Samsung | UE32K4102AK | Samsung 32'' HD TV Joiiii K4102 Seria 4 Manuali i perdoruesit

❑❑ Përdorimi i butonit INFO (guida e programeve të tanishme
dhe vijuese)
Ekrani identifikon kanalin aktual dhe gjendjen e disa cilësimeve zë-figurë.
Guida e programeve aktuale dhe vijuese shfaq informacione ditore për programet
televizive për secilin kanal sipas orarit të transmetimit.
NN Kur shtypni butonin INFO, në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet një bllok
informacioni rreth kanalit. Më pas shtypni butonin ENTERE, me të cilin
mund të shikoni të dhëna rreth programit.
●● Lëvizni ◄, ► për të parë informacione rreth një programi të dëshiruar
ndërkohë që jeni duke parë kanalin aktual.
●● Lëvizni ▲, ▼ për të parë informacione në lidhje me kanalet e tjera.
Shqip
▶
❑❑ Memorizimi i kanaleve
■■ Antena
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
OO MENUm → Transmetimi → Antena → ENTERE
Para se televizori të fillojë memorizimin e kanaleve të disponueshme, duhet të
specifikoni llojin e burimit të sinjalit që është lidhur me televizorin.
◀
▶
Shqip
■■ Sintonizimi automatik
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
OO MENUm → Transmetimi → Sintonizimi automatik → ENTERE
NN Numrat e programeve të caktuar automatikisht mund të mos i korrespondojnë
numrave aktualë ose të dëshiruar të programeve. Nëse kanali është i bllokuar,
shfaqet dritarja për vendosjen e PIN-it.
●● Sintonizimi automatik
◀
Antena (Ant. / Kabllor / Satelit) (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Zgjidhni
burimin e antenës për memorizimin.
NN Kur zgjidhet Ant., kërkohet automatikisht për kanal dhe ruhet në televizor.
Lloji i kanalit (Dixhital & Analog / Dixhital / Analog): Zgjidhni burimin e
kanalit për memorizim.
Renditja e kanalit (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Zgjidhni llojin e
renditjes së kanaleve.
Shqip
▶
Kur zgjidhet Kabllor → Dixhital & Analog, Dixhital ose Analog
–– Përzgjedhje operatori (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Zgjedh një
ofrues të shërbimeve kabllore.
–– Regjim kërkimi: Kërkon për të gjitha kanalet me stacione transmetimi
aktive dhe i ruan ato në TV.
NN Nëse zgjidhni Shpejt, mund të konfiguroni Rrjeti, Rrjeti ID,
Frekuenca, Modulimi dhe Shpejt. trans. manualisht duke shtypur
butonin në telekomandë.
◀
–– Rrjeti: Zgjedh modalitetin e cilësimit të Rrjeti ID ndërmjet Auto ose
Manual.
●● Rrjeti ID: Kur Rrjeti është Manual, mund të konfiguroni Rrjeti ID me
anë të butonave numerikë.
Shqip
▶
●● Frekuenca: Shfaq frekuencën për kanalin (ndryshon në çdo shtet).
●● Modulimi: Shfaq vlerat e disponueshme të modulimit.
●● Shpejt. trans.: Shfaq shpejtësitë e disponueshme të simboleve.
●● Kërkimit i kabllorit
(vetëm në varësi të shtetit dhe të kanaleve kabllore)
Cakton opsione shtesë kërkimi, si frekuenca dhe shpejtësia e transmetimit për
kërkimin për rrjete kabllore.
◀
Fillo frekuencën / Frek. e ndaljes.: Caktoni frekuencën e fillimit ose të
ndalimit (ndryshon në çdo shtet).
Shpejt. trans.: Shfaq shpejtësitë e disponueshme të simboleve.
Modulimi: Shfaq vlerat e disponueshme të modulimit.
Shqip
▶
●● Satelit
(vetëm në varësi të shtetit dhe të kanaleve satelitor)
Kur zgjidhet Satelit, kërkohet automatikisht për kanal dhe ruhet në televizor.
Lloji i kanalit (Të gjitha / TV / Radio): Zgjidhni llojin e kanalit për memorizim.
Satelit: Zgjidhni marrësin satelitor për kërkim.
Regj kërkimi (Gjithë kanalet / Vetëm kanale falas): Zgjedh modalitetin e
kërkimit të satelitit të zgjedhur.
Regjim kërkimi: Cakton Regjim kërkimi me anë të butonave ▲ / ▼.
◀
●● Sintonizimi automatik në pritje (Në varësi të shtetit dhe të modelit):
Vetësintonizo kanalet ndërsa TV-ja ndodhet në regjim pritjeje.
●● Kohëmat. i zgjimit (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Programo
kohëmatësin të ndezë TV-në dhe të nisë kërkimin automatik të kanaleve.
Shqip
▶
❑❑ Përdorimi i menysë së kanaleve
■■ Lista e kanaleve
OO MENUm → Transmetimi → Lista e kanaleve → ENTERE
◀
Lista e kanaleve përmban kanalet që shfaq televizori kur shtypni butonin e
kanaleve. Mund të shikoni informacionin e kanaleve, Gj., TV, Radio, Dhëna/
Tjera, Analog ose Të preferuara 1-5.
Shtypni butonin ► (Regj.) për të ndryshuar modalitetin e kanalit ose shtypni
butonin ◄ (Renditja) për të ndryshuar renditjen e kanaleve sipas numrit ose emrit
të kanalit në listë.
NN Kur shtypni butonin CH LIST në telekomandë, do të shfaqet menjëherë
ekrani Lista e kanaleve.
Shqip
▶
Renditja e kanaleve
●● Numër / Emri: Rregullon renditjen e kanaleve sipas numrit të kanalit ose emrit
në listë.
Modaliteti i kanalit
●● Antena: Kalon në Ant., Kabllor ose Satelit. (Në varësi të shtetit dhe të
◀
modelit)
●● Redak. të pref.: Caktoni si të preferuara kanalet që shihni shpesh.
NN Për më tepër informacion rreth përdorimit të Redak. të pref., drejtojuni
"Redak. të pref.".
●● Të preferuara 1-5: Shfaq të gjitha kanalet e preferuara, të sistemuara deri në
pesë grupe. Secili grup ka ekran të veçantë.
NN Televizori shfaq Të preferuara 1-5 vetëm nëse keni shtuar të preferuara
me anë të Redak. të pref..
Shqip
▶
●●
●●
●●
●●
Gj.: Shfaq të gjitha kanalet që disponohen aktualisht.
TV: Shfaq të gjitha kanalet televizive që disponohen aktualisht.
Radio: Shfaq të gjitha kanalet radiofonike që disponohen aktualisht.
Dhëna/Tjera: Shfaq të gjitha kanalet MHP (Multimedia Home Platform) ose
kanalet e tjera që disponohen aktualisht.
●● Analog: Shfaq të gjitha kanalet analoge që disponohen aktualisht.
◀
▶
Shqip
■■ Udhëz.
OO MENUm → Transmetimi → Udhëz. → ENTERE
Informacioni EPG (Guida elektronike e programeve) ofrohet nga transmetuesit.
Duke përdorur oraret e programeve të dhëna nga transmetuesit, mund të
specifikoni paraprakisht programet që dëshironi të shikoni, në mënyrë që kanali të
kalojë automatikisht në kanalin e zgjedhur të programit në orarin e caktuar. Detajet
e programit mund të shfaqen bosh ose që u ka kaluar koha, në varësi të gjendjes
së kanalit.
◀
●● a Kuq (Nav. i shpejtë): Shikimi i shpejtë i programeve televizive në listë me
anë të butonave ▲/▼/◄/►.
●● b Gjelbër (Kategoria e kanalit): Zgjidhni llojin e kanaleve që dëshironi të
shfaqni.
●● { Verdhë (Menaxheri i program.): Kalon te programet e rezervuara në
Menaxheri i program..
Shqip
▶
■■ Menaxheri i program.
OO MENUm → Transmetimi → Menaxheri i program. → ENTERE
Mund të caktoni që kanali i dëshiruar të shfaqet automatikisht në një kohë të
caktuar. Për më tej, mund të shfaqni, modifikoni ose të fshini kanalin që keni
rezervuar për të parë.
NN Për ta përdorur funksionin duhet të caktoni fillimisht orën aktuale me anë të
funksionit Ora → Ora në menynë Sistemi.
◀
1. Shtypni Program në ekranin Menaxheri i program.. Shfaqet menyja
Planifiko shikimin.
2. Shtypni butonat ▲/▼/◄/► për të caktuar secilën meny opsionesh.
●● Kanali: Zgjidhni kanalin e dëshiruar.
Shqip
▶
●● Përsërit: Zgjidhni Një, Manual, Sht~Die, Hën~Pre ose Çdo ditë për ta
caktuar sipas dëshirës. Nëse zgjidhni Manual, mund të caktoni ditën që
dëshironi.
NN Shenja (c) tregon ditën që keni zgjedhur.
●● Data: Mund të caktoni datën e dëshiruar.
NN Disponohet kur zgjidhni Një në Përsërit.
●● Fillo kohën: Mund të caktoni kohën e nisjes që dëshironi.
NN Nëse dëshironi të redaktoni ose të anuloni programimin e rezervuar, zgjidhni
◀
programimin e rezervuar te Menaxheri i program.. Pastaj shtypni butonin
ENTERE dhe zgjidhni Redakto ose Fshiji.
Shqip
▶
■■ Redakto kanalin
OO MENUm → Transmetimi → Redakto kanalin → ENTERE
Mund të redaktoni ose të fshini kanale.
