Samsung VC240 Navodila

Add to my manuals
53 Pages

advertisement

Samsung VC240 Navodila | Manualzz
SyncMaster VC240
Monitor za video konference
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred začetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IZDELKA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Namestitev stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Odstranjevanje stojala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Namestitev opreme, skladne s standardom VESA,
za pritrditev na steno ali mizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Povezava osebnega računalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Povezava z monitorjem za video konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Ključavnica Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
UPORABA IZDELKA
Ogrevanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabela načinov standardnega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Namestitev gonilnika naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Gumbi za upravljanje izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Funkcije video konference z infrastrukturo RADVISION SCOPIA . . . 3-5
Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Spreminjanje POSTAVITVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Samodiagnoza monitorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Pogosta vprašanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Funkcija varčevanja z energijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG) . . . 5-3
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa . . . . 5-4
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred začetkom
Ikone, uporabljene v tem priročniku
IKONA
IME
POMEN
Pozor
Označuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Opomba
Označuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priročnika
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Vsebina tega priročnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priročnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priročnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logotip SAMSUNG in SyncMaster sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows in Windows NT so registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association.
Logotip ENERGY STAR® je registrirana blagovna znamka Agencije za varstvo okolja ZDA.
Vse druge blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
Vzdrževanje zunanje površine in zaslona
Izdelek čistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so benzol in razredčila, ali z mokro
krpo. Lahko poškodujete izdelek.
•
Pazite, da zaslona ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroči trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne čistite tako, da vodo pršite neposredno nanj.
Če voda prodre v izdelek, lahko to povzroči požar, električni udar ali
poškoduje izdelek.
•
Če uporabljate ultrazvočni vlažilnik zraka, lahko na površini visokosijajnega
modela nastane bel madež zaradi posebnih značilnosti materiala.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Zakasnele slike
•
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko, lahko na zaslonu nastane zakasnela slika ali madež. Če nameravate zaslon pustiti
vklopljen, vendar ga dolgo ne boste uporabljali, nastavite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona, da zaščitite
zaslon.
•
Ploščo LCD sestavljajo milijoni osnovnih slikovnih pik. Zaradi tehnoloških omejitev proizvajalca zaslona LCD je približno 1 na
milijon osnovnih slikovnih pik videti svetlejša ali temnejša kot normalno.
Število osnovnih slikovnih pik na plošči LCD izračunate tako, da največjo vodoravno ločljivost pomnožite z največjo navpično
ločljivostjo in rezultat pomnožite s 3.
Primer: Če je največja ločljivost plošče LCD 1680 x 1050, potem je število osnovnih slikovnih pik = 1680 x 1050 x 3 =
5.292.000.
1-2
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem znakom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Ne razstavljajte.
Napajalni vtič mora biti izključen iz stenske
vtičnice.
Ne dotikajte se.
Mora biti ozemljeno, da preprečite električni
udar.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Opozorilo
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali razmajane napajalne
vtičnice.
•
Na eno stensko vtičnico ne priključujte več
električnih naprav.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajanja ne priključujte in izključujte z
mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtičnice.
Napajalni vtič trdno priključite.
•
Sicer lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do električnega udara.
!
!
Napajalni kabel priključite na ozemljeno
stensko vtičnico (samo za opremo izolacijskega razreda 1).
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premočno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali telesne poškodbe.
Napajalni kabel in izdelek hranite stran od
grelnika.
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Če so pini napajalnega vtiča ali stenska
vtičnica zaprašeni, jih očistite s suho krpo.
•
Sicer lahko pride do požara.
!
1-3
Pozor
Napajalnega kabla ne izključujte, medtem
ko izdelek deluje.
•
Sicer se lahko zaradi električnega udara
poškoduje izdelek.
!
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
posredovalo naše podjetje. Poleg tega ne
uporabljajte napajalnega kabla druge električne naprave.
•
Napajalni vtič izključite iz stenske vtičnice
tako, da ga držite za vtič in ne za kabel.
•
!
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico,
ki jo zlahka dosežete.
•
!
Če pide do težave z izdelkom, izključite
napajalni kabel, da popolnoma prekinete
napajanje. Napajanja ni mogoče
popolnoma prekiniti samo z gumbom za
napajanje na izdelku.
Namestitev
Opozorilo
Na izdelek ne postavljajte gorečih sveč,
sredstev proti komarjem ali cigaret in ga ne
nameščajte blizu grelnika.
•
Sicer lahko pride do požara.
Če želite izdelek namestiti na steno, naj to
naredi inženir za namestitev ali ustrezno
podjetje.
!
Izdelka ne nameščajte v slabo prezračevanem prostoru, kot je knjižna polica ali omara.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Plastične vrečke, v katerih je bil zapakiran
izdelek, hranite stran od otrok.
•
!
1-3
Če si otroci plastično vrečo poveznejo
čez glavo, se lahko zadušijo.
•
Sicer lahko pride do telesne poškodbe.
•
Uporabite navedeno opremo za
pritrditev na steno.
Izdelek namestite vsaj 10 cm od stene, da
omogočite prezračevanje.
•
!
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Izdelka ne nameščajte na mestu, ki je
nestabilno ali izpostavljeno močnim tresljajem, kot je na primer nestabilna ali nagnjena
polica.
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je
izpostavljeno močnim tresljajem, se
lahko poškoduje in lahko pride do
požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
!
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju, dimu ali
vodi (dežnim kapljicam), ali v vozilo.
Izdelka ne nameščajte na mesto, izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali blizu
toplotnega vira, kot sta ogenj in grelnik.
•
•
Lahko pride do električnega udara ali
požara.
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroči požar.
Izdelka ne nameščajte na višini, kjer bi ga
lahko zlahka dosegli otroci.
•
Če se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroči telesno
poškodbo.
•
Ker je sprednji del težji, izdelek
namestite na ravno in stabilno površino.
Pozor
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Izdelka ne postavljajte na tla obrnjenega
navzdol.
•
•
!
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Pri nameščanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
čez konzolo oziroma polico.
SAMSUNG
!
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
To lahko poškoduje ploščo izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
!
Če izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite šele
potem, ko ste se o tem posvetovali s katerim od naših servisnih inženirjev.
•
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališča in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo časa.
Čiščenje
Uporabljajte samo priporočeno čistilno sredstvo, saj se zaradi uporabe površinsko aktivne snovi, ki vsebuje veliko
alkohola, topila ali drugih močnih snovi, zunanjost izdelka lahko razbarva ali poči ali pa se odlepi površina plošče.
Priporočeno čistilno sredstvo lahko kupite v servisnem centru.
!
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni
kabel.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
•
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
•
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Pozor
Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na
izdelek.
•
Lahko pride do razbarvanja ali pokanja
zunanjosti izdelka ali luščenja plošče.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel,
nato pa izdelek očistite z mehko in suho
krpo.
•
!
Izdelek obrišite z mehko krpo, navlaženo s
čistilnim sredstvom za monitorje.
•
!
Če ne morete uporabiti čistilnega
sredstva za monitorje, za čiščenje
izdelka razredčite čistilno sredstvo z
vodo v razmerju 1:10.
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredčilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in čistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
Ker se zunanjost izdelka zlahka opraska,
uporabite ustrezno čistilno krpo. Če so na
krpi tuje snovi, lahko opraskate zunanjost,
zato z nje otresite vse tuje snovi, preden jo
uporabite.
!
Uporaba
Opozorilo
Ker je izdelek pod visoko napetostjo, ga ne
razstavljajte, popravljate ali spreminjajte
sami.
