Samsung | AR09HQFSBWKN | Samsung AR5000 Klima uređaj koji se montira na zid, sa bržim hlađenjem, 9000 BTU/h Manuali i përdorimit

A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 1
2014/8/5 15:57:07
Veçoritë e kondicionerit tuaj të ri
2-step cooling (Ftohje me 2 hapa)
Funksioni i ftohjes me 2 hapa do ta ftohë shpejt dhomën për të arritur temperaturën e dëshiruar
dhe pastaj do të rregullojë automatikisht shpejtësinë e ventilatorit dhe fryrjen e ajrit për t'ju
ndihmuar të ndiheni rehat dhe të freskuar.
ftohje e shpejtë
Nëse doni ajrin e fortë të ftohtë, vetëm zgjidhni funksionin Shpejt! Do të merrni ajrin më të fortë!
ftohje e rehatshme
Nëse doni ajrin e rehatshëm dhe freskues, funksioni Rehati do t'jua shpërndajë ajrin e ftohtë në
mënyrë indirekte në mënyrë që të ndiheni rehat.
Single User (Përdorues i Vetëm)
Përdoreni funksionin Përdorues i Vetëm kur jeni vetëm në shtëpi. Funksioni Përdorues i Vetëm do të
minimizojë konsumin e energjisë me teknologjinë inverter dhe do ta ulë faturën e energjisë duke
rregulluar kapacitetin maksimal të punimit të kompresorit.
Filtër i Thjeshtë
Nuk ka grilë që duhet hequr para se të nxirrni filtrin nga kondicioneri! Prandaj, filtri mund të
pastrohet me lehtësi, më shpesh! Pastrimi i shpeshtë i filtrit nuk lejon që pluhuri të hyjë në produkt
ose të grumbullohet në filtër.
Funksion i
Funksioni
do t'ju lejojë të bëni një gjumë nate të mirë, të thellë duke rregulluar
shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin e fryrjes të ajrit.
Instalim i Mençur
Kur të ketë mbaruar instalimi, produkti juaj do të ekzaminohet vetë me anë të punimit provë për të
kontrolluar nëse është instaluar mirë.
Instalim i Thjeshtë
Është i thjeshtë për t'u instaluar! Mund ta varni me lehtësi produktin mbi mur dhe të lidhni tubat
dhe kabllot duke hapur kapakun në fund të produktit. Tani nuk do t'ju duhet ta anoni produktin për
të lidhur tubin dhe kabllot!
Ky produkt është përcaktuar të jetë në përputhje me Direktivën e Tensionit të Ulët (2006/95/EC) dhe Direktivën e Përputhshmërisë
Elektromagnetike (2004/108/EC) të Bashkimit Europian.
Eliminimi i duhur i ketij produkti
(Pajisje mbeturine elektrike dhe elektronike)
(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)
Kjo shenjë që shfaqet në produkt, pajisjet shtesë ose literatura tregon se produkti dhe pajisjet e tij shtesë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB)
nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre të punës. Për të parandaluar një dëm të mundshëm ndaj
mjedisit ose shëndetit njerëzor nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këto artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe
riciklojini ato në mënyrë të përgjegjshme për të mbështetur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit në shtëpi duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë ku e blenë këtë produkt ose zyrën e pushtetit vendor të tyre për hollësi se ku
dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit e biznesit duhet të kontaktojnë furnitorin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet dhe afatet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe pajisjet
e tij shtesë elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturina të tjera tregtare për eliminim.
Shqip-2
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 2
2014/8/5 15:57:08
Përmbajtja
Përgatitja
Masa sigurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrollimi para përdorimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kontrolli i emrave të pjesëve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrolli i telekomandës . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Funksioni bazë
Funksioni bazë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rregullimi i drejtimit të ajrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funksioni i avancuar
Përdorimi i funksionit Fast (Shpejt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Përdorimi i funksionit Comfort (Rehati) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mënyra e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vendosja e kohëmatësit të Ndezjes/Fikjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Përdorimi i funksionit Auto Clean (Pastrim Automatik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Përdorimi i funksionit Single User (Përdorues i Vetëm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Të tjera
Pastrimi i kondicionerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mirëmbajtja e kondicionerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zgjidhja e problemeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instalimi
Masa sigurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zgjedhja e vendit të instalimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aksesorët . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vendosja e pllakës të instalimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Montimi/Çmontimi i panelit Kapak për instalimin e njësisë të brendshme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lidhja e kabllove të montimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Insalimi dhe lidhja e montimit të tubit në njësinë e brendshme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zbrazja e njësisë të brendshme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Prerja ose zgjatja e tubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Instalimi dhe bashkimi i tubit të kullimit në njësinë e brendshme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ndryshimi i drejtimit të tubit të kullimit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Instalimi dhe bashkimi i tubit të kullimit në njësinë e jashtme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zbrazja e tubave të lidhur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kryerja e testeve të rrjedhjes së gazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fiksimi i njësisë së brendshme në vend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Fiksimi i njësisë së jashtme në vend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Modaliteti Instalimi i Mençur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontrolli Final dhe Përdorimi Provë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Procedura e pompimit (kur hiqet produkti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Si të lidhni kabllot e zgjatur të korrentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Shqip-3
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 3
2014/8/5 15:57:08
Masa sigurie
Para se të përdorni kondicionerin tuaj të ri, ju lutemi lexoni këtë manual për t’u
siguruar se dini të përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase veçoritë gjithëpërfshirëse
dhe funksionet e pajisjes tuaj të re.
Për shkak se udhëzimet operative në vijim përfshijnë modele të ndryshme,
karakteristikat e kondicionerit tuaj mund të ndryshojnë pak nga ato që janë
përshkruar në këtë manual. Nëse keni ndonjë pyetje, telefononi qendrën më të afërt
apo kërkoni ndihmë dhe informata online në www.samsung.com.
Simbole të rëndësishme të sigurisë dhe masat paraprake:

PARALAJMËRIM

KUJDES
Veprimet e rrezikshe ose të pasigurta mund të shkaktojnë
lëndime të ndryshme ose vdekje.
Veprimet e rrezikshe ose të pasigurta mund të shkaktojnë
lëndime të vogla personale apo dëmtime të pronave.
Ndiqni udhëzimet.
Shkëputni energjinë elektrike.
MOS u përpiqni.
MOS e çmontoni.
Sigurohuni që makineria është e tokëzuar për të parandaluar ndonjë
goditje elektrike.
PËR INSTALIMIN

PARALAJMËRIM
Përdorni linjën elektrike me specifikimet e energjisë së produktit ose më të
lartë dhe përdorni linjën elektrike vetëm për këtë pajisje. Përveç kësaj, mos
përdorni një kordon shtesë.
 Përdorimi i kordonit shtesë mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
 Mos përdorni transformator elektrik. Mund të shkaktojë goditje elektrike ose
zjarr.
 Nëse kushtet e tensionit/amperit/normës janë të ndryshme, mund të
shkaktohet zjarr.
Instalimi i kësaj pajisje duhet të bëhet nga një teknik i kualifikuar apo
kompani shërbimi.
 Nëse nuk veprohet kështu, kjo mund të shkaktojë shkarkesa elektrike, zjarr,
shpërthim, probleme me produktin ose lëndime dhe mund të shmangë
garancinë mbi produktin e instaluar.
Instaloni një Çelës Izolimi pranë Kondicionerit të Ajrit (por jo mbi panelet e
Kondicionerit të Ajrit) dhe automat të dedikuar vetëm për kondicionerin.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
Fiksojeni njësinë e jashtme në mënyrë që pjesa elektrike e saj të mos
ekspozohet.
 Nëse nuk veprohet kështu, kjo mund të shkaktojë shkarkesa elektrike, zjarr,
shpërthim, probleme me produktin.
Shqip-4
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 4
2014/8/5 15:57:08
PËR INSTALIMIN

01 PËRGATITJA
Mos e instaloni këtë pajisje afër ndonjë pajisjeje ngrohëse, materiali
ndezës. Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, vajor apo me
pluhur, në një vend të ekspozuar ndaj dritës së diellit dhe shiut. Mos e
instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të ketë rrjedhje gazi.
 Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Kurrë mos e instaloni pajisjen në një vend si për shembull lart në mur ku
mund të bjerë.
 Nësë njësia e jashtme bie, mund të shkaktohen dëmtime, vdekje ose dëmtime
të pronës.
Kjo pajisje duhet të tokëzohet në mënyrë të rregullt. Mos e tokëzoni këtë
pajisje në ndonjë tub gasi, tub plastik uji, apo linjë telefonike.
 Në rast të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr dhe shpërthim.
 Sigurohuni që të përdorni një prizë energjie me tokëzim.
KUJDES
Instaloni pajisjen tuaj në vend të sheshtë dhe me nivel ku mund të mbahet
pesha e saj.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen vibrime të panevojshme,
zhurma ose probleme me produktin.
Instaloni tubin kullues në mënyrën e duhur që uji të kullojë siç duhet.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohet rrjedhje uji dhe dëmtime të
pronës. Mos e lidhni shkarkimin me ujërat e zeza pasi mund të shfaqen erëra
të këqija në të ardhmen.
Kur instaloni njësinë e jashtme, sigurohuni që të keni lidhur tubin e kullimit
në mënyrë që rrjedhja të kryhet siç duhet.
 Uji i nxjerrë gjatë operacionit të nxehjes nga njësia e jashtme mund të derdhet
dhe të shkaktojë dëmtime të pronës.
Veçanërisht, në dimër, nëse bie ndonjë copë akulli, mund të shkaktohen
lëndime, vdekje apo dëmtime të pronës.
PËR FURNIZIMIN ME
ENERGJI

PARALAJMËRIM
Kur çelësi elektrik dëmtohet, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
Mos e tërhiqni apo përkulni më shumë se ç’duhet linjën elektrike. Mos e
përdridhni apo rrotulloni linjën elektrike. Mos e shtrëngoni linjën elektrike
në një objekt metalik, vendosni një objekt të rëndë mbi linjën elektrike,
vendosni një linjë elektrike midis objekteve, apo shtyni linjën elektrike në
hapësirën prapa pajisjes.
 Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Shqip-5
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 5
2014/8/5 15:57:08
Masa sigurie
PËR FURNIZIMIN ME
ENERGJI

KUJDES
Kur nuk e përdorni kondicionerin për një periudhë të gjatë apo gjatë
ndonjë vetëtime/stuhie të rrufeshme, shkëputeni energjinë elektrike në
ndërprerësin e qarkut.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
PËR PËRDORIM

PARALAJMËRIM
Nësë pajisja është përmbytur, ju lutemi kontaktoni qendrën më të afërt të
shërbimit.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
Nëse pajisja bën zhurmë të çuditshme, mban erë djegësirë apo tym,
shkëputni menjëherë energjinë elektrike dhe kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
Në rastin e rrjedhjes së gazit (të tillë si gazi i propanit, gazi i lëngshëm, etj.)
ajroseni menjëherë pa prekur linjën elektrike. Mos e prekni pajisjen ao
linjën elektrike.
 Mos përdorni ventilator.
 Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
Për të ri-instaluar kondicionerin, ju lutemi kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen probleme me produktin,
rrjedhje uji, goditje elektrike ose zjarr.
 Nuk ofrohet ndonjë shërbim transporti për këtë produkt. Nëse e ri-instaloni
produktin në një vend tjetër, do të duhet të paguani për shërbime shtesë për
rregullimin dhe instalimin e saj.
 Veçanërisht kur dëshironi ta instaloni produktin në një vend jo të zakonshëm
si psh. në një zonë industriale ose pranë bregut të detit ku ekspozohet ndaj
kripës në ajër, ju lutemi që të kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.
Mos e prekni çelësin elektrik me duar të lagura.
 Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mos e fikni ajrin e kondicionuar me çelësin elektrik kur ai është në punë.
 Fikja dhe më pas ndezja e ajrit të kondicionuar sërish me çelësin elektrik mund
të shkaktojë shkëndijë elektrike dhe si rrjedhim goditje elektrike dhe zjarr.
Pasi të keni shpaketuar kondicionerin, ruajini të gjitha materialet e
paketimit mirë larg fëmijëve pasi ato mund të jenë të rrezikshme për
fëmijët.
 Nëse fëmija vendos një qese në kokë mund të mbytet.
Shqip-6
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 6
2014/8/5 15:57:08
PËR PËRDORIM

01 PËRGATITJA
Mos futni gishtat apo substanca të huaja në prizë kur kondicioneri është në
funksion.
 Merrni masa të veçanta në mënyrë që fëmijët të mos lëndohen duke futur
gishtat në produkt.
Mos prekni me duar apo me gishta tehun e fryrjes të ajrit gjatë funksionit të
ngrohjes.
 Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose djegie.
Mos futni gishtat apo substanca të huaja në grykëne hyrjes/daljes të ajrit të
kondicionerit.
 Merrni masa të veçanta në mënyrë që fëmijët të mos lëndohen duke futur
gishtat në produkt.
Mos e goditni ose tërhiqni kondicionerin me shumë forcë.
 Kjo mund të shkaktojë zjarr, lëndime ose probleme me produktin.
PARALAJMËRIM
Mos vendosni objekte pranë njësisë të jashtme që lejon fëmijët të ngjiten
te makineria.
 Kjo mund të shkaktojë në lëndime serioze të fëmijëve.
Mos e përdorni këtë kondicioner për periudha të gjata kohore në vende të
paajrosura apo pranë njerëzve të paaftë.
 Pasi kjo mund të jetë e rrezikshme për shkak të mungesës së oksigjenit. Hapni
një dritare të paktën një herë në orë.
Nëse ndonjë substancë e huaj e tillë si uji hyn në pajisje, ndërprisni
energjinë elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
Mos provoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni pajisjen vetë.
 Mos përdorni siguresa (si bakër, tel çeliku, etj.) në vend të siguresave standarde.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkakohen goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose lëndime.
Shqip-7
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 7
2014/8/5 15:57:08
Masa sigurie
PËR PËRDORIM

KUJDES
Mos vendosni objekte ose pajisje poshtë njësisë të brendshme.
 Rrjedhja e ujit nga njësia e brendshme mund të shkaktojë zjarr ose dëmtime
të pronës. (për shembull pajisjet elektrike)
Kontrolloni të paktën njëherë në vit që korniza e njësisë të jashtme nuk
është thyer.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen lëndime, vdekje ose dëmtime
të pronës.
Energjia maksimale matet në përputhje me standardet IEC për sigurinë dhe
rryma matet sipas standardit ISO për efikasitetin e energjisë.
Mos hipni sipër pajisjes apo vendosni objekte (si rroba, qirinj të ndezur,
cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose lëndime.
Mos përdorni pajisjen me duar të lagura.
 Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mos spërkatni materiale avulluese si psh. insekticide mbi sipërfaqen e
pajisjes.
 Ashtu siç janë të dëmshme për njerëzit, gjithashtu mund të shkaktojë goditje
elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
Mos pini ujë nga kondicioneri.
 Uji mund të jetë i dëmshëm për njerëzit.
Mos ushtroni forcë mbi telekomandë apo çmontini telekomandën.
Mos i prekni tubat e lidhura me produktin.
 Kjo mund të shkatojë djegie ose lëndime.
Mos përdorni këtë kondicioner për të ruajtur pajisje preçizioni, ushqime,
kafshë, bimë ose artikuj kozmetike, apo për çfarëdo qëllimesh të
pazakonta.
 Kjo mund të shkaktojë dëmtime të pronës.
Shmangni ekspozimin e njerëzve, kafshëve ose bimëve ndaj rrjedhjes së
ajrit të kondicionerit për një kohë të gjatë.
 Kjo mund të shkaktojë dëme tek njerëzit, kafshët ose bimët.
Shqip-8
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 8
2014/8/5 15:57:08
PËR PASTRIMIN

