Samsung SP-A400B Navodila

Add to my manuals
39 Pages

advertisement

Samsung SP-A400B Navodila | Manualzz
Da bi se izognili poškodbam in poškodovanju lastnine, pozorno preberite naslednje varnostne ukrepe in
izdelek uporabljajte v skladu z njimi.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali celo
smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodovanje izdelka ali lastnine.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
[Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).]
Vtič mora biti ustrezno priključen, sicer lahko pride do požara.
z
Če ni ustrezno priključen, lahko pride do požara.
Ne rahljajte vtičnice za napajanje ali poškodovanih napajalnih
kablov.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pod nobenim pogojem se ne dotikajte napajalnega vtiča z mokrimi
rokami.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka.
V eno stensko vtičnico ne priključujte več naprav.
z
Obstaja nevarnost požara.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalnega
kabla ne zvijajte, vlecite ali sukajte.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pred premikanjem predmeta preverite, ali je napajanje izklopljeno,
in odstranite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Pred premikanjem
izdelka preverite tudi, ali so izključeni priključitveni kabli drugih
naprav.
z
Premikanje izdelka s priključenim napajalnim kablom lahko poškoduje
napajalni kabel in povzroči požar ali električni šok.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz
stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek izključite tako, da držite napajalni vtič in ne napajalnega
kabla.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE
STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del izdelka ne
sme gledati iz omare oziroma s police.
z
Če izdelek pade, se lahko poškoduje ali povzroči telesno poškodbo.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnih teles.
z
Prevleka na napajalnem kablu se lahko stopi in povzroči električni šok ali
požar.
Izdelka ne nameščajte na mesta, izpostavljena olju, dimu, vlagi ali
vodi (deževnici) ali v vozilo.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta brez prezračevanja, kot je knjižna
polica ali stenska omara.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na stojalo, ki
je manjše kot izdelek.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke ali se poškoduje. Namestite na
stabilno mesto, saj je sprednji del težak.
V primeru bliskanja takoj izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Zračnikov izdelka ne sme blokirati namizni prt ali zavesa.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelek postavljajte na tla previdno.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Med premikanjem izdelka ga ne izpustite.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Izdelek shranjujte izven dosega otrok.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke. Ker je sprednji del izdelka težji od
zadnjega, izdelek namestite na ravno in stabilno mesto.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
V izdelek skozi njegove odprtine za prezračevanje, priključek PC/Video
in napajalni priključek ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so
kitajske paličice, jeklene žice in svedri, in vnetljivih predmetov, kot so
vžigalice in papir.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga izklopite, izključite napajalni kabel iz
stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali spremeniti.
z
Ko je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega šoka ali poškodovanja izdelka.
Izdelek ne izpostavljajte vnetljivim razpršilom ali drugim podobnim snovem.
z
Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, pijač, kemikalij, majhnih
kovinskih predmetov ali težkih predmetov.
z
Če v izdelek pride predmet ali tekočina, lahko povzroči električni šok, požar ali
telesno poškodbo.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo predmete, kot so igrače ali
piškoti.
z
Če otrok poskuša doseči katerega izmed teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči na sprednji strani izdelka in slike ne
projicirajte na oči.
z
To je posebno nevarno za otroke.
Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v
roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.
z
Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden zvok ali vonj po zažganem, ga
takoj izklopite, izključite napajalni vtič iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljen prahu, vodi ali tujem
snovem, jo očistite.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelek nežno očistite z mehko in suho krpo ali brisačo, potem ko ste
izključili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
z
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo
za barve, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo, čistilno sredstvo itd.
Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pri nameščanju izdelka na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo
uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji
ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.
z
Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
Če izdelek pade ali poči njegovo ohišje, ga izklopite in izključite napajalni
vtič, saj lahko to povzroči električni šok ali požar.
z
V tem primeru se obrnite na servisni center.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
z
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe
ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov,
izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek
na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - Samo Evropa
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega
odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob
izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg,
Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe
materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Optični sistem z vgrajeno napredno tehnologijo DLP
- Uporabljena je plošča 1280x768.
- Za optimalne barve je bil uporabljen barvni krog iz 4 delov (segment color wheel).
- Žarnica z močjo 200 W za izboljšano svetilnost
Žive barve
- Kakovost slike s poudarkom na izboljšanju barv - ta projektor zadosti realizaciji barv v skladu s
standardi predvajanja in video produkcije.
Nizka stopnja hrupa delovanja ventilatorja in uhajanja svetlobe
- Optimizacija toka zraka in namestitve ventilatorja, kar omogoča nizko stopnjo hrupa delovanja
ventilatorja ter uhajanja snopa svetlobe.
Možnost različnih vhodnih priključkov
- Povezave z zunanjimi napravami so izboljšane z različnimi vhodnimi priključki, kot so na primer
priključek HDMI (HDCP je podprt), priključek za komponente in priključek MONITOR OUT.
Nastavitve
- Ta naprava omogoča nastavljanje za vsak posamezen vhodni priključek.
- Za lažje nastavljanje je na voljo nastavitveni vzorec.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Sprednja/zgornja stran
1. Indikatorji
6. Gumb za povečavo
- STAND BY (modra lučka LED)
Gumb za povečanje ali zmanjšanje velikosti slike.
- LAMP (modra lučka LED)
7. Gumb za VKLOP (
- TEMP (Rdeči LED-indikator)
)
Vklop in izklop projektorja.
※ Za več informacij glejte Razlaga lučk LED.
8. Gumb SOURCE
2. Obroček za izostritev
Izbira vhodnih signalov zunanjih naprav.
