Samsung L330 Navodila

Add to my manuals
42 Pages

advertisement

Samsung L330 Navodila | Manualzz
Da bi se izognili poškodbam in poškodovanju lastnine, pozorno preberite naslednje varnostne ukrepe in
izdelek uporabljajte v skladu z njimi.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali celo
smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodovanje izdelka ali lastnine.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
[Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).]
Vtič mora biti ustrezno priključen, sicer lahko pride do požara.
z
Če ni ustrezno priključen, lahko pride do požara.
Ne rahljajte vtičnice za napajanje ali poškodovanih napajalnih
kablov.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pod nobenim pogojem se ne dotikajte napajalnega vtiča z mokrimi
rokami.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka.
V eno stensko vtičnico ne priključujte več naprav.
z
Obstaja nevarnost požara.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalnega
kabla ne zvijajte, vlecite ali sukajte.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pred premikanjem predmeta preverite, ali je napajanje izklopljeno,
in odstranite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Pred premikanjem
izdelka preverite tudi, ali so izključeni priključitveni kabli drugih
naprav.
z
Premikanje izdelka s priključenim napajalnim kablom lahko poškoduje
napajalni kabel in povzroči požar ali električni šok.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz
stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek izključite tako, da držite napajalni vtič in ne napajalnega
kabla.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE
STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del izdelka ne
sme gledati iz omare oziroma s police.
z
Če izdelek pade, se lahko poškoduje ali povzroči telesno poškodbo.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnih teles.
z
Prevleka na napajalnem kablu se lahko stopi in povzroči električni šok ali
požar.
Izdelka ne nameščajte na mesta, izpostavljena olju, dimu, vlagi ali
vodi (deževnici) ali v vozilo.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta brez prezračevanja, kot je knjižna
polica ali stenska omara.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na stojalo, ki
je manjše kot izdelek.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke ali se poškoduje. Namestite na
stabilno mesto, saj je sprednji del težak.
V primeru bliskanja takoj izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Zračnikov izdelka ne sme blokirati namizni prt ali zavesa.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelek postavljajte na tla previdno.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Med premikanjem izdelka ga ne izpustite.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Izdelek shranjujte izven dosega otrok.
z
Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke. Ker je sprednji del izdelka težji od
zadnjega, izdelek namestite na ravno in stabilno mesto.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
V zračnike izdelka ali vrata AV ne vstavljajte kovinskih izdelkov, kot so
kitajske paličice, žice, svedri, ali vnetljivih predmetov, kot so papir in
vžigalice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga izklopite, izključite napajalni kabel iz
stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali spremeniti.
z
Ko je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega šoka ali poškodovanja izdelka.
Izdelek ne izpostavljajte vnetljivim razpršilom ali drugim podobnim snovem.
z
Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, pijač, kemikalij, majhnih
kovinskih predmetov ali težkih predmetov.
z
Če v izdelek pride predmet ali tekočina, lahko povzroči električni šok, požar ali
telesno poškodbo.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo predmete, kot so igrače ali
piškoti.
z
Če otrok poskuša doseči katerega izmed teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči na sprednji strani izdelka in slike ne
projicirajte na oči.
z
To je posebno nevarno za otroke.
Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v
roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.
z
Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden zvok ali vonj po zažganem, ga
takoj izklopite, izključite napajalni vtič iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljen prahu, vodi ali tujem
snovem, jo očistite.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelek nežno očistite z mehko in suho krpo ali brisačo, potem ko ste
izključili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
z
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo
za barve, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo, čistilno sredstvo itd.
Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pri nameščanju izdelka na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo
uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji
ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.
z
Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
Če izdelek pade ali poči njegovo ohišje, ga izklopite in izključite napajalni
vtič, saj lahko to povzroči električni šok ali požar.
z
V tem primeru se obrnite na servisni center.
Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih
in novih baterij.
z
Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar,
poškodbo ali okužbo (škodo).
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
z
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe
ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov,
izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek
na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - Samo Evropa
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij
ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije
niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te
baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Optični mehanizem z novo tehnologijo zaslona LCD
- Uporabljena je plošča 1024x768.
- Uporaba zaslona LCD s 3 ploščami.
- SP-L330 : Zaslon s svetilnostjo 3300 lumnov.
SP-L350 : Zaslon s svetilnostjo 3500 lumnov.
- Kompaktne velikosti, majhne teže in lahko prenosljiv.
Minimalna glasnost ventilatorja
- Zmanjša hrup, ki ga proizvaja ventilator izdelka, z optimiziranjem notranjega pretoka zraka in
namestitve ventilatorja.
Različni vhodni priključki
- Številni priključki, med drugim HDMI (podprt signal DVI računalnika), 2 D-Sub 15p (2 15-pinska
kabla D-Sub), S-Video in Video, omogočajo veliko povezljivost zunanjih naprav.
Avdio izhod
- Izdelek je opremljen z dvema stereo zvočnikoma, na levi in na desni strani, in podpira 5-pasovni
izenačevalnik.
Nastavitve
- Ta naprava omogoča nastavljanje za vsak posamezen vhodni priključek.
- Za lažje nastavljanje je na voljo nastavitveni vzorec.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Sprednja/zgornja stran
1. Indikatorji
5. Gumb za VKLOP (
- STAND BY (modra lučka LED)
)
Vklop in izklop projektorja.
- LAMP (modra lučka LED)
6. Objektiv
- TEMP (Rdeči LED-indikator)
※ Za več informacij glejte Razlaga lučk LED.
7.
Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
2. Gumb za izbiro in pomik
8. Obroček za izostritev
Za prilagajanje glasnosti.
S tem gumbom se pomaknete po meniju ali
Za nastavljanje ostrine slike.
izberete možnost znotraj menija.
9. Gumb za povečavo
3. Gumb za MENU
Gumb za povečanje ali zmanjšanje velikosti slike.
S tem gumbom se pomaknete v meni, zapustite
meni, ali pa se pomaknete po meniju naprej.
10.Pokrovček objektiva
4. Gumb SOURCE
Izbira vhodnih signalov zunanjih naprav.
Vsebina kompleta
Navodila za hitro namestitev
Garancija
(ni na voljo povsod)
CD z uporabniškim priročnikom
Daljinski upravljalnik in 1 bateriji (CR2025) (ni na
Napajalni kabel
Čistilna krpica
voljo povsod)
Kabel D-Sub
Razlaga lučk LED
●:Lučka sveti
STAND
◐:Lučka utripa
○:Lučka ne sveti
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
●
◐
◐
●
●
◐
○
○
◐
◐
◐
◐
Življenjska doba žarnice se je iztekla. Glejte Ukrep 6.
