Samsung | HT-C5800 | Samsung HT-C5800 instrukcja

HT-C5800
2.1-kanałowy system kina
domowego Blu-ray
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,
należy zarejestrować produkt pod adresem
www.samsung.com/register
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 1
2010-09-14
11:09:39
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (LUB
CZĘŚCI TYLNEJ).
CZĘŚCI WEWNĘTRZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TYM CELU NALEŻY
ZWRÓCIĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU PUNKTU SERWISOWEGO
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
Symbol ten oznacza, że wewnątrz tego
urządzenia obecne jest „niebezpieczne
napięcie”, które może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub
obrażenia ciała.
PRZESTROGA : ABY UNIKNĄĆ
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NALEŻY PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE DO GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO.
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać tego urządzenia na deszcz lub
wilgoć.
PRZESTROGA
• Nie należy narażać sprzętu na kapiące ciecze lub
chlapanie. Na urządzeniu nie wolno także stawiać
żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak
wazon.
• Główna wtyczka jest używana do odłączania urządzenia i
powinna być zawsze łatwo dostępna.
• Urządzenie to powinno być stale podłączone do gniazda
sieciowego prądu przemiennego zabezpieczonego
uziemieniem.
• Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Dlatego
wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Symbol ten przypomina o
postępowaniu zgodnie z istotnymi
instrukcjami dołączonymi do tego
urządzenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
Ten odtwarzacz płyt CD jest klasyfikowany jako
produkt LASEROWY KLASY 1.
Używanie elementów sterujących, dokonywanie
regulacji lub obsługiwanie urządzenia w sposób
inny niż opisane w niniejszej instrukcji może
doprowadzić do wystawienia na niebezpieczne
promieniowanie.
PRZESTROGA
• NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PRZY
OTWIERANIU I PO OBEJŚCIU WEWNĘTRZNYCH
ZABEZPIECZEŃ. UNIKAĆ WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE
PROMIENI.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 2
2010-09-14
11:09:45
Środki ostrożności
• Należy upewnić się, że źródło zasilania prądem zmiennym jest zgodne z wymaganiami wyszczególnionymi na
naklejce umieszczonej z tyłu produktu.
• Produkt należy umieścić w pozycji poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu), zachowując wystarczająco
dużo miejsca na dopływ powietrza (7,5–10 cm).
• Produktu nie należy kłaść na wzmacniaczach lub innych urządzeniach, które mogą nagrzewać się w czasie
pracy. Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.
• Przed przestawieniem produktu należy sprawdzić, czy szczelina na płyty jest pusta.
• Aby całkowicie odłączyć produkt od zasilania, należy wyjąć główną wtyczkę z gniazda w ścianie, zwłaszcza jeśli
urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
• Podczas burzy z piorunami należy odłączyć główną wtyczkę prądu przemiennego od gniazda. Napięcie
gwałtownie wzrasta pod wpływem wyładowań atmosferycznych, co może uszkodzić urządzenie.
• Produktu nie należy wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne lub inne źródła ciepła. Mogłoby to
doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
• Produkt należy chronić przed wilgocią i nadmiernym ciepłem lub urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne (np. głośnikami).
• Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy odłączyć przewód od źródła zasilania.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego. Należy go używać jedynie w celu prywatnym.
• Jeśli urządzenie lub płyta były przechowywane w niskich temperaturach, może wystąpić kondensacja pary
wodnej. W przypadku przewożenia urządzenia zimą należy odczekać około 2 godzin przed jego użyciem, aż jego
temperatura osiągnie poziom temperatury pokojowej.
• Baterie użyte w tym produkcie zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska.
Nie należy wyrzucać baterii razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego.
Oglądanie telewizji w trybie 3D
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
OGLĄDANIA OBRAZÓW 3D. Przed skorzystaniem z funkcji 3D telewizora zapoznaj się z
następującymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
• Niektórzy widzowie mogą doświadczać dyskomfortu podczas oglądania telewizji 3D. Objawy to: zawroty głowy,
mdłości i bóle głowy. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z symptomów należy przerwać oglądanie,
okulary 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) i odpocząć.
• Oglądanie obrazów trójwymiarowych przez długi okres czasu może spowodować zmęczenie oczu. W przypadku
wystąpienia objawów należy przerwać oglądanie, zdjąć okulary 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) i
odpocząć.
• Osoby dorosłe powinny regularnie kontrolować dzieci oglądające obrazy 3D. Jeśli dzieci zgłoszą zmęczenie
oczu, bóle głowy, zawroty głowy lub mdłości, należy natychmiast nakazać przerwanie oglądania telewizji 3D i
odpoczynek.
• Okularów 3D Active Glasses nie należy używać w innych celach (np. jako okulary codzienne, przeciwsłoneczne,
ochronne itp.).
• Z funkcji obrazu trójwymiarowego i okularów 3D Active Glasses (Aktywne Okulary 3D) nie należy korzystać
podczas ruchu. Korzystanie z tej funkcji w trakcie ruchu może spowodować kontuzje spowodowane zderzeniami
z meblami, potknięciami i/lub upadkami.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 3
2010-09-14
3
11:09:45
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i
przechowywania płyt
Niewielkie rysy na płycie mogą pogorszyć jakość
dźwięku i obrazu lub spowodować przeskoki.
Należy szczególnie uważać, aby nie porysować
płyt podczas ich obsługi.
Trzymanie płyt
• Nie należy dotykać strony odtwarzania płyty.
• Płytę należy trzymać za krawędzie,
tak aby nie zostawić odcisków
palców na powierzchni płyty.
• Do płyt nie należy przyklejać papieru ani taśmy.
Przechowywanie płyt
• Płyt nie należy przechowywać w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
• Przechowywać w chłodnych, wietrzonych
miejscach
• Przechowywać w czystych koszulkach
ochronnych.
Przechowywać w pozycji pionowej.
✎ UWAGA
 Należy uważać, aby nie zabrudzić płyt.
 Nie należy wkładać do urządzenia płyt pękniętych
ani porysowanych.
Obsługa i przechowywanie płyt
Zabrudzone płyty lub płyty z widocznymi odciskami
palców należy wyczyścić przy użyciu łagodnego
detergentu rozpuszczonego w wodzie i wytrzeć suchą
szmatką.
• Płytę należy czyścić, przecierając delikatnie
ruchami ze środka na zewnątrz płyty.
Licencja
• „W tym produkcie zastosowano technologię ochrony
praw autorskich, objętą zgłoszeniami patentowymi w
USA oraz podlegającą innym prawom własności
intelektualnej Rovi Corporation. Niedozwolone jest
odtwarzanie wsteczne (ang. reverse engineering) i
dezasemblacja.”
• INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® to
format cyfrowych filmów wideo stworzony
przez firmę DivX, Inc. To urządzenie
posiada oficjalny certyfikat DivX i umożliwia odtwarzanie
materiałów w formacie DivX. Więcej informacji oraz
oprogramowanie do konwersji plików na format wideo
DivX są dostępne na stronie www.divx.com.
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE:
Aby odtwarzać materiały wideo DivX na żądanie (VOD),
należy najpierw zarejestrować to urządzenie z
oznaczeniem DivX Certified®. Aby wygenerować kod
rejestracyjny, należy znaleźć w menu ustawień
urządzenia część dotyczącą DivX VOD. Następnie
należy wpisać ten kod na stronie vod.divx.com, aby
zakończyć proces rejestracji i uzyskać więcej informacji
o usługach DivX VOD.
Urządzenie z oznaczeniem DivX Certified umożliwia
odtwarzanie plików w formacie wideo DivX o
rozdzielczości HD do 1080p, a także materiały premium.
• iPod jest znakiem towarowym
firmy Apple Inc.
zarejestrowanym w USA i
innych krajach.
iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
• „Blu-ray 3D” i logo „Blu-ray 3D” są znakami towarowymi
Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie
prawa zastrzeżone,
✎ UWAGA
 Jeśli ciepłe powietrze dostanie się do zimnych
części wewnątrz urządzenia, może dojść do
kondensacji. To z kolei może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia. W takim
przypadku należy wyjąć płytę i na 1 lub 2 godziny
pozostawić urządzenie włączone.
4
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 4
2010-09-14
11:09:45
Spis treści
2
3
4
4
4
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności
Ostrzeżenia dotyczące obsługi i przechowywania płyt
Licencja
Copyright
PIERWSZE KROKI
7
7
8
12
13
13
14
15
Symbole używane w instrukcji
Typy płyt i ich właściwości
Akcesoria
Opis
Panel przedni
Panel tylny
Pilot
POŁĄCZENIA
17
19
Podłączanie głośników
Podłączanie urządzeń zewnętrznych/telewizora za
pośrednictwem przewodu HDMI
Podłączanie anteny FM
Podłączanie wyjścia wideo do telewizora
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
Podłączanie do sieci
Podłączanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do gniazda
zasilania jednostki głównej
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
2
17
25
25
26
27
27
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
39
39
39
40
40
40
Czynności wstępne (Ustawienia początkowe)
Konfiguracja menu
Obraz
3D
Prop. ekranu TV
BD Wise
Rozdzielczość
Format HDMI
Ramka filmu (24 na s)
Tryb progresywny
Tryb pauzy
HDMI Deep Color
Dźwięk
Ustawienia głośnika
Optymalizacja korekcji
Dźwięk HDMI
Wyjście cyfrowe
Dynamiczna kontrola zakresu
Synchr. AV
System
Ustawienia początkowe
Internet@TV — rozmiar ekranu
Anynet(HDMI-CEC)
Zarządzanie danymi BD
godzina
Rejestracja DivX(R)
Dezaktywacja DivX®
Sieć
Ustawienie sieci
Stan sieci
Połączenie internet owe BD-Live
Język
Zabezpieczenia
Ocena rodzicielska
Zmiana hasła
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 5
2010-09-14
POLSKI
USTAWIENIA
20
21
22
23
24
5
11:09:45
Spis treści
USTAWIENIA
40
40
40
40
40
41
41
41
Ogólne
Tło
Wyświetlacz przedni
Dźwięk przy włączaniu/wyłączaniu
Efekt świetlny
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
PODSTAWOWE FUNKCJE
42
42
43
44
44
45
47
49
50
51
52
53
Odtwarzanie płyty
Korzystanie z menu płyty/menu tytułów/menu
podręcznych
Funkcje wyszukiwania i pomijania
Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe
Powtarzanie odtwarzania
Korzystanie z przycisku TOOLS
Słuchanie muzyki
Tryb dźwięku
Odtwarzanie obrazu
Odtwarzanie zawartości nośnika pamięci masowej USB
Słuchanie radia
Korzystanie z iPoda
USŁUGI SIECIOWE
55
59
59
59
Korzystanie z usługi Internet@TV
BD-LIVE™
Powiadamianie o aktualizacjach oprogramowania
Korzystanie z funkcji AllShare
INNE INFORMACJE
61
64
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
40
42
55
61
•
Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło informacji i mogą różnić się od
rzeczywistego wyglądu produktu.
•
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy
a. po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi)
b. użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
6
Polski
HT-C5800_XEO_POL_1026.indd 6
2010-10-26
1:33:12
01
Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Symbole używane w instrukcji
Przed przeczytaniem instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującymi terminami.
Nazwa
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicja
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-ROM.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-RE/-R nagranych w formacie
BD-RE.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD+RW lub DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
które zostały nagrane i sfinalizowane.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
Pamięć masowa
USB
-
PRZESTROGA
-
UWAGA
-
Klawisz skrótu
-
o
w
G
x
F
!
✎
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach audio CD-RW/-R (w formacie CD-DA).
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki MP3 lub WMA.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki JPEG.
Dotyczy funkcji dostępnej na płytach CD-RW/-R, DVD-RW/-R lub
urządzeniu pamięci masowej USB zawierającym pliki DivX.
Dotyczy funkcji dostępnej na nośniku pamięci masowej USB.
Dotyczy sytuacji, w których funkcja nie działa lub ustawienia mogą zostać
anulowane.
Dotyczy wskazówek lub instrukcji na danej stronie, pomagających w
korzystaniu z określonych funkcji.
Funkcja ta zapewnia łatwy i bezpośredni dostęp do danej opcji
poprzez naciśnięcie jednego przycisku pilota.
• Ten produkt jest kompatybilny tylko z systemem kolorów PAL.
• Płyty NTSC nie będą odtwarzane.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 7
2010-09-14
7
11:09:46
Pierwsze kroki
Typy płyt i ich właściwości
Logotypy płyt, które można odtwarzać
Kompatybilność płyt Blu-ray
Blu-ray to nowy, rozwijający się format. W związku z tym
mogą występować problemy z kompatybilnością płyt.
Nie wszystkie płyty są kompatybilne i nie każda płyta
będzie odtwarzana. Aby uzyskać dodatkowe informacje,
należy zapoznać się z sekcją „Typy płyty” w niniejszym
podręczniku. W przypadku napotkania problemów z
zgodnością należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
✎ UWAGA
 Funkcja odtwarzania może być niedostępna w
przypadku niektórych typów płyt lub podczas
określonych czynności, np. zmiany kąta patrzenia i
regulacji proporcji ekranu. Szczegółowe informacje
o płytach można znaleźć na opakowaniu. W razie
potrzeby należy się z nimi zapoznać.
 Należy uważać, aby nie zabrudzić ani nie
porysować płyt. Odciski palców, brud, kurz, rysy
lub pozostałości pyłu z papierosów znajdujące się
na nagranej stronie płyty mogą uniemożliwić
odtwarzanie płyty.
 Podczas odtwarzania danych BD-Java ładowanie
może trwać dłużej niż w przypadku normalnych
treści, a niektóre funkcje mogą działać wolniej.
Płyta Blu-ray
Płyta Blu-ray 3D
Dolby Digital Plus
System transmisji PAL w
Polsce, Francji, Niemczech
itd.
Dolby TrueHD
Płyty audio DTS-HD
wysokiej rozdzielczości
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
Płyty, których nie można odtwarzać
• Płyty HD DVD
• DVD-RAM
• Płyty DVD-R o pojemności 3,9 GB do
autoringu.
• DVD-RW (tryb VR)
• Płyty Super Audio CD (poza warstwą CD)
• Płyty DVD-ROM/PD/MV itp. oraz płyty CVD/
CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• Płyty CDG służą do odtwarzania wyłącznie
plików audio, nie odtwarzają grafiki.
BD-LIVE
✎ UWAGA
 Produkt ten może nie odtwarzać niektórych płyt
komercyjnych lub DVD zakupionych w innym
regionie. W przypadku odtwarzania takich płyt może
zostać wyświetlony komunikat „Nie można odczytać
dysku. Sprawdź kod regionu dysku.”.
 Jeśli płyta DVD-R/-RW została nieprawidłowo
nagrana w formacie DVD Video, nie zostanie
odtworzona.
8
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 8
2010-09-14
11:09:47
01
Typy płyt
Zarówno urządzenie, jak i płyty, mają przypisane
kody regionów. Kody regionów muszą być ze
sobą zgodne, aby płyta mogła zostać
odtworzona. Jeśli kody nie są zgodne, płyta nie
zostanie odtworzona.
BD-ROM
Typ płyty
Kod
regionu
Obszar
A
Ameryka Północna, Ameryka
Środkowa, Ameryka
Południowa, Korea, Japonia,
Tajwan, Hongkong oraz Azja
Południowo-Wschodnia.
B
Europa, Grenlandia, Terytoria
Francuskie, Bliski Wschód,
Afryka, Australia i Nowa Zelandia.
C
Indie, Chiny, Rosja, Azja
Środkowa i Południowa.
1
Stany Zjednoczone, terytoria
Stanów Zjednoczonych oraz
Kanada
2
Europa, Japonia, Bliski Wschód,
Egipt, Afryka Płd., Grenlandia
3
Tajwan, Korea, Filipiny,
Indonezja, Hong Kong
4
Meksyk, Ameryka Płd. i
Środkowa, Australia, Nowa
Zelandia, Wyspy Pacyficzne,
Karaiby
Blu-ray
DVD-VIDEO
5
Rosja, Europa Wsch., Indie,
większość Afryki, Korea Płn.,
Mongolia
6
Chiny
Płyty Blu-ray tylko do odczytu (Blu-ray Disc Read
Only Memory). Płyty BD-ROM zawierają fabrycznie
nagrane dane. Mimo iż płyty BD-ROM mogą
zawierać dowolne dane, większość płyt BD-ROM
zawiera filmy w formacie High Definition, które mogą
być odtwarzane w tym urządzeniu. Niniejsze
urządzenie może odtwarzać nagrane komercyjne
płyty BD-ROM.
Pierwsze kroki
Kod regionu
BD-RE/BD-R
Płyta Blu-ray wielokrotnego zapisu/płyta Blu-ray z
możliwością nagrywania. BD-RE/BD-R to idealny
format do tworzenia kopii zapasowych lub
nagrywania własnych filmów wideo.
DVD-VIDEO
• Płyta DVD (Digital Versatile Disc) może zawierać do
135 minut obrazów, 8 języków ścieżki dźwiękowej i 32
języków napisów. Płyta ta obsługuje funkcję kompresji
obrazów MPEG-2 i dźwięk przestrzenny Dolby Digital,
dzięki czemu użytkownik może oglądać wyraźne
obrazy wysokiej jakości w żywych kolorach.
• Podczas przełączania z pierwszej warstwy płyty
DVD Video na drugą może dojść do chwilowego
zniekształcenia obrazu i dźwięku. Nie jest to
oznaką uszkodzenia produktu.
• Sfinalizowana płyta DVD-RW/-R nagrana w trybie
Video staje się płytą DVD-Video. Nagrane
(tłoczone) komercyjne płyty DVD zawierające filmy
nazywa się także płytami DVD-Video. To
urządzenie może odtwarzać nagrane komercyjne
płyty DVD (płyty DVD-Video) z filmami.
DVD-R/-RW
• Sfinalizowana płyta DVD-R/-RW nagrana w trybie Video
staje się płytą DVD-Video. Zdolność odtwarzania może
zależeć od warunków nagrywania.
• Urządzenie to może odtwarzać płyty DVD-R
nagrane i sfinalizowane w nagrywarce DVD wideo
firmy Samsung.
• Odtwarzane mogą być tylko płyty DVD-RW w
trybie Video i sfinalizowane.
DVD+RW
• Produkt ten może odtwarzać płyty DVD+RW nagrane w
nagrywarce DVD wideo. Zdolność odtwarzania może
zależeć od warunków nagrywania.
DVD+R
• Produkt ten może odtwarzać płyty DVD+R nagrane
w nagrywarce DVD wideo. Zdolność odtwarzania
może zależeć od warunków nagrywania.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 9
2010-09-14
9
11:09:47
Pierwsze kroki
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Płyta audio z nagranym dźwiękiem 44,1 kHz PCM
Audio.
• Urządzenie to może odtwarzać płyty audio CD-R i
CD-RW w formacie CD-DA.
• Urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R lub CD-RW z powodu warunków, w jakich
wykonywane było nagrywanie.
DivX jest formatem plików wideo opracowanym przez
firmę Microsoft na podstawie technologii kompresji
MPEG4 w celu udostępniania danych audio i wideo za
pośrednictwem Internetu w czasie rzeczywistym.
Format MPEG4 jest używany do kodowania filmów i
plików dźwiękowych MP3 w celu umożliwienia
oglądania filmów o jakości obrazu i dźwięku zbliżonej do
jakości filmów DVD.
CD-R/-RW
• Należy używać płyt CD-R/-RW 700 MB (80 minut).
Jeśli to możliwe nie należy używać płyt o pojemności
800 MB (90 minut) lub większej, ponieważ płyty takie
mogą nie być odtwarzane.
• Jeśli płyta CD-R/-RW nie była nagrana w zamkniętej
sesji, możliwe są opóźnienia w odtwarzaniu początku
płyty lub żaden nagrany plik może nie zostać
odtworzony.
• Urządzenie to może nie odtwarzać niektórych płyt
CD-R/-RW, w zależności od urządzenia używanego
do wypalania płyty. W przypadku treści
skopiowanych z płyt CD na nośnik CD-R/-RW do
prywatnego użytku zdolność odtwarzania może się
różnić w zależności od zawartości i typu płyt.
Format płyty
Obsługiwane formaty (DivX)
Urządzenie to obsługuje następujące formaty nośników.
Jeśli urządzenie nie obsługuje danych formatów wideo i
audio, mogą wystąpić takie problemy jak załamanie
obrazu lub brak dźwięku.
Obsługiwane formaty wideo
Format
Obsługiwane wersje
AVI
DivX3.11-DivX5.1, XviD
Obsługiwane formaty audio
Format
Szybkość
transmisji
Częstotliwość
próbkowania
Używanie płyt MP3
MP3
80–384 kb/s
44,1 kHz
• Płyty CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagrane w formacie UDF,
ISO9660 lub JOLIET mogą nie zostać odtworzone.
• Odtwarzane mogą być tylko płyty MP3 z
rozszerzeniem „.mp3” lub „.MP3”.
• Odtwarzane szybkości transmisji mieszczą się w
zakresie od 56 kb/s do 320 kb/s.
• Odtwarzane prędkości próbkowania wynoszą od 32
kHz do 48 kHz.
• Produkt może obsługiwać maksymalnie 1500 plików i
folderów w katalogu nadrzędnym. W przypadku plików
MP3 nagranych w formacie VBR (kodowanie ze zmienną
wartością), dźwięk może zanikać.
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
Korzystanie z płyt JPEG
• Płyty CD-R/-RW, DVD-RW/-R nagrane w formacie UDF,
ISO9660 lub JOLIET mogą nie być odtwarzane.
• Odtwarzane mogą być tylko pliki JPEG z
rozszerzeniem „.jpg", „.JPG", „.jpeg" lub „JPEG".
• Obsługiwane są progresywne pliki JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Jest to format używany do nagrywania danych na
płytach DVD-RW lub DVD-R. Płyty można odtwarzać
w tym urządzeniu po ich sfinalizowaniu.
• Jeśli płyta, która została nagrana w trybie wideo w
nagrywarce innego producenta, nie została
sfinalizowana, jej odtwarzanie w tym urządzeniu nie
będzie możliwe.
10
• Pliki DivX, a także pliki audio i wideo, utworzone w
formacie DTS mogą obsługiwać maksymalnie 6 Mb/s.
• Proporcje ekranu: Mimo że rozdzielczość domyślna
DivX wynosi 640x480 pikseli (4:3), urządzenie to
może obsługiwać rozdzielczość do 800x600 pikseli
(16:9). Rozdzielczość ekranu telewizora wyższa niż
800 pikseli nie jest obsługiwana.
• Podczas odtwarzania płyty o częstotliwości
próbkowania wyższej niż 48 kHz lub 320 kb/s mogą
wystąpić drgania obrazu na ekranie.
• Qpel i gmc nie są obsługiwane.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, funkcja
przesyłania strumieniowego
• Odtwarzane mogą być pliki z rozszerzeniami :
.avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ UWAGA
 Niektóre płyty w formatach DivX, MKV i MP4
mogą nie być odtwarzane, w zależności od
rozdzielczości wideo i liczby klatek na sekundę.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 10
2010-09-14
11:09:48
01
Pierwsze kroki
Obsługiwane formaty plików
Obsługiwane pliki wideo
Rozszerz. pliku
*.avi
Zawartość
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Obsługiwane pliki muzyczne
Rozszerz. pliku
Zawartość
Kodek audio
Zakres obsługi
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Zgodne z wersją 10 WMA
* Częstotliwość próbkowania (w kHz) – 8, 11,
16, 22, 32, 44,1, 48
* Szybkość transmisji – wszystkie szybkości
w przedziale od 5 kb/s do 384 kb/s
*.wma
WMA
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 11
11
2010-09-14
11:09:48
Pierwsze kroki
10) Im większa rozdzielczość obrazu, tym
bardziej opóźnione jest jego wyświetlenie.
Informacje o podłączaniu
urządzenia USB
11) Odtwarzanie pobranych ze strony
komercyjnej plików MP3 z zastosowaniem
systemu DRM jest niemożliwe.
Obsługiwane urządzenia:
Urządzenie pamięci masowej USB, odtwarzacz
MP3, aparat cyfrowy, czytnik kart USB
12) Zewnętrzny dysk twardy nie jest obsługiwany.
13) Obsługiwane formaty plików
1) Foldery lub pliki o nazwie dłuższej niż 125
znaków nie są obsługiwane.
2) Plik z napisami o rozmiarze większym niż
300 KB może nie być obsługiwany.
3) Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z tym produktem.
4) Obsługiwane są systemy plików FAT16 i
FAT32.
• System plików NTFS nie jest obsługiwany.
Format
Zdjęcie
Muzyka
Nazwa pliku
Rozszerzenie pliku
Szybkość transmisji
Wersja
Piksel
Częstotliwość próbkowania
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80–384 kb/s
–
–
44.1kHz
5) Pliki ze zdjęciami (JPEG), muzyką (MP3) i
filmami powinny mieć nazwy w języku
koreańskim lub angielskim. W przeciwnym
razie plik może nie zostać odtworzony.
6) Należy podłączać bezpośrednio do portu
USB danego produktu. Podłączanie za
pośrednictwem innego przewodu może
spowodować problemy z kompatybilnością
USB.
7) W przypadku włożenia więcej niż jednego
urządzenia pamięci masowej do czytnika z
wieloma gniazdami urządzenie może nie
działać prawidłowo.
8) Protokół PTP aparatu cyfrowego nie jest
obsługiwany.
9) Nie należy odłączać urządzenia USB podczas
„ładowania”.
Akcesoria
Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Kabel wideo
12
Antena FM
Stacja dokująca
do iPoda
Instrukcja obsługi
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Pilot/
baterie (rozmiar AAA)
Toroidalny rdzeń
ferrytowy
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 12
2010-09-14
11:09:48
01
Pierwsze kroki
Opis
Panel przedni
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
PRZYCISK ZASILANIA (
6
PRZYCISK FUNKCJI
7
PRZYCISK STROJENIA W DÓŁ I
POMIJANIA
Tryb przełączany jest w następujący sposób:
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Przechodzi do poprzedniego tytułu/rozdziału/ścieżki.
Przechodzi w dół pasma częstotliwości FM.
8
9
PRZYCISK STOP
Zatrzymuje odtwarzanie.
PRZYCISK ODTWARZANIA/PAUZY
Odtwarza płytę lub wstrzymuje odtwarzanie.
10
PRZYCISK STROJENIA W GÓRĘ
I POMIJANIA
Przechodzi do kolejnego tytułu/rozdziału/ścieżki.
Przechodzi w górę pasma częstotliwości FM.
11
REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Regulacja głośności.
12
PORT USB
Można tutaj podłączyć nośnik pamięci masowej USB i używać go jako pamięci przy
podłączaniu do funkcji BD-LIVE. Może być także używany do aktualizacji oprogramowania i
odtwarzania plików MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
)
Włączanie/wyłączanie telewizora.
TACA PŁYTY
Tutaj włóż płytę.
CZUJNIK PILOTA
Wykrywa sygnały przesyłane przez pilota.
WYŚWIETLACZ
Wyświetla stan odtwarzania, czas itd.
PRZYCISK OTWIERANIA/ZAMYKANIA
Otwiera i zamyka tacę płyty.
✎ UWAGA
 Aktualizacje oprogramowania wymagające korzystania z gniazda Host USB muszą być wykonywane tylko za
pomocą urządzenia pamięci flash USB.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 13
13
2010-09-14
11:09:49
Pierwsze kroki
Panel tylny
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
ZŁĄCZA WYJŚCIOWE GŁOŚNIKÓW 2.1KANAŁOWYCH
Podłącz głośniki przednie i subwoofer.
2
WENTYLATOR CHŁODZĄCY
Wentylator chłodzący dostarcza urządzeniu chłodnego powietrza, tym
samym zapobiegając jego przegrzaniu się. Wentylator obraca się
zawsze, gdy włączone jest zasilanie.
3
GNIAZDO iPoda
Umożliwia podłączenie złącza stacji dokującej iPoda.
4
ZŁĄCZE KONCENTRYCZNE FM 75Ω
Umożliwia podłączenie anteny FM.
5
GNIAZDA WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNYCH,
OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ CYFROWYCH (OPTYCZNE)
Umożliwiają podłączenie zewnętrznego sprzętu z cyfrowym wyjściem.
6
GNIAZDA WEJŚCIOWE HDMI
Służą do jednoczesnego odbierania cyfrowych sygnałów wideo i
audio za pomocą kabla HDMI.
7
GNIAZDO WYJŚCIOWE HDMI
Za pomocą kabla HDMI można podłączyć złącze wyjściowe HDMI do
złącza wejściowego HDMI w telewizorze, aby uzyskać najlepszą
jakość obrazu.
8
GNIAZDO KARTY BEZPRZEWODOWEJ
SIECI LAN
Dzięki karcie bezprzewodowej sieci LAN można korzystać z usług
dostępnych przez sieć (patrz strony 55-60), usługi BD-LIVE i
pobierać aktualizacje oprogramowania.
9
ZŁĄCZE SIECI LAN
Dzięki połączeniu z siecią można korzystać z usług dostępnych przez
sieć (patrz strony 55–60), usługi BD-LIVE i pobierać aktualizacje
oprogramowania.
10
GNIAZDA WEJŚCIOWE AUX
Podłącz do 2-kanałowego wyjścia analogowego w urządzeniu
zewnętrznym (takim jak magnetowid)
11
GNIAZDA WYJŚCIA
KOMPONENTOWEGO WIDEO
Umożliwiają podłączenie telewizora z komponentowymi wejściami
wideo.
12
GNIAZDO WYJŚCIOWE WIDEO
Podłącz gniazdo wejściowe wideo telewizora (VIDEO IN) do gniazda
wyjściowego wideo w tym urządzeniu.
! PRZESTROGA
 Podczas instalacji produktu należy zapewnić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron
wentylatora.
 Nie należy zasłaniać wentylatora ani otworów wentylacyjnych.
14
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 14
2010-09-14
11:09:49
01
Pierwsze kroki
Pilot
Opis pilota
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Włączanie/wyłączanie telewizora.
Aby zmienić na tryb Kino domowe lub
Telewizor za pomocą pilota, użyj przycisku
z następującym kolorem diody LED.
- Kino domowe: pomarańczowy
- TV (Telewizor): zielony
Przyciski numeryczne umożliwiają obsługę
opcji.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Umożliwia ponowne odtwarzanie
tytułu, rozdziału, utworu lub płyty.
Umożliwiają wyszukiwanie do tyłu
lub do przodu.
Naciśnij, aby przejść do tyłu lub do przodu.
Naciśnij, aby zatrzymać/uruchomić
odtwarzanie płyty.
Naciśnij ,aby wstrzymać
odtwarzanie płyty.
MUTE
Umożliwia tymczasowe wyłączenie dźwięku.
Reguluje głośność.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Naciśnij, aby wyświetlić menu płyty.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Naciśnij, aby wyświetlić menu Narzędzia
Umożliwiają wybór pozycji menu
ekranowego i zmienianie wartości opcji.
Przyciski te służą zarówno do obsługi
menu urządzenia, jak również kilku
innych funkcji płyt Blu-ray.
Łączy z różnymi usługami
Internet@TV.
Powoduje to wrażenie słuchania 5.1kanałowego systemu audio.
Umożliwia ustawienie wyłącznika
czasowego.
REPEAT
Naciśnij, aby wyświetlić obraz na pełnym
ekranie telewizora.
Wraca do poprzedniego menu.
Otwiera i zamyka tacę płyty.
9
FULL SCREEN
Naciśnij, aby przejść do głównego menu.
Jest to przycisk wyboru trybu.
lub
Umożliwia wybór trybu wideo
telewizora.
Umożliwia wyszukiwanie aktywnych
stacji FM i zmienianie kanałów.
Można regulować poziom
subwoofera.
Naciśnij, aby otworzyć menu
podręczne/tytułów.
Wyświetla informacje o
odtwarzanych danych podczas
odtwarzania płyty Blu-ray/DVD.
Wychodzi z menu.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Służy do ustawiania programowanych
częstotliwości radiowych.
Umożliwia wybranie opcji MONO lub
STEREO dla sygnału radiowego.
Umożliwia regulację i stabilizację
poziomu głośności. (Cyfrowy
procesor sygnałowy).
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 15
15
2010-09-14
11:09:50
Pierwsze kroki
Wkładanie baterii do pilota
* Rozmiar baterii: AAA
Lista kodów marek telewizorów
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ UWAGA
 Upewnij się, że bieguny baterii zostały
ustawione zgodnie z oznaczeniami „+” i „–” na
rysunku w komorze.
 W przypadku normalnego użytkowania telewizora
baterie wystarczają w przybliżeniu na rok.
 Pilota można używać maksymalnie z odległości
około 7 metrów w linii prostej.
Konfiguracja pilota
Za pomocą tego pilota można sterować
niektórymi funkcjami telewizora.
Obsługiwanie telewizora za pomocą pilota
1. Naciśnij przycisk BD RECEIVER/TV, aby
przełączyć pilota na tryb TV.
2. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
telewizor.
3. Przytrzymując przycisk POWER, wprowadź
kod odpowiadający marce telewizora.
• Jeśli w tabeli podano więcej niż jeden kod
dla danego telewizora, należy wpisywać je
po kolei, aby ustalić odpowiedni.
• Przykład: telewizor firmy Samsung
Przytrzymując naciśnięty przycisk POWER,
wprowadź 00, 15, 16, 17 lub 40 przy użyciu
przycisków numerycznych.
4. Jeśli telewizor się wyłączy, oznacza to, że
konfiguracja jest zakończona.
• Można korzystać z przycisków ZASILANIA
TELEWIZORA, REGULACJI GŁOŚNOŚCI,
WYBORU KANAŁU i przycisków
numerycznych (0–9).
✎ UWAGA
 Pilot może nie obsługiwać niektórych marek
telewizorów. Ponadto, w zależności od marki
telewizora, niektóre funkcje mogą być
niedostępne.
 Domyślnie pilot obsługuje telewizory firmy
Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 16
2010-09-14
11:09:50
02
Połączenia
Podłączanie
W tej części opisano różne metody podłączania tego urządzenia do urządzeń zewnętrznych.
Przed przeniesieniem lub instalacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
Podłączanie głośników
SW
2,5-3 razy więcej niż rozmiar ekranu telewizora
Umieszczanie produktu
Umieść go na stojaku lub półce lub pod szafką telewizora.
Wybieranie miejsca słuchania
Miejsce słuchania powinno być oddalone od telewizora na odległość będącą 2,5- lub 3-krotnością przekątnej ekranu
telewizora.
Przykład: Dla telewizora 32": 2–2,4 m
Dla telewizora 55": 3,5–4 m
Głośniki przednie ei
Umieść je przed miejscem słuchania, zwracając je do środka, w swoim
kierunku, pod kątem około 45°. Umieść głośniki w taki sposób, aby ich
głośniki wysoko tonowe znajdowały się na tej samej wysokości co uszy.
Subwoofer g
Położenie subwoofera nie jest takie istotne. Można go ustawić w dowolnym miejscu.
! PRZESTROGA
 Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę głośnikami ani w ich pobliżu. W przypadku spadnięcia głośników
taka zabawa mogłaby doprowadzić do obrażeń.
 Przewody głośników należy tak podłączyć do głośników, aby zgadzały się ich biegunowości (+/ –).
 Subwoofer należy umieścić poza zasięgiem dzieci, aby uniemożliwić dzieciom wkładanie rąk lub ciał obcych
do kanału (otworu) subwoofera.
 Subwoofera nie należy wieszać na ścianie za kanał (otwór).
✎ UWAGA
 Postawienie głośnika w pobliżu telewizora może spowodować zniekształcenie obrazu na ekranie w wyniku
wytwarzanego przez głośnik pola magnetycznego. W takim przypadku należy ustawić głośnik z daleka od
telewizora.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 17
17
2010-09-14
11:09:51
Podłączanie
Elementy systemu głośników
(L)
(R)
PRZEDNI
SUBWOOFER
PRZEWÓD GŁOŚNIKA
Podłączanie głośników
1. Naciśnij osłonę gniazda z tyłu głośnika.
2. Wsuń czarny przewód do czarnego gniazda (–) i czerwony przewód do
czerwonego gniazda (+), a następnie zwolnij osłonę.
Czarny
Czerwony
3. Podłącz wtyczki z tyłu urządzenia, dopasowując kolory wtyczek
głośników do kolorów gniazd głośników.
Głośnik przedni (R)
Głośnik przedni (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 18
2010-09-14
11:09:51
02
HDMI to standardowy cyfrowy interfejs służący do łączenia takich urządzeń jak telewizor, rzutnik, odtwarzacz
DVD, odtwarzacz Blu-ray, dekoder STB i inne.
Podłączanie
Podłączanie urządzeń zewnętrznych/telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI
Format HDMI eliminuje wszelkie straty sygnału wynikające z konwersji analogowej, umożliwiając odbiór
wideo i audio w jakości oryginalnie utworzonej w źródle cyfrowym.
SAT(telewizja satelitarna/
dekoder STB)
Odtwarzacz płyt DVD lub Blu-ray
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
WYJŚCIE HDMI: podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu HDMI (NAJLEPSZA JAKOŚĆ)
Podłącz przewód HDMI (do nabycia osobno) z gniazda HDMI OUT z tyłu urządzenia do gniazda HDMI
IN telewizora.
✎ UWAGA
 W zależności od telewizora, niektóre rozdzielczości wyjściowe HDMI mogą nie być obsługiwane.
 Jeśli kabel HDMI zostanie podłączony lub odłączony podczas odtwarzania pliku CD-DA, MP3 lub JPEG,
urządzenie zatrzyma odtwarzanie.
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu wideo
(HDMI, komponentowe lub kompozytowe) w urządzeniu.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi
telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota urządzenia naciśnij na pilocie
przycisk TV SOURCE i wybierz HDMI jako zewnętrzne źródło telewizora.
 Aby można było oglądać filmy w technologii trójwymiarowej, niezbędne jest złącze HDMI.
 Długi przewód HDMI może powodować zakłócenia obrazu. W takim przypadku należy w menu ustawić
opcję Deep Color na Wył..
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 19
19
2010-09-14
11:09:53
Podłączanie
WEJŚCIE HDMI: Podłączanie do zewnętrznego urządzenia przy użyciu przewodu HDMI
1. Podłącz przewód HDMI (kupowany osobno) z gniazda HDMI IN z tyłu produktu do gniazda HDMI OUT
urządzeniu cyfrowym.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście HDMI. IN1 lub HDMI. IN2.
Tryb przełączany jest w następujący sposób: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Funkcja automatycznego wykrywania HDMI
Wyjście obrazu produktu zostanie automatycznie zmienione w tryb HDMI po podłączeniu przewodu
HDMI przed włączeniem zasilania. Aby uzyskać informacje na temat możliwych rozdzielczości HDMI,
patrz strona 29.
• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli przewód HDMI nie obsługuje trybu CEC.
• Opis połączenia HDMI
- HDMI przesyła wyłącznie cyfrowy sygnał do telewizora.
- Jeśli dany telewizor nie obsługuje protokołu HDCP, na ekranie widoczny jest szum cyfrowy.
• Czym jest HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) to system ochrony przed kopiowaniem zawartości BD/DVD
wysyłanej poprzez interfejs HDMI. Oferuje bezpieczne cyfrowe połączenie pomiędzy źródłem sygnału wideo (PC,
DVD itp.) a urządzeniem wyświetlającym (telewizorem, projektorem itp.). Zawartość jest szyfrowana w urządzeniu
źródłowym w celu uniemożliwienia wykonywania nieautoryzowanych kopii.
! PRZESTROGA
 Funkcja Anynet+ jest obsługiwana tylko wtedy, gdy przewód HDMI jest podłączony do wyjścia HDMI
OUT w urządzeniu.
Podłączanie anteny FM
Antena FM (w zestawie) 1. Podłącz znajdującą się w zestawie antenę FM do
gniazda koncentrycznego FM 75Ω COAXIAL.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
2. Powoli przemieszczaj przewód anteny, aż
znajdziesz miejsce, w którym odbiór jest
dobry, a następnie przymocuj antenę do
ściany lub innej twardej powierzchni.
✎ UWAGA
 Produkt ten nie odbiera stacji AM.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 20
2010-09-14
11:09:55
02
Podłączanie
Podłączanie wyjścia wideo do telewizora
Czerwony Niebieski Zielony
LAN
SPOSÓB 1
COMPONENT OUT
SPOSÓB 2
Żółte
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPOSÓB 1: komponentowe połączenie wideo (LEPSZA JAKOŚĆ)
Jeśli telewizor wyposażony jest w komponentowe wejścia wideo, podłącz komponentowy kabel wideo
(do nabycia osobno) z gniazd wyjścia wideo Component (Pr, Pb i Y) na tylnym panelu produktu do
gniazd komponentowego wejścia wideo w telewizorze.
✎ UWAGA
 W zależności od typu płyty można wybrać szereg ustawień rozdzielczości, takich jak 1080i, 720p,
576p(480p) i 576i(480i). (Patrz strona 29).
 Rzeczywista rozdzielczość może różnić się od ustawień w menu Setup (Ustawienia), jeśli podłączony jest
zarówno przewód komponentowy, jak i HDMI. Rozdzielczość może również różnić się w zależności od płyty.
(Patrz strona 29).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu wideo
(HDMI, komponentowe lub kompozytowe) w urządzeniu.
Więcej informacji na temat wyboru źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota urządzenia naciśnij na pilocie
przycisk TV SOURCE i wybierz COMPONENT jako zewnętrzne źródło telewizora.
 Podczas odtwarzania płyty DVD, jeśli zarówno przewód HDMI, jak i przewód komponentowy są podłączone i
wybrano tryb Component 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p), menu Konfiguracja wyświetlania wyświetli
rozdzielczość wyjściową jako 1080p, 1080i, 720p lub 576p(480p). W rzeczywistości ta rozdzielczość to 576i(480i).
SPOSÓB 2: kompozytowe połączenie wideo (DOBRA JAKOŚĆ)
Podłącz dostarczony kabel wideo z gniazda VIDEO OUT z tyłu urządzenia do gniazda VIDEO IN w telewizorze.
✎ UWAGA
 Sygnał źródłowy wideo jest zawsze wysyłany w rozdzielczości 576i(480i), niezależnie od rozdzielczości
ustawionej w menu Setup (Ustawienia). (Patrz strona 29).
 Po wykonaniu połączenia wideo ustaw źródło sygnału wideo w telewizorze na odpowiadające wyjściu
wideo (HDMI, komponentowe lub kompozytowe) w urządzeniu. Więcej informacji na temat wyboru
źródła wejścia wideo w telewizorze należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
 W przypadku ustawienia możliwości obsługi telewizora za pomocą pilota produktu naciśnij na
pilocie przycisk TV SOURCE i wybierz VIDEO jako zewnętrzne źródło telewizora.
! PRZESTROGA
 Nie należy podłączać urządzenia za pośrednictwem magnetowidu. Na sygnały wideo kierowane
przez magnetowidy mogą mieć wpływ systemy ochrony praw autorskich. Obraz na ekranie
telewizora będzie wtedy zniekształcony.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 21
21
2010-09-14
11:09:55
Podłączanie
Podłączanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
WIRELESS LAN
Przewód optyczny
(do nabycia osobno)
Dekodery STB
Czerwony
Biały
Przewód audio
(do nabycia osobno)
Jeśli zewnętrzne
urządzenie analogowe
posiada tylko jedno
wyjście audio, podłącz
lewy lub prawy kanał.
VCR
OPTICAL
VIDEO OUT
AUX
OPTYCZNE: podłączanie zewnętrznego urządzenia cyfrowego
Urządzenia sygnału cyfrowego, takie jak odbiorniki telewizji kablowej/satelitarnej (dekodery STB).
1. Podłącz wejście cyfrowe (OPTICAL) urządzenia do wyjścia cyfrowego zewnętrznego urządzenia
cyfrowego.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście D.IN.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ UWAGA
 Aby zobaczyć obraz wideo z odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej, należy podłączyć jego wyjście
obrazu do telewizora.
 Ten system obsługuje częstotliwości próbkowania cyfrowego rzędu 32 kHz lub więcej z zewnętrznych
urządzeń cyfrowych.
 Ten system obsługuje tylko dźwięk DTS i dźwięk cyfrowy Dolby. Dźwięk MPEG, który jest ciągłym strumieniem
bitów nie jest obsługiwany.
AUX: podłączanie zewnętrznego urządzenia analogowego
Urządzenia sygnału analogowego, takie jak magnetowidy.
1. Podłącz gniazdo AUX IN (Audio) tego urządzenia do wyjścia audio zewnętrznego urządzenia analogowego.
• Upewnij się, że kolory złączy są prawidłowo dopasowane.
2. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz wejście AUX.
• Tryb przełączany jest w następujący sposób: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ UWAGA
 Można podłączyć gniazdo wyjścia wideo w magnetowidzie do telewizora, a gniazda wyjścia audio w
magnetowidzie do tego urządzenia.
22
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 22
2010-09-14
11:09:55
02
Podłączanie
Podłączanie do sieci
To urządzenie umożliwia przeglądanie usług dostępnych w sieci (patrz strony 55–60), np. usług
Internet@TV i BD-LIVE, a także pobieranie aktualizacji oprogramowania po nawiązaniu połączenia z
siecią. Aby nawiązać połączenie, zalecamy skorzystanie z punktu dostępowego (AP) lub z rutera IP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania rutera, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi lub
skontaktuj się z jego producentem w celu otrzymania pomocy technicznej.
Sieć telewizji kablowej
1. Za pomocą bezpośredniego połączenia LAN (przewód UTP) połącz złącze LAN urządzenia ze
złączem LAN modemu.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 36).
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Ruter
Modem szerokopasmowy
(ze zintegrowanym ruterem)
Usługi szerokopasmowe
✎ UWAGA
lub
Modem szerokopasmowy
Usługi szerokopasmowe
Korzystanie z funkcji AllShare podczas
pracy na komputerze z połączeniem
sieciowym (patrz strony 59–60)
 W zależności od używanego rutera lub od zasad danego dostawcy usług internetowych dostęp do serwera z
aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie być możliwy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
ze swoim dostawcą usług internetowych.
 Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą rutera.
 Aby móc korzystać z funkcji AllShare, komputer musi być podłączony do sieci w sposób pokazany na
rysunku.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 23
23
2010-09-14
11:09:56
Podłączanie
Sieć bezprzewodowa
Można podłączyć się do sieci za pomocą bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP.
1. Aby ustanowić bezprzewodowe połączenie sieciowe, niezbędny jest punkt dostępu
bezprzewodowego/ruter bezprzewodowy. Włóż kartę bezprzewodowej sieci LAN do gniazda karty
bezprzewodowej sieci LAN na tylnym panelu urządzenia.
2. Ustaw opcje sieciowe. (Patrz strona 36)
Usługi szerokopasmowe
LAN
COMPONENT OUT
OUT
Bezprzewodowe urządzenie
udostępniające adres IP
AUX IN
WIRELESS LAN
VIDEO OUT
Karta sieci
bezprzewodowej LAN
(kupowana osobno)
PC
Korzystanie z funkcji AllShare podczas pracy
na komputerze z połączeniem sieciowym
(patrz strony 59–60)
✎ UWAGA
 To urządzenie jest kompatybilne tylko z kartą bezprzewodowej sieci LAN firmy Samsung (do nabycia osobno) (Nazwa





modelu: WIS09ABGN).
- Karta sieci bezprzewodowej firmy Samsung jest sprzedawana oddzielnie. Skontaktuj się z punktem sprzedaży firmy
Samsung Electronics, aby dokonać zakupu.
Używane bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP musi obsługiwać standard IEEE 802.11 a/b/g/n. (Wariant „n”
jest zalecany w celu zapewnienia stabilności działania sieci bezprzewodowej.)
Sieć bezprzewodowa LAN, ze względu na swoją naturę, może powodować zakłócenia w zależności od warunków użytkowania
(działanie punktów dostępu, odległość, przeszkody, zakłócenia spowodowane przez inne urządzenia radiowe itd.).
Należy ustawić tryb bezprzewodowego urządzenia udostępniającego adres IP na Infrastruktura. Tryb Ad-hoc nie jest obsługiwany.
W przypadku stosowania zabezpieczenia punktu dostępowego (bezprzewodowe urządzenie udostępniające adres IP)
obsługiwane są jedynie poniższe parametry.
1) Tryb Autoryzacja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Rodzaj kodowania: WEP, AES
Aby móc korzystać z funkcji AllShare, komputer musi być podłączony do sieci w sposób pokazany na rysunku.
Podłączanie toroidalnego rdzenia ferrytowego do gniazda zasilania jednostki głównej
Jeżeli Toroidalny rdzeń ferrytowy zostanie podłączony do przewodu zasilania jednostki głównej, pomoże
to zapobiec powstawaniu zakłóceń częstotliwości radiowej spowodowanych sygnałami radiowymi.
1.. Pociągnij uchwyt mocowania Toroidalnego rdzenia
ferrytowego, aby go otworzyć.
2.. Zawiń dwukrotnie pętlę z przewodu zasilającego
jednostki głównej.
3.. Przymocuj Toroidalny rdzeń ferrytowy do przewodu
zasilającego jednostki głównej zgodnie z ilustracją i
wciśnij, aż rozlegnie się kliknięcie.
24
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 24
2010-09-14
11:09:58
03
Ustawienia
1. Po podłączeniu urządzenia włącz telewizor. (Po
podłączeniu urządzenia do telewizora po raz
pierwszy zostanie ono włączone automatycznie i
zostanie wyświetlony ekran Ustawienia początkowe.
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Deutsch
5. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądane
ustawienia sieci: Kablowa, Bezprzewodowa
lub PBC, a następnie naciśnij przycisk
ENTER. (Patrz strony 36–39). Zostanie
uruchomiony test połączenia sieciowego i
ustawianie opcji Ustawienia początkowe
zostanie zakończone.
6. Naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone menu główne. (Więcej
informacji o menu głównym można znaleźć
na stronie 26).
Ustawienia
Czynności wstępne (Ustawienia początkowe)
Español
• Menu główne
Italiano
Nederlands
> Move
s Select
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany
język, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3. Przy użyciu przycisku ENTER wybierz przycisk
Start.
You Tube
internet radio
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
Ustawienia początkowe
Zostaną ustawione opcje proporcji ekranu TV, automatycznej kalibracji muzycznej i sieci.
Brak dysku a Zmień urządz.
d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
Wszystkie ustawienia można zmienić później w menu Ustawienia.
✎ UWAGA
 Po podłączeniu urządzenia do telewizora po
Uruchom
a Poprzednie
" Wybierz
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
proporcje ekranu telewizora, a następnie naciśnij
przycisk ENTER. (Patrz strona 28).
Ustawienia początkowe | Sieć
Do korzystania z różnych usług internetowych wymagane jest ustawienie opcji sieciowych.
Wybierz podstawową metodę łączenia z siecią.
Sieć przew.: okr. sieć, korzyst. z kabla Ethernet.
raz pierwszy zostanie ono automatycznie
włączone.
Nie jest to oznaką usterki.
 Menu główne zostanie wyświetlone dopiero
po konfiguracji ustawień początkowych.
 Naciśnięcie przycisku NIEBIESKIEGO (D)
podczas konfiguracji ustawień sieci umożliwia
dostęp do głównego menu, nawet jeśli
konfiguracja sieci nie została jeszcze ukończona.
 Po powrocie do głównego menu tryb pełnego
ekranu zostanie automatycznie anulowany.
Upewnij się, że kabel Ethernet jest podł.
Bezprzewodowa
Kablowa
a Poprzednie
PBC(WPS)
d Pomiń
< Przenieś " Wybierz
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 25
25
2010-09-14
11:09:59
Ustawienia
 Aby ponownie wyświetlić ekran Ustawienia
początkowe w celu zmiany ustawień, naciśnij
przycisk STOP () na przednim panelu
urządzenia i przytrzymaj przez ponad 5 sekund
(w urządzeniu nie może znajdować się płyta).
 Za pomocą przewodu HDMI podłącz
urządzenie do telewizora firmy Samsung
obsługującego funkcję Anynet(HDMI-CEC).
Jeśli telewizor używa języka obsługiwanego przez
urządzenie, język ten zostanie automatycznie
ustawiony jako język preferowany.
Jednak funkcję Anynet(HDMI-CEC) najlepiej
ustawić w pozycji Wł zarówno w telewizorze,
jak i urządzeniu.
 Po 5 minutach bezczynności urządzenia w
trybie zatrzymania na ekranie telewizora
zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. W
przypadku pozostawienia produktu w trybie
wygaszacza ekranu przez ponad 25 minut
zasilanie zostanie wyłączone automatycznie,
za wyjątkiem odtwarzania płyty CD-DA
(funkcja automatycznego wyłączania
zasilania).
Konfiguracja menu
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1. Naciśnij przycisk POWER.
Zostanie wyświetlone menu główne.
• Menu główne
You Tube
internet radio
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
2
3
4
1
5
Brak dysku a Zmień urządz.
d Wyśw. urządzenia
1
Wybiera usługi Internet@TV.
2
Wybiera tryb wideo
3
Wybiera tryb muzyki.
4
Wybiera tryb zdjęć.
5
Wybiera tryb ustawień.
6
Wyświetla dostępne przyciski.
" Wejdź
6
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawienia i naciśnij przycisk ENTER.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądane
menu podrzędne, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądaną
pozycję, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
✎ UWAGA
 Po podłączeniu urządzenia do sieci wybierz
1
Przycisk MENU: Przechodzi do głównego menu.
2
Przycisk RETURN: Powoduje powrót do poprzedniego
menu.
3
Przycisk ENTER/przyciski KIERUNKOWE:
Za pomocą przycisków kierunków przesuń kursor i
wybierz pozycję.
Naciskając przycisk ENTER uruchom wybraną pozycję
lub zatwierdź wybór.
4
Przycisk EXIT: Wychodzi z menu.
26
opcję Internet@TV z głównego menu.
Pobierz żądane treści z Samsung AppS.
 W zależności od wybranego menu procedura
dostępu może się różnić.
 Po aktualizacji wersji oprogramowania menu
ekranowe tego urządzenia może się zmienić.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 26
2010-09-14
11:10:02
03
Można konfigurować różne opcje wyświetlacza,
takie jak Proporcje ekranu telewizora,
Rozdzielczość, 3D itd.
3D
Wybierz tę opcję, aby odtwarzać płytę Blu-ray z
zawartością trójwymiarową w trybie Tryb 3D.
Ustawienia
Obraz
3D
3D
Dźwięk
System Tryb 3W
: Auto
Sieć Rozmiar ekranu telewizora : 55 cale
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
> Przenieś s Wejdź r Powrót
Tryb pauzy
: Auto
Pomoc techn.
Rozmiar ekranu telewizora
Opcja umożliwiająca wprowadzenie rzeczywistej
przekątnej ekranu telewizora, aby urządzenie
mogło dostosować obraz do przekątnej ekranu
i wyświetlać optymalny obraz trójwymiarowy.
(Maksymalna dopuszczalna przekątna ekranu
dla tego urządzenia wynosi 116 cali).
Ustawienia
Obraz
! PRZESTROGA
 Aby oglądać obrazy 3D, podłącz urządzenie
3D (odbiornik AV lub telewizor z funkcją 3D)
do tego urządzenia i załóż okulary 3D.
 Podczas oglądania obrazów 3D wszystkie
analogowe sygnały komponentowe i
kompozytowe są automatycznie blokowane.
 Wszystkie sygnały 3D są przesyłane za
pośrednictwem przewodu HDMI i gniazda
HDMI OUT.
Tryb 3W
• Auto : Płyta Blu-ray 3D jest odtwarzana w
trybie trójwymiarowym, jeżeli urządzenie
wykryje telewizor obsługujący tę technologię.
Jeżeli urządzenie wykryje telewizor
nieobsługujący tej technologii, obraz będzie
odtwarzany w trybie dwuwymiarowym.
• 3D : Płyta Blu-ray 3D jest zawsze odtwarzana
w trybie trójwymiarowym. Jeżeli telewizor nie
obsługuje płyt Blu-ray 3D, ekran telewizora
może być czarny.
• 2D : Płyta Blu-ray 3D jest zawsze odtwarzana
w trybie dwuwymiarowym. Wybierz tę opcję,
aby oglądać obraz bez efektu trójwymiarowego
lub gdy telewizor nie obsługuje płyt Blu-ray 3D.
✎ UWAGA
 Jednokrotnie naciśnięcie przycisku STOP ()
podczas odtwarzania płyty 3D, nie spowoduje
wyłączenia opcji trybu 3D.
W celu włączenia opcji trybu 3D podczas
odtwarzania płyty 3D naciśnij przycisk STOP ()
dwa razy.
 Ponieważ rozdzielczość wideo w trybie 3D
jest stała i zależna od rozdzielczości
oryginalnego obrazu 3D, nie można jej
zmieniać według własnych preferencji.
 Niektóre funkcje, takie jak BD Wise bądź
ustawianie rozmiaru lub rozdzielczości
ekranu, mogą nie działać prawidłowo w
trybie odtwarzania 3D.
 Aby sygnał 3D był prawidłowo przesyłany,
należy użyć przewodu HDMI o dużej
prędkości.
 Osoba oglądająca powinna znajdować się w
odległości od telewizora równej co najmniej
trzykrotności długości ekranu.
- Zaleca się ustawienie ekranu 3D na
wysokości oczu.
 W przypadku podłączenia tego urządzenia
do niektórych urządzeń 3D efekt 3D może
nie być prawidłowy.
 To urządzenie nie umożliwia przekształcenia
obrazu 2D na obraz 3D.
 W zależności od zawartości i jej pozycji
odtwarzania mogą wystąpić czarne paski po
lewej, po prawej lub po obu stronach.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 27
27
2010-09-14
11:10:03
Ustawienia
Prop. ekranu TV
BD Wise (tylko urządzenia firmy Samsung)
W zależności od typu używanego telewizora
konieczne może być dopasowanie proporcji ekranu
BD Wise to najnowsza technologia połączeń firmy Samsung.
W przypadku podłączania urządzeń firmy Samsung z
funkcją BD Wise za pomocą połączeń HDMI
automatycznie zostaje wybrana optymalna rozdzielczość.
• Wył : Rozdzielczość wyświetlania zostanie
ustawiona w zależności od uprzednio
ustawionej rozdzielczości, niezależnie od
rozdzielczości płyty.
• Wł : W telewizorze będzie używana oryginalna
rozdzielczość płyty BD/DVD.
• 16:9 Normalny
Niektóre filmy (źródło 4:3)
będą wyświetlane w formacie
4:3 Pillarbox (czarne paski
po bokach ekranu) nawet
wtedy, gdy został wybrany
format normalny 16:9.
✎ UWAGA
• 16:9 Szeroki
Ta opcja umożliwia
oglądanie całego obrazu
16:9 na telewizorze
szerokoekranowym.
• 4:3 Letter Box
Wybierz tę opcję, jeśli
zawsze ma być wyświetlany
zapisany na płycie Blu-ray/
DVD obraz o proporcjach
16:9, nawet na telewizorze z
ekranem 4:3. U góry i u dołu
ekranu wyświetlane będą
czarne pasy.
• 4:3 Pan-Scan
Wybierz, aby oglądać obraz
wideo 16:9 z płyty Blu-ray/DVD
bez czarnych pasków u góry
i na dole nawet wtedy, gdy
telewizor ma ekran 4:3.
✎ UWAGA
 Dostępność formatów obrazu zależy od typu
płyty.
 W przypadku wyboru proporcji obrazu i opcji
innej niż proporcja ekranu danego telewizora
wyświetlany obraz może być zniekształcony.
 W przypadku wyboru trybu 4:3 Pan-Scan lub
4:3 Letter Box naciśnięcie przycisku FULL
SCREEN na pilocie nie przełączy na widok
pełnego ekranu.
28
 Aby zmienić rozdzielczość w trybie BD Wise, należy
wcześniej ustawić funkcję BD Wise na Wył..
 Jeśli funkcja BD Wise jest wyłączona,
rozdzielczość podłączonego telewizora jest
automatycznie dopasowywana do jego
maksymalnej rozdzielczości.
 Jeśli to urządzenie jest podłączone do
urządzenia, które nie obsługuje funkcji BD Wise,
korzystanie z funkcji BD Wise nie jest możliwe.
 Aby zapewnić poprawne działanie funkcji BD Wise,
należy ustawić odpowiednie menu BD Wise
odtwarzacza i telewizora na Wł..
Rozdzielczość
Ustawia rozdzielczość wyjściową sygnału wideo
komponentowego i HDMI.
Wartość 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) wskazuje liczbę linii wideo.
Litery „i” oraz „p” oznaczają odpowiednio:
skanowanie z przeplotem i progresywne.
• Auto : Automatycznie sprawdza i ustawia
optymalną rozdzielczość. (tylko HDMI)
• BD Wise : Automatycznie ustawia optymalną
rozdzielczość po podłączeniu przy użyciu kabla
HDMI do telewizora z funkcją BD Wise. (Pozycja
menu BD Wise jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
włączona jest funkcja BD Wise). (tylko HDMI)
• 1080p : Przesyła 1080 linii progresywnego sygnału
wideo. (tylko HDMI)
• 1080i : Przesyła 1080 linii sygnału wideo z
przeplotem.
• 720p : Przesyła 720 linii progresywnego sygnału
wideo.
• 576p/480p : Przesyła 576(480) linii
progresywnego wideo.
• 576i/480i : Przesyła 576(480) linii sygnału wideo z
przeplotem. (tylko Component i VIDEO)
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 28
2010-09-14
11:10:03
03
Ustawienia
Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia
• Odtwarzanie płyt Blu-ray
HDMI/podłączone
Wyjście
Ustawienia
HDMI/niepodłączone
Tryb HDMI
Tryb komponentowy/WIDEO
Tryb komponentowy
Auto
Rozdzielczość optymalna
576i(480i)
-
Tryb WIDEO
-
1080p, funkcja Ramka filmu (24 na s) − wyłączona
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, funkcja Ramka filmu (24 na s) − włączona
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, funkcja Ramka filmu (24 na s) − wyłączona
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• Odtwarzanie płyt DVD
HDMI/podłączone
Wyjście
Ustawienia
HDMI/niepodłączone
Tryb HDMI
Tryb komponentowy/WIDEO
Tryb komponentowy
Auto
Rozdzielczość optymalna
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ UWAGA
 Jeśli podłączony telewizor nie obsługuje funkcji
Ramka filmu lub wybranej rozdzielczości,
zostanie wyświetlony komunikat „Jeśli obrazy
nie będą wyświetlane po zmianie ustawienia,
odczekaj 15 sekund. Po tym czasie zostanie
automatycznie przywrócona poprzednia
rozdzielczość. Czy chcesz zmienić
rozdzielczość?”. Jeśli wybierzesz opcję Tak, a
rozdzielczość nie jest obsługiwana, ekran
telewizora będzie pusty. Po 15 sekundach
zostanie automatycznie przywrócona
poprzednia rozdzielczość.
 Jeśli ekran jest pusty, naciśnij przycisk STOP
() z przodu urządzenia i przytrzymaj go przez
ponad 5 sekund (nie może być włożona płyta).
Zostaną przywrócone domyślne ustawienia
fabryczne. Postępuj zgodnie z krokami
podanymi na poprzedniej stronie, aby uzyskać
dostęp do poszczególnych trybów i wybrać
ustawienie ekranu, które będzie obsługiwane
przez telewizor.
Tryb WIDEO
 W przypadku przywrócenia domyślnych
ustawień wszystkie dane użytkownika
przechowywane na płycie BD zostaną
usunięte.
 Aby móc pracować w trybie Ramka filmu (24
na s), płyta BD musi obsługiwać tę prędkość.
 Jeśli podłączone jest zarówno gniazdo HDMI i
komponentowe, i użytkownik aktualnie ogląda
obraz nadawany przez połączenie
komponentowe, rozdzielczość przedstawiona
w tabeli może się różnić od rzeczywistej
rozdzielczości, w zależności od danego
telewizora.
 Jeśli funkcja Automatyczne wykrywanie HDMI
nie działa, nie można wybrać rozdzielczości
1080p lub opcji Ramka filmu (24 na s).
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 29
29
2010-09-14
11:10:06
Ustawienia
Format HDMI
Tryb progresywny
Istnieje możliwość zoptymalizowania ustawień
kolorów obrazu nadawanego przez połączenie
HDMI.
Ustaw, aby poprawić jakość obrazu DVD.
• TV : Wybierz typ podłączonego urządzenia.
• Monitor : Wybierz, jeśli urządzenie jest
połączone z monitorem za pomocą przewodu
HDMI.
✎ UWAGA
 Przed wybraniem tej opcji należy podłączyć do
urządzenia telewizor lub monitor.
Ramka filmu (24 na s)
Ustawienie funkcji Ramka filmu (24 na s) na On
(Wł.) pozwala na dostosowanie wyjścia HDMI
urządzenia do wysyłania 24 klatek na sekundę, co
pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu.
Funkcja Ramka filmu (24 na s) działa wyłącznie z
telewizorami obsługującymi tę prędkość. To menu
jest dostępne tylko w trybie rozdzielczości 1080i
lub 1080p HDMI.
• Wył : Wyłącza funkcję Ramka filmu (24 na s).
• Wł : Włącza funkcję Ramka filmu (24 na s).
✎ UWAGA
 W zależności od płyty mogą występować dwa
typy szybkości klatkowania: materiał z filmami
(24 klatki) i materiał z obrazami (30 klatek). Po
przełączeniu ustawienia pomiędzy Movie (Film)
(24 klatek) a Video (Obraz) (30 klatek), ekran
może przez kilka sekund migotać.
 Jeśli dany telewizor nie obsługuje funkcji
Ramka filmu (24 na s), zostanie wyświetlony
komunikat.
30
• Auto : Ustaw, aby urządzenie automatycznie
ustawiało najlepszy obraz oglądanego
materiału DVD.
• Obraz : Wybierz, aby uzyskać najlepszą jakość
obrazu podczas oglądania koncertu lub
programu telewizyjnego nagranego na płycie
DVD.
Tryb pauzy
Można ustawić typ obrazu wyświetlanego po
wstrzymaniu odtwarzania płyty DVD.
• Auto: Ustaw automatycznie najlepszą jakość
obrazu nieruchomego, w zależności od
oglądanego materiału.
• Ramka : Wybierz, gdy na wstrzymywanym
obrazie nie ma dużo akcji.
• Pole : Wybierz, gdy na wstrzymywanym
obrazie jest dużo akcji.
HDMI Deep Color
Można wybrać, czy obraz ma być przesyłany z
gniazda HDMI OUT z włączoną funkcją Deep
Color czy nie. Funkcja Deep Color zapewnia
lepsze odwzorowanie kolorów i nadanie im
większej intensywności.
• Auto : Obraz będzie przesyłany z włączoną
funkcją Deep Color do podłączonego
telewizora, który obsługuje funkcję HDMI Deep
Color.
• Wył : Obraz będzie przesyłany z wyłączoną
funkcją Deep Color.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 30
2010-09-14
11:10:06
03
Jeśli niemożliwe jest ustawienie głośników w równej
odległości od miejsca słuchania, można
dostosować czas opóźnienia sygnału audio z
głośników przednich i subwoofera.
Ustawienia głośnika
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
System
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techn.
Ustawienia głośnika
|
Poziom
Odległość
Dźwięk testowy :
Ustawienia
Odległość
Dźwięk
• Odległość głośnika można ustawić w zakresie
od 0,3 m (1 stopa) do 9.0m (30 stóp).
Wył.
Ustawienia
s Wybierz r Wróć
Poziom
Obraz
Dźwięk
System
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techn.
Odległość
Przedni L
Przedni R
Głośnik niskoton.
Dźwięk testowy
:◄ 10 ft (3.0m) |
: 10 ft (3.0m)
: 10 ft (3.0m)
:
Wył.
<Zmiana r Wróć
Można regulować balans i poziom każdego z
głośników.
Regulacja poziomu głośników przednich/
subwoofera
• Poziom głośności można regulować w krokach od
+6dB do –6dB.
• Głośność zwiększa się w miarę zbliżania się do
wartości +6dB i zmniejsza się w miarę zbliżania się
do wartości -6dB.
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
System
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc
techn.
Poziom
Przedni L
Przedni R
Głośnik niskoton.
Dźwięk testowy
: ◄ 0 dB |
: 0 dB
: 0 dB
: Wył.
<Zmiana s Wybierz r Wróć
Dźwięk testowy
Funkcja Dźwięk testowy służy do sprawdzania
podłączeń głośników.
Za pomocą przycisków ◄, ► wybierz opcję
Wszystkie.
• Dźwięk testowy zostanie wysłany kolejno do
głośników: Przedni L Przedni R Głośnik
niskoton., aby umożliwić sprawdzenie, czy
głośniki są prawidłowo skonfigurowane.
Aby zatrzymać dźwięk testowy, za pomocą
przycisków ◄, ► wybierz opcję Wył.
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
System
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techn.
Ustawienia głośnika
Poziom
Odległość
Dźwięk testowy : ◄ Wszystkie |
<Zmiana r Wróć
✎ UWAGA
 Gdy dźwięk HDMI jest ustawiony w pozycji WŁ.
(dźwięk jest generowany przez głośniki telewizora),
funkcja Dźwięk testowy nie jest dostępna.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 31
31
2010-09-14
11:10:06
Ustawienia
Optymalizacja korekcji
Wyjście cyfrowe
W zależności od regionu ustaw automatycznie
optymalne ustawienia korektora.
• Wył : Wyłącza funkcję Korektor EQ.
• Wł : Włącza funkcję Korektor EQ.
Ustaw opcję Wyjście cyfrowe zgodnie z
podłączonym odbiornikiem. (Więcej informacji
można znaleźć w części poświęconej wyjściu
cyfrowemu na następnej stronie)
Dźwięk HDMI
Można włączyć lub wyłączyć przesyłanie
sygnałów audio przez złącze HDMI.
• Wył : Obraz wideo jest przesyłany wyłącznie
przez złącze HDMI, a dźwięk jest nadawany
wyłącznie przez głośniki urządzenia.
• Wł : Zarówno sygnał wideo, jak i audio jest
przesyłany przez złącze HDMI, a dźwięk jest
nadawany tylko przez głośniki telewizora.
✎ UWAGA
 Ustawienie funkcji HDMI Audio jest
automatycznie redukowane do 2 kanałów
dla głośników telewizora.
• PCM
• Bistream(Re-encode)
• Bistream(Audiophile)
Płyty Blu-ray mogą zawierać trzy strumienie dźwięków.
- Główny dźwięk: Ścieżka audio głównej funkcji
- Dodatkowy dźwięk: Ścieżka dodatkowa, np.
komentarz reżysera lub aktora.
- Dźwięk interaktywny: Włącza dźwięki
interaktywne. Dźwięki interaktywne różnią się w
zależności od płyty Blu-ray.
✎ UWAGA
 Należy zwrócić uwagę na wybór prawidłowego





