Samsung | AR12NXWSAURN | Samsung AR12NXWSAURN Manuali i përdorimit

Kondicioner
Manuali i përdorimit
AR∗∗NXWS∗∗∗
•• Faleminderit për blerjen e këtij kondicioneri "Samsung".
•• Përpara se ta vini në punë pajisjen, lexoni me kujdes këtë manual përdorimi dhe ruajeni për
referencë në të ardhmen.
Shqip 1

Pasqyra
e lëndës
Informacione të sigurisë 3
Informacione të sigurisë
3
Një vështrim i shpejtë
12
Përdorimi i telekomandës
Futja e baterive • Modalitetet e përdorimit • Komandimi i temperaturës •
12
Komandimi i shpejtësisë së ventilatorit • Komandimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
14
Funksioni për freskimin
Modaliteti Cool • Funksion i freskimit 2-Step
14
Funksioni për largimin e lagështisë
Modaliteti Dry
14
Funksioni për ngrohjen
Modaliteti Heat
15
Funksione të shpejta inteligjente
Modaliteti Auto • Modaliteti Fan • Funksioni Fast • Funksioni Comfort •
16
Funksioni për tingullin • Funksioni Quiet • Funksioni i ndriçimit të ekranit •
Funksioni Wi-Fi (Samsung Connect App)
Funksione për kursimin e energjisë
18
Përdorimi për kursimin e energjisë
Kontrolli i konsumit të energjisë • Kontrolli mbi kohën e përdorimit •
18
Funksioni Single user • Funksioni i ndezjes/fikjes me kohëmatës •
Funksioni good'sleep
Pastrimi dhe mirëmbajtja
21
Pastrim i menjëhershëm
21
Zgjidhja e problemeve
23
Informacion për freonin
25
Aplikacioni Connect
26
2 Shqip
Informacione të sigurisë
PARALAJMËRIM
Rreziqe ose veprime të pasigurta që mund të shkaktojnë lëndim të
rëndë ose vdekje.
KUJDES
Rreziqe ose veprime të pasigurta që mund të shkaktojnë lëndim të
lehtë ose dëmtim të pronës.
Ndiqni udhëzimet.
MOS bëni prova.
Sigurohuni që pajisja të jetë e tokëzuar për të evituar goditjen elektrike.
Ndërpritni furnizimin me energji.
MOS e çmontoni.
PËR INSTALIMIN
PARALAJMËRIM
Përdorni kordon elektrik sipas specifikimeve elektrike të produktit, ose
më të larta se to, dhe përdoreni kordonin vetëm për këtë pajisje. Për më
tepër, mos përdorni kordon zgjatues.
•• Zgjatimi i kordonit elektrik mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
•• Mos përdorni transformator. Mund të shkaktohet goditje elektrike ose
zjarr.
•• Nëse kushtet aktuale të tensionit/frekuencës/rrymës nominale janë të
ndryshme, mund të shkaktohet zjarr.
Shqip 3
Informacione të sigurisë
Përpara përdorimit të kondicionerit të ri, lexoni të gjithë manualin
për t'u siguruar që dini t'i përdorni në mënyrë të sigurt dhe efikase
veçoritë dhe funksionet e detajuara të pajisjes së re.
Duke qenë se udhëzimet e mëposhtme të funksionimit mbulojnë
modele të ndryshme, karakteristikat e kondicionerit tuaj mund të
ndryshojnë disi nga ato të përshkruara në këtë manual. Nëse keni
pyetje, telefononi qendrën më të afërt të kontaktit ose merrni ndihmë
dhe informacione në internet në "www.samsung.com".
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
Instalimi i pajisjes duhet të kryhet nga një teknik i kualifikuar
ose nga kompania e shërbimit.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr, shpërthim,
probleme me produktin ose lëndim, si dhe mund të zhvlerësohet
garancia e produktit të instaluar.
Instalojeni pranë kondicionerit (por jo në panelet e tij) çelësin
për shkëputjen e lidhjes dhe automatin e posaçëm për
kondicionerin.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Fiksojeni mirë njësinë e jashtme në mënyrë që pjesa elektrike e
saj të mos ekspozohet.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr, shpërthim
ose probleme me produktin.
Mos e instaloni pajisjen pranë një ngrohësi ose materiali të
ndezshëm. Mos e instaloni pajisjen në vend të lagësht, me
vajra ose pluhura, ose në vend të ekspozuar ndaj rrezeve të
drejtpërdrejta të diellit dhe ndaj ujit (ose shiut). Mos e instaloni
pajisjen në vende ku mund të ketë rrjedhje gazi.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Mos e instaloni asnjëherë njësinë e jashtme në vende si p.sh.
mure të jashtme të larta, nga ku mund të bjerë.
•• Nëse njësia e jashtme bie, mund të shkaktohet lëndim, vdekje ose
dëmtim i pronës.
Pajisja duhet të tokëzohet siç duhet. Mos e tokëzoni pajisjen në
tub gazi, tub plastik uji ose linjë telefoni.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose
shpërthim.
•• Sigurohuni të përdorni prizë të tokëzuar.
4 Shqip
Ju lutem mbulojeni kondicionerin me QESE PE pas instalimit,
dhe hiqeni kur të filloni ta vini në punë kondicionerin.
Instalojeni pajisjen në një dysheme të niveluar dhe të fortë që
mund ta mbajë peshën e saj.
•• Përndryshe, mund të shkaktohen dridhje jonormale, zhurmë ose
probleme me produktin.
Instalojeni tubin e shkarkimit siç duhet, në mënyrë që uji të
shkarkohet saktë.
•• Përndryshe, mund të ketë derdhje të ujit dhe dëmtim të pronës.
Shmangni vendosjen e tubave të kullimit në tubat e ujërave të ndotura
pasi mund të vijë erë në të ardhmen.
Produkti do të ruhet në një dhomë pa burime ndezjeje (p.sh.
flakë të hapura, pajisje gazi, ngrohës elektrik etj.).
•• Kini parasysh që antipiretiku nuk ka aromë.
Gjatë instalimit të njësisë së jashtme, sigurohuni që të lidhni
tubin e shkarkimit në mënyrë që shkarkimi të kryhet siç duhet.
•• Uji që nxjerr njësia e jashtme gjatë ngrohjes mund të derdhet dhe
të shkaktojë dëmtim të pronës.
Sidomos, në dimër, nëse bie ndonjë copë akulli mund të shkaktohet
lëndim, vdekje ose dëmtim i pronës.
Shqip 5
Informacione të sigurisë
KUJDES
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
PËR FURNIZIMIN ME ENERGJI
PARALAJMËRIM
Në rast se dëmtohet automati, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
Mos e tërhiqni dhe mos e përthyeni së tepërmi kordonin elektrik.
Mos e spërdridhni dhe mos e lidhni kordonin elektrik. Mos e varni
kordonin elektrik mbi një objekt metalik, mos i vendosni objekte
të rënda përsipër, mos e futni midis objekteve dhe mos e shtyni në
hapësirën prapa pajisjes.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
KUJDES
Në rast se nuk do ta përdorni kondicionerin për një kohë të gjatë
ose në raste stuhie me bubullima/vetëtima, ndërpritni energjinë
tek automati.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
PËR PËRDORIMIN
PARALAJMËRIM
Nëse pajisja mbushet me ujë, kontaktoni qendrën më të afërt të
shërbimit.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Nëse pajisja lëshon zhurmë të çuditshme, erë djegieje ose tym,
ndërpriteni menjëherë furnizimin me energji dhe kontaktoni
qendrën më të afërt të shërbimit.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
6 Shqip
Në rast rrjedhjeje gazi (si p.sh. gaz propani, gaz nafte të lëngët
etj.), ajroseni menjëherë ambientin pa e prekur kordonin
elektrik. Mos e prekni pajisjen ose kordonin elektrik.
•• Mos përdorni ventilator.
•• Një shkëndijë mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
Për të riinstaluar kondicionerin, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit.
•• Përndryshe, mund të shkaktohen probleme me produktin, rrjedhje
uji, goditje elektrike ose zjarr.
•• Për produktin nuk ofrohet shërbim transporti. Nëse e riinstaloni
produktin në një vend tjetër, do të paguani shpenzime shtesë
ndërtimore dhe tarifë montimi.
•• Kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit, sidomos kur dëshironi
ta instaloni produktin në një vend të pazakontë, si p.sh. në një zonë
industriale ose pranë bregdetit, ku ai është i ekspozuar ndaj kripës
në ajër.
Mos e prekni automatin me duar të lagura.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike.
Mos e fikni kondicionerin nga automati ndërkohë që është duke
punuar.
•• Fikja dhe rindezja e kondicionerit nga automati mund të shkaktojë
shkëndijë dhe të rezultojë në goditje elektrike ose zjarr.
Pas shpaketimit të kondicionerit, mbajini të gjitha materialet e
paketimit larg fëmijëve, pasi mund të jenë të rrezikshme për ta.
•• Nëse fëmija vendos një qese në kokë, mund të mbytet.
Shqip 7
Informacione të sigurisë
Në rast të një mosfunksionimi, ndal menjëherë përdorimin e
kondicionerit dhe shkëput të gjithë sistemin e energjisë. Pastaj
konsultohuni me personelin e autorizuar të shërbimit.
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
Mos e prekni fletën e ventilatorit me duar apo me gishta gjatë
ngrohjes.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike ose djegie.
Mos i futni gishtat ose objekte të tjera në vrimat e hyrjes/daljes
së kondicionerit.
•• Bëni kujdes të veçantë që fëmijët të mos lëndohen duke futur
gishtat brenda produktit.
Mos e godisni dhe mos e tërhiqni me forcë të tepërt
kondicionerin.
•• Mund të shkaktohet zjarr, lëndim ose probleme me produktin.
Mos vendosni objekte pranë njësisë së jashtme, të cilat u
mundësojnë fëmijëve të hipin në pajisje.
•• Mund të shkaktohet lëndim i rëndë i fëmijëve.
Mos e përdorni kondicionerin për periudha të gjata kohore në
vende të paajrosura mirë ose pranë njerëzve të sëmurë.
•• Duke qenë se kjo mund të jetë e rrezikshme për shkak të mungesës
së oksigjenit, hapni një dritare të paktën një herë në orë.
Nëse në pajisje ka hyrë ndonjë substancë e huaj, si p.sh. ujë,
ndërpritni furnizimin me energji dhe kontaktoni qendrën më të
afërt të shërbimit.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
Mos provoni ta riparoni, çmontoni apo modifikoni vetë pajisjen.
•• Mos përdorni siguresa (si p.sh. tela bakri, çeliku etj.) të ndryshme
nga siguresat standarde.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr, probleme
me produktin ose lëndim.
8 Shqip
Mos vendosni objekte ose pajisje poshtë njësisë së brendshme.
•• Uji që pikon nga njësia e brendshme mund të shkaktojë zjarr ose dëmtim
të pronës.
Kontrolloni të paktën një herë në vit që skeleti i instalimit të
njësisë së jashtme të mos jetë thyer.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet lëndim, vdekje ose dëmtim i
pronës.
•• Për të evituar lëndimet, sigurohuni që t'i ndryshoni drejtimet e
fletëve të qarkullimit horizontal të ajrit pas ndalimit të lëvizjeve të
fletës së qarkullimit vertikal të ajrit.
Rryma maksimale elektrike matet sipas standardit IEC për
sigurinë dhe rryma elektrike matet sipas standardit ISO për
efikasitetin e energjisë.
Kur kondicioneri nuk punon siç duhet për ftohje ose ngrohje,
ka mundësi që antipiretiku të ketë rrjedhje. Nëse ka rrjedhje,
ndal përdorimin, ajros dhomën dhe konsultohu menjëherë me
shitësin për karikimin e antipiretikut.
Antipiretiku nuk është i dëmshëm. Megjithatë, nëse bie në
kontakt me zjarrin, mund të shkaktojë gazra të dëmshëm dhe ka
rrezik zjarri.
Gjatë transportimit të njësisë së brendshme, linjat e tubacioneve
duhen mbuluar me mbajtëse për mbrojtje. Mos e lëviz produktin
duke mbajtur linjat e tubacioneve.
•• Mund të shkaktojë rrjedhje gazi.
Mos qëndroni mbi pajisje dhe mos vendosni objekte (si p.sh.
rroba, qirinj të ndezur, cigare të ndezura, enë, kimikate, objekte
metalike etj.) mbi të.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr, probleme me produktin ose
lëndim.
Shqip 9
Informacione të sigurisë
KUJDES
Informacione të sigurisë
Informacione të sigurisë
Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura.
•• Mund të shkaktohet goditje elektrike.
Mos spërkatni mbi sipërfaqen e pajisjes me materiale të
ndezshme, si p.sh. insekticide.
•• Përveçse janë të dëmshme për njerëzit, ato mund të shkaktojnë
goditje elektrike, zjarr ose probleme me produktin.
Mos e pini ujin që del nga kondicioneri.
•• Uji mund të jetë i dëmshëm për njerëzit.
Mos ushtroni shumë forcë mbi telekomandë dhe mos e
çmontoni.
Mos i prekni tubat e lidhur me produktin.
•• Mund të shkaktohet djegie ose lëndim.
Mos prit dhe mos digj enën e antipiretikut apo tubacionet.
Mos e drejto ajrin nga oxhaku apo ngrohësi.
Mos e përdorni kondicionerin për të ruajtur pajisje precizioni,
ushqime, kafshë, bimë ose kozmetikë, ose për ndonjë qëllim
tjetër të pazakontë.
•• Mund të shkaktohet dëmtim i pronës.
Shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë për periudha të gjata
kohe të njerëzve, të kafshëve ose të bimëve në rrymën e ajrit që
del nga kondicioneri.
•• Mund të dëmtohen njerëzit, kafshët ose bimët.
Pajisja nuk është synuar për përdorim nga persona (duke
përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore
ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish, pa
mbikëqyrjen ose udhëzimin nga një person përgjegjës për
sigurinë e tyre në lidhje me përdorimin e pajisjes. Fëmijët duhet
të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
10 Shqip
PËR PASTRIMIN
PARALAJMËRIM
Mos e pastroni pajisjen duke spërkatur drejtpërdrejt ujë mbi të. Mos
përdorni benzinë, hollues ose alkool për të pastruar pajisjen.
•• Mund të shkaktohet çngjyrosje, shformim, dëmtim, goditje elektrike
ose zjarr.
Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, ndërpritni furnizimin me energji
dhe prisni derisa ventilatori të ndalojë.
•• Përndryshe, mund të shkaktohet goditje elektrike ose zjarr.
KUJDES
Bëni kujdes kur pastroni sipërfaqen e shkëmbyesit të nxehtësisë së
njësisë së jashtme, duke qenë se ka buzë të mprehta.
•• Kontaktoni instaluesin tuaj ose qendrën e shërbimit. pasi kjo duhet
të bëhet nga një teknik i kualifikuar.
Mos e pastroni vetë pjesën e brendshme të kondicionerit.
•• Për pastrimin e pjesës së brendshme të pajisjes kontaktoni qendrën
më të afërt të shërbimit.
•• Kur pastroni filtrin, shikoni përshkrimet në seksionin "Pastrim i
menjëhershëm".
•• Përndryshe, mund të shkaktohet dëmtim, goditje elektrike ose zjarr.
•• Gjatë lëvizjes së shkëmbyesit të nxehtësisë, sigurohuni të
parandaloni lëndimet nga skajet e mprehta të sipërfaqes.
Shqip 11
Informacione të sigurisë
Për përdorim në Evropë: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë
të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me me aftësi ndijore
të reduktuara fizike dhe mendore, ose mungesë përvoje dhe
njohurish, nëse janë nën mbikëqyrje ose janë udhëzuar në lidhje
me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe që kuptojnë
rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk do të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
Përdorimi i telekomandës
Mund ta përdorni lehtësisht kondicionerin duke zgjedhur një modalitet të caktuar dhe duke komanduar
temperaturën, shpejtësinë e ventilatorit dhe drejtimin e ajrit. Për butonat e telekomandës për çdo funksion përkatës,
shihni faqet në krye të këtij manuali.
Futja e baterive
1
Komandimi i temperaturës
Temperaturën mund ta komandoni në çdo modalitet,
si më poshtë:
Një vështrim i shpejtë
Modaliteti
Auto/Cool/
Heat
dy1.5V
bateri
AAA
two
AAA1,5V,
typetip
batteries
SHËNIM
• Përshkrimet në këtë manual janë bërë kryesisht
duke u bazuar në butonat e telekomandës.
• Edhe pse në ekranin e telekomandës shfaqet
funksioni Ionizer ( ) , d’light Cool, ai nuk
disponohet në këtë model.
• Për sistemin multi, Ionizer ( ) / d’light Cool /
Single user shfaqen tek ekrani i pultit, por këto
funksione nuk disponohen.
1
Modalitetet e përdorimit
Modalitetin aktual mund ta ndryshoni midis Auto,
Cool, Dry, Fan dhe Heat duke shtypur butonin
.
Dry
Fan
Komandimi i temperaturës
Rregullojeni me nga 1°C, nga 16°C
deri në 30°C.
Rregullojeni me nga 1°C, nga 18 °C
deri në 30°C.
Nuk mund ta komandoni
temperaturën.
SHËNIM
Modalitetet Cool, Dry dhe Heat mund t'i përdorni në
gjendjet e mëposhtme:
Modaliteti
Cool
Dry
Heat
Temperatura 16 °C deri 18 °C deri
27°C e
poshtë
e brendshme në 32 °C
në 32 °C
Temperatura -10 °C deri -10 °C deri -15 °C deri
në 24 °C
e jashtme
në 46 °C
në 46 °C
Lagështi
Lagështia e
relative
_
_
brendshme
80% e
poshtë
• Nëse kondicioneri punon për një kohë të gjatë, në
mjedis me lagështi të lartë në modalitetin Cool,
mund të ndodhë kondensim.
• Nëse temperatura e jashtme bie në -15°C, kapaciteti
i ngrohjes mund të ulet the nga 60% deri në 70% të
kapacitetit të përcaktuar.
• Për më shumë informacion rreth temperaturës së
jashtme në sistemin multi, referojuni manualit për
sistem multi.
12 Shqip
1
Komandimi i shpejtësisë së
ventilatorit
1
Mund të zgjidhni shpejtësitë e mëposhtme të
ventilatorit në çdo modalitet:
Modaliteti
Cool/Heat
Fan
Fryrja vertikale e ajrit
Shpejtësitë e disponueshme të
ventilatorit
(Automatike)
(automatike), (e ulët),
(mesatare),
(e lartë),
(turbo)
(e ulët),
(mesatare),
lartë),
(turbo)
(e
Mbajeni qarkullimin vertikal të ajrit në drejtim
konstant duke ndaluar lëvizjet e fletëve të qarkullimit
vertikal të ajrit.
Në punë
▶
SHËNIM
• Nëse e rregulloni manualisht fletën vertikale
të qarkullimit të ajrit, ajo mund të mos mbyllet
plotësisht kur fikni kondicionerin.
• Drejtimin e qarkullimit vertikal të ajrit mund ta
komandoni kur funksioni good’sleep ekzekutohet
gjatë modalitetit Heat, por jo gjatë modalitetit Cool.
Qarkullimi horizontal i ajrit (manual)
Mbajeni qarkullimin horizontal të ajrit në drejtim
konstant duke ndryshuar manualisht drejtimet e
fletëve të qarkullimit horizontal të ajrit.
Shqip 13
Një vështrim i shpejtë
Auto/Dry
Komandimi i drejtimit të
qarkullimit të ajrit
Funksioni për freskimin
Funksionet inteligjente dhe të fuqishme të kondicionerit "Samsung", e mbajnë hapësirën e caktuar të freskët dhe
komode.
2
Modaliteti Cool
Përdoreni modalitetin Cool për të pasur freski në mot
të nxehtë.
▶
▶
Zgjidhni Cool.
SHËNIM
• Për komoditet, mbajeni ndryshimin e temperaturës
midis ajrit të brendshëm dhe të jashtëm brenda 5°C
në modalitetin Cool.
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
• Pas zgjedhjes së modalitetit Cool, zgjidhni
funksionin, temperaturën dhe shpejtësinë e
ventilatorit që dëshironi të përdorni.
‐‐ Për freskim të shpejtë të dhomës, zgjidhni
temperaturë të ulët dhe shpejtësi të fortë të
ventilatorit.
‐‐ Për kursim energjie, zgjidhni temperaturë të
lartë dhe shpejtësi të dobët të ventilatorit.
‐‐ Ndërkohë që temperatura e brendshme i afrohet
temperaturës së caktuar, kompresori do të
funksionojë me shpejtësi të ulët për të kursyer
energji.
3
Funksion i freskimit 2-Step
Përdorni funksionin e freskimit 2-Step për të
arritur shpejt temperaturën e caktuar. Kondicioneri
rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit
dhe drejtimin e qarkullimit të ajrit. Këtë funksion
mund ta zgjidhni vetëm kur përdoret modaliteti Cool.
Në modalitet
Cool
▶
Zgjidhni 2-Step.
▶

▶
▶
SHËNIM
• Nëse zgjidhni funksionin 2-Step ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi Fast, Comfort, Quiet,
Single user, good'sleep, atëherë këto funksione
anulohen.
Funksioni për largimin e lagështisë
Funksioni për largimin e lagështisë së kondicionerit "Samsung", e mban hapësirën e caktuar të ftohtë dhe
komode.
4
Modaliteti Dry
Përdorni modalitetin Dry në mot me shi ose të
lagësht.
▶
14 Shqip
▶ Zgjidhni Dry.
SHËNIM
• Sa më e ulët të jetë temperatura e caktuar, aq më i
madh është kapaciteti i largimit të lagështisë. Kur
lagështia aktuale duhet se është e lartë, rregulloni
temperaturën e caktuar në temperaturë të ulët.
• Nuk mund ta përdorni modalitetin Dry për ngrohje.
Modaliteti Dry është projektuar për të dhënë efekt
freskimi.
Funksioni për ngrohjen
Funksioni për ngrohjen i kondicionerit "Samsung", e mban hapësirën e caktuar të ngrohtë dhe komode.
5
Modaliteti Heat
Përdorni modalitetin Heat për të pasur ngrohtësi.
▶
▶ Zgjidhni Heat.
SHËNIM
• Ndërkohë që kondicioneri ngrohet, ventilatori mund
të mos funksionojë në fillim për rreth 3 deri në 5
minuta, për të parandaluar fryrjen e ajrit të ftohtë.
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, në njësinë
e jashtme krijohet avull. Kondicioneri lëviz tehun
vertikal të kalimit të ajrit në pozicionin më të ulët, siç
tregohet te figura poshtë, për të parandaluar ajrin e
ftohtë që të dalë nga njësia e brendshme.
A.Pozicioni i fletës së qarkullimit vertikal të ajrit kur
funksioni i shkrirjes është i aktivizuar (Fleta duket
pothuajse e mbyllur.)
B.Diapazoni i pozicionit të fletës së qarkullimit
vertikal të ajrit kur modaliteti "Ngrohje" është i
aktivizuar.

• Kur gjatë modalitetit "Ngrohje" temperatura e
jashtme është e ulët dhe ka shumë lagështi, në
shkëmbyesin e jashtëm të nxehtësisë mund të
krijohet ngricë. Kjo mund të ulë edhe efikasitetin
e ngrohjes. Nëse ndodh kjo, kondicioneri aktivizon
funksionin e shkrirjes për 5 deri në 12 minuta për të
hequr ngricën nga shkëmbyesi i jashtëm i nxehtësisë.
B
A
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, nga
njësia e brendshme nuk del ajër, në mënyrë që të
parandalohet dalja e ajrit të ftohtë. Kur funksioni i
shkrirjes ka përfunduar, pas një farë kohe del ajër i
ngrohtë.
• Cikli i funksionit të shkrirjes mund të shkurtohet në
varësi të sasisë së ngricës në njësinë e jashtme.
• Cikli i funksionit të shkrirjes mund të shkurtohet në
varësi edhe të lagështisë nga shiu dhe bora.
• Kur funksioni i shkrirjes është i aktivizuar, nuk mund
të zgjidhni funksione të tjera me telekomandë.
Zgjidhini pasi të përfundojë funksioni i shkrirjes.
Shqip 15
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
• Nëse kondicioneri nuk ngroh mjaftueshëm,
përdoreni në kombinim me një pajisje ngrohëse
shtesë.
Funksione të shpejta inteligjente
Kondicioneri "Samsung" ofron në sërë funksionesh shtesë.
6
Modaliteti Auto
Përdorni modalitetin Auto kur dëshironi komandimin
automatik të funksionimit nga kondicioneri.
Kondicioneri do të krijojë atmosferën më komode të
mundshme.
▶
▶ Zgjidhni Auto.
8
Përdorni funksionin Fast për freskimin ose ngrohjen
e shpejtë të dhomës. Ky është funksioni më i
fuqishëm për freskimin dhe ngrohjen, i ofruar nga
kondicioneri. Këtë funksion mund ta zgjidhni si në
modalitetin Cool ashtu edhe në atë Heat.

Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
Modaliteti Fan
Përdorni modalitetin Fan për përdorimin e
kondicionerit si ventilator i zakonshëm. Kondicioneri
nxjerr ajër natyral.
▶
▶ Zgjidhni Fan.
▶
Në modalitetin Cool ose Heat
SHËNIM
• Kur temperatura e brendshme duket më e lartë ose
më e ulët se pika e caktuar, kondicioneri prodhon
automatikisht ose ajër të ftohtë për të ftohur
temperaturën e brendshme ose ajër të ngrohtë për
të ngrohur temperaturën e brendshme.
7
Funksioni Fast
▶
Zgjidhni Fast.
▶
▶
SHËNIM
• Mund të ndryshoni drejtimin e qarkullimit të ajrit.
• Nuk mund ta ndryshoni temperaturën e caktuar dhe
shpejtësinë e ventilatorit.
• Kur zgjidhni funksionin Fast në modalitetin Heat,
mund të mos rrisni shpejtësinë e ventilatorit në
mënyrë që të parandalohet fryrja e ajrit të freskët.
• Nëse zgjidhni funksionin Fast ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Comfort,
Single user, Quiet, apo good'sleep, atëherë këto
funksione anulohen.
9
Funksioni Comfort
SHËNIM
• Nëse kondicioneri nuk do të përdoret për një
periudhë të gjatë, thajeni duke e vendosur në
modalitetin Fan për 3 ose 4 orë.
• Njësia e jashtme është projektuar për të mos
funksionuar në modalitetin Fan, në mënyrë që
të parandalohet hyrja e ajrit të freskët përmes
njësisë. Ky është funksionim normal dhe jo defekt i
kondicionerit.
Përdorni funksionin Comfort kur e ndjeni se freskimi
ose ngrohja aktuale janë shumë të fortë. Kondicioneri
ofron ftohje ose ngrohje të butë. Këtë funksion mund
ta zgjidhni si në modalitetin Cool ashtu edhe në atë
Heat.
Në modalitetin Cool ose Heat

16 Shqip
▶
Zgjidhni
Comfort.
▶
▶
▶
SHËNIM
• Ndryshoni temperaturën e caktuar dhe drejtimin e
qarkullimit të ajrit.
• Nuk mund ta ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit.
• Nëse ndjeni se efekti i ftohjes ose i ngrohjes
në funksionin Comfort është i dobët, anulojeni
funksionin Comfort.
• Nëse zgjidhni funksionin Comfort ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast, Single
user, Quiet apo good'sleep, atëherë këto funksione
anulohen.
10
▶
Funksioni Quiet
Përdoreni funksionin Quiet për të reduktuar zhurmën
gjatë punës. Këtë funksion mund ta zgjidhni si në
modalitetin Cool ashtu edhe në atë Heat.

Zgjidhni Display.
▶
• Funksioni i ndriçimit të ekranit nuk punon kur njësia
e brendshme është e fikur.
• Treguesi i kohëmatësit ( ) nuk zhduket edhe nëse
çaktivizoni funksionin e ndriçimit të ekranit.
• Nëse ndërroni modalitetin aktual kur funksioni i
ndriçimit të ekranit është i aktivizuar, ky i fundit
çaktivizohet.
13
▶
▶
SHËNIM
▶ Zgjidhni Beep.
Në modalitetin Cool ose Heat

▶
▶
▶ Zgjidhni Quiet. ▶
SHËNIM
• Ndryshoni temperaturën e caktuar dhe drejtimin e
qarkullimit të ajrit.
• Nuk mund ta ndryshoni shpejtësinë e ventilatorit.
• Nëse zgjidhni funksionin Quiet ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast, Comfort,
Single user apo good'sleep, atëherë këto funksione
anulohen.
Funksioni Wi-Fi (Samsung Connect App)
Kur aktivizoni funksionin "Wi-Fi", treguesi i
transmetimit ( ) pulson dhe në ekranin e
telekomandës shfaqet
për disa sekonda. Më pas,
zhduken që të dy.
Në punë
▶
Mbajeni shtypur për 4
▶ sekonda.
SHËNIM
• Për më shumë informacion, referojuni kapitullit të
Connect App në këtë manual.
• Samsung Connect App mund të mos disponohet në
disa modele.
Shqip 17
Funksione inteligjente të konsumit të energjisë
▶

Funksioni i ndriçimit të ekranit
Përdorni funksionin e ndriçimit të ekranit për
aktivizimin dhe çaktivizimin e ndriçimit të ekranit të
njësisë së brendshme.
Funksioni për tingullin
Përdorni funksionin e tingullit sinjalizues për
aktivizimin ose çaktivizimin e tingullit që luhet kur
shtypni butona në telekomandë.
11
12
Përdorimi për kursimin e energjisë
Funksionet inteligjente të kursimit të energjisë të kondicionerit "Samsung", ulin konsumin e energjisë.
14
Kontrolli i konsumit të energjisë
15
Kontrolli mbi kohën e
përdorimit
Për sistemin multi, ky funksion nuk disponohet.
Përdorni funksionin Usage për të kontrolluar sasinë
e energjisë së konsumuar nga kondicioneri. Sasia e
konsumuar shfaqet për disa sekonda në ekranin e
njësisë së brendshme bashkë me temperaturën e
brendshme të caktuar.
Në punë
▶
Zgjidhni Usage.
▶

▶
▶
Vlera e shfaqur është midis 0,1 kWh dhe 99 kWh.
Konsumi i energjisë llogaritet nga momenti i ndezjes
së kondicionerit. Vlera rivendoset kur kondicioneri
fiket.
SHËNIM
Funksione për kursimin e energjisë
• Vlera e përdorimit e shfaqur në ekranin e njësisë së
brendshme mund të dallojë disi nga sasia e energjisë
elektrike të konsumuar realisht.
Për sistemin single, ky funksion nuk mbështetet.
Përdorni funksionin e kohës së përdorimit për të
kontrolluar kohëzgjatjen e operimit nga momenti kur
kondicioneri ndizet deri në momentin kur zgjidhet
funksioni i kohës së përdorimit. Koha e përdorimit
shfaqet tek ekrani i njësisë së brendshme për disa
sekonda, dhe shfaqet temperatura e kompletit të
brendshëm.
Në punë
▶
Zgjidhni Usage.
▶

▶
▶
Koha e përdorimit shfaqet në njësi ore. Për
shembull, 0.1 është baras me 6 minuta; 2.5, 2 orë
dhe 30 minuta; 3.7, 3 orë dhe 42 minuta. Vlera e
shfaqur është midis 0,0 dhe 99. Vlera rivendoset kur
kondicioneri fiket.
• Konsumin e energjisë mund ta shikoni vetëm kur
kondicioneri është në funksionim.
SHËNIM
• Koha e përdorimit që shfaqet në ekranin e njësisë
së brendshme mund të ndryshojë pak nga koha e
operimit aktual të kondicionerit.
• Kohën e përdorimit mund ta shihni vetëm kur
kondicioneri të jetë në punë.
18 Shqip
16
Funksioni Single user
17
Për sistemin multi, ky funksion nuk disponohet.
Përdorni funksionin Single user për reduktimin e
konsumit të energjisë ndërkohë që qëndroni në
ambient të freskët ose të ngrohtë. Këtë funksion
mund ta zgjidhni në modalitetin Cool dhe në atë
Heat.
▶
Në modalitetin Cool ose Heat
SHËNIM
• Kur aktivizohet funksioni Single user, në ekranin
e telekomandës shfaqet për disa sekonda shenja
dhe fillon automatikisht lëvizja vertikale
e ajrit.
• Pas zgjedhjes së funksionit Single user, mund ta
ndryshoni temperaturën e caktuar (24°C deri në
30°C në modalitetin Cool dhe 16°C deri në 30°C në
modalitetin Heat), shpejtësinë e ventilatorit dhe
drejtimin vertikal të qarkullimit të ajrit.
• Edhe pas çaktivizimit të funksionit Single user,
lëvizja vertikale e ajrit vazhdon ende, derisa ta fikni
me butonin ( ) të lëvizjes vertikale të ajrit.
• Nëse zgjidhni funksionin Single user, ndërkohë që po
përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast, Comfort,
Quiet apo good'sleep, atëherë këto modalitete
anulohen.
• Gjithashtu mund të nisni funksionin Single user duke
shtypur butonin Options (
).
Në modalitetin Cool ose Heat

Zgjidhni
▶
▶ Single user.
▶
▶
Përdorni funksionin e ndezjes/fikjes me kohëmatës për
ndezjen ose fikjen e kondicionerit pas orës që caktoni.
(Zgjidhni "Aktiv" ose "Joaktiv" midis
"Aktiv", "Joaktiv" dhe .)

(Caktoni kohën
e aktivizimit/
çaktivizimit.)
▶
▶
• Shtypni butonin
(Kohëmatësi) për të ndërruar
funksionin aktual midis On, Off dhe
(good’sleep).
(good’sleep) shfaqet vetëm në modalitetet Cool dhe Heat.
SHËNIM
• Pas aktivizimit të funksionit të ndezjes/fikjes me
kohëmatës, treguesi i kohëmatësit ( ) shfaqet në ekranin
e njësisë së brendshme.
• Mund të caktoni një kohë nga 0,5 deri në 24 orë. Për
anulimin e funksionit të ndezjes/fikjes me kohëmatës,
caktoni intervalin kohor në 0,0.
• Pas aktivizimit të funksionit të ndezjes me kohëmatës,
mund të ndryshoni modalitetin dhe temperaturën e
caktuar. Nëse modaliteti "Fan" është i aktivizuar, nuk mund
ta ndryshoni temperaturën e caktuar.
• Nuk mund të caktoni të njëjtën orë si për funksionin e
ndezjes me kohëmatës, ashtu edhe për atë të fikjes me
kohëmatës.
Kombinimi i funksioneve të ndezjes me
kohëmatës dhe të fikjes me kohëmatës
Shembull) Ndezja me kohëmatës: 3 orë,
Fikja me kohëmatës: 5 orë
Kur
kondicioneri Kondicioneri ndizet pas 3 orësh që nga
është i fikur momenti që aktivizoni funksionin e
ndezjes/fikjes me kohëmatës, rri ndezur
për 2 orë dhe pastaj fiket automatikisht.
Shembull) Ndezja me kohëmatës: 3 orë,
Fikja me kohëmatës: 1 orë
Kur
Kondicioneri fiket pas 1 ore që nga
kondicioneri
është i momenti që aktivizoni funksionin e
ndezur ndezjes/fikjes me kohëmatës, më
pas ndizet pas 2 orësh që nga që nga
momenti i fikjes.
Shqip 19
Funksione për kursimin e energjisë
• Kur funksioni Single user aktivizohet në modalitetin
Cool, ndërkohë që temperatura e caktuar është
më e ulët se 24°C, temperatura e caktuar ngrihet
automatikisht në 24°C. Por, nëse temperatura
e caktuar është midis 25°C dhe 30°C, ajo nuk
ndryshon.
Funksioni i ndezjes/fikjes me
kohëmatës
Përdorimi për kursimin e energjisë
18
Funksioni good'sleep
Përdorni funksionin good'sleep për gjumë të mirë
dhe për kursim të energjisë. Këtë funksion mund ta
zgjidhni si në modalitetin Cool ashtu edhe në atë
Heat.
Në
modalitetin
Cool ose
Heat

▶
(Zgjidhni
midis
"Aktiv", "Joaktiv"
dhe .)
(Caktoni orën e
funksionimit.)
▶
▶
• Shtypni butonin
(Kohëmatësi) për të ndërruar
funksionin aktual midis On, Off dhe
(good’sleep).
SHËNIM
Funksione për kursimin e energjisë
• Pas aktivizimit të funksionit good'sleep, treguesi i
kohëmatësit ( ) shfaqet në ekranin e njësisë së
brendshme.
• Temperaturën e caktuar mund ta rregulloni me 1 °C,
nga 16 °C deri në 30 °C.
• Temperaturat e caktuara të rekomanduara dhe
optimale në funksionin good'sleep janë si më
poshtë:
Modaliteti
Temperatura
e caktuar e
rekomanduar
Temperatura
e caktuar
optimale
Cool
25 °C deri në 27 °C
26 °C
Heat
21 °C deri në 23 °C
22 °C
20 Shqip
• Kohën e funksionimit mund ta caktoni nga 0,5 deri
në 12 orë. Për anulimin e funksionit good'sleep,
caktoni intervalin kohor në 0,0.
• Koha e paracaktuar e funksionimit për funksionin
good’sleep në modalitetin Cool është 8 orë.
Nëse koha e funksionimit caktohet në mbi 5 orë,
funksioni i zgjimit aktivizohet 1 orë para kohës së
caktuar. Kondicioneri ndalon automatikisht kur
përfundon koha e funksionimit.
• Kur funksionet e ndezjes me kohëmatës, të fikjes
me kohëmatës dhe good'sleep mbivendosen,
kohëmatësi i kondicionerit vepron vetëm sipas
funksionit të aktivizuar së fundi.
• Nëse zgjidhni funksionin good'sleep ndërkohë që
po përdoren funksione si freskimi 2-Step, Fast,
Comfort, Quiet, Single user, atëherë këto funksione
anulohen.
Pastrim i menjëhershëm
Përdorimi i pastrimit automatik

Zgjidhni [Clean]
• Ekrani i njësisë së brendshme tregon:

Aktivizohet funksioni "Auto clean".

Kur procesi është joaktiv, vetëpastrimi nis
për 10 min.
• Ekrani i njësisë së brendshme tregon
ecurinë e pastrimit (nga 1 në 99%).

Për të çaktivizuar funksionin "Auto clean"
Zgjidhni [Clean]
Kondicioneri fiket vetiu.
Për të anuluar procesin "Auto clean"
Shtypeni butonin
sekondave.
dy herë brenda 20
SHËNIM
• Kur kondicioneri është i fikur, funksioni "Auto clean" fillon menjëherë; kur kondicioneri është në punë, funksioni
"Auto clean" fillon sapo kondicioneri pushon së punuari.
• Nëse e aktivizoni funksionin gjatë procesit "Auto clean", funksioni i "Auto clean" zerohet dhe rinis pasi ndalon
apo pasi përfundon.
Pastrimi i pjesës së jashtme të njësisë së brendshme dhe të shkëmbyesit të
nxehtësisë së njësisë së jashtme
Leckë e lagur në ujë të vakët
Përpara pastrimit, sigurohuni ta fikni pajisjen dhe të
shkëputni spinën.
Spërkatni ujë për të pastruar pluhurin.
KUJDES
• Mos e pastroni ekranin me detergjent alkalin.
• Mos përdorni acid sulfurik apo tretës organikë (si hollues, vajguri dhe aceton) për pastrimin e sipërfaqeve. Mos
vendosni etiketa në sipërfaqen e kondicionerit pasi mund të dëmtohet.
• Për pastrimin dhe kontrollimin e shkëmbyesit të nxehtësisë në njësinë e jashtme, kontaktoni qendrën lokale të
shërbimi për ndihmë.
Shqip 21
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Furçë e butë
Pastrim i menjëhershëm
Pastrimi i filtrit

Fshesë me korrent
Furçë e butë
30 minuta
Kapëset
Detergjent i butë
KUJDES
• Mos lani filtrin e ajrit me furçë apo me mjete të tjera pastrimi. Filtri mund të dëmtohet.
• Kur e thani filtrin, mos e ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit.
SHËNIM
• Pastrojeni filtrin e ajrit çdo 2 javë. Periudha e pastrimit mund të ndryshojë në varësi të përdorimit dhe të
kushteve mjedisore.
• Nëse filtri i ajrit thahet në zonë të lagësht, mund të krijohen aroma të pakëndshme. Pastrojeni sërish dhe thajeni
në zonë të ajrosur mirë.
Rivendosja e kujtesës për pastrimin e filtrit
Pastrimi dhe mirëmbajtja
EkraniIndoor
i njësisë
tëdisplay
brendshme
unit
22 Shqip
Zgjidhja e problemeve
Nëse kondicioneri nuk funksionon normalisht, drejtojuni tabelës së mëposhtme për kursimin e kohës dhe të
shpenzimeve të panevojshme.
Problemi
Zgjidhja
• Kontrolloni statusin e ndezjes dhe më pas vini kondicionerin sërish në punë.
Kondicioneri nuk
funksionon fare.
• Ndizni automatin, futni në prizë kordonin elektrik dhe më pas vini
kondicionerin sërish në punë.
• Sigurohuni që çelësi për shkëputjen e lidhjes të jetë i ndezur.
• Kontrolloni nëse është aktivizuar funksioni i fikjes me kohëmatës. Ndizeni
kondicionerin sërish duke shtypur butonin e ndezjes.
Nuk ndryshoj dot
temperaturën.
• Kontrolloni nëse janë të aktivizuara modalitetet Fan ose Fast. Në këto
modalitete, kondicioneri e komandon automatikisht temperaturën e caktuar
dhe nuk mund ta ndryshoni manualisht.
• Kontrolloni nëse temperatura e caktuar është më e lartë në modalitetin
Cool apo më e ulët në modalitetin Heat sesa temperatura aktuale. Shtypni
butonin e temperaturës në telekomandë për ndryshimin e temperaturës.
• Kontrolloni nëse filtri i ajrit është bllokuar nga papastërtitë. Nëse filtri i
ajrit bllokohet, performanca e freskimit dhe e ngrohjes mund të ulet. Hiqni
rregullisht papastërtitë.
• Kontrolloni nëse njësia e jashtme është e mbuluar ose e instaluar pranë
pengesave. Hiqni mbulesat dhe pengesat.
Kondicioneri nuk nxjerr
ajër të freskët apo të
ngrohtë.
• Kontrolloni nëse kondicioneri po punon në funksionin e shkrirjes. Nëse
në dimër formohet akull apo temperatura e jashtme është shumë e ulët,
kondicioneri aktivizon automatikisht funksionin e shkrirjes. Kur ky funksion
është i aktivizuar, ventilatori i brendshëm ndalon dhe nuk del ajër i ngrohtë.
• Kontrolloni nëse dyert apo dritaret janë të hapura. Performanca e freskimit
apo e ngrohjes mund të bjerë. Mbyllni dyert dhe dritaret.
• Kontrolloni nëse kondicioneri është ndezur menjëherë pas ndalimit të
funksionit të freskimit apo ngrohjes. Në këtë rast funksionon vetëm
ventilatori për mbrojtjen e kompresorit të njësisë së jashtme.
Nuk ndryshoj dot drejtimin
e qarkullimit të ajrit.
• Kontrolloni nëse është aktiv funksioni good'sleep. Kur ky funksion është
aktiv, nuk mund ta komandoni drejtimin e qarkullimit të ajrit. (Por, nëse ky
funksion është aktivizuar në modalitetin Heat, mund ta komandoni drejtimin
e qarkullimit të ajrit.)
Nuk ndryshoj dot
shpejtësinë e ventilatorit.
• Nëse janë në punë modalitetet Auto, Dry apo Fast ose është aktivizuar
funksioni good'sleep në modalitetin Cool, kondicioneri e komandon
automatikisht shpejtësinë e ventilatorit dhe nuk mund ta ndryshoni.
Shqip 23
Pastrimi dhe mirëmbajtja
• Kontrolloni nëse tubi është shumë i gjatë. Kur gjatësia e tubit tejkalon e
gjatësinë maksimale, performanca e freskimit dhe e ngrohjes mund të bjerë.
Zgjidhja e problemeve
Problemi
Zgjidhja
• Ndërroni bateritë e telekomandës me të reja.
Telekomanda nuk
funksionon.
• Sigurohuni të mos ketë asgjë që bllokon sensorin e telekomandës.
• Kontrolloni nëse ka pajisje ndriçimi të fortë pranë kondicionerit. Drita e
fortë që vjen nga llambat fluoreshente ose nga tabelat e neonit mund të
ndërpresë valët elektrike.
Funksioni i ndezjes/fikjes
me kohëmatës nuk punon.
• Kontrolloni nëse keni shtypur butonin e caktimit në telekomandë, pasi keni
caktuar kohën.
Treguesi pulson
vazhdimisht.
• Shtypni butonin e ndezjes për të fikur kondicionerin ose shkëputni spinën.
Nëse treguesi pulson akoma, kontaktoni qendrën e shërbimit.
Gjatë funksionimit
përhapen në dhomë aroma
të pakëndshme.
• Kontrolloni nëse kondicioneri punon në zonë me tym. Ajroseni dhomën
ose përdoreni kondicionerin në modalitetin "Fan" për 3 deri në 4 orë. (Në
kondicioner nuk ka përbërës të përdorur që lëshojnë aromë të fortë.)
• Kontrolloni nëse tubat e shkarkimit janë të pastër. Pastrojini rregullisht.
Tregohet një gabim.
• Nëse treguesi i njësisë së brendshme pulson, kontaktoni qendrën më të afërt
të shërbimit. Sigurohuni t'ia jepni kodin e gabimit pikës së shërbimit.
Krijohet zhurmë.
• Kur qarkullimi i ftohësit ndryshon, mund të krijohet zhurmë në varësi të
gjendjes së kondicionerit. Ky është funksionim normal.
Nga njësia e jashtme del
tym.
• Nëse nuk është zjarr, mund të jetë avull i krijuar nga shkëmbyesi i jashtëm
i nxehtësisë, gjatë përdorimit në dimër të funksionit të shkrirjes në
modalitetin "Heat".
Nga lidhjet e tubave të
njësisë së jashtme rrjedh
ujë.
• Kur temperatura e ambientit ndryshon në mënyrë të ndjeshme, mund të
krijohet kondensim. Ky është funksionim normal.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Për të kryer funksionin e tij antimikrobial produkti është trajtuar me substancën biocide të zeolitit të zinkargjendit.
24 Shqip
Informacion për freonin
Informacion i rëndësishëm: rregullorja në lidhje me agjentin ftohës të përdorur.
Ky produkt përmban gaze të fluorinuara efekti serrë. Mos i çlironi gazet në ambient.
KUJDES
Nëse sistemi përmban 5 tCO2e a më tepër gaze të fluorinuara efekti serrë, duhet të kontrollohet për rrjedhje së
paku një herë në 12 muaj, në përputhje me rregulloren nr. 517/2014. Ky veprim duhet kryer vetëm nga personel i
kualifikuar. Në raste si më lart, instaluesi (ose personi i autorizuar që ka përgjegjësinë për kontrollin përfundimtar)
duhet të ofrojë një libër mirëmbajtjeje, me të gjitha informacionet e regjistruara sipas RREGULLORES (BE) NR.
517/2014 TË PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT të 16 prillit 2014 për gazet e fluorinuara të efektit serrë.
Kjo njësi e brendshme mund të lidhet me njësi të jashtme R-32 ose R-410A
Lloji i ftohësit
Vlera GWP
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Potenciali për Ngrohje Globale
• Përllogaritja e tCO2e: kg x GWP/1000
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Shqip 25
Aplikacioni Connect
Ky produkt është kondicioneri Smart Ai, i cili mbështet Samsung
Connect App Service.
Lidhja me rrjetin
SHËNIM
• Kjo lidhje "Wi-Fi Aircon" mbështet vetëm
enkriptimet e mëposhtme:
‐‐ Të hapur (pa enkriptim), WPA/TKIP, WPA2/AES
‐‐ Mund të mos vendosni dot lidhje "Wi-Fi" nëse
përdoren lloje të tjera enkriptimi.
• Për instalimin e lidhjes "Wi-Fi Aircon", zgjidhni
vendin e njësisë së jashtme pranë rrugëzuesit me
valë. Në rast se dobësohet fuqia e sinjalit "Wi-Fi",
aplikacioni "Smart" mund të shkëputet në varësi të
fuqisë së sinjalit "Wi-Fi".
• Celulari inteligjent duhet të jetë në rrezen e sinjalit
"Wi-Fi" për të përdorur aplikacionin "Smart".
• Për hyrje interneti brezgjerë celular, aplikacioni
"Smart" mund të përdoret kur grupi i lidhjes
brezgjerë për celularë aktivizohet për përdorim të
lidhjes "Wi-Fi".
• Ky produkt mbështet vetëm DHCP (protokolli i
konfigurimit dinamik të bartësit). Nëse përdoruesit
përdorin rrugëzues ekzistues me valë, duhet
aktivizuar opsioni i serverit DHCP.
• Zgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk
përdoret për momentin.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
• Nëse rrugëzuesi me valë zgjidhet me forma ndryshe
nga të mësipërmet, rrugëzuesi mund të mos lidhet
me kondicionerin ose mund të mos punojë. Për të
përdorur 802.11n, rekomandohet përdorimi i WPA2/
AES.
• Cilësia e lidhjes me rrjetin me valë mund të
ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
• Nëse operatori i internetit i ka regjistruar në formë
fikse kompjuterët dhe adresat MAC (kod i posaçëm
për identifikimin e pajisjes), kondicioneri mund
të mos lidhet dot me internetin. Kur pajisjet e
ndryshme nga kompjuteri lidhen me internetin,
duhet t'i kërkoni operatorit të internetit procedurat
përkatëse për lidhjen me internetin.
26 Shqip
• Nëse operatori i internetit kërkon identifikues apo
fjalëkalim për t'u lidhur me internetin, kondicioneri
mund të mos lidhet dot me internetin. Në rast
të tillë, duhet ta vendosni identifikuesin ose
fjalëkalimin gjatë lidhjes në internet.
• Lidhja me internetin mund të mos kryhet për shkak
problemesh me murin mbrojtës. Në rast të tillë,
kontaktoni me operatorin e internetit.
• Nëse nuk lidheni dot me internetin edhe pas
kryerjes së procedurave të operatorit të internetit,
kontaktoni me qendrën e shërbimit të "Samsung".
Lidhja e rrugëzuesit IP me valë
me kondicionerin
• Për instalimin e rrugëzuesit me valë, shihni
manualin e përdorimit të rrugëzuesit përkatës.
• Kondicioneri "Samsung Smart" mbështet
protokollet e komunikimit IEEE802.11 b/g/n (2,4
Ghz).
• Për instalimin e rrugëzuesit me valë, shihni
manualin e përdorimit të secilës kompani
prodhuese.
"Samsung" nuk u jep klientëve manuale përdorimi
për rrugëzuesit me valë.
• Rrugëzuesit e pacertifikuar mund të mos lidhen dot
me kondicionerin.
• Rrugëzuesit e certifikuar kanë stemën në fund të
paketimit ose në manualin e përdorimit.
Shkarkimi i aplikacionit Samsung
Connect
• Ju mund ta shkarkoni aplikacionin Samsung
Connect në smartfonin tuaj duke kërkuar "Samsung
Connect" në Play Store, Galaxy Apps ose iPhone
App Store.
Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin, më pas konfiguroni
cilësimet duke ndjekur udhëzimet në ekran.
Regjistrimi i kondicionerit tuaj me
aplikacionin Samsung Connect
1 Sigurohuni që smartfoni juaj të jetë lidhur me rrjetin
Wi-Fi. Nëse nuk është lidhur, hapni “Settings”
(Cilësimet), zgjidhni rrjetin me valë(Wi-Fi)) në “On”
(Aktiv). Më pas zgjidhni një pikë aksesi për t’u lidhur.
Më pas zgjidhni një pikë aksesi për t’u lidhur.
2 Hapni aplikacionin Samsung Connect në smartfonin
tuaj.
SHËNIM
• Aplikacioni Samsung Connect mbështet Android OS
6.0 (Mashmallow) ose version më të ri me telefonat
e palëve të treta, Android OS 5.0 (Lollipop) ose
version më të ri me telefonat Samsung, iOS 10.0
ose version më të ri, dhe është i optimizuar me
smartfonat Samsung (Galaxy S ose Note Series).
Nëse e hapni aplikacionin në një smartfon
të prodhuar nga kompani të tjera, disa prej
funksioneve mund të veprojnë ndryshe.
• Aplikacioni Samsung Connect mund të ndryshojë
pa dhënë njoftim paraprak për të përmirësuar
përdorimin dhe performancën e produktit.
3 Kur shfaqet një dritare kërcyese për të treguar se është
gjetur një pajisje e re, prekni “Add” (Shto).
• Kur hap aplikacionin "Samsung Connect", mund të
shfaqen dhe produkte të tjera veç atij me të cilin
po përpiqesh të lidhesh, nëse përreth ka të tilla që
mbështesin "Samsung Connect".(Hiqi përkohësisht
produktet nga priza përveç atyre me të cilët
dëshiron të lidhesh.)
• Kur nuk shfaqet dritarja kërcyese, prekni “Shto
pajisje” dhe më pas zgjidhni një produkt nga lista
për t’u lidhur.
4 Lidhni produktin tuaj me aplikacionin Samsung
Connect duke ndjekur udhëzimet në smarfonin tuaj.
PARALAJMËRIM
Regjistrimi i llogarisë "Samsung"
• Deklarata e paralajmërimit ndaj ekspozimit të RF-së për të mbajtur 20cm distancë kur instaloni këtë modul.
Identifikimi me një llogari Samsung
• Paralajmërim se ky modul nuk duhet të instalohet dhe
të veprohet njëkohësisht me radio të tjera pa vlerësim
të mëtejshëm ose regjistrim FCC.
SHËNIM
• Nëse keni llogari smartfoni Samsung, identifikohuni
me atë llogari. Nëse jeni përdorues smartfoni
Samsung, ndiqet automatikisht identifikimi.
Lidhja e kondicionerit me
aplikacionin Samsung Connect
• Për të kontrolluar kondicionerin në distancë, lidhni
fillimisht kondicionerin me aplikacionin Samsung Connect.
• Udhëzim për etiketimin e sistemit pritës, sistemi pritës
duhet të ketë etiketimin e duhur që tregon se Përmban
ID-në FCC: A3LSWL-B70F"
• Pajisja juaj përdor frekuencë të paharmonizuar dhe
synohet për përdorim në të gjitha vendet evropiane.
WLAN mund të përdoret në BE pa kufizime në
ambiente të brendshme, por nuk mund të përdoret në
ambiente të jashtme në Francë.
Specifikimet
Wi-Fi
Diapazoni i frekuencave Fuqia e transmetuesit (Maks.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Shqip 27
Pastrimi dhe mirëmbajtja
• Për të përdorur aplikacionin Samsung Connect,
nevojitet llogariaSamsung. Identifikohuni në sistem
duke ndjekur udhëzimet nga aplikacioni Samsung
Connect. Nuk ka nevojë të instaloni aplikacionin.
Aplikacioni Connect
Kontrollimi i kondicionerit me Samsung Connect App
Kondicionerin mund ta komandoni në shumë mënyra.
Kategoria
Funksioni
Monitorimi
Temperaturën e
caktuar
Përshkrimi
Shfaq temperaturën e caktuar.
Temperaturën aktuale Shfaq temperaturën aktuale.
Energjia
Ndez ose fik kondicionerin.
Modaliteti
Zgjedh procesin e dëshiruar.
Temperaturën
Fan Speed
Wind direction
pastro
Cakton shpejtësinë e ventilatorit sipas modalitetit të punës.
Cakton drejtimin e ventilatorit sipas modalitetit të punës.
Aktivizon funksionin pastro.
Schedule
Cakton kohëmatësin e ndezjes ose të fikjes për secilin funksion.
• Numri maksimal i orarit për funksionin e kohëmatësit e ndezjes/
fikjes është 10.
• Ora e caktuar për kohëmatësin e ndezjes dhe të fikjes duhet të
jetë e ndryshme.
• Pasi të caktohet kohëmatësi i ndezjes/fikjes, cilësimi mbetet
edhe kur e hiqni dhe e rifutni në prizë kondicionerin.
Options
Zgjedh një opsion modaliteti pune.
• Opsionet e ofruara mund të jenë të ndryshme në varësi të
modelit të kondicionerit.
• Shpejtësia dhe drejtimi i ventilatorit caktohen vetiu sipas
opsioneve të zgjedhura.
• Për informacion të detajuar mbi opsionet e produktit, shihni
manualin e përdorimit.
Settings
Cakton funksione të mëtejshme.
• Shtypni butonin "Settings" në ekranin e telekomandës
për të kontrolluar apo caktuar informacionin e detajuar të
kondicionerit.
• Mund të caktohen funksionet "Clean", "Filter", "Beep", "My Wind"
dhe "Energy Monitor".
‐‐ Kur funksioni "Beep" është joaktiv, tingulli nga pajisja do të
çaktivizohet.
About Device
Zgjedh një funksion shërbimi.
• Në ekranin About Device mund të përdorësh Version Info, Help
Desk, Tutorial, dhe menytë e Self Check.
Komanda
Pastrimi dhe mirëmbajtja
28 Shqip
Rregullon temperaturën e caktuar brenda.
Zgjidhja e problemeve
Para se të telefononi qendrën e servisit, sigurohuni
të kontrolloni tabelën më poshtë sepse do të
tarifoheni për vizitat dhe konsultimet.
Aplikacioni Samsung Connect nuk kërkohet në
tregun e aplikacioneve.
Aplikacioni Samsung Connect mbështet Android OS
6.0 (Mashmallow) ose version më të ri me telefonat
e palëve të treta, Android OS 5.0 (Lollipop) ose
version më të ri me telefonat Samsung, si dhe iOS
10.0 ose version më të ri.
Mund të ketë ndodhur mosfunksionim i përkohshëm
për shkak të pengesave ose distancës nga vendi i
instalimit të ruterit. Provoni sërish më vonë.
Fikni kondicionerin dhe më pas rilidhni energjinë pas
30 sekondash. Më pas provoni sërish.
Shfaqet një mesazh udhëzues në ekranin e
aplikacionit Samsung Connect.
Kryeni inspektimin duke ndjekur mesazhin.
Pas instalimit të aplikacionit Samsung Connect,
kondicioneri nuk është i lidhur me aplikacionin.
Lidhni kondicionerin me një ruter Wi-Fi përpara se të
përdorni aplikacionin.
Lidhja SSID me produktin nuk kryhet menjëherë.
Nëse lidhja humb kur produkti është në regjimin AP,
çaktivizoni funksionin “Smart network switch” (Çelësi
i rrjetit smart) në smartfonin tuaj dhe provoni sërish.
Kondicioneri nuk është i lidhur me një ruter Wi-Fi.
Sigurohuni që SSID (emri) i ruterit Wi-Fi të jetë një
kombinim i shkronjave angleze dhe karaktereve
numerike. Kur SSID përmban karaktere të veçanta,
ndryshoni emrin e tij.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Kondicioneri nuk lidhet në hapin e regjistrimit të
serverit.
Pasi të hyni në faqen e cilësimeve të ruterit,
çaktivizoni murin mbrojtës të ruterit dhe provoni
sërish.
Ndodhi gabim i shtetit në llogarinë e Samsung
gjatë lidhjes.
Pasi të dilni nga llogaria, identifikohuni në
llogarinë e mëparshme Samsung dhe fshini pajisjet
ekzistuese. Identifikohuni sërish në sistem me një
llogari të re Samsung dhe konfiguroni cilësimet.
Shfaqet një mesazh mosfunksionimi gjatë shtimit
të pajisjeve.
Shqip 29
Hedhja e duhur e produktit
(Mbetje elektrike dhe elektronike)
(Vlen për shtetet me sisteme të veçuara grumbullimi)
Kjo shenjë mbi produkt, aksesorë ose dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh.
ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen së bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të
ciklit të tyre jetik. Për të evituar dëmtimin e mjedisit apo të shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e
mbeturinave, jeni të lutur t'i veçoni këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe t'i ricikloni në mënyrë të
përgjegjshme për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.
Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin ku kanë blerë produktin, ose zyrën e pushtetit të
tyre vendor për hollësi se ku dhe si mund t'i dërgojnë këto pajisje për riciklim të sigurt mjedisor.
Përdoruesit korporativë duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të kontrollojnë kushtet e kontratës së
blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhen përzier me mbeturina të tjera tregtare për
hedhje.
Hedhja e duhur e baterive në këtë produkut
Kjo shenjë në bateri, manuale apo paketuese tregon që bateritë në këtë produkt nuk duhet të hidhen së
bashku me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre. Aty ku është e shënuar, simbolet
kimike Hg, Cd, apo Pb tregojnë që bateritë përmbajnë mërkur, kadmium ose plumb mbi nivelet referencë në
Direktivat e EC-së 2006/66.
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specifike për
produktin, p.sh. REACH, MPEE, bateritë, vizitoni : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Download PDF

advertising