Samsung SP-D400 Navodila

Add to my manuals
39 Pages

advertisement

Samsung SP-D400 Navodila | Manualzz
Da bi se izognili poškodbam in poškodovanju lastnine, pozorno preberite naslednje varnostne ukrepe in
izdelek uporabljajte v skladu z njimi.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali celo
smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodovanje izdelka ali lastnine.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
[Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).]
Vtič mora biti ustrezno priključen, sicer lahko pride do požara.
z
Če ni ustrezno priključen, lahko pride do požara.
Ne rahljajte vtičnice za napajanje ali poškodovanih napajalnih
kablov.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pod nobenim pogojem se ne dotikajte napajalnega vtiča z mokrimi
rokami.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka.
V eno stensko vtičnico ne priključujte več naprav.
z
Obstaja nevarnost požara.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalnega
kabla ne zvijajte, vlecite ali sukajte.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pred premikanjem predmeta preverite, ali je napajanje izklopljeno,
in odstranite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Pred premikanjem
izdelka preverite tudi, ali so izključeni priključitveni kabli drugih
naprav.
z
Premikanje izdelka s priključenim napajalnim kablom lahko poškoduje
napajalni kabel in povzroči požar ali električni šok.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete vtič iz
stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
z
To lahko povzroči električni šok ali požar.
Izdelek izključite tako, da držite napajalni vtič in ne napajalnega
kabla.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
PRIŽGANE SVEČE IN DRUGE VIRE ODPRTEGA OGNJA HRANITE
STRAN OD IZDELKA, DA PREPREČITE, DA BI SE OGENJ RAZŠIRIL.
z
Obstaja nevarnost požara.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del izdelka ne
sme gledati iz omare oziroma s police.
z
Če izdelek pade, se lahko poškoduje ali povzroči telesno poškodbo.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnih teles.
z
Prevleka na napajalnem kablu se lahko stopi in povzroči električni šok ali
požar.
Izdelka ne nameščajte na mesta, izpostavljena olju, dimu, vlagi ali
vodi (deževnici) ali v vozilo.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta brez prezračevanja, kot je knjižna
polica ali stenska omara.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na stojalo, ki
je manjše kot izdelek.
z
Uistite sa, že uchováte produkt z dosahu detí.
Produkt môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
V primeru bliskanja takoj izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Zračnikov izdelka ne sme blokirati namizni prt ali zavesa.
z
To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelek postavljajte na tla previdno.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Med premikanjem izdelka ga ne izpustite.
z
Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Izdelek shranjujte izven dosega otrok.
z
Uistite sa, že uchováte produkt z dosahu detí.
Produkt môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
V izdelek skozi njegove odprtine za prezračevanje, priključek PC/Video
in napajalni priključek ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so
kitajske paličice, jeklene žice in svedri, in vnetljivih predmetov, kot so
vžigalice in papir.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga izklopite, izključite napajalni kabel iz
stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali spremeniti.
z
Ko je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega šoka ali poškodovanja izdelka.
Izdelek ne izpostavljajte vnetljivim razpršilom ali drugim podobnim snovem.
z
Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, pijač, kemikalij, majhnih
kovinskih predmetov ali težkih predmetov.
z
Če v izdelek pride predmet ali tekočina, lahko povzroči električni šok, požar ali
telesno poškodbo.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo predmete, kot so igrače ali
piškoti.
z
Če otrok poskuša doseči katerega izmed teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči na sprednji strani izdelka in slike ne
projicirajte na oči.
z
To je posebno nevarno za otroke.
Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v
roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.
z
Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden zvok ali vonj po zažganem, ga
takoj izklopite, izključite napajalni vtič iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljen prahu, vodi ali tujem
snovem, jo očistite.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelek nežno očistite z mehko in suho krpo ali brisačo, potem ko ste
izključili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
z
Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo
za barve, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo, čistilno sredstvo itd.
Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni vtič.
z
Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pri nameščanju izdelka na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo
uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji
ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.
z
Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
Če izdelek pade ali poči njegovo ohišje, ga izklopite in izključite napajalni
vtič, saj lahko to povzroči električni šok ali požar.
z
V tem primeru se obrnite na servisni center.
Daljinski upravljalnik položite na mizo.
z
Če stopite na daljinski upravljalnik, lahko padete in poškodujete sebe ali izdelek.
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
z
Objektiv se lahko poškoduje.
z
Pokrovček objektiva ščiti objektiv, zato ga uporabljajte, ko je projektor
izklopljen.
z
Če želite sliko skriti, ko je projektor vklopljen, uporabite funkcijo
BLANK.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe
ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno
tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov,
izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite
trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek
na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku - Samo Evropa
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega
odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob
izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg,
Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v
količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe
materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Optični sistem z vgrajeno napredno tehnologijo DLP
- Uporabljena je plošča 1024x768.
- Za optimalne barve je bil uporabljen barvni krog iz 4 delov (segment color wheel).
- Žarnica z močjo 280 W za izboljšano svetilnost
Žive barve
- Kakovost slike s poudarkom na izboljšanju barv - ta projektor zadosti realizaciji barv v skladu s
standardi predvajanja in video produkcije.
Nizka stopnja hrupa delovanja ventilatorja in uhajanja svetlobe
- Optimizacija toka zraka in namestitve ventilatorja, kar omogoča nizko stopnjo hrupa delovanja
ventilatorja ter uhajanja snopa svetlobe.
Možnost različnih vhodnih priključkov
- Povezave z zunanjimi napravami so izboljšane z različnimi vhodnimi priključki, kot so na primer
priključek HDMI (HDCP je podprt), priključek za komponente in priključek PC OUT.
Nastavitve
- Ta naprava omogoča nastavljanje za vsak posamezen vhodni priključek.
- Za lažje nastavljanje je na voljo nastavitveni vzorec.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Sprednja/zgornja stran
1. Indikatorji
6. Gumb za povečavo
- STAND BY (modra lučka LED)
Gumb za povečanje ali zmanjšanje velikosti slike.
- LAMP (modra lučka LED)
7. Gumb za VKLOP (
- TEMP (Rdeči LED-indikator)
)
Vklop in izklop projektorja.