●
◐
●
Življenjska doba žarnice se je iztekla. Glejte Ukrep 7.
◐
◐
●
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
BY
Informacije
Če na projektorju ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb POWER, se v največ 30
sekundah prikaže zaslon.
Projektor deluje normalno.
Stanje, pri katerem se projektor pripravlja na delovanje, ko ste pritisnili gumb POWER na
projektorju ali na daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je gumb POWER za izklop projektorja, hladilni sistem bo ohladil notranjost
projektorja. (Deluje približno 30 sekund)
V primeru, da ventilator v notranjosti projektorja ne deluje normalno, glejte Ukrep 1
spodaj.
V primeru, da se zaščitni pokrov objektiva ne zapre, glejte Ukrep 2 spodaj.
To pomeni, da se pokrovček objektiva ne odpre popolnoma. Oglejte si Tretji ukrep
spodaj.
To pomeni, da se je izdelek preklopil v način ohlajanja, ker je notranja temperatura
projektorja presegla omejitev za vzdrževanje.Oglejte si Četrti ukrep spodaj.
To pomeni, da se je samodejno izklopilo napajanje, ker je notranja temperatura
projektorja presegla omejitev za vzdrževanje. Oglejte si Peti ukrep spodaj.
Odpravljanje težav
Vrsta
Ukrep 1
Stanje
V primeru, da ventilator ne
deluje normalno.
Če zaščitni pokrov objektiva ni
Ukrepi
V primeru, da težave kljub odklopu in ponovnim priklopom
napajalnega kabla ter pritiskom na gumb POWER ne odpravite,
se obrnite na zastopnika, ali na našo servisno službo.
Preverite, ali so vijaki na stranskem delu projektorja ustrezno
Ukrep 2
pravilno zaprt, ali pa senzor ne
zaklenjeni. Če so, se obrnite na prodajalca izdelkov ali servisno
deluje pravilno.
službo.
Popolnoma odprite pokrovček zaslona.
Ukrep 3
Stanje, ko pokrovček objektiva
ni popolnoma odprt.
Če med delovanjem projektorja pokrovček objektiva ni
popolnoma odprt, se video in zvok samodejno izklopita.
Če ostane stanje nespremenjeno deset minut, se projektor
samodejno izklopi.
Če notranja temperatura projektorja preseže omejitev za
vzdrževanje, se izdelek preklopi v način ohlajanja, preden se
To pomeni, da se je izdelek
preklopil v način ohlajanja, ker je
Ukrep 4
notranja temperatura projektorja
presegla omejitev za
vzdrževanje.
samodejno izklopi.
* Način ohlajanja: Stanje, ko se hitrost ventilatorja zviša in se
luč projektorja prisilno preklopi v varni način.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje.
Preverite, ali je blokiran zračni filter. Če je, ga očistite.
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni
temperaturni razpon projektorja.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
Preverite, ali je blokirana odprtina za prezračevanje.
Preverite, ali je blokiran zračni filter. Če je, ga očistite.
Ukrep 5
Če notranja temperatura
Preverite, ali temperatura okolja projektorja presega standardni
projektorja preseže omejitev, se
temperaturni razpon projektorja.
projektor samodejno izklopi.
Zadostno ohladite projektor in nadaljujte z uporabo.
V primeru, da se težava ponovno pojavi, se obrnite na
zastopnika ali na našo servisno službo.
Žarnica po nepričakovanem izklopu
Ukrep 6
ter takojšnjem ponovnem vklopu
projektorja ne deluje pravilno.
Izključite projektor ter počakajte tako dolgo, da se projektor
ohladi, nato pa ponovno vključite projektor. V primeru, da se
težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo
servisno službo.
S pomočjo zaslona za prikaz informacij preverite čas uporabe
Ukrep 7
V primeru, da slika postane temnejša
žarnice. V primeru, da je žarnico potrebno zamenjati, se obrnite
na zastopnika ali na našo servisno službo.
Ta projektor ima vgrajen ventilator, ki preprečuje pregrevanje. Delovanje ventilatorja lahko povzroči hrup, kar pa
ne vpliva na delovanje projektorja. Zamenjava ali vračilo denarja zaradi hrupa ni mogoče.
Zadnja stran
1. Vrata PC OUT
7. Vhodni priključek za [AV IN] VIDEO
2. Vrata AUDIO OUT
8. Vhodni priključek za [AV IN] S-VIDEO
3. Vhodni priključek za HDMI/DVI IN
9. Vhodni priključek za PC IN 1,2
4. Vhodni priključek za PC 1/DVI AUDIO IN
10.Vhodni priključek za [PC IN2] AUD
5. Vrata RS-232C (za servisne naprave)
11.Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
6. Vhodni priključek za [AV IN] R-AUDIO-L
12.Vhodni priključek za POWER
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
1.
Gumb (
2.
Gumb AUTO
3.
Gumb MENU (
4.
Gumb za Premakni (▲ ▼ ◀ ▶ )/(
5.
Gumb V.KEYSTONE (+/-)
) POWER
)
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
Gumb INSTALL
7.
Gumb BLANK
8.
Gumb P.SIZE
9.
Gumb QUICK
10. Gumb (
) MUTE
11. Gumb RETURN (
)
)
12. Gumb EXIT (
)
13. Gumb VOL
14. Gumb INFO
15. Gumb SOURCE
16. Gumb P.MODE
17. Gumb STILL
1. POWER ( )
Vklop projektorja.
2. AUTO
Samodejno prilagodi Picture. Na voljo samo v naeinu PC.
3. MENU (
)
Prikaz menija.
4. Premakni (▲ ▼ ◀ ▶ )/( )
Za pomikanje po meniju in izbiro možnosti menija.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Uporabite, če so prizori videa popačeni ali nagnjeni.
6. INSTALL
Za prikaz obrnjene ali zrcaljene slike.
7. BLANK
Za začasen izklop videa in zvoka.
Sprosti se, če pritisnete kateri koli gumb razen gumba POWER.
8. P.SIZE
Nastavitev velikosti slike.
9. QUICK
Za hitro izbiro nazadnje uporabljenega menija.
10. MUTE ( )
Za začasen izklop zvoka.
Za vnovičen vklop zvoka znova pritisnite gumb MUTE ali pa pritisnite gumb - VOL +.
11. RETURN (
)
Vrnitev na prejšnji meni.
12. EXIT (
)
Izbris menija.