32
trybu wyjścia audio, gdyż nieprawidłowe
ustawienie spowoduje, że nie będzie słychać
dźwięku lub dźwięk będzie bardzo głośny.
Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik, telewizor) nie
obsługuje skompresowanych formatów (Dolby
Digital, DTS), zostanie ustawiony sygnał audio PCM.
Ścieżki dźwięków dodatkowych i trybów nie są
słyszalne na zwykłych płytach DVD.
Niektóre płyty Blu-ray nie posiadają trybu
dodatkowego dźwięku i dźwięku efektów.
Ta konfiguracja wyjścia cyfrowego nie ma wpływu
na dźwięk analogowy (L/P) lub wyjście audio
HDMI telewizora.
Wpływa jednak na wyjście optyczne i wyjście
audio HDMI, jeśli jest ono podłączone do
odbiornika.
W przypadku odtwarzania ścieżek dźwiękowych
MPEG niezależnie od wybranych opcji wyjścia
cyfrowego (PCM, Bitstream) sygnał wyjściowy
audio ma format PCM.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 32
2010-09-14
11:10:08
03
Ustawienia
Wybór wyjścia cyfrowego
Strumień audio
Ustawienie
PCM
Definicja
Połączenie
PCM
Dekoduje strumienie
Do PCM
dźwięków Główny,
Odbiornik HDMI
7.1
Dodatkowy i dźwięk
czynności w jeden dźwięk
kanałów
PCM.
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Plus
Dolby
TrueHD
DTS
Do PCM
5.1
kanałów
Do PCM
7.1
kanałów
Do PCM
7.1
kanałów
Do PCM
6.1
kanałów
Do PCM
7.1
kanałów
Do PCM
7.1
kanałów
DTS-HD DTS-HD
HRA
MA
Bitstream
(Re-encode)
Dekoduje strumienie
dźwięków Główny,
Dodatkowy i dźwięki
czynności w jeden dźwięk
PCM, a następnie koduje
dźwięk PCM w strumień
dźwiękowy DTS.
HDMI
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Bitstream
(Audiophile)
Emituje jedynie materiał
audio nagrany w trybie
główny dźwięk filmu
tak, aby możliwe było
odkodowanie strumienia
bitów dźwięku przez dany
odbiornik. Odtwarzanie
dźwięku dodatkowy i
dźwięki czynności jest
jednak niemożliwe.
Odbiornik
HDMI 1.3
Do PCM
7.1
kanałów
Dolby
Digital
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
Polski
HT-C5800_XEO_POL_1013.indd 33
33
2010-10-13
3:58:11
Ustawienia
Dynamiczna kontrola zakresu
Pomimo odtwarzania z niską głośnością
użytkownik może wyraźnie słyszeć dialogi.
Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy wykryty
zostanie sygnał Dolby Digital.
• Wył : Wyłącza opcję Sterowanie zakresem dynamiki.
• Wł : Wybierz tę opcję, aby oglądać film z przyciszonym
dźwiękiem bez uszczerbku na słyszalności dialogu.
• Auto : Opcja Sterowanie zakresem dynamiki zostanie
ustawiona automatycznie na podstawie informacji
dostarczonych przez ścieżkę dźwiękową Dolby TrueHD.
✎ UWAGA
 Funkcja ta jest niedostępna w przypadku, gdy
przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC.
 Jeśli telewizor Samsung ma logo n, oznacza
to, że obsługuje funkcję Anynet+.
Synchr. AV
 W zależności od posiadanego telewizora niektóre
Gdy urządzenie jest podłączone do telewizora
cyfrowego, obraz może wydawać się opóźniony
w stosunku do dźwięku. W takiej sytuacji dopasuj
opóźnienie dźwięku, aby odpowiadał obrazowi.
• Można wybrać opóźnienie dźwięku z zakresu
od 0 ms do 300 ms. Wybierz ustawienie
optymalne.
System
Ustawienia początkowe
Używając opcji Initial Settings (Ustawienia
początkowe) można ustawić język, proporcje
ekranu telewizora, ustawienia sieci itd.
Więcej informacji o ustawieniach zawierają
odpowiednie sekcje w niniejszym podręczniku obsługi.
Internet@TV — rozmiar ekranu
Ustaw ekran Internet@TV na optymalny rozmiar.
• Rozmiar 1 : Ikony aplikacji są mniejsze, po
bokach ekranu mogą być widoczne czarne paski.
• Rozmiar 2 : Ikony aplikacji są normalnej
wielkości.
• Rozmiar 3 : Ikony aplikacji są większe, obraz
może się nie mieścić na ekranie telewizora.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to wygodna funkcja, która zapewnia
połączoną obsługę tego urządzenia oraz innych
urządzeń firmy Samsung z funkcją Anynet+.
Aby korzystać z tej funkcji, podłącz to urządzenie do
telewizora firmy Samsung przy użyciu przewodu HDMI.
34
Urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota
telewizora firmy Samsung TV, a odtwarzanie płyty
można uruchomić naciskając przycisk
ODTWARZANIA (►) na pilocie telewizora.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi telewizora.
• Wył : Funkcje Anynet+ są wyłączone.
• Wł : Funkcje Anynet+ są włączone.
rozdzielczości wyjścia HDMI mogą nie działać.
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi
telewizora.
 Funkcja Anynet+ jest obsługiwana tylko, jeżeli do
gniazda HDMI OUT urządzenia podłączony jest
kabel HDMI.
 Jeśli kabel HDMI lub przewód zasilania są odłączone
lub jeśli urządzenie zostało wyłączone w
nieprawidłowy sposób z powodu przerwy w
zasilaniu, należy najpierw podłączyć ponownie kabel
HDMI; włączyć ponownie wszystkie urządzenia
włącznie z tym urządzeniem i użyć funkcji ANYNET+
w menu telewizora, aby ponownie uaktywnić
wszystkie podłączone urządzenia.
Zarządzanie danymi BD
Umożliwia zarządzanie pobieraną treścią z dysku Blu-ray
obsługującego usługę BD-LIVE.
Możliwe jest sprawdzenie informacji o urządzeniu, w tym
pojemności, usuwanie danych BD lub zmiana urządzenia
pamięci Flash. Opcja Zmień urządz. umożliwia wybranie
pamięci wewnętrznej urządzenia lub pamięci zewnętrznej
(podłączonego urządzenia USB). Jeżeli rozmiar danych
zachowanych w trybie BD-LIVE jest większy niż rozmiar
dostępnej pamięci lub pamięć wewnętrzna jest zapełniona,
podłącz zewnętrzne urządzenie USB, a następnie wybierz
w menu opcję Urządzenie zewnętrzne.
Ustawienia
Obraz
On-Screendanymi
Menu BD:
Zarządzanie
Dźwięk Bieżące urządzenie
Disc Menu: Pamięć wewnętrzna
:
System Łączna przestrzeń
Audio : 589 MB :
Sieć
Subtitle : 589 MB :
Dostępna przestrzeń
Język
Usuń dane BD
|
Zabezpieczenia
Zmień urządzenie
:Pamięć wewnętrzna
Ogólne
Pomoc techn. > Przenieśs Wybierz r Powrót
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 34
2010-09-14
11:10:08
03
Rejestracja DivX(R)
• Łączna przestrzeń : Łączny rozmiar urządzenia
(pamięci).
• Dostępna przestrzeń : Dostępny rozmiar urządzenia
(pamięci).
Aby kupować i odtwarzać materiały DivX(R) VOD,
należy sprawdzić kod rejestracyjny DivX(R) VOD.
✎ UWAGA
 W trybie pamięci zewnętrznej, jeśli urządzenie
USB zostanie odłączone w trakcie odtwarzania,
odtwarzanie płyty zostanie zatrzymane.
 Obsługiwane są tylko urządzenia USB
sformatowane w systemie plików FAT (etykieta
wolumenu DOS 8.3). Zalecamy używanie
urządzeń USB obsługujących protokół USB 2.0,
o prędkości odczytu/zapisu co najmniej 4 MB/s.
 Po sformatowaniu pamięci masowej może nie
działać funkcja Kontynuuj odtwarzanie.
 Całkowity rozmiar zarządzanych danych BD
może być różny w zależności od
oprogramowania sprzętowego.
Ustawienia
Opis informacji o nośniku (pamięci) w
urządzeniu
Ustawienia
Obraz
Ustawienia początkowe
Dźwięk
Menu Dysk
:
Wideo na żądanie DivX(R) :
System
Audio
TwójSubtitle
kod rejestracji to : XXXXXXXXXX:
Sieć
Więcej informacji znajduje się na stronie www.divx.com/vod.
Język
Zabezpieczenia
OK
Ogólne
Pomoc techn.
✎ UWAGA
 Wybór opcji OK nie powoduje włączenia tej
opcji. Aby ją włączyć, uaktywnij funkcję
Wyłączanie DivX(R).
godzina
Dezaktywacja DivX®
Ustaw funkcje czasu.
Wybierz tę funkcję, aby otrzymać nowy kod
rejestracyjny.
Ustawienia
Obraz
On-Screen
Menu :
godzina
Dźwięk Tryb zegara Disc Menu
:
: Auto
|
System Ustawianie zegara
Audio
:
Sieć
Strefa czasowaSubtitle : GMT + 0:00:
Język DST
: Wył
Zabezpieczenia
Ogólne
> Przenieśs Wybierz r Powrót
Pomoc techn.
• Tryb zegara : Można wybrać ustawianie Auto
lub Ręczny. W przypadku wyboru opcji
Ręczny zostanie włączone menu Ustawianie
zegara, natomiast wyłączona zostanie funkcja
DST.
• Ustawianie zegara : Można ręcznie ustawić
aktualną godzinę i datę.
• Strefa czasowa : Można wybrać strefę
czasową właściwą dla danego obszaru.
• DST : Opcję DST (Czas letni) można ustawić
na 1 godzina, 2 godziny oraz Wył.
Ustawienia
Obraz
Ustawienia początkowe
Dźwięk
Menu Dysk
:
System
Audio
:
Sieć
Subtitle
:
Czy chcesz
dezaktywować urządzenie?
Język
Zabezpieczenia
Nie
Tak
Ogólne
Pomoc techn.
✎ UWAGA
 Tę funkcję można uruchomić, gdy wyłączona
jest funkcja Rejestracja DivX(R).
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 35
35
2010-09-14
11:10:09
Ustawienia
Sieć
Ustawienie sieci
Aby rozpocząć konfigurację połączenia sieciowego dla
tego urządzenia, postępuj według poniższych kroków:
1. W menu głównym za pomocą przycisków
◄► wybierz opcję Ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Sieć, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienie sieci, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Typ
sieci, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kablowa lub Wireless Bezprzewodowa, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Konfiguracja IP
: Auto
Adres IP
: 0
0
0
0
Maska podsieci
: 0
0
0
0
Brama
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
Serwer DNS
: 0
0
0
0
> Przenieś " Wejdź ' Wróć
2. Gdy funkcja Sieć zakończy pobieranie
parametrów sieci, naciśnij przycisk RETURN.
Następnie uruchom funkcję Test sieci, aby
sprawdzić, czy urządzenie zostało
podłączone do danej sieci (patrz strona 39).
3. Jeśli funkcja Sieć nie pobierze parametrów sieci
lub użytkownik wybrał opcję Ręczny, należy
przejść do wskazówek dla konfiguracji ręcznej.
6. Przejdź do następnej części.
Ustawianie połączenia sieci przewodowej
– Ręczny
Ustawienie sieci
Jeśli ustawienie Auto nie działa, należy ręcznie
wprowadzić wartości dla opcji Ustawienie sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług
internetowych, aby sprawdzić, czy adres IP
jest stały czy dynamiczny. Jeśli adres jest
dynamiczny, zalecamy wybranie ustawienia Auto.
Jest to najprostsze ustawienie i będzie działało
w większości przypadków. Jeśli adres jest stały,
należy wybrać ustawienie ręczne.
Instrukcje dotyczące sieci przewodowych znajdują
się poniżej. Natomiast instrukcje dotyczące
postępowania dla sieci bezprzewodowych znajdują
się za instrukcjami dla sieci przewodowych.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu ekranu.
2. W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Obsługa.
4. Na karcie Obsługa kliknij przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Sieć przewodowa
Aby wprowadzić ustawienia sieci do urządzenia,
postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. W menu Ustawienie sieci, za pomocą
przycisków ▲▼ wybierz opcję Ustawienie
sieci, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja IP.
1. Na ekranie Internet Konfiguracja IP naciśnij
przycisk ENTER.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręczny, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby wpisać dane w
pierwszym polu (Adres IP).
2. Za pomocą przycisku ► wybierz tryb Auto
Ręczny, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Ustawianie połączenia sieci przewodowej – Auto
1. W przypadku wyboru trybu Auto funkcja
Sieć automatycznie pobiera wartości i
wypełnia nimi odpowiednie pola: Adres IP,
Maska podsiec itd.
✎ UWAGA
Ustawienie sieci
Konfiguracja IP
: Ręczny
Adres IP
: 0
Maska podsieci
: 255 255 255
0
Brama
: 0
DNS
: Ręczny
Serwer DNS
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
> Przenieś " Wejdź ' Wróć
 Proces ten może trwać do pięciu minut.
36
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 36
2010-09-14
11:10:10
03
Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź liczby.
5. Po zakończeniu wypełniania danego pola,
naciśnij przycisk ► , aby przejść do
kolejnego pola. Możesz także korzystać z
przycisków strzałek, aby przemieszczać się
w górę, dół i z powrotem.
6. Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci oraz Brama.
7. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do opcji DNS.
8. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS.
9. Naciśnij na pilocie przycisk RETURN.
10. Następnie uruchom funkcję Test sieci, aby
sprawdzić, czy urządzenie zostało
podłączone do danej sieci (patrz strona 39).
Sieć bezprzewodowa
Istnieją trzy sposoby ustawiania sieci
bezprzewodowej:
• Przy użyciu funkcji PBC(WPS)
• Przy użyciu funkcji automatycznego
wyszukiwania sieci.
• Ręcznie.
Każdy z tych sposobów jest opisany poniżej.
4.
Większość sieci bezprzewodowych posiada opcjonalny
system bezpieczeństwa, który wymaga od urządzeń
łączących się z siecią przesyłania zakodowanego kodu
bezpieczeństwa, nazywanego kluczem dostępu lub kluczem
bezpieczeństwa. Klucz bezpieczeństwa opiera się na haśle
dostępu, zazwyczaj w postaci słowa lub sekwencji liter i
cyfr o określonej długości, które użytkownik musiał wpisać
podczas konfiguracji ustawień bezpieczeństwa dla sieci
bezprzewodowej. Jeśli korzystasz z tego sposobu ustawiania
połączenia sieci i posiadasz klucz bezpieczeństwa dla swojej
sieci bezprzewodowej, podczas procesu konfiguracji będzie
wymagane wprowadzenie hasła dostępu.
 Ustawianie połączenia z siecią
Aby ustawić bezprzewodowe połączenie z siecią
przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania
sieci, postępuj według poniższych kroków:
1.
2.
3.
Najprostszym sposobem ustawienia połączenia
sieci bezprzewodowej jest użycie funkcji
PBC(WPS). Jeśli bezprzewodowy ruter posiada
przycisk PBC(WPS), postępuj według poniższych
kroków:
4.
2.
3.
W menu Ustawienie sieci, za pomocą
przycisków ▲▼ wybierz opcję Ustawienie
sieci, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja IP.
Naciśnij na pilocie przycisk CZERWONY (A).
W ciągu 2 minut naciśnij na ruterze przycisk
PBC(WPS). Na urządzeniu zostanie
wyświetlony ekran Wybierz sieć, a
urządzenie automatycznie pobierze
wszystkie potrzebne wartości ustawień sieci
i zostanie podłączone do sieci. Po
zakończeniu procedury zostanie
wyświetlony przycisk OK. Naciśnij na pilocie
przycisk ENTER.
Po zakończeniu ustawiania połączenia z
siecią naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść
z ekranu Ustawienie sieci.
Ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej
– automatyczne wyszukiwanie sieci
Ustawianie połączenia sieci
bezprzewodowej – PBC(WPS)
1.
W menu Ustawienie sieci, za pomocą
przycisków ▲▼ wybierz opcję Ustawienie
sieci, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja IP.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Konfiguracja IP, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Auto lub Ręczny, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
W przypadku wyboru trybu Auto za
pomocą przycisku ▲ przejdź do opcji
Wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Funkcja Sieć rozpocznie wyszukiwanie
dostępnych sieci bezprzewodowych.
Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista
dostępnych sieci.
Ustawienie sieci
Wybierz sieć
Konfiguracja IP
: Nie wybrano
: Auto
Adres IP
: 0
0
0
0
Maska podsieci
: 0
0
0
0
Brama
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
0
0
0
Serwer DNS
: 0
a PBC(WPS) > Przenieś " Wejdź ' Wróć
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 37
Ustawienia
4.
37
2010-09-14
11:10:11
Ustawienia
5.
Na liście sieci, za pomocą przycisków ▲▼
wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
10. Po zakończeniu naciśnij przycisk
NIEBIESKI(D) na pilocie, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
6.
Jeśli zostanie wyświetlone okno kodu PIN/
zabezpieczeń, przejdź do kroku 7. Jeśli
zostanie wyświetlony ekran łączenia z siecią,
przejdź do kroku 11.
11. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony
komunikat z potwierdzeniem, a następnie
naciśnij przycisk ENTER. Zostanie ponownie
wyświetlony ekran Ustawienie sieci.
7.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
PIN lub Zabezpieczenia.
Dla większości sieci domowych należy
wybrać opcję Zabezpieczenia (dla klucza
bezpieczeństwa).
12. Aby sprawdzić połączenie, za pomocą
przycisku ▼ wybierz opcję Test sieci, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
8.
Na ekranie Zabezpieczenia wprowadź swoje
hasło dostępu do sieci.
✎ UWAGA
 Hasło to powinno być podane na jednym z
ekranów konfiguracji używanych do
konfiguracji rutera lub modemu.
Ustawianie połączenia sieci
bezprzewodowej – ręczne
Jeśli ustawienie Auto nie działa, należy ręcznie
wprowadzić wartości dla opcji Ustawienie sieci.
Aby uzyskać wartości ustawień sieci z większości
komputerów z systemem Windows, postępuj
według poniższych kroków:
1.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci
w prawym, dolnym rogu ekranu.
2.
W wyświetlonym menu kliknij opcję Stan.
3.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij
kartę Obsługa.
4.
Na karcie Obsługa kliknij przycisk Szczegóły.
Zostaną wyświetlone ustawienia sieci.
Ustawienie sieci
Klucz bezpieczeństwa
Wprow. 0
–
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Przenieś
0~9
Numer
a Mała litera
b Usuń
Przestrz.
" Wejdź
' Wróć
Aby wprowadzić ustawienia sieci w urządzeniu,
postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
9.
Aby wprowadzić hasło dostępu, postępuj
zgodnie z poniższymi, ogólnymi wytycznymi:
• Za pomocą przycisków numerycznych na
pilocie wprowadź liczby.
• Za pomocą przycisków strzałek na pilocie
możesz się przemieszczaj od przycisku do
przycisku na ekranie Klucz bezpieczeństwa.
• Naciśnięcie przycisku CZERWONY(A) na
pilocie umożliwia zmianę tekstu
wyświetlanego na przyciskach na małe
litery, wielkie litery, liczby lub ikony. Aby
wprowadzić literę lub symbol, przesuń
kursor na literę lub symbol, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
• Aby usunąć ostatnią wprowadzoną literę
lub liczbę, naciśnij przycisk ZIELONY(B).
1.
Na ekranie Konfiguracja IP naciśnij przycisk
ENTER.
2.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ręczny, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola (Adres IP).
Ustawienie sieci
: Nie wybrano
: Ręczny
Adres IP
: 0
Maska podsieci
: 255 255 255
0
Brama
: 0
DNS
: Ręczny
Serwer DNS
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a PBC(WPS) > Przenieś " Wejdź ' Wróć
4.
38
Wybierz sieć
Konfiguracja IP
Wpisz liczby za pomocą przycisków
numerycznych.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 38
2010-09-14
11:10:11
03
Po zakończeniu wypełniania danego pola
naciśnij przycisk ► , aby przejść do
kolejnego pola.
Możesz także korzystać z przycisków
strzałek, aby przemieszczać się w górę, dół i
z powrotem.
6.
Wprowadź wartości w polach: Adres IP,
Maska podsieci oraz Brama.
7.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do opcji
DNS.
8.
Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do
pierwszego pola opcji DNS. Wprowadź
liczby jak powyżej.
9.
Po zakończeniu naciśnij przycisk ▲, aby
powrócić do opcji Punkt dostępu Wybór.
Wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
10. Przejdź do kroku 6 w wyżej zamieszczonej
procedurze automatycznego ustawienia
sieci bezprzewodowej i postępuj zgodnie z
zawartymi tam instrukcjami.
Test sieci
Połączenie internet owe BD-Live
Ta funkcja umożliwia łączenie się z Internetem
podczas korzystania z usługi BD-LIVE.
• Zezwól(wszystkie) : Można odbierać
wszystkie dane BD-LIVE przez połączenie
internetowe.
• Zezwól(tylko prawidłowe) : Przez połączenie
internetowe można odbierać tylko dane BDLIVE z ważnym certyfikatem.
• Zabroń : Nie można odbierać żadnych danych
BD-LIVE przez połączenie internetowe.
✎ UWAGA
 Czym jest ważny certyfikat?
Jeśli urządzenie wysyła dane zapisane na
płycie oraz polecenie do serwera w celu
zatwierdzenia płyty za pośrednictwem usługi
BD-LIVE, serwer sprawdza ważność płyty na
podstawie przesłanych danych i odsyła
certyfikat z powrotem do urządzenia.
 Podczas korzystania z danych BD-LIVE
połączenie internetowe może być ograniczone.
To menu umożliwia podłączenie sieci
przewodowej lub sprawdzenie, czy połączenie
sieciowe działa.
Stan sieci
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie, czy działa
połączenie z siecią i Internetem.
Ustawienia
5.
Język
Można wybrać preferowany język menu
głównego, menu płyty itd.
• Menu ekranowe : Wybierz język tekstu
wyświetlanego na ekranie.
• Menu Dysk : Wybierz język menu płyty.
• Dźwięk : Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
• Napisy : Wybierz język napisów płyty.
✎ UWAGA
 Wybrany język będzie używany tylko wtedy,
gdy jest dostępny na płycie.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 39
39
2010-09-14
11:10:12
Ustawienia
Zabezpieczenia
Ogólne
Otwarcie tego menu po raz pierwszy spowoduje
wyświetlenie ekranu ustawienia hasła. Za pomocą
przycisków numerycznych wprowadź żądane
4-cyfrowe hasło. (Domyślne hasło to 0000.)
Ocena rodzicielska
Umożliwia zmianę obrazu tła ekranu menu.
Ustawienia
Funkcja ta działa w przypadku płyt Blu-ray/DVD z
przypisaną klasyfikacją wiekową, ułatwiającą
sprawowanie kontroli nad dostępem młodszych
członków rodziny do różnych rodzajów materiałów.
Wybierz żądany poziom kontroli. Wyższe numery
oznaczają programy przeznaczone dla widzów
dorosłych. Na przykład, jeśli wybrano poziomy od
1 do 6, nie będzie możliwe odtwarzanie płyt z
poziomami 7 i 8.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Tło
Parental Rating
: Off
Change Password
Karn.1
Karn.2
Karn.3
Karn.4
Karn.5
> Przenieś s Wybierz r Powrót
Wyświetlacz przedni
Ustawienia
Obraz
Dźwięk
System
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Pomoc techn.
Tło
Ocena rodzicielska
Zmiana hasła
9 Wył
8 (dorośli)
7
6
5
4
3
2
Można zmienić jasność panelu przedniego.
• Auto : Przyciemnia panel podczas
odtwarzania.
• Ciemn. : Przyciemnia okno wyświetlacza.
• Jaśniej : Rozjaśnia okno wyświetlacza.
▼
Dźwięk przy włączaniu/wyłączaniu
Zmiana hasła
Umożliwia zmianę 4-cyfrowego hasła używanego
jako hasło dostępu do funkcji bezpieczeństwa.
Ustawienia
Zmiana hasła
Obraz
Dźwięk
System
Wprowadź nowe hasło.
Sieć
Język
Zabezpieczenia
Ogólne
Numer r Powrót
Pomoc techn.
Jeśli nie pamiętasz hasła
Można włączyć melodię, która będzie odtwarzana
przy włączaniu/wyłączaniu urządzenia.
• Wył : Wyłącza melodię.
• Wł : Włącza melodię.
Efekt świetlny
Efekty świetlne można włączyć lub wyłączyć u góry
urządzenia.
• Zawsze włączaj : Efekty świetlne aktywne przez
cały czas. Opcję tę należy wybrać w przypadku
umieszczania urządzenia na wystawie sklepowej.
• Auto : Uruchamia efekty świetlne w momencie
włączenia i wyłączenia urządzenia lub w trakcie
poruszania się tacy. Wybierz tę opcję instalując
urządzenie w domu.
• Wył : Efekty świetlne wyłączone przez cały czas.
1. Wyjmij płytę.
2. Naciśnij przycisk STOP () na panelu przednim
i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.
Zostaną przywrócone wartości fabryczne
wszystkich ustawień.
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień
wszystkie zapisane dane BD użytkownika
zostaną usunięte.
40
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0916.indd 40
2010-09-16
9:54:12
03
Aktualizacja oprogramowania
To menu umożliwia aktualizację oprogramowania
w celu wprowadzenia ulepszeń lub dodatkowych
usług. Można sprawdzić aktualną wersję
oprogramowania, pobrać aktualizację przez
Internet i włączyć funkcję automatycznego
powiadamiania o aktualizacjach. Jeśli urządzenie
jest prawidłowo podłączone do sieci przy użyciu
przewodu lub bezprzewodowo, po każdym
włączeniu urządzenie będzie się automatycznie
łączyć ze stroną internetową firmy Samsung i
pobierać zaktualizowane pliki, o ile dostępna
będzie ważna aktualizacja.
Ustawienia
Obraz
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja
oprogramowania
Dźwięk
Disc Menu
:
System Obecna wersja Audio : XXX-XXXXXXXX-XXXX.X
:
Sieć Przez Internet Subtitle
:
|
Język Autom. powiad. o aktual. : Wył
Zabezpieczenia
Ogólne
> Przesuń s Wybierz r Wróć
Pomoc techn.
Oprogramowanie można także aktualizować w
jeden z poniższych dwóch sposobów:
Aktualizacja oprogramowania jest taka sama, jak
w przypadku korzystania z menu Przez Internet.
• USB : Odwiedź witrynę www.samsung.com/
bluraysupport, a następnie pobierz i zapisz
najnowsze oprogramowanie (plik RUF) na
nośniku USB flash. Podłącz nośnik USB do
portu USB urządzenia (taca na płytę musi być
pusta), aby zaktualizować oprogramowanie, i
postępuj według instrukcji wyświetlanych na
ekranie.
• CD : Odwiedź witrynę www.samsung.com/
bluraysupport i pobierz najnowsze
oprogramowanie (plik RUF) na płytę. Włóż i
odtwórz płytę w urządzeniu, aby rozpocząć
aktualizację, a następnie postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Ustawienia
Pomoc techn.
✎ UWAGA
 Przed aktualizacją oprogramowania przy
użyciu gniazda HOST USB należy się najpierw
upewnić, że w urządzeniu nie ma płyty.
1. Aby wybrać opcję Przez Internet, naciśnij
przycisk ENTER.
Jeśli dostępna jest aktualizacja, zostanie
wyświetlony komunikat.
2. W przypadku wyboru opcji Tak, urządzenie
zostanie automatycznie wyłączone, a
następnie ponownie uruchomione.
(Nigdy nie należy włączać go ręcznie).
3. Zostanie wyświetlone okno z postępem
aktualizacji.
Po zakończeniu aktualizacji urządzenie
zostanie ponownie automatycznie
wyłączone.
4. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
urządzenie.
✎ UWAGA
 Aktualizacja będzie ukończona, kiedy
urządzenie wyłączy się po zrestartowaniu.
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć i zacząć
korzystać ze zaktualizowanego urządzenia.
Nigdy nie należy wyłączać ani włączać
urządzenia ręcznie w trakcie aktualizacji.
 Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem z Internetem lub zaniedbaniem ze
strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
 Jeśli chcesz anulować aktualizację w czasie
pobierania danych do aktualizacji, naciśnij
przycisk ENTER.
 Po zakończeniu aktualizacji systemu sprawdź
szczegóły oprogramowania w menu
Aktualizacja oprogramowania.
 Nie wyłączaj urządzenia w czasie aktualizacji
systemu, ponieważ może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
 Do aktualizacji oprogramowania przy użyciu
gniazda Hosta USB nie należy używać innych
urządzeń USB niż napędy pamięci Flash USB.
Kontakt z firmą Samsung
Podaj dane kontaktowe w celu uzyskania
pomocy w związku z urządzeniem.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 41
41
2010-09-14
11:10:14
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie płyty
Struktura płyty
Zawartość płyty jest zazwyczaj podzielona następująco:
Odtwarzanie
1. Naciśnij przycisk OTWIERANIA/
ZAMYKANIA ( ), aby otworzyć tacę na
płytę.
2. Ostrożnie połóż płytę na tacy, etykietą do
góry.
3. Naciśnij przycisk ODTWARZANIA (►) lub
OTWIERANIA/ZAMYKANIA ( ), aby
zamknąć tacę płyty.
Przyciski sterowania odtwarzaniem
ODTWARZANIE
Uruchamia odtwarzanie.
( ►)
STOP (  )
Zatrzymuje odtwarzanie.
• Jednokrotne naciśnięcie
przycisku: miejsce
zatrzymania zostanie
zapamiętane.
• Dwukrotne naciśnięcie
przycisku: miejsce
zatrzymania nie zostanie
zapamiętane.
(Niektóre płyty Blu-ray (BD-J) mogą
nie obsługiwać tej funkcji).
PAUZA (  )
Powoduje wstrzymanie
odtwarzania.
• Płyta Blu-ray, DVD-VIDEO
tytuł 1
rozdział 1 rozdział 2
rozdział 1
tytuł 2
rozdział 2
rozdział 3
utwór 3
utwór 4
utwór 5
• Audio CD (CD-DA)
utwór 1
utwór 2
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
folder (grupa) 1
plik 1
plik 2
plik 1
folder (grupa) 2
plik 2
plik 3
Korzystanie z menu płyty/menu tytułów/menu podręcznych
Korzystanie z menu płyty
hZ
DISC MENU
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk DISC MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
✎ UWAGA
 W zależności od płyty, pozycje menu
mogą się różnić lub to menu może nie być
dostępne.
✎ UWAGA
 Naciśnięcie niewłaściwego przycisku
spowoduje wyświetlenie komunikatu
„Niedostępny”.
42
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 42
2010-09-14
11:10:14
04
Z
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk TITLE MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
wybierz żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Funkcje wyszukiwania i pomijania
Podczas odtwarzania istnieje możliwość
szybkiego przeglądania rozdziału lub
utworu. Z kolei funkcja pomijania umożliwia
natychmiastowe przejście do następnego
elementu.
Wyszukiwanie żądanej sceny
✎ UWAGA
hzZyx
 W zależności od płyty, pozycje menu
mogą się różnić lub to menu może nie być
dostępne.
 Title Menu (Menu tytułowe) będzie wyświetlane
tylko wtedy, gdy płyta zawiera przynajmniej
dwa tytuły.
Odtwarzanie listy tytułów
z
1. Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DISC MENU lub TITLE
MENU.
2. Za pomocą przycisków ▲▼
wybierz pozycję do odtworzenia z
listy tytułów, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
DISC MENU
• Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIA ().
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
WYSZUKIWANIA () powoduje zmianę
szybkości odtwarzania w poniższy sposób.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1
)4
(1
(4
)2
)5
(2
(5
)3
)6
(3
(6
DivX, MKV, MP4
)1
(1
)2
(2
)3
(3
TITLE MENU
POPUP
)7
(7
• Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (►).
✎ UWAGA
Korzystanie z menu podręcznych
h
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk POPUP.
 W trybie wyszukiwania z głośników nie
dochodzi żaden dźwięk.
Pomijanie rozdziałów
TITLE MENU
POPUP
2. Za pomocą przycisków ▲▼◄►
lub ENTER wybierz żądane menu.
✎ UWAGA
 W zależności od płyty, pozycje menu mogą się
różnić lub to menu może nie być dostępne.
hzZyx
• Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
POMIJANIA (#$).
Naciśnięcie przycisku POMIJANIA ($)
spowoduje przejście do następnego rozdziału.
Naciśnięcie przycisku POMIJANIA (#)
spowoduje przejście do początku rozdziału.
Kolejne naciśnięcie tego przycisku spowoduje
przejście do początku poprzedniego rozdziału.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 43
Podstawowe funkcje
Korzystanie z menu tytułowego
43
2010-09-14
11:10:15
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie zwolnione/poklatkowe
Powtarzanie
Wył
Odtwarzanie zwolnione
hzZyx
• W trybie pauzy naciśnij przycisk
WYSZUKIWANIA ().
Naciśnięcie przycisku WYSZUKIWANIA ()
umożliwia zwolnione prędkości odtwarzania do
* 1/8 * 1/4 * 1/2 normalnej prędkości.
• Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (► ).
✎ UWAGA
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Wył, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
✎ UWAGA
 Dostępność funkcji powtarzania zależy od
płyty.
 W trybie odtwarzania w zwolnionym tempie z
głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
 Zwolnione odtwarzanie możliwe jest tylko do
Powtarzanie fragmentu
przodu.
 Zwolnione odtwarzanie nie jest możliwe na
hzZy
płytach DivX.
REPEAT
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk REPEAT.
Odtwarzanie poklatkowe
hzZyx
• W trybie pauzy naciśnij przycisk PAUSA ().
Każdorazowe naciśnięcie przycisku PAUSA ()
powoduje wyświetlenie następnej klatki.
• Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk ODTWARZANIA (►).
✎ UWAGA
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję REPEAT A-B.
Powtarzanie
Powtarzanie A-B : Wył
s Punkt A
 W trybie odtwarzania poklatkowego z
3. Naciśnij przycisk ENTER w miejscu (A), w
którym chcesz rozpocząć powtarzanie.
 Odtwarzanie poklatkowe możliwe jest tylko do
przodu.
4. Naciśnij przycisk ENTER w miejscu (B), w
którym chcesz zakończyć powtarzanie.
 Odtwarzanie poklatkowe nie działa w
przypadku płyt DivX.
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania,
ponownie naciśnij przycisk REPEAT.
głośników nie dochodzi żaden dźwięk.
6. Naciśnij przycisk ENTER.
Powtarzanie odtwarzania
Powtarzanie tytułu lub rozdziału
hzZy
✎ UWAGA
 Wybór punktu (B) przed upływem pięciu
sekund spowoduje wyświetlenie symbolu
zakazu.
Powtarzanie tytułu lub rozdziału z płyty.
1. Podczas odtwarzania naciśnij na
pilocie przycisk REPEAT.
REPEAT
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
opcję Rozdział lub Tytuł i naciśnij
przycisk ENTER.
44
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 44
2010-09-14
11:10:16
04
Podczas odtwarzania można otworzyć
menu płyty, naciskając przycisk TOOLS.
TOOLS
• Ekran menu NARZĘDZIA
Narzędzia
Tytuł
:
1/1
Rozdział
4/21
Czas odtwarzania
: 00:12:06
Dźwięk
:1/7 ENG Multi CH
Napisy
: 1/6 ENG
Kąt patrz.
:
1/1
Funkcja BONUSVIEW Video :
Wył
Funkcja BONUSVIEW Audio : 0/1 Wył
Ustawienia obrazu
< Zmień
 Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW, wyświetlane są również
informacje o trybie głównym i podrzędnym.
Aby zmienić tryb pomiędzy głównym a
podrzędnym, użyj przycisków ◄►.
 Działanie tej funkcji zależy od języków ścieżki
dźwiękowej zakodowanych na płycie. Niekiedy
funkcja ta może nie być dostępna.
 Na płycie Blu-ray może być nagranych do 32
języków, a na płycie DVD — do 8.
 Niektóre płyty Blu-ray mogą umożliwiać wybór
wielokanałowej cyfrowej ścieżki dźwiękowej
LPCM lub Dolby w języku angielskim.
Podstawowe funkcje
Korzystanie z przycisku TOOLS
" Wprowadź
Wybór języka napisów
✎ UWAGA
▪ Wygląd menu NARZĘDZIA zależy od płyty.
Bezpośrednie przejście do żądanej sceny
hzZy
hZx
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Napisy.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądany
język napisów.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Tytuł, Rozdział lub Czas odtwarzania.
✎ UWAGA
3. Wpisz żądany Tytuł, Rozdział lub Czas
odtwarzania za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
 W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD język

Wybór języka ścieżki dźwiękowej
hzZx
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Dźwięk.
3. Naciśnij przycisk ENTER.
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz żądany
język ścieżki dźwiękowej.




napisów można zmieniać w sekcji Menu Dysk.
Naciśnij przycisk DISC MENU.
Działanie tej funkcji zależy od napisów
zakodowanych na płycie. W przypadku
niektórych płyt BD/DVD funkcja może nie być
dostępna.
Na płycie Blu-ray może być nagranych do 255
języków napisów, a na płycie DVD — do 32.
Jeśli bieżąca płyta Blu-ray ma sekcję
BONUSVIEW, wyświetlane są również
informacje o trybie głównym i podrzędnym.
Funkcja ta zmienia równocześnie napisy
główne i dodatkowe.
Łączna liczba napisów to suma napisów
głównych i dodatkowych.
✎ UWAGA
 Wskaźnik ◄► nie jest wyświetlany na ekranie,
jeśli sekcja BONUSVIEW nie zawiera żadnych
ustawień dźwięku BONUSVIEW.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 45
45
2010-09-14
11:10:19
Podstawowe funkcje
Funkcja napisów
x
• Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, należy
posiadać pewne doświadczenie w ekstrakcji i
edycji obrazów wideo.
• Aby korzystać z tej funkcji napisów, należy
zapisać plik napisów (*.smi) pod taką samą
nazwą pliku, jak nazwa pliku multimedialnego
DivX (*.avi) w tym samym folderze.
Przykład. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 znaków literowych i cyfrowych lub 30
znaków wschodnio-azjatyckich (znaki
dwubajtowe, takie jak w języku koreańskim i
chińskim) w przypadku nazwy pliku.
• Użytkow. : Użytkownik może regulować
funkcje ostrości i redukcji szumów.
Ustawianie funkcji BONUSVIEW
h
Funkcja BONUSVIEW umożliwia wyświetlanie
dodatkowej zawartości (np. komentarzy) na
małym ekranie podczas odtwarzania filmu.
Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli płyta posiada
funkcję Bonusview.
Wybór kąta kamery
hZ
Jeśli płyta Blu-ray/DVD zawiera sceny filmowane
z wielu kamer, można użyć funkcji KĄT PATRZ..
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Kąt patrz..
3. Za pomocą przycisków ◄►wybierz żądany
Kąt patrz..
Wybór opcji Ustawienia obrazu
hzZy
Funkcja ta umożliwia dostosowanie jakości obrazu
wideo, gdy urządzenie jest podłączone do
telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI.
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Ustawienia obrazu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Ustawienia obrazu, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
• Dynamiczny : Zwiększa ostrość.
• Normalny : Wybierane dla większości
oglądanych materiałów.
• Film : Najlepsze ustawienie do oglądania
filmów.
46
Główny dźwięk audio/wideo
Dodatkowy dźwięk audio/wideo
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk TOOLS.
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
Funkcja BONUSVIEW Video lub Funkcja
BONUSVIEW Audio.
3. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądaną
opcję funkcji Bonusview.
✎ UWAGA
 W przypadku przełączenia z funkcji
BONUSVIEW Video funkcja BONUSVIEW
Audio zostanie automatycznie zmieniona
zgodnie z funkcją BONUSVIEW Video.
Narzędzia
Funkcja BONUSVIEW Video
Wył
Funkcja BONUSVIEW Audio :
0/1 Wył
Ustawienia obrazu
< Zmień
" Wprowadź
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 46
2010-09-14
11:10:21
04
ow
Przyciski na pilocie służące do
odtwarzania muzyki
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
1
2
0
8
Przyciski ◄►: Szybkie odtwarzanie.
(z wyjątkiem płyt CD (CD-DA))
9
Przycisk STOP: Zatrzymuje odtwarzanie utworu.
0
Przycisk POMIJANIA($): Podczas odtwarzania
przechodzi do następnej strony w menu Lista
muzyki lub do następnego utworu na liście
Playlista.
!
Przycisk POMIJANIA(#): Podczas odtwarzania
przechodzi do poprzedniej strony w menu Lista
muzyki lub do poprzedniego utworu na liście
Playlista.
Naciśnięcie tego przycisku po upływie trzech
sekund od zakończenia odtwarzania z playlisty
spowoduje odtworzenie bieżącego utworu od
początku. Jednak naciśnięcie tego przycisku w
ciągu trzech sekund od rozpoczęcia odtwarzania
z playlisty spowoduje odtworzenie poprzedniego
utworu.
@
Przyciski NUMERYCZNE: Podczas odtwarzania
naciśnij numer żądanego utworu. Wybrany utwór
będzie odtwarzany.
3
9
4
TOOLS
INFO
5
7
Przycisk ENTER: Odtwarza wybrany utwór lub
wstrzymuje jego odtwarzanie.
REPEAT
0
!
8
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Przycisk REPEAT: Wybiera tryb odtwarzania w
playliście.
2
Przyciski WYSZUKIWANIA: Przyspieszone
odtwarzanie. (Tylko płyty Audio CD (CD-DA))
3
Przycisk PAUZA: Wstrzymuje odtwarzanie.
4
Przycisk ODTWARZANIA: Odtwarza bieżący
utwór.
5
Przyciski ▲▼: Umożliwiają wybór utworu z
menu Lista muzyki lub Playlista.
6
Przycisk ŻÓŁTY(C): Wybiera lub anuluje wybór
utworu z listy muzyki.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 47
Podstawowe funkcje
Słuchanie muzyki
47
2010-09-14
11:10:21
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie płyt Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Włóż na tacę płytę Audio CD (CD-DA) lub MP3.
• W przypadku płyt Audio CD (CD-DA)
automatycznie zostanie odtworzony
pierwszy utwór.
• W przypadku płyt MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Elementy ekranu płyty Audio CD (CD-DA)/MP3
1
2
Lista odt.
ŚCIEŻKA 001
Powtórne odtwarzanie płyty Audio
CD (CD-DA)/MP3
REPEAT
1. Podczas odtwarzania playlisty
naciśnij przycisk REPEAT.
2. Wybierz żądany tryb odtwarzania,
naciskając kilkukrotnie przycisk REPEAT.
Utwory na płycie odtwarzane
Audio CD
są w kolejności, w jakiej
(CD-DA)/MP3
zostały na niej nagrane.
Wył.
3
( )
Ścieżka
Audio CD
(CD-DA)
Bieżący utwór jest
powtarzany
1/12
( )
Jeden raz
MP3
Bieżący utwór jest
powtarzany
( )
Wszystkie
Audio CD
Wszystkie utwory są
(CD-DA)/MP3 powtarzane.
( )
Losowo
Opcja Losowo powoduje
Audio CD
odtwarzanie utworów z płyty
(CD-DA)/MP3
w przypadkowej kolejności.
ŚCIEŻKA 001
05:57
ŚCIEŻKA 002
04:27
ŚCIEŻKA 003
7
6
04:07
ŚCIEŻKA 004
+
03:41
00:08 / 05:57
ŚCIEŻKA 005
03:17
ŚCIEŻKA 006
03:35
s Pauza
5
Narzędzia r Wróć
4
1
Wyświetla informacje o muzyce.
2
Wyświetla playlistę.
3
Wyświetla bieżący utwór/liczbę wszystkich
utworów.
4
Wyświetla dostępne przyciski.
5
Wyświetla aktualny/łączny czas odtwarzania
6
Wyświetla aktualny stan odtwarzania.
7
Wyświetla stan powtarzanego odtwarzania.
Lista odt.
1. Połóż na tacę płytę Audio CD (CD-DA) lub MP3.
• W przypadku płyt Audio CD (CD-DA)
automatycznie zostanie odtworzony
pierwszy utwór.
• W przypadku płyt MP3 za pomocą
przycisków ◄► wybierz opcję Muzyka, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
2. Aby przejść do listy Music List (Lista muzyki),
naciśnij przycisk STOP () lub RETURN.
Zostanie wyświetlony ekran Lista muzyki.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► przenieś żądany
utwór, a następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY (C),
aby zaznaczyć żądane utwory.
Aby dodać kolejne utwory, powtórz powyższe
czynności.
Muzyka
2. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz utwór,
który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
ŚCIEŻKA 001
ŚCIEŻKA 002
00:05:57
00:04:27
ŚCIEŻKA 003
ŚCIEŻKA 004
00:04:07
00:03:41
ŚCIEŻKA 005
ŚCIEŻKA 006
00:03:17
00:03:35
ŚCIEŻKA 007
ŚCIEŻKA 008
00:03:47
00:03:49
ŚCIEŻKA 009
ŚCIEŻKA 010
00:03:53
CDDA
48
Wybr. pliki: 3
ŚCIEŻKA 003
1/2 Strona
00:03:45
Wybierz
 Zmień str.
r Wróć
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 48
2010-09-14
11:10:22
04
5. Aby odtworzyć wybrane utwory, naciśnij
przycisk ENTER.
Lista odt.
ŚCIEŻKA 001
+
1/1
ŚCIEŻKA 001
05:57
ŚCIEŻKA 002
04:27
ŚCIEŻKA 003
04:07
Podstawowe funkcje
4. Jeśli w playliście znajduje się niechciany
utwór, naciśnij ponownie przycisk ŻÓŁTY(C).
Wybrany utwór zostanie usunięty.
• MP3 ENHANCER : Funkcja ta również
poprawia doznania muzyczne (np. w
przypadku muzyki w formacie mp3). Można
także podnieść poziom dźwięku MP3 (24 kHz,
8-bitowego) do poziomu dźwięku CD (44,1
kHz, 16-bitowego).
• POWER BASS : Funkcja ta powoduje
podkreślenie niskich tonów, zapewniając
„dudniące” efekty dźwiękowe.
✎ UWAGA
 Funkcja DSP dostępna jest tylko ze źródłami
00:08 / 05:57
audio stereo np. CDDA, MP3 itd.
s Pauza
Narzędzia r Wróć
V-SOUND (Wirtualny dźwięk)
6. Aby przejść do listy Lista muzyki, naciśnij
przycisk STOP () lub RETURN.
7. Aby przejść do playlisty, naciśnij przycisk
ENTER.
✎ UWAGA
Wytwarza realistyczny dźwięk za pomocą 2.1kanałowego systemu audio za pomocą efektów
wirtualnych, co powoduje wrażenie słuchania
5.1-kanałowego systemu audio.
V-SOUND
Naciśnij przycisk V-SOUND.
 Na płycie Audio CD (CD-DA) można utworzyć
playlistę zawierającą do 99 utworów.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje następującą zmianę wyboru:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Tryb dźwięku
Funkcja DSP (cyfrowy procesor sygnałowy)
Poziom subwoofera
Funkcja ta reguluje i stabilizuje poziom głośności,
zapobiegając nagłym zmianom głośności w
przypadku zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.
Umożliwia regulowanie poziomu
subwoofera.
S/W LEVEL
Naciśnij przycisk DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER
DSP
BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Funkcja ta
reguluje i stabilizuje poziom
głośności, zapobiegając nagłym
zmianom głośności w przypadku
zmiany kanału lub przejścia do innej sceny.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 49
49
2010-09-14
11:10:24
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie obrazu
G
Odtwarzanie płyty JPEG
1. Umieść płytę JPEG na tacy na płytę.
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
folder, który ma być odtwarzany, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4. Za pomocą przycisków ▲▼◄► wybierz
zdjęcie, które ma być odtwarzane, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
• Obróć : Wybierz, aby obrócić zdjęcie. (Zdjęcie
można obracać zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara lub w kierunku
przeciwnym).
• Informacja : Wyświetla informacje o zdjęciu,
np. nazwę, rozmiar itd.
✎ UWAGA
 Przed włączeniem funkcji muzyki w tle należy
umieścić plik zdjęcia w tym samym nośniku
pamięci co plik muzyczny. Jednak jakość
dźwięku może także zależeć od szybkości
transmisji pliku MP3, rozmiaru zdjęcia i
sposobu kodowania.
✎ UWAGA
 W trybie pełnego ekranu nie można
powiększyć napisów ani grafiki PG.
Korzystanie z przycisku TOOLS
Podczas odtwarzania pokazu slajdów
można korzystać z różnych funkcji po
naciśnięciu przycisku TOOLS.
TOOLS
Narzędzia
Zatrzymaj pokaz slajdów
Pręd. pokazu slaj.
:
Efekty pokazu slajdów :
Normalny
Zanik1
Podkład muzyczny
Powiększenie
Obróć
Informacja
> Przenieś " Wejdź ' Wróć
• Zatrzymaj pokaz slajdów : Wybierz, aby
zatrzymać pokaz slajdów.
• Prędkość pokazu slajdów : Wybierz, aby
ustawić prędkość wyświetlania slajdów.
• Efekty pokazu slajdów : Wybierz tę opcję,
aby ustawić funkcję Efekt pokazu slajdów.
• Podkład muzyczny : Wybierz, aby słuchać
muzyki podczas oglądania zdjęć.
• Powiększenie : Wybierz, aby powiększyć
bieżące zdjęcie (maks. 4-krotnie).
50
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 50
2010-09-14
11:10:25
04
F
Połączenia USB można używać do odtwarzania
plików multimedialnych (MP3, JPEG, DivX itd.) z
nośnika pamięci masowej USB.
1. Przejdź do głównego menu.
2. W trybie zatrzymania podłącz nośnik pamięci
masowej USB do portu USB na przednim panelu
urządzenia. Wyświetlony zostanie komunikat „Czy
chcesz usunąć urządzenie?”.
3. Za pomocą przycisków◄ ► wybierz opcję
Tak, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
4. Naciśnij przycisk CZERWONY(A).
✎ UWAGA
 Nośnik pamięci masowej USB należy
bezpiecznie odłączyć (przy użyciu funkcji „Bezp.
odłącz. USB”), aby nie doprowadzić do
uszkodzenia pamięci USB. Naciśnij przycisk
MENU, aby przejść do menu głównego, wybierz
przycisk ŻÓŁTY(C) i naciśnij przycisk ENTER.
 Kiedy odtwarzanie plików Audio-CD (CD-DA),
MP3 i JPEG jest zatrzymane, funkcja pełnego
ekranu uruchamiana naciśnięciem przycisku
FULL SCREEN na pilocie jest niedostępna.
 Jeśli podczas odtwarzania zawartości nośnika
pamięci masowej USB zostanie włożona płyta,
tryb urządzenia zostanie automatycznie
zmieniony na tryb „DVD lub CD”.
Podstawowe funkcje
Odtwarzanie zawartości nośnika
pamięci masowej USB
You Tube
internet radio
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
CD
USB
USB a Zmień urządz.
Bezp. odłącz. USB d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
5.
Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję
USB, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
6. Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądane
pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4-1. Naciśnij przycisk NIEBIESKI(D).
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
USB
USB
d Str. gł.
" Wejdź
5-1. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
USB, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
6-1. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz
żądane pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
7. Aby dowiedzieć się więcej na temat
odtwarzania plików wideo, muzycznych lub
zdjęć, patrz strony 42–50.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 51
51
2010-09-14
11:10:27
Podstawowe funkcje
Słuchanie radia
Korzystanie z przycisków na pilocie
1. Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz
częstotliwość FM.
2. Wybierz żądaną stację.
• Dostrajanie automatyczne 1 : Za pomocą
przycisku # $ można wybrać zaprogramowaną
stację.
• Dostrajanie automatyczne 2 : Naciśnij i
), aby
przytrzymaj przycisk TUNING/CH (
automatycznie wyszukiwać aktywnych stacji.
• Dostrajanie ręczne : Naciskając przycisk
) można zwiększyć lub
TUNING/CH (
zmniejszyć częstotliwość.
Korzystanie z przycisków na urządzeniu
1. Naciśnij przycisk FUNCTION (
), aby wybrać
częstotliwość FM.
2. Wybierz stację radiową.
• Dostrajanie automatyczne 1 : Za pomocą
przycisku STOP ( ) wybierz opcję PRESET,
a następnie za pomocą przycisków # $
wybierz zaprogramowaną stację.
• Dostrajanie automatyczne 2 : Za pomocą
przycisku STOP ( ) wybierz opcję
MANUAL, a następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk # $, aby automatycznie
wyszukiwać pasma.
• Dostrajanie ręczne : Za pomocą przycisku
STOP ( ) wybierz opcję MANUAL, a następnie
za pomocą przycisków # $ wybierz niższą
lub wyższą częstotliwość.
52
Ustawianie dźwięku mono/stereo
MO/ST
Naciśnij przycisk MO/ST.
D
• Każde naciśnięcie przycisku
powoduje przełączenie dźwięku
pomiędzy trybem STEREO a MONO.
• W obszarach słabego odbioru wybierz MONO,
aby zapewnić czysty odbiór stacji bez zakłóceń.
Programowanie stacji
Przykład: Zapisywanie ustawienia stacji FM 89.10
w pamięci
TUNER
MEMORY
1. Za pomocą przycisku FUNCTION
C
wybierz częstotliwość FM.
2. Za pomocą przycisku TUNING/CH (
) wybierz częstotliwość „89,10”.
3. Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
• Na wyświetlaczu zacznie migać NUMER.
4. Za pomocą przycisków # $ wybierz
numer kanału.
• Można wybrać numery z zakresu od 1 do 15.
5. Naciśnij ponownie przycisk TUNER MEMORY.
• Naciśnij przycisk TUNER MEMORY, zanim
NUMER zniknie z ekranu.
• NUMER zniknie z ekranu i stacja zostanie
zapisana w pamięci.
6. Aby zaprogramować inne stacje, powtórz kroki
od 2 do 5.
• Aby wybrać zaprogramowaną stację, za pomocą
przycisków # $ na pilocie wybierz kanał.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 52
2010-09-14
11:10:29
04
Za pośrednictwem tego urządzenia można słuchać
plików muzycznych i oglądać pliki wideo z iPoda.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
 Przed podłączeniem iPoda do urządzenia

HDMI OUT
iPod
OPTICAL


iPod

Słuchanie muzyki
należy ustawić głośność na umiarkowanym
poziomie.
Gdy urządzenie jest włączone i jest do niego
podłączony iPod, urządzenie ładuje baterię
iPoda.
Należy się upewnić, że złącze stacji dokującej
jest podłączone etykietą „SAMSUNG” do góry.
Opis „Made for iPod” oznacza, że akcesorium
elektroniczne jest przeznaczone specjalnie do
podłączania iPodów i producent poświadcza
certyfikatem spełnianie standardów wydajności
Apple.
Opis „Works with iPhone” oznacza, że akcesorium
elektroniczne jest przeznaczone specjalnie do
podłączania telefonów iPhone i producent
poświadcza certyfikatem spełnianie standardów
wydajności Apple.
Kategorie muzyczne iPoda
Aby odtwarzać pliki muzyczne zapisane na iPodzie,
podłącz go do urządzenia.
Informacje o pliku, np. nazwa wykonawcy i
albumu, tytuł utworu i gatunek muzyczny będą
wyświetlane zgodnie z informacją znacznika ID3
na odpowiednim pliku muzycznym.
Aktywuj usługę Internet@TV,
You
YouTube
Tube
internet radio
aby korzystać z różnych usług internetowych.
Odtwarzanie
Wykonawca
Brak dysku
MEMU
Podstawowe funkcje
✎ UWAGA
Korzystanie z iPoda
Odtwarza ostatnio słuchany utwór
lub przechodzi do ekranu
odtwarzania bieżącego pliku.
Odtwarzanie według nazwy
wykonawcy.
iPod
iPod
Brak dysku a CZmień urządz
d Wyśw. urządzenia s Wejdź
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do
gniazda iPoda na tylnym panelu urządzenia.
2. Umieść iPoda w stacji dokującej.
• iPod zostanie włączony automatycznie.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
3. Naciśnij przycisk CZERWONY(A).
4. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję iPod,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
5. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Muzyka, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
6. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami
odtwarzania można użyć przycisków pilota lub
urządzenia, np. ODTWARZANIA, PAUZY,
STOP, #/ $, /  oraz przycisków
REPEAT. Patrz strona 15.
Utwory
Odtwarzanie w kolejności
numerycznej lub alfabetycznej
Playlista
Odtwarzanie według listy utworów.
Album
Odtwarzanie według albumów
Gatunki
Odtwarzanie według gatunków
muzycznych.
Kompozytorzy
Odtwarzanie według kompozytorów.
✎ UWAGA
 Lista kategorii może się różnić w zależności od
modelu iPoda.
 Co to jest znacznik ID3?
Są to załączone do pliku MP3 informacje o tym
pliku, takie jak: tytuł utworu, wykonawca,
album, rok oraz gatunek muzyczny. Znacznik
ma też puste pole na komentarz.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 53
53
2010-09-14
11:10:31
Podstawowe funkcje
Oglądanie filmów
Po podłączeniu iPoda do urządzenia można
odtwarzać zapisane w nim pliki wideo.
1. Podłącz złącze stacji dokującej iPoda do
gniazda iPoda na tylnym panelu urządzenia.
2. Na ekranie iPoda przejdź do opcji
Ustawienia > Wideo, a następnie ustaw
opcję Wyjście TV i sygnał telewizora.
3. Umieść iPoda w stacji dokującej, dołączonej
do urządzenia.
• Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony
komunikat „iPod”.
4. Naciśnij przycisk CZERWONY(A).
5. Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję iPod,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
6. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Wideo, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
7. Wybierz plik wideo, aby go odtworzyć.
- Do sterowania prostymi funkcjami
odtwarzania można użyć przycisków pilota
lub urządzenia, np. ODTWARZANIA,
PAUZY, STOP, # /$ oraz przycisków
 /. (Patrz strona 15).
✎ UWAGA
 Aby oglądać pliki wideo z iPoda, należy podłączyć




gniazdo wyjściowe WIDEO (kompozytowe) do
telewizora (patrz strona 21).
Aby oglądać film z iPoda za pośrednictwem wyjścia
WIDEO, wyłącz funkcję Anynet(HDMI-CEC).
Na ekranie telewizora nie będą wyświetlane inne
ekrany niż ekran odtwarzania. Pozostałe ekrany
można wyświetlać na iPodzie.
Jeśli podłączony iPod nie obsługuje funkcji
odtwarzania wideo, po wybraniu menu wideo
zostanie wyświetlony komunikat „Nie można
odtwarzać plików wideo zapisanych na tym iPodzie”.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za
działanie tego urządzenia oraz jego zgodność z
normami bezpieczeństwa i przepisami.
Modele iPoda/iPhona, których można
używać z tym produktem
 iPod touch (3. generacji)
 iPod touch (2. generacji)
 iPod touch (1. generacji)
 Klasyczny iPod
 iPod z funkcją wideo
 iPod ze złączem stacji dokującej
 iPod z pokrętłem do klikania





