Samsung | GT-I5510 | Samsung GT-I5510 Handleiding

GT-I5510
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon.
Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en
amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge
normen van Samsung.
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend
te maken met de functies en onderdelen van het toestel.
Lees dit eerst
• Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en correct
gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
• De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd
op de standaardinstellingen van het toestel.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen die in deze
gebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er anders uitzien
dan het daadwerkelijke product.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product
tot product verschillen of anders zijn dan de software die
door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar
www.samsung.com voor de meest recente versie van deze
gebruikersgebruiksaanwijzing.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk
van het toestel, de software en uw provider.
• De opmaak en presentatie van deze
gebruikersgebruiksaanwijzing is gebaseerd op het
besturingssysteem Google Android en kan verschillen
afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen
per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet
aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt
door applicaties van derden.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het
bewerken van de instellingen in het register door de gebruiker.
• U kunt de software voor uw mobiele toestel upgraden door
naar www.samsung.com te gaan.
• Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel
zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten
tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen
en gebruiken van deze materialen voor commerciële of
andere doeleinden maakt inbreuk op de copyright-wetgeving.
Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het
copyright door de gebruiker.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
Opmerking: Opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
►
Raadpleeg: Pagina’s met verwante informatie,
bijvoorbeeld: ► p.12 (betekent “zie pagina 12”)
→
Gevolgd door: De volgorde van de opties of menu’s
die u moet selecteren om een stap uit te voeren,
bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de lijst met
applicaties en selecteer Berichten → Nieuw bericht
(betekent Berichten, gevolgd door Nieuw bericht)
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
Waarschuwing: Situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
[
]
Rechte haken: Telefoontoetsen, bijvoorbeeld:
[ ] (staat voor de toets Aan/uit/vergrendelen)
Let op: Situaties die schade aan het toestel of andere
apparatuur kunnen veroorzaken
Over deze gebruiksaanwijzing
3
Auteursrechten
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden
gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke
vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of
op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van
informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Samsung Electronics.
4
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
• Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™
zijn handelsmerken van Google, Inc.
•
is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. De WOW
HD-technologie is opgenomen onder licentie van SRS Labs,
Inc.
• Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk
van Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaars.
Over deze gebruiksaanwijzing
5
Inhoud
Het toestel in elkaar zetten . .................. 10
Uitpakken ................................................................
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen ....................................................................
De batterij opladen ...............................................
Een geheugenkaart plaatsen ..............................
Een polslus bevestigen .........................................
10
11
13
15
17
Aan de slag . .............................................. 18
Het toestel in- en uitschakelen ........................... 18
Kennismaken met het toestel ............................. 18
Het aanraakscherm gebruiken ........................... 22
6
Inhoud
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen ........................... 24
Het standby-scherm .............................................. 24
Applicaties openen . .............................................. 26
De instellingen van het toestel aanpassen ...... 28
Tekst ingeven .......................................................... 32
Applicaties van Android Market downloaden . 34
Bestanden downloaden van het web ............... 35
Gegevens synchroniseren ................................... 36
Communiceren . ....................................... 38
Persoonlijke gegevens ........................... 67
Bellen ........................................................................
Berichten ..................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Contacten . ...............................................................
Agenda .....................................................................
Notities .....................................................................
Spraakrecorder .......................................................
38
42
44
46
48
49
Entertainment .......................................... 50
Camera . ....................................................................
Galerij . ......................................................................
Muziek ......................................................................
FM-radio ...................................................................
50
59
60
63
67
71
72
73
Web ............................................................ 74
Browser . ...................................................................
Maps ..........................................................................
Latitude ....................................................................
Plaatsen ....................................................................
Navigatie ..................................................................
Zoeken ......................................................................
Inhoud
74
77
80
80
81
81
7
YouTube . ..................................................................
Nieuws en weer ......................................................
Samsung Apps ........................................................
Market . .....................................................................
82
83
84
84
Connectiviteit . ......................................... 85
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Mobiel netwerk delen ...........................................
Pc-verbindingen . ...................................................
VPN-verbindingen .................................................
8
Inhoud
85
87
88
90
92
93
Hulpmiddelen .......................................... 95
Klok . ..........................................................................
Calculator .................................................................
Downloads . .............................................................
Mijn bestanden ......................................................
Taakbeheer ..............................................................
Spraakgestuurd ......................................................
95
96
96
97
97
98
Instellingen ............................................... 99
Het menu Instellingen openen . ......................... 99
Draadloos en netwerken . .................................... 99
Oproepen ............................................................... 100
Geluid . .................................................................... 101
Display .................................................................... 102
Locatie en beveiliging . ....................................... 103
Applicaties ............................................................. 104
Account- en synchronisatie-instellingen ....... 105
Privacy .................................................................... 105
SD-kaart en telefoonopslag .............................. 105
Landinstelling en tekst ....................................... 105
Spraak in- en uitvoer ........................................... 107
Toegankelijkheid . ................................................ 108
Datum en tijd ........................................................ 108
Over het toestel .................................................... 108
Problemen oplossen ............................. 109
Veiligheidsvoorschriften ...................... 115
Index ........................................................ 125
Inhoud
9
Het toestel in elkaar
zetten
Uitpakken
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Mobiel toestel
• Batterij
• Reisadapter (oplader)
• Snelstartgids
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.
Gekraakte of illegale software kan schade of storingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van
de fabrikant.
10 Het toestel in elkaar zetten
• Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is
afhankelijk van de software en de accessoires die in
uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider
worden aangeboden.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires
verkrijgbaar.
• De meegeleverde accessoires werken het beste met
uw toestel.
• Accessoires die niet door de fabrikant worden verstrekt,
zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt
u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw
abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en
optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPAservices kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity
Module) kopen.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:
1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [
] ingedrukt en
selecteert u Uitschakelen → OK om het uit te schakelen.
2 Verwijder de achterklep.
Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt
wanneer u de achterklep verwijdert.
Het toestel in elkaar zetten 11
3 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige
contactpunten omlaag gericht.
• Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen
bepaalde menu’s gebruiken en de diensten waarvoor
geen netwerk vereist is.
• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.
12 Het toestel in elkaar zetten
4 Plaats de batterij.
5 Plaats de achterklep terug.
De batterij opladen
U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste
keer gebruikt.
Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt
ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een
computer aan te sluiten.
››Opladen met de reisadapter
1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers
en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of
kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat
het toestel schade oploopt.
Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
weergegeven. Ook is het batterijpictogram leeg en
wordt rood. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet
meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch
uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer
wilt gebruiken.
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel
ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
Het toestel in elkaar zetten 13
3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een
stopcontact.
• U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij
blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het
opladen niet werkt wegens een onregelmatige
stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de
reisadapter van het toestel los.
• Tijdens het opladen kan het toestel warm worden.
Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het toestel.
• Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel
en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.
4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het
stopcontact.
Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de
batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl
de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel
beschadigd raken.
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los
wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft
geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter
uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te
onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van
het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt
gebruikt.
››Opladen met de pc-datakabel
Controleer voordat u met opladen begint of de computer is
ingeschakeld.
1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven
op het toestel.
14 Het toestel in elkaar zetten
2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan
op de multifunctionele aansluiting.
3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een
computer.
Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het
even duren voordat met opladen wordt begonnen.
4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de
computer.
Een geheugenkaart plaatsen
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB
in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de
kaartfabrikant).
Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor
geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk
niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik
van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren
in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan
bovendien gegevens op de kaart aantasten.
• Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-
bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een andere
bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd
of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de
levensduur van de geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst,
wordt de bestandsmap van de geheugenkaart
weergegeven in de map sdcard.
Het toestel in elkaar zetten 15
1 Verwijder de achterklep.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht.
››De geheugenkaart verwijderen
Voordat u een geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij
het systeem afmelden (‘unmounten’), voordat u de kaart veilig
kunt verwijderen.
1 Selecteer in de standby-stand Applicaties → Instellingen →
SD-kaart en telefoonopslag → SD-kaart afmelden → OK.
2 Verwijder de achterklep.
3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt
van het toestel.
3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de
kaart vastklikt.
4 Plaats de achterklep terug.
16 Het toestel in elkaar zetten
4 Trek de kaart uit de sleuf.
5 Verwijder de geheugenkaart.
6 Plaats de achterklep terug.
Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het
toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit
kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging
van de kaart of het toestel.
››De geheugenkaart formatteren
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de
kaart incompatibel worden met uw toestel. Formatteer de
geheugenkaart alleen in het toestel.
Selecteer in de standby-stand Applicaties → Instellingen →
SD-kaart en telefoonopslag → SD-kaart afmelden → OK →
Formatteer SD-kaart → Formatteer SD-kaart → Alles wissen.
Een polslus bevestigen
1 Verwijder de achterklep.
2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine
uitsteeksel.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens
in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart
formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door
verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
3 Plaats de achterklep terug.
Het toestel in elkaar zetten 17
Aan de slag
Het toestel in- en uitschakelen
Kennismaken met het toestel
››Indeling
Luistergedeelte
Het toestel inschakelen:
1 Houd [ ] ingedrukt.
2 Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de
instructies op het scherm om het toestel in te stellen.
Houd [ ] ingedrukt en selecteer Uitschakelen → OK om het
toestel uit te schakelen.
• Volg alle waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan
beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen
en ziekenhuizen.
• Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de
vliegtuigstand. Houd [ ] ingedrukt en selecteer de
Vliegtuigstand.
18 Aan de slag
Nabijheidssensor
Volumetoets
AZERTYtoetsenbord
Microfoon
Aanraakscherm
Starttoets
Terugtoets
Menutoets
››Toetsen
Toets
Headsetaansluiting
Cameralens
achterzijde
Aan/uit/
vergrendeltoets
Multifunctionele
aansluiting
Functie
Aan/uit/
vergrendelen
Menu
Achterklep
Start
Interne antenne
Luidspreker
Terug
Volume
Het toestel inschakelen (ingedrukt
houden); de snelmenu's
openen (ingedrukt houden); het
aanraakscherm vergrendelen.
Een lijst met beschikbare opties
voor het huidige scherm openen.
Teruggaan naar het standbyscherm; de lijst met recent
gebruikte applicaties openen
(ingedrukt houden).
Hiermee gaat u terug naar het
vorige scherm.
Hiermee kunt u het volume van
het toestel regelen.
Aan de slag 19
››AZERTY-toetsenbord
Toets
Functie
De positie, afbeeldingen en functies van de toetsen
kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio.
Toets
Functie
Zoeken
Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.
Spatie
Schakelen tussen hoofdletters en kleine
letters in een tekstinvoerveld.
4-wegnavigatie
In de standby-stand: de zoekapplicatie
van Google openen. het
zoekinvoervenster openen wanneer u
bepaalde applicaties gebruikt.
Een spatie invoegen in een
tekstinvoerveld, in de standby-stand: de
zoekapplicatie van Google openen.
De cursor omhoog, omlaag, naar
rechts of naar links verplaatsen in een
tekstinvoerveld.
Backspace
Speciale tekens uit een tekstinvoerveld
verwijderen.
Alfanumeriek
Shift
Alt
Tekens op de bovenste helft van
de toetsen gebruiken in een
tekstinvoerveld.
Symbool
Pictogrammen ingeven in een
tekstinvoerveld.
Berichten
Open in de standby-stand een scherm
voor het opstellen van een bericht.
20 Aan de slag
Enter
Een nieuwe regel beginnen in een
tekstinvoerveld.
Bevestigen
In de menustand: de gemarkeerde
menuoptie selecteren of een invoer
bevestigen.
