Samsung | UE43M5582AU | Samsung 49'' M5500 Smart Full HD TV Manuali i përdorimit

E-MANUAL
Faleminderit që keni blerë këtë produkt nga Samsung.
Për të marrë një shërbim më të plotë, ju lutemi
regjistroni produktin tuaj në
www.samsung.com/register
Modeli
Nr. i Serisë.
Përmbajtje
Udhëzues të shpejtë
Lidhja e Telekomanda inteligjente "Samsung" me televizorin
Përdorimi i Smart Hub
Përdorimi i ndërveprimit zanor
3
Hapja e ndërveprimit zanor
5
Lexoni përpara përdorimit të ndërveprimit zanor
Përditësimi i softuerit të televizorit
6
Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
6
Përditësimi automatik i televizorit
Marrja e mbështetjes
7
Marrja e mbështetjes nëpërmjet menaxhimit në distancë
8
Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
8
Kërkimi i shërbimit
Lidhjet
Lidhjet e hyrjes dhe të daljes së zërit
18
Lidhja me kabllo "HDMI" (ARC)
18
Lidhja me kabllo zëri dixhital (optik)
18
Lidhja nga rrjeti me valë
19
Lidhja e pajisjeve me "Bluetooth"
Lidhja e kompjuterit
19
Lidhja nëpërmjet folesë "HDMI" - ndarja e ekranit
Lidhja me pajisje celulare
20
Lidhja me rrjetin
20
Shikimi i ekranit të pajisjes portative në televizor (ndarja e
ekranit)
21
Menaxhimi i pajisjes portative
Ndërrimi i pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin
21
Ndryshimi i sinjalit hyrës
22
Redaktimi i emrit dhe i ikonës së pajisjes së jashtme
23
Përdorimi i funksioneve shtesë
Shënimet e lidhjes
23
Shënimet e lidhjes për HDMI
Udhëzuesi i lidhjes
24
Shënime për lidhjen e pajisjeve të zërit
Lidhja e një antene (Antena)
25
Shënime për lidhjen e kompjuterëve
25
Shënime për lidhjen e pajisjeve portative
Lidhja me internetin
11
Lidhja me rrjetin e internetit
Zgjidhja e problemeve me lidhjen e internetit
13
Zgjidhja e problemeve me lidhjen kabllore të internetit
14
Zgjidhja e problemeve me lidhjen me valë të internetit
Lidhja e pajisjeve video
15
Lidhja me kabllo HDMI
16
Lidhja me kabllo të diferencuar (vetëm për modelet me fole
"COMPONENT IN / AV IN")
17
Lidhja me kabllo "Composite" (vetëm për modelet me
"COMPONENT IN / AV IN")
Telekomanda dhe pajisjet periferike
Rreth Telekomanda inteligjente "Samsung"
Lidhja me Telekomanda inteligjente "Samsung"
Komandimi i pajisjeve të jashtme me Telekomanda inteligjente
"Samsung" - Përdorimi i telekomandës universale
Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
29
Lidhja e pajisjes së jashtme me "Anynet+" dhe përdorimi i
menyve të saj
Komandimi i televizorit me tastierë
30
Lidhja e tastierës USB
30
Lidhja e një tastiere me Bluetooth
30
Përdorimi i tastierës
Shkrimi i tekstit me anë të tastierës virtuale QWERTY
Shikimi i televizorit
Një vështrim i shpejtë në informacionin e transmetimit dixhital
51
Përdorimi i udhëzuesit
Regjistrimi i programeve
32
Përdorimi i funksioneve shtesë
54
Regjistrimi i programeve
32
Shkrimi i tekstit duke përdorur mikrofonin e telekomandës
55
Menaxhimi i listës së regjistrimeve të planifikuara
55
Shikimi i programeve të regjistruara
dhe tastierën virtuale "QWERTY"
Konfigurimi i një shikimi të planifikuar
Funksione të avancuara
Smart Hub
34
Shfaqja e ekranit kryesor
37
Hapja automatike e Smart Hub
37
Hapja automatike e aplikacionit të përdorur të fundit
37
Testimi i lidhjeve të Smart Hub
37
Rivendosja e Smart Hub
Krijimi i llogarisë Samsung
38
Krijimi dhe menaxhimi i llogarisë "Samsung"
39
Identifikimi në llogarinë Samsung
Përdorimi i shërbimit Aplikacione
41
Instalimi dhe hapja e një aplikacioni
42
Menaxhimi i aplikacioneve të blera ose të instaluara
Përdorimi i e-Manual
44
Hapja e manualit elektronik
44
Përdorimi i butonave në manualin elektronik
Përdorimi i Internet
Luajtja e fotove/videove/muzikës
46
Luajtja e materialeve media
Përdorimi i shërbimit të muzikës
Përdorimi i ndërveprimit zanor
48
Hapja e ndërveprimit zanor
49
Lexoni përpara përdorimit të ndërveprimit zanor
56
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për një kanal
57
Redaktimi i shikimit të planifikuar
57
Konfigurimi i kohës së shikimit të planifikuar
Përdorimi i Timeshift
58
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë regjistrimit të
një programi ose "Timeshift"
Përdorimi i Lista e kanaleve
Redaktimi i kanaleve
60
Heqja e kanaleve të regjistruara
60
Redaktimi i kanaleve të regjistruara
Krijimi i një liste personale të të preferuarave
61
Regjistrimi i kanaleve si të preferuara
62
Shfaqja dhe zgjedhja e kanaleve vetëm në listat e të
preferuarave
Redaktimi i listës së të preferuarave
62
Shtimi i kanaleve në listën e kanaleve të preferuara
62
Heqja e kanaleve nga një listë të preferuarash
63
Riorganizimi i listës së të preferuarave
63
Riemërtimi i listës së të preferuarave
Funksionet e mbështetjes së shikimit të televizorit
Përdorimi i funksioneve të mbështetjes së zërit
63
Ndryshimi i sinjalit të transmetimit
76
Zgjedhja e altoparlantëve
63
Kërkimi për kanale të disponueshme
76
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth
64
Kufizimi i shikimit për kanale të caktuara
77
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet një altoparlanti "Multiroom"
64
Zgjedhja e opsionet të zërit të transmetimit
65
Përdorimi i Bllok. klas. të pro.
65
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të transmetimit
65
Leximi i tekstit dixhital
66
Zgjedhja e gjuhës së folur të transmetimit
66
Sintonizimi manual i sinjaleve të transmetimit
67
Sintonizimi i transmetimeve analoge
67
Transferimi i listës së kanaleve
67
Fshirja e profilit të operatorit CAM
67
Caktimi i sistemit satelitor
68
Ndryshimi i gjuhës së teletekstit
68
Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët
Figura dhe zëri
Rregullimi i cilësisë së figurës
69
Zgjedhja e modalitetit të figurës
70
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të figurës
Konfigurimi i mjedisit të shikimit për pajisjet e jashtme
72
Luajtja e lojërave në një ekran të optimizuar
72
Përdorimi i nivelit të zi "HDMI"
73
Regjistrimi i televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX
(shikimi i filmave me pagesë në DivX)
Funksionet e mbështetjes së figurës
Sistemi dhe mbështetja
Caktimi i orës dhe përdorimi i kohëmatësit
78
Caktimi i orës aktuale
79
Përdorimi i kohëmatësve
Përdorimi i mbrojtjes së ekranit nga djegia dhe i funksioneve
të kursimit të energjisë
80
Parandalimi i djegies së ekranit
80
Reduktimi i konsumit të energjisë së televizorit
Përditësimi i softuerit të televizorit
81
Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
81
Përditësimi automatik i televizorit
Mbrojtja e televizorit nga pirateria dhe kodet keqdashëse
82
Kërkimi i televizorit dhe i pajisjeve të lidhura ruajtëse për
kode keqdashëse
Përdorimi i funksioneve të tjera
82
Ekzekutimi i funksioneve të asistencës
83
Aktivizimi i udhëzuesve zanorë për personat me vështirësi
shikimi
83
Përshkrimi i zërit
84
Shikimi i transmetimeve televizive me titra
85
Tekst i bardhë në sfond të zi (kontrast i lartë)
85
Zmadhimi i shkrimit (për personat me vështirësi shikimi)
85
Më shumë për telekomandën (për personat me vështirësi
73
Ndryshimi i madhësisë së figurës
74
Ndryshimi automatik i madhësisë së figurës
74
Ndryshimi i madhësisë së figurës në 4:3 ose në modalitetin
85
Informacion për menynë e televizorit
Përshtatja sipas ekranit
85
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth (për
shikimi)
personat me vështirësi dëgjimi)
Rregullimi i cilësisë së zërit
75
Zgjedhja e modalitetit të zërit
75
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të zërit
86
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të sistemit
87
Kontrolli i informacionit dhe fuqisë së sinjalit të kanalit
dixhital
87
Rivendosja e televizorit në cilësimet e fabrikës
Funksionimi automatik i shërbimit të të dhënave
HbbTV
Përdorimi i kartave për shikim televizori (“kartë CI ose CI+”)
90
Lidhja e "kartës CI ose CI+" nëpërmjet folesë "COMMON
INTERFACE" me përshtatës "CI CARD"
91
Masa paraprake dhe shënime
Përdorimi i "kartës CI ose CI+"
Përpara e përdorimit të funksioneve Regjistrimi dhe Timeshift
106 Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe
planifikimit
Funksioni i teletekstit
93
Faqe tipike e teletekstit
108 Përpara përdorimit të funksionit Timeshift
Opsionet e zërit të mbështetur të transmetimit
Zgjidhja e problemeve
Lexojeni përpara përdorimit të Aplikacione
Lexoni para së të përdorni Internet
Marrja e mbështetjes
94
Marrja e mbështetjes nëpërmjet menaxhimit në distancë
95
Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
95
Kërkimi i shërbimit
Diagnostikimi i problemeve të funksionimit të televizorit
Ka problem me figurën
96
Testimi i figurës
Nuk mund ta dëgjoj qartë zërin
98
Testimi i zërit
Ka problem me transmetimin
Kompjuteri nuk lidhet
Televizori nuk lidhet me internetin
Shërbimi i të dhënave
Funksioni i regjistrimit të planifikuar/Timeshift nuk funksionon
Anynet+ (HDMI-CEC) nuk funksionon
Kam probleme me hapjen/përdorimin e aplikacioneve
Skedari im nuk luhet
Dua të rivendos televizorin
Probleme të tjera
Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të
muzikës
112 Kufizimet e përdorimit të skedarëve të fotove, videove dhe të
muzikës
113 Titrat e jashtme të mbështetura
113 Titrat e brendshme të mbështetura
114 Rezolucionet dhe formatet e mbështetura të figurës
114 Kodekët dhe formatet e mbështetura të muzikës
115 Kodekët e mbështetur të videos
Lexoni pas instalimit të televizorit
117 Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse
118 Instalimi i siguresës kundër vjedhjes
118 Lexojeni përpara konfigurimit të lidhjes me valë të internetit
Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit (rezolucionet e
mbështetura)
119 IBM
119 MAC
120 VESA DMT
Rezolucionet e mbështetura për sinjalet video
121 CEA-861
121 CEA-861 (DVI)
Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth
122 Kufizimet në përdorimin e Bluetooth
Butonat dhe funksionet
123 Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë luajtjes së
përmbajtjeve multimedia
Licenca
Udhëzuesi i asistencës
Përdorimi i telekomandës
127 Orientimi i Telekomanda inteligjente "Samsung"
127 Përshkrimi i Telekomanda inteligjente "Samsung"
Përdorimi i menysë së asistencës
129 Menyja e shkurtoreve të asistencës
130 Udhëzime hap pas hapi për të:
132 Caktimi i cilësimeve të asistencës duke përdorur Ndërveprimi
zanor
Përdorimi i televizorit me Udhëzuesi zanor të aktivizuar
133 Shikimi i televizorit
Përdorimi i udhëzuesit
Konfigurimi i Planifiko shikimin
Përdorimi i Lista e kanaleve
140 Krijimi i një liste personale të të preferuarave
Regjistrimi
142 Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të
planifikuar nga ekranit i udhëzimeve:
143 Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të
planifikuar nga dritarja e informacionit të programit
143 Regjistrimi i një programi që po shikoni për momentin
drejtpërsëdrejti nga transmetimi i drejtpërdrejtë
143 Ndryshimi i orës së regjistrimit
144 Shikimi i programeve të regjistruara
144 Fshirja e një programi të regjistruar
Përdorimi i Smart Hub
145 Smart Hub
146 Shfaqja e ekranit të parë te Smart Hub
Përdorimi i e-Manual
148 Hapja e e-Manual
Përdorimi i Ndërveprimi zanor
149 Hapja e Ndërveprimi zanor
Udhëzues të shpejtë
Mund të mësoni shpejt si të ekzekutoni dhe të përdorni funksionet e përdorura shpesh.
Lidhja e Telekomanda inteligjente "Samsung" me televizorin
Lidhni Telekomanda inteligjente "Samsung" me televizorin për të komanduar televizorin.
Kur e ndizni televizorin për herë të parë, "Telekomanda inteligjente "Samsung"" çiftohet automatikisht me
televizorin. Nëse Telekomanda inteligjente "Samsung" nuk çiftohet automatikisht me televizorin, drejtojani sensorit
të telekomandës në televizor dhe më pas shtypni dhe mbani njëherësh butonat
dhe
për 3 a më shumë
sekonda.
"" Figurat, butonat dhe funksionet e Telekomanda inteligjente "Samsung" mund të ndryshojnë sipas modelit.
"" Për më tepër informacion, drejtojuni "Rreth Telekomanda inteligjente "Samsung"".
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
-1 -
Përdorimi i Smart Hub
Lidhuni me "Smart Hub" për aplikacione, lojëra, filma dhe shumë të tjera.
Përdorni njëkohësisht dhe në një ekran të vetëm funksionet e shumta të ofruara nga Smart Hub.
Burimi
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Udhëzuesi i…
Telek. univers.
Burimi
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
Kur shtypni butonin
1 në telekomandë, mund të përdorni funksionet dhe veçoritë e mëposhtme.
Cilësimet
Kur fokusi lëvizet në ikonën
, në krye të menysë shfaqet një listë ikonash të cilësimeve të shpejta. Duke klikuar
mbi ikonat mund të caktoni shpejt funksionet e përdorura shpesh.
2 Burimi
Mund të zgjidhni një pajisje të jashtme të lidhur me televizorin.
"" Për më tepër informacion, drejtojuni "Ndërrimi i pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin".
-2-
Kërkimi
3 Mund të kërkoni të dhënat për kanale, programe, tituj filmash dhe aplikacione nga "Smart Hub".
"" Për më tepër informacion, drejtojuni "Smart Hub".
4 APPS
Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra, duke instaluar
aplikacionet përkatëse në televizor.
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Për më tepër informacion, drejtojuni "Përdorimi i shërbimit Aplikacione".
Përdorimi i ndërveprimit zanor
Flisni në mikrofon në Telekomanda inteligjente "Samsung" për të komanduar televizorin.
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
Hapja e ndërveprimit zanor
Shtypni dhe mbani butonin
butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung", thoni një komandë dhe më pas lëshoni
. Televizori njeh komandën zanore.
"" Kur shtypni një herë butonin
, shfaqet udhëzuesi i ndihmës. Përdorni funksionin e ndërveprimit zanor siç udhëzohet në
guidë.
"" Gjatë analizës zanore, sistemi nuk mund të marrë komanda zanore.
"SMART HUB"
"Vol. lart"
"Ndihmë"
-3-
●●
Nëse jepni komanda zanore si "Kanali numër 11" dhe "Volumi 10", mund të caktoni kanalin dhe volumin.
●●
Nëse jepni një komandë asistence si p.sh "Titra" ose "Udhëzues zanor", ajo zbatohet menjëherë dhe do të
vëreni një njoftim që funksioni po ekzekutohet.
●●
Gjatë luajtjes së materialeve media, mund të ekzekutoni komanda si "Luaj", "Pusho", "Ndalo", "Kthim pas" dhe
"Shpejt përpara".
""
Funksioni nuk punon për të gjitha aplikacionet.
●●
Mund ta caktoni kohëmatësin me anë të komandës "Rezervim gjumi për 30 minuta".
●●
Për të ndryshuar burimin, thoni "HDMI", "Televizor" ose "USB".
●●
Për të ndryshuar modalitetin e figurës, thoni "Modaliteti i figurës në film" ose "Cakto modalitetin e figurës në
standard".
●●
Për të kërkuar, thoni "Kërko ****" ose "Kërko **** në YouTube".
●●
Për të parë ndihmën, thoni "Ndihmë", "Çfarë mund të them" ose "Manuali i përdorimit".
""
Gjuha e mbështetur mund të ndryshojë në varësi të rajonit gjeografik.
""
Kur shtypni një herë butonin
, shfaqet udhëzuesi i ndihmës. Përdorni funksionin e ndërveprimit zanor siç
udhëzohet në guidë.
-4-
Lexoni përpara përdorimit të ndërveprimit zanor
Masat paraprake për ndërveprimin zanor
●●
Për të përdorur ndërveprimin zanor duhet të keni një llogari "Samsung". Për më tepër informacion, drejtojuni
"Krijimi i llogarisë Samsung".
●●
Gjuhët dhe veçoritë e mbështetura të ndërveprimit zanor mund të ndryshojnë sipas rajonit gjeografik.
●●
Nëse gjuha e caktuar ndryshon nga gjuha e vendit tuaj, disa veçori nuk disponohen.
●●
Funksioni ofrohet vetëm kur televizori lidhet me internetin.
●●
Ndërveprimi zanor ofrohet vetëm tek televizorët që e mbështesin dhe që ofrohen me telekomanda të pajisura
me mikrofon.
●●
Simbolet përfshirë këtu "-" dhe karaktere të veçanta nuk mbështeten. Si rrjedhojë, nëse një fjalë ose fjali
përmban vlera numerike ose simbole, funksioni nuk mund të funksionojë siç duhet.
●●
Rezultat e kërkuara mund të mos ofrojnë rezultate të plota.
●●
Mund t'ju kërkohet të paguani për disa aplikacione. Si rrjedhojë, mund t'ju shfaqet një aplikacion ose kontratë
shërbimi.
●●
Për të ndryshuar kanalin aktual duke shqiptuar emrat e kanaleve si komanda zanore, duhet të përfundoni
Konfiguro ofruesin e shërbimeve. (
Cilësimet Të përgjithshme Fillo konfigurimin)
●●
Për të përdorur funksionin e shkrimit të tekstit me zë dhe të kërkimit inteligjent, duhet të pranoni dispozitat
që u lejojnë palëve të treta të grumbullojnë dhe të përdorin të dhënat tuaja zanore.
●●
Për të përdorur funksionin interaktiv të ndërveprimit zanor, duhet:
––
Të pranoni kushtet e përdorimit të "Smart Hub"
––
Të bini dakord me udhëzuesin në lidhje me grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale për
shërbimin e "Smart Hub".
––
Të pranoni grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale për shërbimin e bazuar në ndërveprimin
zanor.
Kërkesat për përdorimin e ndërveprimit zanor
●●
Shpejtësia e ndërveprimit zanor ndryshon në varësi të volumit/tonalitetit, shqiptimit dhe mjedisit të zërit
(zhurmës së mjedisit rrethues dhe zërit të televizorit).
●●
Volumi optimal për komandat zanore është midis 75 dB dhe 80 dB.
-5-
Përditësimi i softuerit të televizorit
Shikoni versionin e softuerit të televizorit dhe përditësojeni nëse është e nevojshme.
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
[[ MOS e fikni televizorin derisa të përfundojë përditësimi. Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht pas
përfundimit të përditësimit të softuerit. Pas përditësimit të një softueri, cilësimet e figurës dhe zërit do të
kthehen në cilësimet bazë.
Përditësimi nëpërmjet internetit
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani
"" Për përditësimin nëpërmjet internetit nevojitet lidhje aktive me internetin.
Përditësimi nëpërmjet pajisjes "USB"
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani
Pas shkarkimit të skedarit të përditësimit nga faqja e internetit e "Samsung" dhe ruajtjes në pajisje "USB", lidheni
pajisjen "USB" me televizorin për ta përditësuar.
"" Për të përditësuar me anë të një njësie "USB Flash", shkarkoni paketën e përditësimit në kompjuter nga adresa Samsung.
com. Më pas, ruani paketën e përditësimit në dosjen e sipërme të pajisjes "USB". Përndryshe, televizori nuk do mund ta
gjejë paketën e përditësimit.
Përditësimi automatik i televizorit
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditësimi automat.
Nëse televizori është lidhur me internetin, mund ta caktoni që ta përditësojë automatikisht softuerin e tij ndërsa
shikoni televizor. Pas përfundimit të përditësimit në sfond, ai përdoret kur të ndizet televizori herën tjetër.
Nëse i pranoni kushtet e Smart Hub, Përditësimi automat. caktohet automatikisht në Ndez. Nëse dëshironi ta
çaktivizoni këtë funksion, përdorni butonin e zgjedhjes.
"" Ky funksion mund të zgjasë më shumë nëse ka një funksion tjetër rrjeti që ekzekutohet ndërkohë.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
-6-
Marrja e mbështetjes
Merrni ndihmë drejtpërdrejt nga Samsung nëse keni probleme me televizorin.
Marrja e mbështetjes nëpërmjet menaxhimit në distancë
Cilësimet
Mbështet
Kontrolli në Distancë
Pasi të keni pranuar marrëveshjen tonë të shërbimit, mund të përdorni Kontrolli në Distancë për të hyrë në
menaxhimin në distancë dhe për të kontaktuar me një teknik shërbimi të "Samsung" për të diagnostikuar televizorin,
rregulluar problemet dhe për të përditësuar softuerin e televizorit, në distancë, nëpërmjet internetit. Gjithashtu,
mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni Kontrolli në Distancë.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
Çfarë është mbështetja në distancë?
Shërbimi i mbështetjes në distancë i "Samsung" ju ofron mbështetje individuale me një teknik të "Samsung", i cili në
distancë mund të:
●●
diagnostikojë televizorin në distancë
●●
Rregullojë cilësimet e televizorit për ju
●●
Kryejë rivendosjen e vlerave të fabrikës të televizorit
●●
Instalojë përditësime të rekomanduara të firmuerit
Si funksionon mbështetja teknike në distancë?
Mund të merrni lehtësisht një teknik të "Samsung" për shërbime të televizorit në distancë:
1.
Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut dhe kërkoni mbështetje në distancë.
2.
Hapni menynë në televizor dhe shkoni te seksioni Mbështet.
3.
Zgjidhni Kontrolli në Distancë dhe lexoni dhe pranoni marrëveshjet e shërbimit. Kur shfaqet ekrani i PIN-it,
jepini agjentit numrin PIN.
4.
Agjenti më pas do të hyjë në televizorin tuaj.
-7-
Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
Cilësimet
Mbështet
Rreth këtij televizori
Mund të shikoni adresat e faqes së internetit të "Samsung", numrin e telefonit të qendrës telefonike, numrin e
modelit të televizorit, versionin e softuerit të televizorit, licencën e burimit të hapur dhe informacione të tjera që
mund t'ju nevojiten për të marrë shërbime nga një agjent telefonik ose faqja e internetit e "Samsung".
"" Informacionin mund ta shikoni edhe duke skanuar kodin "QR" të televizorit.
Kërkimi i shërbimit
Cilësimet
Mbështet
Kërkesë për mbështetje
Nëse hasni ndonjë problem me televizorin, mund të kërkoni shërbim. Zgjidhni artikullin që i përkon problemit të
hasur dhe më pas zgjidhni Dërgo kërkesë tani ose Planifiko takim
Dërgo. Kërkesa e shërbimit do të regjistrohet.
Ofruesi i shërbimit pranë jush do t'ju kontaktojë për të caktuar ose konfirmuar takimin e shërbimit. Qendra e
kontaktit të "Samsung" do t'ju kontaktojë për të caktuar ose konfirmuar takimin e shërbimit.
"" Ky funksion nuk disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
"" Duhet të pranoni kushtet për kërkesën e shërbimit.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
"" Gjithashtu, këtë funksion mund ta nisni duke shtypur dhe mbajtur butonin
-8-
për 5 ose më shumë sekonda.
Lidhjet
Mund të shikoni transmetimet e drejtpërdrejta duke lidhur antenën dhe kabllon e antenës me televizorin dhe
të përftoni hyrje në internet me anë të kabllos "LAN" ose rrugëzuesit me valë. Duke përdorur fole të ndryshme,
mund të lidhni edhe pajisje të jashtme.
Udhëzuesi i lidhjes
Mund të shikoni informacion të detajuar rreth pajisjeve të jashtme që mund të lidhen me televizorin.
Burimi
Udhëzuesi i lidhjes
Ju udhëzon nëpërmjet figurave se si të lidhni pajisje të ndryshme të jashtme, si marrësin kabllor, konsolën e lojërave
dhe kompjuterin. Nëse zgjidhni metodën e lidhjes me një pajisje të jashtme, shfaqet informacioni i detajuar.
Udhëzuesi i lidhjes
Dekoduesi kabllor/…
HDMI
Konsola e lojërave
PC
Pajisja audio
Pajisje celulare
Pajisja e jashtme…
Aksesor
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
-9-
Lidhja e një antene (Antena)
Mund të lidhni kabllon e antenës në televizor.
"" Nuk është e nevojshme lidhja e antenës nëse lidhni dekodues kabllor ose satelitor.
Është më mirë t'i lidhni dy fishat me Multi-Switch ose DiSEqC. Switch etj. dhe të caktoni Lloji i lidhjes së antenës në
Oshilator dysh.
"" Mënyra e lidhjes mund të dallojë midis modeleve.
"" Sistemi DVB-T2 mund të mos disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
"" Disponueshmëria varet nga rajoni gjeografik dhe modeli përkatës.
- 10 -
Lidhja me internetin
Mund të përftoni hyrje në internet nëpërmjet televizorit.
Lidhja me rrjetin e internetit
Cilësimet
Të përgjithshme
Rrjeti
Hap cilësimet e rrjetit Provo tani
Lidhuni me rrjetin e disponueshëm.
Vendosja e lidhjes kabllore me internetin
Cilësimet
Të përgjithshme
Rrjeti
Hap cilësimet e rrjetit
Me kab.
Nëse lidhni një kabllo LAN, televizori lidhet automatikisht me internetin.
"" Përdorni kabllo të kategorisë CAT 7 (lloji STP*) për lidhjen.
* Shielded Twist Pair
"" Televizori nuk do të mund të lidhet me internetin nëse shpejtësia e rrjetit është nën 10 Mbps.
- 11 -
Vendosja e lidhjes me valë me internetin
Cilësimet
Të përgjithshme
Rrjeti
Hap cilësimet e rrjetit
Me valë
Sigurohuni që të keni cilësimet e "SSID" (emrin) dhe të fjalëkalimit përpara se të provoni të lidheni dhe më pas ndiqni
udhëzimet në ekran.
Lidhja me valë
Zgjidh rrjetin me valë.
Rifreskim
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
"" Nëse nuk ka rrugëzues me valë, zgjidhni Shto rrjetin në fund të listës dhe jepni emrin e rrjetit (SSID).
"" Nëse rrugëzuesi me valë ka buton WPS ose PBC, zgjidhni Përdor WPS në fund të listës dhe më pas shtypni butonin WPS ose
PBC në rrugëzuesin brenda 2 minutave. Televizori do të lidhet automatikisht.
- 12 -
Kontrolli i gjendjes së lidhjes me internetin
Cilësimet
Të përgjithshme
Rrjeti
Statusi i rrjetit Provo tani
Shikoni gjendjen aktuale të lidhjes më rrjetin dhe internetin.
Ndryshimi i emrit të televizorit në rrjet
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Emri i pajis. Provo tani
Mund ta ndryshoni emrin e televizorit në rrjet. Zgjidhni Hyrja e përd. në fund të listës dhe ndryshoni emrin.
Zgjidhja e problemeve me lidhjen e internetit
Nëse televizori nuk lidhet me internetin, provoni zgjidhjet e mëposhtme.
Zgjidhja e problemeve me lidhjen kabllore të internetit Provo tani
Pasi të lexoni materialin e mëposhtëm, zgjidhni problemet e lidhjes së internetit me kabllo. Nëse problemi vazhdon,
kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Nuk u gjet kabllo rrjeti
Sigurohuni që kablloja "LAN" është lidhur nga të dyja anët. Nëse është futur në fole, sigurohuni që rrugëzuesi të jetë
i ndezur. Nëse është ndezur, provoni ta fikni dhe ta rindizni.
- 13 -
Konfigurimi automatik i IP-së dështoi
1.
Konfiguroni cilësimet tek Cilësim. IP.
2.
Sigurohuni që serveri "DHCP" është aktiv në rrugëzues dhe më pas rivendosni rrugëzuesin.
Nuk mund të lidhet me rrjetin
1.
Kontrolloni të gjitha Cilësim. IP.
2.
Pas kontrollit të gjendjes së serverit "DHCP" (duhet të jetë aktiv) te rrugëzuesi, hiqeni kabllon "LAN" dhe më
pas rilidheni.
Jeni lidhur me rrjetin lokal, por jo me internetin
1.
Sigurohuni që kablloja LAN e internetit është lidhur me folenë e jashtme LAN të rrugëzuesit.
2.
Kontrolloni vlerat e DNS-së në Cilësim. IP.
Konfigurimi i rrjetit përfundoi, por nuk mund të lidhet me internetin
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Zgjidhja e problemeve me lidhjen me valë të internetit
Pasi të lexoni materialin e mëposhtëm, zgjidhni problemet e lidhjes së internetit me valë. Nëse problemi vazhdon,
kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Lidhja me rrjetin me valë nuk u krye
Nëse nuk gjendet rrugëzuesi i zgjedhur, shkoni tek Hap cilësimet e rrjetit dhe më pas zgjidhni rrugëzuesin e duhur.
Nuk mund të lidhet me rrugëzues me valë
1.
Kontrolloni nëse rrugëzuesi është i ndezur. Nëse po, fikeni dhe rindizeni.
2.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
- 14 -
Konfigurimi automatik i IP-së dështoi
1.
Konfiguroni cilësimet tek Cilësim. IP.
2.
Siguroni që serveri DHCP është aktiv në rrugëzues. Pastaj, shkëputeni rrugëzuesin dhe rilidheni.
3.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
Nuk mund të lidhet me rrjetin
1.
Kontrolloni të gjitha Cilësim. IP.
2.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
Jeni lidhur me rrjetin lokal, por jo me internetin
1.
Sigurohuni që kablloja LAN e internetit është lidhur me folenë e jashtme LAN të rrugëzuesit.
2.
Kontrolloni vlerat e DNS-së në Cilësim. IP.
Konfigurimi i rrjetit përfundoi, por nuk mund të lidhet me internetin
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Lidhja e pajisjeve video
Bëni lidhjen e duhur të videos midis televizorit dhe pajisjeve të jashtme.
Lidhja me kabllo HDMI
HDMI IN
- 15 -
Lidhja me kabllo të diferencuar (vetëm për modelet me fole "COMPONENT IN
/ AV IN")
Lidhja "Component" ju mundëson përdorimin e rezolucioneve të videos deri në 1080p. Për të parë video nga luajtësit
për "DVD" apo për "Blu-ray", përdorni lidhjen "Component".
Shqyrtoni ilustrimin më poshtë dhe më pas lidhni "Component IN" dhe "AV IN" në televizor me "Component OUT" në
pajisjen e jashtme duke përdorur përshtatësit e diferencuar dhe "AV" të ofruar. Sigurohuni të lidhni së bashku fishat
dhe foletë sipas ngjyrës. (bluja te bluja, e verdha tek e verdha etj.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Për të përdorur pajisjen "Component", lidhini të dy përshtatësit "Component" (blu) dhe përshtatësin "AV" (të verdhë).