iPod nano (5. generacji)
iPod nano (4. generacji)
iPod nano (3. generacji)
iPod nano (2. generacji)
iPod nano (1. generacji)
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
54
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 54
2010-09-14
11:10:33
05
Usługi sieciowe
Przed rozpoczęciem korzystania z usług
sieciowych przeczytaj poniższe instrukcje.
1. Podłącz urządzenie do sieci.
(Patrz strony 23–24).
2. Skonfiguruj ustawienia sieci.
(Patrz strony 36–39).
4. Po podpisaniu umowy na usługę rozpocznie
się aktualizacja usługi Internet@TV.
Aktualizacja trwa kilka minut. Po zakończeniu
aktualizacji zostanie wyświetlony ekran menu
usługi Internet@TV.
Usługi sieciowe
Po podłączeniu urządzenia do systemu sieci można
korzystać z różnorodnych usług dostępnych przez
sieć, np. usługi Internet@TV lub BD-LIVE.
Usługa Internet@TV w skrócie
1
2
3
Recommended
Korzystanie z usługi Internet@TV
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
pobierać różne odpłatne lub nieodpłatne
aplikacje. Usługa Internet@TV oferuje materiały i
usługi o charakterze praktycznym i rozrywkowym
dostępne dla urządzenia bezpośrednio przez
sieć. Można korzystać z takich aplikacji jak
aktualności, prognoza pogody, notowania
giełdowe, gry, filmy i muzyka.
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Contents 1
Contents 2
Contents 4
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
INTERNET@
Dostęp do tej funkcji można także
uzyskać, naciskając na pilocie przycisk
INTERNET@.
Uruchamianie funkcji Internet@TV
1
Treści komercyjne: W tym oknie wyświetlany jest
przewodnik po usłudze Internet@TV, informacje
o produktach i informacje wprowadzające do
nowych aplikacji.
2
Polecane: W tym oknie wyświetlane są pozycje
polecane przez firmę Samsung.
3
Moje aplikacje: W tym oknie wyświetlana jest
osobista galeria, w której użytkownik może
dodawać i usuwać pozycje.
4
Pomoc w nawigacji: Wyświetla dostępne
przyciski pilota.
• CZERWONY(A) : Loguje w usłudze
Internet@TV.
• ZIELONY(B) : Oznacza daną aplikację
jako ulubioną.
• NIEBIESKI(D) : Sortuje aplikacje.
• Powrót: Powraca do poprzedniego
menu.
5
Ustawienia: Umożliwia konfigurację ustawień
systemowych, tworzenie kont itd.
6
Samsung AppS : Umożliwia pobranie przez sieć
różnych aplikacji, odpłatnie lub bezpłatnie.
1. Przejdź do głównego menu.
You Tube
internet radio
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
Brak dysku
a Zmień urządz
d Wyśw. urządzenia
" Wejdź
2. Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję
Internet@TV i naciśnij przycisk ENTER.
3. Na ekranie startowym usługi Internet@TV
zostanie wyświetlony ekran z warunkami
usługi. Aby móc korzystać z usługi Internet@
TV, należy zaakceptować jej warunki.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 55
55
2010-09-14
11:10:33
Usługi sieciowe
Korzystanie z klawiatury
13. Naciśnij przycisk ENTER.
Tekst można wprowadzać obsługując za
pomocą pilota klawiaturę na ekranie. Funkcja ta
dostępna jest w kilku aplikacjach Internet@TV.
Naciśnięcie przycisku FULL SCREEN na pilocie
podczas korzystania z klawiatury ekranu
umożliwia zmianę znaków tekstowych w polach
na małe i wielkie litery, cyfry i symbole.
14. Na ekranie zostanie wyświetlona mapa i adres.
✎ UWAGA
 Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu
z usługi Internet@TV z winy dostawcy usługi z
dowolnej przyczyny.
 Usługa Internet@TV umożliwia pobieranie i
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Na przykład, poniżej jest opisany sposób
wyszukiwania adresu w programie Google Maps:
1.
Naciśnij przycisk ENTER na pilocie, gdy
wybrana jest ikona Google Maps w usłudze
Internet@TV.
2. Naciśnij przycisk ZIELONY(B), aby użyć funkcji
WYSZUKIWANIA.
3. Za pomocą przycisków ◄► przejdź do
okna „Wyszukaj lub wpisz adress".
4. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać opcję
„Wyszukaj lub wpisz adres”.
5. Na przykład, użytkownik chce wpisać
następujący adres: „105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ”.
6. Naciśnij dwukrotnie przycisk FULL SCREEN
na pilocie, aby zmienić tryb wpisywania z
małych liter na cyfry.
7. Naciśnij „1”, „0”, „5”.
8. Naciśnij ŻÓŁTY(C) przycisk na pilocie, aby
wstawić spację.
9. Naciśnij trzykrotnie przycisk FULL SCREEN
na pilocie, aby zmienić tryb wpisywania z cyfr
na wielkie litery.
10. Naciśnij trzykrotnie przycisk „2” na pilocie, aby
wpisać literę C.
11. Naciśnij trzykrotnie przycisk FULL SCREEN
na pilocie, aby zmienić tryb wpisywania z
wielkich liter na małe.
12. Za pomocą przycisków na pilocie wpisz do końca
adres „Challenger Rd., Ridgefield Park NJ”.
56
przetwarzanie danych przez Internet w celu
oglądania pobranych treści na ekranie
telewizora. Jeśli połączenie z Internetem jest
niestabilne, odbiór usługi może być opóźniony
lub zakłócony. Co więcej, urządzenie może
zostać automatycznie wyłączone. W takim
przypadku należy sprawdzić połączenie z
Internetem i spróbować ponownie.
 Obsługa aplikacji jest możliwa tylko w języku
angielskim, a dostępne treści mogą się różnić
w zależności od regionu.
 Więcej informacji na temat usługi Internet@TV
można znaleźć na stronie internetowej
dostawcy danej usługi.
 Dostępne usługi mogą ulec zmianie, w
zależności od dostawcy usługi Internet@TV.
 Zawartość usługi Internet@TV może się różnić
w zależności od wersji oprogramowania
sprzętowego.
 Odpłatne treści DivX zabezpieczone przed
kopiowaniem można odtwarzać tylko przy
użyciu przewodu HDMI. W przypadku
podłączenia odtwarzacza do telewizora przy
użyciu przewodu Component lub wideo,
sygnał wideo DivX nie będzie emitowany lub
zostanie wyświetlony komunikat „Connect with
a HDMI cable to play this file. (Podłącz za
pomocą przewodu HDMI, aby odtwarzać ten
plik.” lub „Cannot play current file (Odtwarzanie
bieżącego pliku jest niemożliwe)”.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 56
2010-09-14
11:10:36
05
Ustawienia systemu
Aby czerpać jeszcze więcej korzyści z aplikacji,
zarejestruj się i zaloguj do swojego konta.
Zeruj
W tym celu należy najpierw założyć konto.
(Instrukcje dotyczące zakładania konta znajdują
się w części Internet@TV ID na tej stronie).
1.
Za pomocą przycisków ▲▼◄ ► wybierz
żądaną aplikację, a następnie naciśnij
przycisk CZERWONY(A).
Login
User Account :
Password :
2.
Przywraca domyślne ustawienia fabryczne usługi
Internet@TV.
✎ UWAGA
 W przypadku zapomnienia hasła, naciśnij
przycisk STOP () na przednim panelu
produktu i przytrzymaj przez ponad 5 sekund,
upewniając się wcześniej, że w urządzeniu nie
ma żadnej płyty.
Identyfikator Internet@TV
admin
a Create
Usługi sieciowe
Logowanie do konta
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Wpisz swoją nazwę konta i hasło.
Za pomocą tego menu można tworzyć lub
usuwać konta, a także wpisać lub usuwać
informacje o koncie.
Kontem można zarządzać, w tym zmieniać jego
zawartość lub informacje o koncie.
To konto jest przeznaczone tylko do korzystania
z usługi Internet@TV.
Utwórz
Ustawienia
Na tym ekranie można tworzyć identyfikatory (ID)
i konfigurować ustawienia usługi Internet@TV.
Settings
ƒ System setup
ƒ Internet@TV ID
ƒ Service Manager
ƒ Properties
Change the Service Lock password
Reset
Utwórz konto i połącz je z żądanymi aplikacjami
usługi.
✎ UWAGA
 Nazwa konta musi składać się z 1-8 znaków.
 Można zarejestrować do 10 nazw kont
użytkownika.
Menedżer
' Cancel
• Strona usługi : Dane logowania i rejestracji
dla stron usługi.
• Zmiana hasła : Zmień hasło do konta.
• Usuń : Usuń konto.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 57
57
2010-09-14
11:10:36
Usługi sieciowe
Menedżer usług
Umożliwia usuwanie i blokowanie aplikacji
zainstalowanych w ramach usługi Internet@ TV.
Blokada
Blokuje aplikację. Dostęp do zablokowanej
aplikacji wymaga wprowadzenia hasła.
Korzystanie z kolorowych przycisków
podczas obsługi aplikacji firmy Samsung
• CZERWONY(A) (Logowanie) : Umożliwia
zalogowanie w usłudze internetowej.
• ZIELONY(B) (Widok miniatur) : Zmienia tryb
wyświetlania.
• NIEBIESKI(D) (Sortuj wg) : Sortuje aplikacje
według: Ulubione, Najczęściej pobierane,
Ostatnio pobierane lub Nazwy.
Usuń
Usuwa aplikację.
Dostępne usługi Internet@TV
Właściwości
- YouTube : Umożliwia oglądanie filmów z
serwisu YouTube.
Wyświetla informacje o usłudze Internet@TV. Za
pomocą opcji Sprawdź prędkość połączenia z
Internetem można sprawdzić połączenie z
Internetem.
✎ UWAGA
 Dostępne treści internetowe można dodawać
lub usuwać.
Samsung AppS
Opcja ta umożliwia dostęp do różnych aplikacji,
pogrupowanych w kategorie. Pobranie
niektórych aplikacji jest odpłatne.
Samsung AppS
What's New!
| Video
| Sports
| Lifestyle
| Games
| Infomation
| Other
|
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Moje aplikacje
Wyświetla listę aplikacji.
Pomoc
Jeśli żadne z zawartych w niej informacji nie
okażą się pomocne, odwiedź sekcję pomocy na
stronie internetowej.
58
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 58
2010-09-14
11:10:36
05
Po podłączeniu urządzenia do sieci można
korzystać z różnych usług związanych z filmami
za pomocą płyty obsługującej usługę BD-LIVE.
1. Sprawdź rozmiar pozostałej pamięci. Aby zapisać
usługi BD-LIVE, nośnik pamięci powinien mieć
przynajmniej 1 GB wolnego miejsca.
2. Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BD-LIVE.
3. Wybierz dowolną pozycję spośród usług
BD-LIVE zapewnionych przez producenta płyty.
✎ UWAGA
 Sposób korzystania z usługi BD-LIVE i
dostępna zawartość może się różnić w
zależności od producenta płyty.
Powiadamianie o aktualizacjach oprogramowania
Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, może
powiadamiać użytkownika o dostępnych nowych
wersjach oprogramowania, wyświetlając
odpowiedni komunikat.
1. Włącz urządzenie.
2. W menu Software Upgrade (Aktualizacja
oprogramowania) ustaw opcję Autom.
powiad. o aktual. na Wł. (Patrz strona 41).
Jeśli dostępna jest nowa wersja
oprogramowania, urządzenie wyświetli
komunikat z powiadomieniem.
3. Aby zaktualizować oprogramowanie
sprzętowe, wybierz opcję Tak.
Urządzenie zostanie automatycznie wyłączone,
a następnie ponownie uruchomione.
(Urządzenia nie należy włączać ręcznie).
4. Zostanie wyświetlone okno z postępem
aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji,
urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
5. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie.
Korzystanie z funkcji AllShare
Funkcja AllShare umożliwia odtwarzanie na
komputerze plików muzycznych, wideo lub
plików ze zdjęciami za pośrednictwem tego
urządzenia.
Aby korzystać z funkcji AllShare, należy za
pośrednictwem sieci podłączyć urządzenie do
komputera (patrz strony 23–24) i zainstalować na
komputerze aplikację SAMSUNG PC Share
Manager.
1. Odwiedź stronę firmy Samsung: www.
samsung.com.
2. Pobierz program SAMSUNG PC Share
Manager i zainstaluj go na komputerze.
3. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi
się ikona programu SAMSUNG PC Share
Manager.
Kliknij ikonę dwukrotnie, aby uruchomić
aplikację.
4. Wybierz folder, który chcesz współdzielić z
katalogu Mój komputer, a następnie kliknij
ikonę Współdzielenie folderu wł. ( ).
(Aby usunąć współdzielony folder: Wybierz
folder, który chcesz usunąć z grupy
współdzielonych folderów i kliknij ikonę
Współdzielenie folderu wył. ( ).)
5. Aby zaktualizować stan współdzielenia na
serwerze, kliknij ikonę Ustaw zmieniony status
( ).
6. Aby urządzenie lokalizowało serwer
komputera, kliknij opcję Współdziel na
pasku menu.
Kliknij opcję Ustaw zasady korzystania z
urządzenia i kliknij przycisk Accept
(Zaakceptuj).
SAMSUNG PC Share Manager
File
✎
UWAGA
 Aktualizacja będzie ukończona, kiedy urządzenie
wyłączy się po zrestartowaniu. Naciśnij przycisk
POWER, aby włączyć zaktualizowane
urządzenie i rozpocząć jego używanie.
Nigdy nie należy wyłączać ani włączać
urządzenia ręcznie w trakcie aktualizacji.
 Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej
odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
urządzenia spowodowane niestabilnym
połączeniem z Internetem lub zaniedbaniem ze
strony klienta podczas aktualizacji
oprogramowania.
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kliknij ikonę Ustaw zmieniony stan (
przejdź do głównego menu produktu.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 59
Usługi sieciowe
BD-LIVE™
)i
59
2010-09-14
11:10:37
Usługi sieciowe
8. Za pomocą CZERWONEGO(A) przycisku
wybierz urządzenie, lub za pomocą
NIEBIESKIEGO(D).
(Aby dowiedzieć się więcej na temat
odtwarzania plików wideo, muzycznych lub
zdjęć, patrz strony 42–50).
Aplikacja w skrócie
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio
Aktywuj usługę Internet@TV,
aby korzystać z różnych usług internetowych.
Size
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Brak dysku
a Zmień urządz
d Wyśw. urządzenia
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Wejdź
✎ UWAGA
 W zależności od działania modemu
zewnętrznego lub rutera obrazy wideo w
wysokiej rozdzielczości mogą nie być
odtwarzane prawidłowo.
 Jeśli dany system jest chroniony przez zaporę
1
Pasek menu
2
Współdzielenie folderu wł. : Umożliwia wybór
folderu zapisanego na komputerze w celu jego
współdzielenia.
3
Współdzielenie folderu wył. : Wyłącza opcję
współdzielenia folderu.
4
Ikona Odśwież : Umożliwia odświeżenie listy
folderów i plików w katalogu Mój komputer.
5
Ikona Ustaw zmieniony stan : Po wybraniu
folderu, który chcesz współdzielić, nie zapomnij
nacisnąć tego przycisku.
Serwer zostanie zaktualizowany.
6
Serwer : Wyświetlana jest nazwa
współdzielonego serwera.
7
Shared Folder : Wyświetla listę
współdzielonych folderów.
8
Mój komputer : Wyświetla listę folderów i
plików dostępnych na komputerze.
ogniową, urządzenie może nie zlokalizować
określonego komputera na ekranie telewizora.
 Funkcja AllShare nie obsługuje poniższych
funkcji:
- funkcji Podkład muzyczny i Ustawienie
podkładu muzycznego.
- funkcji sortowania plików według preferencji
w folderach zdjęć, muzyki i filmów.
- funkcji zmiany grupy.
- funkcji Bezpieczne odłączenie.
 Sposób sortowania może się różnić w
zależności od funkcji serwera.
 Funkcje wyszukiwania i pomijania mogą się
różnić w zależności od funkcji serwera
 Podczas odtwarzania filmu czas odtwarzania
nie będzie wyświetlany.
 Aby korzystać z funkcji AllShare, umieść to
urządzenie i komputer w tej samej podsieci.
60
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 60
2010-09-14
11:10:38
06
Inne informacje
Inne informacje
Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli występujący
problem nie jest wymieniony poniżej lub zastosowanie poniższych instrukcji nie rozwiązuje problemu,
wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym
sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
Objaw
Sprawdź/rozwiązanie
Nie mogę wyjąć płyty.
• Czy przewód zasilania jest dobrze podłączony do gniazda?
• Wyłącz zasilanie, a następnie włącz ponownie.
Nie można podłączyć iPoda.
• Sprawdź stan złącza i stacji dokującej iPoda.
• Wersję oprogramowania iPoda należy na bieżąco aktualizować.
Odtwarzanie się nie rozpoczyna.
• Sprawdź numer regionu BD/DVD.
Płyty BD/DVD kupione za granicą mogą nie być odtwarzane.
• Urządzenie nie odtwarza płyt CD-ROM i DVD-ROM.
• Sprawdź, czy poziom kontroli rodzicielskiej jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
natychmiast po naciśnięciu
przycisku odtwarzania/pauzy.
• Sprawdź, czy używana płyta nie jest zdeformowana lub nie ma rys na powierzchni.
• Przetrzyj płytę.
Brak dźwięku.
• Brak dźwięku podczas szybkiego odtwarzania, odtwarzania w zwolnionym
tempie oraz odtwarzania stopniowego.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone. Czy ustawienia głośnika
zostały odpowiednio skonfigurowane?
• Sprawdź, czy płyta nie jest poważnie uszkodzona.
Dźwięk słychać tylko z kilku
głośników, nie ze wszystkich 3.
• W przypadku niektórych płyt BD/DVD dźwięk jest odtwarzany tylko z przednich
głośników.
• Sprawdź, czy głośniki są odpowiednio podłączone.
• Wyreguluj głośność.
• Podczas odtwarzania płyty CD, radia lub telewizji dźwięk jest wysyłany tylko do
przednich głośników.
Pilot nie działa.
• Czy pilot jest używany w zasięgu działania pod prawidłowym kątem i w
odpowiedniej odległości od systemu?
• Czy baterie nie są wyczerpane?
• Czy zostały wybrane odpowiednie funkcje trybu (TV/BD) pilota (TV lub BD)?
• Płyta się obraca, jednak nie jest
wyświetlany obraz.
• Jakość obrazu jest niska i są
widoczne drgania obrazu.
• Czy telewizor jest włączony?
• Sprawdź, czy przewody wideo są odpowiednio podłączone.
• Sprawdź, czy płyta nie jest brudna lub poważnie uszkodzona.
• Urządzenie może nie odtwarzać płyt niskiej jakości.
Język ścieżki dźwiękowej i napisy
nie działają.
• Język ścieżki dźwiękowej i napisy nie będą działały, jeśli nie są zawarte na
płycie.
Ekran menu nie jest wyświetlany,
nawet jeśli wybrana została
funkcja menu.
• Sprawdź, czy używana płyta zawiera menu.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 61
61
2010-09-14
11:10:39
Inne informacje
Objaw
Sprawdź/rozwiązanie
Nie można zmienić proporcji
ekranu.
• Płyty 16:9 BD/DVD można odtwarzać w trybie panoramicznym 16:9, 4:3 Letter
Box lub 4:3 Pan-Scan, ale płyty 4:3 BD/DVD mogą być wyświetlane tylko z
proporcjami 4:3. Zapoznaj się z opakowaniem płyty Blu-ray, a następnie
wybierz odpowiednią funkcję.
• Urządzenie nie działa.
(Przykład: zostaje odłączone
zasilanie lub z urządzenia
wydobywa się dziwny hałas.)
• Urządzenie nie działa prawidłowo.
• Wyłącz zasilanie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund
przycisk STOP ( ) na urządzeniu, upewniając się, że w urządzeniu nie ma
płyty.
- Zastosowanie funkcji Zeruj spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych
ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Zapomniano hasła do danego
poziomu kontroli rodzicielskiej.
• Upewniwszy się, że w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund przycisk STOP ( ). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
INIT i wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.
Następnie naciśnij przycisk POWER.
- Zastosowanie funkcji Zeruj spowoduje usunięcie wszystkich zachowanych
ustawień.
Należy z niej korzystać tylko w razie potrzeby.
Brak sygnałów radiowych.
• Czy antena jest prawidłowo podłączona?
• Jeśli wejściowy sygnał antenowy jest słaby, zamontuj zewnętrzną antenę
radiową w miejscu zapewniającym lepszy odbiór.
Podczas odtwarzania dźwięku z
telewizora za pośrednictwem
tego urządzenia nie słychać
dźwięku.
• Jeśli przycisk OTWIERANIA/ZAMYKANIA ( ) zostanie naciśnięty podczas
słuchania dźwięku z telewizora przy korzystaniu z funkcji D.IN lub AUX, zostaną
włączone funkcje BD/DVD, co spowoduje wyciszenie dźwięku z telewizora.
Na ekranie zostanie wyświetlony
komunikat "Niedostępny".
• Funkcji lub czynności nie można teraz dokończyć ponieważ:
1. Oprogramowanie BD/DVD narzuca ograniczenia.
2. Oprogramowanie BD/DVD nie obsługuje danej funkcji (np. Kat patrzenia)
3. Funkcja jest aktualnie niedostępna.
4. Wybrany tytuł, rozdział lub czas wyszukiwania jest poza zasięgiem.
Jeśli ustawiona rozdzielczość
wyjścia HDMI nie jest obsługiwana
przez dany telewizor (np. 1080p),
obraz może nie zostać wyświetlony
na telewizorze.
• Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk STOP ( ) na przednim
panelu, upewniając się wcześniej, że w urządzeniu nie ma płyty. Wszystkie
ustawienia domyślne zostaną przywrócone.
• Po przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych wszystkie dane użytkownika
zapisane w danych BD zostaną usunięte.
Brak wyjścia HDMI.
• Sprawdź połączenie telewizora z gniazdem HDMI tego urządzenia.
• Sprawdź, czy dany telewizor obsługuje rozdzielczość wejścia HDMI 576p(480p)/
720p/1080i/1080p.
Nietypowy ekran wyjścia HDMI.
• Jeśli telewizor nie obsługuje protokołu HDCP (ang. High-bandwidth Digital
Content Protection), na ekranie wyświetlany jest szum cyfrowy.
62
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 62
2010-09-14
11:10:39
06
Inne informacje
Objaw
Sprawdź/rozwiązanie
Funkcja Menedżer
współdzielenia komputera
Foldery współdzielone przy użyciu
funkcji Menedżer współdzielenia
komputera są widoczne, jednak nie
są widoczne pliki.
• Ponieważ wyświetlane są tylko pliki z kategorii Obraz, Muzyka i Film, pozostałe
pliki mogą nie być wyświetlane.
Funkcja AllShare
Odtwarzanie pliku wideo jest
przerywane.
• Sprawdź, czy połączenie z siecią jest stabilne.
• Sprawdź, czy przewód sieciowy jest odpowiednio podłączony i czy sieć nie jest
obciążona.
• Połączenie bezprzewodowe pomiędzy serwerem a urządzeniem jest niestabilne.
Sprawdź połączenie.
Połączenie przy użyciu funkcji
AllShare pomiędzy telewizorem a
komputerem jest niestabilne.
• Adres IP w tej samej podsieci powinien być unikalny. W przeciwnym razie może
dojść do kolizji adresów IP.
• Sprawdź, czy włączona jest zapora ogniowa.
Jeśli tak, wyłącz funkcję zapory ogniowej.
BD-LIVE
Podłączenie serwera BD-LIVE jest
niemożliwe.
• Korzystając z menu Test sieci, sprawdź, czy sieć jest podłączona. (Patrz strona
39).
• Sprawdź, czy nośnik pamięci masowej USB jest podłączony do urządzenia.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE.
Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie danymi BD.
(Patrz strona 34).
• Sprawdź, czy menu Połączenie internetowe BD-LIVE jest ustawione na Zezwól
(wszystkie).
• Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą
usług lub pobierz najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.
Podczas korzystania z usługi
BD-LIVE wystąpił błąd.
• Nośnik pamięci powinien mieć przynajmniej 1 GB wolnego miejsca, aby zapisać
usługi BD-LIVE.
Można sprawdzić dostępny rozmiar poprzez opcję Zarządzanie danymi BD.
(Patrz strona 34).
✎ UWAGA
 W przypadku przywrócenia domyślnych ustawień wszystkie dane użytkownika przechowywane w
bazie danych BD zostaną usunięte.
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 63
63
2010-09-14
11:10:39
Inne informacje
Dane techniczne
Waga
Wymiary
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotności pracy
Stosunek sygnał/szum
Czułość użytkowa
Całkowite zniekształcenie harmoniczne
BD (płyta Blu-ray)
3,5 kg
430 (szer.) x 63 (wys.) x 325 (głęb.) mm
Ogólne
od +5°C do +35°C
od 10 % do 75 %
70 dB
Tuner FM
10 dB
0,5 %
Prędkość odczytu: 4,917 m/s
Prędkość odczytu: 3,49–4,06 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa): 135 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
Płyta
CD: 12cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
Maksymalny czas odtwarzania: 74 min
Prędkość odczytu: 4,8–5,6 m/s
CD: 8 cm (PŁYTA KOMPAKTOWA)
Maksymalny czas odtwarzania: 20 min
1 kanał: 1.0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Wideo kompozytowe
Płyta Blu-ray: 576i (480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Wyjście obrazu
Pr : 0.70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Wideo komponentowe
Pb : 0.70 Vp-p (rezystancja 75 Ω)
Płyta Blu-ray : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
HDMI
Wideo/audio
Wielokanałowy sygnał audio PCM, strumień bitów audio, PCM audio
Moc głośnika przedniego
165W x 2(3Ω)
Moc subwoofera
170W(3Ω)
Wejście analogowe
20 Hz–20 kHz (±3 dB)
Pasmo przenoszenia
Wejście cyfrowe
20 Hz-44 kHz (±3 dB)
Wzmacniacz
Stosunek sygnał/szum
70dB
Separacja kanałów
60dB
Czułość wejścia
(AUX)500mV
2.1-kanałowy system głośników
System głośników
Przedni
Subwoofer
Impedancja
3Ω
3Ω
Zakres częstotliwości
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
Poziom ciśnienia dźwięku
87dB/W/M
88dB/W/M
Głośnik
Moc znamionowa
165W
170W
Moc maksymalna
330W
340W
Przedni : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Ciężar
Przedni : 0,67 kg, Subwoofer : 3,80 kg
*: Znamionowe dane techniczne
- Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Informacje dotyczące źródła zasilania i zużywanej mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
64
Polski
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 64
2010-09-14
11:10:39
Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-C5800_XEO_POL_1013.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2010-10-13
3:57:47
Odpowiednia utylizacja baterii tego produktu
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zwrotu
zużytych baterii).
To oznaczenie na bateriach, przyklejane ręcznie lub wydrukowane na opakowaniu, informuje o tym,
że wyczerpanych baterii tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa
domowego. Jeśli obecne na baterii, symbole chemiczne: Hg, Cd oraz Pb oznaczają, że bateria zawiera
rtęć, kadm lub ołów w ilości przekraczającej poziomy określone w Dyrektywie UE 2006/66. W przypadku
nieodpowiedniego wyrzucenia baterii substancje te mogą zagrażać zdrowiu lub środowisku.
W celu ochrony zasobów środowiska naturalnego i promocji ponownego wykorzystywania materiałów,
należy oddzielić baterie od pozostałych odpadów i oddać do lokalnego, bezpłatnego punktu zwrotu baterii
w celu recyklingu.
Odpowiednia utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Przepisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy z oddzielnymi systemami zbiórki odpadów.)
To oznaczenie znajdujące się na produkcie, akcesoriach lub w jego dokumentacji, wskazuje, że zużytego produktu
i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie należy wyrzucać razem
z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska lub szkody na zdrowiu
spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddzielić te produkty od innych odpadów i poddać je
recyklingowi, aby umożliwić ponowne wykorzystanie materiałów, z jakich jest wytworzone.
Użytkownicy domowi w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu recyklingu tych
produktów w sposób niezagrażający środowisku powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten
produkt lub odpowiednią jednostką administracji rządowej.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą oraz zapoznać się z postanowieniami i warunkami
umowy zakupu.
Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy usuwać razem z innymi odpadami pochodzącymi z
działalności gospodarczej.
HT-C5800_XEO_POL_0914.indd 66
2010-09-14
11:10:40
HT-C5800
2.1CH Blu-ray
Házimozi rendszer
használati útmutató
Használja a képzeletét!
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket
választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a következő honlapon:
www.samsung.com/register
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 1
2010-09-17
9:59:57
Biztonsági információk
Biztonsági figyelmeztetések
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A BURKOLATOT (VAGY A HÁTSÓ
FEDELET).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.
NE NYISSA KI
Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget”
jelez a készüléken belül, amely
áramütést és személyi sérülést okozhat.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉRE ILLESSZE A DUGÓT
MEGFELELŐEN A KONNEKTORBA, ÉS
CSATLAKOZTASSA TELJESEN.
FIGYELMEZTETÉS
• A tűz és az áramütés kockázatának
csökkentésének érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
FIGYELEM
• A készüléket tartsa távol víztől, és folyadékkal töltött
edényeket, például vázát, ne helyezzen a készülékre.
• A tápkábel dugója áramtalanításra használható, ezért
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba
csatlakoztassa.
• A készülék áramtalanításához a tápkábel dugóját ki kell
húzni a konnektorból, ezért a konnektornak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ez a szimbólum a termékre
vonatkozó fontos utasításokat jelöl.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
(1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS).
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.
Az itt megadottól eltérő módon történő
használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a
felhasználót.
FIGYELEM
• LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS A BURKOLAT
KINYITÁSA ÉS A VÉDŐESZKÖZÖK ELTÁVOLÍTÁSA
ESETÉN, NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 2
2010-09-17
10:00:06
Óvintézkedések
• Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján feltüntetettel.
• Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a
szellőzéshez (7,5 - 10 cm).
• Ne helyezze a készléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegedhet.
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére.
• A készülék szállítása előtt ellenőrizze, hogy a lemezfogadó rés üres-e.
• A lejátszó áramtalanításához húzza ki a dugót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem
használja.
• Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a
készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
vezethet.
• Védje a készüléket nedvességtől, túlzott hőtől vagy erős mágneses vagy elektromos mezőket gerjesztő
eszközöktől (pl. hangszórók).
• Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készülék meghibásodott.
• A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték.
• Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket,
várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
• A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak.
Ne dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
TV nézés a 3D funkcióval
A HÁROMDIMENZIÓS KÉPEK MEGTEKINTÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOS
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK. A TV 3D funkciójának használata előtt
figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági információkat.
FIGYELMEZTETÉS
• Előfordulhat, hogy háromdimenziós filmek megtekintése közben valaki rosszul lesz, például szédül, hányingere
lesz vagy megfájdul a feje. Ha hasonló tüneteket észlel, hagyjon fel a 3D film megtekintésével, vegye le a
háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le.
• Ha hosszú ideig néz háromdimenziós képeket, elfáradhat a szeme. Ha úgy érzi, hogy elfáradt a szeme, hagyjon
fel a 3D film megtekintésével, vegye le a háromdimenziós aktív szemüveget, és pihenjen le.
• Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 3D funkciót. Ha a gyerekek szemfáradtságra,
fejfájásra, szédülésre vagy hányingerre panaszkodnak, gondoskodjon róla, hogy hagyják abba a 3D film
megtekintését, és pihenjenek le.
• Ne használja a háromdimenziós aktív szemüveget a rendeltetésétől eltérő célokra (például általános szemüveg,
napszemüveg, védőszemüveg stb. helyett).
• Ne használja a 3D funkciót vagy a háromdimenziós aktív szemüveget helyváltoztatás közben. Ha helyváltoztatás
közben használja a 3D funkciót vagy a háromdimenziós aktív szemüveget, sérülést szenvedhet, mivel könnyen
nekimehet valaminek, megbotolhat és/vagy eleshet.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 3
2010-09-17
3
10:00:07
Biztonsági információk
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és
tárolásával kapcsolatban
A lemezen kisebb karcolások is ronthatják a hang
és kép minőségét, és a kép ugrálását okozhatják.
A lemezek kezelése során legyen óvatos, ne
karcolja meg a felületet.
A lemezek megfelelő kezelése
• Ne érjen a lemez lejátszható oldalához.
• A lemezt az élénél fogva tartsa,
hogy ne kerülhessen ujjlenyomat a
felületére.
• Ne ragasszon semmit a lemezre.
A lemezek tárolása
• Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen
• Tárolja hűvös, jól szellőző helyen
• Tartsa tiszta lemeztartó tokban.
Tárolja függőlegesen.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ne hagyja, hogy a lemezek
beszennyeződjenek.
 Ne használjon repedt vagy karcos lemezeket.
Licenc
• „A készülék USA szabadalmak és a Rovi Corporation
más szellemi tulajdonjogai által védett másolásvédelmi
technológiát tartalmaz. Visszafejteni vagy dekódolni
tilos.”
• A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® egy digitális
videó formátum, amelyet a DivX,Inc hozott
létre. Ez egy hivatalosan DivX-tanúsított
készülék, amely képes DivX videók lejátszására. A www.
divx.com honlapon további információkat és
szoftvereket találhat a fájlok DivX formátumra történő
konvertálásához.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt
a DivX Certified® készüléket regisztrálni kell, ha DivX
Video-on-Demand (VOD) tartalmakat szeretne lejátszani
vele. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a
DivX VOD pontot a készülékbeállítási menüben. A vod.
divx.com oldalon végezze el a regisztrációt ezzel a
kóddal, és ugyanott többet is megtudhat a DivX VOD-ról.
DivX tanúsított DivX videók lejátszására HD 1080p-ig,
prémium tartalmakat is beleértve.
• Az iPod az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más
országokban.
Az iPhone az Apple Inc. védjegye.
• A "Blu-ray 3D" és a "Blu-ray 3D" emblémák a Blu-ray
Disc Association védjegyei.
A lemezek kezelése és tárolása
Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje tisztára puha ruhával.
• Tisztításkor a lemezt törölje a középponttól
kifelé
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden
jog fenntartva.
✎ MEGJEGYZÉS
 Páralecsapódás képződhet, ha meleg levegő éri a
készülék belsejében lévő hideg alkatrészeket. Ha
páralecsapódás képződik a készülékben, nem fog
megfelelően működni. Ilyenkor vegye ki a lemezt, és
hagyja állni a készüléket 1-2 órát bekapcsolva.
4
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 4
2010-09-17
10:00:07
Tartalom
ELŐKÉSZÜLETEK
7
8
12
13
13
14
15
Az útmutatóban használt ikonok
Lemeztípusok és jellemzőik
Tartozékok
Leírás
Az elülső panel
Hátsó panel
Távirányító
CSATLAKOZTATÁS
17
19
20
21
22
23
24
A hangszórók csatlakoztatása
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
Az FM antenna csatlakoztatása
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Külső eszközök audió csatlakoztatása
Csatlakoztatás a hálózathoz
A toroidos ferritmag felszerelése a készülék tápkábelére
BEÁLLÍTÁSOK
25
26
27
27
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
39
39
39
40
40
40
Használat előtt (Initial Settings)
A menü használata
Kijelző
3D
TV képarány
BD Wise funkció
Felbontás
HDMI formátum
Movie Frame (24Fs)
Progresszív mód
Kimerevítési mód
HDMI mély színek
Audió
Hangszóró beállítások
EQ Optimalizáló
HDMI Audió
Digitális kimenet
Dinamikus tartomány szabályozása
AV Sync
Rendszer
Kezdeti beállítások
Internet@TV képernyőméret
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD adatok kezelése
Óra
DivX(R) regisztráció
DivX(R) deaktiválás
Hálózat beállítása
Hálózati beállítások
Hálózat állapota
BD-Live Internet kapcsolat
Nyelv
Biztonság
Szülői értékelés
Jelszó módosítása
2
7
17
25
2
3
4
MAGYAR
4
4
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Óvintézkedések a lemezek kezelésével és tárolásával
kapcsolatban
Licenc
Copyright
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 5
2010-09-17
5
10:00:07
Tartalom
BEÁLLÍTÁSOK
40
40
40
40
40
41
41
41
Általános
Háttér
Elülső kijelző
Be- és kikapcsolási hang
Fényeffektus
Támogatás
Szoftverfrissítés
Samsung kontakt
ALAPFUNKCIÓK
42
42
43
44
44
45
47
49
50
51
52
53
Lemez lejátszása
A lemezmenü /cím menü /helyi menü használata
A Keresés és Ugrás funkciók használata
Lassú lejátszás/Léptetés
Ismétlés
A TOOLS gomb használata
Zenehallgatás
Hang mód
Kép lejátszása
Lejátszás USB adathordozóról
Rádió hallgatása
iPod használata
HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁSOK
55
59
59
59
Az Internet@TV használata
BD-LIVE™
Szoftver frissítés értesítés
Az AllShare funkció használata
EGYÉB INFORMÁCIÓK
61
64
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
40
42
55
61
•
Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges
megjelenésétől.
•
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
a. szerelőt hív, de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót)
b. szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
•
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
6
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_1026.indd 6
2010-10-26
2:12:46
01
Előkészületek
Előkészületek
Az útmutatóban használt ikonok
Tekintse át a következőket az útmutató elolvasása előtt.
Rövidítés
Embléma
Ikon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Meghatározás
BD-ROM lemezeken elérhető funkciót jelöl.
BD-RE formátumban rögzített BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-VIDEO lemezeken elérhető funkciót jelöl.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Rögzített és lezárt DVD+RW vagy DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken
elérhető funkciót jelöl.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB
adathordozó
-
FIGYELEM
-
MEGJEGYZÉS
-
Gyorsbillentyűk
-
o
w
G
x
F
!
✎
Audió CD-RW/-R (CD-DA formátumú) lemezeken elérhető funkciót jelöl.
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken
vagy USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
JPEG felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy
USB adathordozón elérhető funkciót jelöl.
DivX felvételeket tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R lemezeken vagy USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
USB adathordozó esetén elérhető funkciót jelöl.
Olyan helyzet, ahol egy funkció nem működik, vagy a beállítások törlődnek.
Tippek vagy javaslatok a funkciók használatához.
Közvetlen és gyors hozzáférés a funkciókhoz a távirányító egyes
gombjaival.
• A készülék csak a PAL színrendszerrel kompatibilis.
• NTSC lemezek nem játszhatók le.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 7
2010-09-17
7
10:00:07
Előkészületek
Lemeztípusok és jellemzőik
A lejátszható lemezeket jelölő
emblémák
Blu-ray lemez kompatibilitás
A Blu-ray egy új, fejlődő formátum. Ezért problémák is
lehetnek a lemezek kompatibilitásával. Nem minden
lemez kompatibilis és nem minden lemez lejátszható.
További információkat a jelen Útmutató Lemeztípusok és
jellemzők című részében talál. Ha kompatibilitási
problémákat tapasztal, forduljon a helyi Samsung
ügyfélszolgálathoz.
Blu-ray Disc
3D Blu-ray lemez
Dolby Digital Plus
PAL műsorszórási
rendszer, U.K,
Franciaország,
Németország stb.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók
le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és
képarány-beállítás nem működnek. A lemezekről
információk a lemez dobozán találhatók. Olvassa
el, ha szükséges.
 Ne hagyja, hogy a lemezek beszennyeződjenek
vagy megkarcolódjanak. Ha ujjlenyomatok,
szennyeződések, karcok vagy cigarettafüstnyomok kerülnek a lemezre, nem lehet majd
lejátszani.
 BD-Java lemez lejátszása esetén a betöltés
hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók
lassabbak lehetnek.
Nem lejátszható lemeztípusok
•
•
•
•
•
•
HD DVD Disc
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R lemez tartalomkészítéshez.
DVD-RW(VR módban)
Super Audio CD(kivéve a CD réteg)
DVD-ROM/PD/MV-Disc, stb. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• A CDG-k esetén csak auidó játszható le,
grafika nem.
✎ MEGJEGYZÉS
 Nem minden, régión kívül kapható kereskedelmi és
BD-LIVE
DVD lemez játszható le a készüléken. Amikor ezeket
a lemezeket próbálja lejátszani, vagy a „ Cannot read
this disc. Please check the regional code of the
disc.” üzenet jelenik meg.
 A nem DVD Video formátumban rögzített DVD-R/RW lemezek nem játszhatók le.
8
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 8
2010-09-17
10:00:08
01
Lemeztípusok
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
BD-ROM
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
Lemeztípus Régiókód
Terület
Előkészületek
Régiókódok
Blu-ray csak olvasható memória. A BD-ROM lemez
előre rögzített adatokat tartalmaz. Bár a BD-ROM
lemez bármilyen formátumú adatot tartalmazhat, a
legtöbb BD-ROM nagyfelbontású filmet tartalmaz,
amely a készülékkel lejátszható. A készülékkel az
előre rögzített gyári BD-ROM lemezek lejátszhatók.
BD-RE/BD-R
Blu-ray
DVD-VIDEO
A
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
B
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
C
India, Kína, Oroszország, Középés Dél-Ázsia.
1
USA, USA területei és Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, KözépAmerika, Ausztrália, Új-Zéland,
Csendes-óceáni szigetek, Karibszigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa,
India, Afrika nagy része, ÉszakKorea, Mongólia
6
Kína
Újraírható Blu-ray lemez/Írható Blu-ray lemez
A BD-RE/BD-R az ideális formátum adatmentések
vagy személyes videók rögzítésére.
DVD-VIDEO
• A DVD-lemez 135 percnyi képet, 8 audió nyelvet, és
32 feliratnyelvet tartalmazhat. MPEG-2 képtömörítési
eljárást és Dolby Digital surround hangot biztosít, kiváló
képminőséggel.
• Kétrétegű DVD lemezek lejátszása során az első
rétegről a másodikra történő átváltáskor a hang és a
kép pillanatra megszakadhat.
Ez nem jelent hibás működést.
• A Videó módban rögzített és lezárt DVD-RW/-R
lemez DVD-Videó lesz. Az előre rögzített (gyártott),
filmet tartalmazó, kereskedelmi DVD-k szintén
DVD-Videók. A készülékkel lejátszhatók az előre
rögzített, filmet tartalmazó, kereskedelmi DVD
lemezek (DVD-Videó lemezek).
DVD-R/-RW
• A Videó módban rögzített és lezárt DVD-R/-RW
lemez DVD-Videó lesz. A lejátszási lehetőség az
írási módszertől is függ.
• A készülék lejátssza a Samsung DVD
videófelvevővel rögzített és lezárt DVD-R
lemezeket.
• Csak Videó módban rögzített és lezárt DVD-RW
lemezek játszhatók le.
DVD+RW
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel
rögzített DVD+RW lemezeket. A lejátszási
lehetőség az írási módszertől is függ.
DVD+R
• A készülék lejátssza a DVD videófelvevőkkel rögzített
és lezárt DVD+R lemezeket. A lejátszási lehetőség az
írási módszertől is függ.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 9
2010-09-17
9
10:00:09
Előkészületek
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Az audió lemezen 44.1kHz PCM Audió van rögzítve.
• A készülékkel CD-DA formátumú audió CD-R
lemezek és CD-RW lemezek játszhatók le.
• Előforudlhat, hogy a rögzítés módjától függően egyes
CD-R vagy CD-RW lemezek nem játszhatók le.
A DivX videó fájlformátumot a Microsoft fejlesztette ki, és
az MPEG4 tömörítési technológiával valós időben
biztosít audió és videó jeleket az interneten.
Az MPEG4 videó kódolására, az MP3 pedig audió
kódolására alkalmas, amelyekkel a felhasználók közel
DVD minőségben élvezhetik a képet és a hangot is.
CD-R/-RW
Támogatott formátumok (DivX)
• Használjon 700MB(80 perces) CD-R/-RW lemezt.
Ha lehetséges, ne használjon 800MB-os (90 perces)
vagy nagyobb lemezeket, mert előfordulhat, hogy nem
lehet őket lejátszani.
• Ha a CD-R/-RW lemezt nem zárta le, a lejátszás
elkezdése lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy egyes
fájlok nem lesznek lejátszhatók.
• Egyes CD-R/-RW lemezek nem játszhatók le a felvételt
rögzítő eszköztől függően. A CD-ről készített CD-R/-RW
adathordozók lejátszhatósága a tartalomtól és a
lemeztől függ.
Ez a készülék csak a következő média formátumokat
támogatja.
Ha nem támogatott az audió és a videó formátum is, a
kép vagy a hang szaggatott lehet.
Lemezformátumok
Támogatott videó formátumok
Formátum
Támogatott verziók
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Támogatott audió formátumok
Formátum
Bitsebesség
Mintavételi
frekvencia
MP3 lemezek használata
MP3
80~384kbps
44.1khz
• UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített CDR/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak “.mp3” vagy “.MP3” kiterjesztésű MP3 fájlok
játszhatók le.
• A lejátszható bitsebesség-tartomány: 56 Kbps - 320
Kbps.
• A lejátszható mintavételi sebességek: 32KHz - 48KHz.
• A készülék maximum 1500 fájlt és almappát tud kezelni
egy mappában. A változó bitsebességű (VBR)
formátumban rögzített MP3 fájlok lejátszása szakadozó
lehet.
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
JPEG lemezek használata
• UDF, ISO9660 vagy JOLIET formátumban rögzített CDR/-RW, DVD-RW/-R lemezek játszhatók le.
• Csak ".jpg", ".JPG", ".jpeg" vagy "JPEG" kiterjesztésű
JPEG fájlok jeleníthetők meg.
• A progresszív JPEG formátum támogatott.
DVD-RW/-R (V)
• Ez az a formátum, amit a DVD-RW vagy DVD-R lemezre
történő adatrögzítéshez használnak. A készülék lezárt
lemezeket játszik le.
• Ha Videó módban készített, más gyártmányú készülékkel
írt és nem lezárt lemez nem játszható le a készülékkel.
10
• A DTS formátumban létrehozott DivX audió és
videó fájlok csak max. 6Mps sebességet
támogatnak.
• Képarány: Bár az alapértelmezett DivX felbontás
640x480 pixel (4:3), a készülék 800x600 (16:9)
pixelt is támogat. A 800-nál nagyobb TV
felbontások nem támogatottak.
• A 48khz vagy 320kbps-nál nagyobb mintavételi
frekvenciájú lemezek lejátszásakor a kép remeghet a
képernyőn.
• A Qpel és gmc formátumokat nem támogatja.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC jelfolyam
• A következő kiterjesztésű Videófájlok játszhatók
le: : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .
MP4
✎ MEGJEGYZÉS
 Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek
lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és
a képfrissítési sebességtől függően.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 10
2010-09-17
10:00:09
01
Előkészületek
Támogatott fájlformátumok
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
*.avi
Videó kodek
Audió kodek
Felbontás
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Támogatott zenefájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
Audió kodek
Támogatott tartomány
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
WMA 10-es verzió kompatibilis
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között
minden bitsebesség
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 11
11
2010-09-17
10:00:09
Előkészületek
10) Minél nagyobb a kép mérete, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
11) A kereskedelmi webhelyekről letöltött DRM-el
ellátott MP3 fájlok nem játszhatók le.
12) Külső HDD eszközöket a készülék nem
támogat.
13) Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB
csatlakozással kapcsolatban
Támogatott eszközök:
USB adathordozók, MP3 lejátszók, digitális
fényképezőgépek, USB kártyaolvasók
1) A 125 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
2) 300 KB-nál nagyobb feliratfájlok nem jelennek
meg megfelelően.
3) Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem
kompatibilisek a termékkel.
4) A FAT16 és FAT32 fájlrendszerek
támogatottak.
• (Az NTFS fájlrendszer nem támogatott.)
5) A fotó (JPEG), zene (MP3) és videófájlok neve
koreai vagy angol lehet. Ellenkező esetben a
fájl nem játszható le.
6) Csatlakoztassa közvetlenül a termék USB
portjához. Más kábellel történő
csatlakozáskor az USB kompatibilitással
probléma lehet.
7) Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
8) A PTP protokoll a digitális
fényképezőgépeknél nem támogatott.
9) Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
Formátum
Állókép
Zene
Fájl neve
Fájl kiterjesztése
Bitsebesség
Verzió
Pixel
Mintavételi frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
Tartozékok
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Videókábel
12
FM antenna
iPod dokkoló
Használati útmutató
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Távirányító / Elemek (AAA
méretű)
Toroidos ferritmag
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 12
2010-09-17
10:00:09
01
Előkészületek
Leírás
Az elülső panel
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
BEKAPCSOLÓ GOMB (
6
FUNKCIÓ GOMB
7
HANGOLÁS LEFELÉ ÉS UGRÁS GOMB
8
9
STOP GOMB
A lejátszás megállítása
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
Lemez lejátszása vagy szüneteltetése.
10
HANGOLÁS FELFELÉ ÉS UGRÁS GOMB
Ugrás a következő címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása felfelé.
11
HANGERŐSZABÁLYOZÓ
Hangerő beállítása.
12
USB PORT
Ide csatlakoztatható az USB tárolóeszköz, amely adathordozóként használható BD-LIVE
csatlakoztatáskor. Használható eszközszoftver-frissítésekhez, MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4 lejátszáshoz.
)
A készülék be- és kikapcsolása
LEMEZ TÁLCA
Ide kell behelyezni a lemezeket.
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
A távirányító jeleit érzékeli.
KIJELZŐ
A lejátszási állapotot, időt stb. jeleníti meg.
NYITÁS / ZÁRÁS GOMB
A lemeztálcát nyitja és csukja.
A kiválasztható módok a következők:
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Ugrás az előző címre/fejezetre/műsorszámra.
FM frekvenciasáv hangolása lefelé.
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 13
13
2010-09-17
10:00:10
Előkészületek
Hátsó panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
2.1 CSATORNA HANGSZÓRÓ KIMENETI
ALJZATOK
Az első, subwoofer hangszórók csatlakoztatásához.
2
HŰTŐVENTILÁTOR
A hűtőventilátor hideg levegőt biztosít a készüléknek a túlhevülés
elkerülésére és a bekapcsolás után folyamatosan működik.
3
iPod ALJZAT
Ide csatlakoztathatja az iPod dokkolót.
4
FM 75Ω KOAX ALJZAT
FM antenna csatlakoztatásához.
5
KÜLSŐ DIGITÁLIS OPTIKAI BEMENETI
ALJZATOK (OPTICAL)
Külső, digitális kimenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására.
6
HDMI IN ALJZATOK
HDMI kábellel csatlakoztatott digitális videó és audió jelek
fogadására.
7
HDMI OUT ALJZAT
Csatlakoztassa ezt a kimenetet a HDMI kábel segítségével a TV
HDMI bemenetéhez, így a filmet a lehető legjobb minőségben
nézheti meg.
8
WIRELESS LAN ALJZAT
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (55-60.o.), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható vezeték nélküli LAN adapterrel.
9
LAN CSATLAKOZÓ
Hálózat-alapú szolgáltatásokhoz (55-60.o.), BD-LIVE és
szoftverfrissítésekhez használható hálózati kapcsolattal.
10
AUX IN ALJZATOK
Külső eszköz (pl. videómagnó) 2 csatornás analóg kimenetének
csatlakoztatásához.
11
COMPONENT VIDEO OUT ALJZATOK
Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót
csatlakoztathat.
12
VIDEO OUT ALJZAT
A készülék VIDEO OUT kimenetét csatlakoztassa a TV videó
bemeneti aljzatához (VIDEO IN).
! FIGYELEM
 A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés
biztosításához.
 Ne takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat.
14
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 14
2010-09-17
10:00:11
01
Előkészületek
Távirányító
A távirányító bemutatása
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
A készülék be- és kikapcsolása.
Ha a Házimozi vagy a TV módot a
távirányítón szeretné váltani, figyelje a
gomb LED színét.
- Házimozi: Narancssárga
- TV: Zöld
A szám gombokkal opciók választhatók ki.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Cím, fejezet, műsorszám vagy
lemez ismétlése.
Keresés előre vagy hátra.
Léptetés előre vagy hátra.
Lemez lejátszás szüneteltetése.
Lemez lejátszása/leállítása.
Hang ideiglenes némítása.
MUTE
Hangerő beállítása.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
A lemezmenü megjelenítése.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Az Eszköz menü megjelenítése.
Menüpontok kiválasztása, beállítás
értékének megadása.
A készülék menüje és néhány Bluray funkció használható ezekkel a
gombokkal.
Különböző Internet@TV
szolgáltatások elérése.
5.1 csatornás hangrendszer
hatását kelti a hallgatóban.
Az automatikus kikapcsolás
idejének beállítása.
REPEAT
Teljes képernyő megjelenítése TV-n.
Visszatérés az előző menüpontba.
A lemeztálca nyitása és
becsukása.
9
FULL SCREEN
Megnyomásával a főmenübe
léphet.
Módválasztó gomb.
vagy
A TV videó mód kiválasztása.
Aktív FM csatornák keresése és
csatornaváltás.
A subwoofer hangerejének
beállítása.
Belépés a helyi/főcím menübe.
Lejátszási információk
megjelenítése Blu-ray/DVD lemez
esetén.
Kilépés a menüből.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Programozott rádiócsatorna
kiválasztása.
MONO vagy STEREO kiválasztása
rádióvétel esetén.
Hangerő szabályozása és
stabilizálása. (Digitális jelfeldolgozó
processzor)
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 15
15
2010-09-17
10:00:11
Előkészületek
Elemek behelyezése a távirányítóba
* Elem mérete: AAA
TV márkák és kódok listája
Márka
Kód
Márka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ MEGJEGYZÉS
 Az elemek “+” és “–” érintkezőinek megfelelő
helyzetét az elemtartóban látható ábra mutatja.
 Tipikus TV-használat esetén az elemek kb. egy
évig tartanak.
 A távirányító kb. 7 méter távolságról működik
egyenes vonalban.
A távirányító beállítása
A távirányítóval a televíziókészülék bizonyos
funkcióit is irányíthatja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
✎ MEGJEGYZÉS
 A távirányító nem minden márkájú TV-vel
működik. Előfordulhat az is, hogy az adott TV
nem minden funkcióját működteti.
 A távirányító alapértelmezésben Samsung TVkhez használható.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
A TV vezérlése a távirányítóval
1. Állítsa a távirányítót TV módba a BD RECEIVER/
TV gombbal.
2. Nyomja meg a POWER gombot a TV
bekapcsolásához.
3. A POWER gomb lenyomva tartása mellett írja
be a TV márkájának megfelelő kódot.
• Ha egynél több kód szerepel a táblázatban
az adott TV-hez, írja be őket egyenként,
hogy kiderüljön, melyik jó.
• Például : Samsung TV esetén
A POWER gomb lenyomva tartása mellett a
szám gombokkal írja be a 00, 15, 16, 17 vagy
40 számot.
4. Ha a TV kikapcsol, a beállítás megtörtént.
• A TV-hez használhatja a TV POWER,
VOLUME, CHANNEL és számgombokat (0~9).
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 16
2010-09-17
10:00:12
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás
Ez a szakasz bemutatja a készülék külső eszközökhöz történő csatlakoztatási módjait.
A készülék mozgatása vagy telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
A hangszórók csatlakoztatása
SW
A képernyőátmérő 2,5 - 3-szorosának megfelelő távolság
A készülék elhelyezése
Helyezze állványra, szekrényre, vagy a TV
állvány alá.
A hallgatási pozíció kiválasztása
A hallgatási pozíció legyen a TV-től a TV képernyő átmérőjének 2,5-3-szorosának megfelelő távolságra.
Példa: : 32”-os TV esetén 2-2,4 m
55”-os TV esetén 3,5-4 m
Első hangszórók ei
Ezeket a hangszórókat a hallgatási pozíció előtt helyezze el, befelé
fordítva (kb. 45°-ban). Úgy helyezze el őket, hogy a tweeterek
fülmagasságban legyenek.
Subwoofer g
A subwoofer elhelyezésével kapcsolatban nincs követelmény. Bárhová
elhelyezheti.
! FIGYELEM




Ne hagyja a gyermekeket játszani a hangszórókkal. Megsérülhetnek, ha egy hangszóró leesik.
A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polaritásra (+/ –).
Ne engedje, hogy gyerekek nyúljanak a subwoofer hangszóró furataiba, vagy tárgyakat helyezzenek el benne.
Ne akassza fel a subwoofer hangszórót a falra a furatán keresztül.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha egy hangszórót közel helyez a TV-hez, a színek torzulhatnak a hangszóró által keltett mágneses mező
miatt. Ilyenkor helyezze távolabb a hangszórót a TV-től.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 17
17
2010-09-17
10:00:12
Csatlakoztatás
A hangszóró részei
(L)
(R)
ELSŐ
SUBWOOFER
HANGSZÓRÓKÁBEL
A hangszórók csatlakoztatása
1. Nyomja le a hangszóró csatlakozó gombját.
2. Dugja be a fekete vezetéket a fekete csatlakozó furatába (–), a piros
vezetéket pedig a piros (+) csatlakozó furatába, majd engedje fel a
gombot.
3. Csatlakoztassa a hangszóróvezeték megfelelő színű dugóit a készülék
hátulján található, megfelelő színű aljzatokba.
Első hangszóró (R)
Fekete
Piros
Első hangszóró (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 18
2010-09-17
10:00:13
02
A HDMI egy szabványos, digitális interfész, amely TV, projektor, DVD lejátszó, Blu-ray lejátszó, beltéri egység
és egyéb eszközök csatlakoztatására alkalmas.
A HDMI-vel elkerülhető az analóg átalakítással együtt járó jelveszteség, így a digitális videó és audió jelek
minőségveszteség nélkül használhatók fel.
DVD vagy Blu-ray lejátszó
Csatlakoztatás
Külső eszközök/TV csatlakoztatása HDMI-vel
SAT (műholdas/beltéri egység)
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI OUT : Csatlakoztatás TV-hez HDMI-kábellel (LEGJOBB MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI
IN aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-től függően előfordulhat, hogy egyes HDMI felbontások nem használhatók.
 Ha HDMI-kábelt csatlakoztat vagy bont CD-DA, MP3 vagy JPEG fájl lejátszása közben, a lejátszás
abbamarad.
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE gombot, és
válassza ki a HDMI-t a TV külső jelforrásának.
 3D technológiájú videók megtekintéséhez HDMI-kapcsolattal kell rendelkezie.
 A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a Mély szín menüpontot.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 19
19
2010-09-17
10:00:15
Csatlakoztatás
HDMI IN : Csatlakoztatás külső komponenshez HDMI-kábellel
1. Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI IN aljzatba, és a digitális eszköz HDMI
OUT aljzatába.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a HDMI. IN1 vagy HDMI. IN2 bemenetet.
A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
HDMI Auto felismerés
A készülék videókimenete automatikusan átvált HDMI módba, ha bekapcsolás előtt HDMI kábelt
csatlakoztat hozzá. A használható HDMI felbontásokat a 29. oldalon találja meg.
• Ez a funkció nem használható, ha a HDMI kábel nem támogatja a CEC szabványt.
• A HDMI csatlakozás leírása
- A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
- Ha a TV nem támogatja a HDCP-t, zaj jelenik meg a képernyőn.
• Mi a HDCP?
A HDCP (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem) egy olyan rendszer, amely a HDMI-kábelen küldött BD/
DVD videók digitális tartalmát védi a másolás ellen. Biztonságos digitális kapcsolatot nyújt a videó jelforrás
(számítógép, DVD stb.) és a megjelenítő eszköz (TV, projektor) között. A tartalmat a jelforrást biztosító eszköz
kódolja, így megakadályozza az illegális másolatok készítését.
! FIGYELEM
 Az Anynet+ funkció csak akkor működik, ha HDMI-kábelt csatlakoztat a készülék HDMI OUT
kimenetére.
Az FM antenna csatlakoztatása
FM antenna (tartozék) 1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM
75 COAXIAL aljzatba.
2. Lassan vigye körbe az antennát, amíg talál egy
olyan helyet, ahol a vétel megfelelő, majd
rögzítse a falhoz vagy stabil felülethez.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
✎ MEGJEGYZÉS
 A készülék nem képes az AM csatornák vételére.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 20
2010-09-17
10:00:16
02
Csatlakoztatás
A videókimenet csatlakoztatása a TV-hez
Piros Kék
LAN
Zöld
1. MÓDSZER
COMPONENT OUT
2. MÓDSZER
Sárga
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1. MÓDSZER: Komponens Videó (JOBB MINŐSÉG)
Ha a televízió rendelkezik Komponens videó bemenettel, csatlakoztassa a Komponens videókábelt
(nem tartozék) a készülék hátulján a Komponens videó kimenetre (Pr, Pb és Y) valamint a TV
Komponens videó bemenetére.
✎ MEGJEGYZÉS
 Többféle felbontásból választhat, például 1080i, 720p, 576p(480p) és 576i(480i), a lemeztípustól függően.
(Lásd: 29. oldal)
 A tényleges felbontás eltérhet a Beállítási menütől, ha a Komponens és HDMI-kábelt is csatlakoztatja.
A felbontás a lemeztől függően is eltérő lehet (29. oldal).
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI, komponens
vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE gombot, és
válassza ki a COMPONENT-et a TV külső jelforrásának.
 Ha DVD lejátszásakor a HDMI és Komponens aljzatokat is csatlakoztatja, és kiválasztja a Komponens 1080p,
1080i, 720p vagy 576p(480p) módot, a megjelenítési beállítások menüben a kimeneti felbontás a 1080p,
1080i, 720p vagy 576p(480p) lesz.
A tényleges felbontás 576i(480i).
2. MÓDSZER: Kompozit videó (JÓ MINŐSÉG)
Csatlakoztassa a mellékelt videókábelt a készülék hátulján a VIDEO OUT aljzatába és a TV VIDEO IN
aljzatába.
✎ MEGJEGYZÉS
 A VIDEO jelforrás kimenete mindig 576i(480i) felbontású lesz a Beállítás menüben megadott értéktől
függetlenül. (Lásd: 29. oldal)
 A videócsatlakoztatás után állítsa be a TV videóbemenetét a készülék videókimenetére (HDMI,
komponens vagy kompozit).
A TV bemeneti jelforrásának kiválasztásáról továbbiakat a TV használati útmutatójában talál.
 Ha beállította a készülék távirányítóját a TV vezérléséhez, akkor nyomja meg a TV SOURCE
gombot, és válassza ki a VIDEO-t a TV külső jelforrásának.
! FIGYELEM
 Ne csatlakoztassa a készüléket videómagnón keresztül. A videómagnón át vezetett videójeleket
befolyásolhatják a szerzői jogi védelmi rendszerek, és a kép torzított lesz a képernyőn.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 21
21
2010-09-17
10:00:16
Csatlakoztatás
Külső eszközök audió csatlakoztatása
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Optikai kábel
(nem tartozék)
Set-Top Box
OPTIKAI
AUX IN
Piros
VIDEO OUT
Fehér
Audió kábel
(nem tartozék)
Ha a külső analóg eszköznek
csak egy audió kimenete van,
csatlakoztassa a bal vagy a
jobb aljzathoz.
VCR
AUX
OPTIKAI : Külső digitális eszköz csatlakoztatása
Digitális jelforrások, mint például kábeles egység/műholdas egység (beltéri egység).
1. Kösse össze a készülék Digitális bemeneti aljzatát (OPTICAL) a külső digitális eszköz Digitális
kimeneti aljzatával.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki a D.IN bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A kábeltévé/műholdas beltéri egység jelének megtekintéséhez a videókimenetét a TV-hez kell csatlakoztatni.
 A készülék 32kHz és magasabb digitális mintavételi frekvenciájú külső digitális eszközöket támogat.
 A készülék csak a DTS és Dolby digitális audiót támogatja; a bitstream típusú MPEG audiót nem támogatja.
AUX : Külső analóg eszköz csatlakoztatása
Analóg jelforrások, mint például videómagnó.
1. Csatlakoztassa a készülék AUX IN (Audio) aljzatát a külső analóg eszköz Audió kimenetéhez.
• A megfelelő színű csatlakozókat csatlakoztassa.
2. A FUNCTION gombbal válassza ki az AUX bemenetet.
• A kiválasztható módok a következők : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ MEGJEGYZÉS
 A videómagnó Videó kimenete csatlakoztatható a TV-hez, a videómagnó audió kimenete pedig a
készülékhez.
22
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 22
2010-09-17
10:00:17
02
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás a hálózathoz
A készülék lehetővé teszi az olyan hálózat-alapú szolgáltatások (55-60. oldal) igénybevételét, mint az
Internet@TV és a BD-LIVE, valamint a szoftver-frissítések fogadását a hálózatról. A csatlakoztatáshoz
javasoljuk AP (hozzáférési pont) vagy IP router használatát. Az útválasztóhoz történő csatlakozásról
továbbiakat az útválasztó használati útmutatójában talál, illetve forduljon a gyártójához.
Kábeles hálózat
1. A közvetlen LAN kábelt (UTP kábel) csatlakoztassa a készülék LAN aljzatába és a modem LAN
aljzatába.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (lásd a 36. oldalt)
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Router
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
Szélessávú modem
vagy
Szélessávú
szolgáltatás
Hálózati kapcsolat PC-vel az
AllShare funkció használatához
(lásd az 59~60. oldalon)
✎ MEGJEGYZÉS
 Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az
internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
 DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz.
 Az AllShare funkció használatához a számítógépnek csatlakozva kell lennie a hálózathoz az ábrán látható módon.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 23
23
2010-09-17
10:00:18
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli hálózat
Csatlakozhat a hálózathoz vezeték nélküli IP megosztóval is.
1. Vezeték nélküli kapcsolathoz vezeték nélküli AP/IP útválasztóra van szükség. Csatlakoztassa a
vezeték nélküli LAN adaptert a készülék hátulján lévő Wireless LAN Adapter csatlakozóhoz.
2. Állítsa be a hálózati opciókat. (lásd a 36. oldalt)
Szélessávú szolgáltatás
LAN
COMPONENT OUT
OUT
AUX IN
WIRELESS LAN
VIDEO OUT
Vezeték nélküli IP megosztó
PC
Vezeték nélküli
LAN adapter
(nem tartozék)
✎ MEGJEGYZÉS
Hálózati kapcsolat PC-vel az
AllShare funkció használatához
(lásd az 59~60. oldalon)
 A készülék csak a Samsung gyártmányú vezeték nélküli LAN adaptereket támogatja. (nem tartozék) (Modellnév: WIS09ABGN).
- A Samsung vezeték nélküli LAN adapter külön megvásárolható. Vásárláshoz forduljon a Samsung Electronics kereskedőhöz.
 A vezeték nélküli IP megosztónak támogatnia kell az IEEE 802.11 a/b/g/n szabványt. (a vezeték nélküli hálózat stabil
működéséhez az n javasolt.)
 A vezeték nélküli LAN hálózat felépítéséből adódóan interferenciát okozhat a felhasználási körülményektől függően (AP
teljesítmény, távolság, akadályok, egyéb rádiós eszközök interferenciája stb.).
 A vezeték nélküli IP megosztót kapcsolja infrastruktúra módba. Az ad-hoc mód nem használható.
 A biztonsági kulcs alkalmazásakor (a vezeték nélküli IP megosztóhoz) csak a következők használhatók.
1) Hitelesítés módja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Titkosítás típusa: WEP, AES
 Az AllShare funkció használatához a számítógépnek csatlakozva kell lennie a hálózathoz az ábrán látható módon.
A toroidos ferritmag felszerelése a készülék tápkábelére
A ferritmag tápkábelre történő felszerelésével megakadályozható az RF rádióinterferencia káros
hatása.
1. Húzza ki a ferritmag fülét és nyissa ki.
2.. Hurkolja át kétszer a tápkábelt.
3.. Helyezze fel a ferritmagot a tápkábelre az ábra szerint, és
nyomja össze kattanásig.
24
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 24
2010-09-17
10:00:19
03
Beállítások
1. Kapcsolja be a TV-t a készülékhez való
csatlakoztatás után. (Amikor először csatlakoztatja,
a készülék automatikusan bekapcsol, és megjelenik
a Kezdeti beállítások képernyő).
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
Beállítások
Használat előtt (Initial Settings)
5. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Hálózati beállításokat: Wired, Wireless vagy
PBC(WPS), majd nyomja meg az ENTER
gombot. (Lásd a 36-39. oldalt)
Elindul a Hálózati teszt, és a Kezdeti
beállítások befejeződnek.
6. Nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik a főmenü. (A főmenüről további
információkat a 26. oldalon talál.)
• Főmenü
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
> Move
s Select
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
3. Az ENTER gombbal válassza ki a Start gombot.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
✎ MEGJEGYZÉS
Each setting may be changed later under "Settings"
 A készülék az első csatlakoztatásakor
Start
a Previous
" Select
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt TV
képarányt, majd nyomja meg az ENTER gombot.
(lásd a 28. oldalt)
automatikusan bekapcsol.
Ez nem jelent hibát.
 A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
 Ha megnyomja a KÉK(D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz
még a hálózati beállítások előtt.
 A főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC(WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 25
25
2010-09-17
10:00:21
Beállítások
 Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
beállítások képernyőt, nyomja le a STOP ()
gombot a készülék elején 5 másodpercre
lemez behelyezése nélkül.
 A HDMI kábellel csatlakoztassa a készüléket
egy Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis
Samsung TV-hez. Ha a TV a készülék által is
támogatott nyelvet használ, a nyelv
automatikusan ki lesz választva. Az
Anynet+(HDMI-CEC) funkciót azonban a TVn és a készüléken is On kell kapcsolni.
 Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig
hagyja stop módban, képernyővédő jelenik
meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő
módban, automatikusan kikapcsol.
MENU
TOOLS
RETURN
d View Devices
Zene kiválasztása.
Fotók kiválasztása.
POPUP
5
Beállítások kiválasztása.
INFO
6
A használható gombok megjelenítése.
4
MENU Gomb : Főmenübe való belépés.
2
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
3
ENTER / DIRECTION gomb:
A nyíl gombokkal mozgathatja a kurzort és választhat
ki elemeket.
Az ENTER gombbal elindíthat funkciókat vagy
jóváhagyhatja a beállítást.
26
a Change Device
4
EXIT
EXIT gomb : Kilépés a menüből.
No Disc
3
1
4
5
Videó kiválasztása.
TUNER
2
3
4
1
2
3
2
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Internet@TV kiválasztása.
TITLE MENU
1
• Főmenü
1
A menü használata
DISC MENU
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
" Enter
6
2. A ◄ ► gombokkal válassza ki a Settings,
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
elemet, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből
✎ MEGJEGYZÉS
 Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz,
válassza ki az Internet@TV pontot a főmenüből.
Töltse le a kívánt tartalmakat a Samsung AppS
szerverről.
 A menüpontok elérése különböző lehet.
 A szoftververzió frissítése után a képernyőüzenetek
változhatnak.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 26
2010-09-17
10:00:24
03
Beállíthatja az egyes megjelenítési opciókat, pl.
TV képarány, felbontás, 3D stb.
3D
Beállítható, hogy a 3D tartalommal rendelkező
Blu-ray lemezeket 3D módban játssza-e le a
készülék.
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
: Auto
NetworkTV Screen Size :
55 inch
Language
Security
General
> Move s Enter r Return
Still Mode
: Auto
Support
Beállítások
Kijelző
TV Screen Size
Megadható a TV képernyő mérete, így
a készülék a képet a képernyőméretnek
megfelelően állíthatja be, és optimális 3D képet
jeleníthet meg. (A maximum megengedett
képernyőméret 116".)
! FIGYELEM
 3D tartalmak megtekintéséhez
csatlakoztasson 3D eszközt (3D-kompatibilis
AV erősítőt vagy TV-t) a készülékhez és
viseljen 3D szemüveget a lejátszás
elkezdéséhez.
 3D videó megtekintése közben az analóg és
kompozit jelek automatikusan blokkolva
lesznek.
 A 3D jeleket csak a HDMI kábelen továbbítja
a készülék a HDMI OUT porton keresztül.
3D Mode
• Auto : A 3D Blu-ray lemezt 3D módban játssza
le, ha a készülék ezt támogató TV-t észlel. Ha a
módot nem támogató TV-t érzékel, akkor 2D
módban játssza le.
• 3D : A 3D Blu-ray lemezt mindig 3D módban
játssza le. Ha a TV nem támogatja a 3D Blu-ray
lemezeket, a képernyő sötét lesz.
• 2D : A 3D Blu-ray lemezt mindig 32D módban
játssza le. Válassza ezt a 3D effektus
használatának elkerüléséhez, ha a TV nem
támogatja a 3D Blu-ray lemezeket.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha megnyomja a STOP () gombot egyszer 3D
lemez lejátszása közben, a 3D mód nem
kapcsol ki.
A 3D mód bekapcsolásához 3D lemez lejátszása
közben nyomja meg a STOP () gombot
kétszer.
 Mivel a 3D módban a videófelbontás a 3D
film eredeti felbontása, a felbontás nem
módosítható.
 Egyes funkciók, mint a BD Wise, vagy a
képernyőméret és a felbontás módosítása
nem működik 3D lejátszásnál.
 Használjon nagysebességű HDMI kábelt a
3D jelek továbbításához.
 Üljön legalább a képernyőméret
háromszorosának megfelelő távolságra a
TV-től.
- Ajánlott a 3D videóképernyőt
szemmagasságban elhelyezni.
 A 3D effektus nem minden 3D eszköz
esetén működik megfelelően.
 A készülékkel nem lehet 2D tartalmat 3Dben megtekinteni.
 A tartalomtól és lejátszási pozíciótól függően
fekete csík lehet látható a kép bal vagy jobb,
vagy mindkét oldalán.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 27
27
2010-09-17
10:00:25
Beállítások
TV képarány
BD Wise funkció
A televízió típusától függően előfordulhat, hogy meg
kell adni ezt a beállítást.
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket HDMI-vel
csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja az optimális
felbontást.
• Off : A kimeneti felbontás a korábban beállított
Felbontás érték lesz, a lemez felbontásától
függően.
• On : A BD/DVD lemez eredeti felbontása jelenik
meg a TV-n.
• 16:9 Normal
Egyes videók (4:3
formátumú) 4:3 Pillarbox
formátumban fognak
megjelenni (két fekete csíkkal
oldalt), ha a 16:9 normál
beállítást választja.
A teljes 16:9 felbontási
arányú képet szélesvásznú
TV-n nézheti meg.
• 4:3 Letter Box
Válassza ezt, ha a teljes
16:9-es Blu-ray/DVD
képernyőt szeretné látni,
még akkor is, ha a TV csak
a 4:3 felbontási arányt
támogatja. A képernyő alsó
és felső részén fekete csíkok
lesznek láthatók.
• 4:3 Pan-Scan
Válassza ezt, ha a 16:9-es Bluray/DVD képernyőt szeretné
látni a felső és alsó fekete
csíkok nélkül, még akkor is,
ha a TV csak a 4:3 felbontási
arányt támogatja (a kép bal és
jobb oldalát a készülék levágja).
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztípustól függően egyes képarányok nem
elérhetők.
 Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
 Ha a 4:3 Pan-Scan vagy 4:3 Letter Box beállítást
választja, a teljes kép nem lesz látható a FULL
SCREEN gomb megnyomásakor a távirányítón.
28
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha módosítani szeretné a felbontást
• 16:9 Wide
bekapcsolt BD Wise funkcióval, először Off kell
kapcsolnia azt.
 Ha kikapcsolja a BD Wise funkciót, a
csatlakoztatott TV automatikusan visszaáll a
maximum felbontásra.
 Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz
csatlakoztatja a lejátszót, akkor a BD Wise
funkciók nem használhatók.
 A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja On a
funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A Komponens és a HDMI videójel kimeneti
felbontását állítja be.
A 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
kifejezésekben a számok a képsorok számát jelentik.
Az i és p betűk a váltottsoros és a progresszív
letapogatási módot jelentik.
• Auto : Automatikusan beállítja az optimális
felbontást. (csak HDMI)
• BD Wise : Ha BD-Wise-kompatibilis TV-t csatlakoztat
HDMI-n keresztül, az optimális felbontás beállítása
automatikus lesz (A BD Wise menüpont csak akkor
jelenik meg, ha a BD Wise pont be van kapcsolva.)
(csak HDMI)
• 1080p : 1080 soros progresszív videó. (csak HDMI)
• 1080i : 1080 soros váltottsoros videó.
• 720p : 720 soros progresszív videó.
• 576p/480p : 576(480) soros progresszív videó.
• 576i/480i : 576(480) soros váltottsoros videó.
(csak Komponens és VIDEO)video.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 28
2010-09-17
10:00:26
03
Beállítások
A kimeneti módnak megfelelő felbontás
• Blu-ray lemezek lejátszása
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítások
HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI Mód
Komponens/VIDEO Mód
Komponens mód
VIDEO Mód
Auto
Optimális felbontás
576i(480i)
-
-
1080p, Movie Frame(24Fs) kikapcsolva
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, Movie Frame(24Fs)
bekapcsolva
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, Movie Frame(24Fs) kikapcsolva
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD lejátszás
HDMI / csatlakoztatva
Kimenet
Beállítások
HDMI / nem csatlakoztatva
HDMI Mód
Komponens/VIDEO Mód
Komponens mód
VIDEO Mód
Auto
Optimális felbontás
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Movie
Frame vagy a kiválasztott felbontást, az “If no
pictures are shown after the selection, please wait
for 15 seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection? (Ha a beállítás után
nem jelenik meg kép, várjon 15 másodpercet.
Ezután a felbontás automatikusan visszaáll a
korábbi értékre. Szeretne választani?)” üzenet
jelenik meg. Ha a Yes lehetőséget választja és a
felbontás nem támogatott, a TV képernyő üres lesz.
Várjon 15 másodpercig, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
 Ha a képernyő üres, nyomja le a készüléken
a STOP () gombot legalább 5
másodpercre (amikor nincs lemez a
lejátszóban). A beállítások visszaállnak gyári
alapértékre. Az egyes módok eléréséhez
kövesse az előző oldal utasításait, és
válassza ki a TV által is támogatott Display
Setup.
 Ha visszaállítja a készüléket gyári
alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
 A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24
képkockás funkcióval a Movie Frame (24Fs)
mód használatához.
 Ha a HDMI és Komponens csatlakozókat is
használja, és a komponens kimenetet nézi,
akkor különbség lesz a táblázat és a tényleges
felbontás között a TV-től függően.
 Ha a HDMI Automatikus felismerés funkció
nem működik, az 1080p vagy a Movie Frame
(24Fs) felbontás nem választható ki.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 29
29
2010-09-17
10:00:28
Beállítások
HDMI formátum
Progresszív mód
A HDMI kimenet színbeállításai optimalizálhatók.
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Válasszon egy csatlakoztatott eszköz-típust.
• Auto : A készülék automatikusan beállítja a
legjobb képminőséget a megtekintett DVD-hez.
• TV : HDMI-vel csatlakoztatott TV esetén.
• Monitor : HDMI-vel csatlakoztatott Monitor
esetén.
✎ MEGJEGYZÉS
 A TV-nek vagy monitornak csatlakoztatva kell
lennie a készülékhez, mielőtt ezt kiválasztja.
Movie Frame (24Fs)
Ha On (Be) kapcsolja a Movie Frame (24Fs)
funkciót, a készülék HDMI kimenete átállítható 24
kép/másodpercesre, így jobb képminőséget láthat.
A Movie Frame (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A menüpont csak
1080i vagy 1080p HDMI felbontásnál választható
ki.
• Off : A Movie Frame (24Fs) funkciók nem
használhatók.
• On : A Movie Frame (24Fs) funkciók
használhatók.
✎ MEGJEGYZÉS
 Kétféle képfrissítési sebesség lehetséges a
• Video : A legjobb képet adja koncert vagy TV
műsoros DVD-k esetén.
Kimerevítési mód
A DVD-kép kimerevítése közben látható kép
beállítása.
• Auto: A tartalomtól függő legjobb állókép
automatikus beállítása.
• Frame : Akciódúsabb jelenet kimerevítésekor.
• Field : Sok akcióval teli jelenet kimerevítésekor.
HDMI mély színek
A HDMI OUT kimenet Mély színekkel vagy
anélkül. A Mély színek beállítás pontosabb
színvisszaadást és nagyobb színmélységet
eredményez.
• Auto: A HDMI Mély színek funkciót támogató
TV-re jutó jelre a Mély színek bekapcsolása.
• Off : A képjel nem tartalmaz Mély színeket.
lemeztől függően. Film képanyag (24
képkocka) és Video képanyag (30 képkocka).
A Movie (24 képkocka) és Video (30 képkocka)
közötti átváltáskor a képernyő pár
másodpercig villoghat.
 Ha a TV nem támogatja a Movie Frame (24Fs)
funkciót, üzenet jelenik meg.
30
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 30
2010-09-17
10:00:28
03
Ha a hangfalak nem helyezhetők el egyforma
távolságra a hallgatási pozíciótól, beállíthatja a
késleltetési időt az első és surround
hangfalakhoz.
Hangszóró beállítások
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Beállítások
Távolság
Audió
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test tone
:
• A hangszórótávolság 0,3 m és 9 m között
állítható be.
Off
Settings
<Change r Return
Szint
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
<Change r Return
Beállíthatók a hangszórók hangerői és egyensúlya.
Első/Subwoofer hangszórók hangerejének
beállítása
Teszthang
• A hangerő +6dB és –6dB között állítható be
lépésekben.
A Teszthang funkcióval a hangszórók
csatlakozásait lehet ellenőrizni.
• A hangerő a +6dB felé nagyobb lesz, a -6dB
felé pedig kisebb.
A ◄, ► gombokkal válassza ki az All lehetőséget.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
• A teszthang a Front L Front R Subwoofer
sorrendben fog felhangzani, így ellenőrizhető a
hangszórók beállítása.
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
A teszthang kikapcsolásához a ◄, ► gombokkal
válassza ki az Off lehetőséget.
Settings
Speaker Setting
<Change r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a HDMI Audio beállítása ON (a hang a
TV hangszórókból hallatszik), a Teszthang
funkció nem használható.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 31
31
2010-09-17
10:00:28
Beállítások
EQ Optimalizáló
Digitális kimenet
Optimális EQ beállítása automatikusan a régiótól
függően.
• Off : EQ optimalizáló kikapcsolva.
• On : EQ optimalizáló bekapcsolva.
A csatlakoztatott erősítőtől függően a digitális
kimenet beállítása. (További részleteket a
következő oldalon a digitális kimenetről szóló
részben talál.)
HDMI Audió
• PCM
• Bitfolyam (újrakódolás)
• Bitfolyam (Audiofil)
A HDMI kábelen továbbított audiójelek be- és
kikapcsolhatók.
• Off : Csak videójel érkezik a HDMI kábelen
keresztül, a hang pedig csak a készülék
hangszóróin lesz hallható.
• On : A HDMI kábelen videó és audió jelek is
továbbításra kerülnek, és a hang csak a TV
hangszóróin keresztül hallatszik.
✎ MEGJEGYZÉS
 A HDMI Audiót a készülék automatikusan
lekeveri 2 csatornára a TV hangszórói
számára.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak.
- Elsődleges audió: A fő film hangsávja
- Másodlagos audió: További hangsáv, például
rendezői vagy színészi kommentár.
- Interaktív audió: Interaktív hangok hallhatók.
Az interaktív audió Blu-ray lemezenként eltérő
lehet.
✎ MEGJEGYZÉS
 A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
 Ha a HDMI-eszköz (erősítő, TV) nem kompatibilis
a tömörített formátumokkal (Dolby digital, DTS),
az audió jel PCM formátumban kerül a
csatlakozóra.
 Normál DVD-k esetén nem lesznek hallhatók
Másodlagos audiók vagy Effektusok.
 Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
Másodlagos vagy Effekt audiót.
 A Digitális kimenet beállítás nincs hatással az
analóg (L/R) audióra vagy a TV-re jutó HDMI
audió kimenetre.
Az optikai és HDMI audió kimenetet befolyásolja
erősítőhöz történő csatlakoztatáskor.
 Ha MPEG audio hangsávokat játszik le, az audió
jel PCM lesz, a Digitális kimenet beállításától
függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
32
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 32
2010-09-17
10:00:31
03
Beállítások
Digitális kimenet kiválasztása
Audió jelfolyam
Beállítások
Meghatározás
Csatlakoztatás
PCM
Elsődleges, Másodlagos
és Effekt audió
jelfolyamok dekódolása
PCM Audióba.
HDMI erősítő
Elsődleges, Másodlagos
és Effekt audió
Bitfolyam jelfolyamok dekódolása
(újrakódolás) PCM Audióba, majd a
PCM audió átkódolása
DTS bitfolyamba.
Bitfolyam
(Audiofil)
Csak az elsődleges
hangsávot adja (a film fő
hangsávját), így az erősítő
dekódolhatja az audió
jelfolyamot. Másodlagos
és Effekt audió nem lesz
hallható.
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD DTS-HD
HRA
MA
PCM 7.1 PCM 5.1 PCM 7.1 PCM 7.1 PCM 6.1 PCM 7.1 PCM 7.1
csatornáig csatornáig csatornáig csatornáig csatornáig csatornáig csatornáig
HDMI
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
HDMI 1.3
erősítő
PCM 7.1
csatornáig
Dolby
Digital
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_1013.indd 33
33
2010-10-13
3:49:15
Beállítások
Dinamikus tartomány szabályozása
Beállítható, hogy a beszéd alacsony hangerő
esetén is hallható legyen.
Csak Dolby Digital jel esetén használható.
• Off : Dinamikus tartomány szabályozása
kikapcsolva.
• On : Lejátszás kisebb hangerővel, a
párbeszédek érthetőségének megtartásával.
• Auto : A Dinamikus tartomány szabályozása
automatikus lesz, a Dolby TrueHD hangsáv
információi alapján.
AV Sync
A videókép késhet az audióhoz képest, ha a
készülék digitális TV-hez csatlakozik. Ilyenkor
állítson be audió késleltetést a videóképhez
képest.
• Az audió késleltetési ideje 0 msec és 300 msec
között állítható be. Állítsa be optimális értékre.
Rendszer
Kezdeti beállítások
A Kezdeti beállításokkal megadhatja a nyelvet, a
TV képarányt, a Hálózati beállításokat stb.
A beállításokról továbbiakat az útmutató
megfelelő részeiben talál.
Internet@TV képernyőmérete
Az Internet@TV képernyő optimális méretének
beállítása.
• Size 1 : Kisebb alkalmazásikonok megjelenítése,
a képernyő szélén fekete csík lehet.
• Size 2 : Normál alkalmazásikonok
megjelenítése.
• Size 3 : Nagyobb alkalmazásikonok
megjelenítése, a kép túl nagy lehet a TV
képernyő számára.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely lehetővé
teszi más, Anynet+ -kompatibilis Samsung
készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
34
A készülék a Samsung TV távirányítójával
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a TV
távirányítóján a PLAY (►) gomb lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
• Off : Anynet+ funkciók nem használhatók.
• On : Anynet+ funkciók használhatók.
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
 Ha a Samsung TV-n n embléma
látható, akkor kompatibilis az Anynet+
funkcióval.
 A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információ a TV használati
útmutatójában található.
 Az Anynet+ funkció csak akkor működik, ha
HDMI-kábelt csatlakoztat a készülék HDMI
OUT kimenetére.
 Ha kihúzza a HDMI kábelt vagy a tápkábelt,
vagy ha a készülék áramkimaradás miatt nem
szokásos módon kapcsol ki, először
csatlakoztassa a HDMI kábelt; kapcsolja be az
eszközöket a készülékkel együtt, majd a TV
menü ANYNET+ funkciójával aktiválja újra a
csatlakoztatott eszközöket.
BD adatok kezelése
Lehetővé teszi a BD-LIVE szolgáltatás támogató
Blu-ray lemezekről letöltött tartalmak kezelését.
Megtekinthetők az eszközinformációk, például
tárolókapacitás, törölhetők BD adatok, és
cserélhető a flash memóriás eszköz. Az
Eszközváltással lehetséges a készülké belső
memóriájáról a külső memóriára váltani
(csatlakoztatott USB eszköz). Ha a BD-LIVE
adatok mérete nagyobb, mint a hátralevő
memória, vagy a belső memória megtelt,
csatlakoztasson egy külső USB-eszközt, és
válassza ki a Külső eszköz menüpontot.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Memory
:
Current Device
Total Size Audio
: 589 MB
Subtitle : 589 MB
Available Size
:
:
|
Delete BD Data
Change Device
> Move
: Internal Memory
s Select
r Return
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 34
2010-09-17
10:00:31
03
• Total Size : Az Eszköz(adathordozó) teljes
kapacitása.
• Available Size : Szabad tárhely az Eszközön
(adathordozón).
✎ MEGJEGYZÉS
 Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
 Csak FAT fájlrendszerben formázott USBeszközök (DOS 8.3 kötetcímke) támogatottak,
és ajánlott USB 2.0 protokollal és 4 MB/sec
olvasási/írási sebességgel rendelkező USBeszközt használni.
 Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
 A BD Adatkezelés teljes mérete az
eszközszoftver verziójától függően eltérő lehet.
Óra
Az idővel kapcsolatos beállítások.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Auto or Manual választható ki.
Ha a Manual lehetőséget választja, a Clock
Set menü jelenik meg, a DST pedig kikapcsol.
• Clock Set : Manuálisan megadható az idő és a
dátum.
• Time Zone : Beállítható a helyi időzóna.
• DST : A nyári időszámítás (DST) beállítható 1
órára, 2 órára és kikapcsolható.
DivX(R) Regisztráció
DivX(R) VOD regisztrációs kód megtekintése, és
DivX(R) VOD tartalmak lejátszása.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ MEGJEGYZÉS
 Ez az opció nem aktiválódik, ha az OK -t
választja.
Az opció aktiválásához először aktiválja a
DivX(R) deaktiválás funkciót.
DivX(R) inaktiválás
Új regisztrációs kód igénylése.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ MEGJEGYZÉS
 A funkció akkor használható, ha a DivX(R)
Regisztrációs funkció inaktiválva van.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 35
Beállítások
Eszköz(adathordozó) információk a termékről
35
2010-09-17
10:00:32
Beállítások
Hálózati beállítások
Network Setting
A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az
alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal válassza ki
a Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
Settings pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
Type pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired vagy
Wireless lehetőséget, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Internet Protocol Setup
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
DNS Server
: 0
0
0
0
> Move
" Enter
' Return
2. Miután a Hálózati funkció megkapta a
hálózati beállítások értékeit, nyomja meg a
RETURN gombot. Ezután futtassa a Hálózati
tesztet a kapcsolat létrejöttének
ellenőrzéséhez (39. oldal).
3. Ha a Hálózati funkció nem kapta meg az
értékeket, vagy a Manuális beállítást
választotta, ugorjon a Manuális beállításról
szóló részre.
6. Folytasssa a következő szakasszal.
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Manuális
Hálózati beállítások
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IP-címe
statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus, javasolt az
Auto beállítást használni. Ez a legkönnyebb, és a
legtöbb esetben működik. Ha statikus, a manuális
beállítást kell alkalmazni.
Alább a vezetékes hálózattal kapcsolatos utasítások
olvashatók. Azok után pedig a vezeték nélküli
hálózatokra vonatkozó utasítások következnek.
Vezetékes hálózat
1. A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Setting
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup képernyő.
2. Nyomja meg a ► gombot, majd válassza ki az
Auto vagy a Manual pontot, és nyomja meg az
ENTER gombot.
1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Hálózat ikonra.
2. A helyi menüben kattintson a Állapot pontra.
3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Támogatás fülre.
4. A Támogatás lapon kattintson a Részletek
gombra.
Megjelennek a hálózati beállítások.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az alábbi
lépéseket:
1. Az Internet Protocol Setup képernyőn nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
(Manuális) pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
3. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
Vezetékes kapcsolat létrehozása - Auto
1. Ha az Auto beállítást választja, a Hálózati
funkció automatikusan lekéri és beállítja az
IP-címet, Alhálózati maszkot stb.
✎ MEGJEGYZÉS
 A folyamat akár öt percig is eltarthat.
36
Network Setting
Internet Protocol Setup
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
: 0
> Move
" Enter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
' Return
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 36
2010-09-17
10:00:34
03
A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
5.
Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
6.
Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
7.
A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
8.
A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
9.
Nyomja meg a távirányító RETURN
gombját.
4.
Beállítások
4.
A hálózati csatlakozás beállítása után a
RETURN gombbal kiléphet a Hálózati
beállítások képernyőről.
Vezeték nélküli hálózat beállítása
– Automatikus hálózatkeresés
Vezeték nélküli hálózat
A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális
biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy
a hozzáféréshez először egy Hozzáférési vagy
Biztonsági kulcsnak nevezett biztonsági kódot
kelljen elküldeni. A Biztonsági kulcs a Jelszón
alapul, amely általában egy szó vagy betűk és
számok sorozata, amelyet a vezeték nélküli hálózat
biztonsági beállításainak kellett megadni. Ha
ezen a módon állítja be a hálózati kapcsolatot, és
rendelkezik Biztonsági kulccsal a hálózathoz, akkor
a beállítási folyamat során be kell írnia a Jelszót.
Vezeték nélküli hálózat háromféle módon állítható be:
 A hálózati kapcsolat beállítása
10. Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat
létrejöttének ellenőrzéséhez (39. oldal).
• PBC(WPS) használatával
• Az Auto Hálózati keresés funkcióval
A hálózat Automatikus hálózatkereséssel való
beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
1.
A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Setting
pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup (Internet
protokoll beállítások) képernyő.
Vezeték nélküli hálózat beállítása
– PBC(WPS)
2.
A vezeték nélküli hálózat legegyszerűebben a
PBC(WPS) funkcióval állítható be.
Ha a vezeték nélküli router PBC(WPS) gombbal
rendelkezik, kövesse az alábbi lépéseket:
A ▲▼ gombokkal válassza ki az Internet
Protocol Setup pontot, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az Auto vagy
a Manual pontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
4.
Ha az Auto-t választotta, a ▲ gombbal
lépjen az Select a network pontra, és
nyomja meg az ENTER gombot.
A Hálózati funkció megkeresi az elérhető
vezeték nélküli hálózatokat.
A végén megjelenik az elérhető hálózatok
listája.
• Manuálisan.
Az alábbiakban részletezzük az egyes módokat.
1.
A Hálózati beállítások menüben a ▲▼
gombokkal válassza ki a Network Setting
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az Internet Protocol Setup
képernyő.
2.
Nyomja meg a PIROS(A) gombot a
távirányítón.
3.
Két percen belül nyomja meg a routeren a
PBC(WPS) gombot. A készüléken
megjelenik a Hálózatkiválasztás képernyő,
automatikusan beszerzi a szükséges
hálózati beállítási értékeket, és csatlakozik a
hálózathoz. Végezetül megjelenik egy OK
gomb. Nyomja meg a távirányító ENTER
gombját.
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
0
0
0
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
: 0
" Enter ' Return
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 37
37
2010-09-17
10:00:35
Beállítások
5.
A hálózatok listájából a ▲▼ gombokkal
válassza ki a kívánt hálózatot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
10. Végül nyomja meg a KÉK(D) gombot a
távirányítón, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
6.
Ha megjelenik a PIN/Security ablak, ugorjon
a 7. lépésre. Ha a Network Connecting
Screen (Hálózati csatlakozás) képernyő
jelenik meg, ugorjon a 11. lépésre.
11. Várjon, amíg megjelenik a csatlakozás
visszaigazolása, majd nyomja meg az
ENTER gombot. A Hálózati csatlakozás
képernyő eltűnik.
7.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a PIN vagy a
Security (Biztonság) pontot.
A legtöbb otthoni hálózat esetén a Security
pontot kell kiválasztani (a Biztonsági
kulcshoz).
12. A kapcsolat teszteléséhez a ▼ gombbal
válassza ki a Network Test pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
8.
A Biztonsági képernyőn írja be a hálózati
Jelszót.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Jelszót a router vagy modem beállításánál
használt beállítóképernyőkön találja meg.
Network Setting
Vezeték nélküli hálózat beállítása – Manuális
Ha az Auto beállítás nem működik, akkor
manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat.
A legtöbb Windows számítógépen a következő
lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat:
1.
Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb
alsó sarkában a Network (Hálózat) ikonra.
2.
A helyi menüben kattintson a Status
(Állapot) pontra.
3.
A megjelenő párbeszédpanelen kattintson a
Support (Támogatás) fülre.
Megjelennek a hálózati beállítások.
4.
A Support (Támogatás) lapon kattintson a
Details (Részletek) gombra.
Security Key
0 entered
–
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
V
W
X
Y
Z
T
U
0~9
b Delete
space
Move " Enter
9.
Number
a Lower case
' Return
A Jelszó beírásához kövesse az alábbi
általános utasításokat:
• A távirányító számgombjaival írja be a számokat.
• A távirányító nyílgombjaival léphet egyik gombról
a másikra a Biztonsági kulcs képernyőn.
• A távirányító PIROS(A) gombjának
megnyomásával átválthat a gombokon
megjelenített nagybetűk, kisbetűk, számok és
ikonok között. Betű vagy szimbólum beírásához
vigye a kurzort a kívánt betűre vagy a
szimbólumra, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
• A legutóbbi betű vagy szám törléséhez nyomja
meg a ZÖLD(B) gombot.
A hálózati beállítások beírásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1.
Az Internet Protocol Setup képernyőn nyomja
meg az ENTER gombot.
2.
A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3.
A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
4.
38
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" Enter ' Return
A számgombokkal írja be a számokat.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 38
2010-09-17
10:00:35
03
Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
6.
Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket.
7.
A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
8.
A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
9.
A végén a ▲ gombbal visszatérhet a
Hozzáférési pont kiválasztásához. Válassza
ki a hálózatot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
10. Ugorjon a fenti Automatikus vezeték nélküli
hálózat eljárás 6. lépésére, és kövesse az
utasításokat onnan.
Network Test (Hálózati teszt)
Ebben a menüpontban csatlakozhat a vezetékes
hálózathoz, vagy a hálózati kapcsolat működését
ellenőrizheti.
BD-Live Internet kapcsolat
Internetkapcsolat engedélyezése a BD-LIVE
szolgáltatás használatakor.
• Allow(All) : Internet kapcsolat engedélyezése
minden BD-LIVE tartalom esetén.
• Allow(Valid Only) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Prohibit : Internet kapcsolat tiltása minden BDLIVE tartalom esetén.
Beállítások
5.
✎ MEGJEGYZÉS
 Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
 A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb. nyelve.
• On-Screen Menu : A képernyőmenü
nyelvének kiválasztása.
• Disc Menu : A lemezmenü nyelvének
kiválasztása.
• Audio : A lemez audió nyelvének kiválasztása.
• Subtitle : A lemezfeliratok nyelvének
kiválasztása.
✎ MEGJEGYZÉS
 A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha a
lemezen is szerepel.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 39
39
2010-09-17
10:00:36
Beállítások
Biztonság
Általános
A menü első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal. (Az
alapértelmezett jelszó a 0000).
Szülői értékelés
A menüképernyő hátterének megváltoztatása.
Settings
Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray/DVD
lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető,
hogy a családtagok milyen típusú Blu-ray/DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
A nagyobb számok felnőtt tartalomra utalnak. Ha
például a 6. szintet választja, a 7. és 8. szintet
tartalmazó lemezek nem lesznek lejátszhatók.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Háttér
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Elülső kijelző
Parental Rating
Change Password
9 Off
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
▼
Jelszó módosítása
A biztonsági funkciókhoz történő hozzáféréshez
szükséges 4 jegyű jelszó módosítása.
Settings
Change Password
Display
Audio
System
Enter New Password
Network
Language
Security
General
Number r Return
Support
Az elülső kijelző fényerejének beállítása.
• Auto : Lejátszás közben lesötétítés.
• Dim : A kijelző lesötétítése.
• Bright : A kijelző világosítása.
Be- és kikapcsolási hang
A készülék be- és kikapcsolásakor hallható dallam
beállítása.
• Off : Dallam bekapcsolása.
• On : Dallam kikapcsolása.
Fényeffektus
A készülék tetején be- illetve kikapcsolható a
fényeffektus.
• Always On : A fényeffektus be van kapcsolva.
Kirakati bemutatásnál hasznos.
• Auto : Fényeffektus aktiválása be- vagy
kikapcsoláskor, illetve a tálca mozgatásakor.
Otthoni telepítéskor használható.
• Off : A fényeffektus ki van kapcsolva.
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a STOP ()
gombot az elülső panelen legalább 5
másodpercig. Minden beállítás visszaáll a
gyári alapértékre.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a
BD felhasználói adatok is törlődnek.
40
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 40
2010-09-17
10:00:36
03
Szoftverfrissítés
A menüben szoftverfrissítés végezhető a
teljesítmény növeléséhez és további szolgáltatások
igénybevételéhez. Megtekinthető a jelenlegi
szoftververzió, frissíthető az Interneten keresztül,
és beállítható az Automatikus értesítés. Ha a
készülék kapcsolódik a hálózathoz vezetékkel vagy
vezeték nélkül, automatikusan csatlakozni fog a
Samsung honlapjához minden bekapcsoláskor, és
letölti a frissítőfájlokat, ha vannak ilyenek.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXX-XXXX.X
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
> Move s Select r Return
Support
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az
instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó
frissítés közbeni hanyagságából eredő
meghibásodásokért.
• USB : Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport webhelyre, töltse le és tárolja el a
legújabb eszközszoftvert (RUF fájl) az USB flash
meghajtóra. Az eszközszoftver frissítéséhez
csatlakoztassa az USB flash meghajtót a
készülék USB aljzatához (ne legyen lemez a
tálcában), majd kövesse a megjelenő
utasításokat.
• CD : Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport, webhelyre, töltse le és írja ki
lemezre a legújabb eszközszoftvert (RUF fájl).
Helyezze be és játssza le a lemezt a
készülékben a frissítés elkezdéséhez, majd
kövesse a megjelenő utasításokat.
Beállítások
Támogatás
✎ MEGJEGYZÉS
 A szoftverfrissítést az USB porton keresztül
lemez nélkül kell végrehajtani.
 Ha félbe szeretné szakítani a letöltési és
1. A By Internet kiválasztásához nyomja meg
az ENTER gombot.
Ha frissítés áll rendelkezésre, üzenet jelenik
meg.
frissítési folyamatot, nyomja meg az ENTER
gombot.
 A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
a szoftver frissítés menüben.
2. Ha a Yes lehetőséget választja, a készülék
automatikusan kikapcsol az újraindulás előtt.
(Ne kapcsolja be manuálisan).
 Ne kapcsolja ki a készüléket a
3. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
 Csak USB flash adathordozóval végezzen
4. Nyomja meg a POWER gombot a készülék
bekapcsolásához.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
Rendszerfrissítés közben, mert ez hibás
működést okozhat.
szoftverfrissítést az USB Host aljzat
használatával.
Samsung kontakt
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 41
41
2010-09-17
10:00:38
Alapfunkciók
Lemez lejátszása
Lemezstruktúra
A lemez tartalma általában a következő módon van
strukturálva.
Lejátszás
1. Az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombbal nyissa ki a
lemeztálcát.
2. Helyezzen be egy lemezt a tálcába finoman
úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
3. Csukja be a lemeztálcát a PLAY (►)
gombbal vagy az NYITÁS/ZÁRÁS ( )
gombbal.
• Audio CD (CD-DA)
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
PLAY ( ►)
STOP (  )
Cím 1
Fejezet 1
Fejezet 2
Szám 1
Szám 2
Fejezet 1
Cím 2
Fejezet 2
Fejezet 3
Szám 3
Szám 4
Szám 5
• MP3, WMA, DivX, MKV és MP4
Mappa (csoport) 1
Fájl 1
Fájl 2
Fájl 1
Mappa (csoport) 2
Fájl 2
Fájl 3
Lejátszás indítása.
Lejátszás megállítása.
• Gomb egyszeri lenyomása:
A megállítás helyét a
készülék megjegyzi.
• Gomb kétszeri lenyomása: A
megállítás helyét a készülék
nem jegyzi meg.
(Egyes Blu-ray (BD-J) lemezek
esetén a funkció nem működik.)
SZÜNET (  ) Lejátszás szüneteltetése.
✎ MEGJEGYZÉS
 Érvénytelen gomb megnyomásakor a "Not
A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata
A Lemezmenü használata
hZ
1. Lejátszás alatt nyomja meg a DISC
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt elemet, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
DISC MENU
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Available" üzenet jelenik meg.
42
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 42
2010-09-17
10:00:38
04
A keresés és ugrás funkciók használata
Z
1. Lejátszás alatt nyomja meg a TITLE
MENU gombot a távirányítón.
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki
a kívánt elemet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
TITLE MENU
POPUP
Adott jelenet keresése
hzZyx
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
 A Főcím menü csak akkor jelenik meg, ha
legalább két főcím van a lemezen.
A Címlista lejátszása
z
1. Lejátszás közben nyomja meg a
DISC MENU vagy a TITLE
MENU gombot.
2. Nyomja le a ▲▼ gombokat egy
lejátszandó elem kiválasztásához
a Címlistából, majd nyomja le az
ENTER gombot.
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS
() gombot.
A KERESÉS () gomb megnyomásakor a
következő lejátszási sebességek váltakoznak.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1
)4
(1
(4
)2
)5
(2
(5
)3
)6
(3
(6
DivX, MKV, MP4
)1
(1
)2
(2
)3
(3
)7
(7
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY (►) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Keresés közben nem hallható hang.
Fejezetek átugrása
A helyi menü használata
h
1. Lejátszás közben nyomja meg a
POPUP gombot a távirányítón.
Lejátszás közben gyorsan megkereshető egy
fejezet vagy sáv, és az ugrás funkcióval a
következő elemre ugorhat.
Alapfunkciók
A főcím-menü használata
TITLE MENU
POPUP
2. A ▲▼◄► gombokkal vagy az
ENTER gombbal válassza ki a
kívánt menüpontot.
✎ MEGJEGYZÉS
hzZyx
• Lejátszás közben nyomja meg a LÉPTETÉS
(#$) gombot.
Ha megnyomja a LÉPTETÉS ($) gombot, a
következő fejezetre ugorhat.
Ha megnyomja a LÉPTETÉS (#) gombot, a
fejezet elejére ugorhat. Még egy
gombnyomással az előző fejezet elejére léphet.
 A lemeztől függően a menüpontok eltérőek
lehetnek, és lehet, hogy ez a menü nem is
elérhető.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 43
43
2010-09-17
10:00:39
Alapfunkciók
Lassú lejátszás/Léptetés
Repeat
Off
Lassú lejátszás
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a KERESÉS ()
gombot.
A KERESÉS () gomb megnyomásával a
lejátszás sebessége * 1/8 * 1/4 * 1/2 lehet.
• normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY (► ) gombot.
✎
3. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Off pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 A lemeztől függően előfordulhat, hogy az
Ismétlés funkció nem használható.
MEGJEGYZÉS
 Lassú lejátszás közben nem hallható hang.
 A lassú lejátszás csak előre lejátszáskor
Szakasz ismétlése
működik.
hzZy
 A lassú lejátszás DivX lemezekkel nem
működik.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
Léptetés
hzZyx
• Szünet módban nyomja meg a SZÜNET (  )
gombot.
A SZÜNET (  ) gomb minden megnyomásával
a felvétel egy képkockával előre lép.
• A normál sebesség visszaállításához nyomja
meg a PLAY ( ► ) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Léptetés közben nem hallható hang.
 A léptetés csak előre lejátszáskor működik.
 A léptetés nem működik DivX lemezek esetén.
REPEAT
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az
Repeat A-B pontot.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol el
szeretné kezdeni az ismétlést (A).
4. Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol be
szeretné fejezni az ismétlést (B).
5. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg újra a REPEAT gombot.
6. Nyomja meg az ENTER gombot.
Ismétlés
✎ MEGJEGYZÉS
Cím vagy fejezet ismétlése
hzZy
 Ha a (B) pontot 5 másodpercen belülre állítja,
üzenet jelenik meg.
A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása.
1. Lejátszás közben nyomja meg a
REPEAT gombot a távirányítón.
REPEAT
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a
Chapter vagy a Title pontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
44
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 44
2010-09-17
10:00:40
04
Lejátszás közben a TOOLS gombbal
kezelheti a lemezmenüt.
Alapfunkciók
 Az elsődleges/másodlagos módról is jelennek
A TOOLS gomb használata
TOOLS
• A TOOLS menü képernyője
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A ◄► gombokkal válthat át az elsődleges és
másodlagos audió módok között.
 A funkció attól függ, hogy a lemezen milyen
audió nyelvek vannak kódolva, és nem
feltétlenül használható.
 Egy Blu-ray lemez 32 audió nyelvet, egy DVD
pedig 8 audió nyelvet tartalmazhat.
 Egyes Blu-ray lemezeken többcsatornás
LPCM vagy Dolby Digital audió hangsáv is
lehet angol nyelven.
< Change " Enter
A feliratnyelv kiválasztása
hZx
✎ MEGJEGYZÉS
▪ A lemeztől függően a TOOLS menü eltérő lehet.
Közvetlenül a kívánt jelenetre
történő ugrás
hzZy
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Subtitle
pontot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
feliratnyelvet.
✎ MEGJEGYZÉS
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Title, Chapter
vagy Playing Time pontot.
 A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt
3. Írja be a kívánt Title, Chapter vagy Playing Time
értéket a számgombokkal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.

