Samsung | HG48ED690UB | Samsung 55'' LED Hospitality Display HD690U Navodila

Televizor LED
Priročnik za namestitev
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung. Za prejem popolnejše storitve
registrirajte svoj izdelek na
www.samsung.com/register
Model
Serijska št.
Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen.
Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Navodila
Televizor je opremljen z interaktivno funkcionalnostjo prek sprejemnika SBB/STB, ki je povezan s televizorjem in drugimi televizorji v
računalniškem nadzornem sistemu za hotele in druga podjetja v gostinskem sektorju.
Interaktivno: Ob prvem vklopu televizorja ta pošlje ukaz za identifikacijo sprejemnika SBB/STB. Če je sprejemnik prepoznan, televizor
preklopi v način ONLINE in polno upravljanje poteka prek sprejemnika SBB/STB.
Če ima televizor izbran način ONLINE, ne sprejema več infrardečih ukazov (daljinskega upravljalnika Samsung) in se odziva v skladu s protokolom vmesnika.
Samostojno: Če televizor ne prepozna sprejemnika SBB/STB, morate preklopiti televizor v SAMOSTOJNI način z omejenim delovanjem.
Načini delovanja
Ko televizor (v hotelskem načinu) upravljate s sprejemnikom SBB/STB, je v enem od naslednjih dveh stanj:
• ONLINE ali STAND-ALONE. V stanju STAND-ALONE televizor deluje kot hotelski televizor, toda brez aktivne komunikacije. To preprečuje
gostom, da bi obšli sistem in odklopili sprejemnik SBB/STB.
Hotelski
televizor
Vklop hotelskega
načina
Napajanje
VKLOP
Samostojni način
SBB/STB v spletnem
načinu, če uspe
eden od desetih
poskusov
Stanje SBB/STB SBB/STB v spletnem
poskus na vsaki dve
načinu - 10 zaporednih
sekundi
neuspešnih poskusov
Spletni način
Hitrost poročanja 20/sek
Za podrobne nastavitve za samostojni ali interaktivni način si preberite strani 20-24 (Nastavitev podatkov hotelske možnosti: samostojni
način in interaktivni način)
• Nekatere funkcije so morda omejene, da gostje ne morejo "obiti" sistema televizorja.
• Brez glavnega menija (interaktivni način) ali menija s kanali, funkcije Plug & Play v glavnem meniju (samostojni način)
• Omejena glasnost in možnost zaklepanja ali odklepanja tipk na plošči
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega
programa, panorama, slikovna oblika zapisa 4 : 3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje
mirujoče slike lahko povzroči neenakomerno obrabo fosfornega premaza na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost
takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:
• Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
• Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
• Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko
namreč pospešijo nastajanje vžgane slike.
• Pogosto uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik. Podrobnosti si oglejte v ustreznem
razdelku uporabniškega priročnika.
Zaščita mesta namestitve
Med izdelkom in drugimi predmeti (npr. stenami) zagotovite zahtevano razdaljo za ustrezno prezračevanje.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali okvare izdelka zaradi povišanja notranje temperature.
• Pri namestitvi na stojalo ali pritrditvi na steno uporabite samo dele, ki jih nudi družba Samsung Electronics.
–– Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesnih poškodb zaradi padca izdelka.
• Videz se lahko razlikuje, odvisno od izdelka.
Namestitev s stojalom
Pritrditev na steno
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Vsebine
yy Namestitev stojala za televizor LED.......................................................................................................................... 5
yy Ogled plošče s priključki.............................................................................................................................................. 7
yy Kontrolnik televizorja................................................................................................................................................... 10
yy Ogled daljinskega upravljalnika................................................................................................................................. 11
yy Povezava televizorja s sprejemnikom SBB............................................................................................................... 13
yy Priključitev kopalniških zvočnikov............................................................................................................................. 14
yy Vzpostavitev povezave z MediaHub HD.................................................................................................................... 16
yy Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)........................................................................................................... 17
yy Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)......................................... 19
yy Nastavitev podatkov hotelske možnosti.................................................................................................................. 20
yy Nameščanje stenskega nosilca.................................................................................................................................. 63
yy Pritrjevanje televizorja na steno................................................................................................................................ 64
yy Ključavnica Kensington proti kraji............................................................................................................................. 64
yy Specifikacije................................................................................................................................................................... 65
yy Dimenzije........................................................................................................................................................................ 66
Slovenščina
3
SLOVENŠČINA
yy Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Preverite, ali ste s televizorjem LED dobili naslednje predmete. Če kateri element manjka, se obrnite na prodajalca.
✎✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.
• Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
• Napajalni kabel/podatkovni kabel
• Navodila za hitro nastavitev
• Navodila lastnika
Varnostna navodila (niso na voljo za vse lokacije)
• Adapter za kartico za splošni vmesnik
✎✎ Stojalo in vijak stojala morda nista priložena, odvisno od modela.
✎✎ Podatkovni kabel morda ni priložen, odvisno od ponudnika SI.
Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna & elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za ločeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske opreme
(npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško zdravje zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Uporabniki v gospodinjstvih
naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju varno recikliranje, pokličejo
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti
določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi
komunalnimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno vračilo baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove življenjske
dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so navedeni kemični simboli Hg, Cd
ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji presega količino, ki je priporočena v
direktivi ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odstranjene, lahko te snovi škodujejo človekovemu zdravju ali
okolju. Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih
odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
4
Slovenščina
Namestitev stojala za televizor LED
Sestavni deli stojala
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
B 1 EA
A 1 EA
C
Stojalo
1
Vodilni nosilec
2
x8 (M4 x L14)
Vijaki
C
x4 (M4 X L14)
!
3
✎✎ Mizo pokrijte z mehkim prtom,
da zaščitite televizor, nato pa
položite televizor na prt z zaslonom
obrnjenim navzdol.
✎✎ Vodilni nosilec vstavite v režo na
spodnji strani televizorja.
✎✎ Potisnite ga do končne črte v smeri
puščice.
Slovenščina
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
!
✎✎ Vijake privijte v ustreznem vrstnem redu, ki je
opisan v priročniku.
✎✎ OPOMBA
• Med sestavljanjem sestavnih delov bodite pozorni, katera stran je sprednja in katera hrbtna.
• Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
6
Slovenščina
Ogled plošče s priključki
1
RJP
2
3
VOL-CTRL
4
DVI
AUDIO IN
6
9
0
5
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
(DVI)
6
HDMI IN 2
7
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
LAN
8
!
@
#
✎✎ Ob vsakem priklopu zunanje naprave v vaš televizor mora biti enota izklopljena.
✎✎ Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
1 RJP
Ta vrata so komunikacijska vrata RJP (Remote Jack Pack), ki omogočajo priklop različnih naprav na dodatne module za
izboljšanje uporabniške izkušnje in praktičnosti naprave.
2 VARIABLE AUDIO OUT
Uporablja se za izhod za zvočni signal kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in spremenljivih vrat
(RCA).
3 VOL-CTRL
Uporablja se za uravnavanje glasnosti kopalniškega zvočnika. Priklop kopalniške stenske vtičnice in vrat VOLCTRL.
4 DVI AUDIO IN
Priključi se v vhodne zvočne priključke na ojačevalniku/domačem kinu.
5 USB (5V 0.5A), USB 3.0 (HDD/1.0A) / CLONING
–– Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
–– Storitvena povezava
6 HDMI IN 1(DVI), 2, 3(ARC)
Priklop v vhod HDMI naprave z izhodom HDMI.
✎✎ Za povezavo HDMI-HDMI ne potrebujete zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo tako zvočni kot slikovni signal.
✎✎ Uporabite vhod HDMI IN 1 (DVI) za povezavo DVI z zunanjo napravo. Uporabite kabel za povezavo DVI-HDMI ali
adapter DVI-HDMI (iz DVI v HDMI) za video povezavo in vhode DVI AUDIO IN za zvočno povezavo.
✎✎ Za najboljšo kakovost pri gledanju slik v UHD uporabite kabel, krajši od 3 m (10 čevljev).
Slovenščina
7
7 LAN
Povezava z žičnim omrežjem LAN s kablom CAT 7
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor prejemati signal iz enega od naslednjih virov:
–– Zunanja antena/sistem kabelske televizije
9 DATA
–– Uporablja se za podporo podatkovni komunikaciji med televizorjem in sprejemnikom SBB.
–– Povezava prek televizijskih vtičev vrste RJ-12.
0 COMPONENT/AV IN 1
–– Zvočne kable priključite v "R-AUDIO-L" na televizorju, druge konce pa v ustrezne izhodne zvočne priključke na
zvočni/video napravi.
–– Zvočne kable RCA (izbirno) priključite v "R-AUDIO-L" na hrbtni strani televizorja, druge konce pa v ustrezne
izhodne zvočne priključke na zunanji napravi.
–– Med povezovanjem AV IN 1 se barva priključka AV IN 1 [Y/VIDEO] (zelena) ne ujema z barvo videokabla (rumena).
! DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezava s digitalno zvočno komponento
@ HP-ID
Kabel sočasno priključite v HP-ID in vhod za slušalke ter v ločen sprejemnik za slušalke. Glejte stran 15. Ko priključite
slušalke v sprejemnik za slušalke, deluje enako kot funkcija slušalk.
# VHOD ZA SLUŠALKE
V vhod za slušalke na svojem televizorju lahko priključite slušalke. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih
zvočnikov onemogočen.
Načini prikaza
Izberete lahko tudi eno izmed standardnih ločljivosti, ki so navedene v stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno
prilagodil vaši izbiri.
Ko televizor povežete z računalnikom, v računalniku nastavite ločljivost zaslona televizorja. Optimalna ločljivost je 3840
x 2160 pri 60 Hz. Če je nastavljena ločljivost, ki ni navedena spodaj, je zaslon televizorja lahko prazen. Pravilno nastavite
ločljivost; oglejte si navodila za uporabo računalnika ali njegove grafične kartice.
V tabeli so navedene priporočene ločljivosti.
✎✎ Optimalna ločljivost je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
8
Način
Ločljivost
Prikaz
oblike
zapisa
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Frekvenca ure (MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
Slovenščina
Način
Ločljivost
Prikaz
oblike
zapisa
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Frekvenca ure (MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Za povezavo s kablom HDMI/DVI morate uporabiti priključek HDMI IN 1 (DVI).
✎✎ Način prepletanja ni podprt.
✎✎ Televizor morda ne bo deloval normalno, če izberete nestandarden video format.
✎✎ Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. SOG ni podprt.
Slovenščina
9
Kontrolnik televizorja
Kontrolnik televizorja je večsmerni gumb, s katerim lahko krmarite brez daljinskega upravljalnika.
✎✎ Nekatere funkcije, ki zahtevajo kodo PIN, morda ne bodo na voljo.
✎✎ Barva in oblika izdelka se lahko razlikujeta glede na model.
✎✎ Za izhod iz menija pritisnite kontrolnik za več kot 1 sekundo.
✎✎ Ko izbirate funkcijo s premikanjem kontrolnika navzgor, navzdol, levo ali desno, ne pritisnite kontrolnika. Če najprej
uporabite kontrolnik, ga ne boste mogli uporabiti za premik navzgor, navzdol, levo ali desno.
Meni funkcij
Kontrolnik televizorja
Slika prikazuje pogled na sprednjo stran
televizorja.
Senzor daljinskega upravljalnika
Vklop
Vklopite televizor s pritiskom kontrolnika v načinu mirovanja.
Nastavitev glasnosti
Nastavite glasnost s premikanjem kontrolnika z ene strani na drugo, ko je televizor
vklopljen.
Izbira kanala
Kanal izberite s premikanjem kontrolnika navzgor ali navzdol, ko je televizor
vklopljen.
