Samsung | HMX-W200RP | Samsung HMX-W200RP Navodila

Uporabniški Priročnik
www.samsung.com/register
=DVQHPDQMHYLGHDXSRUDELWHSRPQLOQLãNRNDUWLFRNLSRGSLUDYHþMRKLWURVW]DSLVD
3ULSRURþHQDSRPQLOQLãNDNDUWLFD0%VUD]UHGDOL]PRJOMLYHMãD
+0;:53
+0;:73
Vzdrževanje odpornosti na vodo/prah/udarce
•
•
•
•
•
•
•
Izdelek je odporen na vodo, prah in udarce.
Odpornost izdelka na vodo in prah je v skladu z zahtevami standarda IP58.
Izdelek se lahko uporablja za splošno snemanje pod vodo, na primer v morju, reki ali jezeru.
Izdelek je vodotesen do globine 3 m približno 30 minut.
Pri večji globini in daljšem času ni mogoče jamčiti vodotesnosti.
Odpornost na udarce dovoljuje padec z višine 2 m.
Samsung ne odgovarja za okvaro ali poškodbo, ki je posledica napačnega ravnanja z izdelkom.
Pred uporabo natančno preberite opozorila o snemanju pod vodo, da jih boste razumeli.
Za vzdrževanje vodotesnosti redno menjavajte ustrezne sestavne dele. Dele naj vam zamenjajo pri pooblaščenem serviserju
za izdelke Samsung.
Pred uporabo izdelka v vodi/blizu vode
Uporaba izdelka v vodi/blizu vode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite pesek, lase in druge tujke z izdelka in očistite steklo
objektiva.
Če okoli pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI in pokrova
priključka USB opazite tujke ali vodo, obrišite izdelek s čisto mehko
krpo, ki ne pušča vlaken. Tudi zelo majhna količina tujkov lahko
poškoduje izdelek ali zmanjša vodotesnost.
Plomba za vodotesnost ne sme biti poškodovana. To lahko vodi
do poškodbe izdelka ali zmanjšanja vodotesnosti. Če se plomba
poškoduje, naj jo zamenja najbližji servisni center za izdelke Samsung.
Ne odpirajte/zapirajte pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI
in pokrova priključka USB z rokami, na katerih je voda, umazanija ali
pesek, ali blizu vode. V izdelek lahko pridejo voda ali tujki.
S podvodnim načinom zagotovite najustreznejše pogoje za snemanje
pod vodo. stran 37
Ko pokrov pomnilniške kartice/priključka HDMI ali pokrov priključka USB
zaprete, se mora ta slišno zaskočiti.
•
•
•
•
•
Ne uporabljajte izdelka v globini nad 3 m.
Ne uporabljajte izdelka pod vodo dlje kot 30 minut.
Ne odpirajte pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI ali pokrova
priključka USB pod vodo.
Ne uporabljajte izdelka v vroči vodi, na primer v toplicah.
Ne izpostavljajte izdelka močnim tresljajem, udarcem ali pritisku.
- Ne skakajte v vodo in ne potapljajte se z izdelkom v roki.
- Ne uporabljajte izdelka v vodah z močnim tokom, kot so brzice ali pod
slapovi. Močan vodni pritisk lahko zmanjša vodotesnost ali povzroči okvaro.
Izdelek ne sme priti v stik s peskom, ker lahko ta pride v zvočnik ali
mikrofon. Če je izdelek predolgo izpostavljen neposrednemu soncu, pa
se lahko pregreje.
V zvočnik in mikrofon na izdelku ne vtikajte ostrih predmetov. S tem se
zmanjša vodotesnost izdelka.
Če na izdelek polijete sredstvo za zaščito pred soncem, olje za
sončenje ali milo, ga takoj obrišite. Tovrstne tekočine lahko zmanjšajo
vodotesnost ali povzročijo okvaro.
Omogoča snemanje v vodi
do globine 3 m približno
30 minut
Vodotesna plomba
ii
Pokrov
(Vgrajeni USB-priključek)
Ročica za odpiranje/
Zapiranje
Pokrov (Pomnilniška
kartica, Priključek HDMI)
Vzdrževanje odpornosti na vodo/prah/udarce
Čiščenje izdelka po uporabi v vodi/blizu vode
Po uporabi izdelka v vodi ga najpozneje po 1 uri splaknite, da
odstranite tujke in sol.
1
Izdelek potopite v čisto vodo za 2~3 minute, nato pa ga
previdno stresite pod tekočo vodo.
•
•
•
•
•
2
Držite izdelek z očiščenim delom navzdol in ga previdno stresite.
Ko izdelek potopite v vodo, lahko nastanejo mehurčki. To ni okvara.
Če izdelka ne splaknete dovolj, se lahko vodotesnost zmanjša.
Pritisnite vse gumbe na izdelku, da odstranite sol ali tujke med
gumbi in okoli njih.
Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so mila, nevtralni
detergenti ali alkohol. Ta lahko zmanjšajo vodotesnost izdelka.
Preostale kapljice vode na izdelku obrišite z mehko suho krpo.
3
Izdelek posušite do suhega na dobro prezračenem in
osenčenem mestu.
•
•
•
Izdelek posušite do suhega na dobro prezračenem in osenčenem
mestu.
Ne sušite fotoaparata z napravami, kot je sušilnik za lase. To
lahko zmanjša vodotesnost izdelka ali povzroči vidne spremembe
njegovega videza.
Ne odpirajte pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI ali pokrova
priključka USB, dokler se izdelek ne posuši.
•
•
•
•
•
•
Ne odpirajte/zapirajte pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI
in pokrova priključka USB, če ste na plaži ali v bližini vode. V
izdelek lahko pridejo voda ali tujki.
Ne odpirajte pokrova pomnilniške kartice/priključka HDMI ali
pokrova priključka USB, če je izdelek moker. V izdelek lahko
pridejo voda ali tujki.
Če je na izdelku voda, ga popolnoma obrišite z mehko suho krpo.
Pomnilniško kartico zamenjajte na mestu, ki je zaščiteno pred
morskim vetrom.
Po uporabi tega izdelka pod vodo ali v njeni bližini popolnoma
osušite notranji mikrofon in zvočnik izdelka. V nasprotnem primeru
lahko pride do zmanjšanja kakovosti zvoka med snemanjem ali
predvajanjem videoposnetkov.
V zvočnik in mikrofon na izdelku ne vtikajte ostrih predmetov.
S tem se zmanjša vodotesnost izdelka.
iii
Preden boste brali ta uporabniški priročnik
9$512671$232=25,/$
.DMSRPHQLMRVOLþLFHLQ]QDNLYWHPXSRUDEQLãNHPSULURþQLNX
Varnostna
Pomen
ikona
232=25,/2
POZOR
Pomeni, da obstaja nevarnost smrti ali resne osebne
poškodbe.
Pomeni, da obstaja potencialna nevarnost osebne
poškode ali materialne škode.
'D]PDQMãDWHQHYDUQRVWSRåDUDHNVSOR]LMHHOHNWULþQHJD
udara ali osebne poškodbe pri uporabi svojega izdelka,
sledite tem osnovnim varnostnim ukrepom.
1DVWDYLWYHNLMLKMHWUHEDQDVWDYLWLSUHGXSRUDERIXQNFLMH
3RPHQLQDPLJHDOLUHIHUHQþQHVWUDQLNLVRODKNR
uporabne pri upravljanju izdelka.
7LRSR]RULOQL]QDNLVRQDPHQMHQLSUHSUHþHYDQMXSRãNRGEYDVLQ
GUXJLK3URVLPRL]UHFQRMLKXSRãWHYDMWH.RSUHEHUHWHWDUD]GHOHN
JDVKUDQLWHQDYDUQHPPHVWX]DSULKRGQMRXSRUDER
35(9,'12671,8.5(3,
Opozorilo!
,]GHOHNQDMERYHGQRSULNOMXþHQYHOHNWULþQRYWLþQLFRVSULNOMXþNRP]D
ozemljitev.
2
1DSUDYRRGNORSLWHL]RPUHåQHQDSHWRVWLWDNRGDL]YOHþHWHYWLþL]RPUHåQH
YWLþQLFH=DWRPRUDELWLWDYWLþODKNRGRVWRSHQ
320(0%1(,1)250$&,-(28325$%,
2WHPXSRUDEQLãNHPSULURþQLNX
=DKYDOMXMHPRVHYDP]DQDNXSL]GHOND6DPVXQJ3URVLPRGD
SUHGXSRUDERL]GHONDQDWDQþQRSUHEHUHWHWDQDYRGLOD
]DXSRUDERLQMLKVKUDQLWH]DXSRUDERYSULKRGQMH9SULPHUX
nepravilnega delovanja izdelka si oglejte poglavje Odpravljanje
WHåDY¬VWUDQLa
7DXSRUDEQLãNLSULURþQLN]DMHPDPRGHODHMX-W200RP, HMXW200TP
• 9WHPSULURþQLNXVRXSRUDEOMHQHLOXVWUDFLMH]DPRGHOHMXW200RP.
• 3ULND]LYWHPSULURþQLNXPRUGDQLVRSRSROQRPDHQDNLNRWWLVWLNL
MLKYLGLWHQD/&']DVORQX
• 2EOLNDLQWHKQLþQLSRGDWNLL]GHONDLQGUXJLKGRGDWNRYVHODKNR
VSUHPHQLMREUH]SUHGKRGQHQDMDYH
• 3UHGXSRUDERQDWDQþQRSUHEHULWHµ9DUQRVWQHLQIRUPDFLMH¶LQ
ustrezno uporabljajte izdelek.
• Samsung ne odgovarja za nobeno poškodbo ali okvaro, ki jo
SRY]URþLQHXSRãWHYDQMHSULURþQLND]DXSRUDER
• 9WHPSULURþQLNXMHµSRPQLOQLãNDNDUWLFDNDUWLFD¶NDUWLFDPLFUR
SD ali micro SDHC.
• ,NRQHLQR]QDNHYRNOHSDMLKYRSLVLKSRGPHQLMVNLKHOHPHQWRY
YWHPXSRUDEQLãNHPSULURþQLNXVHQD]DVORQXSULNDåHMRPHG
QDVWDYOMDQMHPXVWUH]QLKHOHPHQWRY
3ULPHU(OHPHQWSRGPHQLMD“Video Resolution” ¬stran 47
- “1080/25p” ( VQHPDQMHYIRUPDWX)8// HD (1920 x
SýHMHPRåQRVWL]EUDQDERQD]DVORQXSULND]DQD
ustrezna ikona ( 9SULURþQLNXVHXSRUDEOMDMRQDVOHGQMLL]UD]L
• µ3UL]RU¶VHQDQDãDQDSRVQHWHNPHGWRþNRNRSULWLVQHWHJXPE
OK (REC)]D]DþHWHNVQHPDQMDLQWRþNRYNDWHULVQHPDQMH
zaustavite z istim gumbom.
• ,]UD]DµIRWRJUDILMD¶LQµPLUXMRþDVOLND¶LPDWDLVWLSRPHQ
Preden boste brali ta uporabniški priročnik
Pred uporabo tega izdelka
• Izdelek snema video v obliki zapisa H.264 (MPEG4/AVC).
• Na vašem osebnem računalniku lahko s pomočjo vgrajene
programske opreme v izdelku predvajate in urejate
videoposnetke, posnete z izdelkom.
• Prosimo, upoštevajte, da izdelek ni združljiv z drugimi
digitalnimi video formati.
• Pred začetkom pomembnega snemanja napravite
poskusno snemanje.
Nato predvajajte poskusno snemanje, da se prepričate, ali ste
pravilno posneli avdio in video posnetke.
• Napake pri ravnanju s tem izdelkom ali pomnilniško kartico
itd.
Samsung ne odgovarja za nadomestilo škode zaradi izgube
posnetih vsebin.
• Naredite varnostne kopije pomembnih podatkov.
Zavarujte svoje pomembne posnete podatke s kopiranjem
datotek v osebni računalnik. Priporočamo tudi, da jih skopirate
s svojega osebnega računalnika na druge snemalne medije za
shranjevanje. Oglejte si priročnik za namestitev programske
opreme in USBpovezavo.
• Avtorske pravice: Ta izdelek je namenjen samo za
individualno uporabo.
Podatki, posneti na medij za shranjevanje v tem izdelku z
uporabo drugega digitalnega/analognega medija ali naprav,
so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih ni možno
uporabljati brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic, razen za
osebne namene. Tudi če snemate dogodek, kot je prireditev,
predstava ali razstava, za osebne namene, vam priporočamo,
da pridobite pred tem dovoljenje.
• Za informacije o licenci odprtega vira glejte “Opensource-W200.
pdf” na priloženem CD-ROM-u.
Opombe glede blagovnih skupin
• Vsa imena znamk in registrirane blagovne znamke, omenjene
v tem priročniku ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu
Samsungovemu izdelku, so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke njihovih imetnikov. “™” in “®” nista navedena
v vsakem primeru v tem priročniku.
• Logotip micro SD je blagovna znamka. Logotip micro SDHC je
blagovna znamka.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, in
DirectX® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke
družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali v drugih državah.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo®, in Pentium® so registrirane
blagovne znamke oziroma blagovne znamke družbe Intel
Corporation v ZDA in drugih državah.
• AMD in Athlon™ sta bodisi registrirani blagovni znamki bodisi
blagovni znamki družbe AMD v ZDA in drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni znamki ali blagovni
znamki družbe Apple Inc. v ZDA in/ali v drugih državah.
• YouTube je blagovna znamka družbe Google Inc.
• Flickr je blagovna znamka družbe Yahoo.
• Facebook je blagovna znamka družbe Facebook Inc.
• twitter je blagovna znamka družbe twitter Inc.
• Picasa je blagovna znamka družbe Google Inc.
• HDMI, logotip HDMI in termin “High
-Definition Multimedia Interface” so
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so registrirane blagovne
znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated
v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
3
Varnostne informacije
6SRGDMRPHQMHQLYDUQRVWQLXNUHSLVRQDPHQMHQLSUHSUHþHYDQMXRVHEQLKSRãNRGEDOLPDWHULDOQHãNRGH9VDQDYRGLODQDWDQþQRSUHEHULWH
OPOZORILO
Pomeni, da obstaja morebitna nevarnost
resne poškodbe.
Prepovedano dejanje.
Ne dotikajte se izdelka.
POZOR
Pomeni, da obstaja nevarnost osebne
poškodbe ali materialne škode.
Ne razstavljajte izdelka.
Ta varnostni ukrep morate upoštevati.
OI
L
232=25,/2
8SRUDEDL]GHONDSULWHPSHUDWXUDK
QDGƒ&ODKNRSRY]URþLSRåDUýH
EDWHULMRGDOMþDVDKUDQLWHSULYLVRNL
WHPSHUDWXULODKNRHNVSORGLUD
,]GHONDQHL]SRVWDYOMDMWHYRGLMHNOHQLP
GHOFHPLQYQHWOMLYHPXPDWHULDOXýH
pride izdelek v stik s temi elementi,
ODKNRSULGHGRSRåDUD
,]RJLEDMWHVHSHVNXDOLSUDKXýH
pride izdelek v stik z drobnim peskom
DOLSUDKRPODKNRSULGHGRPRWHQM
delovanja ali do okvar.
1HXVPHUMDMWH/&']DVORQD
QHSRVUHGQRYVRQFH7RODKNR
SRY]URþLSRãNRGEHRþLR]LURPD
QHGHORYDQMHQRWUDQMLKGHORYL]GHOND
%DWHULMQHPHþLWHYRJHQMVDMODKNR
eksplodirajo.
1LNROLQHXSRUDEOMDMWHWHNRþLQH]D
þLãþHQMHDOLSRGREQLKNHPLNDOLMýLVWLO
ne razpršite neposredno na izdelek.
Rabljeno litijevo baterijo ali
SRPQLOQLãNRNDUWLFRKUDQLWHL]YHQ
GRVHJDRWURNýHRWURNSRJROWQHOLWLMHYR
baterijo ali pomnilniško kartico, takoj
SRLãþLWH]GUDYQLãNRSRPRþ
ýHSULNDPNRUGHUMX]D]QDWH
QHRELþDMQH]YRNHYRQMDOLGLPWDNRM
RGNORSLWHQDSDMDOQLNDEHOLQ]DKWHYDMWH
SRSUDYLORSULSRREODãþHQHPVHUYLVHUMX
izdelkov Samsung. Obstaja nevarnost
SRåDUDDOLSRãNRGEH
9DUQRVWQHLQIRUPDFLMH
232=25,/2
9WLþ86%SULNOMXþLWHYSULNOMXþHN86%QDUDþXQDOQLNX
DOLYPHVQLNX9WLþDQHSULNOMXþLWHQDVLORþHVHWDQH
XMHPDVSULNOMXþNRP7DNRODKNRSRãNRGXMHWHYWLþ
ýHVHNDEHO86%SUHJUHYDDOLþHL]GHOHNPHG
polnjenjem ali pošiljanjem podatkov oddaja
QHQDYDGHQ]YRNDOLYRQMWDNRML]NOMXþLWHSULNOMXþHN
86%LQL]GHOHNQHVLWHYSRSUDYLORSRREODãþHQHPX
VHUYLVHUMX6DPVXQJRYLKL]GHONRY7RODKNRQDPUHþ
SRY]URþLSRåDUDOLWHOHVQHSRãNRGEH
1HUD]VWDYOMDMWHLQQHSRVNXãDMWHSRSUDYLWLYWLþD
86%DOLL]GHOND7RODKNRSRY]URþLSRåDUDOL
HOHNWULþQLXGDU
1DYWLþ86%QHRGODJDMWHWHåNLKSUHGPHWRY7HåNL
SUHGPHWLODKNRSUHãþLSQHMRNDEHODOLJDL]NOMXþLMR
iz izdelka.
Ne odpirajte/zapirajte pokrova pomnilniške kartice
DOL86%SULNOMXþNDYYRGLDOLEOL]XQMH1HRGSULWH
zaprite pokrova z mokrimi rokami. V nasprotnem
SULPHUXODKNRSULGHGRHOHNWULþQHJDXGDUDDOL
okvare izdelka.
.DEOD86%LQYWLþDVHQHGRWLNDMWH]PRNULPLURNDPL
7RODKNRSRY]URþLHOHNWULþQLXGDU
5
9DUQRVWQHLQIRUPDFLMH
POZOR
1HSULWLVNDMWHVVLORQD]DVORQ/&'
ne udarjajte vanj ali ga zbadajte
]RVWULPLSUHGPHWLýHSULWLVQHWH
SRYUãLQR/&']DVORQDVHODKNRSRMDYL
neenakomernost v prikazu.
,]GHONDLQGUXJLKGRGDWNRYQH
L]SRVWDYOMDMWHPRþQLPWUHVOMDMHPDOL
XGDUFHP7DNãQRUDYQDQMHODKNR
privede do motenj delovanja ali
poškodbe.
Ne uporabljajte izdelka na stojalu
QLSULORåHQRQDPHVWXNMHUER
L]SRVWDYOMHQPRþQLPWUHVOMDMHPDOL
udarcem.
Ne uporabljajte izdelka blizu
QHSRVUHGQHVRQþQHVYHWOREHDOLJUHOQH
QDSUDYH7RODKNRSRY]URþLRNYDURDOL
poškodbe.
1HSXãþDMWHL]GHONDGROJRþDVDY
zaprtem vozilu, kjer je temperatura
zelo visoka.
Ne izpostavljajte izdelka sajam ali pari.
*RVWHVDMHDOLSDUDODKNRSRãNRGXMHMR
RKLãMHL]GHONDDOLSRY]URþLMRRNYDUR
1HXSRUDEOMDMWHL]GHONDEOL]XJRVWLK
L]SXãQLKSOLQRYNLMLKSRY]URþDMR
bencinski ali dizelski motorji,oziroma
EOL]XMHGNLKSOLQRYNRWMHYRGLNRYVXOIL
G7RODKNRSRY]URþLUD]MHGHY]XQDQMLK
DOLQRWUDQMLKSROLKLQSUHSUHþLQRUPDOQR
delovanje.
Ne izpostavljajte izdelka insekticidom.
ýHLQVHNWLFLGLSULGHMRYL]GHOHN
ODKNRWDQHKDSUDYLOQRGHORYDWL3UHG
uporabo insekticida izklopite izdelek in
ga pokrijte z vinilno prevleko ipd.
9DUQRVWQHLQIRUPDFLMH
POZOR
Ne izpostavljajte izdelka nenadnim spremembam
WHPSHUDWXUHDOLYODåQLPSURVWRURP1HYDUQRVW
RNYDUHDOLHOHNWULþQHJDXGDUDREVWDMDWXGLþH
QDSUDYRXSRUDEOMDWHQDSURVWHPPHGQHYLKWR
1HþLVWLWHRKLãMDL]GHOND]EHQ]HQRPDOL
UD]UHGþLORP=XQDQMDSUHYOHNDVHODKNRRGOHSLDOLVH
XQLþLSRYUãLQDRKLãMD
1HXSRUDEOMDMWHL]GHONDYEOLåLQLWHOHYL]RUMDDOL
UDGLD7RODKNRSRY]URþLãXPQD79]DVORQXDOLY
radijskem oddajanju.
1HXSRUDEOMDMWHL]GHONDEOL]XPRþQLKUDGLMVNLK
YDORYDOLPDJQHWL]PDQDSULPHUEOL]X]YRþQLNRYDOL
YHþMHJDPRWRUMD9YLGHXDOL]YRNXNLJDVQHPDWH
ELELORSR]QHMHPRJRþH]D]QDWLãXP
8SRUDELWHOHGRGDWNHNLMLKMHRGREULO6DPVXQJ
8SRUDEDL]GHONRYGUXJLKSURL]YDMDOFHYODKNR]DUDGL
QHSUDYLOQHJDGHORYDQMDSRY]URþLSUHNRPHUQR
VHJUHYDQMHSRåDUHNVSOR]LMRHOHNWULþQLXGDUDOL
poškodbe.
Postavite izdelek na stabilno površino in v prostor z
RGSUWLQDPL]D]UDþHQMH
3RPHPEQHSRGDWNHKUDQLWHORþHQR6DPVXQJQH
odgovarja za izgubo podatkov.
=DQHRGREUHQRGRGDWQRRSUHPRNLMH]GUXåOMLYDV
tem izdelkom, odgovarjajo izdelovalci te opreme.
Dodatno opremo uporabljajte v skladu z varnostnimi
QDYRGLOL'UXåED6DPVXQJQHSUHY]HPD
RGJRYRUQRVWL]DPRUHELWQHRNYDUHSRåDUHDOL
HOHNWULþQHXGDUHR]LURPDãNRGRNLMLKODKNR
SRY]URþLXSRUDEDQHRGREUHQHGRGDWQHRSUHPH
=DY]GUåHYDQMHYRGRWHVQRVWLUHGQRPHQMDYDMWH
ustrezne sestavne dele. Dele naj vam zamenjajo pri
SRREODãþHQHPVHUYLVHUMX]DL]GHONH6DPVXQJ
7
Vsebina
Vzdrževanje odpornosti na vodo/prah/udarce.......... ii
Varnostne informacije.................................................................4
967$9/-$1-(,=0(73201,/1,â.(.$57,&(
1,35,/2ä(1........................................................................... 29
,=%,5$35,0(51(3201,/1,â.(.$57,&(
1,35,/2ä(1........................................................................... 30
ý$661(0$1-$,1=02*/-,9267......................................... 32
Priročnik za hiter začetek .......................................................10
Osnovno snemanje...................................................................33
Preden boste brali ta uporabniški priročnik..................2
Spoznajte svoj izdelek..............................................................14
.$--(35,/2ä(129$â(08,='(/.8.................................. 14
35(*/(''(/29 ..................................................................... 1
35('67$9,7(9=$6/216.,+35,.$=29.............................. 17
Uvod ...................................................................................................21
32/1-(1-(%$7(5,-(............................................................. 21
35(9(5-$1-(67$1-$%$7(5,-( ......................................... 22
Osnovno delovanje izdelka..................................................24
9./23,=./23,='(/.$.......................................................... 24
1$67$9,7(9'$780$ý$6$359,ý ....................................... 24
1$67$9,7(91$ý,129'(/29$1-$ ...................................... 2
8325$%$*80%297:=$6/21 (
POD VODO ( 2.5(&.................................................................................. 2
35(./231$ý,1$35,.$=$,1)250$&,- ............................. 27
8325$%$75$.8 ..................................................................... 27
,=%,5$-(=,.29 ........................................................................ 2
8
Priprave na začetek snemanja............................................29
61(0$1-(9,'(29 ................................................................. 33
=$-(0$1-()272*5$),-91$ý,18=$61(0$1-(9,'($.... 3
)272*5$),5$1-(................................................................... 36
35(35267261(0$1-(=$=$ý(71,.(60$57$872 ... 37
8325$%$32'92'1(*$1$ý,1$ ......................................... 37
35,0,.2'0,. .......................................................................... 3
Osnovno predvajaj ....................................................................39
0(1-$9$1-(1$ý,1$35('9$-$1-$.................................... 39
35('9$-$-9,'($ ................................................................... 40
=$-(0$1-()272*5$),-0('35('9$-$1-(09,'(29.. 42
2*/(')272*5$),- ............................................................... 43
35,0,.2'0,.0('35('9$-$-0......................................... 44
Uporaba elementov menija.................................................45
835$9/-$1-(0(1,-(9.......................................................... 4
(/(0(17,0(1,-$.................................................................... 46
Vsebina
Napredno snemanje.................................................................47
Video Resolution ........................................................................ 47
3KRWR5HVROXWLRQ ........................................................................ 47
6PDUW)LOWHU ................................................................................. 4
%DFN/LJKW................................................................................... 49
)DFH'HWHFWLRQ ........................................................................... 0
$QWL6KDNH',6......................................................................... 1
Napredno predvajanje ............................................................52
3OD\0RGH................................................................................... 2
Delete ......................................................................................... 3
Protect ........................................................................................ 4
6KDUH0DUN ................................................................................. 6OLGH6KRZ.................................................................................. 6
)LOH,QIR....................................................................................... 6
Druge nastavitve.........................................................................57
1$67$9,7(9(/(0(17290(1,-$......................................... 7
6WRUDJH,QIR ................................................................................ 7
)LOH1R ........................................................................................ Date/Time Set............................................................................. 'DWH7LPH'LVSOD\ ...................................................................... 9
/&'%ULJKWQHVV .......................................................................... 9
$XWR/&'2II .............................................................................. 60
%HHS6RXQG................................................................................ 60
6KXWWHU6RXQG............................................................................. 61
Auto Power Off ........................................................................... 61
PC Software ............................................................................... 62
)RUPDW ........................................................................................ 62
Default Set.................................................................................. 63
/DQJXDJH.................................................................................... 63
Priklop na televizor ....................................................................64
35,./231$7(/(9,=25=9,62.2/2ý/-,9267-2............ 64
2*/('1$7(/(9,=,-6.(0=$6/218................................... 64
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows......65
.$-/$+.232ý1(7(=5$ý81$/1,.20=26:,1'2:6..... 6
8325$%$352*5$0$6$0681*,QWHOOL±VWXGLR .................. 66
8325$%$,=0(1/-,9(1$35$9(=$6+5$1-(9$1-(........ 71
Odpravljanje težav.....................................................................73
232=25,/1,,1',.$725-,,163252ý,/$............................ 73
6,03720,,15(â,79(............................................................. 76
Dodatne informacije.................................................................82
9='5ä(9$1-(.......................................................................... 2
8325$%$,='(/.$978-,1,................................................... 3
*/26$5..................................................................................... 4
Tehnične podrobnosti.............................................................85
9
Priročnik za hiter začetek
7DSULURþQLN]DKLWHU]DþHWHNSUHGVWDYOMDRVQRYQRGHORYDQMHLQIXQNFLMHYDãHJDL]GHOND=DYHþLQIRUPDFLMVLRJOHMWHUHIHUHQþQHVWUDQL
KORAK 1: Priprava
1
Vstavite pomnilniško kartico.
