Samsung | TC220W | Samsung TC220W Navodila

Uporabniški
priročnik
SyncMaster
TC220W
TC220N
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
BN46-00315A-00
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2012 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja
družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Logotipa SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung Electronics.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.

Administrativni stroški se zaračunajo, če

(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).

Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na
domu.
Pred uporabo monitorja
2
Pred uporabo monitorja
Ikone v tem priročniku
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo
od teh, prikazanih na slikah.
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Opozorilo
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
Pred uporabo monitorja
3
Pred uporabo monitorja
Čiščenje
Čiščenje
Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD
zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3. Monitor obrišite s čisto, mehko in suho krpo.

Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje
alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
!

Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4. Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost monitorja.
5. Ko končate čiščenje, priključite napajalni kabel na izdelek.
6. Vklopite monitor in računalnik.
!
Pred uporabo monitorja
4
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev

Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano
spodaj, ali več.
Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.
Pri čiščenju notranjosti monitorja se vedno obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam
(stran 94). (storitev je plačljiva.)
Pred uporabo monitorja
5
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Elektrika in varnost
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na isto vtičnico ne priključite preveč naprav.

Sicer se lahko vtičnica pregreje in pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.

Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.

Nestabilna povezava lahko povzroči požar.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa
1).
!

Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Na napajalni kabel ne
postavljajte težkih predmetov.

Poškodovani napajalni kabel lahko povzroči električni udar ali požar.
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če je na pinih napajalnega vtiča ali stenski vtičnici tuja snov (prah ipd.), jo očistite
s suho krpo.
!

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
6
Pred uporabo monitorja
Pozor
Med uporabo monitorja ne izključite napajalnega kabla.

Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ne uporabljajte napajalnega kabla za naprave, ki niso ustrezni izdelki družbe
Samsung.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.

Če pride do kakršnih koli težav z izdelkom, izključite kabel, da popolnoma
prekinete napajanje monitorja.
!
Z gumbom za vklop in izklop ni mogoče popolnoma prekiniti napajanja
monitorja.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Namestitev
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.

Sicer lahko pride do požara.
Monitorja ne nameščajte v ozek prostor s slabim prezračevanjem, na primer na
knjižno polico ali v stensko omaro.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Plastično vrečko za izdelek shranite na mestu, ki je otrokom nedosegljivo.

Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
Pred uporabo monitorja
7
Pred uporabo monitorja
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica,
neravna površina in tako dalje).

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.

!
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.

Sicer se lahko njegova življenjska doba skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.

Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Pozor
Pazite, da vam monitor pri premikanju ne pade na tla.

Sicer lahko pride do poškodbe monitorja ali osebe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.

Lahko pride do poškodbe zaslona.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob
monitorja ne sega prek roba.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.

Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pred uporabo monitorja
8
Pred uporabo monitorja
Monitor previdno postavite na površino.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
!
SAMSUNG
!
Če monitor postavite na nenavadno mesto (na primer na mesto, kjer je
izpostavljen veliki količini prahu, kemičnim snovem, visokim ali nizkim
temperaturam, ali na mesto, kjer se ga bo neprekinjeno uporabljalo, na primer na
letališču, železniški postaji) lahko to resno vpliva na njegovo delovanje.

Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam (stran 94).
Delovanje
Opozorilo
Monitor je pod visoko napetostjo. Sami ga ne poskušajte razstaviti, popraviti ali
spremeniti.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam (stran 94).
Preden monitor premaknete, ga izklopite in izključite vse kable iz njega, tudi
napajalni kabel in antenski kabel.
!

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali električnega
udara.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim,
takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam (stran 94).
!

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.

Monitor se lahko prevrne, zaradi česar lahko pride do bolj ali manj resnih
poškodb otroka.
Če se monitor prevrne ali se zunanjost poškoduje, ga izključite, odstranite
napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč uporabnikom
(stran 94).

Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred uporabo monitorja
9
Pred uporabo monitorja
Na vrh monitorja ne postavljajte težkih premetov, igrač ali slaščic.

Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po
igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
!
GAS

Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.

Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in povzroči nedelovanje monitorja,
električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
!

To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.

Sicer lahko zaradi povečane notranje temperature pride do požara.
Pred uporabo monitorja
10
Pred uporabo monitorja
100
V odprtine za prezračevanje ali vrata na monitorju ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase in drugih) ali vnetljivih predmetov
(papirja, vžigalic idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 94).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda
(vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).

Če pride voda ali tujki v monitor, ga izklopite, izključite napajalni kabel in se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam (stran 94).

To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pozor
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.

!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z
energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
-_!
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.

Sicer lahko zaradi prahu, ki se je nabral, pride do pregrevanja, električnega
udara ali uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.

Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.

Sicer lahko pride do požara.
Pred uporabo monitorja
11
Pred uporabo monitorja
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.

Pride lahko do električnega udara ali požara.

Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in
snegu.

Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.

Sicer lahko pride do požara.
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
!
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
Ne držite monitorja z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.

Monitor lahko pade in se razbije ter vas poškoduje.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.

Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.

S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Shranjujte majhne pripomočke, ki jih uporabljate z monitorjem, na mestu, ki ni
dosegljivo otrokom.
!
Pred uporabo monitorja
12
Pred uporabo monitorja
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
!

Sicer se otroci lahko s prsti zataknejo za monitor in se poškodujejo.

Če preveč nagnete monitor, lahko pade in vas poškoduje.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.

To lahko povzroči poškodbe monitorja ali osebe.
Pravilna drža pri uporabi izdelka
Pravilna drža pri uporabi monitorja:

Poravnajte hrbet.

Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo
navzdol.
Zaslon naj bo neposredno pred vašimi očmi.

Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.

Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.

Držite komolce pod pravim kotom.

Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh,
roke pa niže od srca.
Pred uporabo monitorja
13
Kazalo
PRED UPORABO
MONITORJA
PRIPRAVE
2
Avtorske pravice
3
3
Ikone v tem priročniku
Simboli, ki se nanašajo na varnostne ukrepe
4
Čiščenje
4
5
5
Čiščenje
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
6
Varnostni ukrepi
6
7
9
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
13
Pravilna drža pri uporabi izdelka
19
Pregled vsebine
19
20
Odstranjevanje embalaže
Pregled komponent
21
Deli
21
23
Gumbi na sprednji strani
Pogled od strani
24
Namestitev
24
25
25
26
Namestitev stojala
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Sukanje monitorja
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala
Ključavnica proti kraji
27
UPORABA SISTEMA
"WINDOWS EMBEDDED
STANDARD 7" (SAMO
MODEL TC220W)
28
Kaj je odjemalec sistema "Windows
Embedded Standard 7"?
29
Povezava pri sistemu "Windows
Embedded Standard 7"
29
29
Povezava LAN
Povezava naprav USB
Kazalo
14
Kazalo
PRIKLOP IN UPORABA
VHODNE NAPRAVE
NASTAVITEV ZASLONA
30
Uporaba programa "Windows
Embedded Standard 7"
30
30
31
38
39
Prijava
Namizje v sistemu "Windows Embedded
Standard 7"
Programi
Pripomočki za konfiguracijo
Obnovitev sistema
41
Pred povezavo
41
Točke preverjanja pred priklopom
42
Povezava in uporaba računalnika
42
43
44
45
Povezava z računalnikom
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
Spreminjanje ločljivosti v računalniku
48
Povezava z video napravo
48
49
49
Povezava zunanjega monitorja
Povezava slušalk
Povezava mikrofona
50
Povezava napajanja
51
Brightness
51
Konfiguriranje možnosti Brightness
52
Contrast
52
Konfiguracija možnosti Contrast
53
Sharpness
53
Konfiguracija možnosti Sharpness
54
SAMSUNG MAGIC Bright
54
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Bright
55
SAMSUNG MAGIC Angle
55
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Angle
Kazalo
15
Kazalo
NASTAVITEV BARV
SPREMINJANJE
VELIKOSTI ALI
PREMIKANJE SLIKE
NASTAVITEV IN
PONASTAVITEV
57
Coarse
57
Prilagajanje možnosti Coarse
58
Fine
58
Prilagajanje možnosti Fine
59
SAMSUNG MAGIC Color
59
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC
Color
60
Red
60
Konfiguracija možnosti Red
61
Green
61
Konfiguracija možnosti Green
62
Blue
62
Konfiguracija možnosti Blue
63
Color Tone
63
Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
64
Gamma
64
Konfiguracija možnosti Gamma
65
H-Position & V-Position
65
Konfiguracija H-Position & V-Position
66
Image Size
66
Spreminjanje možnosti Image Size
67
Menu H-Position & Menu V-Position
67
Konfiguracija Menu H-Position & Menu VPosition
68
Reset
68
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)
69
Language
69
Spreminjanje možnosti Language
Kazalo
16
Kazalo
MENI INFORMACIJE IN
DRUGI MENIJI
NAMESTITEV
PROGRAMSKE OPREME
70
Eco Saving
70
Konfiguracija možnosti Eco Saving
71
Clock
71
Konfiguracija funkcije Clock
72
Off Timer
72
Konfiguriranje možnosti Off Timer
73
On Timer
73
Konfiguriranje možnosti On Timer
74
On Timer Source
74
Konfiguriranje možnosti On Timer Source
75
On Timer Volume
75
Konfiguriranje možnosti On Timer Volume
76
Customized Key
76
Konfiguriranje funkcije Customized Key
77
Display Time
77
Konfiguracija možnosti Display Time
78
Menu Transparency
78
Spreminjanje možnosti Menu Transparency
79
INFORMATION
79
Prikaz menija INFORMATION
79
Konfiguriranje možnosti Volume na
zagonskem zaslonu
80
Natural Color
80
Kaj je Natural Color?
81
MultiScreen
81
82
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
83
MagicRMS Pro (samo model TC220W)
83
MagicRMS Pro – vizitka
Kazalo
17
Kazalo
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
SPECIFIKACIJE
DODATEK
84
Kaj je treba storiti, preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam
84
84
84
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
87
Vprašanja in odgovori
89
Splošno
91
Varčevanje z energijo
92
Tabela načinov standardnega signala
94
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
100
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska
oprema)
101
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem
izdelku
102
Terminologija
KAZALO
Kazalo
18
1
1.1
Priprave
Pregled vsebine
1.1.1 Odstranjevanje embalaže
1
Odprite škatlo z izdelkom. Pazite, da pri odpiranju škatle z ostrim predmetom ne poškodujete
monitorja.
2
Odstranite stiropor z monitorja.
3
Preglejte komponente ter odstranite stiropor in plastično vrečko.
4

Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazane slike.

Ta slika se uporablja samo za referenco.
Škatlo shranite v suh prostor, da jo boste lahko uporabili pri prihodnjem premikanju izdelka.
1 Priprave
19
1
Priprave
1.1.2 Pregled komponent

Če opazite, da nekateri elementi manjkajo, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili monitor.

Videz komponent in elementov, ki so na prodaj posebej, se lahko razlikuje od prikazane slike.
Komponente
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
(ni na voljo povsod)
Napajalni kabel
Adapter za enosmerni tok
Podstavek stojala
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Predmeti, ki so naprodaj posebej
Naslednje elemente lahko kupite pri najbližjem trgovcu.
Kabel LAN
Kabel D-SUB
Kabel USB
Kabel RS-232C
Stereo kabel
Miška (USB)
Tipkovnica
Slušalke
1 Priprave
20
1
1.2
Priprave
Deli
1.2.1 Gumbi na sprednji strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
VOL
VOL
AUTO
Ikone
Opis
Odprite ali zaprite zaslonski meni ali pa se vrnite v zadnji meni.

Zaklepanje tipk
S to funkcijo zaklenete gumbe na sprednji strani izdelka, tako da
drugi ne morejo spremeniti trenutnih nastavitev.
Zaklepanje: pritisnite in 5 sekund držite gumb [ MENU ]. Način
MENU
zaklepanja tipk se vklopi.
Odklepanje: ko je vklopljeno zaklepanje tipk, pritisnite in 5 sekund
držite gumb [ MENU ]. Način zaklepanja tipk se izklopi.
Ko je vklopljen način zaklepanja tipk, ni mogoče uporabljati
gumbov na sprednji strani izdelka.
Konfigurirajte funkcijo Customized Key in pritisnite [
bodo naslednje možnosti.
SAMSUNG
MAGICAngle
]. Omogočene
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Za konfiguriranje funkcije Customized Key se pomaknite na
SETUP&RESET
→
Customized Key in izberite želeni način.
Pomaknite se v zgornji ali spodnji meni ali prilagodite vrednost možnosti v
zaslonskem meniju.
Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
1 Priprave
21
1
Priprave
Ikone
Opis
Potrditev izbire menija.
Če pritisnete gumb [
], ko zaslonski meni ni prikazan, spremenite
vir signala (Digital/Analog). Če monitor vklopite ali spremenite vir signala
tako, da pritisnete gumb [
], se v levem zgornjem kotu zaslona
prikaže sporočilo s spremenjenim virom signala.
Pritisnite gumb [AUTO] za samodejno prilagoditev nastavitev zaslona.
AUTO

Na voljo samo v načinu Analog.

S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali
funkcijo Auto Adjustment.
Ta tipka omogoča vklop in izklop zaslona.
Če monitor deluje pravilno, lučka za napajanje sveti.

Za podrobnosti o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek
"11.2 Varčevanje z energijo".

Če monitorja dalj časa ne boste uporabljali in želite zmanjšati
porabo energije, izključite napajalni kabel.
(Lučka za vklop)
Če je na 11. mestu kode modela črka M, ima model notranje zvočnike.
Zvočnik
Npr.: LF22NEBHBNMEN
Pritisnite enega od gumbov na monitorju. Na zaslonu se prikažejo
navodila.
Navodila na zaslonu
Če pritisnete gumb na sprednji strani monitorja, se pred prikazom menija
za izbrani gumb na zaslonu pojavijo navodila s prikazom funkcije gumba.
Za vstop v meni znova pritisnite gumb na sprednji strani monitorja.
Navodila na zaslonu se lahko razlikujejo glede na funkcije in modele.
Oglejte si dejanski izdelek.
1 Priprave
22
1.2.2 Pogled od strani
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
RGB IN
DC 14V/15V
SERIAL
RGB OUT
LAN
AUDIO IN MIC
1
Priprave
Vrata
Vrata
[RGB IN] - Služi za povezavo z računalnikom prek kabla D-SUB.
[RGB OUT] - Služi za povezavo z monitorjem prek kabla D-SUB.
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
Omogoča priključitev na omrežje s kablom LAN.
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
[MIC]
[
]
Za povezavo z mikrofonom.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer
slušalke.
Služi za povezavo z drugim monitorjem prek kabla RS232C.
Vrata za pomnilniško napravo USB
1 Priprave
23
1
1.3
Priprave
Namestitev
1.3.1 Namestitev stojala
Na ravno površino položite
Vstavite podstavek stojala v
zaščitno tkanino ali blazino. Nato stojalo v smeri puščice.
na tkanino ali blazino položite
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Fiksirnega zatiča ne odstranjujte,
dokler niste končali namestitve
stojala.
Trdno privijte vijak (z izvijačem ali Ko namestite stojalo, izdelek
kovancem) na spodnjo stran
postavite pokonci.
podstavka.
Zdaj lahko odstranite fiksirni zatič
in prilagodite stojalo.
– Previdno
Izdelka ne držite obrnjenega
navzdol tako, da ga držite samo
za stojalo.
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
1 Priprave
24
1
Priprave
1.3.2 Nastavljanje višine in nagiba izdelka
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
2°(±1°) ~ 25°(±1°)

Za nastavitev višine odstranite fiksirni zatič.

Nastavite lahko višino in nagib monitorja.

Primite zgornji rob monitorja na sredini in previdno prilagodite višino.
1.3.3 Sukanje monitorja
Monitor lahko sukate, kot je prikazano spodaj.

Pred sukanjem monitorja popolnoma izvlecite stojalo.

Če boste monitor sukali z ne popolnoma izvlečenim stojalom, lahko vogal monitorja zadane ob tla
in se poškoduje.

Monitorja ne sukajte v levo. Lahko se poškoduje.
1 Priprave
25
1
Priprave
1.3.4 Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
Pred namestitvijo
Izklopite izdelek in odstranite napajalni kabel iz napajalne vtičnice.
Na ravno površino položite
Odvijte vijak na hrbtni strani
zaščitno tkanino ali blazino. Nato izdelka.
na tkanino ali blazino položite
izdelek s sprednjo stranjo
navzdol.
Dvignite stojalo in ga odstranite.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno ali namiznega stojala
2
1
A
3
4
B
A Sem namestite komplet za pritrditev na steno ali namizno stojalo
B Nosilec (na prodaj posebej)
Poravnajte odprtine in trdno privijte vijake na nosilec na izdelku z ustreznimi deli kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala.
1 Priprave
26
1
Priprave
Opombe

Uporaba vijaka z večjo dolžino od standardne lahko povzroči poškodbe notranjih delov izdelka.

Dolžina vijakov za komplet za pritrditev na steno, ki ne izpolnjuje standarda VESA, se lahko razlikuje
glede na specifikacije.

Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA. Kompleta za pritrditev na steno ali
namiznega stojala ne nameščajte s preveliko silo. Izdelek se lahko poškoduje ali pade in povzroči
telesno poškodbo. Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitno materialno škodo ali telesne
poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih vijakov ali nameščanja kompleta za pritrditev na
steno ali namiznega stojala s preveliko silo.

Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi
uporabe neodobrenega kompleta za pritrditev na steno ali strankinega poskusa namestitve
kompleta za pritrditev na steno.

Za pritrditev izdelka na steno kupite komplet za pritrditev na steno, ki ga je mogoče namestiti vsaj
10 cm od stene.

Uporabite komplet za pritrditev na steno, ki je v skladu s standardi.
1.3.5 Ključavnica proti kraji
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti. Oblika naprave za zaklepanje in
način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena
napravi za zaklepanje proti kraji. Naprava za zaklepanje je na prodaj posebej.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.

Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.

Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
1 Priprave
27
2
2.1
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
Kaj je odjemalec sistema "Windows Embedded Standard 7"?
Odjemalec sistema Microsoft Windows Embedded Standard 7 (WES7) uporablja Microsoft
Windows Embedded Standard 2011 OS. Kadar je odjemalec sistema WES priključen na strežnik, v
katerem je na voljo Citrix XenDesktop , VMWare View Client ali Microsoft Remote Desktop
Connection , so podatki tipkovnice, miške, zvoka, videa in zaslonov posredovani odjemalcu prek
omrežja med njim in strežnikom.
Povezljivi strežniki

Strežnik z rešitvijo Citrix XenDesktop

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem sta nameščena Terminal Service in
Citrix XenServer

Strežnik z rešitvijo VMWare View Client

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem sta nameščena Terminal Service in
VMWare Server

Strežnik Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol)

Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, v katerem je nameščen Terminal Services

Microsoft Windows 7 Professional
V tem priročniku so opisane funkcije odjemalca WES. Ni pa predstavljena splošna funkcionalnost
operacijskega sistema WES. Za splošnejše informacije o sistemu Windows 7 si oglejte pomoč sistema
Windows 7 podjetja Microsoft.
Informacije na tej strani ne veljajo za model TC220N. Ta model ne zahteva operacijskega sistema.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
28
2
2.2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
Povezava pri sistemu "Windows Embedded Standard 7"
2.2.1 Povezava LAN
LAN
1
Kabel LAN priključite na vrata [LAN] na hrbtni strani izdelka.

Nepodprto pri omrežni hitrosti do vključno do 10 Mb/s.

Za povezavo uporabite kabel Cat 5 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
2.2.2 Povezava naprav USB
1
Napravo USB (tipkovnico, miško ipd.) priključite na vrata [ ] na hrbtni strani izdelka.
Vrata [
] podpirajo USB 2.0.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
29
2
2.3
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
Uporaba programa "Windows Embedded Standard 7"
2.3.1 Prijava
Ko se odjemalec zažene, se lahko z uporabniškim imenom in geslom prijavite v strežnik. Privzeto se
samodejno vpišete z računom Administrator in praznim geslom.
2.3.2 Namizje v sistemu "Windows Embedded Standard 7"
Standard User
Ob prijavi kot Standard User obstajajo številne omejitve, ki sistem varujejo pred nepravilnimi dejanji
uporabnika. Ne morete dostopati do sistemskih pogonov, konfiguracija lastnosti zanje pa je omejena. Če
želite konfigurirati napredne in podrobne nastavitve odjemalca, se prijavite kot administrator.
Priporočamo vam, da za osnovne uporabnike izdelka ustvarite račune Standard User.
Administrator
Račun Administrator ima dovoljenja za konfiguriranje sistemskih nastavitev in namestitev/odstranitev
programske opreme. Če se zahteva omejitev dostopnih pravic zaradi varnosti ali če skrbniških dovoljenj
ne potrebujete, priporočamo, da za vse uporabnike ustvarite račune Standard User.
V opravilni vrstici Administrator so prikazani ikona glasnosti zvoka, ikona stanja naprednega filtra za
zapisovanje in sistemski čas. Za dodajanje in odstranjevanje programov potrebujete pravice kot
Administrator.
Log off, Restart, Shut down

Če se želite odjaviti iz trenutne seje, zaustaviti ali znova zagnati odjemalca, uporabite meniju Start.
[Start
Shut down]. Prikaže se pogovorno okno Shut Down sistema Windows. Za takojšnjo
zaustavitev odjemalca izberite [Start
miško pomaknite na ikono
Shut down]. Za izbiro možnosti Log off, Restart itd. se z
▶ poleg možnosti [Shut down]. Funkciji Log off in Shut down lahko
izvedete tudi v pogovornem oknu Varnost sistema Windows s pritiskom tipk [Ctrl + Alt + Del]. Če je
vklopljena funkcija Force Auto Log on, vas bo sistem po vsaki odjavi samodejno znova prijavil.

Funkcije Log off, Restart in Shut down odjemalca vplivajo na delovanje EWF-ja (naprednega filtra
za zapisovanje). Če želite ohraniti spremenjeno sistemsko konfiguracijo, predpomnilnik za trenutno
sistemsko sejo shranite v pomnilnik Flash. Če tega ne storite, bo spremenjena konfiguracija
izgubljena, ko bo odjemalec zaustavljen ali ponovno zagnan. (V primeru odjave si sistem
konfiguracijo zapomni do ponovne prijave.) Za več informacij o filtru Enhanced Write Filter si oglejte
pomoč za program.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
30
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
2.3.3 Programi
Remote Desktop Connection
Aktiven terminalni strežnik ali drug računalnik (s sistemom Windows 95 ali novejšo različico) lahko
oddaljeno upravljate s povezavo z oddaljenim namizjem.

Remote Desktop
Za oddaljeno upravljanje računalnika mora biti nameščen operacijski sistem Windows 7

Professional ali Windows 2000/2003/2008 Server. Temu računalniku pravimo gostitelj.
Potrebujete oddaljeni računalnik z operacijskim sistemom, ki je novejši od Windows 95. Temu

oddaljenemu računalniku pravimo odjemalec. Na odjemalcu mora biti nameščena programska
oprema za povezavo z oddaljenim namizjem.
Vzpostavljena mora biti tudi internetna povezava. Širokopasovna internetna povezava zagotavlja

hitro delovanje. Ker oddaljeno namizje oddaja minimalen obseg podatkov, vključno s podatki o
zaslonu in tipkovnici, širokopasovna internetna povezava ni potrebna. Oddaljeno namizje lahko
uporabljate tudi ob internetni povezavi nizke pasovne širine.
Če oddaljeno namizje uporabljate v operacijskem sistemu Windows 7 Professional, ne morete
uporabljati operacijskega sistema vašega računalnika.

Omogočanje računalnika kot gostitelja
Da bi z računalnikom lahko upravljali iz drugega računalnika, morate omogočiti funkcijo Remote
Desktop. Prijavite se kot Administrator ali član skupine Administrators group in omogočite
funkcijo Remote Desktop računalnika. Storite naslednje:
1
2
Odprite mapo System v možnosti Control Panel.
Pomaknite se na [Start
Control Panel
System and Security
System] in kliknite
Remote settings.
3
Za blokiranje dostopa drugih računalnikov do vašega prek funkcije Remote Desktop ali
RemoteApp izberite “Don't allow connections to this computer.”

Da omogočite oddaljenemu računalniku dostop do vašega računalnika s katerokoli različico
programa Remote Desktop ali RemoteApp, izberite možnost "Allow connections from
computers running any version of Remote Desktop (less secure)." Ta možnost je ustrezna, če
ne poznate različice Remote Desktop Connection, ki jo uporabljajo drugi računalniki.
Upoštevajte, da je ta možnost manj varna kot naslednja (možnost 3).

Za omogočanje dostopa oddaljenega računalnika do vašega prek različice rešitve Remote
Desktop ali RemoteApp s preverjanjem pristnosti na ravni omrežja izberite "Allow connections
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
31
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (more
secure)", da zaženete Remote Desktop s preverjanjem pristnosti na ravni omrežja.

Zaženite sejo oddaljenega namizja v odjemalcu
Ko omogočite oddaljene povezave z gostiteljskim računalnikom in v odjemalski računalnik s
sistemom Windows namestite programsko opremo odjemalca, lahko začnete sejo Remote
Desktop.
Najprej vzpostavite virtualno zasebno omrežno povezave ali oddaljeno dostopno povezavo med
raèunalnikom odjemalcem in raèunalnikom gostiteljem. Če se želite povezati še s kakšnim
oddaljenim namizjem, sledite spodnjim navodilom.
1
Pomaknite se na [Start
All Programs
Accessories
Remote Desktop Connection]
ali dvokliknite ikono rešitve Remote Desktop Connection, da odprete Remote Desktop
Connection.
2
Vnesite ime računalnika gostitelja. Za konfiguriranje podrobnih nastavitev kliknite gumb
Options.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
32
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
3
Options
- General : Vnesite podatke za prijavo za gostiteljski računalnik. Za samodejno prijavo vnesite
uporabniško ime in geslo.
- Display : Remote Desktop Connection pošilja in prejema stisnjene podatke o zaslonu. Če
nastavite visoko ločljivost in barvno kakovost, to lahko zmanjša hitrost.
- Local Resources : Navedite, ali želite uporabljati trde diske in vrata.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
33
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
- Programs : Izberite aplikacijo in določite mapo, v kateri naj se zažene aplikacija ob vzpostavitvi
povezave z gostiteljskim računalnikom.
- Experience (Delovanje): Določite hitrost povezave in elemente menija, ki jih želite uporabljati
na povezanem oddaljenem računalniku. Nastavitve, ki jih boste določili, bodo uporabljene tudi
za gostiteljski računalnik.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
34
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
- Advanced : Za zaščito osebnih podatkov ob vzpostavitvi povezave.
4
5
Kliknite Connect. Pojavi se pogovorno okno Prijava v program Windows.
V pogovornem oknu "Prijava v program Windows" vnesite svoje uporabniško ime, geslo in
domeno (je če potrebno) in kliknite OK. Odpre se okno Remote Desktop, v katerem si lahko
ogledate nastavitve namizja, datoteke in programe gostiteljskega računalnika.
Več informacij o rešitvi Remote Desktop Connections obiščite spletno mesto podjetja
Microsoft.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
35
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
Internet Explorer
Odjemalec WES vključuje program Internet Explorer. Ta program lahko uporabljajo vsi. Spletno mesto
podjetja Microsoft.
Veè informacij o programu Internet Explorer si oglejte na Microsoftovi spletni strani.
Enhanced Write Filter (EWF)
apredni filter za zapisovanje Enhanced Write Filter (EWF) preprečuje prepisovanje vsebine v pomnilniku
Flash in posledično ohranja njegovo trpežnost. EWF odjemalcu omogoča dostop za branje in
zapisovanje preko predpomnilnika namesto neposrednega dostopa do vsebine v pomnilniku Flash.
Če je funkcija EWF aktivirana, se podatki ne shranjujejo v pomnilnik Flash. Podatki v predpomnilniku so
dostopni samo, ko odjemalec deluje. Èe ponovno zaženete ali zaustavite odjemalca, bodo podatki v
predpomnilniku izgubljeni. Èe želite shraniti podatke v registru, priljubljene, mape s piškotki, itd., vsebino
iz predpomnilnika prenesite v pomnilnik Flash. Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zapisovati v
predpomnilnik, se izpiše sporočilo o napaki. Če se izpiše to sporočilo, izključite EWF in tako izpraznite
predpomnilnik EWF. Če dvokliknete ikono EWF v vrstici v desnem spodnjem kotu zaslona, odprete
program EWF Manager. Konfiguracijo EWF lahko spremenite tako, da v ukazni poziv vnesete ukaze za
upravljanje z EWF. Za to morate imeti pravice kot Administrator.

Enable write filter and restart the system.
Èe je EWF onemogoèen, ga omogoèite. S tem izpraznite predpomnilnik in omogočite EWF. Po
ponovnem zagonu raèunalnika se informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu odjemalca
zapišejo v predpomnilnik. To operacijo lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete
“ewfmgr.exe c: -enable”.in ponovno zaženete računalnik.

Disable write filter and restart the systems.
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku)
shranjeno v pomnilnik Flash, EWF pa bo onemogočen. Po ponovnem zagonu raèunalnika se
informacije o konfiguraciji in datoteènem sistemu odjemalca zapišejo v pomnilnik Flash. To operacijo
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
36
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
lahko izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commitanddisable”.in
ponovno zaženete računalnik.

Commit changes to disk.
Ta je aktivirano, ko se EWF izvaja. Če izberete to, bo trenutno stanje odjemalca (v predpomnilniku)
shranjeno v pomnilnik Flash. Vendar pa se stanje EWF ne bo spremenilo. To operacijo lahko
izvedete tudi tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe c: -commit
Konfiguracijo za zaščiteno vsebino si lahko ogledate tako, da v ukazni poziv vnesete “ewfmgr.exe
c:".
File-Based Write Filter (FBWF)
File-Based Write Filter (FBWF) ščiti pomnilnik odjemalca pred tem, da bi ga prepisal nepooblaščen
uporabnik. FBWF omejuje prekomerno pisanje v pomnilnik in tako omogoèa dolgotrajno uporabo
odjemalca. Èe zahtevate V/I, FBWF naroèi odjemalcu, da za izvajanje postopkov namesto pomnilnika
uporabi predpomnilnik, s èimer se zašèiti pomnilnik.
V predpomnilniku shranjeni podatki se ohranijo, odjemalec pa deluje normalno. Odstranijo se ob
vnoviènem zagonu ali izhodu. Èe želite shraniti spremembe, ustrezno datoteko zapišite na disk z ukazom
commit. Èe ne veste, katera datoteka je spremenjena, onemogoèite FBWF, jo spremenite in znova
omogoèite filter.
FBWF lahko upravljate z različnimi možnostmi ukaza v ukaznem pozivu.

FBWF Configuration

Current FBWF status : Prikaže trenutno stanje filtra FBWF (Enabled ali Disabled).

Boot command : Prikaže ukaz FBWF-ja, ki se bo izvedel ob naslednjem zagonu.

RAM Used by FBEF : Prikaže velikost pomnilnika RAM, ki ga uporablja FBWF. Če je trenutno
stanje nastavljeno na Disabled, je za uporabljeni pomnilnik prikazano 0 KB.


Threshold : Prikaže najveèjo velikost pomnilnika RAM, ki ga lahko uporabi FBWF.
FBWF Command

Enable FBWF and reboot the system : Omogoèi onemogoèen FBWF in znova zažene
odjemalca. Èe odjemalec ni vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v BWF_ENABLE,
trenutno stanje pa ostane enako.

Disable FBWF and reboot the system : Onemogoèi omogoèen FBWF in znova zažene
odjemalca. Èe odjemalec ni vnovièno zagnan, se ukaz za zagon spremeni v FBWF_DISABLE,
trenutno stanje pa ostane enako.

Commit files : Tudi èe so diski zašèiteni s FBWF-jem, lahko dodajate ali brišete datoteke, ki jih
želite shraniti nanje. Če želite spremembe zapisati na disk, kliknite gumb [Write the changes to
the disk].

Session Status

Current session : Prikaže nosilce, ki so zašèiteni s FBWF-jem, in seznam map in datotek na
teh nosilcih, ki niso zašèitene s FBWF-jem.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
37
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)

Next session : Izberite nosilce, ki naj bodo ob naslednjem zagonu odjemalca zašèiteni s
FBWF-jem. Izberite tudi mape in datoteke, za katere želite, da so izvzete iz zašèite s FBWFjem.
Windows Media Player
Odjemalec WES vključuje Windows Media Player 12. S programom Windows Media Player lahko
predvajate zvočne in slikovne datoteke na spletni strani.
2.3.4 Pripomočki za konfiguracijo
Local Drive

Pogon C
Pogon C se uporablja za sistem. Operacijski sistem odjemalca ne bo deloval, če na sistemskem
pogonu ni na voljo dovolj prostora. Zagotovite, da je na pogonu C na voljo dovolj prostora. EWF
pomaga pri ohranjanju razpoložljivega prostora s tem, da preprečuje neposredno zapisovanje na
pogon C.

Shranjevanje datotek
Odjemalec uporablja določeno kapaciteto pomnilnika Flash. Zato je bolje, da datoteke namesto v
odjemalca shranite v strežnik.
Preslikava omrežnega pogona
Administrator lahko mapo preslika na omrežni pogon. Da bi podatke o preslikavi po ponovnem zagonu
odjemalca ohranili, natančno preberite ta navodila.

V pogovornem oknu Map Network Drive izberite Reconnect ob potrditvenem polju za prijavo.

Èe je EWF ali FBWF omogoèen, se spremembe shranijo na disk.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
38
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)
2.3.5 Obnovitev sistema
Pregled
Odjemalec WES vključuje funkcijo za obnovitev sistema na zadnjo varnostno kopijo ali privzete tovarniške
nastavitve, če med njegovim delovanjem pride do kritične sistemske napake. Sliko operacijskega
sistema, ki deluje normalno, lahko varnostno kopirate v pomnilnik USB ali strežnik PXE. Varnostno
kopirano sliko lahko povrnete v primeru naslednjih težav z odjemalcem:

Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko oziroma je le-ta poškodovana

Če je računalnik odjemalec nestabilen oziroma je prišlo do težav z gonilnikom naprave

Če pride do težav po namestitvi novega programa ali naprave

Èe je raèunalnik odjemalec okužen z virusom

Če se Windows Embedded Standard ne zažene Če pomotoma izbrišete sistemsko datoteko ali je
poškodovana
Kako obnoviti sistem

Obnovitev s pomnilnikom USB
Po naslednjem postopku lahko vse potrebne datoteke shranite v pomnilnik USB, računalnik pa
zaženete z varnostno kopiranim sistemom v pomnilniku USB in tako obnovite sistem.
1
2
Formatirajte pomnilniško napravo USB, da omogočite zagon sistema.
Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za
varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili na pomnilnik USB.
3
4
Sistem zaženite iz pomnilnika USB.
Sistem obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded Standard in
pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev na pomnilniku USB.

