Samsung | S27A850T | Samsung WQHD Business Monitor 27'' für maximale Produktivität Užívateľská príručka

Používateľská
príručka
SyncMaster
S27A850T
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00082B-03
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2011 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
SAMSUNG a logá SyncMaster sú registrované obchodné značky spoločnosti Samsung Electronics.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.
z
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
†
(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
†
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
z
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Pred použitím výrobku
2
Pred použitím výrobku
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
3
Pred použitím výrobku
Čistenie
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.
z
Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!
z
Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
4
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
z
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 83). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
5
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.
z
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
z
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
z
Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.
z
Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
6
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
z
Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.
z
!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
z
Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.
z
Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).
z
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
z
Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.
z
V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
z
Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.
z
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
z
Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.
z
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
z
Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.
z
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu
jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo
vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže
závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
z
Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 83).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
z
Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 83).
Pred premiestňovaním výrobku nezabudnite vypnúť vypínač a odpojiť všetky
káble pripojené k výrobku, vrátane napájacieho kábla a kábla antény.
!
z
V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 83).
!
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
z
Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 83).
z
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.
z
Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
Počas výskytu bleskov alebo búrky odpojte napájací kábel a nedotýkajte sa kábla
antény.
z
!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
z
V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS
z
Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
z
Počas výskytu bleskov alebo búrky sa nedotýkajte napájacieho kábla ani
kábla antény.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.
z
V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!
z
Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).
z
Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 83).
z
Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.
z
Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 83).
z
Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
z
!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
z
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
z
Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
z
Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
z
Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
z
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!
z
Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
z
V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!
z
Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
z
Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
z
Narovnajte chrbát.
z
Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
z
Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
z
Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
z
Lakte majú byť približne v pravom uhle.
z
Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
13
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
2
Ochrana autorských práv
3
3
Ikony použité v tomto návode
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
4
Čistenie
4
5
5
Čistenie
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
6
Bezpečnostné zásady
6
7
9
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
13
Správna poloha na používanie produktu
19
Kontrola obsahu
19
20
Vybalenie
Kontrola komponentov
21
Diely
21
23
Predné tlačidlá
Zadná strana
24
Inštalácia
24
25
25
26
27
Upevnenie stojana
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie obrazovky monitora
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
Zámka proti odcudzeniu
28
"MagicRotation Auto"
29
Pred pripojením
29
Kontrolné body pred pripojením
Obsah
14
Obsah
NASTAVENIE OBRAZOVKY
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
30
Pripojenie a používanie počítača
30
32
33
34
Pripojenie k počítaču
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Zmena rozlíšenia pomocou počítača
37
Pripojenie slúchadiel
38
Pripojenie výrobku k počítaču v režime
USB HUB
38
38
Pripojenie počítača k produktu
Používanie výrobku v režime USB HUB
39
Pripojenie napájania
40
MAGIC
40
41
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Color
42
Brightness
42
Nastavenie položky Brightness
43
Contrast
43
Konfigurácia položky Contrast
44
Sharpness
44
Konfigurácia položky Sharpness
45
Response Time
45
Konfigurácie položky Response Time
46
HDMI Black Level
46
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
47
Red
47
Konfigurácia položky Red
48
Green
48
Konfigurácia položky Green
49
Blue
49
Konfigurácia položky Blue
Obsah
15
Obsah
ZMENA VEĽKOSTI ALEBO
POLOHY OBRAZOVKY
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
50
Color Tone
50
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
51
Gamma
51
Konfigurácia položky Gamma
52
Size
52
Zmena položky Image Size
53
H-Position a V-Position
53
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
54
Menu H-Position & Menu V-Position
54
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
55
ECO
55
57
60
61
Eco Motion Sensor
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
63
Menu Transparency
63
Zmena položky Menu Transparency
64
Language
64
Zmena položky Language
65
PC/AV Mode
65
Konfigurácia položky PC/AV Mode
66
Auto Source
66
Konfigurácia položky Auto Source
67
Display Time
67
Konfigurácia položky Display Time
68
Key Repeat Time
68
Konfigurácia položky Key Repeat Time
Obsah
16
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRÍLOHA
69
Customized Key
69
Konfigurácia funkcie Customized Key
70
Off Timer On/Off
70
Konfigurácia položky Off Timer On/Off
71
Off Timer Setting
71
Konfigurácia položky Off Timer Setting
72
Reset
72
Vynulovanie nastavení (položka Reset)
73
INFORMATION
73
Zobrazenie položky INFORMATION
73
Konfigurácia funkcie Brightness na
úvodnej obrazovke
74
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
74
74
74
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
77
Otázky a odpovede
79
Všeobecné
80
Šetrič energie
81
Tabuľka štandardných signálových
režimov
83
Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA
CELOM SVETE
88
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
89
Terminológia
Obsah
17
Obsah
INDEX
Obsah
18
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Vybalenie
1
Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.
2
Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.
3
Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.
4
z
Vzhľad skutočných komponentov sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
z
Obrázok je len pre porovnanie.
Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní
produktu.
1 Prípravy
19
1
Prípravy
1.1.2 Kontrola komponentov
z
Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
z
Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
Používateľská príručka
(Nie je dostupný na všetkých
miestach)
Napájací kábel
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Kábel USB
Kábel DVI typu dual-link
Kábel DP (možnosť)
Podstavec stojana
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
Samostatne predávané položky
Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
Kábel HDMI-DVI
Kábel HDMI
1 Prípravy
20
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Ikony
Popis
z
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.
z
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach.
Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [
]
na päť sekúnd.
Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo
ponuky [
] na viac ako päť sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,
z
funkcie Brightness a Contrast je možné upravovať a údaje v časti
INFORMATION je možné prehliadať.
z
Funkciu Customized Key možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Funkcia Customized Key, ktorá bola nastavená pred uzamknutím
ovládania OSD, je k dispozícii, aj keď je ovládanie OSD zamknuté.)
1 Prípravy
21
1
Prípravy
Ikony
Popis
Nakonfigurujte funkciu Customized Key a stlačte tlačidlo [
sa nasledujúce možnosti.
z
]. Povolia
MAGIC - Image Size
Ak chcete nakonfigurovať funkciu Customized Key, prejdite na
položku SETUP&RESET
Customized Key a vyberte želaný režim.
Upravte jas obrazovky.
Volume môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [DP IN] alebo
[HDMI IN].
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (Digital/DisplayPort/HDMI). Ak výrobok zapnete
alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom
rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty
položky v ponuke OSD.
Tlačidlo [
] priamo otvorí ponuku ECO. Nemusíte prechádzať
položkami SETUP&RESET - ECO.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Kontrolka napájania
Keď výrobok pracuje normálne, indikátor napájania bude rozsvietený.
z
Pozrite si časť „9.2 Šetrič energie“, kde nájdete podrobnosti o
funkcii úspory energie.
z
Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, na zníženie spotreby
energie je najvhodnejšie odpojiť napájací kábel.
1 Prípravy
22
1
Prípravy
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
Porty
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP
Pripojí sa k PC prostredníctvom kábla DVI.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Pripojte k zariadeniu USB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB.
Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.
1 Prípravy
23
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie stojana
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Do stojana v smere šípky vložte
podstavec stojana.
Upevňovací kolík nevyberajte,
kým nedokončíte montáž
stojana.
Pevne dotiahnite skrutku na
spodnej strane podstavca.
Po namontovaní stojana
umiestnite produkt do vztýčenej
polohy.
Teraz môžete vybrať upevňovací
kolík a nastaviť stojan.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len
za stojan.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
z
Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.
z
Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
z
Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.
1.3.3 Otáčanie obrazovky monitora
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.
z
Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.
z
Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad
a poškodiť sa.
z
Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
1.3.4 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
Pred inštaláciou
Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Odskrutkujte skrutku zo zadnej
strany zariadenia.
Zdvihnite a demontujte stojan.
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
2
1
A
3
4
B
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
B Konzola (predáva sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka
na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
Poznámky
z
Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
z
Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
z
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily.
Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
z
Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
z
Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
z
Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
1.3.5 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k
ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2
3
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti
odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.
z
Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
z
Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
z
Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
27
1
1.4
Prípravy
"MagicRotation Auto"
Funkcia "MagicRotation Auto" rozpozná otočenie monitorov vybavených snímačom otočenia a príslušne
otočí obrazovku systému Windows.
[Inštalácia softvéru]
1
2
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Po inštalácii sa ponuka na obrazovke (OSD) zobrazí v jazyku operačného systému.
(Je to v súlade so základnými zásadami systému Windows.)
[Upozornenie]
1
2
Kompatibilné len so systémom Windows 7 (32-bitová alebo 64-bitová verzia)
Kompatibilné s grafickou kartou, ktorá vyhovuje normám DDC/CI a MS API
V prípade grafickej karty, ktorá nevyhovuje vyššie uvedeným normám, funkcia "MagicRotation Auto"
nemusí byť dostupná.
3
4
Na zabezpečenie optimálnej funkcie aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
Počas inštalácie je k dispozícii štrnásť jazykov.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Ak je orientácia nastavená v ponuke Rozlíšenie obrazovky v systéme Windows 7 do iného režimu
ako „Na šírku“, funkcia "MagicRotation Auto" nemusí správne pracovať.
6
Ponuka OSD sa zobrazí, aj keď je monitor otočený. Pri otočení monitora sa v závislosti od grafickej
karty môže zobraziť proces zmeny konfigurácie obrazovky alebo grafický motív obrazovky. Tento
proces vykonáva operačný systém Windows and nijako nesúvisí s výrobkom.
7
Ak nechcete, aby sa obrazovka automaticky otáčala pri otočení monitora, súčasným stlačením
klávesov Windows a L uzamknite operačný systém Windows. Ak operačný systém nemožno
uzamknúť, je to spôsobené obmedzeniami rozhrania API systému Windows a nijako to nesúvisí s
výrobkom.
1 Prípravy
28
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením
z
Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
z
Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
z
Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
29
2
2.2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
2.2.1 Pripojenie k počítaču
z
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla DVI typu dual-link (digitálny typ)
DVI IN
1
2
Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.5 Pripojenie napájania“.)
3
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Digital1 alebo Digital2.
z
Zvuk nie je k dispozícii, ak sú PC a zariadenie prepojené portom [DVI].
z
Informácie o zapnutí zvuku nájdete v „2.3 Pripojenie slúchadiel“.
Pripojenie pomocou kábla DP
DP IN
1
2
Kábel DP pripojte k portu [DP IN] na zadnej strane zariadenia a portu DP na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.5 Pripojenie napájania“.)
3
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť DisplayPort.
Ak je podporovaný zvuk, položku Volume možno upraviť pomocou tlačidiel [
] na prednej strane
výrobku.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
30
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN
1
2
Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.5 Pripojenie napájania“.)
3
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
31
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.2 Inštalácia ovládača
z
Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.
z
Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
z
Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://
www.samsung.com) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
32
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Vyberte jazyk a zmeňte rozlíšenie na optimálnu hodnotu.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
2560 x 1440 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
(QJOLVK
/DQJXDJH
1
2
Stlačením tlačidla [
(QWHU
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [
].
].
z
Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
z
Optimálne rozlíšenie (2560 x 1440) možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
z
Optimálne rozlíšenie (2560 x 1440) je podporované len prostredníctvom káblov DVI a DP typu
dual-link.
z
V režime HDMI je maximálne rozlíšenie (1920 x 1080).
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
33
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača
z
Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom
paneli vášho počítača.
z
Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
34
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista
Prejdite na položky Ovládací panel
Prispôsobenie
Obrazovka - nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
35
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte rozlíšenie.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
36
2
2.3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie slúchadiel
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [
] na
výrobku.
Slúchadlá budú fungovať správne len v prípade, ak je produkt pripojený k PC cez rozhranie HDMI, alebo
DP.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
37
2
2.4
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB
2.4.1 Pripojenie počítača k produktu
Po pripojení k počítaču pomocou kábla USB môže výrobok pracovať ako rozbočovač (HUB). Zdrojové
zariadenie môžete pripojiť priamo k výrobku a ovládať ho z výrobku bez potreby pripojenia zariadenia k
počítaču.
Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB (USB HUB), pripojte ho k počítaču pomocou kábla
USB.
Pripojte kábel USB ku konektoru [
] na zadnej strane výrobku a ku konektoru USB [
] na počítači.
2.4.2 Používanie výrobku v režime USB HUB
Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové
zariadenia.
Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený
počet dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku sa
zlepší efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku konektorom
USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.
Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí
neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.
Externý pevný disk (HDD) na ukladanie údajov vyžaduje externé napájanie. Je potrebné ho pripojiť k
napájaciemu zdroju.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
38
2
2.5
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie napájania
Napájací adaptér vložte do drážky prepínačom smerom
nahor.
- Zatlačte adaptér až kým nezačujete „kliknutie“.
Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru.
Potom napájací adaptér pripojte k produktu.
Napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke.
- Odstránenie sieťového adaptéra DC
Ak chcete odstrániť sieťový adaptér DC, zdvihnite ho zdola
smerom von ako je ukázané na obrázku.
Pri používaní adaptéra bez jeho pripevnenia k monitoru sa môže konektor adaptéra ľahko odpojiť alebo
sa môže zlomiť kábel. Uistite sa, že ste bezečne pripevnili adaptér do drážky.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
39
3
3.1
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas alebo farebný tón.
MAGIC
Táto funkcia optimalizuje jas a farby v závislosti od spôsobu používania zariadenia.
3.1.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
z
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Eco Light Sensor alebo Eco Saving nastavená na
možnosť On.
SAMSUNG
Konfigurácia položky MAGIC
Bright
1
2
3
4
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MAGIC a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
: Custom
Standard
Game
:
Cinema
Dynamic Contrast
z
Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
z
Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
z
Game: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi
a dynamickými pohybmi.
z
Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.
z
Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
40
3
Nastavenie obrazovky
3.1.2
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Color predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula
spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
SAMSUNG
Konfigurácia položkyMAGIC
Color
1
2
3
4
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MAGIC a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] na výrobku.
] na výrobku.
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGICColor a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
: Off
Demo
Full
Intelligent
MAGIC Color
z
SAMSUNG
Off: Vypne funkciu MAGIC
Color.
z
SAMSUNG
Demo: Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom MAGIC
Color.
z
Full: Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v
obraze.
z
5
6
Intelligent: Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
41
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
z
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Eco Light Sensor alebo Eco Saving nastavená na
možnosť On.
3.2.1 Nastavenie položky Brightness
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
99
Contrast
74
Sharpness
60
Response Time
Fastest
HDMI Black Level
4
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
42
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
z
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
3.3.1 Konfigurácia položky Contrast
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
99
Contrast
74
Sharpness
60
Response Time
Fastest
HDMI Black Level
4
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
43
3
3.4
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
z
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
3.4.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
MAGIC
೛
Brightness
99
Contrast 74
Sharpness
60
Response Time
Fastest
HDMI Black Level
4
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
].
3 Nastavenie obrazovky
44
3
3.5
Nastavenie obrazovky
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
z
Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Normal alebo
Faster.
z
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozrite si
informácie o skutočnom výrobku.
3.5.1 Konfigurácie položky Response Time
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Response Time a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
೛
MAGIC
Brightness
99
Contrast
74
Sharpness
60
Response Time
Normal
Faster
Fastest
HDMI Black Level
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
45
3
3.6
Nastavenie obrazovky
HDMI Black Level
Konfiguráciou položky HDMI Black Level upravte kvalitu obrazu.
Dostupné len v režime HDMI.
3.6.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI Black Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
4
5
Stlačením tlačidla [
MAGIC
೛
Brightness
99
Contrast 74
Sharpness
60
Response Time
Normal
HDMI Black Level
Normal
Low
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
46
4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.1.1 Konfigurácia položky Red
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4
Red
4.1
Mode1
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
50
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
47
4
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.2.1 Konfigurácia položky Green
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4
Red
4.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Mode1
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
50
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
48
4
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
4
Red
4.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Mode1
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
50
].
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
49
4
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
4
5
Red
4.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
z
Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
z
Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
z
Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
z
Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
z
Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
z
Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
50
4
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
4.5.1 Konfigurácia položky Gamma
1
2
3
Na výrobku stlačte tlačidlo [
].
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Stlačením tlačidla [
50
4
5
Red
4.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Mode1
Mode2
Mode3
50
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
51
5
5.1
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
5.1.1 Zmena položky Image Size
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
Image Size
H-Position
Auto
Wide
V-Position
Menu H - Position
50
Menu V - Position 3
z
Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
z
Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
SIZE&POSITION
Image Size
H-Position
4:3
16 : 9
Screen Fit
V-Position
Menu H - Position
50
Menu V - Position
3
z
4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
z
16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
z
Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
4
5
z
Pri pripájaní k digitálnemu výstupnému zariadeniu pomocou kábla DVI/DP/HDMI
(vyberte možnosť AV v položke PC/AV Mode)
z
Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p, 1080i alebo 1080p.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
52
5
5.2
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
Vyššie uvedené možnosti sú povolené len vtedy, keď je položka Image Size nastavená na možnosť
Screen Fit.
5.2.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
[
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
4
Image Size
Screen Fit
H-Position
V-Position
Menu H - Position
Menu V - Position
Stlačením tlačidla [
Image Size
Screen Fit
50
H-Position
50
50
V-Position
50
50
Menu H - Position
50
50
Menu V - Position
50
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
53
5
5.3
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun obrazovky ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun obrazovky ponuky nahor alebo nadol.
5.3.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a stlačte
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
SIZE&POSITION
Image Size
Auto
Image Size
Auto
H-Position
50
H-Position
50
V-Position
50
V-Position
50
50
Menu H - Position
50
50
Menu V - Position
50
Menu H - Position
Menu V - Position
4
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
54
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
ECO
Možnosti Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor a Eco Saving sú zobrazené na rovnakej stránke
ponuky, aby ste mohli pohodlne konfigurovať všetky nastavenia úspory energie.
6.1.1
Eco Motion Sensor
Funkcia Eco Motion Sensor sa aktivuje, aby šetrila energiu, keď nebol rozpoznaný žiaden pohyb v rámci
špecifikovanej oblasti po nastavený časový interval.
Eco Motion Sensor nie je k dispozícii, keď sa monitor používa v režime na výšku.
Konfigurácia funkcie Eco Motion Sensor
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa posuňte na položku Eco Motion Sensor a stlačte tlačidlo [
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
೛Backlight
Eco Light Sensor
೛Sensitivity
Off
5 Min
10 Min
20 Min
30 Min
1h
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
Táto možnosť je deaktivovaná, ak je produkt pripojený k PC, ktorý je v režime úspory energie.
z
Off: Deaktivujte funkciu Eco Motion Sensor.
z
5 Min: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania
nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 5 minút.
z
10 Min: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania
nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 10 minút.
z
20 Min: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania
nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 20 minút.
z
30 Min: Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania
nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 30 minút.
z
1 h : Automaticky vypne napájanie, ak senzor v špecifikovanom rozsahu rozpoznávania
nezaznamená žiaden pohyb objektu ani osoby po dobu 1 hodiny.
6 Nastavenie a vynulovanie
55
6
Nastavenie a vynulovanie
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Konfigurácia funkcie Backlight
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Backlight a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Eco Light Sensor
Off
Dimming
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
Off: Vypnite obrazovku a aktivujte režim DPMS. Ak je zvolená možnosť Off, bude trvať niekoľko
z
sekúnd, kým monitor rozpozná pohyb a zapne sa z vypnutého stavu.
Dimming: Znížte jas obrazovky (stále zapnutá).
z
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
z
Výkon položky Eco Motion Sensor sa maximalizoval na konkrétnu vzdialenosť používateľa (1 m) a
uhol (40 stupňov).
z
Ak sa nepohybujete, snímač vás možno nezaznamená.
z
Ak sa vám zdá, že správa o vstupe do režimu sa objavuje príliš často, zvýšte nastavenie času
funkcie Eco Motion Sensor alebo položku Eco Icon Display nastavte na možnosť Off.
z
V blízkosti produktu nepoužívajte vysielacie zariadenia, ako sú napríklad vysielačky, pretože by
mohli spôsobiť poruchu produktu.
6 Nastavenie a vynulovanie
56
6
Nastavenie a vynulovanie
6.1.2
Eco Light Sensor
Funkcia Eco Saving optimalizuje podmienky sledovania a prispieva k úspore energie prispôsobovaním
jasu obrazovky v závislosti od okolitého osvetlenia.
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
z
Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia Eco Saving.
Konfigurácia funkcie Eco Light Sensor
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa posuňte na položku Eco Light Sensor a stlačte tlačidlo [
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Off
Eco Light Sensor
Off
On
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off
5
6
z
Off: Deaktivujte funkciu Eco Light Sensor.
z
On: Automaticky nastaví jas podľa intenzity okolitého svetla.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
57
6
Nastavenie a vynulovanie
Konfigurácia funkcie Sensitivity
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sensitivity a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Off
Eco Light Sensor
On
▶Sensitivity
High
Medium
Low
೛Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
z
High: Vysoká citlivosť, ktorá maximalizuje meniacu sa úroveň jasu obrazovky v závislosti od
intenzity okolitého osvetlenia.
z
Medium: Stredná citlivosť, ktorá nastaví meniacu sa hladinu jasu obrazovky. Volí sa spomedzi
možností High a Low v závislosti od intenzity okolitého osvetlenia.
z
Low: Nízka citlivosť, ktorá minimalizuje meniacu sa úroveň jasu obrazovky v závislosti od
intenzity okolitého osvetlenia.
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
58
6
Nastavenie a vynulovanie
Nastavenie položky Brightness Level
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Off
Eco Light Sensor
On
೛Sensitivity
High
೛Brightness Level
Brighter
Current
Dimmer
Off
Eco Saving
Eco Icon Display
5
6
z
Brighter: Zvýšte aktuálny jas obrazovky.
z
Current: Zachovajte aktuálny jas obrazovky.
z
Dimming: Znížte aktuálny jas obrazovky.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
59
6
Nastavenie a vynulovanie
6.1.3
Eco Saving
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
z
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
z
Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia Eco Light Sensor.
Konfigurácia položky Eco Saving
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Saving a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Dimming
Eco Light Sensor
Off
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
ଥࢿ
Off
75%
50%
5
6
z
75 %: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.
z
50%: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
z
Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
60
6
Nastavenie a vynulovanie
6.1.4
Eco Icon Display
Konfigurácia funkcie Eco Icon Display
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku ECO a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa posuňte na položku Eco Icon Display a stlačte tlačidlo [
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
ECO
Eco Motion Sensor
5 Min
೛Backlight
Dimming
Eco Light Sensor
Off
೛Sensitivity
೛Brightness Level
Eco Saving
Off
ଥࢿ
On
Eco Icon Display
5
6
z
Off: Vypnite funkciu zobrazenia ikony Eko.
z
On: Zobrazenie prevádzkového stavu snímača Eko vo forme kontextového sprievodcu.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Eco Motion Sensor Activated
Eco Motion Sensor Activated
sec
v
Ak je Backlight nastavené na Off
z
sec
Dimming
Ak je Backlight nastavené na voľbu Dimming
Ak monitor ponecháte v nečinnosti určitú dobu, na ktorú ste nastavili časovač vypnutia a keď
povolíte položku Eco Motion Sensor, položka Eco Motion Sensor sa zapne a monitor prepne
do režimu úspory energie.
z
10-sekundový odpočítavací časovač sa spustí spolu s vyššie uvedeným obrázkom pred
aktiváciou režimu úspory energie a bude zobrazovať prevádzkový stav funkcie Eco Motion
Sensor.
Eco Light Sensor Activated
Eco Light Sensor Activated
6 Nastavenie a vynulovanie
61
6
Nastavenie a vynulovanie
z
Ak sa jas obrazovky nastavuje podľa intenzity okolitého osvetlenia, keď je funkcia Eco Light
Sensor aktívna, zobrazí sa vyššie uvedené kontextové okno znázorňujúce úpravu jasu
obrazovky.
z
Ak sa jas obrazovky zvýši spolu s rozjasňovaním okolitého svetla, úroveň na posuvníku jasu sa
zvýši a zobrazí sa obrázok slnka. Ak sa jas obrazovky zníži, hladina na posuvníku jasu sa zníži a
zobrazí sa obrázok mesiaca. Posuvník jasu sa bude zobrazovať 3 sekundy po aktivácii snímača.
You've saved
* tree(s).
z
Keď energetický strom dorastie na plnú veľkosť, kým je položka Eco Icon Display nastavená
na možnosť On, zobrazí sa uvedené kontextové okno.
Ak sa zobrazí vyššie uvedený obrázok, znamená to, že položka Eco Icon Display je
nastavená na možnosť On. Zmeňte toto nastavenie na možnosť Off, ak nechcete aby sa
zobrazovalo kontextové okno.
z
Množstvo energie ušetrenej funkciami Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor a Eco Saving
sa bude akumulovať a priebeh je možné sledovať na rastúcom energetickom strome.
Energetický strom rastie s postupným akumulovaním energetických úspor monitora. Na rast
stromu budú vplývať aj ďalšie funkcie, ktoré sa vzťahujú na spotrebu energie - napr. funkcia
regulácie jasu.
z
Množstvo akumulovaných energetických úspor dosiahnutých vďaka funkciám úspory energie,
ako napríklad Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor a Eco Saving sa vypočíta a bude
uvádzať ako množstvo oxidu uhličitého.
z
Energetický strom v plnej veľkosti sa zobrazí v okamihu, keď množstvo energetických úspor
dosiahne také množstvo oxidu uhličitého, aké jeden strom absorbuje za rok. Toto poukazuje na
skutočnosť, že úspora energie v podstate zodpovedá vysadeniu jedného stromu. Sledovanie
postupného rastu stromu vám umožní poľahky porozumieť akumulácii energetických úspor v
čase a ich dopadom.
6 Nastavenie a vynulovanie
62
6
Nastavenie a vynulovanie
z
Priebeh rastu stromu bude reprezentovať 10 rôznych obrázkov (fáz). Keď narastie jeden celý
strom, obnoví sa prvý obrázok a počet stromov sa bude naďalej akumulovať. Počet
energetických stromov sa bude zaokrúhľovať na jedno desatinné číslo.
6.2
Menu Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:
6.2.1 Zmena položky Menu Transparency
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Menu Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
ECO
Menu Transparency
Language
೛
Off
On
3&
೛
PC/AV Mode
Auto Source
Auto
Display Time
20 sec
Key Repeat Time
Acceleration
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
63
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
Language
Nastavte jazyk ponuky.
z
Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
z
Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
6.3.1 Zmena položky Language
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
ECO
ECO
Menu Transparency
Transparency
Menu
Language
Language
PC/AV Mode
Mode
PC/AV
4
5
Stlačením tlačidla [
Auto Source
Source
Auto
Display
Time
Display Time
Key Repeat
Repeat Time
Time
Key
Deutsch
English
೛
Español
Français
Off
ଞ˲߭
Italiano
On
3&
Magyar
Polski
PC
Português
Auto
Svenska
Türkçe
20
sec
ᣣᧄ⺆
Acceleration
ଞ˲߭
∝䇁
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
64
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PC/AV Mode
HDMI
PC
AV
On
Display Port
PC
DVI
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
65
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
Auto Source
Slúži na aktivovanie položky Auto Source.
6.5.1 Konfigurácia položky Auto Source
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Auto Source a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
೛
PC/AV Mode
Display Time
Auto
Manual
Key Repeat Time
Acceleration
Auto Source
4
5
z
Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
z
Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
66
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
6.6.1 Konfigurácia položky Display Time
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
೛
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
67
6
6.7
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
6.7.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
೛
ECO
Menu Transparency
On
Language
English
೛
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
z
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
68
6
6.8
Nastavenie a vynulovanie
Customized Key
Funkciu Customized Key môžete nasledovným spôsobom nastaviť na želaný režim.
6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Customized Key a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
Off Timer On/Off
MAGIC
Image Size
Off Timer Setting
Reset
z
4
5
MAGIC - Image Size
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
69
6
6.9
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer On/Off
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
6.9.1 Konfigurácia položky Off Timer On/Off
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer On/Off a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
MAGIC
Off Timer On/Off
Off
Off Timer Setting
On
Reset
4
5
z
Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
z
On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
70
6
Nastavenie a vynulovanie
6.10 Off Timer Setting
Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.
Táto ponuka je dostupná, len ak je položka Off Timer On/Off nastavená na možnosť On.
6.10.1 Konfigurácia položky Off Timer Setting
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Setting a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
MAGIC
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
10h
Reset
4
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Off Timer Setting.
6 Nastavenie a vynulovanie
71
6
Nastavenie a vynulovanie
6.11 Reset
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
6.11.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Reset all settings?
Yes
No
EXIT
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
72
7
7.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
2
Na výrobku stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
].
] sa presuňte na položku INFORMATION.
Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
PICTURE
Digital
65.4kHz 60Hz NP
1680x1050
COLOR
SIZE&POSITION
Optimal Mode
2560 x 1440 60 Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
7.2
Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej obrazovke
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie je dostupná
ponuka zobrazená na obrazovke.
1
Po zobrazení úvodnej obrazovky stlačte tlačidlo [
Brightness
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
50
EXIT
2
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
].
Volume môžete upraviť ak je kábel pripojený k portu [DP IN] alebo [HDMI IN].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
73
8
8.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
8.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapnite produkt.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
8.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „9.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
8.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
8 Sprievodca riešením problémov
74
8
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 81).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „9.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 81) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 42) a
Contrast (stránka 43).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
8 Sprievodca riešením problémov
75
8
Sprievodca riešením problémov
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
8 Sprievodca riešením problémov
76
8
8.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
z
Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
témy
Obrazovka
Nastavenie
Vzhľad a
Rozšírené
Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.
z
Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.
z
Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
nastavenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Obrazovka -
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
z
Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
8 Sprievodca riešením problémov
77
8
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď
z
Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
témy
z
Vzhľad a
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej
z
Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
a prispôsobenie
Prispôsobenie
Vzhľad
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.
z
Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Displej
Vzhľad a
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?
z
Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia
šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
z
Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.
z
Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v
BIOS SETUP v počítači.
z
Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
8 Sprievodca riešením problémov
78
9
9.1
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
Panel
Synchronizácia
Veľkosť
27 palcov (68 cm)
Oblasť
zobrazenia
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Horizontálna
frekvencia
31~90 kHz
Vertikálna
frekvencia
56~76 Hz
Farba displeja
Rozlíšenie
S27A850T
16,7 mil. (režim True, 8 bitov)
Optimálne
rozlíšenie
2560 x 1440 pri 60 Hz
Maximálne
rozlíšenie
2560 x 1440 pri 60 Hz
Maximálne vzorkovanie
330MHz (DVI-D, DP)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V. Pozrite si štítok na zadnej
strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých
krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
DP, DVI-DUAL, HDMI
USB
1UP/4DOWN(USB2.0)
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť
642,5 X 442,5 X 224,5 mm / 6,9 kg
Pokyny pre
životné
prostredie
Teplota: 0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F)
Prevádzka
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Vlhkosť: 5 % – 90 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom
optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa
vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Vzhľadom na princíp výroby tohto výrobku môže približne 1 pixel
z milióna (1 ppm) na paneli pôsobiť jasnejšie alebo tmavšie.
Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
9 Technické údaje
79
9
Technické údaje
Zariadenie triedy B (komunikačné zariadenie na príjem vysielania určené na domáce použitie)
Toto zariadenie triedy B určené na domáce použitie je registrované v súvislosti s požiadavkami
elektromagnetickej kompatibility (EMC) a možno ho používať vo všetkých oblastiach.
9.2
Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
Šetrič energie
Normálna prevádzka
Režim úspory
energie
Vypnutie
(Tlačidlo
napájania)
Indikátor napájania
Zapnuté
Bliká
Vypnuté
Príkon
53 W (keď nie je pripojené
zariadenie USB: 43 W)
0,5 W
0,5 W
z
Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.
z
Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
9 Technické údaje
80
9
9.3
Technické údaje
Tabuľka štandardných signálových režimov
Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže
znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre
veľkosť obrazovky vášho výrobku.
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
9 Technické údaje
81
9
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA,1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1200
74,556
59,885
193,250
-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)
88,787
59,951
241,500
+/-
z
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
z
Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
9 Technické údaje
82
Príloha
Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, kontaktujte,
prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Príloha
83
Príloha
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€
0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)210
6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48
22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
Príloha
84
Príloha
EUROPE
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)21
206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0800-726 786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
Príloha
85
Príloha
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
Príloha
86
Príloha
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Príloha
87
Príloha
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Príloha
88
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Rozbočovač (HUB)
Rozbočovač (HUB) označuje zariadenie, ktoré slúži ako spoločný pripájací bod pre viaceré zariadenia
pripojené prostredníctvom siete. Používa sa na pripojenie viacerých počítačov, obrazových zariadení,
kancelárskych zariadenia alebo sietí LAN prostredníctvom jednej siete.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.
Príloha
89
Príloha
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 2560 x 1440 obsahuje 2560 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna
frekvencia) a 1440 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
90
Index
A
K
Automatický zdroj 66
Konfigurácia funkcie Brightness na úvodnej
obrazovke 73
Kontrast 43
B
Kontrola obsahu 19
Bezpečnostn zásady 6
M
Č
Časovač vypnutia za./vyp. 70
MAGIC 40
Modrá 49
Červená 47
Čistenie 4
N
Nastavenia časovača vypnutia 71
D
Diely 21
Doba odozvy 45
Doba opakovania tlačidiel 68
O
Ochrana autorských práv 2
Ostrosť 44
Otázky a odpovede 77
F
Farebný odtieň 50
P
Používanie výrobku v režime USB HUB 38
G
Gamma 51
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
74
Pred pripojením 29
H
Priehľadnosť ponuky 63
H poloha ponuky & V poloha ponuky 54
Pripojenie a používanie počítača 30
HDMI úroveň čiernej 46
Pripojenie slúchadiel 37
I
R
INFORMÁCIE 73
Režim PC/AV 65
Inštalácia 24
S
J
Jas 42
Správna likvidácia tohoto výrobku
Elektrotechnický a elektronický odpad 88
Jazyk 64
Správna poloha na používanie produktu 13
Index
91
Index
Š
Šetrič energie 80
T
Tabuľka štandardných signálových režimov 81
Terminológia 89
V
Veľkosť 52
Všeobecn 79
Vynulovať 72
Z
Zelená 48
Zobrazenie času 67
Index
92
Download PDF

advertising