13. VOL
Za prilagajanje glasnosti.
14. INFO
Preverjanje vira signala, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega računalnika in življenjske dobe žarnice.
15. SOURCE
Za preklop med TV-jem in zunanjim vhodom.
16. P.MODE
Za izbiro slike.
17. STILL
Za ogled mirujočih slik.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Oblika in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Specifikacije
Model
SP-L330 / SP-L350
Zaslon
0,63 inčev 3LCD w/MLA
Ločljivost
XGA (1024 x 768)
Razmerje stranic
4:3
SP-L330 : Maks. 3.300 ANSI lumnov (Eco 2.200 lumen)
Svetlost
SP-L350 : Maks. 3.500 ANSI lumnov (Eco 2.200 lumen)
Kontrast
Maks 400:1
Diagonala zaslona
40 ~ 300 inčev
Razdalja za projiciranje
1 m ~ 10 m
Prilagajanje zooma
Ročno
Prilagajanje izostritve
Ročno
Objektiv
F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm
Razmerje zooma
1:1,2
Popravek trapezaste slike
Navpično (±30°),vodoravna (±30°)
Poraba energije
220W (Normal : 200W, Eco : 152W )
Žarnica
Življenjska doba 2.000 ur (Eco način : 2.500 ur )
D-Sub 15p x 2
Analogni RGB, analogni YPbPr
HDMI
Digitalni RGB, digitalni YCbCr
Mini DIN x 1
S-Video
RCA x 1
Kompozitni video
Vhodni priključek
Zvočnik
3W x 2 ( stereo )
Poraba energije
Maks 300 W
Napetost
100~240V AC, 50/60Hz
Napajanje
Hrup
Eco : 30dB, Normal : 32dB, Bright : 35dB
Mere
291 mm( Š ) x 289 mm( G ) x 127 mm( V )
Teža
3,9 Kg
Delovna
User
Environment
Shranjevanje
Temperatura : 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F ),
vlažnost : 20 % ~ 80 % (brez kondenzacije)
Temperatura : -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F)
vlažnost : 10 % ~ 90 % (brez kondenzacije)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za
uporabo v stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo.
Izdelki razreda A so namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot
izdelki razreda A.
Zaslon LCD, ki je uporabljen v projektorju LCD, je sestavljen iz več tisoč drobnih slikovnih pik.
Kot druge video prikazovalne naprave tudi zaslon LCD lahko vsebuje okvarjene slikovne pike, ki ne delujejo. Pri
dostavi izdelka proizvajalec zaslona LCD in naše podjetje strogo nadzoruje, da je ugotavljanje okvarjenih
slikovnih pik in določanje števila okvarjenih slikovnih pik, ki jih sme zaslon LCD vsebovati, v skladu z
ustreznimi standardi. Čeprav je lahko na zaslonu nekaj mrtvih slikovnih pik, to ne vpliva na splošno kakovost
zaslona in življenjsko dobo izdelka.
Podprt način prikaza
Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)
Oblika zapisa
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Frekvenca točke
(MHz)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
Če ima pri zgoraj navedenih ločljivostih vhodni signal ločljivost, ki je nižja ali višja od 1024 x 768, ga
prilagojevalni čip v projektorju pretvori v 1024 x 768.
Če sta dejanska ločljivost projektorja (1024 x 768) in izhodna ločljivost računalnika enaki, je kakovost zaslona
optimalna.
Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub/HDMI)
Oblika zapisa
Ločljivost
Iskanje
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
Prepleteno
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
Progresivno
BT.601
576i
50Hz
Prepleteno
BT.1358
576p
50Hz
Progresivno
720p
59,94Hz/60Hz
Progresivno
720p
50Hz
Progresivno
1080i
59,94Hz/60Hz
Prepleteno
1080i
50Hz
Prepleteno
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)
Oblika zapisa
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
EIA-861
Oblika
zapisa1
Oblika
zapisa1
Oblika
zapisa2,3
Oblika
zapisa2,3
Oblika
zapisa4
Oblika
zapisa4
Oblika
zapisa5
Oblika
zapisa5
Oblika
zapisa17,18
Oblika
zapisa19
Oblika
zapisa20
Ločljivost
Iskanje
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Frekvenca točke
(MHz)
640 x 480
Progresivno
59,940
31,469
25,175
640 x 480
Progresivno
60,000
31,500
25,200
720 x 480
Progresivno
59,940
31,469
27,000
720 x 480
Progresivno
60,000
31,500
27,027
1280 x 720
Progresivno
59,939
44,955
74,175
1280 x 720
Progresivno
60,000
45,000
74,250
1920 x 1080
Prepleteno
59,939
33,716
74,175
1920 x 1080
Prepleteno
60,000
33,750
74,250
720 x 576
Progresivno
50,000
31,250
27,000
1280 x 720
Progresivno
50,000
37,500
74,250
1920 x 1080
Prepleteno
50,000
28,125
74,250
Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev zunanje naprave |
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna.
Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo imela oblike pravokotnika.
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
Če nameščate platno v svetlem prostoru, za zatemnitev uporabite zavese.
Projektor lahko namestite na naslednjih mestih: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Ogled nastavitev položaja namestitve)
Če želite med namestitvijo projektorja videti sliko za platnom,
Namestite polprosojno platno.
Izberite Menu > Setup > Install > Rear-Floor
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom,
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Menu > Setup > Install > Front-Floor
Nastavitev povečave in ostrine
Gumb za povečavo
Obroček za izostritev
Velikost slike lahko prilagodite z gumbom za povečavo.
Ostrino slike lahko nastavite s pomočjo obročka za izostritev.
Če izdelek namestite na mestu, ki ne ustreza zahtevam za namestitev
(glejte Velikost slike in oddaljenost projekcije), ostrine slike ne bo mogoče
ustrezno nastaviti.
Nastavljanje višine s prilagodljivim nastavkom
Za namestitev projektorja nastavite prilagodljiv nastavek na spodnji strani
projektorja.
Projektor lahko nastavite na višino do 30 mm (približno 12 stopinj) od
referenčne točke.
Glede na položaj projektorja je lahko slika trapezaste oblike.
Če se pojavi trapezasta slika, jo popravite s funkcijo V-Keystone
(Navpični popravek trapezaste slike).
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Namestite projektor na ravno površino in v vodoraven položaj, kar zagotavlja optimalno kakovost slike. Če slika ni ostra, sliko
prilagodite s pomočjo gumbov za povečavo ter ostrino slike, ali pa premaknite projektor naprej ali nazaj.