- 16 -
Lidhja me kabllo "Composite" (vetëm për modelet me "COMPONENT IN / AV
IN")
Përmes lidhjes "Composite" mund të përdorni rezolucion deri në 576i.
Shqyrtoni ilustrimin më poshtë dhe më pas lidhni "AV IN" në televizor me "AV OUT" në pajisjen e jashtme duke
përdorur përshtatësin "AV" dhe kabllon "Composite" të ofruar. Kur lidhni kabllot, sigurohuni t'i përkoni ngjyrat e
kabllove me ngjyrat e foleve.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Lidheni pajisjen "AV" (Composite) vetëm më "AV In". Mos e lidhni me "Component In".
- 17 -
Lidhjet e hyrjes dhe të daljes së zërit
Bëni lidhjen e duhur të audios midis televizorit dhe pajisjeve të jashtme.
"" Për më shumë informacion rreth mënyrën së zgjedhjes së altoparlantëve të jashtëm, shihni "Zgjedhja e altoparlantëve".
Lidhja me kabllo "HDMI" (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Lidhja me kabllo zëri dixhital (optik)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Lidhja nga rrjeti me valë
Mund ta lidhni televizorin me pajisje zëri "Samsung" me valë nëpërmjet rrjetit me valë. Të dyja pajisjet duhet të jenë
të lidhura në të njëjtin rrjet. Për më shumë informacion rreth lidhjes dhe përdorimit, shihni manualin e përdorimit të
pajisjes së zërit.
- 18 -
Lidhja e pajisjeve me "Bluetooth"
Për më shumë informacion rreth mënyrës së lidhjes dhe përdorimit të altoparlantëve të jashtëm, shihni Udhëzuesi i
lidhjes (
Burimi
Udhëzuesi i lidhjes) dhe manualëve të tyre të përdorimit.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Lidhja e kompjuterit
Përdoreni televizorin si monitor kompjuteri ose lidheni me një kompjuter në rrjeti për të hapur materialet e
kompjuterit.
Lidhja nëpërmjet folesë "HDMI" - ndarja e ekranit
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Me kompjuterin të lidhur, zgjidhni "PC" për Ikona e pajisjes. Për më shumë informacion rreth cilësimeve të foleve, shihni
"Redaktimi i emrit dhe i ikonës së pajisjes së jashtme".
- 19 -
Lidhja me pajisje celulare
Shfaqni ekranin e një pajisjeje portative dhe përmbajtjes multimedia duke lidhur pajisjen portative me televizorin
ose rrjetin.
Pasi të keni lidhur një pajisje portative që mbështet pasqyrimin e ekranit me televizorin, mund të përdorni
pasqyrimin e ekranit për të parë ekranin e pajisjes portative në televizor me valë, si dhe të luani video, zë ose
skedarët e fotove që po luhen aktualisht në pajisjen portative në televizor.
Lidhja me rrjetin
Lidhja në të njëjtin rrjet me valë
Lidhni pajisjen portative dhe televizorin në të njëjtin rrjet me valë.
"" Për më shumë informacion rreth lidhjes së rrjetit me valë, drejtojuni "Vendosja e lidhjes me valë me internetin".
"" Për më shumë informacion rreth lidhjes së rrjetit me valë nga një pajisje portative, referojuni manualit të tij të përdorimit.
"" Kur një pajisje portative është e lidhur me televizorin duke përdorur funksionin "Wi-Fi direct", në televizorin tuaj mund të
hapni fotot, videot dhe muzikën e ruajtur në pajisjen portative.
Shikimi i ekranit të pajisjes portative në televizor (ndarja e ekranit)
Mund të luani në ekranin e televizorit materialet media të ruajtura në pajisjen celulare duke e lidhur me funksionin e
pasqyrimit dhe të ndarjes së materialeve.
1.
Hapni funksionin Smart View (Pasqyrimi i ekranit) në pajisjen portative. Pajisja celulare kërkon për pajisjet e
disponueshme për t'u lidhur.
2.
Zgjidhni televizorin nga lista. Më pas, televizori lidhet me pajisjen celulare.
●●
Nëse nuk gjendet asnjë televizor, provoni sërish pasi t'i fikni dhe t'i ndizni të dyja.
●●
Nëse keni disa televizorë, për çdo televizor vendosni një emër të ndryshëm në
përgjithshme Administrimi i sistemit Emri i pajis. për ta bërë të lehtë zgjedhjen.
- 20 -
Cilësimet
Të
Menaxhimi i pajisjes portative
Cilësimet Të përgjithshme
lidhjes së pajisjeve Provo tani
●●
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Menaxheri i
Hap njoftimin
Përcaktoni nëse dëshironi të shfaqni një njoftim nëse pajisja portative përpiqet të lidhet me televizorin për
herë të parë.
●●
Lista e pajis.
Shfaqni dhe menaxhoni një listë pajisjesh portative që kanë kërkuar leje për t'u lidhur me televizorin.
Ndërrimi i pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin
Mund të kaloni midis programeve televizive dhe përmbajtjes së pajisjeve të jashtme.
Ndryshimi i sinjalit hyrës
Burimi
Kur zgjidhni një pajisje të jashtme të lidhur në ekranin e Burimi, në ekranin e televizorit shfaqet informacioni i
pajisjes së zgjedhur.
Në telekomandën standarde, shtypni butonin SOURCE.
"" Për të kontrolluar një pajisje (luajtësi për "Blu-ray", konsola e lojërave etj.) që mbështet telekomandën universale me atë
të televizorit, lidhni pajisjen me një fole "HDMI" në televizor dhe më pas ndizni pajisjen. Ju mundëson kalimin automatik
në daljen e pajisjes ose ju mundëson konfigurimin automatik të telekomandës universale për pajisjen. Për të konfiguruar
automatikisht pajisjen për telekomandën universale, drejtojini telekomandën pajisjes. Kini parasysh se ky funksion mund
të mos mbështetet në varësi të pajisjes dhe zonës gjeografike.
"" Kur lidhet një pajisje "USB" në folenë "USB", shfaqet një dritare mesazhi që ju mundëson kalimin e thjeshtë te materialet
media të renditura në pajisje.
- 21 -
Redaktimi i emrit dhe i ikonës së pajisjes së jashtme
Burimi
Mund ta ndryshoni emrin e folesë për një pajisje të lidhur të jashtme ose mund ta shtoni atë ekranin kryesor.
Redakto
Informacion
Shto në kryesore
Burimi
Burimi
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
1.
Zhvendosni fokusin në një pajisje të jashtme të lidhur.
2.
Shtypni butonin e drejtimit lart. Ofrohen 2 funksionet e mëposhtme. (Kini parasysh se funksionet e
disponueshme mund të ndryshojnë sipas llojit të folesë.)
1 Redakto
Për lehtësi identifikimi, mund të ndryshoni emrin e folesë të një pajisjeje të jashtme.
2 Informacion
Mund të shikoni informacion të detajuar rreth pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin.
3 Shto në kryesore
Për shpejtësi kalimi, mund të shtoni folenë e një pajisjeje të jashtme në ekranin kryesor.
- 22 -
Përdorimi i funksioneve shtesë
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në ekranin e Burimi.
●●
Udhëzuesi i lidhjes: Udhëzuesi për lidhjet e pajisjes
●●
Telek. univers.: Funksioni që ju lejon të regjistroni pajisjet e jashtme te Telekomanda inteligjente "Samsung"
dhe t'i komandoni duke përdorur telekomandën standarde.
""
Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
""
Për më tepër informacion, drejtojuni "Komandimi i pajisjeve të jashtme me Telekomanda inteligjente "Samsung" Përdorimi i telekomandës universale".
Shënimet e lidhjes
Pasi të lidhni një pajisje të jashtme, kini parasysh sa më poshtë:
"" Numri i foleve dhe emrat e pozicionet e tyre mund të ndryshojnë sipas modelit.
"" Drejtojuni manualit të përdorimit të pajisjes së jashtme kur e lidhni me televizorin. Numri i foleve të pajisjeve të jashtme
dhe emrat e pozicionet e tyre mund të ndryshojnë sipas prodhuesit.
Shënimet e lidhjes për HDMI
●●
Rekomandohen llojet e mëposhtme të kabllove HDMI:
––
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë
––
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë me Ethernet
●●
Përdorni kabllo "HDMI" me trashësi 0,66 inç (17 mm) e poshtë.
●●
Përdorimi i kabllove të pacertifikuara HDMI mund të rezultojë në ekran të bardhë ose gabim në lidhje.
- 23 -
●●
Disa kabllo dhe pajisje HDMI mund të mos përputhen me televizorin për shkak të specifikimeve të ndryshme
HDMI.
●●
Ky televizor nuk mbështet kanal HDMI Ethernet. "Ethernet" është një rrjet lokal (LAN) i krijuar me kabllo
koaksiale të standardizuara nga "IEEE".
●●
Shumë karta grafike të kompjuterëve nuk kanë fole HDMI, por në vend të tyre kanë fole DVI. Nëse kompjuteri
nuk mbështet dalje videoje në "HDMI", lidheni me kabllo "HDMI-DVI".
""
Për më tepër informacion, drejtojuni "Lidhja e kompjuterit".
Shënime për lidhjen e pajisjeve të zërit
●●
Për cilësi më të mirë të zërit do të ishte mirë të përdorej marrës AV.
●●
Lidhja e pajisjes me anë të kabllos optike nuk e ndryshon automatikisht daljen e zërit të altoparlantëve të
televizorit. Për të ndryshuar daljen e zërit të pajisjes, provoni si më poshtë:
––
Përdorni ekranin e Cilësimet e shpejta për të kaluar në pajisjen e lidhur:
Përdorni butonin "Zgjidh" për të zgjedhur Dalja audio/optike në menynë Dalja e zërit. (
butoni i drejtimit lart
––
Cilësimet
Dalja e zërit).
Përdorni ekranin e Cilësimet për të kaluar në pajisjen e lidhur:
Zgjidhni Dalja audio/optike në menynë Dalja e zërit. (
Cilësimet
Ting.
Dalja e zërit).
●●
Zhurma e pazakontë që vjen nga pajisja e lidhur e zërit ndërsa e përdorni mund të tregojë probleme me vetë
pajisjen e zërit. Nëse ndodh kështu, kërkoni ndihmë nga prodhuesi i pajisjes së zërit.
●●
Zëri dixhital disponohet vetëm me transmetime 5,1-kanalëshe.
- 24 -
Shënime për lidhjen e kompjuterëve
●●
Për rezolucionet e mbështetura nga televizori, drejtojuni "Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit
(rezolucionet e mbështetura)".
●●
Për sa kohë që është aktivizuar ndarja e skedarëve, mund të ndodhin hyrje të paautorizuara. Çaktivizojeni
ndarjen e skedarëve kur nuk është e nevojshme të hyni tek të dhënat.
●●
Kompjuteri dhe "Smart TV" duhet të lidhen me njëri-tjetrin në të njëjtin rrjet.
●●
Në rast ndarjeje materialesh me pajisje të tjera të lidhura në rrjet, si p.sh. ato në sistem ruajtës me IP
(protokoll interneti), ndarja e materialeve mund të mos mbështetet, për shkak të konfigurimit, cilësisë ose
funksionimit të rrjetit, për shembull, nëse rrjeti ka pajisje NAS (pajisje ruajtëse të lidhur me rrjetin).
Shënime për lidhjen e pajisjeve portative
●●
Për të përdorur funksionin Smart View, pajisja portative duhet të mbështesë funksione ndarjeje si p.sh.
"AllShare Cast" ose Smart View. Për të kontrolluar nëse pajisja portative e mbështet funksionin e ndarjes,
vizitoni faqen e prodhuesit të pajisjes celulare.
●●
Për të përdorur Wi-Fi Direkt, pajisja portative duhet të mbështesë funksionin Wi-Fi Direkt. Kontrolloni nëse
pajisja e mbështet Wi-Fi Direkt.
●●
Pajisja portative dhe "Smart TV" duhet të lidhen me njëri-tjetrin në të njëjtin rrjet.
●●
Figura ose zëri mund të ndërpriten herë pas here në varësi të kushteve të rrjetit.
●●
Në rast ndarjeje materialesh me pajisje të tjera të lidhura në rrjet, si p.sh. ato në sistem ruajtës me IP
(protokoll interneti), ndarja e materialeve mund të mos mbështetet, për shkak të konfigurimit, cilësisë ose
funksionimit të rrjetit, për shembull, nëse rrjeti ka pajisje NAS (pajisje ruajtëse të lidhur me rrjetin).
- 25 -
Telekomanda dhe pajisjet periferike
Mund të komandoni veprimet në televizor me Telekomanda inteligjente "Samsung". Çiftoni pajisje të jashtme, si
p.sh. tastiera, për lehtësi përdorimi.
Rreth Telekomanda inteligjente "Samsung"
Mësoni rreth butonave në Telekomanda inteligjente "Samsung".
- 26 -
Butoni
(Njohja e zërit)
Përshkrimi
Hap Ndërveprimi zanor. Shtypni butonin, thoni një komandë zanore dhe lëshojeni butonin
për të hapur Ndërveprimi zanor. Kur shtypet një herë, shfaqet udhëzuesi për Ndërveprimi
zanor.
Kur shtypet, tastiera numerike virtuale shfaqet në ekran për të dhënë një vlerë numerike
gjatë kohës që e përdorni.
(Tastiera numerike
virtuale)
4 butonat me ngjyra
Tastiera e butonave
të drejtimit (lart/poshtë/
majtas/djathtas)
Zgjidh
(Kthim)
(Smart Hub)
(Luaj/pusho)
VOL (Volumi)
CH (Kanali)
Zgjidhni numrat dhe zgjidhni Kryer për të dhënë një vlerë numerike. Përdoreni për të
ndryshuar kanalin, për të dhënë një "PIN", për të dhënë një kod postar etj.
Nëse Butoni i ngjyrave shfaqet në ekran me një shirit me numra, zgjidhni Butoni i ngjyrave
dhe më pas zgjidhni një ngjyrë specifike duke përdorur tastet me shigjeta (lart/poshtë/
majtas/djathtas). Përdoreni për të hapur opsione të tjera specifike të funksionit që po
përdoret.
Përdorini butonat me ngjyra për të hapur opsione të tjera specifike të funksionit që po
përdoret.
Lëviz fokusin.
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar. Kur shtypet gjatë shikimit të përmbajtjes, shfaqet
informacioni i detajuar i programit.
Shtypni për t'u kthyer në menynë e mëparshme. Kur shtypet për 1 ose më shumë sekonda,
funksioni i hapur mbyllet. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi, shfaqet kanali i
mëparshëm.
Shtypni për t'u kthyer në ekranin kryesor.
Kur shtypet, shfaqen komandat e luajtjes. Me anë të këtyre komandave mund të komandoni
përmbajtjen multimedia që luhet.
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të rregulluar volumin. Shtypeni butonin për ta heshtur
zërin. Kur shtypet për 1 sekondë a më shumë, shfaqet menyja "Shkurtoret e asistencës".
Lëvizni butonin lart ose poshtë për të ndërruar kanalin. Për të parë ekranin e Udhëz., shtypni
butonin. Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet ekrani Lista e kanaleve.
Shtypni dhe mbani butonin lart ose poshtë për të ndërruar shpejt kanalin.
"" Përdoreni Telekomanda inteligjente "Samsung" në distancë më pak se 6 m nga televizori. Distanca e përdorimit mund të
ndryshojë sipas kushteve të ambientit me valë.
"" Figura, butonat dhe funksionet e Telekomanda inteligjente "Samsung" mund të ndryshojnë sipas modelit.
"" Për të përdorur "Samsung Smart Remote" për të komanduar një pajisje të jashtme të përputhshme që nuk e mbështet
"HDMI-CEC" (Anynet+), duhet të konfiguroni telekomandën universale për pajisjen. Për më tepër informacion, drejtojuni
"Komandimi i pajisjeve të jashtme me Telekomanda inteligjente "Samsung" - Përdorimi i telekomandës universale".
"" Për të përdorur "Samsung Smart Remote" për të komanduar një pajisje të jashtme të përputhshme që e mbështet "HDMICEC" (Anynet+), lidheni pajisjen me një fole "HDMI" në televizor duke përdorur një kabllo "HDMI". Për më tepër informacion,
drejtojuni "Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)".
"" Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të modelit ose të rajonit gjeografik.
- 27 -
Lidhja me Telekomanda inteligjente "Samsung"
Çiftoni televizorin me Telekomanda inteligjente "Samsung".
Kur e ndizni televizorin për herë të parë, "Telekomanda inteligjente "Samsung"" çiftohet automatikisht me
televizorin. Nëse Telekomanda inteligjente "Samsung" nuk çiftohet automatikisht me televizorin, drejtojani sensorit
të telekomandës në televizor dhe më pas shtypni dhe mbani njëherësh butonat
dhe
për 3 a më shumë
sekonda.
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
Komandimi i pajisjeve të jashtme me Telekomanda inteligjente
"Samsung" - Përdorimi i telekomandës universale
Komandoni televizorin dhe pajisjet e lidhura të jashtme me Telekomanda inteligjente "Samsung".
Burimi
Telek. univers.
Mund të kontrolloni pajisjet e jashtme të lidhura me televizorin me anë të telekomandës së televizorit. Për të
komanduar pajisjet e jashtme, regjistrojeni duke ndjekur udhëzimet në ekran.
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
"" Mund ta përdorni funksionin Anynet+ (HDMI-CEC) edhe për të komanduar pajisjet e jashtme Samsung me telekomandën e
televizorit pa konfigurime shtesë.
"" Disa pajisje të jashtme të lidhura me televizorin mund të mos e mbështesin funksionin e telekomandës universale.
"" Mos vendosni pengesa përpara pajisjeve të jashtme. Sinjalet e telekomandës mund të mos transmetohen siç duhet.
"" Televizori memorizon si pajisjen e jashtme, ashtu dhe folenë e lidhjes ("HDMI 1", "HDMI 2" etj.).
- 28 -
Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
Komandoni pajisjen e jashtme të lidhur nëpërmjet Anynet+ (HDMI-CEC) me anë të telekomandës.
Telekomandën e televizorit mund ta përdorni për të komanduar pajisje të jashtme që janë lidhur me televizorin
nëpërmjet kabllos HDMI dhe mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC). Kini parasysh se Anynet+ (HDMI-CEC) mund ta
konfiguroni dhe vini në punë vetëm me anë të telekomandës.
Lidhja e pajisjes së jashtme me "Anynet+" dhe përdorimi i menyve të saj
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Anynet+ (HDMI-
CEC) Provo tani
1.
Caktoni Anynet+ (HDMI-CEC) në Ndez.
2.
Lidhni pajisjen që mbështet HDMI-CEC me televizorin.
3.
Aktivizoni pajisjen e jashtme të lidhur. Pajisja lidhet automatikisht me internetin. Pasi lidhja është kryer,
mund të hyni në menynë e pajisjes së lidhur në ekranin e televizorit duke përdorur telekomandën dhe mund të
komandoni pajisjen.
"" Mund të duhen deri në 2 minuta për të përfunduar procesin e lidhjes.
Lexojini përpara se të lidhni një pajisje Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Mund ta konfiguroni telekomandën universale të televizorit që të komandojë dekoduesit kabllorë të palëve të treta,
luajtësit për "Blu-ray" dhe sistemet e kinemasë që nuk mbështesin "HDMI-CEC". Për më tepër informacion, drejtojuni
"Komandimi i pajisjeve të jashtme me Telekomanda inteligjente "Samsung" - Përdorimi i telekomandës universale".
"" Anynet+ nuk mund të përdoret për të komanduar pajisjet e jashtme që nuk mbështesin HDMI-CEC.
"" Pajisjet që mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC) duhet të lidhen me televizorin me kabllo "HDMI". Kini parasysh se disa kabllo
"HDMI" mund të mos mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Telekomanda e televizorit mund të mos funksionojë në kushte të caktuara. Nëse kjo gjë ndodh, konfigurojeni pajisjen
sërish si mbështetëse të Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Anynet+ (HDMI-CEC) funksionon vetëm me pajisje të jashtme që mbështesin "HDMI-CEC" dhe vetëm kur ato pajisje janë në
modalitet pritjeje ose të ndezura.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) mund të komandojë deri në 12 pajisje të jashtme që mbështesin (deri në 3 të të njëjtit lloj), me
përjashtim të sistemeve të kinemasë. Anynet+ (HDMI-CEC) mund të komandojë vetëm një sistem kinemaje.
"" Për të dëgjuar zë 5,1-kanalësh nga pajisje të jashtme, lidhni pajisjen me televizorin me anë të kabllos "HDMI" dhe lidhni
sistem kinemaje 5,1 direkt me folenë e daljes së zërit dixhital të pajisjes së jashtme.
"" Nëse pajisja e jashtme është konfiguruar si për "Anynet+", ashtu dhe për telekomandë universale, pajisja mund të
komandohet vetëm me anë të telekomandës universale.
- 29 -
Komandimi i televizorit me tastierë
Lidhja e tastierës e lehtëson komandimin e televizorit.
Lidhja e tastierës USB
Futni kabllon e tastierës në folenë USB.
Lidhja e një tastiere me Bluetooth
Cilësimet Të përgjithshme Administrimi i pajisjeve të jashtme
tastierave Shto Tastierën Bluetooth
Administrimi i
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Nëse pajisja nuk diktohet, pozicionojeni pranë televizorit dhe pastaj zgjidhni Rifreskim. Televizori kërkon përsëri
automatikisht për pajisje të disponueshme.
Përdorimi i tastierës
Tastiera
Funksionet e telekomandës
Tastet e drejtimit
Lëviz fokusin
Tasti "Windows"
Shfaq cilësimet e televizorit
Tasti "Enter"
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar
Tasti "ESC"
Kthehet në ekranin e mëparshëm
Tasti F1 / F2 / F3 / F4
Butonat me ngjyrë ―
Tasti "F5"
Hap ekranin kryesor
Tasti F6
Shfaq ekranin bazë
Tasti F7
Hap Lista e kanaleve
Tasti F8
Hesht zërin
Tasti "F9"/"F10"
Rregullon volumin
Tasti F11 / F12
Ndryshon kanalin
/
/
- 30 -
/
Konfigurimi i tastierës
Te
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Administrimi i tastierave mund
të caktoni funksionet e mëposhtme. Provo tani
●●
Gjuha e tastierës
●●
Lloji i tastierës
Shkrimi i tekstit me anë të tastierës virtuale QWERTY
Përdorni tastierën "QWERTY" për të futur tekst në televizor.
Teksti i rekomanduar
Opsionet
Parashiko germën vijuese
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
- 31 -
Përdorimi i funksioneve shtesë
Zgjidhni
në ekranin e tastierës QWERTY. Disponohen opsionet e mëposhtme:
"" Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të funksionit që është i hapur aktualisht.
●●
Teksti i rekomanduar
●●
Rivendos të dhënat e rekomanduara të tekstit
●●
Parashiko germën vijuese (kur përdor butonat e drejtimit)
●●
Gjuha
Shkrimi i tekstit duke përdorur mikrofonin e telekomandës dhe tastierën
virtuale "QWERTY"
Kur tastiera "QWERTY" shfaqet në ekran, shtypni dhe mbani butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung",
flisni në mikrofonin e Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe më pas lëshoni butonin. Fjalët që thoni shfaqen si
tekst në ekran.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
- 32 -
Funksione të avancuara
Mund të hapni aplikacione të ndryshme me "Smart Hub".
Smart Hub
Shiko përshkrimet e funksioneve bazë të "Smart Hub".
Pas shtypjes së butonit
në telekomandë, mund të navigoni në internet dhe të shkarkoni aplikacione me "Smart
Hub".
"" Disa prej shërbimeve të Smart Hub janë me pagesë.
"" Për të përdorur Smart Hub, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Disa funksione të Smart Hub mund të mos disponohen në varësi të ofruesit të shërbimeve, gjuhës ose rajonit.
"" Ndërprerjet e shërbimit Smart Hub mund të shkaktohen nga shkëputjet në shërbimin tuaj të internetit.
"" Mund të shikoni përmbajtjen e plotë të dokumentit të Kushtet dhe rregullorja e fshehtësisë duke kaluar në
Cilësimet
Mbështet
Kushtet dhe rregullorja e fshehtësisë. Nëse dëshironi të ndaloni përdorimin e Smart Hub, mund
të anuloni marrëveshjen. Provo tani
"" Për të anuluar marrëveshjen e shërbimit "Smart Hub", megjithëse është e domosdoshme, zgjidhni Rivend. (
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Rivend.) dhe pastaj shtypni butonin e drejtimit djathtas në hapin Kushtet
e përgjithshme dhe politika e fshehtësisë e Smart Hub.
- 33 -
Shfaqja e ekranit kryesor
Shtypni butonin
.
Burimi
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Udhëzuesi i…
Telek. univers.
Burimi
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
Tek ekrani kryesor, mund të hapni lehtësisht aplikacionet që keni përdorur më parë ose më shpesh. Aplikacionet
mund të lëvizen ose të fshihen nga ekrani.
1 Cilësimet
Kur fokusi lëvizet në ikonën
, në krye të menysë shfaqet një listë ikonash të cilësimeve të shpejta. Duke klikuar
mbi ikonat mund të caktoni shpejt funksionet e përdorura shpesh. Shtypja e
disponueshme të cilësimeve.
●●
Regjim figure
Mund të zgjidhni modalitetin e figurës që ofron shikimin më të mirë.
●●
Regj. ting.
Mund të zgjidhni një modalitet zëri për dëgjim më të mirë.
●●
Dalja e zërit
Mund të zgjidhni altoparlantët që përdor televizori për daljen e zërit.
- 34 -
Cilësimet shfaq të gjitha menytë e
●●
Gjuha e audios
Mund të zgjidhni gjuhën e zërit.
●●
Titra
Aktivizon ose çaktivizon titrat.
●●
Rrjeti
Mund të shikoni gjendjen aktuale të lidhjes më rrjetin dhe internetin.
2 Burimi
Mund të zgjidhni një pajisje të jashtme të lidhur me televizorin.
"" Për më shumë informacion rreth lidhjes së pajisjeve të jashtme, shihni "Ndërrimi i pajisjeve të jashtme të lidhura me
televizorin".
3 Kërkimi
Mund të kërkoni aplikacionet ose lojërat te shërbimet e "Smart Hub".
4 APPS
Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra, duke instaluar
aplikacionet përkatëse në televizor.
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Për më tepër informacion, drejtojuni "Përdorimi i shërbimit Aplikacione".
- 35 -
Lëviz
Hiq
5 Lëvizja e artikujve tek ekrani kryesor
Lëvizeni fokusin tek aplikacioni që dëshironi të lëvizni, shtypni butonin me drejtim për poshtë dhe më pas zgjidhni
Lëviz. Lëvizeni aplikacionin në pozicionin e dëshiruar duke shtypur butonin e drejtimit majtas ose djathtas dhe më
pas shtypni butonin e zgjedhjes. Aplikacioni i zgjedhur lëvizet në ekranin kryesor.
6 Heqja e artikujve tek ekrani kryesor
Lëvizeni fokusin tek aplikacioni që dëshironi të hiqni, shtypni butonin e drejtimit poshtë dhe më pas zgjidhni Hiq.
Aplikacioni i zgjedhur fshihet.
- 36 -
Hapja automatike e Smart Hub
Cilësimet
Të përgjithshme
Veçoritë inteligjente
Vetënisja e Smart Hub Provo tani
Kur caktoni Vetënisja e Smart Hub në Ndez, televizori shfaq automatikisht ekranin kryesor kur ndizni televizorin.
Hapja automatike e aplikacionit të përdorur të fundit
Cilësimet
Të përgjithshme
Veçoritë inteligjente
Vetekzekuto aplikacionin e
fundit Provo tani
Nëse Vetekzekuto aplikacionin e fundit është caktuar në Ndez, aplikacioni i përdorur i fundit hapet automatikisht
kur ndizni televizorin.
Testimi i lidhjeve të Smart Hub
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Fillo testin e lidhjes me Smart Hub Provo
Vetë-diagnostikim
Rivendos Smart Hub Provo tani
tani
Rivendosja e Smart Hub
Cilësimet
Mbështet
- 37 -
Krijimi i llogarisë Samsung
Krijoni dhe menaxhoni llogarinë tuaj "Samsung".
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung Provo tani
Krijimi dhe menaxhimi i llogarisë "Samsung"
"" Tekstin e plotë të kushteve dhe të rregullores së privatësisë mund ta shfaqni te
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Llogaria ime
Cilësimet
Të përgjithshme
Politika e fshehtësisë e llog. Samsung pasi të
identifikoheni në llogarinë tuaj në "Samsung".
"" Gjithashtu, mund të krijoni një llogari "Samsung" në adresën http://account.samsung.com. Pasi të krijoni llogarinë, mund
të përdorni të njëjtën ID në televizor dhe në faqen e internetit të "Samsung".
Krijimi i llogarisë së re
Cilësimet Të përgjithshme
llogari) Krijoni llogari
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
(Shto
Për të krijuar një llogari të re "Samsung", ndiqni udhëzimet në ekran.
"" Për më tepër informacion rreth kushteve, shihni Shfaq detaje.
"" Për të mbrojtur të dhënat personale, zgjidhni Zgjedhje e fotos së profilit dhe dhënie fjalëkalimi (siguri e lartë) në fushën
poshtë fushës së fjalëkalimit.
"" Nëse dëshironi që kur të ndizni televizorin t'ju identifikojë automatikisht në llogari, klikoni Më fut automatikisht.
Krijimi i llogarisë Samsung nga llogari Facebook-u
Cilësimet Të përgjithshme
llogari) Krijoje me "Facebook"
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
(Shto
Llogaria Samsung
(Shto
Krijimi i llogarisë "Samsung" nga llogaria "PayPal"
Cilësimet Të përgjithshme
llogari) Krijoje me "PayPal"
Administrimi i sistemit
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
- 38 -
Identifikimi në llogarinë Samsung
Cilësimet
Identifikohu
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Ndryshimi dhe shtimi i informacionit në llogarinë Samsung
ime
Cilësimet Të përgjithshme
Redakto profilin
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Llogaria
"" Për të ndryshuar informacionin e llogarisë, duhet të identifikoheni në llogarinë tuaj Samsung.
Menaxhimi i informacioneve të pagesës të ruajtura në televizor
ime
Cilësimet Të përgjithshme
Të dhënat e pagesës
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Llogaria
"" Për të menaxhuar informacionin e pagesës, duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung".
Konfiguroni cilësimet e sinkronizimit të internetit
ime
Cilësimet Të përgjithshme
Sinkronizo internetin
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Llogaria
"" Për të konfiguruar cilësimet e sinkronizimit të internetit, duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung".
Fshirja e llogarisë Samsung nga televizori
ime
Cilësimet Të përgjithshme
Hiq llogarinë
Administrimi i sistemit
Llogaria Samsung
Llogaria
"" Për të hequr informacionin e llogarisë, duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung".
Dalja nga llogaria "Samsung"
Për të dalë nga llogaria "Samsung", lëvizni fokusin te llogaria në
Administrimi i sistemit
Cilësimet
Të përgjithshme
Llogaria Samsung dhe pastaj shtypni butonin "Zgjidh". Kur shfaqet një dritare mesazhi,
zgjidhni Po.
Shikimi i marrëveshjes së përdoruesit dhe politikës së privatësisë
ime
Cilësimet Të përgjithshme Administrimi i sistemit
Politika e fshehtësisë e llog. Samsung
Llogaria Samsung
Llogaria
"" Për të parë marrëveshjen e përdoruesit dhe politikën e privatësisë, duhet të identifikoheni në llogarinë "Samsung".
- 39 -
Përdorimi i shërbimit Aplikacione
Shkarkoni dhe hapni aplikacione të ndryshme nga "Smart Hub".
APPS
Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra, duke instaluar
aplikacionet përkatëse në televizor.