››Pictogrammen
De pictogrammen die op het scherm worden
weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio
en serviceprovider.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
Open draadloze netwerken beschikbaar
Verbonden met draadloos netwerk
Bluetooth ingeschakeld
Bluetooth-headset aangesloten
Pictogram
Betekenis
GPS ingeschakeld
Gesprek aan de gang
Gesprek in de wacht
Luidsprekerstand ingeschakeld
Gemiste oproep
Gesynchroniseerd met het web
Bezig met gegevens uploaden
Bezig met gegevens downloaden
Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
Verbonden met computer
USB-tethering geactiveerd
Aan de slag 21
Pictogram
Betekenis
Pictogram
Betekenis
Mobiel toegangspunt ingeschakeld
Muziek wordt afgespeeld
Geen SIM- of USIM-kaart
Afspelen van muziek is onderbroken
Nieuw SMS- of MMS-bericht
FM-radio op de achtergrond ingeschakeld
Nieuw e-mailbericht
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijniveau
Nieuw voicemailbericht
Alarm ingeschakeld
Melding van gebeurtenis
Roaming (buiten het gebruikelijke
servicegebied)
Stille stand ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
22 Aan de slag
10:00
Huidige tijd
Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items
selecteren en functies uitvoeren. Hier vindt u informatie over het
gebruik van het aanraakscherm.
• Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op
het aanraakscherm te voorkomen.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met andere
elektrische apparaten in aanraking komt. Door
elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm
worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met water in
aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige
omstandigheden of door blootstelling aan water
worden beschadigd.
• Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken,
dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens
u het toestel gebruikt.
• Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische
ladingen die door het menselijk lichaam worden
veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties
tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het
aanraakscherm reageert niet als het door scherpe
hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt
aangeraakt.
U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te
bedienen:
• Tikken: Één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie
of applicatie te selecteren of starten.
• Aanraken (ingedrukt houden): Tik op een item en blijf dit meer
dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te
openen.
• Slepen: Tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
• Verslepen en neerzetten: Raak een item aan en verschuif uw
vinger om het item te verplaatsen.
• Dubbeltikken: Tik twee keer snel achter elkaar met uw vinger
om in of uit te zoomen terwijl u foto's of webpagina's bekijkt.
• Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet
gebruikt. Druk op [ ] of de starttoets om het scherm
weer in te schakelen.
• U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting
instellen. Open in de standby-stand de lijst met
applicaties en selecteer Instellingen → Display →
Time-out scherm.
Aan de slag 23
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er
niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.
Druk op [ ] om te vergrendelen. Om te ontgrendelen, schakelt
u het scherm in en sleept u naar rechts tot aan de stip.
Het standby-scherm
Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het
standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het
toestel zien en applicaties openen.
Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links
of rechts naar een paneel van het standby-scherm. U kunt ook
een stip boven in het scherm selecteren om rechtstreeks naar het
bijbehorende paneel van het standby-scherm te gaan.
24 Aan de slag
››Items aan het standby-scherm toevoegen
U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen
naar applicaties of naar items in applicaties, naar widgets of
naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm
toevoegen:
1 Druk op [
] → Voeg toe of raak het lege gebied op het
standby-scherm aan.
2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
• Widgets: Widgets aan het standby-scherm toevoegen.
• Sneltoetsen: Snelkoppelingen toevoegen naar items zoals
applicaties, favorieten en contacten.
• Mappen: Een nieuwe map maken of mappen voor uw
contacten toevoegen.
• Achtergronden: Een achtergrondafbeelding instellen.
››Items op het standby-scherm verplaatsen
1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het aanraken
totdat het grijs wordt.
2 Sleep het item naar de gewenste plek.
››Items uit het standby-scherm verwijderen
1 Raak het gewenste item aan.
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
2 Sleep het item naar de prullenbak.
3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.
››Werken met het snelkoppelingenpaneel
Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een applicatie
op het pictogrammengebied en veeg met uw vinger naar
beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt
functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en
een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen,
gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer
door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.
U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties
gebruikmaken:
• WiFi: De WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 87
• B/T: De Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 85
• GPS: De GPS-functie in- en uitschakelen.
• Geluid/Trillen: De stille stand in- en uitschakelen.
• Autom. draaien: De optie voor automatisch draaien in- of
uitschakelen.
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio
of serviceprovider.
Aan de slag 25
››Panelen aan het standby-scherm
toevoegen of eruit verwijderen
U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of daaruit
verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in
te delen.
1
Druk in de standby-stand op [ ] → Wijzigen.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en
naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de
bewerkingsstand.
2 Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende functies:
• Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de
miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het
naar de prullenbak onder in het scherm.
• Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
• Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de
miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het
naar de gewenste locatie.
3 Druk op [
] wanneer u klaar bent.
26 Aan de slag
Applicaties openen
De applicaties op het toestel openen:
1 Selecteer in de standby-stand Applicaties om de lijst met
applicaties te openen.
2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander scherm met
applicaties.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om
rechtstreeks naar het bijbehorende hoofdmenuscherm te
gaan.
3 Selecteer een applicatie.
• Als u applicaties van Google wilt gebruiken, moet u
over een Google-account beschikken. Hebt u geen
Google-account, meld u dan aan voor een Googleaccount.
• U kunt een snelkoppeling aan een applicatie
toevoegen door in de lijst met applicaties het symbool
van de applicatie aan te raken. U kunt het pictogram
verplaatsen naar de gewenste locatie op het standbyscherm.
4 Druk op [
] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk
op de starttoets om naar het standby-scherm terug te gaan.
De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee
de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd.
Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm
automatisch naar de liggende stand overgeschakeld
als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van
het scherm niet verandert, selecteert u Instellingen →
Display → Scherm automatisch draaien.
plek.
U kunt het pictogram van een applicatie ook naar een ander
hoofdmenuscherm verplaatsen. Tevens kunt u veelgebruikte
applicaties naast Startpagina plaatsen.
4 Druk op [
] → Opslaan.
De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:
1 Plaats in de lijst met applicaties twee vingers op het scherm
en beweeg deze naar elkaar toe.
››Applicaties ordenen
U kunt de indeling van applicaties in de lijst met applicaties
wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in
een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.
1 Druk in de lijst met applicaties op [
2 Raak een applicatie aan.
3 Sleep het pictogram van de applicatie naar de gewenste
] → Wijzigen.
2 Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep
deze naar de gewenste locatie.
››Onlangs gebruikte applicaties openen
1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs
geopende applicaties weer te geven.
2 Selecteer de applicatie die u wilt openen.
Aan de slag 27
››Taakbeheer gebruiken
Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor kunt
u meerdere applicaties tegelijk ingeschakeld laten zijn. Bij het
uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel echter
vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan of wordt er
meer stroom verbruikt. Om deze problemen te voorkomen, kunt
u via Taakbeheer overbodige programma's beëindigen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Taakbeheer → Actieve applicaties.
Er verschijnt een lijst met alle applicaties die op het toestel
worden uitgevoerd.
2 Selecteer Einde om een applicatie te sluiten.
Selecteer Stoppen om alle actieve applicaties te sluiten.
De instellingen van het toestel
aanpassen
Haal meer uit uw toestel door het aan uw voorkeuren aan te
passen.
››De huidige tijd en datum instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Datum en tijd.
2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen
aan.
››De aanraaktoon in- of uitschakelen
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Geluid → Selectie hoorbaar.
››Het volume van de beltoon aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume
aan te passen.
28 Aan de slag
››Overschakelen naar de stille stand
››Animatie voor het wisselen tussen vensters
• Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Display → Animatie → Enkele animaties of
Alle animaties.
U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende
manieren uit:
Telefoon → Toetsen en houd # aangeraakt.
• Houd [ ] ingedrukt en selecteer Stille stand.
U kunt het toestel zodanig instellen dat u in de stille stand
wordt gewaarschuwd voor verschillende gebeurtenissen.
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Geluid → Trillen → Altijd of
Alleen stille stand. Wanneer u overschakelt naar de stille
weergegeven in plaats van .
stand, wordt
››De beltoon wijzigen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
inschakelen
››Een achtergrond selecteren voor het
standby-scherm
1 Druk in de standby-stand op [
optie.
] → Achtergrond → een
2 Selecteer een afbeelding.
3 Selecteer Opslaan of Achtergrond instellen.
Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van
standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw toestel.
Instellingen → Geluid → Beltoon.
2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer OK.
Aan de slag 29
››De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt snel de helderheid van het scherm aanpassen door op de
indicatieregel van het scherm naar links of rechts te scrollen.
U kunt als volgt de helderheid in het instellingenmenu
aanpassen:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Display → Helderheid.
2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste
3
helderheidsniveau.
Selecteer OK.
Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is
ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.
››Schermvergrendeling instellen
U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of
wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen het
toestel zonder uw toestemming gebruiken.
30 Aan de slag
• Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld,
zal het toestel telkens bij het inschakelen of het
ontgrendelen van het scherm om dit patroon vragen.
• Als u uw PIN-code of wachtwoord vergeet, moet u het
toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
beveiligingscodes of privégegevens of andere schade
die door illegale software wordt veroorzaakt.
Een ontgrendelingspatroon instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrendeling instellen → Patroon.
2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en
selecteer Volgende.
3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten
minste 4 punten met elkaar te verbinden.
4 Selecteer Doorgaan.
5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
6 Selecteer Bevestigen.
Een PIN-code voor ontgrendeling instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrendeling instellen → Geef PIN-code in.
2 Geef een nieuwe PIN-code (numeriek) in en selecteer
Doorgaan.
3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.
2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer
Doorgaan.
3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.
››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen
U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de
SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging → SIMkaartvergrendeling instellen → SIM-kaart vergrendelen.
2 Geef uw PIN-code in en selecteer OK.
Een ontgrendelingswachtwoord instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrendeling instellen → Wachtwoord.
Aan de slag 31
Als de PIN-blokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het
inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.
• Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de
SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet
u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de
blokkering van de kaart op te heffen.
• Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIMkaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de
serviceprovider laten opheffen.
››Tekstinvoer met het virtuele toetsenbord
Wanneer u het invoerveld selecteert, wordt het invoerpaneel
met AZERTY-toetsenbord weergegeven. Selecteer tekens op het
toetsenbord.
1
2
3
Tekst ingeven
U kunt tekst ingeven met het virtuele toetsenbord op het scherm
of met het externe AZERTY-toetsenbord.
In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst
wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de
ondersteunde talen. ► p. 105
32 Aan de slag
Nummer
1
2
4
5
6
7
Functie
Hiermee kunt u wisselen tussen hoofdletters en
kleine letters.
Hiermee kunt u wisselen tussen de cijfer-/
symboolstand en de ABC-stand.
Nummer
3
Functie
Tekst met uw stem invoeren; dit pictogram is
alleen beschikbaar als u de spraakinvoerfunctie
voor het Samsung-toetsenblok hebt
ingeschakeld.
Deze functie is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van de
geselecteerde invoertaal.
4
Hiermee kunt u uw invoer wissen.
5
Hiermee kunt u op een nieuwe regel beginnen.
6
De toetsenbordinstellingen openen; het
toetsenbordtype wijzigen (aanraken).
Een spatie invoegen; een punt invoegen
(dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (aanraken,
dan naar links of rechts scrollen).
De functies van deze toets kunnen per
serviceprovider verschillen.
7
››Tekstinvoer met het AZERTY-toetsenbord
Wanneer u het toestel openschuift, kunt u het AZERTYtoetsenbord gebruiken. Selecteer de benodigde toetsen om uw
tekst in te geven.
Gebruik de volgende functies met het AZERTY-toetsenbord:
• Druk op [ ] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine
letters.
• Druk op [ ] om tekens op de bovenste helft van de toetsen
in te geven.
• Druk op [
] om een tekenkiezer voor verschillende
symbolen weer te geven.
• Druk op de bijbehorende toets om een teken, cijfer of symbool
in te geven.
Aan de slag 33
››Tekst kopiëren en plakken
Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor
kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere applicaties
te gebruiken.
1 Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
2 Selecteer .
3 Selecteer of .
4 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren.
5 Selecteer om te kopiëren of om de tekst te knippen en
op het klembord te plaatsen.
6 Raak in een andere applicatie het tekstinvoerveld aan.
7 Selecteer → om de tekst van het klembord in het
tekstveld te plakken.
34 Aan de slag
Applicaties van Android Market
downloaden
U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra
applicaties op basis van het Android-platform te installeren.
Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en
mobiele applicaties aanschaffen.
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gedownloade applicaties worden door het toestel in
het interne moviNAND™-geheugen opgeslagen. Als u
de bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sluit
u het toestel op een computer aan en kopieert u de
bestanden van moviNAND naar de geheugenkaart.