Velikost zaslona
Vodoravno
Navpično
Max
Min
Zamik
[v palcih]
(X:mm)
(Y:mm)
(Z:mm)
(Z:mm)
(Y':mm)
40
812,8
609,6
1376
1140
102
50
1016,0
762,0
1727
1433
127
60
1219,2
914,4
2078
1726
152
70
1422,4
1066,8
2430
2020
178
80
1625,6
1219,2
2781
2313
203
90
1828,8
1371,6
3133
2606
229
100
2032,0
1524,0
3484
2899
254
110
2235,2
1676,4
3835
3192
279
120
2438,4
1828,8
4187
3485
305
130
2641,6
1981,2
4538
3778
330
140
2844,8
2133,6
4889
4071
356
150
3048,0
2286,0
5241
4364
381
160
3251,2
2438,4
5592
4657
406
170
3454,4
2590,8
5944
4950
432
180
3657,6
2743,2
6295
5243
457
190
3860,8
2895,6
6646
5536
483
200
4064,0
3048,0
6998
5829
508
210
4267,2
3200,4
7349
6122
533
220
4470,4
3352,8
7701
6415
559
230
4673,6
3505,2
8052
6708
584
240
4876,8
3657,6
8403
7001
610
250
5080,0
3810,0
8755
7294
635
260
5283,2
3962,4
9106
7587
660
270
5486,4
4114,8
9457
7880
686
280
5689,6
4267,2
9809
8173
711
290
5892,8
4419,6
10160
8466
737
300
6096,0
4572,0
10512
8759
762
Ta projektor je zasnovan za optimalno prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
A. Zaslon
Z: Razdalja projiciranja
Y': Razdalja ob središča objektiva do dna slike
Prilagajanje H-Keystone
1. Preverite oddaljenost projekcije glede na velikost platna in nato namestite projektor (oglejte si spodnjo tabelo).
Oddaljenost
Velikost zaslona (m)
projekcije
Diagonala
Širina
Dolžina
(m)
1
0,8
0,6
1.4
1,3
1
0,8
1,7
1,5
1,2
0,9
2,1
1,8
1,4
1,1
2,4
2
1,6
1,2
2,8
2,3
1,8
1,4
3,1
2,5
2
1,5
3,4
2,8
2,2
1,7
3,8
3
2,4
1,8
4,1
3,3
2,6
2
4,5
3,6
2,8
2,1
4,8
3,8
3
2,3
5,1
4,1
3,3
2,4
5,5
4,3
3,5
2,6
5,8
4,6
3,7
2,7
6,2
A : Projektor
4,8
3,9
2,9
6,5
B : Oddaljenost projekcije
5,1
4,1
3
6,8
5,3
4,3
3,2
7,2
5,6
4,5
3,4
7,5
5,8
4,7
3,5
7,9
6,1
4,9
3,7
8,2
6,4
5,1
3,8
8,5
C : Platno
- Oddaljenost projekcije: Navpična oddaljenost
projecirane slike
6,6
5,3
4
8,9
6,9
5,5
4,1
9,2
7,1
5,7
4,3
9,6
7,4
5,9
4,4
9,9
7,6
6,1
4,6
10,2
2. Izberite med Front-Floor, Front-Ceiling, Rear-Floor in Rear-Ceiling v skladu z mestom za namestitev projektorja.
3. Nastavite vrednosti za H-Keystone in V-Keystone na '0' in gumb za povečavo nastavite na njegovo sredino.
4. Pritisnite gumb MENU da prikažete zaslon Crosshatch možnosti Test Pattern.
(Setup → Test Pattern → Crosshatch)
5. Prilagodite mesto projektorja tako, da sta črti ① in ② na spodnjih slikah vzporedni.
Platno
Crosshatch Test Pattern
① Navidezna navpična črta na platnu, narejena z nitjo ali
② Navpična črta na sredini Test Pattern
podobnim.
6. Adjust the projector's angle so that a corner of the projected picture (which is nearest to the projector) meets that of the
screen.
A : Projektor
B : Platno
C :Projicirana slika
D : Vogal slike, ki je najbližji projektorju
→
Kot projektorja prilagodite tako, da projicirana slika pokriva celo območje platna.
(Projicirana slika morda ne pokriva celega območja platna, odvisno, kako visoko je nameščen projektor.V tem primeru
prilagodite kot projektorja tako, da je pokrito celo območje platna.)
7. Pritisnite gumb V.KEY-STONE na daljinskem upravljalniku. Prikazal se bo meni V-Keystone
Prilagodite V-Keystone z gumbom + ali - na daljinskem upravljalniku.
- A : Projektor - B : Platno - C : Projicirana slika
→
Prilagajajte, dokler navpična črta na Test Pattern ni
vzporedna z zunanjo navpično črto na platnu.
8. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete H-Keystone.
Prilagodite H-Keystone z gumbom + ali - na daljinskem upravljalniku.
- A : Projektor - B : Platno - C :Projicirana slika
Prilagajajte, dokler vodoravna črta na Test Pattern ni
vzporedna z zunanjo vodoravno črto na platnu.
→
9. Prilagodite velikost zaslona z gumbom za povečavo.
10. Če je kateri del projicirane slike večji od platna, prilagodite njeno velikost slike z možnostjo Custom v meniju Size.
Kako prilagoditi:
1. Pritisnite gumb MENU.
2. Izberite Picture da se pomaknete na meni Size.
3. Izberite možnost Custom in nato območje za prilagajanje.
4. Prilagodite velikost zaslona z gumbom ▲ ali ▼.
- A : Projektor - B : Platno - C :Projicirana slika
→
Če aktivirate funkcijo Popravek trapezaste slike za umerjanje nagnjene slike, se lahko zmanjša svetlost in
zniža ločljivost.
Nastavitev osebnega računalnika - Pred povezavo osebnega računalnika s projektorjem preverite naslednje.
1.
Z desnim miškinim klikom pritisnite na namizju okolja Windows
in nato kliknite [Properties].
Prikaže se zavihek <Display Properties>.
2.
Kliknite zavihek [Settings] in nastavite ločljivost zaslona tako, kot
je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavitev kakovosti barv vam ni potrebno spreminjati.
3.
Pritisnite gumb [Advanced].
Pojavilo se bo novo okno z lastnostmi.
4.
Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite osveževanje zaslona tako,
kot je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavite vodoravno in navpično frekvenco osveževanja namesto
<Screen refresh rate>.
5.
Okno zaprite s klikom na gumb [OK], nato kliknite
gumb [OK] okna <Display Properties> in ga zaprite.
Računalnik se bo morda samodejno ponovno zagnal.
6.
Izključite osebni računalnik ter ga priključite na projektor.
Postopek se lahko razlikuje glede na različico operacijskega sistema Windows.
(Namesto [Properties (R)] se lahko na primer pojavi [Properties], kot je prikazano na sliki 1.)
Ta naprava pri uporabi skupaj z osebnim računalnikom podpira kakovost barv vse tja do 24 bitov na točko.
Prikazana slika se lahko razlikuje od slike na zaslonu osebnega računalnika, odvisno od proizvajalca zaslona ali
različice operacijskega sistema Windows.
Med priklapljanjem projektorja in osebnega računalnika preverite, če je osebni računalnik združljiv z nastavitvami
slike za projektor. Če osebni računalnik ni združljiv, bodo morda težave s signalom.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev zunanje naprave |
1. Zadnja stran projektorja
Priključite napajalni kabel v ustrezen priključek na zadnji strani projektorja.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev zunanje naprave |
Priključitev računalnika s kablom D-Sub
Poskrbite, da sta računalnik in projektor izklopljena.
S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN (1 ali 2)] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na računalniku.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC 1/DVI AUDIO IN] ali [AUDIO IN 2] na hrbtni strani projektorja in
avdio izhod na računalniku.
Priključitev računalnika s kablom HDMI/DVI
Poskrbite, da sta računalnik in projektor izklopljena.
S kablom HDMI/DVI (Ni priloženo) povežite priključek [HDMI/DVI IN] na projektorju in priključek za DVI na računalniku.
- Za povezavo s priključkom HDMI na računalniku uporabite kabel HDMI (Ni priloženo).
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC 1/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na računalniku.
- Če je povezan s kablom HDMI, povezava avdio kabla (Ni priloženo) ni potrebna.
Priključitev zunanjega monitorja
Sliko lahko hkrati gledate na projektorju in ločenem monitorju.
Poskrbite, da sta računalnik in projektor izklopljena.
S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN 1] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na računalniku.
S kablom D-Sub povežite priključek [PC OUT] na projektorju in priključek za D-Sub na monitorju.
- Če monitor priključite z uporabo funkcije [PC OUT], povežite računalnik s priključkom [PC IN 1].
- Po pritisku gumba [Blank] na daljinskem upravljalniku je izhod normalen, tudi če je prikazan prazen zaslon na
projektorju in monitorju, ki je povezan s priključkom [PC OUT].
- Funkcija [PC OUT] deluje tudi v stanju pripravljenosti.
Priključitev naprave, združljive s HDMI-jem
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
S kablom HDMI/DVI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhod za DVI na napravi z digitalnim
izhodom.
- Za povezavo z izhodom za HDMI na napravi z digitalnim izhodom uporabite kabel HDMI.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC 1/DVI AUDIO IN] na projektorju in avdio izhod na napravi z digitalnim
izhodom.
- Če je povezan s kablom HDMI, povezava avdio kabla (Ni priloženo) ni potrebna.
Priključitev naprave AV s kablom D-Sub
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
S kablom D-Sub povežite priključek [PC IN (1 ali 2)] na hrbtni strani projektorja in priključek za D-Sub na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC 1/DVI AUDIO IN] ali [AUDIO IN 2] na hrbtni strani projektorja in avdio
izhod na napravi AV.
Priključitev naprave AV s komponentnim izhodom
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
S kablom D-Sub/komponentnim kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC IN (1 ali 2)] na hrbtni strani projektorja in
priključek za komponento na napravi AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [PC 1/DVI AUDIO IN] ali [AUDIO IN 2] na hrbtni strani projektorja in avdio
izhod na napravi AV.
Priključitev z video kablom/kablom S-Video
Najprej poskrbite, da sta naprava AV in projektor izklopljena.
Z video kablom ali kablom S-Video (Ni priloženo) povežite priključek [VIDEO] ali [S-VIDEO] in napravo AV.
- Za podprte vhodne signale si oglejte razdelek "Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO/S-VIDEO)".
Z avdio kablom (Ni priloženo) povežite priključek [AV IN R-AUDIO-L] na hrbtni strani projektorja in avdio izhod na napravi
AV.
Priključitev zunanjega zvočnika
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvočnika namesto notranjega zvočnika projektorja.
Pripravite avdio kabel (Ni priloženo), ki je primeren za zunanji zvočnik.
Z avdio kablom povežite priključek [AUDIO OUT] na projektorju in zunanji zvočnik.
- Ko uporabljate zunanji zvočnik, notranji zvočnik ne deluje, vendar lahko glasnost zunanjega zvočnika
prilagajte z gumbom za glasnost na projektorju (ali daljinskem upravljalniku).
- Priključek [AUDIO OUT] omogoča izhod vseh avdio signalov.
| Osnovne funkcije | Input | Picture | Setup | Option |
Vklop projektorja
Preverite, ali je pokrovček objektiva popolnoma odprt.
Vklopite napajanje.
Preverite, ali je vklopljen indikator STAND BY LED.
Pritisnite gumb za napajanje. Ko se vklaplja napajanje (ko pritisnete gumb za napajanje na daljinskem
upravljalniku ali na zgornji strani projektorja), utripa modri indikator LAMP LED.
Ko je napajanje popolnoma vklopljeno, indikator LAMP LED neprekinjeno sveti modro.
Če projektor vklopite, ko luč še ni dovolj ohlajena, boste morda zaslišali kratkotrajen hrup, ker se
poveča hitrost ventilatorja, da bi se ohladila luč.
Izklop projektorja
Pritisnite gumb za napajanje (Daljinski upravljalnik na zgornji strani projektorja). Prikaže se OK ali Cancel.
S puščičnimi gumbi izberite OK (Daljinski upravljalnik na zgornji strani projektorja).
Pritisnite gumb Enter ali znova pritisnite gumb za napajanje.
Indikator STAND BY LED se izklopi, indikator LAMP LED pa začne utripati.
Poveča se hitrost ventilatorja, da se hitro ohladi luč. Ko je postopek končan, se indikator LAMP LED izklopi,
indikator STAND BY LED pa se vklopi in sveti modro.
Odstranite napajalni kabel.
Zaprite pokrovček objektiva.
Izbira vhodnega vira
Pritisnite gumb SOURCE (na daljinskem upravljalniku ali na zgornji strani projektorja).
