Samsung | HG65EJ690UB | Samsung HG65EJ690UB Navodila

NAVODILA ZA
NAMESTITEV
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na www.samsung.com
Model
Serijska št.
Pred branjem teh navodil za namestitev
Ta model televizorja B2B (trgovanje med podjetje) je zasnovan za hotele ali druge gostinske objekte. Podpira številne
posebne funkcije ter omogoča, da uporabnikom (gostom) omejite uporabo nekaterih krmilnih elementov.
Slike in ilustracije v teh navodilih za namestitev so samo za referenco in so lahko drugačne od dejanskega videza
izdelka. Obliko in tehnične lastnosti izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
Načini delovanja
Ta televizor ima dva načina: Načina Interactive in Standalone.
•• Način Interactive: V tem načinu je omogočena komunikacija in popolno ali delno upravljanje televizorja s
povezanim sprejemnikom SBB ali STB, ki ga zagotovi ponudnik integracije hotelskega sistema. Televizor ob
prvem priklopu pošlje ukaz, s katerim poskuša prepoznati povezan sprejemnik SSB ali STB. Če televizor prepozna
sprejemnik SBB ali STB, sprejemnik SBB ali STB pa prepozna televizor, televizor omogoči popolno upravljanje
sprejemniku SBB ali STB.
•• Način Standalone: V tem načinu televizor deluje samodejno brez zunanjega sprejemnika SBB ali STB.
Televizor ima meni Hotel Option, s katerim preprosto nastavite številne hotelske funkcije. Glejte stran 31.
Meni omogoča tudi vklop ali izklop nekaterih funkcij televizorja in hotelskih funkcij, da lahko ustvarite optimalno
hotelsko nastavitev.
Opozorilo o mirujočih slikah
Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotipov
televizijskega programa, panorame, slikovne oblike zapisa 4 : 3, vrstice za borzne novice ali novic na dnu zaslona) na
zaslonu. Dolgotrajen prikaz mirujočih slik lahko povzroči neenakomerno obrabo zaslona, kar vpliva na kakovost slike.
Sledite spodnjim priporočilom, da zmanjšate tveganje za to:
•• Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
•• Vedno poskusite prikazati celozaslonsko sliko.
•• Zmanjšajte svetlost in kontrast, da preprečite pojav zakasnelih slik.
•• Uporabite vse funkcije televizorja, namenjene zmanjšanju zadrževanja slik in vžganih slik.
Slovenščina - 2
Opozorilo! Pomembna varnostna navodila
Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
PREVIDNO: DA PREPREČITE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNEGA
DELA). V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. ZA SERVISIRANJE SE OBRNITE NA
USPOSOBLJENO OSEBJE.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da izdelek
ne potrebuje varnostne povezave z električno
ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Nazivna napetost,
označena s tem simbolom, je napetost
izmeničnega toka.
Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti.
Priti v kakršen koli stik s katerim koli delom v
notranjosti naprave je nevarno.
Napetost enosmernega toka: Nazivna napetost,
označena s tem simbolom, je napetost
enosmernega toka.
Ta simbol označuje, da je izdelku priložena
pomembna dokumentacija o njegovi uporabi in
vzdrževanju.
Pozor. Preberite navodila za uporabo: Ta
simbol uporabnika poziva, da si v navodilih za
namestitev prebere nadaljnje informacije o
varnosti.
•• Reže in odprtine v omarici in na hrbtnem ali spodnjem delu so namenjene nujnemu prezračevanju. Da zagotovite
ustrezno delovanje naprave in da jo zaščitite pred pregrevanjem, teh rež in odprtin ne zakrivajte ali pokrivajte.
–– Naprave ne zapirajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če je poskrbljeno za
ustrezno prezračevanje.
–– Naprave ne postavljajte v bližino ali nad radiator ali grelne lopute ali na mesto, izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi.
–– Na napravo ne postavljajte posod z vodo (vaz itd.), saj to lahko povzroči požar ali električni udar.
•• Naprave ne izpostavljajte dežju in je ne postavljajte v bližino vode (v bližino kadi, umivalnika, kuhinjskega korita,
kadi za pranje, bazena, v mokro klet itd.). Če se naprava po nesreči zmoči, jo izključite in se takoj obrnite na
pooblaščenega prodajalca.
•• Naprava uporablja baterije. V vaši skupnosti morda veljajo predpisi, s katerimi je določeno, da morate baterije
odvreči na okolju prijazen način. Za informacije o odlaganju ali recikliranju se obrnite na lokalne oblasti.
•• Ne preobremenjujte stenskih vtičnic, podaljškov in adapterjev, saj lahko to povzroči požar ali električni udar.
•• Napajalne kable napeljite tako, da ne boste stopali nanje ali jih stiskali s predmeti, postavljenimi nanje ali obnje. Še
posebno pozorni bodite na del kabla, kjer je vtič, na stensko vtičnico in na točko, kjer kabel izstopa iz naprave.
•• Da napravo zaščitite med nevihto ali če je ne boste nadzorovali ali uporabljali dlje časa, jo izključite iz stenske
vtičnice in izključite antenski ali kabelski sistem. S tem boste preprečili, da bi televizor poškodovala strela ali
napetostni udari na napajalnem vodu.
Slovenščina - 3
•• Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok na vtičnico adapterja za enosmerni tok, preverite, ali označba
napetosti adapterja za enosmerni tok ustreza lokalnemu električnemu omrežju.
•• V odprte dele naprave ne vstavljajte kovinskih predmetov. S tem lahko povzročite nevarnost električnega udara.
•• Ne dotikajte se notranjosti naprave, da se izognete električnemu udaru. Napravo sme odpreti samo usposobljen
tehnik.
•• Napajalni kabel trdno in do konca priključite na vtičnico. Ko odstranjujete napajalni kabel iz vtičnice, vedno
povlecite za vtič napajalnega kabla. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel. Napajalnega kabla se ne dotikajte z
mokrimi rokami.
•• Če naprava ne deluje normalno – posebno če oddaja nenavaden zvok ali vonj – jo takoj izključite in se obrnite na
pooblaščenega trgovca ali servisni center.
•• Če televizorja dalj časa ne nameravate uporabljati ali če odhajate od doma (še zlasti če bodo doma ostali otroci,
starejši ali invalidne osebe brez nadzora), izključite napajalni vtič iz vtičnice.
–– Če se na napajalnem kablu nabere prah, se lahko kabel močno segreje, začne iskriti ali pa se poškoduje
njegova izolacija, kar lahko povzroči električni udar, uhajanje električnega toka ali požar.
•• Pri namestitvi televizorja v okolju z veliko prahu, visoko ali nizko temperaturo, visoko vlažnostjo, kemičnimi snovmi
ali v okoljih, kjer deluje neprekinjeno 24 ur na dan (na primer letališče, železniška postaja itd.), se obrnite na
pooblaščeni servisni center družbe Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb televizorja.
•• Uporabljajte samo ustrezno ozemljena vtič in vtičnico.
–– Če nista ustrezno ozemljena, lahko to povzroči električni udar ali poškodovanje opreme. (Samo oprema razreda
l.)
•• Če želite popolnoma izklopiti to napravo, jo izključite iz vtičnice. Stenska vtičnica in napajalni vtič naj bosta vedno
dosegljiva, da lahko po potrebi hitro izklopite napravo iz napajanja.
•• Dodatno opremo (baterije itd.) hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok.
•• Izdelka ne udarjajte in pazite, da vam ne pade na tla. Če je izdelek poškodovan, izključite napajalni kabel in se
obrnite na servisni center družbe Samsung.
•• Če želite očistiti to napravo, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.
Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčil, sredstev proti komarjem, osvežilnikov prostora,
maziv ali čistil. Te kemikalije lahko poškodujejo televizor ali izbrišejo natise na njem.
•• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskanju.
•• Baterij ne odvrzite v ogenj.
•• Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali pregrevajte.
•• Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate z napačnimi, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jih samo z
baterijami iste ali enakovredne vrste.
•• OPOZORILO – PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE PREDMETE Z ODPRTIM PLAMENOM HRANITE STRAN OD
IZDELKA, DA PREPREČITE ŠIRJENJE OGNJA.
•• Ko je televizor nekaj časa vklopljen, se ga dotikajte previdno. Določeni deli televizorja so lahko topli
na dotik.
Slovenščina - 4
Kazalo vsebine
Pred branjem teh navodil za namestitev
----------------------------------------------------------------------------- 2
Opozorilo! Pomembna varnostna navodila
----------------------------------------------------------------------------- 3
01
Kaj je v škatli?
02
Namestitev televizorja
03
04
Sestavljanje vrtljivega stojala (43- do 65-palčni)
----------------------------------------------------------------------------- 9
Namestitev stojala za televizor LED
----------------------------------------------------------------------------- 10
Namestitev opreme za pritrditev na steno
----------------------------------------------------------------------------- 13
Pritrjevanje televizorja na steno
----------------------------------------------------------------------------- 14
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja
----------------------------------------------------------------------------- 16
Daljinski upravljalnik
Več o gumbih na daljinskem upravljalniku
----------------------------------------------------------------------------- 17
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
----------------------------------------------------------------------------- 18
Začetna nastavitev
Uporaba načina Upravljalnik televizorja
05
Plošča s priključki
06
Povezave
07
----------------------------------------------------------------------------- 20
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
----------------------------------------------------------------------------- 23
Priključitev televizorja na sprejemnik SBB ali STB
----------------------------------------------------------------------------- 25
Povezava kopalniških zvočnikov
----------------------------------------------------------------------------- 26
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
----------------------------------------------------------------------------- 27
Uporaba kartice za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali
kartica CI+")
Priključitev »kartice CI ali CI+« prek reže
COMMON INTERFACE z vmesnikom CI CARD
----------------------------------------------------------------------------- 29
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v
režo za COMMON INTERFACE
----------------------------------------------------------------------------- 30
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
----------------------------------------------------------------------------- 30
Slovenščina - 5
08
Nastavitev menijev s hotelskimi možnostmi
Elementi menija s hotelskimi možnostmi
----------------------------------------------------------------------------- 32
Pozdravno sporočilo
----------------------------------------------------------------------------- 42
Logotip hotela
----------------------------------------------------------------------------- 42
Kloniranje USB
----------------------------------------------------------------------------- 43
Nastavite, klonirane v meniju Hotel
----------------------------------------------------------------------------- 45
Nastavitev samodejne inicializacije
----------------------------------------------------------------------------- 48
Posodabljanje programske opreme televizorja
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Uporaba večkodnega daljinskega upravljalnika
10
Nastavitev naprave Soundbar
Samsung Soundbar (AirTrack) in hotelski televizorji v 2018----------------------------------------------------------------------------- 53
11
Urejanje kanalov
Channel Bank Editor (samo televizor Smoovie)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Uporaba storitve Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Ključavnica Kensington proti kraji
13
Specifikacije in druge informacije
Specifikacije
----------------------------------------------------------------------------- 59
Okoljski vidiki
----------------------------------------------------------------------------- 60
Zmanjšanje porabe energije
----------------------------------------------------------------------------- 60
Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD
----------------------------------------------------------------------------- 61
Ločljivost zaslona
----------------------------------------------------------------------------- 61
Dimenzije
----------------------------------------------------------------------------- 63
Licence
----------------------------------------------------------------------------- 67
Slovenščina - 6
01 Kaj je v škatli?
Preverite, ali ste s televizorjem dobili naslednje elemente. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
Daljinski upravljalnik
Bateriji (AAA x 2)
Napajalni kabel
(43″-65″)
Adapter COMPONENT IN/
AV IN
Garancijska kartica/
Navodila za hitro nastavitev/
Regulativna navodila
Adapter za kartico za splošni
vmesnik
Adapter za opremo za
pritrditev na steno (x 4)
Oprema za pritrditev v hotelu
Podatkovni kabel (odvisno od
modela)
(43″-65″)
(75″)
Vodilo za kable
•• Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.
•• Kabli, ki niso priloženi, so na prodaj posebej.
•• Ko odpirate škatlo, preverite, ali je v embalaži oziroma za njo še kakšna morebitna dodatna oprema.
Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:
(a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika);
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega priročnika).
O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.
Ob nepravilnem rokovanju se zaslon lahko poškoduje zaradi
neposrednega pritiska. Ko televizor dvigate, ga primite za
robove zaslona, kot je prikazano na sliki.
Slovenščina - 7
Ne dotikajte se
tega zaslona!
Ustrezno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z sistemi za ločeno zbiranje)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in dodatne elektronske
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) po koncu njihove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali človeško
zdravje zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo te izdelke na okolju
varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti določbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in
elektronske dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komunalnimi odpadki.
Ustrezno odlaganje baterij v tem izdelku
(velja za države z sistemi za ločeno zbiranje)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove
življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Kadar je baterija
označena s kemijskimi simboli Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da količina živega srebra, kadmija ali svinca v
bateriji presega referenčne ravni iz Direktive ES 2006/66. Če baterije niso pravilno odvržene, lahko te
snovi škodujejo zdravju ljudi ali okolju.
Da pripomorete k varovanju naravnih virov in ponovni uporabi materialov, baterije ločite od drugih
odpadkov in jih reciklirajte prek brezplačnega lokalnega sistema za vračilo baterij.
Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in zakonskih predpisih v zvezi z določenimi izdelki, npr. REACH,
OEEO, baterije, si oglejte na spletni strani http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenščina - 8
02 Namestitev televizorja
Sestavljanje vrtljivega stojala (43- do 65-palčni)
OPOZORILO: Če nastavite zasuk televizorja, morate stojalo trdno pritrditi na tla, mizo, omarico itd., kot je
opisano v navodilih za namestitev.
Televizorji LED imajo vrtljiva stojala. Ta stojala je mogoče nastaviti tako, da lahko televizorje zasukate za 20, 60 ali 90
stopinj v levo in desno z VRTLJIVIM NOSILCEM KONZOLE.
•• Ta funkcija ni na voljo pri modelu HG75EJ690U.
*Izdelek prejmete s stojalom, zasukanim za 20°.
* vrtenje za 20°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 20° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 20°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
Vrtenje za 60°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 60° v levo ali desno, vstavite zatič na dnu stojala skozi odprtino v obliki krivulje na
vrtljivem nosilcu konzole z oznako 60°. Nato pritrdite vrtljivi nosilec konzole na stojalo s tremi priloženimi vijaki, kot je
prikazano spodaj.
Vrtenje za 90°
Če želite nastaviti zasuk televizorja za 90° v levo ali desno,odstranite vrtljivi nosilec konzole in privijte tri priložene
vijake v stojalo, kot je prikazano spodaj.
Slovenščina - 9
Namestitev stojala za televizor LED
Sestavljanje stojal in delov (43- do 65-palčni)
Pri namestitvi stojala uporabite priložene komponente in dele.
A
B
(43″-55″)
Stojalo
1
(65″)
Vodilni nosilec
x4
(M4 x L14)
2
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Vijaki
65″
43″-55″
C
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Mizo pokrijte z mehkim prtom, da zaščitite televizor, nato pa
položite televizor na prt z zaslonom obrnjenim navzdol.
•• Vodilni nosilec vstavite v režo na spodnji strani televizorja.
•• Potisnite ga do končne črte v smeri puščice.
Najprej privijte spodnji vijak. Zgornji vijak privijte na koncu.
•• Vijake privijte v ustreznem vrstnem redu, ki je opisan v
priročniku.
Slovenščina - 10
4
OPOMBA
•• Med sestavljanjem sestavnih delov bodite pozorni, katera stran je sprednja in katera hrbtna.
•• Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
Sestavljanje stojal in delov (75-palčni)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Stojalo
Vijaki
1
2
3
x4
(M4 x L14)
OPOMBA
•• Med sestavljanjem sestavnih delov bodite pozorni, katera stran je sprednja in katera hrbtna.
•• Vsaj dve osebi naj dvigneta in premakneta televizor.
Slovenščina - 11
Sestavljanje opreme za namestitev v hotelu (43- do 65-palčni)
A
B
Kratek vijak x 2
C
Daljši vijak x 2
A
ali
D
Podložka x 2
Matica x 2
B
C
D
[[ Kot je prikazano na sliki, stojalo pritrdite
na ravno podlago, na primer na omarico,
mizo ali drugo opremo za razvedrilo.
OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti poškodb televizor varno pritrdite na tla, mizo, omarico itd. z
opremo za pritrditev v hotelu, kot je opisano v teh navodilih.
Slovenščina - 12
Namestitev opreme za pritrditev na steno
Televizor lahko pritrdite na steno z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej).
Adapter za opremo za pritrditev na steno
Nosilec za
opremo za
pritrditev na
steno
Televizor
C
Adapter za opremo za pritrditev na steno
Nosilec za
opremo za
pritrditev na
steno
Televizor
C
•• Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model.
Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.
Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če
nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika. Samsung Electronics ne odgovarja za
poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste televizor namestili sami.
Slovenščina - 13
Pritrjevanje televizorja na steno
Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to,
da se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci. Lahko se prevrne in povzroči težje telesne poškodbe
ali smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na letaku z varnostnimi ukrepi, ki je priložen televizorju.
Za večjo stabilnost in varnost lahko kupite in namestite pripomoček za preprečevanje padcev.
Da preprečite padec televizorja
•• Kompleti držal za televizor so naprodaj ločeno. Za nakup kompleta držal za televizor se obrnite na center podjetja
Samsung za pomoč strankam.
1. Vijake namestitev v stenske nosilce in jih trdno privijte v steno. Prepričajte se, da so vijaki čvrsto pritrjeni v steno.
–– Močno priporočamo, da vijake namestite skozi matico.
2. Vijake vstavite v stenske nosilce in jih čvrsto privijte v zgornje luknje za vijake VESA na zadnji strani televizorja.
3. Nosilce televizorja z močno vrvico ali kablom povežite z nosilci na steni in vrvico oziroma kabel trdno zavežite.
–– Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani ali obrabljeni. Če niste prepričani o varni
namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.
–– Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti.
–– Vrvico ali kabel privežite tako, da so nosilci na steni v višini nosilcev na televizorju ali niže. Preden televizor
premaknete, vrvico oziroma kabel odvežite.
Slovenščina - 14
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA)
Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju stenskega nosilca na
površine, ki niso mavčne plošče, se obrnite na najbližjega prodajalca. Če televizor namestite na strop ali poševno steno,
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.
•• Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej.
•• OPOMBA
–– Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.
–– Samsungovi kompleti stenskih nosilcev so opremljeni s podrobnimi navodili za namestitev. Priloženi so vsi deli,
potrebni za sestavo.
–– Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.
–– Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda
VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.
–– Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov
razlikuje glede na njene specifikacije.
–– Vijakov ne privijajte premočno. Lahko namreč poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako
poškodujete sebe ali druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.
–– Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za
pritrditev na steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.
–– Televizorja ne namestite nagnjenega za več kot 15 stopinj.
–– Televizor naj na steno vedno nameščata dve osebi.
Velikost televizorja v
palcih
Specifikacije za luknje
za vijake VESA (A * B) v
milimetrih
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardni
vijak
Število
43-45
M8
4
Stenskega držala ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne poškodbe zaradi
električnega udara.
Slovenščina - 15
Zagotavljanje ustreznega prezračevanja televizorja
Televizor namestite na razdaljo vsaj 4 palci (10 cm) od drugih predmetov (sten, stranic omaric itd.), da zagotovite
ustrezno prezračevanje. Pri neustreznem prezračevanju lahko pride do požara ali težav z izdelkom zaradi povišane
notranje temperature.
Močno priporočamo, da pri namestitvi televizorja na stojalo ali pritrditev na steno uporabite samo dele, ki jih nudi
družba Samsung Electronics. Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne
poškodbe zaradi padca izdelka.
Namestitev s stojalom
Pritrditev na steno
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Slovenščina - 16
03 Daljinski upravljalnik
Več o gumbih na daljinskem upravljalniku
•• Slike, gumbi in funkcije daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na model.
•• Daljinski upravljalnik lahko uporabljajo slabovidni, saj so gumbi vklop/izklop, kanale, glasnost in Izberi opremljeni
z Braillovo pisavo.
Prikaže in izbere razpoložljive
videovire.
Vklop in izklop televizorja.
Neposreden dostop do kanalov.
Izberete lahko način Teletekst,
Celoten > Dvojni > Mešan > Izklopljen.
Prikaz elektronskega programskega
vodnika (EPG-ja).
Vklop ali izklop zvoka.
Prilagodi glasnost.
Preklop trenutnega kanala.
odpre Meni Domov.
Za prikaz glavnega menija na
zaslonu.
Zažene možnost Seznam kanalov.
Zažene možnost APPS.
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih
funkcij. (ni na voljo.)
E (Izberi)
pritisnite ta gumb, da izberete ali
zaženete označeni element.
Pritisnite za prikaz informacij na
zaslonu televizorja.
Premik kazalke, izbira elementov
menija na zaslonu in spreminjanje
vrednosti v meniju televizorja.
Vrne na prejšnji meni ali kanal.
Izhod iz menija.
ALARM
Vnesite uro, ob kateri naj se televizor
vklopi.
Te gumbe uporabljajte v skladu z
navodili na zaslonu televizorja.
X
Vklop ali izklop 3D-slike. (ni na voljo.)
Ti gumbi se uporabljajo za določene
funkcije. Te gumbe uporabljajte
v skladu z navodili na zaslonu
televizorja.
PODNAP.
Ob pritisku gumba se prikaže meni
Bližnjice dostopnosti.
Slovenščina - 17
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Poli baterij se morajo ujemati s simboli v prostoru za baterije.
•• Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od televizorja.
•• Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba. Izogibajte se uporabi v bližini svetlih
fluorescentnih luči in neonskih tabel.
•• Barva in oblika upravljalnika sta odvisni od modela.
Slovenščina - 18
04 Začetna nastavitev
Ob prvem vklopu televizorja se takoj zažene začetna nastavitev. Sledite navodilom na zaslonu in konfigurirajte osnovne
nastavitve televizorja glede na vaše okoliščine uporabe.
Če ste že opravili začetno nastavitev, jo lahko znova zaženete z naslednjim menijem.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > System > TV Reset
Če izberete možnost TV Reset, televizor ponastavi vse vrednosti na tovarniško privzete vrednosti. Ko se televizor izklopi,
pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku, da ga znova vklopite. Televizor zažene začetno nastavitev.
•• Slika v vašem televizorju se lahko razlikuje od zgoraj prikazane slike, odvisno od modela in geografske regije.
Next
Region Settings
1
Izbira regijskih nastavitev
•• Pred izbiro regije si oglejte informacije o seznamu držav na desni.
•• Če izberete napačno regijo, po zaključku začetnih nastavitev znova uporabite
možnost TV Reset.
•• Če se regija spremeni, se televizor samodejno izklopi in vklopi.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Izbira jezika
Nastavite lahko jezik menija.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Configure your TV
Nastavitev osnovnih možnosti za uporabo televizorja
•• Država: Nastavite lahko državo, v kateri se nahajate.
•• Slikovni način: Izberete lahko slikovni način, ki vam najbolj ustreza.
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Izbira vrste namestitve televizorja
•• Osnovna nastavitev TV-ja: Izberite, da nadaljujete z naslednjim korakom in
določite osnovne možnosti za uporabo televizorja.
•• Način kopiranja: Kopiranje sistemskih nastavitev iz naprave USB ali strežnika v
televizor.
•• Tovarniški meni: Končajte začetno nastavitev in se pomaknite neposredno v
meni Hotel Option.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Izbira signala za oddajanje
•• Izberete lahko povezano anteno, prek katere želite prejemati kanale.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Iskanje kanalov
•• Ko je iskanje kanalov zaključeno, izberite možnost Naprej ali pritisnite desni
smerni gumb na daljinskem upravljalniku.
•• Če kabel RF ni povezan, se ta korak preskoči.
Stop
Slovenščina - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Nastavitev trenutne ure
•• Če bo televizor nastavljen na digitalne kanale in bodo ti kanali oddajali podatke o
datumu in času, nastavite Način ure na Samod.. Televizor bo samodejno nastavil
datum in uro.
•• Če televizor ne bo nastavljen na digitalne kanale, nastavite Način ure na Ročno in
nato ročno nastavite datum in čas v televizorju.
•• Nastavite možnost Poletni/zimski čas (poletni/zimski čas) na Vklop ali Izklop, da
se v televizorju uporabi poletni ali zimski čas.
•• Za izbiro časovnega pasu.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Nastavitev je dokončana
Pritisnite gumb Končano, da dokončate začetno nastavitev. Prikaže se meni Hotel
Option. Pritisnite gumb POWER za izhod.
Done
Uporaba načina Upravljalnik televizorja
Televizor lahko vklopite z gumbom Upravljalnik televizorja na spodnjem delu televizorja in uporabite Nadzorni meni.
Nadzorni meni se prikaže, če pritisnete Upravljalnik televizorja, ko je televizor vklopljen. Za več informacij o uporabi si
oglejte sliko spodaj.
•• Zaslon je lahko zatemnjen, če zaščitna folija ni odstranjena z logotipa SAMSUNG oz. s spodnjega dela televizorja.
Odstranite zaščitno folijo.