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Kur Smart Hub hapet për herë të parë, aplikacionet e parazgjedhura instalohen automatikisht. Aplikacionet e
parazgjedhura mund të ndryshojnë sipas zonës gjeografike.
APPS
Zgjedhja e redaktuesit
Më të prefer.
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
1 Identifikohu
Duke zgjedhur Identifikohu shfaqet ekrani i Llogaria Samsung në të cilin mund të krijoni një llogari "Samsung" ose të
identifikoheni në sistem.
2 Kërkimi për aplikacione
Mund të kërkoni aplikacione të disponueshme.
3 Cilësimet
Mund të menaxhoni aplikacionet e instaluara.
- 40 -
Instalimi dhe hapja e një aplikacioni
Instalimi i aplikacionit
1.
Kaloni në aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe më pas shtypni butonin e zgjedhjes. Shfaqet ekrani i
informacioneve të detajuara.
2.
Zgjidhni Instaloni. Pasi instalimi të ketë përfunduar, mund ta hapni menjëherë aplikacionin.
"" Në ekranin Cilësimet mund të shikoni aplikacionet e instaluara.
"" Në rast se memoria e brendshme e televizorit është pamjaftueshme, mund të instaloni aplikacionin në pajisjen USB.
"" Mund ta hapni aplikacionin e instaluar në pajisjen USB vetëm kur pajisja USB është e lidhur me televizorin. Nëse pajisja
"USB" shkëputet gjatë funksionimit të aplikacionit, aplikacioni përfundon.
"" Aplikacionin e instaluar në pajisjen "USB" nuk mund ta hapni në një kompjuter ose televizor tjetër.
Hapja e aplikacionit
Mund ta hapni aplikacionin e dëshiruar nga Aplikacioni i shkarkuar.
Në ikonën e aplikacionit të zgjedhur shfaqen ikonat në vijim dhe tregojnë si më poshtë:
●●
: Aplikacioni është instaluar në pajisjen "USB".
●●
: Aplikacioni ka fjalëkalim.
●●
: Aplikacioni është instaluar.
●●
: Aplikacioni duhet përditësuar.
●●
: Aplikacioni mbështet "Smart View".
- 41 -
Menaxhimi i aplikacioneve të blera ose të instaluara
Zgjidhni
Cilësimet në APPS. Mund të menaxhoni aplikacionet e instaluara.
Cilësimet
Përditësimi automat.: Ndez
Fshiji
Shto në kryesore
Bllok/Zhbllok
Lëviz
Instaloni përsëri
Shfaq detaje
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
1 Heqja e aplikacionit
1.
Zgjidhni një aplikacion për ta fshirë.
2.
Zgjidhni Fshiji. Aplikacioni i zgjedhur fshihet.
"" Kur të hiqni një aplikacion, sigurohuni që të hiqen edhe të dhënat përkatëse të tij.
2 Shtimi i aplikacioneve në ekranin kryesor
1.
Zgjidhni një aplikacion për ta shtuar.
2.
Zgjidhni Shto në kryesore.
3.
Lëvizeni aplikacionin e zgjedhur në vendndodhjen e dëshiruar pasi të shfaqet ekrani kryesor.
4.
Shtypni butonin "Zgjidh". Aplikacioni i zgjedhur shtohet në ekranin kryesor.
- 42 -
3 Bllokimi dhe zhbllokimi i aplikacioneve
1.
Zgjidhni një aplikacion për ta bllokuar ose zhbllokuar.
2.
Zgjidhni Bllok/Zhbllok. Aplikacioni i zgjedhur bllokohet ose zhbllokohet.
"" Për të bllokuar ose zhbllokuar një aplikacion, jepni kodin PIN. Kodi PIN i paracaktuar është "0000". Mund ta caktoni kodin
PIN te
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ndrysho PIN.
4 Lëvizja e aplikacioneve
1.
Zgjidhni një aplikacion për ta lëvizur.
2.
Zgjidhni Lëviz.
3.
Shtypni butonin "Zgjidh".
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
5 Riinstalimi i një aplikacioni
1.
Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të riinstaloni.
2.
Zgjidhni Instaloni përsëri. Nis riinstalimi.
6 Kontrollimi i detajeve të informacionit të aplikacionit
1.
Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të kontrolloni.
2.
Zgjidhni Shfaq detaje.
3.
Shfaqet ekrani i informacioneve të aplikacionit.
"" Aplikacionet mund t'i vlerësoni me anë të butonave të drejtimit majtas ose djathtas në ekranin e informacionit të
hollësishëm.
7 Përditësimi automatik i aplikacioneve
Aplikacionet e instaluara mund të përditësohen automatikisht. Nëse nuk dëshironi që aplikacionet të përditësohen
automatikisht, caktoni Përditësimi automat. në Fik..
"" Përditësimi automatik ofrohet vetëm nëse televizori lidhet me internetin.
- 43 -
Përdorimi i e-Manual
Kontrolloni dhe lexoni manualin e integruar në televizor.
Hapja e manualit elektronik
Cilësimet
Mbështet
Hap e-Manual
Mund të shikoni manualin elektronik të integruar që përmban informacione mbi funksionet kryesore të televizorit.
"" Përndryshe, mund të shkarkoni një kopje të manualit elektronik nga faqja e Samsung-ut.
"" Fjalët në blu (p.sh., Regjim figure) tregojnë një artikull menyje.
Përdorimi i butonave në manualin elektronik
●●
●●
(Kërkimi)
(Treguesi)
●●
(Të para së fundmi)
●●
(Provo tani): Mundëson hapjen e artikullit përkatës të menysë dhe testimit të shpejtë të funksionit.
●●
(Lidhja): Mundëson hapjen e faqes përkatëse referencë.
"" Disa ekrane të menysë nuk mund të hapen nga manuali elektronik.
Përdorimi i Internet
Shfletoni internetin nga televizori.
Internet
"" Nëse zgjidhni
Internet, mund të shihni faqet e vizituara së fundi ose rekomandime të spikatura. Nëse zgjidhni faqen
e dëshiruar, mund të përftoni hyrje të drejtpërdrejtë tek ajo.
"" Mund ta përdorni Internet më lehtë pasi të lidhni tastierën dhe mausin.
"" Faqet e internetit mund t'i lëvizni me anë të butonave të drejtimit.
"" Faqet e internetit mund të ndryshojnë nga ato në kompjuter.
"" Për më tepër informacion rreth Internet, shihni "Lexoni para së të përdorni Internet".
- 44 -
Luajtja e fotove/videove/muzikës
Luani materiale media të ruajtura në televizor, pajisje "USB", celularë, kamera, kompjuterë etj.
Burimi
Pajisja e lidhur
Samsung USB
Samsung USB
Filtro sipas: Gj.
Rendit sipas: Titull
Opsionet
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
Mund të luani në televizor materialet media të ruajtura në pajisjet ruajtëse, si p.sh. në pajisje "USB", pajisje portative
dhe kamera.
"" Nuk mund të luani materiale media nëse materiali ose pajisja ruajtëse nuk mbështetet nga televizori. Për më tepër
informacion, drejtojuni "Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të muzikës".
"" Për të lidhur televizorin me kompjuter, drejtojuni "Lidhja e kompjuterit".
"" Mbështetni skedarët e rëndësishëm përpara lidhjes së pajisjes USB. Samsung nuk është përgjegjës për skedarë të dëmtuar
ose të humbur.
"" Për të lidhur televizorin me pajisje celulare, drejtojuni "Lidhja me pajisje celulare".
- 45 -
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në listën e materialeve media të pajisjes ruajtëse.
1 Filtro sipas
Filtron materialet media sipas llojit të medias. (muzikë, foto, video, materiale të regjistruara etj.)
2 Rendit sipas
Rendit listën e materialeve.
3 Opsionet
Fshin ose luan përmbajtjen e zgjedhur media nga lista e materialeve media. Nëse zgjidhni Rifreskim, lista e
përmbajtjes ringarkohet.
"" Mund të fshini vetëm përmbajtjen e regjistruar. Për të fshirë përmbajtjet, ndryshoni opsionin Filtro sipas në Regjistruar.
Luajtja e materialeve media
Luajtja e materialeve media në pajisjen "USB"
1.
Lidhni pajisjen "USB" me folenë e saj. Shfaqet një dritare mesazhi që ju lejon kalimin e thjeshtë në listën e
materialeve media të renditura në pajisje.
2.
Zgjidhni një artikull media që dëshironi të luani nga lista. Materiali fillon të luhet.
Luajtja e materialeve multimedia në kompjuter ose në pajisjen portative
1.
Zgjidhni një pajisje me materiale media në
2.
Zgjidhni një artikull në materialet media nga lista. Materiali fillon të luhet.
Burimi. Shfaqet lista e përmbajtjeve media të pajisjes.
"" Për më shumë informacion rreth butonave, drejtojuni "Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë luajtjes së
përmbajtjeve multimedia".
"" Materiali mund të mos luhet në varësi të mënyrës së kodimit apo të formatit të skedarit. Për më tej, disa funksione mund të
kufizohen.
"" Materialet në pajisjet e lidhura me televizorin nëpërmjet rrjetit mund të mos luhen pa probleme për shkak të problemeve
të komunikimit të rrjetit. Nëse kjo gjë, përdorni një pajisje "USB".
"" Për më shumë informacion rreth lidhjes me kompjuterin, drejtojuni "Lidhja e kompjuterit".
"" Për më shumë informacion rreth lidhjes me pajisjet portative, drejtojuni "Lidhja me pajisje celulare".
- 46 -
Përdorimi i shërbimit të muzikës
Ky shërbim është aplikacion i shërbimit të muzikës, i cili rekomandon këngë.
Muzikë
Muzikë
Të veçuara
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
Ky shërbim është aplikacion i shërbimit të muzikës, i cili ndërvepron me aplikacione të tjera muzikore për të
rekomanduar këngë. Mund të kërkoni dhe të dëgjoni këngët që dëshironi. Nëse zgjidhni një këngë, hapet aplikacioni
përkatës për të luajtur këngën.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
1 Kërkimi
Mund të kërkoni muzikën që dëshironi.
- 47 -
Përdorimi i ndërveprimit zanor
Flisni në mikrofon në Telekomanda inteligjente "Samsung" për të komanduar televizorin.
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
Hapja e ndërveprimit zanor
Shtypni dhe mbani butonin
butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung", thoni një komandë dhe më pas lëshoni
. Televizori njeh komandën zanore.
"" Kur shtypni një herë butonin
, shfaqet udhëzuesi i ndihmës. Përdorni funksionin e ndërveprimit zanor siç udhëzohet në
guidë.
"" Gjatë analizës zanore, sistemi nuk mund të marrë komanda zanore.
"SMART HUB"
"Vol. lart"
"Ndihmë"
●●
Nëse jepni komanda zanore si "Kanali numër 11" dhe "Volumi 10", mund të caktoni kanalin dhe volumin.
●●
Nëse jepni një komandë asistence si p.sh "Titra" ose "Udhëzues zanor", ajo zbatohet menjëherë dhe do të
vëreni një njoftim që funksioni po ekzekutohet.
●●
Gjatë luajtjes së materialeve media, mund të ekzekutoni komanda si "Luaj", "Pusho", "Ndalo", "Kthim pas" dhe
"Shpejt përpara".
""
Funksioni nuk punon për të gjitha aplikacionet.
- 48 -
●●
Mund ta caktoni kohëmatësin me anë të komandës "Rezervim gjumi për 30 minuta".
●●
Për të ndryshuar burimin, thoni "HDMI", "Televizor" ose "USB".
●●
Për të ndryshuar modalitetin e figurës, thoni "Modaliteti i figurës në film" ose "Cakto modalitetin e figurës në
standard".
●●
Për të kërkuar, thoni "Kërko ****" ose "Kërko **** në YouTube".
●●
Për të parë ndihmën, thoni "Ndihmë", "Çfarë mund të them" ose "Manuali i përdorimit".
""
Gjuha e mbështetur mund të ndryshojë në varësi të rajonit gjeografik.
""
Kur shtypni një herë butonin
, shfaqet udhëzuesi i ndihmës. Përdorni funksionin e ndërveprimit zanor siç
udhëzohet në guidë.
Lexoni përpara përdorimit të ndërveprimit zanor
Masat paraprake për ndërveprimin zanor
●●
Për të përdorur ndërveprimin zanor duhet të keni një llogari "Samsung". Për më tepër informacion, drejtojuni
"Krijimi i llogarisë Samsung".
●●
Gjuhët dhe veçoritë e mbështetura të ndërveprimit zanor mund të ndryshojnë sipas rajonit gjeografik.
●●
Nëse gjuha e caktuar ndryshon nga gjuha e vendit tuaj, disa veçori nuk disponohen.
●●
Funksioni ofrohet vetëm kur televizori lidhet me internetin.
●●
Ndërveprimi zanor ofrohet vetëm tek televizorët që e mbështesin dhe që ofrohen me telekomanda të pajisura
me mikrofon.
- 49 -
●●
Simbolet përfshirë këtu "-" dhe karaktere të veçanta nuk mbështeten. Si rrjedhojë, nëse një fjalë ose fjali
përmban vlera numerike ose simbole, funksioni nuk mund të funksionojë siç duhet.
●●
Rezultat e kërkuara mund të mos ofrojnë rezultate të plota.
●●
Mund t'ju kërkohet të paguani për disa aplikacione. Si rrjedhojë, mund t'ju shfaqet një aplikacion ose kontratë
shërbimi.
●●
Për të ndryshuar kanalin aktual duke shqiptuar emrat e kanaleve si komanda zanore, duhet të përfundoni
Konfiguro ofruesin e shërbimeve. (
Cilësimet Të përgjithshme Fillo konfigurimin) Provo tani
●●
Për të përdorur funksionin e shkrimit të tekstit me zë dhe të kërkimit inteligjent, duhet të pranoni dispozitat
që u lejojnë palëve të treta të grumbullojnë dhe të përdorin të dhënat tuaja zanore.
●●
Për të përdorur funksionin interaktiv të ndërveprimit zanor, duhet të pranoni.
––
Të pranoni kushtet e përdorimit të "Smart Hub"
––
Të bini dakord me udhëzuesin në lidhje me grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale për
shërbimin e "Smart Hub".
––
Të pranoni grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale për shërbimin e bazuar në ndërveprimin
zanor.
Kërkesat për përdorimin e ndërveprimit zanor
●●
Shpejtësia e ndërveprimit zanor ndryshon në varësi të volumit/tonalitetit, shqiptimit dhe mjedisit të zërit
(zhurmës së mjedisit rrethues dhe zërit të televizorit).
●●
Volumi optimal për komandat zanore është midis 75 dB dhe 80 dB.
- 50 -
Shikimi i televizorit
Mund të përdorni funksionet praktike ndërsa shikoni televizor. Gjithashtu, mund të redaktoni listën e kanaleve
ose të krijoni lista të kanaleve të preferuara.
Një vështrim i shpejtë në informacionin e transmetimit dixhital
Shikoni një pamje të përgjithshme të renditjes së programeve të secilit kanal.
Përdorimi i udhëzuesit
TV direkt
Udhëz.
Udhëz.
Lista e kanaleve
Regjistrimet
"" Figura në televizor mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit dhe zonës gjeografike.
Përmes Udhëz., mund të shikoni planifikimet e programeve ditore për çdo transmetues, informacionin e
programeve, të zgjidhni një program për të parë dhe të konfiguroni një shikim ose regjistrim të planifikuar.
"" Udhëz. shfaqet edhe kur shtypni butonin CH ndërsa shikoni televizor.
"" Për të parë informacione rreth kanaleve analoge dhe përdorimit të funksioneve të kanaleve analoge të Udhëz., duhet të
përfundoni cilësimet e ofruesit të shërbimit në konfigurimin fillestar.
"" Për të parë Udhëz., fillimisht duhet të caktoni orën e televizorit (
sistemit
Ora
Ora).
- 51 -
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i
Për të nisur shikimin ose regjistrimin e planifikuar dhe funksione të tjera për një program të renditur në Udhëz.,
fillimisht lëvizeni kursorin mbi të dhe më pas komandoni telekomandën si më poshtë:
––
Për një program që po transmetohet aktualisht: Shtypni dhe mbani butonin e zgjedhjes.
––
Për një program të planifikuar për transmetim: Shtypni butonin "Zgjidh".
––
Për të kaluar në ekranin Filtri i kanaleve ose Menaxheri i program.: Shtypni butonin
●●
Regjist.: Mund të bëni regjistrimin e një programi aktual.
""
●●
●●
Për më shumë informacion rreth shikimit ose Planifiko shikimin, drejtojuni "Konfigurimi i një shikimi të planifikuar".
Planifiko regjistrimin: Mund të planifikoni regjistrimin e një programi me transmetim të planifikuar.
""
Për më shumë informacione rreth regjistrimit ose Planifiko regjistrimin, shihni "Regjistrimi i programeve".
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Modifiko kohën e regjistrimit: Mund të ndryshoni kohën e fillimit dhe të përfundimit të regjistrimeve të një
programi të planifikuar.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Planifiko shikimin: Mund të planifikoni shikimin e një programi me transmetim të planifikuar.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Timeshift: Programi aktual që po shikoni ruhet në një pajisje "USB", në mënyrë që mund ta luani programin, ta
ndaloni, ta ktheni mbrapsht ose të ecni shpejt përpara, ta ktheni ngadalë mbrapsht, ta kaloni ngadalë përpara
dhe madje të kryeni në të lëvizje të ngadaltë si titull "DVD".
""
●●
.
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Ndal: Mund të ndaloni regjistrimin ose funksionin "Timeshift" që është duke u ekzekutuar.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
- 52 -
●●
Anulo shikimin e planifikuar / Anulo regjistrimin e planifikuar: Mund të anuloni shikimet ose regjistrimet e
planifikuara.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
●●
Shfaq detaje: Mund të shihni informacion të detajuar rreth programit të zgjedhur. Informacioni mund të
dallojë sipas sinjalit të transmetimit. Nëse informacioni nuk ofrohet me programin, nuk do të shfaqet gjë.
●●
Filtri i kanaleve: Mund të zgjidhni një filtër kanalesh nga lista e filtrave për të parë një listë kanalesh të
filtruara përkatësisht.
●●
Menaxheri i program.: Mund të shikoni ekranin Menaxheri i regjistrimit dhe i planifikimit ose Menaxheri i
program..
●●
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
""
Menyja në ekran mund të ndryshojë në varësi të modelit.
Antena: Mund ta ndërroni sinjalin e transmetimit që merret.
Regjistrimi i programeve
Regjistroni një program aktual ose të ardhshëm me anë të një pajisjeje USB, në vend të regjistruesit të videos.
"" Përpara përdorimit të funksionit të regjistrimit, lexoni të gjitha masat paraprake. Për më shumë informacion, drejtojuni
Përpara e përdorimit të funksioneve Regjistrimi dhe Timeshift.
"" Mund të regjistroni vetëm programe që janë marrë nga antena.
""
shfaqet përbri programeve dhe kanaleve të planifikuara për regjistrim.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Nëse shkoni te
TV direkt kur nuk është lidhur asnjë pajisje "USB", ekrani Menaxheri i program. shfaqet në vend të
ekranit Regjistrimet.
- 53 -
Regjistrimi i programeve
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar nga ekranit i
udhëzimeve
●●
Regjistrim i menjëhershëm
Zgjidhni një program drejtpërdrejt nga Udhëz., shtypni dhe mbani butonin "Zgjidh" dhe pastaj zgjidhni Regjist.
nga menyja që shfaqet për të nisur menjëherë regjistrimin.
●●
Planifiko regjistrimin
Zgjidhni një program me transmetim të planifikuar, shtypni butonin e zgjedhjes dhe zgjidhni Planifiko
regjistrimin për të konfiguruar regjistrimin e planifikuar të programit të planifikuar.
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar gjatë shikimit të
programit
●●
Regjistrim i menjëhershëm
Nëse zgjidhni Regjist. pasi të keni shtypur butonin
●●
ndërsa shikoni televizor, nis regjistrimi.
Planifiko regjistrimin
Shtypni butonin e zgjedhjes ndërsa shikoni një program për të shfaqur dritaren e informacionit të programit.
Përdorni butonin e drejtimit majtas ose djathtas për të zgjedhur një program të planifikuar. Shtypni butonin
e zgjedhjes dhe zgjidhni Planifiko regjistrimin për të konfiguruar një regjistrim të planifikuar të programit të
planifikuar.
Planifikimi i një videoregjistrimi pasi jepet data dhe ora
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Shto regjistim
Për të planifikuar një regjistrim, caktoni vlerat për Antena, Kanali, Përsërit, Data, Fillo kohën, dhe Përfundimi të
programit të transmetimit për të regjistruar dhe më pas zgjidhni Ruaj.
"" Kontrolloni orën aktuale
Cilësimet
Të përgjithshme
- 54 -
Administrimi i sistemit
Ora
Ora.
Menaxhimi i listës së regjistrimeve të planifikuara
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Mund të ndryshoni informacionin e regjistrimit të planifikuar ose të anuloni regjistrimet e planifikuara.
"" Mund të planifikoni deri në 30 regjistrime ose shikime njëkohësisht duke përdorur Planifiko regjistrimin dhe Planifiko
shikimin.
Konfigurimi i kohës së regjistrimit të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Redakto
Mund të caktoni orët e fillimit dhe të mbarimit për një regjistrim të planifikuar. Mund të caktoni orën e fillimit deri
në 10 minuta përpara nisjes së programit dhe orën e mbarimit deri në 10 minuta pas përfundimit të tij.
Anulimi i një regjistrimi të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Fshiji
Planifikimet
Shfaq detaje
Kontrollimi i regjistrimeve të planifikuara
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Shikimi i programeve të regjistruara
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Regjistrimet
Zgjidhni nga lista skedarin që përmban regjistrimin. Skedari fillon të luhet.
"" Butonat që shfaqen mund të ndryshojnë në varësi të skedarit që po luhet. Për më shumë informacion rreth butonave të
komandës, drejtojuni "Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë regjistrimit të një programi ose "Timeshift"".
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
- 55 -
Konfigurimi i një shikimi të planifikuar
Konfiguroni televizorin që të shfaqë kanale ose programe të caktuara në një kohë dhe datë të caktuar.
""
shfaqet përbri programeve të konfiguruara për shikimin e planifikuar.
"" Për të konfiguruar një shikim të planifikuar, duhet që fillimisht të caktoni orën në televizor (
përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Cilësimet
Të
Ora).
"" Menyja në ekran mund të ndryshojë në varësi të modelit.
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për një kanal
Përdorimi i opsioneve të shikimit të planifikuar nga ekrani i udhëzimeve
Në ekranin e Udhëz. zgjidhni një program që dëshironi të shikoni, shtypni butonin e zgjedhjes dhe zgjidhni Planifiko
shikimin në menynë që shfaqet.
Përdorimi i opsioneve të shikimit të planifikuar në dritaren e informacionit të programit
Shtypni butonin e zgjedhjes ndërsa shikoni televizor. Shfaqet dritarja "Informacioni i programit". Zgjidhni një
program që do të transmetohet duke përdorur butonat e drejtimit djathtas ose majtas. Shtypni dhe mbani butonin e
zgjedhjes dhe zgjidhni Planifiko shikimin për të planifikuar shikimin e atij programi.
Përdorimi i shikimit të planifikuar për të parë parë programe në një orar të caktuar të një datë të
caktuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Shto shikim
Për të planifikuar një shikim, caktoni vlerat për Antena, Kanali, Përsërit, Data dhe Fillo kohën të programit të
transmetimit për ta regjistruar dhe më pas zgjidhni Ruaj.
Kontrolloni orën aktuale në
Cilësimet
Të përgjithshme
- 56 -
Administrimi i sistemit
Ora
Ora.
Redaktimi i shikimit të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
"" Mund të caktoni maksimumi një total prej 30 Planifiko shikimin dhe Planifiko regjistrimin zërash.
Konfigurimi i kohës së shikimit të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Redakto
"" Mund të caktoni orën e fillimit të një shikimit të planifikuar. Ora e fillimit mund të konfigurohet deri në 10 minuta përpara
nisjes së programit.
Anulimi i shikimit të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Fshiji
Planifikimet
Shfaq detaje
Kontrollimi i shikimeve të planifikuara
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Përdorimi i Timeshift
Luani, ndaloni ose ktheni pas transmetimet e drejtpërdrejta.
Transmetimet e drejtpërdrejta mund t'i ndaloni dhe t'i ktheni me anë të Timeshift. Aktivizimi i këtij funksioni
çaktivizon funksionin Transmetimi.
Për të aktivizuar funksionin Timeshift ndërsa shikoni televizor, shtypni butonin
ose shtypni butonin
dhe më pas zgjidhni Timeshift
.
"" Kur është në ekzekutim funksioni Timeshift, disa funksione nuk disponohen në
Cilësimet
Transmetimi.
"" Për të përdorur "Timeshift" duhet të lidhni një pajisje regjistrimi USB.
"" Lexoni të gjitha masat paraprake përpara përdorimit të funksionit Timeshift. Për më tepër informacion, drejtojuni "Përpara
e përdorimit të funksioneve Regjistrimi dhe Timeshift".
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Për më shumë informacion rreth butonave të komandës, drejtojuni "Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë
regjistrimit të një programi ose "Timeshift"".
- 57 -
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë regjistrimit të një programi
ose "Timeshift"
"" Butonat dhe funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë sipas funksioneve.
Nëse shtypni butonin me drejtim për poshtë, shfaqen butonat si më poshtë.
●●
Modifiko kohën e regjistrimit
Mund të caktoni periudhën kohe gjatë së cilës do të regjistrohet programi.
""
●●
Ky funksion disponohet kur një program po regjistrohet.
Regjist.
Funksionin "Timeshift" mund ta ndërroni në funksionin e regjistrimit. Kur ndërroni në funksionin e regjistrimit,
në regjistrimin e ri mund të përfshini përmbajtjen e regjistruar me funksionin "Timeshift".
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm kur funksioni "Timeshift" po ekzekutohet.
Kalo në tran. të drejt.
Zgjidhni që të ktheheni te skenat aktuale të programit kur regjistrimi ose funksioni "Timeshift" por luan
skenat e mëparshme.
●●
Ndalo regjistrimin / Ndalo Timeshift
Ndalon regjistrimin ose funksionin "Timeshift".
●●
Info
Shfaq dritaren e informacionit të programit për programin ku po ekzekutohet regjistrimi ose funksioni
"Timeshift".
●●
Pusho / Luaj
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme kur videoja ndërpritet. (Kini parasysh se me vënien e videos në
pauzë, televizori nuk e luan zërin.)
––
Kthim i ngadaltë pas ose Ngadalë përpara: Mundëson luajtjen e videos me ngadalë (1/8, 1/4, 1/2)
mbrapsht ose përpara duke zgjedhur butonin
ose . Për të rritur deri në 3 herë shpejtësinë mbrapsht
ose përpara në modalitetin e ngadaltë, zgjidheni butonin në mënyrë të përsëritur. Për t'u kthyer në
shpejtësinë normale, zgjidhni butonin .
""
Kur aktivizohet funksioni Kthim i ngadaltë pas, mund të vini re ndryshimin ndërmjet orës aktuale të regjistrimit
dhe orës aktuale të kthimit pas.
––
Kapërceni pas / kapërceni përpara: Ju mundëson lëvizjen pas ose përpara me 10 sekonda në video duke
zgjedhur butonin e drejtimit majtas ose djathtas në shiritin e panelit të luajtjes.
""
Kur aktivizohet funksioni i kapërcimit pas, mund të vini re ndryshimin ndërmjet orës aktuale të regjistrimit dhe
orës aktuale të kthimit pas.
●●
Kthim pas / Shpejt përpara
""
Ky funksion nuk disponohet ndërsa jeni duke parë një program që po transmetohet aktualisht.
- 58 -
Përdorimi i Lista e kanaleve
Ndryshoni kanalin ose kontrolloni programet në kanalet e tjera dixhitale.
TV direkt
Lista e kanaleve
Me anë tëLista e kanaleve mund të ndryshoni kanalin ose të kontrolloni programet në kanale të tjera dixhitale
ndërsa shikoni televizor. Në telekomandën standarde, shtypni butonin CH LIST.
Ekrani Gj. përmban ikonat e mëposhtme:
●●
: Kanal i preferuar
●●
: Kanal i bllokuar.
Nëse shtypni butonin e saktë të drejtimit djathtas ndërsa shikoni ekranin e Lista e kanaleve, mund të përdorni
funksionet e mëposhtme:
●●
Gj.
Shfaq kanalet që janë kërkuar automatikisht.
●●
TV PLUS
Ndërsa televizori është i lidhur me internetin, mund të shikoni në çdo kohë programe të njohura ose momente
kryesore për çdo tematikë nëpërmjet një kanali virtual. Sikur ndodh me një kanal të përgjithshëm, ofron
planifikimet e programeve ditore të TV PLUS.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Të preferuara
Shfaq listat e të preferuarave 1 deri në 5.
●●
Lloji i kanalit
Rendit listën në mënyrë që të përfshijë vetëm kanalet e zhanrit të zgjedhur. Por, Lloji i kanalit mund të
përdoret vetëm për kanalet që përmbajnë informacionin e zhanrit.
●●
Rend.
Rendit listën sipas kriterit kanal Numri ose Emri.
""
●●
Ky opsion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
Antena
Mundëson zgjedhjen midis Ant., Kabllor dhe Satelit.
""
Ky opsion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara gjeografike.
- 59 -
Redaktimi i kanaleve
Redaktoni kanalet e ruajtura në televizor.
TV direkt
Lista e kanaleve
Gj.
Redakto kanalet
Ikonat Redakto kanalet në ekran tregojnë si më poshtë:
●●
: Kanal i preferuar
●●
: Kanal i bllokuar.
Heqja e kanaleve të regjistruara
Për të hequr një kanal, zgjidheni dhe pastaj zgjidhni Fshiji.
Redaktimi i kanaleve të regjistruara
Opsionet e mëposhtme mund t'i hapni duke zgjedhur Gj.
●●
Redakto kanalet:
Bllokimi ose zhbllokimi i një kanali
Pasi të keni zgjedhur kanalin e synuar në Redakto kanalet, zgjidhni Bllok ose Zhblloko. Më pas, kanali
bllokohet ose zhbllokohet. Një kanal i bllokuar nuk mund të shihet.
""
Nëse dëshironi të vendosni fjalëkalimin, caktoni
Cilësimet
Transmetimi
Vendos bllokimin e kanaleve
në Ndez.
""
●●
Për më shumë informacion për mënyrën e caktimit të fjalëkalimit tuaj, shihni "Konfigurimi i fjalëkalimit".
Ndryshimi i emrit të kanalit
Pasi të keni zgjedhur kanalin për të ndryshuar në Redakto kanalet, zgjidhni Riemërto kanalin për të ndryshuar
emrin e kanalit.
""
Ky funksion disponohet vetëm për kanalet e zgjedhura.
""
Ky funksion disponohet vetëm për transmetimet analoge.
- 60 -
●●
●●
Ndrysho numrin
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
""
Kur ndryshohet numri i kanalit, informacioni i tij nuk përditësohet automatikisht.
Rivendos "TV PLUS"
Mund të kërkoni sërish ose të ruani kanalet e TV PLUS që janë marrë.
""
Nëse ka kanale të TV PLUS në televizor, pasi fshini kanalet e ruajtura, sistemi ruan kanalet e sapokërkuara.
""
Nëse televizori ka ruajtur kanalet e TV PLUS, Rivendos "TV PLUS" fshin listën ekzistuese dhe më pas ruan kanalet e
sapokërkuara.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Krijimi i një liste personale të të preferuarave
Cakton si kanale të preferuara kanalet e para më shpesh.
Kanalet e preferuara janë të theksuara në ekranet Redakto kanalet dhe Gj. me simbolin
Regjistrimi i kanaleve si të preferuara
TV direkt
Lista e kanaleve
1.
Shtypni butonin e drejtimit djathtas në telekomandë.
2.
Zgjidhni Të preferuara.
3.
Zgjidhni një listë nga pesë të preferuarat.
4.
Lëvizni te Redak. të pref..
5.
Zgjidhni një kanal për të shtuar në listën e të preferuarave.
6.
Zgjidhni
. Kanali i zgjedhur regjistrohet në listën e të preferuarave.
- 61 -
.
Shfaqja dhe zgjedhja e kanaleve vetëm në listat e të preferuarave
TV direkt
Lista e kanaleve
1.
Shtypni butonin e drejtimit djathtas në telekomandë.
2.
Zgjidhni Të preferuara.
3.
Zgjidhni listën e dëshiruar midis pesë listave të të preferuarave në ekran. Shfaqen kanalet në listën e zgjedhur
të të preferuarave.
"" Vetëm listat e të preferuarave që përmbajnë kanalet e regjistruara shfaqin kanale.
Redaktimi i listës së të preferuarave
Ndërkohë që shikoni televizor, përdorni funksionet e disponueshme.
TV direkt
Lista e kanaleve
Pas shtypjes së butonit të drejtimit djathtas në telekomandë, zgjidhni Të preferuara
preferuara 5
Të preferuara 1 - Të
Redak. të pref.. Shfaqet ekrani Redak. të pref..
Shtimi i kanaleve në listën e kanaleve të preferuara
Zgjidhni kanalet që dëshironi të shtoni dhe zgjidhni ikonën
. Kanalet e preferuara shtohen në listën e të
preferuarave.
Heqja e kanaleve nga një listë të preferuarash
Zgjidhni kanalet në listën e të preferuarave dhe më pas zgjidhni butonin
- 62 -
.
Riorganizimi i listës së të preferuarave
Zgjidhni një ose më shumë kanale dhe më pas zgjidhni Ndrysho rendin. Shfaqet theksimi Ndrysho rendin. Shtypni
butonat e drejtimit lart/poshtë për të treguar vendndodhjen e re të kanaleve. Shtypni butonin "Zgjidh" për t'i caktuar
kanalet në vendndodhjen e tyre të re.
Riemërtimi i listës së të preferuarave
Zgjidhni listën e të preferuarave që dëshironi të riemërtoni dhe më pas zgjidhni Riemërto preferencat. Jepni emrin e
ri duke përdorur tastierën që shfaqet në ekran dhe zgjidhni Kryer.
Funksionet e mbështetjes së shikimit të televizorit
Përdorni funksionet që mbështeten nga kanalet dixhitale ose analoge.
Ndryshimi i sinjalit të transmetimit
TV direkt
Lista e kanaleve
Pas shtypjes së butonit të drejtimit djathtas të telekomandës, zgjidhni Antena për të zgjedhur Ant. ose Kabllor.
"" Nëse televizori është i lidhur me marrës kabllor ose satelitor, ky funksion nuk është i nevojshëm të përdoret.
Kërkimi për kanale të disponueshme
Cilësimet Transmetimi
automatik Provo tani Provo tani
Cilësimet e "Sintonizimi automatik"
Sintonizimi
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Nuk ka nevojë ta bëni këtë nëse televizori është lidhur me dekodues kabllor ose marrës satelitor.
"" Sistemi DVB-T2 mund të mos disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
"" Menyja në ekran mund të ndryshojë në varësi të modelit.
- 63 -
Zgjedhja e opsionit të kërkimit për rrjete kabllore
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e "Sintonizimi automatik"
Kërkimit i kabllorit
Cakton opsione shtesë kërkimi, si frekuenca dhe shpejtësia e transmetimit për kërkimin për rrjete kabllore.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Kërkimi për kanale të disponueshme në modalitet pritjeje
Cilësimet Transmetimi
automatik në pritje
Cilësimet e "Sintonizimi automatik"
Sintonizimi
Kërkoni automatikisht për kanale gjatë kohës që televizori është në modalitet pritjeje.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Konfigurimi i orës së zgjimit
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e "Sintonizimi automatik"
Kohëmat. i zgjimit
Planifikoni kohëmatësin për të ndezur televizorin dhe kërkuar kanalet automatikisht.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Kufizimi i shikimit për kanale të caktuara
Cilësimet
Transmetimi
Vendos bllokimin e kanaleve Provo tani
Duke zgjedhur butonin e zgjedhjes në meny, mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e bllokimit të kanalit.
Zgjedhja e opsionet të zërit të transmetimit
Cilësimet
Transmetimi
Zëri dysh Provo tani
Caktoni opsionet e zërit për transmetime stereo ose dygjuhëshe. Për më tepër informacion, drejtojuni "Opsionet e
zërit të mbështetur të transmetimit".
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
- 64 -
Përdorimi i Bllok. klas. të pro.
Cilësimet
Transmetimi
Bllok. klas. të pro. Provo tani
"" Ky funksion varet nga modeli dhe zona specifike.
Bllok. klas. të pro. bllokon programet me klasifikim më të lartë sesa ato të dëshiruarat. Kjo është e dobishme për
të kontrolluar se çfarë shohin fëmijët në televizor. Kjo nuk do të funksionojë për programet që vijnë nga burime të
jashtme, si p.sh. lexues DVD ose skedarë USB.
Ky PIN kërkohet për të parë një program të bllokuar.
"" Transmetimi nuk disponohet në modalitet HDMI ose Component.
"" Bllok. klas. të pro. mund të mos mbështetet, në varësi të sinjalit hyrës.
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të transmetimit
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara Provo tani
Leximi i tekstit dixhital
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Tekst dixhital
Këtë funksion mund ta përdorni kur shikoni transmetime që kanë tekst dhe material multimedia.
"" Ky funksion disponohet vetëm në MB.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) është një standard ndërkombëtar për sistemet e
enkodimit të të dhënave të përdorura në multimedia dhe hipermedia. Ky është në shkallë më të lartë se sistemi MPEG që
përfshin hipermedia me lidhje të të dhënave, si figurat statike, shërbimet shkronjore, animacionet, skedarët grafikë dhe
video dhe të dhënat multimedia. MHEG është teknologji ndërveprimi që ekzekutohet në kohën e përdorimit dhe zbatohet
në fusha të ndryshme që përfshijnë video me kërkesë (VOD), televizion me bashkëveprim (ITV), tregti elektronike (EC),
telearsimim, telekonferenca, biblioteka dixhitale dhe lojëra në rrjet.
- 65 -
Zgjedhja e gjuhës së folur të transmetimit
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Opsionet e audios Provo tani
Kjo është gjuha që do të dëgjoni kur shikoni televizor nëse gjuha përfshihet në sinjalin e transmetimit. Opsionet e
audios funksionon ndryshe për kanalet analoge dhe dixhitale.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Zgjedhja e një gjuhe
Cilësimet
gjuhës së folur
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Opsionet e audios
Cilësimet e
Opsionet e audios
Formati i
"" Gjuhët e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të transmetimit.
Zgjedhja e një formati zëri
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
audios
"" Formati i mbështetur i zërit mund të ndryshojë në varësi të programit të transmetimit.
"" Ky opsion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
Sintonizimi manual i sinjaleve të transmetimit
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Sintonizimi manual Provo tani
Mund të kërkoni manualisht të gjitha kanalet dhe t'i ruani kanalet e kërkuara në televizor. Për të ndaluar kërkimin,
zgjidhni Ndal.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Sintonizimi i kanaleve dixhitale
Cilësimet
kanalit dixhital
Zgjidhni I ri
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Sintonizimi manual
Sintonizimi i
Kërkimi për të kërkuar automatikisht kanalet dixhitale dhe për ta ruajtur listën e kanaleve të kërkuara
në televizor.
- 66 -
Sintonizimi i kanaleve analoge
Cilësimet
kanalit analog
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Sintonizimi manual
Sintonizimi i
Zgjidhni I ri dhe konfiguroni Programi, Sist. i ngjyrave, Sist. i ting., Kanali dhe Kërkimi për të kërkuar kanale analoge.
Më pas, zgjidhni Ruaj për t'i ruajtur kanalet e kërkuara në televizor.
"" Ky funksion disponohet vetëm për transmetimet analoge.
Sintonizimi i transmetimeve analoge
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Sint. i imët Provo tani
"" Ky funksion disponohet vetëm për transmetimet analoge.
Transferimi i listës së kanaleve
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Trans. list. kanaleve
Listën e kanaleve mund ta importoni ose eksportoni në një pajisje ruajtëse "USB". Për ta përdorur këtë funksion,
kërkohet numri "PIN".
●●
Importo nga USB: Importon listën e kanaleve nga pajisja ruajtëse USB.
●●
Eksporto në USB:: Eksporton listën e kanaleve të ruajtur në televizor në një pajisje ruajtëse USB.
"" Funksioni disponohet kur është lidhur pajisje USB.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Fshirja e profilit të operatorit CAM
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Fshi profilin e operatorit CAM
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Caktimi i sistemit satelitor
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Sistemi satelitor
Përpara se të kërkoni për kanale mund të konfiguroni një grup cilësimesh të antenës satelitore.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
- 67 -
Ndryshimi i gjuhës së teletekstit
Cilësimet
Gjuha e teletekstit
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Cilësimet e gjuhës së teletekstit
Mund të caktoni ose ndryshoni gjuhën e teletekstit. Për ta parë transmetimin e teletekstit në gjuhën tuaj të
preferuar, zgjidhni gjuhën që do të përdorni në Gjuha e parë e teletekstit. Nëse gjuha nuk mbështetet, transmetimin
e teletekstit mund ta shikoni në gjuhën e dytë të preferuar të caktuar në Gjuha e dytë e teletekstit.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët
Cilësimet
Transmetimi
Ndërfaqe e përbashkët
Mund të shikoni informacion rreth ndërfaqeve të përbashkëta.
●●
Meny CI
Kjo i mundëson përdoruesit të zgjedhë nga menyja e ofruar CAM. Zgjidhni menynë CI sipas menysë së kartës
së kompjuterit.
●●
Info mbi aplikacionin
Shfaq informacionin për CAM-in e futur në folenë CI dhe për "CI ose CI+ CARD" të futur në CAM. CAM-in mund
ta instaloni në çdo kohë, me ose pa televizor të ndezur.
●●
Menaxheri i PIN-it të CICAM
Menaxhon PIN-in e modulit me akses të përbashkët të ndërfaqes së përbashkët (CICAM). Ruani PIN-in ose
ndryshoni PIN-in e ruajtur dhe më pas caktoni opsionet e tjera të PIN-it.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
●●
Modaliteti i deshifrimit
●●
Transkodimi i videos CAM
Konfiguron automatikisht nga CAM cilësimin e transkodimit të kodekut të videos. Nëse nuk dëshironi ta
përdorni, çaktivizojeni.
""
Duhet të përdorni CAM që mbështet transkodim të kodekut të videos.
- 68 -
Figura dhe zëri
Mund të ndryshoni cilësimet për figurën dhe zërin, sipas preferencës.
Rregullimi i cilësisë së figurës
Ndryshoni modalitetin e figurës dhe rregulloni cilësimet për ekspertë.
Zgjedhja e modalitetit të figurës
Cilësimet
Figurë
Regjim figure Provo tani
Mund të zgjidhni Regjim figure që ofron shikimin më të mirë.
●●
Dinamik
E bën figurën më të shndritshme dhe të qartë në mjedise të shndritshme shikimi.
●●
Standard
Është modaliteti i paracaktuar që i përshtatet mjediseve të zakonshme të shikimit.
●●
Natyral
Pakëson lodhjen e syve për një shikim më komod.
●●
Film
Është i përshtatshëm për shikim televizori ose filmash në dhomë të errët.
- 69 -
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të figurës
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e avancuara Provo tani
Konfiguroni cilësimet e ekranit sipas dëshirës me anë të funksioneve të mëposhtme:
●●
Drita sfond Provo tani
●●
Ndriçimi Provo tani
●●
Kontrasti Provo tani
●●
Mprehtësia Provo tani
●●
Ngjyra Provo tani
●●
Nuanca (G/R) Provo tani
●●
Zbato cilësimet e figurës Provo tani
●●
Pamja e pastër dixhitale Provo tani
●●
Cilësimet e "Auto Motion Plus" Provo tani
""
●●
Kur LED Clear Motion caktohet në Ndez, ekrani duket më i errët sesa kur është Fik..
Errësim lokal Provo tani
""
Komandon ndriçimin e zonave individuale në ekran për të rritur automatikisht kontrastin deri në maksimum.
""
Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
- 70 -
●●
Përforcim i kontrastit Provo tani
●●
Modaliteti HDR+ Provo tani
Siguroni automatikisht një efekt optimal "HDR" sipas burimit të videos.
Teknologjia "HDR" (High Dynamic Range) implementon imazhe të videos mjaft të ngjashme me imazhet e
para nga syri i njeriut, duke rregulluar me kujdes kontrastin e burimit.
""
●●
Regjim filmi Provo tani
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Ky funksion disponohet vetëm kur sinjali hyrës është TV, AV, Component (480i / 1080i) ose HDMI (1080i).
Ton. i ngjyrës Provo tani
""
Fresk dhe Standard disponohen vetëm kur Regjim figure caktohet në Dinamik.
""
Ton. i ngjyrës disponohet vetëm kur televizori është lidhur me kompjuterin me anë të kabllos HDMI-DVI.
●●
Balanca e bardhës Provo tani
●●
Gama Provo tani
●●
Regjim vetëm RGB Provo tani
●●
Cilësimet e hapësirës së ngjyrave Provo tani
●●
Rivendos figurën Provo tani
- 71 -
Konfigurimi i mjedisit të shikimit për pajisjet e jashtme
Mund të përmirësoni televizorin për të parë formate të caktuara videosh.
Luajtja e lojërave në një ekran të optimizuar
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Regjimi loje Provo
tani
Mund të aktivizoni modalitetin e lojës për të optimizuar cilësimet e televizorit për luajtjen e videolojërave me
konsola lojërash, si PlayStation™ ose Xbox™.
"" Modaliteti i lojës nuk disponohet për shikim normal të televizorit.
"" Ekrani mund të dridhet pak.
"" Kur aktivizohet Regjimi loje, Regjim figure dhe Regj. ting. kalojnë automatikisht në Lojë.
"" Për të përdorur pajisje të tjera të jashtme me të njëjtën fole, hiqni lidhjen e konsolës së lojërave, çaktivizoni funksionin dhe
më pas lidhni pajisjen e jashtme me folenë.
Përdorimi i nivelit të zi "HDMI"
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Nivel i zi HDMI
Provo tani
Përdorni Nivel i zi HDMI për të rregulluar nivelin e zi për kompensimin e niveleve të së zezës, kontrastit të ulët ose
ngjyrave të zymta të krijuara nga pajisje të jashtme të lidhura me televizorin me kabllo "HDMI".
"" Ky funksion disponohet vetëm kur sinjali hyrës, i lidhur me televizorin nëpërmjet folesë HDMI, caktohet në RGB444.
- 72 -
Regjistrimi i televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX (shikimi i filmave me
pagesë në DivX)
Cilësimet Të përgjithshme
kërkesës DivX® Provo tani
Administrimi i pajisjeve të jashtme
Video sipas
"" Menaxhimi i të drejtave dixhitale (DRM) është një mekanizëm teknik sigurie për mbrojtjen e të drejtave të autorit të
ofruesit të materialit.
"" Filmat e regjistruar ose filmat DivX pa pagesë mund t'i shikoni pa qenë nevoja të regjistroheni.
"" Vizitoni faqen e internetit të DivX (http://www.divx.com) dhe identifikohuni në llogarinë e përdoruesit përpara regjistrimit
të televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX. Nëse nuk keni llogari, krijoni një të tillë.
Funksionet e mbështetjes së figurës
Konfiguroni cilësimet e figurës për televizorin.
Ndryshimi i madhësisë së figurës
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e madhësisë së figurës
Madhësi figure Provo tani
Madhësia e figurave që shfaqen në ekranin e televizorit mund të ndryshohet.
●●
Standarde 16:9
●●
Person.
●●
4:3
[[ Mos shikoni televizor në modalitet 4:3 për një periudhë të gjatë kohe. Kjo gjë mund të shkaktojë shfaqjen e
shiritave të zinj, të cilët qëndrojnë për pak kohë në krye, në fund, majtas dhe djathtas ekranit. Kini parasysh që
ky informacion nuk jepet te garancia.
"" Madhësitë e mbështetura të figurës ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës. Për më shumë informacion rreth madhësive të
figurës, drejtojuni "Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse".
- 73 -
Ndryshimi automatik i madhësisë së figurës
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e madhësisë së figurës
Gjer. auto Provo tani
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Ndryshimi i madhësisë së figurës në 4:3 ose në modalitetin Përshtatja sipas
ekranit
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e madhësisë së figurës
Ekrani 4:3 Provo tani
Mund të zgjidhni madhësi figure të përshtatshme për zonën tuaj gjeografike ndërsa shikoni televizor në modalitet
4:3 ose Përsht. me ekr.. Madhësitë e mbështetura të ekranit ndryshojnë në varësi të shtetit dhe ky funksion
mundëson rregullimin e madhësisë së figurës në këto raste.
"" Modaliteti 4:3 nuk disponohet kur me televizorin lidhet një pajisje e jashtme me anë të folesë Component ose HDMI.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Përshtatja e figurës ndaj ekranit
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e madhësisë së figurës
Përshtatje në ekran Provo tani
"" Ofrimi i këtij funksioni varet nga Madhësi figure.
"" Disponueshmëria e këtij funksioni varet nga sinjalet e transmetimit.
Rregullimi i madhësisë dhe/ose pozicionit të figurës
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e madhësisë së figurës
Zmadho dhe poziciono Provo tani
"" Ky funksion disponohet vetë nëse Madhësi figure caktohet në Person..
"" Për të ndryshuar pozicionin e figurës në kanalet analoge, së pari zmadhoni figurën dhe pastaj ndryshoni pozicionin.
- 74 -
Rregullimi i cilësisë së zërit
Ndryshoni modalitetin e zërit dhe rregulloni cilësimet për ekspertë.
Zgjedhja e modalitetit të zërit
Cilësimet
Ting.
Regj. ting. Provo tani
Mund të zgjidhni modalitetin e preferuar të zërit të përshtatshëm për llojin e përmbajtjes ose mjedisin e dëgjimit.
●●
Standard
●●
Optimizuar
●●
Amplifiko
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të zërit
Cilësimet
Ting.
Cilësimet e avancuara Provo tani
Mund të personalizoni cilësinë e zërit duke rregulluar cilësimet e mëposhtme.
●●
Ekuilibri Provo tani
●●
Barazues Provo tani
●●
Formati i zërit i hyrjes "HDMI" Provo tani
●●
Formati i daljes së zërit dixhital Provo tani
""
Nëse përdorni një marrës që nuk mbështet "Dolby Digital Plus" dhe nëse zgjidhni Dolby Digital+, nuk do të dëgjoni
asnjë tingull.
●●
Vonesa audio Provo tani
●●
Kthimi i zërit Provo tani
●●
Rikthe tingull. Provo tani
""
Sinjalet standarde të zërit testohen në 48 kHz ndërsa sinjalet e zërit HD testohen në 96 kHz.
""
Disa marrës "S/PDIF" mund të mos mbështesin formatin HD të zërit.
""
Nëse dëshironi të përdorni komandën e volumit të një pajisjeje të lidhur burim për të komanduar zërin, çaktivizoni
Volumi auto. Kur përdorni Volumi auto me pajisje burim, komandimi i volumit të pajisjes mund të mos funksionojë siç
duhet.
- 75 -
Përdorimi i funksioneve të mbështetjes së zërit
Konfiguroni cilësimet e zërit për televizorin.
Zgjedhja e altoparlantëve
Cilësimet
Ting.
Dalja e zërit Provo tani
Mund të zgjidhni altoparlantët që përdor televizori për daljen e zërit.
"" Altoparlantët e jashtëm mund të mos komandohen me anë të Telekomanda inteligjente "Samsung". Kur aktivizohet një
altoparlant i jashtëm, disa meny të zërit nuk mbështeten.
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth
Cilësimet
Ting.
Dalja e zërit
Lista e altoparlantëve
Pajisjet audio me "Bluetooth" mund t'i lidhni me televizorin. Ato duhet të çiftohen me anë të funksionit "Bluetooth"
të televizorit. Për më tepër informacion rreth çiftimit, shihni manualin e përdorimit të pajisjes audio me "Bluetooth".
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Nëse televizori nuk arrin ta gjejë pajisjen audio me "Bluetooth", vendoseni pajisjen më pranë televizorit dhe zgjidhni
Rifreskim.
"" Kur aktivizoni pajisjen e çiftuar audio me "Bluetooth", televizori e dikton automatikisht dhe në vijim shfaq një dritare.
Përdoreni dritaren që hapet për të aktivizuar/çaktivizuar pajisjen audio me "Bluetooth".
"" Cilësia e zërit mund të ndikohet nga kushtet e lidhjes me "Bluetooth".
"" Përpara përdorimit të pajisjes audio Bluetooth, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth".
- 76 -
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet një altoparlanti "Multiroom"
Për më shumë rreth lidhjes dhe përdorimit, shihni manualin e përdorimit të pajisjes audio "multiroom".
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Përdorimi i funksionit të efektit rrethues dhe altoparlantëve "Multiroom" për të krijuar një
konfigurim të zërit rrethues
Cilësimet
Ting.
Konfigurimi i altoparlantëve rrethues me "Wi-Fi" Provo tani
Nëse keni një ose më shumë altoparlantë "multiroom" të lidhur me televizorin, mund të krijoni një konfigurim
optimal të zërit, duke konfiguruar cilësimet e efektit rrethues. Mund të zgjidhni cilindo konfigurim për altoparlantët
shumëdhomësh me ose pa shiritin e zërit.
Pasi të keni konfiguruar efektin rrethues, mund të dëgjoni zërin e televizorit nëpërmjet altoparlantit (altoparlantëve)
"Multiroom".
"" Funksioni Konfigurimi i altoparlantëve rrethues me "Wi-Fi" disponohet vetëm nëse me televizorin lidhet të paktën një
altoparlant të përputhshëm "Samsung" Multiroom Link.
"" Funksioni Multiroom Link çaktivizohet kur aktivizoni Smart View (Pasqyrimi i ekranit).
"" Zëri nga pajisjet dytësore mund të mbetet mbrapa zërit dhe videos së pajisjes kryesore që luan materialin burimor.
"" Për më shumë informacion, shihni manualin Multiroom Link në faqen e internetit të "Samsung". (www.samsung.com)
- 77 -
Sistemi dhe mbështetja
Mund të konfiguroni cilësimet e sistemit dhe të mbështetjes, si p.sh. orën, mbrojtjen nga mbetja e figurës,
përditësimin e softuerit etj.
Caktimi i orës dhe përdorimi i kohëmatësit
Caktoni orën aktuale dhe përdorni funksionin e kohëmatësit.
Caktimi i orës aktuale
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora Provo tani
Mund ta caktoni Ora manualisht ose automatikisht. Pas caktimit të Ora, mund të shfaqni orën aktuale në çdo
moment në televizor.
Në rastet e mëposhtme duhet të caktoni orën:
●●
Kablloja elektrike shkëputet dhe lidhet sërish.
●●
Regjim i orës ndryshohet nga Manual në Auto.
●●
Televizori nuk është lidhur me internetin.
●●
Nuk merret asnjë sinjal transmetimi.
Caktimi automatik i orës
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Ora
Regjim i orës
Auto
"" Ky funksion punon vetëm kur televizori është i lidhur me internetin ose kur merr transmetime dixhitale përmes një antene
të lidhur me të.
"" Në varësi të sinjalit të transmetimit, koha e shfaqjes mund të ndryshojë.
"" Saktësia e informacionit të orës së marrë mund të ndryshojë në varësi të kanalit dhe të sinjalit.
Caktimi manual i orës
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Ora
Regjim i orës
Manual
Kur Regjim i orës caktohet në Manual, mund të jepni menjëherë orën aktuale. Zgjidhni datën dhe orën duke përdorur
butonat me shigjeta në telekomandë.
- 78 -
Caktimi automatik i orës
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Ora
Zona orare
Ora
Ora
Shmangia kohore
Cakton orën e saktë duke caktuar orën verore dhe brezin e orës lokale.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Auto.
●●
GMT
Zgjedh brezin tuaj orar.
●●
NO
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e orës verore.
""
Ky funksion disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Auto.
Ndryshimi i orës aktuale
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
"" Shmangia kohore rregullon orën nëpërmjet lidhjes me rrjetin. Ky funksion disponohet vetëm nëse Regjim i orës caktohet
në Auto dhe televizori lidhet me internetin nëpërmjet rrjetit lokal.
"" Shmangia kohore rregullon orën nëse televizori nuk arrin të marrë informacionin e orës nga sinjalet normale të
transmetimit dixhital.
Përdorimi i kohëmatësve
Përdorimi i kohëmatësit të fikjes
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Kohëm. i fik.
Këtë funksion mund ta përdorni për të fikur automatikisht televizorin pas një periudhe konfigurimi paraprak. Mund
të caktoni kohëmatësin e fikjes deri në 180 minuta për ta fikur televizorin automatikisht.
Fikja e televizorit me anë të kohëmatësit të fikjes`
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Kohëmat. i fikjes
Mund të caktoni Kohëmat. i fikjes për ta fikur televizorin automatikisht në një kohë të caktuar. Kohëmat. i fikjes
disponohet vetëm nëse është caktuar Ora.
- 79 -
Përdorimi i mbrojtjes së ekranit nga djegia dhe i funksioneve të
kursimit të energjisë
Mbroni ekranin nga mbetja e figurës dhe ulni konsumin e energjisë së televizorit.
Parandalimi i djegies së ekranit
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Koha e mbrojtjes auto Provo tani
Nëse figurat statike mbeten në ekran për një kohë të gjatë, mund të shkaktojnë djegie të figurës së mbetur në ekran.
Nëse një figurë statike vijon për dy orë, funksioni i mbrojtjes nga mbetja e figurës mund të aktivizohet automatikisht
për të mbrojtur ekranin nga figurat e djegura të mbetura në ekran.
Reduktimi i konsumit të energjisë së televizorit
Cilësimet
Të përgjithshme
Zgjidhja eko Provo tani
Mund të rregulloni nivelin e ndriçimit, reduktoni konsumin e përgjithshëm të energjisë dhe parandaloni mbinxehjen
e televizorit.
●●
Diktimi i dritës së ambientit Provo tani
Rregullon automatikisht nivelin e ndriçimit të televizorit sipas nivelit të ndriçimit të ambientit për të
reduktuar konsumin e energjisë. Nëse Diktimi i dritës së ambientit e ka rregulluar ndriçimin e ekranit në
një nivel tepër të ndritshëm ose tepër të errët, mund të zgjidhni Drita minimale sfond për ta rregulluar
manualisht ndriçimin minimal të ekranit.
●●
Drita minimale sfond Provo tani
Kur Diktimi i dritës së ambientit është i çaktivizuar, mund ta rregulloni manualisht ndriçimin minimal të
ekranit të televizorit duke marrë në konsideratë nivelin e ndriçimit të mjedisit rrethues. Ky funksion kryhet
vetëm kur vlera është më e vogël se cilësimi në
Cilësimet Figurë Cilësimet e avancuara
Drita sfond.
●●
Modaliteti i kursimit të energjisë Provo tani
Mundëson zgjedhjen e një cilësimi ndriçimi nga lista për të reduktuar konsumin e energjisë nga televizori.
●●
Ndriçim në lëvizje Provo tani
Rregullon ndriçimin si përgjigje ndaj lëvizjeve në ekran për uljen e konsumit të energjisë.
●●
Fikja automat. Provo tani
Fik automatikisht televizorin për të parandaluar konsumin e panevojshëm të energjisë nëse nuk përdoret për
4 orë.
- 80 -
Përditësimi i softuerit të televizorit
Shikoni versionin e softuerit të televizorit dhe përditësojeni nëse është e nevojshme.
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit Provo tani
Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
[[ MOS e fikni televizorin derisa të përfundojë përditësimi. Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht pas
përfundimit të përditësimit të softuerit. Pas përditësimit të një softueri, cilësimet e figurës dhe zërit do të
kthehen në cilësimet bazë.
Përditësimi nëpërmjet internetit
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani Provo tani
"" Për përditësimin nëpërmjet internetit nevojitet lidhje aktive me internetin.
Përditësimi nëpërmjet pajisjes "USB"
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani
Pas shkarkimit të skedarit të përditësimit nga faqja e internetit e "Samsung" dhe ruajtjes në pajisje "USB", lidheni
pajisjen "USB" me televizorin për ta përditësuar.
"" Për të përditësuar me anë të një njësie "USB Flash", shkarkoni paketën e përditësimit në kompjuter nga adresa Samsung.
com. Më pas, ruani paketën e përditësimit në dosjen e sipërme të pajisjes "USB". Përndryshe, televizori nuk do mund ta
gjejë paketën e përditësimit.
Përditësimi automatik i televizorit
Cilësimet
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditësimi automat. Provo tani
Nëse televizori është lidhur me internetin, mund ta caktoni që ta përditësojë automatikisht softuerin e tij ndërsa
shikoni televizor. Pas përfundimit të përditësimit në sfond, ai përdoret kur të ndizet televizori herën tjetër.
Nëse i pranoni kushtet e Smart Hub, Përditësimi automat. caktohet automatikisht në Ndez. Nëse dëshironi ta
çaktivizoni këtë funksion, përdorni butonin e zgjedhjes.
"" Ky funksion mund të zgjasë më shumë nëse ka një funksion tjetër rrjeti që ekzekutohet ndërkohë.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
- 81 -
Mbrojtja e televizorit nga pirateria dhe kodet keqdashëse
Mbrojeni televizorin nga pirateria kompjuterike dhe kodet keqdashëse.
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Siguria inteligjente Provo tani
Mund të përdorni Siguria inteligjente për të mbrojtur televizorin nga modifikimet dhe kodet keqdashëse, kur jeni të
lidhur me internetin.
Kërkimi i televizorit dhe i pajisjeve të lidhura ruajtëse për kode keqdashëse
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Siguria inteligjente
Skano
Nëse gjendet kod keqdashës, rezultatet e kërkimit do të shfaqen në ekran. Dritarja e rezultateve shfaq të gjitha
kodet e gjetura keqdashëse. Mund ta ndaloni (izoloni) kodin. Ky veprim nuk e lejon kodin të ekzekutohet.
1.
Zgjidhni të gjitha kodet keqdashëse për t'i ndaluar.
2.
Zgjidhni Izolo. Kodi keqdashës i zgjedhur është lëvizur në Listën e izolimeve.
""
Listën e izolimeve shfaq të gjitha kodet e ndaluara keqdashëse.
Përdorimi i funksioneve të tjera
Shfaqni funksione të tjera.
Ekzekutimi i funksioneve të asistencës
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca Provo tani
Shkurtoret e asistencës ofrojnë hyrje në funksionet e asistencës. Për të shfaqur Shkurtoret e asistencës, shtypni dhe
mbani butonin e volumit për 1 sekondë ose më shumë. Mund të aktivizoni ose çaktivizoni lehtësisht funksione të tilla
si Udhëzuesi zanor, Përshkrimi i audios, Kontrasti i lartë, Zmadho, Mëso telekomandën e televizorit, Mëso menynë e
ekranit, Titra, Zëri me dalje shumëfishe etj.
"" Edhe nëse Udhëzuesi zanor është i caktuar në Fik. ose zëri është heshtur, udhëzuesi zanor për Shkurtoret e asistencës
është i aktivizuar.
- 82 -
Aktivizimi i udhëzuesve zanorë për personat me vështirësi shikimi
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Cilësimet e udhëzuesit zanor
Udhëzuesi
zanor Provo tani
Mund të aktivizoni udhëzuesit zanorë për përshkrimin me zë të opsioneve të menysë për personat me vështirësi
shikimi. Për të aktivizuar këtë funksion, caktoni Udhëzuesi zanor në Ndez. Kur Udhëzuesi zanor është i aktivizuar,
televizori ofron udhëzues zanorë për ndryshimin e kanaleve, ndryshimin e volumit, informacion rreth programeve
aktuale dhe vijuese, shikimin e planifikuar, funksione të tjera të televizorit, materiale të ndryshme në shfletuesin e
internetit dhe në Kërkimi.
"" Udhëzuesi zanor ofrohet në gjuhën e specifikuar në ekrani Gjuha. Megjithatë, disa nga gjuhët nuk mbështeten nga
Udhëzuesi zanor pavarësisht se janë të renditura në ekranin Gjuha. Shqip mbështetet gjithnjë.
Ndryshimi i volumit, shpejtësisë dhe lartësisë së udhëzuesit zanor
Volumin, lartësinë, shpejtësinë dhe nivelin e Udhëzuesi zanor mund t'i konfiguroni.
Përshkrimi i zërit
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Cilësimet e përshkrimit të audios Provo tani
Mund të përdorni transmetimin e zërit për përshkrimin e zërit (AD) që dërgohet së bashku me zërin kryesor nga
transmetuesi. Rregulloni volumin e përshkrimit të zërit me anë të Volumi i përshkrimi të audios.
"" Ky funksion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
●●
Përshkrimi i audios
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e përshkrimit të zërit.
●●
Volumi i përshkrimi të audios
Rregullon volumin e përshkrimit të zërit.
- 83 -
Shikimi i transmetimeve televizive me titra
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Cilësimet e titrave Provo tani
Caktoni Titra në Ndez. Më pas, programin mund ta shikoni me titra të shfaqura.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Televizori nuk mund të komandojë ose modifikojë titrat DVD ose Blu-ray. Për të kontrolluar titrat DVD ose Blu-ray, përdorni
funksionin e titrave të luajtësit për DVD ose Blu-ray dhe telekomandën e luajtësit.
●●
Titra
Aktivizon ose çaktivizon titrat.
●●
Regjimi i titrave
Cakton modalitetin e titrave.
●●
Gjuha e titrave
Cakton gjuhën e titrave.
""
Televizori nuk mund të komandojë ose modifikojë titrat DVD ose Blu-ray. Për të komanduar titrat e disqeve DVD ose
Blu-ray përdorni funksionin e titrave të luajtësit për DVD ose Blu-ray dhe telekomandën e luajtësit.
Zgjedhja e gjuhës së titrave të transmetimit
Mund të zgjidhni gjuhën bazë të titrave. Lista e modaliteteve mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
●●
Gjuha e parë e titrave
Vendos gjuhën e parë të titrave.
●●
Gjuha e dytë e titrave
Vendos gjuhën e dytë të titrave.
- 84 -
Tekst i bardhë në sfond të zi (kontrast i lartë)
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Kontrasti i lartë Provo tani
Mund t'i ndryshoni kranet kryesore të shërbimit në tekst të bardhë në sfond të zi ose mund t'i ndryshoni menytë
transparente të televizorit në të patejdukshme, në mënyrë që teksti të lexohet më lehtë. Për të aktivizuar këtë
funksion, caktoni Kontrasti i lartë në Ndez.
Zmadhimi i shkrimit (për personat me vështirësi shikimi)
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Zmadho Provo tani
Madhësia e figurave që shfaqen në ekranin e televizorit mund të zmadhohet. Për të aktivizuar këtë funksion, caktoni
Zmadho në Ndez.
Më shumë për telekomandën (për personat me vështirësi shikimi)
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Mëso telekomandën e televizorit Provo tani
Ky funksion i ndihmon personat me probleme shikimi të mësojnë pozicionet e butonave në telekomandë. Kur
aktivizohet ky funksion, mund të shtypni një buton në telekomandë dhe televizori ju thotë emrin e tij. Për t'u kthyer
tek ekrani i mëparshëm, shtypni dy herë butonin
. Për të dalë, shtypni dhe mbani butonin
.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur Udhëzuesi zanor është i aktivizuar.
Informacion për menynë e televizorit
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Mëso menynë e ekranit
Mësoni menytë në ekranin e televizorit. Menjëherë pas aktivizimit, televizori do t'ju tregojë strukturën dhe
funksionet e menyve që zgjidhni.
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth (për personat me
vështirësi dëgjimi)
Cilësimet
Të përgjithshme
Asistenca
Zëri me dalje shumëfishe Provo tani
Mund t'i ndizni njëherësh altoparlantin e televizorit dhe pajisjet me Bluetooth. Kur ky funksion të jetë aktiv, mund ta
caktoni volumin e pajisjeve me "Bluetooth" në më të lartë sesa ai i altoparlantit të televizorit.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Kur i lidhni pajisjet me "Bluetooth" me televizorin, aktivizohet menyja Zëri me dalje shumëfishe. Për më tepër rreth lidhjes
së pajisjeve me "Bluetooth" me televizorin, drejtojuni "Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth".
- 85 -
Konfigurimi i cilësimeve të avancuara të sistemit
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit Provo tani
Ndryshimi i gjuhës së menysë
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Gjuha Provo tani
Administrimi i sistemit
Ndrysho PIN Provo tani
Konfigurimi i fjalëkalimit
Cilësimet
Të përgjithshme
Shfaqet dritarja e dhënies së PIN-it. Jepni PIN-in. Jepeni sërish për ta konfirmuar. Kodi PIN i paracaktuar është 0000
(për Francën, Italinë: 1111).
"" Nëse harroni PIN-in, mund ta rivendosni me anë të telekomandës. Me televizorin ndezur, shtypni butonat e mëposhtëm në
telekomandë në rendin e treguar për ta rivendosur kodin PIN në 0000 (për Francën, Italinë: "1-1-1-1").
Në telekomandën inteligjente "Samsung": VOL → Vol. lart →
Në telekomandën standarde:
→(
) (Vol. lart) → RETURN → (
→ Vol. poshtë →
→ Vol. lart →
) (Vol. poshtë) → RETURN → (
.
) (Vol. lart) → RETURN.
Aktivizimi/çaktivizimi i treguesve të përparmë
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Efekti dritës
"" Ngjyra e dritës treguese së televizorit mund të ndryshojë në varësi të modelit.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
- 86 -
Kontrolli për njoftime
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Shfaq njoftimet Provo tani
Mund të shfaqni listën e mesazheve të ngjarjeve të krijuar nga televizori. Shfaq njoftimet shfaqet në ekran kur
ndodhin ngjarje si p.sh. qarkullimi i një përditësimi për një aplikacion ose identifikimi/dalja nga llogaria "Samsung".
"" Për të fshirë të gjitha njoftimet, zgjidhni Hiq të gjitha.
"" Për të kontrolluar njoftimet e shërbimit të "SMART TV" në "Internet", zgjidhni "Njoftim i shërbimit".
Përdorimi i televizorit si model shfaqjeje (për dyqanet me pakicë)
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Modaliteti për përdorim Provo
tani
Televizorin mund ta ktheni në model shfaqjeje për pikat e shitjes me pakicë duke e caktuar Modaliteti për përdorim
në Modaliteti për dyqan me pakicë.
"" Për të gjitha përdorimet e tjera, zgjidhni Regjimi në shtëpi.
"" Me Modaliteti për dyqan me pakicë, disa funksione janë të çaktivizuara dhe televizori rivendoset automatikisht pas një
kohe të paracaktuar.
Kontrolli i informacionit dhe fuqisë së sinjalit të kanalit dixhital
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Informacioni i sinjalit Provo tani
"" Nëse televizori është lidhur me një antenë të veçantë, mund ta përdorni informacionin e fuqisë së sinjalit për të rregulluar
antenën për sinjal më të fortë dhe marrje më të mirë të kanaleve HD.
Rivendosja e televizorit në cilësimet e fabrikës
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Rivend. Provo tani
Të gjitha cilësimet e televizorit (me përjashtim të cilësimeve të internetit dhe të rrjetit) mund t'i rivendosni në vlerat
bazë të fabrikës.
1.
Zgjidhni Rivend.. Shfaqet dritarja e dhënies së kodit të sigurisë PIN.
2.
Jepni kodin e sigurisë PIN dhe më pas zgjidhni Rivend.. Më pas, rivendosen të gjitha cilësimet. Televizori fiket
dhe ndizet automatikisht dhe shfaq ekranin Fillo konfigurimin.
"" Për më shumë informacion rreth Fillo konfigurimin, drejtojuni manualit të përdorimit që shoqëron televizorin.
- 87 -
Funksionimi automatik i shërbimit të të dhënave
U lejon përdoruesve të përdorin informacion (tekst, foto të palëvizshme, grafikë, dokumente, softuerë etj.) të
transmetuar nëpërmjet mediave të transmetimit.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e avancuara
Ekz. auto. të dhëna.
Mund ta caktoni që të hapë ose jo automatikisht shërbimin e të dhënave. Nëse kanali që po shikoni aktualisht ofron
shërbim të dhënash, mund të përdorni një sërë shërbimesh të të dhënave duke zgjedhur butonin e kuq.
"" Ky funksion nuk disponohet kur është në përdorim çfarëdo funksioni tjetër.
"" Informacioni i ofruar i shërbimit të të dhënave mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
"" Ndryshimi i kanalit me anë të tasteve numerike kur shërbimi i të dhënave mund të mos jetë i disponueshëm, në varësi të
shërbimit.
"" Nëse Ekz. auto. të dhëna. është Ndez, shfaqet ekrani duke shkarkuar dhe funksioni është përkohësisht i padisponueshëm.
- 88 -
HbbTV
Hyni te shërbimet e ofruesit të aktiviteteve zbavitëse, ofruesit në internet dhe prodhuesit CE nëpërmjet HbbTV.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Disa kanale mund të mos përfshihen me shërbimin "HbbTV".
Në disa shtete, "HbbTV" vjen i konfiguruar si joaktiv. Në raste të tilla, "HbbTV" mund të përdoret duke instaluar
miniaplikacionin "HbbTV" (miniaplikacioni i aktivizimit të "HbbTV") nga "Samsung APPS".
Për ta caktuar nisjen automatike të "HbbTV" në aktive ose joaktive, hapni
Cilësimet e avancuara
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e "HbbTV" dhe caktoni HbbTV në aktive ose joaktive. (Në varësi të shtetit)
Nëse dëshironi ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë funksion, përdorni butonin e zgjedhjes për ta aktivizuar ose
çaktivizuar.
●●
HbbTV nuk disponohet kur është në funksionim Timeshift ose kur luhet një video e regjistruar.
●●
Aplikacionet në HbbTV mund të keqfunksionojnë përkohësisht në varësi të kushteve të stacionit të
transmetimit ose të ofruesit të aplikacionit.
●●
Aplikacionet disponohen për përdorim në HbbTV vetëm kur rrjeti i televizorit lidhet me një rrjet të jashtëm.
Aplikacioni mund të keqfunksionojë në varësi të kushteve të rrjetit.
●●
Jepet mundësia të përdorni dhe teletekstin dixhital dhe teletekstin e zakonshëm në disa kanale të kufizuara
duke shtypur butonin TTX/MIX në dy pozicione.
Përdorimi i HbbTV:
●●
Kur ekrani tregon (me butonin e kuq etj.) që "HbbTV" po hapet.
●●
Zgjidhni një herë TTX me anë të telekomandës për të hyrë në modalitetin e futjes së tekstit HbbTV.
●●
Zgjidhni dy herë TTX me anë të telekomandës për të hyrë në modalitetin e futjes së tekstit jo HbbTV.
- 89 -
Përdorimi i kartave për shikim televizori (“kartë CI ose CI+”)
Shikon kanalet me pagesë duke futur folenë e kartës së shikimit të televizorit në COMMON INTERFACE fole.
"" Ka 2 fole kartash CI, në varësi të modelit.
"" Fikni televizorin për të lidhur ose shkëputur "kartën CI ose CI+".
"" Disponueshmëria varet nga modeli specifik.
Lidhja e "kartës CI ose CI+" nëpërmjet folesë "COMMON INTERFACE" me
përshtatës "CI CARD"
Lidhja e përshtatësit "CI CARD" nëpërmjet folesë "COMMON INTERFACE"
Për të lidhur përshtatësin e "CI CARD" me televizorin, ndiqni këta hapa:
1.
Futni përshtatësin e kartës CI te dy vrimat në produktin 1.
""
2.
Gjeni dy vrimat në pjesën e pasme të televizorit, pranë folesë "COMMON INTERFACE".
Lidhni përshtatësin e "CI CARD" me folenë "COMMON INTERFACE" në produktin 2.
- 90 -
Lidhja e "kartës CI ose CI+"
Lidhni "kartën CI ose CI+” me folenë e COMMON INTERFACE sipas figurës më poshtë.
Përdorimi i "kartës CI ose CI+"
Për të parë kanalet me pagesë, duhet të futet karta "CI ose CI+".
●●
Televizori Samsung ndjek standardin CI+ 1.3. Kur televizori shfaq mesazhin "Sinjal i koduar", kjo mund
të ndodhë për shkak konflikti të versionit 1.3 të CI+. Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni me qendrën
telefonike të Samsung-ut.
●●
Nëse nuk e fusni "KARTËN CI ose CI+", disa kanale shfaqin mesazhin "Sinjal i koduar".
●●
Informacioni i çiftimit që përmban një numër telefoni, ID-në e “KARTËS CI ose CI+”, ID-në e pritësit dhe
informacione të tjera do të shfaqet brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin
tuaj të shërbimit.
●●
Kur përfundon konfigurimi i informacionit të kanaleve, shfaqet mesazhi "Përditësimi u krye", duke treguar se
lista e kanaleve tashmë është përditësuar.
"" Duhet të merrni një kartë "CI ose CI+" nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.
"" Kartën "CI ose CI+" hiqeni duke e tërhequr me kujdes me duar, pasi rrëzimi mund ta dëmtojë.
"" Futeni kartën "CI ose CI+" në drejtimin që tregohet në kartë.
"" Vendndodhja e folesë "COMMON INTERFACE" mund të ndryshojë në varësi të modelit.
"" Karta "CI ose CI+" nuk mbështetet në disa shtete dhe rajone; konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar.
"" Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.
"" Futni kartën "CI ose CI+" që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Figura do të shformohet ose nuk do të mund të shihet.
- 91 -
Funksioni i teletekstit
Mësoni si të përdorni teletekstin dhe të ekzekutoni funksionet e ofruara nga shërbimi i teletekstit.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Faqja e treguesit të shërbimit të teletekstit ofron informacion në lidhje me përdorimin e shërbimit. Që informacioni
i teletekstit të shfaqet siç duhet, marrja e sinjalit të kanalit duhet të jetë e qëndrueshme. Përndryshe, informacioni
mund të mungojë ose disa faqe mund të mos shfaqen.
"" Faqet e teletekstit mund t'i ndryshoni duke zgjedhur butonat numerikë me anë të telekomandës.
/ Teleteksti në / përzier / fikur: Aktivizon modalitetin e teletekstit për kanalin aktual. Shtypni dy herë për ta
mbivendosur modalitetin e teletekstit me ekranin aktual të transmetimit. Shtypeni edhe një herë për të dalë nga
teleteksti.
8 Ruaj: Ruan faqet e teletekstit.
4 Madhësia: Shfaq teletekstin në gjysmën e sipërme të ekranit në madhësi të dyfishuar. Shtypeni përsëri për ta
lëvizur tekstin në gjysmën e poshtme të ekranit. Shtypeni një herë për ta shfaqur normalisht.
9 Mbaj: Mban shfaqjen e faqes aktuale kur ka disa faqe të tjera dytësore që pasojnë automatikisht. Për ta zhbërë,
shtypeni sërish.
Butonat me ngjyra (kuq, gjelbër, verdhë, blu): Nëse sistemi FASTEXT përdoret nga kompania e transmetimit, temat
e ndryshme në një faqe teleteksti janë të renditura sipas ngjyrave dhe mund të zgjidhen sipas butonave me ngjyra.
Shtypni butonin me ngjyrën përkatëse sipas subjektit që dëshironi. Shfaqet një faqe e re me renditje sipas ngjyrave.
Artikujt mund të zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Për të shfaqur faqen e mëparshme ose faqen tjetër, zgjidhni butonin
me ngjyrë përkatëse.
0 Modaliteti: Zgjedh modalitetin e teletekstit (LIST/FLOF). Nëse shtypet gjatë modalitetit LIST, kalon në
modalitetin e ruajtjes së listës. Në modalitetin e ruajtjes së listës, mund ta ruani faqen e teletekstit në një listë duke
përdorur butonin 8 (ruaj).
1 Nënfaqja: Shfaq nënfaqen e disponueshme.
2 Faqe lart: Shfaq faqen tjetër të teletekstit.
3 Faqe poshtë: Shfaq faqen e mëparshme të teletekstit.
6 Treguesi: Shfaq faqen e treguesit (materialet) në çdo kohë gjatë shfaqjes së teletekstit.
5 Shfaq: Shfaq tekstin e fshehur (për shembull, përgjigjet për gjëzat). Shtypeni sërish për të shfaqur ekranin
normal.
7 Anulo: Zvogëlon dritaren e teletekstit për t'ia mbivendosur transmetimit aktual.
- 92 -
Faqe tipike e teletekstit
Pjesët
Materialet
A
Numri i faqes së zgjedhur.
B
Identiteti i kanalit të transmetimit.
C
Numri i faqes aktuale ose treguesit e kërkimit.
D
Data dhe ora.
E
Teksti.
F
Informacioni mbi gjendjen. Informacion FASTEXT.
- 93 -
Zgjidhja e problemeve
Nëse keni problem me televizorin, mund të shkoni te zgjedhjet e ndryshme ndërsa shikoni televizor. Nëse
problemi juaj nuk adresohet në seksionin e zgjidhjes së problemeve, kontaktoni qendrën telefonike të "Samsung".
Marrja e mbështetjes
Merrni ndihmë drejtpërdrejt nga Samsung nëse keni probleme me televizorin.
Marrja e mbështetjes nëpërmjet menaxhimit në distancë
Cilësimet
Mbështet
Kontrolli në Distancë Provo tani
Pasi bini dakord me marrëveshjen tonë të shërbimit, mund të përdorni Kontrolli në Distancë për përfituar nga
mbështetja në distancë ku një teknik i "Samsung" diagnostikon televizorin tuaj, rregullon problemet dhe përditëson
softuerin e televizorit nëpërmjet internetit. Gjithashtu, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni Kontrolli në Distancë.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
Çfarë është mbështetja në distancë?
Shërbimi i mbështetjes në distancë i "Samsung" ju ofron mbështetje individuale me një teknik të "Samsung", i cili në
distancë mund të:
●●
diagnostikojë televizorin në distancë
●●
Rregullojë cilësimet e televizorit për ju
●●
Kryejë rivendosjen e vlerave të fabrikës të televizorit
●●
Instalojë përditësime të rekomanduara të firmuerit
Si funksionon mbështetja teknike në distancë?
Mund të merrni lehtësisht një teknik të "Samsung" për shërbime të televizorit në distancë:
1.
Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut dhe kërkoni mbështetje në distancë.
2.
Hapni menynë në televizor dhe shkoni te seksioni Mbështet.
3.
Zgjidhni Kontrolli në Distancë dhe lexoni dhe pranoni marrëveshjet e shërbimit. Kur shfaqet ekrani i PIN-it,
jepini agjentit numrin PIN.
4.
Agjenti më pas do të hyjë në televizorin tuaj.
- 94 -
Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
Cilësimet
Mbështet
Rreth këtij televizori Provo tani
Mund të shikoni adresat e faqes së internetit të "Samsung", numrin e telefonit të qendrës telefonike, numrin e
modelit të televizorit, versionin e softuerit të televizorit, licencën e burimit të hapur dhe informacione të tjera që
mund t'ju nevojiten për të marrë shërbime nga një agjent telefonik ose faqja e internetit e "Samsung".
"" Informacionin mund ta shikoni edhe duke skanuar kodin "QR" të televizorit.
Kërkimi i shërbimit
Cilësimet
Mbështet
Kërkesë për mbështetje Provo tani
Nëse hasni ndonjë problem me televizorin, mund të kërkoni shërbim. Zgjidhni artikullin që i përkon problemit të
hasur dhe më pas zgjidhni Dërgo kërkesë tani ose Planifiko takim
Dërgo. Kërkesa e shërbimit do të regjistrohet.
Ofruesi i shërbimit pranë jush do t'ju kontaktojë për të caktuar ose konfirmuar takimin e shërbimit. Qendra e
kontaktit të "Samsung" do t'ju kontaktojë për të caktuar ose konfirmuar takimin e shërbimit.
"" Duhet të pranoni kushtet për kërkesën e shërbimit.
"" Ky funksion nuk disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
"" Gjithashtu, këtë funksion mund ta nisni duke shtypur dhe mbajtur butonin
për 5 ose më shumë sekonda.
Diagnostikimi i problemeve të funksionimit të televizorit
Me televizorin dhe "Smart Hub", mund të diagnostikoni problemet dhe hapni funksionet e rivendosjes.
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim Provo tani
Mund të përdorni Testi i figurës për të ndihmuar në diagnostikimin e problemeve të videos dhe Test i ting. për të
diagnostikuar problemet e zërit. Për më tepër, mund të shikoni informacione rreth fuqisë së sinjalit për sinjalet
ajrore, testoni lidhjen e internetit të Smart Hub dhe të hapni funksionet e rivendosjes së fabrikës së Smart Hub dhe
të televizorit.
- 95 -
Ka problem me figurën
Kur ka probleme me figurën e televizorit, për zgjidhjen e tyre mund të ndihmojnë këto hapa.
Testimi i figurës
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Fillo testin e figurës Provo tani
Përpara se të rishikoni listën e problemeve dhe të zgjidhjeve më poshtë, përdorni Fillo testin e figurës për të
përcaktuar nëse problemi shkaktohet nga televizori. Fillo testin e figurës shfaq figurë të qartësisë së lartë që mund
ta analizoni për të meta ose defekte.
Problemi
Dridhje dhe errësim
Provoni këtë zgjidhje!
Nëse televizori "Samsung" dridhet ose errësohet në mënyrë sporadike, mund t'ju duhet të
çaktivizoni disa prej funksioneve të efikasitetit të energjisë. Çaktivizoni Modaliteti i kursimit
të energjisë (
Cilësimet
Të përgjithshme
Zgjidhja eko
Modaliteti i
kursimit të energjisë), Diktimi i dritës së ambientit (
Cilësimet
Të përgjithshme
Zgjidhja eko
Diktimi i dritës së ambientit) ose Ndriçim në lëvizje (
Cilësimet
Të përgjithshme
Zgjidhja eko
Ndriçim në lëvizje).
Nëse ngjyra në ekranin e televizorit Samsung nuk është e duhura ose nëse ngjyrat bardhë
e zi janë joaktive, kryeni Fillo testin e figurës (
Cilësimet
Mbështet
Vetëdiagnostikim
Fillo testin e figurës).
Lidhjet Komponent/Ngjyra
e ekranit
Nëse rezultatet e testit tregojnë se problemi nuk shkaktohet nga televizori, veproni si më
poshtë:
●● Konfirmoni nëse foletë e hyrjes së videos janë lidhur me foletë e duhura të daljes së
videos së pajisjes së jashtme.
●● Kontrolloni edhe lidhjet e tjera. Nëse televizori është lidhur me një pajisje të jashtme
nëpërmjet një kablloje Component, konfirmoni që në foletë Pb, Pr dhe Y të jenë futur
bashkuesit e duhur të tyre.
Ndriçimi i ekranit
Nëse ngjyrat në televizorin Samsung janë në rregull, por thjesht pak më të errëta ose të
zbehta, si fillim provoni të rregulloni cilësimet e mëposhtme.
●● Zgjidhni
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e avancuara dhe rregulloni cilësimet
e Drita sfond, Kontrasti, Ndriçimi, Mprehtësia, Ngjyra ose cilësimet Nuanca (G/R).
Hije, turbullira ose dridhje
të forta
Nëse vini re hije ose turbullirë në ekran, për zgjidhjen e problemit përdorni Cilësimet e
"Auto Motion Plus" funksionin(
Cilësimet
Figurë
Cilësimet e avancuara
Cilësimet e "Auto Motion Plus").
Fikje e padëshiruar
Nëse televizori "Samsung" fiket vetë, provoni të çaktivizoni disa nga funksionet e
efikasitetit të energjisë së televizorit. Shikoni nëse Kohëm. i fik. (
Cilësimet
Të
përgjithshme
Administrimi i sistemit
Ora
Kohëm. i fik.) është i aktivizuar. Kohëm.
i fik. e fik automatikisht televizorin pas një periudhe të caktuar kohe. Nëse kohëmatësi
i fikjes nuk është aktivizuar, shikoni nëse Fikja automat. (
Cilësimet
Të
përgjithshme
Zgjidhja eko
Fikja automat.) është aktivizuar dhe çaktivizojeni.
Probleme me ndezjen
Nëse keni probleme me ndezjen e televizorit "Samsung", ka disa gjëra që duhen kontrolluar
përpara se të telefononi departamentin e shërbimit. Konfirmoni që kordoni elektrik
i televizorit është lidhur siç duhet në të dyja skajet dhe se telekomanda funksionon
normalisht. Sigurohuni që kablloja e antenës ose kablloja e televizorit të jetë lidhur mirë.
Nëse keni dekodues kabllor ose satelitor, konfirmoni që është në prizë dhe që është ndezur.
- 96 -
Problemi
Nuk mund të gjejë kanalin
Provoni këtë zgjidhje!
Nëse televizori nuk është lidhur me marrësin kabllor ose satelitor, hapni Sintonizimi
automatik (
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e "Sintonizimi automatik"
Sintonizimi automatik).
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Ekranet në dyqan janë të gjithë të sintonizuar në kanalet dixhitale HD (të qartësisë së lartë).
Figura e televizorit nuk
duket aq mirë sa dukej në
dyqan.
Nëse keni dekodues analog kabllor ose satelitor, merrni një dekodues dixhital kabllor
ose satelitor. Përdorni kabllo "HDMI" ose "Component" për të nxjerrë cilësi figure "HD"
(rezolucion i lartë).
Shumë kanale HD janë të përshkallëzuara nga materiale SD (të qartësisë standarde).
Kërkoni për kanal që transmeton përmbajtje "HD".
●● Abonentë në kabllor/satelitor: Provoni kanalet HD nga renditja e kanaleve.
●● Lidhje me antenë tokësore/kabllore: Provoni kanalet HD pasi të aktivizoni funksionin
Sintonizimi automatik.
Rregulloni rezolucionin e videos nga dekoduesi kabllor ose satelitor në "1080i" ose "720p".
Ngjeshja e materialit video mund të shkaktojë shformime të figurave, sidomos të figurave
që lëvizin shpejt nga programet sportive dhe filmat me aksion.
Figura del e deformuar.
Nëse sinjali në marrje është i dobët, mund të dallohet deformim i figurës, por nuk përbën
avari.
Telefonat celularë që përdoren afër televizorit (brenda 1 m) mund të shkaktojnë zhurmë në
kanalet analoge dhe dixhitale.
Ngjyra është e gabuar ose
mungon.
Ngjyra është e dobët
ose figura nuk është
mjaftueshëm e ndritshme.
Nëse përdorni lidhje Component, sigurohuni që kabllot Component janë lidhur në foletë
e duhura. Lidhjet e pasakta ose të lirshme mund të shkaktojnë probleme me ngjyrat ose
ekran pa figurë.
Shkoni te Figurë dhe më pas rregulloni cilësimet e Regjim figure, Ndriçimi, Mprehtësia dhe
të Ngjyra.
Shikoni nëse Modaliteti i kursimit të energjisë (
Cilësimet
Zgjidhja eko
Modaliteti i kursimit të energjisë) është aktivizuar.
Provoni të rivendosni figurën. (
Rivendos figurën)
Cilësimet
Figurë
Të përgjithshme
Cilësimet e avancuara
Në skaj të ekranit ka një
kontur me pika.
Ndryshoni Madhësi figure në Standarde 16:9.
Figura është bardhezi.
Nëse po përdorni pajisje analoge "AV", shkëputni përshtatësin nga foleja e hyrjes
"Component" (blu) në televizor dhe lidheni me "AV" në folenë e hyrjes (e verdhë).
"" Nëse figura e testimit nuk shfaqet ose nëse ka zhurmë ose deformim, televizori mund të ketë probleme. Kontaktoni
qendrën telefonike të Samsung-ut për ndihmë.
"" Nëse figura e testimit shfaqet siç duhet, mund të ketë probleme me pajisjet e jashtme. Ju lutemi, kontrolloni lidhjet.
"" Nëse problemi vazhdon, kontrolloni fuqinë e sinjalit ose drejtojuni manualit të përdoruesit për pajisjen e jashtme.
- 97 -
Nuk mund ta dëgjoj qartë zërin
Kur ka problem me zërin e televizorit, për zgjidhjen e tij mund të ndihmojnë këto hapa.
Testimi i zërit
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Fillo testin e zërit Provo tani
Nëse televizori e luan melodinë Fillo testin e zërit pa deformime, mund të ketë probleme me pajisjen e jashtme ose
me fuqinë e sinjalit të transmetimit.
Problemi
Nuk ka zë ose zëri është
shumë i ulët në maksimumin
e volumit.
Provoni këtë zgjidhje!
Kontrolloni volumin e pajisjes (dekoduesit kabllor ose satelitor, luajtësit "DVD" ose "Bluray" etj.) të lidhur me televizorin.
Caktoni
Figura është në rregull, por
nuk ka zë.
Cilësimet
Ting.
Dalja e zërit në Altopar. TV.
Nëse po përdorni pajisje të jashtme, kontrolloni opsionin e daljes së zërit të pajisjes. (Për
shembull, mund t'ju duhet të ndryshoni opsionin e zërit të marrësit kabllor në HDMI nëse
marrësi i lidhur me televizorin përdor kabllo HDMI.)
Për të dëgjuar zë nga kompjuteri, lidhni altoparlantin e jashtëm me folenë e daljes së zërit
të kompjuterit.
Nëse televizori ka fole për kufjet, sigurohuni që nuk keni futur gjë në fole.
Rindizeni pajisjen e lidhur duke shkëputur dhe rilidhur kabllon elektrike të pajisjes.
Nuk dëgjohet asnjë tingull.
Kontrolloni nëse Formati i daljes së zërit dixhital është caktuar në Dolby Digital+ te
Cilësimet
Ting.
Cilësimet e avancuara
Formati i daljes së zërit dixhital.
Nëse përdorni një marrës që nuk mbështet "Dolby Digital Plus" dhe kur të zgjidhni Dolby
Digital+, nuk do të dëgjoni asnjë tingull.
Sigurohuni që kablloja e zërit të jetë lidhur me folenë e duhur të daljes së zërit në pajisjen
e jashtme.
Altoparlantët nxjerrin zë të
çuditshëm.
Për lidhjet me antenë ose me kabllo, kontrolloni informacionin e sinjalit. Niveli i ulët i
sinjalit mund të shkaktojë deformime të zërit.
Kryeni Fillo testin e zërit (
testin e zërit).
- 98 -
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Fillo
Ka problem me transmetimin
Kur ka problem me marrjen e transmetimeve për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
"Sinjal i dobët ose nuk ka
sinjal" shfaqet në modalitetin
e televizorit/nuk mund të
gjendet kanali.
Provoni këtë zgjidhje!
Zgjidhni
Burimi për të konfirmuar që është zgjedhur burimi i saktë i hyrjes.
Nëse televizori nuk është lidhur me marrës kabllor ose satelitor, hapni Sintonizimi
automatik për të kërkuar për kanale (
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e
"Sintonizimi automatik"
Sintonizimi automatik).