¬stran 29
• 9L]GHONXODKNRXSRUDEOMDWH
pomnilniške kartice micro
SDHC ali micro SD, ki so
na voljo v splošni prodaji.
2
KORAK 2: Snemanje z izdelkom
Popolnoma napolnite
baterijo. ¬stran 21
• %DWHULMDMH
popolnoma
napolnjena, ko
LQGLNDWRU&+*
SROQMHQMH]DVYHWL
zeleno.
/&']DVORQ
*XPE9NORS *XPE7:
*XPE2.5(&
*XPE3UHGYDMDQMH
( *XPE%ULVDQMH 9JUDMHQL86%SULNOMXþHN
%DWHULMDMHYL]GHONX=DXSRUDERQHSRWUHEXMHWHQREHQHGRGDWQH
EDWHULMHOHYJUDMHQREDWHULMRSROQLWHSUHN86%SULNOMXþND
10
*XPE1DþLQ
( / *XPE0(18
*XPE'DMYVNXSQR
rabo ( *XPE]DPrikaz
8porabo
(
pod vodo ( 3ULURþQLN]DKLWHU]DþHWHN
Snemanje videov
)RWRJUDILUDQMH
9DãL]GHOHNXSRUDEOMDQDSUHGQRWHKQRORJLMRVWLVNDQMD+NL
RPRJRþDQDMEROMãRYLGHRNDNRYRVW
)RWRJUDILMHODKNRSRVQDPHWHLQMLKVKUDQLWHYSRPQLOQLN3UHG
VQHPDQMHPQDVWDYLWHåHOHQRORþOMLYRVW
8SRUDEDSRGYRGQHJDQDþLQD
,]GHOHNMHSULPHUHQ]DVSORãQRXSRUDERSRGYRGRLQRPRJRþD
VQHPDQMHYPRUMXUHNDKLQMH]HULK
=QDþLQRP3RGYRGRODKNRSRVQDPHWHMDVQHYLGHRSRVQHWNHSRG
vodo. ¬stran 37
1
2
1
2
Pritisnite gumb Vklop ( 3
3UHGPHWQDVWDYLWHQDVUHGLQR/&']DVORQDLQQDSROSULWLVQLWH
gumb OK (REC).
/
L]EHULWHQDþLQVQHPDQMD
Pritisnite gumb Vklop ( Z gumbom 1DþLQ (
videoposnetka.
/
L]EHULWHQDþLQVQHPDQMD
4
3
Z gumbom 1DþLQ (
videoposnetka.
Ko ste pripravljeni, popolnoma pritisnite gumb OK (REC).
• Zasliši se zvok zaklopa in naprava posname fotografijo.
Pritisnite gumb OK (REC).
• S ponovnim pritiskom na gumb OK (REC) med
VQHPDQMHPERL]GHOHNSUHãHOYQDþLQSUHPRUVQHPDQMD
[579Min]
•
•
Pause
Capture
Privzeta nastavitev je “720/25p”.
0HGVQHPDQMHPYLGHRSRVQHWNDODKNRWXGLIRWRJUDILUDWH
¬VWUDQ
11
3ULURþQLN]DKLWHU]DþHWHN
KORAK 3: Predvajaj videov ali fotografij
.25$.6KUDQMHYDQMHSRVQHWLKYLGHRYDOLIRWRJUDILM
Ogled /&'-zaslona vašega izdelka
6SURJUDPRP,QWHOOLVWXGLRYJUDMHQLPYYDãL]GHOHNODKNR
XYDåDWHYLGHHIRWRJUDILMHYYDãUDþXQDOQLNMLKXUHMDWHDOLGHOLWHV
VYRMLPLSULMDWHOML=DSRGUREQRVWLJOHMWHa
äHOHQHSRVQHWNHODKNRSRLãþHWHKLWURVSUHJOHGRPVH]QDPDVOLþLF
1
Z gumbom Predvajanje (
L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
8YR]LQRJOHGYLGHRYLQIRWRJUDILML]YDãHJDRVHEQHJD
UDþXQDOQLND
1
2
,]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD“Video”, ali ³3KRWR´. ¬VWUDQ
• Posneti videoposnetki in fotografije so prikazani v pogledu
VH]QDPDVOLþLF
3
S pritiskom gumbov T / W / 3ULND] (
Pod vodo ( L]EHULWHåHOHQLILOPDOLIRWRJUDILMRQDWRSDVHGRWDNQLWHJXPED
OK (REC).
Menu
12
Play Mode
3URJUDP,QWHOOLVWXGLR]DåHQHWHWDNRGDL]GHONRYYJUDMHQL
86%SULNOMXþHNSRYHåHWH]UDþXQDOQLNRP
• =JODYQLPRNQRPSURJUDPD,QWHOOLVWXGLRVHSULNDåH
QRY]DVORQ]DVKUDQMHYDQMHGDWRWHN.OLNQLWH“Yes” in
SRVWRSHNSUHQRVDVHER]DþHO
1/10
3URJUDPQDYDãHPRVHEQHPUDþXQDOQLNX]26:LQGRZVVHER
zagnal samodejno, ko boste izdelek povezali z njim (ko specifi
cirate ³3&6RIWZDUH2Q´¬stran 62
3ULURþQLN]DKLWHU]DþHWHN
2
1RYHGDWRWHNHVHVKUDQLMRYYDãUDþXQDOQLNYSURJUDPX
,QWHOOLVWXGLRSDVRUHJLVWULUDQHYPDSL³&RQWHQWV0DQDJHU´.
• 'DWRWHNHODKNRUD]YUVWLWHSRUD]OLþQLKPRåQRVWLKNRWVR
REUD]GDWXPPHVWRLWG
&RQWHQWV0DQDJHU
'DWRWHNHVKUDQMHQHYYDãHPRVHEQHPUDþXQDOQLNX
.25$.%ULVDQMHYLGHRYDOLIRWRJUDILM
ýHMHSRPQLOQLãNLPHGLMSROQVQHPDQMHYLGHRYDOLIRWRJUDIL
UDQMHQLYHþPRJRþH,]EULãLWHYLGHHDOLIRWRJUDILMHNLVWHMLKL]
SRPQLOQLãNHJDPHGLMDåHSUHQHVOLYUDþXQDOQLNLQMLKVKUDQLOL
3RWHPODKNRQDSRQRYQRSURVWSRPQLOQLãNLPHGLMSRVQDPHWH
QRYHYLGHHDOLIRWRJUDILMH
3UHGYDMDQMH ( ) J*XPETW3ULND] (
3RGYRGR
3RGYRGR ( 2.
( ) J %ULVDQMH ( ) J 3ULND] (
5(& ¬VWUDQ
,PHQLNPDSYYDãHPRVHEQHPUDþXQDOQLNX
3
=D3UHGYDMDMODKNRGYRNOLNQHWHGDWRWHNRNLMRåHOLWH
SUHGYDMDWL
6NXSQDUDEDYLGHRYIRWRJUDILMQDVSOHWQLKPHVWLK
'HOLWHVYRMHSRVQHWNH]GUXJLPLWDNRGDSUHQHVHWHIRWRJUDILMHLQ
YLGHHQHSRVUHGQRQDVSOHWQRVWUDQ]HQLPVDPLPNOLNRP.OLNQLWH
MH]LþHN³6KDUH ´ J ³8SORDG´QDEUVNDOQLNX¬stran 69
13
Spoznajte svoj izdelek
.$--(35,/2ä(129$â(08,='(/.8
Pregled dodatne opreme
9DãQRYLL]GHOHNLPDQDVOHGQMHGRGDWNHýHNDWHULL]PHGWHK
PDQMNDYYDãLãNDWOLSRNOLþLWH6DPVXQJRYFHQWHU]DSRPRþ
strankam.
Trak
Uporabniški
SULURþQLN&'
3ULURþQLN]DKLWHU
]DþHWHN
,]ELUQLGRGDWNH
.DUWLFD0LFUR6'6'+&
•
Ime modela
Barva
Notranji
pomnilnik
Objektiv
HMX-W200RP
HMX-W200TP
5GHþD
Titanovo siva
Ne
Digitalni primik/
odmik: 3-kratni
ýHSUDYVHQHNDWHUHIXQNFLMHPRGHORYUD]OLNXMHMRGHOXMHMRQDHQDN
QDþLQ
•
•
•
•
0LQLNDEHO+'0,
1DWDQþHQL]JOHGSRVDPH]QLKHOHPHQWRYVHODKNRUD]OLNXMHJOHGH
na model.
9VHELQDMHYUD]OLþQLKSURGDMQLKUHJLMDKUD]OLþQD
'HOHLQGRGDWNHODKNRNXSLWHSRSRVYHWXVSURGDMDOFHP6DPVXQJ
6$0681*QHSUHY]HPDRGJRYRUQRVWL]DNUDMãRåLYOMHQMVNRGRER
baterije ali okvare, nastale zaradi uporabe neodobrene dodatne
opreme.
3RPQLOQLãNDNDUWLFDQLSULORåHQD*OHMWHVWUDQ]DSRPQLOQLãNH
NDUWLFHNLVR]GUXåOMLYH]YDãLPL]GHONRP
9DãHPXL]GHONXVWDSULORåHQD&']XSRUDEQLãNLPSULURþQLNRPLQ
WLVNDQSULURþQLN]DKLWHU]DþHWHN
6SR]QDMWHVYRML]GHOHN
35(*/(''(/29
Zadaj//evo
1
/&']DVORQ
2
*XPE7:
7
3
*XPE2.5(&
8
4
*XPE]DPrikaz (
9
5
*XPE3UHGYDMDQMH 6
*XPE%ULVDQMH 7
*XPE9NORS 8
/XþND]DNDSDMDQMH&+*
9
*XPE]D8porabo pod vodo (
10
*XPE1DþLQ
11
*XPE0(18
12
*XPE'DMYVNXSQRUDER Premor
13
9JUDMHQL]YRþQLN
14
5HåD]DWUDN
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
/
15
6SR]QDMWHVYRML]GHOHN
Spredaj/Desno/Spodaj
1
9
2
10
11
12
13
14
3
4
1
Vgrajeni mikrofon
2
Objektiv
3
Pokrov (VJUDMHQL86%SULNOMXþHN
4
5RþLFD]DRGSLUDQMH]DSLUDQMHVJUDMHQL86%SULNOMXþHN
5
Vodotesna plomba (VJUDMHQL86%SULNOMXþHN
6
VJUDMHQL86%SULNOMXþHN
7
9JUDMHQR]DSLUDORSULNOMXþND86%
8
Vdolbina za stojalo
9
5HåD]DSRPQLOQLãNRNDUWLFR
10
+'0,SULNOMXþHN
11
*XPE]DPonastavitev
12
Vodotesna plomba (Pomnilniška kartica, PULNOMXþHN+'0,
13
5RþLFD]DRGSLUDQMH]DSLUDQMH
(Pomnilniška kartica, PULNOMXþHN+'0,
14
Pokrov (Pomnilniška kartica, PULNOMXþHN+'0,
5
6
7
8
Pazite, da vgrajenega mikrofona in objektiva med
snemanjem ne pokrijete.
6SR]QDMWHVYRML]GHOHN
35('67$9,7(9=$6/216.,+35,.$=29
5D]SRORåOMLYHIXQNFLMHVHVSUHPLQMDMRJOHGHQDL]EUDQQDþLQGHORYDQMDSULþHPHUVHSULND]XMHMRUD]OLþQLLQGLNDWRUMLJOHGHQDQDVWDYOMHQH
vrednosti.
•
•
7D]DVORQVNLSULND]26'VHSULNDåHVDPRYQDþLQX]DVQHPDQMHYLGHD
/ L]EHULWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWND¬VWUDQ
Z gumbom 1DþLQ (
1DþLQ]DVQHPDQMHYLGHD
[579Min]
STBY
1DYUKX/&']DVORQD
Indikator
/
[579Min]
STBY / z /
/
-$1
1DGQX/&']DVORQD
Pomen
Indikator
Pomen
1DþLQ]DVQHPDQMHYLGHD
Video Resolution
Smart Auto
6PDUW)LOWHU
3UHRVWDOLþDVVQHPDQMD
%DFN/LJKW
1DþLQGHORYDQMDVWDQMHSULSUDYOMHQRVWL
VQHPDQMHSUHPRUIRWRJUDILUDQMH
Zaznavanje obraza
0HGLM]DVKUDQMHYDQMH
SRPQLOQLãNDNDUWLFD
$QWL6KDNH',6
,QIRREDWHULMLVWDQMHEDWHULMH
-$1
'DWXP8UD
1DVUHGLQL/&']DVORQD
Indikator
Pomen
•
•
Digitalni primik in odmik
•
•
•
1DVWDYLWYHIXQNFLMR]QDþHQLK] , se ne
RKUDQLMRNRL]GHOHNL]NOMXþLWH
Zaslonski indikatorji so prikazani glede na
zmogljivost pomnilniške kartice micro SDHC
YHOLNRVWL*%
Zgornji zaslon je prikazan le kot primer in se
ODKNRUD]OLNXMHRGGHMDQVNHJD]DVORQD
9HþLQIRUPDFLMRRSR]RULOQLKLQGLNDWRUMLKLQ
VSRURþLOLKVLRJOHMWHQDVWUDQLa
6SRGDMSULND]DQLHOHPHQWLLQQMLKRYLSRORåDMLVH
ODKNRVSUHPHQLMREUH]YQDSUHMãQMHJDREYHVWLOD
zaradi izboljšanja delovanja naprave.
17
6SR]QDMWHVYRML]GHOHN
•
•
7D]DVORQVNLSULND]26'VHSULNDåHVDPRYQDþLQX]DIRWRJUDILUDQMH
/ L]EHULWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWND¬VWUDQ
Z gumbom 1DþLQ (
1DþLQ]DVQHPDQMHIRWRJUDILM
1DYUKX/&']DVORQD
[9999]
Indikator
1DGQX/&']DVORQD
Pomen
Indikator
Pomen
1DþLQ]DVQHPDQMHIRWRJUDILM
3KRWR5HVROXWLRQ
Smart Auto
6PDUW)LOWHU
[9999]
âWHYHFIRWRJUDILM
VNXSQRãWHYLORPRåQLKIRWRJUDILM
%DFN/LJKW
z/
1DþLQGHORYDQMDL]RVWUHQVQHPDQMH
Zaznavanje obraza
0HGLM]DVKUDQMHYDQMH
SRPQLOQLãNDNDUWLFD
$QWL6KDNH',6
/
-$1
,QIRREDWHULMLVWDQMHEDWHULMH
-$1
'DWXP8UD
1DVUHGLQL/&']DVORQD
Indikator
Pomen
•
•
Digitalni primik in odmik
18
•
Nastavitve funkciMR]QDþHQLK] , se ne
RKUDQLMRNRL]GHOHNL]NOMXþLWH
6NXSQRãWHYLORVOLNNLMLKODKNRSRVQDPHWHMH
RGYLVQRRGUD]SRORåOMLYHJDSURVWRUDYPHGLMX
]DVKUDQMHYDQMH
1DMYHþMHãWHYLORSRVQHWLKIRWRJUDILMQD
zaslonskem prikazu je “9,999”.
Spoznajte svoj izdelek
•
•
Ta zaslonski prikaz (OSD) se prikaže samo v načinu za predvajanje videa.
Z gumbom Predvajanje ( ) izberite način predvajanja. stran 39
Način za predvajanje videa : Pogled sličic
0:00:55
1/10
Na vrhu LCD-zaslona
Indikator
0:00:55
1/10
Na sredini LCD-zaslona
Pomen
Indikator
Zaščita
Čas predvajanja videa
Share mark
Številka strani
Drsni trak
Info. o bateriji (stanje baterije)
Na dnu LCD-zaslona
Menu Play Mode
Indikator
Menu Play Mode
Način za predvajanje videa: Enojni pogled
Na vrhu LCD-zaslona
0:00:00/0:00:55
100-0001
Indikator
Indikator
Stanje predvajanja
0:00:00/0:00:55
Časovna koda
(pretečeni čas/posneti čas)
Info. o bateriji (stanje baterije)
Capture
Zaščita
Za kratek čas se prikažejo zaslonski indikatorji.
Znova se prikažejo, ko pritisnete gumb OK (REC).
Share mark
100-0001
Ime datoteke (številka datoteke)
Pomen
- Preskok/previjanje nazaj ( / )
- Preskok/previjanje naprej
( / )
- Glasneje/Tišje ( / )
- Predvajaj/Premor (  / )
- Počasnega predvajanja posnetka
/
)
naprej (
Način za predvajanje videa
Video Resolution
01/JAN/2011 00:00
Pomen
Vodnik po gumbih
Na sredini LCD-zaslona
Pomen
 / /  / / (predvajaj/premor/iskanje/počasnega
/
predvajanja posnetka naprej)
Multi View
Pomen
Način za predvajanje videa
Na dnu LCD-zaslona
Indikator
01/JAN/2011 00:00
Multi View
Capture
Pomen
Datuma/časa snemanja
Vodnik po gumbih
19
6SR]QDMWHVYRML]GHOHN
•
•
7D]DVORQVNLSULND]26'VHSULNDåHVDPRYQDþLQX]DSUHGYDMDQMHIRWRJUDILM
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD¬stran 39
1DþLQ]DSUHGYDMDQMHIRWRJUDILM3RJOHGVOLþLF
1/10
1DYUKX/&']DVORQD
Indikator
1DVUHGLQL/&']DVORQD
Pomen
Indikator
1DþLQ]DSUHGYDMDQMHIRWRJUDILM
1/10
Pomen
=DãþLWD
Trenutna fotografij/skupno število
fotografij
Drsni trak
,QIRREDWHULMLVWDQMHEDWHULMH
1DGQX/&']DVORQD
Indikator
Menu Play Mode
Menu Play Mode
Pomen
9RGQLNSRJXPELK
1DþLQ]DSUHGYDMDQMHIRWRJUDILM(QRMQLSRJOHG
1DVUHGLQL/&']DVORQD
1DYUKX/&']DVORQD
1/10
100-0001
Indikator
Pomen
Indikator
1DþLQ]DSUHGYDMDQMHIRWRJUDILM
Pomen
3UHGKRGQRQDVOHGQMRIRWRJUDILM
( / - Primik/odmik predvajanja ( 3KRWR5HVROXWLRQ
Diaprojekcija
1/10
-$1
Trenutna fotografij/skupno število
fotografij
,QIRREDWHULMLVWDQMHEDWHULMH
0XOWL9LHZ
=DãþLWD
20
=DNUDWHNþDVVHSULNDåHMR]DVORQVNLLQGLNDWRUML
=QRYDVHSULNDåHMRNRSULWLVQHWHJXPEOK (REC).
100-0001
,PHGDWRWHNHãWHYLONDGDWRWHNH
1DGQX/&']DVORQD
Indikator
0XOWL9LHZ
-$1
Pomen
9RGQLNSRJXPELK
DDWXPDþDVDVQHPDQMD
Uvod
32/1-(1-(%$7(5,-(
%DWHULMDMHYL]GHONX
•
•
3UHSULþDMWHVHGDVWHQDSROQLOLEDWHULMRSUHGHQ]DþQHWHXSRUDEOMDWLVYRML]GHOHN
%DWHULMRODKNRQDSROQLWH]YJUDMHQLP86%SULNOMXþNRP
2
1
1
2
1
Pritisnite gum Vklop ( GDL]NOMXþLWHL]GHOHN
4
2
.RMHSROQMHQMHNRQþDQRSULNOMXþHN86%L]NOMXþLWHL]
UDþXQDOQLNDLQSRWLVQLWHYJUDMHQLSULNOMXþHN86%YQDSUDYR
3RWLVQLWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHYVPHULSXãþLFHGD
RGSUHWHYJUDMHQLSULNOMXþHN86%NRWMHSULND]DQRQDVOLNL
5
3RWLVQLWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHYVPHULSXãþLFHGD
]DSUHWHYJUDMHQLSULNOMXþHN86%NRWMHSULND]DQRQDVOLNL
• .RSULWLVQHWHURþLFR]DRGSLUDQMHSULNOMXþND86%VHSRMDYL
SULNOMXþHN86%þHMHSRNURYYJUDMHQHJDSULNOMXþND86%RGSUW
3
9JUDMHQLSULNOMXþHN86%L]GHONDSULNOMXþLWHYYUDWD86%
UDþXQDOQLNDLQSUHYHULWHDOLVRYUDWD86%VNODGQDVWDQGDUGQLPL
RPHMLWYDPLQD]LYQLKYUHGQRVWLQDSDMDQMD
• /XþND]DQDSDMDQMH&+*]DVYHWLLQQDSDMDQMHVH]DþQH
.RMHEDWHULMDQDSROQMHQDOXþND]DQDSDMDQMH&+*]DVYHWL
zeleno.
•
•
•
9JUDMHQHJDSULNOMXþND86%QHSRWLVNDMWHVVLOR
9QHNDWHULKUDþXQDOQLãNLKRNROMLKODKNR]]XQDQMLPNDEORP86%QL
SULORåHQSRYHåHWHSULNOMXþND86%L]GHONDLQRVHEQHJDUDþXQDOQLND
ter tako napolnite izdelek.
'RNOHUXSRUDEOMDWHL]GHOHNVHEDWHULMDQHSROQL,]NORSLWHL]GHOHNLQ
JDSULNOMXþLWHQDRVHEQLUDþXQDOQLNGDVHEDWHULMDQDSROQL
21
Uvod
35(9(5-$1-(67$1-$%$7(5,-(
3UHYHULWHODKNRVWDQMHEDWHULMHLQQMHQRSUHRVWDOR]PRJOMLYRVW
Prikaz napolnjenosti baterije
3ULND]QDSROQMHQRVWLEDWHULMHNDåH
trenutno stanje napolnjenosti baterije.
[579Min]
STBY
Preverjanje stanja baterije
%DUYDOXþNH/('SULND]XMHVWDQMHQDSDMDQMDDOLSROQMHQMD
Indikator
napolnjenosti
baterije
2UDQåQD
Polnjenje
Napaka
2UDQåQDXWULSDMRþDOXþND
(Zelena)
22
Popolnoma napolnjena
-
Stanje
6SRURþLOR
Popolnoma napolnjena
-
PRUDEOMHQRa
-
Porabljeno a
-
Porabljeno a
-
Porabljeno a
-
3RSROQRPDL]SUD]QMHQDXWULSD
,]GHOHNVHERSULVLOQRL]NORSLOSRPLQXWDK
%DWHULMRþLPSUHM]DPHQMDMWH
-
3RVHNXQGDKVHL]GHOHNL]NORSL
³/RZ%DWWHU\´
=JRUQMHYUHGQRVWLYHOMDMR]DSRSROQRPDQDSROQMHQREDWHULMRSULRELþDMQL
WHPSHUDWXUL1L]NDWHPSHUDWXUDRNROLFHODKNRYSOLYDQDþDVGHORYDQMD
Uvod
O bateriji
5D]SRORåOMLYþDVWUDMDQMDEDWHULMH
ýDVSROQMHQMD
NDþLQ
ýDVQHSUHNLQMHQHJD
snemanja
ýDVSUHGYDMDQMD
1080/25p
Pribl. 120 min.
3ULEOPLQ
720/25p
Pribl. 130 min.
Pribl. 200 min.
/RþOMLYRVW
•
•
•
3ULEOPLQ
8SRUDELWHYJUDMHQLSULNOMXþHN86%
ýDVSROQMHQMDSULEOLåQLþDVYPLQXWDKSRWUHEHQ]DSRSROQRQDSROQMHQMH
izpraznjene baterije.
ýDVVQHPDQMDSUHGYDMDQMDPULEOLåQLUD]SRORåOMLYLþDVNRVWHSRSROQRPD
napolnili baterijo.
3RGDWHNRþDVXMHVDPRLQIRUPDWLYHQ=JRUQMHãWHYLONHVRL]PHUMHQHY
6DPVXQJRYHPWHVWQHPRNROMXLQVHODKNRUD]OLNXMHMRJOHGHQDXSRUDEQLNH
in pogoje.
•
•
•
ýDVVQHPDQMDLQSUHGYDMDQMDERSULQL]NLKWHPSHUDWXUDKNUDMãL
ýDVSROQMHQMDMHRGYLVHQRGSUHRVWDOHQDSROQMHQRVWLEDWHULMH
*OHGHQDWHKQLþQHSRGDWNHUDþXQDOQLNDODKNRSROQMHQMHWUDMDGOMH
1HSUHNLQMHQRVQHPDQMHEUH]SULPLNDRGPLND
ýDVQHSUHNLQMHQHJDVQHPDQMD]DL]GHOHNYWDEHOLSULND]XMHþDV
VQHPDQMDNLMHQDYROMRNRMHL]GHOHNYQDþLQXVQHPDQMDEUH]
XSRUDEHNDWHUHNROLGUXJHIXQNFLMHSR]DþHWNXVQHPDQMD3UL
GHMDQVNHPVQHPDQMXVHODKNREDWHULMDL]SUD]QLGRNUDWKLWUHMH
NRWSULND]XMHWDEHODVDMVHXSRUDEOMD]DþHWHNNRQHFVQHPDQMDLQ
primik/odmik ter poteka predvajanje.
• Lastnosti baterije
/LWLMLRQVNDEDWHULMDMHPDMKQDEDWHULMD]YHOLNRNDSDFLWHWR
1L]NDWHPSHUDWXUDRNROLFHSRGž&ODKNRVNUDMãD
åLYOMHQMVNRGREREDWHULMHLQYSOLYDQDQMHQRSUDYLOQRGHORYDQMH
9WHPSULPHUXGDMWHEDWHULMRYåHSGDMRVHJUHMHWHLQMRQDWR
vstavite v izdelek.
• %DWHULMHQHL]SUD]QLWHSRSROQRPD
ýHMRL]SUD]QLWHVHODKNRSRãNRGXMHMRQRWUDQMHFHOLFH%DWHULMD
ODKNRL]WHþHþHMRSRSROQRPDL]SUD]QLWH
ýHEDWHULMHGDOMþDVDQHXSRUDEOMDWHMRSRSROQRPDQDSROQLWH
in jo vsaj enkrat na tri mesecev uporabite z izdelkom, da
RKUDQLWHSUDYLOQRGHORYDQMH
ýHMHEDWHULMDSRSROQRPDL]SUD]QMHQDVHPHGSROQMHQMHP
PRUGDQHERYNORSLODOXþND/(']DSROQMHQMH1DPHQMHQDMH
]DãþLWLEDWHULMH
• äLYOMHQMVNDGREDEDWHULMHMHRPHMHQD
%DWHULMDMHGRVHJODNRQHFVYRMHåLYOMHQMVNHGREHWHGDMNRVH
þDVXSRUDEHEDWHULMHPRþQRVNUDMãDþHWXGLMHSRSROQRPD
napolnjena. Zamenjajte jo z novo. Obrnite se na lokalnega
Samsungovega prodajalca.
äLYOMHQMVNDGREDEDWHULMHMHRGYLVQDRGSRJRMHYVKUDQMHYDQMD
delovanja in uporabe.
23
Osnovno delovanje izdelka
9./23,=./23,='(/.$
1$67$9,7(9'$780$ý$6$359,ý
,]GHOHNODKNRYNORSLWHDOLL]NORSLWHVSULWLVNRPVWLNDODVklop ( .RSUYLþYNORSLWHL]GHOHNQDVWDYLWHGDWXPLQXUR]DYDãHREPRþMH
1
Pritisnite gumb za Vklop ( VþLPHUL]NORSLWHL]GHOHN
• .RSUYLþYNORSLWHL]GHOHNVHSULNDåH]DVORQ]DQDVWDYLWHY
datuma in ure.
'DWH7LPH6HW
*umb Vklop ( 'D\
0RQWK
Year
Hr
Min
01
-$1
2011
00
00
Move
2
3
•
•
7DL]GHOHNLPDHQQDþLQVQHPDQMD]DVQHPDQMHILOPDLQ
fotografiranje. ¬VWUDQLa
ýHVHL]GHOHNQHYNORSLSULWLVQLWHJXPEPonastavi z ostrim
predmetom. ¬VWUDQ
9VDNRYUHGQRVWGDWXPDDOLþDVDQDVWDYLWHVSULWLVNRPJXPERY
T/W.
• Za pomikanje v levo ali desno pritisnite gumb 3ULND] (
ali Pod vodo ( Ko nastavite minute, pritisnite gumb OK (REC).
• ,]GHOHN]DSUH]DVORQ]DXURLQGDWXP
•
•
•
•
Pri prvi uporabi tega izdelka
.RSUYLþXSRUDEOMDWHL]GHOHNDOLNRJDSRQDVWDYLWHVH]D]DJRQVNL
SULND]SRNDåHL]ELUDþDVRYQHJDSDVX1DVWDYLWHGDWXPLQþDV
OK
/HWRODKNRQDVWDYLWHGR
Zaslon ³'DWH7LPH'LVSOD\´ nastavite na On. ¬VWUDQ
Ko nastavite minute, pritisnite gumb OK (REC). Po uporabi izdelek
QDSROQLWHSUHGHQJDVKUDQLWH
ýHVHYJUDMHQDEDWHULMDSRSROQRPDL]SUD]QLVHQDVWDYLWHY'DWXP
8UDSRQDVWDYLQD³-$1´.
2VQRYQRGHORYDQMHL]GHOND
1$67$9,7(91$ý,129'(/29$1-$
1DþLQGHORYDQMDODKNR]DPHQMDWHYQDVOHGQMHPYUVWQHPUHGX
YVDNLþNRSULWLVQHWHJXPE1DþLQ ( / 1DþLQVQHPDQMD
videoposnetkov 1DþLQIRWRJUDILUDQMD
• 3ULYVDNHPSUHNORSXQDþLQDGHORYDQMD]DVYHWLOXþNDL]EUDQHJD
QDþLQD
• Z gumbom Predvajanje ( YQDþLQXVQHPDQMDSUHNORSLWHY
QDþLQSUHGYDMDQMD
8325$%$*80%297:=$6/21 (
POD VODO ( 2.5(&
)XQNFLMHJXPERYT / W / Zaslon (
Pod vodo ( OK (REC)
VRRGYLVQHRGQDþLQDGHORYDQMDNLJDXSRUDEOMDWH3RVDPH]QL
JXPELJOHGHQDQDþLQGHORYDQMDL]YDMDMRVSRGQMHIXQNFLMH
Zaslon Menija
1DþLQ
Indikator
QDþLQD
Funkcije
1DþLQ]DVQHPDQMH
videa
Za snemanje videa.
1DþLQ]DVQHPDQMH
IRWRJUDILM
Za fotografiranje.
1DþLQ]D3UHGYDMDM
Za predvajanje videa ali fotografij.
*XPE
Zaslon menija
T
Premik kazalca navzgor
W
Premik kazalca navzdol
Premik na prejšnji meni
Premik na naslednji meni
/
OK (REC) Potrditev izbire
25
Osnovno delovanje izdelka
Način za snemanje
Gumb
T
W
Način za snemanje videa
Digitalni primik/odmik
(telefoto) stran 38
Način za snemanje
fotografij
Digitalni primik/odmik
(telefoto) stran 38
Digitalni primik/odmik
(širokokotni) stran 38
Digitalni primik/odmik
(širokokotni) stran 38
Prikaz stran 27
Prikaz stran 27
Način Pod vodo stran 37
Začetek/zaustavitev
OK (REC) snemanja videa
stran 33
26
Način za Predvajaj
Način Pod vodo stran 37
Fotografiranje stran 36
Gumb
Način za predvajanje videa
(Pogled sličic)
Način za predvajanje
fotografij (Enojni pogled)
T
Povečanje glasnosti
stran 41
-
W
Zmanjšanje glasnosti
stran 41
-
- Iskanje med Predvajajm
stopnja RPS(iskanje
nazaj med Predvajajm):
x2  x4  x8  x16 stran 41
- Preskok predvajanja nazaj
stran 41
- Počasno predvajanje nazaj
stran 41
remik na prejšnji meni
P
stran 43
- Iskanje med Predvajajm
hitrost FPS (iskanje naprej
med Predvajajm):
x2  x4  x8  x16 stran 41
- Preskok predvajanja nazaj
stran 41
-p
očasnega predvajanja
posnetka naprej stran 41
remik na naslednji meni
P
stran 43
OK (REC) Predvajaj/premor stran 41
primik/odmik predvajanja
stran 44
2VQRYQRGHORYDQMHL]GHOND
35(./231$ý,1$35,.$=$,1)250$&,-
8325$%$75$.8
,QIRUPDFLMHQD]DVORQXODKNRSULNDåHWHDOLVNULMHWH
3ULWUGLWH]DSHVWQLSDãþHNLQYWDNQLWHURNRVNR]L]DQNR7DNR
SUHSUHþLWHSRãNRGEHL]GHONDþHELJDSRQHVUHþLVSXVWLOL
V stanju pripravljenosti pritisnite gumb za PULND] (
• 1DþLQDFHORWQHJDLQSRPDQMãDQHJDSULND]DVHL]PHQMXMHWD
[579Min] STBY
STBY
1DþLQFHORWQHJDSULND]D! 1DþLQSRPDQMãDQHJDSULND]D!
*OHGHQDVQHPDOQHSRJRMHVHODKNRSULNDåHMRRSR]RULOQLLQGLNDWRUMLLQ
VSRURþLOD¬VWUDQLa
27
2VQRYQRGHORYDQMHL]GHOND
3
,=%,5$-(=,.29
S pritiskom gumba T/WL]EHULWHPRåQRVW³/DQJXDJH´ in nato
pritisnite gumb OK (REC).
,]EHUHWHODKNRMH]LNYNDWHUHPåHOLWHYLGHWL]DVORQPHQLMDLQ
VSRURþLOD,]EUDQDQDVWDYLWHYMH]LNDMHVKUDQMHQDWXGLþHL]GHOHN
izklopite.
6HWWLQJV
)RUPDW
(QJOLVK
Default Set
⦽ǎᨕ
/DQJXDJH
)UDQoDLV
'HXWVFK
Menu
Exit
4
Pritisnite gumb T/WL]EHULWHåHOHQLMH]LN]DVORQVNHJDSULND]D
in pritisnite gumb OK (REC).
5
=DL]KRGSULWLVQLWHJXPEMENU.
• =DVORQPHQLMDLQVSRURþLODVRSULND]DQLYL]EUDQHPMH]LNX
3RGSUWLMH]LNL
1
Pritisnite gumb MENU.
• Pojavi se menijski zaslon.
2
S pritiskom gumba 3ULND] (
Pod vodo (
PRåQRVW³6HWWLQJV´.
• 3ULNDåHVHQDVWDYLWYHQLPHQL
(QJOLVK
⦽ǎᨕ
)UDQoDLV
'HXWVFK
Español
Português
Ɋɭɫɫɤɢɣ
፩ၭ
izberite
•
•
6HWWLQJV
6WRUDJH,QIR
)LOH1R
Date/Time Set
Menu
28
Exit
,WDOLDQR
0RåQRVWLPHQLMD³/DQJXDJH´VHODKNRVSUHPHQLMREUH]
vnaprejšnjega opozorila.
2EOLNDSULND]DQHJDGDWXPDLQXUHVHODKNRVSUHPHQLJOHGHQD
izbrani jezik.
Priprave na začetek snemanja
967$9/-$1-(,=0(73201,/1,â.(.$57,&(1,35,/2ä(1
2
1
Vstavljanje pomnilniške kartice
Odstranjevanje pomnilniške kartice
1
,]NOMXþLWHL]GHOHNLQSRWLVQLWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHY
VPHULSXãþLFHGDRGSUHWHSRNURYSRPQLOQLãNHNDUWLFHNRWMH
prikazano na sliki.
1
,]NOMXþLWHL]GHOHNLQSRWLVQLWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHY
VPHULSXãþLFHGDRGSUHWHSRNURYSRPQLOQLãNHNDUWLFHNRWMH
prikazano na sliki.
2
3RPQLOQLãNRNDUWLFRYVWDYLWHYUHåRWDNRGDVHQHåQR]DVNRþL
2
1HåQRSRWLVQLWHSRPQLOQLãNRNDUWLFRGDMRRGVWUDQLWH
• Del kartice z oznako blagovne znamke mora biti obrnjen v
levo, izdelek pa naj bo obrnjen tako, kot je prikazano na sliki.
3
3RWLVQLWHLQ]DSULWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHYVPHUL
SXãþLFHGD]DSUHWHSRNURYSRPQLOQLãNHNDUWLFHNRWMH
prikazano na sliki.
3
3RWLVQLWHLQ]DSULWHURþLFR]D2GSLUDQMH=DSLUDQMHYVPHUL
SXãþLFHGD]DSUHWHSRNURYSRPQLOQLãNHNDUWLFHNRWMH
prikazano na sliki.
•
•
•
'DELSUHSUHþLOLL]JXERSRGDWNRYQDMSUHMVSULWLVNRPJXPED]DVklop ( L]NORSLWHL]GHOHNQDWRSDYVWDYLWHDOLRGVWUDQLWHSRPQLOQLãNRNDUWLFR
ýHPHGYNODSOMDQMHPL]GHONDRGVWUDQLWHSRPQLOQLãNRNDUWLFRVHL]GHOHNL]NORSL
3D]LWHGDSRPQLOQLãNHNDUWLFHQHSRWLVQHWHSUHPRþQR3RPQLOQLãNDNDUWLFDODKNRQHQDGRPDL]VNRþL
,]GHOHNSRGSLUDVDPRNDUWLFHPLFUR6'LQPLFUR6'+&
=GUXåOMLYRVW]L]GHONRPMHODKNRUD]OLþQDJOHGHQDSURL]YDMDOFHLQYUVWHSRPQLOQLãNLKNDUWLF
29
3ULSUDYHQD]DþHWHNVQHPDQMD
IZBIRA PRIMERNE POMNILNIŠKE KARTICE
1,35,/2ä(1
•
•
•
•
•
•
•
=GUXåOMLYHSRPQLOQLãNHNDUWLFH
•
.DUWLFH0LFUR6'+&6HFXUH'LJLWDO+LJK&DSDFLW\
Z izdelkom lahko uporabljate kartice micro SD in micro SDHC.
3ULSRURþDPRGDXSRUDEOMDWHNDUWLFRPLFUR6'+&,]GHOHNSRGSLUD
NDUWLFHPLFUR6'GR]PRJOMLYRVWL*%ýHXSRUDEOMDWHNDUWLFHPLFUR6']
]PRJOMLYRVWMRQDG*%QHPRUHPRMDPþLWLSUDYLOQHJDGHORYDQMD
.DUWLFL00&YHþSUHGVWDYQRVWQDNDUWLFDLQ00&3OXVQLVWDSRGSUWL
=PRJOMLYRVW]GUXåOMLYLKSRPQLOQLãNLKNDUWLF
.DUWLFDPLFUR6'*%a*%
.DUWLFDPLFUR6'+&*%a*%
ýHXSRUDEOMDWHQHSRREODãþHQHSRPQLOQLãNHNDUWLFHVHODKNR]JRGLGD
izdelek ne bo pravilno snemal videoposnetkov in ti ne bodo shranjeni.
3RPQLOQLãNHNDUWLFHNLVRSULãOHYSURGDMRSRL]GDMLWHJDL]GHONDPRUGDQH
ERGR]GUXåOMLYH]L]GHONRP
3RPQLOQLãNDNDUWLFD0%VUD]UHGDDOL]PRJOMLYHMãD]DJRWDYOMDVWDELOQR
delovanje kamkorderja.
5DYQDQMHVSRPQLOQLãNRNDUWLFR
•
•
•
•
•
=GUXåOMLYHSRPQLOQLãNHNDUWLFH*%a*%
•
•
•
<micro SD>
PULNOMXþNL
<micro SDHC>
PULNOMXþNL
•
•
•
•
•
30
.DUWLFDPLFUR6'+&MH]PRJOMLYHMãDUD]OLþLFDUD]ONDUWLFHPLFUR6'
NLSRGSLUD]PRJOMLYRVWQDG*%
.DUWLFHPLFUR6'XSRUDEOMDMWHOH]JRVWLWHOMVNLPLQDSUDYDPLNLRPRJRþDMR
uporabo kartic micro SD.
3RãNRGRYDQLKSRGDWNRYQLPRJRþHREQRYLWL3ULSRURþHQRMHGDORþHQR
naredite varnostne kopije pomembnih podatkov na trdem disku svojega
RVHEQHJDUDþXQDOQLND
,]NORSL]GHONDDOLRGVWUDQLWHYSRPQLOQLãNHNDUWLFHPHGRSHUDFLMDPLNRW
VRIRUPDWLUDQMHEULVDQMHVQHPDQMHLQ3UHGYDMDMODKNRSRY]URþLL]JXER
podatkov.
.RQDVYRMHPRVHEQHPUDþXQDOQLNXSULODJRGLWHLPHGDWRWHNHLQPDSH
VKUDQMHQHQDVYRMLSRPQLOQLãNLNDUWLFLYDãL]GHOHNPRUGDQHERSUHSR]QDO
spremenjene datoteke.
3RPQLOQLãNDNDUWLFDPLFURQHSRGSLUDQREHQHJDQDþLQDREQRYLWYHSRGDWNRY
3UHGVQHPDQMHPSUHYHULWHGDSRPQLOQLãNDNDUWLFDQLSRãNRGRYDQD
'DELSUHSUHþLOLL]JXERSRGDWNRYSUHGHQYVWDYLWHDOLRGVWUDQLWHSRPQLOQLãNR
NDUWLFRQDSUDYRL]NORSLWH
3RPQLOQLãNHNDUWLFHIRUPDWLUDMWHVWHPL]GHONRPýHSRPQLOQLãNRNDUWLFR
IRUPDWLUDWH]UDþXQDOQLNRPDOLGUXJRQDSUDYRODKNRSULGHGRPRWHQM
SULVQHPDQMXLQDOLSUHGYDMDQMX9WHPSULPHUX6DPVXQJQHSUHY]HPD
odgovornosti za izgubo posnetih podatkov.
)RUPDWLUDMWHQRYHSRPQLOQLãNHNDUWLFHLQSRPQLOQLãNHNDUWLFHþH
YVHEXMHMRSRGDWNHNLMLKYDãL]GHOHNQHSUHSR]QDDOLVRELOLVKUDQMHQL]
GUXJLPLQDSUDYDPL8SRãWHYDMWHGDIRUPDWLUDQMHL]EULãHYVHSRGDWNHQD
SRPQLOQLãNLNDUWLFLLQGDL]EULVDQLKSRGDWNRYQLPRJRþHREQRYLWL
3RPQLOQLãNHNDUWLFHLPDMRRPHMHQRåLYOMHQMVNRGRERýHQHPRUHWH
VQHPDWLQRYLKSRGDWNRYPRUDWHNXSLWLQRYRSRPQLOQLãNRNDUWLFR
3RPQLOQLãNDNDUWLFDMHQDWDQþHQHOHNWURQVNLPHGLM1HXSRJLEDMWHMH
SD]LWHGDQHSDGHQDWODLQQHL]SRVWDYOMDMWHMHSUHYHOLNLPREUHPHQLWYDP
1HRGODJDMWHWXMNRYQDSULNOMXþQHVSRQNHSRPQLOQLãNHNDUWLFH3RSRWUHEL
SULNOMXþQHVSRQNHRþLVWLWHVVXKRLQPHKNRNUSR
1HOHSLWHQLþHVDUUD]HQSULORåHQLKQDOHSNQDPHVWR]DQDOHSNR
1HXSRUDEOMDMWHSRãNRGRYDQHSRPQLOQLãNHNDUWLFH
9HGQRSRVNUELWHGDSRPQLOQLãNRNDUWLFRKUDQLWH]XQDMGRVHJDRWURNNLEL
jo lahko pogoltnili.
3ULSUDYHQD]DþHWHNVQHPDQMD
,]GHOHNSRGSLUDSRPQLOQLãNHNDUWLFHPLFUR6'LQPLFUR
6'+&WHUWDNRRPRJRþDYHþMRL]ELURNDUWLF
+LWURVWVKUDQMHYDQMDSRGDWNRYVHODKNRUD]OLNXMHJOHGHQD
proizvajalca in sistem izdelave.
• SLVWHP6/&FHOLFHQDHQLUDYQLRPRJRþDYHþMHKLWURVWL
zapisa.
• SLVWHP0/&FHOLFHQDYHþUDYQHKSRGSLUDVDPRQLåMH
KLWURVWL]DSLVD
Za najboljše rezultate predlagamo uporabo pomnilniške kartice,
NLSRGSLUDYLãMHKLWURVWL]DSLVD
8SRUDEDSRPQLOQLãNHNDUWLFH]QLåMRKLWURVWMR]DSLVDSUL
VQHPDQMXYLGHDODKNRSRY]URþLWHåDYHSULVKUDQMHYDQMXYLGHD
na pomnilniško kartico.
0HGVQHPDQMHPODKNRFHORL]JXELWHVYRMHSRGDWNHRYLGHX
,]GHOHNSRVNXãDRKUDQLWLNDWHULNROLGHOSRVQHWHJDYLGHD]DWR
SRVSHãHQRVKUDQMXMHILOPQDSRPQLOQLãNRNDUWLFRLQSULNDåH
opozorilo:
³/RZVSHHGFDUG3OHDVHUHFRUGDWDORZHUUHVROXWLRQ´
ýHQHPRUHWHXSRUDELWLGXJHJDNRWSRPQLOQLãNHNDUWLFH]
QLåMRKLWURVWMRERVWDORþOMLYRVWLQNDNRYRVWSRVQHWNRYQLåMLRG
nastavljene vrednosti. ¬stran 47
9HþMLNRWVWDORþOMLYRVWLQNDNRYRVWYHþSRPQLOQLNDVHSRUDEL
8SRUDEDYPHVQLND]DSRPQLOQLãNRNDUWLFR
,]GHOHNSRGSLUDSRPQLOQLãNHNDUWLFHPLFUR
SD/SDHC.
ýHåHOLWHNDUWLFRPLFUR6'6'+&XSRUDELWL
QHSRVUHGQRYUDþXQDOQLNXDOLEUDOQLNXNDUWLFMR
PRUDWHYVWDYLWLR]LURPDSULNOMXþLWLYYPHVQLN
•
•
•
Samsung ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov zaradi
nepravilne uporabe.
'DELSUHSUHþLOLL]JXERSRGDWNRY]DUDGLSUHPLNDQMDLQVWDWLþQH
HOHNWULNHSULSRURþDPRGDSRPQLOQLãNRNDUWLFRVKUDQLWHYRYLWHN
3RPQLOQLãNDNDUWLFDVHODKNRSRGDOMãLXSRUDELVHJUHMH7RQLQLþ
posebnega in ne pomeni okvare.
31
3ULSUDYHQD]DþHWHNVQHPDQMD
ý$661(0$1-$,1=02*/-,9267
9QDGDOMHYDQMXMHQDYHGHQPRåHQþDVVQHPDQMDYLGHRYLQãWHYLOR
IRWRJUDILMNLMLKODKNRSRVQDPHWHJOHGHQDYHOLNRVWSRPQLOQLNDLQ
ORþOMLYRVW3ULVQHPDQMXYLGHRYDOLIRWRJUDILUDQMXJOHMWHUD]SRORåOMLYL
þDVVQHPDQMDLQãWHYLORIRWRJUDILM
*%ⴊEDMWRY'HMDQVNDIRUPDWLUDQD]PRJOMLYRVWMH
PDQMãDNHUYJUDMHQDSURJUDPVNDRSUHPDXSRUDEOMDGHOSRPQLOQLND
•
•
ýDVNLMHQDYROMR]DVQHPDQMHYLGHD
•
=PRJOMLYRVW
•
/RþOMLYRVW
*%
*%
*%
*%
*%
*%
1080/25p
17
34
69
139
279
720/25p
17
33
66
134
269
•
•
•
(Enota: PULEOLåQHPLQXWHVQHPDQMD
âWHYLORIRWRJUDILMNLMLKMHPRJRþHSRVQHWL
=PRJOMLYRVW
/RþOMLYRVW
32
*%
*%
*%
*%
*%
*%
[
690
2,710
9,999
9,999
[
1,000
3,930
7,900
9,999
9,999
1920 x 1080
1,340
2,630
9,999
9,999
9,999
[
3,700
7,240
9,999
9,999
9,999
9,999
(Enota: PULEOLåQRãWHYLORVOLN
âWHYLONHYWDEHOLVRODKNRUD]OLþQHJOHGHQDGHMDQVNHSRJRMH
snemanja in predmet.
9HþMLNRWVWDQDVWDYLWHYNDNRYRVWLLQORþOMLYRVWYHþSRPQLOQLNDVH
porabi.
1LåMDORþOMLYRVWLQNDNRYRVWSRYHþDWDVWRSQMRVWLVNDQMDLQSRGDOMãDWD
þDVVQHPDQMDYHQGDUQDãNRGRNDNRYRVWLVOLNH
%LWQDKLWURVWVHVDPRGHMQRSULODJRGLVQHPDQLVOLNL7HPXSULPHUQR
MHODKNRUD]OLþHQWXGLþDVWUDMDQMDVQHPDQMD
3RPQLOQLãNHNDUWLFHYHþMHRG*%PRUGDQHERGRSUDYLOQR
delovale.
1DMGDOMãLQHSUHNLQMHQþDVVQHPDQMDMHPDQMNRWPLQXWR]QDMYHþMD
YHOLNRVWGDWRWHNHMH*%
1DMYHþMHãWHYLORIRWRJUDILMLQYLGHRSRVQHWNRYNLMLKODKNR
posnamete, je 9999.
Osnovno snemanje
61(0$1-(9,'(29
3UHGVQHPDQMHPQDVWDYLWHåHOHQRORþOMLYRVW¬stran 47
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom 1DþLQ ( / L]EHULWHQDþLQVQHPDQMD
videoposnetka. ¬VWUDQ
3
Ponovno pritisnite gumb OK (REC), da ustavite snemanje.
Premor snemanja
,]GHOHNRPRJRþD]DþDVQRSUHNLQLWHYVQHPDQMDYLGHD6WRIXQNFLMR
ODKNRQDMOMXEãHSUL]RUHSRVQDPHWHYHQVDPYLGHR
ýHåHOLWH]DþDVQRSUHNLQLWLVQHPDQMHSULWLVQLWHJXPE'DMYVNXSQR
rabo ( ýHåHOLWHQDGDOMHYDWLJD]QRYDSULWLVQLWH
[579Min]
Pause
1
,]EHULWHSUHGPHWNLJDåHOLWHVQHPDWL
[579Min]
Capture
• Z gumbom T/W prilagodite velikost motiva. ¬VWUDQ
• ,]GHOHNVDPRGHMQR]D]QDSUL]RUþHMHPRWLYSRUDYQDQY
sredini. ¬stran 37
2
Pritisnite gumb za OK (REC).
• Prikazal se bo indikator snem anja ( LQVQHPDQMHVHER
]DþHOR
[579Min]
Resume
Stop
Resume
ýHSUHPRUPHGVQHPDQMHPYLGHRSRVQHWNDWUDMDGOMHNRWPLQXWVH
ERL]GHOHNVDPRGHMQRL]NORSLOþHMHQDVWDYOMHQR³$XWR3RZHU2II
Min”¬stran 61
Pause
Capture
33
Osnovno snemanje
•
•
•
•
ýHMHPHGVQHPDQMHPSUHNLQMHQRQDSDMDQMHDOLSULGHGRQDSDNH
VHYLGHRPRJRþHQHERSRVQHODOLJDQHERPRåQRXUHMDWL
Samsung ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi
QHXVSHOHJDRELþDMQHJDVQHPDQMDDOLSUHGYDMDQMD]DUDGLQDSDNH
pomnilniške kartice.
8SRãWHYDMWHGDSRãNRGRYDQLKSRGDWNRYQLPRJRþHREQRYLWL
Ne izklopite izdelka ali odstranjujte pomnilniške kartice med
GRVWRSDQMHPGRPHGLMD]DVKUDQMHYDQMH6WHPELODKNR
SRãNRGRYDOLPHGLM]DVKUDQMHYDQMHDOLSRGDWNHQDQMHP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9LGHRSRVQHWNLVRVWLVQMHQLYIRUPDWX+03(*$9&
Za prikaz informacij na zaslonu si oglejte stran 17.
=DYHþLQIRUPDFLMRSULEOLåQHPþDVXVQHPDQMDVLRJOHMWHVWUDQ
=YRNVHVQHPD]YJUDMHQLPPLNURIRQRPQDYUKXREMHNWLYD=DWR
poskrbite, da mikrofon ne bo blokiran.
Pred snemanjem pomembnega videa preizkusite snemalne
funkcije, tako da preverite, ali obstajajo kakšni problemi s
snemanjem zvoka in videa.