Az audió nyelv kiválasztása

hzZx

1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Audio pontot.
3. Nyomja meg az ENTER gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt audió
nyelvet.


felirat megváltoztatható a Disc Menu.
Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a
lemezen, és nem minden Blu-ray/DVD lemez
esetén elérhető.
Egy Blu-ray lemez 255 feliratnyelvet, egy DVD
pedig 32 feliratnyelvet tartalmazhat.
Az elsődleges/másodlagos módról is jelennek
meg információk, ha a Blu-ray lemezen van
BONUSVIEW szakasz.
A funkció az elsődleges és a másodlagos
feliratokat is megváltoztatja egyszerre.
A feliratok teljes száma az elsődleges és a
másodlagos feliratok számának összege.
✎ MEGJEGYZÉS
 A ◄► jelzés nem jelenik meg a képernyőn, ha
a BONUSVIEW szakasz nem tartalmaz
BONUSVIEW audió beállításokat.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 45
45
2010-09-17
10:00:43
Alapfunkciók
Címfelirat funkció
x
• A funkció megfelelő használatához
tapasztalattal kell rendelkeznie a videóvágás és
szerkesztés területén.
• A címfelirat funkció használatához mentse el a
címfelirat fájlt (*.smi) ugyanazon a néven, mint a
DivX médiafájl (*.avi) ugyanabba a mappába.
Példa: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• A fájlnév max. 60 alfanumerikus karakterből vagy 30
kelet-ázsiai karakterből (2 bájtos karakterek, pl. koreai
és kínai) állhat.
• Movie : Ez a legjobb beállítás mozifilmek
nézéséhez.
• User : A felhasználó állíthatja be a
képkeménységet és a zajcsökkentést.
A BONUSVIEW beállítása
h
A BONUSVIEW funkció lehetővé teszi a további
tartalmak (pl. kommentárok) megtekintését egy
kis ablakban, miközben a film lejátszása folyik.
A funkció csak akkor elérhető, ha a lemezen van
bonusview anyag.
A kamera látószög váltása
hZ
Ha egy Blu-ray/DVD lemez egy adott jelenetet
több látószögben is tartalmaz, használhatja az
ANGLE funkciót.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki az Angle
pontot.
Elsődleges audió/videó
Másodlagos audió/videó
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Látószöget.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Képbeállítás kiválasztása
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a BONUSVIEW
Video vagy a BONUSVIEW Audio pontot.
hzZy
Ez a funkció lehetővé teszi a videó képminőség
beállítását, ha HDMI-n keresztül csatlakozik a TV-hez.
1. Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Picture
Setting pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Picture Setting értéket, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Dynamic : A képkeménység növelése.
• Normal : A legtöbb esetben ez
alkalmazható.
46
3. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
bónuszfilmet.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha a BONUSVIEW-videót átváltja, a
BONUSVIEW-audió automatikusan vált a
BONUSVIEW-videóval együtt.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Enter
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 46
2010-09-17
10:00:45
04
ow
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
!
1
2
0
ENTER gomb : Kijelölt szám lejátszása/
szüneteltetése.
8
◄► gombok : Gyors lejátszás.
(Összes ismétlése Audió CD (CD-DA))
9
STOP gomb : Lejátszás leállítása.
0
LÉPTETÉS ($) gomb : Lejátszáskor a Zenelista
előző oldalára, vagy a Lejátszólista előző
számára lép.
!
LÉPTETÉS (#)gomb : Lejátszáskor a Zenelista
előző oldalára, vagy a Lejátszólista előző számára
lép.
Ha a Lejátszólistában a lejátszás kezdete után
min. 3 másodperccel megnyomja, visszaugrik
a szám elejére. Ha azonban a Lejátszólistában
a lejátszás kezdete után 3 másodpercen belül
megnyomja, az előző számra ugrik.
@
SZÁM gomb : A Lejátszólistában a kívánt szám
kiválasztása. A készülék lejátssza a kiválasztott
számot.
3
9
8
7
REPEAT
0
4
TOOLS
INFO
Alapfunkciók
Zenehallgatás
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
REPEAT gomb : Lejátszási mód kiválasztása a
Lejátszólistában.
2
KERESÉS gombok : Gyors lejátszás.
(csak Audio CD (CD-DA))
3
SZÜNET gomb : Lejátszás szüneteltetése.
4
PLAY gomb : Kijelölt szám lejátszása.
5
▲▼ gombok : Szám kiválasztása a Zenelistából
vagy a Lejátszólistából.
6
SÁRGA(C) gomb : Szám kijelölése/kijelölés
törlése a zenelistában.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 47
47
2010-09-17
10:00:46
Alapfunkciók
Audio CD (CD-DA)/MP3 lejátszása
Audio CD (CD-DA)/MP3 ismétlése
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Music pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
1. Lejátszólista lejátszása közben
nyomja meg a REPEAT gombot.
2. A REPEAT gomb többszöri
lenyomásával válassza ki a kívánt
lejátszási módot.
Ki
A lemezen található
Audio CD
számokat a rögzítés
(CD-DA)/MP3
sorrendjében játssza le.
) Szám
Audio CD
(CD-DA)
Az aktuális szám ismétlése.
) Egy
MP3
Az aktuális szám ismétlése.
Az Audio CD (CD-DA)/MP3 képernyő elemei
1
2
Playlist
TRACK 001
3
(
1/12
(
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
REPEAT
( )
Minden
Audio CD
Az összes szám ismétlése.
(CD-DA)/MP3
( )
Véletlen
Audio CD
A lemez számait véletlenszerű
(CD-DA)/MP3 sorrendben játssza le.
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Zene információk megjelenítése.
2
Lejátszólista megjelenítése.
3
Aktuális számot/összes számot mutatja.
4
A használható gombok megjelenítése.
5
Aktuális lejátszási idő/teljes idő.
6
Aktuális lejátszási állapot.
7
Aktuális ismétléses lejátszási állapot.
Lejátszólista
1. Helyezzen be egy audió CD-t (CD-DA) vagy
egy MP3 lemezt a tálcára.
• Audió CD (CD-DA) esetén az első szám
lejátszása automatikusan elkezdődik.
• MP3 lemez esetén a ◄► gombokkal
válassza ki a Music pontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
2. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet vissza. Megjelenik a Zenelista.
3. A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt számra,
majd nyomja meg a SÁRGA(C) gombot a szám
kijelöléséhez.
A fentiek ismétlésével további számokat jelölhet ki.
Music
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt számot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
48
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 48
2010-09-17
10:00:46
04
5. Az ENTER gombbal lejátszhatja a kijelölt
számokat.
1/1
Playlist
TRACK 001
+
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
Alapfunkciók
4. Ha nem kívánt szám van a listában, a
SÁRGA(C) gomb újbóli megnyomásával
törölheti. A kiválasztott szám törlődik.
• MP3 ENHANCER : Ez a funkció is a
hangminőség javításában segít (pl. MP3 zene
lejátszásakor). Segítségével az MP3 szintű
hang (24 kHz, 8bit) feljavítható CD szintű
hangra (44.1 kHz, 16bit).
• POWER BASS : A funkció az alacsony
frekvenciájú hangokat emeli ki, mély hangzást
kölcsönözve ezzel.
✎ MEGJEGYZÉS
 A DSP funkció csak sztereó audió forrásokkal,
00:08 / 05:57
pl. CDDA, MP3 stb. használható.
s Pause
Tools
r Return
V-SOUND (Virtual Sound)
6. A Zenelistára a STOP () vagy a RETURN
gombbal léphet.
7. A Lejátszólistára az ENTER gombbal léphet.
✎ MEGJEGYZÉS
Realisztikus, 2.1 csatornás hangot biztosít
virtuális effektusok használatával, amely 5.1
csatornás hang képzetét kelti.
V-SOUND
Nyomja meg a V-SOUND gombot.
 Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
A gomb többszöri megnyomásával a
következő lehetőségek közül választhat :
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Hang mód
DSP (Digitális jelfeldolgozás) funkció
Ez stabilizálja a hangerőt olyan drasztikus
hangerőváltások esetén, mint például
csatornaváltáskor, vagy jelenet-átmenetkor.
S/W LEVEL
A subwoofer hangerejének beállítása.
S/W LEVEL
Nyomja meg a DSP gombot
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Ez stabilizálja a
hangerőt olyan drasztikus
hangerőváltások esetén, mint
például csatornaváltáskor, vagy jelenetátmenetkor.
DSP
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 49
49
2010-09-17
10:00:48
Alapfunkciók
Képek lejátszása
G
JPEG lemez lejátszása
1. Helyezzen be egy JPEG képeket tartalmazó
lemezt a lemeztálcára.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Photos
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt mappát, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
4. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fotót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
• Rotate (Elforgatás): Kép elforgatása.
(Elforgatás óramutatóval egyező vagy ellentétes
irányba).
• Information (Információ): Képinformációk, pl.
név, méret stb. megjelenítése.
✎ MEGJEGYZÉS
 A háttérzene funkció engedélyezése előtt a
fotófájlnak a zenefájllal egy mappában kell lennie az
adathordozón. A hangminőséget azonban
befolyásolja az MP3 fájl bitsebessége, a fotó mérete
és a kódolási mód.
✎ MEGJEGYZÉS
 Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
A TOOLS gomb használata
Diavetítés közben az egyes
funkciókat a TOOLS gombbal
érheti el.
TOOLS
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade1
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Diavetítés leállítása):
A diavetítés leállítása.
• Slide Show Speed (Diavetítés seb.):
A diavetítés sebességének beállítása.
• Slide Show Effect (Diavetítés effektus):
A diavetítés effektus beállításához.
• Background Music (Háttérzene): A képek
megtekintése közben hallható háttérzene.
• Zoom : Az aktuális kép felnagyítása. (max. 4szeresére)
50
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 50
2010-09-17
10:00:50
04
F
Az USB adathordozóról az USB-csatlakozással
lejátszhatók multimédia fájlok (MP3, JPEG, DivX, etc).
1. Lépjen a főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő USBcsatlakozóba.
Megjelenik a “Do you want to access the
device?” üzenet.
3. A ◄ ► gombokkal válassza ki a Yes pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani (az “USB meghajtó biztonságos
eltávolítása" funkcióval) a sérülések elkerülése
érdekében. A MENU gombbal lépjen be a
főmenübe, válassza ki a SÁRGA(C) gombot,
és nyomja meg az ENTER gombot.
 Ha az Audio-CD (CD-DA), MP3 és JPEG lemez
stop módban van, a teljes képernyős mód nem
jeleníthető meg a távirányító FULL SCREEN
gombjával.
 Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan
átvált “DVD or CD”-re.
Alapfunkciók
Lejátszás USB adathordozóról
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt Videók, Zene
vagy Fotók almenüt, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
4-1. Nyomja meg a KÉK(D) gombot.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. A ◄► gombokkal válassza ki az USB
pontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
-1
6 . A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
7. A Videó, Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról
a 42-50. oldalon olvashat.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 51
51
2010-09-17
10:00:52
Alapfunkciók
Rádió hallgatása
Mono/sztereó kiválasztása
MO/ST
A távirányító gombjaival
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. Hangolja be a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : A # $ gombok
megnyomásával kiválasztható egy programozott
csatorna.
• Automatikus hangolás 2 : A TUNING/CH
) gomb lenyomva tartásával automatikusan
(
kikeresheti az aktív rádiócsatornákat.
• Manuális hangolás : A TUNING/CH
) gombokkal a frekvencia növelhető vagy
(
csökkenthető.
A készülék gombjainak használatával
1. A FUNCTION (
lehetőséget.
) gombbal válassza ki az FM
2. Válassza ki a kívánt csatornát.
• Automatikus hangolás 1 : A STOP ( )
gombbal válassza ki a PRESET pontot, majd
a # $ gombokkal válassza ki a
programozott csatornát.
• Automatikus hangolás 2 : A STOP ( )
gombbal válassza ki a MANUAL pontot, majd
a # $ gombokkal automatikusan keresse
ki a csatornát.
• Manual Tuning : A STOP ( ) gombbal
válassza ki a MANUAL pontot, majd a # $
gombokkal hangoljon be alacsonyabb vagy
magasabb frekvenciára.
52
Nyomja meg a MO/ST gombot.
• A gomb többszöri megnyomásával a
STEREO és MONO lehetőségek
közül választhat.
D
• A rosszabb vételi körzetekben válassza a
MONO lehetőséget az interferencia
kiszűréséhez.
Csatornák programozása
Az FM 89.10 beprogramozása a memóriába
1. A FUNCTION gombbal válassza ki az FM
lehetőséget.
2. A TUNING/CH (
) gombokkal válassza ki
a <89.10> frekvenciát.
TUNER
3. Nyomja meg a TUNER MEMORY
MEMORY
gombot.
C
• A SZÁM villog a kijelzőn.
4. A # $ gombokkal válasszon ki
egy programozott számot.
• Választhat 1 és 15 között.
5. Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot újra.
• Nyomja meg a TUNER MEMORY gombot,
mielőtt a SZÁM eltűnik a kijelzőről.
• A SZÁM eltűnik, a csatornát pedig a
készülék eltárolja.
6. További csatornák programozásához ismételje
a 2-5 lépéseket.
• Programozott csatorna hangolásához használja a
távirányító # $ gombjait.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 52
2010-09-17
10:00:54
04
A készülékkel lejátszhatók az iPod-on található
zenei és videófájlok.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
iPod
Zenehallgatás
Az iPod lejátszón tárolt zenefájlok lejátszhatók a
készülékhez történő csatlakoztatással is.
 Állítsa a hangerőt mérsékelt szintre, mielőtt
az iPod-ot a készülékhez csatlakoztatja.
 Ha bekapcsolja a készüléket, és
csatlakoztat hozzá egy iPod lejátszót, a
készülék feltölti az iPod akkumulátorát.
 A dokkoló csatlakozóját úgy
csatlakoztassa, hogy a “SAMSUNG” felirat
felfelé nézzen.
 A “Made for iPod” jelölés azt jelenti, hogy
egy külön elektronikus eszköz csatlakozik
az iPod készülékhez, amely a fejlesztő
tanúsítása szerint megfelel az Apple
működési szabványainak.
 A “ Works with iPhone” jelölés azt jelenti,
hogy egy külön elektronikus eszköz
csatlakozik az iPhone készülékhez, amely
a fejlesztő tanúsítása szerint megfelel az
Apple működési szabványainak.
Alapfunkciók
✎ MEGJEGYZÉS
iPod használata
iPod zenei kategóriák
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
Az aktuális zenefájl ID3 címkéje alapján megjelenik
az előadó neve, az album címe, és a műfaj.
Lejátszás
No disc
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod
dokkolóra.
• Az iPod automatikusan bekapcsol.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod”
üzenet.
3. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki az iPod pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
5. A ◄► gombokkal válassza ki a Music pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
6. Válassza ki a lejátszani kívánt zenei fájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a PLAY, SZÜNET, STOP, #/
$, /  és REPEAT. Lásd: 15. oldal.
Legutóbb lejátszott fájl lejátszása,
vagy az aktuális fájl lejátszási
képernyőjére lépés.
Előadó
Lejátszás előadó szerint.
Számok
Lejátszás számsorrendben vagy
betűrendben.
Lejátszási
lista
Lejátszás a Lejátszólista
szerint.
Album
Lejátszás albumok szerint.
Műfaj
Lejátszás műfaj szerint
Szerző
Lejátszás szerző szerint.
✎ MEGJEGYZÉS
 A kategórialista az iPod típusától függően
eltérő lehet.
 Mi az ID3 címke?
A címke a MP3 fájlhoz fűzve olyan kapcsolódó
információkat tartalmaz, mint cím, előadó,
album, év, műfaj és megjegyzések.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 53
53
2010-09-17
10:00:56
Alapfunkciók
Videó megtekintése
Az iPod lejátszón tárolt videófájlok lejátszhatók a
készülékhez történő csatlakoztatással is.
1. Csatlakoztassa az iPod dokkolót a készülék
hátulján levő iPod aljzatba.
2. Az iPod kijelzőjén lépjen be a Settings > Videos
menübe, és állítsa be a TV Out beállítást és a TV
jelet.
3. Helyezze az iPod-ot a mellékelt iPod dokkolóra.
• A TV képernyőn megjelenik az “ iPod” üzenet.
4. Nyomja meg a PIROS(A) gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az iPod pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az iPod videók megtekintéséhez a készülék VIDEO




(Kompozit) kimenetét csatlakoztatni kell a TV-hez (lásd:
21. oldal).
Ha iPod videót szeretne küldeni a VIDEO kimenetre,
kapcsolja ki a Anynet+(HDMI-CEC) pontot.
A TV képernyőn csak a lejátszási képernyő látszik. A
többi képernyő megjelenítés csak az iPod-on látható.
Ha a csatlakoztatott iPod nem támogatja a
videólejátszást, a Videó menü kiválasztásakor a “Cannot
play video files saved on this iPod” üzenet jelenik meg.
Az Apple nem vállalja a felelősséget a készülék
működéséért, vagy a biztonsági és jogszabályi
megfelelőségéért.
6. A ◄► gombokkal válassza ki a Videos pontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
7. Válassza ki a lejátszani kívánt videófájlt.
- A távirányítóval vagy a készülékkel
vezérelhetők az olyan egyszerű lejátszási
funkciók, mint a PLAY, SZÜNET, STOP, #
/$ és  /. (Lásd: 15. oldal)
A készülékkel használható iPod/
iPhone típusok
 iPod touch (3. generáció)
 iPod touch (2. generáció)
 iPod touch (1. generáció)
 iPod classic
 iPod videóval
 iPod dokkoló csatlakozóval
 iPod kattintó vezérlőtárcsával





iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod nano (1. generáció)
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
54
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 54
2010-09-17
10:00:58
4. Ha aláírta a szolgáltatási szerződést, az
Internet@TV szolgáltatás elkezdi a frissítést.
Ez pár percig tart. A frissítés befejezése után
megjelenik az Internet@TV menüképernyő.
Hálózati szolgáltatás használata előtt
ellenőrizze a következőket.
Az Internet@TV áttekintése
1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
(Lásd a 23-24. oldalt)
1
2
2. Adja meg a hálózati beállításokat.
(Lásd a 36-39. oldalt)
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Az Internet@TV használata
A hálózathoz való csatlakoztatással különböző
díjas vagy díjmentes alkalmazások tölthetők le.
Az Internet@TV hasznos és szórakoztató
tartalmakat biztosít a készülék számára.
Az alkalmazások között találhatók hírek, időjárásjelentés, tőzsdei hírek, játékok, filmek és zenék.
Contents 1
a Login
6
d Sort by ' Return
4
2
Recommended (Ajánlott) :A Samsung által
ajánlott tartalmak kezelése.
3
My Application (Saját alkalmazás) : Személyes
galéria megjelenítése, hozzáadással és törlési
lehetőséggel.
4
Navigation Help (Navigációs súgó) : A
használható távirányító-gombok megjelenítése.
• PIROS(A) : Bejelentkezés az Internet@
TV-be.
• ZÖLD(B) : Alkalmazás megjelölése
kedvencként.
• KÉK(D) : Alkalmazások rendezése.
• Return : Vissza az előző menübe.
5
Settings (Beállítások): Rendszerbeállítások, fiók
létrehozása stb.
6
Samsung AppS : Hálózati kapcsolaton keresztül
letölthetők különböző díjas vagy díjmentes
alkalmazások.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
" Enter
2. A ◄► gombokkal válassza ki az Internet@
TV pontot, és nyomja meg az ENTER
gombot.
3. Az Internet@TV szolgáltatás
kezdőképernyőjén megjelenik a feltételeket
bemutató képernyő. El kell fogadnia a
szolgáltatási feltételeket az Internet@ TV
használata előtt.
5
b Mark as Favorite
Commercial (Kereskedelmi) : Megjeleníti az
Internet@TV Útmutatót, termékinformációkat és
új alkalmazásokat.
1. Lépjen a főmenübe.
d View Devices
by Date 1/3
Contents 3
1
Az Internet@TV előkészítése
a Change Device
Contents 2
Contents 4
Samsung AppS Settings
INTERNET@
Ezt a funkciót a távirányító
INTERNET@ gombjával is üzemeltetheti.
No Disc
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 55
Hálózati Szolgáltatások
A készülék hálózathoz csatlakoztatásával
különböző szolgáltatások vehetők igénybe,
például Internet@TV és BD-LIVE.
05
Hálózati szolgáltatások
55
2010-09-17
10:00:58
Hálózati szolgáltatások
A képernyőgombok használata
13. Nyomja meg az ENTER gombot.
A távirányítóval és a képernyőgombokkal
szöveget írhat be a különböző Internet@TV
alkalmazásokban.
A képernyőgombok használata közben a
távirányító FULL SCREEN gombjával átválthat a
nagybetűk, kisbetűk, számok és ikonok között.
14. A térkép és a cím megjelenik a képernyőn.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Például, cím kikeresése a Google Maps
alkalmazásban:
1.
Nyomja meg a távirányító ENTER gombját a
Google Maps ikonon az Internet@TV-ben.
2.
A ZÖLD(B) gombbal használja a keresés
funkciót.
3.
A ◄► gombokkal lépjen a "Search or
address" ablakra
4.
Az ENTER gombbal használja a Keresés
vagy cím funkciót.
5.
Tegyük fel, hogy a “105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’ címet szeretné beírni.
6.
Nyomja meg kétszer a távirányító FULL
SCREEN gombját a kisbetűsről a számokra
való átváltáshoz.
7.
Nyomja meg a következőket: ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8.
A távirányító SÁRGA(C) gombjával írjon be
egy szóközt.
9.
Nyomja meg 3-szor a távirányító FULL
SCREEN gombját a számokról a nagybetűs
módra való átváltáshoz.
✎ MEGJEGYZÉS
 A Samsung Electronics nem vállalja a
felelősséget az Internet@TV szolgáltatás
megszakadásáért az internetszolgáltató
hibájából.
 Az Internet@TV szolgáltatással adatok
tölthetők le és dolgozhatók fel az Internet
segítségével, és a tartalmak megtekinthetők a
TV képernyőn. Ha az Internet-kapcsolat
instabil, a szolgáltatás csúszhat vagy
megszakadhat. A készülék automatikusan ki is
kapcsolhat. Ilyenkor ellenőrizze az Internetkapcsolatot és próbálja meg újra.
 Az alkalmazás-szolgáltatás angol nyelven
elérhető, és a tartalmak elérhetősége a régiótól
függően eltérő lehet.
 Az Internet@TV szolgáltatásról további
információk a szolgáltató honlapján találhatók.
 A szolgáltatások az Internet@TV szolgáltatótól
függően megváltozhatnak.
 Az Internet@TV szolgáltatások tartalma az
eszközszoftver verziójától függően eltérő lehet.
 A másolásvédett, díjas DivX tartalmakat csak
HDMI kábelen keresztül lehet lejátszani. Ha a
lejátszót Komponens vagy videókábellel
csatlakoztatta a TV-hez, a DivX videójel nem
jelenik meg, vagy megjelenik a “Connect with a
HDMI cable to play this file.” vagy “Cannot play
current file” üzenet.
10. A ‘2’ gomb háromszori megnyomásával írja
be a C betűt.
11. Nyomja meg 3-szor a távirányító FULL
SCREEN gombját a nagybetűsről a kisbetűs
módra való átváltáshoz.
12. A távirányító gombjaival írja be a ‘Challenger
Rd., Ridgefield Park NJ’ szöveget.
56
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 56
2010-09-17
10:01:01
05
Rendszerbeállítás
Az alkalmazások használatához be kell
jelentkeznie a szolgáltatásba.
Visszaállítás
Az Internet@TV beállítások visszaállítása gyári
alapértékre.
Ehhez először fiókot kell létrehoznia.
(Fiók létrehozásához szükséges az Internet@TV
ID, lásd ezen az oldalon)
1.
Hálózati Szolgáltatások
Bejelentkezés
A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a kívánt
alkalmazást, és nyomja meg a PIROS(A)
gombot.
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha elfelejtette a jelszót, nyomja le a készülék
elején a STOP () gombot 5 másodpercre
lemez nélkül.
Login
Internet@TV ID
User Account :
admin
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
A menüpontban fiók hozható létre vagy törölhető,
és fiókadatok adhatók meg illetve törölhetők.
A fiókadatok módosíthatók, a tartalomwebhely
fiókadataival együtt.
Ez a fiók csak az Internet@TV szolgáltatásra
vonatkozik.
Létrehozás
2.
Írja be a felhasználónevet és a jelszót.
✎ MEGJEGYZÉS
Beállítások
 A fióknév minimum 1, maximum 8 karakter
Azonosítók és Internet@TV beállítások
megadása.
hosszú lehet.
 Legfeljebb 10 felhasználói fióknév definiálható.
Settings
ƒ System setup
ƒ Internet@TV ID
ƒ Service Manager
ƒ Properties
Fiók létrehozása és hozzárendelés a kívánt
alkalmazásokhoz.
Change the Service Lock password
Reset
Kezelés
• Service Site : Bejelentkezés regisztrálása
szolgáltatási oldalakra.
• Change Password : Jelszó módosítása.
• Delete : Fiók törlése.
' Cancel
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 57
57
2010-09-17
10:01:01
Hálózati szolgáltatások
Szolgáltatáskezelő
Az Internet@ TV-re telepített alkalmazások törlése
és zárolása.
Zárolás
Zárolt alkalmazáshoz be kell írni a jelszót.
Törlés
A színgombok használata a Samsung Apps
esetén
• PIROS(A) (Login) : Bejelentkezés az internet
szolgáltatásba.
• ZÖLD(B) (Thumbnail View) : Nézet módok
váltása.
• KÉK(D) (Sort By) : Alkalmazások rendezése
Ajánlott, Legtöbbször letöltött, Legújabb vagy
Név szerint.
Alkalmazás törlése.
Internet@TV szolgáltatások
Tulajdonságok
Információk megjelenítése az Internet@TV-ről. Az
Internetkapcsolat sebességének ellenőrzése
opcióval tesztelheti a hálózati kapcsolatot.
- YouTube : Megtekinthetők a YouTube által
biztosított videó-jelfolyamok.
✎ MEGJEGYZÉS
 Az Internet-szolgáltatások elérhetősége
változhat.
Samsung AppS
Különböző alkalmazások érhetők el, eltérő
kategóriákba csoportosítva. Egyes alkalmazások
csak díjazás ellenében tölthetők le.
Samsung AppS
What's New!
| Video
| Sports
| Lifestyle
| Games
| Infomation
| Other
|
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Saját alkalmazás
Alkalmazások listájának megjelenítése.
Súgó
Ha kérdése van az Internet@TV-vel kapcsolatban,
először kattintson ide. Ha nem talál segítséget,
látogasson el a súgó honlapra.
58
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 58
2010-09-17
10:01:01
05
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása után
használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Ellenőrizze a szabad memória nagyságát.
Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni
a BD-LIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis Bluray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE szolgáltatást a
gyártótól függően.
✎ MEGJEGYZÉS
 A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
Szoftverfrissítés értesítés
Hálózati kapcsolat esetén a készülék értesít, ha új
szoftverfrissítés elérhető.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A Szoftverfrissítés menüben állítsa az Auto
Upgrade Notification (Auto frissítés értesítés)
pontot On értékre. (lásd az 41. oldalt)
Ha van elérhető új szoftververzió, a készülék
megjelenít egy üzenetet.
3. A frissítéshez válassza a Yes pontot.
Újraindulás előtt automatikusan kikapcsol.
(Ne kapcsolja be manuálisan).
4. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
5. Nyomja meg a POWER gombot a készülék
bekapcsolásához.
✎ MEGJEGYZÉS
 A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
 A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
Az AllShare funkció használata
Az AllShare lehetővé teszi a számítógépen
található zenék, videók, és fotók lejátszását a
készülékkel.
Az AllShare funkció használatához a készüléket a
hálózattal a számítógéphez kell csatlakoztatnia
(lásd 23-24. oldal), és telepíteni kell a SAMSUNG
PC Share Manager programot a számítógépre.
1. Látogasson el a Samsung honlapjára a www.
samsung.com címen.
2. Töltse le a SAMSUNG PC Share Manager
programot és telepítse a számítógépre.
3. A telepítés végeztével megjelenik a
SAMSUNG PC Share Manager ikon az
asztalon.
Az alkalmazás indításához kattintson duplán
az ikonra.
4. Válassza ki a megosztani kívánt mappát a
Sajátgép ablakban, és kattintson a Share
Folder Enabled ikonra ( ).
(Megosztott mappa törlése : Válassza ki a
mappát, amelynek a megosztását törölni
szeretné a Sajátgép ablakban, és kattintson
a Share Folder Disabled ikonra ( ).)
5. A megosztási állapot szerveren történő
frissítéséhez kattintson a Set Change State
ikonra ( ).
6. A számítógépes szerver kereséséhez
kattintson a Share gombra a menüsorból.
Kattintson a Set Device Policy pontra, és
kattintson az Accept pontra.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kattintson a Set Change State (Módosított
állapot beállítása) ( ) ikonra és lépjen be a
készülék főmenüjébe.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 59
Hálózati Szolgáltatások
BD-LIVE™
59
2010-09-17
10:01:02
Hálózati szolgáltatások
8. Eszközt a PIROS(A) és a KÉK(D) gombokkal
választhat ki adott fájl lejátszásához. (A Videó,
Zene vagy Fotó fájlok lejátszásról a 42-50.
oldalon olvashat.)
Az alkalmazás bemutatása
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
Shared Folder
Name
Folder 1
" Enter
✎ MEGJEGYZÉS
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Menüsor
függően előfordulhat, hogy a HD videók
lejátszása nem lesz megfelelő.
2
Megosztott mappa engedélyezve ikon :
Számítógépes mappa megosztásához.
 Ha a rendszer tűzfalat használ, előfordulhat,
3
Megosztott mappa tiltva ikon : A
mappamegosztás kikapcsolásához.
4
Frissítés (Refresh) ikon : Mappák és fájlok
listájának frissítése a Sajátgépen.
5
Állapotmódosítás ikon beállítása : Válassza
ki a megosztani kívánt mappát, és nyomja meg
ezt a gombot.
A frissített állapot a szerverre kerül.
6
Szerver : A megosztó szerver nevének
megjelenítése.
7
Megosztott mappa : Megosztott mappák
listája.
8
Sajátgép : A számítógépen található mappák
és fájlok listája.
 A külső modem vagy router teljesítményétől
hogy a készülék nem látja a számítógépet.
 Az AllShare nem támogatja a következő
funkciókat:
- Háttérzene és Háttérzene beállítás funkciók.
- Fájlok rendezése a Fotók, Zene és Videók
mappában.
- Csoport változtatása funkció.
- A Biztonságos eltávolítás funkció.
 A Rendezési módszer a szervertől függően
eltérő lehet.
 A keresési és ugrási funkciók a szervertől
függően eltérőek lehetnek.
 Videólejátszás során a lejátszási idő nem
jelenik meg.
 Az AllShare funkció használatához helyezze el
a készüléket és a számítógépet ugyanabban
az alhálózatban.
60
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 60
2010-09-17
10:01:03
06
Egyéb információk
Ha a készülék nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi táblázatot. Ha a probléma nem szerepel
benne, vagy az utasítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és
forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung szervizhez.
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
Nem vehető ki a lemez.
• Csatlakoztatta a tápkábelt a konnektorba?
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
Az iPod csatlakoztatása nem
sikerül.
• Ellenőrizze az iPod és a dokkoló csatlakoztatását.
• Ellenőrizze az iPod szoftververziójának frissességét.
A lejátszás nem indul el.
• Ellenőrizze a BD/DVD régiószámát.
Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt BD/DVD-k nem játszhatók le.
• CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le a készülékkel.
• Ellenőrizze a korhatárt.
A lejátszás nem indul el azonnal a
Play/Pause gomb megnyomásakor.
• Nem deformált vagy karcos a lemez?
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs hang.
• Gyors lejátszás, lassú lejátszás, és léptetés közben nem hallatszik hang.
• A hangszórók megfelelően csatlakoztatva vannak? A hangszóró-beállítások
megfelelőek?
• Nem sérült a lemez?
Hang csak némelyik
hangszóróból hallható, nem mind
a 3-ból.
• Egyes BD/DVD lemezek esetén hang csak az első hangszórókból lesz hallható.
• Ellenőrizze a hangszórók csatlakoztatását.
• Állítsa be a hangerőt.
• CD, rádió vagy TV hallgatása közben hang csak az első hangszórókból lesz
hallható.
A távirányító nem működik.
• A megfelelő szög- és távolságtartományban használja a távirányítót?
• Lemerültek az elemek?
• Helyesen választotta ki a távirányító (TV vagy BD) megfelelő funkcióját (TV/BD)?
• A lemez forog, ne nincs kép.
• Be van kapcsolva a TV?
• A videókábelek megfelelően csatlakoztatva vannak?
• Nem szennyezett vagy sérült a lemez?
• Előfordulhat, hogy a rosszul megírt lemez nem játszható le.
• A képminőség rossz és remeg
a kép.
Nem működik az audió nyelv és a
felirat.
• Audió nyelv és felirat csak akkor használható, ha a lemez tartalmazza őket.
A menüképernyő nem jelenik
meg a menü kiválasztásakor
sem.
• A lemez biztosan tartalmaz menüt?
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 61
Egyéb információk
Hibaelhárítás
61
2010-09-17
10:01:04
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
A képarány nem módosítható.
• 16:9 BD/DVD-k 16:9 Wide módban, 4:3 Letter Box módban, és 4:3 Pan - Scan
módban játszhatók le, de 4:3 BD/DVD-k csak 4:3 képaránnyal játszhatók le.
Tekintse meg a Blu-ray lemez borítóját, és válassza ki a megfelelő funkciót.
• A készülék nem működik.
(Példa: A készülék kikapcsol vagy
furcsa zaj hallatszik.)
• Kapcsolja ki a készüléket, és nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5
másodpercre lemez nélkül.
• A készülék nem működik
normálisan.
A korhatáros jelszót elfelejtettem.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Megjelenik az INIT felirat a kijelzőn, és a beállítások visszaállnak gyári
alapértékre.
Ezután nyomja meg a POWER gombot.
- A RESET funkció törli az összes beállítást.
Csak szükség esetén használja.
Nem fogható rádióadás.
• Megfelelően csatlakoztatta az antennát?
• Ha az antenna által fogott jel gyenge, helyezze át az FM antennát egy jobb
helyre.
A TV hangjának hallgatása során
nem hallatszik hang a
készülékből.
• Ha megnyomja az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombot a TV hang hallgatása közben a
D.IN vagy AUX funkció segítségével, a BD/DVD funkciók bekapcsolnak és a TV
hangja elnémul.
A képernyőn a "Not Available"
felirat jelenik meg.
• A funkció vagy művelet nem hajtható végre, mert:
1. A BD/DVD szoftvere korlátozta.
2. A BD/DVD szoftvere nem támogatja a funkciót (pl. kameraszög)
3. A funkció pillanatnyilag nem elérhető.
4. A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
Ha a HDMI kimenetet olyan
felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem
jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a készülék STOP ( ) gombját 5 másodpercre lemez nélkül.
Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenőrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMI
felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti
képernyő.
• Ha véletlenszerű képzaj jelenik meg a képernyőn, az azt jelenti, hogy a TV nem
támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet).
62
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is
törlődnek.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 62
2010-09-17
10:01:04
06
Egyéb információk
Jelenség
Ellenőrizni/Megoldás
PC Share Manager funkció
Látom a PC Share Manager-ben a
megosztott mappákat, de a fájlokat
nem.
• Mivel ez csak a Fotók, Zene és Videók kategóriába eső fájlokat jeleníti meg, az
ezekbe nem sorolt fájlok nem lesznek láthatók.
AllShare funkció
A videó lejátszása szakadozik.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
• A vezeték nélküli kapcsolat a szerver és a készülék között instabil. Ellenőrizze a
kapcsolatot.
Az AllShare kapcsolat a TV és a
PC között instabil.
• Ugyanazon alhálózatban lévő IP-címeknek egyedinek kell lenniük, egyébként IPcím ütközés lép fel.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal. Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati teszt menüben. (lásd az 39. oldalt)
• Ellenőrizze, van-e USB memória csatlakoztatva a készülékhez.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 34. oldalt)
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Allow (All) (Eng.
(összes))-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a tartalomszolgáltatóhoz, vagy
frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben
hiba merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE szolgáltatások
használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető. (lásd az 34. oldalt)
✎ MEGJEGYZÉS
 Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 63
63
2010-09-17
10:01:04
Egyéb információk
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk,
hogy a HT-C5800 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Általános
FM rádió
Tömeg
Méretek
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Jel/zaj arány
Érzékenység
Teljes harmonikus torzítás
BD (Blu-ray lemez)
DVD (Digitális videó lemez)
Lemez
CD : 12cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Kompozit videó
Videó kimenet
Komponens videó
Videó/Audió
HDMI
Első hangszóró kimenet
Subwoofer hangszóró kimenet
Erősítő
Frekvenciaválasz
Jel/zaj arány
Csatona szétválasztás
Bemeneti érzékenység
Hangszóró rendszer
Hangszóró
Impedancia
Frekvenciatartomány
Kimeneti hangnyomás
Névleges bemenet
Maximum bemenet
Méretek (SzéxMaxMé)
Tömegek
3,5 kg
430 (szé) x 63 (ma) x 325 (mé) mm
+5°C~+35°C
10 % - 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Olvasás sebessége : 4,917 m/sec
Olvasás sebessége : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 74 perc
Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Maximális lejátszási idő : 20 perc
1 csatornás: 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω terhelés)
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
PCM többcsatornás audió, bitfolyam audió, PCM audió
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analóg bemenet
Digitális bemenet
70dB
60dB
(AUX)500mV
20Hz~20kHz (±3dB)
20Hz~44kHz (±3dB)
2.1 csatornás hangszóró rendszer
Subwoofer
Első
3Ω
3Ω
40Hz ~ 160Hz
140Hz~20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Első : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Első : 0,67 kg, Subwoofer : 3,80 kg
Ügyfélszolgálat : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
Honlap : www.samsung.com/hu
- A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók.
64
Magyar
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 64
2010-09-17
10:01:04
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-C5800_XEO_HUN_1013.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2010-10-13
3:49:00
A készülékben használt elemek megfelelő hasznosítása
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási
rendszerekkel).
Ez a jelölés az akkumulátoron, kézikönyvön vagy csomagoláson azt jelzi, hogy a készülékben használt
akkumulátorokat nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén. Ahol szerepelnek, a
Hg, Cd és Pb vegyjelek azt jelzik, hogy az akkumulátor higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz az EC
2006/66 irányelv határértékei felett. Ha nem megfelelően hasznosítják az ilyen akkumulátort, a veszélyes
anyagok egészségügyi kockázatot jelenthetnek és károsak lehetnek a környezetre.
A természet védelmének és az újrahasznosítás promotálásának érdekében kezelje külön az
akkumulátorokat a többi hulladéktól, és távolítsa el őket a helyi akkumulátor-újrahasznosító rendszerben.
A termék megfelelő újrahasznosítása
(elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
(Az Európai Unióra és egyéb európai országokra vonatkozóan különböző akkumulátor-újrahasznosítási rendszerekkel).
Ez a jelölés a terméken, tartozékon vagy kézikönyvön azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltő,
headset, USB-kábel) nem lehet a háztartási hulladékkal keverni az élettartamuk végén.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok
negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az
anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító
szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Vállalati felhasználók forduljanak a beszállítóhoz, és ellenőrizzék a vásárlói szerződés feltételeit.
A terméket és elektronikus tartozékait nem szabad egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt kezelni.
HT-C5800_XEO_HUN_0916.indd 66
2010-09-17
10:01:05
HT-C5800
2.1-kanálový Blu-ray
systém domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby zaregistrovaním
svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 1
2010-09-13
5:10:54
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE
SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri
zariadenia sa nachádza nebezpečné
napätie, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI
PORANENIU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K
ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo
postriekaniu a na zariadenie neukladajte žiadne
predmety s tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia
a mal by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s
ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť
zástrčku z zásuvky, ktorá musí preto byť snadno
prístupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A
ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 2
2010-09-13
5:11:39
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej
strane vášho produktu.
• Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 –
10 cm).
• Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
• Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
• Abyste prehrávač úplne odpojili od zdroja elektrickej energie, vyberte zástrčku zo zásuvky. Toto urobte hlavne
vtedy, keď nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť zariadenie.
• Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a
poruchu zariadenia.
• Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné
magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
• Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri
prenose výrobku cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Sledovanie TV pomocou funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRAZ. Prečítajte si a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie skôr, ako použijete funkciu 3D televízora.
VAROVANIE
• Niektorí diváci môžu počas pozerania 3D TV cítiť nevoľnosť, ako napríklad závrate, napínanie a bolesti hlavy.
Ak zažijete akýkoľvek takýto príznak, prestaňte pozerať na 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
• Sledovanie 3D obrazu počas dlhého časového obdobia môže spôsobiť únavu očí. Ak cítite únavu očí, prestaňte
sledovať 3D TV, zložte si aktívne 3D okuliare a odpočiňte si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne kontrolovať deti, ktoré používajú funkciu 3D. Ak zistíte, že sa
sťažujú na unavené oči, bolesti hlavy, závrate alebo napínanie, povedzte im, aby prestali pozerať 3D TV a
oddýchli si.
• Aktívne 3D okuliare nepoužívajte na iné účely (ako bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare atď.)
• Funkciu 3D alebo aktívne 3D okuliare nepoužívajte počas chôdze alebo premiestňovania sa. Používanie funkcie
3D alebo aktívnych 3D okuliarov počas presúvania sa môže spôsobiť zranenia, a to z dôvodu narazenia do
predmetov, zakopnutia a/alebo padnutia.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 3
3
2010-09-13
5:11:39
Bezpečnostné informácie
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu
zvuku a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
Aby ste disky nepoškriabali, dávajte pri
manipulácii s nimi mimoriadne pozor.
Držanie diskov
• Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na
povrch nedostali vaše odtlačky prstov.
• Na disk nenalepujte papier ani pásku.
Uskladnenie disku
• Neukladajte ho na priame slnečné svetlo
• Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach
• Udržujte ho v čistom ochrannom obale.
Uskladňujte vertikálne.
✎ POZNÁMKA
 Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
 Do mechaniky nevkladajte prasknuté ani poškriabané
disky.
Manipulácia a ukladanie diskov
Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov, vyčistite ich
vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite
mäkkou látkou.
• Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k
vonkajšej časti disku
✎ POZNÁMKA
Licencia
• “Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských
práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami na
duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation.
Reverse engineering and disassembly are
prohibited.”Spätná analýza a prevod do strojového
kódu sú zakázané.”
• O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát
videa vytvorený spoločnosťou DivX,Inc.
Toto je oficiálne certifikované DivX
zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Viac informácií a
softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na
DivX video nájdete na www. divx.com.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Zariadenie DivX
Certified® musí byť zaregistrované aby ste mohli
prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Aby ste
vygenerovali registračný kód, nájdite časť DivX VOD v
ponuke nastavenia zariadenia. S týmto kódom prejdite
na vod.divx.com, dokončite proces registrácie a získajte
viac informácií o DivX VOD.
Certifikovaný DivX na prehrávanie DivX videy do HD
1080p, vrátane prémiového obsahu.
• iPod je obchodná značka
spoločnosti
Apple Inc., registrovaná v
Spojených štátoch a iných krajinách.
iPhone je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky
združenia Blu-ray Disc Association.
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky
práva vyhradené.
 Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku
dostane do kontaktu studený vzduch, môže sa
vytvoriť kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku
dostane kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak
sa to stane, vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2
hodiny stáť so zapnutým napájaním.
4
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 4
2010-09-13
5:11:39
Obsah
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné opatrenia
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Licencia
Copyright
ZAČÍNAME
7
8
12
13
13
14
15
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Typy a charakteristika diskov
Príslušenstvo
Popis
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
PRIPOJENIA
17
19
20
21
22
23
24
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez hdmi
Pripojenie FM antény
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie k sieti
Pripojenie prstencového feritového jadra k napájaciemu
káblu hlavnej jednotky
NASTAVENIE
25
26
27
27
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
39
39
39
40
40
40
Pred začiatkom (Východiskové nastavenia)
Nastavenie ponuky
Displej
3D
Pomer strán televízora
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Rozlíšenie
Formát HDMI
Filmový obrázok (24o/s)
Progresívny režim
Režim pozastavenia
Hlboká farba HDMI
Zvuk
Nastavenie reproduktora
Optimalizácia ekvalizéra
HDMI zvuk
Digitálny výstup
Rozsah dynamického ovládania
Synch AV
Systém
Východiskové nastavenia
Internet@TV obrazovky
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa údajov BD
Hodiny
Registrácia DivX(R
Deaktivovanie DivX(R)
Nastavenie siete
Sieťové nastavenia
Stav siete)
Internetové pripojenie BD-Live
Jazyk
Zabezpečenie
Rodičovský zámok
Zmena hesla
2
7
17
25
SLOVENSKY
2
3
4
4
4
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 5
5
2010-09-13
5:11:39
Obsah
NASTAVENIE
40
40
40
40
40
41
41
41
Všeobecné
Pozadie
Predný displej
Zap./Vyp. zvuku
Svetelný efekt
Podpora
Aktualizácia softvéru
Kontaktujte Samsung
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
42
42
43
44
44
45
47
49
50
51
52
53
Prehrávanie disku
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/miestnej ponuky
Použitie funkcií vyhadávania a preskočenia
Prehrávanie spomaleného záberu/Prehrávanie po
krokoch
Opakované prehrávanie
Použitie tlačidla TOOLS
Počúvanie hudby
Režim zvuku
Prehrávanie obrázkov
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Počúvanie rádia
Používanie iPodu
SLUŽBY SIETE
55
59
59
59
Používanie Internet@TV
BD-LIVE™
Oznámenie o aktualizácii softvéru
Používanie funkcie AllShare
ĎALŠIE INFORMÁCIE
61
64
Riešenie problémov
Technické údaje
40
42
55
61
•
Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho
vzhľadu výrobku.
•
Môže vám byť účtovaný správny poplatok. ak
a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
•
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
6
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_1026.indd 6
2010-10-26
1:56:54
01
Začíname
Začíname
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte nasledujúce veci.
Pojem
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definícia
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-ROM.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE/-R disku, ktorý je nahraný vo
formáte BD-RE.
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na diskoch DVD+RW alebo DVD-RW(V)/
DVD-R/+R, ktoré boli nahrané a finalizované.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB pamäťové
zariadenie
-
UPOZORNENIE
-
POZNÁMKA
-
skratky
-
o
w
G
x
F
!
✎
Týka sa funkcie dostupnej na zvukových CD-RW/-R (formát CD-DA).
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
Týka sa funkcie dostupnej na CD-RW/-R, DVD-RW/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom DivX.
Toto sa týka funkcie dostupnej na pamäťovom zariadení USB.
Toto sa týka situácie, kde nefunguje funkcia, alebo kde môžu byť zrušené
nastavenia.
Toto sa týka tipov alebo pokynov a strane, ktoré pomáhajú pri riadení
každej činnosti.operate.
Táto funkcia poskytuje priamy a jednoduchý prístup stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači.
• Tento výrobok je kompatibilný iba s farebným systémom PAL.
• Disky NTSC sa neprehrajú.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 7
7
2010-09-13
5:11:40
Začíname
Typy a charakteristika diskov
Logá diskov, ktoré sa dajú prehrávať
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový, vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sú
možné problémy s kompatibilitou disku. Nie všetky disky
sú kompatibilné a nie každý disk sa bude dať prehrať.
Dodatočné informácie nájdete v časti Typy a
charakteristika diskov v tomto návode na použitie. Ak
narazíte na problémy s kompatibilitou, kontaktujte
prosím zákaznícke centrum spoločnosti SAMSUNG.
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Systém vysielania PAL v
Anglicku, Francúzsku,
Nemecku atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ POZNÁMKA
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch
diskov alebo pri vykonávaní špecifických činností,
ako je napríklad zmena uhla a nastavenie pomeru
strán. Informácie o disku sú detailne zapísané na
škatuli. Ak je to potrebné, obráťte sa na ňu.
 Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Otlačky prstov, prach, škrabance alebo nečistoty z
cigaretového dymu na nahrávacom povrchu môžu
zničiť disk tak, že sa už nebude dať prehrávať.
 Pri prehrávaní titulu BD-Java môže načítanie trvať
dlhšie, ako pri normálnom titule, alebo sa niektoré
funkcie môžu vykonávať pomaly.
Disky, ktoré sa nedajú prehrávať
•
•
•
•
•
•
disk HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB disk DVD-R pre strih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (okrem vrstvy CD)
disk DVD-ROM/PD/MV atď. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG prehrávajú iba zvuk, nie grafiku.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré komerčné disky a DVD disky zakúpené
BD-LIVE
mimo vášho regiónu sa na tomto výrobku nemusia
dať prehrávať. Pri prehrávaní takýchto diskov sa
zobrazí „Cannot read this disc. (Žiadny disk)” alebo
„Please check the regional code of the disc.
(Skontrolujte regionálny kód disku.)”.
 Ak nebol disk DVD-R/-RW nahraný správne vo
formáte DVD Video, nebude sa dať prehrávať.
8
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 8
2010-09-13
5:11:41
01
Typy diskov
Výrobok a disky sú kódované podľa regiónu.Tieto
regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo
možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú,
disky sa nebudú prehrávať.
BD-ROM
Typ disku
Blu-ray
Regionálny
kód
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Thajwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
Anglicko, teritóriá Anglicka a
Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Thajwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Začíname
Regionálny kód
Disky Blu-ray so záznamom. Disky BD-ROM obsahujú
vopred nahrané údaje. Aj keď BD-ROM môže
obsahovať akýkoľvek druh údajov, väčšina diskov BDROM obsahuje filmy vo formáte s vysokým rozlíšením
na prehrávanie na tomto výrobku. Táto jednotka dokáže
prehrávať vopred nahrané komerčné disky BD-ROM.
BD-RE/BD-R
Prepísateľné/nahrávateľné disky Blu-ray.
BD-RE/BD-R je ideálny formát na zálohovanie alebo
nahrávanie osobných videí.
DVD-VIDEO
• Digitálny univerzálny disk (DVD) môže obsahovať až
135 minút videa, 8 jazykov zvuku a 32 jazykov
titulkov. Je vybavený kompresiou videa MPEG-2 a
priestorovým zvukom Dolby Digital, čo vám
umožňuje vychutnať si obrazy v ostrej a čistej kvalite.
• Pri prepínaní z prvej vrstvy do druhej na
dvojvrstvovom disku DVD video sa môže vyskytnúť
krátke rušenie obrazu a zvuku. Toto nie je porucha
výrobku.
• Keď už je disk DVD-RW/-R nahraný v režime video
finalizovaný, stane sa diskom DVD-Video. Vopred
nahrané (vopred orazené) komerčné DVD s filmami
sa tiež označujú DVD-Video. Tento výrobok môže
prehrávať vopred nahrané komerčné disky DVD
(disky DVD-Video) s filmami.
DVD-R/-RW
• Keď už je disk DVD-RW/-R nahraný v režime video
finalizovaný, stane sa diskom DVD-Video. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok nahrávania.
• Tento výrobok môže prehrávať disky DVD-R nahrané
a finalizované na DVD videorekordéri od spoločnosti
Samsung.
• Prehrávanie môže byť uskutočnené iba na diskoch
DVD-RW v režime Video a finalizovaných.
DVD+RW
• Tento výrobok môže prehrávať disky DVD+RW
nahrané na DVD videorekordéri. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok nahrávania.
DVD+R
• Tento výrobok môže prehrávať disky DVD+R nahrané
a finalizované na DVD videorekordéri. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok nahrávania.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 9
9
2010-09-13
5:11:42
Začíname
Zvukové CD
DivX (Digital internet video express)
• Zvukový disk, na ktorom je nahraný 44,1 kHz PCM
zvuk.
• Tento výrobok môže prehrávať disky CD-R a CD-RW s
formátom zvuku CD-DA.
• Tento výrobok nedokáže prehrávať niektoré disky CD-R
alebo CD-RW v závislosti od podmienok nahrávania.
DivX je formát súboru videa vyvinutý spoločnosťou
Microsoft a je založený na MPEG-4 technológii kompresie,
aby poskytoval zvukové a video údaje cez internet v
skutočnom čase.
MPEG-4 sa používa na kódovanie videa a MP3 na
kódovanie zvuku, aby mohli používatelia pozerať film v
takmer rovnakej kvalite ako je DVD video a zvuk.
CD-R/-RW
• Používajte 700 MB (80 minútové) disky CD-R/-RW.
Je možné, že nebudete môcť používať 800 MB (90
minútové) alebo vyššie disky, keďže nemusia byť
prehrané.
• Ak disk CD-R/-RW nebol nahraný ako uzatvorený,
môžete zbadať oneskorenia pri prehrávaní začiatku
disku alebo sa budú môcť dať prehrávať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-R/-RW sa na tomto výrobku nebudú
dať prehrávať, záleží od zariadenia, na ktorom sa
napaľovali. Obsahy nahrané na CD-R/-RW médiá z CD
sú na vaše osobné použitie, prehrávateľnosť sa môže
líšiť podľa obsahu diskov.
Formát disku
Podporované formáty (DivX)
Tento výrobok podporuje iba nasledovné formáty médií.Ak
nie sú podporované formáty videa aj zvuku, používateľ
môže mať problémy, ako je napríklad rušenie obrazu alebo
žiadny zvuk.
Podporované formáty videa
Formát
Podporované verzie
AVI
DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
Podporované formáty zvuku
Formát
Dátový tok
Používanie disku MP3
• Disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R nahrané vo formáte
UDF, ISO 9660 alebo Joliet sa dajú prehrávať.
• Môžete prehrávať iba MP3 súbory s príponou „.mp3“ a
„.MP3“.
• Prehrávateľný rozsah dátového toku je od 56 kb/s do
320 kb/s.
• Prehrávateľný rozsah vzorkovacích frekvencií je od 32
kHz do 48 kHz.
• Výrobok môže spracovať maximálne 1500 súborov a
adresárov v nadriadenom adresári. Pre MP3 súbory
nahrané vo VBR (Variabilný dátový tok), môže byť zvuk
prerušovaný alebo vynechaný.
Používanie disku JPEG
• Disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R nahrané vo formáte
UDF, ISO 9660 alebo Joliet sa dajú prehrávať.
• Zobrazené môžu byť iba JPEG súbory s príponou „.jpg“,
„.JPG“, „.jpeg“ alebo „JPEG“.
• Progresívne JPEG je podporované.
Používanie disku JPEG
• Je to formát, ktorý sa používa na nahrávanie údajov na
disky DVD-RW alebo DVD-R. Na tomto výrobku môže
byť prehraný iba disk, ktorý bol finalizovaný.
• Na tomto výrobku nie je možné prehrávať disky, ktoré
boli nahrané v režime Video na rekordéri od iného
výrobcu, ale neboli ešte finalizované.t.
10
Vzorkovacia
frekvencia
MP3
80 – 384 kb/s
AC3
128 – 384 kb/s
44,1/48 kHz
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
44,1 kHz
• Súbory DivX, vrátane zvukových a video súborov,
vytvorené vo formáte DTS podporujú dátový tok do 6
Mb/s.
• Pomer strán obrazu: Aj keď je východiskové rozlíšenie
DivX 640 x 480 pixlov (4:3), tento výrobok podporuje až
800 x 600 pixlov (16:9). Rozlíšenie televíznej obrazovky
vyššie ako 800 nebude podporované.
• Pri prehrávaní disku, ktorého vzorkovacia frekvencia je
vyššia ako 48 kHz alebo dátový tok vyšší ako 320 kb/s,
môžete zbadať trasenie obrazovky počas prehrávania.
• QPEL a GMC nie sú podporované.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, prúdové prehrávanie z
počítača
• Je možné prehrávať súbory videa s nasledujúcimi
príponami: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .
MP4
✎ POZNÁMKA
 Niektoré formáty diskov DivX, MKV a MP4 sa nebudú
možno dať prehrávať, záleží od rozlíšenia videa a
obnovovacieho kmitočtu.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 10
2010-09-13
5:11:43
01
Začíname
Podporované formáty súborov
Podpora video súboru
Prípona súboru
*.avi
Nosič
Kodek videa
Kodek zvuku
Rozlíšenie
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podpora hudobného súboru
Prípona súboru
Nosič
Kodek zvuku
Škála podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Zhoduje sa s WMA verziou 10
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť – Všetky prenosové
rýchlosti v rozsahu 5 kB/s až 384 kB/s
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 11
11
2010-09-13
5:11:43
Začíname
11) MP3 súbory so systémom DRM stiahnuté z
komerčných stránok sa nedajú prehrať.
12) Externá HDD jednotka nie je podporovaná.
13) Podporované formáty súborov
Poznámky k USB pripojeniu
Podporované zariadenia:
úložné médiá USB, MP3 prehrávač, digitálny
fotoaparát, USB čítačka kariet
1) Nepodporuje, ak je názov priečinka alebo
súboru dlhší ako 125 znakov.
2) Súbor titulkov väčší ako 300 kB sa nemusí
zobraziť správne.
3) Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s produktom kompatibilné.
4) Podporované sú súborové systémy FAT16 a
FAT32.
• Súborový systém NTFS nie je
podporovaný.
5) Súbory obrázkov (JPEG), hudby (MP3) a
videa by mali mať názvy v kórejčine alebo
angličtine. Inak sa súbor nemusí prehrať.
6) Pripojte priamo k USB portu produktu.
Pripojenie pomocou iného kábla môže
spôsobiť problémy s USB kompatibilitou.
7) Ak do čítačky kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
8) PTP protokol pre digitálne fotoaparáty nie je
podporovaný.
9) Počas procesu „načítania“ neodpájajte USB
zariadenie.
10) Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
Formát
Fotografia
Hudba
Názov súboru
Prípona súboru
Dátový tok
Verzia
Pixle
Vzorkovacia frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Video kábel
12
FM anténa
Dok iPodu
Návod na použitie
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Diaľkový ovládač/
Batérie (typ AAA)
Prstencové feritové jadro
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 12
2010-09-13
5:11:43
01
Začíname
Popis
Predný panel
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
TLAČIDLO NAPÁJANIA (
6
TLAČIDLO „FUNC (FUNKCIA)“
7
TLAČIDLO LADENIA SMEROM
DOLE A PRESKOČENIA
Režim sa prepína nasledovne :
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Vráti sa do predchádzajúceho titulu/kapitoly/stopy.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom dole.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO PREHRÁVANIA/PAUZY
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
10
TLAČIDLO LADENIA SMEROM
HORE A PRESKOČENIA
Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom hore.
11
OVLÁDANIE HLASITOSTI
Nastavenie hlasitosti.
12
USB PORT
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a používať ho ako pamäť pri pripojení k
BD-LIVE. Rovnako tiež môže byť používané na aktualizáciu softvéru a prehrávanie MP3/
JPEG/DivX/MKV/MP4.
8
9
)
ZÁSUVKA NA DISK
Zapína a vypína zariadenie.
Sem vložte disk.
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA Detekuje signály z diaľkového ovládania.
DISPLEJ
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
Otvára a zatvára priehradku na disk.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB hostiteľ môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 13
13
2010-09-13
5:11:44
Začíname
Zadný panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
KONEKTORY VÝSTUPU 2.1
KANÁLOVÝCH REPRODUKTOROV
Pripojte predné reproduktory a subwoofer.
2
VENTILÁTOR
Ventilátor dodáva chladný vzduch do výrobku a predchádza prehriatu.
Otáča sa po celý čas, keď je výrobok zapnutý.
3
KONEKTOR iPod
Sem pripojte konektor doku iPodu.
4
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
5
KONEKTORY EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU (OPTICAL)
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
6
KONEKTORY VSTUPU HDMI
Prijímajú súčasne signály digitálneho videa a zvuku pomocou HDMI
kábla.
7
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom
televízore.
8
KONEKTOR BEZDRÔTOVÉHO LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (viď strany 55 - 60),
BD-LIVE a aktualizácia softvéru s bezdrôtovým adaptérom LAN.
9
KONCOVKA LAN
Môže sa používať pre služby založené na sieti (viď strany 55 - 60),
BD-LIVE a aktualizáciu softvéru v sieťovom pripojení.
10
KONEKTORY VSTUPU AUX
Pripojenie k 2-kanálovému analógovému výstupu externého
zariadenia (ako je napríklad video).
11
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÉHO VIDEA
Pomocou komponentných vstupov videa pripojte televízor k týmto
konektorom.
12
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Pripojenie vstupného konektoru videa televízora (VSTUP VIDEA) ku
konektoru VÝSTUPU VIDEA na tomto výrobku.
! UPOZORNENIE
 Pri inštalácii výrobku zabezpečte na všetkých stranách ventilátora minimálne 10 cm voľného miesta.
 Ventilátor ani ventilačné otvory neblokujte.
14
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 14
2010-09-13
5:11:45
01
Začíname
Diakový ovládač
Popis diaľkového ovládača
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Zapína a vypína zariadenie.
Ak chcete zmeniť na režim domáceho kina
alebo televízora na diaľkovom ovládači,
skontrolujte farbu LED kontrolky tlačidla.
- Domáce kino: oranžová
- Televízor: zelená
Pre ovládanie možností stlačte tlačidlo.
1
2
3
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Stlačte, aby ste na svojom televízore
videli plnú obrazovku.
Umožňuje vám opakovať titul,
kapitolu, stopu alebo disk.
Stlačením preskakujete dozadu alebo
dopredu.
Stlačením vyhľadávate dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete pozastaviť disk.
Stlačte ak chcete zastaviť/prehrávať disk.
Dočasne vypne zvuk.
MUTE
Nastavenie hlasitosti.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Tools (Nástroje).
Vyberá položky obrazovkovej
ponuky a mení hodnotu ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku aj pre niekoľko funkcií Blu-ray disku.
Stlačte, ak sa chcete spojiť s
rôznymi službami Internet@TV.
Toto vám poskytne pocit, že
počúvate 5.1-kanálový zvukový
systém.
Vyhľadávanie aktívnych FM staníc
a zmena kanálov.
Môžete nastaviť úroveň subwoofera.
DISC MENU
Stlačte, ak si chcete pozrieť
ponuku disku.
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do
predchádzajúcej ponuky
Nastavte čas spánku, kedy sa
má výrobok sám vypnúť.
9
FULL SCREEN
Stlačte, ak sa chcete presunúť do
domácej ponuky.
Toto je tlačidlo výberu režimu.
alebo
Stlačte, ak chcete vybrať režim videa
televízora.
Otvára a zatvára priehradku na
disk.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Toto tlačidlo používajte na otvoren
ie miestnej ponuky/ponuky titulu.
Používajte na zobrazenie
informácií o prehrávaní pri
prehrávaní Blu-ray/DVD disku.
Stlačte, ak chcete opustiť
ponuku.
Používa sa na predvolenie
frekvencie rádia.
Výber MONO alebo STEREO
vysielania rádia.
Reguluje a stabilizuje úroveň
hlasitosti.
(Procesor digitálneho signálu)
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 15
15
2010-09-13
5:11:45
Začíname
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
* Veľkosť batérie: AAA
Zoznam kódov značiek televízora
Typ
Kód
Typ
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Uistite sa, že konce „+" a „-" na koncoch
batérií súhlasia s nákresom vo vnútri
priehradky.
 V prípade bežného používania televízora
vydržia batérie približne jeden rok.
 Diaľkový ovládač môžete používať približne do
vzdialenosti 7 metrov v priamej línii.
Nastavenie diaľkového ovládania
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete
ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je ukončené.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER,
HLASITOSŤ, KANÁL a tiež číselné tlačidlá
(0 - 9).
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
✎ POZNÁMKA
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež
nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky
televízora.
 Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je
televízor Samsung.
16
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cinema
40
 Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami
Philips
03
03, 18, 25
Daytron
3. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý
zodpovedá značke vášho televízora.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený
viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a
zistite, ktorý kód je ten správny.
• Príklad: Pre televízor Samsung
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Citizen
Dynasty
2. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite televízor.
18
Philco
Cetronic
Pri práci s diaľkovým ovládačom
1. Stlačte tlačidlo BD RECEIVER/TV a diaľkový
ovládač nastavte do režimu televízora.
Penney
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 16
2010-09-13
5:11:46
02
Pripojenia
Pripojenia
Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia výrobku k ďalším externým komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
SW
2,5 až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Poloha výrobku
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
Poloha počúvania by sa od televízora mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5- až 3-násobku veľkosti obrazovky.
Príklad : Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom
Predné reproduktory ei dnu (asi 45°) smerom k sebe. Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali
v rovnakej výške, ako vaše uši.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
! UPOZORNENIE
 Nedovoľte, aby sa s alebo v blízkosti reproduktorov hrali deti. Mohli by sa poraniť pri páde
reproduktora.
 Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite, že o správnosti polarity (+/-).
 Subwoofer udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo cudzie predmety do
vedenia (otvoru) v subwooferi.
 Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Ak umiestnite reproduktor blízko televízora, farba obrazovky môže byť skreslená z dôvodu
magnetického poľa vyžarovaného reproduktorom. Ak sa to vyskytne, umiestnite svoje reproduktory
mimo televízora.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 17
17
2010-09-13
5:11:47
Pripojenia
Komponenty reproduktorov
(L)
(R)
PREDNÝ
SUBWOOFER
KÁBEL REPRODUKTORA
Pripojenie reproduktorov
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do červenej
koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné
označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným označením
konektorov reproduktora.
Predný reproduktor (R)
Čierny
Červený
Predný reproduktor (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 18
2010-09-13
5:11:47
02
HDMI je štandardné digitálne rozlíšenie na pripojenie k takým zariadeniam, ako je televízor, projektor, DVD
prehrávač, Blu-ray prehrávač, set top box a iným.
Pripojenia
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez hdmi
HDMI odstraňuje akúkoľvek stratu signálu z analógovej konverzie a umožňuje vám, aby ste si vychutnali
kvalitu videa a zvuku tak, ako to bolo originálne vytvorené v digitálnom zdroji.
DVD alebo Blu-ray prehrávač
SAT (Satelit/Set top box)
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI OUT: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla (NAJLEPŠIA KVALITA)
Z konektoru HDMI OUT na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku
konektoru HDMI IN na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
 Ak HDMI kábel pripojíte alebo odstránite počas prehrávania súborov CD-DA, MP3 alebo JPEG, prehrávač
zastaví prehrávanie.
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Component (Komponentný) alebo Composite (Kompozitný)) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili svoj diaľkový ovládač na ovládanie vášho televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na
diaľkovom ovládači a vyberte HDMI ako externý zdroj na televízore.
 Aby ste si vychutnali videá s technológiou 3D, musíte mať HDMI pripojenie.
 Dlhý kábel HDMI môže spôsobiť rušenie obrazu. V takom prípade natavte Deep Color (Hlboké farby) na Off
(Vyp.) v ponuke.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 19
19
2010-09-13
5:11:50
Pripojenia
HDMI IN : Pripojenie k externému komponentu s HDMI káblom
1. Z konektoru HDMI OUT na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou dodávky) ku konektoru
HDMI IN na vašich digitálnych zariadeniach.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) a vyberte vstup HDMI. IN1 alebo HDMI. IN2.
Režim sa prepína nasledovne: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa výrobku sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla pred zapnutím
napájania. Možné HDMI rozlíšenia nájdete na strane 29.
• Táto funkcia nie je dostupná ak HDMI kábel nepodporuje CEC.
• Popis pripojenia HDMI
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP, na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním BD/DVD obsahu,
ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD atď.) a
zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa
zabránilo jeho neoprávnenému kopírovaniu.
! UPOZORNENIE
 Funkcia + je podporovaná iba ak je HDMI kábel pripojený k HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) na výrobku.
Pripojenie FM antény
FM anténa (dodávaná) 1. Dodanú FM anténu pripojte ku KOAXIÁLNEMU
75 konektoru.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
2. Pomaly pohybujte anténnym káblom, až kým
nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel
potom pripevnite k stene alebo k inému
pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA
 Tento výrobok neprijíma AM vysielania.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 20
2010-09-13
5:11:51
02
Pripojenia
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Červený Modrý Zelený
LAN
SPÔSOB 1
COMPONENT OUT
SPÔSOB 2
Žlté
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
SPÔSOB 1: Komponentné video (LEPŠIA KVALITA)
Ak je váš televízor vybavený vstupmi „Component Video (Komponentné video)“, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou dodávky) z konektorov „Component Video Out (Komponentný výstup videa)“ (Pr, Pb a Y) na zadnej strane
výrobku ku konektorom vstupu komponentného videa na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Môžete si vybrať z rôznych nastavení rozlíšenia, ktoré sú 1080i, 720p, 576p(480p) a 576i(480i), v závislosti od typu
disku. (viď strana 29)
 Aktuálne rozlíšenie sa od nastavenia v ponuke „Setup (Nastavenie)“ môže líšiť, ak sú pripojené oba káble,
komponentný aj HDMI. Rozlíšenie sa tiež môže líšiť v závislosti od disku. (viď strana 29)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Component (Komponentný) alebo Composite (Kompozitný)) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili svoj diaľkový ovládač na ovládanie vášho televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom
ovládači a vyberte „COMPONENT“ ako externý zdroj na televízore.
 Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný a vy vyberiete režim „Component
(Komponentný) 1080p, 1080i, 720p alebo 576p (480p), ponuka nastavenia displeja zobrazí výstupné rozlíšenie
1080p, 1080i, 720p alebo 576p (480p).
Rozlíšenie je v skutočnosti 576i (480i).
SPÔSOB 2: Kompozitné video (DOBRÁ KVALITA)
Z konektoru „VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na zadnej strane výrobku pripojte dodaný video kábel ku
konektoru vstupu videa na vašom televízore.
✎ POZNÁMKA
 Zdroj VIDEO vždy vychádza v rozlíšení 576i (480i), nezáleží od rozlíšenia, ktoré je nastavené v ponuke Nastavenie.
(viď strana 29)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Component (Komponentný) alebo Composite (Kompozitný)) na vašom výrobku.
Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
 Ak ste nastavili svoj diaľkový ovládač na ovládanie vášho televízora, stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a vyberte VIDEO ako
externý zdroj na televízore.
! UPOZORNENIE
 Jednotku nepripájajte cez videorekordér. Videosignály dodávané cez videorekordér môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany proti zápisu a obraz v televízore bude skreslený.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 21
21
2010-09-13
5:11:52
Pripojenia
Pripojenie zvuku z externých zariadení
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
AUX IN
Červený
Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Set-Top Box
OPTICKÝ
VIDEO OUT
Biely
VCR
Zvukový kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Ak má externé analógové
zariadenie iba jeden
výstup zvuku, pripojte
ľavý alebo pravý.
DOPLNKOVÉ
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-top box).
1. Pripojte Digital Input (OPTICAL) (Digitálny vstup (OPTICKÝ)) na výrobku k digitálnemu výstupu na
externom digitálnom zariadení.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) a vyberte vstup D.IN.
• Režim sa prepína nasledovne: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať video z vašej káblovej skrinky/satelitného prijímača musíte pripojiť ich výstup videa k televízoru.
 Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie frekvencie o veľkosti 32 kHz alebo viac, z externých digitálnych
zariadení.
 Tento systém podporuje iba zvuk DTS a Dolby Digital, tok bitov zvuku MPEG nemôže byť podporovaný.
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako je napríklad video.
1. Pripojte AUX IN (Audio) (POMOCNÝ VSTUP (Zvuk)) na výrobku k výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) a vyberte vstup AUX.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Konektor výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku videa pripojte k tomuto výrobku.
22
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 22
2010-09-13
5:11:52
02
Tento výrobok vám umožňuje prezerať služby založené na sieti (viď strany 55 - 60), ako sú napríklad
Internet@TV a BD-LIVE, a rovnako aj prijímať aktualizácie softvéru, keď ste pripojený k sieti. Na
pripojenie vám odporúčame používať AP (Bod prístupu) alebo IP router.
Viac informácií o pripojení routeru nájdete v návode na použitie routera, alebo kontaktujte kvôli
technickej pomoci výrobcu routera.
Pripojenia
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP) pripojte terminál LAN na zadnej strane výrobku k terminálu
LAN na vašom modeme.
2. Nastavte možnosti siete (viď strana 36)
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Router
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
alebo
Širokopásmové
služby
Sieťové prepojenie s počítačom pre
funkciu „AllShare“
(viď strany 59~60)
✎ POZNÁMKA
 Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený, záleží od
použitého routera alebo od poskytovateľa internetových služieb. Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb.
 Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
 Pre funkciu „AllShare“ musí byť počítač pripojený k sieti tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 23
23
2010-09-13
5:11:53
Pripojenia
Bezdrôtová sieť
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača.
1. Na vytvorenie bezdrôtového sieťového pripojenia je potrebný bezdrôtový AP/IP router. Bezdrôtový
LAN adaptér pripojte k bezdrôtovému LAN adaptéru na zadnom paneli výrobku.
2. Nastavte možnosti siete. (viď strany 36)
Širokopásmové
služby
LAN
COMPONENT OUT
OUT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Bezdrôtový smerovač
PC
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
✎ POZNÁMKA
Sieťové prepojenie s počítačom
pre funkciu „AllShare“
(viď strany 59~60)
 Tento výrobok je kompatibilný iba s adaptrérom bezdrôtovej LAN od spoločnosti Samsung. (nie je súčasťou





