SyncMaster 400CX,460CX
zaslon LCD
Uporabniški priročnik
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesne
poškodbe ali poškodbo opreme.
Dogovorjeni simboli
Prepovedano
Preberite in si zapomnite za vedno
Ne razstavljajte
Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se
Ozemljite, da preprečite električni udar
Napajanje
Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.
Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega zaslona.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga ne
dotikajte z mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.
Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.
Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega udara.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz
stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
•
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte
napajalnih kablov drugih izdelkov.
•
Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd., se obrnite na
pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali
poškodbe izdelka.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega
dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.
V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV
PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.
•
Sicer lahko pride do požara.
Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla in izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Varnostna navodila
Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so knjižne police
ali omara.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno podjetje za
nameščanje.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.
Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene mora biti
oddaljen več kot 10 cm.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Upognite kabel zunanje antene na mestu, kjer je napeljan v stavbo,
navzdol, da preprečite vstop deževnice.
•
Če v izdelek prodre deževnica, lahko pride do električnega udara ali
požara.
Anteno namestite daleč stran od visokonapetostnih kablov.
•
Če je antena v stiku z visokonapetostnim kablom ali pade nanj, lahko
pride do električnega udara ali požara.
Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.
•
Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).
Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja
na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.
Čiščenje
Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete z
rahlo navlaženo, mehko tkanino.
Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.
•
Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa
odlepi.
Varnostna navodila
Izdelek čistite samo z mehko krpo in čistilom za monitor. Če morate
uporabiti čistilo, ki ni namenjeno monitorjem, ga razredčite z vodo v
razmerju 1:10.
Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.
•
Sicer lahko pride do požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek nežno očistite s suho krpo.
•
(Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo,
sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se lahko spremeni
videz površine izdelka in se odlepijo oznake na izdelku.
Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.
•
Uporabljajte odobreno krpo in malo vode. Ker se izdelek lahko
opraska, če je na krpi tuja snov, le-to pred uporabo dobro otresite.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del izdelka.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
•
Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.
Drugo
Monitor je visokonapetostni izdelek. Uporabniki ne smejo sami razstavljati, popravljati ali spreminjati izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba izdelek
popraviti, se obrnite na servisni center.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok, takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu, dimu,
vodi, ali v avto
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite
napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Varnostna navodila
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla antene.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni
ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega
udara, poškodbe izdelka ali požara.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno tako,
da držite samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega
udara, poškodbe izdelka ali požara.
Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in
se obrnite na servisni center.
•
To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih snovi.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje, vhodne in
izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice,
kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni kabel in
se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela ali nejasna slika.
•
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.
Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.
•
Sicer si lahko poškodujete vid.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne
nastavite previsoko.
•
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Varnostna navodila
Če se stalno pomikate bliže zaslonu izdelka, vam morda peša vid.
Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut odmora.
S tem si spočijete oči.
Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna polica, na
neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb in/ali
poškodbe izdelka.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem, se
izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.
Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni
vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.
•
Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel iz
napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do požara
zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic, kot so
piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.
•
Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko povzroči
telesno poškodbo ali smrt.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci
ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte
novih in rabljenih baterij hkrati.
•
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Varnostna navodila
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je
treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v
bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto
baterij ali akumulatorskih baterij.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni
svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne imejte vlažilnikov zraka ali kuhinjske mize.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega vtiča,
temveč takoj prezračite.
•
Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.
Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte se ga.
•
Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.
•
Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali prste.
•
Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno
poškodbo.
Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov sprednji
del težak.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.
Uvod
Vsebina paketa
Opomba
Preverite, ali ste z zaslonom LCD dobili naslednje predmete.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Opomba
Stojalo ni namenjeno namestitvi na tla.
Vsebina embalaže
zaslon LCD
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Kabli
Kabel D-Sub
Drugo
Napajalni kabel
Navodila za uporabo
Uvod
Drugo
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
Čistilna krpa
(ni na voljo povsod)
Pokrov trdega diska
Naprodaj ločeno
Kabel DVI
Oprema za pritrditev na steno
Komplet nastavka
Opomba
Čistilna krpa voljo samo za izdelke v črni barvi z visokim sijajem.
Zaslon LCD
Spredaj
Gumb MENU [MENU]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na zaslonu
in za vrnitev v prejšnji meni.
Gumba za krmarjenje (gumba za navzdol in navzgor)/gumbi za kanale
Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane
menijske vrednosti.
Uvod
Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite kanal.
Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane
menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
Gumb ENTER [ENTER]
Aktivira označen menijski element.
Gumb SOURCE [SOURCE]
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Vire je dovoljeno menjati samo
za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z zaslonom LCD.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [TV]
D.MENU
Odpre D.MENU na zaslonu.
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Senzor za svetlost
Funkcija Senzor za svetlost s senzorjem za svetlost samodejno zazna svetlost
okolja in ustrezno prilagodi svetlost izdelka.
Indikator napajanja
Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver
Opomba
Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte opis
načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD, kadar ga ne
potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
Zadaj
Opomba
Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte poglavje Povezava kablov v razdelku
Nastavitve. Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Uvod
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Vklop/izklop zaslona LCD.
POWER IN
Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in stensko vtičnico.
RS232C OUT/IN (serijska vrata RS232C)
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO
IN] (priključek za avdio povezavo PC/DVI/HDMI
(vhod))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
S kablom HDMI povežite priključek HDMI na
hrbtni strani zaslona LCD in priključek naprave
HDMI.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](priključek za
video povezavo računalnika)
S kablom D-Sub (15-pinski D-Sub) – način PCja (analogni računalniki)
DVI / PC / HDMI IN [DVI] (priključek za
video povezavo računalnika)
S kablom DVI (DVI-D in DVI-D) – način DVIja (digitalni računalniki)
Uvod
DC OUT [5V/1.5A]
To povežite s priključkom POWER TV- ali omrežnega sprejemnika.
AV IN [VIDEO] (priključek za VIDEO)Connect the [VIDEO]
Z VIDEO kablom povežite priključek [ VIDEO ]
na monitorju in priključek za video na zunanji
napravi.
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](priključek za
avdio povezavo zaslona (vhod))
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (priključek za
avdio povezavo monitorja(izhod))
COMMON INTERFACE
Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v
režo za splošni vmesnik.
Če pri nekaterih kanalih ni vstavljena kartica CI
CARD, se na zaslonu prikaže sporočilo Scramble Signal.
CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to,
ali je TV vklopljen ali izklopljen.
ANT IN
Povežite kabel za CATV ali kabel za TV-anteno
z vrati " ANT IN" na hrbtni strani zaslona LCD.
Kot kabel za anteno uporabite kabel za TV-anteno
(na prodaj posebej).
Uvod
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba
kupiti posebej. Videz in način zaklepanja se lahko
razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za
pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Napravo za zaklep je
treba kupiti posebej.
Opomba
Kje je nameščena ključavnica Kensington, je odvisno od modela.
Uporaba ključavnice Kensington proti
kraji
1.
Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na zaslonu LCD
v smeri zaklepanja
in in jo obrnite
.
2.
Priključite kabel ključavnice Kensington.
3.
Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali
težak nepremičen predmet.
Opomba
Za dodatne informacije o kabelskih povezavah si oglejte razdelek Povezava kablov.
Daljinski upravljalnik
Opomba
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v
bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
Uvod
POWER
OFF
Number Buttons
Gumb DEL
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
BARVNI GUMBI
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Vklop izdelka.
2.
Off
Izklop izdelka.
3. Number Buttons
Pritisnite za preklop kanala
Uvod
4. Gumb DEL
Gumb "-" deluje samo pri DTV-ju. Z njim izberete MMS (več
kanalov) za DTV.
5. + VOL -
Nastavitev glasnosti zvoka.
6.
Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v spodnjem
levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu
izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali - VOL +.
MUTE
7. TV/DTV
Neposredna izbira načina TV-ja in DTV-ja
8. MENU
Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
9.
Aktivira označen menijski element.
10.
INFO
V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije o trenutni sliki.
11.COLOR BUTTONS
Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na
seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel List”.
12.
TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki.
TTX/MIX
– gumbi za teletekst
Za več informacij > TTX / MIX
13.STILL
Enkrat pritisnite gumb, da zamrznete zaslon. Znova ga pritisnite,
da zaslon odmrznete.
14.AUTO
Za samodejno prilagoditev zaslona v načinu PC-ja. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
15. S.MODE
Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže trenutni način. Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten
stereo ojačevalnik. Nato znova pritisnite gumb za pomikanje med
razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini. ( Standard
→ Music → Movie → Speech → Custom)
16.MDC
Gumb za hitri zagon MDC.
17.LOCK
Aktiviranje ali deaktiviranje vseh funkcijskih tipk na daljinskem
upravljalniku in zaslonu LCD razen gumba za vklop in gumba
LOCK.
18.
SOURCE
Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb
SOURCE.
SOURCE je dovoljeno zamenjati samo za zunanje naprave, ki so
istočasno povezane z zaslonom LCD.
19.
ENTER/PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
20. CH/P
Izbira TV-kanalov v načinu TV-ja.
21.D.MENU
Prikaz menija DTV-ja
22.GUIDE
Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
Uvod
23.
RETURN
Vrnitev na prejšnji meni.
. Gumbi za navzgor in navzdol
ter levo in desno
Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
25.
EXIT
Za izhod iz zaslona z menijem.
26.
SRS
SRS TS XT
27.MagicInfo
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
28. P.MODE
Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže ustrezen slikovni način.
