Samsung TX-WN Navodila

Add to My manuals
54 Pages

advertisement

Samsung TX-WN Navodila | Manualzz
Uporabniški
priročnik
TX-WN
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00302A-01
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
UPORABA SISTEMA
"WINDOWS EMBEDDED
STANDARD 7" (TX-WN)
5
Avtorske pravice
6
6
Ikone v tem priročniku
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
7
Zaščita prostora za namestitev
7
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
8
Varnostni ukrepi
8
9
11
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
15
Pregled vsebine
15
16
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
18
Deli
18
19
Pogled od spredaj
Zadnja stran
20
Namestitev
20
21
Namestitev podstavka
Ključavnica proti kraji
22
Kaj je odjemalec sistema "Windows
Embedded Standard 7"?
23
Povezava pri sistemu "Windows
Embedded Standard 7"
23
24
24
24
25
25
26
Pred priklopom
Povezava s kablom DVI
Povezava mikrofona
Povezava slušalk
Povezava LAN
Povezava naprav USB
Povezava napajanja
Kazalo
2
Kazalo
27
Uporaba programa "Windows
Embedded Standard 7"
27
27
28
35
36
Prijava
Namizje v sistemu "Windows Embedded
Standard 7"
Programi
Pripomočki za konfiguracijo
Obnovitev sistema
38
MagicRMS Pro
38
38
39
39
39
39
39
O MagicRMS Pro
Komponente
MagicRMS Pro Server
MagicRMS Pro Database
MagicRMS Pro Console
PXE
MagicRMS Pro Agent
40
Priključitev v brezžični LAN v sistemu
Windows
41
Uspešna povezava z brezžičnim
omrežjem LAN
41
Neuspešna povezava z brezžičnim
omrežjem LAN
41
41
42
Povezava z brezžičnim omrežjem LAN ni uspela
Internetna povezava ni na voljo
Dostopna točka je na voljo, vendar internetni
dostop ni možen
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
43
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
43
Preverite naslednje.
SPECIFIKACIJE
44
Splošno
45
Poraba energije
BREZŽIČNO OMREŽJE
(IZBIRNO)
Kazalo
3
Kazalo
DODATEK
46
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
52
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
52
52
52
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
53
Pravilno odlaganje
53
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
53
KAZALO
Kazalo
4
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2012 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Logotip SAMSUNG je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics.
Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
z
Administrativni stroški se zaračunajo, če
†
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
†
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
z
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Pred uporabo monitorja
5
Pred uporabo monitorja
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
6
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
z
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
z
Ta izdelek lahko namestite v pokončni ali ležeči usmeritvi.
10 cm
10 cm
(3.0)
(2.0)
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Za informacij o čiščenju notranjosti izdelka se najprej obrnite na servisni center. (Storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Elektrika in varnost
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.
z
Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
z
Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
z
Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.
z
Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če je na pinih napajalnega vtiča ali stenski vtičnici tuja snov (prah ipd.), jo očistite
s suho krpo.
!
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.
z
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
z
Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
z
Napajanja monitorja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za
vklop in izklop.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
z
Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.
z
Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.
z
Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
z
Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
z
!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
z
Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
z
Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.
z
Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Monitor previdno postavite na površino.
z
Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na
letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.
z
Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 46).
Izdelka ne pustite ali namestite na tla.
z
Zaradi močnih sunkov, kot so brce ali dodatna obremenitev, na primer ko
stopite na izdelek, se lahko izdelek okvari ali povzroči poškodbe.
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 46).
Pred premikanjem izdelka ga izklopite, nato pa iztaknite napajalni kabel in vse
druge povezane kable.
!
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 46).
!
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Poskrbite, da na izdelku ne bodo sedeli otroci in da ga nihče ne brcne.
z
Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 46).
z
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Na izdelku ne sedite.
z
Ohišje ali priključki izdelka se lahko poškodujejo ali pa pride do poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali signalni kabel.
z
Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS
z
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
z
!
100
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
V prezračevalne reže ali vrata na izdelku ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot
so jedilne paličice, kovanci ali lasne sponke. V prezračevalne reže ali vrata na
izdelku ne vstavljajte vnetljivih predmetov, kot so papir ali vžigalice.
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 46).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
z
Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 46).
z
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Pozor
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
!
z
Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
z
Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
z
Sicer lahko pride do požara.
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
z
Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.
z
Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
z
Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
z
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
13
Pred uporabo monitorja
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Pri uporabi (ušesnih) slušalk ne zvišajte glasnosti previsoko.
z
Zvok, predvsem pri visoki glasnosti, lahko dolgoročno vpliva na sluh.
Pred uporabo monitorja
14
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Odstranjevanje embalaže
1
Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete
monitorja.
2
Odstranite stiropor z monitorja.