Uporaba menija s funkcijami
Ko je televizor vklopljen, pritisnite kontrolnik, da se pojavi meni s funkcijami. Če ga
ponovno pritisnete, zaslon menija s funkcijami izgine.
Uporaba menija
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere MENU(m). Na
televizorju se prikaže prikaz na zaslonu.
Izbira Vir
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere Vir(s). Prikaže se
zaslon s seznamom Vir.
Izbira SMART HUB ( ™ )
Če je meni s funkcijami viden, se s kontrolnikom premaknite navzgor in izberite
SMART HUB (™). Prikaže se glavni zaslon SMART HUB. Izberite aplikacijo tako, da
premaknete in pritisnete kontrolnik.
Izklop
S premikanjem kontrolnik po zaslonu menija s funkcijami izbere Izklop(P) za izklop
televizorja.
✎✎ Če želite zapreti meni SMART HUB ali Vir, držite kontrolnik dlje od 1 sekundo.
Stanje pripravljenosti
Izdelka ne puščajte dlje časa v stanju pripravljenosti (na primer, ko ste na počitnicah). Čeprav je gumb za vklop/izklop
izklopljen, se nekaj električne energije še vedno porablja.
10
Slovenščina
Ogled daljinskega upravljalnika
✎✎ Ta daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi za napajanje, kanale in glasnost opremljeni z
Braillovo pisavo.
SOURCE
Vklop in izklop televizorja.
Prikaz in izbira razpoložljivih video
virov.
Neposreden dostop do kanalov.
GUIDE
Izmenična izbira možnosti Teletext
(Teletekst), Double (Dvojno) ali Mix
(Mešano).
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG).
Začasen izklop zvoka.
Preklopite kanale.
Nastavitev glasnosti.
Prikaz seznama kanalov na zaslonu.
Preklop na zaslon HOME.
HOME
Prikaz glavnega menija na zaslonu.
CONTENT
CLOCK
Hitra izbira pogosto uporabljenih
funkcij.
Izbira elementov menija na zaslonu
in sprememba vrednosti menija.
Oglejte si Zač. zaslon vsebine.
Pritisnite za prikaz informacij na
zaslonu televizorja.
CLOCK: Ko pritisnete tipko INFO v
načinu pripravljenosti, se na zaslonu
televizorja prikaže ura.
Izhod iz menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Gubi v meniju Seznam kanalov, Zač.
zaslon vsebine itd.
ALARM: Vnesite uro, ob kateri
naj se televizor vklopi.
X: Vklop ali izklop 3D-slike. (ni
na voljo.)
SUBT.: Prikaz digitalnih
podnapisov.
ALARM
Te gumbe uporabite v Zač. zaslon
vsebine.
Slovenščina
11
Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)
X
Y
Z
✎✎ OPOMBA
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7m od televizorja.
• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini posebnih
fluorescentnih luči in neonskih napisov.
• Barva in oblika sta odvisni od modela.
• Gumba "HOME' & '3D" na daljinskem upravljalniku nista podprta. Televizor se ne odziva na pritiske teh gumbov.
12
Slovenščina
Povezava televizorja s sprejemnikom SBB
Hrbtna plošča televizorja
ETH MODEM
Podatkovni kabel
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. S podatkovnim kablom povežite vhod DATA na televizorju z vhodom [ETH MODEM] na sprejemniku STB (SBB).
✎✎ Uporabite podatkovno komunikacijo.
¦¦ Seznam dobaviteljev in združljivih podatkovnih kablov, ki je priložen televizorju
•Potrdite, da uporabljate ustrezen podatkovni kabel za svojega dobavitelja. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih
kablih.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Slovenščina
13
Priključitev kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način.
¦¦ Povezava prek spremenljivega izhoda (na voljo brez zunanjega ojačevalnika)
Hrbtna plošča televizorja
1
RJP
Zvočnik
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
DVI
AUDIO IN
Enota za
uravnavanje
glasnosti
1. Povežite vrata VARIABLE AUDIO OUT na televizorju s stenskimi kopalniškimi zvočniki v hotelu.
Zvočnik +
Zvočnik -
N/C
2. Povežite vhod VOL-CTRL na televizorju z vrati stikala na enoti za uravnavanje glasnosti na steni kopalnice v hotelu.
✎✎ Največja izhodna moč zvočnika je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Vrata VARIABLE AUDIO OUT podpirajo samo izhod za zvočni signal MONO.
• Namestitev enote za uravnavanje glasnosti
–– Če konfigurirate enoto za uravnavanje glasnosti, kot je prikazano na sliki, lahko uravnavate glasnost kopalniških
zvočnikov.
–– Enoto za uravnavanje glasnosti in televizor povezuje običajni 3,5 mm telefonski vtič.
–– Stikalo enote za uravnavanje glasnosti deluje na dotik.
✎✎ Nastavitev načina Sub AMP
–– 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
–– 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika. Glasnost globokotonca je odvisna od
vrednosti glasnosti vklopljene naprave, najmanjše glasnosti in največje glasnosti v hotelskem načinu.
–– 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
• Specifikacije vrat spremenljivega izhoda
–– Žica zvočnika: Uporabite kabel zvočnika, ki ni daljši od 25 m (82 čevljev).
Enota za uravnavanje glasnosti
GLASNOST – ZVIŠAJ (črna/rdeča 2)
VOL +
1
3
2
GLASNOST –
ZNIŽAJ (bela
1)
14
GND (zaščitena
žica 3)
Slovenščina
VOL -
¦¦ Vhod zvočne zanke
Na posteljo ali pisarniško mizo lahko namestite dodaten sprejemnik za slušalke za večjo praktičnost. Postopki namestitve
so opisani v nadaljevanju.
• Podrobna shema sprejemnika za slušalke.
Hrbtna plošča televizorja
HEADPHON BOX
Vhod za slušalke
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Vhod za slušalke>
Slovenščina
15
Vzpostavitev povezave z MediaHub HD
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z MediaHub HD na hotelski mizi.
Hrbtna stran MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Hrbtna plošča televizorja
RJP
1 Podatkovni
kabel RS-232
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
2 Kabel HDMI
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. Povežite vrata RJP na televizorju in vrata RS/232 na MediaHub HD.
2. Povežite vrata HDMI IN 1(DVI), 2 ali 3(ARC) na televizorju in vrata HDMI na MediaHub HD.
•MediaHub HD
–– MediaHub HD je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (A/V, Audio, PC, HDMI in USB) in ustreznimi
izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo MediaHub s televizorjem. MediaHub komunicira s televizorjem
prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev zunanjega vira na
MediaHub. MediaHub komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor
preklopi na dejavni zunanji vir.
–– Vrata HDMI na MediaHub morate povezati z vrati HDMI IN 1 (DVI) na televizorju.
–– Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
• Posebne funkcije
–– PIP
–– Samodejno zaznavanje
16
Slovenščina
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Predvajanje na vsakem zunanjem viru, ki je povezan z vrati RJP na hotelski mizi.
Hrbtna stran RJP
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
2 Kabel zvočnega signala
RJP
3 Kabel slikovnega signala
1 D-sub/kabel PC Audio
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
4 Kabel HDMI
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Hrbtna plošča televizorja
1. Povežite vrata DVI AUDIO IN na televizorju z vrati PC/AUDIO na RJP.
2. Povežite vrata AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
3. Povežite vrata AV IN 1 [VIDEO] na televizorju z vrati VIDEO na RJP.
4. Povežite vrata HDMI IN 1(DVI), 2 ali 3(ARC) na televizorju in vrata HDMI na RJP.
5. Povežite vrata RJP na televizorju z vrati RS/232 na RJP.
✎✎ RJP (Remote Jack Pack), ki je združljiv s tem televizorjem Samsung, je TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) in TA7660 (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): RJP je kratica za Remote Jack Pack. RJP je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko
(A/V, Audio, PC in HDMI) in ustreznimi izhodi. Ustrezni viri izhodnega signala povezujejo RJP s televizorjem. RJP
komunicira s televizorjem prek vrat RS232. Hot Plug & Play je funkcija, ki hotelskim gostom omogoča priključitev
zunanjega vira na RJP. RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih/nedejavnih virih. Televizor bo
preklopil na dejaven zunanji vir glede na prednostno nastavitev uporabnika.
✎✎ Za povezavo z RJP lahko izberete HDMI IN 1(DVI), 2 ali 3(ARC) in AV IN 1.
✎✎ Ko je televizor vključen, povežite televizor in vrata RJP v desetih sekundah.
Slovenščina
17
• RJP lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve s sočasnim pritiskom na gumba A/V in HDMI za deset sekund.
Vse svetleče diode bodo petkrat utripnile, kar pomeni, da je ponastavitev končana.
• RJP bo samodejno ugasnil vse svetleče diode po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje
v hotelski sobi. Ugasnjene svetleče diode se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in
petminutno odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na
izbrani vir in zasvetila bo ustrezna svetleča dioda.
• Po ponastavitvi RJP ali VKLOPU/IZKLOPU televizorja je treba počakati približno deset sekund za vzpostavitev
komunikacije med televizorjem in RJP.
• V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga potrebuje televizor za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Vir
AV
Računalnik
HDMI
Vzpostavitev
povezave
2s
0,7 s
3,9 s
✎✎ Scenarij 2: Ko sta priključena vsaj dva vira in je povezava z vhodnim virom prekinjena, nato pa ponovno
vzpostavljena.
Vir
AV
Računalnik
HDMI
Prekinitev
povezave
4,5 s
0,7 s
3,9 s
Vzpostavitev
povezave
2s
0,7 s
3,9 s
Skupno
6,5 s
1,4 s
7,8 s
✎✎ Primer: Če ima RJP priključene vse svoje aktivne vire AV, PC in HDMI, ima AV prednost pred vsemi. Če je RJP v
načinu HDMI in gost odstrani, nato pa znova priključi AV, bo minimalni čas, ki je potreben za preklop na AV, 6,5
sekunde.
• Če želite priključiti zvočni vir (predvajalnik iPod ali mp3), mora biti način za glasbo ON in funkcija zaznavanja vhoda
OFF.
• Podprti so vhodni viri A/V, PC in HDMI.
18
Slovenščina
Vstavitev v režo za COMMON INTERFACE (reža za kartico za gledanja televizorja)
✎✎ Scenarij 1: Priključen ni noben vhodni vir.
Namestitev adapterja za kartico za splošni vmesnik
Adapter namestite, kot je prikazano ob strani.
✎✎ Pred namestitvijo adapterja za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK
odstranite nalepko s televizorja.
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem
postopku.
✎✎ Priporočamo, da pred namestitvijo opreme za pritrditev na steno
priključite adapter ali vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali
KARTICO CI+".
Hrbtna
stran
televizorja
1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku
1.
✎✎ Odprtini sta na hrbtni strani televizorja, in sicer ob vratih za
COMMON INTERFACE.
2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata COMMON INTERFACE na izdelku 2.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".
Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi
jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili adapter za kartico za splošni vmesnik
na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.
Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI
VMESNIK ali KARTICA CI+".
• Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo
na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo "Kodiran signal".
• V 2–3 minutah se prikažejo informacije o seznanitvi s telefonsko
številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", IDjem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se
obrnite na ponudnika storitev.
• Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo
"Posodabljanje je dokončano", kar pomeni, da je seznam kanalov
posodobljen.
✎✎ OPOMBA
• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
• Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri
padcu lahko poškoduje.
• "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
• Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
• "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri
pooblaščenem prodajalcu.
• Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
• Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na
zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
Slovenščina
19
Nastavitev podatkov hotelske možnosti
Vnos: Pritisnite gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v tem vrstnem redu. (Iz načina Hospitality (Gostinstvo) je nastavljen
način Standalone (Samostojni).)
Izhod iz tega menija: izklop in ponovni vkop.
