Samsung | GT-C3780 | Samsung GT-C3780 Navodila

GT-C3780
Mobilni telefon
Priročnik za uporabo
• Nekateri podatki v tem priročniku morda ne veljajo za vaš telefon.
To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega
ponudnika storitev.
• Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in
Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali
storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje.
• Ta izdelek vsebuje določene brezplačne/odprtokodne programe.
Natančni pogoji licenc, zavrnitev odgovornosti, potrditev in
odpovedi so na voljo na Samsungovi spletni strani
opensource.samsung.com.
www.samsung.com
Varnostni napotki
Izdelek ustreza veljavnim državnim omejitvam
SAR, ki znašajo 2,0 W/kg. Določene
maksimalne vrednosti SAR lahko najdete v
točki Informacije o certifikatu SAR (Specific
www.sar-tick.com Absorption Rate) v teh navodilih.
Ko prenašate izdelek v rokah ali pritrjenega
na obleko, uporabljajte odobreno dodatno
opremo, na primer torbico, in poskrbite, da
bo od telesa oddaljen vsaj 1,5 cm, kot to
zahtevajo določila v zvezi z izpostavljenostjo
radiofrekvenčnim sevanjem. Ne pozabite, da
izdelek oddaja signal, tudi če ne telefonirate.
Opozorilo: Preprečite možnost električnega udara,
požara ali eksplozije
Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih
kablov oziroma vtičev
Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika pa
ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel
Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne
poškodujete
Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne
prijemajte z mokrimi rokami
Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo naprave preberite vse spodnje informacije.
Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril proizvajalec
Ne uporabljajte naprave med nevihto
Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega
udara.
Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte
z golimi rokami
Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobrilo podjetje
Samsung in, ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba
nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe
ali okvaro naprave.
• Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije
ali naprave odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
• Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če
se preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne
izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik
v bateriji in pregretje.
Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
• Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter
zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj to lahko
povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in
posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
Pazite, da vam polnilnik ali baterija ne padeta na tla in da ju ne
izpostavljate udarcem
Printed in Korea
GH68-36955U Rev.1.6
Slovenian. 06/2014
• Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni
nesreči, kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so
ogrožena življenja, pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
• Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko
za pomoč na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa,
pokvarjeno prometno signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez
ranjenih ali pa ukradeno vozilo, pokličite AMZS ali drugo telefonsko
številko za pomoč na cesti.
Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena uporaba
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami
• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
• Če je vaša naprava vlažna, je ne vklapljajte. Če je vaša naprava že
vklopljena, jo izklopite in takoj odstranite baterijo (če se naprava ne bo
izklopila ali če ne morete odstraniti baterijo, pustite napravo takšno, kot
je). Nato obrišite napravo s krpo in jo odnesite na servisni center.
• Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost
okvar zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave
zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem
okolju
Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
Napravo polagajte samo na ravne površine
Če naprava pade, se lahko poškoduje.
Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo
uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C
• Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko
eksplodira.
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer
na armaturni plošči avtomobila).
• Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.
Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so
kovanci, ključi ali ogrlice
• Naprava se lahko deformira ali okvari.
• Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.
Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj
• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo
pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
• Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne,
telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
• Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in
je ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.
Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic,
vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod
• Baterija lahko začne spuščati.
• Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate
udarcem
• Zaslon naprave se lahko poškoduje.
• Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako
pa se lahko poškodujejo njeni deli.
Ne uporabljajte naprave ali aplikacij nekaj časa, če je naprava
pregreta
Daljša izpostavljenost vaše kože pregreti napravi, lahko povzroči enake
simptome kot so lažje opekline, rdeče pike in pigmentacija.
Če ima vaša naprava bliskavico ali lučko, bliskavice ne
uporabljajte blizu oči ljudi ali živali
Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih območjih,
upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite
Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v
določenem območju.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih
naprav
Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba
naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega
spodbujevalnika
• Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
• Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od
srčnega spodbujevalnika.
• Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte
napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini
medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale
Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno
uporabo radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.
Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami
radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme
Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi
radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih
pripomočkov se obrnite na proizvajalca.
Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
• V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne
odstranjujte baterije.
• Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na
uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
• Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali
v bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
• Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi
v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.
Kadar potujete z letalom, napravo izklopite
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči
motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v
delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju
elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na
proizvajalca.
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v
povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem
vozila
Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar
vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med
vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti
drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:
• Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro
izbiranje in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite
čas, potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
• Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo
neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob
neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
• V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite
klice. Dež, sodra, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
• Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi
zapisovanja opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate
pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
• Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je
vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat,
ko je vozilo na mestu.
• Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost
od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite,
in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo
pozornost od vožnje.
• Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara,
prometne nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno
telefonsko številko za nujno pomoč.
Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam
Ko govorite v napravo:
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte
• Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in
ne držite zaslona preblizu vašim očem.
• Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira
Flash,dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja
ali izgube zavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati
napravo.
• Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
• Govorite neposredno v mikrofon.
• Ne dotikajte se notranje antene naprave, ker to lahko zmanjša kakovost
signala naprave ali povzroči neželeno oddajanje radiofrekvenčne (RF)
energije.
• Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo
garancijo proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v
Samsungov servisni center.
• Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako
povzročite eksplozijo ali požar.
Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo
Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj
Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na
zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v
vaših dlaneh, vratu, ramen ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo
napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke
na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če še vedno čutite
bolečino med ali po takšni uporabi, prenehajte uporabljati napravo in obiščite
zdravnika.
Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo
normalno delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske
dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem
primeru prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.
Vgrajena antena
Čiščenje naprave
• Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
• Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred
uporabo znova napolniti.
• Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave
Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa
• Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči
okvare sluha.
• Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in
povzročijo nesrečo.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir
znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa
uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
• V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična
elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se
dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične
elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec
• Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo
naprave ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
• Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta
uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti
• V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
• Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.
Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali
usta
To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.
Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite
previdni
Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih
poškodb in poškodb drugih.
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo
odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.
Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim
namenom
Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
Napravo hranite izven dosega otrok
Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko
poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.
Mobilne naprave in opremo namestite previdno
• Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v
vozilu) varno pritrjene.
• Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti
zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema
nepravilno nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine
nastanejo hude telesne poškodbe.
Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu
Če padete, lahko poškodujete napravo.
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem
poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.
S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno
• Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz
naprave, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali
napravo.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim
šumom drugih naprav.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali
kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na
voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni
načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.
Varujte vaše osebne in pomembne podatke
• Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne
podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
• Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo
resetirajte, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
• Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej
bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do
večjega števila vaših osebnih podatkov.
• Redno pregledujte vaše račune glede nepooblaščene ali sumljive
uporabe. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščene
uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika
storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu.
• V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na
vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke.
• Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo
napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN.
Ne razširjajte avtorsko zaščitenih gradiv
Avtorsko zaščitenih gradiv, ki ste jih posneli, ne razširjajte drugim brez
dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone
o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko
zaščitenih gradiv.
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA
IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM FREKVENCAM
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah, ki
imajo svoje sisteme zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni
polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov.Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Vaša naprava je
zasnovana tako, da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom
(radijsko frekvenčna elektromagnetna polja), ki jih priporočajo mednarodne
smernice. Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP)
in zagotavljajo precejšen varnostni faktor, ki je namenjen zagotavljanju
varnosti vseh oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje.
Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska
enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR za mobilne
naprave znaša 2,0 W/kg.
Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava
oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh preizkušenih frekvenčnih
pasovih. Najvišje vrednosti SAR na podlagi smernic Mednarodne komisije za
varstvo pred neonizirnimi sevanji (ICNIRP) za ta model naprave znašajo:
Najvišja vrednost SAR za ta model in okoliščine, v katerih je bil
zabeležen
SAR za glavo
0,664 W/kg
SAR za telo
0,429 W/kg
Med uporabo so dejanske vrednosti SAR za to napravo ponavadi nižje
od zgoraj navedenih vrednosti. To je posledica učinkovitosti sistema in
zmanjšanja motenj na omrežju, saj se moč delovanja vaše mobilne naprave
samodejno zmanjša, ko za klic ni potrebna polna moč. Manjša izhodna moč
naprave pomeni nižjo vrednost SAR.
Za to napravo, nošeno ob telesu z odobrenim dodatkom ali na ločilni razdalji
1,5 cm, je bil opravljen preizkus stopnje specifične absorpcije (SAR). Če
uporabite neodobreni dodatek, zagotovite, da ta ne vsebuje kovinskih delov
in da napravo postavi vsaj 1,5 cm stran od telesa.
Organizacije, kot sta na primer Svetovna zdravstvena organizacija
in Ameriški urad za živila in zdravila, svetujejo ljudem, ki jih skrbi
izpostavljenost sevanju in ga želijo zmanjšati, da uporabljajo dodatno
opremo za prostoročno telefoniranje, ki poskrbi, da brezžična naprava med
uporabo ni v bližini glave in telesa, ali da skrajšajo čas uporabe naprave.
Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com/sar in s številko
modela poiščite svojo napravo.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi
ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da
baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne
smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo
referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno
odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov
prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Postavitev telefona
1
Tipka za glasnost
Nastavljanje glasnosti telefona
v načinu pripravljenosti;
Opravljanje ponarejenega klica
(dol); Pošiljanje sporočila SOS
Glejte »Ponarejeni klici«
Glejte »Vklop in pošiljanje
sporočila v sili«
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Optična sledilna ploščica
Drsite po možnostih menijev
(vlecite); Izberite označeno
možnost menija ali potrdite vnos
(pritisnite)
3
Tipka za klicanje
Za klicanje ali sprejemanje
klicev; Za priklic nazadnje
klicanih številk, številk
neodgovorjenih in prejetih klicev
v stanju pripravljenosti;
4
Tipka za telefonski predal
V stanju pripravljenosti za
dostop do telefonskega predala
(pritisnite in držite)
5
Tipka za zaklep tipkovnice
V stanju pripravljenosti za
zaklepanje ali odklepanje
tipkovnice (pritisnite in držite)
6
Večnamenske tipke
Za izvajanje dejanj, ki so
označena na dnu zaslona
7
Tipka za vklop/izklop/izhod
iz menija
Za vklop in izklop telefona
(pritisnite in držite); končanje
klica; v menijskem načinu za
preklic vnosa in preklop v način
pripravljenosti
8
Tipka za kamero
V stanju pripravljenosti odprite
fotoaparat
9
Tipka za vključitev tihega
profila
V stanju pripravljenosti za vklop
in izklop tihega profila (pritisnite
in držite)
10
Alfanumerične tipke
V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje
oznake stanja:
Ikona
Opis
Ikona
Opis
Predvajanje glasbe je
ustavljeno
Ni signala
Moč signala
Novo besedilno
sporočilo (SMS)
Iskanje omrežja
Povezava z
omrežjem GPRS
Novo
večpredstavnostno
sporočilo (MMS)
Povezava z
omrežjem EDGE
Kartica
SIM
Pokrov
baterije
2. Vstavite baterijo in namestite pokrov baterije.
Novo konfiguracijsko
sporočilo
Brskanje po spletu
Povezovanje z varno
spletno stranjo
Vključena je
preusmeritev klicev
Novo glasovno
sporočilo
Polnjenje baterije
Običajni profil je
vklopljen
1. V večnamenski vhod na
telefonu priključite polnilnik.
Tihi profil je vklopljen
Ni kartice SIM
2. Po končanem
polnjenju izključite
polnilnik iz telefona.
1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Pomnilniško kartico vstavite, tako da bodo zlati kontakti
obrnjeni navzdol.
