Samsung | UBD-M7500 | Samsung Ultra HD Blu-ray Player UBD-M7500 Navodila

POLNI PRIROČNIK
UBD-M7500
Predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte na spletni strani
www.samsung.com/register
Varnostne informacije
Opozorilo
POZOR
Ta simbol označuje visoko napetost v
notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim
koli delom v notranjosti naprave je nevarno.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
POZOR : ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA
UDARA NE ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJE
PLOŠČE). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
UPORABNIK SAM POPRAVIL. POPRAVILA NAJ OPRAVI
USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
Izdelek razreda II: Ta simbol
označuje, da izdelek ne potrebuje
varnostne povezave z električno
ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Ta
simbol označuje, da je nazivna
napetost s tem simbolom napetost
izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta
simbol označuje, da je nazivna
napetost s tem simbolom napetost
enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo:
Ta simbol svetuje uporabniku, da si
v uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
Ta simbol označuje, da je izdelku priložena
pomembna dokumentacija o njegovi
uporabi in vzdrževanju.
• Reže in odprtine v ohišju ter na zadnji ali spodnji
strani zagotavljajo potrebno prezračevanje. Zaradi
zagotavljanja zanesljivega delovanja te naprave in
za zaščito naprave pred pregrevanjem te reže in
odprtine ne smejo biti nikoli zamašene ali zastrte.
-- Naprave ne postavite v zaprt prostor, kot sta
knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je
zagotovljeno ustrezno prezračevanje.
-- Naprave postavite ob ali nad radiator ali grelnik
oz. na mesto, kjer bi bila izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
-- Na napravo ne odlagajte posod (vaz itd.) z vodo.
Razlitje vode lahko povzroči požar ali električni
udar.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali je postavite
blizu vode (blizu kadi, umivalnika, pomivalnega
korita, bazena itd.). Če se naprava slučajno
zmoči, jo izključite in se nemudoma obrnite na
pooblaščenega prodajalca ali servisni center
Samsung.
• Ta naprava uporablja baterije. V vaši državi morda
veljajo okoljski predpisi, ki zahtevajo pravilno
odstranjevanje teh baterij. Za informacije o
odstranjevanju ni recikliranju se obrnite na ustrezne
lokalne organe.
2 Slovenščina
3 Slovenščina
Varnostne informacije
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate izklopiti komponente.
-- Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz, ki povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, izdelek
odklopite iz električnega napajanja, počakajte
dve uri in nato vtič znova priključite v električno
vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno
poskusite s predvajanjem.
• Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali odhajate
od doma za dlje časa (predvsem, če bodo doma
sami otroci, starejše osebe ali invalidi), vselej izvlecite
vtič iz vtičnice.
-- Nakopičen prah lahko povzroči električni udar,
uhajanje električnega toka ali požar zaradi iskrenja
ali pregrevanja napajalnega kabla oziroma
poškodbe izolacije.
• Obrnite se na pooblaščeni servisni center, če
nameravate namestiti izdelek na zelo prašnem
mestu, mestu z visokimi ali nizkimi temperaturami,
visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi ali nekam, kjer
bo deloval 24 ur, npr. na letališču, železniški postaji
ipd. Če tega ne naredite, lahko pride do resne
okvare vašega izdelka.
• Uporabljajte samo ustrezno ozemljen vtič in zidno
vtičnico.
-- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni
udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema
razreda 1.)
• Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate
odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti zidna
vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto dostopna.
01
• Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, podaljševalnih
kablov ali pretvornikov, ker lahko pride do požara ali
električnega udara.
• Napajalne kable napeljite tako, da jih ne bo mogoče
pohoditi ali stisniti s predmeti, postavljenimi nanje ali
obnje. Še posebej pozorni bodite na kable pri vtiču,
zidni vtičnici in na točki, kjer izstopajo iz naprave.
• Za zaščito naprave pred nevihto ali kadar jo pustite
brez nadzora in je ne uporabljate dlje časa, jo
odklopite iz električne vtičnice ter odklopite anteno
ali kabelski priključek. Tako preprečite okvare zaradi
udara strele in električnih sunkov.
• Pred priklopom napajalnega kabla v izhodno
vtičnico za enosmerni tok preverite, ali se nazivna
napetost pretvornika za enosmerni tok ujema z
napetostjo lokalnega omrežja.
• V odprte dele te naprave nikoli ne vstavljajte
kovinskih predmetov. To lahko povzroči nevarnost
električnega udara.
• Zaradi nevarnosti električnega udara se nikoli ne
dotikajte notranjih delov te naprave. Napravo sme
odpreti samo usposobljen serviser.
• Vtič čvrsto vtaknite v vtičnico. Pri izklapljanju
napajalnega kabla iz zidne vtičnice, vedno vlecite za
vtič. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel. Ne dotikajte
se napajalnega kabla z mokrimi rokami.
• Če naprava ne deluje pravilno, proizvaja neobičajne
zvoke ali se iz nje širi nenavaden vonj, jo nemudoma
izključite in se obrnite na pooblaščenega prodajalca
ali servisni center Samsung.
Varnostne informacije
• Ne dovolite otrokom, da visijo na izdelku.
• Dodatke (baterije ipd.) pospravite na varno mesto
izven dosega otrok.
• Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, kot so
majava polica, nagnjena tla ali mesto, izpostavljeno
tresljajem.
• Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga ne udarite
ob kak predmet. Če je izdelek poškodovan, izvlecite
napajalni kabel in pokličite Samsungov servisni
center.
• Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel iz
zidne vtičnice in izdelek obrišite z mehko, suho
krpo. Izdelka ne čistite s kemikalijami, kot so vosek,
benzen, alkohol, razredčila, insekticidi, osvežilci
zraka, maziva ali detergenti. Te kemikalije lahko
poškodujejo videz izdelka ali izbrišejo napis na njem.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s
tekočino, na primer vaz.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto zidno
vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se lahko
pregreje in pride do požara.
• Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z
napačno vrsto baterij, obstaja nevarnost eksplozije.
Zamenjajte jih samo z enako ali enakovredno vrsto
baterij.
• OPOZORILO – ZARADI
PREPREČEVANJA POVZROČITVE
POŽARA V BLIŽINI IZDELKA NE
SME BITI NIKOLI SVEČ IN DRUGIH
PREDMETOV Z ODPRTIM PLAMENOM.
• OPOZORILO
-- Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča
nevarnost požara ali električnega udara.
LASERSKI izdelek RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje naprave,
prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s
temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR :
• TA IZDELEK UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI
ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI IZPOSTAVLJENOST
NEVARNEMU SEVANJU, ČE JE ŽAREK
USMERJEN NA VAS ALI DRUGO OSEBO. IZDELEK
UPORABLJAJTE PRAVILNO V SKLADU Z NAVODILI.
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPRAVLJANJE
NAPRAVE, PRILAGODITVE IN IZVAJANJE
POSTOPKOV, KI NISO V SKLADU Z NAPOTKI
V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČIJO
NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE
POKROVOV IN NAPRAVE NE POPRAVLJAJTE
SAMI. POPRAVILA NAJ OPRAVI USPOSOBLJENO
SERVISNO OSEBJE.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če za povezavo
enote z drugo opremo uporabljate izolirane kable in
priključke. Zaradi preprečevanja elektromagnetnih
motenj v delovanju drugih električnih naprav, kot so
radijski in televizijski aparati, za povezave uporabite
izolirane kable in priključke.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||OPOMBA |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Če se regijska koda plošče Ultra HD Blu-ray/
Blu-ray/DVD ne ujema z regijsko kodo tega izdelka,
izdelek plošče morda ne bo predvajal.
4 Slovenščina
Varnostne informacije
5 Slovenščina
01
POMEMBNA OPOMBA
Električni kabel tega izdelka ima ulit vtič z vgrajeno
varovalko. Zmogljivost varovalke je označena na strani
z nožicama vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko
v skladu s standardom BS1362 z enako nazivno
vrednostjo.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke, če je
ta odstranljiv. Če potrebujete nadomestni pokrov, mora
biti enake barve kot stran z nožicama vtiča. Nadomestni
pokrovi so na voljo pri prodajalcu.
Če nameščeni vtič ni primeren za električno napetost
v vašem domu ali kabel ni dovolj dolg, da bi segel
do vtičnice, morate pridobiti primeren, varnostno
odobren podaljševalni kabel ali se za pomoč obrniti na
prodajalca.
Če nimate druge možnosti, kot da odrežete vtič,
odstranite varovalko in varno odstranite vtič. Vtiča
ne priključite v vtičnico, ker obstaja nevarnost
električnega udara zaradi golega gibkega kabla.
Če želite napravo odklopiti iz električne vtičnice,
morate vtič izvleči iz vtičnice, zato mora biti električni
vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, ki mu je priložen ta priročniku, je licenciran v
skladu z določenimi pravicami o intelektualni lastnini
določenih tretjih oseb.
Vsebina
VARNOSTNE INFORMACIJE
NASTAVITVE
2Opozorilo
16
Postopek za začetne nastavitve
17
Dostop do nastavitvenega zaslona
16
KAKO ZAČETI
17
Osnovni zaslon
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
8Dodatki
18
9
18Zvok
9
Čelna plošča
10
Daljinski upravljalnik
10
Hrbtna plošča
19Splošno
20Podpora
Pregled daljinskega upravljalnika
14
14
15
15
15
21
Omrežja in internet
22
Nadgradnja programske opreme
21
PRIKLJUČKI
12
Funkcije nastavitvenega menija
18Slika
23
23
Priklop na televizor
Povezovanje z zvočno napravo
1. način Povezovanje z zvočnikom Soundbar/
sprejemnikom AV, združljivim s HDMI (HDR), ki
podpira prehod
2. način Povezava z zvočnikom Soundbar/
sprejemnikom AV z digitalnim optičnim
kablom
Povezava v omrežje
Žično omrežje
6 Slovenščina
Nastavitev omrežne povezave
Posodobi zdaj
Samodejna posodobitev
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN
24
24
25
25
26
26
27
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
32
Predvajanje komercialnih plošč
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Predvajanje predstavnostnih vsebin, shranjenih
na napravi USB
Predvajanje predstavnostne vsebine iz
računalnika
33
Ustvarjanje Samsungovega računa
34
Uporaba aplikacij
34
34
35
Predvajanje plošče z uporabniško posneto
vsebino
Upravljanje predvajanja videa
36
37
39
40
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Uporaba menija na zaslonu med predvajanjem
videa
Pred uporabo aplikacij
Hitri pregled zaslona z APPS
Zagon aplikacije
Uporaba interneta
Hitri pregled okna spletnega brskalnika
Uporaba menija brskalnika
Povezovanje računov spletnih storitev z
izdelkom
40BD-LIVE™
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti
PRILOGA
Upravljanje predvajanja glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
41
Dodatne informacije
41Opombe
Uporaba menija z možnostmi med
predvajanjem
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti na
zaslonu z datotekami
Ponavljanje skladb na zvočni CD-plošči
Mešano predvajanje posnetkov na avdio CDplošči
43
44
45
48
48
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Izbiranje digitalnega izhoda
Odpravljanje napak
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Ustvarjanje predvajalnega seznama zvočne
CD-plošče
48
Uporaba menija na zaslonu med predvajanjem
foto datoteke
49
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko predvaja
54
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
55
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Predvajanje fotografij
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti
49
50
55
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Regijska koda
Podprte oblike
Zaščita pred kopiranjem
56Licenca
58
7 Slovenščina
Tehnični podatki
Vsebina
24
OMREŽNE STORITVE
Kako začeti
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodnje dodatke.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Baterije (velikost AA)
TOOLS
Napajalni kabel
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
8 Slovenščina
Čelna plošča
GUMB ZA VKLOP
POWER
POWER
PLADENJ PLOŠČE
TIPALO DALJINSKEGA GOSTITELJ USB
UPRAVLJALNIKA
||OPOMBE |
\\ Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka GOSTITELJ USB morate uporabiti pomnilniško
kartico USB.
\\ Ko izdelek prikaže meni diska Ultra HD Blu-ray ali običajnega diska Blu-ray, filma ne morete zagnati s pritiskom
gumba p na daljinskem upravljalniku ali predvajalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati
Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti gumb  (V redu) na daljinskem upravljalniku.
Hrbtna plošča
POWER
POWER
||OPOMBA |
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
MAIN
LAN
LAN
HDMI OUT
HDMI OUT
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI.
9 Slovenščina
Kako začeti
GUMB PREDVAJANJE/
PREMOR
LUČKA ZA VKLOP
Rdeča: izklopljeno napajanje
Zelena: vklopljeno napajanje
Utripajoča zelena: sprejem ukaza daljinskega
upravljalnika ali tipk nadzorne plošče;
posodabljanje programske opreme.
02
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
||OPOMBA |
\\ Daljinski upravljalniki starejših predvajalnikov Blu-ray, morda niso združljivi s tem predvajalnikom.
Pregled daljinskega upravljalnika
Vklop in izklop televizorja.
Nastavitev glasnosti televizorja.
Vklop in izklop predvajalnika.
TV
Ta gumb pritisnite, če želite odpreti pladenj za
ploščo.
Uporabite za prikaz številk, barve ali informacij
na zaslonu. Barvni gumbi se uporabljajo za
menije v predvajalniku in tudi več funkcij diska
Ultra HD Blu-ray oziroma Blu-ray.
123
DISC
MENU
Po nastavitvi lahko nastavite vir vhoda na
vašem televizorju.
POP UP
/MENU
S tem gumbom odprete meni plošče.
Uporabite za odpiranje pojavnega menija.
S tem gumbom odprete meni z orodji.
(V redu) : Uporabite za izbiro elementov
menija.
TOOLS
(Gor/Dol/Levo/Desno) : Pomaknite
kazalec gor, dol, levo ali desno.
Vrnitev v prejšnji meni.
Pritisnite za predvajanje plošče ali datotek.
ali
Pritisnite za premor predvajanja.
Pritisnite za iskanje nazaj ali naprej.
Prikaz domačega zaslona.
Pritisnite za preskok poglavja.
Pritisnite za zaustavitev predvajanja plošče ali
datotek.
Vstavljanje baterij (2 bateriji AA)
Pokrov baterije potisnite v smeri puščice, dokler ga v celoti ne odstranite.
Vstavite 2 AA bateriji (1,5 V) s pravilno konfiguracijo polaritete +/-. Pokrov baterije potisnite nazaj na mesto.
10 Slovenščina
Vnos kod za televizorje z gumbi na
daljinskem upravljalniku
LOEWE OPTA
DISC
MENU
POP UP
/MENU
2. Medtem ko držite gumb
 (Vklop/izklop televizorja),
5
6
z gumbi daljinskega
upravljalnika vnesite spodaj
7
navedeno dvomestno kodo.
8
Pomagajte si z ilustracijo na
9 0
desni.
Primer: Če želite vnesti
01, pritisnite gumb TOOLS, nato pa še gumb
123. Upoštevajte, da imajo nekatere znamke
televizorjev več 2-mestnih kod. Če prva koda ne
deluje, uporabite drugo.
TOOLS
Kode za upravljanje televizorja
Znamka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
Kode
RADIOMARELLI
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
RCA
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SABA
82
REX
57
SALORA
73
SCHNEIDER
52
SHARP
SANYO
71
57
SELECO
CONTINENTAL EDISON 75
SIEMENS
BRIONVEGA
CGE
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
64
73
06, 49, 57
57
84
70
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
11 Slovenščina
Kode
Kako začeti
1 2 3
4
123
06, 57
02
1. Pritisnite in pridržite gumb
 (Vklop/izklop televizorja).
Znamka
TV
Priključki
Priklop na televizor
S kablom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim priključkom
HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Zvok
Slika
||OPOMBE |
\\ Optimalna kakovost slike se pridobi samodejno (HDMI UHD Color - Vklop), ko predvajalnik povežete s
televizorjem Samsung UHD.
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI.
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate izhodni priključek DIGITAL
AUDIO OUT povezati z zvočnim sistemom, sicer zvok ne bo slišen.
\\ Kabel HDMI to HDMI prevaja digitalni video in zvok, tako da vam ni treba priključiti kabla za zvok.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za
uporabo televizorja.
\\ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna
ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Globoka barva HDMI«
nastavite na »Izklop«.
\\ Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p, 1080p ali 2160p, morate uporabiti kabel HDMI High speed
(kategorija 2).
12 Slovenščina
\\ Ta izdelek podpira funkcijo HDR. (HDR: HDR (angl. High Dynamic Range) je tehnika, ki se uporablja za
proizvajanje večjega dinamičnega obsega svetilnosti, kot je to mogoče z običajnimi napravami za zajem slik.))
-- Če želite uporabljati funkcijo HDR, potrebujete vsebino HDR, televizor, ki podpira funkcijo HDR, in
visokohitrostni kabel HDMI.
-- Predvajalnik povežite v priključek HDMI televizorja, ki podpira funkcijo HDR. Uporabite visokohitrostni kabel
HDMI.
-- V meniju televizorja vklopite funkcijo HDR. Podrobnejše informacije najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
13 Slovenščina
Priključki
\\ Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino) različice 2.2, bodo
nekatere plošče Ultra HD Blu-ray predvajane pri ločljivosti 1080p.
-- Ta postopek deluje skladno s standardom zaščite avtorskih pravic plošče Ultra HD Blu-ray, pri kateri je
izdajateljev namen preprečevanje kršitev avtorskih pravic.
-- Za ogled videa iz diska Ultra HD Blu-ray z originalno ločljivostjo priključite kabel HDMI v vhodna vrata HDMI
v televizorju, ki podpira HDCP 2.2.
-- Ali televizor podpira standard HDCP 2.2, preverite na oznaki priključka HDMI na hrbtni strani televizorja
oziroma ta podatek poiščite v njegovem uporabniškem priročniku.
03
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu
občasne motnje.
Priključki
Povezovanje z zvočno napravo
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
1. način Povezovanje z zvočnikom Soundbar/sprejemnikom AV, združljivim s HDMI (HDR), ki
podpira prehod
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem sprejemniku. Povežite drugi kabel HDMI od izhodnega priključka HDMI OUT
vašega sprejemnika v vhodni priključek HDMI IN vašega televizorja.
-- Sprejemnik mora imeti zmogljivost 4k prehoda za prehod video vsebine UHD.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Zvok/Slika
Zvočnik Soundbar/
sprejemnik AV
Slika
||OPOMBE |
\\ Če predvajalnik ni neposredno priključen v televizor, morate v televizorju Samsung ročno nastaviti HDMI UHD
Color, da omogočite možnost HDR (denimo prek zvočnika Soundbar ali sprejemnika AV).
\\ Če je bila v vsebini, ki jo želite predvajati, uporabljena zaščita AACS 2.0, vsebine morda ne bo mogoče
prikazati na zaslonu, odvisno od povezanega sprejemnika AV. To je odvisno od priključenega AV-sprejemnika.
Podrobnejše informacije najdete v uporabniškem priročniku AV-sprejemnika.
14 Slovenščina
2. način Povezava z zvočnikom Soundbar/
sprejemnikom AV z digitalnim optičnim kablom
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
Žično omrežje
Usmerjevalnik ali stenska
povezava
)
HDMI OUT
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
||OPOMBE |
\\ Vaš usmerjevalnik ali pravila ponudnika interneta
lahko predvajalniku preprečijo dostop do
Samsugovega strežnika za posodabljanje
programske opreme. Če pride do tega, več
informacij poiščite pri ponudniku interneta.
Zvok
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne
povezave uporabljajo usmerjevalnik.
\\ Za povezavo uporabite kabel Cat 7
(vrsta kabla *STP). (* Oklopljen sukan dvovod)
Zvočnik Soundbar/sprejemnik AV
||OPOMBA |
\\ Če na vrata DIGITAL AUDIO OUT predvajalnika
priključite sprejemnik, se reprodukcija zvoka
sprejemnika morda ne bo sinhronizirala z
reprodukcijo zvoka televizorja.
15 Slovenščina
Priključki
POWER
Izdelek lahko povežete v omrežje.
Podprta je samo žična povezava.
03
• Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite
DIGITAL AUDIO OUT na izdelku z DIGITAL
AUDIO IN sprejemnika.
• Če je možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM,
se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh
zvočnikov.
Povezava v omrežje
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se
lahko OSD (prikaz na zaslonu) spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na
izbrani meni.
Ko izdelek povežete s televizorjem, vklopite televizor
in nato še izdelek. Ko prvič vklopite izdelek, se na
televizorju prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami.
S postopkom začetnih nastavitev lahko nastavite
prikaz na zaslonu, jezik menijev, razmerje širina/višina
(velikost zaslona) in vrsto omrežja ter predvajalnik
povežete z internetom. Sledite navodilom na zaslonu.
1
||OPOMBE |
\\ Če med postopkom za začetne nastavitve izpustite
omrežno nastavitev, lahko omrežne nastavitve
določite pozneje. Za navodila glejte »Nastavitev
omrežne povezave« na straneh 21-22.
\\ Če želite znova prikazati začetni zaslon menija
Nastavitve in narediti spremembe, na domačem
zaslonu izberite Nastavitve > Splošno > Začni
nastavitev ali izberite Nastavitve > Podpora >
Ponas.. (Glejte stran 21)
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC),
sledite spodnjim navodilom.
1)S kablom HDMI povežite predvajalnik s
Samsungovim televizorjem, združljivim z
Anynet+ (HDMI-CEC).
2)Nastavite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na
Vklop na televizorju in izdelku.
3)Nastavite predvajalnik na postopek prvotnih
nastavitev.
1
2
3
4
5
16 Slovenščina
Disk
2
Aplikacija1 Aplikacija2 Aplikacija3
3
Internet
4
Internet
5
(Funkcije)
• Nastavitve : Odpre meni izdelka.
V meniju lahko nastavite različne funkcije
skladno s svojimi željami. Ko se pomaknete
na meni Nastavitve, se pojavi meni Hitre
nastavitve. Meni uporabite za prilagoditev
različnih možnosti, npr. Slikovni način,
Prilagodi velikost zaslona, Predvajanje
zvoka, Oblika zapisa zvočnega izhoda in
Omrežje.
• Vir : Izberite vstavljeni disk, napravo za
shranjevanje USB ali povezano omrežno
napravo.
• Išči : Omogoča vam iskati vsebino v
aplikacijah in na strani YouTube tako, da
vnesete ustrezne iskalne besede.
• APPS : Dostopajte do različnih plačljivih
ali brezplačnih aplikacij.
Disk : Prikazuje izbrani vir.
Prenesene aplikacije : Prikazuje prenesene
aplikacije. Tukaj prikazane aplikacije lahko po
potrebi izbrišete, uredite ali prerazporedite.
Dostopate lahko do interneta.
Če želite dodati pogosto uporabljene
elemente menija na dno domačega zaslona,
uporabite možnost Dodaj na začetni zaslon.
TV
||OPOMBA |
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni
meni
DISC
123
Zvok
Splošno
Podpora
Slika
Ločljivost
Filmski format (24p/25p)
Prilagodi velikost zaslona
Obl. zap. barv HDMI
Globoka barva HDMI
HDR v SDR
16:9 Izvirno
Samod.
Velikost 4 (100%)
Samod.
Izklop
Srednja gama
3
4
TOOLS
1
Gumb  (V redu) : Pritisnite, da aktivirate
trenutno izbrani element ali potrdite nastavitev.
2
Gumbi
 (Gor/Dol/Levo/Desno) : Pritisnite,
da premaknete kazalnik ali izberete element:
3
2. Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti
na zaslonu Nastavitve glejte sliko daljinskega
upravljalnika v naslednjem stolpcu.
Nastavitve
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato
pa pritisnite gumb  (V redu). Prikaže se zaslon
za Nastavitve.
Razmerje stranic
POP UP
/MENU
1
2
Dostop do nastavitvenega zaslona
Slika
MENU
4
Gumb
 (Nazaj) : Vrnitev v prejšnji meni.
Gumb  (Domov) : S tem gumbom odprete
osnovni zaslon.
Podrobne informacije o funkcijah
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena na
zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe Gor/Dol/
Levo/Desno in izberite funkcijo, element menija ali
možnost. Razlaga se običajno prikaže na desni strani
zaslona. Kratek opis vsake nastavitvene funkcije
se začne na naslednji strani. Dodatne informacije
o nekaterih funkcijah najdete tudi v dodatku tega
priročnika.
17 Slovenščina
04
\\ Če pustite predvajalnik v načinu zaustavitve več kot
5 minut in ga ne uporabljate, se na televizorju pojavi
ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v
načinu ohranjevalnika zaslona več kot 15 minut, se
bo napajanje samodejno izklopilo.
Nastavitve
Funkcije nastavitvenega menija
Globoka barva HDMI
Omogoča vam nastaviti izdelek za oddajanje videa
HDMI z barvno globino. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
Slika
Razmerje stranic
Omogoča nastavitev izhodnega signala predvajalnika
na velikost in obliko zaslona vašega televizorja.
Ločljivost
Nastavite izhodno ločljivosti videosignala HDMI na
Samod., 2160p, 1080p, 720p, ali 576p/480p.
Številka označuje število črt video posnetka na sličico.
Več ko je črt, boljša je kakovost.
Filmski format (24p/25p)
Če izdelek priključite v televizor, ki je združljiv s
24p/25p, nastavitev funkcije Filmski format (24p/25p)
na Samod. omogoči, da izdelek samodejno prilagodi
izhod HDMI na 24 sličic na sekundo za izboljšano
kakovost slike.
• Funkcijo Filmski format (24p/25p) lahko uporabite
samo s televizorjem, ki podpira to hitrost prikaza.
• Funkcija Filmski format (24p/25p) je aktivna samo,
če predvajalnik predvaja vsebino s hitrostjo 24 sličic
na sekundo.
• Filmski format je na voljo samo, če je izdelek v
načinih izhodne ločljivosti HDMI 1080p ali 2160p.
Prilagodi velikost zaslona
Omogoča nastavitev stopnje gama pri gledanju
videov, pretvorjenih iz HDR v SDR.
Zvok
Predvajanje zvoka
Omogoča izbiro, kateri zvočniki so aktivni. Izberite
zvočno napravo s seznama.
Oblika zapisa zvočnega izhoda
Omogoča izbiro digitalne izhodne oblike zvoka (HDMI),
ki ustreza sprejemniku AV.
||OPOMBA |
\\ Če je predvajalnik z zvočnikom ATMOS Soundbar
povezan, ko je vklopljena možnost Samod., se
možnost zvoka samodejno preklopi v Bitstream.
Oblika zapisa zvočnega izhoda (Optični)
Omogoča izbiro digitalne izhodne oblike zvoka
(Optični), ki ustreza sprejemniku AV.
Zmanjševanje velikosti PCM
Nastavite zaslon na optimalno velikost.
Obl. zap. barv HDMI
HDR v SDR
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora HDMIizhoda tako, da se ujema z zmogljivostjo povezane
naprave (televizorja, monitorja itd.). Ko izberete obliko,
zaslon začasno postane prazen.
Omogoča vam izbrati, ali želite 96kHz signale
PCM pretvoriti v 48kHz, preden jih naprava pošlje
ojačevalniku. Če ojačevalnik ali sprejemnik nista
združljiva s signalom 96 kHz, vklopite Zmanjševanje
velikosti PCM.
18 Slovenščina
Upravljanje dinamičnega razpona
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila
kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom.
Izberete lahko, da predvajalnik zmanjša število kanalov
na normalni stereo ali na stereo, združljiv s prostorskim
zvokom.
Način DTS Neo:6
Večkanalni zvok lahko poslušate prek izhoda HDMI
tudi pri 2-kanalnem viru zvoka.
Sinh. zvoka
Če je izdelek priključen na digitalni televizor, se lahko
zgodi, da zvočni signal ni usklajen z videosignalom. V
tem primeru prilagodite čas zakasnitve zvoka, da bo
ustrezal videosignalu.
• Časovno zakasnitev zvoka lahko nastavite od
0 do 240 ms. Poiščite optimalno nastavitev.
||OPOMBE |
\\ Izbrana časovna zakasnitev zvoka morda ne bo
ustrezala predvajani vsebini.
\\ To funkcijo lahko uporabite pri predvajanju
vsebine oblike optičnega diska.
Stanje omrežja : Omogoča vam preveriti trenutno
stanje omrežja in interneta.
Omrežne nastavitve : Konfigurirajte omrežno
povezavo, da lahko uživate v različnih funkcijah,
kot so internetne storitve, in izvajate posodobitve
programske opreme.
Nastavitve BD-Live : Nastavite različne funkcije
BD-Live. BD-Live vam omogoča dostop do dodatnih
funkcij, ki so na voljo na nekaterih ploščah Ultra HD
Blu-ray oziroma Blu-ray, če ste povezani z internetom.
• Internetna povezava BD-Live : Omogoča, da
v celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste
internetno povezavo BD-Live.
• Upravljanje podatkov BD : upravljanje podatkov
BD, ki jih prenesete iz storitve BD-Live ali s plošče
Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.
Strokovne nastavitve : Prikazujejo napredne
možnosti nastavitve omrežja za vašo napravo.
• IPv6 : Omogočite/onemogočite omrežno
povezljivost IPv6 za vašo napravo.
• Stanje IPv6 : Omogoča preverjanje trenutne
omrežne povezljivosti IPv6 in stanja internetne
povezave.
||OPOMBA |
\\ Če želite uporabiti funkcijo Nastavitve BD-Live,
najprej povežite napravo za shranjevanje USB,
nato jo izberite v meniju Upravljanje podatkov
BD.
Upravitelj sistema
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se bodo
ujemale z vašimi željami.
Jezik : Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski
meni, meni plošče, zvok, podnapise itd.
• Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče
ali podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča
podpira.
Ime naprave : Omogoča vam vnesti ime
predvajalnika, po katerem ga boste prepoznali v
omrežjih.
Ogled obvestil : Ogledate si lahko seznam sporočil
dogodkov, ki jih je ustvaril predvajalnik.
19 Slovenščina
Nastavitve
Način pretvorba v dvokanalni zvok
Omrežje
04
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital
Plus ali Dolby True HD.
Samod. : samodejno nadzira dinamični razpon
zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov
v zvočnem zapisu Dolby TrueHD. Prav tako vklopi
upravljanje dinamičnega razpona za obliki Dolby
Digital in Dolby Digital Plus.
Izklop : ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
Vklop : vklopi upravljanje dinamičnega razpona za
vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in
glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
Splošno
Nastavitve
Račun Samsung : Ustvarite in upravljajte svoj
Samsung račun. Če želite ustvariti Samsung
račun, izberite: Nastavitve > Splošno > Upravitelj
sistema > Račun Samsung > Ustvari račun.
Nekatere storitve platforme Smart Hub so plačljive.
Varnost : Privzeta koda PIN je 0000. Če niste
ustvarili lastne kode PIN, za dostop do varnostne
funkcije vnesite privzeto kodo PIN. Po prvem
dostopu do varnostne funkcije spremenite kodo
PIN s funkcijo Spremeni PIN..
• Starševska ocena BD : onemogoča predvajanje
plošč Ultra HD Blu-ray/Blu-ray z oznako vsebine,
ki je enaka ali višja od nastavljene starostne
omejitve, če ne vnesete kode PIN.
• Starševska ocena DVD : preprečuje predvajanje
DVD-jev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od
določene starostne omejitve, če ne vnesete kode
PIN.
• Spremeni PIN. : spremenite 4-mestno kodo
PIN, s katero dostopate do varnostnih funkcij.
`` Če pozabite svojo kodo PIN:
1. Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo
USB.
2. Pritisnite in pridržite gumb ^ (Odpri/Zapri)
na zgornji plošči za 5 sekund ali več.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
incializaciji in naprava se samodejno izklopi.
Ko ponovno vklopite izdelek, bodo
nastavitve ponastavljene.
WoL : Vklopite ali izklopite funkcijo WOL (Wake on
LAN).
Upravitelj zunanje naprave
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ je priročna
funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi
Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, predvajalnik
priključite na Samsungov televizor s kablom HDMI.
DivX® Video na zahtevo : Oglejte si registracijske
kode za DivX® VOD, s katerimi lahko kupite in
predvajate vsebine DivX® VOD.
Upravitelj tipkovnice : Nastavite jezik in vrsto za
tipkovnico, povezano prek vmesnika USB.
||OPOMBE |
\\ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v
spletnem brskalniku prikaže zaslon ali okno
tipkovnice QWERTY.
\\ Nekatere tipkovnice in miške USB HID morda
ne bodo združljive s tem predvajalnikom.
\\ Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo
delovale.
\\ Žične USB-tipkovnice niso podprte.
\\ Nekatere aplikacije morda niso podprte.
\\ Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi
motenj, jo premaknite bližje predvajalniku.
Dostopnost
Visok kontrast : V menijih Aplikacije (Smart Hub) in
Večpredstavnost nastavite visokokontrastne barve
za ozadje in pisavo.
Povečaj : V menijih Aplikacije (Smart Hub) in
Večpredstavnost nastavite, ali želite povečati
označen element.
Začni nastavitev
Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne
nastavitve.
Podpora
Posodobitev programske opreme
Ta meni omogoča nadgradnjo programske opreme
izdelka, s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
Ponastavi Smart Hub
Ponastavi vse nastavitve platforme Smart Hub na
privzete nastavitve. Če želite uporabljati to funkcijo,
morate vnesti kodo PIN. Privzeta varnostna koda PIN
je 0000.
20 Slovenščina
Ponas.
Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki klicnega
centra podjetja Samsung na daljavo diagnosticirajo
in odpravijo težave z izdelkov. Za uporabo te funkcije
potrebujete internetno povezavo.
||OPOMBE |
\\ Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih
državah ni na voljo.
\\ Uporaba funkcije Oddaljeno upravljanje
1)Pokličite Samsungov kontaktni center in
zaprosite za podporo na daljavo.
2)Odprite meni predvajalnika na zaslonu
televizorja in izberite Podpora.
3)Izberite možnost Oddaljeno Upravljanje,
nato pa preberite in sprejmite pogodbo o
storitvi. Ko se prikaže zaslon za vnos PIN-a,
vnesite PIN agenta.
4)Tehnik bo vzpostavil povezavo s
predvajalnikom.
O tej napravi
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri uporabi
predvajalnika.
Pogoji in pravilnik
Prebrati morate tako pogoje in določila kot tudi
pravilnik o zasebnosti za aplikacijo ter se z njima
strinjati, da boste lahko uporabljali aplikacijske storitve.
Nastavitev omrežne povezave
Pred začetkom ugotovite, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. (Večina je dinamičnih.) Če je dinamična
in imate žično omrežje, priporočamo uporabo
samodejne konfiguracije, ki je opisana spodaj.
Pred postopkom konfiguracije izdelek s kablom LAN
povežite z usmerjevalnikom.
||OPOMBA |
\\ Če želite poenostaviti postopek omrežne
konfiguracije, na domačem zaslonu uporabite
Hitre nastavitve > Omrežje.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
Žično omrežje
ĞĞ
Žično – Samodejno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
2. Izberite Splošno in pritisnite gumb
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb
 (V redu).
 (V redu).
4. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite gumb
 (V redu).
5. Na zaslonu za Vrsta omrežja izberite Žično, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
21 Slovenščina
Nastavitve
Oddaljeno upravljanje
Ko ta predvajalnik povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, na primer
Smart Hub in BD-LIVE, ter prek omrežne povezave
nadgradite programsko opremo predvajalnika. Za več
informacij o dostopanju do spletnih storitev in njihovi
uporabi glejte poglavje »Omrežne storitve« na straneh
33–40 tega priročnika. Navodila za konfiguracijo
omrežne povezave so spodaj.
04
Ponastaviti vse nastavitve razen nastavitev omrežja
in funkcije Smart Hub na privzete vrednosti, nato pa
zažene funkcijo za določanje nastavitev. Če želite
uporabljati to funkcijo, morate vnesti kodo PIN.
Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
Omrežja in internet
Nastavitve
6. Izdelek zazna žično povezavo, preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
7. Pritisnite gumb
ĞĞ
Žično – Ročno
 (V redu).
Če uporabljate statični naslov IP ali samodejni
postopek ne deluje, morate ročno določiti nastavitve
Omrežne nastavitve.
Pri samodejni nastavitvi za žična omrežja izvedite 1. in
3. korak, nato pa sledite postopku v nadaljevanju:
1. Izberite Stanje omrežja. Izdelek poišče omrežje
in nato prikaže sporočilo o neuspeli vzpostavljeni
povezavi.
2. Na spodnjem delu zaslona izberite možnost
Nastav. IP, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Prikaže se zaslon Nastav. IP.
3. Izberite polje Nastavit. IP, nato pa pritisnite gumb
 (V redu).
4. V polju Nastavit. IP izberite Vnesi ročno, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
5. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer
(Naslov IP, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Z gumboma Gor/Dol na daljinskem upravljalniku
vnesite vrednost parametra. Z gumbi Levo/
Desno na daljinskem upravljalniku se premikajte
od enega vnosnega polja do drugega. Ko
končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb  (V redu).
6. Z gumbom Gor ali Dol se premaknite do druge
vrednosti in nato vnesite številke za to vrednost,
kot je opisano v navodilih v 5. koraku.
7. 5. in 6. korak ponavljajte, dokler ne vnesete vseh
vrednosti.
||OPOMBA |
\\ Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri
svojem ponudniku internetnih storitev.
Nadgradnja programske opreme
Ta meni omogoča nadgradnjo programske opreme
izdelka, s katero izboljšate delovanje in uporabljate
dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte
ročno izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
2. Izberite Podpora in pritisnite gumb
 (V redu).
3. Izberite Posodobitev programske opreme in
pritisnite gumb  (V redu).
4. Če želite prenesti programsko opremo in takoj
izvesti posodobitev, izberite Posodobi zdaj, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
5. Če želite, da izdelek samodejno prenese
posodobitev programske opreme, takoj ko je na
voljo, izberite Samodejna posodobitev, nato pa
pritisnite gumb  (V redu). Podrobnosti najdete
v razdelku »Samodejna posodobitev« na 23.
strani.
||OPOMBE |
\\ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi
in se nato znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom posodobitve programske opreme.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom
programske opreme za nadgradnjo, pritisnite
gumb  (V redu).
\\ Za to možnost je potrebna internetna povezava.
8. Ko vnesete vse vrednosti, izberite V redu., nato
pa pritisnite gumb  (V redu). Izdelek preveri
omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.
22 Slovenščina
Posodobi zdaj
||OPOMBE |
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko
podrobnosti o programski opremi preverite v
oknu »Informacije o izdelku« zaslona »Stik s
Samsungom«.
\\ Med posodobitvijo programske opreme
predvajalnika ne izklapljajte. To lahko povzroči
okvaro predvajalnika.
Samodejna posodobitev
Funkcijo »Samodejna posodobitev« lahko nastavite
tako, da predvajalnik prenese novo programsko
opremo za posodobitev, ko je v načinu za samodejno
posodobitev.
To predvajalniku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
1. Z gumboma Gor/Dol izberite možnost
Samodejna posodobitev in pritisnite gumb
 (V redu).
2. Funkcija se vklopi oziroma izklopi vsakič, ko
pritisnete gumb  (V redu).
1. Na računalniku obiščite spletno stran Samsung in
prenesite posodobitveni paket na napravo USB.
2. Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje
ravni na napravi USB.
-- V nasprotnem primeru izdelek ne bo našel
posodobitvenega paketa.
3. Napravo USB s posodobitvijo priključite v izdelek.
4. Izberite Podpora > Posodobitev programske
opreme > Posodobi zdaj.
5. Programska oprema se posodobi z uporabo
posodobitvenega paketa na napravi USB.
||OPOMBE |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo
programske opreme prek priključka USB prazen.
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko
podrobnosti o programski opremi preverite v
oknu »Informacije o izdelku« zaslona »Stik s
Samsungom«.
\\ Med posodobitvijo programske opreme ne
izklapljajte izdelka. To lahko povzroči okvaro
izdelka.
\\ Posodobitve programske opreme prek priključka
USB lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško
napravo USB.
||OPOMBA |
\\ Za uporabo funkcije Samodejna posodobitev
mora biti vaš izdelek povezan z internetom.
23 Slovenščina
Nastavitve
2. Spletna nadgradnja omogoča, da prenesete in
namestite programsko opremo za nadgradnjo
neposredno z interneta.
-- Za to možnost je potrebna internetna povezava.
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
04
1. Izberite Podpora > Posodobitev programske
opreme > Posodobi zdaj.
Posodobi prek USB-ja
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajalnik Ultra HD Blu-ray lahko predvaja vsebino
na diskih Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD, v
napravah USB, osebnih računalnikih in spletu.
Če želite predvajati vsebino v osebnem računalniku,
morate računalnik in izdelek povezati v omrežje.
Predvajanje komercialnih plošč
1. Pritisnite gumb ^, da odprete pladenj za ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
oznaka plošče usmerjena navzgor.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče
navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Predvajanje fotografij,
video posnetkov ali glasbe
(večpredstavnostne vsebine)
V izdelku lahko predvajate predstavnostno vsebino iz
naprave USB ali računalnika.
3. Pritisnite gumb ^, da zaprete pladenj za ploščo.
Predvajanje se začne samodejno.
4. Če se predvajanje ne začne samodejno, pritisnite
gumb  (Domov), na domačem zaslonu izberite
Predvajaj in nato na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb  (V redu).
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost zvoka in
slike ali povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so posneti
podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini ne bo
prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
||OPOMBE |
\\ Vendar predstavnostne vsebine ne morete
predvajati, če izdelek ne podpira vsebine ali naprave
za shranjevanje.
\\ Preden priključite napravo USB, opravite varnostno
kopiranje pomembnih datotek. Samsung ne
odgovarja za poškodovane ali izgubljene datoteke.
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih na napravi USB
1. Priključite napravo USB na izdelek.
2. Pritisnite gumb  (Domov).
Izberite  (Vir) in nato USB Storage. Mape in
datoteke v napravi USB so navedene.
3. Iz seznama izberite predstavnostne vsebine, ki
jih želite predvajati. Predstavnostna vsebina bo
predvajana.
4. Za izhod pritisnite gumb @ (Zaustavitev) ali gumb
 (Nazaj).
||OPOMBA |
\\ Ko ste povezani z napravo USB, zaslon prikazuje
sporočilo na vrhu. Če si želite ogledati vsebino v
napravi USB, izberite Brskaj.
24 Slovenščina
Predvajanje predstavnostne vsebine iz
računalnika
\\ Če želite predvajati vsebino v računalniku, preverite,
ali je v računalniku omogočen način domačega
omrežja.
\\ Vsebina, ki jo računalnik deli, morda ne bo
predvajana, odvisno od vrste šifriranja in oblike
zapisa datoteke z vsebino. Poleg tega se lahko
zgodi, da nekatere funkcije morda ne bodo na
voljo.
\\ Predstavnostne vsebine morda ne bodo
predvajane gladko zaradi stanja omrežja. Če se
vsebina ne predvaja gladko, vsebino prenesite
v pomnilniško napravo USB, slednjo priklopite
v predvajalnik, nato pa predvajajte vsebino iz
pomnilniške naprave USB.
1. Osebni računalnik in predvajalnik povežite v isto
omrežje.
2. Pritisnite gumb  (Domov).
Izberite  (Vir) in nato Uporabnikov računalnik.
Mape in datoteke v računalniku so navedene.
3. Iz seznama izberite predstavnostne vsebine, ki
jih želite predvajati. Predstavnostna vsebina bo
predvajana.
4. Za izhod pritisnite gumb @ (Zaustavitev) ali gumb
 (Nazaj).
||OPOMBA |
\\ Za predvajanje vsebine BD boste morda
potrebovali omrežno povezavo. Odvisno od
omrežnega okolja in stanja strežnika z vsebinami
(Studio) predvajanje morda ne bo pravilno delovalo.
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško posneto
ploščo tako, da bo oznaka plošče usmerjena
navzgor.
2. Pritisnite gumb  (Domov).
Izberite  (Vir) in nato Disk.
Mape in datoteke na disku so navedene.
||OPOMBA |
\\ Čeprav bo izdelek prikazal mape za vse vrste
vsebine, bo prikazal samo datoteke za vrsto
vsebino, ki ste jo izbrali v meniju Filtriraj po. Če
ste denimo izbrali Glasba, boste lahko videli samo
glasbene datoteke. To izbiro lahko spremenite, če
se vrnete v meni Filtriraj po.
3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče. Glede na
razvrstitev vsebin boste videli mape, posamezne
datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi Gor/Dol/Levo/Desno
izberite mapo in nato pritisnite gumb  (V redu).
5. Z gumbi Gor/Dol/Levo/Desno izberite datoteko,
ki si jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb  (V redu).
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb  (Nazaj), da
zaprete trenutni zaslon ali mapo oziroma da se
vrnete na osnovni zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik na plošči glejte strani
26–32.
25 Slovenščina
Predvajanje predstavnostnih vsebin
||OPOMBE |
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki ste
jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
05
V izdelku lahko predvajate predstavnostno vsebino,
ki je shranjena v računalniku, ki je povezan z istim
omrežjem kot izdelek.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
TV
Predvajanje predstavnostnih vsebin
DISC
MENU
/MENU
Upravljanje predvajanja videa
123
POP UP
TV vsebine na disku, v napravi USB ali osebnem računalniku. Odvisno od diska
Upravljate lahko predvajanje video
ali vsebine nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Za uporabo menija diska, pojavnega menija
ali seznama z naslovi
Gumb
DISC MENU
„„
Gumb
POP UP
/MENU
TOOLS
Gumbi, povezani s predvajanjem
Izdelek v načinu iskanja in predvajanja po prizorih ne
predvaja zvoka.
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumb p.
Gumb p
Gumb @
Začne predvajanje. Ta gumb
pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče. Za nadaljevanje
predvajanja ga znova pritisnite.
Zaustavi predvajanje.
Hitro
predvajanje
posnetka
Med predvajanjem pritisnite gumb
( ali ).
Vsakič, ko pritisnete gumb (
ali ), se bo hitrost predvajanja
spremenila.
Počasno
predvajanje
posnetka
V načinu začasne ustavitve
pritisnite gumb ).
Vsakič, ko pritisnete gumb ), se
bo hitrost predvajanja spremenila.
Med predvajanjem pritisnite gumb
I_ ali +I .
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba I_ ali +I
preskakovanjem
se plošča prestavi na prejšnje ali
naslednje poglavje ali datoteko.
26 Slovenščina
Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite prikazati meni
plošče.
Med predvajanjem pritisnite ta
gumb, če želite prikazati pojavni
meni.
Uporaba menija na zaslonu med predvajanjem videa
 (V redu).
Pri predvajanju diska: Na daljinskem upravljalniku pritisnite TOOLS.
Pri predvajanju video datoteke : Na daljinskem upravljalniku pritisnite
 (V redu), nato izberite na zaslonu
.
||OPOMBA |
\\ Razpoložljivi izbirni meniji se razlikujejo po diskih ali obliki zapisa datotek. Oglejte si spodnjo razpredelnico.
Razpoložljivost menija
Izbirni meni
Opis
Informacije
Lets you view a video's information.
Predvajanje od
začetka
Izberite to možnost, da se vrnete na začetek filma, nato pa
pritisnite gumb  (V redu).
Disk
Datoteka



-- Iskanje naslova : Če je na plošči ali v napravi več kot en film,
izberite to možnost, da začnete predvajati drug naslov.
1. Izberite Iskanje naslova in pritisnite gumb
 (V redu).
2. Z gumboma Gor/Dol izberite naslov, nato pa pritisnite gumb
 (V redu).
-- Išči poglavja : Izberite to možnost, če želite predvajati poglavje
po izboru.
Izberi prizor
1. Izberite Išči poglavja in pritisnite gumb
 (V redu).
2. Z gumboma Gor/Dol izberite poglavje, nato pa pritisnite
gumb  (V redu).
-- Iskanje po čas. vrstici : Izberite to možnost, če želite film
predvajati od izbrane časovne točke.
1. Izberite Iskanje po čas. vrstici in pritisnite gumb
 (V redu).
2. Z gumboma Levo/Desno vnesite časovno točko, do katere
se želite pomakniti.
27 Slovenščina

Predvajanje predstavnostnih vsebin
Prikaz izbirnih menijev
05
Za izbiro posamezne funkcije uporabite gumbe Gor/Dol/Levo/Desno, nato pritisnite gumb
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Izbirni meni
Razpoložljivost menija
Opis
Disk
||OPOMBE |
Datoteka
\\ Film lahko pomikate naprej ali nazaj tudi z gumboma Levo/
Desno. Film se bo premaknil naprej ali nazaj za eno minuto
vsakič, ko pritisnete gumba Levo/Desno.
Izberi prizor
Način
ponavljanja
Slikovni način
Zvok
Sinh. zvoka
Podnapisi
Kot
Zasukaj
\\ Če so podatki o kazalu v datoteki poškodovani ali datoteka
ne podpira indeksiranja, funkcije Izberi prizor ne bo mogoče
uporabljati.

\\ Če zaženete datoteke na omrežni napravi po povezavi
predvajalnika z računalnikom v svojem omrežju, funkcija Izberi
prizor morda ne bo delovala.
\\ Med predvajanjem video datoteke uporabite gumb Gor na
daljinskem upravljalniku, da skočite na določene prizore.
To možnost izberite, če želite ponavljati predvajanje naslova,
poglavja ali določenega izseka.
To možnost izberite, če želite nastaviti način predvajanja slike.
-- Dinamično : Poveča ostrino in svetlost.
-- Standardni : To možnost izberite za večino predvajanj.
-- Film : To je najboljša nastavitev za gledanje filmov.
-- Uporabnik : Omogoča, da prilagodite funkciji ostrine in
odstranjevanja šuma.
To možnost izberite, če želite nastaviti jezik zvoka.
To možnost izberite, če želite nastaviti sinhronizacijo zvoka.
To možnost izberite, če želite nastaviti jezik podnapisov.
To možnost izberite, če si želite prizor ogledati z drugega zornega
kota. Možnost kota prikaže število razpoložljivih zornih kotov za
ogled. Če plošča Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne kote določenega
prizora, lahko spremenite zorni kot.
Zaslon lahko obračate v desno ali levo za 90 stopinj.
||OPOMBA |









\\ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko
predvajanje zaustavi.
28 Slovenščina
TV
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu, na katerem so prikazane video datoteke,
izberite Možnosti, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Predvajaj
izbrano
Osveži
Omogoča vam izbrati specifične
datoteke za predvajanje. Na
splošno ta funkcija deluje enako za
vse medije.
Osveži seznam datotek in map v
predstavnostni napravi ali napravi
za shranjevanje.
Upravljate lahko predvajanje glasbene vsebine na
disku, v napravi USB ali osebnem računalniku.
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane
v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
TOOLS
2
3
1
4
1
2
3
4
29 Slovenščina
Gumb @ : Zaustavi posnetek.
Gumb p : Začne predvajanje/začasno
zaustavi posnetek.
Hitro predvajanje (samo zvočne
CD-plošče (CD-DA))
Med predvajanjem pritisnite gumb ( ali ).
Vsakič, ko pritisnete gumb ( ali ), se bo
hitrost predvajanja spremenila.
Gumbi I_+I : Poslušanje predhodnega/
naslednjega posnetka.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Na zaslonu z video datotekami izberite Razvrsti po,
nato pritisnite gumb  (V redu). Mape ali datoteke
razporedite po Datum ali Naslov.
DISC
05
Uporaba menija Razvrsti po
MENU
POP
UP
Upravljanje predvajanja
glasbe
123
/MENU
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Uporaba menija z možnostmi med
predvajanjem
Ponavljanje skladb na zvočni CD-plošči
Na zaslonu za predvajanje glasbenih datotek z gumbi
Gor/Dol/Levo/Desno izberite in nato pritisnite
gumb  (V redu).
Funkcija za predvajanje izbranega
omogoča neposredno izbiranje
skladbe za predvajanje.
Na splošno ta funkcije deluje
Predv. izbrano
enako za vse medije. Glejte
»Ustvarjanje predvajalnega
seznama zvočne CD-plošče« na
strani 30.
Informacije
2. Uporabite gumba Gor/Dol, da izberete način
ponavljanja – Izklop, Ena pesem ali Vsi – nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
TRACK 001
XXXXXX
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 002
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 001
XXXXXX
00:55
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma
pomnilniške naprave.
Premor
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti
na zaslonu z datotekami
Uporaba menija Razvrsti po
Na zaslonu z glasbenimi datotekami izberite Razvrsti
po, nato pritisnite gumb  (V redu). Mape ali
datoteke razporedite po Datum ali Naslov.
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu z glasbenimi datotekami izberite
Možnosti, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Osveži
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi Gor/Dol/
Levo/Desno izberite
v spodnjem levem kotu
zaslona, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Izberite za ogled informacij o
vsebini.
||OPOMBA |
Predvajaj
izbrano
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje
posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
Omogoča vam izbrati specifične
datoteke za predvajanje.
Na splošno ta funkcija deluje
enako za vse medije. Glejte
»Ponavljanje skladb na zvočni CDploščii« na strani 30.
Osveži seznam datotek in map v
predstavnostni napravi ali napravi
za shranjevanje.
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi Gor/Dol/
Levo/Desno izberite
v spodnjem levem kotu
zaslona, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
2. Z gumboma Gor/Dol nastavite način za
naključno predvajanje Vklop ali Izklop in nato
pritisnite gumb  (V redu).
Ustvarjanje predvajalnega seznama
zvočne CD-plošče
1. Na zaslonu za predvajanje izberite , nato pa
pritisnite gumb  (V redu). Prikaže se meni
Nastavitve.
2. Uporabite gumba Gor/Dol, da izberete Predvajaj
izbrano in nato pritisnite gumb  (V redu).
3. Z gumboma Gor/Dol izberite zvočni zapis, nato
pa pritisnite gumb  (V redu). Na levi strani
posnetka se prikaže kljukica.
30 Slovenščina
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge posnetke.
Predvajanje fotografij
||OPOMBE |
Za izbiro posamezne funkcije uporabite gumbe Gor/
Dol/Levo/Desno, nato pritisnite gumb  (V redu).
Če želite med predvajanjem ali v načinu začasne
ustavitve prikazati meni Možnosti, pritisnite gumb
TOOLS. Za izbiro lahko uporabite tudi gumbe Gor/
Dol/Levo/Desno, nato pritisnite gumb  (V redu).
6. Ko končate, pritisnite gumb Gor/Dol, da izberete
Končano, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Ponovno se bo prikazal zaslon za predvajanje
glasbe in prikazoval samo označene posnetke.
Izbrani posnetki se bodo predvajali samodejno.
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA)
lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
\\ Na zaslonu za izbiro predvajanja lahko izberete
Izberi vse, Prekliči izbiro. in Prekliči..
-- Uporabite Izberi vse, da izberete vse zvočne
zapise. Tako prekličete izbor posameznih
posnetkov. Ko pritisnete  (Nazaj) na
daljinskem upravljalniku ali izberete gumb
Končano in nato pritisnite gumb  (V redu),
bodo vsi zvočni zapisi prikazani na zaslonu za
predvajane glasbe in izdelek bo začel predvajati
vse skladbe od skladbe 001.
-- Uporabite Prekliči izbiro., da hkrati prekličete
izbor vseh skladb. Nato izberite posamezne
posnetke ali uporabite Izberi vse, da izberete
vse skladbe in nato pritisnite gumb  (Nazaj)
na daljinskem upravljalniku. Če ne uporabite
Izberi vse ali izberete posamezne skladbe, se
prevajalni seznam ne bo spremenil.
-- Prekliči. s to možnostjo lahko prekličete vse
spremembe, ki ste jih naredili na zaslonu za
predvajanje izbora. Ko se vrnete na predvajalni
zaslon, predvajalni seznam ne bo spremenjen.
Uporaba menija na zaslonu med
predvajanjem foto datoteke
Prilaganje
zaslonu
Povečava
Spremeni velikost fotografij, da se
prilegajo zaslonu.
To možnost izberite, če želite
povečati trenutno sliko. (Povečava
je največ 4-kratna.)
Zasukaj v levo To bo zavrtelo sliko v levo.
Zasukaj v
desno
To bo zavrtelo sliko v desno.
Učinek
diaprojekcije
Izberite učinek za predvajanje
diaprojekcije.
Hitrost
diaprojekcije
Glasba za
ozadje
Informacije
||OPOMBE |
Izberite, da nastavite hitrost
diapozitivov.
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati
glasbo.
||OPOMBA |
\\ Pri iskanju v zunanji napravi je
lahko število glasbenih datotek
drugačno kot v napravi.
Izberite za ogled informacij o
vsebini.
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma
pomnilniške naprave.
31 Slovenščina
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajate lahko foto vsebine na DVD-ju, v napravi
USB ali osebnem računalniku.
05
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite gumb
 (V redu). Kljukica ob posnetku bo izginila.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
\\ Da lahko omogočite funkcijo Glasba za ozadje,
mora biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem
mediju kot glasbena datoteka. Upoštevajte, da je
kakovost zvoka odvisna od bitne hitrosti datoteke
MP3, velikosti datoteke fotografije in načina
šifriranja obeh.
Uporaba menijev razvrsti po in možnosti
Uporaba menija razvrsti po
Na zaslonu s foto datotekami izberite Razvrsti po,
nato pritisnite gumb  (V redu). Mape ali datoteke
razporedite po Datum ali Naslov.
Uporaba menija možnosti
Na zaslonu s fotografskimi datotekami izberite
Možnosti, nato pa pritisnite gumb  (V redu).
Predvajaj
izbrano
Osveži
Omogoča vam izbrati specifične
datoteke za predvajanje. Na
splošno ta funkcija deluje enako
za vse medije. Glejte »Ustvarjanje
predvajalnega seznama zvočne
CD-plošče« na strani 30.
Osveži seznam datotek in map v
predstavnostni napravi ali napravi
za shranjevanje.
32 Slovenščina
Omrežne storitve
1. Predvajalnik povežite v omrežje.
(Glejte stran 15)
2. Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 21~22)
Ustvarjanje Samsungovega računa
Ustvarite Samsungov račun, da boste lahko izkoristili
vse, kar družba Samsung nudi v spletu. Vzpostavite
račune za vse družinske člane, da bo vsak lahko
dostopal do svojih računov storitev, kot sta Facebook
in Twitter. Samsungov račun potrebujete tudi za
prenašanje plačljivih aplikacij in izposojo filmov.
||OPOMBA |
\\ Če ste v začetni nastavitveni fazi preskočili pogoje
pogodbe za platformo Smart Hub, se pojavi zaslon
s pogoji pogodbe. Strinjajte se z vsemi pogoji in
upoštevajte korake, prikazane spodaj.
1. Na osnovnem zaslonu pritisnite (APPS).
Prikaže se zaslon Račun Samsung.
2. Na zaslonu Račun Samsung izberite Ustvari
račun in pritisnite gumb  (V redu).
3. Samsung račun lahko ustvarijo samo uporabniki,
starejši od 14 let. Ko vas okno vpraša, ali ste
upravičeni uporabnik, izberite Da in pritisnite
gumb  (V redu).
Prikaže se zaslon Pogoji in določila, pravilnik o
zasebnosti za račune Samsung.
7. Ko končate, na tipkovnici izberite Naprej nato pa
pritisnite gumb  (V redu). Ko se pojavi okno,
ki potrjuje, da je ID veljaven, pritisnite gumb
 (V redu). Ponovno se prikaže zaslon Ustvari
račun. Vnesite geslo, uporabite smerne tipke na
daljinskem upravljalniku, da izberete Končano, in
pritisnite gumb  (V redu).
8. Znova pritisnite gumb
naslednjo stran.
 (V redu), da prikažete
9. Na enak način vnesite svoje ime in priimek.
10. Izberite polje Datum rojstva, nato pa s puščicama
nastavite datum. Lahko ga vnesete tudi s
številskimi gumbi daljinskega upravljalnika. Ko ste
izpolnili zahtevana vnosna polja, izberite Naprej
in pritisnite gumb  (V redu). Ko ste ustvarili
Samsung račun, boste samodejno vpisani v nov
račun.
||OPOMBE |
\\ Družba Samsung bo na e-naslov, ki ste ga vnesli,
poslala potrditveno sporočilo. To sporočilo morate
odpreti in nanj ustrezno odgovoriti, da aktivirate
račun.
\\ Za upravljanje Samsung računa uporabite
elemente menija Račun Samsung > Moj račun.
4. Z gumbom  (V redu) potrdite, da se strinjate,
nato pritisnite gumb Desno in nato še
 (V redu). Prikaže se zaslon Ustvari račun.
5. Izberite polje Identifikacijska oznaka, nato pa
pritisnite gumb  (V redu). Prikaže se pojavno
okno s tipkovnico.
33 Slovenščina
Omrežne storitve
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
6. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov.
Znake izbirate s puščičnimi gumbi.
Z  (V redu) izberite znak. S tipko na levi lahko
vklopite vnos velikih črk. Tipka #@! omogoča
izbiranje posebnih znakov.
06
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, na primer pretakanju
videa in spletnih aplikacijah.
Omrežne storitve
Pred uporabo aplikacij
Hitri pregled zaslona z APPS
Če niste nastavili funkcije Smart Hub vas bo ob
prvi uporabi možnosti Aplikacije izdelek pozval, da
nastavite funkcijo Smart Hub.
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
 (APPS), nato pa pritisnite gumb  (V redu).
2. Če platforme Smart Hub še niste namestili, se
pojavi zaslon Pogoji in določila, pravilnik o
zasebnosti za Smart Hub.
Zaslon APPS prikazuje seznam različnih aplikacij.
Seznam uporabite za preprosti prenos aplikacij.
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Če si želite ogledati podrobnosti, preden se
strinjate s pogoji pogodbe, izberite Prikaži vse in
pritisnite gumb  (V redu).
||OPOMBA |
\\ Strinjanje z dodatnimi pravili o zasebnosti ni
obvezno, vendar če se z njimi ne strinjate nekatere
možnosti funkcije Smart Hub morda ne bodo na
voljo.
4. Izberite Strinjam se z vsem in pritisnite gumb
 (V redu). Prikaže se zaslon »Nastavit. je
končana«. Pritisnite gumb  (V redu).
Uporaba aplikacij
Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko
dostopate do različnih aplikacij in si jih ogledate
na televizorju. Za dostop do nekaterih aplikacij
potrebujete Samsungov račun.
||OPOMBA |
\\ Pri nekaterih aplikacijah storitev za pretakanje
vsebin 4K (Netflix, Amazon ipd.) je storitev 4K
omogočena, samo če televizor podpira zaščito
HDCP 2.2. Če televizor ali naprava, ki je priključena
v priključek HDMI, ne podpira zaščite HDCP 2.2,
kategorija 4K ne bo prikazana.
3
1
Prenesite video aplikacijo za predvajanje
videa.
Prijavite se s Samsung računom.
Uporabite različne funkcije, ki jih
omogoča Samsung. Če nimate
Samsung računa, ga ustvarite tukaj.
2
Vnesite ime določene aplikacije, da jo
poiščete.
Konfigurirajte nastavitve za preneseno
aplikacijo.
3
Razpoložljive aplikacije so prikazane na dnu.
Uporabite gumbe Gor/Dol/Levo/Desno, da
prenesete ali uporabite želeno aplikacijo.
Ko prvič odprete zaslon APPS, predvajalnik Ultra
HD Blu-ray samodejno prenese skupino brezplačnih
aplikacij. Ko aplikacije enkrat prenesete, se pojavijo na
seznamu Prenesena aplikacija.
34 Slovenščina
Prenos aplikacije
2. Na zaslonu APPS uporabite gumba Gor/Dol, da
se pomaknete do Prenesena aplikacija.
Z gumboma Levo/Desno se pomaknite do
želene aplikacije in pritisnite gumb  (V redu).
Aplikacija se zažene.
Meni
Nastavitve
\\ Že nameščene aplikacije v sličici aplikacije
prikazujejo »Nameščeno«.
Z gumbi Gor/Dol/Levo/Desno se premikajte do
menija
Nastavitve v zgornjem desnem delu
zaslona z APPS in pritisnite gumb  (V redu).
4. Če želite prenos preklicati, izberite Prekliči, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
Vklopite ali izklopite možnost samodejne posodobitve
aplikacije. Izberite Samodejna posodobitev v
zgornjem desnem delu zaslona Nastavitve, nato
pritisnite gumb  (V redu). Možnost se spremeni v
Vklop oziroma Izklop vsakič, ko pritisnete gumb.
||OPOMBA |
3. Na zaslonu izberite možnost Namestitev, nato
pa pritisnite gumb  (V redu). Namestitev
se spremeni v Prekliči in aplikacija se prične
prenašati.
5. Ko je prenos zaključen, se gumb Prekliči
spremeni v gumb Odpri. Izberite gumb Odpri,
nato pa z gumbom  (V redu) zaženite
aplikacijo. Lahko pa pritiskate gumb  (Nazaj)
dokler se ne prikaže zaslon APP.
Aplikacija, ki ste jo prenesli, bo prikazana na
seznamu Prenesena aplikacija.
||OPOMBE |
\\ Če želite nameščeno aplikacijo dodati na
dno domačega zaslona, na zaslonu končane
namestitve izberite Dodaj na začetni zaslon.
\\ Če aplikacije ni mogoče prenesti zaradi
pomanjkanja prostora v pomnilniku, priključite
pomnilnik USB in poskusite znova.
Samodejna posodobitev
Izbriši
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
ki jo želite izbrisati.
2. Izberite Izbriši in pritisnite gumb
Dodaj na začetni zaslon
 (V redu).
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
ki jo želite dodati na domači zaslon.
2. Izberite Dodaj na začetni zaslon in pritisnite
gumb  (V redu).
3. Na dnu zaslona z gumboma Levo/Desno
določite mesto aplikacije, ki jo želite dodati, in
pritisnite gumb  (V redu).
35 Slovenščina
Omrežne storitve
2. Z gumbi Gor/Dol/Levo/Desno se pomaknite
do aplikacije, ki jo želite prenesti in pritisnite
gumb  (V redu). Pojavi se zaslon s podrobnimi
informacijami o aplikaciji.
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
 (APPS), nato pa pritisnite gumb  (V redu).
06
1. Z gumboma Gor/Dol se pomaknite do menijev
Izbor urednika, Najbolj priljubljeno, Vsebina
skupine ali Zvrst. Če ste se premaknili do menija
Vsebina skupine ali Zvrst, pritisnite gumb
 (V redu), da izberete želeno kategorijo ali zvrst.
Zagon aplikacije
Omrežne storitve
Zakleni/Odkleni.
Glej podrobnosti
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
ki jo želite zakleniti.
2. Izberite Glej podrobnosti in pritisnite gumb
 (V redu). Pojavi se stran s podrobnimi
informacijami o aplikaciji.
Ta funkcija blokira dostop do aplikacije, razen če
vnesete svoj PIN. Z možnostjo Odkleni se blokada
sprosti.
2. Izberite Zakleni/Odkleni. in pritisnite gumb
 (V redu). Vnesite svoj PIN. Poleg aplikacije se
prikaže kljukica.
||OPOMBA |
\\ Če želite odkleniti aplikacije, sledite enakemu
postopku, vendar izberite aplikacije, ki imajo
ključavnice.
Premakni
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
ki jo želite premakniti
2. Izberite Premakni in pritisnite gumb
 (V redu).
3. Za premik aplikacije uporabite gumbe Levo/
Desno.
4. Ko je aplikacija na želenem mestu, pritisnite
 (V redu).
Znova namesti
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
za katero želite videti podrobnosti.
Uporaba interneta
Do interneta lahko dostopate z aplikacijo Internet.
Na osnovnem zaslonu izberite Internet in nato
pritisnite gumb  (V redu).
||OPOMBE |
\\ Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
\\ Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče
shraniti, se bo prikazalo sporočilo o napaki.
\\ E-trgovina (nakup izdelkov prek spleta) ni podprta.
\\ ActiveX ni podprt.
\\ Dostop do nekaterih spletnih strani ali spletnih
brskalnikov, ki jih upravljajo določena podjetja, je
lahko blokiran.
\\ Predvajanje videoposnetkov vrste Flash ni podprto.
1. Na zaslonu menija Nastavitve izberite aplikacijo,
ki jo želite znova namestiti.
2. Izberite Znova namesti in pritisnite gumb
 (V redu). Aplikacija je znova nameščena.
Vnovična namestitev lahko traja nekaj minut.
36 Slovenščina
Hitri pregled okna spletnega brskalnika
23
4
5
6
http://www.samsung.com
Predstavljeno
Najbolj obiskano
100%
Zaznamki
Odprti zavihki
3
1
• Trenutni zavihek: Prikazuje ime trenutnega
zaslona. Če želite zavihek izbrisati, pritisnite
gumb zraven imena zavihka.
• Odpri nov zavihek: Odpre nov zavihek
spletnega brskalnika.
• Odpri nov skrivni zavihek: Odpre nov
zavihek brskalnika v varnostnem načinu.
• Predstavljeno: Prikazuje priporočena
spletna mesta.
• Najbolj obiskano: Prikazuje pogosto
obiskana spletna mesta.
2
4
• : Premik na prejšnjo stran.
• : Premik na naslednjo spletno stran.
• : Premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
• http://www.samsung.com
:
Uporabite pojavno tipkovnico na zaslonu,
da vnesete naslov URL ali ključno besedo
za iskanje določenih informacij. Glejte
»Uporaba pojavnega okna tipkovnice« na
strani 38.
• : Ponovno naloži osveženo trenutno
stran.
• : Trenutno stran doda med zaznamke.
• 100% : Omogoča povečevanje in
pomanjšanje zaslonskega prikaza v
odstotkih.
•
5
•
6
•
• Zaznamki: Prikazuje seznam zaznamkov.
Izberete lahko tudi obstoječi zaznamek ali
zaznamke uredite oziroma izbrišete.
• Odprti zavihki: Prikazuje seznam odprtih
zavihkov in zavihkov, odprtih v drugem
spletnem brskalniku, v katerega ste
prijavljeni z istim računom.
37 Slovenščina
: Omogoča določitev nastavitev
brskalnika. Glejte »Uporaba menija
brskalnika« na strani 39.
: Pojavi se stran Račun Samsung.
: Zapre spletni brskalnik.
Omrežne storitve
Predstavljeno
06
1
Nadzorna plošča, ki je v zgodnjem delu
zaslona, vsebuje orodno vrstico z ikonami, ki
zaženejo vrsto uporabnih funkcij.
Omrežne storitve
Uporaba pojavnega okna tipkovnice
Če kliknete
, oziroma polje za
vnos podatkov ali besedila in nato pritisnete gumb
 (V redu), se prikaže pojavno okno tipkovnice.
Za uporabo tipkovnice v pojavnem oknu z daljinskim
upravljalnikom sledite naslednjim korakom:
Predstavljeno
http://www.samsung.com
Najbolj obiskano
Predstavljeno
#@!
ENG
1
2
q
w
z
x
a
100%
s
3
4
5
6
d
f
g
h
e
c
r
v
t
b
y
n
Zaznamki
7
8
j
k
u
m
i
,
www. .com
9
o
l
.
/
0
p
~
?
<
Odprti zavihki
^
@
*
!
-
>
Izbriši vse.
Končano
Prekliči
||OPOMBA |
\\ Znaki, ki jih je mogoče izbrati s tipkovnico, so
odvisni od izbranega jezika.
1. Z gumbi Gor/Dol/Levo/Desno na daljinskem
upravljalniku označite črko ali številko po svojem
izboru.
2. Za vnos črke ali številke v vnosno polje pritisnite
gumb  (V redu).
3. Če želite vnesti veliko črko, označeno polje
pomaknite do tipke v zgornjem levem kotu
in pritisnite gumb  (V redu). Če želite znova
uporabljati male črke, znova pritisnite gumb
 (V redu) z označeno tipko . Ko se pojavi
tipkovnica na zaslonu, na daljinskem upravljalniku
pritisnite gumb p, da preklopite med načinoma
velikih in malih črk.
6. Če želite izbrisati vse vnesene znake, kazalec
premaknite na Izbriši vse. in pritisnite gumb
 (V redu).
7. Ko končate vnos, premaknite poudarek na
Končano in nato pritisnite gumb  (V redu).
Možnosti v pojavnem oknu tipkovnice
Za dostop do možnosti pojavnega okna s tipkovnico
označite na spodnji levi strani tipkovnice, nato pa
pritisnite gumb  (V redu).
Ponastavi priporočene besedilne podatke
Ponastavitev izbriše pomnilnik Samsungove
tipkovnice. Izberite možnost za ponastavitev, da
izbrišete vse, kar se je Samsungova tipkovnica
naučila o vašem stilu pisanja, vključno z vsemi
novimi besedami, ki ste jih uporabili.
Predvidi naslednji znak (pri uporabi smernih
gumbov)
Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala predvideno
naslednjo črko. Predvidena naslednja črka se
prikaže v obroču okoli črke, ki ste jo nazadnje vnesli.
Lahko izberete predvideno črko ali se pomaknete na
naslednjo. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
Jezik
Za izbiro jezika tipkovnice. Izberete lahko angleščino,
francoščino, ruščino ipd.
4. Za dostop do simbolov in dodatnih ločil označite
#@! na levi in nato pritisnite gumb  (V redu).
5. Če želite izbrisati vneseni znak, kazalec
premaknite na
in pritisnite gumb  (V redu).
38 Slovenščina
Uporaba menija brskalnika
http://www.samsung.com
Predstavljeno
Najbolj obiskano
Zgodovina
Bookmarks
Pogled namizja
100%
Open Tabs
Ogled certifikatov
Nastavitve
Zgodovina
Prikazuje seznam obiskanih spletnih mest. Če želite
seznam izbrisati, kliknite Odstrani vse.
Pogled namizja
Funkcijo Pogled namizja lahko vklopite ali izklopite.
Ogled certifikatov
Prikazuje podatke o potrdilu trenutnega spletnega
mesta.
Nastavitve
• Splošno
-- Sinhronizacija in prikaz zavihkov in
zaznamkov prek različnih naprav: Prijavite
se s Samsung računom, da sinhronizirate
glavno enoto z drugimi napravami. Delite lahko
zaznamke in si v drugih napravah ogledate
odprte zavihke.
-- Samodejno skrij zavihke in orodno vrstico:
Samodejno skrije zavihke in orodno vrstico.
-- Blokiranje pojavnih oken: Blokira pojavna
okna.
-- Ponastavi nastavitve: Vse nastavitve
spletnega brskalnika lahko ponastavite na
privzete tovarniške nastavitve. To ne vpliva na
zaznamke in zgodovino.
||OPOMBA |
\\ Pri nekaterih spletnih mestih nekatere nastavljene
funkcije za Nastavitve morda ne bodo delovale.
Funkcije, ki niso aktivne, so zasenčene in jih ni
mogoče uporabljati.
39 Slovenščina
Omrežne storitve
Predstavljeno
• Domača stran: Nastavite lahko domačo stran
brskalnika.
• Spletni iskalnik: Nastavite lahko želeni iskalnik.
• Zasebnost in varnost
-- Ne sledi: Odvrne spletna mesta, da bi vam
sledila.
-- Izbriši zgodovino: Izbriše celotno zgodovino
iskanja.
-- JavaScript: Dovoli vsem mestom, da zaženejo
JavaScript za boljšo izkušnjo brskanja.
-- Izbriši zgodovino brskanja: Izbriše vse
podatke o brskanju, kot so piškotki, slike v
predpomnilniku in podatki. To ne vpliva na
zaznamke in zgodovino.
• Starševski nadzor: Omogočite spletni dostop
samo stranem, ki ste jih odobrili.
-- Koda PIN za starševski nadzor: Nastavite
kodo PIN za upravljanje starševskega
zaklepanja. Kliknite Nastavi PIN, da nastavite
kodo PIN.
-- Seznam odobrenih strani: Omogoča vam,
da odobrite določene strani ali odstranite
odobrene strani.
• Kodiranje: Nastavitev za kodiranje spletnih strani
lahko nastavite na samodejno izbiro ali pa obliko
kodiranja izberete ročno s seznama.
• Vizitka: Prikaže osnovne informacije o upravljanju
spletnega brskalnika.
06
Meni vsebuje funkcije, ki nadzirajo delovanje brskalnika
in varnostne funkcije brskalnika. Če želite odpreti
meni, označite ikono  (Meni) in pritisnite gumb
 (V redu). Če želite izbrati možnost v meniju, jo
označite in pritisnite gumb  (V redu).
Omrežne storitve
Povezovanje računov spletnih
storitev z izdelkom
||OPOMBA |
Funkcija povezovanja računov storitev omogoča
povezovanje izdelka z vašimi računi v internetnih
storitvah, kot je Pandora, tako da se izdelek lahko
samodejno poveže s storitvijo, ko zaženete aplikacijo
te storitve.
Račun registrirate tako, da izberete DOMOV 
(APPS) 
Vpis  Ustvari s storit. Facebook.
\\ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko uživate
v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča podpira
funkcijo BD-LIVE.
1. Pomnilniški ključek USB vstavite v vrata USB
na sprednji strani izdelka, nato preverite količino
razpoložljivega prostora. V pomnilniški napravi
mora biti za storitve BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB
prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve, nato
pa pritisnite gumb  (V redu).
3. Izberite Splošno in pritisnite gumb
4. Izberite Omrežje in pritisnite gumb
 (V redu).
 (V redu).
5. Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite gumb
 (V redu).
6. Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite
gumb  (V redu).
7. Izberite Izberi napravo in pritisnite gumb
 (V redu).
8. Izberite USB Storage in pritisnite gumb
 (V redu).
9. Vstavite ploščo Ultra HD Blu-ray ali Blu-ray, ki
podpira funkcijo BD-LIVE.
10. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih nudi
izdelovalec plošče.
40 Slovenščina
Priloga
Dodatne informacije
07
Opombe
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona
televizorja, bo slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Izvirno, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3
Pillarbox (s črnimi robovi na obeh straneh slike).
Digitalni izhod
Nastavitve
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali
pa boste zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital,
DTS), bo izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
• Nekatere plošče Ultra HD Blu-ray in standardne plošče Blu-ray nimajo možnosti
zvoka »BONUSVIEW« (Dodatki) in Zvočni učinki krmarjenja.
• Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Vpliva na optični avdio izhod in avdio izhod HDMI, če je predvajalnik povezan z AVsprejemnikom.
• Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne
glede na izbrani izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
Zmanjševanje velikosti PCM
• Tudi ko je funkcija Zmanjševanje velikosti PCM izklopljena, bodo nekateri diski prek
optičnega digitalnega izhoda predvajali samo zvok z zmanjšano ločljivostjo.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS),
bo predvajalnik morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v
nastavitvenem meniju izbrali bitni tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48kHz, bo predvajalnik morda
oddajal 48kHz.
Internetna povezava BD-Live
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od
strežnika zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov
preveri, ali je plošča veljavna in predvajalniku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
41 Slovenščina
Priloga
Razmerje stranic
Priloga
Upravljanje podatkov BD
Nastavitve
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med
predvajanjem napravo USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/
zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne
bo delovala.
• Prostor v pomnilniku, ki je na voljo za upravljanje podatkov BD, je odvisen od načina
uporabe.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Preberite navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Izbira jezika avdio zapisa
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator
levo/desno ne bo prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov,
zakodiranih na plošči. Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Ultra HD Blu-ray in standardne plošče Blu-ray bodo morda
omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali Dolby v angleščini.
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik
podnapisov v meniju plošče. Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči, in morda ni na
voljo pri vseh ploščah Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča
Ultra HD Blu-ray ali Blu-ray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
42 Slovenščina
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Ločljivost
Samod.
Plošča Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray
2160p(1080p)@24
E-vsebine/
digitalne vsebine
Izklop
Plošča DVD
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Priloga
Filmski format
(24p/25p)
* Samo 2160p,
1080p
Vrsta vsebine
07
Nastavitev
Samod.
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Izklop
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Samod.
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
Najv. ločljivost
TV-vhoda
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Vsebina
diska
Vsebina
pretočnega
predvajanja
||OPOMBE |
\\ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo:
»Če se potem, ko izberete »Da«, ne prikaže nobena slika, počakajte 15 sekund, preden se vrnete na
predhodno ločljivost.Želite spremeniti ločljivost «. Če izberete Da, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen,
nato pa se bo ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo ločljivost.
\\ Če zaslon po tem, ko ste spremenili ločljivost, ostane prazen, odstranite vse diske, in pritisnite in pridržite
gumb ^ (Odpri/Zapri) na zgornjem delu izdelka za več kot 5 sekund. Na zaslonu se prikaže sporočilo o
incializaciji in naprava se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve ponastavljene.
Nato v meniju izberite Nastavitve > Slika > Ločljivost in ustrezno ločljivost za vaš televizor.
\\ Ko zaženete postopek za začetne nastavitve, znova izberite samo jezik in razmerje višine/širine (velikost in
obliko zaslona). Ponastavitev ne vpliva na vaše omrežne nastavitve, zato lahko postopka za nastavitev omrežja
in nadgradnjo programske opreme preskočite.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
\\ Plošča Ultra HD Blu-ray oziroma običajna plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko
izdelek uporablja način za prikazovanje Filmski format (24p/25p).
43 Slovenščina
Priloga
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
Pretakanje
zvoka s
plošče Ultra
HD Blu-ray/
Blu-ray
Zvočni
posnetek na
plošči DVD
HDMI
Do
7,1-kanalni
Dolby
Do
Digital
7,1-kanalni
Dolby
Do
Digital Plus 7,1-kanalni
Dolby
Do
TrueHD
7,1-kanalni
Do
DTS
6,1-kanalni
DTSHD High
Do
Resolution 7,1-kanalni
Audio
Kodek
DTS-HD
Do
Master
7,1-kanalni
Audio
2-kanalni
PCM
PCM
Dolby
Do
Digital
5,1-kanalni
Do
DTS
6,1-kanalni
PCM
Bitni tok (ponovno
kodir. DTS)
Bitni tok
(ponovno kodir.
Dolby D)
Optični
Kabel HDMI ali
optični kabel
Kabel HDMI ali
optični kabel
2-kanalni
2-kanalni
PCM
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby
Dolby Digital
PCM
Digital
2-kanalni Dolby Digital Dolby
PCM
Plus
Digital
2-kanalni
Dolby
Dolby TrueHD
PCM
Digital
2-kanalni
DTS
DTS
PCM
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
DTS-HD High
Resolution
Audio
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
DTS
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni
PCM
Kodek DTSHD Master
Audio
DTS
Ponovno kodiran
DTS
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Bitni tok
(neobdelan)
PCM
Optični
HDMI
2-kanalni
2-kanalni
2-kanalni PCM
PCM
PCM
2-kanalni
Dolby
Dolby Digital
PCM
Digital
2-kanalni
DTS
DTS
PCM
Dekodira glavni
Oddaja samo glavni
zvočni tok in zvočni
Dekodira glavni zvočni
Opredelitev
zvočni tok, da lahko AV- tok BONUSVIEW v
tok in zvočni tok
za ploščo
sprejemnik dekodira
zvok PCM ter doda
BONUSVIEW v zvok
Ultra HD Katera koli
zvočni bitni tok.
možnost zvočnih
PCM ter doda možnost
Blu-ray Disc/
Zvoki funkcije
učinkov krmarjenja,
zvočnih učinkov
Blu-ray Disc
BONUSVIEW in zvočni nato pa znova kodira
krmarjenja.
učinki ne bodo slišni. zvok PCM v bitni tok
DTS.
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova kodira
zvok PCM v bitni tok
Dolby Digital ali PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabi. Izhodni zvok bo
2-kanalni PCM.
* Če je funkcija Izhodni zvok nastavljena na Samodejno, predvajalnik med zgornjimi štirimi možnostmi samodejno
preklopi v ustrezno obliko.
Nekatere plošče Ultra HD Blu-ray in standardne plošče Blu-ray imajo po tri zvočne posnetke.
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju. Zvočni
učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Ultra HD Blu-ray/Blu-ray.
44 Slovenščina
Odpravljanje napak
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni
mogoče upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski
upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne podpira
te funkcije (npr. zornih kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven
območja.
Način predvajanja se razlikuje od
izbire v nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo
pravilno delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče
spremeniti.
• Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/
DVD je fiksno in ga ni mogoče spremeniti.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za
zvok.
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira
(na primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb ^ (Odpri/Zapri) (na zgornji plošči) za dlje kot
5 sekund, ko v napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo
o incializaciji in naprava se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite
izdelek, bodo nastavitve ponastavljene.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
shranjeni uporabniški podatki BD.
45 Slovenščina
Priloga
TEŽAVA
07
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
Priloga
TEŽAVA
UKREP
Pozabili ste geslo.
• Pritisnite gumb ^ (Odpri/Zapri) (na zgornji plošči) za dlje kot
5 sekund, ko v napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo
o incializaciji in naprava se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite
izdelek, bodo nastavitve ponastavljene.
Te možnosti ne uporabljajte, če ni nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi
shranjeni uporabniški podatki BD.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in
predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p,
720p, 1080p ali 2160p.
• Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p, 1080p ali 2160p, morate
uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), se na zaslonu
občasno pojavljajo motne.
Če imate druge težave.
• V kazalu uporabniškega priročnika poiščite razdelek z informacijami o
funkciji, s katero imate težave, in izvedite ustrezen postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Predvajanje večpredstavnostnih
datotek iz omrežnih naprav.
Skupne mape omrežnih naprav
so prikazane, datotek pa ni
mogoče prikazati.
• Na seznamu Večpredstavnost so prikazane samo video, slikovne in
glasbene datoteke. Druge vrste datotek niso prikazane.
Video se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
Omrežna povezava med
izdelkom in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
46 Slovenščina
Povezave s strežnikom BD-LIVE
ni mogoče vzpostaviti.
• S funkcijo Stanje omrežja preverite, ali je bila omrežna povezava
uspešno vzpostavljena. (Glejte stran 19)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje
podatkov BD. (Glejte stran 19)
• Preverite, ali je možnost Internetna povezava BD-Live nastavljena na
Dovoli (vse).
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali
posodobite vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE
se pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje
podatkov BD. (Glejte stran 19)
||OPOMBA |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
47 Slovenščina
Priloga
UKREP
07
TEŽAVA
BD-LIVE
Priloga
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta plošče
Podrobnosti
Plošča Ultra
HD Blu-ray
Oblika Ultra HD BD-ROM.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so bile
posnete ali zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine DivX, MKV,
MP4.
Plošča Blu-ray Oblika BD-ROM.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
CDDA,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Zvočni CD (CD-DA), glasba, posneta na medije za shranjevanje CD-RW/-R,
DVD-RW/-R, BD-RE/-R ali USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in
pomnilniške naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
||OPOMBE |
\\ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev
snemanja.
\\ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo,
večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na
škatli. Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje
delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• Plošča DVD-ROM/PD/
MV, itd.
• DVD-RAM
• CD-plošča Super Audio
(razen CD-sloja)
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G predvajajo
samo zvok brez sike.)
48 Slovenščina
Regijska koda
Regijska
koda
A
Plošča
Blu-ray
B
C
DVD-VIDEO
Območje
Priloga
Vrsta
plošče
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
07
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski kodi
ujemata. Če se kodi ne ujemajta, predvajalnik ne bo
predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Plošča Blu-ray
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japonska, Tajvan,
Hongkong in Jugovzhodna
Azija.
Evropa, Grenlandija,
Francoski teritoriji, Bližnji
vzhod, Afrika, Avstralija in
Nova Zelandija.
Indija, Kitajska, Rusija,
Srednja in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in
Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji
vzhod, Egipt, Afrika,
Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika,
Srednja Amerika, Avstralija,
Nova Zelandija, Pacifiški
otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa,
Indija, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
BD-LIVE
Plošča 3D Blu-ray
Sistem oddajanja PAL
v Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
49 Slovenščina
HEVC
DivX
Priloga
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
Vsebnik
Video kodek
Ločljivost
H.264 BP/MP/HP
HEVC
(H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
MVC
4096x2160
3840x2160
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
Bitna
hitrost
(Mb/s)
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media Video
v9(VC1)
MPEG2
1920x1080
MPEG1
20
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
Window Media Video
v7(WMV1),
v8(WMV2)
Avdio kodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
VP9
4096x2160
50 Slovenščina
60
20
60
20
4096X2160: 60
40
Vorbis
RealAudio 6
`` Omejitve
-- Podpira do H.264, Level 4.1. (Ne podpira FMO/
ASO/RS)
-- Ne podpira VC1/AP/L4.
-- KODEKI razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC,
VP6
1) Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
2) Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje.
-- Podpira SVAF zgoraj/spodaj, druga ob drugi, levo/
desno za vrsto zaporedja pogledov (2 ES)
-- Podpira spec. BD MVC.
ĞĞ
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OPOMBA |
\\ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne
bo mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti
sličic videa.
Podprte oblike datotek s podnapisi
Ime
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
-- Podpira WMA 10 PRO (do 5.1-kanalni zvok).
-- Ne podpira zvoka, kodiranega brez izgube v obliki
zapisa WMA.
-- Podpira tudi profil M2.
-- Kodeka v obliki zapisa brez izgub RealAudio 10
ne podpirajo modeli, ki so narejeni za Kitajsko ali
Hongkong.
-- Ne podpira QCELP/AMR NB/WB.
-- Podpira vorbis (do 2-kanalni zvok).
.smi
SubViewer
.sub
.sub ali .txt
Napredni SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
.psb
Xsub
AVI
SubStation Alpha
51 Slovenščina
.ssa
Powerdivx
Napredni SubStation
Alpha
Notranje
.srt
Micro DVD
SMPTE-TT Text
`` Dekodirnik za zvok
.ttxt
SAMI
SubRip
Zunanja
Končnica
datoteke
.xml
MKV
MKV
SubRip
MKV
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
MP4
VobSub
MKV
TTML pri gladkem
pretočnem predvajanju
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
Priloga
`` Dekodirnik za video
-- Podpira DD+ (do 7.1-kanalni zvok)
-- Kodek DTS LBR je podprt samo pri vsebnikih
MKV/MP4/TS.
07
-- Čeprav je datoteka kodirana podprtim kodekom,
navedenim v tabeli podprtih datotek, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče zaradi vsebine
datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so
informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
-- Pri predvajanju vsebine z višjo gostoto zapisa/sličic
se bosta morda zvok in slika zatikala.
-- Funkcija iskanja (preskok) ni na voljo, če je kazalo
datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne
povezave bo morda moteno zaradi premajhne
omrežne hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda
niso združljivi z izdelkom.
-- Kodek HEVC je podprt samo za vsebnike MKV,
MP4 in TS.
-- Kodeka DivX ne podpirajo modeli, ki so narejeni za
ZDA in Kanado.
Priloga
Podprte oblike glasbenih datotek
Podprte oblike slikovnih datotek
Končnica
datoteke
Vrsta
Kodek Razpon podpore
*.mp3
MPEG
MPEG1
avdio
3-slojni
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
Končnica
datoteke
Vrsta
Ločljivost
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
PNG
BMP
4096x4096
*.png
*.flac
FLAC
FLAC
24 bit/192 kHz
Podpira do dva
kanala.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira do dva
kanala.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
podpira profile
do M2 profile in
5.1-kanalni zapis.
Ne podpira zvoka
v obliki zapisa
WMA brez izgube.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Ne podpira vrste 0,
vrste 1 in iskanja.
Na voljo samo pri
USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Opombe o USB-povezavi
4096x4096
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in čitalnike
kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda
niso združljivi s predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata USB
predvajalnika. Povezava prek kabla USB lahko
povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite več
kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo pravilno
deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite naprave
USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3
z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za
množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira
vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bodo morda omejene zaradi varnostne
naprave tokokroga.
52 Slovenščina
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene bolj
učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja plošče
AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in
družbe Sony Corporation.
||OPOMBE |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo
mogoče predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od
običajnih plošč DVD za kamkorderje.
53 Slovenščina
Priloga
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
07
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni stabilno,
zagotovite dodatno napajanje tako, da HDD
priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s proizvajalcem
trdega diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek NTFS
ter redkih in šifriranih datotek.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate z
osebnim računalnikom. (Samo za operacijski
sistem MS-Windows.)
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem Vrste in
lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete komercialne
plošče Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene. Nekaterih
od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako Ultra HD BD-ROM, BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo
odzval vsem delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in
druge težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray je nova oblika zapisa, ki se še razvija, zato ta predvajalnik morda ne bo izvajal vseh
funkcij plošč Ultra HD Blu-ray/Blu-ray, ker so nekatere funkcije morda izbirne ali so bile obliki Ultra HD Bluray/Blu-ray dodane po izdelavi tega predvajalnika, nekatere razpoložljive funkcije pa bodo morda na voljo
pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika dodane
dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R in CD-RW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo programske opreme Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema; in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi služba
za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč strankam
družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve tega
predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi, Preden
preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem: POTROŠNIKI MORAJO
UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA ZDRUŽLJIVI
S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI SLIKI. ČE IMATE
TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO, DA IZHODNI SIGNAL
NASTAVITE NA »STANDARD DEFINITION« (STANDARDNA LOČLJIVOST). ČE IMATE VPRAŠANJA
GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ
STRANKAM.
54 Slovenščina
Zaščita pred kopiranjem
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene z zakoni
o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno lastnino. Tovrstna
vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene vsebine ali storitve ne
smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril. Brez omejitve zgoraj navedenega,
razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli, ne smete na noben način ali s kakršnim
koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati
izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
55 Slovenščina
Priloga
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
07
• Ker je odobreni sistem za zaščito vsebin plošč Ultra HD Blu-ray in Blu-ray napredni sistem zaščite dostopa
AACS, ki je podoben sistemu za šifriranje vsebin CSS za plošče DVD, veljajo določene omejitve predvajanja,
analognega izhodnega signala ipd. za vsebine, zaščitene s sistemom AACS.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi, da AACS
te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Oznaki BD-ROM in BD+ se uporabljata tudi kot oznaki
sistema za zaščito vsebine na ploščah Ultra HD Blu-ray in Blu-ray ter vključujeta določene omejitve, vključno z
omejitvami predvajanja vsebin, zaščitenih s sistemoma BD-ROM in/ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih
AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zato svoj predvajalnik
priključite neposredno na televizor in ne na video snemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči
motnje slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic v drugih
državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje televizijskih oddaj,
videoposnetkov, plošč Ultra HD Blu-ray, Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe ali
kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih
kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih posnetkov. Kadar naprava
zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na http://
www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite svoj domači
naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim
patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni o
varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna
znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2015 Verance Corporation. Vse pravice si
pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
Priloga
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED DRUGIM
VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST ALI CELOVITOST
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV TAKO PA SAMSUNG V
NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI,
NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NEZGODNO, POSEBNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO,
KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA
UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI S STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE
JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera koli
vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek omrežij
in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti te zavrnitve
odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli prekinitev ali ukinitev
katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti neposredno na
ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licenca
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD
logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Ta naprava DivX Certified® lahko predvaja video datoteke HD DivX® (vključno z .avi, .divx).
Z naslova www.divx.com prenesite brezplačno programsko opremo in ustvarjajte,
predvajajte in pretočno predvajajte digitalne videe. Za predvajanje kupljenih filmov DivX
napravo najprej registrirajte na vod.divx.com. Registracijsko kodo poiščite v razdelku
DivX VOD v nastavitvenem meniju naprave. Ta naprava DivX Certified® lahko predvaja video HD DivX® (vključno
z .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo
z licenco. Zajeto v enem ali več naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
56 Slovenščina
• Licence odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke
združenja Blu-ray Disc Association.
• TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENO LICENCO IN
GA JE DOVOLJENO UPORABLJATI SAMO V POVEZAVI
Z VSEBINO HEVC, KI IZPOLNJUJE VSE TRI SPODAJ
NAVEDENE ZAHTEVE: (1) VSEBINA HEVC MORA BITI
NAMENJENA SAMO OSEBNI UPORABI, (2) VSEBINA HEVC NE SME BITI NA VOLJO ZA NAKUP IN (3)
VSEBINO HEVC JE USTVARIL LASTNIK IZDELKA.
TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC,
KI JO JE USTVARILA TRETJA OSEBA ALI KI JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL PRI TRETJI OSEBI,
RAZEN ČE NI UPORABNIKU LICENCIRANI PRODAJALEC VSEBINE LOČENO DODELIL PRAVICE ZA
UPORABO IZDELKA S TAKO VSEBINO.
VAŠA UPORABA TEGA IZDELKA V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, JE POGOJENA S
SPREJEMOM ZGORAJ OPREDELJENEGA OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA UPORABO.
57 Slovenščina
Priloga
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb. Druga
imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
07
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
Priloga
Tehnični podatki
Splošno
Teža
1,8 kg
Območje obratovalne temperature
od +5 °C do +35 °C
Mere
Območje obratovalne vlažnosti
USB
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
Vrsta A
406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (G) mm
od 10 % do 75 %
USB 2.0
Izhod enosmernega toka
Najv. 5 V, 500mA
Slika
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Zvok
PCM, bitni tok
Digitalni avdio izhod
Optični
Ethernet
Priključek 100BASE-TX
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
• Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
• Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
• Vrednosti teže in mer so približne.
Skupna električna poraba v stanju
pripravljenosti (W)
Ethernet
1,0W
Postopek izklopa omrežnih
vrat
DOMOV > Nastavitve > Splošno > Upravitelj sistema
> WoL Vklop/Izklop
• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
(a) če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika);
(b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
• O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred obiskom
na domu.
58 Slovenščina
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme (npr.električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v
okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so uredba
REACH, direktiva WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
59 Slovenščina
Priloga
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
07
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe
v tem izdelku nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske
elemente Hg , Cd ali Pb pomenijo, dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki
presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije
od ostalihodpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Š
kode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising