Samsung | AR12FSSKABEX | Samsung AR12FSSYAWTX Manuali i përdorimit

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 1
2012-11-17 10:17:47
Veçoritë e kondicionerit
tuaj të ri
Ofertë për një Verë të Freskët
Në ato ditë të nxehta të verës dhe netë të gjata pa gjumë,
nuk ka mënyrë më të mirë për t’i shpëtuar nxehtësisë
përveç rehatisë freskuese në shtëpi. Kondicioneri i juaj
i ri sjell përfundimin e ditëve të lodhshme e të nxehta
verore dhe ju lë të pushoni. Luftojeni nxehtësinë me
kondicionerin tuaj këtë verë.
Sistem me Kosto Efiçiente
Kondicioneri juaj i ri jo vetëm që ju ofron energji freskuese
maksimale në verë, por mund të jetë edhe një metodë
efikase ngrohjeje në dimër me sistemin e përparuar të
“Pompës nxehëse”. Sistemi “Pompa Nxehëse” është 3 herë
më efikase krahasuar me aparatet tjera nxehëse elektrike,
prandaj me këtë ju do të zvogëloni kostot tuaja edhe me
tepër. Tani, përmbushni nevojat tuaja vjetore vetëm me një
kondicioner.
Përmbajtja
Masa sigurie.........................................................................................3
Kontrollimi para përdorimit...................................................... 10
Kontrolli i emrave të pjesëve..................................................... 11
Kontrolli i telekomandës............................................................. 12
Funksionet Bazë.............................................................................. 14
Rregullimi i drejtimit të ajrit....................................................... 16
Përdorimi i funksionit Turbo...................................................... 16
Mënyra e
. ............................................................ 17
Konfigurimi i Kohës së Tanishme............................................ 18
Konfigurimi i kohëmatësit të ndezjes/fikjes...................... 18
Përdorimi i funksionit Smart Saver......................................... 20
Përdorimi i funksionit SPi . ....................................................... 20
Përdorimi i funksionit Auto Clean........................................... 21
Përdorimi i funksionit d'light Cool ........................................ 21
Përdorimi i funksionit të Qetë.................................................. 22
Përdorimi i aplikimit Smart të AK............................................ 22
Pastrimi i kondicionerit................................................................ 23
Mirëmbajtja e kondicionerit..................................................... 25
Bukuri për Kudo
Dizajni elegant dhe i harmonishëm i jep prioritet estetikës
të hapësirës tuaj dhe plotëson çdo dekor ekzistues të
brendshëm. Me ngjyrën e tij të butë dhe formën me cepa
të rrumbullakosur, kondicioneri i ri i shton klas cilësdo
dhome. Shijoni atë çka ju ofron kondicioneri juaj për nga
funksioni dhe nga ana estetike.
Funksion i
Funksioni i
ju mundëson që të caktoni një
temperaturë të përshtatshme për gjumë ndërkohë që
kurseni energjinë dhe flini rehat.
Funksion i d'light Cool
Funksioni d’light Cool ju mundëson të mbani një
temperaturë dhe lagështi në nivelin më të përshtatshëm
të mundshëm.
Funksion i SPi (Super Plasma jon)
Funksioni SPi gjeneron hidrogjenin (H) dhe oksigjenin (O2)
për të sulmuar ajrin kontaminues të pa dëshiruar siq janë
bakteriet, poleni dhe erërat e rënda. Ju bën të merrni frymë
më lehtë si të qëndronit tek ndonjë ujëvarë, surfim oqeani,
lumenjë dhe male.
2
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 2
2012-11-17 11:24:57
PËRDORIMI I KONDICIONERIT
Masa sigurie
Ndiqni udhëzimet.
Shkëputni energjinë elektrike.
MOS u përpiqni.
MOS e çmontoni.
shqip
Para se të përdorni kondicionerin tuaj të ri, ju lutemi lexoni këtë manual për t’u
siguruar se dini të përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase veçoritë gjithëpërfshirëse
dhe funksionet e pajisjes tuaj të re.
Për shkak se udhëzimet operative në vijim përfshijnë modele të ndryshme,
karakteristikat e kondicionerit tuaj mund të ndryshojnë pak nga ato që janë
përshkruar në këtë manual. Nëse keni ndonjë pyetje, telefononi qendrën më të afërt
apo kërkoni ndihmë dhe informata online në www.samsung.com.
Simbole të rëndësishme të sigurisë dhe masat paraprake:
PARALAJMËRIM Veprimet e rrezikshe ose të pasigurta mund të shkaktojnë
lëndime të ndryshme ose vdekje.
Veprimet e rrezikshe ose të pasigurta mund të shkaktojnë
KUJDES
lëndime të vogla personale apo dëmtime të pronave.
Sigurohuni që makineria është e tokëzuar për të parandaluar ndonjë
goditje elektrike.
PËR INSTALIMIN
PARALAJMËRIM
Përdorni linjën elektrike me specifikimet e energjisë së produktit ose më të
lartë dhe përdorni linjën elektrike vetëm për këtë pajisje. Përveç kësaj, mos
përdorni një kordon shtesë.

Përdorimi i kordonit shtesë mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

Mos përdorni transformator elektrik. Mund të shkaktojë goditje elektrike
ose zjarr.

Nëse tensioni/frekuenca/kushti aktual i vlerësuar është i ndryshëm,
mund të shkaktojë zjarr.
Instalimi i kësaj pajisje duhet të bëhet nga një teknik i kualifikuar apo
kompani shërbimi.

Nëse nuk i përmbaheni këtyre rregullave, kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike, zjarr, shpërthim, probleme me produktin, ose lëndime.
Instaloni një çelës apo ndërprerës qarku që është i dedikuar vetëm për
kondicionerin.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose
zjarr.
Fiksojeni njësinë e jashtme në mënyrë që pjesa elektrike e saj të mos
ekspozohet.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose
zjarr.
3
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 3
2012-11-17 10:17:48
Masa sigurie
Mos e instaloni këtë pajisje afër ndonjë pajisjeje ngrohëse, materiali
ndezës. Mos e instaloni këtë pajisje në një vend të lagësht, vajor apo me
pluhur, në një vend të ekspozuar ndaj dritës së diellit dhe shiut. Mos e
instaloni këtë pajisje në një vend ku mund të ketë rrjedhje gazi.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Kurrë mos e instaloni pajisjen në një vend si për shembull lart në mur ku
mund të bjerë.

Nësë njësia e jashtme bie, mund të shkaktohen dëmtime, vdekje ose
dëmtime të pronës.
Nësë përdorni sistemin e shumëfishtë, njësia e jashtme AJ*** mund të lidhet me
produktet Europiane mes serivë AR**FSSK&Y*.
Kjo pajisje duhet të vendoset në tokë siç duhet. Mos e vendosni pajisjen në
një tub gazi, tub uji plastik apo linjë telefoni.

Në rast të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr dhe
shpërthim.

Sigurohuni që të përdorni një prizë energjie me tokëzim.
PËR INSTALIMIN
KUJDES
Instaloni pajisjen tuaj në vend të sheshtë dhe me nivel ku mund të mbahet
pesha e saj.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen vibrime të
panevojshme, zhurma ose probleme me produktin.
Instaloni tubin kullues në mënyrën e duhur që uji të kullojë siç duhet.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohet rrjedhje uji dhe dëmtime
të pronës.
Kur instaloni njësinë e jashtme, sigurohuni që të keni lidhur tubin e kullimit
në mënyrë që rrjedhja të kryhet siç duhet.