Nadzorni meni
: Izklop
: Pov. gla.
: Kanal gor
: Zm. glasn.
: Kanal dol
: Vir
Upravljalnik televizorja/tipalo daljinskega upravljalnika
Pritisnite: Premakni
Prit. in pridržite: Izberi
Upravljalnik Upravljalnik televizorja je na dnu televizorja.
Slovenščina - 20
05 Plošča s priključki
HRBTNA STRAN
TELEVIZORJA
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Vedno, ko na televizor priklapljate zunanjo napravo, se prepričajte, da sta televizor in naprava izklopljena.
•• Ob priklopu zunanje naprave se mora barva priključka ujemati z barvo kabla.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Priključek za nadgradnje programske opreme in Media Play itd.
–– Storitvena povezava
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezava s digitalno zvočno komponento
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Priklop v vhod HDMI naprave z izhodom HDMI.
–– Za povezavo HDMI–HDMI ne potrebujete ločene zvočne povezave. Povezave HDMI prenašajo zvočni in
videosignal.
–– Priporočamo, da s tem televizorjem uporabljate zunanjo napravo s povezavo HDMI različice 1.3 ali 1.4. Če
pride pri napravi s povezavo HDMI različice 1.2 do težav z združljivostjo, na primer do odsotnosti zvoka ali
nepravilnega prikaza na zaslonu, se obrnite na center podjetja Samsung za pomoč strankam.
Slovenščina - 21
④ LAN
Povezava z žičnim omrežjem LAN s kablom CAT 7
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Uporabite za vzpostavitev povezave med komponentnimi napravami za video/zvok, kot so DVD-predvajalniki,
in (kompozitnimi) napravami AV, kot so videorekorderji.
–– Zvočne kable priključite na vhod L-AUDIO-R na televizorju (z adapterjem AV IN/Component IN), druge konce
pa v ustrezne izhodne zvočne priključke na napravi A/V ali komponentni napravi.
–– Priključek COMPONENT IN se uporablja tudi kot priključek VIDEO.
–– Komponentne video kable (niso priloženi) priključite na komponentne priključke (PR, PB, Y) televizorja (z
adapterjem AV IN/Component IN), druge konce kablov pa na ustrezne komponentne izhodne video priključke
na predvajalniku DVD. Povežite priključke in kable enakih barv.
–– Če želite povezati sprejemnik STB in predvajalnik DVD, morate sprejemnik STB povezati s predvajalnikom
DVD, nato pa predvajalnik DVD priključiti na komponentne priključke (PR, PB, Y) televizorja (z adapterjem AV
IN/Component IN).
–– Priključki PR, PB in Y na komponentnih napravah (DVD) so včasih označeni z Y, B-Y in R-Y ali Y, Cb in Cr.
–– Pri napravah AV zvočne kable RCA (niso priloženi) priključite na priključek L-AUDIO-R televizorja (z adapterjem
AV IN/Component IN), druge konce pa na ustrezne izhodne zvočne priključke na zunanji napravi.
–– Če kompozitno napravo (AV) priključujete na priključek AV IN [Y/Video], priključite video kabel (rumeni) na
priključek AV IN [Y/VIDEO] (zeleni/rumeni).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Za pravilen ogled televizijskih kanalov mora televizor sprejemati signal iz enega od naslednjih virov:
–– Zunanja antena/sistem kabelske televizije/satelitski sprejemnik
⑦ DATA
–– Podpira izmenjavo podatkov med televizorjem in sprejemnikom SBB ali STB.
–– Povezava je mogoča prek vtičev za televizor vrste RJ-12.
⑧ RJP
Ta priključek povežite s priključkom na izbirnem modulu RJP (Remote Jack Pack). Tako bo omogočena enostavna
priključitev zunanjih naprav (video snemalne naprave, računalnika, predvajalnika DVD itd.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Uporablja se za izhod za zvočni signal kopalniškega zvočnika. Priklop sprejemnika v steni kopalnice in
spremenljivih vrat (RCA).
⑩ VOL-CTRL
Uporablja se za uravnavanje glasnosti kopalniškega zvočnika. Sprejemnik v steni kopalnice povežite z vrati VOLCTRL.
Slovenščina - 22
06 Povezave
Vzpostavitev povezave z internetnim omrežjem
Televizor lahko nastavite tako, da dostopa do aplikacij SMART TV prek lokalnega omrežja (LAN) z žično ali brezžično
povezavo.
•• Potem ko fizično povežete televizor v omrežje, morate konfigurirati omrežno povezavo, da zaključite postopek.
Povezavo lahko konfigurirate prek menija televizorja, po začetni nastavitvi.
Vzpostavitev brezžične internetne povezave
Televizor povežite z internetom s standardnim brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom.
Brezžični usmerjevalnik IP ali
modem s strežnikom DHCP
Vrata LAN na steni
Kabel LAN (ni priložen)
•• Ta pametni televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g /n. Samsung priporoča uporabo protokola
IEEE 802.11n. Sicer lahko pride do motenj pri predvajanju videa prek omrežne povezave.
•• Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom.
Če brezžični usmerjevalnik podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali
statičnega naslova IP.
•• Za brezžični usmerjevalnik izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik,
uporablja druga naprava, običajno pride do motenj in/ali komunikacija ni uspešna.
•• Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom. Da zagotovite varnost brezžičnega
omrežja, ustvarite varnostni ključ, sestavljen iz znakov in številk in ga nato vnesite v usmerjevalnik s pomočjo
njegovega menija. Ta varnosti ključ morate nato vnesti v vse druge naprave, ki jih želite povezati v brezžično
omrežje.
Slovenščina - 23
Varnostni protokoli za omrežje
Televizor podpira samo naslednje varnostne protokole za brezžično omrežje:
•• Načini preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
V skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave televizor Samsung ne podpira varnostnega šifriranja WEP ali TKIP
v omrežjih, ki delujejo v načinu 802.11n.
Če brezžični usmerjevalnik podpira WPS (nastavitev zaščitenega brezžičnega omrežja), se lahko v omrežje povežete
prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno
konfiguriral nastavitve ključev SSID in WPA.
Vašega televizorja ni mogoče povezati z necertificiranimi brezžičnimi usmerjevalniki.
Vzpostavljanje žične internetne povezave
Za kabelsko povezavo televizorja in omrežja so na voljo trije glavni načini, odvisno od nastavitve omrežja. Glejte prikaz
spodaj:
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL / kabelska televizija)
Modemski kabel (ni priložen)
Vrata za modem na steni
Zunanji modem
(ADSL / VDSL / kabelska televizija)
Modemski kabel
(ni priložen)
Hrbtna plošča televizorja
Kabel LAN (ni priložen)
Usmerjevalnik IP s
strežnikom DHCP
Kabel LAN
(ni priložen)
Vrata LAN na steni
Hrbtna plošča televizorja
Kabel LAN
(ni priložen)
Hrbtna plošča televizorja
Kabel LAN (ni priložen)
•• Televizor ne podpira hitrosti omrežja do 10 Mb/s.
•• Uporabite kabel 7. kategorije.
Slovenščina - 24
Priključitev televizorja na sprejemnik SBB ali STB
Hrbtna plošča
televizorja
STB (SBB)
ETH MODEM
Podatkovni kabel
Priključek DATA televizorja s podatkovnim kablom povežite s priključkom ETH MODEM sprejemnika STB (SBB).
•• Ime priključka ETH MODEM, ki ga povežete s podatkovnim kablom, se lahko razlikuje glede na vrsto sprejemnika
SBB oziroma STB.
•• Signal IR daljinskega upravljalnika mora izpolnjevati naslednje specifikacije za uporabo funkcije prehoda signalov
IR.
Specifikacije sprejemnika signalov IR
–– Povprečna frekvenca filtra pasovnih širin: 37,9 ㎑
–– Frekvenca operaterja, delovni cikel 50 %
–– Minimalna dolžina prenosa (tburst): 12 utripov (316 us)
–– Minimalni časovni interval med prenosi (interval tburst): 16 utripov (422 us)
–– Minimalni časovni interval med podatkovnimi ukazi (tpause): 25 ㎳
Združljivi podatkovni kabli, priloženi televizorju
•• Uporabljate podatkovni kabel, ki ga zahteva vaš ponudnik. Oglejte si oznako s kodo na podatkovnih kablih.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Delovna specifikacija podatkovnega kabla (RJ12): RS232
Slovenščina - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Povezava kopalniških zvočnikov
Kopalniške zvočnike lahko priključite na naslednji način.
Povezava prek spremenljivega izhoda (na voljo brez zunanjega ojačevalnika)
Hrbtna plošča televizorja
1
Zvočnik
2
VOL+
VOL-
Enota za uravnavanje
glasnosti
•• Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1 Povežite vrata VARIABLE AUDIO OUT na televizorju s stenskimi kopalniškimi zvočniki v hotelu.
Zvočnik +
Zvočnik -
N/C
2 Povežite vhod VOL-CTRL na televizorju z vhodom na stikalu enote za uravnavanje glasnosti na steni kopalnice v
hotelu.
–– Največja izhodna moč zvočnika je 4 W, 8 Ω.
–– Vrata VARIABLE AUDIO OUT podpirajo samo izhod za zvočni signal MONO.
•• Namestitev enote za uravnavanje glasnosti
–– Če konfigurirate enoto za uravnavanje glasnosti, kot je prikazano na sliki, lahko uravnavate glasnost
kopalniških zvočnikov.
–– Enoto za uravnavanje glasnosti in televizor povezuje običajni 3,5 mm telefonski vtič.
–– Stikalo enote za uravnavanje glasnosti deluje na dotik.
•• Nastavitev načina Sub AMP
–– 0: Izklopi funkcijo ojačevalnika globokotonca (izklop PWM).
–– 1: Določa glasnost globokotonca glede na glavno upravljanje glasnosti. Glasnost globokotonca je odvisna od
vrednosti glasnosti vklopljene naprave, najmanjše glasnosti in največje glasnosti v hotelskem načinu.
–– 2: Določa glasnost glede na nastavitev nadzorne plošče v kopalnici.
•• Specifikacije spremenljivega izhoda
–– Žica zvočnika: Uporabite kabel zvočnika, ki ni daljši od 25 m (82 čevljev).
GLASNOST – ZVIŠAJ (črna/rdeča 2)
Enota za uravnavanje glasnosti
VOL +
1
3
2
GLASNOST – ZNIŽAJ (bela 1)
GND (zaščitena žica 3)
Slovenščina - 26
VOL -
Povezovanje z vrati RJP (Remote Jack Pack)
Povežite vhodne priključke televizorja in modula RJP. Modul RJP gostom omogoča, da zvočne in video vire povežejo s
televizorjem.
Hrbtna stran RJP
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 Podatkovni kabel RS-232
2 Kabel HDMI
1 video/zvočni kabel
Hrbtna plošča televizorja
•• Hrbtna plošča se lahko razlikuje, odvisno od modela.
1 Povežite vrata AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televizorja (z adapterjem AV IN) in vrata RCA modula RJP.
2 Povežite vrata HDMI televizorja z vrati HDMI na modulu RJP.
3 Povežite vrata RJP televizorja z vrati RS/232 modula RJP.
–– Ta televizor Samsung je združljiv samo z modulom RJP TeleAdapt TA-7610.
Slovenščina - 27
•• RJP (Remote Jack Pack): RJP je strojni modul z različnimi vhodi za zvok in sliko (video A/V, zvok A/V, PC in HDMI) in
ustreznimi izhodi. Ustrezni izhodi so prek modula RJP povezani s televizorjem. RJP komunicira s televizorjem prek
vrat RS232. Modul RJP komunicira s televizorjem tako, da pošilja sporočila o dejavnih ali nedejavnih virih.
–– Skupina menijskih elementov Hotel Option vam omogoča, da priključkom modula RJP dodelite oštevilčene
prioritete. 1 pomeni najvišjo prednost, 2 pa najnižjo. Ko gost poveže zunanji vir s priključki modula RJP, televizor
samodejno preklopi med viri glede na prioritete, ki ste jim jih dodelili v meniju Hotel Option. Redimo, da je
AV nastavljen na 1 in HDMI na 2. Če gost priključi napravo na priključek HDMI in nato priključi drugo napravo
na priključek AV, televizor samodejno preklopi na napravo, ki je priključena na priključek AV (priključek z višjo
prioriteto). Gostje lahko med napravami preklapljajo tudi ročno s pritiskom gumba na modulu RJP.
•• Za ponastavitev modula RJP na tovarniško privzete nastavitve sočasno pritisnite gumba AV in HDMI in ju zadržite
10 sekund. Ko vse lučke gumbov 5-krat utripnejo, je modul RJP ponastavljen.
•• RJP bo samodejno ugasnil vse lučke LED po petih minutah in s tem preprečil nepotrebno svetlobno onesnaževanje
v hotelski sobi. Ugasnjene svetleče diode se bodo znova prižgale, če se gost dotakne katerega koli gumba, in
petminutno odštevanje se bo znova začelo. Če se gost nato dotakne gumba drugega vira, bo televizor preklopil na
izbrani vir in zasvetila bo ustrezna svetleča dioda.
•• Po ponastavitvi modula RJP ali vklopu/izklopu televizorja je treba počakati približno 10 sekund, da se vzpostavi
povezava med televizorjem in modulom RJP.
•• V naslednji tabeli je prikazan približen čas v sekundah, ki ga televizor potrebuje za preklop na vhodni vir glede na
prednostne nastavitve.
–– priključen ni noben vhodni vir.
Vir
Vzpostavitev
povezave
AV
2 sekunde
HDMI
3,9 sekunde
–– Ko sta na modul RJP priključena dva vira ali več in se povezava z enim od vhodnih virov prekine ter ponovno
vzpostavi.
Vir
Prekinitev
Vzpostavitev
povezave
povezave
Skupno
AV
4,5 sekunde
2 sekunde
6,5 sekunde
HDMI
3,9 sekunde
3,9 sekunde
7,8 sekunde
–– Če so na modul RJP priključenih vsi aktivni viri (AV, PC in HDMI) in je viru AV dodeljena najvišja prednost, modul
RJP je v načinu za HDMI in gost odstrani vir AV ter ga ponovno priključi, je minimalen čas, potreben za preklop
na vir AV, 6,5 sekunde.
–– Če želite prek modula RJP uporabljati zvočne naprave (predvajalnik Ipod, naprava MP3 itd.), morate v meniju
vklopiti možnost Music Mode AV.
–– Način Glasba pri modulu RJP TA-7610 podpira samo priključek AV. Način HDMI Music Mode je na voljo samo za
Guestlink RJP.
Slovenščina - 28
07 Uporaba kartice za gledanje televizije
("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+")
Omogoča gledanje plačljivih kanalov, če vstavite kartico za gledanje televizije v režo COMMON INTERFACE.
–– 2 reži za kartice za splošni vmesnik morda nista podprti, odvisno od modela.
–– Če želite priključiti ali izključiti kartico za splošni vmesnik ali kartico Cl+, izklopite televizor.
–– Kartica za gledanje televizije ("kartica za splošni vmesnik ali kartica CI+") morda ni podprta, odvisno od modela.
Priključitev »kartice CI ali CI+« prek reže COMMON INTERFACE z vmesnikom
CI CARD
Namestitev vmesnika CI CARD prek reže COMMON INTERFACE
Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite na televizor po
naslednjem postopku:
① Vstavite adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK v odprtini na
hrbtni strani televizorja.
–– Poiščite dve odprtini na hrbtni strani televizorja zraven reže
COMMON INTERFACE.
② Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite v režo
COMMON INTERFACE na hrbtni strani televizorja.
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.
Slovenščina - 29
Priključitev "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+" v režo za COMMON
INTERFACE
Priključite "kartico za splošni vmesnik ali kartico CI+" v režo za COMMON INTERFACE, kot je prikazano na spodnji sliki.
Uporaba "kartice za splošni vmesnik ali kartice CI+"
Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".
•• Televizorji Samsung sledijo standardu CI+ 1.4. Če se na televizorju prikaže pojavno sporočilo, je lahko vzrok za to
neskladnost različice CI+ 1.4. Če imate težave, se obrnite na klicni center družbe Samsung.
–– Televizor Samsung je v skladu s standardi CI+ 1.4.
–– Če modul splošnega vmesnika CI+ ni združljiv s to napravo, odstranite modul in se za pomoč obrnite na
upravitelja CI+.
•• Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo okence s
sporočilom.
•• V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK
ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika
storitev.
•• Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Posodabljanje je dokončano", kar pomeni,
da je seznam kanalov posodobljen.
–– "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
–– Ko želite odstraniti "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", jo previdno izvlecite z rokami, saj se pri padcu
lahko poškoduje.
–– "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je označena na njej.
–– Mesto reže COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.
–– "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+" v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri
pooblaščenem prodajalcu.
–– Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
–– Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+", ki podpira trenutne nastavitve antene. Sicer zaslon
morda ne bo videti normalen.
Slovenščina - 30
08 Nastavitev menijev s hotelskimi možnostmi
Za dostop do menijev Hotel Option pritisnite gumbe MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE na daljinskem upravljalniku.
Za upravljanje funkcij televizorja v meniju Hotel Option ima televizor dva načina; način Standalone in način Interactive.
Spodaj so navedeni elementi menija, ki se pri načinih razlikujeta. Vsi ostali elementi so prikazani v obeh načinih.
Elementi menija, vidni samo v načinu Standalone:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network/DRM/Home Menu/REACH Solution/H.Browser Solution/HMS/Virtual Standby/Room Number s
podmeniji.
Elementi menija, vidni samo v načinu Interactive:
•• SI Vendor: Samsung in drugi ponudniki.
Ko se prikaže meni, sledite splošnim navodilom za krmarjenje in spreminjanje vrednosti:
•• S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomikate med elementi menija.
•• Pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku, da izberete element menija. Na zaslonu se prikaže samo ta
element.
•• Pritisnite levi ali desni smerni gumb za spremembo vrednosti. Z desnim smernim gumbom se številčna vrednost
zviša. Z levim smernim gumbom se številčna vrednost zniža.
•• Ko je na zaslonu prikazan posamezen element menija, lahko s pritiskom smernih gumbov navzgor ali navzdol
prikažete naslednji ali predhodni element menija.
•• Pritisnite gumb RETURN ali MENU, da zaprete trenutni element menija in se pomaknete v višjo raven ali v glavni
meni.
•• Za izhod iz menija Hotel Option izklopite televizor in ga znova vklopite. Shranijo se vse spremembe, ki ste jih izvedli,
razen ponudnika integracije sistema. Za spremembo ponudnika integracije sistema morate televizor izklopiti
in počakati, da indikator napajanja na spodnjem delu televizorja trajno sveti. Nato morate televizor izklopiti iz
električnega napajanja, počakati, da se indikator napajanja izklopi, in znova priključiti televizor v omrežno napajanje.
Za preklop menijev med načinoma Interactive in Standalone sledite spodnjim korakom:
1. Označite element menija Hospitality Mode v zgornjem levem kotu zaslona.
2. Pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku. Prikaže se samo element menija Hospitality Mode.
3. Pritisnite levi ali desni smerni gumb, da element Hospitality Mode preklopite iz možnosti Standalone v Interactive
ali iz možnosti Interactive v Standalone.
4. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb RETURN ali MENU. Ponovno se prikaže celoten meni z označenim
izborom v polju Hospitality Mode.
–– Ko nastavite vrednosti na enem televizorju, jih lahko klonirate na več televizorjev.
–– Za več informacij o kloniranju USB glejte stran 43.
Slovenščina - 31
Elementi menija s hotelskimi možnostmi
Za vstop v ta meni na daljinskem upravljalniku zaporedoma pritisnite gumbe MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE.
Za izhod iz tega menija izklopite televizor (ali izklopite in izvlecite napajalni kabel, če ste spremenili ponudnika
integracije sistema) in ga nato znova vklopite. Vse izvedene spremembe se shranijo.
•• Elementi menija pri nekaterih modelih morda niso podprti.
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Opis
Hospitality Mode
Izberite način Hospitality Mode.
•• Interactive: Televizor deluje s sprejemnikom SI STB ali SBB.
•• Standalone: Televizor deluje samostojno, brez sprejemnika SI STB ali SBB.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Nastavite prikazani kanal, ko je televizor vklopljen.
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev številke kanala. Glejte element Power
On Channel Num ali Power On Channel Type spodaj.
•• Last Saved: Če izberete to možnost, ko je televizor vklopljen, se prikaže kanal, ki je
nastavljen ob izklopu televizorja.
Power On Channel Num
Ob vklopu televizor samodejno preklopi na ta kanal.
Power On Channel Type
Izberite vrsto kanala, ki bo prikazan, ko je televizor vklopljen.
ATV (analogni zračni pas), DTV (digitalni zračni pas), CATV (analogni kabelski pas),
CDTV (digitalni kabelski pas), SDTV (digitalni satelitski pas).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Omogoča ročno nastavitev glasnosti.
•• Last Saved: Ob vklopu se televizor vrne na glasnost, ki je bila nastavljena ob
izklopu.
Power On Volume Num
Televizor se vklopi z nastavljeno stopnjo glasnosti v načinu Standalone.
Min Volume
Najnižja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v načinu Standalone.
Max Voume
Najvišja stopnja glasnosti, ki jo lahko uporabnik nastavi v načinu Standalone.
Power On Source
Izberite vhodni vir, ki naj se prikaže ob vklopu televizorja.
Power On Option
Določa stanje televizorja ob vnovičnem vklopu po izpadu električne energije ali po
izklopu in vnovičnem vklopu napajalnega kabla televizorja.
•• Last Option: Preklop v zadnje stanje pred izklopom. Če je bil v stanju
pripravljenosti, se vrne v stanje pripravljenosti. Če je bil vklopljen, se znova vklopi.
•• Power ON: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, se televizor vklopi.
•• Standby: Ko je znova vzpostavljeno napajanje, televizor preklopi v stanje
pripravljenosti.
Slovenščina - 32
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Opis
Channel Setup
Omogoča neposreden, takojšen dostop do nekaterih menijskih funkcij za kanal v
meniju TV program, kot so Samodejno iskanje, Možnosti zvoka itd.
Channel Editor
Omogoča urejanje kanalov, ki so shranjeni v pomnilniku televizorja.
•• Spremenite številke in imena kanalov, upravljajte skupini žanrov in jezikov ter
izbrišite kanale.
•• Uporabite Izklop zaslona za izbrane kanale. Funkcija Izklop zaslona blokira video
iz kanala in predvaja samo zvok.
•• Omogoča enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi morali
neposredno preklopiti v vsak kanal.
Channel Bank Editor
Urejanje kanalov s 3 različnimi možnostmi bank. Na voljo so specifični kanali, v
katerih lahko stranke uživajo, ki so odvisni od kartice banke.
•• Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen način Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Omogoča sočasno prikazovanje/brskanje po kanalih vseh vrst anten (zračna/
kabelska ali satelitska).
•• ON: Če je možnost vklopljena, imajo gostje dostop do celotne sheme kanalov, ne
glede na izbrano vrsto antene. Seznam kanalov/Channel Editor bo vključeval tako
kanale zračne kot kabelske antene.
•• OFF: Če je možnost izklopljena, imajo gostje dostop do sheme kanalov samo
glede na izbrano vrsto antene (zračna, kabelska, ali satelitska). V možnosti
Seznam kanalov/Channel Editor bodo prikazani samo kanali izbrane vrste antene.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Ne preverjajte številke kanala programa DTV.
•• OFF: Preverite številko kanala programa DTV.
V primeru neskladja med podatki v shemi kanalov in prenesenimi podatki televizor
samodejno poišče kanale in obnovi podatke/parametre v shemi kanalov.
•• ON: Če je možnost Channel Rescan Message vklopljena, bodo hotelski gostje na
zaslonih videli sporočilo o pregledovanju kanalov.
•• OFF: Če je možnost Channel Rescan Message izklopljena, hotelski gostje na
zaslonih ne bodo videli sporočila o pregledovanju kanalov.
•• OFF: Če je možnost Pan Euro MHEG izključena, se MHEG zažene v skladu z
obstoječimi specifikacijami izdelka. (Npr. MHEG se zažene za Anglijo, ne pa za
Francijo.)
•• ON: Če je možnost Pan Euro MHEG vključena, se MHEG zažene ne glede na
specifikacije izdelka ali regijo. (Tudi, če regija ne podpira tehnologije MHEG, je ta
podprta, če jo podpira hotel.)
Omogočite ali onemogočite funkcijo My Channel.
•• Ta funkcija ni na voljo v načinu Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Slovenščina - 33
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Subtitle Auto On
Ta funkcija vključi ali izključi funkcijo, ki samodejno vklopi podnapise v določeni
državi.
To funkcijo podpirajo televizorji, ki omogočajo sprejem digitalnega televizijskega
signala (DVB), namenjenega Evropi.
Ta funkcija je povezana s specifikacijami podnapisov za Francijo. Preostale funkcije
podnapisov so na voljo v skladu s specifikacijami držav, ne glede na funkcijo Subtitle
Auto On.