dodávky) (Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový adaptér LAN spoločnosti Samsung sa predáva samostatne. Kvôli zakúpeniu kontaktujte
predajcu spoločnosti Samsung Electronics.
Musíte používať bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11 a/b/g/n. (n je odporúčané na stabilnú
činnosť bezdrôtovej siete.)
Bezdrôtová LAN môže svojim spôsobom spôsobiť rušenie, záleží od podmienok používania (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami atď.).
Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba nasledovné.
1) ARežim autentifikácie: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ kódovania: WEP, AES
Pre funkciu „AllShare“ musí byť počítač pripojený k sieti tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Pripojenie prstencového feritového jadra k napájaciemu káblu hlavnej jednotky
Ak k napájaciemu káblu hlavnej jednotky pripojíte prstencové feritové jadro, pomôžete tým
zabrániť RF rušeniu z rádiových signálov.
1. Potiahnutím upevňovacích jazýčkov otvorte prstencové
feritové jadro.
2. Na napájacom kábli hlavnej jednotky urobte dve slučky.
3. Prstencové feritové jadro pripojte tak, ako je to
zobrazené na obrázku a tlačte, až kým nezapadne.
24
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 24
2010-09-13
5:11:55
03
Nastavenie
1. Po pripojení výrobku zapnite svoj televízor.
(Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa
výrobok zapne automaticky a zobrazí sa
obrazovka s východiskovými nastaveniami.)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
5. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované
nastavenia siete. „Wired, Wireless“ alebo
PBC(WPS) a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ. (viď strany 36~39)
Spustí sa testovanie siete a Východiskové
nastavenia budú dokončené.
6. Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa domáca ponuka. (Viac informácií
o domácej ponuke nájdete na strane 26)
Nastavenie
Pred začiatkom (Východiskové nastavenia)
English
• Domáca ponuka
Français
Deutsch
Español
Italiano
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Nederlands
> Move
s Select
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a vyberte tlačidlo „START .“
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
✎ POZNÁMKA
Each setting may be changed later under "Settings"
 Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa
Start
a Previous
" Select
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
pomer strán obrazu televízora a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ. (viď strana 28)
Initial Settings I Network
výrobok zapne automaticky.
nebuďte z toho zmätení, nejde o poruchu.
 Ak východiskové nastavenia zmeníte, domáca
ponuka sa nezobrazí.
 Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ (D)
tlačidlo, môžete vstúpiť do domácej ponuky,
aj keď nie je ešte nastavenie siete úplne
ukončené.
 Keď sa vrátite do domácej obrazovky, režim
zobrazenia na celej obrazovke sa automaticky
zruší.
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC(WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 25
25
2010-09-13
5:11:57
Nastavenie
 Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku s
východiskovými nastaveniami, aby ste
uskutočnili zmeny, stlačte tlačidlo ZASTAVENIA
() na prednom paneli výrobku na viac ako
 Pomocou kábla HDMI pripojte výrobok k
televízoru od spoločnosti Samsung, ktorý je
kompatibilný s funkciou Anynet+ (HDMI-CEC).
Ak televízor používaj jazyk, ktorý je
podporovaný výrobkom, bude tento jazyk
automaticky nastavený ako uprednostňovaný
jazyk.
Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) by ste však mali na
televízore aj na výrobku nastaviť na On.
 Ak necháte výrobok v zastavenom režime na
dlhšie ako 5 minút bez použití rozhrania, na
vašej televíznej obrazovke sa zobrazí šetrič
obrazovky.
Ak necháte výrobok v režime šetriča
obrazovky na dlhšie ako 25 minút, napájanie
sa automaticky vypne, okrem prehrávania CDDA (Automatická funkcia vypnutia).
Nastavenie ponuky
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
lačidlo MENU: Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
2
Tlačidlo RETURN: Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3
Tlačidlo VSTÚPIŤ/SMER :
Na posúvanie kurzora a výber položky stlačte tlačidlo
šípky.
Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ, aby ste spustili vybranú
položku, alebo potvrdili nastavenie.
4
Tlačidlo EXIT: Toto tlačidlo stlačte, ak chcete z ponuky
vyjsť.
26
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Zobrazí sa domáca ponuka.
• Domáca ponuka
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
1
Vyberá Internet@TV.
2
Vyberá videá.
3
Vyberá hudbu.
4
Vyberá fotografie.
5
Vyberá nastavenia.
6
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
d View Devices
" Enter
6
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Settings a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
✎ POZNÁMKA
 Keď je výrobok pripojený k sieti, vyberte
Internet@TV z domácej ponuky.
Stiahnite si požadovaný obsah zo Samsung AppS.
 Prístupový krok sa môže podľa vybranej ponuky
líšiť.
 OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 26
2010-09-13
5:12:01
03
Môžete konfigurovať rôzne možnosti zobrazenia,
ako je napríklad pomer strán obrazovky, 3D atď.
3D
Vyberte či chcete prehrávať disk Blu-ray s 3D
obsahom v režime 3D.
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
: Auto
NetworkTV Screen Size :
55 inch
Language
Security
General
> Move s Enter r Return
Still Mode
: Auto
Support
Veľkosť televíznej obrazovky
Umožňuje vám nastaviť aktuálnu veľkosť
obrazovky vášho televízora, takže výrobok
môže nastaviť obraz podľa veľkosti obrazovky
a zobraziť optimálny 3D obraz. (Maximálna
povolená veľkosť obrazovky pre tento výrobok je
116 palcov.)
Nastavenie
Displej
! UPOZORNENIE
 Ak si chcete vychutnať 3D obsah, pripojte
3D zariadenie (AV prijímač alebo televízor
kompatibilný s 3D) k výrobku a pred
spustením prehrávania 3D obsahu si
nasaďte 3D okuliare.
 Počas sledovania 3D videa sú automaticky
zablokované všetky analógové komponenty
a kompozitné signály.
 Všetky 3D signály sa prenášajú iba
Režim 3D
• Auto : Disk 3D Blu-ray sa prehrá v režime 3D
ak výrobok rozpozná televízor, ktorý tento
režim podporuje. Ak váš výrobok rozpozná
televízor, ktorý tento režim nepodporuje, prehrá
ho v režime 2D.
• 3D : Disk 3D Blu-ray sa vždy prehrá v režime
3D. Ak televízor nepodporuje disky 3D Blu-ray,
obrazovka televízora môže byť čierna.
• 2D : Disk 3D Blu-ray sa vždy prehrá v režime
2D. Vyberte, ak chcete sledovať obraz bez 3D
efektu alebo ak televízor nepodporuje disky 3D
Blu-ray.
✎ POZNÁMKA
 Ak počas prehrávanie 3D disku jedenkrát stlačíte
tlačidlo ZASTAVENIA(), možnosť 3D režimu
nebude deaktivovaná.
Ak chcete 3D režim aktivovať počas prehrávania
3D disku, dvakrát stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA().
 Záleží od obsahu a polohy prehrávania, ale na
prostredníctvom kábla HDMI a cez port
HDMI OUT.
 Keďže obrazové rozlíšenie v režime
prehrávania 3D je pevne dané podľa
rozlíšenia pôvodného 3D obrazu, nemôžete
zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
 Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia
obrazovky, nemusia v režime prehrávania
3D správne fungovať.
 Na správny prenos 3D signálu musíte
používať vysokorýchlostný HDMI kábel.
 Televízor sledujte minimálne zo vzdialenosti,
ktorá sa rovná trojnásobku dĺžky obrazovky.
- Odporúča sa umiestniť obrazovku 3D
obrazu dopredu na úroveň očí.
 Ak je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne
fungovať.
 Tento výrobok nemôžete použiť na
prepnutie 2D obsahu do 3D.
ľavej, pravej alebo oboch stranách sa môžu
objaviť vertikálne čierne lišty.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 27
27
2010-09-13
5:12:02
Nastavenie
Pomer strán televízora
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Obrazovkové nastavenia môžete nastaviť podľa
druhu televízora, ktorý máte.
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od spoločnosti
Samsung.
• 16:9 Normal
Určité filmy (zdroj 4:3) budú
zobrazené vo formáte 4:3
Pillarbox (čierne pruhy po
stranách obrazu), aj keď
vyberiete normálny pomer
16:9.
• 16:9 Wide
Na vašom širokouhlom
televízore môžete sledovať
celý obraz 16:9.
Ak pripojíte výrobok od spoločnosti Samsung s BDWise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví
optimálne rozlíšenie.
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v
súlade s predtým nastaveným rozlíšením bez
ohľadu na rozlíšenie disku.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude
vystupovať priamo do televízora.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise,
musíte najskôr nastaviť režim BD na Off.
 Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie
• 4:3 Letter Box
Vyberte, ak chcete vidieť
úplný pomer strán obrazu
16:9, ktorý ponúka Blu-ray
disk/DVD, dokonca aj keď
máte televízor s pomerom
strán 4:3. Na vrchnej a
spodnej časti obrazovky sa
zobrazia čierne pásy.
• 4:3 Pan-Scan
Vyberte, ak chcete vidieť video
s pomerom strán 16:9, ktorý
ponúka disk Blu-ray/DVD
bez čiernych líšt hore a dole,
dokonca aj keď máte televízor
s pomerom strán 4:3 (časti
filmového obrazu veľmi vľavo a
veľmi vpravo budú orezané).
✎ POZNÁMKA
 Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od
typu disku.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer strán
obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
 Ak vyberiete 4:3 Pan-Scan alebo 4:3 Letter Box,
nebudete vidieť zobrazenie na celej obrazovke po
stlačení tlačidla FULL SCREEN na diaľkovom ovládači.
28
pripojeného televízora sa automaticky nastaví
na maximálnu hodnotu.
 Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu
BD Wise používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise,
nastavte obe ponuky BD Wise, na výrobku aj
na televízore spoločnosti Samsung, na On.
Rozlíšenie
Nastavuje výstuupné rozlíšenie komponentného a
HDMI signálu videa.
Číslovka v označení 1080p, 1080i, 720p, 576p
(480p) a 576i (480i) indikuje počet riadkov videa.
i a p indikuje prekladané, resp. progresívne
vykresľovanie.
• Auto : Automaticky kontroluje a nastavuje
optimálne rozlíšenie. (iba HDMI)
• BD Wise : Automaticky nastavuje optimálne
rozlíšenie po pripojení pomocou HDMI k televízoru
s funkciou BD Wise. (Položka ponuky BD Wise s
zobrazí iba vtedy, keď je funkcia BD Wise
nastavená na On.) (iba HDMI)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa. (iba HDMI)
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576 (480) riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576 (480) riadkov prekladaného
videa. (Iba komponentné a video)
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 28
2010-09-13
5:12:04
03
Nastavenie
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
HDMI/pripojené
Výstup
Nastavenie
HDMI/nepripojené
Režim HDMI
Komponent /VIDEO
Režim Komponent
Režim VIDEO
Auto
Optimálne rozlíšenie
576i(480i)
-
-
1080p, filmový obrázok (24 o/s) vypnutý
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, filmový obrázok (24 o/s)
zapnutý 1080p@24F
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, filmový obrázok (24 o/s) vypnutý
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• Prehrávanie DVD
HDMI/pripojené
Výstup
Nastavenie
HDMI/nepripojené
Režim HDMI
Komponent /VIDEO
Režim Komponent
Režim VIDEO
-
Auto
Optimálne rozlíšenie
576i(480i)
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ POZNÁMKA
 Ak pripojený televízor nepodporuje pripojený filmový
obrázok, alebo vybrané rozlíšenie, zobrazí sa správa
„If no pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection? (Ak sa po výbere
nezobrazí žiaden obraz, počkajte 15 sekúnd. Potom
sa rozlíšenie automaticky vráti na predchádzajúcu
hodnotu. Chcete vykonať výber?“.
Ak vyberiete Yes (Áno) a rozlíšenie nie je
podporované, obrazovka televízora zostane prázdna.
Počkajte prosím 15 sekúnd a rozlíšenie sa
automaticky vráti k predchádzajúcej hodnote.
 Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo
ZASTAVENIA () na prednej strane výrobku viac ako
5 sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia sa
vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Display Setup, ktoré
váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské nastavenia uložené v údajoch BD
vymažú.
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24
o/s), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
 Ak sú pripojené konektory HDMI aj Komponentný a
vy pozeráte Kompoenentný výstup, bude medzi
tabuľkou rozlíšenia a aktuálnym rozlíšením rozdiel,
záleží od vášho televízora.
 Ak funkcia HDMI Auto Detection nefunguje,
nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p alebo Filmový
obrázok (24 o/s).
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 29
29
2010-09-13
5:12:07
Nastavenie
Formát HDMI
Progresívny režim
Môžete optimalizovať nastavenie farby z výstupu
HDMI.
Nastavte na vylepšenie kvality pri sledovaní DVD.
• TV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez
HDMI.
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez
HDMI.
✎ POZNÁMKA
 Skôr, ako vyberiete túto možnosť, musíte k
tomuto výrobku pripojiť televízor alebo monitor.
Filmový obrázok (24o/s)
Nastavenie Filmový obrázok (24 o/s) na On vám
umožňuje zvýšiť kvalitu obrazu, nastavením
výstupu výrobku na 24 obrázkov za sekundu.
Funkciu Filmový obrázok (24 o/s) používajte iba s
televízormi, ktoré tento obnovovací kmitočet
podporujú. Túto ponuku môžete vybrať iba v
režimoch s výstupným rozlíšením HDMI 1080i
alebo 1080p.
• Off :Funkcia Filmový obrázok (24 o/s) nebude
fungovať.
• On : Funkcia Filmový obrázok (24 o/s) bude
fungovať.
✎ POZNÁMKA
 Môžu byť obsiahnuté dva pomery obrázkov,
záleží od disku. Flmový materiál (24 obrázkov)
a Video materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní
medzi Film (24 obrázkov) a Video (30
obrázkov) môže obrazovka niekoľko sekúnd
blikať.
 Ak pripojený televízor nepodporuje funkciu
Filmový obrázok (24 o/s) zobrazí sa odkaz s
miestnou ponukou:
30
• Auto : Vyberte, ak chcete aby výrobok
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré
práve pozeráte.
• Video :Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej show na DVD.
Režim pozastavenia
Nastavenie typu obrazu keď pozastavíte
prehrávanie DVD.
• Auto: Automaticky nastavuje najlepší obraz,
záleží od obsahu.
• Frame : Toto nastavenie vyberte, ak chcete
pozastaviť scénu s malým množstvom akcií.
• Field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete
pozastaviť scénu s mnohými akciami.
Hlboká farba HDMI
Nastavenie obrazu z konektora „HDMI OUT
(HDMI VÝSTUP)“ s alebo bez funkcie Hlboká
farba. Hlboká farba umožňuje presnejšiu
reprodukciu s väčšou farebnou hĺbkou.
• Auto: Obraz sa bude vysielať s funkciou
Hlboká farba do pripojeného televízora, ktorý
túto funkciu podporuje.
• Off : Obraz bude vychádzať bez funkcie
Hlboká farba.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 30
2010-09-13
5:12:07
03
Nastavenie reproduktora
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test tone
:
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej
vzdialenosti od miesta počúvania, môžete
nastaviť dobu omeškania zvukových signálov z
predných reproduktorov a subwoofera.
• Vzdialenosť reproduktora môžete nastaviť
medzi 0,3 m a 9 m.
Nastavenie
Vzdialenosť
Zvuk
Off
Settings
<Change r Return
Úroveň
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change r Return
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie a úroveň.
Nastavenie úrovne predného reproduktora/
subwoofera
• Úroveň hlasitosti môžete nastaviť v krokoch od
+6 dB do -6 dB.
• Čím bližšie pôjdete k nastaveniu +6 dB, tým
bude zvuk hlasnejší a čím bližšie pôjdete k
nastaveniu -6 dB, tým bude zvuk tichší.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Skúšobný tón
Funkciu skúšobného tónu používajte na kontrolu
pripojenia reproduktoru.
Stlačením tlačidiel ◄, ► vyberte All.
• Skúšobný tón bude postupne vyslaný do
ľavého Front L Front R Subwoofer, takže
sa budete môcť uistiť, že sú nastavené správne.
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
Ak chcete skúšobný tón zastaviť, stlačte tlačidlá
◄, ► a vyberte Off.
Settings
<Change r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
<Change
All
|
r Return
✎ POZNÁMKA
 Keď je HDMI Audio nastavené na ON (Zap.)
(zvuk vychádza z televíznych reproduktorov)
skúšobný tón nie je dostupný.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 31
31
2010-09-13
5:12:07
Nastavenie
Optimalizácia ekvalizéra
Digitálny výstup
Optimálny EQ sa nastaví automaticky podľa
regiónu.
• Off : Vypnutie EQ optimizéra.
• On : Zapnutie EQ optimizéra.
Digital Output nastavte podľa pripojeného
prijímača. (Viac informácií nájdete v časti o
digitálnom výstupe na ďalšej strane).
HDMI zvuk
Zvukové signály vysielané cez HDMI kábel
môžete zapínať alebo vypínať.
• Off : Video je prenášané iba cez pripájací kábel
HDMI a zvuk vychádza iba cez reproduktory
výrobku.
• On : Cez pripájací kábel HDMI sú prenášané
video aj zvukové signály a zvuk vychádza iba
cez reproduktory televízora.
✎ POZNÁMKA
 Zvuk HDMI sa pre reproduktory televízora
automaticky premieša na 2-kanálový.
• PCM
• Tok bitov (Opätovné prekódovanie)
• Tok bitov (Zvukový súbor)
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku.
- Primary Audio : Hlavný zvukový záznam.
- Secondary Audio : Doplňujúci zvukový
záznam, ako napríklad autorov komentár.
- Interactive Audio : Po výbere môžete vybrať
interaktívne zvuky. Na každom Blu-ray disku je
interaktívny zvuk rozdielny.
✎ POZNÁMKA
 Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny
výstup, v opačnom prípade nebudete počuť
žiadny zvuk alebo bude príliš hlasný.
 Ak zariadenie HDMI (prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál vystupuje ako PCM.
 Na štandardných diskoch DVD nebudete počuť
vedľajší zvuk a zvuk efektov.
 Niektoré disky Blu-ray nemajú vedľajší zvuk a zvuk
efektov.
 Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje
analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do
vášho televízora.
Po pripojení k prijímaču ovplyvňuje optický výstup
a výstup zvuku HDMI.
 Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový
signál vystupuje ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Tok bitov).
32
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 32
2010-09-13
5:12:10
03
Nastavenie
Výber digitálneho výstupu
Prúdenie zvuku
Nastavenie
PCM
Definícia
PCM
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD DTS-HD
HRA
MA
Dekóduje hlavný, vedľajší
Až PCM
Až PCM
Až PCM
Až PCM
Až PCM
Až PCM
Až PCM
a tok zvuku efektov spolu HDMI prijímač
7.1-kanálový 5.1-kanálový 7.1-kanálový 7.1-kanálový 6.1-kanálový 7.1-kanálový 7.1-kanálový
so zvukom PCM.
Dekóduje hlavný, vedľajší
a tok zvuku efektov spolu
Tok bitov
so zvukom PCM. Zvuk
(Opätovné
PCM potom opätovne
prekódovanie)
zakóduje do bitového toku
DTS.
Tok bitov
(Zvukový
súbor)
Pripojenie
Dolby
Digital
Plus
Vysiela iba hlavnú
zvukovú stopu (hlavná
zvuková stopa filmu),
aby váš prijímač dokázal
dekódovať bitový tok
zvuku. Nebudete počuť
vedľajší zvuk a zvuk
efektov
HDMI
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
HDMI 1.3
prijímač
Až PCM
7.1-kanálový
Dolby
Digital
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_1013.indd 33
33
2010-10-13
4:27:35
Nastavenie
Rozsah dynamického ovládania
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale dialóg
budete počuť stále jasne. Je aktívna, iba ak je
zistený signál Dolby Digital.
• Off : Vypína Ovládanie dynamického rozsahu.
• On : Vyberte pri počúvaní filmu na nižšej úrovni
hlasitosti bez straty čistoty dialógu.
• Auto : Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky, na základe informácií
poskytnutých záznamom Dolby TrueHD.
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
 Ak sa na vašom televízore nachádza logo n,
potom televízor funkciu Anynet+ podporuje.
Synch AV
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať,
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu
televízoru môže sa vám video zdať pomalšie ako
zvuk. Ak sa tak stane, nastavte dobu oneskorenia
zvuku tak, aby zodpovedal videu.
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi
0 ms až 300 ms. Nastavte ju na optimálny stav.
Systém
Východiskové nastavenia
Pomocou Počiatočné nastavenia môžete nastaviť
jazyk, pomer strán televízora a nastavenie siete
atď.
Informácie o nastaveniach nájdete vpríslušnej
časti v tomto návode na použitie.
Internet@TV obrazovky
Nastavenie obrazovky Internet@TV na optimálnu
veľkosť.
• Size 1 : Zobrazuje menšie aplikačné ikony, na
bokoch obrazovky môžete vidieť čierne pásy.
• Size 2 : Zobrazuje norm álne aplikačné ikony.
• Size 3 : Zobrazuje väčšie aplikačné ikony,
obraz môže byť na vašu televíznu obrazovku
príliš veľký.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú
činnosť s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou
Anynet+.
Na ovládanie tejto funkcie pripojte tento výrobok k
televízoru Samsung cez kábel HDMI.
34
Tento výrobok môžete ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora Samsung, alebo môžete spustiť
prehrávanie disku jednoduchým stlačením tlačidla
PREHRAŤ (►) na diaľkovom ovládači televízora.
Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
záleží od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho
televízora.
 Funkcia Anynet+ je podporovaná iba ak je HDMI
kábel pripojený k „HDMI OUT (HDMI VÝSTUP)“ na
výrobku.
 Ak sa odpojí HDMI kábel alebo sieťový kábel, alebo
ak sa výrobok nezvyčajne odpojí kvôli chybe v
napájaní, najprv opäť zapojte HDMI kábel; zapnite
všetky zariadenia vrátane produktu a použite funkciu
ANYNET+ v TV menu na opätovné aktivovanie
všetkých pripojených zariadení.
Správa údajov BD
Umožňuje vám spravovať stiahnuté obsahy z Blu-ray
disku, ktorý podporuje službu BD-LIVE.Môžete kontrolovať
informácie o zariadení, vrátane veľkosti uloženia, mazať BD
údaje alebo meniť pamäťové zariadenie Flash. Zmena
zariadenia vám umožňuje vybrať internú pamäť výrobku
alebo aj externú pamäť (pripojené USB zariadenie). Ak sú
údaje, ktoré chcete uložiť z BD-LIVE väčšie ako veľkosť
zostávajúcej pamäte alebo je interná pamäť plná, pripojte
externé USB zariadenie a potom vyberte externé
zariadenie v ponuke.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Memory
:
Current Device
Total Size Audio
: 589 MB
Subtitle : 589 MB
Available Size
:
:
|
Delete BD Data
Change Device
> Move
: Internal Memory
s Select
r Return
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 34
2010-09-13
5:12:10
03
Registrácia DivX(R)
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (pamäte).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (pamäte).
Pozrite si registračný kód DivX (R) VOD, ktorý si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX (R)
VOD.
✎ POZNÁMKA
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
 Podporované sú iba USB zariadenia, ktoré sú
naformátované v systéme súborov FAT
(menovka zväzku DOS 8.3) a odporúčame
vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú
protokol USB 2.0 s rýchlosťou čítania/
zapisovania 4 MB/s alebo rýchlejšie.
 Funkcia „Resume Play nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
 Celková veľkosť Správy BD údajov sa môže
líšiť, záleží od verzie softvéru.
Hodiny
Nastavenie funkcií týkajúcich sa času.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Môžete vybrať Auto alebo
Manual Ak vyberiete. Manual, aktivuje sa
ponuka Clock Set a DST .
• Clock Set : Aktuálny čas a dátum môžete
špecifikovať manuálne.
• Time Zone : YMôžete špecifikovať časové
pásmo, ktoré je dostupné pre vašu oblasť.
• DST : Môžete nastaviť DST (Letný čas) na „1
hour (1 hod.)“, „2 hour (2 hod.)“ a „off (vyp.)“.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ POZNÁMKA
 Táto možnosť nie je aktivovaná ak vyberiete
OK.
Ak chcete túto možnosť aktivovať, aktivujte
prosím Deaktivovanie DivX(R).
Deaktivovanie DivX(R)
Túto možnosť vyberte ak chcete získať nový
registračný kód.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ POZNÁMKA
 Táto funkcia je dostupná, iba keď je
deaktivovaná funkcia Registrácia DivX (R).
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 35
Nastavenie
Popis informácií zariadenia (pamäte) na
výrobku
35
2010-09-13
5:12:12
Nastavenie
Nastavenie siete
Network Setting
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia výrobku,
postupujte podľa týchto krokov :
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte Settings a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Internet Protocol Setup
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
DNS Server
: 0
0
0
0
> Move
" Enter
' Return
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
Settings a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Network
Type a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Wired alebo
Wireless a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Prejdite na ďalšiu časť.
Sieťové nastavenia
Kontaktujte prosím svojho poskytovateľa
internetových služieb a zistite, či je vaša IP adresa
statická alebo dynamická. Ak je dynamická,
odporúčame vám použiť automatické nastavenie.
Je to najjednoduchší spôsob a vo väčšine prípadov
funguje. Ak je statická, musíte použiť proces
manuálneho nastavenia.
Smery drôtových sietí sú uvedené nižšie. Smery
bezdrôtových sietí sa nachádzajú za smermi pre
drôtové siete.
Drôtová sieť
1. V ponuke Network Settings stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setting a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Protocol Setup .
2. Stlačte tlačidlo ►, potom vyberte Auto alebo
Manual a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Nastavenie drôtového pripojenia
– Automatické
1. Ak vyberiete Auto , sieťová funkcia získa a
vyplní hodnoty pre IP adresu, masku
podsiete atď. automaticky.
✎ POZNÁMKA
 Tento proces môže trvať až päť minút.
36
2. Potom, ako sieťová funkcia získa sieťové
hodnoty, stlačte tlačidlo RETURN. Potom
spustite Network Test a uistite sa, že výrobok
je k vašej sieti pripojený (viď strana 39).
3. Ak sieťová funkcia nezíska sieťové hodnoty,
alebo ak ste vybrali „Manual (Manuálne)",
prejdite na pokyny pre manuálne nastavenie.
Nastavenie drôtového pripojenia
– Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete musieť
nastaviť hodnoty sieťového nastavenia manuálne.
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia pre väčšinu
počítačov so systémom Windows, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Network v
pravom dolnom rohu na obrazovke.
2. V miestnej ponuke kliknite na Status.
3. V dialógovom okienku, ktoré sa zobrazí, kliknite na
záložku Support .
4. V záložke Support kliknite na tlačidlo Details.
Zobrazia sa sieťové nastavenia.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš výrobok,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Na obrazovke Internet Protocol Setup stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné pole
(IP adresa).
Network Setting
Internet Protocol Setup
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
0
0
DNS
: Manual
0
0
: 0
DNS Server
> Move
" Enter
0
0
0
0
0
' Return
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 36
2010-09-13
5:12:13
03
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
5.
Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
4.
Po nastavení sieťového pripojenia stlačte
tlačidlo RETURN a opustite obrazovku
sieťových nastavení).
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatické vyhadanie siete
10. Potom spustite Network Test a uistite sa, že
výrobok je pripojený k vašej sieti (viď strana
39).
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľnú funkciu
bezpečnosti, ktorá vyžaduje od zariadení, ktoré
vstupujú do siete vysielanie zakódovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva Vstup
alebo Bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je
založený na Pass Phrase, typicky je to slovo alebo
séria písmen a čísel určitej dĺžky, ktoré ste zadali pri
nastavovaní bezpečnosti pre vašu bezpečnostnú
sieť. Ak na nastavenie sieťového pripojenia
používate tento spôsob a máte Bezpečnostný kľúč
pre svoju bezdrôtovú sieť, budete musieť zadať
Pass Phrase počas procesu nastavenia.
Bezdrôtová sieť
 Nastavenie sieťového pripojenia
6.
Zadajte hodnoty IP Address, Subnet
Mask, a Gateway.
7.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na DNS.
8.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé
vstupné pole DNS.
9.
Stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom
ovládači.
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Pomocou funkcie PBC(WPS)
• Pomocou funkcie Auto Networ Search
Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie pomocou
automatického vyhľadania siete, postupujte podľa
týchto krokov:
1.
V ponuke Network Settings stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setting a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Protocol Setup
2.
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Internet
Protocol Setup, a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
3.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Auto alebo
Manual, a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4.
Ak ste vybrali Auto, stlačte tlačidlo ▲ a
prejdite na Select a network a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Sieťová funkcia vyhľadá dostupné
bezdrôtové siete.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
• Manuálne.
Každý spôsob je popísaný nižšie.
Nastavenie pripojenia bezdrôtovej siete
– PBC(WPS)
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej siete
je pomocou funkcie PBC(WPS).
Ak má váš bezdrôtový router tlačidlo PBC(WPS),
postupujte podľa týchto krokov:
1.
V ponuke Network Settings stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte Network Setting a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Zobrazí sa obrazovka Protocol Setup .
2.
Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
3.
Do dvoch minút stlačte tlačidlo PBC(WPS)
na vašom routeri. Váš výrobok zobrazí
obrazovku výberu siete a automaticky získa
všetky potrebné hodnoty sieťového
nastavenia a pripojí sa k vašej sieti. Po
ukončení sa zobrazí tlačidlo OK. Stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ na diaľkovom ovládači.
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
0
0
0
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
: 0
" Enter ' Return
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 37
Nastavenie
4.
37
2010-09-13
5:12:14
Nastavenie
5.
6.
7.
8.
V zozname sietí stlačením tlačidiel ▲▼
vyberte sieť a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Ak sa zobrazí okienko PIN/Security, prejdite
na krok 7. Ak sa zobrazí obrazovka
sieťového pripojenia, prejdite na krok 11.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberiete PIN alebo
Security.
Pre väčšinu domácich sietí by ste mali
vybrať Security (Bezpečnosť).
Na bezpečnostnej obrazovke zadajte Pass
Phrase svojej siete.
✎ POZNÁMKA
 Pass Phrase by ste mali nájsť na
nastavovacích obrazovkách, ktoré používate
na nastavenie svojho routera alebo modemu.
Network Setting
Security Key
0 entered
–
A
H
B
I
C
J
D
K
E
L
O
P
Q
R
S
V
W
X
Y
Z
F
M
T
G
N
U
0~9
11. Chvíľu počkajte, kým sa nezobrazí
potvrdzujúca správa a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ. Obrazovka Network Connecting
zmizne.
12. Ak chcete vyskúšať pripojenie, stlačením
tlačidla ▼ vyberte Network Test a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Manuálne
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenia pre väčšinu
počítačov so systémom Windows, postupujte
podľa týchto krokov:
1.
b Delete
space
Move " Enter
9.
Number
a Lower case
10. Po dokončení stlačte MODRÉ (D) tlačidlo
na vašom diaľkovom ovládači a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
' Return
Ak chcete zadať Pass Phrase, postupujte
podľa všeobecných pokynov:
• Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
• Pomocou tlačidiel so šípkami na
diaľkovom ovládači prechádzajte od
spodnej strany do spodnej strany na
obrazovke Bezpečnostného kľúča.
• Stlačenie ČERVENÉHO (A) tlačidla na
diaľkovom ovládači vám umožňuje meniť
text zobrazený na tlačidlách na malé,
veľké písmená, čísla alebo ikony. Ak
chcete zadať písmeno alebo symbol,
posuňte kurzor na písmeno alebo symbol
a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
• Ak chcete vymazať posledné zadané
písmeno alebo číslo, stlačte ZELENÉ (B)
tlačidlo.
2.
3.
4.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu
Network v pravom dolnom rohu na
obrazovke.
V miestnej ponuke kliknite na Status.
V dialógovom okienku, ktoré sa zobrazí,
kliknite na záložku Support .
V záložke Support kliknite na tlačidlo Details.
Zobrazia sa sieťové nastavenia.
Ak chcete zadať sieťové nastavenia pre váš
výrobok, postupujte podľa týchto krokov:
1.
2.
3.
Na obrazovke Internet Protocol Setup
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Manual a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé
vstupné pole (IP adresa).
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
4.
38
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" Enter ' Return
Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 38
2010-09-13
5:12:15
03
Keď to urobíte pre každé pole, pomocou
tlačidla ► prejdite postupne na ďalšie polia.
Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo šípky,
aby ste sa pohybovali hore, dole a dozadu.
6.
Zadajte hodnoty IP Address, Subnet
Mask, a Gateway.
7.
Stlačením ▼ prejdite na DNS.
8.
Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé
vstupné pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je
to uvedené vyššie.
9.
Po dokončení stlačte tlačidlo ▲ a vráťte sa
k Access Point Selection. Vyberte sieť a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
10. Prejdite na krok 6 v postupe automatická
bezdrôtová sieť, ktorý je uvedený vyššie a
od toho bodu postupujte ďalej podľa
pokynov.
Test siete
Túto ponuku používajte na pripojenie drôtovej
siete alebo na kontrolu, či vaše sieťové pripojenie
funguje alebo nie.
Internetové pripojenie BD-Live
Nastavte, aby ste umožnili pripojenie pri používaní
služby BD-LIVE.
• Allow(All) : Internetové pripojenie bude
povolené pre celý obsah BD-LIVE.
• Allow(Iba platné) : Internetové pripojenie bude
povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
Nastavenie
5.
✎ POZNÁMKA
 Čo je platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na
poslanie údajov o disku a požiada server na
certifikáciu disku, server používa prenesené
údaje na kontrolu platnosti disku a posiela
certifikát späť do výrobku.
 Internetové pripojenie môže byť počas
používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Jazyk
Stav siete
Kontrola, či bolo pripojenie k sieti a internetu
zavedené.
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku atď.
• On-Screen Menu : Výber jazyka pre
zobrazenia ponuky.
• Disc Menu : Výber jazyka pre zobrazenia
ponuky disku.
• Audio : Výber jazyka pre zvuk disku.
• Subtitle : Výber jazyka pre titulky disku.
✎ POZNÁMKA
 Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 39
39
2010-09-13
5:12:15
Nastavenie
Zabezpečenie
Všeobecné
Pri prvom použití tejto ponuky sa zobrazí obrazovka
nastavenia hesla. Pomocou číslených tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo. (Východiskové
heslo je je 0000.)
Rodičovský zámok
Pozadie
Mení tému pozadia obrazovkovej ponuky.
Settings
Táto funkcia funguje spoločne s Blu-ray diskmi/DVD,
ktorým bolo priradené ohodnotenie, ktoré vám
pomáha kontrolovať typy Blu-ray diskov/DVD, ktoré
sleduje vaša rodina.
Vyberte úroveň ohodnotenia, ktorú chcete nastaviť.
Vyššie číslo znamená, že program je určený iba pre
dospelých. Napríklad, ak vyberiete ohodnotenie Level
6, disky, ktoré obsahujú Level 7, 8, sa neprehrajú.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
9 Off
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
▼
Predný displej
Mení jas predného panela.
• Auto : Počas prehrávania.
• Dim : Stlmí okno displeja.
• Bright :Rozjasní okno displeja.
Zap./Vyp. zvuku
Zmena hesla
mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným finkciám.
Keď výrobok zapnete alebo vypnete, začujete
melódiu.
• Off : Zapne zvuk.
• On : Vypne zvuk.
Settings
Change Password
Display
Audio
System
Enter New Password
Network
Language
Security
General
Number r Return
Support
Ak ste zabudli svoje heslo
Svetelný efekt
Môžete aktivovať alebo deaktivovať svetelný efekt
na hornej strane výrobku.
• Always On : Svetelný efekt sa vždy aktivuje.
Vyberte pre zobrazenie v obchode.
• Auto : Svetelný efekt sa aktivuje pri zapnutí a
vypnutí výrobku a pri pohybe s priehradkou na
disk. Vyberte pri inštalácii výrobku doma.
• Off : Svetelný efekt sa vždy vypne.
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a pridržte na čelnom paneli tlačidlo
ZASTAVENIA () po dobu 5 sekúnd alebo viac.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
používateľské nastavenia uložené v údajoch BD
vymažú.
40
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0916.indd 40
2010-09-17
9:56:23
03
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka vám umožňuje aktualizáciu softvéru
na vylepšenie výkonu alebo doplňujúce služby.
Môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a
pomocou internetu ju aktualizovať a nastaviť
upozornenie Automatická aktualizácia. Ak je
výrobok pripojený k sieti pomocou kábla alebo
bezdrôtovo, bude pri každom zapnutí automaticky
pripojený k webovej stránke spoločnosti Samsung
a ak sú k dispozícii nové aktualizácie, stiahnu sa
príslušné súbory.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXX-XXXX.X
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
> Move s Select r Return
Support
Ak je dostupná aktualizácia softvéru, môžete si
vybrať ktorýkoľvek z nasledovných dvoch
spôsobov: Aktualizácie softvéru sú rovnaké ako v
časti By Internet menu.
• USB : Navštívte www.samsung.com/
bluraysupport, potom si stiahnite a uložte
najnovší softvér (súbor RUF) do jednotky USB
flash. Pripojte jednotku USB flash k USB portu
výrobku (priehradka na disk musí byť prázdna)
a aktualizujte softvér. Potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
• CD : Navštívte www.samsung.com/
bluraysupport, stiahnite si a nahrajte najnovší
softvér (súbor RUF) na disk. Disk vložte a
prehrajte na výrobku a spustite aktualizáciu.
Potom pokračujte podľa pokynov na
obrazovke.
Nastavenie
Podpora
✎ POZNÁMKA
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB
Host môže byť vykonaná iba pomocou
pamäťového zariadenia USB.
 Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu
sťahovania aktualizačných údajov, stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
1. Ak chcete vybrať By Internet, stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa
vyskakovacia správa.
 Keď je aktualizácia systému dokončená,
2. Ak vyberiete Yes, výrobok sa po reštartovaní
automaticky vypne.
(Nikdy ho nezapínajte manuálne.)
nevypínajte. V opačnom prípade nemusí
výrobok fungovať správne.
3. Zobrazí sa okienko procesu.
Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
4. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite výrobok.
✎
POZNÁMKA
 Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
skontrolujte v softvérovej ponuke Upgrade.
 Počas aktualizácie systému výrobok
 Pri používaní konektora USB hostiteľa
nepoužívajte na aktualizáciu softvéru iné USB
zariadenia ako USB Flash.
Kontaktujte Samsung
Poskytnutie kontaktných informácií na pomoc s
vašim výrobkom.
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný
výrobok používať, stlačte tlačidlo POWER a
zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 41
41
2010-09-13
5:12:18
Základné funkcie
Prehrávanie disku
Štruktúra disku
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
Prehrávanie
1. Stlačte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ ( ) a
otvorte zásuvku na disk.
2. Disk opatrne vložte do zásuvky na disk,
nálepkou smerom hore.
3. Priehradku na disk zatvorte stlačením tlačidla
PREHRAŤ (►) alebo tlačidla OTVORIŤ/
ZATVORIŤ ( )
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ ( ►) Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Jedným stlačením tlačidla:
Poloha zastavenia sa uloží.
ZASTAVENIA • Dvomi stlačeniami tlačidla:
Poloha zastavenia sa
()
neuloží.
(Pri niektorých Blu-ray diskoch (BDJ) nemusí táto funkcia fungovať.)
PAUZA (  )
Pozastavuje prehrávanie.
✎ POZNÁMKA
 Keď stlačíte neplatné tlačidlo, na obrazovke sa
zobrazí „Not Available“.
42
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
title 1
chapter 1 chapter 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
skladba 4
skladba 5
• Zvukové CD (CD-DA)
skladba 1
skladba 2
skladba 3
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1 súbor 2
súbor 1
adresár (skupina) 2
súbor 2 súbor 3
Použitie ponuky disku/ponuky titulu/miestnej ponuky
Pomocou Ponuka disku
hZ
DISC MENU
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku sa môžu položky
ponuky líšiť a táto ponuka nemusí byť k
dispozícii.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 42
2010-09-13
5:12:19
04
Použitie funkcií vyhadávania a preskočenia
Z
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TITLE
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►
uskutočnite požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
TITLE MENU
POPUP
Vyhľadávanie požadovanej scény
hzZyx
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od disku sa môžu položky
ponuky líšiť a táto ponuka nemusí byť k
dispozícii.
 Ponuka titulu sa zobrazí iba ak sa na disku
nachádzajú minimálne dva tituly.
Prehrávanie zoznamu titulu
z
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
vstup, ktorý chcete prehrávať zo
zoznamu titulu a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
() .
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ ()
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1­)2­)3­
)4­)5­)6­)7
(1­(2­(3­
(4­(5­(6­(7
)1­)2­)3
(1­(2­(3
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ (►).
✎ POZNÁMKA
 Počas režimu vyhľadávania nebudete počuť
žiadny zvuk.
Pomocou Miestna ponuka
Preskakovanie kapitol
h
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo
POPUP.
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Základné funkcie
Používanie ponuky titulu
TITLE MENU
POPUP
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► alebo
tlačidla VSTÚPIŤ vyberte
požadovanú ponuku.
✎ POZNÁMKA
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte PRESKOČIŤ (#$).
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ ($), presuniete
sa na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (#), presuniete
sa na začiatok kapitoly. Ešte jedným stlačením
sa presuniete na začiatok predchádzajúcej
kapitoly.
 V závislosti od disku sa môžu položky ponuky
líšiť a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 43
43
2010-09-13
5:12:19
Základné funkcie
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter
alebo Title, a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
Repeat
Off
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
VYHĽADAŤ().
Keď stlačíte tlačidlo VYHĽADAŤ (),
prehrávanie sa zníži na * 1/8 * 1/4 * 1/2
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ (► ).
3. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, stlačte tlačidlo REPEAT
opakovane.
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA
 Počas spomaleného režimu nebudete počuť
žiadny zvuk.
 Spomalený záber funguje iba v smere
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Off a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
 V závislosti od disku, nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
Opakovanie časti
dopredu.
 Spomalený záber nefunguje s diskami DivX.
hzZy
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUZA (  ).
Každým stlačením tlačidla PAUZA (  ) sa zobrazí
nová snímka.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej
rýchlosti, stlačte tlačidlo PREHRAŤ ( ► ).
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo
REPEAT.
REPEAT
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
Repeat A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
✎ POZNÁMKA
 Počas prehrávania po krokoch nebudete
počuť žiadny zvuk.
 Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
 Funkciu prehrávania po krokoch nemôžete
používať na diskoch DivX.
Opakované prehrávanie
Opakovanie titulu alebo kapitoly
3. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
4. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
5. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, stlačte tlačidlo REPEAT
opakovane.
6. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
hzZy ✎ POZNÁMKA
Opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo REPEAT.
44
REPEAT
 Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5
sekúnd, zobrazí sa znak zákazu.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 44
2010-09-13
5:12:21
04
Počas prehrávania môžete ovládať
ponuku disku stlačením tlačidla
TOOLS.
TOOLS
• Obrazovka ponuky TOOLS (Nástroje)
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
Medzi primárnymi a sekundárnymi režimami
zvuku prepínate pomocou tlačidla ◄►.
 Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná.
 Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov
pre zvuk a DVD až 8.
 Niektoré Blu-ray disky vám umožňujú vybrať
zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo
Dolby Digital v anglickom jazyku.
Výber jazyka titulkov
hZx
< Change " Enter
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti od disku sa môže funkcia
TOOLS líšiť.
Priamy prechod na požadovanú scénu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
✎ POZNÁMKA
 Možno budete môcť zmeniť požadované
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte Title, Chapter
alebo Playing Time.

3. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadovaný Title, Chapter alebo Playing
Time a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ

Výber jazyka zvuku

hzZx

1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Základné funkcie
 Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež
Použitie tlačidla TOOLS

titulky v Disc Menu, záleží od Blu-ray disku/
DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
Táto funkcia závisí od jazykov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky Blu-ray disky/DVD.
Blu-ray disk môže obsahovať až 255 jazykov
titulkov a DVD až 32.
Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež
zobrazia ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky
naraz.
Množstvo titulkov je súčet primárnych a
sekundárnych titulkov.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
 Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne
nastavenia BONUSVIEW zvuku, na obrazovke
nebude zobrazený indikátor ◄►.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 45
45
2010-09-13
5:12:25
Základné funkcie
Funkcia titulkov pre nepočujúcich
x
• Aby ste túto funkciu vykonávali správne, musíte
mať nejaké skúsenosti s extrahovaním a
upravovaním videa.
• Ak chcete používať túto funkciu, uložte súbor,
pre ktorý chcete vytvoriť titulky pre
nepočujúcich (*.smi) do súboru rovnakého
názvu, ako je mediálny súbor DivX (*.avi) v
rovnakom adresári.
Príklad: Koreňový Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60
alfanumerických znakov alebo 30 východoázijských
znakov (2 bajtové znaky, ako kórejské a čínske).
• User : Používateľ môže samostatne
nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.
Nastavenie BONUSVIEW
h
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje počas
prehrávania filmu sledovanie doplnkového
obsahu (ako napríklad komentáre) v malom
obrazovkovom okne.
Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak disk
obsahuje bonusy.
Zmena uhla kamery
hZ
Keď Blu-ray disk/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete vybrať funkciu ANGLE.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Primárny a zvuk/video
Sekundárny a zvuk/video
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Výber nastavenia obrazu
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované
sledovanie bonusov.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte BONUSVIEW
Video alebo BONUSVIEW Audio.
hzZy ✎ POZNÁMKA
Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality videa,
ak ste pripojený k televízoru pomocou HDMI.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Picture
Setting, a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Picture
Setting, a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
• Dynamic : Toto nastavenie vyberte ak
chcete zlepšiť ostrosť.
• Normal : Toto nastavenie vyberte pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
• Movie : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
46
 Ak prepnete „BONUSVIEW video,
BONUSVIEW audio sa automaticky zmení
podľa BONUSVIEW video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Enter
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 46
2010-09-13
5:12:29
04
ow
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
!
1
2
0
Tlačidlo VSTÚPIŤ: Prehráva a pozastavuje
vybranú stopu
8
Tlačidlá ◄►: rýchle prehrávanie.
(okrem pre zvukové CD (CD-DA))
9
Tlačidlo ZASTAVENIA: Zastavuje stopu.
0
Tlačidlo PRESKOČIŤ ($): Počas prehrávania
presúva na ďalšiu stranu v „Music List alebo
presúva na ďalšiu stranu v Playlist.
!
Tlačidlo PRESKOČIŤ (#): Počas prehrávania
presúva na ďalšiu stranu v Music List alebo
presúva na predchádzajúcu stranu v.
Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania, bude aktuálna stopa v zozname
skladieb prehraná od začiatku. Ak však toto
tlačidlo stlačíte do troch sekúnd po spustení
prehrávania, bude prehraná predchádzajúca
stopa v zozname skladieb.
@
ČÍSELNÉ tlačidlá: Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte číslo požadovanej skladby.
Vybraná skladba sa prehrá.
3
9
8
7
REPEAT
0
4
TOOLS
INFO
Základné funkcie
Počúvanie hudby
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Tlačidlo REPEAT : Vyberá režim prehrávania v
Playlist .
2
Tlačidlá VYHĽADAŤ: Rýchle prehrávanie.
(Iba zvukové CD (CD-DA))
3
Tlačidlo PAUZA: Pozastavuje prehrávanie.
4
Tlačidlo PREHRAŤ: Prehrávanie aktuálne
vybranej stopy.
5
▲▼ tlačidlá: Vyberajú stopy v Music List alebo
Playlist.
6
ŽLTÉ (C) tlačidlo: Vyberá požadovanú stopu v
Music List
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 47
47
2010-09-13
5:12:29
Základné funkcie
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pre MP3 disk vyberte stlačením tlačidiel
◄► Music a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
1. Počas prehrávania zoznamu
skladieb stlačte tlačidlo REPEAT.
2. Opakovaným stlačením tlačidla REPEAT
vyberte požadovaný režim prehrávania.
Vyp
Stopy na disku sa prehrávajú
Zvukové CD
v poradí, v ktorom boli
(CD-DA)/MP3
nahrané na disk.
(
) Stopa
Zvukové CD
(CD-DA)
(
) Jeden MP3
(
) Všetko
Zvukové CD
Zopakujú sa všetky stopy.
(CD-DA)/MP3
(
) Posun
Možnosť náhodného
Zvukové CD
prehrávania prehráva stopy
(CD-DA)/MP3
na disku v náhodnom poradí.
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
05:57
REPEAT
TRACK 002
Zopakuje sa aktuálna stopa.
Zopakuje sa aktuálna stopa.
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam skladieb.
3
Zobrazuje aktuálny/celkový počet strán.
4
Zobrazuje dostupné tlačidlá
5
Zobrazuje aktuálnu/celkovú dobu prehrávania.
6
Zobrazuje stav aktuálneho prehrávania.
7
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
Zoznam skladieb
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pre MP3 disk vyberte stlačením tlačidiel
◄► Music, a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
2. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA () alebo RETURN .
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu a stlačením ŽLTÉHO(C)
tlačidla skontrolujte požadované stopy.
Ak chcete stopy vybrať dodatočne, tento postup
opakujte.
Music
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrávať, a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
48
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 48
2010-09-13
5:12:30
04
5. Stlačením VSTÚPIŤ tlačidla prehráte vybrané
stopy.
Playlist
TRACK 001
+
• MP3 ENHANCER : Táto funkcia tiež
napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku
(napr. mp3 hudby). Môžete zvýšiť úroveň
zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na úroveň zvuku
CD (44,1 kHz, 16 bitov).
Základné funkcie
4. Ak sa v zozname skladieb nachádza
nežiadúca stopa, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo
opätovne.
Vybraná stopa bude vymazaná.
• POWER BASS : Táto funkcia zdôrazňuje nízke
tóny poskytovaním dunivých zvukových efektov.
1/1
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
✎ POZNÁMKA
 Funkcia DSP je k dispozícii len pri stereo audio
zdrojoch, ako sú CDDA, MP93 apod.
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
r Return
6. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte
tlačidlo ZASTAVENIA () alebo RETURN.
7. Ak chcete prejsť na Playlist, stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA
 Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť až
99 stôp.
Režim zvuku
V-SOUND (Virtuálny zvuk)
Cez 2.1-kanálový zvukový systém produkuje
pomocou virtuálnych efektov realistický zvuk.
Toto poskytuje používateľovi pocit, že počúva
5.1-kanálový zvukový systém.
V-SOUND
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
Každým stlačením tlačidla sa výber
zmení nasledovne:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
S/W úroveň
Funkcia DSP (Procesor digitálneho signálu)
Môžete nastaviť úroveň subwoofera.
S/W LEVEL
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti
drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny
kanála alebo počas prechodu v scéne.
Stlačte tlačidlo DSP.
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
DSP
• SMART SOUND : Reguluje a
stabilizuje úroveň hlasitosti proti
drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny
kanála alebo počas prechodu v scéne.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 49
49
2010-09-13
5:12:33
Základné funkcie
Prehrávanie obrázkov
G
Prehrávanie JPEG disku
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Photos a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete prehrávať a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
• Zoom (Transfokácia): Vyberte, ak chcete
zväčšiť aktuálny obraz. (Zväčšuje až
štvornásobne)
• Rotate (Otočiť):Vyberte, ak chcete otočiť
obraz. (Toto otočí obraz v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek.)
• Information (Informácie): Zobrazuje informácie o
obraze vrátane názvu, veľkosti atď.
✎ POZNÁMKA
 Skôr, ako povolíte funkciu hudby v pozadí, musí byť
súbor s fotografiami uložený na rovnakom médiu,
ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená prenosovou rýchlosťou MP3 súboru,
veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.
✎ POZNÁMKA
 Titulky a počítačovú grafiku nemôžete zväčšiť
v režime zobrazenia na celú obrazovku.
Použitie tlačidla TOOLS
Počas prehrávania môžete používať
rôzne funkcie stlačením tlačidla
TOOLS.
TOOLS
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade1
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Zastaviť prezentáciu):
Vyberte, keď chcete zastaviť prezentáciu.
• Slide Show Speed (Rýchlosť prezentácie):
Vyberte, keď chcete nastaviť rýchlosť
prezentácie.
• Slide Show Effect (Efekt prezentácie): Ak sa
chcete vrátiť do predchádzajúceho nastavenia,
stlačte CANCEL.
• Background Music (Hudba v pozadí):
Vyberte, keď chcete počas prezerania
obrázkov počúvať hudbu.
50
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 50
2010-09-13
5:12:35
04
F
Môžete používať USB pripojenie na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX atď.)
stiahnutých z pamäťového zariadenia USB.
1. Prejdite na domácu ponuku.
2. V zastavenom režime pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na prednom paneli
výrobku. Zobrazí sa správa „Do you want to
access the device? (Chcete pristupovať k
zariadeniu?)“.
3. Stlačením tlačidla ◄► vyberte Yes a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
✎ POZNÁMKA
 Aby ste predišli možnému poškodeniu USB
pamäte, musíte pamäťové zariadenie USB
vybrať bezpečne (uskutočnením funkcie Safe
to Remove USB (Bezpečné odstránenie USB)).
Stlačte tlačidlo MENU, aby ste sa presunuli do
domácej ponuky, potom stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Základné funkcie
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
 Keď sú zvukové CD (CD-DA), MP3 a JPEG
súbory zastavené, neuvidíte zobrazenie na celú
obrazovku stlačením tlačidla FULL SCREEN na
diaľkovom ovládači.
 Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB
vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky
zmení na DVD alebo CD.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadované video,
hudbu alebo fotografie a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
4-1. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
5.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte USB a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6-1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadované
videá, hudbu alebo fotografie a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
7. Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na stranách 42~50.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 51
51
2010-09-13
5:12:38
Základné funkcie
Počúvanie rádia
Nastavenie Mono/Stereo
MO/ST
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatic Tuning 1 : Stlačením tlačidla# $
sa vyberie predvolená vysielacia stanica.
• Automatic Tuning 2 : Stlačte a podržte tlačidlo
) a automaticky sa vyhľadajú
TUNING/CH (
aktívne vysielacie stanice.
• Manual Tuning : Stláčaním tlačidla TUNING/
)zvyšujete alebo znižujete frekvenciu
CH (
krok za krokom.
Pomocou tlačidiel na výrobku
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION (
)a vyberte FM.
2. Vyberte vysielaciu stanicu.
• Automatic Tuning 1 : Stlačením tlačidla STOP
( ) vyberte PRESET a potom stlačením
tlačidiel # $ vyberte predvolenú stanicu.
• Automatic Tuning 2 : Stlačením tlačidla
ZASTAVENIA ( ) vyberte MANUAL a
potom stlačte a podržte tlačidlá # $ a
automaticky vyhľadajte pásmo.
• Manual Tuning : Stlačte tlačidlo ZASTAVENIA
( ), vyberte MANUAL a potom stlačte stláčajte
tlačidlá # $ a nalaďte nižšiu alebo vyššiu
frekvenciu.
52
Stlačte tlačidlo MO/ST.
D
• Každým stlačením tlačidla sa zvuk
prepína medzi režimom STEREO a
MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte MONO,
kvôli čistejšiemu vysielaniu bez rušenia .
Predvolenie staníc
Príklad: Predvolenie FM 89.10 do pamäte
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
)a
2. Stlačte tlačidlo „TUNING/CH“ (
vyberte <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
C
• ČÍSLO bliká na displeji.
4. Stlačením tlačidla # $ predvolenú
stanicu.
• Môžete si vybrať medzi predvoľbami
1 až 15.
5. Tlačidlo TUNER MEMORY stlačte opätovne.
• Predtým, ako z displeja zmizne ČÍSLO,
stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• ČÍSLO z displeja zmizne a stanica sa uloží
do pamäte.
6. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte
kroky 2 až 5.
• Ak sa chcete dostať na predvolenú stanicu, stlačte
tlačidlá # $na diaľkovom ovládači a vyberte
kanál.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 52
2010-09-13
5:12:41
04
Pomocou výrobku si môžete vychutnávať súbory
s hudbou a videami uložené v iPod.
 Predtým, ako pripojíte iPod a výrobok,
nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
 Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte iPod,
výrobok nabije batériu vášho prehrávača iPod.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
 Uistite sa, že konektor doku ste pripojili tak, že
Základné funkcie
✎ POZNÁMKA
Používanie iPodu
nálepka „SAMSUNG“ smeruje hore.
iPod
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické
OPTICAL
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa
štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
 „Works with iPhone“ znamená, že elektronické
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPhone a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa
štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
iPod
Hudobné kategórie iPod
Počúvanie hudby
Pripojením iPodu k tomuto výrobku môžete prehrávať
hudobné súbory, ktoré sú v ňom uložené.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
No disc
MEMU
Podľa informácií funkcie ID3 Tag príslušného
súboru s hudbou sa zobrazia informácie o
súbore, vrátane mena interpreta, názvu albumu,
hudobného titulu a žánru.
Now
Playing
Prehráva aktuálne prehrávaný
súbor alebo sa presunie na
obrazovku prehrávania
aktuálneho súboru.
Artist
Prehrávanie podľa umelca.
Songs
Prehrávanie v číselnom alebo
abecednom poradí.
Playlist
Prehrávanie podľa zoznamu
skladieb.
Album
Prehrávanie podľa albumu.
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Konektor doku iPod pripojte ku konektoru
iPod na zadnej strane výrobku.
2. iPod umiestnite v dodanom doku.
• Váš iPod sa automaticky zapne.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa
„iPod“.
3. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte iPod a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
5. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Music a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Vyberte hudobný súbor, ktorý chcete prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
POZASTAVIŤ, ZASTAVENIA, #/ $,
/  a REPEAT môžete používať diaľkový
ovládač alebo hlavnú jednotku. Viď stranu 15.
Generic
Composers
Prehrávanie podľa žánru.
Prehrávanie podľa skladateľa.
✎ POZNÁMKA
 Zoznam kategórií sa v závislosti od modelu
iPod môže líšiť.
 Čo je ID3 Tag?
Sú to údaje, ktoré sú pripojené k MP3 na
zachovanie informácií týkajúcich sa súboru,
ako napríklad titul, interpret, album, rok, žáner
a pole s komentárom.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 53
53
2010-09-13
5:12:43
Základné funkcie
Pozeranie filmu
Pripojením iPodu k výrobku môžete prehrávať súbory
s videom, ktoré sú v ňom uložené.
1. Konektor doku iPod pripojte ku konektoru
iPod na zadnej strane výrobku.
2. Na obrazovke iPod sa presuňte k Settings >
Videos, a nastavte možnosť TV Out (Výsup
televízora) a televízny signál.
3. iPod umiestnite v dodanom doku.
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa
„iPod".
4. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte iPod a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Videos, a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
7. Vyberte súbor s videom, ktorý chcete
prehrávať.
- Na ovládanie jednoduchých funkcií
prehrávania, ako sú napríklad PREHRAŤ,
POZASTAVIŤ, STOP, # /$ a /
môžete používať diaľkový ovládač alebo
hlavnú jednotku. (viď strana 15)
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať video z iPodu, musíte mať k




televízoru pripojený výstup VIDEO (Composite
(Kompozitný) (viď strana 21).
Ak chcete prehrávať video z iPodu cez výstup VIDEO,
nastavte funkciu Anynet+ (HDMO-CEC) na off (vyp.).
Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadny iný súbor
ako ten na prehrávanie. Skontrolujte ďalšie obrazovky
prehrávača iPod.
Ak pripojený iPod nepodporuje prehrávanie videa a vy
vyberiete ponuku Video, zobrazí sa odkaz Cannot play
video files saved on this iPod (Súbory uložené v tomto
iPod sa nedajú prehrať).
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto
zariadenia ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a
regulačným štandardom.
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete s
týmto výrobkom používať
 iPod touch (3. generácia)
 iPod touch (2. generácia)
 iPod touch (1. generácia)
 iPod classic
 iPod s videom
 iPod s dokovacím konektorom
 iPod s klikacím kolieskom





iPod nano (5. generácia)
iPod nano (4. generácia)
iPod nano (3. generácia)
iPod nano (2. generácia)
iPod nano (1. generácia)
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
54
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 54
2010-09-13
5:12:46
05
Služby siete
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
skontrolujte nasledovné pokyny.
4. Po prijatí zmluvy o používaní služby sa spustí
aktualizácia služieb Internet@TV. Trvá to
niekoľko minút. Keď je aktualizácia
ukončená, uvidíte obrazovkovú ponuku
Internet@TV.
1. Pripojte výrobok k sieti.
(viď strany 23 – 24)
Internet@TV v skratke
2. Konfigurujte sieťové nastavenia.
(viď strany 36~39)
1
2
Služby siete
Pripojením výrobku k sieťovému systému si
môžete vychutnať rôzne sieťové služby, ako
napríklad Internet@TV alebo BD-LIVE.
3
Recommended
Contents 1
Používanie Internet@TV
Contents 2
Contents 3
My Applications
Contents 1
Výrobok pripojte k sieti a stiahnite si rôzne
spoplatnené a bezplatné aplikácie. Internet@TV
prináša užitočné a zábavné obsahy a služby
priamo z webu do vášho výrobku. A
vychutnávajte so aplikácie, ako napríklad správy,
predpoveď počasia, burzu, hry, filmy a hudbu.
Contents 2
Contents 4
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
INTERNET@
Túto funkciu môžete taktiež ovládač
stlačením tlačidla INTERNET@
na diaľkovom ovládači.
1
Commercial : Zobrazuje sprievodcu Internet@TV,
informácie o výrobku a uvedenie novej aplikácie.
2
Recommenced : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
3
My Application : Zobrazuje osobnú galériu, do
ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať.
4
Navigation Help : Zobrazuje dostupné tlačidlá na
diaľkovom ovládači.
• ČERVENÉ (A) : Prihlásenie do Internet@
TV.
• ZELENÉ (B) : Označenie aplikácie ako
najobľúbenejšej.
• MODRÉ (D) : Triedenie aplikácií.
• Return : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
5
Settings : Môžete nastaviť systémové nastavenie
a vytvárať účty atď.
6
Samsung AppS : Môžete si stiahnuť rôzne
spoplatnené a bezplatné aplikácie služieb.
Začíname s Internet@TV
1. Prejdite na domácu ponuku.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet@TV
a stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Na úvodnej obrazovke služby Internet@TV
uvidíte obrazovku odsúhlasenia služieb. You
Skôr, ako začnete používať Internet@TV, by
ste mali súhlasiť s termínmi a podmienkami
služieb.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 55
55
2010-09-13
5:12:46
Služby siete
Používanie klávesnice
13. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Pomocou diaľkového ovládača môžete na
zadanie textu používať obrazovkovú klávesnicu v
niektorých aplikáciách Internet@TV.
Stlačením tlačidla FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači pri použití obrazovkovej klávesnice vám
umožňuje meniť textové polia na malé písmená,
veľké písmená, čísla a ikony.
14. Na obrazovke sa zobrazí mapa a adresa.
✎ POZNÁMKA
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za prerušenie služieb
Internet@TV spôsobené poskytovateľom
služieb z akýchkoľvek dôvodov.
 Služby Internet@TV si môžete stiahnuť a
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