1. Shkoni tek ekrani Redakto kanalin.
2. Shtypni butonin ▲/▼ për të zgjedhur kanalin e dëshiruar dhe pastaj shtypni
butonin ENTERE. Shenja (c) tregon kanalin që keni zgjedhur.
NN Mund të zgjidhni më shumë se një kanal.
◀
NN Shtypni sërish ENTERE për ta çzgjedhur kanalin.
Shqip
▶
NN Përdorimi i butonave me ngjyrë dhe butonave të funksioneve me Redakto
kanalin.
●● a Kuq (Ndrysho numrin): Ndryshon renditjen e kanaleve në listën e
kanaleve.
–– E (Kryer): Përfundon ndryshimin e renditjes së kanaleve.
NN Kanali dixhital nuk e mbështet këtë funksion kur Redakto numrin e
kanalit caktohet në Çaktivizo. (Në varësi të shtetit dhe të modelit)
◀
●● b Gjelbër (Fshiji): Fshin një kanal nga lista e kanaleve.
●● { Verdhë (Bllok / Zhblloko): Bllokoni kanalin që të mos mund të zgjidhet
apo shfaqet. / Zhbllokoni kanalin që bllokuat.
NN Ky funksion disponohet vetëm kur Bllokim i kanaleve caktohet në
Ndez .
NN Shfaqet ekrani i vendosjes së PIN-it. Jepni PIN-in 4-shifror. Ndryshoni
PIN-in me anë të opsionit Ndrysho PIN.
Shqip
▶
●● } Blu (Zgjidh gjithë / Çzgjidh gjitha): Zgjedh ose çzgjedh të gjitha
kanalet njëherësh.
●● Ÿ (Shko te) : Shkon direkt te kanali duke shtypur numrat (0~9).
●● k (Faqja): Kaloni në faqen e mëparshme ose vijuese.
●● T (Veglat): Shfaq menynë e opsioneve. Detajet e shfaqura të menysë së
opsioneve mund të ndryshojnë në varësi të gjendjes dhe të llojit të kanalit.
–– Renditja (vetëm kanale dixhitale): Ndryshoni listën e renditur sipas
numrit ose emrit të kanalit.
◀
–– Antena: Zgjidhni sinjalin e dëshiruar të transmetimit. (Në varësi të
shtetit dhe të modelit)
Shqip
▶
–– Kategori: Ndryshon modalitetin e kanalit në Gj., TV, Radio, Dhëna/
Tjera, Analog, Të para së fundmi, Të para më shumë. Shfaqet
modaliteti i zgjedhur i kanalit.
–– Redak. të pref.: Shkoni direkt tek ekrani Redak. të pref..
–– Riemërto kanalin (vetëm kanalet analoge): Caktojini kanalit një emër
deri në pesë germa. Për shembull: Ushqime, Golf etj. Kjo e bën më të
lehtë gjetjen dhe zgjedhjen e kanalit.
◀
–– Info e kanalit: Shfaq detajet e kanalit të zgjedhur.
–– Informacion: Shfaqni të dhënat e programit të zgjedhur.
Shqip
▶
■■ Redak. të pref. t
OO MENUm → Transmetimi → Redak. të pref. → ENTERE
Mund të shtoni, redaktoni ose fshini kanalet e preferuara.
1. Shkoni tek ekrani Redak. të pref..
2. Shtypni butonat ▲/▼ për të zgjedhur kanalin e dëshiruar dhe pastaj shtypni
butonin ENTERE.
◀
3. Zgjidhni një listë të caktuar me të preferuara ndërmjet Të preferuara 1-5 me
anë të butonit b (Ndry. Pref.) dhe më pas shtypni butonin } (Shto). Kanali i
zgjedhur është shtuar te Të preferuara 1-5.
NN Kanali i preferuar mund të shtohet në disa të preferuara midis Të
preferuara 1-5.
Shqip
▶
NN Përdorimi i butonave me ngjyrë dhe butonave të funksioneve me Redak. të
pref..
●● a Kuq (Kategori / Ndrysho rendin)
–– Kategori: Ndryshon modalitetin e kanalit në Gj., TV, Radio, Analog,
Dhëna/Tjera, Të para së fundmi, Të para më shumë. Shfaqet
modaliteti i zgjedhur i kanalit.
–– Ndrysho rendin: Ndryshoni renditjen e kanaleve të preferuara.
–– E (Kryer): Përfundon ndryshimin e renditjes së kanaleve.
◀
▶
Shqip
●● b Gjelbër (Ndry. Pref.): Ndryshon listën e të preferuarave midis Të
preferuara 1-5.
●● { Verdhë (Zgjidh gjithë / Çzgjidh gjitha): Zgjedh ose çzgjedh të gjitha
kanalet njëherësh.
●● } Blu (Shto / Fshiji)
–– Shto: Shton kanalet e zgjedhura te Të preferuara 1-5.
–– Fshiji: Fshin kanalin e preferuar nga Të preferuara 1-5.
◀
▶
Shqip
●● Ÿ (Shko te) : Shkon direkt te kanali duke shtypur numrat (0~9).
●● k (Faqja): Kaloni në faqen e mëparshme ose vijuese.
●● T (Veglat): Shfaq menynë e opsioneve. Detajet e shfaqura të menysë së
opsioneve mund të ndryshojnë në varësi të gjendjes dhe të llojit të kanalit.
–– Kopjo te Preferencat: Redakton kanalin e zgjedhur të preferuar në Të
preferuara 1-5.
–– Riemërto preferencat: Caktoni emrin e kanalit tuaj të preferuar.
–– Renditja (vetëm kanale dixhitale): Ndryshoni listën e renditur sipas
◀
emrit ose numrit.
–– Antena: Zgjidhni sinjalin e dëshiruar të transmetimit. (Në varësi të
shtetit dhe të modelit)
–– Redakto kanalin: Shkoni direkt tek ekrani Redakto kanalin.
–– Informacion: Shfaqni të dhënat e programit të zgjedhur.
Shqip
▶
❑❑ Bllokimi i programit
■■ Bllok. klas. të pro.
(Në varësi të shtetit)
OO MENUm → Transmetimi → Bllok. klas. të pro. → ENTERE
Parandaloni përdoruesit e paautorizuar, si fëmijët, të shikojnë programe të
papërshtatshme, me anë të një kodi PIN 4-shifror të përcaktuar nga përdoruesi.
Nëse kanali i zgjedhur është i bllokuar, do të shfaqet simboli "\"
◀
NN Detajet e Bllok. klas. të pro. ndryshojnë në varësi të shtetit.
Shqip
▶
■■ Bllokim i kanaleve
OO MENUm → Transmetimi → Bllokim i kanaleve → ENTERE
Bllokoni kanalet në menynë e kanaleve, për të parandaluar përdoruesit e
paautorizuar, si fëmijët, të shikojnë programe të papërshtatshme.
NN Disponohet vetëm kur Burimi caktohet në TV.
◀
▶
Shqip
❑❑ Funksione të tjera
■■ Cilësimet e kanalit
OO MENUm → Transmetimi → Cilësimet e kanalit → ENTERE
●● Shteti (Rajoni)
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
Zgjidhni shtetin ku ndodheni në mënyrë që televizori të mund të sintonizojë
automatikisht kanalet transmetuese.
◀
▶
Shqip
●● Sintonizimi manual
Kërkon manualisht për kanalin dhe e ruan në televizor.
NN Nëse kanali është i bllokuar, shfaqet dritarja për vendosjen e PIN-it.
NN Sipas burimit të kanalit mund të mbështetet Sintonizimi manual.
●● Sintonizimi i kanalit dixhital: Kërkon manualisht për një kanal dixhital
◀
dhe e ruan në televizor. Shtypni butonin I ri për të kërkuar kanale dixhitale.
Pas përfundimit të kërkimit, kanali përditësohet në listën e kanaleve.
–– Kur zgjidhni Antena → Ant.: Kanali, Frekuenca, Gjer. bande
–– Kur zgjidhni Antena → Kabllor: Frekuenca, Modulimi, Shpejt.
trans.
Shqip
▶
●● Sintonizimi i kanalit analog: Kërkon për kanal analog. Shtypni butonin I
ri për të kërkuar kanale duke rregulluar Programi, Sist. i ngjyrave, Sist. i
ting., Kanali, Kërko.
NN Modaliteti i kanalit
–– P (modaliteti i programit): Pas përfundimit të sintonizimit,
stacioneve të transmetimit në zonën tuaj u caktohen numrat e
pozicioneve nga P0 në P99. Mund të zgjidhni një kanal duke
shkruajtur numrin e pozicionit në këtë modalitet.
◀
–– C (modaliteti i kanalit me antenë) / S (modaliteti i kanalit kabllor):
Këto dy modalitete mundësojnë zgjedhjen e kanalit duke dhënë
numrin e caktuar për secilin stacion transmetimi me antenë ose
kanal kabllor.
●● Satelit (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Kërkon për kanal satelitor.
Shtypni butonin Kontr. për të kërkuar kanale duke rregulluar Repetitor,
Regj kërkimi, Kërkim rrjeti.
Shqip
▶
●● Sint. i imët
(vetëm kanalet analoge)
Nëse sinjali është i dobët ose i deformuar, kryejeni manualisht sintonizimin e
imët të kanaleve.
NN Kanalet e sintonizuara imët shënohen me yll "*".
NN Për të ricaktuar sintonizimin e imët, zgjidhni Rivend..