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
4
z
Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.
z
Ta slika se uporablja samo za referenco.
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
1 Priprave
15
1
Priprave
1.1.2 Pregled komponent
z
Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.
z
Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
(ni na voljo povsod)
Izdelek
Napajalni kabel
Adapter za enosmerni tok
Podstavek
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
1 Priprave
16
1
Priprave
Predmeti, ki so naprodaj posebej
Naslednje elemente lahko kupite pri najbližjem trgovcu.
Kabel LAN
Kabel USB
Kabel HDMI-DVI
Kabel DVI
Kabel RS232C
Kabel DVI-RGB
Miška (USB)
Tipkovnica
MIC
Slušalke
1 Priprave
17
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Pogled od spredaj
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
A
(3.0)
(2.0)
(3.0)
(2.0)
Vrata
Opis
Vklop in izklop izdelka.
Za povezavo z mikrofonom.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
Povežite z napravo USB.
(3.0)
z
Za optimalno delovanje priključite napravo, ki podpira USB 3.0, v
vrata USB 3.0.
z
Za povezavo z vrati USB 2.0 potrebujete tipkovnico ali miško.
z
Funkcija za bujenje ni podprta v vratih naprave USB 3.0.
(2.0)
Povežite z napravo USB.
A
Zvočnik
1 Priprave
18
1
Priprave
1.2.2 Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
(2.0)
SERIAL
LAN
DVI-I OUT
(2.0)
SERIAL
DVI-D OUT
DC 14V
LAN
DVI-I OUT
Vrata
DVI-D OUT
DC 14V
Opis
(2.0)
Povežite z napravo USB.
SERIAL
Povezava z napravo, ki podpira povezavo (vmesnik) RS-232C.
LAN
Omogoča priključitev na omrežje s kablom LAN.
Za povezavo z drugim monitorjem s kablom DVI.
DVI-I OUT
Vrata podpirajo tako digitalni kot analogni izhod. Če želite
uporabljati analogni izhod, priključite napravo v vrata s kablom
DVI-RGB (naprodaj posebej).
DVI-D OUT
Za povezavo z drugim monitorjem s kablom DVI.
Vrata podpirajo samo digitalni izhod.
DC 14V
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
1 Priprave
19
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev podstavka
z
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
z
Ta izdelek lahko namestite v pokončni ali ležeči usmeritvi.
Navpično
Vodoravno
(3.0)
(2.0)
(3.0)
(2.0)
1 Priprave
20
1
Priprave
1.3.2 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
DVI-D OUT
D
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.
z
Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
z
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
z
Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
21
2
2.1
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
Kaj je odjemalec sistema "Windows Embedded Standard 7"?
Odjemalec sistema Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES7) uporablja Microsoft
Windows Embedded Standard 2011 OS. Kadar je odjemalec sistema WES priključen na strežnik, v
katerem je na voljo Citrix XenDesktop , VMWare View Client ali Microsoft Remote Desktop
Connection , so podatki tipkovnice, miške, zvoka, videa in zaslonov posredovani odjemalcu prek
omrežja med njim in strežnikom.
Povezljivi strežniki
z
Strežnik z rešitvijo Citrix XenDesktop
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem sta nameščena Terminal Service in
Citrix XenServer
z
Strežnik z rešitvijo VMWare View Client
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem sta nameščena Terminal Service in
VMWare Server
z
Strežnik Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol)
†
Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem je nameščen Terminal Services
†
Microsoft Windows 7 Professional
V tem priročniku so opisane funkcije odjemalca WES. Ni pa predstavljena splošna funkcionalnost
operacijskega sistema WES. Za splošnejše informacije o sistemu Windows 7 si oglejte pomoč sistema
Windows 7 podjetja Microsoft.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
22
2
2.2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
Povezava pri sistemu "Windows Embedded Standard 7"
2.2.1 Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
z
Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
z
Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
z
Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
z
Imena vrat so lahko drugačna in so odvisna od monitorja.
z
Podrobnejše informacije o tem, kako spremenite vnosni vir za monitor, najdete v uporabniškem
priročniku za monitor.
z
Slike monitorja v tem priročniku so zgolj za referenco. Monitor je naprodaj ločeno.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
23
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.2.2 Povezava s kablom DVI
DVI-I OUT
1
DVI IN
Kabel DVI priključite v vrata [DVI IN] na hrbtni strani monitorja in vrata [DVI-I OUT] ali [DVI-D OUT] na
izdelku.
z
Vrata [DVI-I OUT] podpirajo tako digitalni kot analogni izhod. Če želite uporabljati analogni izhod,
priključite napravo v vrata s kablom DVI-RGB (naprodaj posebej).
z
Vrata [DVI-D OUT] podpirajo samo digitalni izhod.