AV/HDMI/TV: P.MODE
zaslon LCD ima štiri samodejne slikovne nastavitve, prednastavljene v tovarni. Za pomikanje med razpoložljivimi predhodno
konfiguriranimi načini znova pritisnite gumb. ( Dynamic →
Standard → Movie → Custom)
PC/DVI/MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje,
odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini znova pritisnite
gumb. (Entertain → Internet → Text→ Custom)
29.
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/
NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče upravljati z
gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med gledanjem TVja.
MTSIzberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).
FM stereo
30. PIP
Vrsta avdia
Način MTS/S
Privzeto
Mono
Mono
Ročni preklop
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
Ob vsakem pritisku na gumb se prikaže zaslon PIP.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
31.SWAP
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike Slika v oknu PIP se bo
pojavila na glavnem zaslonu, slika na glavnem zaslonu pa se bo
pojavila v oknu PIP.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Mehanska razporeditev (400CX)
Mehanska razporeditev
Uvod
Osrednji del zaslona LCD
Uvod
Namestitev nosilca VESA
•
Pri nameščanju nosilca VESA upoštevajte mednarodne standarde VESA.
•
Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov SAMSUNG. Po oddaji naročila vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili
nosilec.
•
Za premikanje zaslona LCD sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Podjetje SAMSUNG ni odgovorno za poškodbe izdelka ali telesno poškodbo, ki bi nastala zaradi
namestitve po presoji stranke.
Uvod
Dimenzije
Pomembno
Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine od 8 do 12 mm.
Namestitev stenskega nosilca
•
Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
•
SAMSUNG Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali ostale poškodbe, če namestitev
opravi stranka sama.
•
Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Če boste izdelek namestili na ometeno površino
ali les, morda ne bo ostal na mestu.
Komponente
Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priloženo izdelku.
Stenski nosilec (1)
Tečaja (1 levi, 1 des- Plastične Vijaki
ni)
zanke (4) (A; 11)
Sestava stenskega nosilca
Opomba
V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.
1.
Vstavite fiksni vijak in ga privijte v smeri puščice.
Vijaki
(B; 4)
Sidrni
vložki
(11)
Uvod
Nato stenski nosilec namestite na steno.
V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.
2.
A–
fiksni vijak
B–
stenski nosilec
C–
tečaj (levi)
D–
tečaj (desni)
Preden zavrtate v steno, preverite, ali je razdalja med odprtinama za namestitev na zadnji strani
izdelka pravilna.
Če je razdalja premajhna ali prevelika, sprostite vse ali nekatere od štirih vijakov na stenskem
nosilcu in jo prilagodite.
A–
3.
razdalja med odprtinama za namestitev
Preglejte namestitveno shemo in na steni označite mesta vrtanja. Za vrtanje odprtin, ki naj bodo
globlje kot 35 mm, uporabite 5-milimetrski sveder. V vsako odprtino vstavite sidrni vložek. Poravnajte vsak nosilec in odprtine v tečajih z ustreznimi odprtinah v sidrnih nastavkih ter vstavite
in privijte 11 vijakov A.
Uvod
Namestitev izdelka na stenski nosilec.
Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Enako velja za sklope plastičnih zank in vijakov.)
1.
Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.
2.
Vstavite vijak B v v plastično zanko.
Pomembno
3.
•
Izdelek namestite na stenski nosilec in se prepričajte, da je trdno nameščen na leve in desne
plastične zanke.
•
Bodite pozorni, da si pri nameščanju izdelka na nosilec v luknjah ne priprete prstov.
•
Prepričajte se, da je stenski nosilec dobro pritrjen na steno, sicer izdelek po namestitvi morda
ne bo ostal na mestu.
Pritrdite 4 vijake iz 2. koraka (plastična zanka + vijak B) na odprtine na zadnji strani izdelka.
Uvod
4.
Odstranite varnostno zaponko (3) in vstavite 4 držala v ustrezne odprtine v nosilcu (1). Nato
izdelek (2) namestite tako, da bo dobro pritrjen na nosilec. Ne pozabite znova vstaviti in pritrditi
varnostne zaponke (3), ki je dodatno ščiti namestitev izdelka na nosilec.
A–
zaslon LCD
B–
stenski nosilec
C–
stena
Nastavitev kota stenskega nosilca
Pred namestitvijo na steno nastavite kot nosilca na -2˚.
1.
Izdelek namestite na stenski nosilec.
2.
Za prilagajanje kota izdelek držite na sredini zgornje strani in ga potiskajte naprej (v smeri puščice).
Opomba
Kot nosilca lahko nastavite med -2˚ in 15˚.
Uvod
Pri prilagajanju kota držite zgornji osrednji del izdelka in ne levega ali desnega dela.
Mehanska razporeditev (460CX)
Mehanska razporeditev
Osrednji del zaslona LCD
Uvod
Namestitev nosilca VESA
•
Pri nameščanju nosilca VESA upoštevajte mednarodne standarde VESA.
•
Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov SAMSUNG. Po oddaji naročila vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili
nosilec.
•
Za premikanje zaslona LCD sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Podjetje SAMSUNG ni odgovorno za poškodbe izdelka ali telesno poškodbo, ki bi nastala zaradi
namestitve po presoji stranke.
Uvod
Dimenzije
Pomembno
Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine od 8 do 12 mm.
Namestitev stenskega nosilca
•
Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
•
SAMSUNG Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali ostale poškodbe, če namestitev
opravi stranka sama.
•
Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Če boste izdelek namestili na ometeno površino
ali les, morda ne bo ostal na mestu.
Komponente
Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priloženo izdelku.
Stenski nosilec (1)
Tečaja (1 levi, 1 des- Plastične Vijaki
ni)
zanke (4) (A; 11)
Sestava stenskega nosilca
Opomba
V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.
1.
Vstavite fiksni vijak in ga privijte v smeri puščice.
Nato stenski nosilec namestite na steno.
Vijaki
(B; 4)
Sidrni
vložki
(11)
Uvod
V kompletu sta dva tečaja (levi in desni). Pazite, da ju ne zamenjate.
2.
A–
fiksni vijak
B–
stenski nosilec
C–
tečaj (levi)
D–
tečaj (desni)
Preden zavrtate v steno, preverite, ali je razdalja med odprtinama za namestitev na zadnji strani
izdelka pravilna.
Če je razdalja premajhna ali prevelika, sprostite vse ali nekatere od štirih vijakov na stenskem
nosilcu in jo prilagodite.
A–
3.
razdalja med odprtinama za namestitev
Preglejte namestitveno shemo in na steni označite mesta vrtanja. Za vrtanje odprtin, ki naj bodo
globlje kot 35 mm, uporabite 5-milimetrski sveder. V vsako odprtino vstavite sidrni vložek. Poravnajte vsak nosilec in odprtine v tečajih z ustreznimi odprtinah v sidrnih nastavkih ter vstavite
in privijte 11 vijakov A.
Uvod
Namestitev izdelka na stenski nosilec.
Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Enako velja za sklope plastičnih zank in vijakov.)
1.
Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.
2.
Vstavite vijak B v v plastično zanko.
Pomembno
3.
•
Izdelek namestite na stenski nosilec in se prepričajte, da je trdno nameščen na leve in desne
plastične zanke.
•
Bodite pozorni, da si pri nameščanju izdelka na nosilec v luknjah ne priprete prstov.
•
Prepričajte se, da je stenski nosilec dobro pritrjen na steno, sicer izdelek po namestitvi morda
ne bo ostal na mestu.
Pritrdite 4 vijake iz 2. koraka (plastična zanka + vijak B) na odprtine na zadnji strani izdelka.
Uvod
4.
Odstranite varnostno zaponko (3) in vstavite 4 držala v ustrezne odprtine v nosilcu (1). Nato
izdelek (2) namestite tako, da bo dobro pritrjen na nosilec. Ne pozabite znova vstaviti in pritrditi
varnostne zaponke (3), ki je dodatno ščiti namestitev izdelka na nosilec.
A–
zaslon LCD
B–
stenski nosilec
C–
stena
Nastavitev kota stenskega nosilca
Pred namestitvijo na steno nastavite kot nosilca na -2˚.
1.
Izdelek namestite na stenski nosilec.
2.
Za prilagajanje kota izdelek držite na sredini zgornje strani in ga potiskajte naprej (v smeri puščice).
Opomba
Kot nosilca lahko nastavite med -2˚ in 15˚.
Uvod
Pri prilagajanju kota držite zgornji osrednji del izdelka in ne levega ali desnega dela.
Povezave
Priključitev računalnika
Uporaba napajalnega kabla z ozemljitvijo
•
V primeru napake lahko ozemljitveni vod povzroči električni udar. Pred priklopom na enosmerni tok poskrbite za ustrezno namestitev ozemljitvenega
voda. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek odklopite z enosmernega toka.
Opomba
Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in
videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte
razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
Napajalni kabel zaslona LCD priključite na napajalna vrata na hrbtni strani zaslona
LCD. Vklopite stikalo za napajanje.
Kabel D-sub lahko z zaslonom LCD povežete na 2 načina. Izberite enega:
Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.
•
Priključite D-sub na 15-pinska vrata RGB na hrbtni strani zaslona LCD in 15pinska vrata D-sub na računalniku.
Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.
•
Priključite kabel DVI na vrata DVI(HDCP) na hrbtni strani zaslona PDP in
vrata DVI na računalniku.
Povezave
Avdio kabel zaslona LCD priključite na vrata za zvok na hrbtni strani računalnika.