ýHåHOLWHLQIRUPDFLMHRUD]OLþQLKIXQNFLMDKNLVRQDYROMRPHG
VQHPDQMHPJOHMWHa
6YHWORVW/&']DVORQDODKNRQDVWDYLWHYPHQLMVNLKPRåQRVWLK
3ULODJRGLWHY/&']DVORQDQHYSOLYDQDVOLNRNLMRVQHPDWH
¬VWUDQ
3ULVQHPDQMXY]DSUWLKDOLWHPQLKSURVWRULKVHVDPRGHMQRSRYHþD
REþXWOMLYRVW,62=DUDGLWHJDERGRPRUGDQDVOLNDKSULVRWQHPRWQMH
LQVOLNSRVQHWLKYWHPQLKSURVWRULKPRUGDQHERPRJRþHSUDYLOQR
SULND]DWL3ULSRURþDPRGDSULQRþQHPVQHPDQMXXSRUDEOMDWH
SURIHVLRQDOQHL]GHONHQDSULPHUL]GHONH]DLQIUDUGHþRVYHWORER
ýHMHYNORSOMHQDIXQNFLMD]DSUHSUHþHYDQMHWUHVHQMDERGRPRUGD
QDVOLNL]QDNLWUHVHQMDþHMHL]GHOHNQDPHãþHQQDVWRMDOXDOLQD
WUGQLSRGODJLýHMHL]GHOHNQDPHãþHQQDVWRMDOXL]NORSLWHIXQNFLMR
]DSUHSUHþHYDQMHWUHVHQMD
Osnovno snemanje
=$-(0$1-()272*5$),-91$ý,18=$
61(0$1-(9,'($
2
• ,]GHOHNMHSRVQHOIRWRJUDILMREUH]]YRND]DNORSD
• 0HGVQHPDQMHPYLGHRSRVQHWNDODKNRSRVQDPHWHGR
fotografij.
• Med fotografiranjem se video še naprej neprekinjeno
snema.
,]GHOHNODKNRVQHPDIRWRJUDILMHQHGDELSUHNLQLOLVQHPDQMHYLGHD
•
•
3ULVQHPDQMXYLGHRSRVQHWNDL]EHULWHPRWLYNLJDåHOLWH
.
fotografirati, in pritisnite gumb Predvajaj (
Vstavite pomnilniško kartico.¬stran 29
/ L]EHULWHQDþLQVQHPDQMD
Z gumbom 1DþLQ (
videoposnetka. ¬VWUDQ
[579Min]
Pause
3
Ponovno pritisnite gumb OK (REC), da ustavite snemanje.
•
•
1
Capture
)RWRJUDILMHERGRSRVQHWHYORþOMLYRVWLYLGHD
ýHQDVWDYLWHIXQNFLMRSDPHWQHJDILOWUD]L]GHONRPQHERPRJRþH
zajemati fotografij med snemanjem videoposnetka. ¬VWUDQ
Pritisnite gumb za OK (REC).
• Prikazan bo indikator snemanja ( LQVQHPDQMHVHER
]DþHOR
[579Min]
Pause
Capture
35
Osnovno snemanje
)272*5$),5$1-(
[9999]
3UHGVQHPDQMHPQDVWDYLWHåHOHQRORþOMLYRVW¬stran 47
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
/ L]EHULWHQDþLQVQHPDQMD
Z gumbom 1DþLQ (
videoposnetka. ¬VWUDQ
3
1
2
Med fotografiranjem ne premikajte stikala vklop in ne odstranjujte
SRPQLOQLãNHNDUWLFHVDMELODKNRSRãNRGRYDOLPHGLM]DVKUDQMHYDQMHDOL
podatke.
,]EHULWHSUHGPHWNLJDåHOLWHVQHPDWL
• Z gumbom T/W prilagodite velikost motiva. ¬VWUDQ
• ,]GHOHNVDPRGHMQR]D]QDSUL]RUþHMHPRWLYSRUDYQDQY
sredini. ¬stran 37
3UHGPHWQDVWDYLWHQDVUHGLQR/&']DVORQDLQQDSROSULWLVQLWH
gumb OK (REC).
• Ko je predmet izostren, je indikato ( ]HOHQýHMHUGHþ
popravite ostrino.
Do konca pritisnite gumb OK (REC).
•
•
•
•
•
•
.ROLNRIRWRJUDILMODKNRSRVQDPHWHMHRGYLVQRRGQMLKRYHORþOMLYRVWL
¬stran 32
Med fotografiranjem se zvok ne posname.
)RUWKHRQVFUHHQGLVSOD\LQIRUPDWLRQVHHVWUDQ
=PHQLMVNLPLHOHPHQWLQDVWDYLWHVYHWORVW/&']DVORQD6WHPQH
vplivate na posneto sliko. ¬stran ýHåHOLWHLQIRUPDFLMHRUD]OLþQLKIXQNFLMDKNLVRQDYROMRPHG
snemanjem, glejt 47a
)RWRJUDILMHVRVNODGQHVVWDQGDUGRP'&)3UDYLORREOLNH
GDWRWHþQHJDVLVWHPDYIRWRDSDUDWXNLJDMHY]SRVWDYLOR-(,7$
-DSRQVNRLQGXVWULMVNR]GUXåHQMH]DHOHNWURQLNRLQLQIRUPDFLMVNR
WHKQRORJLMR
Osnovno snemanje
35(35267261(0$1-(=$=$ý(71,.(
60$57$872
8SRUDEQLNXSULMD]HQQDþLQ60$57$872RSWLPL]LUDYDãL]GHOHN
]YJUDMHQLPSRPQLOQLNRPQDSRJRMHVQHPDQMDNDU]DþHWQLNRP
RPRJRþDQDMEROMãRXSRUDER
[579Min]
,]GHOHNSULXVNODMHYDQMXRVWULQH]
izdelkom samodejno zazna prizor.
1D/&']DVORQXVHSULNDåHXVWUH]QD
ikona prizora.
8325$%$32'92'1(*$1$ý,1$
,]GHOHNRPRJRþDVSORãQRYRGRWHVQRGHORYDQMHNLRPRJRþD
SRGYRGQLQDþLQ]DVQHPDQMHMDVQLKYLGHRSRVQHWNRYWXGLSRGYRGR
STBY
3ULVQHPDQMXSRQRþL!
Ikone
SUL]RURY
Pomen
3ULNDåHVHþHVQHPDWHY]DSUWHPSURVWRUX=QRWUDM
V stanju pripravljenosti pritisnite gumb Pod vodo ( • =LVWLPJXPERPYNORSLWHLQL]NORSLWHSRGYRGQLQDþLQ
3ULNDåHVHþHVQHPDWHSRQRþL1Rþ
[579Min] STBY
3ULNDåHVHþHVQHPDWH]HORVYHWHOSUL]RU%HOLQD
3RMDYLVHSULVQHPDQMXSRUWUHWRY3RUWUHW
•
•
•
•
•
Ko izdelek ne prepozna snemalne situacije, bo snemal z osnovno
nastavitvijo ( ýHYNORSLWHIXQNFLMR3DPHWQLILOWHUERGRSULVQHPDQMXXSRUDEOMHQH
osnovne nastavitve ( ,]GHOHNPRUGDQHERL]EUDOSUDYHJDSUL]RUDNDUMHRGYLVQRRGSRJRMHY
snemanja, kot so tresenje izdelka, svetloba in razdalja do predmeta.
,]GHOHNQHSUHSR]QDSRUWUHWQHJDQDþLQDJOHGHQDVPHUDOLVYHWORVW
obrazov.
ýHQDVWDYLWHIXQNFLMR)DFH'HWHFWLRQQD2QODKNRYNORSLWHQDþLQ3RUWUDLW
( YQDþLQX6PDUW$XWR¬VWUDQ
•
•
=LVWLPJXPERPYNORSLWHLQL]NORSLWHSRGYRGQLQDþLQ
3UHGXSRUDERQDWDQþQRSUHEHULWHRSR]RULODRVQHPDQMXSRGYRGR
GDMLKERVWHUD]XPHOL¬VWUDQLLLaLLL
37
Osnovno snemanje
35,0,.2'0,.
T: Telefoto
8SRUDELWHIXQNFLMRSULPLNRGPLN]DEOLåQMHSRVQHWNHLQãLURNRNRWQR
VQHPDQMH7DL]GHOHNRPRJRþDVQHPDQMH]GLJLWDOQLPSULPLNRP
odmikom z gumbom T / W.
T: SQHPDQMHSRYHþDQH
VOLNHWHOHIRWR
W: Snemanje širokega
REPRþMDãLURNRNRWQR
Primik
Pritisnite gumb TWHOHIRWR
• 2GGDOMHQLSUHGPHWVHSRþDVLSRYHþDLQJDODKNRVQHPDWHNRW
da je blizu objektiva.
• ,]GHOHNRPRJRþDQDVOHGQMHSRYHþDYHSULPLNDRGPLND
- Digitalni primik/odmik: 3-kratni
Odmik
38
Pritisnite gumb WãLURNRNRWQR
• Predmet se pomakne nazaj.
• 1DMPDQMãDSRYHþDYDYLGHRSRVQHWNDSRVQHWHJDVSULPLNRP
RGPLNRPMHVWDQGDUGQDSRYHþDYDSUYRWQDYHOLNRVWSUHGPHWD
W: âirokokotno
•
•
•
•
•
8SRãWHYDMWHGDVHSULXSRUDELGLJLWDOQHJDSULPLNDRGPLNDNDNRYRVW
VOLNSRVODEãD*OHGHQDWRNROLNRGLJLWDOQRSULPDNQHWHSUHGPHWVH
NDNRYRVWVOLNHODKNRSRVODEãD
ýHSRJRVWRXSRUDEOMDWHSULPLNRGPLNSRUDELWHYHþHQHUJLMH
1DMPDQMãDJRULãþQDUD]GDOMDPHGL]GHONRPLQSUHGPHWRPPRUD
ELWLaFP
=URþLFR]D3ULPLNRGPLNDOLJXPERP=RRPODKNRSRVQDPHWH]YRN
objektiva.
.RXSRUDEOMDWHIXQNFLMRSULPLNDRGPLNDLQL]GHOHNGUåLWHYURNDK]D
VWDELOQRVQHPDQMHXSRUDELWHIXQNFLMRSURWLWUHVOMDMHP',6 ¬VWUDQ
Osnovno predvajaj
0(1-$9$1-(1$ý,1$35('9$-$1-$
5D]XPHWLNDNRVSUHPHQLWLQDþLQHGHORYDQMD
•
•
•
•
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
=DGQMDXVWYDUMHQDGDWRWHNDERYSRJOHGXVOLþLFSULND]DQDSRXGDUMHQR
0RåQRVWLSULND]DVOLþLFVRL]EUDQHJOHGHQDQDþLQSULSUDYOMHQRVWLNLMHELOQD]DGQMHXSRUDEOMHQ
Z uporabo menija “Play Mode”ODKNRL]EHUHWHODKNRSULND]VOLþLFYLGHRSRVQHWNRYDOLIRWRJUDILM¬VWUDQ
1DþLQ]DVQHPDQMHYLGHD!
1DþLQ]DSUHGYDMDQMHYLGHD!
[579Min] STBY
Menu
1/10
Play Mode
MENU gumba J “Play Mode”
J “Video” ali ³3KRWR´.
1DþLQ]DVQHPDQMHIRWRJUDILM!
1DþLQ]DSUHGYDMDQMH
IRWRJUDILM!
1/10
[9999]
Menu
Z gumbom1DþLQ (
/
ali Predvajaj (
Play Mode
ODKNRSUHNORSLWHL]QDþLQD]DSUHGYDMDQMHYQDþLQ]Dvideoposnetkov ali fotografij snemanje.
39
Osnovno predvajaj
35('9$-$-9,'($
2
3RVQHWHYLGHHVLODKNRSUHGRJOHGDWHYSRJOHGXVH]QDPDVOLþLF
7DNRKLWURQDMGHWHåHOHQLYLGHRLQJDQHSRVUHGQRSUHGYDMDWH
•
•
Pritisnite gumb T / W / 3ULND] (
Pod vodo (
åHOHQLYLGHRLQSULWLVQLWHJXPEOK (REC).
, izberite
• ,]GHOHNSUHGYDMDL]EUDQLYLGHRSRVQHWHNLQ]DNUDWHNþDV
VHSULNDåHMR]DVORQVNLLQGLNDWRUML=QRYDVHSULNDåHMRNR
pritisnete gumb OK (REC).
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
100-0001
0XOWL9LHZ
3
Capture
ýHåHOLWHPHGSUHGYDMDQMHPSULND]DWLSRJOHGVH]QDPDVOLþLF
pritisnite gumb 'DMYVNXSQRUDER ( Med Predvajajm fotografij ne izklopite naprave in ne odstranjujte
SRPQLOQLãNHNDUWLFH6WHPELODKNRSRãNRGRYDOLSRVQHWHSRGDWNH
•
1
“Play Mode” nastavite na “Video”. ¬VWUDQ
• 9SRJOHGXVH]QDPDVOLþLFMHYLGHRSRVQHWHNSULND]DQV
ILOPVNLPLVOLþLFDPLIRWRJUDILMDSDMHSULND]DQD]UD]PHUMHP
YHOLNRVWLORþOMLYRVWLNLMHELODQDVWDYOMHQDREIRWRJUDILUDQMX
• 6OLþLFDQD]DGQMHXVWYDUMHQHDOLSUHGYDMDQHGDWRWHNHMH
poudarjena.
Menu
Play Mode
1/10
•
•
•
*OHGHQDYHOLNRVWLQNDNRYRVWL]EUDQHJDYLGHDODKNRWUDMDQHNDM
þDVDSUHGHQVH]DþQHSUHGYDMDWL
,]GHOHNPRUGDQHERSUHGYDMDOWHKYLGHRGDWRWHN
- Video, posnet z drugimi napravami.
- Video, katerega oblike zapisa izdelek ne podpira.
0HGSUHGYDMDQMHPYLGHDODKNRXSRUDEOMDWHUD]OLþQHPRåQRVWL
predvajanja. ¬stran 41
3RVQHWHYLGHHODKNRSUHGYDMDWHQDWHOHYL]RUMXDOLUDþXQDOQLNX
¬strani 64,
Osnovno predvajaj
5D]OLþQHPRåQRVWLSUHGYDMDQMD
Predvajanje/Premor
1
2
3UHGYDMDMSRþDVQHJDSRVQHWND
1
0HGSUHPRURPSULWLVQLWHJXPEPrikaz
Pod vodo þHåHOLWHYLGHRSUHGYDMDWLSRþDVLQD]DMQDSUHM
ýHPHGSUHGYDMDQMHPSULWLVQHWHJXPEOK (REC)SUHNODSOMDWH
PHGSUHGYDMDQMHPLQSUHPRURP
3ULWLVQLWHJXPEDaj v skupno rabo GDVHYUQHWHQD
0:00:00/0:00:55
100-0001
SRJOHGVH]QDPDVOLþLF
Iskanje med Predvajajm
1
2
0HGSUHGYDMDQMHPSULWLVQLWHLQ]DGUåLWHJXPEPrikaz Pod vodo þHåHOLWHLVNDWLYVPHUHKQD]DMQDSUHM
=YHþNUDWQLP]DSRUHGQLPGRWLNRPJXPEDPrikaz Pod
vodo SRYHþDWHKLWURVWLVNDQMDYSRVDPH]QLVPHUL
• HLWURVW536LVNDQMHQD]DMPHG3UHGYDMDMP[J[J[J[
• HLWURVW)36LVNDQMHQDSUHMPHG3UHGYDMDMP[J[J[J[
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
2
=DSRQRYQRRELþDMQRSUHGYDMDQMHSRQRYQRSULWLVQLWHJXPEOK
(REC)
1DVWDYLWHYJODVQRVWL
=JXPERPDTWSRYHþDWHDOL]PDQMãDWHJODVQRVW
• 3RVQHWL]YRNODKNRVOLãLWHSUHNRYJUDMHQLK]YRþQLNRY
• 5DYHQMHPRJRþHQDVWDYLWLPHGLQ
0:00:00/0:00:55
Multi View
3
100-0001
6
=DSRQRYQRRELþDMQRSUHGYDMDQMHSRQRYQRSULWLVQLWHJXPEOK
(REC)
3UHVNRþL3UHGYDMDM
•
•
•
ýHåHOLWHQDMWL]DþHWQRWRþNRQDVOHGQMHGDWRWHNHVHPHGSUHGYDMDQMHP
GRWDNQLWHJXPEPod vodo =YHþNUDWQLP]DSRUHGQLPSULWLVNRP
JXPEDPod vodo SUHVNRþLWHGDWRWHNHYVPHULQDSUHM
ýHåHOLWHQDMWL]DþHWQRWRþNRWUHQXWQHGDWRWHNHPHGSUHGYDMDQMHP
SULWLVQLWHJXPEPrikaz =YHþNUDWQLP]DSRUHGQLPSULWLVNRPJXPED
Prikaz SUHVNRþLWHGDWRWHNHYVPHULQD]DM
3ULWLVQLWHJXPEPrikaz YVHNXQGDKRG]DþHWQHWRþNHWUHQXWQH
GDWRWHNHGDSUHVNRþLWHQD]DMQDSUHMãQMRGDWRWHNR
Multi View
•
•
Capture
=YRNERVOLãHQVDPRSULSUHGYDMDQMX]QRUPDOQRKLWURVWMR
ýHQH]DXVWDYLWHSUHGYDMDQMDERL]GHOHNSR]DGQMLSUHGYDMDQLGDWRWHNL
SUHNORSLOQDSRJOHGVH]QDPDVOLþLF
41
Osnovno predvajaj
3
=$-(0$1-()272*5$),-0('
35('9$-$1-(09,'(29
• )RWRJUDILMDER]DMHWDYREOLNL-3(*
0HGSUHGYDMDQMHPYLGHDODKNR]DMHPDWHIRWRJUDILMH
•
•
0HGSUL]RURPNLJDåHOLWH]DMHWLSULWLVQLWHJXPEPredvajaj
(
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
4
ýHåHOLWHPHGSUHGYDMDQMHPSULND]DWLSRJOHGVH]QDPDVOLþLF
pritisnite gumb 'DMYVNXSQRUDER ( )RWRJUDILMHERGRSRVQHWHYORþOMLYRVWLYLGHD
1
“Play Mode” nastavite na “Video”. ¬VWUDQ
2
Pritisnite gumb T / W /3ULND] (
Pod vodo (
åHOHQLYLGHRLQSULWLVQLWHJXPEOK (REC).
• Predvaja se izbrani video.
100-0001
0XOWL9LHZ
Capture
, izberite
Osnovno predvajaj
2*/(')272*5$),-
2
)RWRJUDILMHODKNRKLWURQDMGHWHDOLVLMLKRJOHGDWHYSRJOHGX
VH]QDPDVOLþLF
•
•
Z dotikom gumbov T / W / 3ULND] (
Pod vodo ( izberite
åHOHQRIRWRJUDILMRQDWRSDVHGRWDNQLWHJXPEDOK (REC).
• ,]GHOHNSULND]XMHL]EUDQRIRWRJUDILMRYFHOR]DVORQVNHP
SRJOHGXLQ]DNUDWHNþDVVHSULNDåHMR]DVORQVNLLQGLNDWRUML
=QRYDVHSULNDåHMRþHSULWLVQHWHNDWHULNROLJXPE
• ýHVLåHOLWHRJOHGDWLSUHGKRGQRQDVOHGQMRIRWRJUDILMRVH
Pod vodo ( .
dotaknite gumba 3ULND] (
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
1/10
100-0001
0XOWL9LHZ
3
ýHåHOLWHPHGSUHGYDMDQMHPSULND]DWLSRJOHGVH]QDPDVOLþLF
pritisnite gumb 'DMYVNXSQRUDER ( Med Predvajajm fotografij ne izklopite naprave in ne odstranjujte
SRPQLOQLãNHNDUWLFH6WHPELODKNRSRãNRGRYDOLSRVQHWHSRGDWNH
1
“Play Mode” nastavite na ³3KRWR´. ¬VWUDQ
• 6OLþLFDQD]DGQMHXVWYDUMHQHDOLSUHGYDMDQHGDWRWHNHMH
poudarjena.
•
•
1/10
•
Menu
ýDVQDODJDQMDMHODKNRUD]OLþHQJOHGHQDYHOLNRVWLQNDNRYRVW
izbrane fotografije.
,]GHOHNQDVOHGQMLKIRWRJUDIVNLKGDWRWHNPRUGDQHERSUDYLOQR
predvajal:
)RWRJUDILMHSRVQHWH]GUXJLPLQDSUDYDPL
)RWRJUDILMHY]DSLVXGDWRWHNHNLJDWDL]GHOHNQHSRGSLUDQL
VNODGHQVVWDQGDUGRP'&)
7DL]GHOHNODKNRSRGSLUDIRUPDWGDWRWHN-3(*9HQGDUMHWUHED
XSRãWHYDWLGDYHGQRQLPRJRþHSUHGYDMDWLYVHKGDWRWHN-3(*
Play Mode
Osnovno predvajaj
35,0,.2'0,.0('35('9$-$-0
2
3UHGYDMDQRVOLNRODKNRSRYHþDWHVSRPRþMRJXPEDOK (REC) na
izdelku.
•
•
3RYHþDYRSULODJRGLWH]JXPERPOK (REC).
• 1D]DVORQXVHSULNDåHRNYLUVOLNDSDVHSRYHþDL]VUHGLãþD
navzven.
• 3RYHþDWHODKNRRG;GR;
[
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
1/10
100-0001
Exit
3
Z gumbom T / W /3ULND] (
Pod vodo (
JDåHOLWHSRVWDYLWLYVUHGLãþH]DVORQD
4
ýHåHOLWHSUHNOLFDWLSRVWRSHNSULWLVQLWHJXPE'DMYVNXSQR
rabo ( •
1
•
,]EHULWHIRWRJUDILMRNLMRåHOLWHSRYHþDWL¬stran 43
1/10
100-0001
0XOWL9LHZ
izberite del, ki
)RWRJUDILMSRVQHWLK]GUXJLPLQDSUDYDPLDOLXUHMHQLKYUDþXQDOQLNX
QLPRJRþHSRYHþDWL
Med uporabo primika/odmika med predvajanjem ne morete izbrati
GUXJLKVOLN
Uporaba elementov menija
835$9/-$1-(0(1,-(9
1
Pritisnite gumb MENU.
• Pojavi se menijski zaslon.
9VSRGQMLKQDYRGLOLKVRSULPHULRGSLUDQMDLQXSRUDEHHOHPHQWRY
menija z gumbom MENU. Ko odpirate in uporabljate druge
menijske elemente, si pomagajte s temi primeri.
2
S pritiskom gumba 3ULND] (
Pod vodo ( izberite
PRåQRVW“Video Resolution”.
.RWSULPHUMHWXXSRUDEOMHQDIXQNFLMD/RþOMLYRVWYLGHD
Z gumbom 1DþLQ (
¬stran 24
/
L]EHULWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWND
Video Resolution
S
S
Menu
3
Exit
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQRPRåQRVWLQSULWLVQLWHJXPEOK
(REC).
Video Resolution
S
S
Menu
4
Exit
=DL]KRGSULWLVQLWHJXPEMENU.
•
•
.DGDUXSRUDEOMDWHPHQLMVNHHOHPHQWHQHNDWHULKHOHPHQWRYPHQLMD
QHPRUHWHL]EUDWLKNUDWLDOLSDVR]DWHPQMHQL=DYHþLQIRUPDFLM
JOHMWH2GSUDYOMDQMHWHåDYQDVWUDQL
=DODåMHUD]XPHYDQMHVRSRVWRSNLQDVWDYLWHYPHQLMDY]JRUQMHP
SULPHUXUD]ORåHQLþLPEROMSUHSURVWR1DþLQLQDVWDYLWHYPHQLMDVR
RGYLVQLRGL]EUDQLKPRåQRVWLPHQLMD
Uporaba elementov menija
(/(0(17,0(1,-$
'RVWRSQLHOHPHQWLYPHQLMXVHODKNRUD]OLNXMHMRJOHGHQDQDþLQGHORYDQMD
Za podrobnosti delovanja si oglejte ustrezne strani.
Elementi menija za snemanje
Elementi menija za predvajanje
• : Na voljo
X : Ni na voljo
1DþLQ
delovanja
• : Na voljo
X : Ni na voljo
1DþLQ
Videoposnetek
)RWRJUDILMD
3ULY]HWD
vrednost
Stran
delovanja
Elementi
Elementi
Videoposnetek
)RWRJUDILMD
6OLþLFD
Enojna
6OLþLFD
Enojna
3ULY]HWD
vrednost
Stran
Video Resolution
•
X
S
47
Play Mode
•
X
•
X
Video
3KRWR5HVROXWLRQ
X
•
2720 X 2040
47
'HOHWH
•
•
•
•
-
Smart Filter
•
•
Normal
Protect
•
•
•
•
-
%DFN/LJKW
•
•
Off
49
6KDUH0DUN
•
•
X
X
-
)DFH'HWHFWLRQ
•
•
Off
6OLGH6KRZ
X
X
•
•
-
$QWL6KDNH',6
•
•
Off
)LOH,QIR
•
•
•
•
-
6HWWLQJV
•
•
-
a
6HWWLQJV
•
•
•
•
-
a
0HQLMVNHPRåQRVWLLQSULY]HWHYUHGQRVWLVHODKNRVSUHPHQLMREUH]
vnaprejšnjega obvestila.
Napredno snemanje
Video Resolution
3KRWR5HVROXWLRQ
,]EHUHWHODKNRORþOMLYRVWVNDWHURERVWHVQHPDOLQDSRPQLOQLãNRNDUWLFR
,]EHUHWHODKNRORþOMLYRVWIRWRJUDILMHNLMRERVWHQDUHGLOL
Z gumbom 1DþLQ (
¬VWUDQ
/
L]EHULWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWND
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J “Video Resolution”.
2
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umb OK (REC).
Pod vodo (
Z gumbom 1DþLQ (
¬VWUDQ
/
L]EHULWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWND
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³3KRWR5HVROXWLRQ´.
2
Z gumbom T / W L]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMD J
*umb OK (REC).
Video Resolution
Pod vodo (
3KRWR5HVROXWLRQ
S
2720x2040
S
[
[
Menu
3
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Menu
3
Elementi podmenija
•
•
1080/25p ( 6QHPDQMHYIRUPDWX)8//+'[S
720/25p ( Snemanje v formatu HD [S
•
•
•
•
SSRPHQLGDERL]GHOHNVQHPDOYQDþLQXSURJUHVLYQHJDEUDQMD
SULKLWURVWLVOLþLFQDVHNXQGR
3RVQHWLYLGHLVRNRGLUDQLVVSUHPHQOMLYRELWQRKLWURVWMR9%5
9%5MHNRGQLVLVWHPNLVDPRGHMQRSULODJRGLELWQRKLWURVWJOHGHQD
posneto sliko.