※ Za več informacij glejte Razlaga lučk LED.
8. Gumb SOURCE
2. Obroček za izostritev
Izbira vhodnih signalov zunanjih naprav.
Za nastavljanje ostrine slike.
9. Gumb za MENU
Sprejemna točka signala daljinskega
3.
upravljalnika
S tem gumbom se pomaknete v meni, zapustite
meni, ali pa se pomaknete po meniju naprej.
4. Objektiv
10.Gumb za izbiro in pomik
(
5. Prilagodljiv podstavek
/
)
S tem gumbom se pomaknete po meniju ali
Položaj slike lahko spreminjate s premikanjem
izberete možnost znotraj menija.
podstavka navzgor in navzdol.
Gumbi na zgornji strani projektorja so občutljivi na dotik.
Za uporabo se je potrebno s prsti gumbov rahlo dotakniti.
Vsebina kompleta
Navodila za hitro namestitev
Garancija
(ni na voljo povsod)
CD z uporabniškim priročnikom
Daljinski upravljalnik in 1 bateriji
Napajalni kabel
Čistilna krpica
(ni na voljo povsod)
Kabel D-Sub
Pokrovček objektiva
Razlaga lučk LED
●:Lučka sveti
STAND
◐:Lučka utripa
○:Lučka ne sveti
LAMP
TEMP
●
○
○
●
●
○
●
◐
○
○
◐
○
◐
○
◐
○
◐
◐
○
○
◐
●
◐
◐
Prišlo je do težave pri uporabi DDP IC v izdelku. Oglejte si Četrti ukrep.
◐
◐
◐
Težava pri delovanju žarnice. Glejte Ukrep 5.
●
◐
●
Življenjska doba žarnice se je iztekla. Glejte Ukrep 6.
◐
◐
○
Pomnilnik v izdelku ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
◐
◐
●
Napajanje izdelka ne deluje normalno. Obrnite se na servisno službo.
◐
●
◐
Pri uporabi barvnega kroga v izdelku je prišlo do težave. Oglejte si Četrti ukrep.
BY
Informacije
Če na projektorju ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb POWER, se v največ 30
sekundah prikaže zaslon.
Projektor deluje normalno.
Stanje, pri katerem se projektor pripravlja na delovanje, ko ste pritisnili gumb POWER na
projektorju ali na daljinskem upravljalniku.
Pritisnjen je gumb POWER za izklop projektorja, hladilni sistem bo ohladil notranjost
projektorja. (To traja okoli 90 sekund)
V primeru, da ventilator v notranjosti projektorja ne deluje normalno, glejte Ukrep 1
spodaj.
V primeru, da se zaščitni pokrov objektiva ne zapre, glejte Ukrep 2 spodaj.
Projektor se samodejno izključi v primeru, če se temperatura znotraj projektorja dvigne
nad omejitev. Glejte Ukrep 3.
Odpravljanje težav
Vrsta
Ukrep 1
Ukrep 2
Stanje
V primeru, da ventilator
ne deluje normalno.
Ukrepi
V primeru, da težave kljub odklopu in ponovnim priklopom
napajalnega kabla ter pritiskom na gumb POWER ne odpravite, se
obrnite na zastopnika, ali na našo servisno službo.
Če zaščitni pokrov
Preverite vijake na spodnji strani projektorja. Če so vijaki preveč
objektiva ni pravilno zaprt,
priviti, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
ali pa senzor ne deluje
pravilno.
Preverite namestitev projektorja in po potrebi prilagodite nastavitev
Ukrep 3
V primeru, da je
glede na zgoraj navedene previdnostne ukrepe. Počakajte, da se
temperatura znotraj
projektor ohladi, nato pa z njim ponovno upravljajte. V primeru, da se
projektorja previsoka.
težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno
službo.
Ukrep 4
V primeru nedelovanja barvnega
kolesa.
Izključite in ponovno priključite napajalni kabel ter vključite projektor. V
primeru, da se težava ponovno pojavi, se obrnite na zastopnika ali na
našo servisno službo.
Žarnica po
Ukrep 5
nepričakovanem izklopu
Izključite projektor ter počakajte tako dolgo, da se projektor ohladi,
ter takojšnjem ponovnem
nato pa ponovno vključite projektor. V primeru, da se težava ponovno
vklopu projektorja ne
pojavi, se obrnite na zastopnika ali na našo servisno službo.
deluje pravilno.
Ukrep 6
V primeru, da slika postane
temnejša
S pomočjo zaslona za prikaz informacij preverite čas uporabe žarnice.
V primeru, da je žarnico potrebno zamenjati, se obrnite na zastopnika
ali na našo servisno službo.
Ta projektor ima vgrajen ventilator, ki preprečuje pregrevanje. Delovanje ventilatorja lahko povzroči hrup, kar pa
ne vpliva na delovanje projektorja. Zamenjava ali vračilo denarja zaradi hrupa ni mogoče.
Zadnja stran
1. Vrata RS-232C (za servisne naprave)
6. Vhodni priključek za HDMI/DVI IN
2. Vhodni priključek za SERVICE
7. Priključek PC OUT
3. Vhodni priključek za VIDEO IN
8. Vhodni priključek za PC IN
4. Vrata IN (Vhod) za S-Video IN
9. COMPONENT IN priključek
5. Sprejemna točka signala daljinskega
upravljalnika
10.Priklop napajalnega kabla
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
1.
Gumb (
2.
Gumb AUTO
3.
Gumb MENU (
4.
Gumb za Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/(
5.
Gumb V.KEYSTONE (+/-)
) ON
)
(VERTICAL KEYSTONE)
6.
Gumb VIDEO
7.
Gumb S-VIDEO
8.
Gumb P.SIZE
9.
Gumb COMP
10. Gumb (
) OFF
11. Gumb RETURN (
12. Gumb BLANK
13. Gumb INFO STILL
14. Gumb HDMI
15. Gumb INSTALL
16. Gumb P.MODE
17. Gumb PC
1. ON ( )
Vklop projektorja.
2. AUTO
Samodejno prilagodi Picture. Na voljo samo v naeinu PC.
3. MENU (
)
Prikaz menija.
4. Premakni (▲ ▼ ◀ ▶)/(
)
Za pomikanje po meniju in izbiro možnosti menija.
5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
Uporabite, če so prizori videa popačeni ali nagnjeni.
6. VIDEO
Vklop načina Video.
7. S-VIDEO
Vklop načina S-VIDEO.
8. P.SIZE
Nastavitev velikosti slike.
)
)
9. COMP
Vklop načina COMPONENT.
10. OFF (
)
Izklop projektorja.
11. RETURN (
)
Vrnitev na prejšnji meni.
12. BLANK
Za začasen izklop zaslona.
Sprosti se, če pritisnete kateri koli gumb razen gumba ON/OFF.
13. INFO STILL
INFO: Preverjanje vira signala, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega računalnika in življenjske dobe
žarnice.
STILL: Za ogled mirujočih slik.
14. HDMI
Vklop načina HDMI.
15. INSTALL
Za prikaz obrnjene ali zrcaljene slike.
16. P.MODE
Za izbiro slike.
17. PC
Vklop načina PC.
| Značilnosti izdelka | Ogled izdelka | Daljinski upravljalnik | Tehnični podatki |
Oblika in tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Specifikacije
Model
Zaslon
Žarnica
SP-D400S
Velikost
16,5 mm / 0,65 inčev
Ločljivost
XGA (1024 x 768)
Proizvajalec
Texas Instrument
Vrsta
280 W
Življenjska doba 2.500 ur
Proizvajalec
Color (Barva)
Philips
18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8 bit)
Optimalna
ločljivost
1024 x 768 pri 60 Hz
Ločljivost
Največja
ločljivost
1280 x 1024 pri 75 Hz
Vhodni video signal
Video, S-Video, komponentni, PC (analogni), HDMI
Vhodni sinhronizacijski signal
Ločena sinhr. H/V, TTL
Največja frekvenca točke
136,75 MHz
Diagonala zaslona
40 ~250 inčev
Razdalja za projiciranje
1 m ~ 10 m
Poraba energije
Manj kot 350 W
Napetost
110/220 V +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz
Napajanje
Hrup
Eco : 30dB, Bright : 32dB
343,1 mm(Š) x 162,4 mm(G) x 347,2 mm(V)
Mere
13,5 inčev(Š) x 6,4 inčev(G) x 13,7 inčev(V)
Teža
5,8 kg / 12,8 lb
Glavna
lastnosti
Svetlost
Maks. 4.000 ANSI lumnov
Kontrast
2.500:1
Popravek
trapezaste slike
Navpično
Temperatura 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F),
Delovna
vlažnost (10 % ~ 80 %)
Temperatura in
Uporaba
vlažnost
Shranjevanje
Temperatura -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F),
vlažnost (5 % ~ 95 %)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo. Ta oprema je registrirana glede EMI za
uporabo v stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki razreda A so za pisarniško uporabo.
Izdelki razreda A so namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo manj elektromagnetnih valov kot
izdelki razreda A.
V Samsungovih projektorjih DLP uporabljeno DMD-ploščo sestavlja več sto tisoč mikro ogledal. Kot pri ostalih
zaslonih, ima lahko tudi zaslon DLP mrtve točke. Podjetje Samsung in izdelovalec zaslonov DMD imata strog
dogovor glede identifikacije mrtvih točk in omejitev zanje, tako da pri izdelkih največje dovoljeno število mrtvih
točk ne bo preseženo. Včasih lahko obstajajo svetlobne pike, ki jih ni mogoče prikazati, vendar to ne vpliva na
kakovost celotne slike in življenjsko dobo izdelka.
Podprt način prikaza
Vhodni vir
Ločljivost
(HxV)
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
PC
832X624
1024X768
Vodoravna sinh.
Frekvenca
[kHz]
31.47
polariteta
Navpična sinh.
Frekvenca
[Hz]
polariteta
Frekvenca
točke
[MHz]
Frekvenca točke
[MHz]
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
35.00
N
66.7
N
30.24
Sep.
37.86
N
72.8
N
31.5
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
43.27
N
85
N
36
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
35.16
P
56.3
N
36
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
48.08
P
72.2
P
50
Sep.
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
53.67
P
85
P
56.25
Sep.
49.73
N
75
N
57.28
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
56.4
N
70
N
75
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
68.68
P
85
P
94.5
Sep.
Sep.
1152X864
67.5
P
75
P
108
1152X870
68.68
N
75
N
100
Sep.
1280X768
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
1280X960
1280X1024
1440X900
1920X1080i
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
55.94
N
60
P
106.5
Sep.
Sep.
70.64
N
75
P
136.75
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
1280x720p
Component
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
640X350
640X400
640X480
720X400
800X600
1024X768
HDMI
37.5
1280X768
1280X960
1280X1024
1920x1080i
31.47
P
70.1
N
25.18
Sep.
37.86
P
85.1
N
31.5
Sep.
37.86
N
85
P
31.5
Sep.
31.47
N
60
N
25.175
Sep.
37.5
N
75
N
31.5
Sep.
31.47
N
70
P
28.322
Sep.
37.88
P
60
P
40
Sep.
46.87
P
75
P
49.5
Sep.
48.36
N
60
N
65
Sep.
60.02
P
75
P
78.75
Sep.
47.78
N
60
P
79.5
Sep.
60
P
60
P
108
Sep.
63.98
P
60
P
108
Sep.
79.98
P
75
P
135
Sep.
33.72
P
60
P
74.18
Sep.
28.125
P
50
P
74.25
Sep.
45
P
60
P
74.25
Sep.
37.5
P
50
P
74.25
Sep.
720x480p
31.5
P
60
P
27
Sep.
720x576p
31.25
P
50
P
27
Sep.
720x480i
15.73
P
60
P
13.5
Sep.
720x576i
15.63
P
50
P
13.5
Sep.