Uji i nxjerrë gjatë operacionit të nxehjes nga njësia e jashtme mund të
derdhet dhe të shkaktojë dëmtime të pronës.
Veçanërisht, në dimër, nëse bie ndonjë copë akulli, mund të shkaktohen
lëndime, vdekje apo dëmtime të pronës.
4
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 4
2012-11-17 10:17:49
PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI
PARALAJMËRIM
PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI
shqip
Kur çelësi elektrik dëmtohet, kontaktoni me qendrën më të afërt të
shërbimit.
Mos e tërhiqni apo përkulni më shumë se ç’duhet linjën elektrike. Mos e
përdridhni apo rrotulloni linjën elektrike. Mos e shtrëngoni linjën elektrike
në një objekt metalik, vendosni një objekt të rëndë mbi linjën elektrike,
vendosni një linjë elektrike midis objekteve, apo shtyni linjën elektrike në
hapësirën prapa pajisjes.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
KUJDES
Kur nuk e përdorni kondicionerin për një periudhë të gjatë apo gjatë
ndonjë vetëtime/stuhie të rrufeshme, shkëputeni energjinë elektrike në
ndërprerësin e qarkut.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose
zjarr.
PËR PËRDORIM
PARALAJMËRIM
Nësë pajisja është përmbytur, ju lutemi kontaktoni qendrën më të afërt të
shërbimit.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike ose
zjarr.
Nëse pajisja bën zhurmë të çuditshme, mban erë djegësirë apo tym,
shkëputni menjëherë energjinë elektrike dhe kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.

Në rast të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Në rastin e rrjedhjes së gazit (të tillë si gazi i propanit, gazi i lëngshëm, etj.)
ajroseni menjëherë pa prekur linjën elektrike. Mos e prekni pajisjen ao
linjën elektrike.

Mos e përdorni ventilatorin.

Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim apo zjarr.
Për të ri-instaluar kondicionerin, ju lutemi kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen probleme me produktin,
rrjedhje uji, goditje elektrike ose zjarr.

Nuk ofrohet ndonjë shërbim transporti për këtë produkt. Nëse e riinstaloni produktin në një vend tjetër, do të duhet të paguani për
shërbime shtesë për rregullimin dhe instalimin e saj.

Veçanërisht kur dëshironi ta instaloni produktin në një vend jo të
zakonshëm si psh. në një zonë industriale ose pranë bregut të detit ku
ekspozohet ndaj kripës në ajër, ju lutemi që të kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.
5
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 5
2012-11-17 10:17:49
Masa sigurie
Mos e prekni çelësin elektrik me duar të lagura.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
Mos e fikni ajrin e kondicionuar me çelësin elektrik kur ai është në punë.

Fikja dhe më pas ndezja e ajrit të kondicionuar sërish me çelësin elektrik
mund të shkaktojë shkëndijë elektrike dhe si rrjedhim goditje elektrike
dhe zjarr.
Pasi të keni shpaketuar kondicionerin, ruajini të gjitha materialet e
paketimit mirë larg fëmijëve pasi ato mund të jenë të rrezikshme për
fëmijët.

Nëse fëmija vendos një qese në kokë mund të mbytet.
Mos futni gishtat apo substanca të huaja në prizë kur kondicioneri është në
funksion.

Merrni masa të veçanta në mënyrë që fëmijët të mos lëndohen duke
futur gishtat në produkt.
Mos prekni me duar apo me gishta tehun e fryrjes të ajrit gjatë funksionit të
ngrohjes.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose djegie.
Mos futni gishtat apo substanca të huaja në grykëne hyrjes/daljes të ajrit të
kondicionerit.

Merrni masa të veçanta në mënyrë që fëmijët të mos lëndohen duke
futur gishtat në produkt.
Mos e goditni ose tërhiqni kondicionerin me shumë forcë.

Kjo mund të shkaktojë zjarr, lëndime ose probleme me produktin.
6
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 6
2012-11-17 10:17:49
PËR PËRDORIM
PARALAJMËRIM
PËR PËRDORIM
shqip
Mos vendosni objekte pranë njësisë të jashtme që lejon fëmijët të ngjiten
te makineria.

Kjo mund të shkaktojë në lëndime serioze të fëmijëve.
Mos e përdorni këtë kondicioner për periudha të gjata kohore në vende të
paajrosura apo pranë njerëzve të paaftë.

Pasi kjo mund të jetë e rrezikshme për shkak të mungesës së oksigjenit.
Hapni një dritare të paktën një herë në orë.
Nëse ndonjë substancë e huaj e tillë si uji hyn në pajisje, ndërprisni
energjinë elektrike dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.

Në rast të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Mos provoni ta riparoni, çmontoni ose modifikoni pajisjen vetë.

Mos përdorni siguresa (si bakër, tel çeliku, etj.) në vend të siguresave
standarde.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkakohen goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose lëndime.
KUJDES
Mos vendosni objekte ose pajisje poshtë njësisë të brendshme.

Rrjedhja e ujit nga njësia e brendshme mund të shkaktojë zjarr ose
dëmtime të pronës.
Kontrolloni të paktën njëherë në vit që korniza e njësisë të jashtme nuk
është thyer.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen lëndime, vdekje ose
dëmtime të pronës.
Energjia maksimale matet në përputhje me standardet IEC për sigurinë dhe
rryma matet sipas standardit ISO për efikasitetin e energjisë.
7
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 7
2012-11-17 10:17:50
Masa sigurie
Mos hipni sipër pajisjes apo vendosni objekte (si rroba, qirinj të ndezur,
cigare të ndezura, enë, lëndë kimike, objekte metalike, etj.) mbi pajisje.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose lëndime.
Mos përdorni pajisjen me duar të lagura.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
Mos spërkatni materiale avulluese si psh. insekticide mbi sipërfaqen e
pajisjes.

Ashtu siç janë të dëmshme për njerëzit, gjithashtu mund të shkaktojë
goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
Mos pini ujë nga kondicioneri.

Uji mund të jetë i dëmshëm për njerëzit.
Mos ushtroni forcë mbi telekomandë apo çmontini telekomandën.
Mos i prekni tubat e lidhura me produktin.

Kjo mund të shkatojë djegie ose lëndime.
Mos përdorni këtë kondicioner për të ruajtur pajisje preçizioni, ushqime,
kafshë, bimë ose artikuj kozmetike, apo për çfarëdo qëllimesh të
pazakonta.

Kjo mund të shkaktojë dëmtime të pronës.
Shmangni ekspozimin e njerëzve, kafshëve ose bimëve ndaj rrjedhjes së
ajrit të kondicionerit për një kohë të gjatë.