Obnovitev z omrežnim zagonom
To metodo je mogoče uporabiti s strežnikom PXE (Preboot eXecution Environment). Strežnik
PXE nudi vmesnik odjemalca/strežnika na osnovi protokolov TCP/IP, DHCP in TFTP. Skrbniku na
oddaljeni lokaciji preko omrežja omogoča konfiguracijo in zagon operacijskega sistema na
odjemalcu.

Namestite strežnik PXE.

Shranite sliko operacijskega sistema Windows Embedded Standard in pripomoček za
varnostno kopiranje/obnovitev, ki ga boste pozneje povrnili v strežnik PXE.

Odjemalec zaženite preko omrežja.

Sistem preko omrežja obnovite s pomočjo slike operacijskega sistema Windows Embedded
Standard in pripomočka za varnostno kopiranje/obnovitev v strežniku PXE.
Veè informacij si lahko ogledate v uporabniškem priroèniku za strežnik PXE.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
39
2
Uporaba sistema "Windows Embedded
Standard 7" (samo model TC220W)

Uporaba samostojne rešitve za obnovitev
Obnovite sistem z obnovitvenim posnetkom, ki je shranjen v izdelku.
1
Ko izdelek priključite v sistem in takoj ko se sistem zažene, pritisnite tipko Home, da odprete
zagonski meni.
2
3
4
5
Izberite meni Recovery Mode in pritisnite tipko P, da vnesete geslo »admin«.
Zaženite meni Recovery Mode, tako da pritisnete tipko Enter.
Če se prikaže PROMPT »root@xxxxx:/#«, vnesite »recovery«, da zaženete obnovitev sistema.
Če se PROMPT prikaže po sporočilu o tem, da je sistem uspešno obnovljen, zaženite ukaz
reboot, da znova zaženete sistem.
DISK je konfiguriran, kot je opisano v nadaljevanju. Z brisanjem ali spreminjanjem particij lahko
onemogočite zagon ali možnost obnovitve Standalone.
BOOT_AGENT
WES7
BACKUP
Črka pogona ni določena
C:
Črka pogona ni določena
Podatki, ki jih je shranil uporabnik, in prilagojene nastavitve se po obnovitvi sistema izbrišejo.
2 Uporaba sistema "Windows Embedded Standard 7" (samo model TC220W)
40
3
3.1
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred povezavo
3.1.1 Točke preverjanja pred priklopom

Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.

Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.

Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
41
3
3.2
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava in uporaba računalnika
3.2.1 Povezava z računalnikom

Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
RGB IN
AUDIO IN
1
2
3
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] na hrbtni strani izdelka in vrata RGB na računalniku.
S kablom za avdio izhod povežite vrata [AUDIO IN] na izdelku z vrati za avdio izhod na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.4 Povezava napajanja".)
4
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na Analog.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
42
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.2.2 Namestitev gonilnikov

Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
izdelek.

Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.

Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://
www.samsung.com) in prenesite datoteko.
1
2
3
4
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Kliknite "Windows Driver".
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
43
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.2.3 Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
Izberite jezik in spremenite ločljivost, tako da izberete optimalno vrednost.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
[+]
Follow the above settings to set the resolution.
English
EXIT
1
2
Pritisnite [
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [ MENU ].
Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite [ MENU ].

Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi
če monitor izklopite in ga znova vklopite.

Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
44
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.2.4 Spreminjanje ločljivosti v računalniku

Za optimalno kakovost slike prilagodite ločljivost in hitrost osveževanja na nadzorni plošči
računalnika.

Kakovost slike zaslonov LCD TFT se lahko zmanjša, če ni izbrana optimalna ločljivost.
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows XP
Pojdite na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve in spremenite ločljivost.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
45
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows Vista
Odprite nadzorno ploščo in kliknite Prilagoditev ter Nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
46
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Spreminjanje ločljivosti v sistemu Windows 7
Pojdite na Nadzorna plošča
Zaslon
Ločljivost zaslona in spremenite ločljivost.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
47
3
3.3
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava z video napravo
3.3.1 Povezava zunanjega monitorja
Priključitev prek kabla D-SUB (analognega)
RGB OUT
1
S kablom D-SUB povežite vhod [RGB OUT] na zadnji strani izdelka z vhodom RGB na drugem
monitorju.
2
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.4 Povezava napajanja".)
3
Pritisnite [
], da spremenite vir signala na Analog.
Povezava s kablom RS-232C
SERIAL
1
S kablom RS-232C povežite vhod [SERIAL] na hrbtni strani izdelka z vhodom SERIAL na drugem
monitorju.
2
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
(Za podrobnosti si oglejte razdelek "3.4 Povezava napajanja".)
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
48
3
Priklop in uporaba vhodne naprave
3.3.2 Povezava slušalk
1
Izhodno zvočno napravo (slušalke) povežite na vrata [
] na hrbtni strani izdelka.
3.3.3 Povezava mikrofona
MIC
1
Mikrofon povežite na vrata [MIC] na hrbtni strani izdelka.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
49
3
3.4
Priklop in uporaba vhodne naprave
Povezava napajanja
Namestite adapter za enosmerni tok v odprtino tako, da je
stikalo obrnjeno navzgor.
– Pritisnite na adapter, da se zaskoči ("klik").
Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato
adapter za enosmerni tok priključite na izdelek.
Napajalni kabel priključite na napajalno vtičnico.
– Odstranitev adapterja za enosmerni tok
Adapter za enosmerni tok odstranite tako, da ga dvignete,
kot je prikazano na sliki.
Če adapter uporabljate, ne da bi ga pritrdili na hrbtno stran monitorja, se lahko izključi vtič adapterja ali
poškoduje kabel. Adapter varno namestite v utor.
3 Priklop in uporaba vhodne naprave
50
4
4.1
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost in barvni odtenek.
Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.

Ta meni ni na voljo, če je za Eco Saving izbrano On.
4.1.1 Konfiguriranje možnosti Brightness
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Brightness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Brightness z gumbom [
:
࣏ࢽ
1936
0
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
51
4
4.2
Nastavitev zaslona
Contrast
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
4.2.1 Konfiguracija možnosti Contrast
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Contrast, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Contrast z gumbom [
࣏ࢽ
1936
0
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
52
4
4.3
Nastavitev zaslona
Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
4.3.1 Konfiguracija možnosti Sharpness
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Sharpness, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Off
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Sharpness z gumbom [
࣏ࢽ
1936
0
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
53
4
4.4
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.

Ta meni ni na voljo, če je za Eco Saving izbrano On.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.
4.4.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Bright, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
ଥࢿ
Game
Fine
ࢇࢷ֩Ѝ
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
࣏ࢽ
0
۴੔

Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.

Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo
interneta.

Game: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za igranje iger s številnimi grafičnimi učinki in
dinamičnimi gibi.
4
5

Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.

Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev zaslona
54
4
4.5
Nastavitev zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGICAngle
vam omogoča, da konfigurirate nastavitve in dobite optimalno kakovost slike glede na kot
ogleda.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Color.
Ta funkcija vam omogoča, da prilagodite kot ogleda, svetlost in barve svojim željam.
4.5.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Angle
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGIC
Angle, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
Off
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
Lean Back Mode 2
Standing Mode
ଥࢿ
Fine
Group View
Lean Back Mode 1
Side Mode
Custom
ࢇࢷ֩Ѝ
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
4
1
1
5
5
2
3
① : Izberite to možnost za ogled slike neposredno pred monitorjem.

Off

Lean Back Mode 1
② : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nekoliko nižje od
monitorja.

Lean Back Mode 2
③ : Izberite to možnost za ogled slike z mesta, ki je nižje od načina z
nagibom nazaj 1.

Standing Mode
④ : Izberite to možnost za ogled slike na monitorju z mesta, ki je višje od
monitorja.
⑤ : Izberite to možnost, če želite videti sliko z obeh strani monitorja.

Side Mode

Group View: Izberite to možnost, če si sliko ogleduje več oseb z mest
① , ④ in ⑤ .
4 Nastavitev zaslona
55
4
Nastavitev zaslona

4
5
Custom: Če je izbrana možnost Custom, je privzeto izbran način Lean Back Mode 1.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
4 Nastavitev zaslona
56
4
4.6
Nastavitev zaslona
Coarse
Prilagodite frekvenco zaslona.
Na voljo le v načinu Analog.
4.6.1 Prilagajanje možnosti Coarse
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Coarse, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
MAGIC Angle
Coarse
SAMSUNG
: Off
:
1936
Fine
:
0
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Coarse z gumbom [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
57
4
4.7
Nastavitev zaslona
Fine
Nastavite živo sliko z natančnim prilagajanjem.
Na voljo le v načinu Analog.
4.7.1 Prilagajanje možnosti Fine
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti PICTURE, in pritisnite gumb [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Fine, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
PICTURE
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Coarse
: Off
:
1936
Fine
:
0
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Prilagodite možnost Fine z gumbom [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
].
4 Nastavitev zaslona
58
5
Nastavitev barv
SAMSUNG
Prilagodite barve na zaslonu. Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
MAGICColor
je nova tehnologija za izboljšanje kakovosti slike, ki jo je samostojno razvil Samsung.
Tehnologija zagotavlja žive naravne barve, pri tem pa ohrani kakovost slike.
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
5.1.1 Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Color
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
] na monitorju.
SAMSUNG
], da se pomaknete do možnosti MAGICColor, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
4
5
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Off
Demo
Full
Intelligent
50
AUTO
۴੔
SAMSUNG

Off: Onemogočite način MAGICColor.

SAMSUNG
Demo: Primerjajte navadni način zaslona z načinom MAGIC
Color.

Full: Nastavite sliko z živimi barvami za celotno sliko, vključno s predeli z odtenki kože.

Intelligent: Izboljšate kromo za celotno sliko, razen na predelih z odtenki kože.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
59
5
5.2
Nastavitev barv
Red
Prilagodite vrednost rdeče barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.2.1 Konfiguracija možnosti Red
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Red, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
&2/25
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Prilagodite možnost Red z gumbom [
50
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
60
5
5.3
Nastavitev barv
Green
Prilagodite vrednost zelene barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.3.1 Konfiguracija možnosti Green
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Green, in pritisnite [
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Prilagodite možnost Green z gumbom [
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
61
5
5.4
Nastavitev barv
Blue
Prilagodite vrednost modre barve na sliki. (Razpon: 0~100)
Višja vrednost pomeni bolj intenzivno barvo.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.
5.4.1 Konfiguracija možnosti Blue
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Blue, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Prilagodite možnost Blue z gumbom [
AUTO
۴੔
].
5 Nastavitev barv
62
5
5.5
Nastavitev barv
Color Tone
Prilagodi splošni barvni ton slike.

SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Color izbran način Full ali Intelligent.

SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
5.5.1 Konfiguracija nastavitev možnosti Color Tone
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Color Tone, in pritisnite [
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
Color Tone
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Cool 2
Cool 1
: ૲ࣱ
Normal
: ֻҖ
Warm 1
Warm 2
Custom
࣏ࢽ
AUTO
۴੔

Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.

Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.

Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.

Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.

Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.

Custom: Prilagodite barvni odtenek.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
63
5
5.6
Nastavitev barv
Gamma
Prilagodi svetlost srednjega razpona (gama) slike.
SAMSUNG
Ta možnost ni na voljo, če je omogočena funkcija MAGIC
Angle.
5.6.1 Konfiguracija možnosti Gamma
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do menija COLOR, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Gamma, in pritisnite [
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
COLOR
4
5
Pritisnite [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
50
Green
:
50
Blue
:
50
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
5 Nastavitev barv
64
6
6.1
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
Na voljo le v načinu Analog.
6.1.1 Konfiguracija H-Position & V-Position
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete na H-Position ali V-Position, in pritisnite [
] na monitorju.
]. Pojavil se bo
naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Image Size
: Auto
Image Size
: Auto
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
10
Menu V-Position
:
10
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
], da konfigurirate H-Position ali V-Position.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
65
6
6.2
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Image Size
Spremeni velikost slike.
6.2.1 Spreminjanje možnosti Image Size
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Image Size, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
50
V-Position
50
Image Size
Menu H-Position
࢕Ѱ
Auto
Wide
Menu V-Position
10
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
࣏ࢽ
࣏ࢽ
۴੔

Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.

Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
66
6
6.3
Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Premaknite meni v levo ali desno.
Menu V-Position: Premaknite meni navzgor ali navzdol.
6.3.1 Konfiguracija Menu H-Position & Menu V-Position
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SIZE&POSITION, in pritisnite [
] na monitorju.
Pritisnite [
], da se pomaknete na Menu H-Position ali Menu V-Position, in pritisnite [
].
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Image Size
: Auto
Image Size
: Auto
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
10
Menu V-Position
:
10
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Pritisnite [
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO
۴੔
], da konfigurirate Menu H-Position ali Menu V-Position.
6 Spreminjanje velikosti ali premikanje slike
67
7
7.1
Nastavitev in ponastavitev
Reset
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
7.1.1 Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset)
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Reset, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil se
bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
No
Yes
Eco Saving
2II
Clock
-- : --
Off Timer
On Timer
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO
۴੔
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
68
7
7.2
Nastavitev in ponastavitev
Language
Za nastavitev jezika menija.

Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.

Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
7.2.1 Spreminjanje možnosti Language
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Language, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
Eco Saving
Clock
Off Timer
On Timer
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
ଥࢿ
0DJ\DU
3ROVNL
ଥࢿ
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
3&
ᣣᧄ⺆
ɼ‫ܖ‬؆‫ـ‬
ଞ˲߭
∝䇁
ࢇѰ
AUTO
۴੔
], da se pomaknete do želenega jezika, in nato pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
69
7
7.3
Nastavitev in ponastavitev
Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki ga porabi plošča
monitorja.
SAMSUNG
Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
7.3.1 Konfiguracija možnosti Eco Saving
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Eco Saving, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: ଥࢿ
Clock
75%
50%
ଥࢿ
Off
Off Timer
On Timer
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
ࢇѰ
AUTO
۴੔

75%: za spremembo porabe energije monitorja na 75 % privzete ravni.

50%: za spremembo porabe energije monitorja na 50% privzete ravni.

Off: izklopite funkcijo Eco Saving.
Pritisnite [
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
70
7
7.4
Nastavitev in ponastavitev
Clock
Ročna nastavitev trenutne ure.
7.4.1 Konfiguracija funkcije Clock
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite
], da se pomaknete do možnosti Clock, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: Off
Clock
: ଥࢿ
Off Timer
On Timer
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Pritisnite [
ࢇѰ
AUTO
۴੔
], da nastavite možnost Clock.
7 Nastavitev in ponastavitev
71
7
7.5
Nastavitev in ponastavitev
Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Možnost Off Timer je omogočena le, če je nastavljena možnost Clock.
7.5.1 Konfiguriranje možnosti Off Timer
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Off Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: Off
Clock
: 01:00
Off Timer
: Off
On
On Timer
12 : 00
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
ࢇѰ
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
72
7
7.6
Nastavitev in ponastavitev
On Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi.
Možnost On Timer je omogočena le, če je nastavljena možnost Clock.
7.6.1 Konfiguriranje možnosti On Timer
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti On Timer, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju. Pojavil
se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: Off
Clock
: 01:00
Off Timer
: Off
On Timer
: Off
On
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
ࢇѰ
12 : 00
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
73
7
7.7
Nastavitev in ponastavitev
On Timer Source
Določite želen privzet vhodni vir ob vklopu izdelka.
Možnost On Timer Source je omogočena le, če je vklopljena možnost On Timer.
7.7.1 Konfiguriranje možnosti On Timer Source
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti On Timer Source, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
Reset
Language
: English
Eco Saving
: Off
Clock
: 01:00
Off Timer
: Off
On Timer
: 12:00
Analog
: Client
On Timer Source
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Pritisnite [
ࢇѰ
AUTO
۴੔
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
74
7
7.8
Nastavitev in ponastavitev
On Timer Volume
Določite želeno glasnost ob vklopu izdelka.
Možnost On Timer Volume je omogočena le, če je vklopljena možnost On Timer.
7.8.1 Konfiguriranje možnosti On Timer Volume
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti On Timer Volume, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
On Timer Volume
:
Customized Key
:
Display Time
MAGIC Angle
: 20 sec
Menu Transparency
: On
Return
4
Pritisnite [
SAMSUNG
Adjust
AUTO
Enter
], da nastavite možnost On Timer Volume.
7 Nastavitev in ponastavitev
75
7
7.9
Nastavitev in ponastavitev
Customized Key
Funkcijo Customized Key lahko prilagodite po naslednjem postopku.
7.9.1 Konfiguriranje funkcije Customized Key
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Customized Key, in pritisnite gumb [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
On Timer Volume
:
Customized Key
SAMSUNG
: $FFHOHUDWLRQ
MAGIC Angle
SAMSUNG
: 20
sec
2Q
MAGIC Bright
Eco Saving
: On
Display Time
Menu Transparency
10
Image Size
Return

4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
Pritisnite [
Adjust
AUTO
Enter
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
76
7
Nastavitev in ponastavitev
7.10 Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
7.10.1 Konfiguracija možnosti Display Time
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Display Time, in pritisnite [
] na monitorju.
] na monitorju.
Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
On Timer Volume
:
Customized Key
: SAMSUNG Angle
MAGIC
: 5 sec
: 10 sec
20 sec
200 sec
Display Time
Menu Transparency
Return
4
5
Pritisnite [
Adjust
10
AUTO
Enter
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
77
7
Nastavitev in ponastavitev
7.11 Menu Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji:
7.11.1 Spreminjanje možnosti Menu Transparency
1
2
3
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti SETUP&RESET, in pritisnite [
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti Menu Transparency, in pritisnite [
] na monitorju.
] na
monitorju. Pojavil se bo naslednji zaslon.
SETUP&RESET
On Timer Volume
:
Customized Key
: SAMSUNG
MAGIC Angle
: 20 sec
Display Time
Menu Transparency
Return
4
5
Pritisnite [
10
: Off
On
Adjust
AUTO
Enter
], da se pomaknete na želeno možnost, in pritisnite [ MENU ].
Uporabljena bo izbrana možnost.
7 Nastavitev in ponastavitev
78
8
8.1
Meni INFORMACIJE in drugi meniji
INFORMATION
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
8.1.1 Prikaz menija INFORMATION
1
2
Na monitorju pritisnite [ MENU ].
Pritisnite [
], da se pomaknete do možnosti INFORMATION. Prikazali se bodo pravi vir signala,
frekvenca in ločljivost.
PICTURE
COLOR
Client
SIZE&POSITION
65.3kHz 60Hz NP
1680 X 1050
SETUP&RESET
INFORMATION
AUTO
࣏ࢽ
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
۴੔
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
8.2
Konfiguriranje možnosti Volume na zagonskem zaslonu
Če zaslonski meni ni na voljo, prilagodite možnost Volume z gumbom [
1
Ko je prikazan začetni zaslon, pritisnite tipko [
] na zagonskem zaslonu.
]. Pojavil se bo naslednji zaslon.
Volume
50
EXIT
2
Prilagodite možnost Volume z gumbom [
].
8 Meni INFORMACIJE in drugi meniji
79
9
9.1
Namestitev programske opreme
Natural Color
9.1.1 Kaj je Natural Color?
Ena od težav pri uporabi računalnika je, da se barve, prikazane na zaslonu, razlikujejo od barv na
natisnjenih slikah ali na izvirnih slikah, sprejetih prek optičnega bralnika ali digitalnega fotoaparata. Natural
Color je sistem za upravljanje barv, ki ga je razvilo podjetje Samsung Electronics z namenom, da bi
odpravilo to težavo. Ta programska oprema deluje samo v izdelkih Samsung in omogoča prilagajanje
barv, prikazanih na zaslonu, tako, da so enake barvam na natisnjenih slikah. Za dodatne informacije si
oglejte spletno pomoč programske opreme (F1).
Program Natural Color je na voljo v spletu. Lahko ga prenesete s spodnjega spletnega mesta in
namestite;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/
pop_download.html
9 Namestitev programske opreme
80
9
9.2
Namestitev programske opreme
MultiScreen
Možnost MultiScreen omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
9.2.1 Namestitev programske opreme
1
2
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
Izberite program za namestitev programa "MultiScreen".
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na [CDROM]-u poiščite datoteko za namestitev programa "MultiScreen" in jo dvokliknite.
3
4
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, kliknite [Next (Naprej)].
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.

Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.

Ikona programa "MultiScreen" se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema
in specifikacij izdelka.

Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko "F5".
Omejitve in težave pri namestitvi (MultiScreen)
Na namestitev programa "MultiScreen "lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Operacijski sistem
"Operacijski sistem"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"
Za "MultiScreen" priporočamo operacijski sistem "Windows 2000" in novejše različice.
"Strojna oprema"

Vsaj 32 MB pomnilnika

Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
9 Namestitev programske opreme
81
9
Namestitev programske opreme
9.2.2 Odstranjevanje programske opreme
Kliknite [Start], izberite [Settings] (Nastavitve)/[Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato dvokliknite [Add
or Remove Programs] (Dodaj ali odstrani programe).
Na seznamu programov izberite "MultiScreen" in kliknite gumb [Add(Dodaj)/Delete(odstrani).
9 Namestitev programske opreme
82
9
9.3
Namestitev programske opreme
MagicRMS Pro (samo model TC220W)
9.3.1 MagicRMS Pro – vizitka
Program MagicRMS Pro omogoča oddaljeno upravljanje omrežnega monitorja Samsung. Uporabniku
prijazen vmesnik omogoča enostavno uporabo.
S programom MagicRMS Pro lahko nastavite, da se v omrežnem monitorju ob določeni uri izvede
določeno opravilo.
Učinkovito lahko upravljate tudi več omrežnih monitorjev tako, da jih združite v skupine ali filtrirate.
Za uporabo programa MagicRMS Pro Solution ali MagicRMS Pro Agent in ogled uporabniškega
priročnika obiščite www.samsunglfd.com. Izberite Support > Download Center in poiščite MagicRMS
za prenos.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v programu MagicRMS Pro Agent na voljo
odprtokodne licence.
Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Informacije na tej strani ne veljajo za model TC220N. Ta model ne zahteva operacijskega sistema.
9 Namestitev programske opreme
83
10
Navodila za odpravljanje težav
10.1 Kaj je treba storiti, preden se obrnete na Samsungov
center za pomoč strankam
10.1.1 Preskušanje izdelka
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik,
izvedite samodiagnostični test.
1
2
3
4
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Izključite kabel iz monitorja.
Vklopite izdelek.
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
10.1.2 Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje "11.3 Tabela načinov standardnega signala"), se
za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
10.1.3 Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro
pritrjeni. (Glejte poglavje "3.2 Povezava in uporaba
računalnika")
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne
vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
(Glejte poglavje "3.2 Povezava in uporaba
računalnika")
10 Navodila za odpravljanje težav
84
10
Navodila za odpravljanje težav
Težave v zvezi z zaslonom
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na
monitor. (Glejte poglavje "3.2 Povezava in
uporaba računalnika")
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z
izdelkom, vklopljena.
"Prikaže se sporočilo "Not Optimum Mode".
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične
kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence
monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako,
da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja
monitorja, pri tem pa upoštevajte tabelo
standardnih signalov (stran 92).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z monitorjem (glejte
poglavje "3.2 Povezava in uporaba računalnika").
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite možnosti Coarse (stran 57) in Fine
(stran 58).
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za
video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno
raven. (Glejte poglavje "11.1 Splošno")
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika
ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je
ustrezen z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite
nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo
načinov standardnega signala (stran 92) v tem
priročniku in z menijem INFORMATION izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite možnosti Brightness (stran 51) in
Contrast (stran 52).
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost COLOR.
(Glejte poglavje " Nastavitev barv")
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja
utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
10 Navodila za odpravljanje težav
85
10
Navodila za odpravljanje težav
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali
prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še
vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na
servisiranje.
10 Navodila za odpravljanje težav
86
10
Navodila za odpravljanje težav
10.2 Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.

Windows XP: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.

Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Monitor in prilagodite
Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča
prilagajanje
Prilagoditev
Dodatne nastavitve
Videz in
Nastavitve zaslona
Monitor in prilagodite Hitrost
osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.

Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
Dodatno
Videz in teme
Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost
osveževanja.
10 Navodila za odpravljanje težav
87
10
Navodila za odpravljanje težav
Vprašanje
Kako spremenim ločljivost?
Odgovor

Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
teme

Zaslon
Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Zaslon

Videz in
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Nastavitve in nastavite ločljivost.
Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Prilagodi
Videz in
Nastavitve zaslona in prilagodite
ločljivost.

Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
prilagajanje
Zaslon
Videz in
Prilagodi ločljivost in prilagodite
ločljivost.
Kako nastavim način
varčevanja z energijo?

Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Videz in teme
Zaslon
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.

Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako,
da izberete Nadzorna plošča
Zaslon
Nastavitve
ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.

Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.

Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da
izberete Nadzorna plošča
Prilagodi
Videz in prilagajanje
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve
BIOS-a v računalniku.
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
10 Navodila za odpravljanje težav
88
11
Specifikacije
11.1 Splošno
Ime modela
Zaslon
Sinhronizacija
Velikost
22 palcev (55cm)
Območje
prikaza
473,76 mm (V) x 296,1 mm (N)
Vodoravna
frekvenca
31~80kHz
Navpična
frekvenca
56~75Hz
Barve zaslona
Ločljivost
TC220W / TC220N
16,7 M
Optimalna
ločljivost
1680 x 1050 pri 60Hz
Največja
ločljivost
1680 x 1050 pri 60Hz
Najhitrejša točkovna ura
146,250MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100–240 V.
Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato
preverite nalepko na hrbtni strani izdelka.
Priključki za računalniške signale
Vrata RGB IN (D-Sub)
Priključek za strežnik
LAN
USB
Vrata USB 2.0 x 4 (dohodna)
Mere (Š x V x G); teža
508,0 X 396,3 X 216,6 mm (S stojalom) / 5,5 kg
508,0 X 344,3 X 49,0 mm (Brez stojala) / 3,8 kg
VESA (V x H)
100 mm X 100 mm
100 mm X 200 mm
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura:10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Vlaga: 10~80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlaga: 5~95 %, brez kondenzacije
Nagib
2 (±1 ) ~ 25 (±1 )
11 Specifikacije
89
11
Specifikacije
Ime modela
TC220W / TC220N
Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki
je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava
podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira
nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar
lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna
pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne
vpliva na delovanje izdelka.
Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Naprava razreda B (oddajna komunikacijska naprava za uporabo doma)
Ta naprava razreda B, ki je namenjena uporabi doma, je v skladu z zahtevami Pravilnika o
elektromagnetni združljivosti (EMC) in jo lahko uporabljate na vseh območjih.
11 Specifikacije
90
11
Specifikacije
11.2 Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni
barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne uporabljate. Napajanje se v načinu
varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali
premaknite miško. Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s
funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z
energijo
Lučka za vklop
Poraba toka
NORMALNO
DELOVANJE
NAČIN
VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
(GUMB ZA
VKLOP/IZKLOP
JE IZKLOPLJEN)
IZKLOP
(STIKALO ZA
VKLOP/IZKLOP JE
IZKLOPLJENO)
Vklopljen
Utripa modro
Izklopljen
Izklopljen
29 W
Manj kot 2,7 W
Manj kot 2,7 W
0W

Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih
nastavitvah.

Če želite zmanjšati porabo energije na 0 vatov, izklopite gumb za vklop in izklop na hrbtni strani
monitorja ali izključite napajalni kabel. Kadar monitorja ne uporabljate dlje časa, izključite napajalni
kabel. Če želite porabo energije zmanjšati na 0 W in ne morete doseči stikala za napajanje,
izključite napajalni kabel.
11 Specifikacije
91
11
Specifikacije
11.3 Tabela načinov standardnega signala

Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona,
da dobite optimalno kakovost slike. Zato vsaka druga ločljivost, razen tiste, ki je določena, lahko
zmanjša kakovost slike. Če se želite temu izogniti, vam priporočamo, da izberete optimalno
ločljivost za velikost zaslona vašega monitorja.

Ko nadomeščate monitor CDT (povezan z računalnikom) z monitorjem LCD, preverite frekvenco.
Če monitor LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60 Hz z uporabo monitorja
CDT, preden ga nadomestite z monitorjem LCD.
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno
prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon
morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Način prikaza
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
11 Specifikacije
92
11
Specifikacije
Način prikaza
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca (Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA,1920 x 1080 (RB)
66,587
59,934
138,500
+/-

Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.

Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca
tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto
Hz (herci).
11 Specifikacije
93
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za
pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Dodatek
94
Dodatek
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
Dodatek
95
Dodatek
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis
Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
Dodatek
96
Dodatek
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
Dodatek
97
Dodatek
ASIA PACIFIC
INDIA
http://www.samsung.com
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
Dodatek
98
Dodatek
MIDDlE EAST
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatek
99
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in
elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu
življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje
za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke
predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na
krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe.
Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno
mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
100
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob
izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/
66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od
ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Dodatek
101
Dodatek
Terminologija
Zaslonski meni
Zaslonski meni omogoča konfiguracijo zaslonskih nastavitev, da po potrebi izboljšate kakovost slike.
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona, barv, velikosti in številnih drugih nastavitev prek menijev na
zaslonu.
Groba
Groba se nanaša na frekvenco valovanja radijskih valov na sekundo. Višja frekvenca omogoča prenos
večje količine podatkov in se lažje odbija. Nižja frekvenca lažje obide ovire in potuje hitreje, vendar
omogoča prenos manjše količine podatkov. V meniju »Coarse« lahko ročno nastavite frekvenco za
optimalno nastavitev kakovosti slike. Za nastavitve v meniju »Coarse« glejte tabelo standardnih
signalov (stran 92) in upoštevajte učinkovitost delovanja izdelka za izboljšano kakovost slike.
Gama
V meniju »Gamma« prilagodite sivine, ki predstavljajo srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten zaslon, če pa prilagodite le gamo, osvetlite le srednje tone.
Sivine
Sivine pomenijo ravni intenzivnosti barve, ki kažejo variacije spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe svetlosti zaslona se kažejo z variacijo črne in bele, sivine pa
pomenijo srednje območje med črno in belo. Če sivine spreminjate s prilagajanjem game, se spremeni
svetlost srednjih odtenkov na zaslonu.
Hitrost optičnega branja
Hitrost optičnega branja ali hitrost osveževanja pomeni frekvenco osveževanja zaslona. Podatki
zaslona so preneseni, ko se zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je osveževanje človeškemu očesu
nevidno. Število osvežitev zaslona se imenuje hitrost optičnega branja in se meri v hercih (Hz). Če je
hitrost optičnega branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat na sekundo. Hitrost optičnega branja zaslona
je odvisna od učinkovitosti delovanja grafičnih kartic v računalniku in monitorju.
Vodoravna frekvenca
Znaki ali slike, prikazane na zaslonu, so sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik). Slikovne pike so
nanizane v vodoravnih črtah, ki so nato razporejene navpično. Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih (kHz). Vrednost frekvence pomeni, kolikokrat na sekundo so
vodoravne črte posredovane in prikazane za zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne frekvence 85
pomeni, da so vodoravne črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85.000-krat na sekundo, vodoravna
frekvenca pa je označena v 85 kHz.
Dodatek
102
Dodatek
Navpična frekvenca
Slika je sestavljena iz številnih vodoravnih črt. Navpična frekvenca je merjena v hercih (Hz), vrednost
frekvence pa pomeni, koliko slik lahko te vodoravne črte ustvarijo na sekundo. Vrednost navpične
frekvence 60 pomeni, da je slika posredovana 60-krat na sekundo. Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na utripanje zaslona.
Ločljivost
Ločljivost je število vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti.
Višja ločljivost omogoča prikaz večjega števila informacij na zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik (vodoravna frekvenca) in 1080
navpičnih črt (navpična frekvenca).
Plug & Play
Funkcija »Plug & Play« omogoča samodejno izmenjavo informacij med monitorjem in računalnikom ter
zagotavlja optimalni prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play uporablja mednarodni standard VESA DDC.
Dodatek
103
Kazalo
A
Avtorske pravice 2
Kaj je treba storiti preden se obrnete na
Samsungov center za pomoč strankam 84
Konfiguriranje možnosti Volume na
zagonskem zaslonu 79
B
Kontrast 52
Barvni ton 63
M
C
Modra 62
Customized Key 76
MultiScreen 81
Č
N
Čas prikaza 77
Namestitev 24
Čiščenje 4
Natural Color 80
D
O
Deli 21
Ostrina 53
F
P
Fine 58
Ponastavitev 68
Povezava in uporaba računalnika 42
G
Povezava pri sistemu "Windows Embedded
Standard 7" 29
Gama 64
Pravilna drža pri uporabi izdelka 13
Glasnost vklopnega časovnika 75
Pred povezavo 41
Grobi 57
Pregled vsebine 19
Prosojnost menijev 78
I
INFORMACIJE 79
R
Izklopni časovnik 72
Rdeča 60
J
S
Jezik 69
SAMSUNG MAGIC Angle 55
SAMSUNG MAGIC Bright 54
K
SAMSUNG MAGIC Color 59
Kaj je odjemalec sistema Windows
Embedded Standard 7 28
Splošno 89
Svetlost 51
Kazalo
104
Kazalo
T
Tabela načinov standardnega signala 92
Terminologija 102
U
Uporaba programa Windows Embedded
Standard 7 30
Ura 71
V
Varčevanje z energijo 70, 91
Varnostni ukrepi 6
Velikost slike 66
Vir vklopnega časovnika 74
Vklopni časovnik 73
Vprašanja in odgovori 87
Z
Zelena 61
Kazalo
105
Download PDF

advertising