››Een applicatie installeren
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Market.
2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen Accepteren.
3 Zoek een bestand of applicatie en download het.
››Een applicatie verwijderen
1 Selecteer Mijn apps in het startscherm van Android Market.
2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
3 Selecteer Verwijderen → OK.
Bestanden downloaden van het web
Wanneer u bestanden of webapplicaties van internet downloadt,
worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.
Bestanden die u van internet downloadt, kunnen
virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen.
Download daarom alleen bestanden van websites die u
vertrouwt.
Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital
Rights Management om auteursrechten te beschermen.
Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige
bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te
verzenden.
Bestanden van internet downloaden:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Browser.
Aan de slag 35
2 Zoek een bestand of applicatie en download het.
Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan
Android Market hebt gedownload, selecteert u Instellingen →
Applicaties → Onbekende bronnen.
Gegevens synchroniseren
U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en een
back-up van gegevens maken of deze terugzetten.
Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel
met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn
doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel
weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
36 Aan de slag
››Een serveraccount instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.
2 Selecteer Account toevoegen → een accounttype.
3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de
account te voltooien.
Voor online community's zoals Facebook en MySpace voert
u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u
Inloggen.
››Automatische synchronisatie inschakelen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.
2 Selecteer Automatisch synchroniseren.
3 Selecteer een account.
4 Selecteer de applicaties die u wilt synchroniseren.
Als u applicaties van automatische synchronisatie wilt uitsluiten,
schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende applicaties
uit.
››Gegevens handmatig synchroniseren
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Account- en synchronisatie-instellingen.
2 Selecteer een account.
3 Druk op [ ] → Nu synchroniseren. Het toestel begint met
het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt
opgegeven.
Aan de slag 37
Communiceren
Bellen
Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties,
zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een
telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de
mogelijkheden die met bellen samenhangen.
››Bellen en gebeld worden
U kunt de knoppen of het aanraakscherm gebruiken wanneer u
belt, oproepen beantwoordt, beëindigt of weigert.
• Als u het toestel dicht bij uw gezicht houdt
tijdens een spraakoproep, vergrendelt het toestel
het aanraakscherm automatisch, zodat er geen
ongewenste invoer kan plaatsvinden.
• Statische ontlading van uw lichaam of kleding kan
storing met de nabijheidssensor veroorzaken tijdens
een oproep.
38 Communiceren
Bellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Telefoon → Toetsen en geef het netnummer en
abonneenummer in.
2 Selecteer om het nummer te bellen.
3 Selecteer Oproep beëindigen om de oproep te beëindigen.
• Sla nummers die u vaak belt op in de telefoonlijst.
► p. 67
• U kunt snel de oproepenlijst openen om een nummer
dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te bellen. Selecteer
daarvoor Telefoon → Logbestanden.
Opnemen
1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u
naar rechts tot aan
de stip.
Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets
om de beltoon te dempen.
2 Selecteer Oproep beëindigen om de oproep te beëindigen.
Een oproep weigeren
Wanneer u wordt gebeld, sleept u naar links tot aan de stip.
Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt
terugsturen, selecteert u Oproep met bericht weigeren.
Een internationaal nummer bellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
• Druk op de headsetknop om een oproep aan te nemen.
• Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop
ingedrukt.
• Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt
halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
• Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de
headsetknop.
selecteer Telefoon → Toetsen en blijf 0 vasthouden om het
teken + in te voegen.
››Beschikbare opties tijdens een oproep
(landnummer, netnummer en abonneenummer) en
.
selecteer
• Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume
2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen
››De headset gebruiken
Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree
oproepen aannemen en regelen:
U kunt de volgende opties gebruiken tijdens een oproep:
te regelen.
• Selecteer
om een oproep in de wacht te zetten. Selecteer
om een oproep weer uit de wachtstand te halen.
• Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u Nieuwe
oproep en belt u een nieuw nummer.
Communiceren 39
• Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u
bij het klinken van de wisselgesprektoon naar rechts
tot aan de stip. Er wordt gevraagd of de eerste oproep
moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de
wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent
geabonneerd.
• Selecteer Kiesschijf om het belscherm te openen.
• Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere
geluidsprestaties de normale telefoonstand.
• U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de andere
kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor Dempen.
• Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u
Headset.
• Als u het telefoonboek wilt openen, drukt u op [
Contacten.
• Als u een notitie wilt toevoegen, drukt u op [
40 Communiceren
]→
] → Notities.
• Selecteer Wissel om tussen de twee oproepen te schakelen.
• Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep)
wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u
een tweede oproep en selecteert u Samenvoegen wanneer
u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als
u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze
telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement
nodig.
››Gemiste oproepen bekijken en de
bijbehorende nummers terugbellen
Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display
weer. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt bellen,
opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de gemiste
oproep.
››Extra functies gebruiken
U kunt verschillende andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld
automatische weigering, de FDN-modus (Fixed Dialling Number)
of oproepdoorschakeling.
De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken
In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel
beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus
inschakelen:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Oproepen → FDN-nummers →
FDN inschakelen.
2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
gekregen, en selecteer OK.
3 Selecteer FDN-lijst en voeg contacten toe voor gebruik in
de FDN-modus.
Oproepen doorschakelen
Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende
oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden
doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse
omstandigheden waarin u niet in staat bent om oproepen aan
te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of
wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Oproepen → Oproepen doorschakelen.
2 Selecteer een voorwaarde.
3 Geef een nummer in om oproepen naar door te schakelen en
selecteer Aanzetten.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
Wisselgesprek instellen
Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens
een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep
binnenkomt.
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Oproepen → Extra instellingen
→ Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk
verzonden.
››Oproepenlijsten bekijken
U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.
Communiceren 41
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Berichten
2 Druk op [
Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt
opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen
berichten kunt weergeven en beheren.
Telefoon → Logbestanden.
] → Weergave → een optie om de
oproepenlijsten te sorteren.
Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand
bellen of een bericht sturen door het contact snel naar
links of naar rechts te tikken.
3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een
bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de
telefoonlijst toevoegen.
Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied
verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
››Een SMS-bericht verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Berichten → Nieuw bericht.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop
te selecteren.
42 Communiceren
3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
4 Selecteer Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [
invoegen.
] → Smiley
5 Selecteer Zenden om het bericht te verzenden.
››Een MMS-bericht verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Berichten → Nieuw bericht.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
lijsten of contactgroepen selecteren door een andere knop
te selecteren.
3 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in een
MMS-bericht omgezet.
4 Selecteer Geef hier het bericht in en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [
invoegen.
] → Smiley
5 Druk op [
] → Bijvoegen → een optie en voeg een item
toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of
een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment
opnemen.
6 Druk op [
] → Onderwerp toevoegen en geef een
onderwerp voor het bericht in.
7 Selecteer Zenden om het bericht te verzenden.
Communiceren 43
››Een SMS- of MMS-bericht weergeven
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Berichten.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in
conversaties per contact gesorteerd.
2 Selecteer een contact.
3 Voor een MMS-bericht selecteert u een bericht om de detail
te bekijken.
››Voicemailberichten beluisteren
Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de
voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen
bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende
oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om
voicemailberichten te beluisteren:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Telefoon → Toetsen en houd vervolgens 1 aangeraakt.
44 Communiceren
2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
U moet het nummer van de voicemailserver opslaan
voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider
naar het nummer.
Google Mail
U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw
Postvak IN downloaden. Wanneer u deze applicatie opent
verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaalaantal
ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de
ongelezen berichten worden vet weergegeven.
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
››Een e-mail verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Google Mail.
2 Druk op [ ] → Opstellen.
3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
4 Geef een onderwerp en een bericht in.
5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [ ] →
Bijlage toevoegen → een bestand.
6 Selecteer
om het bericht te verzenden.
››E-mailberichten bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
• Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u
.
• Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers, selecteert
u
→ Allen antw.
• Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
selecteert u
→ Doorsturen.
• Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u Voorbeeld.
Als u het bericht wilt opslaan op uw toestel, selecteert u
Downloaden.
• Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u Archief.
• Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.
• U gaat naar het vorige of volgende bericht door
of
te selecteren.
selecteer Google Mail.
2 Selecteer een e-mailbericht.
Communiceren 45
››E-mailberichten met labels ordenen
U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te
voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U
kunt berichten met een labelfilter sorteren.
Berichten van een label voorzien
1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
2 Selecteer Labels wijzigen.
3 Kies een label om toe te voegen en selecteer OK.
Berichten van een ster voorzien
1
2 Selecteer Ster toevoegen. Het stersymbool naast het bericht
Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
wordt ingeschakeld.
Berichten filteren
1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [
labels.
] → Ga naar
2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.
E-mail
Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account
kunt verzenden en bekijken.
››Een e-mailaccount instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer E-mail.
2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
3 Selecteer Volgende (voor algemene e-mailaccounts, zoals
Gmail en Yahoo) of Handm. instell. (voor andere bedrijfs-emailaccounts).
46 Communiceren
4 Volg de instructies op het scherm.
Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount, worden
de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer
dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen tussen de
e-mailaccounts. Druk op [ ] → Accounts en selecteer het
account waarvoor u berichten wilt ophalen.
››Een e-mail verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
E-mail → een e-mailaccount.
2 Druk op [ ] → Opstellen.
3 Selecteer Contacten.
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in de
lijst met recente ontvangers of in de contactgroepen kiezen
door een andere knop te selecteren.
4 Schakel de selectievakjes naast contacten in en selecteer
Voeg toe.
5 Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te
voegen.
6 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
7 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
8 Selecteer Bijlage en voeg een bestand toe.
U kunt geen bestanden toevoegen met DRM-beveiliging
(Digital Rights Management).
9 Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Als u offline bent of zich buiten het servicegebied
bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u
weer online en in uw servicegebied bent.
Communiceren 47
››Een e-mailbericht weergeven
Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde
e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de
e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u
e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
2
E-mail → een e-mailaccount.
Druk op [
werken.
] → Vernieuwen om de berichtenlijst bij te
3 Selecteer een e-mailbericht.
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
• Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [
Antwoord.
]→
• Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u
op [
] → Doorsturen.
• Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [ ] → Wissen.
• Als u een bijlage wilt bekijken, sleept u het scherm omlaag
en selecteert u de bijlage. Als u de bijlage wilt opslaan op uw
.
toestel, selecteert u
48 Communiceren
Talk
Chat met vrienden en familie via Google Talk™.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Talk.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten
weergegeven.
2 Druk op [ ] → Vriend toevoegen.
3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer
Uitnodiging verzenden.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de vriend
toegevoegd aan uw vriendenlijst.
››Een chatsessie starten
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
Social Hub
2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm
Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde
communicatietoepassing voor e-mail, SMS-/MMS-berichten,
chatberichten en gegevens van contacten en agenda-items. Ga
naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.
3 Geef een bericht in en selecteer Verzenden.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Talk.
wordt geopend.
Als u emoticons wilt invoegen, drukt u op [
Smiley invoegen.
] → Meer →
4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen,
drukt u op [
] → Andere chat kiezen.
5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [
beëindigen.
selecteer Social Hub.
2 Bekijk en gebruik de inhoud die beschikbaar is via Social Hub.
] → Chat
Communiceren 49
Entertainment
• Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende
Camera
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer
Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en
weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie
van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een
maximumresolutie van 320 x 240 pixels.
››Een foto nemen
1
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
stand.
• Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te
verbergen of weer te geven.
u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
• De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang
de opnameomstandigheden of de scène die wordt
opgenomen.
3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
eventueel aan.
1
2
3
4
5
50 Entertainment
6
7
8
Nummer
1
Functie
De camerastatus en -instellingen
controleren.
• : Resolutie
• : Type lichtmeting
•
: Aantal resterende foto's
(afhankelijk van beschikbare geheugen)
• : Standaardopslaglocatie
4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
U kunt tevens inzoomen door met twee vingers op het
scherm te tikken en ze vervolgens uit elkaar te bewegen
(beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
opneemt met de hoogste resolutie.
5 Selecteer
om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u om de gemaakte
foto's te bekijken.
2
De opnamestand wijzigen.
