Samsung | 460DR-2 | Samsung 460DR-2 Navodila

SyncMaster 460DR-2
zaslon LCD
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči
telesne poškodbe ali poškodbo opreme.
Opomba
Prepovedano
Preberite in si zapomnite za
vedno
Ne razstavljajte
Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se
Ozemljite, da
električni udar
preprečite
Administrativni stroški se zaračunajo, če
•
(a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Čiščenje monitorja
Čiščenje
Zaslon in ohišje vrhunskega monitorja se zlahka opraskata, zato bodite previdni. Monitor
očistite po naslednjem postopku.
•
Izklopite monitor in računalnik.
•
Izključite napajalni kabel iz monitorja.
Opomba
Kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami in ga izključite tako, da ga
primete za vtič, da preprečite električni udar.
Varnostna navodila
•
Monitor obrišite z navlaženo in ožeto mehko krpo.
Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol ali razredčilo ali so površinsko aktivna.
Sicer se lahko ohišje razbarva ali poči ali se odstrani premaz z zaslona.
Vode in čistila ne pršite neposredno na monitor.
Če tekočina prodre v monitor, lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.
•
Zunanjost monitorja očistite z mehko krpo, navlaženo z malo
vode.
•
Ko končate čiščenje, priključite napajalni kabel na monitor.
•
Vklopite monitor in računalnik.
Napajanje
Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.
Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega
zaslona.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali
poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga
ne dotikajte z mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.
Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na
napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne
postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.
Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega
udara.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete
vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.
•
Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da
popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd.,
se obrnite na pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.
V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV
PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla
in izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so
knjižne police ali omara.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno
podjetje za nameščanje.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.
Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene
mora biti oddaljen več kot 10 cm (4 palce).
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.
•
Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).
Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Drugo
Monitor je visokonapetostni izdelek. Izdelka ne razstavljajte,
popravljajte ali spreminjajte sami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba
izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.
Varnostna navodila
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok,
takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu,
dimu, vodi, ali v avto
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno
tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali
kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih
snovi.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje,
vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih
predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Varnostna navodila
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela
ali nejasna slika.
•
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način
mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.
Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.
•
Sicer si lahko poškodujete vid.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti
ne nastavite previsoko.
•
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Če želite zmanjšati naprezanje oči, ne sedite preblizu izdelka.
Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut
odmora.
Tako zmanjšate utrujenost oči.
Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna
polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem,
se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.
Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.
•
Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni
kabel iz napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do
požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic,
kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.
•
Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Varnostna navodila
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je
otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.
•
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih
je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali
grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega
vtiča, temveč prostor nemudoma prezračite.
•
Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.
Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte
se ga.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.
Varnostna navodila
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.
•
Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali
prste.
•
Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.
Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov
sprednji del težak.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.
Uvod
Vsebina paketa
Preverjanje vsebine paketa
Odstranite zapiralo škatle, kot je prikazano na zgornji sliki.
Škatlo dvignite tako, da jo Preverite vsebino paketa. Odstranite stiropor in vinilprimete za utora na obeh
no prevleko.
straneh.
Opomba
•
Ko je embalaža odstranjena, preverite vsebino paketa.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
•
Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
•
Ta slika se uporablja samo za referenco.
Vsebina embalaže
Uvod
zaslon LCD
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Uporabniški priročnik
(ni na voljo povsod)
Kabli
Napajalni kabel
Drugo
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
(ni na voljo povsod)
Naprodaj ločeno
Oprema za pritrditev na
steno
Stereo kabel-RCA
Kabel HDMI-DVI
Kabel D-Sub
Kabel za povezavo vrat
RGB in komponente
Kabel DP
Kabel HDMI
Stereo kabel
Kabel AV
Uvod
Naprodaj ločeno
Kabel DVI
Kabel RS232C
Kabel RCA
Omrežni sprejemnik
Opomba
Izbirna dodatna oprema izdelka je odvisna od države.
Zaslon LCD
Nadzorna plošča
Gumb MENU [MENU]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na
zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.
Gumba za krmarjenje (navzgor in navzdol)
Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni OSD-ja, s tem gumbom nastavite glasnost.
Gumb ENTER [ENTER]
Uvod
Aktivira označen menijski element.
Gumb SOURCE [SOURCE]
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Omogoča izbiro vhodnih
virov, s katerimi je povezana zunanja naprava.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort]
Gumb D.MENU
Ni na voljo
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Senzor svetlosti (izbirno)
Samodejno zazna svetlost okolja in temu primerno prilagodi svetlost zaslona.
Opomba
Funkcija se aktivira samo pri modelih, opremljenih s samodejnim senzorjem za svetlost.
Indikator napajanja
Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver
Opomba
Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte
opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD,
kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
Zadaj
Opomba
Za podrobnosti o povezavi kablov si oglejte razdelek "Povezave". Hrbtni del zaslona LCD se
lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Uvod
VKLOP/IZKLOP
Vklop/izklop zaslona LCD.
POWER
Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in
stensko vtičnico.
RGB/COMPONENT IN (priključek (vhod)
PC/COMPONENT)
•
S kablom D-Sub povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na monitorju in vrata
RGB na računalniku.
•
S kablom za povezavo vrat RGB in KOMPONENTE povežite vrata [RGB/COMPONENT IN] na monitorju in vrata za
komponento, ki so na zunanji napravi.
•
S kablom za povezavo vrat RGB in BNC
povežite vrata [RGB/COMPONENT IN]
na monitorju in vrata BNC na računalniku.
DVI IN(priključek za video povezavo računalnika)
S kablom DVI povežite vrata [DVI IN] na
monitorju in vrata DVI na računalniku.
RGB/DVI/HDMI AUDIO IN (avdio
priključek (vhod) PC/DVI/DP/HDMI)
S stereo kablom (naprodaj posebej) povežite
priključek [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] na
monitorju in izhodni priključek za zvočnik na
zvočni kartici računalnika.
DP IN
Sprejem signalov iz vrat zaslona.
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na
zaslonu LCD in vrata DP na računalniku.
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]
Z avdio kablom povežite vrata [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na monitorju
in izhodna avdio vrata na računalniku ali zunanji napravi.
Uvod
AV IN
Z VIDEO kablom povežite priključek [AV IN]
na monitorju in priključek za video na zunanji
napravi.
AUDIO OUT
Za povezavo slušalk ali zunanjega zvočnika.
HDMI IN 1
•
S kablom HDMI povežite priključek
[HDMI IN 1] na hrbtni strani zaslona LCD
in priključek HDMI na napravi z digitalnim
izhodom.
•
Podpira kable do HDMI 1.3.
Opomba
•
Običajne zunanje naprave (predvajalnik
DVD, videorekorder itd.) lahko povežete
s priključkom [HDMI IN 1].
HDMI IN 2 (MAGICINFO)
•
S kablom HDMI povežite priključek
[HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na hrbtni strani zaslona LCD in priključek HDMI na
napravi z digitalnim izhodom.
•
Podpira kable do HDMI 1.3.
Opomba
Za uporabo programske opreme MagicInfo
mora biti v izdelku nameščen omrežni sprejemnik, ki ga je odobril Samsung, izhod programske opreme MagicInfo omrežnega
sprejemnika pa mora biti povezan s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)].
Za več informacij o nakupu in namestitvi omrežnega sprejemnika se obrnite na Samsung
Electronics.
RJ45 MDC (vrata MDC)
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
S kablom LAN povežite vrata [RJ45 MDC] na
izdelku in vrata LAN na računalniku. Če želite
Uvod
uporabljati program MDC, ga namestite na
računalnik.
Opomba
Pojdite na možnost Multi Control in za MDC
Connection izberite RJ45 MDC.
RS232C
RS232C)
OUT/IN
(serijska
vrata
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
S serijskim kablom (križnim) povežite vrata
[RS232C] na izdelku in vrata RS232C na računalniku. Če želite uporabljati program
MDC, ga namestite na računalnik.
Opomba
Pojdite na možnost Multi Control in za MDC
Connection izberite RS232C MDC.
Opomba
Za podrobnosti o povezavi kablov si oglejte razdelek "Povezave".
Daljinski upravljalnik
Opomba
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
Uvod
SOURCE
OFF
Številski gumbi
+ VOL CONTENT (HOME)
MagicInfo Lite
TOOLS
za navzgor in navzdol ter levo in desno /
Gumb Enter
RETURN
Barvni gumb/gumb za izbiro vhoda PC/DVI/
HDMI/DP
MagicInfo
3D
(
)/
/ /
(
)/
D.MENU
MUTE
CH
MENU
BLANK
INFO
EXIT
LOCK
Vklopite izdelek.
SOURCE
OFF
Številski gumbi
Izberite priključeno izvorno napravo.
Izklop izdelka.
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
Ni na voljo.
+ VOL CONTENT (HOME)
MagicInfo Lite
Prilagodite glasnost.
Ni na voljo.
Ni na voljo.
Uvod
Ni na voljo.
TOOLS
za navzgor in navzdol ter
levo in desno / Gumb Enter
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno : Pomik na
zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali prilagoditev nastavitve
možnosti.
Gumb Enter : Aktivira označen menijski element.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
Barvni gumb/gumb za izbiro vhoda PC/DVI/HDMI/DP
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI, HDMI ali
DP.
Gumb za hitri zagon MagicInfo.
MagicInfo
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Ta gumb je onemogočen pri izdelkih, ki ne podpirajo načina
MagicInfo.
Ni na voljo.
3D
(
(
) /
/ /
Ni na voljo.
)/
D.MENU
MUTE
Ni na voljo.
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite
gumb za nadzor glasnosti (+ VOL -).
CH
MENU
BLANK
INFO
EXIT
LOCK
Ni na voljo.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v prejšnji meni.
Ni na voljo.
Na zaslonu prikaže informacije.
Izhod iz trenutnega menija.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Uvod
Dimenzije
Dimenzije
Uvod
Nameščanje opreme za pritrditev na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Za namestitev kompleta za pritrditev na steno
drugega izdelovalca uporabite nosilni obroč.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so
priložena kompletu. Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno
obrnete na usposobljeno osebo. Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo
na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
Opomba
Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo
na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca. Če namestite izdelek na strop ali neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe oseb.
Opomba
•
V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
•
Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter
vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.
•
Ne uporabljajte vijakov, ki niso v skladu s standardom VESA.
•
Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne
dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom
VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•
Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno,
ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina
vijakov odvisna od specifikacij kompleta.
•
Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe.
Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
•
Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate
komplet za pritrditev na steno, ki ni v skladu s
standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot
Uvod
ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•
Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•
Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve
osebi.
Ime modela
Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih
Običajni vijak
Količina
460DR-2
400 x 400
M8
4
Opozorilo/pozor
Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do
poškodbe oseb zaradi električnega udara.
Daljinski upravljalnik (RS232C)
Povezava kablov
vmesnik
RS232C (9-pinski)
pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bit
Parnost
Brez
Zaključni biti
1 bit
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
•
Dodelitev pinov
Pin
Signal
1
DCD
2
RD
3
TD
4
DTR
5
SG
6
DSR
Uvod
•
7
RTS
8
CTS
9
RI
Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub
Kabel: Navzkrižni kabel
-P1ŽENSKI
•
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
--------->
3
Tx
Tx
3
<---------
2
Rx
Gnd
5
----------
5
Gnd
ŽENSKI
Način povezave
Kode nadzora
•
Nadzor Get
Glava
ukaz
ID
0xAA
•
Dolžina PODATKOV
vrsta ukaza
0
Kontrolna vsota
Nastavitev nadzora
Glava
ukaz
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
Kontrolna
vsota
Uvod
0xAA
•
vrsta ukaza
1
Vrednost
besede ukaza
Št.
vrsta ukaza
ukaz
Obseg
nosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop/izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejne prilagoditve 0 x 3D
0
8
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
9
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
vred-
- ID mora prikazovati šestnajstiško vrednost dodeljenega ID-ja, ID 0 pa mora biti 0xFF.
- Vsa komunikacija bo potekala v šestnajstiški obliki, kontrolna vsota pa je vsota preostankov. Če presega dve števki, na primer če je 11+FF+01+01=112, prezrite številko v prvi
števki (kot spodaj).
Primer:PowerOn&ID=0
Glava
ukaz
Dolžina PO- PODATKI 1
DATKOV
ID
0xAA
0 x 11
Glava
ukaz
1
Napajanje
Dolžina PO- PODATKI 1
DATKOV
ID
0xAA
Kontrolna
vsota
0 x 11
1
12
1
Če želite nadzorovati vse mehanizme, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov
ID, nastavite del ID-ja na "0xFE" in pošljite ukaze. Tako bo vsak IZDELEK sledil ukazom,
ne bo pa odgovoril z ACK.
•
Nadzor napajanja
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI televizor ali monitor.
•
Pridobitev stanja VKLOPA/IZKLOPA
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 11
0
Kontrolna vsota
Nastavitev VKLOPA/IZKLOPA
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 11
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Napajanje
Kontrolna
vsota
Uvod
Napajanje : Koda napajanja, ki se nastavi na televizorju ali monitorju.
1 : VKLOP
0 : IZKLOP
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 11
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Napajanje
Napajanje : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 11
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Nadzor glasnosti
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni glasnost televizorja ali monitorja.
•
Pridobitev stanja glasnosti
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 12
0
Kontrolna vsota
Nastavitev glasnosti
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 12
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Glasnost
Kontrolna
vsota
Glasnost : Koda vrednosti glasnosti, ki se nastavi na televizorju ali monitorju. (0 ~ 100)
•
Ack
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 12
Vrednost
Kontrol1
na vsota
Glasnost
Uvod
Glasnost : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 12
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Nadzor vhodnega vira
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni vhodni vir televizorja ali monitorja.
•
Pridobitev stanja vhodnega vira
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 14
0
Kontrolna vsota
Nastavitev vhodnega vira
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 14
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Vhodni vir
Kontrolna
vsota
Vhodni vir : Koda vhodnega vira, ki se nastavi na televizorju ali monitorju.
0 x 14
Osebni računalnik
0x1E
BNC
0 x 18
DVI
0x0C
AV
0x04
S-Video
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_VIDEO
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Vrata zaslona
Uvod
Pozor
DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → Pridobi samo
V primeru programske opreme MagicInfo podprto samo pri modelih s to programsko
opremo.
V primeru televizorja podprto samo pri modelih s televizorjem.
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
0xFF
3
"A"
r-CMD
0 x 14
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Vhodni
vir
Vhodni vir : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 14
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Nadzor načina zaslona
•
Funkcija
Osebni računalnik spremeni "Način zaslona" televizorja ali monitorja.
Ni mogoče upravljati, ko je vklopljena funkcija video stene.
Pozor
Podprto samo pri modelih s televizorjem.
•
Pridobitev stanja načina zaslona
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 18
0
Kontrolna vsota
Nastavitev velikosti slike
Glava
0xAA
ukaz
0 x 18
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Način zaslona
Kontrolna
vsota
Uvod
Način zaslona : Koda načina zaslona, ki se nastavi na televizorju ali monitorju.
•
0x01
16 : 9
0x04
Povečava
0x31
Široka povečava
0x0B
4:3
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
0xFF
3
"A"
r-CMD
0 x 18
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Način
zaslona
Način zaslona : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 18
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Nadzor velikosti zaslona
•
Funkcija
Osebni računalnik prepozna velikost zaslona televizorja ali monitorja.
•
Pridobitev stanja velikosti zaslona
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 19
0
Kontrolna vsota
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 19
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Velikost
zaslona
Velikost zaslona: Velikost zaslona televizorja ali monitorja. (Razpon: 0–255, enota:
palec)
•
Nak
Uvod
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 19
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
VKLOP/IZKLOP funkcije PIP
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI funkcijo PIP televizorja/monitorja.
Ni podprto v načinu MagicInfo.
•
Pridobitev stanja VKLOPA/IZKLOPA funkcije PIP
Glava
ukaz
Dolžina PODATKOV
ID
0xAA
•
0 x 3C
0
Kontrolna vsota
VKLOP/IZKLOP funkcije PIP
Glava
ukaz
ID
0xAA
0 x 3C
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
PIP
Kontrolna
vsota
PIP : Koda VKLOPA/IZKLOPA funkcije PIP, ki se nastavi za televizor/monitor.
1 : VKLOP funkcije PIP
0 : IZKLOP funkcije PIP
•
Ack
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 3C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
PIP
PIP : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
r-CMD
0 x 3C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
Uvod
•
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC, BNC)
•
Funkcija
Osebni računalnik samodejno nadzira zaslon računalniškega sistema.
•
Pridobitev stanja samodejnega prilagajanja
Brez
•
Nastavitev samodejnega prilagajanja
Glava
ukaz
0xAA
0 x 3D
ID
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Samodejno
prilagajanje
Kontrolna
vsota
Samodejno prilagajanje : 0x00 (vedno)
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
•
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 3D
Vrednost
1
KontrolSamo- na vsota
dejno prilagajanje
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 3D
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Nadzor načina video stene
•
Funkcija
Osebni računalnik pretvori način video stene televizorja ali monitorja, če je funkcija
video stene VKLOPLJENA.
Podprto samo pri televizorju ali monitorju z vklopljeno funkcijo video stene.
Ni podprto v programski opremi MagicInfo.
•
Pridobitev načina video stene
Glava
ukaz
ID
Dolžina PODATKOV
Kontrolna vsota
Uvod
0xAA
•
0 x 5C
0
Nastavitev načina video stene
Glava
ukaz
0xAA
ID
0 x 5C
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Način video
stene
Kontrolna
vsota
Način video stene : Koda načina video stene, ki se nastavi na televizorju ali monitorju.
1 : Full
0 : Natural
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
Vrednost
1
Način
video
stene
0 x 5C
Kontrolna vsota
Način video stene : enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
r-CMD
0 x 5C
Vrednost
Kontrol1
na vsota
NAPAKA
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
•
Varnostni zaklep
•
Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI funkcijo varnostnega zaklepa televizorja ali monitorja.
Deluje ne glede na to, ali je napajanje VKLOPLJENO ali IZKLOPLJENO.
•
Pridobitev stanja varnostnega zaklepa
Glava
ukaz
ID
0xAA
•
0 x 5D
Omogočanje/onemogočanje varnostnega zaklepa
Dolžina PODATKOV
0
Kontrolna vsota
Uvod
Glava
0xAA
ukaz
ID
0 x 5D
Dolžina PODATKOV
PODATKI
1
Varnostni
zaklep
Kontrolna
vsota
Varnostni zaklep : Koda zaklepanja, ki se nastavi na televizorju ali monitorju.
1 : VKLOP
0 : IZKLOP
•
Ack
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"A"
r-CMD
0 x 5D
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Varnostni zaklep
Varnostni zaklep : Enako kot zgoraj
•
Nak
Glava
ukaz
ID
0xAA
0xFF
Dolžina
PODAT- Ack/Nak
KOV
3
"N"
NAPAKA: Koda napake, ki označuje vrsto napake.
r-CMD
0 x 5D
Vrednost
1
Kontrolna vsota
Varnostni zaklep
Povezave
Priključitev računalnika
Računalnik lahko z monitorjem povežete na več načinov. Izberite eno od
naslednjih možnosti.
Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.
•
Priključite D-sub na 15-pinska vrata [RGB/COMPONENT IN] na hrbtni
strani zaslona LCD in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.
Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.
•
Priključite kabel DVI na vrata [DVI IN] na hrbtni strani zaslona LCD in
vrata DVI na računalniku.
Uporaba (digitalnega) priključka HDMI na grafični kartici.
•
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na zaslonu LCD in vrata HDMI na računalniku.
Opomba
Pri povezavi na računalnik s kablom HDMI za vhodni vir izberite HDMI2
ali HDMI1.
Povezave
Da bosta slika in zvok iz računalnika normalna, izberite HDMI2 ali
HDMI1, preden izberete PC v možnosti Edit Name.
Če izberete DVI Device, vzpostavite povezavo, kot je opisano v koraku
(
), da omogočite predvajanje zvoka.