Opomba
•
Vklopite računalnik in zaslon LCD.
•
Kabel DVI je izbiren.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.
Povezovanje z drugimi napravami
Uporaba napajalnega kabla z ozemljitvijo
•
V primeru napake lahko ozemljitveni vod povzroči električni udar. Pred priklopom na enosmerni tok poskrbite za ustrezno namestitev ozemljitvenega
voda. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek odklopite z enosmernega toka.
Opomba
Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in
videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju vhodnih naprav AV si oglejte
razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
Priključitev TV
Opomba
Televizijski program lahko gledate na zaslonu LCD, če je ta povezan z anteno ali kablom za CATV,
ne da bi na računalnik namestili dodatno strojno ali programsko opremo za sprejem TV-signalov.
1.
Povežite kabel CATV ali kabel za TV-anteno z vrati " ANT IN" na hrbtni strani zaslona LCD.
Kot kabel za anteno uporabite kabel za TV-anteno (na prodaj posebej).
•
Pri uporabi priključka za notranjo anteno:
Najprej na steni preverite priključek za anteno in priključite kabel antene.
Povezave
•
Pri uporabi zunanje antene:
Če je mogoče, naj zunanjo anteno namesti strokovnjak.
•
Povezava kabla RF z vhodnim priključkom antene:
Bakreni del žice kabla RF naj bo raven.
2.
Vklopite zaslon LCD.
3.
Z gumbom TV / DTV izberite TV.
4.
Izbere želeni TV-kanal.
Opomba
Ali šibek signal povzroča slab sprejem?
Za boljši sprejem kupite ojačevalnik signala in ga namestite.
Priključitev splošnega vmesnika
Opomba
CAM lahko namestite kadarkoli, ne glede na to, ali je TV ON ali OFF.
Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
1.
Kartico za splošni vmesnik vstavite v CAM v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
2.
CAM z nameščenim CI CARD vstavite v režo za splošni vmesnik.
(CAM vstavite v smeri puščice do konca, tako da je vzporeden z režo.)
3.
Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.
Priključitev naprav AV
Povezave
1.
Povežite vrata predvajalnika DVD, videorekorderja (predvajalnika DVD/sprejemnika DTV) z
vrati [R-AUDIO-L] na zaslonu LCD.
2.
Nato zaženite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.
3.
Z gumbom SOURCE izberite možnost AV.
Opomba
Zaslon LCD ima priključke AV za povezavo vhodnih naprav AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere. Signale AV lahko uporabljate, če je vklopljen zaslon LCD.
Priključitev videokamere
1.
Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na stranskem deli ali hrbtni
strani videokamere. S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD.
2.
Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na zaslonu LCD.
3.
Z gumbom Source na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite AV za
priključitev videokamere.
4.
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri (v nasprotnem primeru se obrnite na
lokalno trgovino z električno opremo.) Če videokamera podpira stereo zvok, povežite dva kabla.
Povezava s kablom HDMI
Povezave
Opomba
•
Vhodne naprave, kot je digitalni predvajalnik DVD, se s kablom HDMI povežejo na priključek
HDMI zaslona LCD.
•
Računalnika ni mogoče priključiti na priključek HDMI.
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
Opomba
•
S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite izhodni priključek DVI na napravi z digitalnim
izhodom in priključek HDMI na zaslonu LCD.
•
Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za računalnik) z avdio izhodnimi
priključki enake barve na napravi z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom
HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zaslonu LCD.
Priključitev avdio sistema
Opomba
•
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in AUDIO OUT
[L-AUDIO-R] na zaslonu LCD.
Uporaba pokrova trdega diska
Namestite lahko zunanji 2,5-palčni trdi disk USB.
Povezave
1.
Vstavite
v utor na vrhu
in nato namestite ter pritisnite
. Kabel USB zunanjega trdega diska lahko prek dela
monitorja.
2.
priključite na konektor USB
Preverite, ali so deli pravilno pritrjeni.
Opomba
•
Ko odstranjujete pokrov trdega diska, rahlo povlecite del
v utor na spodnjem delu
.
Uporaba programske opreme
Gonilnik monitorja
Opomba
Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje.
Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko s programom gonilnika.
Spletno mesto:
http://www.samsung.com/ (za cel svet)
Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Windows".
3.
Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).
4.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj).
Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski sistem).
Uporaba programske opreme
Opomba
Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (ročna)
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™
1.
CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite
(Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance and
Personalization" (Videz in prilagajanje).
3.
Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).
4.
Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).
5.
Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti)
deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Uporaba programske opreme
Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na spodnji sliki,
kliknite "Continue" (Nadaljuj).
Opomba
Gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
6.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).
7.
Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in
poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).
8.
Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se nahaja
nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
9.
Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).
10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri) →
"OK" (V redu) → "OK" (V redu).
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XPoperacijskimi sistemi
Uporaba programske opreme
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and
Themes" (Videz in teme).
3.
Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite "Advanced..." (Dodatno ...).
4.
Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).
5.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti
s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).
Uporaba programske opreme
6.
Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have
disk" (Imam disk).
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov monitorja
izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno nadaljuj).
Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).
Opomba
Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
http://www.samsung.com/
9.
Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte zaporedoma prikazan gumb "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi
Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti),
sledite naslednjim korakom.
1.
Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).
2.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).
3.
Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
Namestitev
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).
4.
Izberite "Monitor".
Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran.
Prenehajte z nastavitvijo.
Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti)
in sledite naslednjim korakom v navedenem vrstnem redu.
5.
Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite
gumb "Next" (Naprej).
6.
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in
kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).
8.
Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
9.
Izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "Next" (Naprej) ter znova kliknite gumb "Next
(Naprej).
10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).
Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče najti),
kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).
Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne lastnosti).
4.
Izberite zavihek "Monitor".
5.
Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).
6.
Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).
7.
Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov
na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).
10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).
11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna "Display
Properties" (Lastnosti zaslona).
Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT
1.
Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite ikono
"Display" (Zaslon).
2.
V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek
"Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).
3.
Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število barv)
in "Vertical frequency" (Navpična frekvenca)) ter kliknite "OK" (V redu).
4.
Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili ""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca ali manj barv).
Opomba
Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni za
"Resolution" (Ločljivost) in "Vertical frequency" (Navpična frekvenca) oglejte razdelek Prednastavljeni časovni načini v navodilih za uporabo.
Operacijski sistem Linux
Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.
1.
Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
Uporaba programske opreme
2.
Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3.
Nastavite miško za računalnik.
4.
Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5.
Nastavite tipkovnico za računalnik.
6.
Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7.
Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8.
Nastavite možnost "Vertical frequency" (Navpična frekvenca) monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9.
Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa XWindow.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite XWindow.
Prilagajanje zaslona LCD
Input
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
Source List
MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]
→
,
→ ENTER
Uporabite za izbiro PC-ja, DVI-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom LCD.
Uporabite za izbiro želenega zaslona.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
5.
TV
Opomba
•
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SOURCE'.
•
Pri PC-ju in DVI-ju ta možnost ni na voljo, če je kabel izključen.
Edit Name
MENU → ENTER → [Input] →
→ [Edit Name]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
HDMI
Picture [PC/DVI Mode]
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
MagicBright
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]
→ ENTER
MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
Trenutno so na voljo štirje različni načini: Entertain, Internet, Text in Custom) Vsak način ima svojo
predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Med štirimi nastavitvami lahko enostavno izbirate s pritiskom kontrolnega gumba MagicBright.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Entertain
Visoka svetlost
Za gledanje posnetkov, kot so posnetki DVD-jev in VCR.
2.
Internet
Srednja svetlost
Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.
3.
Text
Normalna svetlost
Prilagajanje zaslona LCD
Za dokumente in dela z veliko besedila.
4.
Custom
Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.
V tem primeru nastavite svetlost in kontrast z menijem na zaslonu.
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost MagicBright preklopi v način Custom.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
→ ENTER
Nastavitev kontrasta.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER→ [Brightness]
→ ENTER
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → → → ENTER→ [Sharp-
→ ENTER
Nastavitev ostrine.
Color Tone
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ENTER → [Color Tone]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Spreminjanje barvnih tonov.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color Temp
onemogočena.
Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
Color Control
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control]
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Če sliko prilagodite s funkcijo Color Control, se možnost Color Tone preklopi v način Custom.
Red
MENU →
[Red]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control] → ENTER →
→
→ → ENTER → [Color Control] → → ENTER
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Green]
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Blue]
→ ,
→
→ → ENTER → [Color Control] →
→ →
→ ENTER
Color Temp
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp je merilo za 'toploto' barv slike.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Image Lock
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča
odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → → ENTER → [Image Lock]
Coarse
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Coarse]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] → ENTER
→ ENTER
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje slike na
zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.
Fine
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → ENTER → [Image Lock] → → ENTER
→ [Fine]
→ ,
→ ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
H-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [H-Position]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] → → →
→ ENTER
Nastavitev vodoravnega položaja zaslona.
V-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER→ [V-Position]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] → → →
→
→
→ ENTER
Nastavitev navpičnega položaja zaslona.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ → → ENTER → [Auto Adjustment]
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite
ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
Opomba
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'AUTO'.
Signal Balance
Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
Signal Balance
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Signal Balance]
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Z nadzorom signala izberite On ali Off.
Signal Control
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ → ENTER → [Signal Control]
1.
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
R-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → → ENTER → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ENTER
→ ,
2.
→ ENTER
G-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → → ENTER → [Signal Control] → → ENTER→ [G-Gain] → ENTER
→ ,
3.