V príklade sa uvádza vyhľadanie adresy v Google
Maps:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ
na ikone Google Maps v Internet@TV.
Ak chcete použiť funkciu SEARCH, stlačte
ZELENÉ (B) tlačidlo.
Stlačením tlačidiel ◄► sa presuňte na okno
Search or address.
Ak chcete použiť funkciu Search alebo
Address, stlačte tlačidlom VSTÚPIŤ.
Napríklad predpokladajme, že chcete zadať
„105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ“.
Stlačte tlačidloFULL SCREEN na diaľkovom
ovládači dvakrát a zmeňte vstupný režim z
malých písmen na čísla.
Stlačte ‘1’, ‘0’, ‘5’.
Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo na diaľkovom
ovládaní a zadajte prázdnu medzeru.
Stlačte tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači trikrát a zmeňte vstupný režim z čísel
na veľké písmená.
Na diaľkovom ovládači trikrát stlačte tlačidlo 2
a zadajte C.
Stlačte tlačidlo FULL SCREEN na diaľkovom
ovládači trikrát a zmeňte vstupný režim z
veľkých písmen na malé písmená.
Stlačte tlačidlá na diaľkovom ovládači a
zadajte zvyšok „Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ“
56
spracovať údaje cez internet, takže si môžete
vychutnávať obsah na televíznej obrazovke.
Internetové pripojenie je nestále, služby sa
môžu omeškať alebo prerušiť.
Navyše môžete výrobok vypnúť automaticky.
V takom prípade skontrolujte internetové
pripojenie a skúste to znovu.
 Služby aplikácie môžu byť poskytované iba v
anglickom jazyku a obsah sa môže v závislosti
od oblasti líšiť.
 Viac informácií o službe Internet@TV získate na
webovej stránke poskytovateľa aplikovateľnej
služby.
 Poskytované služby sú predmetom zmeny,
záleží od poskytovateľa služieb Internet@TV.
 Obsah služieb Internet@TV sa môže v
závislosti od firmvérovej verzie líšiť.
 Spoplatnené obsahy DivX s ochranou proti
kopírovaniu sa dajú prehrávať iba pomocou
HDMI kábla. Ak ste svoj prehrávač pripojili k
vášmu televízoru pomocou komponentného
alebo video kábla, signál videa DivX nemôže
vystupovať, alebo sa zobrazí správa „Connect
with a HDMI cable to play this file. (Ak chcete
prehrávať tento súbor, pripojte HDMI kábel)“
alebo „Cannot play current file (Aktuálny súbor
sa nedá prehrať)“.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 56
2010-09-13
5:12:49
05
Systémové nastavenia
Kvôli vychutnaniu si lepšej aplikácie sa
zaregistrujte a prihláste na váš účet.
Reset
Spravíte to tak, že si najskôr vytvoríte účet.
(Pokyny na vytvorenie účtu nájdete na Internet@
TV a ID na tejto strane)
1.
Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovanú aplikáciu a stlačte ČERVENÉ
(A) tlačidlo.
Služby siete
Prihlásenie do účtu
Resetuje nastavenia Internet@TV na
východiskové nastavenia z továrne.
✎ POZNÁMKA
 Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA () na prednom paneli výrobku
na viac ako 5 sekúnd bez vloženého disku.
Login
Internet@TV ID
User Account :
admin
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Túto ponuku používajte na vytvorenie alebo
vymazanie účtu a zadanie alebo vymazanie
informácií o účte.
Môžete ovládať svoj účet, vrátane informácií o
účte na stránke obsahu.
Tento účet je oba pre Internet@TV.
Vytvoriť
2.
Vytvorenie účtu a spojenie s požadovanými
službami aplikácií.
Zadajte účet používateľa a heslo.
✎ POZNÁMKA
Nastavenia
Vytváranie ID a konfigurácia nastavení Internet@
TV z tejto obrazovky.
maximálne 8 znakov.
 Môžete zaregistrovať až 10 názvov účtov
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
 Názov účtu sa musí skladať minimálne z 1 ale
používateľa.
Change the Service Lock password
Reset
Správca
• Service Site :Registrovanie prihlasovacích
informácií pre servisné stránky.
• Change Password : Zmena hesla účtu.
• Delete : Vymazanie účtu.
' Cancel
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 57
57
2010-09-13
5:12:50
Služby siete
Správca služieb
Maže a uzamyká aplikácie nainštalované v
Internet@ TV.
Zámka
Zamkne aplikáciu. Prístup do zamknutej aplikácie
si vyžaduje heslo.
Používanie farebných tlačidiel so Samsung
Apps
• ČERVENÉ (A) (Prihlásenie) :Prihlásenie k
internetovej službe.
• ZELENÉ (B) (Náhľad miniatúr) : Zmena
režimu zobrazenia• MODRÉ (D) (Triediť podľa) : Triedenie
aplikácií podľa Špeciálne, Najviac sťahované,
Posledné alebo Názov.
Vymazať
Vymaže aplikáciu.
Dostupné služby Internet@TV
- YouTube : Môžete pozerať video z You Tube.
Vlastnosti
Zobrazuje informácie o Internet@TV. Na
vyskúšanie vášho sieťového pripojenia použite
možnosť internetového pripojenia "Check the
speed (Kontrola rýchlosti)“.
✎ POZNÁMKA
 Dostupné služby internetového obsahu môžu
byť pridané alebo vymazané.
Samsung AppS
Odtiaľto sú dostupné rôzne aplikácie, ktoré sú
zorganizované v rôznych kategóriách. Niektoré
aplikácie sú spoplatnené.
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
Moje aplikácie
Zobrazuje zoznam aplikácií
Pomoc
Ak máte k Internet@TV akékoľvek otázky,
skontrolujte najskôr túto časť. Ak nie je možné
aplikovať ani jeden tip, navštívte webovú stránku
s pomocou.
58
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 58
2010-09-13
5:12:50
05
Keď už je výrobok pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BDLIVE.
1. Skontrolujte veľkosť zostávajúcej pamäte.
Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť
minimálnu veľkosť s 1 GB voľného miesta.
2. Vložte Blue-ray disk, ktorý podporuje BDLIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎ POZNÁMKA
 Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť, záleží od výrobcu disku.
Oznámenie o aktualizácii softvéru
V sieťovom pripojení vás výrobok upozorní
pomocou vyskakovacej správy, ak bude k dispozícii
akákoľvek nová verzia softvéru.
1. Zapnite výrobok.
2. V ponuke „Software Upgrade nastavte „Auto
Upgrade Notification na On. (viď strana 41)
Ak bude k dispozícii akákoľvek nová verzia
softvéru, výrobok vám to oznámi pomocou
vyskakovacej správy.
3. Ak chcete aktualizovať firmvér, vyberte Yes.
Pred reštartovaním sa automaticky vypne.
(Nikdy ho nezapínajte manuálne.)
4. Zobrazí sa okienko procesu.
Po dokončení aktualizácie sa výrobok
automaticky zapne späť.
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory s
hudbou, videom a fotografiami vo vašom počítači
pomocou tohto výrobku.
Služby siete
BD-LIVE™
Ak chcete používať funkciu AllShare, musíte
pripojiť váš výrobok k vášmu počítaču pomocou
siete (viď strany 23 - 24) a do počítača
nainštalovať SAMSUNG PC Share Manager.
1. Navštívte webovú stránku spoločnosti
Samsung na www.samsung.com.
2. Stiahnite si SAMSUNG PC Share Manager a
nainštalujte ho do počítača.
3. Po dokončení inštalácie nájdete na pracovnej
ploche ikonu správcu zdieľania s počítačom
od spoločnosti Samsung.
Pre spustenie aplikácie, dvakrát kliknite na
ikonu.
4. Vyberte adresár, ktorý chcete zdieľať z Tento
počítač a kliknite na ikonu Share Folder
Enabled icon ( ).
(Odstránenie zdieľaného adresára : Vyberte
adresár, ktorý chcete odstrániť zo zdieľaných
adresárov a kliknite na ikonu Share Folder
Disabled icon ( ).)
5. TAk chcete aplikovať aktualizovaný stav
zdieľania na severi, kliknite na ikon Set Change
State icon ( ).
6. Ak chcete aktivovať výrobok na lokalizovanie
servera počítača, kliknite na Share na lište
ponuky.
Kliknite na Set Device Policy a kliknite na
Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
5. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite výrobok.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizácia bude ukončená keď výrobok po
reštartovaní vypnete. Ak chcete aktualizovaný
výrobok používať, stlačte tlačidlo POWER a
zapnite ho.
Počas aktualizácie Výrobok nikdy nevypínajte
manuálne.
 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie výrobku,
ktoré je spôsobené nestálym internetovým
pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas
aktualizácie softvéru.
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kliknite na ikonu Set Change State
(Nastavenie zmeny stavu) ( ) a posuňte sa
do domácej ponuky na výrobku.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 59
59
2010-09-13
5:12:51
Služby siete
8. Ak chcete vybrať zariadenie, použite
ČERVENÉ (A) alebo MODRÉ (D)
(Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na stranách 42~50.)
Aplikácia programu v skratke
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
Shared Folder
Name
Folder 1
" Enter
✎ POZNÁMKA
 Funkcia AllShare nepodporuje nasledovné
funkcie:
- Funkcie Background Music a Background
Music Setting.
- Triedenie podľa preferencií v adresároch s
fotografiami, hudbou a filmami.
- Funkciu Change Group.
- Funkciu Safe Remove (Bezpečné
odstránenie)
 Spôsob triedenia sa môže líšiť, záleží od
funkcie servera.
 Činnosť vyhľadávania a preskakovania sa
File
Folder 3
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Lišta ponuky
2
Share Folder Enabled icon : Použite, ak
chcete vybrať adresár v počítači, ktorý chcete
zdieľať.
3
Share Folder Disabled icon : Použite, ak
chcete vypnúť zdieľanie adresára.
4
Refresh icon :Použite, ak chcete obnoviť
zoznam adresárov a súborov v Tento počítač.
5
Ikona nastavenia zmeny stavu : Vyberte
adresár, ktorý chcete zdieľať a nezabudnite
stlačiť toto tlačidlo.
Do servera bude aplikovaný aktualizovaný stav.
6
Server : Zobrazuje názov zdieľaného servera.
7
Shared Folder : Zobrazuje zoznam zdieľaných
adresárov.
8
My Computer : Zobrazuje zoznam adresárov
a súborov v počítači.
 Ak váš systém používa firewall, nemusí
výrobok lokalizovať váš počítač na televíznej
obrazovke.
Kind
File
Folder 2
8
 HD video nemusí prehrávať správne, záleží od
výkonu externého modemu alebo routera.
Size
môže líšiť, záleží od funkcie serveru.
 Počas prehrávania videa sa nezobrazí doba
prehrávania.
 Ak chcete používať funkciu AllShare, lokalizujte
tento výrobok aj počítač v rovnakej podsieti.
60
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 60
2010-09-13
5:12:52
06
Ďalšie informácie
Ak tento výrobok nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený
nižšie, alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite výrobok, odpojte napájací kábel a
kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Pripojenie iPodu zlyhalo.
• Skontrolujte stav konektoru iPod a doku.
• Softvérovú verziu iPodu aktualizujte.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo BD/DVD.
Disky BD/DVD, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať prehrávať.
• Na tomto prehrávači sa nedajú prehrávať CD-ROMy a DVD-ROMy.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/
Pozastavenia sa prehrávanie
nespustí okamžite.
• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškriabaniami na povrchu?
• Vyčistite disk.
Nevychádza zvuk.
• Počas rýchleho prehrávania, spomaleného prehrávania a prehrávania po
krokoch nebudete počuť žiadny zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne
prispôsobené?
• Nie je disk vážne poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 3.
• Pri niektorých BD/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri počúvaní CD, rádia alebo televízora vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
Diaľkový ovládač nefunguje
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti?
• Sú vybité batérie?
• Vybrali ste funkcie režimu (TV/BD) na diaľkovom ovládači (televízora alebo BD)
správne?
• Disk sa otáča, ale nie je vidieť
žiadny obraz.
• Kvalita obrazu je slabá a obraz
sa trasie
• Je zapnutý televízor?
•Sú káble videa pripojené správne?
• Nie je disk špinavý alebo poškodený?
• Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Jazyk zvuku a titulkov nefunguje.
• Jazyk zvuku a titulkov nefunguje ak ich disk neobsahuje.
Po vybratí funkcie ponuky sa
neobjaví obrazovla ponuky.
• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 61
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
61
2010-09-13
5:12:54
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
Pomer strán sa nedá zmeniť
• 16:9 BD/DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 Wide, režime 4:3 Letter
Box alebo režime 4:3 Pan - Scan, ale disky BD/DVD 4:3 môžete pozerať iba v
pomere 4:3. Obráťte sa na obal Blu-ray disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Výrobok nefunguje.
(Príklad: Nejde napájanie, alebo
začujete neobvyklý zvuk.)
• Vypnite napájanie a na viac ako 5 sekúnd stlačte a podržte
tlačidlo ZASTAVENIA ( ) na výrobku bez vloženého disku.
• Výrobok nefunguje normálne.
Zabudli ste heslo rodičovského
zámku.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVENIA ( ) na výrobku
bez vloženého disku. Na displeji sa zobrazí INIT a všetky nastavenia sa vrátia k
východiskovým hodnotám.
Potom stlačte tlačidlo e POWER.
- Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
Pri počúvaní zvuku televízora cez
výrobok nepočujete žiadny zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ ( ) počas počúvania zvuku televízora
pomocou funkcií D.IN alebo AUX, zapnú sa funkcie BD/DVD a vypne sa zvuk
televízora.
Na obrazovke sa zobrazí „Not
Available (Nie je k dispozícii)“
• Funkcie alebo činnosť sa tentoraz nedajú ukončiť, pretože:
1. To zakázal softvér BD/DVD.
2. Softvér BD/DVD túto funkciu (napr. uhly) nepodporuje
3. Funkcia momentálne nie je k dispozícii.
4. Požiadali ste o číslo titulu alebo kapitoly, alebo o čas vyhľadávania, ltorý je mimo
rozsahu.
Ak je výstup HDMI nastavený na
rozlíšenie, ktoré váš televízor
nepodporuje (napríklad 1080p),
neuvidíte na svojom televízore
žiadny obraz.
• Stlačte a podržte tlačidlo ZASTAVENIA ( ) na prednom paneli na viac ako
5 sekúnd bez vloženého disku. Všetky nastavenia sa vrátia na nastavenia z
továrne.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje rozlíšenie vstupu HDMI 576p
(480p)/720p/1080i/1080p.
Nezvyčasjný HDMI výstup
obrazovky.
• Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho
obsahu), na obrazovke sa môže objaviť náhodné rušenie.
62
• Po obnovení východiskových nastavení budú všetky údaje uložené v údajoch BD
vymazané.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 62
2010-09-13
5:12:54
06
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
Funkcia Správcu zdieľania s
počítačom
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez
správcu zdieľania s počítačom, ale
nevidím súbory.
• Keďže zobrazuje iba súbory s kategóriami s obrázkami, hudbou a filmom.
Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám sa nezobrazia.
Funkcia AllShare
Video sa prehráva nesúvisle
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi serverom a výrobkom nie je stále.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi
televízorom a počítačom nie je
stále.
• IP adresa v rovnakej podsieti by mala byť jedinečná, v opačnom prípade môže IP
kolízia vyústiť do takéhoto fenoménu.
• Skontrolujte, či máte aktivovanú firewall.
Ak áno, deaktivujte ju.
BD-LIVE
Neviem sa pripojiť ku serveru
BD-LIVE.
• Pomocou ponuky „Network Test (Test siete)“ skontrolujte, či je sieťové
pripojenie úspešné alebo nie. (viď stranu 39)
• Skontrolujte, či je pamäťové zariadenie USB pripojené k výrobku alebo nie.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1 GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v „BD Data Management (Správa BD
údajov)“. (viď stranu 34)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na „Allow
(All) (Umožniť (Všetko))“.
• Ak všetko vyššie uvedené zlyhá, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si
aktualizujte posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa
vyskytne chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálnu veľkosť s 1 GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť si môžete skontrolovať v „BD Data Management (Správa BD
údajov)“. (Viď stranu 34)
✎ POZNÁMKA
 Po obnovení východiskových nastavení sa všetky používateľské nastavenia uložené v údajoch BD
vymažú.
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 63
63
2010-09-13
5:12:54
Ďalšie informácie
Technické údaje
Všeobecné
FM Tuner
Disk
Video výstup
Video/Zvuk
Zosilňovač
Reproduktor
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
BD (disk Blu-ray)
3,5 kg
430 (Š) x 63 (V) x 325 (H) mm
+ 5 °C až + 35 °C
10 % až 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Rýchlosť čítania: 4.917m/sek.
Rýchlosť čítania: 3.49 – 4,06 m/sek.
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
1-kanálové: 1.0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Kompozitné video
Blu-ray disk: 576i (480i)
DVD: 576i (480i)
Y: 1.0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Pr: 0.70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Pb: 0.70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Komponentné video
Blu-ray disk: 1080i, 720p, 576p (480p), 576i (480i)
DVD: 576p (480p), 576i (480i)
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
HDMI
Viackanálový zvuk PCM, zvuk Bitstream, zvuk PCM
Výstup predného reproduktora
165 W x 2 (3 Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
170 W (3 Ω)
Analógový vstup
20 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
Frekvenčná charakteristika
Digitálny vstup
20 Hz – 44 kHz (± 3 dB)
Pomer signálu k šumu
70 dB
Odstup kanálov
60 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 500 mV
2.1-kanálový systém reproduktorov
Systém reproduktorov
Subwoofer
Predný
3Ω
Impedancia
3Ω
40Hz ~ 160Hz
Rozsah frekvencie
140Hz~20kHz
88dB/W/M
Úroveň výstupného akustického tlaku 87dB/W/M
170W
Menovitý príkon
165W
340W
Maximálny vstup
330W
Predný
:
90
x
207,5
x
68,5
mm
Rozmery (Š x V x H)
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Hmotnosť
Predný : 0,67 kg, Subwoofer : 3,80 kg
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.
64
Slovensky
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 64
2010-09-13
5:12:54
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-C5800_XEO_SK_1013.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2010-10-13
4:27:23
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto
výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom
pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by
mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých
druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)
(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim
odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z
voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte,
aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú
kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
HT-C5800_XEO_SK_0913.indd 66
2010-09-13
5:12:55
HT-C5800
2.1kanálový systém domácího
kina s podporou Blu-ray
uživatelská příručka
Představte si své možnosti
Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 1
2010-09-13
5:51:45
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní upozornění
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU
OPRAVÁŘI.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
Tento symbol znamená, že uvnitř
přístroje se nachází nebezpečné
napětí, které může způsobit úraz
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA : ABY NEDOŠLO K ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE KONCOVKU
NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU
NA SPRÁVNOU STRANU.
VAROVÁNÍ
• V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu
elektrickým proudem přístroj nevystavujte
dešti a vlhkosti.
VÝSTRAHA
• Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte
na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
• K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě
slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být
neustále přístupná.
• Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce
střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být
zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být
síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol upozorňuje na
důležité pokyny pro provoz a
údržbu v literatuře doprovázející
tento přístroj.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je
klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení
seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v
tomto návodu, může vést k zasažení
nebezpečným zářením.
VÝSTRAHA
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU
A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ
PAPRSKEM.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 2
2010-09-13
5:51:54
Upozornění
• Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném
na zadní straně přístroje.
• Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro
větrání (7,5 – 10 cm).
• Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
Neblokujte ventilační otvory.
• Nestavte na přístroj žádné předměty.
• Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
• Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přístroj delší
dobu nebudete používat.
• Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené
blesky by mohly přístroj poškodit.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
• Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí (např. reproduktorů).
• V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
• Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
• Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období
počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
• Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
Sledování televize s funkcí 3D
DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ
OBRAZU VE 3D. Před použitím funkce 3D tohoto televizoru si přečtěte a vezměte na
vědomí následující informace týkající se bezpečnosti.
VAROVÁNÍ
• Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrať, nevolnost a bolesti
hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D
brýle a odpočiňte si.
• Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte, že jsou vaše oči unavené,
ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
• Zodpovědný rodič by měl dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud mají děti unavené oči, bolí je hlava,
trpí závratí nebo nevolností, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
• Aktivní 3D brýle nepoužívejte k žádným jiným účelům (např. jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D ani aktivní 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat
za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 3
3
2010-09-13
5:51:54
Bezpečnostní pokyny
Upozornění k manipulaci s disky a jejich
skladování
Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat
kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je
nepoškrábali.
Držení disků
• Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
• Disk držte za okraje, aby na něm
nevznikly otisky prstů.
• Na disk nelepte štítky ani pásky.
Skladování disků
• Disky chraňte před přímým sluncem
• Disky skladujte na chladném a dobře větraném
místě
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Skladujte na výšku
✎ POZNÁMKA
 Zabraňte znečištění disků.
 Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané
disky.
Manipulace s disky a jejich skladování
Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej
roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě
a pak otřete měkkým suchým hadříkem.
• Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od
středu k okraji.
Licence
• “Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských
práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k
duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou
zakázány.
• O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálního
videa vytvořený společností DivX,Inc. Toto
je oficiální certifikované zařízení pro formát
DivX, které přehrává video ve formátu DivX. Více
informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich
souborů do formátu videa DivX naleznete na webu
www.divx.com.
O FORMÁTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení
DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo
přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Chceteli vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX
VOD v nabídce nastavení zařízení. Chcete-li dokončit
proces registrace a dozvědět se více o formátu DivX
VOD, podívejte se s pomocí tohoto kódu na web vod.
divx.com.
Označení DivX Certified zaručuje přehrávání videa DivX
až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
• iPod je obchodní značka
společnosti Apple Inc.,
registrovaná v USA a dalších
zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky
sdružení Blu-ray Disc Association.
Autorská práva
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna
práva vyhrazena.
✎ POZNÁMKA
 Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci
vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř
přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně
fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte
přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost
odpaří.
4
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 4
2010-09-13
5:51:54
Obsah
Bezpečnostní pokyny
Upozornění
Upozornění k manipulaci s disky a jejich skladování
Licence
Autorská práva
ZAČÍNÁME
7
8
12
13
13
14
15
Symboly použité v příručce
Typy a vlastnosti disků
Příslušenství
Popis
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
PŘIPOJENÍ
17
19
20
21
22
23
24
Připojení reproduktorů
Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
Připojení FM antény
Připojení výstupu videa k televizoru
Připojení zvuku z externích zařízení
Připojení k síti
Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí
kabel přístroje
NASTAVENÍ
25
26
27
27
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
39
39
39
40
40
40
Než začnete (Počáteční nastavení)
Nastavení nabídek
Displej
3D
Poměr stran
BD Wise
Rozlišení
Formát HDMI
Filmová frekvence (24sn./s)
Progresivní režim
Nehybný režim
HDMI Deep Color
Zvuk
Nastavení reproduktorů
Optimalizace ekvalizéru
Zvuk HDMI
Digitální výstup
Ovládání dynamického rozsahu
AV synch.
Systém
Počáteční nastavení
Vel. obrazovky Internet@TV
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa dat BD
Hodiny
Registrace DivX(R)
Deaktivace DivX(R)
Nastavení sítě
Nastavení sítě
Stav sítě
Internetové přípojení BD-Live
Jazyk
Zabezpečení
Hodnocení pro rodiče
Změna hesla
2
7
17
25
ČESKY
2
3
4
4
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 5
5
2010-09-13
5:51:54
Obsah
NASTAVENÍ
40
40
40
40
40
41
41
41
Obecné
Pozadí
Přední zobrazení
Zapnout/vypnout zvuk
Světelný efekt
Podpora
Aktualizace softwaru
Kontaktovat Samsung
ZÁKLADNÍ FUNKCE
42
42
43
44
44
45
47
49
50
51
52
53
Přehrávání disku
Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídkyí
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích
Opakované přehrávání
Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)
Poslech hudby
Režim zvuku
Přehrávání obrázku
Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB
Poslech rádia
Použití iPodu
SÍŤOVÉ SLUŽBY
55
59
59
59
Použití funkce Internet@TV
BD-LIVE™
Informace o aktualizaci softwaru
Použití funkce AllShare
DALŠÍ INFORMACE
61
64
Řešení potíží
Technické údaje
40
42
55
61
•
Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu
přístroje.
•
Správní poplatek bude účtován v případě, že
a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada
(např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
•
Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde
k návštěvě technika.
6
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_1026.indd 6
2010-10-26
1:36:54
01
Začínáme
Začínáme
Symboly použité v příručce
Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.
Termín
Logo
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definice
Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve
formátu BD-RE.
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVDR/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
Paměťové
zařízení s
rozhraním USB
-
VÝSTRAHA
-
POZNÁMKA
-
Klávesová
zkratka
-
o
w
G
Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CDDA).
x
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX.
F
Týká se funkcí dostupných s paměťovým zařízením s rozhraním USB.
!
✎
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízeních s rozhraním USB se soubory MP3 nebo WMA
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R a úložných
zařízení s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke
ztrátě nastavení.
Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na
dálkovém ovládání.
• Tento přehrávač je kompatibilní jen s televizní normou PAL.
• Disky v normě NTSC nelze přehrávat.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 7
7
2010-09-13
5:51:55
Začínáme
Typy a vlastnosti disků
Typy disků, které lze přehrávat
Kompatibilita s disky Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjející se formát. V důsledku
toho může dojít k problémům s kompatibilitou disků. Ne
všechny disky jsou kompatibilní a ne každý disk bude
možné přehrát. Další informace najdete v části Typy a
vlastnosti disků v této příručce. Pokud narazíte na potíže
s kompatibilitou, kontaktujte středisko péče o zákazníky
SAMSUNG.
Disky Blu-ray
Disky 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Televizní norma PAL ve
Velké Británii, Francii,
Německu atd. .
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ POZNÁMKA
 Přehrávání některých typů disků nemusí fungovat
nebo nemusí fungovat některé funkce, například
přepnutí úhlu a poměru stran.
Podrobné informace o disku jsou uvedeny na jeho
obalu. Dle potřeby do nich nahlédněte.
 Zabraňte znečištění a poškrábání disků. Otisky
prstů, prach, nečistoty, škrábance nebo usazeniny
z cigaretového kouře na záznamové ploše disku
mohou znemožnit přehrávání.
 Při přehrávání titulu BD-Java může načítání trvat
déle než v případě běžného titulu, nebo mohou být
některé funkce pomalé.
Typy disků, které nelze přehrávat
•
•
•
•
•
•
Disk HD DVD
DVD-RAM
Disky 3,9 GB DVD-R pro střih.
DVD-RW (režim VR)
Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
Disky DVD-ROM/PD/MV apod., CVD/CDROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG (přehraje se jen zvuk, obrázky ne).
✎ POZNÁMKA
BD-LIVE
 Některé prodávané disky a disky DVD zakoupené
mimo váš region nemusí tento přístroj přehrát.
Při pokusu o jejich přehrávání se zobrazí zpráva
“ Ž. disk. Zkontrolujte regionální kód disku.”.
 Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v
režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.
8
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 8
2010-09-13
5:51:56
01
Typy disků
Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny
kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo
možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se
nepřehraje.
BD-ROM
Typ disku
Blu-ray
Kód
regionu
Oblast
A
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchajwan, Hongkong
a jihovýchodní Asie.
B
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchajwan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
DVD-VIDEO
Začínáme
Kód regionu
Disk Blu-ray jen pro čtení. Disk BD-ROM obsahuje
předem nahraná data. Přestože disk BD-ROM může
obsahovat data jakéhokoli typu, většina disků BDROM bude obsahovat filmy ve vysokém rozlišení,
určené k přehrávání na tomto přístroji. Tento přístroj
přehrává nahrané komerčně dostupné disky BD-ROM.
BD-RE/BD-R
Přepisovatelný/zapisovatelný disk Blu-ray. BD-RE/
BD-RE/BD-R je ideální formát pro zálohování nebo
záznam osobního videa.
DVD-VIDEO
• Disky Digital Versatile Disc (DVD) mohou obsahovat až
135 minut obrazu s 8 zvukovými stopami a 32 jazyky
titulků. Využívá se formát komprese obrazu MPEG-2 a
prostorový zvuk Dolby Digital, takže si můžete
vychutnat čistý a ostrý obraz.
• Při přechodu z první na druhou vrstvu
dvouvrstvého disku DVD Video může dojít ke
chvilkovému zkreslení obrazu a zvuku.
Nejde o poruchu přístroje.
• Disk DVD-RW/-R zaznamenaný v režimu Video se
finalizací stává diskem DVD-Video. Běžně
prodávané nahrané (lisované) disky DVD s filmy
jsou též označovány jako DVD-Video. Tento
přístroj přehrává nahrané komerčně dostupné
disky DVD (DVD Video).
DVD-R/-RW
• Disk DVD-R/-RW zaznamenaný v režimu Video se
finalizací stává diskem DVD-Video. Schopnost
přehrávání může záviset na podmínkách při
záznamu.
• Tento přístroj přehrává disky DVD-R nahrané a
finalizované DVD rekordérem Samsung.
• Přehrávat lze jen disky DVD-RW nahrané v režimu
Video a finalizované.
DVD+RW
• Tento přístroj přehrává disky DVD+RW nahrané
DVD Video rekordérem. Schopnost přehrávání
může záviset na podmínkách při záznamu.
DVD+R
• Tento přístroj přehrává disky DVD+R nahrané a
finalizované DVD Video rekordérem. Schopnost
přehrávání může záviset na podmínkách při záznamu.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 9
9
2010-09-13
5:51:57
Začínáme
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Zvukový disk se záznamem zvuku 44,1 kHz PCM.
• Tento přístroj dokáže přehrát zvukové disky CD-R
a CD-RW ve formátu CD-DA.
• Přístroj nemusí přehrát některé disky CD-R nebo
CD-RW, v závislosti na podmínkách při záznamu.
DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý
společností Microsoft a založený na technologii
komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu
po internetu v reálném čase.
Ke kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 a ke
kódování zvuku se používá kodek MP3, uživatel získává
možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř
odpovídající diskům DVD.
CD-R/-RW
• Používejte disky CD-R/-RW s kapacitou/délkou 700
MB (80 minut).
Pokud možno se vyhněte diskům 800 MB (90 minut)
a výše, protože se nemusí přehrát.
• Pokud na disku CD-R/-RW nebyla uzavřena sekce,
může být načítání obsahu pomalé nebo se
zaznamenané soubory nemusí přehrát.
• Tento přístroj nepřehraje některé disky CD-R/-RW, v
závislosti na zařízení použitém k jejich vypálení. V
případě obsahu na médiích CD-R/-RW zkopírovaného
z CD pro osobní potřebu může možnost přehrávání
záviset na konkrétním obsahu a disku.
Formát disku
Při použití disků MP3
• Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve
formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
• Přehrají se jen soubory MP3 s příponou „.mp3“ nebo
„.MP3“.
• Přehrají se jen soubory s datovým tokem 56 kb/s až
320 kb/s.
• Přehraje se jen vzorkování 32 kHz až 48 kHz.
• Přístroj zpracuje maximálně 1500 souborů a složek v
jedné složce. U souborů MP3 s proměnným datovým
tokem (VBR) může zvuk vypadávat.
Při použití disků JPEG
• Lze přehrávat disky CD-R/-RW, DVD-RW/-R ve
formátu UDF, ISO 9660 a Joliet.
• Přehrají se jen soubory JPEG s příponou „.jpg“,
„.JPG“, „.jpeg“ nebo „.JPEG“.
• Je podporován progresivní formát JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Tento formát se používá pro záznam dat na disky
DVD-RW nebo DVD-R. Tento přístroj takový disk
přehraje po finalizování.
• Pokud byl disk nahrán v režimu Video na rekordéru
jiné značky, ale nebyl finalizován, tento přístroj jej
nepřehraje.
10
Podporované formáty (DivX)
Tento přístroj podporuje jen zde uvedené mediální
formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není
podporován, může docházet k potížím, například
výpadkům obrazu nebo zvuku.
Podporované formáty obrazu
Formát
Podporované verze
AVI
DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
Podporované formáty zvuku
Formát
Datový tok
Vzorkovací
kmitočet
MP3
80 – 384 kb/s
44,1 kHz
AC3
128 – 384 kb/s
44,1/48 kHz
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
• Soubory DivX včetně zvukových a obrazových souborů
vytvořených ve formátu DTS mohou podporovat datový
tok až do 6 Mb/s.
• Poměr stran obrazu : I když je výchozí rozlišení formátu
DivX 640x480 bodů (4:3), tento přístroj podporuje
rozlišení až 800x600 bodů (i 16:9). Rozlišení TV obrazu
nad 800 bodů nebudou podporována.
• Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem nad
48 kHz resp. datovým tokem nad 320 kb/s, může se
během přehrávání obraz chvět.
• Qpel a GMC nejsou podporovány.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, proudové přehrávání z
počítače
• Lze přehrávat video soubory s následujícími příponami: : .
avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ POZNÁMKA
 Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 se
nemusí přehrát, v závislosti na rozlišení obrazu a
snímkovém kmitočtu.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 10
2010-09-13
5:51:58
01
Začínáme
Podporované formáty souboru
Podpora video souborů
Přípona souboru
*.avi
Kontejner
Obrazový kodek
Zvukový kodek
Rozlišení
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podpora hudebních souborů
Přípona souboru
Kontejner
Zvukový kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
Kompatibilní s WMA verze 10
* Vzorkování (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
* Datové toky – Všechny od 5 kb/s do 384
kb/s
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 11
11
2010-09-13
5:51:58
Začínáme
Informace o připojení USB
10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá,
než se zobrazí.
Podporovaná zařízení:
11) Soubory MP3 s ochranou DRM stažené z
komerčních webových stránek nelze přehrát.
Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače
MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových
karet s rozhraním USB
12) Externí pevné disky nejsou podporovány.
13) Podporované formáty souborů
1) Názvy složek a souborů delší než 125 znaků
nejsou podporovány.
2) Soubor s titulky větší než 300 kB nemusí být
správně zobrazen.
3) Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16
a FAT32.
• Souborový systém NTFS není podporován.
Formát
Statický obrázek
(fotografie)
Hudba
Název souboru
Přípona souboru
Datový tok
Verze
Pixely (obrazové body)
Sampling Frequency
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80 – 384 kb/s
–
–
44,1 kHz
5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG),
hudebou (MP3) a videem by měly být v
korejštině nebo v angličtině. V opačném
případě se soubor nemusí přehrát.
6) Připojte zařízení přímo k portu USB na
přístroji. Připojení pomocí dodatečného
kabelu může způsobit potíže s kompatibilitou
USB.
7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není
podporován.
9) Během načítání neodpojujte zařízení s
rozhraním USB.
Příslušenství
Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Video kabel
12
FM anténa
Dok pro iPod
Uživatelská příručka
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Dálkové ovládání / baterie
(AAA)
Prstencové feritové jádro
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 12
2010-09-13
5:51:58
01
Začínáme
Popis
Přední panel
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (
6
TLAČÍTKO FUNKCE
7
TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A
PŘESKOČENÍ
Přepíná režimy v pořadí :
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu.
Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.
8
TLAČÍTKO ZASTAVIT
Zastaví přehrávání disku.
9
TLAČÍTKO PŘEHRÁT/POZASTAVIT
Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
10
TLAČÍTKO LADĚNI NAHORU A
PŘESKOČENÍ
Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu.
Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.
11
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Upravuje hlasitost.
12
PORT USB
)
12
Zapíná a vypíná přístroj.
PŘIHRÁDKA PRO DISK
Zde vložte disk.
SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.
TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
Otevírá a zavírá přihrádku disku.
Lze sem připojit paměť USB a využít ji k ukládání obsahu v době připojení k BD-LIVE.
Lze ji také využít k aktualizaci softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎ POZNÁMKA
 Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 13
13
2010-09-13
5:51:59
Začínáme
Zadní panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO
2.1KANÁLOVÉ REPRODUKTORY
Připojte přední reproduktory a subwoofer.
2
CHLADICÍ VENTILÁTOR
Chladicí ventilátor zajišťuje chlazení přístroje oběhem vzduchu a otáčí se
vždy, když je přístroj zapnut.
3
KONEKTOR iPod
Sem připojte konektor doku pro iPod.
4
PŘIPOJENÍ TX KARTY (BEZDRÁTOVÉ)
TX karta umožňuje komunikaci mezi přístrojem a modulem
bezdrátového přijímače.
5
KONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
6
KONEKTORY VSTUPU HDMI
Slouží k připojení obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI.
7
KONEKTOR VÝSTUPU HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke
vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší
kvality obrazu.
8
KONEKTOR BEZDRÁTOVÉ MÍSTNÍ SÍTĚ
Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 55 – 60),
funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí adaptéru bezdrátové
místní sítě.
9
KONEKTOR MÍSTNÍ SÍTĚ
Lze využít k přístupu k síťovým službám (viz strany 55 – 60),
funkcím BD-LIVE a aktualizaci softwaru pomocí kabelové místní sítě.
10
KONEKTORY POMOCNÉHO VSTUPU
Připojte dvoukanálový výstup analogového zvuku z externího zařízení
(např. videorekordéru)
11
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÍHO VIDEA
K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
12
KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA
Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke
konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.
! VÝSTRAHA
 Při instalaci zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.
 Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory.
14
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 14
2010-09-13
5:52:00
01
Začínáme
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Zapíná a vypíná přístroj.
Pokud chcete na dálkovém ovládání
změnit režim na domácího kina nebo TV,
zkontrolujte barvu LED tohoto tlačítka.
- Domácí kino Oranžová
- TV: Zelená
Stiskem číselného tlačítka ovládejte volby.
1
2
3
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Stiskem zobrazte na celou obrazovku
televizoru.
Umožňuje opakování titulu, kapitoly,
stopy nebo disku.
Slouží k přeskočení vzad nebo vpřed.
Slouží k prohledávání ve směru
vzad nebo vpřed.
Slouží k pozastavení disku.
Slouží k zastavení a přehrávání disku.
Dočasné ztlumení zvuku.
MUTE
Nastavení hlasitosti.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Stiskem zobrazte nabídku disku.
Vyvolání nabídky Tools (Nástroje).
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Výběr položek obrazovkové
nabídky a změna hodnoty nabídky.
Návrat do předchozí nabídky.
Tato tlačítka ovládají jak nabídky
přístroje, tak i řadu funkcí disků
Blu-ray.
Připojení k různým službám
Internet@TV.
Dodává pocit poslechu 5.1kanálového
zvukového systému.
Nastavuje čas automatického
vypnutí přístroje.
9
FULL SCREEN
Stiskem přejděte do domovské
nabídky.
Toto je tlačítko pro výběr režimu.
nebo
Stiskněte pro výběr režimu videa na
televizoru.
Slouží k otevírání a zavírání
přihrádky disku.
Vyhledávání aktivních FM stanic a
změna kanálů.
Hlasitost subwooferu lze nastavit.
Vyvolání vyskakovaní nabídky/
nabídky titulu.
Zobrazení informací o přehrávání
během přehrávání disku Bluray/DVD.
Opuštění nabídky.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Slouží k přednastavení frekvence
rádia.
Výběr MONO nebo STEREO
rádiového příjmu.
Nastavení a stabilizace úrovně
hlasitosti (Digitální procesor
signálu):
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_1115.indd 15
15
2010-11-15
2:04:31
Začínáme
Vložení baterií do dálkového ovládání
* Velikost baterie: AAA
Seznam kódů podle značek televizorů
Značka
Kód
Značka
Kód
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ POZNÁMKA
 Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“
a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru
pro baterie.
 Při běžném používání televizoru baterie vydrží
přibližně jeden rok.
 Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti
přibližně 7 metrů v přímém směru.
Nastavení dálkového ovládání
Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé
funkce vašeho televizoru.
Ovládání televizoru dálkovým ovládáním
1. Stiskem tlačítka BD RECEIVER/TV nastavte
dálkové ovládání na režim televizoru.
2. Stiskem tlačítka POWER zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko POWER a zadejte kód, který
odpovídá značce vašeho televizoru.
• Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden
více než jeden kód, zadávejte kódy
postupně a zjistěte, který funguje.
• Příklad: Pro televizor Samsung
Přidržte stisknuté tlačítko POWER a pomocí
číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení
dokončeno.
• Můžete použít tlačítka TV POWER, VOL,
CH a numerická tlačítka (0-9).
✎ POZNÁMKA
 Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými
značkami televizorů. Rovněž některé funkce
nemusí být dostupné, v závislosti na značce
televizoru.
 Dálkové ovládání ve výchozím nastavení funguje
s televizory Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 16
2010-09-13
5:52:01
02
Propojení
Připojení
Tato část se zabývá různými metodami připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel
Připojení reproduktorů
SW
2,5 až 3 násobek rozměru obrazovky televizoru
Umístění přístroje
Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.
Výběr pozice pro poslech
Poslechová pozice by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad : Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m
Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m
Přední reproduktory ei
Tyto reproduktory umístěte před poslechovou pozici tak, aby byly otočeny
směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich
výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer g
Umístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního
výběru.
! VÝSTRAHA
 Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
 Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
 Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu
(otvoru).
 Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).
✎ POZNÁMKA
 Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem
vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 17
17
2010-09-13
5:52:02
Připojení
Reproduktorové komponenty
(L)
(R)
PŘEDNÍ
SUBWOOFER
KABEL REPRODUKTORU
Připojení reproduktorů
1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně
reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené
svorky (+) a uvolněte západku.
3. Připojte konektory k zadnímu panelu přístroje tak, aby barvy zástrček
odpovídaly barvám konektorů.
Přední reproduktor (R)
Černý
Červený
Přední reproduktor (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 18
2010-09-13
5:52:02
02
HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD,
přehrávač Blu-ray, set-top box a další.
Připojení
Připojení externích zařízení nebo televizoru pomocí HDMI
HDMI netrpí ztrátou signálu při převodu mezi analogovým a digitálním signálem, proto si můžete naplno
vychutnat kvalitu zvuku i obrazu v podobě původního digitálního zdroje.
Přehrávač DVD nebo Blu-ray
SAT (satelit/set-top box)
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
VÝSTUP HDMI: Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI (NEJVYŠŠÍ KVALITA)
Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru VÝSTUP HDMI na zadní straně přístroje ke
konektoru VSTUP HDMI na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
 Pokud je kabel HDMI připojen nebo odpojen během přehrávání disku CD-DA nebo souborů MP3 nebo
JPEG, přehrávání se zastaví.
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu
přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE a vyberte
HDMI jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
 Pro sledování videa s technologií 3D je vyžadováno připojení HDMI.
 Při použití dlouhého kabelu HDMI se na obrazovce může objevit zrnění. Pokud k tomu dojde, nastavte v
nabídce funkci Deep Color na Off (Vypnuto).
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 19
19
2010-09-13
5:52:05
Připojení
VSTUP HDMI: Připojení externích zařízení kabelem HDMI
1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru VSTUP HDMI na zadní straně přístroje ke konektoru
VÝSTUP HDMI na digitálním zařízení.
2. Stiskem tlačítka FUNCTION vyberte vstup HDMI. IN1 nebo HDMI. IN2.
Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Funkce automatické detekce HDMI
Po připojení kabelu HDMI k vypnutému přístroji se výstup videa automaticky přepne na režim HDMI.
Podporovaná rozlišení HDMI jsou uvedena na straně 29.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Popis připojení HDMI
- HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
- Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana
širokopásmového digitálního obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
• Co je HDCP?
HDP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém
sloužící k ochraně obsahu z disků BD a DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené
digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.).
Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.
! VÝSTRAHA
 Funkce Anynet+ je podporována, jen pokud je připojen kabel HDMI k VÝSTUPU HDMI přístroje.
Připojení FM antény
FM anténa (součást dodávky)
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
1. Připojte dodanou FM anténu ke koaxiálnímu
konektoru FM 75 .
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud
nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej
připevněte ke stěně nebo jinému pevnému
povrchu.
✎ POZNÁMKA
 Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 20
2010-09-13
5:52:06
02
Připojení
Připojení výstupu videa k televizoru
Červený Modrý Zelený
LAN
ZPŮSOB 1
COMPONENT OUT
ZPŮSOB 2
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Žluté
ZPŮSOB 1: Komponentní video (VYŠŠÍ KVALITA)
Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není
součástí dodávky) z konektorů výstupu komponentního videa (Pr, Pb a Y) na zadním panelu přístroje
ke konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na typu disku máte na výběr z několika nastavení rozlišení: 1080i, 720p, 576p (480p) a 576i (480i).
(Viz strana 29)
 Pokud jsou zapojeny kabely HDMI i komponentní, může se skutečné rozlišení lišit od nastavení v nabídce
Setup (Nastavení). Rozlišení může být odlišné i kvůli typu disku. (Viz strana 29)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému výstupu
přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE a vyberte
COMPONENT (KOMPONENTNÍ) jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
 Pokud jsou při přehrávání DVD připojeny konektory HDMI i komponentního videa a vyberete režim Component
(Komponentní) 1080p, 1080i, 720p nebo 576p (480p), nabídka Display Setup (Nastavení zobrazení) zobrazí
výstupní rozlišení jako 1080p, 1080i, 720p nebo 576p (480p). Rozlišení je ve skutečnosti 576i (480i).
ZPŮSOB 2: Kompozitní video (DOBRÁ KVALITA)
Připojte dodaný video kabel z konektoru VÝSTUP VIDEA na zadním panelu přístroje ke konektoru
VSTUP VIDEA na televizoru.
✎ POZNÁMKA
 Výstupní videosignál má vždy rozlišení 576i (480i) bez ohledu na rozlišení nastavené v nabídce Setup
(Nastavení). (Viz strana 29)
 Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal použitému
výstupu přístroje (HDMI, komponentní nebo kompozitní).
Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.
 Pokud jste dálkové ovládání přístroje nastavili na ovládání vašeho televizoru, stiskněte tlačítko TV SOURCE na dálkovém
ovládání a vyberte VIDEO jako zdroj vnějšího signálu pro televizor.
! VÝSTRAHA
 Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být
ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 21
21
2010-09-13
5:52:06
Připojení
Připojení zvuku z externích zařízení
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
WIRELESS LAN
Červený
Optický kabel
(není součástí dodávky)
Set-Top Box
OPTICKÝ
VIDEO OUT
Bílý
Audio kabel
(není součástí dodávky)
Pokud má externí
analogové zařízení jen
jeden konektor výstupu
zvuku, připojte jej buďto k
pravému, nebo k levému
vstupu.
VCR
AUX
OPTICKÝ: Připojení externího digitálního zařízení
Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).
1. Připojte Digitální vstup (OPTICKÝ) na přístroji ke konektoru Digitální výstup na externím digitálním
zařízení.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup D.IN.
• Režimy se přepínají v pořadí : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 Abyste viděli obraz z přijímače kabelové nebo satelitní televize, musíte připojit jeho výstup videa k televizoru.
 Tento přístroj podporuje digitální vzorkovací frekvence signálu z externích digitálních zařízení od 32 kHz.
 Tento přístroj podporuje jen DTS a Dolby Digital; zvuk MPEG ve formátu bitstream není podporován.
AUX (pomocný vstup): Připojení externího analogového zařízení
Analogová zařízení jako např. videorekordér.
1. Připojte konektor AUX IN (Audio) na přístroji ke konektoru výstupu zvuku na externím analogovém
zařízení.
• Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.
2. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte vstup AUX.
• Přepíná režimy v pořadí : BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ POZNÁMKA
 MŮŽETE TAKÉ PŘIPOJIT KONEKTOR VÝSTUPU VIDEA Z VIDEOREKORDÉRU K TELEVIZORU A KONEKTORY VÝSTUPU ZVUKU Z
VIDEOREKORDÉRU K TOMUTO PŘÍSTROJI.
22
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 22
2010-09-13
5:52:07
02
Přístroj umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (viz strany 55 – 60) jako je Internet@TV a BDLIVE a také získávání aktualizací softwaru, pokud je dostupné připojení k síti. Pro připojení k síti vám
doporučujeme použít přístupový bod (AP) nebo směrovač.
Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo kontaktujte
výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Připojení
Připojení k síti
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP) připojte konektor LAN na přístroji ke konektoru LAN na
modemu.
2. Nastavte volby sítě. (Viz strana 36)
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
nebo
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači pro
funkci AllShare
(viz strany 59~60)
 Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na
pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení
k Internetu).
 Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
 Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 23
23
2010-09-13
5:52:08
Připojení
Bezdrátová síť
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu/směrovače.
1. K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač. Připojte bezdrátový
adaptér LAN ke konektoru bezdrátové LAN na zadní straně přístroje.
2. Nastavte volby sítě. ( Viz strana 36)
Širokopásmové
služby
LAN
COMPONENT OUT
OUT
Bezdrátový přístupový bod/
směrovač
AUX IN
WIRELESS LAN
VIDEO OUT
PC
Síťové připojení k počítači
pro funkci AllShare
(viz strany 59~60)
Adaptér bezdrátové
sítě LAN
(není součástí dodávky)
✎ POZNÁMKA
 Tento přístroj je kompatibilní s modulem bezdrátové místní sítě Samsung. (není součástí dodávky) (označení modelu:





WIS09ABGN).
- Modul bezdrátové místní sítě Samsung se prodává samostatně. Zakoupíte jej u svého prodejce Samsung Electronics.
Použijte bezdrátový přístupový bod/směrovač, který podporuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n (pro stabilní provoz
bezdrátové sítě doporučujeme 802.11n).
Bezdrátová síť LAN může způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými
bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
1) Režim autentizace: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
2) Typ šifrování: WEP, AES
Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.
Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje
Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje předejdete
vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.
1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra a
otevřete je.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového jádra, jak
ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.
24
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 24
2010-09-13
5:52:10
03
1. Propojte přístroj a televizor a zapněte televizor.
(Při prvním připojení přístroje k televizoru se
přístroj automaticky zapne a zobrazí se obrazovka
Initial Settings (Počáteční nastavení)).
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
5. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadované
hodnoty pro Network Settings (Nastavení
sítě): Wired (Kabelová), Wireless (Bezdrátová)
nebo PBC(WPS), poté stiskněte tlačítko
VSTUP. (Viz strany 36~39)
Spustí se Test sítě a tím jsou Počáteční
nastavení dokončena.
6. Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se hlavní nabídka. (Více informací o
hlavní nabídce najdete na straně 26)
Nastavení
Než začnete (Počáteční nastavení)
Deutsch
• Hlavní nabídka
Español
Italiano
Nederlands
> Move
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
s Select
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte tlačítko Start.
Initial Settings
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
✎ POZNÁMKA
 (Při prvním připojení přístroje k televizoru se
Start
a Previous
" Select
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr
stran televizoru a stiskněte tlačítko VSTUP.
(Viz strana 28)
Initial Settings I Network
přístroj automaticky zapne.
Nesmí vás to překvapit, nejde o poruchu.
 Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud
neprovedete počáteční nastavení.
 Pokud během nastavení sítě stisknete MODRÉ
tlačítko (D), můžete hlavní nabídku zobrazit i
když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
 Při návratu do hlavní nabídky se automaticky
zruší režim celé obrazovky.
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC(WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 25
25
2010-09-13
5:52:12
Nastavení
 Pokud chcete znovu zobrazit Počáteční
nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko
STOP () na předním panelu přístroje na déle
než 5 sekund v době, kdy není vložen disk.
 Kabelem HDMI připojte přístroj k televizoru
Samsung kompatibilnímu s Anynet+(HDMI-CEC).
Pokud je televizor nastaven na jazyk
podporovaný přístrojem, přístroj se
automaticky nastaví na tento jazyk.
Funkce Anynet+(HDMI-CEC) ale musí být
nastavena na On (Zapnuto) na televizoru i na
přístroji.
 Pokud se přístroj ponechá v režimu zastavení
déle než 5 minut a není ovládán, zobrazí se na
televizoru spořič obrazovky. Pokud se přístroj
ponechá v režimu spořiče obrazovky déle než
25 minut, napájení se automaticky vypne s
výjimkou přehrávání disku CD-DA (Funkce
automatického vypnutí).
Nastavení nabídek
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
3
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Tlačítko MENU : Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní
nabídku.
2
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3
Tlačítko VSTUP/SMĚROVÁ:
Pomocí tlačítka se šipkou zvolte a nastavte
požadovanou položku.
Pomocí tlačítka VSTUP vyberte požadovanou položku
nebo potvrďte nastavení.
4
Tlačítko EXIT: Stiskem tlačítka opustíte nabídku.
26
• Hlavní nabídka
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
d View Devices
1
Vybírá možnost Internet@TV.
2
Vybírá možnost Videos (Videa).
3
Vybírá možnost Music (Hudba).
4
Vybírá možnost Photos (Fotografie).
5
Vybírá možnost Settings (Nastavení).
6
Zobrazení dostupných tlačítek.
" Enter
6
POPUP
1
2
1. Stiskněte tlačítko POWER.
Objeví se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Settings a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
✎ POZNÁMKA
 Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní
nabídce možnost Internet@TV.
Stáhněte si požadovaný obsah ze Samsung AppS.
 Způsob přístupu se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
 Po aktualizaci softwaru v přístroji se může
změnit OSD (nabídka v obrazu).
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 26
2010-09-13
5:52:15
03
Můžete konfigurovat různé možnosti zobrazení, jako například
poměr stran obrazu televizoru, rozlišení, 3D atd.
3D
Vyberte, zda chcete přehrát disk Blu-ray s 3D
obsahem v režimu 3D.
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
: Auto
NetworkTV Screen Size :
55 inch
Language
Security
General
> Move s Enter r Return
Still Mode
: Auto
Support
Velikost TV obrazovky
Umožňuje nastavit skutečnou velikost obrazovky
televizoru. To umožňuje přístroji přizpůsobit
zobrazení velikosti obrazovky a zobrazit
tak optimální 3D obraz. (Přístroj podporuje
obrazovky do úhlopříčky 116 palců (295 cm).)
Nastavení
Displej
! VÝSTRAHA
 Chcete-li sledovat 3D obsah, připojte 3D
zařízení (AV přijímač nebo televizor s
podporou 3D) k přístroji a před sledováním
3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
 Během přehrávání 3D videa se automaticky
blokují všechny vstupní analogové
komponentní a kompozitní signály.
 Všechny 3D signály vystupují pouze z portu
výstupu HDMI prostřednictvím kabelu HDMI.
Režim 3D
• Auto : Disk 3D Blu-ray je přehráván v režimu
3D, pokud přístroj zjistí televizor, který tento
režim podporuje. Pokud je nalezen televizor,
který režim 3D nepodporuje, je obsah přehrán
v režimu 2D.
• 3D : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v
režimu 3D. Pokud televizor nepodporuje disky
3D Blu-ray, může být jeho obrazovka černá.
• 2D : Disky 3D Blu-ray jsou vždy přehrávány v
režimu 2D. Vyberte tuto možnost pro sledování
obrazu bez 3D efektu, pokud televizor
nepodporuje disky 3D Blu-ray.
✎
POZNÁMKA
 Pokud během přehrávání 3D disku stisknete
tlačítko ZASTAVIT(), nedojde k deaktivaci
režimu 3D. Chcete-li aktivovat režim 3D během
přehrávání 3D disku, stiskněte tlačítko
ZASTAVIT() dvakrát.
 Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je
pevně nastaveno na původní rozlišení 3D
videa a nelze je změnit.
 V režimu přehrávání 3D nemusí některé
funkce, jako BD Wise nebo nastavení
velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat
správně.
 K výstupu 3D signálu použijte
vysokorychlostní HDMI kabel.
 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné
alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky.
- Doporučuje se umístit obrazovku pro
sledování 3D videa do výše očí.
 Při připojení přístroje k některým 3D
zařízením nemusí 3D efekt pracovat
správně.
 Tento produkt nepodporuje zobrazení 2D
obsahu ve 3D.
 V závislosti na obsahu a pozici přehrávání se
mohou vlevo, vpravo nebo po obou stranách
obrazu objevit svislé černé pruhy.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 27
27
2010-09-13
5:52:17
Nastavení
Poměr stran
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení obrazovky
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti
Samsung.
• 16:9 Normal
Některé filmy budou zobrazeny
ve formátu 4:3 Pillarbox (černé
pruhy na stranách obrazu),
i když je vybrán formát 16:9
Normal (16:9 normální).
• 16:9 Wide
Na širokoúhlém televizoru si
můžete prohlížet úplný obraz
16:9.
• 4:3 Letter Box
Tuto možnost vyberte, pokud
chcete vidět celý poměr
stran obrazovky 16:9, který
poskytuje disk Blu-ray/DVD, i
když máte televizor s poměrem
stran obrazovky 4:3. Na horní
a spodní straně obrazovky se
objeví černé pruhy.
• 4:3 Pan-Scan
Vyberte, když chcete sledovat
video s poměrem stran 16:9,
který poskytuje disk Bluray/DVD, bez černých pruhů
nahoře a dole i na televizoru
s poměrem stran 4:3 (levý
a pravý okraj obrazu budou
oříznuty).
✎ POZNÁMKA
 Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru
stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
 Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3
Letter Box, nezobrazí se celá obrazovka ani po
stisku tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
28
Když propojíte produkty Samsung s podporou BDWise prostřednictvím HDMI, bude automaticky
nastaveno optimální rozlišení.
• Off : Výstupní rozlišení bude pevně nastaveno
podle předchozího nastavení rozlišení bez
ohledu na rozlišení disku.
• On : Do televizoru bude odesílán signál v
původním rozlišení disku BD nebo DVD.
✎ POZNÁMKA
 Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD
Wise, je třeba tuto funkci nejprve vypnout, tedy
nastavit na Vypnout.
 Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlišení
připojeného televizoru se automaticky nastaví
na maximum.
 Pokud je produkt připojen k zařízení, které
nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
 Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku
BD Wise na produktu i na televizoru na Zapnuto.
Rozlišení
Nastavuje výstupní rozlišení pro signál HDMI a
kompozitního videa.
Číslovka v označeních 1080p, 1080i, 720p, 576p
(480p), 576i (480i) označuje počet řádků videa.
Písmena i a p označují prokládané respektive
progresivní vykreslování.
• Auto : Automaticky zjistí a použije optimální
rozlišení. (Pouze HDMI)
• BD Wise : Automaticky nastaví optimální rozlišení
při připojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD
Wise. (Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze
pokud je funkce BD Wise zapnuta.) (Pouze HDMI)
• 1080p : Výstup s 1080 řádky progresivního videa. (Pouze
HDMI)
• 1080i : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
• 720p : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
• 576p/480p : Výstup s 576 (480) řádky
progresivního videa.
• 576i/480i : Výstup s 576 (480) řádky
prokládaného videa. (Pouze komponentní a video
výstup)
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 28
2010-09-13
5:52:18
03
Nastavení
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disku Blu-ray
HDMI / připojeno
Výstup
Nastavení
HDMI / nepřipojeno
Režim HDMI
Režim komponentní/video
Komponentní režim
VIDEO režim
Auto
Optimální rozlišení
576i(480i)
-
-
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i,
Movie Frame(24Fs) on
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, Movie Frame(24Fs) off
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• Přehrávání DVD
HDMI / připojeno
Výstup
Nastavení
HDMI / nepřipojeno
Režim HDMI
Režim komponentní/video
Komponentní režim
VIDEO režim
Auto
Optimální rozlišení
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ POZNÁMKA
 Pokud připojený televizor nepodporuje funkci
Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./
s)) nebo vybrané rozlišení, uvidíte zprávu „If no
pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds: And then, the resolution
will be reverted to the previous value
automatically. „Would you like to make a
selection?” (Pokud se po dokončení výběru
nezobrazí žádný obraz, vyčkejte 15 sekund.
Potom se rozlišení automaticky vrátí na
předchozí hodnotu. Chcete provést výběr?).
Pokud vyberete Ano a rozlišení není
podporováno, bude obrazovka televizoru
prázdná. Po 15 sekundách bude rozlišení
automaticky vráceno na předchozí hodnotu.
 Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte a držte
tlačítko ZASTAVIT () na přední straně přístroje
po dobu více než 5 sekund (bez vloženého
disku). Všechna nastavení se obnoví na výchozí
tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na
předchozí stránce pro přístup do jednotlivých
režimů a vyberte Display Setup (Nastavení
zobrazení), které váš televizor bude podporovat.
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
 Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby
mohl používat režim Movie Frame (24Fs)
(Filmová frekvence (24 sn./s)).
 Pokud připojíte kabel HDMI i kabely
komponentního videa a používáte
komponentní výstup, je skutečné rozlišení jiné
než rozlišení v tabulce, v závislosti na
připojeném televizoru.
 Pokud HDMI Auto Detection (Automatická
detekce HDMI) nefunguje, nelze vybrat volby
1080p ani Movie Frame (24Fs) (Filmová
frekvence 24sn./s).
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 29
29
2010-09-13
5:52:22
Nastavení
Formát HDMI
Progresivní režim
Můžete optimalizovat barevné nastavení na
výstupu HDMI.Vyberte typ připojeného zařízení.
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání
DVD.
• TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru
pomocí HDMI.
• Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k
monitoru pomocí HDMI.
• Auto : Vyberte tuto možnost, pokud chcete,
aby přehrávač automaticky nastavil nejlepší
kvalitu obrazu pro sledované DVD.
✎ POZNÁMKA
 Předtím, než vyberete tuto možnost, je třeba k
přístroji připojit televizor nebo monitor.
Filmová frekvence (24sn./s)
Nastavení funkce Movie Frame (24Fs) (Filmová
frekvence (24 sn./s)) na Zapnuto vám umožňuje
nastavit výstup HDMI přehrávače Blu-ray na 24
snímků za sekundu pro zlepšenou kvalitu obrazu.
Funkci Movie Fame (Filmová frekvence) si můžete
vychutnat výhradně na televizoru, který tento
obnovovací kmitočet podporuje. Tuto nabídku lze
vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i nebo
1080p výstupu HDMI.
• Off : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence
(24 sn./s)) je nefunkční.
• On : Movie Frame (24Fs) (Filmová frekvence
(24 sn./s)) je funkční.
✎ POZNÁMKA
 Mohou se zobrazit dvě hodnoty snímkové
frekvence, v závislosti na disku. Filmový obsah
(24 snímků/s) a video obsah (30 snímků/s). Při
přepínání mezi filmovým obsahem (24 snímků/
s) a video obsahem (30 snímků/s), může
obrazovka několik sekund blikat.
 Pokud váš televizor nepodporuje funkci Movie
Frame (24Fs) (Filmová frekvence (24 sn./s)),
zobrazí se zpráva.
30
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
Nehybný režim
Nastavte typ obrazu při zastavení přehrávání
DVD.
• Auto: Automatické nastavení nejlepšího obrazu
podle jeho obsahu.
• Frame : Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Field : Vyberte při pozastavení velmi akční
scény.
HDMI Deep Color
Nastavte výstup obrazu na konektoru HDMI OUT
s funkcí Deep Color nebo bez ní. Deep Color
zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou
hloubku.
• Auto: Obrazový signál pro připojený televizor s
podporou funkce HDMI Deep Color bude
využívat Deep Color.
• Vypnout : Obraz na výstupu bude bez funkce
Deep Color.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 30
2010-09-13
5:52:22
03
Pokud nelze umístit všechny reproduktory do
stejné vzdálenosti od poslechové pozice, můžete
nastavit prodlevu zvukových signálů z předních
reproduktorů a subwooferu.
Nastavení reproduktorů
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test Tone
:
Nastavení
Vzdálenost
Zvuk
• Vzdálenost reproduktorů lze nastavit v rozmezí
od 0,3 m do 9,0 m.
Off
Settings
<Change r Return
Úroveň
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change r Return
Lze nastavit vyvážení a hlasitost všech
reproduktorů.
Nastavení hlasitosti předních reproduktorů a
subwooferu
• Hlasitost lze nastavit v krocích od +6 dB do -6
dB.
• Když se hodnota blíží k +6 dB, je zvuk hlasitější.
Směrem k -6 dB je tišší.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
Zkušební tón
Funkce Zkušební tón slouží ke kontrole zapojení
reproduktorů.
Stiskem tlačítek ◄, ► vyberte položku All.
• Zkušební tón bude postupně odeslán do
reproduktorů Front L Front R Subwoofer,
což umožní kontrolu správného nastavení
reproduktorů.
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
Chcete-li zastavit zkušební tón, stiskem tlačítek
◄, ► vyberte Off.
Settings
<Change r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change r Return
✎ POZNÁMKA
 Když je zapnutá funkce Zvuk HDMI (zvuk
vychází z reproduktorů televizoru), funkce
zkušebního tónu není k dispozici.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 31
31
2010-09-13
5:52:22
Nastavení
Optimalizace ekvalizéru
Digitální výstup
Nastavuje ekvalizér optimálně v závislosti na
oblasti.
• Off : Vypne optimalizátor ekvalizéru.
• On : Zapne optimalizátor ekvalizéru.
Možnost Digitální výstup nastavte podle připojeného
přijímače. (Více podrobnosti uvádí popis výběru
digitálního výstupu na následující straně.)
Zvuk HDMI
• PCM
• Bitový tok (nové kódování)
• Bitový tok (diskofil)
Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze
zapínat a vypínat.
• Off :Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a
zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
• On : Kabelem HDMI je přenášen obraz i zvuk a
zvuk je jen na výstupu reproduktorů vašeho
televizoru.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy.
✎ POZNÁMKA
- Interactive Audio (Interaktivní zvuk): Při této
volbě zní interaktivní zvuk. Interaktivní zvuk závisí
na konkrétním disku Blu-ray.
 Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru
automaticky smíchán do 2 kanálů.
- Primary Audio (Primární zvuk): Zvuková stopa
hlavního filmu.
- Secondary Audio (Sekundární zvuk): Další
zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo
herce.
✎ POZNÁMKA
 Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální
výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo
uslyšíte hlasitý šum.
 Pokud zařízení HDMI (přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako
PCM.
 Při použití normálních DVD nebude sekundární a
efektový zvuk slyšet.
 Některé disky Blu-ray nemají sekundární a
efektovou zvukovou stopu.
 Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na
analogový zvuk (L/P) ani na HDMI výstup do
televizoru.
Ovlivňuje optický výstup a HDMI výstup zvuku při
připojení k přijímači.
 Při přehrávání zvukových stop MPEG je na
výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na
nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový
tok).
32
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 32
2010-09-13
5:52:24
03
Nastavení
Výběr digitálního výstupu
Audio Stream
Nastavení
PCM
Definice
Zapojení
PCM
Dolby
Digital
Dolby
Digital
Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD DTS-HD
HRA
MA
Dekóduje primární,
sekundární a efektovou
Až po PCM Až po PCM Až po PCM Až po PCM Až po PCM Až po PCM Až po PCM
HDMI přijímač
zvukovou stopu a smíchá
7.1kan. 5.1kan. 7.1kan. 7.1kan. 6.1kan. 7.1kan. 7.1kan.
je do zvuku PCM.
Bitový tok
(nové
kódování)
Dekóduje primární,
sekundární a efektovou
zvukovou stopu a smíchá
je do zvuku PCM. Poté
opět zakóduje zvuk PCM
do bitového toku DTS.
HDMI/Optický
HDMI
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Bitový tok
(diskofil)
Na výstupu je pouze
primární zvuková stopa
(hlavní zvukové stopa
filmu), takže váš přijímač
může dekódovat bitový
tok zvuku. Neuslyšíte
sekundární ani efektovou
zvukovou stopu.
HDMI 1.3
přijímač
Až po PCM
7.1kan.
Dolby
Digital
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_1013.indd 33
33
2010-10-13
3:07:35
Nastavení
Ovládání dynamického rozsahu
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto
jasně slyšet dialogy. Tato funkce je aktivní pouze
pokud je rozpoznán signál Dolby Digital.
• Off : Vypnutí ovládání dynamického rozsahu.
• On : Vyberte pro poslech filmu při nižší
hlasitosti bez ztráty zřetelnosti dialogů.
• Auto : Ovládání dynamického rozsahu je
automaticky nastaveno na základě informací ze
zvukové stopy Dolby TrueHD.
✎ POZNÁMKA
 Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
 Pokud má váš televizor Samsung logo n,
podporuje funkci Anynet+.
AV synch.
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
Když je přístroj připojen k digitálnímu televizoru,
obraz může mít zpoždění za zvukem. Pokud k
tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku
tak, aby byl synchronizován s obrazem.
• Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0
ms do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.
Systém
Počáteční nastavení
V nabídce Initial Settings (Počáteční nastavení) lze
nastavit jazyk, poměr stran obrazu televizoru,
síťová nastavení atd.
Další informace o nastavení najdete v příslušné
části této příručky.
Vel. obrazovky Internet@TV
Nastavuje optimální velikost obrazovky Internet@TV.
• Size 1 : Zobrazení menších ikon aplikací, na
okrajích obrazovky mohou být černé pruhy.
• Size 2 : Zobrazení normálních ikon aplikací.
• Size 3 : Zobrazení větších ikon aplikací, obraz
se nemusí vejít na obrazovku televizoru.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený
provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI.
34
Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového
ovládání televizoru Samsung a přehrávání disku
jednoduše spustit stiskem tlačítka PŘEHRÁT (►) na
dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce televizoru.
• Off : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
• On : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho
televizoru.
 Funkce Anynet+ je podporována pouze při připojení
kabelu HDMI ke konektoru HDMI OUT na přístroji.
 Pokud je kabel HDMI nebo napájecí kabel odpojen,
nebo pokud se přístroj vypne nestandardním
způsobem v důsledku výpadku napájení, nejprve
opět připojte kabel HDMI; zapněte všechna zařízení
včetně přístroje a pomocí funkce ANYNET+ v
nabídce TV opět aktivujte všechna připojená zařízení.
Správa dat BD
Umožňuje řízení staženého obsahu z disku Blu-ray, který
podporuje službu BD-LIVE.
Můžete zkontrolovat údaje o zařízení, například velikost
paměti, vymazat údaje BD nebo vyměnit paměť flash.
Change Device (Změnit zařízení) umožňuje vybrat buď
zabudovanou paměť přístroje, nebo připojenou vnější
paměť (připojené zařízení USB). Pokud jsou data ukládaná
z BD-LIVE větší než je zbývající kapacita paměti nebo je
zabudovaná paměť zaplněna, připojte vnější zařízení USB a
pak v této nabídce vyberte External Device (Vnější zařízení).
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Memory
:
Current Device
Total Size Audio
: 589 MB
Subtitle : 589 MB
Available Size
:
:
|
Delete BD Data
Change Device
> Move
: Internal Memory
s Select
r Return
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 34
2010-09-13
5:52:25
03
• Total Size : Celková kapacita zařízení (úložiště).
• Available Size : Dostupná kapacita zařízení (úložiště).
✎ POZNÁMKA
Registrace DivX(R)
Zobrazení kódu registrace DivX(R) VOD
potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX(R) VOD.
Nastavení
Popis informací o zařízení a úložišti v přístroji
 V režimu externí paměti bude přehrávání disku
přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
 Podporována jsou jen USB zařízení se
souborovým systémem FAT (jmenovka svazku
DOS 8.3) a doporučujeme USB zařízení, která
podporují protokol USB 2.0 s rychlostí čtení/
zápisu nejméně 4 MB/s.
 Funkce Resume Play (Pokračovat v přehrávání)
nemusí po naformátování úložného zařízení
pracovat.
 Podporovaná kapacita Správy dat BD se může
lišit v závislosti na verzi softwaru.
Hodiny
Nastavení funkcí souvisejících s časem.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Lze vybrat Auto nebo Manual.
Pokud vyberete volbu Manual, aktivuje se
nabídka Clock Set a deaktivuje se nabídka
DST.
• Clock Set : Možnost ručního nastavení
aktuálního času a data.
• Time Zone : Možnost volby časového pásma,
v němž jste.
• DST : Můžete nastavit posun letního času o 1
nebo 2 hodiny nebo funkci vypnout.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ POZNÁMKA
 Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete
OK.
Pro aktivaci této možnosti aktivujte možnost
DivX(R) Deactivation (Deaktivace DivX (R)).
Deaktivace DivX(R)
Touto volbou získáte nový registrační kód.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ POZNÁMKA
 Tuto funkci lze využít, když je deaktivována
volba Registrace DivX (R).
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 35
35
2010-09-13
5:52:26
Nastavení
Nastavení sítě
Network Setting
Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení
přístroje, dodržte následující postup:
1. V nabídce Home pomocí tlačítek ◄►
vyberte možnost Settings a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Internet Protocol Setup
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
DNS Server
: 0
0
0
0
> Move
" Enter
' Return
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network Settings, pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě, stiskněte
tlačítko RETURN. Poté spusťte Test sítě, abyste
ověřili, že je přístroj připojen k síti (viz strana 39).
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Network Type, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty
parametrů sítě nebo jste vybrali možnost Manual,
postupujte podle pokynů pro ruční nastavení.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Wired
nebo Wireless a stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Pokračujte dle následujícího odstavce.
Nastavení sítě
Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP
adresu. Pokud je dynamická, doporučujeme
možnost. Je nejjednodušší a ve většině případů
bude fungovat. Pokud je statická, musíte využít
ruční nastavení.
Následují pokyny pro kabelovou síť. Pokyny pro
bezdrátovou síť jsou uvedeny za pokyny pro
kabelovou síť.
Kabelová síť
1. V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
▲▼ vyberte možnost Network Setting a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Internet Protocol Setup
2. Stiskněte tlačítko ►, pak vyberte možnost
Auto nebo Manual, pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Nastavení připojení kabelové sítě – Auto
1. Pokud jste vybrali možnost Auto, funkce sítě
získá ze sítě a vyplní hodnoty IP Address,
Subnet Mask atd.
Nastavení připojení kabelové sítě – Ruční
Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení)
nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně.
Parametry síťového připojení na většině počítačů s
Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v oznamovací
oblasti dole vpravo na obrazovce.
2. V překryvném okně klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte na
Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Na obrazovce Internet Protocol Setup stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Manual a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP adresa).
Network Setting
Internet Protocol Setup
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
0
0
DNS
: Manual
0
0
: 0
DNS Server
> Move
" Enter
0
0
0
0
0
' Return
✎ POZNÁMKA
 Proces může trvat až pět minut.
36
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 36
2010-09-13
5:52:28
03
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
5.
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo pomocí šipek.
6.
Zadejte hodnoty IP Address, Subnet
Mask, a Gateway.
7.
Stiskem tlačítka ▼přejděte na možnost
DNS.
8.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS.
9.
Stiskněte tlačítko Return na dálkovém
ovládání.
10. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je
přístroj připojen k síti (viz strana 39).
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby.
Po nastavení připojení sítě opusťte
obrazovku Network Setting stiskem tlačítka
Return.
Nastavení připojení bezdrátové sítě
– Automatické nalezení sítě
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód, nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmena číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení sítě. Pokud připojení k síti nastavíte
tímto způsobem a máte k dispozici klíč
zabezpečení (Security Key) vaší sítě, musíte během
nastavení zadat heslo (Pass Prase).
 Nastavení síťového připojení
Pokud chcete nastavit síťové připojení přístroje
pomocí Automatického vyhledání, dodržte
následující postup:
1.
V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
▲▼ vyberte možnost Network Setting a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
obrazovka Internet Protocol Setup.
Následuje popis všech tří metod.
2.
Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte možnost
Internet Protocol Setup, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
Nastavení připojení bezdrátové sítě – PBC(WPS)
3.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Auto
nebo Manual a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
4.
Pokud jste vybrali možnost Auto, stiskem
tlačítka ▲ přejděte na položku Select a
network a stiskněte tlačítko ENTER.
Funkce Network (Síť) vyhledá všechny
dostupné bezdrátové sítě.
Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
• S využitím PBC(WPS)
• S využitím funkce Auto Network Search.
• Ručně.
Nejjednodušším způsobem, jak nastavit připojení
bezdrátové sítě, je s využitím funkce PBC(WPS).
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
PBC(WPS), použijte tento postup:
1.
V nabídce Network Settings pomocí tlačítek
▲▼ vyberte možnost Network Setting a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.Objeví se
obrazovka Internet Protocol Setup.
2.
Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na
dálkovém ovládání.
3.
Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC(WPS)
na směrovači. Přístroj zobrazí obrazovku
Network Selection (Výběr sítě) a automaticky
získá všechny hodnoty parametrů sítě a
připojí vás k ní. Poté se zobrazí tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko VSTUP na dálkovém
ovládání.
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
0
0
0
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
: 0
" Enter ' Return
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 37
Nastavení
4.
4.
37
2010-09-13
5:52:28
Nastavení
5.
V seznamů sítí pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
požadovanou síť a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
10. Po dokončení stiskněte MODRÉ (D) tlačítko
na dálkovém ovládání a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
6.
Pokud se objeví okno PIN/Security,
pokračujte krokem 7. Pokud se objeví
obrazovka Network Connecting, pokračujte
krokem 11.
11. Počkejte, dokud se nezobrazí potvrzovací
zpráva a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Network Settings.
7.
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volby PIN
nebo Security.
U většiny domácích sítí vyberete možnost
Security (se zadáním kódu zabezpečení).
8.
Na obrazovce Security zadejte Pass Prase.
✎ POZNÁMKA
 Heslo najdete na jedné z obrazovek
nastavení směrovače nebo modemu.
12. K otestování sítě vyberte pomocí tlačítka ▼
možnost Network Test a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Nastavení připojení bezdrátové sítě – Ruční
Pokud volba Auto Setting (Automatické nastavení)
nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně.
Parametry síťového připojení na většině počítačů s
Windows zjistíte tímto postupem:
1.
Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v
oznamovací oblasti dole vpravo na
obrazovce.
2.
V překryvném okně klepněte na Stav.
3.
V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na Podpora.
4.
Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení
sítě.
Network Setting
Security Key
0 entered
–
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0~9
b Delete
space
Move " Enter
9.
Number
a Lower case
' Return
Při zadávání hesla dodržujte následující
pokyny:
• Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
• Pomocí šipek na dálkovém ovládání
přecházíte mezi položkami obrazovky
Security Key.
• Stiskem ČERVENÉHO (A) tlačítka na
dálkovém ovládání lze přepínat text
zobrazený na tlačítkách mezi velkými a
malými písmeny, číslicemi a zvláštními
znaky. Chcete-li vložit písmeno nebo
znak, přesuňte na něj kurzor a stiskněte
tlačítko ENTER.
• Pro odstranění naposledy vloženého
písmena nebo čísla stiskněte ZELENÉ (B)
tlačítko.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1.
Na obrazovce Internet Protocol Setup
stiskněte tlačítko VSTUP.
2.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manual a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole (IP
adresa).
Network Setting
: Not Selected
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
4.
38
Select a network
Internet Protocol Setup
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" Enter ' Return
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 38
2010-09-13
5:52:29
03
Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo pomocí šipek.
6.
Zadejte hodnoty IP Address, Subnet Mask
a Gateway.
7.
Stiskem tlačítka ▼přejděte na možnost
DNS.
8.
Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
9.
Po dokončení se stiskem tlačítka ▲ vraťte
na možnost Access Point Selection (Výběr
přístupového bodu). Vyberte síť a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
10. Pokračujte krokem 6 výše popsaného
procesu Nastavení připojení bezdrátové sítě
– Automatické nalezení sítě.
Network Test (Test sítě)
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda
připojení k síti funguje, praktickým připojením k ní.
Internetové přípojení BD-Live
Nastavte tak, aby při použití služby BD-LIVE bylo
využito připojení k internetu.
• Allow(All) : Internetové spojení bude povoleno
pro všechen obsah BD-LIVE.
• Allow(Valid Only) : Internetové spojení bude
povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným
certifikátem.
• Prohibit : Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-LIVE.
Nastavení
5.
✎ POZNÁMKA
 Co je to platný certifikát?
Při využítí funkce BD-LIVE přístroj odesílá
údaje o disku a žádá server o certifikaci disku,
server použije přenesená data ke kontrole,
zda je disk platný a poté odešle certifikát zpět
přístroji.
 V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může
být připojení k Internetu omezené.
Jazyk
Stav sítě
Kontrola, zda bylo navázáno připojení k síti a k
Internetu.
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku
atd.
• On-Screen Menu : Vybírá jazyk pro zobrazení
na obrazovce.
• Disc Menu : Vybírá jazyk pro nabídky disku.
• Audio : Vybírá jazyk zvuku disku.
• Subtitle : Vybírá jazyk titulků disku.
✎ POZNÁMKA
 Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku podporován.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 39
39
2010-09-13
5:52:29
Nastavení
Zabezpečení
Obecné
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva k
vytvoření hesla. Zadejte 4číselné heslo pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání. (Výchozí
nastavení hesla je 0000.)
Hodnocení pro rodiče
Změna tématu pozadí obrazovky nabídky.
Settings
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray/DVD,
kterým bylo přiřazeno hodnocení, a pomůže vám
kontrolovat typy disků Blu-ray/DVD, které vaše rodina
sleduje.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Vyšší číslice indikuje, že je daný program určen pouze
pro dospělé. Například pokud vyberete až do Úrovně
6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují Úrovně 7 a 8.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Přední zobrazení
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Pozadí
Parental Rating
Change Password
9 Off
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
▼
Změna hesla
Změna 4místného hesla chránícího přístup k
bezpečnostním funkcím.
Settings
Change Password
Display
Audio
System
Enter New Password
Network
Language
Security
General
Number r Return
Support
Nastavení podsvícení předního panelu.
• Auto : Během přehrávání ztlumit
• Dim : Ztlumit trvale.
• Bright : Zjasnit trvale.
Zapnout/vypnout zvuk
Přehrávání melodie při zapnutí a vypnutí přístroje.
• Off : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/
vypnout zvuk) je vypnuta.
• On : Funkce Power On/Off Sound (Zapnout/
vypnout zvuk) je zapnuta.
Světelný efekt
Můžete aktivovat nebo deaktivovat světelný efekt na
horní straně přístroje.
• Always On : Světelný efekt je neustále zapnut.
Vyberte pro předvádění v obchodě.
• Auto : Světelný efekt při zapnutí a vypnutí přístroje
a při pohybu přihrádky disku. Vyberte při instalaci
přístroje v domácnosti.
• Off : Světelný efekt je neustále vypnut.
Pokud své heslo zapomenete
1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ()
na předním panelu po dobu 5 sekund nebo více.
✎ POZNÁMKA
 Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
40
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0916.indd 40
2010-09-17
9:51:56
03
Aktualizace softwaru
Tato nabídka umožňuje aktualizaci softwaru s
cílem vylepšení výkonu nebo získání nových
služeb.
Můžete zkontrolovat aktuální verzi softwaru,
provést aktualizaci přes Internet a zapnout
Automatické upozornění na aktualizace. Pokud je
přístroj správně připojen k síti, pomocí kabelu nebo
bezdrátově, automaticky se po zapnutí připojí k
webu Samsung a stáhne aktualizační soubory,
pokud je k dispozici nová aktualizace.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXX-XXXX.X
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
> Move s Select r Return
Support
Software také můžete aktualizovat dvěma níže
popsanými způsoby: Aktualizace softwaru se
provádí stejně jako v nabídce By Internet .
• USB : Ze stránky www.samsung.com/
bluraysupport si stáhněte nejnovější software
(soubor RUF) a uložte jej na USB flash disk. Pro
aktualizaci softwaru připojte USB flash disk k
USB portu přístroje (přihrádka disku musí být
prázdná) a dále postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• CD : Ze stránky www.samsung.com/
bluraysupport si stáhněte nejnovější firmware
(soubor RUF) a vypalte jej na disk. Pro
aktualizaci softwaru vložte disk do přístroje a
poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení
Podpora
✎ POZNÁMKA
 Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB
Hostitel se musí provádět bez vloženého disku.
 Pokud chcete zrušit aktualizaci v průběhu
stahování dat aktualizace, stiskněte tlačítko
VSTUP.
 Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Software
Upgrade.
1. Vyberte By Internet a stiskněte VSTUP.
Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se
zpráva.
 Nevypínejte přístroj během aktualizace
2. Po volbě Yes se přístroj automaticky vypne a
znovu spustí.
(Nikdy jej nevypínejte ručně.)
 Pro aktualizace softwaru pomocí konektoru
3. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
Po dokončení aktualizace se automaticky
vypne napájení.
4. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.
✎ POZNÁMKA
systému, hrozilo by, že přístroj nebude správně
fungovat.
hostitele USB nepoužívejte jiná zařízení než
USB flash disky.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace na podporu
přístroje.
 Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne. Zapněte
přístroj s aktualizovaným softwarem stiskem
tlačítka POWER.
Nevypínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
 Samsung Electronics nenese odpovědnost za
poruchy přístroje způsobené nestabilitou
připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele
během aktualizace softwaru.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 41
41
2010-09-13
5:52:33
Základní funkce
Přehrávání disku
Struktura disku
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu:
Přehrávání
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
1. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ( )
otevřete přihrádku disku.
2. Umístěte disk jemně do přihrádky tak, aby
byla etiketa disku směrem nahoru.
3. Stiskem tlačítka PŘEHRÁT (►) nebo
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ( ) zavřete přihrádku
disku.
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT ( ►)
ZASTAVIT (  )
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Jeden stisk tlačítka: přístroj
si zapamatuje místo
přerušení přehrávání.
• Dva stisky tlačítka: přístroj
si nezapamatuje místo
přerušení přehrávání.
(Tato funkce nemusí pracovat s
některými disky Blu-ray (BD-J).)
POZASTAVIT (  ) Pozastavení přehrávání.
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
stopa 3
stopa 4
stopa 5
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
stopa 1
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
rozbalovací nabídkyí
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
DISC MENU
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA
 Je-li stisknuto neplatné tlačítko, zobrazí se
 V závislosti na disku se mohou lišit položky
této nabídky nebo nabídka nemusí být k
dispozici.
„Not Available“(Není k dispozici).
42
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 42
2010-09-13
5:52:33
04
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak
stiskněte tlačítko VSTUP.
TITLE MENU
POPUP
Vyhledání požadované scény
hzZyx
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku se mohou lišit položky
této nabídky nebo nabídka nemusí být k
dispozici.
 Nabídka titulku se zobrazí, pouze pokud jsou
na disku alespoň dva tituly.
Přehrávání seznamu titulů
z
1. Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISC MENU nebo
TITLE MENU.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci přeskočení
na následující výběr.
Základní funkce
Použití nabídky titulu
• Během přehrávání stiskněte tlačítko HLEDÁNÍ
().
Po každém stisku tlačítka HLEDÁNÍ () se
rychlost přehrávání změní následovně.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1­)2­)3­
)4­)5­)6­)7
(1­(2­(3­
(4­(5­(6­(7
)1­)2­)3
(1­(2­(3
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (►).
✎ POZNÁMKA
 Během hledání není slyšet žádný zvuk.
Přeskočení kapitol
Použití rozbalovací nabídky
h
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP na dálkovém ovládání.
TITLE MENU
POPUP
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo
VSTUP vyberte požadovanou
nabídku.
✎ POZNÁMKA
hzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (#$).
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT ($) se
přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (#),
přesunete se na začátek kapitoly. Dalším
stiskem se přesunete na začátek předchozí
kapitoly.
 V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 43
43
2010-09-13
5:52:34
Základní funkce
Zpomalené přehrávání / přehrávání po krocích
Repeat
Off
Zpomalené přehrávání
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
HLEDÁNÍ ().
Stiskem tlačítka HLEDÁNÍ () můžete snížit
rychlost přehrávání na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (► ).
✎ POZNÁMKA
 Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
 Zpomalené přehrávání funguje pouze ve směru
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Off a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
 Funkce opakování nemusí fungovat v
závislosti na typu disku.
Opakování části
dopředu.
hzZy
 Zpomalené přehrávání nefunguje u disků DivX.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (  ).
Po každém stisku tlačítka POZASTAVIT (  )
se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT( ► ) .
✎ POZNÁMKA
 Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
 Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru
dopředu.
 Disky DivX nepodporují přehrávání po krocích.
REPEAT
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Repeat A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete
začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete
ukončit opakované přehrávání (B).
5. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko REPEAT.
6. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakované přehrávání
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZy
✎ POZNÁMKA
 Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti
sekund, objeví se zpráva o nemožnosti.
Opakování titulu nebo kapitoly.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
REPEAT
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
možnost Chapter nebo Title a
stiskněte tlačítko VSTUP.
44
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 44
2010-09-13
5:52:36
04
Během přehrávání můžete stiskem
tlačítka TOOLS vyvolat nabídku disku.
TOOLS
• Obrazovka nabídky TOOLS
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
 Informace o primárním a sekundárním režimu
se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci
BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi primárním a sekundárním
režimem zvuku použijte tlačítko ◄►.
 Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou
uloženy na disku a nemusí být dostupná u
všech disků.
 Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků
zvuku, disk DVD maximálně 8.
 Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v
anglických zvukových stopách vybrat buď
vícekanálovou zvukovou stopu ve formátu
LPCM nebo Dolby Digital.
Základní funkce
Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)
< Change " Enter
✎
Výběr jazyka titulků
POZNÁMKA
hZx
▪ Nabídka TOOLS se může lišit v závislosti na
disku.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Přímý přechod na požadovanou scénu
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volby Title,
Chapter nebo Playing Time.
3. Zadejte požadované hodnoty pro položky
Title, Chapter nebo Playing Time pomocí
číselných tlačítek a stiskněte tlačítko VSTUP .
Výběr jazyka zvuku
hzZx
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Subtitle.
3. tiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný jazyk
titulků.
✎ POZNÁMKA
 V závislosti na disku Blu-ray/DVD možná



1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Audio.