Stanje baterije
Bluetooth je vklopljen
10:00
Ikone v navodilih
Opomba: opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
→
[
<
]
Oglati oklepaji: tipke telefona – primer: [ ]
(pomeni tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
>
Kotni oklepaji: večnamenski tipki, s katerima
nadzirate različne funkcije na določenem zaslonu
– primer: <<V redu> (predstavlja izbirno tipko
V redu)
V napajalno vtičnico
FM radio je vklopljen
FM radio je ustavljen
Če želite drseti po možnostih menija, na sledilni ploščici s
prstom povlecite navzgor, navzdol, levo ali desno.
Telefon vklopite na naslednji način:
1. Pritisnite in držite [ ].
2. Vnesite kodo PIN in po potrebi pritisnite <Potrdi>.
Če pustite baterijo popolnoma prazno ali jo
odstranite iz naprave, se bosta čas in datum
ponastavila.
Za izklop telefona ponovite opisani 1. korak.
Pomnilniška kartica
je vstavljena
Če želite izbrati označeno možnost menija ali potrditi vnos,
pritisnite sledilno ploščico.
Vklop in izklop telefona
Pomnilniška
kartica
Trenutni čas
Uporabite optično sledilno ploščico
Sledi: vrstni red možnosti ali menijev, ki jih je
treba upoštevati, da izvedete določeno opravilo –
primer: v menijskem načinu izberite Sporočila →
Ustvari sporočilo (kar pomeni Sporočila in nato
Ustvari sporočilo)
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)
• Če pomnilniško kartico formatirate z računalnikom,
kartica morda ne bo združljiva s telefonom.
Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša
življenjsko dobo pomnilniških kartic.
Baterija
Novo potisno
sporočilo
Gostovanje (zunaj
običajnega območja
ponudnika)
• Najprej morate izključiti polnilnik, šele nato lahko
odstranite baterijo. V nasprotnem primeru lahko
poškodujete telefon.
• Kadar potovalnega napajalnika ne uporabljate, ga
odklopite, da prihranite energijo. Potovalni napajalnik
nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izvleči iz
vtičnice, kadar ga ne uporabljate, če želite prekiniti
napajanje. Naprava naj bo med polnjenjem v bližini
vtičnice.
V telefonu lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali
microSDHC™ do velikosti 16 GB (odvisno od izdelovalca in
vrste pomnilniške kartice).
Novo e-poštno
sporočilo
Klic je vzpostavljen
Alarm je vklopljen
Vstavljanje kartice SIM in baterije
1. Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.
Dostop do menijev
Menije telefona odprete tako:
1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni>, da odprete
menijski način.
Za dostop do menijskega načina boste v nekaterih
regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda
morali pritisniti sledilno ploščico.
3. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško
kartico, da se zaskoči.
4. Zaprite zadnji pokrov.
Predvajanje glasbe
2. Če se želite pomakniti do menija ali možnosti, uporabite
ploščico sledilno ploščico.
3. Pritisnite Izberi ali sledilno ploščico, da potrdite izbrano
možnost.
4. Pritisnite <Nazaj>, če se želite premakniti eno
stopnjo navzgor; Pritisnite [ ], da se vrnete v stanje
pripravljenosti.
• Za meni, ki zahteva kodo PIN2, morate vnesti kodo
PIN2, ki je bila priložena kartici SIM. Za podrobnejše
informacije se obrnite na svojega ponudnika storitev.
• Družba Samsung ne odgovarja za izgubo gesel,
zasebnih informacij ali za drugo škodo zaradi uporabe
nezakonite programske opreme.
Klicanje
1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in
telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.
3. Klic končate s tipko [ ].
4. Pritisnite sledilno ploščico, da prikažete podrobnosti
klica, ali tipko [ ], da pokličete številko.
Nastavitev glasnosti
Nastavitev glasnosti melodije zvonjenja
1.
2.
3.
4.
5.