→ ENTER
B-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → → ENTER → [Signal Control] → → → ENTER→ [B-Gain] → ENTER
→ ,
4.
→ ENTER
R-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → → ENTER → [Signal Control] → → → → ENTER→ [R-Offset] → ENTER
→ ,
5.
→ ENTER
G-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal Balance] → → ENTER → [Signal Control] → → → → → ENTER→ [G-Offset] →
ENTER
→ ,
6.
→ ENTER
B-Offset
Prilagajanje zaslona LCD
MENU → → ENTER → [Picture] → → →
ance] → → ENTER → [Signal Control] → →
→ ENTER
→ ,
→ → → → ENTER → [Signal Bal→ → → → → ENTER[B-Offset]
→ ENTER
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Size]
→
→
→ → → → → → ENTER → [Dynamic
→ ENTER
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9
2.
4:3
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast]
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari
optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Picture [AV/HDMI/TV Mode]
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
Prilagajanje zaslona LCD
•
AV
•
HDMI
•
TV
Mode
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]
→ ENTER
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic", "Standard", "Movie" in
"Custom").
Aktivirati je mogoče možnosti Dynamic, Standard, Movie ali Custom.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Opomba
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'P.MODE'.
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER
Nastavitev kontrasta.
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
Prilagajanje zaslona LCD
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER→ [Brightness]
→ ENTER
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → → → ENTER→ [Sharp-
→ ENTER
Prilagoditev ostrine slike.
Color
MENU →
[Color]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → → → → ENTER→
→ ENTER
Prilagoditev barve slike.
Tint
MENU →
→ [Tint]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER
zaslon obarva z naravnimi toni.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER
→
→ ENTER → [Color Tone]
→ →
→ ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool2
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ali Warm2, je funkcija Color
Temp onemogočena.
Color Temp
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ → → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp je merilo za 'toploto' barv slike.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Size
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9
2.
Zoom 1
3.
Zoom 2
→
→
→ → ENTER → [Size]
Prilagajanje zaslona LCD
4.
4:3
5.
Just Scan
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Možnosti Zoom1 in Zoom2 nista na voljo v načinu HDMI-ja.
Možnosti Just Scan so na voljo v načinu HDMI.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → ENTER → [Digital NR]
→ ENTER
Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na Off/On. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.
1.
Off
2.
On
Film Mode
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→
→
→
→ ENTER → [Film Mode]
→ ENTER
Nastavitev možnosti Film Mode na Off/On.
Funkcija Film Mode omogoča enako doživetje kot ob gledanju filma v kinu.
(Ni na voljo v načinu HDMI-ja.)
1.
Off
2.
On
Prilagajanje zaslona LCD
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast]
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Dynamic
→ ENTER
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev, da ustvari
optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Brightness Sensor
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → → → ENTER → [Brightness
Sensor]
→ ,
→ENTER
Brightness Sensor se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega signala
in za tako prilagoditev tej porazdelitvi, da se ustvari optimalna svetlost.
1.
Off
2.
On
Sound
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
Mode
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
1.
Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
2.
Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
3.
Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
4.
Speech
Izbira možnosti Speech, ko gledate oddaje, kjer večinoma govorijo (npr. novice).
5.
Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]
Opomba
•
Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
•
Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ENTER→ [Bass]
→ ENTER
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ →ENTER→ [Treble]
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.
Balance
MENU →
ance]
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ → →ENTER→ [Bal-
→ ENTER
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → ENTER → [Auto Volume]
→ ENTER
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → → ENTER → [SRS TS XT]
→ ENTER
SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu z dvema
zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi
večkanalnimi oblikami zapisa.
1.
Off
Prilagajanje zaslona LCD
2.
On
Opomba
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SRS'.
Setup
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
Language
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]
→ ENTER
Izberete lahko enega od 11 jezikov.
Opomba
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo v
računalniku.
Time
Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: Clock Set, Sleep Timer, On Timer in Off Timer.
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time]
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time] → ENTER→ [Clock Set]
Clock Set
MENU →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ,
→ ENTER
Nastavitev trenutnega časa.
Sleep Timer
MENU →
Timer]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time] →
→ ENTER→ [Sleep
→ ENTER
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
MENU →
Timer]
→
,
/ ,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time] → →
→ ENTER→ [On
→ ENTER
Za samodejen vklop zaslona LCD ob prednastavljenem času. Za nadzor načina in ravni glasnosti
zaslona LCD ob samodejnem vklopu.
Off Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
[Off Timer]
→ ENTER → [Time] → → →
→ ENTER→
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
/ ,
Za samodejen izklop zaslona LCD ob prednastavljenem času.
Menu Transparency
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → →
→ ENTER → [Menu Transparency]
→ ENTER
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Safety Lock PIN
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → → →
→ ENTER → [Safety Lock PIN]
→ [0∼ 9] → [0∼ 9] → [0∼ 9]
Geslo je mogoče spremeniti.
Energy Saving
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Energy Saving]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
1.
Off
2.
On
Opomba
Če želite zmanjšati porabo energije v stanju pripravljenosti, nastavite možnost Energy Saving na
On. Če je možnost Energy Saving nastavljena na On, ni mogoče uporabljati funkcije oddaljenega
vklopa sistema MDC.
HDMI Black Level
MENU →
Level]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→ ENTER → [HDMI Black
→ ENTER
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI, lahko to poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje, itd., odvisno
od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate možnost HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Video Wall
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del
celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
MENU →
Wall]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→ ENTER → [Video
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Če se izvaja funkcija Video Wall, funkcije Auto Adjustment, Image Lock in Size niso na voljo.
Video Wall
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ ENTER → [Video Wall]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
1.
Off
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → ENTER → [Format]
→
,
→ ENTER
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
1.
Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
2.
Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Horizontal
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → ENTER → [Horizontal]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → → ENTER → [Vertical]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → → → ENTER → [Screen Divider]
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno razporeditvijo.
•
Izbira načina v možnosti ločila zaslona.
•
Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•
Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
Prilagajanje zaslona LCD
Safety Screen
Funkcija Safety Screen se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v primeru
dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
•
Funkcija Screen Scroll se uporablja za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
•
Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.
MENU →
Screen]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → →
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ,
→ → ENTER → [Safety
→ ENTER
Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, tako da se slikovne pike na zaslonu
PDP vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
1.
Off
2.
On
Horizontal Dot
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → ENTER → [Horizontal Dot] → , → ENTER
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical Line
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → ENTER → [Vertical Line] → , → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.
Timer
Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → , → ENTER
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.
Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato samodejno
zaključi.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → ENTER → [Mode] → , → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Obdobje
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → ENTER → [Period] → , → ENTER
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
•
Mode-Scroll: 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser: 10~50 sec
Scroll
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → ENTER → [Scroll]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Prilagajanje zaslona LCD
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju pojava zakasnele slike na zaslonu, tako da vse slikovne pike na
zaslonu PDP pomika po določenem vzorcu.
Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna, če je bila
na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
Bar
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → →ENTER → [Bar]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne in bele
navpične vrstice.
Eraser
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Screen] → → → → →ENTER → [Eraser]
→
→
→
→ ENTER → [Safety
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
Resolution Select
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
[Resolution Select ]
→
→
→
→
→ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri 60 Hz,
1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko
z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete na zaslonu.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Opomba
Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x
768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.
Power On Adjustment
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ [Power On Adjustment]
→
,
→
→
→ ENTER
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
Previdno: za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.
→
→
→ → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Side Gray
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → → → → ENTER
→ [Side Gray]
→
,
→ ENTER
Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Reset
Povrnitev nastavitev izdelka na privzete tovarniške vrednosti. Funkcija ponastavitve je na voljo samo,
če uporabljate PC/DVI.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset]
→
→
→
→
→ → → →
→
→
→
→
→ → → →
Image Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset]
→ , → ENTER
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Opomba
Funkcija ponastavitve ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Reset]→ → ENTER → [Color Reset]
→ ,
→ ENTER
→
→
→
→
→ → → →
Prilagajanje zaslona LCD
Lamp Control
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Lamp Control]
→ ,
→
→
→
→
→ → → →
→ ENTER
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On v načinih PC-ja, DVI-ja,
AV-ja, HDMI-ja in TV-ja.
Multi Control
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
Multi Control
Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.
MENU →
→
•
,
→ → →
→ ENTER → [Multi Control] → ENTER
→ [0~9]
ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
•
ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR,
pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
Prilagajanje zaslona LCD
D.Menu
Razpoložljivi načini
•
PC/DVI
•
AV
•
HDMI
•
TV
Picture
Size
D.MENU →[Picture] → ENTER → ENTER→[Size]
→
, → ENTER
Uporabite za izbiro PC-ja, DVI-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom LCD.
Uporabite za izbiro želenega zaslona.
1.
Auto Wide
: Velikost slike samodejno prilagodi razmerju stranic "16:9".
2.
16:9
: Sliko nastavi na način širokega prikaza 16:9.
3.
Wide Zoom
: Povečava slike nad 4:3.
4.
Zoom
: Poveča sliko na zaslonu.
5.
4:3
: Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
6.
Just Scan
: Funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/
1080i/1080p) ali DTV (1080i).
Opomba
Funkcija Auto Wide je na voljo samo v načinih TV, DTV in AV.
V načinu PC je mogoče nastavljati samo načina 16:9 in 4:3.
Prilagajanje zaslona LCD
Screen Mode
D.MENU →[Picture] → ENTER → → ENTER
→
, → ENTER
Samo ko nastavite velikost slike na Auto Wide, lahko določite Screen mode. V posameznih evropskih
državah so zahtevane različne velikosti slik, zato to funkcijo izbere uporabnik.
“Screen mode” podpirajo načini TV, Ext., Component (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i)
Picture Size je na voljo v načinu Auto Wide
Ta funkcija ni na voljo v načinih PC, Component, Ext. in HDMI.
1.
16:9
2.
Wide Zoom
3.
Zoom
4.
4:3
Channel
Country
D.MENU → →[Channel] → ENTER→ ENTER →[Country]
→
, → ENTER
Pred uporabo funkcije samodejnega shranjevanja izberite državo, v kateri se uporablja izdelek. Če na
seznamu ni vaše države, izberite Drugo.
Auto Store
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → ENTER →[Auto Store]
Prilagajanje zaslona LCD
Na TV-ju lahko preverite razpoložljive frekvenčne razpone na vašem območju in samodejno shranite
vse najdene kanale.
Manual Store
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store]
Na TV-ju lahko preverite razpoložljive frekvenčne razpone na vašem območju in ročno shranite vse
najdene kanale.
Programme
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] → ENTER →[Programme]
→ENTER →
,
→ ENTER
Vnos ustrezne številke programa na zaslonu.
Colour System
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] →
[Colour System]
→
,
→ENTER→
→ ENTER
Barva se prilagaja, dokler ni zagotovljena barva najboljše kakovosti.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43 )
Sound System
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] →
→ [Sound System]
→ →ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Prilagaja, dokler ni zagotovljen zvok najboljše kakovosti.
Channel
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] → → → →ENTER
→ [Channel]
→
, / ,
→ ENTER
TV-kanale lahko shranite, vključno s tistimi, ki jih sprejemate prek kabelskih omrežij.
Pri ročnem shranjevanju kanalov lahko izberete:
Ali bi radi shranili posamezne najdene kanale. Številko programa vsakega shranjenega kanala, ki bi
ga radi identificirali
- C (Način običajne antene): kanal lahko izberete z vnosom določene številke za posamezno oddajno
postajo v tem načinu.
- S (Način kabelskega kanala): kanal lahko izberete z vnosom določene številke za vsak kabelski kanal
v tem načinu.
Search
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] → →
ENTER→ [Search]
→
,
→ → →
→ ENTER
Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, dokler se na zaslonu ne prikaže prvi ali izbrani kanal.
Prilagajanje zaslona LCD
Store
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → ENTER →[Manual Store] → →
→ENTER→ [Store]
→ → →
→ ENTER
Uporablja se za obnovitev števila uporabniških vnosov.
Channel Manager
Channel List
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → ENTER →[Channel Manager] →ENTER
→ [Channel List]
→
, / ,
→ ENTER
Kanal lahko dodate ali izbrišete, tako da so prikazani samo želeni kanali.
, ko je Otroška ključavnica nastavljena na Vklop.
Child Lock
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → ENTER →[Channel Manager] → →ENTER
→ [Child Lock]
→
, → ENTER
Zaščitite otroke pred gledanjem neprimernih programov, tako da blokirate določene oddaje ali videe.
Prilagajanje zaslona LCD
Funkcijo Otroška ključavnica lahko izberete samo z daljinskim upravljalnikom.
Sort
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → → ENTER →[Sort]
→
, / ,
→ ENTER
Uporablja se za zamenjavo številk dveh kanalov.
Name
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → → → ENTER →[Name]
→ ENTER →
, / ,
→ ENTER
Poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.
Na voljo so naslednji znaki: črke abecede (A–Z), številke (0–9) in posebni znaki (+, -, *, /, presledek).
Fine Tune
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → → → → ENTER →[Fine Tune]
→
, / ,
→ ENTER
Zaradi šibkega signala ali nepravilne konfiguracije antene nekateri kanali morda ne bodo pravilno
nastavljeni.
LNA
D.MENU → →[Channel] → ENTER → → → → → → → → ENTER →[LNA]
Prilagajanje zaslona LCD
→
, → ENTER
Turns the low noise amplifier on or off.
Setup
Plug & Play
D.MENU → → →[Setup] → ENTER →ENTER →[Plug & Play]
Upravljate lahko celotno konfiguracijo.
Language
D.MENU → → →[Setup] → ENTER→ →ENTER →[Language]
Izberete lahko enega od 18 jezikov.
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu.
Digital Menu
Guide
Now & Next Guide
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→[Guide] → ENTER→ENTER →[Now & Next
Guide]
Prilagajanje zaslona LCD
Za šest kanalov, ki so navedeni v levem stolpcu, prikaže informacije o trenutnem in naslednjem programu.
Full Guide
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→[Guide] → ENTER→ →ENTER →[Full
Guide]
Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po
katerih se lahko pomikate naprej ali nazaj glede na čas.
Opomba
•
Meni vodiča lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba GUIDE.
•
Naslov programa je na zgornjem delu sredine zaslona. Za podrobne informacije pritisnite gumb
INFO. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije o statusni
vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali teleteksta ter kratek povzetek označenega programa. “...” se prikaže,
če je povzetek dolg.
•
Prikazanih je šest kanalov. Med kanali se pomikate tako, da se na kanal pomaknete z gumbom
ali . Stran za stranjo prikažete s pritiskom gumba P ali P .
Scheduled List
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→[Guide] → ENTER→ → →ENTER →
[Scheduled List]
Če ustvarite seznam programov, ki si jih želite ogledati, se kanal ob načrtovanem času samodejno
preklopi na načrtovani program, tudi če gledate drugega.
Prilagajanje zaslona LCD
Uro in minute lahko nastavite tudi s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
1.
Channel : Nastavite kanal.
2.
Time : Nastavite čas.
3.
Date : Nastavite Year (Leto), Month (Mesec) in Day (Dan).
4.
Frequency : Nastavite pogostost. (“Once”, “Daily” ali “Weekly”)
1.
Save
Shranite prilagojeni razpored.
2.
Cancel
Prekličite prilagojeni razpored.
3.
Add Programme
Dodajte nov razpored.
4.
Edit
Ponovno prilagodite izbrani razpored.
5.
Delete
Izbrišite izbrani razpored.
Default Guide
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→[Guide] → ENTER→ → → →ENTER →
[Default Guide]
Prilagajanje zaslona LCD
→
, → ENTER
Predhodno lahko nastavite privzeti vodič.
1.
Now/Next
2.
Full Guide
Digital Channel
Country
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ →[Digital Channel]→ENTER →[Country] → ENTER
→
, → ENTER
Pred uporabo funkcije Auto Store izberite državo, v kateri se uporablja izdelek. Če na seznamu ni
vaše države, izberite Drugo.
Auto Store
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ →[Digital Channel]→ENTER →
[Auto Store] → ENTER
→
Seznam kanalov lahko posodobite, če izdajatelj televizijskega programa doda nove storitve ali če TV
premaknete na novo lokacijo.
Opomba
•
Čeprav ste v tem meniju spremenili nastavitev države, sprememba ne vpliva na analogni televizor.
•
Ko je dokončano, se prikaže število najdenih storitev.
•
Ko seznam kanalov posodobite, se obstoječi seznam priljubljenih kanalov ne izbriše.
•
Za predčasno ustavitev iskanja izberite možnost "Stop" in pritisnite gumb ENTER.
•
Če so signali šibki, se prikaže sporočilo "No Service found! Check the aerial connection.".
Manual Store
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ →[Digital Channel]→ENTER → → →
[Manual Store] → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Kanal lahko hitro poiščete tako, da določite kanal.
•
Channel : Prikaže se zaporedje kanalov od "5" do "69" (odvisno od države)
•
Frequency : Prikaže se frekvenca, ki je na voljo v skupini kanalov.
•
Bandwidth: Na voljo sta pasovni širini 7 in 8 MHz.
Edit Favourite Channels
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ →[Digital Channel]→ENTER → → →
→[Edit Favourite Channels] → ENTER
Priljubljene kanale lahko urejate s štirimi barvnimi gumbi.
Opomba
•
Poleg izbranega kanala se prikaže simbol " " in kanal je dodan na seznam najljubših kanalov.
•
Če želite izbor razveljaviti, ponovno pritisnite gumb ENTER.
•
Select All: Izbere vse trenutno prikazane kanale.
•
Select None: Prekliče izbor vseh kanalov.
•
Preview: Prikaže trenutno izbrane kanale.
Nastavitve najljubših kanalov so dokončane.
Add
•
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> ->[Digital Channel] ->ENTER ->
-> ->[Edit Favourite Channels] -> ENTER
->
Prilagajanje zaslona LCD
To funkcijo lahko uporabite, ko ste izbrali en ali več priljubljenih kanalov.
Renumber
•
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> ->[Digital Channel] ->ENTER ->
-> ->[Edit Favourite Channels] -> ENTER
->
Pritisnite zeleni gumb.
Opomba
•
Mesto za vnos številke je prazno.
Vnesite novo številko kanala. Pritisnite gumb ENTER, če želite nastavitev shraniti, ali gumb RETURN, če želite postopek preklicati.
Opomba
•
Pritisnite gumb, da izbrišete vneseno številko. Če vnesete številko, ki je že dodeljena drugemu
kanalu, se številka dodeli izbranemu kanalu in številka, ki je bila prej dodeljena izbranemu
kanalu, je dodeljena drugemu kanalu. Številki se torej zamenjata. Najljubši kanali so samodejno
urejeni v naraščajočem vrstnem redu številk kanalov.
Preview
•
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> ->[Digital Channel] ->ENTER ->
-> ->[Edit Favourite Channels] -> ENTER
->
Pritisnite rumena gumb
Na zaslonu se prikaže izbrani kanal.
Delete
•
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> ->[Digital Channel] ->ENTER ->
-> ->[Edit Favourite Channels] -> ENTER
->
Prilagajanje zaslona LCD
Pritisnite modri gumb
Opomba
•
Izbrani kanal in številka bosta izbrisana. Dodajanje izbrisanega kanala nazaj na seznam priljubljenih kanalov.
Channel List
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ →[Digital Channel]→ENTER → → →
→ →[Channel List] → ENTER
Izbrane kanale lahko tudi izločite. Shranjeni, a preskočeni kanali pri pregledovanju kanalov ne bodo
prikazani. Pri pregledovanju so prikazani vsi kanali, ki jih niste izbrali, da naj bodo preskočeni.
Opomba
•
Priljubljeni kanali so prikazani samo, če so bili predhodno nastavljeni v meniju "Editing Your
Favourite Channels".
•
Med menjavanjem kanalov se v zgornjem levem kotu prikažejo številka, ime kanala in ikona.
•
Številka in ime kanala se prikažeta, če je kanal en od vseh kanalov, ikona pa, če je kanal en od
priljubljenih.
Setup
Menu Transparency
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → [Menu Transparency] → ENTER
→
, → ENTER
Nastavite lahko prosojnost menija.
Prilagajanje zaslona LCD
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Change PIN
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → → [Change
PIN] → ENTER
→[0] ∼ [9] → [0] ∼ [9] → [0] ∼ [9] → ENTER
Prikaže se sporočilo "Your PIN code has been changed successfully".
Opomba
•
Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer
PIN ponastavite na 0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).
Parental Lock
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
[Parental Lock] → ENTER → [0] ∼ [9] → ENTER
→
→
, → ENTER
Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega
programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik. V
meniju na zaslonu boste dobili navodila, kako dodelite kodo PIN (po potrebi jo lahko pozneje spremenite).
Opomba
•
Privzeta koda PIN za nov televizor je 0000.
•
Če vnesete neveljavno kodo PIN, se prikaže sporočilo "Invalid PIN code. Please try again.".
Subtitle
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
[Subtitle] → ENTER
→
→
Prilagajanje zaslona LCD
→
, → ENTER
Lahko aktivirate in deaktivirate podnapise.
1.
On
2.
Off
Subtitle Mode
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ [Subtitle Mode] → ENTER
→
→
→
, → ENTER
S tem menijem nastavite način podnapisov. "Normal" pod menijem omogoča osnovne podnapise,
"Hard of hearing" pa omogoča podnapise za slušno prizadete.
1.
Normal
2.
Hard of hearing
Opomba
•
Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije "Hard of hearing", se samodejno vklopi način
"Normal", čeprav je izbran način "Hard of hearing".
Audio Format
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → [Audio Format] → ENTER
→
→
→
, → ENTER
Zvok Dolby Digital lahko poslušate samo z avdio sprejemnikom, ki je priključen z optičnim kablom.
Zvok PCM lahko poslušate samo prek glavnega zvočnika. Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega
Prilagajanje zaslona LCD
zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti odkodiranja za glavni
zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo izklopa notranjih zvočnikov.
1.
PCM
2.
Dolby Digital
Opomba
•
Možnost Audio Format je prikazana glede na oddajani signal.
•
Zvok Dolby digital je na voljo samo, če je televizor z optičnim kablom priključen na zunanji
zvočnik.
Audio Description
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → → [Audio Description] → ENTER
→
→
→
, → ENTER
Opomba
•
"Možnost Audio Description" je aktivna, ko je možnost "Audio Format" nastavljena na
"PCM".
To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je
namenjena zvočnemu toku za AD (Audio Description), če jo oddajnik pošlje skupaj z glavnim zvokom. Uporabniki lahko možnost Audio Description vklopijo z On ali izklopijo z Off ter izberejo
glasnost.
1.
Audio Description - Off, On
2.
Volume
Opomba
•
"Možnost Volume" je aktivna, ko je možnost "Audio Description" nastavljena na "On".
Digital Text
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → → → [Digital Text] → ENTER
→
, → ENTER
→
→
Prilagajanje zaslona LCD
Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.
1.
Disable
2.
Enable
Opomba
•
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mednarodni standard
za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na
višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike,
znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne datoteke. MHEG je
tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih
področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje),
teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
Time Zone
Opomba
•
Spain only
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → → → → [Time Zone] → ENTER
→
→
→
, → ENTER
Izberite časovni pas, v katerem se nahajate.
Opomba
•
Na voljo so naslednje možnosti "The Iberian Peninsula and Balears Islands" (Iberski polotoki
in Baleari) - "Canarian Islands" (Kanarski otoki)
Common Interface
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → → → → → [Common Interface]
1.
Application Info
2.
CI Menu
→
→
→
→
System
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → →[Setup]→ENTER → →
→ → → → → → → [System] → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Da bi bil izdelek opremljen z najnovejšimi funkcijami digitalne televizije, so nadgradnje programske
opreme redno oddajane kot del navadnega televizijskega signala. Televizor samodejno zazna take
signale in prikaže obvestilo o nadgradnji programske opreme. Imate možnost namestitve nadgradnje.
1.
Product Information
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> -> ->[Setup] ->ENTER -> ->
-> -> -> -> -> -> -> -> [System] -> ENTER -> ENTER
2.
Signal Information
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> -> ->[Setup] ->ENTER -> ->
-> -> -> -> -> -> -> -> [System] -> ENTER -> ->ENTER
3.
->
->
Software Upgrade
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> -> ->[Setup] ->ENTER -> ->
-> -> -> -> -> -> -> -> [System] -> ENTER -> -> ->ENTER
•
Software Information
•
Manual Upgrade
->
Prilagajanje zaslona LCD
•
4.
Standby Mode upgrade
Reset
D.MENU -> -> -> ->[Digital Menu] -> ENTER -> -> ->[Setup] ->ENTER -> -> ->
-> -> -> -> -> -> -> -> [System] -> ENTER -> -> -> ->ENTER ->[0] ∼ [9]
Shranjene vrednosti lahko ponastavite na tovarniške.
Funkcija Reset za ponastavitev izbriše vse informacije o kanalih in nastavitve uporabnika ter vse
vrednosti vrne v privzeto stanje.
Opomba
•
Prikaže se opozorilo. Vse vrednosti ponastavite s pritiskanjem barvnih gumbov (rdečega,
zelenega, rumenega in modrega).
Language
Audio Language
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → → →[Language]→ENTER →ENTER
→[Audio Language] → ENTER
Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdia in teleteksta. Prikaže informacije o
jeziku za dohodni tok.
Opomba
•
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik English.
Subtitle Language
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → → →[Language]→ENTER → →
ENTER →[Subtitle Language] → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdia in teleteksta. Prikaže informacije o
jeziku za dohodni tok.
Opomba
•
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik English.
Teletext Language
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → → →[Language]→ENTER → →
→ENTER →[Teletext Language] → ENTER
Spremenite lahko privzete vrednosti za jezik podnapisov, avdia in teleteksta. Prikaže informacije o
jeziku za dohodni tok.
Opomba
•
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik English.
Preference
D.MENU → → → →[Digital Menu] → ENTER→ → → →[Language]→ENTER → →
→ →ENTER →[Preference] → ENTER
Meni je sestavljen iz 6 podmenijev: Primary Subtitle Language, Secondary Subtitle Language,
Primary Audio Language Secondary Audio Language in Primary Teletext Language.
1.
Primary Audio Language
2.
Secondary Audio Language
3.
Primary Subtitle Language
4.
Secondary Subtitle Language
5.
Primary Teletext Language
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Če spremenite nastavitev jezika, se možnosti menija Language (Jezik) Subtitle Language (Jezik
podnapisov), Audio Language (Jezik avdia) in Teletext Language (Jezik teleteksta) samodejno
spremenijo v izbrani jezik.
•
Možnosti menija Language (Jezik) Subtitle Language (Jezik podnapisov), Audio Language (Jezik
avdia) in Teletext Language (Jezik teleteksta) prikazujejo seznam jezikov, ki jih podpira trenutni
kanal; izbor je označen. Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal.
Sprememba nastavitve ne vpliva na nastavitve v podmenijih Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ali Primary Teletext Language v meniju Preference.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.
Preverjanje funkcije samopreskusa
1.
Izklopite računalnik in zaslon LCD.
2.
Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.
3.
Vklopite zaslon LCD.
Če zaslon LCD deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju prikaže
spodnja slika ("Check Signal Cable"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja LED
zelen in slika se pomika po zaslonu.
4.
Izklopite zaslon LCD in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon LCD.
Če je zaslon LCD po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik in računalniški sistem; zaslon LCD deluje pravilno.
Opozorila
Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1360 (1920) x 768 (1080) slikovnih pik. Vendar se vam bo za
eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem
časom obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon LCD
ne podpira ločljivosti, ki je višja od 85 Hz.
Opomba
Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon LCD, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.
Čiščenje in vzdrževanje
1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.
Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.
Odpravljanje težav
•
Ne uporabite benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi in ne uporabljajte mokre krpe.
•
Priporočamo čistilno sredstvo SAMSUNG, da se izognete
poškodbam na zaslonu.
2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.
Nežno očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.
(lahko povzročijo napake ali deformacije površine zaslona.)
•
Uporabnik je odgovoren za plačilo stroškov za popravilo
povzročene škode in povezanih izdatkov.
Simptomi in priporočeni ukrepi
Opomba
Zaslon LCD ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato je lahko v primeru težav z
računalnikom ali video kartico zaslon LCD prazen, lahko pride do bledih barv, šumov, način videa
morda ne bo podprt, itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni
center ali prodajalca.
1.
Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2.
Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.
(Če jih, je treba servisirati matično ploščo računalnika.)
3.
Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena (video)
kartica.
4.
Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 50 in 85 Hz.
(Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5.
Če imate težave z nastavitvijo grafične (video) kartice, zaženite računalnik v varnem načinu,
odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "System" (Sistem)
→ "Device Administrator" (Skrbnik naprave) in znova zaženite računalnik, da znova namestite
grafično (video) kartico.
Kontrolni seznam
Opomba
•
V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete pomoč, si
oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
Težave, povezane z namestitvijo
Opomba
Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona LCD, in kako jih odpraviti.
Odpravljanje težav
Način PC-ja
Q:
Slika na zaslonu LCD utripa.
A:
Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Način TV-ja
Q:
TV-zaslon je zamegljen ali prikazuje motene signale.
A:
Preverite, ali je priključek za TV-anteno ustrezno priključen na zunanjo anteno. (Oglejte si
Priključitev TV-ja.)
Q:
Televizijski signal ni sprejet
A:
Izberite možnost "Auto Program" za samodejno konfiguriranje sistema kanalov. (Oglejte si
Auto Program (Samodejno iskanje kanalov))
Težave, povezane z zaslonom
Opomba
Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.
A:
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
"Sporočilo "Check Signal Cable".
A:
Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.
Q:
"Sporočilo "Not Optimum Mode".
A:
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
A:
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Q:
Slika se pomika navpično.
A:
Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
Slika ni jasna; slika je zamegljena.
A:
Zaženite naravnavo frekvence: Coarse in Fine.
A:
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.
A:
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Q:
Slika je nestabilna in se trese.
Odpravljanje težav
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki
ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona LCD
in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki
ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v meniju zaslona LCD
in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Slika je presvetla ali pretemna.
A:
Prilagodite možnosti brightness in contrast.
(Oglejte si Brightness in Contrast.)
Q:
Barva zaslona je neskladna.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Barvno sliko motijo temne sence.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Nezadostna belina.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Indikator napajanja utripa.
A:
Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.
A:
Zaslon LCD uporablja sistem za upravljanje porabe.
A:
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Q:
Zaslon je prazen in utripa.
A:
Če se, ko pritisnete gumb MENU, na zaslonu prikaže sporočilo "TEST GOOD", preverite povezavo kabla med zaslonom LCD in računalnikom, da preverite, ali je priključek ustrezno
povezan.
Težave z zvokom
Opomba
Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.
Q:
Ni zvoka.
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio izhodna
vrata na zvočni kartici.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
Odpravljanje težav
A:
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na
zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Q:
Zvok je preglasen ali pretih.
A:
Prilagodite možnosti Treble in Bass na ustrezni ravni.
Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom
Opomba
Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.
Q:
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
A:
Preverite polarnost (+/-) baterij.
A:
Preverite, ali sta bateriji prazni.
A:
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
A:
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
A:
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
Opomba
Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika. (Za
podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako prilagodim ločljivost?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and Themes" (Videz
in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
A:
Windows ME/2000:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon) →
"Settings" (Nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Q:
Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and
Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/
računalnik.)
A:
Windows ME/2000:
Odpravljanje težav
Nastavite ločljivost v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča → "Display" (Zaslon) →
"Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/
računalnik.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z
navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD ne pride
voda.
Q:
Kako predvajam video?
A:
Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni kodek.
Nekateri kodeki so morda nezdružljivi.
Q:
Kakšne so prednosti digitalnega oddajanja?
A:
Digitalna televizija ustvarja manj šuma in zagotavlja jasnejšo sliko in zvok kot analogna televizija. S tehnološkim napredkom storitev lahko uporabljate različne informacijske storitve, saj
je poleg video in avdio posnetkov mogoče pošiljati še mnogo drugih podatkov.
A:
Med spremljanjem športne tekme lahko na primer pregledate podatke o svojem najljubšem
igralcu ali pa gledate vse ali samo izbrane zaslone, ki so posneti z različnih zornih kotov in nudijo
drugačen pogled. Poleg tega lahko pridobite informacije o predhodnem dogajanju v filmu ali
drami ali pa kar od doma kupite izdelke, na primer razne dodatke iz aktualnih TV-prodaj.
Digitalna televizija omogoča enostaven dostop do informacijskih storitev od doma, kar prispeva
k večji informiranosti v vašem domu.
Q:
Kakšna je razlika med HDTV in SDTV?
A:
Na voljo je več vrst digitalnih TV-jev.
A:
Najbolj prepoznavni vrsti digitalne TV sta HDTV in SDTV. Določeni sta glede na kakovost
zaslona in specifikacije videa.
•
HDTV (High Definition TV): Visoka kakovost slike, zelo čist TV prikaz.
•
SDTV (Standard Definition TV): Običajni standardni digitalni TV.
A:
Pri SDTV je razmerje stranic 4:3, tako kot pri analognem TV. Pri HDTV je razmerje stranic
16:9, podobno kot pri kinematografskem predvajanju. To omogoča veliko boljšo kakovost slike
kot SDTV. Ustvari občutek, kot da se vse dogaja pri vas doma.
A:
V naši državi je prenos digitalne TV izrazito usmerjen k HDTV.
Q:
Ali je mogoče spremljati prenose HD z vsemi digitalnimi TV-ji?
A:
Ne glede na možnost SD ali HD, lahko sprejemate vse digitalne prenose s katerim koli digitalnim
TV-jem. Žal pa z digitalnim TV-jem SD ne morete gledati programov HD, digitalnih TV-programov najboljše kakovosti. To ni mogoče, ker se pri prenosu SD uporablja razmerje stranic of
4:3, medtem ko se pri prenosu HD uporablja razmerje stranic 16:9, tako kot pri kinematografskem predvajanju.
Če torej želite v celoti izkusiti prednosti digitalne televizije, kupite digitalni TV HD. (Trenutno
vsi digitalni TV-ji podjetja Samsung Electronics uporabljajo razmerje stranic 16:9.)
Odpravljanje težav
Q:
Ali lahko gledam digitalni televizijski prenos z analognim TV-jem?
A:
Ne.
A:
Analogni TV ne more obdelati digitalnih signalov. Za gledanje digitalne televizijske vsebine
potrebujete digitalni TV.
Q:
Ali lahko za sprejemanje digitalne vsebine uporabim svojo trenutno anteno?
A:
Tako kot obstoječi analogni TV-ji je digitalni TV zasnovan tako, da lahko signale digitalne
vsebine sprejemate tako z notranjo kot zunanjo anteno.
A:
Če je sprejem signala v vašem območju zelo dober, lahko digitalno vsebino gledate kar prek
obstoječe notranje antene. V nasprotnem primeru je najbolje, da namestite zunanjo anteno UHF.
Q:
Kako priklopim anteno v stanovanjskem bloku ali najemniški hiši?
A:
Obiščite upravnika stavbe ali upravitelja oddajne postaje za vaše stanovanje ali stanovanjsko
hišo, in preverite, ali je možen sprejem UHF.
A:
Četudi je v vašem območju prenos digitalne televizijske vsebine mogoč, morate namestiti notranjo ali zunanjo anteno v primeru, da upravnik stavbe ali upravitelj oddajne postaje ne
posreduje signala naprej.
A:
Lahko pa se naročite na digitalne televizijske storitve, ki jih ponuja lokalni ponudnik kabelske
televizije.
A:
Če ponudnik kabelske televizije priključi vaše stanovanje ali stanovanje hišo v skupno oddajno
postajo, mora nastaviti in pošiljati digitalne TV-signale tako, da je mogoča souporaba z drugimi
uporabniki, kar je glavni namen skupne oddajne postaje.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za
pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
SyncMaster 400CX
Plošča LCD
Velikost
40 palcev diagonalno (101 cm)
Območje prikaza
885,17 mm (V) x 497,7 mm (N)
Razmik med slikovnimi 0,648 mm (V) x 0,648 mm (N)
pikami
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločljivost
1360 x 768 pri 60 Hz/1366 x 768 pri 60 Hz, odvisno od grafične
kartice
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz (RB)
Vhodni signal, zaključen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
165 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Mere (Š x V x G)/teža
971,0 x 582,0 x 119,0 mm (brez stojala)
971,0 x 641,5 x 311,0 mm (s stojalom)/21,0 kg
(z izbirnim zaščitnim steklom) 26,5 kg
Specifikacije
Vmesnik za namestitev VESA
600 x 400 mm
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10–40 ˚C
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20–45 ˚C
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug and Play.
Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše delovne razmere
in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI,
ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne
pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 3.133.440.
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga
lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema razreda B
oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako,
da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli
tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega delovanja. Da bi varčevali z
energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom
VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
PowerSaver
Stanje
Normalno delo- Način varčevanvanje
ja z energijo
Izklopljeno
Izklopljeno
napajanje (stikalo napa(gumb Napajanja)
janje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Vklopljen
Izklopljen
Poraba toka
251 W
Manj kot 5 W
Manj kot 5 W
0W
Specifikacije
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se
zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen, medtem ko je
indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno
v nadaljevanju.
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca.
Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto sliko
mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
SyncMaster 460CX
Plošča LCD
Velikost
46 palcev diagonalno (116 cm)
Območje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,7 mm (N)
Razmik med slikovnimi 0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (N)
pikami
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Vhodni signal, zaključen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
165 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Mere (Š x V x G)/teža
1102,0 x 658,0 x 125,5 mm (brez stojala)
1102,0 x 719,0 x 311,0 mm (s stojalom); 27,0 kg
(Z izbirnim zaščitnim steklom) 32,0 kg
Vmesnik za namestitev VESA
600 x 400 mm
Specifikacije
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10–40 ˚C
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20–45 ˚C
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug and Play.
Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše delovne razmere
in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI,
ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne
pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je 6.220.800.
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga
lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih. (Oprema razreda B
oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako,
da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli
tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega delovanja. Da bi varčevali z
energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom
VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
Varčevanje z energijo (če je izdelek uporabljen kot omrežni zaslon LCD)
Stanje
Normalno delo- Način varčevanvanje
ja z energijo
Izklopljeno
Izklopljeno
napajanje (stikalo napa(gumb Napajanja)
janje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Vklopljen
Izklopljen
Poraba toka
310 W
Manj kot 5 W
Manj kot 5 W
0W
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se
zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen, medtem ko je
Specifikacije
indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno
v nadaljevanju.
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca.
Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto sliko
mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
Za boljšo sliko
Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za
zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.
•
Ločljivost: 1360 (1920) x 768 (1080)
•
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz
Za ta izdelek so uporabljene plošče
TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško
tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike v RDEČI,
ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne pike. To ne
pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
•
Število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je na primer 3.133.440
(6.220.800).
Monitor in zunanjost plošče čistite s priporočeno, majhno količino čistila in ju obrišite
s suho krpo. Območje zaslona LCD čistite nežno in nikoli ne uporabite sile. Če uporabljate
preveliko silo, lahko nastane madež.
Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto. Če šumov s
samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo prilagajanja Fine/
Coarse.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna slika. Če
monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja z energijo ali
nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Kaj je zadrževanje slike?
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih okoliščinah. Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če zaslon
LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do majhne razlike
v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah.
Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali zaustavijo. Ko
pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
Informacije
Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo
•
Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
•
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
•
Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven ohranjevalnik ali premikajočo sliko.
Redno spreminjajte informacije o barvi
Opomba
Uporabljajte dve različni barvi.
Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
Informacije
•
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo
razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
Redno spreminjajte barvo znakov
•
Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
– Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
•
Redno se na celotnem območju prikazuje premikajoča slika z logotipom.
– Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
•
Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da zaslonu LCD, ko ga ne uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona.
V skladu z navodili za uporabo bo omejeno tudi garancijsko servisiranje.
Na izdelku uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
•
Uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
– Simptom: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon-> Pomikanje po zaslonu
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 1–5 sekund (priporočljivo: 5 )
Informacije
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih
modelih ni na voljo.)
Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
•
Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
– Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Slikovna pika
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Uporabite funkcijo zaslonske vrstice
– Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Vrstica
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih
modelih ni na voljo) )
Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona
•
Uporabite funkcijo brisanja zaslona
– Simptom: Dva navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon
Informacije
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon -> Brisanje.
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih
modelih ni na voljo.)
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam
SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0810-SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.com/at
0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 800-SAMSUNG (800 - 726786) http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites SAMSUNG (€ 0,15/ http://www.samsung.com/fr
Min)
Dodatek
Europe
0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.de
0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (7267864, € http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0-801-1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902
(902.172.678)
SWEDEN
075-SAMSUNG(726 78 64)
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
CHF 0,08/Min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
-1-SAMSUNG http://www.samsung.com/es
http://www.samsung.com/se
(7267864, http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Dodatek
Asia Pacific
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Izrazi
Razdalja med pikami
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pik.
Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama
iste barve se imenuje razdalja med pikami. Enota: mm
Navpična frekvenca
Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da lahko
ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja
na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja.
Enota: Hz
Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to 60
Hz.
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje desni
rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način neprepletanja
Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in
nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev, saj zagotavlja čisto
sliko. Način prepletanja je enak tistemu, ki se uporablja pri TVjih.
Plug and Play
To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem, da
omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in
monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim standardom
VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost
Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost prikaza.
Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na
zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.
Primer: Če je ločljivost 1360 (1920) x 768(1080), to pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1360 (1920) vodoravnih pik (vodoravna
ločljivost) in 768 (1080) navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Dodatek
Satelitsko oddajanje
Pri televizorju z dvema zvočnikoma uravnava raven zvoka posameznih zvočnikov.
Kabelska televizija
Medtem ko se zemeljsko oddajanje televizije prenaša po zraku
prek frekvenčnih signalov, kabelsko oddajanje poteka prek kabelskega omrežja. Če želite gledati kabelsko televizijo, morate
kupiti kabelski sprejemnik in ga priklopiti na kabelsko omrežje.
CATV
"CATV" so storitve prenosa televizijske vsebine, ki jih ponujajo
v hotelih, šolah in drugih ustanovah v sklopu lastnega sistema
oddajanja poleg oddajanja VHF ali UHF, ki ga omogočajo ponudniki zemeljskega oddajanja. Programi CATV lahko vključujejo filmske, razvedrilne in poučne programe. (Drugačno od
kabelske TV.)
CATV je mogoče gledati samo v območju, kjer ponujajo storitev
CATV.
VHF/UHF
VHF pripadajo TV kanali od 2 do 13, UHF pa kanali od 14 do 69.
Fina naravnava kanalov
Ta funkcija omogoča gledalcu fino naravnavo televizijskega kanala za nastavitev najboljše slike. Samsungov televizor LCD ima
tako samodejno kot ročno funkcijo za fino naravnavo, ki gledalcu
omogočata nastavitev želene nastavitve.
DVD
Vrsta tehnologije digitalnega diska, ki izkorišča prednosti CD-ja
in laserske plošče in si prizadeva doseči visoko ločljivost/kakovost, ki ob gledanju čiste slike v uporabniku vzbudi občutek
užitka.
Oddajanje DTV (Oddajanje
digitalne televizijske vsebine)
Izboljšana tehnologija oddajanja vsebine, ki za obdelavo signalov
digitalnih videov uporablja sprejemnik in na zaslonu prikaže čistejše digitalne slike z visoko ločljivostjo.
LNA (Nizkošumni ojačevalnik)
Izhaja iz umetne satelitske tehnologije, ki okrepi šibke signale celo
v območjih s slabim sprejemom in prikaže ostrejše slike.
Angleški napisi (= nastavitev
napisov)
Vrsta funkcije za izbiro jezika, ki poskrbi za angleške podnapise
(nastavitev), informacije o znakovnih storitvah s strani ponudnika
oddajanja (npr. AFKN) ali video kasete (z oznako CC). Funkcija,
ki je zelo dobrodošla za učenje angleščine.
Multipleksno oddajanje
Uporabniku omogoči, da v načinu "Stereo" uporablja storitve televizijskega oddajanja tako v korejskem kot v tujem (izvirnem)
jeziku.
A2
Sistem uporablja dva nosilca za prenos glasovnih podatkov. Ta
sistem uporabljajo države, kot sta Južna Koreja in Nemčija.
BTSC
Broadcast Television System Committee Sistem oddajanja v stereo tehniki, ki se uporablja v večini držav, ki so uvedle sistem
NTSC, med drugim v Združenih državah, Kanadi, Čilu, Venezueli
in na Tajvanu. Nanaša se tudi na organizacijo, ustanovljeno z
namenom promocije njegovega razvoja in upravljanja.
EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.
DVI
DVI je kratica za digitalni video vmesnik (Digital Video Interface). To je nova vrsta vmesniške tehnologije za video, ki zagotavlja najvišjo kakovost slike za visokokakovostne prikazovalne
Dodatek
naprave, vključno z monitorji LCD, in najsodobnejše grafične
kartice.
HDMI(High Definition Multimedia Interface)
To je vmesnik, ki zagotavlja prenos kakovostnega video signala
in digitalnega avdio signala po kablu brez uporabe stiskanja.
•
HD (High Definition (Visoka ločljivost))
Standard HD uporablja prenos signala s 1080 vrsticami in z
dvojno gostoto (1080i). Standard HD zagotavlja sliko s širokim razmerjem stranic (16:9), ki je petkrat jasnejša od slike,
ki jo zagotavlja obstoječa analogna tehnologija
•
SD (Standard Definition (Standardna ločljivost))
Standard SD uporablja prenos signala s 480 vrsticami in z
dvojno gostoto (480i). Standard SD zagotavlja sliko s kakovostjo, ki je nekje med standardom HD in obstoječo analogno
tehnologijo. Kakovost slike je dvakrat višja kot pri analogni
televiziji.
SRS TS XT
Ta funkcija omogoča, da lahko z 2-kanalnimi zvočniki predvajate
zveneč in naraven 3D-zvok, ki je enakovreden zvoku 5.1-kanalnih
zvočnikov. Če je v vhod speljan stereo signal, je zmogljivost velika.
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
- Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite
od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter
tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih
virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem,
kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali
lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo
prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali
posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Dodatek
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows
and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation; VESA, DPM in
DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association; ime in logotip
ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za varstvo okolja (EPA) ZDA. Vsa druga
imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke svojih lastnikov.
Download PDF

advertising