3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.

budete moci změnit požadované titulky v
nabídce Disc Menu (Nabídka disku).
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou
uloženy na disku a nemusí být dostupná u
všech disků Blu-ray/DVD.
Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků
titulků, disk DVD maximálně 32.
Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW,
zobrazí se také informace o primárním a
sekundárním režimu.
Tato funkce přepíná primární i sekundární
titulky současně.
Celkový počet titulků je součet primárních a
sekundárních titulků.
✎ POZNÁMKA
 Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná
nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na
obrazovce zobrazen indikátor ◄►.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 45
45
2010-09-13
5:52:40
Základní funkce
Funkce titulků
x
• Pokud chcete tuto funkci správně používat,
musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a
střihu videa.
• Pokud chcete využít funkci titulků, uložte
soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem
jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné
složky.
Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic)
resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové
abecedy, jako je korejská a čínská).
Nastavení funkce BONUSVIEW
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu
(např. komentářů) v malém okně vloženého
obrazu.
Tato funkce je dostupná pouze pokud ji disk
podporuje.
Změna úhlu kamery
hZ
Pokud disk Blu-ray Disc/DVD obsahuje několik
záběrů určité scény, můžete použít funkci
ANGLE.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Angle.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný Angle.
Výběr nastavení obrazu
hzZy
Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při
připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Picture
Setting, a potom stiskněte tlačítko VSTUP .
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte požadovanou
možnost Picture Setting, a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Dynamic : Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
• Normal : Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
• Movie : Nejlepší nastavení pro sledování
filmů.
• User : Uživatel může nastavit funkce
ostrosti a redukce šumu.
46
Primární zvuk/obraz
Sekundární zvuk/obraz
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼vyberte položku
BONUSVIEW Video nebo BONUSVIEW Audio.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
obsah Bonusview.
✎ POZNÁMKA
 Pokud přepnete z obrazu BONUSVIEW, zvuk
BONUSVIEW se přepne současně s obrazem
BONUSVIEW.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Enter
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 46
2010-09-13
5:52:44
04
ow
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání hudby
@
1
2
3
4
5
6
7
8
REPEAT
1
2
0
!
0
Tlačítko VSTUP : Přehrávání a pozastavení
vybrané stopy.
8
Tlačítka ◄►: Rychlé přehrávání.
(Kromě zvukových CD (CD-DA))
9
Tlačítko ZASTAVIT : Zastavení stopy.
0
Tlačítko PŘESKOČIT ($) : Během přehrávání
přejde na následující stránku seznamu hudby
nebo na další stopu v seznamu skladeb.
!
Tlačítko PŘESKOČIT (#) : Během přehrávání
přejde na předchozí stránku seznamu hudby
nebo na předchozí stopu v seznamu skladeb.
Pokud stisknete toto tlačítko po více než třech
sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat
aktuální stopa od začátku. Pokud stisknete toto
tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání,
začne se přehrávat předchozí stopa.
@
Tlačítka ČÍSLIC : Během přehrávání seznamu
skladeb stiskněte tlačítko s číslem požadované
stopy. Vybraná stopa bude přehrána.
3
9
8
7
9
FULL SCREEN
4
TOOLS
INFO
Základní funkce
Poslech hudby
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Tlačítko REPEAT : Výběr režimu přehrávání
seznamu skladeb.
2
Tlačítka HLEDÁNÍ: Rychlé přehrávání
(Pouze Audio CD (CD-DA))
3
Tlačítko POZASTAVIT: Pozastavení přehrávání.
4
Tlačítko PŘEHRÁT: Přehrávání aktuálně vybrané
stopy.
5
Tlačítka ▲▼: Výběr stopy (skladby) v
seznamech hudby nebo skladeb
6
ŽLUTÉ tlačítko (C): Výběr stopy v seznamu
hudby.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 47
47
2010-09-13
5:52:45
Základní funkce
Přehrávání zvukového disku CD
(CD-DA)/MP3
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk
se soubory MP3 do přihrádky disku.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• V případě disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Music a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
1. Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko REPEAT.
2. Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT
vyberte požadovaný režim přehrávání.
Stopy na disku se přehrávají
Audio CD
v pořadí, ve kterém byly na
(CD-DA)/MP3
disku nahrány.
Vypnout
Prvky obrazovky pro zvukové CD (CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
1/12
TRACK 001
05:57
TRACK 002
Audio CD
(CD-DA)
(
) Stopa
(
) Jedna MP3
3
Playlist
REPEAT
Opakuje se aktuální stopa
Opakuje se aktuální stopa
( )
Všechny
Audio CD
Opakují se všechny stopy.
(CD-DA)/MP3
( )
Náhodně
Volba náhodného přehrávání
Audio CD
přehrává stopy na disku v
(CD-DA)/MP3
náhodném pořadí.
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Zobrazení informací o hudbě.
2
Zobrazení seznamu skladeb.
3
Zobrazení aktuální strany/celkového počtu stran.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby
přehrávání.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
Playlist
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disk
se soubory MP3 do přihrádky disku.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• V případě disku se soubory MP3 vyberte
pomocí tlačítek ◄► možnost Music a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Chcete-li se přesunout na možnost Seznam
hudby stiskněte tlačítko ZASTAVIT () nebo
RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
3. Stiskem tlačítka ▲▼◄► vyberte požadovanou
stopu, poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.
Music
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
48
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 48
2010-09-13
5:52:46
04
5. Stiskem tlačítka VSTUP přehrajte vybrané
stopy.
Playlist
TRACK 001
+
1/1
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
• MP3 ENHANCER : Tato funkce pomáhá
vylepšit váš zážitek z hudby, např. při
přehrávání souborů MP3. Zvuk souborů MP3
(24 kHz, 8 bitů) lze převzorkovat až na kvalitu
CD (44,1 kHz, 16 bitů).
Základní funkce
4. Pokud jste stopu na seznam přidali omylem,
odstraňte ji dalším stiskem ŽLUTÉHO
tlačítka (C).
Vybraná stopa bude vymazána.
• POWER BASS : Tato funkce zdůrazňuje
hluboké tóny a tím dodává dunivý efekt.
✎ POZNÁMKA
 Funkce DSP je k dispozici jen spolu s stereo
audio zdroji, jako jsou CDDA, MP3, atd.
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
r Return
V-SOUND (virtuální zvuk)
6. TChcete-li se přesunout na možnost Music
List stiskněte tlačítko ZASTAVIT () nebo
RETURN.
Vytváří realistický zvuk pomocí 2.1kanálového
zvukového systému a virtuálních efektů, uživatel
tak má dojem, jako by poslouchal 5.1kanálový
zvukový systém.
7. Pro přechod na seznam skladeb stiskněte
tlačítko VSTUP.
Stiskněte tlačítko V-SOUND.
✎ POZNÁMKA
 Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit
seznam až 99 skladeb.
Režim zvuku
V-SOUND
Při každém stisku tlačítka se výběr
změní následovně:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
HLASITOST SW
Funkce DSP (Digital Signal procesor
– Digitální signálový procesor)
S/W LEVEL
Hlasitost subwooferu lze nastavit.
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její
výrazné změně v případě změny kanálu nebo
scény.
Stiskněte tlačítko DSP
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Hlasitost je
regulována tak, aby se předešlo její výrazné
změně v případě změny kanálu nebo scény.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 49
49
2010-09-13
5:52:48
Základní funkce
Přehrávání obrázku
G
Přehrávání disku JPEG
1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky
disku.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Photos, a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko
VSTUP
• Rotate (Otočit): Vyberte, pokud chcete
fotografii otočit. (Otočí fotografii po nebo proti
směru hodinových ručiček.)
• Information (Informace): Zobrazí informace o
fotografii včetně názvu, velikosti atd.
✎ POZNÁMKA
 Před tím, než povolíte funkci hudby na pozadí,
musí být soubor fotografií uložen na stejném
médiu, jako je soubor hudby. Kvalita zvuku ale
může kolísat podle datového toku souboru
MP3, velikosti fotografie a způsobu kódování.
✎ POZNÁMKA
 V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit
titulky a grafiku PG.
Použití tlačítka TOOLS (Nástroje)
TOOLS
Během prezentace fotografií můžete
stiskem tlačítka TOOLS vyvolat různé
funkce.
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade1
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Ukončit prezentaci):
Vyberte, pokud chcete zastavit prezentaci.
• Slide Show Speed (Rychlost prezent.):
Vyberte, pokud chcete nastavit rychlost
prezentace.
• Slide Show Effect (Efekt prezentace):
Vyberte pro nastavení efektu prezentace.
• Background Music (Hudební kulisa):
Vyberte, pokud chcete během prezentace
fotografií poslouchat hudbu.
• Zoom (Lupa): Vyberte, pokud chcete zvětšit
aktuální fotografii. (Zvětšeno až 4krát)
50
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 50
2010-09-13
5:52:50
04
F
Pomocí připojení USB můžete přehrávat multimediální
soubory (MP3, JPEG, DivX atd.) stažené z úložného
zařízení s rozhraním USB.
1. Otevřete hlavní nabídku.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte zařízení
pro ukládání dat s rozhraním USB k portu USB na
předním panelu přístroje.
Zobrazí se zpráva „Do you want to access the
device?“ (Chcete použít zařízení?).
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Yes a
stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
✎ POZNÁMKA
 Aby nedošlo k poškození úložného zařízení s
rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB zařízení“).
Stiskem tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku
a poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté
tlačítko VSTUP.
 Při zastaveném přehrávání disku Audio-CD
(CD-DA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou
obrazovku stiskem tlačítka FULL SCREEN na
dálkovém ovládání.
 Pokud během přehrávání z úložného zařízení s
rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na „DVD“ nebo "CD“.
Základní funkce
Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku USB a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná videa,
hudbu nebo fotografie a poté stiskněte tlačítko
VSTUP.
4-1. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D).
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku USB
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6-1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz
strany 42 – 50.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 51
51
2010-09-13
5:52:54
Základní funkce
Nastavení Mono/Stereo
Poslech rádia
MO/ST
Použití tlačítek na dálkovém ovládání
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
• Automatic Tuning 1 : Po stisknutí tlačítka #
$ je vybrána přednastavená rozhlasová stanice.
• Automatic Tuning 2 : Stiskněte a podržte
tlačítko TUNING/CH (
) a automaticky se
vyhledají aktivní rozhlasové stanice.
• Manual Tuning : Stiskem tlačítka TUNING/CH
(
) postupně snižujte nebo zvyšujte
frekvenci.
Pomocí tlačítek na přístroji
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION (
pásmo FM.
) a vyberte
2. Vyberte rozhlasovou stanici.
• Automatic Tuning 1 : Stiskem tlačítka
ZASTAVIT ( ) vyberte položku PRESET
a potom stiskem tlačítka # $ vyberte
přednastavenou stanici.
• Automatic Tuning 2 : Stiskem tlačítka
ZASTAVIT ( ) vyberte položku MANUAL
a potom stiskem a přidržením tlačítka #
$ automaticky prohledávejte pásmo.
• Manual Tuning : Stiskem tlačítka ZASTAVIT
( ) vyberte položku MANUAL a potom
stiskem tlačítka # $ nalaďte nižší nebo
vyšší frekvenci.
52
Stiskněte tlačítko MO/ST.
• Po každém stisku tlačítka se zvuk
přepíná mezi STEREO a MONO.
D
• V oblasti s nekvalitním příjmem
vyberte MONO pro čistý příjem bez rušení.
Předvolby stanic
Příklad : Uložení vysílače FM 89,10 do předvolby
1. Stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte pásmo
FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNING/CH (
)a
vyberte 89.10.
TUNER
MEMORY
3. Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY.
C
• Na displeji bliká ČÍSLO.
4. Pomocí tlačítka # $ vyberte číslo
předvolby.
• Lze vybrat předvolby v rozmezí od 1 do 15.
5. Stiskněte znovu tlačítkoTUNER MEMORY.
• Stiskněte tlačítko TUNER MEMORYpředtím,
než ČÍSLO zmizí z displeje.
• ČÍSLO zmizí z displeje a stanice se uloží do
předvolby.
6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.
• Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem
tlačítka # $ na dálkovém ovládání.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 52
2010-09-13
5:52:57
04
Prostřednictvím přístroje si můžete vychutnat
hudbu a video z iPodu.
 Před propojením iPodu s přístrojem nastavte
hlasitost na mírnou úroveň.
 Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude
se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
iPod
 Konektor doku pro iPod připojte tak, aby
Základní funkce
✎ POZNÁMKA
Použití iPodu
nápis „SAMSUNG“ mířil nahoru.
OPTICAL
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo přímo k připojení
iPodu a bylo vývojářem certifikováno na
shodu s parametry výkonnosti společnosti
Apple.
 „Works with iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo
přímo k připojení iPhonu a bylo vývojářem
certifikováno na shodu s parametry
výkonnosti společnosti Apple.
iPod
Poslech hudby
Kategorie hudby iPod
Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí
připojeného přístroje.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
No disc
MEMU
Informace o souboru, včetně jména interpreta,
názvu alba, názvu skladby a žánru se zobrazí
podle údajů v ID3 tagu příslušného hudebního
souboru.
Now
Playing
Přehrávání aktuálního souboru
nebo přechod na obrazovku
přehrávání aktuálního souboru.
Artist
Přehrávání podle interpretů.
Songs
Přehrávání skladeb v pořadí dle
čísel nebo v abecedním pořadí.
Playlist
Přehrávání výběru.
Album
Přehrávání alb.
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Připojte konektor doku pro iPod ke konektoru
iPod na zadním panelu přístroje.
2. Umístěte iPod do doku.
• Váš iPod se automaticky zapne.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí „iPod“.
3. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte iPod a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pomocí tlačítek ◄► vyberte volbu Music, a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo na
přístroji můžete ovládat jednoduché funkce
přehrávání, například PŘEHRÁT,
POZASTAVIT, ZASTAVIT, #/ $, / 
a REPEAT Viz strana 15.
Generic
Composers
Přehrávání podle žánrů.
Přehrávání podle skladatelů.
✎ POZNÁMKA
 Seznam kategorií může záviset na vašem
modelu iPodu.
 Co je to ID3 tag?
Data připojená k souboru MP3, informace o
souboru, například název, interpret, album,
rok, žánr a poznámka.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 53
53
2010-09-13
5:52:59
Základní funkce
Sledování filmu
Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí
připojeného přístroje.
1. Připojte konektor doku pro iPod ke
konektoru iPod na zadním panelu přístroje.
2. Na obrazovce iPodu přejděte na Settings >
Videos, nastavte volbu TV Out (TV výstup) a
televizní signál.
3. Umístěte iPod do doku.
• Na obrazovce televizoru se zobrazí „iPod“.
✎ POZNÁMKA
 K přehrávání videa z iPodu je nutné, aby byl výstup



4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A).
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte iPod a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.

VIDEO (Kompozitní) z přístroje připojen k televizoru
(viz strana 21).
Pokud chcete sledovat iPod video pomocí výstupu
VIDEO, nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na Off.
Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než
obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte
přímo na iPodu.
Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání
videa, objeví se při výběru nabídky Video hlášení
„Cannot play video files saved on this iPod“ (Nelze
přehrát video uložené v tomto iPodu).
Společnost Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani
za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.
6. Pomocí tlačítek ◄►vyberte volbu Videos, a poté
stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Vyberte video soubor k přehrávání.
- Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání nebo
na přístroji můžete ovládat jednoduché
funkce přehrávání, například tlačítka
PŘEHRÁT, POZASTAVIT, ZASTAVIT, #
/$ a  /.(Viz strana 15.)
Modely iPod/iPhone, které lze použít
s tímto přístrojem
 iPod touch (3. generace)
 iPod touch (2. generace)
 iPod touch (1. generace)
 iPod classic
 iPod s videem
 iPod s konektorem doku
 iPod s klikacím kolečkem





iPod nano (5. generace)
iPod nano (4. generace)
iPod nano (3. generace)
iPod nano (2. generace)
iPod nano (1. generace)
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
54
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 54
2010-09-13
5:53:02
05
Síťové Služby
Před použitím jakékoli síťové služby
prostudujte následující pokyny.
4. Poté, co odsouhlasíte smlouvu o používání
služby, začne se služba Internet@TV
aktualizovat. Aktualizace trvá několik minut.
Po dokončení aktualizace se zobrazí
obrazovka nabídky Internet@TV.
1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strany 23 – 24)
Představení Internet@TV
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz strany 36 – 39)
1
2
Síťové Služby
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
různé síťové služby, například Internet@TV nebo
BD-LIVE.
3
Recommended
Contents 1
Použití funkce Internet@TV
Úvod do Internet@TV
a Login
6
No Disc
a Change Device
d View Devices
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
Commercial (Komerční): Zobrazí průvodce
Internet@TV, novinky ze světa produktů a aplikací.
2
Recommenced (Doporučené): Zobrazí obsah
spravovaný společností Samsung.
3
My Application (Mé aplikace): Zobrazí vaši
osobní galerii, kterou můžete rozšiřovat a mazat.
4
Navigation Help :Zobrazí vaši osobní galerii,
kterou můžete rozšiřovat a mazat.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : TPřihlášení k
Internet@TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Třídění aplikací.
• MODRÉ tlačítko (D) : Označení aplikace
jako oblíbené.
• Return : Návrat k předchozí nabídce.
5
Settings (Nastavení): Můžete měnit nastavení
systému, vytvářet účty atd.
6
Samsung AppS : Můžete stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
" Enter
2. Stiskem tlačítek◄► vyberte Internet@TV a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Na úvodní obrazovce funkce Internet@TV se
zobrazí licenční ujednání služby. Před
použitím služby Internet@ TV musíte souhlasit
s podmínkami služby.
by Date 1/3
Contents 3
1
1. Otevřete hlavní nabídku.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Contents 2
Contents 4
Samsung AppS Settings
INTERNET@
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka INTERNET @
na dálkovém ovládání.
Contents 3
My Applications
Contents 1
Připojte přístroj k síti a pak můžete přes síťové
připojení stahovat různé aplikace, zdarma nebo
za poplatek. Internet@TV přináší užitečný a
zábavný obsah a služby z webu přímo do vašeho
přístrojeMůžete si vychutnat různé aplikace,
například zprávy, předpověď počasí, akciové
trhy, hry, filmy a hudbu.
Contents 2
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 55
55
2010-09-13
5:53:02
Síťové Služby
Použití klávesnice
13. Stiskněte tlačítko VSTUP.
V mnoha aplikacích Internet@TV lze
prostřednictvím dálkového ovládání vkládat text z
obrazovkové klávesnice.
Stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém
ovládání při použivání Klávesnice na obrazovce
můžete měnit obsah textového pole na malá a
velká písmena, čísla a ikony.
14. Na obrazovce se objeví mapa s adresou.
✎ POZNÁMKA
 Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za přerušení dostupnosti služby
Internet@TV způsobené výpadkem
poskytovatele, nezávisle na důvodech.
 Služba Internet@TV je určena ke stahování a
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
Input Mode
a
Delete
]
0
A
1

Příklad vyhledání adresy v Google Maps:
1.
Stiskněte tlačítko VSTUP na dálkovém
ovládání při vybrané ikoně Google Maps v
nabídce Internet@TV.
2. Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) využijte funkci
Najít.
3. Stiskem tlačítka ◄► se přesuňte do okna
„Search or address“ (Najít nebo adresa).
4. Stiskem tlačítka VSTUP využijte funkci
Search or address.
5. Příklad: chcete zadat adresu „105 Challenger
Rd., Ridgefield Park NJ“.
6. Dvěma stisky tlačítka FULL SCREEN bna
dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z
malých písmen na číslice
7. Stiskněte ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C) zadejte
mezeru.
9. Třemi stisky tlačítka FULL SCREEN na
dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z
číslic na velká písmena.
10. Třemi stisky tlačítka „2“ na dálkovém ovládání
zadejte C.
11. Třemi stisky tlačít FULL SCREEN na
dálkovém ovládání přepněte režim zadávání z
velkých písmen na malá.
12. Stiskem tlačítek na dálkovém ovládání zadejte
zbytek adresy „Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ“.
56
zpracování dat prostřednictvím Internetu, jehož
obsah si můžete vychutnat na obrazovce
televizoru.
Pokud je připojení k Internetu nestabilní, může
být služba pomalá nebo s výpadky.
Navíc se může přístroj automaticky vypnout.
V takovém případě překontrolujte připojení k
Internetu a zkuste to znovu.
 Služba může být poskytována jen v angličtině
a poskytovaný obsah se může lišit podle
oblasti, ve které se nacházíte.
 Více informací o službě Internet@TV najdete na
webu poskytovatele příslušné služby.
 Nabídka služeb se může lišit v závislosti na
poskytovateli služby Internet@TV.
 Obsah služby Internet@TV se může lišit podle
verze firmwaru.
 Placený obsah DivX s ochranou proti
kopírování lze přehrávat jen přes kabel HDMI.
Pokud je přehrávač připojen k televizoru
pomocí komponentního nebo video kabelu,
video signál DivX není k dispozici, nebo se
zobrazí zpráva „Connect with a HDMI cable to
play this file. (Pro přehrání souboru připojte
kabel HDMI.)“ nebo „Cannot play current file
(Tento soubor nelze přehrát)“.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 56
2010-09-13
5:53:06
05
System Setup(Nastavení systému)
Lepšího zážitku se službou dosáhnete, pokud se
zaregistrujete a přihlásíte.
Reset
Nejprve si musíte vytvořit účet. (Podrobnosti
ohledně vytvoření účtu viz Internet@TV ID na této
straně)
1.
Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou aplikaci a stiskněte ČERVENÉ
tlačítko (A).
Síťové Služby
Přihlášení k účtu
Resetuje nastavení Internet@TV na tovární
výchozí hodnoty.
✎ POZNÁMKA
 Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte tlačítko
ZASTAVIT ()na předním panelu přístroje na
déle než 5 sekund bez vloženého disku.
Login
Internet@TV ID
User Account :
Tato nabídka slouží k vytvoření nebo odstranění
účtu a zadání a vymazání informací o něm.
V rámci ovládání účtu lze nastavit informace o
účtu na stránce obsahu.
Tento účet je pouze pro službu Internet@TV.
admin
Password :
a Create
2.
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create (Vytvoř)
Vytvoření účtu a jeho propojení s požadovanými
aplikacemi služby.
Zadejte uživatelské jméno a heslo.
✎ POZNÁMKA
Settings (Nastavení)
Tato obrazovka umožňuje vytváření ID a
konfiguraci nastavení služby Internet@TV.
 Název účtu musí mít alespoň 1 znak a
maximálně 8 znaků.
 Lze zaregistrovat až 10 názvů účtů.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
Manager (Správce)
• Service Site : Přihlašovací informace k
serverům.
• Change Password : Změna hesla uživatele.
• Delete : Vymazání účtu.
' Cancel
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 57
57
2010-09-13
5:53:06
Síťové Služby
Service Manager (Správce služeb)
Vymazání a zamykání aplikací instalovaných do
služby Internet@TV.
Lock (Zámek)
Zamčení aplikace. Přístup k zamčené aplikaci
vyžaduje heslo.
Použití barevných tlačítek v aplikacích
Samsung
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Login) : Přihlášení k
internetové službě.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Thumbnail View) :
Přepnutí režimu zobrazení.
• MODRÉ tlačítko (D) (Sort By) : Třídění
aplikací podle polí Featured, Most
Downloaded, Most Recent nebo Name.
Delete (Odstranit)
Vymazání aplikace.
Dostupné služby Internet@TV
Properties (Vlastnosti)
- YouTube: Můžete sledovat video ze serveru
YouTube.
Zobrazení informací o službě Internet@TV.
Připojení k síti otestujete volbou Zkontrolovat
rychlost připojení k Internetu.
✎ POZNÁMKA
 Dostupné internetové služby mohou být
přidávány nebo odstraňovány.
Samsung AppS
Zde jsou dostupné různé aplikace, roztříděné do
kategorií. Některé aplikace se stahují za poplatek.
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application (Mé aplikace)
Zobrazení seznamu aplikací.
Help (Nápověda)
Pokud máte dotazy ohledně služby Internet@TV,
nejprve čtěte tuto sekci. Pokud žádný z tipů
nepomůže, navštivte web podpory.
58
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 58
2010-09-13
5:53:06
05
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Zkontrolujte zbývající kapacitu úložného
zařízení.
Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB
volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎ POZNÁMKA
 Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah
se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Informace o aktualizaci softwaru
Pokud je připojen k síti, přístroj vás zprávou bude
informovat o dostupnosti nových verzí softwaru.
1. Zapněte přístroj.
2. V nabídce Software Upgrade nastavte
možnost Auto Upgrade Notification na On.
(Viz strana 41)
Pokud je dostupná nová verze softwaru,
přístroj vás bude informovat zprávou.
3. Pro aktualizaci softwaru vyberte Yes.
Přístroj se před restartem automaticky vypne.
(Nikdy jej nevypínejte ručně.)
4. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace. Po
dokončení aktualizace se automaticky vypne
napájení.
5. Zapněte přístroj stiskem tlačítka POWER.
✎ POZNÁMKA
Síťové Služby
Použití funkce AllShare
BD-LIVE™
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií z PC na přístroji.
Funkci AllShare můžete využít po připojení
přístroje k vašemu PC přes síť (viz strany 23 – 24)
a instalaci softwaru SAMSUNG PC Share
Manager na PC.
1. Navštivte web Samsung na adrese www.
samsung.com.
2. Stáhněte si aplikaci SAMSUNG PC Share
Manager a nainstalujte ji na PC.
3. Po dokončení instalace se na pracovní ploše
zobrazí ikona SAMSUNG PC Share
Manager.
Aplikaci spustíte poklepáním na ikonu.
4. Vyberte v okně My computer složku, kterou
chcete sdílet, a klepněte na ikonu Share
Folder Enabled icon ( ).
(Vyberte složku, kterou chcete přestat sdílet,
a klepněte na ikonu Share Folder Disabled
icon ( ).)
5. Stav sdílení aktualizujete na serveru klepnutím
na Set Change State icon ( ).
6. Přístroj sám najde PC server, pokud klepnete
na Share v liště nabídky.
Klepněte na Set Device Policy a klepněte
na Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
 Aktualizace je dokončena v okamžiku, kdy se
přístroj po restartu automaticky vypne.
Zapněte přístroj s aktualizovaným softwarem
stiskem tlačítka POWER.
Nevypínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
 Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
7. Klepněte na ikonu Set Change State (
(Nastavit změněný stav) a přejděte do
domovské nabídky.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 59
)
59
2010-09-13
5:53:07
Síťové Služby
8. Zařízení vyberete stiskem ČERVENÉHO
tlačítka (A) nebo MODRÉHO tlačítka (D) pak
vyberte soubor k přehrání. (Přehrávání videa,
hudby nebo fotografií viz strany 42~50.)
Představení aplikačního programu
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
Shared Folder
Name
Folder 1
" Enter
✎ POZNÁMKA
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
1
Lišta nabídky
směrovače se video ve vysokém rozlišení
nemusí správně přehrát.
2
Share Folder Enabled icon : Použijte, pokud
chcete na PC vybrat složku a sdílet ji.
 Pokud používáte firewall, přístroj nemusí najít
3
Share Folder Disabled icon : Vyberte, pokud
chcete vypnout sdílení složky.
4
Refresh icon : Vyberte, pokud chcete obnovit
seznam složek a souborů na počítači.
5
Ikona nastavení změny stavu : Vyberte
složku, kterou chcete sdílet, a nezapomeňte
stisknout toto tlačítko.
Na serveru bude použit aktualizovaný stav.
6
Server : Zobrazuje název serveru sdílení.
7
Shared Folder : Zobrazuje seznam sdílených
složek.
8
My Computer : Zobrazuje seznam složek a
souborů v počítači.
 V závislosti na výkonu vnějšího modemu nebo
vaše PC.
 Funkce AllShare nepodporuje níže uvedené:
- Background Music (Hudební kulisa) a její
nastavení.
- Třídění souborů ve složkách Photo
(Fotografie), Music (Hudba) a Movie (Film).
- Funkci Change Group (Změnit skupinu).
- Funkci Safe Remove (Bezpečné odebrání
USB zařízení).
 Způsob třídění se může lišit v závislosti na
funkci serveru.
 Převíjení a přeskakování se může lišit v
závislosti na funkci serveru.
 Během přehrávání videa se nezobrazí doba
přehrávání.
 K využití funkce AllShare musí být přístroj i PC
na stejné podsíti.
60
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 60
2010-09-13
5:53:09
06
Další informace
Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v
seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a
obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.
• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě?
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí.
• Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku.
• Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.
• Ověřte kód oblasti na disku BD/DVD.
Disky BD/DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát.
• Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM.
• Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka
Přehrávání/Pozastavení nespustí
ihned.
• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch?
• Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.
• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk
nehraje.
• Jsou reproduktory správně připojeny?
• Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých
reproduktorů a ne ze všech tří.
• U některých disků BD/DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
• Jsou reproduktory správně připojeny?
• Nastavte hlasitost.
• Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Dálkové ovládání nefunguje.
•Není dálkové ovládání používáno mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti?
• Nejsou baterie vybité?
• Vybrali jste správný režim (TV/BD) na dálkovém ovládání (TV nebo BD)?
• Disk se otáčí, ale není vidět
obraz.
• Je zapnuté napájení televizoru?
• Jsou video kabely správně připojeny?
• Není disk znečištěn nebo poškozen?
• Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
• Kvalita obrazu je nízká, obraz
se třese.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a
titulků.
• Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje
Po výběru funkce se neobjeví
nabídka na obrazovce.
• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 61
Další informace
Řešení potíží
61
2010-09-13
5:53:10
Další informace
Příznak
Kontrola/řešení
Nelze přepnout poměr stran.
• Disky 16:9 BD/DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter
Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 BD/DVD lze přehrávat pouze s poměrem
stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.
• Přístroj nefunguje.
(Příklad: vypne se napájení
nebo je slyšet neobvyklý zvuk.)
• Vypněte napájení a podržte tlačítko ZASTAVIT ( ) na přístroji stisknuté déle
než 5 sekund bez vloženého disku.
•Přístroj nefunguje normálně
Zapomněli jste heslo k
rodičovskému hodnocení.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
• Přidržte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( ) na dálkovém ovládání po dobu delší
než 5 sekund bez vloženého disku. Zobrazí se zpráva „INIT“ a obnoví se výchozí
hodnoty všech nastavení.
Poté stiskněte tlačítko POWER.
- Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení.
Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.
• Je anténa správně připojena?
• Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM
v místě s dobrým příjmem.
Při poslechu zvuku televizního
pořadu nehrají reproduktory
připojené k přístroji.
• Pokud při poslechu zvuku z televizoru pomocí vstupů D.IN nebo AUX stisknete
tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ( ) zapnou se funkce BD/DVD a zvuk televizoru je
potlačen.
Zobrazí se zpráva „Not
Available“(Není k dispozici).
• Funkce nebo akce v daný okamžik není dostupná z důvodu:
1. Omezení obsahu BD/DVD.
2. Software BD/DVD danou funkci nepodporuje (např. změna úhlu kamery).
3. Funkce není v daný okamžik dostupná.
4. Zvolili jste titul, číslo kapitoly nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Pokud je výstup HDMI nastaven na
rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí
zobrazit žádný obraz.
• Stiskněte a přidržte tlačítko ZASTAVIT ( ) na předním panelu po dobu delší
než 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se veškerá tovární nastavení.
Chybí signál na výstupu HDMI.
• Zkontrolujte spojení mezi televizorem a konektorem HDMI na přístroji.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje rozlišení vstupu HDMI 576p
(480p)/720p/1080i/1080p.
Abnormální signál na výstupu
HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, váš televizor nepodporuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního
obsahu).
62
• Při obnovení továrních nastavení se vymažou veškerá uživatelská data funkce
BD LIVE.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 62
2010-09-13
5:53:10
06
Kontrola/řešení
Funkce programu PC Share
Manager
Vidím složky sdílené programem PC
Share Manager, ale ne soubory
• Přístroj zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní soubory se
nemusí zobrazit.
Další informace
Příznak
Funkce AllShare
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare
mezi televizorem a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a ta
může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall.
Pokud ano, firewall vypněte.
BD-LIVE
Nelze se připojit k serveru BDLIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Network Test (Test sítě). (Viz
strana 39)
• Zkontrolujte, zda je k přístroji připojeno úložné zařízení s rozhraním USB.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 34)
• Zkontrolujte, zda je volba BD-LIVE Internet Connection (Připojení k Internetu
BD-LIVE) nastavena na Allow (All) (Povolit (vše)).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE
nastane chyba.
• Úložné zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce BD Data Management (Správa dat BD).
(Viz strana 34)
✎ POZNÁMKA
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 63
63
2010-09-13
5:53:10
Další informace
Technické údaje
Obecné
FM radiopřijímač
Disk
Hmotnost
Rozměry
Rozsah provozních teplot
Rozsah provozní vlhkosti
Odstup signál/šum
Použitelná citlivost
Celkové harmonické zkreslení
BD (Disk Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc, digitální
disk s více možnými formáty obsahu)
CD: 12 cm (kompaktní disk)
CD: 8 cm (kompaktní disk)
Kompozitní video
Video výstup
Komponentní video
Video/Audio
Impedance
Kmitočtový rozsah
Výstupní hladina akustického tlaku
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
PCM vícekanálový zvuk, Bitstream zvuk, PCM zvuk
165 W x 2 (3 Ω)
170 W (3 Ω)
Analogový vstup
20 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Digitální vstup
20 Hz – 44 kHz (±3 dB)
70 dB
60 dB
AUX (pomocný vstup) 500 mV
2.1kanálový systém reproduktorů
Subwoofer
Přední
3Ω
3Ω
40Hz ~ 160Hz
140Hz~20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Rozměry (Š x V x H)
Přední : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
Hmotnosti
Přední : 0,67 kg, Subwoofer : 3,80 kg
HDMI
Výkon předních reproduktorů
Výkon subwooferu
Zesilovač
Frekvenční rozsah
Odstup signál-šum
Odstup kanálů
Vstupní citlivost
Reproduktor
Reproduktor
3,5 kg.
430 (š) x 63 (v) x 325 (h) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
70 dB
10 dB
0,5 %
Rychlost čtení: 4,917 m/s.
Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximální doba přehrávání: 20 min.
1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray: 576i (480i)
DVD: 576i (480i)
Y: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray: 1080i, 720p, 576p (480p), 576i (480i)
DVD: 576p (480p), 576i (480i)
*: Nominální specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
64
Česky
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 64
2010-09-13
5:53:11
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-C5800_XEO_CZ_1013.indd 65
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2010-10-13
3:07:22
Správná likvidace baterií v tomto přístroji
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)
Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své
životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické
symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční
úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit
poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů
odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.
Správná likvidace tohoto přístroje
(Odpadová elektrická a elektronická zařízení)
(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)
Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např.
nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím
odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při
nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.
Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze
přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.
Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.
HT-C5800_XEO_CZ_0913.indd 66
2010-09-13
5:53:11
HT-C5800
Sistem za 2,1-kanalni
domači kino Blu-ray
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, da ste kupili izdelek družbe Samsung.
Če želite izkoristiti vse storitve, prosimo,
registrirajte vaš izdelek na
www.samsung.com/register
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 1
2010-11-15
1:48:23
Varnostne informacije
Varnostna opozorila
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod
»nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči
električni udar ali poškodbo.
POZOR: ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA
VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
OPOZORILO
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega
udara.
POZOR
• Naprave ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine
in nanjo ne odlagajte predmetov, napolnjenih s tekočino,
kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti
ves čas pripravljen za uporabo.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno
vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite
vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz
vtičnice.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
To je oznaka za pomembna
navodila glede izdelka.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je označen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili,
lahko povzročijo nevarno sevanje.
POZOR
• NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 2
2010-11-15
1:48:39
Previdnostni ukrepi
• Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani
naprave.
• Izdelek namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10
cm).
• Izdelka ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva.
Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite.
• Na izdelek ne postavljajte drugih predmetov.
• Preden izdelek prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna.
• Če želite izključiti električno napajanje izdelka, vtič za izmenični tok izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika
ne boste uporabljali dlje časa.
• Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje izdelek.
• Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in
okvaro izdelka.
• Izdelek zaščitite pred vlago, prekomerno toploto ali opremo, ki proizvaja močna magnetna ali električna polja
(npr. zvočniki).
• Če pride do okvare izdelka, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
• Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
• Če napravo ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije. Če izdelek prevažate v zimskem
času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.
• Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Gledanje televizije s funkcijo trirazsežnega pogleda
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.
Pred uporabo funkcije 3D televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne
informacije.
OPOZORILO
• Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri
vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati
3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
• Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči,
glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
• Funkcije 3D aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi funkcije 3D aktivnih 3D-očal
med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 3
3
2010-11-15
1:48:39
Varnostne informacije
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na
kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo
preskakovanje plošče.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne
opraskate.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
• Ploščo primite za rob, da na predvajalni
površini ne pustite prstnih odtisov.
• Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Shranjevanje plošč
• Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.
• Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
• Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
✎ OPOMBA
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranitev in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago
milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
✎ OPOMBA
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli izdelka,
lahko pride do kondenzacije vode. Če se v
notranjosti izdelka nakopiči kondenzacijska voda,
izdelek morda ne bo pravilno deloval. V takšnem
primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen izdelek
stati 1 ali 2 uri.
4
Licenca
• »Ta izdelek uporablja tehnologijo za zaščito avtorskih
pravic, ki je zaščitena z ameriškimi patenti in drugimi
pravicami intelektualne lastnine podjetja Rovi
Corporation. Povratno inženirstvo in razstavljanje je
prepovedano.«
• O VIDEU DIVX: DivX® je oblika
digitalnega video zapisa, ki ga je ustvarila
družba DivX, Inc. Ta predvajalnik je
uradno odobrena naprava za predvajanje video
posnetkov oblike DivX. Več informacij in programska
orodja za pretvorbo datotek v obliko DivX najdete na
naslovu www.divx.com.
O VIDEOPOSNETKIH NA ZAHTEVO OBLIKE DIVX:
Če želite predvajati video vsebine na zahtevo v obliki
DivX morate registrirati to napravo, ki je odobrena za
predvajanje datotek DivX®. Če želite ustvariti
registracijsko šifro, poiščite možnost »DivX VOD
(Video na zahtevo)« v nastavitvenem meniju naprave.
Ko ustvarite šifro, obiščite vod.divx.com, kjer boste
dokončali postopek in izvedeli več o funkciji »DivX
VOD (Video na zahtevo)«.
Naprava je odobrena za predvajanje video vsebin
oblike DivX visoke ločljivosti do 1080p, vključno z
najkakovostnejšimi vsebinami.
• iPod je blagovna znamka
družbe Apple Inc.,
registrirane v ZDA in drugih
državah.
iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc.
• "Blu-ray 3D" in logotip "Blu-ray 3D" sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Avtorske pravice
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse
pravice pridržane.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 4
2010-11-15
1:48:39
Vsebina
2
3
4
4
4
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
Opozorila glede hranitve in ravnanja s ploščami
Licenca
Avtorske pravice
ZAČETEK
7
7
8
12
13
13
14
15
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Vrste in značilnosti plošč
Dodatki
Opis
Nadzorna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
POVEZAVE
17
19
Priklop zvočnikov
Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMIpriključka
Priklop FM-antene
Povezava video izhoda in televizorja
Priklop zvoka z zunanje komponente
Omrežna povezava
Priklop torodialnega feritnega jedra na napajalni kabel
glavne enote
VARNOSTNI PODATKI
2
17
25
25
26
27
27
28
28
28
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
39
39
39
40
40
40
SLOVENŠČINA
NASTAVITEV
20
21
22
23
24
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
Nastavitve menija
Zaslon
3D
Razmerje višina/širina
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Ločljivost
Oblika HDMI
Filmske sličice (24Fs)
Zaporedno izrisovanje slik
Mirujoči način
HDMI Barvna globina
Avdio
Nastavitev zvočnikov
Optimiziranje EQ
HDMI-avdio
Digitalni izhod
Upravljanje dinamičnega razpona
AV Sync
Sistem
Uvodne nastavitve
Velikost zaslona Internet@TV
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje podatkov BD
Ura
Registracija DivX(R)
Deaktivacija DivX(R)
Nastavitev omrežja
Omrežne nastavitve
Stanje omrežja
Internetna povezava za BD-Live
Jezik
Varnost
Starševski nadzor
Sprememba gesla
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 5
5
2010-11-15
1:48:39
Vsebina
NASTAVITEV
40
40
40
40
40
41
41
41
Splošno
Ozadje
Zaslon nadzorne plošče
Zvok ob vklopu/izklopu
Svetlobni učinek
Podpora
Nadgradnja programske opreme
Obrnite se na Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
42
42
44
45
47
49
50
51
52
53
Predvajanje plošče
Uporaba menija plošče, menija naslova in pojavnega
menija
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Predvajanje v počasnem posnetku/predvajanje po
prizorih
Ponovno predvajanje
Uporaba gumba TOOLS
Poslušanje glasbe
Način zvoka
Predvajanje fotografij
Predvajanje iz pomnilnika USB
Poslušanje radia
Uporaba predvajalnika iPod
OMREŽNE STORITVE
55
59
59
59
Uporaba funkcije Internet@TV
BD-LIVE™
Obveščanje o nadgradnjah programske opreme
Uporaba funkcije AllShare
DRUGE INFORMACIJE
61
64
Odpravljanje težav
Tehnične lastnosti
40
42
55
61
43
44
•
Slike in ilustracije v tem uporabniške priročniku so samo reference in se lahko razlikujejo od dejanskega videza
izdelka.
•
Administrativni stroški se zaračunajo, če
a. vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika)
b. izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 6
2010-11-15
1:48:40
01
Kako začeti
Kako začeti
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Izraz
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE/-R, posnetih v obliki BDRE.
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD+RW ali DVD-RW(V)/DVDR/+R, ki so posnete in zaključene.
o
w
G
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/CD-R (oblike CDDA).
x
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki DivX.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
Pomnilniška
naprava USB
-
POZOR
-
OPOMBA
-
Bližnjična tipka
-
F
!
✎
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v oblikah MP3 in WMA.
Označuje vsebino, ki je na voljo na avdio ploščah CD-RW/-R in DVD-RW/-R
oziroma v pomnilnikih USB z vsebino v obliki JPEG.
Označuje vsebino, ki je na voljo na napravah USB.
Označuje primere, ko funkcija ne deluje, ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
Ta funkcija omogoča neposreden in preprost dostop s pritiskom
gumba na daljinskem upravljalniku.
• Ta izdelek je združljiv le z barvnim sistemom PAL.
• Plošče NTSC se ne bodo predvajale.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 7
7
2010-11-15
1:48:40
Kako začeti
Vrste in značilnosti plošč
Logotipi plošč, ki jih je mogoče
predvajati
Združljivost plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray so plošče nove oblike. Zaradi tega lahko
pride do težav pri združljivosti. Nekatere plošče niso
združljive in predvajanje nekaterih plošče ni mogoče. Za
dodatne informacije si v tem priročniku preberite
poglavje Vrste in značilnosti plošč. V primeru težav z
združljivostjo se posvetujte s službo za stranke
SAMSUNG.
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
Dolby Digital Plus
Oddajniški sistem PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Dolby TrueHD
Avdio plošče DTS-HD
visoke ločljivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
✎ OPOMBA
 Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih
vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot
so sprememba zornega kota ali prilagoditev
razmerja višina/širina.
Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska.
Zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali
usedlin cigaretnega dima na snemalni površini
plošča ne bo več uporabna za predvajanje.
 Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga
dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj
počasne.
Vrste plošč, ki jih ni mogoče
predvajati
•
•
•
•
•
•
plošča HD DVD
DVD-RAM
3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
DVD-RW (način VR)
plošče super avdio CD (razen sloja CD)
plošče DVD-ROM/PD/MV, itd CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• plošče CDG predvajajo samo zvok, ne pa
grafike.
BD-LIVE
✎ OPOMBA
 Nekatere komercialne plošče in plošče DVD,
kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v
tem izdelku. Pri predvajanju teh plošč na zaslonu
piše »Cannot read this disc.« ali »Please check the
regional code of the disc.«.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v
DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
8
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 8
2010-11-15
1:48:41
01
Vrste plošč
Tako izdelek kot tudi plošče so kodirani glede na
regijo. Regijski kode se morata ujemati, da je
predvajanje plošč mogoče. Če se kodi ne
ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče.
BD-ROM
Vrsta plošče
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regijska
koda
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hong Kong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Srednji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in
Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova Zelandija,
Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
večji del Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kitajska
Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA
vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BDROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje
filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje na tem
izdelku. Izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče BD-ROM.
Kako začeti
Regijska koda
BD-RE/BD-R
Plošče Blu-ray (večkrat zapisljive)/plošče Blu-ray
(zapisljive). Plošče BD-RE/BD-R so najbolj primerne za
varnostno kopiranje ali snemanje osebnih video
posnetkov.
DVD-VIDEO
• Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135
minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise.
Opremljena je s programom za stiskanjem slik
MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam
omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče
DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri
predvajanju slike in zvoka.
• To ni znak okvare izdelka. Ko ploščo DVD-RW/-R,
posneto v video načinu, zaključite, postane DVDvideo. Vnaprej posnete (vnaprej ožigosane)
komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVDvideo. Ta izdelek lahko predvaja predhodno posnete
komercialne plošče DVD (plošče DVD-VIDEO) s filmi.
DVD-R/-RW
• Ko ploščo DVD-R/-RW , posneto v video načinu,
zaključite, postane DVD-video. Zmožnost
predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in
zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD.
• Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v
video načinu in zaključene.
DVD+RW
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+RW, posnete
s Samsungovim DVD-video snemalnikom. Zmožnost
predvajanja je odvisna od pogojev snemanja.
DVD+R
• Ta izdelek lahko predvaja plošče DVD+R, posnete in
zaključene s Samsungovim DVD-video snemalnikom.
Zmožnost predvajanja je odvisna od pogojev
snemanja.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 9
9
2010-11-15
1:48:42
Kako začeti
Avdio CD
DivX(Digital Video Express)
• Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM
avdio posnetek.
• Ta izdelek lahko predvaja avdio format CD-DA plošč
CD-R in CD-RW.
• Izdelek morda ne bo mogel predvajati nekaterih
plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje
Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki
omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta
v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3
za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video
kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
CD-R/-RW
• Uporabljajte plošče CD-R/-RW z zmogljivostjo 700
MB (80 minut). Če je mogoče, ne uporabljajte plošč z
zmogljivostjo 800 MB (90 minut) ali več, ker
predvajanje morda ne bo mogoče.
• Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno,
bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje
vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
• Nekaterih plošč CD-R/-RW s tem izdelkom morda
ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s
katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin,
posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno
uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.
Format plošče
Podprti formati (DivX)
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne
formate. Če video format in avdio format nista podprta,
to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti video formati
Format
AVI
Podprte različice
DivX3.11–DivX5.1, XviD
Podprti avdio formati
Format
Gostota zapisa
Frekvenca
vzorčenja
MP3
80–384 kb/s
44,1 kHz
Uporaba plošče MP3
AC3
128–384 kb/s
44,1/48 kHz
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R,
posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Predvajati je možno samo datoteke MP3, s
končnicama ».mp3« ali ».MP3«.
• Predvajalna gostota zapisa je od 56 Kb/s do 320
Kb/s.
• Predvajalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
• Izdelek lahko predvaja 1500 datotek in map,
shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3,
posnetih z VBR (spremenljiva gostota zapisa), se
lahko zvok izključi in vključi.
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
Uporaba plošče JPEG
• Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R,
posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s
končnicami ».jpg«, ».JPG«, ».jpeg« ali »JPEG«.
• Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.
DVD-RW/-R (V)
• Ta format se uporablja za snemanje podatkov na
ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno
predvajati na tem izdelku, ko je zaključena.
• Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku
drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni
mogoče predvajati na tem izdelku.
10
• Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v
DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
• Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost
datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek
podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9).
Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost
800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad
48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne
migotati.
• QPEL in GMC nista podprta.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, pretok iz
osebnega računalnika
• Mogoče je predvajanje samo video datoteke z
naslednjimi končnicami. : .avi, .divx, .mkv, .mp4,
.AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ OPOMBA
 Nekaterih oblik plošč DivX MKV in MP4 morda
ne bo mogoče predvajati, kar je odvisno od
ločljivosti videa in hitrosti sličic.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 10
2010-11-15
1:48:43
01
Kako začeti
Podprte oblike datotek
Podprte video datoteke
Končnica
datoteke
*.avi
Oznaka
Video kodek
Avdio kodek
Ločljivost
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
WMV (wmv9)
VC-1 AP
MP4 (mp4v)
MP4
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
MPEG2
PS
1920x1080
WMA
VC-1 SM
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podprte glasbene datoteke
Končnica datoteke
Oznaka
Avdio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Združljivo z različico WMA 10
* Frekvenca vzorčenja (v kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Gostota zapisa – vse gostote od 5 kb/s do
384 kb/s
*.wma
WMA
Podprti razpon
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 11
11
2010-11-15
1:48:43
Kako začeti
11) MP3-datotek z DRM, ki jih prenesete s strani
s plačljivimi vsebinami, ne bo mogoče
predvajati.
12) Zunanji trdi disk ni podprt.
13) Podprte oblike zapisa datotek
Opombe o povezavi USB
Podprte naprave:
shranjevalni USB-medij, MP3-predvajalnik,
digitalni fotoaparat, USB-bralnik kartic
1) Ne podpira, če je ime mape ali datoteke
daljše od 125 znakov.
2) Datoteka s podnaslovi, večja od 300 KB,
morda ne bo pravilno prikazana.
3) Določene USB-naprave in digitalni fotoaparati
morda ne bodo združljivi z izdelkom.
4) Podprta sta datotečna sistema FAT16 in
FAT32.
• Datotečni sistem NTFS ni podprt.
5) Ime slikovnih (JPEG), glasbenih (MP3) in
videodatotek mora biti v korejščini ali
angleščini. Sicer datoteke morda ne bo
mogoče predvajati.
6) Priključite neposredno na USB-vrata izdelka.
Priključitev s kablom druge vrste lahko
povzroči težave z USB-združljivostjo.
7) Če vstavite več kot eno pomnilniško kartico,
bralnik za različne pomnilniške kartice morda
ne bo deloval pravilno.
8) PTP-protokol za digitalne fotoaparate ni
podprt.
9) Med postopkom "nalaganja" ne odklopite
USB-naprave.
10) Večja kot je ločljivost slike, daljša bo
zapoznitev prikaza.
Format
Fotografija
Glasba
Ime datoteke
Končnica datoteke
Gostota zapisa
Različica
Slikovne pike
Frekvenca vzorčenja
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80–384 kb/s
–
–
44,1 kHz
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
4
5
7
8
3
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Video kabel
12
FM-antena
Priključna postaja
za iPod
Uporabniški priročnik
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Daljinski upravljalnik in
baterije (velikosti AAA)
Torodialno feritno jedro
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 12
2010-11-15
1:48:43
01
Kako začeti
Opis
Nadzorna plošča
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
GUMB POWER (
6
FUNKCIJSKI GUMB
7
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN
PRESKOK
Načini se preklapljajo kot sledi:
BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek.
Zmanjša frekvenčni pas FM.
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavi predvajanje plošče.
GUMB PREDVAJAJ/PREMOR
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
10
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN
PRESKOK
Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek.
Poveča frekvenčni pas FM.
11
UPRAVLJANJE GLASNOSTI
Prilagoditev glasnosti.
12
USB-VRATA
Sem lahko priključite pomnilniško napravo USB, ki jo lahko uporabite kot pomnilnik, ko je
vzpostavljena povezava z BD-LIVE. Uporabite jo lahko tudi za nadgradnjo programske
opreme in predvajanje datotek oblike MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
8
9
)
Vklopi in izklopi izdelek.
PLADENJ ZA PLOŠČE
Sem vstavite ploščo.
TIPALO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA
Zazna signale daljinskega upravljalnika.
ZASLON
Prikaže stanje predvajanja, čas itd.
GUMB ODPRI/ZAPRI
Odpre in zapre pladenj za plošče.
✎ OPOMBA
 Posodobitve programske opreme s priključkom USB morate izvajati z bliskovno pomnilniško napravo USB.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 13
13
2010-11-15
1:48:45
Kako začeti
Hrbtna plošča
1
2
3
4
5
6
7
8
FM ANT
9 10
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
11
12
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2,1-KANALNI
ZVOČNIK
Priključite sprednji in nizkotonski zvočnik.
2
HLADILNI VENTILATOR
hladilni ventilator dovaja hladen zrak izdelku in preprečuje pregretje
izdelka, vrti pa se vedno, ko je izdelek vključen.
3
PRIKLJUČEK ZA iPod
Sem priključite priključno postajo za iPod.
4
KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75 Ω
Priključite na anteno FM.
5
ZUNANJI DIGITALNI OPTIČNI VHODNI
PRIKLJUČKI (OPTIČNO)
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
6
VHODNI HDMI-PRIKLJUČKI
S pomočjo HDMI-kabla istočasno sprejemajo digitalne video in avdio
signale.
7
IZHODNI HDMI-PRIKLJUČEK
S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni
priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko
kakovostnih slikah.
8
PRIKLJUČEK ZA WLAN
Uporablja se lahko za omrežne storitve (glejte strani 55-60),
BD-LIVE in za posodobitev programske opreme z brezžičnim
prilagojevalnikom LAN.
9
PRIKLJUČEK LAN
Ta priključek lahko uporabljate za omrežne storitve (glejte strani od
55 do 60), BD-LIVE in nadgradnje programske opreme prek
omrežne povezave.
10
PRIKLJUČKI AUX IN (POMOŽNI VHODNI
PRIKLJUČKI)
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videorekorder).
11
KOMPONENTNI VIDEO IZHODNI
PRIKLJUČKI
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
12
IZHODNI VIDEO PRIKLJUČEK
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote
(VIDEO OUT).
! POZOR
 Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
 Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja ali prezračevalnih rež.
14
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 14
2010-11-15
1:48:45
01
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Vklop in izklop izdelka.
Če želite z daljinskim upravljalnikom
preklapljati med načinoma Domači kino
in TV, preverite barvo te svetleče diode.
- Domači kino: oranžna
- TV: zelena
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Omogoča ponovno prevajanje
naslova, poglavja, posnetka ali plošče.
Pritisnite, če želite preskočiti naprej ali
nazaj.
S temi gumbi iščete naprej ali
nazaj.
S pritiskom ustavite/nadaljujete
predvajanje plošče.
Pritisnite za začasno prekinitev
predvajanja plošče.
MUTE
Začasno izključi zvok.
Prilagodite glasnost.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pritisnite, da preverite meni plošče.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Izbor zaslonskih menijskih elementov in
sprememba menijske vrednosti.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije izdelka in
nekatere funkcije plošč Blu-ray.
To vam daje občutek, da poslušate
5,1-kanalni avdio sistem.
Poiščite aktivne FM-postaje in
spreminjajte kanale.
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
S tem gumbom vstopite v pojavni
meni/meni naslova.
S tem gumbom prikažete
informacije o predvajanju med
predvajanjem plošče Blu-ray/DVD.
S tem gumbom zaprete meni.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
S tem gumbom se povežete z
različnimi storitvami Internet@TV.
Nastavite čas za samodejni
izklop izdelka.
REPEAT
S tem gumbom vklopite celozaslonski
prikaz na televizorju.
S tem gumbom odprete meni »Tools
(Orodja)«.
Odpiranje in zapiranje pladnja plošč.
9
FULL SCREEN
S tem gumbom odprete osnovni
meni.
To je gumb za izbor načina.
ali
Pritisnite, da izberete video način TV-ja.
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Uporablja se za nastavitev
prednastavljene radijske frekvence.
Izbere MONO ali STEREO za
predvajanje radia.
Uravnava in stabilizira stopnjo
glasnosti. (procesor digitalnega
signala)
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 15
15
2010-11-15
1:48:46
Kako začeti
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
* Velikost baterije: AAA
Seznam kod za različne znamke televizorjev
Znamka
Koda
Znamka
Koda
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da se oznaki »+« in »–« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
 Pri običajni uporabi televizorja baterije držijo
približno leto dni.
 Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti
uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Nastavitev daljinskega upravljalnika
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate
določene funkcije vašega televizorja.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Pridržite gumb POWER in vnesite kodo za
svojo znamko televizorja.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor,
jih vnašajte posamično, da ugotovite,
katera je prava.
• Primer: za televizor Samsung
Pridržite gumb POWER in s številskimi gumbi
vnesite kode 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate
gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL
in številske gumbe (0–9).
✎ OPOMBA
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s
televizorji nekaterih znamk. Prav tako so funkcije,
ki so na voljo, odvisne od znamke televizorja.
 Daljinski upravljalnik bo privzeto deloval s
Samsungovim televizorjem.
16
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
1. S pritiskom gumba BD RECEIVER/TV
preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
Penney
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 16
2010-11-15
1:48:46
02
Priključki
Priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop izdelka na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.
Priklop zvočnikov
SW
2,5 do 3-kratna velikost TV-zaslona
Namestitev izdelka
Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer: Za 32-palčne televizorje 2–2,4 m
Za 55-palčne televizorje 3,5–4 m
Sprednja zvočnika ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi
(pod kotom približno 45°). Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni
zvočnikov v višini vaših ušes.
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben.
Postavite ga na želeno mesto.
! POZOR
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškodujejo.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali
predmetov.
 Nizkotonskega zvočnika ne pritrdite na steno za odprtino.
✎ OPOMBA
 Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na
zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 17
17
2010-11-15
1:48:47
Priključki
Komponente zvočnikov
(L)
(D)
SPREDNJI
SUBWOOFER
KABEL ZVOČNIKA
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran izdelka, tako da se bodo barve
vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.
Sprednji zvočnik (D)
Črna
Rdeč
Sprednji zvočnik (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 18
2010-11-15
1:48:48
02
HDMI je digitalni standardni vmesnik za povezavo na naprave, kot so televizor, projektor, DVD-predvajalnik,
predvajalnik plošč Blu-ray, satelitska digitalna naprava Settop Box itd.
Priključki
Povezava zunanjih naprav/vašega televizorja prek HDMI-priključka
HDMI prepreči morebitno izgubo signala pri analogni pretvorbi in vam tako omogoča, da lahko uživate v
video in avdio kakovosti, kot je bila prvotno ustvarjena v digitalnem viru.
Predvajalnik DVD ali
Blu-ray
SAT (satelitski/satelitski
digitalni sprejemnik)
HDMI IN
FM ANT
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
HDMI OUT
IZHOD HDMI: povezava s televizorjem prek kabla HDMI
(NAJBOLJŠA KAKOVOST)
Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v priključek HDMI IN
na televizorju.
✎ OPOMBA
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
 Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, MP3 ali JPEG priključite ali odstranite, bo predvajalnik
ustavil predvajanje.
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite HDMI.
 Za gledanje videov s tehnologijo 3D potrebujete povezavo HDMI.
 Dolg HDMI-kabel lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru izključite barvno globino v meniju.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 19
19
2010-11-15
1:48:51
Priključki
VHOD HDMI: povezava z zunanjo komponento prek kabla HDMI
1. Priključite HDMI-kabel (ni priložen) od priključka HDMI IN na zadnji strani izdelka v priključek HDMI OUT
na televizorju.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod HDMI. IN1 ali HDMI. IN2.
Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
Napravin video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, preden
predvajalnik vključite. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 29.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.
• Opis priklopa HDMI
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaš televizor ne podpira HDCP, se bo na zaslonu pojavil občasni šum.
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/
DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno
napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
! POZOR
 Funkcija Anynet+ je podprta samo, če je kabel HDMI priključen na izhodni priključek HDMI OUT izdelka.
Priklop FM-antene
FM-antena (priložena)
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
20
1. Priloženo FM-anteno vključite v koaksialni
priključek FM 75 Ω COAXIAL.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru,
dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober,
nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno
podlago.
✎ OPOMBA
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 20
2010-11-15
1:48:52
02
Priključki
Povezava video izhoda in televizorja
Rdeč Moder Zelen
LAN
1. NAČIN
COMPONENT OUT
2. NAČIN
Rumeni
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
1. NAČIN: Komponentni video (BOLJŠA KAKOVOST)
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen)
povežite komponentni video izhod (Pr, Pb in Y) na zadnji plošči izdelka z ustreznimi video vhodnimi
komponentnimi priključki na televizorju.
✎ OPOMBA
 Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p (480p) in 576i (480i), odvisno
od vrste plošče. (Glejte stran 29.)
 Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v nastavitvenem meniju, če sta priključena tako
komponentni kabel kot tudi kabel HDMI. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 29.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim
video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite COMPONENT.
 Če so med predvajanjem plošče DVD priključeni priključek HDMI in priključki komponent, vi pa izberete način
Component, 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p), bo v meniju pod »Display Setup (Nastavitev zaslona)«
prikazana izhodna ločljivost 1080p, 1080i, 720p ali 576p (480p). Dejanska ločljivost je 576i (480i).
2. NAČIN: Kompozitni video (DOBRA KAKOVOST)
S priloženim video kablom povežite priključek VIDEO OUT (VIDEO IZHOD) na zadnji strani izdelka in
priključek VIDEO IN (VIDEO VHOD) na televizorju.
✎ OPOMBA
 Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i (480i), ne glede na ločljivost, nastavljeno v nastavitvenem
meniju. (Glejte stran 29.)
 Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z
ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem izdelku.
Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
 Če ste daljinski upravljalnik pravilno nastavili za upravljanje televizorja, pritisnite gumb TV SOURCE
na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizorja izberite VIDEO.
! POZOR
 Enote ne povezujte prek videorekorderja. Vir za video signal na videorekorderju je lahko omejen s
sistemom za zaščito avtorskih pravic in slika bo na televizorju popačena.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 21
21
2010-11-15
1:48:52
Priključki
Priklop zvoka z zunanje komponente
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
WIRELESS LAN
Rdeč
Optični kabel
(ni priložen)
Satelitski digitalni
sprejemnik
VIDEO OUT
Bel
Avdio kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na
levi ali desni vhod.
VIDEOREKORDER
OPTIČNI
AUX
OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave
Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod D.IN.
• Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ OPOMBA
 Če želite gledati video posnetek s kabelskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video
izhod na televizijo.
 Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.
 Ta sistem podpira le DTS in digitalni avdio Dolby; avdio datoteke MPEG, ki so nastavljene na bitni tok,
niso podprte.
AUX : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. Povežite priključek AUX IN (avdio) izdelka na avdio izhod zunanje analogne naprave.
• Upoštevajte barve priključkov.
2. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite vhod AUX.
• Načini se preklapljajo kot sledi: BD/DVD D. IN AUX HDMI. IN1 HDMI. IN2 FM
✎ OPOMBA
 Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta
izdelek.
22
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 22
2010-11-15
1:48:53
02
Ta izdelek omogoča ogled vsebin, ki so na voljo prek omrežnih storitev (glejte strani 55–60), kot sta
Internet@TV in BD-LIVE, ter nadgradnje programske opreme prek omrežne povezave. Priporočamo,
da za omrežno povezavo uporabite dostopno točko ali usmerjevalnik naslovov IP.
Več informacij o povezavi z usmerjevalnikom poiščite v uporabniškem priročniku za usmerjevalnik ali pa
pri izdelovalcu usmerjevalnika poiščite tehnično pomoč.
Priključki
Omrežna povezava
Kabelsko omrežje
1. S kablom LAN za neposredno povezavo (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani
izdelka s priključkom LAN na modemu.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 36.)
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
Širokopasovni
modem (z vgrajenim
usmerjevalnikom)
AUX IN
VIDEO OUT
Usmerjevalnik
ali
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem
Širokopasovna
storitev
Omrežna povezava z osebnim
računalnikom prek funkcije
AllShare (glejte strani 59 in 60).
✎ OPOMBA
 Internetni dostop do Samsungovega posodobitvenega strežnika morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika,
ki ga uporabljate, ali pravil vašega ponudnika internetnih storitev. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
 Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.
 Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 23
23
2010-11-15
1:48:54
Priključki
Brezžično omrežje
V omrežje se lahko povežete z brezžičnim modemom za skupno rabo IP.
1. Če želite vzpostaviti brezžično omrežno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik AP/IP.
Brezžični prilagojevalnik LAN priklopite v vmesnik brezžičnega omrežja na hrbtni plošči izdelka.
2. Nastavite možnosti omrežja. (Glejte stran 36.)
Širokopasovna
storitev
LAN
COMPONENT OUT
OUT
Brezžični modem
za skupno rabo IP
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
PC
Brezžični vmesnik za LAN
(ni priložen)
Omrežna povezava z osebnim
računalnikom prek funkcije
AllShare (glejte strani 59 in 60).
✎ OPOMBA
 Ta izdelek je združljiv samo s Samsungovim brezžičnim prilagojevalnikom LAN. (ni priložen) (ime modela: WIS09ABGN).





- Samsungov brezžični prilagojevalnik LAN je možno kupiti posebej. Za nakup stopite v stik s prodajalcem izdelkov
Samsung Electronics.
Uporabiti morate brezžični modem za skupno rabo IP, ki podpira standard IEEE 802.11 a/b/g/n (n je priporočen zaradi
stabilnega delovanja brezžičnega omrežja).
Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči motnje (delovanje dostopne točke, oddaljenost, ovire, interferenca
zaradi drugih radijskih naprav itd.).
Brezžični modem za skupno rabo IP nastavite na način »Infrastructure (Infrastruktura)« . Način »Ad-hoc (Začasno)« ni podprt.
Podprti sta samo naslednji možnosti varnostnega ključa dostopne točke (brezžičnega modema za skupno rabo IP):
1) Način overjanja: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta šifriranja: WEP, AES
Za uporabo funkcije AllShare mora biti osebni računalnik povezan v omrežje, kot je prikazano na sliki.
Priklop torodialnega feritnega jedra na napajalni kabel glavne enote
Če na napajalni kabel glavne enote priklopite torodialno feritno jedro, to pomaga preprečiti
RF-motnje radijskih signalov.
1. Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega feritnega jedra,
da ga odprete.
2. Na napajalnem kablu glavne enote naredite dvojno
zanko.
3. Priključite torodialno feritno jedro na napajalni kabel
glavne enote, kot je prikazano na sliki, in jedro pritiskajte
navznoter, da klikne.
24
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 24
2010-11-15
1:48:56
03
Nastavitev
1. Vklopite izdelek, nato pa še televizor.
(Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se samodejno
vklopi in prikaže se zaslon »Initial Settings«.)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
5. Z gumboma ◄ ► izberite želeno nastavitev
»Network Settings«: »Wired«, »Wireless« ali
»PBC(WPS)«, nato pa pritisnite gumb
ENTER. (Glejte strani 36–39.)
Zažene se »Network Test« in uvodne
nastavitve bodo končane.
6. Pritisnite gumb OK.
Prikaže se osnovni meni. (Več informacij o
osnovnem meniju poiščite na 26. strani.)
Nastavitev
Pred začetkom (uvodne nastavitve)
Français
• Osnovni meni
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
> Move
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
s Select
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik in nato
pritisnite gumb ENTER.
3. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost
»Start«.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
✎ OPOMBA
Musical Auto Calibration and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
 Ko izdelek prvič priklopite na televizor, se
Start
a Previous
" Select
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno razmerje višina/
širina televizorja, nato pa pritisnite gumb ENTER.
(Glejte stran 28.)
samodejno vklopi.
To ni znak okvare naprave.
 Če ne nastavite uvodnih nastavitev se osnovni
meni ne prikaže.
 Če med izvajanjem omrežnih nastavitev
pritisnete MODRI gumb (D), lahko odprete
osnovni meni, čeprav omrežne nastavitve še
niso končane.
 Ko se vrnete v osnovni meni, se celozaslonski
način samodejno prekliče.
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC(WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 25
25
2010-11-15
1:48:58
Nastavitev
 Če želite znova prikazati zaslon »Initial
Setting«, da bi vnesli spremembe, pritisnite
gumb ZAUSTAVI () na nadzorni plošči
izdelka in ga držite več kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče.
 S kablom HDMI povežite izdelek s
Samsungovim televizorjem, ki podpira funkcijo
Anynet+(HDMI-CEC).
Če televizor uporablja jezik, ki ga izdelek
podpira, se bo jezik samodejno nastavil
izbrano možnost.
Vendar pa morate pred tem funkcijo
Anynet+(HDMI-CEC) nastaviti na »On« v
televizorju in izdelku.
 Če izdelek pustite v zaustavljenem načinu več
kot 5 minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb,
se na televizorju prikaže ohranjevalnik zaslona.
Če izdelek pustite v načinu ohranjevalnika
zaslona dlje kot 25 minut, se predvajalnik
samodejno izključi, razen med predvajanjem
plošč CD-DA (funkcija samodejnega izklopa).
Nastavitve menija
DISC MENU
MENU
POPUP
TOOLS
INFO
3
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Gumb MENU: s tem gumbom odprete osnovni meni.
2
Gumb RETURN: vrnitev v prejšnji meni.
3
Gumb ENTER / PUŠČIČNI GUMBI:
S puščičnimi gumbi lahko premikate drsnik in izberete
element.
S pritiskom gumba ENTER zaženete izbrani element ali
potrdite nastavitev.
4
Gumb EXIT: S tem gumbom zaprete meni.
26
• Osnovni meni
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
1
Izbere Internet@TV.
2
Izbere videoposnetke.
3
Izbere glasbo.
4
Izbere fotografije.
5
Izbere možnost »Settings«.
6
Prikaže razpoložljive gumbe.
d View Devices
" Enter
6
TITLE MENU
1
2
1. Pritisnite gumb POWER.
Prikaže se osnovni meni.
2. Z gumboma ◄► izberite »Settings«, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeni podmeni,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni element,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumbom EXIT zaprite meni.
✎ OPOMBA
 Če je izdelek povezan v omrežje, v osnovnem
meniju izberite možnost Internet@TV.
S funkcijo »Samsung AppS« prenesite želene
vsebine.
 Način dostopa je odvisen od izbranega menija.
 Prikaz na zaslonu se lahko spremeni po
nadgradnji izdelka.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 26
2010-11-15
1:49:03
03
Nastavite lahko različne možnosti prikaza, na
primer razmerje višina/širina, ločljivost, 3D itd.
3D
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray z
vsebino 3D v načinu 3D.
Settings
Display
3D
3D
Audio
System 3D Mode
: Auto
NetworkTV Screen Size :
55 inch
Language
Security
General
> Move s Enter r Return
Still Mode
: Auto
Support
TV Screen Size
Omogoča vam vnesti dejansko velikost vašega
TV-zaslona, tako da lahko izdelek prilagodi
sliko glede na velikost zaslona in tako prikaže
optimalno 3D-sliko. (Največja dovoljena velikost
zaslona za ta izdelek je 116 palcev.)
Nastavitev
Zaslon
! POZOR
 Če želite uživati v trirazsežnih vsebinah, na
izdelek priključite trirazsežno napravo
(sprejemnik ali televizor, ki podpira
trirazsežno predvajanje) in si nadenite očala
za trirazsežnost.
 Med ogledom trirazsežnega videoposnetka
je analogni komponentni in kompozitni signal
samodejno onemogočen.
 Trirazsežni signal se v celoti prenaša prek
3D Mode
• Auto : Plošča 3D Blu-ray se predvaja v načinu
3D, če vaš izdelek zazna televizor, ki podpira to
funkcijo. Plošča se predvaja v načinu 2D, če
izdelek zazna televizor, ki je ne podpira.
• 3D : Plošča 3D Blu-ray se ves čas predvaja v
načinu 3D. Če televizor ne podpira plošč 3D
Blu-ray, bo TV-zaslon črn.
• 2D : Plošča 3D Blu-ray se ves čas predvaja v
načinu 2D. Izberite to možnost, če si želite
ogledati sliko brez učinka 3D ali ko televizor ne
podpira plošč 3D Blu-ray.
✎ OPOMBA
 Če med predvajanjem 3D-plošče pritisnete
gumb ZAUSTAVI () enkrat, način 3D ne bo
deaktiviran.
Za aktivacijo načina 3D med predvajanjem 3Dplošče, pritisnite gumb ZAUSTAVI () dvakrat.
 Odvisno od vsebine in mesta predvajanja
posnetka se lahko črni pasovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
kabla, priključenega v izhodni priključek
HDMI OUT.
 Ker je ločljivost v trirazsežnem načinu
predvajanja pogojena z ločljivostjo izvirnega
trirazsežnega posnetka, je ne morete
spremeniti.
 Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter
nastavitev velikosti zaslona in ločljivosti,
morda ne bodo pravilno delovale v
trirazsežnem načinu predvajanja.
 Za pravilno oddajanje trirazsežnega signala
morate uporabiti HDMI kabel za visoko
hitrost prenosa.
 Namestite se na razdaljo, ki je najmanj trikrat
večja od dolžine televizorja.
- Zaslon, na katerem predvajate trirazsežni
videoposnetek, postavite pravokotno na
gledišče in v višino oči.
 Pri priključitvi na nekatere trirazsežne
naprave izdelek morda ne bo pravilno
deloval.
 S tem izdelkom dvorazsežne slike ni
mogoče predvajati trirazsežno.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 27
27
2010-11-15
1:49:05
Nastavitev
Razmerje višina/širina
BD Wise (samo za Samsungove izdelke)
Odvisno od vrste televizorja boste morda morali
prilagoditi nastavitev zaslona
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungove izdelke povežete z BD Wise prek
vmesnika HDMI, se samodejno nastavi optimalna
ločljivost.
• Off: Izhodna ločljivost bo določena na podlagi
predhodne nastavitve možnosti »Resolution
(Ločljivost)«, ne glede na ločljivost na plošči.
• On: na televizorju bo prikazana izvirna ločljivost
plošče BD/DVD.
• 16:9 Normal
Določeni filmi (vir 4 : 3) bodo
prikazani v razmerju velikosti 4 :
3 s črnima obrobama na obeh
straneh slike, če izberete razmerje
velikosti 16 : 9.
• 16:9 Wide
Slika bo prikazana na celotnem
širokem zaslonu v razmerju 16 : 9.
• 4:3 Letter Box
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Bluray/DVD na celotnem zaslonu
v razmerju 16 : 9, čeprav imate
televizijo z razmerjem višina/širina
4 : 3. Na zgornjem in spodnjem
robu zaslona bo črna obroba.
• 4:3 Pan-Scan
Izberite to možnost, če si želite
ogledati posnetek s plošče Bluray/DVD brez črne obrobe ob
zgornjem in spodnjem robu
zaslona na televizorju z razmerjem
višina/širina 4 : 3 (skrajni levi in
desni rob slike bosta odrezana).
✎ OPOMBA
 Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/
širine ne bodo na voljo.
 Če izberete razmerje velikosti, drugačno od
razmerja velikosti zaslona televizorja, bo slika
morda popačena.
 Če izberete možnost »4:3 Pan-Scan (Ozka
slika)« ali »4:3 Letter Box (Poštni nabiralnik)«, z
gumbom FULL SCREEN (Cel zaslon) na
daljinskem upravljalniku ne bo mogoče prikazati
celozaslonske slike.
28
✎ OPOMBA
 Če želite nastaviti ločljivost načina BD Wise,
morate pred tem funkcijo »BD Wise« nastaviti
na »Off«.
 Če izklopite funkcijo BD Wise, se ločljivost
priključenega televizorja samodejno nastavi na
najvišjo ločljivost.
 Če je izdelek povezan z napravo, ki ne podpira
funkcije BD Wise, te ne morete uporabiti.
 Pravilno delovanje funkcije BD Wise dosežete
tako, da možnost BD Wise na predvajalniku in
televizorju nastavite na »On«.
Ločljivost
Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in
video signala HDMI.
Številka v oznaki 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) označuje število črt videoposnetka.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike.
• Auto: samodejno preveri in nastavi najprimernejšo
ločljivost. (samo HDMI)
• BD Wise: samodejno izbere najboljšo ločljivost pri
povezavi prek HDMI s televizorjem, ki podpira
funkcijo BD Wise. (Menijski element BD Wise se
pojavi, samo če je možnost BD Wise nastavljena
na »On (Vklopljena)«.) (samo HDMI)
• 1080p: prikaže 1080 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem. (samo HDMI)
• 1080i: prikaže 1080 črt videoposnetka s
prepletanjem.
• 720p: prikaže 720 črt videoposnetka z
zaporednim izrisovanjem.
• 576p/480p: prikaže 576(480) črt videoposnetka
z zaporednim izrisovanjem.
• 576i/480i: prikaže 576(480) črt videoposnetka s
prepletanjem. (samo komponentni in VIDEO način)
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 28
2010-11-15
1:49:08
03
Nastavitev
Ločljivost glede na izhodni način
• Predvajanje plošče Blu-ray
Povezava prek HDMI
Izhod
Nastavitev
Povezava brez HDMI
Način HDMI
Komponentni/VIDEO način
Komponentni način
VIDEO način
Samodejno
Najprimernejša
ločljivost
576i(480i)
-
-
1080p, možnost »Movie Frame (24Fs)«
nastavljena na »Off«
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, možnost »Movie Frame
(24Fs)« nastavljena na »Off)«
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, možnost »Movie Frame (24Fs)«
nastavljena na »Off«
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD playback
Povezava prek HDMI
Izhod
Nastavitev
Povezava brez HDMI
Način HDMI
Komponentni/VIDEO način
Komponentni način
VIDEO način
Samodejno
Najprimernejša
ločljivost
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ OPOMBA
 Če priključeni televizor ne podpira filmskih sličic
ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »If no
pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. (Če se po izbiri slika ne
prikaže, počakajte 15 sekund.)« Nato se bo
ločljivost samodejno preklopila na prejšnjo
nastavitev. Prikazalo se bo sporočilo »Would
you like to make a selection? (Želite izbrati
nastavitev?)«. Če izberete »Yes (Da)« in
ločljivost ni podprta, bo zaslon televizorja
prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo
samodejno preklopila na predhodno vrednost.
 Če je zaslon prazen, pritisnite gumb ZAUSTAVI
() na sprednji strani izdelka (plošča ni
vstavljena) in ga držite najmanj 5 sekund. Vse
nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško
privzete nastavitve. Sledite korakom na
prejšnji strani, da si omogočite dostop do
ustreznega načina in izberete možnost
»Display Setup«, ki jo vaš televizor podpira.
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev
bodo izbrisani vsi uporabniški podatki,
shranjeni v podatkih BD.
 Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja
24 sličic, da lahko uporabljate način za
prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
 Če sta priključena tako kabel HDMI kot
komponentni kabel in je trenutno nastavljen
komponentni izhod, se dejanska ločljivost
razlikuje od tabele ločljivosti odvisno od
televizorja.
 Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne
deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali
filmske sličice (24 Fs).
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 29
29
2010-11-15
1:49:13
Nastavitev
Oblika HDMI
Zaporedno izrisovanje slik
Barvne nastavitve izhoda HDMI lahko prilagodite
za čim boljši prikaz. Nastavite možnost »Type
(Vrsta)«, ki določa vrsto naprave.
To možnost izberite, da izboljšate sliko pri
predvajanju plošč DVD.
• TV: Izberite to možnost, če je naprava
priključena na televizor prek povezave HDMI.
• Monitor: izberite, če je naprava priključena na
monitor prek povezave HDMI.
✎ OPOMBA
 Preden izberete to možnost, mora biti na
napravo priključen TV ali monitor.
Filmske sličice (24Fs)
Če je možnost »Movie Frame (24Fs)« nastavljena
na »On (Vklopljeno)«, lahko prilagodite izhod HDMI
izdelka tako, da prikaže 24 sličic na sekundo, kar
izboljša kakovost slike.
Funkcijo »Movie Frame (24Fs)« lahko uporabite
samo na televizorju, ki podpira to hitrost prikaza.
To možnost lahko izberete samo v načinih z
izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.
• Off: možnost »Movie Frame (24Fs)« ni
vklopljena.
• On: možnost »Movie Frame (24Fs)« je
vklopljena.
✎ OPOMBA
 Vključeni sta lahko dve vrsti hitrosti sličič,
odvisno od plošče. filmski material (24 sličic) in
video material (30 sličic). Pri preklopu vira iz
filma (24 sličič) na video (30 sličič), bo zaslon
par sekund utripal.
 Če vaš televizor ne podpira možnosti »Movie
Frame (24Fs)«, se prikaže pojavno sporočilo.
30
• Auto: izberite to možnost, če želite, da izdelek
samodejno nastavi najboljšo sliko za ploščo
DVD, ki jo gledate.
• Video : izberite to možnost za najboljšo sliko
pri ogledu plošč DVD s koncerti ali televizijskimi
oddajami.
Mirujoči način
Izberite vrsto slike, ki bo prikazana, ko začasno
ustavite predvajanje plošče DVD.
• Auto: samodejno nastavi najboljšo mirujočo
sliko glede na predvajano vsebino.
• Frame : to možnost izberite za začasno
zaustavitev prizora z umirjenim dogajanjem.
• Field : izberite to možnost, če začasno
zaustavite prizor z veliko dogajanja.
HDMI Barvna globina
S to možnostjo nastavite barvno globino
priključka HDMI OUT. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
• Auto: slika bo prikazana s funkcijo »Barvna
globina«, če je izdelek priključen na televizor, ki
podpira barvno globino HDMI.
• Off : slika bo prikazana brez funkcije »Barvna
globina«.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 30
2010-11-15
1:49:13
03
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na
enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko
nastavite čas zakasnitve avdio signalov za
sprednji in nizkotonski zvočnik.
Nastavitev zvočnikov
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test Tone
:
Nastavitev
Razdalja
Avdio
• Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m
in 9,0 m.
Off
Settings
<Change r Return
Glasnost
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change r Return
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite
glasnost in usklajenost zvoka.
Prilagoditev stopnje sprednjega/
nizkotonskega zvočnika
• Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB
in –6 dB.
• Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –
6 dB.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
Poskusni zvok
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite
poskusni zvok.
Z gumboma ◄, ► izberite možnost »All«.
• Če želite preveriti, ali so zvočniki pravilno
nastavljeni, se bo poskusni zvok poslal v
zaporedju sprednji Front L Front R Subwoofer.
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
Če želite poskusni zvok zaustaviti, pritisnite
gumba ◄, ► in izberite možnost »Off«.
Settings
<Change r Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change r Return
✎ OPOMBA
 Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je
možnost HDMI Avdio VKLJUČENA (zvok je
predvajan prek zvočnikov televizorja).
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 31
31
2010-11-15
1:49:14
Nastavitev
Optimiziranje EQ
Digitalni izhod
Nastavitev optimalno izenačenje EQ glede na
območje uporabe.
• Off: optimiziranje EQ je izključeno.
• On: optimiziranje EQ je vključeno.
Možnost »Digital Output« nastavite glede na
priključeni sprejemnik. (Podrobnosti najdete v
razdelku o izbiri digitalnega izhodnega signala na
naslednji strani.)
HDMI-avdio
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko
vklopite ali izklopite.
• Off: Izključeno: Video signal se prenaša samo
prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo
samo zvočniki izdelka.
• On: Video in avdio signal se prenašata prek
HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo
samo zvočniki televizorja.
✎ OPOMBA
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI avdio, se
samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
• PCM
• Bitni tok (Ponovno kodiranje)
• Bitni tok (Izboljšanje kakovosti zvoka)
Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove.
- Primarni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
- Sekundarni zvok: Dodatni zvočni zapis, kot
so na primer komentarji režiserja in igralcev.
- Interaktivni zvok: interaktivni zvok je slišen, če
ga izberete. Interaktivni zvok je odvisen od
posamezne plošče Blu-ray.
✎ OPOMBA
 Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni
izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa
boste zaslišali glasen hrup.
 Če naprava HDMI (sprejemnik, televizor) ne
podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
 Pri navadnih ploščah DVD sekundarni zvok in
zvočni učinki ne bodo slišni.
 Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega
zvoka in zvočnih učinkov.
 Nastavitev »Digital Output (Digitalni izhod)« ne
vpliva na analogni izhodni avdio signal (L/D) ali
izhodni avdio signal HDMI, ki je priključen na
televizor.
Vpliva na povezavo prek optičnega kabla ali kabla
HDMI z avdio sprejemnikom.
 Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio
izhodi oddajajo signal PCM ne glede na to, ali je
možnost »Digital Output« nastavljena na »PCM« ali
»Bitstream«.
32
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 32
2010-11-15
1:49:17
03
Nastavitev
Izbira digitalnega izhoda
Avdio tok
Dolby
Digital
Plus
Nastavitev
Definicija
Povezava
PCM
Dekodira primarne in
sekundarne avdio tokove
ter tokove zvočnih učinkov
v avdio PCM.
Sprejemnik
HDMI
Bitni tok
(Ponovno
kodiranje)
Hkrati dekodira primarne
in sekundarne avdio
tokove in zvočne učinke
v zvok PCM ter nato zvok
PCM znova kodira v bitni
tok DTS.
HDMI
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Bitni tok
(Izboljšanje
kakovosti
zvoka)
Oddaja samo primarni
avdio zvočni zapis (glavni
zvočni zapis filma), tako
da lahko vaš sprejemnik
dekodira avdio bitni tok.
Sekundarnega zvoka in
zvočnega učinka ne boste
slišali.
Sprejemnik
HDMI 1,3
Največ
PCM
7,1-kanalni
Dolby
Digital
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD
HRA
DTS-HD
MA
PCM
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD
DTS
DTS-HD DTS-HD
HRA
MA
Največ
Največ
Največ
Največ
Največ
Največ
Največ
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
7,1-kanalni 5,1-kanalni 7,1-kanalni 7,1-kanalni 6,1-kanalni 7,1-kanalni 7,1-kanalni
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 33
33
2010-11-15
1:49:17
Nastavitev
Upravljanje dinamičnega razpona
S to funkcijo je zvok lahko nastavljen na nizko
glasnost, vendar so dialogi kljub temu razločni.
Funkcija je aktivna samo, če izdelek zazna signal
Dolby Digital.
• Off: upravljanje dinamičnega razpona se izključi.
• On: izberite to možnost, če želite gledati film pri
nižji stopnji glasnosti, vendar tako, da bo govor
še vedno razločen.
• Auto: Upravljanje dinamičnega razpona se bo
nastavilo samodejno glede na informacije,
vsebovane na zvočnem zapisu Dolby TrueHD.
✎ OPOMBA
 Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne
podpira CEC.
 Samsungovov televizor podpira funkcijo
AV Sync
Anynet+, če je na njem logotip n.
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride
do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru
zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala
zakasnitvi slike.
• Čas zakasnitve zvoka lahko nastavite med 0
ms in 300 ms. Nastavite ga na optimalno
stanje.
Sistem
Uvodne nastavitve
Z začetnimi nastavitvami lahko nastavite jezik,
razmerje višina/širina TV-zaslona, omrežne
nastavitve itd.
Več informacij o teh nastavitvah najdete v ustreznem
razdelku tega uporabniškega priročnika.
Velikost zaslona Internet@TV
Nastavitev najprimernejše velikosti zaslona
Internet@TV.
• Size 1: prikaže pomanjšane ikone aplikacij;
morda do na robu zaslona črna obroba.
• Size 2: prikaže ikone aplikacij v običajni
velikosti.
• Size 3: prikaže povečane ikone aplikacij; slika
bo morda prevelika za zaslon televizorja.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča
povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi
izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.
Če želite uporabljati to funkcijo, izdelek priključite
na Samsungov televizor s kablom HDMI.
34
Izdelek lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom Samsungovega televizorja in
predvajanje plošče preprosto zaženete z
gumbom PREDVAJAJ (►), na daljinskem
upravljalniku televizorja.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku
televizorja.
• Off : funkcija Anynet+ je izklopljena.
• On : funkcija Anynet+ je vklopljena.
 Odvisno od televizorja nekatere izhodne
ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
Prosimo, glejte uporabniški priročnik televizorja.
 Funkcija Anynet+ je podprta samo, ko je kabel
HDMI priključen v izhodni priključek HDMI OUT
na izdelku.
 Če odklopite kabel HDMI ali napajalni kabel ali
se izdelek izključi zaradi izpada električnega
toka, najprej ponovno priključite kabel HDMI,
vključite vse naprave, vključno z izdelkom in
uporabite funkcijo ANYNET+ v TV-meniju, da
ponovno aktivirate vse priključene naprave.
Upravljanje podatkov BD
Omogoča vam upravljati preneseno vsebino s
plošče Blu-ray, ki podpira storitev BD-LIVE.
Preverite lahko podatke o napravi, vključno z
velikostjo pomnilnika, izbrišete podatke BD ali
spremenite bliskovni pomnilnik. Funkcija za
spremembo naprave vam omogoča izbrati
notranji ali zunanji pomnilnik naprave (priključena
USB-naprava). Če so podatki, ki jih želite shraniti
s storitve BD-LIVE, večji od preostale velikosti
pomnilnika ali pa je notranji pomnilnik poln,
priklopite zunanjo USB-napravo in v meniju
izberite možnost »Zunanja naprava«.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Memory
:
Current Device
Total Size Audio
: 589 MB
Subtitle : 589 MB
Available Size
:
:
|
Delete BD Data
Change Device
> Move
: Internal Memory
s Select
r Return
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 34
2010-11-15
1:49:17
03
Registracija DivX(R)
• Total Size: skupna velikost pomnilnika naprave.
• Available Size: nezasedeni prostor v pomnilniku
naprave.
Če želite kupiti in predvajati vsebine DivX(R) VOD,
si lahko ogledate registracijsko šifro za DivX(R)
VOD.
✎ OPOMBA
 V načinu zunanjega pomnilnika se predvajanje
plošče zaustavi, če med predvajanjem izključite
napravo USB.
 Podprte so samo naprave USB, ki so
formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka
nosilca DOS 8.3). Priporočamo uporabo
naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in
hitrost branja/zapisovanja 4 MB/s ali višjo.
 Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija
za nadaljevanje predvajanja morda ne bo
delovala.
 Skupna velikost v funkciji »BD Data
Management (Upravljanje podatkov BD)« je
odvisna od različice programske opreme.
Nastavitev
Opis informacij o napravi (pomnilniku) na
izdelku
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ OPOMBA
 Te možnosti ne vklopite tako, da izberete OK.
Če želite vklopiti to možnost, vklopite možnost
»DivX(R) Deactivation«.
Ura
Deaktivacija DivX(R)
Nastavitev funkcij, povezanih s časom.
To možnost izberite, če želite pridobiti novo
registracijsko šifro.
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
Audio Clock Mode Disc Menu
:
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Izberete lahko možnost »Auto«
ali »Manual«. Če izberete »Manual« način,
omogočite meni »Clock Set« in onemogočite
funkcijo »DST«.
• Clock Set : ročno lahko nastavite uro in
datum.
• Time Zone : nastavite lahko časovni pas vaše
države.
• DST : DST (poletni čas) lahko nastavite na 1
uro, 2 uri ali funkcijo izključite.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Settings
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ OPOMBA
 To funkcijo lahko upravljate, če je funkcija
»DivX(R) Registration« izklopljena.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 35
35
2010-11-15
1:49:19
Nastavitev
Nastavitev omrežja
Network Setting
Če želite nastaviti omrežno povezavo izdelka,
sledite spodnjim korakom.
1. V meniju »Home (Osnovni meni)« z gumboma
◄► izberite možnost »Settings«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
Internet Protocol Setup
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
DNS Server
: 0
0
0
0
> Move
" Enter
' Return
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Network«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Network
Settings«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Network
Type«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Wired«
ali »Wireless«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
6. Kazalec pomaknite se v naslednji razdelek.
Omrežne nastavitve
Pri ponudniku internetnih storitev se pozanimajte,
ali je vaš naslov IP statičen ali dinamičen. Če
je dinamičen, priporočamo uporabo nastavitve
»Auto«. To je najlažji način, ki deluje v večini
primerov. Če je naslov IP statičen, morate uporabiti
ročne nastavitve.
Napotki za žična omrežja so spodaj. Napotki za
brezžična omrežja sledijo napotkom za žična.
Žično omrežje
1. V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Setting«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2. Pritisnite gumb ►, nato pa izberite možnost
»Auto« ali »Manual« in pritisnite gumb
ENTER.
2. Ko funkcija nastavitve omrežja samodejno
nastavi nastavitve omrežja, pritisnite gumb
RETURN. Nato zaženite možnost »Network
Test«, da preverite, ali se je izdelek povezal z
omrežjem (glejte stran 39).
3. Če funkcija nastavitve omrežja ne nastavi
nastavitev omrežja ali če ste izbrali možnost
»Manual«, glejte napotke za ročno nastavitev.
Ročna nastavitev žičnega omrežja
Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno
nastaviti vrednosti v možnosti »Network Settings«.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
1. Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
»Support (Podpora)«.
4. Na kartici »Support«, kliknite gumb »Details
(Podrobnosti)«.
Prikažejo se omrežne nastavitve.
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1. Na zaslonu »Internet Protocol Setup«,
pritisnite gumb ENTER.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Manual«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, »IP Address«.
Samodejna nastavitev žičnega omrežja
1. Če ste izbrali možnost »Auto«, funkcija
nastavitve omrežja samodejno nastavi
vrednosti naslova IP, podomrežne maske itd.
✎ OPOMBA
 Ta postopek lahko traja do pet minut.
36
Network Setting
Internet Protocol Setup
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
: 0
> Move
" Enter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
' Return
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 36
2010-11-15
1:49:21
03
S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite naslov.
5.
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje. Tudi ostale puščične gumbe lahko
uporabite za premikanje gor, dol in nazaj
6.
V polja »IP Address«, »Subnet Mask« in
»Gateway« vnesite ustrezne vrednosti.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS.
8.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS.
9.
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
RETURN.
10. Zaženite možnost »Network Test«, da
preverite, ali se je izdelek povezal z
omrežjem (glejte stran 39).
Brezžično omrežje
4.
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo »Auto Network Search«
Večina brezžičnih omrežij ima dodatni varnostni
sistem, ki zahteva, da naprave, ki dostopajo do
omrežja, pošljejo šifrirano varnostno kodo, ki se
imenuje dostopni oz. varnostni ključ. Varnostni ključ
temelji na vstopnem izrazu, ki je običajno beseda ali
niz črk in številk določene dolžine, ki ga nastavite kot
del varnostnih nastavitev brezžičnega omrežja. Če ste
v nastavitvah omrežja uporabili to možnost in imate
dostopni ključ svojega brezžičnega omrežja, boste
med postopkom nastavitve morali vnesti vstopni izraz.
 Nastavitev omrežne povezave
Če želite brezžično omrežno povezavo nastaviti s
funkcijo »Auto Network Search«, sledite spodnjim
korakom.
1.
Brezžično omrežje lahko nastavite na tri načine:
• s funkcijo PBC(WPS);
• s funkcijo »Auto Network Search«;
• ročno.
2.
Posamezni postopki so opisani spodaj.
3.
Nastavitev brezžične omrežne povezave s
funkcijo PBC(WPS)
Najenostavnejši način nastavitve brezžične
omrežne povezave je uporaba funkcije PBC(WPS).
Če je na vašem brezžičnem usmerjevalniku gumb
PBC(WPS), sledite spodnjim korakom.
1.
V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Setting«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
2.
Pritisnite RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku.
3.
Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
PBC(WPS) na usmerjevalniku. Izdelek
prikaže zaslon »Network Selection« in
samodejno pridobi vse omrežne nastavitve,
ki jih potrebuje za povezavo z vašim
omrežjem. Ko je postopek končan, se
prikaže gumb OK. Na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb ENTER.
Ko je omrežna povezava nastavljena, z
gumbom RETURN zaprite zaslon »Network
Setting«.
4.
V meniju »Network Settings« z gumboma
▲▼ izberite možnost »Network Setting«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
Prikaže se zaslon »Internet Protocol Setup«.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Internet
Protocol Setup«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Auto«
ali »Manual«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Če ste izbrali možnost »Auto«, z gumbom
▲ kazalec pomaknite do možnosti »Select
a network«, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Funkcija nastavitve omrežja bo poiskala
razpoložljiva brezžična omrežja.
Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Auto
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Gateway
: 0
0
0
0
DNS
: Auto
0
0
0
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
: 0
" Enter ' Return
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 37
Nastavitev
4.
37
2010-11-15
1:49:22
Nastavitev
5.
6.
7.
8.
Na seznamu omrežij z gumboma ▲▼
izberite omrežje, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
Če se prikaže pojavno okno »PIN/Security« ,
nadaljujte s 7. korakom. Če se prikaže
zaslon »Network Connecting«, nadaljujte z
11. korakom.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost »PIN« ali
»Security«. Pri večini domačih omrežji
navadno izberete možnost »Security«, da
vnesete varnostni ključ.
Na zaslonu »Security« vnesite vstopni izraz
omrežja v polje »Pass Phrase (Vstopni izraz)«.
✎ OPOMBA
 Vstopni izraz najdete na enem od zaslonov
nastavitev usmerjevalnika ali modema.
10. Ko končate, pritisnite MODRI gumb (D) na
daljinskem upravljalniku in pritisnite gumb
ENTER.
11. Počakajte, da se prikaže potrditveno
sporočilo o vzpostavljeni povezavi, nato pa
pritisnite gumb ENTER. Prikaže se zaslon
»Network Settings«.
12. Če želite preskusiti omrežno povezavo, z
gumbom ▼ izberite možnost »Network
Test«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
Ročna nastavitev brezžične omrežne
povezave-Ročno
Če možnost »Auto Setting« ne deluje, morate ročno
vnesti vrednosti v možnosti »Network Settings«.
Nastavitve omrežja v večini osebnih računalnikov
najdete na spodnji način.
Network Setting
1.
Z desnim gumbom miške kliknite ikono
omrežja v spodnjem desnem kotu zaslona.
a Lower case
2.
V pojavnem meniju kliknite »Status (Stanje)«.
b Delete
space
3.
V pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite
»Support (Podpora)«.
4.
Na kartici »Support (Podpora)«, kliknite
gumb »Details (Podrobnosti)«.
Security Key
0 entered
–
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0~9
Move " Enter
9.
Number
' Return
Za vnos vstopnega izraza sledite spodnjim
splošnim napotkom.
• S številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku vnesite številčno vrednost.
• S puščičnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku se pomikajte med posameznimi
gumbi zaslona »Security Key«.
• S pritiskom RDEČI gumb (A) na daljinskem
upravljalniku lahko spremenite besedilo,
prikazano na gumbih, v majhne tiskane
črke, velike tiskane črke, številke ali ikone.
Če želite vnesti črko ali simbol, prestavite
kazalec na črko ali simbol in pritisnite gumb
ENTER.
• Če želite izbrisati vneseno zadnjo črko ali
številko, pritisnite ZELENI gumb (B).
Če želite v svoj izdelek vnesti omrežne nastavitve,
sledite spodnjim korakom.
1.
Na zaslonu »Internet Protocol Setup«,
pritisnite gumb ENTER.
2.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Manual«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja, »IP Address«.
Network Setting
Select a network
Internet Protocol Setup
: Not Selected
: Manual
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Gateway
: 0
DNS
: Manual
DNS Server
a PBC(WPS) > Move
4.
38
: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" Enter ' Return
S številčnimi gumbi vnesite številke.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 38
2010-11-15
1:49:23
03
Ko zaključite vnos v posamezno polje, z
gumbom ► kazalec pomaknite na naslednje
polje.
Tudi ostale puščične gumbe lahko uporabite
za premikanje gor, dol in nazaj
6.
V polja »IP Address«, »Subnet Mask« in
»Gateway« vnesite ustrezne vrednosti.
7.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite na
možnost DNS.
8.
Z gumbom ▼ kazalec pomaknite do prvega
vnosnega polja nastavitve DNS. Vnesite
številke kot zgoraj.
9.
Ko končate, pritisnite gumb ▲, da se vrnete
na zaslon »Access Point Selection«. Izberite
omrežje, nato pa pritisnite gumb ENTER.
10. Vrnite se na 6. korak postopka samodejne
nastavitve brezžičnega omrežja zgoraj in
sledite navodilom.
Preskus omrežja
S to možnostjo se lahko povežete z žičnim
omrežjem ali preverite, ali vaša omrežna
povezava pravilno deluje.
Stanje omrežja
S to možnostjo preverite, ali je povezava z
omrežjem in internetom vzpostavljena.
Internetna povezava za BD-Live
S to možnostjo dovolite internetno povezavo,
kadar uporabljate storitev BD-LIVE.
• Allow(All) : internetna povezava bo
omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
• Allow(Valid Only) : internetna povezava bo
omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim
potrdilom.
• Prohibit : internetna povezava ne bo
omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.
Nastavitev
5.
✎ OPOMBA
 Kaj je veljavno potrdilo?
Če izdelek uporablja funkcijo BD-LIVE za
pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika
zahteva potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi
prenesenih podatkov preveri, ali je plošča
veljavna in izdelku pošlje potrdilo.
 Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko
internetna povezava omejena.
Jezik
Želeni jezik lahko nastavite za osnovni meni, meni
plošče itd.
• On-Screen Menu: nastavitev jezika prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu: nastavitev jezika prikaza menijev
plošče.
• Audio: nastavitev jezika zvoka na plošči.
• Subtitle: nastavitev jezika podnapisov.
✎ OPOMBA
 Izbrani jezik bo prikazan, samo če ga plošča
podpira.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 39
39
2010-11-15
1:49:24
Nastavitev
Varnost
Splošno
Ko prvič odprete ta meni, se prikaže zaslon za
nastavitev gesla. S številčnimi gumbi vnesite
štirimestno geslo. (Privzeto geslo je 0000.)
Ozadje
Sprememba teme ozadja na menijskem zaslonu.
Starševski nadzor
Ta funkcija v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki
jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je
možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih
gleda vaša družina.
Izberite stopnjo, ki jo želite nastaviti. Višje stopnje
označujejo vsebine, namenjene samo odraslim. Na
primer, če izberete stopnjo 6, plošč, ki vsebujejo
vsebine stopnje 7 ali 8, ne bo mogoče predvajati.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
▼
Zaslon nadzorne plošče
Nastavite lahko svetlost zaslona nadzorne plošče.
• Auto: zatemnjen med predvajanjem.
• Dim: zatemnjen zaslon.
• Bright: svetel zaslon.
Zvok ob vklopu/izklopu
Sprememba gesla
Spremenite lahko štirimestno geslo, s katerim
dostopate na varnostnih funkcij.
Settings
Change Password
Display
Audio
System
Enter New Password
Network
Language
Security
General
Number r Return
Support
Predvaja melodijo ob vklop in izklopu izdelka.
• Off : zvok ob vklopu je izklopljen.
• On : zvok ob vklopu je vklopljen.
Svetlobni učinek
Svetlobni učinek lahko vklopite ali izklopite na vrhu
izdelka.
• Always On : svetlobni učinki so vedno
vključeni. To možnost izberite pri prodajni
predstavitvi.
• Auto : aktivirajte svetlobni učinek ob vklopu ali
izklopu naprave ali pri premikanju pladnja. To
možnost izberite pri namestitvi izdelka v vašem domu.
• Off : svetlobni učinki so vedno izključeni.
Če pozabite geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite gumb ZAUSTAVI () na nadzorni
plošči in ga držite najmanj 5 sekund.
Vse nastavitve se bodo ponastavile na
tovarniške nastavitve.
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških
nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
40
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 40
2010-11-15
1:49:25
03
Nadgradnja programske opreme
Ta možnost omogoča nadgradnjo programske
opreme, s katero izboljšate delovanje izdelka in
uporabljate dodatne storitve. Trenutno različico
programske opreme lahko preverite prek interneta
tako, da nastavite samodejno obveščanje o
nadgradnjah. Če je izdelek pravilno povezan v
omrežje prek kabla ali brezžične povezave, se bo
ob vsakem vklopu samodejno povezal s
Samsungovim spletiščem in prenesel
posodobitvene datoteke, če so na voljo.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXX-XXXX.X
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
> Move s Select r Return
Support
Programsko opremo lahko posodobite tudi na
enega od spodnjih načinov. Posodobitev
programske opreme poteka enako kot v
možnosti »By Internet«.
• USB: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport
in prenesite najnovejšo različico programske
opreme (datoteka RUF) ter jo shranite v
bliskovni pogon USB. Priklopite bliskovni
pogon USB v vrata USB izdelka (pladenj za
plošče mora biti prazen), da posodobite
programsko opremo, nato pa sledite navodilom
na zaslonu.
• CD: Obiščite www.samsung.com/bluraysupport
in prenesite najnovejšo različico programske
opreme (datoteka RUF) ter jo zapišite na
ploščo. Vstavite ploščo v izdelek in jo
predvajajte, da zaženete posodobitev, nato pa
sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev
Podpora
✎ OPOMBA
 Pri posodobitvah programske opreme s
priključkom USB v napravi ne sme biti diska.
 Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov
za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb ENTER.
1. Če želite izbrati možnost »By Internet«,
pritisnite gumb ENTER.
Če je posodobitev na voljo, se prikaže
pojavno okno.
2. Če izberete »Yes«, se bo izdelek samodejno
izklopil, nato pa ponovno zagnal.
(Ne izklapljajte ga ročno.)
3. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.
Ko je posodobitev končana, se izdelek
samodejno izklopi.
4. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
 Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi
 Po koncu nadgradnje sistema, v meniju
»Upgrade« preverite podrobnosti o programski
opremi.
 Med nadgradnjo sistema ne izključite izdelka,
sicer ta morda ne bo več pravilno deloval.
 Posodobitev programske opreme s
priključkom USB-gostitelja ne izvajajte z
drugimi USB-napravami razen z bliskovnimi
pogoni USB.
Obrnite se na Samsung
Posredujte nam podatke o izdelku, da vam bomo
lahko pomagali.
po ponovnem zagonu. Z gumbom POWER
vklopite posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 41
41
2010-11-15
1:49:28
Osnovne funkcije
Predvajanje plošče
Zgradba plošče
Vsebine plošč so navadno razdeljene na spodnje
načine.
Predvajanje
1. S pritiskom gumba za ODPRI/ZAPRI ( )
odprite pladenj za plošče.
2. Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo
nalepka na plošči usmerjena navzgor.
• Plošči Blu-ray in DVD-VIDEO
3. Pritisnite gumb PREDVAJAJ (►) ali ODPRI/
ZAPRI ( ), da se pladenj zapre.
• Zvočna CD-plošča (CD-DA)
Gumbi, povezani s predvajanjem
• MP3, WMA, DivX, MKV in MP4
PREDVAJAJ ( ►) Začne predvajanje.
ZAUSTAVI (  )
Zaustavi predvajanje.
• Če gumb enkrat pritisnete,
si predvajalnik zapomni
mesto, kjer je bilo
predvajanje zaustavljeno.
• Če gumb dvakrat
pritisnete, si predvajalnik
ne zapomni mesta,
kjer je bilo predvajanje
zaustavljeno.
(Pri nekaterih ploščah Blu-ray
(BD-J) ta funkcija morda ne bo
delovala.)
PREMOR (  )
Začasno zaustavi
predvajanje.
naslov 1
poglavje 1 poglavje 2
posnetek 1
posnetek 2
mapa (skupina) 1
datoteka 1 datoteka 2
poglavje 1
posnetek 3
naslov 2
poglavje 2
poglavje 3
posnetek 4
posnetek 5
mapa (skupina) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Uporaba menija plošče, menija
naslova in pojavnega menija
Uporaba menija plošče
hZ
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
DISC MENU
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
✎ OPOMBA
 Ob pritisku neveljavnega gumba se na zaslonu
prikaže »Not Available«.
42
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 42
2010-11-15
1:49:29
04
Uporaba funkcij za iskanje in preskok
Z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
TITLE MENU na daljinskem
upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno
možnost, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Iskanje želenega prizora
hzZyx
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
 Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči
vsaj dva naslova.
Predvajanje seznama naslovov
z
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
DISC MENU ali TITLE MENU.
DISC MENU
2. Na seznamu naslovov z
gumboma▲▼ izberite vnos, ki ga
želite predvajati, nato pa pritisnite
gumb ENTER.
TITLE MENU
POPUP
• Med predvajanjem pritisnite gumb ISKANJE
().
Vsakič, ko pritisnete gumb ISKANJE (),
se bo hitrost predvajanja spremenila na spodnji
način.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (►).
✎ OPOMBA
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
Uporaba pojavnega menija
h
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
POPUP na daljinskem
upravljalniku.
Med predvajanjem lahko hitro iščete po poglavju
ali posnetku in uporabite funkcijo preskoka, da
preskočite na naslednji odsek.
TITLE MENU
POPUP
2. Z gumbi ▲▼◄► in z gumbom
ENTER izberite želen meni.
✎ OPOMBA
 Elementi menija se lahko razlikujejo glede na
ploščo in morda ta meni ne bo na voljo.
Izpuščanje poglavij
hzZyx
• Med predvajanjem pritisnite gumb PRESKOČI
(#$).
Če pritisnete gumb PRESKOČI ($), se
predvajanje prestavi na naslednje poglavje.
Če pritisnete gumb PRESKOČI (#),
predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če
gumb še enkrat pritisnete, se prestavi na
začetek predhodnega poglavja.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 43
Osnovne funkcije
Uporaba menija naslova
43
2010-11-15
1:49:30
Osnovne funkcije
Predvajanje v počasnem posnetku/
predvajanje po prizorih
Repeat
Off
Predvajanje v počasnem posnetku
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb ISKANJE ().
Če pritisnete gumb ISKANJE (), se bo
hitrost predvajanja zmanjšala na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje je možno samo v smeri
3. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
4. Z gumboma ▲▼ izberite »Off«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
✎ OPOMBA
 Glede na ploščo funkcija za ponovno
predvajanje morda ni na voljo.
Ponovno predvajanje izseka
posnetka naprej.
hzZy
 Počasni posnetek ne deluje na ploščah DivX.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
Predvajanje po korakih
hzZyx
• V načinu premora pritisnite gumb PREMOR (  ).
Ob vsakem pritisku gumba PREMOR (  ) se
prikaže naslednja sličica.
• Če se želite vrniti na običajno hitrost
predvajanja, pritisnite gumb PREDVAJAJ (► ).
✎ OPOMBA
 Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
 Predvajanje po korakih je možno samo v smeri
posnetka naprej.
 Predvajanje po korakih ne deluje na ploščah
DivX.
Ponovno predvajanje
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
REPEAT A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer želite,
da se začne ponavljajoče se predvajanje (A).
4. Pritisnite gumb ENTER na mestu, kjer želite,
da se ustavi ponavljajoče se predvajanje (B).
5. Za vrnitev na običajno predvajanje ponovno
pritisnite gumb REPEAT.
6. Pritisnite gumb ENTER.
Ponovno predvajanje naslova ali poglavja
hzZy
Ponovi trenutno poglavje ali naslov.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb
REPEAT na daljinskem upravljalniku.
REPEAT
✎ OPOMBA
 Če nastavite točko (B), preden preteče pet
sekund, se prikaže sporočilo o tem, da je izsek
prekratek.
REPEAT
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»Chapter« ali »Title«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
44
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 44
2010-11-15
1:49:31
04
Med predvajanjem lahko ploščo
upravljate z gumbom TOOLS.
TOOLS
• Meni zaslona TOOLS
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med
glavnim in pomožnim avdio načinom.
 Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
zvočnega zapisa so na plošči, zato morda ne
bo na voljo.
 Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 jezikov
zvočnega zapisa, DVD pa do 8.
 Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko za
angleški jezik izbrali večkanalni zvočni zapis
LPCM ali Dolby Digital.
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
Uporaba gumba TOOLS
< Change " Enter
Izbira jezika podnapisov
hZx
✎ OPOMBA
▪ Meni zaslona TOOLS je odvisen od plošče.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
Neposredni premik na želeni prizor
hzZy
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite »Title (Naslov)«,
»Chapter« ali »Playing Time«.
3. S številčnimi gumbi vnesite želeni »Title
(Naslov)«, »Chapter« ali »Playing Time« in
pritisnite gumb ENTER.
Izbira jezika zvočnega zapisa
hzZx
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Subtitle«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni jezik
podnapisov.
✎ OPOMBA
 Glede na ploščo Blu-ray/DVD boste morda



1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Audio«.

3. Pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik
zvočnega zapisa.

lahko želene podnapise nastavili v meniju »Disc
Menu«.
Pritisnite gumb DISC MENU.
Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki
podnapisov so na plošči, zato morda ne bo na
voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov
podnapisov, DVD pa do 32.
Informacije o primarnem/sekundarnem načinu
bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
Ta funkcija istočasno spremeni glavne in
pomožne podnapise.
Število vseh podnapisov je vsota glavnih in
pomožnih podnapisov.
✎ OPOMBA
 Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih
nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne
bo prikazan na zaslonu.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 45
45
2010-11-15
1:49:36
Osnovne funkcije
Funkcija napisov
x
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete
nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem
videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z
napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer: koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov
alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Nastavitev funkcije BONUSVIEW
h
Funkcija BONUSVIEW (Dodatki) vam omogoča
ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v
manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem
filma.
Ta funkcija je na voljo, samo če jo vsebuje plošča.
Spreminjanje zornega kota
hZ
Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne zorne
kote določenega prizora, lahko uporabite funkcijo
»ANGLE (Zorni kot)«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Angle«.
Primarni avdio/video
Sekundarni avdio/video
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
»BONUSVIEW Video« ali »BONUSVIEW Audio«.
3. Z gumboma ◄► izberite želeni zorni kot.
3. Z gumboma ◄► izberite dodatek, ki ga želite
predvajati.
Izbira nastavitve slike
✎ OPOMBA
hzZy
Ta funkcija omogoča prilagoditev kakovosti videa
pri povezavi s televizorjem prek priključka HDMI.
 Če spremenite možnost »BONUSVIEW Video«,
se bo možnost »BONUSVIEW Audio«
samodejno spremenila v skladu z možnostjo
»BONUSVIEW Video«.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS.
2. Z gumboma ▲▼ izberite možnost »Picture
Setting«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumboma ◄► izberite želeno Picture
Setting (nastavitev slike), nato pa pritisnite
gumb ENTER.
• Dynamic: to možnost izberite, če želite
izboljšati ostrino.
• Normal: to možnost izberite za večino
predvajanj.
• Movie: to je najboljša možnost za
predvajanje filmov.
• User: sami lahko prilagodite ostrino in
zmanjšate šum.
46
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Enter
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 46
2010-11-15
1:49:40
04
ow
Gumbi na daljinskem
upravljalniku, ki se uporabljajo za
predvajanje glasbe
@
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Gumba ◄►: hitro predvajanje.
(razen za avdio CD-je (CD-DA))
9
Gumb ZAUSTAVI: zaustavi posnetek.
0
Gumb PRESKOČI ($): med predvajanjem
pomakne prikaz na naslednjo stran seznama
glasbe oz. kazalec pomakne na naslednji
posnetek na predvajalnem seznamu.
!
Gumb PRESKOČI (#): med predvajanjem
pomakne prikaz na prejšnjo stran seznama
glasbe oz. kazalec pomakne na prejšnji posnetek
na predvajalnem seznamu.
Če gumb pritisnete, ko se posnetek na
predvajalnem seznamu predvaja več kot tri
sekunde, se bo trenutni posnetek predvajal od
začetka. Če pritisnete ta gumb prej kot v treh
sekundah po začetku predvajanja posnetka s
predvajalnega seznama, se bo začel predvajati
predhodni posnetek.
@
ŠTEVILČNI gumbi: med predvajanjem s
predvajalnega seznama s temi gumbi izberete
zaporedno številko posnetka. Predvajan bo
izbrani posnetek.
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
4
TOOLS
INFO
5
7
Gumb ENTER: začne predvajanje posnetka in
ga začasno ustavi.
9
FULL SCREEN
8
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Gumb REPEAT: izbira načina predvajanja
predvajalnega seznama.
2
Gumba ISKANJE: hitro predvajanje.
(Samo zvočne CD-plošče (CD-DA).)
3
Gumb PREMOR: začasno zaustavi predvajanje.
4
Gumb PREDVAJAJ: predvaja trenutno izbrani
posnetek.
5
Gumba ▲▼: izbira posnetka na seznamu
glasbe ali predvajalnem seznamu.
6
RUMENI gumb (C): izbira ali preklic izbire
posnetka na seznamu glasbe.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 47
Osnovne funkcije
Poslušanje glasbe
47
2010-11-15
1:49:41
Osnovne funkcije
Predvajanje zvočne CD-plošče
(CD-DA/MP3)
Ponavljanje predvajanja zvočne
CD-plošče (CD-DA/MP3)
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CDploščo (CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki
MP3.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost »Music«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
1. Med predvajanjem predvajalnega
seznama pritisnite gumb REPEAT.
Zaslonski elementi prikaza CD-plošče (CD-DA/MP3)
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
2. Želeni način predvajanja izberite z
zaporednim pritiskanjem gumba REPEAT.
Posnetki na plošči se
Audio CD
predvajajo v zaporedju, v
(CD-DA)/MP3
katerem so posneti na plošči.
Off
( )
Posnetek
Audio CD
(CD-DA)
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
( ) En
posnetek
MP3
Ponavljanje trenutnega
posnetka.
(
Audio CD
Ponovno predvajanje vseh
(CD-DA)/MP3 posnetkov.
) Vse
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
REPEAT
( )
Naključno
predvajanje
TRACK 005
03:17
Možnost naključnega
Audio CD
predvajanja predvaja
(CD-DA)/MP3 posnetke na plošči v
naključnem zaporedju.
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Prikaže informacije o glasbi.
2
Prikaže predvajalni seznam.
3
Prikaže trenutni posnetek/skupno število
posnetkov.
4
Prikaže razpoložljive gumbe.
5
Prikaže trenutni in skupni predvajalni čas
6
Prikaže trenutno stanje predvajanja.
7
Prikaže stanje ponavljanja predvajanja.
Predvajalni seznam
1. V pladenj za plošče vstavite zvočno CD-ploščo
(CD-DA) ali ploščo s posnetki v obliki MP3.
• Pri zvočni CD-plošči (CD-DA) se prvi
posnetek začne predvajati samodejno.
• Pri plošči s posnetki v obliki MP3 z
gumboma ◄► izberite možnost »Music«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
2. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () ali RETURN.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Z gumbi ▲▼◄► kazalec pomaknite do želenega
posnetka, nato pa pritisnite RUMENI gumb (C),
da ga označite. Če želite dodati več posnetkov,
ponovite postopek.
Music
2. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga
želite predvajati, in pritisnite gumb ENTER.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
48
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 48
2010-11-15
1:49:42
04
5. Če želite predvajati izbrane posnetke pritisnite
gumb ENTER.
+
• POWER BASS: Ta funkcija poudari nizke
tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.
1/1
Playlist
TRACK 001
• MP3 ENHANCER: Ta funkcija izboljša
kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3).
Zvok MP3-kakovosti (24 kHz, 8-bitni) lahko
obogatite na zvok CD-kakovosti (44,1 kHz, 16bitni).
Osnovne funkcije
4. Če je na predvajalnem seznamu posnetek, ki
ga ne želite prevajati, ga odstranite z
RUMENIM gumbom (C).
Izbrani posnetek bo izbrisan s seznama.
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
✎ OPOMBA
 Funkcija DSP je na voljo samo s stereo
zvočnimi viri, na primer CDDA, MP3 itd.
00:08 / 05:57
V-SOUND (navidezni zvok)
s Pause
Tools
r Return
6. Če želite odpreti seznam glasbe, pritisnite
gumb ZAUSTAVI () ali RETURN.
7. Če želite odpreti predvajalni seznam, pritisnite
gumb ENTER.
✎ OPOMBA
Proizvaja realističen zvok skozi 2.1-kanalni zvok s
pomočjo navideznih učinkov, ki uporabniku dajejo
občutek, da posluša 5,1-kanalni zvok.
Pritisnite gumb V-SOUND.
V-SOUND
Z vsakim pritiskom gumba se izbira
spremeni v naslednjem zaporedju:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
 Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CDDA) lahko vsebuje največ 99 posnetkov.
S/W LEVEL
Način zvoka
Funkcija DSP (procesor digitalnega signala):
S/W LEVEL
Prilagodite lahko stopnjo glasnosti
nizkotonskega zvočnika.
S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo
glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v
primeru menjave kanala ali prizora.
Pritisnite gumb DSP.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND: S tem gumbom
uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri
močnih spremembah glasnosti v primeru
menjave kanala ali prizora.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 49
49
2010-11-15
1:49:45
Osnovne funkcije
Predvajanje fotografij
G
Predvajanje plošče z datotekami
v obliki JPEG
1. V pladenj za plošče vstavite ploščo z
datotekami v obliki JPEG.
2. Z gumboma ◄► izberite možnost
»Photos«, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite mapo, ki jo želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb ENTER.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite fotografijo, ki jo
želite predvajati, nato pa pritisnite gumb
ENTER.
• Rotate (Zasukaj): to možnost izberite, če želite
zasukati sliko. (Sliko lahko zasukate v levo ali
desno.)
• Information (Informacije): prikaže informacije
o sliki, vključno z imenom, velikostjo datoteke
itd.
✎ OPOMBA
 Preden lahko omogočite funkcijo za glasbo za
ozadje, mora biti datoteka z glasbo na istem
mediju za shranjevanje kot datoteka s
fotografijo. Kakovost zvoka je odvisna od
gostote zapisa datoteke MP3, velikosti
datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
✎ OPOMBA
 V celozaslonskem načinu ne morete povečati
podnapisov in grafičnih elementov.
Uporaba gumba TOOLS
TOOLS
Med predvajanjem diaprojekcije lahko
z gumbom TOOLS vklopite različne
funkcije.
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Fade1
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Zaustavi diaprojekcijo): to
možnost izberite, če želite zaustaviti diaprojekcijo.
• Slide Show Speed (Hitrost diaprojekcije): to
možnost izberite, če želite prilagoditi hitrost
diaprojekcije.
• Slide Show Effect (Učinek diaprojekcije): to
možnost izberite, če želite nastaviti učinek
diaprojekcije.
• Background Music (Glasbena podlaga): to
možnost izberite, če želite med diaprojekcijo
predvajati glasbo.
• Zoom (Povečava): to možnost izberite, če
želite povečati trenutno sliko. (Povečava je
največ štirikratna.)
50
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 50
2010-11-15
1:49:48
04
F
Priključek USB lahko uporabljate za predvajanje
večpredstavnostnih datotek (MP3, JPEG, DivX itd.),
prenesenih iz pomnilnika USB.
1. Odprite osnovni meni.
2. Ko je naprava v zaustavljenem načinu,
priključite pomnilnik USB v priključek USB na
nadzorni plošči izdelka. Prikaže se sporočilo
»Do you want to access the device?«.
3. Pritisnite gumb ◄ ► in izberite »Yes«, nato
pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite RDEČI gumb (A).
✎ OPOMBA
 Da preprečite okvare pomnilnika USB, ga
morate varno odstraniti (izvedite postopek
»Safe to Remove USB«). Pritisnite gumb MENU,
da odprete osnovni meni, nato pa pritisnite
RUMENI gumb (C) in gumb ENTER.
Osnovne funkcije
Predvajanje iz pomnilnika USB
 Če je CD-plošča z datotekami CD-DA, MP3 ali
JPEG v zaustavljenem načinu, z gumbom FULL
SCREEN na daljinskem upravljalniku ni mogoče
prikazati celozaslonske slike.
 Če med predvajanjem iz pomnilnika USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno
preklopi v način »DVD« ali »CD«.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Z gumboma ▲▼ izberite možnost USB, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
6. Z gumboma ◄► izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
4-1. Pritisnite MODRI gumb (D).
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. Z gumboma ◄► izberite možnost USB,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
6-1. Z gumboma ▲▼ izberite želeni
videoposnetek, glasbo ali fotografije, nato
pa pritisnite gumb ENTER.
7. Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 42–50.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 51
51
2010-11-15
1:49:52
Osnovne funkcije
Nastavitev načina Mono/Stereo
Poslušanje radia
MO/ST
Uporaba gumbov na daljinskem upravljalniku
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: Če pritisnete gumb #
$, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2: Če pritisnete in držite
), naprava samodejno
gumb TUNING/CH (
poišče aktivne signale radijskih postaj.
• Ročno iskanje: S pritiskom gumba TUNING/
) postopoma premikate frekvenco.
CH (
Uporaba gumbov na izdelku
1. Pritisnite gumb FUNCTION (
FM.
) in izberite
2. Izberite radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1: S pritiskom gumba
ZAUSTAVI ( ) izberite možnost PRESET in
nato s pritiskom gumba # $ izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2: S pritiskom gumba
ZAUSTAVI ( ) izberite možnost MANUAL in
nato pritisnite in držite gumb # $ za
samodejno iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje: S pritiskom gumba ZAUSTAVI
( ) izberite možnost MANUAL in nato s
pritiskom gumba # $ izberite nižjo ali višjo
frekvenco.
52
Pritisnite gumb MO/ST.
D
• Z vsakim pritiskom gumba se zvok
preklopi med načinoma STEREO in
MONO.
• Če je sprejem postaje slab, izberite način MONO
za čist, nemoten sprejem.
Prednastavitev radijskih postaj
Primer: Prednastavitev postaje FM 89.10 v pomnilnik
1. Pritisnite gumb FUNCTION in izberite FM.
2. S pritiskom gumba TUNING/CH (
) izberite
<89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
C
• Na zaslonu utripa ŠTEVILKA.
4. S pritiskom gumba # $ izberite
prednastavljeno številko.
• Izberete lahko med 1 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden
ŠTEVILKA na zaslonu izgine.
• Prikaz ŠTEVILKE na zaslonu izgine in postaja
je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite
korake od 2 do 5.
• Shranjeno postajo izberete z gumbom #
$ na daljinskem upravljalniku.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 52
2010-11-15
1:49:55
04
 Prilagodite glasnost na zmerno raven, preden
V glasbi ter video posnetkih iz iPod-a lahko
uživate prek naprave.
iPod priključite na izdelek.
 Če je enota vklopljena in povezana z s
FM ANT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
iPod
Poslušanje glasbe
predvajalnikom iPod, bo enota napajala
baterijo predvajalnika iPod.
 Zagotovite, da je priključna postaja priključena
tako, da je nalepka »SAMSUNG« usmerjena
navzgor.
 »Made for iPod« pomeni, da je bil elektronski
pripomoček izdelan izključno za priklop na
iPod in ustreza standardom za delovanje
naprav Apple.
 »Works with iPhone« pomeni, da je bil
elektronski pripomoček izdelan izključno za
priklop na iPhone in ustreza standardom za
delovanje naprav Apple.
Osnovne funkcije
✎ OPOMBA
Uporaba predvajalnika iPod
Glasbene kategorije iPod-a
Glasbene datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
Informacije o datoteki, vključno z imenom
izvajalca, imenom albuma, naslovom in zvrstjo
skladbe se prikažejo v skladu z informacijami
oznake ID3 ustrezne glasbene datoteke.
Now Playing
(Trenutno
predvajanje)
predvaja nedavno predvajano
datoteko ali pa se pomakne na
zaslon predvajanja trenutne
datoteke.
No disc
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Vstavite iPod v priključno postajo.
• Vaš iPod se bo samodejno vklopil.
• Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
3. Pritisnite RDEČI gumb (A).
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »iPod« in nato
pritisnite gumb ENTER.
5. Z gumboma ◄► izberite »Music«, nato pa
pritisnite gumb ENTER.
6. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite
predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot
so gumbi PREDVAJAJ, PREMOR,
ZAUSTAVI, #/ $, /  in REPEAT
Glejte stran 15.
Artist
(Izvajalec)
Predvajanje glede na izvajalca.
Songs
(Skladbe)
Predvajanje v zaporednem ali
abecednem redu.
Playlist
(Predvajalni
seznam)
Album
Generic
(Zvrst)
Composers
(Skladatelji)
Predvajanje glede na
predvajalni seznam.
Predvajanje glede na album.
Predvajanje glede na zvrst.
Predvajanje glede na
skladatelja.
✎ OPOMBA
 Seznam kategorij je morda drugačen in je
odvisen od modela predvajalnika iPod.
 Kaj je oznaka ID3?
Oznaka ID3 je pripeta datoteki MP3 in vključuje
podatke o datoteki, na primer naslov, izvajalca,
album, leto izdaje, zvrst in polje opomb.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 53
53
2010-11-15
1:49:57
Osnovne funkcije
Gledanje filma
Video datoteke, shranjene na vašem iPod-u, lahko
predvajate tako, da iPod priključite na izdelek.
1. Priključno postajo za iPod povežite s
priključkom za iPod na hrbtni strani izdelka.
2. Na zaslonu iPod pojdite na »Settings
(Nastavitve)« > »Videos (Video posnetki)« in
nastavite možnosti »TV Out« in »TV signal«.
3. Vstavite iPod v priključno postajo.
• Na TV-zaslonu se pojavi sporočilo »iPod«.
✎ OPOMBA
 Za ogled videa iz iPoda mora biti VIDEO



4. Pritisnite RDEČI gumb (A).
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite »iPod« in
nato pritisnite gumb ENTER.
6. Pritisnite gumba ◄► in izberite »Videos«,
nato pa pritisnite gumb ENTER.
7. Izberite video datoteko, ki jo želite predvajati.
- Z daljinskim upravljalnikom ali izdelkom lahko
nadzirate preproste funkcije predvajanje, kot so
gumbi PREDVAJAJ, PREMOR, ZAUSTAVI,
#/ $ in / . (Glejte stran 15.)

(kompozitni) izhod povezan s televizorjem
(glejte stran 21).
Če želite predvajati iPod video preko VIDEO
izhoda, izključite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
Na TV-zaslonu bo prikazan samo predvajalni
zaslon. Drugi zasloni so vidni na iPod-u.
Če priključeni iPod ne podpira predvajanja
videov, se prikaže sporočilo »Cannot play
video files saved on this iPod (Ni mogoče
predvajati video datotek, shranjenih na tem
iPod-u.)«, ko izberete meni Video.
Apple ne prevzema odgovornosti za delovanje
naprave ali njeno skladnost z varnostnimi ali
regulativnimi standardi.
Modeli naprav iPod/iPhone, ki jih
lahko uporabljate s tem izdelkom
 iPod touch (3. generacija)
 iPod touch (2. generacija)
 iPod touch (1. generacija)
 iPod classic
 iPod z videom
 iPod s priključno postajo
 iPod s kolescem za klikanje





iPod nano (5. generacija)
iPod nano (4. generacija)
iPod nano (3. generacija)
iPod nano (2. generacija)
iPod nano (1. generacija)
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
54
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 54
2010-11-15
1:50:00
05
Omrežne storitve
4. Če ste sklenili servisno pogodbo, se bo
Internet@TV začel posodabljati. To traja nekaj
minut. Ko je posodobitev končana, se
prikaže menijski zaslon storitve Internet@TV.
Pred porabo omrežnih storitev preberite
naslednja navodila:
Kratek pregled storitve Internet@TV
1. Povezava izdelka v omrežje
(glejte strani 23–24).
1
2
2. Konfiguracija omrežnih nastavitev
(glejte strani 36–39).
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Uporaba funkcije Internet@TV
Izdelek povežite v omrežje, če želite prenesti
različne plačljive in brezplačne vsebine. Funkcija
Internet@TV nudi uporabne in razvedrilne spletne
vsebine in storitve, ki jih lahko neposredno
uporabljate z izdelkom. Uporabljate lahko
aplikacije, kot so novice, vremenska napoved,
borzna poročila, igre in glasba.
INTERNET@
To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom INTERNET@ na
daljinskem upravljalniku.
Pred uporabo funkcije Internet@TV
Contents 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
a Change Device
d View Devices
Contents 4
by Date 1/3
Contents 2
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
1
Komercialne vsebine: prikaže vodič Internet@
TV, informacije o izdelkih in predstavitve novih
aplikacij.
2
Recommenced : prikaže priporočene vsebine, ki
jih upravlja Samsung.
3
My Application : prikaže vašo osebno galerijo, v
katero lahko dodajate vsebine in jih brišete iz nje.
4
Pomoč pri krmarjenju : prikaže razpoložljive
krmilne gumbe.
• RDEČI gumb (A): : prijava v storitev
Internet@TV.
• ZELENI gumb (B): s tem gumbom
aplikacijo označite kot priljubljeno.
• MODRI gumb (D): razvrščanje aplikacij.
• RETURN : vrnitev v prejšnji meni.
5
Settings : sistemske nastavitve, ustvarjanje
računov itd.
6
Samsung AppS : prenašate lahko različne
plačljive ali brezplačne aplikacije.
1. Odprite osnovni meni.
No Disc
Omrežne storitve
Če izdelek povežete v omrežje, lahko uživate v
različnih omrežnih storitvah, kot sta Internet@TV
in BD-LIVE.
" Enter
2. Z gumboma ◄► izberite možnost Internet@
TV, nato pa pritisnite gumb ENTER.
3. Na uvodnem zaslonu storitve Internet@TV so
prikazani splošni pogoji storitve.
S splošnimi pogoji storitve Internet@TV se
morate strinjati, preden jo lahko uporabite.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 55
55
2010-11-15
1:50:01
Omrežne storitve
Uporaba tipkovnice
13. Pritisnite gumb ENTER.
Z daljinskim upravljalnikom lahko z zaslonsko
tipkovnici vnašate besedilo v različnih aplikacijah
Internet@TV.
Če med uporabo tipkovnice na zaslonu pritisnete
gumb FULL SCREEN na daljinskem
upravljalniku, lahko spreminjate znake med
malimi črkami, velikimi črkami, številkami in
ikonami.
14. Na zaslonu se prikažeta zemljevid in naslov.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Spodaj je primer, kako poiščete naslov, v
aplikaciji Google Maps.
1.
✎ OPOMBA
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za
prekinitve storitve Internet@TV, do katere pride
zaradi ponudnika storitve, ne glede na vzrok.
 Storitev Internet@TV je namenjena prenašanju
in obdelavi podatkov iz interneta ter
predvajanju spletnih vsebin na televizijskem
zaslonu.
Če internetna povezava ni stabilna, bodo
morda v storitvi zakasnitve ali prekinitve.
Poleg tega se lahko izdelek samodejno izklopi.
V tem primeru preverite internetno povezavo in
poskusite znova.
 Storitve aplikacij so morda samo v angleškem
jeziku, razpoložljive vsebine pa se lahko
razlikujejo glede na državo.
Na zaslonu Internet@TV izberite ikono
Google Maps in pritisnite gumb ENTER na
daljinskem upravljalniku.
 Več informacij o storitvi Internet@TV najdete na
2.
Pritisnite ZELENI gumb (B), da odprete
funkcijo »SEARCH«.
 Storitve, ki so na voljo, se lahko spremenijo
3.
Z gumboma ◄► pomaknite kazalec v okno
»Search or address«.
 Vsebine storitve Internet@TV se lahko
4.
Pritisnite gumb ENTER, da omogočite vnos
v polje za iskanje.
5.
Recimo, da želite vpisati naslov »105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
6.
Dvakrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz malih črk v številke.
7.
Pritisnite 1, 0 in 5.
8.
Z RUMENIM gumbom (C) vnesite presledek.
9.
Trikrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz številk v velike črke.
spletni strani ustreznega ponudnika storitve.
odvisno od ponudnika storitve Internet@TV.
razlikujejo glede na različico vdelane
programske opreme.
 Plačljive avtorsko zaščitene vsebine v obliki
DivX lahko predvajate samo prek priključka
HDMI. Če ste predvajalnik priključili na svoj
televizor s komponentnimi ali video kabli, se
video signal DivX ne bo mogel oddajati ali pa
se bo prikazalo sporočilo »Connect with a
HDMI cable to play this file.« (Za predvajanje te
datoteke napravo priključite s kablom HDMI) ali
»Cannot play current file.« (Trenutne datoteke
ni mogoče predvajati.).
10. Trikrat pritisnite številčni gumb »2« na
daljinskem upravljalniku, da vnesete črko »C«.
11. Trikrat pritisnite gumb FULL SCREEN na
daljinskem upravljalniku, da spremenite znake
iz velikih v male črke.
12. Z gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite preostali
del naslova »Challenger Rd., Ridgefield Park NJ«.
56
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 56
2010-11-15
1:50:04
05
Nastavitev sistema
Če želite čim bolj izkoristiti aplikacije, se
registrirajte in prijavite v svoj račun.
Reset (Ponastavitev)
Če to želite, morate najprej ustvariti račun.
(Navodila o ustvarjanju računa najdete v razdelku
Identifikacijska oznaka za Internet@TV na tej
strani.)
1.
Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno aplikacijo
in pritisnite RDEČI gumb (A).
Login
Ponastavi nastavitve storitve Internet@TV na
privzete tovarniške nastavitve.
Omrežne storitve
Prijava v račun
✎ OPOMBA
 Če ste pozabili svoje geslo, pritisnite gumb
ZAUSTAVI () na sprednji plošči izdelka in ga
zadržite za dlje kot 5 sekund, pri čemer v
izdelku ne sme biti plošče.
Identifikacijska oznaka za Internet@TV
User Account :
admin
Password :
a Create
2.
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create (Ustvari)
Vnesite uporabniško ime in geslo.
Ustvarite račun in ga povežite z želenimi
aplikacijami.
Nastavitve
Na tem zaslonu ustvarjate uporabniške račune in
prilagajate nastavitve storitve Internet@TV.
✎ OPOMBA
 Ime računa mora vsebovati vsaj 1 znak, vendar
ne več kot 8.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
S tem menijem lahko ustvarite ali izbrišete račun
in vnesete ali izbrišete podatke računa.
Upravljate lahko nastavitve vašega računa,
vključno s podatki o računu, ki bodo poslani
spletni strani z vsebino.
Ta račun je samo za storitev Internet@TV.
 Prijavite lahko do 10 uporabniških imen za
Change the Service Lock password
Reset
račun.
Manager (Upravitelj)
' Cancel
• Spletišče storitve: informacije za registracijo
in prijavo v spletišča s storitvami.
• Spremeni geslo: sprememba gesla
uporabniškega računa.
• Izbriši: brisanje računa.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 57
57
2010-11-15
1:50:04
Omrežne storitve
Uporaba barvnih gumbov v funkciji Samsung AppS
Upravitelj storitve
Aplikacije, ki jih namestite v storitev Internet@ TV,
lahko izbrišete ali zaklenete.
Lock (Zakleni)
Zaklene aplikacijo. Za dostop do zaklenjene
aplikacije je potrebno geslo.
Delete (Izbriši)
• RDEČI (A) gumb – Login (Prijava): prijava v
internetno storitev.
• ZELENI (B) gumb – Thumbnail View
(Pogled sličic) : spremeni način pogleda.
• MODRI (D) gumb – Sort By (Razvrsti po) :
razvrsti aplikacije po kategorijah Featured
(Predstavljene), Most Downloaded (Najbolj
priljubljene), Most Recent (Najnovejše) in
Name (Ime).
Izbriše aplikacijo.
Razpoložljive storitve Internet@TV
Lastnosti
Prikaže informacije o storitvi Internet@TV. Če
želite preverite hitrost internetne povezave,
uporabite možnost »Check the speed of your
internet connection (Preveri hitrost internetne
povezave)«.
- YouTube: Gledate lahko video posnetek preko
strani YouTube.
✎ OPOMBA
 Razpoložljive storitve internetnih vsebin lahko
dodajate in brišete.
Samsung AppS
V tej možnosti so na voljo različne aplikacije, ki so
razvrščene v kategorije. Za prenos nekaterih
aplikacij morate plačati.
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application (Moje aplikacije)
Prikaže seznam aplikacij.
Help (Pomoč)
Če imate vprašanja o storitvi Internet@TV, najprej
preverite to možnost. Če ne najdete odgovora,
obiščite spletišče za pomoč.
58
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 58
2010-11-15
1:50:05
05
Ko je izdelek povezan z omrežjem, lahko uživate
v storitvah, ki so povezane s filmi, če plošča
podpira funkcijo BD-LIVE.
1. Preverite, koliko je nezasedenega prostora v
pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitev
BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Izberite eno od različnih vsebin storitve BDLIVE, ki jih omogoča izdelovalec plošče.
✎ OPOMBA
 Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni
od izdelovalca plošče.
Obvestilo o nadgradnji programske opreme
Ko vzpostavite omrežno povezavo, vas bo izdelek s
pojavnim sporočilom obvestil o morebitni novi
različici programske opreme.
1. Vklopite izdelek.
2. V meniju »Software Upgrade« možnost »Auto
Upgrade Notification« na »On«. (Glejte stran 41.)
Če je na voljo nova različica programske
opreme, vas bo izdelek o tem obvestil s
pojavnim sporočilom.
3. Če želite nadgraditi programsko opremo,
izberite »Yes«.
Izdelek se bo samodejno izklopil, nato pa
ponovno zagnal.
(Ne izklapljajte ga ročno.)
4. Prikaže se pojavno okno o poteku postopka.Ko
je posodobitev končana, se izdelek samodejno
izklopi.
5. Z gumbom POWER vklopite izdelek.
✎ OPOMBA
 Posodobitev je končana, ko se izdelek izklopi
po ponovnem zagonu. Z gumbom POWER
vklopite posodobljeni izdelek.
Med posodobitvenim postopkom ne izklapljajte
izdelka.
 Družba Samsung Electronics ne prevzema
kakršne koli zakonske odgovornosti za okvare,
do katerih pride zaradi nestabilne internetne
povezave ali nepravilnega ravnanja kupca med
postopkom nadgradnje programske opreme.
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare izdelku omogoča predvajanje
glasbe, videoposnetkov in slikovnih datotek iz
osebnega računalnika.
Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morate
izdelek povezati z osebnim računalnikom prek
omrežja (glejte strani 23 in 24) in v računalnik
namestiti aplikacijo SAMSUNG PC Share
Manager.
1. Obiščite Samsungovo spletišče na naslovu
www.samsung.com.
2. Prenesite aplikacijo SAMSUNG PC Share
Manager in jo namestite v osebni računalnik.
3. Ko je namestitev končana, se na namizju
prikaže ikona aplikacije SAMSUNG PC Share
Manager.
Dvokliknite ikono, da zaženete aplikacijo.
4. Če želite v oknu »My Computer (Moj
računalnik)« izbrati mapo za skupno rabo,
kliknite ikono »Share Folder Enabled« ( ).
(Če želite odstraniti mapo v skupni rabi,
izberite mapo, ki jo želite odstraniti, in kliknite
ikono »Share Folder Disabled« ( ).)
5. Če želite posodobljeno stanje skupne rabe
poslati strežniku, kliknite ikono »Set Change
State« ( ).
6. Če želite, da izdelek poišče strežnik
osebnega računalnika, v menijski vrstici
kliknite možnost »Share«.
Kliknite »Set Device Policy«, nato pa
»Accept«.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kliknite ikono Set Change State ( ) in se
pomaknite na domači meni izdelka.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 59
Omrežne storitve
BD-LIVE™
59
2010-11-15
1:50:05
Omrežne storitve
8. Napravo izberete tako, da z RDEČIM
gumbom (A) ali MODRIM gumbom (D)
izberete datoteko, ki jo želite predvajati.
(Informacije o predvajanju videoposnetkov,
glasbe in fotografij najdete na straneh 42–50.)
Kratek pregled aplikacije
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
No Disc
a Change Device
d View Devices
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Enter
✎ OPOMBA
 Videoposnetki z visoko ločljivostjo morda ne
bodo pravilno predvajani zaradi zmogljivosti
zunanjega modema ali usmerjevalnika.
 Če vaš sistem uporablja požarni zid, izdelek
morda ne bo našel vašega osebnega
računalnika in ta ne bo prikazan na zaslonu.
1
Menijska vrstica
2
Ikona Omogoči mapo za skupno rabo: s to
možnostjo izberete mapo, ki je v skupni rabi v
osebnem računalniku.
3
Ikona Onemogoči mapo za skupno rabo: s
to možnostjo onemogočite skupno rabo.
4
Ikona Osveži: s to ikono osvežite seznam
map in datotek, ki so v skupni rabi v osebnem
računalniku.
5
Nastavite ikono za spremembo stanja.: ko
izberete mapo za skupno rabo, ne pozabite
pritisniti tega gumba.
Posodobljeno stanje bo poslano strežniku.
6
Strežnik: prikaže ime strežnika za skupno rabo.
7
Mape v skupni rabi: prikaže seznam map v
skupni rabi.
8
Moj računalnik: prikaže seznam map v skupni
rabi v osebnem računalniku.
 Možnost AllShare ne podpira naslednjih funkcij:
- glasbene podlage in funkcij nastavitev
glasbene podlage;
- prednostnega razvrščanja datotek v mapah
»Photo (Fotografije)«, »Music (Glasba)« in
»Movie (Film)«;
- funkcije spremembe skupine;
- funkcije varnega odstranjevanja.
 Način razvrščanja je lahko odvisen od
možnosti strežnika.
 Delovanje ukazov iskanja in preskakovanja je
lahko odvisno od možnosti strežnika.
 Med predvajanjem videoposnetka predvajalni
čas ne bo prikazan.
 Če želite uporabljati funkcijo AllShare, morata
biti izdelek in osebni računalnik v istem
podomrežju.
60
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 60
2010-11-15
1:50:07
06
Druge informacije
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali
spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite
na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Simptom
Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Povezava z iPod-om ni uspela.
• Preverite stanje priključka in priključne postaje za iPod.
• Različica programske opreme iPod-a mora biti posodobljena.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako plošče BD/DVD.
BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• Naprava ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni
zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in
ne vsi trije.
• Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.
• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
• Prilagodite glasnost.
• Če poslušate CD-ploščo, radio ali televizijo, zvok oddajata le sprednja zvočnika.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in
oddaljenosti od naprave?
• Ali so baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom
(TV ali BD)?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če na plošči ni jezikov zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 61
Druge informacije
Odpravljanje težav
61
2010-11-15
1:50:09
Druge informacije
Simptom
Pregledi/odprava težav
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju
4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku plošče Blu-ray si oglejte
podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitev.
• Izdelek ne deluje.
(Primer: Napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
• Izključite napajanje in pritisnite ter za dlje kot 5 sekund zadržite gumb
ZAUSTAVI ( ) na izdelku, ko v njem ni plošče.
• Izdelek ne deluje normalno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
• Ko v izdelku ni plošče, pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb
ZAUSTAVI ( ) na izdelku. Na zaslonu se pojavi sporočilo »INIT« in nastavitve
se ponastavijo.
Nato pritisnite gumb POWER.
- S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Če je signal antene šibek, namestite zunanjo FM-anteno, kjer je signal
močnejši.
Pri poslušanju zvoka televizorja
preko izdelka zvok ni slišen.
• Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb ODPRI/
ZAPRI ( ), se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se izključi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
»Not Available«.
• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:
1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.
2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti).
3. funkcija trenutno ni na voljo.
4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.
Če je izhod HDMI nastavljen na
ločljivost, ki je vaš televizor ne
podpira (na primer 1080p), slika
morda ne bo prikazana na
televizorju.
• Odstranite ploščo iz naprave, pritisnite gumb ZAUSTAVI ( ) na sprednji plošči
in ga držite najmanj 5 sekund. Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške
nastavitve.
Ni izhoda signala HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in izdelku.
• Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p(480p)/720p/
1080i/1080p.
Nepravilen prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP, se na
zaslonu občasno pojavi šum.
62
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški
podatki, shranjeni v podatkih BD.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 62
2010-11-15
1:50:09
06
Pregledi/odprava težav
Delovanje aplikacije PC
Share Manager
Skupne mape so prikazane v
aplikaciji PC Share Manager, datotek
pa ni mogoče prikazati.
• Aplikacija prikaže samo datoteke, ki ustrezajo kategorijam slik, glasbe in filmov,
zato datoteke, ki ne ustrezajo tem kategorijam, niso prikazane.
Druge informacije
Simptom
Delovanje funkcije AllShare
Videoposnetek se predvaja s
prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da ni omrežje
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med strežnikom in izdelkom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med
televizorjem in osebnim
računalnikom ni stabilna.
• Do tega pojava pride, če naslovi IP v podomrežju niso edinstveni, ker to povzroči
neujemanje naslovov IP.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
BD-LIVE
Povezave s strežnikom BD-LIVE
ni mogoče vzpostaviti.
• Z možnostjo »Network Test« preverite, ali je omrežna povezava uspešno
vzpostavljena. (Glejte stran 39.)
• Preverite, ali je pomnilnik USB priključen v izdelek.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo »BD Data Management«.
(Glejte stran 34.)
• Preverite, ali je možnost »BD-LIVE Internet Connection« nastavljena na »All«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se
pojavi napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo BD Data Management
(Upravljanje podatkov BD). (Glejte stran 34.)
✎ OPOMBA
 Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v
podatkih BD.
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 63
63
2010-11-15
1:50:09
Druge informacije
Tehnične lastnosti
Teža
Splošno
Radijski sprejemnik
FM
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Razmerje signal/šum
Uporabna občutljivost
Celotne harmonične motnje
BD (plošča Blu-ray)
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Plošča
CD: 12cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Video izhod
Komponentni video
Video/avdio
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
3D : 1080p, 720p
Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka, avdio PCM
165 W x 2 (3 Ω)
170 W (3 Ω)
Analogni vhod
20 Hz–20 KHz (±3 dB)
Digitalni vhod
20Hz–44 kHz (±3 dB)
70 dB
60 dB
(AUX) 500 mV
2,1-kanalni sistem zvočnikov
Nizkotonski zvočnik
Sprednji
3Ω
3Ω
40Hz–160Hz
140Hz–20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Mere (Š x V x G)
Sprednji : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Nizkotonski zvočnik : 168 x 350 x 295 mm
Teža
Sprednji : 0,67 kg, Nizkotonski zvočnik : 3,80 kg
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Ojačevalnik
Frekvenčno območje
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Zvočnik
3,5 kg
430 (Š) x 63 (V) x 325 (G) mm
Od +5°C do +35°C
Od 10 % do 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Hitrost branja: 4,917 m/s
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s.
Pribl. čas predvajanja (enostranska, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Najdaljši čas predvajanja: 20 minut
1 kanal: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 576i(480i)
DVD: 576i(480i)
Y: 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Plošča Blu-ray: 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD: 576p(480p), 576i(480i)
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
- Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
- Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.
64
slovenščina
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 64
2010-11-15
1:50:09
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Center 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 65
Area
Web Site
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
0-800-502-000
www.samsung.com
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
Ukraine
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2010-11-15
1:50:09
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje baterij.)
Ta oznaka na bateriji, priročniku ali embalaži označuje, da baterij v tem izdelku po njihovi življenjski dobi
ne smete zavreči z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Kjer so označeni, kemični simboli Hg, Cd ali Pb
označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec, ki presegajo referenčne ravni direktive ES
2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko te snovi škodujejo človeškemu zdravju ali okolju.
Za varstvo naravnih virov in podporo recikliranja, ločite baterije od drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte pri
vašem lokalnem zbirališču za brezplačno vračilo baterij.
Pravilno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države z ločenim sistemom za zbiranje posebnih odpadkov.)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v dokumentaciji označuje, da izdelka in njegovih električnih dodatkov (npr. polnilnika,
slušalk, USB-kabla) po njihovi življenjski dobi ne smete odstraniti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
škodljiv vpliv na okolje in zdravje drugih ljudi zaradi neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst
odpadkov in ga ustrezno reciklirajte, saj s tem omogočite ponovno uporabo surovin.
Posamezniki naj se za podrobnosti o varnem in do okolja prijaznem recikliranju izdelka obrnejo na prodajalca tega
izdelka oziroma na lokalni državni organ.
Podjetja naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Izdelek in njegove elektronske dodatke zavrzite ločeno od drugih gospodarskih odpadkov.
AH68-02298R-01
HT-C5800_ELS_SLV_1115.indd 66
2010-11-15
1:50:10
Download PDF

advertising