Samsung SP-M250S Navodila

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Samsung SP-M250S Navodila | Manualzz
SP-M200S SP-M220S SP-M250S
Projektor LCD
Uporabnikova navodila
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta od slik v tem
priročniku. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja
delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev projektorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Menjava luči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Hrbtna stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Podprti načini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Povezava napajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Povezava z računalnikom in nastavitev računalnika . . . . . . . . . . . . 2-10
Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Priključitev naprave AV s kablom D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom . . . . . . . . . . . . . 2-14
Povezava z video kablom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Priključitev zunanjega zvočnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Reža za ključavnico Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
UPORABA
Značilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Spredaj, zgoraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS232C Tabela ukazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Administrativni stroški se zaračunajo, če.
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Čiščenje površine in objektiva
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot sta benzol in razredčilo.
•
Pazite, da objektiva ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite z mokro krpo ali tako, da vodo pršite
neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar
ali poškoduje izdelek.
•
Če površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se obrnite na pooblaščeni Samsungov servisni center.
•
1-2
Če je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Opozorilo
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
1-3
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Preden premaknete izdelek, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel ter morebitne druge kable, priključene na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Pozor
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
vtič.
•
Izdelka ne vklapljajte in izklapljajte tako, da
priključite ali izključite napajalni kabel.
(Napajalnega vtiča ne uporabljajte kot stikalo za napajanje.)
Napajalni kabel ne sme biti v bližini toplotnih
virov.
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
•
1-3
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na
polico se mora sprednji del izdelka v celoti
nahajati v omari ali na polici.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
se lahko poškoduje ali pa pride do
telesne poškodbe.
•
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnikov.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel.
•
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroči električni udar ali požar.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta z veliko
prahu.
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
Pozor
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
Uporaba
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo
predmete, kot so igrače ali piškoti.
•
Če otrok poskuša doseči katerega od
teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti
ali spremeniti.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči in slike
ne projicirajte na oči.
•
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
To je posebno nevarno za otroke.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
Ko iz daljinskega upravljalnika odstranjujete
baterije, pazite, da jih ne pogoltnejo otroci.
Baterije hranite izven dosega otrok.
•
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Če pride do zaužitja, nemudoma
obiščite zdravnika.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem, jo
očistite.
Izdelka ne uporabljajte, če kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
•
•
Obstaja nevarnost električnega udara ali
požara.
Izdelek nemudoma izklopite, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice in se
obrnite na servisni center.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
•
•
To lahko poškoduje lečo.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje
ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dotikajte se leče na izdelku.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi pregretja ali kratkega stika
ali pa do električnega udara.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite po
posvetu z našim klicnim centrom.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko
padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Da se ne opečete, se ne dotikajte zračnikov
in pokrova luči, ko izdelek deluje ali takoj po
njegovem izklopu.
1-3
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga
izklopite, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Za čiščenje umazanije ali madežev na sprednjem projekcijskem objektivu uporabite
razpršilo ali mokro krpo, navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom in vodo.
Obrnite se na servisni center ali prodajalca,
da vam vsaj enkrat letno očisti notranjost
projektorja.
Izdelka ne čistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za čiščenje plastičnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so čistila, industrijska ali avtomobilska loščila, jedka čistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Uporabljajte samo baterije, ki so odobrene
za ta izdelek.
Ko je projektor vključen, se ne dotikajte
odprtine za hlajenje, saj iz nje piha vroč
zrak.
Odprtina za prezračevanje je vroča še nekaj
časa po izklopu projektorja. Odprtine za
prezračevanje se ne dotikajte z rokami in
telesom.
V bližino projektorja ne postavljajte predmetov, ki so občutljivi na toploto.
Luči projektorja se ne dotikajte s telesom.
Luč je vroča.
(Posebno pozorni naj bodo otroci in osebe z
občutljivo kožo.)
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
•
Objektiv se lahko poškoduje.
Pokrovček objektiva ščiti objektiv, zato ga
uporabljajte, ko je projektor izklopljen.
•
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Če želite sliko skriti, ko je projektor
vklopljen, uporabite funkcijo BLANK.
1-3
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse spodaj navedeno.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
Projektor
VSEBINA
Navodila za hitro nastavitev
Garancijska kartica/registracijska kartica (ni na voljo na
vseh lokacijah)
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik/1 bateriji
Čistilna krpa
Kabel D-Sub
Pokrovček objektiva
(CR2025/3V),
(Ni na voljo povsod.)
4 vijaki
Ohišje projektorja
(Za nosilec opreme za namestitev na strop.)
Oprema za namestitev na strop ni priložena in je na prodaj posebej. Za pritrditev projektorja na nosilec opreme za
namestitev na strop uporabite priložene vijake.
2-1
Namestitev in povezava
2-2
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
•
Projektor postavite tako, da je objektiv usmerjen na sredino platna. Če platno ni navpično, slika na njem morda ne bo
pravokotna.
•
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je okolje presvetlo, bo slika na platnu bleda in nejasno prikazana.
•
Če projektor uporabljate v svetlem okolju, svetlobo zastrite z zavesami.
•
Projektor lahko namestite na naslednja mesta glede na platno: spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na
strop. V nadaljevanju si oglejte nastavitve položaja namestitve.
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
Namestite za polprosojno platno.
Če ste projektor namestili za polprosojno platno, prilagodite sliko z
uporabo menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je
projektor zadaj na tleh (ali nizko zadaj) ali zadaj na stropu.
1. Pri namestitvi zadaj na tleh pritisnite:
Meni > Setup > Install > Rear-Floor
2. Pri namestitvi zadaj na stropu pritisnite:
Meni > Setup > Install > Rear-Ceiling
Prilagajanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
Namestitev projektorja pred platnom.
Če ste projektor namestili pred platno, prilagodite sliko z uporabo
menija, tako da bo prikazana pravilno glede na to, ali je projektor
spredaj na tleh (ali nizko spredaj) ali spredaj na stropu.
1. Pri namestitvi spredaj na tleh pritisnite:
Meni > Setup > Install > Front-Floor
2. Pri namestitvi spredaj na stropu pritisnite:
Meni > Setup > Install > Front-Ceiling
Namestitev in povezava
2-2
2-3
Izravnavanje z nastavljivimi nogicami
Pritisnite gumbe PUSH , kot je prikazano, da nastavite nogice in
naravnate projektor.
Projektor lahko nastavite na višino do 30 mm (približno 4.57 cm) od referenčne točke.
Če je možnost <Auto Keystone> nastavljena na <On>, se možnost <V-Keystone> prilagaja samodejno.
Če je po samodejni prilagoditvi potrebna še natančna nastavitev, jo opravite s funkcijo <V-Keystone>.
2-3
Namestitev in povezava
2-4
Prilagajanje zooma in izostritve
Gumb za povečavo: Z gumbom za povečavo lahko prilagajate
velikost slike v okviru danega razpona povečave.
Obroček za izostritev: Izostrite sliko na platnu z obročkom za
izostritev.