Načine AV, S-Video in HDMI je mogoče izbrati samo, če je priključena zunanja naprava, načina PC1 in PC2 pa je
mogoče izbrati neglede na to, ali je priključena zunanja naprava.
| Osnovne funkcije | Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Opis
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Source List
Izberete lahko prikaz slike naprave, ki je priključena na projektor.
1) PC 1
4) S-Video
2) PC 2
5) HDMI
3) AV
Edit Name
Urejate lahko imena naprav, ki so priključena na projektor.
1) VCR
7) DVD Receiver
2) DVD
8) Game
3) Cable STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD Combo
5) Satellite STB
11) PC
6) AV Receiver
| Osnovne funkcije | Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev
Opis
slike
Mode
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberite način prikaza, ki je prilagojen za vaš projektor, ali pa po potrebi spremenite
način prikaza.
1) Mode
- Standard
Ta slikovni način je najsplošnejši način za različne razmere.
- Presentation
Ta način je primeren za predstavitve.
- Text
Ta način je primeren za delo z besedilom.
- Movie
Ta način je primeren za gledanje filma.
- Game
Ta slikovni način je optimiziran za igranje iger.
▶ Besedilo na zaustavljeni sliki je lahko nepravilno prikazano.
- User
Ta način je prilagojen, ustvarjen z uporabo funkcije Mode > Save .
▶ Načina Presentation in Text sta na voljo samo, če je vhodni signal sinhroniziran z
računalnikom (D-Sub/HDMI).
Mode
2) Contrast : Prilagodite kontrast med predmetom in ozadjem.
3) Brightness : Za prilagoditev svetlosti slike.
4) Sharpness : Za prilagoditev večje ali manjše stopnje ostrine okoli predmetov.
▶ Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti
Contrast
Brightness
Sharpness ni mogoče prilagajati.
5) Color : Nastavitev tona barv.
▶ Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnosti
Sharpness
Color ni mogoče prilagajati.
6) Tint : Za nastavitev bolj naravnih barv s poudarkom zelene ali rdeče barve.
▶ Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI) in je vrste
Color
Tint
PAL in SECAM načinov [S-Video] in [AV], barve ni mogoče prilagajati.
7) Color Temperature : Izberete lahko barvno temperaturo po vaši želji.
-
Tovarniške nastavitve: 5500K, 6500K, 8000K, 9300K
-
Barvno temperaturo za spodnje elemente lahko izberete po vaši želji.
Color
Temperature
R-Gain, G-Gain, B-Gain : Za prilagoditev barvne temperature ravni bele.
R-Offset, G-Offset, B-Offset : Za prilagoditev barvne temperature ravni črne.
R-Gain
G-Gain
1) Color Temperature
5) R-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
R-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
G-Offset
4) B-Gain
B-Gain
B-Offset
8) Gamma : Za spreminjanje svetlosti vsakega barvnega tona na sliki.
-
Večja (+) ko je vrednost, večji je kontrast med svetlimi in temnimi deli; manjša
-
Prilagodljiv razpon: -3 do +3
(-) ko je vrednost, tem temnejši so temni deli.
Gamma
9) Save : Stanje zaslona, ki ste ga nastavili po vaši želji, lahko shranite z uporabo
prikaza na zaslonu Mode > User .
Save
10) Reset : Za ponastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Reset
Size
Glede na vrsto video vsebine lahko izberete velikost slike.
▶ Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost
Zoom1/Zoom2 ni podprta.
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16:9
5) Custom
Position
Nastavitev položaja slike.
Digital NR
Če je na sliki prisotna prekinjena črta ali je slika tresoča, lahko kakovost slike izboljšate z
vklopom funkcije Noise Reduction.
▶ Če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (D-Sub/HDMI), možnost Digital NR ne
deluje.
Black Level
Izberete lahko standard svetlosti signala glede na vhodni signal. Če je neprimeren za
vhodni signal, temni deli morda niso jasni ali pa so pretemni.
▶ Možnost Black level je mogoče nastaviti samo za signala 480i in 576i načinov [AV],
[S-Video] in način sinhroniziranja z napravo AV (D-Sub) in za signal RGB načina [HDMI].
- Za signala 480i in 576i načinov [AV], [S-Video] in načina sinhroniziranja z napravo AV
(D-Sub)
1) 0 IRE : Za nastavitev svetlosti temnih delov signala na visoko.
2) 7.5 IRE : Za nastavitev svetlosti temnih delov signala na nizko.
- Za signal RGB načina [HDMI]
Overscan
S to funkcijo lahko sliko povečate tako, da odrežete robove slike, s tem pa odpravite
morebitne motnje na robu slike.
▶ Ni podprto v načinih [AV] in [S-Video].
▶ To je podprto samo, če je vhodni signal v načinu Sinhroniziranje z napravo AV (D-Sub)
ali Sinhroniziranje z napravo AV (HDMI).
▶ Če je možnost Overscan izklopljena, so morda prikazani tudi nepotrebni dodatni deli ob
robovih slike, čeprav lahko vidite večji del območja.
V tem primeru vklopite možnost Overscan .
Film Mode
S to funkcijo lahko nastavite prikaz slike, ki je primeren za predvajanje filmov. Filmski
način je primeren za predvajanje filmov.
1) Off
2) On
▶ Film mode je podprt samo pri signalih [AV], [S-Video], 480i in 576i.
PC
Odprava ali zmanjšanje šuma, ki ga povzroči slaba kakovost zaslona (tresenje slike). Če
šuma ne odpravite z uporabo funkcije Fine Adjustment , izberite največjo možno
frekvenco in nato poskusite znova.
Auto
▶ Omogočeno je samo za vhod, sinhroniziran z računalnikom, priključka za D-Sub.
Adjustment
▶ Oglejte si razdelek "Sinhroniziranje z računalnikom (D-Sub/HDMI)".
1) Auto Adjustment : Samodejno nastavljanje frekvence in stopnje za osebni
računalnik.
Coarse
2) Coarse : Nastavljanje frekvence v primeru, ko so na zaslonu računalnika vidne
Fine
navpične črte.
3) Fine : Funkcija za natančno nastavljanje računalniškega zaslona.
4) Reset : S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve za osebni računalnik in povrnete
Reset
privzete nastavitve.
Zoom
Za 2-, 4- ali 8-kratno povečavo zaslona računalnika.
▶ To je mogoče prilagoditi samo, če je vhodni signal sinhroniziran z računalnikom (DSub/HDMI).
| Osnovne funkcije | Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Install
Opis
Za boljšo namestitev v primeru pomanjkljivosti mesta za namestitev je mogoče sliko
obrniti v navpični/vodoravni smeri.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Vodoravno/navpično obrnjena slika
3) Rear-Floor : Vodoravno obrnjena slika
4) Rear-Ceiling : Navpično obrnjena slika
Lamp Mode
)/Stop(
Z nastavljanjem količine svetlobe lahko uravnavate svetlost slike.