Za nastavljanje ostrine slike.
9. Gumb za MENU
Sprejemna točka signala daljinskega
3.
upravljalnika
S tem gumbom se pomaknete v meni, zapustite
meni, ali pa se pomaknete po meniju naprej.
4. Objektiv
10.Gumb za izbiro in pomik
(
5. Prilagodljiv podstavek
/
)
S tem gumbom se pomaknete po meniju ali
Položaj slike lahko spreminjate s premikanjem
izberete možnost znotraj menija.
podstavka navzgor in navzdol.
Gumbi na zgornji strani projektorja so občutljivi na dotik.
Za uporabo se je potrebno s prsti gumbov rahlo dotakniti.
Vsebina kompleta
Navodila za hitro namestitev
Garancija
(ni na voljo povsod)
CD z uporabniškim priročnikom
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik in 1 bateriji
Čistilna krpica
Naprodaj posebej
Kabel D-Sub
Razlaga lučk LED
●:Lučka sveti
STAND
◐:Lučka utripa
○:Lučka ne sveti
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
Prišlo je do težave pri uporabi DDP IC v izdelku. Oglejte si Četrti ukrep.
◐
◐
◐
Težava pri delovanju žarnice. Glejte Ukrep 5.
●
◐
●
Življenjska doba žarnice se je iztekla. Glejte Ukrep 6.
◐
◐
○
Pomnilnik v izdelku ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
◐
◐
●
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
◐
●
◐
Pri uporabi barvnega kroga v izdelku je prišlo do težave. Oglejte si Četrti ukrep.
BY
Odpravljanje težav
Informacije
Če na projektorju ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb POWER, se v največ 30
sekundah prikaže zaslon.
Projektor deluje normalno.
Stanje, pri katerem se projektor pripravlja na delovanje, ko ste pritisnili gumb POWER na
projektorju ali na daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je gumb POWER za izklop projektorja, hladilni sistem bo ohladil notranjost
projektorja. (To traja okoli 90 sekund)
V primeru, da ventilator v notranjosti projektorja ne deluje normalno, glejte Ukrep 1
spodaj.
V primeru, da se zaščitni pokrov objektiva ne zapre, glejte Ukrep 2 spodaj.
Projektor se samodejno izključi v primeru, če se temperatura znotraj projektorja dvigne
nad omejitev. Glejte Ukrep 3.
Vrsta
Stanje
Ukrep 1
V primeru, da ventilator
ne deluje normalno.
Ukrepi
V primeru, da težave kljub odklopu in ponovnim priklopom
napajalnega kabla ter pritiskom na gumb POWER ne odpravite, se
obrnite na zastopnika, ali na našo servisno službo.
Če zaščitni pokrov
Ukrep 2
objektiva ni pravilno zaprt,
Preverite vijake na spodnji strani projektorja. Če so vijaki preveč
ali pa senzor ne deluje
priviti, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
pravilno.
Preverite namestitev projektorja in po potrebi prilagodite nastavitev
Ukrep 3
V primeru, da je
glede na zgoraj navedene previdnostne ukrepe. Počakajte, da se
temperatura znotraj
projektor ohladi, nato pa z njim ponovno upravljajte. V primeru, da se
projektorja previsoka.
težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno
službo.
Ukrep 4
V primeru nedelovanja barvnega
kolesa.
Izključite in ponovno priključite napajalni kabel ter vključite projektor. V
primeru, da se težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na
našo servisno službo.
Žarnica po
Ukrep 5
nepričakovanem izklopu
Izključite projektor ter počakajte tako dolgo, da se projektor ohladi,
ter takojšnjem ponovnem
nato pa ponovno vključite projektor. V primeru, da se težava ponovno
vklopu projektorja ne
pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
deluje pravilno.
Ukrep 6
V primeru, da slika postane
temnejša
S pomočjo zaslona za prikaz informacij preverite čas uporabe žarnice.
V primeru, da je žarnico potrebno zamenjati, se obrnite na zastopnika
ali na našo servisno službo.
Ta projektor ima vgrajen ventilator, ki preprečuje pregrevanje. Delovanje ventilatorja lahko povzroči hrup, kar pa
ne vpliva na delovanje projektorja. Zamenjava ali vračilo denarja zaradi hrupa ni mogoče.
Zadnja stran
1. Vrata RS-232C (za servisne naprave)
6. Vhodni priključek za HDMI/DVI IN
2. Vhodni priključek za SERVICE
7. Priključek MONITOR OUT
3. Vhodni priključek za VIDEO IN
8. Vhodni priključek za PC IN
4. Vrata IN (Vhod) za S-Video IN
9. COMPONENT IN priključek
5. Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
10.Priklop napajalnega kabla
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
1.
Gumb (
2.
Gumb AUTO
3.
Gumb MENU (
4.
Gumb za Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/(
5.
Gumb V.KEY-STONE (+/-)
6.
Gumb VIDEO
7.
Gumb S-VIDEO
8.
Gumb P.SIZE
9.
Gumb COMP
10. Gumb (
) ON
)
) OFF
11. Gumb RETURN (
12. Gumb EXIT (
)
)
13. Gumb INFO STILL
14. Gumb HDMI
15. Gumb INSTALL
16. Gumb P.MODE
17. Gumb PC
1. ON ( )
Vklop projektorja.
2. AUTO
Samodejno prilagodi Picture. Na voljo samo v naeinu PC.
3. MENU (
)
Prikaz menija.
4. Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/(
)
Za pomikanje po meniju in izbiro možnosti menija.
5. V.KEY-STONE (+/-)
Uporabite, če so prizori videa popačeni ali nagnjeni.
6. VIDEO
)
Vklop načina Video.
7. S-VIDEO
Vklop načina S-VIDEO.
8. P.SIZE
Nastavitev velikosti slike.
9. COMP
Vklop načina COMPONENT.
10. OFF (
)
Izklop projektorja.
11. RETURN (
)
Vrnitev na prejšnji meni.
12. EXIT (
)
Izbris menija.
13. INFO STILL
INFO: Preverjanje vira signala, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega računalnika in življenjske dobe
žarnice.
STILL: Za ogled mirujočih slik.
14. HDMI
Vklop načina HDMI.
15. INSTALL
Za prikaz obrnjene ali zrcaljene slike.
16. P.MODE
Za izbiro slike.
17. PC
Vklop načina PC.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Oblika in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Specifikacije
Model
Zaslon
Žarnica
SP-A400B
Velikost
16,5 mm / 0,65 inčev
Ločljivost
WXGA (1280 x 768)
Proizvajalec
Texas Instrument
Vrsta
200 W UHP (način Theater : 172 W)
Življenjska doba 3.000 ur (način Theater: 3.250 ur)
Proizvajalec
Color (Barva)
Philips
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8 bit)
Optimalna
ločljivost
1280 x 768 pri 60 Hz
Ločljivost
Največja
ločljivost
1280 x 1024 pri 75 Hz
Vhodni video signal
Video, S-Video, komponentni, PC (analogni), HDMI
Vhodni sinhronizacijski signal
Ločena sinhr. H/V, TTL
Največja frekvenca točke
136,75 MHz
Diagonala zaslona
40 ~250 inčev
Razdalja za projiciranje
0,3 m ~ 9,8 m
Poraba energije
Manj kot 280 W
Napetost
110/220 V +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Napajanje
Hrup
Manj kot 28 dB, svetlost kot 32 dB
343,1 mm(Š) x 162,4 mm(G) x 347,2 mm(V)
Mere
13,5 inčev(Š) x 6,4 inčev(G) x 13,7 inčev(V)
Teža
4,5 kg / 9,9 lb
Glavna
lastnosti
Svetlost
Maks. 2.000 ANSI lumnov
Kontrast
2.500:1
Popravek
trapezaste slike
Navpično
Temperatura 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Delovna
vlažnost (10 % ~ 80 %)
Temperatura in
Uporaba
vlažnost
Shranjevanje
Temperatura -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
vlažnost (5 % ~ 95 %)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za
uporabo v stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo.
Izdelki razreda A so namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot
izdelki razreda A.
V Samsungovih projektorjih DLP uporabljeno DMD-ploščo sestavlja več sto tisoč mikro ogledal. Kot pri ostalih
zaslonih, ima lahko tudi zaslon DLP mrtve točke. Podjetje Samsung in izdelovalec zaslonov DMD imata strog
dogovor glede identifikacije mrtvih točk in omejitev zanje, tako da pri izdelkih največje dovoljeno število mrtvih
točk ne bo preseženo. Včasih lahko obstajajo svetlobne pike, ki jih ni mogoče prikazati, vendar to ne vpliva na
kakovost celotne slike in življenjsko dobo izdelka.
Podprt način prikaza
Vhodni vir
Ločljivost
(HxV)
640X350
640X400
640X480
720X400
PC
800X600
832X624
1024X768
Vodoravna sinh.
Frekvenca
[kHz]
polariteta
Navpična sinh.
Frekvenca
[Hz]
polariteta
Frekvenca
točke
[MHz]
Frekvenca točke
[MHz]
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
1280X960
1280X1024
1440X900
1920X1080i
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
Component 1280x720p
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
HDMI
79.98
1280X768
1280X960
1280X1024
1920x1080i
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280x720p
Podprte velikosti
O : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi, x : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi,
△: Velikost je mogoče prilagoditi
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Video in
S- VIDEO
SD
HD
PC
SD
Velikost slike
Način
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
VESA
O
O
x
x
O
x
1080i
△
△
△
△
△
△
△
720p
△
△
△
△
△
576p
△
△
△
△
△
x
480p
△
△
△
△
△
x
576i
△
△
△
△
△
x
480i
△
△
△
△
△
x
576i
O
O
△
△
O
x
480i
O
O
△
△
O
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Podprt način nastavljanja položaja
Overscan : izklopljeno
V načinu vhoda HDMI se position zaslona ne premakne.
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Video in
S- VIDEO
SD
HD
SD
PC
Položaj slike (V/N)
Način
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Wide fit
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
Wide fit
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Overscan : On (Vklop)
V načinu vhoda PC se position zaslona ne premakne.
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
HDMI
SD
PC
HD
Component
SD
Video in
S- VIDEO
SD
HD
PC
SD
Položaj slike (V/N)
Način
Full
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
1080i
x
x
x
x
x
x
720p
x
x
x
x
x
x
576p
x
x
x
x
x
x
480p
x
x
x
x
x
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
VESA
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
O
x
480p
O
O
O
O
O
x
576i
O
O
O
O
O
x
480i
O
O
O
O
O
x
576i
x
x
x
x
x
x
480i
x
x
x
x
x
x
1080i
O
O
x
x
O
x
720p
O
O
x
x
O
x
576p
O
O
x
x
O
x
480p
O
O
x
x
O
x
576i
O
O
x
x
O
x
480i
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
O
O
x
x
O
x
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna.
Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo imela oblike pravokotnika.
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
Če nameščate platno v svetlem prostoru, za zatemnitev uporabite zavese.