V menijskem načinu izberite Nastav. → Zvočni profili.
Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
Pritisnite <Uredi> → Glasnost.
Pomaknite se na Opozorilo za klice.
Pomaknite se levo ali desno, da prilagodite glasnost, in
pritisnite <Shrani>.
Nastavitev glasnosti slušalke
Med pogovorom pritiskajte tipko za glasnost navzgor ali navzdol,
da prilagodite glasnost.
Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste
morda težje slišali pogovor. Sogovornika boste
najbolje slišali v običajnem načinu.
Uporaba pametnega domačega zaslona
Pametni domači zaslon omogoča dostop do priljubljenih aplikacij
in stikov ter ogled naslednjih dogodkov ali opravil. Pametni
domači zaslon lahko prilagodite tako, da bo ustrezal vašim
željam in potrebam.
Med uporabo pametnega domačega zaslona
sledilna ploščica ne deluje kot bližnjica.
Dodajanje elementov na domači zaslon
1. V menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon →
Pametna domača stran in se pomaknite v levo ali desno
do pametnega domačega zaslona.
2. Pritisnite <Uredi>. Izberite elemente, ki naj bodo
prikazani na pametnem domačem zaslonu.
V orodni vrstici z bližnjicami lahko po želji dodajate in
brišete bližnjice. Pritisnite <Možnosti> → Uredi bližnjice.
3. Pritisnite Možnosti → Shrani.
4. Pritisnite sledilno ploščico.
Spremenite lahko slog zaslona v pripravljenosti. V
menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon →
Pametna domača stran in se pomaknite v levo ali
desno do želenega sloga.
Vnos besedila
Sprememba načina za vnos besedila
• Pritisnite [ ], če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v
način za pisanje številk.
• Pritisnite in držite [ ], da preklopite med načinoma T9 in
ABC. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik,
če je ta funkcija na voljo v vaši državi.
• Pritisnite [ ], če želite preklopiti v način za pisanje
simbolov.
• Pritisnite in držite [ ], če želite izbrati način vnosa ali
spremeniti jezik vnosa.
Način T9
1. Z ustreznimi alfanumeričnimi tipkami vnesite celotno
besedo.
2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka
pritisnite [0]. Če se pravilna beseda ne prikaže, pritisnite
sledilno ploščico navzgor ali navzdol in izberite ustrezno
besedo.
Sprejemanje klicev
Spreminjanje melodije zvonjenja
1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Klic končate s tipko [ ].
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Zvočni
profili.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Uredi> → Melodija zvonjenja za glasovni
klic.
4. Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
5. Izberite melodijo zvonjenja.
Če želite preklopiti na drug profil, ga izberite s seznama.
Po elementih na pametnem domačem zaslonu se pomikate
z vlečenjem po sledilni ploščici, element pa izberete tako, da
pritisnete sledilno ploščico.
Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete številko.
Vklop in pošiljanje sporočila v sili
Uporaba kamere
Nastavitev in uporaba alarmov
Klicanje zadnjih klicanih številk
1. Če želite videti seznam zadnjih klicanih številk, v stanju
pripravljenosti pritisnite [ ].
2. Pomaknite se v levo ali desno, da izberete vrsto
klicanja.
3. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da izberete številko
ali ime.
Pošiljanje in pregledovanje sporočil
Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila
1. V menijskem načinu izberite Sporoč. → Ustvari
sporočilo.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila. Glejte »Vnos besedila«.
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 5.
koraku.
Za pripenjanje večpredstavnosti nadaljujte s 4. korakom.
4. Pritisnite <Možnosti> → Dodaj večpredstavnost in
dodajte element.
5. Pritisnite sledilno ploščico, da pošljete sporočilo.
Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → Prejeto.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
Ponarejeni klici
Ko se želite izogniti srečanjem ali neželenim pogovorom, lahko
simulirate ponarejene dohodne klice.