●● Trans. list. kanaleve
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
◀
Importon ose eksporton skemën e kanaleve. Duhet të lidhni një njësi ruajtëse
USB për të përdorur këtë funksion.
NN Shfaqet ekrani i vendosjes së numrit PIN. Jepni numrin 4-shifror PIN.
NN Mbështeten sistemet e skedarëve FAT dhe exFAT.
●● Fshi profilin e operatorit CAM: Zgjidhni operatorin CAM që doni të fshini. (Në
varësi të shtetit dhe të modelit)
Shqip
▶
●● Sistemi satelitor (Në varësi të shtetit dhe të modelit)
Konfiguroni cilësimet për pajisjen satelitore
NN Shfaqet ekrani i vendosjes së numrit PIN. Jepni numrin 4-shifror PIN.
NN Për të rivendosur Sistemi satelitor, zgjidhni Rivend. gjithë cilës..
◀
▶
Shqip
■■ Titra t
OO MENUm → Transmetimi → Titra → ENTERE
Përdorni këtë meny për të caktuar modalitetin Titra.
●● Titra: Aktivizon ose çaktivizon titrat.
●● Regjimi i titrave: Cakton modalitetin e titrave.
NN Nëse programi që po shikoni nuk e mbështet funksionin Dëgjim i
dobët, Normale aktivizohet automatikisht edhe nëse është zgjedhur
modaliteti Dëgjim i dobët.
◀
●● Gjuha e titrave: Cakton gjuhën e titrave.
NN Gjuha e disponueshme mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
NN Anglishtja është gjuha bazë në rastet kur gjuha e zgjedhur nuk
ofrohet në transmetim.
Shqip
▶
●● Titrat parësore: Caktoni gjuhën e parë të titrave.
●● Titrat dytësore: Caktoni gjuhën e dytë të titrave.
■■ Redakto numrin e kanalit (Në varësi të shtetit dhe të modelit)
OO MENUm → Transmetimi → Redakto numrin e kanalit → ENTERE
Përdoreni për të ndryshuar numrin e kanalit. Kur ndryshon numri i kanalit,
informacioni i kanalit nuk përditësohet automatikisht.
◀
▶
Shqip
■■ Opsionet e audios
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
OO MENUm → Transmetimi → Opsionet e audios → ENTERE
●● Gjuha e audios t
Ndryshoni vlerën e zgjedhjes bazë për gjuhët e audios.
Gjuha e audios / Audio parësore / Audio dytësore: Mund të caktoni audion
parësore ose dytësore.
◀
NN Gjuha e disponueshme mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
Shqip
▶
●● Formati i audios
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
Kur zëri del nga altoparlanti kryesor edhe nga marrësi i zërit, mund të jehojë
për shkak të dallimit në shpejtësinë e dekodimit mes altoparlantit kryesor dhe
marrësit të zërit. Në rast të tillë, përdorni funksionin e altoparlantit të televizorit.
NN Opsioni Formati i audios mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
Zëri dixhital 5.1-kanalësh Dolby disponohet vetëm kur lidhet altoparlant i
jashtëm me kabllo optike.
◀
●● Përshkrimi i audios (Në varësi të shtetit dhe të modelit)
Ky funksion drejton transmetimin e zërit për AD-në (përshkrimi i audios) që
dërgohet së bashku me zërin kryesor nga transmetuesi.
Përshkrimi i audios: Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e përshkrimit të
audios.
Volumi: Rregulloni volumin e përshkrimit të audios.
Shqip
▶
■■ Gjuha e teletekstit
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
OO MENUm → Transmetimi → Gjuha e teletekstit → ENTERE
●● Gjuha e teletekstit
NN Anglishtja është gjuha bazë në rastet kur gjuha e zgjedhur nuk ofrohet në
transmetim.
●● Teleteksti parësor / Teleteksti dytësor
◀
NN Teleteksti parësor dhe Teleteksti dytësor mund të mos mbështeten në
disa vende.
Shqip
▶
■■ Tekst dixhital
(Vetëm në MB)
OO MENUm → Transmetimi → Tekst dixhital → ENTERE
NN Kjo veçori aktivizohet nëse programi transmeton me tekst dixhital.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) Një standard ndërkombëtar për sistemet e enkodimit të përdorura
në multimedia dhe hipermedia. Ky është në shkallë më të lartë se sistemi
MPEG që përfshin hipermedia me lidhje të të dhënave, si figurat statike,
shërbimet shkronjore, animacionet, skedarët grafikë dhe video dhe të
dhënat multimedia. MHEG është teknologji ndërveprimi që ekzekutohet në
kohën e përdorimit dhe zbatohet në fusha të ndryshme që përfshijnë VOD
(video me kërkesë), ITV (televizion me bashkëveprim), EC (tregti elektronike),
telearsimim, telekonferenca, biblioteka dixhitale dhe lojëra në rrjet.
Shqip
▶
■■ Ndërfaqe e përbashkët
OO MENUm → Transmetimi → Ndërfaqe e përbashkët → ENTERE
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
●● Meny CI: Kjo e mundëson përdoruesin të zgjedhë nga menyja CAM e ofruar.
◀
Zgjidhni Menynë CI sipas menysë së kartës CI.
●● Transkodimi i videos CAM: Cilësimin e transkodimit të kodekut të videos
mund ta konfiguroni automatikisht nga CAM-i. Kalojeni në Fik. nëse nuk
dëshironi ta përdorni.
NN Duhet të përdorni CAM që mbështet transkodim të kodekut të figurës.
Shqip
▶
●● Info mbi aplikacionin: Shikoni informacionin për CAM-in të futur në folenë
CI dhe për “CI ose CI+ CARD” të futur në CAM. CAM-in mund ta instaloni në
çdo kohë me televizorin ndezur ose fikur.
1. Blini modulin CI CAM te shitësi juaj më i afërt ose me telefon.
2. Futeni mirë kartën CI ose CI+ në CAM sipas drejtimit të shigjetës.
3. Futeni CAM me kartë CI ose CI+ në folenë e ndërfaqes së përbashkët
sipas drejtimit të shigjetës, në mënyrë që të jetë paralel me folenë.
4. Kontrolloni nëse mund të shikoni figurë në kanalet me sinjal të koduar.
◀
▶
Shqip
❑❑ Ndryshimi i modalitetit të paracaktuar të figurës
■■ Regjim figure t
OO MENUm → Figurë → Regjim figure → ENTERE
Zgjidhni llojin e preferuar të figurës.
NN Kur lidhni kompjuter, mund të bëni ndryshime vetëm te Argëtim dhe
Standard.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dinamik: I përshtatshëm për dhoma të ndriçuara.
Standard: I përshtatshëm për mjedise normale.
Natyral (në varësi të modelit): I përshtatshëm për reduktimin e lodhjes së syve.
Film: I përshtatshëm për të parë filma në dhomë të errët.
Argëtim: I përshtatshëm për të parë filma dhe lojëra.
NN Disponohet vetëm kur lidhni kompjuter.
Shqip
▶
❑❑ Rregullimi i cilësimeve të figurës
■■ Drita sfond / Kontrasti / Ndriçimi / Mprehtësia / Ngjyra /
Nuanca (G/R)
Televizori juaj ka disa opsione cilësimi për kontrollin e cilësisë së figurës.
NN SHËNIM
●● Në modalitetet analoge TV, Jasht, AV të sistemit PAL, funksioni Nuanca
◀
(G/R) nuk disponohet. (Në varësi të shtetit dhe të modelit)
●● Kur lidhni kompjuter, mund të bëni ndryshime vetëm te Drita sfond,
Kontrasti, Ndriçimi dhe Mprehtësia.
●● Cilësimet mund të rregullohen dhe të ruhen për çdo pajisje të jashtme të
lidhur me televizorin.
●● Ulja e ndriçimit të figurës redukton konsumin e energjisë.
Shqip
▶
■■ Madhësi figure
OO MENUm → Figurë → Madhësi figure → ENTERE
Caktoni opsionet e ndryshme të figurës si p.sh. madhësia e figurës dhe raporti i
pamjes.
NN Detajet e disponueshëm mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit të
zgjedhur.
NN Opsionet e madhësisë së figurës mund të ndryshojnë në varësi të burimit të
hyrjes.
◀
●● Madhësi figure t: Marrësi kabllor/satelitor mund të ketë përmasat e
veta të madhësisë së ekranit. Megjithatë, është shumë e rekomandueshme të
përdorni modalitetin 16:9 në shumicën e rasteve.
Gjer. auto: Rregullon automatikisht madhësinë e figurës në raport pamjeje
16:9.
16:9: Cakton figurën në modalitetin e gjerë 16:9.
Shqip
▶
Zmadh gjerë: Zmadhon madhësinë e figurës më shumë se 4:3.
NN Rregullon Pozicioni me anë të butonave ▲, ▼.
Zmadh: Zmadhon në drejtimin vertikal figurat e gjera 16:9 për t'iu përshtatur
madhësisë së ekranit.
NN Rregullon Zmadh ose Pozicioni me anë të butonit ▲, ▼.
4:3: Cakton figurën në modalitetin bazë (4:3).
NN Mos shihni në format 4:3 për një kohë të gjatë. Gjurmët e kontureve
◀
që shfaqen në të majtë, në të djathtë dhe në qendër të ekranit mund
të shkaktojnë mbetje të figurës (djegie e ekranit) që nuk mbulohen nga
garancia.
Përsht. Ekr.: Shfaq figurën e plotë pa asnjë prerje kur merret sinjal HDMI (720p
/ 1080i / 1080p) ose Component (1080i / 1080p) (Në varësi të shtetit dhe të
modelit).
Person.: Zmadhon ose zvogëlon në drejtim vertikal dhe/ose horizontal figurat
16:9. Figura e zmadhuar ose e zvogëluar mund të lëvizet majtas, djathtas, lart
dhe poshtë.
Shqip
▶
●● Zmadhimi/Pozicioni: Rregulloni madhësinë dhe pozicionin e figurës.
Disponohet vetëm në Zmadh dhe Person..
●● Pozicioni: Rregullon pozicionin e figurës. Disponohet vetëm në Përsht. Ekr.
ose Zmadh gjerë.
◀
▶
Shqip
NN SHËNIM
●● Pasi të zgjidhni Përsht. Ekr. në modalitetin HDMI (1080i / 1080p) ose
Component (1080i / 1080p), mund të duhet ta vendosni figurën në
qendër (Në varësi të shtetit dhe të modelit):
1.Zgjidhni Pozicioni. Shtypni butonin ENTERE.
2. Shtypni butonin ▲, ▼, ◄ ose ► për të lëvizur figurën.
●● Nëse dëshironi të ricaktoni pozicionin që rregulluat, zgjidhni Rivend. në
◀
ekranin Pozicioni. Figura do të caktohet në pozicionin e saj bazë.
●● Nëse përdorni funksionin Përsht. Ekr. me hyrjen HDMI 720p, do të pritet
1 vijë sipër, poshtë, majtas dhe djathtas si te funksioni Overscan.
●● Ekrani 4:3: Disponohet vetëm kur madhësia e figurës caktohet në Gjer. auto.
Mund të përcaktoni madhësinë e dëshiruar të figurës në 4:3 WSS (shërbimi i
ekranit të gjerë) ose në madhësinë fillestare. Për çdo shtet evropian nevojitet
madhësi e ndryshme figure.
Shqip
▶
■■ FNF t
OO MENUm → Figurë → FNF → ENTERE
Mund të shikoni njëkohësisht sintonizuesin e televizorit dhe një burim të jashtëm
figure. Për shembull, nëse keni marrës kabllor të lidhur në folenë Cable In, mund
të përdorni FNF për të parë programe nga marrësi kabllor dhe për të parë filma
nga luajtësi për Blu-ray i lidhur në folenë HDMI In. FNF nuk funksionon në të
njëjtin modalitet.
NN SHËNIM
◀
●● Nëse e fikni televizorin gjatë shikimit në modalitet FNF, dritarja PIP do të
zhduket.
●● Mund të vëreni se figura në dritaren PIP e humb pak pamjen natyrale kur
e përdorni ekranin kryesor për të shfaqur lojëra ose karaoke.
Shqip
▶
●● Cilësimet PIP
Figura kryesore
Nënfigura
Component, HDMI1, HDMI2/DVI
Televizori
●● FNF: Aktivizoni ose çaktivizoni funksionin PIP.
●● Antena (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Zgjedh antenën për
◀
●●
●●
●●
●●
nënekranin.
Kanali: Zgjidhni kanalin për nënekranin.
Madh. (õ / ã): Zgjidhni madhësinë për nënfigurën.
Pozicioni (ã / – / — / œ): Zgjidhni pozicionin për nënfigurën.
Zgjedhja e ting.: Mund të zgjidhni zërin e dëshiruar në modalitetin FNF.
Shqip
▶
❑❑ Ndryshimi i opsioneve të figurës
■■ Cilësimet e avancuara
OO MENUm → Figurë → Cilësimet e avancuara → ENTERE
(disponohet në modalitet Standard / Film)
Mund të rregulloni konfigurimin e detajuar të ekranit, duke përfshirë ngjyrat dhe
kontrastin.
◀
NN Kur lidhni kompjuter, mund të bëni ndryshime vetëm te Balanca e bardhës
dhe Gama.
●● Kontrasti dinamik: Rregulloni kontrastin e ekranit.
●● Ton i zi: Zgjidhni nivelin e së zezës për të rregulluar thellësinë e ekranit.
●● Ton. mishi: Rregulloni ngjyrën e tonalitetit të lëkurës.
Shqip
▶
●● Regjim vetëm RGB: Shfaq ngjyrat e kuqe, jeshile dhe blu për rregullim të
detajuar të ngjyrimit dhe fortësisë së ngjyrave.
●● Hapës. e ngjyrës: Rregulloni gamën e ngjyrave të disponueshme për të
krijuar imazhe.
●● Balanca e bardhës: Mund të rregulloni temperaturën e ngjyrave të figurës
për t'i bërë objektet e bardha të duken të bardha dhe të gjithë figurën të duket
natyrale.
R-Zhvend. / G-Zhvend. / B-Zhvend.: Rregulloni errësimin e secilës nga
ngjyrat (e kuqe, jeshile, blu).
◀
R-Gain / G-Rritje / B-Rritje: Rregulloni ndriçimin e secilës prej ngjyrave (e
kuqe, jeshile, blu).
Rivend.: Ricakton Balanca e bardhës në cilësimet bazë.
Shqip
▶
●● Gama: Rregulloni intensitetin e ngjyrave kryesore.
●● Ndriçim në lëvizje: Redukton konsumin e energjisë sipas lëvizjes së
përshtatur me kontroll të ndriçimit.
NN Disponohet vetëm në modalitetin Standard.
NN Kur ndryshohet vlera e një cilësimi të Drita sfond, Ndriçimi ose
Kontrasti, Ndriçim në lëvizje caktohet në Fik..
◀
▶
Shqip
■■ Opsionet e figurës
OO MENUm → Figurë → Opsionet e figurës → ENTERE
NN Kur lidhni kompjuter, mund të bëni ndryshime vetëm te Ton. i ngjyrës.
●● Ton. i ngjyrës
NN Ngroh1 ose Ngroh2 çaktivizohet kur modaliteti i figurës është Dinamik.
NN Cilësimet mund të rregullohen dhe të ruhen për çdo pajisje të jashtme të
lidhur me një hyrje në televizor.
◀
●● Pamja e pastër dixhitale: Nëse sinjali i transmetimit i marrë nga televizori
është i dobët, mund të aktivizoni funksionin Pamja e pastër dixhitale për të
zbutur statiket dhe hijet që mund të shfaqen në ekran.
NN Kur sinjali është i dobët, provoni opsione të tjera derisa të shfaqet figura
më e mirë.
Shqip
▶
Vizualizimi automatik: Kur ndryshoni kanalet analoge, shfaq fuqinë e sinjalit.
NN Disponohet vetëm për kanalet analoge.
NN Kur shtypet butoni INFO, shfaqet shiriti i fuqisë së sinjalit.
NN Kur shiriti është i gjelbër, jeni duke marrë sinjalin më të mirë të mundshëm.
●● Filtri i zhurmës MPEG: Redukton zhurmën e MPEG-ut për cilësi të
◀
përmirësuar të figurës.
●● Nivel i zi HDMI: Zgjedh nivelin e zi të ekranit për të rregulluar thellësinë e
ekranit.
NN Disponohet vetëm në modalitetin HDMI (sinjalet RGB).
Shqip
▶
●● Regjim filmi: Vendos TV-në në mënyrë që të diktojë dhe të përdorë
automatikisht sinjalet e filmave nga të gjitha burimet dhe të rregullojë figurën
me një cilësi optimale.
NN Disponohet në modalitetin e televizorit dhe modalitetin e hyrjes së jashtme
që mbështet SD (480i / 576i) dhe HD (1080i), me përjashtim të modalitetit
të kompjuterit.
NN Nëse ekrani nuk duket natyral, ndryshojeni opsionin e tij në Fik. / Auto1 /
Auto2 te Regjim filmi.
◀
▶
Shqip
●● Motion Plus (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Heq turbullirën dhe dridhjet
◀
e forta nga skenat me lëvizje të shpejta. Nëse zgjidhni Person., mund të
konfiguroni manualisht funksionin Red. i turbullirës dhe Reduk. i cop.
figurës dhe të caktoni LED Clear Motion në Ndez për figurë më të qartë
LED. Për t'u rikthyer te cilësimet e paracaktuara, zgjidhni Rivend..
NN Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike
specifike.
NN Kur LED Clear Motion caktohet në Ndez , ekrani duket më i errët sesa
kur është Fik..
NN Nëse LED Clear Motion është Ndez në sinjal figure 60 Hz, ekrani mund
të dridhet.
●● Pamja e qartë analoge: Redukton zhurmën në formë vije diagonale që
ndodh për shkak të interferencave midis sinjaleve.
NN Ky funksion mbështetet vetëm për transmetimet analoge.
Shqip
▶
●● LED Clear Motion (në varësi të modelit): Heq hijet e mbetura nga skenat e
shpejta me shumë lëvizje për të ofruar figurë të pastër.
NN Çaktivizohet kur Regjim figure caktohet në Natyral.
NN Ekrani mund të errësohet disi kur luani LED Clear Motion.
◀
▶
Shqip
■■ Figura e fikur t
OO MENUm → Figurë → Figura e fikur → ENTERE
Ekrani fiket por zëri mbetet i hapur. Për të ndezur ekranin, shtypni një buton
çfarëdo përveç butonit të energjisë dhe të volumit.
◀
▶
Shqip
■■ Rivendos figurën
OO MENUm → Figurë → Rivendos figurën → ENTERE
Ricakton modalitetin aktual të figurës në cilësimet bazë.
◀
▶
Shqip
❑❑ Ndryshimi i modalitetit të paracaktuar të zërit
■■ Regj. ting.
OO MENUm → Ting. → Regj. ting. → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standard: Zgjedh modalitetin normal të zërit.
Muzikë: Thekson muzikën mbi vokalet.
Film: Ofron zërin më të mirë për filmat.
Zë i pastër: Thekson vokalet mbi tingujt e tjerë.
Amplifiko: Rrisni intensitetin e zërit me frekuencë të lartë për t'u mundësuar
dëgjim më të mirë personave me vështirësi në dëgjim.
NN Nëse Zgjedhje altopar. caktohet në Altoparlant i jashtëm, Regj. ting.
çaktivizohet.
Shqip
▶
❑❑ Rregullimi i cilësimeve të zërit
■■ Efekti i ting.
(vetëm modalitet standard zëri)
OO MENUm → Ting. → Efekti i ting. → ENTERE
●● Barazues
Përdorni Balancuesin për të personalizuar konfigurimin e zërit për secilin
altoparlant.
◀
Ekuilibri: Rregullon ekuilibrin ndërmjet altoparlantit të djathtë dhe atij të majtë.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Rregullimi i gjerësisë së brezit):
Rregullon nivelin e frekuencave specifike të gjerësisë së brezit.
Rivend.: Rivendos barazuesin në cilësimet e tij të paracaktuara.
Shqip
▶
■■ Cilësimet e altoparlantit
OO MENUm → Ting. → Cilësimet e altoparlantit → ENTERE
●● Zgjedhje altopar. t
Jehona e zërit mund të ndodhë për shkak të ndryshimit në shpejtësinë e
dekodimit ndërmjet altoparlantit kryesor dhe marrësit të zërit. Në këtë rast,
caktojeni televizorin në Altoparlant i jashtëm.
NN Kur Zgjedhje altopar. caktohet në Altoparlant i jashtëm, volumi
◀
dhe butonat MUTE nuk do të funksionojnë dhe cilësimet e zërit do të
kufizohen.
Shqip
▶
NN Kur Zgjedhje altopar. caktohet në Altoparlant i jashtëm.
●● Altopar. TV: Joaktiv, Altoparlant i jashtëm: Aktiv
NN Kur Zgjedhje altopar. caktohet në Altopar. TV.
●● Altopar. TV: Aktiv, Altoparlant i jashtëm: Aktiv
NN Nëse nuk ka sinjal figure, të dy altoparlantët nuk do të nxjerrin zë.
◀
▶
Shqip
●● Volumi auto
Për të balancuar nivelin e volumit në secilin kanal, caktojeni në Normale.
Natë: Ky modalitet ofron zë më të mirë në krahasur me modalitetin Normale, i
cili nuk nxjerr thuajse fare zhurmë. Është i dobishëm gjatë natës.
NN Për të përdorur kontrollin e volumit në pajisjen burim të lidhur me
televizorin, caktoni Volumi auto në Fik. në televizor. Përndryshe,
ndryshimi në kontrollin e volumit të pajisjes burim mund të mos zbatohet.
●● Lloji i instal. të telev.
◀
Specifikoni llojin e instalimit të televizorit. Zgjidhni ndërmjet Montim në mur
dhe Mbështetësja për të optimizuar automatikisht zërin e televizorit.
Shqip
▶
■■ Cilësimet shtesë
OO MENUm → Ting. → Cilësimet shtesë → ENTERE
●● Niveli DTV i audios (vetëm kanale dixhitale): Ky funksion mundëson
◀
reduktimin e ndryshimit të sinjalit të zërit (një prej sinjaleve që merren gjatë
transmetimit televiziv dixhital) në nivelin e dëshiruar.
NN Në varësi të tipit të sinjalit të transmetimit, MPEG / HE-AAC mund të
rregullohet midis -10dB dhe 0dB.
NN Për ta rritur ose ulur volumin, rregullojeni përkatësisht ndërmjet diapazonit
0 dhe -10.
●● Formati i zërit HDMI: Cakton formatin e përshtatshëm të sinjalit hyrës të zërit
për pajisjen e jashtme të lidhur me folenë HDMI të televizorit.
Shqip
▶
●● Dalja dixh. e zërit: Dalja e audios dixhitale përdoret për të ofruar zë dixhital,
duke zbutur interferencat në altoparlantë dhe në pajisje të tjera dixhitale, si p.sh.
në lexuesin DVD.
Formati i audios: Mund të zgjidhni formatin e daljes së audios dixhitale.
Formati i disponueshëm i daljes së zërit dixhital mund të ndryshojë në varësi
të burimit të hyrjes.
NN Duke lidhur altoparlantët 5.1-kanalësh në sistemin Dolby Digital,
◀
maksimizoni akustikën përfshirëse të zërit 3D.
Vonesa audio: Rregulloni problemet e sinkronizimit audio-video kur shihni TV
ose video dhe kur dëgjoni daljen e zërit dixhital duke përdorur një pajisje të
jashtme, si p.sh. marrësi AV (0 ms ~ 250 ms).
Shqip
▶
●● Ngjeshja Dolby Digital: Ky funksion minimizon ndryshimin e sinjalit midis
sinjalit dolby digital dhe një sinjali zëri (p.sh. audio MPEG, HE-AAC, zë ATV).
NN Zgjidhni Line për të përftuar zë dinamik dhe RF për të zbutur dallimin
mes zërit të lartë dhe të ulët gjatë natës.
Line: Vendosni nivelin e daljes për sinjale më të larta ose më të ulëta se -31dB
(referencë) deri në -20dB ose -31dB.
RF: Vendosni nivelin e daljes për sinjale më të larta ose më të ulëta se -20dB
(referencë) deri në -10dB ose -20dB.
◀
■■ Rikthe tingull.
OO MENUm → Ting. → Rikthe tingull. → ENTERE
Riktheni të gjitha cilësimet e zërit në vlerat bazë të fabrikës.
Shqip
▶
❑❑ Zgjedhja e modalitetit të zërit t
Kur e caktoni në Dyshe I-II, në ekran shfaqet modaliteti aktual i zërit.
A2 Stereo
◀
Stereo NICAM
Lloji i zërit
Dyshe I-II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dyshe
Dysh I ↔ Dysh II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dyshe
Mono → Dysh I
 Dysh II 
Bazë
Ndryshim automatik
Dysh I
Ndryshim automatik
Dysh I
NN Nëse sinjali stereo është i dobët dhe ndodh një ndryshim automatik, atëherë
kaloni në mono.
NN I aktivizuar vetëm në sinjal zëri stereo.
NN Disponohet vetëm kur Burimi caktohet në TV.
Shqip
▶
❑❑ Kryerja e konfigurimit fillestar
■■ Konfig.
OO MENUm → Sistemi → Konfig. → ENTERE
Konfiguroni kanalet dhe orën gjatë konfigurimit fillestar të televizorit ose në rast
ricaktimi të njësisë.
NN Kryeni konfigurimin fillestar sipas udhëzimeve të televizorit.
◀
▶
Shqip
❑❑ Caktimi i orës
■■ Ora
OO MENUm → Sistemi → Ora → ENTERE
Ora aktuale do të shfaqet sa herë shtypni butonin INFO.
●● Ora: Vendosja e orës shërben për përdorimin e veçorive të ndryshme të
kohëmatësit të TV-së.
NN Nëse hiqni prizën, do të duhet ta ricaktoni orën.
◀
Regjim i orës: Konfiguroni orën aktuale manualisht ose automatikisht.
–– Auto: Vendos automatikisht orën aktuale duke përdorur orën e kanaleve
dixhitale.
Shqip
▶
NN Për ta caktuar automatikisht orën duhet të jetë lidhur antena.
–– Manual: Vendos manualisht orën aktuale.
NN Në varësi të stacionit dhe të sinjalit të transmetimit, konfigurimi automatik i
orës mund të mos jetë i saktë. Në raste të tilla, caktojeni orën manualisht.
◀
▶
Shqip
Vend. e orës: Caktoni Data dhe Ora.
NN Disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Manual.
NN Data dhe Ora mund t'i caktoni drejtpërdrejt duke shtypur butonat
numerikë në telekomandë.
Zona orare (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Zgjidhni brezin tuaj orar.
NN Ky funksion disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Auto.
NN Kur zgjidhni Manual në Zona orare, GMT dhe NO do të aktivizohen.
◀
▶
Shqip
Shmangia kohore (Në varësi të shtetit dhe të modelit): Rregullon orën kur
televizori merr informacionin e orës nëpërmjet internetit. Caktoni orën e saktë
duke zgjedhur shmangien kohore.
NN Ora aktuale do të caktohet nga rrjeti nëse televizori nuk arrin të marrë
informacionin e orës dhe sinjalin e transmetimit nga stacionet televizive.
(p.sh.: Shikimi i televizorit nga dekoduesi, marrësi satelitor etj.)
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i Kohëmatësit të fikjes
OO MENUm → Sistemi → Ora → Kohëm. i fik. → ENTERE
●● Kohëm. i fik. t: Fik televizorin automatikisht pas një afati të
paracaktuar. (30, 60, 90, 120, 150 dhe 180 minuta)
NN Përdorni butonat ▲/▼ për të zgjedhur një afat dhe shtypni ENTERE.
Për të anuluar Kohëm. i fik., zgjidhni Fik..