2.2.3 Povezava mikrofona
1
Mikrofon povežite v vrata [
] na sprednji strani izdelka.
2.2.4 Povezava slušalk
1
Slušalke povežite v vrata [
] na sprednji strani izdelka.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
24
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.2.5 Povezava LAN
LAN
1
Kabel LAN priključite v vrata [LAN] na hrbtni strani izdelka.
2.2.6 Povezava naprav USB
(3.0)
(2.0)
1
Povežite naprave USB z vrati 3.0 ali 2.0 na izdelku.
z
Za optimalno delovanje priključite napravo, ki podpira USB 3.0, v vrata USB 3.0.
z
Funkcija za bujenje ni podprta v vratih naprave USB 3.0.
z
Za povezavo z vrati USB 2.0 potrebujete tipkovnico ali miško.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
25
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.2.7 Povezava napajanja
(2.0)
SERIAL
LAN
DVI-I OUT
DVI-D OUT
DC 14V
Napajalni kabel priključite na adapter za
enosmerni tok. Napajalnik priključite v
priključek [DC 14V] na izdelku.
Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico
in vklopite stikalo na napajalniku.
VI-I OUT
DVI-D OUT
DC 14V
z
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
z
Podrobnejše informacije o tem, kako priključite napajalni kabel v monitor, najdete v uporabniškem
priročniku za monitor.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
26
2
2.3
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
Uporaba programa "Windows Embedded Standard 7"
2.3.1 Prijava
Ko se odjemalec zažene, se lahko z uporabniškim imenom in geslom prijavite v strežnik. Privzeto se
samodejno vpišete z računom Administrator in praznim geslom.
2.3.2 Namizje v sistemu "Windows Embedded Standard 7"
Standard User
Ob prijavi kot Standard User obstajajo številne omejitve, ki sistem varujejo pred nepravilnimi dejanji
uporabnika. Ne morete dostopati do sistemskih pogonov, konfiguracija lastnosti zanje pa je omejena.
Če želite konfigurirati napredne in podrobne nastavitve odjemalca, se prijavite kot administrator.
Priporočamo vam, da za osnovne uporabnike izdelka ustvarite račune Standard User.
Administrator
Račun Administrator ima dovoljenja za konfiguriranje sistemskih nastavitev in namestitev/odstranitev
programske opreme. Če se zahteva omejitev dostopnih pravic zaradi varnosti ali če skrbniških dovoljenj
ne potrebujete, priporočamo, da za vse uporabnike ustvarite račune Standard User.
V opravilni vrstici Administrator so prikazani ikona glasnosti zvoka, ikona stanja naprednega filtra za
zapisovanje in sistemski čas. Za dodajanje in odstranjevanje programov potrebujete pravice kot
Administrator.
Log off, Restart, Shut down
z
Če se želite odjaviti iz trenutne seje, zaustaviti ali znova zagnati odjemalca, uporabite meniju Start.
[Start
Shut down]. Prikaže se pogovorno okno Shut Down sistema Windows. Za takojšnjo
zaustavitev odjemalca izberite [Start
miško pomaknite na ikono
Shut down]. Za izbiro možnosti Log off, Restart itd. se z
▶ poleg možnosti [Shut down]. Funkciji Log off in Shut down lahko
izvedete tudi v pogovornem oknu Varnost sistema Windows s pritiskom tipk [Ctrl + Alt + Del]. Če je
vklopljena funkcija Force Auto Log on, vas bo sistem po vsaki odjavi samodejno znova prijavil.
z
Funkcije Log off, Restart in Shut down odjemalca vplivajo na delovanje EWF-ja (naprednega filtra
za zapisovanje). Če želite ohraniti spremenjeno sistemsko konfiguracijo, predpomnilnik za trenutno
sistemsko sejo shranite v pomnilnik Flash. Če tega ne storite, bo spremenjena konfiguracija
izgubljena, ko bo odjemalec zaustavljen ali ponovno zagnan. (V primeru odjave si sistem
konfiguracijo zapomni do ponovne prijave.) Za več informacij o filtru Enhanced Write Filter si oglejte
pomoč za program.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
27
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.3.3 Programi
Remote Desktop Connection
Aktiven terminalni strežnik ali drug računalnik (s sistemom Windows 95 ali novejšo različico) lahko
oddaljeno upravljate s povezavo z oddaljenim namizjem.
z
Remote Desktop
Za oddaljeno upravljanje računalnika mora biti nameščen operacijski sistem Windows 7
†
Professional ali Windows 2000/2003/2008 Server. Temu računalniku pravimo gostitelj.
Potrebujete oddaljeni računalnik z operacijskim sistemom, ki je novejši od Windows 95. Temu
†
oddaljenemu računalniku pravimo odjemalec. Na odjemalcu mora biti nameščena programska
oprema za povezavo z oddaljenim namizjem.