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
•
Če je izdelek treba popraviti, se obrnite
na servisni center.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na njegove dele.
!
Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.
!
•
•
1-3
Sicer lahko pride do požara,
električnega udara ali težave z izdelkom.
•
•
Sicer lahko pride do požara ali
električnega udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
Sicer lahko izdelek pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Na izdelek na postavljajte predmetov, kot so
igrače in piškoti.
Če se otrok nagne na izdelek, da bi prijel
predmet, lahko predmet ali izdelek pade,
kar lahko povzroči telesno poškodbo ali
celo smrt.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne
izpostavljajte udarcem.
•
!
Izdelka ne premikajte tako, da ga vlečete za
napajalni ali antenski kabel.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Ko se bliska ali grmi, izključite napajalni
kabel in se v nobenem primeru ne dotikajte
antenskega kabla, saj je to nevarno.
!
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek.
Ne dovolite, da bi se na izdelek obešali ali
nanj plezali otroci.
Če vam izdelek pade ali se poškoduje
ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
•
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiča in takoj prezračite.
!
GAS
•
Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega in antenskega kabla.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izdelka ne dvigujte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni ali signalni
kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara,
požara ali težave z izdelkom zaradi
poškodovanega kabla.
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne postavljajte.
•
!
Zračnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
100
•
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
V izdelek (zračnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci in lasnice, ter vnetljivih izdelkov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lončnica, pijača, kozmetika in zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
električnega udara ali požara.
Pozor
Če dalj časa prikazujete mirujočo sliko,
lahko na zaslonu nastane zakasnela slika
ali madež.
!
•
Če izdelka ne boste uporabljali dalj
časa, uporabite način varčevanja z
energijo ali nastavite ohranjevalnik
zaslona na način gibljive slike.
-_!
Ko izdelka ne uporabljate dalj časa, na primer ko greste zdoma, izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
•
Nastavite ustrezno ločljivost in frekvenco za
izdelek.
Izdelka ne obračajte na glavo in ga ne premikajte tako, da držite samo stojalo.
•
•
Sicer je lahko gledanje naporno za oči.
!
Neprekinjeno gledanje izdelka s premajhne
oddaljenosti lahko poškoduje vid.
•
Če zaslon izdelka gledate dalj časa, je
pomembno, da si spočijete oči (za 5 minut
vsako uro).
•
Izdelek lahko pade, zaradi česar se
lahko poškoduje ali pa pride do telesne
poškodbe.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
!
!
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do električnega
udara.
Sicer lahko pride do električnega udara
ali požara.
Če izdelek uporabljate dalj časa, se ga ne
dotikajte, saj zaslon postane vroč.
S tem boste zmanjšali morebitno
naprezanje oči.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite
stran od otrok.
!
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala
bodite previdni.
•
Če si priprete roko ali prst, se lahko
poškodujete.
•
Če izdelek močno nagnete, lahko pade
in povzroči telesno poškodbo.
!
1-3
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
•
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v usta.
Baterijo hranite izven dosega otrok in
dojenčkov.
•
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, ) pravilno usmerjena.
•
!
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj
posvetite z zdravnikom.
Uporabljajte samo odobrene standardne
baterije. Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj.
•
To lahko povzroči, da baterija poči ali
pušča in tako povzroči požar, poškodbo
ali onesnaženje (škodo).
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
!
Sicer se lahko baterija poškoduje ali
povzroči požar, telesno poškodbo ali
škodo zaradi iztekanja notranje
tekočine.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene
recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev
rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v
namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali
akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer
prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
Ohranjanje pravilne drže pri uporabi izdelka
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
1-3
•
Zravnajte hrbet.
•
Med vašimi očmi in zaslonom naj bo 45–50 cm. Zaslon obrnite naprej in nanj glejte
navzdol.
•
Pri uporabi izdelka ohranite pravilno držo.
•
Prilagodite kot izdelka tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•
Komolec imejte pod pravim kotom in roko v isti višini kot hrbtno stran dlani.
•
Komolec imejte pod pravim kotom.
•
Pete imejte plosko na tleh, kolena pa pod kotom 90 stopinj ali več. Roke imejte nižje od
srca.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
2
Namestitev izdelka
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse, kar je navedeno v nadaljevanju.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
•
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Monitor
VSEBINA
Priročnik za namestitev
Garancija izdelka
Uporabniški priročnik
Napajalni kabel
Kabel D-Sub
Kabel LAN
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
(ni na voljo povsod)
Kabel DVI
Feritni obroč za kabel LAN
Stereo kabel
Čistilna krpa
Čistilna krpa je priložena samo visokosijajnim črnim modelom.
Namestitev izdelka
2-1
2-2
Namestitev stojala
Preden pritrdite stojalo, položite mehko tkanino na ravno, stabilno površino in nato na tkanino položite izdelek z zaslonom
navzdol.
Previdno: Pri polaganju izdelka na ravno površino lahko poškodujete izboklino kamere.Da ne pride do poškodb, monitor
položite navzdol nežno in previdno.
Z mehko tkanino pokrijte ravno, stabilno mizo in nato na tkanino položite izdelek z
zaslonom navzdol.
Zasukajte stojalo v smeri puščice.
Zatiča stabilizatorja ne odstranite, dokler ne namestite podstavka.
2
3
4
2-2
Stojalo morate zasukati v pravo smer.
Potisnite podstavek v stojalo izdelka v smeri puščice.
Stabilizacijskega zatiča ne odstranjujte, dokler podstavka izdelka ne namestite do
konca.
Sicer lahko pride do telesnih poškodb.
Namestitev izdelka
Do konca zasukajte priključni vijak na dnu stojala, tako da je popolnoma pritrjen.
5
6
Ko je podstavek nameščen, postavite izdelek pokonci.
Odstranite stabilizacijski zatič.
Nastavite višino zaslona v skladu s specifikacijami.
- Previdno
Izdelka ne dvigujte tako, da ga držite samo za stojalo.
- Previdno
Izdelka ne premikajte tako, da ga držite samo za kamero.
Razstavljanje poteka v obratnem zaporedju kot sestavljanje.
Namestitev izdelka
2-2
2-3
Odstranjevanje stojala
Preden odstranite stojalo, položite mehko tkanino na ravno, stabilno površino in nato na tkanino položite izdelek z zaslonom
navzdol.
Previdno: Pri polaganju izdelka na ravno površino lahko poškodujete izboklino kamere. Da ne pride do poškodb, monitor
položite navzdol nežno in previdno.
Mizo prekrijte z mehko tkanino, da zaščitite izdelek, in nanjo položite izdelek s sprednjo
stranjo navzdol.
Primite stojalo izdelka, kot je prikazano na sliki, in nato odstranite hrbtni pokrov.
Odvijte vijaka, ki sta označena s črko "
2
."
Ko odstranite vijaka, lahko odstranite stojalo.
A
3
2-3
Primite osrednji del izdelka, kot je prikazano na sliki.
Dvignite in ločite odvito stojalo.
Namestitev izdelka
2-4
Namestitev opreme, skladne s standardom VESA, za pritrditev na steno ali
mizo
Izdelek je opremljen z elementom za pritrditev stojala mer 100 mm x 100 mm/200 mm x 100 mm, ki je v skladu s specifikacijam
standarda VESA.
A
B
A) Element za pritrditev stojala
B) Stojalo (dodatno)
Opremo, skladno s standardom VESA, za pritrditev na steno namestite po naslednjem postopku:
1. Izklopite izdelek in izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
2. Na ravno površino položite mehko tkanino ali blazino, da zaščitite ploščo, in nanjo položite izdelek s sprednjo stranjo navzdol.