Kjo mund të shkaktojë dëme tek njerëzit, kafshët ose bimët.
Kjo pajisje nuk është parashikuar që të përdoret nga persona (përfshirë
fëmijët) me aftësi të kufizuara, ndjeshmërie ose mendore, apo mungesë
të përvojës dhe njohurisë, përveçse nëse u është dhënë mbikëqyrje ose
udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person i përgjegjshëm
për sigurinë e tyre. Fëmijët duhet të mbikqyren që të mos luajnë me
pajisjen.
8
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 8
2012-11-17 10:17:50
PËR PASTRIMIN
PARALAJMËRIM
PËR PASTRIMIN
shqip
Mos pastroni pajisjsen duke spërkatur ujë direkt mbi të. Mos përdorni
benzinë, hollues ose alkool për të pastruar pajisjen.

Kjo mund të shkaktojë humbje të ngjyrës, deformim, dëmtim, goditje
elektrike ose zjarr.
Përpara pastrimit apo kryerjes së mirëmbajtjes, ndërprisni energjinë
elektrike dhe prisni derisa të ndalet ventilatori.

Në rast të kundërt mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
KUJDES
Bëni kujdes kur pastroni sipërfaqen e shkëmbyesit të nxehtësisë në njësinë
e jashtme pasi ai ka anë të mprehta.

Për të shmangur prerjen e gishtave, vishni dorashka të holla pambuku
gjatë pastrimit.
Mos e pastroni vetë kondicionerin nga brenda.

Për të pastruar pjesën e brendshme të pajisjes, kontaktoni qendrën më
të afërt të shërbimit.

Kur pastroni filtrin e brendshëm, referojuni përshrkimeve në pjesën
'Pastrimi i kondicionerit'.

Nëse nuk veprohet kështu mund të shkaktohen dëmtime, goditje
elektrike ose zjarr.
9
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 9
2012-11-17 10:17:50
Kontrollimi para përdorimit
Renditjet e funksionimit
Tabela më poshtë tregon renditjet e temperaturës dhe lagështisë në të cilat mund
të funksionojë kondicioneri. Referojuni tabelës për përdorim të efektshëm.
Mënyra
Temperatura e brendshme
Temperatura e jashtme
Lagështia e brendshme
Cooling
(Ftohja)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Lagështia relative 80% ose më pak
Heating
(Ngrohja)
27˚C ose më pak
-15˚C~24˚C
-
Dry
(Thatë)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 Nëse kondicioneri vepron në modalitetin e ftohjes për një kohë të gjatë në një hapësirë me lagështi të lartë, mund të krijohen
bulëza uji.
 Nëse temperatura e jashtme bie deri në -5°C, kapaciteti i ngrohjes mund ulet deri në 60%~70% të kapacitetit të specifikuar
nga kushtet e përdorimit.
Modeli: AJ
Mënyra
Temperatura Temperatura
e brendshme e jashtme Lagështia e brendshme
Cooling
(Ftohja)
16˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
80% ose më pak
Heating
(Ngrohja)
27˚C ose më
pak
-15˚C~24˚C
-
Dry
(Thatë)
18˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
-
Shënime
AJ100*** temperatura e jashtme : -10˚C~46˚C .
AJ100*** temperatura e jashtme : -10˚C~46˚C .
 Temperatura standarde për ngrohje është 7˚C. Nëse temperatura e jashtme bie në 0˚C ose më poshtë, kapaciteti i ngrohjes
mund të ulet në varësi të kushteve të temperaturës.
N
ëse funksioni i ftohjes përdoret në mbi 32˚C (temperatura e brendshme), kondicioneri nuk do të ftohë me kapacitetin e tij maksimal.
Mirëmbajtja e kondicionerit
Mbrojtja të brendshme me anë të sistemit të njësisë së kontrollit
Kjo mbrojtje e brendshme vepron nëse ndodh një defekt i brendshëm në kondicioner.
Lloji
Kundër ajrit të ftohtë
Cikli i shkrirjes së akullit
Përshkrimi
Ventilatori i brendshëm do të fiket kundrejt ajrit të ftohtë kur pompa ngrohëse është duke
u ngrohur.
Ventilatori i brendshëm do të fiket për të shkrirë akullin kur pompa e ngrohjes të jetë duke
ngrohur.
Anti-mbrojtja e baterisë së
brendshme
Kompresori do të fiket në mënyrë që të mbrojë baterinë e brendshme kur kondicioneri
vepron në modalitetin e Ftohjes.
Mbrojtja e kompresorit
Kondicioneri nuk fillon funksionin e tij menjëherë për të mbrojtur kompresorin e njësisë
së jashtme pasi ai të ketë filluar.
SHËNIME
• N
ëse pompa ngrohëse është duke funksionuar në modalitetin e Ngrohjes, cikli i Shkrirjes së Akullit vihet në veprim
që të largojë akullin nga njësia e jashtme i cili mund të jetë grumbulluar për shkak të temperaturave të ulëta.
Ventilatori i brendshëm fiket automatikisht dhe rifillon punën vetëm pasi të përfundojë cikli i shkrirjes së akullit.
10
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 10
2012-11-17 10:17:50
Kontrolli i emrave të pjesëve
Kondicioneri juaj mund të duket pak ndryshe nga figurat e treguara më poshtë në varësi të modelit tuaj.
Pjesët kryesore
ShqiP
Sensori i
temperaturës
të dhomës
Sensori i
lagështisë
Futja e ajrit
Filtri i Plotë HD (poshtë panelit)
Moduli Wifi
Tehu i rrjedhjes së ajrit
(majtas dhe djathtas)
Treguesi i SPi
Tehu i rrjedhjes së
ajrit (lart dhe poshtë)
Treguesit
Treguesi Wifi
Marrësi i sinjalit të telekomandës
Tlačidlo Power(Napájanie)
Treguesi /
i kohëmatësit
Treguesi d'light Cool
11
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 11
2012-11-17 10:18:01
Kontrolli i telekomandës
• D
rejtojeni telekomandën drejt marrësit të sinjalit të telekomandës në njësinë e brendshme.
• Kur shtypni butonin në telekomandë në mënyrën e duhur, do të dëgjoni një tingull nga pajisja e brendshme dhe do të
shfaqet një tregues transmetues ( ) në ekranin e telekomandës.
Butonat e telekomandës
 Para se të përdorni këtë funksion të telekomandës, duhet të caktoni kohën e tanishme. (Referojuni faqes 18)
Ekrani i telekomandës
Power (Energjia)
Ndizni/fikni kondicionerin.
Caktoni funksionin SPi si të ndezur/
fikur.
Smart Saver
Përdorimi më i vogël i energjisë e
bën hapësirën tuaj të freskët midis
temperaturës 24°C~30°C.
Turbo
Vepron me shpejtësi autmoatike
ventilatori për të ftohur shpejt.
Temp (Temperatura) + -
Auto Clean (Pastrimi Automatik)
Funksioni i pastrimit automatik – Thajeni
pjesën e brendshme të njësisë të
brendshme për të larguar erërat e këqia.
d'light Cool
Përdorimi i funksionit d'light Cool.
On Timer (Kohëmatësi i ndezjes)
Vendos kohëmatësin ndezur.
Off timer (Kohëmatësi i fikjes)
Vendos fikjen e kohëmatësit.
Temp/Humi
• E krani niveli i lagështisë së dhomës dhe vlera e temperaturës
për 5 sekonda në njësinë e brendshme shfaq:
- Hi : E Lartë (Nëse lagështia relative është 70% apo më e lartë)
- Sd : Standarde (Nëse lagështia relative është më e vogël se
70%)
- Për temperaturën e dhomës do të shfaqet vlera.
Vendos një nga 5 mënyrat e funksionit (shiko
faqet 14~15 për udhëzime).
Quiet (Qetë)
Ul zhurmën e prodhuar nga njësia e
brendshme gjatë funksionimit.
Air swing (Lëvizja e ajrit)
Aktivizo/Ç’aktivizo tehun e rrjedhjes së ajrit në
mënyrë automatike lart dhe poshtë.
Fan (Ventilatori)