1280x720p
Podprte velikosti
O : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi, x : Velikost in overscan je mogoče prilagoditi,
△: Velikost je mogoče prilagoditi
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
HDMI
SD
DVI
HD
Component
SD
Video in
S- VIDEO
SD
HD
SD
PC
Velikost slike
Način
Normal
Zoom1
Zoom2
1080i
O
△
△
O
720p
O
△
△
O
576p
O
△
△
O
480p
O
△
△
O
576i
O
△
△
O
480i
O
△
△
O
△
VESA
△
x
x
1080i
O
△
△
O
720p
O
△
△
O
576p
O
△
△
O
480p
O
△
△
O
576i
O
△
△
O
480i
O
△
△
O
576i
△
△
△
△
480i
△
△
△
△
1080i
△
x
x
△
720p
△
x
x
△
576p
△
x
x
△
480p
△
x
x
△
576i
△
x
x
△
480i
△
x
x
△
△
x
x
△
△
x
x
△
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Podprt način nastavljanja položaja
16:9
Funkcija position ni podprta pri signalih HDMI, Video in S-Video.
Overscan : izklopljeno
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
Component
SD
HD
SD
PC
Položaj slike (V/N)
Način
Normal
Zoom1
Zoom2
16:9
1080i
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
1080i
O
x
x
O
720p
O
x
x
O
576p
O
x
x
O
480p
O
x
x
O
576i
O
x
x
O
480i
O
x
x
O
O
x
x
O
O
x
x
O
Način
Normal
Zoom1
Zoom2
16:9
1080i
O
O
O
O
720p
O
O
O
O
576p
O
O
O
O
480p
O
O
O
O
576i
O
O
O
O
480i
O
O
O
O
16:9
PC
Mode
4:3
Mode
Overscan : On (Vklop)
Source (Vir)
Vhod
Vrsta
HD
Component
SD
Položaj slike (V/N)
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna.
Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo imela oblike pravokotnika.
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
Če nameščate platno v svetlem prostoru, za zatemnitev uporabite zavese.
Projektor lahko namestite na naslednjih mestih: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.
(Ogled nastavitev položaja namestitve)
Če želite med namestitvijo projektorja videti sliko za platnom,
Namestite polprosojno platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev)> Rear-Floor (Zadaj na
tleh)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom,
Projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev) > Front-Floor (Spredaj na
tleh)
Nastavitev povečave in ostrine
Gumb za povečavo
Obroček za izostritev
Velikost slike lahko prilagodite z gumbom za povečavo.
Ostrino slike lahko nastavite s pomočjo obročka za izostritev.
Če izdelek namestite na mestu, ki ne ustreza zahtevam za namestitev
(glejte Velikost slike in oddaljenost projekcije), ostrine slike ne bo mogoče
ustrezno nastaviti.
Nastavljanje višine s prilagodljivim nastavkom
Za namestitev projektorja nastavite prilagodljiv nastavek na spodnji strani
projektorja.
Položaj projektorja lahko prilagodite za do 12 mm (približno 3,4°).
Glede na položaj projektorja je lahko slika trapezaste oblike.
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Namestite projektor na ravno površino in v vodoraven položaj, kar zagotavlja optimalno kakovost slike. Če slika ni ostra, sliko
prilagodite s pomočjo gumbov za povečavo ter ostrino slike, ali pa premaknite projektor naprej ali nazaj.
Velikost zaslona
Vodoravno
Navpično
Max
Min
Zamik
[v palcih]
(X:mm)
(Y:mm)
(Z:mm)
(Z:mm)
(Y':mm)
76
40
812,8
609,6
1730
1480
50
1016,0
762,0
2150
1840
95
60
1219,2
914,4
2580
2210
114
70
1422,4
1066,8
3010
2570
133
80
1625,6
1219,2
3430
2940
152
90
1828,8
1371,6
3860
3300
171
100
2032,0
1524,0
4290
3670
191
110
2235,2
1676,4
4710
4040
210
120
2438,4
1828,8
5140
4400
229
130
2641,6
1981,2
5560
4770
248
140
2844,8
2133,6
5990
5130
267
150
3048,0
2286,0
6420
5500
286
160
3251,2
2438,4
6840
5860
305
170
3454,4
2590,8
7270
6230
324
180
3657,6
2743,2
7700
6600
343
190
3860,8
2895,6
8120
6960
362
200
4064,0
3048,0
8550
7330
381
210
4267,2
3200,4
8980
7690
400
220
4470,4
3352,8
9400
8060
419
230
4673,6
3505,2
9830
8420
438
240
4876,8
3657,6
10260
8790
457
250
5080,0
3810,0
10680
9160
476
Ta projektor je zasnovan za optimalno prikazovanje slik na 80–120-palčnem zaslonu.
A. Zaslon
Z: Razdalja projiciranja
Y': Razdalja ob središča objektiva do dna slike
Nastavitev osebnega računalnika - Pred povezavo osebnega računalnika s projektorjem preverite naslednje.
1.
Z desnim miškinim klikom pritisnite na namizju okolja Windows
in nato kliknite [Properties].
Prikaže se zavihek <Display Properties>.
2.
Kliknite zavihek [Settings] in nastavite ločljivost zaslona tako, kot
je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavitev kakovosti barv vam ni potrebno spreminjati.
3.
Pritisnite gumb [Advanced].
Pojavilo se bo novo okno z lastnostmi.
4.
Kliknite zavihek [Monitor] in nastavite osveževanje zaslona tako,
kot je navedeno v tabeli podprtih ločljivosti za ta projektor.
Nastavite vodoravno in navpično frekvenco osveževanja namesto
<Screen refresh rate>.
5.
Okno zaprite s klikom na gumb [OK], nato kliknite
gumb [OK] okna <Display Properties> in ga zaprite.
Računalnik se bo morda samodejno ponovno zagnal.
6.
Izključite osebni računalnik ter ga priključite na projektor.
Postopek se lahko razlikuje glede na različico operacijskega sistema Windows.
(Namesto [Properties (R)] se lahko na primer pojavi [Properties], kot je prikazano na sliki 1.)
Ta naprava pri uporabi skupaj z osebnim računalnikom podpira kakovost barv vse tja do 24 bitov na točko.
Prikazana slika se lahko razlikuje od slike na zaslonu osebnega računalnika, odvisno od proizvajalca zaslona ali
različice operacijskega sistema Windows.
Med priklapljanjem projektorja in osebnega računalnika preverite, če je osebni računalnik združljiv z nastavitvami
slike za projektor. Če osebni računalnik ni združljiv, bodo morda težave s signalom.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
1. Zadnja stran projektorja
Priključite napajalni kabel v ustrezen priključek na zadnji strani projektorja.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priklop video opreme |
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega na priključek HDMI/DVI
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI/DVI
S kablom HDMI/DVI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek DVI predvajalnika
DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
- Povezovanje s pomočjo kabla HDMI
S kablom HDMI povežite priključek [HDMI/DVI IN] na hrbtni strani projektorja in izhodni priključek HDMI predvajalnika
DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Ko končate povezovanje, povežite napajanje projektorja in predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [HDMI] ter izberite <HDMI>.
Povezava predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika prek komponente
S komponentnim kablom povežite vhodna vrata [COMPONENT IN (Y/PB/PR)] na hrbtni strani projektorja z vrati za
komponento na hrbtni strani predvajalnika DVD/kabelskega/satelitskega sprejemnika.
Ko ste končali s povezovanjem, priključite napajalna kabla za projektor in DVD-predvajalnik (ali za napravo, ki je
povezana z digitalnim izhodnim priključkom).
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [COMP] ter izberite <Component>.
Komponentni priključki so označeni (Y/PB/PR), (Y, B-Y, R-Y) ali (Y, Cb, Cr), odvisno od proizvajalca.
Povezava z videorekorderjem/videokamero
S pomočjo video kabla povežite vhod [VIDEO IN (rumen)] projektorja z VIDEO OUT (rumen) na zunanji napravi.
- V primeru, da ima zunanja naprava možnost priklopa prek S-VIDEO OUT, jo povežite s projektorjem na vhod [S-VIDEO
IN].
Povezava S-VIDEO nudi boljšo kakovost slike.
Po zaključku povezovanja naprav priključite napajalni kabel projektorja ter video snemalnika.
Uporaba projektorja
Vključite projektor, pritisnite gumb [VIDEO] ter izberite <Video>.
Povežite projektor in zunanjo napravo s pomočjo kabla <S-Video> in pritisnite gumb [S-VIDEO].
Če kompozitni način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Pred priklapljanjem kablov se prepričajte, da sta projektor ter zunanja naprava izključena.
Ta projektor ne podpira zvoka. (Za zvok je potrebno uporabiti dodatno napravo.)
Priklop osebnega računalnika
Z video kablom računalnika povežite vrata [PC IN] na hrbtni strani projektorja z izhodnimi vrati monitorja računalnika.
Po koncu povezovanja priključite napajalna kabla projektorja ter osebnega računalnika.
Izdelek podpira funkcijo »plug and play”, zato ni treba namestiti gonilnika v računalnik.
Uporaba projektorja
Vključite projektor ter pritisnite gumb [PC] za izbiro <PC>.
Če način PC način ni na voljo, preverite priklop kablov.
Vključite osebni računalnik ter po potrebi nastavite delovno okolje na računalniku.
Nastavitev zaslona.(Samodejna nastavitev)
Zvok se predvaja prek računalniških zvočnikov.
Povezava video naprav (monitor, TV itd.)
- Pri uporabi izhoda D-sub (analogno) prek druge video naprave (monitor, TV itd.).
S kablom D-sub povežite priključek PC OUT projektorja in priključek D-sub video naprave.
Ko ste ju povezali, vklopite projektor in video napravo (monitor, TV itd.).
Funkcija PC OUT deluje samo, ko je projektor povezan z zunanjo napravo prek vhodnega priključka [PC IN].
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Source List
Opis
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberete lahko prikaz slike naprave, ki je priključena na projektor.
1) Component
4) PC
2) S-Video
5) HDMI
3) Video
Edit Name
Urejate lahko imena naprav, ki so priključena na projektor.
1) VCR
7) DVD Receiver
2) DVD
8) Game
3) Cable STB
9) Camcorder
4) HD STB
10) DVD Combo
5) Satellite STB
11) PC
6) AV Receiver
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Mode
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
Izberite način prikaza, ki je prilagojen za vaš projektor, ali pa po potrebi spremenite način
prikaza.
1) Mode
- Dynamic
Ta način izberite za svetlejšo in ostrejšo sliko kot v standardnem načinu.
- Standard
Slikovni način, optimiziran za standardni oddajni signal.
- Monitor 1
Način najsvetlejše slike, primeren za predstavitev.
- Monitor 2
Slikovni način, pri katerem je svetlost optimizirana za prikaz besedila.
Mode
- Movie
Slikovni način, optimiziran za gledanje filma v temnem prostoru.
- Game
Izberite za živahnejšo izkušnjo igre.
- Sports
Zagotavlja optimalno kakovost slike za športne oddaje. Slika je vznemirljivejša.
- User
Izberite ta način, če želite za prikaz slike uporabiti lastne nastavitve.
▶ Privzeta nastavitev je [Monitor 1].
2) Contrast : Prilagodite kontrast med predmetom in ozadjem.
3) Brightness : Za prilagoditev svetlosti slike.
4) Sharpness : Za prilagoditev večje ali manjše stopnje ostrine okoli predmetov.
Contrast
Brightness
5) Color : Nastavitev tona barv.
▶ Color možete podesiti samo u režimima [S-Video] i [Video].
6) Tint : Za nastavitev bolj naravnih barv s poudarkom zelene ali rdeče barve.
Sharpness
Color
Tint
▶ Tint možete podesiti samo u režimima [S-Video] i [Video].
7) Color Temperature : Obarvanost zaslona lahko prilagodite lastnim željam in okusu.
▶ Tega ni mogoče uporabiti v načinih [Monitor1] in [Sports].
- 5500K : Za optimalno kakovost slike pri predvajanju črno-belih filmov.
- 6500K : Barvna temperatura, ki se uporablja pri produkciji večine filmov in
omogoča najnatančnejšo predstavitev barv.
Color
Temperature
- 8000K : Ta temperatura barve je primerna za svetle prostore in je shranjena v
načinu Dynamic Picture. Poudarjeni sta ostrina in svetlost slike.
- 9300K : Ta temperatura barve je primerna za zelo svetle prostore, na primer za
trgovine.
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
1) Color Temperature
5) R-Offset
G-Offset
2) R-Gain
6) G-Offset
3) G-Gain
7) B-Offset
B-Offset
4) B-Gain
8) Gamma : Funkcija za kompenzacijo slike, ki nadzira nastavitve glede na lastnosti
video vsebine.
▶ Tega ni mogoče uporabiti v načinih [Monitor1] in [Sports].
- Film : Nastavitev gama za filme.
Gamma
- Video : Nastavitev gama, ki je primerljiva s TV sprejemnikom.
- Graphic : Način game, primeren za računalniški zaslon in svetel video.
9) Save : Možnost shranjevanja lastnih nastavitev slike.
Save
10) Reset : Za ponastavitev načina na tovarniške nastavitve.
Reset
Size
Glede na vrsto video vsebine lahko izberete velikost slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) Normal
2) Zoom1
3) Zoom2
4) 16 : 9
Position
Nastavitev položaja slike.
▶ Glejte "Podpora spreminjanju položaja slike".
Digitalni NR
Če je na sliki prisotna prekinjena črta ali je slika tresoča, lahko kakovost slike izboljšate z
vklopom funkcije Noise Reduction (odpravljanje šuma).
1) Off
2) On
Black Level
Z uporabo funkcije Black Level lahko nastavite stopnjo svetlosti najtemnejšega dela
video signala, tako da lahko temna področja slike razločno vidite.
▶Black Level je mogoče izbrati samo v načinih [Video], [S-Video] in [HDMI].
▶Za načina [Video] in [S-Video]
1) 0IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na nizko vrednost.
Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna
mlečno-bela svetloba.
2) 7,5IRE : Nastavite nivo svetlosti najtemnejšega dela video signala na visoko
vrednost. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike
intenzivnost barv prevelika.
▶Za način [HDMI]
1) Low: Nastavite standard svetlosti za temne signale na nizko nastavitev.
Če je vhodni signal vrste 'HDMI-Vide', so nejasni zasloni prikazani normalno.
2) Normal: Nastavite standard svetlosti za temne signale na visoko nastavitev.
Če je vhodni signal vrste 'HDMI-PC', so temni zasloni prikazani svetlo.
Overscan
S to funkcijo lahko sliko povečate tako, da odrežete robove slike, s tem pa odpravite
morebitne motnje na robu slike.
▶ Glejte "Podpora različnim načinom slike".
1) Off
2) On
Film Mode
S to funkcijo lahko nastavite prikaz slike, ki je primeren za predvajanje filmov. Filmski
način je primeren za predvajanje filmov.
▶ Filmski način je mogoče izbrati v primeru, če uporabljate [Video], [S-Video] ali
[Component].
1) Off
2) On
PC
Odprava ali zmanjšanje šuma, ki ga povzroči slaba kakovost zaslona (tresenje slike). Če
šuma ne odpravite z uporabo funkcije Fine Adjustment (fino nastavljanje), izberite
največjo možno frekvenco in nato poskusite znova.
Auto
Adjustment
Aktivacija je mogoča samo v računalniškem okolju.
Coarse
1) Auto Adjustment : Samodejno nastavljanje frekvence in stopnje za osebni
računalnik.
2) Coarse : Nastavljanje frekvence v primeru, ko so na zaslonu računalnika vidne
Fine
navpične črte.
3) Fine : Funkcija za natančno nastavljanje računalniškega zaslona.
Reset
4) Reset : S to funkcijo lahko ponastavite nastavitve za osebni računalnik in povrnete
privzete nastavitve.
Zoom
Za povečanje določenega dela zaslona in podroben ogled le-tega.
1) ×1
2) ×2
3) ×4
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
Nastavitev slike
Install
Opis
Za boljšo namestitev v primeru pomanjkljivosti mesta za namestitev je mogoče sliko
obrniti v navpični/vodoravni smeri.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Vodoravno/navpično obrnjena slika
3) Rear-Floor : Vodoravno obrnjena slika
4) Rear-Ceiling : Navpično obrnjena slika
Lamp Mode
)/Stop(
Z nastavljanjem količine svetlobe lahko uravnavate svetlost slike.
) v spodnji tabeli.
Predvajaj/Ustavi
1) Eco: Z uporabo te funkcije lahko nastavite količino svetlobe tako, da lahko kljub
zatemnjenemu prostoru udobno gledate sliko na platnu. Ta funkcija prav tako
zmanjša porabo energije ter podaljšuje življenjsko dobo žarnice.
Eco
2) Bright : S to funkcijo povečate svetlost v relativno svetlem prostoru. Ta način
poveča obremenitev žarnice, zato je mogoče med ohlajanjem projektorja zaznati
Bright
več hrupa.
V-Keystone
Če so prizori videa popačeni ali nagnjeni, jih lahko popravite s funkcijo navpičnega
Keystone.
Background
Če projektor ne prejema signala od postaje ali zunanje naprave, ki je povezana z njim,
postane zaslon moder ali črn.
Če projektor prejme signal, izgine barva ozadja namizja in prikaže se normalen zaslon.
1) Blue
2) Black
Test Pattern
Ta vzorec ustvari projektor sam. Namenjen je za pomoč pri namestitvi projektorja.
1) Crosshatch : Preverite lahko, če je prisotna popačenost slike.
2) Screen Size : Preverite lahko različne formate slike, na primer 1,33 : 1 ali 1,78 : 1.
3) Red : Rdeč zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
4) Green : Zelen zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
5) Blue : Moder zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
6) White : Bel zaslon, namenjen samo za nastavitev barv.
7) 6500K_White : Bel zaslon poudari bele tone za resničnejšo belo.
▶ Rdeča/zelena/modra v preizkusnih vzorcih so namenjene nastavljanju barv, zato
barve morda ne ustrezajo barvam med dejanskim predvajanjem video vsebin.
Factory Default
S to funkcijo lahko povrnete privzete nastavitve.
| Input | Picture | Setup | Option |
* Za prikaz video posnetka kliknite gumb Play(
)/Stop(
) v spodnji tabeli.