6OLNH]YLVRNRORþOMLYRVWMR]DVHGHMRYHþSRPQLOQLNDNDNRUVOLNH]
QL]NRORþOMLYRVWMRýHL]EHUHWHYLãMRORþOMLYRVWERVWHYSRPQLOQLNX
imeli manj prostora za snemanje videa.
ýDVVQHPDQMDMHRGYLVHQRGORþOMLYRVWLYLGHDNLJDERVWHSRVQHOL
¬stran 32
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
•
•
[ (
6QHPDQMH]ORþOMLYRVWMR[ULQUD]PHUMHP
pogleda 4:3.
[ ( 6QHPDQMH]ORþOMLYRVWMR[ULQUD]PHUMHP
pogleda 4:3.
1920x1080 ( 6QHPDQMH]ORþOMLYRVWMR[ULQUD]PHUMHP
pogleda 16:9.
[ ( 6QHPDQMH]ORþOMLYRVWMR[ULQUD]PHUMHPSRJOHGD
•
•
âWHYLORVOLNNLMLKODKNRQDUHGLWHMHRGYLVQRRGRNROMDVQHPDQMD
¬stran 32
)RWRJUDILMHNLVRSRVQHWH]YDãLPL]GHONRPVHPRJRþHQHERGR
SUHGYDMDOHSUDYLOQRQDGUXJLKGLJLWDOQLKQDSUDYDKNLQHSRGSLUDMR
WHORþOMLYRVWL
Napredno snemanje
Smart Filter
Primeri Pametnega Filtra
Sliko lahko popestrite s posebnimi učinki. Z različnimi učinki filtra
lahko ustvarite samosvoje in edinstvene slike.
Pritisnite gumb Način ( / ), da izberete način snemanja
videoposnetkov ali zajema fotografij. stran 25
1
Pritisnite gumb MENU  Gumb Prikaz (
 “Smart Filter”.
2
Z gumbom T / W izberite želeni element podmenija.  Gumb
OK (REC).
)/Pod vodo (
)
Normal
Vignetting
Fish-eye
Retro
Classic
Negative
Smart Filter
Normal
Vignetting
Fish-Eye
Menu
3
Exit
Za izhod iz menija pritisnite gumb MENU.
Elementi podmenija
•
•
•
48
•
•
•
Normal: Če ne uporabite učinkov pametnega filtra, izdelek med
snemanjem ali predvajanjem prikaže običajno naravno sliko.
Vignetting (
): Uporabite lahko tudi barve, ki dajejo fotografiji starinski
videz, visok kontrast in močan učinek vinjetiranja, po
katerem slovijo fotoaparati znamke lomo.
Fish-eye (
): Bližnje motive na fotografiji lahko popačite z učinkom
objektiva ribje oko.
Retro ( R ): Uporabi učinek sepija.
Classic ( CL ): Uporabi črno-beli učinek.
Negative ( N ): Uporabi učinek negativa.
•
•
Če med snemanjem videoposnetka uporabite učinek pametnega
filtra, bo hitrost snemanja nastavljena na 15 sličic/s in ločljivost
snemanja na 640 x480 ( ).
Spodnjih funkcij ni mogoče uporabljati, kadar je v izdelku izbran
način pametnega filtra:
- Digitalni primik/odmik, “Video Resolution”, “Anti-Shake
(DIS)”, “Face Detection”
Napredno snemanje
%DFN/LJKW
Protisvetloba vpliva na snemanje, ko je predmet
snemanja temnejši od ozadja:
Ko je predmet osvetljen od zadaj, bo ta funkcija nadomestila
osvetljenost, tako da predmet ni pretemen.
2ELþDMQRVHSRMDYLNR
• Predmet je pred oknom.
• 6QHPDWHþORYHNDNLQRVLEHODDOLVYHWOHþDREODþLODLQVWRMLSUHG
svetlim ozadjem. Njegov obraz je pretemen, da bi ga prepoznali.
• 3UHGPHWMH]XQDMLQR]DGMHMHREODþQRQHER
• Viri svetlobe so presvetli.
• 3UHGPHWMHSRVWDYOMHQSUHG]DVQHåHQRR]DGMH
Pritisnite gumb 1DþLQ ( / GDL]EHUHWHQDþLQVQHPDQMD
videoposnetkov ali zajema fotografij. ¬VWUDQ
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³%DFN/LJKW´.
2
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb
OK (REC).
Pod vodo (
%DFN/LJKW
Off
On
Menu
3
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On ( 1DGRPHãþDQMHSURWLVYHWOREHKLWURRVYHWOLSUHGPHW
Napredno snemanje
)DFH'HWHFWLRQ
Primer funkcije Zaznavanje obraza
ýHYL]GHONX]DQDþLQ=D]QDYDQMHREUD]DL]EHUHWH9NOMXþHQRVH
SULVQHPDQMXREUD]RYSULNDåHRNYLU]D]D]QDYDQMHREUD]DNRWMH
SULND]DQRQDVSRGQMLVOLNL,]GHOHNODKNR]D]QDQDMYHþWULREUD]H
Ko izdelka zazna obraz osebe, samodejno prilagodi svetlost
LQNDNRYRVWVOLNHRSWLPDOQLPSRJRMHP1DWDQDþLQSRVQDPHWH
jasnejše obraze.
[579Min]
Pritisnite gumb 1DþLQ ( / GDL]EHUHWHQDþLQVQHPDQMD
videoposnetkov ali zajema fotografij. ¬VWUDQ
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³)DFH'HWHFWLRQ´.
2
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb
OK (REC).
Pod vodo (
[579Min]
)DFH'HWHFWLRQ
Off
On
Menu
3
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
50
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On ( 6DPRGHMQR]D]QDREUD]H]DRSWLPDOQHVQHPDOQHSRJRMH
STBY
STBY
Napredno snemanje
$QWL6KDNH',6
)XQNFLMR]DSURWLWUHVOMDMHXSRUDEOMDMWHYWHKSULPHULK
•
•
•
)XQNFLMRSUHSUHþHYDQMDWUHVHQMD',6OSWLþQLStabilizator SOLNH
XSRUDELWHNDGDUåHOLWHSUHSUHþLWLQHVWDELOQRVWVOLNH]DUDGLWUHVOMDMHY
pri uporabi izdelka.
ýHVQHPDWHPHGKRMRDOLYSUHPLNDMRþHPVHDYWRPRELOX
ýHVQHPDWH]YNOMXþHQRIXQNFLMRSULPLNDRGPLND
ýHVQHPDWHPDMKQHSUHGPHWH
Pritisnite gumb 1DþLQ ( / GDL]EHUHWHQDþLQVQHPDQMD
videoposnetkov ali zajema fotografij. ¬VWUDQ
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³$QWL6KDNH',6´.
2
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb
OK (REC).
Pod vodo (
•
•
$QWL6KDNH',6
•
Off
On
Menu
3
0RþQHWUHVOMDMHL]GHONDQLPRJRþHYFHORWLRGSUDYLWLþHWXGLMH
YNOMXþHQDIXQNFLMDSURWLWUHVOMDMHP',6,]GHOHNGUåLWHþYUVWR]
obema rokama.
.RMHWDIXQNFLMDYNOMXþHQDVHODKNRSULND]DQRJLEDQMHQD]DVORQX
nekoliko razlikuje od dejanskega gibanja predmeta.
ýHVQHPDWHSULVODELVYHWORELLQYHOLNLSRYHþDYLWHUMHWDIXQNFLMD
QDVWDYOMHQDQD2QODKNRQDYLGH]QHVOLNHL]VWRSDMR9WHPSULPHUX
SULSRURþDPRXSRUDERVWRMDODQLSULORåHQLQQDVWDYLWHYIXQNFLMH
proti tresljajem na Off.
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On ( )XQNFLMD$QWL6KDNH',6MHRPRJRþHQDLQSUHSUHþXMH
tresenje izdelka.
51
Napredno predvajanje
3OD\0RGH
Elementi podmenija
ýHL]EHUHWHQDþLQ]DSUHGYDMDQMHODKNRL]EHUHWHPHGSULND]RP
YLGHRYIRWRJUDILMLQVH]QDPDVOLþLF3UHGSUHGYDMDQMHPL]EHULWH
HQHJDRGWHKQDþLQRYSULND]D
Z gumbom Predvajanje (
¬stran 39
•
•
Video: 9SRJOHGXVH]QDPDVOLþLFVRSULND]DQLSRVQHWLYLGHRSRVQHWNL
3KRWR9SRJOHGXVH]QDPDVOLþLFVRSULND]DQHSRVQHWHIRWRJUDILMH
L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
1
3KRWR
Video
1/10
1/10
Pritisnite gumb MENU J “Play Mode”.
1/10
Menu
Play Mode
Menu
Play Mode
0HQLQDþLQRYSUHGYDMDQMDMHQDYROMROHYSRJOHGXVOLþLF
Menu
2
Play Mode
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb
OK (REC).
Play Mode
Video
3KRWR
Menu
52
Exit
Napredno predvajanje
4
Delete
3RVQHWNHODKNREULãHWHSRVDPH]QRDOLYVHQDHQNUDW
•
•
•
1
Pod vodo (
Pod vodo (
OK (REC) izberite
ýHL]EHUHWHPRåQRVW³$OO)LOHV´, izdelek izbriše vse datoteke na
SRPQLOQLãNHPPHGLMXUD]HQ]DãþLWHQLKHOHPHQWRY
ýHL]EHUHWHPRåQRVW“Select Files”, izdelek izbriše izbrane datoteke.
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
“Play Mode” nastavite na “Video”, ali ³3KRWR´. ¬stran Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³'HOHWH´.
Z gumbom 3ULND] (
“Yes”.
Elementi podmenija
•
•
Select Files,]EULãHSRVDPH]QHYLGHHDOLIRWRJUDILMH
$OO)LOHV,]EULãHYVHYLGHHDOLIRWRJUDILMH
%ULVDQMHGDWRWHN]JXPERP%ULVDQMH 'HOHWH
,]EHULWHGDWRWHNRNLMRåHOLWHL]EULVDWLLQ
pritisnite gumb Brisanje ( 6HOHFW)LOHV
$OO)LOHV
Menu
2
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb OK
(REC).
•
•
3
Exit
ýHL]EHUHWHPRåQRVW“Select Files”VHSULNDåHMRVOLþLFHIRWRJUDILM
Nadaljujte s 3. korakom.
ýHL]EHUHWHPRåQRVW³$OO)LOHV´VHSULNDåHVSRURþLORNLXVWUH]DWHM
PRåQRVWL1DGDOMXMWHVNRUDNRP
S pritiskom na gumb T/W/3ULND] (
Pod vodo ( LQQDWR
na gumb OK (REC)L]EHULWHGDWRWHNHNLMLKåHOLWHL]EULVDWLýH
VHQDL]EUDQLKGDWRWHNDKSULNDåHLQGLNDWRU .RL]EHUHWH
GDWRWHNHNLMLKåHOLWHL]EULVDWLSULWLVQLWHJXPEMENU.
•
•
•
,]EULVDQLKVOLNQLPRJRþHREQRYLWL
0HGEULVDQMHPYLGHRYSRVQHWLKQDSRPQLOQLãNLNDUWLFLQH
odstranjujte SRPQLOQLãNHNDUWLFHDOLL]NODSOMDMWHQDSUDYH6WHPODKNR
poškodujete PHGLM]DVKUDQMHYDQMHDOLSRGDWNH
•
•
7RIXQNFLMRODKNRXSRUDEOMDWHYQDþLQXSULND]DFHORWQHVOLNH
=D]DãþLWRSRPHPEQLKVOLNSUHGQHåHOHQLPL]EULVRPYNORSLWH
]DãþLWRVOLNR¬VWUDQ
=DãþLWHQLKGDWRWHNQLPRJRþHL]EULVDWL1DMSUHML]NORSLWHIXQNFLMR
]DãþLWH¬VWUDQ
%ULVDQMHVHQHERL]YHGORþHMHEDWHULMDVNRUDMSUD]QD1DSROQLWH
baterijo toliko, da se ne bo izpraznila med postopkom brisanja.
3UDYWDNRODKNRIRUPDWLUDWHPHGLM]DVKUDQMHYDQMHLQL]EULãHWHYVH
VOLNHKNUDWL8SRãWHYDMWHGDERGRYVHGDWRWHNHLQSRGDWNLYNOMXþQR
]]DãþLWHQLPLGDWRWHNDPLL]EULVDQL¬stran 62
•
•
*OHGHQDL]EUDQRPRåQRVWVHSULNDåHGRORþHQRVSRURþLOR
'HOHWH
1/10
•
53
Menu
'HOHWH
Cancel
Napredno predvajanje
3
Protect
6WRIXQNFLMRODKNR]DãþLWLWHSRPHPEQHVKUDQMHQHYLGHRSRVQHWNH
DOLIRWRJUDILMHLQMLK]DYDUXMHWHSUHGQHåHOHQLPL]EULVRP
=DNOHQMHQLYLGHRSRVQHWNLVHERGRL]EULVDOLVDPRþHMLKRGNOHQHWH
ali formatirate pomnilnik.
•
•
•
S pritiskom na gumb T/W/3ULND] (
Pod vodo ( LQQDWR
na gumb OK (REC)L]EHULWHGDWRWHNHNLMLKåHOLWH]DãþLWLWLýH
VHQDL]EUDQLKGDWRWHNDKSULNDåHLQGLNDWRU .RL]EHUHWH
GDWRWHNHNLMLKåHOLWH]DãþLWLWLSULWLVQLWHJXPEMENU.
Protect
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
“Play Mode” nastavite na “Video”, ali ³3KRWR´. ¬stran Menu
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J “Protect”.
Pod vodo (
4
Protect
6HOHFW)LOHV
All On
All Off
Menu
2
1/10
Protect
Cancel
Z gumbom 3ULND] (
Pod vodo ( OK (REC) izberite
“Yes”.
• ýHVWHL]EUDOLPRåQRVW³$OO2Q´, se indikator ( SULNDåH
REYVHKGDWRWHNDK
• ýHVWHL]EUDOLPRåQRVW³$OO2II´, indikator ( L]JLQH]
YVHK]DãþLWHQLKGDWRWHN
• ýHVWHL]EUDOLPRåQRVW“Select Files”, bo indikator ( SULND]DQREGDWRWHNDKNLVWHMLKL]EUDOL]D]DãþLWR
Exit
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ *umb
OK (REC).
• ýHL]EHUHWHPRåQRVW“Select Files”VHSULNDåHMRVOLþLFH
fotografij. Nadaljujte s 3. korakom.
• ýHL]EHUHWHPRåQRVW³$OO2Q´ ali ³$OO2II´VHSULNDåH
VSRURþLORNLXVWUH]DSRVDPH]QLPRåQRVWL1DGDOMXMWHV
korakom.
Elementi podmenija
•
•
•
Select Files: =DãþLWLL]EUDQHYLGHRSRVQHWNHDOLIRWRJUDILMHSUHGL]EULVRP
$OO2Q=DãþLWLYVHYLGHRSRVQHWNHDOLIRWRJUDILMH
$OO2II3UHNOLþH]DãþLWRYVHKYLGHRSRVQHWNRYDOLIRWRJUDILM
7RIXQNFLMRODKNRXSRUDEOMDWHYQDþLQXSULND]DFHORWQHVOLNH
Napredno predvajanje
Share Mark
4
Na video lahko postavite oznako Skupna raba. Nato lahko označeno
datoteko prenesete neposredno na spletno stran YouTube.
•
•
•
1
)/Pod vodo (
•
•
) /OK(REC) izberite
Elementi podmenija
)
Share Mark
)/Pod vodo (
Če izberete možnost “All On”, se indikator (
) prikaže ob vseh
datotekah.
Če izberete možnost “All Off”, indikator (
) izgine z vseh datotek,
izbranih za skupno rabo.
Če izberete možnost “Select Files”, bo indikator (
) prikazan ob
datotekah, ki ste jih izbrali za skupno rabo.
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 29
Z gumbom Predvajanje ( ) izberite način predvajanja.
stran 39
“Play Mode” nastavite na “Video”. stran 52
Pritisnite gumb MENU  Gumb Prikaz (
 “Share Mark”.
Z gumbom Prikaz (
“Yes”.
•
•
•
Select Files: Izbrani videoposnetki, označeni za skupno rabo.
All On: Vsi videi, izbrani za skupno rabo.
All Off: Hkrati objavi vse videe z oznako za skupno rabo.
Select Files
All On
•
•
All Off
Menu
2
•
•
3
Exit
Z gumbom T / W izberite želeni element podmenija.  Gumb
OK (REC).
Če izberete možnost “Select Files”, se prikažejo sličice fotografij.
Nadaljujte s 3. korakom.
Če izberete možnost “All On” ali “All Off”, se prikaže sporočilo, ki ustreza
posamezni možnosti. Nadaljujte s 4. korakom.
S pritiskom na gumb T/W/Prikaz (
)/Pod vodo ( ) in nato
na gumb OK (REC) izberite datoteke, ki jih želite označiti za
skupno rabo. Če se na izbranih datotekah prikaže indikator ( ).
Ko izberete vse datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo, pritisnite
gumb MENU.
Share Mark
•
To funkcijo lahko uporabljate tudi v načinu enojnega prikaza slike.
Z uporabo programske opreme Intelli-studio, nameščene v izdelku,
lahko preprosto nalagate video posnetke, označene z oznakami za
skupno rabo. stran 70
Pri prenosu videodatotek v spletišča, kot je YouTube, je vsak
posamezen prenos omejen na manj kot 15 minut (14 minut in 59
sekund).
Uporaba gumbov Daj v skupno rabo (
)
Oznako za skupno rabo lahko videu dodate
tako, da v pogledu sličic preprosto pritisnete
gumb Daj v skupno rabo ( ).
1/10
55
Menu
Mark
Cancel
Napredno predvajanje
6OLGH6KRZ
)LOH,QIR
9VHIRWRJUDILMHVKUDQMHQHYPHGLMX]DVKUDQMHYDQMHODKNR
samodejno predvajate.
/DKNRVLRJOHGDWHSRGDWNHRYVHKYLGHRSRVQHWNLK
•
•
•
1
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
“Play Mode” nastavite na ³3KRWR´. ¬stran Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
Pod vodo ( J ³6OLGH6KRZ´ J *umb OK (REC).
• 1D]DVORQXVHSULNDåHLNRQD 'LDSURMHNFLMDVH]DþQHV
trenutno sliko.
•
1
Pritisnite gumb MENU J *umb 3ULND] (
J ³)LOH,QIR´ J *umb OK (REC).
9,'(2
100-0001
-$1
'XUDWLRQ
6L]H
0%
5HVROXWLRQ
>+'@S
Exit
OK
2
Z gumbom T / W /3ULND] (
Pod vodo ( L]EHULWHåHOHQL
video ali fotografijo J *umb OK (REC).
• 3RGDWNLRL]EUDQLGDWRWHNLVHSULNDåHMRNRWMHSULND]DQR
VSRGD'DWH'XUDWLRQ9LGHR6L]H5HVROXWLRQ
3
=DL]KRGSULWLVQLWHJXPEMENU.
0XOWL9LHZ
+'9B03
'DWH
Menu
ýHåHOLWH]DXVWDYLWLGLDSURMHNFLMRSULWLVQLWHJXPET, W, OK
(REC), ali MENU.
Pod vodo (
)LOH,QIR
1/10
2
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
Z gumbom Predvajanje ( L]EHULWHQDþLQSUHGYDMDQMD
¬stran 39
“Play Mode” nastavite na “Video” ali ³3KRWR´. ¬stran Druge nastavitve
1$67$9,7(9(/(0(17290(1,-$
6WRUDJH,QIR
Za podrobnosti delovanja si oglejte ustrezne strani.
3RNDåHLQIRUPDFLMHRVKUDQMHYDQMX2JOHGDWHVLODKNRPHGLM]D
VKUDQMHYDQMH]DVHGHQSURVWRUSRPQLOQLNDLQQH]DVHGHQSURVWRU
pomnilnika.
Elementi
3ULY]HWDYUHGQRVWV
Stran
6WRUDJH,QIR
-
File No
Series
'DWH7LPH6HW
-$1
'DWH7LPH'LVSOD\
Off
/&'%ULJKWQHVV
Normal
$XWR/&'2II
On
60
Beep Sound
On
60
6KXWWHU6RXQG
On
61
$XWR3RZHU2II
0LQ
61
3&6RIWZDUH
On
62
Format
-
62
'HIDXOW6HW
-
63
/DQJXDJH
(QJOLVK
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³6WRUDJH,QIR´ J *umba OK (REC).
• 3ULNDåHVHSRUDEOMHQLSURVWRUSRPQLOQLNDQH]DVHGHQLSURVWRU
SRPQLOQLNDþDVVQHPDQMDJOHGHQDL]EUDQRORþOMLYRVWYLGHD
Vrednosti podatkov o pomnilniku so odvisne od trenutno
L]EUDQHORþOMLYRVWLYLGHRSRVQHWND
/Pod vodo (
6WRUDJH,QIR
‡8VHG0%
‡)UHH*%
>+'@S
63
579 Min
0HQLMVNHPRåQRVWLLQSULY]HWHYUHGQRVWLVHODKNRVSUHPHQLMREUH]
vnaprejšnjega obvestila.
Menu
3
Exit
OK
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
•
•
'HMDQVND]PRJOMLYRVWMHODKNRQLåMDRGWLVWHNLMHSULND]DQDQD
/&']DVORQXVDMVLVWHPL]GHOND]DVHGHGHO]PRJOMLYRVWL
ýHPHGLM]DVKUDQMHYDQMHQLYVWDYOMHQJDQLPRJRþHL]EUDWL1D
meniju bo zato zatemnjen.
57
'UXJHQDVWDYLWYH
)LOH1R
Date/Time Set
Posnetim datotekam so številke datotek pripisane po vrsti,
kot so bile posnete.
1DVWDYLWHWUHQXWQLGDWXPLQþDVGDVWDODKNRSUDYLOQRSRVQHWD
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J “File No” J *umba OK (REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
/Pod vodo (
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³'DWH7LPH6HW´ J *umba OK (REC).
3
Vrednost datuma ali ure nastavite z gumboma T / W.
• Ko nastavite vrednost datuma ali ure, pritisnite gumb Pod
vodo ( . Kazalec se prestavi na naslednjo vrednost.
/Pod vodo (
'DWH7LPH6HW
6HWWLQJV
'D\
0RQWK
Year
Hr
Min
01
-$1
2011
00
00
6WRUDJH,QIR
)LOH1R
Date/Time Set
Menu
4
Series
Reset
Menu
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
4
Cancel
Move
OK
Ko nastavite minute, pritisnite gumb OK (REC).
• ,]GHOHN]DSUH]DVORQ]DXURLQGDWXP
Elementi podmenija
•
•
Series : 'RORþLãWHYLONHSRYUVWLWXGLþHHQRSRPQLOQLãNRNDUWLFR
nadomesti druga ali po formatiranju oziroma po izbrisu datotek.
âWHYLONDGDWRWHNHVHSRQDVWDYLNRMHXVWYDUMHQDQRYDPDSD
Reset : Ponastavi številko datoteke na 0001 tudi po formatiranju,
izbrisu ali vstavitvi nove pomnilniške kartice.
ýHYQDVWDYLWYL“File No”L]EHUHWHPRåQRVW“Series”, je vsaki datoteki
GRORþHQDGUXJDþQDãWHYLONDGDVHLPHQDGDWRWHNQHELSRQDYOMDOD7R
MH]HORXSRUDEQRNRåHOLWHGDWRWHNHXUHMDWLQDRVHEQHPUDþXQDOQLNX
58
'UXJHQDVWDYLWYH
'DWH7LPH'LVSOD\
Datum/ura bosta prikazana kot ³-$1´YWHKSULPHULK
- Vgrajena polnilna baterija je bila izpraznjena.
'DWXPLQXURODKNRQDVWDYLWHWDNRGDVWDQD/&']DVORQX
SULND]DQDVNODGQR]L]EUDQRPRåQRVWMR
/&'%ULJKWQHVV
Pred uporabo funkcije ³'DWH7LPH'LVSOD\´, morate nastaviti
GDWXPLQþDV¬stran 24
6YHWORVW/&']DVORQDODKNRQDVWDYLWHWDNRGDJDSULODJRGLWH
pogojem osvetlitve.
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
Pritisnite gumb T / W J ³'DWH7LPH'LVSOD\´ J *umba OK
(REC).
2
Pritisnite gumb T / W J ³/&'%ULJKWQHVV´ J *umba OK
(REC).
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J³6HWWLQJV´.
2
3
/Pod vodo (
/Pod vodo (
6HWWLQJV
)LOH1R
Off
6HWWLQJV
Date
Time
'DWH7LPH'LVSOD\
Date & Time
Date/Time Set
/&'%ULJKWQHVV
Normal
$XWR/&'2II
%ULJKW
%HHS6RXQG
Menu
Exit
Menu
4
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
• 'DWXPLQXUDVWDVNODGQR]L]EUDQRPRåQRVWMRSULND]DQDQD
/&']DVORQX
4
2II,QIRUPDFLMHRWUHQXWQHPGDWXPXLQXULQLVRSULND]DQH
'DWH : 3ULNDåHWUHQXWQLGDWXP
Time 3ULNDåHWUHQXWQRXUR
'DWH7LPH3ULNDåHWUHQXWQLGDWXPLQXUR
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
Elementi podmenija
•
•
•
•
•
•
Normal : Standardna svetlost.
%ULJKW6YHWORVW/&']DVORQD
59
'UXJHQDVWDYLWYH
$XWR/&'2II
%HHS6RXQG
=D]PDQMãDQMHHOHNWULþQHSRUDEHL]GHOHNVDPRGHMQR]DWHPQL/&'
]DVORQþHL]GHONDGOMHþDVDQHXSRUDEOMDWH
3LVNODKNRQDVWDYLWHQDYNORSOMHQL]NORSOMHQýHVHSULXSUDYOMDQMX
nastavitev menija oglasi pisk, je napajanje vklopljeno.
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
3
Pritisnite gumb T / W J ³$XWR/&'2II´ J *umba OK (REC).
2
Pritisnite gumb T / W J “Beep Sound” J *umba OK (REC).
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
/Pod vodo (
/Pod vodo (
6HWWLQJV
6HWWLQJV
/&'%ULJKWQHVV
Off
/&'%ULJKWQHVV
%HHS6RXQG
On
$XWR/&'2II
Off
%HHS6RXQG
On
Menu
Exit
Menu
4
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
4
Elementi podmenija
•
•
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
OnýHGRORþHQþDVYQDþLQX67%<DOLPHGVQHPDQMHPQHXSRUDELWH
QREHQHIXQNFLMHL]GHOHN]PDQMãDHOHNWULþQRSRUDERWDNRGD
VDPRGHMQR]DWHPQL/&']DVORQ
•
•
$XWR/&'2II
ýHMHIXQNFLMD³$XWR/&'2II´RPRJRþHQDSULWLVQLWHNDWHULNROL
JXPEL]GHONDLQVYHWORVW/&']DVORQDERSRYUQMHQDYRELþDMQR
stanje.
0RåQRVWVDPRGHMQHJDL]NORSD]DVORQD/&'ERRQHPRJRþHQDY
QDVOHGQMLKSULPHULK
ýHMHYRVHEQLUDþXQDOQLNSULNOMXþHQYJUDMHQ86%SULNOMXþHN
izdelka.
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On : Ko je vklopljen, vsak gumb ob pritisku zapiska.
Ko je pisk izklopljen, je zvok za vklop/izklop izklopljen:
- Pisk je med snemanjem in predvajanjem izklopljen
.RLPDL]GHOHNNDEHOVNRSRYH]DYRPLQLNDEHO+'0,
'UXJHQDVWDYLWYH
6KXWWHU6RXQG
Auto Power Off
=YRN]DNORSDODKNRYNORSLWHDOLL]NORSLWH
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³6KXWWHU6RXQG´ J *umba OK (REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
/Pod vodo (
=DYDUþHYDQMH]HQHUJLMRODKNRQDVWDYLWHIXQNFLMR³$XWR3RZHU2II´,
NLL]GHOHNSRGRORþHQHPþDVXQHXSRUDEHL]NORSL
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³$XWR3RZHU2II´ J *umba OK
(REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
/Pod vodo (
6HWWLQJV
6KXWWHU6RXQG
Off
Auto Power Off
On
PC Software
Menu
4
6HWWLQJV
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
6KXWWHU6RXQG
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On =DNORSVHRJODVLYVDNLþNRYQDþLQX]DIRWRJUDILUDQMHSULWLVQHWH
gumb OK (REC).
Off
PC Software
0LQ
Menu
4
Auto Power Off
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
2II,]GHOHNVHQHL]NORSLVDPRGHMQR
5 Min =DUDGLYDUþHYDQMD]HQHUJLMRVHL]GHOHNYVWDQMXSULSUDYOMHQRVWL
YSRJOHGXVH]QDPDVOLþLFSRPLQXWDKPLURYDQMDVDPRGHMQR
izklopi.
•
•
)XQNFLMD]DVDPRGHMQLL]NORSQHGHOXMHYQDVOHGQMLKSULPHULK
ýHMHYRVHEQLUDþXQDOQLNSULNOMXþHQYJUDMHQ86%SULNOMXþHN
izdelka.
.RVHXSRUDEOMDIXQNFLMDSUHGYDMDQMDUD]HQSUHPRUDVQHPDQMD
ali diaprojekcija.
,]GHOHNSRQRYQRYNORSLWHWDNRGDSULWLVQHWHJXPE]DVklop ( 'UXJHQDVWDYLWYH
PC Software
)RUPDW
ýHYNORSLWHPRåQRVWSURJUDPVNHRSUHPHUDþXQDOQLNDODKNR
QDHQRVWDYHQQDþLQXSRUDEOMDWHSURJUDPVNRRSUHPRRVHEQHJD
UDþXQDOQLNDWDNRGDYJUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDSULNOMXþLWH
QDRVHEQLUDþXQDOQLN6KUDQMHQYLGHRDOLIRWRJUDILMHVLODKNRL]
L]GHONDSUHQHVHWHQDWUGLGLVNUDþXQDOQLND8UHMDQMHYLGHRVOLNRYQLK
datotek je prav tako na voljo s PC software.
)XQNFLMDIRUPDWLUDQMHSRSROQRPDL]EULãHYVHGDWRWHNHYNOMXþQR]
]DãþLWHQLPLLQPRåQRVWLQDPHGLMLK]DVKUDQMHYDQMH7RIXQNFLMR
ODKNRSUDYWDNRXSRUDELWHþHåHOLWHRGSUDYLWLWHåDYHQDPHGLMX]D
VKUDQMHYDQH
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³3&6RIWZDUH´ J *umba OK (REC).
3
Z gumbom T / WL]EHULWHåHOHQLHOHPHQWSRGPHQLMDJ
*umba OK (REC).
/Pod vodo (
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J “Format” J gumb OK (REC).
/Pod vodo (
6HWWLQJV
)RUPDW
Default Set
6HWWLQJV
/DQJXDJH
6KXWWHU6RXQG
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Menu
4
Exit
=DL]KRGL]PHQLMDSULWLVQLWHJXPEMENU.
Elementi podmenija
•
•
2II2QHPRJRþLIXQNFLMR
On : 5DþXQDOQLãNRSURJUDPVNRRSUHPRODKNRHQRVWDYQRXSRUDELWHWDNR
GDL]GHOHNLQVYRMRVHEQLUDþXQDOQLNSRYHåHWH]8S%NDEORP
Menu
3
•
•
•
•
)XQNFLMD3&6RIWZDUHMH]GUXåOMLYDVDPR]RSHUDFLMVNLPVLVWHPRP
Windows.
Exit
,]EHULWH“Yes” z gumbom 3ULND] (
*umb OK (REC).
•
•
Pod vodo ( J
Med formatiranjem ne odstranjujte snemalnega medija in ne
L]YDMDMWHGUXJLKRSHUDFLMNRWMHL]NORSýHVHPHGEULVDQMHPEDWHULMD
L]GHONDL]SUD]QLODKNRWRSRãNRGXMHSRPQLOQLãNLPHGLM
ýHVHVQHPDOQLPHGLMSRãNRGXMHJDSRQRYQRIRUPDWLUDMWH
0HGLMD]DVKUDQMHYDQMHQHIRUPDWLUDMWHQDRVHEQHP
UDþXQDOQLNXDOLGUXJLQDSUDYL
0HGLM]DVKUDQMHYDQMHIRUPDWLUDMWHQDWHPL]GHONX
ýHPHGLM]DVKUDQMHYDQMHQLYVWDYOMHQJDQLPRJRþHL]EUDWL1D
meniju bo zato zatemnjen.
3UHGHQSUHGKRGQRXSRUDEOMHQHPHGLMH]DVKUDQMHYDQMHDOLQDQRYR
NXSOMHQHSRPQLOQLãNHNDUWLFHXSRUDELWHVWHPL]GHONRPMLKPRUDWH
formatirati.
7RRPRJRþDVWDELOQRKLWURVWLQGHORYDQMHSULGRVWRSXGRPHGLMHY
]DVKUDQMHYDQMH
'UXJHQDVWDYLWYH
Default Set
/DQJXDJH
1DVWDYLWYHYDãHJDL]GHONDODKNRSRQDVWDYLWHQDWRYDUQLãNH
nastavitve.
,]EHUHWHODKNRMH]LNYNDWHUHPåHOLWHYLGHWL]DVORQ]PHQLMLLQ
VSRURþLOD¬VWUDQ
1
Pritisnite gumb MENU J*XPE3ULND](
J ³6HWWLQJV´.
2
Pritisnite gumb T / W J ³'HIDXOW6HW´ J *umba OK (REC).
/Pod vodo (
6HWWLQJV
)RUPDW
Default Set
/DQJXDJH
Menu
Exit
6HWWLQJV
)RUPDW
Default Set
/DQJXDJH
Menu
3
Exit
3RGSUWLMH]LNL
(QJOLVK
⦽ǎᨕ
)UDQoDLV
'HXWVFK
Español
Português
Ɋɭɫɫɤɢɣ
፩ၭ
,WDOLDQR
,]EHULWH“Yes” z gumbom 3ULND] (
Pod vodo ( J
*umb OK (REC).
• =DSUHNOLFSULY]HWLKQDVWDYLWHYL]EHULWH“No”.
• Vse vrednosti nastavitev so ponastavljene na tovarniške
nastavitve.
•
•
•
Po ponastavitvi izdelka nastavite ³'DWH7LPH6HW´. ¬stran 24
0HGLQLFLDOL]LUDQMHPWHKQDVWDYLWHYQHL]NODSOMDMWHQDSDMDQMD
)XQNFLMD³'HIDXOW6HW´ ne vpliva na datoteke, posnete na
pomnilniški medij.
Priklop na televizor
35,./231$7(/(9,=25=9,62.2
/2ý/-,9267-2
6SRPRþMRSULNOMXþND+'79ODKNRJOHGDWHYLGHHYLVRNHORþOMLYRVWL
+'SRVQHWH]ORþOMLYRVWMR+'7DL]GHOHNSRGSLUDL]KRGQLVLJQDO
+'0,LQRPRJRþDSUHQRVYLGHD]YLVRNRORþOMLYRVWMR
•
•
3UHYHULWHDOLLPDWHQDWHOHYL]RUMXSULNOMXþHN+'0,
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
2*/('1$7(/(9,=,-6.(0=$6/218
Videz slike je odvisen od razmerja velikosti
televizijskega zaslona
5D]PHUMH
snemanja
3ULND]QD
širokokotnem
WHOHYL]RUMX
3ULND]QD
WHOHYL]RUMX
HDTV
,]GHOHN
Slike, posnete v
UD]PHUMX
Smer signala
0LQLNDEHO+'0,
Slike, posnete v
UD]PHUMX
3ULNOMXþLWHYL]GHONDYSULNOMXþHN+'0,WHOHYL]RUMD
1
Vklopite izdelek.
2
3RYHåLWHL]GHOHNVWHOHYL]RUMHPVNDEORPPLQL+'0,
3
•
•
.DEHO0LQL+'0,MHQDSURGDMORþHQR
1DVWDYLWHYKRGWHOHYL]RUMDGDRPRJRþLWHWHOHYL]RUMXGDSUHSR]QD
povezan izdelek.
•
4
9XSRUDEQLãNHPSULURþQLNX]DWHOHYL]RUSUHYHULWHNDNRL]EUDWL
WHOHYL]LMVNLYKRG
.RL]GHOHNSULNOMXþLWHQDWHOHYL]RUVH/&']DVORQL]GHONDL]NORSLLQVH
VOLNHSRVQHWH]L]GHONRPSULNDåHMRQDWHOHYL]RUMXYSRJOHGXVOLþLF
•
•
ýHSUHMYNORSLWHSRYH]DQLWHOHYL]RUJDL]GHOHNREYNORSXPRUGDQH
bo prepoznal.
Za predvajanje videoposnetkov in fotografij glejte strani 40, 43.
•
•
•
•
•
.RSULNOMXþLWHL]GHOHNYWHOHYL]RUVNDEORPPLQL+'0,L]GHOHN
SUHNORSLYQDþLQSUHGYDMDQMDNRJDL]NOMXþLWHL]WHOHYL]RUMDSD
SUHNORSLYSRJOHGVOLþLF
7DL]GHOHNSRGSLUDVDPRNDEHO0LQL+'0,&GR$
PULNOMXþHN+'0,QDL]GHONXMHQDPHQMHQVDPR]DSULNORSL]KRGD
3ULSRYH]RYDQMXSUHN+'0,SULNOMXþNDL]GHONDXSRUDELWHVDPR
+'0,NDEHOýHMHL]GHOHNSRYH]DQ]GUXJLPL+'0,NDEOL]DVORQ
morda ne bo deloval.
.RMHL]GHOHNSULNOMXþHQQD79]L]GHONRPQLPRJRþHVSUHPLQMDWL
glasnosti televizorja.
3ULODJRGLWHJODVQRVWQD]PHUQRUDYHQýHMHJODVQRVWSUHYLVRND
ERODKNRRESUHGYDMDQMXYLGHDVOLãHQãXP
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
.$-/$+.232ý1(7(=5$ý81$/1,.20
=26:,1'2:6
ýHL]GHOHN]YJUDMHQLP86%SULNOMXþNRPSULNOMXþLWHQDUDþXQDOQLN
]RSHUDFLMVNLPVLVWHPRP:LQGRZVODKNRXSRUDEOMDWHQDVOHGQMH
IXQNFLMH
*ODYQHODVWQRVWL
• ýHYVYRMHPL]GHONXXSRUDEOMDWHYJUDMHQRSURJUDPVNRRSUHPR
]DXUHMDQMHµ,QWHOOLVWXGLR¶ODKNRXSRUDEOMDWHQDVOHGQMHIXQNFLMH
3UHGYDMDMSRVQHWLKYLGHRYDOLIRWRJUDILM
8UHMDQMHSRVQHWLKYLGHRYDOLIRWRJUDILM
PUHQRVSRVQHWLKYLGHRYLQIRWRJUDILMQDVSOHWQLSRUWDO<RX7XEH
)OLFNU)DFHERRNLWG
• 'DWRWHNHYLGHRSRVQHWNHLQIRWRJUDILMHYSRPQLOQLãNHPPHGLMX
ODKNRSUHQHVHWHDOLNRSLUDWHYUDþXQDOQLN
6LVWHPVNH]DKWHYHUDþXQDOQLND
=DXSRUDERYJUDMHQHSURJUDPVNHRSUHPH]DXUHMDQMH,QWHOOL
VWXGLRPRUDMRELWLL]SROQMHQLQDVOHGQMLSRJRML
Elementi
Zahteva
26
0LFURVRIW:LQGRZV;363:LQGRZV9LVWDDOL:LQGRZV
&38
PULSRURþOMLY,QWHO®&RUH'XR®*+]DOL]PRJOMLYHMãL
PULSRURþOMLY$0'$WKORQŒ;'XDO&RUH*+]DOL]PRJOMLYHMãL
3UHQRVQLUDþXQDOQLNPULSRURþHQ,QWHO&RUH'XR*+]DOL$0'
$WKORQ;'XDO&RUH*+]DOLEROMãL
5$0
PULSRURþDVH*%DOLYHþ
9LGHRNDUWLFD
19,',$*H)RUFHDOLYHþVHULMD$7,5DGHRQ+'DOLYHþ
=DVORQ
[ELWQLEDUYQLDOLYLãMLSULSRURþDVH[
ELWQLEDUYQL
86%
86%
'LUHFW;
'LUHFW;FDOLQRYHMãL
3ULSRURþHQD
SRPQLOQLãND
NDUWLFD
0%VUD]UHGDOL]PRJOMLYHMãD
•
•
•
•
•
•
=JRUDMRPHQMHQHVLVWHPVNH]DKWHYHVRSULSRURþLOD0RUGDWXGLQD
VLVWHPXNLL]SROQMXMH]DKWHYHQHERPRJRþH]DJRWRYLWLGHORYDQMD
RGYLVQRRGVLVWHPD
1DSRþDVQHMãLKUDþXQDOQLNLKRGSULSRURþHQLKODKNRSULSUHGYDMDQMX
YLGHDSUHVNDNXMHMRVOLþLFHDOLSDVHSRMDYLNDMQHSULþDNRYDQHJD
ýHMHQDYDãHPUDþXQDOQLNXQDPHãþHQDUD]OLþLFDSURJUDPD'LUHFW;
QLåMDRGFSRQRYQRQDPHVWLWHSURJUDP]UD]OLþLFRFDOLYLãMH
3ULSRURþHQRMHGDSUHG3UHGYDMDMPDOLXUHMDQMHPYLGHRSRGDWNRY
SUHQHVHWHSRVQHWHYLGHRSRGDWNHQDRVHEQLUDþXQDOQLN
3ULWHPPRUDLPHWLSUHQRVQLUDþXQDOQLNEROMãHVLVWHPVNHODVWQRVWL
NRWQDPL]QLRVHEQLUDþXQDOQLN
,QWHOOLVWXGLRQL]GUXåOMLYVVLVWHPRP0DF26
65
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
8325$%$352*5$0$6$0681*,QWHOOL±VWXGLR
,QWHOOLVWXGLRMHYJUDMHQSURJUDPNLRPRJRþDSUHGYDMDQMHLQ
XUHMDQMHGDWRWHN=QMLPODKNRGDWRWHNHSUHQDãDWHQDVSOHWQD
PHVWDNRWVWD<RX7XEHLQ)OLFNU
3
Kliknite “Yes”SUHQRVVHER]DNOMXþLOLQRGSUORVHERQDVOHGQMH
pojavno okno. Za potrditev kliknite “Yes”.
• ýHQHåHOLWHVKUDQLWLQRYHGDWRWHNHL]EHULWH“No”.
.RUDN3RYH]RYDQMHNDEOD86%
1
2
Nastavite nastavitve menu kot ³3&6RIWZDUH2Q´. ¬stran 62
• Opazili boste, da so privzete nastavitve menija nastavljene
kot te zgoraj.
2GNORSNDEOD86%
.RNRQþDWHSUHQRVSRGDWNRYNDEHOL]NOMXþLWHQDQDVOHGQMLQDþLQ
9JUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDSULNOMXþLWHY86%YUDWDQD
UDþXQDOQLNX
V opravilni vrstici kliknite ikono “Varno odstranjevanje strojne
opreme”.
,]EHULWH“Pomnilniški medij USB” in nato kliknite “Stop”.
ýHVHRGSUHRNQR“Ustavi strojno napravo”, kliknite “OK”.
2GNORSLWHNDEHO86%L]L]GHONDLQRVHEQHJDUDþXQDOQLND
• 1DJODYQHPRNQX,QWHOOLVWXGLRVHSULNDåHQRY]DVORQ]D
VKUDQMHYDQMHGDWRWHNýHYL]GHONXQLQRYLKGDWRWHNVH
SRMDYQRRNQR]DVKUDQMHYDQMHQRYLKGDWRWHNQHSULNDåH
• *OHGHQDYUVWRUDþXQDOQLNDVHSULNDåHRNQRXVWUH]QHJD
zamenljivega pogona.
•
•
•
•
•
•
9VWDYLWHNDEHO86%SRWHPNRVWHVHSUHSULþDOLNDWHUDMHSUDYLOQD
smer vstavljanja.
.RMHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNSULNOMXþHQODKNR]YNORSRPDOL
L]NORSRPL]GHONDSRY]URþLWHRNYDURRVHEQHJDUDþXQDOQLND
ýHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNPHGSUHQRVRPSRGDWNRYL]NORSLWHL]
UDþXQDOQLNDDOLL]GHONDVHSUHQRVSRGDWNRYSUHNLQHSRGDWNLSDVH
ODKNRSRãNRGXMHMR
ýHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNSRYHåHWH]UDþXQDOQLNRPSUHNR86%
]YH]GLãþD86%DOLþHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNSRYHåHWHKNUDWL
]GUXJLPL86%QDSUDYDPLVHODKNR]JRGLGDL]GHOHNQHER
GHORYDOSUDYLOQRýHSULGHGRWHJDYVH86%QDSUDYHRGVWUDQLWH]
UDþXQDOQLNDLQ]QRYDSULNOMXþLWHL]GHOHN
2GYLVQRRGYUVWHRVHEQHJDUDþXQDOQLNDVHSURJUDP,QWHOOL
studio ne bo samodejno zagnal. V tem primeru odprite v mapi
0RMUDþXQDOQLNåHOHQLSRJRQ&'520QDNDWHUHPMHSURJUDP
,QWHOOLVWXGLRLQ]DåHQLWHL6WXGLRH[H
,]GHOHNVHL]NORSLNRSULNOMXþHN86%L]NOMXþLWHL]YUDW86%
UDþXQDOQLND
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
Korak 2. O glavnem oknu programa Intelli-studio
Če želite več informacij, na zaslonu programa
Intelli-studio izberite možnost “Help”  “Help”.
Ob zagonu programa Intelli-studio so sličice videov in fotografij
prikazane v glavnem oknu.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
Če program Intelli-studio namestite v osebni računalnik, deluje
veliko hitreje. Če želite namestiti program, izberite “Tool” 
“Install Intelli-studio on PC”.
Če namestite polno različico programske opreme Intelli-studio,
lahko uporabljate številne funkcije. Namestitev zaženite tako, da
kliknete “Web Support”  “Update Intelli-studio”  “Start
Update”.
V izdelek vgrajena programska oprema Intelli-studio je namenjena
domači uporabi. Natančni ali profesionalni obdelavi ni namenjena.
Za takšne namene priporočamo programsko opremo, ki je
izdelana za profesionalno uporabo.
Ne.
Opis
1
Elementi menija
2
Prikaže datoteke v izbrani mapi.
3
Preklopi v način za urejanje fotografij.
4
Preklopi v način za urejanje videa.
5
Preklopi v način za skupno rabo.
6
Poveča ali pomanjša sličice na seznamu.
7
Izbira vrste datoteke.
8
Ogled videov ali fotografij v izbrani mapi v računalniku.
9
Prikaže ali skrije videe in fotografije v priključeni napravi.
0
Ogled videov ali fotografij v izbrani mapi v napravi.
!
Ogled datotek kot sličic ali v obliki zemljevida
@
Brskanje po mapah v priključeni napravi.
#
Brskanje po mapah v računalniku
$
Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo
%
Tiskanje datotek, ogled datotek v obliki zemljevida, shranjevanje
datotek v Upravitelju vsebine ali registriranje obrazov.
67
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
.RUDN3UHGYDMDMYLGHRYDOLIRWRJUDILM
3RVQHWNHODKNRHQRVWDYQRSUHGYDMDWHVSURJUDPRP,QWHOOLVWXGLR
1
9SURJUDPX,QWHOOLVWXGLRNOLNQLWHåHOHQRPDSRGDSULNDåHWH
posnetke.
• *OHGHQDL]EUDQLYLUVHQD]DVORQXSULNDåHMRVOLþLFHYLGHRY
ali fotografij.
2
3
,]EHULWHYLGHRSRVQHWHNDOLIRWRJUDILMR]D3UHGYDMDM
• ,QIRUPDFLMHRGDWRWHNLVLODKNRRJOHGDWHWDNRGDPLãNR
pomaknete preko datoteke.
• ýHHQNUDWNOLNQHWHVOLþLFRYLGHRSRVQHWNDVHER
YLGHRSRVQHWHNSUHGYDMDO]QRWUDMVOLþLFHLQYDPWDNR
RPRJRþLOGDQDHQRVWDYHQQDþLQSRLãþHWHåHOHQL
videoposnetek.
,]EHULWHYLGHRDOLIRWRJUDILMRNLJDåHOLWHSUHGYDMDWLLQJDQDWR
GYRNOLNQLWHGD]DþQHWHV3UHGYDMDMP
• =DþQHVH3UHGYDMDMLQSULNDåHMRVHJXPEL]D3UHGYDMDM
6SRGDMVRQDãWHWLIRUPDWLGDWRWHNNLMLKSRGSLUD,QWHOOLVWXGLR
- Video formati:mp4 (VLGHRK$YGLRDDFZPYZPY
)RUPDWLIRWRJUDILM-3**,)%0331*7,))
.RUDN8UHMDQMHYLGHRYDOLIRWRJUDILM
6SURJUDPRP,QWHOOLVWXGLRODKNRXUHMDWHYLGHHDOLIRWRJUDILMHQD
UD]OLþQHQDþLQHVSUHPLQMDQMHYHOLNRVWLQDWDQþQDQDVWDYLWHYXþLQNL
VOLNHYVWDYOMDQMHRNYLUMDLWG3UHGXUHMDQMHPYLGHDDOLIRWRJUDILMHY
SURJUDPX,QWHOOLVWXGLRXVWYDULWHYDUQRVWQRNRSLMRYLGHRGDWRWHNHDOL
GDWRWHNHVIRWRJUDILMRLQMRVKUDQLWHYUDþXQDOQLN]UD]LVNRYDOFHP
DOL]PRåQRVWMR0RMUDþXQDOQLN
1
,]EHULWHYLGHHDOLIRWRJUDILMHNLMLKåHOLWHXUHGLWL
2
*OHGHQDL]EUDQRGDWRWHNRNOLNQLWH“Movie Edit (
)” ali
³3KRWR(GLW )”EUVNDOQLNXSURJUDPD,QWHOOLVWXGLR
• ,]EUDQDGDWRWHNDVHSULNDåHYRNQX]DXUHMDQMH
3
9LGHHLQIRWRJUDILMHODKNRXUHGLWH]UD]OLþQLPLIXQNFLMDPL
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
.RUDN6NXSQDUDEDYLGHRYIRWRJUDILMSUHNVSOHWD
4
=D]DþHWHNSUHQRVDNOLNQLWH“Upload”.
• Prikazalo se bo pojavno okno spletnega brskalnika z izbranim
PHVWRPDOLSRMDYQRRNQRYNDWHUHJDERVWHPRUDOLYQHVWL,'LQ
geslo.
5
'DERVWHODKNRGRVWRSDOLYSLãLWH,'LQJHVOR
• Dostop do vsebine spletnega portala je morda omejen
glede na vaše okolje za spletni dostop.
Delite svoje posnetke z drugimi, tako da prenesete fotografije in
videe neposredno na spletno stran z enim samim klikom.
1
,]EHULWHåHOHQHYLGHRSRVQHWNHDOLIRWRJUDILMHNLMLKåHOLWHGHOLWL]
drugimi.
2
9EUVNDOQLNXNOLNQLWHPRåQRVW³6KDUH )”.
• ,]EUDQDGDWRWHNDVHSULNDåHYRNQR]DVNXSQRUDER
3
,]EHULWHVSOHWQRPHVWRNDPRUåHOLWHSUHQHVWLGDWRWHNH
• =DXSUDYOMDQMHVSUHQRVLODKNRL]EHUHWH“YouTube”, “twitter”,
³)OLFNU´³)DFHERRN´³3LFDVD´³(PDLO´DOLGUXJRVSOHWLãþH
'ROåLQDLQYHOLNRVWYLGHRSRVQHWNRYNLMLKODKNRSUHQHVHWHQDVSOHWQD
mesta, sta odvisni od politike posameznega spletnega mesta.
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
1HSRVUHGQRQDODJDQMHYLGHRYQD<RX7XEH
Gumb Daj v skupno rabo ( YDPRPRJRþDQHSRVUHGQRQDORåLWLLQGHOLWLYDãHYLGHRSRVQHWNHQD<RX7XEHX]HQLPVDPLPGRWLNRP'RWDNQLWH
VHJXPED]DVNXSQRUDER NRMHL]GHOHN]YJUDMHQLP86%SULNOMXþNRPSULNOMXþHQQDUDþXQDOQLNNLXSRUDEOMDVLVWHP:LQGRZV
KORAK 1
KORAK 3
1DL]GHONXL]EHULWHYLGHRNLJDåHOLWHQDORåLWLYLQGHNVQL
SULND]VOLþLFYLGHDLQSULWLVQLWHJXPE'DMYVNXSQRUDER ).
¬VWUDQ3RQRYLWH]DYVDNYLGHRNLJDåHOLWHQDORåLWL
• 6KDUHPDUN MHSULND]DQDQDL]EUDQLKYLGHLK
3ULWLVQLWHJXPE'DMYVNXSQRUDER NR
MHL]GHOHNSULNOMXþHQQDUDþXQDOQLN
• ,]EUDQLYLGHRSRVQHWNL]R]QDNDPL]D
VNXSQRUDERVRSULND]DQLQD]DVORQX]D
VNXSQRUDER
• =D]DþHWHNSUHQRVDNOLNQLWH³<HV´
• ýHåHOLWHQDORåLWLQHSRVUHGQRQHGDVHYDP
RGSUHSRMDYQRRNQR]DVNXSQRUDERR]QDþLWH³,QWHOOLVWXGLRQH
RGSUHSRMDYQHJDRNQDV VH]QDPRPR]QDþHQLKGDWRWHN]DVNXSQR
UDERYSRYH]DQLQDSUDYL´
Menu
1/10
3OD\0RGH
KORAK 2
9JUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDSULNOMXþLWHY86%YUDWDQD
UDþXQDOQLNX
• 3URJUDP,QWHOOLVWXGLRVHER]DJQDOVDPRGHMQRNRERVWH
L]GHOHNSRYH]DOL]QMLPNRVSHFLILFLUDWH³3&6RIWZDUH2Q´
•
•
•
•
•
•
70
•
Gumb Daj v skupno rabo ( ) ODKNRXSRUDEOMDWHVDPRSUL]DJQDQHPSURJUDPX
,QWHOOLVWXGLR
3ULQDODJDQMXQD<RX7XEHVHERL]EUDQLILOPSUHGHQVHERQDORåLOSUHWYRULOYIRUPDW
NLJDODKNRSUHGYDMD<RX7XEHýDVSRWUHEHQ]DQDODJDQMHVHODKNRUD]OLNXMHJOHGH
QDXSRUDEQLNRYHSRJRMHYNOMXþQR]]PRJOMLYRVWMRUDþXQDOQLNDLQRPUHåMD
1REHQHJD]DJRWRYLODQLGD]DUDGLUD]OLþQLKRNROLMQDODJDQMDLQVSUHPHPEQD
VWUHåQLNX<RX7XEHYSULKRGQRVWLWDIXQNFLMDPRUGDQHERRQHPRJRþHQD
=DYHþLQIRUPDFLMR<RX7XEHRELãþLWHVSOHWQRVWUDQ<RX7XEH
KWWSZZZ\RXWXEHFRP
)XQNFLMD]DQDODJDQMHQD<RX7XEHWHJDL]GHONDMH]DJRWRYOMHQD]OLFHQFRGUXåEH
\RX7XEH//&)XQNFLMDWHJDL]GHOND]DQDODJDQMHQD<RX7XEHQHSRPHQLGDMH
SRGMHWMH<RX7XEH//&SRWUGLORDOLSULSRURþLORWDL]GHOHN
ýHQLPDWHUDþXQDQDQDYHGHQLVSOHWQLVWUDQLVHODKNRQDMSUHMUHJLVWULUDWH
SUHGHQQDGDOMXMHWHVSUHYHUMDQMHPSULVWQRVWL
6NODGQRVSROLWLNR<RX7XEHQHSRVUHGQRQDODJDQMHILOPDPRUGDQHERQDYROMR
YYDãLGUåDYLUHJLML
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
8325$%$,=0(1/-,9(1$35$9(=$
6+5$1-(9$1-(
4
9PHGLMLK]DVKUDQMHYDQMHVHSRMDYLMRPDSH
• 5D]OLþQHYUVWHGDWRWHNVRVKUDQMHQHYUD]OLþQLKPDSDK
9LGHRDOLVOLNRYQHGDWRWHNHSRVQHWH]L]GHONRPODKNRSUHNRSLUDWH
QDUDþXQDOQLN]RSHUDFLMVNLPVLVWHPRP:LQGRZVWDNRGDQD
L]GHOHNSULNOMXþLWH86%NDEHO
3UHJOHGRYDQMHYVHELQHPHGLMD]DVKUDQMHYDQMH
)RWRJUDILMH Video
1
2]QDþLWHQDVWDYLWHY³3&6RIWZDUH2II´. ¬stran 62
2
Vstavite pomnilniško kartico. ¬stran 29
3
9JUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDSULNOMXþLWHY86%YUDWDQD
UDþXQDOQLNX¬stran 66
• ýH]WUHQXWHNVHERQD]DVORQXUDþXQDOQLNDSULND]DORRNQR
³,]PHQOMLYLGLVN´DOL³6DPVXQJ´
• ,]EHULWH³2GSULPDSH]DRJOHGGDWRWHN]5D]LVNRYDOFHP
Windows” in kliknite “V redu”.
Mapa z nastavitvami
Sistemska mapa
5
,]EHULWHPDSR]DNRSLUDQMHLQMRSRYOHFLWHWHUVSXVWLWHYåHOHQR
mapo.
• 0DSDMHSUHNRSLUDQDL]PHGLMD]DVKUDQMHYDQMHYUDþXQDOQLN
•
•
•
ýHVHRNQR³,]PHQOMLYLGLVN´QHSULNDåHSRWUGLWHSRYH]DYR
(¬VWUDQDOLSDSRQRYLWHLQNRUDNýHVHL]PHQOMLYLGLVNQH
SULNDåHVDPRGHMQRRGSULWHPDSRL]PHQOMLYHJDGLVNDYPDSL0RM
UDþXQDOQLN
ýHVHWUGLGLVNSULNOMXþHQHJDL]GHONDQHRGSUHDOLVHPHQL]D
GHVQLNOLNPLãNHRGSULDOLEUVNDMSULNDåHQDORPOMHQREVWDMDVXP
R]PRåQRVWGDMHYDãUDþXQDOQLNRNXåHQ]YLUXVRP$XWRUXQ
3ULSRURþOMLYRMHGDSRVRGRELWHSURWLYLUXVQRSURJUDPVNRRSUHPRQD
QDMQRYHMãRUD]OLþLFR
,]GHOHNVHL]NORSLNRSULNOMXþHN86%L]NOMXþLWHL]YUDW86%
UDþXQDOQLND
71
8SRUDED]UDþXQDOQLNRPVVLVWHPRP:LQGRZV
Zgradba map in datotek na pomnilniški kartici
• =JUDGEDPDSLQGDWRWHNPHGLMD]DVKUDQMHYDQMHMHQDVOHGQMD
• 'DWRWHNHVRSRLPHQRYDQHSRSUDYLOLKSRLPHQRYDQMDGDWRWHþQLK
VLVWHPRY]DNDPHUH'&)
9LGHRGDWRWHND+1
• Videi kakovosti HD imajo format HDV_####.MP4.
• Videoposnetek, ki ste ga posneli s funkcijo pametnega filtra,
ima obliko zapisa SDV_###. MP4.
• âWHYLONDGDWRWHNHVHVDPRGHMQRSRYHþDNRMHXVWYDUMHQQRY
video.
• 9PDSDKVHXVWYDULGRGDWRWHN.RãWHYLORGDWRWHN
SUHVHåHVHXVWYDULQRYDPDSD
• 0DSHVRSRLPHQRYDQHYYUVWQHPUHGX9,'(29,'(2
1DMYHþMHPRåQRãWHYLORPDSMH
• =XSRUDERL]GHONDMHYPHGLMX]DVKUDQMHYDQMHPRJRþHXVWYDULWL
QDMYHþGDWRWHN
'DWRWHNDIRWRJUDILM2
• âWHYLONDGDWRWHNHVHWDNRNRWSULYLGHRGDWRWHNDKVDPRGHMQR
SRYHþDNRMHXVWYDUMHQDQRYDGDWRWHNDVIRWRJUDILMDPL
• )RWRJUDILMHVRREOLNH6$0B-3*
• Mape so poimenovane v vrstnem redu : 100PHOTO,
101PHOTO, itd.
'DWRWHþQLIRUPDW
Video datoteke
• 9LGHRGDWRWHNHVRVWLVQMHQHYIRUPDW+.RQþQLFDGDWRWHNH
je “.MP4”.
• =DORþOMLYRVWYLGHDJOHMWHVWUDQ
Datoteke s fotografijami
• )RWRJUDILMHVRVWLVQMHQHYIRUPDWX-3(*-RLQW3KRWRJUDSKLF
([SHUWV*URXS.RQþQLFDGDWRWHNHMH³-3*´
• =DORþOMLYRVWIRWRJUDILMHJOHMWHVWUDQ47.
,PHYLGHRGDWRWHNHSRVQHWH]L]GHONRPQHVPHELWLVSUHPHQMHQRVDM
je za predvajanje na izdelku potrebna originalna mapa ter standardno
poimenovanje.
72
Odpravljanje težav
3UHGHQVHREUQHWHQD6DPVXQJRYSRREODãþHQLVHUYLVSUHYHULWHQDVOHGQMH
7LSRVWRSNLYDPODKNRSULKUDQLMRþDVLQVWURãNHQHSRWUHEQHJDNOLFD
232=25,/1,,1',.$725-,,163252ý,/$
7HåDYHVHODKNRSRMDYLMR]DUDGLQDVOHGQMLKUD]ORJRY3UHYHULWHLQIRUPDFLMRLQXVWUH]QRXNUHSDMWH
Baterija
6SRURþLOR
6SRURþDGD
Ukrep
%DWHULMDMHVNRUDMSUD]QD
• Pa jo napolnite tako, da izdelek prek
YJUDMHQHJDSULNOMXþND86%SRYHåHWH]RVHEQLP
UDþXQDOQLNRP
6SRURþDGD
Ukrep
9UHåL]DNDUWLFRQLSRPQLOQLãNHNDUWLFH
• Vstavite pomnilniško kartico.
Card Full
Na pomnilniški kartici ni dovolj prostora za
snemanje.
• ,]EULãLWHQHSRWUHEQHGDWRWHNHQDSRPQLOQLãNL
kartici.
• 'DWRWHNHYDUQRVWQRNRSLUDMWHYRVHEQLUDþXQDOQLN
DOLQDGUXJPHGLM]DVKUDQMHYDQMHLQMLKQDWRL]EULãLWH
• Zamenjajte pomnilniško kartico s kartico, na
kateri je dovolj prostora.
Card Error
Prišlo je do napake na pomnilniški kartici in
naprava je ne prepozna.
• Zamenjajte pomnilniško kartico z novo.
Not Formatted
Pomnilniška kartica ni formatirana v tem izdelku.
• Pomnilniško kartico formatirajte s tem izdelkom.
/RZ%DWWHU\
Ikona
-
0HGLML]DVKUDQMHYDQMH
6SRURþLOR
Insert Card
Ikona
73
2GSUDYOMDQMHWHåDY
0HGLML]DVKUDQMHYDQMH
6SRURþLOR
6SRURþDGD
Ukrep
Not Supported
Format
Pomnilniška kartica je morda formatirana z drugo
QDSUDYRLQPRUGDãHYHGQRYVHEXMHREVWRMHþH
slike.
• ,]GHOHNQHPRUHSUHGYDMDWLGDWRWHNNHUQH
podpira oblike formatiranja pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico formatirajte in jo znova
uporabite ali uporabite novo.
Not Supported
Card
Ta izdelek ne podpira te pomnilniške kartice.
• =DPHQMDMWHSRPQLOQLãNRNDUWLFRVSULSRURþHQR
Pomnilniška kartica ni dovolj zmogljiva za
snemanje.
• 3RVQHPLWHYLGHRSRVQHWHN]QLåMRORþOMLYRVWMR
• Zamenjajte pomnilniško kartico z novo.
6SRURþDGD
Ukrep
• =DREQRYLWHYSRGDWNRYL]GHOHNL]NOMXþLWHLQJD
SRQRYQRYNOMXþLWH
• ýHGDWRWHNHQLVWHXVSHOLREQRYLWLQDMSUHM
varnostno kopirajte pomembne datoteke
YRVHEQLUDþXQDOQLNDOLQDGUXJPHGLM]D
VKUDQMHYDQMHQDWRSD]PHQLMLIRUPDWLUDMWHPHGLM
]DVKUDQMHYDQMH
• =PHGLMD]DVKUDQMHYDQMHL]EULãLWHQHSRWUHEQH
datoteke.
• Datoteke varnostno kopirajte v osebni
UDþXQDOQLNDOLQDGUXJPHGLM]DVKUDQMHYDQMH
QDWRSDMLKL]EULãLWH
• Vstavite drugo pomnilniško kartico, na kateri je
dovolj prostora.
• Nastavite “File No” na ³5HVHW´
• )RUPDWLUDMWHPHGLM]DVKUDQMHYDQMH
/RZ6SHHG&DUG
Please record at a
ORZHUUHVROXWLRQ
Ikona
-
Snemanje
6SRURþLOR
Ikona
Write Error
-
0HGSLVDQMHPSRGDWNRYQDPHGLM]DVKUDQMHYDQMH
MHSULãORGRWHåDY
7KHQXPEHURI
YLGHRILOHVLVIXOO
Cannot record
YLGHR
-
1DMYHþMHãWHYLORYLGHRYNLMLKMHPRåQRVKUDQLWLMH
9,999.
2GSUDYOMDQMHWHåDY
Snemanje
6SRURþLOR
7KHQXPEHURI
SKRWRILOHVLVIXOO
Cannot take a
SKRWR
)LOHQXPEHULVIXOO
Cannot record
YLGHR
)LOHQXPEHULVIXOO
Cannot take a
SKRWR
6SRURþDGD
Ukrep
-
1DMYHþMHãWHYLORIRWRJUDILMNLMLKMHPRåQRVKUDQLWL
je 9.999.
• =PHGLMD]DVKUDQMHYDQMHL]EULãLWHQHSRWUHEQH
datoteke.
• 'DWRWHNHYDUQRVWQRNRSLUDMWHYRVHEQLUDþXQDOQLNDOL
QDGUXJPHGLM]DVKUDQMHYDQMHQDWRSDMLKL]EULãLWH
• Vstavite drugo pomnilniško kartico, na kateri je
dovolj prostora.
• Nastavite “File No” na ³5HVHW´
• )RUPDWLUDMWHPHGLM]DVKUDQMHYDQMH
-
1DMYHþMHãWHYLORPRåQLKPDSLQGDWRWHNMHELOR
GRVHåHQRLQVQHPDQMHQLYHþPRåQR
• “File No” nastavite na “Reset” in formatirajte
PHGLM]DVKUDQMHYDQMH
-
1DMYHþMHãWHYLORPRåQLKPDSLQGDWRWHNMHELOR
GRVHåHQRLQVQHPDQMHQLYHþPRåQR
• “File No” nastavite na “Reset” in formatirajte
PHGLM]DVKUDQMHYDQMH
6SRURþDGD
Ukrep
• Najprej varnostno kopirajte pomembne datoteke
YRVHEQLUDþXQDOQLNDOLGUXJRQDSUDYR]D
VKUDQMHYDQMHQDWRSD]PHQLMLIRUPDWLUDMWHPHGLM
]DVKUDQMHYDQMH
Ikona
Predvajanje
6SRURþLOR
Ikona
Read Error
-
3ULEUDQMXSRGDWNRYQDPHGLMX]DVKUDQMHYDQMHMH
SULãORGRWHåDY
5DYQDQMH]L]GHONRPSRGYRGR
6SRURþLOR
(QVXUHWKDWWKH
USB and card
covers are closed
EHIRUHVKRRWLQJ
XQGHUZDWHU
Ikona
-
6SRURþDGD
Ukrep
,]GHOHNSUHNORSLYQDþLQ3RGYRGR
• ýHL]GHOHNXSRUDEOMDWHYYRGLPRUDWHSRNURY
SRPQLOQLãNHNDUWLFHSULNOMXþND+'0,LQSRNURY
SULNOMXþND86%]DSUHWLLQ]DVNRþLWL¬stran ii
• ýHåHOLWH]DQDþLQ3RGYRGRL]EUDWL,]NOMXþHQR
pritisnite gumb Pod vodo ( 75
2GSUDYOMDQMHWHåDY
6,03720,,15(â,79(
ýHWDQDYRGLODQHRGSUDYLMRYDãLKWHåDYVHREUQLWHQDQDMEOLåMLSRREODãþHQL6DPVXQJRYVHUYLV
9NORSL]NORS
Simptom
,]GHOHNVHQHYNORSL
,]GHOHNVHVDPRGHMQRL]NORSL
1DSUDYHQLPRJRþHL]NORSLWL
%DWHULMDVHKLWURL]SUD]QL
Pojasnilo/Rešitev
• Vstavljena baterija je skoraj prazna.
Napolnite baterijo.
• -H³$XWR3RZHU2II´ nastavljen na “5 Min”"ýHSULEOLåQRPLQXWQHSULWLVQHWH
nobenega gumba, se izdelek samodejno izklopi (³$XWR3RZHU2II´'DRQHPRJRþLWH
WRPRåQRVWVSUHPHQLWHQDVWDYLWYH]D³$XWR3RZHU2II´ na ³2II´. ¬stran 61
• %DWHULMDMHVNRUDMSUD]QDNapolnite baterijo.
• ,]NOMXþLWHNDEHOL]YJUDMHQHJDSULNOMXþND86%LQSRQRYQRSULNORSLWHQDSDMDQMHSUHGHQ
znova vklopite izdelek.
• Pritisnite gumb Ponastavi. ¬stran 16
• 7HPSHUDWXUDR]UDþMDMHSUHQL]ND
• %DWHULMDQLSRYVHPQDSROQMHQD3RQRYQRQDSROQLWHEDWHULMR
• %DWHULMDMHGRVHJODVYRMRåLYOMHQMVNRGRERLQMHQLPRJRþHQDSROQLWL2EUQLWHVHQD
lokalnega Samsungovega prodajalca.
Zaslon
Simptom
=DVORQWHOHYL]RUMDDOL/&'MDSULND]XMH
SRSDþHQRVOLNRR]LURPDVRQDYUKXGQXDOL
QDVNUDMQLOHYLGHVQLSULND]DQHþUWH
Pojasnilo/Rešitev
• 'RWHJDODKNRSULGHSULVQHPDQMXDOLSUHJOHGRYDQMXVOLNHYUD]PHUMXQDWHOHYL]RUMX
]UD]PHUMHPDOLREUDWQR=DYHþSRGUREQRVWLVLRJOHMWHVSHFLILNDFLMH]DVORQD
¬stran 64
1D]DVORQXVHSULNDåHQH]QDQLQGLNDWRU
• 1D]DVORQXVHSULNDåHWDRSR]RULOQLLQGLNDWRUDOLVSRURþLOR¬strani 73a
1D/&']DVORQXRVWDQHQDYLGH]QDVOLND
• 7RVH]JRGLþHRGNORSLWHSUHWYRUQLN$&SUHGHQQDSUDYRL]NOMXþLWH
6OLNDQD/&']DVORQXMHWHPQD
• 2NROLFDMHSUHVYHWOD3ULODJRGLVYHWORVW/&']DVORQD¬VWUDQ
2GSUDYOMDQMHWHåDY
Snemanje
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Pritisk gumba OK (REC)QH]DþQH
snemanja.
• Pritisnite gumb 1DþLQ ( / GDL]EHUHWHQDþLQVQHPDQMDYLGHRSRVQHWNRYDOL]DMHPD
fotografij. ¬stran • 1DPHGLMX]DVKUDQMHYDQMHQLGRYROMSURVWRUD]DVQHPDQMH
• 1RWUDQMDWHPSHUDWXUDYDãHJDL]GHONDMHQHQDYDGQRYLVRND,]NORSLWHL]GHOHNLQJDQHNDM
þDVDSXVWLWHQDKODGQHPPHVWX
• 1RWUDQMRVWYDãHJDL]GHONDMHYODåQDLQPRNUDNRQGHQ]DFLMD,]NORSLWHL]GHOHNLQJD
SULEOLåQR]DXURSXVWLWHQDKODGQHPPHVWX
'HMDQVNLþDVVQHPDQMDMHNUDMãLNRW
SUHGYLGHQþDVVQHPDQMD
• 3UHGYLGHQLþDVVQHPDQMDVHODKNRUD]OLNXMHJOHGHQDYVHELQRLQXSRUDEOMHQHIXQNFLMH
• .RVQHPDWHSUHGPHWNLVHSUHPLNDKLWURVHGHMDQVNLþDVVQHPDQMDODKNRVNUDMãD
Snemanje se samodejno ustavi.
• 1DPHGLMX]DVKUDQMHYDQMHQLYHþSURVWRUD]DVQHPDQMH3RPHPEQHGDWRWHNH
YDUQRVWQRNRSLUDMWHYYDãUDþXQDOQLNLQIRUPDWLUDMWHPHGLM]DVKUDQMHYDQMHDOLSDL]EULãLWH
nepotrebne datoteke.
• ýHSRJRVWRVQHPDWHDOLEULãHWHGDWRWHNHVHGHORYDQMHPHGLMD]DVKUDQMHYDQMH
SRVODEãD9WHPSULPHUXSRQRYQRIRUPDWLUDMWHPHGLM]DVKUDQMHYDQMH
• ýHXSRUDEOMDWHSRPQLOQLãNRNDUWLFR]QLåMRKLWURVWMR]DSLVDL]GHOHNVDPRGHMQR]DXVWDYL
VQHPDQMHYLGHRYQDWRSDVHQD/&']DVORQXSULNDåHXVWUH]QRVSRURþLOR
Pri snemanju predmeta, osvetljenega z
PRþQRVYHWORERVHSRMDYLQDYSLþQDþUWD
• To ni okvara.
0HGVQHPDQMHPVHGDWXPXUDQHSULNDåHWD
• 0RåQRVW³'DWH7LPH'LVSOD\´ je nastavljena na ³2II´. ³'DWH7LPH'LVSOD\´ nastavite
na “On”. ¬stran )RWRJUDILMHQHPRUHWHSRVQHWL
• ,]GHOHNQDVWDYLWHQDQDþLQ]DIRWRJUDILUDQMH¬stran • 0HGLM]DVKUDQMHYDQMHMHSROQ8SRUDELWHQRYRSRPQLOQLãNRNDUWLFRDOLIRUPDWLUDMWHPHGLM
]DVKUDQMHYDQMH¬stran 62$OLSDRGVWUDQLWHRGYHþQHVOLNH¬stran Zvok zaklopa se med fotografiranjem ne
sliši.
• )XQNFLMR³6KXWWHU6RXQG´ nastavite na “On”. ¬stran 61
• Med dvojnim snemanjem zvok zaklopa ni slišen.
• .DGDUMHYL]GHOHNSULNOMXþHQNDEHOPLQL+'0,]YRN]DNORSDQLQDYROMR
77
2GSUDYOMDQMHWHåDY
Snemanje
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Piska se ne sliši.
• )XQNFLMR“Beep Sound” nastavite na “On”. ¬stran 60
• 3LVNMH]DþDVQRL]NOMXþHQPHGVQHPDQMHPYLGHD
• .DGDUMHYL]GHOHNSULNOMXþHQNDEHOPLQL+'0,SLVNQLQDYROMR
0HGWRþNRNRSULWLVQHWHJXPEOK (REC),
LQWRþNRNRVHVQHPDQMHYLGHD]DþQH
NRQþDMHUD]OLND
• 1DYDãHPL]GHONXMHODKNRUDKHOþDVRYQL]DPLNPHGWRþNRNRSULWLVQHWHJXPEOK
(REC)LQGHMDQVNRWRþNRNRVHVQHPDQMHYLGHD]DþQHNRQþD7RQLQDSDND
1DVOLNDKVRYLGQHYRGRUDYQHþUWH
• 7RVHGRJDMDSULVQHPDQMXSRGIOXRUHVFHQWQRQDWULMHYRDOLåLYRVUHEUQROXþMR
To ni okvara.
0HGLML]DVKUDQMHYDQMH
Simptom
)XQNFLMHSRPLOQLãNHNDUWLFHQLVRGRVWRSQH
6OLNHQLPRJRþHL]EULVDWL
78
Pojasnilo/Rešitev
• Pomnilniško kartico pravilno vstavite v vaš izdelek. ¬stran 29
• ýHXSRUDEOMDWHSRPQLOQLãNRNDUWLFRNLMHIRUPDWLUDQDQDUDþXQDOQLNXMRSRQRYQR
formatirajte neposredno v vašem izdelku. ¬stran 62
• =DãþLWHQHVOLNHQHPRUHWHL]EULVDWL6SURVWLWH]DãþLWRVOLNHQDPHGLMX]DVKUDQMHYDQMH
¬stran Pomnilniške kartice ne morete formatirati.
• 9DãL]GHOHNQHSRGSLUDSRPQLOQLãNHNDUWLFHDOLSDREVWDMDMRWHåDYHVNDUWLFR
,PHSRGDWNRYQHGDWRWHNHQLSUDYLOQR
• Datoteka je morda poškodovana.
• Vaš izdelek ne podpira tega formata.
• ýHMH]JUDGEDGLUHNWRULMDVNODGQD]PHGQDURGQLPLVWDQGDUGLMHSULND]DQRVDPRLPH
datoteke.
2GSUDYOMDQMHWHåDY
3ULODJDMDQMHVOLNHPHGVQHPDQMHP
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Video ni izostren.
• Ta izdelek nima funkcije nadzora ostrenja
• 1DMPDQMãDJRULãþQDUD]GDOMDPHGL]GHONRPLQSUHGPHWRPPRUDELWLaFP
3UHGYDMDQMHQDYDãHPL]GHONX
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
)XQNFLMD]DSUHGYDMDQMHSUHGYDMDQMH
SUHPRUQHGHOXMH
• 6OLNSRVQHWLK]GUXJRQDSUDYRQLPRJRþHSUHGYDMDWLQDYDãHPL]GHONX
• 3UHYHULWH]GUXåOMLYRVWSRPQLOQLãNHNDUWLFH¬stran 30
)XQNFLMD]DSUHVNRNDOLLVNDQMHQHGHOXMH
pravilno.
• ýHMHWHPSHUDWXUD]QRWUDML]GHONDSUHYLVRNDWDQHPRUHGHORYDWLSUDYLOQR,]NORSLWH
L]GHOHNSRþDNDMWHQHNDMWUHQXWNRYLQJDQDWRSRQRYQRYNORSLWH
3UHGYDMDQMHQDGUXJLKQDSUDYDKTHOHYL]RU
Simptom
V povezani napravi ne vidite slike ali slišite
zvoka.
Na televizorju ni slike.
Pojasnilo/Rešitev
• 3UHSULþDMWHVHGDMHNDEHO]DSRYH]DYRSULNORSOMHQYSUDYLOQLYKRG
• 1DþLQSULND]DSRVQHWHJDILOPDVHQHXMHPD]QDþLQRPSUHGYDMDOQHQDSUDYH
• )LOPSRVQHWYãLURNR]DVORQVNHPQDþLQXVHODKNRSUHGYDMDQDWHOHYL]RUMXDOL
UDþXQDOQLNXNLSRGSLUDãLURNR]DVORQVNLQDþLQ
79
2GSUDYOMDQMHWHåDY
3RYH]DYD]UDþXQDOQLNRP
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
5DþXQDOQLNQHSUHSR]QDYDãHJDL]GHOND
• ,]NOMXþLWHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDL]UDþXQDOQLND]QRYD]DåHQLWHUDþXQDOQLNLQ
SUDYLOQRSRYHåLWHNDEHO
1DRVHEQHPUDþXQDOQLNXQLPRJRþH
pravilno predvajati video datoteke.
