Samsung | P2050N | Samsung P2350N Užívateľská príručka

SyncMaster P2050N,P2250N,P2350N
LCD monitor
Používateľská príručka
1. Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-1. Skôr než začnete
Ikony používané v tejto príručke
Ikona
Názov
Význam
Upozornenie
Označuje prípady, kedy funkcia nemusí pracovať alebo kedy sa nastavenie môže zrušiť.
Poznámka
Označuje radu alebo tip, ako používať funkciu.
Používanie tejto príručky
•
Úplne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi skôr, ako použijete tento výrobok.
•
Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Poznámka o autorskom práve
Informácie v tejto používateľskej príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie výkonu.
Autorské práva © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Autorské právo na túto príručku je vyhradené spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Obsah tejto príručky sa nesmie čiastočne, ani úplne reprodukovať, distribuovať alebo používať v akejkoľvek forme bez písomného súhlasu spoločnosti
Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logo SAMSUNG a SyncMaster sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované ochranné známky Asociácie pre normy video elektroniky.
Logo ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou Agentúry USA pre ochranu životného prostredia.
Všetky ostatné tu uvedené ochranné známky patria svojim príslušným spoločnostiam.
Ako partner spoločnosti ENERGY STAR, spoločnosť Samsung Electronics, Co., Ltd. prehlasuje, že tento výrobok spĺňa špecifikácie spoločnosti
ENERGY STAR týkajúce sa šetrenia energiou.
1-2. Starostlivosť a údržba
Údržba vonkajšieho povrchu a obrazovky
Výrobok čistite mäkkou, suchou tkaninou.
•
Výrobok nečistite horľavými látkami, ako je napr. benzén alebo riedidlo, ani nepoužívajte vlhkú tkaninu. Môže to mať za následok problémy
s výrobkom.
•
Neškriabte po obrazovke nechtami, ani ostrým predmetom.
Môže to spôsobiť ryhy alebo poškodenie výrobku.
•
Nečistite výrobok tak, že budete priamo na výrobok striekať vodu.
Ak sa do výrobku dostane voda, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo problémy s výrobkom.
•
Na povrchu modelu s veľmi lesklou obrazovkou sa môžu vytvoriť biele
škvrny kvôli prirodzenej povahe materiálu, ak používate supersonický
zvlhčovač.
Vzhľad a farba sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
O stálych obrázkoch
•
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna. Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, nastavte
úsporný režim alebo šetrič obrazovky.
•
Kvôli technologickým obmedzeniam výrobcu LCD panela sa môže obraz vytvorený týmto výrobkom zdať buď jasnejší, alebo temnejší ako za
normálnych podmienok. 1 ppm (častíc v milióne) pixel.
Počet subpixelov LCD panela podľa veľkosti: Počet subpixelov = Max. horizontálne rozlíšenie x max. vertikálne rozlíšenie x 3
(Príklad) Ak je maximálne rozlíšenie 1680 x 1050, počet subpixelov je 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-3. Bezpečnostné opatrenia
Ikony používané pri bezpečnostných opatreniach
Ikona
Názov
Význam
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok vážne poranenie alebo dokonca
smrť.
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok poranenie osôb alebo poškodenie majetku.
Význam značiek
Nerobiť.
Musíte dodržať.
Nerozoberať.
Sieťová zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky na stene.
Nedotýkať sa.
Musí sa uzemniť, aby sa predišlo zásahu elektrickým
prúdom.
Súvisiace s elektrickou energiou
Nasledujúce obrázky sú pre vašu referenciu a môžu sa líšiť v závislosti od modelov a krajín.
Upozornenie
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo
zástrčku, prípadne uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Nezapájajte viacero elektrických zariadení do jednej sieťovej zásuvky.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Vyhnite sa pripájaniu alebo odpájaniu prívodu
elektrickej energie mokrými rukami.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom.
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar z dôvodu prehriatia sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku pevne zasuňte.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar.
Uistite sa, že ste pripojili sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke (iba pre zariadenia izolačnej
triedy 1).
Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu alebo skrúcaniu
sieťového kábla a na kábel neklaďte ťažké predmety.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar z dôvodu
poškodeného napájacieho kábla.
Sieťový kábel a výrobok držte mimo ohrievača.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak sú kolíky sieťovej zástrčky alebo sieťovej zásuvky na stene pokryté prachom, vyčistite ich pomocou suchej tkaniny.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar.
Upozornenie
Neodpájajte zástrčku napájania, zatiaľ čo sa produkt používa.
•
V opačnom prípade to môže poškodiť produkt
z dôvodu zásahu elektrickým prúdom.
Pri odpájaní zástrčky napájania zo sieťovej zásuvky
sa uistite, že ju budete držať za zástrčku a nie za
kábel.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Uistite sa, že používate iba sieťový kábel dodaný
od našej spoločnosti. Okrem toho nepoužívajte sieťový kábel z iného elektrického spotrebiča.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky na
stene tak, aby ste na ňu mohli ľahko dosiahnuť.
•
Ak sa vyskytne problém s výrobkom, musíte
odpojiť sieťovú zástrčku, aby ste úplne vypli
prívod energie. Prívod energie sa nedá úplne
vypnúť len za pomoci tlačidla napájania na výrobku.
Súvisiace s montážou
Upozornenie
Na produkt nedávajte horiace sviečky, odpudzovač
hmyzu alebo cigarety a produkt neinštalujte v blízkosti kúrenia.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar.
Požiadajte montážneho technika alebo príslušnú
spoločnosť, aby výrobok nainštalovala na stenu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť zranenie.
•
Uistite sa, že používate určený nástenný držiak.
Produkt neinštalujte na zle vetranom mieste, ako
napríklad v poličke na knihy alebo v skrinke.
Kvôli vetraniu zachovajte pri montáži vzdialenosť
aspoň 10 cm od steny.
•
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z
dôvodu vnútorného prehriatia.
Plastové vrecká použité na balenie výrobku držte
mimo dosahu detí.
•
Ak si deti dajú plastové vrecká na hlavu, mohli
by sa udusiť.
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z
dôvodu vnútorného prehriatia.
Produkt neinštalujte na miesto, ktoré je nestabilné
alebo vystavené nadmerným vibráciám, ako napríklad nestabilná alebo šikmá polička.
•
Výrobok môže spadnúť a môže to mať za následok poškodenie výrobku alebo poranenie.
•
Ak výrobok použijete na mieste vystavenom
nadmerným vibráciám, môže to mať za následok problémy s výrobkom alebo požiar.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom prachu,
vlhkosti (sauna), olejom, dymu alebo vode (dažďové kvapky) a neinštalujte ho vo vozidle.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetlu a neinštalujte ho v blízkosti
zdroja tepla, ako napríklad krb alebo kúrenie.
•
•
Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Produkt neinštalujte v ľahko dostupnej výške, kde
k nemu budú mať dosah deti.
•
Ak sa dieťa dotkne výrobku, výrobok môže
spadnúť, čo môže mať za následok poranenie.
•
Keďže predná časť je ťažšia, položte výrobok
na rovný a stabilný povrch.
Môže to skrátiť životnosť výrobku alebo spôsobiť požiar.
Upozornenie
Počas prenášania nenechajte výrobok spadnúť.
•
Môže to mať za následok problémy s výrobkom
alebo zranenie.
Keď montujete výrobok na konzolu alebo na policu, uistite sa, že predná strana výrobku nevyčnieva
z konzoly alebo z police.
•
Inak môže dôjsť k pádu výrobku, následkom
čoho môže byť zlyhanie alebo zranenie.
•
Uistite sa, že použijete skrinku alebo policu,
ktorá je vhodná pre veľkosť produktu.
Neumiestňujte výrobok čelnou stranou smerom na
podlahu.
•
Mohlo by dôjsť k poškodeniu panelu.
Keď výrobok kladiete, manipulujte s ním opatrne.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť problém
s produktom alebo zranenie.
Ak sa výrobok nachádza na mieste, kde sa značne
líšia prevádzkové podmienky, môže kvôli okolitému prostrediu dôjsť k vážnemu problému s kvalitou. V takomto prípade namontujte výrobok až
potom, ako sa o záležitosti poradíte s jedným z našich servisných technikov.
•
Miesta vystavené mikroskopickému prachu,
chemikáliám, príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, ako sú napríklad letiská alebo stanice, kde sa výrobok
sústavne dlhý čas používa atď.
Súvisiace s čistením
Ak budete používať čistiace prostriedky obsahujúce veľké množstvo alkoholu, rozpúšťadiel alebo iných silných chemikálií, môže to
mať za následok stratu farieb alebo praskanie vonkajšej strany výrobku alebo olupovanie panelu. Uistite sa, že používate iba odporúčané čistiace prostriedky.
V servisnom stredisku si môžete zakúpiť odporúčaný čistiaci prostriedok.
Pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu priamo na
diely výrobku.
•
Uistite sa, že sa voda nedostala do vnútra výrobku.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar,
zásah elektrickým prúdom alebo problém s produktom.
Upozornenie
Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na produkt.
•
Mohlo by to mať za následok stratu farieb alebo
praskanie vonkajšej strany výrobku alebo olupovanie panelu.
Pri čistení výrobku odpojte sieťový kábel a výrobok
jemne vyčistite mäkkou, suchou tkaninou.
•
Pri čistení produktu nepoužívajte chemikálie,
ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo,
odpudzovač hmyzu, vonné prostriedky, mazadlá alebo čistiaci prostriedok.
Môže to mať za následok deformácie vonkajšej
strany alebo odstránenie potlače.
Používajte mäkkú tkaninu navlhčenú v „čistiacom
prostriedku určenom výlučne na monitory“ a utrite
ňou výrobok.
•
Ak nemáte k dispozícii čistiaci prostriedok určený výlučne na monitory, zrieďte pred čiste-
Keďže vonkajšia strana výrobku sa môže ľahko
poškriabať, uistite sa, že používate správnu tkaninu
na čistenie. Čistiacu tkaninu používajte s malým
množstvom vody. Avšak ak sa tkanina znečistí cudzími časticami, môže poškriabať vonkajší povrch.
Preto pred použitím otraste z tkaniny všetky cudzie
častice.
ním výrobku čistiaci prostriedok s vodou v
pomere 1:10.
Súvisiace s používaním
Upozornenie
Keďže výrobkom prechádza vysoké napätie, výrobok sami nikdy nerozoberajte, neopravujte, ani
neupravujte.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
•
Ak výrobok potrebuje opravu, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach
alebo dym, ihneď odpojte sieťový kábel a obráťte
sa na servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade, že vám výrobok spadne alebo ak sa pokazí skrinka, vypnite napájanie a odpojte sieťový
kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ak príde búrka, odpojte sieťový kábel a za žiadnych
okolností sa nedotýkajte kábla antény, pretože je to
veľmi nebezpečné.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Produkt nepremiestňujte tak, že budete ťahať za
sieťový kábel alebo kábel antény.
•
V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.
Nezdvíhajte alebo nepremiestňujte produkt tak, že
ho budete držať len za napájací kábel alebo signálový kábel.
•
V opačnom prípade to môže z dôvodu poškodenia kábla spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problém s produktom.
Dávajte pozor, aby ste nezablokovali vetráky obrusom alebo záclonou.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z
dôvodu vnútorného prehriatia.
Nad produkt nedávajte nádobu s tekutinou, ako
napríklad vázu, črepník, nápoje, kozmetiku alebo
liečivá, prípadne kovové objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia
látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel
a obráťte sa na servisné stredisko.
Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu priamo na
diely výrobku.
•
Uistite sa, že sa voda nedostala do vnútra výrobku.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar,
zásah elektrickým prúdom alebo problém s produktom.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali alebo liezli na produkt.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť pád produktu, čo môže zapríčiniť zranenie alebo smrť.
Na hornú stranu produktu nedávajte objekty, ako
napríklad hračky alebo koláčiky.
•
Ak sa dieťa zavesí na výrobok, aby uchopilo
predmet, predmet alebo výrobok môžu spadnúť
a môže to mať za následok zranenie alebo dokonca až smrť.
Nehádžte objekty ponad produkt, prípadne do produktu nebúchajte.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade, že dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa
výrobku alebo sieťovej zástrčky a okamžite vyvetrajte.
•
Iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
•
Počas búrky s hrmením alebo blýskaním sa nedotýkajte sieťového kábla a ani kábla antény.
V blízkosti produktu nepoužívajte alebo nedávajte
horľavé spreje alebo objekty.
•
Môže to mať za následok výbuch alebo požiar.
Do produktu (vetracích prieduchov, otvorov atď.)
nevkladajte kovové objekty, ako napríklad paličky,
mince alebo sponky do vlasov, prípadne horľavé
objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo cudzia
látka, vypnite napájanie, odpojte sieťový kábel
a obráťte sa na servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť problém
s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť problém
s produktom, zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Upozornenie
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna.
•
Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, nastavte úsporný režim alebo nastavte šetrič obrazovky na režim pohyblivého obrazu.
Keď výrobok nebudete dlhší čas používať, napríklad keď odídete z domu, odpojte sieťový kábel zo
zásuvky na stene.
•
Inak môže dôjsť k nahromadeniu prachu, výsledkom čoho môže byť požiar spôsobený prehriatím alebo skratom alebo zásah elektrickým
prúdom.
Nastavte správne rozlíšenie a frekvenciu pre výrobok.
Produkt nedávajte spodnou stranou nahor alebo pri
jeho premiestňovaní nedržte len stojan.
•
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť namáhanie zraku.
Sústavné sledovanie výrobku z príliš blízkej vzdialenosti môže poškodiť zrak.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovač, ani
varič.
•
Je dôležité, aby si váš zrak trochu odpočinul (5
minút každú hodinu), keď pozeráte na obrazovku
produktu počas dlhšieho časového obdobia.
•
Môže to spôsobiť pád výrobku, v dôsledku čoho
sa výrobok môže poškodiť alebo sa môžete zraniť.
V opačnom prípade to môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Keďže panel displeja je po dlhom používaní horúci,
výrobku sa nedotýkajte.
Toto zmierni namáhanie očí.
Malé príslušenstvo držte mimo dosahu detí.
Pri nastavovaní uhla výrobku alebo výšky stojanu
si dávajte pozor.
•
Ak si zachytíte ruku alebo prst, môžete sa zraniť.
•
Ak výrobok nadmerne nahnete, výrobok môže
spadnúť, dôsledkom čoho môže byť zranenie.
Nad produkt nedávajte ťažký objekt.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť problém
s produktom alebo zranenie.
Uchovávanie správneho držania tela pri používaní tohto výrobku
Keď používate tento výrobok, uchovávajte správne držanie tela.
•
Vystrite si chrbát.
•
Udržujte vzdialenosť očí od obrazovky 45 až 50 cm. Pozerajte sa na obrazovku zhora, tvárou na prednú
stranu obrazovky.
•
Keď používate tento výrobok, uchovávajte správne držanie tela.
•
Uhol výrobku nastavte tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
•
Lakte držte v pravom uhle a ramená v rovine so zadnou stranou rúk.
•
Lakte držte v pravom uhle.
•
Päty položte rovno na zem, zatiaľ čo kolená budú zvierať uhol 90 stupňov alebo vyšší a udržujte polohu
ramena tak, že rameno bude pod srdcom.
2. Montáž výrobku
2-1. Obsah balenia
•
Rozbaľte výrobok a skontrolujte, či boli pribalené všetky nasledujúce veci.
•
Odložte obalovú škatuľu pre prípad, že budete musieť presúvať výrobok na väčšie vzdialenosti.
monitorom
Obsah
Montážna príručka
Záručný list k výrobku
Používateľská príručka
Kábel D-Sub
Napájací kábel
Čistiaca handrička
Prepojenie usporiadania káblov
Konektor stojanu
Stojan
Tkanina na čistenie sa dodáva iba pri čiernych modeloch s vysokým leskom.
2-2. Montáž stojana
Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná
strana výrobku bude smerovať nadol.
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
- Upozornenie
Výrobok nedvíhajte tak, že ho budete držať iba za stojan.
2-3. Odstránenie stojanu
Pred vybraním stojanu položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná
strana výrobku bude smerovať nadol.
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Vytiahnite stojan v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku, aby ste ho oddelili.
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby ste ho oddelili.
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete v smere šípky, ako je to zobrazené na
obrázku.
2-4. Montáž stojanu pre upevnenie na stenu
Tento výrobok ponúka stojan pre upevnenie na stenu 75 mm x 75 mm, ktorý je v súlade s parametrami VESA.
A. Upevnenie stojanu
B. Stojan (voliteľné)
1.
Vypnite výrobok a odpojte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky na stene.
2.
Na rovný povrch položte mäkkú tkaninu alebo podušku, aby ste chránili panel a výrobok položte na tkaninu tak, že predná strana výrobku bude
smerovať nadol.
3.
Oddeľte stojan.
4.
Zarovnajte drážku časti výrobku, ktorá sa pripojí k stojanu s drážkou na stojane (stolný stojan, stojan pre upevnenie na stenu alebo iný stojan)
a stojan pevne upevnite pomocou upevňovacej skrutky.
•
Ak používate skrutku, ktorá je dlhšia ako tá so štandardnými parametrami, vnútro výrobku sa môže poškodiť.
•
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú kompatibilné s technickými údajmi podľa normy VESA sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od
príslušných technických údajov.
•
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi podľa normy VESA a neskladajte ich s použitím nadmernej sily.
Môže to mať za následok poškodenie výrobku alebo zranenie spôsobené pádom výrobku.
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia.
•
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody na výrobku alebo zranenia spôsobené použitím stojanu, ktorý nie je v súlade s
určenými technickými údajmi alebo zavinené neodbornou montážou, ktorú nevykonal autorizovaný montážny technik.
•
Keď montujete výrobok s pomocou nástenného držiaka, kúpte si nástenný držiak, ktorý umožňuje aspoň 10 cm vzdialenosť od steny.
•
Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne problémy spôsobené použitím stojanu, ktorý nie je v súlade s určenými technickými údajmi.
•
Používajte nástenný držiak v súlade s medzinárodnými technickými údajmi.
2-5. Prepojenie s počítačom
Pripájacia časť sa môžu odlišovať v závislosti od modelu výrobku.
1.
Pripojte výrobok k počítaču v závislosti od video výstupu podporovaného počítačom.
•
Ak grafická karta umožňuje D-Sub (analog) output
•
2.
Pripojte [RGB IN] port výrobku k portu [D-Sub] počítača pomocou kábla D-Sub.
Pripojte jeden koniec sieťového kábla k portu POWER (NAPÁJANIE) výrobku a opačný koniec sieťového kábla pripojte k sieťovej zásuvke
na stene s napätím 220 V alebo 110 V.
(Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete výrobok zapnúť a používať ho.
2-6. Uzamknutie Kensington
Uzamknutie Kensington
Zámok Kensington Lock je zariadenie na ochranu proti krádeži, ktoré používateľom umožňuje uzamknúť výrobok tak, že ho môžu bezpečne používať
na verejných priestranstvách. Keďže tvar a používanie uzamykacieho zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu a od výrobcu, pozrite si ďalšie
informácie v príručke pre používateľa dodávanej spolu s uzamykacím zariadením. Musíte si zakúpiť ďalšie uzamykacie zariadenie.
Uzamykanie výrobku
1.
Vložte uzamykaciu súčasť uzamykacieho zariadenia do otvoru v zámku Kensington Lock výrobku a otočte ho v smere uzamykania.
2.
Pripojte kábel zámku Kensington.
3.
Pripevnite kábel zámku Kensington Lock k stolu alebo k ťažkému predmetu.
Uzamykacie zariadenie si môžete zakúpiť v obchode s elektronikou, internetovom obchode alebo v našom servisnom stredisku.
3. Používanie výrobku
3-1. Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Ak výrobok po zakúpení zapnete, na obrazovke sa objaví správa týkajúca sa nastavenia optimálneho rozlíšenia.
Vyberte jazyk a optimálne rozlíšenie.
: Pomocou týchto tlačidiel môžete vybrať jazyk.
: Ak stlačíte toto tlačidlo, správa zmizne.
•
Ak rozlíšenie nenastavíte na optimálne rozlíšenie, správa sa objaví až 3 krát.
•
Nastavenie rozlíšenia na optimálne rozlíšenie
•
Keď je počítač vypnutý, pripojte výrobok k počítaču a zapnite napájanie.
•
Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom a z roletovej ponuky vyberte položku „Vlastnosti“.
•
Na karte „Nastavenia“ nastavte rozlíšenie na optimálne rozlíšenie.
3-2. Tabuľka režimu štandardného signálu
LCD monitor má na rozdiel od CDT monitora jedno optimálne rozlíšenie pre najlepšiu vizuálnu kvalitu v závislosti od veľkosti obrazovky, kvôli
inherentným charakteristickým vlastnostiam panelu.
Preto sa vizuálna kvalita zníži, ak nenastavíte pre rozmer panelu optimálne rozlíšenie. Je to odporúčané nastavenie rozlíšenia pre optimálne rozlíšenie
výrobku.
Ak je signál z počítača jedným z nasledujúcich režimov štandardného signálu, obrazovka sa nastaví automaticky. Avšak, ak signál z počítača nie je
jedným z nasledujúcich režimov signálu, môže sa zobraziť prázdna obrazovka alebo sa môžu zapnúť len LED diódy napájania. Preto ho nakonfigurujte
nasledovne, za pomoci príručky pre používateľa grafickej karty.
P2050N
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia hodín (MHz)
Polarita (Horizontálna/
vertikálna) (H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia hodín (MHz)
Polarita (Horizontálna/
vertikálna) (H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
P2250N / P2350N
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia hodín (MHz)
Polarita (Horizontálna/
vertikálna) (H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Horizontálna frekvencia
Čas, po ktorý trvalo snímanie jedného pásmo z najkrajnejšej ľavej polohy do najkrajnejšej pravej polohy na obrazovke sa nazýva horizontálny cyklus
a ekvivalent horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa vyjadruje v kHz.
Vertikálna frekvencia
Panel musí zobrazovať rovnaký obraz na obrazovke každú desatinu sekundy, aby ľudia mohli sledovať obraz. Táto frekvencia sa nazýva vertikálna
frekvencia. Vertikálna frekvencia sa vyjadruje v Hz.
3-3. Inštalácia ovládača zariadenia
Ak inštalujete ovládač zariadenia, môžete pre výrobok nastaviť príslušné rozlíšenie a frekvenciu. Ovládač zariadenia je súčasťou disku CD-ROM,
ktorý sa dodáva spolu s výrobkom. Ak je dodaný súbor ovládača poškodený, navštívte servisné stredisko alebo webovú stránku spoločnosti Samsung
Electronics (http://www.samsung.com/) a stiahnite si ovládač.
1.
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné CD ovládača.
2.
Kliknite na položku „Ovládač pre systém Windows“.
3.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho výrobku.
4.
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
5.
Skontrolujte, či sa v nastaveniach Ovládacieho panela zobrazuje správne rozlíšenie a obnovovací kmitočet obrazovky. Viac informácií si pozrite
v dokumente o operačnom systéme Windows.
3-4. Tlačidlá na obsluhu výrobku
Tlačidlá na obsluhu výrobku
Ikona
Popis
MENU
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte Zobrazenie na obrazovke (OSD).
Toto tlačidlo sa tiež používa na opustenie OSD alebo na návrat na vyššiu úroveň ponuky OSD.
* Zámok nastavenia OSD
Táto funkcia uzamyká OSD, aby sa zachovali aktuálne nastavenia alebo aby sa inej osobe zabránilo robiť
zmeny v nastaveniach.
Zapnúť: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo MENU na 5 sekúnd, funkcia Zámok nastavenia OSD sa zapne.
Vypnutý: Ak znovu stlačíte a podržíte tlačidlo MENU na 5 sekúnd, funkcia Zámok nastavenia OSD sa
vypne.
Dokonca aj keď je funkcia Zámok nastavenia OSD zapnutá, používatelia môžu nastaviť jas a kontrast a
môžu nastaviť funkciu nastavenia priradenú [
].
Použite tieto tlačidlá na navigovanie cez ponuku alebo na nastavenie hodnoty v OSD.
Používatelia môžu nastaviť Customized Key na jednu z nasledujúcich funkcií. Ak používateľ stlačí Custom
Key [
] po jeho nastavení, vykoná sa konfigurovaná funkcia.
<MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
Funkciu Customized Key môžete nastaviť výberom „SETUP&RESET -> Customized Key“ v OSD.
Použite tieto tlačidlá na navigovanie cez ponuku alebo na nastavenie hodnoty v OSD.
Toto tlačidlo použite na výber funkcie.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO
Táto funkcia je dostupná iba v režime analog.
Ak sa zmenia nastavenia rozlíšenia v položke Vlastnosti zobrazenia, vykoná sa funkcia AUTO adjustment .
Stlačením tohto tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť výrobok.
•
Tlačidlá na pravej strane monitora sú dotykové tlačidlá.
•
Jemne sa dotknite tlačidiel pomocou prsta.
Diódy LED napájania
Táto dióda LED je zapnutá, ak výrobok pracuje normálne.
Ďalšie informácie o funkcii úspory energie nájdete pod funkcia úspory energie v časti Ďalšie informácie.
Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odporúčame vám odpojiť sieťový kábel, aby sa minimalizovala
spotreba energie.
3-5. Používanie ponuky Nastavenie obrazovky (OSD: Zobrazenie na obrazovke)
Ponuka Nastavenie obrazovky (OSD: Zobrazenie na obrazovke)Štruktúra
Hlavné ponuky
Podponuky
Brightness
PICTURE
COLOR
Contrast
Sharpness
MagicBright
Coarse
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu Transparency
Language
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Fine
SIZE & POSI- H-Position
TION
Reset
SETUP&RESET Display Time
INFORMATION
Customized Key
3-5-1.
PICTURE
Ponuka
Popis
Brightness
Ovláda jas obrazovky.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic Contrast>.
Contrast
Ovláda kontrast obrazu zobrazovaného na obrazovke.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic Contrast>.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Sharpness
Ovláda jas detailov obrazov zobrazovaných na obrazovke.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic Contrast>.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
MagicBright
Ponúka predvolené nastavenia obrazu pre rozličné používateľské prostredia, ako je úprava dokumentu, surfovanie
po internete, hranie hier, sledovanie športov alebo filmov atď.
•
<Custom>
Ak predvolené režimy obrazu nepostačujú, používatelia môžu priamo pomocou tohto režimu nakonfigurovať
<brightness> a <contrast>.
•
<Text>
Tento režim ponúka nastavenie obrazu vhodné na úpravu dokumentov.
•
<Internet>
Tento režim ponúka nastavenie obrazu vhodné na surfovanie po internete (text + obraz).
•
<Game>
Tento režim ponúka nastavenie obrazu vhodné na hranie hier obsahujúcich množstvo grafiky a ktoré vyžadujú
rýchly obnovovací kmitočet obrazovky.
•
<Sport>
Tento režim ponúka nastavenie obrazu vhodné na sledovanie športových hier obsahujúcich množstvo pohybu.
•
<Movie>
Tento režim ponúka nastavenie jasu a ostrosti podobné ako pri TV pre najlepšie zábavné prostredie (film, DVD
atď.).
•
<Dynamic Contrast>
Automaticky ovláda kontrast obrazu tak, že svetlé a tmavé obrazy sú celkovo vyvážené.
Coarse
Odstraňuje vertikálne čiary šumu (konfigurácia siete) z obrazovky.
Umiestnenie obrazovky sa po nastavení môže zmeniť. V tomto prípade pohnite obrazovkou tak, že sa obrazovka
zobrazí v strede zobrazovacieho panela s pomocou ponuky <H-Position>.
Táto funkcia je dostupná iba v režime analog.
Fine
Odstraňuje horizontálne čiary šumu (konfigurácia siete) z obrazovky.
Ak sa šum nedá úplne odstrániť pomocou funkcie <Fine>, upravte položku <Coarse> a potom znovu použite funkciu
<Fine>.
Táto funkcia je dostupná iba v režime analog.
3-5-2.
COLOR
Ponuka
Popis
MagicColor
Zobrazuje prirodzené farby jasnejšie bez zmeny kvality obrazu pomocou vlastnej technológie na zlepšenie kvality
obrazu vyvinutej spoločnosťou Samsung Electronics.
Red
•
<Off> - Vypína funkciu MagicColor.
•
<Demo> - Môžete porovnať snímky spracované funkciou MagicColor s pôvodnými snímkami.
•
<Full> - Poskytuje jasnejší obraz vrátane oblastí korešpondujúcich s farbou pokožky.
•
<Intelligent> - Zlepšuje farebnosť snímok, s výnimkou oblastí korešpondujúcich s farbou pokožky.
Môžete upraviť hodnotu červenej farby snímok podľa vašich predstáv.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Green
Môžete upraviť hodnotu zelenej farby snímok podľa vašich predstáv.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Blue
Môžete upraviť hodnotu modrej farby snímok podľa vašich predstáv.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Color Tone
Teplotu farieb môžete nastaviť podľa svojich preferencií.
•
<Cool> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na chladnejšiu farbu.
•
<Normal> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na bežnú teplotu farieb.
•
<Warm> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na teplejšiu farbu.
•
<Custom> - Vyberte túto ponuku, aby ste manuálne nastavili teplotu farieb.
Ak nemáte radi predvolené teploty farieb, manuálne môžete upraviť farby funkcie <Color Effect>.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Color Effect
Môžete zmeniť celkovú atmosféru tak, že zmeníte farby obrazov.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim <Intelligent>.
Gamma
•
<Off> - Vypína funkciu Color effect.
•
<Grayscale> - Zobrazuje snímky čiernobielo.
•
<Green> - Zobrazuje snímky v zelenej monochromatickej farbe.
•
<Aqua> - Zobrazuje snímky v akvamarínovej monochromatickej farbe.
•
<Sepia> - Zobrazuje snímky v sépiovej monochromatickej farbe.
Pomocou tejto ponuky môžete meniť intenzitu farieb stredného jasu.
(Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka MagicBright nastavená na režim <Dynamic Contrast>.)
3-5-3.
SIZE & POSITION
Ponuka
Popis
H-Position
Presúva polohu zobrazovanej oblasti na obrazovke horizontálne.
Táto funkcia je dostupná iba v režime analog.
V-Position
Presúva polohu zobrazovanej oblasti na obrazovke vertikálne.
Táto funkcia je dostupná iba v režime analog.
Image Size
3-5-4.
•
<Auto> - Obraz sa zobrazuje s pomerom strán vstupného signálu.
•
<Wide> - Obraz sa zobrazuje na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného signálu.
•
Signál, ktorý nie je v tabuľke štandardného režimu, nie je podporovaný.
•
Ak je rozlíšenie nastavené na optimálne rozlíšenie, pomer strán sa nezmení, či už je položka <Image Size>
nastavená na možnosť <Auto> alebo <Wide>.
Menu H-Position
Môžete upraviť horizontálnu polohu OSD.
Menu V-Position
Môžete upraviť vertikálnu polohu OSD.
SETUP&RESET
Ponuka
Popis
Reset
Túto funkciu použite na obnovenie vizuálnej kvality a nastavení farieb na výrobné nastavenia.
•
Menu Transparency
•
Language
<No> - <Yes>
Môžete vybrať priehľadnosť OSD.
<Off> - <On>
Vyberte jazyk pre OSD.
Vybraný jazyk sa aplikuje iba na OSD výrobku. Toto nastavenie nemá vplyv na ostatné funkcie počítača.
Off Timer On/Off
Off Timer (Vypnutie časovača) môžete zapnúť alebo vypnúť.
•
<Off> - <On>
Off Timer Setting
Automaticky vypína napájanie, keď sa dosiahne nakonfigurovaný čas.
Display Time
OSD automaticky zmizne, ak používateľ nevykoná žiadnu činnosť.
Môžete určiť čas, počas ktorého sa bude čakať, kým sa OSD skryje.
•
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Customized Key
Funkciu prispôsobeného tlačidla môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich.
•
3-5-5.
<MagicBright> - <MagicColor> - <Color Effect> - <Image Size>
INFORMATION
Ponuka
Popis
INFORMATION
Zobrazuje frekvenciu a rozlíšenie nastavené na počítači.
4. Inštalácia softvéru
4-1. Natural Color
Čo je Natural Color?
Jedným z problémov pri používateľoch používajúcich počítač je ten, že farby, ktoré na výrobku vidia, sa líšia od farieb vytlačených obrázkov alebo
farieb pôvodných snímok vstupujúcich cez skener alebo digitálny fotoaparát. Funkcia Natural Color je systém riadenia farieb vyvinutý spoločnosťou
Samsung Electronics na vyriešenie tohto problému. Tento softvér funguje iba na výrobkoch spoločnosti Samsung Electronics a umožňuje úpravu
zobrazovaných farieb výrobku a zosúlaďuje farby výrobku s farbami vytlačených obrázkov. Viac informácií nájdete v online pomocníkovi softvéru
(F1).
Inštalácia Natural Color
1.
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2.
Na úvodnej obrazovke vyberte položku Install (Inštalovať) Natural Color.
3.
Vyberte jazyk inštalácie.
4.
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
Odstránenie Natural Color
1.
Kliknite na tlačidlo [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)]/[Control Panel (Ovládací panel)] a potom dvakrát kliknite na položku
[Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)].
2.
Zo zoznamu programov vyberte položku Natural Color (Prirodzené farby) a kliknite na tlačidlo [Add/Delete (Pridať/odstrániť)].
4-2. MagicTune
Čo je MagicTune?
MagicTune je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný popis funkcií monitora a ľahko pochopiteľné
pokyny.
Používatelia môžu výrobok nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel výrobku.
Inštalácia softvéru
1.
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2.
Vyberte program nastavenia MagicTune.
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie programu
MagicTune na disku CD-ROM.
3.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Next] (Ďalej).
4.
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
•
Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•
Ikona MagicTune sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
•
Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (MagicTune™)
Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Pre MagicTune™ sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
Hardvér
•
Pamäť najmenej 32 MB.
•
Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.samsung.com/sec/consumer/learningresources/monitor/magictune/overview.html.
Odstránenie softvéru
Program MagicTune™ môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy) ].
Program MagicTune™ odstránite nasledujúcimi krokmi.
1.
Kliknite na položku [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)] a z ponuky vyberte položku [Control Panel (Ovládací panel)].
V systéme Windows XP kliknite na položku [Start (Štart)] a z ponuky vyberte možnosť [Control Panel (Ovládací panel)].
2.
Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
3.
V okne [Add/Remove (Pridať/odstrániť)] vyhľadajte a vyberte program MagicTune™ tak, aby sa zvýraznil.
4.
Kliknutím na položku [Change or Remove Programs (Zmeniť alebo odstrániť programy)] odstráňte softvér.
5.
Výberom možnosti [Yes (Áno)] spustíte odstraňovanie programu MagicTune™.
6.
Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program MagicTune™ nájdete na webovej stránke
http://www.samsung.com/sec/consumer/learningresources/monitor/magictune/overview.html.
4-3. MultiScreen
Čo je MultiScreen?
Funkcia MultiScreen umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Inštalácia softvéru
1.
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2.
Vyberte program nastavenia MultiScreen.
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie MultiScreen na disku CD-ROM.
3.
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
4.
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
•
Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•
Ikona MultiScreen sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
•
Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)
Inštalácia funkcie MultiScreen môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
Operačný systém
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Pre MultiScreen sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
Hardvér
•
Pamäť najmenej 32 MB.
•
Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)]/[Control Panel (Ovládací panel)] a potom dvakrát kliknite na položku
[Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)].
Zo zoznamu programov vyberte položku MultiScreen a kliknite na tlačidlo [Add/Delete (Pridať/odstrániť)].
5. Ťažkosti
5-1. Vlastná diagnostika monitora
•
Pomocou funkcie Vlastná diagnostika môžete skontrolovať, či výrobok pracuje správne.
•
Ak sa zobrazuje prázdna obrazovka a dióda LED napájania bliká, dokonca aj pri správnom prepojení výrobku s počítačom, vykonajte funkciu
vlastná diagnostika podľa nižšie uvedených postupov.
1.
Vypnite výrobok a počítač.
2.
Od výrobku odpojte kábel D-Sub.
3.
Zapnite výrobok.
4.
Ak produkt správne funguje, zobrazí sa správa „Check Signal Cable“.
Ak sa v takomto prípade znovu zobrazí prázdna obrazovka, uistite sa, že s počítačom a prepojením nie je žiadny problém. Výrobok pracuje
správne.
5-2. Skôr, než zavoláte do servisu
Skôr, ako zavoláte popredajný servis, skontrolujte nasledujúce veci. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Samsung
Electronics.
Zobrazuje sa prázdna obrazovka / Nemôžem zapnúť výrobok.
Je napájací kábel správne pripojený?
Skontrolujte stav pripojenia sieťového kábla.
Zobrazila sa na obrazovke správa „Check Signal Cable“?
Skontrolujte kábel spájajúci počítač s výrobkom.
Ak sa správa objaví na obrazovke dokonca aj po správnom pripojení
kábla, skontrolujte znovu vstupný signál tak, že stlačíte tlačidlo
na výrobku.
Zobrazuje sa na obrazovke správa „Not Optimum Mode“?
Toto sa vyskytne vtedy, keď signál z grafickej karty prekročí maximálne
rozlíšenie alebo maximálnu frekvenciu výrobku.
V takomto prípade nastavte príslušné rozlíšenie a frekvenciu pre výrobok.
Zobrazuje sa prázdna obrazovka a bliká dióda LED napájania v 1 se- Toto sa vyskytne vtedy, keď je spustená funkcia šetrenie energiou.
kundových intervaloch?
Ak kliknete myšou alebo stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, obrazovka sa
zapne.
Nezobrazuje sa ponuka nastavenia na obrazovke (OSD).
Nezrušili ste nastavenie obrazovky?
Skontrolujte, či j funkcia <Nastavenie uzamknutia OSD> nastavená na
možnosť vypnuté.
Farba je čudná / Obraz sa zobrazuje čiernobielo.
Zobrazuje sa celá obrazovka v rovnakej farbe, ako pri pozeraní sa na Skontrolujte pripojenie kábla k počítaču.
obrazovku cez celofánovú fóliu?
Znovu úplne zasuňte grafickú kartu do počítača.
Skontrolujte, či je položka <Color Effect> nastavená na možnosť
<Off>.
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
Zobrazovaná oblasť sa náhle pohne k okraju alebo do stredu.
Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?
Stlačte tlačidlo [AUTO], aby ste spustili funkciu automatického nastavovania.
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
Obrazy nie sú zaostrené.
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
Farba sa zobrazuje 16 bitoch (16 farieb). Farba sa zmenili potom, čo sa vymenila grafická karta.
Nainštalovali ste ovládač zariadenia pre výrobok?
Windows ME/XP/2000 : Opätovne nastavte farbu vybratím položiek
Ovládací panel Æ Obrazovka Æ Nastavenie.
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Farbu znova nakonfigurujte v súlade s novým ovládačom grafickej karty.
Keď pripojím monitor, zobrazí sa správa „Neznámy monitor, bol nájdený monitor Plug&Play (VESA DDC)“.
Nainštalovali ste ovládač zariadenia pre výrobok?
Nainštalujte ovládač zariadenia podľa popisu inštalácia ovládača.
Skontrolujte, či sú všetky funkcie Plug&Play (VESA DDC) podporo- Nainštalujte ovládač zariadenia podľa popisu inštalácia ovládača.
vané, podľa príručky pre používateľa grafickej karty.
Keď sa pozerám na vonkajšie okraje výrobku, objavujú sa na ňom malé cudzie častice.
Keďže tento výrobok je navrhnutý tak, že farba má mäkký vzhľad vďaka pokrytiu čiernych okrajov priesvitným materiálom, môžete vidieť takéto
veci. Toto nie je chyba výrobku.
Pri zvádzaní počítača počuť zvuk „píp, píp“.
Ak pri zavádzaní počítača počuť zvuk pípnutia 3 alebo viac krát, požiadajte o opravu počítača.
5-3. FAQ
Najčastejšie otázky!
Skúste nasledujúce!
Ako môžem zmeniť frekvenciu video signálu?
Musíte zmeniť frekvenciu na grafickej karte.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača alebo grafickej karty.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows XP: Rozlíšenie zmeňte vybratím položiek Ovládací panel Æ
Vzhľad a nastavenia Æ Obrazovka Æ Nastavenie.
Windows ME/2000: Rozlíšenie zmeňte vybratím položiek Ovládací
panel Æ Obrazovka Æ Nastavenie.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača alebo grafickej karty.)
Ako môžem používať funkciu úspory energie?
Windows XP: Vykonajte konfiguráciu vybratím položiek Ovládací panel Æ Vzhľad a nastavenia Æ Obrazovka Æ Nastavenie šetriča obrazovky,
prípadne ho nakonfigurujte v nastavení systému BIOS v počítači.
Windows ME/2000: Vykonajte konfiguráciu vybratím položiek Ovládací panel Æ Obrazovka Æ Nastavenie šetriča obrazovky, prípadne ho
nakonfigurujte v nastavení systému BIOS v počítači.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke systému Windows
pre počítač.
6. Viac informácií
6-1. Špecifikácie
Názov modelu
P2050N
P2250N
P2350N
LCD panel
Veľkosť obrazovky
20 palcov (50 cm)
21,5 palca (54 cm)
23 palca (58 cm)
Oblasť zobrazenia
442,8 mm (H) X 249,075 mm (V) 476,64 mm (H) X 268,11 mm (V) 509,73 mm (H) X 286,74 mm (V)
Odstup pixlov
0,2768 mm (H) X 0,2768 mm (V) 0,248 mm (H) X 0,248 mm (V)
synchronizácia
0,2655 mm (H) X 0,2655 mm (V)
Horizontálna frekven- 30~81 kHz
cia
Vertikálna frekvencia
Farba
56~60 Hz
16,7 M
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1600 X 900 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
Maximálne rozlíšenie
1600 X 900 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
1920 X 1080 @ 60 Hz (RB)
RGB analógové
0,7 Vp-p ± 5 %
Vstupný signál s namontovaným
ukončovacím prvkom.
Oddelený typ H/V synchronizácie, funkcia Composite, SOG
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)
Maximálne vzorkovanie
164 MHz
Sieťové napätie
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Počítačové rozhranie
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Rozmery (šírka x výška x hĺbka) / 486,6 x 308,3 x 65 mm (Bez sto- 518,2 x 327,7 x 66 mm (Bez sto- 555,8 x 347,0 x 63,8 mm (Bez
hmotnosť
jana)
jana)
stojana)
486,6 x 377,3 x 189,4 mm / 4,3 kg 518,2 x 396,7 x 189,4 mm / 4,3 kg 555,8 x 416,2 x 189,4mm / 5 kg
(so stojanom)
(so stojanom)
(so stojanom)
Pokyny pre Obsluha
životné
prostredie
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Uloženie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie
Sklon stojana
-2˚ ~ 21˚
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Toto zariadenie bolo zaregistrované podľa normy EMI pre používanie v domácnostiach (trieda B). Môže sa používať vo všetkých oblastiach. (Vybavenie triedy B vyžaduje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
6-2. Funkcia šetrenie energiou
Tento výrobok ponúka funkciu šetrenia energiou, ktorá automaticky vypína obrazovku, keď sa výrobok nepoužíva po vopred určené časové obdobie,
aby sa znížila spotreba energie. Ak výrobok vstúpi do režimu šetrenia energie, dióda LED napájania zmení farbu, čím označuje, že výrobok je v
režime šetrenia energiou. Keď je výrobok v režime šetrenia energiou, napájanie sa nevypne a obrazovku môžete znova zapnúť stlačením ľubovoľného
tlačidla alebo kliknutím myši. Avšak funkcia šetrenie energiou funguje iba vtedy, keď je výrobok pripojený k počítaču, ktorý umožňuje funkciu
šetrenia energiou.
Funkcia šetrenie energiou
Normálna prevádzka
Režim úspory energie
Napájanie vypnuté (tlačidlo napájania)
Diódy LED napájania
Zapnúť
Bliká
Vypnutý
Príkon
P2050N : 34 wattov
Menej ako 1 watt
Menej ako 1 watt
P2250N : 38 wattov
P2350N : 40 wattov
Ak nemáte žiadny vypínač energie, spotreba energie je „0“ iba vtedy, keď odpojíte sieťový kábel.
Tento výrobok spĺňa technické údaje normy ENERGY STAR®.
6-3. Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)
•
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
Europe
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/ http://www.samsung.com/nl
Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
Europe
SWEDEN
075 - SAMSUNG (726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
6-4. Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Obsah
5. Ťažkosti
1. Dôležité bezpečnostné upozornenia
5-1. Vlastná diagnostika monitora
1-1. Skôr než začnete
5-2. Skôr, než zavoláte do servisu
1-2. Starostlivosť a údržba
5-3. FAQ
1-3. Bezpečnostné opatrenia
6. Viac informácií
2. Montáž výrobku
6-1. Špecifikácie
2-1. Obsah balenia
6-2. Funkcia šetrenie energiou
2-2. Montáž stojana
6-3. Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový
Samsung)
2-3. Odstránenie stojanu
2-4. Inštalácia stojana pre držiak na stenu
2-5. Prepojenie s počítačom
2-6. Uzamknutie Kensington
3. Používanie produktu
3-1. Nastavenie optimálneho rozlíšenia
3-2. Tabuľka režimu štandardného signálu
3-3. Inštalácia ovládača zariadenia
3-4. Tlačidlá na obsluhu výrobku
3-5. Používanie ponuky Nastavenie obrazovky (OSD: Zobrazenie na obrazovke)
4. Inštalácia softvéru
4-1. NaturalColor
4-2. MagicTune
4-3. MultiScreen
6-4. Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
Download PDF

advertising