMD‬מקביל)‬
‫לפחות ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בייט ‪RAM‬‬
‫‪ 400‬מגה‪-‬בייט פנויים על הכונן הקשיח (מומלץ ‪1‬‬
‫ג'יגה‪-‬בייט ומעלה)‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Windows 7/8/8.1‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Movie‬‬
‫‪Converter‬‬
‫‪Power Media‬‬
‫‪Player‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪DNG‬‬
‫‪Converter‬‬
‫דרישות‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Windows 7/8/8.1‬‬
‫מחשבים מבוססי ‪AMD Athlon ,Intel Pentium‬‬
‫או מחשבים תואמים (מומלצים מחשבי ‪Core 2‬‬
‫‪ Quad‬ואילך)‬
‫מומלץ ‪ 1‬ג'יגה‪-‬בייט או יותר‬
‫‪ 24( Full Color ,)1024X768( XGA‬סיביות‬
‫ומעלה)‬
‫‪Mac‬‬
‫‪Apple® Mac® OS X v10.7/10.8/10.9/10.10‬‬
‫מחשבים מבוססי ‪( Intel Pentium‬מומלצים‬
‫מחשבי ‪ Core 2 Quad‬ואילך)‬
‫‪ XGA‬ואילך‬
‫תצוגת צבע תואמת ‪ 16‬סיביות (‪ 24‬סיביות או‬
‫יותר)‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪Converter‬‬
‫‪201‬‬
‫נספח > שימוש בתוכניות במחשב‬
‫התקנת ‪Samsung RAW Converter‬‬
‫השימוש ב‪Samsung RAW Converter-‬‬
‫הפעל את ‪ i-Launcher‬ולאחר מכן עקוב אחרי ההוראות המופיעות על‪-‬גבי‬
‫המסך כדי להתקין את התוכנית‪.‬‬
‫לעתים קרובות‪ ,‬תמונות שצולמו במצלמה מומרות לתבנית ‪ JPEG‬ומאוחסנות‬
‫בזיכרון בהתאם להגדרות המצלמה בזמן הצילום‪ .‬קובצי ‪ RAW‬אינם מומרים‬
‫לתבנית ‪ JPEG‬והם נשמרים בזיכרון ללא כל שינוי‪ .‬בעזרת ‪Samsung RAW‬‬
‫‪ Converter‬ניתן לכייל את החשיפות‪ ,‬איזוני הלבן‪ ,‬הגוונים‪ ,‬הניגודיות וצבעי‬
‫התמונות‪ .‬ניתן גם לערוך קובצי ‪ JPEG‬או ‪ ,TIFF‬בנוסף לקובצי ‪ .RAW‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך התוכנה‪.‬‬
‫• ייתכן שלא תוכל לפתוח קובצי ‪ ,RAW‬וזאת בתלות בגרסה של תוכנת ‪Samsung‬‬
‫‪ RAW Converter‬שברשותך‪ .‬במקרה זה‪ ,‬עדכן את התוכנה‪.‬‬
‫• ייתכן שהבהירות‪ ,‬הצבע ואפקטים אחרים של תמונה יוצגו בצורות שונות‬
‫ב‪ .Samsung RAW Converter-‬הדבר קורה מפני שהגדרות המצלמה המקוריות‬
‫והאפשרויות שהופעלו במהלך צילום תמונה מוסרות על מנת להכין את התמונה‬
‫לעיבוד ב‪.Samsung RAW Converter-‬‬
‫‪202‬‬
‫נספח‬
‫עדכון הקושחה‬
‫השתמש ב‪ Wi-Fi-‬או כבל ‪ USB‬לחבר את המצלמה למחשב ולעדכן את קושחת‬
‫המצלמה או העדשה‪.‬‬
‫• לא ניתן להפעיל עדכון קושחה ללא סוללה טעונה במלואה‪ .‬טען את הסוללה‬
‫במלואה לפני הפעלת עדכון הקושחה‪.‬‬
‫• אם תעדכן את הקושחה‪ ,‬הערכים והגדרות המשתמש יתאפסו‪( .‬הגדרות התאריך‪,‬‬
‫השעה‪ ,‬השפה ופלט הווידאו לא ישתנו)‪.‬‬
‫• אין לכבות את המצלמה בעת ביצוע העדכון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫במחשב‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Software Update ← i-Launcher‬‬
‫(עמ'‪)200‬‬
‫‪5‬‬
‫עקוב אחרי ההוראות המופיעות על‪-‬גבי המסך להורדת קושחת‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫• באפשרותך להוריד את קושחת המצלמה או העדשה‪.‬‬
‫התחברות באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫‪1‬‬
‫כבה את המצלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪6‬‬
‫כבה את המצלמה בסיום ההורדה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫‪8‬‬
‫הפעל את המצלמה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫לחץ על [‪ ← q ← ]m‬פרטי התקן ← עדכון תוכנה ← קושחה‬
‫למצלמה או קושחה לעדשה‪.‬‬
‫‪ 10‬לעדכון הקושחה‪ ,‬בחר באפשרות עדכן בחלון הקופץ במצלמה‪.‬‬
‫• יש לחבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬למצלמה‪ .‬חיבור הפוך של הכבל‬
‫עלול לגרום נזק לקבצים‪ .‬היצרן לא יישא באחריות על אובדן נתונים כלשהו‪.‬‬
‫• אם תנסה לחבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהמצלמה לא‬
‫תפעל כראוי‪.‬‬
‫‪203‬‬
‫נספח > עדכון הקושחה‬
‫התחברות דרך ‪Wi-Fi‬‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על [‪ ← q ← ]m‬פרטי התקן ← עדכון תוכנה‬
‫הורד באמצעות ‪.Wi-Fi‬‬
‫←‬
‫• המצלמה תנסה להתחבר ל‪ WLAN-‬אוטומטית באמצעות התקן נקודת‬
‫הגישה האחרון שהתחברת אליו‪.‬‬
‫• אם המצלמה טרם חוברה ל‪ ,WLAN-‬היא תחפש אחר התקני נקודת‬
‫גישה זמינים‪( .‬עמ'‪)153‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר הורד בחלון קופץ‪.‬‬
‫• אם הורדת קושחה זמינה‪ ,‬בחר אישור בחלון הקופץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לעדכון הקושחה‪ ,‬בחר באפשרות אישור בחלון הקופץ במצלמה‪.‬‬
‫• לעדכון הקושחה באמצעות ‪ ,Wi-Fi‬שטח האחסון הנותר על כרטיס הזיכרון צריך‬
‫להיות יותר גדול מ‪ 1-‬ג'יגה‪-‬בייט‪.‬‬
‫• ייתכן שעדכון הקושחה באמצעות חיבור ‪ Wi-Fi‬לא יהיה יציב בכפוף לאיכות החיבור‬
‫לרשת‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫נספח‬
‫לפני פנייה למרכז השירות‬
‫אם נתקלת בבעיות עם ההתקן‪ ,‬נסה פתרונות אלה לפני פנייה לצוות השירות‪.‬‬
‫מצב‬
‫כאשר אתה משאיר את המצלמה במרכז שירות‪ ,‬הקפד גם להשאיר את שאר‬
‫הרכיבים שייתכן שקשורים לתקלה‪ ,‬כגון כרטיס הזיכרון והסוללה‪.‬‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫לא ניתן להפעיל את‬
‫המצלמה‬
‫• ודא שהסוללה בפנים‪.‬‬
‫• ודא שהסוללה הוכנסה כראוי‪.‬‬
‫• טען את הסוללה‪.‬‬
‫המצלמה נכבית‬
‫בפתאומיות‬
‫• טען את הסוללה‪.‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה נמצאת במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬או‬
‫שהתצוגה נכבית באופן אוטומטי‪( .‬עמ'‪)181‬‬
‫• ייתכן שהמצלמה נכבית באופן אוטומטי כדי למנוע‬
‫נזק לכרטיס הזיכרון עקב חום חריג‪ .‬הפעל שוב את‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫המצלמה מאבדת‬
‫אנרגיית סוללה‬
‫במהירות‬
‫• הסוללה עשויה לאבד אנרגיה מהר יותר בטמפרטורה‬
‫נמוכה (מתחת ל‪ .)0 °C/32 °F-‬שמור על חום‬
‫הסוללה על‪-‬ידי הכנסתה לכיס‪.‬‬
‫• שימוש במבזק או הקלטת וידיאו מרוקנים את הסוללה‬
‫במהירות‪ .‬טען את הסוללה מחדש לפי הצורך‪.‬‬
‫• סוללות הן חלק מתכלה‪ ,‬ויש להחליפן כעבור זמן מה‪.‬‬
‫אם חיי הסוללה מתקצרים במהירות‪ ,‬רכוש סוללה‬
‫חדשה‪.‬‬
‫לא ניתן לצלם תמונות‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• אין במקום בכרטיס הזיכרון‪ .‬מחק קבצים לא נחוצים‪,‬‬
‫או הכנס כרטיס חדש‪.‬‬
‫• אתחל את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫• כרטיס הזיכרון פגום‪ .‬הכנס כרטיס זיכרון חדש‪.‬‬
‫• כרטיס הזיכרון נעול‪ .‬שחרר את נעילת הכרטיס‪.‬‬
‫(עמ'‪)190‬‬
‫• ודא שהמצלמה מופעלת‪.‬‬
‫• טען את הסוללה‪.‬‬
‫• ודא שהסוללה הוכנסה כראוי‪.‬‬
‫המצלמה נתקעת‬
‫הוצא את הסוללה והכנס אותה שוב‪.‬‬
‫המצלמה מתחממת‬
‫בעת השימוש במצלמה‪ ,‬היא עשויה להתחמם‪ .‬תופעה‬
‫זו נורמלית‪ ,‬ואינה אמורה להשפיע על משך חיי‬
‫המצלמה או על ביצועיה‪.‬‬
‫המבזק מופעל באופן‬
‫בלתי‪-‬צפוי‬
‫ייתכן שהמבזק מופעל כתוצאה מחשמל סטטי‪ .‬לא‬
‫מדובר בתקלה במצלמה‪.‬‬
‫המבזק לא פועל‬
‫• ייתכן שאפשרות המבזק מוגדרת ככבוי‪( .‬עמ'‪)106‬‬
‫• לא ניתן להשתמש במבזק במצבים מסוימים‪.‬‬
‫התאריך והשעה שגויים‬
‫הגדר את התאריך והשעה תחת תפריט ‪( .q‬עמ'‪)181‬‬
‫התצוגה או הלחצנים‬
‫אינם פועלים‬
‫הוצא את הסוללה והכנס אותה שוב‪.‬‬
‫‪205‬‬
‫נספח > לפני פנייה למרכז השירות‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫מצב‬
‫שגיאה בכרטיס הזיכרון‬
‫• כבה את המצלמה והפעל אותה מחדש‪.‬‬
‫• הוצא את כרטיס הזיכרון ולאחר מכן הכנס אותו שוב‪.‬‬
‫• אתחל את כרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראה 'אמצעי זהירות לשימוש בכרטיסי‬
‫זיכרון'‪( .‬עמ'‪)193‬‬
‫התמונה מטושטשת‬
‫המחשב אינו מזהה‬
‫כרטיס זיכרון מסוג‬
‫‪ SDXC‬או ‪UHS-I/‬‬
‫‪UHS-II‬‬
‫כרטיסי זיכרון מסוג ‪ SDXC‬משתמשים במערכת‬
‫הקבצים ‪ .exFAT‬כדי להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג‬
‫‪ SDXC‬או ‪ UHS-I/UHS-II‬המאותחלים במערכת‬