Projektor lahko namestite na naslednjih mestih: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Ogled nastavitev položaja namestitve)
Če želite med namestitvijo projektorja videti sliko za platnom,
Namestite polprosojno platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev)> Rear-Floor (Zadaj na
tleh)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom,
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev) > Front-Floor (Spredaj na
tleh)
Nastavitev povečave in ostrine
Gumb za povečavo
Obroček za izostritev
Velikost slike lahko prilagodite z gumbom za povečavo.
Ostrino slike lahko nastavite s pomočjo obročka za izostritev.
Če izdelek namestite na mestu, ki ne ustreza zahtevam za namestitev
(glejte Velikost slike in oddaljenost projekcije), ostrine slike ne bo mogoče
ustrezno nastaviti.
Nastavljanje višine s prilagodljivim nastavkom
Za namestitev projektorja nastavite prilagodljiv nastavek na spodnji strani
projektorja.
Položaj projektorja lahko prilagodite za do 12 mm (približno 3,4°).
Glede na položaj projektorja je lahko slika trapezaste oblike.
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Namestite projektor na ravno površino in v vodoraven položaj, kar zagotavlja optimalno kakovost slike. Če slika ni ostra, sliko
prilagodite s pomočjo gumbov za povečavo ter ostrino slike, ali pa premaknite projektor naprej ali nazaj.
Velikost zaslona
Vodoravno
Navpično
[v palcih]
(X:mm)
(Y:mm)
10
218
20
Max(Z:mm)
Min(Z:mm)
Zamik(Y:mm)
131
392
326,7
11,1
436
261
784,1
653,4
22,2
30
653
392
1176,1
980,1
33,3
40
871
523
1568,2
1306,8
44,4
50
1089
653
1960,2
1633,5
55,5
60
1307
784
2352,3
1960,2
66,6
70
1525
915
2744,3
2286,9
77,8
80
1742
1045
3136,4
2613,6
88,9
90
1960
1176
3528,4
2940,3
100
100
2178
1307
3920,5
3267
111,1
110
2396
1438
4312,5
3593,8
122,2
120
2614
1568
4704,5
3920,5
133,3
130
2831
1699
5096,6
4247,2
144,4
140
3049
1830
5488,6
4573,9
155,5
150
3267
1960
5880,7
4900,6
166,6
160
3485
2091
6272,7
5227,3
177,7
170
3703
2222
6664,8
5554
188,8
180
3920
2352
7056,8
5880,7
199,9
190
4138
2483
7448,9
6207,4
211,1
200
4356
2614
7840,9
6534,1
222,2
210
4574
2744
8233
6860,8
233,3
220
4792
2875
8625
7187,5
244,4
230
5009
3006
9017,1
7514,2
255,5
240
5227
3136
9409,1
7840,9
266,6
250
5445
3267
9801,1
8167,6
277,7
Ta projektor je zasnovan za optimalno prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
A. Zaslon
Z: Razdalja projiciranja
Y': Razdalja ob središča objektiva do dna slike
Nastavitev osebnega računalnika - Pred povezavo osebnega računalnika s projektorjem preverite naslednje.
1.
Z desnim miškinim klikom pritisnite na namizju okolja Windows
in nato kliknite [Properties].
Prikaže se zavihek <Display Properties>.
2.
Kliknite zavihek [Settings] in nastavite ločljivost zaslona tako, kot
je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavitev kakovosti barv vam ni potrebno spreminjati.
3.
Pritisnite gumb [Advanced].
Pojavilo se bo novo okno z lastnostmi.
4.
Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite osveževanje zaslona tako,
kot je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavite vodoravno in navpično frekvenco osveževanja namesto
<Screen refresh rate>.
5.
Okno zaprite s klikom na gumb [OK], nato kliknite
gumb [OK] okna <Display Properties> in ga zaprite.
Računalnik se bo morda samodejno ponovno zagnal.
6.
Izključite osebni računalnik ter ga priključite na projektor.
Postopek se lahko razlikuje glede na različico operacijskega sistema Windows.
(Namesto [Properties (R)] se lahko na primer pojavi [Properties], kot je prikazano na sliki 1.)
Ta naprava pri uporabi skupaj z osebnim računalnikom podpira kakovost barv vse tja do 24 bitov na točko.
Prikazana slika se lahko razlikuje od slike na zaslonu osebnega računalnika, odvisno od proizvajalca zaslona ali
različice operacijskega sistema Windows.
Med priklapljanjem projektorja in osebnega računalnika preverite, če je osebni računalnik združljiv z nastavitvami
slike za projektor. Če osebni računalnik ni združljiv, bodo morda težave s signalom.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
1. Zadnja stran projektorja
Priključite napajalni kabel v ustrezen priključek na zadnji strani projektorja.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega na priključek HDMI/DVI
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI/DVI
S kablom HDMI/DVI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek DVI predvajalnika
DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI
S kablom HDMI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek HDMI predvajalnika
DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Ko končate povezovanje, povežite napajanje projektorja in predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [HDMI] ter izberite <HDMI>.
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika prek komponente
S komponentnim kablom povežite vhodna vrata [COMPONENT IN (Y/P B/PR)] na hrbtni strani projektorja z vrati za
komponento na hrbtni strani predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Ko ste končali s povezovanjem, priključite napajalna kabla za projektor in DVD-predvajalnik (ali za napravo, ki je
povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [COMP] ter izberite <Component>.
Komponentni priključki so označeni (Y/PB/P R), (Y, B-Y, R-Y) ali (Y, Cb, Cr), odvisno od proizvajalca.