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Konfirmoni që kabllo koaksial është i lidhur siç duhet me televizorin.
Televizori nuk i merr të gjitha
kanalet.
Hapni Fillo konfigurimin (
Cilësimet
Të përgjithshme
Fillo konfigurimin)
ose Sintonizimi automatik (
Cilësimet
Transmetimi
Cilësimet e "Sintonizimi
automatik"
Sintonizimi automatik).
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Nuk ka titra në kanalet
dixhitale.
Figura del e deformuar.
Shkoni te Titra (
Cilësimet
Të përgjithshme
Titra) dhe ndryshoni Regjimi i titrave.
Asistenca
Cilësimet e titrave
Disa kanale mund të mos kenë të dhëna të titrave.
Ngjeshja e materialeve video mund të shkaktojë deformime të figurës. Kjo është e vërtetë
sidomos me figurat që lëvizin shpejt nga programet sportive dhe filmat me aksion.
Sinjali i dobët mund të shkaktojë deformime të figurës. Ky nuk është problem i televizorit.
Cilësia e figurës është e
dobët.
Zgjidhni kanalet ose programet e rezolucionit të lartë ("HD").
- 99 -
Kompjuteri nuk lidhet
Kur televizori lidhet me vështirësi me kompjuterin, për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Shfaqet mesazhi "Modaliteti
nuk mbështetet".
Konfiguroni rezolucionin e daljes së kompjuterit në mënyrë që të përputhet me rezolucionin
e mbështetur nga televizori.
Nëse përdorni lidhje HDMI, kontrolloni cilësimin e daljes së zërit në kompjuter.
Video është në rregull, por
nuk ka zë.
Nëse përdorni kabllo HDMI-DVI, kërkohet kabllo e veçantë zëri. Kini parasysh që lidhja
HDMI-DVI mbështetet vetëm nga foleja HDMI (DVI) dhe nuk transmeton zë. Për të dëgjuar zë
nga kompjuteri, lidhni altoparlantët e jashtëm me folenë e daljes së zërit të kompjuterit.
Televizori nuk lidhet me internetin
Kur televizori lidhet me vështirësi me internetin, për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Televizori nuk mund të
lidhet me rrjetin ose
aplikacionet (vetëm për
modelet e pajtueshme me
internet).
Lidhja me rrjetin me valë
nuk u krye.
Provoni këtë zgjidhje!
Sigurohuni që televizori të ketë lidhje me rrjetin (
Rrjeti
Statusi i rrjetit).
Cilësimet
Të përgjithshme
Kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Konfirmoni që modemi/rrugëzuesi me valë është ndezur dhe lidhur me internetin.
Vendoseni rrugëzuesin me valë, modemin apo pikëhyrjen në një pikë qendrore. Evitoni
vendosjen nëpër kënde.
Sinjali i rrjetit me valë është
shumë i dobët.
Nuk u krye përditësimi i
softuerit në internet.
Përdorni repetitor me valë për të forcuar sinjalin e lidhjes me valë. Vendoseni repetitorin në
gjysmë të distancës midis rrugëzuesit dhe televizorit.
Teknologjia më e zakonshme me valë, 802.11g (valë G), vepron në frekuencë 2,4 GHz.
Kjo frekuencë përdoret gjerësisht nga shumë telefona me valë, furra me mikrovalë,
monitorues foshnjash, dyer garazhesh dhe pajisje të tjera me valë. Pakësoni interferencat
duke fikur pajisjet me valë që përdorin frekuencën 2.4 GHz. Përndryshe, përdorni pajisje që
komunikojnë në frekuencën 5.0 GHz.
Kontrolloni gjendjen e lidhjes me rrjetin (
Statusi i rrjetit).
Cilësimet
Të përgjithshme
Nëse televizori nuk është i lidhur me rrjetin, lidheni me të.
Përmirësimi ndalon nëse e keni tashmë versionin më të fundit të softuerit.
- 100 -
Rrjeti
Shërbimi i të dhënave
Kur ka vështirësi me përdorimin shërbimit të të dhënave, për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Përse po shfaqen mesazhe në
ekran kur nuk e kam zgjedhur
opsionin e shërbimit të të
dhënave?
Provoni këtë zgjidhje!
Nëse Ekz. auto. të dhëna. është caktuar në Ndez, mesazhet do të shfaqen
automatikisht në ekran ndërkohë që shikoni një transmetim që mbështet shërbimin e
të dhënave. Nëse transmetimi nuk e mbështet shërbimin e të dhënave, në ekran nuk
do të shfaqet asnjë mesazh.
Nëse nuk dëshironi të merrni mesazhe të shërbimit të të dhënave, çaktivizoni Ekz.
auto. të dhëna..
Si t'i fsheh mesazhet e shërbimit
të të dhënave?
Shtypni dhe mbani butonin RETURN( ). Nëse nuk dëshironi të merrni mesazhe të
shërbimit të të dhënave, çaktivizoni Ekz. auto. të dhëna..
Si ta përdor shërbimin e të
dhënave?
Aktivizimi i opsionit të Ekz. auto. të dhëna. shfaq automatikisht mesazhet në ekran sa
herë që shikoni një transmetim që mbështet shërbimin e të dhënave. Mund të shtypni
butonat përkatës që tregohen në ekran për të përdorur funksione dhe veçori shtesë të
ofruara nga ai transmetim.
Çfarë është shërbimi interaktiv
dhe si funksionon?
Shërbimet interaktive përfshijnë sondazhe, gjëza, kërkesa për bileta, blerje produkti
nga shikuesi dhe ndërveprime të tjera ndërmjet shikuesit dhe stacionit televiziv. Në
përgjithësi, do t'ju duhet të krijoni një llogari me transmetuesin dhe të identifikoheni
në llogari në mënyrë që të përdorni shërbimet interaktive që ai ofron. Mbani parasysh
se shërbimet interaktive disponohen vetëm kur televizori është i lidhur me internetin.
Për më tepër, tregtimi i televizorëve kërkon që të pajiseni me certifikatë.
Kopjoni certifikatën nga kompjuteri në një pajisje USB dhe lidheni atë pajisje me
televizorin. (Shërbimet interaktive nuk ofrohen ende. Data e prezantimit të shërbimit
aktual ndryshon në varësi të transmetuesit.)
Mesazhi shfaq "Në marrje", por
nuk ndodh asnjë ndryshim.
Kjo tregon se ka ndodhur një gabim gjatë marrjes së të dhënave. Mesazhi i gabimit në
ekzekutim do të shfaqet edhe në ekran. Nëse ndodh kështu, provoni sërish.
Në ekran nuk shfaqet asgjë pas
aktivizimit të shërbimit të të
dhënave.
Shërbimi i të dhënave mund të jetë duke filluar ose sinjali mund të jetë forcuar nga
transmetuesi.
Funksioni i regjistrimit të planifikuar/Timeshift nuk funksionon
Kur funksionet "Timeshift" ose të regjistrimit të planifikuar nuk funksionojnë, për zgjidhjen e problemit mund të
ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Kontrolloni nëse ka pajisje USB të lidhur me televizorin.
Planifiko regjistrimin nuk mund
të përdoret.
Regjistrimi do të përfundojë automatikisht nëse sinjali bëhet shumë i dobët.
Kontrolloni hapësirën e lirë në pajisjen USB. Funksioni nuk punon nëse nuk ka hapësirë
të mjaftueshme ruajtëse në pajisjen USB.
- 101 -
Anynet+ (HDMI-CEC) nuk funksionon
Kur "Anynet+ (HDMI-CEC)" nuk funksionon, për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Konfirmoni nëse pajisja është pajisje Anynet+. Sistemi Anynet+ mbështet vetëm pajisjet
Anynet+.
Kontrolloni nëse kordoni elektrik i pajisjes Anynet+ është lidhur siç duhet.
Kontrolloni lidhjet e kabllove të pajisjes Anynet+.
Anynet+ nuk funksionon.
Shkoni te Anynet+ (HDMI-CEC) (
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i
pajisjeve të jashtme
Anynet+ (HDMI-CEC)) dhe shikoni nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është
caktuar në Ndez.
"Anynet+" mund të mos funksionojë kur disa funksione të tjera janë të aktivizuara, duke
përfshirë kërkimin e kanaleve, "Smart Hub", konfigurimin fillestar etj.
Nëse e keni shkëputur dhe rilidhur kabllon HDMI, kërkoni sërish pajisjet ose fikni dhe ndizni
televizorin.
Kalojeni fokusin te pajisja "Anynet+" në
Dua të hap Anynet+.
Burimi dhe shtypni butonin e drejtimit lart.
Kontrolloni nëse pajisja "Anynet+" është lidhur siç duhet me televizorin dhe më pas zgjidhni
menynë Anynet+ (HDMI-CEC) (
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i
pajisjeve të jashtme
Anynet+ (HDMI-CEC)) për të parë nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është
caktuar në Ndez.
Dua të mbyll Anynet+.
Caktoni Anynet+ (HDMI-CEC) (
Cilësimet
Të përgjithshme
pajisjeve të jashtme
Anynet+ (HDMI-CEC)) në Fik..
Administrimi i
Në ekran shfaqet
mesazhi "Po lidhet me
pajisjen Anynet+..." ose
"Po shkëputet nga pajisja
Anynet+".
Mund të përdorni telekomandën kur televizori konfiguron "Anynet+" ose kur kalon në modalitet
shikimi. Përdorni telekomandën pasi televizori ka përfunduar konfigurimin e Anynet+ ose ka
kaluar në modalitet shikimi.
Pajisja Anynet+ nuk
luhet.
Nuk mund të përdorni funksionin e luajtjes kur është në proces Fillo konfigurimin.
Kontrolloni nëse pajisja mbështet Anynet+.
Kontrolloni nëse kablloja HDMI është lidhur siç duhet.
Pajisja e lidhur nuk
shfaqet.
Shkoni te Anynet+ (HDMI-CEC) (
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i
pajisjeve të jashtme
Anynet+ (HDMI-CEC)) dhe shikoni nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është
caktuar në Ndez.
Kërkoni sërish pajisjet Anynet+.
Pajisjet Anynet+ duhet të lidhen me televizorin me kabllo HDMI. Sigurohuni që pajisja të jetë
lidhur me televizorin me kabllo HDMI. Disa kabllo HDMI mund të mos mbështesin Anynet+.
Nëse lidhja mbyllet për shkak se nuk ka rrymë ose kablloja HDMI është shkëputur, kërkojeni
sërish pajisjen.
Lidhni kabllon optike me televizorin dhe me marrësin.
Zëri i televizorit nuk po
luhet nga marrësi.
ARC-ja mundëson daljen e zërit dixhital të televizorit nëpërmjet folesë HDMI (ARC).
Sidoqoftë, ARC-ja disponohet vetëm kur televizori është i lidhur me një marrës zëri që
mbështet ARC-në.
- 102 -
Kam probleme me hapjen/përdorimin e aplikacioneve
Kur aplikacionet nuk funksionojnë, për zgjidhjen e problemit mund të ndihmojnë këto hapa.
Problemi
Hapa një aplikacion,
por është në anglisht.
Si mund ta ndryshoj
gjuhën?
Aplikacioni im nuk po
punon.
Provoni këtë zgjidhje!
Gjuhët e mbështetura nga aplikacioni mund të jenë të ndryshme nga gjuha e ndërfaqes së
përdoruesit. Mundësia për të ndryshuar gjuhën varet nga ofruesi i shërbimit.
Kontrolloni me ofruesin e shërbimit.
Drejtojuni seksionit të ndihmës në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit të aplikacionit.
Skedari im nuk luhet
Kur nuk luhen skedarët, kjo mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemit.
Problemi
Disa skedarë nuk mund
të luhen.
Provoni këtë zgjidhje!
Ky problem mund të ndodhë me skedarët me shpejtësi të madhe të biteve. Shumica e
skedarëve mund të luhen, por mund të keni probleme me skedarë me shpejtësi të madhe të
biteve.
Dua të rivendos televizorin
Nisini cilësimet në vlerat standarde të fabrikës.
Rivendosja
Shtegu
Përshkrimi
Rivendosni
cilësimet
Cilësimet
Mbështet
Vetëdiagnostikim
Rivend.
Rivendos Figurë, Ting., Transmetimi dhe të gjitha cilësimet e tjera
përveç cilësimeve të rrjetit në cilësimet bazë.
Rivendos Smart
Hub
Cilësimet
Mbështet
Vetëdiagnostikim
Rivendos
Smart Hub
Ricakton të gjitha cilësimet e Smart Hub në cilësimet bazë të
fabrikës dhe fshin të gjithë informacionin për llogaritë Samsung,
llogaritë e shërbimeve të lidhura, marrëveshjet e shërbimit të
Smart Hub dhe aplikacionet Smart Hub.
- 103 -
Probleme të tjera
Përdorni këto procedura për zgjidhjen e problemeve të tjera që mund të ndodhin.
Problemi
Televizori është nxehur.
Provoni këtë zgjidhje!
Shikimi i televizorit për periudha të gjata kohore bën që të dalë nxehtësi nga paneli.
Nxehtësia nga paneli shpërndahet nëpërmjet ajrimit të brendshëm duke shkuar drejt pjesës
së sipërme të televizorit. Sidoqoftë, pjesa e poshtme mund të jetë e nxehtë që ta prekni pas
përdorimit të gjatë. Fëmijët që shohin televizor kanë nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme
nga të rriturit që të mos t'i lejojnë të prekin televizorin. Sidoqoftë, kjo nxehtësi nuk përbën
defekt dhe nuk ndikon në funksionimin e televizorit.
Kanalet HD do të kenë shirita të zinj në dy anët e ekranit kur shfaqin materiale të
përshkallëzuara SD (4:3).
Figura nuk shfaqet në ekran
të plotë.
Shiritat e zinj në fillim dhe në fund të ekranit shfaqen gjatë shikimit të filmave që i kanë
raportet e pamjes të ndryshme nga televizori.
Rregulloni opsionet e madhësisë së figurës në pajisjen e jashtme ose caktoni televizorin në
ekran të plotë.
Shfaqet mesazhi "Modaliteti
nuk mbështetet".
Rezolucioni i daljes së pajisjes bashkangjitur nuk mbështetet nga televizori. Kontrolloni
rezolucionet e mbështetura të televizorit dhe rregulloni siç duhet rezolucionin e daljes së
pajisjes së jashtme.
Artikulli i titrave në
televizor është kthyer në
ngjyrë gri.
Kur ka pajisje të jashtme të lidhur me kabllo "HDMI" ose "Component", funksioni Titra nuk
disponohet. Rregulloni cilësimin e titrave në pajisjen e jashtme.
Televizori vjen erë plastike.
Aroma është normale dhe do të largohet me kalimin e kohës.
Informacioni i sinjalit te
Vetë-diagnostikim nuk
është i aktivizuar.
Verifikoni që kanali aktual është kanal dixhital.
Informacioni i sinjalit disponohet vetëm për kanalet dixhitale.
Televizori anohet.
Hiqni mbështetësen bazë nga televizori dhe rimontojeni.
Bazamenti lëkundet ose
përkulet.
Sigurohuni që shigjetat treguese në bazament dhe mbajtësen e bazamentit janë drejtvijuar.
Telekomanda dhe/ose
komandimi me zë nuk
punojnë.
Televizori vjen me ngjitëse mbrojtëse që mbulojnë disa nga sensorët. Sigurohuni që i keni
hequr ngjitëset.
- 104 -
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Transmetimi disponohet vetëm kur Burimi është caktuar në TV.
Funksioni Transmetimi
është aktivizuar.
Transmetimi nuk mund të hapet kur shihni televizor me dekodues kabllor ose satelitor.
Transmetimi nuk mund të hapet gjatë kryerjes së një regjistrimi ose gjatë hapjes së
funksionit "Timeshift".
Kontrolloni lidhjet e kabllove dhe rilidhini.
Ka humbje sporadike të
figurës dhe zërit.
Humbja e zërit ose e figurës mund të shkaktohet nga përdorimi i kabllove shumë të forta
ose të trasha.
Sigurohuni që kabllot janë elastike sa duhet për përdorim afatgjatë. Nëse po e montoni
televizorin në mur, rekomandojmë përdorimin e kabllove me bashkues në kënd 90 gradë.
Ka grimca të vogla në
kornizën e televizorit.
Kjo është pjesë e modelit të produktit dhe nuk përbën defekt.
"PIP" nuk disponohet.
"PIP" disponohet vetëm nëse pajisja e jashtme është lidhur me kabllo "HDMI" ose
"Component". Kini parasysh se funksioni nuk disponohet kur "Smart Hub" është aktiv.
Cilësimet humbasin pas 5
minutash ose sa herë që
fiket televizori.
Nëse Modaliteti për përdorim është caktuar në Modaliteti për dyqan me pakicë, cilësimet e
videos dhe të audios së televizorit rivendosen automatikisht çdo 5 minuta.
Ndryshoni Modaliteti për përdorim (
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Modaliteti për përdorim) në Regjimi në shtëpi.
POP (reklama e brendshme
e televizorit) shfaqet në
ekran.
Ndryshoni Modaliteti për përdorim (
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i sistemit
Modaliteti për përdorim) në Regjimi në shtëpi.
Televizori bën një zhurmë
kërcitëse.
Zgjerimi dhe tkurrja e kornizës së jashtme të televizorit mund të shkaktojë një zhurmë
kërcitëse. Kjo nuk tregon keqfunksionim të produktit. Televizori është i sigurt për t'u
përdorur.
Televizori bën një zhurmë
zukatëse.
Televizori juaj përdor qarqe përçuese të shpejtësisë së lartë dhe nivele të larta të rrymës
elektrike. Në varësi të nivelit të ndriçimit të televizorit, televizori mund të duket me pak më
shumë zhurmë se sa televizori tradicional.
Televizori i është nënshtruar procedurave strikte të kontrollit të cilësisë që përmbushin
kërkesat tona të rrepta të performancës dhe të besueshmërisë.
Disa zhurma që vijnë nga televizori konsiderohen normale dhe nuk janë shkak i pranueshëm
për ndërrim ose rimbursim.
- 105 -
Masa paraprake dhe shënime
Mund të merrni udhëzime dhe informacione që duhet t'i lexoni pas instalimit.
Përpara e përdorimit të funksioneve Regjistrimi dhe Timeshift
Lexoni këto udhëzime përpara se të përdorni Regjistrimi dhe Timeshift.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe planifikimit
●●
Për të konfiguruar Planifiko regjistrimin, duhet më parë të caktoni orën e televizorit. Caktoni Ora (
Cilësimet Të përgjithshme Administrimi i sistemit Ora Ora).
●●
Mund të caktoni maksimumi një total prej 30 Planifiko shikimin dhe Planifiko regjistrimin zërash.
●●
Regjistrimet janë të mbrojtura me DRM dhe prandaj nuk mund të luhen në kompjuter ose në televizor tjetër.
Për më tepër, këta skedarë nuk mund të luhen në televizor nëse është zëvendësuar qarku i tij i videos.
●●
Rekomandohet disk USB me shpejtësi prej 5400 rpm e lart. Sidoqoftë, disqet USB të tipit RAID nuk
mbështeten.
●●
Memoriet USB nuk mbështeten.
●●
Kapaciteti gjithsej i regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të hapësirës së disponueshme të njësisë së diskut
dhe të nivelit të cilësisë së regjistrimit.
- 106 -
●●
Planifiko regjistrimin kërkon të paktën 100 MB hapësirë të lirë në pajisjen ruajtëse USB. Regjistrimi do të
ndalojë nëse gjatë kryerjes së regjistrimit hapësira e disponueshme e ruajtjes bie nën 50 MB.
●●
Nëse hapësira e lirë e ruajtjes bie nën 500 MB gjatë punës së funksioneve Planifiko regjistrimin dhe Timeshift,
vetëm regjistrimi do të ndërpritet.
●●
Koha maksimale e regjistrimit është 720 minuta.
●●
Videot luhen sipas cilësimeve të televizorit.
●●
Nëse sinjali hyrës ndryshohet gjatë regjistrimit, ekrani do të shfaqet bosh derisa të bëhet ndërrimi. Në këtë
rast, regjistrimi do të vazhdojë, por
nuk do të disponohet.
●●
Kur përdoret funksioni i regjistrimit ose Planifiko regjistrimin, regjistrimi konkret mund të fillojë një ose dy
sekonda pas kohës së përcaktuar.
●●
Nëse funksioni i Planifiko regjistrimin ekzekutohet gjatë kryerjes së një regjistrimi në pajisje të jashtme
HDMI-CEC, përparësi i jepet Planifiko regjistrimin.
●●
Lidhja automatike e pajisjes së regjistrimit me televizorin fshin skedarët e regjistruar që janë ruajtur në
mënyrë jonormale.
- 107 -
Përpara përdorimit të funksionit Timeshift
●●
Rekomandohet disk USB me shpejtësi prej 5400 rpm e lart. Sidoqoftë, disqet USB të tipit RAID nuk
mbështeten.
●●
Memoriet USB ose njësitë Flash nuk mbështeten.
●●
Kapaciteti gjithsej i regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të hapësirës së disponueshme të njësisë së diskut
dhe të nivelit të cilësisë së regjistrimit.
●●
Nëse hapësira e lirë e ruajtjes bie nën 500 MB gjatë punës së funksioneve Planifiko regjistrimin dhe Timeshift,
vetëm regjistrimi do të ndërpritet.
●●
Koha maksimale e disponueshme për funksionin Timeshift është 90 minuta.
●●
Funksioni Timeshift nuk disponohet për kanalet e bllokuara.
●●
Videot me vonesë kohore luhen sipas cilësimeve të televizorit.
●●
Funksioni Timeshift mund të mbyllet automatikisht pasi të kapë kapacitetin maksimal.
●●
Funksioni Timeshift kërkon të paktën 1,5 GB hapësirë të lirë në pajisjen ruajtëse USB.
Opsionet e zërit të mbështetur të transmetimit
A2 Stereo
Stereo NICAM
Lloji i zërit
Zëri dysh
Bazë
Mono
Mono
Ndryshim automatik
Stereo
Stereo, Mono
Ndryshim automatik
Dyshe
Dysh I, Dysh II
Dysh I
Mono
Mono
Ndryshim automatik
Stereo
Mono, Stereo
Ndryshim automatik
Dyshe
Mono, Dysh I, Dysh II
Dysh I
"" Nëse sinjali Stereo është i dobët dhe ndodh një ndryshim automatik, zgjidhni Mono.
"" Disponohet vetëm për sinjalet stereo.
"" Disponohet vetëm kur burimi hyrës caktohet në TV.
- 108 -
Lexojeni përpara përdorimit të Aplikacione
Lexojeni këtë informacion përpara përdorimit të Aplikacione.
●●
Për shkak të karakteristikave të produktit të përfshira në "Samsung Smart Hub" si edhe për shkak të
kufizimeve në materialet e disponueshme, disa funksione, aplikacione dhe shërbime mund të mos disponohen
në të gjitha pajisjet ose në të gjitha territoret. Për informacione të mëtejshme mbi të dhëna për pajisje të
caktuara dhe ofrimin e materialeve, vizitoni http://www.samsung.com. Shërbimet dhe disponimi i materialeve
mund të ndryshohen pa njoftim paraprak.
●●
Samsung Electronics nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore për ndërprerjen e shërbimeve të aplikacioneve të
shkaktuar për çfarëdo lloj arsyeje nga ofruesi i shërbimit.
●●
Shërbimet e aplikacioneve mund të ofrohen vetëm në anglisht dhe përmbajtja e disponueshme mund të
ndryshojë në varësi të zonës gjeografike.
●●
Për informacione të mëtejshme për aplikacionet, vizitoni faqen e internetit të ofruesit të shërbimit të
aplikueshëm.
●●
Lidhja e paqëndrueshme e internetit mund të shkaktojë vonesa ose ndërprerje. Për më tepër, aplikacionet
mund të përfundojnë automatikisht në varësi të gjendjes së rrjetit. Nëse ndodh diçka e tillë kontrolloni lidhjen
me internetin dhe provoni sërish.
●●
Përditësimet dhe shërbimet e aplikacionit mund të bëhen të padisponueshme.
●●
Përmbajtja e aplikacionit i nënshtrohet ndryshimeve nga ofruesi i shërbimit pa njoftim paraprak.
●●
Shërbime të caktuara mund të ndryshojnë në varësi të versionit të aplikacionit të instaluar në televizor.
●●
Funksioni i aplikacionit mund të ndryshojë në versionet e ardhshme të aplikacionit. Nëse ndodh kjo, aktivizoni
tutorialin e aplikacionit ose vizitoni faqen e internetit të ofruesit të shërbimit.
●●
Në varësi të politikave të ofruesit të shërbimit, disa aplikacione mund të mos i mbështesin detyrat e
shumëfishta.
- 109 -
Lexoni para së të përdorni Internet
Lexojeni këtë informacion përpara përdorimit të "Internet".
●●
"Internet" nuk mbështet aplikacione "Java".
●●
Mund të shkarkoni llojet e mbështetura të skedarëve, siç janë videot, skedarët mp3 dhe imazhet, por nuk
mund të shkarkoni skedarët që nuk mbështeten nga televizori. Nëse provoni të shkarkoni një skedar që nuk
mbështetet, do të merrni një mesazh gabimi.
●●
Internet mund të mos hyjë në disa faqe të caktuara interneti.
●●
Televizori nuk mbështet luajtjen ose videot "Flash".
●●
Tregtia elektronike për blerjet në internet nuk mbështetet.
●●
Në faqet e internetit që kanë dritare të lëvizshme, lëvizja nëpër dritare mund të rezultojë në karaktere të
dëmtuara.
●●
ActiveX nuk mbështetet.
●●
Mbështetet vetëm një numër i kufizuar fontesh. Disa simbole dhe karaktere mund të mos shfaqen siç duhet.
●●
Reagimi ndaj komandave në distancë dhe shfaqja në ekran mund të vonohet ndërkohë që ngarkohet një faqe
interneti.
●●
Ngarkimi i faqes së internetit mund të vonohet ose pezullohet tërësisht me disa sisteme të caktuara
funksionimi.
●●
Veprimet e kopjimit dhe të ngjitjes nuk mbështeten.
- 110 -
●●
Gjatë hartimit të një emaili ose mesazhi të thjeshtë, disa funksione, siç janë përmasa e fontit dhe zgjedhja e
ngjyrës, mund të mos disponohen.
●●
Ka një kufi për numrin e faqeshënuesve dhe për madhësinë e skedarit të evidencës që mund të ruhen.
●●
Numri i dritareve që mund të hapen në të njëjtën kohë ndryshon në varësi të kushteve të kërkimit dhe të
modelit të televizorit.
●●
Shpejtësia e shfletimit të internetit ndryshon në varësi të gjendjes së rrjetit.
●●
Videot e integruara në një faqe interneti mund të mos luhen në të njëjtën kohë kur punon funksioni "PIP"
(figurë-në-figurë).
●●
Nëse Ora (
Cilësimet Të përgjithshme
historiku i shfletimit nuk do të ruhet.
●●
Historiku i shfletimit ruhet nga më i fundit te më i vjetri, ku hyrjet e vjetra mbishkruhen në fillim.
●●
Në varësi të llojeve të kodekëve të mbështetur të zërit/figurës, luajtja e disa skedarëve video dhe të zërit gjatë
luajtjes së materialeve video/zëri "HTML5" mund të mos jetë e mundur.
●●
Burimet e videos nga ofruesit e shërbimeve të transmetimit të optimizuara për kompjuter mund të mos luhen
siç duhet në "Internet" e patentuar prej nesh.
Administrimi i sistemit
- 111 -
Ora
Ora) nuk është caktuar,
Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të
muzikës
Lexoni këtë informacion përpara luajtjes së materialeve media.
Kufizimet e përdorimit të skedarëve të fotove, videove dhe të muzikës Provo tani
●●
Televizori mbështet vetëm pajisje USB MSC (Kategori e ruajtjes në masë). MSC është emërtim kategorie për
pajisjet e ruajtjes në masë. Llojet e pajisjeve MSC përfshijnë disqet e jashtme, lexuesit e kartave të memories
dhe kamerat dixhitale. (Nyjat USB nuk mbështeten.) Këto lloje pajisjesh duhet të lidhen drejtpërdrejt me
folenë "USB". Televizori mund të mos e njohë pajisjen "USB" ose mund të mos lexojë skedarët në pajisje nëse
ajo është lidhur me kabllo zgjatuese "USB". Mos e shkëputni pajisjen "USB" gjatë transferimit të skedarëve.
●●
Kur lidhni diskun e jashtëm, përdorni folenë USB (HDD). Ju rekomandojmë të përdorni disk të jashtëm me
ushqyesin e vet të rrymës.
●●
Disa fotoaparate dixhitale dhe pajisje zëri mund të mos përputhen me televizorin.
●●
Nëse ka disa pajisje USB të lidhura me televizorin, ky i fundit mund të mos njohë disa prej tyre ose asnjërën.
Pajisjet "USB" që përdorin hyrje të energjisë së lartë duhet të lidhen me folenë "USB" [5 V, 1 A].
●●
Televizori mbështet sistemet e skedarëve FAT, exFAT dhe NTFS.
●●
Pasi të keni renditur skedarët sipas modalitetit të pamjes së dosjes, televizori mund të shfaqë deri në 1.000
skedarë për dosje. Sidoqoftë nëse pajisja USB përfshin më shumë se 8.000 skedarë dhe dosje, disa skedarë
dhe dosje mund të mos jenë të aksesueshëm.
●●
Disa skedarë në varësi të kodimit të tyre mund të mos luhen në televizor.
●●
Skedarë të caktuar mund të mos mbështeten nga të gjitha modelet.
- 112 -
Titrat e jashtme të mbështetura
Emri
Formati
Tekst i me kohë për MPEG-4
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ose.txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Tekst SMPTE-TT
.xml
Titrat e brendshme të mbështetura
Emri
Kontejneri
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
Tekst i me kohë për MPEG-4
MP4
TTML në transmetim pa ndërprerje
MP4
TEKST SMPTE-TT
MP4
PNG SMPTE-TT
MP4
- 113 -
Rezolucionet dhe formatet e mbështetura të figurës
Prapashtesa e skedarit
Formati
Rezolucioni
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Formati "MPO" mbështetet pjesërisht.
Kodekët dhe formatet e mbështetura të muzikës
Prapashtesa e
skedarit
Formati
Kodeku
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Mbështet deri në 2 kanale
*.ogg
OGG
Vorbis
Mbështet deri në 2 kanale
Shënim
*.m4a
*.mpa
*.aac
Mbështet "WMA 10 Pro" deri në 5,1 kanale.
*.wma
WMA
WMA
Zëri WMA pa humbje cilësie nuk mbështetet.
Mbështet deri në profilin M2.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
midi
midi
Mbështet tipin 0 dhe tipin 1.
Kërkimi nuk mbështetet.
Mbështet vetëm pajisjen USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 114 -
Kodekët e mbështetur të videos
Formati i
skedarit
Kontejneri
Kodekët e figurës
Rezolucioni
H.264 BP/MP/HP
Shpejtësia
e kuadrove
(k/s)
Shpejtësia
e biteve
(Mbps)
Kodekët e zërit
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
MPEG1
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS(Core, LBR,)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.m2ts
Window Media Video v7 (WMV1),
*.mts
v8 (WMV2)
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
60
Vorbis
RealAudio 6
- 115 -
Kufizime të tjera
●●
Kodekët mund të mos funksionojnë siç duhet nëse ka ndonjë problem me materialin.
●●
Materialet video nuk luhen ose nuk luhen saktë nëse ka gabim në material ose në kontejner.
●●
Zëri ose videoja mund të mos funksionojnë nëse kanë shpejtësi standarde të biteve/shpejtësi standarde të
kuadrove mbi klasifikimet e përputhshmërisë së televizorit.