✎✎ Nekateri meniji ne obstajajo v televizorju, odvisno od modela in regije.
Funkcija hotelskega televizorja
Opis
Kategorija
Možnost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Nastavite privzete vrednosti, ki bodo uporabljene ob vklopu televizorja.
• User Defined: Omogoča ročno nastavitev kanala ob vklopu in vrste kanala. Spodaj si oglejte
kanal ob vklopu in vrsto kanala.
• Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se prikaže kanal, ki je
nastavljen ob izklopu televizorja.
Power On Channel
Num
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Power On Channel
Type
Izberite pas kanala: AIR (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni pas), CATV (analogni
kabelski pas), CDTV (digitalni kabelski pas)
Power On Volume
• User Defined: Omogoča ročno nastavitev glasnosti ob vklopu. Spodaj si oglejte glasnost ob
vklopu.
• Last Saved: Ob vklopu se televizor vrne na glasnost, ki je bila nastavljena ob izklopu.
Power On Volume
Num
Televizor se vklopi s to ravnjo glasnosti v samostojnem načinu Hospitality (Gostinstvo).
Power On
Min Volume
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v načinu Standalone/Hospitality.
Max Volume
Najvišja raven glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v samostojnem načinu Hospitality
(Gostinstvo).
Power On Source
Izberite vhodni vir, ki se prikaže na televizorju ob vklopu.
Power On Option
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne energije ali po izklopu in
vnovičnem vklopu napajalnega kabla televizorja.
• Last Option: Povrnitev v zadnje stanje. Če je bil v stanju pripravljenosti, se vrne v stanje
pripravljenosti. Če je bil vklopljen, se znova vklopi.
• Power On: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
• Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v stanje pripravljenosti.
Channel Setup
Omogoča neposreden in takojšen dostop do nekaterih funkcij menija Kanal v uporabniškem
meniju Kanal, kot so samodejno prilagajanje, izbira antene itd.
Channel Editor
Urejevalnik kanalov omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v pomnilniku televizorja.
Urejevalnik kanalov omogoča:
• spreminjanje številk in imen kanalov ter razvrščanje kanalov v želenem vrstnem redu;
• prekinitev predvajanja video signala izbranih kanalov. Video signal bo blokiran in predvajan
bo samo zvok, medtem ko bo na zaslonu prikazana ikona zvočnika.
Urejevalnik kanalov omogoča tudi enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi
morali neposredno preklopiti na vsak kanal.
Kanal
Mixed Channel Map
20
Slovenščina
Izberi način Hospitality (Gostinstvo).
• Interactive mode: televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
• Standalone mode: televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI STB ali SBB.
Ta funkcija omogoča sočasno prikazovanje/brskanje po kanalih vseh vrst anten (zračna/
kabelska ali satelitska).
• ON: Ko je izbrana možnost ON, imajo gostje dostop do celotne sheme kanalov ne glede
na izbrano vrsto antene. Seznam kanalov bo vključeval tudi kanale zračne, ne le kabelske
antene.
• OFF: ko je izbrana možnost OFF, imajo gostje dostop do sheme kanalov, ki ustreza samo
izbrani vrsti antene [ZRAČNA/KABELSKA ali satelitska]. Seznam/urejevalnik kanalov bo
prikazoval samo kanale izbrane vrste antene.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Dynamic SI
Kanal
Opis
Možnost
• ON: Preverite številko kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov TV ni dostopen.)
• OFF: Ne preverjajte številke kanala programa DTV. (Urejevalnik kanalov DTV je dostopen,
vendar ni podpore za posodobitev številke programa dodatnih kanalov)
Channel Rescan
Message
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi podatki televizor samodejno
poišče kanale in obnovi podatke/parametre v shemi kanalov.
• ON: Ko je možnost sporočila o pregledovanju kanalov nastavljena na ON, bodo hotelski
gostje na zaslonih videli sporočilo o poteku pregledovanja kanalov.
• OFF: Hotelski skrbnik lahko nastavi možnost sporočila o pregledovanju kanalov na OFF, če
ne želi, da hotelski gostje na zaslonih vidijo sporočilo o pregledovanju kanalov.
Pan Euro MHEG
• OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v skladu z obstoječimi
specifikacijami izdelka.
• ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, je MHEG nastavljen na ON ne glede na
specifikacije izdelka ali regijo.
My Channel
Omogoči ali onemogoči funkcijo My Channel.
Genre Editor
Uredi žanr kanalov. (Na voljo ob vključeni funkciji My Channel)
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Picture Menu Lock
Ta funkcija vključi/izključi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v določeni državi.
To funkcijo podpirajo hotelski televizorji, ki podpirajo sprejem digitalnega televizijskega
signala (DVB), namenjenega Evropi.
Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za Francijo. Podnapisi preostalih
držav delujejo v skladu s specifikacijami ustreznih držav ne glede na vklop/izklop funkcije
samodejnega predvajanja podnapisov.
• ON: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na ON, upošteva
specifikacije podnapisov za Francijo.
• OFF: Ko je funkcija samodejnega predvajanja podnapisov nastavljena na OFF, ne upošteva
specifikacij podnapisov za Francijo.
Razširi predel za podnapise, da ga prilagodi širini zaslona.
Omogočanje ali onemogočanje menija Slika.
Menu Display
• ON: prikaz glavnega menija.
• OFF: brez prikaza glavnega menija.
Tools Display
Skrije ali prikaže meni Orodja.
Channel Menu Display Skrije ali prikaže meni Kanal.
Panel Button Lock
Menu OSD
Vklop/izklop delovanja sprednje plošče (lokalnih tipk).
• Unlock: Odklep vseh tipk na plošči.
• Lock: Zaklep vseh tipk na plošči.
• OnlyPower: Zaklep vseh tipk na plošči razen tipke za vklop/izklop.
• Menu/Source: Zaklep tipk Meni in Vir.
Home Menu Display
• OFF: Meni Domov se ne prikaže.
• ON: Prikaže se meni Domov.
Home Menu Editor
Uredi meni Domov.
Home Menu Auto Start
BT Auto Remove
Device List
• ON: Meni Domov se samodejno odpre.
• OFF: Meni Domov se ne odpre samodejno.
Izbriši seznam naprav ob vklopu ali izklopu.
• ON: zgodovina povezav v predvajalniku glasbe BT se počisti.
• OFF: onemogoči to funkcijo.
Clock Type
• OFF: ne deluje nobena možnost ure v meniju Tovarniška nastavitev. Samo glavni meni
• SW Clock: deluje samo ura SW.
• Ext.Clock: deluje samo zunanja ura.
Local Time
Izberite način za posodobitev podatkov o uri.
• Ročno: uporabi podatke o uri iz kanala DVB ali ročno nastavitev ure, če ima televizor izbran
samostojni način.
• TTX: prikaže podatke o času iz pretakanja TTX.
• Time Channel: uporabi podatke o uri iz izbrane vrste kanala in številko kanala.
Clock
Slovenščina
21
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Možnost
Music Mode
Music Mode AV
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira AV. Ko je ta funkcija vključena,
lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni video signala. Ozadje
televizorja je kljub temu osvetljeno. Tudi dodajanje video signala deluje normalno.
Music Mode PC
Predvajanje glasbe s predvajalnika mp3 prek vhodnega vira PC. Ko je ta funkcija vključena,
lahko poslušate zvok s predvajalnika prek televizorja, tudi če ni video signala. Ozadje
televizorja je kljub temu osvetljeno. Tudi dodajanje video signala deluje normalno.
Music Mode Backlight
Remote Jack
Pack
Če je prednostno nastavljen določen priključek, je ustrezen vir samodejno izbran v skladu s
prednostno nastavitvijo, ko v ta priključek vstavite vtič.
Priority PC
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno izbran v skladu s
prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
Priority HDMI
Če je prednostno nastavljen določen vhod, je ustrezen vir samodejno izbran v skladu s
prednostno nastavitvijo, ko v ta vhod vstavite vtič.
AV Option
USB Pop-up Screen
Bathroom
Speaker
22
Če je USB priključen v televizor
• Default: prikaže se pojavno okno.
• Automatic: samodejno se odpre meni z vsebino naprave USB.
• Disable: ne prikažeta se ne pojavno okno ne meni.
Auto Source
• OFF: samodejno prepoznavanje vira je izključeno.
• ON: če je zunanji vir priključen v televizor, televizor samodejno prepozna in preklopi vhodni
vir.
• PC: samodejno zazna samo vhod PC.
Anynet+ Return
Source
Izberite vrnitev na vir televizorja po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMI-CEC). (Ta funkcija je
zlasti uporabna za Guestlink RJP.)
Sub AMP Mode
Določa način delovanja ojačevalnika globokotonca.
• 0: Izklop funkcije ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
• 1: Določa glasnost globokotonca glede na glasnost glavnega zvočnika.
• Glasnost globokotonca je odvisna od glasnosti vklopljene naprave, minimalne glasnosti in
maksimalne
• 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
Default HP Volume
Slovenščina
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP. (HDMI1/DVI/HDMI2/HDMI3)
Uporabniki lahko vklopijo ali izklopijo pasico zunanjega vira.
• ON: če je televizor vklopljen ali se način spremeni, televizor prikaže pasico zunanjega vira.
• OFF: če je televizor vklopljen ali se način spremeni, televizor ne prikaže pasice zunanjega
vira.
HP Mode
Eco Solution
Izberite vir RJP AV (izbira vira je odvisna od modela).
External Source
Banner
Sub AMP Volume
HP
Management
Možnost vklopa/izklopa osvetlitve ozadja v načinu Glasba za varčevanje z energijo
Priority AV
HDMI Option
External Source
Opis
Stopnja glasnosti ojačevalnika globokotonca v začetnem stanju ob vklopu.
• ON: če so slušalke priključene v televizor, lahko istočasno poslušate zvok prek zvočnikov
televizorja in priključenih slušalk. Nastavite pa lahko samo glasnost zvočnika televizorja.
• OFF: če so slušalke priključene v televizor, lahko poslušate samo zvok prek priključenih
slušalk.
Konfigurira vrednost glasnosti slušalk, če je način NAČIN HP nastavljen na ON (Vklop).
Main Speaker
• ON: predvaja zvok televizorja prek zvočnika televizorja.
• OFF: predvaja zvok televizorja samo prek slušalk.
Energy Saving
Nastavit svetlost televizorja z namenom zmanjšanja porabe energije.
• Izklop: Izklop funkcije varčevanja z energijo.
• Low: Nastavitev načina manjšega varčevanja energije televizorja.
• Medium: Nastavitev načina srednjega varčevanja energije televizorja.
• High: Nastavitev načina večjega varčevanja energije televizorja.
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Opis
Možnost
Welcome Message
Prikaže pozdravno sporočilo.
Edit Welcome Message Uredi pozdravno sporočilo.
Hospitality Logo
Hospitality Logo DL
Prenos logotipa Hospitality.
Zahteve datoteke z logotipom Hospitality:
• Samo datoteke BMP ali AVI.
• Največja dovoljena velikost datoteke: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
• Datoteko lahko poimenujete samo samsung.bmp ali samsung.avi.
Logo Display Time
Nastavi čas prikaza logotipa Hospitality (3/5/7 sekund).
Logo/Message
Clone TV to USB
Klonira vrednosti trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Clone USB to TV
Klonirajte na pomnilniški napravi USB shranjene možnosti televizorja v televizor.
Cloning
Setting Auto Intialize
REACH 3.0
REACH Channel
Group ID
Ticker
REACH Solution
REACH Update Time
• ON: funkcija REACH 3.0 v televizorju postane razpoložljiva.
• OFF: funkcija REACH 3.0 v televizorju postane nerazpoložljiva.
Dodeli številko kanala DTV za izvedbo posodobitve podatkov REACH. Številka kanala mora biti
enaka številki, ki je nastavljena v strežniku Reach.