• =D3UHGYDMDMGDWRWHNSRVQHWLKQDYDãHPL]GHONXMHSRWUHEHQYLGHRNRGHN1DPHVWLWHY
LQ]DJRQYJUDMHQHSURJUDPVNHRSUHPH]DXUHMDQMH,QWHOOLVWXGLR
• 3UHYHULWHDOLMHYJUDMHQ86%SULNOMXþHNL]GHONDSULNOMXþHQYSUDYRVPHU
• ,]NOMXþLWHYJUDMHQL86%SULNOMXþHNL]GHONDL]UDþXQDOQLNDLQ]QRYD]DåHQLWHUDþXQDOQLN
1DSUDYLOHQQDþLQJD]QRYDSULNOMXþLWH
• 9DãUDþXQDOQLNPRUGDQLGRYROM]PRJOMLY]D3UHGYDMDMYLGHRGDWRWHNH3UHYHULWHDOL
UDþXQDOQLNXVWUH]DSULSRURþOMLYLPVSHFLILNDFLMDP
3URJUDP,QWHOOLVWXGLRQHGHOXMHSUDYLOQR
80
•
•
•
•
=DSULWHSURJUDP,QWHOOLVWXGLRLQSRQRYQR]DåHQLWHUDþXQDOQLN]26:LQGRZV
,QWHOOLVWXGLRQL]GUXåOMLYVVLVWHPRP0DF26
V meniju Nastavitve nastavite ³3&6RIWZDUH´ na “On”.
2GYLVQRRGYUVWHRVHEQHJDUDþXQDOQLNDVHSURJUDP,QWHOOLVWXGLRQHERVDPRGHMQR
]DJQDO9WHPSULPHUXRGSULWHYPDSL0RMUDþXQDOQLNåHOHQLSRJRQ&'520QD
NDWHUHPMHSURJUDP,QWHOOLVWXGLRLQ]DåHQLWHL6WXGLRH[H
Slika ali zvok iz vašega izdelka se v vašem
UDþXQDOQLNXQHSUHGYDMDWDSUDYLOQR
• 2GYLVQRRGYDãHJDUDþXQDOQLNDVHSUHGYDMDQMHYLGHDDOL]YRNDODKNR]DþDVQRXVWDYL
7RQHYSOLYDQDYLGHRDOL]YRNNLVWDSUHNRSLUDQDYYDãUDþXQDOQLN
• ýHMHYDãL]GHOHNSRYH]DQ]YDãLPUDþXQDOQLNRPNLQHSRGSLUD86%MDYLVRNHKLWURVWL
86%VOLNDDOL]YRNPRUGDQHERVWDSUDYLOQRSUHGYDMDQD7RQHYSOLYDQDYLGHRDOL
]YRNSUHNRSLUDQQDYDãUDþXQDOQLN
3UHGYDMDOQL]DVORQMHXVWDYOMHQDOLSRSDþHQ
• 3UHYHULWHVLVWHPVNH]DKWHYH]DSUHGYDMDQMHYLGHD
• =DSULWHYVHGUXJHSURJUDPHNLVHL]YDMDMRQDWUHQXWQHPUDþXQDOQLNX
• ýHVHSRVQHWLYLGHRSUHGYDMDYYDãHPL]GHONXNLMHSRYH]DQ]UDþXQDOQLNRPVHJOHGH
QDKLWURVWSUHQRVDVOLNDPRUGDQHERQHPRWHQRSUHGYDMDOD3URVLPRNRSLUDMWHGDWRWHNR
YVYRMRVHEQLUDþXQDOQLNLQMRQDWRSUHGYDMDMWH
2GSUDYOMDQMHWHåDY
5DYQDQMH]L]GHONRPSRGYRGR
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
0RWLYQD]DVORQX/&'SRGYRGRQLMDVHQ
• 9NORSLWHSRGYRGQLQDþLQ¬stran 37
• 3UHYHULWHDOLVRQDREMHNWLYXPDGHåLDOLWXMNL¬stran ii
V izdelek je prišla voda.
• ,]NORSLWHL]GHOHNLQVHREUQLWHQD6DPVXQJRYFHQWHU]DSRPRþVWUDQNDP
*XPELQDL]GHONXVH]DWLNDMR
• 3UHYHULWHDOLVRQDJXPELKPDGHåLDOLWXMNL
• 3UHYHULWHDOLVRYVLSRNURYLYJUDMHQLSULNOMXþHN86%SRPQLOQLãNDNDUWLFDSULNOMXþHN
+'0,QDL]GHONXSRSROQRPD]DSUWLLQVþLVWRYRGRRGVWUDQLWHPRUHELWQHWXMNH3UL
RGVWUDQMHYDQMXWXMNRYQHSULWLVNDMWHSUHPRþQRQDJXPEH
Splošno delovanje
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
'DWXPLQþDVQLVWDSUDYLOQD
• $OLL]GHOND]HORGROJRþDVDQLVWHXSRUDEOMDOL"
Dodatna vgrajena polnilna baterija se je morda izpraznila. ¬stran 23
,]GHOHNVHQHYNORSLDOLJXPELQHGHODMR
normalno.
• ,]GHOHNL]NORSLWHWDNRGDSULWLVQHWHJXPEPonastavi.
)XQNFLMD3RQDVWDYLQHYSOLYDQDSRVQHWHGDWRWHNHLQ
uporabniške nastavitve.
*umb Ponastavi
(OHPHQWLPHQLMDNLMLKQLPRJRþHXSRUDEOMDWLKNUDWL
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Elementi menija so sivi.
• 9WUHQXWQHPQDþLQXVQHPDQMDSUHGYDMDQMDQHPRUHWHL]EUDWLVLYRREDUYDQLKHOHPHQWRY
• ýHYL]GHOHNQLVWHYVWDYLOLSRPQLOQLãNHNDUWLFHERGRYPHQLMXYVHIXQNFLMHNLVHQDQDãDMR
nanjo (³6WRUDJH,QIR´, “Format”LWG]DWHPQMHQHLQMLKQHERPRJRþHL]EUDWL
• 6SRGQMLKIXQNFLMQLPRJRþHXSRUDEOMDWLNDGDUMHYL]GHONXL]EUDQQDþLQSDPHWQHJDILOWUD
- Digitalni primik/odmik, “Video Resolution”, ³$QWL6KDNH',6´,³)DFH'HWHFWLRQ´
81
Dodatne informacije
9='5ä(9$1-(
Spodnji predlogi vam bodo pomagali izpolniti kakršne koli
JDUDQFLMVNHREYH]QRVWLLQYDPRPRJRþLOLGDERVWHWDL]GHOHNãH
dolgo z veseljem uporabljali.
2SR]RULODJOHGHVKUDQMHYDQMD
• ýLãþHQMHREMHNWLYD
3UDKRGVWUDQLWHVãþHWNRREMHNWLYSDQHåQRREULãLWH]PHKNRNUSR
3RSRWUHELQHåQRREULãLWHVSDSLUMHP]DþLãþHQMHREMHNWLYD
ýHSXVWLWHREMHNWLYXPD]DQVHODKNRSRMDYLSOHVHQ
ýHMHREMHNWLYYLGHWL]DWHPQMHQL]GHOHNL]NORSLWHLQJDSXVWLWH
stati 1 uro.
• =DYDUQRKUDQMHQMHL]GHONDOHWHJDL]NORSLWH
- Odstranite pomnilniško kartico.
3UHGVKUDQMHYDQMHPSRSROQRPDQDSROQLWHYJUDMHQREDWHULMR
¬stran 21
ýLãþHQMHL]GHOND
3UHGþLãþHQMHPL]NORSLWHL]GHOHN
• ýLãþHQMH]XQDQMRVWL
1HåQRREULãLWH]PHKNRVXKRNUSR3ULþLãþHQMXQH
XSRUDEOMDMWHSUHYHOLNHVLOHDPSDNSRYUãLQROHQHåQRREULãLWH
- =DþLãþHQMHL]GHONDQHXSRUDEOMDMWHEHQ]HQDDOLUD]UHGþLOD
3UHYOHND]XQDQMRVWLVHODKNRRGOHSLDOLSDVHXQLþLRKLãMH
• ýLãþHQMH/&']DVORQD
1HåQRREULãLWH]PHKNRVXKRNUSR3D]LWHGDQHSRãNRGXMHWH
zaslona.
82
/&']DVORQ
• ýHåHOLWHSRGDOMãDWLQMHJRYRåLYOMHQMVNRGRERJDQHGUJQLWH]
grobo krpo.
• 8SRãWHYDMWHQDVOHGQMHSRMDYHSULXSRUDEL/&']DVORQD7RQLVR
okvare.
0HGXSRUDERL]GHONDVHODKNRSRYUãLQDRNURJ/&']DVORQD
segreje.
ýHJDGOMHþDVDSXVWLWHSULåJDQHJDSRYUãLQDRNURJ/&'
]DVORQDSRVWDQHYURþD
3ULXSRUDELL]GHONDYKODGQHPRNROMXVHODKNRQD/&'
]DVORQXSULNDåHQDYLGH]QDVOLND
• /&']DVORQMHL]GHODQ]QDSUHGQRQDWDQþQRWHKQRORJLMRLQLPD
YHþNRWYHOMDYQLKSLN.OMXEWHPXVHODKNRQDVUHGLQL
HQHWRþNHSRMDYLMRþUQHDOLVYHWOHWRþNHUGHþHPRGUHEHOHDOL
SDVHSRMDYLMRRNURJGYHKWRþN7HWRþNHNLVHODKNRRELþDMQR
pojavijo med izdelavo, ne vplivajo na posnete slike.
'RGDWQHLQIRUPDFLMH
ýHSULGHGRNRQGHQ]DFLMHURVHL]GHOHNSUHGXSRUDER]D
QHNDMþDVDRGORåLWH
•
•
•
Kaj je kondenzacija?
Do kondenzacije rose pride, ko je izdelek prestavljen na mesto,
NMHUMHREþXWQDWHPSHUDWXUQDUD]OLNDYSULPHUMDYLVSUHMãQMLP
PHVWRP.RQGHQ]DFLMDVHQDELUDQD]XQDQMLKDOLQRWUDQMLKGHOLK
L]GHONDLQQDRGVHYQHPREMHNWLYX9WDNLKSULPHULKODKNRSULGH
GRRNYDUHDOLSRãNRGEHL]GHONDþHQDSUDYRYNOMXþLWHNOMXEWHPX
da je orosena.
Kdaj pride do kondenzacije rose?
Ko napravo premaknete na kraj z višjo temperaturo, kot je bila
QDSUHMãQMLORNDFLMLDOLSULQHQDGQLXSRUDELQDYURþHPNUDMX
3ULVQHPDQMXQDSURVWHPREKODGQHPYUHPHQXSR]LPLLQ
XSRUDELY]DSUWLKSURVWRULKWDNRM]DWHP
3ULVQHPDQMXQDSURVWHPREYURþHPYUHPHQXSRWHPNRMHELO
izdelek v klimatiziranem prostoru ali avtomobilu.
.DMODKNRVWRULP"
,]NORSLWHQDSDMDQMHWHUSXVWLWHL]GHONDQDVXKHPPHVWX]D±
uri, preden ga spet uporabite.
,]GHOHN]DþQLWHXSRUDEOMDWLNRNRQGHQ]DFLMDURVHSRSROQRPDL]JLQH
8325$%$,='(/.$978-,1,
• 9VDNDGUåDYDDOLUHJLMDLPDVYRMHOHNWULþQLLQEDUYQLVLVWHP
• Pred uporabo izdelka v tujini preverite naslednje elemente:
%DUYQLVLVWHPLWHOHYL]RUMHY
9DãL]GHOHNGHODQDRVQRYLVLVWHPD3$/ýHVLåHOLWHSRVQHWNH
ogledati na televizorju, mora televizor oziroma zunanja naprava
podpirati sistem 3$/LQLPHWLXVWUH]HQSULNOMXþHN+'0,6LFHUERVWH
potrebovali pretvornik za video (PUHWYRUQLN3$/176&
Pretvornika oblike datoteke ne dobavlja Samsung.
'UåDYHUHJLMHNMHUVHXSRUDEOMDVWDQGDUG3$/
$YVWUDOLMD$YVWULMD%HOJLMD%ROJDULMD.LWDMVND61'ýHãNDUHSXEOLND
'DQVND(JLSW)LQVND)UDQFLMD1HPþLMD*UþLMD=GUXåHQRNUDOMHVWYR
1L]R]HPVND+RQJNRQJ0DGåDUVND,QGLMD,UDQ,UDN.XYDMW/LELMD
Malezija, Mauritius, Norveška, Romunija, Savdska Arabija, Singapur,
6ORYDãNDâSDQLMDâYHGVNDâYLFD6LULMD7DMVND7XQL]LMDLWG
'UåDYHUHJLMHNMHUVHXSRUDEOMDVWDQGDUG176&
%DKDPL.DQDGD6UHGQMD$PHULND-DSRQVND.RUHMD0HKLND)LOLSLQL
7DMYDQ=GUXåHQHGUåDYH$PHULNHLWG
=L]GHONRPODKNRVQHPDWHLQSUHJOHGXMHWHSRVQHWNHQD/&'
zaslonu kjer koli na svetu.
83
'RGDWQHLQIRUPDFLMH
*/26$5
AF (samodejno ostrenje)
Goriščna razdalja
6LVWHPNL]REMHNWLYRPL]GHONDVDPRGHMQRRVWULPRWLY,]GHOHNVDPRGHMQRXSRUDEOMD
kontrast za ostrenje.
5D]GDOMDPHGVUHGLãþHPREMHNWLYDLQJRULãþQRWRþNRYPLOLPHWULK'DOMãHJRULãþQH
UD]GDOMHSRY]URþLMRRVWUHMãHNRWHSRJOHGDLQPRWLYMHSRYHþDQ.UDMãHJRULãþQH
UD]GDOMHSRY]URþLMREROMWRSHNRWHSRJOHGD
Zaslonka
=DVORQNDXUDYQDYDNROLþLQRVYHWOREHNLSUHKDMDGRWLSDODL]GHOND
Tresenje izdelka (zamegljenost)
ýHL]GHOHNSUHPLNDWHNRMHRGSUW]DNORSMHODKNRFHORWQDVOLNDYLGHWL]DPHJOMHQD7R
VH]JRGLSUHGYVHPNRMHKLWURVW]DNORSDSRþDVQD3UHSUHþLWHWUHVHQMHL]GHONDWDNR
GDSRYHþDWHREþXWOMLYRVWLQXSRUDELWHYLãMRKLWURVW]DNORSD,]GHOHNODKNRVWDELOL]LUDWH
WXGLWDNRGDXSRUDELWHVWRMDORDOLIXQNFLMR',6R]LURPD2,6
Kompozicija
.RPSR]LFLMDSRPHQLYIRWRJUDILMLXUHMDQMHPRWLYRYYIRWRJUDILMR2ELþDMQRMHQDMEROMãD
kompozicija tista, ki upošteva pravilo tretjin.
Vrednost F
9UHGQRVWIGRORþDVYHWORVWREMHNWLYD2EMHNWLY]PDQMãRYUHGQRVWMRLPDRELþDMQR
VYHWOHMãRVOLNR9UHGQRVWIMHSUHPRVRUD]PHUMD]JRULãþQRUD]GDOMRLQREUDWQR
sorazmerna s premerom objektiva.
Ú9UHGQRVW) JRULãþQDUD]GDOMDSUHPHU]DVORQNHREMHNWLYD
MPEG-4 AVC/H.264
03(*$9&+MHQDMQRYHMãDREOLNDNRGLUDQMDYLGHRSRVQHWNRYNLVWDMR
OHWDVWDQGDUGL]LUDOD,62,(&LQ,7879SULPHUMDYL]EROMUD]ãLUMHQRREOLNR
03(*MH03(*$9&+YHþNRWGYDNUDWXþLQNRYLWHMãL,]GHOHN]DNRGLUDQMH
YLGHRSRVQHWNRYYLVRNHORþOMLYRVWLXSRUDEOMDREOLNR03(*$9&+
Kakovost
Komplementarni kovinsko-oksidni polprevodnik (CMOS)
Tipalo slik CMOS ustvari slike, ki skoraj dosegajo kakovost tipal CCD (tipalo
VVNORSOMHQLPQDERMHP3ULWHPSRUDELPDQMHQHUJLMH]DWRLPDEDWHULMDGDOMãR
åLYOMHQMVNRGRER
Ločljivost
Digitalni primik/odmik
âWHYLONRVOLNRYQLKSLNGLJLWDOQHVOLNH6OLNHYLVRNHORþOMLYRVWLLPDMRYHþVOLNRYQLKSLNLQ
RELþDMQRSULND]XMHMRYHþSRGUREQRVWLNRWVOLNHQLåMHORþOMLYRVWL
)XQNFLMDNLXPHWQRSRYHþDSULPLNNLJDRPRJRþDREMHNWLY]DSULPLNRGPLNRSWLþQL
SULPLNRGPLN.RXSRUDEOMDWHGLJLWDOQLSULPLNRGPLNVHERNDNRYRVWVOLNHVODEãDOD]
]YLãHYDQMHPSRYHþHYDQMD
Hitrost zaklopa
Števec dejanskih slikovnih pik
+LWURVW]DNORSDMHþDVNLMHSRWUHEHQGDVH]DNORSRGSUHLQ]DSUHLQMHSRPHPEHQ
GHMDYQLN]DVYHWORVWIRWRJUDILMHNHUXUDYQDYDNROLþLQRVYHWOREHNLSUHKDMDVNR]L
]DVORQNRSUHGHQGRVHåHWLSDOR]DVOLNR9LVRNDKLWURVW]DNORSDSRPHQLNUDMãLþDV
YVWRSDQMDVYHWOREHLQIRWRJUDILMDMHWHPQHMãDSUHPLNDMRþHVHPRWLYHSDMHPRJRþH
ODåMHXMHWL
=DUD]OLNRRGVNXSQHJDãWHYLODVOLNRYQLKSLNMHWRGHMDQVNRãWHYLORVOLNRYQLKSLNNLVH
uporabijo za snemanje slike.
Osvetlitev
.ROLþLQDVYHWOREHNLVPHGRVHþLWLSDORL]GHOND2VYHWOLWHYXUDYQDYDNRPELQDFLMD
KLWURVWL]DNORSDYUHGQRVWL]DVORQNHLQREþXWOMLYRVWL,62
,]UD]NLR]QDþXMHVWRSQMRVWLVNDQMDXSRUDEOMHQR]DGLJLWDOQRVOLNR6OLNHYLãMH
NDNRYRVWLLPDMRQLåMRVWRSQMRVWLVNDQMDNDURELþDMQRSRPHQLYHþMRYHOLNRVWGDWRWHNH
Tehnične podrobnosti
Ime modela
Sistem
LCD-zaslon
3ULNOMXþNL
Splošno
HMX-W200RP/HMX-W200TP
Videosignál
Format stiskanja slik
Format stiskanja zvoka
Slikovna naprava
Dejanske slikovne pike
Skupno število slikovnih pik
Objektiv
*RULãþQDUD]GDOMD
âWHYLORWRþNYHOLNRVW
Metoda LCD-zaslona
HDMI-izhod
USB-izhod
Specifikacije odpornosti na Prah/
Vodotesnosti
Vir napajanja
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Napredno Avdio Kodiranje)
1/3.2” CMOS
4 milijonov slikovnih pik
5 milijonov slikovnih pik
F2.2, X3 Digitalni primik/odmik
4.3 mm
2.3” LCD / 230k
TFT LCD
3ULNOMXþHNWLSD&PLQL+'0,
Vgrajen USB
Vrsta vira napajanja
3RUDEDHOHNWULþQHHQHUJLMH
(snemanje)
Obratovalna temperatura
Obratovalna vlaga
Temperatura shranjevanja
Mediji za shranjevanje
Zunanje mere (Š x V x G)
7HåD
Vgrajeni mikrofon
Litijionska baterija
Najv. 3 m pod vodo (IEC IP58)
3.7V (Z uporabo litij-ionske baterije)
2.1 W (VNOMXþHQ/&']DVORQ
Û&aÛ&
Pod 60 %
Û&aÛ&
1RWUDQMLSRPQLOQLNPLFUR6'PLFUR6'+&1LMHXNOMXþHQDXLVSRUXNX
Pribl. 60 mm (2.4 inches) x 113 mm (4.45 inches) x 19.7 mm (0.78 inches)
Pribl. 140 g (Brez litij-ionskega baterijskega paketa)
Mono mikrofon
Ú7HKQLþQHSRGUREQRVWLVHODKNRVSUHPHQLMREUH]YQDSUHMãQMHJDREYHVWLOD
85
Obrnite se na SAMSUNG povsod po svetu
Če imate kakšno vprašanje ali komentar v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Region
North
America
Latin
America
Europe
Contact Centre 
Web Site
CANADA
Country
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG(062 726 7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG(800-726786)
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com
GREECE
www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
www.samsung.com
F.Y.R.O.M.
023 207 777
www.samsung.com
PANAMA
800-7267
www.samsung.com
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BELGIUM
Region
Europe
Country
Contact Centre 
Web Site
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 726 7864)
only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and
land line
www.samsung.com
Obrnite se na SAMSUNG povsod po svetu
Region
(XURSH
&,6
$VLD
3DFL¿F
Contact Centre Country
Web Site
Region
Contact Centre Country
6(5%,$
6DPVXQJ
ZZZVDPVXQJFRP
-$3$1
6/29$.,$
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRPVN
63$,1
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
6:('(1
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
6ZLW]HUODQG
ZZZVDPVXQJFRPFK
6$0681*&+)PLQ ZZZVDPVXQJFRPFKBIU
)UHQFK
8.
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
(,5(
/,7+8$1,$
/$79,$
Web Site
ZZZVDPVXQJFRP
0$/$<6,$
ZZZVDPVXQJFRP
3+,/,33,1(6
6$0681*IRU3/'7
6$0681*IRU'LJLWHO
ZZZVDPVXQJFRP
6$0681*IRU*OREH
6,1*$325(
6$0681*
7+$,/$1'
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
7$,:$1
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
9,(71$0
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
8$(
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
(6721,$
ZZZVDPVXQJFRP
20$1
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
5866,$
8-800-555-55-55
ZZZVDPVXQJFRP
.8:$,7
ZZZVDPVXQJFRP
*(25*,$
8-800-555-555
ZZZVDPVXQJFRP
%$+5$,1
ZZZVDPVXQJFRP
$50(1,$
0-800-05-555
ZZZVDPVXQJFRP
(J\SW
ZZZVDPVXQJFRP
$=(5%$,-$1
088-55-55-555
ZZZVDPVXQJFRP
-25'$1
ZZZVDPVXQJFRP
$VLD
3DFL¿F
0LGGOH
(DVW
ZZZVDPVXQJFRP
.$=$.+67$1 *60
ZZZVDPVXQJFRP
,5$1
ZZZVDPVXQJFRP
8=%(.,67$1
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
0RURFFR
.<5*<=67$1 00-800-500-55-500
ZZZVDPVXQJFRP
6DXGL$UDELD
ZZZVDPVXQJFRP
7$'-,.,67$1
8-10-800-500-55-500
ZZZVDPVXQJFRP
7XUNH\
ZZZVDPVXQJFRP
8.5$,1(
ZZZVDPVXQJXD
ZZZVDPVXQJFRPXDBUX
ZZZVDPVXQJFRP
1,*(5,$
ZZZVDPVXQJFRP
*KDQD
ZZZVDPVXQJFRP
8-10-800-500-55-500
%(/$586
810-800-500-55-500
02/'29$
00-800-500-55-500
ZZZVDPVXQJFRP
&RWH'¶,YRLUH
ZZZVDPVXQJFRP
$8675$/,$
ZZZVDPVXQJFRP
6HQHJDO
ZZZVDPVXQJFRP
1(:
=($/$1'
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
&DPHURRQ
ZZZVDPVXQJFRP
&+,1$
ZZZVDPVXQJFRP
.(1<$
ZZZVDPVXQJFRP
8*$1'$
ZZZVDPVXQJFRP
+21*.21*
ZZZVDPVXQJFRPKN
ZZZVDPVXQJFRPKNBHQ
7$1=$1,$
ZZZVDPVXQJFRP
,1',$
ZZZVDPVXQJFRP
6$0681*
ZZZVDPVXQJFRP
,1'21(6,$
6287+
$)5,&$
ZZZVDPVXQJFRP
$IULFD
8VWUH]QRRGVWUDQMHYDQMHEDWHULMYWHPL]GHONX
8SRUDEQRY(8LQRVWDOLKHYURSVNLKGUåDYDK
VVLVWHPLORþHQHJDRGVWUDQMHYDQMDEDWHULM7D
R]QDNDQDEDWHULMLYQDYRGLOLKDOLQDHPEDODåL
SRPHQLGDEDWHULMREL]WHNXQMLKRYHåLYOMHQMVNH
dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija
YVHEXMHåLYRVUHEURNDGPLMDOLVYLQHFYNROLþLQDKNLSUHVHJDMR
UHIHUHQþQHQLYRMHYGLUHNWLYL(&ýHWHEDWHULMHQLVR
XVWUH]QRRGVWUDQMHQHWHVQRYLODKNRãNRGXMHMR]GUDYMXOMXGL
R]LURPDRNROMX=D]DãþLWRQDUDYQLKYLURYLQ]DY]SRGEXMDQMH
SRQRYQHXSRUDEHPDWHULDORYSURVLPRORþLWHWHEDWHULMHRGRVWDOLK
RGSDGNRYLQMLKRGGDMWHQDSUHGYLGHQLKORNDOQLK]ELUQLKUHFLNODåQLK
PHVWLK
8VWUH]QRRGVWUDQMHYDQMHWHJDL]GHOND
2GSDGQD(OHNWULþQDLQ(OHNWURQVND2SUHPD
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji
pomeni, da ga na koncu uporabne dobe
ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi
JRVSRGLQMVNLPLRGSDGNL'DELSUHSUHþLOLPRUHELWQR
WYHJDQMH]DRNROMHDOL]GUDYMHþORYHND]DUDGL
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov,
L]GHOHNORþLWHRGGUXJLKYUVWRGSDGNRYLQJDRGJRYRUQRUHFLNOLUDMWH
WHUWDNRVSRGEXGLWHWUDMQRVWQRSRQRYQRXSRUDERPDWHULDOQLKYLURY
8SRUDEQLNLYJRVSRGLQMVWYLKQDM]DSRGUREQRVWLRWHPNDPLQNDNR
ODKNRRGQHVHMRWDL]GHOHNQDRNROMXYDUQRUHFLNOLUDQMHSRNOLþHMR
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad. Podjetja
QDMSRNOLþHMRGREDYLWHOMDLQSUHYHULMRSRJRMHQDEDYQHSRJRGEH
Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi
gospodarskimi odpadki.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Skladnost s predpisom RoHS
Izdelek ustreza predpisu, ki omejuje uporabo
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi, torej v naših izdelkih ne uporabljamo
šestih nevarnih snovi – kadmija (Cd), svinca (Pb), živega srebra (Hg),
šestvalentnega kroma (Cr + 6), polibrominiranih bifenilov (PBB),
polibromiranih bifenil etrov (PBDE).
Download PDF

advertising