Povezava z videorekorderjem/videokamero
S pomočjo video kabla povežite vhod [VIDEO IN (rumen)] projektorja z VIDEO OUT (rumen) na zunanji napravi.
- V primeru, da ima zunanja naprava možnost priklopa prek S-VIDEO OUT, jo povežite s projektorjem na vhod [S-VIDEO
IN].
Povezava S-VIDEO nudi boljšo kakovost slike.
Po zaključku povezovanja naprav priključite napajalni kabel projektorja ter video snemalnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [VIDEO] ter izberite <Video>.
Povežite projektor in zunanjo napravo s pomočjo kabla <S-Video> in pritisnite gumb [S-VIDEO].
Če kompozitni način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Pred priklapljanjem kablov se prepričajte, da sta projektor ter zunanja naprava izključena.
Ta projektor ne podpira zvoka. (Za zvok je potrebno uporabiti dodatno napravo.)
Priklop osebnega računalnika
Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtni strani projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
Po koncu povezovanja priključite napajalna kabla projektorja ter osebnega računalnika.
Izdelek podpira funkcijo »plug and play”, zato ni treba namestiti gonilnika v računalnik.
Uporaba projektorja
Vključite projektor ter pritisnite gumb [PC] za izbiro <PC>.
Če način PC način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Vključite osebni računalnik ter po potrebi nastavite delovno okolje na računalniku.
Nastavitev zaslona.(Samodejna nastavitev)
Zvok se predvaja prek računalniških zvočnikov.
Povezava video naprav (monitor, TV itd.)
- Pri uporabi izhoda D-sub (analogno) prek druge video naprave (monitor, TV itd.).
S kablom D-sub povežite priključek MONITOR OUT projektorja in priključek D-sub video naprave.
Ko ste ju povezali, vklopite projektor in video napravo (monitor, TV itd.).
Funkcija MONITOR OUT deluje samo, ko je projektor povezan z zunanjo napravo prek vhodnega priključka [PC
IN].
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Source List
Opis
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberete lahko prikaz slike naprave, ki je priključena na projektor.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Urejate lahko imena naprav, ki so priključena na projektor.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Mode
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberite način prikaza, ki je prilagojen za vaš projektor, ali pa po potrebi spremenite način
prikaza.
1) Mode
- Dynamic
Ta način izberite, če želite ostrejšo sliko ob običajnega zaslona.
- Standard
Sliko na platnu lahko kljub svetlemu prostoru nemoteno gledate.
- Movie 1, Movie 2
Ta način izberite v primeru, ko je prostor zatemnjen. Ta način varčuje z energijo in
zmanjša obremenitev oči.
Mode
- Monitor
Izberite, če želite monitor uporabljati kot normalni monitor.
- Game
Izberite za živahnejšo izkušnjo igre.
- Sports
Zagotavlja optimalno kakovost slike za športne oddaje. Slika je vznemirljivejša.
- User
Izberite ta način, če želite za prikaz slike uporabiti lastne nastavitve.
▶ Začetna vrednost je nastavljena na najvišjo raven svetlosti zaslona.
2) Contrast : Prilagodite kontrast med predmetom in ozadjem.
3) Brightness : Za prilagoditev svetlosti slike.
4) Sharpness : Za prilagoditev večje ali manjše stopnje ostrine okoli predmetov.
Contrast
Brightness
5) Color : Nastavitev tona barv.
▶ Color lahko prilagajate samo v načinih [S-Video] in [Video].
Sharpness
Color
6) Tint : Za nastavitev bolj naravnih barv s poudarkom zelene ali rdeče barve.
Tint
▶ Tint možete podesiti samo u režimima [S-Video] i [Video].
7) Color Temperature : Obarvanost zaslona lahko prilagodite lastnim željam in okusu.
- 5500K : Za optimalno kakovost slike pri predvajanju črno-belih filmov.
- 6500K : Ta temperatura barve se uporablja pri večini video vsebin. Med izdelavo je
ta vrednost nastavljena za način Movie1 in je primerna za najboljšo reprodukcijo
barv.
Color
Temperature
- 8000K : Ta temperatura barve je primerna za svetle prostore in je shranjena v
načinu Dynamic Picture. Poudarjeni sta ostrina in svetlost slike.
- 9300K : Ta temperatura barve je primerna za zelo svetle prostore, na primer za
trgovine.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : Funkcija za kompenzacijo slike, ki nadzira nastavitve glede na lastnosti
video vsebine.
B-Offset
- Film : Nastavitev gama za filme.
Gamma
- Video : Nastavitev gama, ki je primerljiva s TV sprejemnikom.
- Graphic : Nastavitev gama, ki je primerljiva z računalniškim zaslonom.
9) Save : Možnost shranjevanja lastnih nastavitev slike.
Save
10) Reset : Za ponastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Reset
Size
Glede na vrsto video vsebine lahko izberete velikost slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) Full
2) 16 : 9
3) Zoom1
4) Zoom2
5) Wide Fit
6) 4 : 3
Position
Nastavitev položaja slike.
▶ Glejte "Podpora spreminjanju položaja slike".
Digitalni NR
Če je na sliki prisotna prekinjena črta ali je slika tresoča, lahko kakovost slike izboljšate z
vklopom funkcije Noise Reduction (odpravljanje šuma).
▶ Digital NR je mogoče izbrati samo v načinih [Video], [S-Video], [Component] in
[PC].
Black Level
Z uporabo funkcije Black Level lahko nastavite stopnjo svetlosti najtemnejšega dela
video signala, tako da lahko temna področja slike razločno vidite.