Uporaba (digitalnega) priključka DP video kartice.
•
S kablom DP povežite vrata [DP IN] na zaslonu LCD in vrata DP na
računalniku
Povežite zvočni kabel zaslona LCD Display v vrata »Audio« na hrbtni strani
zaslona LCD.
Napajalni kabel zaslona LCD priključite na napajalna vrata na hrbtni strani
zaslona LCD. Vklopite stikalo za napajanje.
Opomba
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.
Priključitev drugih naprav
Opomba
•
Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju
vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
•
Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Priključitev naprav AV
1.
Z avdio kablom povežite vrata [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]] na izdelku in avdio vrata na zunanji napravi, kot je videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Povezave
2.
Z video kablom povežite vrata [AV IN] na izdelku in izhodna video vrata
na zunanji napravi.
3.
Nato zaženite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.
4.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "AV".
Priključitev videokamere
1.
Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na
stranskem deli ali hrbtni strani videokamere. Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in [AV IN] na zaslonu LCD.
2.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na zaslonu LCD.
3.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "AV".
4.
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri
(v nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z električno opremo.)
Če videokamera podpira stereo zvok, povežite dva kabla.
Povezave
Povezava s kablom HDMI
1.
S kablom HDMI povežite vrata [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ali [HDMI IN
1] na izdelku in izhodna vrata HDMI na digitalni napravi.
2.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite
"HDMI1 / HDMI2".
Opomba
V načinu HDMI je podprta samo oblika zapisa zvoka PCM.
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
S kablom DVI-HDMI povežite vrata [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ali [HDMI
IN 1] in izhodna vrata DVI na digitalni napravi.
Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za računalnik) z avdio izhodnimi priključki enake barve na napravi z digitalnim
izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom [RGB/DVI/DP/HDMI
AUDIO IN] na zaslonu LCD.
3.
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite
"HDMI1 / HDMI2".
Povezave
Priključitev predvajalnika DVD
S kablom za povezavo vrat RGB in komponente povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na zaslonu LCD in vtičnice PR, Y, PB na predvajalniku
DVD.
S kompletom zvočnih kablov povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [RAUDIO-L]] na zaslonu LCD in vtiče AUDIO OUT na predvajalniku DVD.
Opomba
•
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "Component".
•
Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.
•
Kabel za povezavo vrat RGB in komponente je izbiren.
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD.
Priklop sprejemnika DTV (kabelski/satelitski)
S kablom za povezavo vrat RGB in komponente povežite vrata [RGB/
COMPONENT IN] na zaslonu LCD in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.
Povezave
S kompletom avdio kablov povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na zaslonu LCD in vtičnice na AUDIO OUT sprejemniku.
Opomba
•
Pritisnite SOURCE na izdelku ali daljinskem upravljalniku in izberite "Component".
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.
Priključitev avdio sistema
1.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU
in [AUDIO OUT] na zaslonu LCD.
Povezava omrežnega sprejemnika (naprodaj posebej)
Opomba
•
Omrežni sprejemniki so naprodaj posebej.
•
Za več informacij o nakupu in namestitvi omrežnega sprejemnika se obrnite na Samsung
Electronics.
Povezava napajanja
Povezave
S podaljševalnim napajalnim kablom povežite priključek [POWER] na izdelku in priključek [POWER] na nameščenem omrežnem sprejemniku.
Z napajalnim kablom povežite priključek [POWER] na omrežnem sprejemniku in stensko vtičnico. Vklopite stikalo za napajanje.
Povezava na priključek MAGICINFO OUT
Vključite priključek MAGICINFO iz omrežnega komunikatorja v priključek HDMI IN2(MAGICINFO) na izdelku s kablom MAGICINFO OUT-HDMI.
Opomba
•
Kabel MAGICINFO OUT-HDMI je priložen omrežnemu sprejemniku.
Priključitev kabla LAN
S kablom LAN povežite vrata [LAN] na omrežnem komunikatorjo in vrata [LAN] na računalniku.
- Povezava z neposrednim kablom za LAN
- Povezava s križnim kablom za LAN
Povezave
Priključitev naprav USB
Povežete se lahko z napravami USB, npr. miško in tipkovnico.
Uporaba programske opreme
Gonilnik monitorja
Opomba
Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen
monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje. Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko
s programom gonilnika.
Spletno mesto:
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Windows".
3.
Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).
4.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski
sistem).
Uporaba programske opreme
Opomba
Certifikat za gonilnik tega monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (ročna)
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™
1.
CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite
(Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance
and Personalization" (Videz in prilagajanje).
3.
Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).
4.
Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).
5.
Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti)
deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Uporaba programske opreme
Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na
spodnji sliki, kliknite "Continue" (Nadaljuj).
Opomba
Ta gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala
vašega sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
6.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).
7.
Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers
on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).
8.
Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se
nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
9.
Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).
10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri)
→ "OK" (V redu) → "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and
Themes" (Videz in teme).
3.
Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite
"Advanced..." (Dodatno ...).
4.
Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).
5.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).
Uporaba programske opreme
6.
Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have
disk" (Imam disk).
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov
monitorja izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).
Opomba
Certifikat za gonilnik monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
Uporaba programske opreme
http://www.samsung.com/
9.
Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte gumb "OK" (V redu).
10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi
Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), sledite naslednjim korakom.
1.
Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).
2.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).
3.
Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
Namestitev
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite "Monitor".
Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran. Prenehajte z nastavitvijo.
Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) označen, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) in sledite naslednjim korakom.
5.
Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite
gumb "Next" (Naprej).
6.
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).
Uporaba programske opreme
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).
8.
Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
9.
Izberite model monitorja in kliknite gumb "Naprej". Nato kliknite gumb "Naprej".
10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).
Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb
"Close" (Zapri).
Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite zavihek "Monitor".
5.
Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).
6.
Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).
7.
Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).
10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan
računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).
11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna
"Display Properties" (Lastnosti zaslona).
Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT
1.
Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite
ikono "Display" (Zaslon).
2.
V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek "Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).
3.
Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število
barv) in Navpična frekvenca) ter kliknite "OK" (V redu).
4.
Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili
""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca
ali manj barv).
Opomba
Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni
za "Resolution" (Ločljivost) in Navpična frekvenca oglejte razdelek Prednastavljeni časovni
načini v navodilih za uporabo.
Operacijski sistem Linux
Uporaba programske opreme
Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.
1.
Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
2.
Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3.
Nastavite miško za računalnik.
4.
Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5.
Nastavite tipkovnico za računalnik.
6.
Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7.
Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8.
Nastavite možnost Navpična frekvenca monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9.
Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa
X-Window.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite
X-Window.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
1.
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2.
Kliknite program za namestitev programske opreme MDC Unified.
Opomba
•
Če se na glavnem zaslonu ne prikaže okno za namestitev programske opreme,
namestite izvršljivo datoteko MDC Unified v mapi MDC na CD-ju.
3.
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
4.
Če se prikaže zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
"Next".
5.
V prikazanem oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license
agreement" in kliknite "Next".
6.
Na prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa informacijska polja in kliknite
"Next".
7.
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot imenika, v katerega želite namestiti
program, in kliknite "Next".
Opomba
•
Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
8.
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
9.
Prikazal se bo potek namestitve.
10. Kliknite "Finish" na prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
Uporaba programske opreme
11. Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
Opomba
•
Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali specifikacij izdelka.
•
Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
Odstranitev
1.
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvokliknite Dodaj/odstrani program.
2.
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
Opomba
•
Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in
stanje omrežja.
Uporaba MDC
Kaj je MDC?
"MDC" (Nadzor več zaslonov) je aplikacija, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi
prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Prikazovalne naprave lahko
med seboj povežete s serijskim kablom RS-232C.
Upravljanje povezav
Upravljanje povezav vključuje Seznam povezav in Možnosti spreminjanja seznama povezav.
Seznam povezav – Prikazuje podrobnosti povezav, na primer nastavitev povezave (IP/COM, Št. vrat,
naslov MAC in Connection Type), stanje povezave, funkcije Set ID Range in zaznane naprave. Vsaka
povezava lahko vključuje največ 100 naprav, ki so med seboj povezane zaporedno. Vsi zaznani zasloni v
povezati so prikazani na Seznamu naprav, v katerem lahko uporabnik zaznane naprave združuje in jim
pošilja ukaze.
Možnosti spreminjanja seznama povezav – Te vključujejo možnosti Add, Edit, Delete in Refresh.
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID dodeli nastavljeni ID vsem zaslonom, ki so zaporedno povezani v izbrano povezavo.
Povezava lahko vključuje največ 100 zaslonov. Nastavljeni ID se dodeli zaporedno, in sicer od številke 1
do 99, zadnji nastavljeni ID pa je 0.
Kloniranje
S funkcijo kloniranja lahko kopirate nastavitev enega zaslona v nastavitve več izbranih zaslonov. V oknu
možnosti kopiranja nastavitev lahko klonirate samo izbrane ali vse kategorije zavihkov.
Znova izvedi ukaz
S to funkcijo določite, kolikokrat se bo izvajanje ukaza MDC ponovilo, če ne bo odziva ali če bo zaslon
vrnil neveljaven odziv. Število vnovičnih poskusov ukaza lahko določite v oknu z možnostmi MDC. Število
vnovičnih poskusov je lahko od 1 do 10. Privzeta vrednost je 1.
Kako začnete uporabljati MDC
1
Za zagon programa kliknite Start
2
Kliknite Add, če želite dodati prikazovalno napravo.
z
Programi
Samsung
MDC Unified.
Če za povezavo uporabljate serijski kabel RS232C, odprite Serial in vnesite COM Port.
z
Če za povezavo uporabljate Ethernet, vnesite naslov IP prikazovalne naprave.
Postavitev osnovnega zaslona
1
6
5
4
2
3
1
Menijska vrstica
Spremenite stanje prikazovalne naprave ali lastnosti programa.
2
Kategorija naprave
Oglejte si seznam povezanih prikazovalnih naprav ali skupin naprav.
3
Kategorija razporeda
Oglejte si seznam razporedov za prikazovalne naprave.
4
Seznam nizov
Izberite prikazovalno napravo, ki jo želite prilagoditi.
5
Spremeni seznam nizov
Dodajte, uredite, prerazporedite ali izbrišite nize.
6
Teme pomoči
Prikaže pomoč za program.
Meniji
Izbrano napravo lahko vklopite ali izklopite, zamenjate vir signala ali prilagodite glasnost naprave.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Home.
1
Home
Izberite element in spremenite želeno nastavitev.
Napajanje
z
On : vklopite izbrani zaslon.
z
Off : izklopite izbrani zaslon.
Input
Vhodni vir : spremenite vhodni vir.
z
†
Razpoložljivi vhodni viri so odvisni od modelov prikazovalnih naprav.
†
Vhodni vir lahko spremenite le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
Channel : zamenjajte kanal.
z
2
†
S puščičnima gumboma navzgor/navzdol lahko preklopite na drug TV-kanal.
†
Kanal lahko zamenjate le, če je vhodni vir TV.
†
Izberete lahko le registrirane kanale.
Volume
Prilagoditev glasnosti ali utišanje zvoka je možno le pri zaslonih, ki so vklopljeni.
Volume
†
Glasnost lahko prilagodite z drsnikom na lestvici od 0 do 100.
Prilagodite glasnost izbranega zaslona.
Mute
†
Vklop ali izklop funkcije Mute izbranega zaslona.
Funkcija Mute se bo samodejno onemogočila, če prilagodite Volume, ko je omogočeno Mute.
3
z
Alert
Fault Device
†
Ta meni prikazuje seznam prikazovalnih naprav z naslednjimi napakami: napaka ventilatorja,
temperature, tipala za svetlost ali luči.
Na seznamu izberite prikazovalno napravo. Gumb Repair bo omogočen. Kliknite gumb za
osvežitev, da posodobite stanje napake v prikazovalni napravi. Obnovljena prikazovalna
naprava bo izginila s seznama Fault Device List.
Fault Device Alert
†
Poročilo o zaznani prikazovalni napravi z napako bo poslano po e-pošti.
Izpolnite vsa zahtevana polja. Gumba Test in OK bosta omogočena. Vnesti morate naslov
Sender in vsaj en naslov Recipient.
Prilagoditev zaslona
Prilagodite lahko nastavitve zaslona (kontrast, svetlost idr.).
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Picture.
Po meri
Izberite element in spremenite želeno nastavitev zaslona.
z
Nastavitvi Color in Tint nista na voljo, če je vhodni vir PC.
z
Nastavitve Red, Green, Blue in PC Screen Adjustment niso na voljo, če je vhodni vir Video.
z
Nastavitve Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue in PC Screen Adjustment
niso na voljo, če sta izbrana PC Source in Video Source.
Picture Mode
z
Prilagodite slikovni način izbrane prikazovalne naprave.
Contrast
z
Prilagodite kontrast izbrane prikazovalne naprave.
Brightness
z
Prilagodite svetlost izbrane prikazovalne naprave.
Color
z
Prilagodite barve izbrane prikazovalne naprave.
Tint (G/R)
z
Prilagodite odtenek izbrane prikazovalne naprave.
Color Tone
z
Prilagodite barvni ton ozadja izbrane prikazovalne naprave.
Color Temp
z
Prilagodite barvno temperaturo izbrane prikazovalne naprave.
Ta možnost je omogočena, če je za Color Tone izbrano Off.
Red
z
Prilagodite intenzivnost rdeče barve v izbrani prikazovalni napravi.
Green
z
Prilagodite intenzivnost zelene barve v izbrani prikazovalni napravi.
Blue
z
Prilagodite intenzivnost modre barve v izbrani prikazovalni napravi.
Možnosti
Dynamic Contrast
Prilagodite Dynamic Contrast izbrane prikazovalne naprave.
Gamma Control
Spremenite vrednost gama izbranega zaslona.
Auto Motion Plus
Ta možnost se uporablja za prikaz dinamičnih slik.
z
Off : onemogočite funkcijo Auto Motion Plus.
z
Clear : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete jasno. Ta način je primeren za prikaz intenzivnih
slik.
z
Standard : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete standardno.
z
Smooth : za raven funkcije Auto Motion Plus izberete mehko. Ta način je primeren za prikaz
neintenzivnih slik.
z
Custom : prilagodite raven vžganosti zakasnelih slik ali migljanja.
z
Demo : ta funkcija predstavi tehnologijo Auto Motion Plus. Predogled rezultata po spremembi
načina je prikazan na levi strani okna.
Auto Motion Plus pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
Brightness Sensor
Vklop ali izklop funkcije Brightness Sensor izbrane prikazovalne naprave.
Brightness Sensor zaznava intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno prilagodi svetlost zaslona.
Brightness Sensor pri nekaterih izdelkih morda ni na voljo.
HDMI Black Level
Prilagodite HDMI Black Level izbrane prikazovalne naprave.
Velikost
Picture Size
Prilagodite velikost zaslona izbrane prikazovalne naprave.
Element Detail bo onemogočen, če je za Picture Size izbran način, ki ne podpira podrobne
konfiguracije.
Z gumboma -/+ lahko prilagodite Zoom.
Zaslon lahko prestavljate z gumbi navzgor/navzdol/levo/desno.
Detail
Ogledate si lahko podrobnosti o izbrani velikosti zaslona.
PC Screen Adjustment
Prilagoditev frekvence ali natančno prilagajanje je možno z gumboma -/+ v možnosti Coarse ali Fine.
Če želite premakniti zaslon, kliknite eno od štirih slik pod Position.
Če želite samodejno prilagoditi frekvenco, natančno prilagoditi ali premakniti zaslon, kliknite Auto
Adjustment.
Prilagoditev zvoka
Spremenite nastavitve zvoka.
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek Sound.
Element Bass ali Treble bo onemogočen, če ga izbrani niz ne podpira.
Bass
Prilagoditev nizkih tonov za izbrani zaslon.
Treble
Prilagoditev visokih tonov za izbrani zaslon.
Balance (L/R)
Prilagoditev glasnost levega in desnega zvočnika za izbrani zaslon.
SRS TS XT
Vklop ali izklop učinka SRS TS XT izbrane prikazovalne naprave.
Nastavitev sistema
Na seznamu nizov izberite prikazovalno napravo in izberite zavihek System.
Video Wall
Funkcijo Video Wall lahko uporabite za prikaz dela celotne slike ali ponavljanje iste slike na vseh
priključenih zaslonih.
Funkcija Video Wall je omogočena le, če so naprave v skupini.
Video Wall
Vklop ali izklop funkcije Video Wall.
Format
Izbira oblike zapisa za ogled razdeljenega zaslona.
Full
Natural
H
Izberite število vodoravnih prikazovalnih naprav.
V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
Če jih je vodoravno razporejenih 15, jih je navpično možno razporediti največ 6.
V
Izberite število navpičnih prikazovalnih naprav.
V vrsti je mogoče razporediti do 15 zaslonov.
Če jih je vodoravno razporejenih 15, jih je navpično možno razporediti največ 6.
Screen Position
Oglejte si razporeditev zaslonov (konfigurirane z ločevalnikom zaslona) ali spremenite razporeditev.
Možnosti Screen Position in Preview so omogočene, če je funkcija Video Wall vklopljena.
Če je izbranih več nizov, je Preview omogočen le, če se nastavitvi za vodoravno in navpično ujemata s
postavitvijo izbranih nizov.
Če želite spremeniti Position, izberite niz in ga povlecite na drugo mesto.
Obseg nastavitev ločevalnika zaslona se lahko razlikuje glede na model.
PIP
V meniju bodo prikazane osnovne informacije za prilagoditev možnosti PIP.
z
Možnost PIP bo onemogočena, če je za Video Wall izbrano ON.
z
Možnost Picture Size je onemogočena, če je za PIP izbrano ON.
PIP Size
Oglejte si PIP Size za trenutni zaslon.
PIP Source
Izberite vhodni vir za funkcijo PIP.
Sound Select
Izberite in omogočite zvok iz primarnega ali sekundarnega zaslona.
Channel
Kanal lahko zamenjate, če je za PIP Source izbrano TV.
Splošno
User Auto Color
Samodejno prilagodi barve na zaslonu.
Na voljo le v načinu PC.
Auto Power
Nastavite, da se izdelek samodejno vklopi.
Standby Control
Nastavite, da izdelek preklopi v stanje pripravljenosti, če ne zazna vhodnega vira.
Ventilator in temperatura
Določite nastavitve zaznavanja hitrosti ventilatorja in notranje temperature za zaščito izdelka.
Fan Control
Izberite način konfiguriranja hitrosti ventilatorja.
Fan Speed
Konfigurirajte hitrost ventilatorja.
Temperature
Zazna notranjo temperaturo na podlagi temperaturnega razpona.
Varnost
Safety Lock
Zaklenite menije na zaslonu.
Če jih želite odkleniti, za Safety Lock izberite Off.
Button Lock
Zaklenite gumbe na prikazovalni napravi.
Če jih želite odkleniti, za Button Lock izberite Off.
Prikaz na zaslonu
Source OSD
Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, ko zamenjate Source.
Not Optimum Mode OSD
Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če je izbran način, ki ga naprava ne podpira.
No Signal OSD
Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če ni vhodnega signala.
MDC OSD
Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, če funkcija MDC spremeni nastavitve.
Čas
Clock Set
Spremenite trenutni čas v izbrani prikazovalni napravi glede na čas v računalniku.
Če čas v prikazovalni napravi ni nastavljen, bodo prikazane ničelne vrednosti.
Timer
z
On Time : nastavite čas vklopa izbrane prikazovalne naprave.
z
Off Time : nastavite čas izklopa izbrane prikazovalne naprave.
z
Volume : določite glasnost prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
z
Source : določite vhodni vir prikazovalne naprave, ko se ta vklopi s funkcijo On Time.
z
Holiday : nastavitve za Holiday Management lahko uporabite pri možnosti Timer.
z
Repeat : določite obdobje, v katerem želite ponoviti izbrani Timer.
†
Once
†
EveryDay
†
Mon~Fri
†
Mon~Sat
†
Sat~Sun
†
Manual
Potrditvena polja za izbiro dni v tednu pod možnostjo Repeat so omogočena le, če je izbrano
Manual.
Holiday Management
S funkcijo Holiday Management preprečite, da bi se naprave, ki se vklopijo s funkcijo Timer, ob
določenih dneh vklopile.
Funkcijo Holiday Management lahko omogočite ali onemogočite v meniju z nastavitvami za Timer.
z
Add : vnesite praznike:
kliknite gumb Add v oknu Holiday Management.
z
Delete : izbrišite praznike. potrdite želena polja in kliknite ta gumb.
z
Seznam praznikov: oglejte si seznam praznikov, ki ste jih dodali.
Zaščita pred vžganostjo zakasnelih slik
Pixel Shift
V določenih časovnih intervalih se zaslon rahlo premakne, da prepreči vžganost zakasnelih slik.
Screen Saver
S to funkcijo preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar izbrano prikazovalno napravo dlje časa pustite v
istem stanju.
z
Interval : določite interval za vklop funkcije Screen Saver.
z
Mode: nastavitev Time je odvisna od izbora za Mode.
Safety Screen
S funkcijo Safety Screen lahko preprečite vžganost zakasnelih slik, kadar je na zaslonu prikazovalne
naprave dlje časa prikazana statična slika.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control se uporablja za prilagoditev osvetlitve ozadja, da se zmanjša poraba energije.
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbrane prikazovalne naprave ob določenem času.
Če spremenite Manual Lamp Control, se za Auto Lamp Control samodejno izbere Off.
Ročna prilagoditev osvetlitve ozadja izbranega zaslona.
Če spremenite Auto Lamp Control, se za Manual Lamp Control samodejno izbere Off.
Ambient Light : funkcija Ambient Light zazna intenzivnost svetlobe v prostoru in samodejno
z
prilagodi svetlost vseh zaslonov v isti zaporedni povezavi.
Nastavitve orodij
1
1
2
Varnost
Panel Control
Vklopi ali izklopi zaslon prikazovalne naprave.
Remote Control
Omogoči ali onemogoči daljinski upravljalnik.
3
4
2
Ponastavi
Reset Picture
Ponastavi nastavitve zaslona.
Reset Sound
Ponastavi nastavitve zvoka.
Reset System
Ponastavi nastavitve sistema.
Reset All
Hkrati ponastavi nastavitve zaslona, zvoka in sistema.
3
Edit Column
Izberite elemente, ki jih želite prikazati na seznamu nizov.
4
Information
Oglejte si informacije o programu.
Druge funkcije
Spreminjanje velikosti okna
Postavite kazalko miške v kot programskega okna. Prikazala se bo puščica. Premaknite puščico in tako
prilagodite velikost programskega okna.
Upravljanje skupin
Združevanje v skupine
Ustvarite skupine in upravljajte seznam nizov na ravni skupine.
Imena skupin morajo biti različna.
1
Kliknite z desno tipko miške in izberite Group>Edit v seznamu prikazovalnih naprav na levi strani
programskega okna.
2
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Add on the sub level ali Add on the same level.
z
Add on the sub level: ustvarite podskupino izbrane skupine.
z
Add on the same level: ustvarite skupino na isti ravni kot je izbrana skupina.
Gumb Add on the same level je omogočen le, če obstaja najmanj ena skupina.
3
Vnesite ime skupine.
Brisanje skupin
1
2
3
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Delete.
Kliknite Yes. Skupina bo izbrisana.
Preimenovanje skupin
1
2
Izberite ime skupine in kliknite Edit.
V prikazanem oknu Edit Group kliknite Rename.
Rename
3
Če se v prejšnjem imenu skupine prikaže kazalka, vnesite novo ime skupine.
Upravljanje razporedov
Ustvarjanje razporedov
Ustvarite in registrirajte razpored na ravni skupine.
1
Kliknite All Schedule List v razdelku razporeda na levi strani programskega okna. Gumb Add na
sredini bo omogočen.
2
Kliknite gumb Add. Odprlo se bo okno Add Schedule.
3
Kliknite Add pod elementom Device Group in izberite skupino, v katero želite dodati razpored.
4
Izberite Date&Time/Action in kliknite OK. Razpored bo dodan in v oknu s seznamom nizov bo
prikazan seznam razporedov.
z
Device Group : izberite skupino.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution : takoj zažene razpored.
†
Timer : določi datum, čas in interval za zagon razporeda.
Action : izberite funkcijo, ki se bo vklopila ob izbranem času in intervalu.
Spreminjanje razporeda
Če želite spremeniti razpored, ga izberite in kliknite Edit.
Brisanje razporeda
Če želite izbrisati razpored, ga izberite in kliknite Delete.
Navodila za odpravljanje težav
Težava
Zaslon, ki ga želite nadzorovati, se
ne prikaže v tabeli s sistemskimi
informacijami.
Rešitev
1.
Preverite povezavo kabla RS232C (preverite, ali je kabel
pravilno priključen v ustrezna serijska vrata).
2.
Preverite, ali je morda priključen drug zaslon z enakim IDjem. Če je priključen zaslon z enakim ID-jem, zasloni morda
ne bodo prikazani zaradi spora med podatki.
3.
Preverite, ali je ID zaslona v razponu od 0 do 99.
(Spremenite ID v meniju zaslona.)
Pri zaslonu, ki podpira ID v razponu od 0 do 99, mora
biti ID nastavljen med 0 in 99.
Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne
prikaže v drugih tabelah z
informacijami o nadzoru.
Preverite, ali je zaslon vklopljen. (Glejte stanje napajanja v tabeli
s sistemskimi informacijami.)
Prikazuje se naslednje sporočilo.
Preverite, ali ste izbrali zaslon, ki ga želite upravljati.
Zasloni se vklapljajo ali izklapljajo ob
različnih časih, čeprav je nastavljena
možnost On Time ali Off Time.
Prilagodite čas v računalniku, da sinhronizirate čas v povezanih
zaslonih.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval, če boste odstranili
kabel RS-232C ali nepravilno zaprli program, ko je za funkcijo
Remote Control izbrano Disable. Težavo odpravite, tako da
ponovno zaženite program in za Remote Control izberete
Enable.
Preverite, ali ste izbrali vhodni vir, na katerega je priključen
zaslon.
Ta program morda ne bo deloval pravilno zaradi težave pri komunikaciji med računalnikom in zaslonom
ali zaradi elektromagnetnih valov iz bližnjih elektronskih naprav.
Prikaz lastnosti zaslona pri uporabi več zaslonov
1
2
3
Če ni izbran zaslon: prikaže se privzeta vrednost.
Če je izbran en zaslon: prikažejo se nastavitve za izbrani zaslon.
Če sta izbrana dva zaslona (npr. z ID 1 in ID 3): nastavitve za ID 1 se prikažejo pred nastavitvami za
ID 3.
4
Če je označeno potrditveno polje All+Select in so izbrani vsi zasloni: prikažejo se privzete nastavitve.
Prilagajanje zaslona LCD
Input
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Source List
Uporabite za izbiro možnosti PC, HDMI ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega
z zaslonom LCD. Uporabite za izbiro želenega zaslona.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI1
6.
HDMI2 - To je deaktivirano, če je nameščen omrežni sprejemnik.
7.
DisplayPort
8.
MagicInfo – Omogočeno, če je povezan omrežni sprejemnik.
PIP
Opomba
Funkcija PIP ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
Prilagajanje zaslona LCD
Ko so na zaslon LCD priključene zunanje naprave AV, kot so na primer videorekorderji ali
predvajalniki DVD, vam možnost PIP omogoča ogled video posnetkov s teh naprav v majhnih
oknih, vezanih na video signal računalnika. (Off/On)
Opomba
•
Če zaslon LCD preklopite na zunanji vir, se funkcija PIP izklopi.
•
Če izberete
,
,
v Size, možnosti Position in Transparency ne bosta aktivirani.
PIP
Za nastavitev možnosti PIP Screen Off/On.
•
Off
•
On
Source
Opomba
Možnost PIP je onemogočena, če osnovni zaslon ne sprejema signala.
Izbira vhodnega vira za PIP.
•
PC: DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort
•
DVI : PC
•
AV: PC
•
HDMI : PC
•
DisplayPort : PC
Prilagajanje zaslona LCD
Size
Sprememba velikosti okna PIP.
Opomba
Picture > Size se spremeni v 16:9, če možnost PIP nastavite na On.
Position
Sprememba položaja okna PIP.
Transparency
Nastavitev prosojnosti oken PIP.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Prilagajanje zaslona LCD
Edit Name
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne
vire.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver /
Game /Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Opomba
•
Katere naprave so prikazane, je odvisno od načina zunanjega vhoda.
•
Če PC priključite na vrata HDMI, nastavite Edit Name na PC. V drugih primerih nastavite
Edit Name na AV. Ker so 640x480, 720p (1280x720) in 1080p (1920x1080) običajni signali za AV in PC, nastavite Edit Name glede na vhodni signal.
•
Meni Picture se spremeni glede na vhodni signal in Edit Name.
Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI (istočasno ne podpira avdia in videa),
avdio vrata povežite z ločenim avdio kablom.
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezanega računalnika nastavite Edit Name na DVI
PC.
•
Za predvajanje avdia in videa iz povezane naprave AV nastavite Edit Name na DVI Device.
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je možnost Source AutoSwitch nastavljena na On, in če predhodno
izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih vhodnih
video virih.
Opomba
•
Izbira možnosti Source AutoSwitch in funkcija PIP: Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On, funkcija PIP ne bo delovala. Če želite, da funkcija PIP deluje,
morate izbiro možnosti Source AutoSwitch nastaviti na Off.
•
Če je izbira možnosti Source AutoSwitch nastavljena na On in/ali možnost Primary
Source Recovery nastavljena na On, se izklopi način zaslona za varčevanje z energijo.
•
Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, sta na voljo samo izbiri
možnosti Primary Source in Secondary Source, ki sta zamenljivi med seboj in ju je
mogoče izbrati.
Oglejte si PIP > Source za informacij o signalih, ki so združljivi s posameznim primarnim
vhodnim virom.
Prilagajanje zaslona LCD
Source AutoSwitch
Ko je možnost Source AutoSwitch nastavljena na On, bo zaslon samodejno iskal aktiven
video signal v video viru zaslona.
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila izbira možnosti Primary
Source. Izbira možnosti Secondary source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega
primarnega video vira. Če zaslon ne bo uspel prepoznati primarnega in sekundarnega vira,
bo znova izvedel iskanje. Če ne bo uspel najti nobenega aktivnega video signala, se bo
prikazalo sporočilo, da ni vhodnega signala.
Če je izbira možnosti Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma
iskal aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi
video vir v zaporedju.
1.
Off
2.
On
Primary Source Recovery
Če je možnost Primary Source Recovery nastavljena na On, bo zaslon aktiven video signal
iskal samo v izbranih video virih Primary Source in Secondary Source.
Če bo našel aktiven video signal, bo izbrana možnost Primary Source. Če video signala ne
bo uspel najti, bo izbrana možnost Secondary Source. Če v možnosti Secondary Source
znova ne bo mogoče najti video signala, se bo prikazalo sporočilo, da ni vhodnega signala.
1.
Off
2.
On
Prilagajanje zaslona LCD
Primary Source
Določite Primary Source za samodejni vhodni vir.
Secondary Source
Določite Secondary Sourceza samodejni vhodni vir.
Picture [način PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo]
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Mode
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Information
Priporočljivo za posredovanje natančnih informacij (npr. javnih informacij).
2.
Advertisement
Priporočljivo za prikazovanje oglasov (npr. videov ali oglasov v zaprtih ali na prostem).
3.
Custom
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
Opomba
•
Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost MagicBright preklopi v način Custom.
•
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Contrast
Nastavitev kontrasta.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
3.
Sharpness
Nastavitev ostrine.
4.
Gamma
Prilagoditev svetlosti srednjega razpona (gama) slike.
•
Natural
•
Mode1
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev svetlejše slike kot z možnostjo Natural.
•
Mode2
Nastavitev temnejše slike kot z možnostjo Mode1.
•
Mode3
Povečanje kontrasta med temnimi in svetlimi barvami.
Color Tone
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Spreminjanje barvnih tonov.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color
Temp. onemogočena.
Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
Color Control
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Red
2.
Green
Prilagajanje zaslona LCD
3.
Blue
Color Temp.
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
Opomba
•
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
•
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Image Lock
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike.
Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Coarse
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje
slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete
na sredino.
Fine
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
Position
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
Auto Adjustment
Prilagajanje zaslona LCD
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči
spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Signal Balance
Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.
Opomba
•
Na voljo samo v načinu PC-ja.
•
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Signal Balance
Za nastavitev možnosti ravnovesja signalov na On ali Off.
Signal Control
Opomba
Na voljo, če je možnost Signal Balance nastavljena na On.
1.
R-Gain
2.
G-Gain
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
6.
B-Offset
Prilagajanje zaslona LCD
Size
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9
2.
4:3
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
Opomba
•
1.
Razpoložljivi načini: PIP On
Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3.
Sharpness
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
4.
Color
Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.
Opomba
Vhod PIP deluje samo v načinih DVI, AV, HDMI in Component.
5.
Tint
Prilagajanje zaslona LCD
Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.
Opomba
Vhod PIP deluje samo v načinih DVI, AV, HDMI in Component.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Opomba
Onemogočeno, če je funkcija PIP nastavljena na On.
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor zaznava svetlost okolja in samodejno ustrezno prilagodi svetlost zaslona.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Prilagajanje zaslona LCD
Ponastavitev nastavitev zaslona.
Picture [AV/HDMI/Component Mode]
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Mode
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic", "Standard", "Movie" in "Custom").
Aktivirati je mogoče možnosti Dynamic, Standard, Movie ali Custom.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Contrast
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev kontrasta.
Brightness
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
Prilagoditev ostrine slike.
Color
Prilagoditev barve slike.
Tint
zaslon obarva z naravnimi toni.
Color Tone
Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ali Warm2, je funkcija
Color Temp. onemogočena.
Color Temp.
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
Opomba
Funkcija je omogočena, če je možnost Mode nastavljena na Custom ter možnosti Dynamic
Contrast in Color Tone na Off.
Size
Možnost Size lahko preklopite.
Način PC (PC, HDMI [sinhroniziranje z računalnikom]): 16:9 - 4:3
Video način (HDMI [časovno usklajevanje videa], AV ali Component): 16:9 - Zoom1 Zoom2 - 4:3 - Screen Fit - Custom
1.
16:9 – nastavitev slike na široki način 16:9.
2.
Zoom1 - povečava slike na zaslonu.
3.
Zoom2 - večja povečava slike na zaslonu kot Zoom1.
4.
4:3 - Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
5.
Screen Fit - prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i
in 1080p.
6.
Custom – za prilagajanje velikosti zaslona.
Opomba
•
Nekatere zunanje naprave lahko zaslonu oddajajo signale zunaj specifikacije, kar lahko
povzroči prirezovanje tudi, če uporabite funkcijo Screen Fit.
•
Možnosti Zoom1 in Zoom2 nista na voljo v načinu HDMI.
•
Funkciji Position in Reset sta na voljo v načinih Zoom1, Zoom2 in Screen Fit.
Prilagajanje zaslona LCD
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na Off/On. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.
1.
Off
2.
On
Opomba
Funkcija Digital NR ni na voljo pri vseh ločljivostih.
HDMI Black Level
Če uporabljate izdelek s priklopljenim DVD-predvajalnikom ali sprejemnikom STB prek kabla
DVI, se lahko kontrast in barva zmanjšata, slika pa je lahko temnejša. V tem primeru popravite
zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
1.
Normal
2.
Low
Opomba
Ta možnost je na voljo, če je vhodna naprava z vrati HDMI priklopljena, vhodni vir pa je
nastavljen na DVI.
Film Mode
Prilagajanje zaslona LCD
Način Film Mode se uporablja za umerjanje nenaravnih slik, ki se lahko pojavijo pri filmih (ki
so prikazani s hitrostjo 24 sličic na sekundo).
- Če je ta način omogočen, so lahko premaknjeni podnapisi videti poškodovani.
(V načinu HDMI je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven pa ni.)
1.
Off
2.
On
PIP Picture
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
Opomba
Razpoložljivi načini: PIP On
1.
Contrast
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3.
Sharpness
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Opomba
Onemogočeno, če je funkcija PIP nastavljena na On.
Prilagajanje zaslona LCD
Lamp Control
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor zaznava svetlost okolja in samodejno ustrezno prilagodi svetlost zaslona.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Ponastavitev nastavitev zaslona.
Sound
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Mode
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
1.
Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
2.
Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
3.
Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
4.
Speech
Možnost Speech (Govor) izberite, ko gledate oddaje, ki večinoma temeljijo na dialogu
(npr. novice).
5.
Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
Opomba
•
Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
•
Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Bass
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.
Balance
Prilagajanje zaslona LCD
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh
zvočnikov. TruSurround XT proizvaja odličen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli
sistema z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov televizorja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.
1.
Off
2.
On
Sound Select
Omogočanje predvajanja zvoka za primarni ali sekundarni zaslon v načinu PIP.
Opomba
Na voljo, če je možnost PIP nastavljena na On.
1.
Main
2.
Sub
Prilagajanje zaslona LCD
Speaker Select
Če je izdelek povezan z domačim kinom, izklopite notranja zvočnika, tako da lahko poslušate
zvok iz (zunanjih) zvočnikov domačega kina.
1.
Internal
Zvok prihaja iz zvočnika Internal in zvočnikov External, glasnost pa je mogoče nastavljati samo prek zvočnika Internal.
2.
External
Zvok prihaja samo iz zvočnikov External in glasnost je mogoče nastavljati samo zanje.
Sound Reset
Ponastavitev nastavitev zvoka.
Setup
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Language
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Izberete lahko enega od 14 jezikov.
Opomba
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo
v računalniku.
Time
Nastaviti je mogoče možnosti Clock Set, Sleep Timer, Timer1/Timer2/Timer3 in Holiday
Management.
Clock Set
Nastavitev trenutnega časa.
Sleep Timer
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
•
Off
•
30
•
60
•
90
•
120
•
150
•
180
Prilagajanje zaslona LCD
Timer1 / Timer2 / Timer3
Zaslon LCD lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ali izklopi ob določenem času.
Opomba
•
Holiday : če izberete Apply, je časovnik med prazniki onemogočen; če pa izberete Don't
Apply, je časovnik omogočen tudi med prazniki.
•
Omogočeno samo, če je ura nastavljena v meniju Clock Set.
•
V možnosti Manual lahko izberete dan v tednu.
•
Source : Za izbiro zunanjega vhodnega vira, ki naj bo prikazan ob vklopu izbranega
monitorja.
•
Repeat: Na voljo so možnosti Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun in Manual.
•
Once : Funkcija Timer je uporabljena samo enkrat.
•
EveryDay : Funkcija Timer se dnevno ponavlja.
•
Mon~Fri : Funkcija Timer se ponavlja od ponedeljka do petka.
•
Mon~Sat : Funkcija Timer se ponavlja od ponedeljka do sobote.
•
Sat~Sun : Funkcija Timer je uporabljena v soboto in nedeljo.
•
Manual : Izberite, kateri dan v tednu naj se uporabi časovnik.
Holiday Management
•
Add
Za registriranje praznikov.
•
Delete Selected
Prilagajanje zaslona LCD
Za brisanje izbranih praznikov.
Opomba
•
•
Omogočeno samo, če so izbrani registrirani prazniki.
•
Izbrati in izbrisati je mogoče več kot en praznik.
Delete All
Izbrišete lahko vse registrirane praznike.
Menu Transparency
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Prilagajanje zaslona LCD
Safety Lock
Change PIN
Geslo je mogoče spremeniti.
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".
Opomba
Če ste pozabili geslo, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumbe INFO → EXIT → MUTE,
da geslo ponastavite na "0000".
Lock
To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi
ne morejo spremeniti.
Opomba
Če izberete Lock On, boste omogočili Lock Off. Funkcijo Lock onemogočite tako, da vnesete geslo za Lock Off.
Energy Saving
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
1.
Off
2.
On
Prilagajanje zaslona LCD
Video Wall
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
Opomba
•
Če je prikaz, razdeljen na več zaslonov, Horizontal ali Vertical, kot štiri, uporabite ločljivost najmanj XGA (1024 x 768), da preprečite poslabšanje slike.
•
Možnost Size je onemogočena, če je uporabljena funkcija Video Wall.
•
Onemogočeno, če je funkcija PIP nastavljena na On.
Video Wall
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
•
Off
•
On
Format
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
•
Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
•
Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Prilagajanje zaslona LCD
Horizontal
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Petnajst nastavitev: 1~15.
Opomba
Če je možnost Vertical nastavljena na 15, je največja vrednost za Horizontal 6.
Vertical
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Petnajst nastavitev: 1~15.
Opomba
Če je možnost Horizontal nastavljena na 15, je največja vrednost za Vertical 6.
Screen Position
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno
razporeditvijo.
•
Izberite način v možnosti Screen Position.
•
Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•
Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
•
Zaslon je mogoče razdeliti na do 100 podzaslonov.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Če so povezani več kot štirje zasloni, priporočamo, da uporabite ločljivost XGA (1024 x 768)
ali višjo, da ne pride do poslabšanja slike.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo
v primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
Opomba
Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.
Pixel Shift
Pixel Shift
Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, ki omogoča, da se slikovne
pike na zaslonu LCD vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
•
Off
•
On
Horizontal
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Time
Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.
Timer
Timer
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.
Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato
samodejno zaključi.
•
Off
•
On
Mode
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
•
Bar
•
Eraser
•
Pixel
Prilagajanje zaslona LCD
Period
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.
Time
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
•
Mode - Bar, Eraser, Pixel : 10~50 sec
Bar
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne
in bele navpične vrstice.
Eraser
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
Prilagajanje zaslona LCD
Pixel
Ta funkcija preprečuje zakasnele slike tako, da na zaslonu premika več slikovnih pik.
Side Gray
Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.
•
Off
•
Light
•
Dark
Resolution Select
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri
60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno
prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete
na zaslonu.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
Prilagajanje zaslona LCD
5.
1366 X 768
Opomba
Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz,
1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.
Power On Adjustment
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
Previdno: za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.
OSD Rotation
Sukanje prikaza na zaslonu
1.
Landscape
2.
Portrait
Advanced Settings
Natančnejše nastavitve.
Fan & Temperature
Ščiti izdelek z zaznavanjem hitrosti ventilatorja in notranje temperature.
Fan Control
Prilagajanje zaslona LCD
Izbira samodejne ali ročne nastavitve hitrosti ventilatorja.
•
Auto
•
Manual
Fan Speed Setting
Nastavitev hitrosti ventilatorja v razponu od 0 do 100.
Opomba
Omogočeno, če je možnost Fan Control nastavljena na Manual.
Temperature Control
Zazna notranjo temperaturo izdelka in določi želeno temperaturo.
Izdelek je privzeto nastavljen na 77 ˚C.
Opomba
•
Če temperatura preseže določeno vrednost, slika potemni in izdelek se samodejno izklopi,
da se prepreči pregretje.
•
Izdelek je najbolje uporabljati pri temperaturi 75–80 ˚C (glede na okoljsko temperaturo 40
˚C).
Za podrobnosti o delovnih razmerah si oglejte "Specifikacije" v tem dokumentu.
Opomba
•
Ko spremenite nastavitev Temperature Control, je najbolje možnost Fan Control nastaviti na Auto.
Prilagajanje zaslona LCD
Current Temperature
Prikaz trenutne temperature izdelka.
Auto Power
Za omogočanje ali onemogočanje možnosti Auto Power izdelka.
•
Off
•
On
Opomba
Če je možnost Auto Power nastavljena na On, se bo izdelek samodejno vklopil takoj, ko bo
priklopljen na napajanje.
Button Lock
Za zaklepanje ali odklepanje gumbov na izdelku, ki se uporabljajo za upravljanje monitorja.
•
Off
•
On
Prilagajanje zaslona LCD
User Auto Color
1.
Auto Color
Samodejno prilagajanje barv.
2.
Reset
Ponastavitev nastavitev barv.
Opomba
Omogočeno samo v načinu PC.
Standby Control
Nastavitev načina v pripravljenosti, ki se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
•
Off
Če ni zaznan noben vhodni signal, se prikaže sporočilo <No Signal>.
•
On
Način varčevanja z energijo se bo vklopil, če ne bo zaznan noben vhodni signal.
•
Auto
Če ni zaznan noben vhodni signal:
– se bo vklopil način varčevanja z energijo, če je povezana zunanja naprava.
– če ni povezana nobena zunanja naprava, se bo prikazalo sporočilo <No Signal>.
Opomba
•
Omogočeno samo v načinih PC, DVI, HDMI ali DisplayPort.
•
Nastavitev te funkcije na <AUTO> ne deluje pri viru HDMI.
Prilagajanje zaslona LCD
Lamp Schedule
Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.
OSD Display
Za prikaz ali skritje menijskega elementa na zaslonu.
Source OSD
•
Off
•
On
Not Optimum Mode OSD
•
Off
•
On
No Signal OSD
Prilagajanje zaslona LCD
•
Off
•
On
MDC OSD
•
Off
•
On
Software Upgrade
Izvedba nadgradnje programske opreme.
1.
Izdelek povežite z računalnikom prek digitalnega signala, kot sta DVI in HDMI. Kliknite
slikovno datoteko BMP, pretvorjeno iz kode programske opreme. Na zaslonu izdelka se
bo prikazala spodnja slika.
2.
Ko je na zaslonu prikazana slika BMP, v katero je bila pretvorjena koda programske
opreme, izberite Software Upgrade.
Opomba
V primeru dveh ali več slik BMP so te na zaslonu predvajane v diaprojekciji.
•
Priporočamo, da je interval predvajanja med dvema slikama BMP v diaprojekciji ena
sekunda. Pri drugih intervalih predvajanja je verjetnost ekstrahiranja slike manjša.
•
Slika BMP morda ne bo ekstrahirana, če jo prekriva druga slika (npr. kazalec miške).
3.
Če je zaznana novejša različica programske opreme, kot je trenutna, se bo prikazalo
sporočilo z vprašanjem, ali želite nadgraditi trenutno programsko opremo. Če izberete
<Yes>, se izvede nadgradnja.
4.
Ko se nadgradnja programske opreme konča, se izdelek samodejno izklopi in znova
vklopi.
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Deluje samo pri digitalnem signalu, npr. v načinih DVI, HDMI1 in HDMI2. (Ločljivost vhodih
signalov mora biti enaka ločljivosti zaslona.)
•
V načinih HDMI1 in HDMI2 so vrednosti časovne izbire za računalnik in izdelka podprte
samo, če je možnost Edit Name nastavljena na PC ali DVI PC.
•
To je podprto samo, če je možnost Size nastavljena na 16:9.
Setup Reset
Ponastavitev vseh vrednosti nastavitve.
Reset All
Ponastavitev vseh nastavitev zaslona.
Multi Control
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Multi Control
Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.
Prilagajanje zaslona LCD
•
ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
•
ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
•
MDC Connection
Za izbiro vrat za prejem vhoda programa MDC.
•
•
Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RS232C MDC.
•
Za komuniciranje s programom MDC prek kabla RJ45 MDC.
Network Setting
•
IP Setting : Manual, Auto
•
IP Address : ročno vnesite IP Address, če je možnost IP Setting nastavljena na
Manual.
•
Subnet Mask : ročno vnesite Subnet Mask, če je možnostIP Setting nastavljena na
Manual.
•
Gateway : ročno vnesite Gateway, če je možnost IP Setting nastavljena na Manual.
MagicInfo
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Funkcijo MagicInfo je mogoče omogočiti samo, če je povezan omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
Način MagicInfo je mogoče izbrati z daljinskim upravljalnikom. Kljub temu je za popolno
izkoriščenost možnosti MagicInfo priporočena uporaba ločene tipkovnice USB.
•
Če med zagonom programske opreme MagicInfo v načinu naprave premikate zunanje
naprave, lahko pride do napak. Zunanje naprave nastavite samo, če se zaslon LCD vklopi.
•
Ne odklapljajte kabla LAN za omrežje (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi. Če izključite kabel, znova zaženite sistem.
•
Ne izključujte kabla LAN, ki ga uporablja naprava USB (npr. video prikaz). Sicer se lahko
program (MagicInfo) ustavi.
•
Če želite dostopiti do drugih virov, pritisnite gumb SOURCE v programu MagicInfo.
•
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "000000".
•
Možnost vklopa programa strežnika deluje samo, če je napajanje zaslona LCD popolnoma zaustavljeno.
Možnosti vklopa ne uporabljajte, ko se zaslon LCD zaustavlja, ker lahko to povzroči sistemske napake na zaslonu LCD.
•
Če MagicInfo uporabljate skupaj s programom strežnika MagicInfo: vklopite način omrežja.
•
Če MagicInfo uporabljate pri napravi, ki je neposredno povezana z zaslonom LCD: vklopite način naprave.
•
Pritisnite gumb ESC za neposreden pomik na zaslon okna MagicInfo.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows potrebujete tipkovnico in miško.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows si oglejte pomoč za MagicInfo
Server.
Zelo priporočljivo je, da med uporabo ne izklapljate enosmernega toka.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD prozorni trak ni podprt.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).
•
Za pogon D funkcije EWF ni mogoče uporabiti.
•
Če želite shraniti spremembe, ki ste jih opravili, ko je funkcija EWF nastavljena na Enable, kliknite Commit.
•
Če izberete možnost Disable, Enable ali Commit, se sistem znova zažene.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Prilagajanje zaslona LCD
Izberete lahko aplikacijo, ki naj se izvede v računalniku, ko se zažene operacijski sistem
Windows.
2. Select TCP/IP - step 2
V step 2 programa MagicInfo Setup Wizard vam ni potrebno uporabiti nastavitve omrežja na
namizju, da določite nastavitve za TCP/IP. To storite v step 2 namestitve programa MagicInfo.
3. Select Language - step 3
Prilagajanje zaslona LCD
Če uporabljate več jezikov, lahko izberete in nastavite enega od njih.
Opomba
Privzeti jezik je angleščina. Jezika ni treba izbrati, če boste uporabljali angleščino kot jezik
menijev na zaslonu.
4. Select Screen Type - step 4
Izberete lahko, katera vrsta usmerjenosti naj se uporabi za napravo.
5. Setup Information
Prilagajanje zaslona LCD
Prikaz nastavitev, ki jih je izbral uporabnik.
Opomba
Èe se ikona programa MagicInfo ne prikaže na podroèju za obvestila, dvokliknite ikono
MagicInfo na namizju programa Windows. Prikazala se bo ikona.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite
servis.
Preverjanje funkcije samopreskusa
1.
Izklopite računalnik in zaslon LCD.
2.
Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.
3.
Vklopite zaslon LCD.
Če zaslon LCD deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju
prikaže spodnja slika ("No Signal"): V načinu samopreskusa ostane indikator napajanja
LED zelen in slika se pomika po zaslonu.
4.
Izklopite zaslon LCD in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon
LCD.
Če je zaslon LCD po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik
in računalniški sistem; zaslon LCD deluje pravilno.
Opozorila
Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1920 x 1080. Vendar se vam bo za eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem časom
obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon LCD
ne podpira ločljivosti, višje od 85 Hz.
Opomba
Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon LCD, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni
časovni načini.
Čiščenje in vzdrževanje
1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.
Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.
Odpravljanje težav
•
Ne uporabljajte benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi.
2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.
Očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.
(lahko povzročijo napake ali deformacije površine
zaslona.)
•
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane
zaradi uporabe teh sredstev.
Simptomi in priporočeni ukrepi
Opomba
Zaslon LCD ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato je lahko v primeru
težav z računalnikom ali video kartico zaslon LCD prazen, lahko pride do bledih barv, šumov,
itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato obrnite na servisni center ali prodajalca.
1.
Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2.
Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.
(Če je temu tako, se obrnite na servis.)
3.
Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena
(video) kartica.
4.
Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 56 in 85 Hz.
(Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5.
Če imate težave z namestitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem
načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) −>
"System" (Sistem) −> "Device Administrator" (Upravitelj naprav) in nato znova zaženite
računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.
Kontrolni seznam
Opomba
V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete pomoč,
si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite
telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na trgovca.
Težave, povezane z namestitvijo (način PC-ja)
Opomba
Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Slika na zaslonu LCD utripa.
A:
Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.
Odpravljanje težav
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Težave, povezane z zaslonom
Opomba
Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.
A:
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
"Sporočilo "No Signal".
A:
Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.
Q:
"Sporočilo "Not Optimum Mode".
A:
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
A:
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Q:
Slika se pomika navpično.
A:
Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
Slika ni jasna; slika je zamegljena.
A:
Zaženite naravnavo frekvence: Coarse in Fine.
A:
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.
A:
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Q:
Slika je nestabilna in se trese.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Slika je presvetla ali pretemna.
A:
Prilagodite možnosti Brightness (Svetlost) in Contrast (Kontrast).
(Oglejte si Brightness in Contrast.)
Q:
Barva zaslona je neskladna.
Odpravljanje težav
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Barvno sliko motijo temne sence.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Nezadostna belina.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Indikator napajanja utripa.
A:
Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.
A:
Zaslon LCD uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Težave z zvokom
Opomba
Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.
Q:
Ni zvoka.
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio
izhodna vrata na zvočni kartici.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
A:
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Q:
Zvok je preglasen ali pretih.
A:
Prilagodite možnosti Treble in Bass na ustrezni ravni.
Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom
Opomba
Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.
Q:
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
A:
Preverite polarnost (+/-) baterij.
A:
Preverite, ali sta bateriji prazni.
A:
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
A:
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
A:
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.
Odpravljanje težav
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
Opomba
Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika.
(Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako prilagodim ločljivost?
A:
Windows XP:
Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve.
A:
Windows ME/2000:
Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve.
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
A:
Windows Vista:
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve zaslona.
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
A:
Windows 7:
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost.
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Q:
Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?
A:
Windows XP:
Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Ohranjevalnik zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
A:
Windows ME/2000:
Nadzorna plošča → Zaslon → Ohranjevalnik zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
A:
Windows Vista:
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitev ohranjevalnika
zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
A:
Windows 7:
Odpravljanje težav
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitev ohranjevalnika
zaslona.
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom
ali z navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD
ne pride voda.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
460DR-2
Plošča LCD
Velikost
46,0 palec / 116 cm
Območje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
Razmik med slikovni- 0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (N)
mi pikami
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja frekvenca
148,5 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek uporablja od 100 do 240 V. Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj
se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
Input : Composite/Component(common), PC D-Sub, DVI, HDMI, DP, Audio In,
LAN, RS232C IN
Output : Audio Out, RS232C Out
Optional Network : USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C (samo če
je omrežni sprejemnik priključen s kablom)
Mere (Š x V x G)/teža
1047,4 x 632,8 x 151,5 mm / 24,0 kg
Vmesnik za namestitev VESA
400,0 mm x 400,0 mm
Okoljski vidiki
Delovanje (z omrežnim Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
sprejemnikom)
Specifikacije
Okoljski vidiki
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Delovanje (brez omrežne- Temperatura: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
ga sprejemnika)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Ta izdelek je mogoče namestiti in uporabljati le z združljivimi sistemi Plug-and-Play.
Dvosmerna izmenjava podatkov med izdelkom in računalniškim sistemom optimizira nastavitve izdelka. Izdelek se namesti samodejno. Kljub temu lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško
tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike
v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne
pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Opomba
•
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
•
Če namestite Samsung ID (komplet za video steno), se teža zaslona velikega formata
poveča za 1,6 kg.
•
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm)
na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če
pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega
delovanja. Da bi varčevali z energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga
puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno
v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim
pripomočkom, nameščenim v računalniku.
PowerSaver
Stanje
Indikator napajanja
Normalno
delovanje
Način varčevanja z
energijo
Vklopljen
Zeleno, utripajoče
Izklop
Izklop
(Gumb za
napajanje)
(stikalo za
napajanje)
Oranžno
Izklopljen
Specifikacije
Stanje
Poraba energije (brez
omrežnega
sprejemnika)
Normalno
delovanje
Ocena
380 W
običajno
354 W
Način varčevanja z
energijo
Izklop
Izklop
(Gumb za
napajanje)
(stikalo za
napajanje)
Manj kot 1 W Manj kot 1 W
0W
Opomba
•
Dejanska poraba energije se lahko razlikuje od navedene, če se spremeni stanje sistema
ali njegove nastavitve.
•
Če želite popolnoma ustaviti porabo energije, izklopite stikalo ali izključite napajalni kabel
na hrbtni strani. Če boste zdoma več ur, izključite napajanje.
•
Če boste povezali omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno), zaslon velikega formata ne bo
več ustrezal specifikacijam standarda Energy Star 5.0.
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen,
medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
Specifikacije
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA,1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno
povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto
sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
Za boljšo sliko
Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona
prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.
•
Ločljivost: 1920 x 1080
•
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se
slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se
pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez
težav.
•
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Zunanjost monitorja in ohišja očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Pri čiščenju zaslona LCD bodite nežni. Če uporabite preveliko silo, lahko nastane madež.
Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba
Auto. Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite
funkcijo prilagajanja Fine/Coarse.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna
slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja
z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Kaj je zadrževanje slike?
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih
okoliščinah.
Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če
zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar
se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi
prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
Informacije
Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
•
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
•
Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven
ohranjevalnik ali premikajočo sliko.
Redno spreminjajte informacije o barvi
Opomba
Uporabljajte dve različni barvi.
Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
•
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se
zelo razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
Informacije
Redno spreminjajte barvo znakov
•
Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
– Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
•
Občasno izberite prikaz slik in logotipa.
– Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
•
Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite z napajanja ali pa računalnik nastavite
na ohranjevalnik zaslona in tako preprečite težave z zadrževanjem slike Če
navodil ne upoštevate, lahko postane garancija neveljavna.
Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
•
Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
– Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.
•
Uporabite funkcijo zaslonske vrstice
– Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona
Informacije
•
Uporabite funkcijo brisanja zaslona
– Simptom: 2 navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/
ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
Dodatek
Latin America
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 http://www.samsung.com
5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG
(80111 http://www.samsung.com
726 7864) only from land line
SAMSUNG http://www.samsung.com
Dodatek
Europe
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900
SAMSUNG http://www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
08008 SAMSUNG
726 7864)
http://www.samsung.com
(08008 http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/
ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Dodatek
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/
ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/
hk_en (English)
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
Dodatek
Middle East
http://www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/
ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Opomba
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•
Če vam serviser da navodila za uporabo televizorja ali enostavno prilagodi možnosti brez
razstavljanja izdelka.
•
Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju. (internet, antena, žični signal ipd.)
•
Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•
Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•
Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•
Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•
Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•
Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•
Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo
Če je napako na izdelku povzročilo:
•
Zunanji udarec ali padec.
•
Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•
Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•
Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•
Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•
Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•
Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•
Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator,
lučka, filter, trak idr.)
Drugo
Opomba
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
Dodatek
Izrazi
Razdalja med pikami
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami.
Enota: mm
Navpična frekvenca
Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da
lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega
ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to
60 Hz.
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način
neprepletanja
Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona
navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev,
saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu,
ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play
To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem,
da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost
Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na
zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost
prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.
Primer: Če je ločljivost 1920 x 1080, to pomeni, da je zaslon
sestavljen iz 1920 vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika,
slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska
oprema)
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v
tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente
Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec
v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66. Če
baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju
ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov,
baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih
zbirnih reciklažnih mestih.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je
strogo prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
in Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation; VESA, DPM in
DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard Association; vsa
druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke svojih lastnikov.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF

advertising