Samsung | SP-L250 | Samsung L200 Užívateľská príručka

Aby ste predišli zraneniam alebo poškodeniu majetku, pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné
pokyny a primerane podľa nich používajte výrobok.
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť
osoby.
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže spôsobiť zranenie osoby alebo poškodenie
výrobku alebo majetku.
| Súvisiace s elektrickou energiou | Súvisiace s montážou | Súvisiace s čistením a používaním |
[Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).]
Pevne zapojte sieťový kábel, aby sa neuvoľnil.
z
Ak pripojenie nie je pevné, môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte uvoľnené sieťové zásuvky alebo poškodené sieťové
káble.
z
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Za žiadnych okolností sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokrými
rukami.
z
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nezapájajte viacero zariadení do jednej sieťovej zásuvky v stene.
z
Hrozí riziko požiaru.
Sieťový kábel nadmerne neohýnajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety.
z
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred premiestňovaním výrobku skontrolujte, či je vypnuté napájanie
a sieťový kábel odpojte zo sieťovej zásuvky v stene. Okrem toho sa
pred hýbaním so zariadeniami uistite, že všetky pripájacie káble sú
od nich odpojené.
z
Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili sieťový kábel, môže poškodiť
sieťový kábel a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Aby ste prístroj odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo
sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke
stály prístup.
z
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Keď odpájate zariadenie, držte ho vždy za sieťovú zástrčku.
Potiahnutie sieťového kábla môže poškodiť jeho vnútornú časť.
z
Hrozí riziko požiaru.
Pred čistením výrobku vytiahnite sieťovú zástrčku.
z
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
| Súvisiace s elektrickou energiou | Súvisiace s montážou | Súvisiace s čistením a používaním |
ABY STE ZABRÁNILI ROZŠIRENIU OHŇA, PO CELÝ ČAS
UCHOVÁVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA
Z DOSAHU TOHTO VÝROBKU.
z
Hrozí riziko požiaru.
Keď výrobok montujete do skrinky alebo na policu, uistite sa, že
predná strana základne nevyčnieva.
z
Výrobok sa môže pádom poškodiť alebo spôsobiť zranenie.
Sieťový kábel udržujte mimo tepelných zdrojov.
z
Povrchová vrstva sieťového kábla sa môže roztaviť a spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je vystavený palivu, dymu,
vlhkosti alebo vode (dažďovej vode), ani do auta.
z
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na
poličku s knihami, do skrine, atď.
z
Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.
Výrobok nemontujte na nestabilné miesto, ani na stojan, ktorý je
menší ako výrobok.
z
Ak výrobok spadne, mohol by poraniť deti. Výrobok namontujte na rovné a
stabilné miesto, pretože predná časť výrobku je ťažká.
V prípade búrky s hrmením/bleskami odpojte sieťový kábel zo
sieťovej zásuvky na stene.
z
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Uistite sa, že vetracie otvory výrobku nie sú zablokované obrusom
alebo záclonou.
z
Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.
Výrobok opatrne položte na povrch.
z
Ak by ste to neurobili, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
Počas prenášania nenechajte výrobok spadnúť.
z
Ak by ste to neurobili, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zraneniu.
Výrobok držte mimo dosahu detí.
z
Ak výrobok spadne, mohol by spôsobiť poranenie detí. Výrobok namontujte na
rovné a stabilné miesto, pretože predná časť výrobku je ťažká.
| Súvisiace s elektrickou energiou | Súvisiace s montážou | Súvisiace s čistením a používaním |
Do vetracích otvorov, portu PC/COMPOSITE, napájacieho portu, ani
do otvoru na batérie nevkladajte žiadne kovové predmety, ako sú
napríklad vidličky, paličky, drôty, vrtáky, ani horľavé predmety, ako
je napr. papier.
z
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak do výrobku vniknú cudzie látky, výrobok vypnite, odpojte sieťový kábel zo
sieťovej zásuvky na stene a obráťte sa na servisné stredisko.
Výrobok nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať alebo
upravovať.
z
Ak si výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte servisné stredisko.
Výrobok nepoužívajte, ani ho nedržte v blízkosti horľavých sprejov
alebo iných podobných látok.
z
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Na výrobok neklaďte nádoby s vodou, vázy, nápoje, chemické látky,
malé kovové predmety, ani ťažké predmety.
z
Ak sa do výrobku dostane voda, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar a keď spadne ťažký predmet, môže spôsobiť zranenie.
Nedovoľte deťom, aby na výrobok kládli predmety, ako sú napríklad
hračky alebo sladkosti.
z
Ak sa dieťa pokúsi dosiahnuť na ktorýkoľvek z týchto predmetov, výrobok môžu
spadnúť a ublížiť mu.
Nepozerajte sa priamo do svetla žiarovky, ani nepremietajte obraz do
očí osoby.
z
Je to nebezpečné hlavne pre deti.
Keď vyberiete batérie z diaľkového ovládania, dávajte pozor, aby ich
deti neprehltli. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
z
Ak ich dieťa prehltne ihneď vyhľadajte lekára.
Ak z výrobku vychádza dym, zvláštny hluk alebo ak je cítiť spálený
zápach, ihneď odpojte sieťový kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
z
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak sú kolíky alebo konektor sieťovej zástrčky vystavené prachu, vode
alebo cudzím látkam, dôkladne ich vyčistite.
z
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pri čistení výrobku odpojte sieťový kábel a výrobok jemne utrite
mäkkou, suchou tkaninou.
z
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako napr. vosk, benzén, alkohol, riedidlá,
insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá alebo čistiace prostriedky.
Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte sieťovú zástrčku.
z
V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nahromadených nečistôt
alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Výrobok neinštalujte na miesta so silným znečistením, chemickými
látkami, vysokými alebo nízkymi teplotami, vysokou vlhkosťou alebo
tam, kde bude nepretržite používaný po dlhý čas atď.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí skrinka, výrobok vypnite a
odpojte sieťový kábel.
z
Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Obráťte sa na
servisné stredisko.
Používajte len stanovené štandardné batérie. Nepoužívajte nové
batérie spolu s používanými.
z
Nesprávna polarita môže mať za následok poškodenie alebo vytečenie batérie a
môže to viesť k požiaru, zraneniu alebo kontaminácii (poškodenie).
Uistite sa, že ste diaľkové ovládanie položili na stôl alebo písací
stolík.
z
Ak stúpite na diaľkové ovládanie, môžete spadnúť a zraniť sa, prípadne sa môže
poškodiť výrobok.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad) - len v Európe
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku - len v Európe
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú
systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo
Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
| Funkcie výrobku | Zobrazenia výrobku | Diaľkové ovládanie | Technické údaje výrobku |
Optický zdroj, ktorý preberá novú technológiu LCD
- bol upravený panel s rozlíšením 1024 x 768.
- využíva panel 3P-LCD.
- SP-L250 : zabezpečuje žiarivú obrazovku s jasom 2500 lúmenov.
SP-L220 : zabezpečuje žiarivú obrazovku s jasom 2200 lúmenov.