▶Black Level je mogoče izbrati samo v načinih [Video], [S-Video] in [HDMI].
▶Za načina [Video] in [S-Video]
1) 0IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na nizko vrednost.
Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna
mlečno-bela svetloba.
2) 7,5IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na visoko
vrednost. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike
intenzivnost barv prevelika.
▶Za način [HDMI]
1) HDMI-Vide: Nastavite standard svetlosti za temne signale na nizko nastavitev.
Če je vhodni signal vrste 'HDMI-Vide', so nejasni zasloni prikazani normalno.
2) HDMI-PC: Nastavite standard svetlosti za temne signale na visoko nastavitev.
Če je vhodni signal vrste 'HDMI-PC', so temni zasloni prikazani svetlo.
Color Pattern
Po želji lahko spreminjate barve na celem zaslonu.
1) Off : Prikaz slike z originalnimi barvami.
2) Monochrome : Prikaz črno-bele slike.
3) Red : Prikaz slike v rdeči barvi, pri čemer se izloči signal za zeleno in modro
barvo.
4) Green : Prikaz slike v zeleni barvi, pri čemer se izloči signal za rdečo in modro
barvo.
5) Blue : Prikaz slike v modri barvi, pri čemer se izloči signal za rdečo in zeleno
barvo.
Overscan
S to funkcijo lahko sliko povečate tako, da odrežete robove slike, s tem pa odpravite
morebitne motnje na robu slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) Off
2) On
Film Mode
S to funkcijo lahko nastavite prikaz slike, ki je primeren za predvajanje filmov. Filmski
način je primeren za predvajanje filmov.
▶ Filmski način je mogoče izbrati v primeru, če uporabljate [Video], [S-Video] ali
[Component].
1) Off
2) On
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Install
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Za boljšo namestitev v primeru pomanjkljivosti mesta za namestitev je mogoče sliko
obrniti v navpični/vodoravni smeri.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Vodoravno/navpično obrnjena slika
3) Rear-Floor : Vodoravno obrnjena slika
4) Rear-Ceiling : Navpično obrnjena slika
Light Setting
Z nastavljanjem količine svetlobe lahko uravnavate svetlost slike.
1) Theater : Z uporabo te funkcije lahko nastavite količino svetlobe tako, da lahko
kljub zatemnjenemu prostoru udobno gledate sliko na platnu. Ta funkcija prav tako
Theater
zmanjša porabo energije ter podaljšuje življenjsko dobo žarnice.
2) Bright : S to funkcijo povečate svetlost v relativno svetlem prostoru. Ta način
poveča obremenitev žarnice, zato je mogoče med ohlajanjem projektorja zaznati
Bright
več hrupa.
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega
Keystone.
Test Pattern
Ta vzorec ustvari projektor sam. Namenjen je za pomoč pri namestitvi projektorja.
1) Crosshatch : Preverite lahko, če je prisotna popačenost slike.
Crosshatch
2) Screen Size : Preverite lahko različne formate slike, na primer 1,33 : 1 ali 1,78 : 1.
3) Red : Rdeč zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
Screen Size
4) Green : Zelen zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
5) Blue : Moder zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
Red
6) White : Bel zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
7) 6500K_White : Bel zaslon poudari bele tone za resničnejšo belo.
▶ Rdeča/zelena/modra v preizkusnih vzorcih so namenjene nastavljanju barv, zato
Green
Blue
barve morda ne ustrezajo barvam med dejanskim predvajanjem video vsebin.
White
6500K_White
PC
Odprava ali zmanjšanje šuma, ki ga povzroči slaba kakovost zaslona (tresenje slike). Če
šuma ne odpravite z uporabo funkcije Fine Adjustment (fino nastavljanje), izberite
največjo možno frekvenco in nato poskusite znova.
Auto
Adjustment
Aktivacija je mogoča samo v računalniškem okolju.
Coarse
1) Auto Adjustment : Samodejno nastavljanje frekvence in stopnje za osebni
računalnik.
2) Coarse : Nastavljanje frekvence v primeru, ko so na zaslonu računalnika vidne
Fine
navpične črte.
3) Fine : Funkcija za natančno nastavljanje računalniškega zaslona.
Zoom
4) Zoom : Razširitev zaslona računalnika od sredine.
5) Reset : S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve za osebni računalnik in povrnete
Reset
privzete nastavitve.
Color Standard
Nastavite lahko barvni standard, ki ustreza barvnemu standardu vhodnega signala.
1) SMPTE_C : Standardizirano za video opremo po standardu organizacije Society of
Motion Picture and Television Engineers
2) HD : Visokoločljivostni, 1125 vrstic, standardna definicija, ki so jo leta 1986
organizaciji ITU-R predlagale ZDA, Japonska in Kanada.
3) EBU : Predpisi in standardi, ki jih je standardizirala organizacija European
Broadcasting Union.
Factory Default
S to funkcijo lahko povrnete privzete nastavitve.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Language
Opis
Izberete lahko jezik menija.
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Menu Position
Mesto menija lahko prestavite navzgor/navzdol/levo/desno.
Menu
Nastavite lahko prosojnost menija.
Translucency
1) Opaque
2) Low
3) Medium
4) High
Menu Display
Nastavite lahko čas prikaza menija.
Time
1) 5 sec
5) 90 sec
2) 10 sec
6) 120 sec
3) 30 sec
7) Stay On
4) 60 sec
LED Indicator
Ta funkcija vklopi in izklopi indikatorje LED. Če indikatorji LED vplivajo na svetlost
zaslona LCD, jih lahko izklopite z izklopom te funkcije. Po ponovnem vklopu funkcije
bodo indikatorji LED delovali ustrezno glede na stanje projektorja.
1) Off : V tem načinu LED lučke ne delujejo. Kljub temu bo LED lučka zasvetila ob
vklopu projektorja ter v primeru nepravilnega delovanja.
2) On : V tem načinu LED lučke delujejo ter prikazujejo trenutno stanje delovanja
projektorja.
Light Effect
LED lučke lahko vklopite glede na vaše želje in zahteve.
1) Off : LED lučka ne bo zasvetila.
2) In Standby : LED lučka bo v stanju pripravljenosti zasvetila.
3) In Watching TV : LED lučka bo zasvetila med gledanjem TV.
4) Always : LED lučka bo zasvetila po izklopu TV-ja.
Prikaz v obliki elipse na zgornji in zadnji strani projektorja.
Blue Screen
Funkcija Blue Screen v primeru izpada slike iz zunanje naprave vključi modri zaslon.
1) Off
2) On
Information
Preverite lahko vire zunanjih naprav, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega
računalnika ter čas uporabe žarnice.
| Preden se obrnete na servisno osebje |
Namestitev in priključitev
Znaki
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
z
Preverite, ali so kabli ustrezno priključeni.
Projektor želim namestiti na
z
Nosilec za namestitev na strop je potrebno dokupiti posebej. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Samsung.
strop.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če je priključni kabel (video) ustrezno priključen v ustrezen vhod. Če
je priklop ustrezen, naprava ni na voljo.
Meni in daljinski upravljalnik
Znaki
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
z
Prepričajte se, da daljinski upravljalnik v projektor usmerjate pod ustreznim
kotom ter z ustrezne razdalje. Odstranite morebitne ovire med daljinskim
upravljalnikom ter projektorjem.
z
Neposredna osvetlitev senzorja za daljinski upravljalnik na projektorju lahko
vpliva na zaznavanje, pri čemer lahko pride tudi do okvare senzorja.
Menija ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene.
z
Preverite, če LED lučka na zgornji strani projektorja sveti.
z
Preverite, če je meni prikazan v sivi barvi. Meni v sivi barvi ni na voljo.
Slika in zunanji vir
Znaki
Odpravljanje težav
z
Preverite, če je napajalni kabel projektorja priključen pravilno.
z
Preverite, če je izbran ustrezen vhod.
z
Preverite, da so priključki na zadnji strani projektorja pravilno nameščeni.
z
Preverite baterije daljinskega upravljalnika.
z
Prepričajte se, da vrednosti <Color> in <Brightness> nista nizki.
Nežive barve.
z
Prilagodite funkciji <Tint> in <Contrast>.
Slika ni čista.
z
Nastavite ostrino.
z
Preverite, če je razdalja projektorja od platna prevelika ali premajhna.
Nenavaden hrup.
z
Če je nenavaden hrup prisoten dalj časa, se obrnite na servisni center.
LED lučka za delovanje projektorja
z
Glejte Ustrezni ukrepi glede na indikacije LED lučk.
z
V primeru uporabe osebnega računalnika se lahko pojavijo motnje, zato
Slika ni prikazana.
sveti.
Na platnu so prikazane črte.
nastavite frekvenco zaslona.
Slika zunanje naprave ni prikazana.
z
Preverite delovanje zunanje naprave, prav tako preverite pravilno nastavitev
Brightness in Contrast v meniju <Mode>.
Prikazana je samo modra slika.
z
Preverite pravilnost priključitve zunanje naprave. Preverite, ali so kabli ustrezno
priključeni.
Slika je črno-bela ali pa so barve
z
neobičajne./Zaslon je temen ali preveč
svetel.
Preverite nastavitve v meniju, na primer Brightness, Contrast in nastavitev
Color.
z
Če želite ponastaviti nastavitve nazaj na privzete nastavitve, v meniju izberite
možnost <Factory Default>.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Čiščenje zunanjosti in objektiva projektorja
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
Projektorja ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so
benzol, razredčila za barve, ali mokro krpo, saj
lahko to povzroči težave.
Projektorja se ne dotikajte z žebljem ali drugimi
ostrimi predmeti, saj lahko tako opraskate
površino.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se
obrnite na servisni center ali zastopnika.
(Plačljiva storitev)
Če je v projektorju prah ali druge tuje snovi, se
obrnite na zastopnika ali servisni center.
Zamenjava žarnice
Previdnostni ukrepi pri menjavi žarnice
Žarnica v projektorju ima omejeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje projektorja je potrebno žarnico
zamenjati skladno s časom uporabe. Čas uporabe žarnice lahko preverite na zaslonu za prikaz informacij
(gumb INFO).
Za zamenjavo uporabite žarnico, ki jo priporoča proizvajalec. Specifikacije žarnice najdete v priročniku za
uporabo. Žarnico zamenjajte z enakim modelom.
- Ime in proizvajalec žarnice : 200W Philips fusion lamp
- Proizvajalec žarnice : Philips Lighting
- Življenjska doba žarnice : 2000 ur
- Vrsta žarnice : 200W UHP
Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je napajalni kabel izključen.
Tudi po izklopu napajalnega kabla bo žarnica vroča. Za zamenjavo žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se žarnica
popolnoma ohladi.
Žarnica je nameščena v spodnjem levem delu projektorja.
Preden obrnete projektor, pokrijte projektor z mehko krpo in ga postavite na ravno površino.
Stare žarnice ne pustite blizu vnetljivih predmetov ali blizu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali poškodb.
S primernim sesalcem odstranite prah in ostale tuje snovi okoli in v enoti za namestitev žarnice.
Med namestitvijo žarnice se izogibajte dotikanju delov žarnice, razen nosilcev. V primeru neustreznega ravnanja
z žarnico lahko pride do poslabšanja kakovosti slike in skrajšanja življenjske dobe žarnice.
Projektor bo deloval samo v primeru, če je po zamenjavi žarnice pokrov projektorja v celoti zaprt. V primeru, da
projektor ne deluje pravilno, glejte Razlaga LED lučk.
Postopek zamenjave žarnice
Žarnica je zelo vroča in deluje pri
Luč se nahaja v spodnjem delu
Pokrov potisnite in odprite v smeri
visoki napetosti. Za zamenjavo
izdelka. Izdelek postavite tako, da
puščice, kot je prikazano na sliki.
žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se
je njegov spodnji del obrnjen
žarnica popolnoma ohladi.
navzgor, in odstranite vijake, s
katerimi je pritrjen pokrov luči.
* Preden izdelek postavite s
spodnjim delom navzgor, na tla
položite mehko tkanino, da se ne
opraska.
Odstranite vijak, ki je prikazan na
Primite in rahlo povlecite ročaj luči,
sliki.
kot je prikazano na sliki.
Novo žarnico namestite v obratnem vrstnem redu.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov,
se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
075 - SAMSUNG(726 78 64)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
800-810-5858
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
HONG KONG: 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
800-SAMSUNG(726-7864)
U.A.E
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Slovarček
Analogno oddajanje
Oddajni signal televizijske postaje, v skladu s standardom NTSC.
Vhod ANTENNA IN
Vhod za priklop zunanje antene za sprejem televizijskega signala. Navadno uporaben za spremljanje javnih televizijskih
kanalov.
AV-sprejemnik
AV-sprejemnik nudi kopico vhodnih in izhodnih vmesnikov za priklop avdio in video naprav, kar omogoča priklop in
uporabo različnih naprav.
Black Level
Black Level predstavlja uskladitev najtemnejšega dela video signala z zmožnostjo prikaza črnega zaslona, tako da so
temni deli slike razločno vidni. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna mlečno-bela
svetloba.
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja namesto preko radijskih valov. Za ogled televizijskih programov preko
kabelskega omrežja je potrebno storitev naročiti pri lokalnem kabelskem operaterju.
Barvni standard
Določen barvni standard, ki je v skladu s standardom za oddajanje v posamezni državi ali na posameznem območju.
Temperatura barve
Temperatura barve predstavlja poenostavljen način označevanja lastnosti barvnega spektra vira svetlobe. Nizka
temperatura pomeni toplo svetlobo (več rumene in rdeče), visoka temperatura pomeni več hladne svetlobe (več
modre).
Vhod COMPOSITE IN
Vrata COMPOSITE IN so vhod za priklop video signala (rumene barve). Krominanca in luminanca se prenašata po istem
75-omskem kablu.
Komponentni vhod (zelena, modra, rdeča)
Komponentni vhod prenaša posebej signal luminance in med vrstami priključkov ponuja najboljšo kakovost.
Digitalno oddajanje
Digitalno oddajanje je oddajanje televizijskega signala v digitalizirani obliki v skladu s specifikacijami ATSC.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD je velik z veliko kapaciteto shranjevanja, na katerega lahko z uporabo stiskanja MPEG-2 shranimo video, igre,
avdio vsebine ter zvočno programsko opremo.
DLP (Digital Light Processing)
DLP je tehnologija digitalnega prikaza slike, kjer se uporablja zaslon DMD, ki ga je razvilo ameriško podjetje Texas
Instruments.
DLP HD2, DC2, DC3
Stopnja zaslona DMD.
DMD (Digital Micromirror Device)
Zaslon DMD je implementacija tehnologije DLP. Sestavljen je iz mikroskopskih ogledal, kjer vsako ogledalo predstavlja
eno točko.
Zunanji vhod
S pomočjo zunanjega vhoda lahko priključite na projektor naprave kot so video snemalnik, sprejemnik DTV, DVDpredvajalnik.
Način gama
Način gama kompenzira video signal, ki je namenjen za predvajanje na analognih napravah, za prikaz video vsebine na
digitalni napravi za prikaz.
HDMI
▶ Vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogoča prenos digitalnih avdio in video signalov preko enega
kabla.
▶ HDMI in DVI se razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša in da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita
pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino).
Overscan
S pomočjo funkcije Overscan lahko na robovih slike odstranimo nepotrebne informacije, dele slike ali motnje ob robovih
slike. Pri zelo slabi kakovosti video signala so na zaslonu lahko prikazani nepotrebni deli video signala.
Vhod RS-232C (Service Input Port)
Ta vhod je namenjen za potrebe servisiranja. Namenjen je za podatkovno komunikacijo v skladu s standardom RS232C.
Vhod S-Video IN
Ta vhod se imenuje tudi super video. S-Video je vrsta video signala, ki za boljšo kakovost slike ločeno prenaša signal
svetlobe in barve.
Satelitsko oddajanje
Satelitsko oddajanje omogoča prenos programov preko satelita, tako da imajo oddani signali na vseh območjih visoko
kakovost slike in zvoka. Na voljo je okoli 100 kanalov, vključno z javnimi kanali. Za sprejem satelitskih kanalov je
potrebno namestiti dodaten sprejemnik.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršnakoli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana.
Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovoren za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z
razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • DLP 2000 ANSI lumens
  • 3000 h
  • WXGA (1280x720) 2500:1
  • Focus: Manual
  • 260 W

Related manuals

Download PDF

advertisement