◀
▶
Shqip
❑❑ Caktimi i Kohëmatësit të fikjes/ndezjes
OO MENUm → Sistemi → Ora → Kohëmat. i ndezjes <ose> Kohëmat. i
fikjes → ENTERE
●● Kohëmat. i ndezjes: Mund të bëni tri konfigurime të ndryshme të Kohëmat. i
ndezjes. (Kohëmat. 1 i ndez., Kohëmat. 2 i ndez., Kohëmat. 3 i ndez.)
Konfig.: Zgjidhni Fik., Një, Çdo ditë, Hën~Pre, Hën~Sht, Sht~Die ose
Manual për ta caktuar sipas dëshirës. Nëse zgjidhni Manual, mund të
konfiguroni ditën në të cilën dëshironi të aktivizohet kohëmatësi.
◀
NN Shenja c tregon ditën që keni zgjedhur.
Ora: Vendosni orën dhe minutat.
Volumi: Vendosni nivelin e dëshiruar të volumit.
Shqip
▶
Burimi: Për të zgjedhur burimin e përmbajtjeve që do të luhen kur të ndizet
televizori. Ju mund:
–– Zgjidhni TV dhe bëni që televizori të shfaqë një kanal specifik satelitor ose
kabllor.
–– Të zgjidhni USB dhe të bëni që televizori luajë skedarë fotografikë ose
zanorë nga një pajisje USB.
–– Të zgjidhni një burim në televizor me të cilin keni lidhur dekoderin dhe të
◀
bëni që televizori të shfaqë një kanal nga dekoderi.
NN Pajisja USB duhet të lidhet me televizorin para se të zgjidhni USB.
Shqip
▶
NN Nëse zgjidhni një burim të ndryshëm nga TV ose USB, duhet:
●● Të keni dekodues kabllor ose satelitor të lidhur me atë burim
●● Të caktoni dekoduesin te kanali që dëshironi të shikoni kur ndizet
televizori
●● Ta lini dekoduesin të ndezur.
NN Kur zgjidhni burim ndryshe nga TV ose USB, opsionet e antenës dhe të
kanalit do të zhduken.
Antena (kur Burimi është caktuar në TV): Zgjidhni ATV ose DTV.
◀
Kanali (kur Burimi është caktuar në TV): Zgjidhni kanalin e dëshiruar.
Shqip
▶
Muzikë / Foto (kur Burimi është caktuar në USB): Zgjidhni dosjen në pajisjen
USB që përmban skedarët muzikorë ose të fotografive që do të luhen me
ndezjen automatike të televizorit.
–– Nëse nuk ka skedarë muzikorë në pajisjen USB ose nëse nuk është
zgjedhur dosje që përmban skedarë muzikorë, funksioni i kohëmatësit nuk
do të punojë siç duhet.
◀
–– Nëse ka vetëm një skedar fotografik në USB, fotoseria nuk do të luhet.
–– Nëse emri i dosjes është shumë i gjatë, dosja nuk mund të zgjidhet.
–– Çdo USB-je që përdorni i caktohet një dosje vetjake. Nëse përdorni mbi
një USB të të njëjtit lloj, sigurohuni se dosjet që i caktohen çdo USB-je të
kenë emra të ndryshëm.
Shqip
▶
–– Rekomandohet që të përdorni një memorie USB dhe një lexues kartash
memorieje kur përdorni Kohëmat. i ndezjes.
–– Funksioni Kohëmat. i ndezjes mund të mos punojë me pajisje USB me
bateri të integruar, me luajtës për MP3, ose me PMP-të e disa prodhuesve,
pasi këto pajisje marrin shumë kohë për t’u njohur.
●● Kohëmat. i fikjes: Mund të bëni tri konfigurime të ndryshme të Kohëmat. i
◀
fikjes. (Kohëmat. 1 i fik., Kohëmat. 2 i fik., Kohëmat. 3 i fik.)
Konfig.: Zgjidhni Fik., Një, Çdo ditë, Hën~Pre, Hën~Sht, Sht~Die ose
Manual për ta caktuar sipas dëshirës. Nëse zgjidhni Manual, mund të
konfiguroni ditën në të cilën dëshironi të aktivizohet kohëmatësi.
NN Shenja c tregon ditën që keni zgjedhur.
Ora: Vendosni orën dhe minutat.
Shqip
▶
❑❑ Zgjidhje ekonomike
■■ Zgjidhja eko
OO MENUm → Sistemi → Zgjidhja eko → ENTERE
●● Kursim energjie: Kjo rregullon ndriçimin e TV-së në mënyrë që të zvogëlojë
◀
konsumin e energjisë.
●● Sensori eko (në varësi të modelit): Për të shtuar kursimin e rrymës, cilësimet e
figurës do t'i përshtaten automatikisht ndriçimit në dhomë.
NN Nëse e rregulloni Drita sfond, Sensori eko do të caktohet në Fik..
Shqip
▶
Drita min. sfond: Kur Sensori eko është Ndez , ndriçimi minimal i ekranit
mund të rregullohet manualisht.
NN Nëse Sensori eko është Ndez , ndriçimi i ekranit mund të ndryshojë
(të errësohet ose të ndriçohet lehtë) në varësi të intensitetit të dritës
rrethuese.
●● Nuk ka sinjal energjie: Për të shmangur konsumin e rrymës, vendosni për sa
kohë doni të qëndrojë ndezur TV-ja edhe nëse nuk merr sinjal.
NN Joaktiv kur kompjuteri është në modalitetin e kursimit të energjisë.
◀
●● Fikja automat.: Nëse televizori mbetet i ndezur për katër orë pa asnjë reagim
nga përdoruesi, televizori fiket automatikisht për të parandaluar mbinxehjen.
Shqip
▶
❑❑ Funksione të tjera
■■ Gjuha e menysë
OO MENUm → Sistemi → Gjuha e menysë → ENTERE
Caktoni gjuhën e menysë.
◀
▶
Shqip
■■ Koha e mbrojtjes auto
OO MENUm → Sistemi → Koha e mbrojtjes auto → ENTERE
●● Koha e mbrojtjes auto (Fik. / 2 orë / 4 orë / 8 orë / 10 orë):
Nëse ekrani qëndron pezull me një figurë të palëvizshme për një kohë të caktuar
nga përdoruesi, aktivizohet mbrojtësi i ekranit për të parandaluar krijimin e hijeve
në ekran.
◀
▶
Shqip
■■ Përgjith.
OO MENUm → Sistemi → Përgjith. → ENTERE
●● Regjimi loje: Kur lidheni me një konsolë lojërash si PlayStation™ ose Xbox™,
mund të përjetoni lojëra më reale duke zgjedhur modalitetin e lojës.
NN SHËNIM
●● Masa paraprake dhe kufizime për modalitetin e lojës
–– Për të shkëputur konsolën e lojës dhe për të lidhur një pajisje
◀
tjetër të jashtme, caktojeni Regjimi loje në Fik. në menynë e
konfigurimit.
–– Nëse menynë e televizorit e shfaqni në Regjimi loje, ekrani do të
dridhet lehtë.
Shqip
▶
●● Regjimi loje nuk disponohet në modalitet TV.
●● Pas lidhjes së konsolës së lojës, caktojeni Regjimi loje në Ndez .
Fatkeqësisht mund të vëreni ulje të cilësisë së figurës.
●● Nëse Regjimi loje është Ndez :
–– Regjim figure caktohet në Lojë dhe Regj. ting. caktohet Lojë.
●● Bllokimi i Panelit: Bllokoni ose zhbllokoni njëherësh të gjithë butonat e
◀
panelit. Kur është aktiv Bllokimi i Panelit, asnjëri nga butonat në panel nuk
funksionon.
●● Log. e fillimit: Shfaqni logon e Samsung-ut me ndezjen e TV-së.
Shqip
▶
■■ Ndrysho PIN
OO MENUm → Sistemi → Ndrysho PIN → ENTERE
Ndryshoni fjalëkalimin e kërkuar për konfigurimin e televizorit.
NN Ekrani i vendosjes së kodit PIN shfaqet përpara ekranit të konfigurimit.
NN Jepni PIN-in 4-shifror. Ndryshoni PIN-in me anë të opsionit Ndrysho PIN.
◀
▶
Shqip
■■ Video sipas kërkesës DivX®
OO MENUm → Sistemi → Video sipas kërkesës DivX® → ENTERE
Shfaq kodin e regjistrimit të autorizuar për televizorin. Nëse lidheni me faqen
e DivX në internet dhe regjistroheni atje me kod regjistrimi 10-shifror, mund të
shkarkoni skedarin e regjistrimit VOD.
Regjistrimi përfundon pasi ta luani duke përdorur Videot.
NN Për më tepër informacion mbi DivX® VOD, vizitoni http://vod.divx.com.
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i funksionit Lista e burimeve
■■ Listë burimi
OO MENUm → Aplikacionet → Listë burimi → ENTERE
NN Kur shtypni butonin SOURCE, ekrani Burimi shfaqet menjëherë.
NN Mund të zgjidhni vetëm pajisje të jashtme të lidhura me televizorin. Te Burimi,
theksohen hyrjet e lidhura.
◀
NN Për informacion të hollësishëm, drejtojuni "Ndryshimi i burimit të hyrjes" në
manualin e përdorimit.
Shqip
▶
❑❑ Lidhja e pajisjeve USB
1. Ndizni televizorin.
2. Lidhni një pajisje USB që përmban skedarë me foto, muzikë dhe filma në
folenë USB anash televizorit.
3. Kur USB-ja lidhet me televizorin, shfaqet një dritare. Fotot, Videot ose
Muzikë mund ta zgjidhni drejtpërdrejt.
◀
▶
Shqip
NN Mund të mos funksionojë siç duhet me skedarë multimedia të palicencuar.
NN Gjërat që duhen ditur përpara se të përdorni materiale media
●● MTP (protokolli i transferimit të mediave) nuk mbështetet.
●● Mbështeten sistemet e skedarëve FAT dhe exFAT.
●● Disa lloje të aparateve fotografike dixhitale USB dhe të pajisjeve audio
◀
mund të mos përputhen me këtë televizor.
●● Media Play mbështet vetëm formatin sekuencial jpeg.
●● Media Play mbështet vetëm pajisjet USB të kategorisë së ruajtjes në
masë (MSC). MSC-ja është pajisje e kategorisë së ruajtjes në masë vetëm
për mbajtjen e materialeve voluminoze. Shembuj MSC-je janë memoriet
Flash, lexuesit e kartave të memories (USB HUB nuk mbështeten). Pajisjet
duhet të lidhen drejtpërdrejt në folenë USB të televizorit.
Shqip
▶
●● Përpara se të lidhni pajisjen me televizorin, rezervojini skedarët për të
●●
●●
●●
●●
◀
●●
evituar dëmtimin apo humbjen e të dhënave. SAMSUNG nuk mban
përgjegjësi për asnjë dëmtim skedari apo humbje të të dhënave.
Mos e shkëpusni pajisjen USB gjatë ngarkimit.
Sa më i lartë të jetë rezolucioni i figurës, aq më shumë kohë duhet për t'u
shfaqur në ekran.
Rezolucioni maksimal i mbështetur për JPEG është 15360 x 8640 pikëza.
Për skedarë të dëmtuar apo që nuk mbështeten, shfaqet mesazhi
"Formati i skedarit nuk mbështetet".
Funksionet për kërkimin e skenave dhe i miniaturës nuk mbështeten te
Videot.
Shqip
▶
●● Nuk mund të luhen skedarët MP3 me DRM që janë shkarkuar nga faqet
◀
me pagesë të internetit. Menaxhimi i të drejtave dixhitale (DRM) është një
teknologji që mbështet krijimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e materialit
në mënyrë të integruar dhe tërësore, duke përfshirë mbrojtjen e të
drejtave dhe të interesave të ofruesve të materialit, parandalimin e kopjimit
të paligjshëm të materialit, si dhe menaxhimin e faturimeve dhe zgjidhjen
e mosmarrëveshjeve.
●● Pajisjet USB që kërkojnë energji të lartë (mbi 500 mA ose 5 V) mund të
mos mbështeten. HDD-të (njësitë e diskut) e lidhura me USB-në nuk
mbështeten.
●● Nëse televizori nuk ka pasur hyrje gjatë një kohe të caktuar në Koha e
mbrojtjes auto, do të aktivizohet mbrojtësi i ekranit.
●● Modaliteti i kursimit të energjisë së disa njësive të jashtme disku mund të
aktivizohet automatikisht kur lidhen me televizorin.
Shqip
▶
●● Nëse përdoret kabllo zgjatuese për USB, pajisja USB mund të mos njihet
◀
ose skedarët në pajisje mund të mos lexohen.
●● Nëse pajisja USB e lidhur me televizorin nuk njihet ose nëse lista e
skedarëve të pajisjes është e dëmtuar apo një skedar i listës nuk luhet,
lidheni pajisjen USB me kompjuterin, formatoni pajisjen dhe kontrolloni
lidhjen.
●● Nëse skedari i fshirë nga kompjuteri gjendet sërish gjatë ekzekutimit të
materialeve media, përdorni "Boshatis koshin e riciklimit" në kompjuter
për ta fshirë skedarin përgjithmonë.
●● Nëse numri i skedarëve dhe i dosjeve të ruajtura në pajisje ruajtjeje USB
është diku mbi 4000, skedarët dhe dosjet mund të mos shfaqen dhe disa
skedarë mund të mos hapen.
Shqip
▶
Heqja e pajisjes USB
1. Shtypni butonin SOURCE.
2. Zgjidhni pajisjen e dëshiruar USB dhe shtypni butonin TOOLS. Shfaqet
menyja Veglat.
3.Zgjidhni Hiq USB-në dhe prisni deri sa të shkëputet pajisja e zgjedhur USB.
Pajisjet USB mund t'i hiqni nga televizori.
NN Për të hequr pajisjet USB nga televizori, rekomandojmë të përdorni funksionin
Hiq USB-në.
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i materialeve media
OO MENUm → Aplikacionet → Media Play → ENTERE
Luani skedarë me foto, muzikë dhe filma të ruajtur në pajisjen USB të kategorisë
së ruajtjes në masë (MSC).
1. Shtypni butonin MEDIA.P.
2. Shtypni butonin ◄/► për të zgjedhur menynë e dëshiruar (Fotot, Videot,
Muzikë), pastaj shtypni butonin ENTERE.
◀
3. Shtypni butonin ◄/► për të zgjedhur pajisjen e dëshiruar, pastaj shtypni
sërish butonin ENTERE.
4. Shtypni butonin ▲/▼/◄/► për të zgjedhur skedarin e dëshiruar në listë,
pastaj shtypni butonin ENTERE ose butonin ∂ (Luaj).
Shqip
▶
Luajtja e skedarëve të zgjedhur
1. Shtypni butonin ▲ për të zgjedhur Opsionet në pjesën e sipërme të çdo
ekrani kryesor dhe zgjidhni Luaj të zgjedh..
2. Zgjidhni skedarët e dëshiruar.
NN Kutia e zgjedhjes shfaqet në të majtë të skedarëve të zgjedhur.
NN Shtypni sërish butonin ENTERE për të çzgjedhur skedarin.
◀
3. Shtypni butonin ▲ për të zgjedhur Luaj.
NN Mund të zgjidhni ose të çzgjidhni të gjithë skedarët duke shtypur Zgjidh
gjithë / Çzgjidh gjitha.
Shqip
▶
❑❑ Luajtja e fotove/videove/muzikës
Gjatë luajtjes së një skedari, shtypni butonin ▲/▼/◄/► për të zgjedhur menynë e
dëshiruar.
NN Nëse menyja e opsioneve nuk shfaqet, shtypni butonin TOOLS ose butonin
ENTERE.
NN Gjatë luajtjes mund të përdorni gjithashtu butonat ∂/∑/∫/π/µ në
telekomandë.
◀
NN Nëse shtypni butonin INFO gjatë luajtjes, mund të shfaqni informacionin e
luajtjes.
Shqip
▶
Menyja e luajtjes
Butoni
Veprimi
Fotot
/
Përpara / Tjet.
●
Fillo diapozitivin / Ndal diapozitivin
●
Luaj / Pusho
/
/
/
◀
/
Videot
Muzika
Miniluajtësi*
●
●
Përpara / Tjet.
Miniluajtësi*
●
●
Kthim pas / Shpejt përpara
●
●
●
* Këta butona shfaqen kur Muzika në sfond caktohet te Miniluajtësi në Fotot.
Shqip
▶
Menyja Cilësimet
●● Fotot
Butoni
◀
Veprimi
Cilësimet e
fotoserisë
Shpejtësia dhe Efektet mund t'i caktoni gjatë fotoserisë.
Zmadh
Figurën mund ta zmadhoni.
Rrotullo
Fotografitë mund t'i rrotulloni në modalitetin e ekranit të plotë.
Muzika në sfond /
Miniluajtësi
Gjatë shikimit të fotoserive mund të zgjidhni muzikë në sfond. /
Mund t'i kontrolloni menytë e thjeshta të luajtjes.
Cilësimet
Regjim figure / Regj. ting.: Mund të rregulloni cilësimin e
figurës ose të zërit.
Informacion: Mund të shikoni informacion të hollësishëm rreth
skedarit të luajtur.
Shqip
▶
NN Gjatë fotoserisë, të gjithë skedarët në listën e skedarëve do të shfaqen sipas
radhës.
NN Kur shtypni butonin ∂ (Luaj) (ose butonin ▲ → Opsionet → Diapozitivi) në
listën e skedarëve, fotoseria fillon menjëherë.
NN Gjatë fotoserisë mund ta rregulloni shpejtësinë me anë të butonit π (REW)
ose μ (FF).
●● Formatet e mbështetura të fotove
NN Për hollësi, drejtojuni seksionit "Specifikimet" në manualin e përdorimit.
◀
▶
Shqip
●● Videot
Butoni
Veprimi
Kërko
Kërkim titujsh: Skedarin tjetër mund ta lëvizni drejtpërdrejt.
Kërkim shiriti kohor: Mund të kërkoni në video me anë të butonit ◄
dhe ► në intervale njëminutëshe ose duke futur drejtpërdrejt numrin.
NN Mund të mos mbështetet në varësi të burimit hyrës.
Regj përsërit.
Mund t'i luani në mënyrë të përsëritur skedarët me filma.
Madhësi figure
Mund ta rregulloni madhësinë e figurës sipas dëshirës.
◀
▶
Shqip
Butoni
Veprimi
Cilësimet
Cilësimet e titrave: Mund ta luani videon me titra. Ky funksion punon
vetëm nëse titrat janë të një emri skedari me videon.
Regjim figure / Regj. ting.: Mund të rregulloni cilësimin e figurës ose
të zërit.
Gjuha e audios: Mund të ndryshoni gjuhën audio nëse videoja ka më
shumë se një gjuhë.
Informacion: Mund të shikoni informacion të hollësishëm rreth
skedarit të luajtur.
◀
▶
Shqip
NN Nëse informacioni i kohës së videos është i panjohur, shiriti i ecurisë dhe i
kohës së luajtjes nuk shfaqet.
NN Në këtë modalitet mund të shihni pjesë filmash të përmbajtura në një Lojë,
por nuk mund ta luani Lojën.
●● Formatet e mbështetura të titrave/videos
NN Për hollësi, drejtojuni seksionit "Specifikimet" në manualin e përdorimit.
◀
▶
Shqip
●● Muzikë
Butoni
Veprimi
Përsërit
Mund të luani në mënyrë të përsëritur skedarë muzikorë.
Përziej
Mund të luani muzikën në mënyrë të shkartisur.
Regj. ting.
Mund të rregulloni konfigurimin e zërit.
NN Shfaq vetëm skedarët me prapashtesën e mbështetur të skedarit të muzikës.
◀
Skedarët me prapashtesa të tjera nuk shfaqen edhe nëse ruhen në të njëjtën
pajisje USB.
NN Nëse zëri nuk është normal gjatë luajtjes së skedarëve me muzikë, rregulloni
Barazues në menynë Ting.. (Skedarët e mbimoduluar të muzikës mund të
shkaktojnë probleme zëri.)
●● Formatet e mbështetura të muzikës
NN Për hollësi, drejtojuni seksionit "Specifikimet" në manualin e përdorimit.
Shqip
▶
Caktimi i gjuhës së enkodimit
Nëse teksti nuk mbështetet, caktoni gjuhën e enkodimit.
1. Shtypni butonin ▲ për të zgjedhur Opsionet në pjesën e sipërme të ekranit
kryesor të muzikës dhe zgjidhni Kodimi.
2. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar të enkodimit.
◀
▶
Shqip
●● Përbërësit & DTV
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
Burimi
Elementet
DTV
◀
Rezolucioni
Frekuenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videot / Fotografitë (Në Media Play)
Për hollësi, drejtojuni seksionit "Specifikimet" në manualin e përdorimit.
Shqip
▶
❑❑ Shfaqja e manualit elektronik
■■ e-Manual
OO MENUm → Mbështet → e-Manual → ENTERE
Mund të lexoni hyrjen dhe udhëzime për veçoritë e televizorit të ruajtura në
televizor.
NN Për informacion të hollësishëm rreth ekranit të manualit elektronik, drejtojuni
"Si të përdorim manualin elektronik" në manualin e përdorimit.
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i vetëdiagnostikimit
■■ Vetë-diagnostikim
OO MENUm → Mbështet → Vetë-diagnostikim → ENTERE
NN Vetë-diagnostikim mund të marrë disa sekonda, gjë që është pjesë e
funksionimit normal të televizorit.
◀
●● Testi i figurës: Përdoreni për të kontrolluar problemet e figurës.
●● Test i ting.: Përdorni zërin e melodisë së integruar për të kontrolluar për
probleme të zërit.
NN Nëse nuk dëgjoni zë nga altoparlantët e televizorit, përpara se të kryeni
testin e zërit, sigurohuni që Zgjedhje altopar. është caktuar nëAltopar.
TV në menynë Ting..
Shqip
▶
NN Melodia do të dëgjohet gjatë testit edhe sikur zëri të jetë heshtur me anë
të butonit MUTE.
●● Informacioni i sinjalit (vetëm kanale dixhitale): Cilësia e marrjes e kanalit
HDTV ose është e përsosur ose kanalet nuk disponohen. Rregulloni antenën
për të rritur fuqinë e sinjalit.
●● Rivend.: Rivendosni të gjitha cilësimet në paracaktimet e fabrikës, përveç
cilësimeve të rrjetit.
NN Ekrani i vendosjes së kodit PIN shfaqet përpara ekranit të konfigurimit.
◀
NN Jepni PIN-in 4-shifror. Ndryshoni PIN-in me anë të opsionit Ndrysho PIN.
Shqip
▶
❑❑ Përditësimi i softuerit
■■ Përditësimi i softuerit
OO MENUm → Mbështet → Përditësimi i softuerit → ENTERE
Menyja Përditësimi i softuerit mundëson përmirësimin e softuerit të televizorit në
versionin e fundit.
NN Pas përmirësimit të softuerit, cilësimet që kishit caktuar për figurën dhe zërin
◀
do të rikthehen në vlerat bazë. Rekomandojmë t'i shënoni diku cilësimet në
mënyrë që të mund t'i ricaktoni pas përmirësimit.
Shqip
▶
●● Përditëso tani
Firmueri i televizorit mund të përditësohet ose nëpërmjet lidhjeje USB ose nga
sinjali i transmetimit.
–– Nga USB: Fusni njësi USB që përmban skedarin e përmirësimit të firmuerit
të shkarkuar në televizor nga “www.samsung.com”.
NN Ju lutemi të bëni kujdes të mos shkëpusni rrymën apo të hiqni
njësinë USB derisa të kryhen përmirësimet. Televizori do të fiket dhe
do të ndizet automatikisht pas kryerjes së përmirësimit të firmuerit.
◀
▶
Shqip
–– Nga kanali: Përditësoni softuerin duke përdorur sinjalin e transmetimit.
NN Nëse funksioni është zgjedhur gjatë periudhës së transferimit të
softuerit, softueri do të kërkohet dhe do të shkarkohet automatikisht.
NN Koha që kërkohet për shkarkimin e softuerit përcaktohet nga gjendja
e sinjalit.
●● Përditësimi automat.: Ky opsion e përmirëson televizorin ndërkohë që është
◀
në modalitet pritjeje. Kjo i mundëson televizorit të përmirësohet automatikisht
ndërkohë që nuk përdoret. Duke qenë se proceset e brendshme të televizorit
janë në punë, ekrani mund të lëshojë dritë të kuqërreme të zbehtë dhe kjo
mund të zgjasë për më shumë se 1 orë derisa të përfundojë shkarkimi i
softuerit.
●● Administro kanalet satelitore (Në varësi të shtetit dhe të modelit):
Menaxhoni shkarkimet e softuerëve nëpërmjet një kanali satelitor. Disponohet
vetëm kur antena caktohet në Satelit.
Shqip
▶
❑❑ Ndryshimi i modalitetit të përdorimit
■■ Regj. i përdor.
OO MENUm → Mbështet → Regj. i përdor. → ENTERE
Zgjidhni Regj. i përdor. e përshtatshme për vendin. Rekomandojmë që të zgjidhni
Në shtëpi.
◀
●● Në shtëpi: Në shtëpi është cilësimi bazë.
●● Ruaj demo: Ruaj demo është vetëm për pika të shitjes me pakicë. Nëse
zgjidhni Ruaj demo, disa funksione mund të mos punojnë dhe cilësimet e
figurës ricaktohen çdo 5 minuta.
Shqip
▶
❑❑ Shfaqja e funksionit "Kontaktoni Samsung"
■■ Kontakto me Samsung
OO MENUm → Mbështet → Kontakto me Samsung → ENTERE
Shfaqeni këtë informacion kur televizori nuk funksionon siç duhet ose kur
dëshironi të përmirësoni softuerin. Mund të gjeni informacion në lidhje me qendrat
tona telefonike dhe se si të shkarkoni produkte dhe aplikacione.
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i Mod. sport
■■ Mod. sport t
OO MENUm → Aplikacionet → Mod. sport → ENTERE
Ky modalitet ofron kushte optimale për shikimin e lojërave sportive.
●● a (Zmadh): Ndaloni luajtjen dhe ndajeni figurën në 9 pjesë. Zgjidhni pjesën
për ta zmadhuar. Shtypeni butonin sërish për të vazhduar luajtjen.
◀
NN Kur Mod. sport është Ndez , modalitetet e zërit dhe të figurës caktohen
automatikisht në Stadium.
NN Nëse e fikni televizorin gjatë shikimit të Mod. sport, Mod. sport çaktivizohet.
NN Kur është hapur Shërb. i dhënave, Zmadh nuk disponohet.
Shqip
▶
NN Zmadhimi nuk funksionon në modalitetet si më poshtë:
–– PIP aktive
–– Videot për Media Play
–– Tekst dixhital (Vetëm në MB) Shqip
◀
▶
Shqip
❑❑ Përdorimi i rrjetit me valë
(në varësi të modelit - vetëm Mbretëria e Bashkuar)
NN Për hollësi, mund të gjeni një manual shtesë në faqen tonë të internetit "www.
samsung.com".
◀
▶
Shqip
❑❑ All care protection (Mbrojtja tërësore)
(Në varësi të shtetit dhe të modelit)
1. "All care protection (Mbrojtja tërësore)" do ta përditësojë cilësinë e figurës çdo
5000 orë.
2. Menyja e "All care protection (Mbrojtja tërësore)" do të shfaqet çdo 5000 orë,
maksimumi 3 herë. (çdo 5000/10 000/15 000 orë)
◀
3. Njoftimi ose menyja që shfaqet do të mbyllet pas përfundimit të kohës (30
sekonda) ose pas zgjedhjes së çfarëdo butoni në telekomandë, përveç atij të
ndezjes.
●● Kur përdoruesi e fik dhe e ndez sërish televizorin, shfaqet sërish menyja për
kërkimin e përditësimit.
●● Menyja shfaqet vetëm 3 herë, përfshirë shfaqjen e saj fillestare.
●● Menyja do të shfaqet në televizor vetëm për kohën e përcaktuar.
Shqip
Download PDF

advertising