01 PËRGATITJA
Kjo pajisje nuk është parashikuar që të përdoret nga persona (përfshirë
fëmijët) me aftësi të kufizuara, ndjeshmërie ose mendore, apo mungesë
të përvojës dhe njohurisë, përveçse nëse u është dhënë mbikëqyrje ose
udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person i përgjegjshëm
për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikqyren që të mos luajnë me
pajisjen.
PARALAJMËRIM
Mos pastroni pajisjsen duke spërkatur ujë direkt mbi të. Mos përdorni
benzinë, hollues ose alkool për të pastruar pajisjen.
 Kjo mund të shkaktojë humbje të ngjyrës, deformim, dëmtim, goditje elektrike
ose zjarr.
Para se ta pastroni ose të bëni punët e mirëmbajtjes, shkëputen korrentin
dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose zjarr.
PËR PASTRIMIN

KUJDES
Bëni kujdes kur pastroni sipërfaqen e shkëmbyesit të nxehtësisë në njësinë
e jashtme pasi ai ka anë të mprehta.
 Kjo duhet të bëhet nga një teknik i kualifikuar, ju lutem kontaktoni me
instaluesin ose një qendër shërbimi.
Mos e pastroni vetë kondicionerin nga brenda.
 Për të pastruar pjesën e brendshme të pajisjes, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
 Kur pastroni filtrin e brendshëm, referojuni përshrkimeve në pjesën 'Pastrimi i
kondicionerit'.
 Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen dëmtime, goditje elektrike
ose zjarr.
Shqip-9
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 9
2014/8/5 15:57:08
Kontrollimi para përdorimit
Renditjet e funksionimit
Tabela më poshtë tregon renditjet e temperaturës dhe lagështisë në të cilat mund
të funksionojë kondicioneri. Referojuni tabelës për përdorim të efektshëm.
Modaliteti
Temperatura e
brendshme
Temperatura e jashtme
Lagështia e brendshme
Cooling
(Ftohje)
16 ˚C~32 ˚C
15 ˚C~43 ˚C
Lagështia relative 80% ose më pak
Heating
(Ngrohje)
27 ˚C ose më pak
-5 ˚C~24 ˚C
-
Dry (Tharje)
18 ˚C~32 ˚C
15 ˚C~43 ˚C
-
 Nëse kondicioneri vepron në modalitetin e ftohjes për një kohë të gjatë në një hapësirë me lagështi të lartë, mund
të krijohen bulëza uji.
 Nëse temperatura e jashtme bie deri në -5 °C, kapaciteti i ngrohjes mund ulet deri në 60 %~70 % të kapacitetit të
specifikuar nga kushtet e përdorimit.
Mirëmbajtja e kondicionerit
Mbrojtja të brendshme me anë të sistemit të njësisë së kontrollit
 Kjo mbrojtje e brendshme vepron nëse ndodh një defekt i brendshëm në kondicioner.
Lloji
Kundër ajrit të ftohtë
Cikli i shkrirjes
Mbrojtja e kompresorit
SHËNIME
Përshkrimi
Ventilatori i brendshëm do të fiket për të mos lejuar ajrin e ftohtë kur pompa e ngrohjes
po ngroh.
Ventilatori i brendshëm do të fiket për të shkrirë akullin kur pompa e ngrohjes të jetë duke
ngrohur.
Tehu vertikal i fryrjes të ajrit do të mbyllet gjatë ciklit të shkrirjes dhe do të hapet përsëri
gjatë punimit të ngrohjes pas ciklit të shkrirjes.
Kondicioneri nuk fillon funksionin e tij menjëherë për të mbrojtur kompresorin e njësisë
së jashtme pasi ai të ketë filluar.
• N
ëse pompa ngrohëse është duke funksionuar në modalitetin e Ngrohjes, cikli i shkrirjes vihet në veprim që të
largojë akullin nga njësia e jashtme i cili mund të jetë grumbulluar për shkak të temperaturave të ulëta.
Ventilatori i brendshëm fiket automatikisht dhe rifillon punën vetëm pasi të përfundojë cikli i shkrirjes.
Instalim i mençur
 Me anë të funksionit të instalimit të Mençur, instaluesi mund të kontrollojë nëse instalimi është
bërë mirë.
 Nëse instalimi nuk është bërë mirë, do të ndizet treguesi i gabimit në ekranin e njësisë të
brendshme. Prandaj përdoruesi do ta dijë nëse instalimi është bërë mirë apo jo.
Shqip-10
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 10
2014/8/5 15:57:08
Kontrolli i emrave të pjesëve
Kondicioneri juaj mund të duket pak ndryshe nga figurat e treguara më poshtë në varësi të modelit tuaj.
Pjesët kryesore
01 PËRGATITJA
Filtri i Ajrit
Futja e ajrit
Tehu i rrjedhjes së
ajrit (lart dhe poshtë)
Tehu i rrjedhjes së ajrit
(majtas dhe djathtas)
Treguesit
Treguesi i Power (Energji)
Treguesi i kohëmatësit/pastruesit
automatik
Butoni Energji/
Marrësi i telekomandës
Tregues i Përdoruesit të Vetëm
Shqip-11
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 11
2014/8/5 15:57:08
Kontrolli i telekomandës
• Drejtojeni telekomandën drejt marrësit të sinjalit të telekomandës në njësinë e brendshme.
• Kur shtypni butonin në telekomandë në mënyrën e duhur, do të dëgjoni një tingull nga pajisja e brendshme dhe do të
shfaqet një tregues transmetues ( ) në ekranin e telekomandës.
Butonat e telekomandës
Ekrani i telekomandës
Power (Energji)
Ndizni/fikni kondicionerin.
Virus Doctor (Doktor Virusi)
Nuk e ka këtë funksion.
Mode (Modaliteti)
Fast / Comfort (Shpejt / Rehati)
Vendos një nga 5 mënyrat e funksionit
(shiko faqet 14~15 për udhëzime).
Single User (Përdorues i Vetëm)
Funksioni i pastrimit automatik – Thajeni pjesën e brendshme
të njësisë të brendshme për të larguar erërat e këqia.
Zgjedh funksionin Shpejt ose funksionin
Rehati
Auto Clean (Pastrimi Automatik)
Aktivizon/çaktivizon funksionin Single
User (Përdorues i vetëm) i cili pakëson
përdorimin e energjisë gjatë punimit në
modalitetin ftohje .
Vertical air swing (Lëvizje vertikale e ajrit)
Temp (Temperatura) + -
Rregullo sa ajër kalon përmes kondicionerit me anë
të 5 shpejtësive të ndryshme të ventilatorit të cilat
janë Automatike/E ulët/Mesatare/E lartë/Turbo.
Aktivizon/Çaktivizon tehun e rrjedhjes së ajrit në
mënyrë automatike lart dhe poshtë.
Vendos modalitetin
On Timer (Kohëmatësi i ndezjes)
Vendos kohëmatësin ndezur.
.
Set (Vendos)
Off timer (Kohëmatësi i fikjes)
Vendos modalitetin e kohëmatësit/
Vendos fikjen e kohëmatësit.
.
Cancel (Anulo)
Time Up/Time Down
(Koha Lart/Koha Poshtë)
Anulo modalitetin e kohëmatësi/
Rregullo kohën për modalitetin e
kohëmatësit/
.
KUJDES


Fan (Ventilator)
Rritë/Ul temperaturën me 1˚C.
.
Beep off (Fikja e Tingullit)
Për të fikur tingullin e zërit kur shtypni
butonin.
• Sigurohuni që telekomanda të mos laget me ujë.
Shqip-12
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 12
2014/8/5 15:57:09
Ekrani i telekomandës
Tregues Shpejt/Rehati
Treguesi i Virus Doct (Doktor Virusi)
(Nuk e ka këtë funksion.)
Tregues i Përdoruesit të Vetëm
Treguesi i vendosjes të
temperaturës
Treguesi i kohëmatësit ndezur
Treguesi i kohëmatësit fikur
Treguesi i
KUJDES
01 PËRGATITJA
Treguesi i mënyrës së
funksionit
Treguesi i baterisë të ulët
Treguesi transmetues
Tregues i lëvizjes të
ajrit (Vertikal)
Treguesi i shpejtësisë të
ventilatorit
Automatike
E ulët
Mesatare
E lartë
Turbo
• Sigurohuni që telekomanda të mos laget me ujë.
Koha e ndërrimit të baterive
Kur bateria është harxhuar, do t’ju paraqitet shenja ( ) në ekranin e telekomandës. Kur paraqitet kjo ikonë, ndërroni bateritë.
Bateritë e telekomandës duhet të jenë të llojit 1.5 V AAA.
Ruajtja e telekomandës
Kur nuk e përdorni telekomandën për një kohë të gjatë, hiqni bateritë prej saj dhe ruajeni atë.
Vendosja e baterive
1. Shty levën siç tregon shigjeta
në pjesën e pasme të
telekomandës dhe tërhiqeni
lart.
SHËNIME
2. Vendosni dy bateri AAA.
Kontrolloni që shenjat “+” dhe “-” të
përputhen siç duhet. Sigurohuni që t’i
keni vendosur bateritë në pozicion të
duhur.
3. Mbyllni kapakun duke e vendosur atë
në pozicionin e tij origjinal.
Do të duhej të dëgjoni një tingull klik kur
kapaku të mbyllet siç duhet.
• S injali mund të mos kapet mirë nëse pranë ka llamba me ndriçim fluoreshent të tilla si llambat fluoreshente
inverter.
• Nëse produkte tjera elektrike i përgjigjen telekomandës, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit.
Hedhja e duhur e baterive në këtë produkut
(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)
Kjo shenjë në bateri, manuale apo paketuese tregon që bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen së bashku me
mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre. Aty ku është e shënuar, simbolet kimike Hg, Cd, apo Pb
tregojnë që bateritë përmbajnë mërkur, kadmium ose plumb mbi nivelet referencë në Direktivat e EC-së 2006/66.
Nëse bateritë nuk janë hedhur siç duhet, këto substanca mund të shkaktojnë dëme në shëndetin e njeriut ose mjedisit.
Për të ruajtur resurset natyrore dhe promovuar ripërdorimin e materialeve, ju lutemi veçoni bateritë nga llojet tjera të
mbeturinave dhe riciklojini ato përmes sistemit tuaj lokal të rikthimit të baterive.
Shqip-13
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 13
2014/8/5 15:57:09
Funksioni bazë
Funksioni bazë është një mënyrë funksionimi që mund të zgjidhet duke shtypur butonin Mode (Modaliteti).
Auto (Automatik) (2-Step Cooling (Ftohje me 2 Hapa) ose Heat (Ngrohje))
Në mënyrën Auto (Automatik), kondicioneri do të vendosë në mënyrë automatike temperaturën dhe shpejtësinë e
ventilatorit në varësi të temperaturës të dhomës.
• Modaliteti i Ftohjes me 2 Hapa e vendos kondicionerin që të punojë në modaliteitn Shpejt + Ftohje kur temperatura e
vendosur është më e ulët se temperatura brenda, dhe pastaj kondicioneri do të punojë automatikisht në modalitetin e
Thatë kur temperatura e brendshme të arrijë temperaturën e vendosur.
Cool (Ftohje)
Në mënyrën Cool (Ftohje) kondicioneri do të freskojë dhomën tuaj. Ju mund të rregulloni temperaturën dhe shpejtësinë e
ventilatorit që të ndiheni më freskët në stinën e nxehtë.
• Nëse temperaturat aktuale jashtë janë shumë më të larta sesa temperatura e zgjedhur brenda, duhet pak kohë për të sjellë
temperaturën e brendshme në freskinë e dëshiruar.
Dry (Tharje)
Kondicioneri në mënyrën e thatë vepron si një anti-lagështi duke larguar lagështinë nga ajri i brendshëm.
Mënyra e thatë e bën ajrin të ndihet si i rifreskuar në një klimë të lagësht.
Për të aktivizuar modalitetin Dry (Tharje), temperatura e vendosur në telekomandë duhet të jetë më e ulët se temperatura e
brendshme e dhomës.
Fan (Ventilator)
Ventilatori mund të zgjidhet për ajrosjen e dhomës tuaj. Ventilatori mund të ndihmojë në rifreskimin e ajrit të ndenjur në
dhomën tuaj.
Heat (Ngrohje)
Kondicioneri ngroh në të njëjtën mënyrë si edhe ftoh. Ngrohni dhomën tuaj me këtë pajisje me shumë funksione në dimrin
e ftohtë.
• Ventilatori mund të mos punojë për rreth 3-5 minuta në fillim për të përandaluar çfarëdo plasje ndërsa kondicioneri po
ngrohet.
• Meqenëse kondicioneri ngroh dhomën duke marrë energjinë ngrohëse nga ajri i jashtëm, kapaciteti ngrohës mund të ulet
kur temperatura e jashtme është jashtëzakonisht e ulët.
Përdorni një pajisje shtesë ngrohëse së bashku me kondicionerin nëse ndiheni që kondicioneri nuk është duke ngrohur
mjaftueshëm.
Shqip-14
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 14
2014/8/5 15:57:09
për të ndezur kondicionerin.
Shtypni butonin
për të caktuar mënyrën e funksionit.
• S a herë që shtypni butonin Mode (Modaliteti), ajo do të ndryshoj në renditje Auto (Automatik), Cool (Ftohje), Dry (Tharje),
Fan (Ventilator) dhe Heat (Ngrohje).
Kur zgjidhet modaliteti Auto (Automatik), kondicioneri do të punojë në 2-Step Cooling (Ftohje me 2 Hapa) për kushtet e
ftohjes ose në Ngrohje Automatike për kushtet e ngrohjes.
Shtypni butonin
për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit.
Auto (Automatik) (2-Step
Cooling (Ftohje me 2 Hapa) ose
Heat (Ngrohje))
(Automatike)
Cool (Ftohje)
(Automatike),
Dry (Tharje)
(Automatike)
Fan (Ventilator)
(E ulët),
(E ulët),
(Mesatare),
(Automatike),
Heat (Ngrohje)
Shtypni butonin
02 FUNKSIONI BAZË
Shtypni butonin
(E ulët),
(Mesatare),
(E lartë),
(Mesatare),
(E lartë),
(Turbo)
(Turbo)
(E lartë),
(Turbo)
për të rregulluar temperaturën.
Auto (Automatik) (2-Step
Cooling (Ftohje me 2 Hapa) ose Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1 °C brenda kufirit 16 °C~30 °C.
Heat (Ngrohje))
SHËNIME
Cool (Ftohje)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1 °C brenda kufirit 16 °C~30 °C.
Dry (Tharje)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1 °C brenda kufirit 18 °C~30 °C.
Fan (Ventilator)
Rregullimi i temperaturës nuk është i mundur.
Heat (Ngrohje)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1 °C brenda kufirit 16 °C~30 °C.
• Modaliteti Thatë është i disponueshëm vetën në modalitetin e ftohjes.
Shqip-15
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 15
2014/8/5 15:57:10
Rregullimi i drejtimit të ajrit
Rrjedhja e ajrit mund të drejtohet në pozicionin e dëshiruar.
Fryrja vertikale e ajrit
Tehet e rrjedhjes së ajrit lëvizin lart dhe poshtë.
Shtypni butonin Vertical air swing (Lëvizje vertikale e ajrit)

Treguesi i lëvizjes së ajrit do të ndizet dhe tehet e drejtimit të ajrit lëvizin vazhdimisht
në telekomandë.
lart e poshtë për të qarkulluar ajrin.