SP-L200 : zabezpečuje žiarivú obrazovku s jasom 2000 lúmenov.
- kompaktné rozmery, nízka hmotnosť a dobrá prenosnosť
Minimimalizovaná hlučnosť ventilátora
- minimalizuje hluk vytváraný ventilátorom výrobku tak, že optimalizuje vnútorné prúdenie vzduchu a
štruktúru montáže ventilátora.
Rozličné vstupné konektory
- Zvyšuje schopnosť pripojenia periférnych zariadení pomocou rôznych konektorov, ako napr. konektor 2 DSub 15p (podporuje signál DTV), S-Video a Video.
Zvukový výstup
- má dva stereofónne reproduktory na pravej a ľavej strane a podporuje 5 - pásmový ekvalizér.
Používateľské nastavenia
- tento prístroj umožňuje nastavenie každého vstupného portu.
- prístroj má referenčnú vzorku, ktorá sa dá použiť na polohovanie a nastavovanie.
| Funkcie výrobku | Zobrazenia výrobku | Diaľkové ovládanie | Technické údaje výrobku |
Predná/horná strana
1. Indikátory
5. Tlačidlo POWER(
- STAND BY (modrá dióda LED)
)
Používa sa na zapnutie alebo vypnutie projektora.
- LAMP (modrá dióda LED)
6. Šošovky
- TEMP (červená dióda LED)
Pozrite si časť Indikácie diód LED.
7. Prijímač signálu z diaľkového ovládania
2. VOL - / + a tlačidlo výberu a pohybu
8. Zaostrovacie koliesko
Nastavuje hlasitosť.
Toto tlačidlo použite na presunutie sa na položku v
Používa sa na nastavenie zaostrenia.
ponuke alebo na výber položky v ponuke.
9. Približovací gombík
3. Tlačidlo MENU
Používa sa na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti
Toto tlačidlo použite na vstúpenie do ponuky alebo
obrazu.
na vystúpenie z ponuky alebo na pohybovanie sa v
ponuke.
10.Kryt šošoviek
4. Tlačidlo SOURCE
Používa sa na vyberanie vstupných signálov z
externých zdrojov.
Rozbalenie
Rýchla príručka inštaláciou / Bezpečnostná
Záručný list/registračná karta
príručka
(Nie sú dostupné na všetkých miestach)
Disk CD s používateľskou príručkou
Diaľkové ovládanie/1 batéria (CR2025)
Sieťový kábel
(Nie sú dostupné na všetkých miestach)
Čistiaca handrička
Kábel D-Sub
Indikácie diód LED
: Svieti
STAND
BY
: Bliká
LAMP
: Nesvieti
TEMP
Informácie
Ak stlačíte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládaní alebo na projektore, do 30 sekúnd sa
zobrazí obrazovka.
Projektor je v normálnom prevádzkovom stave.
Tento stav sa objaví vtedy, keď projektor pripravuje prevádzku potom, ako ste stlačili tlačidlo
POWER na projektore alebo na diaľkovom ovládaní.
Stlačili ste tlačidlo POWER, aby sa projektor vypol a je v prevádzke chladiaci systém, ktorý
chladí vnútro projektora. (Pracuje asi 30 sekúnd.)
Ak chladiaci ventilátor vnútri projektora nie je v normálnom prevádzkovom stave, pozrite si
Činnosť 1 uvedenú nižšie.
Ak kryt žiarovky chrániaci svetelnú jednotku nie je správne zatvorený, pozrite si Činnosť 2
uvedenú nižšie.
Toto označuje, že sa kryt šošoviek úplne neotvoril. Pozrite si Činnosť 3 uvedenú nižšie.
Toto označuje, že sa zmenil na Režim chladenia, pretože vnútorná teplota projektora sa
zvýšila nad zachovávaný limit.
Pozrite si Činnosť 4 uvedenú nižšie.
Toto označuje, že napájanie sa automaticky vyplo, pretože vnútorná teplota projektora sa
zvýšila nad zachovávaný limit. Pozrite si Činnosť 5 uvedenú nižšie.
Vyskytol sa problém s činnosťou žiarovky. Pozrite si Činnosť 6.
Odstraňovanie problémov s indikátorom
Klasifikácia
Stav
Keď systém chladiaceho
Činnosť 1
ventilátora nie je v
normálnom prevádzkovom
stave.
Opatrenie
Ak symptóm pretrváva dokonca aj po odpojení a následnom opakovanom
pripojení sieťového kábla a opakovanom zapnutí projektora, obráťte sa na
dodávateľa výrobku alebo na naše servisné stredisko.
Keď kryt žiarovky, ktorý
chráni jednotku osvetlenia
Činnosť 2
nie je riadne zatvorený
alebo keď snímací systém
nie je v normálnom
Skontrolujte, či sú skrutky na bočnej strane projektora správne zaistené a
ak sú zaistené správne, obráťte sa na dodávateľa výrobku alebo na naše
servisné stredisko.
prevádzkovom stave.
Úplne otvorte kryt šošoviek.
Činnosť 3
Stav, keď sa kryt šošoviek
úplne neotvoril.
Ak počas prevádzky projektora nie je kryt šošoviek úplne otvorený, obraz
aj zvuk sa automaticky vypnú.
Ak tento stav pretrváva po dobu 10 minút, projektor sa automaticky
vypne.
Ak sa vnútorná teplota projektora zvýšila nad zachovávaný limit,
automaticky sa zmení na Režim chladenia skôr, ako sa vypne.
* Režim chladenia: Stav, kedy sa zvýšila rýchlosť ventilátora a žiarovka
Toto označuje, že sa zmenil na
Činnosť 4
Režim chladenia, pretože vnútorná
teplota projektora sa zvýšila nad
zachovávaný limit.
projektora bola nútene prepnutá na režim ECO.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný vetrací otvor projektora.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný vzduchový filter. Ak je zablokovaný,
vyčistite ho.
Skontrolujte, či teplota okolitého prostredia projektora nie je vyššia, ako
štandardný teplotný rozsah projektora.
Projektor nechajte dostatočne vychladnúť a potom ho skúste použiť
znovu.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný vetrací otvor projektora.
Skontrolujte, či nie je zablokovaný vzduchový filter. Ak je zablokovaný,
vyčistite ho.
Činnosť 5
Ak sa vnútorná teplota projektora
Skontrolujte, či teplota okolitého prostredia projektora nie je vyššia, ako
zvýši viac, ako je limit, projektor
štandardný teplotný rozsah projektora.
sa automaticky vypne.
Projektor nechajte dostatočne vychladnúť a potom ho skúste použiť
znovu.
Ak sa rovnaký problém vyskytuje sústavne, obráťte sa na distribútora
výrobku alebo na servisné stredisko.
Poruchy žiarovky
Činnosť 6
po abnormálnom vypnutí
Vypnite napájanie, počkajte dostatočne dlho, aby sa projektor ochladil a
napájania alebo po
potom zapnite napájanie, aby ste mohli s projektorom pracovať. Ak sa
zapnutí, ktoré nasledovalo
rovnaký problém vyskytuje sústavne, obráťte sa na distribútora výrobku
hneď po
alebo na servisné stredisko.
vypnutí projektora.
Tento projektor používa na ochranu pred prehriatím systém chladiaceho ventilátora. Činnosť
chladiaceho ventilátora môže spôsobovať hluk, ktorý nemá vplyv na výkon výrobku a je súčasťou
bežnej prevádzky.
Zadná strana
1. Port PC OUT
6. Vstupný port [AV IN] S-VIDEO
2. Port AUDIO OUT
7. Vstupný port PC IN 1,2
3.
Port RS-232C (pre servisné vstupné
konektory)
8. Vstupný port [PC IN2] AUDIO
9. Prijímač signálu z diaľkového ovládania
4. Vstupný port [AV IN] R-AUDIO-L
10.Vstupný port POWER
5. Vstupný port [AV IN] VIDEO
| Funkcie výrobku | Zobrazenia výrobku | Diaľkové ovládanie | Technické údaje výrobku |
1.
Tlačidlo POWER (
2.
Tlačidlo AUTO
3.
Tlačidlo MENU (
4.
Tlačidlo pohybu (
5.
Tlačidlo V.KEYSTONE(+/-)
)
)
)/(
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
Tlačidlo INSTALL
7.
Tlačidlo BLANK
8.
Tlačidlo P.SIZE
9.
Tlačidlo QUICK
10. Tlačidlo MUTE (
)
11. Tlačidlo RETURN (
12. Tlačidlo EXIT (
13. Tlačidlo VOL
14. Tlačidlo INFO
15. Tlačidlo SOURCE
16. Tlačidlo P.MODE
17. Tlačidlo STILL
1. Tlačidlo POWER ( )
Používa sa na zapnutie projektora.
2. AUTO
Automaticky nastavuje obraz. (K dispozícii iba v režime PC)
3. MENU (
)
Používa sa na zobrazenie obrazovky ponuky.
4. Pohybové tlačidlo (
)/ ( )
Používa sa na presun alebo na výber položky v každej ponuke.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Používa sa vtedy, keď sú video scény skreslené alebo naklonené.
6. INSTALL
Používa sa na prevrátenie alebo vrátenie premietaného obrazu.
)
)
)
7. BLANK
Toto sa používa na dočasné vypnutie obrazu a zvuku.
Odblokuje sa po stlačení akéhokoľvek tlačidla, okrem tlačidla POWER.
8. P.SIZE
Používa sa na nastavenie rozmeru obrazovky s obrazom.
9. QUICK
Toto sa používa pri rýchlom výbere naposledy použitej ponuky.
10. MUTE (
)
Toto sa používa na dočasné stíšenie zvuku.
Aby ste zvuk počuli znovu, stlačte znovu tlačidlo MUTE alebo stlačte tlačidlo - VOL +.
11. RETURN (
)
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
12. EXIT (
)
Používa sa na opustenie obrazovky ponuky.
13. VOL
Nastavuje hlasitosť.
14. INFO
Používa sa na kontrolu signálov zdroja, nastavenia obrazu, nastavenia obrazovky počítača a životnosti žiarovky.
15. SOURCE
Toto sa používa na prepínanie medzi TV a externým vstupom.
16. P.MODE
Používa sa na výber režimu obrazu.
17. STILL
Používa sa na zobrazenie statických obrazov.
| Funkcie výrobku | Zobrazenia výrobku | Diaľkové ovládanie | Technické údaje výrobku |
Dizajn a technické údaje výrobku môžu byť kvôli lepšiemu výkonu upravené bez predchádzajúceho
upozornenia.
Technické údaje
Model
SP-L250, SP-L220, SP-L200
Panel
0,63 palcový panel 3P LCD
Rozlíšenie
XGA (1024 x 768)
Pomer strán
4:3
Max. 2 500 ANSI lúmenov (L250)
Jas
Max. 2 200 ANSI lúmenov (L220)
Max. 2 000 ANSI lúmenov (L200)
Kontrast
Max. 500:1
Diagonálna veľkosť obrazovky
40 ~ 300"
Projekčný rozsah
1 m ~ 10 m
Nastavenie priblíženia
Manuálne
Nastavenie zaostrenia
Manuálne
Šošovky
F = 1,65 ~ 1,93, f = 18,5 mm ~ 22,5 mm
Hodnota priblíženia
1:1.2
Korekcia lichobežníkového obrazu
Vertikálne (±20°)
Spotreba energie 203W ( Eco : 172W )
Žiarovka
Životnosť
2 500 hodín (režim Eco: 3 000 hodín)
D-Sub 15p x 2
analógový RGB, analógový YPbPr
Vstupný konektor Mini DIN x 1
RCA x 1
Reproduktor
Napájanie
S-Video
Kompozitné video
3 W x 2 (stereo)
Spotreba energie Max. 280 W
Napätie
100 ~ 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
Hlučnosť
Eco: 30 dB Bright : 32 dB
Rozmery
291(Š) x 289(H) x 127(V)
Hmotnosť
3,9 Kg/8,6 libry
Používateľské
prostredie
Prevádzková
Skladovacia
teplota: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F ),
vlhkosť: 20 % ~ 80 % (bez kondenzácie)
teplota: -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F)
vlhkosť: 10 % ~ 90 % (bez kondenzácie)
Toto zariadenie triedy B je určené na použitie v domácnosti a v kancelárii. Zariadenie bolo
zaregistrované podľa normy EMI na používanie v domácnostiach. Môže sa používať vo všetkých
oblastiach. Trieda A je určená na kancelárske použitie. Trieda A je určená na obchodné účely, zatiaľ
čo trieda B emituje menej elektromagnetických vĺn ako trieda A.
Panel LCD, ktorý sa používa v projektoroch LCD sa skladá zo stoviek tisíc jemných pixelov.
Rovnako, ako ostatné zobrazovacie zariadenia, aj panel LCD môže obsahovať niekoľko chybných
pixelov, ktoré nefungujú. Podmienky na identifikáciu chybných pixelov a množstvo chybných pixelov,
ktoré panel LCD môže obsahovať, sú pri dodaní výrobku prísne riadené, v súlade s príslušnými
špecifickými normami výrobcu panela LCD a našej spoločnosti. Hoci obrazovka môže obsahovať
niekoľko nefunkčných pixelov, nemá to vplyv na celkovú kvalitu obrazu a na životnosť výrobku.
Podporované režimy zobrazenia
Časovanie počítača
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
pixelov
(MHz)
70Hz
31,469
70,086
25,175
60Hz
31,469
59,940
25,175
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
Formát
Rozlíšenie
IBM
640 x 350
IBM
640 x 480
IBM
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Ak je pri vyššie uvedených rozlíšeniach vstupným signálom signál, ktorého rozlíšenie je nižšie alebo
vyššie ako 1024 x 768, zmení sa pomocou čipu reduktora vnútri projektora na rozlíšenie 1024x768.
Ak je skutočné rozlíšenie projektora (1024 x 768) a výstupné rozlíšenie počítača rovnaké, kvalita
obrazovky je optimálna.
Časovanie AV (D-Sub)
Formát
Rozlíšenie
Snímanie
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94 Hz
Prekladané
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94 Hz
Progresívne
BT.601
576i
50 Hz
Prekladané
BT.1358
576p
50 Hz
Progresívne
720p
59,94 Hz/60 Hz
Progresívne
720p
50 Hz
Progresívne
1080i
59,94 Hz/60 Hz
Prekladané
1080i
50 Hz
Prekladané
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
Časovanie AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
| Základné nastavenia | Pripojenie napájania | Pripojenie externého zariadenia |
Montáž projektora
Projektor namontujte tak, aby lúč z projektora smeroval kolmo na obrazovku.
Projektor umiestnite tak, aby boli šošovky v strede obrazovky.
Ak obrazovka nie je namontovaná vertikálne, obraz na obrazovke nemusí byť v tvare obdĺžnika.
Obrazovku nemontujte do jasných prostredí. Ak je obrazovka príliš jasná, obraz sa na obrazovke nemusí jasne zobrazovať.
Keď montujete obrazovku v jasných prostrediach, používajte závesy.
Projektor môžete namontovať do nasledujúcich miest: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Zobrazenie nastavení montážnej polohy)
Zobrazenie obrazu pri montáži projektora za obrazovkou,
Namontujte polo - priehľadnú obrazovku.
Vyberte položku Menu > Setup > Install > RearFloor
Zobrazenie obrazu pri montáži projektora pred obrazovkou,
Projektor namontujte na tú stranu, na ktorej budete
sledovať obrazovku.
Vyberte položku Menu > Setup > Install > FrontFloor
Nastavenie priblíženia a zaostrenia
Približovací gombík
Zaostrovacie koliesko
Veľkosť obrazu môžete nastaviť v približovacom rozsahu pomocou manipulácie
približovacím gombíkom.
Obraz na obrazovke zaostríte pomocou zaostrovacieho kolieska.
Ak je výrobok namontovaný na mieste mimo špecifickej projekčnej
vzdialenosti (pozrite si časť Veľkosť obrazovky a projekčná
vzdialenosť), zaostrenie sa nedá správne nastaviť.
Regulácia výšky pomocou nastaviteľnej nožičky
Na rovné umiestnenie projektora nastavte nastaviteľnú nožičku projektora.
Projektor sa dá nastaviť až do výšky 30 mm (asi 12°) od referenčného bodu.
V závislosti od polohy projektora sa môže objaviť lichobežníkové skreslenie obrazu.
Ak sa vyskytne lichobežníkové skreslenie obrazu, upravíte ho pomocou funkcie V-Keystone.
Veľkosť obrazovky a projekčná vzdialenosť
Projektor namontujte na plochý, rovný povrch a vyrovnajte ho pomocou nastaviteľnej nožičky, aby ste dosiahli optimálnu kvalitu obrazu.
Ak obrázky nie sú jasné nastavte ich pomocou približovacieho gombíka alebo zaostrovacieho kolieska alebo presuňte projektor dopredu a
dozadu.
Veľkosť
Horizontálne
Vertikálne
Max.
Min.
Odchýlka
(X: mm)
(Y: mm)
(Z: mm)
(Z: mm)
(Y': mm)
40
812,8
609,6
1376
1140
102
50
1016,0
762,0
1727
1433
127
60
1219,2
914,4
2078
1726
152
70
1422,4
1066,8
2430
2020
178
80
1625,6
1219,2
2781
2313
203
obrazovky
(M: palce)
90
1828,8
1371,6
3133
2606
229
100
2032,0
1524,0
3484
2899
254
110
2235,2
1676,4
3835
3192
279
120
2438,4
1828,8
4187
3485
305
130
2641,6
1981,2
4538
3778
330
140
2844,8
2133,6
4889
4071
356
150
3048,0
2286,0
5241
4364
381
160
3251,2
2438,4
5592
4657
406
170
3454,4
2590,8
5944
4950
432
180
3657,6
2743,2
6295
5243
457
190
3860,8
2895,6
6646
5536
483
200
4064,0
3048,0
6998
5829
508
210
4267,2
3200,4
7349
6122
533
220
4470,4
3352,8
7701
6415
559
230
4673,6
3505,2
8052
6708
584
240
4876,8
3657,6
8403
7001
610
250
5080,0
3810,0
8755
7294
635
260
5283,2
3962,4
9106
7587
660
270
5486,4
4114,8
9457
7880
686
280
5689,6
4267,2
9809
8173
711
290
5892,8
4419,6
10160
8466
737
300
6096,0
4572,0
10512
8759
762
Tento projektor je navrhnutý tak, aby optimálne zobrazoval obraz na 80 až 120 palcovej obrazovke.
A. Obrazovka
Z: Vzdialenosť posunutia
Y': Vzdialenosť od stredu šošoviek do spodnej časti obrazu
Nastavenie počítačového prostredia - Pred pripojením počítača k projektoru skontrolujte nasledujúce položky.
1.
Pravým tlačidlom na myši kliknite na pracovnú plochu operačného
systému Windows
a kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Objaví sa karta <Display Properties> (Zobraziť vlastnosti).
2.
Kliknite na kartu [Settings] (Nastavenia) a nastavte položku <Screen
resolution> (Rozlíšenie obrazovky) pomocou
odkazu na položku <Resolution> (Rozlíšenie), ktorá je popísaná v
tabuľke podporovaných režimov zobrazenia týmto
projektorom.
Nemusíte meniť nastavenie položky <Color quality> (Kvalita farieb).
3.
Stlačte tlačidlo [Advanced] (Rozšírené).
Objaví sa iné okno vlastností.
4.
Kliknite na kartu [Monitor] a nastavte položku <Screen refresh rate>
(Obnovovacia frekvencia obrazovky) odkazom na položku <Vertical
Frequency> (Vertikálna frekvencia), ktorá je popísaná v tabuľke
podporovaného rozlíšenia/režimov veľkosti.
Namiesto položky <Screen refresh rate> (Obnovovacia frekvencia
obrazovky) nastavte tak vertikálnu, ako aj horizontálnu frekvenciu.
5.
Kliknutím na tlačidlo [OK] zatvoríte okno a kliknutím na tlačidlo
[OK] v okne <Display Properties> (Zobraziť vlastnosti) zatvoríte
okno.
Počítač sa môže automaticky reštartovať.
6.
Vypnite počítač a pripojte ho k projektoru.
Proces sa môže líšiť v závislosti od typu počítača alebo od verzie operačného systému Windows.
(Zobrazí sa napríklad položka [Properties] (Vlastnosti), namiesto [Properties (R)] (Vlastnosti (R)) tak, ako je to znázornené
v bode 1.)
Tento spotrebič podporuje v položke Kvalita farieb až 24 bitov na pixel, keď sa používa ako monitor počítača.
Premietané obrazy sa môžu odlišovať od tých, ktoré sú na monitore, v závislosti od výrobcu monitora alebo od verzie
operačného systému Windows.
Keď pripájate projektor k počítaču, skontrolujte, či je nastavenie počítača v súlade s nastaveniami zobrazenia, ktoré tento
projektor podporuje. Ak nie, môžu nastať problémy so signálom.
| Základné nastavenia | Pripojenie napájania | Pripojenie externého zariadenia |
1. Zadná strana projektora
Pripojte sieťový kábel do sieťového konektora na zadnej strane projektora.
| Základné nastavenia | Pripojenie napájania | Pripojenie externého zariadenia |
Pripojenie počítača pomocou kábla D-Sub
Skontrolujte, či je počítač a projektor vypnutý.
Pripojte konektor [PC IN (1 alebo 2) PC] na zadnej strane projektora ku konektoru D-Sub na počítači pomocou kábla D-Sub.
- Podporované vstupné signály si pozrite v časti „Časovanie počítača (D-Sub/HDMI)“.
Pripojte konektor [PC IN (1 aleboi 2) AUDIO] na zadnej strane projektora ku konektoru výstupu audia na počítači pomocou
audiokábla (nedodáva sa).
Pripojenie externého monitora
Obraz môžete sledovať na projektor a súčasne aj na samostatnom monitore.
Skontrolujte, či je počítač a projektor vypnutý.
Pripojte konektor [PC IN (1) PC] na zadnej strane projektora ku konektoru D-Sub na počítači pomocou kábla D-Sub.
Pripojte konektor [PC OUT] projektora ku konektoru D-Sub na monitore pomocou kábla D-Sub.
- Keď pripájate monitor pomocou funkcie [PC OUT], uistite sa, že ste počítač pripojili ku konektoru [PC IN (1) PC].
- Výstup monitora, ktorý je pripojený ku konektoru [PC OUT] bude normálny, dokonca aj vtedy, ak na
projektore uvidíte prázdnu obrazovku.
- Funkcia [PC OUT] funguje tiež v pohotovostnom režime.
Pripojenie AV zariadenia pomocou kábla D-Sub
Najskôr skontrolujte, či je AV zariadenie a projektor vypnutý.
Pripojte konektor [PC IN (1 alebo 2) PC] na zadnej strane projektora ku konektoru D-Sub na AV zariadení pomocou kábla D-Sub.
- Podporované vstupné signály si pozrite v časti „Časovanie AV (D-Sub)“.
Pripojte konektor [PC IN (1 alebo 2) AUDIO] na zadnej strane projektora ku konektoru výstupu audia na AV zariadení pomocou
audiokábla (nedodáva sa).
Pripojenie komponentného výstupného AV zariadenia
Najskôr skontrolujte, či je AV zariadenie a projektor vypnutý.
Pripojte konektor [PC IN (1 alebo 2) PC] na zadnej strane projektora ku komponentnému konektoru na AV zariadení pomocou kábla
D-Sub/komponentného kábla (nedodáva sa).
- Podporované vstupné signály si pozrite v časti „Časovanie AV (D-Sub)“.
Pripojte konektor [PC IN (1 alebo 2) AUDIO] na zadnej strane projektora ku konektoru výstupu audia na AV zariadení pomocou
audiokábla (nedodáva sa).
Pripojenie pomocou kábla Video/S-Video
Najskôr skontrolujte, či je AV zariadenie a projektor vypnutý.
Pripojte konektor [VIDEO] alebo [S-VIDEO] a AV zariadenie pomocou kábla Video (nedodáva sa) alebo kábla S-Video (nedodáva
sa).
- Podporované vstupné signály si pozrite v časti „Časovanie AV (VIDEO/S-VIDEO)“.
Pripojte konektor [AV IN R-AUDIO-L] na zadnej strane projektora ku konektoru výstupu audia na AV zariadení pomocou audiokábla
(nedodáva sa).
Pripojenie externého reproduktora
Namiesto interného reproduktora zabudovaného v projektore môžete počúvať zvuk cez externý reproduktor.
Pripravte si audiokábel (nedodáva sa), ktorý je vhodný pre externý reproduktor.
Pripojte konektor [AUDIO OUT] projektora k externému reproduktoru pomocou audiokábla.
- Keď používate externý reproduktor, interný reproduktor nebude fungovať, ale pomocou tlačidla Volume na projektore (alebo na
diaľkovom ovládaní) môžete nastavovať hlasitosť externého reproduktora.
- Konektor [AUDIO OUT] dokáže vysielať všetky zvukové signály.
| Základné funkcie | Input | Picture | Setup | Option |
Zapnutie projektora
Skontrolujte, či je kryt šošoviek úplne otvorený.
Zapnite napájanie.
Skontrolujte, či svieti indikátor LED STAND BY.
Stlačte tlačidlo Power. Kým sa projektor zapína (pomocou tlačidla Power na diaľkovom ovládaní alebo na
hornej strane projektora), bliká modrý indikátor LED LAMP.
Keď sa projektor úplne zapne, indikátor LED LAMP zostane svietiť na modro.
Ak zapnete projektor, keď žiarovka nie je dostatočne chladná, môžete dočasne počuť hlasný hluk,
pretože sa zvýši rýchlosť ventilátora, aby sa žiarovka ochladila.
Vypnutie projektora
Stlačte tlačidlo Power. (Diaľkové ovládanie alebo horná strana projektora). Zobrazí sa položka OK alebo Cancel.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť OK (diaľkové ovládanie alebo horná strana projektora).
Stlačte tlačidlo Enter alebo opätovne stlačte tlačidlo Power.
Indikátor LED STAND BY zhasne a indikátor LED LAMP bude blikať.
Rýchlosť ventilátora sa zvýši, aby sa žiarovka rýchlo ochladila. Keď je činnosť ukončená,
indikátor LED LAMP zhasne a indikátor LED STAND BY sa rozsvieti a zostane svietiť na modro.
Odpojte sieťový kábel.
Zatvorte kryt šošoviek.
Výber vstupného zdroja
Stlačte tlačidlo SOURCE (na diaľkovom ovládaní alebo na hornej strane projektora).
Režimy AV a S-Video sa dajú vybrať iba vtedy, keď je pripojené externé zariadenie. Režimy PC1 a PC2 sa dajú vybrať
bez ohľadu na to, či je pripojené externé zariadenie.
| Základné funkcie | Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknutím na tlačidlo prehrávania(
Nastavenie
)/zastavenia(
) v nižšie uvedenej tabuľke zobrazíte súbor videa.
obrazovky
Source List
Edit Name
Opis
Prehrávať/Zastaviť
Na zobrazovanie môžete vybrať zariadenie pripojené k projektoru.
1) PC 1
3) AV
2) PC 2
4) S-Video
Môžete upravovať názvy zariadení pripojených k projektoru.
1) VCR
7) DVD Receiver
2) DVD
8) Game
3) Cable STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD Combo
5) Satellite STB
11) PC
6) AV Receiver
| Základné funkcie | Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknutím na tlačidlo prehrávania(
)/zastavenia(
Nastavenie
Opis
obrazovky
Mode
) v nižšie uvedenej tabuľke zobrazíte súbor videa.
Prehrávať/Zastaviť
Vyberte si stav obrazovky, ktorý je prispôsobený projektoru alebo podľa potreby zmeňte
režim obrazovky.
1) Mode
- Standard
Tento režim obrazu je najvšeobecnejší režim pre rozličné prípady.
- Presentation
Tento režim je vhodný na prezentácie.
- Text
Tento režim je vhodný na práce s textom.
- Movie
Tento režim je vhodný na sledovanie filmu.
- Game
Tento režim obrazu je optimalizovaný na hranie hier.
Text v statickom obraze sa môže zobrazovať neprirodzene.
- User
Tento režim je vlastný režim vytvorený pomocou funkcie Mode > Save .
Režimy Presentation a Text sú zapnuté iba vtedy, keď je vstupný signál
signálom Časovania počítača
Mode
2) Contrast : Používa sa na nastavenie kontrastu medzi predmetom a pozadím.
3) Brightness : Používa sa na nastavenie jasu celého obrazu.
4) Sharpness : Používa sa na nastavenie ostrosti obrazu.
Keď je vstupný signál signálom Časovania počítača , položka
Sharpness sa nedá nastaviť.
5) Color : Používa sa na nastavenie svetlejších alebo tmavších farieb.
Contrast
Brightness
Keď je vstupný signál signálom Časovania počítača , položka Color
sa nedá nastaviť.
Sharpness
6) Tint : Používa sa na získanie prirodzenejších farieb predmetov s pomocou vylepšenia
Tint
Color
zelenej alebo červenej farby.
Keď je vstupný signál signálom Časovania počítača a normy PAL a
SECAM režimov [S-Video] a [AV], farba sa nedá nastaviť.
7) Color Temperature : Teplotu farieb môžete vybrať podľa svojich preferencií.
-
Štandardné továrenské nastavenia: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K
-
Teplotu farieb pre nižšie uvedené položky môžete vybrať podľa svojich preferencií.
Color
Temperature
R-Gain, G-Gain, B-Gain: Nastavuje teplotu farby úrovne bielej farby.
R-Offset, G-Offset, B-Offset: Nastavuje teplotu farby úrovne čiernej farby.
R-Gain
G-Gain
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
R-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
G-Offset
4) B-Gain
B-Gain
B-Offset
8) Gamma : Mení charakteristiku jasu každého farebného odtieňa obrázku.
-
Čím je hodnota vyššia (+), tým je vyšší kontrast jasných a tmavých častí. Čím je
hodnota nižšia (-), tým sú tmavé časti tmavšie.
-
Nastaviteľný rozsah: -3 až +3
Gamma
9) Save : Pomocou OSD Mode > User môžete uložiť stav obrazovky, ktorý ste nastavili
podľa svojich preferencií.
Save
10) Reset : Obnoví nastavenia režimu na štandardné výrobné nastavenia.
Reset
Size
V závislosti od typu scény si môžete vybrať veľkosť obrazovky.
Keď je vstupný signál signálom Časovania počítača , položky Zoom1/Zoom2
nie sú podporované.
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16:9
Position
Digital NR
Ak poloha obrazovky nie je zarovnaná, nastavte ju.
Keď sa zobrazuje bodkovaná čiara alebo keď sa obrazovka trasie, môžete sledovať obraz s
lepšou vizuálnou kvalitou, ak zapnete Redukciu šumu.
Keď je vstupný signál signálom Časovania počítača , položka Digital NR
nefunguje.
Black
Level
Môžete si vybrať úroveň čiernej farby signálu podľa vstupného signálu. Ak je pre vstupný
signál nevhodná, tmavé časti sa nemusia zobrazovať zreteľne alebo môžu byť zobrazené
matne.
Položka Black level sa dá nastaviť iba pre signály 480i a 576i RGB režimov
[AV], [S-Video] a AV Timing(D-Sub) (Časovanie AV (D-Sub)).
- Pre signály [AV], [S-Video] a 480i a 576i Časovania AV (D-Sub).
1) 0 IRE : Nastaví úroveň čiernej farby na 0 IRE
2) 7.5 IRE : Nastaví úroveň čiernej farby na 7,5 IRE
Overscan
Pomocou tejto funkcie môžete orezať okraj obrazu, keď sa na okraji obrazu zobrazujú
nepotrebné informácie a obrázky.
Toto nie je podporované v režimoch [AV] a [S-Video].
Toto je podporované len vtedy, keď je vstupný signál Časovanie AV (D-Sub)
Ak je funkcia Overscan vypnutá, nepotrebné časti navyše nachádzajúce sa na
okrajoch obrazu môžu byť tiež zobrazené, hoci môžete sledovať väčšinu oblasti.
V takomto prípade funkciu Overscan zapnite.
Film Mode
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť režim zobrazenia, ktorý je optimalizovaný na
prehrávanie filmov.
1) Off
2) On
Funkcia Film Mode môže byť podporovaná iba pre signály [AV], [S-Video], 480i
a 576i.
PC
Eliminuje alebo redukuje šum, ktorý spôsobuje nestabilnú kvalitu obrazovky, ako je napríklad
trasenie obrazovky. Ak sa šum neodstráni pomocou Jemného doladenia, nastavte frekvenciu
na maximálnu hodnotu a potom znovu vykonajte Jemné doladenie.
Je zapnuté len pre Vstup časovania počítača konektora D-Sub.
Pozrite si časť „Časovanie počítača “.
Auto
Adjustment
1) Auto Adjustment: Používa sa na automatické nastavenie frekvencie a fázy obrazovky
Coarse
počítača.
2) Coarse: Používa sa na nastavenie frekvencie, keď sa na obrazovke počítača zobrazujú
Fine
vertikálne čiary.
3) Fine: Používa sa na jemné doladenie obrazovky počítača.
4) Reset: Pomocou tejto funkcie môžete vynulovať nastavenia ponuky počítača na
Reset
štandardné továrenské nastavenia.
Zoom
Zväčší obrazovku počítača na 2X, 4X alebo 8X veľkosť.
Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je vstupný signál signálom Časovania
počítača .
| Základné funkcie | Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknutím na tlačidlo prehrávania(
Nastavenie
) v nižšie uvedenej tabuľke zobrazíte súbor videa.
Opis
obrazovky
Install
)/zastavenia(
Na prispôsobenie obrazu miestu montáže môžete premietané obrazy vertikálne/horizontálne
prevrátiť.
1) Front-Floor : Normálny obraz
2) Front-Ceiling : Horizontálne/vertikálne obrátený obraz
3) Rear-Floor : Horizontálne obrátený obraz
Prehrávať/Zastaviť
4) Rear-Ceiling : Vertikálne obrátený obraz
Lamp Mode
Používa sa na nastavenie jasu obrazu pomocou nastavenia množstva svetla, ktoré žiarovka
produkuje.
1) Eco : Tento režim je optimalizovaný na malé obrazovky, ktoré sú menšie ako 100
palcov.
Eco
Tento režim znižuje jas žiarovky a spotrebu energie, za účelom predĺženia životnosti
žiarovky a zníženia hluku a spotreby energie.
2) Bright: Tento režim maximalizuje jas žiarovky, keď je okolité osvetlenie jasné. Ako sa
Bright
jas žiarovky zvyšuje, môže sa skrátiť životnosť žiarovky a zvýšiť hlučnosť a spotreba
energie.
V-Keystone
Ak sú scény videa skreslené alebo naklonené, môžete tento jav kompenzovať pomocou
funkcie Korekcie lichobežníkového obrazu.
Zvukový výstup projektora je dočasne pozastavený, kým sa mení korekcia
lichobežníkového obrazu.
Lichobežníkový obraz sa nekompenzuje pri displeji na obrazovke (OSD).
Background Môžete nastaviť položku Background, ktorá sa zobrazuje vtedy, keď z externého zariadenia
pripojeného k projektoru nie je žiadny signál. Ak sa prijíma signál, nastavená položka
Background zmizne a zobrazí sa normálna obrazovka.
1) Logo
2) Blue
3) Black
Test
Vytváraný samotným projektorom. Štandardne sa využíva na optimalizáciu montáže
Pattern
projektora.
Crosshatch
1) Crosshatch : Môžete skontrolovať, či je obraz skreslený alebo nie.
2) Screen Size : Môžete odkázať na veľkosti formátov obrazu, ako napr. 1.33:1 alebo
1.78:1.
Video Type
Screen
Size
Umožňuje vám nastaviť typ vstupného signálu, keď sa projektoru nepodarí určiť tento signál
automaticky v režime počítača.
V režime [PC] je toto zapnuté iba vtedy, keď je vstupným signálom signál
Časovanie AV (D-Sub). Avšak pri samostatnej synchronizácii H/V je toto
zapnuté iba pre signály 1280 x 720p 59,94 Hz/60 Hz.
1) Auto
2) RGB(PC)
3) RGB(AV)
4) YPbPr(AV)
Využitie
RGB(PC)
RGB(AV)
Keď pripájate výstup RGB počítača ku
konektoru D-Sub
Keď pripájate výstup RGB AV zariadenia
(STB, DVD atď.) ku konektoru D-Sub
Farba,
Ponuka počítača
Ostrosť, Odtieň
a priblíženie
Vypnuté
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté
Zapnuté
Vypnuté
-
-
Keď pripájate výstup YPbPr AV
YPbPr(AV) zariadenia (STB, DVD atď.) ku konektoru
D-Sub
Auto
Reset
Automatické nastavenia
Pomocou tejto funkcie môžete vynulovať rôzne nastavenia na štandardné továrenské
nastavenia.
1) Factory Default : Zmení nastavenia na štandardné výrobné nastavenia.
2) Reset Filter Time : Vynuluje čas filtra.
Factory
Default
Reset Filter
Time
| Základné funkcie | Input | Picture | Setup | Option |
* Kliknutím na tlačidlo prehrávania(
)/zastavenia(
Nastavenie
Opis
obrazovky
Language
Menu
Option
) v nižšie uvedenej tabuľke zobrazíte súbor videa.
Prehrávať/Zastaviť
Môžete zvoliť Jazyk používaný na obrazovkách ponúk.
1) Position
Polohu ponuky môžete presúvať nahor/nadol/doľava/doprava.
Position
2) Transparency
Ponuku môžete nastaviť ako priehľadnú.
- Low
- Medium
Transparency
- High
- Opaque
Display
3) Display Time
Môžete nastaviť čas zobrazenia ponuky.
- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On
Sound
Nastavuje pravé a ľavé vyváženie zvuku a ekvalizér 3 W stereofónneho reproduktora, ktorý je
zabudovaný v projektore.
1) Balance
4) 1kHz
2) 100Hz
5) 3kHz
3) 300Hz
6) 10kHz
Filter Check Nastavuje obdobie kontroly filtra. (Jednotky: hodina)
Time
1) Off
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800
Ak je doba používania filtra dlhšia ako kontrolné obdobie filtra, pri každom
zapnutí projektora sa na jednu minútu zobrazí kontrolná správa filtra.
Kontrolná správa filtra: „Check the filter, and if necessary, clean or replace
it.“.
Time
Auto Power
Ak je projektor pod prúdom, automaticky sa zapne bez toho, aby ste stlačili tlačidlo Power.
On
1) Off
2) On
Sleep Timer Ak po určený čas nie je žiadny vstupný signál, projektor sa automaticky vypne.
(Avšak po určenú dobu nesmie dôjsť k vstupu tlačidla diaľkového ovládania alebo tlačidla na
hornej strane projektora)
1) Off
2) 10 min
3) 20 min
4) 30 min
Information Môžete kontrolovať signály externého zdroja, nastavenia obrazu, nastavenia obrazu počítača
a dobu používania žiarovky.
| Pred kontaktovaním servisného technika |
Montáž a pripojenie
Príznaky
Riešenie problé
Bez napájania.
z
Skontrolujte pripojenia napájacieho kábla.
Chcem namontovať svoj projektor
z
Držiak pre inštaláciu na strop sa predáva samostatne. Kontaktujte svojho miestneho
dodávateľa výrobkov.
na strop.
Nedá sa vybrať externý zdroj.
z
Uistite sa, že pripájací kábel (káble) (video) sú správne pripojené do príslušných
portov. Ak zariadenie nie je správne pripojené, nedá sa vybrať.
Ponuka a diaľkové ovládanie
Príznaky
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Riešenie problémov
z
Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie pod správnym uhlom a v správnej vzdialenosti.
Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládaním a výrobkom.
z
Priame svetlo 3-smerných žiaroviek alebo iného svetelného zariadenia dopadajúce
na snímač diaľkového ovládania môže mať vplyv na citlivosť a spôsobiť zlyhanie
diaľkového ovládania.
Nemôžem vybrať ponuku.
z
Skontrolujte, či nie je vybitá batéria diaľkového ovládania.
z
Skontrolujte, či je zapnutý indikátor LED na hornej strane projektora.
z
Skontrolujte, či sa ponuka nezobrazuje sivou farbou. Ponuka označená sivou farbou
nie je k dispozícii.
Obrazovka a externý zdroj
Príznaky
Nevidím obrazové snímky.
Riešenie problémov
z
Skontrolujte, či je sieťový kábel projektora pripojený.
z
Uistite sa, že ste vybrali správny vstupný zdroj.
z
Skontrolujte, či sú konektory správne pripojené do portov v zadnej časti projektora.
z
Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
z
Uistite sa, že nastavenia položiek <Color>, <Brightness> nie sú nastavené v ich
dolnom limite.
Zlá farba.
z
Nastavte položky <Tint> a <Contrast>.
Obrázky nie sú jasné.
z
Nastavte zaostrenie.
z
Skontrolujte, či projekčná vzdialenosť nie je príliš ďaleko, alebo príliš blízko
obrazovky.
Zvláštny hluk.
z
Ak zvláštny hluk pretrváva, obráťte sa na naše servisné stredisko.
Svieti prevádzková dióda LED.
z
Pozrite si časť Nápravné činnosti v súlade s indikáciami diód LED.
Na obrazovke sa zobrazujú čiary.
z
Pretože pri používaní počítača sa môže vyskytnúť šum, nastavte frekvenciu
obrazovky.
Nezobrazuje sa obrazovka žiadneho
z
Skontrolujte prevádzkový stav externého zariadenia a skontrolujte, či položky
nastavenia, ako položka Jas a Kontrast, boli správne zmenené v príkazovej
externého zariadenia.
obrazovke <Mode> ponuky projektora.
Zobrazuje sa iba modrá obrazovka.
z
Uistite sa, že ste správne pripojili externé zariadenia. Znovu skontrolujte pripájacie
káble.
Obrazovka sa zobrazuje čiernobielo alebo
z
vo zvláštnej farbe./Obrazovka je príliš
tmavá alebo príliš jasná.
Ako je už uvedené vyššie, skontrolujte položky nastavenia, ako položka Jas,
Kontrast a Farba v ponuke.
z
Ak chcete obnoviť rozličné nastavenia na štandardné výrobné nastavenia, spustite
položku <Factory Default> z ponuky.
| Starostlivosť a údržba | Kontaktovať spoločnosť SAMSUNG WORLDWIDE | Oprávnenie |
Čistenie exteriéru a šošoviek projektora
Projektor čistite pomocou mäkkej, suchej
tkaniny.
Projektor nečistite horľavými látkami, ako je
benzén, riedidlá alebo mokrou tkaninou, pretože
tieto môžu spôsobiť problémy.
Nedotýkajte sa projektora nechtami, ani inými
ostrými predmetmi, pretože tieto môžu poškriabať
povrch.
Čistenie vnútra projektora
O vyčistenie vnútra projektora požiadajte
svoje servisné stredisko alebo
distribútora.
Ak sa do vnútra projektora dostane prach alebo iné
látky, kontaktujte svojho distribútora alebo
servisné stredisko.
Výmena žiarovky
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa výmeny žiarovky
Žiarovka projektora je roztiahnuteľná položka. Aby ste zaistili najlepší výkon, vymeňte žiarovku podľa doby používania.
Dobu používania žiarovky si môžete pozrieť na informačnom displeji (tlačidlo INFO).
Pri výmene používajte odporúčanú žiarovku. Žiarovku nahraďte jednou zo žiaroviek, ktoré sú uvedené nižšie.
- Názov modelu žiarovky: NSHA230SS
- Výrobca žiarovky: Ushio
- S objednávkami na zakúpenie žiarovky sa obráťte na „Kontaktovať spoločnosť SAMSUNG
WORLDWIDE“.
Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je sieťový kábel odpojený.
Pretože žiarovka je výrobok s vysokou teplotou a vysokým napätím, počkajte aspoň hodinu po odpojení sieťového
kábla, kým ju vymeníte.
Žiarovka sa nachádza na ľavej strane projektora (pri pohľade spredu).
Starú žiarovku nenechávajte v blízkosti horľavých látok alebo v dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo popálenia alebo
zranenia.
Pomocou správneho vysávacieho zariadenia odstráňte nečistoty alebo cudzie predmety z okolia alebo zvnútra jednotky
žiarovky.
Pri manipulácii so žiarovkou sa vyhnite dotýkaniu sa ktorejkoľvek jej časti, s výnimkou rukoväte. V prípade nesprávnej
manipulácie so žiarovkou to môže mať vplyv na kvalitu obrazu a skráti sa jej životnosť.
Skôr, než projektor vypnete za účelom výmeny žiarovky, zakryte projektor ležiaci na rovnom povrchu mäkkou
tkaninou.
Projektor bol navrhnutý tak, aby projektor nefungoval, ak kryt žiarovky nie je po výmene žiarovky úplne zmontovaný.
Ak projektor nepracuje správne, skontrolujte prevádzkový stav indikátora LED.
Contains Mercury, Dispose According to Local, State or Federal Laws
Postup výmeny žiarovky
Pretože žiarovka je výrobok s vysokou teplotou a vysokým napätím, počkajte aspoň hodinu po odpojení
sieťového kábla, kým ju vymeníte.
Žiarovka sa nachádza na ľavej strane projektora (pri pohľade spredu).
Odstráňte skrutku znázornenú na
Odstráňte dve (2) skrutky
Uchopte a vytiahnite rukoväť
obrázku dole a potom otvorte kryt.
znázornené na obrázku dole.
žiarovky von z projektora tak, ako je
to znázornené na obrázku dole.
Výmena a čistenie filtra
Bezpečnostné opatrenia počas výmeny filtra projektora
Filter sa nachádza na spodnej strane projektora.
Vypnite napájanie projektora a potom, ako sa projektor dostatočne ochladí, odpojte sieťový kábel.
Inak sa jeho časti môžu z dôvodu vnútorného prehriatia poškodiť.
Pri výmene filtra sa môže objaviť prach.
S objednávkami na zakúpenie filtra sa obráťte na „Kontaktovať spoločnosť SAMSUNG WORLDWIDE“.
Postupnosť krokov výmeny alebo čistenia filtra projektora.
Vypnite napájanie projektora a
Výrobok položte tak, aby bol otočený
potom, ako sa projektor dostatočne
spodnou stranou nahor a potom
ochladí, odpojte sieťový kábel.
stlačte a vyberte kryt filtra v smere
Výmena alebo čistenie filtra.
šípky.
* Keď kladiete výrobok dolnou
stranou nahor, uistite sa, že ste na
podklad umiestnili mäkkú tkaninu,
aby ste predišli vzniku škrabancov.
Na čistenie filtra použite malý vysávač na počítače a malé elektronické výrobky alebo ho umyte pod tečúcou vodou.
Pri umývaní filtra pod tečúcou vodou sa uistite, že úplne vyschol. Vlhkosť môže spôsobiť koróziu filtra.
Ak sa z filtra nedá oddeliť prach alebo ak je filter roztrhnutý, musíte ho vymeniť.
Po výmene alebo vyčistení filtra projektora skontrolujte, či ste vybrali možnosť Vynulovať čas filtra.
Vetracie otvory
Umiestnenie vetracích otvorov
Vetracie otvory sa nachádzajú na pravej a ľavej strane a na spodnej strane projektora.
| Starostlivosť a údržba | Kontaktovať spoločnosť SAMSUNG WORLDWIDE | Oprávnenie |
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa výrobkov značky Samsung,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be
BELGIUM
(Dutch)
02 201 2418
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
CHINA
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
http://www.samsung.com/hk
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en/
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia akýmkoľvek možným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázaná.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby obsiahnuté v tejto príručke, ani za náhodné alebo
následné škody, ktoré súvisia s poskytovaním, realizáciou alebo používaním tohto materiálu.
Download PDF

advertising