3
De scènestand wijzigen.
4
De helderheid aanpassen.
5
De camera-instellingen wijzigen.
6
Overschakelen naar de camcorder.
• Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u Delen.
• Als u een foto als achtergrond of beller-ID voor een contact
7
Een foto nemen.
• Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen.
8
De afbeeldingsviewer openen om foto's
weer te geven die u hebt genomen.
• Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt ook
tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.
wilt instellen, selecteert u Instellen als.
Entertainment 51
››Foto's maken met de voorkeuzes voor
verschillende scènes
De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse
scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de
opnameomstandigheden en het onderwerp past.
Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u de
nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt gebruikt.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
→ een scène → .
3 Selecteer
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer om een foto te maken.
52 Entertainment
››Een foto nemen in de Smile shot-stand
De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van
lachende mensen te nemen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Smile shot.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer .
6 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en
detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt
het toestel automatisch een foto.
››Een serie foto's achter elkaar maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Panorama.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer om de eerste foto te maken.
6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat
U kunt gemakkelijk een serie foto's van bewegende
onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van
kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Doorlopend.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Raak aan. Er worden achter elkaar foto’s genomen totdat
u de sluiterknop loslaat.
››Een panoramafoto maken
selecteer Camera.
het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt
automatisch de volgende foto gemaakt.
7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.
Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's
maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.
Entertainment 53
››Een gecombineerde foto maken
U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en
vervolgens de linker- en rechterhelft van de verschillende foto's
combineren tot één foto. Deze functie is handig als u een foto
wilt nemen van u en een vriend en er niemand is die de foto voor
u kan nemen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Voeg mij toe.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Tik links of rechts afhankelijk van welke foto u als eerste wilt
maken.
54 Entertainment
6 Selecteer
om de eerste foto te maken.
De helft van de eerste foto wordt transparant weergegeven
als hulpmiddel voor het plaatsen van de volgende foto.
7 Breng de benodigde wijzigingen aan.
8 Selecteer om de tweede foto te maken.
De helft van de eerste foto wordt automatisch met de andere
helft van de tweede foto gecombineerd tot één foto.
››Actiefoto's nemen
U kunt opnamen van een bewegend onderwerp vastleggen en
die dan combineren tot één foto waarop de actie te zien is.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Actieopname.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer om de eerste foto te maken.
6 Beweeg het toestel met het bewegende onderwerp mee,
7
zodat het in beeld blijft.
Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.
Blijf het onderwerp in beeld houden tot het toestel alle
opnamen heeft gemaakt die voor de actiefoto nodig zijn.
››Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende opties weer te geven:
Optie
Macro
Timer
→
selecteren om de
Functie
De macrostand inschakelen om foto's
van dichtbij te maken.
De vertraging voordat er een foto wordt
gemaakt instellen.
Optie
Functie
Resolutie
De resolutie wijzigen.
Witbalans
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
Effecten
Een speciaal effect toepassen.
Meting
Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit
Aanpassen
Het kwaliteitsniveau voor uw foto's
instellen.
Contrast, kleurverzadiging en scherpte
aanpassen.
Voordat u een foto maakt, kunt u →
volgende instellingen weer te geven:
selecteren om de
Instelling
Functie
Richtlijnen
De kaderlijnen op het voorbeeldscherm
weergeven.
Entertainment 55
Instelling
Overzicht
GPS
Geluid sluiter
Resetten
56 Entertainment
Functie
Instellen dat de gemaakte foto wordt
weergegeven.
Informatie over de locatie opnemen bij
de foto's.
Voor een goede GPS-ontvangst
moet u locaties vermijden waar
het signaal geblokkeerd wordt,
zoals tussen gebouwen of in
laaggelegen gebieden, of in
slechte weersomstandigheden.
De camera laat bij het maken van een
foto een geluid horen.
De menu's en opname-instellingen
resetten.
››Een video-opname maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.
4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
eventueel aan.
1
2
3
4
5
6
7
Nummer
1
2
Functie
De status van de camcorder controleren.
• : Resolutie
•
: Duur van de video die kan
worden opgenomen (afhankelijk van
beschikbare geheugen)
• : Standaardopslaglocatie
De opnamestand wijzigen (voor het
bijvoegen van een multimediabericht of
voor normaal opslaan).
5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u
opneemt met de hoogste resolutie.
6 Selecteer
7 Selecteer
om de opname te starten.
om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage
verwerkingssnelheid om het opnemen van video's
mogelijk te maken.
om deze weer te
3
De helderheid aanpassen.
Selecteer na het opnemen van een video
geven.
4
De camcorderinstellingen wijzigen.
5
Overschakelen naar de camera.
• Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u
6
Een video opnemen.
7
De afbeeldingsviewer openen om video's
weer te geven die u hebt opgenomen.
Delen.
• Als u een video wilt afspelen, selecteert u Afspelen.
• Als u een video wilt verwijderen, selecteert u Wissen.
Entertainment 57
››Camcorderinstellingen aanpassen
Voordat u een video opneemt, kunt u
de volgende opties:
→
selecteren voor
Optie
Functie
Timer
De vertraging voordat de video-opname
wordt begonnen instellen.
Resolutie
De resolutie wijzigen.
Witbalans
De kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
Effecten
Een speciaal effect toepassen.
Videokwaliteit
Aanpassen
58 Entertainment
Het kwaliteitsniveau voor uw video's
instellen.
Contrast, kleurverzadiging en scherpte
aanpassen.
Voordat u een video opneemt, kunt u
volgende instellingen:
→
selecteren voor de
Instelling
Functie
Richtlijnen
De kaderlijnen op het voorbeeldscherm
weergeven.
Geluidsopname
Het geluid in- of uitschakelen.
Overzicht
Resetten
Instellen dat de gemaakte video wordt
weergegeven.
De menu's en opname-instellingen
resetten.
Galerij
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden
Informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne
geheugen en op een geheugenkaart.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
Als op het toestel wordt aangegeven dat het geheugen
vol is wanneer u Galerij wilt openen, verwijdert u een
aantal bestanden via Mijn bestanden of een andere
applicatie voor bestandsbeheer en probeert u het daarna
opnieuw.
››Ondersteunde bestandsindelingen
Type
Indeling
Foto
jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Video
• Extensie: 3gp, mp4
• Codec: MPEG4, H.263, H.264
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
het bestand.
››Een foto bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Galerij.
2 Selecteer een map.
3 U kunt de weergavestand wijzigen door
rechtsboven in het scherm te selecteren.
of
4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.
Entertainment 59
Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:
• Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens
inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken en
ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw vingers naar
elkaar toe om uit te zoomen).
• U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde map
door Diashow te selecteren. U stopt de diashow door op het
scherm te tikken.
››Een video-opname afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Galerij.
2 Selecteer een video (met het pictogram ) om af te spelen.
3 Draai het toestel naar de liggende stand.
4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.
60 Entertainment
››Foto's en video's delen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Galerij.
2 Selecteer een map.
3 Selecteer een afbeelding of video.
4 Selecteer Menu → Delen → een deeloptie.
Muziek
Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt
beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler ondersteunt
de volgende bestandsindelingen: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid,
xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG,
AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
• U kunt ook muziekbestanden in de volgende
bestandsindelingen afspelen als u deze opent in
Mijn bestanden, in multimediaberichten of in de
webbrowser: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf,
rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+,
OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA,
i-Melody).
• Afhankelijk van de software in uw toestel worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van
het bestand.
››Muziekbestanden afspelen
Breng eerst muziekbestanden over naar uw toestel of een
geheugenkaart:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Muziek.
2 Blader naar links of naar rechts naar een muziekcategorie.
3 Selecteer een muziekbestand.
4 Regel het afspelen met de volgende pictogrammen:
Pictogram
Hiermee schakelt u het 5.1-kanaals
surroundsound-systeem in als er een
headset is aangesloten.
››Muziekbestanden op uw toestel zetten
Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het
toestel of de geheugenkaart toe:
• Draadloos downloaden van internet. ► p. 74
• Downloaden vanaf een pc met Samsung Kies. ► p. 92
• Ontvangen via Bluetooth. ► p. 86
• Kopiëren naar de geheugenkaart. ► p. 92
Functie
1
De shufflestand inschakelen.
De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand
herhalen of alle bestanden herhalen).
Entertainment 61
Pictogram
Functie
Achteruit springen; terugspoelen binnen
een bestand (aanraken).
Afspelen onderbreken; selecteer
om
door te gaan met afspelen.
Vooruit springen; vooruitspoelen binnen
een bestand (aanraken).
1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het
spelerscherm tikt.
WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt
een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle
bas en heldere hoge frequenties voor een zuivere
geluidsweergave.
››Een afspeellijst maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Muziek.
62 Entertainment
2 Selecteer een categorie → een muziekbestand.
3 Druk op [ ] → Naar afspeellijst → Nieuw.
4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer
Opslaan.
5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt
toevoegen, speelt u een bestand af en drukt u op [
Naar afspeellijst → de nieuwe afspeellijst.
››De partyshuffle-functie gebruiken
]→
Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden
muziekbestanden op uw toestel in willekeurig geselecteerd en
afgespeeld.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Muziek.
2 Druk op [
3 Selecteer
schakelen.
] → Voorkeurslijst.
om de partyshuffle-functie weer uit te
››Instellingen van de MP3-speler aanpassen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Muziek.
2 Selecteer een categorie → een muziekbestand.
3 Druk op [ ] → Instellingen.
4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw
wensen aan:
Optie
Functie
5.1-kanaals
Instellen of het virtuele 5.1-kanaals
surroundsoundsysteem wordt
geactiveerd als er een headset wordt
aangesloten.
Equalizer
Selecteer een standaardtype equalizer.
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u
naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst
doet als antenne, op de telefoon aansluiten.
››Naar de FM-radio luisteren
1 Sluit een headset op het toestel aan.
2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer FM-radio.
3 Selecteer
om de FM-radio in te schakelen (indien nodig).
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt
automatisch naar zenders gezocht.
Entertainment 63
4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
1
Nummer
Nummer
6
Functie
5
Het huidige radiostation aan de lijst met
favorieten toevoegen.
7
6
Het volume aanpassen.
2
8
7
3
4
5
3
4
8
De frequentie aanpassen door naar links of
rechts te scrollen op de schaalbalk.
De FM-radio zodanig instellen dat
automatisch opnieuw op stations wordt
afgestemd als het radiosignaal zwak is.
››Een radiostation automatisch opslaan
Functie
1
De geluidsuitvoer omschakelen (naar de
headset of de luidspreker van het toestel).
2
De FM radio uitschakelen. Selecteer
FM-radio weer aan te zetten.
3
Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
4
Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
64 Entertainment
om de
1 Sluit een headset op het toestel aan.
2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer FM-radio.
3 Selecteer Scannen → een scanoptie.
››Instellingen van de FM-radio aanpassen
4
2 Druk op [ ] → Instellingen.
3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations
worden in het toestel opgeslagen.
Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op
[ ] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.
››Een radiostation aan de favorietenlijst
toevoegen
1 Sluit een headset op het toestel aan.
2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer FM-radio.
wensen aan:
Optie
Functie
Regio
Selecteer uw land.
Afspelen op
achtergrond
Instellen of de FM-radio tijdens het
gebruik van andere applicaties op
de achtergrond blijft spelen. Als
deze functie is ingeschakeld, kunt
u de FM-radio bedienen via het
snelkoppelingenpaneel.
selecteer FM-radio.
3
4 Scroll naar het gewenste radiostation.
5 Selecteer + om het aan de favorietenlijst toe te voegen.
Selecteer
om de FM-radio aan te zetten.
Entertainment 65
Optie
Zenderinfo
tonen
Alternatieve
frequentie
FM
automatisch
uit
66 Entertainment
Functie
Instellen of de zender-ID op het scherm
van de FM-radio wordt weergegeven;
Zender-id's zijn alleen beschikbaar
bij radiostations die deze informatie
verstrekken.
Instellen of er bij een zwak signaal
automatisch opnieuw wordt afgestemd.
Instellen dat de FM-radio na een
opgegeven tijdsduur automatisch wordt
uitgeschakeld.