Vklop funkcije ponarejenega klica
V menijskem načinu izberite Nastavitve → Klic → Ponarejen
klic → Tipka za ponarejeni klic → Vključeno.
Ponarejen klic opravite tako
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite tipko za zmanjšanje
glasnosti.
Ko ste v stiski, lahko sorodnikom ali prijateljem pošljete
sporočilo v sili.
Vklop sporočila v sili
1. V menijskem načinu izberite Sporoč. → Nastavitve →
Sporočila v sili → Možnosti za pošiljanje.
2. Pritisnite <Spremeni>, da izberete Vključeno.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite sledilno ploščico, da
se odpre seznam prejemnikov.
4. Odprite seznam stikov tako, da pritisnete Iskanje.
5. Izberite stik.
6. Izberite številko (po potrebi).
7. Pritisnite sledilno ploščico, da shranite prejemnike.
8. Pomaknite se navzdol in določite, koliko krat naj telefon
ponovi pošiljanje sporočila v sili.
9. Pritisnite <Nazaj> → <Da>.
Pošiljanje sporočila v sili
1. Če štirikrat pritisnete kateri koli del tipke za glasnost, ko
je tipkovnica zaklenjena, pošljete predhodno nastavljenim
telefonskim številkam sporočilo v sili.
Telefon preklopi v način SOS in pošlje vnaprej določeno
sporočilo v sili.
2. Za izhod iz načina SOS pritisnite [ ].
Odpiranje elementov na pametnem domačem zaslonu
Fotografiranje
1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti
pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri
urinega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene
nastavitve.
4. Fotografirajte s pritiskom sledilne ploščice. Fotografija se
samodejno shrani.
Ogled fotografij
V menijskem načinu izberite Moj.datot. → Slike → datoteka s
fotografijo.
Snemanje videoposnetkov
1. Video kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti
pritisnete tipko za video kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri
urinega kazalca.
3. Pritisnite [1], da preklopite na kamero. Objektiv usmerite
proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite sledilno ploščico, da začnete snemati.
5. Pritisnite sledilno ploščico ali <Ustavi>, da prekinete
snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani.
Ogled videoposnetkov
V menijskem načinu izberite Moj.datot. → Videoposnetki →
datoteka z videoposnetkom.
Način za pisanje simbolov
Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete simbol.
• Kazalec premikate z vlečenjem po sledilni ploščici.
• Če želite izbrisati posamezne znake, pritiskajte tipko
<Počisti>. Če želite izbrisati vse znake, pritisnite in
držite <Počisti>.
• Če želite med znake vstaviti presledek, pritisnite [0].
• Za vnos ločil pritisnite [1].
Dodajanje novih stikov
1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in
pritisnite <Možnosti>.
2. Izberite Dodaj nov stik → Ustvari stik → mesto
pomnilnika (po potrebi).
3. Izberite vrsto številke (po potrebi).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite sledilno ploščico.
Način ABC
Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne
pojavi želeni znak.
Način za pisanje številk
Nastavljanje novega alarma
1.
2.
3.
4.
V menijskem načinu izberite Alarmi.
Pritisnite <Ustvari> ali <Možnosti> → Ustvari alarm.
Nastavite podrobnosti alarma.
Pritisnite <Shrani> ali sledilno ploščico.
Preklic alarma
Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:
Pritisnite <Potrdi> ali sledilno ploščico, če želite preklicati
alarm z dremežem, ali pa <Dremež>, če želite utišati alarm za
obdobje dremeža.
Izključitev alarma
1. V menijskem načinu izberite Alarmi.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti.
3. Pritisnite <Možnosti> → Izključi alarm.
Če ste odstranili baterijo, se nastavljeni alarm morda
ne bo oglasil.
Izjava o skladnosti
Samsung Electronics izjavlja, da je ta naprava skladna z osnovnimi
zahtevami in ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Pojdite na www.samsung.com/mobile_doc, če si želite ogledati izjavo
o skladnosti.
Download PDF

advertising