Rritë/Ul temperaturën me 1˚C.
Mode (Mënyra)

SPi
Rregullo sa ajër kalon përmes kondicionerit me
anë të 4 shpejtësive të ndryshme të ventilatorit
të cilat janë Auto/Ulët/Mes/Lartë.
Vendos modalitetin
.
Set/Cancel (Vendos/Anulo)
Anulo modalitetin e kohëmatësi/
.
2ndF
Shtypni butonin të lëkundjes së ajrit në
telekomandë.
Beep off (Fikja e Tingullit)
Për të fikur tingullin e zërit kur shtypni butonin.
Display off (Fikja e Ekranit)
Për të fikur dritën e ekranit
Time set (Caktimi i Kohës)
Cakton kohën e tanishme
• K ur shtypni butonin [2 F], indikatori
do të shfaqet në telekomandë dhe ju mund të ndryshoni funksionet në
telekomandë siq janë të listuara më poshtë.
d’light Cool  Temp/Humi(Temp/Lagështi), Auto Clean(Pastrim Automatik)  Beep Off(Fikja e Tingullit), good’ sleep 
Display Off(Ekrani i Fikur), On Timer (Kohwmatwsi i Ndezur)  Time Set (Caktimi i Kohës).
Nëse zgjedhni funksionin nën buton deri sa funksioni i butonit është ndezur nga butoni 2ndF, funksioni i 2ndF është mbyllur.
nd
SHËNIME
12
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 12
2012-11-17 10:18:02
Ekrani i telekomandës
Treguesi i kohëmatësit ndezur
Treguesi i kohëmatësit fikur
Treguesi i
KUJDES
ShqiP
Treguesi i mënyrës së
funksionit
Treguesi i baterisë të ulët
Treguesi transmetues
Treguesi i qetësisë
Treguesi Turbo
Treguesi SPi
Treguesi Smart Saver
Treguesi d'light Cool
Treguesi 2ndF
Treguesi Temperatura
Treguesi i lëvizjes së ajrit
Treguesi i shpejtësisë të
ventilatorit
Treguesi Time
Auto (Turbo)
Ulët
Mes
Lartë
• Sigurohuniqëtelekomandatëmoslagetmeujë.
Koha e ndërrimit të baterive
Kur bateria është harxhuar, do t’ju paraqitet shenja ( ) në ekranin e telekomandës. Kur paraqitet kjo ikonë, ndërroni bateritë.
Bateritë e telekomandës duhet të jenë të llojit 1,5V AAA.
Ruajtja e telekomandës
Kur nuk e përdorni telekomandën për një kohë të gjatë, hiqni bateritë prej saj dhe ruajeni atë.
Vendosja e baterive
1. Shty levën siç tregon shigjeta
në pjesën e pasme të
telekomandës dhe tërhiqeni
lart.
ShËNiME
2. Vendosni dy bateri AAA.
Kontrolloni që shenjat “+” dhe
“-” të përputhen siç duhet.
Sigurohuni që t’i keni vendosur
bateritë në pozicion të duhur.
3. Mbyllni kapakun duke e vendosur atë në
pozicionin e tij origjinal.
Do të duhej të dëgjoni një tingull klik kur
kapaku të mbyllet siç duhet.
• S injalimundtëmoskapetmirënësepranëkallambamendriçimfluoreshenttëtillasillambatfluoreshente
inverter.
• Nëseproduktetjeraelektrikeipërgjigjentelekomandës,kontaktonimeqendrënmëtëafërttëshërbimit.
13
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 13
2012-11-17 10:18:06
Funksionet Bazë
Funksioni bazë është një mënyrë funksionimi që mund të zgjidhet duke shtypur butonin Mode (Mënyra).
Auto (Auto)
Në mënyrën Auto (Automatike), kondicioneri do të vendosë në mënyrë automatike temperaturën dhe shpejtësinë e
ventilatorit në varësi të temperaturës të dhomës.
• Nëse përdorni një sistem të shumëfishtë, në funksionin Auto, sistemi zgjedh një parametër temperature dhe një mënyrë të
përshtatshme funksioni (FRESKËT ose NGROHTË) duke u bazuar në temperaturën e dhomës në fillim të funksionit.
Cool (Freskët)
Në mënyrën Cool (Freskët) kondicioneri do të freskojë dhomën tuaj. Ju mund të rregulloni temperaturën dhe shpejtësinë e
ventilatorit që të ndiheni më freskët në stinën e nxehtë.
• Nëse temperaturat aktuale jashtë janë shumë më të larta sesa temperatura e zgjedhur brenda, duhet pak kohë për të sjellë
temperaturën e brendshme në freskinë e dëshiruar.
• Mënyra e Qetë (
, ) e bën zhurmën më të qetë gjatë funksionimit në mënyrën Cool (Freskët).
Dry (Thatë)
Kondicioneri në mënyrën e thatë vepron si një anti-lagështi duke larguar lagështinë nga ajri i brendshëm.
Mënyra e thatë e bën ajrin të ndihet si i rifreskuar në një klimë të lagësht.
Fan (Ventilatori)
Ventilatori mund të zgjidhet për ajrosjen e dhomës tuaj. Ventilatori mund të ndihmojë në rifreskimin e ajrit të ndenjur në
dhomën tuaj.
Heat (Ngrohja)
Kondicioneri ngroh në të njëjtën mënyrë si edhe ftoh. Ngrohni dhomën tuaj me këtë pajisje me shumë funksione në dimrin
e ftohtë.
• Ventilatori mund të mos punojë për rreth 3-5 minuta në fillim për të përandaluar çfarëdo plasje ndërsa kondicioneri po
ngrohet.
• Mënyra e Qetë (
, ) e bën zhurmën më të ulët gjatë funksionit të saj në mënyrën e Ngrohjes.
• Meqenëse kondicioneri ngroh dhomën duke marrë energjinë ngrohëse nga ajri i jashtëm, kapaciteti ngrohës mund të ulet
kur temperatura e jashtme është jashtëzakonisht e ulët.
Përdorni një pajisje shtesë ngrohëse së bashku me kondicionerin nëse ndiheni që kondicioneri nuk është duke ngrohur
mjaftueshëm.
14
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 14
2012-11-17 10:18:07
Shtypni butonin
për të ndezur kondicionerin.
Shtypni butonin
për të caktuar mënyrën e funksionit.
shqip
• Sa herë që shtypni butonin Mode (Mënyrë), ajo do të ndryshoj në renditje Auto, Ftohje, Thatë, Ventilator dhe Ngrohje.
Shtypni butonin
për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit.
Auto (Auto)
(Auto)
Cool (Freskët)
(Auto),
Dry (Thatë)
(Auto)
Fan (Ventilatori)
Heat (Ngrohja)
Shtypni butonin
(Ulët),
(Auto),
(Ulët),
(Mes),
(Ulët),
(Mes),
(Lartë)
(Lartë)
(Mes),
(Lartë)
për të rregulluar temperaturën.
Auto (Auto)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1°C brenda kufirit 16°C~30°C.
Cool (Freskët)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1°C brenda kufirit 16°C~30°C.
Dry (Thatë)
Rregullimi i temperaturës nuk është i mundur.
Fan (Ventilatori)
Rregullimi i temperaturës nuk është i mundur.
Heat (Ngrohja)
Mund të rregulloni temperaturën e dëshiruar me 1°C brenda kufirit 16°C~30°C.
SHËNIME
• S htypni butonin Temp/Humi(Temp/Lagështia) në telekomandë për të kontrolluar nivelin e temperaturës dhe
lagështinë e dhomës.
15
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 15
2012-11-17 10:18:09
Rregullimi i drejtimit të ajrit
Rrjedhja e ajrit mund të drejtohet në pozicionin e dëshiruar.
Rrjedhja vertikale e ajrit
Tehet e rrjedhjes së ajrit lëvizin lart dhe poshtë.
Shtypni butonin Air swing (Lëvizja e ajrit)
në telekomandë.

Treguesi i lëvizjes së ajrit do të ndizet dhe tehet e drejtimit të ajrit lëvizin vazhdimisht
lart e poshtë për të qarkulluar ajrin.

Shtypni butonin e Lëvizjes së Ajrit në telekomandën tuaj përsëri për të mbajtur
rrjedhjen e ajrit në një pozicion të fiksuar.
Rrjedhja horizontale e ajrit
Tehet e rrjedhjes së ajrit lëvizin lart dhe poshtë.
Shtypni butonin Air swing (Lëvizja e ajrit)
në telekomandë.

Treguesi i lëvizjes së ajrit do të ndizet dhe tehet e drejtimit të ajrit lëvizin vazhdimisht
majtas e djathtas për të qarkulluar ajrin.

Shtypni butonin
e Lëvizjes së Ajrit në telekomandën tuaj përsëri për të mbajtur
rrjedhjen e ajrit në një pozicion të fiksuar.
ShËNiME
• R regullimiidrejtimittëajritnukështënëdispozicionnëformëngoodsleep
deri sa është në formën e ftohjes. Megjithatë, ju mund të rregulloni drejtimin e
ajrit në formën good sleep deri sa ajo është në formën e ngrohjes.
Përdorimi i funksionit Turbo
Funksioni Turbo ndihmon për të freskuar dhomën shpejt dhe me efektshmëri.
Shtypni butonin Turbo

në telekomandë gjatë mënyrës Cool (Freskët).
Treguesi turbo shfaqet në ekranin e telekomandës dhe kondicioneri vepron në
funksionin Turbo për 30 minuta.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin Turbo
edhe njëherë.
• F unksioniTurboështëidisponueshëmvetëmnëmënyrënCool(Freskët).
• NëseshtypnibutoninMode (Mënyrë) ndërkohë që funksioni Turbo është
ndezur, kjo do të ndalojë funksionin.
• Temperatura/Shpejtësiaeventilatoritnukmundtërregullohenndërkohëqë
përdorni këtë funksion.
16
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 16
2012-11-17 10:18:12
Mënyra e
Para se të përdorni formën good' sleep, caktoni kohën e tanishme. (Për të caktuar kohën e tanishme, referojuni faqes 18.)
Për një gjumë të rehatshëm, ky kondicioner do të funksionojë në Bie në gjumë  Gjumë me tingull  Zgjohu nga mënyra e
.
Kur kondicioneri është i ndezur dhe në mënyrën freskët/ngrohtë

në telekomandë.
Treguesi i
shfaqet dhe treguesi i kohëmatësit të fikur fillon të pulsojë në
ekranin e telekomandës.
2. Shtypni butonin
ShqiP
1. Shtypni butonin
për të caktuar kohën.

Mund të caktoni kohën në njësi gjysmë orëshe prej 30 minutash ~ 3 orë dhe njësi
orëshe nga 3 orë ~ 12 orë.

Ora e funksionit mund të caktohet nga minimumi 30 minuta deri në maksimumin 12
orë.

Funksioni i paravendosur është caktuar në 8 orë.
3. Shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) për të aktivizuar atë.

Treguesi i kohëmatësit të fikur ndalon pulsimin dhe koha e rezervuar do t’ju shfaqet
për 3 sekonda.
Më pas kondicioneri vepron në mënyrën good’sleep(Freskët) .

Nëse nuk shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) brenda 10 sekondash pasi
të keni shtypur butonin
, kondicioneri do të kthehet në gjendjen e
mëparshme. Kontrollo kohëmatësin e fikur dhe treguesin
në njësinë e
brendshme.
Anulo
Shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) edhe një herë.
Mund të vendosni temperaturën e dëshiruar me 1˚C në kufirin 16˚C~30˚C.
Shpejtësia e ventilatorit do të rregullohet automatikisht sipas mënyrës
.
ndërkohë që është ndezur
Sidoqoftë, nëse zgjidhni mënyrën
funksioni i ngrohjes, ju mund të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit .
Kur forma
është e ndezur.
Në formën Ftohje : Drejtimi i kahjes së ajrit do të rregullohet në mënyrë
automatike.
Në formën Ngorhje : Rregullimi i drejtimit të kahjes së ajrit është i
mundshëm.
Temperatura dhe shpejtësia e ventilatorit ndryshojnë në mënyrën
.
• B ienëgjumë:Juvënëgjumëdukeulurtemperaturën.
• Gjumëmetingull:Relaksontrupintuajdhengretemperaturëntuajlehtësisht.
: Ju mundëson që të zgjoheni nga ajri i rehatshëm dhe që ju të ndiheni të rifreskuar.
• Zgjohungamënyra
ShËNiME
• Vendoskohëmatësinefikjesnëmënyrën
në mbi 5 orë. Mund të bëni gjumë të çrregullt nëse
është vendosur shumë i shkurtër ose shumë i gjatë sepse ai është paracaktuar për një periudhë
8-orëshe.
• Nësemënyra
është vendosur në më pak se 4 orë, operacioni do të ndërpritet në të njëjtën kohë.
Nësë mënyra
është caktuar mbi 5 orë, do të veprojë në fazë Wake up (Zgjohu) nga ora e fundit para
se ajo të ndalojë.
• Temperatuaerekomanduarështëmidis25˚C~27˚Cpërftohjedhe21˚C~23˚Cpërngrohje.
17
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 17
2012-11-17 10:18:15
Konfigurimi i Kohës së Tanishme
Para se të përdorni këtë funksion të kondicionerit të ajrit, caktoni kohën e tanishme.
1. Shtypni butonin 2ndF

Treguesi 2ndF shfaqet në ekranin e telekomandës.
2. Shtypni butonin Time Set(Cakto Kohën) për të caktuar kohën e tanishme


Indikatori AM apo PM do të blikoj dhe ju mund të caktoni kohën duke shtypur butoni
Temp hr. + apo – për orën dhe minutat e butoni Fan min.
për minutë.
3. Shtypni përsëri butonin Time Set (Cakto Kohën) për të aktivizuar atë.
Konfigurimi i kohëmatësit të ndezjes/fikjes
KUJDES
Kontrollo kohën e tanishme në telekomandë para përdorimit të këtij funksioni.
• Kohaeparacaktuarnëtelekomandëështëcaktuar12AM.Kohaetanishmeështërisetuarnëkohëneparacaktuar
pas ndrrimit të baterive.
Mund të caktoni kondicionerin që të ndizet/fiket në mënyrë automatike në kohën e dëshiruar.
Vendosja e kohëmatësit të ndezjes kur kondicioneri është i fikur / kohëmatësit të fikjes kur
kondicioneri është i ndezur.
Konfigurimi i
kohëmatësit të ndezjes
1. Shtypni butonin On Timer (Kohëmatësi i ndezjes)/Off Timer (Kohëmatësi i fikjes).

Treguesi i kohëmatësit të ndezjes/fikjes do të pulsojë në ekranin e telekomandës.



2. Shtypni butonin Temp hr. + apo – dhe Fan min.
për të caktuar kohën.
Mund ta caktoni kohën në njësinë e orës nga 1 orë ~ 12 orë sipas AM, PM dhe njësinë
e minutit nga 1 minutë ~ 59 minuta.
18
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 18
2012-11-17 10:18:16
Konfigurimi i
kohëmatësit të fikjes
3. Shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) për të aktivizuar atë.
Treguesi i kohëmatësit të kyçur ndalon pulsimin dhe koha e rezervuar do t’ju shfaqet
për 3 sekonda.

Nëse nuk shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) brenda 10 sekondave pasi
të keni zgjedhur kohën, kondicioneri do të kthehet në gjendjen e tij të mëparshme.
Kontrolloni treguesin e kohëmatësit ndezjes ose fikjes dhe treguesin
në njësinë e
brendshme.
Anulo
ShqiP

Shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo) edhe një herë.
Opcione shtesë janë të disponueshme në mënyrën e Kohëmatësit të Ndezjes
Shfaq formën e fundit të caktuar para se njësia të fiket.
Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit nuk është në dispozicion.
Mund të rregulloni temperaturën në mënyrën Auto/Freskët/Ngrohtë.
ShËNiME
• V
etëmparametratmëtëfundittëkohëmatësitdotëaplikohenmidis
kohëmatësit të ndezjes/fikjes dhe kohëmatësit të fikjes të mënyrës
.
Konfigurimi në kohëmatës
të ndezur dhe të fikur në të
njëjtën kohë.
Ndiqni të njëjtin proces për konfigurimin e kohëmatësit të ndezur dhe atë të fikur.
ShËNiME
• Kohaekonfigurimittëkohëmatësittëndezjesdhefikjesduhettëjenëtëndryshmenganjëratjetra.
• ShtypnibutoninSet/Cancel (Vendos/Anulo) në telekomandën tuaj ndërsa kombinimi i kohëmatësit është
ndezur.
Të dy kohëmatësit, ai i ndezjes dhe fikjes do të anoluhen dhe treguesi do të zhduket.
19
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 19
2012-11-17 10:18:18
Përdorimi
i funksionit Smart Saver
AA
Ky funksion do të vendosë kufirin e temperaturës për t’ju ndihmuar të kurseni energji ndërsa kondicioneri vepron në mënyrën
Freskët.
Shtypni butonin Smart Saver në telekomandë derisa kondicioneri të veprojë në
mënyrën Cool (Freskët).


Treguesi Smart Saver dhe treguesi i lëvizjes së ajrit shfaqen automatikisht në
ekranin e telekomandës tuaj.
Tehet e rrjedhjes së ajrit lëvizin lart e poshtë.
Nëse temperaturat aktuale janë më poshtë se 24°C, do të ngrihen automatikisht në
24°C.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin Smart Saver edhe një herë.
• F unksioniiSmartSaverështëidisponueshëmnëmënyrënCool(Freskët).
• KurfunksioniSmartSaverështëiç’aktivizuar,kufiriitemperaturësdotë
kufizohet në 24°C~30°C.
• Nësetemperaturaedëshiruarështëmëeulëtse24°C,atëherëfiknifunksionin
Smart Saver duke shtypur butonin e Smart Saver përsëri.
• Temperatura/Shpejtësiaeventilatoritmundtërregullohengjithashtu(shiko
faqen 15 për udhëzime).
• NëseshtypnibutoninMode (Mënyra) ndërsa funksioni Smart Saver është i
ndezur, kjo do të anulojë funksionin e saj.
Përdorimi i funksionit SPi
SPi (Super Plasma jon) gjeneron hidrogjen (H) dhe oksigjen (O2) për të larguar substance të ndotur dhe dokompozituar nga
grimca aq të dëmshme. Ju bën të merrni frymë më lehtë si të qëndronit tek ndonjë ujëvarë, surfim oqeani, lumenjë dhe male.
Shtypni butonin

në telekomandë.
Indikatori
do të shfaqet në ekranin e telekomandës tuaj dhe kondicioneri i ajrit
do të gjeneroj SPi.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin
• Funksioni
edhe një herë.
mund të selektohet poqëse kondicioneri është ndezur/fikur.
20
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 20
2012-11-17 10:18:20
Përdorimi
i funksionit Auto Clean
AA
Funksioni auto pastrues do të parandalojë në krijimin e mykut duke eliminuar lagështinë brenda njësisë së brendshme. Njësia
e brendshme than lagështinë brenda njësisë. Aktivizoni këtë funksion për tu siguruar që të keni një ajër më të pastër dhe më të
shëndetshëm.
ShqiP
Shtypni butonin Auto Clean.
Kur kondicioneri fiket,

Treguesi i auto pastruesit në njësinë e brendshme shfaqet në ekran dhe fillon veprimi i
pastrimit automatik.
Kur kondicioneri ndizet,

Pasi të ndalojë funksionimi i kondicionerit, treguesi i auto pastruesit në njësinë e
brendshme shfaqet në ekran dhe fillon veprimi i pastrimit automatik.
 Koha e pastrimit automatik mund të ndryshojë në varësi të mënyrës së përdorur më
parë.
Mënyra Auto (freskët), Freskët, Thatë: afërisht 30 minuta.
Mënyra Auto (ngrohje), Ngrohje, Ventilator: afërisht 15 minuta.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin Auto Clean edhe një herë.
• Indikatoriipastrimitautomatikshfaqetvetëmnënjësinëebrendshmedhe
duket si
(Pastër).
• Kurkondicionerindizet,fillonveprimiipastrimitautomatikpasitëndërpritet
funksionimi i kondicionerit.
Përdorimi i funksionit d'light Cool
Sensori i njësisë së jashtme i cili mat temperaturën dhe lagështinë në dhomë, mbanë temperaturën e dhomës në nivelin më të
rehatshëm të mundur duke e kontrolluar temperaturën dhe shpejtësinë e ventilatorit në mënyrë automatike.
Shtypni butonin d'light Cool në telekomandë derisa kondicioneri të veprojë në
mënyrën Cool (Freskët).

Treguesi d'light Cool dhe treguesi i lëvizjes së ajrit shfaqen automatikisht në ekranin
e telekomandës tuaj.

Kondicioneri i ajrit do të caktoj shpejtësinë e ventilatorit në automatike dhe do të
rregullon temperaturën në mënyrë automatike sipas temperaturës së dhomës dhe
lagështisë.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin d'light Cool edhe një herë.
• F unksioniid'lightCoolështëidisponueshëmnëmënyrënCool(Freskët).
• Kurfunksionid'lightCoolështëaktivizuar,temperaturanëmënyrëautomatike
cakton dhe
paraqitet në ekranin e telekomandës.
• NëseshtypnibutoninMode (Mënyra) ndërsa funksioni d'light Cool është i
ndezur, kjo do të anulojë funksionin e saj.
• Nësepërdorninjësistemtëshumëfishtë,kyfunksiondotëpunojëvetëmkur
funksioni i d'light Cool është vendosur në të gjitha njësitë e brendshme.
21
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 21
2012-11-17 10:18:22
Përdorimi i funksionit të qetë
Mund të zvogëloni zhurmën e prodhuar nga njësia e brendshme.
Shtypni butonin Quiet (qetë) në telekomandë ndërsa kondicioneri është në veprim e
sipër në mënyrën Freskët/Ngrohtë.

Treguesi Quiet (Qetë) shfaqet në ekranin e telekomandës.

Njësia e brendshme vepron më qetë.
Anulo
ShËNiME
Shtypni butonin Quiet (Qetë) përsëri.
• N
ësepërdorninjësistemtëshumëfishtë,kyfunksiondotëpunojëvetëmkur
funksioni i Qetë është vendosur në të gjitha njësitë e brendshme.
Përdorimi i aplikimit Smart të AK
Ju mund ta kontrolloni ajrin e kondicionuar në mënyrë të volitshme kudo me Smart APP.
ShËNiME
• përinformacionetëdetajuara,julutemreferojunimanualittëaplikimittëAK.
22
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 22
2012-11-17 10:18:23
Pastrimi i kondicionerit
KUJDES
•Sigurohuni që gjatë pastrimit kondicioneri të jetë
fikur tërësisht dhe i shkëputur nga priza në mur.
shqip
Pastrimi i njësisë së brendshme

Fshini pjesën e jashtme të njësisë ngadalë me një leckë të pak të lagur
ose të thatë sipas nevojës.
SHËNIME
• K ontaktoni qendrën e shërbimit kur të bëni pastrimin e
qarkulluesit të nxëhtësisë në njësinë e brendshme sepse
duhet të çmontohet.
• Pasi që paneli i njësisë së brendshme është e lehtë për t'u
grisur, ju duhet të përdorni ndonjë leckë mikro fibrike për
pastrimin e panelit.
Kur përdorni leckën mikro fibrike, ngadalë lageni atë leckë
dhe largojeni çfarëdo mbëturina të mbetura në leckë për t'i
ikur gërvishjeve.
•Mos pastroni ekranin me detergjent alkaline.
KUJDES •Mos përdor acid sulfurik, acid hidroklorik, tretës
organic (siç psh. hollues, vajguri, aceton etj.) për
të pastruar sipërfaqen e produktit apo vendosni
ngjitëse mbi të. Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen
e kondicionerit.
Pastrimi i qarkulluesit të ngrohjes në njësinë e jashtme

Kur pluhuri grumbullohet në qarkulluesin e ngrohjes, mund të ulet
performanca e ftohjes. Prandaj, pastrojeni atë rregullisht.

Spërkateni me ujë për të pastruar pluhurin.
SHËNIME
• N
ëse e keni të vështirë ta pastroni vetë qarkulluesin e
ngrohjes atëherë kontaktoni qendrën e shërbimit.
•Kini kujdes ndaj teheve shumë të
KUJDES mprehta në qarkulluesin ngrohës të
njësisë së jashtme.
Qarkulluesi Ngrohës
(Ilustrimet mund të ndryshojnë pak
në varësi të modeleve)
Hapja e panelit
Ngadale shtrëngoni secilin anë të pjesës së përparme të panelit dhe ngrini
lartë panelin për ta hapur atë.
Më pas lironi panelin icili duhet në mënyrë automatike të pozicionohet për
të mbajtur panelin hapur.

Për të mbyllur panelin, ngadalë ngrini sipër pjesën e përparme të
panelit deri sa ju shtyni atë ngadalë dhe uleni panelin.
23
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 23
2012-11-17 10:18:25
Pastrimi i kondicionerit
heqja e filtrit të Plotë hD
Kapeni dorezën dhe ngriheni lart. Më pas, ngrijeni filtrin e Plotë HD
drejtë ju dhe rrëshqisni atë ngadalë.
Filtri i Plotë HD
Pastrimi i filtrit të Plotë hD
Shkuma larëse e vënë në filtrin e Plotë HD kap një numër të madhë të grimcave nga ajri. Filtri pastrohet me fshesë elektrike ose
duke e larë me dorë.
Hapeni panelin dhe largojeni filtrin e Plotë HD
jashtë
Pastrojeni filtrin e Plotë hD me ndonjë fshesë korrenti
apo ndonjë brushë të butë. Nëse pluhuri është shumë i
rëndë, shpëlajeni me ujë të rrjedhshëm.
Vendosni filtrin e Plotë hD në vendin e saj
origjinal dhe mbyllni panelin e përparëm.
Thajeni filtrin e Plotë hD në një hapësirë të ventiluar.
ShËNiME
• P astrojenifiltrinePlotëHDçdodyjavë.Kushtetepastrimitmundtëndryshojnënëvarësitëpërdorimitdhe
kushteve të ambjentit. Në vende me pluhur, pastrojeni një herë në javë.
• NësefiltriiPlotëHDthahetnënjëhapësirëtëngujuar(apotëlagësht),mundtëgjenerohenerëraNësendodhkjo,
pastrojeni përsëri dhe thajeni në një vend të ajrosur.
24
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 24
2012-11-17 10:18:28
Mirëmbajtja e kondicionerit
Nëse kondicioneri nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, atëherë thajeni kondicionerin për ta mbajtur në kushtet e tij më
të mira.
shqip
1.Thani ajrin e kondicionuar tërësisht duke përdorur metodën e Ventilatorit për
3 ose 4 orë dhe ndërprisni energjinë elektrike. Mund të shkaktohet dëmtim i
brendshëm nëse lagështira lihet në komponentë.
2.Para se të përdorni përsëri kondicionerin, thani pjesët e brendshme përësëri
duke e futur në funksion ventilatorin për 3 deri 4 orë. Kjo ndihmon në largimin
e erërave të cilat mund të jenë prodhohen prej lagështisë.
Kontrollet periodike
Referojuni tabelës vijuese për të mirëmbajtur kondicionerin siç duhet.
Lloji
Përshkrimi
Pastro filtrin e Plotë HD (1)
Njësia e
brendshme
Çdo 2 javë Çdo 3 muaj Çdo 4 muaj

Pastro tasin e kullimit (2)

Pastro komplet qarkulluesin e nxehtësisë (2)

Pastro tubin e tubit të kullimit (2)

Ndërro bateritë e telekomandës (1)
Pastro qarkulluesin e nxehtësisë nga jashtë njësisë (2)
Njësia e
jashtme
Një herë në
vit


Pastro qarkulluesin e nxehtësisë nga brenda njësisë (2)

Pastro pjesët elektrike me fryrje ajri (2)

Verifiko që të gjitha pjesët elektrike janë të shtrënguara
mirë (2)

Pastro ventilatorin (2)

Verifiko që gjithë pjesët e ventilatorit janë të shtrënguara
mirë (2)

Pastro tasin e kullimit (2)

 : Ky shënim kërkon kontrollimin e njësisë të brendshme/jashtme në mënyrë periodike, duke ndjekur udhëzimet për të
mirëmbajtur kondicionerin siç duhet.
KUJDES
(1) Veprimet e përshkruara duhet të kryhen më shpesh nësë vendi ku
është e instaluar është me shumë pluhur.
(2) Këto veprime duhet të kryhen gjithnjë nga një personel i kualifikuar.
Për informacione më të hollësishme, shikoni pjesën e instalimit në
këtë manual.
25
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 25
2012-11-17 10:18:28
Problemet
Referojuni tabelës vijuese nëse kondicioneri nuk funksionon normalisht. Kjo mund
t’ju kursejë kohë dhe shpenzime të panevojshme.
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Kondicioneri nuk
punon fare.
•Kontrolloni nëse është ndezur dhe provojeni përsëri.
•Futeni në prizë ose ndizni ndërprerësin e qarkut dhe provoni
ta ndizni kondicionerin përsëri.
•Kontrolloni nëse keni vendosur kohëmatësin e fikjes. Ndizeni
kondicionerin përsëri duke shtypur butonin Power.
Rregullimi i
•Kontrolloni nëse keni zgjedhur mënyrën Thatë/Ventilator/
temperaturës nuk Turbo/d'light Cool . Në këto forma, temperatura e dëshiruar
punon.
është caktuar në atë automatike dhe nuk mund të rregulloni
temperaturën.
Ajri i ftohtë/
ngrohtë
nuk del nga
kondicionerit.
•Kontrollo nëse temperatura e vendosur është më e lartë
(gjatë mënyrës Cool)/më e ulët (gjatë mënyrës Heat) se
temperatura aktuale. Shtypni butonin Temp hr. + ose – në
telekomandë për të ndryshuar temperaturën e vendosur.
•Kontrollo nëse filtri i Plotë HD është bllokuar nga pluhuri.
Nëse ka shumë pluhur në filtrin e Plotë HD, atëherë
performanca e ftohjes (ngrohjes) mund të ulet. Pastrojini ato
shpesh.
•Kontrolloni nëse njësia e jashtme është e mbuluar apo
instaluar afër ndonjë pengese. Hiqeni mbulesën dhe
largojeni pengesën që aty.
•Nëse dëshironi ta përdorni kondicionerin nën dritën e diellit,
mbulojeni njësinë e jashtme me perde, etj.
•Kontrolloni nësë kondicioneri është duke vepruar në
mënyrën e shkrirjes.
Kur formohet akulli gjatë dimrit apo temperatura e jashtme
është e ulët, kondicioneri operon në mënyrë automatike
në mënyrën kundër ngrirjes. Në mënyrën kundër ngrirjes,
ventilatori i brendshëm ndalon dhe ajri i ftohtë nuk del
jashtë.
•Nëse dyert dhe dritaret janë të hapura, mund të shkaktojë
performancë të dobët freskimi (ngrohjeje)
Mbyllni dyert dhe dritaret.
•Kontrolloni nëse kondicioneri është ndezur pasi të ketë
ndaluar procesi i ftohjes (ngrohjes). Në raste të tilla, vetëm
ventilatori do të funksionojë për të mbrojtur kompresorin e
njësisë së jashtme.
•Kontrolloni nëse gjatësia e gypit është shumë e gjatë. Kur
gypi është shumë i gjatë apo tejkalon gjatësinë maksimale
të lejueshme, mund të ulet performanca e ftohjes
(ngrohjes).
26
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 26
2012-11-17 10:18:28
ZGJIDHJA
Rregullimi i
rrjedhjes së ajrit
nuk punon.
.
•Kontrolloni nëse keni zgjedhur mënyrën
Në këto forma, ju nuk mund të rregulloni drejtimin e
rrjedhshmërisë së ajrit
(Nëse forma good’ sleep është në operim e sipër në formën
Ngrohje, ju mund ta rregulloni drejtimin e kahjes së ajrit)
Rregullii i
shpejtësisë të
ventilatorit nuk
punon.
•Kontrolloni nëse keni zgjedhur mënyrën Auto/Thatë/Turbo/
/d'light Cool . Në këto mënyra, shpejtësia e
ventilatorit është caktuar në atë automatike dhe nuk mund
të rregulloni shpejtësinë e ventilatorit.
shqip
PROBLEMI
Telekomanda nuk •Kontrollo nëse bateritë janë harxhuar.
punon.
•Sigurohuni që nuk e bllokon gjë sensorin e telekomandës.
•Kontrollo nëse ka pajisje me ndriçim të fortë pranë
kondicionerit. Dritë e fuqishme që mund të vijë nga llambat
fluoroshente ose neonet të cilat mund të pengojnë valët
elektrike.
Funksioni i
kohëmatësit nuk
vendoset.
•Kontrollo nëse shtypni butonin Set/Cancel (Vendos/Anulo)
në telekomandën tuaj pasi të keni caktuar kohën.
Treguesi pulson
vazhdimisht.
•Shtypni butonin Power apo shkëputeni nga priza/fikni
çelësin e ndërprerësit të qarkut.
Nëse treguesi vazhdon të pulsojë, kontaktoni me qendrën e
shërbimit.
Gjatë
•Kontrolloni nëse pajisja është në një ambjent me tym.
funksionimit
Ajroseni dhomën ose ndizni ventilatorin e kondicionerit për
përhapen erëra të 1~2 orë. (Ne nuk përdorim pjesë me erë në kondicioner.)
këqia në dhomë. •Pastrojeni filtrin e Plotë HD nëse janë të pistë. Zëvëndësojeni
filtrin e deodorizuar nëse është i pistë.
Tregohet një
gabim.
,
,
,
,
•Nëse shfaqet indikatori siq është
,
,
, tërë blikimi,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
në
ekranin e njësisë së jashtme, kontaktoni qendrën më të afërt.
27
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 27
2012-11-17 10:18:30
Problemet
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Prodhohet
zhurmë.
•Në varësi të gjendjes së përdorimit të kondicionerit, zhurma
mund të dëgjohet kur ndryshon lëvizja e ajrit të ftohjes.
Është normale.
Prodhohet tym
nga njësia e
jashtme.
•Mund të mos jetë nga zjarri por mund të jetë nga avulli i
prodhuar gjatë veprimit të shkrirjes së akullit nga qarkulluesi
i ngrohësit gjatë mënyrës të Ngrohjes në dimër.
Rrjedh ujë nga
•Uji mund të jetë grumbullohet për shkak të diferencës së
vendi i lidhjes së
temperaturave. Është normale.
tubave në njësinë
e jashtme.
 Për probleme me lidhjen e aplikimit të Smart AK, referojuni manualit të
aplikimit Smart AK.
28
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 28
2012-11-17 10:18:30
shqip
29
Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_SQ.indd 29
2012-11-17 10:18:30
Download PDF

advertising