Shtypni butonin Vertical air swing (Lëvizje vertikale e ajrit)
në telekomandë
për ta mbajtur drejtimin e fryrjes të ajrit në një pozicion të palëvizur.
Nëse e rregulloni manualisht tehun e fryrjes vertikale të ajrit, ai mund të mos mbyllet
plotësisht kur e fikni kondicionerin.
SHËNIME
• R regullimi i drejtimit të ajrit nuk është në dispozicion në formën good'sleep
deri sa është në formën e ftohjes.
• Megjithatë, mund ta rregulloni drejtimin e fryrjes të ajrit në modalitetin
good'sleep ndërkohë që është në modalitetin heat (ngrohje).
Fryrja horizontale e ajrit
Sigurohuni që levat e tehut që dalin nga tehet e rrjedhjes së ajrit nuk janë të prishura.
Lëvizni kapësen e levës së tehut majtas ose djathtas për të mbajtur drejtimin e
rrjedhjes së ajrit në një pozicion të fiksuar sipas dëshirës.
KUJDES
• B ëni shumë kujdes me gishtat kur rregulloni drejtimin Horizontal të
rrjedhjes së ajrit.
Ekziston një rrezik i mundshëm i ndonjë lëndimi personal kur
veprohet pa kujdes tek njësia.
Leva e gjilpërës së
tehut
Shqip-16
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 16
2014/8/5 15:57:10
Përdorimi i funksionit Fast (Shpejt)
Mund ta vendosni funksionin Fast (Shpejt) për të dhënë ftohje më të fuqishme.
Shtypni butonin Fast/Comfort (Shpejt/Rehati) në telekomandë pasi të zgjidhni
funksionin Fast (Shpejt).
+
) shfaqet në ekranin e telekomandës dhe
kondicioneri punon në funksionin Shpejt për 30 minuta.
Kur zgjidhni funksionin Fast (Shpejt), kondicioneri juaj do të punojë më fuqishëm për të
ftohur shpejt dhomën tuaj.
Anulo
SHËNIME
Shtypni butonin Fast/Comfort (Shpejt/Rehati) dy herë kur
funksioni Fast (Shpejt) të jetë aktivizuar.
• F unksioni Fast (Shpejt) është i disponueshëm vetëm në mënyrën Cool (Ftohje).
• Nëse shtypni butonin Mode (Modaliteti) ndërkohë që funksioni Shpejt është
ndezur, kjo do të ndalojë funksionin.
• Temperatura/Shpejtësia e ventilatorit nuk mund të rregullohet kur funksioni
është i aktivizuar.
• Kur zgjidhni funksionin Fast (Shpejt) në modalitetin Heat (Ngrohje), mund
të mos jeni në gjendje që të rritni shpejtësinë e ventilatorit për të mos lejuar
fryrjen e ajrit të ftohtë.
03 FUNKSIONI I AVANCUAR
Treguesi Fast (Shpejt) (
Përdorimi i funksionit Comfort (Rehati)
Mund ta vendosni funksionin Comfort (Rehati) që të japë ftohje të lehtë.
Shtypni butonin Fast/Comfort (Shpejt / Rehati) në telekomandë dy herë për të zgjedhur
funksionin Rehati.
Treguesi Rehati (
+
) shfaqet në ekranin e telekomandës.
Kur zgjidhni funksionin Comfort (Rehati), kondicioneri juaj do të punojë lehtësisht për
t'ju dhënë ftohje të rehatshme.
Anulo
SHËNIME
Shtypni butonin Fast/Comfort (Shpejt/Rehati) një herë kur funksioni
Comfort (Rehati) të jetë aktivizuar.
• F unksioni Comfort (Rehati) është i disponueshëm vetëm në mënyrën Cool
(Ftohje).
• Nëse shtypni butonin Mode (Modaliteti) ndërkohë që funksioni Rehati është
ndezur, kjo do të ndalojë funksionin.
• Mund ta rregulloni temperaturën por shpejtësia e ventilatorit nuk mund të
rregullohet kur funksioni është i aktivizuar.
Shqip-17
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 17
2014/8/5 15:57:11
Mënyra e
Për një gjumë të rehatshëm, ky kondicioner do të funksionojë në Bie në gjumë  Gjumë me tingull  Zgjohu nga mënyra e
.
Kur kondicioneri është i ndezur dhe në mënyrën freskët/ngrohtë
1. Shtypni butonin
në telekomandë.
Treguesi i
shfaqet dhe treguesi i kohëmatësit të fikur fillon të pulsojë në
ekranin e telekomandës.
2. Shtypni butonin
për të caktuar kohën.
Mund të caktoni kohën në njësi gjysmë orëshe prej 30 minutash ~ 3 orë dhe njësi
orëshe nga 3 orë ~ 12 orë.
Ora e funksionit mund të caktohet nga minimumi 30 minuta deri në maksimumin 12
orë.
Funksioni i paravendosur është caktuar në 8 orë.
3. Shtypni butonin Set (Vendos) për ta aktivizuar.
Treguesi i kohëmatësit të fikur ndalon pulsimin dhe koha e rezervuar do t’ju shfaqet
për 3 sekonda.
Më pas kondicioneri vepron në mënyrën good’sleep.
Nëse nuk shtypni butonin Set (Vendos) brenda 10 sekondash pasi të keni shtypur
butonin
apo Time up (Koha lart) ose Time Down (Koha poshtë),
kondicioneri do të kthehet në gjendjen e mëparshme. Kontrolloni treguesin Off
timer (Kohëmatësi i fikjes) në ekranin e telekomandës dhe treguesin në njësinë e
brendshme.
Anulo
Shtypni butonin Cancel (Anulo) edhe një herë.
Mund të vendosni temperaturën e dëshiruar me 1˚C në kufirin 16˚C~30˚C.
Shpejtësia e ventilatorit do të rregullohet automatikisht sipas mënyrës
.
Sidoqoftë, nëse zgjidhni mënyrën
ndërkohë që është ndezur
funksioni i ngrohjes, ju mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit .
Kur forma
është e ndezur.
Në formën Ftohje : Drejtimi i kahjes së ajrit do të rregullohet në mënyrë
automatike.
Në formën Ngorhje : Rregullimi i drejtimit të kahjes së ajrit është i
mundshëm.
Temperatura dhe shpejtësia e ventilatorit ndryshojnë në mënyrën
.
• Bie në gjumë: Ju vë në gjumë duke ulur temperaturën.
• Gjumë me tingull: Relakson trupin tuaj dhe ngre temperaturën tuaj lehtësisht.
• Zgjohu nga mënyra
: Ju mundëson që të zgjoheni nga ajri i rehatshëm dhe që ju të ndiheni të rifreskuar.
SHËNIME
• Vendos kohëmatësin e fikjes në mënyrën në mbi 5 orë. Mund të bëni gjumë të çrregullt nëse
është vendosur shumë i shkurtër ose shumë i gjatë sepse ai është paracaktuar për një periudhë
8-orëshe.
• Nëse mënyra
është vendosur në më pak se 4 orë, operacioni do të ndërpritet në të njëjtën kohë.
Nësë mënyra
është caktuar mbi 5 orë, do të veprojë në fazë Wake up (Zgjohu) nga ora e fundit para
se ajo të ndalojë.
• Temperatua e rekomanduar është midis 25˚C~27˚C për ftohje dhe 21˚C~23˚C për ngrohje.
Shqip-18
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 18
2014/8/5 15:57:11
Vendosja e kohëmatësit të Ndezjes/Fikjes
Mund të caktoni kondicionerin që të ndizet/fiket në mënyrë automatike në kohën e dëshiruar.
Vendosja e kohëmatësit të ndezjes kur kondicioneri është i fikur / kohëmatësit të fikjes kur
kondicioneri është i ndezur.
1. Shtypni butonin On Timer (Kohëmatësi i ndezjes)/Off Timer (Kohëmatësi i fikjes).
Treguesi i kohëmatësit të ndezjes/fikjes do të pulsojë në ekranin e telekomandës.
2. Shtypni butonin Time Up (Koha Lart) osë Time Down (Koha Poshtë) për të caktuar
kohën.
Mund të caktoni kohën në njësi gjysmë orëshe prej 30 minutash ~ 3 orë dhe njësi
orëshe nga 3 orë ~ 24 orë.
03 FUNKSIONI I AVANCUAR
Konfigurimi i
kohëmatësit të ndezjes
Ora e funksionit mund të caktohet nga minimumi 30 minuta deri në maksimumin 24
orë.
3. Shtypni butonin Set (Vendos) për ta aktivizuar.
Treguesi i kohëmatësit të kyçur ndalon pulsimin dhe koha e rezervuar do t’ju shfaqet
për 3 sekonda.
Nëse nuk shtypni butonin Set (Vendos) brenda 10 sekondave pasi të keni zgjedhur
kohën, kondicioneri do të kthehet në gjendjen e tij të mëparshme. Kontrolloni
treguesin On timer (Kohëmatësi i ndezjes) ose Off timer (Kohëmatësi i fikjes) në
ekranin e telekomandës dhe treguesin
në njësinë e brendshme.
Konfigurimi i
kohëmatësit të fikjes
Anulo
Shtypni butonin Cancel (Anulo) edhe një herë.
Opcione shtesë janë të disponueshme në mënyrën e Kohëmatësit të Ndezjes
Mund të zgjidhni nga Auto (Automatik)/Cool (Ftohje)/Dry (Tharje)/Fan
(Ventilator)/Heat (Ngrohje).
Mund të rregulloni temperaturën në mënyrën Auto (Automatik)/Cool
(Ftohje)/Dry (Tharje)/Heat (Ngrohje).
SHËNIME
• V
etëm parametrat më të fundit të kohëmatësit do të aplikohen midis
kohëmatësit të ndezjes/fikjes dhe kohëmatësit të fikjes të mënyrës
.
• Pas vendosjes të kohëmatësit, ora e vendosur do të shfaqet për 3 sekonda para
se të zhduket.
Shqip-19
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 19
2014/8/5 15:57:12
Vendosja e kohëmatësit të Ndezjes/Fikjes
Kombinimi i Kohëmatësit të ndezjes dhe fikjes
Nëse kondicioneri është i ndezur
Nëse kondicioneri është i fikur
Koha e paracaktuar në kohëmatësin e ndezjes është më e
gjatë se kohëmatësi i fikjes
P.sh) Kohëmatësi i ndezjes : 3 orë, Kohëmatësi i fikjes: 1 orë
- Kondicioneri do të veprojë kohëmatësin e fikjes pas 1
ore nga momenti që ju keni vendosur kohëmatësin.
Kondicioneri juaj do të ndizet pas 2 orësh.
Koha e paracaktuar në kohëmatësin e ndezjes është më e
shkurtër se kohëmatësi i fikjes
P.sh) Kohëmatësi i ndezjes : 3 orë, Kohëmatësi i fikjes: 5 orë
- Kondicioneri do të veprojë kohëmatësin e ndezjes pas 3
orësh nga momenti që ju keni vendosur kohëmatësin.
Kondicioneri do të qëndroj për 2 orë dhe më pas do të
fiket automatikisht.
SHËNIME
• Koha e konfigurimit të kohëmatësit të ndezjes dhe fikjes duhet të jenë të ndryshme nga njëra tjetra.
• Shtypni butonin Cancel (Anulo) në telekomandën tuaj ndërsa kombinimi i kohëmatësit është ndezur.
Të dy kohëmatësit, ai i ndezjes dhe fikjes do të anoluhen dhe treguesi do të zhduket.
Përdorimi i funksionit Auto Clean (Pastrim Automatik)
Funksioni automatik do të minimizojë lagështinë brenda njësisë të brendshme. Aktivizojeni këtë funksion për t'ju ndihmuar me
ajrin e pastër.
Shtypni butonin Auto Clean (Pastrim Automatik).
Kur kondicioneri fiket,
Treguesi i auto pastruesit në njësinë e brendshme shfaqet në ekran dhe fillon veprimi i
pastrimit automatik.
Kur kondicioneri ndizet,
Pasi të ndalojë puna e kondicionerit, treguesi i pastrimit automatik në njësinë e
brendshme shfaqet në ekran dhe fillon funksioni i pastrimit automatik.
※
Koha e pastrimit automatik mund të ndryshojë në varësi të mënyrës së përdorur më
parë.
Mënyra Auto (ftohje), Ftohje, Tharje : afërisht 30 minuta.
Mënyra Auto (ngrohje), Ngrohje, Ventilator : afërisht 15 minuta.
Anulo
SHËNIME
Shtypni butonin Auto Clean edhe një herë.
• G
jatë funksionit të pastrimit automatik, ventilatori i brendshëm do të vazhdojë
të punojë dhe tehu i fryrjes të ajrit do të mbetet hapur për të nxjerrë ajrin e
ambientit.
Shqip-20
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 20
2014/8/5 15:57:12
Përdorimi i funksionit Single User (Përdorues i Vetëm)
Ky funksion do të pakësojë përdorimin e energjisë kur kondicioneri punon në modalitetin Cool (Ftohje).
Shtypni butonin Single User (Përdorues i Vetëm) në telekomandë ndërsa kondicioneri
është në veprim e sipër në mënyrën Cool (Ftohje).
"
N
ëse temperatura aktuale e vendosur është më pak se 24°C në modalitetin Cool (Ftohje),
" shfaqet në ekranin e telekomandës për pak sekonda dhe zhduket.
) shfaqen
automatikisht në ekranin e telekomandës.
Tehet e fryrjes së ajrit lëvizin lart e poshtë.
T
reguesi Single User (Përdorues i Vetëm) dhe treguesi i lëvizjes të ajrit (
ajo do të ngrihet automatikisht në 24 °C.
Anulo
SHËNIME
Shtypni butonin Single User (Përdorues i Vetëm) përsëri.
03 FUNKSIONI I AVANCUAR
• Funksioni Single User (Përdorues i Vetëm) është i disponueshëm vetëm në
mënyrën Cool (Ftohje).
• Kur funksioni Single User (Përdorues i Vetëm) është i aktivizuar në modalitetin
Cool (Ftohje), variacioni i temperaturës do të kufizohet në 24 °C~30 °C.
• Nëse temperatura e dëshiruar është më pak se 24 °C në modalitetin Cool
(Ftohje), fikeni funksionin Single User (Përdorues i Vetëm) duke shtypur
butonin Single User (Përdorues i Vetëm) përsëri.
• Temperatura/Shpejtësia e ventilatorit mund të rregullohen gjithashtu (shiko
faqen 15 për udhëzime).
• Fryrja e ajrit mund të rregullohet. (shiko faqet 16 për udhëzime).
• Nëse shtypni butonin Mode (Modaliteti) ndërkohë që funksioni Single User
(Përdorues i Vetëm) është ndezur, kjo do të ndalojë funksionin.
Shqip-21
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 21
2014/8/5 15:57:12
Pastrimi i kondicionerit
KUJDES
•Sigurohuni që ta fikni korrentin e njësisë të brendshme dhe të
shkëputni korrentin para se ta pastroni kondicionerin.
Pastrimi i njësisë së brendshme

Fshini pjesën e jashtme të njësisë ngadalë me një leckë të pak të lagur
ose të thatë sipas nevojës.
SHËNIME
• K ontaktoni qendrën e shërbimit kur të bëni pastrimin e
qarkulluesit të nxëhtësisë në njësinë e brendshme sepse
duhet të çmontohet.
• Pasi që paneli i njësisë së brendshme është e lehtë për t'u
grisur, ju duhet të përdorni ndonjë leckë mikro fibrike për
pastrimin e panelit.
Kur përdorni leckën mikro fibrike, ngadalë lageni atë leckë
dhe largojeni çfarëdo mbëturina të mbetura në leckë për t'i
ikur gërvishjeve.
KUJDES
•Mos pastroni ekranin me detergjent alkaline.
•Mos përdor acid sulfurik, acid hidroklorik, tretës organic (siç
psh. hollues, vajguri, aceton etj.) për të pastruar sipërfaqen
e produktit apo vendosni ngjitëse mbi të.
Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e kondicionerit.
Pastrimi i qarkulluesit të ngrohjes në njësinë e jashtme

Kur pluhuri grumbullohet në qarkulluesin e ngrohjes, mund të ulet
performanca e ftohjes. Prandaj, pastrojeni atë rregullisht.

Spërkateni me ujë për të pastruar pluhurin.
SHËNIME
• N
ëse e keni të vështirë ta pastroni vetë qarkulluesin e
ngrohjes atëherë kontaktoni qendrën e shërbimit.
KUJDES
•Kini kujdes ndaj teheve shumë të
mprehta në qarkulluesin ngrohës të
njësisë së jashtme.
Qarkulluesi Ngrohës
(Ilustrimet mund të ndryshojnë pak
në varësi të modeleve)
Shqip-22
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 22
2014/8/5 15:57:13
Heqja e filtrit të ajrit
Filtri i Ajrit
04 TË TJERA
Ka një vrimë në fund në anën e djathtë të filtrit. Vendoseni gishtin në
atë vrimë për ta kapur filtrin dhe shtyjeni lehtësisht lartë për të liruar
çengelët nga ana e fundme. Pastaj tërhiqeni poshtë për ta hequr
filtrin nga trupi kryesor.
Pastrimi i filtrit të ajrit
Shkuma pastruese e bazuar në filtrin e ajrit kap një numër të madh të grimcave nga ajri. Filtri pastrohet me fshesë elektrike ose
duke e larë me dorë.
Hiqeni filtrin e ajrit nga trupi kryesor.
Pastroni filtrin e ajrit me fshesë elektrike ose me furçë të butë.
Nëse pluhuri është shumë i rëndë, shpëlajeni me ujë të
rrjedhshëm.
Vendoseni përsëri filtrin e ajrit në pozicionin e
tij të mëparshëm.
Thajeni filtrin e ajrit në një hapësirë të ajrosur.
SHËNIME
• P astrojeni filtrin e ajrit çdo 2 javë. Kushtet e pastrimit mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit dhe kushteve të
ambjentit. Në vende me pluhur, pastrojeni një herë në javë.
• Nëse filtri i ajrit thahet në një hapësirë të mbyllur (ose të lagësht), mund të ketë erëra të këqija. Nëse ndodh kjo,
pastrojeni përsëri dhe thajeni në një vend të ajrosur.
Shqip-23
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 23
2014/8/5 15:57:13
Pastrimi i kondicionerit
Montimi përsëri i filtrit të ajrit
1. Vendoseni filtrin në trupin kryesor dhe vendosni çengelët të
cilët janë sipër filtrit të ajrit në trupin kryesor. 
Filtri i Ajrit
2. Ka një çengel në të dyja anët e filtrit, shtypeni butësisht
sipërfaqen e filtrit të ajrit dhe vendosini çengelët në trupin
kryesor. 


3. Shtypni pak fundin e filtrit të ajrit për ta shtrënguar trupin
kryesor. 

Shqip-24
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 24
2014/8/5 15:57:13
Mirëmbajtja e kondicionerit
Nëse kondicioneri nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, atëherë thajeni kondicionerin për ta mbajtur në kushtet e tij më
të mira.
04 TË TJERA
1.Thajeni kondicionerin tërësisht duke e vepruar atë në mënyrën Fan (Ventilator)
për 3 deri 4 orë dhe shkëputeni nga priza. Mund të ketë edhe dëme të
brendshme nëse lejohet lagështi brenda pjesëve të tij.
2.Para se të përdorni përsëri kondicionerin, thani pjesët e brendshme përësëri
duke e futur në funksion ventilatorin për 3 deri 4 orë. Kjo ndihmon në largimin
e erërave të cilat mund të jenë prodhohen prej lagështisë.
Kontrollet periodike
Referojuni tabelës vijuese për të mirëmbajtur kondicionerin siç duhet.
Lloji
Përshkrimi
Çdo 2 javë Çdo 3 muaj Çdo 4 muaj
Pastro filtrin e ajrit (1)

Pastro tasin e kullimit (2)

Pastro komplet qarkulluesin e nxehtësisë (2)
Njësia e
brendshme
Pastrojeni ventilatorin kryq (2)
Pastro tubin e tubit të kullimit (2)



Ndërro bateritë e telekomandës (1)

Pastro qarkulluesin e nxehtësisë nga jashtë njësisë (2)
Njësia e
jashtme
Një herë
në vit

Pastro qarkulluesin e nxehtësisë nga brenda njësisë (2)

Pastro pjesët elektrike me fryrje ajri (2)

Verifiko që të gjitha pjesët elektrike janë të shtrënguara
mirë (2)

Pastro ventilatorin (2)

Verifiko që gjithë pjesët e ventilatorit janë të shtrënguara
mirë (2)

Pastro tasin e kullimit (2)

 : Ky shënim kërkon kontrollimin e njësisë të brendshme/jashtme në mënyrë periodike,
duke ndjekur udhëzimet për të mirëmbajtur kondicionerin siç duhet.
KUJDES
(1) Veprimet e përshkruara duhet të kryhen më shpesh nësë vendi ku
është e instaluar është me shumë pluhur.
(2) Këto veprime duhet të kryhen gjithnjë nga një personel i kualifikuar.
Për informacione më të hollësishme, shikoni pjesën e instalimit në
këtë manual.
Shqip-25
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 25
2014/8/5 15:57:13
Zgjidhja e problemeve
Referojuni tabelës vijuese nëse kondicioneri nuk funksionon normalisht. Kjo mund
t’ju kursejë kohë dhe shpenzime të panevojshme.
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Kondicioneri nuk
punon fare.
• Kontrolloni nëse është ndezur dhe provojeni përsëri.
• Futeni në prizë ose ndizni ndërprerësin e qarkut dhe provoni ta
ndizni kondicionerin përsëri.
• Sigurohuni që çelësi i Izoluesit të jetë i ndezur.
• Kontrolloni nëse keni vendosur kohëmatësin e fikjes. Ndizeni
kondicionerin përsëri duke shtypur butonin Power (Energji).
Rregullimi i
temperaturës nuk
punon.
• Kontrolloni nëse keni zgjedhur modalitetin Fan (Ventilator)/Fast
(Shpejt). Në këto forma, temperatura e dëshiruar është caktuar në
atë automatike dhe nuk mund të rregulloni temperaturën.
Ajri i ftohtë/
ngrohtë nuk del nga
kondicionerit.
• Kontrollo nëse temperatura e vendosur është më e lartë (gjatë
mënyrës Cool)/më e ulët (gjatë mënyrës Heat) se temperatura
aktuale. Shtypni butonin Temp + ose – në telekomandë për të
ndryshuar temperaturën e vendosur.
• Kontrollo nëse filtri i ajrit është bllokuar nga pluhuri. Nëse ka
shumë pluhur në filtrin e ajrit, atëherë performanca e ftohjes
(ngrohjes) mund të ulet. Pastrojini ato shpesh.
• Kontrolloni nëse njësia e jashtme është e mbuluar apo instaluar
afër ndonjë pengese. Hiqeni mbulesën dhe largojeni pengesën që
aty.
• Kontrolloni nëse kondicioneri po punon në modalitetin e shkrirjes.
Kur formohet akulli gjatë dimrit apo temperatura e jashtme
është e ulët, kondicioneri punon automatikisht në modalitetin
e shkrirjes. Në modalitetin e shkrirjes, ventilatori i brendshëm
ndalon dhe nuk del ajër i ngrohtë.
• Nëse dyert dhe dritaret janë të hapura, mund të shkaktojë
performancë të dobët freskimi (ngrohjeje)
Mbyllni dyert dhe dritaret.
• Kontrolloni nëse kondicioneri është ndezur pasi të ketë ndaluar
procesi i ftohjes (ngrohjes). Në raste të tilla, vetëm ventilatori do të
funksionojë për të mbrojtur kompresorin e njësisë së jashtme.
• Kontrolloni nëse gjatësia e gypit është shumë e gjatë. Kur
gypi është shumë i gjatë apo tejkalon gjatësinë maksimale të
lejueshme, mund të ulet performanca e ftohjes (ngrohjes).
Rregullimi i rrjedhjes
së ajrit nuk punon.
• Kontrolloni nëse keni zgjedhur mënyrën
. Në
modalitetin e ftohjes, nuk mund ta rregulloni drejtimin e fryrjes të
është në operim e sipër në formën
ajrit. (Nëse forma
Ngrohje, ju mund ta rregulloni drejtimin e kahjes së ajrit)
Shqip-26
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 26
2014/8/5 15:57:13
ZGJIDHJA
Rregullii i shpejtësisë
të ventilatorit nuk
punon.
• Kontrolloni nëse keni zgjedhur mënyrën Auto (Automatik)/Dry
(Tharje)/Fast (Shpejt)/Comfort (Rehati)/
. Në këto
mënyra, shpejtësia e ventilatorit është caktuar në atë automatike
dhe nuk mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.
Telekomanda nuk
punon.
• Kontrollo nëse bateritë janë harxhuar.
• Sigurohuni që nuk e bllokon gjë sensorin e telekomandës.
• Kontrollo nëse ka pajisje me ndriçim të fortë pranë kondicionerit.
Dritë e fuqishme që mund të vijë nga llambat fluoroshente ose
neonet të cilat mund të pengojnë valët elektrike.
Funksioni i
kohëmatësit nuk
vendoset.
• Kontrollo nëse shtypni butonin Set (Vendos) në telekomandën
tuaj pasi të keni caktuar kohën.
Treguesi pulson
vazhdimisht.
• Shtypni butonin Power (Energji) apo shkëputeni nga priza/
fikni çelësin e ndërprerësit të qarkut.
Nëse treguesi vazhdon të pulsojë, kontaktoni me qendrën e
shërbimit.
Gjatë funksionimit
përhapen erëra të
këqija në dhomë.
• Kontrolloni nëse pajisja është në një ambjent me tym. Ajroseni
dhomën ose ndizni ventilatorin e kondicionerit për 1~2 orë. (Ne
nuk përdorim pjesë me erë në kondicioner.)
• Kontrolloni që Tubacionet të jenë pastruar Mirëmbajta e Rregullt.
Tregohet një gabim.
• Kur treguesi i njësisë të brendshme pulson, kontaktoni me
qendrën më të afërt të shërbimit. Ju lutem sigurohuni që kodi i
gabimit t'i jepet qendrës së shërbimit kur telefononi qendrën e
shërbimit.
Prodhohet zhurmë.
• Në varësi të gjendjes së përdorimit të kondicionerit, zhurma
mund të dëgjohet kur ndryshon lëvizja e ajrit të ftohjes. Është
normale.
Prodhohet tym nga
njësia e jashtme.
• Mund të mos jetë nga zjarri por mund të jetë nga avulli i
prodhuar gjatë veprimit të shkrirjes së akullit nga qarkulluesi i
ngrohësit gjatë mënyrës të Ngrohjes në dimër.
Rrjedh ujë nga vendi
i lidhjes së tubave në
njësinë e jashtme.
• Uji mund të jetë grumbullohet për shkak të diferencës së
temperaturave. Është normale.
04 TË TJERA
PROBLEMI
Shqip-27
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 27
2014/8/5 15:57:14
Masa sigurie
Ndiqni me kujdes përkujdesjet e renditura më poshtë sepse janë thelbësore për sigurinë e pajisjes.
• Gjithmonë shkëputeni nga korrenti kondicionerin përpara se ta riparoni ose të ndërhyni në pjesët e tij të brendshme.
• Verifikoni që veprimet e instalimit dhe të testimit të kryhen nga një personel i kualifikuar.
• Sigurohuni që kondicioneri të mos instalohet në një vend që arrihet lehtësisht.
Informacione të Përgjithshme
 Lexoni me kujdes përmbajtjen e këtij manuali përpara se të instaloni dhe të vendosni kondicionerin në një vend të sigurt
me qëllim që të jeni në gjendje ta përdorni si udhëzues pas insalimit.
Për siguri maksimale, instaluesit duhet të lexojnë gjithmonë paralajmërimet e mëposhtme.
Ruajeni manualin e përdorimit dhe instalimit në një vend të sigurt dhe kujtohuni që t’ja jepni pronarit të ri nëse e shisni ose
transferoni kondicionerin.
Ky manual shpjegon si të instaloni një njësi brenda shtëpisë me një sistem paralel me dy njësi SAMSUNG.
Përdorimi i tipeve të tjera të njësive me sisteme të ndryshme kontrolli mund të dëmtojë njësitë dhe të zhvlerësojë
garancinë.
Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për dëmtimet që mund të shkaktohen nga përdorimi i njësive që nuk përputhen.
Ky produkt është përcaktuar të jetë në përputhje me Direktivën e Tensionit të Ulët (2006/95/EC) dhe Direktivën e
Përputhshmërisë Elektromagnetike (2004/108/EC) të Bashkimit Europian.
Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për dëmtimin që vjen nga përdorimi i paautorizuar ose lidhja e gabuar e pjesëve
elektrike dhe kërkesave të vendosura në tabelën “Kufijtë e përdorimit”, të përfshirë në këtë manual, do të zhvlerësojë
menjëherë garancinë.

K ondicioneri duhet të përdoret vetëm në ato raste për të cilat është projektuar:njësia e brendshme nuk është e
përshtatshme të instalohet në vende që përdoren për të larë.
Mos i përdorni pajisjet nëse dëmtohen. Nëse ndodhin probleme, fikeni pajisjen dhe shkëputeni nga energjia elektrike.
Për të parandaluar goditjet elektrike, zjarret ose dëmtimet, gjithmonë ndalojeni pajisjen, fikeni çelësin e mbrojtjes dhe
kontaktoni me një teknik të SAMSUNG-ut nëse njësia prodhon tym, nëse kablli është i nxehtë ose nëse njësia është shumë e
zhurmshme.
Gjithmonë kujtohuni të vëzhgoni pajisjen, lidhjet elektrike, tubat e ftohjes dhe mbrojtjet rregullisht. Këto veprime duhet të
kryhen vetëm nga personeli i kualifikuar.
Pajisja përmban pjesë lëvizëse, të cilat duhet të mbahen larg arritjes së fëmijëve.
Mos u përpiqni ta riparoni, lëvizni, ndryshoni ose ri-instaloni pajisjen. Nëse kryhen nga një personel i paautorizuar, këto
veprime mund të shkaktojnë goditje elektrike ose zjarr.
Mos i vendosni kontejnerët me lëngje ose objekte të tjera mbi pajisje.
Të gjitha materialet e përdorura për prodhimin dhe paketimin e kondicionerit janë të riciklueshme.
Materialet e paketimit dhe bateritë e telekomandës (opcionale) duhet të hidhen në përputhje me ligjet aktuale.
Kondicioneri ka një ftohës që duhet të hidhet si një mbeturinë e veçantë. Në fund të ciklit të jetës së tij, kondicioneri dueht
të hidhet në qendra të autorizuara ose t’i kthehet shitësit në mënyrë që të hidhet siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
Instalimi i pajisjes
RËNDËSISHME: Kur të instaloni njësinë, gjithmonë kujtohuni të lidhni së pari tubat e ftohjes dhe pastaj linjat elektrike.
Gjithmonë çmontoni linjat elektrike përpara tubave të ftohjes.
 Gjatë marrjes, vëzhgoni produktin për tu siguruar që nuk është dëmtuar gjatë transportit.
Nëse produkti duket i dëmtuar, MOS E INSTALONI dhe raportoni menjëherë dëmtimin tek transportuesi ose shitësi (nëse
instaluesi ose tekniku i autorizuar ka mbledhur materialin nga shitësi.)
Shqip-28
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 28
2014/8/5 15:57:14
 Pasi të përfundoni instalimin, gjithmonë kryeni një test funksionimi dhe tregojuani udhëzimet e përdorimit të kondicionerit
përdoruesit.
 Mos e përdorni kondicionerin në ambjente me substanca të rrezikshme ose afër pajisjeve që çlirojnë flakë për të shmangur
paktën 2.5 m mbi dysheme.

Kondicioneri duhet të përdoret vetëm në ato raste për të cilat është projektuar:njësia e brendshme nuk është e
përshtatshme të instalohet në vende që përdoren për të larë.

Njësitë tona duhet të instalohen në përputhje me hapësirat e treguara në manualin e instalimit për të siguruar qoftë kapjen
nga të dyja anët ose aftësinë për të kryer mirëmbajtjen dhe riparimet e nevojshme. Përbërësit e njësive duhet të jenë të
arritshme dhe që të mund të çmontohen në kushte të sigurisë të plotë qoftë për njerëzit ose për sendet.
Për këtë arsye, aty ku nuk shihet siç tregohet në Manualin e Instalimit, kostoja e nevojshme për të riparuar njësinë (në siguri,
siç kërkohet nga rregullat në fuqi) me rripa, makineri mjete të forta ose mjete të tjera ngritëse nuk do të konsiderohen
brenda garancisë dhe do të jenë në ngarkim të përdoruesit.
05 INSTALIMI
zjarret, shpërthimet ose dëmtimet.
 Për të parandaluar dëmtimet kur preket padashur freskuesja e njësisë të brendshme, instalojeni njësinë e brendshme të
Linja e korrentit, siguresa ose ndërprerësi i qarkut
 Gjithmonë sigurohuni që priza është në përputhje me standardet aktuale të sigurisë. Gjithmonë instalojeni kondicionerin
në përputhje me standartet aktuale lokale të sigurisë.
 Gjithmonë sigurohuni që të bëhet lidhja e nevojshme e tokëzimit.

Sigurohuni që voltazhi dhe amperi i prizës të përputhen me të dhënat dhe energjia e instaluar është e mjaftueshme për të
siguruar përdorimin e çdo pajisjeje tjetër shtëpiake të lidhur me të njëjtat linja elektrike.

Sigurohuni gjithmonë që çelësat e ndërprerjes së energjisë janë vendosur siç duhet sipas përmasave.

Sigurohuni që kondicioneri është i lidhur me korrentin në përputhje me udhëzimet e dhëna në diagramin e telave të
përfshirë në këtë manual.

Gjithmonë sigurohuni që lidhjet elektrike (hyrja e kabllit, pjesa e fishave, mbrojtjet...) janë në përputhje me të dhënat
elektrike dhe me udhëzimet e siguruara në skemen e telave.
Gjithmonë sigurohuni që të gjitha lidhjet përputhen me standardet e aplikueshme për instalimin e kondicionerëve.
Zgjedhja e vendit të instalimit
Njësia e brendshme











Për instalimin e kondicionerit të Ajrit Wi-Fi, zgjidhni vendndodhjen e njësisë brenda pranë routerit wireless.
Në rast se sinjali Wi-Fi dobësohet, Smart APP mund të shkëputet në varësi të fuqisë të sinjalit Wi-Fi.
Aty ku nuk bllokohet qarkullimi i ajrit
Aty ku ajri i ftohtë mund të shpërndahet në të gjithë dhomën
Insaloni tubin e ftohjes në njësinë e brendshme dhe në atë të jashtmen siç tregohet në diagramin e instalimit.
Mur që parandalon vibrimin dhe është i fortë mjaft për të mbajtur peshën e produktit.
Larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
1 m ose më shumë larg TV ose radios (për të parandaluar prishjen e figurës të ekranit ose zhurmën që mund të prodhohet).
Sa më larg të jetë e mundur dritave fluoreshente dhe inkandeshetet (në mënyrë që telekomanda të funksionojë siç duhet).
Një vend ku filtri i ajrit të ndërrohet lehtësisht.
Mos e instaloni direkt mbi pajisje elektronike pasi derdhja e ujit mund të shkaktojë dëmtime nëse nuk i bëhet shërbim.
(p.sh. kompjuterë, TV, etj).
Shqip-29
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 29
2014/8/5 15:57:14
Zgjedhja e vendit të instalimit
Njësia e Jashtme

Aty ku nuk është e ekspozuar nga era e fortë
Vende të ajrosura mirë dhe pa pluhur
 Aty ku është e mundur mbajeni larg dritës së diellit dhe shiut
 Ku fqinjët nuk mërziten nga zhurma ose ajri i nxehtë që del
 Mur që parandalon vibrimin dhe është i fortë mjaft për të mbajtur peshën e produktit
 Ku nuk ka rrezik për rrjedhje të gazrave të djegshëm
 Kur instaloni njësinë në një vend të lartë sigurohuni që të fiksoni këmbët e njësisë
 3 m ose më shumë larg TV ose radios (për të parandaluar prishjen e figurës të ekranit ose zhurmën që mund të prodhohet)
 Instalojeni njësinë horizontalisht
 Vendoseni ku nuk bëhet problem kullimi i ujrave.
 Vendoseni pa bimë pranë (veçanërisht bimë zvarranike) dhe ku nuk mund të afrohen kafshët e vogla.
 Njësia e jashtme nuk duhet të jetë në vend më shumë se 2.4 m ose direkt poshtë strehëve t'u arritur lehtë, për shërbim dhe
për arsye OH&S.

KUJDES
• Shmangni vendet e mëposhtme për të parandaluar keqfunksionimin e njësisë
- Ku ka vajra makinerish
- Ambjente me kripë si zonat pranë detit
- Ku ka gazra sulfide
- Zona të tjera me kushte të veçanta atmosferike
100 mm ose më shumë
125 mm ose më
shumë
Kapni tubat e ftohjes dhe tubin e tharjes me
tharës dhe ngjitës. Shikoni faqen 48 për më
shumë detaje.
125 mm ose
më shumë
Mund të zgjidhni drejtimin
e tubacionit (majtas ose
djathtas).
'L' m si gjatësi maksimale e tubit
dhe 3 m si gjatësi minimale e
KUJDES tubit (Do të ulë zhurmën dhe
vibrimin)Do të ulë zhurmën dhe
vibrimin
'15' mat gjatësinë totale
maksimale të tubit
'7' mat lartësinë totale
maksimale të tubit
Bëj të paktën një rrumbullakim: Do të ulë zhurmën dhe vibrimin
 Pamja e njësisë mund të jetë e ndryshme nga diagrami në varësi të modelit.
Shqip-30
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 30
2014/8/5 15:57:14
Kërkesat e Hapësirës për Njësinë e Jashtme
Kur instaloni 1 njësi të jashtme
05 INSTALIMI
 Përshkrimi i Figurës
Pamja nga Sipër
Pamje Anash
Futja e ajrit
Dalja e
ajrit
Dalja e ajrit

,
Futja e ajrit
Drejtimi i qarkullimit të ajrit.
(Njësia: mm)
1500 ose më
shumë
 Kur 3 anët e njësisë të jashtme janë
të bllokuara nga muri
300 ose më shumë
 Kur dalja e ajrit është drejt murit
300 ose më
shumë
 Kur dalja e ajrit është përballë murit
150 ose më shumë 600 ose më shumë
 Kur muret bllokojnë pjesën para dhe
të pasme të njësisë të jashtme
300 ose më
shumë
 Pjesa e sipërme e njësisë të jashtme
dhe daljes të ajrit është përballë
murit
300 ose më
shumë
1500 ose
më shumë
500 ose më
shumë
2000 ose më shumë
1500 ose më
shumë
 Pjesa e sipërme e njësisë të jashtme
dhe daljes të ajrit është drejt murit
Kur instaloni më shumë se 1 njësi të jashtme
(Njësia: mm)
300 ose më
shumë
 Kur 3 anët e njësisë të jashtme janë të bllokuara nga muri
1500 ose më
shumë
 Kur dalja e ajrit është drejt murit
300 ose më
shumë
600 ose më
shumë
600 ose më
shumë
600 ose më
shumë
Shqip-31
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 31
2014/8/5 15:57:15
Zgjedhja e vendit të instalimit
(Njësia: mm)
 Kur ana e parë dhe e pasme e njësisë të jashtme është drejt murit
1500 ose 600 ose më 3000 ose
më shumë
shumë
më shumë
KUJDES
3000 ose
më shumë
500 ose më shumë
600 ose më shumë
 Kur pjesa e sipërme e njësisë të jashtme dhe
dalja e ajrit është përballë murit
500 ose më shumë
600 ose më shumë
1500
ose më
shumë
300
ose më
shumë
 Kur muret bllokojnë pjesën para dhe të pasme të njësive të
jashtme
300 ose më shumë
300 ose më shumë
200 ose më
shumë
• N
ëse instalimi kryhet në hapësira të papërshtatshme, njësia mund të prodhojë zhurmë dhe të shkaktojë efekte
negative tek produkti.
• Instalimi duhet të kryhet në nivelin dhe në një vend ku vibrimi nuk do të shkaktojë asnjë efekt.
Aksesorët
Aksesorët e mëposhtmëm jepen së bashku me kondicionerin:
SHËNIME
• Numri i secilit aksesor shfaqet në kllapa.
Aksesorët në kasën e njësisë të brendshme
Pllaka e Instalimit (1)
09/12 (03 kornizë)
18 (04 kornizë)
Telekomanda (1)
Bateri për
Telekomandën (2)
Vida Kupë (2)
Hallka Djathtas(1)
Hallka Majtas(1)
Manuali i Përdoruesit &
Instalimit (1)
Shqip-32
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 32
2014/8/5 15:57:15
Aksesorët kasën e njësisë të jashtme
Kabëll Montimi
3-tela (1)
Kabëll Montimi
2-tela (1)
09
12/18
12/18
SHËNIME
Fish Kullimi (1)
Këmbë Gome (4)
05 INSTALIMI
Kabëll Montimi
5-tela (1)
• B ulonat bashkues janë të lidhur me fundin e çdo tubi të një evaporatori ose një portë shërbimi.
Përdorni bulonat kur lidhni tubat.
• Kablli i montimit është opsional. Nëse nuk jepet në furnizim, përdorni kabllo standardë.
• Fishi i kullimit dhe këmbët prej gome përfshihen vetëm kur kondicioneri është pa tubin e montimit siç
tregohet në figurën e mëposhtme.
Aksesorë opcionalë
Aksesorët e mëposhtëm lidhës janë opcionalë. Nëse nuk ka, duhet t’i merrni ato përpara se të instaloni kondicionerin.
Tubi i Izoluar
i Montimit,
Ø6,35mm (1)
Këmbë Gome (4)
Tubi i Izoluar i
Tubi i Izoluar i
Tubi i Izoluar i
PE T3 Tub
Montimit, Ø9,52mm Montimit, Ø12,70mm Montimit, Ø15,88mm Sfungjeri
i Izoluar Ngjitës Shirit (2)
(1)
(1)
(1)
(1)
09
12/18
24
Morseta Tubi A (3) Morseta Tubi B (3) Gozhdë Betoni (6)
M4 x 25 Vida të
Derdhura (6)
Tubit të kullimit,
Gjatësia 2m (1)
Fish Kullimi (1)
Stuko 100g (1)
Izolim me
Shkumë(1)
SHËNIME
• Nëse janë këta aksesorë, ata do të jenë në kutinë e aksesorëve.
Mjete që kërkohen për instalimin
Mjete të Përgjitshme
• Pompë Vakumi (Që ndalon qarkullimin mbrapsht)
• Kacavidë Elektronike • Prerës tubash
• Turjelë
• Kacavidë
• Çelës Englez
• Trapan
• Matësi
• Përkulës Tubash
• Përdredhës L
• Zbulues Gozhdësh
• Nivel
• Metër
Mjete për veprime testuese
• Termometër
• Matës Rezistence • Elektroskop
Shqip-33
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 33
2014/8/5 15:57:15
Vendosja e pllakës të instalimit
Mund të zgjidhni drejtimin e tubit të kullimit në varësi të vendit ku doni të instaloni njësinë e brendshme. Prandaj përpara se
të vendosni pllakën e instalimit në mur ose në një kornizë dritareje, duhet të përcaktoni pozicionin e vrimës 65 mm në të cilë
kablli, tubi dhe markuço do të kalojnë për të bashkuar njësinë e brendshme me atë të jashtmen.
Kur vendost përballë murit, tubi dhe kablli mund të lidhen nga:
• Djathtas (A)
• Majtas (B)
• Pjesa e poshtme_djathtas (C)
• Pjesa e pasme_djathtas ose
majtas (D)
 Drejtimi i tubit
B
A
D
D
C
1. Çmontojeni panelin e kapakut siç përshkruhet në faqen 35~36.
2. Hiqeni pllakën e varjes nga njësia e brendshme.
(1) Zhvidhosini 2 vidat që shtrëngojnë pllakën e varjes në njësinë e brendshme.
(2) Shtyjini çengelët (në pjesën e poshtme të njësisë të brendshme) lart për ta lëshuar pllakën e instalimit nga çengelët që e
mbajnë.
(3) Tërhiqeni pllakën e instalimit për ta lëshuar plotësisht nga njësia e brendshme.
Vidë
3. Përcaktoni pozicionin e tubit dhe vrimës të markucit të kullimit siç tregohet në figurë dhe shpojeni vrimën me një
diametër prej 65 mm në mënyrë që të anoset lehtësisht poshtë.
Vrima e tubit (Ø65 mm)
D
A
(Njësia: mm)
B
KUJDES
C
Modeli
A
B
C
D
09/12
36
120
81
36
18
36
190
81
36
• S igurohuni që të shponi vetëm një vrimë pasi
të keni zgjedhur drejtimin e tubit.
4. Vendosja e njësisë të brendshme.
Nëse e vendosni njësinë e brendshme në një mur
(1) Vendoseni pllakën e instalimit në mur duke i kushtuar kujdes peshës të njësisë të brendshme.
SHËNIME
• N
ëse e montoni pllakën në një mur konkret duke përdorur mbajtëse plastike,
sigurohuni që hapësirat midis murit dhe pllakës, të krijuara nga mbajtëset plastike,
të jenë mëpak se 20 mm.
Spiranca
Plastike
<20 mm
Muri
Nëse e vendosni njësinë e brendshme në një kornizë dritareje
(1) Përcaktoni pozicionet e pjesëve të sipërme prej druri që do të lidhen me kornizën e dritares.
(2) Bashkoni pjesët e sipërme prej druri me kornizën e dritares duke i kushtuar kujdes peshës të njësisë të
brendshme.
(3) Bashkoni pllakën e instalimit me pjesën e sipërme prej druri duke përdorur vidat.
Nëse e vendosni njësinë e brendshme në një mur prej gipsi
(1) Përdorni zbuluesin e metaleve për të gjetur pozicionet e hekurave.
(2) Fiksojeni mbajtësen e pllakës në dy hekura.
Shqip-34
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 34
2014/8/5 15:57:16
KUJDES
• S igurohuni që muri e përballon peshën e produktit. Nëse e instaloni produktin në një vend që nuk është i fortë
mjaft për të duruar peshën e produktit, njësia mund të bjerë dhe të shkaktojë dëme.
Montimi i vidës të varëses
05 INSTALIMI
PARALAJMËRIM
• K ërkoni për pika të tjera nëse ka më pak se dy hekura, ose distanca midis hekurave janë të ndryshme nga ato të
mbajtëses së pllakës.
• Fiksojeni pllakën e instalimit pa u anosur vetëm në njërën anë.
Përdorni 2 vidat për të shtrënguar njësinë e brendshme me pllakën e varjes siç
tregohet në figurë.
Vidë
Montimi/Çmontimi i panelit Kapak për instalimin e njësisë të brendshme
Ju lutem skanojeni këtë
kod QR për video të
hollësishme të instalimit
të njësisë të brendshme.
Për ta instaluar njësinë e brendshme, duhet të çmontoni panelin e kapakut më parë. Ju lutem veproni sipas
udhëzimeve më poshtë për të çmontuar dhe montuar panelin e kapakut. Çengelët (në panelin e kapakut)
mund të dëmtohen nëse ushtroni forcë të tepërt ndërsa çmontoni dhe montoni panelin e kapakut. Ju lutem
ndiqni udhëzimet më poshtë.
Heqja e vidave
Paneli i kapakut montohet në pjesën e fundme të njësisë të brendshme (siç tregohet në figurë) dhe shtrëngohet
me vida. Hiqeni vidën Kupë më parë dhe lirojini vidat në mënyrë që ta çmontoni panelin e kapakut.
Vidë Kupë
<Hiq vidën Kupë>
Paneli i Kapakut
<Liro vidën>
Shqip-35
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 35
2014/8/5 15:57:17
Montimi/Çmontimi i panelit Kapak për instalimin e njësisë të brendshme
Heqja e panelit të kapakut (Para montimit të njësisë të brendshme)
Paneli i poshtëm puthitet me trupin kryesor duke përdorur çengelët anësorë, në mes dhe në fund siç tregohet. Lëshoni më
parë çengelët anësorë, pastaj lëshoni çengelët në mes dhe në fund.
Kontrolloni vendndodhjen e çengelëve para se të hiqni panelin e kapakut.
ffVendndodhja e çengelëve në pjesën qendrore
Numri dhe vendndodhja e çengelëve
Çengelët
anësorë
Çengeli në mes
Çengeli i poshtëm
Çengelët
në mes
Çengelët e poshtëm
 Për vendndodhjen dhe sasinë specifike të
Çengelëve, ju lutem shikoni panelin e kapakut
me shigjetat treguese duke u bazuar te malli fizik.
ffHeqja e çengelëve në pjesën anësore
②
ffHeqja e çengelëve në pjesën qendrore
①
 Kujdes (e brishtë)
-- Shtypni lehtë të dyja anët e panelit të
kapakut nga brenda (①) dhe lirojini
çengelët në të dyja anët (②).
 Kujdes (e brishtë)
-- Përdorini të dyja duart
-- Lëshojeni secilin çengel duke e shtyrë lart në një
kënd.
Montimi i panelit të Kapakut (Pas montimit të njësisë të brendshme)
Për të montuar panelin e Kapakut, veproni në rend të kundërt të çmontimit.
Përdorini të dyja duart për ta montuar dhe tregoni shumë kujdes që të mos dëmtoni tubat dhe markuçin e shkarkimit.
Kapini çengelët anësorë, në mes dhe në fund sipas kësaj radhe. Shtrëngojeni panelin e poshtëm me vida, dhe mbyllini vrimat
e vidave me tapat e tyre.
<Kapeni çengelin anësor>
<Kapeni çengelin e poshtëm>
<Shtrëngojeni vidën>
<Montojeni vidën Kupë>
Shqip-36
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 36
2014/8/5 15:57:18
Lidhja e kabllove të montimit
Të dhëna të kabllove
Kablli i energjisë
Kablli ndërlidhës
09
3G1,0mm²
12
3G1,5mm²
18
3G2,5mm²
5G1,0mm² H07RN-F
3G1,5mm² H07RN-F
2x0,75mm² H05RN-F
3G2,5mm² H07RN-F
2x0,75mm² H05RN-F
SHËNIME
Tipi GL
05 INSTALIMI
Modeli
20A
25A
• L idhni kabllin e energjisë me ndërprerësin e qarkut ndihmës. Nëse çdo pol dështon në
lidhjen me korrentin, duhet inkorporuar në një tel me një hapje kontakti prej ≥3 mm.
• Përdorni kabllin me mbrojtëse (Kategoria 5; më pak se 50pF/m) për vende me zhurmë.
Lidhja e kabllit
Punë Elektrike
(1) Për punët elektrike dhe të tokëzimit, veproni sipas 'standardeve teknike të instalimeve elektrike' dhe 'rregullave të
kabllove' të ligjeve vendase për kabllot.
(2) Shtrëngoni vidën e bllokut të terminalit deri nën 1,2 N•m (12 kgf•cm).
(3) Masa paraprake kur lidhni blloqet terminale të njësisë të brendshme.

Para se ta lidhni, sigurohuni që pjesa bashkuese e prizës të terminalit është e drejtuar lart.
Kokëposhtë

Priza e terminalit
është e dëmtuar
Nuk ka terminal unazë
për të mbuluar telin.
Nuk duhet të ketë hapësirë midis terminalit dhe vidës kur bashkohen.
- Çdo hapësirë e mbetur mund të bëhet një rrezik zjarri për shkak të mbinxehjes të kontaktit elektrik.
Priza e terminalit është
me kokëposhtë.
KUJDES
Ose vida nuk është shtrënguar
siç duhet ose ka mbetur
hapësirë midis vidës dhe
terminalit unazë.
• P ër lidhjen e bllokut të terminalit, përdorni një tel me vetëm një prizë terminal unaze.
Telat e zakonshëm pa prizë terminali unaze mund të bëhen një rrezik zjarri për shkak të mbinxehjes të
kontaktit elektrik gjatë punës të instalimeve elektrike.
 Kur instaloni njësinë, bëni së parli lidhjet ftohëse dhe pastaj lidhjet elektrike.
Lidheni kondicionerin me sistemin e tokëzimit përpara se të kryeni lidhjet elektrike.
Nëse njësia çmontohet, së pari shkëputni kabllot elektrikë, dhe lidhjet ftohëse.
Nëse njësia është më shumë se 4 ose 5 metra larg nga njësia e brendshme, duhet të zgjatni kabllin. Gjatësia maksimale e kabllit
është 15 metra.
1. Zgjatni kabllin e montimit sipas nevojës.
KUJDES
• M
os lidhni dy ose më shumë kabllo të ndryshëm për të bërë zgjatjen.
Mund të shkaktojë zjarr.
Shqip-37
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 37
2014/8/5 15:57:19
Lidhja e kabllove të montimit
2 . Hapni panelin e kapakut.
3 . Hiqni vidën që shtrëngon kapakun e konektorit.
4 . Kalojeni kabllin e montimit në anën e pasme të njësisë të brendshme dhe lidheni kabllin e montimit me terminalet.
(Referojuni figurës të mëposhtme)

5 .
6 .
7 .
8 .
9.

SHËNIME
• Çdo tel është etiketuar me numrin e terminalit përkatës.
Kalojeni fundin tjetër të kabllit në vrimën 65 mm në mur.
Mbylleni kapakun e konektorit duke shtrenguar vidat me kujdes.
Mbylleni panelin e kapakut.
Hiqeni kapakun e bordit të terminalit në anën e njësisë të jashtme.
Lidhni kabllot me terminalet siç tregohet në figurë.
SHËNIME
• Çdo tel është etiketuar me numrin e terminalit përkatës.
09
12/18
Njësia e brendshme Njësia e brendshme
Njësia e brendshme
 Teli i tokëzimit
(Jeshil/Verdhë)
Njësia e jashtme
 Teli i tokëzimit
(Jeshil/Verdhë)
Njësia e jashtme
KUJDES
Teli i tokëzimit 
(Jeshil/Verdhë)
Njësia e jashtme
• Gjithashtu terminali rrethor duhet të përputhet me përmasën e vidës në bllokun e terminalit.
• Pasi të jenë lidhur kabllot, sigurohuni që të përputhet numri i terminaleve në njësinë e brendshme/të jashtme.
• Ju lutem sigurohuni që kabllot e Energjisë & Komunikimit të jenë të veçantë, nuk duhet të jenë në të njëjtin kabëll.
10. Lidhni konduktorin e tokëzimit me terminalet e tokëzimit.
11. Mbylleni kapakun e konektorit duke shtrenguar vidën me kujdes.
SHËNIME
PARALAJMËRIM
• N
ë Rusi dhe në Europë, konsultohuni me autoritetet që kryejnë furnizimin për të përcaktuar rezistencën e sistemit
të furnizimit përpara instalimit.
• L idhini telat fort në mënyrë që telat të mos tërhiqen lehtësisht.
(Nëse janë të lirë, mund të shkaktojë djegie të telave.)
• Lidhni telat sipas kodeve të ngjyrave, duke iu referuar diagramit.
• Kablli i energjisë dhe kablli ndërlidhës duhet të zgjidhen sipas të dhënave në faqen 37.
Shqip-38
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 38
2014/8/5 15:57:19
Insalimi dhe lidhja e montimit të tubit në njësinë e brendshme
Lidhni njësitë e brendshme dhe të jashtme me tuba bakri me anë të dadove bashkuese. Përdorni vetëm tuba ftohjeje të izoluar,
(Cu DHP tipi sipas ISO1337), të çgrasatuar dhe të deoksiduar, të përshtatshëm për trysni deri në të paktën 4200 kPa dhe për
trysni djegieje deri në të paktën 20700 kPa. Në asnjë rrethanë mos përdorni tuba të tipave sanitarë prej bakri.
05 INSTALIMI
Janë 2 tuba ftohës të diametrave të ndryshëm:
• Më i vogli është për lëngun ftohës
• Më i vogli është për gasin ftohës
Një tub i shkurtër është tashmë i vendosur në kondicioner. Mund t’ju duhet të zgjatni tubin duke përdorur tubin e montimit
(opcional).
Procedura e lidhjes për tubin e ftohjes ndryshon sipas pozicionit të
daljes të tubit kur vendoset përballë murit:
• Djathtas (A)
• Majtas (B)
• Poshtë (C)
• Mbrapa
1. Priteni pjesën e përshtatshme (A, B, C) në pjesën e pasme të njësisë të
brendshme derisa të lidhni tubin direkt nga mbrapa.
2. Lëmojini anët e prera.
3. Hiqni tapat mbrojtëse të tubave dhe lidheni tubin e montimit në çdo
tub. Shtrëngojini bulonat së pari me duart tuaja, dhe pastaj përdorni
një çelës, duke ushtruar forcën e mëposhtme:
SHËNIME
B
A
C
Forca
kgf•cm
Diametri i
Jashtëm
N•m
ø6,35 mm
14~18
140~180
ø9,52 mm
34~42
350~430
ø12,70 mm
49~61
500~620
ø15,88 mm
68~82
690~830
• Nëse doni të shkurtoni ose zgjatni tubat, referojuni faqeve 40~41.
4. Priteni izolimin e mbetur të sfungjerit.
5. Nëse është e nevojshme, shtrëngojeni tubin që të futet në fundin e njësisë të brendshme.
Dhe pastaj tërhiqeni drejt vrimës përkatëse.
Tubi nuk duhet të shtrihet nga pjesa e pasme e njësisë të brendshme.
Rrezja e përkuljes duhet të jetë 100 mm ose më shumë.
6. Kalojeni tubin në vrimën e murit.
7. Për më shumë hollësi se si të lidheni me njësinë e brendshme dhe të zbrazni ajrin, shikoni faqet 44~46.
SHËNIME
KUJDES
• T ubi do të izolohet dhe fiksohet përfundimisht në pozicion pas përfundimit të instalimit dhe testit të rrjedhjes së
gazit; referojuni faqes 47 për më shumë detaje.
• S htrëngoni bulonat bashkues me çelës sipas mënyrës të specifikuar.
Nëse bulonat bashkues shtrëngohen tepër, buloni mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të gazit ftohës.
• MOS E MONTONI NË MUR LIDHJEN E TUBIT !
Të gjitha lidhjet e tubave ftohës duhet të jenë të arritshëm dhe riparueshëm lehtësisht.
Shqip-39
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 39
2014/8/5 15:57:19
Insalimi dhe lidhja e montimit të tubit në njësinë e brendshme
Montimi i vidhës dhe hallkës të varjes
1. P riteni pjesën që duhet thyer sipas drejtimit të tubit të shkarkimit para se ta
fiksoni njësinë e brendshme.
Majtas dhe djathtas ndodhet
një pjesë e thyrjes
2. Fiksojeni njësinë e brendshme në mur.
Kaloni kabllot, tubat dhe tubin përmes vrimës në të cilën do të lidhet me
njësinë e jashtme.
3. P ërdorni 2 vidat për të shtrënguar njësinë e brendshme siç tregohet në
figurë.
Vidë
4. M
ontojeni Hallkën në vend ku është prerë më përpara pjesa e thyerjes.
Ka tre çengelë në Hallkë, ata duhet të jenë plotësisht të fiksuar me njësinë.
 M
ënyra e montimit të Hallkës është e njëjtë qoftë nëse është majtas apo
djathtas.

Hallkë
Zbrazja e njësisë të brendshme
Njësia e brendshme mbushet me gaz inert (nitrogjen).
Përpara se të instaloni njësinë, kontrolloni nëse gazi nitrogjen rrjedh jashtë njësisë të brendshme.
Nëse kjo nuk është e vërtetë, MOS E INSTALONI NJËSINË sepse rrjedhja mund të ndodhë brenda njësisë të brendshme.
1. Lirojini tapat në fundin e çdo tubi.

I gjithë gazi inert del nga njësia e brendshme.
SHËNIME
KUJDES
• P ër të parandaluar që pisllëqet ose substancat e jashtme të hyjnë në
tuba gjatë instalimit, MOS i hiqni tapat derisa të jeni gati të bashkoni
tubat.
• A
jri i mbetur në ciklin e Ftohjes, i cilli përmban përzjerje, mund të
shkaktojë keqfunksionim të kompresorit.
• Gjithmonë kontaktoni me një qendër shërbimi ose një agjenci
profesionale instalimi për instalimin e produktit.
Tubat
Zhvidhosini
tapat
Prerja ose zgjatja e tubit
Gjatësia e tubit mund të jetë:
• E shtrirë deri në :Shiko tabelën në faqen 30
• I shkurtuar deri në: Shiko faqen 30
Shqip-40
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 40
2014/8/5 15:57:20
KUJDES
Nëse ju nevojitet një tub më i gjatë se 4 ose 5 metra:
• Duhet të shtoni tubat e ftohjes; përndryshe, njësia e brendshme mund të ngrijë.
1. Sigurohuni që të të keni të gjitha mjetet e nevojshme (prerës tubash, turjelë, mjet shpues dhe mbajtës tubash).
Prerës
tubash
I pjerrët
I thyer
Gërvimë
05 INSTALIMI
2. Nëse doni të shkurtoni tubin, prejeni duke përdorur një prerës tubash, duke u siguruar që ana e prerë të mbatet në 90°
brenda anës të tubit (shiko shembujt e mëposhtëm për prerjet a sakta dhe të gabuara të anëve).
Tubi
3. Për të parandaluar rrjedhjen e gazit, hiqni të gjitha gërvimat në anën e prerë të tubit duke përdorur një limë.
KUJDES
• Drejtojeni tubin poshtë ndërsa hiqni gërvimat për tu siguruar që të gjitha shkallëzat të mos futen në tub.
4. Vendosni një bulon bashkues në tub dhe rregullojeni.
90°± 2°
B
Thellësia (A)
ø6,35 mm
1.3 mm
8,7 - 9,1 mm
ø9,52 mm
1.8 mm
12,8 - 13,2 mm
ø12,70 mm
2.0 mm
16,2 - 16,6 mm
ø15,88 mm
2.2 mm
19,3 - 19,7 mm
45°
± 2°
R 0.4~0.8
Tubi
Përmasa e Shpimit
(B)
Diametri i Jashtëm (D)
Shpimi
5. Kontrolloni nëse e keni bashkuar tubin siç duhet (shikoni shembujt të tubave të bashkauar saktë dhe gabim më poshtë).
Saktë
Pjerrët
Sipërfaqe e
Dëmtuar
Thyer
Gjerësi e
Pabarabartë
6. Afrojini tubat për ti lidhur lehtësisht. Shtrëngojini bulonat bashkues së pari me duar, dhe pastaj përdorni një çelës,
duke ushtruar forcën e mëposhtme:
Forca
Buloni bashkues
Diametri i Jashtëm
N•m
kgf•cm
ø6,35 mm
14~18
140~180
ø9,52 mm
34~42
350~430
ø12,70 mm
49~61
500~620
Tubi i daljes nga brenda
Bashkimi i tubave
ø15,88 mm
68~82
690~830
SHËNIME
• F orca e tepërt mund të shkaktojë rrjedhje të gazit. Nëse e zgjatni tubin duke salduar/ngjitur, ju lutem sigurohuni që
të përdoret nitrogjen gjatë procesit të saldimit/ngjitjes. Vendi i bashkuar duhet të arrihet dhe riparohet lehtë.
7. Për më shumë hollësi se si të lidheni me njësinë e brendshme dhe të zbrazni ajrin, shikoni faqet 44~46.
KUJDES
• S htrëngoni bulonat bashkues me çelës sipas mënyrës të specifikuar.
Nëse bulonat bashkues shtrëngohen tepër, buloni mund të çahet dhe të shkaktojë rrjedhje të gazit ftohës.
Shqip-41
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 41
2014/8/5 15:57:20
Instalimi dhe bashkimi i tubit të kullimit në njësinë e brendshme
Kur instaloni tubin e kullimit për njësinë e brendshme, kontrolloni nëse tharja e kondensimit është e përshtatshme.
Kur kaloni tubin e kullimit në vrimën 65 mm të shpuar në mur, kontrolloni:
Muri
Njësia e brendshme
Tubit të kullimit
Tubi i kullimit NUK duhet
të ngjitet sipër.
5 cm
më pak
Mbani një hapësirë prej të
paktën 5 cm midis fundit
të tubit të kullimit dhe
dyshemesë.
Kanal
KUJDES
Tubi i kullimit NUK duhet
të përthyhet.
Pas përfundimit të
instalimit të markuçit të
shkarkimit, hidhni ujë
në tabanin e shkarkimit
për të parë nëse markuçi
shkarkon mirë.
Mos e vendosni fundin e
tubit ët kullimit në një gropë.
2) Lidhja e gabuar
1) Lidhja e duhur
Tubit të kullimit
Fundi i tubit të kullimit NUK
duhet të vendoset nën ujë.
Tubi
Tubit të kullimit Tubi
• Mos e lidhni tubin e shkarkimit me tubin e montimit pasi kjo mund të shkaktojë rrjedhje uji.
Instalimi i tubit të kullimit
1. Nëse është e nevojshme, bashkoni zgjatuesin 2 metërsh me tubin e kullimit.
2. Nëse përdorni zgjatuesin e tubit të kullimit, izolojeni pjesën e brendshme të zgjatuesit me një mbrojtëse.
3. Vendoseni tubin e kullimit në një prej dy vrimave të tubave të kullimit, dhe fiksojeni fundin e tubit të kullimit me një
fashetë.
SHËNIME
• N
ëse nuk përdorni tubin tjetër të kullimit,
bllokojeni atë me një ndalues prej gome.
4. Kur zgjatni Tubin e Shkarkimit, mbajeni fundin e Tubit të Shkarkimit dhe Tubin e
Zgjatur, rrotullojeni dhe futeni tubin e shkarkimit në tubin e Zgjatur 40~45 mm.
Sigurohuni që dy tubat të jenë të lidhur fort, të mos ketë rrjedhje uji.
Vrima e tubit të
kullimit
5. Lidhja e Tubit të Shkarkimit pas përdorimit të Shumës Izoluese për të mbështjellë Tubin e Zgjatur. Përdorni letër
ngjitëse për të mbështjellë dy anët e bashkimit me 20 mm.
Shqip-42
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 42
2014/8/5 15:57:21
40~45 mm
i tubit
Tubit të kullimit Zgjatues
të kullimit
6. Kalojeni tubin e kullimit nën tubin ftohës, duke e mbajtur të shtrënguar
tubin.
Ngjitës
Mbrojtëse
7. Kalojeni tubin e kullimit në vrimën në mur. Kontrolloni nëse kalon poshtë siç
tregohet në figurë.
Tubit të kullimit
8. Duke përdorur metodën natyrale të derdhjes, kontrolloni që derdhja të jetë
normale.
SHËNIME
KUJDES
Izolim me Shkumë
05 INSTALIMI
Tubit të kullimit Zgjatues i tubit të
kullimit
mm ose më
20 mm ose më 20
shumë
shumë
Zgjatues i tubit të
kullimit
• T ubi do të fiksohet përfundimisht në pozicion pasi të përfundohet instalimi dhe testi i rrjedhjes së gazit; referojuni
faqeve 47 për më shumë detaje.
• S igurohuni që drejtimi i instaluar i tubit të kullimit të jetë i saktë.
Instalimi i gabuar mund të shkaktojë rrjedhje të ujit të kondensuar.
• Nëse tubi i kullimit kalon brenda në dhomë, izolojeni tubin që të mos pikojë dhe të dëmtohen mobiljet ose
dyshemeja.
• MOS E FUTNI BRENDA PIKËN E LIDHJES SË TUBIT !
Lidhja e tubit të kullimit duhet të jetë e arritshme dhe riparueshme lehtësisht.
Ndryshimi i drejtimit të tubit të kullimit
Ndryshoni drejtimin vetëm kur është e nevojshme.
1. Shkëputni tapën prej gome me një pincë.
2. Shkëputeni tubin e kullimit duke e tërhequ dhe rrotulluar në të majtë.
3. Futeni tubin e kullimit duke e fiksuar me vida në zgavrën e tij dhe në daljen
e kullonjëses.
4. Bashkojeni tapën prej gome me një kacavidë duke e rrotulluar djathtas
derisa të fiksohet në fundin e zgavrës.
5. Kontrolloni për rrjedhje në të dyja anët e kullonjëses.
Derdhni ujë në drejtimin e shigjetës.
KUJDES
Vrima e vidës
Vidë
Tubit të
kullimit
Kullonjëse
Tapë gome
 Drejtimi i ujit të derdhur
• S igurohuni që njësia e brendshme të jetë në pozicion drejtuar lart kur të derdhni ujë për të kontrolluar rrjedhjen e ujit.
Sigurohuni që uji të mos ju rrjedhë mbi pjesët elektrike.
Shqip-43
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 43
2014/8/5 15:57:21
Instalimi dhe bashkimi i tubit të kullimit në njësinë e jashtme
Gjatë nxehjes, mund të grumbullohet akull. Gjatë procesit të shkrirjes, kontrolloni nëse tharja e kondensimit është e
përshtatshme. Për tharje të përshtatshme.
1. Futni fishën e tharjes në vrimën e tharjes në anën e poshtme të njësisë të jashtme.
KUJDES
• P ër të shmangur kontaktin e fishit të tharjes me tokën, siguroni një hapësirë
midis tokës dhe sipërfaqes të poshtme të njësisë të jashtme.
Fishi i kullimit
Vrima e
kullimit
Sipërfaqja e poshtme e njësisë të jashtme
2. Lidhni një tub kullimi me fishin e kullimit.
Vrima e kullimit
Fishi i kullimit
3. Sigurohuni që kondensimi i kullimit të jetë i përshtatshëm.
KUJDES
• N
ë zonat me rreshje të mëdha bore, bora e grumbulluar mund të bllokojë
hyrjen e ajrit.
Për të shmangur këtë incident, instaloni një strukturë që është më e lartë se
mesatarja e rreshjeve të borës. Për më tepër, instaloni një kapak anti-borë
për të shmangur grumbullimin e borës mbi njësinë e jashtme.
Tubit të kullimit
Kapaku kundërborës
Rreshjet e
borës
Struktura
Toka
Zbrazja e tubave të lidhur
Njësia e jashtme është e ngarkuar me mjaft ftohës R-410A. Mos e lironi në atmosferë substancën R-410A: Është gas shtëpiak i
fluoruar, i mbrojtur nga Protokolli i Kiotos, me një Potencial të Ngrohjes Globale (GWP) = 1975.
Duhet ta zbrazni ajrin në njësinë e brendshme dhe në tub. Nëse ajri mbetet në tubat e ftohjes, ai ndikon në kompresori.
Mund të shkaktojë ulje të kapacitetit ftohës dhe keqfunsionim. Përdorni Pompën e Vakumit siç tregohet në figurë.
KUJDES
• G
jatë instalimit, sigurohuni që të mos ketë rrjedhje. Kur rigjeneroni ftohësin, tokëzojeni kompresorin përpara se të
lëvizni tubin e bashkimit. Nëse tubat ftohës nuk lidhen siç duhet dhe kompresori punon me valvulën e shërbimit
hapur, tubi thith ajrin dhe kryen presionin brenda ciklit të ftohjes më shumë sesa duhet. Mund të shkaktojë
shpërdhim dhe dëme.
Shqip-44
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 44
2014/8/5 15:57:21
1. Lidhni çdo tub bashkimi me valvulën e duhur në njësinë e jashtme dhe
shtrëngojeni bulonin bashkues.
Njësia e jashtme
SHËNIME
PARALAJMËRIM
Ana e tubit të lëngut
• Forca e tepërt mund të shkaktojë rrjedhje të gazit.
Diametri i
Jashtëm
• B ëni lidhjet elektrike dhe lëreni sistemin në modalitetin e “pritjes”. Mos e
ndizni sistemin!
Kjo është e nevojshme për funksionim më të mirë të vakumit (pozicion i
HAPUR plotësisht i Valvulës Elektronike të Zgjerimit – EEV -).
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
3. Bashkoni tubin e karikimit të presionit të ulët të matësit me një portë
shërbimi të gazit siç tregohet në figurë.
Forca
N•m
kgf•cm
14~18 140~180
34~42 350~430
49~61 500~620
68~82 690~830
05 INSTALIMI
2. Shtrëngojeni bulonin bashkues së pari me duar, dhe pastaj përdorni një çelës,
duke ushtruar forcën e mëposhtme.
Njësia e brendshme
Ana e tubit të gazit
Matës Trysnie
4. Hapeni valvulën e presionit të ulët në drejtim të kundërt me akrepat e orës.
5. Zbrazeni ajrin në tubat e lidhur duke përdorur pompë me ajër për rreth 15
minuta.
Sigurohuni që matësi i presionit të tregojë -0,1 MPa(-76 cmHg) pas rreth
10 minutash.
Kjo procedurë është shumë e rëndësishme për të shmangur rrjedhjen e gazit.
Valvula
Porta e shërbimit
të gazit
<Presion i ulët>
Mbylleni valvulën e presionit të ulët në drejtim të akrepave të orës.
Fikeni pompën e vakumit.
Kontrolloni për 2 minuta nëse ka ndryshime të presionit.
Hiqeni tubin e presionit të ulët të matësit.
Porta e shërbimit të
lënëgut
<Presion i lartë>
Pompa e
Vakumit
(Ndalimi i rrjedhjes
mbrapsht)
6. Vendosni një tapë valvule për portën e shërbimit të lëngut dhe gazit në
pozicionin e hapur.
Shtimi i Ftohësit
Shtoni mbushje me ftohës sipas tabelës të mëposhtme:
Nëse përdorni një tub që është më i gjatë se 4 ose 5 m,
‘A’g ftohës R410-A duhet të shtohet për çdo metër ekstra..
Nëse përdorni një tub që është më i shkurtër se 4 ose 5 m,
Koha e zbrazjes është normale.
Modeli
A
09/12
18
10
20
Referojuni Manualit të Shërbimit për më shumë detaje.
KUJDES
• A
jri i mbetur në ciklin e Ftohjes, i cilli përmban përzjerje, mund të shkaktojë keqfunksionim të kompresorit.
• Gjithmonë kontaktoni me një qendër shërbimi ose një agjenci profesionale instalimi për instalimin e produktit.
Shqip-45
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 45
2014/8/5 15:57:21
Zbrazja e tubave të lidhur
Informacione të rëndësishme në lidhje me ftohësin e përdorur
Ky produkt përmban gazra shtëpiakë të fluoruar të mbrojtur nga Protokolli
i Kiotos.
Mos i lironi gazrat në atmosferë.
1. Ju lutem mbusheni me bojë që nuk del,
Tipi i ftohësit
R-410A
 GWP=Potenciali i Ngrohjes Globale
Përmban gazra shtëpiakë të fluoruar të
mbrojtur nga Protokolli i Kiotos.
 Mbushja me ftohës e produktit nga fabrika,
 sasia shtesë e ftohësit e karikuar dhe
Njësia e brendshme
+mbushja totale me ftohës që vjen së bashku me produktin.
SHËNIME
KUJDES
Valvula GWP
1975
a. Mbushja me ftohës e produktit nga fabrika:
Shikoni pllakën e emrit të njësisë
b. Sasi shtesë me ftohës (Referojuni informacionit të mësipërm
prë sasinë e ftohësit rezervë.)
c. Mbushja totale me ftohës
d. Cilindri i ftohjes dhe tubi për mbushje

d

a
=(
=(
) kg
b
) kg
Njësia e jashtme
+= (
) kg
c
• M
bushja duhet të jetë në afërsi me portën e rimbushjes të produktit (p.sh mbi pjesën e brendshme të kapakut të
valvulës).
Rimbushje me ftohës duke përdorur një tub lëngjesh
R-410A është e përzier me një lloj ftohësi. Është e nevojshme për rimbishje nën kushte të lëngjeve. Kur rimbushni ftohësin nga
cilindri i ftohjes në pajisje, ndiqni udhëzimet e mëposhtme.
1. Përpara se ta rimbushnik, kontrolloni nëse cilindrat kanë një sifon ose jo.
Ka dy mënyra për të rimbushur ftohësin.
Cilindër me sifon
Cilindër pa sifon
Sifon
 Mbusheni ftohësin duke e mbajtur
cilindrin të drejtuar sipër.
SHËNIME
 Mbusheni ftohësin duke e kthyer cilindrin
nga lart poshtë.
• N
ëse ftohësi R-410A është i mbushur me gas, përzjerja e ftohësit ndryshon dhe karakteristikat e pajisjes mund të
ndryshojnë.
• Gjatë punës të matjes të sasisë të ftohësit, përdorni peshore elektronike.
Nëse cilindri nuk ka sifon, vendoseni atë.
Shqip-46
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 46
2014/8/5 15:57:22
Kryerja e testeve të rrjedhjes së gazit
Sigurohuni që të kontrolloni për rrjedhje gazi përpara se të përfundoni procesin e instalimit (lidhja e tubit të montimit
dhe markucit midis njësisë të brendshme dhe asaj të jashtme, izolimi i kabllove, tubit dhe markucit, dhe fiksimi i njësisë të
brendshme në pllakën e instalimit).
05 INSTALIMI
A
D
C
B
Pjesa e testit për njësinë e jashtme
Pjesa e testit për njësinë e brendshme
Forca rrotulluese e shtrëngimit për kafazin e trupit
(Shiko tabelën)
Boshti
Bërthama e
karikimit
R-22: Diametri i vidës - 7/16-20UNF
R-410A: Diametri i vidës - 1/2-20UNF
Forca rrotulluese e shtrëngimit për tapën e
portës së karikimit (Shiko tabelën)
Për të kontrolluar për rrjedhje të gazit në njësinë e jashtme,
Kontrolloni valvulën A dhe B duke përdorur një detektor rrjedhjesh.
 Para se të kontrolloni për rrjedhje, përdorni një
çelës rrotullimi për të mbyllur tapën për valvulën e
shërbimit. (Veproni me një forcë rrotulluese shtrëngimi
për secilën përmasë të diametrit, dhe shtrëngojeni
tapën fort për të mos lejuar rrjedhje).
 Për të kontrolluar për ndonjë rrjedhje të mundshme,
futni gaz inert në tubat e lidhura me njësitë e
brendshme/jashtme dhe kontrolloni pjesën e lidhjes
të njësive të brendshme/jashtme me lëng sapuni ose
lëng për test rrjedhjeje.
Diametri
i Jashtëm
(mm)
Forca rrotulluese e shtrëngimit
Tapa e trupit
(N•m)
Tapa e portës së
karikimit (N•m)
20 ~ 25
20 ~ 25
25 ~ 30
30 ~ 35
35 ~ 40
10 ~ 12
ø 6,35
ø 9,52
ø12,70
ø15,88
ø19.05
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
Për të kontrolluar për rrjedhje të gazit në njësinë e brendshme,
Kontrolloni bulonin bashkues C dhe D duke përdorur një detektor rrjedhjesh.
Testi i rrjedhjes me nitrogjen (përpara hapjes së valvulave)
Për të zbuluar rrjedhjet kryesore, përpara se të rikrijoni vakumin dhe riqarkullimin e R-410A, është përgjegjësia e instaluesit
të vendosë nën trysni të gjithë sistemin me nitrogjen (duke përdorur një cilindër me ulës të presionit) në një trysni mbi 40
bar (matës).
Testi i rrjedhjes me R-410A (pas hapjes së valvulave)
Para se të hapni valvulat, shkarkoni të gjithë nitrogjenin nga sistemi dhe krijoni vakum sipas faqeve 44~46.
Pas hapjes së valvulave, kontrolloni për rrjedhje duke përdorur një detektor rrjedhjesh për ftohës.
Pompojeni poshtë (përpara se të shkëputni lidhjet e ftohësit për riparimin e njësive, heqja ose rregullimi)
Pompimi është një veprim që ka për qëllim të mbledhë të gjithë ftohësin e sistemit në njësinë e jashtme.
Ky veprim duhet të kryhet përpara se të shkëputet tubi i ftohësit në mënyrë që të shmanget derdhja e ftohësit në
atmosferë.
 Fikeni valvulën e lëngut me një Çelës.
 Ndizeni sistemin në ftohje me ventilatorin në punë me shpejtësi të lartë.
(Kompresori do të fillojë menjëherë, 3 kanë ngelur që nga ndalesa e fundit).
 Pas 2 minutash, fikeni valvulën e thithjes me të njëjtin çelës.
 Fikeni sistemin dhe çelësin kryesor të pajisjes.
 Shkëputni tubat. Pas shkëputjes, mbroni valvulat dhe fundet e tubave nga pluhuri.
 Dëmtimi i kompresorit mund të ndodhë nëse punon në një thithje negative trysnie.
Shqip-47
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 47
2014/8/5 15:57:22
Fiksimi i njësisë së brendshme në vend
Kryerja e punës së mëposhtme në vende ku testi i rrjedhjes së gazit është kryer siç
duhet.
Ngjitës izolues
Pas kontrollimit për rrjedhje gazi në sistem, izolojeni tubin, markuçin dhe kabllot.
Pastaj vendoseni njësinë e brendshme në pllakën e instalimit.
1. Për të minimizuar problemet e kondensimit, izolojeni me shkumë (siç tregohet
në figurë) në një pjesë pa izolim në fund të tubave.
Tubat
2. Mbështilleni tubin, montoni kabllin dhe tubin e kullimit pa ngjitës.
3. Vendoseni krahun (tubin, kabllin e montimit dhe tubin e kullimit) në pjesën
e poshtme të njësisë së brendshme me kujdes në mënyrë që të mos dalë nga
prapa njësisë të brendshme.
4. Kapeni njësinë e brendshme me pllakën e instalimit dhe lëvizeni njësinë majtas
dhe djathtas derisa të fiksohet në vend.
KUJDES
• S igurohuni që tubat të mos lëvizin kur të instaloni njësinë e
brendshme mbi një pllakë instalimi.
Pllaka e
instalimit
Ngjitës
Lidhja e
tubave
Lidhja e telave
Tubit të kullimit
5. Kapeni pjesën e mbetur të tubit me ngjitës.
6. Bashkojeni tubin në mur duke përdorur kapëse (opcionale).
Fiksimi i njësisë së jashtme në vend
'X' mm
'Y' mm
Instaloni njësinë e jashtme në nivel mbi një bazë të qëndrueshme për të shmangur
prodhimin e zhurmave dhe vibrimit, veçanërisht kur instalimi i njësisë është afër me një
komshi.
Nëse e instaloni njësinë e jashtme në një vend të ekspozuar ndaj erërave të forta ose në një
lartësi, rregullojeni në një vend të siguruar fort (mur ose tokë).
1. Vendoseni njësinë e jashtme siç tregohet në pjesën e sipërme të njësisë për të lejuar
ajrin e shkarkuar të dalë jashtë lirshëm.
2. Fiksojeni njësinë e jashtme në nivel të përshtatshëm duke përdorur bulonat.
3. Nëse njësia e jashtme është e ekspozuar ndaj erërave të forta, instaloni pllaka
mbrojtëse rreth njësisë të jashtme në mënyrë që ventilatori të punojë lirshëm.
SHËNIME
Këmbë gome
Modeli
09
12
18
X
453
507
602
Y
254
292
310
• S igurojeni këmbën prej gome për të parandaluar prodhimin e zhurmave dhe
vibrimin.
Njësia e jashtme e instaluar në mur me mbështetëse
Projektuar për vibrimet nga njësia e
jashtme tek mbështetësja.
(nuk jepet së bashku me produktin)
• S igurohuni që muri është në gjendje të përballojë peshën e
mbështetëses dhe njësisë të jashtme;
• Insaloni mbështetësen sa më pranë kolonës që të jetë e
mundur;
• Instaloni ferizolë për të ulur zhurmat dhe vibrimet e
shkaktuara nga njësia e jashtme drejt murit.
Gomë e butë e projektuar për të ndaluar
vibrimin nga mbështetësja tek muri.
(nuk jepet së bashku me produktin)
Shqip-48
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 48
2014/8/5 15:57:22
Modaliteti Instalimi i Mençur
Ky model mbështet modalitetin e Instalimit të Mençur i cili kontrollon gjendjen e instalimit për të zbuluar nëse ka probleme
me ndonjë prej funksioneve. Ekzekutoni modalitetin e Instalimit të Mençur pas instalimit.
2. Kur kondicioneri është në gjendjen në pritje, përdorni telekomandën për të filluar modalitetin e Instalimit të Mençur.
1) Shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) ose Cancel (Anulo), Mode (Modaliteti), Power (Energji) njëkohësisht për
4 sekonda.
ffModaliteti i Instalimit të Mençur mund të përdoret vetëm me telekomandën e dhënë.
ffGjatë procedurës të instalimit të metodës Smart, telekomanda nuk mund të përdoret.


05 INSTALIMI
1. Kontrolloni gjendjen e instalimit të kondicionerit.
1) Kontrolloni furnizimin me energji, valvulën e shërbimit (nëse është e hapur), kabllin e energjisë të njësisë të
brendshme dhe njësisë të jashtme dhe sasinë e ftohësit të kërkuar për zgjatjen e tubit.
2) Gjendja e treguesit pas furnizimit me energji : Gjendje në pritje

 Telekomanda mund të jetë e ndryshme (figura/funksionet) në varësi të modelit.
Shqip-49
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 49
2014/8/5 15:57:22
Modaliteti Instalimi i Mençur
2) Modaliteti i Instalimit të Mençur në progres
• Ekran 88 : Progresi do të shfaqet në 0~99.
• Ekran LED : Treguesi në ekranin e njësisë të brendshme do të pulsojë në sekuenca dhe pastaj do të pulsojnë të gjithë
treguesit. (Kjo do të përsëritet.)
LLOJI
Ekran 88
Ekran LED
Treguesi i njësisë të brendshme

LED 1
LED 2
LED 3
 Ekrani mund të jetë i ndryshëm në varësi të modelit.
3. Modaliteti i Instalimit të Mençur do të mbarojë.
1) Modaliteti i Instalimit të Mençur do të zgjatë afërisht 7~13 minuta. (Koha aktuale mund të ndryshojë në varësi të modelit.)
2) Kur Instalimi është i suksesshëm : Modaliteti i Instalimit të Mençur do të mbarojë me një tingull zileje dhe kondicioneri do të jetë
në gjendjen e pritjes. (Do të shfaqet mesazh gabimi në treguesin e njësisë të brendshme dhe telekomanda e butonat në njësinë e
brendshme do të punojnë normalisht.)
3) Kur instalimi nuk është i suksesshëm : Modaliteti i Instalimit të Mençur do të mbarojë dhe mesazhi i gabimit do të shfaqet në
ekranin e njësisë të brendshme.
1. Merrni masat e nevojshme kur ndodhin gabime.
-- Shikoni manualin e shërbimit për masat e nevojshme për çdo gabim që ndodh.
2. Përdoreni produktin pasi të keni treguar kujdes për gabimin që ndodh.
KUJDES
Tregues gabimi
Ekran LED
Treguesit
LED 1
LED 2
LED 3
/
Gabim
Masat që duhen marrë nga instaluesi
/
lidhjen e telave midis
Gabim Komunikimi midis 1. Kontrolloni
njësisë të brendshme dhe të jashtme.
njësisë të brendshme dhe
(nëse kablli i korrentit dhe kablli i
të jashtme
komunikimit janë kaluar ose jo)
Gabim në sensorin
e temperaturës të
brendshme
1. Kontrolloni lidhjen e konektorit
Gabim në shkëmbyesin e 1. Kontrolloni lidhjen e konektorit
nxehtësisë të brendshme
,
1. Kontrolloni lidhjen e konektorit
Gabim në motorin e
substancat e huaja (Kontrolloni
ventilatorit të brendshëm 2. Hiqni
për shkakun që pengon motorin)
1. Opsione rivendosjeje
Ekrani dhe të
gjitha LED-ët pulsojnë
EEPROM/Gabim opsioni
,
1. Kontrolloni nëse valvula e shërbimit
është plotësisht e hapur.
Gabim i bllokimit të kalimit 2. Kontrolloni nëse ka ndonjë bllokim
në tubin ftohës i cili lidh njësinë e
të ftohësit
brendshme dhe atë të jashtme.
3. Kontrolloni për rrjedhje të ftohësit.

: Fikur /
: Pulson /
: Ndezur
Shqip-50
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 50
2014/8/5 15:57:23
Kontrolli Final dhe Përdorimi Provë
1. Shtypni butonin Power
05 INSTALIMI
Për të përfunduar instalimin, kryeni kontrollet dhe testet e mëposhtme për tu siguruar që kondicioneri punon siç duhet.
Kontrollo:
• Forcën e pozicionit të instalimit
• Shtrëngimin e lidhjeve të tubave për të parë rrjedhje gazi
• Lidhjet e telave elektrikë
• Izolimin e nxehtësisë të tubave
• Kullimin
• Lidhjen e konduktorit të tokëzimit
• Funksionimin e saktë (ndiq hapat e mëposhtme)
dhe kontrolloni:
Treguesin mbi njësinë e brendshme që ndizet
Tehu i qarkullimit të ajrit hapet dhe ventilatori fillon të rrotullohet.
2. Shtypni butonin Mode (Mënyra) për të zgjedhur metodën Cool(Freskët) ose
Heat(Ngrohja).
Në mënyrën Cool (Freskët), përdorni Temp hr. + ose – dhe vendoseni temperaturën në 16 °C.
 Në metodën Heat (nxehtë), përdorni Temp hr. + ose – dhe vendoseni temperaturën në 30°C.
SHËNIME
• R reth 3~5 minuta më vonë, njësia e jashtme do të fillojë të punojë dhe ajri i
Ngrohtë ose i Ftohtë do të fryjë jashtë.
• Pas 12 minutash të gjendjes së qetë kontrolloni trajtimin e ajrit të njësisë të
brendshme.
Mënyra Cool (Freskët) (kontroll i njësisë të brendshme)Hyrje e temperaturës të ajrit. Dalje e temperaturës të ajrit:
Nga 10 °C në 12 °C (tregues delta T)
Mënyra Heat (Ngrohja) (kontroll i njësisë të brendshme) Dalje e temperaturës të ajrit. Hyrje e temperaturës të ajrit:
Nga 11 °C në 14 °C (tregues delta T)
Në metodën e nxehjes, ventilatori i brendshëm mund të qëndrojë i fikur për të
shmangur që ajri i ftohtë të fryhet në hapësirën e kondicionuar.
3. Shtypni butonin Air swing (Lëvizja e ajrit) dhe kontrolloni:
Tehet e qarkullimit të ajrit funksionojnë siç duhet.
4. Shtypni butonin Power
SHËNIME
për të ndaluar funksionin.
• K ur të jetë përfunduar instalimi me sukses, kalojani këtë manual përdoruesit për ta mbajtur në një vend të
volitshëm dhe të sigurt.
Procedura e pompimit (kur hiqet produkti)
1. Ndizeni kondicionerin dhe zgjidhni metodën Fast Cool. Ju lutem lëreni kompresorin të punojë për më shumë se 5
minuta. Nëse kompresori nuk punon për më shumë se 5 minuta për shkak të kontrollit të mbrojtjes, prisni rreth 2
minuta dhe pastaj bëni procedurën tjetër.
2 . Lironi tapat e valvulave në anën e presionit të Lartë dhe të Ulët.
3 . Përdorni një çelës L për të mbyllur valvulën në anën e presionit të lartë.
4 . Pas rreth 2 minutash, mbylleni valvulën në anën e presionit të ulët.
5 . Ndalojeni punimin e kondicionerit duke shtypur butonin e energjisë në njësinë e brendshme ose në telekomandë.
6 . Shkëputni tubat.
Shqip-51
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 51
2014/8/5 15:57:23
Si të lidhni kabllot e zgjatur të korrentit
Mjete që duhen përgatitur
(kompresor dhe ngjitës izolues duhet të përgatiten nga një teknik instalimi)
Mjetet
Të dhëna
Pincë
Bashkues (mm)
Ngjitës izolues
Tuba kontraktimi (mm)
MH-14
20xØ7,0 (LxDiametri i
Jashtëm)
Gjerësia 18 mm
50xØ8,0 (Gj.xDiametri i
Jashtëm)
Forma
1. Siç tregohet në figurë, hiqini mbrojtëset nga goma/teli i kabllit të korrentit.
- Zbulojeni 20 mm nga mbrojtësja e telit të tubit të instaluar tashmë.
KUJDES
• Pasi të zbuloni telin e tubit, duhet të futni një tub kontraktimi.
(Njësia: mm)
Kablli i energjisë(ofruar nga ne)
20
20
20
60
120
180
Kablli i korrentit të tubit
20
2. Futini të dyja anët e telit të korrentit në bashkues.
Bashkues
3. Me anë të një kompresori, ngjeshni dy pikat dhe kalojeni sipër dhe ngjeshni dy
pika të tjera në të njëjtin vend.
- Dimensioni i ngjeshjes duhet të jetë 8,0.
- Pasi ta keni ngjeshur, tërhiqini të dyja anët e telit për tu siguruar që është
shtypr siç duhet.
Dimensioni
i ngjeshjes
Ngjesheni 4 herë
5 mm
4. Mbështilleni me ngjitësin izolues dy herë dhe vendoseni tubin e kontraktimit
në mesin e ngjitësit të izolimit.
5. Ushtroni nxehtësi në tubin e kontraktimit për ta kontraktuar.
Ngjitës izolues
40 mm
Tub kontraktimi
6. Pasi kontraktimi i tubit të jetë përfunduar, mbështilleni me ngjitës izolimi për të
përfunduar.
PARALAJMËRIM
Ngjitës izolues
• Në raste të zgjatjes së telave elektrikë, ju lutem MOS përdorni priza me formë të rrumbullakët.
- Lidhjet jo të plota të telave mund të shkaktojnë goditje elektrike ose zjarr.
Shqip-52
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 52
2014/8/5 15:57:24
05 INSTALIMI
Shqip-53
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 53
2014/8/5 15:57:24
PYETJE OSE KOMENTE?
SHTETI
TELEFONO
OSE NA VIZITONI ONLINE NË
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
SLOVAKIA
AUSTRIA
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
051 331 999
020 405 888
080 697 267
090 726 786
011 321 6899
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
DB68-04544A-03
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 54
2014/8/5 15:57:24
Seria
SeriaAR✴✴FSSSBWK
ARHQFS
Seria AR✴✴FSSSCUR
Kondicioner
Manuali i Përdoruesit & Instalimit
Ky manual është prodhuar me letër 100% të riciklueshme.
imagjinoni mundësitë
Faleminderit
produkt nga
Faleminderit që keni
qëblerë këtë
keni
blerë
Samsung.
këtë
produkt
nga
Samsung.
Për të marrë një shërbim më të plotë, ju lutemi
regjistroni produktin tuaj në
www.samsung.com/register
A3050 RB_IB&IM_DB68-04544A_SQ-03.indd 55
2014/8/5 15:57:24
Download PDF

advertising