Vzpostavljena mora biti tudi internetna povezava. Širokopasovna internetna povezava zagotavlja
†
hitro delovanje. Ker oddaljeno namizje oddaja minimalen obseg podatkov, vključno s podatki o
zaslonu in tipkovnici, širokopasovna internetna povezava ni potrebna. Oddaljeno namizje lahko
uporabljate tudi ob internetni povezavi nizke pasovne širine.
Če oddaljeno namizje uporabljate v operacijskem sistemu Windows 7 Professional, ne morete
uporabljati operacijskega sistema vašega računalnika.
z
Omogočanje računalnika kot gostitelja
Da bi z računalnikom lahko upravljali iz drugega računalnika, morate omogočiti funkcijo Remote
Desktop. Prijavite se kot Administrator ali član skupine Administrators group in omogočite
funkcijo Remote Desktop računalnika. Storite naslednje:
1
2
Odprite mapo System v možnosti Control Panel.
Pomaknite se na [Start
Control Panel
System and Security
System] in kliknite
Remote settings.
3
Za blokiranje dostopa drugih računalnikov do vašega prek funkcije Remote Desktop ali
RemoteApp izberite “Don't allow connections to this computer”.
z
Za omogočanje dostopa oddaljenega računalnika do vašega prek katere koli različice funkcije
Remote Desktop ali RemoteApp izberite "Allow connections from computers running any
version of Remote Desktop (less secure)". To možnost uporabite, če ne poznate različice rešitve
Remote Desktop Connection v drugih računalnikih. Upoštevajte, da je ta možnost manj varna kot
naslednja (3.).
z
Za omogočanje dostopa oddaljenega računalnika do vašega prek različice rešitve Remote
Desktop ali RemoteApp s preverjanjem pristnosti na ravni omrežja izberite "Allow connections
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
28
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more
secure)", da zaženete Remote Desktop s preverjanjem pristnosti na ravni omrežja.
z
Zaženite sejo oddaljenega namizja v odjemalcu
Ko omogočite oddaljene povezave z gostiteljskim računalnikom in v odjemalski računalnik s
sistemom Windows namestite programsko opremo odjemalca, lahko začnete sejo Remote
Desktop.
Najprej vzpostavite virtualno zasebno omrežno povezave ali oddaljeno dostopno povezavo med
raèunalnikom odjemalcem in raèunalnikom gostiteljem. Če se želite povezati še s kakšnim
oddaljenim namizjem, sledite spodnjim navodilom.
1
Pomaknite se na [Start
All Programs
Accessories
Remote Desktop Connection]
ali dvokliknite ikono rešitve Remote Desktop Connection, da odprete Remote Desktop
Connection.
2
Vnesite ime računalnika gostitelja. Za konfiguriranje podrobnih nastavitev kliknite gumb
Options.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
29
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
3
Options
- General : Vnesite podatke za prijavo za gostiteljski računalnik. Za samodejno prijavo vnesite
uporabniško ime in geslo.
- Display : Remote Desktop Connection pošilja in prejema stisnjene podatke o zaslonu. Če
nastavite visoko ločljivost in barvno kakovost, to lahko zmanjša hitrost.
- Local Resources : Navedite, ali želite uporabljati trde diske in vrata.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
30
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
- Programs : Izberite aplikacijo in določite mapo, v kateri naj se zažene aplikacija ob vzpostavitvi
povezave z gostiteljskim računalnikom.
- Experience (Delovanje): Določite hitrost povezave in elemente menija, ki jih želite uporabljati
na povezanem oddaljenem računalniku. Nastavitve, ki jih boste določili, bodo uporabljene tudi
za gostiteljski računalnik.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
31
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
- Advanced : Za zaščito osebnih podatkov ob vzpostavitvi povezave.
4
5
Kliknite Connect. Pojavi se pogovorno okno Prijava v program Windows.
V pogovornem oknu "Prijava v program Windows" vnesite svoje uporabniško ime, geslo in
domeno (je če potrebno) in kliknite OK. Odpre se okno Remote Desktop, v katerem si lahko
ogledate nastavitve namizja, datoteke in programe gostiteljskega računalnika.
Več informacij o rešitvi Remote Desktop Connections obiščite spletno mesto podjetja
Microsoft.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
32
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
Internet Explorer
Odjemalec WES vključuje program Internet Explorer. Ta program lahko uporabljajo vsi. Spletno mesto
podjetja Microsoft.
Veè informacij o programu Internet Explorer si oglejte na Microsoftovi spletni strani.
Enhanced Write Filter (EWF)
apredni filter za zapisovanje Enhanced Write Filter (EWF) preprečuje prepisovanje vsebine v pomnilniku
Flash in posledično ohranja njegovo trpežnost. EWF odjemalcu omogoča dostop za branje in
zapisovanje preko predpomnilnika namesto neposrednega dostopa do vsebine v pomnilniku Flash.
Če je funkcija EWF aktivirana, se podatki ne shranjujejo v pomnilnik Flash. Podatki v predpomnilniku so
dostopni samo, ko odjemalec deluje. Èe ponovno zaženete ali zaustavite odjemalca, bodo podatki v
predpomnilniku izgubljeni. Èe želite shraniti podatke v registru, priljubljene, mape s piškotki, itd., vsebino
iz predpomnilnika prenesite v pomnilnik Flash. Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zapisovati v
predpomnilnik, se izpiše sporočilo o napaki. Če se izpiše to sporočilo, izključite EWF in tako izpraznite
predpomnilnik EWF. Če dvokliknete ikono EWF v vrstici v desnem spodnjem kotu zaslona, odprete
program EWF Manager. Konfiguracijo EWF lahko spremenite tako, da v ukazni poziv vnesete ukaze za
upravljanje z EWF. Za to morate imeti pravice kot Administrator.
z
Enable write filter and restart the system.
Èe je EWF onemogoèen, ga omogoèite. S tem izpraznite predpomnilnik in omogočite EWF. Po
ponovnem zagonu raèunalnika se informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu odjemalca
zapišejo v predpomnilnik. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete
“ewfmgr.exe c: -enable”.in ponovno zaženete računalnik.
z
Disable write filter and restart the systems.
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku)
shranjeno v pomnilnik Flash, EWF pa bo onemogočen. Po ponovnem zagonu raèunalnika se
informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu odjemalca zapišejo v pomnilnik Flash. To operacijo
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
33
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commitanddisable”.in
ponovno zaženete računalnik.
z
Commit changes to disk.
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku)
shranjeno v pomnilnik Flash. Vendar pa se stanje EWF ne bo spremenilo. To operacijo lahko
izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commit
Konfiguracijo za zaščiteno vsebino si lahko ogledate tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe
c:".
File-Based Write Filter (FBWF)
File-Based Write Filter (FBWF) ščiti pomnilnik odjemalca pred tem, da bi ga prepisal nepooblaščen
uporabnik. FBWF omejuje prekomerno pisanje v pomnilnik in tako omogoèa dolgotrajno uporabo
odjemalca. Èe zahtevate V/I, FBWF naroèi odjemalcu, da za izvajanje postopkov namesto pomnilnika
uporabi predpomnilnik, s èimer se zašèiti pomnilnik.
V predpomnilniku shranjeni podatki se ohranijo, odjemalec pa deluje normalno. Odstranijo se ob
vnoviènem zagonu ali izhodu. Èe želite shraniti spremembe, ustrezno datoteko zapišite na disk z ukazom
commit. Èe ne veste, katera datoteka je spremenjena, onemogoèite FBWF, jo spremenite in znova
omogoèite filter.
FBWF lahko upravljate z različnimi možnostmi ukaza v ukaznem pozivu.
z
FBWF Configuration
†
Current FBWF status : Prikaže trenutno stanje filtra FBWF (Enabled ali Disabled).
†
Boot command : Prikaže ukaz FBWF-ja, ki se bo izvedel ob naslednjem zagonu.
†
RAM Used by FBEF : Prikaže velikost pomnilnika RAM, ki ga uporablja FBWF. Če je trenutno
stanje nastavljeno na Disabled, je za uporabljeni pomnilnik prikazano 0 KB.
†
z
Threshold : Prikaže najveèjo velikost pomnilnika RAM, ki ga lahko uporabi FBWF.
FBWF Command
†
Enable FBWF and reboot the system : Omogoèi onemogoèen FBWF in znova zažene
odjemalca. Èe odjemalec ni vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v BWF_ENABLE,
trenutno stanje pa ostane enako.
†
Disable FBWF and reboot the system : Onemogoèi omogoèen FBWF in znova zažene
odjemalca. Èe odjemalec ni vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v FBWF_DISABLE,
trenutno stanje pa ostane enako.
†
Commit files : Tudi èe so diski zašèiteni s FBWF-jem, lahko dodajate ali brišete datoteke, ki jih
želite shraniti nanje. Če želite spremembe zapisati na disk, kliknite gumb [Write the changes to
the disk].
z
Session Status
†
Current session : Prikaže nosilce, ki so zašèiteni s FBWF-jem, in seznam map in datotek na
teh nosilcih, ki niso zašèitene s FBWF-jem.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
34
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
†
Next session : Izberite nosilce, ki naj bodo ob naslednjem zagonu odjemalca zašèiteni s
FBWF-jem. Izberite tudi mape in datoteke, za katere želite, da so izvzete iz zašèite s FBWFjem.
Windows Media Player
Odjemalec WES vključuje Windows Media Player 12. S programom Windows Media Player lahko
predvajate zvočne in slikovne datoteke na spletni strani.
2.3.4 Pripomočki za konfiguracijo
Local Drive
z
Pogon C
Pogon C se uporablja za sistem. Operacijski sistem odjemalca ne bo deloval, če na sistemskem
pogonu ni na voljo dovolj prostora. Zagotovite, da je na pogonu C na voljo dovolj prostora. EWF
pomaga pri ohranjanju razpoložljivega prostora s tem, da preprečuje neposredno zapisovanje na
pogon C.
z
Shranjevanje datotek
Odjemalec uporablja določeno kapaciteto pomnilnika Flash. Zato je bolje, da datoteke namesto v
odjemalca shranite v strežnik.
Preslikava omrežnega pogona
Administrator lahko mapo preslika na omrežni pogon. Da bi podatke o preslikavi po ponovnem zagonu
odjemalca ohranili, natančno preberite ta navodila.
z
V pogovornem oknu Map Network Drive izberite Reconnect ob potrditvenem polju za prijavo.
z
Èe je EWF ali FBWF omogoèen, se spremembe shranijo na disk.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
35
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.3.5 Obnovitev sistema
Pregled
Odjemalec WES vključuje funkcijo za obnovitev sistema na zadnjo varnostno kopijo ali privzete tovarniške
nastavitve, če med njegovim delovanjem pride do kritične sistemske napake. Sliko operacijskega
sistema, ki deluje normalno, lahko varnostno kopirate v pomnilnik USB ali strežnik PXE. Varnostno
kopirano sliko lahko povrnete v primeru naslednjih težav z odjemalcem:
z
Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko oziroma je le-ta poškodovana
z
Če je računalnik odjemalec nestabilen oziroma je prišlo do težav z gonilnikom naprave
z
Če pride do težav po namestitvi novega programa ali naprave
z
Èe je raèunalnik odjemalec okužen z virusom
z
Če se Windows Embedded Standard ne zažene Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko ali je
poškodovana
Kako obnoviti sistem
z
Obnovitev s pomnilnikom USB
Po naslednjem postopku lahko vse potrebne datoteke shranite v pomnilnik USB, računalnik pa
zaženete z varnostno kopiranim sistemom v pomnilniku USB in tako obnovite sistem.
1
2
Formatirajte pomnilniško napravo USB, da omogočite zagon sistema.
Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za
varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili na pomnilnik USB.
3
4
Sistem zaženite iz pomnilnika USB.
Sistem obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded Standard in
pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev na pomnilniku USB.
z
Obnovitev z omrežnim zagonom
To metodo je mogoče uporabiti s strežnikom PXE (Preboot eXecution Environment). Strežnik
PXE nudi vmesnik odjemalca/strežnika na osnovi protokolov TCP/IP, DHCP in TFTP. Skrbniku na
oddaljeni lokaciji preko omrežja omogoča konfiguracijo in zagon operacijskega sistema na
odjemalcu.
†
Namestite strežnik PXE.
†
Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za
varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili v strežnik PXE.
†
Odjemalec zaženite preko omrežja.
†
Sistem preko omrežja obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded
Standard in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev v strežniku PXE.
Veè informacij si lahko ogledate v uporabniškem priroèniku za strežnik PXE.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
36
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
z
Uporaba samostojne rešitve za obnovitev
Obnovite sistem z obnovitvenim posnetkom, ki je shranjen v izdelku.
1
Ko izdelek priključite v sistem in takoj ko se sistem zažene, pritisnite tipko Home, da odprete
zagonski meni.
2
3
4
5
Izberite meni Recovery Mode in pritisnite tipko P, da vnesete geslo »admin«.
Zaženite meni Recovery Mode, tako da pritisnete tipko Enter.
Če se prikaže PROMPT »root@xxxxx:/#«, vnesite »recovery«, da zaženete obnovitev sistema.
Če se PROMPT prikaže po sporočilu o tem, da je sistem uspešno obnovljen, zaženite ukaz
reboot, da znova zaženete sistem.
DISK je konfiguriran, kot je opisano v nadaljevanju. Z brisanjem ali spreminjanjem particij lahko
onemogočite zagon ali možnost obnovitve Standalone.
BOOT_AGENT
WES7
BACKUP
Črka pogona ni določena
C:
Črka pogona ni določena
Podatki, ki jih je shranil uporabnik, in prilagojene nastavitve se po obnovitvi sistema izbrišejo.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
37
2
2.4
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
MagicRMS Pro
2.4.1 O MagicRMS Pro
Program MagicRMS Pro omogoča oddaljeno upravljanje omrežnega monitorja Samsung. Uporabniku
prijazen vmesnik omogoča enostavno uporabo.
S programom MagicRMS Pro lahko nastavite, da se v omrežnem monitorju ob določeni uri izvede
določeno opravilo.
Učinkovito lahko upravljate tudi več omrežnih monitorjev tako, da jih združite v skupine ali filtrirate.
Če želite uporabljati MagicRMS Pro Solution ali MagicRMS Pro Agent in si ogledati uporabniški
priročnik, obiščite www.samsunglfd.com. Odprite Support>Download Center in poiščite MagicRMS
ter ga prenesite.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v programu MagicRMS Pro Agent na voljo
odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
2.4.2 Komponente
MagicRMS Pro vključuje komponente MagicRMS Pro Server, MagicRMS Pro Database, MagicRMS
Pro Console in PXE. MagicRMS Pro upravlja omrežne monitorje tako, da komunicira z odjemalcem
MagicRMS Pro Agent.
MagicRMS Pro Server, Database in Console označujejo komponente Server, Database in Console.
MagicRMS Pro Agent označuje komponento Agent.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
38
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (TX-WN)
2.4.3
MagicRMS Pro Server
MagicRMS Pro Server je ključna komponenta programa MagicRMS Pro. Server vzpostavi povezavo s
komponentama Database in Console in pošlje ukaz za izvedbo naloge, ki jo zahteva uporabnik, v
omrežne monitorje, v katerih je nameščena komponenta Agent.
Naloga, ki se zahteva od komponente Console, se shrani v komponento Database. Shranjena naloga se
posreduje komponenti Agent prek komponente Server in se izvede v omrežnih monitorjih.
2.4.4
MagicRMS Pro Database
MagicRMS Pro Database shrani informacije, ki so potrebne za upravljanje omrežnih monitorjev.
2.4.5
MagicRMS Pro Console
S komponento Console lahko upravljate omrežne monitorje in organizirate zahteve za naloge.
2.4.6
PXE
PXE je standardni protokol, ki omogoča komunikacijo med komponento Server in odjemalcem, na
podlagi katere se lahko odjemalec zažene prek omrežja s pomočjo strežnikov DHCP in TFTP.
Zagon sistema prek omrežja omogoči zagon Diskless, pri katerem lahko sistem upravljate ne glede na
operacijski sistem. Omogoča tudi obnovitev ali varnostno kopiranje operacijskega sistema prek omrežja.
2.4.7
MagicRMS Pro Agent
MagicRMS Pro Agent je nameščen v omrežnem monitorju za izvedbo nalog, ki jih zahteva strežnik, in
občasno pošiljanje podatkov o omrežnem monitorju strežniku.
Za dodatne informacije o uporabi sistema MagicRMS Pro Agent glejte pomoč za MagicRMS Pro
Agent.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (TX-WN)
39
3
3.1
Brezžično omrežje (izbirno)
Priključitev v brezžični LAN v sistemu Windows
Če imate v bližini dostopno točko, se lahko hitro povežete z brezžičnim omrežjem LAN po postopku za
dostop do brezžičnega omrežja LAN v sistemu Windows.
1
Kliknite ikono Omrežna povezava
v opravilni vrstici. S seznama razpoložljivih dostopnih točk
izberite dostopno točko, s katero se želite povezati. Prikaže se gumb Connect.
2
Kliknite Connect. Če je za povezavo z dostopno točko treba vnesti omrežni ključ, ga vnesite in
kliknite Connect.
Če omrežnega ključa ne poznate, vprašajte upravitelja omrežja.
3
Po želji uporabite brezžično omrežje.
3 Brezžično omrežje (izbirno)
40
3
3.2
Brezžično omrežje (izbirno)
Uspešna povezava z brezžičnim omrežjem LAN
Ikona brezžičnega omrežja LAN v opravilni vrstici, ki je prikazana spodaj, pomeni, da je vzpostavljena
internetna povezava.
3.3
Neuspešna povezava z brezžičnim omrežjem LAN
3.3.1 Povezava z brezžičnim omrežjem LAN ni uspela
Oznaka "
" namesto ikone za brezžični LAN v opravilni vrstici pomeni, da je brezžično omrežje LAN
onemogočeno ali da v bližini ni dostopne točke. Oznaka lahko tudi pomeni, da je brezžično omrežje LAN
onemogočeno.
3.3.2 Internetna povezava ni na voljo
Oznaka
namesto ikone za brezžični LAN v opravilni vrstici pomeni, da internetni dostop ni na voljo. V
tem primeru preverite, ali je omrežni naslov pravilen. Obrnite se na upravitelja omrežja. Po potrebi znova
konfigurirajte omrežni naslov.
3 Brezžično omrežje (izbirno)
41
3
Brezžično omrežje (izbirno)
3.3.3 Dostopna točka je na voljo, vendar internetni dostop ni možen
To se lahko zgodi, če ima prednost dostopna točka za brezžični LAN s šibkejšim signalom.
Kliknite dostopno točko z močnejšim signalom in poskusite znova.
Trenutno povezana
3 Brezžično omrežje (izbirno)
42
4
4.1
Navodila za odpravljanje težav
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
4.1.1 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi
Izdelek se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "2.2.7 Povezava napajanja")
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost nizka tudi po tem, ko jo nastavite
na najvišjo vrednost, jo prilagodite v programu za
nastavitev zvoka.
4 Navodila za odpravljanje težav
43
5
5.1
Specifikacije
Splošno
Ime modela
TX-WN
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni
strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih
državah razlikuje.
Video signal
DVI-I OUT, DVI-D OUT
Priključek za strežnik
LAN, Wi-Fi
Zvočnik
1Wx2
Mere
(Š x V x G) /
Teža
S podstavkom
Navpično : 91,8 X 217,8 X 166,3 mm / 907g
Vodoravno : 210 X 54,8 X 122 mm / 907g
Brez
podstavka
210 X 47,5 X 122 mm
Podstavek
91,8 X 13 X 166,3 mm
867g
40g
USB
Vrata USB 2.0 x 4 (dohodna)
Vrata USB 3.0 x 2 (dohodna)
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura : 10~40 ˚C (50~104˚F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20~45 ˚C (-4~113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
[Priporočilo] – samo EU
z
Samsung Electronics izjavlja, da ta [Thin Client] izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna
določila Direktive 1999/5/ES.
z
Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsunglfd.com. Pomaknite se na
Support (Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime
modela.
z
To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
z
To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
5 Specifikacije
44
5
5.2
Specifikacije
Poraba energije
Normalno delovanje
Varčevanje z
energijo
običajno
Lučka za vklop
Poraba toka
Ocena
Vklopljen
12 W
36 W
Stanje v
pripravljenosti.
(S3)
Izklop (S5)
(Gumb za
vklop/izklop
je izklopljen)
Izklop
(Stikalo za
vklop/izklop
je izklopljeno)
Izklopljen
Izklopljen
Izklopljen
Manj kot 2,0 W
Manj kot 2,0 W
0W
z
Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.
z
Da zmanjšate porabo energije na 0 vatov, izklopite stikalo na vmesniku ali izključite napajalni kabel.
Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni kabel. Če želite porabo energije
zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje, izključite napajalni kabel.
5 Specifikacije
45
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatek
46
Dodatek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
Dodatek
47
Dodatek
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
Dodatek
48
Dodatek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
Dodatek
49
Dodatek
ASIA PACIFIC
INDIA
http://www.samsung.com
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
Dodatek
50
Dodatek
MIDDlE EAST
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatek
51
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
z
Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
z
Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.).
z
Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
z
Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
z
Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
z
Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
z
Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
z
Zunanji udarec ali padec.
z
Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
z
Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
z
Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
z
Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
z
Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
z
Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe (udar strele, požar, potres, poplava idr.).
z
Če zmanjka potrošnega materiala (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak
idr.).
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
52
Dodatek
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na bateriji, embalaži ali v priročniku pomeni, da baterije v tem izdelku ni
dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Baterije v tem izdelku ne sme menjati uporabnik. Za informacije o menjavi se posvetujte
s svojo servisno službo. Baterije ne poskušajte odstraniti ali sežgati. Baterije ne
razstavljajte, stiskajte ali luknjajte. Če želite odstraniti izdelek, se obrnite na obrat za
zbiranje odpadkov, kjer ga bodo skupaj z baterije ustrezno reciklirali ali odstranili.
Dodatek
53
Kazalo
A
V
Avtorske pravice 5
Varnostni ukrepi 8
D
Deli 18
K
Kaj je odjemalec sistema Windows
Embedded Standard 7 22
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 43
N
Namestitev 20
O
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE 46
Odgovornost za plačljivo storitev strošek
stranke 52
P
Poraba energije 45
Povezava pri sistemu Windows Embedded
Standard 7 23
Pravilno odlaganje 53
Pregled vsebine 15
S
Splošno 44
U
Uporaba programa Windows Embedded
Standard 7 27
Kazalo
54

advertisement

Key Features

  • AMD Ontario C-60 1 GHz
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 8 GB SSD
  • AMD Radeon HD 6290
  • Ethernet LAN
  • Windows Embedded Standard 7

Related manuals

advertisement