●●
Nëse tabela e treguesit ka ndonjë gabim, funksioni Kërko (Kërce) nuk do të punojë.
●●
Kur luhet video përmes një lidhjeje në rrjet, videoja mund të mos luhet shtruar për shkak të shpejtësive të
transmetimit të të dhënave.
●●
Disa pajisje USB/kamera dixhitale mund të mos përputhen me televizorin.
●●
Kodeku "HEVC" disponohet vetëm në kontejnerët MKV/MP4/TS.
●●
Kodeku "MVC" mbështetet pjesërisht.
Dekoduesit e videos
●●
H.264 FHD mbështetet deri në nivelin 4,1. (Televizori nuk mbështet FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 nuk mbështetet.
●●
GMC 2 ose më lart nuk mbështetet.
Dekoduesit e zërit
●●
Mbështet "WMA 10 Pro" deri në 5,1 kanale. Mbështet deri në profilin M2. Zëri WMA pa humbje cilësie nuk
mbështetet.
●●
QCELP dhe AMR NB/WB nuk mbështeten.
●●
Vorbis mbështetet për deri në 5,1 kanale.
●●
Dolby Digital Plus mbështetet për deri në 5,1 kanale.
●●
Kodeku DTS LBR disponohet vetëm për kontejnerë MKV/MP4/TS.
●●
Shpejtësitë e mbështetura tipike janë 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 dhe 48 KHz dhe ndryshojnë sipas
kodekut.
- 116 -
Lexoni pas instalimit të televizorit
Lexojeni këtë informacion pas instalimit të televizorit.
Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse
Cilësimet e Madhësi figure zbatohen për burimin aktual. Cilësimet e madhësisë së figurës e përdorur do të mbetet
në fuqi kurdoherë që e zgjidhni atë burim në rast se nuk e ndryshoni.
Sinjali hyrës
Madhësia e figurës
Component
Standarde 16:9, Person., 4:3
Kanal dixhital (720p)
Standarde 16:9, Person., 4:3
Kanal dixhital (1080i, 1080p)
Standarde 16:9, Person., 4:3
HDMI (720p)
Standarde 16:9, Person., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Standarde 16:9, Person., 4:3
USB (720p)
Standarde 16:9, Person., 4:3
USB (1080i/p në 60 Hz)
Standarde 16:9, Person., 4:3
- 117 -
Instalimi i siguresës kundër vjedhjes
Siguresa kundër vjedhjes është një pajisje fizike që mund të përdoret për të mbrojtur televizorin nga vjedhja. Kërkoni
folenë e siguresës në pjesën e pasme të televizorit. Foleja ka një ikonë
përbri saj. Për ta përdorur siguresën,
mbështilleni kabllon e siguresës rreth një objekti që është shumë i rëndë për t'u mbajtur dhe më pas futeni në
folenë e siguresës së televizorit. Siguresa shitet veçmas. Mënyra e përdorimit të siguresës kundër vjedhjes mund të
ndryshojë në çdo model televizori. Për informacione të mëtejshme, drejtojuni manualit të përdorimit të siguresës.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Lexojeni përpara konfigurimit të lidhjes me valë të internetit
Masa paraprake për lidhjen me valë të internetit
●●
Ky televizor mbështet protokollet e komunikimit IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung-u rekomandon përdorimin
e IEEE 802.11n. Skedarët e videove të ruajtur në pajisje të lidhur me televizorin nëpërmjet rrjetit të shtëpisë
mund të mos luhen pa probleme.
""
Protokolli i komunikimit "IEEE 802.11 ac" nuk disponohet në modele të caktuara.
●●
Për të përdorur internetin me valë, televizori duhet të lidhet me një rrugëzues ose modem me valë. Nëse
rrugëzuesi me valë mbështet DHCP-në, televizori mund të përdorë adresë DHCP ose statike për t'u lidhur me
rrjetin me valë.
●●
Zgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk është aktualisht në përdorim. Nëse kanali i caktuar për
rrugëzuesin me valë po përdoret aktualisht nga një pajisje tjetër, kjo rezulton në interferencë dhe/ose
ndërprerje të komunikimit.
●●
Shumica e rrjeteve me valë kanë sistem sigurie opsional. Duhet të krijoni një fjalëkalim me anë të karaktereve
dhe numrave për të aktivizuar sistemin e sigurisë së rrjetit me valë. Më pas ky fjalëkalim nevojitet për t'u
lidhur me një AP që e ka sigurinë e aktivizuar.
Protokollet e sigurisë me valë
Televizori mbështet vetëm protokollet vijuese të sigurisë së rrjetit me valë.
––
Modalitetet e autentikimit: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Llojet e enkriptimit: WEP, TKIP, AES
Televizori nuk mund të lidhet me rrugëzuesit me valë të pacertifikuar.
Në përputhje me specifikimet më të reja të certifikimit Wi-Fi, televizorët Samsung nuk mbështesin enkriptimet e
sigurisë WEP ose TKIP në rrjete që funksionojnë në modalitetin 802.11n. Nëse rrugëzuesi me valë mbështet WPS-në
(konfigurim i mbrojtur Wi-Fi), mund të lidhni televizorin me rrjetin me anë të PBC-së (konfigurim me shtypje butoni)
ose PIN-it (numër personal identifikimi). WPS-ja i konfiguron automatikisht cilësimet e kodit SSDI dhe WPA.
- 118 -
Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit (rezolucionet e
mbështetura)
Kontrolloni rezolucionin e mbështetur për sinjalet hyrëse të kompjuterit.
Kur e lidhni televizorin me kompjuterin, caktojeni kartën e videos së kompjuterit në një nga rezolucionet standarde
të renditura në tabelat më poshtë ose në faqen vijuese. Televizori do të rregullohet automatikisht në rezolucionin e
zgjedhur. Vini re se rezolucioni optimal dhe i rekomanduar është 1920 x 1080 në 60 Hz. Zgjedhja e një rezolucioni që
nuk përfshihet tek tabelat mund të rezultojë në ekran pa figurë ose vetëm në ndezjen e treguesit të energjisë. Shihni
manualin e përdorimit të kartës grafike për rezolucionet e mbështetura.
IBM
Rezolucioni
(Njolla x vija)
720 x 400
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
70 Hz
31,469
Formati i ekranit
Formati i ekranit
(MHz)
Polariteti
(horizontal /
vertikal)
70,087
28,322
-/+
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
Frekuenca e orës
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteti
(horizontal /
vertikal)
Frekuenca e orës
MAC
Rezolucioni
(Njolla x vija)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 119 -
VESA DMT
Rezolucioni
(Njolla x vija)
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteti
(horizontal /
vertikal)
Frekuenca e orës
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 120 -
Rezolucionet e mbështetura për sinjalet video
Kontrolloni rezolucionin e mbështetur për sinjalet e figurës.
CEA-861
Rezolucioni
(Njolla x vija)
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteti
(horizontal /
vertikal)
Frekuenca e orës
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
CEA-861 (DVI)
Rezolucioni
(Njolla x vija)
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteti
(horizontal /
vertikal)
Frekuenca e orës
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
- 121 -
Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth
Lexojeni këtë informacion përpara përdorimit të pajisjes Bluetooth.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Kufizimet në përdorimin e Bluetooth
●●
Nuk mund t'i përdorni njëherësh pajisjet me "Bluetooth" dhe funksionin Sh/kanalësh.
●●
Mund të ketë probleme pajtueshmërie në varësi të pajisjes "Bluetooth". (Mund të mos ketë kufje vetëm për
celularë, në varësi të mjedisit.)
●●
Mund të ndodhin gabime me sinkronizimin e buzëve.
●●
Televizori dhe pajisja "Bluetooth" mund të shkëputen, në varësi të distancës midis tyre.
●●
Një pajisje "Bluetooth" mund të bëjë zhurmë ose të pësojë defekt:
●●
––
Kur pjesë të trupit janë kontakt me sistemin marrës/transmetues të pajisjes Bluetooth ose televizorit.
––
Kur pajisja ka luhatje elektrike nga pengesat e shkaktuara nga muret, këndet ose ndarjet e ambienteve të
zyrave.
––
Kur pajisja ekspozohet ndaj interferencave elektrike nga pajisje të të njëjtit brez frekuencash, ku
përfshihen pajisjet mjekësore, furrat me mikrovalë dhe rrjetet lokale me valë.
Nëse problemi vazhdon, provoni të lidhni pajisjen duke përdorur folenë optike dixhitale ose atë "HDMI (ARC)".
- 122 -
Butonat dhe funksionet
Shqyrtoni luajtje mediash të disponueshme, komandat, butonat e regjistrimit dhe përshkrimet për mënyrën se si
përdoren.
"" Butonat dhe funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë nga materiali që po shikoni apo luani.
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë luajtjes së përmbajtjeve
multimedia
Shtypni butonin e zgjedhjes gjatë luajtjes së cilësdo videoje, fotoje ose përmbajtjeje të regjistruar. Shfaqen butonat e
mëposhtëm.
"" Butonat ose funksionet e ofruara mund të ndryshojnë sipas llojit të përmbajtjes multimedia.
●●
Pusho / Luaj
Ndërpret ose luan materialet multimedia. Mund të përdorni funksionet e mëposhtme kur videoja ndërpritet.
––
●●
Kthim i ngadaltë pas ose Ngadalë përpara: Mundëson luajtjen e videos me ngadalë (1/8, 1/4, 1/2)
mbrapsht ose përpara duke zgjedhur butonin
ose . Për të rritur deri në 3 herë shpejtësinë mbrapsht
ose përpara në modalitetin e ngadaltë, zgjidheni butonin në mënyrë të përsëritur. Për t'u kthyer në
shpejtësinë normale, zgjidhni butonin
ose shtypni butonin
.
Përpara / Tjet.
Shfaq skedarin e mëparshme ose vijues multimedia.
●●
Kthim pas / Shpejt përpara
Kthen mbrapsht ose përshpejton përpara materialet multimedia. Për të rritur deri në 3 herë mbi normalen
shpejtësinë e kthimit mbrapsht ose të përshpejtimit përpara, zgjidhni butonin në mënyrë të përsëritur. Për t'u
kthyer në shpejtësinë normale, zgjidhni butonin
ose shtypni butonin
.
●●
Përsërit
Luan vazhdimisht materialet aktuale multimedia ose të gjithë skedarët e materialeve multimedia vazhdimisht
në të njëjtën dosje.
●●
Përziej
Luan skedarët e muzikës në rend të çrregullt.
●●
Figura e fikur
Luan materialet multimedia me ekranin e fikur.
●●
Rrotullo majtas / Rrotullo djathtas
Rrotullon një foto majtas ose djathtas.
- 123 -
●●
Zmadh
Zmadhon një foto deri në 4 herë.
●●
Përshtatje në ekran
Përshtat foton me ekranin.
●●
Muzika në sfond
Luan ose pushon muzikën në sfond gjatë fotoserisë.
●●
Opsionet
""
Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë sipas modelit dhe përmbajtjes.
Funksioni
Përshkrimi
Shpejtësia e
prezantimit
Cakton shpejtësinë e fotoserisë.
Efekti i diapozitivit
Zbaton efektet e kalimit për fotoserinë.
Luan muzikë në sfond ndërsa televizori shfaq fotot.
Muzika në sfond
"" Skedarët muzikorë duhet të ruhen në të njëjtën pajisje USB si skedarët fotografikë.
"" Për të pushur muzikën në sfond, zgjidhni Muzika në sfond në ekranin e luajtjes.
Informacion
Shfaq informacion të detajuar rreth përmbajtjes aktuale multimedia.
Kontrollon titrat e videos.
Titrat: Aktivizon ose çaktivizon titrat.
Gjuha: Cakton gjuhën e titrave.
Sinkronizo: Rregullon sinkronizimin kur videoja dhe titrat nuk janë të sinkronizuara.
Titrat
Rivendos sinkronizimin: Rivendos rregullimin e sinkronizimit të titrave në 0.
Madhës.: Ndryshon madhësinë e shkrimit për titrat.
Kodimi: Shfaq një listë të gjuhëve të kodimit. Mundëson ndryshimin e gjuhës së enkodimit kur
titrat shfaqen gabim.
Lloj. kon.: Rregullon pozicionin e tekstit dhe skajeve të titrave.
Ngjy. kon.: Ndryshon ngjyrën e skajeve të titrave.
Rrotullo
Rrotullon videon.
Zë "Dolby"
Zgjidhni një kanal zëri.
Gjuha e audios
Ky funksion disponohet vetëm nëse videoja mbështet zë shumëgjurmësh.
- 124 -
Licenca
Kontrolloni informacionet e licencës dhe markat tregtare që vlejnë për televizorin tuaj.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- 125 -
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Markat tregtare: Rovi dhe Rovi Guide janë marka tregtare të Rovi Corporation dhe/ose filialeve të saj.
Licenca: Sistemi Rovi Guide është prodhuar nën licencën e Rovi Corporation dhe/ose të filialeve të saj.
Patenta: Sistemi Rovi Guide mbrohet nga patentat dhe aplikimet për patenta të regjistruara në SHBA, Evropë dhe shtete të
tjera, duke përfshirë një ose më shumë patenta të Shteteve të Bashkuara 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 të lëshuara për Rovi
Corporation dhe/ose filialet e saj.
Deklaratë për mosmbajtje të përgjegjësisë: Rovi Corporation dhe/ose filialet e saj dhe bashkëpunëtorët përkatës nuk janë në
asnjë mënyrë përgjegjës për saktësinë ose disponueshmërinë e informacionit të orareve të programeve ose të të dhënave të
tjera në sistemin Rovi Guide dhe nuk mund të garantojë disponueshmërinë e shërbimit në zonën tuaj. Rovi Corporation dhe/ose
bashkëpunëtorët e tij përkatës nuk do të jenë në asnjë rast përgjegjës për dëme në lidhje me saktësinë ose disponueshmërinë e
informacionit të orareve të programeve ose të të dhënave të tjera në sistemin Rovi Guide.
"" Kjo licencë mund të mos mbështetet në varësi të shtetit ose të modelit.
- 126 -
Udhëzuesi i asistencës
Ofron një meny dhe një udhëzues telekomande për personat me vështirësi shikimi.
Mëso menynë e ekranit
Mësoni menytë në ekranin e televizorit. Menjëherë pas aktivizimit, televizori do t'ju tregojë strukturën dhe
funksionet e menyve që zgjidhni.
Përdorimi i telekomandës
Udhëzues për Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe për telekomandën standarde.
Orientimi i Telekomanda inteligjente "Samsung"
Mbajeni telekomandën me butonat të drejtuara nga vetja. Trashësia e telekomandës vjen më e madhe në pjesën e
përparme dhe më e vogël në pjesën e poshtme. Ekzistojnë dy butona të hollë horizontalë si çelës pranë njëri-tjetrit,
që bien në sy më shumë se butonat e tjerë ose tastet e vogla, dhe ata ndodhen pak poshtë mesit të telekomandës.
Përshkrimi i Telekomanda inteligjente "Samsung"
Nga lart poshtë dhe nga e majta në të djathtë do të gjeni:
●●
Tasti sipër majtas është butoni
.
●●
Në mes të pjesës së sipërme ka një "LED" të vogël.
●●
Poshtë "LED" ndodhet një buton i rrumbullakët, i cili është butoni
●●
Poshtë butonit të njohjes së zërit ndodhen dy taste të vogla, ai në të majtë është butoni i tastierës së numrave
dhe në të djathtë është butoni
.
●●
Nën këtyre dy butonave ndodhet blloku i drejtimit që përbëhet nga një rreth i madh i jashtëm me një buton të
rrumbullakët në mes.
●●
Nën bllokut të drejtimit ndodhen sërish dy taste, në anën e majtë dhe të djathtë, me një buton të rrumbullakët
në mes. Ai në të majtë është butoni i kthimit dhe ai në të djathtë është butoni
. Butoni i rrumbullakët në
mes është butoni
.
- 127 -
.
●●
Poshtë butonit
ndodhen dy butona të hollë horizontalë si çelës prej argjendi, të cilët janë të vetmit që
dalin sipër telekomandës. Ai në të majtë është butoni i volumit dhe ai në të djathtë është butoni i kanaleve.
Shtypni nga poshtë lart për t'i përdorur ata si butona si çelës për të ndryshuar numrin e kanalit ose volumin.
––
Shtypni në krye të butonit të volumit për të çaktivizuar zërin.
––
Shtypni dhe mbani kreun e butonit të volumit për të hapur menynë e asistencës.
––
Shtypni në krye të butonit të kanaleve për të hapur guidën e programeve.
––
Shtypni dhe mbani butonin e kanalit për të hapur Lista e kanaleve.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Butonat me ngjyra
Shtypja e butonit
shfaq në ekran një buton për të regjistruar programin ose për të nisur funksionin "Timeshift"
(kur programi pushohet) bashkë me 4 butonat me ngjyra: i kuq, i gjelbër, i verdhë dhe i kaltër. Ndërsa shikoni
transmetime të drejtpërdrejta, mund të shtypni butonin
.
Butoni i luajtjes/pushimit
Shtypja e butonit
shfaq një dritare me butonat Kthim pas, Luaj, Shpejt përpara, Ndalo Timeshift, Regjist., Kalo
në tran. të drejt., Info. Më pas, shtypja e butonit me shigjetë lart në telekomandë shfaq orën e funksionit "timeshift"
dhe atë të regjistrimit në shiritin e panelit.
- 128 -
Përdorimi i menysë së asistencës
Shiko përshkrimet e funksioneve të menysë së asistencës.
Televizori duhet të konfigurohet dhe të sintonizohet. Për të përdorur Ndërveprimi zanor duhet të lidhni televizorin
me internetin. Nëse ndiheni mjaftueshëm të sigurt, lidhjen mund ta bëni vetë nëpërmjet menysë së cilësimeve.
Sipas udhëzuesit të shpejtë, supozohet se televizori është konfiguruar, sintonizuar dhe lidhur me internetin për
seksionin e Ndërveprimi zanor. Nëse nuk është lidhur ende, atëherë seksioni i Ndërveprimi zanor nuk do të jetë i
përshtatshëm.
Menyja e shkurtoreve të asistencës
Menyja e shkurtoreve të asistencës ju lejon të ndryshoni numrin e cilësimeve që mund t'ju ndihmojnë të përdorni
televizorin, përfshirë aktivizimin dhe çaktivizimin e udhëzuesit zanor. Udhëzuesi zanor është sintezë tekst-fjalë që
shqipton objektet e menysë në ekran dhe bëjnë të përdorshëm televizorin nga persona që s'mund të shikojnë ose të
lexojnë informacionin në ekran.
Menyja përmban një numër artikujsh duke përfshirë:
●●
Udhëzuesi zanor. Funksionon në çdo ekran televizori dhe, kur është i aktivizuar, shqipton dhe identifikon
artikujt e shfaqur në ekran. Për shembull, ju tregon volumin e zgjedhur, kanalin aktual dhe informacionin e
programit. Gjithashtu lexon informacionin e programit në guidën elektronike të programeve (UPE).
●●
Modaliteti Kontrasti i lartë ju lejon të shfaqni të gjitha menytë në një sfond të patejdukshëm të zi dhe shkrim
të bardhë, duke ofruar kontrast maksimal.
●●
Zmadho mundëson zmadhimin e elementëve të rëndësishëm në ekran, siç është emri i programeve.
●●
Mëso telekomandën e televizorit hap një ekran të menysë që përmban figurën e një telekomande. Në këtë
ekran, shtypja e butonit të ndezjes (butoni i sipërm majtas) do të fikë televizorin, por kur shtypet çdo buton
tjetër, televizori do të tregojë emrin e butonit dhe shkurtimisht funksionin e tij. Kjo mënyrë e të mësuarit ju
ndihmon të mësoni vendndodhjen dhe përdorimin e butonave në Telekomanda inteligjente "Samsung" pa
ndikuar në përdorimin normal të televizorit. Shtypni dy herë butonin e kthimit pas për t'u kthyer në ekranin e
mëparshëm.
●●
Mëso menynë e ekranit. Mëso menytë në ekranin e televizorit. Pas aktivizimit, televizori do të të tregojë
strukturën dhe funksionet e menyve që zgjedh.
- 129 -
Hapja e menysë së shkurtoreve të asistencës:
Në Telekomanda inteligjente "Samsung" ekzistojnë dy butona të hollë horizontalë si çelës prej argjendi pranë njëritjetrit, të ndodhur pak poshtë mesit të telekomandës. Ai në të majtë është butoni si çelës i volumit. Në e-Manual,
ky buton quhet butoni AD/SUBT.. Për të hapur menynë e shkurtoreve të asistencës, shtypni dhe mbani kreun e këtij
butoni.
Për gjetjen e butonit AD/SUBT. në telekomandën standarde, kaloni në rreshtin e dytë nga fundi dhe në butonin e
dytë nga ana e djathtë e telekomandës. Për të hapur menynë e asistencës, shtypni këtë buton.
Kjo meny flet pavarësisht cilësimeve të Udhëzuesi zanor. Ajo përmban disa opsione, duke përfshirë aktivizimin dhe
çaktivizimin e Udhëzuesi zanor, aktivizimin dhe çaktivizimin e Përshkrimi i audios, ndryshimin e Kontrasti i lartë,
Zmadho, Mëso menynë e ekranit të menysë dhe të Mëso telekomandën e televizorit.
Përdorimi i menysë së asistencës
Për të përdorur menynë e shkurtesave të asistencës, do t'ju duhet të gjeni tastet me shigjeta dhe butonin Zgjidh. Për
të mësuar se ku ndodhen, shikoni përshkrimin e telekomandës.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar midis artikujve të menysë. Shtypni Zgjidh për të hapur një
artikull të menysë. Zakonisht hapet një nënmeny me opsione. Përdorni sërish shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur
midis opsioneve dhe shtypni butonin Zgjidh për të zgjedhur një opsion. Për ta mbyllur menynë, përdorni butonin me
shigjetë djathtas për të shkuar te butoni Mbyll dhe zgjidheni ose shtypni butonin Return apo Exit.
Udhëzime hap pas hapi për të:
Aktivizoni Udhëzuesi zanor
1.
Shtypni dhe mbani butonin VOL në telekomandë. Shfaqet menyja Shkurtoret e asistencës.
2.
Shtypni shigjetën lart ose poshtë në telekomandë për të lëvizur dhe theksuar opsionin Udhëzuesi zanor.
3.
Shtypni butonin Zgjidh në telekomandë për të aktivizuar ose çaktivizuar Udhëzuesi zanor.
4.
Mbyllni menynë ose duke shtypur butonin
në telekomandë ose duke shtypur shigjetën djathtas për të
theksuar Mbyll dhe më pas duke shtypur butonin Zgjidh.
- 130 -
Aktivizoni Përshkrimi i audios
1.
Shtypni dhe mbani butonin VOL në telekomandë. Shfaqet menyja Shkurtoret e asistencës.
2.
Shtypni shigjetën lart ose poshtë në telekomandë për të lëvizur dhe theksuar opsionin Përshkrimi i audios.
3.
Shtypni butonin Zgjidh në telekomandë për të aktivizuar ose çaktivizuar Përshkrimi i audios.
4.
Mbyllni menynë ose duke shtypur butonin
në telekomandë ose duke shtypur shigjetën djathtas për të
theksuar Mbyll dhe më pas duke shtypur butonin Zgjidh.
Mësoni telekomandën
1.
Shtypni dhe mbani butonin VOL në telekomandë. Shfaqet menyja Shkurtoret e asistencës.
2.
Shtypni shigjetën lart ose poshtë në telekomandë për të lëvizur dhe theksuar opsionin Mëso telekomandën e
televizorit.
3.
Shtypni butonin Zgjidh në telekomandë. Tashmë ndodheni në e-Manual dhe konkretisht në faqen Mëso
telekomandën e televizorit.
4.
Kur të keni përfunduar dhe doni të dilni nga e-Manual, shtypni dy herë butonin
për të shkuar te faqja e
mëparshme.
Aksesi në menynë kryesore të asistencës për të ndryshuar cilësimet Udhëzuesi zanor
Gjithashtu, mund të kaloni te menyja e asistencës nëpërmjet menysë kryesore të televizorit. Kjo ka më shumë
opsione, për shembull për ndryshimin e shpejtësisë së Udhëzuesi zanor.
Televizori nuk do ta shqiptojë këtë meny, nëse Udhëzuesi zanor nuk është tashmë e ndezur.
1.
Shtypni butonin
2.
Shtypni butonin e shigjetës majtas derisa të arrini Cilësimet.
3.
Shtypni butonin Zgjidh dhe do të hapet menyja.
4.
Shtypni shigjetën poshtë për të arritur te Të përgjithshme dhe shtypni butonin Zgjidh për të hapur këtë meny.
5.
Përdorni butonat me shigjeta për të arritur opsionin Asistenca dhe shtypni butonin Zgjidh për të hapur këtë
.
meny.
6.
Menyja do të shfaqet me Cilësimet e udhëzuesit zanor si opsion i parë. Theksoni Cilësimet e udhëzuesit zanor
dhe shtypni Zgjidh.
7.
Një meny do të shfaqet me opsionet për ndryshimin e shpejtësisë, të lartësisë dhe të tonalitetit.
8.
Zgjidhni opsionet duke përdorur butonat me shigjeta dhe shtypni Zgjidh.
- 131 -
Caktimi i cilësimeve të asistencës duke përdorur Ndërveprimi zanor
Ekzistojnë shumë komanda që mund të shqiptoni për kontrollin e televizorit. Ato mund të përdoren së bashku
me Udhëzuesi zanor për të pasur hyrjen dhe daljen e zërit. Për këtë, duhet të përdorni Telekomanda inteligjente
"Samsung" dhe televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
Për të shqiptuar një komandë, shtypni dhe mbani butonin
(butoni i rrumbullakët pranë pjesës së sipërme të
Telekomanda inteligjente "Samsung", drejtpërdrejt nën treguesin e energjisë "LED" dhe mbi bllokun e navigimit
me drejtim). Televizori do të shfaqë një mesazh "shqipto tani". Thoni komandën dhe më pas lëshoni butonin
Televizori do ta konfirmojë komandën.
Për shembull ju mund të:
Ndizni Udhëzuesi zanor:
Shtypni butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe thoni “Aktivizo Udhëzuesi zanor”. Kur të fikni
Udhëzuesi zanor, nuk ekziston asnjë konfirmim zanor lidhur me këtë fikje.
Ndizni Përshkrimi i audios:
Shtypni butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe thoni “Aktivizo Përshkrimi i audios”.
Aktivizimi i Kontrasti i lartë.
Shtypni butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe thoni “Aktivizo Kontrasti i lartë”.
- 132 -
.
Përdorimi i televizorit me Udhëzuesi zanor të aktivizuar
Mund të aktivizoni Udhëzuesi zanor për përshkrimin me zë të opsioneve të menysë për personat me vështirësi
shikimi.
Për të përdorur televizorin me Udhëzuesi zanor të aktivizuar, televizori duhet të jetë i konfiguruar dhe i lidhur me
internetin.
Shikimi i televizorit
Ndezja e televizorit
Shtypni butonin
për të ndezur televizorin. Udhëzuesi zanor do të shqiptojë numrin dhe emrin e kanalit, titullin e
programit dhe kohën e fillimit dhe mbarimit të këtij programi.
Ndryshimi i kanalit
Ndryshimi i kanalit mund të bëhet në disa mënyra. Detajet e reja të kanalit do të bëhen të ditura sa herë që të
ndryshoni kanal.
●●
Butoni si çelës i kanaleve lart/poshtë
●●
Hapni listën e kanaleve, përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar midis kanaleve dhe më
shtypni Zgjidh.
●●
Përdorni butonat e numrave drejtpërdrejt në telekomandën standarde.
●●
Përdorni butonin
ekran.
në Telekomanda inteligjente "Samsung" për të shfaqur tastierën numerike virtuale në
- 133 -
Përdormi i regjistrimit të numrit në ekran nëpërmjet Telekomanda inteligjente "Samsung":
Regjistrimi i tastierës numerike virtuale në ekran përdoret për regjistrimin e numrave, p.sh. për të regjistruar numrin
e një kanali, ose për të regjistruar një kod PIN.
Shtypni butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung" dhe në ekran do të shfaqet tastiera numerike virtuale
me 2 rreshta. Udhëzuesi zanor shqipton "tastiera numerike virtuale, 6" që tregon se shiriti i numrit ndodhet në ekran
dhe fokusi është në numrin 6. Ky shirit mban butonat si më poshtë:
●●
Në rreshtin fundor: Nga ana më majtas: TTX, 1 – 9, 0, lëvizni tastierën numerike virtuale në pjesën e sipërme
●●
Rreshti i sipërm: është një buton, Kryer.
Përdorni butonat me shigjeta majtas dhe djathtas për të lëvizur përgjatë rreshtit dhe shtypni butonin e zgjedhjes
për të zgjedhur një numër ose buton. Kur të keni përfunduar me zgjedhjen e të gjithë numrave që ju nevojiten (për
shembull, 123), shtypni shigjetën lart për të kaluar te butoni Kryer dhe shtypni butonin e zgjedhjes për të përfunduar.
Gjatë futjes së një numri kanali, mund të fusni një numër dhe të zgjidhni butonin Kryer në pjesën e sipërme të
rreshtit ose mund të fusni numrin e kanalit dhe të prisni. Pas një kohe të shkurtër, kanali do të ndryshojë dhe
tastiera numerike virtuale do të zhduket nga ekrani.
Ndryshimi i volumit
Përdorni butonin si çelës të volumit në të majtë për ndryshimin e volumit. Sa herë që ndryshoni volumin duhet të
deklarohet niveli i ri i volumit.
Përdorimi i informacionit të programit
Gjatë shikimit të transmetimeve të drejtpërdrejta, shtypni butonin Zgjidh për të shfaqur informacionin e programit
në pjesën e sipërme të ekranit. Udhëzuesi zanor do të shqiptojë detajet e programit dhe nëse ka Përshkrimi i audios
dhe Titrat. Shtypni butonat me shigjeta majtas dhe djathtas për të parë çka më vonë në të njëjtin kanal. Shtypni
butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur në kanale të tjera dhe për të parë çfarë ka tek to në këtë moment.
Shtypni dhe mbani butonin Zgjidh për të nxjerrë informacione më të detajuara të programeve.
Udhëzuesi zanor do të shqiptojë detajet e programet, duke përfshirë përmbledhjen. Poshtë përmbledhjes ndodhen
butonat që lejojnë të kryeni funksione si regjistrimi, shikimi i programit, funksioni "timeshift" (ku mund të ndaloni
transmetimin e drejtpërdrejtë). Kjo përmbledhje nuk mund të ndërpritet për momentin, kështu që do të duhet ta
dëgjoni deri në fund. Përdorni butonat me shigjeta majtas dhe djathtas për të lëvizur midis butonave dhe shtypni
Zgjidh kur të keni mbërritur aty ku dëshironi. Gjithashtu, mund të shtypni
direkt te transmetimet e drejtpërdrejta.
- 134 -
për t'u kthyer pas ose për të kaluar
Përdorimi i udhëzuesit
Shikoni një pamje të përgjithshme të renditjes së programeve të secilit kanal.
TV direkt
Udhëz.
Planifikimet e programeve ditore për çdo transmetues dhe informacionet e programeve mund t'i shihni në Udhëz..
Mund ta përdorni Udhëz. edhe për të zgjedhur programet që dëshironi të shihni për të planifikuar regjistrime të
programeve.
"" Te Udhëz., mund të shikoni vetëm planifikimet e programeve televizive pas orës aktuale.
Mund ta hapni Udhëz. edhe duke përdorur Ndërveprimi zanor. Shtypni dhe mbani butonin
në Telekomanda
inteligjente "Samsung" dhe thoni komandën “guidë”.
"" Informacioni në Udhëz. vlen vetëm për kanalet dixhitale. Kanalet analoge nuk mbështeten.
"" Për të parë Udhëz., fillimisht duhet të caktoni orën e televizorit (
sistemit
Ora
Cilësimet
Të përgjithshme
Administrimi i
Ora).
Kur televizori është instaluar, ora është caktuar në automatike. Nëse duhet të caktoni sërish orën, ndiqni udhëzimet
e mëposhtme.
1.
Shtypni butonin për të hapur Smart Hub.
2.
Shtypni shigjetën e majtë derisa të arrini te Cilësimet.
3.
Shtypni Zgjidh për të hapur menynë kryesore.
4.
Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur nëpër meny derisa të arrini te Të përgjithshme dhe shtypni
butonin Zgjidh.
5.
Përdorni sërish shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur nëpër meny derisa të arrini te Administrimi i sistemit
dhe më pas shtypni Zgjidh.
6.
Përdorni sërish butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të arritur te Ora dhe shtypni butonin Zgjidh.
7.
Kaloni te Ora dhe shtypni Zgjidh. Kaloni tek artikulli Regjim i orës dhe shtypni butonin Zgjidh.
8.
Kaloni tek cilësimi Auto dhe shtypni Zgjidh. Përndryshe, mund të zgjidhni Manual dhe të përdorni menynë për
të caktuar orën.
- 135 -
Kur hapni Udhëz., shfaqet një rrjetë me tabelën e kanaleve dhe të ekraneve. Rreshti i sipërm tregon Filtri i kanaleve
që po shfaqet dhe më pas ditët dhe orët. Çdo rresht ka emrin e një kanali në të majtë dhe programet e atij kanali në
të djathtë.
Te Udhëz., përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur nëpër kanale dhe butonat e majtë dhe të
djathtë për të lëvizur nëpër programe brenda një kanali. Mund të përdorni edhe butonin
kanali dhe të shkoni menjëherë tek ai kanal. Mund të përdorni butonin
për të dhënë një numër
për të shkuar tek ora aktuale.
Nëse përdorni telekomandën standarde, do jeni në gjendje të lëvizni pas dhe përpara me 24 orë përmes guidës së
programeve, duke përdorur butonat
dhe
.
Kur e kaloni fokusin te një program, do të dëgjoni titullin e programit, kohën e nisjes/përfundimit dhe përmbledhjen.
Do të dëgjoni gjithashtu nëse disponohen Përshkrimi i audios dhe Titrat për atë program. Kur kaloni fokusin te një
kanal tjetër, do të dëgjoni emrin dhe numrin e kanalit dhe më pas detajet e programit. Nëse lëvizni në një ditë tjetër,
do të dëgjoni ditën e deklaruar për programin e parë që arrini në atë ditë. Dita nuk përsëritet, ndaj nëse nuk jeni të
sigurt për ditën, mund të lëvizni përpara dhe pas me 24 orë dhe më pas ajo do të deklarohet.
Për të parë programin në "tani"
Lëvizni në një program që po transmetohet aktualisht dhe shtypni butonin e zgjedhjes për të kaluar në transmetimin
e drejtpërdrejtë në kanalin dhe programin që keni zgjedhur në guidë.
Opsione të tjera në udhëzues
Pas kalimit në programin e dëshiruar, shtypni dhe mbani butonin Zgjidh në telekomandë. Shfaqet një dritare ku
renditen funksionet e mëposhtme.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur në meny dhe shtypni butonin Zgjidh për të zgjedhur një
artikull. Shtypni
●●
për të mbyllur menynë dhe për t'u kthyer te Udhëz..
Shikimi i planifikuar
Pasi zgjidhni Planifiko shikimin, mund të planifikoni shikimin për një program të planifikuar për transmetim.
- 136 -
●●
Regjistrimi i planifikuar
Pasi zgjidhni Planifiko regjistrimin, mund të planifikoni regjistrimin për një program të planifikuar për
transmetim.
●●
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
""
Për më shumë informacion rreth Planifiko regjistrimin, referojuni "Regjistrimi i programeve".
Informacion i detajuar
Pasi të zgjidhni Shfaq detaje, mund të shihni informacionin e detajuar mbi programin e zgjedhur. Informacioni
mund të dallojë sipas sinjalit të transmetimit. Nëse informacioni nuk ofrohet me programin, nuk do të shfaqet
gjë.
Shtypni butonin e zgjedhjes në opsionin Shfaq detaje. Do të hapet faqja me detajet e programit, e cila do të
paraqesë përmbledhjen. Për të mbyllur faqen, shtypni butonin Zgjidh.
●●
Afishimi i Regjist. & Menaxheri i program.
Pasi të zgjidhni Menaxheri i program., mund të shikoni ekranin Menaxheri i regjistrimit dhe i planifikimit ose
Menaxheri i program..
Kur keni planifikuar një program për t'u regjistruar ose për t'u parë, te Udhëz. do të shfaqet një ikonë përbri
titullit të programit, e cila tregon nëse programi është planifikuar për t'u regjistruar apo për t'u parë (ikonat
janë të ndryshme nga ana vizuale). Udhëzuesi zanor nuk do ta shqiptojë informacionin. Për të zbuluar nëse një
program është planifikuar për regjistrim apo për t'u parë, shtypni dhe mbani butonin Zgjidh. Opsioni në meny
do jetë anulimi i programit në vend të shikimit ose regjistrimit të tij. Shtypni
për t'u kthyer te Udhëz. pa
ndryshuar cilësimin.
""
Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
""
Menyja në ekran mund të ndryshojë në varësi të modelit.
Shfaqja e kanaleve të preferuara:
Nëse keni caktuar kanale të preferuara, mund të filtroni Udhëz., për të shfaqur vetëm ato kanale. Kjo e bën më të
lehtë gjetjen e programeve që dëshironi.
Për të shfaqur listat e të preferuarave, kaloni në orën aktuale (shtypni butonin
) dhe më pas shtypni shigjetën
majtas për të kaluar në listën e kanaleve. Përdorni shigjetën sipër për të lëvizur lart në listë derisa të arrini butonin
Filtri i kanaleve. Shtypni Zgjidh për të shfaqur listën e opsioneve. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur
ndërmjet kategorive brenda listës. Theksoni opsionin që dëshironi, për shembull Të preferuara 1, dhe shtypni Zgjidh.
Më pas, Udhëz. do të shfaqë informacion vetëm për ato kanale.
"" Nëse keni caktuar një filtër në Udhëz., ai do të mbetet aty kur të mbyllni dhe të hapni sërish Udhëz.. Nëse shikoni se nuk
keni kanalet që mendoni se duhet të keni, një ide e mirë do të ishte të kontrollonit kategorinë dhe të zgjidhnit “Gj.”, i cili do
të shfaqë të gjitha kanalet e sintonizuara.
- 137 -
Konfigurimi i Planifiko shikimin
Konfiguroni televizorin që të shfaqë kanale ose programe të caktuara në një kohë dhe datë të caktuar.
Ikona
shfaqet përbri programeve të konfiguruara për Shikimin e planifikuar.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për një kanal
●●
Ekrani i Udhëz.
Në ekranin e Udhëz., zgjidhni një program që dëshironi të shikoni, pastaj shtypni dhe mbani butonin Zgjidh.
Zgjidhni Planifiko shikimin në menynë që shfaqet.
●●
Ekrani Informacioni i programit
Shtypni butonin Zgjidh ndërsa shikoni televizor. Shfaqet dritarja "Informacioni i programit". Zgjidhni një
program me transmetim të planifikuar duke përdorur butonat e drejtimit djathtas ose majtas dhe shtypni e
mbani butonin Zgjidh. Mund ta planifikoni shikimin e programit duke zgjedhur Planifiko shikimin.
Anulimi i shikimit të planifikuar
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Planifikimet
Fshiji
Shikimi i planifikuar mund të anulohet nëpërmjet Udhëz. ose Smart Hub.
Nga guida e programeve, kaloni te programi dhe shtypni e mbani butonin Zgjidh. Shkoni tek opsioni Anulo
Programin dhe shtypni Zgjidh. Kur të ktheheni te guida e programeve, shikimi i planifikuar do të jetë hequr.
Për të përdorur Smart Hub, shtypni butonin
për të hapur Smart Hub, shtypni shigjetën lart për të kaluar
në rreshtin e sipërm dhe shigjetën djathtas për të kaluar te Menaxheri i program.. Shtypni Zgjidh për të hapur
Menaxheri i program.. Shtypni shigjetën lart për të kaluar në menynë e sipërme, e cila ka dy butona, Regjistrimet
dhe Planifikimet. Shtypni butonat me shigjetat majtas ose djathtas për të theksuar Planifikimet dhe shtypni Zgjidh.
Përdorni shigjetën poshtë për të kaluar në listën e programeve të planifikuara për t'u parë. Kaloni në programin që
dëshironi dhe shtypni shigjetën djathtas për të kaluar në një listë opsionesh. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për
të lëvizur ndërmjet këtyre opsioneve, derisa të arrini në butonin Fshiji. Shtypni butonin Zgjidh për të hequr shikimin
e planifikuar.
- 138 -
Përdorimi i Lista e kanaleve
Shikoni se si të renditni kanalet e disponueshme në televizor.
TV direkt
Lista e kanaleve
Me anë të Lista e kanaleve, mund të ndryshoni kanalin ose të kontrolloni programet në kanale të tjera dixhitale
ndërsa shikoni televizor.
Shtypni butonin
në telekomandë për të hapur Smart Hub, shtypni shigjetat majtas ose djathtas për të kaluar
te TV direkt, shtypni shigjetën lart për të kaluar në rreshtin e sipërm dhe shigjetën djathtas për të kaluar te Lista e
kanaleve dhe më pas shtypni butonin Zgjidh. Ajo tregon një listë të kanaleve dhe programeve aktive për momentin.
Fokusi do jetë në kanalin që po shikoni aktualisht, duke treguar emrin e kanalit, numrin e kanalit dhe titullin e
programit.
Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur në listën e kanaleve (ose përdorni butonin si çelës të kanaleve për të
lëvizur një faqe lart ose poshtë për secilin rast). Mund të përdorni edhe butonin
për të dhënë një numër kanali
dhe të shkoni menjëherë tek ai kanal.
Shtypja e shigjetës djathtas ju çon në listën e kategorive. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur brenda
listës. Shtypni Zgjidh për të zgjedhur një opsion. Do të hapet një listë e dytë. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të
lëvizur nëpër artikujt e listës. Shtypni Zgjidh për të zgjedhur një artikull.
●●
Gj.
Shfaq kanalet që janë kërkuar automatikisht.
●●
Të preferuara
Shfaq listat e të preferuarave 1 deri në 5. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur midis listave të të
preferuarave. Theksoni opsionin që dëshironi dhe shtypni Zgjidh. Tani, lista e kanaleve do të shfaqë vetëm
kanalet e kësaj liste.
●●
Lloji i kanalit
Rendit listën në mënyrë që të përfshijë vetëm kanalet e zhanrit të zgjedhur. Por, Lloji i kanalit mund të
përdoret vetëm për kanalet që përmbajnë informacionin e zhanrit. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të
lëvizur brenda listës së zhanreve (ose televizor, radio, të dhëna). Theksoni zhanrin që dëshironi dhe shtypni
Zgjidh. Tani, lista e kanaleve do të shfaqë vetëm kanalet e këtij zhanri.
●●
Rend.
Rendit listën sipas Numri i kanalit ose Emri.
""
●●
Ky opsion disponohet vetëm në kanalet dixhitale dhe mund të mos jetë gjithmonë i disponueshëm.
Antena
Mundëson zgjedhjen midis Ant., Kabllor dhe Satelit.
""
Ky opsion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara gjeografike.
- 139 -
Krijimi i një liste personale të të preferuarave
Cakton si kanale të preferuara kanalet e para më shpesh.
Kanalet e preferuara janë të theksuara në ekranet e Redakto kanalin dhe Gj. me simbolin
.
"" Për momentin nuk ka asnjë reagim me Udhëzuesi zanor për këtë.
Regjistrimi i kanaleve si të preferuara
TV direkt
Lista e kanaleve
1.
Shtypni butonin e drejtimit djathtas në telekomandë.
2.
Zgjidhni Të preferuara.
3.
Zgjidhni listën e dëshiruar të të preferuarave.
4.
Lëvizni te Redak. të pref..
5.
Zgjidhni një kanal për të shtuar në listën e të preferuarave
6.
Shtypni butonin e zgjedhjes. Kanali i zgjedhur shtohet te lista e të preferuarave.
Për të shtuar kanale në listën e të preferuarave - Detajet
1.
Hapni Lista e kanaleve.
2.
Shtypni shigjetën djathtas për të kaluar në listën e kategorive.
3.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar te Të preferuara dhe shtypni Zgjidh. Do të
shihni listat e të preferuarave 1 deri në 5. Pesë listat ju mundësojnë të konfiguroni lista të ndryshme të të
preferuarave.
4.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar te lista që dëshironi dhe shtypni Zgjidh.
5.
Përdorni butonin me shigjetë lart për të shkuar te butoni Redakto dhe shtypni Zgjidh. Në të majtë do të shikoni
një listë me të gjitha kanalet. Secili prej tyre shoqërohet me kutinë e përzgjedhjes.
6.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur ndërmjet kanaleve. Kur të arrini te një kanal që e
dëshironi si të preferuar, shtypni butonin Zgjidh. Kështu kanali do të zgjidhet dhe në kutinë e përzgjedhjes do
të vendoset një shenjë V.
7.
Kur të keni zgjedhur të gjitha kanalet që dëshironi, shtypni butonin me shigjetë djathtas.
8.
Në ekranin vijues, theksoni Shto tek të prefer. dhe shtypni Zgjidh. Kanalet e zgjedhura shtohen në listën e të
preferuarave.
- 140 -
Fshirja e kanaleve nga një listë të preferuarash – Detaje
1.
Hapni Lista e kanaleve.
2.
Shtypni shigjetën djathtas për të kaluar në listën e kategorive.
3.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar te Të preferuara dhe shtypni Zgjidh. Do të shihni
listat e të preferuarave 1 deri në 5.
4.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar te lista që dëshironi dhe shtypni Zgjidh.
5.
Shkoni te kanali që dëshironi të hiqni dhe shtypni Zgjidh. Përsëritni veprimin për kanale të tjera.
6.
Shtypni butonin me shigjetë majtas për të kaluar te butonat Shto tek të prefer. / Hiq nga të preferuarat.
7.
Theksoni Hiq nga të preferuarat dhe shtypni Zgjidh për të hequr kanalet nga lista e të preferuarave.
8.
Shtypni butonin me shigjetë djathtas.
9.
Në ekranin vijues, theksoni butonin Dil dhe shtypni butonin e zgjedhjes.
Shfaqja dhe zgjedhja e kanaleve vetëm në listat e të preferuarave
TV direkt
Lista e kanaleve
1.
Hapni listën e kanaleve duke shtypur butonin Lista e kanaleve
2.
Shtypni butonin e drejtimit djathtas në telekomandë. Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të
lëvizur brenda listës.
3.
Theksoni Të preferuara dhe shtypni Zgjidh.
4.
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur brenda listës. Zgjidhni listën e dëshiruar midis pesë
listave të të preferuarave në ekran. Shfaqen kanalet në listën e zgjedhur të të preferuarave.
"" Një listë kanalesh shfaqet vetëm nëse lista e zgjedhur e të preferuarave përmban kanale.
- 141 -
Regjistrimi
Regjistrimi i programit në një disk të jashtëm të lidhur me "USB".
Kur keni caktuar një program për regjistrim, shfaqet një ikonë
përbri titullit të programit në udhëzues apo në
listën e kanaleve ose kur shikoni informacione të mëtejshme.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
"" Përpara përdorimit të funksionit të regjistrimit, lexoni të gjitha masat paraprake. Për më tepër informacion, drejtojuni
"Përpara e përdorimit të funksioneve Regjistrimi dhe Timeshift".
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar nga
ekranit i udhëzimeve:
Për të regjistruar një program që po transmetohet, hapni guidën e programeve, lëvizni te programi dhe shtypni e
mbani butonin Zgjidh. Do të shfaqet një meny. Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të kaluar te Regjist..
Shtypni butonin e zgjedhjes për të regjistruar programin. Do të ktheheni në udhëzuesin e programit. Pranë titullit të
programit shfaqet ikona
. Për të zbuluar nëse programi është caktuar për regjistrim ose për të ndaluar regjistrimin,
shtypni dhe mbani butonin Zgjidh; shfaqet menyja dhe ka një opsion Ndal në vend të atij Regjist.. Shtypni butonin
e zgjedhjes në Ndal për të ndaluar regjistrimin ose shtypni butonin
për t'u kthyer në guidën e programeve pa
ndaluar regjistrimin.
Për të regjistruar një program që transmetohet më vonë, kaloni në programin e nevojshëm në udhëzues dhe shtypni
butonin e zgjedhjes. Do të shfaqet një meny. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur brenda menysë. Kaloni
tek opsioni Planifiko regjistrimin dhe shtypni Zgjidh. Do të dëgjoni një mesazh që ju thotë se programi është caktuar
për t'u regjistruar dhe më pas do të ktheheni në guidën e programeve.
Pas titullit të programit, vendoset vizualisht ikona
për të treguar se është caktuar për t'u regjistruar. Për të parë
nëse një program është caktuar për t'u regjistruar ose për të anuluar një regjistrim të planifikuar, zgjidhni programin.
Nëse është caktuar tashmë për t'u regjistruar, atëherë opsioni në meny do të jetë Anulo regjistrimin e planifikuar.
Mund të shtypni butonin e zgjedhjes për të anuluar regjistrimin e planifikuar ose thjesht shtypni butonin
kthyer te guida e programeve pa e anuluar regjistrimin.
- 142 -
për t'u
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar nga
dritarja e informacionit të programit
Për të shfaqur një meny për të regjistruar një program ose për të nisur funksionin "Timeshift", shtypni butonin
ndërkohë që shikoni programin. Mund të zgjidhni funksionet e mëposhtme në meny:
●●
Regjist.: Nis menjëherë regjistrimin e programit që po shikoni.
●●
Timeshift: Nis funksionin "Timeshift".
●●
Ndal: Ndalon regjistrimin ose funksionin "Timeshift" që është i aktivizuar.
●●
Info: Shfaq detajet e programit që ishit duke shikuar.
Regjistrimi i një programi që po shikoni për momentin drejtpërsëdrejti nga
transmetimi i drejtpërdrejtë
Nëse dëshironi të regjistroni një program që po shikoni aktualisht, mund edhe thjesht të shtypni butonin e
regjistrimit në telekomandën standarde. Kjo do ju tregojë nëse programi regjistron dhe për sa kohë do të regjistrojë
(standardi vazhdon deri në fundin e programit).
Ndryshimi i orës së regjistrimit
Kur regjistroni një program të drejtpërdrejtë, mund të specifikoni se sa për sa kohë dëshironi të regjistroni.
Shtypni butonin
në telekomandë, shtypni shigjetat majtas ose djathtas për të kaluar te Modifiko kohën e
regjistrimit dhe më pas shtypni butonin Zgjidh. Do të shfaqet një nivelues dhe do të dëgjoni orën e caktuar të
regjistrimit. Përdorni shigjetat djathtas dhe majtas për të ndryshuar orën dhe shtypni butonin Zgjidh. Do të dëgjoni
një meny që jep informacionin mbi orën e regjistrimit. Për t'u kthyer në programin që po shihnit, shtypni butonin
në telekomandë ose shtypni shigjetat majtas ose djathtas për të kaluar te Kalo në tran. të drejt. dhe më pas shtypni
butonin Zgjidh.
- 143 -
Shikimi i programeve të regjistruara
TV direkt
Menaxheri i program. ose Regjistrimet
Hap Smart Hub duke shtypur butonin
Regjist.
në telekomandë. Do të ndodheni në opsionin TV direkt. Shtypni shigjetën
lart për të kaluar në rreshtin e mësipërme, kaloni në opsionin Udhëz..
Shtypni shigjetën djathtas për të kaluar te Regjistrimet dhe shtypni butonin e zgjedhjes. Do të hapet ekrani
Menaxheri i regjistrimit dhe i planifikimit - duke shfaqur Regjistrimet dhe Planifikimet. Fokusi kalon te artikujt e
parë te Regjistrimet.
Për të luajtur një program, përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur ndërmjet titujve të programeve dhe
më pas mund të zgjidhni të luani një program ose të shtypni butonin me shigjetën djathtas për të lëvizur në listën
e opsioneve. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur ndërmjet opsioneve në këtë listë, për të luajtur
programin, për të hequr (ose fshirë) programin ose për të parë detajet e tij.
Zgjidhni opsionin Luaj për të luajtur programin. Programi fillon. Nëse keni parë një pjesë të programit më parë, do
t'ju shfaqet një meny në ekran, e cila ju mundëson Luaj (nga fillimi), Vazhdo (aty ku e keni lënë) ose Anulo. Përdorni
butonat me shigjetat majtas dhe djathtas për të lëvizur në opsionin e kërkuar dhe shtypni butonin e zgjedhjes.
"" Ky funksion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara.
Fshirja e një programi të regjistruar
Për të fshirë një program të regjistruar, shkoni te lista Regjistrimet (shikoni programet e regjistruara për shikim).
Përdorni butonat me shigjeta lart dhe poshtë për të lëvizur në regjistrimin që dëshironi të fshini.
Shtypni butonin me shigjetë djathtas për të lëvizur në një listë me 3 opsione. Shtypni shigjetën poshtë për të kaluar
në opsionin Fshiji dhe shtypni butonin e zgjedhjes.
Do të pyeteni nëse dëshironi të hiqni artikullin e zgjedhur. Shtypni shigjetën majtas për të kaluar në butonin Fshiji
dhe shtypni butonin e zgjedhjes për të fshirë titullin e programit. Programi do të fshihet dhe do të ktheheni në listën
Regjistrimet.
- 144 -
Përdorimi i Smart Hub
Mësoni si të hapni Smart Hub për të hyrë tek aplikacionet, lojërat, filmat dhe të tjera.
Smart Hub
Pas shtypjes së butonit
në telekomandë, mund të navigoni në internet dhe të shkarkoni aplikacione me Smart
Hub.
"" Disa nga shërbimet e Smart Hub janë shërbime me pagesë. Për të përdorur një shërbim me pagesë, duhet të keni
një llogari me ofruesin e shërbimit ose një llogari "Samsung". Për më tepër informacion, drejtojuni "Krijimi i llogarisë
Samsung".
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Disa funksione të Smart Hub mund të mos disponohen në varësi të ofruesit të shërbimeve, gjuhës ose rajonit.
"" Ndërprerjet e shërbimit Smart Hub mund të shkaktohen nga shkëputjet në shërbimin tuaj të internetit.
"" Mund të shikoni tekstin e plotë të Kushtet dhe rregullorja e fshehtësisë duke kaluar te
Cilësimet
Mbështet
Kushtet dhe rregullorja e fshehtësisë.
"" Për të anuluar marrëveshjen e shërbimit "Smart Hub", megjithëse është e domosdoshme, zgjidhni Rivend. (
Cilësimet
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Rivend.) dhe pastaj shtypni butonin e drejtimit djathtas në hapin Kushtet
e përgjithshme dhe politika e fshehtësisë e Smart Hub.
Shtypni butonin
në telekomandë. Do të nxjerrë një ekran me 2 rreshta. Fokusi do jetë mbi TV direkt në rreshtin e
fundit. Opsionet në rreshtin e sipërm ndryshojnë në varësi në artikullit të zgjedhur në rreshtin e fundit.
Rreshti i fundit ka 4 butona në të majtë të transmetimit të drejtpërdrejtë. Ato janë:
●●
●●
Kërkimi – për të kërkuar të dhënat për kanale, programe, tituj filmash dhe aplikacione në Smart Hub.
Burimi – për të zgjedhur një pajisje të jashtme të lidhur me televizorin
●●
Cilësimet – shfaqet menyja e cilësimeve të shpejta në rreshtin e sipërm. Mund të caktoni shpejt funksionet
e përdorura më shpesh.
●●
APPS - Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra,
duke instaluar aplikacionet përkatëse në televizor.
- 145 -
Butonat në të djathtë të opsionit TV direkt mundësojnë hyrje të shpejtë në aplikacione të tilla si "Netflix" dhe
"Amazon". Aktualisht, shumë prej këtyre aplikacioneve nuk hapen me Udhëzuesi zanor.
Përdorni butonat me shigjetat majtas dhe djathtas për të lëvizur ndërmjet opsioneve në një rresh dhe shigjetat lart
dhe poshtë për të lëvizur ndërmjet rreshtave. Shtypni butonin e zgjedhjes për të hapur një opsion.
Kur të hapni Smart Hub, do të ndodheni në TV direkt. Shtypni shigjetën lart për të lëvizur në rreshtin e sipërm.
Shkoni te butoni i udhëzuesit. Artikujt në këtë rresht janë:
●●
Udhëz. –zgjidheni për të hapur udhëzuesin e programeve
●●
Lista e kanaleve – zgjidheni për të hapur listën e kanaleve
●●
Në të djathtë të butonit Lista e kanaleve, do gjeni një listë të kanaleve të para së fundmi. Theksoni një prej
kanaleve të kësaj liste dhe shtypni butonin e zgjedhjes për të shkuar menjëherë tek ai kanal.
Shfaqja e ekranit të parë te Smart Hub
Tek ekrani kryesor, mund të hapni lehtësisht aplikacionet që keni përdorur më parë ose më shpesh. Aplikacionet
mund të lëvizen ose të fshihen nga ekrani.
Smart Hub ka 2 rreshta. Kur ajo hapet, fokusi është mbi transmetimin e drejtpërdrejtë në rreshtin e fundit. Opsionet
në rreshtin e sipërm ndryshojnë në varësi në artikullit të zgjedhur në rreshtin e fundit. Përdorni shigjetat lart dhe
poshtë për të lëvizur midis rreshtave dhe shigjetat majtas/djathtas për të lëvizur brenda rreshtit.
Rreshti i fundit ka 4 butona në të majtë të transmetimit të drejtpërdrejtë. Ato janë Cilësimet, Burimi, Kërkimi dhe
Aplikacione:
Cilësimet
●●
Kur fokusi lëvizet në ikonën , në krye të menysë shfaqet një listë ikonash të cilësimeve të shpejta. Duke
klikuar mbi ikonat mund të caktoni shpejt funksionet e përdorura shpesh.
––
Regjim figure
Mund të zgjidhni modalitetin e figurës që ofron shikimin më të mirë.
––
Regj. ting.
Mund të zgjidhni një modalitet zëri për dëgjim më të mirë.
- 146 -
––
Dalja e zërit
Mund të zgjidhni altoparlantët që përdor televizori për daljen e zërit.
––
Gjuha e audios
Mund të zgjidhni gjuhën e zërit.
––
Titra
Aktivizon ose çaktivizon titrat.
––
Rrjeti
Mund të shikoni gjendjen aktuale të lidhjes më rrjetin dhe internetin.
Burimi
●●
Mund të zgjidhni një pajisje të jashtme të lidhur me televizorin.
""
Për më tepër informacion, drejtojuni "Ndërrimi i pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin".
Kërkimi
●●
Mund të kërkoni aplikacionet ose lojërat te shërbimet e "Smart Hub". Opsioni i kërkimit nxjerr një tastierë të
paraqitur në ekran në formën e një tastiere "QWERTY" me fokus numrin 1.
APPS
●●
Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra, duke
instaluar aplikacionet përkatëse në televizor.
""
Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Për më tepër informacion, drejtojuni
"Përdorimi i shërbimit Aplikacione".
- 147 -
Përdorimi i e-Manual
Hapni manualin e integruar të përdorimit në televizor.
Hapja e e-Manual
Shtypni butonin e menysë në telekomandën standarde për të hapur menynë. Përndryshe, shtypni butonin
për të
hapur Smart Hub, shtypni shigjetën majtas derisa të arrini cilësimet dhe më pas shtypni butonin e zgjedhjes.
Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur brenda menysë. Lëvizni te opsioni Mbështet, zgjidhni opsionin
e-Manual dhe shtypni butonin e zgjedhjes për ta hapur.
Cilësimet
Mbështet
Hap e-Manual
Mund të shfaqni e-Manual e integruar që përmban informacione mbi funksionet kryesore të televizorit.
"" Si mënyrë alternative, mund të shkarkoni një kopje të e-Manual nga faqja e internetit e "Samsung".
"" Fjalët në blu (p.sh., Regjim figure) tregojnë një artikull menyje.
e-Manual përmban 2 rreshta me butona. Përdorni shigjetat lart dhe poshtë për të lëvizur midis rreshtave dhe
shigjetat majtas e djathtas për të lëvizur brenda rreshtit. Shtypni butonin e zgjedhjes për të hapur seksionin që
dëshironi të lexoni.
e-Manual përmban një seksion me titull "Mëso telekomandën e televizorit" tek "Udhëzuesi i asistencës" (në këndin
e djathtë të ekranit). Kjo është e dobishme veçanërisht për njerëzit të cilët nuk mund të shohin qartë butonat e
telekomandës ose që nuk e kanë të qartë se çfarë bën secili buton. Në këtë seksion, butonat e telekomandës nuk
ndikojnë tek televizori.
- 148 -
Përdorimi i Ndërveprimi zanor
Udhëzues për përdorimin e Ndërveprimi zanor për të komanduar televizorin.
Për të përdorur Ndërveprimi zanor, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin dhe ju duhet të përdorni mikrofonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung".
Ndërveprimi zanor ju mundëson të shqiptoni komandat për të komanduar televizorin, për shembull për të ndryshuar
kanalin ose për të shfaqur guidën e programeve. Kjo nuk është e njëjtë me Udhëzuesi zanor, i cili siguron daljen e
zërit nga televizori gjatë shqiptimit të asaj që shfaqet në ekran. Udhëzuesi zanor është i dobishëm për personat që
nuk shikojnë ose lexojnë artikujt e menysë në ekran.
Për të përdorur Ndërveprimi zanor, shtypni butonin
në telekomandë, thoni një komandë, si p.sh. "Udhëz.", te
mikrofoni në Telekomanda inteligjente "Samsung".
"" Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të modelit ose të rajonit gjeografik.
Hapja e Ndërveprimi zanor
Shtypni dhe mbani butonin
në Telekomanda inteligjente "Samsung". Televizori do të reagojë duke shfaqur
"Shqipto tani". Thoni komandën që dëshironi dhe më pas lëshoni butonin. Televizori do të sinjalizojë mbi atë çfarë
kuptoi dhe më pas do të kryejë veprimin.
"" Nëse televizori nuk mund të identifikojë komandën, provoni sërish me shqiptim më të saktë.
"" Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të modelit ose të rajonit gjeografik.
Disa komanda të dobishme janë:
●●
Udhëzuesi zanor ndezur/fikur – ndez/fik daljen e fjalëve
●●
Përshkrimi i zërit aktiv/joaktiv – aktivizon/çaktivizon përshkrimin e zërit
●●
Kanali [numër] – ndryshohet në atë kanal p.sh. kanali 1
●●
Guida – hap guidën e programeve
●●
Lista e kanaleve – hap listën e kanaleve
●●
Volumi lart/poshtë – ndryshon volumin lart/poshtë
Mund të kërkoni edhe video në "YouTube". Shtypni dhe mbani butonin
dhe thoni një frazë, për shembull “këngë
të [emri]”. Do të hapet një listë me videoklipe të këngëve të atij artisti.
"" Udhëzuesi zanor do të japë me zë shumë informacione rreth videos. Ndërprerja e kësaj nuk është ende e mundur dhe do të
vijojë gjatë sekondave të para të videos.
Nëse thoni një komandë që nuk njihet, televizori shpesh herë do kryejë një kërkim. Shtypni
televizori.
- 149 -
për t'u kthyer te
Download PDF

advertising