V strežniku REACH izberite možnost Group ID. (Za več podrobnosti si oglejte priročnik
strežnika REACH.)
• ON: prikazana je vsebina traku.
• OFF: vsebina traku ni prikazana.
Nastavitev je mogoča, ko se podatki, kot so posodobljena programska oprema, klonirane
datoteke in vsebine S-LYNC REACH, prenesejo iz strežnika REACH v televizor:
1hour: vsako uro
2hour: vsaki 2 uri
12:00 AM: vsakič 12:00 (polnoč)
2:00 AM: vsakič 2:00:00 (polnoč)
12:00 PM: vsakič ob 12:00 (opoldne)
2:00 PM: vsakič ob 2:00:00 (opoldne)
• ON: vsakič, ko televizor preklopi v način pripravljenost (napajalni kabel je priklopljen in
naprava je izklopljena), se podatki REACH posodobijo v televizorju.
• OFF: podatki REACH se posodobijo samo v televizorju med posodobitvijo strežnika REACH.
Room Number
Nastavi številko sobe.
Network Setup
Prikaže se različica strežnika REACH.
Nastavi naslov IP za vzpostavitev internetne povezave.
SmartHub Model
Setting
Nastavi model Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavi storitev Smart Hub.
Widget Mode
Vklop/izklop načina pripomočka.
Solution Type
Izbere vrsto rešitve (strežnik ponudnika/strežnik SINC).
Server URL Setting
Widget Solution
Ko je možnost Nastavitev samodejne ponastavitve vključena in je napajanje izključeno
in vključeno ali pa je glavno napajanje izključeno in vključeno, se podatki ponastavijo na
klonirane vrednosti. Če kljub vključeni možnosti Nastavitve samodejne ponastavitve ni
klonirane vrednosti, bo to prezrto in bo delovanje enako, kot če bi bila možnost Nastavitev
samodejne ponastavitve izključena.
REACH Update
Immediate
REACH Server Version
Network
Vklop ali izklop funkcije prikaza logotipa Hospitality (Gostinstvo); če je funkcija vklopljena,
se ob vklopu televizorja še pred signalom začetnega vira prikaže logotip, ki ostane prikazan
toliko časa, kot je nastavljeno v "Trajanje prikaza logotipa".
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Instant On
Room Num Setting
Nastavi naslov URL strežnika.
Nastavi naslov IP strežnika.
Vklop/izklop načina IPTV.
Vklop/izklop navideznega načina pripravljenosti.
Če je navidezni način pripravljenosti vklopljen, poraba energije televizorja znaša od 9,5 W do
17,4 W (odvisno od velikosti zaslona televizorja).
Nastavitev načina ponovnega zagona.
Nastavi številko sobe.
Slovenščina
23
Funkcija hotelskega televizorja
Kategorija
Factory Lock
Security Mode
Password Setting
Password Reset
Self Diagnosis for TV
System
Izbriši seznam naprav ob vklopu ali izklopu.
• ON: za vstop v tovarniški način je potrebno geslo.
• OFF: onemogoči to funkcijo.
Uporabnik lahko spremeni geslo.
Geslo se ponastavi na "00000000".
Odpre meni Samodejna diagnoza.
• Picture Test: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko. Če se na preizkusni sliki pojavi
težava, izberite Da in sledite navodilom na zaslonu.
• Sound Test: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije. Če se med
preizkusom pojavi težava, izberite Da in sledite navodilom na zaslonu.
Ob izvršitvi elemnta v meniju za preverjanje funkcije HD se na zaslonu prikaže ProIdiom DTV
Channel Key Loss: V redu/napaka (Hotel US); ponudnik STB SI
Setting: ime SIM; v redu/napaka
Self Diagnosis for HTV Bathroom AMP: v redu/napaka (Hotel EU)
RTC: v redu/napaka (Hotel EU)
PC Audio Test: v redu/napaka
PC Self Test: v redu/napaka
SW Update
Enaka funkcija z vzorcem storitve SVC
Sound Bar Out
ON: zvok iz zvočnika televizorja je utišan. Zvok se predvaja prek možnosti HDMI.
Za poslušanje zvoka se morate povezati z napravo Sound Bar.
OFF: zvok se normalno predvaja iz zvočnikov televizorja.
Standby LED
TV Reset
Slovenščina
Funkcija posodobitve programske opreme USB.
Service Pattern
Contact Samsung
24
Opis
Možnost
Prikaže spletno mesto povezanega servisnega centra Samsung, različico programske opreme
in podatke naslova Mac.
Če je televizor v načinu pripravljenosti, lahko konfigurirate nastavitve zunanjega indikatorja
LED.
• ON: indikator LED je vklopljen.
• OFF: indikator LED je izklopljen.
Vse nastavitve televizorja ponastavi na tovarniško privzete nastavitve.
¦¦ Welcome Message
Pozdravno sporočilo se uporablja za prikaz prilagojenih sporočil na televizorju vsakič, ko gost vklopi televizor v hotelski
sobi.
–– Nastavitve pozdravnega sporočila so na voljo v meniju s hotelskimi možnostmi.
–– Možnost pozdravnega sporočila mora biti nastavljena na Vklop, da se ob vklopu televizorja prikaže sporočilo.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Pozdravno sporočilo je lahko dolgo največ 25 znakov in ga lahko uredite tako, da spremenite besedilo v meniju s
hotelskimi storitvami.
–– To je seznam znakov, ki jih lahko vsebuje pozdravno sporočilo:
✎✎ Velike črke od A do Z.
–– Pozdravno sporočilo lahko uredite z navigacijskimi in barvnimi tipkami in tipko Enter na daljinskem upravljalniku,
ko je na zaslonu prikazano "Edit Welcome Message".
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Pozdravno sporočilo in logotip hotela ne moreta biti sočasno prikazana.
Slovenščina
25
¦¦ Hotel Logo
Funkcija logotipa Hospitality prikaže sliko hotela ob prvem vklopu televizorja.
–– Nastavitve logotipa Hospitality so meniji načina Hospitality (Gostinstvo).
–– Prenos logotipa in elementi menija za prikaz logotipa so omogočeni, ko vključite možnost logotipa Hospitality.
–– Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je možnost logotipa Hospitality vključena, se bo ob vklopu
televizorja prikazal logotip Hospitality.
–– Logotip Hospitality se ne prikaže, ko je možnost Hospitality (Gostinstvo) izključena, tudi če je slika logotipa
prenesena v televizor.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Welcome Message
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Bathroom Speaker
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
• Hospitality Logo
–– Ta možnost vam omogoča, da izberete, ali naj se slika logotipa Hospitality prikaže ali ne.
–– Začetna nastavitev je OFF.
–– Lahko jo nastavite na OFF ali ON.
–– Ko je možnost nastavljena na ON, so prenos logotipa in elementi menija za trajanje prikaza logotipa dostopni.
• Hospitality Logo DL
–– Ta možnost vam omogoča prenos slike logotipa v pomnilnik televizorja iz naprave USB.
–– Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo "Počakaj".
–– Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo "Completed".
–– Če kopiranje ni bilo uspešno, se prikaže sporočilo "Failed".
–– Če ni nobene povezane naprave USB, se prikaže sporočilo "Ni naprave USB".
–– Če na napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa (mora biti datoteka
BMP), se prikaže sporočilo "Ni datoteke". Če se prikaže sporočilo "Ni datoteke" in je na napravi USB datoteka z
logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
• Logo File Format
–– Televizor podpira samo oblike zapisa datotek BMP in AVI.
–– Ime datoteke mora biti samsung.bmp ali samsung.avi.
–– Najvišja ločljivost oblike zapisa BMP je 960 x 540.
–– Največja dovoljena velikost datoteke v obliki zapisa AVI je 30 MB.
–– Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
26
Slovenščina
¦¦ USB Cloning
Kloniranje USB je funkcija, s katero se prenesejo uporabniško konfigurirane nastavitve (Slika, Zvok, Vnos, Kanal,
Nastavitev in Hotel Setup) iz enega televizorja in se naložijo v druge televizorje.
Vse uporabniško določene nastavitve iz televizorja (glavnega) je mogoče kopirati v napravo USB.
• Clone TV to USB: kopira shranjene podatke iz televizorja v napravo USB.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼ za izbiro možnosti "Clone TV to USB", nato pa pritisnite
gumb ENTER.
4. Ko se prikaže sporočilo "Clone TV to USB", pritisnite gumb ENTER.
Logo/Message
Cloning
d
5. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
• In Progress: med kopiranjem podatkov na USB.
• Completed: kopiranje je bilo uspešno dokončano.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Failed: kopiranje ni bilo uspešno dokončano.
• No USB: USB ni povezan.
Logo/Message
Cloning
d
• Clone USB to TV: prenese shranjene podatke z naprave USB v televizor.
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Odprite meni Interaktivno s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ali ▼, da izberete "Clone USB to TV", , nato pa pritisnite gumb
ENTER.
4. Prikaže se sporočilo "Clone USB to TV", nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Preverite lahko vedenje kloniranja USB.
• In Progress: kopiranje podatkov v televizor.
• Completed: kopiranje uspešno dokončano.
• Failed: kopiranje ni uspelo.
• No USB: USB ni povezan.
• No File: v napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati.
✎✎ Aktivirajte kopiranje iz naprave USB v televizor s pritiskom na tipko ENTER za pet sekund.
✎✎ Družina izdelkov hotelskih televizorjev ne podpira funkcije CLONE med modeli, ki podpirajo delovanje prek
satelita/T2, in modeli, ki takega delovanja ne podpirajo.
Za hitro, takojšnje kloniranje med namestitvijo vstavite pogon USB z glavnimi nastavitvami iz prvega televizorja in
pritisnite tipko Enter za pet sekund.
Slovenščina
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Med kloniranjem nastavitev z enega televizorja v drugega klonirate nastavitve menija gosta in nastavitve hotelskega
menija: Slika, Zvok, Vnos, Kanal, Nastavitev in Hotel Setup). S to možnostjo lahko skoraj vse menijske vrednosti v
gostinskih televizorjih nastavite na enake standardne nastavitve. Če gostom omogočite dostop do menija gosta, na primer
menija Slika, lahko v zadevnih menijih spremenijo nastavitve, kar pomeni, da niso več standardne. Če vklopite funkcijo
Setting Auto Initialize, televizor po izklopu in ponovnem vklopu samodejno obnovi (inicializira) vse vrednosti v meniju
gosta na klonirane, standardne vrednosti. Funkcija Setting Auto Initialize deluje samo pri kloniranih vrednostih menija
gosta. Neklonirane nastavitve so prezrte.
V spodnji tabeli so naštete nastavitve, ki se obnovijo na klonirane vrednosti ob vklopu funkcije Setting Auto Initialize.
Meni
Slika
Zvok
28
Element menija
Slikovni način
Osvetlitev
Kontrast
Svetlost
Ostrina
Barve
Ton barve (Z/R)
Uporabi slikovni način
Velikost slike
Velikost slike
Zoom/položaj
Vel. zaslona 4:3
Slika v sliki (PIP)
Dodatne nastavitve
Dinamični kontrast
Črni ton
Barva polti
Način Samo RGB
Barvni prostor
Nastavitev beline
Gama
Osvetlj. gibanja
Možnosti slike
Barvni ton
Čisti digitalni prikaz
Filter motenj MPEG
Stopnja črnine HDMI
HDMI UHD Color
Filmski način
Motion Plus
Izklop slike
Ponastavitev slike
Način zvoka
Zvočni učinek
Virtual Surround
Dialog Clarity
Izenačevalnik
Nastavitve zvočnika
Dodatne nastavitve
Raven zvoka DTV
Oblika zvočnega zapisa
Zakasnitev zvoka
Stiskanje Dolby Digital
Samodejna glasnost
Ponastavi zvok
Slovenščina
Meni
Sistem
Element menija
Dostopnost
Zvočni opis
Podnapisi
Prosojnost menijev
Visok kontrast
Povečaj
Nogometni način
Jezik menijev
Nastavitve Smart Control
Občutljivost gibanja
Občutljivost dotika
Vel. zaslon. daljin. upravlj.
Glasovno upravljanje
Jezik
Glas televizorja
Spol glasu
Upravljanje z gibi
Upravljanje z gibi
Animirani vodnik o gibanju
Pointer Speed
Preskus okolja upravljanja z gibi
Upravit. naprav
Nast. tipkovnice
Nastavitve miške
Čas
Ura
Časovnik za spanje
Časovn. za bujenje
Ekološka nastavitev
Varč. z energ.
Ekološki senzor
Izklop, če ni signala
Sam. izkl. en.
Pametna varnost
Čas samodejne zaščite
Spremeni PIN.
Splošno
Igralni način
BD Wise
Zvočne povratne inf.
Logot. ob zag.
Samsung Takojšnji vklop
Zmanjševanje utripanja
Anynet+ (HDMI-CEC)
DivX® Video na zahtevo
¦¦ Plug & Play
Hotelska funkcija Plug & Play samodejno izvede izbiro načina Hotel, nastavitev države, nastavitev ure in nastavitev načina slike.
–– Hotelska funkcija Plug & Play je na voljo samo enkrat ob prvem vklopu.
–– To je na voljo po prvi nastavitvi televizorja in prenosu podatkov o klonu televizorja na pogon USB.
–– Če želite uporabljati televizor, zapustite hotelsko funkcijo Plug & Play, priključite USB in klonirajte USB v televizor.
–– Nekateri meniji morda ne bodo na voljo, odvisno od modela in regije.
Local Set
Local Set
Če izberete
možnost
Spremeni
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
E
Skip
Change
Next
EU
Če spremenite državo
v možnosti Trenutna
lokacija
Televizor se
samodejno izklopi in
vklopi
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
E
Če izberete možnost
Preskoči
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Če izberete
možnost Nastavitev
samostojnega načina
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Deutsch
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
E
Izbira jezika
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
Slovenščina
29
Plug & Play Prikaz na zaslonu
–– Začetno označeno območje: interaktivno
–– Če izberete gumb Samo samostojno, je privzeto nastavljen hotelski način Samostojni. Prikaz na zaslonu
"Nastavljen je samostojni način" je prikazan 3 sekunde.
–– Ko mini 3 sekunde prikaza na zaslonu "Nastavljen je samostojni način", televizor samodejno preklopi na način RF.
–– Če je izbran način Interaktivno, se prikaže nastavitveni meni Interaktivno. Pritisnite gumb za izklop, da zaprete
meni Interaktivno.
–– Če je izbran samostojni način Plug & Play, se prikaže prikaz na zaslonu "Izbira jezika menija".
Izberite prikaz na zaslonu Jezik menijev
–– Če samostojni način Plug & Play izbran s prikaza na zaslonu "Enostavna nastavitev", se prikaže prikaz na zaslonu
"Izbira jezika menija".
–– Začetno označeno območje: English
–– Čas prikaza: Časovna omejitev in delovanje prikaza na zaslonu sta enaka kot pri vseh potrošniških modelih
televizorjev Samsung.
–– Če pritisnete gumb ENTER, se prikaže prikaz na zaslonu "Izberi območje".
Izberite Država
–– Začetno označeno območje: Velika Britanija
–– Prikaže se prikaz na zaslonu Država in lahko izberete območje.
Ura Prikaz na zaslonu nastavitve Clock
–– Čas prikaza: 30 sekund.
–– Prikaže se prikaz na zaslonu za element Nastavitev ure
–– Če pritisnete gumb ENTER po nastavitvi ure ali je izbran način Samod., se prikaže prikaz na zaslonu Slikovni
način.
Prikaz na zaslonu načina samodejnega iskanja
–– Če je izbrana možnost "Preskoči", se prikaže prikaz na zaslonu nastavitve ure.
–– Če pritisnete gumb ENTER, se zažene samodejno iskanje kanalov.
–– Trajanje prikaza na zaslonu od začetka do zaključka samodejnega shranjevanja znaša 30 sekund.
Slikovni način Prikaz na zaslonu
–– Začetno označeno območje: Standardni
–– Prikaže se prikaz na zaslonu načina sile. Izberete lahko način dinamične slike ali standardne slike.
–– Ko izberete način slike in televizor preklopi na prikaz na zaslonu samostojnega menija nastavitve, za izhod
pritisnite izklop.
30
Slovenščina
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je poseben oddajnik, zasnovan za upravljanje vsakega televizorja z enim daljinskim upravljalnikom.
Ta možnost je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev, na primer v bolnišnici. Na zaslonu vira se prikaže Nastavi
številko ID. Za več kod je mogoče podpirati največ devet različnih daljinskih prenosov tipk.
Začetna koda vsakega televizorja je "0".
–– Kodo ID je mogoče nastaviti in ponastaviti v načinu analognega televizorja in v načinu računalnika. (Ni na voljo v
kanalih TTX ali DTV.)
–– Koda ID je lahko od 0 do 9.
–– Pridržite gumba MUTE in RETURN hkrati 7 minut, nato pa izberite številski gumb za nastavitev kode.
–– Prikaže se prikaz na zaslonu "Nastavi ID".
–– Prikaže se naslednje sporočilo: »Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na X. Če želite spremeniti kodo
daljinskega upravljalnika, vnesite izbrano številko.« X je številka.
✎✎ Prikaz na zaslonu je prikazan, dokler ne pritisnite možnosti "Izhod".
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Primer: televizor in daljinski upravljalnik bosta nastavljena na kodo ID #1, če uporabnik pritisne #1.
–– Prikaže se naslednje sporočilo: "Koda daljinskega upravljalnika se spremeni na 1" Takrat lahko televizor
upravljate samo z enim daljinskim upravljalnikom z enako kodo ID, kot jo ima televizor.
–– Televizor, izpisale se bodo naslednje besede. »TV ID x« (x je ID televizorja)
–– Če želite ponastaviti kodo ID, pridržite gumba MUTE in EXIT hkrati 7 sekund. Ko gumba sprostite, se koda ID za
televizor in daljinski upravljalnik ponastavi na "0". Prikaže se: "Koda daljinskega upravljalnika je nastavljena na
vrednost 0".
Slovenščina
31
¦¦ CH Bank Editor (samo televizor Smoovie)
Channel Bank Editor ureja kanale s 3 različnimi bančnimi možnostmi.
Hotelski gostje lahko uživajo v določenih kanalih, odvisno od bančne kartice.
Nastavitev možnosti CH Bank Editor v samostojnem načinu
1. Izberite meni hotelskega samostojnega načina z izbiro "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER"
2. Izberite ponudnika SI: “Smoovie”
3. Poiščite novo možnost v meniju, "Channel Bank Editor".
4. Izberite možnost "Channel Bank Editor".
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
32
Slovenščina
5. Uredite banko kanala, kot je prikazano v spodnjem primeru.
a. BANK1 (brezplačni kanal): Izberite kanal, ki ga želite uporabiti, ko daljinski upravljalnik ne ponudi nobene kartice.
b. BANK2 (družinska kartica – zelena): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi ZELENO KARTICO.
c. BANK3 (kartica za polnoletne osebe – rdeča): Izberite kanal, ki bo uporabljen, ko daljinski upravljalnik ponudi RDEČO
KARTICO.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Reference glede uporabe daljinskega upravljalnika SMOOVIE
1. Če za ponudnika SI izberete možnost SMOOVIE, uporabite daljinski upravljalnik SMOOVIE.
2. S številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku lahko uporabniki izberejo samo kanal možnosti BANK1.
Če želite spremeniti kanal z zeleno ali rdečo kartico, uporabite tipko gor/dol.
3. Med uporabo vodnika po kanalih ali seznama kanalov si lahko uporabniki ogledajo samo seznam kanalov možnosti
BANK1.
Slovenščina
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor ureja številko in ime kanala.
Uporabite Channel Editor za razvrščanje kanalov po številkah kanalov po željah uporabnika.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Nekatere možnosti v meniju ne obstajajo pri določenih modelih in regijah.>
Enostavni koraki za urejevalnik v samostojnem načinu
Korak
Širši pregled
1
Uporabite možnost "Channel Auto Store" v meniju s hotelskimi možnostmi.
2
Izberite možnost "Channel Editor" v meniju s hotelskimi možnostmi.
3
Sestavite tabelo, ki je povezana s končnimi seznami želenih kanalov.
4
Preuredite kanale z gumbom TOOLS na osnovi sestavljene tabele.
5
Pritisnite gumb EXIT ali RETURN za izhod.
<Oglejte si naslednje podrobnosti.>
34
Slovenščina
Zaporedje Smoovie
Korak
1
Uporaba televizorja Smoovie (zračna/kabelska)
Vklopljena shema mešanih kanalov (uporaba zračne in
Uporaba samo zračne ali
kabelske)
kabelske
Če se televizor zažene v načinu
Če se televizor zažene v načinu
Če je način P&P že dokončan
Hotel P&P
Hotel P&P
Izvedi vse možnosti načina
Izvedi način P&P, razen
Izberite meni Hotel.
P&P (samodejno prilagajanje
trgovine s kanali
zračne ali kabelske)
2
Po načinu P&P televizor
prikaže meni Hotel.
3
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
4
5
6
7
8
9
10
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Po načinu P&P bo televizor
prikazoval meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
Vklopite in izklopite televizor. Izberite meni Hotel.
televizor smoovie
V meniju Hotel izberite
Izberite nastavitev kanala
Izberite meni Hotel.
televizor smoovie
(lahko preskočite)
Izberite "zračna" ali "kabelska"
V meniju Hotel izberite
Izberite nastavitev kanala.
za samodejno prilagajanje
televizor smoovie
(lahko preskočite)
Nastavitev urejevalnika CH
Izberite "zračna + kabelska" za
Izberite nastavitev kanala.
Bank Editor (Urejevalnik
samodejno prilagajanje
banke kanalov)
Nastavitev urejevalnika CH
Izberite "zračna + kabelska" za
Po izklopu in vklopu lahko
Bank Editor (Urejevalnik
samodejno prilagajanje
uporabnik uporablja televizor
banke kanalov)
Nastavitev urejevalnika CH
Po izklopu in vklopu lahko
Bank Editor (Urejevalnik
uporabnik uporablja televizor
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Vklop in izklop televizorja
Uporaba samo zračne ali
kabelske
Če je način P&P že dokončan
Izberite meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
Izberite "zračna" ali "kabelska"
za samodejno prilagajanje
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Uporaba televizorja Smoovie (satelitska)
Vklopljena shema mešanih kanalov (uporaba satelitske in
Uporaba samo satelitske
zračne ali kabelske)
Če se televizor zažene v
Če se televizor zažene v
Če je način P&P že dokončan
načinu Hotel P&P
načinu Hotel P&P
Izvedi vse možnosti načina
Izvedi način P&P, razen
Izberite meni Hotel.
P&P: samodejno prilagajanje
trgovine s kanali
zračne ali kabelske
Če je način P&P že dokončan
2
Po načinu P&P bo televizor
prikazoval meni Hotel.
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
3
Nastavitev vklopljene sheme
mešanih kanalov
Vklopite in izklopite televizor.
4
Vklopite in izklopite televizor.
Izberite meni Hotel.
5
Izberite meni Hotel.
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
6
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
7
Izberite nastavitev kanala.
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
8
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Korak
1
9
10
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Po načinu P&P televizor
prikaže meni Hotel.
Izberite vrsto kanala.
– ATV ali ADTV za zračno
– CATV ali CDTV za kabelsko
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala
(lahko preskočite)
Izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje
(lahko preskočite).
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Izberite meni Hotel.
V meniju Hotel izberite
televizor smoovie
Izberite nastavitev kanala.
izberite satelitsko za
samodejno prilagajanje.
Nastavitev urejevalnika CH
Bank Editor (Urejevalnik
banke kanalov)
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Po izklopu in vklopu lahko
uporabnik uporablja televizor
Slovenščina
35
Seznam kanalov
Ogledate si lahko informacije o kanalu za možnosti Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
✎✎ Ob pritisku gumba CH.LIST na daljinskem upravljalniku se takoj prikaže zaslon Seznam kanalov.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play
Schedule Manager
Source
R Return
* Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
• Vsi: prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.
• TV: prikaže vse trenutno razpoložljive televizijske kanale.
• Radio: prikaže vse trenutno razpoložljive radijske kanale.
• Podatk./Drugo: Prikaže vse trenutno razpoložljive MHP- in druge kanale.
• Analogni: prikaže vse trenutno razpoložljive analogne kanale.
• Priljubljeni 1~5: prikaže vse priljubljene kanale.
✎✎ Za ogled dodanih priljubljenih kanalov pritisnite gumb CH.LIST, nato pa se z gumbom L (Ch. Mode) pomikajte
med možnostmi Priljubljeni 1~5.
✎✎ Uporaba upravljalnih gumbov v možnosti Seznam kanalov.
• T (Orodja): za prikaz menija z možnostmi.
• L (Ch. Mode/Kanal): pomik na Vsi, TV, Radio, Podatk./Drugo, Analogni ali Priljubljeni 1~5.
• Ko izberete možnost Pogled programa v meniju T (Orodja), se lahko z gumbom L (Kanal) pomikate na druge
kanale.
• E (Glej/Information): za ogled izbranega kanala. /prikaz podrobnosti izbranega programa.
• k (Stran): Premik na naslednjo ali prejšnjo stran.
36
Slovenščina
Uporaba Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov
(samo pri digitalnih kanalih)
Pri nastavitvi Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov je na voljo samo nastavitev programa v možnosti Pogled
programa.
1. Pritisnite gumb CH.LIST in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS in izberite možnost Pogled programa. Prikaže se seznam programov izbranega kanala.
3. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni program, nato pa pritisnite gumb ENTERE (Information) ali INFO.
4. Izberite možnost Ogled razporeda, ko končate pa pritisnite gumb ENTERE.
✎✎ Če želite preklicati možnost Ogled razporeda, sledite korakom od 1 do 3. Izberite možnost Prekliči urnik.
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju Seznam kanalov (Pogled programa, Uredi priljub., Lock/Unlock, Uredi ime
kanala, Uredi številko kanala., Izbriši, Information, Razvrsti., Način urej.).
Elementi v meniju z možnostmi se lahko razlikujejo glede na stanje kanala.
1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
• Pogled programa: prikaže program, ko je izbran digitalni kanal.
• Uredi priljub.: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene. Doda ali izbriše izbrani kanal v možnosti
Priljubljeni 1~5.
1. Izberite možnost Uredi priljub. in pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za izbiro možnosti Priljubljeni 1~5, nato pa pritisnite gumb V redu..
✎✎ En priljubljen kanal je mogoče dodati v več priljubljenih skupin Priljubljeni 1~5.
• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
• Uredi ime kanala (samo pri analognih kanalih): dodeli lastno ime kanala.
• Uredi številko kanala. (samo pri digitalnih kanalih): uredi številke s pritiskanjem številskih gumbov.
✎✎ Nekatera območja ne morejo podpirati možnosti Uredi ime kanala in Uredi številko kanala..
• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
• Information: prikaz podrobnosti izbranega programa.
• Razvrsti.: spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.
• Način urej.: izbira in urejanje želenih kanalov.
Slovenščina
37
Uporaba menija z možnostmi t
Vsak kanal nastavite z možnostmi v meniju (Uredi priljub., Zakleni./Odkleni., Izbriši, Počisti izbor, Izberi vse).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Seznam kanalov in izberite možnost Način urej.. Levo od kanala se prikaže
potrditveno polje.
2. Pritisnite gumb ▲/▼, da izberete želeni kanal, nato pa pritisnite gumb ENTERE. Izbrani kanal ima oznako (c).
✎✎ Izberete lahko več kot en kanal.
✎✎ Za preklic izbire kanala znova pritisnite gumb ENTERE.
3. Pritisnite gumb TOOLS, izberite funkcijo in spremenite nastavitve.
• Uredi priljub.: izbrane kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
✎✎ Zaslon Uredi priljub. ima pet skupin (Priljubljeni 1, Priljubljeni 2 itd.). Priljubljeni kanal lahko dodate v katero koli
skupino. Pritisnite gumb ▲/▼ za izbiro skupine.
• Lock/Unlock: kanal se zaklene, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.
✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena na Vklop.
✎✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Kodo PIN spremenite z možnostjo Spremeni
PIN..
• Izbriši: možno je brisanje kanala, da se prikažejo želeni zasloni.
• Počisti izbor: počisti izbrane kanale.
• Izberi vse: izbere vse kanale na seznamu kanalov.
38
Slovenščina
¦¦ My Channel
Določi državo in žanr za kanale v hotelski ponudbi in če uporabnik izbere državo in žanr, prikaže ustrezne kanale.
• Najprej morate izbrati državo, sicer ne morete nastaviti žanra.
• Če izberete žanr brez dodajanja novih kanalov, bodo na seznamu kanalov prikazani vsi razpoložljivi kanali.
• Možnost Moj kanal deluje samo v samostojnem načinu.
• SI Vendor v samostojnem načinu: To ne deluje, če je izbrana možnost Smoovie.
• To možnost najdete v Hotelskih možnosti v meniju Hotel > Servisni način. Lahko jo vključite ali izključite.
• Ta možnost deluje, samo če je vključena.
Sestava kanala [način Žanr]
Aktivacija načina antene
Standardni
Hotel
Kategorija
Način kanala
Zračna/
kabelska
Satelitska
televizija
Vse (privzeto)
O
O
Novice
O
O
Radio
O
O
Zabava
O
O
Šport
O
O
Hotel
O
O
Žanr
2
1
3
6
Opis
Navedite način kanala žanra po vsaki državi, ki je
bil upravljan v tovarniškem načinu.
Moj kanal
Trenutno stanje: Avstrija/Šport 4
5
Država
Žanr
Vse države
Vse
Avstrija
Novice
Belgija (nizozemščina)
Radio
Belgija (francoščina)
Zabava
Češka
Šport
Francija
Hotel
Nemčija
▼
7
(Modro) ohranitev prejšnje (G/D/L/D) Premik (En) Enter 8
* Za število elementov, ki so prikazani na seznamu, si oglejte dokument o oblikovanju.
Slovenščina
39
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
BLUE
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
Obdrži prejšnje
ENTER
Izbere element.
Enter
Ch. Up/Down
Premakni oznako po straneh.
(Brez vodnika)
UP/DOWN
Navigacija po vsaki državi, seznamu žanrov. (na krožni način.)
RIGHT
Izbira označenega elementa in premik oznake na razdelek Žanr.
RETURN
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
EXIT
Vrnitev na zaslon. (Nastavitev žanra: Zadnja država in žanr)
(Brez vodnika)
Premakni
✎✎ OPOMBA
• V tem razdelku je opisana postavitev sprednjega uporabniškega vmesnika, ki se prikaže ob vklopu televizorja.
(Tovarniški način > Način Žanr: Omogoči)
• Žanr je podseznam pri vsaki državi.
• Zaslon oddajanja, ki je bil prikazan v zadnjem spominskem kanalu.
–– Če želi uporabnik obdržati prejšnjo shemo kanalov po državah in žanrih, pritisnite tipko "BLUE", RETURN in EXIT
na daljinskem upravljalniku, da zaprete sprednji uporabniški vmesnik.
✎✎ ITD.
• Privzeta oznaka: Zadnji elementi v pomnilniku (država, žanr)
• Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Zaslon v ozadju
Prikaz zadnjega kanala iz pomnilnika, ki se je prikazal ob vklopu televizorja.
2
Naziv funkcije
To je ime funkcije.
3
Trenutno stanje
Prikaz trenutnih nastavitev države/žanra.
4
Elementi države
Prikazan je seznam elementov za države.
Prikaz zadnje izbrane države.
5
Elementi žanra
Prikazan je seznam elementov za žanr.
Prikaz razpoložljivih elementov žanra po vsaki državi, ki so bili upravljani v tovarniškem
načinu. (vedno ponudi element 'Vse')
Prikaz zadnjega izbranega žanra.
6
Oznaka
Če je naziv elementa predolg za prikaz v polju, deluje samodejno pomikanje besedila.
7
Indikator
To se prikaže, če obstaja prejšnja ali naslednja stran.
8
Nav. Pomoč
Vodnik po tipkah je poravnan desno.
40
Slovenščina
Označite interakcijo [elementi države]
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
✎✎ OPOMBA
• Uporabniki se lahko pomikajo po seznamu elementov vsake države in žanra s pritiskom na tipki za pomikanje
navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku.
1
• Krožna navigacija je podprta.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
DOL x 4
Država
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
GOR x 4
Germany
Germany
▼
▼
GOR x 4
DOL x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOL
GOR
GOR
DOL
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
DOL x N
GOR x N
KONEC
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Država
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Slovenščina
41
Označite interakcijo [Privzeti žanr]
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DESNO
LEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutna izbira države je označena.
• Privzeta oznaka: Trenutna izbira žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Očitno gre za napako v izvirnem besedilu.
Moralo bi pisati "Označen je drugi element
države.". Preverite. (Npr. Francija)
42
Genre
▲
Slovenščina
Navigation Help Area
• Privzeta oznaka: Vse
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DESNO
LEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
GOR
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOL
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Če je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni z žanri.
ENTER / DESNO
6
Slovenščina
43
Interakcija spremembe načina 1 (2/2)
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
1
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
V redu
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Izpiše se sporočilo o dokončani spremembi
žanrskega načina.
• Časovna omejitev (5 s)
ENTER / RETURN / Časovna omejitev
Current Status : Austria / News
44
Slovenščina
• Če pritisnete levo tipko meni od žanra do
države označi obstoječo izbrano državo.
Interakcija spremembe načina 1 (1/2)
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOL
GOR x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
ENTER / DESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
101
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
V redu
MODER
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
5
ENTER
/
RETURN
/
Časovna omejitev
• Če je izbrana država, se oznaka samodejno
premakne na meni z žanri.
Current Status : Austria / News
Slovenščina
45
Načrt vklopa [Zadnje shranjene spremembe]
• Ta stran obstaja samo zaradi mogočih interakcij. Morda ni povsem enaka dejanskim zaslonom.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Izklop
• Trenutni žanrski način: Vse države/šport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Trenutni žanrski način: Avstrija/novice
46
Slovenščina
Urejevalnik žanra: konfigurira žanre vsakega kanala v hotelskem televizorju.
• Uporabite ga lahko v meniju Hotel (tovarniška nastavitev).
• Med podprtimi žanri so: novice, radio, zabava, šport in hotel.
• Istočasno lahko za posamezen kanal izberete več žanrov.
Urejevalnik države (urejevalnik kanalov): to je urejevalnik, ki konfigurira državo za posamezne kanale hotelskega televizorja.
• Podprte države (20 držav): Avstrija, Belgija, Kitajska, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Japonska,
Nizozemska, Norveška, Portugalska, Rusija, Koreja, Španija, Švedska, Turčija, ZDA
• Če je za eno državo nastavljenih več kanalov, je država registrirana kot kategorija. Uporabniki si lahko ogledajo kanale po državah.
• Za kanal je lahko nastavljenih več držav. Če uporabnik izbere kategorijo, se na seznamu kanalov prikažejo samo kanali,
ki so nastavljeni za določeno državo.
• Če na seznamu kanalov izberete kateri koli kanal, ki ima nastavljeno državo, je v možnost Orodja dodan element
Urejanje držav. V nasprotnem primeru je v možnost Orodja dodan element Dodaj med države.
• * Če je izvedena ustrezna funkcija, lahko izbrani kanal nastavite ali prekličete.
• Sprednji uporabniški vmesnik
• Prikaže zaslon, na katerem lahko uporabnik izbere in vklopi državo ali žanr.
Postavitev levega okvirja
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
RETURN
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška
nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• To je sestavni del levega okvirja (kategorije države).
✎✎ ITD.
• Privzeta oznaka: "Trenutno izbrana država"
Slovenščina
47
Elementi
Št.
Ime
Opis
•Ko uporabnik izbere ta zaslon, se označi trenutno izbrani privzeti element.
•Navedena sta ikona države + ime kategorije. (Če je označeno območje v glavnem
okviru, je prikazana samo ikona.)
•Premik označenega območja
–– Označeno območje premikate z gumbom gor ali dol.
1
–– Če elementov ni mogoče prikazati na eni strani, se prikažeta indikatorja za gor
in dol.
–– Ko označeno območje premaknete v kategorijo, se seznam kanalov, ki ustreza
zadevni kategoriji, naloži v glavni okvir.
Levi okvir [Kategorije države]
Aktivacija načina antene
Standardni
Hotel
Kategorija
Način kanala
Zračna/
kabelska
Satelitska
televizija
Prvotno
prilagajanje
Registrirano
O
O
Država
Vse države
O
O
Država 1
O
O
Država 2
O
O
.
O
O
Opis
•Prikaže vse kanale, ki so bili registrirani v
postopku samodejnega prilagajanja.
•Prikaže seznam kanalov in virov, ki
so določeni na seznamu registriranih
kanalov.
•Vse države združujejo vse kanale, ki so
registrirani za posamezne države. (To je
na voljo samo končnim uporabnikom.)
Orodja [Registrirano/kategorije države]
• Upravitelj kanalov > Kategorija kanala > Orodja >
Informacije
48
•Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
•Če je element Registrirano/država označen v levem okviru,
lahko zadevno okno omogočite s pritiskom tipke na daljinskem
upravljalniku "INFO".
•Prikažejo se vse države.
•Krmarite po državah s tipkama gor in dol. Na voljo so indikatorji.
Slovenščina
✎✎ OPOMBA
• To je opredelitev menija Orodja v kategoriji levega okvirja.
• Za posamezno registracijo/državo je na voljo samo element Informacije.
Elementi
Kategorija
Meni Orodja
Opisi
Registrirano, država
Informacije
Registrirani kanali; Število kanalov za posamezno državo
• Elementi so prikazani brez možnosti "Kanal".
Primeri napak
✎✎ OPOMBA
• To sporočilo se prikaže, kadar na seznamu registriranih kanalov ni shranjenih kanalov.
Elementi
Št.
1
Ime
Sporočilo
Opis
• Ko izberete brskalnik in je element registriranih kanalov prazen, se
prikaže pojavno sporočilo, v katerem lahko uporabniki preklopijo v
meni samodejnega shranjevanja (programiranje).
• Če čas in kanal nista konfigurirana in uporabnik izbere Upravitelja
kanalov, se enako kot zgoraj prikaže sporočilo, ki uporabniku
omogoča preklop na postopek samodejnega naravnanja (samodejno
programiranje).
• To sporočilo se prikaže, ko čas ni konfiguriran.
–– Če čas ni konfiguriran, se sporočilo prikaže v načinu Tovarniška nastavitev, ko izberete možnost Upravitelj kanalov.
Slovenščina
49
✎✎ OPOMBA
• To je sestavni del, kadar za kategorijo države ni registriran noben kanal.
Elementi
Št.
Opis
Opis
Sporočilo se prikaže, če trenutno izbrana država ne vsebuje nobenih elementov.
Glavni okvir [Brskalnik po kanalih]
50
Slovenščina
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
CH UP/DOWN
Premakne stran.
Stran
ENTER
Izbere ali odpre ustrezno območje brskalnika po kanalih.
Izberite
RETURN
Vrne se na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
Vrnitev
UP/DOWN
Označeni del premika gor in dol.
(Brez vodnika)
RIGHT
Označeni del premika po območju Brskalnika po kanalih.
(Brez vodnika)
INFO
Prikaže informacije o kategoriji.
(Brez vodnika)
TOOLS
Prikaže menije funkcij pripomočka.
Orodja
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• To je sestavni del glavnega okvirja (brskalnik po kanalih).
• Preden izberete način Tovarniška nastavitev ali zunanji vhod, je označen kanal.
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Glavni okvir
2
Drsnik
3
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Prikaže se, ko uporabnik izbere Upravitelja kanalov. (Če uporabnik zapusti in ponovno
izbere Upravitelja kanalov, se območje znova prikaže.)
Območje izgine, ko preteče časovna omejitev (5 s) ali ko uporabnik pritisne tipko.
4
Območje za pomoč
pri krmarjenju
Trenutne informacije o konfigurirani državi in RDEČI gumbi so poravnani na levi strani.
Prikaz in krmarjenje sta grafična ter sta urejena po skupinah. Vodnik po tipkah je
poravnan desno.
Prikaže seznam kanalov ali virov trenutno izbrane kategorije.
Prikazuje položaj trenutne strani glede na skupno število strani.
Slovenščina
51
Splošni elementi kanala [+ način ikone]
Pravila predstavitve seznama kanalov
Standardni
Možnost
Sestava
Digitalni kanali
•Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ###-### (Številka kanala
je označena z "-".)
Analogni kanali
•Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala + ime
kanala
•Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Pri zapisu številk
analognih kanalov ni uporabljena oznaka "-".)
Digitalni kanali
•Potrditveno polje + ikona stanja + številka digitalnega kanala + ime
kanala
•Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje dolžine
številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•Potrditveno polje + analogna ikona + številka analognega kanala + ime
kanala
•Oblika zapisa predstavitve številke kanala: ### (Glede največje dolžine
številke kanala upoštevajte regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikon na seznamu kanalov
Možnost
Ikona
Dynamic SI
Primer
NNNNNNNN IME KANALA
•Kanali, ki jih je izbrisala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
1
Kanali, dodani s
funkcijo Dynamic
SI
NNNNNNNN IME KANALA
•Kanali, ki jih je dodala funkcija
Dynamic SI in ne uporabnik.
2
•Prikaže se ikona analognega kanala.
3
•Kanal, ki je vir vhoda
4
•Označuje kanale v živo prek anten.
Ikone zračne, kabelske ali satelitske
antene so prikazane z najnižjo stopnjo
prednosti.
5
Ikona analognega kanala
Ikona vira kanala
Ikona antene
NNNNNNNN IME KANALA
(urejeno ime kanala)
NNNNNNNN IME KANALA
Zračna
Kabelski signal
Satelitska
televizija
Ikona kodiranih kanalov
Tihi način videoposnetka
52
Prednost
Kanali, izbrisani s
funkcijo Dynamic
SI
Slovenščina
KANALA
KANALA
KANALA
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME
NNNNNNNN IME KANALA
•Ikona kodiranega kanala To se prikaže pri
satelitski anteni.
-
NNNNNNNN IME KANALA
•V kanalu, ki ima nastavljen tihi način, so na
voljo informacije o zvoku in kanalu.
-
Dodaj med države/Urejanje držav (1/2)
• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Dodaj med države
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• To je definicija možnosti Dodaj med države.
• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov.
✎✎ ITD.
• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
53
Elementi
Št.
Ime
1
Okno Dodaj med države
2
Vodič
Opis
•Če med izbranimi kanali noben kanal ni bil registriran za seznam
držav, se izpiše možnost Dodaj med države v obliki naslova.
•Prikaz potrditvenega okna je odvisen od dejstva, ali je bila
država, ki ste jo izbrali ob vstopu na zaslon, registrirana ali ne.
•Številka ali ime izbranega kanala
3
Informacije o izbiri
4
Sporočilo o zaključku
5
Oznaka o izbiri
–– Ime kanala se prikaže, ko je kanal izbran: Izbran kanal: NNNN-NNN
ABC
–– Število izbranih kanalov se prikaže, če je izbranih več kanalov:
Izbrani kanali: N
•To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo je
vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
•Kako prepoznati pomen več oznak o izbiri kanalov
• : vsi elementi so registrirani.
• : le nekateri elementi so registrirani.
• : noben element ni registriran.
Dodaj med države/Urejanje držav (2/2)
•Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Dodaj med države
54
Slovenščina
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Izbere označeni element.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
UP/DOWN
Premakne označeni del na elemente države.
Premakni
LEFT/RIGHT
Premakne označeni del.
Premakni
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• To je definicija možnosti Urejanje držav.
• V možnost Kategorija države je dodan označen kanal ali več izbranih kanalov oziroma so taki kanali izbrisani.
• Časovna omejitev (60 s)
Elementi
Št.
Ime
1
Dodaj med države
2
Vodič
3
Sporočilo o zaključku
Opis
•Če je med izbranimi kanali registriran kanal, je možnost Urejanje
držav prikazana v obliki naslova.
•Prikaz potrditvenega polja je odvisen od dejstva, ali je izbrana
država registrirana ali ne.
•To sporočilo se prikaže, ko je postopek zaključen. (To sporočilo je
vedno prikazano, če je izbran gumb OK (V redu).)
Urejanje številke kanala [Vrsta zamenjave]
• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje številke kanala
Slovenščina
55
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• Ta funkcija spremeni številko kanala. (Vrsta zamenjave)
• Številke kanalov lahko spremenite v vseh seznamih kanalov. Opravljene spremembe se uveljavijo v vseh kanali.
• Če številka novega kanala ni bila dodeljena drugemu kanalu, se številka kanala posodobi na številko novega
kanala. Številke kanalov na seznamu so ponovno razvrščene v rastočem vrstnem redu.
• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
• Podprto je navpično kroženje.
Elementi
Št.
Ime
Opis
•Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
1
Uredi kanal
Okno s številko
––
––
––
––
Izbrani kanal: prikaže ime trenutno izbranega kanala.
Številka: prikaže številko novega kanala.
(Prikazano je tudi trenutno dodeljeno ime kanala.)
Ime: prikaže trenutno dodeljeno ime kanala. (Če ni na voljo
nobenih kanalov, se prikaže besedilo "(Prazno)".) : Če je na voljo
nepoimenovan kanal, je ime označeno z "-----".
•Če je izbran že dodeljen kanal
2
56
Opozorilno sporočilo
Slovenščina
–– Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, se pojavi
potrditveno sporočilo. (Oglejte si spodnje slike.)
–– Če želi uporabnik spremeniti številko kanala na številko, ki je že
dodeljena drugemu kanalu, se številke kanala zamenjajo in shranijo.
Urejanje številke kanala [Zunanji vhod] (3/3)
• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje številke kanala
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
RED
Če uporabnik pritisne gumb, se številka kanala inicializira.
Ponastavitev
ENTER
Uporabi spremembe in zapre okno.
Enter
RETURN
Prekliče ali se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼
Spremeni številko kanala izbranega kanala.
Nastavi
0~9 T
Vnese številko.
Številka
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• Ta funkcija številki kanala dodeli vhod zunanjega vira. (Spremembe so uveljavljene v vseh kanalih.)
• Če je številka novega kanala že dodeljena drugemu kanalu, sledite specifikacijam hotela.
✎✎ ITD.
• Privzeta oznaka: Območje številke kanala
• Podprto je navpično kroženje.
• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
57
Elementi
Št.
Ime
Opis
•Območje številke kanala
–– Podprte so številske tipke in tipka gor/dol.
–– Če nobena vrednost ni dodeljena, se prikaže enako število znakov "-", kot ima številka
mest.
1
Območje številke kanala
2
Ime vira
3
Nav. Območje pomoči
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•Ime zunanjega vhoda
–– Elementi, ki ne omogočajo konfiguracije, so onemogočeni.
•Če uporabnik pritisne rdeči gumb, se številka kanala inicializira.
Urejanje imena kanala
• Upravitelj kanalov > Brskalnik > Orodja > Urejanje imena kanala
Vodnik po tipkah
Gumb
Dejanje
Nav. Pomoč
GREEN
Shrani spremembe in se vrne v Upravitelja kanalov.
Končano
ENTER
Shrani ime kanala in premakne kazalec na naslednje polje.
Enter
RETURN
Prekliče in se vrne na prejšnji zaslon (Orodja).
Vrnitev
▲/▼/◄/►
Krmari po tipkovnici.
Premakni
0~9
Vnese številko.
(Brez vodnika)
INFO
N/A
N/A
TOOLS
Zapre trenutno okno in prikaže meni Orodja.
(Brez vodnika)
EXIT
Prekliče in se vrne na prejšnji korak (način Tovarniška nastavitev).
(Brez vodnika)
✎✎ OPOMBA
• To je definicija tipkovnice, ki se uporablja za funkcijo Urejanje imena kanala.
✎✎ ITD.
58
• Časovna omejitev (60 s)
Slovenščina
Elementi
Št.
Ime
Opis
1
Okno za urejanje imena
kanala
2
Ime kanala
•Kazalec in znak, ki ste ga pravkar vnesli, sta enake barve kot označeno
območje.
•Ko je doseženo največje število znakov, kazalec izgine.
3
Tipkovnica
•Za podroben načrt si oglejte dokument o zasnovi tipkovnice.
Orodja [Način urejanja]
Način urejanja
Označevanje vsebine (če je število označenih elementov 0 ali 1)
Če je več kot en označen element.
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Urejanje imena kanala
Urejanje številke kanala
Tihi način videoposnetka
Kopiranje kanala (Astra HD +)
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh (to je prikazano samo, ko je izbran 1 element
ali več)
Izbriši
Dodaj med države
Urejanje držav (če je označen že registriran element)
Tihi način videoposnetka
Preuredi (satelitska antena)
Izberi vse
Prekliči izbor vseh
Izbriši
✎✎ OPOMBA
• Položaj pojavnega menija: meni Orodja za element v levem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano
na desni strani. meni Orodja za element v desnem stolpcu možnosti Seznam kanalov → to je prikazano na levi
strani.
• Če uporabnik pritisne gumb TOOLS, če označeni element ni izbran, je element samodejno označen kot izbran.
• Za podrobne specifikacije posamezne funkcije si oglejte Upravitelja kanalov NEO.
Slovenščina
59
Pasica kanala [če je številka kanala dodeljena zunanjemu vhodu]
✎✎ OPOMBA
• Uporabijo se specifikacije pasice televizijskega kanala.
• Če gre za nepodprt element ali ustrezne informacije niso na voljo, se vrednosti ne prikažejo.
• Ime kanala je prikazano z "imenom zunanjega vhoda".
Elementi
Št.
Ime
1
Ime zunanjega vhoda
Opis
Seznam kanalov omogoča dostop do funkcij v zvezi s televizijskim žanrom.
• Način države
• Spremeni način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Shema mešanih kanalov je funkcija, ki kombinira zračne, kabelske in satelitske kanale.
[Razen za modele v Avstraliji, Singapurju in Novi Zelandiji]
–– Funkcija sheme mešanih kanalov mora biti nastavljena na ON (Vklop), če želite kombinirati zračne, kabelske in
satelitske kanale.
–– Z Urejevalnikom kanalov razvrstite kanale po vklopu funkcije "sheme mešanih kanalov" v meniju s hotelskimi
možnostmi.
60
Slovenščina
¦¦ Sound Bar
• Naprava Samsung Sound-Bars in gostinski televizor
–– Uporabite naprave Samsung Sound-Bars in gostinske televizorje, ki podpirajo funkcijo ARC z možnostjo HDMI. Če
združljivo napravo Samsung Sound-Bar povežete z združljivim gostinskim televizorjem Samsung s kablom HDMI,
lahko gosti poslušajo zvok televizorja prek naprave Sound-Bar.
–– Spodaj so našteti modeli, ki podpirajo funkcijo ARC:
• Naprave Sound-Bar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• Nastavitev naprave Sound-Bar na hotelski način
1. Nastavite naslednje možnosti menija Hotel:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Povežite kabel HDMI iz priključka HDMI OUT na hrbtni strani naprave Sound-Bar v vrata HDMI3 (ki podpirajo ARC) na
gostinskem televizorju.
3. Ko je naprava Sound-Bar povezana z gostinskim televizorjem in se televizor vklopi, naprava Sound-Bar samodejno
zazna televizor in samodejno preklopi na hotelski način.
Značilnosti delovanja naprave Sound Bar v hotelskem načinu:
• Vklop/izklop je sinhroniziran s televizorjem.
• Možnost HDMI_CEC je privzeto vklopljena.
• Delovanje je mogoče samo prek vrat "HDMI OUT".
• Onemogoči tipko "Vhodni način" na VFD, da prepreči nenačrtovane spremembe zvočnega vira.
• Pridobi prilagodljive nastavitve glasnosti ob vklopu in največje glasnosti iz menija televizorja s hotelskimi
možnostmi. Vendar imata glasnost ob vklopu in največja glasnost naprave Sound-Bar le ½ vrednost v primerjavi
z nastavitvami glasnosti ob vklopu in največje glasnosti v meniju televizorja s hotelskimi možnostmi.
Primer: če je glasnost ob vklopu televizorja = 20 in je največja glasnost = 90, je glasnost ob vklopu naprave Sound
Bar = 10 in največja glasnost = 45.
*Pri določenih modelih se lahko ta funkcija razlikuje.
Slovenščina
61
¦¦ Varnostni način
Specifikacije zasnove
• Način je namenjen omejevanju nekaterih funkcij, kot sta funkcija TTX in vir zunanjega vhoda (HDMI, USB), v
določenih ustanovah, npr. v prevzgojnem domu.
• Varnostni meni je zaščiten z geslom. Dostop do varnostnega menija brez gesla se zavrne.
• Varnostna nastavitev
–– Varnostno nastavitev lahko nastavite na ON ali OFF.
–– Privzeto je OFF.
–– Varnostna nastavitev: če je vklopljena, sta vhod zunanjega vira (HDMI, USB) in funkcija TTX onemogočeni.
• Nastavitev gesla
–– Ta možnost uporabnikom omogoča spreminjanje gesla.
–– Uporabniki morajo vnesti trenutno geslo, novo geslo in potrditev novega gesla.
• Ponastavitev gesla
–– Ta možnost ponastavi geslo.
–– Privzeto geslo je "00000000".
–– Ponastavitev gesla je vidna samo v meniju Tovarniška nastavitev, če uporabite kombinacijo tipk Info
(Informacije) in Factory (Tovarniška nastavitev).
Ponastavitve si ne morete ogledati s kombinacijo tipk MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Varnostna nastavitev: Če je možnost vklopljena, funkcija SIRCH ni na voljo.
• Tovarniška ponastavitev ne ponastavi varnostne nastavitve.
62
Slovenščina
Nameščanje stenskega nosilca
Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno. Za podrobne informacije o pritrditvi
na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se
za pomoč obrnite na tehnika. Priporočamo, da izdelka ne nameščate sami.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor
namestili sami.
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
✎✎ Oprema za namestitev na steno ni priložena, naprodaj je posebej.
Opremo za namestitev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale
se obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne
poškodbe.
✎✎ OPOMBA
• Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
• Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.
• Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od standardnih dimenzij, saj lahko poškodujejo notranjost televizorja.
• Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
• Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete
sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
• Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev
na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
• Pri nameščanju televizorja ne nagnite za več kot 15 stopinj.
palci
Spec. VESA (A * B)
40
200 x 200
48~55
400 x 400
Standardni vijak
Število
M8
4
Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen.
To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi električnega šoka.
Slovenščina
63
Pritrjevanje televizorja na steno
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Zlasti bodite pozorni na to, da se vaši otroci ne
sklanjajo nad televizorjem ali ga destabilizirajo, saj se lahko televizor prevrne in povzroči težje telesne ali smrtne poškodbe.
Upoštevajte vse previdnostne ukrepe na priloženem varnostnem letaku. Za dodatno stabilnost in večjo varnost namestite
pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.
Preprečevanje padca televizorja
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.
✎✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste stene.
✎✎ Vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, zato jih kupite posebej.
2. Odstranite vijake iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite jih v objemko in privijte nazaj na televizor.
✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi specifikacijami.
3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno vrvico in to trdno zavežite.
✎✎ OPOMBA
• Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
• Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na televizorju ali nižje.
• Preden televizor premaknete, vrvico odvežite.
4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava za fizično
pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem prostoru. Videz in način
zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne
informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
Poiščite ikono »K« na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone »K«.
1
<Dodatno>
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog večjega, nepremičnega
predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla s ključavnico potisnite skozi zanko kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku (1).
4. Zaklenite zaklep.
✎✎ To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
✎✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
✎✎ Mesto ključavnice Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
64
Slovenščina
Specifikacije
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju
Ime modela
Velikost zaslona (diagonala)
10–40 °C (50–104 °F)
10–80 %, brez kondenzacije
-20–45 °C (-4–113 °F)
5–95 %, brez kondenzacije
HG40ED690U
HG48ED690U
40,0 palcev
47,6 palca
10 W x 2
Zvok (izhod)
Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
917,7 x 62,6 x 535,7 mm
917,7 x 241,6 x 582,2 mm
1087,1 x 63,3 x 630,9 mm
1087,1 x 254,6 x 676,8 mm
7,7 kg
9,4 kg
11,4 kg
13,6 kg
Ime modela
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
HG55ED690U
54,6 palca
10 W x 2
1242,6 x 63,2 x 718,4 mm
1242,6 x 267,5 x 763,4 mm
15 kg
17,3 kg
✎✎ Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
✎✎ Za informacije o napajanju in porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
✎✎ Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenščina
65
Dimenzije
Sprednja stran/stranski pogled
1
6
2
4
3
5
7
(Enota: mm)
1
2
3
4
5
6
7
HG40ED690U
917.7
886.7
499.7
535.7
582.2
62.6
241.6
HG48ED690U
1087.1
1056.1
594.9
630.9
676.8
63.3
254.6
HG55ED690U
1242.6
1121.6
682.4
718.4
763.4
63.2
267.5
Podrobnosti plošče s priključki/hrbtna stran
1
3
7
2
8
6
4
5
(Enota: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40ED690U
356.7
231.0
200.0
169.2
203.7
629.1
124.7
200.0
HG48ED690U
341.4
330.1
400.0
181.9
199.9
785.8
76.8
400.0
HG55ED690U
419.1
351.8
400.0
317.9
265.6
805.3
149.5
400.0
66
Slovenščina
Podroben prikaz stojala
2
3
1
(Enota: mm)
1
2
3
HG40ED690U
668.7
241.6
142.4
HG48ED690U
728.5
254.6
141.4
HG55ED690U
758.5
267.5
140.9
✎✎ OPOMBA: Risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Dimenzije si oglejte, prede namestite televizor. Ne prevzemamo odgovornosti za tipkarske ali tiskarske
napake.
Slovenščina
67
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
Center za pomoč strankam
Spletno mesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
ED690U-EU-SLV-05
Download PDF

advertising