3. Odstranite hrbtni pokrov.
4. Odstranite stojalo, kot je opisano zgoraj.
5. Poravnajte utor dela izdelka, ki ga boste priključili na stojalo, z utorom v stojalu (stojalu za pritrditev na steno, namiznem ali
drugem stojalu) in trdno pritrdite stojalo tako, da pritrdite vijak.
•
Če uporabite vijak z dolžino, ki je daljša od dolžine, navedene v specifikacijah, lahko poškodujete notranjost izdelka.
•
Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam standarda VESA, se lahko dolžina vijaka razlikuje glede na
njene specifikacije.
•
Ne uporabljate vijakov, ki niso združljivi s specifikacijami standarda VESA, in pri sestavljanju z njimi ne uporabljajte
prevelike sile.
Sicer lahko izdelek pade, zaradi česar se lahko poškoduje ali pa pride do telesne poškodbe.
Podjetje ni odgovorno za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.
•
Podjetje Samsung ne odgovarja za morebitne poškodbe izdelka ali telesne poškodbe, nastale zaradi uporabe stojala, ki
ne ustrezna navedenim specifikacijam, ali namestitve, ki je ni izvedel pooblaščen inženir za nameščanje.
•
Za nameščanje izdelka z uporabo opreme za pritrditev na steno kupite opremo, ki omogoča, da je izdelek vsaj 10 cm od
stene.
•
Podjetje Samsung ni odgovorno za morebitne težave, nastale zaradi uporabe stojala, ki ne ustreza navedenim
specifikacijam.
•
Uporabite opremo za pritrditev na steno, ki ustreza specifikacijam za vašo državo.
Namestitev izdelka
2-4
2-5
Povezava osebnega računalnika
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Povežite monitor z računalnikom, kot je prikazano, če ga nameravate uporabljati samo kot računalniški zaslon in ne
nameravate uporabljati funkcije video klica.
Če želite monitor uporabljati samo kot računalniški zaslon, ga povežite po naslednjem postopku:
1. POWER S/W : Vklop in izklop izdelka.
2. En konec napajalnega kabla priključite na vrata [POWER] na izdelku, drugega pa na 220 V ali 110 V stensko vtičnico.
Monitor prepozna vhodno napetost in se samodejno preklopi.
3. Izdelek povežite z osebnim računalnikom glede na video izhod, ki ga podpira računalnik.
3-1. Če grafična kartica omogoča izhod DVI (digital)
•
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] izdelka z vrati DVI osebnega računalnika.
3-2. Če grafična kartica omogoča izhod D-Sub (analog)
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB IN] izdelka z vrati [RGB IND-Sub] osebnega računalnika.
4. SERVICE: Namenjeno servisiranju.
5. Povežite vrata [AUDIO IN] na hrbtni strani monitorja z zvočno kartico računalnika.
Ko je izdelek povezan z osebnim računalnikom, ga lahko vklopite in uporabljate.
Če je priključen tako kabel DVI (<DVI>) kot D-Sub (<PC>), lahko vhodni signal <PC ali DVI> izberete s pritiskanjem gumba
[ /SOURCE].
2-5
Namestitev izdelka
2-6
Povezava z monitorjem za video konference
Spojni del se lahko razlikuje glede na model izdelka.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Povežite monitor z računalnikom, kot je prikazano, če ga nameravate uporabljati kot računalniški zaslon ter pošiljati in
prejemati video klice ali se udeleževati video konferenc.
Samo ena od dvojih vrat [LAN] morajo biti s kablom LAN priključena na omrežje.
Če želite monitor uporabljati kot računalniški zaslon ter za video klice in konference, ga z računalnikom povežite po
naslednjem postopku:
1. POWER S/W : Vklop in izklop izdelka.
2. En konec napajalnega kabla priključite na vrata [POWER] na izdelku, drugega pa na 220 V ali 110 V stensko vtičnico.
Monitor prepozna vhodno napetost in se samodejno preklopi.
3. S kablom LNA povežite vrata [LAN] na izdelku in omrežje.
4. S kablom LAN povežite vrata [LAN] na izdelku in vrata [LAN] na računalniku.
Za izvajanje video klicev ni treba povezati monitorja z računalnikom.
Če za računalnik in monitor za video konference uporabljate isti naslov IP, kabla LAN povežite, kot je prikazano zgoraj.
5. SERVICE: Namenjeno servisiranju.
6. Priključite kabel mikrofona na vrata za slušalke na izdelku.
Priključite ga samo, ko ga potrebujete, saj ima izdelek notranji zvočnik.
7. Priključite kabel mikrofona na vrata za mikrofon na izdelku.
Priključite ga samo, ko ga potrebujete, saj ima izdelek notranji mikrofon. Uporabljati ga je mogoče samo za video klice.
Ko končate povezovanje, vklopite napajanje in s pritiskanjem gumba [
Namestitev izdelka
/SOURCE] za vhodni signal izberite <VC>.
2-6
Feritni obroč
2-6
•
Feritni obroči ščitijo kable pred motnjami.
•
Ko želite povezati kabel, odprite feritni obroč in ga namestite okoli kabla blizu vtiča.
Namestitev izdelka
2-7
Ključavnica Kensington
Ključavnica Kensington je naprava proti kraji, s katero lahko uporabniki zaklenejo izdelek, če ga želijo varno uporabljati na javnih
mestih. Oblika in uporaba naprave za zaklepanje se lahko razlikujeta glede na model in proizvajalca, zato si za več informacij
oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Ključavnico Kensington je mogoče kupiti posebej.
A
B
Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:
1. Ključavnico Kensington ovijte okoli velikega nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Potisnite konec kabla, na katerem je priključena ključavnica, skozi zanko na drugem koncu kabla ključavnice Kensington.
3. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na monitorju (
4. Zaklenite ključavnico (
).
).
To so splošna navodila. Če želite natančna navodila, si oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
Zaklepno napravo lahko kupite v trgovini z električno opremo, v spletni trgovini ali našem servisnem centru.
Namestitev izdelka
2-7
3
Uporaba izdelka
3-1
Ogrevanje sistema
Potem ko vklopite izdelek, je 30 sekund v stanju pripravljenosti.
Tyttlwt…tyr*^„~px
3-1
•
Ob vsakem vklopu izdelka se prikaže grafika inicializacije sistema.
•
Če želite prejemati video klice, ne da bi izklopili izdelek, vklopite funkciji <Standby> in <Max. Power Saving>.
Uporaba izdelka
3-2
Tabela načinov standardnega signala
Če izberete katerega od spodaj navedenih standardnih načinov načinov prikaza (na primer 800 x 600 ali 1440 x 900), se bo
zaslon monitorja samodejno nastavil na ustrezno vodoravno in pokončno frekvenco. Če pa boste poskušali uporabiti
nestandarden način prikaza, se lahko prikaže prazen zaslon, čeprav indikator LED napajanja kaže, da je monitor vklopljen.
Optimalni način prikaza za ta monitor je 1920 x 1080 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Če izberete način prikaza 1920 x 1080,
se bo zaslon monitorja samodejno nastavil na ustrezno vodoravno in navpično frekvenco.
Za največjo kakovost prikaza nastavite optimalno ločljivost monitorja.
NAČIN ZASLONA
VODORAVNA
FREKVENCA (KHZ)
NAVPIČNA
FREKVENCA (HZ)
TOČKOVNA URA
(MHZ)
POLARITETA
SINHR. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, od skrajne leve do skrajne desne na zaslonu, se imenuje vodoravni cikel, recipročna
vrednost vodoravnega cikla pa vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca je predstavljana z enoto kHz.
Navpična frekvenca
Da lahko človek vidi sliko, mora biti na zaslonu ista slika prikazana po več desetkrat na sekundo. Ta frekvenca se imenuje
navpična frekvenca. Navpična frekvenca je predstavljana z enoto Hz.
Uporaba izdelka
3-2
3-3
Namestitev gonilnika naprave
Gonilnik naprave najdete na CD-ROM-u, priloženem izdelku. Če je priložena datoteka gonilnika poškodovana, lahko
prenesete gonilnik monitorja iz spleta, tako, da na http://www.samsung.com kliknete Support > Downloads in nato sledite
navodilom.
Ko prenesete datoteko gonilnika, dvokliknite datoteko in sledite navodilom na zaslonu.
Gonilnik namestite po naslednjem postopku:
1. Vstavite CD-ROM za namestitev gonilnika v pogon CD-ROM-a.
2. Kliknite "Windows Driver".
3. Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
4. Izvedite preostale korake namestitve glede na navodila, prikazana na zaslonu.
5. Preverite, ali sta v Lastnostih zaslona prikazani ustrezna ločljivost in hitrost osveževanja. Če želite več informacij o
pogovornem oknu Lastnosti zaslona, si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema Windows.
3-3
Uporaba izdelka
3-4
Gumbi za upravljanje izdelka
Informacije o izdelku
Monitor lahko uporabljate kot standardni monitor ali kot monitor za video klice. Funkcije video klicev so vgrajene v
monitorju.
Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, ko boste izdelek uporabljali kot monitor, saj so zasnovane samo za video klice.
PREDMET
OPIS
Kamera
Prejema in oddaja slike med video klicem.
Mikrofon
Za vhod zvoka med video klicem.
Senzor daljinskega upravljalnika
Zvočnik
Prejema signale daljinskega upravljalnika.
Za izhod zvoka oddaljenega uporabnika med video klicem.
Če je izdelek povezan z računalnikom prek avdio kabla, se zvočnik uporablja za
izhod zvoka računalnika.
Gumbi za upravljanje izdelka
Gumbi so na spodnjem delu monitorja.
IKONA
OPIS
Ta gumb pritisnite za ogled prikaza na zaslonu.
Ta gumb se uporablja tudi za izhod iz prikaza na zaslonu ?ali vrnitev na meni prikaza na
zaslonu višje ravni.
S temi gumbi krmarite po meniju ali prilagajate vrednost v prikazu na zaslonu.
S tem gumbom izvedete video klic.
Za izklop zvoka glasu ali videa ali obojega glede na trenutne nastavitve prikaza na zaslonu
(<Settings> → <Mute Option>).
S temi gumbi krmarite po meniju ali prilagajate vrednost v prikazu na zaslonu.
Ko na zaslonu ni prikaza, s tema gumboma nastavite glasnost.
Uporaba izdelka
3-4
IKONA
OPIS
Ko je na zaslonu prikaz, s tem gumbom izberete funkcijo.
Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom preklopite vhodni signal (PC/DVI/VC). Ko vhodni
signal preklopite s pritiskom gumba [ /SOURCE] ali vklopite izdelek, se na zgornjem levem
delu zaslona prikaže sporočilo o izbranem vhodnem signalu.
Način <PC/DVI> lahko izberete, če je izdelek povezan z grafično kartico v računalniku
prek kabla D-SUB (PC) ali DVI-D (DVI).
Ta gumb pritisnite za vklop ali izklop izdelka.
Indikator LED napajanja
Ta indikator LED je vklopljen, če izdelek deluje normalno.
Indikator LED napajanja je nad gumbi na spodnjem delu monitorja.
Za informacije o funkciji varčevanja z energijo si oglejte razdelek specifikacij izdelka o
funkciji varčevanja z energijo. Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, priporočamo,
da izključite napajalni kabel, da zmanjšate porabo energije.
3-4
Uporaba izdelka
3-5
Funkcije video konference z infrastrukturo RADVISION SCOPIA
Sam VC240 lahko uporabljate za video klice od točke do točke v visoki ločljivosti.
To pa ni vse. Dodajte infrastrukturo za video konference RADVISION SCOPIA in uživajte v dodatnih funkcijah, kot so
centralizirano upravljanje, konference z več udeleženci, snemanje in pretočni prenos ter prečkanje požarnega zidu.
RADVISION SCOPIA je družina infrastrukturnih izdelkov, ki jo sestavljajo omrežne naprave in programska oprema, optimizirana
za VC240.
S platformo RADVISION SCOPIA lahko hitro uvedete razširljivo omrežje za video komunikacijo in centralno upravljate video
omrežje, omogočate srečanja z več udeleženci in razširite video konference na kateri koli prenosni računalnik prek katerega koli
požarnega zidu.
Konference z več udeleženci (večtočkovne)
Video komuniciranje prek monitorja VC240 je lahko učinkovitejše z uporabo večtočkovnih konferenc (z več udeleženci). Gre za
istočasno povezavo več kot dveh udeležencev.
Z večtočkovnimi konferencami lahko uporabniki monitorja VC240 vidijo in slišijo več soudeležencev in se počutijo, kot da so v
istem prostoru – v "virtualni konferenčni sobi" v računalniškem omrežju.
Klic z več udeleženci
Večtočkovni klic
Večtočkovne konference se izvajajo prek MCU (enota za večtočkovne konference), ki poveže več lokacij v isto video konferenco.
MCU SCOPIA Elite družbe RADVISION omogoča obdelavo v visoki ločljivosti 1080p in postavitve po meri za vse udeležence.
Udeleženci upravljate konference prek MCU-ja SCOPIA Elite z daljinskim upravljalnikom monitorja VC240 in izvajate dejanja, kot
so izklop zvoka udeležencev, spreminjanje postavitve videa in povabilo drugih končnih točk na konferenco.
Uporaba izdelka
3-5
Najsodobnejše video konference prek namizja
Direktorji in vodstveni delavci, ki prek monitorja VC240 opravljajo video klice, potrebujejo možnosti za enostavno razširitev video
konference na veliko število uporabnikov bližnjega in oddaljenega namizja ter za učinkovitejše, enostavnejše in širše
komuniciranje.
SCOPIA Desktop družbe RADVISION omogoča, da se osebe udeležujejo konferenc tudi na poti.
SCOPIA Desktop zadovoljuje potrebe po visoko učinkovitih video konferencah s standardno računalniško in internetno povezavo.
Najsodobnejša video tehnologija omogoča visoko ločljivost H.264 za prikaz udeležencev in podatkovnega sodelovanja.
Avdio sistem omogoča nevtralizacija odmevov, odstranitev zvokov iz ozadja in je neobčutljiv na številne omrežne napake, ki so
značilne za internet.
SCOPIA Desktop je preprost vtičnik za spletni brskalnik, ki ga je mogoče enostavno namestiti v računalnik ter ga uporabljati in
centralno upravljati brez licenčnin.
Enostavno kliknite povezavo in vključite zaposlene na daljavo v konferenco, udeležujte se video konferenc, ko ste na poti,
sodelujte s partnerji in dobavitelji ter se brez težav vzpostavite povezavo prek požarnih zidov.
Upravljanje video omrežja
Skrbniki in uporabniki sistema VC240 so lahko s centralnim upravljalnim sistemom veliko učinkoviteje izvajajo opravila, kot so
oddaljena nadgradnja programske opreme, konfiguracija sistema, nadzorovanje in upravljanje.
Centralni upravljalni sistem omogoča veliko večjo učinkovitost skrbnikov pri upravljanju velikega števila sistemov VC240 na
različnih lokacijah.
Popolna rešitev za to je iVIEW Suite družbe RADVISION.
iVIEW Suite je celovita rešitev za upravljanje sodelovalnih glasovnih in video komunikacij.
Zbirka iVIEW omogoča učinkovito upravljanje in nadzorovanje video omrežja in s tem učinkovito uporabo pasovne širine.
Sistem omogoča enostavno načrtovanje in upravljanje srečanj za doživetja vrhunskih video komunikacij.
3-5
Uporaba izdelka
Snemanje in pretočni prenos konference
Rešitev SCOPIA družbe RADVISION omogoča tudi snemanje konference.
S funkcijo snemanja lahko zajemate zvok, video in podatke in tako srečanja shranite v visoki ločljivosti za poznejše predvajanje.
Do katerega koli dela posnetka je mogoče dostopiti s kontrolniki, ki so podobni kot na videorekorderju.
SCOPIA družbe RADVISION ima tudi vgrajeno funkcijo pretočnega prenosa za spletno oddajanje konference udeležencem z
običajnimi računalniki in računalniki Mac.
Tako lahko gledalci vidijo video toka govornika in vsebine predstavitve. Podpora istočasnega eno- in večvrstnega oddajanja
razširi srečanje na tako rekoč neomejeno število udeležencev.
Prekoračitev požarnega zidu in rešitev NAT
Požarni zidovi in oviralne naprave med dvema ločenima omrežjema, ki filtrirajo neželene pakete, pogosto nenamerno blokirajo
promet video konferenc.
Številni požarni zidovi uporabljajo filtriranje in prevajanje omrežnega naslova (NAT) in se običajno nahajajo na meji omrežja, ki ga
ščitijo.
Požarni zid SCOPIA PathFinder in rešitev NAT omogočata varno povezavo omrežij podjetij in oddaljenih mest.
SCOPIA PathFinder ohranja varnost in prednosti požarnega zidu in zmožnosti NAT prek video omrežij ter omogoča brezhibno
integracijo z obstoječimi video končnimi točkami in infrastrukturo.
Več informacij
Če želite izvedeti več o tem, kako s platformo RADVISION SCOPIA bolje izkoristiti VC240, obiščite http://www.radvision.com/
VC240 ali se obrnite na regionalno podružnico družbe RADVISION.
ZDA/AMERIKI
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Uporaba izdelka
3-5
3-6
Daljinski upravljalnik
Televizorji in druge elektronske naprave v bližini monitorja lahko poslabšajo delovanje daljinskega upravljalnika z motenjem
signala, ki ga upravljalnik oddaja monitorju.
POWER
Vklop/izklop izdelka.
SOURCE
Preklop vhodnega signala. (PC/DVI/
VC)
LAYOUT
S pritiskanjem gumba izberete med
različnimi delitvami zaslona. Vklop
funkcije PIP.
+ ZOOMPovečava in pomanjšava s kamero
oddaljenega uporabnika, ki podpira
funkcijo POVEČAVE.
Posebni znaki
S pritiskanjem tega gumba izmenično vnašate znaka "*" in ".".
1/A/a
Spreminjanje načina v oknu za
vnos besedila (številke → velike
tiskane črke → male tiskane
črke).
MIC MUTE
Za izklop zvoka glasu ali videa ali
obojega glede na trenutne nastavitve prikaza na zaslonu (<Settings> → <Mute Option>).
Pritisnite za zvišanje ali znižanje
glasnosti.
(Ta izdelek ne podpira funkcije
POVEČAVE.)
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno
Potrditev
Z njimi se navpično ali vodoravno
pomikate med menijskimi elementi
ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Izklop zvoka oddaljenega uporabnika med vzpostavitvijo klica.
(Vaš zvok se oddaja.)
SETUP
Izbira kamere za povečavo ali
pomanjšavo.
•
Blizu: Vaša kamera
•
Oddaljeno: Kamera oddaljenega
uporabnika
PRESENTATION
Izbira, ali naj se zaslon računalnika
pošlje oddaljenemu uporabniku ali
ne.
INFO
<PC/DVI> : Prikaz ločljivosti.
<VC> : Prikaz podrobnih informacij
o trenutni povezavi.
3-6
Bližnjična tipka do menija <Settings>.
BACK
Vrnitev na prejšnji meni.
Brisanje besedila med njegovim
vnosom.
END
Končanje video klica.
Posebni znaki
S pritiskanjem tega gumba izmenično vnesete znak "#", "@" ali
":".
PHONE BOOK
Prikaz imenika na zaslonu.
Uporaba izdelka
CALL
HOLD
Izvedba video klica.
Zadržanje trenutnega klica
(povezava ostane vzpostavljena)
zaradi pogovora z drugim udeležencem.
Številski gumbi
Vnos številk in besedila glede na
način vnosa.
Ta funkcija bo na voljo
pozneje.
Uporaba izdelka
3-6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Odprite pokrov na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji AAA.
Poskrbite, da sta pola + in – baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za baterije.
3. Zaprite pokrov.
Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih shranite na hladnem in suhem
mestu.
Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
3-6
•
Ali je televizor vklopljen?
•
Ali so poli baterij ‘plus’ in ‘minus’ zamenjani?
•
Ali sta bateriji prazni?
•
Ali je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
•
Ali je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonski napis, ki moti oddajanje daljinskega upravljalnika?
Uporaba izdelka
3-7
Spreminjanje POSTAVITVE
VC je celozaslonski način prikaza zaslona video klica.
Postavitev video klica spreminjate z gumbom "LAYOUT" na daljinskem upravljalniku.
Nastavitev LAYOUT za video klic je predstavljena spodaj, kot kombinacija vašega zaslona (zaslon vaše kamere), zaslona
oddaljenega uporabnika (oddaljeni zaslon) in zaslona PC/DVI. Zasloni so z barvami označeni tako:
•
: PC/DVI
•
: Zaslon vaše kamere
•
: Oddaljeni zaslon
PC/DVI Način
•
•
Če povezave ni bilo mogoče vzpostaviti
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Če je linija zasedena
Način VC
•
•
Če povezave ni bilo mogoče vzpostaviti
Če je linija zasedena
Nastavitve LAYOUT, shranjene v načinu <PC/DVI> (načina PC in DVI imata skupne nastavitve), niso uporabljene za
postavitev v načinu <VC>.
Uporaba izdelka
3-7
3-8
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)Struktura
MENI
Call
Call history
Phone book
Settings
Če pritisnete gumb " " na daljinskem upravljalniku ali gumb MENU na sprednji strani izdelka v načinu vhoda PC(DVI) ali načinu
VC (Video konferenca), se na dnu zaslona prikaže glavni meni V2oIP (Prenos govora in videa prek protokola IP), kot je prikazano
spodaj.
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Prikaže se, ko pritisnete gumb CALL na daljinskem upravljalniku. Uporablja se za izvedbo video klica.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
3-8
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
Uporaba izdelka
1. Seznam klicev: Prikaz seznama dohodnih in odhodnih klicev.
<Za stike, ki so registrirani v možnosti <Phone Book>, sta prikazani možnosti Name> in <IP>.
Za stike, ki niso registrirani v možnosti <Phone Book>, je prikazana samo možnost <IP>, možnost <Name> pa je prazna.
2. Izvedba klica: Klic lahko izvedete tako, da vnesete IP, ID ali številko E.164, odvisno od tega, ali uporabljate strežnik SIP ali
vratarja.
2-1. Prikaz trenutnega stanja: Prikazana je ikona v rumeni ali sivi barvi, odvisno od stanja prijave posameznega strežnika, če
uporabljate strežnik SIP ali vratarja. Če strežnik ni v uporabi, je rumena ali siva, odvisno os stanja omrežja.
2-2. Vnos telefonske številke: Potem ko ste vnesli <IP>, <SIP ID> ali številko E.164 oddaljenega uporabnika, pritisnite gumb
"CALL" na daljinskem upravljalniku, da izvedete klic.
<SIP ID> omogoča uporabo ID-jev uporabnikov, ki so se prijavili prek strežnika SIP, številka E.164 pa omogoča
uporabo številk uporabnikov, ki so se prijavili prek vratarja.
2-3. Vrsta klica: Izbira klica <Video> ali <Voice>.
3. Zaslon vaše kamere: Zaslon vaše kamere bo prikazan, ko ne boste na zvezi. Omogoča prikaz seznama trenutno povezanih
uporabnikov in preklic povezave, ko ste na zvezi.
Uporaba izdelka
3-8
Call history
Prikaz seznama nedavnih klicev za klice <Received>, <Sent> in <Missed>.
Za <IP>, ki je registriran v možnosti <Phone Book>, je prikazana registrirana možnost <Name> in ura zadnjega klica. <Za <IP>,
ki ni shranjen, sta prikazana IP> in ura zadnjega klica.
Za klice z istega dne je prikazana točna ura (AM/PM), za klice predtem pa je prikazan datum.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Ogled podmenijev
1. <Call> : Izvedba klica z uporabo za klic potrebnih podatkov.
2. <Save >: Shranjevanje ali urejanje shranjenih podatkov v možnosti <Phone Book>.
3. <Delete> : Brisanje določenih elementov na seznamu.
4. <Delete All> : Brisanje vseh elementov na seznamu.
3-8
Uporaba izdelka
5. <View> : Prikaz podrobnih zapisov o klicu.
6. <Unselect All> : Preklic izbire seznama.
Phone book
S pritiskom gumba PHONE BOOK na daljinskem upravljalniku prikažete <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENI
All
Pyp}
Mlnv
OPIS
Brskanje, dodajanje, urejanje in/ali brisanje uporabnika.
Iskanje uporabnika po možnosti <Name>, <SIP ID>, <IP> ali <Call Number>, odvisno od nastavitev
strežnika.
Uporabnika dodate tako, da izberete <Add Contact> ter nastavite možnosti <Name>, <IP>, <SIP ID>,
<Call Number> in <Group>.
Group
Dodajanje, urejanje in/ali brisanje skupine.
Izberite skupino in pritisnite gumb "
kov v tej skupini.
" na daljinskem upravljalniku, da prikažete seznam uporabni-
Izberite <Add Group>, da dodate skupino. Če uporabnik ni v nobeni skupini, ga lahko dodate v katero
koli skupino z uporabo menija <[Unassigned]>.
Settings
S pritiskom gumba SETUP na daljinskem upravljalniku prikažete meni <Settings>.
GLAVNI MENIJI
General
PODMENIJI
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
Uporaba izdelka
Security
Call Quality
3-8
GLAVNI MENIJI
Network
PODMENIJI
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
Meni General
PC/DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENI
&OHJTI
-BOHVBHF
Xzp
Pyp}
Mlnv
OPIS
Izberite jezik za prikaz na zaslonu.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Izbrani jezik se uporabi samo za prikaz na zaslonu izdelka. Nastavitev ne vpliva na druge
funkcije osebnega računalnika.
Clock
Nastavitev trenutnega datuma in ure za sistem.
•
<Clock Set> – Nastavitev možnosti <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> in <AM/PM>.
•
<Date Format> – Prilagajanje oblike zapisa datuma.
•
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<Time Format> – Prilagajanje možnosti <Time Format>.
<12 hours> - <24 hours>
Prikaz, koliko časa naj bo aktivni sistem v načinu <VC> v stanju pripravljenosti.
Trajanje stanja pripravljenosti pomeni, koliko časa je lahko plošča nedejavna, preden se samodejno
izklopi.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Možnost Standby> je onemogočena, ko ste na zvezi.
Max. Power Saving
Funkcija varčevanja z energijo, ki je aktivna v načinu <PC/DVI>.
Če se PC preklopi v način varčevanja z energijo, ko je možnost <Max. Power Saving> nastavljena na
<On>, se bo tudi izdelek preklopil v način varčevanja z energijo.
•
<On> - <Off>
V načinu varčevanja z energijo ni mogoče izvesti klica, če je možnost <Max. Power Saving>
nastavljena na <On>, ni mogoče izvesti klica.
3-8
Uporaba izdelka
MENI
Security
OPIS
Ustvarjanje uporabniškega gesla s štirimestno številko.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Privzeto geslo je 0000.
SW Upgrade
Posodobitev programske opreme prek omrežja.
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
Reset System
Vrnitev izdelka na tovarniške nastavitve.
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
SW version
Preverjanje različice programske opreme trenutnega sistema.
Open Source
Prikaz programske opreme, ki je bila uporabljena pri razvoju izdelka.
Meni Call Control
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENI
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
OPIS
Samodejni sprejem dohodnega klica.
•
<On> - <Off>
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
Mute Option
Do not Disturb
Ko ste na zvezi, lahko izberete želeno nastavitev možnosti <Mute Option>.
•
<Voice> – Ustavitev prenosa vhoda mikrofona oddaljenemu uporabniku.
•
<Video> – Ustavitev prenosa slikovnega vnosa oddaljenemu uporabniku.
•
<Voice + Video> – Ustavitev prenosa slikovnega vhoda in vhoda mikrofona oddaljenemu
uporabniku.
Samodejna zavrnitev dohodnega klica.
•
<On> - <Off>
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
Uporaba izdelka
3-8
MENI
Default Call Type
Call Quality
OPIS
Izbira želene vrste klica.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> – Prednost imata kakovost slike in hitrost sličic.
•
•
<Sharpness> – Med komunikacijo ima hitrost sličic prednost pred kakovostjo slike.
•
<Motion> – Med komunikacijo ima kakovost slike prednost pred hitrostjo sličic.
<Max Bandwidth> – Nastavitev največje pasovne širine, potrebne za komunikacijo.Manjša ko je
pasovna širina, slabša je kakovost klica.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
Meni Input
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENI
Source List
Mlnv
OPIS
Izbira z monitorjem povezane zunanje vhodne naprave, katere zaslon naj bo prikazan.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Izbira velikosti zaslona PIP.
•
<
>-<
>
Aktivira se v načinu PIP. Način PIP aktivirate s pritiskom gumba LAYOUT na daljinskem
upravljalniku.
Uporabi se za zaslon PIP na vašem zaslonu ali zaslonu oddaljenega uporabnika med klicem.
Ne uporabi se za zunanji vhod.
3-8
Uporaba izdelka
MENI
PIP Position
OPIS
Premik zaslona PIP na želeno mesto.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Aktivira se v načinu PIP. Način PIP aktivirate s pritiskom gumba LAYOUT na daljinskem
upravljalniku.
Uporabi se za zaslon PIP na vašem zaslonu ali zaslonu oddaljenega uporabnika med klicem.
Ne uporabi se za zunanji vhod.
PIP Transparency
Prilagajanje prosojnosti zaslona PIP.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Na voljo samo v načinu <PC> / <DVI>
Možnost v načinu PIP vklopite tako, da pritisnete gumb LAYOUT na daljinskem upravljalniku v
načinu <PC/DVI>.
Meni Picture [PC/DVI]
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENI
MagicBright
Pyp}
Mlnv
OPIS
Optimalne nastavitve zaslona za različne načine uporabe, kot so ustvarjanje dokumentov, uporaba
interneta, gledanje filmov itd.
•
<Entertain>
Ta način nudi nastavitve svetlosti in ostrine za optimalno razvedrilno okolje (film, DVD-ji itd.).
Podobne so nastavitvam televizorja.
•
<Internet>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za brskanje po spletu (besedilo in slike).
•
<Text>
Ta način nudi slikovno nastavitev, primerno za urejanje dokumentov.
•
<Custom>
Če vam prednastavljeni slikovni načini ne zadostujejo, lahko konfigurirate <brightness> in
<contrast> neposredno v tem načinu.
Na voljo samo v načinu <PC>-ja.
Contrast
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
Nastavitev ostrine.
Uporaba izdelka
3-8
MENI
OPIS
Auto Adjustment
Če izberete funkcijo <Auto Adjustment>, monitor samodejno prilagodi video signale, ki jih prejme.
Vrednosti za <Fine>, <Coarse> in <PC Position> se samodejno prilagodijo.
Na voljo samo v načinu <PC>-ja.
Screen
•
<Coarse>
Odstrani šume, kot so navpične proge.
<Če prilagodite možnost <Coarse>, se lahko premakne območje slike na zaslonu. Z menijem za
nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete na sredino.
•
<Fine>
Odstrani šume, kot so vodoravne proge.
Če šumi niso odpravljeni niti po naravnavi z možnostjo <Fine>, prilagodite frekvenco (<Coarse>) in
znova uporabite možnost <Fine>.
•
<PC Position>
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
•
<Image Reset>
Slikovne parametre nadomestijo privzete tovarniške vrednosti.
Na voljo samo v načinu <PC>-ja.
Picture Option
•
<Color Tone> - Spreminjanje barvnih tonov.
•
•
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Prilagodi kontrole posameznih barv, rdeče, zelene in modre.
<Size> – Preklop velikosti.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> – Digitalno zmanjševanje šumov.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Na voljo samo v načinu < VC>
Picture Reset
Povrnitev vseh nastavitev načina zaslona na tovarniške vrednosti.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Meni Picture [VC]
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
3-8
Pyp}
Mlnv
Uporaba izdelka
MENI
Mode
OPIS
Izberite predhodno nastavljen način zaslona monitorja ali pa nastavitve zaslona spremenite po želji.
•
<Dynamic>
Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu <Standard>.
•
<Standard>
Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•
<Movie>
Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
Contrast
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
Nastavitev ostrine.
Color
Prilagoditev nasičenosti barv slike.
Tint (G/R)
Prilagoditev barvnega odtenka slike.
Picture Option
•
<Color Tone> - Spreminjanje barvnih tonov.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Warm1> in <Warm2> je mogoče izbrati samo, kadar je možnost <Mode> nastavljena na
<Movie>.
•
<Digital NR> – Digitalno zmanjševanje šumov.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Povrnitev vseh nastavitev načina zaslona na tovarniške vrednosti.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Meni omrežja je onemogočen, ko ste na zvezi.
MENI
IP Settings
OPIS
Konfiguriranje naslova IP.
•
<Dynamic> – Dodelitev dinamičnega naslova IP.
•
<Static> – Dodelitev statičnega naslova IP.
User Name
Nastavitev uporabniškega imena za prijavo v strežnik SIP ali vratarja H.323.
Phone Number
Nastavitev telefonske številke za klicanje v obliki naslova E.164 za pošiljanje vratarju H.323.
Network Preference
Izbira osnovnega protokola, ki naj se uporablja med klicem.
Uporaba izdelka
3-8
MENI
OPIS
H.323 Settings
Spreminjanje nastavitev za H.323 (vratar itd.).
SIP Settings
Konfiguriranje podatkov proxy strežnika SIP.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> – Vklop/izklop proxy strežnika.
•
<Display Name> – Vnos imena naprave, da jo bo mogoče prepoznati v omrežju.
•
<Server Address> – Vnos naslova proxy strežnika.
•
<Password> – Vnos uporabniškega gesla.
Preverjanje trenutnega stanja omrežja.
Ogled nastavitev, kot so naslov MAC, naslov IP, maska podomrežja, prehod, DNS, preverjanje dosegljivosti prehoda in spor med naslovi IP. Oznaka (
vilno delovanje, oznaka (
) pred posameznim elementom označuje pra-
) pa nepravilno delovanje.
Če se med preskusom omrežja prikaže oznaka (
korak.
), se preskus ne bo nadaljeval na naslednji
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENI
Sounds
Pyp}
Mlnv
OPIS
Vklop ali izklop možnosti <Sounds> (zvonjenje za dohodni klic, zvonjenje za odhodni klic itd.).
•
<On> - <Off>
Ko ste na zvezi, je ta možnost onemogočena.
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
3-8
Pyp}
Mlnv
Uporaba izdelka
MENI
Power Frequency
OPIS
Prilagoditev frekvence kamere.
•
White Balance
Prilagoditev beline slik kamere.
•
Brightness
<Auto> - <Manual>
Prilagoditev svetlosti slik kamere.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
<Auto> - <Manual>
Zrcaljenje slik na zaslonu kamere.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Če je kamera usmerjena neposredno v vir svetlobe, na primer v električno svetilko, je lahko slika zamegljena.
V temnem okolju je slika lahko videti nenaravna.
Uporaba izdelka
3-8
4
Odpravljanje težav
4-1
Samodiagnoza monitorja
•
S funkcijo samodiagnoze lahko preverite, ali izdelek deluje pravilno.
•
Če je na monitorju prikazan prazen zaslon in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in računalnik
priključena, zaženite funkcijo samodiagnoze.
Samodiagnozo monitorja zaženete po naslednjem postopku:
1. Izklopite monitor in računalnik.
2. Izključite kabel D-Sub iz izdelka.
3. Vklopite monitor.
4. Če izdelek deluje pravilno, se prikaže sporočilo "Check Signal Cable".
4-1
Odpravljanje težav
4-2
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, poskušajte težavo odpraviti na naslednje načine. Če težave ne uspete odpraviti, se
obrnite na najbližji servisni center družbe Samsung Electronics ali obiščite stran za podporo na www.samsung.com.
PRIKAZAN JE PRAZEN ZASLON/IZDELKA NE MOREM VKLOPITI
Je napajalni kabel pravilno priključen?
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen na obeh
koncih.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo "Check Signal Cable"?
Preverite kabel, s katerim sta povezana računalnik in izdelek.
Če je kabel pravilno priključen, s pritiskanjem gumba [ /
SOURCE] preverite, ali je izdelek nastavljen na ustrezen vir in
ali prejema vhodni signal.
Ali je na zaslonu prikazano sporočilo "Not Optimum Mode"?
To se zgodi, če signal grafične kartice preseže največjo
ločljivost ali frekvenco (hitrost osveževanja) izdelka.
V tem primeru nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za
izdelek. Za pravilne vrednosti si oglejte Tabelo načinov standardnega signala.
Ali je prikazan prazen zaslon in ali indikator LED napajanja
utripa v 1-sekundnih presledkih?
To se zgodi, če se izvaja funkcija varčevanja z energijo.
Ali ste za povezavo uporabili kabel DVI?
Če kabel DVI priključite, ko se računalnik zaganja, ali ga
znova priključite, potem ko ste ga izključili pri vklopljenem
računalniku, se zaslon morda ne bo prikazal, ker nekatere
grafične kartice v takih razmerah ne morejo proizvajati video
signalov.
Če kliknete miško ali pritisnete katero od tipk, se vklopi
zaslon.
V tem primeru znova zaženite računalnik, ko je kabel DVI priključen.
BARVA JE NENAVADNA/PRIKAZANA JE ČRNO-BELA SLIKA
Ali je celoten zaslon prikazan v isti barvi, kot če bi ga gledali
skozi celofan?
Preverite kable, priključene na računalnik.
Grafično kartico znova do konca vstavite v računalnik.
Preverite, ali je možnost <Color Effect> nastavljena na <Off>.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte grafično kartico v skladu z njenim uporabniškim priročnikom.
OBMOČJE PRIKAZA SE NENADOMA PREMAKNE NA ROB ALI NA SREDINO.
Ali ste zamenjali grafično kartico ali gonilnik?
Poskusite zagnati <Auto Adjustment> v možnosti <Picture> v
nastavitvi <Settings>.
Ali ste spremenili ločljivost ali frekvenco (hitrost osveževanja)?
Grafično kartico nastavite na ustrezno ločljivost in frekvenco.
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte grafično kartico v skladu z njenim uporabniškim priročnikom.
Za pravilne vrednosti si oglejte Tabelo načinov standardnega
signala.
SLIKE SO NEIZOSTRENE.
Ali ste spremenili ločljivost ali frekvenco (hitrost osveževanja)?
Odpravljanje težav
Grafično kartico nastavite na ustrezno ločljivost in frekvenco.
Za pravilne vrednosti si oglejte Tabelo načinov standardnega
signala.
4-2
PRIKAZANE SO 16-BITNE BARVE (16 BARV). BARVE SO SE SPREMENILE, POTEM KO STE ZAMENJALI GRAFIČNO
KARTICO.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Windows ME/XP/2000: Znova nastavite barve tako, da izberete Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon)→
Settings (Nastavitve).
Ali je grafična kartica pravilno konfigurirana?
Znova konfigurirajte barve v skladu z novim gonilnikom grafične kartice.
KO POVEŽEM MONITOR, SE PRIKAŽE SPOROČILO 'NEZNAN MONITOR, NAJDEN MONITOR PLUG&PLAY (VESA
DDC)'.
Ali ste namestili gonilnik naprave za izdelek?
Namestite gonilnik naprave v skladu z navodili za namestitev
gonilnika v tem priročniku.
V uporabniškem priročniku grafične kartice preverite, ali so
podrte vse funkcije Plug&Play (VESA DDC).
Če grafična kartica podpira funkcije Plug and Play, znova
namestite gonilnik kartice. Oglejte si navodila v uporabniškem
priročniku kartice.
OB ZUNANJIH ROBOVIH IZDELKA JE OPAZITI MAJHNA POPAČENJA.
Za zaščito zaslona so črni robovi izdelka premazani s prosojnim materialom, zaradi katerega je barva videti nežnejša. Ta
material lahko včasih povzroči majhna popačenja na sliki ob robovih zaslona. Ne gre za napako izdelka.
KO ZAŽENEM RAČUNALNIK, SLIŠIM ZVOČNE SIGNALE.
Če zvočni signal slišite pri 3 ali več zagonih računalnika, se obrnite na servis za računalnik.
4-2
Odpravljanje težav
4-3
Pogosta vprašanja
POGOSTA VPRAŠANJA
Kako spremenim frekvenco (hitrost osveževanja) video
signala?
POSKUSITE NASLEDNJE.
Spremenite frekvenco grafične kartice.
Windows XP: Frekvenco spremenite tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve) →
Advanced (Dodatno) → Monitor in nato spremenite hitrost
osveževanja v nastavitvi Monitor Settings (Nastavitve monitorja).
Windows ME/2000: Frekvenco spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve) → Advanced (Dodatno) → Monitor in nato
spremenite hitrost osveževanja v nastavitvi Monitor Settings
(Nastavitve monitorja).
Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.
Kako spremenim ločljivost?
Windows XP: Ločljivost spremenite tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz
in teme) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Windows ME/2000: Ločljivost spremenite tako, da izberete
Control Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Settings (Nastavitve).
Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika ali grafične kartice.
Kako uporabim funkcijo varčevanja z energijo?
Windows XP: Konfigurirate jo tako, da izberete Control Panel
(Nadzorna plošča) → Appearance and Themes (Videz in
teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona) ali da jo konfigurirate v nastavitvi
BIOS-a računalnika.
Windows ME/2000: Konfigurirajte jo tako, da izberete Control
Panel (Nadzorna plošča) → Display (Zaslon) → Screen
Saver Setting (Nastavitev ohranjevalnika zaslona), ali pa jo
konfigurirajte v nastavitvi BIOS-a računalnika.
Za dodatne informacije si oglejte uporabniški priročnik računalnika za operacijski sistem Windows.
Odpravljanje težav
4-3
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
IME MODELA
Plošča LCD
Sinhronizacija
Velikost
23,6 palcev (59 cm)
Območje prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (N)
Razmik med slikovnimi
pikami
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (N)
Vodoravno
30 kHz ~ 81 kHz
Navpično
56 Hz ~ 75 Hz
Barve zaslona
Ločljivost
VC240
16,7 M
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Analogni RGB, DVI-D (Digital Visual Interface)
Vhodni signal, zaključen
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
170 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100 - 240 V.
Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko
na hrbtni strani izdelka.
Priključki za signale
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Mere (Š x V x G) / teža (stojalo Simple)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (brez stojala)
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (s stojalom) / 8,8 kg
Pritrjevalna podloga VESA
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Okoljski vidiki
Temperatura: 10 ˚C– 40 ˚C
Delovanje
Vlaga :20–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20˚C– 45˚C
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Nagib
-1˚ ~ 25˚
Razred B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
Ta naprava je registrirana glede EMI-ja za domačo uporabo (razred B). Uporablja se lahko na vseh območjih. (Oprema
razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
5-1
Dodatne informacije
5-2
Funkcija varčevanja z energijo
Ta izdelek je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo za samodejen izklop zaslona, ko izdelek ni uporabljen toliko časa, kot je
predhodno določeno, s čimer se zmanjša poraba energije. Če se izdelek preklopi v način varčevanja z energijo, se spremeni
barva indikatorja LED napajanja, kar pomeni, da je izdelek v načinu varčevanja z energijo. Ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo, napajanje ni izklopljeno in zaslon lahko znova vklopite s pritiskom katere koli tipke ali klikom miške. Funkcija varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom, ki je opremljen s funkcijo varčevanja z energijo.
STANJE
NORMALNO DELOVANJE
NAČIN VARČEVANJA Z
ENERGIJO
IZKLOP
(GUMB NAPAJANJE)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
Manj kot 85 W
Manj kot 3 W
Manj kot 3 W
Če ni stikala za prekinitev napajanja, je poraba energije "0" samo, ko je kabel za napajanje izključen.
Funkcijo varčevanja z energijo vklopite tako, da možnost <Max. Power Saving> nastavite na <On> v načinu <PC/DVI>.
Dodatne informacije
5-2
5-3
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
•
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
5-3
Dodatne informacije
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Dodatne informacije
5-3
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
5-3
Dodatne informacije
5-4
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema) – samo Evropa
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatne informacije
5-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement