Samsung | QM85F | Samsung QM85F Navodila

Uporabniški priročnik
QM85F
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics. Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso Samsung Electronics, so last zadevnih lastnikov.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Povezava
Kode nadzora
Varnostni ukrepi
5
Varnostni simboli
5
Elektrika in varnost
6
Namestitev7
Delovanje9
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom11
Čiščenje
12
Shranjevanje in vzdrževanje
12
Priprave
Pregled komponent
13
Deli
Nadzorna plošča
Zadnja stran
Ključavnica proti kraji
Daljinski upravljalnik
14
14
16
17
18
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
Kot nagiba in sukanje
Prezračevanje
20
20
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 21
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
21
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
22
22
25
26
Priklop in uporaba
vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
35
35
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
35
35
36
36
37
37
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
38
38
39
Povezava z zvočnim sistemom
39
Priključevanje kabla LAN
40
Sprememba vira signala
Source
41
41
poraba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
Odstranitev
42
42
42
Povezovanje z MDC
43
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi
za serijsko podatkovno komunikacijo)
43
Uporaba MDC po ethernetu
44
Funkcija domačega zaslona
Multi Screen
46
Picture Mode
47
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
48
48
48
49
Network Settings
50
MagicInfo Player I
51
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
52
52
52
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
53
53
53
54
2
Kazalo
Format
Picture Off
66
More settings55
Reset Picture
66
Prilagoditev zaslona
OnScreen Display
Picture Mode
54
56
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
57
Color / Tint (G/R)
Color Temperature
58
White Balance
58
Gamma
59
Calibrated Value
59
Picture Options
60
Color Tone61
Digital NR61
HDMI Black Level61
Film Mode61
Auto Motion Plus
62
Dynamic Backlight
62
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
63
63
64
64
Auto Adjustment
65
PC Screen Adjustment
65
Multi Screen
67
Multi Screen67
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
72
72
72
72
Screen Protection
73
Pixel Shift
73
Timer
74
Immediate Display75
Side Gray75
Message Display
75
Source Info75
No Signal Message75
MDC Message75
Menu Language
76
Reset OnScreen Display
76
System
Setup
77
Začetne nastavitve (System)77
Time
78
Clock Set78
DST78
Sleep Timer78
Power On Delay78
MagicInfo I Source
79
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
80
80
80
80
80
Power Control
81
Auto Power On81
PC Module Power81
Standby Control
82
Network Standby
82
Power Button
82
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off Auto Power Off
83
83
83
83
84
84
Temperature Control
84
Change PIN
85
3
Kazalo
General
86
Security86
HDMI Hot Plug86
Reset System
87
Prilagoditev zvoka
HDMI Sound
88
Sound on Video Call
89
Speaker Selection
89
Reset Sound
90
Navodila za odpravljanje težav
Dodatek
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
95
Preskušanje izdelka
95
Preverjanje ločljivosti in frekvence
95
Preverite naslednje.
96
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
109
Ni napaka na izdelku
109
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 109
Drugo
109
Vprašanja & odgovori
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
110
110
110
Licenca
111
103
Specifikacije
Splošno
104
Prednastavljeni časovni načini
106
Podpora
Software Update
91
Contact Samsung
91
Go to Home
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
92
92
92
92
92
92
93
93
93
Reset All
94
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Ta varnostna navodila zagotavljajo osebno varnost in preprečujejo poškodbe naprav. Preberite jih, da
zagotovite ustrezno uporabo izdelka.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Varnostni simboli
Simbol
Ime
Pomen
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Prepoved
NE poskušajte.
Navodila
Upoštevajte navodila.
POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA
(ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik
s katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Napetost izmeničnega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost izmeničnega toka.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija
o njegovi uporabi in vzdrževanju.
Napetost enosmernega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost enosmernega toka.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje,
da izdelek ne potrebuje varnostne
povezave z električno ozemljitvijo.
Pozor. Preberite navodila za uporabo:
S tem simbolom so označeni nasveti
uporabniku, da si v uporabniškem
priročniku prebere dodatne varnostne
informacije.
5
Elektrika in varnost
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Sicer lahko pride do požara.
Opozorilo
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
Vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico. (Razen pri napravah, ki ne zagotavljajo
ozemljitve.)
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko
tudi do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
6
Namestitev
Pozor
Ko napajalni kabel izključujete iz električne vtičnice, držite vtič.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop,
nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Poškodba kabla lahko povzroči požar ali električni udar.
Pazite, da vtič popolnoma priključite v priključek.
Če vtič ni popolnoma priključen v priključek, se lahko nepričakovano izključi,
hkrati pa obstaja nevarnost pregrevanja zaradi premočnega toka, kar lahko
privede do nesreče.
Izdelek namestite nekoliko stran od stene, da omogočite
prezračevanje.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel Samsung, ki je priložen izdelku. Napajalnega kabla
ne uporabljajte z drugimi izdelki.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Izdelka ne namestite na mesto s slabim prezračevanjem, denimo na
polico s knjigami ali v omaro.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Če pride do težav z izdelkom, morate izključiti napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje izdelka. Napajanje ni popolnoma prekinjeno, če uporabite samo gumb za vklop/
izklop na izdelku.
Napajalnega kabla ne izključujte med uporabo izdelka.
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ob napačni uporabi plastične embalaže se lahko otroci zadušijo.
Napajalnega kabla (napajalnika) in izdelka ne postavljajte v bližino
virov toplote.
(Sveče, sredstva proti komarjem, cigarete, razpršila, ogrevalne naprave, kraji,
izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, in drugo.)
7
Ko nameščate izdelek, ga čvrsto pritrdite, da ne pade.
Če izdelek ni čvrsto pritrjen in se ga otrok med igranjem dotakne, lahko
izdelek pade in se poškoduje oziroma poškoduje otroka.
Pozor
Izdelek naj dvigujeta ali premikata dve osebi hkrati, pri tem pa naj se
nihče ne dotika zaslona.
Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali se poškoduje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Jedilno olje ali oljna para lahko poškodujeta ali deformirata izdelek.
Izdelka ne polagajte s sprednjo stranjo navzdol.
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
Zaradi dolgotrajne izpostavitve neposredni sončni svetlobi se lahko površina zaslona
razbarva.
Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe. Uporabljajte le odobrene
omarice.
Če izdelek namestite na neobičajno mesto, lahko elementi v okolici povzročijo znatne
težave s kakovostjo. Zato se pred namestitvijo obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
(Mesta, kjer se nabira droben prah, kjer se uporabljajo kemikalije, kjer so temperature previsoke
ali prenizke ali kjer je veliko vlage oziroma vode, transportna vozila, letališča ter postajališča, ki
se neprekinjeno uporabljajo dalj časa, in drugo.)
8
Delovanje
Po izdelku ne udarjajte s silo.
•• Zaslon se lahko poškoduje.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Če izdelek oddaja nenavaden zvok, če iz njega prihaja vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.)
ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Če v izdelek zaidejo tujki, ga izklopite in izključite napajalni kabel. Nato
se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
Baterije za daljinski upravljalnik in manjše pripomočke hranite zunaj
dosega otrok. Poskrbite, da jih otroci ne pogoltnejo.
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih
je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Če v izdelek prodre voda, izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Če izdelek pade ali je videti poškodovan, ga izklopite z gumbom za
vklop/izklop in izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar ali električni udar.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko
tudi do električnega udara ali požara.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Med bliskanjem ali grmenjem izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki
privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
9
Na izdelek ničesar ne obešajte in ne plezajte nanj.
•• Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali celo smrt.
•• Zlasti pazite, da se otroci ne obešajo na izdelek oziroma ne plezajo
nanj.
Ko je vtič priključen v električno vtičnico, v druge električne vtičnice
ne vtikajte jedilnih paličic ali drugih prevodnikov. Ko vtič izključite iz
električne vtičnice, se nekaj časa ne dotikajte nožic vtiča.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pozor
Vsako baterijo vstavite tako, da je njena polariteta (+, –) pravilna.
Če polariteta ni pravilna, lahko baterija poči oziroma iz nje uhaja tekočina, kar
lahko privede do kontaminacije in poškoduje dele v bližini oziroma povzroči
požar ali telesne poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če izdelka zaradi odsotnosti ali iz drugih razlogov ne uporabljate dalj časa, izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali vtiča in takoj prezračite prostor.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Vaš vid se lahko poslabša.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene
recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij
v namene recikliranja.
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni center ali
v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
S tem boste odpravili utrujenost oči.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, vklopite način varčevanja z energijo oziroma nastavite
ohranjevalnik zaslona na način premikajoče se slike.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
10
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in
rabljene baterije hkrati.
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi
iztekanja tekočine iz baterij.
Izdelka ne postavljajte, kot je prikazano na sliki. Zaslon se lahko hitro
poškoduje.
V zaslon izdelka ne glejte od preblizu in neprekinjeno dalj časa.
Vaš vid se lahko poslabša.
Med delovanjem izdelka ne dvigujte ali premikajte.
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Položite ga, kot je prikazano na sliki (lahko s pomočjo embalaže).
Če uporabljate naglavne ali ušesne slušalke, ne nastavite previsoke glasnosti in ne
uporabljajte jih dalj časa.
Pride lahko do okvare sluha.
Pri premikanju izdelka uporabite ročaje na hrbtni strani.
Izdelka ne prijemajte na 15 mm sprednje strani.
15 mm
11
Shranjevanje in vzdrževanje
Čiščenje
Opozorilo
Vode ali čistilnega sredstva ne brizgajte neposredno na izdelek.
•• Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pozor
Čiščenje zunanjosti in zaslona
Površino obrišite z vlažno mehko krpo in nato še s suho.
1
2
3
Ne brizgajte vode neposredno na
noben del izdelka. Če v izdelek
prodre voda, lahko preneha
delovati oziroma lahko pride do
električnega udara ali požara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v
bližini svetlečih se izdelkov lahko
povzroči bele madeže na površini
izdelkov.
Varnostni ukrepi
Če želite izdelek očistiti, izključite napajalni kabel, nato pa ga nežno obrišite z mehko in
suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, da ga ne opraskate.
Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
Uporabljajte mehko in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, saj sta
površina izdelka in zaslon občutljiva na praske.
Tujki lahko hitro spraskajo površino izdelka ali zaslon.
Na izdelek ne nanašajte kemikalij, ki vsebujejo alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi, kot so vosek, benzen, razredčilo, pesticidi, osveževalci zraka, maziva ali čistilna
sredstva.
Zunanjost izdelka se lahko razbarva ali poči, površina zaslona se lahko odlušči ali pa se izbrišejo
oznake.
Ne praskajte zaslona z nohti ali
ostrimi predmeti. Na izdelku
lahko ostanejo vidne praske
oziroma se izdelek lahko
poškoduje.
•• Na zaslonu lahko ostanejo delci nalepke, ko jo odstranite. Pred uporabo zaslona odstranite te delce.
•• Izdelka ne drgnite in nanj ne pritiskajte z močjo. Izdelek se lahko poškoduje.
•• Zaslona ne čistite s kemikalijami. Izdelek lahko preneha delovati.
•• Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
12
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Kabel DP
Adapter RS232C (IN)
-
+
-
-- Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
DRŽALO ZA KABEL X 3
13
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
Deli
namenom izboljšave kakovosti.
Tipka na plošči
Nadzorna plošča
Gumbi
Opis
Vklopi izdelek.
Odprtina za
pritrditev omrežnega
sprejemnika
Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
――Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Zvočnik
Odpre levi ali desni meni.
――Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
nadzorni meni ni prikazan.
Tipka na plošči
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
Daljinski senzor
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
14
――Če pritisnete gumb
nadzorni meni.
na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo prikazal
Gumbi
Opis
Izbere priključeni vir signala.
Nadzorni meni
Source
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Source
v nadzornem meniju. Ko se
prikaže seznam vhodnih virov, pomaknite tipko na plošči v levo ali desno, da izberete
želeni vhodni vir. Nato pritisnite tipko na plošči.
Odpre meni na zaslonu.
Menu
Home
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Menu
v nadzornem meniju. Prikaže
se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v desno, da izberete
želeni meni. Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete tipko na plošči navzgor,
navzdol ali v levo ali desno. Če želite spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in
pritisnite tipko na plošči.
Odpre način Go to Home.
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite Home
v nadzornem meniju.
Izklopi izdelek.
Power Off
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Power Off
Nato pritisnite tipko na plošči.
Return
Zapre trenutni meni.
Return
v nadzornem meniju.
15
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Opis
――Za kakovostno izostreno sliko pri gledanju vsebine UHD pri 30 Hz.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
――Priporočena ločljivost za vrata DP IN 3 (UHD 30Hz) je 3840 x 2160 s
hitrostjo osveževanja 30 Hz. Po potrebi lahko nastavite optimalno ločljivost
(3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 30 Hz).
HDMI IN 3
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDMI IN 1
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
――Za kakovostno izostreno sliko pri gledanju vsebine UHD pri 60 Hz.
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla DPDVI.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
――Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in posreduje
signal prek vrat LOOP OUT.
RS232C OUT
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RS232C IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Povezava z napravo USB pri nadgradnji programske opreme.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
AUDIO OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Zvok iz izvorne naprave sprejema prek kabla za zvok.
16
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
17
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ni na voljo.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v prejšnji
meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
CH LIST
Ni na voljo.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
utiša zvok.
MUTE
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
2
Izklopi izdelek.
CH
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL -).
Gumb za zagon MagicInfo Player I.
Gumb za zagon Go to Home.
18
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi gumbi
vnesite ID izdelka.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI1, HDMI2, HDMI3 ali DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Ni na voljo.
Z gumbom
SET prekličite nastavljeno vrednost in z daljinskim
upravljalnikom upravljajte vse povezane izdelke.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
Prezračevanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Namestitev na ravno steno
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost
poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 °C
――Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40
mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura A pa mora biti pod 35 °C.
A
Kot nagiba in sukanje
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
Namestitev na vbočeno steno
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
B
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 °C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za
A
predpisano dolžino zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti
pod 35 °C.
C
E
D
D
20
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
•• Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
•• Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
•• Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
•• Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Luknje za vijake po standardu VESA
(A * B) v milimetrih
600 × 400
Običajni vijak
M8 / L 14~16
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
21
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
Pin
<Ženski priključek>
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
22
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
•• Dodelitev pinov
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
23
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
↔
3
RX+
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
24
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
25
Kode nadzora
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
10
Vklopi videosteno
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Primer: Vklop & ID = 0
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna vsota
Ukaz
Št.
Razpon
vrednosti
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor načina zaslona
0x18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0x3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC
in BNC)
0x3D
0
8
Nadzor načina video stene
0x5C
0~1
9
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
26
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Kontrolna vsota
0
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna vsota
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0xAA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
27
Nadzor vhoda
0x25
DisplayPort
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0x26
DisplayPort2
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
0x27
DisplayPort3
0x31
HDMI3
0x32
HDMI3_PC
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0x14
Osebni računalnik
0x18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Kontrolna vsota
»Get« (Pridobi).
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
28
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0xAA
0x18
ID
Dolžina podatkov
0xAA
ID
0x18
16 : 9
0 x 04
Povečava
0x31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolna vsota
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna vsota
1
"Screen Mode"
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0x01
0xAA
ID
Nadzor velikosti zaslona
0
Ukaz
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Kontrolna vsota
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Glava
Glava
Ukaz
0xAA
0x19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
29
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
――Načina ni mogoče upravljati, če je za Video Wall izbrano On.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0xAA
0x3C
ID
Dolžina podatkov
Ukaz
0
0xAA
0x3C
ID
Ukaz
0xAA
0x3D
ID
Kontrolna vsota
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Glava
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
Kontrolna vsota
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
1: VKLOP funkcije PIP
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Dolžina podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
30
Nadzor načina video stene
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
Ukaz
0xAA
0x5C
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
Glava
Glava
ID
Dolžina podatkov
Podatki
Kontrolna vsota
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
1: Full
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
0: Natural
1: VKLOP
•• Ack
0: IZKLOP
Glava
0xAA
Ukaz
ID
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x5C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
Kontrolna vsota
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
31
Vklopi videosteno
•• Nak
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
Ukaz
0xAA
0x84
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Uporabniški nadzor videostene
0
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• Vklopi/izklopi videosteno
Glava
Glava
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna vsota
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna vsota
0
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
•• Nastavi videosteno
1: VKLOPI videosteno
0: IZKLOPI videosteno
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolna vsota
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
32
Model videostene10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklopljen
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
34
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
35
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
36
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile prikaz
zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato vklopiti računalnik.
――Vmesniki DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) v izdelku in priložen
kabel DP so izdelani skladno s standardi VESA. Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA,
lahko povzroči okvare izdelka. Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do
katerih pride zaradi uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
――Če želite optimalno ločljivost (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja 60 Hz) uporabiti, ko je vhodni vir
DisplayPort1 ali DisplayPort2, priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 5 m.
――Če način varčevanja z energijo onemogočite, ko je vhodni vir DisplayPort1, DisplayPort2 ali
DisplayPort3, se lahko uvozijo novi podatki o ločljivosti, zaradi katerih se ponastavi velikost ali
lokacija opravilnega okna.
37
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite
težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
38
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI-DVI in avdio kable.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda
ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave,
povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica
zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
AUDIO OUT
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
39
Priključevanje kabla LAN
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
40
Sprememba vira signala
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source
Edit Name
SOURCE → Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
PC
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
DVI
HDMI1
HDMI2
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
HDMI3
DisplayPort1
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Na seznamu so lahko naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
•• Ko računalnik povezujete z vrati HDMI IN 1, HDMI IN 2 ali HDMI IN 3, možnost Edit Name nastavite na PC. V drugih
primerih nastavite Edit Name na AV-napravah.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, v izdelku izberite način PC v
razdelku Edit Name.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI-DVI v izdelku izberite
način DVI PC v razdelku Edit Name.
•• Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, v izdelku izberite način
DVI Devices v razdelku Edit Name.
41
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC lahko prenesete s spletnega mesta.
Ko v zaporedju pritisnete tipki On in Off, izdelek približno minuto preverja stanje. Ukaz poskusite
zagnati po minuti.
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
"Next".
Odstranitev
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
1
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
42
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
43
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
Računalnik
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
44
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
45
Poglavje 05
Funkcija domačega zaslona
Ta funkcija je na voljo v meniju Support → Go to Home.
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
Multi Screen
HOME
lone Product
Hkratni prikaz več virov na zaslonu.
•• Off
•• PIP: Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih
naprav. Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
비디오 월
•• Four Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih
naprav. Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za več informacij o podfunkcijah si oglejte razdelek Multi Screen v poglavju OnScreen
Display.
46
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
V tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Color Expert.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
-- Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
47
――Za uporabo funkcije Clock Set morate nastaviti uro.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On/Off Timer
티커
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
48
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
49
Network Settings
HOME
Oglejte si omrežne nastavitve.
Network Settings
→ Network Settings → ENTER E
IP Setting
Network Settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: ročno vnesite IP Address, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
•• Subnet Mask: ročno vnesite Subnet Mask, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
•• Gateway: ročno vnesite Gateway, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
――Ko je nastavljena možnost Obtain automatically, podatki za IP Address/Subnet Mask/Gateway niso prikazani.
50
MagicInfo Player I
HOME
Spremenite vir v MagicInfo Player I.
Aplikacija MagicInfo Player I objavlja in predvaja različno vsebino iz strežnika ali povezane naprave, vključno z ustvarjeno in
večpredstavnostno vsebino (slike, videoposnetki in zvočna vsebina).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
ID Settings
HOME
one Product
Monitorju dodelite ID.
Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon: 0~224)
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
52
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
53
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo video zid.
Če želite spremeniti vrstni red prikazanih naprav, spremenite številko naprave in pritisnite tipko E.
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 255 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
54
More settings
HOME
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Color Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
Picture
Picture Mode
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
V tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Color Expert.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
-- Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
56
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Nastavitve za Picture
Mode
Nastavljive možnosti
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Backlight
――Če spremenite nastavitev Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
57
Color Temperature
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Razpon: 2800K–16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
Picture
White Balance
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated Value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv Color Expert,
uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated Value onemogočena.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
59
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Nastavljive možnosti
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Normal
Film Mode
Auto Motion Plus
Calibration
Nastavitve za Picture
Mode
Off
Custom
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Auto Motion Plus
Off
Custom
Dynamic Backlight
Off
Če je vir signala PC, DVI ali HDMI1 (povezava z računalnikom), HDMI2 (povezava z računalnikom), HDMI3 (povezava z
računalnikom),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Če je vir signala HDMI1, HDMI2 ali HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Color Tone onemogočena.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital NR
Zmanjša šum na sliki, da odpravi moteče utripanje.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off /On
HDMI Black Level
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Low / Normal
――Ta možnost ni na voljo, če je vir signala PC.
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
•• Off / Auto
――To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načine 480i, 576i ali 1080i.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
61
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Auto Motion Plus
Off
Custom
Dynamic Backlight
Off
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
•• Off : izklopi možnost Auto Motion Plus.
•• Clear : za Auto Motion Plus izbere način Clear (primeren za jasno sliko v filmih).
•• Standard : za Auto Motion Plus izbere način Standard.
•• Smooth : za Auto Motion Plus izbere način Smooth (primeren za naravnejšo sliko v filmih).
•• Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
Blur Reduction
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik.
――Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
Judder Reduction
to možnost uporabite za zmanjšanje tresenja.
――Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
Reset
ponastavi nastavitve Auto Motion Plus na privzete vrednosti.
――Če uporabite to možnost, se lahko slika na zaslonu nenamerno spreminja.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
――Ta funkcija ni na voljo, če je možnost Multi Screen ali Video Wall nastavljena na On.
62
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
Razpoložljive možnosti nastavitve Picture Size se lahko razlikujejo glede na to, ali je možnost Picture Mode nastavljena na
Video/Image ali Text.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
Resolution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
Off
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25 %.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2, HDMI3.
•• Wide: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original: prikaz slik v izvirni kakovosti.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
63
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Prilagodite velikost in položaj zaslona.
To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načina 1080i ali 1080p in je možnost Picture Size nastavljena na
Custom.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
――Na zaslonu Zoom/Position upoštevajte spodnje korake.
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
Resolution
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
64
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana s sredino zaslona.
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◄ ali ►, da prilagodite vodoravni položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Poglavje 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
•• Triple Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih
naprav. Slike bodo prikazane na dveh podzaslonih.
OnScreen Display
•• Four Screen: Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih
naprav. Slike bodo prikazane na treh podzaslonih.
Multi Screen
Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok Multi Screen glejte navodila za Select Sound.
-- Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu Multi Screen, način Multi Screen ostane
omogočen po vklopu/izklopu izdelka.
-- Če za ogled igre ali karaok uporabljate glavni zaslon, boste morda opazili, da slika na zaslonu
PIP postane rahlo nenaravna.
-- Način Multi Screen podpira dva zaslona ločljivosti UHD (3840 x 2160 s hitrostjo osveževanja
30 Hz/60 Hz). Pri uporabi tega načina lahko pride do nastanka vžganih slik na zaslonu
(zmanjšanje kakovosti slike).
67
PIP (Landscape)
PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Screen Size: izberite velikost podslike.
Close
•• Position: izberite položaj podslike.
――V dvojnem načinu ne morete izbrati možnosti Position.
•• Select Sound (Main/Sub): izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen/Original): nastavite način zaslona na možnost Full Screen ali Original.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
PC
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: izberete lahko vir podslike.
Close
•• Screen Size: izberite velikost podslike.
•• Position: izberite položaj podslike.
――V dvojnem načinu ne morete izbrati možnosti Position.
•• Select Sound (Main/Sub): izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen/Original): nastavite način zaslona na možnost Full Screen ali Original.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
68
Omejitve
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni zaslon.
――Če je zaslon razdeljen, vhodnih virov HDMI3 in DVI ni mogoče uporabljati hkrati.
Če povezava z omrežnim sprejemnikom (naprodaj ločeno) ni vzpostavljena
Slika Main
Slika Sub
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Če povezava z omrežnim sprejemnikom (naprodaj ločeno) je vzpostavljena
Slika Main
Slika Sub
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
69
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav. Slike bodo
prikazane na dveh podzaslonih.
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni zaslon.
Main
Sub 1
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Triple Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Triple Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Triple Screen.
•• Screen Size: nastavite velikosti zaslonov Main, Sub 1 in Sub 2.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Triple Screen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav. Slike bodo
prikazane na dveh podzaslonih.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni zaslon.
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Triple Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Triple Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Triple Screen.
•• Screen Size: nastavite velikosti zaslonov Main, Sub 1 in Sub 2.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Triple Screen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
70
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav. Slike bodo
prikazane na treh podzaslonih.
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni zaslon.
Main
Sub 1
Sub 2
Close
Sub 3
Select Sound
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Four Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Four Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Four Screen.
•• Sub 3: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 3 v načinu Four Screen.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Four Screen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kadar je prikazan zaslon zunanje naprave ali osebnega računalnika, si hkrati lahko ogledujete slike z drugih naprav. Slike bodo
prikazane na treh podzaslonih.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Razdeljena zaslona ne moreta uporabljati istega vhodnega vira hkrati. Določite drug vhodni vir za vsak razdeljeni zaslon.
•• Main: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Main v načinu Four Screen.
•• Sub 1: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 1 v načinu Four Screen.
•• Sub 2: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 2 v načinu Four Screen.
•• Sub 3: določite Source in Aspect Ratio za zaslon Sub 3 v načinu Four Screen.
•• Select Sound: izberite zvočni vir, da ga omogočite v načinu Four Screen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
71
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon menija.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaz menija v pokončnem načinu.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Zavrtite sliko na zaslonu.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
――Funkcija Source Content Orientation ni na voljo v načinu Multi Screen.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Aspect Ratio
-- Funkcija Display Orientation ni na voljo v načinu prepletanja signala.
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
――Funkcija Aspect Ratio ni na voljo v načinu Multi Screen.
72
Screen Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Časovna nastavitev Pixel Shift vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Protection
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
Timer
Immediate Display
Off
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
Side Gray
Off
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
73
Timer
Nastavite lahko časovnik za Screen Protection.
Funkcija Screen Protection se po določenem času samodejno izklopi.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik v določenem intervalu.
-- Interval: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik za določeno časovno obdobje (od začetnega do končnega časa).
――Ko je možnost Clock Set konfigurirana, je možnost Interval omogočena.
――Period, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
74
Immediate Display
Screen Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
76
Poglavje 08
System
Setup
Začetne nastavitve (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Spremenite začetne nastavitve, ki ste jih konfigurirali pri prvi uporabi izdelka.
Pritisnite tipko .
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Time
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50 sekund).
78
――Funkcija MagicInfo I Source je na voljo, če je priključen omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
MagicInfo I Source
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete MagicInfo Player I, se bo prikazala vsebina, povezana z omrežnim sprejemnikom
(naprodaj ločeno).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
79
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno
iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Off
Off
끄기
All
HDMI1
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
80
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC Module Power
Power Control
Off
Auto Power On
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced Power-On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
•• Off / On
Power On Only
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power On Only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power On/Off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
82
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Off
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši način
osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
Energy Saving
Eco Sensor
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev High v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
svetlobe v prostoru.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Screen Lamp Schedule
Svetlost plošče se prilagaja glede na nastavitev Screen Lamp Schedule. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
――Ta možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
•• Off / On
83
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem delu izdelka,
se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
Priporočena temperatura za Temperature Control je od 75 °C do 80 °C (kadar je temperatura okolice 40 °C).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
77
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v Enter the PIN again..
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
85
General
Security
Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
MENUm → System → General → ENTERE
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Enter PIN.
Safety Lock
General
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
•• Off / On
86
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Poglavje 09
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
HDMI Sound
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
88
Sound on Video Call
Izberite zvočni izhod za poslušanje med video klicem.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Speaker Selection
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči
razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku
izberite možnost External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Če je za Speaker Selection izbrano External Speaker, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Selection izbrano Internal Speaker, se vklopijo tako zvočniki
na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
Sound
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
89
Reset Sound
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
90
Poglavje 10
Podpora
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
91
Go to Home
Dostopno prek gumba HOME
Izberite možnost Go to Home za predvajanje različne vsebine iz pomnilniške naprave ali povezanega omrežja.
Multi Screen
na daljinskem upravljalniku.
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
On/Off Timer
――Za uporabo funkcije On/Off Timer morate nastaviti uro.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
Network Settings
Oglejte si omrežne nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za podrobnosti o možnostih podmenija si oglejte poglavje »Funkcija domačega zaslona«.
MagicInfo Player I
Spremenite vir v MagicInfo Player I.
Aplikacija MagicInfo Player I objavlja in predvaja različno vsebino iz strežnika ali povezane naprave, vključno z ustvarjeno in
večpredstavnostno vsebino (slike, videoposnetki in zvočna vsebina).
92
ID Settings
Monitorju dodelite ID.
Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
More settings
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
93
Reset All
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Poglavje 11
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
95
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
96
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
97
Težave v zvezi z zaslonom
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Color, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite
na servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
98
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Speaker Selection spremenite na Internal Speaker.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
99
Težave z zvokom
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Selection nastavljen na External Speaker, sta tipka za glasnost in izklop zvoka
onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
V tem primeru nastavitev Speaker Selection na External Speaker.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
100
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni Multi Screen ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not currently
supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not currently supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega
vira presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
101
Druge težave
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Ta izdelek ne podpira funkcije HDMI-CEC.
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC ter so priključene v
vrata HDMI1, HDMI2 in HDMI3 na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh zunanjih napravah. Med
zunanje naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno ustavi
delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za napravo ali se za
pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
Tipalo IR ne deluje.
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
•• Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova
vklopite.
(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje,
notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem
upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, zaslon BIOS in
zaslon za zagon nista prikazana.
•• Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
102
Vprašanja & odgovori
-- Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku za
računalnik ali grafično kartico.
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona →
Lastnosti grafične kartice → Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v
razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve → Sistem → Prikaz → Dodatne nastavitve zaslona in
prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve → Prilagajanje →
Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop zaslona → Poraba energije in spanje ali v
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
103
Poglavje 12
Specifikacije
Splošno
Ime modela
-- Velikost
Zaslon
QM85F
Velikost
Razred 85 (84,5 palca / 214 cm)
Območje prikaza
1872,0 mm (V) x 1053,0 mm (N)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
-- Območje prikaza
* Če namestite ohišje, mora biti notranja temperatura 40 °C ali nižja.
Vlaga: 10-80 %, brez kondenzacije
V
Shranjevanje
N
Temperatura: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)
Temperatura: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Vlaga: 5-95 %, brez kondenzacije
* Velja, preden izdelek vzamete iz embalaže.
104
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
――Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
――Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
[Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na www.samsung.com/displaysolutions. Pomaknite se na Support (Podpora) >
Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
105
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
Sinhronizacija
Ločljivost
QM85F
Vodoravna frekvenca
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Navpična frekvenca
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
106
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
107
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
108
Poglavje 13
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
109
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
Dolgotrajni prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik ali zameglitev slike. Če izdelka dalj
časa ne uporabljate, ga izklopite, vklopite način varčevanja z energijo ali zaženite ohranjevalnik zaslona.
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona ne bi smela pojaviti. Normalno delovanje
pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon dalj časa prikazuje isti vzorec, lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika.
Te informacije so navodila za preprečevanje vžganosti zakasnelih slik. Dolgotrajni prikaz istega
zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik. Garancija ne krije te težave.
•• Redno spreminjajte barve.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
110
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali
pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
111
Download PDF

advertising