SyncMaster 2243DW/2443DW
Monitor LCD
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IZDELKA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Namestitev stojala za pritrditev na steno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Priključitev kablov DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Povezava USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
UPORABA IZDELKA
Nastavitev optimalne ločljivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Namestitev gonilnika naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Gumbi za upravljanje izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MagicRotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Samodiagnoza monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Pogosta vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) . . . 6-3
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema) – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logotip SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.
Logotip ENERGY STAR® je registrirana blagovna znamka Agencije za varstvo okolja ZDA.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Vzdrževanje zunanje površine in zaslona
Izdelek čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila, ali z
mokro krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar ali
poškoduje izdelek.
•
Če uporabljate ultrazvočni vlažilnik zraka, lahko na površini
visokosijajnega modela nastane bel madež zaradi posebnih značilnosti
materiala.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zaščita prostora za namestitev
•
Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara zaradi notranjega pregretja.
Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Namestitev izdelka s stojalom
Namestitev izdelka z opremo za pritrditev na steno
Zakasnele slike
•
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež. Če nameravate zaslon pustiti
vklopljen, vendar ga dolgo ne boste uporabljali, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona, da zaščitite
zaslon.
•
Zaradi tehnoloških omejitev proizvajalca zaslona LCD lahko izdelek prikazuje slike, ki so svetlejše ali temnejše, kot je
normalno, pri pribl.1 slikovni piki na milijon (1 ppm).
Število osnovnih slikovnih pik zaslona LCD glede na velikost: Število osnovnih slikovnih pik = najv. vodoravna ločljivost x najv.
navpična ločljivost x 3
Primer: če je največja ločljivost 1680 x 1050, je število osnovnih slikovnih pik 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-2
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Izdelek, prikazan na naslednjih slikah, se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Napajalni kabel in izdelek hranite stran od
grelnika.
Če so pini napajalnega vtiča ali stenska vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do požara.
1-3
Pozor
Napajalnega kabla ne izključujte, medtem
ko izdelek deluje.
•
Sicer se lahko zaradi električnega udara
poškoduje izdelek.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne
uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč,
sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne
nameščajte blizu grelnika.
Če želite izdelek namestiti na steno, naj to
naredi inženir za namestitev ali ustrezno
podjetje.
•
•
Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
•
Uporabite navedeno opremo za
pritrditev na steno.
Sicer lahko pride do požara.
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali
omara.
•
1-3
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran
izdelek, hranite stran od otrok.
•
Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da
omogočite prezračevanje.
Če si otroci plastično vrečo poveznejo
čez glavo, se lahko zadušijo.
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je
nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena
polica.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je
izpostavljeno močnim tresljajem, se
lahko poškoduje in lahko pride do
požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
•
•
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko zlahka dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
•
Ker je sprednji del težji, izdelek
namestite na ravno in stabilno površino.
Pozor
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega
navzdol.
•
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
To lahko poškoduje ploščo izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele
potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.
•
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Čiščenje
Uporabljajte samo priporočeno čistilno sredstvo, saj se zaradi uporabe površinsko aktivne snovi, ki vsebuje veliko
alkohola, topila ali drugih močnih snovi, zunanjost izdelka lahko razbarva ali poči ali pa se odlepi površina plošče.
Priporočeno čistilno sredstvo lahko kupite v servisnem centru.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
kabel.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
•
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
•
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na
izdelek.
•
Lahko pride do razbarvanja ali pokanja
zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.
Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s
čistilnim sredstvom za monitorje.
•
Če ne morete uporabiti čistilnega
sredstva za monitorje, za čiščenje
izdelka razredčite čistilno sredstvo z
vodo v razmerju 1:10.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
•
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska,
uporabite ustrezno čistilno krpo. Če so na
krpi tuje snovi, lahko opraskate zunanjost,
zato z nje otresite vse tuje snovi, preden jo
uporabite.
Uporaba
Opozorilo
Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne
razstavljajte, popravljate ali spreminjajte
sami.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
•
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
•
•
1-3
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel
predmet, lahko predmet ali izdelek pade,
kar lahko povzroči telesno poškodbo ali
celo smrt.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne
izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za
napajalni ali antenski kabel.
Sicer lahko izdelek pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so
igrače in piškoti.
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte
antenskega kabla, saj je to nevarno.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni
kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali
nanj plezali otroci.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega in antenskega kabla.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni ali signalni
kabel.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Pozor
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko,
lahko na zaslonu nastane zakasnela slika
ali madež.
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
•
Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, uporabite način varčevanja z
energijo ali nastavite ohranjevalnik
zaslona na način gibljive slike.
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do električnega
udara.
Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za
izdelek.
Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.
•
•
Sicer je lahko gledanje naporno za oči.
Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne
oddaljenosti lahko poškoduje vid.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
•
Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je
pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut
vsako uro).
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne
dotikajte, saj zaslon postane vroč.
S tem boste zmanjšali morebitno
naprezanje oči.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Dodatno opremo manjše velikosti hranite
stran od otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala
bodite previdni.
•
Če si priprete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
•
Če izdelek močno nagnete, lahko pade
in povzroči telesno poškodbo.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
1-3
•
Zravnajte hrbet.
•
Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte
navzdol.
•
Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•
Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
•
Komolec imejte pod pravim kotom.
•
Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od
srca.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
2
Namestitev izdelka
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
•
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Vrsta 1
Monitor in stojalo HAS
Vrsta 2
Monitor in stojalo HAS-USB
Namestitev izdelka
2-1
VSEBINA
Priročnik za namestitev
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik
Kabel D-Sub
(ni na voljo povsod)
Napajalni kabel
Čistilna krpa
Obroč za kable
DODATNI DELI
Kabel DVI
2-1
Kabel USB
Kabel DP
•
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave delovanja.
•
Čistilna krpa je priložena samo visokosijajnim črnim modelom.
Namestitev izdelka
2-2
Namestitev stojala
Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Vstavite osrednji del stojala v podstavek stojala, kot je prikazano na sliki.
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
- Previdno
Izdelka ne dvigujte tako, da ga držite samo za stojalo.
Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.
Namestitev izdelka
2-2
Pri vrtenju stojala iz vodoravnega v pokončni položaj najprej nagnite monitor do konca
nazaj.
Stabilizator stojala
2-2
Namestitev izdelka
2-3
Namestitev stojala za pritrditev na steno
Izdelek je opremljen z elementom za pritrditev stojala mer 100 mm x 100 mm, ki je v skladu s specifikacijam standarda VESA.
Stojalo HAS
Monitor
Pritrjevalna podloga (naprodaj posebej)
1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Odstranite stojalo.
4. Poravnajte utor dela izdelka, ki ga boste priključili na stojalo, z utorom v stojalu (stojalu za pritrditev na steno, namiznem ali
drugem stojalu) in trdno pritrdite stojalo tako, da pritrdite vijak.
•
Če uporabite vijak z dolžino, ki je daljša od dolžine, navedene v specifikacijah, lahko poškodujete notranjost izdelka.
•
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam standarda VESA, se lahko dolžina vijaka razlikuje glede na
njene specifikacije.
•
Ne uporabljate vijakov, ki niso združljivi s specifikacijami standarda VESA, in pri sestavljanju z njimi ne uporabljajte
prevelike sile.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
Podjetje ni odgovorno za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
•
Podjetje ni odgovorno za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne
ustrezna navedenim specifikacijam, ali namestitve, ki je ni izvedel pooblaščen inženir za nameščanje.
•
Za nameščanje izdelka z opremo za pritrditev na steno kupite opremo za pritrditev na steno, ki omogoča, da je izdelek
vsaj 10 cm od stene.
•
Podjetje ni odgovorno za morebitne težave, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne ustreza navedenim specifikacijam.
•
Uporabite opremo za pritrditev na steno, ki ustreza mednarodnim specifikacijam.
Namestitev izdelka
2-3
2-4
Povezava osebnega računalnika
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
1. Izdelek povežite z osebnim računalnikom glede na video izhod, ki ga podpira računalnik.
•
Če grafična kartica omogoča izhod D-Sub (<Analog>)
•
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] izdelka z vrati [D-SubD-Sub] osebnega računalnika.
Če grafična kartica omogoča izhod DVI (<Digital>)
•
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] izdelka z vrati [DVI] osebnega računalnika.
2. En konec napajalnega kabla priključite na vrata [POWER] na izdelku, drugega pa na 220 V ali 110 V stensko vtičnico.
(Vhodna napetost se samodejno preklopi.)
2-4
Namestitev izdelka
Ko je izdelek povezan z osebnim računalnikom, ga lahko vklopite in uporabljate.
POWER ON [ │ ] / OFF
Vklop/izklop napajanja.
Namestitev izdelka
2-4
2-5
Priključitev kablov DP
S kabli DP povežite vrata [DP IN] na računalniku in na vseh nameščenih monitorjih.
2-5
Namestitev izdelka
2-6
Povezava USB
Velja samo za modele s stojalom, ki imajo vrata USB.
Napravo USB, kot je miška, tipkovnica, pomnilniška kartica ali zunanji trdi disk, lahko uporabljate s priklopom na vrata
DOWN monitorja brez priklopa na računalnik.
Vrata USB monitorja
podpirajo hitri vmesnik USB 2.0.
Visoka hitrost
Polna hitrost
Nizka hitrost
Podatkovna hitrost
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Poraba toka
2,5 W
2,5 W
2,5 W
(maks., vsaka vrata)
(maks., vsaka vrata)
(maks., vsaka vrata)
1. S kablom USB povežite vrata
•
Da lahko uporabite vrata
•
Vrata
UP monitorja in vrata USB računalnika.
DOWN, morate povezati UP (odhodna vrata) z računalnikom.
UP monitorja in vrata USB računalnika povežite s kablom USB, priloženim temu monitorju.
2. S kablom USB povežite vrata
DOWN monitorja USB in naprave USB.
3. Postopki uporabe so enaki kot tisti pri uporabi na računalnik povezane zunanje naprave.
•
Povežete in uporabljate lahko tipkovnico in miško.
•
Predvajate lahko datoteko iz predstavnostne naprave.
Namestitev izdelka
2-6
(Primeri predstavnostnih naprav: predvajalnik MP3, digitalni fotoaparat itd.)
•
Na shranjevalni napravi lahko zaženete, premikate, kopirate ali brišete datoteke.
(Primeri shranjevalnih naprav: zunanji pomnilnik, pomnilniška kartica, bralnik pomnilnika, predvajalnik MP3 s trdim diskom
itd.)
•
Uporabljate lahko tudi druge na računalnik povezane naprave USB.
•
2-6
Če povežete napravo na vrata
DOWN monitorja, uporabite namenski kabel naprave.
•
(Za nakup kabla in zunanjih naprav se obrnite e na servisni center za izdelek.)
•
Podjetje ni odgovorno za težave ali poškodovanje zunanjih napravah zaradi uporabe nepooblaščenih kablov.
•
Nekateri izdelki ne ustrezajo standardu USB in lahko povzročijo nepravilno delovanje naprave.
•
Če naprava kljub priklopu na računalnik ne deluje pravilno, se obrnite na servisni center naprave/računalnika.
Namestitev izdelka
2-7
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za več informacij
oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Ključavnico Kensington je mogoče kupiti posebej.
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Ključavnico Kensington ovijte okoli velikega nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Potisnite konec kabla, na katerem je priključena ključavnica, skozi zanko na drugem koncu kabla ključavnice Kensington.
3. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju (
4. Zaklenite ključavnico (
).
).
•
To so splošna navodila. Če želite natančna navodila, si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
•
Zaklepno napravo lahko kupite v trgovini z električno opremo, v spletni trgovini ali našem servisnem centru.
Namestitev izdelka
2-7
3
Uporaba izdelka
3-1
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko kupljeni izdelek prvič vklopite, se na zaslonu prikaže sporočilo o nastavitvi optimalne ločljivosti.
Izberite jezik in optimalno ločljivost.
▲/▼: S temi gumbi lahko izberete jezik.
MENU : če pritisnete ta gumb, sporočilo izgine.
3-1
•
Mogoče jo je prikazati do (1 x). Ločljivost računalnika nastavite, preden dosežete maksimalno število.
•
Za nastavitev optimalne ločljivosti
•
Ko je osebni računalnik izklopljen, z njim povežite izdelek in vklopite napajanje.
•
Z desnim gumbom miške kliknite na namizje in v pojavnem meniju izberite 'Properties' (Lastnosti).
•
Na zavihku 'Settings' (Nastavitve) nastavite ločljivost na optimalno.
Uporaba izdelka
3-2
Tabela načinov standardnega signala
Monitor LCD ima eno optimalno ločljivost za najboljšo kakovost slik glede na velikost zaslona zaradi posebnih značilnosti
zaslona, tako kot monitor CDT.
Zato se kakovost slike zmanjša, če ni nastavljena optimalna ločljivost, primerna za velikost zaslona. Priporočamo, da
ločljivost nastavite na optimalno za izdelek.
Če je signal osebnega računalnika eden od naslednjih standardnih signalov, se zaslon samodejno nastavi. Če pa signal
osebnega računalnika ni eden od naslednjih signalov, je lahko prikazan prazen zaslon ali pa je vklopljen samo indikator LED
napajanja. Zato način signala konfigurirajte, kot sledi, pri čemer si oglejte uporabniški priročnik grafične kartice.
2243DW
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
2443DW
Uporaba izdelka
3-2
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
+/-
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
3-2
Uporaba izdelka
3-3
Namestitev gonilnika naprave
Če namestite gonilnik naprave, lahko za izdelek nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco. Gonilnik naprave najdete na CDROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka pogona poškodovana, obiščite servisni center ali spletno mesto
podjetja Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) in prenesite gonilnik.
1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
4. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
5. Preverite, ali sta v nastavitvah Nadzorne plošče prikazani ustrezni ločljivost in hitrost osveževanja zaslona. Za dodatne
informacije si oglejte dokument o operacijskem sistemu Windows.
Uporaba izdelka
3-3
3-4
Gumbi za upravljanje izdelka
Gumbi za upravljanje izdelka
Rahlo se jih dotaknite s prsti.
IKONA
MENU
OPIS
Ta gumb pritisnite za ogled prikaza na zaslonu.
Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ?ali vrnitev na meni prikaza na
zaslonu višje ravni.
* Zaklep prilagajanja prikaza na zaslonu
S to funkcijo zaklenete prikaz na zaslonu, da ohranite trenutne nastavitve ali preprečite, da bi
nastavitve spremenila druga oseba.
Vklopljen: Če 5 sekund držite pritisnjen gumb MENU, se aktivira funkcija zaklepanja prilagajanja prikaza na zaslonu.
Izklopljen: Če znova 5 sekund držite pritisnjen gumb MENU, se onemogoči funkcija zaklepanja prilagajanja prikaza na zaslonu.
Tudi če je aktivirana funkcija zaklepanja prilagajanja prikaza na zaslonu, lahko
uporabniki prilagajajo svetlost in kontrast ter nastavljajo funkcijo prilagajanja, dodeljeno
gumbu [ ].
▲/▼
S temi gumbi krmarite po meniju ali prilagajate vrednost v prikazu na zaslonu.
S tem gumbom nadzirate svetlost zaslona.
Uporabniki lahko <Customized Key> nastavijo na eno od naslednjih funkcij. Če uporabnik
pritisne prilagojeno tipko [ ], potem ko jo je nastavil, se izvede konfigurirana funkcija.
•
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Funkcijo tipke <Customized Key> nastavite tako, da v prikazu na zaslonu izberete
<SETUP&RESET> -> <Customized Key>.
S tem gumbom izberite funkcijo.
Če gumb [
] pritisnete, ko ni prikaza na zaslonu, se preklopi vhodni signal (analog/Digital/DP). Ko vhodni signal preklopite s pritiskom gumba [
] ali vklopite izdelek, se na zgornjem levem delu zaslona prikaže sporočilo o izbranem vhodnem signalu.
3-4
•
Če želite izbrati način digital, izdelek in osebni računalnik povežite s kablom DVI.
•
Če želite izbrati način DP, izdelek in osebni računalnik povežite s kablom DP.
Uporaba izdelka
IKONA
AUTO
OPIS
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
Če spremenite nastavitve ločljivosti v možnosti Display Properties, se izvede funkcija AUTO
adjustment.
Ta gumb pritisnite za vklop ali izklop izdelka.
Indikator napajanja
Ta lučka sveti, ko izdelek normalno deluje, in enkrat utripne, ko shranite prilagoditve.
Za dodatne informacije o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek o funkciji
varčevanja z energijo v Dodatnih informacijah. Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, priporočamo, da izključite napajalni kabel, da zmanjšate porabo energije.
Uporaba izdelka
3-4
3-5
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) Struktura
GLAVNI MENIJI
PICTURE
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESE
T
PODMENIJI
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
MagicAngle
Coarse
Fine
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
MagicEco
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Customized Key
Auto Source
Display Time
PC/AV Mode
Menu Transparency
INFORMATION
Funkcije monitorja se lahko razlikujejo, odvisno od modela. Oglejte si dejanski izdelek.
PICTURE
MENI
Brightness
Contrast
3-5
OPIS
Nadzor svetlosti zaslona.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicEco>.
Nadzor kontrasta slik, prikazanih na zaslonu.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Uporaba izdelka
MENI
Sharpness
MagicBright
OPIS
Nadzor jasnosti podrobnosti slik, prikazanih na zaslonu.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Nudi prednastavljene nastavitve slik, optimizirane za različna okolja uporabe, kot je urejanje dokumentov, brskanje po internetu, igranje iger, gledanje filmov itd.
•
<Custom>
Če vam prednastavljeni slikovni načini ne zadostujejo, lahko konfigurirate <brightness> in
<contrast> neposredno v tem načinu.
•
<Standard>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za urejanje dokumenta in brskanje po spletu
(besedilo in slike).
•
<Game>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za predvajanje iger z veliko grafike, ki zahtevajo
visoko hitrost osveževanja zaslona.
•
<Cinema>
Ta način nudi nastavitve svetlosti in ostrine za optimalno razvedrilno okolje (film, DVD-ji itd.).
Podobne so nastavitvam televizorja.
•
<Dynamic Contrast>
Samodejen nadzor kontrasta slike, tako da so svetle in temne slike v celoti uravnotežene.
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicAngle> ali <MagicEco>.
Uporaba izdelka
3-5
MENI
MagicAngle
OPIS
Ta funkcija zagotavlja optimalno kakovost zaslona glede na položaj gledanja.
Pri gledanju zaslona od spodaj, zgoraj ali strani lahko dosežete podobno kakovost slike kot pri gledanju naravnost od spredaj, če nastavite ustrezni način za določen položaj.
Nastavite na <Off> za gledanje zaslona naravnost od spredaj.
Coarse
•
<Off>
– Izberite za gledanje od spredaj.
•
<Lean Back Mode1>
– Izberite za gledanje z malo nižjega položaja.
•
<Lean Back Mode2>
– Izberite za gledanje od spodaj.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Group View> – Izberite, če dve ali več oseb istočasno gleda s položajev
•
<<Custom>Če izberete <Custom>, se privzeto uporabijo nastavitve za <Lean Back Mode 1>.
Uporabniki lahko nastavijo želeno kakovost slike.
– Izberite za gledanje od zgoraj.
– Izberite za gledanje z leve ali desne.
,
,
.
•
Meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast> ali
<Cinema>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicColor> ali <Color Effect>.
Za odstranitev navpičnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Ko ste prilagodili zaslon, lahko spremenite njegov položaj. V tem primeru z uporabo menija <H-Position> zaslon pomaknite tako, da je prikazan na sredini zaslonske plošče.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
Fine
Za odstranitev vodoravnih šumnih črt (vzorca črt) na zaslonu.
Če s funkcijo <Fine> šuma ne uspete popolnoma odpraviti, prilagodite nastavitev <Coarse> in nato
znova uporabite funkcijo <Fine>.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
3-5
Uporaba izdelka
COLOR
Uporaba izdelka
3-5
MENI
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
3-5
OPIS
Za jasnejše naravne barve brez spreminjanja kakovosti slike, dosežene z uporabo lastniške tehnologije za izboljšavo kakovosti digitalnih slik, ki jo je razvilo podjetje Samsung Electronics.
•
<Off> - Za izklop funkcije MagicColor.
•
<Demo> - Slike, obdelane s programom MagicColor, lahko primerjate z izvirnimi.
•
<Full> - Za jasnejšo sliko, tudi na območjih s kožnimi odtenki.
•
<Intelligent> - Za izboljšanje jakosti barv slik, razen na območjih s kožnimi odtenki.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicAngle>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Po želji lahko prilagodite vrednost rdeče barve na slikah.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Po želji lahko prilagodite vrednost zelene barve na slikah.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Po želji lahko prilagodite vrednost modre barve na slikah.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
•
<Cool> - Za nastavitev hladnejše barvne temperature zaslona.
•
<Normal> - Za nastavitev standardne barvne temperature zaslona.
•
<Warm> - Za nastavitev toplejše barvne temperature zaslona.
•
<Custom> - Ta meni izberite za ročno nastavitev barvne temperature.
Če vam prednastavljene barvne temperature ne odgovarjajo, lahko ročno prilagodite vrednost
RGB.
•
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicColor> nastavljena na način <Full> ali
<Intelligent>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicAngle>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <Color Effect>.
Uporaba izdelka
MENI
Color Effect
Gamma
OPIS
Vzdušje na sliki lahko spremenite tako, da spremenite barve slik.
•
<Off> - Za izklop funkcije <color effect>.
•
<Grayscale> - Za prikaz črno-belih slik.
•
<Green> - Za prikaz slik v odtenkih zelene.
•
<Aqua> - Za prikaz slik v odtenkih modre.
•
<Sepia> - Za prikaz slik v odtenkih sepije.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicAngle>.
•
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicColor>.
S tem menijem lahko spremenite intenzivnost srednje svetlih barv.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Ta meni ni na voljo, če je nastavljena možnost <MagicAngle>.
(Ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na <Dynamic Contrast> in način <Cinema>.)
SIZE & POSITION
MENI
H-Position
V-Position
Uporaba izdelka
OPIS
Za vodoraven premik položaja območja prikaza na zaslonu.
•
Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
•
Če je televizijski signal sprejet v načinu AV, izberite <Screen Fit>, da prilagodite vodoravni
položaj s stopnjami 0–6.
Za navpičen premik položaja območja prikaza na zaslonu.
•
Ta funkcija je na voljo samo v načinu analog.
•
Če je televizijski signal sprejet v načinu AV, izberite <Screen Fit>, da prilagodite navpični
položaj s stopnjami 0–6.
3-5
MENI
OPIS
Image Size
Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
Signali osebnega računalnika
•
<Auto> - Slika je prikazana z razmerjem stranic vhodnega signala.
•
<Wide> - Slika je prikazana v celozaslonskem načinu, ne glede na razmerje stranic vhodnega
signala.
•
Signali, ki niso v tabeli standardnih načinov, niso podprti.
•
Če je nastavljena optimalna ločljivost, se razmerje stranic ne spremeni, če je možnost
<Image Size> nastavljena ali na <Auto> ali na <Wide>.
Signali AV
•
<4 : 3> - Prikaz slik z razmerjem stranic 4:3.
•
<16 : 9> - Prikaz slik z razmerjem stranic 16:9.
•
<Screen Fit> - Če je v načinu vhoda DVI/DP sprejet signal 720P, 1080i ali 1080P, je slika prikazana
brez prirezovanja.
To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek DVI/DP-ja in je možnost <PC/AV Mode>
nastavljena na <AV>.
•
<4 : 3> - Prikaz slik z razmerjem stranic 4:3.
•
<wide> - Prikaz slik z razmerjem stranic 16:10.
•
<Screen Fit> - Če je v načinu vhoda DVI/DP sprejet signal 720P, 1080i ali 1080P, je slika prikazana
brez prirezovanja.
•
To je mogoče izbrati samo, če je na priključek DVI/DP povezan zunanji vhod in če je <PC/AV
Mode> nastavljeno na <AV>.
•
Če je razmerje stranic plošče 16:10, so na voljo možnosti velikosti zaslona <4:3>, <wide> in
<Screen fit>.
Menu H-Position
Za prilagoditev vodoravnega položaja prikaza na zaslonu.
Menu V-Position
Za prilagoditev navpičnega položaja prikaza na zaslonu.
SETUP&RESET
3-5
Uporaba izdelka
MENI
Reset
OPIS
S to funkcijo obnovite kakovost slike in barvne nastavitve na tovarniške vrednosti.
•
Language
<No> - <Yes>
Izberite jezik za prikaz na zaslonu.
Izbrani jezik se uporabi samo za prikaz na zaslonu izdelka. Nastavitev ne vpliva na druge
funkcije osebnega računalnika.
MagicEco
Ta funkcija omogoča način manjše porabe energije, ki je dosežen z znižanjem toka zaslona.
•
<100%>
Če izberete <100%>, je poraba energije 100 % privzete nastavitve.
•
<75%>
Če izberete možnost <75%>, je poraba energije 75 % privzete nastavitve.
•
<50%>
Če izberete možnost <50%>, je poraba energije 50% privzete nastavitve.
•
<Power Saving Off>
Če izberete <Power Saving Off>, se funkcija izklopi.
Ta meni ni na voljo, če je funkcija <MagicBright> nastavljena na način <Dynamic Contrast>.
Off Timer On/Off
Za vklop ali izklop funkcije izklopnega časovnika.
•
Off Timer Setting
<Off> - <On>
Za samodejen izklop napajanja ob nastavljenem času.
Ta funkcija je na voljo samo, če je izbrana možnost <off> nastavitve <MagicAngle>.
Customized Key
Funkcijo prilagojene tipke lahko nastavite na eno od naslednjega.
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Auto Source
Display Time
•
<Auto> - Monitor samodejno izbere vhodni signal.
•
<Manual> - Uporabniki morajo ročno izbrati vhodni signal.
Če uporabnik ne stori ničesar, prikaz na zaslonu samodejno izgine.
Določite lahko čas, po preteku katerega se prikaz na zaslonu skrije.
•
PC/AV Mode
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Pri povezavi z računalnikom nastavite na PC.
Pri povezavi z napravo AV nastavite na AV.
Menu Transparency
Ta funkcija ne podpira analognega načina.
•
Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
Izberete lahko, ali je prikaz na zaslonu prosojen.
•
Uporaba izdelka
•
<Off> - <On>
3-5
INFORMATION
MENI
INFORMATION
3-5
OPIS
Prikaz frekvence in ločljivosti, nastavljene v osebnem računalniku.
Uporaba izdelka
4
Namestitev programske opreme
4-1
Natural Color
Kaj je Natural Color ?
Ta programska oprema, ki deluje samo v izdelkih Samsung, omogoča prilagajanje prikazanih barv v izdelku in izenači barve v
izdelku z barvami na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).
Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in namestite;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Namestitev programske opreme
4-1
4-2
MagicTune
Kaj je MagicTune ?
MagicTune je program za pomoč pri prilagajanju monitorja, ki vsebuje obsežne opise funkcij monitorja in lahko razumljiva
navodila.
Uporabniki lahko izdelek prilagajajo z miško in tipkovnico, brez uporabe gumbov za upravljanje na izdelku.
Na voljo samo v načinu Digital-ja.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MagicTune.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MagicTune in jo dvokliknite.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MagicTune se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MagicTune™)
Na namestitev programa MagicTune™ lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Sistemske zahteve
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bitni
•
Windows 7, 32-bitni
Za MagicTune™ priporočamo Windows 2000 ali novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 32 MB pomnilnika
•
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Za dodatne informacije si oglejte spletno mesto.
Odstranjevanje programske opreme
MagicTune™ lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs ] (Dodaj ali odstrani programe) v
operacijskem sistemu Windows.
Za odstranitev programa MagicTune™ izvedite naslednje korake.
4-2
Namestitev programske opreme
1. kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) na nadzorni plošči.
3. V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicTune™, tako da je označen.
4. Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko opremo.
5. Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicTune™.
6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.
Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za MagicTune™
obiščite naše spletno mesto.
Namestitev programske opreme
4-2
4-3
MagicRotation
Kaj jeMagicRotation ?
Programska oprema MagicRotation proizvajalca Samsung Electronics, Inc. uporabnikom omogoča sukanje prikaza (usmerjenost
0, 90, 180, 270), kar prispeva k optimalni uporabi računalniškega zaslona, izboljša gledanje in poveča storilnost.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MagicRotation.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MagicRotation in jo dvokliknite.
3. Izberite jezik namestitve in kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MagicRotation se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MagicRotation)
Na namestitev programa MagicRotation lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Omejitev
1. Da bo MagicRotation deloval pravilno, mora biti pravilno nameščen grafični gonilnik.
Nameščeni grafični gonilnik mora biti najnovejši gonilnik, ki ste ga prejeli pri trgovcu.
2. Če nekateri programi, kot so Windows Media Player, Real Player itd., pri usmerjenosti 90, 180 in 270 ne prikazujejo
pravilno filmskih datotek, storite to:
•
Zaprite program.
•
Izberite usmerjenost (90, 180 ali 270), v kateri naj program prikazuje slike.
• Znova zaženite program.
V večini primerov je s tem težava odpravljena.
3. Uporabniški programi, ki uporabljajo OpenGL in DirectDraw (3D-risanje), ne bodo delovali v skladu z izbranim načinom
usmerjenosti (90, 180 ali 270).
npr. 3D-igre
4. Programi, ki temeljijo na programu DOS, v celozaslonskem načinu ne bodo delovali v skladu z izbranim načinom
usmerjenosti (90, 180 ali 270).
5. Sistemi Windows™ 98, ME, NT 4.0 ne podpirajo dvojnega načina.
6. MagicRotation ne podpira 24 bitov na slikovno piko (bitna globina/barvna kakovost).
7. Če nameravate zamenjati grafično kartico, priporočamo, da pred tem namestite programsko opremo MagicRotation.
Sistemske zahteve
OS
4-3
•
Windows™ 98 SE
•
Windows™ Me
•
Windows™ NT 4.0
•
Windows™ 2000
Namestitev programske opreme
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista 32Bit
•
Windows 7 32Bit
Za MagicRotation priporočamo Windows 2000 ali novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 128 MB pomnilnika (priporočeno)
•
Vsaj 25MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Servisni paketi
•
Priporočamo, da je v računalniku nameščen najnovejši servisni paket.
•
Priporočamo, da pri programu Windows™‚ NT 4.0 namestite Internet Explorer 5.0 ali novejšo različico s komponento
Active Desktop.
•
Za dodatne informacije si oglejte spletno mesto.
•
Windows™ je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation, Inc.
Odstranjevanje programske opreme
MagicRotation lahko odstranite samo z uporabo možnosti [Add or Remove Programs ] (Dodaj ali odstrani programe) v
operacijskem sistemu Windows.
Za odstranitev programa MagicRotation izvedite naslednje korake.
1. kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve) in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
V operacijskem sistemu Windows XP kliknite [Start] in v meniju izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča).
2. Dvokliknite ikono [Add or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe) na nadzorni plošči.
3. V oknu [Add/Remove] (Dodaj/odstrani) poiščite in izberite program MagicRotation, tako da je označen.
4. Kliknite [Change or Remove Programs] (Spremeni ali odstrani programe), da odstranite programsko opremo.
5. Izberite [Yes] (Da), da zaženete odstranjevanje programa MagicRotation.
6. Počakajte, da se prikaže sporočilno okno, ki vas obvešča, da je bila programska oprema popolnoma odstranjena.
Za tehnično podporo, pogosta vprašanja (in odgovore) ali informacije o nadgradnji programske opreme za MagicRotation
obiščite naše spletno mesto.
Namestitev programske opreme
4-3
4-4
MultiScreen
Kaj je MultiScreen ?
Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Namestitev programske opreme
1. Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2. Izberite program za namestitev programa MultiScreen.
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CD-ROM-u poiščite
datoteko za namestitev programa MultiScreen in jo dvokliknite.
3. Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next] (Naprej).
4. Izvedite preostale korake namestitve programske opreme glede na navodila, prikazana na zaslonu.
•
Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
•
Ikona programa MultiScreen se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
•
Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
Omejitve in težave pri namestitvi (MultiScreen)
Na namestitev programa MultiScreen lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Operacijski sistem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bitni
•
Windows 7, 32-bitni
Za MultiScreen priporočamo operacijski sistem Windows 2000 in novejše različice.
Strojna oprema
•
Vsaj 32 MB pomnilnika
•
Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Odstranjevanje programske opreme
Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add or Remove Programs]
(Dodaj ali odstrani programe).
Na seznamu programov izberite MultiScreen in kliknite gumb [Add/Delete] (Dodaj/odstrani).
4-4
Namestitev programske opreme
5
Odpravljanje težav
5-1
Samodiagnoza monitorja
•
S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
•
Če je prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno
povezana, izvedite funkcijo samodiagnoze po spodnjih postopkih.
1. Izklopite izdelek in osebni računalnik.
2. Izključite signalni kabel iz izdelka.
3. Vklopite izdelek.
4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo <Check Signal Cable>.
Če se v tem primeru znova prikaže prazen zaslon, preverite, ali je morda vzrok težave osebni računalnik ali povezava. Izdelek
deluje pravilno.
Odpravljanje težav
5-1
5-2
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center Samsung Electronics.
PRIKAZAN JE PRAZEN ZASLON/IZDELKA NE MOREM VKLOPITI
Je napajalni kabel pravilno priključen?
Preverite stanje povezave napajalnega kabla.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Check Signal Cable>?
Preverite kabel, s katerim sta povezana računalnik in izdelek.
Če se sporočilo prikaže na zaslonu, čeprav je kabel ustrezno
povezan, znova preverite vhodni signal s pritiskom gumba
na izdelku.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo <Not Optimum Mode>?
To se zgodi, če signal grafične kartice preseže največjo ločljivost ali frekvenco izdelka.
V tem primeru nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za
izdelek.
Ali je prikazan prazen zaslon in ali indikator LED napajanja
utripa v 1-sekundnih presledkih?
To se zgodi, če se izvaja funkcija varčevanja z energijo.
Ali ste za povezavo uporabili kabel DVI?
Če ste kabel DVI priključili, ko je bil računalnik že zagnan, ali
ste ga znova priključili, potem ko ste ga izključili med uporabo
računalnika, zaslon morda ni prikazan zato, ker nekatere grafične kartice ne proizvajajo video signalov.
Če kliknete miško ali pritisnete katero od tipk, se vklopi
zaslon.
V tem primeru znova zaženite računalnik, ko je kabel DVI priključen.
SLIKA JE PRESVETLA ALI PRETEMNA.
Prilagodite <Brightness> in <Contrast>.
(Oglejte si <Brightness> in <Contrast>.)
Svetlost zaslona se lahko razlikuje glede na nastavljeni način za <MagicAngle>.
Če je funkcija <MagicBright> nastavljena na <Dynamic Contrast>, se lahko svetlost zaslona razlikuje glede na vhodni signal.
MENI ZA PRILAGAJANJE NA ZASLONU (OSD) SE NE PRIKAŽE.
Ali ste preklicali funkcijo prilagajanja zaslona?
Preverite, ali je funkcija OSD Adjustment Lock izklopljena.
BARVA JE NENAVADNA/PRIKAZANA JE ČRNO-BELA SLIKA
Ali je celoten zaslon prikazan v isti barvi, kot če bi ga gledali
skozi celofan?
Preverite kable, priključene na računalnik.
Grafično kartico znova do konca vstavite v računalnik.
Preverite, ali je možnost <Color Effect> nastavljena na <Off>.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
OBMOČJE PRIKAZA SE NENADOMA PREMAKNE NA ROB ALI NA SREDINO.
Ali ste zamenjali grafično kartico ali gonilnik?
Pritisnite gumb [AUTO], da zaženete funkcijo samodejne prilagoditve.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala).
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
5-2
Nastavite grafično kartico v skladu z uporabniškim priročnikom.
Odpravljanje težav
SLIKE SO NEIZOSTRENE.
Ali ste spremenili ločljivost in frekvenco, ki sta bili primerni za
ta izdelek?
Za grafično kartico nastavite ustrezno vrednost ločljivosti in
frekvence.
Oglejte si (Tabelo načinov standardnega signala).
PRIKAZANE SO 16-BITNE BARVE (16 BARV). BARVE SO SE SPREMENILE, POTEM KO STE ZAMENJALI GRAFIČNO
KARTICO.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Windows XP: Znova nastavite barve tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Znova nastavite barve tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon)→ Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona.
Windows 7: spremenite barvne nastavitve tako, da izberete
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.)
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte barve v skladu z novim gonilnikom grafične kartice.
KO POVEŽEM MONITOR, SE PRIKAŽE SPOROČILO 'NEZNAN MONITOR, NAJDEN MONITOR PLUG&PLAY (VESA
DDC)'.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
V uporabniškem priročniku grafične kartice preverite, ali so
podrte vse funkcije Plug&Play (VESA DDC).
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili o namestitvi
gonilnika.
NA ZUNANJIH ROBOVIH IZDELKA JE OPAZITI DROBCE TUJIH SNOVI.
To lahko opazite zato, ker so črni robovi izdelka premazani s prosojnim materialom, da je barva videti nežnejša. Ne gre za
napako izdelka.
KO ZAŽENEM RAČUNALNIK, SLIŠIM ZVOČNE SIGNALE.
Če zvočni signal slišite pri 3 ali več zagonih računalnika, se obrnite na servis za računalnik.
Odpravljanje težav
5-2
5-3
Pogosta vprašanja
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim frekvenco (hitrost osveževanja) video
signala?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Spremenite frekvenco grafične kartice.
Windows XP: Spremenite frekvenco tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings(Nastavitve) →Advanced (Dodatno) → Monitor in nato spremenite hitrost osveževanja v možnosti Monitor Settings (Nastavitve monitorja).
Windows ME/2000: Frekvenco spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve) → Advanced (Dodatno) → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Monitor Settings
(Nastavitve monitorja).
Windows Vista: Spremenite frekvenco tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Personalization (Videz in prilagajanje) → Personalization (Prilagajanje) →
Display Settings (Nastavitve zaslona) → Advanced settings
(Dodatne nastavitve) → Monitor in nato spremenite hitrost
osveževanja v možnosti Monitor Settings (Nastavitve monitorja).
Windows 7: spremenite frekvenco tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje ločljivosti zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in nato spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Nastavitve monitorja.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
5-3
Odpravljanje težav
POGOSTA VPRAŠANJA!
Kako spremenim ločljivost?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows Vista: spremenite ločljivost tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Nastavitve zaslona.
Windows 7: spremenite ločljivost tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti.
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.)
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?
Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel
(Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in
teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali da jo konfigurirate v nastavitvi
BIOS-a računalnika.
Windows ME/2000: Konfigurirajte jo tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Screen
Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona), ali pa jo
konfigurirajte v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Windows Vista: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika
BIOS SETUP (Nastavitev BIOS-a).
Windows 7: spremenite nastavitve tako, da izberete Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagoditev → Ohranjevalnik zaslona. Uporabite lahko tudi meni računalnika BIOS
SETUP (Nastavitev BIOS-a).
(Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.)
Odpravljanje težav
5-3
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
IME MODELA
Plošča LCD
Sinhronizacija
2443DW
Velikost
22 palcev (55 cm)
24 palcev (61 cm)
Območje prikaza
473,76 mm (V) x 296,1 mm (N)
518,4 mm (V) x 324,0 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,282 mm (V) x 0,282 mm (N)
0,270 mm (V) x 0,270 mm (N)
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
2243DW
16,7 M
Optimalna ločljivost
1680 x 1050 pri 60 Hz
1920 x 1200 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1680 x 1050 pri 60 Hz
1920 x 1200 pri 60 Hz
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB, DP(Display
Port)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5%
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0V; V nizko ≤ 0,8V)
Največja frekvenca
150 MHz (analogno, DVI, vrata za
zaslon)
170 MHz (analogno, DVI, vrata za
zaslon)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V. Standardna napetost se razlikuje od
države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani izdelka
Signalni kabel
Na obeh koncih 15-pinski kabel D-sub, odstranljiv
Priključek za povezavo DVI-D in DVI-D, odstranljiv
Kabel DP,odstranljiv
Mere (Š x V x G) / teža (stojalo Simple)
505,5 x 331,5 x 67,6 mm (brez stojala)
556,2 x 360,8 x 67,0 mm (brez stojala)
505,5 x 375,4 x 200,0 mm (s stojalom)
/ 5,7 kg
556,2 x 432,2 x 250,0 mm (s stojalom)
/ 7,7 kg
Pritrjevalna podloga VESA
100 mm x 100 mm
Okoljski vidiki
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Delovanje
Vlaga :10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Razred B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta naprava je skladna z zahtevami elektromagnetne združljivosti in registrirana za domačo uporabo (razred B). Uporablja
se lahko na vseh področjih. (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
6-1
Dodatne informacije
6-2
Funkcija varčevanja z energijo
V monitorju je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da monitor po določenem času
neuporabe preklopi v način manjše porabe. Če pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se monitor samodejno vrne v način
normalnega delovanja. Da bi varčevali z energijo, monitor IZKLOPITE, ko ga ne potrebujete ali ko ga puščate dlje časa
nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA
DPM. Funkcijo nastavite s programskim pripomočkom, nameščenim v računalniku.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
2243DW:28 W
Manj kot 1 W
Manj kot 1 W
2443DW:47 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
Dodatne informacije
6-2
6-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
Dodatne informacije
6-3
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
6-4
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema) – samo Evropa
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatne informacije
6-4
6-4
Dodatne informacije
Download PDF

advertising