•• ON: Ko je funkcija Subtitle Auto On vklopljena, upošteva francoske specifikacije
za podnapise.
•• OFF: Ko je funkcija Subtitle Auto On izklopljena, ne upošteva francoskih
specifikacij za podnapise.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX bi se moral prikazovati z velikostjo slike 16:9.
OFF: TTX bi se moral prikazovati z velikostjo slike 4:3.
Picture Menu Lock
Omogočite ali onemogočite meni Slika.
Channel
Menu OSD
Clock
Opis
Menu Display
•• ON: Prikaže se glavni meni.
•• OFF: Glavni meni ni prikazan.
Channel Menu Display
•• OFF: Meni TV program je za goste onemogočen.
•• ON: Meni TV program je za goste omogočen.
Panel Button Lock
Vklop in izklop gumbov kontrolnika televizorja.
•• Unlock: Odklene gumb kontrolnika televizorja.
•• Lock: Zaklene gumb kontrolnika televizorja.
•• OnlyPower: Zaklene gumb kontrolnika televizorja, razen funkcije izklopa.
Local Time
Izberite način posodabljanja podatkov ure.
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Ura je nastavljena samodejno iz kanala DTV ali pa jo ročno nastavi
uporabnik, če je televizor v načinu Standalone.
–– TTX: Prikaže podatke o času iz pretakanja TTX.
–– Time Channel: Ura je nastavljena iz izbranega kanala.
Timer Type
omogočanje ali onemogočanje alarma.
•• WakeUp: Omogoči alarm za vklop naprave ob določeni uri.
•• OnOff: Onemogočite funkcijo alarma in omogočite časovnik vklopa ali izklopa.
Time Channel Type
Izbira vrste kanala za posodobitev podatkov ure.
•• Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Local Time nastavljena na Time
Channel.
Time Channel Num
Izbira številke kanala za posodobitev podatkov ure.
•• Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Local Time nastavljena na Time
Channel.
Slovenščina - 34
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Opis
Music Mode AV
Omogoči predvajanje glasbe iz predvajalnika zvočnih datotek/datotek mp3, ki je
priključen na vhodni vir AV na televizorju. Ko je ta funkcija vključena, lahko zvok iz
predvajalnika poslušate prek televizorja, tudi če ni video signala. Prav tako izklopi
zvok videa, da v televizorju ni prikazana slika, ko gost predvaja glasbo. Ozadje
televizorja je kljub temu osvetljeno.
Music Mode Comp
Omogoči predvajanje glasbe iz predvajalnika zvočnih datotek/datotek mp3, ki je
priključen na komponentni vhodni vir televizorja. Ko je ta funkcija vklopljena, lahko
zvok iz predvajalnika poslušate prek televizorja, tudi če ni video signala. Prav tako
izklopi zvok videa, da v televizorju ni prikazana slika, ko gost predvaja glasbo. Ozadje
televizorja je kljub temu osvetljeno.
Music Mode Backlight
Če je možnost izklopljena, je ozadje televizorja popolnoma izklopljeno, kadar
uporabnik predvaja glasbo prek zunanje naprave. (Npr. (Npr. predvajalnika DVD,
bliskovnega pogona USB.) Za varčevanje z energijo nastavite na izklopljeno. Za
predvajanje glasbe prek zunanje naprave, pritisnite gumb SOURCE na daljinskem
upravljalniku in nato izberite ikono zunanje naprave.
Priority AV
Omogoča prednostno nastavitev priključka AV modula RJP 7610. Izberete lahko 1, 2,
pri čemer je 1 najvišja možnost in 2 najnižja. Televizor samodejno prikaže vir z višjo
prednostjo. Recimo, da je AVnastavljen na 1 in HDMI na 2. Če gost priključi napravo na
priključek HDMI in nato priključi drugo napravo v priključek AV, televizor samodejno
preklopi na napravo, ki je priključena v priključek AV (priključek z višjo prednostjo).
Gosti lahko naprave preklopijo tudi ročno s pritiskom gumba na modulu RJP 7610.
Priority HDMI
Omogoča prednostno nastavitev priključka HDMI modula RJP 7610. Izberete lahko 1,
2, pri čemer je 1 najvišja možnost in 2 najnižja. Televizor samodejno prikaže vir z višjo
prednostjo.
HDMI Option
Izberite, kateri vir HDMI na televizorju je povezan z vtičem RJP. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Omogoči oddajanje zvoka s predvajalnikom mp3/zvočnim predvajalnikom,
povezanim z vhodnim virom HDMI. Ko je ta možnost vklopljena, lahko prek vhoda
HDMI modula RJP slišite zvok predvajalnika, ne glede na to, ali je videosignal na voljo
ali ne.
•• Ta možnost je na voljo samo prek povezave za goste RJP.
Slovenščina - 35
Element menija s hotelskimi
možnostmi
External
Source
USB Pop-up Screen
Če je na televizor priključen USB:
•• Default: Prikaže se pojavno okno.
•• Automatic: Samodejni preklop na meni z vsebino naprave USB.
•• Disable: Ne prikaže se niti pojavno okno niti meni.
External Source Banner
Če je ta funkcija vključena in preklopite vir televizorja v drug zunanji vhod, pritisnete
gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku ali vklopite televizor, se na televizorju
prikaže External Source Banner (informacije).
•• ON: Informacije External Source Banner se prikažejo na zaslonu televizorja.
•• OFF: Informacije External Source Banner se ne prikažejo na zaslonu televizorja.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Opis
•• ON: Ko je v televizor priključen zunanji vhodni vir, ga televizor prepozna in
samodejno preklopi nanj.
•• OFF: Funkcija Auto Source je onemogočena.
Anynet+ Return Source
Izberite vir, v katerega se vrnete po prekinitvi povezave Anynet+ (HDMI-CEC).
•• Ta funkcija je zlasti uporabna za Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Določi način delovanja ojačevalnika zvoka kopalniškega zvočnika.
•• 0: Izklop funkcije ojačevalnika za zvok kopalniškega zvočnika (izklop PWM).
•• 1: Stopnja glasnosti kopalniškega zvočnika se prilagaja stopnji glasnosti
televizijskega zvočnika. Stopnja glasnosti kopalniškega zvočnika se upravlja z
daljinskim upravljalnikom ali tipkami televizorja.
•• 2: Stopnja glasnosti kopalniškega zvočnika se upravlja s kontrolnikom za glasnost
kopalniškega zvočnika.
Sub Amp Volume
Začetna stopnja glasnosti kopalniškega zvočnika ob vklopu televizorja.
Power Saving Mode
Nastaviti svetlost televizorja, da zmanjša porabo energije.
•• OFF: Izklopi funkcijo varčevanja z energijo.
•• Low: Nastavi način manjšega varčevanja energije televizorja.
•• Medium: Nastavi način srednjega varčevanja energije televizorja.
•• High: Nastavi način večjega varčevanja energije televizorja.
Slovenščina - 36
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Welcome Message
Ob vklopu televizorja za 60 sekund prikaže pozdravno sporočilo.
Edit Welcome Message
Urejanje pozdravnega sporočila.
Hospitality Logo
Preklop funkcije Hospitality Logo v OFF, BMP, AVI, BOTH. Če funkcija ni nastavljena
na OFF, se ob vklopu televizorja še pred signalom začetnega vira prikaže logotip, ki
ostane prikazan toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Logo Display Time.
•• Kodek DivX ni podprt.
Hospitality Logo DL
Začetni logotip lahko prenesete s povezanega bliskovnega pogona USB.
Zahteve datoteke z logotipom Hospitality:
•• Samo slikovne in video datoteke.
•• Podprta je slikovna datoteka velikosti do 2 MB.
•• Podprta je video datoteka velikosti do 50 MB.
•• Datoteka mora biti poimenovana "samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Nastavite čas prikaza Hospitality Logo. (3/5/7 sekund).
Clone TV to USB
Klonirajte trenutne možnosti televizorja na pomnilniško napravo USB.
Clone USB to TV
Klonirajte na pomnilniški napravi USB shranjene možnosti televizorja v televizor.
Setting Auto Initialize
Če možnost Setting Auto Initialize nastavite na On ter televizor izklopite in vklopite,
se elementi menija televizorja obnovijo na vrednosti, ki so bile klonirane na začetku.
Network Setup
Če vstopite v ta element, se prikaže meni za Omrežje. Meni Omrežje se uporablja za
nastavitev omrežja, npr. dostopa do interneta.
•• Stanje omrežja: Ogledate si lahko trenutno stanje omrežja in interneta.
•• Soft AP: Vklop in izklop možnosti Soft AP. Če je možnost Soft AP vklopljena,
mobilne naprave lahko najdejo ime televizorja na seznamu povezav Wi-Fi.
–– Ko je televizor povezan v brezžično omrežje, je funkcija Soft AP omogočena.
•• Security key: nastavite varnostni ključ za dostop do drugih naprav, ki bodo
vzpostavile povezavo s televizorjem.
•• Odpri Omrežne nastavitve: Vzpostavite povezavo z razpoložljivim omrežjem.
–– Ustvarjen varnostni ključ vnesite v napravo, ki jo želite povezati.
–– Če omrežje ne deluje pravilno, znova preverite varnostni ključ. Nepravilen
varnostni ključ lahko povzroči okvaro.
–– Soft AP morda ni na voljo, če je vaš model ne podpira.
–– Največje število naprav za vzpostavitev povezave: 4 naprave.
–– Bitna hitrost: 10 Mb/s na napravo.
–– Zgornje specifikacije temeljijo na testiranju v našem podjetju. Dejanska
zmogljivost se lahko razlikuje glede na vaše žično/brezžično omrežno okolje.
Apps ID Setting
Funkcija za nastavitev posebnega ID hotela za namestitev aplikacij ustreznega hotela
v hotelski televizor.
Apps Setting
Vstop v trgovino Samsung App za upravljanje trenutnih aplikacij in namestitev novih
aplikacij v hotelski televizor.
Service Discovery
S to funkcijo lahko omogočite funkcije, kot je DLNA.
ARP Interval
Prilagodite vrednost intervala za ARP (Address Resolution Protocol).
•• Vrednost nastavitve: 2/5/10/30/60/120/180 sekund (privzeto: 60 sec)
Logo/
Message
Cloning
Opis
Network
Slovenščina - 37
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Opis
System Manager
Omogoča neposreden in takojšen dostop do menija System Manager in možnosti
Čas, Jezik, Spremeni PIN itd.
System Manager omogoča prilagajanje sistema televizorja in nastavitev glede na
okoliščine gledanja.
Security
DRM
Factory Lock
Onemogočite dostopa do menija Hotel Option.
•• ON: Geslo je potrebno za vstop v meni Hotel Option.
•• OFF: Onemogočanje te funkcije.
Password Popup
Vklop ali izklop pojavnega okna za vnos gesla. Če je ta možnost izklopljena, televizor
pred vstopom v meni Hotel Option ne prikaže pojavnega okna za vnos gesla. Če je
možnost vklopljena, se prikaže pojavno okno za vnos gesla.
Password Input
Če je možnost omogočena, se prikaže pojavno okno za vnos gesla, ki vas pozove k
vnosu 8-mestnega varnostnega gesla. Pred uporabo ali posodobitvijo varnostnih
možnosti mora skrbnik vnesti geslo. Po vnosu pravilnega gesla, so na voljo možnosti,
kot so Password Setting, Password Reset in Security Mode.
Password Setting
Uporabnik lahko spremeni geslo.
Password Reset
Geslo se ponastavi na "00000000".
Security Mode
Omogoči z geslom zaščitene skrbniške funkcije za vklop ali izklop funkcij hotelskega
televizorja, kot so USB, HDMI. Za uporabo te možnosti vklopite Security Mode. Ko je
možnost Security Mode vklopljena, so samodejno omogočene možnosti, kot so USB
in HDMI. Če uporabite funkcijo Clone USB to TV, bo TV Reset v meniju Hotel Option
onemogočen.
USB
Omogoči ali onemogoči dostop do USB. Če je možnost onemogočena, je blokiran
dostop do vsebin na ključu USB.
HDMI
Omogoči ali onemogoči dostop do HDMI. Če je možnost onemogočena, uporabniku
niso na voljo Anynet, vir HDMI ter zunanji kanali tipa HDMI.
TTX Security
Če je ta možnost onemogočena, funkcija TTX ne bo delovala, če na daljinskem
upravljalniku pritisnete gumb TTX.
DRM Mode
Konfiguracija podpore za DRM.
•• OFF: Izklopi podporo za DRM.
•• LYNK DRM: Izberite za vklop podpore za S-LYNK DRM CAS.
Slovenščina - 38
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Opis
Self Diagnosis
for TV
Odpre se meni Samodiagnoza.
•• Začetek preizkusa slike: Ta preizkus uporabite v primeru težav s sliko televizorja.
•• Zaženi preizkus zvoka: Ta preizkus uporabite v primeru težav z zvokom televizorja.
•• Informacije o signalu: Prikažite informacije o digitalnem oddajnem signalu.
•• Ponastavi Smart Hub: Ponastavite Smart Hub in nastavitve računa Samsung,
shranjene v televizorju.
•• Ponastavitev: Ponastavite vse nastavitve televizorja, razen omrežnih, na
tovarniško privzete vrednosti.
Self Diagnosis for HTV
Omogoča preverjanje stanja sistema Pro:Idiom in njegove komunikacije s
sprejemnikom SI STB ali SBB. Če imate težave s kanalom, šifriranim s sistemom
Pro:idiom, ali komunikacijami s sprejemnikom SI STB ali SBB, uporabite to
diagnostično funkcijo. Če kaže, da funkcija PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV
Channel Key Loss) ne deluje, in se kanal, šifriran s sistemom Pro:Idim, ne predvaja,
najprej preverite oddajne sisteme, povezane s šifriranjem s sistemom Pro:Idiom. Če
težava ni v oddajnem sistemu, se obrnite na servisni center družbe Samsung. Če kaže,
da STB SI Vendor Setting ne deluje, in komunikacija s sprejemnikom SI STB ali SBB ne
uspe, najprej preverite SI STB oz. SBB. Če težava ni v sprejemniku SI STB oz. SBB, se
obrnite na servisni center družbe Samsung.
Software Update
Omogoča nadgradnjo programske opreme televizorja prek bliskovnega pogona USB.
Sound Bar Out
Če je na televizor priključena naprava Samsung Sound Bar, lahko s tem elementom
izberete, kje naj se ob vklopu televizorja predvaja njegov zvok.
•• ON: Ob vklopu televizorja se njegov zvok samodejno predvaja samo prek naprave
Sound Bar.
•• OFF: Ob vklopu televizorja se njegov zvok samodejno predvaja prek njegovega
zvočnika.
Contact Samsung
Prikaže spletno mesto povezanega servisnega centra Samsung, različico programske
opreme in podatke naslova Mac.
Standby LED
Če je televizor v načinu pripravljenosti, lahko konfigurirate nastavitve indikatorja
napajanja.
•• ON: Indikator LED je vklopljen.
•• OFF: Indikator LED je izklopljen.
Boot Logo
Za vklop ali izklop prikaza logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.
TV Reset
Vse nastavitve televizorja ponastavi na tovarniško privzete nastavitve.
System
Slovenščina - 39
Element menija s hotelskimi
možnostmi
Home
Menu
Opis
Home Menu Display
Vklopi se meni Home Menu v načinu Standalone za uporabnika.
•• ON: Home Menu je omogočen.
•• OFF: Home Menu je onemogočen.
V načinu Standalone lahko hitro dostopate do različnih funkcij, kot so Vir, Media Play
itd. in nastavitev, kot so Velikost slike, Jezik itd.
Home Menu Editor
Urejanje in upravljanje funkcij televizorja za uporabo iz menija Home Menu.
Home Menu Auto Start
S to možnostjo lahko nastavite Home Menu kot prvi zaslon, ki je prikazan uporabniku.
•• ON: Home Menu je prikazan kot prvi zaslon.
•• OFF: Home Menu ni prikazan kot prvi zaslon.
REACH RF Mode
Vklop in izklop funkcije REACH RF Mode. Če je funkcija vklopljena, lahko televizor
deluje z napravo REACH Server (Modulator) prek kabla RF.
REACH IP Mode
Vklop in izklop možnosti REACH IP Mode. Če je funkcija vklopljena, lahko televizor
deluje z napravo REACH IP Server prek omrežja IP.
Server URL Setting
Vnesete lahko naslov za REACH IP Server. (Primer: http://192.168.1.2:443.)
REACH Channel
To je številka PTC kanala kabelske DTV za sprejemanje podatkov REACH, ko je
vklopljena možnost REACH RF Mode. Vrednost mora biti enaka tisti, ki je nastavljena
v REACH Server (Modulator).
Group ID
Skupinski ID televizorja za upravljanje televizorjev v skupinah lahko nastavite v
napravi REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Nastavite lahko točen čas za sprejem in posodobitev podatkov REACH iz naprave
REACH Server (Modulator). (Deluje, če je priključen napajalni kabel za izmenični tok in
je izklopljeno napajanje.)
•• OFF: Izklopite funkcijo REACH Update Time.
•• 12:00 am: Vsak dan ob 12.00
•• 2:00 am: Vsak dan ob 2.00
•• 12:00 pm: Vsak dan ob 12.00
•• 2:00 pm: Vsak dan ob 14.00
REACH Update Immediate
Če je možnost vklopljena, televizor sprejme in posodobi podatke REACH iz naprave
REACH Server (Modulator) takoj po izklopu. (Deluje, če je priključen napajalni kabel za
izmenični tok in je izklopljeno napajanje.)
REACH Config Version
Prikaže različico konfiguracijskih podatkov televizorja, prejetih iz naprave REACH
Server.
REACH
Solution
Slovenščina - 40
Element menija s hotelskimi
možnostmi
H.Browser
Solution
HMS
Opis
H.Browser Mode
Vklopite in izklopite lahko H.Browser Mode ter zaženete H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
Meni z nastavitvami za H.Browser Solution
•• Install Web App: Vnesite naslov URL strežnika H.Browser, kjer je spletna aplikacija
in datoteke sssp_config.xml.
•• Uninstall: Nameščeno spletno aplikacijo lahko izbrišete.
•• Timeout setting: Nastavite časovno omejitev povezave z naslovom URL.
•• Developer Mode: Če ste za razvoj uporabili Tizen Studio (SDK), se lahko povežete z
gostiteljskim računalnikom (v katerem je nameščen SDK) za uporabo razvojnega
orodja.
HMS Mode
Vklop in izklop možnosti HMS Mode. Če je funkcija vklopljena, lahko televizor deluje s
strežnikom HMS prek omrežja IP.
HMS Server URL Setting
Vnesete lahko naslov strežnika HMS. (Primer: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Če je v sobi po en televizor, nastavite na možnost Master.
Če je v sobi več kot en televizor, glavni televizor nastavite na možnost Master, ostale
pa na Slave.
HMS HalfTicker Display
Vklopite, če želite uporabljati HalfTicker UI.
Če je možnost izklopljena, HalfTicker UI ni prikazan. Vendar vse bližnjične tipke (razen
tipke za sobno upravljanje) na daljinskem upravljalniku HMS delujejo normalno brez
prikaza HalfTicker UI Display.
Virtual Standby Mode
Če je priključen napajalni kabel za izmenični tok in je izklopljeno napajanje, ta
možnost ohrani pomembne funkcije televizorja tudi po izklopu zaslona.
•• Poraba elektrike je lahko različna glede na okoliščine.
Reboot Time
Če po izklopu televizorja (nastavitev Virtual Standby Mode) uporabnik ne posreduje
v nastavljenem Reboot Time, se televizor znova zažene in znova preklopi na Virtual
Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Nastavite lahko številko sobe, v kateri je televizor.
•• V priročnikih posameznih rešitev si oglejte podrobnosti o funkcijah in nastavitvah rešitev, kot so REACH, HMS in
H.Browser.
•• REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) je profesionalen, interaktiven daljinski upravljalnik, ki
omogoča posodobitve vdelane programske opreme televizorja, kloniranje podatkov, spremembe sheme kanalov,
vsebino REACH in vsebino TICKER prek kabla RF v več sto hotelskih televizorjih hkrati. Funkcije REACH so na voljo
samo v načinu Standalone. Strežnik REACH Server je naprodaj posebej. Za več informacij o delovanju si oglejte
priročnik REACH Server, ki je priložen strežniku REACH Server.
Slovenščina - 41
Pozdravno sporočilo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Logo/Message > Welcome Message
Funkcija Welcome Message prikaže nastavljeno sporočilo ob vsakem vklopu televizorja.
•• Vklopite funkcijo Welcome Message, da se ob vklopu televizorja prikaže sporočilo.
•• Pozdravno sporočilo lahko ustvarite in ga urejate.
•• Pozdravno sporočilo lahko urejate z zaslonsko tipkovnico v možnosti Edit Welcome Message (Hotel Option > Logo/
Message > Edit Welcome Message).
•• S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite naslov in sporočilo, nato pa izberite Shrani.
Logotip hotela
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Funkcija Hospitality Logo prikaže sliko hotela ob prvem vklopu televizorja.
•• Če nastavite Hospitality Logo naAVI/BMP/BOTH, sta omogočeni možnosti Hospitality Logo DL in Logo Display
Time.
•• Če je v pomnilniku shranjena slika logotipa in je funkcija Hospitality Logo v načinu AVI/BMP/BOTH, se bo ob vklopu
televizorja prikazala slika logotipa.
•• Logotip se ne prikaže, ko je možnost Hospitality Logo izklopljena, tudi če je slika logotipa prenesena v televizor.
Slovenščina - 42
Prenos logotipa
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Ta možnost vam omogoča prenos slike logotipa v pomnilnik televizorja iz naprave USB.
•• Med kopiranjem slike v televizor se prikaže sporočilo, da počakajte.
•• Ko je kopiranje uspešno dokončano, se prikaže sporočilo, da je dokončano.
•• Če kopiranje ne uspe, se prikaže sporočilo, da ni uspelo.
•• Če ni nobene povezane naprave USB, se prikaže sporočilo "Ni naprave USB".
•• Če v napravi USB ni datoteke, ki jo želite kopirati, ali če ima datoteka napačno obliko zapisa, se prikaže sporočilo. da
ni datoteke.
•• Če se prikaže sporočilo, da ni datoteke, v napravi USB pa je datoteka z logotipom, preverite obliko zapisa datoteke.
•• Oblika zapisa datoteke z logotipom
–– Televizor podpira vse oblike zapisa datotek.
–– Ime datoteke mora biti "samsnug_image.*" in "samsung_video.*"
–– Pri pametnih modelih je največja velikost datotek 50 MB.
–– Televizor ne spremeni velikosti ali merila slike.
Kloniranje USB
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Cloning
Funkcija kloniranja USB omogoča prenos uporabniško konfiguriranih nastavitev (Slika, Zvok, Kanal in Hotel Option)
iz televizorja v napravo USB in nato nalaganje teh nastavitev iz naprave USB v druge televizorje. S tem ustvarite
standardne datoteke z nastavitvami in jih prenesete v vse televizorje v kompleksu.
•• Po kloniranju bodo nekatere funkcije uveljavljene, ko znova vklopite televizor.
Cloning TV to USB: Kopiranje shranjenih menijskih nastavitev iz televizorja v napravo USB
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
2. Odprite meni Hotel Option s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE)
3. Pritisnite smerni gumb za navzgor ali navzdol, da izberete Clone TV to USB, in nato pritisnite gumb IzberiE na
daljinskem upravljalniku.
4. Če se prikaže sporočilo Clone TV to USB. Pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
–– Podvojena mapa bo poimenovana T-KTM2DEUCB.
–– Klonirane vrednosti vključujejo vrednosti iz menija gosta (Svetlost, Velikost slike, Kontrast itd.) in meni Hotel
Option.
Slovenščina - 43
Cloning USB to TV: Kopiranje menijskih nastavitev in podatkov o kanalih iz naprave USB v
televizor
Bližnjica: Izklopite televizor, vstavite napravo USB, vklopite televizor in za 5 sekund zadržite gumb IzberiE na
daljinskem upravljalniku.
Za kloniranje podatkov v televizor z menijem Hotel sledite naslednjim korakom:
1. Izklopite televizor.
2. Pogon USB vstavite v vrata USB na hrbtni strani televizorja.
3. Vklopite televizor.
4. Odprite meni Hotel Option s pritiskanjem gumbov v ustreznem vrstnem redu. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE)
5. Pritisnite smerni gumb za navzgor ali navzdol, da izberete Clone USB to TV, in nato pritisnite gumb IzberiE na
daljinskem upravljalniku.
6. Prikaže se sporočilo Clone USB to TV. Pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
–– Če v napravi USB ni datoteke za kopiranje ali se prikaže sporočilo, da ni datoteke, preglejte mapo v napravi USB.
–– Ime mape mora biti T-KTM2DEUCB.
–– Preglednice s seznamom nastavitev, ki se klonirajo v meni Hotel Option, se začnejo na naslednji strani.
Predpogoj kloniranja (preverite)
•• Kloniranje je treba izvesti pri enakih modelih (ista različica).