Persoonlijke gegevens
4 Geef de contactgegevens in.
5 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe
Contacten
U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.
te voegen.
Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke
contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele
telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen,
verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.
››Een contact toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Selecteer .
3 Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Telefoon → Toetsen.
2 Geef een telefoonnummer in.
3 Selecteer Voeg toe aan contacten →
4 Selecteer een geheugenlocatie.
.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
5 Geef de contactgegevens in.
6 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe
te voegen.
Persoonlijke gegevens 67
››Een contact zoeken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
3 Selecteer de naam van een contactpersoon.
Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:
• bellen door het telefoonnummer te selecteren.
• een bericht verzenden door Bericht te selecteren.
• de gegevens van het contact wijzigen door op [ ] →
Wijzigen te drukken.
››Een snelkiesnummer instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Druk op [
] → Meer → Snelkiezen.
68 Persoonlijke gegevens
3 Selecteer een locatienummer → een contact.
U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer
op het kiesscherm aan te raken.
››Uw visitekaartje maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Druk op [ ] → Mijn profiel.
3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
4 Selecteer Opslaan.
U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een
e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothfunctie over te brengen.
››Contactgegevens ophalen uit uw socialenetwerkaccounts
U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en
een account selecteren om een contact van de website aan uw
telefooncontacten toe te voegen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Druk op [ ] → Nieuw.
3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
4 Selecteer Opslaan.
››Contacten kopiëren
U kunt contactgegevens van en naar de SIM- of USIM-kaart
kopiëren.
2 Druk op [ ] → Vrienden ophalen.
3 Selecteer een account.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten
beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak
eerst een groep.
3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer
››Een contactgroep maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Contacten → Groepen.
selecteer Contacten.
2 Druk op [
] → Importeren/exporteren → Importeren
van SIM-kaart of Exporteren naar SIM-kaart.
Importeren of Exporteren.
4 Voor het exporteren van contacten selecteert u Ja om te
bevestigen.
Persoonlijke gegevens 69
››Contacten importeren of exporteren
U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling) van
een geheugenkaart naar het toestel:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
2 Druk op [
] → Importeren/exporteren → Importeren
van SD-kaart.
2 Druk op [
] → Importeren/exporteren → Exporteren
naar SD-kaart.
3 Selecteer ter bevestiging Ja.
››Het communicatielogboek bekijken
U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten,
e-mail of met SNS-conversaties bekijken.
3 Selecteer een geheugenlocatie.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
4 Selecteer een optie voor het importeren van één
››Activiteiten van sociale netwerken bekijken
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
contactbestand, meerdere contactbestanden of alle
contactbestanden en selecteer OK.
5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en
selecteer OK.
U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een
geheugenkaart:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Contacten.
70 Persoonlijke gegevens
Contacten → Geschiedenis.
2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.
U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van
services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace en
Twitter.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Contacten → Activiteiten.
2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.
Agenda
››Agenda-items bekijken
Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items
kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agendaitems te herinneren.
De weergave van de agenda wijzigen:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
››Een agenda-item toevoegen
2 Selecteer een weergavemodus boven in de agenda.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Agenda.
2 Selecteer Tik voor nieuw item of druk op [
3 Geef desgewenst de details van het item in.
4 Selecteer Opslaan.
] → Nieuw.
selecteer Agenda.
Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Agenda.
2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave
worden dagen met geplande items met een klein driehoekje
aangegeven.
Als u naar een specifieke dag wilt gaan door handmatig een
datum in te geven, drukt u op [ ] → Ga naar, geeft u de
datum in door + of - te selecteren, en selecteert u Instellen.
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [ ] →
Vandaag.
Persoonlijke gegevens 71
3 Selecteer een agenda-item om de details te bekijken.
U kunt het item naar anderen sturen door op [
Verzenden via → een optie te drukken.
]→
››Een alarm voor een agenda-item stoppen
Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de
opgegeven tijd een alarmsymbool.
››Een notitie maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Notities.
2 Selecteer Nieuwe notitie of druk op [
notitie te maken.
] → Nieuw om een
1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
2 Selecteer een herinnering om de details van het item te
3 Geef de notitietekst in.
4 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
5 Selecteer Opslaan.
3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
bekijken.
uitschakelen, selecteert u Alles op sluimeren of Alles
uitzetten.
Notities
Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat
u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.
72 Persoonlijke gegevens
››Notities weergeven
selecteer Notities.
2 Druk op [
] → Zoeken of houd [
notitie te zoeken (indien nodig).
] ingedrukt om een
3 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u
.
U kunt de notitie naar anderen sturen door de notitie
aangeraakt te houden en Verzenden via → een optie te
selecteren.
Spraakrecorder
Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.
››Een spraakmemo opnemen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Spr.rec.
4 Als u klaar bent, selecteert u Stop.
5 Als u meer spraakmemo’s wilt opnemen, selecteert u
opnieuw Opnemen.
››Een spraakmemo afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Spr.rec.
2 Selecteer Lijst.
3 Selecteer in de afspeellijst een spraakmemo.
U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door
de spraakmemo aangeraakt te houden en Delen te
selecteren.
2 Selecteer Opnemen om de opname te starten.
3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
Persoonlijke gegevens 73
Web
Voor webservices is een gegevensverbinding vereist. Raadpleeg
uw provider voor een geschikt abonnement.
Browser
Leer hoe u uw favoriete webpagina’s kunt openen en opslaan.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht
voor het gebruik van internet en het downloaden van
media. Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie.
• Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk
van uw regio of serviceprovider.
74 Web
››Webpagina’s bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Browser om een opgegeven startpagina te openen.
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u
het URL-invoerveld, geeft u de URL (het webadres) in en
selecteert u .
2 Navigeer door webpagina’s met de volgende toetsen:
1
2
Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het
scherm er anders uitzien zijn.
Nummer
1
2
Functie
Geef het webadres in voor een webpagina
die u wilt openen.
Open een lijst met opgeslagen favorieten,
vaak bezochte pagina’s en de recente
browsergeschiedenis.
Tijdens het navigeren door webpagina’s hebt u de volgende
opties:
• Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U
kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op het
scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
• Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [ ] →
Nieuw venster.
• Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op
[ ] → Vensters. U kunt meerdere pagina’s openen en tussen
deze pagina’s heen en weer gaan.
• Druk op [ ] → Vernieuwen om de huidige webpagina
opnieuw te laden.
• Druk op [ ] → Volgende om naar een volgende pagina in
de geschiedenis te gaan.
• Druk op [ ] → Favoriet toevoegen om de huidige
webpagina als favoriet toe te voegen.
• U kunt een snelkoppeling naar de actuele webpagina aan het
standby-scherm toevoegen door te drukken op [ ] → Meer
→ Sneltoets startpagina.
• Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [ ] → Meer →
RSS-feeds toevoegen. U kunt RSS-feeds lezen met Google
Reader.
• Druk op [ ] → Meer → Zoek op pagina om naar tekst op
de webpagina te zoeken.
• Druk op [ ] → Meer → Pag.-info om de details van de
webpagina weer te geven.
Web 75
• Druk op [
] → Meer → Pagina delen om het webadres (de
URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
• Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op
[ ] → Meer → Downloadmanager.
• Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op
[ ] → Meer → Instellingen.
››Favoriete webpagina’s opslaan
Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze
handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Browser.
2 Selecteer → Favorieten.
3 Selecteer Toevoegen of druk op [
] → Laatst bekeken
pagina instellen als favoriet.
Als u de webpagina die u bekijkt, wilt opslaan als favoriet,
gaat u verder met stap 5.
76 Web
4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
5 Selecteer OK.
Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een
van de volgende opties:
• Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster
te openen.
• Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster,
selecteert u In nieuw venster.
• Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u
Favoriet wijzigen.
• Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan
het standby-scherm, selecteert u Sneltoets startpagina.
• Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar anderen
wilt verzenden, selecteert u Koppeling delen.
• Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt kopiëren,
selecteert u URL kopiëren.
• Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet
verwijderen.
• Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de
browser, selecteert u Instellen als startpagina.
››Een adres voor RSS-feeds toevoegen
››Vaak bezochte pagina’s of de recente
geschiedenis openen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Browser.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
2 Selecteer → Meest bezocht of Geschiedenis.
3 Selecteer een webpagina die u wilt openen.
2 Ga naar een webpagina die een RSS-feed bevat.
3 Selecteer in het URL-invoerveld.
4 Selecteer de RSS-feed die u wilt toevoegen.
5 Abonneer u op de RSS-feed.
Maps
selecteer Browser.
Wanneer de desbetreffende feed wordt bijgewerkt, krijgt u
daar een melding van.
U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten
toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant te
selecteren.
Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de
online kaart naar straten, steden of landen zoekt en een
routebeschrijving krijgt.
Web 77
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Terwijl u de GPS-functies gebruikt, moet u de interne
antenne niet aanraken en deze niet bedekken met uw
handen of andere voorwerpen.
• Gebruik uw toestel in de volgende situaties niet, zodat
u een beter GPS-signaal hebt:
–– tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse
passages of in gebouwen
–– in slechte weersomstandigheden
–– in de buurt van hoogspanningsmasten of
elektromagnetische velden
››Locatieservices activeren voor gebruik met
Google Maps
U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op
de kaart te kunnen zoeken.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Locatie en beveiliging.
2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices te
activeren:
Optie
Functie
Draadloze
netwerken
gebruiken
Stel deze optie in om mobiele en/of
WLAN-netwerken te gebruiken om uw
locatie te bepalen.
Stel deze optie in om de GPS-satelliet
te gebruiken om uw locatie te
bepalen.
GPS-satellieten
gebruiken
››Zoeken naar een specifieke locatie
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Maps.
2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u OK.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
78 Web
3 Druk op [ ] → Zoeken.
4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer
.
• Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u
• Selecteer
of
om in of uit te zoomen.
• Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, drukt u op
[ ] → Lagen.
• Als u uw huidige locatie wilt weergeven, drukt u op
[ ] → Mijn locatie.
3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
.
Om een adres uit uw contactenlijst of plaatsen met een
ster te selecteren of een locatie op de kaart aan te wijzen,
selecteert u → Contactpersonen, Punt op kaart of Mijn
plaatsen.
4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer
Routebeschrijving.
5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien
nodig).
››Routebeschrijvingen naar een specifieke
6 Selecteer
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [
locatie
selecteer Maps.
2 Druk op [
] → Route.
.
De route wordt aangegeven op de kaart. Als u slechts één
of
gedeelte van de route wilt bekijken, selecteert u
wissen.
] → Meer → Kaart
Web 79
.
Latitude
Plaatsen
Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties
van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.
Hier vindt u informatie over hoe u een plaats bij u in de buurt
kunt zoeken.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Latitude.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
2 Druk op [
] → Vrienden toevoegen → Selecteren uit
contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres.
3 Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een
e-mailadres in en selecteer Vrienden toevoegen → Ja.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u
locaties delen.
4 Druk op [
] → Kaart zien.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd
door hun foto’s.
80 Web
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Plaatsen.
2 Selecteer een categorie.
Uw toestel zoekt naar plaatsen in de buurt van uw huidige
locatie, die betrekking hebben op de categorie.
3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
4 Selecteer om de plaats op de kaart weer te geven.
Selecteer
om de route naar die plaats weer te geven.
Om het telefoonnummer van de plaats te bekijken, selecteert
.
u
Navigatie
• Contacten: Selecteer uw bestemming met een adres van
Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om
met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te geven.
• Plaatsen met ster: Selecteer uw bestemming in de lijst
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Navigatie.
uw contacten.
met plaatsen met een ster.
4 Selecteer Installeren om gesproken navigatie te gebruiken.
5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [ ] →
Navigatie sluiten.
2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u
Zoeken
3
U kunt naar applicaties op het toestel en specifieke gegevens op
het web zoeken.
Accepteren.
Geef met een van de volgende methoden uw bestemming
in:
• Bestemming inspreken: Spreek uw bestemming in,
bijvoorbeeld “Navigeren naar bestemming”.
• Bestemming typen: Geef uw bestemming met het
virtuele toetsenbord in.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Zoeken.
2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens in.
3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.