‫קבצים ‪ exFAT‬במחשב ‪ ,Windows XP‬הורד ועדכן‬
‫את מנהל ההתקן של מערכת קבצים ‪ exFAT‬מהאתר‬
‫של ‪.Microsoft‬‬
‫הטלוויזיה או המחשב‬
‫אינם מצליחים להציג‬
‫תמונות ווידיאו‬
‫המאוחסנים בכרטיס‬
‫זיכרון ‪ SDXC‬או‬
‫‪UHS-I/UHS-II‬‬
‫כרטיסי זיכרון מסוג ‪ SDXC‬משתמשים במערכת‬
‫הקבצים ‪ .exFAT‬כדי להשתמש בכרטיסי זיכרון מסוג‬
‫‪ SDXC‬או ‪ UHS-I/UHS-II‬המאותחלים במערכת‬
‫קבצים ‪ ,exFAT‬יש לוודא שהמכשיר החיצוני תואם‬
‫למערכת הקבצים ‪ exFAT‬לפני חיבור המצלמה‬
‫למכשיר‪.‬‬
‫לא ניתן להציג קבצים‬
‫אם תשנה את שם הקובץ‪ ,‬ייתכן שהמצלמה לא תציג‬
‫את הקובץ (שם הקובץ צריך לעמוד בתקן ‪ .)DCF‬אם‬
‫נתקלת בבעיה זו‪ ,‬הצג את הקבצים במחשב‪.‬‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• ודא שאפשרות המיקוד שהגדרת מתאימה לסוג‬
‫הצילום‪.‬‬
‫• השתמש בחצובה למניעת רעידות של המצלמה‪.‬‬
‫• ודא שהעדשה נקייה‪ .‬אם לא‪ ,‬נקה את העדשה‪.‬‬
‫(עמ'‪)187‬‬
‫הצבעים בתמונה‬
‫אינם תואמים לסצנה‬
‫במציאות‬
‫איזון לבן שגוי עלול ליצור צבעים לא‪-‬מציאותיים‪ .‬בחר‬
‫את האפשרות המתאימה לאיזון לבן בהתאם למקור‬
‫האור‪( .‬עמ'‪)83‬‬
‫התמונה בהירה או‬
‫חשוכה מדי‪.‬‬
‫התמונה צולמה בחשיפת יתר או חשיפת חסר‪.‬‬
‫• כוונן את ערך מפתח הצמצם או את מהירות התריס‪.‬‬
‫• כוונן את רגישות ה‪( .ISO-‬עמ'‪)80‬‬
‫• הפעל או כבה את המבזק‪( .‬עמ'‪)106‬‬
‫• כוונון ערך החשיפה‪( .‬עמ'‪)115‬‬
‫התמונות מעוותות‬
‫עיוותים קלים עלולים להתרחש בעת שימוש במצלמה‬
‫עם עדשה רחבת זווית המאפשרת צילום בזווית צפייה‬
‫רחבה‪ .‬מדובר בתופעה רגילה שאינה מצביעה על‬
‫תקלה‪.‬‬
‫קווים אופקיים מופיעים‬
‫בתמונה‬
‫תופעה עלולה להתרחש כאשר נושא הצילום מואר‬
‫בתאורה פלורוסנטית או בנורת כספית‪ .‬בחר מהירות‬
‫תריס נמוכה‪.‬‬
‫‪206‬‬
‫נספח > לפני פנייה למרכז השירות‬
‫מצב‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫מסך התצוגה אינו מופיע‬
‫בהתקן החיצוני המחובר‬
‫• ודא שכבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי לצג החיצוני‪.‬‬
‫• ודא שכרטיס הזיכרון הקליט כראוי‪.‬‬
‫המחשב לא מזהה את‬
‫המצלמה‬
‫• ודא שכבל ה‪ USB-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫• ודא שהמצלמה מופעלת‪.‬‬
‫• ודא שאתה משתמש במערכת הפעלה נתמכת‪.‬‬
‫המחשב מנתק את‬
‫המצלמה בעת העברת‬
‫קבצים‬
‫ייתכן שהעברת הקבצים תופסק עקב חשמל סטטי‪ .‬נתק‬
‫את כבל ה‪ USB-‬וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬אינו פועל‬
‫באופן תקין‬
‫• סגור את ‪ i-Launcher‬והפעל את התוכנית מחדש‪.‬‬
‫• בהתאם למפרט המחשב ולסביבתו‪ ,‬יתכן כי התוכנית‬
‫לא תופעל אוטומטית‪ .‬במקרה זה‪ ,‬לחץ על התחל‬
‫← כל התוכניות ← ‪i-Launcher ← Samsung‬‬
‫← ‪ Samsung i-Launcher‬במחשב ‪.Windows‬‬
‫(ב‪ ,Windows 8-‬פתח את מסך ההתחלה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן בחר באפשרות כל האפליקציות ← ‪Samsung‬‬
‫‪ )i-Launcher‬לחילופין‪ ,‬לחץ על יישומים ←‬
‫‪ i-Launcher ← Samsung‬או ‪i-Launcher‬‬
‫‪ Assistant‬במחשב ‪ Mac OS‬שלך‪.‬‬
‫מצב‬
‫המיקוד האוטומטי לא‬
‫פועל‬
‫תכונת ‪ AEL‬לא פועלת‬
‫העדשה אינה פועלת‬
‫פתרונות מוצעים‬
‫• נושא הצילום אינו ממוקד‪ .‬כאשר נושא הצילום נמצא‬
‫מחוץ לאזור המיקוד האוטומטי‪ ,‬התמקד על נושא‬
‫הצילום באמצעות הזזתו לתוך אזור המיקוד האוטומטי‬
‫ולחץ חצי לחיצה על [לחצן הצילום]‪.‬‬
‫• נושא הצילום קרוב מדי‪ .‬התרחק מנושא הצילום ואז‬
‫צלם‪.‬‬
‫• מצב המיקוד מוגדר כ‪( MF-‬מיקוד ידני)‪ .‬עבור למצב‬
‫‪( AF‬מיקוד אוטומטי)‪.‬‬
‫תכונת ‪ AEL‬לא פועלת במצבים‪ ,M ,t ,‬ו‪.s-‬‬
‫בחר מצב אחר כדי להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫• ודא שהעדשה מורכבת כראוי‪.‬‬
‫• הסר את העדשה מהמצלמה ולאחר מכן הרכב אותה‬
‫מחדש‪.‬‬
‫המבזק החיצוני לא פועל ודא שההתקן החיצוני מורכב כראוי ומופעל‪.‬‬
‫מסך הגדרות התאריך‬
‫והשעה מופיע בעת‬
‫הפעלת המצלמה‬
‫• קבע שוב תאריך ושעה‪.‬‬
‫• מסך זה מופיע בעת פריקה מלאה של מקור החשמל‬
‫הפנימי של המצלמה‪ .‬הכנס סוללה טעונה במלואה‪,‬‬
‫כבה את המצלמה‪ ,‬ואז המתן לפחות ‪ 72‬שעות עד‬
‫שמקור החשמל הפנימי יוטען‪.‬‬
‫‪207‬‬
‫נספח‬
‫מפרטי מצלמה‬
‫חיישן תמונה‬
‫טיפוס‬
‫שדה ראייה‬
‫בערך ‪% 100‬‬
‫‪BSI CMOS‬‬
‫גודל חיישן‬
‫זווית‬
‫סיבוב (מעלה ‪ ,)180°‬הטיה (מעלה ‪ ,90°‬מטה ‪)45°‬‬
‫‪ 15.7 X 23.5‬מ"מ‬
‫מיקוד‬
‫פיקסלים אפקטיביים‬
‫בערך ‪ 28.2‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫טיפוס‬
‫מיקוד אוטומטי היברידי‬
‫סה"כ פיקסלים‬
‫בערך ‪ 30.7‬מגה‪-‬פיקסל‬
‫מסנן צבע‬
‫‪RGB primary‬‬
‫נקודת מיקוד‬
‫‪ 205‬נקודות (מיקוד אוטומטי לפי זיהוי פאזה)‪,‬‬
‫‪ 209‬נקודות (מיקוד אוטומטי לפי ניגודיות)‬
‫מצב‬
‫מיקוד אוטומטי פעיל‪ ,‬מיקוד אוטומטי יחיד‪ ,‬מיקוד‬
‫אוטומטי רציף‪ ,‬מיקוד ידני‬
‫טבעת חיבור העדשה‬
‫טיפוס‬
‫חיבור ‪Samsung NX‬‬
‫ייצוב תמונה‬
‫טיפוס‬
‫הסחת עדשה (בהתאם לעדשה)‬
‫מהירות‬
‫מפתח הצמצם‪ ,‬מהירות התריס‪ ,‬ערך חשיפה‪,ISO ,‬‬
‫איזון לבן‪intelli-Zoom ,‬‬
‫חשיפה‬
‫‪i-Function‬‬
‫תכונות‬
‫לחצן הצילום‬
‫הפחתת אבק‬
‫כונן ‪Supersonic‬‬
‫שיטת מדידה‬
‫‪ TTL 221‬מקטע חסימה‬
‫פיצוי‬
‫תמונות סטילס‪ ,EV 5± :‬סרט‪ 1/3( EV 3± :‬מרווח‬
‫פיצוי חשיפה)‬
‫שווה ערך ‪ISO‬‬
‫אוטומטי‪ 1( 25600–100 ,‬חשיפה או ‪ 1/3‬מרווח פיצוי‬
‫חשיפה)‬
‫תצוגה‬
‫טיפוס‬
‫‪ Super AMOLED‬עם מסך מגע‬
‫גודל‬
‫‪( " 3.0‬בערך ‪ 76.6‬מ"מ)‬
‫רזולוציה‬
‫‪ 1,036‬אלף נקודות‬
‫• אוטומטי‪ 1/6,000 :‬שנ'–‪ 1/4‬שנ'‬
‫• ידני‪ 1/6,000 :‬שנ'–‪ 30‬שנ'‬
‫• ‪( Bulb‬הגבלת זמן‪ 8 :‬דקות)‬
‫*תוכל להרחיב עד ל‪.ISO 51200-‬‬
‫‪208‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫מצבי הנעה‬
‫מצב‬
‫‪Dynamic Range Expansion‬‬
‫יחיד‪ ,‬רציף‪ ,‬קוצב זמן‪ ,‬תחום‬
‫‪9 fps‬‬
‫צילום רציף‬
‫* מהירות צילום מרבית הנה ‪ 9‬פריימים בשנייה‪ .‬המהירות תואט‬
‫לאחר כ‪ 40-‬צילומי ‪ 5 ,JPEG‬צילומי ‪( .RAW‬מבוסס על כרטיס‬
‫‪ .UHS-I SD‬עלול להשתנות בהתאם למפרט כרטיס הזיכרון‪).‬‬
‫צילום עם פיצוי חשיפה‬
‫פיצוי חשיפה אוטומטי‪ ,‬פיצוי חשיפה עם איזון ללבן‪,‬‬
‫פיצוי חשיפה עם אשף תמונות‪ ,‬פיצוי חשיפה בעומק‬
‫טיימר צילום עצמי‬
‫‪ 30–2‬שנ' (במרווחים של שנייה ‪)1‬‬
‫מבזק‬
‫טיפוס‬
‫מבזק חיצוני (בערכה עם ‪)SEF8A‬‬
‫מצב‬
‫מבזק חכם‪ ,‬אוטומטי‪ ,‬הפחתת עיניים אדומות‬
‫אוטומטית‪ ,‬תאורת מילוי‪ ,‬תאורת מילוי אדום‪ ,‬מסך‬
‫ראשון‪ ,‬מסך שני‪ ,‬כבוי‬
‫מספר מנחה‬
‫‪( 8‬לפי ‪)ISO 100‬‬
‫מהירות סינכרון‬
‫פחות מ‪ 1/200-‬שנ'‬
‫איזון לבן‬
‫מצב‬
‫כבוי‪/‬טווח חכם‪HDR/+‬‬
‫אפקטים‬
‫אשף התמונות‬
‫רגיל‪ ,‬עזים‪ ,‬דיוקן‪ ,‬נוף‪ ,‬יער‪ ,‬רטרו‪ ,‬קר‪ ,‬רגוע‪ ,‬קלאסי‪,‬‬
‫מותאם אישית ‪ ,1‬מותאם אישית ‪ ,2‬מותאם אישית ‪3‬‬
‫מסנן חכם‬
‫גבול דקורטיבי‪ ,‬ממוזער (‪ ,)H‬ממוזער (‪ ,)V‬צבעי מים‪,‬‬
‫צבע סלקטיבי (‪ 4 Y/B/G/R‬צבעים)‬
‫תמונות‬
‫מצב‬
‫אוטומטי‪ ,‬תכנית‪ ,‬עדיפות צמצם‪ ,‬עדיפות תריס‪ ,‬ידני‪,‬‬
‫מותאם‪ ,‬צילום אוטומטי של ‪ ,Samsung‬חכם‬
‫מצב חכם‬
‫פנים יפות‪ ,‬נוף‪ ,‬הקפאת תנועה‪ ,‬גוון עשיר‪ ,‬פנורמה‪,‬‬
‫מפל מים‪ ,‬צללית‪ ,‬שקיעה‪ ,‬לילה‪ ,‬זיקוקים‪ ,‬שובל‬
‫תאורה‪ ,‬חשיפה מרובה‬
‫גודל‪JPEG-‬‬
‫איזון לבן אוטומטי‪ ,‬אור יום‪ ,‬מעונן‪ ,‬לבן פלואורסנטי‪,‬‬
‫פלואורסנט ‪ ,NW‬פלואורסנט אור יום‪ ,‬נורת ליבון‪ ,‬נורת‬
‫ליבון (אוטומטי)‪ ,‬איזון לבן במבזק‪ ,‬הגדרה מותאמת‬
‫אישית‪ ,‬טמפרטורת צבע (ידני)‬
‫• (‪,28M )6480X4320( :)3:2‬‬
‫(‪,7.1M )3264X2176( ,13.9M )4560X3040‬‬
‫(‪3M )2112X1408‬‬
‫• (‪,23.6M )6480X3648( :)16:9‬‬
‫(‪,6.2M )3328X1872( ,11.9M )4608X2592‬‬
‫(‪2.4M )2048X1152‬‬
‫• (‪,18.7M )4320X4320( :)1:1‬‬
‫(‪,4.7M )2160X2160( ,9.5M )3088X3088‬‬
‫(‪2M )1408X1408‬‬
‫גודל‪RAW-‬‬
‫(‪28M )6480X4320‬‬
‫תבנית ‪RAW‬‬
‫‪( SRW‬כיווץ‪ :‬דחיסה ללא איבודים‪ ,‬דחיסה רגילה)‬
‫מרחב צבע‬
‫‪Adobe RGB ,sRGB‬‬
‫‪209‬‬
‫נספח > מפרטי מצלמה‬
‫ממשק‬
‫מאקרו‬
‫תבנית‬
‫‪AVI ,MP4‬‬
‫מחבר יציאה דיגיטלית‬
‫כן (‪)USB 2.0‬‬
‫דחיסת וידאו‬
‫‪ VGA( MJPEG ,HEVC‬בלבד)‬
‫יציאת וידאו‬
‫‪)PAL ,NTSC( HDMI‬‬
‫(‪,3840X2160 )30 fps( ,4096X2160 )24 fps‬‬
‫‪640X480 ,1280X720 ,1920X1080‬‬
‫סוללה‬
‫גודל‬
‫קצב מסגרות‬
‫צליל‬
‫* בעת הקלטת וידאו באיכות ‪ 4K‬או ‪ ,UHD‬זוית הצפייה מצרה‪.‬‬
‫(זוית צפייה אפקטיבית‪ :‬מכפלת אורך המוקד‪ ,‬עבור ‪ 4K‬ב‪1.68-‬‬
‫ועבור ‪ UHD‬ב‪)1.77-‬‬
‫• ‪ HD( 120 fps :NTSC‬בלבד)‪,30 fps ,60 fps ,‬‬
‫‪24 fps‬‬
‫• ‪ HD( 100 fps :PAL‬בלבד)‪,25 fps ,50 fps ,‬‬
‫‪24 fps‬‬
‫סטריאו‬
‫אחסון‬
‫אמצעי אחסון חיצוניים‬
‫תבנית קבצים‬
‫כרטיס ‪ SD‬כרטיס‪ SDHC ,‬כרטיס‪( SDXC ,‬מובטחים‬
‫עד ‪ 64‬ג'יגה‪-‬בייט) (‪-UHS-I‬ב הכימת)‬
‫‪)3D( MPO ,JPEG ,RAW‬‬
‫קישוריות רשת ואלחוט‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪IEEE 802.11b/g/n‬‬
‫‪NFC‬‬
‫כן‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫כן‬
‫קיבולת‬
‫‪ 1,130‬מיליאמפר‪-‬שעה‬
‫מפרטים פיזיים‬
‫מידות (ר' ‪ X‬ג' ‪ X‬ע')‬
‫‪ 42.5 X 63.6 X 119.5‬מ"מ (ללא בליטות)‬
‫משקל‬
‫בערך ‪ 292‬גר' (גוף בלבד)‬
‫טמפרטורת הפעלה‬
‫‪0–40 °C‬‬
‫לחות הפעלה‬
‫‪5–85 %‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪Windows‬‬
‫‪ 3.4 i5 Intel® 3rd Gen. ,Windows 7/8/8.1‬ג'יגה‪-‬‬
‫הרץ או יותר (מעבד ‪ AMD‬מקביל)‬
‫‪Macintosh‬‬
‫‪ Mac OS 10.7‬או גרסה מתקדמת יותר‬
‫* המפרטים עשויים להשתנות ללא התראה כדי לשפר ביצועים‪.‬‬
‫* שמות מותגים ומוצרים אחרים הינם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫‪210‬‬
‫נספח‬
‫מילון מונחים‬
‫מצב אנגליף‬
‫‪( AEB‬פיצוי חשיפה אוטומטי)‬
‫מצב אנגליף מאפשר להוסיף לתמונות אפקט תלת‪-‬ממדי בעת הצגתן במכשירים‬
‫אופטייים כגון משקפיים מיוחדים‪ .‬המצלמה מצלמת שתי תמונות נפרדות‬
‫בצבעי אדום וציאן (צבעים מנוגדים מבחינה כרומטית)‪ .‬התמונות משולבות יחד‪,‬‬
‫ובהצגתן במשקפיים מיוחדים עם מסנני אדום וציאן‪ ,‬נוצר אפקט תלת‪-‬ממדי‪.‬‬
‫פונקציה זו מצלמת באופן אוטומטי מספר תמונות בחשיפות שונות כדי לעזור לך‬
‫לצלם תמונה בחשיפה נכונה‪.‬‬
‫‪( AP‬נקודת גישה)‬
‫נקודת גישה היא התקן שמאפשר להתקנים אלחוטיים להתקשר לרשת קווית‪.‬‬
‫רשת אד‪-‬הוק‬
‫רשת אד‪-‬הוק היא חיבור זמני לצורך שיתוף קבצים או חיבור אינטרנט בין‬
‫מחשבים להתקנים‪.‬‬
‫‪AdobeRGB‬‬
‫‪ Adobe RGB‬משמש להדפסה מסחרית ומתאפיין בטווח צבעים גדול יותר‬
‫מאשר ‪ .sRGB‬טווח הצבעים הרחב מאפשר לערוך בקלות תמונות במחשב‪.‬‬
‫‪( AEL/AFL‬נעילת חשיפה אוטומטית‪/‬נעילת מיקוד אוטומטי)‬
‫תכונות אלה נועדו לסייע לך לנעול את הגדרות החשיפה והמיקוד של נושא‬
‫הצילום‪.‬‬
‫‪( AF‬מיקוד אוטומטי)‬
‫מערכת המבצעת מיקוד באופן אוטומטי של עדשת המצלמה על נושא הצילום‪.‬‬
‫המצלמה משתמשת בניגודיות למיקוד אוטומטי‪.‬‬
‫‪( AMOLED‬מטריצה פעילה של דיודות פולטות‪-‬אור המבוססות‬
‫על חומר אורגני) ‪( LCD /‬תצוגת גביש נוזלי)‬
‫‪ AMOLED‬היא תצוגה ויזואלית דקה וקלה מאוד שאינה דורשת תאורה‬
‫אחורית‪ LCD .‬הוא צג חזותי נפוץ במכשירים אלקטרוניים‪ .‬צג ‪ LCD‬זקוק‬
‫לתאורה אחורית נפרדת‪ ,‬כגון ‪ CCFL‬או ‪ ,LED‬כדי להפיק צבעים‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫פתח‬
‫מרחב צבע‬
‫מפתח הצמצם שולט בכמות האור המגיע לחיישן המצלמה‪.‬‬
‫טווח הצבעים שהמצלמה יכולה לזהות ולהפיק בתמונות‪.‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫טמפרטורת צבע‬
‫תוכנה זו מאפשרת לך להחליף קבצים עם מכשירים אחרים‪.‬‬
‫טמפרטורת צבע היא ערך במעלות קלווין (‪ )K‬המציין את הגוון של מקור אור‬
‫מסוג מסוים‪ .‬ככל שטמפרטורת הצבע עולה‪ ,‬כך צבע מקור האור הוא בעל גוון‬
‫כחלחל יותר‪ .‬ככל שטמפרטורת הצבע יורדת‪ ,‬כך צבע מקור האור הוא בעל‬
‫גוון אדמדם יותר‪ .‬ב‪ 5,500-‬מעלות קלווין‪ ,‬צבע מקור האור דומה לצבע שמש‬
‫באמצע היום‪.‬‬
‫רעידת מצלמה (טשטוש)‬
‫אם מזיזים את המצלמה בזמן שהתריס פתוח‪ ,‬התמונה כולה עלולה להיראות‬
‫מטושטשת‪ .‬הדבר קורה לעתים קרובות כאשר מהירות התריס נמוכה‪ .‬ניתן‬
‫למנוע את רעידת המצלמה על‪-‬ידי הגברת הרגישות‪ ,‬שימוש במבזק או שימוש‬
‫במהירות תריס גבוהה יותר‪ .‬לחלופין ניתן להשתמש בחצובה או בפונקצית‬
‫ה‪ OIS-‬כדי לייצב את המצלמה‪.‬‬
‫מחשוב ענן‬
‫מחשוב ענן הוא טכנולוגיה המאפשרת לאחסן נתונים על שרתים מרוחקים‬
‫ולהשתמש בהם מכל מכשיר שיש לו עם גישה לאינטרנט‪.‬‬
‫קומפוזיציה‬
‫בתחום הצילום‪ ,‬מושג הקומפוזיציה פירושו ארגון האובייקטים בתוך התמונה‪.‬‬
‫בדרך כלל ציות לחוק השלישים מוביל לקומפוזיציה טובה‪.‬‬
‫‪( DCF‬חוק עיצוב למערכת קובצי המצלמה)‬
‫התוויה שנועדה להגדיר את תבנית הקבצים ומערכת הקבצים עבור‬
‫מצלמות דיגיטליות‪ .‬ההתוויה נקבעה על‪-‬ידי ארגון‪Japan Electronics and‬‬
‫‪.)JEITA( Information Technology Industries Association‬‬
‫‪212‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫עומק שדה‬
‫‪)Exchangeable Image File Format( Exif‬‬
‫המרחק בין הנקודה הקרובה ביותר והנקודה הרחוקה ביותר שיכולות להיות‬
‫במיקוד סביר בתוך התמונה‪ .‬עומק השדה משתנה בהתאם למפתח העדשה‪,‬‬
‫אורך המוקד והמרחק בין המצלמה לנושא הצילום‪ .‬בחירה במפתח צמצם קטן‬
‫יותר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬תגדיל את עומק השדה ותטשטש את הרקע של הקומפוזיציה‪.‬‬
‫התוויה המגדירה את תבנית קובץ התמונה עבור מצלמות דיגיטליות‪ .‬ההתוויה‬
‫נקבעה על‪-‬ידי ארגון ‪Japan Electronic Industries Development‬‬
‫‪.)JEIDA( Association‬‬
‫מסך תריס אלקטרוני ראשון‬
‫החיישן משמש כמסך ראשון של התריס‪ .‬עם פונקציה זו‪ ,‬התריס מגיב מהר יותר‬
‫משום שלא נדרש שום תהליך להפעלת המסך המכני‪.‬‬
‫‪( EV‬ערך חשיפה)‬
‫כל השילובים בין מהירות התריס ומפתח הצמצם של העדשה המובילים לאותה‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫פיצוי ערך חשיפה‬
‫תכונה זו מאפשרת להתאים במהירות את ערך החשיפה שנמדד על‪-‬ידי‬
‫המצלמה במרווחים מדודים‪ ,‬לשיפור החשיפה של התמונות‪.‬‬
‫חשיפה‬
‫כמות האור המגיעה לחיישן המצלמה‪ .‬החשיפה נשלטת על‪-‬ידי שילוב בין‬
‫מהירות התריס‪ ,‬ערך מפתח הצמצם‪ ,‬ורגישות ה‪.ISO-‬‬
‫מבזק‬
‫נורה המסייעת ביצירת חשיפה נאותה בתנאים של תאורה חלשה‪.‬‬
‫אורך מוקד‬
‫המרחק בין אמצע העדשה לנקודת המיקוד (במילימטרים)‪ .‬אורכי מוקד ארוכים‬
‫יותר באים לידי ביטוי בזוויות ראייה צרות יותר‪ ,‬ואובייקט הצילום מוגדל‪ .‬אורכי‬
‫מוקד קצרים יותר באים לידי ביטוי בזוויות ראייה רחבות יותר‪.‬‬
‫‪213‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫היסטוגרמה‬
‫רגישות ‪ISO‬‬
‫ייצוג גרפי של בהירות התמונה‪ .‬הציר האופקי מייצג את הבהירות‪ ,‬והציר האנכי‬
‫מייצג את מספר הפיקסלים‪ .‬נקודות גבוהות בשמאל ההיסטוגרמה (כהה מדי)‬
‫ובימין ההיסטוגרמה (בהיר מדי)‪ ,‬מייצגות תמונה המתאפיינת בחשיפה לקויה‪.‬‬
‫רגישות המצלמה לאור‪ ,‬המבוססת על מהירות סרט הצילום המקבילה במצלמות‬
‫עם סרט צילום‪ .‬בהגדרות ‪ ISO‬גבוהות יותר‪ ,‬המצלמה יכולה להשתמש‬
‫במהירות תריס גבוהה יותר כדי להפחית את הטשטוש הנוצר כתוצאה מרעידות‬
‫המצלמה ואור חלש‪ .‬עם זאת‪ ,‬תמונות עם הגדרת ‪ ISO‬גבוהה‪ ,‬רגישות יותר‬
‫לרעש בתמונה‪.‬‬
‫תבנית וידאו בעל יעילות קידוד גבוהה שנוצרה על‪-‬ידי ארגוני התקינה‬
‫הבינלאומיים ‪ ISO-IEC‬ו‪ .ITU-T-‬תקן זה מסוגל לספק איכות וידאו גבוהה‬
‫בקצבי נתונים איטיים‪.‬‬
‫‪)Joint Photographic Experts Group( JPEG‬‬
‫‪HEVC‬‬
‫חיישן תמונה‬
‫החלק הפיזי של מצלמה דיגיטלית המכיל מיקום אופטי לכל פיקסל של‬
‫התמונה‪ .‬כל מיקום אופטי רושם את בהירות האור שמכה בו בזמן החשיפה‪.‬‬
‫סוגי החיישנים הנפוצים הם ‪ )Charge-coupled Device( CCD‬ו‪CMOS-‬‬
‫(‪.)Complementary Metal Oxide Semiconductor‬‬
‫כתובת ‪( IP‬פרוטוקול אינטרנט)‬
‫כתובת ‪ IP‬היא מספר ייחודי המשויך לכל התקן המחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫שיטת דחיסה מאבדת נתונים עבור תמונות דיגיטליות‪ .‬תמונות ‪ JPEG‬נדחסות‬
‫כדי להקטין את גודל הקובץ הכולל עם מינימום פגיעה ברזולוציית התמונה‪.‬‬
‫מדידה‬
‫המדידה מתייחסת לצורה שבה המצלמה מודדת את כמות האור כדי לקבוע את‬
‫החשיפה‪.‬‬
‫‪( MF‬מיקוד ידני)‬
‫מערכת שמבצעת מיקוד ידני של עדשת המצלמה על נושא הצילום‪ .‬באפשרותך‬
‫להשתמש בטבעת המיקוד כדי להתמקד על נושא הצילום‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫‪)Motion JPEG( MJPEG‬‬
‫‪)National Television System Committee( NTSC‬‬
‫תבנית וידאו הדחוסה כמו תמונת ‪.JPEG‬‬
‫תקן קידוד צבעים בווידאו הנמצא בשימוש בעיקר ביפן‪ ,‬צפון אמריקה‪,‬‬
‫הפיליפינים‪ ,‬דרום אמריקה‪ ,‬דרום קוריאה וטייוואן‪.‬‬
‫‪( MPO‬אובייקט תמונות מרובות)‬
‫זום אופטי‬
‫תבנית של קובץ תמונה אשר כוללת מספר תמונות בקובץ אחד‪ .‬קובץ ‪MPO‬‬
‫יוצר אפקט תלת ממדי במסכים תואמי ‪ ,MPO‬כגון טלוויזיות תלת ממד או צגים‬
‫המתאימים לתלת ממד‪.‬‬
‫זהו זום כללי שיכול להגדיל את התמונות באמצעות העדשה ואינו מפחית‬
‫מאיכות התמונות‪.‬‬
‫רעש‬
‫‪)Phase Alternate Line( PAL‬‬
‫פיקסלים המפורשים שלא כהלכה בתמונה דיגיטלית ועשויים להיראות‬
‫כפיקסלים בהירים‪ ,‬אקראיים או שאינם במקומם‪ .‬תופעת הרעש מתרחשת‬
‫בדרך כלל כאשר התמונות מצולמות עם הגדרת ‪ ISO‬גבוהה או כאשר הרגישות‬
‫נקבעת באופן אוטומטי במקומות חשוכים‪.‬‬
‫תקן קידוד צבעים בווידאו הנמצא בשימוש במדינות רבות ברחבי אפריקה‪,‬‬
‫אסיה‪ ,‬אירופה והמזרח התיכון‪.‬‬
‫‪( NFC‬תקשורת בטווח קרוב)‬
‫‪ NFC‬הוא אוסף של תקנים לתקשורת רדיו בטווחים קצרים מאוד‪ .‬ניתן‬
‫להשתמש בהתקנים התומכים ב‪ NFC-‬כדי להפעיל תכונות או להחליף נתונים‬
‫עם התקנים אחרים‪.‬‬
‫איכות‬
‫ביטוי של יחס הדחיסה שמשתמשים בו לתמונה דיגיטלית‪ .‬לתמונות באיכות‬
‫גבוהה יותר יש יחס דחיסה נמוך יותר‪ ,‬שבדרך כלל בא לידי ביטוי בגודל קובץ‬
‫גדול יותר‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫נספח > מילון מונחים‬
‫‪ CCD( RAW‬נתונים גולמיים)‬
‫גבול דקורטיבי‬
‫הנתונים המקוריים שאינם מעובדים‪ ,‬שנאספו ישירות מחיישן התמונה של‬
‫המצלמה‪ .‬ניתן לשנות את איזון הלבן‪ ,‬הניגודיות‪ ,‬הרוויה‪ ,‬החדות ונתונים אחרים‬
‫בעזרת תוכנת עריכה‪ ,‬לפני דחיסת התמונה לתבנית קובץ סטנדרטית‪.‬‬
‫הפחתת הבהירות או הרוויה של התמונה בגבולות החיצוניים‪ ,‬בהשוואה למרכז‬
‫התמונה‪ .‬שימוש בגבול דקורטיבי יכול ליצור עניין באובייקטים הממוקמים במרכז‬
‫התמונה‪.‬‬
‫רזולוציה‬
‫איזון לבן (איזון צבע)‬
‫מספר הפיקסלים הקיימים בתמונה דיגיטלית‪ .‬תמונות ברזולוציה גבוהה יותר‬
‫מכילות יותר פיקסלים ומראות יותר פרטים מאשר תמונות ברזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫התאמה של עוצמות הצבעים (בדרך כלל צבעי היסוד אדום‪ ,‬ירוק וכחול)‪ ,‬בתוך‬
‫תמונה‪ .‬המטרה של כוונון איזון הלבן‪ ,‬או איזון הצבע‪ ,‬היא לעבד בצורה נכונה‬
‫את הצבעים בתוך התמונה‪.‬‬
‫מהירות התריס‬
‫מהירות התריס מציינת את כמות הזמן שלוקח לפתוח ולסגור את התריס‪.‬‬
‫מהירות התריס מהווה גורם חשוב בבהירות התמונה‪ ,‬הואיל והיא שולטת‬
‫בכמות האור הנכנסת דרך מפתח הצמצם ומגיעה אל חיישן התמונה‪ .‬מהירות‬
‫תריס גבוהה נותנת לאור פחות זמן לחדור‪ .‬התמונה תהיה כהה יותר‪ ,‬אולם קל‬
‫יותר להקפיא אובייקטים הנמצאים בתנועה‪.‬‬
‫‪)Standard RGB( sRGB‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Wi-Fi‬היא טכנולוגיה המאפשרת להתקנים אלקטרוניים להחליף ביניהם נתונים‬
‫באופן אלחוטי על פני רשת‪.‬‬
‫‪)Wi-Fi Protected Setup( WPS‬‬
‫‪ WPS‬היא טכנולוגיה המאבטחת רשתות אלחוטיות ביתיות‪.‬‬
‫תקן בינלאומי למרחב צבע שנקבע על‪-‬ידי ה‪International( IEC-‬‬
‫‪ .)Electrotechnical Commission‬זהו מרחב הצבע המוגדר עבור צגי‬
‫מחשבים ומשמש גם כמרחב הצבע התקני עבור ‪.Exif‬‬
‫‪216‬‬
‫נספח‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫ניתן לרכוש את הפריטים האופציונליים הבאים‪:‬‬
‫עדשה‪ ,‬מבזק חיצוני‪ ,‬שחרור תריס (מסוג ‪ ,)micro USB‬סוללה נטענת‪ ,‬מטען‬
‫לסוללה‪ ,‬תיק למצלמה‪ ,‬נרתיק למצלמה‪ ,‬כרטיס זיכרון‪ ,‬מסנן‪ ,‬כבל ‪ ,USB‬כבל‬
‫‪ ,HDMI‬רצועה למצלמה‪.‬‬
‫• למידע על אביזרים וזמינותם‪ ,‬אנא בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫• לפני רכישת אביזרים ודא שהם מתאימים למצלמה שברשותך‪.‬‬
‫• השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על‪-‬ידי ‪ Samsung .Samsung‬אינה אחראית‬
‫לנזק שייגרם כתוצאה משימוש באביזרים של יצרן אחר‪.‬‬
‫‪217‬‬
‫נספח‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ל‬
‫אביזרים‬
‫הגדלה ‪131‬‬
‫חוק השלישים ‪24‬‬
‫לוח ההתראות ‪52‬‬
‫חבר את המבזק ‪59‬‬
‫פריסת המבזק ‪58‬‬
‫אביזרים אופציונליים ‪217‬‬
‫אורך מוקד ‪21‬‬
‫איזון לבן ‪83‬‬
‫אפקט עיניים אדומות ‪107‬‬
‫אשף התמונות ‪85‬‬
‫הגדרות ‪180‬‬
‫הגדרות ראשוניות ‪37‬‬
‫הודעות שגיאה ‪186‬‬
‫העברת קבצים‬
‫‪168 Mac‬‬
‫‪167 Windows‬‬
‫הפרשת חשיפה ‪102‬‬
‫התחברות לטלוויזיה‬
‫ב‬
‫בהירות תצוגה ‪180‬‬
‫ג‬
‫גיבוי אוטומטי ‪165‬‬
‫טלוויזיה ‪163‬‬
‫טלוויזיית ‪164 3D‬‬
‫קישור טלוויזיה ‪161‬‬
‫התחברות לטלפון חכם‬
‫‪144 MobileLink‬‬
‫‪149 Quick Transfer‬‬
‫‪146 Remote Viewfinder‬‬
‫תריס ‪148 Bluetooth‬‬
‫התחברות למחשב‬
‫ד‬
‫דוא"ל ‪157‬‬
‫גיבוי אוטומטי ‪165‬‬
‫חיבור כדיסק נשלף ‪167‬‬
‫מערכות ‪168 Mac‬‬
‫מערכות ‪167 Windows‬‬
‫לוח חכם ‪42‬‬
‫ט‬
‫טווח חכם‪124 +‬‬
‫מ‬
‫מבזק‬
‫י‬
‫ייצוב תמונה אופטי (‪99 )OIS‬‬
‫אפשרויות מבזק ‪106‬‬
‫המבזק ‪107‬‬
‫מספר מנחה ‪26‬‬
‫צילום החזרה ‪27‬‬
‫מדידה ‪111‬‬
‫כ‬
‫מהירות התריס ‪20 ,18‬‬
‫כוונון תמונה‬
‫כוונון תמונות ‪139‬‬
‫ריטוש פנים ‪139‬‬
‫כונן ‪100‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫הכנסה ‪34‬‬
‫זהירות ‪190‬‬
‫מיקוד אוטומטי ‪87‬‬
‫מיקוד אוטומטי במגע ‪94‬‬
‫מיקוד אוטומטי עוקב ‪94‬‬
‫מיקוד אוטומטי פעיל ‪89‬‬
‫מנח ‪13‬‬
‫מסך מגע ‪40‬‬
‫‪218‬‬
‫נספח > אינדקס‬
‫מסנן חכם‬
‫מצב הצגה ‪140‬‬
‫מצב צילום ‪86‬‬
‫מספר ‪16 F‬‬
‫מפרטי מצלמה ‪208‬‬
‫מצב ‪75 3D‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל ‪181‬‬
‫מצבי צילום‬
‫אוטומטי ‪60‬‬
‫הקלטה ‪73‬‬
‫חכם ‪71‬‬
‫ידני ‪66‬‬
‫מותאם אישית ‪67‬‬
‫עדיפות צמצם ‪64‬‬
‫עדיפות תריס ‪65‬‬
‫צילום אוטומטי של ‪69 Samsung‬‬
‫תכנית ‪62‬‬
‫מצב פנורמה ‪72‬‬
‫מצגת שקופיות ‪132‬‬
‫מצלמה‬
‫ניתוק (‪168 )Windows‬‬
‫פריסה ‪30‬‬
‫מרחב צבע ‪172‬‬
‫מרכז השירות ‪205‬‬
‫משך הזמן ‪105‬‬
‫ע‬
‫ק‬
‫עדשות‬
‫קבצים‬
‫נעילה ‪54‬‬
‫סימונים ‪57‬‬
‫פריסה ‪53‬‬
‫שחרור נעילה ‪55‬‬
‫ס‬
‫סוג תצוגה ‪51‬‬
‫סוללה‬
‫הכנסה ‪34‬‬
‫זהירות ‪194‬‬
‫טעינה ‪36‬‬
‫סיבוב ‪138‬‬
‫סיוע במיקוד ‪96‬‬
‫סיוע מוקד מוגדל ‪96‬‬
‫סמלים‬
‫מצב הצגה ‪50‬‬
‫מצב צילום ‪46‬‬
‫הגנה ‪129‬‬
‫מחיקה ‪130‬‬
‫סיומת ‪120‬‬
‫תבנית ‪79‬‬
‫עומק שדה (‪22 ,17 )DOF‬‬
‫קוצב זמן ‪102‬‬
‫ערך חשיפה (‪115 ,16 )EV‬‬
‫קטעי וידיאו‬
‫אפשרויות ‪119‬‬
‫הצגה ‪134‬‬
‫הקלטה ‪73‬‬
‫צילום ‪136‬‬
‫פ‬
‫פייד ‪123‬‬
‫פלט וידאו ‪181‬‬
‫פתח ‪20 ,16‬‬
‫פתיחת האריזה ‪29‬‬
‫קישור טלוויזיה ‪161‬‬
‫ר‬
‫רזולוציה‬
‫צ‬
‫צילום במגע אחד ‪95‬‬
‫צילום במרווחי זמן ‪105‬‬
‫מצב הצגה ‪138‬‬
‫מצב צילום (סרט) ‪119‬‬
‫מצב צילום (תמונה) ‪78‬‬
‫רשת אלחוטית ‪153‬‬
‫צילום רציף ‪101‬‬
‫‪219‬‬
‫נספח > אינדקס‬
N
A
‫ש‬
142 NFC
117 AEL
98 ‫שיאי מיקוד‬
Q
F
‫ת‬
149 Quick Transfer
110 FEL
181 ‫תאריך ושעה‬
187 ‫תחזוקה‬
R
I
146 Remote Viewfinder
198 i-Launcher
80 ,20 ,19 ISO
S
202 Samsung RAW Converter
M
144 MobileLink
220
‫תמונות‬
78 ‫אפשרויות צילום‬
131 ‫הגדלה‬
126 ‫הצגה במצלמה‬
137 ‫עריכה‬
126 ‫תמונות ממוזערות‬
148 Bluetooth ‫תריס‬
‫עיין בכתב האחריות שהגיע עם המוצר‪ ,‬או בקר אותנו באתר‬
‫‪ website www.samsung.com‬לשירות או לבירורים לאחר הקנייה‪.‬‬
Download PDF

advertising