Od velikosti zaslona je odvisno, koliko mora biti projektor oddaljen od njega.
Če projektorja ne namestite na razdalji, ki je navedena v tabeli Velikost slike in oddaljenost projekcije v razdelku 2–5, slike
ne bo mogoče ustrezno izostriti.
Namestitev in povezava
2-4
2-5
Velikost slike in oddaljenost projekcije
A. Zaslon/Z.Projekcijska razdalja/Y’.Razdalja od središča objektiva do dna slike
Projektor namestite na ravno površino in ga naravnajte z nastavljivimi nogicami, da zagotovite optimalno kakovost slike. Če slike
niso jasne, jih prilagodite z gumbom za povečavo ali obročkom za izostritev ali premaknite projektor naprej ali nazaj.
VELIKOST ZASLONA
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
M
(DIAGONALNO)
X (VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
Y'
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
30 / 76,20
24 / 61,00
18 / 45,70
41 / 104,20
35 / 87,80
2,178 / 5,50
40 / 101,60
32 / 81,30
24 / 61,00
55 / 139,00
46 / 117,00
2,904 / 7,40
50 / 127,00
40 / 101,60
30 / 76,20
68 / 173,70
58 / 146,30
3,630 / 9,20
60 / 152,40
48 / 121,90
36 / 91,40
82 / 208,50
69 /175,60
4,356 / 11,10
70 / 177,80
56 / 142,20
42 / 106,70
96 / 243,20
81 / 204,80
5,082 / 12,90
80 / 203,20
64 / 162,60
48 / 121,90
109 / 278,00
92 / 234,10
5,808 / 14,80
90 / 228,60
72 / 182,90
54 / 137,20
123 / 312,70
104 / 263,30
6,534/ 16,60
100 / 254,00
80 / 203,20
60 / 152,40
137 / 347,50
115 / 292,60
7,260 / 18,40
110 / 279,40
88 / 223,50
66 / 167,60
150 / 382,20
127 / 321,90
7,986 / 20,30
120 / 304,80
96 / 243,80
72 / 182,90
164 / 417,00
138 / 351,10
8,712 / 22,10
130 / 330,20
104 / 264,20
78 / 198,10
178 / 451,70
150 / 380,40
9,438 / 24,00
140 / 355,60
112 / 284,50
84 / 213,40
192 / 486,50
161/ 409,70
10,164 / 25,80
150 / 381,00
120 / 304,80
90 / 228,60
205 / 521,20
173 / 438,90
10,890 / 27,70
160 / 406,40
128 / 325,10
96 / 243,80
219 / 556,00
184 / 468,20
11,616 / 29,50
170 / 431,80
136 / 345,40
102 / 259,10
233 / 590,70
196 / 497,40
12,342 / 31,30
180 / 457,20
144 / 365,80
108 / 274,30
246 / 625,40
207/ 526,70
13,068 / 33,20
190 / 482,60
152 / 386,10
114 / 289,60
260 / 660,20
219 / 556,00
13,794 / 35,00
200 / 508,00
160 / 406,40
120 / 304,80
274/ 694,90
230 / 585,20
14,520 / 36,90
210 / 533,40
168 / 426,70
126 / 320,00
287 / 729,70
242 / 614,50
15,246 / 38,70
220 / 558,80
176 / 447,00
132 / 335,30
301 / 764,40
253 / 643,70
15,972 / 40,60
230 / 584,20
184 / 467,40
138 / 350,50
315 / 799,20
265 / 673,00
16,698 / 42,40
240 / 609,60
192 / 487,70
144 / 365,80
328 / 833,90
276 / 702,30
17,424 / 44,30
2-5
Namestitev in povezava
VELIKOST ZASLONA
PROJEKCIJSKA RAZDALJA
ZAMIK
M
(DIAGONALNO)
X (VODORAVNO)
Y (NAVPIČNO)
Z (NAČIN
TELEOBJEKTIV
A)
Z (ŠIROKI KOT)
Y'
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
PALCI/CM
250 / 635,00
200 / 508,00
150 / 381,00
342 / 868,70
288 / 731,50
18,150 / 46,10
260 / 660,40
208 / 528,30
156 / 396,20
356 / 903,40
300 / 760,80
18,876 / 47,90
270 / 685,80
216 / 548,60
162 / 411,50
369 / 938,20
311 / 790,00
19,602 / 49,80
280 / 711,20
224 / 569,00
168 / 426,70
383 / 972,90
323 / 819,30
20,328 / 51,60
290 / 736,60
232 / 589,30
174 / 442,00
397 / 1007,70
334 / 848,60
21,054 / 53,50
300 / 762,00
240 / 609,60
180 / 457,20
410 / 1042,40
346 / 877,80
21,780 / 55,30
310 / 787,40
248 / 629,90
186 / 472,40
424 / 1077,20
357 / 907,10
22,506 / 57,20
320 / 812,80
256 / 650,20
192 / 487,70
438 / 1111,90
369 / 936,30
23,232 / 59,00
330 / 838,20
264 / 670,50
198 / 502,90
451 / 1146,70
380 / 965,60
23,958 / 60,90
340 / 863,60
272 / 690,90
204 / 518,20
465 / 1181,40
392 / 994,90
24,684 / 62,70
350 / 889,00
280 / 711,20
210 / 533,40
479 / 1216,20
403 / 1024,10
25,410 / 64,50
360 / 914,40
288 / 731,50
216 / 548,60
492 / 1250,90
415 / 1053,40
26,136 / 66,40
370 / 939,80
296 / 751,80
222 / 563,90
506 / 1285,60
426 / 1082,60
26,862 / 68,20
380 / 965,20
304 / 772,20
228 / 579,10
520 / 1320,40
438 / 1111,90
27,588 / 70,10
390 / 990,60
312 / 792,50
234 / 594,40
534 / 1355,10
449 / 1141,20
28,314 / 71,90
400 / 1016,00
320 / 812,80
240 / 609,60
547 / 1389,90
461 / 1170,40
29,040 / 73,80
Ta projektor je zasnovan za prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
Namestitev in povezava
2-5
2-6
Menjava luči
Opozorila pri menjavi luči
•
Projektorska luč je potrošni material. Za najboljše delovanje jo po določenem času uporabe zamenjajte. Čas uporabe luči si
lahko ogledate v Prikazu informacij (gumb INFO)
•
Luč zamenjajte s spodaj navedeno lučjo.
- Ime modela luči: DPL3321U(SP-M200S, SP-M220S, SP-M250S)
- Za informacije o nakupu luči si oglejte 'Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE' v razdelku 5-3.
•
Pred menjavo luči mora biti napajalni kabel odklopljen.
•
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
•
Lučka projektorja se nahaja na zgornji strani projektorja.
•
Stare luči ne pustite v bližini vnetljivih snovi ali v dosegu otrok. Obstaja nevarnost požara, opeklin ali drugih telesnih poškodb.
•
S primernim sesalnikom odstranite umazanijo ali tujke v okolici ali v sami enoti za luč.
•
Pazite, da se pri ravnanju z lučjo dotikate samo ročaja. Če z lučjo ne ravnate pravilno, se lahko skrajša njena življenjska doba
in poslabša kakovost slike.
•
Pri zamenjavi luči mora biti projektor na ravni površini.
•
Projektor je zasnovan tako, da ne deluje, če po zamenjavi luči njen pokrov ni v celoti sestavljen. Če projektor ne deluje
pravilno, preverite stanje delovanja indikatorja LED.
Luč vsebuje živo srebro. Odstranite v skladu z lokalnimi oz. nacionalnimi predpisi.
Postopek menjave luči
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste izključili napajalni kabel.
Lučka projektorja se nahaja na zgornji strani projektorja.
1. Odstranite vijak, ki je prikazan na spodnji sliki, in nato odprite pokrov.
2. Ko je pokrov odprt, odstranite tri (3) vijake na vrhu projektorja, tako kot je prikazano na spodnji sliki.
3. Za odstranitev luči primite ročaj luči in ga nato izvlecite, kot je prikazano na spodnji sliki.
2-6
Namestitev in povezava
Novo luč namestite v obratnem vrstnem redu, kot ste odstranili staro.
Menjava in čiščenje filtra
Varnostni ukrepi pri menjavi filtra projektorja:
•
Filter se nahaja ob strani projektorja.
•
Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
Sicer se lahko poškodujejo sestavni deli zaradi visoke notranje temperature.
•
Pri menjavi filtra se lahko malce zapraši.
•
Za informacije o nakupu filtra za zamenjavo si oglejte "Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE" v poglavju 5.
Za zamenjavo ali čiščenje filtra sledite tem korakom:
1. Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
2. Odprite pokrov filtra.
3. Zamenjajte ali očistite filter.
•
Filter očistite z majhnim sesalnikom za računalnike in majhne električne aparate ali pa ga operite pod tekočo vodo.
•
Ko filter operete pod tekočo vodo, ga popolnoma posušite. Vlaga lahko povzroči rjavenje filtra.
•
Če filtra ne morete očistiti prahu ali pa se je strgal, ga zamenjajte.
•
Ko očistite in zamenjate filter, izberite <Reset>→<Reset Filter Time> v meniju <Setup>
Odprtine za prezračevanje
Mesta zračnikov si oglejte na spodnji sliki:
•
Zračniki ne smejo biti zamašeni. Če so zračniki zamašeni, se lahko projektor pregreje, zaradi česar lahko pride do okvare.
Zračnik za odvod zraka
Zračnik za dovod zraka
Namestitev in povezava
2-6
2-7
Hrbtna stran
1. Reža za ključavnico Kensington
6. Sprejemnik za signale daljinskega upravljalnika
2. Vrata PC IN
7. Vrata za napajanje
3. Vrata VIDEO IN
8. Vrata AUDIO OUT/
4. Vrata [AUDIO IN] L-AUDIO-R
9. Vrata RS232C
5. Vrata HDMI/DVI IN
2-7
Namestitev in povezava
2-8
Podprti načini prikaza
Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
Namestitev in povezava
2-8
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Prilagojevalni čip v projektorju pretvori vse ločljivosti, ki so nižje ali višje od 800x600, v 800x600. Če se ločljivost izhoda
signala računalnika ujema z dejansko ločljivostjo (800x600) projektorja, je kakovost zaslona optimalna.
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub/HDMI)
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
BT.601 SMPTE 267M
480i
59.94Hz
Prepleteno
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59.94Hz
Progresivno
BT.601
576i
50Hz
Prepleteno
BT.1358
576p
50Hz
Progresivno
SMPTE 296M
720p
59.94Hz/60 Hz
Progresivno
720p
50Hz
Progresivno
1080i
59.94Hz/60 Hz
Prepleteno
1080i
50Hz
Prepleteno
BT.709 SMPTE 274M
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)
OBLIKA ZAPISA
2-8
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Format 1
640 x 480
Progresivno
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Format 2, 3
720 x 480
Progresivno
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Format 4
1280 x 720
Progresivno
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Format 5
1920 x 1080
Prepleteno
60,000
33,750
74,250
Namestitev in povezava
OBLIKA ZAPISA
LOČLJIVOST
ISKANJE
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA
(HZ)
TOČKOVNA
HITROST
(MHZ)
EIA-861
Format 17,
18
720 x 576
Progresivno
50,000
31,250
27,000
EIA-861
Format 19
1280 x 720
Progresivno
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Format 20
1920 x 1080
Prepleteno
50,000
28,125
74,250
Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Projektor podpira standardne oblike video zapisov, ki so navedene zgoraj, prek video vhodov. Prilagoditve niso potrebne.
Namestitev in povezava
2-8
2-9
Povezava napajanja
1. Priključite napajalni kabel v napajalno vtičnico na hrbtni strani projektorja.
2-9
Namestitev in povezava
2-10 Povezava z računalnikom in nastavitev računalnika
2-10-1. Nastavitev okolja računalnika
Pred povezavo računalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Lastnosti]. Prikaže se pogovorno okno <Lastnosti zaslona>.
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nato nastavite možnost <Ločljivost zaslona>. Optimalna ločljivost projektorja je 800 x 600.
Katere druge ločljivosti podpira projektor, si oglejte v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z računalnikom v razdelku 2-8.
Nastavitve možnosti <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nato nastavite možnost <Hitrost osveževanja zaslona>. Za hitrost osveževanja, ki ustreza izbrani
ločljivosti, si oglejte hitrost osveževanja (60 Hz, 70 Hz itd.) poleg izbrane ločljivosti v tabeli Način sinhroniziranja prikaza z
računalnikom v razdelku 2-8.
Ko nastavite hitrost osveževanja, nastavite navpično in vodoravno frekvenco.
Namestitev in povezava
2-10
5. Kliknite gumb [V redu], da zaprete okno, in nato v oknu <Lastnosti zaslona> kliknite gumb [V redu], da zaprete okno.
6. Zaustavite računalnik in ga priključite na projektor.
•
Postopek nastavitve se lahko razlikuje glede na vrsto računalnika ali različico operacijskega sistema Windows.
(Na primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
•
Ko se izdelek uporablja kot računalniški zaslon, podpira 32-bitno barvno kakovost (na slikovno piko).
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja in različice operacijskega sistema
Windows.
•
Pri povezavi projektorja z računalnikom preverite, ali nastavitev računalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. Če ne, lahko pride do težav s signalom.
2-10-2. Povezava osebnega računalnika
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtni strani projektorja z izhodnimi video vrati računalnika (D-sub).
2. Priključite napajalna kabla projektorja in računalnika.
Izdelek podpira tehnologijo Plug and Play. Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ni treba namestiti gonilnika v
računalnik.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in s pritiskanjem gumba [SOURCE] izberite <PC>.
Če način <PC> ni na voljo, preverite, ali je video kabel računalnika pravilno priključen.
2. Vklopite računalnik in po potrebi nastavite njegovo okolje (ločljivost zaslona itd.).
3. Prilagodite sliko.
2-10
Namestitev in povezava
2-11 Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
2-11-1. Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Računalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/HDMI ali HDMI/DVI (ni priložen) povežite priključek [HDMI/DVI IN] na projektorju in priključek za HDMI ali DVI
na računalniku.
- Za povezavo s priključkom HDMI na računalniku uporabite kabel HDMI/HDMI (ni priložen).
- Za podprte ločljivosti in hitrosti osveževanja si oglejte Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2-11-2. Konfiguriranje zvočnik nastavitev za računalnik
Če je projektor povezan z računalnikom prek kabla HDMi, zvočne nastavitve spremenite po naslednjem psotopku:
1. V pogledu sistema Windows XP po kategorijah : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvoki, govor in avdio naprave] in
izberite <Nastavitve zvočnikov>.
V klasičnem pogledu sistema Windows XP : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvoki in avdio naprave] in izberite
Namestitev in povezava
2-11
zavihek <Avdio>.
V sistemu Windows 7 : Pojdite na možnost Nadzorna plošča – [Zvok] in izberite zavihek <Predvajanje>.
2. Določite privzeto napravo za predvajanje zvoka:
izberete lahko zvočnike računalnika ali zvočnik projektorja.
Zgoraj navedeno se lahko malce razlikuje pri nekaterih računalnikih in različicah sistema Windows.
2-11
Namestitev in povezava
2-12 Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom HDMI/DVI ali HDMI/HDMI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhod HDMI ali HDMI/DVI
na napravi z digitalnim izhodom.
- Za povezavo na izhod HDMI na napravi z digitalnim izhodom uporabite kabel HDMI/HDMI.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Pri povezavi s kablom HDMI/DVI povežite priključek [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] na projektorju in avdio izhod na napravi z
digitalnim izhodom z avdio kablom (ni priložen).
- Pri povezavi s kablom HDMI/HDMI ne potrebujete avdio kabla.
2-12
Namestitev in povezava
2-13 Priključitev naprave AV s kablom D-Sub
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in priključek D-Sub na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Povežite priključek [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni
priložen).
Namestitev in povezava
2-13
2-14 Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Povežite priključek [PC IN] na hrbtni strani projektorja in vhod za komponento na napravi AV s kablom za povezavo
komponente in vrat D-Sub (ni priložen). Kabel ima na enem koncu konektor D-Sub in na drugem tri vtiče RCA.
- Za podprte vhodne signale, ločljivosti in frekvence si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub) v razdelku 2-8, "Podprti
načini prikaza".
2. Povežite priključek [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni
priložen).
2-14
Namestitev in povezava
2-15 Povezava z video kablom
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Povežite napravo AV in vrata [VIDEO] s kablom VIDEO (ni priložen).
- Za podprte vhodne signale si oglejte Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO) v razdelku 2-8, "Podprti načini
prikaza".
2. Povežite priključek [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi AV z avdio kablom (ni
priložen).
Namestitev in povezava
2-15
2-16 Priključitev zunanjega zvočnika
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvočnika namesto notranjega zvočnika projektorja.
1. Priskrbite si avdio kabel (ni priložen), ki je primeren za zunanji zvočnik.
2. Z avdio kablom povežite priključek [AUDIO OUT/ ] na projektorju in zunanji zvočnik.
Ko uporabljate zunanji zvočnik, notranji zvočnik ne deluje, vendar lahko glasnost zunanjega zvočnika prilagajte z gumbom za
glasnost ali daljinskim upravljalnikom projektorja.
- Priključek [AUDIO OUT/
2-16
] omogoča izhod vseh avdio signalov.
Namestitev in povezava
2-17 Reža za ključavnico Kensington
Reža za ključavnico Kensington omogoča zaklepanje projektorja in zagotavlja občutek varnosti pri uporabi projektorja na javnih
mestih. Oblika in uporaba ključavnice se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za dodatne informacije oglejte
uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Zaklepanje izdelka
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli nepremičnega dela mize ali težkega predmeta, kot je opisano v uporabniškem
priročniku ključavnice.
2. Vstavite zaklepni del naprave za zaklepanje v odprtino za ključavnico Kensington na projektorju.
3. Vstavite ključ ključavnice Kensington v zaklepni mehanizem in ga obrnite v smeri zaklepanja.
Napravo za zaklepanje lahko kupite v trgovini z električno opremo ali spletni trgovini.
Namestitev in povezava
2-17
3
Uporaba
3-1
Značilnosti izdelka
1. Optični mehanizem z novo tehnologijo zaslona LCD
•
800x600 Ločljivost.
•
Zaslon LCD s 3 ploščami.
•
SP-M200S : Zaslon s svetilnostjo 2000 lumnov.
SP-M220S : Zaslon s svetilnostjo 2200 lumnov.
SP-M250S : Zaslon s svetilnostjo 2500 lumnov.
2. Minimalna glasnost ventilatorja
•
Zmanjša hrup z optimiziranjem notranjega pretoka zraka in namestitve ventilatorja.
3. Več vhodov
•
Omogoča boljšo povezljivost z zunanjimi napravami z naslednjimi priključki: 15-pinski D-Sub, video, HDMI (podprt signal
DVI računalnika) itd.
4. Avdio izhod
•
Opremljen z notranjim 7 W (mono) zvočnikom.
5. Uporabniške prilagoditve
3-1
•
Omogoča prilagajanje vseh vhodnih vrat.
•
Opremljen z notranjo funkcijo Test Pattern za namestitev in prilagoditev projektorja.
•
Kompakten, lahek in prenosen.
Uporaba
3-2
Spredaj, zgoraj
IME
OPIS
1. Indikatorji
- STAND BY (modri indikator LED)
- LAMP (modri indikator LED)
- STATUS (zeleni/rdeči/rumeni LED)
Oglejte si Indikatorji LED.
2. Gumb Pomakni
Izberi
/
/
/Glasnost
: Za izbiro elementa menija ali pomik nanj.
: Za nastavitev glasnosti.
3. Gumb MENU
Za prikaz zaslona menija.
4. Gumb SOURCE
Za izbiro signala zunanje naprave.
5.
gumb POWER
Za vklop ali izklop projektorja.
6. Gumb za povečavo
Za povečavo ali pomanjšavo slike.
7. Obroček za izostritev
Za prilagajanje izostritve.
8. Objektiv
-
9. Sprejemnik za signale
daljinskega upravljalnika
-
10. Luknja za pritrditev
vrvice pokrovčka leče
-
Uporaba
3-2
3-3
Daljinski upravljalnik
Če upravljate projektor z daljinskim upravljalnikom druge naprave, ki se nahaja v bližini, lahko pride do nepravilnega
delovanja zaradi motenj kode (frekvence) daljinskega upravljalnika.
1. Gumb POWER ( )
S tem gumbom vklopite in izklopite projektor.
2. Gumb AUTO
Samodejno prilagodi sliko. (Na voljo samo v načinu <PC>)
3. Gumb MENU (
)
Za prikaz zaslona menija.
4. Gumb Pomakni (
)/ ( )
Za izbiro katerega koli menijskega elementa ali premik le-tega.
5. Gumb V. KEYSTONE (
)
Uporabite, če je slika prikazana v obliki trapeza.
6. Gumb INSTALL
Za prilagoditev slike tako, da je primerna za mesto namestitve projektorja
(pred platnom na stropu, za platnom na stropu itd.).
7. Gumb BLANK
Za začasen izklop zaslona in zvoka. Če pritisnete kateri koli gumb, razen
gumba [POWER] (Vklop/izklop), bosta video in zvok znova na voljo.
8. Gumb P.SIZE
Za prilagajanje velikosti zaslona za sliko.
9. Gumb QUICK
Za hiter povratek v zadnji uporabljeni meni.
10. Gumb MUTE ( )
Pritisnite za začasen izklop zvoka. Če je zvok izklopljen in ga želite vklopiti,
znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb VOL (
).
11. Gumb RETURN ( )
Vrnitev na prejšnji meni.
12. Gumb EXIT ( )
Za izklop menija zaslona.
13. Gumb VOL (
)
Za nadzor glasnosti.
14. Gumb INFO
Za preverjanje izvirnih signalov, nastavitve slike, nastavitve zaslona
računalnika in življenjske dobe luči.
15. Gumb SOURCE
Za preverjanje ali izbiro stanja povezave zunanjih naprav.
16. Gumb P.MODE
Za izbiro slikovnega načina.
17. Gumb STILL
Za ogled mirujočih slik.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in poškodujete sebe ali
upravljalnik.
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti približno 10 m od
izdelka.
3-3
Uporaba
3-4
Indikatorji LED
Indikatorji LED
: Lučka je vklopljena
STATUS
: Lučka utripa
LAMP
: Lučka je izklopljena
STAND BY
STANJE
Če pritisnete gumb [POWER] na daljinskem upravljalniku ali projektorju, se v
30 sekundah prikaže slika.
Projektor normalno deluje.
Projektor se pripravlja na delovanje potem, ko je bil pritisnjen gumb POWER na
projektorju ali daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je bil gumb [POWER] za izklop projektorja in sistem hlajenja hladi
notranjost projektorja. (Deluje približno 3 sekund.)
Hladilni ventilator v projektorju ne deluje normalno. Oglejte si Prvi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Pokrovček luči, ki ščiti luč, ni pravilno zaprt. Oglejte si Drugi ukrep v spodnjem
razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je preklopil v način ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla
omejitev za vzdrževanje.
Oglejte si 3. ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Projektor se je samodejno izklopil, ker je notranja temperatura presegla omejitev za vzdrževanje. Oglejte si Četrti ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje
težav z indikatorji.
Prišlo je do težave pri uporabi luči. Oglejte si Peti ukrep spodaj.
Odpravljanje težav z indikatorji
Uporaba
3-4
KLASIFIKAC
IJA
Ukrep 1
Ukrep 2
STANJE
UKREPI
Sistem hladilnega ventilatorja
ne deluje pravilno.
Če težava ni odpravljena tudi potem, ko ste izključili in znova priključili
napajalni kabel in znova vklopili projektor, se obrnite na prodajalca vašega
izdelka ali na naš servisni center.
Pokrovček luči, ki ščiti luč, ni
pravilno zaprt ali sistem senzorjev ne deluje normalno.
Preverite, ali so vijaki ob strani projektorja dobro pritrjeni. Če so in indikatorji še vedno svetijo, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Projektor se je preklopil v način
ohlajanja, ker je notranja temperatura presegla omejitev za
vzdrževanje.
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev za vzdrževanje, se
projektor preklopi v način ohlajanja, preden se samodejno izklopi.
V načinu ohlajanja se hitrost ventilatorja poveča in luč projektorja se preklopi v način <ECO>.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Ukrep 3
Preglejte zračni filter in, če je zamašen, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Ukrep 4
Notranja temperatura projektorja je presegla omejitev, zato
se je projektor samodejno izklopil.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje na projektorju.
Preglejte zračni filter in, če je zamašen, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Če se znova pojavi ista težava, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Ukrep 5
Luč ne deluje pravilno po
nenormalnem izklopu napajanja ali po vklopu takoj po
izklopu projektorja.
Izklopite napajanje, počakajte dovolj časa, da se izdelek ohladi, in nato
vklopite napajanje, da boste izdelek lahko uporabljali. Če se težava pogosto ponavlja, se obrnite na Samsungov servisni center.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja ščiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
šum, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
3-4
Uporaba
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Za dostop do menija pritisnite gumb Meni na izdelku ali daljinskem upravljalniku. Po meniju se pomikajte s puščičnimi gumbi.
Možnosti menija, ki imajo puščico na skrajni desni, imajo podmenije. Za dostop do podmenija pritisnite puščični gumb za desno.
Navodila za pomikanje po meniju in izbiranje elementov so v spodnjem delu vseh zaslonov menija.
MENI
PODMENI
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check
Time
Auto Power On
Sleep Timer
Melody
Security
Panel Lock
Information
Setup
Option
Black Level
Background
3-5-1. Input
MENI
Source List
OPIS
Za izbiro naprave, povezane s projektorjem, ki jo želite uporabiti za prikazovanje.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<HDMI>
Za urejanje imen naprav, povezanih s projektorjem.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
Uporaba
3-5
MENI
Mode
OPIS
Izbira načina slike, ki ustreza vrsti projiciranih slik, ali izbira prilagojenega načina, ki ste ga ustvarili
glede na lastne potrebe.
<Mode>
•
<Dynamic >: Izbira slike za visoko ločljivost v svetlem prostoru.
•
<Standard>: Izbira slike za optimalni prikaz v običajnem okolju.
•
<Presentation> : Ta način je primeren za predstavitve.
•
<Text> : Ta način je primeren za delo z besedilom.
•
<Movie>: Ta način je primeren za gledanje filma.
•
<Game> : Ta slikovni način je optimiziran za igranje iger.
V načinu <Game> bo besedilo na mirujoči sliki prikazano nepravilno.
•
<User>: To je prilagojeni način, ki ga ustvarite s funkcijo <Mode>→<Save>.
Načina <Presentation> in <Text> sta omogočena samo, če je vhodni signal sinhroniziran z
računalnikom (D-Sub/HDMI).
Vsak način ima ločene upravljalnike za <Contrast>, <Brightness>, <Sharpness>, <Color> itd.
Ko dostopite do načina in spremenite (na primer) <Contrast>, spremenite kontrast samo za ta
način.
<Contrast >: Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
<Brightness >: za prilagajanje svetlosti cele slike.
<Sharpness >: Za prilagajanje ostrine slike.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Sharpness> ni
mogoče prilagajati.
<Color >: Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Color> ni mogoče
prilagajati.
<Tint>: Za naravnejše barve s povečanjem količine zelene ali rdeče barve v slikah.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI) ali PAL in SECAM v načinu
[AV], možnosti <Tint> ni mogoče prilagajati.
<Color Tone> : Za spremembo barvnega tona.
•
Tovarniške nastavitve: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>
•
Barvno temperaturo za spodnje elemente lahko izberete po vaši želji.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Za prilagoditev barvne temperature ravni bele.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Za prilagoditev barvne temperature ravni črne.
•
<Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma >: Za spreminjanje svetlosti vsakega barvnega tona na sliki.
•
Večja (+) ko je vrednost, večji je kontrast med svetlimi in temnimi predeli.
Manjša (-) ko je vrednost, temnejši so temni predeli.
•
Prilagodljiv razpon: -3 do +3
<Save >: Stanje zaslona, ki ste ga nastavili po svoji želji, lahko shranite z uporabo prikaza na zaslonu
<Mode> → <User>.
<Reset >: Za ponastavitev nastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Uporaba
3-5
MENI
Size
OPIS
S to funkcijo izberete velikost zaslona.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti <Zoom1>/<Zoom2>
nista podprti.
•
Position
<Normal>-<Zoom1>-<Zoom2>-<16 : 9>
S to funkcijo lahko prilagodite položaj slike, če ni poravnana.
Za prilagoditev izberite smer, v katero želite premakniti sliko, in nato pritiskajte puščični gumb, ki je
obrnjen v to smer.
Digital NR
Če je prikazana pikčasta črta na sliki ali pa slika miglja, lahko kakovost slike izboljšate tako, da omogočite funkcijo digitalnega odpravljanja šumov.
Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost <Digital NR> ne
deluje.
Black Level
Če je raven črne neprimerna za vhodni signal, so temni deli morda nejasni ali pretemni. S to funkcijo
lahko izberete raven črne, ki izboljša vidnost temnih delov.
<Black level> je mogoče omogočiti samo za
- način [AV];
- signale 480i ali 576i (signal YPbPr) v načinu [Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)];
- signale RGB v načinu [HDMI].
Za [AV] ter signale 480i in 576i načina Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub).
•
<0 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <0 IRE>.
•
<7.5 IRE> : Za nastavitev ravni črnine na <7.5 IRE>.
Za signal RGB načina <HDMI>
Overscan
•
<Normal >: za uporabo v normalnem okolju.
•
<Low > : Ko so temni deli slike presvetli.
S to funkcijo lahko odrežete rob slike, če so na njem prikazane odvečne informacije ali slike.
Zmanjšanje prevelike slike ni podprto v načinu [AV].
Zmanjšanje prevelike slike je podprto samo, če je vhodni signal sinhroniziran z napravo AV (DSub) alisinhroniziran z napravo AV (HDMI).
Če je možnost <Overscan> izklopljena, so morda prikazani tudi nepotrebni dodatni deli ob
robovih slike.
V tem primeru vklopite možnost <Overscan>.
Film Mode
S to funkcijo nastavite način prikaza, optimiziran za predvajanje filmov.
•
<Off>-<Auto>
<Film Mode> je podprt samo za [AV] ter signale 480i in 576i načina Sinhroniziranje z napravo
AV (D-Sub).
3-5
Uporaba
MENI
OPIS
PC
Pri računalniških signalih štiri funkcije računalnika odpravijo ali zmanjšajo šume, ki povzročajo nestabilno sliko, npr. migljajočo sliko. Če šuma ne uspete odpraviti s fino naravnavo, nastavite frekvenco
na najvišjo vrednost in nato znova izvedite fino poravnavo.
Te funkcije so podprte samo za vhod Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI) priključka
D-Sub.
Oglejte si razdelek Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI).
Zoom
•
<Auto Adjustment >: Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona računalnika.
•
<Coarse >: če se na zaslonu računalnika pojavijo navpične črte, lahko s to možnostjo prilagodite
frekvenco.
•
<Fine>: Za fino naravnavo zaslona računalnika.
•
<Reset >: S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve menija računalnika na tovarniške nastavitve.
Za povečanje slike na želeno velikost.
•
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
Funkcija je omogočena samo pri vhodnem signalu Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/
HDMI).
3-5-3. Setup
MENI
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
OPIS
Če želite sliko prilagoditi glede na mesto namestitve (na primer za polprosojnim platnom, obešenim
na strop), lahko projicirane slike obrnete navpično/vodoravno.
•
<Front-Floor >: Normalna slika
•
<Front-Ceiling >: Vodoravna/navpična obrnjena slika
•
<Rear-Floor>: Vodoravno obrnjena slika
•
<Rear-Ceiling >: Navpično obrnjena slika
S to funkcijo lahko nastavljate svetlost slike s prilagajanjem količine svetlobe, ki jo oddaja luč.
•
<Eco> : Ta način je optimiziran za platna, manjša od 100 palcev.
Ta način zmanjša svetlost luči, s čimer se podaljša življenjska doba luči ter zmanjša hrup in
poraba energije.
•
<Bright >: Ta način poveča svetlost luči v močno osvetljenem prostoru. Z večanjem svetlosti luči
se lahko krajša življenjska doba luči in povečata hrup in poraba energije.
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo <Auto Keystone> tako, da jo
nastavite na <On> (Vklop). Funkcija <V-Keystone> se zažene samodejno.
•
Uporaba
<Off >-<On>
3-5
MENI
OPIS
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega popravka trapezaste slike.
Med spreminjanjem keystone (trapezasta slika) je zvok projektorja začasno izklopljen.
S funkcijo popravka trapezaste slike ni mogoče popraviti popačenja prikaza na zaslonu.
Background
Izberete lahko sliko ali zaslon, ki se prikaže, ko zunanja naprava, povezana s projektorjem, ne oddaja
signala.
•
Test Pattern
Video Type
<Logo>-<Blue>-<Black>
Privzeti preskusni vzorec v projektorju. To funkcijo lahko uporabite kot referenčno sliko za optimiziranje namestitve projektorja in optimiziranje slik.
•
<Crosshatch> : Za preverjanje, ali je slika popačena.
•
<Screen Size> : Uporabite jo lahko za referenco in prikaz velikosti formatov slike, kot je 1,33: 1 in
1,78 : 1.
Če kakovost zaslona ni normalna, ker projektor ne prepozna vrste vhodnega signala samodejno v
načinu <PC> ali <HDMI>, lahko vhodni signal nastavite ročno z vrsto videa.
•
V načinu <PC> je meni omogočen samo za vhodne signale za sinhronizacijo z napravo AV (DSub). Pri ločeni sinhronizaciji V/N je meni omogočen samo za signal 1280 x 720p, 59,94 Hz/60
Hz.
•
•
<Auto>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
V načinu <HDMI> je možnost <Video Type> omogočena samo za signale 640 x 480p 59,94 Hz/
60 Hz in 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
•
<Auto>-<PC>-<AV>
Usage
PC menu
zoom
yniOwjP
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–GˆG
wjG›–G›ŒGkTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
yniOh}P
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒGyniG–œ›—œ›G–G
ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽG›ŒG€w‰w™G–œ›—œ›G–G
€w‰w™Oh}P ˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSGk}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒG
kTzœ‰G›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆGwjG›–G›ŒGoktpG
›Œ™”•ˆ“G
kšˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
l•ˆ‰“Œ‹
~Œ•GŠ–••ŒŠ›•ŽGˆ•Gh}G‹ŒŠŒGOz{iSG
k}kSGŒ›ŠˎPG›–G›ŒGoktpG›Œ™”•ˆ“G
l•ˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
kšˆ‰“Œ‹
T
T
T
wj
h}
hœ›–
3-5
Color,
Sharpness,
Tint
hœ›–GšŒ››•Žš
Uporaba
MENI
OPIS
Caption
Funkcija <Caption> je podprta pri zunanjih analognih signalih prek video vhoda, ki vsebujejo podnapise.
•
<Caption> : <Off>-<On>
•
<Mode> : <Caption>-<Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
Funkcija <Caption> (Podnapisi) ni na voljo v načinih <PC> (vključno s sestavnimi deli) ali
<HDMI>.
Glede na zunanji signal je morda treba spremeniti kanal ali nastavitev <Field>.
Možnosti <Channel> in <Field> vsebujeta različne informacije. Možnost <Field><2> vsebuje
dodatne informacije, ki dopolnjujejo informacije v možnosti <Field><1>.
(če so na primer v možnosti <Channel><1> na voljo angleški podnapisi, so v možnosti
<Channel><2> na voljo španski podnapisi.)
Reset
S to funkcijo lahko ponastavite različne nastavitve na tovarniške.
•
<Factory Default> : Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
•
<Reset Filter Time> : Za ponastavitev časa filtra.
3-5-4. Option
MENI
Language
Menu Option
OPIS
S to funkcijo lahko izberete jezik zaslona menija.
•
<Position>: Za pomikanje položaja menija navzgor/navzdol/levo/desno.
•
<Transparency >: Za nastavitev prosojnosti menija.
•
<Display Time> : Za nastavitev časa prikaza menija.
•
•
Sound
<5 sec>-<10 sec>-<30 sec>-<60 sec>-<90 sec>-<120 sec>-<Stay On >
Projektor je opremljen z notranjim 7 W zvočnikom (mono).
•
Filter Check Time
<High>-<Medium>-<Low>-<Opaque>
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Za nastavitev obdobja preverjanja za filter (enota: ura.)
•
<Off>-<100>-<200>-<400>-<800>
Če je čas uporabe filtra daljši od obdobja preverjanja filtra, se ob vsakem vklopu projektorja
za 1 minuto prikaže sporočilo o preverjanju filtra.
Sporočilo o preverjanju filtra: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".
Uporaba
3-5
MENI
OPIS
Auto Power On
Če je vklopljena funkcija samodejnega vklopa, se projektor – če je napajan – samodejno vklopi, ne da
bi pritisnili gumb za napajanje.
•
Sleep Timer
<Off>-<On>
Če je vklopljen izklopni časovnik, se projektor – če določen čas ne prejme vhodnega signala – samodejno izklopi.
(V tem času ne sme biti pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja.)
•
Melody
<Off>-<10 min>-<20 min>-<30 min>
Nastavite lahko, da se ob vklopu in izklopu projektorja predvaja melodija.
•
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
Samo pri SP-M220S / SP-M250S.
Security
Za preprečevanje tatvin lahko nastavite geslo, ki ga morajo uporabniki vnesti ob vklopu projektorja.
Če nastavite geslo, projektorja brez tega ne bo več mogoče uporabljati.
•
•
<Power On Protection>
•
<Off> : Vnesite trenutno geslo in izklopite funkcijo zaščite.
•
<On> : Vnesite novo geslo in vklopite funkcijo zaščite.
<Change Password> : Spremenite trenutno geslo.
Za vnos ali spreminjanje gesla uporabite prikazane številčne tipke.
Panel Lock
Gumbe na ohišju projektorja lahko onemogočite, tako da je mogoče projektor upravljati samo z daljinskim upravljalnikom.
•
Information
3-5
<Off> - <On>
Preverite lahko signale zunanjega vira, nastavitev slike in prilagoditev slike računalnika.
Uporaba
4
Odpravljanje težav
4-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Namestitev in
povezava
Meni in
daljinski
upravljalnik
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
Preverite povezave napajalnega kabla.
Projektor želim namestiti na strop.
Okvir za namestitev na strop je naprodaj ločeno. Obrnite se na
lokalnega prodajalca izdelkov.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
Video kabel ali kabli morajo biti na obeh straneh pravilno priklopljeni v ustrezno vtičnico ali vtičnice. Če naprava ni pravilno
priključena, je ni mogoče izbrati.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen zunanji vir.
Preverite baterijo v daljinskem upravljalniku. Če je z njo kaj
narobe, jo zamenjajte z novo baterijo priporočene velikosti.
Daljinski upravljalnik usmerite v senzor na hrbtnem delu enote
z razdalje do približno 10 m. Odstranite morebitne ovire med
daljinskim upravljalnikom in izdelkom.
Neposredna svetloba iz 3-smernih žarnic in drugih svetlobnih
naprav na daljinski senzor projektorja lahko zmanjša občutljivost in povzroči nepravilno delovanje daljinskega upravljalnika.
Preverite, ali je prostor za baterijo v daljinskem upravljalniku
prazen.
Preverite, ali je indikator na zgornjem delu projektorja vklopljen.
Menija ni mogoče izbrati.
Odpravljanje težav
Preverite, ali je meni sive barve. Sivi elementi menija niso na
voljo.
4-1
Znaki
Slika in
zunanji vir
Slik ni mogoče videti.
Odpravljanje težav
Prepričajte se, da je napajalni kabel projektorja priključen.
Prepričajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
Preverite, ali so priključki ustrezno povezani z vrati na hrbtnem
delu projektorja.
Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
Prepričajte se, da nastavitvi <Color> in <Brightness> nista na
najnižji vrednosti.
Blede barve.
Prilagodite <Tint> in <Contrast>.
Slike niso jasne.
Prilagodite izostritev.
Preverite, ali je projektor preblizu ali predaleč od platna.
Nenavadni zvoki.
Če nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni center.
Indikator delovanja LED sveti.
Obrnite se na korektivne ukrepe glede na indikatorje LED.
Na sliki se prikažejo črte.
Pri uporabi računalnika se lahko na zaslonu pojavijo motnje.
Prilagodite frekvenco (hitrost osveževanja) zaslona.
Prikazana ni nobena slika zunanje naprave.
Preverite stanje delovanja zunanje naprave. Preverite tudi, ali
so bili prilagoditveni elementi menija, kot sta <Brightness> in
<Contrast>, pravilno spremenjeni na zaslonu z ukazi <Mode>
v meniju projektorja.
Prikazan je samo moder zaslon.
Zunanje naprave morajo biti pravilno priključene. Znova preverite priključitvene kable.
Slika je črno-bela, nenavadne barve, pretemna ali presvetla.
Kot je navedeno zgoraj, v meniju preverite prilagoditvene elemente, kot so <Brightness>, <Contrast> ali <Color>.
Za obnovitev različnih nastavitev na tovarniške v meniju
zaženite <Factory Default>.
4-1
Odpravljanje težav
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
MODEL
Plošča
Lamp
0,55-palčni LCD s 3 ploščami
Ločljivost
SVGA (800 x 600)
Poraba toka
260 W
Napajanje
100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba toka
200 W
Življenjska doba
3.000 ur (način Eco: 5.000 ur )
279 x 229 x 79 mm
Teža
2,5 Kg
Vhodni signal
280 W
210W
300 W
230W
Svetlost
2.000 ANSI
2.200 ANSI
Kontrast
500:1
2000:1 (Samo v dinamičnem slikovnem
načinu)
Oddaljenost projekcije
1 m – 14 m
Popravek trapezaste slike
navpično (±20˚)
Prilagajanje zooma
Ročno
Prilagajanje izostritve
Ročno
Velikost slike (diagonala)
Diagonala 30–400 palcev
Objektiv
F=1,58 ~ 1,70, f=16,4 mm ~ 19,7 mm
Razmerje zooma
1:1,2
15-pinski D-Sub
Analogni RGB, analogni YPbPr
HDMI
Digitalni RGB, digitalni YPbPr
RCA x 1
Kompozitni video
Zvočnik
Okolje uporabe
SP-M250S
4:3
Dimenzije
Glavne funkcije
SP-M220S
Velikost
Razmerje stranic
Napajanje
SP-M200S
2.500 ANSI
7 W (Mono)
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
vlažnost 20 % ~ 80 % (brez kondenzacije)
Shranjevanje: Temperatura -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
vlažnost 10 % ~ 90 % (brez kondenzacije)
Hrup
Način Eco
31dB
svetli način
36dB
35 dB
35 dB
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMC za uporabo v
stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so
namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
Dodatne informacije
5-1
Zaslon LCD, ki je uporabljen v projektorju LCD, je sestavljen iz več tisoč drobnih slikovnih pik. Kot druge video prikazovalne
naprave tudi zaslon LCD lahko vsebuje okvarjene slikovne pike, ki ne delujejo. Pri dostavi izdelka proizvajalec zaslona LCD
in naše podjetje strogo nadzoruje, da je ugotavljanje okvarjenih slikovnih pik in določanje števila okvarjenih slikovnih pik, ki
jih sme zaslon LCD vsebovati, v skladu z ustreznimi standardi. Čeprav je lahko na zaslonu nekaj mrtvih slikovnih pik, to ne
vpliva na splošno kakovost zaslona in življenjsko dobo izdelka.
5-1
Dodatne informacije
5-2
RS232C Tabela ukazov
Komunikacijski format (v skladu s standardom RS232C)
•
Hitrost prenosa: 9.600 b/s
•
parnost: Brez
•
Podatkovni biti: 8, zaključni bit: 1
•
Nadzor pretoka: Brez
Protokol serijske komunikacije
1. Struktura paketa ukazov [7 bajtov]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
vrednost
CS
Paket ukazov je skupaj sestavljen iz 7 bajtov.
•
Bajta 0x08 in 0x22 označujeta, da je paket namenjen serijski komunikaciji.
•
Naslednji 4 bajti predstavljajo vnaprej določen ukaz, ki ga lahko opredeli uporabnik.
•
Zadnji bajt je kontrolna vsota, ki preveri veljavnost trenutnega paketa.
•
Glava [2 bajta]: Vnaprej določeni vrednosti 0x08 in 0x22.
•
Cmd1 [1 bajt]: Prva vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd2 [1 bajt]: Druga vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Cmd3 [1 bajt]: Tretja vrednost kode, opredeljene na seznamu ukazov (šestnajstiško)
•
Vrednost [1 bajt]: Vhodni parameter za ukaz (privzeto: 0) (šestnajstiško)
•
CS [1 bajt]: Kontrolna vsota (dvojiški komplement vsote vseh vrednosti, razen vrednosti CS).
2. Struktura paketa odgovorov [3 bajti]
1. Uspešno
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Neuspešno
0x03
•
Če ima prejeti paket iz zunanje naprave veljavno vrednost, je poslan paket z odgovorom Uspešno. V nasprotnem
primeru je poslan paket z odgovorom Neuspešno.
•
Paket z odgovorom Neuspešno je poslan:
•
•
Dolžina prejetega paketa ni enaka 7 bajtov.
•
Vrednost 2-bajtne glave paketa ni enaka 0x08, 0x22.
•
Kontrolna vsota je nepravilna.
Zunanja naprava je zaznala napako.
•
Zunanja naprava paket označi kot Neuspešno, če v roku 100 ms ne prejme paketa Uspešno.
Dodatne informacije
5-2
Tabela ukazov
NADZORNI ELEMENT
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Input
5-2
Source List
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Power On
Protection
0
1
On
Blank
VREDNOS
T
OK
Direct
Volume
Continuous
0x00
CMD2
0
1
(0~9)
0x05
0x00
0x00
(0~9)
AV
AV
0x0A
0x00
0x01
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Mode
Dynamic
CMD1
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Standard
1
Presentation
2
Text
3
Movie
4
Game
5
User
6
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
Tint (G/R)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
Color Tone
Cool2
0x0A
0x00
1
WB
Dodatne informacije
Cool1
2
Warm1
3
Warm2
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
5-2
NADZORNI ELEMENT
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
5-2
0
1
Auto adjustment
Coarse
0
1
Auto
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
VREDNOS
T
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Picture
Horizontal
Position
Continuous
Vertical Position
Continuous
Dodatne informacije
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
VREDNOS
T
0
1
0x1B
0x00
0
1
5-2
NADZORNI ELEMENT
Setup
Install
Lamp Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto
Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YPbPr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Direct Factory Default
3
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Direct Reset
Filter Time
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
OK
Text
Channel
0
OK
On
5-2
0
2
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
Front-Ceiling
Bright
Keystone
VREDNOS
T
0
1
0x03
0
1
Dodatne informacije
NADZORNI ELEMENT
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
VREDNOS
T
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
中国语
9
한국어
10
Türkçe
11
ไทย
12
Position
Transparency
Display Time
Dodatne informacije
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
5-2
NADZORNI ELEMENT
Option
Sound
100Hz
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x01
Down
300Hz
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Off
Up
0x05
1
0x05
0x00
200
2
400
3
800
4
Sleep Timer
Off
0x06
0x00
On
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
Information
Off
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
On
5-2
0
1
Off
Melody
0
100
Auto Power
ON
Panel Lock
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
VREDNOS
T
Off
1
0x0B
0x00
0
Low
1
Medium
2
High
3
Dodatne informacije
5-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A.
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
5-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
5-3
Dodatne informacije
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
5-3
5-4
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji označuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo ločite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in načinu okolju varnega recikliranja te opreme obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske dobe
ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd ali Pb, to
pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih odpadkov in jih
reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
5-4
Dodatne informacije

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • LCD 2000 ANSI lumens
  • Lamp 3000 h
  • WXGA (1280x800) 500:1
  • Screen size compatibility: 762 - 10160 mm (30 - 400")
  • Built-in speaker(s) 7 W
  • 240 W

Related manuals

Download PDF

advertisement