Web 81
YouTube
YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u
video’s via YouTube kunt bekijken en delen.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Video’s kijken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer YouTube.
2 Als u deze applicatie voor het eerst gebruikt, selecteert u
Accepteren.
3 Selecteer een video in de lijst.
4 Draai het toestel naar de liggende stand.
5 Regel het afspelen met de pictogrammen op het scherm.
82 Web
››Video’s delen
Deze functie is alleen in de staande stand beschikbaar.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer YouTube.
2 Selecteer een video.
3 Selecteer Meer → Delen → een optie.
››Video’s uploaden
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer YouTube.
2 Druk op [
] → Uploaden en selecteer een video. Ga naar
8.
Als u nieuwe video’s wilt uploaden, selecteert u
om de
camera in te schakelen.
3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar
››De weersverwachting bekijken
5 Selecteer om de opname te starten.
6 Selecteer om de opname te stoppen.
7 Selecteer Opslaan om de opgenomen video op te slaan.
8 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
2 Selecteer Weer boven aan het scherm.
wens aan.
Aanmelden (indien nodig).
9 Geef details voor de upload in en selecteer Uploaden.
Nieuws en weer
Hier vindt u informatie over hoe u de weersverwachting kunt
bekijken en actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Nieuws en weer.
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de
weersverwachting weer.
U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen
in een andere regio. Druk op [ ] → Instellingen
→ Instellingen voor weerbericht en schakel het
selectievakje Mijn locatie gebruiken uit. Selecteer een
locatie bij Locatie instellen.
››Nieuwsartikelen lezen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Nieuws en weer.
2 Selecteer een nieuwsonderwerp boven aan het scherm.
Web 83
3 Selecteer een artikel dat u wilt openen.
U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op
[ ] → Instellingen → Instellingen voor nieuws →
Onderwerpen selecteren te drukken.
Samsung Apps
Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze applicaties naar
uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote
hoeveelheid applicaties op het gebied van games, nieuws,
informatie, social networking, navigatie, gezondheid en meer en
maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.
Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde
applicaties van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende
applicaties en de mogelijkheden die deze u bieden.
• Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.
84 Web
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Samsung Apps.
2 Zoek en download de gewenste applicaties.
Market
U kunt games, beltonen en andere applicaties van
Android Market downloaden.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Market.
2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.
► p. 34
Connectiviteit
Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die
werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens
uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat
er een fysieke verbinding nodig is.
Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te
richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden,
kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de
apparaten zich in aparte ruimten bevinden.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de
onderschepping of het misbruik van gegevens die via
de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt
van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd.
Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het
mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen
communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door
Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk
niet met uw toestel compatibel.
››De Bluetooth-functie inschakelen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen.
2 Selecteer Bluetooth om de Bluetooth-functie in te
schakelen.
Connectiviteit 85
››Andere Bluetooth-apparaten zoeken en
››Gegevens verzenden via de Bluetooth-
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-
2 Selecteer een apparaat.
3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-functie of de
2 Druk op [ ] → Delen of Verzenden via → Bluetooth.
3 Zoek het Bluetooth-apparaat en breng de koppeling tot
verbinding maken
Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen → Apparaten zoeken.
Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien
aanwezig) en selecteer OK. U kunt ook OK selecteren om
overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die
van het andere apparaat te waarborgen.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PINcode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten
gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel
automatisch naar beschikbare diensten.
Sommige apparaten, met name headsets en carkits voor
handsfree bellen, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code,
zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft,
moet u deze ingeven.
86 Connectiviteit
functie
item, notitie of mediabestand, in de desbetreffende
applicatie of in Mijn bestanden.
stand.
››Gegevens ontvangen via de Bluetoothfunctie
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Draadloos en netwerken → Bluetoothinstellingen → Waarneembaar.
Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetoothapparaten zichtbaar.
2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-functie in
en selecteer OK (indien nodig).
3 Selecteer OK om te bevestigen dat u gegevens van het
toestel wilt ontvangen (indien nodig).
Ontvangen gegevens worden in de map Bluetooth opgeslagen.
Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen
in de telefoonlijst.
Wi-Fi
Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze
netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding
kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE
802.11 b/g/n-norm compatibel is.
Overal waar er een draadloos toegangspunt of ‘hotspot’
aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere
netwerkapparaten maken.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde
frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese
landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen
binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet
buitenshuis worden gebruikt.
››De WLAN-functie inschakelen
Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Draadloos en netwerken → Wi-Fi-instellingen
→ Wi-Fi.
Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar
verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN
daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te
sparen.
››Een WLAN zoeken en daarmee verbinding
maken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken → WiFi-instellingen.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN’s op
zoek.
Connectiviteit 87
2 Selecteer een netwerk bij Wi-Fi-netwerken.
3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
4 Selecteer Verbinden.
››Handmatig een WLAN toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Wi-Fi-instellingen → Wi-Fi-netwerk toevoegen.
AllShare
Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital
Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN
mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA
ondersteunen.
Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLAN-profiel
toevoegen. ► p. 87
2 Geef de SSID voor het netwerk in en selecteer het
››DLNA-instellingen voor het delen van
3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het
Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op
uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.
beveiligingstype.
geselecteerde beveiligingstype.
4 Selecteer Opslaan.
mediabestanden aanpassen
Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de
apparaten.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer AllShare.
88 Connectiviteit
2 Selecteer Instellingen.
3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie
aanpassen:
Optie
Naam mediaserver
Media delen
Toegangspunt
netwerk
Uploads van andere
apparaten
Functie
Hier geeft u een naam voor uw
toestel als mediaserver in.
Hier schakelt u het delen van
video’s, foto’s en muziek met
andere DLNA-apparaten in.
Hier selecteert u een
verbindingsprofiel voor gebruik
bij DLNA-verbindingen.
Instellen of uploads van andere
apparaten worden geaccepteerd.
››Uw bestanden met een ander DLNAapparaat afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer AllShare.
2 Selecteer Bestand van mijn telefoon afspelen op een
andere speler.
3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
4 Selecteer Naar afspeellijst.
5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal
afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
6 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op
uw toestel.
Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan
het afspelen gebufferd worden.
Connectiviteit 89
››Bestanden van het ene apparaat op het
6 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer AllShare.
7 Regel het afspelen met behulp van de pictogrammen op
op een andere speler.
Het toestel zoek automatisch naar DLNA-apparaten.
Mobiel netwerk delen
andere afspelen
2 Selecteer Bestand van server via mijn telefoon afspelen
3
Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de
mediabestanden).
4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
5 Selecteer Naar afspeellijst.
afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
uw toestel.
Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of draadloos
toegangspunt voor pc’s en andere apparaten kunt instellen en
zo de mobiele verbinding van het toestel met deze apparaten
kunt delen.
››Het mobiele netwerk van het toestel via
WLAN delen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Draadloos en netwerken → Tethering en
draagbare hotspot.
90 Connectiviteit
2 Selecteer Mobiel toegangspunt om de functie voor
››Het mobiele netwerk van uw toestel via
3 Selecteer Instellingen Mobile AP → Mobiel toeganspunt
1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele
mobiele toegangspunten in te schakelen.
configureren om de functie voor mobiele toegangspunten
aan te passen.
Optie
Functie
NetwerkSSID
Hier bekijkt en bewerkt u de toestelnaam
die op externe apparaten wordt
weergegeven.
Beveiliging
Hier selecteert u een beveiligingstype.
4 Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
5 Zoek op een ander apparaat de naam van uw toestel in de
lijst met beschikbare verbindingen en maak verbinding met
het netwerk.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op het
andere apparaat.
USB delen
aansluiting op het toestel.
2 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Instellingen → Draadloos en netwerken → Tethering en
draagbare hotspot.
3 Selecteer USB-tethering om deze functie te activeren.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met
de pc.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het
selectievakje naast USB-tethering uit te schakelen.
De methode van delen van de netwerkverbinding
kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc
verschillen.
Connectiviteit 91
Pc-verbindingen
U kunt het toestel met een datakabel in diverse USBverbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het toestel op
een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar het toestel
overbrengen en het Samsung Kies-programma gebruiken.
››Verbinden met Samsung Kies
Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd.
U kunt het programma van de Samsung-website downloaden
(www.samsung.com).
1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele
››Verbinden als apparaat voor massaopslag
U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc aansluiten
en de bestandenlijst weergeven. Als u een geheugenkaart in het
toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst van de geheugenkaart
ook weergeven door het toestel als geheugenkaartlezer te
gebruiken.
De bestandsdirectory van de geheugenkaart wordt als
verwisselbaar schijfstation los van het interne geheugen
weergegeven.
1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden van
of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
aansluiting op het toestel.
2 Sluit een datakabel aan op een pc en op de multifunctionele
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
3 Selecteer Alleen UMS-stand → OK.
4 Wanneer deze aangesloten is, selecteert u USB-opslag
2 Selecteer Samsung Kies → OK.
3 Voer Samsung Kies uit en kopieer gegevens en bestanden.
aansluiting op het toestel.
aansluiten → OK.
5 Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
92 Connectiviteit
6 Wanneer u klaar bent, selecteert u USB-opslag
uitschakelen.
Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen, klikt u
op het USB-pictogram in het systeemvak van Windows
en klikt u op de optie om het apparaat voor massaopslag
veilig te verwijderen. Vervolgens verwijdert u de pcdatakabel uit de pc. Als u dit niet op deze manier doet,
kunnen er gegevens op de geheugenkaart verloren gaan
of kan de geheugenkaart beschadigen.
VPN-verbindingen
U kunt VPN’s (Virtual Private Networks) instellen en veilig via een
openbaar netwerk zoals internet met zo’n netwerk verbinding
maken.
Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met
internettoegang. Als u problemen hebt met
internettoegang, moet u de verbindingen bewerken.
Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de
verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw
serviceprovider.
››VPN-verbindingen instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken → VPNinstellingen → VPN toevoegen.
2 Selecteer een VPN-type.
3 Pas het verbindingsprofiel aan.
Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type
verschillen.
Optie
Functie
VPN-naam
Een naam van de VPN-server ingeven.
VPN-server
instellen
Codering
inschakelen
Het IP-adres van de proxyserver
instellen.
Instellen dat de VPN-server wordt
gecodeerd.
Connectiviteit 93
Optie
Vooraf gedeelde
IPsec-sleutel
instellen
L2TP geheim
inschakelen
L2TP geheim
instellen
Gebruikerscertificaat
instellen
CA-certificaat
instellen
94 Connectiviteit
Functie
Optie
Functie
Een vooraf gedeelde sleutel ingeven.
DNSzoekdomeinen
Hier kunt u het DNS-adres (Domain
Name Server) ingeven.
Het geheime L2TP-wachtwoord
gebruiken.
Het geheime L2TP-wachtwoord
ingeven.
Een gebruikerscertificaat selecteren
waarmee de VPN-server u
identificeert. U kunt certificaten van de
VPN-server importeren of van het web
downloaden.
Een certificeringsinstantie (CA)
selecteren waarmee de VPN-server u
identificeert. U kunt certificaten van de
VPN-server importeren of van het web
downloaden.
4 Wanneer u klaar bent, drukt u op [
] → Opslaan.
››Verbinding maken met een privénetwerk
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
VPN-instellingen.
2 Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te maken.
3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
Verbind.
Hulpmiddelen
om de MP3-speler te starten.
om terug te gaan naar het standby-scherm.
››Een nieuw alarm instellen
Klok
Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen en
wereldklokken. Tevens kunt u de stopwatch en de afteltimer
gebruiken.
››De klokweergave gebruiken
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Klok.
2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
• Selecteer om een alarm in te stellen of te verwijderen.
• Als u een diavoorstelling met foto's in Galerij wilt afspelen,
selecteert u
• Selecteer
• Selecteer
.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Klok.
2 Druk op [ ] → Alarm toevoegen.
3 Stel het alarm in.
4 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent.
››Een alarm afzetten
Wanneer het alarm afgaat, doet u het volgende:
• Selecteer Uitzetten om het alarm te stoppen.
• Selecteer Sluimeren om het alarm na een opgegeven
tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
Hulpmiddelen 95
Calculator
Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als
bij een gewone rekenmachine.
››Een berekening uitvoeren
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Calculator.
2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
Draai het toestel naar de liggende stand om de
wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als u
automatisch draaien hebt uitgeschakeld, drukt u op
[ ] → Wetenschappelijke calculator.
››De berekeningsgeschiedenis weergeven
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Calculator.
2 Geef de berekening uit.
3 Selecteer om het toetsenbord van de calculator te
sluiten.
De berekeningsgeschiedenis wordt weergegeven.
4 Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op [
Geschiedenis wissen.
Downloads
Hier vindt u informatie over hoe u bestanden kunt openen en
beheren die u hebt gedownload via internet of e-mail.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Downloads.
2 Selecteer een downloadmap.
3 Selecteer het bestand dat u wilt openen.
Als u een bestand wilt verwijderen, schakelt u het
selectievakje in en selecteert u Wissen.
96 Hulpmiddelen
]→
Mijn bestanden
U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen,
video’s, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden
die in het toestel en op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Mijn bestanden.
2 Selecteer een map → een bestand.
Druk in een map [
] voor de volgende opties:
• Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-
bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert u Delen.
• Selecteer Map maken om een nieuwe map te maken.
• Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen.
• Selecteer Weergave om de weergavemodus te wijzigen.
• Selecteer Sorteren op om bestanden of mappen te sorteren.
• Voor gebruik van extra functies in combinatie met een
bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of
naamswijziging, selecteert u Meer.
Taakbeheer
Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en
geheugeninformatie weergeven.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Taakbeheer.
2 U hebt de volgende opties:
• Actieve applicaties: Een lijst weergeven met alle
applicaties die op het toestel worden uitgevoerd.
• Pakket: De pakketgrootte weergeven van applicaties die
op het toestel zijn geïnstalleerd.
Hulpmiddelen 97
• RAM-beheerder: Het RAM-geheugen van het toestel
controleren en beheren.
• Overzicht: Het gebruikte en het beschikbare geheugen op
uw toestel en geheugenkaart weergeven.
• Help: Helpinformatie over het verlengen van de
levensduur van de batterij weergeven.
Spraakgestuurd
U kunt met behulp van uw stem informatie op internet zoeken.
Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk
van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en selecteer
Spraakgestuurd.
2 Spreek een trefwoord in de microfoon.
Er wordt naar informatie en webpagina’s gezocht die met het
trefwoord samenhangen.
98 Hulpmiddelen
Instellingen
››Wi-Fi-instellingen
Het menu Instellingen openen
• Netwerkmelding: Hiermee stelt u in dat u een melding
1 Open in de standby-stand de lijst met applicaties en
selecteer Instellingen.
2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
Draadloos en netwerken
• Wi-Fi: Hiermee schakelt u de WLAN-functie in of uit.
► p. 87
ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
• Wi-Fi-netwerk toevoegen: Hier voegt u handmatig WLANtoegangspunten toe.
››Bluetooth-instellingen
• Bluetooth: Hier schakelt u de Bluetooth-functie in of uit.
► p. 85
Hier regelt u de instellingen voor draadloze
netwerkverbindingen.
• Naam apparaat: Hiermee stelt u een Bluetooth-naam in voor
››Vliegtuigstand
• Waarneembaar: Hiermee kunt u uw toestel zichtbaar maken
Hiermee schakelt u alle draadloze functies van het toestel uit. U
kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
uw toestel.
voor andere Bluetooth-apparaten.
• Apparaten zoeken: Hiermee kunt u naar beschikbare
Bluetooth-apparaten zoeken.
Instellingen 99
››Tethering en draagbare hotspot
• USB-tethering: Activeer de functie voor de USB-verbinding
om de mobiele-netwerkverbinding van het toestel via USB
met pc’s te delen. Wanneer het toestel vervolgens op een pc
is aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de pc
gebruikt. ► p. 91
• Mobiel toegangspunt: De functie voor mobiele
toegangspunten inschakelen om de mobielenetwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie met
pc’s of andere apparaten te delen. ► p. 90
• Instellingen Mobile AP: De instellingen wijzigen om de
functie voor mobiele toegangspunten aan te passen.
››VPN-instellingen
Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN’s) in en maakt u er
verbinding mee. ► p. 93
››Mobiele netwerken
• Pakketgegevens gebruiken: Hiermee kunt u instellen of u
gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
100 Instellingen
• Roaming: Hiermee kunt u instellen dat het toestel met een
ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van
uw eigen netwerk bent (‘roaming’).
• Namen toegangspunten: Hier stelt u de namen van
toegangspunten (APN’s) in.
• Alleen 2G-netwerken gebruiken: Hiermee stelt u in dat het
toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
• Netwerkoperators: Hiermee kunt u naar beschikbare
netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.
Oproepen
De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.
››FDN-nummers
• FDN inschakelen: De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of
uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de
FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM- of USIMkaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
• PIN2 wijzigen: De PIN2-code wijzigen, die dient ter
beveiliging van de primaire PIN-code. Als de SIM- of USIMkaart is vergrendeld, wordt dit menu gewijzigd in PIN2
deblokkeren.
• FDN-lijst: Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDNmodus instellen.
››Voicemailservice
Selecteer uw serviceprovider of stel een andere provider in om
voicemail te ontvangen.
››Voicemailnummer
Hiermee kunt u het nummer ingeven om toegang tot de
voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.
››Oproepen doorschakelen
››Extra instellingen
• Beller-id: Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere
partij kan zien wie er belt.
• Wisselgesprek: Hier stelt u in of binnenkomende oproepen
tijdens een oproep actief worden gemeld.
• Nabijheidssensor aan: Hier stelt u in dat de nabijheidssensor
wordt ingeschakeld tijdens een oproep.
Geluid
De instellingen wijzigen voor diverse geluiden op het toestel.
• Stille stand: De stille stand activeren om alle geluiden te
dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
• Trillen: Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor
verschillende gebeurtenissen.
Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een
ander nummer.
Instellingen 101
• Volume: Het volume voor beltonen, muziek, video's, alarmen,
systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Beltoon: Hier selecteert u een beltoon voor inkomende
oproepen.
• Beltoon voor melding: Een beltoon voor gebeurtenissen,
zoals inkomende berichten en gemiste oproepen, selecteren.
• Aanraaktonen hoorbaar: Hier stelt u in dat het toestel een
geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm
aanraakt.
• Selectie hoorbaar: Hier stelt u in dat het toestel een geluid
laat horen wanneer u een applicatie of een optie op het
aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: Instellen dat het toestel een
geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm vergrendelt
en ontgrendelt.
Display
De instellingen voor het display wijzigen.
102 Instellingen
• Achtergronden:
-- Achtergrond startscherm: Hiermee kunt u een
achtergrondafbeelding selecteren voor het standby-scherm.
-- Achtergr. vergrendelscherm: Hiermee kunt u
een achtergrondafbeelding selecteren voor de
schermvergrendeling.
• Lettertype: Hiermee kunt u een lettertype voor de
displaytekst selecteren. U kunt lettertypen van Android Market
downloaden door Lettertypes online ophalen te selecteren.
• Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
instellen.
• Scherm automatisch draaien: Instellen of de interface
automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt
gedraaid.
• Animatie: Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien
wanneer u van venster wisselt.
• Time-out scherm: Instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van het display moet worden
uitgeschakeld.
Locatie en beveiliging
Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en
de SIM- of USIM-kaart en de GPS-functie instellen.
• Draadloze netwerken gebruiken: Stel deze optie in om
mobiele en/of WLAN-netwerken te gebruiken om uw locatie
te bepalen.
• GPS-satellieten gebruiken: Stel deze optie in om de GPSsatelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.
• Schermvergrendeling instellen: De ontgrendelcode
instellen. Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze
optie in Schermvergrend. wijzigen.
-- Geen: De schermvergrendeling uitschakelen.
-- Patroon: Een ontgrendelingspatroon instellen om het
scherm mee te ontgrendelen.
-- Geef PIN-code in: Een PIN-code (numeriek) instellen om het
scherm te ontgrendelen.
-- Wachtwoord: Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen om
het scherm te ontgrendelen.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
-- SIM-kaart vergrendelen: Hiermee kunt u de functie voor
PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt
dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code
is ingegeven.
-- SIM-pincode wijzigen: Hiermee kunt u de PIN-code van de
SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: Standaard worden wachtwoorden
bij het ingeven om veiligheidsredenen als · weergegeven. Hier
kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon
wordt weergegeven.
• Apparaatbeheerders selecteren: De
apparaatbeheerprogramma’s weergeven die op uw toestel zijn
geïnstalleerd. U kunt apparaatbeheerprogramma’s activeren
om een nieuw beleid op uw toestel toe te passen.
• Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken: Certificaten
en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig
gebruik van diverse applicaties.
• Installeren van SD-kaart: Gecodeerde certificaten installeren
die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
Instellingen 103
• Wachtwoord instellen: Een wachtwoord voor toegang tot
referenties instellen en bevestigen.
• Opslag wissen: De referentiegegevens van het toestel
verwijderen en het wachtwoord resetten.
Applicaties
Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde
applicaties wijzigen.
• Onbekende bronnen: Schakel deze optie in om applicaties
van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze
optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Android
Market downloaden.
• Snel starten: Wijs een letter toe aan een applicatie om een
snelkoppeling te maken. U kunt de applicatie starten door
tegelijkertijd op [ ] en de letter te drukken.
• Applicaties beheren: Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde
applicaties openen en informatie over de applicaties bekijken.
• Actieve services: De services die u gebruikt bekijken en
beheren.
104 Instellingen
• Geheugengebruik: Het beschikbare geheugen en het
gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel en
geheugenkaart weergeven.
• Batterijgebruik: Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt
door uw toestel.
• Ontwikkeling:
-- USB-fouten opsporen: Schakel deze optie in om het toestel
met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te
sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
-- Standby: Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft
ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
-- Namaaklocaties toestaan: Hiermee staat u toe dat
neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar
een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor
het ontwikkelen van applicaties.
• Samsung Apps: Hiermee kunt u een netwerkverbinding (een
Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching)
selecteren voor het ontvangen van berichten voor nieuwe
applicaties van Samsung Apps.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Account- en synchronisatieinstellingen
De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie
wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.
• Op achtergrond synchroniseren: Selecteer deze instelling
• Automatisch herstellen: Instellen dat uw instellingen en
applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer
de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het toestel.
• Standaardgegevens herstellen: Uw instellingen op de
fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.
om de functie voor automatisch synchroniseren te kunnen
gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond
ingeschakeld en er worden geen applicaties geopend terwijl
gegevens worden gesynchroniseerd.
• Automatisch synchroniseren: Stel het toestel in om
automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te
synchroniseren.
SD-kaart en telefoonopslag
Privacy
››Taal selecteren
De instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen
en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: Instellen dat er een back-up van
uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de
server van Google.
Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het
toestel en formatteert u een geheugenkaart.
Landinstelling en tekst
Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.
Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu’s en
applicaties op het beeldscherm wordt weergegeven.
››Schermtoetsenblok
Hiermee kunt u instellen dat het virtuele toetsenbord wordt
gebruikt wanneer u tekst ingeeft.
Instellingen 105
››Invoermethode selecteren
Selecteer een standaard toetsenbordtype voor tekstinvoer.
››Samsung-toetsenblok
• Invoertalen: Hiermee kunt u talen voor tekstinvoer selecteren.
In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst
wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de
ondersteunde talen.
• Toetsenbord vegen: De toetsenbordveegfunctie voor
de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen
invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links of
rechts te scrollen.
• Automatisch hoofdletters: Instellen dat de eerste letter
na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of
uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
106 Instellingen
• Spraakinvoer: Hiermee kunt u de functie voor tekstinvoer met
uw stem op het Samsung-toetsenbord activeren.
• Automatische punt: Instellen dat er een punt wordt
ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
• Zelfstudie: Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord tekst
ingeeft.
››Toetsenbord apparaat
• Automatisch vervangen: Hiermee kunt u instellen dat het
toestel de verkeerd gespelde woorden automatisch corrigeert.
• Autom. hoofdletters: Hiermee kunt u instellen dat de eerste
letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of
uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
• Automatisch punt: Hiermee kunt u instellen dat er een punt
wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
Spraak in- en uitvoer
De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naarspraakfunctie wijzigen.
››Instellingen voor spraakherkenning
• Taal: Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie
van Google.
• SafeSearch: Stel het toestel in zodat wordt gefilterd op
ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn van
ingesproken zoekopdrachten.
• Aanstootgevende woorden blokkeren: Beledigende
woorden die als zodanig door het toestel worden herkend,
verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
• Altijd mijn instellingen gebruiken: Instellen dat in plaats
van de standaardinstellingen altijd de instellingen worden
gebruikt die u in applicaties opgeeft.
• Standaardengine: De spraaksynthese-engine instellen die
wordt gebruikt voor gesproken tekst.
• Spraakgegevens installeren: Spraakgegevens voor de tekstnaar-spraakfunctie downloaden en installeren.
• Spraaksnelheid: Een snelheid selecteren voor de tekst-naarspraakfunctie.
• Taal: Een taal selecteren voor de tekst-naar-spraakfunctie.
• Engines: De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn
gedownload van Android Market.
››Instellingen Tekst naar spraak
• Naar voorbeeld luisteren: Luister naar een voorbeeld
van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naarspraakfunctie installeren.
Instellingen 107
Toegankelijkheid
De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties wijzigen.
• Toegankelijkheid: Een toegankelijkheidsapplicatie die u
hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze
applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie
of trilling.
• Aan/uit-toets einde oproep: Hiermee kunt u instellen dat een
gesprek wordt beëindigd wanneer u op [ ] drukt.
Datum en tijd
Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de
tijd en datum op het toestel worden weergegeven:
• Automatisch: De tijd automatisch bijwerken wanneer u naar
een andere tijdzone reist.
• Datum instellen: De datum handmatig instellen.
108 Instellingen
• Tijdzone selecteren: Uw eigen tijdzone instellen.
• Tijd instellen: De actuele tijd handmatig instellen.
• 24-uurs indeling gebruiken: Instellen dat de tijd in
24-uursnotatie wordt weergegeven.
• Datumnotatie selecteren: De datumnotatie selecteren.
Over het toestel
Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de
status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet
gebruiken.
Problemen oplossen
Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de
telefoon wordt u om een van de volgende codes
gevraagd:
Code
Wachtwoord
PIN
Code
PUK
Probeer het volgende om het probleem op
te lossen:
Als de telefoonvergrendeling is
ingeschakeld, moet u het wachtwoord
ingeven dat u voor de telefoon hebt
ingesteld.
Wanneer u de telefoon voor de eerste keer
gebruikt of wanneer de het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PINcode ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart
is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen
in het menu SIM-kaart vergrendelen.
PIN2
Probeer het volgende om het probleem op
te lossen:
De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit
gebeurt meestal als u meerdere keren een
onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet
de PUK-code ingeven die u van uw provider
hebt gekregen.
Wanneer u een menu wilt openen waarvoor
PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code
in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is
meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor
meer informatie.
Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten
weer
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
een andere plek en probeer het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
Problemen oplossen 109
Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar
behoren
Uw apparaat is vastgelopen of er is een
onherstelbare fout opgetreden
Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft
en dit scherm niet naar behoren reageert:
Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u
mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om
het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat blijft
hangen en niet meer reageert, houdt u [ ] 8 tot 10 seconden
ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.
Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de
fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de
lijst met applicaties en selecteer Instellingen → Privacy →
Standaardgegevens herstellen → Telefoon opnieuw instellen
→ Alles wissen.
• Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het
aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u
beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de
telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
• Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
aanraakscherm tikt.
• Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke
softwarefouten te verhelpen.
• Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware
is geïnstalleerd.
• Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de
telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.
110 Problemen oplossen
Gesprekken worden afgebroken
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding
wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het
opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is
geblokkeerd.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is
geblokkeerd.
Anderen horen u niet praten tijdens een
telefoongesprek
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is
Slechte geluidskwaliteit
• Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet
blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar
een andere plek en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten
belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met
contacten.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
• Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is
geblokkeerd.
aangesloten.
Problemen oplossen 111
De telefoon laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert
De telefoon is warm
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om
de telefoon te gebruiken.
Bij langdurig gebruik van applicaties op de telefoon of bij
gebruik van applicaties die meer energie vereisen, kan de
telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de
levensduur of prestaties van de telefoon.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de
telefoon wordt uitgeschakeld
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige
Bij het starten van de cameratoepassing
verschijnen foutmeldingen
polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de
batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen,
voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en
plaatst u een nieuwe batterij.
Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over
voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als
u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert
u het volgende:
• Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die
volledig is opgeladen.
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
112 Problemen oplossen
• Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze
tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u
contact op met een Samsung Servicecenter.
Bij het starten van de FM-radiotoepassing
verschijnen foutmeldingen
De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer
als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio
geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen
gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten.
Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u
deze op.
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds
niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met
een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval,
dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact
op met een Samsung Servicecenter.
Bij het openen van muziekbestanden verschijnen
foutmeldingen
Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele
telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben.
Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon
foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
• Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging
(Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een
DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over
de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen
afspelen.
• Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt
ondersteund.
Problemen oplossen 113
Er worden geen andere Bluetooth-apparaten
gevonden
• Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is
ingeschakeld.
• Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het
apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
• Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich
binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).
Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt
u contact op met een Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de
telefoon op een pc is aangesloten
• Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de
telefoon is.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn
geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.
114 Problemen oplossen
Veiligheidsvoorschriften
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt
om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te
voorkomen.
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok
wordt verhoogd.
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het toestel niet met natte handen aan
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
volgens de voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en
speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers
kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Veiligheidsvoorschriften 115
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een
magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan
hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een
pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit
kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen
en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
gesloten ruimte
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant
van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen
(radio frequency).
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
116 Veiligheidsvoorschriften
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich
bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie
van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw
gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het
verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met
potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of
chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in
dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan
storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het
vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met
de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.
Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.
Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en
onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree toestel.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen
en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten
of aannemen op uw mobiele toestel.
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze toestel
kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt. Als u wordt
gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de voicemail
antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent.
Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden.
Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
Veiligheidsvoorschriften 117
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet
bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens
de weg en de spiegels en ga dan verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht
kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het
rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van
de weg wordt afgeleid.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in
het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
• Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn
ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen
direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval
waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is
gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal
niet-alarmnummer.
118 Veiligheidsvoorschriften
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of
elektronische circuits beschadigen.
• Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten.
Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in
het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de
fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig,
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
• Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten,
kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij
blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en
stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade
aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader
niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Veiligheidsvoorschriften 119
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het
toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door
Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de
juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne
aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het
toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Bescherm uw gehoor
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de
aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale
geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het
wandelen of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de
fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
service.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
120 Veiligheidsvoorschriften
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen,
waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf
of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of
zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken
en moet u uw huisarts raadplegen.
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten
kunnen leiden.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een
doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de
airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten
kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng
het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan
de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische
storing van andere apparaten.
Veiligheidsvoorschriften 121
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet
aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit
wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
122 Veiligheidsvoorschriften
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor
blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,375 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar
het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus
te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer
informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische
accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde
van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de
Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis
inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.
Veiligheidsvoorschriften 123
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit toestel beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden
alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het
is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door
de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.
Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of
enige services die via dit toestel worden weergegeven, via welk medium en op
welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te
uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide
werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk
toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE
GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK
NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID
VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,
124 Veiligheidsvoorschriften
INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF
ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE
SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden
beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige
service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en
services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten
waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit
toestel beschikbaar wordt gesteld.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met
betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken
met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.
Index
aanraakscherm
gebruiken 22
vergrendelen 24
agenda
items bekijken 71
items maken 71
AllShare 88
batterij
installeren 11
opladen 13
berichten
e-mailaccounts instellen 46
e-mail verzenden 47
MMS verzenden 43
SMS verzenden 42
voicemail beluisteren 44
bestandsbeheer 97
Bluetooth
apparaten zoeken en koppelen 86
gegevens ontvangen 86
gegevens verzenden 86
inschakelen 85
calculator 96
camera
camcorder aanpassen 58
camera aanpassen 55
foto's nemen 50
videobeelden opnemen 56
contacten
importeren of exporteren 70
instellen 67
kopiëren 69
snelkeuze instellen 68
zoeken 68
DLNA
zie AllShare
downloads
applicaties 34
bestanden 35
e-mail
accounts instellen 46
verzenden 47
weergeven 48
FDN-modus 41
FM-radio
luisteren naar 63
stations opslaan 64
Index 125
foto's
actie vastleggen 54
gecombineerde foto's maken 53
maken met scène 52
met smile shot maken 52
nemen 50
panoramafoto maken 53
serieopnamen maken 53
weergeven 59
galerij
bestandsindelingen 59
foto's bekijken 59
video's afspelen 60
geheugenkaart
formatteren 17
plaatsen 15
verwijderen 16
Google Mail 44
Google Maps 77
126 Index
Google Search 81
Google Talk 48
helderheid, scherm 30
instellingen
accounts en synchronisatieinstellingen 105
applicaties 104
datum en tijd 108
draadloos en netwerk 99
geluid 101
landinstelling en tekst 105
locatie en beveiliging 103
oproepen 100
over het toestel 108
privacy 105
SD-kaart en telefoonopslag 105
spraakinvoer en -uitvoer 107
toegankelijkheid 108
weergave 102
internet
zie webbrowser
menuscherm
applicaties ordenen 27
openen 26
MMS-berichten
verzenden 43
weergeven 44
MP3-speler
afspeellijsten maken 62
bestanden toevoegen 61
muziek afspelen 61
nieuws en weer 83
notities
instellen 72
weergeven 72
oproepen
aannemen 38
beschikbare opties tijdens
telefoongesprek 39
doorschakelen 41
headset gebruiken 39
internationale nummers 39
tot stand brengen 38
vergaderoproep 40
weergeven van gemiste 40
weigeren 39
wisselgesprek 41
oproepen doorschakelen 41
oproepenlijst 41
Pc-verbindingen
massaopslag 92
Samsung Kies 92
PIN-vergrendeling 31
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
SIM-kaart
installeren 11
vergrendelen 31
SMS-berichten
verzenden 42
weergeven 44
social hub 49
spraakmemo's
afspelen 73
opnemen 73
spraakoproepen
aannemen 38
opties gebruiken 39
tot stand brengen 38
spraakrecorder 73
standby-scherm
items toevoegen 24
panelen toevoegen 26
stille stand 29
synchroniseren
met webaccounts 36
taakbeheer 97
taal 105
tekstinvoer 32
tekstnotities 72
telefoonlijst
contacten toevoegen 67
contacten zoeken 68
een visitekaartje maken 68
groepen maken 69
Index 127
tijd en datum instellen 28
toegangscodes 109
toestel
aanpassen 28
indeling 18
in- of uitschakelen 18
instellingen 99
pictogrammen 21
snelkoppelingenpaneel 25
toetsen 19
uitpakken 10
USIM-kaart
installeren 11
vergrendelen 31
verbindingen
Bluetooth 85
DLNA 88
Pc 92
WLAN 87
128 Index
video-oproepen
aannemen 38
tot stand brengen 38
video's
afspelen 60
opnemen 56
videospeler 60
vliegtuigstand 18
voicemail 44
VPN-verbindingen
instellen 93
verbinding maken 94
webbrowser
favorieten toevoegen 76
webpagina's bekijken 74
wisselgesprek 41
WLAN
inschakelen 87
netwerken zoeken en er verbinding
mee maken 87
YouTube
video's kijken 82
video's uploaden 82
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-I5510
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
VeiligheidEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en
dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage[IV] van Richtlijn 1999/5/EC is
uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20
(plaats en datum van uitgifte)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of
het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het
garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product
hebt aangeschaft.
* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen
afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.
Kies installeren (PC Sync)
1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung
website (www.samsung.com) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel
met uw pc.
3. Selecteer Samsung Kies → OK.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.
www.samsung.com
Dutch. 01/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising