SyncMaster 460DMn
Zaslon LCD
Uporabniški priročnik
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči
telesne poškodbe ali poškodbo opreme.
Dogovorjeni simboli
Prepovedano
Preberite in si zapomnite za
vedno
Ne razstavljajte
Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se
Ozemljite, da
električni udar
preprečite
Napajanje
Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.
Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega
zaslona.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali
poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga
ne dotikajte z mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.
Varnostna navodila
Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na
napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do požara.
Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne
postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.
Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega
udara.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete
vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
•
To lahko povzroči električni udar ali požar.
Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.
•
Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
Napajalni vtič priključite na stensko vtičnico, ki jo zlahka dosežete.
•
Če pide do težave z izdelkom, izključite napajalni kabel, da
popolnoma prekinete napajanje. Napajanja ni mogoče popolnoma prekiniti samo z gumbom za napajanje na izdelku.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd.,
se obrnite na pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Za dviganje in premikanje izdelka so potrebne vsaj štiri osebe.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV
PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla
in izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene
mora biti oddaljen več kot 10 cm.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.
•
Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).
Čiščenje
Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete
z rahlo navlaženo, mehko krpo.
Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.
•
Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.
Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.
•
Sicer lahko pride do požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Preden očistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek
nežno očistite s suho krpo.
•
(Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se
lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake
na izdelku.
Varnostna navodila
Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del
izdelka.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
•
Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.
Drugo
Monitor je visokonapetostni izdelek. Uporabniki ne smejo sami
razstavljati, popravljati ali spreminjati izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba
izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok,
takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu,
dimu, vodi, ali v avto
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno
tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Odprtina za prezračevanje ne sme biti zakrita.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali
kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
Varnostna navodila
V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih
snovi.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje,
vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih
predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela
ali nejasna slika.
•
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način
mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.
Če se stalno pomikate bliže zaslonu izdelka, vam morda peša
vid.
Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.
•
Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni
kabel iz napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do
požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic,
kot so piškoti, ipd., ki lahko pritegnejo otrokovo pozornost.
•
Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je
otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Varnostna navodila
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.
•
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in baterije za polnjenje) niso običajni odpadki in jih je
treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je kot potrošnik odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali baterij za ponovno polnjenje v
namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali
grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne imejte vlažilnikov zraka ali kuhinjske mize.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega
vtiča, temveč takoj prezračite.
•
Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.
Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte
se ga.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.
Uvod
Vsebina paketa
Opomba
Preverite, ali ste z zaslonom LCD dobili naslednje predmete.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Vsebina embalaže
zaslon LCD
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
CD s programsko opremo
MagicInfo,CD s priročnikom za MagicInfo
Drugo
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Navodila za uporabo
Uvod
Drugo
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
(ni na voljo povsod)
Zaslon LCD
Spredaj
Gumb MENU [MENU]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na
zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.
Gumba za krmarjenje (navzgor in navzdol)
Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
Gumb ENTER [ENTER]
Aktivira označen menijski element.
Gumb SOURCE [SOURCE]
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Vire je dovoljeno menjati
samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z zaslonom LCD.
[HDMI] → [MagicInfo]
D.MENU
Odpre D.MENU na zaslonu.
Uvod
Opomba
•
To je na voljo, če je nameščen TV-sprejemnik.
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Senzor za svetlost
Funkcija Senzor za svetlost s senzorjem za svetlost samodejno zazna
svetlost okolja in ustrezno prilagodi svetlost izdelka.
Indikator napajanja
Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver
Opomba
Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte
opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD,
kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
Zvočnik
Zadaj
Opomba
Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte poglavje Povezava kablov v
razdelku Nastavitve. Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Uvod
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Vklop/izklop zaslona LCD.
POWER IN
Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in
stensko vtičnico.
HDMI IN
S kablom HDMI povežite priključek HDMI na
hrbtni strani zaslona LCD in priključek naprave HDMI.
Podprti so kabli do HDMI 1.0.
LAN (priključek za povezavo LAN-a)
USB(priključek za povezavo USB-ja)
Združljivo s tipkovnico/miško in napravo za
množično shranjevanje.
AUDIO OUT
Izhodni priključek za slušalke.
RS232C
RS232C)
OUT/IN
(serijska
vrata
Daljinski upravljalnik
Opomba
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
Uvod
POWER
OFF
Številski gumbi
Gumb DEL
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
BARVNI GUMBI
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in
desno
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Vklop izdelka.
2.
Off
Izklop izdelka.
3. Številski gumbi
Pritisnite za preklop kanala
Uvod
4. Gumb DEL
Gumb "-" deluje samo pri DTV-ju. Z njim izberete MMS (več
kanalov) za DTV.
5. + VOL -
Nastavitev glasnosti zvoka.
6.
MUTE
Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v
spodnjem levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali
- VOL +.
7. TV/DTV
Neposredna izbira načina TV-ja in DTV-ja
8. MENU
Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
9.
Aktivira označen menijski element.
INFO
V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije
o trenutni sliki.
11. BARVNI GUMBI
Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel
List”.
12.
TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki.
10.
TTX/MIX
– gumbi za teletekst
Za več informacij > TTX / MIX
13.STILL
Enkrat pritisnite gumb, da zamrznete zaslon. Znova ga pritisnite, da zaslon odmrznete.
14.AUTO
Za samodejno prilagoditev zaslona v načinu PC-ja. Ko na
nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna
funkcija.
15. S.MODE
Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže trenutni način. Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik. Nato znova pritisnite
gumb za pomikanje med razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini. ( Standard → Music → Movie → Speech
→ Custom)
16.MDC
Gumb za hitri zagon MDC.
17.LOCK
Aktiviranje ali deaktiviranje vseh funkcijskih tipk na daljinskem upravljalniku in zaslonu LCD razen gumba za vklop in
gumba LOCK.
18.
Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb
SOURCE.
SOURCE
SOURCE je dovoljeno preklapljati samo za zunanje naprave, ki so istočasno povezane z monitorjem.
19.
ENTER/PRE-CH
20. CH/P
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
Izbira TV-kanalov v načinu TV-ja.
Uvod
21.D.MENU
Prikaz menija DTV-ja
22.GUIDE
Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
RETURN
23.
Vrnitev na prejšnji meni.
24. Gumbi za navzgor in
navzdol ter levo in desno
Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi
elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
25.
Za izhod iz zaslona z menijem.
EXIT
SRS
26.
Za izbiro načina SRS TruSurround XT.
27.MagicInfo
Gumb za hitri zagon MagicInfo .
28. P.MODE
Če pritisnete ta gumb, se v spodnjem osrednjem delu zaslona prikaže ustrezen slikovni način.
AV/HDMI/TV: P.MODE
zaslon LCD ima štiri samodejne slikovne nastavitve, prednastavljene v tovarni. Za pomikanje med razpoložljivimi
predhodno konfiguriranimi načini znova pritisnite gumb.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom)
PC/DVI/MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje,
odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Za pomikanje med
razpoložljivimi predhodno konfiguriranimi načini znova pritisnite gumb. (Entertain → Internet → Text→ Custom)
29.
DUAL/MTS
DUALSTEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/
NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče upravljati z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med
gledanjem TV-ja.
MTSIzberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).
FM stereo
30. PIP
Vrsta avdia
Način MTS/S
Privzeto
Mono
Mono
Ročni preklop
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
Ob vsakem pritisku na gumb se prikaže zaslon PIP.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
31.SWAP
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike Slika v oknu PIP se
bo pojavila na glavnem zaslonu, slika na glavnem zaslonu
pa se bo pojavila v oknu PIP.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Prilagajanje zaslona LCD
Input
Source List
MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List]
→
,
→ ENTER
1.
HDMI
2.
MagicInfo
Opomba
•
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SOURCE'.
Edit Name
MENU → ENTER → [Input] →
→
,
→ ENTER → [Edit Name]
→ ENTER
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne
vire.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC
Picture
MagicBright
MENU →
→ ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo
gledate. Trenutno so na voljo štirje različni načini: Entertain, Internet, Text in Custom) Vsak
način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Med štirimi nastavitvami lahko
enostavno izbirate s pritiskom kontrolnega gumba MagicBright.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Entertain
Visoka svetlost
Za gledanje posnetkov, kot so posnetki DVD-jev in VCR.
2.
Internet
Srednja svetlost
Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.
3.
Text
Normalna svetlost
Za dokumente in dela z veliko besedila.
4.
Custom
Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.
V tem primeru nastavite svetlost in kontrast z menijem na zaslonu.
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom]
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost MagicBright preklopi v način Custom.
Contrast
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Nastavitev kontrasta.
Brightness
MENU →
ness]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [Custom] →
→ ENTER→ [Bright-
→ ENTER
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Sharpness]
→ ,
→ ENTER → [Custom] →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Nastavitev ostrine.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ENTER → [Color Tone]
→ ENTER
Spreminjanje barvnih tonov.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color
Temp onemogočena.
Prilagajanje zaslona LCD
Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
Color Control
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control]
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Če sliko prilagodite s funkcijo Color Control, se možnost Color Tone preklopi v način Custom.
Red
MENU →
→ [Red]
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Control] → ENTER
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → ENTER → [Color Control] → → ENTER
→ [Green]
→ ,
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Blue]
→ ,
→
→ → ENTER → [Color Control] →
→ ENTER
Color Temp
MENU →
→ ,
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → ENTER → [Color Temp]
→ ENTER
Color Temp je merilo za 'toploto' barv slike.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
→
→
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Image Lock
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno
ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→ → → ENTER → [Image Lock]
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ [Coarse]
→
→ → → ENTER → [Image Lock] → ENTER
Coarse
→ ,
→ ENTER
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje
slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete
na sredino.
Fine
MENU → → ENTER → [Picture] →
ENTER → [Fine]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→ ENTER
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
H-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → [H-Position]
→ ,
→
→ ENTER
Nastavitev vodoravnega položaja zaslona.
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
Prilagajanje zaslona LCD
V-Position
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ → ENTER → [V-Position]
→ ,
→
→ → → ENTER → [Image Lock] →
→
→ ENTER
Nastavitev navpičnega položaja zaslona.
Auto Adjustment
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MENU →
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → ENTER → [Auto Adjustment ]
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Opomba
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'AUTO'.
Signal Balance
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.
MENU →
ance]
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Bal-
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
Signal Balance
MENU → → ENTER → [Picture] →
ance] → ENTER → [Signal Balance]
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Bal-
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Z nadzorom signala izberite On ali Off.
Signal Control
MENU → → ENTER → [Picture] →
→ ENTER → → [Signal Control]
1.
→
→
→ → → → ENTER → [Signal Balance]
R-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain]
→ ,
2.
→ ENTER
G-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → ENTER→ [G-Gain]
→ ,
3.
→ ENTER
B-Gain
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → ENTER→ [B-Gain]
→ ,
4.
→ ENTER
R-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → →
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → →
→ ,
5.
→ → → → ENTER → [Signal
→ → ENTER→ [R-Offset]
→ ENTER
G-Offset
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → ENTER→ [G-Offset]
→ ,
6.
→ ENTER
B-Offset
Prilagajanje zaslona LCD
MENU → → ENTER → [Picture] → → → → → → → ENTER → [Signal
Balance] → ENTER → → [Signal Control] → → → → → → ENTER → [BOffset]
→ ,
→ ENTER
Size
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MENU →
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → ENTER → [Size]
→ ENTER
Možnost Size lahko preklopite.
(Ni na voljo v načinu Dynamic Contrast možnosti On.)
1.
16:9
2.
4:3
Dynamic Contrast
MENU →
Contrast]
→
,
→ ENTER → [Picture] →
→
→
→ → → → → → ENTER → [Dynamic
→ ENTER
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Prilagajanje zaslona LCD
Brightness Sensor
MENU → → ENTER → [Picture] →
[Brightness Sensor]
→ ,
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ENTER
Brightness Sensor se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega
signala in za tako prilagoditev tej porazdelitvi, da se ustvari optimalna svetlost.
1.
Off
2.
On
Sound
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]
→ ENTER
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
1.
Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
2.
Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
3.
Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
4.
Speech
Izbira možnosti Speech, ko gledate oddaje, kjer večinoma govorijo (npr. novice).
5.
Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
Prilagajanje zaslona LCD
MENU →
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]
Opomba
•
Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
•
Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ENTER→ [Bass]
→ ENTER
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
MENU →
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ →ENTER→ [Treble]
→ ENTER
Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.
Balance
MENU →
ance]
→ ,
→ → ENTER → [Sound] → → ENTER → [Custom]→ → →ENTER→ [Bal-
→ ENTER
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → ENTER → [Auto Volume]
→ ENTER
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
1.
Off
Prilagajanje zaslona LCD
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER → [Sound] → → → → ENTER → [SRS TS XT]
→ ENTER
SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh
zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu
z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.
1.
Off
2.
On
Opomba
Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je 'SRS'.
Setup
Language
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]
→ ENTER
Izberete lahko enega od 13 jezikov.
Opomba
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo
v računalniku.
Time
Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: Clock Set, Sleep Timer, On Timer in Off Timer.
Prilagajanje zaslona LCD
MENU →
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time]
Clock Set
MENU →
Set]
→
,
/ ,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time] → ENTER→ [Clock
→ ENTER
Nastavitev trenutnega časa.
Sleep Timer
MENU →
Timer]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] →
→ ENTER → [Time] →
→ ENTER→ [Sleep
→ ENTER
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
On Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
[On Timer]
→
,
/ ,
→ ENTER → [Time] → →
→ ENTER→
→ ENTER
Za samodejen vklop zaslona LCD ob prednastavljenem času. Za nadzor načina in ravni
glasnosti zaslona LCD ob samodejnem vklopu.
Prilagajanje zaslona LCD
Off Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] →
→ [Off Timer]
→
,
/ ,
→ ENTER → [Time] → → →
→ ENTER
→ ENTER
Za samodejen izklop zaslona LCD ob prednastavljenem času.
Menu Transparency
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → →
→ ENTER → [Menu Transparency]
→ ENTER
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
Safety Lock
Change PIN
MENU → → → → ENTER →
→
→ → → → ENTER →
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
Geslo je mogoče spremeniti.
Opomba
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".
→ ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Lock
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ → →
→ ENTER →
→
→
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi
ne morejo spremeniti.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Energy Saving]
→ ENTER
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
1.
Off
2.
On
Opomba
Če želite zmanjšati porabo energije v stanju pripravljenosti, nastavite možnost Energy Saving na On. Če je možnost Energy Saving nastavljena na On, ni mogoče uporabljati funkcije
oddaljenega vklopa sistema MDC in funkcije WOL (Wake On LAN) programa MagicInfo.
HDMI Black Level
MENU →
Level]
→
,
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→ ENTER → [HDMI Black
→ ENTER
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI, lahko to poslabša
kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči razbarvanje,
Prilagajanje zaslona LCD
itd., odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost slike na TVzaslonu tako, da konfigurirate možnost HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Video Wall
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje
del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
MENU →
Wall]
→ → → ENTER → [Setup] → → → →
→
→
→ ENTER → [Video
Opomba
Če se izvaja funkcija Video Wall, funkcije Auto Adjustment, Image Lock in Size niso na voljo.
Video Wall ne deluje v načinu MagicInfo.
Video Wall
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ ENTER → [Video Wall]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
1.
Off
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → ENTER → [Format]
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
1.
Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
2.
Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Horizontal
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → ENTER → [Horizontal]
→
,
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→
→
→ ENTER → [Video
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → → ENTER → [Vertical]
→
,
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
Wall]→ → → → → ENTER → [Screen Divider]
Prilagajanje zaslona LCD
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno
razporeditvijo.
•
Izbira načina v možnosti ločila zaslona.
•
Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•
Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
•
Funkcija Safety Screen služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
•
Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen]
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → , → ENTER
Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, tako da se slikovne pike na
zaslonu LCD vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
1.
Off
2.
On
Opomba
Pixel Shift ni na voljo, le je vklopljena funkcija Video Wall.
Prilagajanje zaslona LCD
Horizontal Dot
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → ENTER → [Horizontal Dot] → , → ENTER
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical Line
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → ENTER → [Vertical Line] → , → ENTER
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.
Nastavite lahko od 1 do 10 ur.
Prilagajanje zaslona LCD
Timer
Timer
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → , → ENTER
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.
Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato
samodejno zaključi.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → ENTER → [Mode] → , → ENTER
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → ENTER → [Period] → , → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.
Time
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → ENTER → [Timer] → → → → ENTER → [Time] → , → ENTER
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
•
Mode-Scroll: 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser: 10~50 sec
Scroll
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → ENTER → [Scroll]
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju pojava zakasnele slike na zaslonu, tako da vse slikovne pike na zaslonu LCD pomika po določenem vzorcu.
Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna,
če je bila na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
Bar
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → →ENTER → [Bar]
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne
in bele navpične vrstice.
Prilagajanje zaslona LCD
Eraser
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → → → → → → ENTER → [Safety
Screen] → → → → →ENTER → [Eraser]
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
Resolution Select
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
[Resolution Select ]
→
,
→
→
→
→
→ENTER →
→ ENTER
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri
60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno
prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete
na zaslonu.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Opomba
Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz,
1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.
Prilagajanje zaslona LCD
Power On Adjustment
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ [Power On Adjustment]
→
,
→
→
→
→ → ENTER
→
→ ENTER
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
Previdno: za preprečevanje prenapetosti nastavite na poznejši čas vklopa.
Side Gray
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
ENTER → [Side Gray]
→
,
→
→
→
→
→ → →
→ ENTER
Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Reset
Povrnitev nastavitev izdelka na privzete tovarniške vrednosti. Funkcija ponastavitve je na
voljo samo, če uporabljate PC/DVI.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset]
→
→
→
→
→ → →
Prilagajanje zaslona LCD
Image Reset
Opomba
•
Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset]
→
→
→
→
→ → →
→ , → ENTER
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Opomba
Funkcija ponastavitve ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ ENTER → [Reset]→ → ENTER → [Color Reset]
→
→
→
→
→ → →
→ → → →
→
→
→
→
→ → →
MENU → → → → ENTER → [Setup] → → → →
→ → ENTER → [Lamp Control]
→
→
→
→
→ → →
→ ,
→ ENTER
OSD Rotation
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → ENTER →
→ ,
→ ENTER
Sukanje prikaza na zaslonu
1.
Landscape
2.
Portrait
Lamp Control
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On v načinih PC-ja,
DVI-ja, AV-ja, HDMI-ja in TV-ja.
Multi Control
Multi Control
Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.
MENU →
→ → →
→ ENTER → [Multi Control] → ENTER
→ , → [0~9]
•
ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
•
ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
MagicInfo
Opomba
•
Pri programski opremi MagicInfo je na voljo daljinski upravljalnik za MagicInfo. Vendar je
priporočena uporaba ločene tipkovnice USB.
•
Če med zagonom programske opreme MagicInfo v načinu naprave premikate zunanje
naprave, lahko pride do napak. Zunanje naprave nastavite samo, če se zaslon LCD vklopi.
•
Ne odklapljajte kabla LAN za omrežje (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi. Če izključite kabel, znova zaženite sistem.
•
Ne izključujte kabla LAN, ki ga uporablja naprava USB (npr. video prikaz). Sicer se lahko
program (MagicInfo) ustavi.
•
Če želite dostopiti do drugih virov, pritisnite gumb SOURCE v programu MagicInfo.
•
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "000000".
•
Možnost vklopa programa strežnika deluje samo, če je napajanje zaslona LCD popolnoma zaustavljeno.
Prilagajanje zaslona LCD
Možnosti vklopa ne uporabljajte, ko se zaslon LCD zaustavlja, ker lahko to povzroči sistemske napake na zaslonu LCD.
•
V sliki prikaza na zaslonu programa MagicInfo sta načina omrežja in naprave enaka.
•
Če MagicInfo uporabljate skupaj s programom strežnika MagicInfo: vklopite način omrežja.
•
Če MagicInfo uporabljate pri napravi, ki je neposredno povezana z zaslonom LCD: vklopite način naprave.
•
Pritisnite gumb ALT + ESC za neposreden pomik na zaslon okna MagicInfo.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows potrebujete tipkovnico in miško.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows si oglejte pomoč za MagicInfo
Server.
Zelo priporočljivo je, da med uporabo ne izklapljate enosmernega toka.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD prozorni trak ni podprt.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).
•
Za pogon D: funkcije EWF ni mogoče uporabiti.
•
Da bi spremembe shranili na disk, po spremembi vsebine nastavitev kliknite Commit, ko
je funkcija EWF nastavljena na Enable.
•
Če izberete možnost Disable, Enable ali Commit, se sistem znova zažene.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
2. Select TCP/IP - step 2
Prilagajanje zaslona LCD
3. Select Language -step 3
4. Select Screen Type - step 4
Prilagajanje zaslona LCD
5. Setup Information
Opomba
Èe se ikona programa Magicinfo ne prikaže na podroèju za obvestila, dvokliknite ikono
Magicinfo na namizju programa Windows. Prikazala se bo ikona.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite
servis.
Čiščenje in vzdrževanje
1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.
Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.
•
Ne uporabite benzena, razredčila ali drugih vnetljivih
snovi in ne uporabljajte mokre krpe.
•
Priporočamo čistilno sredstvo SAMSUNG, da se
izognete poškodbam na zaslonu.
2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.
Nežno očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.
(lahko povzročijo napake ali deformacije površine
zaslona.)
•
Uporabnik je odgovoren za plačilo stroškov za popravilo povzročene škode in povezanih izdatkov.
Kontrolni seznam
Opomba
•
V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete
pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na
trgovca.
•
Če želite več informacij, povezanih z omrežjem, si oglejte razdelek MagicInfo Odpravljanje
težav.
Težave, povezane z zaslonom
Opomba
Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.
A:
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
Q:
Slika ni jasna; slika je zamegljena.
A:
Zaženite naravnavo frekvence: Coarse in Fine.
A:
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Q:
Slika je presvetla ali pretemna.
Odpravljanje težav
A:
Prilagodite možnosti brightness in contrast.
(Oglejte si Brightness in Contrast.)
Q:
Barva zaslona je neskladna.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Barvno sliko motijo temne sence.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Nezadostna belina.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Indikator napajanja utripa zeleno.
A:
Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa na 0,5 ali 1 sekundo.
A:
Pritisnite tipko na tipkovnici.
Q:
Zaslon je prazen in utripa.
A:
Če se, ko pritisnete gumb MENU, na zaslonu prikaže sporočilo "TEST GOOD", preverite povezavo kabla med zaslonom LCD in računalnikom, da preverite, ali je priključek
ustrezno povezan.
Težave z zvokom
Opomba
Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.
Q:
Ni zvoka.
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio
izhodna vrata na zvočni kartici.
A:
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
A:
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Q:
Zvok je preglasen ali pretih.
A:
Prilagodite možnosti Treble in Bass na ustrezni ravni.
Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom
Opomba
Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.
Q:
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
A:
Preverite polarnost (+/-) baterij.
Odpravljanje težav
A:
Preverite, ali sta bateriji prazni.
A:
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
A:
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
A:
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.
Težave, povezane s programom MagicInfo
Opomba
Izdelava zagonskega diska Flash USB.
Q:
Izdelava zagonskega diska Flash USB
A:
1.) Običajen 512 MB ali večji shranjevalni medij USB lahko spremenite v zagonski disk
z uporabo orodja za ustvarjanje zagonskega diska USB. (Na primer z orodjem HP USB
Disk Storage Format Tool.)
A:
2.) Kopiranje vžgane slike na zaslonu in izvršljivih računalniških programov na disk
USB.
A:
3.) Odprite meni BIOS monitorja s pritiskom tipke F2 na zaslonu z logotipom BIOS. Nato
omogočite možnost Najprej zaženi USB tako, da jo izberete in pritisnete tipko Enter v
meniju za zagon.
A:
4.) Ko je disk USB povezan in zagnan v načinu DOS, vklopite monitor.
A:
5.) Zaženite C:\ghost.exe in v meniju izberite Lokalno → Particija → Iz slike. Izberite
vžgano sliko za posodobitev diska USB in ciljni disk.
A:
6.) Ko je posodobitev slike končana, se monitor samodejno znova zažene.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
Opomba
Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika.
(Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom
ali z navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD
ne pride voda.
Q:
Kako predvajam video?
A:
Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni
kodek. Nekateri kodeki so morda nezdružljivi.
Odpravljanje težav
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
SyncMaster 460DMn
Plošča LCD
Velikost
46 palcev diagonalno (116 cm)
Območje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
Razmik med slikovni- 0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (N)
mi pikami
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Vhodni signal, zaključen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
165 MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V.
Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na
hrbtni strani izdelka.
Signalni kabel
HDMI, LAN, USB(4port), Stereo Out, Serial Port
Mere (Š x V x G)/teža
712,0 x 1947,5 x 862,1 mm / 97,7 kg
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
Specifikacije
Okoljski vidiki
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug
and Play. Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše
delovne razmere in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško
tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike
v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne
pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Oprema razreda A
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če
pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega
delovanja. Da bi varčevali z energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga
puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno
v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim
pripomočkom, nameščenim v računalniku.
Stanje
Normalno delovanje
Način varčevanja z
energijo
Izklopljeno
napajanje
(gumb Napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka
305 W
Manj kot 5 W
manj kot 0 W
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen,
medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.
Specifikacije
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno
povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto
sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
Za boljšo sliko
Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona
prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.
•
Ločljivost: 1920 x 1080
•
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se
slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se
pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez
težav.
•
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.800.
Monitor in zunanjost plošče čistite s priporočeno, majhno količino čistila in ju
obrišite s suho krpo. Območje zaslona LCD čistite nežno in nikoli ne uporabite sile.
Če uporabljate preveliko silo, lahko nastane madež.
Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto.
Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo
prilagajanja Fine/Coarse.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna
slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja
z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Kaj je zadrževanje slike?
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih
okoliščinah.
Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če
zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar
se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi
prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
Informacije
Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo
•
Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
•
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
•
Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven
ohranjevalnik ali premikajočo sliko.
Redno spreminjajte informacije o barvi
Opomba
Uporabljajte dve različni barvi.
Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
Informacije
•
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se
zelo razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
Redno spreminjajte barvo znakov
•
Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
– Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
•
Redno se na celotnem območju prikazuje premikajoča slika z logotipom.
– Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
•
Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne
uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. V skladu z navodili za uporabo bo omejeno tudi garancijsko
servisiranje.
Na izdelku uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
•
Uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
– Simptom: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon->
Pomikanje po zaslonu
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 1–5 sekund (priporočljivo: 5 )
Informacije
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)
Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
•
Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
– Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Slikovna pika
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Uporabite funkcijo zaslonske vrstice
– Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Vrstica
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo) )
Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona
•
Uporabite funkcijo brisanja zaslona
– Simptom: Dva navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon
Informacije
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Brisanje.
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Opomba
(V navodilih za uporabo na CD-ju preglejte funkcijo prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo.)
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč
strankam SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/at
€ 0.07/min)
Dodatek
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800
(800-726786)
SAMSUNG http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(7267864, € 0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808
(7267864)
20-SAMSUNG http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
Dodatek
CIS
http://www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Izrazi
Razdalja med pikami
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami.
Enota: mm
Dodatek
Navpična frekvenca
Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da
lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega
ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to
60 Hz.
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način
neprepletanja
Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona
navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev,
saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu,
ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play
To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem,
da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost
Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na
zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost
prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.
Primer: Če je ločljivost 1920 x 1080, to pomeni, da je zaslon
sestavljen iz 1920 vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji
pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel
USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o
tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in
preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) – samo Evropa
ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku – samo Evropa
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v
tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente
Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije
niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo
zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije
od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Opomba
Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika.
Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je
strogo prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation;
VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard
Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za
varstvo okolja (EPA) ZDA. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.
Download PDF

advertising