Nastavitev slike
Opis
Language
Izberete lahko jezik menija.
Menu Option
Za prilagajanje nastavitev zaslona z menijem.
Predvajaj/Ustavi
1) Position : Za pomikanje menija na drugo mesto (gor/dol/desno/levo).
2) Transparency : Za nastavitev prosojnosti zaslona z menijem.
1)
Opaque
2)
Low
3)
Medium
4)
High
Position
Translucency
3) Display Time : Za nastavitev časa prikaza zaslona z menijem.
Auto Power On
1)
5 sec
5)
90 sec
2)
10 sec
6)
120 sec
3)
30 sec
7)
Stay On
4)
60 sec
1) On: Če se izdelek napaja, deluje samodejno.
2) Off: Če se izdelek napaja, se preklopi v stanje pripravljenosti. Da boste lahko
uporabljali izdelek, pritisnite gumb za napajanje na daljinskem upravljalniku ali
plošči s tipkami.
Sleep Timer
1) Off : Deluje neprekinjeno, dokler ročno ne izklopite napajanja.
2) 10 min/20 min/30 min : Po nastavljenem času se projektor preklopi v stanje
pripravljenosti.
▶ Ta funkcija deluje samo, če je naprava nenehno brez signala.
Information
Preverite lahko vire zunanjih naprav, nastavitev slike, nastavitev slike osebnega
računalnika ter čas uporabe žarnice.
Display Time
| Preden se obrnete na servisno osebje |
Namestitev in priključitev
Znaki
Odpravljanje težav
Ni napajanja.
z
Preverite, ali so kabli ustrezno priključeni.
Projektor želim namestiti na
z
Nosilec za namestitev na strop je potrebno dokupiti posebej. Obrnite se na
najbližjega prodajalca izdelkov Samsung.
strop.
Zunanjega vira ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če je priključni kabel (video) ustrezno priključen v ustrezen vhod. Če
je priklop ustrezen, naprava ni na voljo.
Meni in daljinski upravljalnik
Znaki
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
z
Prepričajte se, da daljinski upravljalnik v projektor usmerjate pod ustreznim
kotom ter z ustrezne razdalje. Odstranite morebitne ovire med daljinskim
upravljalnikom ter projektorjem.
z
Neposredna osvetlitev senzorja za daljinski upravljalnik na projektorju lahko
vpliva na zaznavanje, pri čemer lahko pride tudi do okvare senzorja.
Menija ni mogoče izbrati.
z
Preverite, če so baterije v daljinskem upravljalniku iztrošene.
z
Preverite, če LED lučka na zgornji strani projektorja sveti.
z
Preverite, če je meni prikazan v sivi barvi. Meni v sivi barvi ni na voljo.
Slika in zunanji vir
Znaki
Odpravljanje težav
z
Preverite, če je napajalni kabel projektorja priključen pravilno.
z
Preverite, če je izbran ustrezen vhod.
z
Preverite, da so priključki na zadnji strani projektorja pravilno nameščeni.
z
Preverite baterije daljinskega upravljalnika.
z
Prepričajte se, da vrednosti <Color> in <Brightness> nista nizki.
Nežive barve.
z
Prilagodite funkciji <Tint> in <Contrast>.
Slika ni čista.
z
Nastavite ostrino.
z
Preverite, če je razdalja projektorja od platna prevelika ali premajhna.
Nenavaden hrup.
z
Če je nenavaden hrup prisoten dalj časa, se obrnite na servisni center.
LED lučka za delovanje projektorja
z
Glejte Ustrezni ukrepi glede na indikacije LED lučk.
Slika ni prikazana.
sveti.
Na platnu so prikazane črte.
z
V primeru uporabe osebnega računalnika se lahko pojavijo motnje, zato
nastavite frekvenco zaslona.
Slika zunanje naprave ni prikazana.
z
Preverite delovanje zunanje naprave, prav tako preverite pravilno nastavitev
Brightness in Contrast v meniju <Mode>.
Prikazana je samo modra slika.
z
Preverite pravilnost priključitve zunanje naprave. Preverite, ali so kabli ustrezno
priključeni.
Slika je črno-bela ali pa so barve
neobičajne./Zaslon je temen ali preveč
z
Preverite nastavitve v meniju, na primer Brightness, Contrast in nastavitev
Color.
svetel.
z
Če želite ponastaviti nastavitve nazaj na privzete nastavitve, v meniju izberite
možnost <Factory Default>.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Čiščenje zunanjosti in objektiva projektorja
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
Projektorja ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so
benzol, razredčila za barve, ali mokro krpo, saj
lahko to povzroči težave.
Projektorja se ne dotikajte z žebljem ali drugimi
ostrimi predmeti, saj lahko tako opraskate
površino.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se
obrnite na servisni center ali zastopnika.
(Plačljiva storitev)
Če je v projektorju prah ali druge tuje snovi, se
obrnite na zastopnika ali servisni center.
Zamenjava žarnice
Previdnostni ukrepi pri menjavi žarnice
Žarnica v projektorju ima omejeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje projektorja je potrebno žarnico
zamenjati skladno s časom uporabe. Čas uporabe žarnice lahko preverite na zaslonu za prikaz informacij
(gumb INFO).
Za zamenjavo uporabite žarnico, ki jo priporoča proizvajalec. Specifikacije žarnice najdete v priročniku za
uporabo. Žarnico zamenjajte z enakim modelom.
- Ime in proizvajalec žarnice : 280W Philips fusion lamp
- Proizvajalec žarnice : Philips Lighting
- Življenjska doba žarnice : 2500 ur
- Vrsta žarnice : 280W UHP
Pred zamenjavo žarnice se prepričajte, da je napajalni kabel izključen.
Tudi po izklopu napajalnega kabla bo žarnica vroča. Za zamenjavo žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se žarnica
popolnoma ohladi.
Žarnica je nameščena v spodnjem levem delu projektorja.
Preden obrnete projektor, pokrijte projektor z mehko krpo in ga postavite na ravno površino.
Stare žarnice ne pustite blizu vnetljivih predmetov ali blizu otrok. Obstaja nevarnost opeklin ali poškodb.
S primernim sesalcem odstranite prah in ostale tuje snovi okoli in v enoti za namestitev žarnice.
Med namestitvijo žarnice se izogibajte dotikanju delov žarnice, razen nosilcev. V primeru neustreznega ravnanja
z žarnico lahko pride do poslabšanja kakovosti slike in skrajšanja življenjske dobe žarnice.
Projektor bo deloval samo v primeru, če je po zamenjavi žarnice pokrov projektorja v celoti zaprt. V primeru, da
projektor ne deluje pravilno, glejte Razlaga LED lučk.
Postopek zamenjave žarnice
Žarnica je zelo vroča in deluje pri
Luč se nahaja v spodnjem delu
Pokrov potisnite in odprite v smeri
visoki napetosti. Za zamenjavo
izdelka. Izdelek postavite tako, da
puščice, kot je prikazano na sliki.
žarnice počakajte vsaj 1 uro, da se
je njegov spodnji del obrnjen
žarnica popolnoma ohladi.
navzgor, in odstranite vijake, s
katerimi je pritrjen pokrov luči.
* Preden izdelek postavite s
spodnjim delom navzgor, na tla
položite mehko tkanino, da se ne
opraska.
Odstranite vijake, kot je prikazano
Dvignite nosilce žarnice kot je
nas sliki.
prikazano na sliki in izvlecite
žarnico.
Novo žarnico namestite v obratnem vrstnem redu.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov,
se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
400-810-5858
http://www.samsung.com
CHINA
010-6475 1880
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
1800 110011
http://www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
INDONESIA
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
PHILIPPINES
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
1800-29-3232
THAILAND
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
JORDAN
800-22273
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Slovarček
Analogno oddajanje
Oddajni signal televizijske postaje, v skladu s standardom NTSC.
Vhod ANTENNA IN
Vhod za priklop zunanje antene za sprejem televizijskega signala. Navadno uporaben za spremljanje javnih televizijskih
kanalov.
Black Level
Black Level predstavlja uskladitev najtemnejšega dela video signala z zmožnostjo prikaza črnega zaslona, tako da so
temni deli slike razločno vidni. Če nastavitev ne ustreza vhodnemu signalu, je na temnih delih slike vidna mlečno-bela
svetloba.
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja
Oddajanje signala preko kabelskega omrežja namesto preko radijskih valov. Za ogled televizijskih programov preko
kabelskega omrežja je potrebno storitev naročiti pri lokalnem kabelskem operaterju.
Barvni standard
Določen barvni standard, ki je v skladu s standardom za oddajanje v posamezni državi ali na posameznem območju.
Temperatura barve
Temperatura barve predstavlja poenostavljen način označevanja lastnosti barvnega spektra vira svetlobe. Nizka
temperatura pomeni toplo svetlobo (več rumene in rdeče), visoka temperatura pomeni več hladne svetlobe (več
modre).
Vhod COMPOSITE IN
Vrata COMPOSITE IN so vhod za priklop video signala (rumene barve). Krominanca in luminanca se prenašata po istem
75-omskem kablu.
Komponentni vhod (zelena, modra, rdeča)
Komponentni vhod prenaša posebej signal luminance in med vrstami priključkov ponuja najboljšo kakovost.
Digitalno oddajanje
Digitalno oddajanje je oddajanje televizijskega signala v digitalizirani obliki v skladu s specifikacijami ATSC.
DVD (Digital Versatile Disc)
DVD je velik z veliko kapaciteto shranjevanja, na katerega lahko z uporabo stiskanja MPEG-2 shranimo video, igre,
avdio vsebine ter zvočno programsko opremo.
DLP (Digital Light Processing)
DLP je tehnologija digitalnega prikaza slike, kjer se uporablja zaslon DMD, ki ga je razvilo ameriško podjetje Texas
Instruments.
DLP HD2, DC2, DC3
Stopnja zaslona DMD.
DMD (Digital Micromirror Device)
Zaslon DMD je implementacija tehnologije DLP. Sestavljen je iz mikroskopskih ogledal, kjer vsako ogledalo predstavlja
eno točko.
Zunanji vhod
S pomočjo zunanjega vhoda lahko priključite na projektor naprave kot so video snemalnik, sprejemnik DTV, DVDpredvajalnik.
Način gama
Način gama kompenzira video signal, ki je namenjen za predvajanje na analognih napravah, za prikaz video vsebine na
digitalni napravi za prikaz.
HDMI
▶ Vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogoča prenos digitalnih avdio in video signalov preko enega
kabla.
▶ HDMI in DVI se razlikujeta po tem, da je naprava HDMI manjša in da ima vgrajeno funkcijo kodiranja HDCP (zaščita
pred kopiranjem za širokopasovno digitalno vsebino).
Overscan
S pomočjo funkcije Overscan lahko na robovih slike odstranimo nepotrebne informacije, dele slike ali motnje ob robovih
slike. Pri zelo slabi kakovosti video signala so na zaslonu lahko prikazani nepotrebni deli video signala.
Vhod RS-232C (Service Input Port)
Ta vhod je namenjen za potrebe servisiranja. Namenjen je za podatkovno komunikacijo v skladu s standardom RS232C.
Vhod S-Video IN
Ta vhod se imenuje tudi super video. S-Video je vrsta video signala, ki za boljšo kakovost slike ločeno prenaša signal
svetlobe in barve.
Satelitsko oddajanje
Satelitsko oddajanje omogoča prenos programov preko satelita, tako da imajo oddani signali na vseh območjih visoko
kakovost slike in zvoka. Na voljo je okoli 100 kanalov, vključno z javnimi kanali. Za sprejem satelitskih kanalov je
potrebno namestiti dodaten sprejemnik.
| Nega in vzdrževanje | Stik s podjetjem SAMSUNG WORLDWIDE | Drugo | Pravna obvestila |
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršnakoli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana.
Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovoren za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z
razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • DLP 4000 ANSI lumens
  • Lamp 2000 h
  • XGA (1024x768) 2500:1
  • Zoom capability
  • 350 W

Related manuals

Download PDF

advertisement