Samsung | AR12HSFNCWKN | Samsung AR5600 Klima uređaj koji se montira na zid, sa brzim hlađenjem, 12000 BTU/h Manuali i përdorimit

PYETJE APO KOMENTE?
SHTETI
TELEFONO
OSE NA VIZITO NË INTERNET NË
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
www.samsung.com/de/support
M
AR
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 32
K
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/5/7 14:29:07
••
••
Kondicioner
Manuali i përdorimit
ARHSF/JSF
•• Faleminderit për blerjen e këtij kondicioneri "Samsung".
•• Përpara se ta vini në punë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual përdorimi dhe ruajeni për referencë
në të ardhmen.
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 1
2016/5/7 14:29:07
Pasqyra e lëndës
Informacione të sigurisë
4
Informacione të sigurisë
4
Një vështrim i shpejtë
12
Pamje e përgjithshme e njësisë së brendshme
12
Ekrani
Pamje e përgjithshme e telekomandës
13
Futja e baterive
Përdorimi i telekomandës
14
Modalitetet e përdorimit
Komandimi i temperaturës
Komandimi i shpejtësisë së ventilatorit
Komandimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
16
Funksioni për freskimin
16
Modaliteti Cool
Funksion i freskimit 2-Step
Funksioni për largimin e lagështisë
17
Modaliteti Dry
Funksioni për ngrohjen
18
Modaliteti Heat
Funksione të shpejta inteligjente
19
Modaliteti Auto
Modaliteti Fan
Funksioni Fast
Funksioni Comfort
Funksioni për tingullin
Funksioni Quiet
Funksioni i ndriçimit të ekranit
Funksioni "Wi-Fi"
(aplikacioni inteligjent i kondicionerit)
Funksioni "WPS"
(aplikacioni inteligjent i kondicionerit)
Funksione për kursimin e energjisë
23
Përdorimi për kursimin e energjisë
23
Kontrolli i konsumit të energjisë
2 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 2
2016/5/7 14:29:07
Funksioni Single user
Funksioni i ndezjes/fikjes me kohëmatës
Funksioni good'sleep
Pastrimi dhe mirëmbajtja
27
Pastrim i menjëhershëm
27
Zgjidhja e problemeve
29
Hedhja e duhur e produktit
(Mbetje elektrike dhe elektronike)
(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)
Kjo shenjë mbi produkt, aksesorë ose dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh.
ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të
ciklit të tyre jetik. Për të evituar dëmtimin e mjedisit apo të shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, jeni të lutur t'i veçoni këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe t'i ricikloni në mënyrë të
përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin ku kanë blerë produktin, ose zyrën e pushtetit të tyre
vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit korporativë duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së blerjes.
Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhen përzier me mbeturina të tjera tregtare për hedhje.
Hedhja e duhur e baterive në këtë produkut
(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)
Kjo shenjë në bateri, manuale apo paketuese tregon që bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen së bashku
me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre. Aty ku është e shënuar, simbolet kimike Hg, Cd,
apo Pb tregojnë që bateritë përmbajnë mërkur, kadmium ose plumb mbi nivelet referencë në Direktivat e ECsë 2006/66. Nëse bateritë nuk janë hedhur siç duhet, këto substanca mund të shkaktojnë dëme në shëndetin e
njeriut ose mjedisit.
Për të ruajtur resurset natyrore dhe promovuar ripërdorimin e materialeve, ju lutemi veçoni bateritë nga llojet
tjera të mbeturinave dhe riciklojini ato përmes sistemit tuaj lokal të rikthimit të baterive.
Për informacion mbi zotimet mjedisore të “Samsung” dhe detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh.
“REACH”, vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Shqip 3
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 3
2016/5/7 14:29:07
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
Përpara përdorimit të kondicionerit të ri, lexoni të gjithë manualin
për t'u siguruar që dini t'i përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase
veçoritë dhe funksionet e detajuara të pajisjes së re.
Duke qenë se udhëzimet e mëposhtme të funksionimit mbulojnë
modele të ndryshme, karakteristikat e kondicionerit tuaj mund
të ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual. Nëse
keni pyetje, telefononi qendrën më të afërt të kontaktit ose merrni
ndihmë dhe informacione në internet në "www.samsung.com".
PARALAJMËRIM
Rreziqe ose veprime të pasigurta që mund të shkaktojnë lëndim të
rëndë ose vdekje.
KUJDES
Rreziqe ose veprime të pasigurta që mund të shkaktojnë lëndim të
lehtë ose dëmtim të pronës.
Ndiqni udhëzimet.
MOS bëni prova.
igurohuni që pajisja të jetë e tokëzuar për të evituar goditjen
S
elektrike.
Ndërpritni furnizimin me
energji.
MOS e çmontoni.
PËR INSTALIMIN
PARALAJMËRIM
Përdorni kordon elektrik sipas specifikimeve elektrike të
produktit, ose më të larta se to, dhe përdoreni kordonin vetëm
për këtë pajisje. Për më tepër, mos përdorni kordon zgjatues.
• Zgjatimi i kordonit elektrik mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
4 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 4
2016/5/7 14:29:08
Instalimi i pajisjes duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar
ose nga kompania e shërbimit.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr,
shpërthim, probleme me produktin ose lëndim, si dhe mund
të zhvlerësohet garancia e produktit të instaluar.
Informacione të sigurisë
• Mos përdorni transformator. Mund të shkaktohet goditje
elektrike ose zjarr.
• Nëse kushtet aktuale të tensionit/frekuencës/rrymës
nominale janë të ndryshme, mund të shkaktohet zjarr.
Instalojeni pranë kondicionerit (por jo në panelet e tij) çelësin
për shkëputjen e lidhjes dhe automatin e posaçëm për
kondicionerin.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Fiksojeni mirë njësinë e jashtme në mënyrë që pjesa
elektrike e saj të mos ekspozohet.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr,
shpërthim ose probleme me produktin.
Mos e instaloni pajisjen pranë një ngrohësi ose materiali të
ndezshëm. Mos e instaloni pajisjen në vend të lagësht, me vajra ose
pluhura, ose në vend të ekspozuar ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të
diellit dhe ndaj ujit (ose shiut). Mos e instaloni pajisjen në vende ku
mund të ketë rrjedhje gazi.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Mos e instaloni asnjëherë njësinë e jashtme në vende si p.sh.
mure të jashtme të larta, nga ku mund të bjerë.
• Nëse njësia e jashtme bie, mund të shkaktohet lëndim, vdekje
ose dëmtim i pronës.
Pajisja duhet të tokëzohet siç duhet. Mos e tokëzoni pajisjen në
tub gazi, tub plastik uji ose linjë telefoni.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose
shpërthim.
Shqip 5
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 5
2016/5/7 14:29:08
Informacione të sigurisë
• Sigurohuni të përdorni prizë të tokëzuar.
KUJDES
Ju lutem mbulojeni kondicionerin me QESE PE pas instalimit,
dhe hiqeni kur të filloni ta vini në punë kondicionerin.
Instalojeni pajisjen në një dysheme të niveluar dhe të fortë që
mund ta mbajë peshën e saj.
• Përndryshe, mund të shkaktohen dridhje jonormale, zhurmë
ose probleme me produktin.
Instalojeni tubin e shkarkimit siç duhet, në mënyrë që uji të
shkarkohet saktë.
• Përndryshe, mund të ketë derdhje të ujit dhe dëmtim të
pronës. Shmangni vendosjen e tubave të kullimit në tubat e
ujërave të ndotura pasi mund të vijë erë në të ardhmen.
Gjatë instalimit të njësisë së jashtme, sigurohuni që të lidhni
tubin e shkarkimit në mënyrë që shkarkimi të kryhet siç duhet.
• Uji që nxjerr njësia e jashtme gjatë ngrohjes mund të derdhet
dhe të shkaktojë dëmtim të pronës.
Sidomos, në dimër, nëse bie ndonjë copë akulli mund të
shkaktohet lëndim, vdekje ose dëmtim i pronës.
PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI
PARALAJMËRIM
Në rast se dëmtohet automati, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
Mos e tërhiqni dhe mos e përthyeni së tepërmi kordonin
elektrik. Mos e spërdridhni dhe mos e lidhni kordonin elektrik.
Mos e varni kordonin elektrik mbi një objekt metalik, mos
i vendosni objekte të rënda përsipër, mos e futni midis
objekteve dhe mos e shtyni në hapësirën prapa pajisjes.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
6 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 6
2016/5/7 14:29:08
Në rast se nuk do ta përdorni kondicionerin për një kohë të
gjatë ose në raste stuhie me bubullima/vetëtima, ndërpritni
energjinë tek automati.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
PËR PËRDORIMIN
Informacione të sigurisë
KUJDES
PARALAJMËRIM
Nëse pajisja mbushet me ujë, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Nëse pajisja lëshon zhurmë të çuditshme, erë djegieje ose tym,
ndërpriteni menjëherë furnizimin me energji dhe kontaktoni
qendrën më të afërt të shërbimit.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Në rast rrjedhjeje gazi (si p.sh. gaz propani, gaz nafte të lëngët
etj.), ajroseni menjëherë ambientin pa e prekur kordonin
elektrik. Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
• Mos përdorni ventilator.
• Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
Për të riinstaluar kondicionerin, kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.
• Përndryshe, mund të shkaktohen probleme me produktin,
rrjedhje uji, goditje elektrike ose zjarr.
• Për produktin nuk ofrohet shërbim transporti. Nëse e
riinstaloni produktin në një vend tjetër, do të paguani
shpenzime shtesë ndërtimore dhe tarifë montimi.
• Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit, sidomos kur
dëshironi ta instaloni produktin në një vend të pazakontë, si
p.sh. në një zonë industriale ose pranë bregdetit, ku ai është i
ekspozuar ndaj kripës në ajër.
Shqip 7
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 7
2016/5/7 14:29:08
Informacione të sigurisë
Mos e prekni automatin me duar të lagura.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike.
Mos e fikni kondicionerin nga automati ndërkohë që është
duke punuar.
• Fikja dhe rindezja e kondicionerit nga automati mund të
shkaktojë shkëndijë dhe të rezultojë në goditje elektrike ose
zjarr.
Pas shpaketimit të kondicionerit, mbajini të gjitha materialet
e paketimit larg fëmijëve, pasi mund të jenë të rrezikshme për
ta.
• Nëse fëmija vendos një qese në kokë, mund të mbytet.
Mos e prekni fletën e ventilatorit me duar apo me gishta gjatë
ngrohjes.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose djegie.
Mos i futni gishtat ose objekte të tjera në vrimat e hyrjes/
daljes së kondicionerit.
• Bëni kujdes të veçantë që fëmijët të mos lëndohen duke futur
gishtat brenda produktit.
Mos e godisni dhe mos e tërhiqni me forcë të tepërt
kondicionerin.
• Mund të shkaktohet zjarr, lëndim ose probleme me produktin.
Mos vendosni objekte pranë njësisë së jashtme, të cilat u
mundësojnë fëmijëve të hipin në pajisje.
• Mund të shkaktohet lëndim i rëndë i fëmijëve.
Mos e përdorni kondicionerin për periudha të gjata kohore në
vende të paajrosura mirë ose pranë njerëzve të sëmurë.
• Duke qenë se kjo mund të jetë e rrezikshme për shkak të
mungesës së oksigjenit, hapni një dritare të paktën një herë
në orë.
8 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 8
2016/5/7 14:29:08
Mos provoni ta riparoni, çmontoni apo modifikoni vetë
pajisjen.
• Mos përdorni siguresa (si p.sh. tela bakri, çeliku etj.) të
ndryshme nga siguresat standarde.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose lëndim.
Informacione të sigurisë
Nëse në pajisje ka hyrë ndonjë substancë e huaj, si p.sh. ujë,
ndërpritni furnizimin me energji dhe kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
KUJDES
Mos vendosni objekte ose pajisje poshtë njësisë së brendshme.
• Uji që pikon nga njësia e brendshme mund të shkaktojë zjarr
ose dëmtim të pronës.
Kontrolloni të paktën një herë në vit që skeleti i instalimit të
njësisë së jashtme të mos jetë thyer.
• Përndryshe, mund të shkaktohet lëndim, vdekje ose dëmtim i
pronës.
Rryma maksimale elektrike matet sipas standardit IEC për
sigurinë dhe rryma elektrike matet sipas standardit ISO për
efikasitetin e energjisë.
Mos qëndroni mbi pajisje dhe mos vendosni objekte (si p.sh.
rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, kimikate, objekte
metalike etj.) mbi të.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr, probleme me
produktin ose lëndim.
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura.
• Mund të shkaktohet goditje elektrike.
Mos spërkatni mbi sipërfaqen e pajisjes me materiale të
ndezshme, si p.sh. insekticide.
Shqip 9
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 9
2016/5/7 14:29:08
Informacione të sigurisë
• Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të
shkaktojnë goditje elektrike, zjarr ose probleme me
produktin.
Mos e pini ujin që del nga kondicioneri.
• Uji mund të jetë i dëmshëm për njerëzit.
Mos ushtroni shumë forcë mbi telekomandë dhe mos e
çmontoni.
Mos i prekni tubat e lidhur me produktin.
• Mund të shkaktohet djegie ose lëndim.
Mos e përdorni kondicionerin për të ruajtur pajisje precizioni,
ushqime, kafshë, bimë ose kozmetikë, ose për ndonjë qëllim
tjetër të pazakontë.
• Mund të shkaktohet dëmtim i pronës.
Shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë për periudha të gjata
kohe të njerëzve, të kafshëve ose të bimëve në rrymën e ajrit
që del nga kondicioneri.
• Mund të dëmtohen njerëzit, kafshët ose bimët.
Pajisja nuk është synuar për përdorim nga persona (duke
përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore
ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish, pa
mbikëqyrjen ose udhëzimin nga një person përgjegjës për
sigurinë e tyre në lidhje me përdorimin e pajisjes. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me
pajisjen.
Për përdorim në Evropë: Kjo pajisje mund të përdoret nga
fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me me aftësi
ndijore të reduktuara fizike dhe mendore, ose mungesë
përvoje dhe njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë
udhëzuar në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të
sigurt dhe që kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet
të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi
nuk do të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
10 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 10
2016/5/7 14:29:08
PARALAJMËRIM
Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur drejtpërdrejt ujë mbi
të. Mos përdorni benzinë, hollues ose alkool për të pastruar
pajisjen.
• Mund të shkaktohet çngjyrosje, shformim, dëmtim, goditje
elektrike ose zjarr.
Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, ndërpritni furnizimin me
energji dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Informacione të sigurisë
PËR PASTRIMIN
KUJDES
Bëni kujdes kur pastroni sipërfaqen e shkëmbyesit të
nxehtësisë së njësisë së jashtme, duke qenë se ka buzë të
mprehta.
• Kontaktoni instaluesin tuaj ose qendrën e shërbimit pasi kjo
duhet të bëhet nga një teknik i kualifikuar.
Mos e pastroni vetë pjesën e brendshme të kondicionerit.
• Për pastrimin e pjesës së brendshme të pajisjes kontaktoni
qendrën më të afërt të shërbimit.
• Kur pastroni filtrin, shikoni përshkrimet në seksionin "Pastrim
i menjëhershëm".
• Përndryshe, mund të shkaktohet dëmtim, goditje elektrike
ose zjarr.
Shqip 11
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 11
2016/5/7 14:29:08
Një vështrim i shpejtë
Pamje e përgjithshme e njësisë së brendshme
Produkti real mund të ndryshojë disi nga figura e dhënë më poshtë.
05
01
06
02
Një vështrim i shpejtë
07
03
08
04
01 Hyrja e ajrit
05 Sensori i temperaturës së dhomës
02 Filtra ajri
06 Moduli "Wi-Fi" (ARAWK/BWK/MWK)
03 Fleta e qarkullimit të ajrit (lart dhe poshtë)
07 Ekrani
04 Fleta e qarkullimit të ajrit (majtas dhe
djathtas)
08 Butoni i ndezjes / Marrësi i telekomandës
Ekrani
01 Treguesi i temperaturës
Treguesi i rivendosjes së filtrit ( )
Treguesi i konsumit të energjisë
Treguesi i pastrimit automatik( )
Treguesi i shkrirjes ( )
01
02
03
(ARAWK/BWK/MWK)
01
02
02 Treguesi i kohëmatësit
Treguesi i good'sleep
Treguesi i pastrimit automatik
03 Treguesi i "Wi-Fi"
01 Treguesi i kohëmatësit
Treguesi i good'sleep
Treguesi i pastrimit automatik
02 Tregues i Përdoruesit të Vetëm
(ARBUR/CWK)
(ARJS)
12 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 12
2016/5/7 14:29:09
Pamje e përgjithshme e telekomandës
01 Treguesi i caktimit të temperaturës
05
01
02
03
06
07
08
02 Treguesi i opsionit të kohëmatësit
03 Treguesi i modalitetit të funksionimit
04 Treguesi i opsioneve
05 Treguesi i baterisë së shkarkuar
06 Treguesi i transmetimit
04
09
08 Treguesi i lëvizjes vertikale të ajrit
15
09 Treguesi i cilësimit
16
10 Butoni i ndezjes
Një vështrim i shpejtë
10
07 Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit
11 Butoni i temperaturës
11
12
13
17
12 Butoni i opsioneve
13 Butoni i kohëmatësit
14 Butoni i drejtimit/Butoni i përzgjedhjes
18
19
15 Butoni i lëvizjes vertikale të ajrit
16 Butoni i modalitetit
17 Butoni i shpejtësisë së ventilatorit
20
14
18 Butoni i Përdoruesit të Vetëm
19 Butoni i cilësimeve
20 Butoni i caktimit
SHËNIM
• Përshkrimet në këtë manual janë bërë
kryesisht duke u bazuar në butonat e
telekomandës.
Futja e baterive
• Edhe pse në ekranin e telekomandës shfaqet
funksioni Virus Doctor(
) / d'light Cool, ai
nuk disponohet në këtë model.
dy bateri 1,5V, tip AAA
Shqip 13
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 13
2016/5/7 14:29:09
Përdorimi i telekomandës
Mund ta përdorni lehtësisht kondicionerin duke zgjedhur një modalitet të caktuar dhe duke
komanduar temperaturën, shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin e ajrit.
Modalitetet e përdorimit
Modalitetin aktual mund ta ndryshoni midis Auto, Cool, Dry,
Fan dhe Heat duke shtypur butonin
.
Komandimi i temperaturës
Një vështrim i shpejtë
Temperaturën mund ta komandoni në çdo modalitet, si më
poshtë:
Modaliteti
Komandimi i temperaturës
Auto/Cool/
Heat
Rregullojeni me nga 1°C, nga 16°C deri në
30°C.
Dry
Rregullojeni me nga 1°C, nga 18 °C deri në
30°C.
Fan
Nuk mund ta komandoni temperaturën.
SHËNIM
Modalitetet Cool, Dry dhe Heat mund t'i përdorni në gjendjet
e mëposhtme:
Modaliteti
Cool
Dry
Heat
Temperatura
e
brendshme
16 °C deri në
32 °C
18 °C deri në
32 °C
27°C e poshtë
Temperatura -10 °C deri në
e jashtme
46 °C
-10 °C deri në
46 °C
-15 °C deri në
24 °C
_
_
Lagështia e
brendshme
Lagështi
relative 80% e
poshtë
• Nëse kondicioneri punon për një kohë të gjatë, në mjedis
me lagështi të lartë në modalitetin Cool, mund të ndodhë
kondensim.
• Nëse temperatura e jashtme bie në -5°C, kapaciteti
i ngrohjes mund të ulet the nga 60% deri në 70% të
kapacitetit të përcaktuar.
14 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 14
2016/5/7 14:29:09
Komandimi i shpejtësisë së ventilatorit
Mund të zgjidhni shpejtësitë e mëposhtme të ventilatorit në
çdo modalitet:
Modaliteti
Shpejtësitë e disponueshme të ventilatorit
Auto/Dry
Fan
(automatike),
(e ulët),
(e lartë),
(turbo)
(e ulët),
(turbo)
(mesatare),
(mesatare),
(e lartë),
Komandimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit
Mbajeni qarkullimin vertikal të ajrit në drejtim konstant duke
ndaluar lëvizjet e fletëve të qarkullimit vertikal të ajrit.
Në punë
Një vështrim i shpejtë
Cool/Heat
(Automatike)
►
SHËNIM
• Nëse e rregulloni manualisht fletën vertikale të qarkullimit
të ajrit, ajo mund të mos mbyllet plotësisht kur fikni
kondicionerin.
• Drejtimin e qarkullimit vertikal të ajrit mund ta komandoni
kur funksioni good’sleep ekzekutohet gjatë modalitetit
Heat, por jo gjatë modalitetit Cool.
Qarkullimi horizontal i ajrit (manual)
Mbajeni qarkullimin horizontal të ajrit në drejtim konstant
duke ndryshuar manualisht drejtimet e fletëve të qarkullimit
horizontal të ajrit.
KUJDES
• Për të evituar lëndimet, sigurohuni
që t'i ndryshoni drejtimet e fletëve
të qarkullimit horizontal të ajrit pas
ndalimit të lëvizjeve të fletës së
qarkullimit vertikal të ajrit.
Shqip 15
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 15
2016/5/7 14:29:10
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
Funksioni për freskimin
Funksionet inteligjente dhe të fuqishme të kondicionerit "Samsung", e mbajnë hapësirën e caktuar
të freskët dhe komode.
Modaliteti Cool
Përdoreni modalitetin Cool për të pasur freski në mot të
nxehtë.
►
► Zgjidhni Cool.
SHËNIM
• Për komoditet, mbajeni ndryshimin e temperaturës
midis ajrit të brendshëm dhe të jashtëm brenda 5°C në
modalitetin Cool.
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Pas zgjedhjes së modalitetit Cool, zgjidhni funksionin,
temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit që dëshironi
të përdorni.
–– Për freskim të shpejtë të dhomës, zgjidhni temperaturë
të ulët dhe shpejtësi të fortë të ventilatorit.
–– Për kursim energjie, zgjidhni temperaturë të lartë dhe
shpejtësi të dobët të ventilatorit.
–– Ndërkohë që temperatura e brendshme i afrohet
temperaturës së caktuar, kompresori do të funksionojë
me shpejtësi të ulët për të kursyer energji.
Funksion i freskimit 2-Step
Përdorni funksionin e freskimit 2-Step për të arritur shpejt
temperaturën e caktuar. Kondicioneri rregullon automatikisht
shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin e qarkullimit të ajrit.
Këtë funksion mund ta zgjidhni vetëm kur përdoret modaliteti
Cool.
Në modalitet Cool ►
►

►
Zgjidhni 2-Step. ►
16 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 16
2016/5/7 14:29:10
Funksioni për largimin e lagështisë
Funksioni për largimin e lagështisë së kondicionerit "Samsung", e mban hapësirën e caktuar të
ftohtë dhe komode.
Modaliteti Dry
Përdorni modalitetin Dry në mot me shi ose të lagësht.
►
► Zgjidhni Dry.
SHËNIM
• Sa më e ulët të jetë temperatura e caktuar, aq më i madh
është kapaciteti i largimit të lagështisë. Kur lagështia
aktuale duhet se është e lartë, rregulloni temperaturën e
caktuar në temperaturë të ulët.
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Nuk mund ta përdorni modalitetin Dry për ngrohje.
Modaliteti Dry është projektuar për të dhënë efekt
freskimi.
Shqip 17
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 17
2016/5/7 14:29:11
Funksioni për ngrohjen
Funksioni për ngrohjen i kondicionerit "Samsung", e mban hapësirën e caktuar të ngrohtë dhe
komode.
Modaliteti Heat
Përdorni modalitetin Heat për të pasur ngrohtësi.
►
► Zgjidhni Heat.
SHËNIM
• Ndërkohë që kondicioneri ngrohet, ventilatori mund të
mos funksionojë në fillim për rreth 3 deri në 5 minuta, për
të parandaluar fryrjen e ajrit të ftohtë.
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Nëse kondicioneri nuk ngroh mjaftueshëm, përdoreni në
kombinim me një pajisje ngrohëse shtesë.
• Kur gjatë modalitetit "Ngrohje" temperatura e jashtme
është e ulët dhe ka shumë lagështi, në shkëmbyesin e
jashtëm të nxehtësisë mund të krijohet ngricë. Kjo mund
të ulë edhe efikasitetin e ngrohjes. Nëse ndodh kjo,
kondicioneri aktivizon funksionin e shkrirjes për 5 deri në
12 minuta për të hequr ngricën nga shkëmbyesi i jashtëm
i nxehtësisë.
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, në njësinë
e jashtme krijohet avull. Kondicioneri e lëviz fletën e
qarkullimit vertikal të ajrit në pozicionin më të ulët, siç
tregohet në figurën majtas, për të parandaluar daljen e
ajrit të ftohtë nga njësia e brendshme.
B
A
A.Pozicioni i fletës së qarkullimit vertikal të ajrit kur
funksioni i shkrirjes është i aktivizuar (Fleta duket
pothuajse e mbyllur.)
B.Diapazoni i pozicionit të fletës së qarkullimit vertikal të
ajrit kur modaliteti "Ngrohje" është i aktivizuar.
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, nga njësia e
brendshme nuk del ajër, në mënyrë që të parandalohet
dalja e ajrit të ftohtë. Kur funksioni i shkrirjes ka
përfunduar, pas një farë kohe del ajër i ngrohtë.
• Cikli i funksionit të shkrirjes mund të shkurtohet në varësi
të sasisë së ngricës në njësinë e jashtme.
• Cikli i funksionit të shkrirjes mund të shkurtohet në varësi
edhe të lagështisë nga shiu dhe bora.
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, nuk mund të
zgjidhni funksione të tjera me telekomandë. Zgjidhini pasi
të përfundojë funksioni i shkrirjes.
18 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 18
2016/5/7 14:29:11
Funksione të shpejta inteligjente
Kondicioneri "Samsung" ofron në sërë funksionesh shtesë.
Modaliteti Auto
Përdorni modalitetin Auto kur dëshironi komandimin
automatik të funksionimit nga kondicioneri. Kondicioneri do të
krijojë atmosferën më komode të mundshme.
►
► Zgjidhni Auto.
SHËNIM
Modaliteti Fan
Përdorni modalitetin Fan për përdorimin e kondicionerit si
ventilator i zakonshëm. Kondicioneri nxjerr ajër natyral.
►
► Zgjidhni Fan.
SHËNIM
• Nëse kondicioneri nuk do të përdoret për një periudhë të
gjatë, thajeni duke e vendosur në modalitetin Fan për 3
ose 4 orë.
• Njësia e jashtme është projektuar për të mos funksionuar
në modalitetin Fan, në mënyrë që të parandalohet hyrja e
ajrit të freskët përmes njësisë. Ky është funksionim normal
dhe jo defekt i kondicionerit.
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Kur temperatura e brendshme duket më e lartë ose më e
ulët se pika e caktuar, kondicioneri prodhon automatikisht
ose ajër të ftohtë për të ftohur temperaturën e brendshme
ose ajër të ngrohtë për të ngrohur temperaturën e
brendshme.
Funksioni Fast
Përdorni funksionin Fast për freskimin ose ngrohjen e shpejtë
të dhomës. Ky është funksioni më i fuqishëm për freskimin
dhe ngrohjen, i ofruar nga kondicioneri. Këtë funksion mund
ta zgjidhni si në modalitetin Cool ashtu edhe në atë Heat.
Në modalitetin Cool
►
ose Heat
►

►
Zgjidhni Fast. ►
Shqip 19
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 19
2016/5/7 14:29:11
SHËNIM
• Nëse zgjidhni funksionin Fast ndërkohë që po përdoren
funksione si freskimi 2-Step, Comfort, Single user, Quiet,
apo good'sleep, atëherë këto funksione anulohen.
• Mund të ndryshoni drejtimin e qarkullimit të ajrit.
• Nuk mund ta ndryshoni temperaturën e caktuar dhe
shpejtësinë e ventilatorit.
• Kur zgjidhni funksionin Fast në modalitetin Heat, mund
të mos rrisni shpejtësinë e ventilatorit në mënyrë që të
parandalohet fryrja e ajrit të freskët.
Funksioni Comfort
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
Përdorni funksionin Comfort kur e ndjeni se freskimi ose
ngrohja aktuale janë shumë të fortë. Kondicioneri ofron ftohje
ose ngrohje të butë. Këtë funksion mund ta zgjidhni si në
modalitetin Cool ashtu edhe në atë Heat.
Në modalitetin Cool ose
►
Heat
►

►
Zgjidhni Comfort. ►
SHËNIM
• Ndryshoni temperaturën e caktuar dhe drejtimin e
qarkullimit të ajrit.
• Nuk mund ta ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit.
• Nëse zgjidhni funksionin Comfort ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast, Single user,
Quiet apo good'sleep, atëherë këto funksione anulohen.
• Nëse ndjeni se efekti i ftohjes ose i ngrohjes në funksionin
Comfort është i dobët, anulojeni funksionin Comfort.
Funksioni për tingullin
Përdorni funksionin e tingullit sinjalizues për aktivizimin
ose çaktivizimin e tingullit që luhet kur shtypni butona në
telekomandë.
►

► Zgjidhni Beep. ►
20 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 20
2016/5/7 14:29:12
Funksioni Quiet
Përdoreni funksionin Quiet për të reduktuar zhurmën gjatë
punës. Këtë funksion mund ta zgjidhni si në modalitetin Cool
ashtu edhe në atë Heat.
Në modalitetin Cool ose
►
Heat
►

►
Zgjidhni Quiet. ►
SHËNIM
• Nuk mund ta ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit.
• Nëse zgjidhni funksionin Quiet ndërkohë që po përdoren
funksione si freskimi 2-Step, Fast, Comfort, Single user apo
good'sleep, atëherë këto funksione anulohen.
Funksioni i ndriçimit të ekranit
(Vetëm për modelin ARAWK/BWK/MWK)
Përdorni funksionin e ndriçimit të ekranit për aktivizimin dhe
çaktivizimin e ndriçimit të ekranit të njësisë së brendshme.
►

► Zgjidhni Display. ►
SHËNIM
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Ndryshoni temperaturën e caktuar dhe drejtimin e
qarkullimit të ajrit.
• Funksioni i ndriçimit të ekranit nuk punon kur njësia e
brendshme është e fikur.
• Nëse çaktivizoni funksionin e ndriçimit të ekranit
ndërkohë që përdoret funksioni antiviral, do të fiket
gjithashtu edhe llamba e funksionit antiviral.
• Treguesi i kohëmatësit ( ) nuk zhduket edhe nëse
çaktivizoni funksionin e ndriçimit të ekranit.
• Nëse ndërroni modalitetin aktual kur funksioni i ndriçimit
të ekranit është i aktivizuar, ky i fundit çaktivizohet.
Shqip 21
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 21
2016/5/7 14:29:12
Funksioni "Wi-Fi"
(aplikacioni inteligjent i kondicionerit)
(Vetëm për modelin ARAWK/BWK/MWK)
Kur aktivizoni funksionin "Wi-Fi", treguesi i transmetimit
( ) pulson dhe në ekranin e telekomandës shfaqet
për
disa sekonda. Më pas, zhduken që të dy.
Në punë
►
►
Mbajeni shtypur për 4
sekonda.
SHËNIM
Funksioneinteligjentetëkonsumittëenergjisë
• Për informacione të mëtejshme, referojuni manualit të
aplikacionit inteligjent të kondicionerit.
• Aplikacioni inteligjent i kondicionerit mund të mos
disponohet në disa modele.
Funksioni "WPS"
(aplikacioni inteligjent i kondicionerit)
(Vetëm për modelin ARAWK/BWK/MWK)
Kur aktivizoni funksionin "WPS", treguesi i transmetimit (
pulson dhe zhduket.
Në punë
►
►
)
Mbajeni shtypur për 4
sekonda.
SHËNIM
• Për informacione të mëtejshme, referojuni manualit të
aplikacionit inteligjent të kondicionerit.
• Aplikacioni inteligjent i kondicionerit mund të mos
disponohet në disa modele.
22 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 22
2016/5/7 14:29:13
Funksione për kursimin e energjisë
Përdorimi për kursimin e energjisë
(Vetëm për modelin ARAWK/BWK/MWK)
Funksionet inteligjente të kursimit të energjisë të kondicionerit "Samsung", ulin konsumin e
energjisë.
Kontrolli i konsumit të energjisë
Përdorni funksionin Usage për të kontrolluar sasinë e
energjisë së konsumuar nga kondicioneri. Sasia e konsumuar
shfaqet për disa sekonda në ekranin e njësisë së brendshme
bashkë me temperaturën e brendshme të caktuar.
Në punë
►
►

►
Zgjidhni Usage. ►
Vlera e shfaqur është midis 0,1 kWh dhe 99 kWh. Konsumi i
energjisë llogaritet nga momenti i ndezjes së kondicionerit.
Vlera rivendoset kur kondicioneri fiket.
SHËNIM
• Vlera e përdorimit e shfaqur në ekranin e njësisë së
brendshme mund të dallojë disi nga sasia e energjisë
elektrike të konsumuar realisht.
Funksione për kursimin e energjisë
• Konsumin e energjisë mund ta shikoni vetëm kur
kondicioneri është në funksionim.
Shqip 23
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 23
2016/5/7 14:29:13
Funksioni Single user
Përdorni funksionin Single user për reduktimin e konsumit të
energjisë ndërkohë që qëndroni në ambient të freskët ose të
ngrohtë. Këtë funksion mund ta zgjidhni në modalitetin Cool
dhe në atë Heat.
Në modalitetin Cool ose Heat ►
SHËNIM
• Kur aktivizohet funksioni Single user, në ekranin e
telekomandës shfaqet për disa sekonda shenja
dhe fillon automatikisht lëvizja vertikale e ajrit.
• Nëse zgjidhni funksionin Single user, ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast, Comfort, Quiet
apo good'sleep, atëherë këto modalitete anulohen.
• Pas zgjedhjes së funksionit Single user, mund ta
ndryshoni temperaturën e caktuar (24°C deri në 30°C në
modalitetin Cool dhe 16°C deri në 30°C në modalitetin
Heat), shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin vertikal të
qarkullimit të ajrit.
Funksione për kursimin e energjisë
• Kur funksioni Single user aktivizohet në modalitetin Cool,
ndërkohë që temperatura e caktuar është më e ulët se
24°C, temperatura e caktuar ngrihet automatikisht në 24°C.
Por, nëse temperatura e caktuar është midis 25°C dhe
30°C, ajo nuk ndryshon.
• Edhe pas çaktivizimit të funksionit Single user, lëvizja
vertikale e ajrit vazhdon ende, derisa ta fikni me butonin
(
) të lëvizjes vertikale të ajrit.
• Gjithashtu mund të nisni funksionin Single user duke
shtypur butonin Options (
).
Në modalitetin Cool ose
►
Heat
►

►
Zgjidhni Single user. ►
24 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 24
2016/5/7 14:29:13
Funksioni i ndezjes/fikjes me kohëmatës
Përdorni funksionin e ndezjes/fikjes me kohëmatës për
ndezjen ose fikjen e kondicionerit pas orës që caktoni.
(Zgjidhni "Aktiv" ose "Joaktiv" midis
"Aktiv", "Joaktiv" dhe .)

►
(Caktoni kohën e
►
aktivizimit/çaktivizimit.)
• Shtypni butonin
(Kohëmatësi) për të ndërruar
funksionin aktual midis On, Off dhe
(good’sleep).
(good’sleep) shfaqet vetëm në modalitetet Cool dhe Heat.
Kombinimi i funksioneve të ndezjes me kohëmatës dhe të
fikjes me kohëmatës
Shembull) Ndezja me kohëmatës: 3 orë, Fikja
me kohëmatës: 5 orë
Kur
Kondicioneri ndizet pas 3 orësh që nga
kondicioneri
momenti që aktivizoni funksionin e ndezjes/
është i fikur
fikjes me kohëmatës, rri ndezur për 2 orë dhe
pastaj fiket automatikisht.
Kur
kondicioneri
është i
ndezur
Funksione për kursimin e energjisë
SHËNIM
• Mund të caktoni një kohë nga 0,5 deri në 24 orë. Për
anulimin e funksionit të ndezjes/fikjes me kohëmatës,
caktoni intervalin kohor në 0,0.
• Pas aktivizimit të funksionit të ndezjes/fikjes me
kohëmatës, treguesi i kohëmatësit ( ) shfaqet në ekranin
e njësisë së brendshme.
• Pas aktivizimit të funksionit të ndezjes me kohëmatës,
mund të ndryshoni modalitetin dhe temperaturën e
caktuar. Nëse modaliteti "Fan" është i aktivizuar, nuk mund
ta ndryshoni temperaturën e caktuar.
• Nuk mund të caktoni të njëjtën orë si për funksionin e
ndezjes me kohëmatës, ashtu edhe për atë të fikjes me
kohëmatës.
Shembull) Ndezja me kohëmatës: 3 orë, Fikja
me kohëmatës: 1 orë
Kondicioneri fiket pas 1 ore që nga momenti
që aktivizoni funksionin e ndezjes/fikjes me
kohëmatës, më pas ndizet pas 2 orësh që nga
që nga momenti i fikjes.
Shqip 25
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 25
2016/5/7 14:29:14
Funksioni good'sleep
Përdorni funksionin good'sleep për gjumë të mirë dhe për
kursim të energjisë. Këtë funksion mund ta zgjidhni si në
modalitetin Cool ashtu edhe në atë Heat.
Në modalitetin
Cool ose Heat

(Zgjidhni
midis
"Aktiv", "Joaktiv" dhe
(Caktoni orën e
►
funksionimit.)
►
.)
►
• Shtypni butonin
(Kohëmatësi) për të ndërruar
funksionin aktual midis On, Off dhe
(good’sleep).
SHËNIM
• Temperaturën e caktuar mund ta rregulloni me 1 °C, nga
16 °C deri në 30 °C.
• Temperaturat e caktuara të rekomanduara dhe optimale në
funksionin good'sleep janë si më poshtë:
Funksione për kursimin e energjisë
Modaliteti
Temperatura
e caktuar e
rekomanduar
Temperatura e
caktuar optimale
Cool
25 °C deri në 27 °C
26 °C
Heat
21 °C deri në 23 °C
22 °C
• Pas aktivizimit të funksionit good'sleep, treguesi
i kohëmatësit ( ) shfaqet në ekranin e njësisë së
brendshme.
• Kohën e funksionimit mund ta caktoni nga 0,5 deri në
12 orë. Për anulimin e funksionit good'sleep, caktoni
intervalin kohor në 0,0.
• Koha e paracaktuar e funksionimit për funksionin
good’sleep në modalitetin Cool është 8 orë. Nëse koha e
funksionimit caktohet në mbi 5 orë, funksioni i zgjimit
aktivizohet 1 orë para kohës së caktuar. Kondicioneri
ndalon automatikisht kur përfundon koha e funksionimit.
• Kur funksionet e ndezjes me kohëmatës, të fikjes me
kohëmatës dhe good'sleep mbivendosen, kohëmatësi i
kondicionerit vepron vetëm sipas funksionit të aktivizuar
së fundi.
26 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 26
2016/5/7 14:29:14
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Pastrim i menjëhershëm
Përdorimi i pastrimit automatik

(ARAWK/BWK/MWK)
(ARBUR/CWK,
ARJS)
Ekrani i njësisë të brendshme
Kohëzgjatja e pastrimit (minuta)
Auto (Cool), Cool, Dry
30
Auto (Heat), Heat, Fan
15
SHËNIM
• Kur caktoni kohëmatësin e pastrimit automatik, në ekranin e telekomandës treguesi Clean
pulson dhe më pas zhduket. Treguesi i kohëmatësit ( ) shfaqet gjithashtu në ekranin e
njësisë së brendshme.
• Kur kondicioneri është i fikur, funksioni i pastrimit automatik aktivizohet automatikisht kur
është i zgjedhur. Kur kondicioneri është i ndezur, funksioni i pastrimit automatik aktivizohet
sapo kondicioneri të ndalojë së punuari.
• Gjatë funksionimit të pastrimit automatik, ventilatori i brendshëm vazhdon të punojë dhe
fletët e qarkullimit të ajrit mbesin të hapura për largimin e ajrit të ambientit.
Pastrimi i pjesës së jashtme të njësisë së brendshme dhe të shkëmbyesit të
nxehtësisë së njësisë së jashtme
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Leckë e lagur në ujë të
vakët
Furçë e butë
Përpara pastrimit, sigurohuni ta fikni pajisjen dhe
të shkëputni spinën.
Spërkatni ujë për të pastruar pluhurin.
KUJDES
• Mos e pastroni ekranin me detergjent alkalin.
Shqip 27
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 27
2016/5/7 14:29:14
• Mos përdorni acid sulfurik apo tretës organikë (si hollues, vajguri
dhe aceton) për pastrimin e sipërfaqeve. Mos vendosni etiketa në
sipërfaqen e kondicionerit pasi mund të dëmtohet.
• Për pastrimin dhe kontrollimin e shkëmbyesit të nxehtësisë në
njësinë e jashtme, kontaktoni qendrën lokale të shërbimi për
ndihmë.
• Gjatë lëvizjes së shkëmbyesit të nxehtësisë, sigurohuni të
parandaloni lëndimet nga skajet e mprehta të sipërfaqes.
Pastrimi i filtrit
Fshesë me korrent
Furçë e butë
30 minuta
Kapëset
Detergjent i butë
Pastrimi dhe mirëmbajtja
KUJDES
• Mos lani filtrin e ajrit me furçë apo me mjete të tjera pastrimi.
Filtri mund të dëmtohet.
• Kur e thani filtrin, mos e ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit.
SHËNIM
• Pastrojeni filtrin e ajrit çdo 2 javë. Periudha e pastrimit mund të ndryshojë në varësi të
përdorimit dhe të kushteve mjedisore.
• Nëse filtri i ajrit thahet në zonë të lagësht, mund të krijohen aroma të pakëndshme.
Pastrojeni sërish dhe thajeni në zonë të ajrosur mirë.
28 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 28
2016/5/7 14:29:15
Rivendosja e kujtesës për pastrimin e filtrit
(Vetëm për modelin ARAWK/BWK/MWK)
Ekrani
i njësisë
brendshme
Indoor
unittëdisplay
Zgjidhja e problemeve
Nëse kondicioneri nuk funksionon normalisht, drejtojuni tabelës
së mëposhtme për kursimin e kohës dhe të shpenzimeve të
panevojshme.
Problemi
Zgjidhja
Nuk
ndryshoj dot
temperaturën.
• Kontrolloni nëse janë të aktivizuara
modalitetet Fan ose Fast. Në këto modalitete,
kondicioneri e komandon automatikisht
temperaturën e caktuar dhe nuk mund ta
ndryshoni manualisht.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Kondicioneri
nuk funksionon
fare.
• Kontrolloni statusin e ndezjes dhe më pas
vini kondicionerin sërish në punë.
• Ndizni automatin, futni në prizë kordonin
elektrik dhe më pas vini kondicionerin sërish
në punë.
• Sigurohuni që çelësi për shkëputjen e lidhjes
të jetë i ndezur.
• Kontrolloni nëse është aktivizuar funksioni i
fikjes me kohëmatës. Ndizeni kondicionerin
sërish duke shtypur butonin e ndezjes.
Shqip 29
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 29
2016/5/7 14:29:15
Problemi
Kondicioneri
nuk nxjerr ajër
të freskët apo të
ngrohtë.
Zgjidhja
Pastrimi dhe mirëmbajtja
• Kontrolloni nëse temperatura e caktuar është
më e lartë në modalitetin Cool apo më e
ulët në modalitetin Heat sesa temperatura
aktuale. Shtypni butonin e temperaturës në
telekomandë për ndryshimin e temperaturës.
• Kontrolloni nëse filtri i ajrit është bllokuar
nga papastërtitë. Nëse filtri i ajrit bllokohet,
performanca e freskimit dhe e ngrohjes
mund të ulet. Hiqni rregullisht papastërtitë.
• Kontrolloni nëse njësia e jashtme është e
mbuluar ose e instaluar pranë pengesave.
Hiqni mbulesat dhe pengesat.
• Kontrolloni nëse kondicioneri po punon
në funksionin e shkrirjes. Nëse në dimër
formohet akull apo temperatura e jashtme
është shumë e ulët, kondicioneri aktivizon
automatikisht funksionin e shkrirjes. Kur
ky funksion është i aktivizuar, ventilatori i
brendshëm ndalon dhe nuk del ajër i ngrohtë.
• Kontrolloni nëse dyert apo dritaret janë
të hapura. Performanca e freskimit apo e
ngrohjes mund të bjerë. Mbyllni dyert dhe
dritaret.
• Kontrolloni nëse kondicioneri është ndezur
menjëherë pas ndalimit të funksionit
të freskimit apo ngrohjes. Në këtë rast
funksionon vetëm ventilatori për mbrojtjen e
kompresorit të njësisë së jashtme.
30 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 30
2016/5/7 14:29:15
Problemi
Zgjidhja
• Kontrolloni nëse tubi është shumë i gjatë.
Kur gjatësia e tubit tejkalon e gjatësinë
maksimale, performanca e freskimit dhe e
ngrohjes mund të bjerë.
Nuk ndryshoj
dot drejtimin e
qarkullimit të
ajrit.
• Kontrolloni nëse është aktiv funksioni
good'sleep. Kur ky funksion është aktiv, nuk
mund ta komandoni drejtimin e qarkullimit të
ajrit. (Por, nëse ky funksion është aktivizuar
në modalitetin Heat, mund ta komandoni
drejtimin e qarkullimit të ajrit.)
Nuk ndryshoj
dot shpejtësinë
e ventilatorit.
• Nëse janë në punë modalitetet Auto, Dry
apo Fast ose është aktivizuar funksioni
good'sleep në modalitetin Cool, kondicioneri
e komandon automatikisht shpejtësinë e
ventilatorit dhe nuk mund ta ndryshoni.
Telekomanda
nuk funksionon.
• Ndërroni bateritë e telekomandës me të
reja.
• Sigurohuni të mos ketë asgjë që bllokon
sensorin e telekomandës.
• Kontrolloni nëse ka pajisje ndriçimi të fortë
pranë kondicionerit. Drita e fortë që vjen
nga llambat fluoreshente ose nga tabelat e
neonit mund të ndërpresë valët elektrike.
Funksioni i
ndezjes/fikjes
me kohëmatës
nuk punon.
• Kontrolloni nëse keni shtypur butonin e
caktimit në telekomandë, pasi keni caktuar
kohën.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Kondicioneri
nuk nxjerr ajër
të freskët apo të
ngrohtë.
Shqip 31
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 31
2016/5/7 14:29:15
Problemi
Zgjidhja
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Treguesi pulson
vazhdimisht.
• Shtypni butonin e ndezjes për të fikur
kondicionerin ose shkëputni spinën. Nëse
treguesi pulson akoma, kontaktoni qendrën
e shërbimit.
Gjatë
funksionimit
përhapen në
dhomë aroma të
pakëndshme.
• Kontrolloni nëse kondicioneri punon
në zonë me tym. Ajroseni dhomën ose
përdoreni kondicionerin në modalitetin
"Fan" për 3 deri në 4 orë. (Në kondicioner
nuk ka përbërës të përdorur që lëshojnë
aromë të fortë.)
• Kontrolloni nëse tubat e shkarkimit janë të
pastër. Pastrojini rregullisht.
Tregohet një
gabim.
• Nëse treguesi i njësisë së brendshme
pulson, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit. Sigurohuni t'ia jepni kodin e
gabimit pikës së shërbimit.
Krijohet zhurmë.
• Kur qarkullimi i ftohësit ndryshon, mund
të krijohet zhurmë në varësi të gjendjes së
kondicionerit. Ky është funksionim normal.
Nga njësia e
jashtme del tym.
• Nëse nuk është zjarr, mund të jetë avull
i krijuar nga shkëmbyesi i jashtëm i
nxehtësisë, gjatë përdorimit në dimër të
funksionit të shkrirjes në modalitetin "Heat".
Nga lidhjet
e tubave të
njësisë së
jashtme rrjedh
ujë.
• Kur temperatura e ambientit ndryshon
në mënyrë të ndjeshme, mund të krijohet
kondensim. Ky është funksionim normal.
32 Shqip
AR5000&A3050 ZE Good_IB_DB68-06163A_A5_SQ.indd 32
2016/5/7 14:29:15
Download PDF

advertising