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
1) Eco : Ta način je optimiziran za zaslone, ki so manjši od 100 palcev. Ta način
zmanjša svetlost luči, s čimer se podaljša življenjska doba luči ter zmanjša hrup in
poraba energije.
Eco
2) Normal : Ta način je optimiziran za splošno uporabo. Ta način priporočamo za
stabilno svetlost luči, ki omogoča udobno delovno okolje z malo hrupa tudi v
Normal
močno osvetljenem prostoru.
3) Bright : Ta način poveča svetlost luči v močno osvetljenem prostoru. Z večanjem
Bright
svetlosti luči se krajša življenjska doba luči in lahko se povečata hrup in poraba
energije.
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega
Keystone.
H-Keystone
Če slika projektorja na zaslonu ni prikazana vodoravno, jo lahko umerite s funkcijo HKeystone .
Oglejte si 'Prilagajanje H-Keystone'
▶ Popravek trapezaste slike je funkcija za umerjanje poševne slike, pri uporabi katere se
lahko kakovost slike poslabša.
Background
Nastavite lahko možnost Background za ozadje, ki je prikazano, ko ni signala iz zunanje
naprave, povezane s projektorjem. Če projektor prejme signal, izgine ozadje, ki ste ga
nastavili v možnosti Background , in se prikaže normalni zaslon.
1) Logo
2) Blue
3) Black
Test Pattern
Ta vzorec ustvari projektor sam. Namenjen je za pomoč pri namestitvi projektorja.
Crosshatch
1) Crosshatch : Preverite lahko, če je prisotna popačenost slike.
2) Screen Size : Preverite lahko različne formate slike, na primer 1,33 : 1 ali 1,78 : 1.
Screen
Size
Video Type
Če kakovost zaslona ni normalna, ker projektor ne prepozna samodejno vrste vhodnega
signala v načinih PC-ja in HDMI-ja, lahko vrsto vhodnega signala nastavite sami.
▶
V načinu [PC] je to omogočeno samo, če je vhodni signal sinhroniziran z napravo AV
(D-Sub). Za ločeno sinhr. V/N pa je to omogočeno za signale 1280 x 720p; 59,94
Hz/60 Hz.
▶
V načinu [HDMI] je omogočeno samo za naslednje signale izmed tistih, ki so
sinhronizirani z napravo AV (HDMI): 640 x 480p; 59,94Hz/60 Hz; 1280 x 720p;
59,94Hz/60 Hz.
1) Auto
2) RGB(PC)
3) RGB(AV)
4) YPbPr(AV)
Uporaba
RGB(PC)
Pri povezavi izhoda za RGB na
računalniku in priključka za D-Sub
Color,
Sharpness,Tint
Meni in zoom
računalnika
Onemogoči
Omogoči
Omogoči
Omogoči
Omogoči
Onemogoči
Onemogoči
Omogoči
Omogoči
Onemogoči
-
-
Pri povezavi izhoda za RGB na napravi
RGB(AV)
AV (sprejemniku, predvajalniku DVD,
itd.) in priključka za D-Sub
Pri povezavi izhoda za YPbPr na
YPbPr(AV) napravi AV (sprejemniku, predvajalniku
DVD, itd.) in priključka za D-Sub
PC
Pri povezavi računalnika in priključka
za HDMI
Pri povezavi naprave AV (sprejemnika,
AV
predvajalnika DVD, itd.) in priključka za
HDMI
Auto
Reset
Samodejne nastavitve
S to funkcijo lahko povrnete privzete nastavitve.
Factory
Default
1) Factory Default : Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2) Reset Filter Time : Za ponastavitev časa filtra.
Reset
Filter Time
1) Normal: za uporabo v normalnem okolju.
2) Low: za uporabo, ko so temni deli presvetli.
| Osnovne funkcije | Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Language
Menu Option
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberete lahko jezik menija.
1) Position
Mesto menija lahko prestavite navzgor/navzdol/levo/desno.
Position
2) Transparency
Nastavite lahko prosojnost menija.
- High
- Medium
Transparency
- Low
- Opaque
Display
3) Display Time
Time
Nastavite lahko čas prikaza menija.
- 5 sec / 10 sec / 30 sec / 60 sec / 90 sec / 120 sec / Stay On
Sound
Za prilagajanje desnega in levega zvočnega ravnovesja in izenačevalnika 3 W stereo
zvočnika, ki je vgrajen v projektorju.
Filter Check
1) Balance
4) 1kHz
2) 100Hz
5) 3kHz
3) 300Hz
6) 10kHz
Za nastavitev obdobja preverjanja za filter (enota: ura).
Time
1) Off
2) 100
3) 200
4) 400
5) 800
▶
Če je čas uporabe filtra daljši od obdobja preverjanja filtra, se ob vsakem vklopu
projektorja za eno minuto prikaže sporočilo o preverjanju filtra.
▶
Sporočilo o preverjanju filtra: “Check the filter, and if necessary, clean or replace it.
”.
Auto Power On
Če se projektor napaja, se vklopi samodejno, brez pritiska na gumb za napajanje.
1) Off
2) On
Sleep Timer
Če projektor določen čas ne prejme vhodnega signala, se samodejno izklopi.
(Vendar v tem času ne sme biti pritisnjen noben gumb na daljinskem upravljalniku ali na
zgornji strani projektorja. )
1) Off
2) 10 min
3) 20 min
4) 30 min
Information
Preverite lahko vire zunanjih naprav, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega
računalnika ter čas uporabe žarnice.
| Preden se obrnete na servisno osebje |
Namestitev in priključitev
Znaki
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
z
Preverite, ali so kabli ustrezno priključeni.
Projektor želim namestiti na
z
Nosilec za namestitev na strop je potrebno dokupiti posebej. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Samsung.
strop.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če je priključni kabel (video) ustrezno priključen v ustrezen vhod. Če
je priklop ustrezen, naprava ni na voljo.
Meni in daljinski upravljalnik
Znaki
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
z
Prepričajte se, da daljinski upravljalnik v projektor usmerjate pod ustreznim
kotom ter z ustrezne razdalje. Odstranite morebitne ovire med daljinskim
upravljalnikom ter projektorjem.
z
Neposredna osvetlitev senzorja za daljinski upravljalnik na projektorju lahko
vpliva na zaznavanje, pri čemer lahko pride tudi do okvare senzorja.
Menija ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene.
z
Preverite, če LED lučka na zgornji strani projektorja sveti.
z
Preverite, če je meni prikazan v sivi barvi. Meni v sivi barvi ni na voljo.
Slika in zunanji vir
Znaki
Odpravljanje težav
z
Preverite, če je napajalni kabel projektorja priključen pravilno.
z
Preverite, če je izbran ustrezen vhod.
z
Preverite, da so priključki na zadnji strani projektorja pravilno nameščeni.
z
Preverite baterije daljinskega upravljalnika.
z
Prepričajte se, da vrednosti <Color> in <Brightness> nista nizki.
Nežive barve.
z
Prilagodite funkciji <Tint> in <Contrast>.
Slika ni čista.
z
Nastavite ostrino.
z
Preverite, če je razdalja projektorja od platna prevelika ali premajhna.
Nenavaden hrup.
z
Če je nenavaden hrup prisoten dalj časa, se obrnite na servisni center.
LED lučka za delovanje projektorja
z
Glejte Ustrezni ukrepi glede na indikacije LED lučk.
Slika ni prikazana.
sveti.
Na platnu so prikazane črte.
z
V primeru uporabe osebnega računalnika se lahko pojavijo motnje, zato
nastavite frekvenco zaslona.
Slika zunanje naprave ni prikazana.
z
Preverite delovanje zunanje naprave, prav tako preverite pravilno nastavitev
Brightness in Contrast v meniju <Mode>.
Prikazana je samo modra slika.
z
Preverite pravilnost priključitve zunanje naprave. Preverite, ali so kabli ustrezno
priključeni.
Slika je črno-bela ali pa so barve
neobičajne./Zaslon je temen ali preveč
z
Preverite nastavitve v meniju, na primer Brightness, Contrast in nastavitev
Color.
svetel.
z
Če želite ponastaviti nastavitve nazaj na privzete nastavitve, v meniju izberite
možnost <Factory Default>.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Pravna obvestila |
Čiščenje zunanjosti in objektiva projektorja
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
Projektorja ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so
benzol, razredčila za barve, ali mokro krpo, saj
lahko to povzroči težave.
Projektorja se ne dotikajte z žebljem ali drugimi
ostrimi predmeti, saj lahko tako opraskate
površino.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se
obrnite na servisni center ali zastopnika.
(Plačljiva storitev)
Če je v projektorju prah ali druge tuje snovi, se
obrnite na zastopnika ali servisni center.
Zamenjava žarnice
Previdnostni ukrepi pri menjavi žarnice
Žarnica v projektorju ima omejeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje projektorja je potrebno žarnico
zamenjati skladno s časom uporabe. Čas uporabe žarnice lahko preverite na zaslonu za prikaz informacij
(gumb INFO).
Za zamenjavo uporabite žarnico, ki jo priporoča proizvajalec. Specifikacije žarnice najdete v priročniku za uporabo.
Žarnico zamenjajte z enakim modelom.
- Ime in proizvajalec žarnice : 220W Philips fusion lamp
- Proizvajalec žarnice : Philips Lighting
- Za informacije o nakupu luči si oglejte 'Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE'.
Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je napajalni kabel izključen.
Tudi po izklopu napajalnega kabla bo žarnica vroča. Za zamenjavo žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se žarnica
popolnoma ohladi.
Žarnica je nameščena v spodnjem levem delu projektorja.
Preden obrnete projektor, pokrijte projektor z mehko krpo in ga postavite na ravno površino.
Stare žarnice ne pustite blizu vnetljivih predmetov ali blizu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali poškodb.
S primernim sesalcem odstranite prah in ostale tuje snovi okoli in v enoti za namestitev žarnice.
Med namestitvijo žarnice se izogibajte dotikanju delov žarnice, razen nosilcev. V primeru neustreznega ravnanja z
žarnico lahko pride do poslabšanja kakovosti slike in skrajšanja življenjske dobe žarnice.
Projektor je zasnovan tako, da ne deluje, če po zamenjavi luči njen pokrov ni v celoti sestavljen.Če projektor ne
deluje pravilno, preverite stanje delovanja indikatorja LED.
Postopek zamenjave žarnice
Ker je luč izdelek z visoko temperaturo in napetostjo, jo zamenjajte vsaj eno uro potem, ko ste
izključili napajalni kabel.
Luč je na levi strani projektorja (če gledate od spredaj).
Odstranite vijak, ki je prikazan na
Odstranite dva (2) vijaka, ki sta
Primite ročaj luči in ga izvlecite iz
spodnji sliki, in nato odprite
prikazana na spodnji sliki.
projektorja, kot je prikazano na
pokrov.
spodnji sliki.
Novo žarnico namestite v obratnem vrstnem redu.
Menjava in čiščenje filtra
Varnostni ukrepi pri menjavi filtra projektorja
Filter se nahaja v spodnjem delu projektorja
Izklopite napajanje projektorja in nato, ko se projektor dovolj ohladi, izključite napajalni kabel.
Sicer se lahko poškodujejo sestavni deli zaradi visoke notranje temperature.
Pri menjavi filtra je lahko prašno.
Za informacije o nakupu filtra si oglejte 'Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE'.
Zaporedje menjave ali čiščenja filtra projektorja.
Izklopite napajanje projektorja in
Izdelek postavite tako, da je
nato, ko se projektor dovolj ohladi,
spodnji del obrnjen navzgor, in
izključite napajalni kabel.
nato v smeri puščice potisnite in
Zamenjajte ali očistite filter.
odstranite pokrovček filtra.
* Preden izdelek postavite s
spodnjim delom navzgor, na tla
položite mehko tkanino, da se ne
opraska.
Filter očistite z majhnim sesalnikom za računalnike in majhne električne aparate ali pa ga operite pod tekočo
vodo.
Če filter operete pod tekočo vodo, ga popolnoma posušite. Vlaga lahko povzroči rjavenje filtra.
Če filtra ne morete očistiti prahu ali pa se je strgal, ga zamenjajte.
Ko ste zamenjali ali očistili filter projektorja, izberite Reset Filter Time.
Odprtine za prezračevanje
Mesta odprtin za prezračevanje
Odprtine za prezračevanje so na desni, levi in spodnji strani projektorja.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Pravna obvestila |
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov,
se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com/ar
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/at
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
CHINA
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en
3030 8282
INDIA
1-800-3000-8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Pravna obvestila |
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršnakoli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana.
Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovoren za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z
razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement