BD-J7500
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
Varnostne informacije
Opozorilo
POZOR
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s
katerim koli delom v notranjosti naprave
je nevarno.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
POZOR: ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE
ODSTRANITE POKROVA (ALI ZADNJE PLOŠČE). V NOTRANJOSTI NI
DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK SAM POPRAVIL. POPRAVILA
NAJ OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje, da
izdelek ne potrebuje varnostne povezave
z električno ozemljitvijo.
Napetost izmeničnega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost izmeničnega toka.
Napetost enosmernega toka: Ta simbol
označuje, da je nazivna napetost s tem
simbolom napetost enosmernega toka.
Pozor, preberite navodila za uporabo:
Ta simbol svetuje uporabniku, da si v
uporabniškem priročniku prebere dodatne
varnostne informacije.
• Reže in odprtine v ohišju ter na zadnji ali spodnji
strani zagotavljajo potrebno prezračevanje.
Zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja
te naprave in za zaščito naprave pred
pregrevanjem te reže in odprtine ne smejo biti
nikoli zamašene ali zastrte.
-- Naprave ne postavite v zaprt prostor, kot sta
knjižna omara ali vgrajena omarica, razen če
je zagotovljeno ustrezno prezračevanje.
-- Naprave postavite ob ali nad radiator ali
grelnik oz. na mesto, kjer bi bila izpostavljena
neposredni sončni svetlobi.
-- Na napravo ne odlagajte posod (vaz itd.) z
vodo. Razlitje vode lahko povzroči požar ali
električni udar.
• Naprave ne izpostavljajte dežju ali je postavite
blizu vode (blizu kadi, umivalnika, pomivalnega
korita, bazena itd.). Če se naprava slučajno
zmoči, jo izključite iz električnega omrežja
in nemudoma stopite v stik s pooblaščenim
prodajalcem.
2
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija o
njegovi uporabi in vzdrževanju.
• Ta naprava uporablja baterije. V vaši državi
morda veljajo okoljski predpisi, ki zahtevajo
pravilno odstranjevanje teh baterij. Za informacije
o odstranjevanju ni recikliranju se obrnite na
ustrezne lokalne organe.
• Ne preobremenjujte zidnih vtičnic, podaljševalnih
kablov ali pretvornikov, ker lahko pride do požara
ali električnega udara.
• Napajalne kable napeljite tako, da jih ne bo mogoče
pohoditi ali stisniti s predmeti, postavljenimi nanje ali
obnje. Še posebej pozorni bodite na kable pri vtiču,
zidni vtičnici in na točki, kjer izstopajo iz naprave.
• Za zaščito naprave pred nevihto ali kadar
jo pustite brez nadzora in je ne uporabljate
dlje časa, jo odklopite iz električne vtičnice
ter odklopite anteno ali kabelski priključek.
Tako preprečite okvare zaradi udara strele in
električnih sunkov.
• Pred priklopom napajalnega kabla v izhodno
vtičnico za enosmerni tok preverite, ali se
nazivna napetost pretvornika za enosmerni tok
ujema z napetostjo lokalnega omrežja.
• V odprte dele te naprave nikoli ne vstavljajte
kovinskih predmetov. To lahko povzroči
nevarnost električnega udara.
• Zaradi nevarnosti električnega udara se nikoli
ne dotikajte notranjih delov te naprave. Napravo
sme odpreti samo usposobljen serviser.
• Vtič čvrsto vtaknite v vtičnico. Pri izklapljanju
napajalnega kabla iz zidne vtičnice, vedno
vlecite za vtič. Nikoli ne vlecite za napajalni
kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla z
mokrimi rokami.
Slovenščina
LASERSKI izdelek RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• TA IZDELEK UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI
ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI IZPOSTAVLJENOST
NEVARNEMU SEVANJU, ČE JE ŽAREK
USMERJEN NA VAS ALI DRUGO OSEBO.
IZDELEK UPORABLJAJTE PRAVILNO V SKLADU
Z NAVODILI.
Slovenščina
Varnostne informacije
3
• Pazite, da vam izdelek ne pade in da ga
ne udarite ob kak predmet. Če se izdelek
poškoduje, odklopite napajalni kabel in se
obrnite na servisni center.
• Za čiščenje naprave izklopite napajalni kabel
iz zidne vtičnice in izdelek obrišite z mehko,
suho krpo. Izdelka ne čistite s kemikalijami,
kot so vosek, benzen, alkohol, razredčila,
insekticidi, osvežilci zraka, maziva ali detergenti.
Te kemikalije lahko poškodujejo videz izdelka ali
izbrišejo napis na njem.
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih
s tekočino, na primer vaz.
• Baterij ne mečite v ogenj.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
zidno vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Če baterije v daljinskem upravljalniku zamenjate
z napačno vrsto baterij, obstaja nevarnost
eksplozije. Zamenjajte jih samo z enako ali
enakovredno vrsto baterij.
• OPOZORILO – ZARADI
PREPREČEVANJA POVZROČITVE
POŽARA V BLIŽINI IZDELKA
NE SME BITI NIKOLI SVEČ IN
DRUGIH PREDMETOV Z ODPRTIM
PLAMENOM.
• Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi
poveča nevarnost požara ali električnega udara.
01
• Če naprava ne deluje pravilno in predvsem,
če oddaja nenavadne zvoke ali vonjave, jo
nemudoma odklopite iz električnega napajanja
in se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali
servisni center.
• Vzdrževanje ohišja.
-- Pred priključitvijo drugih komponent na izdelek
morate izklopiti komponente.
-- Če izdelek nenadoma prestavite iz hladnega
v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz, ki povzroči nepravilno
predvajanje plošče. Če se to zgodi, izdelek
odklopite iz električnega napajanja, počakajte
dve uri in nato vtič znova priključite v električno
vtičnico. Nato vstavite ploščo in ponovno
poskusite s predvajanjem.
• Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali
odhajate od doma za dlje časa (predvsem,
če bodo doma sami otroci, starejše osebe ali
invalidi), vselej izvlecite vtič iz vtičnice.
-- Nakopičen prah lahko povzroči električni udar,
uhajanje električnega toka ali požar zaradi
iskrenja ali pregrevanja napajalnega kabla
oziroma poškodbe izolacije.
• Obrnite se na pooblaščeni servisni center,
če nameravate namestiti izdelek na zelo
prašnem mestu, mestu z visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo, kemičnimi
snovmi ali nekam, kjer bo deloval 24 ur, npr.
na letališču, železniški postaji ipd. Če tega ne
naredite, lahko pride do resne okvare vašega
izdelka.
• Uporabljajte samo ustrezno ozemljen vtič in
zidno vtičnico.
-- Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni
udar ali poškodbo opreme. (Samo oprema
razreda 1.)
• Če želite napravo povsem izklopiti, jo morate
odklopiti iz zidne vtičnice. Zato morata biti
zidna vtičnica in vtič vedno lahko in preprosto
dostopna.
• Ne dovolite otrokom, da visijo na izdelku.
• Dodatke (baterije ipd.) pospravite na varno
mesto izven dosega otrok.
• Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto,
kot so majava polica, nagnjena tla ali mesto,
izpostavljeno tresljajem.
Varnostne informacije
• TA IZDELEK UPORABLJA LASER.
UPRAVLJANJE NAPRAVE, PRILAGODITVE
IN IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO V
SKLADU Z NAPOTKI V TEH NAVODILIH,
LAHKO POVZROČIJO NEVARNO SEVANJE.
NE ODPIRAJTE POKROVOV IN NAPRAVE
NE POPRAVLJAJTE SAMI. POPRAVILA NAJ
OPRAVI USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če za
povezavo enote z drugo opremo uporabljate
izolirane kable in priključke. Zaradi preprečevanja
elektromagnetnih motenj v delovanju drugih
električnih naprav, kot so radijski in televizijski
aparati, za povezave uporabite izolirane kable in
priključke.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Če želite napravo odklopiti iz električne vtičnice,
morate vtič izvleči iz vtičnice, zato mora biti
električni vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, ki mu je priložen ta priročniku, je licenciran
v skladu z določenimi pravicami o intelektualni
lastnini določenih tretjih oseb.
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
||OPOMBA |
\\ Če se regijska številka plošče Blu-ray/DVD ne ujema
z regijsko številko tega predvajalnika, ta ne bo mogel
predvajati plošče.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho krpo.
POMEMBNA OPOMBA
Električni kabel tega izdelka ima ulit vtič z vgrajeno
varovalko. Zmogljivost varovalke je označena na
strani z nožicama vtiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko
v skladu s standardom BS1362 z enako nazivno
vrednostjo.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke,
če je ta odstranljiv. Če potrebujete nadomestni
pokrov, mora biti enake barve kot stran z nožicama
vtiča. Nadomestni pokrovi so na voljo pri prodajalcu.
Če nameščeni vtič ni primeren za električno
napetost v vašem domu ali kabel ni dovolj dolg,
da bi segel do vtičnice, morate pridobiti primeren,
varnostno odobren podaljševalni kabel ali se za
pomoč obrniti na prodajalca.
Če nimate druge možnosti, kot da odrežete vtič,
odstranite varovalko in varno odstranite vtič. Vtiča
ne priključite v vtičnico, ker obstaja nevarnost
električnega udara zaradi golega gibkega kabla.
4
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
Slovenščina
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, ko
se naprava na kakršen koli način poškoduje,
na primer ob poškodbi električnega kabla
ali vtiča, če se na napravo razlije tekočina ali
pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava
izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Gledanje 3D-slik za daljše obdobje lahko utrudi
oči. Če čutite, da imate utrujene oči, prenehajte
z gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih
oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo
otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije
in si odpočiti.
5
Slovenščina
Varnostne informacije
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
• 3D-očal ne uporabljajte za druge namene. (npr.
kot običajna očala, sončna očala, zaščitne
naočnike itd.)
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med
hojo ali premikanjem naokrog. Če uporabljate
funkcijo 3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem,
lahko trčite ob predmete, se spotaknete in/ali
padete ter se resno poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v
predvajalnikov izhod HDMI OUT prek
visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem
3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Predvajalnik prek kabla HDMI, priključenega v
vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ločljivost videa v načinu predvajanja 3D je
določena z ločljivostjo izvornega 3D-video
posnetka. Ločljivosti ni mogoče spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate uporabiti
kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se
usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta predvajalnik ne pretvarja 2D-vsebine v
3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
01
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo mogoče
pohoditi ali preščipniti, predvsem v bližini
vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer izhaja iz
naprave.
Vsebina
VARNOSTNE INFORMACIJE
2
4
4
5
NASTAVITVE
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Uporaba funkcije 3D
9
Hrbtna plošča
9
10
10
12
12
13
14
14
15
15
15
Dostop do nastavitvenega zaslona
18
Osnovni zaslon
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
Funkcije nastavitvenega menija
18Slika
19Zvok
20Omrežje
Čelna plošča
20
Smart Hub
20Sistem
Daljinski upravljalnik
22Podpora
Pregled daljinskega upravljalnika
22
22
25
PRIKLJUČKI
11
17
17
KAKO ZAČETI
Dodatki
Postopek za začetne nastavitve
16
Pomembni varnostni napotki
8
16
26
26
Priklop na televizor
26
Priklop na avdio sistem
1. način Priklop na AV-sprejemnik, združljiv
s HDMI-jem, ki podpira prehod.
2. način Priklop na AV-sprejemnik, združljiv
s HDMI-jem, ki ne podpira prehoda
3. način Priklop na avdio sistem
(7.1-kanalni ojačevalnik)
4. način Priključitev na sprejemnik AV z
digitalnim optični kablom
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Žično omrežje
Brezžično omrežje
6
Slovenščina
Omrežja in internet
Nastavitev omrežne povezave
Wi-Fi Direct
Nadgradnja programske opreme
Posodobi zdaj
Samodej. posodobitev
PREDVAJANJE
PREDSTAVNOSTNIH VSEBIN
OMREŽNE STORITVE
Predvajanje komercialnih plošč
28
Predvajanje fotografij, video posnetkov
ali glasbe (večpredstavnostne vsebine)
28
28
29
29
31
31
31
33
34
34
34
35
35
35
35
37
37
38
38
38
Ustvarjanje Samsungovega računa
40
Uporaba Samsungovih aplikacij
40
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih na napravi USB
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih na računalniku/mobilni napravi
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
40
41
42
43
43
43
45
Upravljanje predvajanja videa
46
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
46
Uporaba nastavitvenega menija med
predvajanjem
Pred uporabo Samsungovih aplikacij
Pregled zaslona Samsungovih aplikacij
Zagon aplikacije
Screen Mirroring
Uporaba spletnega brskalnika
Brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem
Kratek pregled nadzorne plošče
Uporaba menija Nastavitve
Povezovanje računov spletnih storitev z
izdelkom
BD-LIVE™
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
PRILOGA
Upravljanje predvajanja glasbe
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
47
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
na zaslonu z datotekami
Ponavljanje skladb na zvočni CD-plošči
49
50
51
54
Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
54
Ustvarjanje predvajalnega seznama zvočne
CD-plošče
54
55
Predvajanje fotografij
55
Uporaba menija za orodja med
predvajanjem
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
Pošiljanje datotek
56
Uporaba funkcije Pošlji
Izbiranje digitalnega izhoda
Odpravljanje napak
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Regijska koda
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Podprte oblike
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
60
Zavrnitev odgovornosti za omrežne
storitve
61
63
7
Ločljivost glede na vrsto vsebine
59
60
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali
fotografij
Dodatne informacije
47Opombe
Uporaba menija z možnostmi med
predvajanjem
36Prenos
37
39
Slovenščina
Zaščita pred kopiranjem
Licenca
Tehnični podatki
Vsebina
28
Kako začeti
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodnje dodatke.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Uporabniški priročnik
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljalnik
8
Slovenščina
Čelna plošča
Kako začeti
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
PLADENJ PLOŠČE
ZASLON
GOSTITELJ USB
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
||OPOMBE |
\\ Za nadgradnjo programske opreme izdelka prek priključka GOSTITELJ USB morate uporabiti pomnilniško kartico USB.
\\ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na predvajalniku ali
daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti gumb
v na daljinskem upravljalniku.
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI 1.
Če kabel HDMI priključite v priključek HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne bo delovala.
Hrbtna plošča
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
Priključek HDMI 1 oddaja zvok in
sliko
Priključek HDMI 2 oddaja samo zvok
9
02
GUMB ZA VKLOP
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
Slovenščina
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Kako začeti
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Po nastavitvi lahko nastavite vir vhoda na
vašem televizorju.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Vklop in izklop predvajalnika.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Ta gumb pritisnite, če želite odpreti pladenj
za ploščo.
1
2
3
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
4
5
6
7
8
S tem gumbom odprete meni plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti naprej
ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati
aplikacije.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
SAMSUNG TV
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati vsebine.
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
S tem gumbom odprete pojavni meni/meni
naslova.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali
nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
Omogoča ponovitev naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
S tem gumbom prikažete informacije o
predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Uporabite za dostop do različnih zvočnih
funkcij na plošči.
Vstavljanje baterij
Vklop in izklop televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Nastavitev glasnosti televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za prikaz na celotnem zaslonu.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
||OPOMBA |
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
10
Slovenščina
Priključki
Priklop na televizor
||OPOMBE |
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI 1.
Če kabel HDMI priključite v priključek HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne bo delovala.
-- Priključek HDMI 2 ne oddaja video signala.
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate izhodni priključek DIGITAL AUDIO OUT povezati
z zvočnim sistemom, sicer zvok ne bo slišen.
\\ Kabel HDMI oddaja digitalni video in avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za uporabo televizorja.
\\ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči motnje na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Globoka barva HDMI« nastavite na
»Izklop«.
\\ Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i, 1080p ali 2160p, morate uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu občasne motnje.
11
Slovenščina
Priključki
Zvok
Slika
03
S kablom HDMI (ni priložen) povežite izhodni priključek HDMI OUT na zadnji strani izdelka z vhodnim
priključkom HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Priključki
Priklop na avdio sistem
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
1. način Priklop na AV-sprejemnik, združljiv s HDMI-jem, ki podpira prehod.
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT 1 na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem sprejemniku. Povežite drugi kabel HDMI od izhodnega priključka HDMI
OUT vašega sprejemnika v vhodni priključek HDMI IN vašega televizorja.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
-- Vaš sprejemnik mora imeti funkcijo prehoda UHD, da lahko predvaja video vsebino UHD.
Zvok/Slika
AV-sprejemnik,
združljiv s
HDMI-jem
Slika
12
Slovenščina
2. način Priklop na AV-sprejemnik, združljiv s HDMI-jem, ki ne podpira prehoda
Zvok
AV-sprejemnik
||POZOR |
\\ Ne povežite priključkov HDMI OUT 1 in HDMI OUT 2 izdelka s kablom HDMI.
13
Slovenščina
Priključki
Zvok
03
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT 1 na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem televizorju. Povežite drugi kabel HDMI od izhodnega priključka HDMI OUT 2
na izdelku v vhodni priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
Priključki
3. način Priklop na avdio sistem (7.1-kanalni ojačevalnik)
• Z avdio kabli za 7.1-kanalni zvok (niso priloženi) povežite 7.1CH ANALOG AUDIO OUT na zadnji strani
predvajalnika s priključki 7.1CH ANALOG AUDIO OUT na ojačevalniku.
• Boljša kakovost
4. način Priključitev na sprejemnik AV z digitalnim optični kablom
• Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT na izdelku z
DIGITAL OPTICAL IN sprejemnika.
• Dobra kakovost
• Če je možnost Digitalni izhod nastavljena na PCM, se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh
zvočnikov.
Zvok
||OPOMBE |
7.1-kanalni
ojačevalnik
3. način
4. način
\\ Sprednji levi in desni priključek predvajalnika morata biti povezana s 7.1-kanalnim ojačevalnikom, če želite poslušati zvok
SURR. : SURROUND
SURROUND BACK
menijev nekaterih plošč Blu-ray.
\\ Če želite predvajalnik priklopiti na 5.1-kanalni domači kino ali sprejemnik, z napravo povežite vse analogne izhodne avdio
priključke razen zadnjega levega in zadnjega desnega prostorskega zvočnika.
\\ Če na vrata OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT predvajalnika priključite sprejemnik, se reprodukcija zvoka sprejemnika morda ne
bo sinhronizirala z reprodukcijo zvoka televizorja.
14
Slovenščina
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Brezžično omrežje
03
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim
usmerjevalnikom na enega od spodaj prikazanih
načinov.
Če želite uporabljati omrežno funkcijo DLNA,
morate osebni računalnik povezati s svojim
omrežjem, kot je prikazano na slikah.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Žično omrežje
Širokopasovni
modem
||OPOMBE |
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastruktura«.
Način »Začasno« ni podprt.
\\ Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Usmerjevalnik
Širokopasovni
modem
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš predvajalnik
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
Širokopasovna
storitev
\\ Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v
uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki ga
trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do
motenj in napak v komunikaciji.
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
predvajalnik ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
||OPOMBE |
\\ Vaš usmerjevalnik ali pravila ponudnika interneta lahko
predvajalniku preprečijo dostop do Samsugovega
strežnika za posodabljanje programske opreme. Če pride
do tega, več informacij poiščite pri ponudniku interneta.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči
interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
\\ Za povezavo uporabite kabel Cat 7
(vrsta kabla *STP). (* Oklopljen sukan dvovod)
15
Slovenščina
Priključki
Brezžični
usmerjevalnik
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
Osnovni zaslon
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
OSD (prikaz na zaslonu) spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
3 4 5
1
PREDVAJAJ DISK
Ko izdelek povežete s televizorjem, vklopite
televizor in nato še izdelek. Ko prvič vklopite
izdelek, se na televizorju prikaže zaslon z začetnimi
nastavitvami. S postopkom začetnih nastavitev
lahko nastavite prikaz na zaslonu, jezik menijev,
razmerje širina/višina (velikost zaslona) in vrsto
omrežja ter predvajalnik povežete z internetom.
Sledite navodilom na zaslonu.
Ko je postopek začetne namestitve končan, se
prikaže zaslon z navodili za uporabo osnovnega
menija. Če ga želite zapreti, na daljinskem
upravljalniku pritisnite gumb EXIT.
||OPOMBE |
\\ Če med postopkom za začetne nastavitve izpustite
omrežno nastavitev, lahko omrežne nastavitve določite
pozneje. Za navodila glejte »Nastavitev omrežne
povezave« na straneh 22–25.
\\ Če želite ponovno prikazati zaslon za začetne nastavitve
in vnesti spremembe, izberite Nastavitve > Sistem >
Nastavitev na osnovnem zaslonu ali izberite možnost
Ponastavitev. (Glejte stran 22.)
SAMSUNG APPS
Ni diska
1
MOJI APPI
2
7
1
2
3
5
6
7
8
9
0
16
VEČPREDSTAVNOST
PRIPOROČENO
4
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC),
sledite spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s Samsungovim
televizorjem, združljivim z Anynet+ (HDMI-CEC).
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na Vklop na
televizorju in izdelku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne nastavitve.
6
2
Slovenščina
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Nastavitve
0
PREDVAJAJ DISK : Omogoča predvajanje fotografij,
videoposnetkov in glasbenih plošč.
VEČPREDSTAVNOST : Omogoča predvajanje
fotografij, videoposnetkov in glasbe iz USB-naprave,
mobilne naprave ali osebnega računalnika.
Vpis : Omogoča prijavo v Samsungov račun.
Išči. : Omogoča vam iskati vsebino v aplikacijah in
na strani YouTube tako, da vnesete ustrezne iskalne
besede.
Pomoč : Prikazal se bo zaslon z vadnico, ki razlaga,
kako uporabljati osnovni meni.
SAMSUNG APPS : Omogoča dostop do različnih
aplikacij, ki jih lahko prenesete.
PRIPOROČENO : Neposredni dostop do priporočenih
aplikacij.
MOJI APPI : Prikazane so aplikacije, prenesene s
strani MOJI APPI.
Screen Mirroring : Omogoča ogled prikaza
pametnega telefona ali androidnega tabličnega
računalnika na televizorju, povezanem z izdelkom.
Nastavitve : Odpre meni izdelka. V meniju lahko
nastavite različne funkcije skladno s svojimi željami.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
6
7
8
BD Wise
Ločljivost
Filmski format (24 pos./s)
Pretv. DVD 24 pos./s
APPS
TOOLS
2
INFO
RETURN
A
1
Samod.
2
16:9 Izvirno
Izklop
Samod.
3
Samod.
Izklop
4
2. Za dostop do menijev, podmenijev in možnosti
na zaslonu Nastavitve glejte sliko daljinskega
upravljalnika v naslednjem stolpcu.
17
Nastavitve
Razmerje stranic
REPEAT
3
Slika
Nastavitve 3D
HOME
HUB
SEARCH
Izhod UHD
9
TITLE MENU
04
Podpora
5
HOME
Nastavitve
Sistem
4
SMART
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
zaslon za Nastavitve.
Smart Hub
3
1
Dostop do nastavitvenega zaslona
Omrežje
2
DISC MENU
\\ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več kot 5
minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju
prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite
v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se
napajanje samodejno izklopi.
Zvok
1
Gumbi na daljinskem
ki
POPUP
0 upravljalniku,
se uporabljajo za nastavitveni meni
||OPOMBA |
Slika
SAMSUNG TV
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
Gumb HOME : S tem gumbom odprete osnovni
zaslon.
PANDORA
SCREEN
INPUT
Gumb RETURN : Vrnitev v prejšnji meni.
v (Vnesi) in SMERNI gumbi :
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete
element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno
izbrani element ali potrdite nastavitev.
Gumb EXIT : S tem gumbom zaprete trenutni meni.
Podrobne informacije o funkcijah
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena
na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe
▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija ali
možnost. Razlaga se običajno prikaže na desni
strani zaslona. Kratek opis vsake nastavitvene
funkcije se začne na naslednji strani. Dodatne
informacije o nekaterih funkcijah najdete tudi v
dodatku tega priročnika.
Slovenščina
Nastavitve
Funkcije nastavitvenega menija
Številka označuje število črt video posnetka na
sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz.
način zaporednega izrisovanja slike. Več ko je črt,
boljša je kakovost.
Slika
Izhod UHD
Filmski format (24 pos./s)
Ta možnost omogoča prikaz videa HDMI z
ločljivostjo UHD. Ta možnost je na voljo samo,
če je možnost Filmski format nastavljena na
Samod..
Če je predvajalnik priključen na televizor, ki
je združljiv s hitrostjo predvajanja 24 sličic na
sekundo, in funkcijo Filmski format (24 pos./s)
nastavite na Samod., bo predvajalnik svoj izhod
HDMI samodejno prilagodil hitrosti 24 sličic na
sekundo in tako izboljšal kakovost slike.
• Funkcijo Filmski format (24 pos./s) lahko
uporabite samo s televizorjem, ki podpira to
hitrost prikaza.
• Filmski format je na voljo samo, če je izdelek v
načinih izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
||OPOMBE |
\\ Za uporabo te funkcije morate povezati izdelek z
napravo, ki podpira ločljivost UHD in imeti morate
vsebino, ki se predvaja s 24 sličicami na sekundo
(hitrost filma).
\\ Ta naprava ne predvaja posnetkov z ultravisoko
ločljivostjo. Vsebine z manjšo ločljivostjo od polne je
mogoče izboljšati v ultravisoko ločljivost.
Pretv. DVD 24 pos./s
\\ Če izberete možnost Izhod UHD, je na voljo samo
izhod 2160 x 3840, 24 sličic na sekundo.
Spremeni predvajanje DVD-ja v 24 sličic na
sekundo in jih oddaja prek HDMI-ja. Ta možnost je
na voljo samo, če je Vklop funkcija Filmski format
(24 pos./s).
Nastavitve 3D
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s
3D-vsebino v načinu 3D.
Če odprete osnovni zaslon ali zaslon
SAMSUNG APPS, ko je izbran način 3D, bo
izdelek samodejno preklopil v način 2D.
Razmerje stranic
||OPOMBA |
\\ Ta funkcija velja samo za plošče NTSC.
Prilagodi velikost zaslona
Omogoča nastavitev izhodnega signala predvajalnika
na velikost in obliko zaslona vašega televizorja.
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti.
Če Samsungov predvajalnik in Samsungov
televizor s funkcijo BD Wise povežete prek kabla
HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako v
predvajalniku kot v televizorju, predvajalnik oddaja
videoposnetke z ločljivostjo videa in hitrostjo sličic
plošče Blu-ray/DVD.
Ločljivost
Nastavite izhodno ločljivosti videosignala HDMI
na BD Wise, Samod., 1080p, 1080i, 720p ali
576p/480p.
18
Nastavite zaslon na optimalno velikost. (Na voljo le
za Smart Hub in Screen Mirroring.)
Obl. zap. barv HDMI
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora
HDMI-izhoda tako, da se ujema z zmogljivostjo
povezane naprave (televizorja, monitorja itd.). Ko
izberete obliko, zaslon začasno postane prazen.
Globoka barva HDMI
Omogoča vam nastaviti izdelek za oddajanje videa
HDMI z barvno globino. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno
globino.
Zaporedni način
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
Slovenščina
Zvok
Upravljanje dinamičnega razpona
||OPOMBE |
\\ Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti priključen
vsaj en zvočnik, ki podpira funkcijo Multiroom Link.
\\ Kakovost zvoka je odvisna od stanja brezžičnega
omrežja.
\\ Če se stanje omrežja poslabša, lahko pride do
poslabšanja kakovosti ali prekinitve omrežne povezave.
\\ Če vklopite funkcijo Screen Mirroring, se vklopi
funkcija Multiroom Link.
\\ Podrobnosti najdete v uporabniškem priročniku za
funkcijo Multiroom Link, ki je na voljo na spletni strani
podjetja: www.samsung.com ;
; Poišči ime izdelka : BD-J7500 ; Priročniki ;
Multiroom Link ; Prenesi PDF
\\ Zvok nekaterih naprav lahko rahlo za ostaja za zvokom
in sliko naprave, ki predvaja izvorno vsebino.
Digitalni izhod
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio
izhoda, ki je primerna za vaš televizor ali AVsprejemnik. Za podrobnosti glejte tabelo za izbor
digitalnega izhoda na strani 50.
Zmanjševanje velikosti PCM
Omogoča vam izbrati, ali želite 96kHz signale
PCM pretvoriti v 48kHz, preden jih naprava pošlje
ojačevalniku.
Možnost Vklop izberite le, če ojačevalnik ali
sprejemnik ni združljiv s 96kHz signalom.
19
Način pretvorba v dvokanalni zvok
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila
kanalov, ki je združljiv z vašim stereo sistemom.
Izberete lahko, da predvajalnik zmanjša število
kanalov na normalni stereo ali na stereo, združljiv s
prostorskim zvokom.
Način DTS Neo:6
Večkanalni zvok lahko poslušate prek izhoda
HDMI tudi pri 2-kanalnem viru zvoka.
Sinh. zvoka
Če je izdelek priključen na digitalni televizor,
se lahko zgodi, da zvočni signal ni usklajen z
videosignalom. V tem primeru prilagodite čas
zakasnitve zvoka, da bo ustrezal videosignalu.
• Časovno zakasnitev zvoka lahko nastavite od
0 do 250 ms. Poiščite optimalno nastavitev.
||OPOMBA |
\\ Izbrana časovna zakasnitev zvoka morda ne bo
ustrezala predvajani vsebini.
Slovenščina
Nastavitve
Izdelek lahko konfigurirate za brezžično povezavo
z zvočnikom, ki podpira funkcijo Multiroom Link,
da boste lahko uživali v bogatem zvoku.
Nastavitve : Nastavljate lahko glasnost in
razdaljo za povezan izdelek.
Nastavitve zvočnika : Nastavite lahko
zvočnike, ki so povezani prek vašega domačega
omrežja.
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital
Plus ali Dolby True HD.
Samod. : samodejno nadzira dinamični razpon
zvoka oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov
v zvočnem zapisu Dolby TrueHD. Prav tako
vklopi upravljanje dinamičnega razpona za obliki
Dolby Digital in Dolby Digital Plus.
Izklop : ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
Vklop : vklopi upravljanje dinamičnega razpona
za vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo
glasnejši in glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
04
Nastavitve zvočnika
Nastavitve
Zvočni izhod HDMI
Nastavitve BD-Live
Nastavite zvok HDMI na izhod HDMI1 ali HDMI2.
Samod. : avdio izhod se nastavi samodejno
glede na naprave, priključene v priključka
HDMI1 in HDMI2.
HDMI1 : zvok se bo predvajal prek naprave,
priključene v priključek HDMI1.
HDMI2 : zvok se bo predvajal prek naprave,
priključene v priključek HDMI2.
Nastavite različne funkcije BD-Live. BD-Live vam
omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so na
voljo na nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani
z internetom.
Internetna povezava BD-Live : omogoča, da
v celoti dovolite, delno dovolite ali prepoveste
internetno povezavo BD-Live.
Upravljanje podatkov BD : upravljanje podatkov
BD, ki jih prenesete iz storitve BD-Live ali s plošče
Blu-ray.
Omrežje
Smart Hub
Stanje omrežja
Pogoji in pravilnik
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja in
interneta.
Prebrati morate tako pogoje in določila kot tudi
pravilnik o zasebnosti za aplikacijo ter se z njima
strinjati, da boste lahko uporabljali aplikacijske
storitve.
Omrežne nastavitve
Nastavite omrežno povezavo, da boste lahko
uporabljali različne funkcije, kot so internetne
storitve ali funkcija DLNA, in posodabljali
programsko opremo.
Ponastavi Smart Hub
Ponastavi vse nastavitve funkcije Ponastavi Smart
Hub na privzete. Če želite uporabljati to funkcijo,
morate vnesti kodo PIN.
Wi-Fi Direct
Omogoča vam povezati Wi-Fi Direct na izdelek
prek omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
Če je izdelek povezan z brezžičnim omrežjem, se
lahko pri uporabi možnosti Wi-Fi Direct prekine.
Sistem
||OPOMBA |
Nastavitev
\\ Besedilne datoteke, kot so datoteke s končnicama
.TXT ali .DOC, ne bodo prikazane, če uporabljate
funkcijo Wi-Fi Direct.
Omogoča vam ponovno zagnati postopek za
začetne nastavitve.
Hiter zagon
Nastavitve večpredstavnostne naprave
Omogočajo vam nadzirati, katere naprave v
vašem omrežju, kot so pametni telefoni in tablični
računalniki, lahko delijo vsebino z vašim televizorjem.
Ime naprave
Omogoča vam vnesti ime predvajalnika, po katerem
ga boste prepoznali v omrežjih.
20
Omogoča hiter vklop predvajalnika tako, da zmanjša
čas zagona.
||OPOMBA |
\\ Če je ta funkcija nastavljena na Vklop, se bo povečala
poraba energije v stanju pripravljenosti.
Slovenščina
Jezik
V vrata USB na sprednji strani predvajalnika lahko
priključite brezžično tipkovnico ali miško USB.
Nast. tipkovnice : omogoča nastavitev brezžične
USB-tipkovnico, povezane s predvajalnikom.
||OPOMBA |
\\ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem
brskalniku prikaže zaslon ali okno tipkovnice QWERTY.
Nastavitve miške : omogoča vam nastavitev
brezžične USB-miško, povezane s predvajalnikom.
Miško lahko v meniju predvajalnika uporabljate na
enak način kot miško osebnega računalnika.
`` Uporaba miške v meniju predvajalnika:
1. USB-miško priključite v predvajalnik.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri
Nastavitve miške. Prikaže se enostaven
meni.
3. Kliknite menijske možnosti po želji.
||OPOMBE |
\\ Nekatere USB-tipkovnice/miške morda niso združljive
z izdelkom.
\\ Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo
delovale.
\\ Žične USB-tipkovnice niso podprte.
\\ Nekatere aplikacije morda niso podprte.
\\ Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi motenj, jo
prestavite bližje k predvajalniku.
`` Če pozabite svojo kodo PIN:
1. Odstranite ploščo ali pomnilniško napravo
USB.
2. Pritisnite in držite gumb @ na zgornji plošči
vsaj pet sekund.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji
in naprava se samodejno izklopi.
Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
Splošno
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se
bodo ujemale z vašimi željami.
Sprednji zaslon : Nastavitev svetlosti zaslona
nadzorne plošče.
Časovni pas : izberite časovni pas, v katerem
živite.
Prosojnost menijev : Prilagodite prosojnost
okvirčka menija.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati to funkcijo,
predvajalnik priključite na Samsungov televizor s
kablom HDMI.
21
Slovenščina
Nastavitve
Upravit. naprav
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili
lastne kode PIN, za dostop do varnostne funkcije
vnesite privzeto kodo PIN. Po prvem dostopu do
varnostne funkcije spremenite kodo PIN s funkcijo
Spremeni PIN..
Starševska ocena BD : onemogoča predvajanje
plošč Blu-ray z oznako vsebine, ki je enaka ali
višja od določene starostne omejitve, če ne
vnesete kode PIN.
Starševska ocena DVD : preprečuje predvajanje
DVD-jev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od
določene starostne omejitve, če ne vnesete kode
PIN.
Spremeni PIN. : spremenite 4-mestno kodo
PIN, s katero dostopate do varnostnih funkcij.
04
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni
plošče, zvok, podnapise itd.
• Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče
ali podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča
podpira.
Varnost
Nastavitve
Omrežja in internet
DivX® Video na zahtevo
Ko ta predvajalnik povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, na
primer Smart Hub in BD-LIVE, ter prek omrežne
povezave nadgradite programsko opremo
predvajalnika. Za več informacij o dostopanju do
spletnih storitev in njihovi uporabi glejte poglavje
»Omrežne storitve« na straneh 39–46 tega
priročnika. Navodila za konfiguracijo omrežne
povezave so spodaj.
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s
katerimi lahko kupite in predvajate vsebine DivX®
VOD.
Podpora
Oddaljeno upravljanje
Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki
klicnega centra podjetja Samsung na daljavo
diagnosticirajo in odpravijo težave z izdelkov.
Za uporabo te funkcije potrebujete internetno
povezavo.
Nastavitev omrežne povezave
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično
ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani
spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, povežite
predvajalnik z usmerjevalnikom prek kabla LAN,
preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred
začetkom prekinite morebitne vzpostavljene žične
povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
||OPOMBE |
\\ Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih
državah ni na voljo.
\\ Uporaba funkcije Oddaljeno upravljanje
1) Pokličite Samsungov kontaktni center in zaprosite
za podporo na daljavo.
2) Odprite meni predvajalnika na zaslonu televizorja in
izberite Podpora.
3) Izberite možnost Oddaljeno Upravljanje, nato pa
preberite in sprejmite pogodbo o storitvi. Ko se
prikaže zaslon za vnos PIN-a, vnesite PIN agenta.
4) Tehnik bo vzpostavil povezavo s predvajalnikom.
Žično omrežje
Posodobitev programske opreme
ĞĞ
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
Ta meni omogoča nadgradnjo programske
opreme izdelka, s katero izboljšate delovanje in
uporabljate dodatne storitve.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
Stik s Samsungom
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri
uporabi predvajalnika.
Ponas.
Ponastaviti vse nastavitve razen nastavitev omrežja
in funkcije Smart Hub na privzete vrednosti, nato
pa zažene funkcijo za določanje nastavitev. Če
želite uporabljati to funkcijo, morate vnesti kodo
PIN. Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
22
Žično – samodejno
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za Omrežne nastavitve izberite
Žično, nato pa pritisnite gumb v.
5. Izberite Vzp. pov. in pritisnite gumb v.
Izdelek zazna žično povezavo, preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
Slovenščina
ĞĞ
Žično – Ročno
2. Na spodnjem delu zaslona izberite možnost
Nastav. IP, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon Nastav. IP.
ĞĞ
3. Izberite polje Nastav. IP, nato pa pritisnite
gumb v.
4. V polju Nastav. IP izberite Vnesi ročno, nato
pa pritisnite gumb v.
5. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer
(Naslov IP, nato pa pritisnite gumb v.
Številske vrednosti vnesite s številčnico
na daljinskem upravljalniku. Številke lahko
vnesete tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte
od enega vnosnega polja do drugega. Ko
končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb v.
6. Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do druge
vrednosti in nato vnesite številke za to vrednost,
kot je opisano v navodilih v 5. koraku.
7. 5. in 6. korak ponavljajte, dokler ne vnesete
vseh vrednosti.
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Izberite možnost Brezžično na zaslonu
Omrežne nastavitve in nato pritisnite gumb
v. Izdelek poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Omrežne nastavitve
Izber. vrsto svojega omrežja.
Vrsta omrežja
Brezžično
Brezžično omrežje
Predvajalnik Blu-ray lahko
povežete z internetom.
Izberite brezžično omrežje,
ki ga želite uporabiti.
iptime23
solugen_edu#2
Osveži
8. Ko vnesete vse vrednosti, izberite V redu.,
nato pa pritisnite gumb v. Izdelek preveri
omrežno povezavo in se poveže z omrežjem.
23
Brezžično – samodejno
iptime
||OPOMBA |
\\ Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem
ponudniku internetnih storitev.
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite
na štiri načine:
-- Brezžično – samodejno
-- Brezžično – ročno
-- WPS(PBC)
-- WPS PIN
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno povezavo,
se bodo vse morebitne brezžične omrežne naprave,
trenutno povezane prek izdelka ali trenutne žične
povezave izdelka, prekinile.
WPS(PBC)
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb v.
6. Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo
ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da s puščičnim
gumbom izberete črko, nato pa pritisnete
gumb v.
Slovenščina
Nastavitve
1. Izberite Stanje omrežja. Izdelek poišče
omrežje in nato prikaže sporočilo o neuspeli
vzpostavljeni povezavi.
Brezžično omrežje
04
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno nastaviti vrednosti v.
Omrežne nastavitve.
Pri samodejni nastavitvi za žična omrežja izvedite
1. in 2. korak, nato pa sledite postopku v
nadaljevanju:
Nastavitve
||OPOMBA |
\\ Če želite, da bi bilo geslo med vnašanjem prikazano, s
puščičnimi gumbi na desni strani izberite Prikaži geslo.,
nato pa pritisnite gumb v.
7. Ko končate, izberite Končano in pritisnite
gumb v. Izdelek preveri omrežno povezavo
in se poveže z omrežjem.
8. Po koncu verifikacije izberite V redu. in pritisnite
gumb v.
||OPOMBA |
\\ Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
ĞĞ
Brezžično – Ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno nastaviti vrednosti v
Omrežne nastavitve.
1. Sledite napotkom v razdelku Brezžično –
samodejno do 5. koraka.
24
9. Ko končate, izberite V redu. in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon Varnost.
10. Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo
ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na daljinskem
upravljalniku. Črke vnesite tako, da z gumbi
▲▼◄► izberete črko, nato pa pritisnete
gumb v.
11. Ko končate, izberite možnost Končano na
desni strani zaslona, nato pa pritisnite gumb
v. Izdelek preveri omrežno povezavo in se
poveže z omrežjem.
12. Ko izdelek preveri omrežno povezavo, izberite
V redu., nato pa pritisnite gumb v.
WPS(PBC)
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite polje Nastav. IP, nato pa pritisnite
gumb v.
5. V polju Nastav. IP izberite Vnesi ročno, nato
pa pritisnite gumb v.
6. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer
Naslov IP), nato pa pritisnite gumb v.
Številske vrednosti vnesite s številčnico
na daljinskem upravljalniku. Številke lahko
vnesete tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte
od enega vnosnega polja do drugega. Ko
končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb v.
7. Z gumbom ▲ ali ▼ se premaknite do
druge vrednosti in nato vnesite številke za
to vrednost, kot je opisano v navodilih v 6.
koraku.
8. 6. in 7. korak ponavljajte, dokler ne vnesete
vseh vrednosti.
\\ Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem
ponudniku internetnih storitev.
ĞĞ
2. Izdelek poišče omrežje in nato prikaže
sporočilo o neuspeli vzpostavljeni povezavi.
3. Na spodnjem delu zaslona izberite možnost
Nastav. IP, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon Nastav. IP.
||OPOMBA |
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Izberite možnost Brezžično na zaslonu
Omrežne nastavitve in nato pritisnite gumb
v.
5. Pritisnite gumb ▲ na daljinskem upravljalniku
in nato pritisnite ►, da izberete WPS(PBC).
6. Na daljinskem upravljalniku pritisnite v. Na
zaslonu se prikaže sporočilo, da v naslednjih
dveh minutah pritisnite gumb PBC na
usmerjevalniku.
7. Najkasneje v dveh minutah pritisnite gumb
WPS (PBC) na usmerjevalniku. Izdelek bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z
vašim omrežjem.
Prikaže se zaslon Stanje omrežja. Ko izdelek
preveri omrežno povezavo, se poveže z
omrežjem.
Slovenščina
ĞĞ
WPS PIN
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Izberite možnost Brezžično na zaslonu
Omrežne nastavitve in nato pritisnite gumb
v. Izdelek poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
2. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb v.
4. Izberite Wi-Fi Direct in pritisnite gumb v.
Prikaže se seznam naprav s funkcijo Wi-Fi
Direct, s katerimi se lahko povežete.
Nastavitve
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Nastavitve, nato pa pritisnite gumb v.
1. Vklopite napravo s funkcijo Wi-Fi Direct in
vklopite njeno funkcijo Wi-Fi Direct.
04
Preden začnete, odprite meni z nastavitvami
usmerjevalnika v računalniku in odprite zaslon, kjer
je polje za vnos kode WPS PIN.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
\\ Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo trenutno
vzpostavljena žična ali brezžična povezava prekinila.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb v.
6. Izberite WPS PIN in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
\\ Besedilne datoteke, kot so datoteke s končnicama .TXT
ali .DOC, ne bodo prikazane, če uporabljate funkcijo Wi-Fi
Direct.
7. V polje WPS PIN zaslona nastavitev
usmerjevalnika vnesite kodo PIN in shranite
zaslon.
||OPOMBE |
\\ Informacije o dostopu do strani nastavitev usmerjevalnika
poiščite pri izdelovalcu usmerjevalnika ali v uporabniškem
priročniku usmerjevalnika.
\\ Za povezavo WPS nastavite varnostno metodo kodiranja
brezžičnega usmerjevalnika na AES. Povezava WPS ne
podpira varnostnega šifriranja WEP.
Wi-Fi Direct
Funkcija neposredne brezžične povezave Wi-Fi
Direct omogoča neposredno povezavo brezžične
neposredne naprave z izdelkom prek neposrednega
omrežja brez brezžičnega usmerjevalnika.
||OPOMBA |
\\ Prenosi prek povezave Bluetooth lahko motijo signal Wi-Fi
Direct. Pred uporabo funkcije Wi-Fi Direct priporočamo,
da izključite funkcijo Bluetooth na kateri koli mobilni
napravi, na kateri je vključena.
25
Slovenščina
Nastavitve
Nadgradnja programske opreme
Posodobi zdaj
1. Izberite Podpora > Posodobitev
programske opreme > Posodobi zdaj.
Ta meni omogoča nadgradnjo programske
opreme izdelka, s katero izboljšate delovanje in
uporabljate dodatne storitve.
2. Spletna nadgradnja omogoča, da prenesete in
namestite programsko opremo za nadgradnjo
neposredno z interneta.
-- Za to možnost je potrebna internetna povezava.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko podrobnosti
o programski opremi preverite v oknu »Informacije o
izdelku« zaslona »Stik s Samsungom«.
2. Izberite Podpora in pritisnite gumb v.
3. Izberite Posodobitev programske opreme
in pritisnite gumb v.
4. Če želite prenesti programsko opremo in
takoj izvesti posodobitev, izberite Posodobi
zdaj, nato pa pritisnite gumb v.
5. Če želite, da izdelek samodejno prenese
posodobitev programske opreme, takoj ko
je na voljo, izberite Samodej. posodobitev,
nato pa pritisnite gumb v. Podrobnosti
najdete v razdelku Samodej. posodobitev na
26. strani.
||OPOMBE |
\\ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi in se
nato znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali
nepravilnega ravnanja kupca med postopkom posodobitve
programske opreme.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte. To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
Samodej. posodobitev
Funkcijo »Samodej. posodobitev« lahko nastavite
tako, da predvajalnik prenese novo programsko
opremo za posodobitev, ko je v načinu za
samodejno posodobitev.
To predvajalniku omogoča samodejni prenos
programske opreme za nadgradnjo, ko ga ne
uporabljate.
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Samodej.
posodobitev in pritisnite gumb v.
2. Izberite Vklop / Izklop.
||OPOMBA |
\\ Za uporabo funkcije Samodej. posodobitev mora biti vaš
izdelek povezan z internetom.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske
opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb v.
\\ Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči
prikazano »UPDATE«.
26
Slovenščina
Posodobi prek USB-ja
Za nadgradnjo preko USB-ja sledite temu postopku:
3. Napravo USB s posodobitvijo priključite v
izdelek.
4. Izberite Podpora > Posodobitev
programske opreme > Posodobi zdaj.
5. Programska oprema se posodobi z uporabo
posodobitvenega paketa na napravi USB.
||OPOMBE |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme prek priključka USB prazen.
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko podrobnosti
o programski opremi preverite v oknu »Informacije o
izdelku« zaslona »Stik s Samsungom«.
\\ Med posodobitvijo programske opreme ne izklapljajte
izdelka. To lahko povzroči okvaro izdelka.
\\ Posodobitve programske opreme prek priključka USB
lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
27
Slovenščina
Nastavitve
2. Posodobitveni paket shranite v mapo najvišje
ravni na napravi USB.
-- V nasprotnem primeru izdelek ne bo našel
posodobitvenega paketa.
04
1. Na računalniku obiščite spletno stran Samsung
in prenesite posodobitveni paket na napravo
USB.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Vaš izdelek Blu-ray lahko predvaja vsebino s plošč
Blu-ray/DVD/CD, iz USB-naprav, računalnikov,
pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in spleta.
Za predvajanje vsebine na vašem računalniku
ali mobilni napravi morate povezati računalnik ali
mobilno napravo in izdelek s svojim omrežjem. Če
želite predvajati vsebino iz osebnega računalnika,
morate namestiti programsko opremo DLNA
oziroma mora programska oprema DLNA že biti
nameščena, nato pa predvajalnik BD prek omrežja
povežite z računalnikom.
||OPOMBA |
\\ Računalniki, ki uporabljajo operacijski sistem Windows 7 in
Windows 8, že imajo vgrajeno programsko opremo DLNA
(Play To).
Predvajanje komercialnih plošč
1. Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj za
ploščo.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da
bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od
notranjosti plošče navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Predvajanje fotografij,
video posnetkov ali glasbe
(večpredstavnostne vsebine)
Z izdelkom lahko predvajate predstavnostne
vsebine, shranjene v napravi USB, pametnem
telefonu, kameri ali računalniku.
||OPOMBE |
\\ Vendar predstavnostne vsebine ne morete predvajati, če
izdelek ne podpira vsebine ali naprave za shranjevanje.
\\ Preden priključite napravo USB, opravite varnostno
kopiranje pomembnih datotek. Samsung ne odgovarja za
poškodovane ali izgubljene datoteke.
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih na napravi USB
3. Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj za
ploščo.
Predvajanje se začne samodejno.
4. Če se predvajanje ne začne samodejno,
pritisnite gumb 6 na daljinskem upravljalniku.
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost
zvoka in slike ali povzročijo
preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini ne
bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
28
1. Priključite napravo USB na izdelek.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite Shranjevanje
na plošči VEČPREDSTAVNOST. Navedene
so naprave USB, ki so priključene na izdelek.
3. Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Prikazane bodo mape in datoteke za izbrani
USB.
4. Iz seznama izberite predstavnostne vsebine,
ki jih želite predvajati. Predstavnostna vsebina
bo predvajana.
||OPOMBA |
\\ Namesto tega lahko izberete vrsto predstavnosti, ki jo
želite predvajati (npr. video posnetki), nato pa izberite
želeno datoteko in pritisnite gumb 6, da predvajate
vsebino.
Slovenščina
5. Za izhod pritisnite gumb 5 ali gumb RETURN.
||OPOMBA |
||OPOMBA |
Predstavnostne vsebine, shranjene na izdelku,
lahko predvajate z računalnikom ali mobilno
napravo, ki je povezana v isto omrežje kot izdelek.
||OPOMBE |
\\ Na voljo samo na Samsungovih telefonih, ki podpirajo
funkcijo DLNA.
\\ Če boste poskušali predvajati predstavnostne datoteke
prek strežnika DLNA tretje osebe, boste morda naleteli na
težave z združljivostjo.
\\ Vendar pa vsebine v skupni rabi z računalnikom ali
mobilno napravo morda ne bo mogoče predvajati, kar je
odvisno vrste kodiranja in oblike zapisa datoteke vsebine.
Poleg tega se lahko zgodi, da nekatere funkcije morda ne
bodo na voljo.
\\ Predstavnostne vsebine morda ne bodo predvajane
gladko zaradi stanja omrežja. Če se vsebina ne predvaja
gladko, uporabite pomnilniško napravo USB.
1. Povežite pametno napravo in izdelek.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite Omrežne
naprava na plošči VEČPREDSTAVNOST.
Navedene so pomnilniške naprave, ki so
povezane v isto omrežje.
3. Izberite želeno pomnilniško napravo.
Prikazane bodo mape in datoteke v skupni
rabi za izbrano pomnilniško napravo.
4. Iz seznama izberite predstavnostne vsebine,
ki jih želite predvajati. Predstavnostna vsebina
bo predvajana.
||OPOMBA |
\\ Namesto tega lahko izberete vrsto predstavnosti, ki jo
želite predvajati (npr. video posnetki), nato pa izberite
želeno datoteko in pritisnite gumb 6, da predvajate
vsebino.
\\ Z vsako mobilno napravo s funkcijo DLNA DMC lahko
enostavno vzpostavite povezavo. Funkcija DLNA DMC
omogoča povezovanje mobilne naprave z izdelkom,
iskanje vsebin in upravljanje predvajanja prek izdelka.
1. Premaknite se do Nastavitve > Omrežje
in izberite Nastavitve večpredstavnostne
naprave. Navedene so mobilne naprave, ki
so povezane v isto omrežje kot izdelek.
2. Omogočite povezavo z napravo, s katero
želite izdelek povezati. Predstavnostne
datoteke lahko predvajate iz naprav, ki imajo
omogočeno povezavo z izdelkom.
||OPOMBA |
\\ Če mobilna naprava zahteva predvajanje predstavnostne
vsebine, se na televizorju, povezanem z izdelkom, prikaže
okno za potrditev, da lahko enostavno povežete mobilno
napravo.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
ste jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško
posneto ploščo tako, da bo oznaka plošče
usmerjena navzgor. Nato zaprite pladenj.
Prikaže se pojavno sporočilo o povezani
napravi.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vrsto vsebine, ki
si jo želite ogledati ali jo predvajati – Vse,
Fotografije, Videi ali Glasba – nato pa
pritisnite gumb v.
5. Za izhod pritisnite gumb 5 ali gumb RETURN.
29
Slovenščina
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Predvajanje predstavnostnih vsebin,
shranjenih na računalniku/mobilni
napravi
(HOME → Nastavitve → Omrežje → Nastavitve
večpredstavnostne naprave)
Za predvajanje predstavnostne vsebine, shranjene
na mobilni napravi, morate povezati mobilno
napravo in izdelek.
05
\\ Če napravo USB povežete z izdelkom, se na zaslonu
prikaže pojavno okno, tako da boste lažje pomikali med
mapami in datotekami na napravi USB.
Omogočanje povezave z mobilno napravo
Predvajanje predstavnostnih vsebin
||OPOMBA |
\\ Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v
2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. To nastavitev lahko spremenite tako,
da se vrnete na zaslon VEČPREDSTAVNOST in ponovite 2.
korak.
3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče. Glede
na razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in
nato pritisnite gumb v.
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb RETURN,
da zaprete trenutni zaslon ali mapo oziroma
da se vrnete na osnovni zaslon.
Z gumbom EXIT se vrnete neposredno na
osnovni zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik na plošči glejte strani
31–38.
30
Slovenščina
SOURCE
Upravljanje predvajanja videa
1
2
3
4
5
6
7
8
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
Gumb DISC
MENU
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
Gumb TITLE
MENU
APPS
TOOLS s predvajanjem
INFO
Gumbi, povezani
Izdelek v načinu iskanja, počasnega predvajanja
ali predvajanja po prizorih ne predvaja zvoka.
• Če želite predvajanje
vrnitiEXIT
na normalno hitrost,
RETURN
pritisnite gumb 6.
Gumb 6
Gumb 5
Gumb 7
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje
po prizorih
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Uporaba nastavitvenega menija med
predvajanjem
Zaustavi predvajanje.
Začasno zaustavi predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali
4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali 4, se
bo hitrost predvajanja spremenila.
V načinu premora pritisnite gumb 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 4, se bo
hitrost predvajanja spremenila.
Med predvajanjem ali v načinu premora pritisnite
gumb TOOLS.
Z gumbi ▲▼◄► izberite , nato pa pritisnite
gumb E.
Predvajanje od
začetka
Med predvajanjem pritisnite gumb 1 ali
2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2 se
preskakovanjem
plošča prestavi na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Izberite to možnost, da se vrnete na
začetek filma, nato pa pritisnite gumb
v.
-- Iskanje naslova : Če je na plošči ali
v napravi več kot en film, izberite to
možnost, da začnete predvajati drug
naslov.
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se prikaže
nov prizor.
31
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni naslova.
• Če plošča vsebuje predvajalni seznam,
ga odprite z možnostjo Ogled.
Gumb POPUP Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
MENU
želite prikazati pojavni meni.
ZačneAUDIO
predvajanje.
SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni plošče.
Izberi prizor
Slovenščina
1. Izberite Iskanje naslova in pritisnite
gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov,
nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Pri iskanju naslova DVD-ja v
zaustavljenem načinu pritisnite
gumb INFO in vnesite želeno
številko naslova (01, 02, ...).
Predvajanje predstavnostnih vsebin
VOL
05
VOL
– + VOL
+ – posnetkov na plošči, v napravi USB, mobilni napravi ali računalniku.
VOL
Upravljate lahko predvajanje
video
TV
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
-- Išči poglavja : Izberite to možnost,
če želite predvajati poglavje po
izboru.
Pri predvajanju 3D-datoteke uporabite
meni 3D.
1. Izberite Išči poglavja in pritisnite
gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje,
nato pa pritisnite gumb v.
-- Časovna premica : Izberite to
možnost, če želite film predvajati od
izbrane časovne točke.
||OPOMBE |
\\ Meni 3D je na voljo samo, ko
predvajate datoteko 3D-video.
3D
1. Izberite Iskanje po čas. vrstici in
pritisnite gumb v.
Izberi prizor
\\ Če odprete osnovni zaslon ali
osnovni zaslon pametnega vozlišča,
ko ste v 3D-načinu, se bo izdelek
samodejno preklopil na 2D.
2. S številskimi gumbi vnesite
časovno točko, do katere se želite
pomakniti, nato pa pritisnite gumb
v.
||OPOMBE |
\\ Film lahko pomikate naprej ali nazaj
tudi z gumboma ◄►. Film se bo
premaknil naprej ali nazaj za eno
minuto vsakič, ko pritisnete gumba
◄►.
\\ Če so podatki o kazalu v datoteki
poškodovani ali datoteka ne podpira
indeksiranja, funkcije Izberi prizor
ne bo mogoče uporabljati.
\\ Če zaženete datoteke na omrežni
napravi po povezavi predvajalnika
z računalnikom v svojem omrežju,
funkcija Izberi prizor morda ne bo
delovala.
Išči.
Nastavitve
Podnapisi
Način
ponavljanja
Čez cel zaslon
32
\\ Pri predvajanju 3D-videa nastavite
predvajalnik na možnost »En poleg
drugega« ali »Zgoraj in spodaj« v
meniju za 3D-nastavitve, tako da se
nastavitve predvajalnika ujemajo z
obliko zapisa 3D vsebine.
Slovenščina
-- Iskanje prizora : Funkcijo Iskanje
prizora lahko med predvajanjem
uporabljate za ogled ali začetek
predvajanja filma od prizora po
vašem izboru.
-- Iskanje naslova : Če je na plošči ali
v napravi več kot en film, izberite to
možnost, da začnete predvajati drug
naslov.
-- Iskanje po čas. vrstici : Izberite to
možnost, če želite film predvajati od
izbrane časovne točke.
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve podnapisov.
To možnost izberite, če želite ponavljati
predvajanje naslova, poglavja ali
določenega izseka.
To možnost izberite, če želite spremeniti
velikost slike videa.
Multiroom Link
Izberite, če želite upravljati glasnost.
-- Glasnost : Prilagodi stopnjo glasnosti.
Pritisnite gumba ◄► na daljinskem
upravljalniku.
-- Utišanje : Izključi zvok iz tega
predvajalnika. Ponovno pritisnite gumb,
da vrnete zvok na prejšnjo stopnjo
glasnosti.
||OPOMBA |
\\ Ta meni je na voljo samo, ko se
povežete z zvočnikom, ki podpira
funkcijo Multiroom Link.
Zvok
Sinh. zvoka
Podnapisi
Kot
Informacije
Video
BONUSVIEW
Zvok
BONUSVIEW
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
\\ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več
lahko preobremenijo izdelek, zaradi česar se lahko
predvajanje zaustavi.
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
Meni Razvrsti po
Na zaslonu, na katerem so prikazane video
datoteke, izberite , nato pa pritisnite gumb v.
Datum
Naslov
Mapa
Prikaz vseh video datotek na nosilcu ali
v pomnilniški napravi po naslovu.
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
||OPOMBA |
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik zvoka.
Uporaba menija Možnosti
To možnost izberite, če želite nastaviti
sinhronizacijo zvoka.
Na zaslonu, na katerem so prikazane video
datoteke, izberite , nato pa pritisnite gumb v.
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik podnapisov.
To možnost izberite, če si želite prizor
ogledati z drugega zornega kota. Možnost
kota prikaže število razpoložljivih zornih
kotov za ogled. Če plošča Blu-ray/DVD
vsebuje različne zorne kote določenega
prizora, lahko spremenite zorni kot.
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije video datoteke.
Predvajaj
izbrano
Pošlji
To možnost izberite, če želite nastaviti
funkcijo BONUSVIEW.
33
Prikaz vseh fotografij na nosilcu ali v
pomnilniški napravi v skupinah po datumu.
Če si želite ogledati videoposnetke v
skupini, izberite skupino.
Slovenščina
Omogoča vam izbrati specifične
datoteke za predvajanje. Na splošno ta
funkcija deluje enako za vse medije.
Če želite izbrane datoteke naložiti na
spletno stran (Picasa, Facebook ipd.)
ali napravo, izberite to možnost. Če
želite uporabiti ta meni, morate odpreti
račun na spletni strani in se prijaviti
s funkcijo za prijavo. Glejte »Uporaba
funkcije Pošlji« na 38. strani.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
||OPOMBA |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
||OPOMBE |
05
Način slike
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
-- Dinamično : Poveča ostrino in svetlost.
-- Običajno : To možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film : To je najboljša nastavitev za
gledanje filmov.
-- Uporabnik : Omogoča, da prilagodite
funkciji ostrine in odstranjevanja šuma.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Upravljanje predvajanja glasbe
Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije,
opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Uporaba menija z možnostmi med
predvajanjem
Na zaslonu za predvajanje glasbenih datotek z
gumbi ▲▼◄► izberite
in nato pritisnite gumb
v.
SOURCE
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
2
SMART
3
HOME
HOME
HUB
2
3
5
6
Predv. izbrano
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
REPEAT
4
Prenos
5
6
Informacije
||OPOMBA |
ŠTEVILČNI gumbi : Pritisnite številko posnetka.
Predvaja se izbrani posnetek.
INFO
Gumb 12 : Poslušanje predhodnega/naslednjega
EXIT
posnetka. RETURN
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL
INPUT CD-plošče (CD-DA))
Hitro predvajanje
(samoSUBTITLE
zvočne
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 ali 4, se bo hitrost
predvajanja spremenila.
Gumb 7 : Začasno zaustavi posnetek.
Gumb 6 : Predvaja trenutno izbrani posnetek.
||OPOMBA |
\\ Če ne pritisnete gumb v petih sekundah po vstavitvi
zvočne CD-plošče, bo zaslon prikazan v celozaslonskem
načinu. Če se želite vrniti na predvajalni seznam, pritisnite
gumb RETURN na daljinskem upravljalniku.
34
Funkcija za predvajanje izbranega
omogoča neposredno izbiranje skladbe
za predvajanje. Na splošno ta funkcije
deluje enako za vse medije. Glejte
»Ustvarjanje predvajalnega seznama
zvočne CD-plošče« na straneh 35−36.
Ta funkcija pretvori zvočni zapis na CDplošči v obliko zapisa mp3 in shrani
pretvorjene datoteke na napravo
USB ali mobilno napravo, povezano z
izdelkom. Glejte »Prenos« na strani 36.
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije (o vsebini).
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
Gumb 5 : Zaustavi
A
B posnetek.
C
D
SEARCH
4
TV
APPS
TOOLS
1
0
VOL
Slovenščina
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
na zaslonu z datotekami
Posnetek
Album
Izvajalec
Zvrst
Mapa
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◄►
izberite
v spodnjem levem kotu zaslona,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Uporabite gumba ▲▼, da izberete način
ponavljanja – Izklop, Ena pesem ali Vsi –
nato pa pritisnite gumb v.
,
Prikaz vseh glasbenih zapisov na
nosilcu ali v pomnilniški napravi.
Prikaz vseh glasbenih datotek na
nosilcu ali v pomnilniški napravi po
albumih.
TRACK 001
TRACK 002
Prikaz vseh glasbenih datotek na
nosilcu ali v pomnilniški napravi po
izvajalcu.
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
Prikaz vseh glasbenih datotek na
nosilcu ali v pomnilniški napravi po
zvrsti.
TRACK 001
TRACK 010
Pošlji
Kodiranje
Dod. v sez. pr.
Omogoča vam izbrati specifične
posnetke za predvajanje. Na splošno ta
funkcija deluje enako za vse medije.
Glejte »Ponavljanje skladb na zvočni
CD-ploščii« na strani 35.
To možnost izberite, če želite izbrane
datoteke poslati v drugo napravo. Glejte
»Uporaba funkcije Pošlji« na Strani 38.
Izberite, da ustvarite seznam predvajanja.
||OPOMBA |
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
35
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
,
To možnost izberite, že želite nastaviti
možnosti kodiranja besedila.
03:56
Mešano predvajanje posnetkov na
avdio CD-plošči
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
Predvajaj
izbrano
TRACK 008
TRACK 009
||OPOMBA |
Na zaslonu z glasbenimi datotekami izberite
nato pa pritisnite gumb v.
TRACK 007
00:00:39 00:02:38
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
Uporaba menija Možnosti
TRACK 006
00:43
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◄►
izberite
v spodnjem levem kotu zaslona,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ nastavite način za naključno
predvajanje Vklop ali Izklop in nato pritisnite
gumb v.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
zvočne CD-plošče
1. Na zaslonu za predvajanje izberite
, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se meni
Nastavitve.
2. Uporabite gumba ▲▼, da izberete Predv.
izbrano in nato pritisnite gumb v.
3. Z gumboma ▲▼ izberite zvočni zapis, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka se
prikaže kljukica.
Slovenščina
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Na zaslonu z glasbenimi datotekami izberite
nato pa pritisnite gumb v.
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja predvajanje
posnetkov na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
05
Meni Razvrsti po
Ponavljanje skladb na zvočni CD-plošči
Predvajanje predstavnostnih vsebin
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge
posnetke.
4. Z gumboma ▲▼ izberite zvočni zapis, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka se
prikaže kljukica.
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v. Kljukica ob posnetku bo izginila.
5. Ponovite 4. korak in izberite še druge posnetke.
6. Ko končate, pritisnite gumb ▲▼, da izberete
Predvajaj, nato pa pritisnite gumb v.
Ponovno se bo prikazal zaslon za predvajanje
glasbe in prikazoval samo označene posnetke.
Izbrani posnetki se bodo predvajali samodejno.
||OPOMBE |
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
\\ Na zaslonu za izbiro predvajanja lahko izberete Izberi
vse, Počisti vse. in Prekliči..
-- Uporabite Izberi vse, da izberete vse zvočne zapise.
Tako prekličete izbor posameznih posnetkov. Ko
pritisnete RETURN na daljinskem upravljalniku ali
izberete gumb Predvajaj in nato pritisnite gumb
v, bodo vsi zvočni zapisi prikazani na zaslonu za
predvajane glasbe in izdelek bo začel predvajati vse
skladbe od skladbe 001.
-- Uporabite Počisti vse., da hkrati prekličete izbor vseh
skladb. Nato izberite posamezne posnetke ali uporabite
Izberi vse, da izberete vse skladbe in nato pritisnite
gumb RETURN na daljinskem upravljalniku. Če ne
uporabite Izberi vse ali izberete posamezne skladbe,
se prevajalni seznam ne bo spremenil.
-- Prekliči. S to možnostjo lahko prekličete vse spremembe,
ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko se
vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne bo
spremenjen.
Prenos
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
2. Na zaslonu za predvajanje izberite
, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se meni
Nastavitve.
6. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v. Kljukica ob posnetku bo izginila.
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite
Kopiranje, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno Kopiranje.
8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kjer naj se
kopirana datoteka shrani, nato pa pritisnite
gumb v.
||OPOMBA |
\\ Ne odklapljajte naprave, ko poteka kopiranje.
9. Če želite prekiniti kopiranje posnetka, pritisnite
gumb v, nato pa izberite Da. Za nadaljevanje
kopiranja izberite Ne.
10. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo
za uspešno kopiranje. Pritisnite gumb v.
11. Pritisnite gumb RETURN ali izberite gumb
Prekliči. in nato pritisnite gumb v, da se
vrnete na zaslon za predvajanje.
||OPOMBE |
\\ Ta funkcija ne deluje pri zvočnih CD-ploščah s funkcijo
DTS.
\\ Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
\\ Ta funkcija bo kodirala v obliko .mp3 pri hitrosti 192 kb/s.
\\ Na zaslonu za kopiranje lahko izberete Izberi vse in
Počisti vse..
\\ Izberite Izberi vse za izbor vseh skladb in pritisnite gumb
v. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov.
\\ Uporabite Počisti vse., da hkrati prekličete izbor vseh
skladb.
3. Uporabite gumba ▲▼, da izberete Prenos in
nato pritisnite gumb v.
36
Slovenščina
Predvajanje fotografij
Multiroom Link
Med predvajanjem ali v načinu premora pritisnite
gumb TOOLS.
Z gumbi ▲▼◄► izberite , nato pa pritisnite
gumb E.
Nastaviteve
diaprojekcije
Zasukaj
Povečava
Način slike
Določanje nastavitev diaprojekcije.
-- Hitrost : Izberite, da nastavite hitrost
diapozitivov.
-- Učinki : Izberite učinek za predvajanje
diaprojekcije.
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
Pošlji
Informacije
To možnost izberite, če želite datoteko
poslati v drugo napravo.
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije (o vsebini).
||OPOMBE |
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
-- Dinamično : To možnost izberite, če
želite izboljšati ostrino.
-- Običajno : To možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film : To je najboljša nastavitev za
predvajanje filmov.
-- Uporabnik : Omogoča, da prilagodite
funkciji ostrine in odstranjevanja
šuma.
||OPOMBA |
\\ Tega menija ni mogoče prikazati, če
uporabljate funkcijo BD Wise.
Glasba za
ozadje
||OPOMBA |
\\ Ta meni je na voljo samo, ko se
povežete z zvočnikom, ki podpira
funkcijo Multiroom Link.
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati glasbo.
||OPOMBA |
\\ Pri iskanju v zunanji napravi je lahko
število glasbenih datotek drugačno
kot v napravi.
\\ Da lahko omogočite funkcijo Glasba za ozadje, mora
biti slikovna datoteka na istem pomnilniškem mediju kot
glasbena datoteka. Upoštevajte, da je kakovost zvoka
odvisna od bitne hitrosti datoteke MP3, velikosti datoteke
fotografije in načina šifriranja obeh.
\\ V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov
in grafičnih elementov.
Uporaba menijev Razvrsti po in Možnosti
Meni Razvrsti po
Na zaslonu s fotografskimi datotekami izberite
nato pa pritisnite gumb v.
Datum
Naslov
Mapa
||OPOMBA |
Prikaz vseh fotografij na nosilcu ali
v pomnilniški napravi v skupinah po
datumu. Če si želite ogledati fotografije
v skupini, izberite skupino.
Prikaz vseh fotografij na nosilcu ali v
pomnilniški napravi po naslovu.
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
37
Slovenščina
,
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Uporaba menija za orodja med
predvajanjem
05
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Izberite, če želite upravljati glasnost.
-- Glasnost : Prilagodi stopnjo glasnosti.
Pritisnite gumba ◄► na daljinskem
upravljalniku.
-- Utišanje : Izključi zvok iz tega
predvajalnika. Ponovno pritisnite gumb,
da vrnete zvok na prejšnjo stopnjo
glasnosti.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Uporaba menija Možnosti
Na zaslonu s fotografskimi datotekami izberite
nato pa pritisnite gumb v.
Diaprojekcija
Predvajaj
izbrano
Pošlji
,
Začne diaprojekcijo. Pokaže vse
datoteke v trenutni mapi, eno za
drugo. Če želite ustvariti diaprojekcijo
z izbrano skupino slik, glejte Predvajaj
izbrano spodaj.
Omogoča vam izbrati specifične
fotografije za ogled. Na splošno ta
funkcija deluje enako za vse medije.
Glejte »Ustvarjanje predvajalnega
seznama zvočne CD-plošče« na
straneh 35−36.
Uporaba funkcije Pošlji
Datoteke lahko naložite v omrežno ali drugo napravo.
1. Odprite zaslon z videoposnetki, glasbo ali
fotografijami in pritisnite . Prikaže se meni
Možnosti.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Pošlji, nato pa
pritisnite gumb v.
3. Z gumboma ▲▼◄► izberite poglavje, nato
pa pritisnite gumb v. Na levi strani datoteke
se prikaže kljukica.
4. Če želite izbrati še druge datoteke, ponovite 3.
korak.
Če želite izbrane datoteke naložiti na
spletno stran (Picasa, Facebook ipd.)
ali napravo, izberite to možnost. Če
želite uporabiti ta meni, morate odpreti
račun na spletni strani in se prijaviti s
funkcijo za prijavo.
Glejte »Uporaba funkcije Pošlji« na
Strani 38.
||OPOMBA |
\\ Videz menija je odvisen od plošče oziroma pomnilniške
naprave.
5. Če želite datoteko odstraniti s seznama, kazalec
premaknite nanjo in znova pritisnite gumb v.
Kljukica pri datoteki izgine.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◄► izberite
Pošlji, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno »Pošlji«, v katerem je
seznam spletnih mest (Picasa, Facebook pid.)
ali naprav, kamor lahko pošljete datoteke.
7. Izberite cilj, nato pa pritisnite gumb v.
8. Če datoteke pošiljate v spletno mesto, se
to odpre. Prijavite se in sledite navodilom na
zaslonu.
||OPOMBA |
\\ Če želite datoteke poslati v spletno mesto, morate imeti v
njem veljaven račun.
Pošiljanje datotek
Kopiranje videoposnetkov, glasbe ali
fotografij
Vsebina
Glasba
Plošča/Omrežna
Plošča/USB 
Naprava  USB Omrežna Naprava
Podprto
Podprto
Fotografije
Podprto
Podprto
Video
Podprto
Podprto
• Plošča (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (zaključena)/
DVD+RW/DVD-RW (zaključena))  USB
• PTP USB ni na voljo pri kopiranju v pomnilnik
USB.
38
Slovenščina
Omrežne storitve
1. Predvajalnik povezati v omrežje.
(Glejte stran 15.)
2. Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 22–25.)
Ustvarjanje Samsungovega računa
Ustvarite Samsungov račun, da boste lahko
izkoristili vse, kar družba Samsung nudi v spletu.
Vzpostavite račune za vse družinske člane, da bo
vsak lahko dostopal do svojih računov storitev,
kot sta Facebook in Twitter. Samsungov račun
potrebujete tudi za prenašanje plačljivih aplikacij in
izposojo filmov.
1. Na osnovnem zaslonu pritisnite
se zaslon Vpis.
8. Izberite polje Datum rojstva, nato pa s
puščicama nastavite datum. Lahko ga
vnesete tudi s številskimi gumbi daljinskega
upravljalnika. Ko končate, pritisnite gumb v.
9. Ko izpolnite vsa polja, pritisnite gumb ►,
nato pa še gumb v. Prikaže se zaslon
vzpostavljanja povezave, nato pa še sporočilo
o potrditvi ustvarjenega računa.
10. Pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon Nastavi
sliko profila.
||OPOMBA |
\\ Družba Samsung bo na e-naslov, ki ste ga vnesli, poslala
potrditveno sporočilo. To sporočilo morate odpreti in nanj
ustrezno odgovoriti, da aktivirate račun.
11. Izberite sliko za svoj račun, nato pa pritisnite
gumb v. Prikaže se zaslon Račun je ustv..
12. Pritisnite gumb v. Prikaže se osnovni zaslon.
. Prikaže
2. Izberite možnost Ustvari račun. v spodnjem
desnem kotu in pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon s pogoji in določila,
Pravilnik o zasebnosti za račun Samsung..
3. Z gumbom v potrdite, da se strinjate, nato
pritisnite gumb ► in nato še v. Prikaže se
zaslon Ustvari račun..
4. Izberite polje Identifikacijska oznaka, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno okno
s tipkovnico.
5. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Znake
izbirate s puščičnimi gumbi. Z v izberite
znak. S tipko Caps na levi lahko vklopite vnos
velikih črk. Tipka 123#& omogoča izbiranje
posebnih znakov.
6. Ko končate, na tipkovnici izberite Done
Končano, nato pa pritisnite gumb v.
Ponovno se prikaže zaslon Ustvari račun..
39
Slovenščina
Omrežne storitve
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
7. Na enak način vnesite še geslo, ime in priimek.
06
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, na primer pretakanju
videa in spletnih aplikacijah.
Omrežne storitve
Pred uporabo Samsungovih aplikacij
Uporaba Samsungovih aplikacij
Če niste nastavili funkcije Smart Hub vas bo ob
prvi uporabi možnosti Aplikacije izdelek pozval, da
nastavite funkcijo Smart Hub.
Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko
dostopate do različnih aplikacij in si jih ogledate
na televizorju. Za dostop do nekaterih aplikacij
potrebujete Samsungov račun.
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
SAMSUNG APPS, nato pa pritisnite gumb
v.
2. Če niste nastavili možnosti pametnega
vozlišča Smart Hub, se bo prikazalo ustrezno
pojavno okno in vas pozvalo, da ga nastavite.
Izberite Da in pritisnite gumb v.
3. Izberite Začni in pritisnite gumb v. Prikaže
se zaslon Pogoji in pravilnik.
4. Na zaslonu z dodatnimi storitvami, pogoji
in določili uporabe ter izbori morate
prebrati in potrditi tako pogoje in določila ter
pravilnik o zasebnosti, če želite uporabljati
funkcijo »Smart Hub«.
Pregled zaslona Samsungovih aplikacij
1
2
SAMSUNG APPS
PRIPOROČENO
1
2
3
4
5
2
3
4
5
MOJI APPI
WebBrowser
Najbolj priljubljeno
5. Pomaknite se navzdol in kliknite Glej
podrobnosti, da si ogledate celotne
dokumente.
6
Novosti
7
8
9
10
Kategorije
3
||OPOMBA |
1
\\ Strinjanje z dodatnimi pravili o zasebnosti ni obvezno,
vendar če se z njimi ne strinjate nekatere možnosti
funkcije »Smart TV« morda ne bodo na voljo.
2
6. Izberite Strinjam se z vsem in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon »Nastavit. je končana«.
Pritisnite gumb v.
40
3
PRIPOROČENO : Prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung. Priporočenih aplikacij ne morete
izbrisati.
MOJI APPI : Prikaže vašo osebno galerijo aplikacij
na zaslonu MOJI APPI.
Najbolj priljubljeno, Novosti in Kategorije :
Izberite za ogled in prenos dodatnih aplikacij.
Ko prvič odprete zaslon SAMSUNG APPS,
predvajalnik Blu-ray samodejno prenese skupino
brezplačnih aplikacij. Ko so te aplikacije prenesene,
se prikažejo na zaslonu SAMSUNG APPS.
Za ogled dodatnih aplikacij na dnu zaslona
izberite možnosti Najbolj priljubljeno, Novosti ali
Kategorije, nato pa pritisnite gumb v.
Najbolj priljubljene aplikacije bodo prikazane pod
»Najbolj priljubljeno«, najnovejše pa v »Novosti«.
Možnost »Kategorije« prikazuje niz ikon, ki
predstavljajo kategorije, kot so video posnetki, igre
in šport. Izberite ikono kategorije, nato pa pritisnite
gumb v. Predvajalnik Blu-ray bo prikazal
aplikacije v tej kategoriji.
Slovenščina
Prenos aplikacije
Meni Možnosti
\\ Na zaslonih Najbolj priljublj…, Novosti in Kategorije
a so aplikacije, ki ste jih že prenesli, označene z zeleno
puščico.
4. Ko je aplikacija na želenem mestu pritisnite,
pritisnite gumb v ali EXIT.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite prenesti, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon s
podrobnimi informacijami.
Izbriši
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo,
ki jo želite izbrisati in nato za 3 sekunde
pritisnite gumb v.
2. Izberite Izbriši in pritisnite gumb v.
4. Na zaslonu izberite možnost Prenos, nato
pa pritisnite gumb v. Ko se prenos začne,
se gumb za prenos spremeni v gumb za
Prekliči..
3. Uporabite gumba ◄►, da izberete Da in
nato pritisnite gumb v.
6. Ko je prenos zaključen, se gumb Prekliči.
spremeni v gumb Odpri. Izberite gumb Odpri,
nato pa z gumbom v zaženite aplikacijo.
Lahko pa pritiskate gumb RETURN, dokler
se ne prikaže zaslon SAMSUNG APPS.
Aplikacija, ki ste jo prenesli, bo prikazana
na zaslonu SAMSUNG APPS v mapi MOJI
APPI.
\\ Če aplikacije ni mogoče prenesti zaradi pomanjkanja
prostora v pomnilniku, priključite pomnilnik USB in
poskusite znova.
Zagon aplikacije
1. Na osnovnem zaslonu izberite SAMSUNG
APPS in nato pritisnite gumb v.
2. Na zaslonu SAMSUNG APPS uporabite
gumbe ▲▼◄► da izberete aplikacijo, nato
pa pritisnite v. Aplikacija se zažene.
41
Omrežne storitve
||OPOMBA |
||OPOMBA |
3. Za premik aplikacije uporabite gumbe
▲▼◄►.
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo, ki
jo želite premakniti na zaslon »Moje aplikacije«
in nato za 3 sekunde pritisnite gumb v.
2. Izberite Prema. in pritisnite gumb v.
2. Če ste izbrali Kategorije, izberite ikono za
kategorijo in nato pritisnite gumb v. Sicer
pojdite na korak 3.
5. Če želite prenos preklicati, izberite Prekliči.,
nato pa pritisnite gumb v.
Prema.
06
1. Izberite Najbolj priljublj…, Novosti ali
Kategorije in nato pritisnite gumb v.
Multi bris.
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo,
ki jo želite izbrisati in nato za 3 sekunde
pritisnite gumb v.
2. Izberite Multi bris. in pritisnite gumb v.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo, ki jo
želite izbrisati, nato pa pritisnite gumb v. Pri
vsaki izbrani aplikaciji se bo prikazala kljukica.
||OPOMBA |
\\ Izbor aplikacije lahko prekličete tako, da jo znova označite,
nato pa pritisnete gumb v.
4. Z gumbom ▼ izberite možnost Izbriši na dnu
zaslona, nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Na dnu zaslona lahko izberete tudi možnosti Prekliči.,
Izberi vse ali Prekliči vse izbore.
Slovenščina
Omrežne storitve
Glej podrobnosti
||OPOMBA |
Spremeni pogled
Pos.aplikacij
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo, za
katero želite videti podrobne informacije in
nato za 3 sekunde pritisnite gumb v.
2. Izberite Glej podrobnosti in pritisnite gumb
v.
S to funkcijo lahko preklapljate zaslon aplikacije
med pogledoma »Največkrat predvajane« in
»Pogled po meri«, kar vam omogoča razporediti
aplikacije po svoji želji.
\\ Na dnu zaslona lahko izberete tudi možnosti Prekliči.,
Izberi vse ali Prekliči vse izbore.
Če želite odkleniti aplikacije, sledite enakemu
postopku, vendar izberite aplikacije, ki imajo
ključavnice. Ko izberete Shrani in pritisnete gumb
v, bodo ključavnice izginile.
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo in
nato za 3 sekunde pritisnite gumb v.
2. Izberite Pos.aplikacij in nato pritisnite gumb
v.
3. Zaslon za posodabljanje Samsungovih
aplikacij navaja aplikacije, za katere so na
voljo posodobitve. Izberite aplikacijo, ki jo
želite posodobiti, nato pa pritisnite gumb v.
Za posodobitev vseh aplikacij lahko izberete
tudi možnost Izberi vse.
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo in
nato za 3 sekunde pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost Spremeni pogled in
pritisnite gumb v.
3. Če želite spremeniti pogled, izberite Da. Če
želite obdržati trenutni pogled, izberite Ne..
4. Pritisnite gumb v.
4. Izberite Posodobitev in nato pritisnite gumb
v.
Zakleni/Odkleni.
Ta funkcija blokira dostop do aplikacije, razen če
vnesete svoj PIN. Z možnostjo Odkleni se blokada
sprosti.
1. Na zaslonu MOJI APPI izberite aplikacijo,
ki jo želite zakleniti, in nato za 3 sekunde
pritisnite gumb v.
2. Izberite Zakleni/Odkleni. in pritisnite gumb
v. Vnesite svoj PIN.
Screen Mirroring
Funkcija Screen Mirroring vam omogoča na
televizorju prikazati zaslonski prikaz pametnega
telefona ali tabličnega računalnika s sistemom
Android, ki je povezan z izdelkom.
1. Na osnovnem zaslonu izberite možnost
Screen Mirroring, nato pa pritisnite gumb
v.
2. Na napravi zaženite aplikacijo AllShare Cast
ali Screen Mirroring.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo, ki jo
želite zakleniti.
4. Pritisnite gumb v. Poleg aplikacije se
prikaže kljukica.
5. Če želite preklicati izbor aplikacije, jo označite
in nato pritisnite gumb v.
6. Ko izberete vse aplikacije, ki jih želite zakleniti,
izberite gumb »Shrani« na dnu zaslona in
pritisnite v. Poleg vseh izbranih aplikacij se
bodo prikazale ključavnice.
3. V svoji napravi poiščite na seznamu razpoložljivih
naprav ime izdelka in ga izberite.
4. Na televizorju se prikaže sporočilo o
vzpostavljanju povezave (npr.: povezovanje
z Android_92gb ...), ki mu sledi sporočilo o
vzpostavljeni povezavi.
5. Čez nekaj trenutkov se na televizorju prikaže
zaslonski prikaz naprave.
6. Za izklop funkcije Screen Mirroring pritisnite
gumb EXIT ali RETURN na daljinskem
upravljalniku ali pa onemogočite funkcijo
Screen Mirroring na svojem pametnem
telefonu.
42
Slovenščina
Brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem
||OPOMBE |
\\ Prenos podatkov prek povezave Bluetooth lahko povzroči
motnje v signalu funkcije Screen Mirroring. Priporočamo,
da pred uporabo funkcije Screen Mirroring izklopite
funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu oziroma napravi
(tabličnem računalniku).
Uporaba spletnega brskalnika
Do interneta lahko dostopate prek spletnega
brskalnika.
Na osnovnem zaslonu izberite WebBrowser in
nato pritisnite gumb v.
1. Z gumbi ▲▼◄► daljinskega upravljalnika
kazalec premaknite na ikono brskalnika s
povezavo v zgornjem desnem kotu zaslona.
Ikona iskanja s povezavo je tretja ikona z
desne.
Kazalec bo na pravem položaju, če bo
ikona postala modra in se bosta na zaslonu
prikazali besedi »Brskanje s povezavo«.
||OPOMBE |
\\ Ko zaženete spletni brskalnik in je izdelek prek kabla
HDMI povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo BD
Wise in je ta vklopljena, se brskalnik poveča na celotni
zaslon, ločljivost televizorja pa se samodejno nastavi na
optimalno vrednost.
2. Pritisnite gumb v. Brskanje s povezavo je
vklopljeno in bo vklopljeno, vsakič ko odprete
spletni brskalnik.
\\ Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
\\ Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti,
se bo prikazalo sporočilo o napaki.
Kratek pregled nadzorne plošče
\\ E-trgovina (nakup izdelkov prek spleta) ni podprta.
\\ ActiveX ni podprt.
\\ Dostop do nekaterih spletnih strani ali spletnih brskalnikov,
ki jih upravljajo določena podjetja, je lahko blokiran.
\\ Predvajanje videoposnetkov vrste Flash ni podprto.
43
Nadzorna plošča, ki je v zgodnjem delu zaslona,
vsebuje orodno vrstico z ikonami, ki zaženejo vrsto
uporabnih funkcij. Spodaj so te ikone opisane v
zaporedje od leve proti desni na zaslonu.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Slovenščina
New Tab
100%
Omrežne storitve
\\ Pri uporabi funkcije Screen Mirroring lahko zaradi
okolice pride do motenj v sliki in zvoku.
V spletnem brskalniku sta mogoča dva načina
brskanja: brskanje s povezavo in brskanje
s kazalcem. Ko prvič zaženete brskalnik, je
vklopljeno brskanje s kazalcem. Če za krmarjenje
po brskalniku uporabljate miško, priporočamo, da
nastavitev brskanja s kazalcem pustite vklopljeno.
Če za krmarjenje po brskalniku uporabljate
daljinski upravljalnik, priporočamo, da nastavitev
brskanja s kazalcem spremenite v brskanje s
povezavo. Pri brskanju s povezavo se označeno
polje v brskalniku premika od povezave do
povezave in je veliko priročnejše od brskanja s
kazalcem, če uporabljate daljinski upravljalnik.
Če želite vklopiti brskanje s povezavo, sledite
spodnjemu postopku:
06
\\ Povežete se lahko z napravo, ki podpira AllShare Cast.
Funkcija AllShare Cast morda ne bo podprta, odvisno
od proizvajalca. Za več informacij o podpori mobilne
povezave si oglejte spletno stran izdelovalca.
Omrežne storitve
•
•
•
1
: Premik na prejšnjo stran.
: Premik na naslednjo spletno stran.
: Prikaz zaslona zaznamkov in zgodovine.
Tukaj lahko dodate zaznamek za trenutno stran,
izberete obstoječ zaznamek ter urejate in brišete
zaznamke. Lahko si ogledate tudi zgodovino
brskanja in izberete stran, ki ste jo že obiskali.
• : Premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
•
: Omogoča ročni vnos
naslova spletne strani s pojavnim oknom tipkovnice.
• : Ponovno naloži osveženo trenutno stran.
• : Trenutno stran doda med zaznamke.
•
: Omogoča iskanje informacij na
podlagi vnosa v pojavnem oknu tipkovnice. Glejte
»Uporaba pojavnega okna tipkovnice« spodaj.
•
: Omogoča povečevanje in pomanjšanje
zaslonskega prikaza v odstotkih.
• / : Preklapljanje med brskanjem s povezavo
in brskanjem s kazalcem.
• : Omogoča določitev nastavitev brskalnika. Glejte
razdelek Uporaba menija Nastavitve na 45–46 strani.
• : Zapre spletni brskalnik.
• http://www.samsung.com
: Odpre nov zavihek v
brskalniku.
Uporaba pojavnega okna tipkovnice
Če kliknete
,
oziroma polje za vnos podatkov ali besedila in
nato pritisnete gumb v, se prikaže pojavno okno
tipkovnice.
Za uporabo tipkovnice v pojavnem oknu z daljinskim
upravljalnikom sledite naslednjim korakom:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
1. Z gumbi ▲▼◄► na daljinskem upravljalniku
označite črko ali številko po svojem izboru.
2. Za vnos črke ali številke v vnosno polje
pritisnite gumb v.
3. Če želite vnesti veliko črko, označeno polje
pomaknite do tipke Caps v zgornjem levem
kotu in pritisnite gumb v. Če želite znova
uporabljati male črke, znova pritisnite gumb
v z označeno tipko Caps.
4. Za dostop do simbolov in dodatnih ločil
označite 123#& na levi in nato pritisnite gumb
v.
5. Če želite izbrisati vneseni znak, kazalec
premaknite na : in pritisnite gumb v.
6. Če želite izbrisati vse vnesene znake, kazalec
premaknite na Izbriši in pritisnite gumb v.
7. Ko končate vnos, premaknite poudarek na
Končano in nato pritisnite gumb v.
||OPOMBA |
\\ Če je izdelek povezan z brezžično tipkovnico, lahko z njo
vnesete črke, številke, simbole in ločila. Upoštevajte, da
brezžična tipkovnica deluje, le kadar je prikazano pojavno
okno tipkovnice, in da jo je mogoče uporabljati samo za
vnos črk, številk, posebnih znakov in ločil.
Možnosti v pojavnem oknu tipkovnice
Za dostop do možnosti pojavnega okna s tipkovnico
označite
na spodnji levi strani tipkovnice, nato pa
pritisnite gumb v.
Jezik
Priporočeno
besedilo
Pri vnašanju znakov se prikaže priporočeno besedilo.
Caps 1234567890 :izbriši
e r t ž z u i o p ~^ *
cč v b nm_ , . ? -$Prekliči.
+

123#&asšdfghjkl@!Končano
+
+
+
SLV www..com /
_+%
44
Slovenščina
Za izbiro jezika tipkovnice. Izberete
lahko angleščino, francoščino, ruščino
ipd.
Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala
priporočene besede. To funkcijo lahko
nastavite na Vklop ali Izklop.
Predvidevanje
naslednje črke
Predogled
znakov z
naglasnimi
znamenji
Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala
predvideno naslednjo črko. Predvidena
naslednja črka se prikaže v obroču
okoli črke, ki ste jo nazadnje vnesli.
Lahko izberete predvideno črko ali se
pomaknete na naslednjo. To funkcijo
lahko nastavite na Vklop ali Izklop.
To možnost izberite, če želite, da
vtipkati črko z naglasom.
Odobrena
mesta
Uporaba menija Nastavitve
Meni za nastavitve vsebuje funkcije, ki nadzirajo
delovanje brskalnika in njegove varnostne funkcije.
Če želite odpreti meni za nastavitev, označite
ikono
na nadzorni plošči in nato pritisnite gumb
v. Če želite izbrati možnost v nastavitvenem
meniju, jo označite in pritisnite gumb v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
New Tab
Omogoči prijemanje
Odobrena mesta
Zasebno brskanje je vkloplj.
Nastav. spletni iskalnik
Nastav. splet. brskal.
Pomoč
Zapri
Omogoči
prijemanje/
Onemogoči
prijemanje
Vklop ali izklop funkcij prijemanja. Ko
je funkcija prijemanja vključena, lahko
premikate spletno stran navzgor in
navzdol, ne da bi premikali drsni trak.
Funkcija prijemanja je na voljo samo
pri načinu iskanja s kazalcem.
45
Vklop ali izklop zasebnega načina.
Če je zasebni način omogočen, brskalnik
ne shranjuje naslovov URL spletnih
Zasebno
brskanje je izkl./ mest, ki jih obiščete. Če želite omogočiti
zasebni način, izberite Da.
Zasebno
brskanje je
Če je zasebni način vključen, bo pred
vkloplj.
URL-naslovom na vrhu zaslona prikazana
ikona Ustavi. Če želite izklopiti zasebni
način, ga znova izberite, ko je vklopljen.
Nastav. spletni
iskalnik
Slovenščina
Nastavite lahko želeni iskalnik.
Omrežne storitve
Ponastavi
priporočene
besedilne
podatke
S to funkcijo lahko svojim otrokom
omejite dostop do neprimernih spletnih
strani tako, da jim dovolite samo dostop
do spletnih strani, ki ste jih registrirali.
Ob vsakem dostopu do te funkcije
se prikaže zaslon za vnos PIN-a. Ko
prvič odprete to funkcijo. S številskimi
gumbi daljinskega upravljalnika vnesite
privzeto kodo PIN 0000.
PIN lahko spremenite s funkcijo
»Ponastavi geslo za odobrena mesta«.
Podrobnosti si lahko ogledate v
nadaljevanju.
Funkcija odobrenih mest : Vključi ali
izključi funkcijo za odobrene strani.
Ponastavi geslo za odobrena mesta
: Sprememba gesla za odobrene strani.
Dodaj spl. mesto : Omogoča dodajanje
trenutnega spletnega mesta seznamu
odobrenih.
Upravljaj odobrena mesta : Omogoča
vam vnesti URL-naslove in jih dodati
na seznam odobrenih strani ter z njega
izbrisati strani.
Če vklopite to funkcijo in na seznam
»Odobrena mesta« ne dodate nobenega
spletnega mesta, dostop do interneta
ne bo mogoč.
06
Ponastavitev izbriše pomnilnik
Samsungove tipkovnice. Izberite
možnost za ponastavitev, da izbrišete
vse, kar se je Samsungova tipkovnica
naučila o vašem stilu pisanja, vključno
z vsemi novimi besedami, ki ste jih
uporabili.
Omrežne storitve
Nastav. splet.
brskalnika
Pomoč
Nas. za domačo stran : Nastavite
lahko domačo stran brskalnika.
Blok. poj. oken : Vklop in izklop
blokiranja pojavnih oken.
Blokiranje str. : Izberete lahko, ali
želite blokirati oglase, ter izberete URLnaslove, na katerih naj bodo oglasi
blokirani.
Splošno : V tej možnosti lahko izbrišete
osebne podatke, kot so zgodovina
obiskov spletnih mest in podatki o
brskanju (piškotki ipd.) ter ponastavite
vse nastavitve spletnega brskalnika na
tovarniške. Nastavite lahko tudi način
varovanja.
||OPOMBA |
\\ Nastavite Security Mode na Vklop da
preprečite dostop do zlonamernih/
lažnih strani in preprečite izvajanje
zlonamerne kode.
Kodiranje : Nastavitev za kodiranje
spletnih strani lahko nastavite na
samodejno izbiro ali pa obliko kodiranja
izberete ročno s seznama.
Kazalec : Nastavite lahko hitrost
drsnika, če je ta nastavljen na Kazalec,
ter možnost Pametni drsnik nastavite
na Vklop in Izklop.
Informacije o brskalniku : Prikaže
številko različice in informacije o
avtorskih pravicah za spletni brskalnik.
Prikaže osnovne informacije o
upravljanju spletnega brskalnika.
||OPOMBA |
Funkcija povezovanja računov storitev omogoča
povezovanje izdelka z vašimi računi v internetnih
storitvah, kot je Pandora, tako da se izdelek
lahko samodejno poveže s storitvijo, ko zaženete
aplikacijo te storitve.
Račun registrirate tako, da izberete HOME  Vpis
 Ustvari s storitvijo Facebook.
BD-LIVE™
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
1. V priključek USB na sprednji strani
predvajalnika vstavite pomnilnik USB in
preverite razpoložljivi prostor v pomnilniku.
V pomnilniški napravi mora biti za storitve
BD-LIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite
gumb v.
5. Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite
gumb v.
6. Izberite Izberi napravo. in pritisnite gumb v.
7. Izberite napravo USB in pritisnite gumb v.
8. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
9. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
nudi izdelovalec plošče.
\\ Pri nekaterih spletnih mestih nekatere nastavljene funkcije
za Nastav. splet. brskal. morda ne bodo delovale.
Funkcije, ki niso aktivne, so zasenčene in jih ni mogoče
uporabljati.
46
Povezovanje računov spletnih
storitev z izdelkom
||OPOMBA |
\\ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Slovenščina
Priloga
Dodatne informacije
07
Opombe
• Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb
5 (STOP). Film se bo zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite gumb
5 (STOP). Prikaže se meni osnovnega zaslona. Ponovno pritisnite gumb 5 (STOP) in v meniju
Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Razmerje stranic
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Izvirno, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
Nastavitve
• Če je funkcija BD Wise vklop, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v meniju
za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
• Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost BD Wise v predvajalniku in televizorju nastavite
na »Vkl.«.
Digitalni izhod
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste
zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW in Navigacijski zvočni učinki.
• Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Vpliva na optični avdio izhod in avdio izhod HDMI, če je predvajalnik povezan z AV-sprejemnikom.
• Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
Zmanjševanje velikosti PCM
• Tudi če je možnost Zmanjševanje veliksoti PCM nastavljena na Izklop, bo frekvenca izhodnega
signala nekaterih plošč, predvajanih prek optičnih digitalnih izhodov, nižja.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS), bo predvajalnik
morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v nastavitvenem meniju izbrali bitni
tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48kHz, bo predvajalnik morda oddajal 48kHz.
47
Slovenščina
Priloga
Nastavitve 3D
Priloga
Internetna povezava BD-LIVE
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva
potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča veljavna in
predvajalniku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
Upravljanje podatkov BD
Nastavitve
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja
4 MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Prostor v pomnilniku, ki je na voljo za upravljanje podatkov BD, je odvisen od načina uporabe.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite
navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby v angleščini.
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite
gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri
vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
• Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstraniti vrstico s podnapisi, pritisnite gumb RETURN.
48
Slovenščina
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Vrsta vsebine
Nastavitev
Samod.
E-vsebine/
digitalne vsebine
Ločljivost plošče Blu-ray
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Vrsta vsebine
BD Wise
Izhod UHD : Samod.
Pretvorba DVD 24Fs : Samod.
Filmski format:
Izhod UHD : Izklop
Samod.
Pretvorba DVD 24Fs : Izklop
Filmski format : Izklop
Filmski format : Samod. (Pretvorba DVD 24Fs : Samod.)
※ Samo 1080p in 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||OPOMBE |
\\ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »Če se
potem, ko izberete »Da«, ne prikaže nobena slika, počakajte 15 sekund, preden se vrnete na predhodno ločljivost.Želite
spremeniti ločljivost «. Če izberete Da, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno
preklopila na prejšnjo ločljivost.
\\ Če je po spremembi ločljivosti zaslon prazen, izvrzite vse plošče ter pritisnite gumb @ na vrhu predvajalnika in ga držite vsaj
pet sekund. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo
nastavitve ponastavljene. Nato v meniju izberite Nastavitve > Slika > Ločljivost in ustrezno ločljivost za vaš televizor.
\\ Ko zaženete postopek za začetne nastavitve, znova izberite samo jezik in razmerje višine/širine (velikost in obliko zaslona).
Ponastavitev ne vpliva na vaše omrežne nastavitve, zato lahko postopka za nastavitev omrežja in nadgradnjo programske
opreme preskočite.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
\\ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko izdelek uporablja način za prikazovanje Filmski format (24
pos./s).
49
Slovenščina
Priloga
BD Wise
Filmski format : Izhod UHD : Samod.
Samod.
Samod.
Izhod UHD : Izklop
Filmski format : Izklop
Filmski format : Samod. (24Fs)
※ Samo 1080p in 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Plošča Blu-ray
07
Nastavitev
Priloga
Izbiranje digitalnega izhoda
Nastavitev
Povezava
Bitni tok
(neobdelan)
PCM
AVAVsprejemnik,
sprejemnik,
Optični
ki podpira
ki podpira
signal HDMI
signal HDMI
Do
7,1-kanalni
Do
Dolby Digital
7,1-kanalni
Dolby Digital
Do
Plus
7,1-kanalni
Do
Dolby TrueHD
Zvočni
7,1-kanalni
posnetek na
Do
plošči Blu-ray
DTS
6,1-kanalni
DTS-HD High
Do
Resolution
7,1-kanalni
Audio
Optični
Bitni tok
(ponovno
kodir. DTS)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira ki podpira signal
signal HDMI ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
2-kanalni
2-kanalni Ponovno kodiran
PCM
PCM
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni Dolby Digital
Ponovno kodiran
Dolby Digital
PCM
Plus
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
DTS
DTS
PCM
DTS
DTS-HD High
2-kanalni
Ponovno kodiran
Resolution
DTS
PCM
DTS
Audio
Kodek DTSKodek DTS-HD
Do
2-kanalni
Ponovno kodiran
HD Master
DTS
Master Audio 7,1-kanalni
PCM
DTS
Audio
2-kanalni 2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
2-kanalni PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
Zvočni
Do
2-kanalni
posnetek na Dolby Digital
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
5,1-kanalni
PCM
plošči DVD
Do
2-kanalni
DTS
DTS
DTS
DTS
6,1-kanalni
PCM
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
Oddaja samo glavni zvočni tok BONUSVIEW
Dekodira glavni zvočni tok
tok, da lahko AV-sprejemnik v zvok PCM ter
in zvočni tok BONUSVIEW
Definicija za
dekodira zvočni bitni tok.
doda možnost
Katera koli
v zvok PCM ter doda
ploščo Blu-ray
Zvoki funkcije BONUSVIEW zvočnih učinkov
možnost zvočnih učinkov
in zvočni učinki ne bodo
krmarjenja, nato
krmarjenja.
slišni.
pa znova kodira
zvok PCM v bitni
tok DTS.
PCM
Bitni tok
(ponovno
kodir. Dolby D)
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
Dolby Digital
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
Digital ali PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabi. Izhodni zvok bo
2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju.
Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
50
Slovenščina
Odpravljanje napak
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji nadzorni plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava
se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
51
Slovenščina
Priloga
TEŽAVA
07
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
Priloga
TEŽAVA
UKREP
Pozabili ste geslo.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji nadzorni plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava
se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
Te možnosti ne uporabljajte, če ni nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Slika je glasna ali motena.
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p, 720p,
1080i ali 1080p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection), se na zaslonu občasno
pojavljajo motne.
Če imate druge težave.
• V kazalu uporabniškega priročnika poiščite razdelek z informacijami o
funkciji, s katero imate težave, in izvedite ustrezen postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Predvajanje večpredstavnostnih datotek
iz omrežnih naprav.
Skupne mape omrežnih naprav so prikazane, • Na seznamu Večpredstavnost so prikazane samo video, slikovne in
datotek pa ni mogoče prikazati.
glasbene datoteke. Druge vrste datotek niso prikazane.
Video se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki podpira standard DLNA, in izdelkom ni
stabilna.
Preverite povezavo.
Omrežna povezava med izdelkom in osebnim • Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
računalnikom ni stabilna.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
52
Slovenščina
TEŽAVA
• S funkcijo Stanje omrežja preverite, ali je bila omrežna povezava uspešno
vzpostavljena. (Glejte stran 20)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 20)
• Preverite, ali je možnost »Internetna povezava BD-Live« nastavljena na
»Dovoli (vse)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov
BD. (Glejte stran 20)
||OPOMBA |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
53
Slovenščina
Priloga
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
07
BD-LIVE
UKREP
Priloga
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so bile posnete ali
zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave
USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
||OPOMBE |
\\ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
\\ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
MV, itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
54
Slovenščina
Regijska koda
Plošča Blu-ray
DVD-VIDEO
Plošča 3D Blu-ray
BD-LIVE
DivX
Območje
A
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
B
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
C
Plošča Blu-ray
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
55
Slovenščina
Priloga
Regijska
Vrsta plošče
koda
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
07
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, predvajalnik
ne bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Priloga
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
Vsebnik
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
Video kodek
Ločljivost
MVC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
DivX 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft
MPEG-4 v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
Microsoft
MPEG-4 v1, v2
VP6
VP8
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
24/25/30
Bitna hitrost
(Mb/s)
Avdio kodek
30
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
60
FHD : MAX 30
HD : MAX 60
1280x720
MAX 30
720x576
640x480
1920x1080
6~30
6~30
4
20
Vorbis
1920x1080
6~30
20
RealAudio 6
`` Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana podprtim kodekom, navedenim v tabeli podprtih datotek, predvajanje
datoteke morda ne bo mogoče zaradi vsebine datoteke.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
-- Pri datotekah z višjo bitno hitrostjo/hitrostjo sličic od tiste, ki je navedena v tabeli podprtih video
datotek, bo predvajanje morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskok) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne omrežne
hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi z izdelkom.
-- Oblika zapisa RMVB je podprta samo pri modelih, izdelanih na Kitajskem in v Hongkongu.
-- Kodek AVS podpirajo samo modeli, ki so narejeni za Kitajsko.
-- Datoteke s končnico *.ps podpirajo samo modeli, ki so narejeni za Kitajsko.
-- Kodeka DivX ne podpirajo modeli, ki so narejeni za Ameriko.
56
Slovenščina
ĞĞ
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OPOMBA |
\\ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo
mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
Podprte oblike datotek s podnapisi
Ime
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
SAMI
SubRip
Zunanja
SubViewer
Končnica datoteke
SubStation Alpha
MKV
MKV
Xsub
Napredni SubStation
Alpha
Notranje
`` Dekodirnik za zvok
-- Podpira WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Ne podpira zvoka, kodiranega brez izgube v
obliki zapisa WMA.
-- Podpira tudi profil M2.
-- Kodeka v obliki zapisa brez izgub RealAudio 10
ne podpirajo modeli, ki so narejeni za Kitajsko ali
Hongkong.
-- Ne podpira QCELP/AMR NB/WB.
-- Podpira vorbis (do 2-kanalni zvok).
-- Podpira DD+ (do 7.1-kanalov)
-- Kodek DTS LBR je podprt samo pri vsebnikih
MKV/MP4/TS.
Ime
Priloga
-- Podpira do H.264, Level 4.1. (Ne podpira FMO/
ASO/RS)
-- Ne podpira VC1/AP/L4.
-- KODEKI razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic
2) Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje.
-- Podpira SVAF zgoraj/spodaj, druga ob drugi,
levo/desno za vrsto zaporedja pogledov (2 ES)
-- Podpira spec. BD MVC.
07
`` Dekodirnik za video
SubRip
MKV
Časovno usklajeno
besedilo MPEG-4
MP4
VobSub
.smi
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
Podprte oblike glasbenih datotek
Končnica
datoteke
Vrsta
Kodek
Razpon podpore
*.mp3
MPEG
MPEG1
avdio
3-slojni
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC Podpira do dva kanala.
*.ogg
OGG
Vorbis Podpira do dva kanala.
*.wma
WMA
WMA
Za WMA. Podpira do
10 Pro 5.1 kanalov.
Ne podpira zvoka v
obliki zapisa WMA
brez izgube.
Podpira do profila
M2.
.srt
.sub
MKV
TTML pri gladkem
pretočnem predvajanju
Končnica datoteke
.ttxt
AVI
Micro DVD
.sub ali .txt
*.wav
wav
wav
-
Napredni SubStation
Alpha
.ass
*.mid
*.midi
midi
midi
Ne podpira vrste 0,
vrste 1 in iskanja.
Na voljo samo pri USB.
SubStation Alpha
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ssa
.psb
.xml
57
Slovenščina
Priloga
Končnica
datoteke
Vrsta
Kodek
Razpon podpore
*.ape
ape
ape
Funkcija NonSmart ni
podprta.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Podprte oblike slikovnih datotek
Končnica
datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Vrsta
Ločljivost
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
MPO
15360x8640
BMP
4096x4096
Opombe o USB-povezavi
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in
čitalnike kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla USB
lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3
z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
58
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za
množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira
vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bodo morda omejene zaradi varnostne
naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni
stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek
NTFS ter redkih in šifriranih datotek.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate z
osebnim računalnikom. (Samo za operacijski
sistem MS-Windows.)
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene
bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih
slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja
plošče AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. in družbe Sony Corporation.
||OPOMBE |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče
predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih
plošč DVD za kamkorderje.
Slovenščina
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Slovenščina
Priloga
59
07
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete
komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem
delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij
plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po
izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na
voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika
dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema; in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem: POTROŠNIKI MORAJO
UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA
ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI
SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO,
DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARD DEFINITION« (STANDARDNA LOČLJIVOST). ČE
IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA
NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
Priloga
Zaščita pred kopiranjem
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike plošč
Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za predvajanje,
analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi,
da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+
dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/
ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na
službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe
nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih
posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in
predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na
http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim
patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je
blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2015 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
60
Slovenščina
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol,
the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc.
All Rights Reserved.
• DivX
-- Ta naprava DivX Certified® je prestala zahtevne preizkuse, da lahko predvaja video
DivX®.
-- Za predvajanje kupljenih filmov DivX najprej prijavite svojo napravo na vod.divx.com.
Prijavno kodo najdete v odseku DivX VOD nastavitvenega menija vaše naprave.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
-- DivX®, DivX Certified® in njuna logotipa so blagovne znamke družbe DivX, LLC, in so uporabljeni na
podlagi licence.
-- Naprava je zaščitena vsaj z enim od naslednjih ameriških patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
-- Ta naprava podpira funkcijo DivX Plus Streaming®, s katero boste lahko uživali v filmih in TV-oddajah
visoke ločljivosti. Polega tega bodo vaši napravi na voljo napredne funkcije (večjezikovni podnapisi,
različni avdio posnetki, poglavja, gladko hitro pomikanje po posnetku naprej oz. nazaj itd.).
61
Slovenščina
Priloga
Licenca
07
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI S STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Priloga
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih družb.
Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov
• Licence odprtega vira
-- Če uporabljate odprto programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo licence odprtega vira.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke društva Blu-ray Disc Association.
• Družba Samsung Electronics izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.samsung.com. Pojdite v razdelek Podpora > Iskanje podpore za izdelek in
vnesite ime modela. To opremo je mogoče uporabljati v vseh državah EU.
Funkcijo WLAN (Wi-Fi ali SRD) s pasovno širino 5 GHz te opreme je dovoljeno uporabljati
samo v zaprtih prostorih.
62
Slovenščina
Tehnični podatki
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
Izhodna moč
brezžične naprave
Video
Zvok
7.1-kanalni zvok
Digitalni avdio izhod
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
Največja oddajna moč vmesnika Wi-Fi
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
• Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
• Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
• Vrednosti teže in mer so približne.
• V naslednjih primerih vam lahko zaračunamo administrativne stroške:
(a) če na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen (kar pomeni, da niste
prebrali tega uporabniškega priročnika);
(b) če napravo prinesete na servis in se izkaže, da ni pokvarjena (kar pomeni, da niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
• O znesku administrativnih stroškov vas bomo obvestili pred začetkom dela na izdelku oz. pred
obiskom na domu.
63
Slovenščina
Priloga
USB
1,7 kg
430 (Š) X 201 (G) X 46 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
Najv. 5 V, 500mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bitni tok
Sprednji levi/sprednji desni, srednji, nizkotonski, prostorski
levi/prostorski desni, prostorski zadnji levi/prostorski zadnji
desni zvočnik
Optični
Priključek 100BASE-TX
Vgrajen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
100 mW pri 2,4–2,4835 GHz,
5,15–5,35 GHz in 5,47–5,725 GHz
07
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Vrsta A
Izhod enosmernega toka
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Country
Contact Centre 
Web Site
U.K
IRELAND (EIRE)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 77
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
http://www.samsung.com/pl/support/
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/at/support
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
Country
Contact Centre 
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
800 - SAMSUNG (800-726786)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
045 620 202
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
Web Site
www.samsung.com/ch/support
(German)
www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/al/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Za informacije o okoljski zavezanosti podjetja Samsung in regulativnih obveznostih za ta izdelek, kot so uredba REACH, direktiva
WEEE ali predpisi o baterijah, obiščite:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Download PDF

advertising