•• Pred kloniranjem je treba vse zaslone posodobiti na najnovejšo različico (ista različica).
Slovenščina - 44
Nastavite, klonirane v meniju Hotel
•• Elementi menija pri nekaterih modelih morda niso podprti.
Element menija
Podelement
Kloniran ali ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Da
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Da
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Da
Power On Channel Num
***
Da
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Da
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Da
Power On Volume Num
0~100
Da
Min Volume
0~100
Da
Max Volume
0~100
Da
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Da
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Da
Channel Setup
―
Št.
Channel Editor
―
Št.
Channel Bank Editor
―
Št.
Mixed Channel Map
ON / OFF
Da
Dynamic SI
ON / OFF
Da
Channel Rescan Message
ON / OFF
Da
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Da
MyChannel
ON / OFF
Da
Subtitle Auto On
ON / OFF
Da
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Da
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Picture Menu Lock
ON / OFF
Da
Menu Display
ON / OFF
Da
Channel Menu Display
ON / OFF
Da
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Da
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Da
Timer Type
WakeUp / OnOff
Da
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Music Mode AV
ON / OFF
Da
Music Mode Comp.
ON / OFF
Da
Music Mode Backlight
ON / OFF
Da
Slovenščina - 45
Da
Element menija
Remote Jack
Pack
External Source
Podelement
Kloniran ali ne
Priority AV
1~2
Da
Priority HDMI
1~2
Da
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Da
HDMI Music Mode
ON / OFF
Da
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Da
External Source Banner
ON / OFF
Da
Auto Source
ON / OFF
Da
Anynet+Return Source
Power On Src/Last Source/seznam virov vsakega
modela (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Da
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Da
SubAmp Volume
0~32
Da
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Da
Welcome Message
ON / OFF
Da
Edit Welcome Message
―
Da
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Da
Hospitality Logo DL
―
Da
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Da
Clone TV to USB
―
Št.
Clone USB to TV
―
Št.
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Da
Network Setup
―
Št.
Apps ID Setting
―
Da
Apps Setting
―
Št.
Service Discovery
ON / OFF
Da
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Da
―
Št.
FactoryLock
ON / OFF
Da
Password Popup
ON / OFF
Da
Password Input
―
Št.
Password Setting
―
Da
Password Reset
―
Št.
Security Mode
ON / OFF
Da
USB
Enable / Disable
Da
HDMI
Enable / Disable
Da
TTX Security
Enable / Disable
Da
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Da
Logo / Message
Cloning
Network
System Manager
Security
DRM
Slovenščina - 46
Element menija
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
Podelement
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Kloniran ali ne
Št.
Št.
Software Update
―
Št.
Sound Bar Out
ON / OFF
Da
Contact Samsung
―
Št.
Standby LED
ON / OFF
Da
Boot Logo
ON / OFF
Da
TV Reset
―
Št.
Home Menu Display
ON / OFF
Da
Home Menu Editor
―
Da
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Da
REACH RF Mode
ON / OFF
Da
REACH IP Mode
ON / OFF
Da
Server URL Setting
―
Da
REACH Channel
***
Da
Group ID
ALL, 1 - 511
Št.
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Da
REACH Update Immediate
ON / OFF
Da
REACH Config Version
―
Št.
H.Browser Mode
ON / OFF
Da
URL Launcher Setting
―
Da
HMS Mode
ON / OFF
Da
HMS Server URL Setting
―
Da
HMS Gateway Role
Master / Slave
Da
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Da
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Slovenščina - 47
Da
Št.
Nastavitev samodejne inicializacije
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Med kloniranjem nastavitev z enega televizorja v drugega klonirate nastavitve menija gosta in nastavitve hotelskega
menija: Slika, Zvok, Kanal in meni Hotel Option. S to možnostjo lahko skoraj vse menijske vrednosti v gostinskih
televizorjih nastavite na enake standardne nastavitve. Če gostom omogočite dostop do menija gosta, na primer menija
Slika, lahko v zadevnih menijih spremenijo nastavitve, kar pomeni, da niso več standardne. Če vklopite funkcijo Setting
Auto Initialize, televizor po izklopu in ponovnem vklopu samodejno obnovi (inicializira) vse vrednosti v meniju gosta na
klonirane, standardne vrednosti. Funkcija Setting Auto Initialize deluje samo pri kloniranih vrednostih menija gosta.
Neklonirane nastavitve so prezrte.
V spodnji tabeli so naštete nastavitve, ki se obnovijo na klonirane vrednosti ob vklopu funkcije Setting Auto Initialize.
•• Elementi menija pri nekaterih modelih morda niso podprti.
Element menija
Slikovni način
Velikost slike
Nastavitve velikosti
slike
Samodejno široko
Velikost zaslona 4:3
Prilagoditev zaslonu
Povečava in položaj
Osvetlitev
Svetlost
Kontrast
Ostrina
Barve
Slika
Ton barve (Z/R)
Uporaba možnosti Nastavitve slike
Strokovne nastavitve
Čisti digitalni prikaz
Nastavitve Auto Motion
Plus
Izboljšava kontrasta
Način HDR+
Filmski način
Barvni ton
Slovenščina - 48
Auto Motion Plus
Zmanjšanje tresenja
Jasno gibanje LED
Element menija
R-Gain
G-Gain
2 točki
B-Gain
R-Offset
G-Offset
Nastavitev beline
B-Offset
20 točk
Interval
20-točkovne nastavitve
Rdeča
Zelena
Slika
Strokovne nastavitve
Modra
Gama
HLG
ST.2084
BT.1886
Način Samo RGB
Barvni prostor
Nastavitve barvnega
prostora
Barve
Rdeča
Zelena
Modra
Predvajanje zvoka
Način zvoka
Ravnovesje
Izenačevalnik
Oblika zvočnega zapisa vhoda HDMI
Zvok
Strokovne nastavitve
Oblika zvočnega zapisa digitalnega izhoda
Zakasnitev zvoka
Samodejna glasnost
Zvočne povratne informacije
Slovenščina - 49
Element menija
TV program
Strokovne nastavitve
Nastavitve jezika
teleteksta
Možnosti zvoka
Jezik teleteksta
Glavni jezik teleteksta
Sekundarni jezik teleteksta
Glavni jezik zvoka
Sekundarni jezik zvoka
Način ure
Čas
Ura
Upravitelj sistema
Čas samodejne zaščite
Anynet+ (HDMI-CEC)
Igralni način
Splošno
HDMI UHD Color
Stopnja črnine HDMI
Upravit. vhodnih naprav
Jezik tipkovnice
Vrsta tipkovnice
Zaznavanje svetlobe okolice
Minimalna osvetlitev
Ekološka nastavitev
Varčevanje z energijo
Osvetlitev gibanja
Samodejni izklop
Nastavitve zvočnega
opisa
Dostopnost
Poletni/zimski čas
GMT
Jezik
Upravitelj zunanje
naprave
Časovni pas
Visok kontrast
Sivina
Povečaj
Slovenščina - 50
Zvočni opis
Glasnost zvočnega opisa
Posodabljanje programske opreme televizorja
NE izklapljajte televizorja, dokler se posodabljanje ne dokonča. Ko bo posodobitev programske opreme dokončana,
se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po posodobitvi programske opreme se nastavitve videa in zvoka
ponastavijo na privzete nastavitve. Priporočamo, da klonirate nastavitve televizorja, tako da jih boste po nadgradnji
brez težav ponastavili.
•• Za več informacij o kloniranju USB glejte stran 43.
Posodabljanje prek naprave USB
Za posodobitev programske opreme televizorja sledite naslednjih korakom:
1. V vrata USB televizorja vstavite bliskovni pogoj USB, na katerem je datoteka za posodobitev programske opreme.
2. Zaženite možnost Posodobi zdaj. (MENUm > Podpora > Posodobitev programske opreme > Posodobi zdaj)
3. Na televizorju se prikaže pojavno sporočilo, ki poišče posodobljeno različico.
4. Pomaknite se na OK in pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
–– Med potekom nadgradnje ne izklapljajte napajanja in ne odstranite bliskovnega pogona USB. Ko bo nadgradnja
programske opreme dokončana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po zaključku nadgradnje
preverite različico programske opreme.
Slovenščina - 51
09 Uporaba večkodnega daljinskega
upravljalnika
Večkodni daljinski upravljalnik je poseben daljinski upravljalnik, zasnovan za upravljanje z več televizorji. Ta
funkcija je uporabna, če je na isti lokaciji več televizorjev.
Z različnimi kodami ID daljinskega upravljalnika lahko upravljate do 10 televizorjev, ne da bi pri tem prišlo do
konfliktov med televizorji. Številke ID so prikazane na zaslonu vsakega televizorja.
Začetna koda ID vsakega televizorja je 0.
•• Kodo ID lahko nastavite in ponastavite v načinu analognega televizorja ali načinu za računalnik. (Ni na voljo v načinu
DTV.)
•• Kodo ID lahko nastavite na katero koli številko od 0 do 9.
•• Za nastavitev kode ID televizorja sledite naslednjim korakom:
1. Usmerite daljinski upravljalnik in sočasno pritisnite gumba MUTE in RETURN ter ju zadržite dlje od 7 sekund. Ko
gumba spustite, se na sredini zaslona prikaže trenutna koda ID in sporočilo.
2. Na daljinskem upravljalniku pritisnite številko, ki jo želite dodeliti televizorju. Na televizorju se prikaže sporočilo.
3. Če po prikazu sporočila pritisnete 1, se televizor in daljinski upravljalnik nastavita na kodo ID 1.
–– Televizor je nato mogoče upravljati samo z daljinskim upravljalnikom, ki ima isto kodo ID, tj. 1.
–– Če želite ponastaviti kodo ID, hkrati pritisnite gumba MUTE in EXIT ter ju držite 7 sekund. Ko gumba sprostite, se
kodi ID televizorja in daljinskega upravljalnika ponastavita na 0.
Slovenščina - 52
10 Nastavitev naprave Soundbar
Samsung Soundbar (AirTrack) in hotelski televizorji v 2018
•• Naprava Samsung Soundbar (AirTrack) in hotelski televizorji podpirajo funkcijo HDMI ARC. Če združljivo napravo
Samsung Soundbar (AirTrack) s kablom HDMI povežete z združljivim hotelskim televizorjem Samsung, lahko gostje
poslušajo televizijski zvok prek naprave Soundbar (AirTrack).
•• Sound bar Out v meniju Hotel Option omogoča nadzor nad tem, kje se predvaja zvok televizorja, ko je ta vklopljen.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > System > Sound Bar Out
•• Če je funkcija Sound bar Out vklopljena, se zvok televizorja, ko je ta vklopljen, samodejno predvaja samo v napravi
(AirTrack).
•• Če je funkcija Sound bar Out izklopljena, se zvok televizorja, ko je ta vklopljen, samodejno predvaja v zvočnikih
televizorja.
•• Spodaj so našteti modeli, ki podpirajo funkcijo ARC:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Nastavitev naprave Soundbar (AirTrack) v način Hotel
1. Nastavite naslednje možnosti v možnosti Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > nastavite na več od 0
–– Power On > Max Volume > nastavite na več od 0
2. Priključite kabel HDMI iz izhodnega priključka HDMI naprave Soundbar (AirTrack) na vrata HDMI (ki podpirajo ARC)
televizorja.
3. Ko je naprava Soundbar (AirTrack) povezana s televizorjem, ob vklopu televizorja naprava Soundbar (AirTrack)
samodejno zazna televizor in samodejno preklopi v način Hotel.
Funkcije naprave Soundbar (AirTrack) v načinu Hotel
•• Vklop/izklop se sinhronizira s televizorjem.
•• Vklopljene so privzete vrednosti za HDMI-CEC
•• Na voljo samo preko izhodnega priključka HDMI.
•• Onemogoči tipko "Vhodni način" na VFD, da prepreči nenačrtovane spremembe zvočnega vira.
•• Pridobi prilagodljive nastavitve za Power On in Max Volume iz menija Hotel Option televizorja. Vrednosti naprave
Soundbar za Power On Volume in Max Volume so nastavljene na polovične vrednosti nastavitev Power On Volume
in Max Volume v meniju Hotel Option televizorja.
–– Če je možnost televizorja Power On Volume nastavljena na 20 in Max Volume na 90, je vrednost Power On
Volume naprave Soundbar nastavljena na 10, vrednostMax Volume pa na 45.
•• Če želite uporabiti Glasovni vodnik, ko je zunanja naprava povezana s priključkom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ali HDMI IN (ARC), izberite PCM v možnosti MENUm > Zvok > Strokovne nastavitve > Oblika zvočnega zapisa
digitalnega izhoda.
Slovenščina - 53
11 Urejanje kanalov
Channel Bank Editor (samo televizor Smoovie)
Urejevalnik Channel Bank Editor vam v kombinaciji z daljinski upravljalnikom SMOOVIE omogoča upravljanje kanalov,
do katerih dostopajo gosti. Urejevalnik Channel Bank Editor zagotavlja tri banke kanalov in vam omogoča, da nastavite,
kateri kanali bodo na voljo iz katere banke. Daljinski upravljalniki SMOOVIE imajo možnost namestitve bank kartic,
ki ustrezajo bankam kanalov v urejevalniku Channel Bank Editor. Daljinski upravljalniki omogočajo samo dostop
do kanalov iz banke, ki ustreza nameščeni kartici. Zato je dostop gostov do kanalov odvisen od banke kartice, ki je
nameščena v daljinskem upravljalniku SMOOVIE.
Nastavitev Channel Bank Editor v načinu Standalone
1. Pritisnite gumbe MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE na daljinskem upravljalniku, da odprete meni Hotel Option.
2. Pojdite v možnost SI vendor in izberite Smoovie.
3. Pojdite v možnost Channel > Channel Bank Editor. Pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
4. Odprite Channel Bank Editor. Urejajte banko kanalov.
–– Bank1 (brezplačni kanal): Izberite kanale, ki jih bodo dostopni, ko daljinski upravljalnik ne ponudi nobene
kartice.
–– Bank2 (družinska kartica – zelena): Izberite kanale, ki bodo dostopni, ko daljinski upravljalnik ponudi ZELENO
KARTICO.
–– Bank3 (kartica za polnoletne osebe – rdeča): Izberite kanale, ki bodo dostopni, ko daljinski upravljalnik ponudi
RDEČO KARTICO.
Informacije o daljinskih upravljalnikih SMOOVIE
•• Če za SI vendor izberete SMOOVIE, morate uporabiti tudi daljinske upravljalnike SMOOVIE v svojem kompleksu.
•• Gostje z daljinskimi upravljalniki, ki nimajo kartice, lahko dostopajo samo do kanalov iz možnosti Bank 1.
•• Gostje, ki s številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku preklapljajo kanale, lahko gledajo samo kanale iz
možnosti Bank 1.
•• Gostje, ki uporabljajo daljinske upravljalnike z zeleno ali rdečo kartico, morajo za preklapljanje med kanali uporabiti
smerne gumbe navzgor ali navzdol.
•• Gostje v navodilih Vodnik ali v možnosti Seznam kanalov vidijo samo kanale s seznama kanalov Bank 1.
Slovenščina - 54
Vrstni red za nastavitev Smoovie
1. Opravite začetno nastavitev.
2. Televizor prikaže meni Hotel Option.
–– Če je začetna nastavitev že izvedena, odprite meni Hotel Option. (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE)
3. Izberite vrsto kanala. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV ali ADTV za antensko povezavo
–– CATV ali CDTV za kabelsko povezavo
4. Izberite Smoovie v meniju SI Vendor.
5. Izberite Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Izberite Običajna ant. ali Kabelski signal za samodejno iskanje.
7. Nastavite kanale v možnosti Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Izklopite televizor in ga znova vklopite. Po tem ga lahko gostje uporabljajo.
Uporaba storitve Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Channel > Channel Editor
S funkcijo Channel Editor lahko urejate kanale, ki so shranjeni v pomnilniku televizorja.
•• Spremenite številke in imena kanalov, urejajte jezik kanala, spremenite žanr ali kanal izbrišite.
–– Ta funkcija je omogočena, ko je možnost My Channel nastavljena na On v meniju Hotel Option. (Hotel Option
(MUTE > 1 > 1 > 9 > IzberiE) > Channel > My Channel)
•• Uporabite Izklop zaslona za izbrane kanale. Izklop zaslona blokira video iz kanala in predvaja samo zvok, medtem
ko je na zaslonu prikazana ikona izklopljenega zaslona.
•• Channel Editor vam omogoča tudi enostaven ogled informacij o vsakem kanalu, ne da bi morali neposredno
preklopiti na vsak kanal.
Splošni koraki za uporabo funkcije Channel Editor v načinu Standalone
1. V meniju Hotel Option zaženite Channel Setup (Channel > Channel Setup).
2. V meniju Hotel Option odprite Channel Editor (Channel > Channel Editor).
3. Na papir si zabeležite seznam kanalov, ki jih želite imeti, v želenem vrtnem redu.
4. Na osnovi seznama, ustvarjenega v 3. koraku, prerazporedite kanale in uredite njihova imena.
5. Za izhod pritisnite gumb EXIT ali RETURN.
Slovenščina - 55
Urejanje številke kanala
Spremenite številko kanala za izbrani kanal. Številko kanala spremenite po tem postopku:
1. Na zaslonu Channel Edit izberite kanal.
2. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomaknite na možnost Uredi številko kanala. in pritisnite
gumbIzberiE.
3. Z gumbom za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku spremenite številko kanala.
4. Ko končate, izberite OK in pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
–– Ko spremenite številko kanala, se informacije o kanalu samodejno posodobijo.
Preimenovanje kanala
Spremenite ime za izbrani kanal. Ime kanala spremenite po tem postopku:
1. Na zaslonu Channel Edit izberite kanal.
2. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomaknite na možnost Preimenuj kanal in pritisnite
gumbIzberiE.
3. S tipkovnico, ki se pojavi na zaslonu, vnesite novo ime kanala. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku
izberite črko ali številko in pritisnite gumb IzberiE. Postopek ponovite za vsako črko ali številko, ki jo želite
izbrati.
4. Ko končate, izberite možnost Končano na dnu zaslona in pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
Slovenščina - 56
Dodelitev številke kanala zunanji napravi
Viri zunanjih naprave televizorja so navedeni na zadnji strani menija Channel Editor, kot je prikazano spodaj.
>
1. V zaslonu Channel Edit izberite vir znanje naprave.
2. S smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku se pomaknite na možnost Uredi številko kanala. in pritisnite
gumbIzberiE.
3. S smernim gumbom za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku dodelite številko kanala.
4. Ko končate, izberite OK in pritisnite gumb IzberiE na daljinskem upravljalniku.
–– Ko zunanji napravi dodelite številko kanala, lahko do nje dostopate, ne da bi morali odpreti meni z viri.
Slovenščina - 57
12 Ključavnica Kensington proti kraji
Ključavnica Kensington je naprava, s katero lahko fizično pritrdite televizor na
določeno lokacijo, kadar ga uporabljate v javnosti. Videz in način zaklepanja
se lahko razlikujeta od tistega na sliki, odvisno od proizvajalca. Za dodatne
informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington.
•• Reža za ključavnico Kensington je na voljo samo pri modelu HG43EJ690U.
Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung.
•• Poiščite ikono K na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg
ikone K.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega in nepremičnega predmeta, denimo mize ali stola.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi konec kabla z zanko ključavnice Kensington.
3. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na izdelku 1.
4. Zaklenite zaklep.
–– To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
–– Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
–– Mesto reže Kensington se morda nahaja drugje, odvisno od modela televizorja.
Slovenščina - 58
1
13 Specifikacije in druge informacije
Specifikacije
Ime modela
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
3840 x 2160
43 palci (108 cm)
49 palci (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Vrtenje stojala (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
Teža
Brez stojala
S stojalom
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Ime modela
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
3840 x 2160
55 palci (138 cm)
65 palci (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Velikost zaslona (diagonala)
Zvok (izhod)
Vrtenje stojala (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
Teža
Brez stojala
S stojalom
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
1457,5 x 908,7 x 355,1 mm
17,3 kg
25,0 kg
20,5 kg
30,2 kg
Ime modela
HG75EJ690U
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Velikost zaslona (diagonala)
75 palci (189 cm)
Zvok (izhod)
20 W
Vrtenje stojala (levo/desno)
Dimenzije (Š x V x G)
Osrednji del
S stojalom
0°
1684,6 x 966,4 x 60,6 mm
1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm
Teža
Brez stojala
S stojalom
37,0 kg
37,5 kg
Slovenščina - 59
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju
10–40 °C (50–104 °F)
10–80 %, brez kondenzacije
-20-45 °C (-4-113 °F)
5–95 %, brez kondenzacije
Opombe
•• Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
•• Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko s podatki na izdelku.
•• Nalepka s podatki je na hrbtni strani televizorja. (Pri nekaterih modelih je nalepka s podatki na notranji strani
pokrova za priključke.)
•• Običajna poraba električne energije je izmerjena v skladu s standardom IEC 62087.
Zmanjšanje porabe energije
Po izklopu preklopi televizor v stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti še vedno porablja nekaj energije. Za
zmanjšanje porabe energije izključite napajalni kabel, če televizorja ne boste uporabljali dolgo časa.
Slovenščina - 60
Podprte ločljivosti za vhodne signale UHD
•• Ločljivost: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– Priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Izklop, podpira vhodne signale do UHD 50P/60P
4:2:0, priključek HDMI z možnostjo HDMI UHD Color, nastavljeno na Vklop, pa podpira vhodne signale do UHD
50P/60P 4:4:4 in 4:2:2.
–– MENU > Splošno > Upravitelj zunanje naprave > HDMI UHD Color
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Izklop
Hitrost sličic (sličic na sekundo)
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
-
-
-
O
Če je možnost HDMI UHD Color nastavljena na Vklop
Hitrost sličic (sličic na sekundo)
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
O
O
O
O
Ločljivost zaslona
Kadar televizor uporabljate kot računalniški zaslon, lahko izberete eno od standardnih ločljivosti, ki so navedene v
stolpcu Ločljivost. Televizor bo ločljivost samodejno prilagodil vaši izbiri.
Ločljivost
Prikaz
oblike
zapisa
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Način
Frekvenca
točkovne ure (MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Slovenščina - 61
Način
Ločljivost
Prikaz
oblike
zapisa
Vodoravna
frekvenca (kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Frekvenca
točkovne ure (MHz)
Polariteta
(vodoravna/
navpična)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Način prepletanja ni podprt.
•• Če izberete nestandardno obliko video zapisa, delovanje morda ne bo pravilno.
•• Podprta sta ločeni in kompozitni način. SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
Slovenščina - 62
Dimenzije
Sprednja stran/stranski pogled
Prikazana slika se lahko razlikuje od televizijske, odvisno od modela.
•• 43-palčni
(Enota: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49-palčni
(Enota: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Slovenščina - 63
•• 55-palčni
(Enota: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
•• 65-palčni
(Enota: mm)
59,7
1457,5
1430,5
805,5
837,3 908,7
355,1
676,3
•• 75-palčni
(Enota: mm)
60,6
1684,6
1652,2
930,3
966,4 1056,5
356,1
1256,7
Slovenščina - 64
Podrobnosti plošče s priključki/hrbtna stran
Podrobne podatke o dimenzijah lahko preverite na Displaysolutions.samsung.com.
Podroben prikaz stojala
Prikazana slika se lahko razlikuje od televizijske, odvisno od modela.
•• 43-palčni
(Enota: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49- do 55-palčni
(Enota: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
Slovenščina - 65
•• 65-palčni
(Enota: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
676,3
240,9
355,1
•• 75-palčni
(Enota: mm)
53,8
356,1
214,5
•• OPOMBA: Risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Dimenzije si oglejte, prede namestite televizor. Ne prevzemamo odgovornosti za tipkarske ali tiskarske
napake.
Slovenščina - 66
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENO LICENCO IN GA JE
DOVOLJENO UPORABLJATI SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC,
KI IZPOLNJUJE VSE TRI SPODAJ NAVEDENE
POGOJE: (1) VSEBINA HEVC MORA BITI NAMENJENA SAMO
OSEBNI UPORABI, (2) VSEBINA HEVC NE SME BITI NA VOLJO ZA
NAKUP IN (3) VSEBINO HEVC JE USTVARIL LASTNIK IZDELKA.
TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI Z
VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, KI JO JE USTVARILA TRETJA
OSEBA ALI KI JO JE UPORABNIK NAROČIL ALI KUPIL PRI TRETJI
OSEBI, RAZEN ČE NI UPORABNIKU LICENCIRANI PRODAJALEC
VSEBINE LOČENO DODELIL PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S
TAKO VSEBINO.
VAŠA UPORABA TEGA IZDELKA V POVEZAVI Z VSEBINO,
KODIRANO V OBLIKI HEVC, JE POGOJENA S SPREJEMOM ZGORAJ
OPREDELJENEGA OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA UPORABO.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Slovenščina - 67
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
V primeru vprašanj ali komentarjev glede izdelkov Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
Država
Center za pomoč strankam
Spletno mesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
EJ690U_EU-01
Download PDF

advertising